ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2242

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Για την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου, ως περιοχή δεύτερης κατοικίας χαρακτηρίζεται περιοχή που βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και χρησιμοποιείται για την παραμονή ατόμων πλέον του εικοσιτετραώρου για διακοπές ή αναψυχή. 2.Η πολεοδόμηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας πραγματοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις: 1)Να μην αντίκειται στους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στους όρους προστασίας των αρχαιοτήτων και μνημείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών και στοιχείων, στους όρους προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων και στους όρους προστασίας των ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών. 2)Να υφίστανται κατευθύνσεις χωροταξικής οργάνωσης τουλάχιστον σε επίπεδο νομού και η πολεοδόμηση να είναι εναρμονισμένη με αυτές σε ό,τι αφορά τα συστήματα επικοινωνίας και ενέργειας, τις χρήσεις γης και τους αναπτυξιακούς στόχους, ιδίως δε με την ανάγκη διαφύλαξης της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και της ισορροπίας των χρήσεων των ακτών, καθώς επίσης και της μορφολογίας και της αισθητικής τους. 3)Να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ανάπτυξης (όρια κορεσμού) των περιοχών, να μην αλλοιώνει τη φυσιογνωμία τους ούτε να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Προκειμένου για παραλιακούς οικισμούς, ενδείκνυται η κατά κόμβους ανάπτυξη τους. 3.Για την πολεοδόμηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας απαιτούνται: 1)Η εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧ.Α.Π.) για τον καθορισμό των επιθυμητών προγραμματικών μεγεθών ανάπτυξης της κάθε περιοχής, μέσα στα πλαίσια των κατά την προηγούμενη παράγραφο κατευθύνσεων χωροταξικής οργάνωσης. 2)Η εκπόνηση και έγκριση της οικείας πολεοδομικής μελέτης για την εξειδίκευση των γενικών αρχών και ρυθμίσεων του - ΣΧ.Α.Π. και για τον καθορισμό των κοινόχρηστων, κοινωφελών και δομήσιμών χώρων, καθώς και των κατάλληλων για τον προορισμό του οικισμού όρων και περιορισμών δόμησης. 4.Το ΣΧ.Α.Π., ιδίως, ορίζει το επιθυμητό μέγεθος των προς πολεοδόμηση περιοχών, την οριοθέτηση των περιοχών αυτών και τον τρόπο ανάπτυξής τους (με κανονιστικούς όρους, ζώνες ενεργού πολεοδομίας, ζώνες αστικού αναδασμού, συνεταιριστική δόμηση, κ.λπ.). Ο προσδιορισμός των ανωτέρω γίνεται ύστερα από ειδική και τεκμηριωμένη μελέτη, υπό τους όρους του άρθρου αυτού και με βάση τον οικιστικό ιστό του νομού, τις προοπτικές της δημογραφικής εξέλιξης και τη γενικότερη ανάπτυξή του, τη διάταξη των λοιπών, παραγωγικών και μη, δραστηριοτήτων, στον ευρύτερο χώρο, τις περιβαλλοντικές και εδαφομορφολογικές συνθήκες του, τα συστήματα επικοινωνίας, την ισορροπία των χρήσεων γης και ιδίως τα ανώτατα όρια ανάπτυξης (όρια κορεσμού) των περιοχών, χωρίς αλλοίωση της φυσιογνωμίας ή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Το ΣΧ.Α.Π. καλύπτει τουλάχιστον την περιφέρεια του Ο.Τ.Α. στον οποίο βρίσκεται η περιοχή δεύτερης κατοικίας και των Ο.Τ.Α. που βρίσκονται σε λειτουργική εξάρτηση με αυτόν. 5.Η προΰπαρξη οικοδομών στην υπό πολεοδόμηση περιοχή δεύτερης κατοικίας δεν αποτελεί λόγο απόκλισης από την ορθή αναλογία οικοδομημένων, ελευθέρων και κοινόχρηστων χώρων ή από τους προσήκοντες στον προορισμό του οικισμού όρους και περιορισμούς δόμησης. 6.Στην περίπτωση που μέσα στη Ζ.Ο.Ε. καθορίζονται περιοχές δεύτερης κατοικίας, στη σχετική μελέτη περιλαμβάνεται και η ειδική μελέτη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4. Το ΣΧ.Α.Π. εγκρίνεται ταυτόχρονα και με τη διαδικασία έγκρισης της Ζ.Ο.Ε.. Για περιοχές δεύτερης κατοικίας μέσα σε εγκεκριμένες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Ζ.Ο.Ε., το ΣΧ.Α.Π. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη του ΣΧ.Α.Π. γίνεται με πρωτοβουλία του οικείου δήμου ή κοινότητας ή περισσότερων δήμων ή κοινοτήτων από κοινού ή του αρμόδιου νομάρχη ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από ενημέρωση του δήμου ή της κοινότητας. 7.Στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων των ευρύτερων περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΧ.Α.Π.. Στις περιοχές αυτές οι πολεοδομικές μελέτες καταρτίζονται με βάση τις αρχές και κατευθύνσεις των ρυθμιστικών σχεδίων. Προς τούτο λαμβάνεται υπόψη κυρίως η ανάγκη ανάσχεσης της εξάπλωσης της οικιστικής χρήσης και η εξυγίανση των βεβαρημένων περιοχών. 8.Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προδιαγραφές εκπόνησης του ΣΧ.Α.Π. και οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας. Άρθρο Άρθρο 2 1.Επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 4 έως και 9 του από Τ6/30.8.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 416 Δ), όπως τροποποιούνται κατά τις επόμενες παραγράφους. 2.Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 καταργείται και η παραπομπή σε αυτή, που γίνεται με την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 4, νοείται ως παραπομπή στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 3.Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 7. Στις περιοχές δεύτερης κατοικίας που περιλαμβάνουν δομημένα τμήματα, καθώς και αδόμητες περιοχές άμεσα συνδεδεμένες με αυτά και έχουν ποσοστό κτιρίων με κύρια χρήση δεύτερης κατοικίας μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των κτιρίων, μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κτηματογραφικό διάγραμμα, η πολεοδομική μελέτη να συντάσσεται βάσει απλού οριζοντιογραφικού διαγράμματος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή σε περιοχές που προτείνεται ως τρόπος ανάπτυξης της περιοχής Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) ή Ζώνη Αστικού Αναδασμού (Ζ.Α.Α.) κατά το άρθρο 8 του παρόντος. 4.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: Για την κατασκευή κτισμάτων κοινής ωφελείας ο συντελεστής δόμησης μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,4 όχι όμως και του 0,8. 5.Η περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: στ. Για αυτοτελείς ιδιοκτησίες μεγαλύτερες των 10.000 τ.μ. για το τμήμα τους πάνω από 10.000 τ.μ. ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης μεγαλύτερη από 10.000 τ.μ.. 6.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρουκαταργείται. 7.Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής: ε. καθώς και για παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες άλλων πολεοδομικών ενοτήτων δεύτερης κατοικίας του ίδιου δήμου ή κοινότητας, των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο, για τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων ή κατά ποσοστό, περισσότερο από την προκύπτουσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρέωσή τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για ρυμοτομούμενα οικόπεδα εντός σχεδίου εγκεκριμένου κατά τη διαδικασία του ν.δ/τος της 17.7.1923 περί σχεδίων πόλεων του ίδιου δήμου ή κοινότητας, εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους. 8.Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 η λέξη ιδιοκτήτες αντικαθίσταται με τη λέξη ιδιοκτησίες. 9.Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 9. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1337/1983. 10.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρουαντικαθίσταται ως εξής: Ως προς την πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας εταιρειών μικτής οικονομίας, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, τη χρηματοδότηση των έργων υποδομής αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι αντίστοιχες εταιρείες ή επιχειρήσεις. 11.Στο άρθρο 8 οι λέξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφιο β του παρόντος αντικαθίστανται με τις λέξεις που πολεοδομούνται με τις παρούσες διατάξεις. 12.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 η λέξη διαμορφωμένες διαγράφεται. 13.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται να ρυθμίζονται και κατά τροποποίηση των διατάξεων του από 16/30.8.1985 π.δ/τος, όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο, τα θέματα που αφορούν το περιεχόμενο και τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των πολεοδομικών μελετών περιοχών δεύτερης κατοικίας, την εφαρμογή των μελετών αυτών, τις εισφορές σε γη και σε χρήμα, που επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, τα οποία περιλαμβάνονται στις πολεοδομούμενες περιοχές δεύτερης κατοικίας, και ιδίως το ύψος, το οποίο μπορεί να είναι μόνο μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7 του π.δ/τος της 16/30.8.1985, τον τρόπο υπολογισμού και τη διαδικασία επιβολής και πραγματοποίησης των εισφορών αυτών και τη σειρά προτεραιότητας στη διάθεση των εκτάσεων που προέρχονται από τις εισφορές σε γη, τον καθορισμό ζωνών ενεργού πολεοδομίας, αστικού αναδασμού, ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κινήτρων στις παραπάνω περιοχές και τους ειδικότερους περιορισμούς και ρυθμίσεις που επιβάλλονται στις ζώνες αυτές. 14.Επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, ως ίσχυε πριν από το άρθρο 43 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α). Άρθρο 3 1.Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών οικισμών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. β του από 24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ) ή ευρισκομένων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή εφαπτόμενων δασών ή δασικών εκτάσεων, καθώς και οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες προστατεύονται, κατά τα άρθρα 18 και 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) ή βάσει διεθνών συνθηκών, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 2.Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 5του ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α) διαπιστωτική απόφαση, εκδίδεται μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος νόμου πρόστιμα περιέρχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) και τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, που ονομάζεται Γαλάζιο Ταμείο. Στο ίδιο ταμείο και λογαριασμό περιέρχονται επίσης τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν. 314/1976 (ΦΕΚ 106 Α), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α), όπως τροποποιήθηκε με το ένατο άρθρο παρ. ΙΙ του ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110 Α), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του ν.1147/1981, όπως ισχύει, του ένατου άρθρου του ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89 Α), όπως ισχύει, του τρίτου άρθρου του ν. 1634/1986 (ΦΕΚ 104 Α), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του ν. 1638/1986 (ΦΕΚ 108 Α), όπως ισχύει. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ταμείο περιέχονται επίσης τα ποσά καταλογισμού δαπανών, στις οποίες προβαίνει το Δημόσιο προς αποτροπή ή εξουδετέρωση ρυπάνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, καθώς και τα υπέρ του Δημοσίου επιδικαζόμενα ποσά για δαπάνες αποτροπής ή εξουδετέρωσης ρυπάνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 314/1976 και 1638/1986, όπως ισχύουν. Τα κατά τα προηγούμενα εδάφια πρόστιμα και καταλογισμοί δαπανών εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία απόδοσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. 4.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Τα ως άνω έσοδα διατίθενται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας αποκλειστικώς για την πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και για παρεμβάσεις στις ακτές και στους λιμένες και κυρίως για: 5.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η διαδικασία, ο τρόπος διάθεσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. 6.Όταν στο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. συζητείται η διάθεση πιστώσεων από το λογαριασμό της παραγράφου 3, στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 7.Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 3. Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους, περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται Πράσινο Ταμείο, εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Τα παραπάνω πρόστιμα διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύπανση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, που καταρτίζονται από τους ως άνω Ο.Τ.Α. ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 8.Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο Πράσινο Ταμείο και λογαριασμό του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. περιέρχονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α) και το άρθρο 13 του ν. 1561/1986 (ΦΕΚ 148 Α), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 1650/1986. 9.Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία απόδοσης στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. των προστίμων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. 10.Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Από τα έσοδα που εισπράττονται από τον επιβαλλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντήζελ κίνησης), ποσό δραχμών πέντε (5) ανά λίτρο αποδίδεται από την ισχύ του παρόντος νόμου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Από το ποσό αυτό το πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται απευθείας στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αποκλειστικά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, εκτέλεση έργων, προμήθεια υλικών, οργάνων και μέσων που συμβάλλουν στην εν γένει προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την κατάρτιση, προώθηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, δράσεων και παρεμβάσεων που κατατείνουν επίσης στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ενημέρωση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των πιο πάνω έργων. Το άλλο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται απευθείας στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση του νέφους και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των έργων αυτών. 11.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του από 17.7.1923· ν.δ/τος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών (ΦΕΚ 228 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Μεταξύ των έργων αυτών συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προβλεπόμενα από το παρόν διάταγμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και οι κτηματογραφικές εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 57, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες. 12.Η χρηματοδότηση για τη σύνταξη χωροταξικών, ρυθμιστικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών μπορεί να γίνεται και από τις πιστώσεις του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. 13.Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983 αντικαθίστανται ως εξής: 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων, οι μηχανικοί που συντάσσουν τη μελέτη ή έχουν την επίβλεψη του έργου και οι εργολάβοι κατασκευής του τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, ανάλογα με την αξία του αυθαίρετου έργου και το βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αμέλεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) χρόνο ή με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. 14.Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών δόμησης (άρθρο 22 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α), χωρίς οικοδομική άδεια ή κατά παράβαση αυτής, στα ρέματα, στους βιότοπους, στα παραλιακά δημόσια κτήματα και στους αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από την κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιβολή των προστίμων και της κατεδάφισης των αυθαιρέτων, τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) χρόνου και με χρηματική ποινή από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Μετατροπή της ποινής της φυλάκισης σε χρηματική, καθώς και η αναστολή της εκτέλεσης της δεν επιτρέπεται. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. 15.Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου 17 του ν.1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής: Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια, τιμωρούνται με τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ή με τις ποινές του δευτέρου εδαφίου, εάν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια. Σε κάθε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου με κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων σύμφωνα με το ν. 1599/1986, ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο. Εάν από τη δήλωση προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, απαγορεύεται η σύνταξη του σχετικού συμβολαίου. Οι συμβολαιογράφοι, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια και οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν αυτά τιμωρούνται με τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 8, όπως συμπληρώθηκε. 16.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α), που προστέθηκε με την παράγραφο 2, περίπτωση β, του άρθρου 6 του ν 2052/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης αυτής, στους δικηγόρους που παρίστανται κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια, επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, ίσο με την αξία ολόκληρου του ακινήτου, επί του οποίου συνιστάται ακύρως διηρημένη ιδιοκτησία και υπολογίζεται προς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο γης. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής και. είσπραξης του προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983. 17.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 651/1977 (ΦΕΚ 207 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επίσης, με τις αυτές ποινές τιμωρούνται και οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν, οι δικηγόροι που παρίστανται, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν συμβόλαια, κατά παράβαση της ως άνω απαγορεύσεως, καθώς και οι μηχανικοί που συντάσσουν τεχνικά σχέδια προσαρτώμενα στα ως άνω συμβόλαια. 18.Αστυνομικό όργανο ή αρμόδιος υπάλληλος των πολεοδομικών υπηρεσιών και δασικών υπηρεσιών, εφόσον από δόλο παραβαίνει τα καθήκοντα του σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αυθαίρετα ή της αντίστοιχης δασικής νομοθεσίας, στην περιοχή ευθύνης του, τιμωρείται με τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983. Οι ανωτέρω, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, παραπέμπονται υποχρεωτικώς στα αρμόδια κατά περίπτωση ανακριτικά ή πειθαρχικά συμβούλια με το ερώτημα της απόλυσης. 19.Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Απαγορεύεται η σύνδεση κτισμάτων και εγκαταστάσεων για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, με κάθε είδους δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αν δεν προσκομιστεί στους αρμόδιους φορείς αντίγραφο της οικοδομικής άδειας επικυρωμένο από την αρχή που τη χορήγησε. 20.Ή παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Οι υπάλληλοι των οργανισμών ή εταιριών παροχής, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πέραν, της πειθαρχικής τους ευθύνης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. 21.Στους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και στους υπαλλήλους των οικείων Ο.Τ.Α., που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις σχετικά με ύπαρξη κτισμάτων πριν την ισχύ του β.δ/τος 1.8.1955 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα παροχής της παραγράφου 1 του άρθρου ,9 του ν.1512/1985, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 19 του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την προηγούμενη παράγραφο. 22.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), η φράση και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης αντικαθίσταται με τη φράση και του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Θεσσαλονίκης. Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις έχει γνωμοδοτήσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, μέχρι ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται και περατούται η σχετική διαδικασία από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης. 23.Στους παραβάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2344/1940 περί αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ 154 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του α.ν. 263/1988, ανεξαρτήτως των συντρεχουσών ποινικών ευθυνών, επιβάλλεται από την οικεία Λιμενική Αρχή πρόστιμο ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν.δ/τος 187/1973. Σε σοβαρές περιπτώσεις παράνομων προσχώσεων και αλλοιώσεων του αιγιαλού και της παραλίας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, ύστερα από πρόταση της οικείας Λιμενικής Αρχής. Σε περιπτώσεις που εκ των παράνομων προσχώσεων προκαλείται ευρείας εκτάσεως οικολογική καταστροφή, λόγω τοξικότητος των υλικών της προσχώσεως, το παραπάνω πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών. Τα παραπάνω πρόστιμα περιέρχονται στο Ε.Τ. Ε. Ρ. Π.Σ και τηρούνται στον ειδικό λογαριασμό αυτού Γαλάζιο Ταμείο. Η αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής του φυσικού περιβάλλοντος υπό του υπαιτίου και οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίμου συνιστά ελαφρυντική περίπτωση. Η άσκηση προσφυγής κατά της αποφάσεως επιβολής προστίμου δεν αναστέλλει την καταβολή αυτού. Ο υπαίτιος αλλοιώσεως του αιγιαλού και της παραλίας, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση αυτών στην προτέρα κατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως, στην αποκατάσταση προβαίνει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος του υποχρέου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση, καθώς και ο τρόπος καταλογισμού της, σχετικής δαπάνης σε βάρος του υποχρέου, στην περίπτωση που η αποκατάσταση γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία. Άρθρο 4 1.Συνιστάται Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Ε.Π.Π.), που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οικείου νομάρχη ή περιφερειάρχη. Για την εποπτεία του Ε.Σ.Ε.Π.Π. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ειδική υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57 Α). Η υπηρεσία αυτή, μεταξύ άλλων, συντονίζει τη δραστηριότητα του Ε.Σ.Ε.Π.Π. και των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΈ.Π.ΠΕ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στην ίδια υπηρεσία παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες και υποβάλλουν προτάσεις τα πιο πάνω Κλιμάκια, το Ε.Σ.Ε.Π.Π. και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαίρετων Κατασκευών (Ε.Υ.ΣΈ.Δ.Α.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με το προεδρικό διάταγμα του δεύτερου εδαφίου εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη στελέχωσή της, τον τρόπο και τόπο λειτουργίας της, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 2.Το Ε.Σ.Ε.Π.Π. έχει ως αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δημόσιων εκτάσεων, τις παράνομες κατατμήσεις της γης, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνομες επεμβάσεις στα ρέματα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας και σε κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον (νερό, αέρα και έδαφος). Το Ε.Σ.Ε.Π.Π. ασκεί επίσης τον έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τέτοιοι όροι σε έργα και δραστηριότητες. 3.Ειδικότερα, το Ε.Σ.Ε.Π.Π., μέσα στα πλαίσια της αποστολής του, επισημαίνει και καταγράφει τα προβλήματα του νομού ή και της περιφέρειας, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση προγραμμάτων δράσης και προτεραιοτήτων, παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και συντονίζει, όταν απαιτείται, τις σχετικές ενέργειες των διαφόρων νομαρχιακών ή περιφερειακών υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ.. 4.Δύναται επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας ή αδράνειας των κατά τόπο αρμόδιων υπηρεσιών ή των Ο.Τ.Α., να ενεργήσει πράξεις εκτέλεσης διοικητικών αποφάσεων, που έχουν καταστεί οριστικές, σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος και να ζητήσει, για το σκοπό αυτόν, από τις τοπικές αρχές ή από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων να τεθούν στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα, προσωπικό και πιστώσεις, καθώς επίσης και να ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων δικαστικών και αστυνομικών αρχών. 5.Η αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Π.Π. ασκείται μέσα στα όρια του νομού ή και της περιφέρειας που λειτουργεί και εκτείνεται σε κάθε νομαρχιακή ή περιφερειακή υπηρεσία, στους Ο.Τ.Α. και σε Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Π.Π.. Είναι δυνατόν σε νομό ή περιφέρεια που δεν έχει συσταθεί Ε.Σ.Ε.Π.Π. να ασκεί τις αρμοδιότητες του Σώματος για το νομό ή την περιφέρεια αυτή το Ε.Σ.Ε.Π.Π. άλλου νομού ή περιφέρειας, ύστερα από εντολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της ανωτέρω αρμοδιότητας εντός του νομού ή της περιφέρειας, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. 7.Το Ε.Σ.Ε.Π.Π. συγκροτείται από υπαλλήλους πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν ικανή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σχετική με μέρος ή το σύνολο των προβλημάτων του νομού ή της περιφέρειας, καθώς και από το λοιπό αναγκαίο προσωπικό. Οι υπάλληλοι αυτοί φέρουν τον τίτλο του Ελεγκτή Προστασίας Περιβάλλοντος (Ε.Π.Π.) για όσο διάστημα υπηρετούν στο Ε.Σ.Ε.Π.Π.. 8.Οι Ε.Π.Π., καθώς και το λοιπό αναγκαίο προσωπικό, τοποθετούνται σε κάθε νομαρχία ή περιφέρεια, αποσπώμενοι από το υπουργείο στο οποίο οργανικά ανήκουν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για μια διετία, που μπορεί με αίτηση του υπαλλήλου και με την ίδια διαδικασία να ανανεώνεται για μια ακόμη διετία. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που οι υπάλληλοι ανήκουν οργανικά. 9.Οι Ε.Π.Π., καθώς και το λοιπό αναγκαίο προσωπικό στήριξης, διατηρούν το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές και τα πάσης φύσεως επιδόματα και απολαβές της οργανικής τους θέσης, τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται από το φορέα από το οποίον αποσπώνται. Πέραν των ανωτέρω αποδοχών τους μπορούν να λαμβάνουν ειδικό επίδομα ευθύνης, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία, καθώς επίσης και αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση. Τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτόν ποσά, καθώς και για την εκτός έδρας αποζημίωση, διατίθενται από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή από τα έσοδα του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. 10.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται το ύψος του επιδόματος ευθύνης, ο τρόπος καταβολής του και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 11.Για τις ανάγκες στήριξης του Ε.Σ.Ε.Π.Π., δύναται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με επιστήμονες και άλλα ειδικευμένα άτομα. 12.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται για κάθε νομαρχία ή περιφέρεια, ανάλογα με τη συχνότητα, την έκταση και το είδος των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η σύνθεση, οι ειδικότητες και ο αριθμός των Ε.Π.Π. και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού, η ειδικότητα και ο βαθμός του προϊσταμένου και του αναπληρωτή του, καθώς και ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου. 13.Η στέγαση του Ε.Σ.Ε.Π.Π. σε κάθε νομαρχία ή περιφέρεια, ο εξοπλισμός, τα μέσα μεταφοράς και εν γένει τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. 14.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.Ε.Π.Π.. Άρθρο 5 1.Επιτρέπεται η κατά κυριότητα παραχώρηση στο Δήμο Περάματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των δημόσιων κτημάτων που είναι καταχωρημένα με στοιχεία Β.Κ. 2115 και Β.Κ. 2116 στην εφορία δημόσιων κτημάτων Αθηνών. Η παραχώρηση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση ότι ο Δήμος Περάματος θα παραχωρήσει κατά κυριότητα σε δημότες του τμήματα των ως άνω ακινήτων, τα οποία κατέχουν αυθαίρετα και επί των οποίων αυτοί ή οι νόμιμοι δικαιοπάροχοι τους έχουν ανεγείρει πριν από την 31.12.1990 οικοδομή πρώτης κατοικίας και κατοικούν μονίμως, πριν από την ως άνω ημερομηνία, στην κατοικία αυτή και υπό τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 3 2.Ο Δήμος Περάματος υποχρεούται, μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να συντάξει και να υποβάλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών ειδικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, στα οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των δικαιούχων και θα αποτυπούνται οι παραχωρούμενες εκτάσεις κατά θέση, εμβαδόν και διαστάσεις, καθώς και πρόγραμμα πραγματοποίησης της παραχώρησης. 3.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περάματος, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία παραχώρησης, ο τύπος του παραχωρητηρίου ή άλλου τίτλου κυριότητας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στους όρους παραχώρησης μπορεί να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των δικαιούχων να αποδεχθούν, πριν από τη χορήγηση των τίτλων κυριότητας, τη μεταβολή της θέσης των κατεχομένων, σύμφωνα με το κτηματολογικό διάγραμμα της παραγράφου 2, εφόσον η μεταβολή αυτή επιβάλλεται για την εν γένει εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου. 4.Τα τμήματα των ως άνω δημόσιων κτημάτων, τα οποία δεν κατέχονται αυθαιρέτως ή που παραμένουν αδιάθετα μετά την πραγματοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης, παραμένουν στην κυριότητα του Δήμου Περάματος και διατίθενται κυρίως για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή χώρων για την ανέγερση κτιρίων δημοτικών και εν γένει κοινής ωφέλειας. Εάν και μετά ταύτα παραμένουν εκτάσεις, δύνανται να διατεθούν για την αποκατάσταση αστέγων που δεν υπάγονται στην παράγραφο 1, με ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και περιλαμβάνονται στην απόφαση της παραγράφου 3. 5.Η παραχώρηση γίνεται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος προς το Δημόσιο ή τρίτους, εκτός τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα προς το Δήμο Περάματος. Άρθρο 6 1.Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2β του άρθρου 4 του ν 1650/1986 Πα την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής να ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή στο νομάρχη. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ή ο νομάρχης χορηγεί την έγκριση ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής ή νομαρχιακής υπηρεσίας αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της κατά περίπτωση άλλης συναρμόδιας περιφερειακής ή νομαρχιακής υπηρεσίας και γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. 2.Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, προστίθενται τα εξής: Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απαιτούμενη βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού προέγκριση χωροθέτησης πρέπει να εναρμονίζεται με τις γενικές και τις ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν από τυχόν εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα, καθώς και με τις χρήσεις και τις λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. Σε περίπτωση που δεν έχουν εγκριθεί τέτοια σχέδια και προγράμματα και μέχρι της εγκρίσεως αυτών και κατ ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται μετά από συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής και ιδίως της συμβατότητας της αιτούμενης εγκατάστασης με άλλες υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες χρήσεις και λειτουργίες, της προστασίας των ανανεώσιμων ή μη φυσικών πόρων, των κατευθύνσεων των περιφερειακών και τομεακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και της ανάγκης προστασίας της απασχόλησης, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του τόπου εγκατάστασης της αιτούμενης δραστηριότητας και να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 3.Με την έναρξη εκπόνησης μελέτης προστασίας περιβάλλοντος και χωροταξικής μελέτης (άρθρα 18 έως 24 του ν. 1650/1986), καθώς και μελέτης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (άρθρο 29 του ν. 1337/1983), ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστείλει τη χορήγηση οικοδομικών αδειών και τις οικοδομικές εργασίες στην περιοχή μελέτης ή σε τμήματα αυτής. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή επιβάλλεται για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, το οποίο μπορεί να παραταθεί για ένα (1) έτος ακόμη, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες εκπόνησης των μελετών έχουν προοδεύσει σημαντικά. 4.Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 αντικαθίστανται ως εξής: 5. Η πράξη εφαρμογής συντάσσεται με την ακόλουθη διαδικασία που προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του νόμου αυτού για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. 1)Κατά τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης οι κύριοι ή νομείς ακινήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεως, να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήμο ή κοινότητα προσκομίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό διάγραμμα. Η παράλειψη υποβολής της ως άνω δήλωσης συνεπάγεται τα εξής: α1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας. β1. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του ανωτέρω εδαφίου (α1). 2)Με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης α, συντάσσεται το κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής και ο πίνακας εφαρμογής. 3)Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής καλούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες, μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση, να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. 6.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας, το περιεχόμενο αυτών, οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 5.Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 προστίθενται τα εξής: Για τα ακίνητα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις περί χρησικτησίας. 6.Τα προεδρικά διατάγματα, που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1929-1936; καθώς και τα παραχωρητήρια που αφορούν την περιοχή Παληό Καβάλας, αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας και οι παραχωρηθείσες με αυτά εκτάσεις θεωρούνται ότι δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκνίκηση τρίτων επί των ανωτέρω εκτάσεων. Η με αριθμό 48021/3-11-1972 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 320/22-11-1972). με την οποία εγκρίθηκε. το ρυμοτομικό σχέδιο της παραπάνω περιοχής όπως μεταγενέστερα αναθεωρήθηκε με το π.δ. της 13-4-1982 (ΦΕΚ 228 Δ), θεωρείται από της εκδόσεώς της έγκυρη και ισχυρή. 7.Οι σεισμόπληκτοι των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας - Ζακύνθου, Πρεβέζης, Κιλκίς - Πέλλας και της περιοχής Αγίας Τριάδος Πατρών, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών τους με τις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 131/1-10-86, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 140/19-10-87 και 112/9-11-88 όμοιες της, 101/1-11-88. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 34/13-3-90 όμοια της 74/29-6-90, 20/7-2-91, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 29/4-3-92 όμοιά της και 3/9-1-91 αντίστοιχα, δύνανται, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δανείων αποκατάστασης των ζημιών τους. 8.Οι αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί μετά από τη λήξη των προθεσμιών που ορίσθηκαν με τις προαναφερόμενες Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν νόμιμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας αποκατάστασης σεισμοπλήκτων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων για αποκατάσταση και κάθε σχετική λεπτομέρεια για εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Για τους σεισμόπληκτους των Νομών Πρεβέζης, Κιλκίς και Πέλλας και της περιοχής Αγίας Τριάδος Πατρών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών τους, με τις· πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 74/29-6-90, 20/7-2-91, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 29/4-3-92 όμοιά της, και 3/9-1-91, αντίστοιχα, και για τις περιπτώσεις που για τα δάνεια που έλαβαν έχουν καταβάλει στις τράπεζες τόκους μαζί με τις δόσεις, οι τόκοι αυτοί αφαιρούνται από το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό των δανείων τους. Οι τόκοι των δανείων αυτών καταβάλλονται στις τράπεζες με χρέωση του λογαριασμού του ν. 128/1975. 9.Η παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 113 της 24/26-8-1967 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ί. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (Ε.Τ.Μ.Ο.Α.) ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών, του κλάδου Διοικητικού Π Ε με Α βαθμό. 10.Το άρθρο 3 του ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 3 Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί στους ιδιώτες που ορίζονται ως μέλη ή πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους απασχόλησης και να καθορίζεται η αμοιβή αυτών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 1993. 11.Στις εκπονούμενες ειδικές χωροταξικές μελέτες, μελέτες γενικών πολεοδομικών σχεδίων, επέκτασης και αναθεώρησης οικισμών πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων και πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που η προκήρυξη για την ανάθεσή τους είχε γίνει πριν από τις 2.11.1989 για τις τρεις πρώτες κατηγορίες μελετών και πριν από τις 20-11-1989 για την τέταρτη κατηγορία και ειδικότερα για τις ποσότητες εργασιών που δεν είχαν παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 71943/ 6056/2.11.1989, 71936/9767/2.11.1989, 71937/9768/ 2.11.1989 και 79003/10389/ 20.11.1989 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, των οποίων τα κείμενα έχουν ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα 2-11-1989 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 71943/6056 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕΜΑ: Εφαρμογή του συντελεστή λ στις αμοιβές Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ). Έχοντας υπόψη: 1.Το ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα ΦΕΚ 137 Α. 2.Την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί έγκρισης προδιαγραφών για την εκπόνηση ΕΧΜ με αριθμό 62592/ 2980/10-9-86. 3.Την Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί παρεκκλίσεων από τις διατάξεις του ν. 716/77 για την ανάθεση ΕΧΜ με αριθμό 76182/4702/15-12-87. 4.Την γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ με αριθμό Συν. 34 Πρ. 500 από 1-11-89, αποφασίζουμε 1.Στις εκπονούμενες Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης αυτής, ο υπολογισμός της αμοιβής γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή λ για τις εργασίες που πρόκειται στο εξής να παραληφθούν από τις Υπηρεσίες. Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται από τον τύπο: λ-0,0015 (μ1+μ2), όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: μ1: το ημερομίσθιο του εργοδότη ειδικευμένου χωματουργού, μ2: το ημερομίσθιο τεχνίτη. Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ). Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Δηλαδή, η αμοιβή ισούται με αυτή που αναφέρεται στη σύμβαση πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ1:λ2 όπου οι συντελεστές λ1 και λ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο και εκφράζουν: λ1: ο ισχύον συντελεστής λ τη χρονική περίοδο της παραλαβής των εργασιών, λ2: ο ισχύον συντελεστής λ κατά την υπογραφή της Απόφασης αυτής. 2.Οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένων και των προκαταβολών, αφαιρούνται από την τελικά υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ Κ ΛΙΑΣΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα 2-11-1989 Αριθ.πρωτ. οικ. 71936/9767 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή αμοιβών Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης Αναθεώρησης Έχοντας υπόψη: 1.Το ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 Α). 2.Το ν. 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 33 Α) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 6 και 6 παρ. 7. 3.Την 19641/798/8-4-83 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση προδιαγραφών Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης, όπως τροποποιήθηκε με την 35563/2641/10-6-1983 Απόφαση. 4.Την 19654/829/10-6-1983 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση Σύμβασης και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών. 5.Την 38292/4566/28-5-1985 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών. 6.Την 39710/1184/24-6-1987 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για έγκριση τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών. 7.Την υπ αριθ. 487/31/1-11-89 γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ, αποφασίζουμε, ίΤ Στις εκπονούμενες Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης και για τις ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και στο εξής: Ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή λ, με αφετηρία τις τιμές τιμολογίου του πρώτου εξαμήνου του 1987. Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται με βάση τον τύπο: λ-0,0015 (μ1+μ2), όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού, μ2: το ημερομίσθιο του τεχνίτη. Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις όπως αυτά προσδιορίζονται από την Ειδική Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων. Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ητοι, η αμοιβή ισούται με αυτή του 1987 (όπως καθορίζεται με την 39710/4184/87 Απόφαση) πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ1 :λ2, όπου λ2 ο συντελεστής του πρώτου εξαμήνου 1987 και λ1 ο εκάστοτε ισχύων τη χρονική στιγμή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη σύμβαση. 2.Σε περίπτωση προκαταβολών ή ενδιάμεσων πληρωμών θα αφαιρούνται από την τελική υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα, 2-11-1989 Αριθμ. πρωτ. οικ. 71937/9768 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή αμοιβών μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Έχοντας υπόψη: 1.Το ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 Α). 2.Το ν. 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ. (ΦΕΚ 33 Α) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 6 και 6 παρ. 7. 3.Την 15632/1337/30-3-1983 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση προδιαγραφών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 50232/ 3897/4-8-1983 και 35564/2612/10-6-1983 του Υπουργού ΧΟΠ. 4.Την 39710/4184/24-6-1987 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για έγκριση τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών και μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 5.Την υπ αριθμ. 487/34/1-11-1989 γνωμοδότηση ΚΣΧΟΠ. αποφασίζουμε ΐ. Ορίζεται τιμολόγιο για τις μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ως εξής: για πόλεις από 2.001 έως 10.000 κατοίκους 6.000.000,0 δρχ. για πόλεις από 10.001 έως 20.000 κατοίκους 9.000.000,0 δρχ. για πόλεις από 20.001 έως 40.000 κατοίκους 11.000.000,0 δρχ. για πόλεις από 40.001 έως 120.000 κατοίκους 21.000.000,0 δρχ. 2.Στις εκπονούμενες μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και για τις ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και στο εξής, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή λ, με αφετηρία τις τιμές του β εξαμήνου του 1989. Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται με βάση τον τύπο: λ=0,0015 (μ1+μ2), όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού, μ2: το ημερομίσθιο του τεχνίτη. Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις όπως αυτά προσδιορίζονται από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων. Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ήτοι η αμοιβή θα ισούται με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσης. πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ1:λ2, όπου λ2 ο συντελεστής δευτέρου εξαμήνου του 1989 για τις εκπονούμενες μελέτες ή της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβαση»- για τις νέες και λ1 ο εκάστοτε ισχύων τη χρονική στιγμή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη σύμβαση.Σε περίπτωση προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών θα αφαιρούνται από την τελική υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα, 20-11-1989 Αριθ. πρωτ.: 79003/10389 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση αμοιβών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίου οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων Έχοντας υπόψη: 1.Το ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 Α) 2.Το π.δ. 24-4-1985 Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους όπως ισχύει (ΦΕΚ 181/Δ/85, 133/Δ/87, 273/Δ/89). 3.Το π.δ. 20-8-1985 Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-4-85 π.δ/γματος όπως ισχύει (ΦΕΚ 414/Δ/85, ΦΕΚ 133/Δ/87). 4.Την Γ.44468/4377/5-6-1986 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την έγκριση προδιαγραφών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. 5.Την Γ. 44469/4378/5-6-1986 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την έγκριση σύμβασης μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίου οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. 6.Την Γ. 57081/6086/1-8-1986 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την έγκριση τιμολογίου αμοιβής μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων. 7.Την 87706/9224/23-12-86 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τροποποίηση του τιμολογίου αμοιβής μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων, αποφασίζουμε, 1.Στις εκπονούμενες μελέτες πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων και για τις ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και σε όσες μελέτες ανατίθενται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και στο εξής, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή λ με αφετηρία τις τιμές τιμολογίου του δευτέρου εξαμήνου 1986. Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται με βάση τον τύπο: λ-0,0015 (μ1+μ2), όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού μ2: το ημερομίσθιο του τεχνίτη Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς οποιοδήποτε προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Ειδική Επιτροπή Διαπίστωσης Διακυμάνσεων Τιμών Δημοσίων Έργων. Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ητοι η αμοιβή είναι ίση με αυτή του 1986 (όπως καθορίζεται με την 57081/6086/86 Απόφαση) πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ1 :λ2, όπου λ2 ο συντελεστής του δεύτερου εξαμήνου του 1986 και λ1 ο εκάστοτε ισχύων τη χρονική στιγμή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη σύμβαση. 2.Σε περίπτωση προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών θα αφαιρούνται από την τελική υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ Άρθρο 7 Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι εξής διατάξεις: α) το άρθρο 43 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α) και η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, β) το από 27.8.1993 π. δ. (ΦΕΚ 1018 Α) και γ) τα άρθρα 1-3 του από 1,6/30.8.1985 π. δ/τος ((ΦΕΚ 416 Δ). Άρθρο 8 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρότους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις. 1995/2300 1995
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017