Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και της μεταφοράς και διανομής της σε όλη τη χώρα. β) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δύναται να συστήνει θυγατρικές επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή ή και σε συνεργασία με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της. γ) Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί να επιτρέπεται, στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 έως και 10 του παρόντος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 2.Κατά την έννοια του νόμου αυτού: α) αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται εκείνος που παράγει ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των δικών του αναγκών. Διακρίνεται σε συνδεδεμένο ή αυτόνομο, ανάλογα εάν ο σταθμός του είναι συνδεδεμένος ή όχι με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.. β) ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται εκείνος που παράγει ηλεκτρική ενέργεια και τη διαθέτει αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η.. 3. Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται: α) από αυτόνομους σταθμούς, β) από συνδεδεμένους σταθμούς που ανήκουν σε αυτοπαραγωγούς και γ) από συμπαραγωγή, όπως ορίζεται στις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος. 4.Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόνομους σταθμούς επιτρέπεται: α) με την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας, β) με την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού γεωθερμικού δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, γ) με την εκμετάλλευση ενέργειας από τη θάλασσα, δ) με την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 2 ΜW. Για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης του παραπάνω ορίου και μέχρι 5 ΜW επιτρέπεται, εφόσον αυτοί δεν είναι ενταγμένοι στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Δ.Ε.Η., το οποίο ισχύει την ημερομηνία υποβολής από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και ε) με συμπαραγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος. 5.Επιτρέπεται, επίσης, η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόνομους θερμικούς σταθμούς που λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα: α) Σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, αν υπάρχει προσωρινή αδυναμία της Δ.Ε.Η. να καλύψει τις ανάγκες τους. Εφόσον η Δ.Ε.Η. αναπτύξει τη σχετική ικανότητα, υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ο αυτοπαραγωγός, μέσα σε δέκα (10) χρόνια από την επίδοση σε αυτόν αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, διακόπτει την αυτοπαραγωγή του και συνδέεται με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η.. β) Σε ενδιαφερομένους για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αν η οικονομική επιβάρυνσή τους για την επέκταση των δικτύων της Δ.Ε.Η. μέχρι τις εγκαταστάσεις τους κρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, υπέρμετρη. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική ισχύς του σταθμού τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ΚW. γ) Σε κατόχους αυτόνομων σταθμών που λειτουργούν με αιολική ή ηλιακή ενέργεια ή βιομάζα ή γεωθερμία ή υδραυλική ενέργεια ή ενέργεια από τη θάλασσα, αν ο θερμικός σταθμός είναι εφεδρικός και η ισχύς του δεν υπερβαίνει την ισχύ του κύριου σταθμού. 6.Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συνδεδεμένους σταθμούς, καθώς και από σταθμούς των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος, επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. και λειτουργούν με εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή ενέργειας από τη θάλασσα ή γεωθερμικής ενέργειας ή του υδάτινου δυναμικού, υπό τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 9 και με συμπαραγωγή σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος. 7.Ως συμπαραγωγή, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τους ακόλουθους τρόπους: α) συνδυασμό παραγωγής θερμότητας ή και ψύξης από συμβατικά καύσιμα, β) ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και ακινδύνων για το περιβάλλον υποπαραγώγων βιομηχανικού κυκλώματος. Ως υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα - κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία, γ) ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας. 8.Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών συμπαραγωγής, αυτόνομων ή συνδεόμενων με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η., ισχύος το πολύ ίσης με τη θερμική και ψυκτική ισχύ των εγκαταστάσεων του αυτοπαραγωγού στην περίπτωση α και χωρίς περιορισμό ισχύος στις περιπτώσεις β και γ της προηγούμενης παραγράφου. 9.Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δύναται είτε να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με έναν ή περισσότερους τρίτους είτε να συστήνει θυγατρικές επιχειρήσεις με αυτούς, με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ή και ψύξης με καύση συμβατικών καυσίμων ή βιομηχανικών υποπαραγώγων. Οι οικονομικοί όροι θα καθορίζονται από κοινού στην αυτή συμφωνία. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της παρούσας. 10.Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς που συνδέονται με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. και ανήκουν σε ανεξάρτητους παραγωγούς, επιτρέπεται με χρήση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή ενέργειας από τη θάλασσα και με όρια ισχύος μέχρι 50 ΜW ή γεωθερμικής ενέργειας ή του υδάτινου δυναμικού υπό τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και δ, της παραγράφου 4 ή με συμπαραγωγή καύσης φυσικού αερίου με όρια ισχύος το πολύ ίσης με το σύνολο των θερμικών φορτίων των επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται ή με συνδυασμό των παραπάνω πηγών ενέργειας. Η ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή με μονάδες συμπαραγωγής καύσης φυσικού αερίου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Δ.Ε.Η. δεν συμφωνήσει εγγράφως για τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων φορέων κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 11.Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη λειτουργία τους μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η., λόγω βλάβης ή αδυναμίας των εγκαταστάσεών της. Για τη λειτουργία των σταθμών αυτών απαιτείται η σύναψη συμφωνίας με τη Δ.Ε.Η..

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Απαγορεύεται στους αυτοπαραγωγούς και ανεξάρτητους παραγωγούς να διαθέτουν σε τρίτους ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους σταθμούς τους
2.  
  Το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας του αυτοπαραγωγού και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τους ανεξάρτητους παραγωγούς, διατίθενται αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η., σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ τους. Η Δ.Ε.Η. έχει την υποχρέωση να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται για τη Δ.Ε.Η. στην περίπτωση μόνο που υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγό, εφόσον με αιτιολογημένη απόφαση διαπιστώνεται ότι οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διάθεσή της στην κατανάλωση. Η σύμβαση μεταξύ του ανεξάρτητου παραγωγού και της Δ.Ε.Η. θα είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης με νέα σύμβαση.
3.  
  Με τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού ή ανεξάρτητου παραγωγού και της Δ.Ε.Η., ρυθμίζονται και οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι διασύνδεσης και διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Ε.Η. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα βασίζεται στις εξής βασικές αρχές:.
 1. Μη διασυνδεδεμένα νησιά Για όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, τα τιμολόγια διαμορφώνονται στο 90% του ισχύοντος τιμολογίου γενικής χρήσης στη χαμηλή τάση (μηνιαίας χρέωσης).
 2. Τα τιμολόγια πώλησης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας των αυτοπαραγωγών θα ορίζονται στο 70% του τιμολογίου γενικήςχρήσης στηχαμηλή τάση(μηνιαίας χρέωσης) για πλεόνασμα ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο 60% από συμπαραγωγή.
 3. Σε περίπτωση σύνδεσης των νησιών με το εθνικό δίκτυο, η αλλαγή τιμολογίου μπορεί να γίνει από τη Δ.Ε.Η. μόνον εφόσον οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των ανεξάρτητων παραγωγών έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη συνολικής λειτουργίας. β. Διασυνδεδεμένο σύστημα Δ.Ε.Η. Για ανεξάρτητους παραγωγούς, όπως ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 1, τα τιμολόγια πώλησης διαμορφώνονται κατά τρόπο αντίστοιχο με τα ισχύοντα σε κάθε περίπτωση τιμολόγια της Δ.Ε.Η. στη μέση τάση γενικής χρήσης ή στην υψηλή τάση και θα διαμορφώνονται στα παρακάτω επίπεδα:
 4. Χρέωση Ενέργειας:
 5. 90% του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε τιμολογίου στη μέση τάση γενικήςχρήσης ήστην υψηλή τάσηγια ανεξάρτητους παραγωγούς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο 70% του σκέλους ενέργειας των κατά περίπτωση παραπάνωτιμολογίων για ανεξάρτητους παραγωγούς από συμπαραγωγή καύσης φυσικού αερίου.
 6. Χρέωση ισχύος:
 7. 50% του σκέλους ισχύος του εκάστοτε τιμολογίου στη μέση τάση γενικήςχρήσης ήστην υψηλή τάση.
 8. Τα επίπεδα της χρεωστέας ισχύος των ανεξάρτητων παραγωγών προς τη Δ.Ε.Η. ορίζονται για κάθε περίπτωση στη σχετική υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
 9. Τα τιμολόγια των αυτοπαραγωγών για πλεόνασμα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμπαραγωγή προσδιορίζονται ως εξής:
 10. Ανανεώσιμες πηγές 70% του σκέλους ενέργειας του ενέργειας:
 11. εκάστοτετιμολογίου γενικήςχρήσης και μηνιαίας χρέωσης στη χαμηλή τάση, του τιμολογίου γενικής χρήσης στη μέση τάση και του τιμολογίου υψηλής τάσης.
 12. Συμπαραγωγή:
 13. 60% του σκέλους ενέργειας του εκάστοτε τιμολογίου γενικής χρήσης και μηνιαίας χρέωσης στη χαμηλή τάση, του τιμολογίου γενικής χρήσης στη μέση τάση και του τιμολογίου υψηλής τάσης.
4.  
  Ειδικά, ως προς τους αυτοπαραγωγούς, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής τους εγκαθίστανται και λειτουργούν σε γήπεδο ή σε χώρο, του οποίου έχουν την αποκλειστική χρήση, δυνάμει εμπράγματου δικαιώματος ή ενοχικής σχέσης
5.  
  Εφόσον η παραγωγή και η κατανάλωση πραγματοποιούνται στο ίδιο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το 80% της παραγόμενης από τον αυτοπαραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια που αυτός καταναλώνει στις εγκαταστάσεις του. Ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες αυτοπαραγωγής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων τους και των αγροτικών συνεταιρισμών εφαρμόζεται στο 90% της παραγωγής ηλεκτρισμού σε μία ή περισσότερες καταναλώσεις τους. Ο συμψηφισμός διενεργείται για την περίοδο που η Δ.Ε.Η. ορίζει κάθε φορά για τη μέτρηση της καταναλώσεως του αυτοπαραγωγού και χωριστά για κάθε περίοδο που έχει διαφορετικό τιμολόγιο κατανάλωσης. Το τυχόν πλεόνασμα ηλεκτρισμού πιστώνεται στον αυτοπαραγωγό με το τιμολόγιο πώλησης ενέργειας προς τη Δ.Ε.Η. της παραγράφου 3 του παρόντος, ενώ το έλλειμμα .χρεώνεται στον παραγωγό σύμφωνα με το εκάστοτε τιμολόγιο κατανάλωσης. Ο υπολογισμός της τυχόν επιβαρύνσεως αέργου ισχύος γίνεται χωριστά για την παραγόμενη και την καταναλισκόμενη ενέργεια. Το δίκτυο σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η., κατασκευάζονται από τη Δ.Ε.Η. με δαπάνες του αυτοπαραγωγού ή του ανεξάρτητου παραγωγού σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης του αυτοπαραγωγού ή του ανεξάρτητου παραγωγού. Σε περίπτωση αδυναμίας της Δ.Ε.Η., το δίκτυο σύνδεσης κατασκευάζεται από τον αυτοπαραγωγό ή τον ανεξάρτητο παραγωγό με την τήρηση των προδιαγραφών της Δ.Ε.Η.
6.  
  Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τους που λειτουργούν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, μπορούν να διαθέτουν ηλεκτρική ενέργεια σε καταναλωτές οικισμών, αν ο οικισμός δεν συνδέεται με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η.
Άρθρο 3
1.  
  Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής απαιτείται άδεια που χορηγείται με απόφαση του ΥπουργούΒιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου
2.  
  Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθμών, που συνδέονται με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η., απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη της Δ.Ε.Η., για τις τεχνικές και οικονομικές επιπτώσεις της διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις της.
3.  
  Άδεια εγκατάστασης δεν απαιτείται για:
 1. σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 20 ΚW,
 2. εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 150 ΚW,
 3. εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 400 ΚW, που εγκαθίστανται σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες,
 4. πειραματικούς ή ερευνητικούς σταθμούς που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς φορείς και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγεται η έρευνα ή το πείραμα.
 5. Επίσης, για σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κ.Α.Π.Ε. για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγονται οι μετρήσεις ή η πιστοποίηση.
4.  
  Στις άδειες εγκατάστασης μπορούν να τίθενται όροι και περιορισμοί για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθμού και την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Τα αιολικά και ηλιακά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νοούνται μόνο ως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
5.  
  Για τη λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, για τους οποίους χορηγείται άδεια εγκατάστασης, απαιτείται και άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για την τήρηση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Αν ο σταθμός συνδέεται με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η., η λειτουργία του απαγορεύεται πριν από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.
6.  
  Η άδεια λειτουργίας χορηγείται για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται. Με την άδεια λειτουργίας μπορεί να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί για την ασφαλή λειτουργία των σταθμών, την προστασία της υγείας και ζωής των εργαζομένων σε αυτούς, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως της κυριότητας της μονάδας παραγωγής, ο νέος κύριος υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συμβάσεως μεταξύ της Δ.Ε.Η. και του αρχικού αδειούχου. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί να τροποποιείται η άδεια λειτουργίας επ ονόματι του νέου κυρίου της μονάδας.
7.  
  Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κίνδυνο για τους εργαζομένους σε αυτούς, μπορεί, με απόφαση του νομάρχη της περιφέρειας όπου είναι εγκατεστημένοι, να εξαιρεθούν από την απαλλαγή. Στην περίπτωση αυτή για τη συνέχιση της λειτουργίας των σταθμών απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Άρθρο 4
1.  
  Σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ή παράβασης των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, μπορεί να διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά η λειτουργία του σταθμού ή να επιβάλλεται στους παραγωγούς πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές ή και οι δύο κυρώσεις σωρευτικά. Μπορεί επίσης να διακόπτεται η λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, αν διαπιστωθεί κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων στο σταθμό, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και το περιβάλλον. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που κοινοποιείται στον παραγωγό.
2.  
  Κατά της απόφασης αυτής ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου τακτικού διοικητικού πρωτοδικείου
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζεται η διαδικασία επιβολής των παραπάνω κυρώσεων, το ύψος του προστίμου, ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 5
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας:
 1. Καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί και οικονομικοί όροι των συμβάσεων, οι λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων μεταξύ της Δ.Ε.Η. και των παραγωγών, καθώς και οι όροι διασύνδεσης.
 2. Ορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 3 του παρόντος νόμου
2.  
  Αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή έκτακτη αδυναμία των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Η. να καλύψουν σε ηλεκτρική ενέργεια τις ανάγκες περιοχών της χώρας, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Δ.Ε.Η., να διατάσσεται η λειτουργία κύριων ή εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 400 ΚW που συνδέονται με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το αντάλλαγμα που υποχρεούται να καταβάλλει η Δ.Ε.Η. στον αυτοπαραγωγό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αυτοπαραγωγού μπορεί να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.
3.  
  Απαγορεύεται η εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πάνω ή κάτω από δημόσιους δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια ή άλλους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους ή κατά μήκος αυτών. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα δίκτυα της Δ.Ε.Η., τα δίκτυα φωτισμού οδών και πλατειών και τα δίκτυα που απαιτούνται για την κίνηση των ηλεκτροκίνητων μέσων μαζικής μεταφοράς.
4.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από γνώμη της Δ.Ε.Η., η οποία αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα δίκτυά της, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας,Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορείνα αρθείη απαγόρευσητης προηγούμενης παραγράφου.
5.  
  Η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, για την περιοχή της Αττικής απαγορεύεται η λειτουργία και εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με στερεά καύσιμα, εκτός από εκείνα της βιομάζας, καθώς και σταθμών που λειτουργούν με υγρά καύσιμα με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 1 του παρόντος, εφ όσον χρησιμοποιούνται υγρά καύσιμα.
6.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να συνιστώνται με σκοπό την προώθηση των εφαρμογών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της τεχνολογίας, στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ως περιφερειακά και τοπικά ενεργειακά κέντρα και γραφεία, καθώς και να ενοποιούνται, χωρίζονται, μεταφέρονται, μετατρέπονται και καταργούνται τέτοια κέντρα
7.  
  Ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ορίζεται το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.). Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του και τις σχέσεις του με τα περιφερειακά και τοπικά ενεργειακά κέντρα και γραφεία.
8.  
  Τα υφιστάμενα ενεργειακά κέντρα και γραφεία, μέχρι να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν γι αυτά κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
9.  
  Με τα προεδρικά διατάγματα ίδρυσης των παραπάνω κέντρων και γραφείων:
 1. Καθορίζονται τα όργανα διοίκησης, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών τους, η άσκηση εποπτείας σε αυτά, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικό, διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των προγραμμάτων, των προϋπολογισμών και απολογισμών, καθώς και τα της αποτίμησης των αποτελεσμάτων των εργασιών τους
 2. Καθορίζονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ρυθμίζονται τα θέματα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας γενικά του συνόλου του προσωπικού αυτού, καθώς και τα θέματα ένταξης, μετάταξης και απόσπασής του
 3. Προβλέπονται πόροι και κάθε μορφής επιχορηγήσεις και ρυθμίζεται η διάθεση, διαχείριση, δικαιολόγηση και οι οικονομικοί έλεγχοι των δαπανών
 4. Προβλέπεται κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων και γραφείων αυτών
Άρθρο 6
1.  
  Μετά την ισχύ του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι άδειες λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1559/1985. Η λειτουργία των σταθμών αυτών διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.  
  Μέχρι την έκδοση των κατ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων ισχύουν οι υφιστάμενες που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση του ν. 1559/1985.
3.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, κάθε απαίτηση μισθωτού της Α.Ε.Η. κατ αυτής, αναγόμενη στο χρονικό διάστημα πριν από την 1.7.1991, η οποία απορρέει από την υπ αριθμ. 21091/1946 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και το άρθρο 10 του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού Δ.Ε.Η., που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ/τος 210/1974, αποσβέννυται, εκτός αν έχει αναγνωρισθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Δίκες που έχουν ως αντικείμενο τέτοιες απαιτήσεις καταργούνται.
4.  
  Μισθωτοί της Δ.Ε.Η., οι οποίοι μετακινήθηκαν πρόσκαιρα για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, δικαιούνται να λάβουν για το πριν από 1.7.1991 χρονικό διάστημα και εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου οι σχετικές αξιώσεις δεν έχουν παραγραφεί:.
 1. ποσοστό πενήντα επτά τοις εκατό (57%) της διαφοράς μεταξύ της αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας που προκύπτει με βάση το 1/25 του συνόλου των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε διανυκτέρευση και αυτής που τους καταβλήθηκε πράγματι για την αιτία αυτή, ατόκως, εκτός εάν εκκρεμεί καταψηφιστική αγωγή, οπότε οφείλεται εντόκως αυτή, και
 2. πς δικαστικές δαπάνες που επιδικάστηκαν υπέρ αυτών από οποιοδήποτε δικαστήριο, εφόσον ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα εντός αποσβεστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αίτηση των δικαιούχων στη Διεύθυνση Προσωπικού της Δ.Ε.Η.
5.  
  Στο άρθρο 5 του ν. 158/1975 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να γίνονται εργασίες καθαρισμού μονωτήρων υπό τάση στην τρίτη περιοχή τάσης, εφόσον αυτές γίνονται από τον αέρα με ελικόπτερο. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Σεπτεμβρίου 1994.
6.  
  Για την άμεση επισκευή, συντήρηση ή κατασκευή γραμμών, υποσταθμών μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεφωνικών δικτύων και εγκαταστάσεων από εξειδικευμένα συνεργεία της Δ.Ε.Η. ή του Ο.Τ.Ε., αντίστοιχα, με αυτεπιστασία, καθώς και για τα έργα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής των ορυχείων της Δ.Ε.Η., επιτρέπεται η πρόσληψη, στον τόπο των εκτελούμενων έργων, αποκλειστικά ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) προς υποστήριξη των συνεργείων, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης στο άρθρο 21 παράγραφοι 7-13 και 15 του ν. 2190/1994 διαδικασίας, για απασχόληση που δεν θα υπερβαίνει, κατ άτομο, τα εξήντα (60) ημερομίσθια σε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, αποκλειομένης αυστηρά οποιασδήποτε παράτασης ή επαναπρόσληψης πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης. Οι υπεύθυνοι παραβίασης των παραπάνω περιορισμών διώκονται και αυτεπαγγέλτως για παράβαση καθήκοντος, κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, παραπέμπονται δε υποχρεωτικώς στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.
7.  
  Επίσης, με αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η., στις οποίες θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και προϋποθέσεις, δύναται να προσλαμβάνεται στη Δ.Ε.Η., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/ 1994, ένα μέλος της οικογένειας μισθωτού, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος.
Άρθρο 7 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ειδικοί Λογαριασμοί διαχείρισης κονδυλίων, προερχομένων από οποιαδήποτε πηγή, για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μελετών, προγραμμάτων και έργων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για .τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών, και κατά παρέκκλιση από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, των κρατικών προμηθειών, δημοσίων επενδύσεων, αναθέσεων μελετών και κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης.
2.  
  Οι μελέτες, τα προγράμματα και τα έργα, για τη χρηματοδότηση των οποίων έχουν συσταθεί Ειδικοί Λογαριασμοί, εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είτε από εποπτευόμενους από αυτό φορείς είτε από τρίτους που μπορεί να είναι φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, ή και του ιδιωτικού τομέα.
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται επιτροπές, που αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες ελέγχουν την οικονομική διαχείριση και την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο χρηματοδοτούνται οι μελέτες, τα έργα και τα προγράμματα της παραγράφου 1. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να εξειδικεύεται το έργο των επιτροπών.
Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζονται επιτροπές, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που παρακολουθούν αφ ενός την υλοποίηση των μελετών, προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από κάθε Ειδικό Λογαριασμό, αφ ετέρου την οικονομική διαχείριση και την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο διατίθενται οι πιστώσεις του
4.  
  Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δύνανται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες χρηματοδότησης μελετών, προγραμμάτων και έργων της παραγράφου 1 του παρόντος, που εκτελούνται από τους φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος, πλην του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
5.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από κρατικούς λειτουργούς, δικηγόρους ειδικούς επιστήμονες και δημοσίους υπαλλήλους, στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, έργο των οποίων είναι η κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών αποφάσεων, προκειμένου να αναμορφωθεί και να συμπληρωθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και της κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, όπως επίσης και οποιασδήποτε άλλης κοινοτικής πρωτοβουλίας, η διαχείριση της οποίας ανήκει στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
6.  
  Οι επιτροπές οφείλουν να περατώσουν το έργο τους μέσα στην προθεσμία που ορίζουν οι αποφάσεις με τις οποίες συγκροτούνται. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Στα μέλη των επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988.
Άρθρο 8
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 1475/1984 τροποποιείται ως εξής: 2. Το Δημόσιο ασκεί τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 144 του παραπάνω κώδικα. Σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν ερευνηθεί από το Δημόσιο ή από τις έρευνες που έχουν γίνει δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου, επιτρέπεται η απευθείας μίσθωση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τα εχέγγυα, κατόπιν αιτήσεως του, τηρούμενης της προτεραιότητας υποβολής της σχετικής αιτήσεως, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε. Στην απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνονται και οι όροι της μίσθωσης-.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 1475/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Προϊόντα, παραπροϊόντα ή και υποπροϊόντα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού, εφόσον δεν αξιοποιούνται από τον έχοντα το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους, βάσει της σύμβασης μίσθωσης, ανήκουν στο Δημόσιο, το οποίο μπορεί να τα διαθέτει σε τρίτους κατά βούληση. Ως προϊόν του γεωθερμικού δυναμικού θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού ρευστού. Ως παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα τυχόν συμπαραγόμενα προϊόντα εκτός του θερμοενεργειακού περιεχομένου του γεωθερμικού ρευστού. Ως υποπροϊόν θεωρείται το απομένον γεωθερμικό ρευστό, μετά τη λήψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων.
3.  
  Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 3 του ν. 1475/1984, που έχει ως εξής: 3. Τα αναλογικά μισθώματα υπολογίζονται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας του γεωθερμικού πεδίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όλοι οι μισθωτές γεωθερμικού δυναμικού υποχρεούνται να τοποθετήσουν στις παραγωγικές γεωθερμικές γεωτρήσεις υδρομετρητές υψηλών θερμοκρασιών. Ο τρόπος υπολογισμού του αναλογικού μισθώματος, βάσει της καταναλισκόμενης γεωθερμικής ενέργειας, γίνεται όπως καθορίστηκε με την με αριθ. πρωτ. Δ9-Β/Φ261/31928/ 21.12.93 (ΦΕΚ 958/Β/31.12.93) απόφαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία κυρούται και έχει ισχύ νόμου από την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις περιπτώσεις εκμισθώσεως γεωθερμικού πεδίου, στο οποίο έχουν γίνει από το Δημόσιο έργα υποδομής (γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δίκτυα διανομής γεωθερμικού ρευστού κ.λπ.) καταβάλλεται από το μισθωτή και πάγιο μίσθωμα, το οποίο, εφόσον μεν πρόκειται για μισθώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που επιτρέπει τη μίσθωση. Εφόσον δε πρόκειται για μισθώσεις με πλειοδοτική δημοπρασία προβλέπεται στη διακήρυξη. Το πάγιο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται ανά τριετία, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και μέχρι ποσοστού 20% επί του αρχικού παγίου. Το πάγιο αυτό μίσθωμα δεν συμψηφίζεται με το καταβαλλόμενο αναλογικό. Ο μισθωτής γεωθερμικού δυναμικού υποχρεούται και στην καταβολή αναλογικού μισθώματος ποσοστού ίσου με το 8% επί της αξίας των εκμεταλλευόμενων από αυτόν παραπροϊόντων και υποπροϊόντων γεωθερμικού δυναμικού, στο δάπεδο του γεωθερμικού πεδίου. Για συμβάσεις εκμισθώσεως γεωθερμικού δυναμικού, προκειμένου να υπολογισθούν τα δικαιώματα συμβολαιογράφων, καθώς και των Ταμείου Νομικών και Συλλόγου Συμβολαιογράφων, δεν λαμβάνονται υπόψη το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης και οι δαπάνες για ερευνητικές εργασίες για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού.
4.  
  Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στο άρθρο 5 του ν. 1475/1984, που έχει ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ύστερα από γνωμοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε., μπορεί να περιορίζεται η έκταση εκμισθωμένου γεωθερμικού πεδίου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή άλλους αναγόμενους σε ορθολογική εκμετάλλευση γειτονικού γεωθερμικού πεδίου ή χαμηλού ρυθμού αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού του εκμισθωμένου πεδίου, σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του μισθωτή και τα διεθνώς κρατούντα.
Άρθρο 9
1.  
  Στις απαλλαγές από . .οποιοδήποτε φόρο, τέλος και δικαιώματα του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και του χαρτοσήμου, που προβλέπονται από το ν. 2198/1994 (άρθρο 23 παρ. 7), καθώς και από τις ανάλογες διατάξεις των νόμων 2000/1991 (άρθρο 46α) και 2224/1994 (άρθρο 3 παρ. 13) για τις μεταβιβάσεις ιδιωτικοποιούμενων επιχειρήσεων, στις μεταγραφές και σχετικές πράξεις συμπεριλαμβάνονται, κατά την αληθή έννοια των ως άνω διατάξεων, και η παραχώρηση και εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης για την εξασφάλιση της πληρωμής του πιστούμενου τιμήματος εξαγοράς του ενεργητικού των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων.
2.  
  Επίσης, για τις ίδιες συμβάσεις μεταβίβασης και όλες τις σχετικές πράξεις πραγμάτωσής τους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι παραχωρήσεις και εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων υποθηκών για εξασφάλιση του τιμήματος, . . τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωσηαυτής, πράξηπεριορίζονται στο 30% αυτών.
3.  
  Η κατ άρθρο 46α παρ. 8 του ν. 1892/1990 πράξη υλοποίησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αγοραστή επέχει κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής θέση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης του άρθρου 1005 του Κ.Πολ.Δ. και έχει ως άμεση έννομη ουνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υποθηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάμενων υπέρ τρίτων βαρών, που έχουν εγγραφεί, πριν από τη θέση των επιχειρήσεων σε ειδική Εκκαθάριση.
4.  
  Η κατά την παράγραφο 8 εδάφ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2198/1994 απαλλαγή κάθε μορφής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΝΕΩΡΙΟΝ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. προς το Ι.Κ.Α. και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. . αναφέρεται σε όλους ανεξαίρετα τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Οι υποχρεώσεις αυτές αναλαμβάνονται εξολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 74 του ν. 2127/1993.
Άρθρο 10 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) ο ν. 2165/1993 (ΦΕΚ 127 Α), Ρ) ο ν. 1559/1985 (ΦΕΚ 135 Α), εκτός από το άρθρο 19, γ) κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-10-07 Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και της μεταφοράς και διανομής της σε όλη τη χώρα. β) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δύναται να συστήνει θυγατρικές επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή ή και σε συνεργασία με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της. γ) Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί να επιτρέπεται, στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 έως και 10 του παρόντος, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 2.Κατά την έννοια του νόμου αυτού: α) αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται εκείνος που παράγει ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των δικών του αναγκών. Διακρίνεται σε συνδεδεμένο ή αυτόνομο, ανάλογα εάν ο σταθμός του είναι συνδεδεμένος ή όχι με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.. β) ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται εκείνος που παράγει ηλεκτρική ενέργεια και τη διαθέτει αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η.. 3. Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται: α) από αυτόνομους σταθμούς, β) από συνδεδεμένους σταθμούς που ανήκουν σε αυτοπαραγωγούς και γ) από συμπαραγωγή, όπως ορίζεται στις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος. 4.Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόνομους σταθμούς επιτρέπεται: α) με την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας, β) με την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης του σχετικού γεωθερμικού δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, γ) με την εκμετάλλευση ενέργειας από τη θάλασσα, δ) με την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ισχύος μέχρι 2 ΜW. Για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης του παραπάνω ορίου και μέχρι 5 ΜW επιτρέπεται, εφόσον αυτοί δεν είναι ενταγμένοι στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης της Δ.Ε.Η., το οποίο ισχύει την ημερομηνία υποβολής από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και ε) με συμπαραγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος. 5.Επιτρέπεται, επίσης, η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτόνομους θερμικούς σταθμούς που λειτουργούν με συμβατικά καύσιμα: α) Σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, αν υπάρχει προσωρινή αδυναμία της Δ.Ε.Η. να καλύψει τις ανάγκες τους. Εφόσον η Δ.Ε.Η. αναπτύξει τη σχετική ικανότητα, υποχρεούται να ειδοποιεί την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Ο αυτοπαραγωγός, μέσα σε δέκα (10) χρόνια από την επίδοση σε αυτόν αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, διακόπτει την αυτοπαραγωγή του και συνδέεται με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η.. β) Σε ενδιαφερομένους για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αν η οικονομική επιβάρυνσή τους για την επέκταση των δικτύων της Δ.Ε.Η. μέχρι τις εγκαταστάσεις τους κρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, υπέρμετρη. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική ισχύς του σταθμού τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ΚW. γ) Σε κατόχους αυτόνομων σταθμών που λειτουργούν με αιολική ή ηλιακή ενέργεια ή βιομάζα ή γεωθερμία ή υδραυλική ενέργεια ή ενέργεια από τη θάλασσα, αν ο θερμικός σταθμός είναι εφεδρικός και η ισχύς του δεν υπερβαίνει την ισχύ του κύριου σταθμού. 6.Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συνδεδεμένους σταθμούς, καθώς και από σταθμούς των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος, επιτρέπεται, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. και λειτουργούν με εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή ενέργειας από τη θάλασσα ή γεωθερμικής ενέργειας ή του υδάτινου δυναμικού, υπό τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 4 και της παραγράφου 9 και με συμπαραγωγή σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος. 7.Ως συμπαραγωγή, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τους ακόλουθους τρόπους: α) συνδυασμό παραγωγής θερμότητας ή και ψύξης από συμβατικά καύσιμα, β) ενεργειακή αξιοποίηση των μη τοξικών και ακινδύνων για το περιβάλλον υποπαραγώγων βιομηχανικού κυκλώματος. Ως υποπαράγωγα νοούνται και παράγωγα - κατάλοιπα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, τα οποία αποδεσμεύονται από την παραγωγική διαδικασία, γ) ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας. 8.Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών συμπαραγωγής, αυτόνομων ή συνδεόμενων με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η., ισχύος το πολύ ίσης με τη θερμική και ψυκτική ισχύ των εγκαταστάσεων του αυτοπαραγωγού στην περίπτωση α και χωρίς περιορισμό ισχύος στις περιπτώσεις β και γ της προηγούμενης παραγράφου. 9.Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δύναται είτε να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με έναν ή περισσότερους τρίτους είτε να συστήνει θυγατρικές επιχειρήσεις με αυτούς, με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ή και ψύξης με καύση συμβατικών καυσίμων ή βιομηχανικών υποπαραγώγων. Οι οικονομικοί όροι θα καθορίζονται από κοινού στην αυτή συμφωνία. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της παρούσας. 10.Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς που συνδέονται με τα δίκτυα της Δ.Ε.Η. και ανήκουν σε ανεξάρτητους παραγωγούς, επιτρέπεται με χρήση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή ενέργειας από τη θάλασσα και με όρια ισχύος μέχρι 50 ΜW ή γεωθερμικής ενέργειας ή του υδάτινου δυναμικού υπό τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και δ, της παραγράφου 4 ή με συμπαραγωγή καύσης φυσικού αερίου με όρια ισχύος το πολύ ίσης με το σύνολο των θερμικών φορτίων των επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται ή με συνδυασμό των παραπάνω πηγών ενέργειας. Η ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή με μονάδες συμπαραγωγής καύσης φυσικού αερίου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η Δ.Ε.Η. δεν συμφωνήσει εγγράφως για τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων φορέων κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 11.Επιτρέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό τη λειτουργία τους μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η., λόγω βλάβης ή αδυναμίας των εγκαταστάσεών της. Για τη λειτουργία των σταθμών αυτών απαιτείται η σύναψη συμφωνίας με τη Δ.Ε.Η..
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/168
2004-12-23 Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται επιτροπές, που αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες ελέγχουν την οικονομική διαχείριση και την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο χρηματοδοτούνται οι μελέτες, τα έργα και τα προγράμματα της παραγράφου 1.
Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να εξειδικεύεται το έργο των επιτροπών.
Αντικατάσταση
A/2004/259
2006-06-27 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Στις περιπτώσεις σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι χώροι όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός, απαιτείται να είναι όμοροι με τους χώρους όπου γίνεται η κατανάλωση ή αυτή να τροφοδοτείται από το σταθμό με απευθείας γραμμή. .
Αντικατάσταση
A/2006/129
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1946/21091 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/21091 1946
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/9-Β/Φ261/31928 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/9-Β_Φ261_31928 1993
ΝΟΜΟΣ 1975/158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/158 1975
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1475 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1559 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1559 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
Ρύθμιση θεμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συναφείς διατάξεις. 1993/2165 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άθλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις. 1994/2198 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/210 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 1995/2302 1995
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. 2004/3229 2004
Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 2004/3297 2004
Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωσητης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 2005/3426 2005
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις 2006/3468 2006
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2010/3851 2010
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. 2018/4546 2018
Διαδικασία εντάξεως έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του τομέα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εφαρμογή και η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε ενδιάμεσο φορέα. 1997/322 1997
Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. 1997/93 1997
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2006/78 2006