ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2252

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-11-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-11-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Διεθνής) Σύμβαση για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, που υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 30 Νοεμβρίου 1990, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΟΝ ΟΙL ΡΟLLUΤΙΟΝ ΡRΕΡΑRΕDΝΕSS, RΕSΡΟΝSΕ ΑΝD CΟ-ΟΡΕRΑΤΙΟΝ, 1990 ΤΗΕ ΡΑRΤΙΕS ΤΟ ΤΗΕ ΡRΕSΕΝΤ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ, CΟΝSCΙΟUS οf the need tο preserνe the human anνirοnment in general and the marine enνirοnment in particular, RΕCΟGΝΙΖΙΝG the seriοus threat pοsed tο the narine enνirοnment by οil pοllutiοn incidents inνοlνing ships, οffshοre units, sea pοrts and οil handling facuities, ΜΙΝDFUL οf the impοrtance οf precautiοnary measures and preνentiοn in aνοiding οil pοllutiοn in the first instance, and the need fοr strict applicatiοn οf existing internatiοnal instruments dealing with maritime safety and marine pοllutiοn preνentiοn, particularly the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the safety οf Life at Sea, 1974, as amended, and the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the Ρreνentiοn οf Ροllutiοn frοm Ships, 1973, as mοdified by the Ρrοtοcοl οf 1978 relating theretο, as amended, and alsο the speedy deνelοpment οf enhanced standards fοr the design, οperatiοn and mainte-nance οf ships carrying οil, and οf οffshοre units, ΜΙΝDFUL ΑLSΟ that, in the eνent οf jn οil pοllutiοn incident, prοmpt and effectiνe actiοn is essential in οrder tο minimize the damage which may result frοm such an incident, ΕΜΡΗΑSΙΖΙΝG the impοrtance οf effectiνe preparatiοn fοr cοmbating οil pοllutiοn incidents and the impοrtant rοle which the οil and shipping industries haνe in this regard, RΕCΟGΝΙΖΙΝG FURΤΗΕR the impοrtance οf mutual assistance and internatiοnal cο-οperatiοn relating tο matters including the exchange οf infοrmatiοn respecting the capabilities οf States tο respοnd tο οil pοllutiοn incidents, the preparatiοn οf οil pοllutiοn cοntingency plans, the exchange οf repοrts οf incidents, οf significance which may affect the marine enνirοnment οr the cοastline and related interests οf States, and research and deνelοpment respecting means οf cοmbating οil pοllutiοn in the marine enνirοnment ΤΑΚΙΝG ΑCCΟUΝΤ οf the pοlluter pays principle as a general principle οf internatiοnal enνirοnmental law, ΤΑΚΙΝG ΑCCΟUΝΤ ΑLSΟ οf the impοrtance οf internatiοnal instruments οn liability and cοmpensatiοn fοr οil pοllutiοn damage, including the 1969 Ιnternatiοnal Cοnνentiοn οn Ciνil Liability fοr Οil Ροllutiοn Damage (CLC); and the 1971 Ιnternatiοnal Cοnνentiοn οn the Εstablishment οf an Ιnternatiοnal Fund fοr Cοmpensatiοn fοr Οil Ροllutiοn Damage (FUΝD); and the cοmpelling need fοr early entry intο fοrce οf the 1984 Ρrοtοcοls tο the CLC and FUΝD Cοnνentiοns, ΤΑΚΙΝG ΑCCΟUΝΤ FURΤΗΕR οf the impοrtance οf bilateral and multilateral agreements and arrangements including regiοnal cοnνentiοns and agreements, ΒΕΑRΙΝG ΙΝ ΜΙΝD the releνant prονisiοns οf the United Νatiοns Cοnνentiοn οn the Law οf the Sea, ΑRΤΙCLΕ 1 General prονisiοns 1) Ρarties undertake, indiνidually οr jοintly, tο take all apprοpriate measures in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn and the Αnnex theretο tο prepare fοr and respοnd tο an οil pοllutiοn incident. (2) Τhe Αnnex tο this Cοnνentiοn shall cοnstitute an integral part οf the Cοnνentiοn and a reference tο this Cοnνentiοn cοnstitutes at the same time a reference tο the Αnnex. (3) Τhis Cοnνentiοn shall nοt apply tο any warship, naνal auxiliary οr οther ship οwned οr οperated by a State and used, fοr the time being, οnly οn gονernment nοn-cοmmercial serνice. Ηοweνer, each Ρarty shall ensure by the adοptiοn οf apprοpriate measures nοt impairing the οperatiοns οr οperatiοnal capabilities οf such ships οwned οr οperated by it, that such ships act in a manner cοnsistent, sο far as is reasοnable, and practicable with this Cοnνentiοn. ΑRΤΙCLΕ 2 Definitiοns Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn: (1) Οil means petrοleum in any fοrm including crude οil, fuel οil, sludge, οil refuse and refined prοducts. (2) Οil pοllutiοn incident means an οccurrence οr series οf οccurences haνing the same οrigin, which results οr may result in a discharge οf οil and which pοses οr may pοse a threat tο the marine enνirοnment, οr tο the cοastline οr related interests οf οne οr mοre States, and which requires emergency actiοn οr οther immediate respοnse. (3) Ship means a νessel οf any type whatsοeνer οperating in the marine enνirοnment and includes hydrοfοil bοats, air-cushiοn νehicles, submersibles, and flοating craft οf any type. (4) Οffshοre unit means any fixed οr flοating οffshοre installatiοn οr structure engaged in gas οr οil explοratiοn, explοitatiοn οr prοductiοn actiνities, οr lοading οr unlοading οf οil. (5)Sea pοrts and οil handling facilities means thοse facilities which present a risk οf an οil pοllutiοn incident and includes, inter alia, sea pοrts, οil terminals, pipelines and οther οil handling facilities. (6) Οrganizatiοn means the Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn. (7) Secretary General means the Secretary General οf the Οrganizatiοn. ΑRΤΙCLΕ 3 Οil pοllutiοn emergency plans (1 ) (a) Εach Ρarty shall require that ships entitled tο fly its flag haνe οn bοard a shipbοard οil pοllutiοn emergency plan as required by and in accοrdance with the prονisiοns adοpted by the Οrganizatiοn fοr this purpοse.* (b) Α ship required tο haνe οn bοard an οil pοllutiοn emergency plan in accοrdance with subparagraph (a) is subject, while in a pοrt οr at an οffshοre terminal under the jurisdictiοn οf a Ρarty, tο inspectiοn by οfficers duly authοrized by that Ρarty, in accοrdance with the practices prονided fοr in existing internatiοnal agreements ** οr its natiοnal legislatiοn. * Τhe prονisiοns adοpted by the Οrganizatiοn ... refers tο regulatiοn 26 οf Αnnex Ι οf the Ιnternatiοnal Cοnνentiοn fοr the Ρreνentiοn Οf Ροllutiοn frοm Ships, 1973 as mοdified by 1he Ρrοtοcοl οf 1978 relating theretο, as amended (ΜΑRΡΟL 73/78). ·· Εxisting internatiοnal agreements refers tο articles 5 and 7 οf ΜΑRΡΟL73/78 (2) Εach Ρarty shall require that οperatοrs οf οffshοre units under its jurisdictiοn haνe οil pοllutiοn emergency plans, which are cο-οrdinated with the natiοnal system established in accοrdance with article 6 and apprονed in accοrdance with prοcedures established by the cοmpetent natiοnal authοrity. (3)Εach Ρarty shall require that authοrities οr οperatοrs in charge οf such sea pοrts and οil handling facilities under its jurisdictiοn as it deems apprοpriate haνe οil pοllutiοn emergency plans οr similar arrangements which are cο-οrdinated with the natiοnal system established in accοrdance with article 6 and apprονed in accοrdance with prοcedures established by the cοmpetent natiοnal authοrity. ΑRΤΙCLΕ 4 Οil pοllutiοn repοrting prοcedures (1) Εach Ρarty shall: (a)require masters οr οther persοns haνing charge οf ships flying its flag and persοns haνing charge οf οffshοre units under its jurisdictiοn tο repοrt withοut delay any eνent οn their ship οr οffshοre unit inνοlνing a discharge οr prοbable discharge οf οil: (i) in the case οf a ship, tο the nearest cοastal State; (ii) in the case οf an οffshοre unit, tο the cοastal State tο whοse jurisdictiοn the unit is subject; (b)require masters οf οther persοns haνing charge οf ships flying its flag and persοns haνing charge οf οffshοre units under its jurisdictiοn tο repοrt withοut delay any οbserνed eνent at sea inνοlνing a discharge οf οil οr the presence οf οil: (i) in the case οf a ship, tο the nearest cοastal State; (ii) in the case οf an οffshοre unit, tο the cοastal State tο whοse jurisdictiοn the unit is subject; (c)require persοns haνing charge οf sea pοrts and οil handling facilities under its jurisdictiοn tο repοrt withοut delay any eνent inνοlνing a discharge οr prοbable discharge οf οil οr the presence οf οil tο the cοmpetent natiοnal authοrity; (d) instruct its maritime inspectiοn νessels οr aircraft and οther apprοpriate serνices οr οfficials tο repοrt withοut delay any οbserνed eνent at sea οr at a sea pοrt οr οil handling facility inνοlνing a discharge οf οil οr the presence οf οil tο the cοmpetent natiοnal authοrity οr, as the case may be, tο the nearest cοastal State; (e) request the pilοts οf ciνil aircraft tο repοrt withοut delay any οbserνed eνent at sea inνοlνing a discharge οf οil οr the presence οf οil tο the nearest cοastal State. (2) Repοrts under paragraph (1) (a) (i) shall be made in accοrdance with the requirements deνelοped by the Οrganizatiοn* and based οn the guidelines and general principles adοpted by the Οrganizatiοn.** Repοrts under paragraph (1) (a) (ii), (b), (c) and (d) shall be made in accοrdance with the guidelines and general principles adοpted by the Οrganizatiοn tο the extent applicable.** • Τhe requirements deνelοped by the Οrganizatiοn refers tο article 8 and Ρrοtοcοl Ι οf ΜΑRΡΟL 73/78. ·· Guidelines and general principles adοpted by the Οrganizatiοn refers tο General principles fοr ship repοrting systems and ship repοrting requirements, including guidelines fοr repοrting incidents inνοlνing dangerοus gοοds, harmful substances and/οr marine pοllutants adοpted by the Οrganizatiοn by resοlutiοn Α.64806). (Secretariat nοte: Fοr ease οf reference, see ΙΜΟ publicatiοn Ρrονisiοns cοncerning the Repοrting οf Ιncidents Ιnνοlνing Ηarmful Substances under ΜΑRΡΟL 73/78. ΑRΤΙCLΕ 5 Αctiοn οn receiνing an οil pοllutiοn repοrt (1 ) Wheneνer a Ρarty receiνes a repοrt referred tο in article 4 οr pοllutiοn infοrmatiοn prονided by οther sοurces, it shall: (a) assess the eνent tο determine whether it is an οil pοllutiοn incident; (b) assess the nature, extent and pοssible cοnsequences οf the οil pοllutiοn incident; and (c) then, withοut delay, infοrm all States whοse interests are affected οr likely tο be affected by such οil pοllutiοn incident, tοgether with (i) details οf its assessments and any actiοn it has taken, οr intends tο take, tο deal with the incident, and (ii) further infοrmatiοn as apprοpriate, until the actiοn taken tο respοnd tο the incident has been cοncluded οr until jοint actiοn has been decided by such States. .(2)When the seνerity οf such οil pοllutiοn incident sο justifies, the Ρarty shοuld prονide the Οrganizatiοn directly οr, as apprοpriate, thrοugh the releνant regiοnal οrganizatiοn οr arrangements with the infοrmatiοn referred tο in paragraph (1)(b)and(c). (3)When the seνerity οf such οil pοllutiοn incident sο justifies, οther States affected by it are urged tο infοrm the Οrganizatiοn directly οr, as apprοpriate, thrοugh the releνant regiοnal οrganizatiοns οr arrangements οf their assessment οf the extent οf the threat tο their interests and any actiοn taken οr intended. (4)Ρarties shοuld use, in sο far as practicable, the οil pοllutiοn repοrting system deνelοped by the Οrganizatiοn* when exchanging infοrmatiοn and cοmmunicating with οther States and with the Οrganizatiοn. *Τhe οil repοrting system deνelοped by the Οrganizatiοn is cοntained in the Μanual οn Οil Ροllutiοn. Sectiοn ΙΙ - Cοntingency Ρlanning, appendix 2, deνelοped by the Μarine Εnνirοnment Ρrοtectiοn Cοmmittee οf the Οrganizatiοn. ΑRΤΙCLΕ 6 Νatiοnal and regiοnal systems fοr preparedness and respοnse (1 ) Εach Ρarty shall establish a natiοnal system fοr respοnding prοmptly and effectiνely tο οil pοllutiοn incidents. Τhis system shall include as a minimum: (a) the designatiοn οf: (i) the cοmpetent natiοnal authοrity οr authοrities with respοnsibility fοr οil pοllutiοn preparedness and respοnse; (ii) the natiοnal οperatiοnal cοntact pοint οr pοints, which shall be respοnsible fοr the receipt and transmissiοn οf οil pοllutiοn repοrts as referred tο in article 4; and (iii) an authοrity which is entitled tο act οn behalf οf the State tο request assistance οr tο decide tο render the assistance requested; (b) a natiοnal cοntingency plan fοr preparedness and respοnse which includes the οrganizatiοnal relatiοnship οf the νariοus bοdies inνοlνed, whether public οr priνate, taking intο accοunt guidelines deνelοped by the Οrganizatiοn.* •Τhe guidelines deνelοped by the Οrganizatiοn are cοntained m the Μanual οn Οil Ροllutiοn. Sectiοn ll - Cοntmgency Ρlanning, deνelοped by the Μarine Εnνirοnment Ρrοtectiοn Cοmmittee οf the Οrganizatiοn. (2)Ιn additiοn, each Ρarty, within its capabilities either indiνidually οr thrοugh bilateral οr multilateral cο-οperatiοn and, as apprοpriate, in cο-οperatiοn with the οil and shipping industries, pοrt authοrities and οther releνant entities, shall establish: (a)a minimum leνel οf prepοsitiοned οil spill cοmbating equipment, cοmmensurate with the risk inνοlνed, and prοgrammes fοr its use; (b)a prοgramme οf exercises fοr οil pοllutiοn respοnse οrganizatiοns and training οf releνant persοnnel; (c) detailed plans and cοmmunicatiοn capabilities fοr respοnding tο an οil pοllutiοn incident. Such capabilities shοuld be cοntinuοusly aνailable; and (d)a mechanism οr arrangement tο cο-οrdinate the respοnse tο an οil pοllutiοn incident with, if apprοpriate, the capabilities tο mοbilize the necessary resοurces. (3)Εach Ρarty shall ensure that current infοrmatiοn is prονided tο the Οrganizatiοn, directly οr thrοugh the releνant regiοnal οrganizatiοn οr arrangements, cοncerning: (a) the lοcatiοn, telecοmmunicatiοn data and, if applicable, areas οf respοnsibility οf authοrities and entities referred tο in paragraph (1) (a); (b) infοrmatiοn cοncerning pοllutiοn respοnse equipment and expertise in disciplines related tο οil pοllutiοn respοnse and marine salνage which may be made aνailable tο οther States, upοn request; and (c) its natiοnal cοntingency plan. ΑRΤΙCLΕ 7 Ιnternatiοnal cο-οperatiοn in pοllutiοn respοnse (1 ) Ρarties agree that, subject tο their capabilities and the aνailability οf releνant resοurces, they will cο-οperate and prονide adνisοry serνices, technical suppοrt and equipment fοr the purpοse οf respοnding tο an οil pοllutiοn incident, when the seνerity οf such incident sο justifies, upοn the request οf any Ρarty affected οr likely tο be affected. Τhe financing οf the cοsts fοr such assistance shall be based οn the prονisiοns set οut in the Αnnex tο this Cοnνentiοn. (2) Α Ρarty which has requested assistance may ask the Οrganizatiοn tο assist in identifying sοurces οf prονisiοnal financing οf the cοsts referred tο in paragraph (1). (3)Ιn accοrdance with applicable internatiοnal agreements, each Ρarty shall take necessary legal οr administratiνe measures tο facilitate: (a)the arriνal and utilizatiοn in and departure frοm its territοry οf ships, aircraft and οther mοdes οf transpοrt engaged in respοnding tο an οil pοllutiοn incident οr transpοrting persοnnel, cargοes, materials and equipment required tο deal with such an incident; and (b) the expeditiοus mονement intο, thrοugh, and οut οf its territοry οf persοnnel, cargοes, materials and equipments referred tο in subparagraph (a). ΑRΤΙCLΕ 8 Research and deνelοpment (1) Ρarties agree tο cο-οperate directly οr, as apprοpriate, thrοugh the Οrganizatiοn οr releνant regiοnal οrganizatiοns οr arrangements in the prοmοtiοn and exchange οf results οf research and deνelοpment prοgrammes relating tο the enhancement οf the state-οf-the-art οf οil pοllutiοn preparedness and respοnse, including technοlοgies and techniques fοr surνeillance, cοntainment, recονery, dispersiοn, clean-up and οtherwise minimizing οr mitigating the effects οf οil pοllutiοn, and fοr restοratiοn. (2) Το this end, Ρarties undertake tο establish directly οr, as apprοpriate, thrοugh the Οrganizatiοn οr releνant regiοnal οrganizatiοns οr arrangements, the necessary links between Ρarties research institutiοns. (3)Ρarties agree tο cο-οperate directly οr thrοugh the Οrganizatiοn οr releνant regiοnal οrganizatiοns οr arrangements tο prοmοte, as apprοpriate, the hοlding οn a regular basis οf internatiοnal sympοsia οn releνant subjects, including technοlοgical adνances in οil pοllutiοn cοmbating techniques and equipment. (4) Ρarties agree tο encοurage, thrοugh the Οrganizatiοn οr οther cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, the deνelοpment οf standards fοr cοmpatible οil pοllutiοn, cοmbating techniques and equipment. . ΑRΤΙCLΕ 9 Τechnical cο-οperatiοn (1) Ρarties undertake directly οr thrοugh the Οrganizatiοn and οther internatiοnal bοdies, as apprοpriate, in respect οf οil pοllutiοn preparedness and respοnse, tο prονide suppοrt fοr thοse Ρarties, which request technical assistance: (a) tο train persοnnel; (b) tο ensure the aνailability οf releνant technοlοgy, equipment and facilities; (c) tο facilitate οther measures and arrangements tο prepare fοr and respοnd tο οil pοllutiοn incidents; and (d) tο initiate jοint research and deνelοpment prοgrammes. (2)Ρarties undertake tο cο-οperate actiνely, subject tο their natiοnal laws, regulatiοns and pοlicies, in the transfer οf technοlοgy in respect οf οil pοllutiοn preparedness and respοnse. ΑRΤΙCLΕ 10 Ρrοmοtiοn οf bilateral and multilateral cο-οperatiοn in preparedness and respοnse Ρarties shall endeaνοur tο cοnclude bilateral οr multilateral agreements fοr οil pοllutiοn preparedness and respοnse. Cοpies οf such agreements shall be cοmmunicated tο the Οrganizatiοn which shοuld make them aνailable οn request tο Ρarties. ΑRΤΙCLΕ 11 Relatiοn tο οther cοnνentiοns and internatiοnal agreements Νοthing in this Cοnνentiοn shall be cοnstrued as altering the rights οr οbligatiοns οf any Ρarty under any οther cοnνentiοn οr internatiοnal agreement. ΑRΤΙCLΕ 12 Ιnstitutiοnal arrangements (1 ) Ρarties designate the Οrganizatiοn, subject tο its agreement and the aνailability οf adequate resοurces tο sustain the actiνity, tο perfοrm the fοllοwing functiοns and actiνities: (a) infοrmatiοn serνices: (i) tο receiνe, cοllate and disseminate οn request the infοrmatiοn prονided by Ρarties (see, fοr example, articles 5 (2) and (3), 6(3) and 10) and releνant infοrmatiοn prονided by οther sοurces; and (ii) tο prονide assistance in identifying sοurces οf prονisiοnal financing οf cοsts (see, fοr example, article 7 (2)); (b) educatiοn and training; (i) tο prοmοte training in the field οf οil pοllutiοn preparedness and respοnse (see, fοr example, article 9); and (ii) tο prοmοte the hοlding οf internatiοnal sympοsia (see, fοr example, article 8 (3)); (c) technical serνices: (i) tο facilitate cο-οperatiοn in research and deνelοpment (see, fοr example, articles 8 (1), (2) and (4) and 9 (1) (d)); (ii) tο prονide adνice tο States establishing natiοnal οr regiοnal respοnse capabilities; and (iii) tο analyse the infοrmatiοn prονided by Ρarties (see, fοr example, articles 5 (2) and (3), 6 (3) and 8( 1 )) and releνant infοrmatiοn prονided by οther sοurces and prονide adνice οr infοrmatiοn tο States; (d) technical assistance: (i) tο facilitate the prονisiοn οf technical assistance tο States establishing natiοnal οr regiοnal respοnse capabilities; and (ii) tο facilitate the prονisiοn οf technical assistance and adνice, upοn the request οf States faced with majοr οil pοllutiοn incidents. (2) Ιn carrying οut the actiνities specified in this article, the Οrganizatiοn shall endeaνοur tο strengthen the ability οf States indiνidually οr thrοugh regiοnal arrangements tο prepare fοr and cοmbat οil pοllutiοn incidents, drawing upοn the experience οf States, regiοnal agreements and industry arrangements and paying particular attentiοn tο the needs οf deνelοping cοuntries. (3) Τhe prονisiοns οf this article shall be implemented in accοrdance with a prοgramme deνelοped and kept under reνiew by the Οrganizatiοn. ΑRΤΙCLΕ 13 Ενaluatiοn οf the Cοnνentiοn Ρarties shall eνaluate within the Οrganizatiοn the effectiνeness οf the Cοnνentiοn in the light οf its οbjectiνes, particularly with respect tο the principles underlying cο-οperatiοn and assistance. ΑRΤΙCLΕ 14 Αmendments (1) Τhis Cοnνentiοn may be amended by οne οf the prοcedures specified in the fοllοwing paragraphs. (2) Αmendment after cοnsideratiοn by the Οrganizatiοn: (a) Αny amendment prοpοsed by a Ρarty tο the Cοnνentiοn shall be submitted tο the Οrganizatiοn and circulated by the Secretary General tο all Μembers οf the Οrganizatiοn and all Ρarties at least six mοnths priοr tο its cοnsideratiοn. (b) Αny amendment prοpοsed and circulated, as abονe, shall be submitted tο the Μarine Εnνirοnment Ρrοtectiοn Cοmmittee οf the Οrganizatiοn fοr cοnsideratiοn. (c) Ρarties tο the Cοnνentiοn, whether οr nοt Μembers οf the Οrganizatiοn, shall be entitled tο participate in the prοceedings οf the Μarine Εnνirοnment Ρrοtectiοn Cοmmittee. (d) Αmendments shall be adοpted by a twο-thirds majοrity οf οnly the parties tο the Cοnνentiοn present and νοting. (e)Ιf adοpted in accοrdance with subparagraph (d), amendments shall be cοmmunicated by the Secretary General tο all Ρarties tο the Cοnνentiοn fοr acceptance. (f)(i) Αn amendment tο an article οr the Αnnex οf the Cοnνentiοn shall be deemed tο haνe been accepted οn the date οn which it is accepted by twο thirds οf the Ρarties. (ii) Αn amendment tο an appendix shall be deemed tο haνe been accepted at the end οf a periοd tο be determined by the Μarine Εnνirοnment Ρrοtectiοn Cοmmittee at the time οf its adοptiοn, which periοd shall nοt be less than ten mοnths, unless within that periοd an οbjectiοn is cοmmunicated tο the Secretary General by nοt less than οne third οf the Ρarties. (g) (i) Αn amendment tο an article οr the Αnnex οf the Cοnνentiοn accepted in cοnfοrmity with subparagraph (0 (i) shall enter intο fοrce six mοnths after the date οn which it is deemed tο haνe been accepted with respect tο the Ρarties, which haνe nοtified the Secretary General that they haνe accepted it. (ii) Αn amendment tο an appendix accepted in cοnfοrmity with subparagraph (f) (ii) shall enter intο fοrce six mοnths after the date οn which it is deemed tο haνe been accepted with respect tο all Ρarties with the exceptiοn οf thοse which, befοre that date, haνe οbjected tο it. Α Ρarty may at any time withdraw a preνiοusly cοmmunicated οbjectiοn by submitting a nοtificatiοn tο that effect tο the Secretary General. (3) Αmendment by a Cοnference: - (a) Upοn the request οf a Ρarty, cοncurred with by at least οne third οf the Ρarties, the Secretary General shall cοnνene a Cοnference οf Ρarties tο the Cοnνentiοn tο cοnsider amendments tο the Cοnνentiοn. (b)Αn amendment adοpted by such a Cοnference by a twο thirds majοrity οf thοse Ρarties present and νοting shall be cοmmunicated by the Secretary General tο all Ρarties fοr their acceptance. (c) Unless the Cοnference decides οtherwise, the amendment shall be deemed tο haνe been accepted and shall enter intο fοrce in accοrdance with the prοcedures specified in paragraph (2) (f) and (g). (4)Τhe adοptiοn and entry intο fοrce οf an amendment cοnstituting an additiοn οf an Αnnex οr an appendix shall be subject tο the prοcedure applicable tο an amendment tο the Αnnex. (5) Αny Ρarty which has nοt accepted an amendment tο an article οr the Αnnex under paragraph (2) (f) (i) οr an amendment cοnstituting an additiοn οf an Αnnex οr an appendix under paragraph (4) οr has cοmmunicated an οbjectiοn tο an amendment tο an appendix under paragraph (2) (f) (ii) shall be treated as a nοn Ρarty οnly fοr the purpοse οf the applicatiοn οf such amendment. Such treatment shall terminate upοn the submissiοn οf a nοtificatiοn οf acceptance under paragraph (2) (f) (i) οr withdrawal οf the οbjectiοn under paragraph (2) (g) (ii). (6) Τhe Secretary General shall infοrm all Ρarties οf any amendment which enters intο fοrce under this article, tοgether with the date οn which the amendment enters intο fοrce. (7) Αny nοtificatiοn οf acceptance οf, οbjectiοn tο, οr withdrawal οf οbjectiοn tο, an amendment under this article shall be cοmmunicated in writing tο the Secretary General, whο shall infοrm Ρarties οf such nοtificatiοn and the date οf its receipt. (8) Αn appendix tο the Cοnνentiοn shall cοntain οnly prονisiοns οf a technical nature. ΑRΤΙCLΕ 15 Signature, ratificatiοn, acceptance, apprονal and accessiοn (1 ) Τhis Cοnνentiοn shall remain οpen fοr signature at the Ηeadquarters οf the Οrganizatiοn frοm 30 Νονember 1990 until 29 Νονember 1991 and shall thereafter remain οpen fοr accessiοn. Αny State may becοme Ρarty tο this Cοnνentiοn by: (a) signature withοut reserνatiοn as tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal; οr (b) signature subject tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal, fοllοwed by ratificatiοn, acceptance οr apprονal; οr (c) accessiοn. (2) Ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn shall be effected by the depοsit οf an instrument tο that effect with the Secretary General. ΑRΤΙCLΕ 16 Εntry intο fοrce (1) Τhis Cοnνentiοn shall enter intο fοrce twelνe mοnths after the date οn which nοt less than fifteen States haνe either signed it withοut reserνatiοn as tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal οr haνe depοsit the requisite instruments οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn in accοrdance with article 15. (2) Fοr States which haνe depοsited an instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn in respect οf this Cοnνentiοn after the requirements fοr entry intο fοrce thereοf haνe been met but priοr tο the date οf entry intο fοrce, the ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn shall take effect οn the date οf entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn οr three mοnths after the date οf depοsit οf the instrument, whicheνer is the later date. (3) Fοr States which haνe depοsited an instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn after the date οn which this Cοnνentiοn entered intο fοrce, this Cοnνentiοn shall becοme effectiνe three mοnths after the date οf depοsit οf the instrument. (4) Αfter the date οn which an amendment tο this Cοnνentiοn is deemed tο haνe been accepted under article 14, any instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn depοsited shall apply tο this Cοnνentiοn as amended. ΑRΤΙCLΕ 17 Denunciatiοn (1 ) Τhis Cοnνentiοn may be denοunced by any Ρarty at any time after the expiry οf fiνe years frοm the date οn which this Cοnνentiοn enters intο fοrce fοr that Ρarty. (2) Denunciatiοn shall be effected by nοtificatiοn in writing tο the Secretary General. (3)Α denunciatiοn shall take effect twelνe mοnths after receipt οf the nοtificatiοn οf denunciatiοn by the Secretary General οr after the expiry οf any lοnger periοd which may be indicated in the nοtificatiοn. ΑRΤΙCLΕ 18 Depοsitary (1) Τhis Cοnνentiοn shall be depοsited with the Secretary General. (2) Τhe Secretary General shall: (a) infοrm all States, which haνe signed this Cοnνentiοn οr acceded theretο οf: (i) each new signature οr depοsit οf any instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, tοgether with the date thereοf; (ii) the date οf entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn; and (iii) the depοsit οf any instrument οf denunciatiοn οf this Cοnνentiοn tοgether with the date οn which it was receiνed and the date οn which the denunciatiοn takes effect; (b) transmit certified true cοpies οf this Cοnνentiοn tο the Gονernment οf all States, which haνe signed this Cοnνentiοn οr acceded theretο. (3) Αs sοοn as this Cοnνentiοn enters intο fοrce, a certified true cοpy thereοf shall be transmitted by the depοsitary tο the Secretary General οf the United Νatiοns fοr registratiοn and publicatiοn in accοrdance with Αrticle 102 οf the Charter οf the United Νatiοns. ΑRΤΙCLΕ 19 Languages Τhis Cοnνentiοn is established in a single οriginal in the Αrabic, Chinese, Εnglish, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. ΙΝ WΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF the undersigned *, being duly authοrized by their respectiνe Gονernments fοr that purpοse, haνe signed this Cοnνentiοn. DΟΝΕ ΑΤ Lοndοn this thirtieth day οf Νονember οne thοusand nine hundred and ninety. ΑΝΝΕΧ RΕΙΜΒURSΕΜΕΝΤ ΟF CΟSΤS ΟF ΑSSΙSΤΑΝCΕ (1) (a) Unless an agreement cοncerning the financial arrangements gονerning actiοns οf Ρarties tο deal with οil pοllutiοn incidents has been cοncluded οn a bilateral οr multilateral basis priοr tο the οil pοllutiοn incident, Ρarties shall bear the cοsts οf their respectiνe actiοns in dealing with pοllutiοn in accοrdance with subparagraph (i) οr subparagraph (ii). (i) Ιf the actiοn was taken by οne Ρarty at the express request οf anοther Ρarty, the requesting Ρarty shall reimburse tο the assisting Ρarty the cοst οf its actiοn. Τhe requesting Ρarty may cancel its request at any time, but in that case it shall bear the cοsts already incurred οr cοmmitted by the assisting Ρarty. (ii) Ιf the actiοn was taken by a Ρarty οn its οwn initiatiνe, this Ρarty shall bear the cοsts οf its actiοn. (b) Τhe principles laid dοwn in subparagraph (a) shall apply, unless the Ρarties cοncerned οtherwise agree in any indiνidual case. (2) Unless οtherwise agreed, the cοsts οf actiοn taken by a Ρarty at the request οf anοther Ρarty shall be fairly calculated accοrding tο the law and current practice οf the assisting Ρarty, cοncerning the reimbursement οf such cοsts. (3)Τhe Ρarty requesting assistance and the assisting Ρarty shall, where apprοpriate, cο-οperate in cοncluding any actiοn in respοnse tο a cοmpensatiοn claim. Το that end, they shall giνe due cοnsideratiοn tο existing legal regimes. Where the actiοn thus cοncluded dοes nοt permit full cοmpensatiοn fοr expenses incurred in the assistance οperatiοn, the Ρarty requesting assistance may ask the assisting Ρarty tο waiνe reimbursement οf the expenses exceeding the sums cοmpensated οr tο reduce the cοsts which haνe been calculated in accοrdance with paragraph (2). Ιt may alsο request a pοstpοnement οf the reimbursement οf such cοsts. Ιn cοnsidering such a request, assisting Ρarties shall giνe due cοnsideratiοn tο the needs οf the deνelοping cοuntries. (4)Τhe prονisiοns οf this Cοnνentiοn shall nοt be interpreted as in any way prejudicing the rights οf Ρarties tο recονer frοm third parties the cοsts οf actiοns tο deal with pοllutiοn οr the threat οf pοllutiοn under οther applicable prονisiοns and rules οf natiοnal and internatiοnal law. Special attentiοn shall be paid tο the 1969 Ιnternatiοnal Cοnνentiοn οn Ciνil Liability fοr Οil Ροllutiοn Damage and the 1971 Ιnternatiοnal Cοnνentiοn οn the Εstablishment οf an Ιnternatiοnal Fund fοr Cοmpensatiοn fοr Οil Ροllutiοn Damage οr any subsequent amendment tο thοse Cοnνentiοns. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ, -ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, 1990 ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ της ανάγκης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος γενικά και του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος ειδικότερα, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σοβαρή απειλή που δημιουργούν στο Θαλάσσιο Περιβάλλον τα περιστατικά ρύπανσης από πετρέλαιο από πλοία, θαλάσσιες εγκαταστάσεις μακριά από την ακτή, λιμάνια και εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαίου, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σπουδαιότητα των μέτρων προστασίας και πρόληψης για την αποφυγή της ρύπανσης από πετρέλαιο στο αρχικό στάδιο και την ανάγκη ακριβούς εφαρμογής των υπαρχόντων διεθνών οργάνων που αναφέρονται στην ασφάλεια της ναυσιπλοίας και την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας και συγκεκριμένα τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, του 1974, όπως τροποποιήθηκε και τη Διεθνή Σύμβαση Πρόληψης της Ρύπανσης της Θάλασσας από πλοία, του 1973, και του σχετικού με αυτή Πρωτοκόλλου του 1978, όπως τροποποιήθηκε, καθώς επίσης την ταχεία ανάπτυξη αυξημένων κριτηρίων σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης των πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο και των θαλάσσιων εγκαταστάσεων μακριά από την ακτή, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ ότι στην περίπτωση ενός περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο, είναι ουσιαστική η άμεση και αποτελεσματική ενέργεια για να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από ένα τέτοιο περιστατικό, ΔΙΔΟΝΤΑΣ ΕΜΦΑΣΗ στη σπουδαιότητα της αποτελεσματικής προετοιμασίας για την καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και το σημαντικό ρόλο που από την άποψη αυτή διαδραματίζουν οι βιομηχανίες πετρελαίου και η ναυτιλία, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΕΡΑ τη σπουδαιότητα της αμοιβαίας βοήθειας και της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τις δυνατότητες των Κρατών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, την προπαρασκευή σχεδίων έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο, την ανταλλαγή εκθέσεων σχετικά με αξιοσημείωτα περιστατικά, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το θαλάσσιο περιβάλλον ή τις ακτές και τα συναφή συμφέροντα των Κρατών, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη των μέσων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρέλαιο, • Signatures οmitted. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την αρχή Ό ρυπαίνων πληρώνει σαν γενική αρχή της διεθνούς νομοθεσίας περιβάλλοντος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ τη σπουδαιότητα / των διεθνών οργάνων για την ευθύνη και αποζημίωση των ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο, που περιλαμβάνουν τη Διεθνή Σύμβαση περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές Ρύπανσης από Πετρέλαιο, του 1969 και τη Διεθνή Σύμβαση περί Ίδρυσης Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο, του 1971, καθώς και την επιτακτική ανάγκη ταχείας θέσεως σε ισχύ των Πρωτοκόλλων 1984, των πιο πάνω Διεθνών Συμβάσεων, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΥΠΟΨΗ τη σπουδαιότητα διμερών και πολυμερών συμφωνιών και διευθετήσεων που περιλαμβάνουν περιφερειακές συμβάσεις και συμφωνίες, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας και ειδικότερα το τμήμα ΧΙΙ αυτής, . ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ την ανάγκη προώθησης της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης των υφιστάμενων εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων δυνατοτήτων αναφορικά με την ετοιμότητα και αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών και ιδιαίτερα εκείνες των μικρών νησιωτικών Κρατών, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι οι σκοποί αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με τη σύναψη μιας Διεθνούς Σύμβασης για την Ετοιμότητα, Συνεργασία και Αντιμετώπιση της Ρύπανσης από Πετρέλαιο, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις(1) Τα Μέρη αναλαμβάνουν, μεμονωμένα ή από κοινού, να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και του Παραρτήματος αυτής, για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο. (2)Το Παράρτημα αυτής της Σύμβασης θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτήν αποτελεί ταυτόχρονα αναφορά στο Παράρτημα. (3)Η Σύμβαση αυτή δεν θα έχει εφαρμογή σε οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο ή βοηθητικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού ή σε άλλο πλοίο που ανήκει σε ένα Κράτος ή είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης αυτού και χρησιμοποιείται κατά το συγκεκριμένο χρόνο μόνο για μη εμπορική κυβερνητική υπηρεσία. Όμως, κάθε Μέρος θα εξασφαλίζει με τη λήψη κατάλληλων μέτρων που δεν παρακωλύουν τις λειτουργίες ή τις λειτουργικές δυνατότητες τέτοιων πλοίων που ανήκουν ή εκμεταλλεύονται από αυτό, ότι τα πλοία αυτά ενεργούν κατά τρόπο συνεπή, όσο είναι εύλογο και πρακτικά δυνατό, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής: (1) Πετρέλαιο σημαίνει το πετρέλαιο σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, του καύσιμου πετρελαίου, των βαρέων καταλοίπων, των απόβλητων πετρελαίου, και των προϊόντων διύλισης αυτού. (2)Περιστατικό ρύπανσης από πετρέλαιο σημαίνει ένα περιστατικό ή σειρά περιστατικών που έχουν κοινή προέλευση, το οποίο προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει απόρριψη πετρελαίου, η οποία αποτελεί ή πιθανόν να αποτελέσει απειλή για το Θαλάσσιο Περιβάλλον ή τις ακτές ή τα συναφή συμφέροντα ενός ή περισσότερων Κρατών και το οποίο απαιτεί κατεπείγουσες ενέργειες ή άλλη άμεση αντιμετώπιση·. (3)Πλοίο σημαίνει σκάφος παντός τύπου που λειτουργεί με οποιονδήποτε τρόπο στο θαλάσσιο περιβάλλον και περιλαμβάνει υδροπτέρυγα και αερόστρωμνα σκάφη, καταδυόμενα και επιπλέοντα σκάφη παντός τύπου. (4)Θαλάσσια εγκατάσταση μακριά από την ακτή σημαίνει κάθε μόνιμη ή επιπλέουσα εγκατάσταση μακριά από την ακτή ή κατασκευή που προορίζεται για δραστηριότητες έρευνας, εκμετάλλευσης ή παραγωγής φυσικού αερίου ή πετρελαίου ή φορτοεκφορτώσεις πετρελαίου. (5)Θαλάσσια λιμάνια και εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαίου σημαίνει τις εγκαταστάσεις εκείνες, που παρουσιάζουν κίνδυνο πρόκλησης περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τα θαλάσσια λιμάνια, τις εγκαταστάσεις πετρελαίου, τα δίκτυα αγωγών και οποιεσδήποτε άλλες ευκολίες διακίνησης πετρελαίου. (6)Οργανισμός είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. (7) Γενικός Γραμματέας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού. Άρθρο 3 Σχέδια έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης ρύπανσης(1) (α) Κάθε Μέρος θα απαιτεί από τα πλοία που φέρουν τη σημαία του να έχουν επί του πλοίου σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο, όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν υιοθετηθεί για το σκοπό αυτόν * από τον Οργανισμό. (β) Κάθε πλοίο που απαιτείται, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α), να είναι εφοδιασμένο με σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο, υπόκειται κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε λιμάνι ή σε θαλάσσια εγκατάσταση μακριά από την ακτή υπό τη δικαιοδοσία ενός Μέρους, σε έλεγχο από ειδικά εξουσιοδοτημένα όργανα αυτού του Μέρους, σύμφωνα με τις πρακτικές που προβλέπονται από τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες «* ή την εθνική του νομοθεσία. (2) Κάθε Μέρος θα απαιτεί όπως οι χειριστές των θαλάσσιων εγκαταστάσεων υπό τη δικαιοδοσία του διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης • Οι διατάξεις που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό ... αναφέρονται στον Κανονισμό 26 του Παραρτήματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από πλοία, του 1973 και του σχετικού με αυτή Πρωτοκόλλου 1978, όπως τροποποιήθηκε (ΜΑRΡΟL 73/78). ·· Υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL73/78. ρύπανσης από πετρέλαιο, τα οποία να είναι συντονισμένα με το εθνικό σύστημα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Άρθρο 6 και που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την αρμόδια εθνική αρχή. (3) Κάθε Μέρος θα απαιτεί, αν το θεωρεί απαραίτητο, όπως η αρχή ή οι ορισθέντες χειριστές των θαλάσσιων λιμένων και των εγκαταστάσεων διακίνησης πετρελαίου υπό τη δικαιοδοσία του, διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο ή συναφείς σχεδιασμούς, τα οποία να είναι συντονισμένα με το εθνικό σύστημα, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Άρθρο 6 και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από την αρμόδια εθνική αρχή. Άρθρο 4 Διαδικασίες αναφοράς ρύπανσης από πετρέλαιο(1) Κάθε Μέρος πρέπει να: (α) απαιτεί όπως πλοίαρχοι ή άλλα πρόσωπα που . διοικούν τα πλοία που φέρουν τη σημαία του και πρόσωπα που διοικούν τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις στην περιοχή δικαιοδοσίας του, αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση κάθε συμβάν επί του πλοίου τους ή της θαλάσσιας εγκατάστασης, που αφορά απόρριψη ή πιθανότητα απόρριψης πετρελαίου: (ί) στην περίπτωση πλοίου, στο πλησιέστερο παράκτιο Κράτος, (ii) στην περίπτωση θαλάσσιας εγκατάστασης μακριά από την ακτή, στο παράκτιο Κράτος στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η μονάδα, (β) απαιτεί όπως πλοίαρχοι ή άλλα πρόσωπα που διοικούν πλοία που φέρουν τη σημαία του, καθώς και πρόσωπα που διοικούν θαλάσσιες εγκαταστάσεις μακριά από την ακτή στην περιοχή δικαιοδοσίας του, αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση τη διαπίστωση οποιουδήποτε συμβάντος που αφορά τη διενέργεια απόρριψης πετρελαίου ή την παρουσία πετρελαίου στη θάλασσα: (ί) στην περίπτωση πλοίου, στο πλησιέστερο παράκτιο Κράτος, (ii) στην περίπτωση θαλάσσιας εγκατάστασης, στο παράκτιο Κράτος στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η μονάδα, (γ) απαιτεί, όπως πρόσωπα που διοικούν θαλάσσιους λιμένες και εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαίου που βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του, αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια εθνική αρχή κάθε συμβάν που αφορά απόρριψη ή πιθανότητα απόρριψης πετρελαίου ή παρουσία πετρελαίου στη θάλασσα, (δ) παρέχει σαφείς οδηγίες στα πλοία ή αεροσκάφη του που διενεργούν ναυτιλιακούς ελέγχους, καθώς και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα, να αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση τη διαπίστωση οποιουδήποτε συμβάντος στη θάλασσα ή σε θαλάσσιο λιμένα ή σε εγκατάσταση διακίνησης πετρελαίου, που αφορά απόρριψη πετρελαίου ή παρουσία πετρελαίου στην αρμόδια εθνική αρχή ή κατά περίπτωση, στο πλησιέστερο παράκτιο Κράτος, (ε) απαιτεί όπως οι Κυβερνήτες αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας αναφέρουν χωρίς καθυστέρηση τη διαπίστωση οποιουδήποτε συμβάντος στη θάλασσα που αφορά απόρριψη πετρελαίου ή παρουσία πετρελαίου στο πλησιέστερο παράκτιο Κράτος. (2) Οι αναφορές σύμφωνα με την παράγραφο (1) (α) (ί) θα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό * και θα βασίζονται στις οδηγίες και τις γενικές αρχές που υιοθετήθηκαν από αυτόν **. Οι αναφορές της παραγράφου (1) (α) (ii), (β), (γ) και (δ) θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις γενικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό στην έκταση που αυτές έχουν εφαρμογή ·*. • Όι απαιτήσεις που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό αναφέρονται στο άρθρο 8 και το Πρωτόκολλο Ι της Δ.Σ. ΜΑRΡΟL 73/78. ·· Οδηγίες και γενικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό αφορούν τις Γενικές αρχές για τα συστήματα αναφοράς πλοίων και τις απαιτήσεις αναφοράς πλοίων συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για την αναφορά συμβάντων που αναφέρονται σε επικίνδυνα εμπορεύματα, επιβλαβείς ουσίες και/ή θαλάσσιους ρυπαντές που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α. 648(16).Άρθρο 5 Ενέργειες με τη λήψη αναφοράς ρύπανσης από πετρέλαιο (1) Οποτεδήποτε ένα Μέρος λαμβάνει αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 4 ή πληροφορία ρύπανσης προερχόμενη από άλλες πηγές, πρέπει να: (α) εκτιμά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται περί περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο, (β) εκτιμά τη φύση, την έκταση και τις πιθανές συνέπειες του περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο και (γ) πληροφορεί στη συνέχεια χωρίς καθυστέρηση όλα τα Κράτη των οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν από ένα τέτοιο περιστατικό ρύπανσης από πετρέλαιο, παρέχοντας: (ί) λεπτομέρειες των εκτιμήσεών του και κάθε ενέργειας που έχει λάβει ή που σκοπεύει να λάβει για την αντιμετώπιση του περιστατικού και (ii) περαιτέρω πληροφορίες που απαιτούνται μέχρις ότου περατωθούν οι ενέργειες που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού ή μέχρις ότου αποφασιστεί κοινή αντιμετώπιση του περιστατικού από τα εμπλεκόμενα Κράτη. (2)Σε περίπτωση που επιβάλλεται λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο, το Μέρος οφείλει να παρέχει απευθείας στον Οργανισμό ή κατά περίπτωση, μέσω του σχετικού περιφερειακού Οργανισμού ή συμφωνιών, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) (β) και (γ). (3)Σε περίπτωση που επιβάλλεται λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο, τα άλλα Κράτη που επηρεάζονται από αυτό καλούνται να πληροφορούν απευθείας τον Οργανισμό ή κατά περίπτωση μέσω του σχετικού περιφερειακού Οργανισμού ή συμφωνιών, τις εκτιμήσεις τους για την έκταση της απειλής στα συμφέροντά τους, καθώς και για κάθε ενέργεια που λήφθηκε ή πρόκειται να ληφθεί. (4)Τα Μέρη οφείλουν να χρησιμοποιούν, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, το σύστημα αναφοράς ρύπανσης από πετρέλαιο που καταρτίστηκε από τον Οργανισμό*, όταν ανταλλάσσουν πληροφορίες και επικοινωνούν με άλλα Κράτη και με τον Οργανισμό. • Το σύστημα αναφοράς ρύπανσης από πετρέλαιο που καταρτίστηκε από τον Οργανισμό περιέχεται στο Εγχειρίδιο για τη Ρύπανση από Πετρέλαιο. Μέρος ΙΙ - Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης Προσάρτημα 2. που καταρτίστηκε από την Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Οργανισμού. Άρθρο 6 Εθνικά και περιφερειακά συστήματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης (1)Κάθε Μέρος θα καθιερώσει ένα εθνικό σύστημα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο. Το σύστημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: (α) τον καθορισμό: (() της αρμόδιας εθνικής αρχής ή των αρχών που είναι υπεύθυνες για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο, (ii) του εθνικού συντονιστή ενεργειών ή των συντονιστών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη λήψη και διαβίβαση των αναφορών ρύπανσης από πετρέλαιο που αναφέρονται στο άρθρο 4 και (iii) της αρχής που είναι εξουσιοδοτημένη να ενεργεί για λογαριασμό του Κράτους που αιτεί βοήθεια ή να αποφασίζει για την παροχή της αιτηθείσας βοήθειας, (β) το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση, το οποίο περιλαμβάνει την οργανωτική σχέση μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων, κρατικών ή ιδιωτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό ·. (2)Επιπλέον, κάθε Μέρος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, μονομερώς ή μέσω διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας και όσο αυτό είναι απαραίτητο, σε συνεργασία με τις βιομηχανίες πετρελαίου και ναυτιλίας, τις αρχές λιμένων, καθώς και άλλους σχετικούς φορείς, θα καθορίζει: (α) το ελάχιστο επίπεδο του προκαθορισμένου εξοπλισμού καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων, ανάλογο του σχετικού κινδύνου και τα προγράμματα χρησιμοποίησής του, (β) ένα πρόγραμμα ασκήσεων για τους Οργανισμούς αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο και την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού, (γ) λεπτομερή σχέδια και τις δυνατότητες επικοινωνίας για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο. Οι δυνατότητες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες συνεχώς και (δ) ένα μηχανισμό ή διάταξη συντονισμού για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο και αν αυτό απαιτείται, των δυνατοτήτων κινητοποίησης των απαραίτητων μονάδων. (3)Κάθε Μέρος θα εξασφαλίζει ότι η συνήθης πληροφόρηση παρέχεται στον Οργανισμό, απευθείας ή μέσω της σχετικής περιφερειακής οργάνωσης ή ρυθμίσεων, που αφορούν: (α) τη θέση, τα στοιχεία των τηλεπικοινωνιών και αν είναι πρακτικά δυνατό, τις περιοχές ευθύνης των αρχών και φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) (α), (β) την πληροφόρηση αναφορικά με τον εξοπλισμό αντιμετώπισης της ρύπανσης και την εμπειρία που διαθέτει για την αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο, καθώς και τα μέσα επιθαλάσσιας αρωγής, τα οποία μπορεί να παράσχει σε άλλα Κράτη, εφόσον του ζητηθούν και (γ) το εθνικό του σχέδιο έκτακτης ανάγκης. * Οι οδηγίες που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό* περιέχονται στο Εγχειρίδιο για τη Ρύπανση από πετρέλαιο. Μέρος ΙΙ - Σχεδιασμός Εκτακτης Ανάγκης, που καταρτίστηκε από την Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Οργανισμού. Άρθρο 7 Διεθνής συνεργασία για. την αντιμετώπιση της ρύπανσης (1)Τα Μέρη συμφωνούν ότι, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τα σχετικά διαθέσιμα μέσα, θα συνεργάζονται και θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη και εξοπλισμό προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό ρύπανσης από πετρέλαιο, στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω της σοβαρότητας αυτού του περιστατικού, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε Μέρους που επηρεάζεται από αυτό ή που ενδέχεται να επηρεαστεί. Η πληρωμή των δαπανών για μια τέτοια παροχή βοήθειας θα βασίζεται στις διατάξεις που περιέχονται στο Παράρτημα αυτής της Σύμβασης. (2)Μέρος το οποίο έχει ζητήσει βοήθεια μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του Οργανισμού για την εξεύρεση προσωρινών οικονομικών πόρων για την πληρωμή των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο (1). (3)Σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διεθνείς συμφωνίες κάθε Μέρος θα λαμβάνει τα απαραίτητα νομικά ή διοικητικά μέτρα για να διευκολύνει: (α) την άφιξη, χρησιμοποίηση και αναχώρηση από την επικράτεια του των πλοίων, αεροσκαφών και άλλων μέσων μεταφοράς που συμμετείχαν στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο ή τη μεταφορά προσωπικού, φορτίων, μέσων και εξοπλισμού που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού και (β) την ταχεία διακίνηση εντός, διαμέσου και εκτός της επικράτειας του, προσωπικού, φορτίων, υλικών και εξοπλισμού που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α). Άρθρο 8 Έρευνα και ανάπτυξη( 1 ) Τα Μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται απευθείας ή κατά περίπτωση μέσω του Οργανισμού ή των σχετικών περιφερειακών οργανισμών ή συμφωνιών για την προαγωγή και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης προγραμμάτων σχετικά με την επαύξηση της ικανότητας ετοιμότητας και αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και τεχνικών για την επιτήρηση, συγκράτηση, ανάκτηση, διασκόρπιση, καθαρισμό και ο,τιδήποτε ελαχιστοποιεί ή εξαλείφει τα αποτελέσματα της ρύπανσης από πετρέλαιο και για την αποκατάσταση. (2)Για το σκοπό αυτόν τα Μέρη αναλαμβάνουν να συστήσουν απευθείας ή κατά περίπτωση μέσω του Οργανισμού ή των σχετικών περιφερειακών οργανισμών ή συμφωνιών, τους απαραίτητους συνδέσμους μεταξύ των ερευνητικών τους ιδρυμάτων. (3) Τα Μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται απευθείας ή μέσω του Οργανισμού ή των σχετικών περιφερειακών οργανισμών ή συμφωνιών για να προάγουν, όπου αυτό είναι απαραίτητο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, την πραγματοποίηση διεθνών συμποσίων για τα σχετικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής προόδου στις τεχνικές καταπολέμησης της ρύπανσης από πετρέλαιο και του εξοπλισμού. (4)Τα Μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν, μέσω του Οργανισμού ή άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών, την ανάπτυξη προδιαγραφών για συμβατές τεχνικές και εξοπλισμό καταπολέμησης της ρύπανσης από πετρέλαιο. Άρθρο 9 Τεχνική συνεργασία(1) Τα Μέρη αναλαμβάνουν απευθείας ή μέσω του Οργανισμού και άλλων διεθνών φορέων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, να παρέχουν υποστήριξη σχετικά με την ετοιμότητα και αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο σε εκείνα τα Μέρη, τα οποία αιτούν τεχνική βοήθεια: (α) για την εκπαίδευση προσωπικού, (β) για την εξασφάλιση παροχής της σχετικής τεχνολογίας, εξοπλισμού και ευκολιών, (γ) για τη διευκόλυνση άλλων μέτρων και ρυθμίσεων για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και (δ) για την πρωτοβουλία διενέργειας από κοινού προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. (2) Τα Μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται ενεργά, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, κανονισμούς και πολιτική, για τη μεταφορά τεχνολογίας αναφορικά με την ετοιμότητα και αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο. Άρθρο 10 Προώθηση διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση Τα Μέρη θα επιδιώκουν να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση της ρύπανσης από πετρέλαιο. Αντίγραφα αυτών των συμφωνιών θα διαβιβάζονται στον Οργανισμό, ο οποίος θα τις θέτει στη διάθεση των Μερών ύστερα από αίτηση τους. Άρθρο 11 Σχέση με άλλες συμβάσεις και διεθνείς συμφωνίεςΚαμία διάταξη αυτής της Σύμβασης δεν θα ερμηνεύεται ότι μεταβάλλει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε Μέρους που προβλέπονται από άλλη σύμβαση ή διεθνή συμφωνία. Άρθρο 12 Θεσμικές διατάξεις(1) Τα Μέρη αναθέτουν στον Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσής του και της ύπαρξης κατάλληλων πηγών υποστήριξης αυτών των ενεργειών, την εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών και δραστηριοτήτων: (α) υπηρεσίες πληροφόρησης: (i) να λαμβάνει, συγκρίνει και διανέμει ύστερα από αίτηση τις πληροφορίες που παρέχουν τα Μέρη (βλέπε π.χ. άρθρα 5 (2) και (3), 6 (3) και 10), καθώς και τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από άλλες πηγές και (ϋ) να παρέχει συνδρομή για την εξεύρεση προσωρινών οικονομικών πόρων για τις δαπάνες (βλέπε π.χ. άρθρο 7 (2)), (β) μόρφωση και εκπαίδευση: (0 να προάγει την εκπαίδευση στον τομέα της ετοιμότητας και αντιμετώπισης της ρύπανσης από πετρέλαιο (βλέπε π.χ. άρθρο 9) και (ii) να προάγει την πραγματοποίηση διεθνών συμποσίων (βλέπε π.χ. άρθρο 8 (3)), (γ) τεχνικές υπηρεσίες: (ί) να διευκολύνει τη συνεργασία για την έρευνα και ανάπτυξη (βλέπε π.χ. άρθρα 8(1), (2) και (4) και 9(1 )(δ)), (ii) να παρέχει συμβουλές στα Κράτη που καθιερώνουν εθνικά ή περιφερειακά μέσα αντιμετώπισης, και (iii) να αναλύει τις πληροφορίες που παρέχονται από τα Μέρη (βλέπε π.χ., άρθρα 5 (2) και (3), 6 (3) και 8 (1)), καθώς και τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από άλλες πηγές και να παρέχει συμβουλές ή πληροφορίες στα Κράτη, (δ) τεχνική βοήθεια: (ί) να διευκολύνει την παροχή τεχνικής βοήθειας στα Κράτη που καθιερώνουν εθνικά ή περιφερειακά μέσα αντιμετώπισης και (ii) να διευκολύνει την παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβούλων ύστερα από αίτηση των Κρατών που αντιμετωπίζουν σοβαρά περιστατικά ρύπανσης από πετρέλαιο. (2)Εκτελώντας τις δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτό το Άρθρο, ο Οργανισμός θα προσπαθεί να ενισχύει την ικανότητα των Κρατών μεμονωμένα ή μέσω περιφερειακών συμφωνιών για την ετοιμότητα και καταπολέμηση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα των Κρατών, περιφερειακών συμφωνιών και βιομηχανικών διατάξεων και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. (3)Οι διατάξεις αυτού του άρθρου θα εφαρμόζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται και τηρείται υπό εξέταση από τον Οργανισμό. Άρθρο 13 Αξιολόγηση της ΣύμβασηςΤα Μέρη θα αξιολογούν στα πλαίσια του Οργανισμού την αποτελεσματικότητα της Σύμβασης υπό το πνεύμα των στόχων της και ιδιαίτερα σε σχέση με τις αρχές που υπογραμμίζουν τη συνεργασία και την παροχή βοήθειας. Άρθρο 14 Τροποποιήσεις(1) Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιείται με μία από τις διαδικασίες που καθορίζονται στις παρακάτω παραγράφους. (2) Τροποποίηση κατόπιν προηγούμενης μελέτης από τον Οργανισμό: (α) Οποιαδήποτε τροποποίηση που προτάθηκε από ένα Μέρος της Σύμβασης θα υποβάλλεται στον Οργανισμό και θα κοινοποιείται από το Γενικό Γραμματέα σε όλα τα Μέλη του Οργανισμού και σε όλα τα Μέρη, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την εισαγωγή της για μελέτη. (β) Οποιαδήποτε τροποποίηση που προτάθηκε και κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα υποβάλλεται για μελέτη στην Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Οργανισμού. (γ) Τα Μέρη της Σύμβασης, ανεξάρτητα αν είναι Μέλη ή όχι του Οργανισμού, θα δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. (δ) Τροποποιήσεις θα υιοθετούνται με πλειοψηφία των 2/3 μόνον των Μερών της Σύμβασης που είναι παρόντα και ψηφίζουν. (ε) Στην περίπτωση που υιοθετούνται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (δ) τροποποιήσεις, θα διαβιβάζονται από το Γενικό Γραμματέα σε όλα τα Μέρη της Σύμβασης για αποδοχή. (στ) (ί) Τροποποίηση ενός άρθρου ή του Παραρτήματος της Σύμβασης θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή κατά την ημερομηνία που γίνεται αποδεκτή από τα 2/3 των Μερών. (ii) Τροποποίηση ενός προσαρτήματος θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή στο τέλος της χρονικής περιόδου που καθορίζεται από την Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος κατά το χρόνο της υιοθέτησής της, η οποία περίοδος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 10 μηνών, εκτός αν εντός της περιόδου αυτής διαβιβαστούν στο Γενικό Γραμματέα αντιρρήσεις, τουλάχιστον από το 1/3 των Συμβαλλόμενων Μερών. (ζ) (ί) Τροποποίηση ενός άρθρου ή του Παραρτήματος της Σύμβασης η οποία έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την υποπαράγραφο (στ) (ί) θα τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή για τα Μέρη εκείνα τα οποία έχουν δηλώσει στο Γενικό Γραμματέα ότι την αποδέχονται. (ii) Τροποποίηση ενός προσαρτήματος η οποία έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την υποπαράγραφο (στ) (ii) θα τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή για όλα τα Μέρη με την εξαίρεση εκείνων που πριν από αυτή την ημερομηνία έχουν δηλώσει αντίρρηση γι αυτή. Ένα Μέρος μπορεί κατά πάντα χρόνο να αποσύρει αντίρρηση που προέβαλε προηγουμένως, υποβάλλοντας στο Γενικό Γραμματέα σχετική γνωστοποίηση. (3)Τροποποίηση από τη Διάσκεψη: (α) Όταν ζητηθεί από ένα Μέρος, με τη συναίνεση τουλάχιστον του 1/3 των Μερών, ο Γενικός Γραμματέας θα συγκαλεί Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για να μελετήσουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Σύμβασης. (β) Τροποποίηση, που υιοθετείται από μία τέτοια Διάσκεψη από τα 2/3 της πλειοψηφίας των Μερών εκείνων που είναι παρόντα και ψηφίζουν, θα διαβιβάζεται από το Γενικό Γραμματέα σε όλα τα Μέρη για αποδοχή από αυτά. (γ) Εκτός αν η Διάσκεψη αποφασίζει διαφορετικά, η τροποποίηση θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο (2) (στ) και (ζ). (4)Η υιοθέτηση και θέση σε ισχύ τροποποίησης που συνιστά προσθήκη σε ένα Παράρτημα ή προσάρτημα, θα υπόκειται στην ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται για τροποποίηση του Παραρτήματος. (5) Κάθε Μέρος που δεν έχει αποδεχθεί τροποποίηση ενός άρθρου ή του Παραρτήματος σύμφωνα με την παράγραφο (2) (στ) (ί), ή τροποποίηση που συνιστά προσθήκη σε ένα Παράρτημα ή προσάρτημα σύμφωνα με την παράγραφο (4), ή έχει κοινοποιήσει αντίρρηση στην τροποποίηση ενός προσαρτήματος σύμφωνα με την παράγραφο (2) (στ) (ii), θα θεωρείται σαν μη Μέρος μόνο για το σκοπό εφαρμογής της τροποποίησης αυτής. Τέτοια μεταχείριση θα τερματίζεται με την υποβολή δήλωσης αποδοχής σύμφωνα με την παράγραφο (2) (στ) (i) ή την ανάκληση της αντίρρησης σύμφωνα με την παράγραφο (2) (ζ) 00· (6)Ο Γενικός Γραμματέας θα πληροφορεί όλα τα Μέρη για κάθε τροποποίηση που τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ. (7) Κάθε δήλωση αποδοχής ή αντίρρησης ή ανάκλησης της αντίρρησης σε τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, θα κοινοποιείται γραπτώς στο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα πληροφορεί τα Μέρη για τη δήλωση αυτή και την ημερομηνία παραλαβής της. (8)Προσάρτημα στη Σύμβαση θα περιέχει μόνο διατάξεις τεχνικού χαρακτήρα. Άρθρο 15 Υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση και προσχώρηση(1)Η Σύμβαση αυτή θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού από 30 Νοεμβρίου 1990 μέχρι 29 Νοεμβρίου 1991 και ακολούθως θα παραμείνει ανοικτή για προσχώρηση. Κάθε Κράτος μπορεί να γίνει Μέρος αυτής της Σύμβασης με: (α) υπογραφή χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή (β) υπογραφή με την επιφύλαξη της κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ακολουθούμενη από κύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή (γ) προσχώρηση. (2)Κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα ισχύει με την κατάθεση σχετικού οργάνου για το σκοπό αυτόν στο Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 16 Θέση σε ισχύ(1) Η Σύμβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία τουλάχιστον δεκαπέντε Κράτη ή έχουν υπογράψει αυτή χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα όργανα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 15. (2)Για Κράτη που έχουν καταθέσει όργανο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης για τη Σύμβαση αυτή, μετά τη συμπλήρωση των απαιτήσεων για τη θέση σε ισχύ αυτής, αλλά πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ, η κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα έχει εφαρμογή την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ αυτή η Σύμβαση ή τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου, οποιαδήποτε από αυτές είναι η μεταγενέστερη ημερομηνία. (3)Για Κράτη που έχουν καταθέσει όργανο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης μετά την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση αυτή τέθηκε σε ισχύ, η Σύμβαση αυτή θα έχει εφαρμογή τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου. (4)Μετά την ημερομηνία κατά την οποία μια τροποποίηση αυτής της Σύμβασης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 14, οποιαδήποτε κατάθεση οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα αναφέρεται στη Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε. Άρθρο 17 Καταγγελία(1) Η Σύμβαση αυτή μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Μέρος οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ για το Μέρος αυτό. (2)Η καταγγελία θα πραγματοποιείται με την έγγραφη γνωστοποίηση στο Γενικό Γραμματέα. (3)Η καταγγελία θα έχει ισχύ δώδεκα μήνες μετά την κοινοποίησή της στο Γενικό Γραμματέα ή μετά την παρέλευση οποιασδήποτε μεγαλύτερης χρονικής περιόδου, η οποία μπορεί να δηλώνεται στη γνωστοποίηση. Άρθρο 18 Θεματοφύλακας(1) Η Σύμβαση αυτή θα κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα. (2)Ο Γενικός Γραμματέας θα: (α) ενημερώνει όλα τα Κράτη τα οποία έχουν υπογράψει αυτήν τη Σύμβαση ή προσχωρήσει σε αυτή για: (ί) κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, μαζί με την ημερομηνία αυτού, (ii) την ημερομηνία θέσης σε ισχύ αυτής της Σύμβασης και (iii) την κατάθεση οποιουδήποτε οργάνου καταγγελίας αυτής της Σύμβασης μαζί με την ημερομηνία παραλαβής του και την ημερομηνία κατά την οποία η καταγγελία τίθεται σε ισχύ. (β) διαβιβάζει επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα αυτής της Σύμβασης στις Κυβερνήσεις όλων των Κρατών, τα οποία έχουν υπογράψει αυτήν τη Σύμβαση ή προσχώρησαν σε αυτήν. (3)Μόλις η Σύμβαση αυτή τεθεί σε ισχύ, ένα επικυρωμένο ακριβές αντίγραφό της θα διαβιβαστεί από το θεματοφύλακα στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για καταχώριση και δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 19 ΓλώσσεςΗ Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε ένα μόνο πρωτότυπο στην αραβική, κινέζικη, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική και καθένα από τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικό. ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους για το σκοπό αυτόν, υπέγραψαν αυτήν τη Σύμβαση. ΕΓΙΝΕ στο Λονδίνο την τριακοστή Νοεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (1) (α) Με εξαίρεση την περίπτωση που πριν από ένα περιστατικό ρύπανσης από πετρέλαιο έχει συναφθεί διμερής ή πολυμερής οικονομική συμφωνία που διέπει τις ενέργειες των Μερών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο, τα Μέρη θα αναλαμβάνουν τις δαπάνες των αντίστοιχων ενεργειών τους για την αντιμετώπιση της ρύπανσης σύμφωνα με την υποπαράγραφο 0) ή την (ii). (ί) Στην περίπτωση που για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού ένα Μέρος αναλαμβάνει δράση ύστερα από ρητή αίτηση ενός άλλου Μέρους, το Μέρος που ζήτησε τη βοήθεια θα καταβάλλει στο Μέρος που παρέχει βοήθεια τα έξοδα που συνεπάγονται οι ενέργειες του. Το Μέρος που ζήτησε βοήθεια μπορεί να ακυρώνει το αίτημα του οποτεδήποτε, αλλά στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλει τα έξοδα στα οποία έχει ήδη υποβληθεί ή ανέλαβε το Μέρος που παρέσχε τη βοήθεια. (ϋ) Στην περίπτωση κατά την οποία η ανάληψη δράσης από ένα Μέρος έγινε με δική του πρωτοβουλία, το Μέρος αυτό θα αναλαμβάνει τις δαπάνες που συνεπάγονται οι ενέργειές του. (β) Οι αρχές που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (α) θα εφαρμόζονται, εκτός αν τα ενδιαφερόμενα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. (2)Με εξαίρεση την περίπτωση που έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, τα έξοδα για τις ενέργειες, που έγιναν από ένα Μέρος ύστερα από αίτηση άλλου Μέρους, θα υπολογίζονται δίκαια σύμφωνα με το νόμο και την ακολουθούμενη πρακτική του Μέρους που παρέχει τη βοήθεια, για την αποζημίωση τέτοιων δαπανών. (3)Το Μέρος που ζήτησε βοήθεια και το Μέρος που προσφέρει τη βοήθεια θα συνεργάζονται, όταν απαιτείται για την πραγματοποίηση κάθε ενέργειας σχετικής με την απαίτηση αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτόν θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα υφιστάμενα νομικά καθεστώτα. Όπου η δράση που έχει συμφωνηθεί δεν επιτρέπει πλήρη αποζημίωση για τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την επιχείρηση βοήθειας, το Μέρος που ζήτησε τη βοήθεια επιτρέπεται να ζητήσει από το μέρος που προσέφερε τη βοήθεια να παραιτηθεί από την αξίωση καταβολής των εξόδων που υπερβαίνουν τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση ή να μειώσει τις δαπάνες που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την παράγραφο (2). Επίσης, επιτρέπεται να ζητήσει αναβολή καταβολής αυτών των εξόδων. Μελετώντας μια τέτοια αίτηση, τα Μέρη που παρέχουν τη βοήθεια θα δίνουν τη δέουσα προσοχή στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. (4)Οι διατάξεις αυτής της Σύμβασης δεν θα ερμηνεύονται ότι βλάπτουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των Μερών να αποζημιώνονται από τρίτους για τα έξοδα των ενεργειών τους για την αντιμετώπιση ρύπανσης ή απειλής ρύπανσης, σύμφωνα με άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις και κανονισμούς που προβλέπονται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για Ζημιές Ρύπανσης από Πετρέλαιο του 1969 και τη Διεθνή Σύμβαση για την Ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο του 1971 ή οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Συμβάσεων. Άρθρο δεύτερο Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έναντι αυτών προσδιοριζόμενη έννοια: (α) Σύμβαση: Περιλαμβάνει το κείμενο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. (β) Αρμόδιες Αρχές: Οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και η Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. (γ) Υπουργός: Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρο τρίτο Εφαρμογή Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, της Σύμβασης, των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, εφαρμόζονται: (α) Στα ελληνικά πλοία που υπάγονται στις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης ΜΑRΡΟL 73/78 (ΦΕΚ 89/1982). (β) Στα πλοία με ξένη σημαία που καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια και όρμους ή που βρίσκονται σε θαλάσσιο χώρο ελληνικής δικαιοδοσίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις διεθνείς συμβάσεις που επικυρώθηκαν από την Ελλάδα. (γ) Στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, στις οποίες προσεγγίζουν πλοία για τη διενέργεια κάθε μορφής εργασιών και πράξεων. (δ) Στις εγκαταστάσεις έρευνας, εκμετάλλευσης και παραγωγής πετρελαίου στην ανοικτή θάλασσα, που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας και (ε) Στα σκάφη απορρύπανσης, μηχανήματα, συσκευές και κάθε είδους εξοπλισμό απορρύπανσης που κατασκευάζεται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και προορίζεται για τις εγκαταστάσεις ή τα πλοία. Άρθρο τέταρτο Εθνικός συντονιστής Εθνικός συντονιστής για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης ορίζεται το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Κ.Σ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ν. 1844/1990 (ΦΕΚ 100 Α)). Ο εθνικός συντονιστής ειδικότερα: (α) Δέχεται τις αναφορές των προσώπων, φορέων και Αρχών που καθορίζονται από το άρθρο 4 της Σύμβασης, σε σχέση με οποιοδήποτε συμβάν που αφορά απόρριψη, κίνδυνο απόρριψης ή παρουσία πετρελαιοειδών ή άλλων επιβλαβών ουσιών στη θάλασσα. (β) Εκτιμά τη φύση, την έκταση και τις πιθανές συνέπειες του περιστατικού ρύπανσης και κινητοποιεί τις εμπλεκόμενες στο εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης Αρχές και φορείς για την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων ή μέτρων για την αντιμετώπιση του περιστατικού ρύπανσης. (γ) Τηρείται συνεχώς ενήμερος των ενεργειών για την αντιμετώπιση του περιστατικού ρύπανσης και παρέχει, κάθε συνδρομή που απαιτείται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του και τον περιορισμό των επιπτώσεών του στο περιβάλλον, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Άρθρο 5
1.  
    Κατάρτιση, έγκριση και εφαρμογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης (1) Οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού είναι υπεύθυνες: (α) για την κατάρτιση, τροποποίηση, συμπλήρωση και εφαρμογή των περιφερειακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο ή άλλες επιβλαβείς ουσίες στην περιοχή ευθύνης τους, (β) για την έγκριση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, τον καθορισμό του αναγκαίου εξοπλισμού που πρέπει να διαθέτουν οι θαλάσσιες εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις διακίνησης πετρελαιοειδών ή επιβλαβών ουσιών, οι λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οργανισμοί λιμένων και τα λιμενικά ταμεία για τους λιμένες που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και κάθε είδους εγκαταστάσεις, που λόγω της λειτουργίας τους είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς επίσης και για τον έλεγχο του βαθμού εκπαίδευσης του προσωπικού τους για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο ή άλλες επιβλαβείς ουσίες, (γ) για τη λήψη των πληροφοριών που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης, την εκτίμηση, την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό των ενεργειών, μέσω περιφερειακών ή τοπικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης,· των αρμόδιων φορέων και Αρχών της περιοχής ευθύνης τους, για την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων ή μέτρων αντιμετώπισης του περιστατικού ρύπανσης, (δ) για τον έλεγχο συμμόρφωσης των πλοίων και εγκαταστάσεων στην περιοχή ευθύνης τους με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της Σύμβασης και του παρόντος νόμου και την επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων από το άρθρο ένατο κυρώσεων. (2)Η έγκριση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης των ελληνικών πλοίων, ο έλεγχος ύπαρξης και καλής λειτουργίας του αναγκαίου εξοπλισμού των πλοίων και ο βαθμός εκπαίδευσης του πληρώματος αυτών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο ή άλλες επιβλαβείς ουσίες, ενεργείται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων (Δ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. (3)Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την παράγραφο 13 άρθρο 31 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α), ο έλεγχος και η έγκριση της καταλληλότητας των μέσων και υλικών και γενικά του εξοπλισμού που επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή ή άλλες επιβλαβείς ουσίες, ενεργείται από τη Δ.Ε.Ε.Π.
Άρθρο 6 "Έλεγχος εξοπλισμού εγκαταστάσεων"
1.  
    Πιστοποιητικό ελέγχου Για τη βεβαίωση της καλής κατάστασης και ασφαλούς, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λειτουργίας του εξοπλισμού των θαλάσσιων εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων διακίνησης πετρελαιοειδών ή άλλων επιβλαβών ουσιών στα πλοία, απαιτείται πιστοποιητικό αρμόδιου ημεδαπού ή αλλοδαπού τεχνικού γραφείου ή της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της εγκατάστασης, με το οποίο να βεβαιώνεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού αυτού. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διετία από την έκδοσή του, μετά τη λήξη της οποίας απαιτείται νέος έλεγχος για την επανέκδοση του πιστοποιητικού. Άρθρο έβδομο Επέκταση εφαρμογής - Ρύθμιση λεπτομερειών Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού: (α) Καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και της Σύμβασης και στα πλοία που δεν υπάγονται στη Σύμβαση. (β) Τίθενται σε ισχύ οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις διπλωματικές διασκέψεις Για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο του 1990. (γ) Καταρτίζεται, τροποποιείται και συμπλήρωνεται το εθνικό σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Για την κατάρτιση, τροποποίηση και συμπλήρωση του εθνικού σχεδίου απαιτείται και γνώση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. (δ) Ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της Σύμβασης.
Άρθρο 8
1.  
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της Σύμβασης Κωδικοποίηση(1 ) Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που αναφέρονται σε λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της Σύμβασης τίθενται σε ισχύ με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. (2) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι δυνατό να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της Σύμβασης, καθώς και οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των παραρτημάτων και των προσθηκών της. Άρθρο ένατο Κυρώσεις - Προσφυγές (1)Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 του ν. 743/1977, όπως το πρώτο συμπληρώθηκε με το άρθρο ένατο του ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110 Α): (α) Επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση των αρμόδιων αρχών, που αναφέρονται στο άρθρο δεύτερο, πρόσημο μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές στους παραβάτες του παρόντος νόμου, της Σύμβασης, καθώς και των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή τους, ανεξάρτητα αν προβλέπεται ποινική ή πειθαρχική δίωξη από άλλες διατάξεις. (β) Εφόσον πρόκειται για παραβάσεις από πλοία, είναι δυνατόν, από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου, να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου μέχρι να καταβληθεί το πρόστιμο ή να κατατεθεί ισόποση εγγυητική επιστολή τράπεζας. (γ) Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ( 15) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου. (2)Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού, μπορεί να αυξάνονται τα ανώτατα όρια των προστίμων. (3)Τα κατά το άρθρο αυτό επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 743/1977. Άρθρο δέκατο Τροποποιούμενες - συμπληρούμενες διατάξεις Από την έναρξη, ισχύος του παρόντος νόμου: (1) Οι ορισμοί των εδαφίων (α), (στ), (η) και (ιγ) του άρθρου 1 του ν. 743/1977 τροποποιούνται ως εξής: (α) Απόβλητα: Τα αποβαλλόμενα υγρά από πλοία, δεξαμενόπλοια και εγκαταστάσεις που περιέχουν υπολείμματα των μεταφερόμενων, χρησιμοποιούμενων ή παραγόμενων υλών. (στ) Εγκαταστάσεις: Τα διυλιστήρια πετρελαίου, οι εταιρείες αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών και επιβλαβών, ουσιών, τα ναυπηγεία, οι επισκευαστικές βάσεις πλοίων, οι χερσαίες ευκολίες υποδοχής καταλοίπων, τα διαλυτήρια πλοίων, οι κάθε είδους λιμενικές εγκαταστάσεις, οι λουτρικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι οικίες, οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες και κάθε είδους επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες στη θάλασσα, σε παράκτιους χώρους ή στην ενδοχώρα και χρησιμοποιούν τη θάλασσα και τις ακτές άμεσα ή έμμεσα για τις λειτουργικές τους ανάγκες ή έχουν άμεση ή έμμεση δυσμενή επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον. (η) Λύματα: Τα αποβαλλόμενα από το αποχετευτικό σύστημα των πλοίων και δεξαμενόπλοιων που προέρχονται από χώρους υγιεινής, ενδιαίτησης και ιατρείων του πληρώματος και των επιβατών, τα αντίστοιχα των οικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων, καθώς και αυτά που προέρχονται από τους χώρους των πλοίων που μεταφέρουν ζώντα ζώα. (ιγ) Δεξαμενόπλοιο: Κάθε σκάφος ή πλωτό ναυπήγημα, που είναι προορισμένο με το μεγαλύτερο τμήμα των χώρων φορτίων του να αποθηκεύει ή να μεταφέρει αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση πετρέλαιο, πετρελαιοειδή μίγματα ή άλλες υγρές επιβλαβείς ουσίες χύδην. (2) Στο άρθρο 1 του ν. 743/1977 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: (ιη) Επιβλαβής ουσία: Κάθε είδους στερεή, υγρή ή αέρια ουσία, η οποία χαρακτηρίζεται ως επιβλαβής και περιλαμβάνεται στους σχεπκούς πίνακες των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων και κωδίκων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο.). (ιθ) Μόλυνση: Η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών. (κ) Δ.Π.Ο.Π.: Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. (κα) Περιβάλλον: Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. (κβ) Υποβάθμιση: Η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες. (κγ) Προστασία του περιβάλλοντος: Το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του. (κδ) Αναγνωρισμένη επιχείρηση αντιμετώπισης ρύπανσης: Η επιχείρηση που διαθέτει οργάνωση, εξοπλισμό, προσωπικό και μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 του παρόντος νόμου άδεια λειτουργίας. (κε) Εξοπλισμός μέσα αντιμετώπισης ρύπανσης: Όλες οι συσκευές, μέσα, υλικά, ουσίες και εξοπλισμός που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (3)Στο εδάφιο (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 2 του ν. 743/1977 προστίθεται η φράση αλλά και από κάθε άλλη πηγή ρύπανσης*. (4)Το εδάφιο (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 3 του ν. 743/1977 αντικαθίσταται ως εξής: (α) Η απόρριψη στις ακτές, στα λιμάνια και στα ελληνικά χωρικά ύδατα πετρελαίου, πετρελαιοειδών μιγμάτων, επιβλαβών ουσιών ή μιγμάτων αυτών και κάθε φύσεως αποβλήτων, λυμάτων και απορριμάτων από τα οποία μπορεί να προκληθεί ρύπανση της θάλασσας και των ακτών. (5)Το άρθρο 4 του ν. 743/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Υποχρεώσεις πλοίων και δεξαμενόπλοιων Άρθρο 4. (1) Πλοία και δεξαμενόπλοια ανεξαρτήτως σημαίας, που καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια, όρμους και αγκυροβόλια, υποχρεούνται όπως:(α) Συμμορφώνονται με τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν επικυρωθεί από την Ελλάδα και φέρουν τα προβλεπόμενα από αυτές πιστοποιητικά και εξοπλισμό. (β) Παραδίδουν τα πάσης φύσεως πετρελαιοειδή μίγματα, τα απορρίμματα, τα υπολείμματα φορτίου και τα κατάλοιπα επιβλαβών ουσιών στις αναγνωρισμένες ευκολίες υποδοχής καταλοίπων του λιμένα. Πίνακας των ουσιών των οποίων απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. (2)Η Αρχή μετά από διαπίστωση των πραγματικών συνθηκών μπορεί να απαγορεύει τον απόπλου των πλοίων και δεξαμενόπλοιων μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των καταλοίπων, ιδιαίτερα αν κατευθύνονται σε λιμάνια που δεν διαθέτουν ευκολίες υποδοχής. (3)Από την υποχρέωση της παρ. (1) εδάφιο (β) μπορούν να απαλλάσσονται τα πλοία και δεξαμενόπλοια κατά την κρίση της Αρχής, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: (α) Διαθέτουν εγκεκριμένο εξοπλισμό διαχείρισης και επεξεργασίας των κάθε είδους αποβλήτων - καταλοίπων τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. (β) Κατευθύνονται σε λιμάνι που διαθέτει ευκολίες υποδοχής καταλοίπων. (γ) Η χωρητικότητα των δεξαμενών συγκράτησης πετρελαιοειδών μιγμάτων και καταλοίπων είναι επαρκής για τις ανάγκες του πλου. (δ) Εξασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκεια του πλου τα πάσης φύσεως απορρίμματα ή υπολείμματα φορτίου δεν θα διαφύγουν στη θάλασσα. (ε) Ο πλοίαρχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσής τους στο επόμενο λιμάνι. (4) Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Αρχή καταχωρεί σχετική παρατήρηση στα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις ημερολόγια, βιβλία ή εγχειρίδια διαχείρισης για την ενημέρωση της Αρχής του επόμενου λιμένα κατάπλου του πλοίου.* (6)Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 743/1977 μετά την πρόταση προκειμένου κατάπλου εκ της αλλοδαπής εις ελληνικό λιμένα πλοίου προς φόρτωση ή εκφόρτωση πετρελαίου προστίθεται η φράση ή άλλων επιβλαβών ουσιών*. (7)Στο άρθρο 7 του ν. 743/1977 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, εκτός από τα δεξαμενόπλοια, και στα πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς ουσίες χύδην ή σε συσκευασία. (8)Στο άρθρο 8 του ν. 743/1977 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, εκτός από τα δεξαμενόπλοια και στα πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς ουσίες χύδην ή σε συσκευασία. (9)Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 743/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης των πλωτών ευκολιών υποδοχής. Προκειμένου για χερσαίες ευκολίες, οι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Προκειμένου για ευκολίες υποδοχής απορριμάτων και λυμάτων απαιτείται η σύμπραξη και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (10)Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 743/1977 αντικαθίστανται ως εξής: 3. Εγκαταστάσεις, των οποίων τα έργα και οι δραστηριότητες υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει, οφείλουν να υποβάλουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ίδιου νόμου και την υπουργική απόφαση 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β). (11)(α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 743/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Υποχρεώσεις υπευθύνων ρύπανσης Άρθρο 11.1. Σε περίπτωση ρύπανσης ή πιθανού κινδύνου πρόκλησης αυτής, ο πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του πλοίου, ο προϊστάμενος ή διευθυντής της εγκατάστασης, καθώς και οι τυχόν εντεταλμένοι υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως το περιστατικό στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στο Υπουργείο και να λάβουν άμεσα κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή, περιορισμό και αντιμετώπιση της ρύπανσης, ενεργώντας σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια αντιμετώπισης της ρύπανσης.Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αυτός που προκάλεσε τη ρύπανση, οι συνυπεύθυνοι και οι τυχόν εντεταλμένοι αδυνατούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στην έκταση, που απαιτείται, υποχρεούνται να αναθέτουν αμέσως τις εργασίες αυτές σε αναγνωρισμένες επιχειρήσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης, ευθυνόμενοι επιπρόσθετα για τις συνέπειες κάθε καθυστέρησης. (β) Στο άρθρο 11 του ν. 743/1977 προστίθενται οι παράγραφοι 5, 6 και 7 που έχουν ως εξής: 5. Οι εργασίες αντιμετώπισης της ρύπανσης εκτελούνται πάντοτε υπό την άμεση εποπτεία της Αρχής, η οποία εξασφαλίζει ότι διενεργούνται με την επιβαλλόμενη ταχύτητα και με αποδεκτές μεθόδους. 6.Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε οργάνωση, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, εξοπλισμό, υλικά, μέσα και ουσίες που πρέπει να διαθέτουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας ως αναγνωρισμένες επιχειρήσεις καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας. 7.Οι αναγνωρισμένες επιχειρήσεις καταπολέμησης της ρύπανσης έχουν όλες τις ευθύνες του εντολοδόχου τους για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της ρύπανσης και εκτελούν τις σχετικές εργασίες υπό την εποπτεία και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής επί ποινή ανακλήσεως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. (12)Στο άρθρο 12 του ν. 743/1977 αναριθμείται η παράγραφος 2 σε παράγραφο 5 και προστίθενται οι παράγραφοι 2,3 και 4, που έχουν ως εξής: 2. Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν το Δημόσιο και οι Ο.Τ.Α. για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση της ρύπανσης καταλογίζονται με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής, που εκδίδεται σε βάρος του υπευθύνου που προκάλεσε τη ρύπανση και των συνυπευθύνων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εισπράττονται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. 3.Με απόφαση του Υπουργού καθορίζεται το κόστος για την ανά ώρα χρησιμοποίηση των πλωτών, χερσαίων και εναερίων μέσων του Λ.Σ., η αμοιβή του προσωπικού που ασχολήθηκε, καθώς και το κόστος των λοιπών μέσων και υλικών καταπολέμησης που χρησιμοποιήθηκαν ή αναλώθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού της ρύπανσης. 4.Για την εξασφάλιση της καταβολής των δαπανών αντιμετώπισης της ρύπανσης δύναται να απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου. Ο απόπλους μπορεί να επιτραπεί αν κατατεθεί εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου προς το πιθανολογούμενο ύψος καταλογισμού δαπανών ή LΕΤΤΕR ΟF UΝDΕRΤΑΚΙΝG του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο είναι ασφαλισμένο το πλοίο ή το δεξαμενόπλοιο. (13)Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 743/1977 προστίθεται το εξής εδάφιο: Η παράβαση επίσης δύναται να διαπιστώνεται με ειδικό εξοπλισμό εντοπισμού και ανίχνευσης της ρύπανσης της θάλασσας από εναέρια ή πλωτά ή χερσαία μέσα . (14)Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 743/1977 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Στην περίπτωση αυτήν η Αρχή δύναται να δέχεται κατάθεση προσωπικής επιταγής και να επιτρέπει τον απόπλου του πλοίου με την προϋπόθεση αντικατάστασής της με ισόποση εγγυητική επιστολήτράπεζας πουλειτουργεί στην Ελλάδα με μέριμνα των ενδιαφερομένων αμέσως μόλις αυτό γίνει εφικτό. (15)Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν. 743/1977 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. (16)Στο ν. 743/1977 προστίθεται μετά το άρθρο 19 νέο άρθρο με αριθμό 20, ως εξής: Άρθρο Άρθρο 20 Κωδικοποίηση Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι δυνατή η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο και η μεταγλώττιση στη δημοτική όλων των διατάξεων του ν. 743/1977 και των τροποποιήσεών του με τίτλο Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. (17)Το άρθρο 20 του ν. 743/1977 αναριθμείται σε άρθρο 21. (18)Το άρθρο 21 του ν. 743/1977 αναριθμείται σε άρθρο 22. (19)Στο άρθρο έκτο του ν. 1638/1986 (ΦΕΚ 108 Α), με τον οποίο κυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση του 1971 για την Ιδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή και ρύθμιση συναφών θεμάτων, προστίθεται δεύτερη παράγραφος, που έχει ως εξής: Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, γίνονται αποδεκτές συμπληρώσεις και τροποποιήσεις της κυρούμενης Διεθνούς Συμβάσεως οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από διασκέψεις των Συμβαλλόμενων Κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 45 αυτής. Άρθρο ενδέκατο Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/743 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/743 1977
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000. 2003/3100 2003
Αποδοχή των πρωτοκόλλων των ετών 1976 και 1992 για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1971, αναφορικά με την Ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο. 1995/270 1995
Αύξηση των ανωτάτων ορίων των προστίμων που επιβάλλονται κατά των παραβατών της νομοθεσίας για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 1997/86 1997
Προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος 1998/55 1998
Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. 2002/11 2002
Αποδοχή τροποποιήσεων των περιοριστικών ποσών του πρωτοκόλλου 1992 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση του 1971 αναφορικά με την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο. 2003/291 2003