ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2246

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-10-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-10-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-10-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 3 Δομή και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς 1.Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Α. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ανατίθεται κατ αποκλειστικότητα στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Β. Ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να αναπτύσσει το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της αδείας του για την κάλυψη: 1)Των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της αγοράς για την απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2)Των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου Ι της παρ. 4 του άρθρου πρώτου. Γ. Ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να εξασφαλίζει με σύμβαση μίσθωσης έναντι οικονομικού ανταλλάγματος ή με άλλη κατάλληλη σύμβαση, την παροχή κυκλωμάτων στους χρήστες. Δ. Ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να εξασφαλίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά στις θύρες (πόρτες) του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τα οποία συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς τεχνικών προδιαγραφών. Ε. Κατ εξαίρεση, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιτρέψει σε άλλο φορέα κάτοχο άδειας, εκτός του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.), εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοηλεκτρικού δικτύου για την παροχή στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, εφόσον η υπηρεσία αυτή ανταποκρίνεται σε ανάγκη γενικού ενδιαφέροντος, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τον Ο.Τ.Ε., ύστερα από έγγραφη δήλωση του και εφόσον είναι συμβατή με την ορθή εκπλήρωση της αποστολής του Ο.Τ.Ε. και τους οικονομικούς περιορισμούς που απορρέουν. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής υπόκειται σε άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. ΣΤ. Για την ανάπτυξη του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και τη διεύρυνση της αποτελεσματικότητάς του σε συνάρτηση και με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών δύναται να μισθώνει κυκλώματα και χωρητικότητα από τους φορείς εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των ως άνω ραδιοηλεκτρικών δικτύων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της χορηγηθείσας σε αυτούς άδειας. 2.Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Α. Οι Υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας παρέχονται μόνο από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε). Β. Η παροχή οποιασδήποτε άλλης τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, απελευθερωμένης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον η παροχή αυτή είναι συμβατή με την ορθή εκπλήρωση της αποστολής που έχει ανατεθεί στον Ο.Τ.Ε.. Γ. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινό, πλην της Φωνητικής Τηλεφωνίας, οι οποίες χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες, υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ.. Δ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ε.Ε.Τ. καθορίζεται το όριο της συνολικής χωρητικότητας μισθωμένων κυκλωμάτων πάνω από το οποίο απαιτείται άδεια, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι αναγκαίες διαδικασίες έλεγχου στη διασύνδεση του Τ.Τ.Ε.. Ε. Όλες οι άλλες περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκτός των ρητώς ανωτέρω αναφερομένων, υπόκεινται σε δήλωση. ΣΤ. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας μέσω των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών τους δικτύων. 3.Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός Α. Επιτρέπεται η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, σύνδεση με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 1)Ο Τ.Τ.Ε. συνδέεται στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι έχει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή άλλη ισοδύναμη πιστοποίηση, σύμφωνα με την Οδηγία 91/263/Ε.Ο.Κ. (L128/23.5.1991). 2)Ο εξοπλισμός που προορίζεται να συνδεθεί σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση ΕΚ από τον εθνικό φορέα τυποποίησης - πιστοποίησης ή τον αντίστοιχο φορέα κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση αυτή είναι υποχρεωτική για όλες τις περιπτώσεις ραδιοηλεκτρικών εγκαταστάσεων, είτε πρόκειται να συνδεθούν με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είτε όχι, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο Ζ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου. 3)Η σύνδεση στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και συντήρηση Τ.Τ.Ε. πραγματοποιείται με την ευθύνη προσώπου που διαθέτει την άδεια τουλάχιστο ραδιοηλεκτρολόγου Β σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Της διατάξεως αυτής εξαιρείται το ήδη υπηρετούν προσωπικό του Ο.Τ.Ε. μέχρι τη συνταξιοδότηση του. Β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ε.Ε.Τ., ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού, καθώς και τα τέλη που εισπράττονται για τη χορήγηση των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου και αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στο στοιχείο Γ της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου. 4.Άδειες - Όροι και προϋποθέσεις Α. Για την άσκηση οποιασδήποτε τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας, όπως ορίζεται στο στοιχείο Β της παρ. 4 του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου, με σκοπό την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών ή και ραδιοηλεκτρικών δικτύων, καθώς και στις περιπτώσεις των στοιχείων Α, Δ, Ε της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις των στοιχείων Α και Ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, των στοιχείων Γ και Α της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου, απαιτείται άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και όρων, κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Ε.Τ.. Η άδεια αυτή είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Β. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός έξι (6) μηνών το αργότερο από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και έχουν καθορισμένο χρόνο ισχύος. Γ. Στις άδειες καθορίζονται: 1)το είδος, τα χαρακτηριστικά, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης και η επάρκεια της παρεχόμενης τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, 2)ο τρόπος χρήσεως των εκχωρούμενων συχνοτήτων, 3)οι κανόνες και οι προδιαγραφές λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και της υπηρεσίας, 4)οι προϋποθέσεις για τη μη καταστρατήγηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκπλήρωση της αποστολής του και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης υγειούς ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, 5)οι όροι ποιότητας, διαθεσιμότητας και σταθερότητας στην παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, 6)οι όροι διασύνδεσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, 7)οι όροι πρόσβασης και χρήσης του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και διαλειτουργικότητας της υπό παροχή υπηρεσίας με ης ήδη παρεχόμενες, 8)οι όροι διασφάλισης του απορρήτου εκ μέρους των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των φορέων εγκατάστασης - συντήρησης τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, των μεταδιδόμενων μηνυμάτων ή και διαβιβαζόμενων δεδομένων, 9)οι απαιτήσεις που υπαγορεύονται από την Εθνική Αμυνα και τη Δημόσια Ασφάλεια, 10)διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των χρηστών και ο αποκλεισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού, 11)ο χρόνος ισχύος της άδειας, 12)οι όροι και προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής, ανάκλησης και λήξης της άδειας, 13)το ύψος και οι όροι της εγγύησης που καταβάλλεται από το δικαιούχο για την καλή εκπλήρωση των όρων της άδειας, 14)οι όροι της οικονομικής εκμετάλλευσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, 15)η υποχρέωση του κατόχου της άδειας να παρέχει προς την πολιτεία την αναγκαία συνδρομή του, σύμφωνα με τις αρχές του στοιχείου Ι της παρ. 4 του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου, 16)η συμβολή του κατόχου στην έρευνα και ανάπτυξη, στην εισαγωγή τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση, 17)θέματα αριθμοδότησης, 18)η υποχρέωση δημοσίευσης των τελών, 19)η διαδικασία διαιτησίας σε υποθέσεις χρηστών και κ. ορισμοί απαραίτητοι για την εφαρμογή των όρων της άδειας. Δ. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση της χορηγούμενης άδειας με τρίτους ή οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή της συνθέσεως του εταιρικού κεφαλαίου της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως, η οποία οδηγεί σε αλλαγή ελέγχου της διοικήσεως της, καθώς και η συμμετοχή της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως σε κοινοπραξίες, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ε.Ε.Τ.. Η ανάκληση της άδειας γίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ., κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφερομένων. Ε. Κάθε μεταβίβαση μετοχών με μία ή περισσότερες πράξεις, ίση ή μεγαλύτερη από το πέντε τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως, που είναι κάτοχος άδειας, ανακοινώνεται στην Ε.Ε.Τ. εντός τριάντα (30) ημερών από της πραγματοποιήσεώς της. ΣΤ. Για τη χορήγηση ή ανανέωση οποιασδήποτε άδειας, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των αρχών που καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου, και τα κατωτέρω κριτήρια: 1)Η γενικότερη κατάσταση της εθνικής οικονομίας. 2)Οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού. 3)Η συμβολή στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση της εθνικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής. 4)Το ύψος, η προέλευση και ο τρόπος κάλυψης της απαιτούμενης επένδυσης. 5)Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της υποψήφιας για την άδεια επιχείρησης, των μετόχων και των μελών της διοίκησής της, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή και εμπειρία της σε παρόμοιες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. Ζ. Άδειες χορηγούνται μόνο σε ανώνυμες εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συγκεντρώνουν τις κατωτέρω ουσιαστικές προϋποθέσεις: α. Να έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα. β. Οι μετοχές τους να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. γ. Να μην έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε να βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών. 4)Να μην έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις οικονομικής ή φορολογικής φύσεως, καθώς και για παράβαση των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας, που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. 5)Να πληρούν τις προϋποθέσεις των εδαφίων α, β, γ του στοιχείου Ζ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου του νόμου αυτού και δια της λειτουργίας τους να μη διακυβεύονται θέματα εθνικής ασφάλειας. στ. Οι κάτοχοι μετοχών άνω του τριάντα τοις εκατό (30%), τα μέλη των διοικήσεων, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους να μην έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα στο εδάφιο (δ) αδικήματα, καθώς και για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 21 του π. δ/τος 611/1977. Η. Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ορίζουν αντίκλητο στην Αθήνα για την κοινοποίηση σε αυτόν και των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων. Θ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να χορηγεί άδειες ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ., για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μεμονωμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων που εξυπηρετούν βασικές δημόσιες κοινωνικού χαρακτήρα ανάγκες, υπό τον όρο ότι τα δίκτυα αυτά είναι μεμονωμένα, ανεξάρτητα και δεν συνδέονται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, όπως των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Δίωξης Λαθρεμπορίου του Υπουργείου Οικονομικών, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ελλάδος, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, της Εθνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, της ΔΕΠΑ και του Υπουργείου Δημόσιων Έργων για τα δίκτυα κατά μήκος των αυτοκινητόδρομων. Ι. Οι κανονισμοί εκμετάλλευσης των οργανισμών τηλεπικοινωνιών και των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κυρώνονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΙΑ. Τα κριτήρια και η διαδικασία χορηγήσεως, ανανεώσεως, τροποποιήσεως, αναστολής, ανακλήσεως και λήψεως των αδειών, τα τέλη που εισπράττονται και αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό του στοιχείου Γ της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του νόμου αυτού, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, ρυθμίζονται από κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ.. 5.Δήλωση - Όροι και προϋποθέσεις Α. Για τις περιπτώσεις του στοιχείου Ε της παρ. 2 του παρόντος άρθρου απαιτείται δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Β. Η δήλωση υποβάλλεται στην Ε.Ε.Τ. και περιέχει την περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη διεύθυνση της τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως στην Ελλάδα, καθώς και τα ακόλουθα τουλάχιστο στοιχεία: α. το είδος, τα χαρακτηριστικά, τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης και την επάρκεια της παρεχόμενης τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, 1)την ασφάλεια λειτουργίας του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την τεχνική ακεραιότητα αυτού, γ. τους όρους ποιότητας, διαθεσιμότητας και σταθερότητας στην παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, δ. τους όρους διασφάλισης του απορρήτου των μεταδιδόμενων μηνυμάτων ή και διαβιβαζόμενων δεδομένων, 2)τις απαιτήσεις που υπαγορεύονται από την Εθνική Άμυνα και τη Δημόσια Ασφάλεια, στ. τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των χρηστών και αποκλεισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού, ζ. το χρόνο ισχύος της δήλωσης, η. τους όρους της οικονομικής εκμετάλλευσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, θ. τα θέματα αριθμοδότησης, ι. την υποχρέωση δημοσίευσης των τελών, ια. τη διαδικασία διαιτησίας σε υποθέσεις χρηστών, ιβ. σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, την εναλλαξιμότητα των υπηρεσιών ως προς την τήρηση των χρησιμοποιούμενων ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να ζητηθεί από την Ε.Ε.Τ. Γ. Η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί κάθε μετατροπή του περιεχομένου της δηλώσεως. Δ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία υποβολής δηλώσεως, τα κριτήρια αποδοχής της δηλώσεως, τα τέλη που εισπράττονται και αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στο στοιχείο Γ της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 6.Έγκριση Α. Έγκριση χορηγείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ., στις περιπτώσεις του στοιχείου Γ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου. Β. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της χορήγησης, τροποποίησης, ανανέωσης, αναστολής, ανάκλησης και λήξης της έγκρισης, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες και τα τέλη που εισπράττονται και αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό που προβλέπεται στο στοιχείο Γ της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου. 7.Ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα Α. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου της χώρας και η παροχή της φωνητικής τηλεφωνίας ανατίθενται κατ αποκλειστικότητα στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε.. Β. α. Ο Ο.Τ.Ε. δικαιούται να αναπτύξει στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού όλες τις κινητές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 1)Ο Ο.Τ.Ε. δικαιούται να αναπτύξει και όλες τις άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος αυτός. Γ. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ανεξάρτητων μεμονωμένων τοπικών ραδιοδικτύων σταθερών ζεύξεων (σημείο - σημείο), που καλύπτουν ανάγκες ιδιωτικών φορέων, έστω και αν αυτά δεν συνδέονται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ανατίθενται κατ αποκλειστικότητα στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.. Στις ραδιοζεύξεις αυτές δεν περιλαμβάνονται ανεξάρτητες προσωρινές τοπικές ραδιοζεύξεις που εξυπηρετούν ανάγκες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Δ. Η υπηρεσία παράκτιας ανταπόκρισης, όπως και η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας θαλάσσης στη ζώνη συχνοτήτων VΗF, ανατίθεται κατ αποκλειστικότητα στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.. Ε. Οι όροι ασκήσεως των εκτός ελεύθερου ανταγωνισμού τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. καθορίζονται σε ειδική άδεια που χορηγείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των συναρμόδιων υπουργών. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω άδειας, ο Ο.Τ.Ε. ασκεί όλες τις δραστηριότητες, που προβλέπονται στα στοιχεία Α, Β εδάφιο β, Γ και Δ της παρούσας παραγράφου. ΣΤ. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος του στοιχείου Ε της παρούσας παραγράφου τα πάσης φύσεως δικαιώματα του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., που αφορούν είσπραξη τελών από εκχώρηση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ραδιοεπικοινωνιών, χορήγηση πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ή ισοδύναμης πιστοποίησης, καταργούνται και τα αντίστοιχα έσοδα περιέρχονται στον ειδικό λογαριασμό, που προβλέπεται στο στοιχείο Γ της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου. Ζ. Οι δραστηριότητες του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στους τομείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και Τ.Τ.Ε., που παρέχονται υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού, διέπονται από τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που ισχύουν για τις ιδιωτικές εταιρίες που λειτουργούν ως φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή ως φορείς εισαγωγής, εμπορίας, κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης Τ.Τ.Ε.. Η. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 8.Χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων Α. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και η εκχώρηση θέσεως στη γεωστατική τροχιά αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους και πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και τις διεθνείς συμφωνίες, λαμβανομένων υπόψη των αποφάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU). Οι δραστηριότητες, που αποσκοπούν στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της γεωστατικής τροχιάς δορυφόρων, ασκούνται κατόπιν αδείας έναντι ανταποδοτικού τέλους. Β. Στα πλαίσια αυτά η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών αναπτύσσει τις απαιτούμενες δραστηριότητες για τον έλεγχο των ραδιοεκπομπών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση και χρήση του φάσματος. Γ. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ή αναθεωρείται η κατανομή του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ., χορηγείται η χρήση ραδιοσυχνοτήτων σε μεμονωμένους χρήστες ή τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των παρ. 4 και 6 του παρόντος άρθρου. Δ. Για τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων καταβάλλονται τέλη από τους χρήστες, εξαιρουμένων των ενόπλων δυνάμεων της Χώρας, στον ειδικό λογαριασμό, που προβλέπεται στο στοιχείο Γ της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου, το ύψος των οποίων καθορίζεται ανάλογα με το βαθμό κορεσμού των ζωνών συχνοτήτων με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής, της παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου, καθορίζονται για κάθε κατηγορία σταθμού οι απαιτούμενες εισφορές για τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της γεωστατικής τροχιάς δορυφόρων, καθώς και το ύψος συμμετοχής στις δαπάνες διαχειρίσεως του φάσματος και της προστασίας και ελέγχου της χρήσης τους. 9.Τιμολόγια Α. Τα τιμολόγια των οργανισμών τηλεπικοινωνιών και των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει: 1)Να είναι εναρμονισμένα στο κόστος. 2)Να πληρούν τους κανόνες του υγειούς ανταγωνισμού. 3)Να μη δημιουργούν διακρίσεις και να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση. 4)Να πληρούν τους κανόνες της διαφάνειας και να δημοσιεύονται. 5)Να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. στ. Να βασίζονται στα επί μέρους χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας. 6)Να βασίζονται στην ισότιμη συμμετοχή στο γενικό κόστος των χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων, καθώς και στην ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 7)Να βασίζονται στη σταδιακή εξάλειψη των σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ υπηρεσιών. Β. Οι μεταβολές των τιμολογίων των τηλεποικοινωνιακών επιχειρήσεων, εφόσον στον παρόντα νόμο δεν προβλέπεται αλλιώς, ισχύουν μετά πάροδο δύο (2) μηνών από της εξαγγελίας τους. Η αναδρομική αύξηση τιμολογίων απαγορεύεται. Γ. Η Ε Ε.Τ. έχει, μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ εξαγγελίας και εφαρμογής των νέων τιμολογίων, τη δυνατότητα παρεμβάσεως για την προστασία του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1934/1991 και 2000/1991, καθώς και την υποχρέωση να ανακοινώνει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία που επιτρέπουν να εκτιμηθεί το βάσιμο των αυξήσεων των τιμολογίων· που εφαρμόζονται στα μισθωμένα κυκλώματα. Δ. Η Ε.Ε.Τ. μεριμνά ώστε οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις να μην υποβάλλονται σε διακρίσεις, όσον αφορά τους όρους χρήσεως και τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια. Ε. Τα τέλη διασύνδεσης των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο διέπονται από τις διατάξεις του στοιχείου Α της παρούσας παραγράφου. Άρθρο τέταρτο Κυρώσεις 1.Η κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφοι 4, 5 και 6 παροχή των προβλεπόμενων στον παρόντα νόμο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματική ποινή από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) έως πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές. Στη διάταξη αυτή υπάγονται και όλες οι περιπτώσεις παράνομης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικών συστημάτων μετάδοσης μηνυμάτων και δεδομένων. 2.Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, τήρησης του απορρήτου και διαφύλαξης της πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου των μηνυμάτων και δεδομένων, που μεταβιβάζονται ή μετάγονται μέσω των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, που χρησιμοποιεί ή διαθέτει, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστο δύο (2) ετών και χρηματική ποινή πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) έως είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, εφόσον δεν προβλέπονται βαρύτερες ποινές από άλλες ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο παραβάτης της παρούσας διάταξης ανήκει στο προσωπικό τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η επιβαλλόμενη ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών και η χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. 3.Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και δημεύονται. 4.Σε περίπτωση παραβιάσεως της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της άδειας ή δηλώσεως ή εγκρίσεως η Ε.Ε.Τ. δύναται να επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφερομένων σε δημόσια συνεδρίαση της, την επιβολή προστίμου από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. Ειδικά, αν διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ. παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού, δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες ως δυνάμενες να επιβληθούν από τους νόμους 1934/1991 και 2000/1991 διοικητικές κυρώσεις. Άρθρο πέμπτο Άλλες διατάξεις 1.Τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου Α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι την οριστική διαμόρφωση των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών που διέπουν την εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Β. Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος διατηρείται το ισχύον καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου καθορίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Γ. Για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τερματικού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου από νομικά ή φυσικά πρόσωπα απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου, λαμβανομένων υπόψη: 1)των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και 2)των όρων των διεθνών συμφωνιών για τις τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από τη χώρα μας. 2.Συμβουλευτική Επιτροπή Α. Δημιουργείται Συμβουλευτική Επιτροπή για την παροχή γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των ελληνικών τηλεπικοινωνιών. Στην επιτροπή αυτή εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς και χρήστες. Β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή του στοιχείου Α της παρούσας παραγράφου, ο τρόπος εκπροσώπησής τους και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής. 3.Μεταβατικές διατάξεις Α. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ε.Ε.Τ., η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος νόμου, όλες οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτήν με τον παρόντα νόμο ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Β. Παραμένουν σε ισχύ τα άρθρα 24α και 29 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 8 παράγραφος 6 και 34 του ν. 2166/ 1993 (ΦΕΚ 137 Α) και που αφορά μόνο την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας GSΜ, με την προϋπόθεση του στοιχείου Β της παραγράφου 7 του άρθρου τρίτου του παρόντος. Γ. Όλες οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ. σχετική αίτηση για τη χορήγηση άδειας ή εγκρίσεως ή πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ή δήλωση, εντός διμήνου από της συστάσεώς τους, άλλως θεωρούνται ότι λειτουργούν παράνομα. Η λειτουργία τους παρατείνεται μέχρι την έκδοση ή μη της αντίστοιχης άδειας, έγκρισης, πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ή την αποδοχή της δήλωσης, οπότε η λειτουργία αυτή είτε οριστικοποιείται για το αντίστοιχο οριζόμενο χρονικό διάστημα είτε αναστέλλεται είτε διακόπτεται. Επίσης, όσες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένη άδεια, με βάση προγενέστερο νόμο, υποχρεούνται στην υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας για τις υπηρεσίες εκείνες που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο νόμο με βάση τον οποίο έλαβαν τη συγκεκριμένη άδεια. Δ. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των ήδη διορισμένων μελών της Ε.Ε.Τ., χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης. Ε. Το Δημόσιο οφείλει να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο Ο.Τ.Ε. στον τεχνικό σύμβουλο που προσλήφθηκε κατ εφαρμογή της ΠΥΣ 76/4.7.1991. ΣΤ. Η ρύθμιση του στοιχείου Θ της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου θα ισχύσει για το έτος 1995. 4.Παραρτήματα Οδηγίας 907387/Ε.Ο.Κ. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου, τα Παραρτήματα 1, 2 και 3 της Οδηγίας 90/387/Ε.Ο.Κ., τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τομείς για τους οποίους μπορούν να καθοριστούν προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι τομείς θα επιλεγούν από τον ακόλουθο κατάλογο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4: 1.μισθωμένες γραμμές, 2.υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων και κυκλωμάτων, 3.ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ΙSDΝ), 4.υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας, 5.υπηρεσία τέλεξ. 6.κινητές υπηρεσίες, εάν συντρέχει περίπτωση. Με την επιφύλαξη συμπληρωματικών μελετών: 7.νέοι τύποι πρόσβασης στο δίκτυο όπως πρόσβαση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στα κυκλώματα που συνδέουν το συνδρομητή με το κέντρο του δημόσιου δικτύου (data ονer νοice) και πρόσβαση στις νέες νοήμονες λειτουργίες του δικτύου, σύμφωνα προς τις προόδους της ευκρίνειας και την τεχνολογική εξέλιξη, 8.πρόσβαση στο δίκτυο ευρείας ζώνης, ανάλογο με την πρόοδο της ευκρίνειας και την τεχνολογική εξέλιξη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Πλαίσιο αναφοράς για τη σύνταξη προτάσεων σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4,στοιχείο δ. Οι προτάσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου, που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 10, θα πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο αναφοράς: 1.Κοινές αρχές. Για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που περιγράφονται στον παρόν παράρτημα θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι σχετικοί κανόνες της συνθήκης. Οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ελευθερία δράσης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των χρηστών, χωρίς να περιορίζουν άνευ λόγου την ευθύνη των οργανισμών τηλεπικοινωνιών για τη λειτουργία του δικτύου και τη διατήρηση των οδών επικοινωνίας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τα κράτη - μέλη, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, μπορούν να λαμβάνουν κάθε μέτρο που θα επιτρέψει στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών να αναπτύξουν τις νέες δυνατότητες, οι οποίες προκύπτουν από την παροχή ανοικτού δικτύου. 2.Εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης ή/και των υπηρεσιών. Για τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου πρέπει να ληφθεί υπόψη το ακόλουθο σχήμα, όσον αφορά τον ορισμό τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης (interfaces) σε κατάλληλα σημεία τερματισμού του ανοικτού δικτύου: για τα υφιστάμενα δίκτυα και υπηρεσίες θα υιοθετηθούν τα υφιστάμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης, για νέες υπηρεσίες ή για τη βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών θα χρησιμοποιηθούν επίσης, κατά το δυνατόν, τα υφιστάμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης. Εφόσον τα υφιστάμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης δεν είναι κατάλληλα, πρέπει να προσδιοριστούν οι βελτιώσεις τους ή/και νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, για τα δίκτυα τα οποία δεν έχουν, ακόμη εισαχθεί αλλά για τα οποία έχει ξεκινήσει ήδη πρόγραμμα τυποποίησης, λαμβάνονται υπόψη, κατά τον προσδιορισμό νέων τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης, οι απαιτήσεις παροχής ανοικτού δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 3. Οι προτάσεις σχετικά με την παροχή ανοικτού δικτύου πρέπει, κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν, να ευθυγραμμίζονται με τις εργασίες που ήδη διεξάγονται στα πλαίσια των CΕΡΤ (Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών), CCΙΤΤ, ΕΤSΙ και CΕΝΕLΕC. Οι εργασίες στον τομέα αυτόν λαμβάνουν πλήρως υπόψη το πλαίσιο που προκύπτει από τις διατάξεις της Οδηγίας 83/189/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 88/182/Ε.Ο.Κ. (2), της Οδηγίας 86/361/ Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για το πρώτο στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου του τηλεπικοινωνιακού τερμαπκού εξοπλισμού (3) και της απόφασης 87/95/Ε.Ο.Κ. και Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών (4). Όπου αυτό είναι απαραίτητο, θα εξατομικευθούν πρόσθετα χαρακτηριστικά, μπορούν να διακριθούν σε: συμπεριλαμβανόμενα, εφόσον παρέχονται μαζί με τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σημείου διασύνδεσης και περιλαμβάνονται στη βασική προσφορά, προαιρετικά, εφόσον μπορούν να ζητηθούν ως προαιρετικό συμπλήρωμα σε σχέση με συγκεκριμένη υπηρεσία, που προσφέρεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκπόνηση προτάσεων σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα εισαγωγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης και των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών στην Κοινότητα. 3.Εναρμονισμένες προϋποθέσεις παροχής και χρήσης. Οι προϋποθέσεις παροχής και χρήσης πρέπει να εξατομικεύουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης και προσφοράς υπηρεσιών, εφόσον απαιτούνται. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να περιλαμβάνουν: 1)Προϋποθέσεις παροχής όπως: τη μέγιστη προθεσμία παροχής, - την ποιότητα των υπηρεσιών και ιδίως την ποιότητα της μετάδοσης, τη συντήρηση, τις υπηρεσίες αναγγελίας βλάβης στο δίκτυο. β) Προϋποθέσεις χρήσης όπως: οι προϋποθέσεις υπεκμίσθωσης/μεταπώλησης χωρητικότητας, οι προϋποθέσεις συγχρησίας, οι προϋποθέσεις διασύνδεσης με τα δημόσια και τα ιδιωτικά δίκτυα. Οι προϋποθέσεις χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν προϋποθέσεις, όσον αφορά την πρόσβαση σε συχνότητες, ανάλογα με την περίπτωση και όπου αυτό είναι αναγκαίο, μέτρα σχετικά με την προστασία προσωπικών στοιχείων και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επικοινωνιών. 4.Εναρμονισμένες αρχές τιμολόγησης.. Οι αρχές τιμολόγησης πρέπει να συμβιβάζονται με τις αρχές, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Συνεπάγονται συγκεκριμένα ότι: Τα τιμολόγια πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα όσον αφορά τις υπηρεσίες και τους τομείς που υπόκεινται σε αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, να είναι κατ αρχήν προσανατολισμένα προς το κόστος. Εννοείται ότι ο καθορισμός του ύψους των τιμολογίων παραμένει στην αρμοδιότητα των εθνικών νομοθεσιών και δεν υπόκεινται στις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου. Κατά τον καθορισμό του ύψους των τιμολογίων αυτών, ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι ο καθορισμός αποτελεσματικών αρχών τιμολόγησης σε όλη την Κοινότητα, με την εξασφάλιση, παράλληλα, της παροχής γενικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού. Τα τιμολόγια πρέπει να είναι διαφανή και να δημοσιεύονται με το δέοντα τρόπο. Προκειμένου να προσφερθεί στους χρήστες η επιλογή μεταξύ των διάφορων επί μέρους χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας και στο βαθμό που το επιτρέπει η τεχνολογία, η τιμολόγηση δεν πρέπει να γίνεται ανά υπηρεσία, της υπηρεσίας, θεωρουμένης ως ενιαίου και αδιαίρετου συνόλου χαρακτηριστικών, αλλά ανά επί μέρους χαρακτηριστικό της, σύμφωνα με όσα ορίζει περί ανταγωνισμού η συνθήκη. Ειδικότερα, τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που εισάγονται προκειμένου να παρασχεθούν ορισμένες συμπληρωματικές ειδικές υπηρεσίες, πρέπει, κατά κανόνα να αποτελούν αντικείμενο ειδικής τιμολόγησης, ανεξάρτητης από τα συμπεριλαμβανόμενα χαρακτηριστικά και τη μεταφορά αυτή καθ αυτή. - Τα τιμολόγια δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις και πρέπει να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση. Τα τέλη για την πρόσβαση στις δυνατότητες ή υπηρεσίες του δικτύου πρέπει να τηρούν τις αρχές που προαναφέρονται, καθώς και τους κανόνες ανταγωνισμού της συνθήκης. Επίσης, στα εν λόγω τέλη θα πρέπει γα λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ισότιμης, συμμετοχής στο γενικό κόστος των χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων, καθώς και η ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Ενδέχεται να υπάρξουν διαφορετικά τιμολόγια, προκειμένου ιδίως να ληφθεί υπόψη η επιπλέον κίνηση κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και η έλλειψη κίνησης κατά τη διάρκεια νεκρών περιόδων, με την προϋπόθεση ότι οι διαφορές στα τιμολόγια δικαιολογούνται εμπορικά και δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ανωτέρω αρχές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας - πλαισίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε μια πρώτη φάση και με την επιφύλαξη των διαδικασιών, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3, οι εργασίες των ετών 1990, 1991 και 1992 δυνάμει των άρθρων 4, 5 και 6 ακολουθούν τις εξής προτεραιότητες: 1.Θέσπιση δυνάμει του άρθρου 6 ειδικών οδηγιών σχετικά με τις μισθωμένες γραμμές και την υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας. 2.Εφαρμογή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991, Των εναρμονισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης ή/και των υπηρεσιών που αφορούν τη μεταβίβαση δεδομένων με μεταγωγή πακέτων και το ΙSDΝ (Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών). Η αναφορά σε αυτές τις διασυνδέσεις και χαρακτηριστικά μπορεί να καταστεί υποχρεωτική πριν από την ημερομηνία αυτή, με τη διαδικασία του άρθρου 5 παρ. 3. 3.Έκδοση από το Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιουλίου 1991, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, μιας σύστασης για την παροχή τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης, υπό προϋποθέσεις χρήσης και με τις αρχές τιμολόγησης που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες για τη μεταβίβαση δεδομένων με μεταγωγή πακέτων σύμφωνες με τις αρχές του ανοικτού δικτύου. Η σύσταση αυτή θα καλεί, ιδίως, τα κράτη - μέλη να μεριμνήσουν για την υλοποίηση μιας τουλάχιστον προσφοράς μιας παρόμοιας υπηρεσίας στην επικράτεια τους. 4.Έκδοση, από το Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής,. μιας παρόμοιας σύστασης σχετικά με το ΙSDΝ. 5.Εξέταση το 1992, εν όψει της έκδοσής της και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής μιας ειδικής οδηγίας για τις υπηρεσίες μεταβιβάσεως δεδομένων με μεταγωγή πακέτων. Η πρόταση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της σύστασης που αναφέρεται στο σημείο 3. 6.Μεταγενέστερη εξέταση μιας πρότασης οδηγίας για το ΙSDΝ. Η πρόταση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της σύστασης που αναφέρεται στο σημείο 4. Άρθρο έκτο Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται ο Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 124 Α), πλην του όρθρου 24α, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου και του Π. Δ/τος 274/1993. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-10-20 Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/172
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Εισαγωγή μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις. 1996/2374 1996
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Συγκρότηση και κανόνες λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. 1995/303 1995
Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά κατηγορία και κλάδο. 1996/37 1996
Παροχή ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές σε προσαρμογή προς την οδηγία 92/44/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 94/439/Ε.Ε. 1996/40 1996
Περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ 1997/212 1997
Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), κατηγορίες και προσόντα πρόσληψης του Προσωπικού της και μορφές συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (Γ.Γ.Ε.). 1997/269 1997
Πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) και στα νομικά πρόσωπα που κατέχει το 51 % τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου (θυγατρικών του εταιριών). 1998/315 1998
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (Φ.Ε.Κ. 172 Α΄) και του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Φ.Ε.Κ. 276Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/51/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 90/387/ Ε.Ο.Κ. και 92/4[...]" 1999/156 1999
Χορήγηση Γενικών και Ειδικών Αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1999/157 1999
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (ΦΕΚ Α~ 172), όπως εκάστοτε ισχύει σε συμμόρφωση α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου για τηνδ ιασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να διασφαλιστεί καθολική υπηρεσία και διαλει[...]" 1999/165 1999
Προσαρμογή στην Οδηγία 98/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) στην φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. 1999/181 1999
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Τ.Ε. 1999/252 1999
Σχετικά με τη χρήση προτύπων γι ατη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος σε προσαρμογή προς την οδηγία 95/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1999/9 1999
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001