Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) μετά τις λέξεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. προστίθενται οι λέξεις περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών.
 2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2190/1994 μετά τις λέξεις αίτημά τους προστίθενται οι λέξεις είτε αυτεπαγγέλτως.
 3. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 2190/1994 μετά τις λέξεις Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης προστίθενται οι λέξεις και της τυχόν δεύτερης κύριας ασφάλισης.
2.  
 1. στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 προστίθεται η φράση καθώς και των σχολών αρμοδιότητας των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού και οι παρέχοντες έργο επιμορφωτή και μόνο σε προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης και στο τέλος της περίπτωσης θ προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
 2. Επίσης, επιστημονικό προσωπικό, καθώς και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης. Επίσης, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πρόσκαιρες ανάγκες εκθέσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσλαμβάνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 6-15 του παρόντος άρθρου, εφόσον η διάρκεια της απασχόλησης δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια, αποκλειομένης της επαναπρόσληψης πριν την πάροδο εξαμήνου.
 3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 4.
 5. Για τράπεζες υπαγόμενες στις περιπτώσεις ε και στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τις θυγατρικές τους εταιρείες, οι διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και του παρόντος εφαρμόζονται για προσλήψεις σε εισαγωγικό βαθμό όλων των κατηγοριών, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21.
3.  
  Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 μετά τη λέξη διαδικασία προστίθενται οι λέξεις ή κατ ανάλογη εφαρμογή της. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 μετά τις λέξεις ανάπηροι πολέμου και τέκνα αυτών προστίθενται οι λέξεις τέκνα συνταξιοδοτούμενων αναπήρων και θυμάτων πολέμου αμάχου πληθυσμού.
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Αν συντρέχουν περισσότερες προσαυξήσεις της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται μόνο η ευνοϊκότερη για τον υποψήφιο, με εξαίρεση εκείνους που δηλώνουν, σύμφωνα με το έκτο εδάφιο της παρούσας, ότι δέχονται να υπηρετήσουν επί πενταετία ή δεκαετία στους νομούς της Θράκης και σε νησιά των αναφερόμενων στο ίδιο εδάφιο νομών, για τους οποίους συνυπολογίζεται και η προβλεπόμενη για τη δήλωση αυτή προσαύξηση.
5.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 5. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας, που καταρτίζονται από την κεντρική ή τις τοπικές επιτροπές, σύμφωνα με τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου και την κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 17.
6.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται ανά ομάδες ημερολογιακών πενταετιών, οι οποίες καθορίζονται από το έτος κτήσης του κατά κατηγορία θέσεων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) απαιτούμενου τίτλου σπουδών και η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων μέσα σε κάθε ημερολογιακή πενταετία γίνεται ως ακολούθως:.
 1. Η ομάδα της πρώτης ημερολογιακής πενταετίας περιλαμβάνει τους υποψηφίους που έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τα πέντε παλαιότερα, έναντι του λοιπών υποψηφίων, έτη, με αφετηρία υπολογισμού το έτος κτήσης του παλαιότερου τίτλου σπουδών υποψηφίου.
 2. Η τελευταία ομάδα μπορεί να μην αποτελεί πλήρη ημερολογιακή πενταετία.
 3. Οι υποψήφιοι κάθε ημερολογιακής πενταετίας καταλαμβάνουν κατά κλάδο ή ειδικότητα, από το σύνολο των θέσεων που προκηρύχθηκαν, αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο αριθμός των υποψηφίων της συγκεκριμένης ημερολογιακής πενταετίας στο συνολικό αριθμό των υποψηφίων όλων των ημερολογιακών πενταετιών.
 4. Μεταξύ των υποψηφίων της αυτής ημερολογιακής πενταετίας:
  • Για θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
  • 1) Εφόσον στην προκήρυξη περιλαμβάνονται θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 στους νομούς της Θράκης και σε νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου, προτάσσονται κατά κατηγορία θέσεων (ΠΕ, ΤΕ) υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου νομού ή νησιού για υπηρεσίες του οποίου προκηρύχθηκαν θέσεις και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί οκταετία τουλάχιστον.
  • 2) Ακολουθούν οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
  • 3) Έπονται οι υποψήφιοι που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο όμοιο τίτλο της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστο φοίτησης.
  • 4) Μετά τους ανωτέρω ακολουθούν οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του βαθμού του τίτλου σπουδών, προηγουμένου του υποψηφίου που έχει μεγαλύτερο βαθμό.
  • Μεταξύ των εχόντων διδακτορικό δίπλωμα και μεταξύ των εχόντων μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών και αν τυχόν ο βαθμός συμπέσει, προτάσσονται κατά την ακόλουθη σειρά:
  • (1) άνεργοι που έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., λόγω κατάργησης υπηρεσιών, ή από Ν.Π.Ι.Δ. της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, λόγω οριστικής διακοπής λειτουργίας μονάδων ή θέσεως της επιχείρησης υπό εκκαθάριση και εφόσον είχαν συνεχή υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών, (2) οι πολύτεκνοι, (3) τα τέκνα πολυτέκνων, (4) η άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη ή σε διάσταση μητέρα, εφόσον έχει την επιμέλεια των τέκνων, (5) τα τέκνα θυμάτων πολέμου, (6) τα τέκνα συνταξιοδοτούμενων αναπήρων πολέμου και τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου αμάχου πληθυσμού, (7) τα τέκνα τραυματιών ή πολεμιστών της ζώνης των πρόσω, (8) οι έχοντες συνολική απασχόληση άνω των τριών ετών σε πρόγραμμα ή έργο της παραγράφου 3 του άρθρου 21, (9) ο υποψήφιος που έχει τον αρχαιότερο, με βάση την ημερομηνία κτήσης, βασικό τίτλο σπουδών.
  • Αν τυχόν συμπέσει και η ημερομηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό τέκνων ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.
  • Μεταξύ αυτών που συμπίπτει η ημερομηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών και δεν έχουν τέκνα, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία.
  • Η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται και μεταξύ των υποψηφίων που δεν έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα και κατατάσσονται με βάση τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών, όταν ο βαθμός του τίτλου σπουδών συμπίπτει.
  • Για θέσεις της κατηγορίας ΔΕ:
  • Εφαρμόζεται η σειρά με αριθμ. 1 και 4 του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης (βα) και, αν τυχόν συμπέσει ο βαθμός του τίτλου σπουδών, η σειρά των επόμενων εδαφίων της ίδιας περίπτωσης.
7.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7. Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις ή κανονισμούς προβλέπεται διαζευκτικώς είτε τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ορισμένη εμπειρία, η οικεία υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο, με το προς το Α.Σ.Ε.Π. αίτημά τους για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κατά το παρόν άρθρο, καθορίζουν και τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δύο κατηγοριών. Για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία παραλείπονται τα κριτήρια του βαθμού του τίτλου σπουδών και της ημερομηνίας κτήσης του τίτλου σπουδών.
8.  
  Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 οι λέξεις μέχρι το 30% αντικαθίστανται με τις λέξεις μέχρι το 25%.
9.  
  Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Οι υποψήφιοι της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνουν μέχρι το 25% των προς πλήρωση θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα.
10.  
  Η περίπτωση γ της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: γ. Ποσοστό έως 20% καταλαμβάνεται από νέους ηλικίας 20 έως και 28 ετών. στους οποίους περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι των αυτών ηλικιών των προηγούμενων περιπτώσεων α και β που δεν περιλήφθηκαν στον αριθμό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 25% των θέσεων που καταλαμβάνει η δική τους κατηγορία, ως ακολούθως: Προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα. Μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανηλίκων τέκνων προτάσσεται η άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη ή σε διάσταση μητέρα, εφόσον έχει την επιμέλεια των τέκνων και ακολουθεί αυτός που έχει τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσης, απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών που δεν έχουν ανήλικα τέκνα, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον αρχαιότερο απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
11.  
  Στη ν παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 προστίθεται περίπτωση δ και εδάφια που έχουν ως εξής:.
 1. Μεταξύ των υποψηφίων ηλικίας άνω των 28 ετών, περιλαμβανομένων και όσων δεν υπαχθήκανε στις ανωτέρω περιπτώσεις α και β, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσης, απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 2. Αν συμπίπτει η ημερομηνία κτήσης, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα.
 3. Επί ίσου αριθμού ανηλίκων τέκνων, προτάσσεται η άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη ή σε διάσταση μητέρα, εφόσον έχει την επιμέλεια των τέκνων και ακολουθεί ο μεγαλύτερος στην ηλικία υποψήφιος.
 4. Μεταξύ υποψηφίων με την ίδια ημερομηνία κτήσης του απολυτήριου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν ανήλικα τέκνα, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία.
 5. Οι υποψήφιοι της παρούσας περίπτωσης δ, καταλαμβάνουν μέχρι το 30% των προς πλήρωση θέσεων, κατά κλάδο ή ειδικότητα.
 6. Μεταξύ των υποψηφίων κάθε κατηγορίας (α, β, γ, δ), εφόσον στην προκήρυξη περιλαμβάνονται θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 στους νομούς της Θράκης και σε νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου νομού ή νησιού για υπηρεσίες του οποίου προκηρύχθηκαν θέσεις και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί οκταετία τουλάχιστον.
 7. Εφόσον μεταξύ των υποψηφίων κάθε κατηγορίας περιλαμβάνονται άνεργοι που έχουν απολυθεί λόγω κατάργησης υπηρεσιών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και είχαν συνεχή υπηρεσία δύο τουλάχιστον ετών, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων της αυτής κατηγορίας, με επιφύλαξη, όπου συντρέχει περίπτωση, της προτεραιότητας των υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου.
 8. Μεταξύ των υποψηφίων της πρώτης (α) κατηγορίας, εφόσον έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, της δεύτερης (β) κατηγορίας, εφόσον οι υποψήφιοι ανήκουν σε πολύτεκνη οικογένεια με τον ίδιο αριθμό τέκνων, της τρίτης (γ) κατηγορίας, εφόσον συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης και της τέταρτης (δ) κατηγορίας εφόσον συμπίπτει η ημερομηνία κτήσης του απολυτήριου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφαρμόζεται η σειρά προτεραιότητας του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης βα υπό αριθμ. 4-8 της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
12.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 καταργείται.
 2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 καταργείται και οι παράγραφοι 10-14 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται αντίστοιχα 9-13.
 3. Όπου στο ν. 2190/1994 γίνεται παραπομπή στις παραγράφους 10-14 του ανωτέρω άρθρου, νοείται ότι γίνεται αντιστοίχως στις αναριθμούμενες παραγράφους.
13.  
  Για το διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 20ό έτος συμπληρωμένο. Τυχόν ευνοϊκότερες, ως προς το όριο ηλικίας, ειδικές διατάξεις δεν θίγονται.
14.  
  Η παράγραφος 10 (πρώην 11) του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 10. Το κατά τις παραγράφους 6 και 8 του παρόντος άρθρου πλεονέκτημα των προτιμώμενων κατηγοριών υποψηφίων (μόνιμοι κάτοικοι Θράκης και νησιών, άνεργοι που έχουν απολυθεί λόγω κατάργησης υπηρεσιών, πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, θυμάτων πολέμου, αναπήρων πολέμου, τραυματιών ή πολεμιστών ζώνης των πρόσσω και οι έχοντες άνω των τριών (3) ετών απασχόληση σε πρόγραμμα ή έργο) ισχύει μόνο για ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των συζύγων, προηγείται χρονικώς ως προς τη χρήση του πλεονεκτήματος ο βαρυνόμενος, βάσει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως, με τη διατροφή των τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλεια των τέκνων.
15.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 παύουν να ισχύουν κατά το μέρος που τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο.
16.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 11. Ο προϊστάμενος της κατά τόπο υπηρεσίας που εξέδωσε την ανακοίνωση καταρτίζει πίνακες κατά ειδικότητα, στους οποίους καταχωρίζει τους υποψηφίους για πρόσληψη με την ακόλουθη σειρά:.
 1. Προτάσσονται οι άνεργοι ή ανεπάγγελτοι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι της επαρχίας στην περιφέρεια της οποίας θα εκτελεστούν οι εργασίες για τις οποίες γίνεται η πρόσληψη προσωπικού, προτιμωμένων μεταξύ αυτών των μόνιμων κατοίκων του δήμου ή της κοινότητας στον οποίο θα εκτελεσθούν οι εργασίες και των μόνιμων κατοίκων του πλησιέστερου δήμου ή κοινότητας.
 2. Ο πλησιέστερος δήμος ή κοινότητα καθορίζεται με την κατά την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου ανακοίνωση.
 3. Αν η απασχόληση καλύπτει πλείονες επαρχίες γίνεται ισομερής κατανομή του αριθμού των προσλαμβανομένων στις διάφορες επαρχίες.
 4. Η σειρά μεταξύ των υποψηφίων του δήμου ή κοινότητας στον οποίο θα εκτελεσθούν οι εργασίες και του πλησιέστερου δήμου ή κοινότητας, καθώς και η σειρά μεταξύ των λοιπών υποψηφίων της αυτής επαρχίας ορίζεται ως ακολούθως:
 5. (α.α.) Κατηγορία πρώτη:
 6. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα κατηγορία καταλαμβάνουν μέχρι το 20% του αριθμού των προσλαμβανομένων κατά ειδικότητα ως εξής:
 7. Προηγούνται όσοι έχουν ανήλικα τέκνα, προτασσομένου αυτού που έχει τα περισσότερα.
 8. Μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων προτάσσεται κατά σειρά ο γονέας τέκνου με βαριά ηθικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω, έπεται η άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη ή σε διάσταση μητέρα, εφόσον έχει την επιμέλεια των τέκνων και ακολουθούν κατά σειρά τα τέκνα θυμάτων πολέμου, τα τέκνα συνταξιοδοτούμενων αναπήρων πολέμου, τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου αμάχου πληθυσμού και τα τέκνα τραυματιών ή πολεμιστών της ζώνης των πρόσσω.
 9. Μεταξύ των λοιπών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. (α.β.) Κατηγορία δεύτερη:
 10. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα κατηγορία καταλαμβάνουν μέχρι το 20% του αριθμού των προσλαμβανομένων · κατά ειδικότητα ως εξής:
 11. Προτάσσονται οι υποψήφιοι μέχρι ηλικίας 25 ετών, που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προηγουμένου μεταξύ αυτών του υποψηφίου που ανήκει στην πολυμελέστερη από άποψη τέκνων οικογένεια.
 12. Επί ίσου αριθμού τέκνων πολύτεκνων οικογενειών ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται για την προηγούμενη κατηγορία (α.α.). (α.γ.) Κατηγορία τρίτη:
 13. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα κατηγορία καταλαμβάνουν μέχρι το 20% συνολικά του αριθμού των προσλαμβανομένων κατά ειδικότητα, ως εξής:
 14. Προτάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι οι οποίοι αποδεδειγμένα συνοικούν και έχουν την επιμέλεια ενήλικων τέκνων ή αδελφών, με βαριά ηθικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω και όχι περισσότεροι από ένα μέλος της οικογένειας και οι οποίοι καταλαμβάνουν μέχρι το 10% του αριθμού των προσλαμβανομένων κατά ειδικότητα.
 15. Έπονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια γονέως ή αδελφού μη δυναμένου λόγω παθήσεως ή ηλικίας πάντως άνω των 78 ετών, να αυτοεξυπηρετηθεί, οι οποίοι καταλαμβάνουν μέχρι το 10% του αριθμού των προσλαμβανομένων κατά ειδικότητα.
 16. Για καθεμία από τις δύο ανωτέρω ομάδες υποψηφίων ακολουθείται, υπό ίσους όρους, η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται για την κατηγορία (α.α.) της παρούσας παραγράφου.
 17. Αν η μία από τις δύο ανωτέρω ομάδες υποψηφίων δεν καλύπτει το οριζόμενο γι αυτήν ποσοστό, αυτό καλύπτεται από υποψηφίους της άλλης ομάδας.
 18. Η αναπηρία αποδεικνύεται με βεβαίωση νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., την οποία υποχρεούται να χορηγεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
 19. Η αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης λόγω πάθησης αποδεικνύεται με πιστοποιητικό νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. ή κέντρου υγείας ή αγροτικού ιατρού, το οποίο υποχρεούνται να χορηγούν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. (α.δ.) Κατηγορία τέταρτη:
 20. Στην παρούσα κατηγορία υπάγονται υποψήφιοι ηλικίας 18 έως και 28 ετών, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πέρα του αριθμού των προσλαμβανομένων υποψήφιοι των αυτών ηλικιών των προηγούμενων κατηγοριών και καταλαμβάνουν μέχρι το 20% του συνολικού αριθμού κατά ειδικότητα, ως εξής:
 21. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ως τυπικό προσόν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.
 22. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ως τυπικό προσόν απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης προηγείται ο νεότερος στην ηλικία.
 23. Αν τυχόν συμπέσει η ημερομηνία γέννησης, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων εφαρμόζεται η σειρά του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω περίπτωσης (α.α.) και ακολουθεί αυτός που έχει τον αρχαιότερο ως προς την ημερομηνία κτήσης τίτλο σπουδών.
 24. Μεταξύ αυτών που δεν έχουν ανήλικα τέκνα προηγείται ο υποψήφιος με τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών. (α.ε.) Κατηγορία πέμπτη:
 25. Στην παρούσα κατηγορία υπάγονται οι υποψήφιοι ηλικίας άνω των 28 ετών, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πέρα του αριθμού των προσλαμβανομένων υποψήφιοι των προηγούμενων κατηγοριών ηλικίας άνω των 28 ετών και καταλαμβάνουν μέχρι το 20% του συνολικού αριθμού κατά ειδικότητα, ως εξής:
 26. Εφόσον απαιτείται τίτλος σπουδών, προτάσσονται κατά σειρά αυτοί που έχουν τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση την ημερομηνία κτήσης.
 27. Αν συμπίπτει η ημερομηνία κτήσης του τίτλου σπουδών, προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό.
 28. Αν συμπίπτει και ο βαθμός του τίτλου σπουδών, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.
 29. Όπου δεν απαιτείται τίτλος σπουδών προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία.
 30. Εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός από άνεργους ή ανεπάγγελτους υποψήφιους της επαρχίας στην οποία εκτελούνται οι εργασίες, προσλαμβάνονται οι άνεργοι ή ανεπάγγελτοι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των λοιπών επαρχιών του ίδιου νομού με τη σειρά που προβλέπεται κατά κατηγορία στην ανωτέρω περίπτωση (α)
 31. Εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός από άνεργους ή ανεπάγγελτους υποψήφιους του ίδιου νομού, προσλαμβάνονται οι άνεργοι ή ανεπάγγελτοι υποψήφιοι κάτοικοι άλλων νομών, προτιμωμένων των νομών της αυτής περιφέρειας και με τη σειρά που ορίζεται κατά κατηγορία στην ανωτέρω περίπτωση (α)
 32. Εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από άνεργους ή ανεπάγγελτους, τότε και μόνο επιτρέπεται η πρόσληψη προσώπων που δεν. έχουν αυτή την ιδιότητα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων α-γ.
 33. Η κατά την παρούσα παράγραφο πρόταξη των υποψηφίων με τέκνα και των τέκνων πολυτέκνων ισχύει για ένα μόνο μέλος κατά το αυτό ημερολογιακό έτος.
 34. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των συζύγων, προηγείται, ως προς τη χρήση του πλεονεκτήματος, ο βαρυνόμενος, βάσει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως, με τη διατροφή των τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλεια των τέκνων.
 35. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου η ιδιότητα του άνεργου ή ανεπάγγελτου πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) του υποψηφίου, δικαιουμένης της υπηρεσίας να ζητήσει και πιστοποιητικό του Ο.Α.Ε.Δ. και μετά την πρόσληψη.
 36. Αν η υπεύθυνη δήλωση αποδειχθεί ανακριβής, η πρόσληψη ανακαλείται, επερχομένων πάντοτε και των συνεπειών του ν. 1599/1986.
 37. Προκειμένου για υποψηφίους που είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες και Κύθηρα και τις περιοχές της Εκλογικής Περιφέρειας Υπολοίπων Νομού Αττικής, καθώς και της Α Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου, όσον αφορά την εντοπιότητα και μόνο.
 38. Κατά την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου, από δήμους ή κοινότητες, οι υποψήφιοι που είναι κάτοικοι και δημότες του δήμου ή της κοινότητας που θα προσλάβει προσωπικό προηγούνται των λοιπών υποψηφίων και η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α για τις κατηγορίες αα-αε.
 39. Αν είναι δημότες και κάτοικοι άλλου δήμου ή κοινότητας, αλλά της ίδιας επαρχίας στην οποία ανήκει ο ανωτέρω δήμος ή κοινότητα, έπονται των υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου, αλλά προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων και η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται όπως στο προηγούμενο εδάφιο.
17.  
  Η περίπτωση θ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α) καταργείται.
18.  
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 12. Αν για την πρόσληψη προσωπικού συγκεκριμένης ειδικότητας ορίζεται ως προσόν είτε τίτλος σπουδών είτε ορισμένη εμπειρία αντικειμενικώς απαιτούμενη, η οικεία αρχή ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο καθορίζει στη σχετική ανακοίνωση τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών ή το ποσοστό για το οποίο απαιτείται το προσόν της εμπειρίας. Για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων α-δ της παραγράφου 11.
19.  
  Στην παράγραφο 16 του άρθρου 21 του ν. 2190/ 1994 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: Παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης και αεροδρομίου προσλαμβάνονται από τα Ταμεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής για την καταπολέμηση του δάκου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 6-15 του παρόντος άρθρου, εφόσον η διάρκεια της συνολικής απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια κατά ημερολογιακό έτος, αποκλειομένης της παράτασης ή ανανέωσης.
20.  
  Κατά τον υπολογισμό των ποσοστών που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, για κλάσμα μονάδας προστίθεται μία θέση κατά σειρά μεγέθους των κλασμάτων, ώστε να κατανεμηθούν όλες οι θέσεις που προκηρύχθηκαν. Επί (σων κλασμάτων οι θέσεις κατανέμονται κατά σειρά κατηγοριών υποψηφίων. Όταν οι θέσεις που προκηρύσσονται δεν επαρκούν για όλες τις κατηγορίες, κατανέμονται ανά μία με τη σειρά των κατηγοριών. Αν σε μία κατηγορία οι υποψήφιοι δεν καλύπτουν το σύνολο των θέσεων που αντιστοιχεί στο ποσοστό της, οι θέσεις που περισσεύουν κατανέμονται αναλογικά στις λοιπές κατηγορίες.
21.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων προσωπικού του ν. 2190/1994, ως πολύτεκνος νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις οριζόμενος. Ο αριθμός των τέκνων, καθώς και η από αυτόν προκύπτουσα ιδιότητα του πολυτέκνου, για την εφαρμογή του παρόντος και μόνο, αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένος. Τυχόν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του ν. 2190/1994), που έγιναν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και είναι σύμφωνες με τις κατανομές και τις ποσοστώσεις της παραγράφου 16 του παρόντος, είναι νόμιμες.
22.  
  Η αληθής έννοια των παραγράφων 1-3 του άρθρου 23 του ν. 2190/1994 είναι ότι από την έναρξη ισχύος του (3.4.1994) σε κάθε περίπτωση διορισμού ή πρόσληψης προσωπικού, κατά το οριζόμενο σε αυτές μεταβατικό διάστημα, εφαρμόζονται τα κριτήρια και η σειρά προτεραιότητας των άρθρων 18 και 21 αυτού, με εξαίρεση το ωρομίσθιο προσωπικό που προσλήφθηκε νόμιμα μέχρι 31.5.1994. Εφεξής, κατά το αυτό μεταβατικό διάστημα, παύει η εφαρμογή των προγενέστερων του ν. 2190/1994 διατάξεων για διορισμούς ή προσλήψεις οποιουδήποτε προσωπικού που εμπίπτουν στις διατάξεις του και οι σχετικές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων, καθώς και η συγκρότηση των απαιτούμενων επιτροπών, γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού.
23.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 8 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται με τις παραγράφους 6, 8, 9, 10 και 11 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν καταρτισθεί οι οικείοι πίνακες διοριστέων ή προσληπτέων. Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν προβεί σε ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού κατά το άρθρο 21 του αυτού ως άνω νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταρτισθεί οι οικείοι πίνακες προσληπτέων, δύνανται να προβούν σε νέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος νόμου.
24.  
  Στο τέλος της περίπτωσης ββ του άρθρου 24 του ν. 2190/1994 προστίθενται αφότου ίσχυσε οι λέξεις: καθώς και των άρθρων 82 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α ) και 69 (παράγραφος Δ3) του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α), κατά το μέρος που αφορούν καλλιτεχνικό, καθώς και τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό, πλην διοικητικού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για την προετοιμασία και την παρουσίαση των έργων ή συναυλιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος.
25.  
  Απόφοιτοι του έτους 1994 του Προγράμματος Μορφωτικών Ακολούθων του τμήματος Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μπορούν με αίτησή τους να διορίζονται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης ή στον κλάδο διοικητικού προσωπικού του ΑνωτάτουΣυμβουλίου ΕπιλογήςΠροσωπικού (Α.Σ.Ε.Π. ), σε κενές θέσεις ή σε θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α). Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ο διορισμός γίνεται στο βαθμό Β και σε κλάδο που ορίζεται με την απόφαση διορισμού ανεξάρτητα από το πτυχίο ή δίπλωμα που κατέχουν. Ο αριθμός αυτών που θα διορισθούν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης ή στο Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και ο διορισμός γίνεται με βάση τη δήλωση προτίμησης του αποφοίτου και τη σειρά αποφοίτησής του.
26.  
  Συμβάσεις μίσθωσης έργου προσωπικού που προσλήφθηκε προκειμένου να εφαρμοσθεί το ειδικό πρόγραμμα παλιννόστησης ομογενών που έχει ανατεθεί στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με το ν. 1150/1981, το οποίο υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον η συνολική διάρκεια της απασχόλησής του είναι μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το προσωπικό αυτό εντάσσεται στο μόνιμο προσωπικό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της. Η ένταξη γίνεται σε κλάδο προσωπικού ανάλογα με τα τυπικά προσόντα του και ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην Α.Τ.Ε. μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η υπηρεσία του προσωπικού στο παραπάνω ειδικό πρόγραμμα παλιννόστησης λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία στην Α.Τ.Ε.
Άρθρο 2
1.  
  Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα ενεργούνται:.
 1. με αίτηση του υπαλλήλου,
 2. χωρίς αίτηση του υπαλλήλου.
 3. Οι μεταθέσεις με αίτηση του υπαλλήλου προηγούνται των μεταθέσεων χωρίς αίτηση.
 4. Οι μεταθέσεις με αίτηση υπαλλήλων που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα, προηγούνται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων με αίτηση.
2.  
  Για τη διενέργεια μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου, του χρόνου υπηρεσίας κατά περιοχή, της οικογενειακής του κατάστασης, της ηλικίας, της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας, αξιολογούμενα με συντελεστές βαρύτητας (μόρια). Η οικογενειακή κατάσταση αξιολογείται με συντελεστή τρία (3) για το σύζυγο τρία (3) για το πρώτο και πέντε, (5) για κάθε επόμενο ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Στους άγαμους, διαζευγμένους, χήρους και εν διαστάσει γονείς τέκνων από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, για τα οποία τους έχει αποδεδειγμένα ανατεθεί η επιμέλεια, οι συντελεστές βαρύτητας προσαυξάνονται κατά έναν (1) για κάθε τέκνο. Η ηλικία των ετών 40, 41-50 και 51-60 αξιολογείται με τους συντελεστές ένα (1), δύο (2) και τρία (3) αντιστοίχως.
3.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού καθορίζονται οι συντελεστές, πλην των προσδιοριζομένων από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, η διαδικασία με βάση πίνακες μεταθετέων, η δυνατότητα εξαιρέσεων από μεταθέσεις ή προσωρινής αναστολής αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων, κατά υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή κλάδο προσωπικού αυτών. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα επιτρέπεται, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, η προσθήκη και άλλων, μέχρι τριών το πολύ, κριτηρίων και ο καθορισμός των συντελεστών αυτών. Με τα ίδια διατάγματα επιτρέπεται να μη λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη φύση της υπηρεσίας. Τυχόν τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων της παρούσας παραγράφου δεν θίγει τους ισχύοντες πίνακες μεταθετέων ούτε τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων μεταθετέων που έχει ήδη αρχίσει.
4.  
  Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διενέργεια μεταθέσεων βάσει των προεδρικών διαταγμάτων του παρόντος άρθρου, οι μεταθέσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 10 του ν. 1586/ 1986, μετ εκτίμηση από το υπηρεσιακό συμβούλιο, κατά τη διατύπωση της περί μεταθέσεων σύμφωνης γνώμης του, των κριτηρίων της παραγράφου 2 του παρόντος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν αναδρομικώς από 1.8.1994. Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 καταργούνται.
5.  
  Για την εφαρμογή των περί διορισμών και προσλήψεων προσωπικού διατάξεων του ν. 2190/1994, καθόσον αφορά τη συμπλήρωση των από τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς προβλεπόμενων κατώτατων και ανώτατων ορίων ηλικίας, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο. Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ορίζεται το 40ό έτος της ηλικίας. Τυχόν ευνοϊκότερες, ως προς το όριο ηλικίας, ειδικές διατάξεις δεν θίγονται.
6.  
  Η θητεία του διοριζόμενου ή με ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή απόσπασης ή ανάθεσης καθηκόντων των διευθυντών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και των Ινστιτούτων Διαρκούς Επιμόρφωσης και Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης είναι ετήσια με δυνατότητα ετήσιων ανανεώσεων ή παρατάσεων. Η θητεία, η σύμβαση εργασίας, η απόσπαση ή η ανάθεση καθηκόντων των ήδη υπηρετούντων μετατρέπεται σε ετήσια από την ημερομηνία αρχικής ανάληψης των καθηκόντων τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 2 και 11 του ν. 1388/1983,. ως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με το άρθρο 40 του ν. 1943/1991.
7.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του π.δ/τος 42/1994 (ΦΕΚ 33 Α) καταργείται από τη σύσταση του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Ο.Ι.).
Άρθρο 3
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (παράγραφος 22, άρθρο 27 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), λόγω των άκρως εξειδικευμένων αντικειμένων (Κρατικός Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση Ελλειμμάτων του Κρατικού Προϋπολογισμού, Διαχείριση του Δημόσιου Χρέους, Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τράπεζες-Αγορές Χρημάτων και Κεφαλαίων, Αξιολόγηση Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεων, κ.λπ.) γίνεται με αξιολογική κρίση της οικείας επιτροπής πρόσληψης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2190/1994.
2.  
  Η παραίτηση των γενικών διευθυντών, που υποβάλλεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του ν. 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης, γίνεται αποδεκτή αφού συμπληρώσουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 1041/1979) ηλικία ή συντάξιμη υπηρεσία για την έναρξη καταβολής της σύνταξης, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές συμπληρώνονται εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 255 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) για την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης επί παραιτήσεως.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-10-31 Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/182
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1981/1150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1150 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1958 1991
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1041 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/42 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/42 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων Δημοσιονομικών Κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) με αντικειμενικά κριτήρια. 1995/230 1995
(1 ) Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων υπαλλήλων του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικειμενικά κριτήρια. 1995/329 1995
. Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικειμενικά κριτήρια. 1995/344 1995
Μεταθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου. 1995/451 1995
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με αντικειμενικά κριτήρια. 1996/153 1996
Μεταθέσεις πολιτικών υπαλλήλων, Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 1996/156 1996
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος με αντικειμενικά κριτήρια. 1996/208 1996
Σύστημα μεταθέσεων υπαλλήλων του Οργανισμού Βάμβακος με κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας (μόρια). 1996/229 1996
Μεταθέσεις μονίμων υπαλλήλων ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 1996/235 1996
Σύστημα μεταθέσεων με αντικειμενικά κριτήρια των υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Π.Δ. 611/77) και υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Διανομαρχιακές Υπηρεσίες και λοιπές Περιφερειακές Υπηρεσίες που εξαιρούντ[...]" 1996/360 1996
Μεταθέσεις του τακτικού πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1996/56 1996
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) με αντικειμενικά κριτήρια. 1996/81 1996
Σύστημα μεταθέσεων υπαλλήλων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 1997/11 1997
Σύστημα μεταθέσεων των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) με αντικειμενικά κριτήρια. 1997/347 1997
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων της Τελωνειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με αντικειμενικά κριτήρια 1998/216 1998
Καθιέρωση συστήματος μεταθέσεων των υπαλλήλων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με αντικειμενικά κριτήρια 1998/330 1998