Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Ευρωπαϊκές Συμφωνίες για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών του αφ1 ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφ ετέρου, μαζί με τα Παραρτήματα και τα Πρωτόκολλά τους, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες στις 4 Οκτωβρίου 1993 και των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα Μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, τα οποία στο εξής αποκαλούνται κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται Κοινότητα, αφενός, ΚΑΙ Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αφετέρου,ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τη σπουδαιότητα των υφιστάμενων δεσμών μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Τσεχικής Δημοκρατίας και των κοινών αξιών τους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν στενές και μόνιμες σχέσεις, βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα, γεγονός που θα διευκολύνει τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας και διευρύνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν ιδίως με τη συμφωνία για το Εμπόριο και την Εμπορική και Οικονομική Συνεργασία, που υπεγράφη μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στις 7 Μαΐου 1990, καθώς και με την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, που άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 1992, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διάλυση της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1993, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, που υπεγράφη μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στις 16 Δεκεμβρίου 1991, καθιστά αναγκαία τη σύναψη χωριστών Ευρωπαϊκών Συμφωνιών με την Τσεχική Δημοκρατία, αφενός, και τη Σλοβακική Δημοκρατία, αφετέρου, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ευκαιρία που παρουσιάζεται για να δοθεί μια νέα ποιότητα στις σχέσεις τους χάρις στην δημιουργία μιας νέας δημοκρατίας, στην Τσεχική Δημοκρατία, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της σύνδεσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την εδραίωση στην Τσεχική Δημοκρατία μιας νέας πολιτικής τάξης που σέβεται το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και εφαρμόζει πολυκομματικό σύστημα με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την προθυμία της Κοινότητας να συμβάλει στην ενίσχυση αυτής της δημοκρατικής τάξης και να υποστηρίξει τη δημιουργία στην Τσεχική Δημοκρατία μιας νέας οικονομικής τάξης που θα βασίζεται στις αρχές της οικονομίας ελεύθερης αγοράς, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, και των κρατών μελών της και της Τσεχικής Δημοκρατίας στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιλαμβάνονται ιδίως στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), τα τελικά κείμενα της Μαδρίτης και Βιέννης και το Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας της παρούσας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, εφεξής καλούμενης η συμφωνία για τη δημιουργία στην Ευρώπη ενός συστήματος σταθερότητας, βασισμένου στη συνεργασία, με την Κοινότητα ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ, αφενός, της πλήρους υλοποίησης της σύνδεσης και, αφετέρου, της πραγματικής ολοκλήρωσης των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων στην Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και της εισαγωγής των απαραίτητων παραγόντων για τη συνεργασία και την προσέγγιση των συστημάτων των δύο μερών, ιδίως υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της Διάσκεψης της ΔΑΣΕ στη Βόννη, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να παράσχει αποφασιστική στήριξη στην Τσεχική Δημοκρατία για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής προσαρμογής, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, περαιτέρω, την επιθυμία της Κοινότητας να θεσπίσει μέσα συνεργασίας και οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε σφαιρική και πολυετή βάση, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσήλωση της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας στο ελεύθερο εμπόριο, και ιδίως στην τήρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ/τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιότητες μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας και αναγνωρίζοντας συνεπώς ότι οι στόχοι της παρούσας σύνδεσης πρέπει να επιτευχθούν με κατάλληλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις τους, και ιδίως στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, μέσα που είναι απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν πολιτιστική συνεργασία και να αναπτύξουν την ανταλλαγή πληροφοριών,ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το γεγονός ότι ο τελικός στόχος της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι να προσχωρήσει στην Κοινότητα και ότι η παρούσα σύνδεση, κατά την άποψη των μερών, θα βοηθήσει την Τσεχική Δημοκρατία στην επίτευξη αυτού του στόχου, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα συμφωνία και, για τον σκοπό αυτό, όρισαν ως Πληρεξουσίους, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ: ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ: Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ: ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ: Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ: Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που βρέθηκαν εντάξει, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : Άρθρο 11.Συνιστάται σύνδεση μεταξύ, αφενός, της Κοινότητας και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας. 2.Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι οι εξής : να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενότερων πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους, να προωθήσει την επέκταση του εμπορίου και των αρμονικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των μερών και να ευνοήσει έτσι τη δυναμική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην Τσεχική Δημοκρατία, να δημιουργήσει βάση για τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια της Κοινότητας στην Τσεχική Δημοκρατία, να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τη βαθμιαία ενσωμάτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, η Τσεχική Δημοκρατία προσπαθεί να εκπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να προωθήσει τη συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 2 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν ως αποτελεσματικό μέσο που συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, ενισχύει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται στη χώρα αυτή και συμβάλλει στη δημιουργία μόνιμων δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία, που βασίζονται σε κοινές αξίες και επιδιώξεις : θα διευκολύνουν την πλήρη ενσωμάτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας στην κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και την προοδευτική προσέγγιση με την Κοινότητα. Η οικονομική προσέγγιση που προβλέπει η παρούσα συμφωνία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολιτική σύγκλιση, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύγκλιση των θέσεων σε διεθνή θέματα, και ιδίως θέματα που είναι ενδεχόμενο να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ένα από τα δύο μέρη, θα συμβάλλουν στην προσέγγιση των απόψεων των μερών σχετικά με θέματα ασφαλείας, Άρθρο 3 Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα του υποβάλουν τα μέρη. Άρθρο 4 Θεσπίζονται από τα μέρη περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμοί για πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : συνεδριάσεις που κρίνονται σκόπιμες, αφενός, μεταξύ του προέδρου της Τσεχικής Δημοκρατίας και, αφετέρου, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου (Πολιτικοί διευθυντές) μεταξύ ανωτέρων υπαλλήλων της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφενός, και της Προεδρίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Επιτροπής αφετέρου, πλήρης αξιοποίηση διπλωματικών οδών, ενσωμάτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ομάδα των χωρών που λαμβάνουν τακτικές πληροφορίες για θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2, οιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην παγίωση, ανάπτυξη και διεύρυνση αυτού του διαλόγου. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 6 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου που προβλέπονται από την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τον Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας της αγοράς, διατρέχουν την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των συμβαλλόμενων μερών και συνιστούν ουσιώδη στοιχεία της παρούσας σύνδεσης. Άρθρο 71.Η Σύνδεση περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο μεγίστης διαρκείας δέκα ετών, που υποδιαιρείται σε δύο διαδοχικά στάδια, το καθένα από τα οποία διαρκεί καταρχήν πέντε έτη. Το πρώτο στάδιο αρχίζει με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει σε τακτικά διαστήματα την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και την πρόοδο που σημειώνει η Τσεχική Δημοκρατία ως προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που τίθενται βάσει των αρχών που ορίζονται στο προοίμιο. 3.Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της λήξεως του πρώτου σταδίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται για να αποφασίσει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο, καθώς και τις πιθανές τροποποιήσεις όσον αφορά τα μέτρα σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που διέπουν το δεύτερο στάδιο. Για το σκοπό αυτό, θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 4.Τα δύο στάδια που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τον τίτλο ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 8 1. Η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία δημιουργούν προοδευτικά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για μια μεταβατική περίοδο που διαρκεί, κατανώτατο όριο, δέκα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ).2.Η Συνδυασμένη Ονοματολογία εμπορευμάτων εφαρμόζεται στην κατάταξη των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών. 3.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδοχικές μειώσεις που θεσπίζονται στην παρούσα συμφωνία είναι αυτός που επιβάλλεται πράγματι από την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία erga οmnes την 29η Φεβρουαρίου 1992. 4.Εάν, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμοσθεί δασμολογική μείωση erga οmnes, και ιδίως μείωση που προκύπτει από τη δασμολογική συμφωνία που συνήφθη συνεπεία του Γύρου της Ουρουγουάης της GΑΤΤ, αυτός ο μειωμένος δασμός αντικαθιστά τον βασικό δασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από την ημερομηνία που εφαρμόζεται η μείωση αυτή. 5.Η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία ανακοινώνουν αμοιβαία τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 91.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Τσεχικής Δημοκρατίας, που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. 2.Τα άρθρα 10 έως και 14, δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στα άρθα 16 και 17. Άρθρο 10Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα, καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας, άλλα από αυτά που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, καταργούνται με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα, καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μειώνονται, την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας, κατά 20 % του βασικού δασμού και περαιτέρω κατά 20 % ένα έτος μετά έτσι ώστε να επιτευχθεί ολική κατάργηση μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. 3.Τα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ τυγχάνουν αναστολής εισαγωγικών δασμών, εντός των ορίων των ετησίων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων ή των ανώτατων ορίων που αυξάνονται προοδευτικά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης κατάργηση των εισαγωγικών δασμών για τα εν λόγω προϊόντα μέχρι το τέλος του τρίτου έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στις ποσότητες που εισάγονται καθυπέρβαση των προβλεπόμενων ποσοστώσεων ή των ανώτατων ορίων καταργούνται σταδιακά, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με ετήσια μείωση κατά 15%. Μέχρι το τέλος του τρίτου έτους, καταργούνται και οι εναπομένοντες δασμοί, 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στην Κοινότητα και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας. Άρθρο 111.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV καταργούνται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα V μειώνονται προοδευτικά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού, τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού, πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 3.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ μειώνονται προοδευτικά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού, πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού, επτά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού, εννιά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 4.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μειώνονται προοδευτικά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού, τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού, πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού, επτά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 20 % του βασικού δασμού, εννιά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 5.Οι ποσοτικοί περιορισμοί εισαγωγής στην Τσεχική Δημοκρατία προϊόντων κοινοτικής καταγωγής καταργούνται με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, εκτός από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ , για τα οποία οι δασμοί καταργούνται προοδευτικά μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου. 6.Τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος με ποσοτικούς περιορισμούς για τις εισαγωγές στη Τσεχική Δημοκρατία προϊόντων κοινοτικής καταγωγής, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών κατά την εισαγωγή, ισχύουν επίσης για τους τελωνειακούς δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 13 (Λ Η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, στις μεταξύ τους συναλλαγές, όλες τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή. Άρθρο 14 1, Η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία καταργούν προοδευτικά μεταξύ τους, πριν από τα τέλη πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το αργότερο, όλους τους εξαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά τις εξαγωγές προς την Τσεχική Δημοκρατία και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται από την Κοινότητα από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά τις εξαγωγές προς την Κοινότητα και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται από την Τσεχική Δημοκρατία από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, εκτός από τους περιορισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ οι οποίοι καταργούνται το αργότερο μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 15 Κάθε μέρος δηλώνει ότι προτίθεται να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς στις συναλλαγές με το άλλο μέρος ταχύτερα απ ό,τι προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11, εάν το επιτρέψει η γενική οικονομική του κατάσταση και η κατάσταση του σχετικού οικονομικού τομέα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 16 Το πρωτόκολλο 1 καθορίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. Άρθρο 17 Το πρωτόκολλο 2 καθορίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα που υπάγονται στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος. Άρθρο 181.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν τη διατήρηση από μέρους της Κοινότητας ενός στοιχείου γεωργικού χαρακτήρα στους δασμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν την εισαγωγή ενός γεωργικού στοιχείου από μέρους της Τσεχικής Δημοκρατίας στους δασμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ όσον αφορά τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΕΩΡΠΑ Άρθρο 191.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Τσεχικής Δημοκρατίας. 2.Ως γεωργικά προϊόντα, νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων όμως των προϊόντων αλιείας που περιγράφει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91. Άρθρο 20 Το πρωτόκολλο 3 καθορίζει τους εμπορικούς διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο εν λόγω πρωτόκολλο. Άρθρο 211.Η Κοινότητα καταργεί, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας, που διατηρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 288/82, στη μορφή που έχουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της. 2.Τα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙα ή στο παράρτημα ΧΙβ, τυγχάνουν, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, μείωσης των δασμών και εισφορών εντός των ορίων των κοινοτικών ποσοστώσεων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω παραρτήματα. 3.Η Τσεχική Δημοκρατία καταργεί τους ποσοτικούς περιορισμούς για τις εισαγωγές των γεωργικών προϊόντων κοινοτικής καταγωγής. 4.Η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία χορηγούν αμοιβαία τις παραχωρήσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙΙ, ΧΙΙΙ και ΧΙV, σε αρμονική και αμοιβαία βάση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω παραρτήματα. 5.Λαμβανομένου υπόψη του όγκου των μεταξύ τους συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, της ιδιαίτερης ευαισθησίας του τομέα, των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής της Κοινότητας, των κανόνων της γεωργικής πολιτικής της Τσεχικής Δημοκρατίας και των συνεπειών των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία εξετάζουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, με μεθοδικότητα και αμοιβαιότητα, και για κάθε προϊόν ξεχωριστά, τις δυνατότητες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων. Άρθρο 22 Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως το άρθρο 31, εάν, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής ενός από τα μέρη, που αποτελούν αντικείμενο παραχωρήσεων που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 21, προκαλούν σημαντικές διαταραχές στις αγορές του άλλου μέρους, τα δύο μέρη διαβουλεύονται αμέσως για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή αυτή της λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΛΙΕΙΑΆρθρο 23 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα αλιείας, καταγωγής Κοινότητας και Τσεχικής Δημοκρατίας, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας. Άρθρο 24 Τα προϊόντα αλιείας καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΧV τυγχάνουν, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, της μείωσης δασμών που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα. Οι διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 5 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα αλιείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στο εμπόριο όλων των προϊόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν κεφάλαιο ή στα πρωτόκολλα 1, 2 και 3. Άρθρο 261.Δεν εισάγονται νέοι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, ούτε αυξάνονται οι ήδη επιβαλλόμενοι, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Δεν εισάγονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, ούτε καθίστανται περιοριστικότεροι οι ήδη επιβαλλόμενοι, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 21, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τη συνέχιση των αντιστοίχων γεωργικών πολιτικών της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Κοινότητας ή τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων στα πλαίσια αυτών των πολιτικών. Άρθρο 271.Τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές εσωτερικής φορολογικής φύσεως με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων, καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής των εσωτερικών επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις άμεσες ή έμμεσες επιβαρύνσεις που τους είχαν επιβληθεί. Άρθρο 281.Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή διακανονισμών για διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, στο βαθμό που δεν μεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. 2.Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους με τρίτες χώρες. Σε περίπτωση ιδίως που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, αυτές οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 29 Η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί να λαμβάνει, υπό τη μορφή αυξημένων τελωνειακών δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 και του άρθρου 26 παράγραφος 1. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Τσεχική Δημοκρατία για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, βάσει αυτών των μέτρων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25 % κατ αξίαν και διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, από την Κοινότητα όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Ι, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εισάγονται για ένα προϊόν, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών και ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Η Τσεχική Δημοκρατία ενημερώνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, διεξάγονται διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους θα εφαρμόζονται, πριν από την έναρξη εφαρμογής τους. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Τσεχική Δημοκρατία υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση αυτών των δασμών, αρχής γενομένης το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή τους και σε ισόποσες ετήσιες δόσεις. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Άρθρο 30 Αν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάμπινγκ στις συναλλαγές με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών, σύμφωνα με τη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, τη σχετική εσωτερική του νομοθεσία και με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 34. Άρθρο 31 Σε περίπτωση που ένα προϊόν εισάγεται σε αυξημένες ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν : σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών, ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία, ανάλογα με το ποιά είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 34. Άρθρο 32 Σε περίπτωση που η τήρηση των άρθρων 14 και 26 οδηγεί σε : (ί) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον μέρος διατηρεί, για το εν λόγω προϊόν, ποσοτικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή (ii) σοβαρή έλλειψη ή απειλή έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και, εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει, μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 34. Τα μέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρηση τους. Άρθρο 33 Τα κράτη μέλη και η Τσεχική Δημοκρατία προσαρμόζουν προοδευτικά όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τους όρους εφοδιασμού και διαθέσεως των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και των υπηκόων της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που υιοθετούνται για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Άρθρο 341.Η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία ενημερώνονται αμοιβαία σε περίπτωση που υποβάλουν τις εισαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 31, σε διοικητική διαδικασία που αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εμπορικών ροών. 2.Στις περιπτώσεις των άρθρων 30, 31 και 32, πριν λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σ αυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 3, στοιχείο δ), η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη. Τα μέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στα πλαίσιά του, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την κατάργηση τους, μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)Όσον αφορά το άρθρο 31, οι δυσχέρειες που απορρέουν από την κατάσταση η οποία αναφέρεται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο μπορεί να λάβει οιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Αν το Συμβούλιο Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος, δεν έχει λάβει απόφαση για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες ή δεν έχει εξεύρει καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που του υποβλήθηκε το ζήτημα, το εισάγον μέρος μπορεί να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που είναι αναγκαία για να εξαλειφθούν οι δυσχέρειες οι οποίες προέκυψαν, 2)Οσον αφορά το άρθρο 30, το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με την άσκηση πρακτικής ντάμπινγκ μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Στην περίπτωση που δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ κατά την έννοια του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ ή δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το εξάγον μέρος μπορεί να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα, 3)Οσον αφορά το άρθρο 32, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Εάν δεν έχει λάβει τέτοια απόφασης εντός τριάντα ημερών αφότου του υποβλήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, 4)Σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία, ανάλογα με το ποια είναι η ενδιαφερομένη, μπορούν να εφαρμόζουν αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 30, 31 και 32, τα μέτρα διασφάλισης και τα προσωρινά μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης· το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται αμέσως. Άρθρο 35 ι, Το πρωτόκολλο 4 καθορίζει τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 36 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής ανθρώπων, ζώων και φυτών, προστασίας των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή στους κανόνες που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Άρθρο 37 Το πρωτόκολλο 5 καθορίζει ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 381.Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων υπηκοότητας Τσεχικής Δημοκρατίας, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους, οι νομίμως κατοικούντες σύζυγοι και τα τέκνα εργαζομένων, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, με εξαίρεση τους εποχιακά εργαζόμενους ή τους εργαζόμενους που απασχολούνται βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 42, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις συμφωνίες αυτές, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους, κατά την περίοδο εγκεκριμένης επαγγελματικής απασχόλησης του εργαζομένου. 2.Η Τσεχική Δημοκρατία, με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν σ αυτην, παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στους συζύγους και τα τέκνα τους που κατοικούν νομίμως στο εν λόγω έδαφος. Άρθρο 391.Για να συντονιστούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους υπηκοότητας Τσεχικής Δημοκρατίας, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, και για τα μέλη της οικογένειάς τους, που κατοικούν νομίμως σ αυτό το έδαφος, και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, βιομηχανικού ατυχήματος ή ασθενείας που οφείλεται στην εργασία, ή αναπηρίας, εξαιρουμένων των μη ανταποδοτικών εισφορών, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του υπόχρεου κράτους μέλους ή κρατών μελών, οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογένειάς τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Τσεχική Δημοκρατία παρέχει στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που κατοικούν νομίμως εκεί, παρόμοια μεταχείριση με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1, δεύτερη και τρίτη περίπτωση.Άρθρο 401.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση τις κατάλληλες διατάξεις για την εφαρμογή του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 39. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση λεπτομερείς κανόνες για τη διοικητική συνεργασία που παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις, όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο, για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 41 Οι διατάξεις που εγκρίνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 40, δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες οι οποίες συνδέουν την Τσεχική Δημοκρατία και τα κράτη μέλη, εάν οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση των υπηκόων της Τσεχικής Δημοκρατίας ή των υπηκόων των κρατών μελών. Άρθρο 421.Ανάλογα με την κατάσταση στην αγορά εργασίας των κρατών μελών, και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της νομοθεσίας και της τήρησης των κανόνων που ισχύουν στα εν λόγω κράτη μέλη στον τομέα της κινητικότητας των εργαζομένων : οι δυνατότητες πρόσβασης στην απασχόληση που χορηγούν τα κράτη μέλη στους εργαζομένους υπηκοότητας Τσεχικής Δημοκρατίας στα πλαίσια διμερών συμφωνιών πρέπει να διατηρούνται και, ει δυνατόν, να βελτιώνονται, τα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τη χορήγηση άλλων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και της Κοινότητας. Άρθρο 43 Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 7, ή νωρίτερα, αν αποφασιστεί, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει νέους τρόπους για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Τσεχική Δημοκρατία και την κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης απευθύνει συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 44 Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή του εργατικού δυναμικού που προκύπτει από την οικονομική αναδιάρθρωση στην Τσεχική Δημοκρατία, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για την καθιέρωση κατάλληλου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Τσεχική Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 451.Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, η Τσεχική Δημοκρατία διευκολύνει τη δημιουργία επιχειρήσεων στο έδαφός της εκ μέρους κοινοτικών εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας. Για το σκοπό αυτό : 1)παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών και υπηκόων των κρατών μελών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στους δικούς της υπηκόους και εταιρίες, εκτός από τους τομείς και τα θέματα που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΧVΙa και ΧVΙβ, εφόσον η μεταχείριση αυτή παρέχεται το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, και (ϋ)παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για τις δραστηριότητες κοινοτικών εταιριών και υπηκόων των κρατών μελών εγκατεστημένων στην Τσεχική Δημοκρατία, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές της εταιρίες και στους υπηκόους της, (iii)με την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων (ί) και (ii), η εθνική μεταχείριση που περιγράφεται στα εν λόγω σημεία (i) και (ϋ) ισχύει για τους υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας που εγκαθίστανται στην Τσεχική Δημοκρατία ως αυτοαπασχολούμενοι μόνο από τις αρχές του έκτου έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 2.Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Τσεχική Δημοκρατία δεν υιοθετεί νέες ρυθμίσεις ή μέτρα που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας στο έδαφός της σε σύγκριση με τις δικές της εταιρίες και υπηκόους. 3.Κάθε κράτος μέλος παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές του εταιρίες και υπηκόους για την εγκατάσταση εταιριών και υπηκόων της Τσεχικής Δημοκρατίας, και παρέχει, για τις δραστηριότητες των εταιριών και των υπηκόων της Τσεχικής Δημοκρατίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός .του, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές του εταιρίες και υπηκόους. 4.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως : 1)Εγκατάσταση : (ϊ)όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ως μη μισθωτοί και να ιδρύουν και να διοικούν επιχειρήσεις, και ιδίως εταιρίες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η αυτοαπασχόληση και η ανάληψη επιχειρήσεων εκ μέρους υπηκόων, δεν συμπεριλαμβάνουν την επιδίωξη ή την ανάληψη απασχόλησης στην αγορά εργασίας άλλου μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που δεν είναι αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενοι, (ii) όσον αφορά τις εταιρίες, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της σύστασης και της διαχείρισης θυγατρικών εταιριών, υποκαταστημάτων και πρακτορείων, 2)Θυγατρική εταιρία: εταιρία επί της οποίας η πρώτη εταιρία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, 3)Οικονομικές δραστηριότητες : περιλαμβάνονται ιδίως βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελματιών. 5.Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημεία ι) και iii), το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τακτικά τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής εθνικής μεταχείρισης στους τομείς που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧVΙa και ΧVΙβ και την ένταξη τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧVΙγ στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίζει τροποποιήσεις στα παραρτήματα αυτά. Μετά τη λήξη των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημεία i) και iii), το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, κατ εξαίρεση, κατόπιν αιτήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, και αν χρειάζεται, να αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια αποκλεισμού ορισμένων τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΧVΙa και ΧVΙβ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 6.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 που αφορούν την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, δεν ισχύουν για τομείς ή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧVΙγ. 7.Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι κοινοτικές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας έχουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι εγκατεστημένες, το δικαίωμα να αποκτούν, να χρησιμοποιούν, να μισθώνουν και να πωλούν ακίνητη ιδιοκτησία, και όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, τις γεωργικές εκτάσεις και τα δάση, το δικαίωμα μίσθωσης. Η Τσεχική Δημοκρατία παρέχει αυτά τα δικαιώματα, όπου είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν εγκατασταθεί, σε υποκαταστήματα και πρακτορεία κοινοτικών εταιριών που έχουν εγκατασταθεί στην Τσεχική Δημοκρατία το αργότερο μέχρι το τέλος του έκτου έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Η Τσεχική Δημοκρατία παρέχει αυτά τα δικαιώματα, όπου είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν εγκατασταθεί, σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας που εγκαθίστανται ως αυτοαπασχολούμενοι στην Τσεχική Δημοκρατία το αργότερο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7. Άρθρο 461.Με την επιφύλαξη του άρθρου 45, και με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVΙa, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων στο έδαφός του, στο βαθμό πού οι ρυθμίσεις αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιριών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις δικές του εταιρίες και υπηκόους.Οσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVΙa, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει το δικαίωμα των μερών να υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής τους, ή για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία επενδυτών, καταθετών, ασφαλισμένων ή καταπιστευματοδόχων, ή για να κατοχυρώσουν την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά δεν εισάγουν διακρίσεις, όσον αφορά την ιθαγένεια, έναντι εταιριών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις εταιρίες και τους υπηκόους του μέρους που εισάγει τα μέτρα. Άρθρο 47 Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπήκοοι της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας να αναλαμβάνουν και να ασκούν ελεγχόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες στην Τσεχική Δημοκρατία και στην Κοινότητα, αντιστοίχως, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ποιες ενέργειες απαιτούνται για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άρθρο 48 Οι διατάξεις του άρθρου 46 δεν αποκλείουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών, ιδιαίτερων κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία στο έδαφος του υποκαταστημάτων και πρακτορείων εταιριών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, οι οποίες δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, λόγω των νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των υποκαταστημάτων και πρακτορείων αυτών και των υποκαταστημάτων και πρακτορείων των εταιριών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για προληπτικούς λόγους. Η διαφορά μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία όρια λόγω αυτών των νομικών ή τεχνικών διαφορών ή, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα όρια που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVΙa, για προληπτικούς λόγους. Άρθρο 49 1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ως κοινοτική εταιρία και εταιρία της Τσεχικής Δημοκρατίας νοούνται, αντίστοιχα, εταιρία ή επιχείρηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσίακράτους μέλους ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, και η οποία έχει την έδρα της, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, εάν η εταιρία ή η επιχείρηση, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, έχει μόνο την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, οι δραστηριότητες της πρέπει να διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα. 2.Οσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τους υπηκόους ή τις ναυτιλιακές εταιρίες των κρατών μελών ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, και που ελέγχονται από υπηκόους ενός κράτους μέλους ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, ή, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στην Τσεχική Δημοκρατία, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως υπήκοος της Κοινότητας και υπήκοος της Τσεχικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, νοείται φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Τσεχικής Δημοκρατίας. 4.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός από τα μέρη, οιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση μέτρων που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του, βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 50 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVΙa. Το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει ή να τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος ΧVΙa. Άρθρο 51 Κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7 για τους τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧVΙa και στο παράρτημα ΧVip, η Τσέχική Δημοκρατία μπορεί να εισάγει μέτρα που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, όσον αφορά την εγκατάσταση εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας, εάν ορισμένες βιομηχανίες: βρίσκονται υπό ανασυγκρότηση, ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως εάν αυτές οι δυσχέρειες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στην Τσεχική Δημοκρατία, ή αντιμετωπίζουν την εξάλειψη ή τη δραστική μείωση του συνολικού τμήματος της αγοράς που κατέχουν εταιρίες ή υπήκοοι της Τσεχικής Δημοκρατίας σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανικό κλάδο στην Τσεχική Δημοκρατία, ή είναι νεοσύστατες στην Τσεχική Δημοκρατία. Αυτά τα μέτρα : (ί) παύουν να εφαρμόζονται, το αργότερο δύο έτη μετά την παρέλευση των έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧVΙa και ΧVΙβ, κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, και (ii)είναι εύλογα και αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, και (iii)αφορούν μόνο τις εγκαταστάσεις που δημιουργούνται στην Τσεχική Δημοκρατία μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων αυτών και δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες εταιριών ή υπηκόων της Κοινότητας που είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Τσεχική Δημοκρατία κατά το χρόνο εισαγωγής συγκεκριμένου μέτρου, σε σύγκριση με εταιρίες ή υπηκόους της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί κατ εξαίρεση, αφού το ζητήσει η Τσεχική Δημοκρατία, και εφόσον χρειαστεί, να αποφασίσει την παράταση των περιόδων που αναφέρονται στο σημείο (ι) για έναν συγκεκριμένο τομέα και για περιορισμενο χρονικό διάστημα. Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, η Τσεχική Δημοκρατία παρέχει, ει δυνατόν, προτιμησιακή μεταχείριση στις εταιρίες και τους υπηκόους της Κοινότητας σε καμμιά περίπτωση δεν παρέχει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται σε εταιρίες ή υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από την εισαγωγή αυτών των μέτρων, η Τσεχική Δημοκρατία πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης και δεν εφαρμόζει τα μέτρα πριν παρέλθει προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης των συγκεκριμένων μέτρων που προτίθεται να εισάγει, εκτός εάν απαιτείται να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ανεπανόρθωτης ζημίας στην περίπτωση αυτή, η Τσεχική Δημοκρατία διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης αμέσως μετά την εισαγωγή τους. Κατά τη λήξη της περιόδου των έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή, για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧVΙa, και ΧVΙβ, κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί να εισάγει αυτά τα μέτρα μόνο με την έγκριση και υπό τους όρους του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 521.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τις αεροπορικές μεταφορές, τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τις θαλάσσιες ενδομεταφορές (cabοtage). 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και της άσκησης δραστηριοτήτων στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 531.Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, οι δικαιούχοι του δικαιώματος εγκατάστασης που παραχωρεί η Τσεχική Δημοκρατία και η Κοινότητα, αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν ή να επιτρέπουν σε μια από τις θυγατρικές τους εταιρίες να απασχολεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι βασικό προσωπικό, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2, και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους ή τις θυγατρικές τους εταιρίες. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνον την περίοδο της απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των δικαιούχων του δικαιώματος εγκατάστασης, που στο εξής αποκαλούνται οργανισμοί, είναι : 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον οργανισμό, και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης· στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται: η διεύθυνση του οργανισμού ή τμήματος ή υπηρεσίας του οργανισμού, ο έλεγχος και η επίβλεψη της εργασίας άλλων υπαλλήλων με εποπτικές, διευθυντικές ή διοικητικές αρμοδιότητες, η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό, 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό, και που διαθέτουν : υψηλά ή σπάνια προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απατεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, υψηλές ή σπάνιες γνώσεις που είναι ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες του οργανισμού, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση του οργανισμού. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων χωρίς ωστόσο να περιορίζονται στις κατηγορίες αυτές. Κάθε υπάλληλος πρέπει να έχει απασχοληθεί στον εν λόγω οργανισμό τουλάχιστον ένα έτος πριν από την απόσπασή του από τον οργανισμό. Άρθρο 541.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την έστω και ασυνεχή άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 55 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τις εταιρίες που ελέγχονται και ανήκουν αποκλειστικά σε εταιρίες και υπηκόους της Τσεχικής Δημοκρατίας ή σε εταιρίες και υπηκόους της Κοινότητας από κοινού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 561.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιριών ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών στα δύο μέρη. 2.Στα πλαίσια της διαδικασίας ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και με την επιφύλαξη του άρθρου 59 παράγραφος 1, τα μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή τα οποία απασχολούνται από τον παρέχοντα την υπηρεσία, ως βασικό προσωπικό όπως ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που είναι αντιπρόσωποι εταιρίας ή υπηκόου της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την προσφορά υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνίας για την προσφορά υπηρεσιών υπέρ του παρέχοντος την υπηρεσία, εάν οι αντιπρόσωποι αυτοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην απευθύνουν απευθείας προσφορές στο κοινό ή να παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σταδιακή εφαρμογή της παραγράφου 1. Άρθρο 57 Οσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, οι ακόλουθες διατάξεις αντικαθιστούν τις διατάξεις του άρθρου 56 : 1.Οσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και στις μεταφορές για εμπορικούς λόγους. 1)Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, των Ηνωμένων Εθνών για τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Ομίλων Τακτικών Γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζεται από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς ένα όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές. 2)Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στο εμπόριο ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατ εφαρμογή των αρχών του σημείου 1), τα μέρη : 1)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, κατ εξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρα, 2)απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου, σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 3)καταργούν, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3.Για να εξασφαλιστεί η συντονισμένη ανάπτυξη και η σταδιακή ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών, ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες μεταφορών τις οποίες διαπραγματεύονται τα μέρη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 4.Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε προβαίνουν σε ενέργειες που εισάγουν περισσότερους περιορισμούς ή διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 5.Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Τσεχική Δημοκρατία προσαρμόζει σταδιακά τη νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και άλλων κανόνων, προς τη νομοθεσία που ισχύει στην Κοινότητα στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. 6.Ανάλογα με την κοινή πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά τους στόχους του παρόντος κεφαλαίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τους τρόπους δημιουργίας των αναγκαίων συνθηκών για τη βελτίωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών. Άρθρο 58 Οι διατάξεις του άρθρου 54 ισχύουν για τα θέματα που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 591.Για τους σκοπούς του τίτλου ΙV της παρούσας συμφωνίας, καμμία διάταξη της συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος από τους όρους ειδικής διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 54. 2.Οι διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του τίτλου ΙV προσαρμόζονται με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης σχετικά με τις υπηρεσίες, και ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι κανένα μέρος δεν παρέχει στο άλλο μέρος βάσει οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται δυνάμει διατάξεων μελλοντικής Γενικής Συμφωνίας για το εμπόριο και τις υπηρεσίες (GΑΤS). 3.Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 7, ο αποκλεισμός εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένοι στην Τσεχική Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, από δημόσιες ενισχύσεις που χορηγεί η Τσεχική Δημοκρατία στους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, θεωρείται ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του τίτλου ΙV και με τους κανόνες ανταγωνισμού που αναφέρονται στον τίτλο V. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 60 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές του τρέχοντος λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, στο βαθμό που οι συναλλαγές που υπαγορεύουν τις πληρωμές αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων μεταξύ των μερών, η οποία έχει ελευθερωθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 611.Οσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Τσεχική Δημοκρατία εξασφαλίζουν αμοιβαία την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρίες οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της φιλοξενούσας χώρας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. Παρά την προαναφερόμενη διάταξη, εξασφαλίζεται μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η ελεύθερη κυκλοφορία, εκκαθάριση και επαναπατρισμός για όλες τις επενδύσεις που συνδέονται με την εγκατάσταση υπηκόων της Κοινότητας στην Τσεχική Δημοκρατία ως αυτοαπασχολούμενων, βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και η Τσεχική Δημοκρατία, από το τέλος του πέμπτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγουν νέους συναλλαγματικούς περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων και στις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας και δεν καθιστούν πιο περιοριστικές τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. 3.Τα μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 621.Κατά τα πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα μέτρα για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών που θα επιτρέψουν την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τα μέσα που θα επιτρέψουν την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την κυκλοφορία των κεφαλαίων. Άρθρο 63 Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, και παρά το άρθρο 65, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του νομίσματος της Τσεχικής Δημοκρατίας κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Τσεχική Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς συνδεομένους με τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και που επιτρέπονται από τη θέση της Τσεχικής Δημοκρατίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Τσεχική Δημοκρατία εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς έτσι ώστε να μην επιβάλλονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το δυνατόν λιγότερο η παρούσα συμφωνία. Η Τσεχική Δημοκρατία ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με την εισαγωγή αυτών των μέτρων και με τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρονται σ αυτά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 641.Τα ακόλουθα είναι ασυμβίβαστα με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας : (ί) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεως επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, (Η)η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, ή σε σημαντικό τμήμα του, (iii)οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής. 2.Οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εγκρίνει τους αναγκαίους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. Μέχρι την έγκριση των κανόνων εφαρμογής, οι πρακτικές που δεν συμβιβάζονται με την παράγραφο 1 εξετάζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά τις επικράτειές τους σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες τους. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της παραγράφου 6. 4.1)Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1 σημείο iii), τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δημόσια ενίσχυση που χορηγεί η Τσεχική Δημοκρατία αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσεχική Δημοκρατία εξομοιώνεται με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της Τσεχικής Δημοκρατίας, κατά πόσο η περίοδος αυτή θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω πενταετείς περιόδους. 2)Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των δημόσιων ενισχύσεων, μεταξύ άλλων, με την υποβολή ετησίων εκθέσεων στο άλλο μέρος σχετικά με το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν αιτήσεως, πληροφοριών, όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης δημοσίων ενισχύσεων. 5.Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ : δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 σημείο iii), οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 σημείο ϊ) πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με το κριτήρια που εφαρμόζει η Κοινότητα με βάση τα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. 26/1962 του Συμβουλίου. 6.Εάν η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ότι : δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ή ελλείψει τέτοιων κανόνων, ότι η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1 σημείο iii), μπορούν να εγκρίνονται τα κατάλληλα μέτρα, στις περιπτώσεις που ισχύει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω συμφωνία και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα πλαίσιά της και που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών.Πάρα τις τυχόν αντίθετες διατάξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την ανάγκη τήρησης του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. 6 Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος, τα οποία υπάγονται στο πρωτόκολλο 2. Άρθρο 651.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Τσεχική Δημοκρατία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών, ή απειλούνται άμεσα με τέτοιες δυσκολίες, η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία, κατά περίπτωση, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, περιλαμβανομένων και μέτρων σχετικά με εισαγωγές, τα οποία ισχύουν για περιορισμένο χρόνο και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το όριο που είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Τα μέτρα χαλαρώνουν σταδιακά και τελικά καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν τη διατήρηση τους. Η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την εισαγωγή των μέτρων αυτών και, όπου είναι εφικτό, παρουσιάζουν χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους. 2.Ωστόσο, τα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια να αποφύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων για σκοπούς που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. 3.Τα τυχόν περιοριστικά μέτρα δεν εφαρμόζονται επί των μεταφορών κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις, και ιδίως επί επαναπατρισμού ποσών που έχουν επενδυθεί ή επανεπενδυθεί, ή επί επαναπατρισμού εισοδημάτων οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από τις επενδύσεις αυτές. Άρθρο 66 Οσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι, από το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται οι αρχές της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 90, καθώς και οι αρχές του Τελικού Εγγράφου της Συνδιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε το Απρίλιο του 1990 στη Βόννη, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Άρθρο 671.Η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε, στο τέλος του πέμπτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, καθώς και ανάλογα μέσα πραγμάτωσης των δικαιωμάτων αυτών. 2.Εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, η Τσεχική Δημοκρατία, πρέπει να υποβάλει αίτηση προσχωρήσεως στη σύμβαση του Μονάχου της 5ης Οκτωβρίου 1973 για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η Τσεχική Δημοκρατία θα προσχωρήσει και στις άλλες πολυμερείς συμβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΧVΙΙ παράγραφος 1 στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή που εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη. Άρθρο 681.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να διευρύνουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με βάση τις αρχές της μη επιβολής διακρίσεων και της αμοιβαιότητας, ιδίως στα πλαίσια της ΓΣΔΕ. 2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, χορηγείται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων εντός της Κοινότητας στις εταιρίες της Τσεχικής Δημοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρίες της Κοινότητας. Στις εταιρίες της Κοινότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, χορηγείται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Τσεχική Δημοκρατία , με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από με εκείνη που παρέχεται στις εταιρίες της Τσεχικής Δημοκρατίας, το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7. Οι εταιρίες της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένες στην Τσεχική Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται στις εταιρίες της Τσεχικής Δημοκρατίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει σε τακτά διαστήματα τη δυνατότητα της Τσεχικής Δημοκρατίας να επιτρέψει την πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Τσεχική Δημοκρατία σε όλες τις εταιρίες της Κοινότητας πριν από την λήξη της μεταβατικής περιόδου. 3.Όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και παροχή υπηρεσιών μεταξύ Κοινότητας και Τσεχικής Δημοκρατίας, καθώς και την απασχόληση και τη διακίνηση του εργατικού δυναμικού που συνδέεται με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 38 έως 59. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ Άρθρο 69 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι κυριότερη προϋπόθεση για την οικονομική ενσωμάτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της χώρας αυτής με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Τσεχική Δημοκρατία καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική νομοθεσία της θα προσαρμοσθεί βαθμιαία με στη νομοθεσία της Κοινότητας. Άρθρο 70 Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα του ακόλουθους τομείς : τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιριών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, προστασία της υγείας και ζωής ανθρώπων, ζώων, και φυτών, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, πυρηνική νομοθεσία και ρύθμιση, μεταφορές και περιβάλλον. Άρθρο 71 Η Κοινότητα παρέχει στην Τσεχική Δημοκρατία Τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των μέτρων αυτώνπου μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων : την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, την έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ειδικότερα για την σχετική νομοθεσία, τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 721.Η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία θεσπίζουν οικονομική συνεργασία με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη της Τσεχικής Δημοκρατίας και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων. Με τη συνεργασία αυτή ενισχύονται οι υπάρχοντες οικονομικοί δεσμοί επί της ευρύτερης δυνατής βάσης, προς όφελος και των δύο μερών. 2.Οι χαρασσόμενες πολιτικές και τα άλλα μέτρα αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Τσεχικής Δημοκρατίας, και διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί ενσωματώνονται πλήρως εξ αρχής στις εν λόγω πολιτικές και ότι συνδέονται με τις απαιτήσεις μιας αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης. 3.Για τον σκοπό αυτό, η συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως στις πολιτικές και τα μέτρα που αφορούν τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του εξορυκτικού τομέα, τις επενδύσεις, τη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό. 4.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στα μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη της περιοχής αυτής. Άρθρο 73 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ1.Η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας της Τσεχικής Δημοκρατίας τόσο στο δημόσιο όσον και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στην προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ οικονομικών φορέων και των δύο πλευρών, με στόχο ειδικότερα την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. 2.Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται: στην αναδιάρθρωση μεμονωμένων τομέων· στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ειδικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα και η μετατροπή της αμυντικής βιομηχανίας, στη σύσταση νέων επιχειρήσεων σε περιοχές που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. 3.Οι πρωτοβουλίες σε θέματα βιομηχανικής συνεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζει η Τσεχική Δημοκρατία. Θα πρέπει ιδίως να επιδιώκουν τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για τις επιχειρήσεις, για τη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και την προώθηση της διαφάνειας όσον αφορά τις αγορές και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται. Άρθρο 74 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ1.Η συνεργασία επιδιώκει να δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες, που είναι ουσιώδεις για την οικονομική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της Τσεχικής Δημοκρατίας. 2.Οι ιδιαίτεροι στόχοι της συνεργασίας είναι: να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Τσεχική Δημοκρατία, να επεκταθούν από τα κράτη μέλη με την Τσεχική Δημοκρατία οι συμφωνίες για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, να εφαρμοστούν κατάλληλες ρυθμίσεις για τη μεταφορά κεφαλαίων, να προωθηθεί η κατάργηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και να βελτιωθεί η οικονομική υποδομή, να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή εμπορικών εκθέσεων και πανηγύρεων, εβδομάδων συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο 75 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση της Τσεχικής Δημοκρατίας με τους τεχνικούς κανονισμούς της Κοινότητας και τις ευρωπαϊκές διαδικασίες τυποποίησης και εκτίμησης της συμμόρφωσης. 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία επιδιώκει: προώθηση της χρήσης κοινοτικών τεχνικών κανόνων και ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών για την εκτίμηση πιστότητας, σύναψη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνιών σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση στους τομείς αυτούς, ενθάρρυνση της συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας στις εργασίες ειδικευμένων οργανισμών (CΕΝ, CΕΝΕLΕC, ΕΤSΙ, ΕΟΤC). 3.Η Κοινότητα παρέχει στην Τσεχική Δημοκρατία τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 76 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα : ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές τους στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας,διοργάνωση κοινών συναντήσεων επιστημονικού περιεχομένου (σεμινάρια και ημερίδες), κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα κινητικότητας για ερευνητές και εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών, ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, και επαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την έρευνα, συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας σε κοινοτικά προγράμματα σύμφωνα με την παράγραφο 3. Παρέχεται τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας. 3.Η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης δυνάμει του προγράμματος πλαισίου της Κοινότητας εφαρμόζεται σύμφωνα με ειδικούς διακανονισμούς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Άρθρο 77 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την ανύψωση του επιπέδου των γενικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων στην Τσεχική Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Τσεχικής Δημοκρατίας. Τα θεσμικά πλαίσια και τα προγράμματα συνεργασίας θα καθοριστούν βάσει του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης και του προγράμματος ΤΕΜΡUS. Η συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας σε άλλα κοινοτικά προγράμματα θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτό. 2.Η συνεργασία αφορά ειδικότερα τους ακόλουθους τομείς και διέπεται από λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται από κοινού από τα δύο μέρη : αναμόρφωση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Τσεχική Δημοκρατία, αρχική κατάρτιση, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και επανεκπαίδευση, περιλαμβανομένης και της κατάρτισης των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, ειδικότερα σε τομείς προτεραιότητας που θα καθοριστούν στην συνέχεια, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, κινητικότητα των εκπαιδευτικών, των σπουδαστών των διοικητικών υπαλλήλων και των νέων, προώθηση των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα, αμοιβαία αναγνώριση των σπουδαστικών περιόδων και των διπλωμάτων. 3.Στον τομέα της μετάφρασης, η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση μεταφραστών και διερμηνέων και την προώθηση των γλωσσικών προτύπων και ορολογίας της Κοινότητας. Άρθρο 78 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Καταβάλλονται ιδίως προσπάθειες προκειμένου : να αναπτυχθούν ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις και δίκτυα διανομής, μέθοδοι αποθηκεύσεως, εμπορίας, κλπ., να εκσυγχρονιστεί η υποδομή της υπαίθρου (μεταφορές, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες), να βελτιωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων και προϊόντων και να παρέχεται κατάρτιση και παρακολούθηση όσον αφορά τη χρήση μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης που συνδέεται με τις γεωργικές εισροές, να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις μεταποίησης και οι τεχνικές εμπορίας που εφαρμόζουν, να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα στη γεωργία, να προωθηθεί η βιομηχανική συνεργασία στη γεωργία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδίως μεταξύ ιδιωτικών φορέων στην Κοινότητα και στην Τσεχική Δημοκρατία, να αναπτυχθεί η συνεργασία όσον αφορά την υγεία των ζώων και των φυτών, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά η εναρμόνιση με τα κοινοτικά πρότυπα, με την ενίσχυση της κατάρτισης και τη διοργάνωση ελέγχων. 2.Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Κοινότητα παρέχει την κατάλληλη τεχνική βοήθεια. Άρθρο 79 ΕΝΕΡΓΕΙΑ1.Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς, τα μέρη συνεργάζονται για την ανάπτυξη της σταδιακής ενσωμάτωσης των ενεργειακών αγορών της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Κοινότητας. Προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις προτάσεις της Κοινότητας για έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και για την παράλληλη ενσωμάτωση των αγορών αυτών με τις αγορές των άλλων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στους ακόλουθους τομείς : διαμόρφωση και σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, περιλαμβανομένης και της διευκόλυνσης της διαμετακόμισης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών, βελτίωση της διανομής καθώς και βελτίωση και διαφοροποίηση του εφοδιασμού, διαχείριση και κατάρτιση για τον τομέα της ενέργειας, ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων, προώθηση της εξοικονόμησης και αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας, τομέας της πυρηνικής ενέργειας, τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της διασυνδεσιμότητας των δικτύων εφοδιασμού, διαμόρφωση βασικών όρων για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την ενθάρρυνση των κοινών επιχειρήσεων (jοint νentures), μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και την προώθηση και την εμπορία των αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών. Άρθρο 80 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. Η συνεργασία αποσκοπεί κυρίως στην ασφαλέστερη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.2.Η συνεργασία καλύπτει κυρίως τα ακόλουθα θέματα : πυρηνική ασφάλεια, ετοιμότητα και αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, προστασία κατά της ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της περιβαλλοντικής ακτινοβολίας, προβλήματα που συνδέονται με τον κύκλο του καυσίμου, διασφάλιση πυρηνικών υλικών, διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, παροπλισμός και αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων, απολύμανση από ραδιενέργεια. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 76. .Άρθρο 81 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία τομείς στους οποίους αποδίδουν προτεραιότητα. 2.Η συνεργασία αφορά : την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων μόλυνσης· συστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της περιφερειακής και διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη βιώσιμη και περιβαλλοντικώς αποτελεσματική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας· την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων· την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών και διαδικασιών παραγωγής,την ταξινόμηση και τον ασφαλή χειρισμό των χημικών προϊόντων την αποτελεσματική πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των υδάτων, ειδικότερα των πηγών πόσιμου ύδατος και των διασυνοριακών πλωτών οδών, τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων (περιλαμβανομένων και των ραδιενεργών αποβλήτων), τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωργίας- τη διάβρωση των εδαφών· την προστασία των δασών και της χλωρίδας και πανίδας· την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας στην ύπαιθρο, τον χωροταξικό σχεδιασμό, περιλαμβανομένων και των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, τις κλιματολογικές μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση, τις διεθνείς συμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος. 3. Η συνεργασία αναπτύσσεται με : ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, όσον αφορά ιδίως τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών· ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών για το περιβάλλον, εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, προσέγγιση νομοθεσιών (κοινοτικά πρότυπα), συνεργασία σε, περιφερειακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όταν εγκαθιδρυθεί από την Κοινότητα) και σε διεθνές επίπεδο, ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά διεθνή και κλιματολογικά θέματα. Άρθρο 82 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Τσεχική Δημοκρατία : να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τον τομέα των μεταφορών, να βελτιώσει την κυκλοφορία επιβατών και αγαθών καθώς και την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, με την κατάργηση των διοικητικών, τεχνικών και άλλων εμποδίων, να διευκολύνει την κοινοτική διαμετακόμιση στην Τσεχική Δημοκρατία μέσω οδικών, σιδηροδρομικών, ποτάμιων και συνδυασμένων μεταφορών, να επιτύχει πρότυπα λειτουργίας συγκρίσιμα με τα κοινοτικά. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής : προγράμματα οικονομικής, νομικής και τεχνικής κατάρτισης, παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών και την ανταλλαγή πληροφοριών, παροχή μέσων για την ανάπτυξη της υποδομής στην Τσεχική Δημοκρατία. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας : κατασκευή υποδομής και εκσυγχρονισμός των οδικών μεταφορών, περιλαμβανομένης και της σταδιακής ελάφρυνσης των όρων διαμετακόμισης, διαχείριση των σιδηροδρόμων και των αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, εκσυγχρονισμός των οδικών, εσωτερικών πλωτών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών, στους κυριότερους άξονες κοινού ενδιαφέροντος και τις διευρωπαϊκές συνδέσεις, χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβανομένων και των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, την προώθηση των συνδυασμένων σιδηροδρομικών-οδικών μεταφορών, της χρησιμοποίησης εμπορευματοκιβωτίων, της μεταφόρτωσης και της κατασκευής τερματικών σταθμών, την αντικατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού στις μεταφορές ώστε να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Κοινότητας, την προώθηση κοινών τεχνολογικών και ερευνητικών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 76, την ανάπτυξη νομοθετικών μέτρων και την εφαρμογή πολιτικών σε όλους τους τομείς των μεταφορών που είναι συμβατές με την κοινοτική πολιτική μεταφορών που εφαρμόζονται στην Κοινότητα. Άρθρο 83 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ1.Τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτόν, και, για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνουν ιδίως τις ακόλουθες δράσεις : ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τηλεπικοινωνιών, ανταλλάσσουν τεχνικές και άλλου είδους πληροφορίες και διοργανώνουν σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών, ασκούν δραστηριότητες όσον αφορά την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, πραγματοποιούν μεταφορές τεχνολογίας, αναθέτουν στους αρμόδιους οργανισμούς και των δύο πλευρών να πραγματοποιούν κοινά έργα, προωθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συστήματα πιστοποίησης και μεθόδους διακανονισμού, ιπροωθούν νέες επικοινωνίες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, ιδίως όσες έχουν εμπορικές εφαρμογές. 2.Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται στους εξής τομείς με προτεραιότητα : τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών της Τσεχικής Δημοκρατίας και την ένταξή του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο, τη συνεργασία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης, την ενοποίηση των διευρωπαϊκών συστημάτων· τις νομοθετικές και ρυθμιστικές πτυχές των τηλεπικοινωνιών, τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιών στο νέο οικονομικό περιβάλλον : οργανωτικές διαρθρώσεις, στρατηγικές και σχεδιασμός, αρχές που διέπουν τις αγορές, το χωροταξικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Άρθρο 84 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν κατάλληλο πλαίσιο για την ενθάρρυνση του τομέα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Τσεχική Δημοκρατία. 1)Η συνεργασία επικεντρώνεται: στην υιοθέτηση κοινού λογιστικού συστήματος που να συμβιβάζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στην ενίσχυση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα, στην βελτίωση της επίβλεψης και ρύθμισης των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Τσεχικής Δημοκρατίας, στην εκπόνηση γλωσσάριων ορολογίας, στην ανταλλαγή πληροφοριών ιδίως όσον αφορά την προτεινόμενη νομοθεσία. 2)Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης. 2.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα λογιστικού ελέγχου στην Τσεχική Δημοκρατία, σύμφωνα με πρότυπες κοινοτικές μεθόδους και διαδικασίες. 1)Η συνεργασία επικεντρώνεται : στη δημιουργία ανεξάρτητου Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Τσεχική Δημοκρατία, στη δημιουργία εσωτερικών μονάδων λογιστικού ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες, στην ανταλλαγή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με συστήματα λογιστικού ελέγχου, στη διαμόρφωση ομοιόμορφων εγγράφων λογιστικού ελέγχου, στην κατάρτιση και την παροχή συμβουλών. 2)Για το σκοπό αυτό η Κοινότητα παρέχει, ενδεχομένως, την κατάλληλη τεχνική βοήθεια. Άρθρο 85 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Τσεχικής Δημοκρατίας, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες της Τσεχικής Δημοκρατίας για την εισαγωγή πλήρους μετατρεψιμότητας της Κορώνας και τη σταδιακή προσέγγιση των πολιτικών της με τις πολπικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Στη βοήθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανεπίσημη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Άρθρο 86 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση εσόδων που προκύπτουν από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει, και ειδικότερα από την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή fοrum στον τομέα αυτόν, και ιδίως η Ειδική Ομάδα. Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF). Άρθρο 87 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και των χρήσεων γης·2.Για το σκοπό αυτό, μπορούν να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες : ανταλλαγή πληροφοριών προς εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές όσον αφορά την περιφερειακή και χωροταξική πολιτική, παροχή ενίσχυσης στην Τσεχική Δημοκρατία για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής, κοινή δράση περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, μελέτη συντονισμένων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών μεταξύ Κοινότητας και Τσεχικής Δημοκρατίας και άλλων περιοχών της Τσεχικής Δημοκρατίας με σοβαρές c περιφερειακές ανισότητες, ανταλλαγή επισκέψεων για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και ενίσχυσης, ανταλλαγή δημοσίων υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων, παροχή τεχνικής βοήθειας, κατάρτιση προγραμμάτων για τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών με τη διοργάνωση, μεταξύ άλλων, σεμιναρίων. Άρθρο 88 ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία τους με σκοπό να βελτιώσουν το επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συνάρτηση με το επίπεδο προστασίας που υπάρχει στην Κοινότητα. Η συνεργασία καλύπτει κυρίως : την παροχή τεχνικής βοήθειας, την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή διοικητικής και άλλης σχετικής βοήθειας στις επιχειρήσεις, καθώς και τη διοργάνωση ενεργειών κατάρτισης. 2.Στον τομέα της απασχόλησης, η συνεργασία μεταξύ των μερών θα συγκεντρωθεί κυρίως στη βελτίωση των υπηρεσιών εξεύρεσης θέσεων εργασίας και παροχής συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και στην εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανασυγκρότησης. Επίσης, η συνεργασία συμπεριλαμβάνει ενέργειες όπως η εκτέλεση μελετών, η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων, η παροχή πληροφοριών και η κατάρτιση. 3.Οσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επιδιώκει να προσαρμόσει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, κυρίως με την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και με την ενημέρωση και κατάρτιση. Άρθρο 89 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα μέρη ενισχύουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει:τη διευκόλυνση του τουρισμού, την αύξηση της ροής πληροφοριών μέσω διεθνών δικτύων, τραπεζών δεδομένων, κλπ., τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω κατάρτισης, ανταλλαγών, σεμιναρίων, την εκτέλεση περιφερειακών τουριστικών προγραμμάτων, όπως των διασυνοριακών προγραμμάτων, της αδελφοποίησης πόλεων, κλπ., την ανταλλαγή απόψεων και την παροχή κατάλληλων ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που επηρεάζουν τον τομέα του τουρισμού, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της υποδομής που μπορεί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 90 ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και τη συνεργασία μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. 2.Ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους ακόλουθους τομείς : την επίτευξη των νομικών, διοικητικών, τεχνικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και επέκταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και για τη διασυνοριακή συνεργασία, την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατάρτιση στελεχών διοίκησης, λογιστική, εμπορία, ποιοτικός έλεγχος, κλπ.) και την ενίσχυση των οργανώσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, τη θέσπιση κατάλληλων δεσμών με φορείς της Κοινότητας με στόχο να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να προωθείται η διασυνοριακή συνεργασία (Ευρωπαίο δίκτυο συνεργασίας και προσέγγισης επιχειρήσεων (ΒC-ΝΕΤ), Κέντρα Εurο-Ιnfο, διασκέψεις, κλπ.). 3.Η συνεργασία καλύπτει την παροχή τεχνικής βοήθειας, κυρίως για την καθιέρωση κατάλληλης θεσμικής υποστήριξης για τις ΜΜΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στον τομέα των χρηματοοικονομικών, εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών, τεχνολογικών και εμπορικών υπηρεσιών. Άρθρο 91 .ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οσον αφορά την ενημέρωση και την επικοινωνία, η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν την αποτελεσματική, αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Δίδεται προτεραιότητα σε προγράμματα τα οποία σκοπό έχουν να παράσχουν βασική ενημέρωση στο ευρύ κοινό σχετικά με την Κοινότητα και σε συγκεκριμένους κύκλους της Τσεχικής Δημοκρατίας περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας. Άρθρο 92 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να επιτύχουν την πλήρη συμβατότητα του συστήματος προστασίας καταναλωτών της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Κοινότητας. 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία καλύπτει, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατοτήτων : την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, την πρόσβαση στις Κοινοτικές βάσεις δεδομένων, την κατάρτιση και την τεχνική βοήθεια.Άρθρο 93 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να εγκριθούν όσον αφορά το εμπόριο και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Τσεχικής Δημοκρατίας με το σύστημα της Κοινότητας, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία ελευθέρωσης που προγραμματίζεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : ανταλλαγή πληροφοριών, ανάπτυξη διασυνοριακής υποδομής μεταξύ των μερών, διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά αγαθών, διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων πρακτικής άσκησης. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική βοήθεια 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στο άρθρο 96, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών των συμβαλλόμενων μερών σε τελωνειακά θέματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 6. Άρθρο 94 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1.Η συνεργασία στον τομέα αυτόν έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει, σύντομα και εγκαίρως, αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και να συμβάλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Τσεχική Δημοκρατία. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται ιδίως με σκοπό : την ενίσχυση των στατιστικών υπηρεσιών της Τσεχικής Δημοκρατίας, την εναρμόνιση με διεθνείς (και ιδίως κοινοτικές) μεθόδους, πρότυπα και κατηγορίες, να παρέχονται τα απαραίτητα δεδομένα για τη διατήρηση και την παρακολούθηση της οικονομικής μεταρρύθμισης, να παρέχονται κατάλληλα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά δεδομένα προς τους οικονομικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, το απόρρητο των δεδομένων, την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών. 3.Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια. Άρθρο 95 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1.Η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης, συνεργαζόμενες για να βελτιώσουν την κατανόηση των αντίστοιχων μηχανισμών των οικονομιών τους και τη διαδικασία εφαρμογής οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. 2 Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία : ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές και τις αναπτυξιακές στρατηγικές, εφόσον ενδείκνυται, αναλύουν από κοινού οικονομικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής και των μέσων εφαρμογής της, ενθαρρύνουν την εκτενή συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων και διοικητικών στελεχών στην Κοινότητα και την Τσεχική Δημοκρατία, ιδίως μέσω του προγράμματος Δράση για Συνεργασία στα Οικονομικά, ώστε να επιταχύνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας για τ» διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών, και να εξασφαλίζεται η διάδοση των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας. Άρθρο 96 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 1. Η συνεργασία αποσκοπεί ιδίως στο να καταστούν αποτελεσματικότερες οι πολιτικές και τα μέτρα γιο την καταπολέμηση της προμήθειας και παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και στο να μειωθεί η κατάχρηση των προϊόντων αυτών.2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όσον αφορά τις απαραίτητες μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων εφαρμογής των κοινών δράσεων. Οι δράσεις τους βασίζονται στις διαβουλεύσεις και τη στενή συνεργασία όσον αφορά τους στόχους και τις στρατηγικές που υιοθετούν στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.Η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμπεριλαμβάνει τεχνική και διοικητική βοήθεια, η οποία μπορεί ιδίως να αφορά τους εξής τομείς : διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας, δημιουργία ιδρυμάτων, κέντρων πληροφοριών και κοινωνικών και υγειονομικών κέντρων, κατάρτιση προσωπικού και έρευνα, πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων ουσιών για σκοπούς παράνομης παραγωγής ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 97 1,Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία. Εφόσον είναι δυνατόν, τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας ή τα προγράμματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορούν να επεκταθούν ώστε να καλύψουν την Τσεχική Δημοκρατία και είναι δυνατόν να αναληφθούν περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αυτή καλύπτει ιδίως : τις λογοτεχνικές μεταφράσεις, τη διατήρηση και αναστήλωση μνημείων και χώρων (αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά), την κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με πολιτιστικά θέματα, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρωπαϊκού χαρακτήρα. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για την προώθηση της βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων στην Ευρώπη. Ο οπτικοακουστικός τομέας στην Τσεχική Δημοκρατία θα μπορέσει ειδικότερα να συμμετάσχει σε δραστηριότητες, τις οποίες διοργανώνει η Κοινότητα στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕDΙΑ για το 1991-1995, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση κάθε δραστηριότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21 ης Δεκεμβρίου 1990, βάσει της οποίας καθιερώνεται το πρόγραμμα. Τα μέρη συντονίζουν και, εφόσον είναι αναγκαίο, εναρμονίζουν τις πολιτικές τους σχετικά με τη ρύθμιση των διασυνοριακών εκπομπών, των τεχνικών προτύπων και την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ Άρθρο 98 Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 99, 100, 102 και 103, η Τσεχική Δημοκρατία, με την επιφύλαξη του άρθρου 101, επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας, υπό μορφήν επιχορηγήσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού της. Άρθρο 99 Η χρηματοδοτική βοήθεια καλύπτεται από :εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής, τα μέτρα της ενέργειας ΡΗΑRΕ, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια, η Κοινότητα χορηγεί βοήθεια υπό μορφή επιχορηγήσεων, είτε στα πλαίσια της ενέργειας ΡΗΑRΕ σε πολυετή βάση, είτε στα πλαίσια νέου πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, που θεσπίζει η Κοινότητα κατόπιν διαβουλεύσεων με την Τσεχική Δημοκρατία και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 102 και 103, το(τα) δάνειο (δάνεια) που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διαθεσιμότητας αυτών· κατόπιν διαβουλεύσεων με την Τσεχική Δημοκρατία, η Κοινότητα καθορίζει το ανώτατο ύψος και την περίοδο διαθεσιμότητας των δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Τσεχική Δημοκρατία για τα επόμενα έτη. Άρθρο 100 Οι στόχοι και οι τομείς για τους οποίους παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια η Κοινότητα, καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο συμφωνούν τα δύο μέρη. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 1011.Σε περίπτωση ειδικής ανάγκης, η Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, κατόπιν αιτήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας και σε συντονισμό με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα πλαίσια της Ομάδας των 24, εξετάζει τη δυνατότητα παροχής προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας : για τη στήριξη μέτρων που αποβλέπουν στην εισαγωγή και τη διατήρηση της μετατρεψιμότητας του νομίσματος της Τσεχικής Δημοκρατίας, για τη στήριξη της μεσοπρόθεσμης σταθεροποίησης και των προσπαθειών διαρθρωτικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του ισοζυγίου πληρωμών. 2.Αυτή η χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται υπό τον όρο ότι η Τσεχική Δημοκρατία θα υποβάλει προγράμματα τα οποία έχει εγκρίνει το ΔΝΤ στα πλαίσια της Ομάδας των 24 για τη μετατρεψιμότητα και/ή την αναδιάρθρωση της οικονομίας, ότι η Κοινότητα θα τα εγκρίνει και ότι η Τσεχική Δημοκρατία θα συνεχίσει να τηρεί τα προγράμματα αυτά με έσχατο στόχο την ταχεία μετάβαση σε σύστημα χρηματοδότησης από ιδιωτικές πηγές. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια αυτή και σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Τσεχική Δημοκρατία όσον αφορά τη βοήθεια αυτή. Άρθρο 102 Η κοινοτική χρηματοδοτική βοήθεια εκτιμάται, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν και το επίπεδο ανάπτυξης της Τσεχικής Δημοκρατίας, καθώς και τις αποδεδειγμένες προτεραιότητες και την απορροφητική ικανότητα της οικονομίας της Τσεχικής Δημοκρατίας, την ικανότητα αποπλήρωσης των δανείων, την πρόοδο προς τη δημιουργία συστήματος οικονομίας της αγοράς και την αναδιάρθρωση στην Τσεχική Δημοκρατία. Άρθρο 103 Για να επιτρέπεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι κοινοτικές συνεισφορές πραγματοποιούνται σε στενό συντονισμό με τις συνεισφορές από άλλες πηγές, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 24, και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Διεθνής , Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 104 Συνιστάται Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος και εφόσον το απαπούν οι περιστάσεις. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 1051.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη που διορίζονται από την κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου. 2.Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης δύνανται να προβλέπουν την εκπροσώπηση τους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Το αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκεί εναλλακτικά ένα μέλος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ένα μέλος της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του. 5.Όπου πρέπει, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει ως παρατηρητής στις εργασίες του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 106 Το Συμβούλιο Σύνδεσης, για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις στις προβλεπόμενες περιπτώσεις. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση τους. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να απευθύνει τις κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει τις αποφάσεις και τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Άρθρο 1071.Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά με απόφαση. 3.Κάθε μέρος δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν δύναται να διευθετήσει τη διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος πρέπει εν συνεχεία να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε μέρος που ενέχεται στη διαφορά προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης. Άρθρο 1081.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συμβούλιο Σύνδεσης επικουρείται από μία Επιτροπή Σύνδεσης, συγκροτούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τα καθήκοντα της Επιτροπής Σύνδεσης, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Σύνδεσης. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του στην Επιτροπή Σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις της, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 106. Άρθρο 109 Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή οργάνου, τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον κανονισμό λειτουργίας του τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 110 Ιδρύεται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης. Αποτελεί, για τα μέλη του Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα fοrum συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Συνεδριάζει κατά διαστήματα, τα οποία καθορίζει η ιδία. Άρθρο 1111.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. <.3.Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ασκεί, εναλλακτικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 112 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να ζητάει τις σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, από το Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο της παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 113 Στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του άλλου μέρους δύνανται, άνευ διακρίσεων έναντι των δικών τους υπηκόων, να έχουν πρόσβαση στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των συμβαλλομένων μερών, για την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 114 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να λάβει μέτρα τα οποία : (α)θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της κοινολόγησης πληροφοριών, που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, (β) αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πυρομαχικών ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, (γ)θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής που διαταράσσει τη νομιμότητα και τη δημόσια τάξη, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που αποτελούν απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της ειρήνης και τη διεθνή ασφάλεια. Άρθρο 1151.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Τσεχική Δημοκρατία έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιβάλουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας, των υπηκόων τους, ή των επιχειρήσεων ή εταιριών τους, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Τσεχικής Δημοκρατίας δεν πρέπει να επιβάλουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων της Τσεχικής Δημοκρατίας ή των εταιριών ή επιχειρήσεών της. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν παρεμποδίζουν το δικαίωμα των συμβαλλομένων μερών να εφαρμόζουν τις ανάλογες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους φορολογούμενους, η κατάσταση των οποίων δεν είναι η ίδια όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 116 Τα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης όταν εισάγονται στην Κοινότητα, έναντι αυτής που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Η μεταχείριση που παρέχεται στην Τσεχική Δημοκρατία βάσει του τίτλου ΙV και του κεφαλαίου Ι του τίτλου V δεν είναι ευνοϊκότερη από αυτήν που παρέχουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 1171.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία. 2.Εάν ένα μέρος κρίνει ότι το άλλο μέρος δεν εκπλήρωσε μία υποχρέωσή του βάσει της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Προηγουμένως και εφόσον δεν πρόκειται για ιδιαίτερο επείγουσα περίπτωση, παρέχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις αιτούμενες αναγκαίες πληροφορίες για μία ενδελεχή εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων, αποδίδεται προτεραιότητα στα μέτρα τα οποία διαταράσσουν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 118 Μέχρις ότου επιτευχθούν ισοδύναμα δικαιώματα για τα πρόσωπα και τους οικονομικούς φορείς βάσει της παρούσας συμφωνίας, η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα τα οποία εξασφαλίζονται βάσει ισχυουσών συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και την Τσεχική Δημοκρατία, αφετέρου. Άρθρο 119 Τα πρωτόκολλα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 και τα παραρτήματα Ι μέχρι ΧVΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 120 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Άρθρο 121 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Άρθρο 122 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και τσεχική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 123 Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 7 Μαΐου 1990, και το πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Ιουνίου 1991, πριν από την έναρξη ισχύος του. Άρθρο 1241.Δεδομένου ότι ορισμένες διατάξεις, που αντιστοιχούν στις διατάξεις ορισμένων τμημάτων της παρούσας συμφωνίας και κατ επέκταση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, στις 16 Δεκεμβρίου 1991, και ιδίως αυτές που αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, άρχισαν να ισχύουν από 1ης Μαρτίου 1992 με βάση την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα που υπεγράφη μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στις 16 Δεκεμβρίου 1991, όπως τροποποιήθηκε με τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα τα οποία υπεγράφησαν στις .... 1993 μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας και μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις περιστάσεις αυτές και για τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ, άρθρα 64, 66 και 67 της παρούσας συμφωνίας και των πρωτοκόλλων αριθ. 1 (με εξαίρεση το άρθρο 3), 2, 3, 4, 5 και 6, ο όρος ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας σημαίνει: την 1η Μαρτίου 1992 όσον αφορά τις υποχρεώσεις του αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, και την 1η Ιανουαρίου 1992 όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αρχίζουν να ισχύουν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, με αναφορά στην ημερομηνία έναρξης ισχύος. 2.Σε περίπτωση που η συμφωνία αρχίσει να ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου οποιουδήποτε έτους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι Άρθρο 9(1) &ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Άρθρο 19(2)ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ιιΆρθρο 10(2)κοινοτικές δασμολογικές παραχωρησεις ΙΙΙΆρθρο 10(3)ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙVΆρθρο 11 (1)ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ της Τσεχικής Δημοκρατίας V Άρθρο 11 (2)ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ της Τσεχικής Δημοκρατίας VΙ Άρθρο 11 (3)ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ της Τσεχικής Δημοκρατίας VΙΙ Άρθρο 11 (4)ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ της Τσεχικής Δημοκρατίας VΙΙΙΆρθρο 11 (5)ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ της Τσεχικής Δημοκρατίας : ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΧ Άρθρο 14(3)Τσεχική Δημοκρατία, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Χ Άρθρο 18(1)ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 18(2)ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΧΙα Άρθρο 21(2)ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ .ΧΙβΆρθρο 21 (2)ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (συνέχεια) ΧΙΙ Άρθρο 21 (4)ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΧΙΙΙ Άρθρο 21 (4)ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΙVΆρθρο 21 (4)ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ της Τσεχικής Δημοκρατίας ΧV Άρθρο 24 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧVΙaΤίτλος ΙV, Κεφάλαιο ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧνΐβΆρθρο 45(1 )(ί)ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ Άρθρο 45(5)ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ Άρθρο 51 (ϊ)ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧVlΥΆρθρο 45(5) και(6) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΧVΙΙΆρθρο 67(2)ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ Κατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 19 της συμφωνίας Κωδικός 10 Περιγραφή εμπορευμάτων ex 3502 Αλβουμίνες, αβδουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα τον αλβουμινών: ex 3502 10 - Αυγοαλβουμίνη: — Άλλη: 3502 1091 ------Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κλπ.) 3502 10 99 ------Αλλη ex 3502 90 - Άλλα: — Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη: ------Γαλακτοάλβουμίνη:3502 90 51 --------Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.) 3502 90 59 --------Αλλη 4501 Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη 5201 00 Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 5301 5302 Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) Καννάβι (Cannabis satiνa L), ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ Κατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2 Κωδικός ΣΟ 1993 7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Κατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 10, παράγραφος 3 Κωδικός ΣΟ 1993 Δασμολογική ποσόστωση βάσεως (1) (3) Ανώτατο δασμολογικό όριο βάσεως (2) (3) (1) Για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις αυτές, η Κοινότητα εφαρμόζει τους δασμούς που προκύπτουν από τη συμφωνία. (2) Για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν τα ανώτατα αυτά όρια, η Κοινότητα μπορεί να επανακαθορίσει τους δασμούς που προκύπτουν από τη συμφωνία. (3) Τα ποσά αυτά αυξάνονται: κατά 20 % από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας κατά 20 % την 1 Ιανουαρίου 1993 κατά 10 % την 1 Ιουλίου 1993 κατά 30 % την 1 Ιανουαρίου 1994. (4)Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, καινούρια, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm2. (5)Αλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm2. (6) Άλλα οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες, καινούρια, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm2. (7)Από την 1η Ιουνίου 1993 έως την 31η Δεκεμβρίου 1995, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των αποφάσεων 1/93(C) και 1/93(S) της Μεικτής Επιτροπής, σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Κοινότητας και της ΤΣΟΔ που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991, όπως τροποποιήθηκε από τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα που υπεγράφησαν στις........1993 μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας και μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (ΕΕ L......... της..........1993, σελίδα........). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙV Κατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφοςΠΑΡΑΡΤΗΜΑV Κατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφοςΠΑΡΑΡΤΗΜΑVΙΙΚατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 4 (Καινούρια οχήματα) Πίνακας προϊόντων που υπόκεινται σε άδειες εισαγωγής Μη αυτόματες άδειες με καθορισμένες ποσοστώσεις εισαγωγών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Κωδικός ΣΟ Περιγρονή εμπορευμάτων Ποσότητα Μονάδα 2612 Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά 1 τόνο; 2844 1000 Ουράνιο φυσικό και εμπλουτισμένο Ι τόνος 2844 20 4707 Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονιού Ι τόνο; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠίνακας προϊόντων που υπόκεινται σε άδειες εισαγωγής (l)ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ Αμμος φυσική m3 Καολίνη, ποιότητος SΕDLΕC πρώτης ποιότητας τόνος Χαλίκια,αμμοχάλικα, πέτρες χονδροθρυμματισμένες ] 000 m3 Τσιμέντα άσπρα τόνος Τσιμέντα γκρίζα τόνος Υπολείμματα που προέρχονται από την κατεργασία του ψευδαργύρου και θραύσματα ψευδαργύρου τόνος Υπολείμματα που προέρχονται από την κατεργασία του μολύβδου και θραύσματα μολύβδου τόνος Υπολείμματα που προέρχονται από την κατεργασία του χαλκού και θραύσματα χαλκού τόνος Υπολείμματα που προέρχονται από την κατεργασία του αργιλίου και θραύσματα αργιλίου τόνος Λιθάνθρακες,ενεργητικούς τόνος Λιθάνθρακες,κατάλληλους για οπτάνθρακες τόνος Λιγνίτες, συμπεριλαμβανομένων των συσσωματωμένων λιγνιτών τόνος Οπτάνθρακες(από μεταλλουργικά οπχανθρακοποιεία) τόνος Οπτάνθρακες(από οπτανθρακοποιεία εξορύξεως) τόνος Βενζίνη για κινητήρες τόνος Πετρέλαιο για κινητήρες ντίζελ τόνος Ελαφρά λάδια θέρμανσης τόνος Βαριά λάδια θέρμανσης τόνος Ηλεκτρική ενέργεια megawatt ώρα (1) Οι άδειες σκοπεύουν στην παρακολούθηση των εξαγωγών. Οποιοσδήποτε περιορισμός λόγω δυσκολιών στην αγορά της Τσεχικής Δημοκρατίας για ένα προϊόν του πίνακα εισάγεται μέσω ΑD ΗΟC απόφασηςτης Τσεχικής Δημοκρατίας η οποία γνωστοποιείται αμέσωςστην Κοινότητα. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΏΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Αιθυλική αλκοόλη (φυσική και συνθετική) εκατόλιτραΑίμα αν8ρώπων κορόνες/kgΕιδικοί οροί και άλλα συστατικά του αίματος κορόνες/kgΦάρμακα κορόνες/kgΜείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου τόνοςΔέρματα και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών τόνοςΔέρματα ακατέργαστα προβατοειδών τόνοςΔέρματα ακατέργαστα χοιροειδών τόνοςΞυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια, κωνοφόρων (όχι περισσότερο από 3% φλούδα) Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια, κωνοφόρων (περισσότερο από 3& φλούδα) Αλλη ξυλεία σε πλακίδια, άλλη από των κωνοφόρων Στήλη ακατέργαστης ξυλείας Άλλη στήλη κωνοφόρων Άλλη στήλη φυλλοβόλων Βιομηχανική ξυλεία κωνοφόρων Βιομηχανική ξυλεία φυλλοβόλων Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές, ακατέργαστοι και εμποτισμένοι Λείπει κείμενο (Τext fehlt im Μanuskript!) Ξυλεία πριονισμενη κωνοφόρων μη κατεργασμένη Ξυλεία πριονισμένη φυλλοβόλων δένδρων μη κατεργασμένη Πολτοί από ξύλο, χαρτί και εφαρμογές τους Λευκασμένοι πολτοί Πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα Αργυρος και υπολείμματα Χρυσός και υπολείμματα Μέταλλα καινά και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι, σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες σε πλινθώματα Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα, παλαιοσίδηρα, απορρίμματα πλινδωμένα Πλατέα προϊόντα έλασης (χωρίς ΗΠΑ και Ισπανία) Σωλήνες από χάλυβα (χωρίς ΗΠΑ) Όργανα και συσκευές Μουσικά όργανα Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον Αντικείμενα αρχαιολογικά με ηλικία ανώτερη των εκατό ετών (απαγόρευση) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΧΕμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 17, για τα οποία η Κοινότητα διατηρεί ένα γεωργικό στοιχείο στην επιβάρυνση και για τα οποία η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί να επιβάλει ένα γεωργικό στοιχείο στην επιβάρυνση Κωδικός 10 Περιγραφή εμπορευμάτων 2905 43 Μαννιτόλη 290544 D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) ex 3505 10 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους με εξαίρεση τα άμυλα κάθε είδους (εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα της διάκρισης 3505 10 50 3505 20 Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους 3809 10 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα με βάση αμυλώδεις ύλες 3823 60 Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙα Πίνακας προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 (1) Τα προϊόντα που αναγράφονται στο παράρτημα αυτό υπόκεινται σε μείωση του δασμού κατά 50%. Οι ποσότητες σε τόνους, για το έτος 3, ισχύουν από 1ης Ιουνίου 1993 μέχρι 30 Ιουνίου 1994. Οι εισαχθείσες πριν την 1η Ιουνίου ποσότητες καθυπέρβαση του 50% των ποσοτήτων για το έτος 2 αφαιρούνται από την ποσότητα του έτους 3. Οι ποσότητες σε τόνους, για το έτος 4 και 5 αντιστοίχως, ισχύουν από 1ης Ιουνίου 1994 μέχρι 30 Ιουνίου 1995 και από 1ης Ιουνίου 1995 μέχρι 30 Ιουνίου 1996, αντιστοίχως. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Έτος Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Ποσότητα (σε τόνους) ΠάπιεςΧήνες (αξία και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί σε ΣΟ προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΧΙ β Πίνακας των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 (1) Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός % 0101 1910 Άλογα που προορίζονται για σφαγή (2) ατελώς 0101 1990 Άλλα 12 0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 2190 01203 22 90 0203 29 90 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, άλλα εκτός των κατοικίδιων χοιροειδών ατελώς 0207 31 0207 50 10 Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας ατελώς (3) 0208 10 Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα κουνελιών κατοικίδιων 7 0208 10 90 0208 20 00 Άλλα εκτός από κουνελιών κατοικίδιων Από πόδια βατράχων ατελώς 0208 90 10 Περιστεριών κατοικίδιων 5 0208 90 20 0208 90 40 Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών ατελώς 04090000 Φυσικό μέλι 25 0602 40 90 Τριανταφυλλιές μπολιασμένες 6 0603 90 00- Άνθη κομμένα 7 ex 0604 10 90 060491 10 0604 9190 Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα Νωπά 7 0707 00 19 Αγγούρια και αγγουράκια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (από 16 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) 16 07114000 Αγγούρια και αγγουράκια 12 0712 20 00 Κρεμμύδια 8 ex 07129090 Κοχλιάρια αρμοράκια ατελώς ex 0809 20 20 Ξινά κεράσια (prunus cerasus), νωπά, από 1ης Μαΐου έως 15 Ιουλίου 11 (4) ex 0809 20 60 Ξινά κεράσια (prunus census), νωπά, από 16 Ιουλίου έως 30 Απριλίου 11 0809 40 90 Αγριοδαμάσκηνα 7 0810 20 10 Σμέουρα(5) 9 081030 10 Φραγκοστάφυλα μαύρα, νωπά (5) 9 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμός % 0810 30 30 Φραγκοστάφυλα κόκκινα, νωπά (5) 9 0810 30 90 Άλλα (5) 5 0811 1090 Φράουλες () 13 ex 081120 19 Σμέουρα περιεκτικότηταςσε ζάχαρηανώτερης του 13 % κατά βάρος (5) 18 08112031 Σμεουρα (5) 14 08 11 20 39 Φραγκοστάφυλα μαύρα (5) 10 081120 51 Φραγκοστάφυλα κόκκινα (5) 10 200190 20 Καρποί του γένους Capsicum, εκτός των γλυκοπιπεριών 5 2007 99 10 Πολτοί και πάστες δαμάσκηνων (2) 24 2007 99 31 Γλυκά κουταλιού, ζελεδες, πολτοί, μαρμελάδες και πάστες κερασιών 25 (1)Με επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος απο την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακο κα8εστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. (2) Η υπαγωγή σε αυτόν τον κωδικό ΣΟ υπόκειται στους όρους που θεσπίζουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις (3) Δεν επιβάλλεται ΑGR. (4)Ελάχιστος επιβαλλόμενος δασμός 2,2 Εcu/100 kg καθαρού βάρους (5) Υπόκεινται στις ρυθμίσεις ελάχιστης τιμής εισαγωγής που περιέχονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα. Παράρτημα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ β Ρυθμίσεις ελάχιστης τιμής εισαγωγής γιο ορισμένους μαλακούς καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση Ι. Ελάχιστες τιμές εισαγωγής καθορίζονται για κάθε περίοδο εμπορίας για τα ακόλουθα προϊόντα: 0810 20 10 Σμέουρα0810 30 10 Φραγκοστάφυλα μαύρα 0810 30 30 Φραγκοστάφυλα κόκκινα 0810 30 90 Άλλα0811 1090 Φράουλες ex 0811 20 19 Σμέουρα0811 20 31 Σμέουρα0811 20 39 Φραγκοστάφυλα μαύρα 0811 20 51 Φραγκοστάφυλα κόκκινα Οι ελάχιστες τιμές εισαγωγής καθορίζονται από την Κοινότητα μετά από διαβουλεύσεις με την Τσεχική Δημοκρατία λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη τιμών, τις εισαγόμενες ποσότητες και την εξέλιξη της αγοράς στην Κοινότητα. 2.Οι ελάχιστες τιμές εισαγωγής τηρούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: —για κάθε τρίμηνη περίοδο του έτους εμπορίας, ο μέσος όρος της αξίας μονάδας για κάθε προϊόν που αναγράφεται στην παράγραφο Ι και εισάγεται στην Κοινότητα δεν 8α είναι μικρότερος από την ελάχιστη τιμή εισαγωγής για το προϊόν αυτό, —κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε δεκαπενθημέρου, ο μέσος όρος της αξίας μονάδας για κάθε προϊόν που αναγράφεται στην παράγραφο Ι και εισάγεται στην Κοινότητα δεν θα είναι μικρότερος από το 90 °Ο της ελάχιστης τιμής εισαγωγής για το προϊόν αυτό, στο βαθμό που οι εισαγόμενες ποσότητες για αυτή την περίοδο δεν είναι μικρότερες από το 4 % των συνηθισμένων ετήσιων εισαγωγών. 3.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς ένα από αυτά τα κριτήρια, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα που θα διασφαλίζουν την τήρηση της ελάχιστης τιμής εισαγωγής για κάθε αποστολή του εν λόγω προϊόντος που εισάγεται από την Τσεχική Δημοκρατία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Ρυθμίσεις για τις εισαγωγές ζώντων βοοειδών στην Κοινότητα 1.Σε περίπτωση που ο αριθμός των ζώων που καθορίζεται στα πλαίσια των ρυθμίσεων ισολογισμού που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αρι3. 805/68, είναι μικρότερος από μια ποσότητα αναφοράς, μια σφαιρική δασμολογική ποσόστωση ίση με τη διαφορά μεταξύ της ποσότητας αναφοράς και του αριθμού των ζώων που καθορίζονται από τις ρυθμίσεις ισολογισμού θα ανοίξει για τις εισαγωγές αχό την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία και Σλοβάκικη Δημοκρατία.Η ποσότητα αναφοράς θα είναι: — 217 800 το 1992, — 237 600 το 1993, — 257 400 το 1994, — 277 200 το 1995. — 297 000 το 1996. Ο μειωμένος δασμός που επιβάλλεται στα ζώα μέσα στα πλαίσια αυτής της ποσόστωσης καθορίζεται στο 25 % του πλήρους ποσού του δασμού. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται σε ζώντα βοοειδή για πάχυνση ή για σφαγή με ζωντανό βάρος όχι μικρότερο των 160 κιλών και όχι μεγαλύτερο των 300 κιλών. 2.Σε περίπτωση που οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι εισαγωγές εντός της Κοινότητας μπορεί να ξεπεράσουν τις 425 000 κεφαλές για οποιοδήποτε δεδομένο έτος, η Κοινότητα δύναται να λάβει διασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος που παρέχεται από τη συμφωνία. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, οι εισαγωγές ζώντων βοοειδών που δεν καλύπτονται αχό τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραρο 1 θα περιορίζονται σε νεαρού; μόσχους με ζωντανό βάρος όχι μεγαλύτερο των 80 κιλών. Αυτές οι εισαγωγές θα υπόκεινται σε καθεστώς διαχείρισης, ώστε να διασφαλιστεί ο τακτικός εφοδιασμό; κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΧΙΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙΣΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 21ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ(1) Οι ποσότητες οι εισαγόμενες υπό τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό, εκτός των κωδικών 0104 και 0204, υπόκεινται σε μείωση των εισαγωγικών εισφορών και δασμών κατά 20 % από 1ης Μαρτίου 1992, 40 % από 1ης Ιανουαρίου 1993 και 60 % από 1ης Ιανουαρίου 1993. Οι ποσότητες σε τόνους, για το έτος 3, ισχύουν από 1ης Ιουλίου 1993 μέχρι 30 Ιουνίου 1994. Οι εισαχθείσες πριν την 1η Ιουλίου 1993 ποσότητες καθ υπέρβαση, του 50 % των ποσοτήτων για το έτος 2 αφαιρούνται από την ποσότητα του έτους 3· Οι ποσότητες σε τόνους, για τα έτη 4 και 5 αντιστοίχως, ισχύουν από 1ης Ιουλίου 1994 μέχρι 30 Ιουνίου 1995 και από 1ης Ιουλίου 1995 μέχρι 30 Ιουνίου 1996, αντιστοίχως. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Εμπορευμάτων 0201 0202 Κρέατα βοοειδών, νωπά, διατηρημέναμε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (4) 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90. Προβατοειδή ή αιγοειδή (2) 0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών(2)(5)ΚωδικόςΣΟ Περιγραφή Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 ΈτοςΠοσότητα (σετόνους) 0103 92 19 0203 11 10 0203 21 10 0203 12 0203 22 0203 19 55 0203 29 55 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 59 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 59 Ζώντα χοιροειδή, κατοικίδια Κρέατα κατοικίδιων χοιροειδών 0207 10 11 0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90 Σφάγια κοτόπουλων νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 0207 39 21 0207 41 41 0207 39 23 0207 41 51 Τεμάχια κοτόπουλων 0207 39 11 0207 41 10 Τεμάχια χωρίς κόκκαλα κοτόπουλων 0207 22 10 0207 22 90 0207 39 31 0207 39 41 0207 42 10 0207 42 41 Γάλοι 0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91 Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη Πλήρες γάλα σε σκόνη Πλήρες γάλα σε σκόνη 0405 00 1 1 0405 00 19 Βούτυρο ex 0406 40 00 ex 0406 90 Νiνa Μοraνsky blοk, Ρrimatοr, Οtaνa Jaνοr, Uzeny blο k, Κashkaνal Αkawi, lstambul, Jadel, Ηermelin, Οstepek, Κοliba, Ιnονec 0407 00 Λυγά πουλερικών με το τσόφλι 0408 11 10 0408 19 11 0408 19 19 Κρόκοι αυγών,αποξηραμένοι(6) Κρόκοι αυγών, σε υγρή κατάσταση (6) Κρόκοι αυγών,κατεψυγμένοι (6) 0408 91 10 0408 99 10 Κρόκοι αυγών,άλλοι, αποξηραμένοι (7) Άλλοι, μη αποξηραμένοι1003 00 20 Κριθάρι για βυνοποιία 1101 00 00 Άλευρο σιταριού ΚωδικόςΣΟ Περιγραφή Εμπορευμάτων 1107 10 99 Βύνη, μη καβουρντισμένη άλλη από σιταριού 1602 41 10 Χοιρομέρια κατοικιδίων χοιροειδών 1602 42 10 Ωμοπλάτες κατοικιδίων χοιροειδών 1602 49 Άλλα, από κατοικίδια χοιροειδή 1210 Κώνοι λυκίσκου Ποσότητα Δασμός (1) Με την επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ΕΧ ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. (2) Οι όροι που καθορίζονται στη συμφωνία του 1982 μεταξύ της Ε0Κ και της ΤΣΟΔ για το εμπόριο στον τομέα του πρόβειου και του αίγειου κρέατος, όπως συμπληρώνονται από τη συμφωνία του 1990, εφαρμόζονται με εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της συμφωνίας του 1982 που θα αντικατασταθούν από τα προϊόντα και τις ποσότητες αυτού του παραρτήματος . (3)Εκτός από το φιλέτο που αναφέρεται μόνο του. (4)Σε περίπτωση που η Τσεχική Δημοκρατία κατά τη διάρκεια ενός έτους λάβει κοινοτική οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια τριγωνικών συναλλαγών για εξαγωγή του προϊόντος αυτού προς την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλες χώρες εκτός της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση από την Ομάδα των 24, η ποσόστωση αυτού του προϊόντος μειώνεται κατά την ποσότητα αυτών των ενισχυομένων εξαγωγών για το εν λόγω έτος. Εντούτοις η ποσόστωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1.850 τόνους. (5)Σε περίπτωση που η Τσεχική Δημοκρατία κατά τη διάρκεια ενός έτους λάβει κοινοτική οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια τριγωνικών συναλλαγών για εξαγωγή του προϊόντος αυτού προς την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλες χώρες εκτός της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση από την Ομάδα των 24, η ποσόστωση αυτού του προϊόντος μειώνεται κατά την ποσότητα αυτών των ενισχυομένων εξαγωγών για το εν λόγω έτος. Εντούτοις, η ποσόστωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 265 τόνους. (6) Ισοδύναμο κρόκου σε υγρή κατάσταση : 1 κιλό αποξηραμένου κρόκου = 2,12 κιλά κρόκου σε υγρή κατάσταση. (7)Ισοδύναμο σε υγρή κατάσταση : 1 κιλό αποξηραμένου αυγού = 3,9 κιλά αυγού σε υγρή κατάσταση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 (1) Τα ακόλουθα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που εισάγονται στην Τσέχικη Δημοκρατία υπόκεινται στις παραχωρήσεις που παρατίθενται κατωτέρω. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 0203 19 55 Κρέατα χοιροειδών ex 0402 Γάλα σε σκόνη 0403 10 02 0403 10 04 0403 10 06 Ο403 10 12 0403 10 14 0403 10 16 0403 10 22 0403 10 24 0403 10 26 0403 10 32 0403 10 34 0403 10 36 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 9063 0403 90 69 Γιαούρτια 0405 00 Βούτυρο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 0406 10 Τυριά νωπά 0406 20 Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη 0406 30 39 Τυριά λιωμένα 0406 40 00 Τυριά με πράσινα στίγματα 0406 90 23 Εdam 0406 90 31 Φέτα από γάλα πρόβειο 0406 90 33 Φέτα άλλη 0406 90 35 Κεφαλοτύρι 0406 90 63 Fiοre Sardο, Ρecοrinο 0406 90 73 Ρrονοlοne 0406 90 75 Αsiagο, κ.λ.π.0406 90 77 Danbο, Κ.λ.π.0406 90 81 Cantal, κ.λ.π.0406 90 85 Κεφαλογραβιέρα, κασέριex 0406 90 89 Βrie, Camembart 0408 1 1 Αυγά πτηνών, κρόκοιαυγών αποξηραμενοι 0408 91 Αυγά πτηνών αποξηραμένα 0504 00 00 Έντερα, κύστεις κ.λ.π. 0602 20 Δένδρα, χαμόδενδρα δενδρύλλια, θάμνοι, 0602 30 00 Ροδόδενδρα και αζαλέες 0602 40 Τριανταφυλλιές 0602 91 00 Λευκό μανιταριών 0603 10 11 Τριαντάφυλλα 0603 10 13 Γαρύφαλλα 0603 10 21 Γλαδιόλες 0603 10 25 Χρυσάνθεμα 0603 10 29 Άλλα 0701 10 00 Πατάτες για σπορά 0701 90 Πατάτες άλλες ex 0702 00 Ντομάτες νωπές Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 0704 10 10 Κουνουπίδια και μπρόκολα 0704 10 90 Κουνουπίδια και μπρόκολα(3) 0704 90 10 Κράμβες λευκές και κόκκινες (3) 0704 90 90 Αλλες 0705 1 1 10 Μαρούλια και ραδίκια 0708 90 00 Λαχανικά λοβοφόρα 0709 20 00 Σπαράγγια 0709 51 90 Μανιτάρια, άλλα (3) 0709 60 10 Γλυκοπιπεριές 0709 60 99 Αλλα 0709 90 10 Σαλατικά άλλα από μαρούλια και ραδίκια (3) 0710 21 00 Μπιζέλια κατεψυγμένα (3) 0710 90 00 Μείγματα λαχανικών κατεψυγμένα 0802 11 90 Αμύγδαλα με κέλυφος, άλλο 0802 12 Αμύγδαλα χωρίς κέλυφος 0802 22 Φουντούκια, χωρίς κέλυφος 0802 40 00 Κάστανα 0802 90 50 Καρποί κουκουναριάς 0804 20 Σύκα 0804 40 Αχλάδια της ποικιλίας aνcc its 0805 10 Πορτοκάλια 0805 20 Μανταρίνια κ.λ.π. 0805 30 10 Λεμόνια 0806 10 15 Επιτραπέζια σταφύλια (3) 0806 20 Εταφίδες 0807 10 10 •Καρπούζια 0808 10 31 Gοlden Deliciοus (3) 0808 10 33 Granny Smith 0808 10 39 Άλλα 0809 10 00 Βερύκοκκα (3) 0809 20 40 Κεράσια, άλλα (3) 0809 30 Ροδάκινα 0809 40 11 Δαμάσκηνα (3) 08 10 90 Αλλα νωπά φρούτα 0813 Καρποί αποξεραμένοι, άλλοι 08 14 00 00 Φλούδες εσπεριδοειδών, κ.λ.π. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 0904 20 Καρποί Capsicum10 00 Σιτάρι σκληρό1005 10 Καλαμπόκι για σπορά 1005 90 00 Καλαμπόκι άλλο 1006 30 Ρύζι 1202 10 Αράπικα φυστίκια, με κέλυφος 1202 20 Χωρίς κέλυφος 1207 50 Σπόροι σιναπιού1211 90 Φυτά, άλλα 1212 10 99 Χαρούπια για σπορά, άλλα 1507 10 90 Ακατέργαστο σογιέλαιο, άλλα1507 90 90 Αλλο σογιέλαιο 1508 10 90 Αραχιδέλαιο, ακατέργαστο 1509 10 Ελαιόλαδο, παρθένο1509 90 00 Ελαιόλαδο, άλλο1512 11 91 Λάδι ηλιοτροπίου1512 19 91 Λάδι ηλιοτροπίου,άλλο1513 1 1 Λάδι κοκοφοίνικα,ακατέργαστο1513 19 Άλλο 1515 11 00 Λινέλαιο ακατέργαστο 1515 90 Άλλα σταθερά φυτικά λίπη και λάδια 1516 10 Ζωικά λίπη και λάδια 1516 20 Φυτικά λίπη και λάδια1601 00 91 Λουκάνικα και σαλάμια ξερά00 99 Άλλα λουκάνικα ψημένα ex 1602 20 90 1602 41 10 Συκώτια φουά-γκρά. Διάφορα μεγέθη Χοιρομέρι και τεμάχια κατοικιδίων χοιροειδών 1602 42 10 Ωμοπλάτες και τεμάχια κατοικιδίων χοιροειδών ex 1602 49 19 Luncheοn meat 1602 49 30 Άλλα κρέατα στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα 1602 50 Παρασκευάσματα και κονσέρβες βοοειδών Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 2002 10 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες 2002 90 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες 2005 60 Σπαράγγια 2005 70 00 Ελιές παρασκευασμένες ή σε κονσέρβα 2005 90 50 Αγκινάρες 2005 90 90 Άλλα 2008 30 Εσπεριδοειδή 2008 50 Βερίκοκα 2008 70 Ροδάκινα 2008 92 Μείγματα φρούτων 2009 11 Χυμός πορτοκαλιού κατεψυγμένος 2009 19 Χυμός πορτοκαλιού, άλλος 2009 20 Χυμοί γκρέιπ-φρούτ 2009)0 Χυμοί άλλων εσπεριδοειδών 2009 60 Χυμοί σταφυλιών 2009 70 Χύμοι μήλων 2303 10 Κατάλοιπα αμυλοποιίας 2)04 00 00 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα 2)07 00 Οινολάσπες 2)09 90 Παρασκευάσματα για διατροφή ζώων 2401 Καπνά ακατέργαστα (1) Με την επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία , και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτηματος απο την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. (2) Θα αναθεωρηθεί το 1993 (3) Ο δασμός εφαρμόζεται στο προϊόν εποχής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΧV Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθροΚωδικός ΣΟ Περιγραφή Δασμό; Η 0301 99 19 Αλλα ζωντανά ψάρια του γλυκού νερού ατελώς 0302 70 00 Συκώτια και αυγά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ατελώς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙVa ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Τίτλος ΙV, Κεφάλαιο ΙΙ) Ορισμοί:Χρηματοοικονομική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία χρηματοοικονομικής φύσεως που προσφέρεται από παρέχοντα χρηματοοικονομική υπηρεσία ενός συμβαλλομένου μέρους. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις κάτωθι δραστηριότητες : Α.Όλες τις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς με αυτές 1.Άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης) (0ζωής (Π)εκτός ζωής 2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση 3.Ασφαλιστική διαμεσολάβηση όπως μεσιτεία και πρακτόρευση 4.Υπηρεσίες βοηθητικές για την ασφάλιση, όπως υπηρεσίες παροχής συμβουλών, εμπειρογνωμοσύνης, εκτίμησης κινδύνου και διευθέτησης αποζημιώσεων. Β.Τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλίσεων) 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό. 2.Δανειοδοτήσεις παντός τύπου που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων καταναλωτικές πιστώσεις, ενυπόθηκες πιστώσεις, πρακτόρευση και χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 4.Ολες τις υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές, τραπεζικές επιταγές. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Εμπορία για λογαριασμό πελατών είτε στο χρηματιστήριο είτε στην εξωχρηματιστηριακή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των παρακάτω: 1)μέσα της χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, κλπ) (β) ξένο συνάλλαγμα 2)παράγωγα προϊόντα που συμπεριλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις και πράξεις με δικαίωμα επιλογής, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές (δ) μέσα συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων που συμπεριλαμβάνουν προϊόντα όπως swaps, συμφωνίες προθεσμιακών τιμών κλπ (ε) κινητές αξίες 3)άλλα εμπορεύσιμα μέσα και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρυσού ή αργύρου. 7.Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της έκδοσης και της πρακτόρευσης (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και παροχή υπηρεσιών με τέτοιου είδους εκδόσεις. 8.Χρηματομεσιτεία9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση άμεσης ρευστότητας ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 10.Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων, παράγωγων προϊόντων και άλλων εμπορεύσιμων μέσων. 11.Συμβουλευτική διαμεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 10 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων της μελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και παροχής συμβουλών για τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συμβουλών για τις αγορές και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιριών. 12. Παροχή και μεταφορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοοοικονομικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι ακόλουθες δραστηριότητες: 1)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. 2)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή δημόσιους οργανισμούς για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους παρέχοντες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ανταγωνισμό με τέτοιου είδους δημόσιους φορείς. 3)Δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμκού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους παρέχοντες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ανταγωνισμό με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Άρθρο 45, παράγραφος 1 (ί) και παράγραφος 5 και άρθρο 51 (ϊ)) παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού και αμυντικού υλικού, παραγωγή χάλυβα, απόκτηση μέσω της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης κρατικών στοιχείων ενεργητικού, κτήση, χρήση, πώληση και μίσθωση ακινήτου περιουσίας, δραστηριότητες εμπορίας και πρακτόρευσης ακινήτου περιουσίας και φυσικών πόρων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙγ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρο 45, παράγραφοι 5 και 6) απόκτηση και πώληση φυσικών πόρων, απόκτηση και πώληση γεωργικών γαιών και δασών, πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία και κτίρια. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙΗ παράγραφος 2 του άρθρου 67 αφορά την ακόλουθη πολυμερή σύμβαση : Πρωτόκολλο σχετικό με τη Συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη διεθνή κατάθεση των σημάτων (Μαδρίτη 1989)Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει ότι η παράγραφος 2 του άρθρου θα εφαρμόζεται και σε άλλες πολυμερείς συμβάσεις.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία την οποία αποδίδουν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις παρακάτω πολυμερείς συμβάσεις: Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη Παρισίων 1971). Διεθνής Σύμβαση για την προστασία Εκτελεστών, Παραγωγών φωνογραφικών δίσκων και Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών (Ρώμης 1961), Σύμβαση Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης 1967. τροποποιημένη 1979), Συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με διεθνή καταχώρηση των σημάτων (Πράξη της Στοκχολόμης του 1967, όπως τροποποιήθηκε το 1979), Συμφωνία της Νίκαιας σχετικά με τη Διεθνή Ταξινόμηση Αγαθών και Υπηρεσιών, με στόχο την καταχώρηση των σημάτων (Γενεύη 1977, τροποποιημένη 1979), Συνθήκη της Βουδαπέστης για τη Διεθνή Αναγνώριση της Κατάθεσης Μικρο-οργανισμών με στόχο τις Διαδικασίες Ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιημένη το 1980), Συνθήκη Συνεργασίας Ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, τροπολογία 1979, και τροποποίηση το 1984). 4.Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος παραρτήματος και των διατάξεων του άρθρου 76, παράγραφος 1 σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, συμβαλλόμενα μέρη είναι η Τσεχική Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τα κράτη μέλη, το καθένα στο βαθμό που είναι αντιστοίχως αρμόδιο για θέματα βιομηχανικής, πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, που καλύπτονται από τις αυτές συμβάσεις ή από το άρθρο 76 παράγραφο 1. 5.Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και οι διατάξεις του άρθρου 76, παράγραφος 1 σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία δεν προδικάζουν τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Οικονομκής Κοινότητας και των κρατών μελών της σε θέματα βιομηχανικής πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 1 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΑΧ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 3 ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΟΚ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 6 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 7 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 8 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 1 ΠΑ ΤΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας (η Συμφωνία) Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (εφεξής κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, που μονογραφήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1992 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993, όσον αφορά τις ποσοτικές ρυθμίσεις, καθώς και στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 - 63) της συνδυασμένης ονοματολογίας της Κοινότητας και, αντίστοιχα, του δασμολογίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, όσον αφορά τα δασμολογικά θέματα. Άρθρο 21.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 - 63) της συνδυασμένης ονοματολογίας, καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας, μειώνονται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας, κατά Ίσα ετήσια ποσά, ώστε να καταργηθούν έξι έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, ως εξής : κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας στα πέντε έβδομα του βασικού δασμού, κατά την έναρξη του τρίτου έτους στα τέσσερα έβδομα του βασικού δασμού, κατά την έναρξη του τέταρτου έτους στα τρία έβδομα του βασικού δασμού, κατά την έναρξη του πέμπτου έτους στα δύο έβδομα του βασικού δασμού, κατά την έναρξη του έκτου έτους οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται. •2.Οι δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις άμεσες εισαγωγές στην Τσεχική Δημοκρατία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 - 63) του δασμολογίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας, προοδευτικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της συμφωνίας αυτής. 3.Οι δασμολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις επανεισαγωγές στην Κοινότητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που υπάγονται στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 636/82 του Συμβουλίου και έχουν κατασκευαστεί ή υποστεί μεταποίηση ή επεξεργασία στην Τσεχική Δημοκρατία, καταργούνται την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. 4.Οι διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 13 της συμφωνίας εφαρμόζονται στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των μερών. Άρθρο 3 Από την 1η Ιανουαρίου 1993, οι ποσοτικές ρυθμίσεις και άλλα σχετικά θέματα που αφορούν τις εξαγωγές στην Κοινότητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας και καταγωγής Κοινότητας στην Τσεχική Δημοκρατία, διέπονται από το πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας που μονογραφήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1992 και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των συμφωνηθέντων πρακτικών αριθ. 5, όπως τροποποιήθηκαν από το Πρόσθετο πρωτόκολλο για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας που μονογραφήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1993. Άρθρο 4 Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας δεν επιβάλλονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, εκτός από αυτά που προβλέπονται στη Συμφωνία και τα πρωτόκολλά της. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΚΑΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ) Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης ΕΚΑΧ, όπως ορίζονται στο κοινό δασμολόγιο (*). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΠροϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ Άρθρο 2(1)Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : 1)κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, 2)περαιτέρω μειώσεις στο 60 %, 40 %, 20 % και 0 % του βασικού δασμού πραγματοποιούνται κατά την έναρξη του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου έτους, αντίστοιχα, από την έναρξη. ισχύος της συμφωνίας. Άρθρο 3 Οι δασμοί που εφαρμόζονται στην Τσεχική Δημοκρατία επί των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : 1)για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα | του παρόντος πρωτοκόλλου, οι δασμοί καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, 2)για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα || του παρόντος πρωτοκόλλου, οι δασμοί μειώνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της συμφωνίας, 3)για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου, οι δασμοί μειώνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 της συμφωνίας. Άρθρο 4Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας καθώς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Τσεχική Δημοκρατία προϊόντων χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καθώς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Προϊόντα άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ Άρθρο 5 Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας καταργούνται το αργότερο ένα έτος μετά την εναρξη ισχύος της συμφωνίας, με εξαίρεση εκείνους που αφορούν τα προϊόντα και τις περιοχές που περιγράφονται στο παράρτημα ΙV, οι οποίοι καταργούνται το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Άρθρο 6 Τα προϊόντα άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, εισάγονται στην Τσεχικη Δημοκρατία με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Άρθρο 71.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων άνθρακα που καλύπτονται απο τη συνθήκη ΕΚΑΧ, καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας καταργούνται το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με εξαίρεση εκείνους που αφορούν τα προϊόντα και τις περιοχές που περιγράφονται στο παράρτημα ΙV, οι οποίοι καταργούνται το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών στην Τσεχική Δημοκρατία προϊόντων άνθρακα, καταγωγής Κοινότητας, καθώς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 της συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κοινές διατάξεις Άρθρο 8Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της συμφωνίας, εφόσον ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας τα εξής : (0όλες οι ρυθμίσεις συνεργασίας ή συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές επιχειρήσεων, που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα την πρόληψη, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, (ii)η κατάχρηση, εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων δεσπόζουσας θέσης στα εδάφη της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας στο σύνολο της ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, (iii)οι κρατικές ενισχύσεις με οποιαδήποτε μορφή, με εξαίρεση τις παρεκκλίσεις που επιτρέπονται κατ εφαρμογή της συνθήκης ΕΚΑΧ. 2.Κάθε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 65 και 66 της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚΑΧ, του άρθρου 85 της Συνθήκης ΕΟΚ και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, περιλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης οφείλει να θεσπίσει, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τους αναγκαίους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 σημείο iii), η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί, κατ εξαίρεση, να χορηγεί, όσον αφορά τα προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, κρατικές ενισχύσεις για αναδιάρθρωση, υπό τον όρο ότι: οδηγεί στη βιωσιμότητα των αποδοτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο κανονικών συνθηκών της αγοράς στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, το ποσό και η ένταση τέτοιας βοήθειας περιορίζονται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την επίτευξη αυτών των στόχων και ότι η μείωση είναι προοδευτική, και το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συνδέεται με τη συνολική ορθολογική διαχείριση και μείωση της παραγωγής στην Τσεχική Δημοκρατία. 5.Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων με συνεχή και πλήρη παροχή πληροφοριών προς το άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για το ύψος, την ένταση και το σκοπό της ενίσχυσης, καθώς και λεπτομερούς σχεδίου της αναδιάρθρωσης. 6.Σε περίπτωση που η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία πιστεύουν ότι κάποια συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τους όρους της παραγράφου 1, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 4, και ότι δεν υπάρχει κατάλληλη αντιμετώπιση αυτής σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες και αν η πρακτική αυτή θίγει ή απειλεί να θίξει τα συμφέροντα του άλλου μέρους ή να προκαλέσει υλική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία αυτού, το θιγόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αν δεν βρεθεί λύση μέσω διαβουλεύσεων, οι οποίες διαρκούν τουλάχιστον 30 εργάσιμες ημέρες. Οι διαβουλεύσεις αυτές αρχίζουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κατετέθει επισήμως αίτηση. Σε περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1 σημείο iii, αυτά τα κατάλληλα μέτρα μπορεί να καλύπτουν μόνο μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου και σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο αυτής και εφαρμόζονται από τα μέλη. Άρθρο 9 Οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 της συμφωνίας εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ των εταίρων όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ. Άρθρο 10 Τα μέρη συμφωνούν ότι, μεταξύ των ειδικών οργάνων που θα συσταθούν από το Συμβούλιο Σύνδεσης, θα πρέπει να βρίσκεται μία Ομάδα επαφών, η οποία θα συζητά σχετικά με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Υποσημείωση 1 του Πρωτοκόλλου 2 Από την 1η Ιουνίου 1993 έως την 31η Δεκεμβρίου 1995, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Αποφάσεων 1/93(C) και 1/93(S) της Κοινής Επιτροπής, σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Κοινότητας και της ΤΣΟΔ που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991, όπως τροποποιήθηκε από τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα που υπεγράφησαν στις..............1993 μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας και μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L .... της......1993, σελίδα ...). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΚατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του Πρωτοκόλλου CΝ Cοde ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ Κατάλογος των προϊόντωνπου προβλέπονταιστο άρθροπαράγραφος2 του Πρωτοκόλλουκαι. δασμοίεφαομοστέου πριντην έναρξηισχύος της Συμφωνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος του Πρωτοκόλλου και δασμοί εφαρμοστέοι πριν την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας________ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Προϊόντα και περιοχές που αναφέρονται ως εξαιρέσεις στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου ΕΚΑΧ ΠροϊόνταΠροϊόντα που αναγράφονται υπό τον τίτλο προϊόντα άνθρακα του παραρτήματος Ι της συνθήκης ΕΚΑΧ, όπως προσδιορίζονται στο κοινό δασμολόγιο (1). ΠεριοχέςΌλες οι περιοχές : - της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, - του Βασιλείου της Ισπανίας. (1) ΕΕ αριθ. L 247, της 10.9.1990. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3 για το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης ΕΟΚ Άρθρο 1 Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές κόστους των γεωργικών προϊόντων που ενσωματώνονται σε ορισμένα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η συμφωνία δεν εμποδίζει: την είσπραξη, κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα, γεωργικού στοιχείου περιλαμβανομένου στην τελωνειακή επιβάρυνση, την εφαρμογή εσωτερικών μέτρων αντιστάθμισης των διαφορών τιμών που προκύπτουν από την εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής, την εφαρμογή μέτρων κατά την εξαγωγή. Άρθρο 21.Το γεωργικό στοιχείο της τελωνειακής επιβάρυνσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 μπορεί να λάβει τη μορφή μεταβλητού στοιχείου, κατ αποκοπήν ποσού ή δασμού κατ αξία. Το στοιχείο αυτό περιορίζεται στις ποσότητες γεωργικών πρώτων υλών που ενσωματώνονται. 2.Για τον καθορισμό του γεωργικού στοιχείου της είσπραξης, λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα που θεσπίζονται κατ εφαρμογή του άρθρου 21 της συμφωνίας. 3.Η εφαρμογή των μέτρων κατά την εξαγωγή περιορίζεται στα μέτρα που λαμβάνονται έναντι κάθε τρίτης χώρας στη συμφωνία. 4.Η μη γεωργική συνιστώσα της επιβάρυνσης μειώνεται προοδευτικά, σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο. Άρθρο 31.Η επιβάρυνση κατά την εισαγωγή που εφαρμόζεται στην Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας, που αναφέρονται στον πίνακα 1, μειώνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται σ αυτόν. 2.Τα μεταβλητά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 μπορούν να μετατρέπονται σε άλλη μορφή επιβάρυνσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Άρθρο 41.Η Τσεχική Δημοκρατία καθορίζει το γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, πριν από την 1η Ιουλίου 1994. Το μη γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης καθορίζεται με αφαίρεση από την επιβάρυνση, που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1992, του γεωργικού στοιχείου της επιβάρυνσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 2.Το γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το δασμό που προκύπτει εφαρμόζοντας, στις ποσότητες γεωργικών προϊόντων που θεωρείται ότι υπέστησαν επεξεργασία, τους δασμούς που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Τσεχική Δημοκρατία των εν λόγω γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας. 3.Το γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης μπορεί να λάβει μία από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. Αυτό μπορεί να μετατρέπεται αργότερα σε άλλη μορφή επιβάρυνσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, προκειμένου να ληφθούν, ιδίως, υπόψη οι αλλαγές της γεωργικής πολιτκής της Τσεχικής Δημοκρατίας. Άρθρο 51.Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994, η Τσεχική Δημοκρατία επιβάλλει στα εισαγόμενα προϊόντα που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος τους δασμούς που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1992. 2.Από την 1η Ιανουαρίου 1995, το μη γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4, μειώνεται σύμφωνα με το ρυθμό που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος. Οι δασμοί που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1995 καθορίζονται οριστικά από το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1. Άρθρο 61.Η Τσεχική Δημοκρατία ανακοινώνει στο Συμβούλιο Σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 104 της συμφωνίας, πριν από την 1η Οκτωβρίου 1994, τα γεωργικά στοιχεία της επιβάρυνσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 το Συμβούλιο Σύνδεσης, αφού εξετάσει τα στοιχεία αυτά, καθορίζει τους οριστικούς δασμούς που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1995. 2.Κατά τη λήξη του πρώτου σταδίου της μεταβατικής περιόδου, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τη δυνατότητα αντικατάστασης του γεωργικού στοιχείου της επιβάρυνσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, με εξισωτικά ποσά που υπολογίζονται, αφενός, βάσει των ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων που πράγματι υπέστησαν επεξεργασία και, αφετέρου, βάσει των πραγματικών διαφορών μεταξύ των επιπέδων τιμών των βασικών γεωργικών προϊόντων καθενός μέρους. Σ αυτήν την περίπτωση, καταρτίζει την κατάσταση των εμπορευμάτων που υποβάλονται σ αυτά τα ποσά, καθώς και την κατάσταση των βασικών γεωργικών προϊόντων. 3.Το Σύμβουλο Σύνδεσης μπορεί, επίσης, να εξετάσει την επέκταση του καταλόγου των εμπορευμάτων που υπόκεινται στο παρόν πρωτόκολλο. Θεσπίζει, σ αυτήν την περίπτωση, τις αναγκαίες διατάξεις που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα αυτά. 4.Η Τσεχική Δημοκρατία και η Κοινότητα ανακοινώνουν μεταξύ τους τα επίπεδα τιμών των βασικών γεωργικών προϊόντων που λαμβάνονται υπόψη για την αντιστάθμιση των τιμών, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος πρωτοκόλλου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠίνακας 1: Δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα εμπορευμάτων καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας Δασμολογικός συντελεστής Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Βασικός Θέση σε ισχύ Μετά ένα έτος Τελικός Εφαρμοστέος τα επόμενα έτη (*) (Ι) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου: 0403 10 Γιαούρτια: 0403 10 51 έως 99 Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου 13 + ΜΟΒ 6,5 +ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 1 0403 90 Άλλα 0403 90 71 έως 99 Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου 13 +ΜΟΒ 6,5 +ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 1 1517 Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα αχό τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματα τους της κλάσης 1516: 1517 10 Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης 1517 10 10 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15°/ο 13 + ΜΟΒ 6,5 +ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 1 1517 90 Αλλα: 1517 90 10 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15% 13 + ΜΟΒ 6,5 +ΜΟΒ 0+ΜΟΒ 0 + ΜΟΒ 1 1704 Ζαχαρώδη προΐόνταχωρίς κακάο(στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα): 1704 10 Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: 1704 1011 και 19 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) 2 +ΜΟΒ ΜΑΧ 23 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 23 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 23 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 23 0 1704 1091 και 99 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέταισε ζαχαρόζη) 2 +ΜΟΒ ΜΑΧ 18 0+ΜΟΒ ΜΑΧ 18 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 23 0 + ΜΟΒ ΜΑΧ 18 0 Αυτή τη στιγμή αναφέρεται στον αριθμό των ετών μετά το πέρας των οποίων θα εφαρμόζεται ο τελικός δασμολογικός συντελεστής 1704 90 10 Εκχύλισμα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάροςπερισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών 17049030 Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα» 1704 90 51 Αλλο 1803 Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη 1804 00 00 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 1805 00 00 Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο: 1806 10 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: 1806 10 10 Που δενπεριέχει ζαχαρόζηή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65 °/ο ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημενο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη: Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει λιγότερο του 5 % κατά βάρος (στην οποία περιλαμβάνεταικαι το ιμβερτοποιημενο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη: Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόλη; Άλλα Αλλα: Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόλης Αλλα 1806 10 30 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημενοζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80% Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόζης Αλλα¦ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένοζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετριέται επίσης σε ζαχαροζη ίσης ή ανώτερης του 80 % Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχορόζης Άλλα 180620 Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg: 1806 20 10 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 °/ο 1806 20 30 Ολική; περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 <Μ) και κατώτερης του 31% Άλλα: 1866 20 5Ο Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάουίσης ή ανώτερης του 18% 1806 20 70 Παρασκευάσματα σοκολάταςγάλακτος σε κόκκους (chοcοlatemilk crumb) 1806 20 90 Άλλα Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους: 180631 Παραγεμισμένα 1806 32 Μη παραγεμισμένα 1806 90 -Άλλα: 1806 90 11 έως 39 Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα 1806 90 50 Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν χαραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο 18069060 Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο: Σεάμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg Αλλοι 1806 9070 Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο 1806 90 90 Αλλα 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφή: από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 1901 1000 Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 1901 20 Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905 1901 90 Αλλα: Εκχυλίσματα βύνης: 190190 11 Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος 1901 90 19 Αλλα 1901 90 90 Αλλα: Παρασκευάσματα με βάση τα άλευρα οσπρίων που παρουσιάζονται με μορφή δίσκωναποξεραμένης στον ήλιο ζύμης, γνωστά ως «papad»: Αλλα 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες. λαζάνια, gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο: -Ζυμαρικά ενγένει, όχιψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα: 1902 11 Που περιέχουν αυγά 1902 19 Άλλα 190220 Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα): 1902 20 91 έως 99 Αλλα 1902 30 Άλλα ζυμαρικά εν γένει 1902 40 Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους): 1902 40 10 Μη παρασκευασμένο 1902 40 90 Άλλο 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές: Από άμυλο πατατών Άλλα 1904 Προϊόντα με δάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)).Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημέναή αλλιώς,παρασκευασμένα: 1904 10 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη 1904 90 Άλλα: Ρύζι Άλλο 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Οστες, κάψουλες κενές τον τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα: 1905 10 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Κnackebrοt» 1905 20 Ψωμί με καρυκεύματα ex 1905 30 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκοφρες και γκοφρέτες: 1905 30 11 έως 59 και 99 Αλλα: Γκοφρες και γκοφρέτες: 1905 3091 Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι 1905 40 Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα » 1905 90 Άλλα: 1905 90 10 Ψωμί άζυμο (mazοth) 1905 9020 Οστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Αλλα: 1905 90 30 Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνουν, κάθε μία, 5%κατά βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή κατάσταση 1905 9040 Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 % 1905 90 45 και 55 Μπισκότα. Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα Αλλα: 1905 90 60 Με προσθήκη γλυκαντικών 1905 9090 Αλλα 2101 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: 2101 1Ο Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ: Παρασκευάσματα: 2101 10 99 Αλλα 2101 20 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ: 2101 20 10 Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτείνες γάλακτος ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότροτου 2,5%πρωτείνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους: Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ Άλλα 2101 20 90 Άλλα 2101 30 Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ: 2101 30 11 Κιχώριο φρυγμένο 2101 30 19 Άλλα Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένουκιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ: 2101 30 91 φρυγμένου κιχωρίου 2101 30 99 Άλλα 2102 Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες: 2102 10 Ζύμες ενεργές: 2102 10 10 Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας) 2102 10 31 έως 39 Ζύμες αρτοποίησης 2102 10 90 Άλλες 2102 20 Ζύμες αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί: Ζύμες αδρανείς: 2102 20 11 Σε δισκία,κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει tο 1 kg 2102 30 00 Σκόνες για το φούσκωματης ζύμης, παρασκευασμένες 2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι αχό σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη: 2103 10 Σάλτσα σόγιας: Με βάση φυτικά έλαια Αλλη 2)03 20 Τοmatο ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας: Σάλτσες με βάση πολτό ντομάτας Αλλες 2)03 30 Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη: 2103 30 90 Μουστάρδα παρασκευασμένη 2103 90 Αλλα: 2103 90 90 Αλλα: Που περιέχουν ντομάτα: Με βάση tοmatο ketchup (κέτσαπ) Αλλα Αλλα: Με βάση φυτικά έλαια Άλλα 2104 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα: 2104 10 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα: Που περιέχουν ντομάτα Αλλα2104 20 00 Παρασκευάσματα διατροφήςσύνθετα, ομογενοποιημένα 2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο: 2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 2)06 10 Συμπυκνώματα πρωτεϊνώνκαι ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης: 2106 10 10 Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κά3ε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κά8ε είδους 2106 10 90 Άλλα 2106 90 Άλλα: 2106 90 10 Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» («fοndues») Άλλα: 2106 90 91 Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάδε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους: ex2106 9091 Υδρολύτες πρωτεϊνών,αυτολύτες ζύμης ex 2106 90 91 Άλλα 2106 90 99 Άλλα 2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009: 2202 10 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχανερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα 2202 90 Άλλα; 2202 90 10 Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντατων κλάσεων 0401 έως 0404: ex 2202 90 10 Που περιέχουν ζάχαρη (ζαχαρόζη ή ζάχαρη ιμβερτοποιημένη) 2202 90 91 έως 99 Αλλα 2203 Μπίρα αχό βύνη 2205 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμέναμε τηβοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών: 220310 Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 21 2205 10 10 Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% νοl 2205 10 90 Που έχουναποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % νοl 220590 Αλλα: 2205 90 10 Που έχουναποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% νοl 2205 9090 Που έχουναποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % νοl 2208 Αιθυλική αλκοόλημη μετουσιωμένη,με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % νοl. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών: 2208 10 00 Σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών: 2208 20 Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα: 2208 20 11 και 19 Που παρουσιάζονται σε δοχείαμε περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 Ι 2208 20 91 και 99 Που παρουσιάζονται σε δοχείαμε περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 21 2208 30 Ουίσκι: Ουίσκι Βοurbοn, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 30 11 Που δεν υπερβαίνει τα 21() () Η υπαγωγή στην υποδιάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που έχουν θεσπιστεί στις σχετικές κοινοτικές διατάζεις 2208 30 19 Που υπερβαίνει τα 21 Αλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 30 91 Που δεν υπερβαίνει τα 21 2208 30 99 Που υπερβαίνει τα 21 2208 40 Ρούμι και τάφια: 2208 40 10 Που παρουσιάζονταισε δοχείαμε περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 21 2208 40 90 Που παρουσιάζονταισε δοχείαμε περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 Ι 2208 50 Τζιν και τζινέβρα: Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 50 11 Που δεν υπερβαίνει τα 21 2208 50 19 Που υπερβαίνει τα 21 Τζινεβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 50 91 Που δεν υπερβαίνει τα 21 2208 50 99 Που υπερβαίνει τα 21 2208 90 Άλλα: Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 90 11 Που δεν υπερβαίνει τα 21 2208 90 19 Που υπερβαίνει τα 21 Βότκα με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 % νοΙ ή λιγότερο, αποστάγματα δαμάσκηνων, αχλαδιώνή κερασιών, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: Που δεν υπερβαίνει τα 21: 2208 90 31 Βότκα 2308 9033 Αποστάγματα δαμάσκηνων,αχλαδιών ή κερασιών 2208 90 39 Που υπερβαίνει τα 21: Άλλα αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: Που δεν υπερβαίνει τα 21: Αποστάγματα: 2208 90 51 2208 90 53 Άλλα Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: Που δεν υπερβαίνει τα 21: ex 2208 90 55 Λικέρ: Που περιέχουν αυγά ή κρόκους αυγών ή/και ζάχαρα (ζαχαρόζη ή ιμβερτοποιημένη ζάχαρη) ex 2208 90 59 Άλλα οινοπνευματώδη ποτά: Που περιέχουν αυγά ή κρόκους αυγών ή/και ζάχαρα (ζαχαρόζη ή ιμβερτοποιημένη ζάχαρη) Που υπερβαίνει τα 21: Αποστάγματα: 2208 90 71 2208 90 73 Άλλα ex 2208 90 79 Λικέρ και άλλαοινοπνευματώδη ποτά: Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο αχό 80% νοl, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 90 91 Που δεν υπερβαίνει τα 2 1: ex 2208 90 91 Άλλη ex 2208 9099 Άλλα: ex 2208 90 99 Άλλη Πίνακας 2: Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα Κωδικός Σ0 Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμολογικός συντελεστής Παρατηρήσεις 1.1.1992 31. 12. 1994 Έτη (Ι) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0403 10 Γιαούρτια: 0403 10 51 έως 99 Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου 10 10 2 0403 90 Άλλα: 0403 90 71 έως 99 Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου 30 30 3 1517 Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματα τους της κλάσης 1516: 1517 10 Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης: 1517 10 10 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 % 20 20 2 1517 90 Αλλα: 1517 90 10 Περιεκτικότητα: κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15% 20 20 2 1704 Ζαχαρώδη προϊόνταχωρίς κακάο(στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα): 1704 10 Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη: 1704 10 11 και 19 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) 25 25 1 1704 10 91 και 99 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέταισε ζαχαρόζη) 25 25 Ι90 10 Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάροςπερισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών 25 25 1 1704 90 30 Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα» 25 25 • 1 1704 90 51 έως 99 Άλλα 25 25 3 1803 Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη: 6 6 Ι 2 | 1804 00 00 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 1.5 1.5 ι ι 2 1805 00 00 Σκόνη κακάου, χωρίς προσ9ήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο: 1806 10 - Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: 1806 10 10 Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρη που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει λιγότερο του 5 % κατά βάρος (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη: Απλώς ζαχαρωμένομε προσθήκη ζαχαρόλής Αλλα Αλλα: Απλώς ζαχαρωμένομε προσθήκη ζαχαρόλης: Αλλα 1806)0 30 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένοζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη «ου μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80% Απλώς ζαχαρωμένομε προσθήκη ζαχαρόζης Άλλα 1806 10 90 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένοζάχαρο «ου μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης «ου μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80 %: Απλώς ζαχαρωμένομε προσθήκη ζαχαρόζης Αλλα 1806 20 Αλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg: 180620 10 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρες ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 % 1806 20 30 Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 31 % Άλλα: 1806 20 50 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18% 1806 20 70 Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chοcοlatemilk crumb) 1806 20 90 Άλλα Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους: 1806 31 Παραγεμισμένα 1806 32 Μη παραγεμισμένα 1806 90 - Άλλα: 1806 90 11 έως 39 Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα 180690 50 Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί αχό υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο 1806 90 60 Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο: Σε άμεσες συσκευασίεςκαθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1kg Άλλοι 1806 90 70 Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο 1806 90 90 Άλλα 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια,άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα τωνκλάσεωνμέχρι 0404, που δεν περιεχουν σκόνη κακάου ή περιεχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 1901 10 00 Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση: 1901 20 Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντωναρτοποιίας, ζαχαροχλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905 1901 90 Άλλα: Εκχυλίσματα βύνης: 1901 90 11 Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος 1901 90 19 Άλλα 1901 90 90 Άλλα: Παρασκευάσματα με βάση τα άλευρα οσπρίων που παρουσιάζονταιμε μορφή δίσκωναπεξεραμένης στον ήλιο ζύμης, γνωστά ως «Ρapad»: Άλλα 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστωκαι ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια.Αράπικο σιμιγδαλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο: Ζυμαρικά ενγένει, όχιψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα: 1902 11 Που περιέχουν αυγά 1902 19 Άλλα 1902 20 Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα): 1902 20 91 έως 99 Άλλα 1902 30 Άλλα ζυμαρικά εν γένει 1902 40 Αράπικο σιμιγδαλι (κους-κους): 1902 40 10 Μη παρασκευασμένο 1902 40 90 Άλλα 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής χαρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλλων ή με παρόμοιες μορφές: Από άμυλο πατατών Αλλα 1904 Προϊόντα με δάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [(π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)].Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους. προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: 1904 10 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη (με εξαίρεση το ρύζι — δασμός 0) 1904 90 Αλλα: 1904 90 10 Ρύζι 1904 90 90 Αλλα 1905 Προϊόντα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστωκαι με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες. ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα: 1905 10 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Κnackebrοt» 1905 20 Ψωμί με καρυκεύματα: 1905 30 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες: 1905 30 11 έως 59 και 99 Αλλα: Γκόφρες και γκοφρέτες: 1905 30 91 Αλατισμένες, παραγεμισμενες ή όχι 1905 40 Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα: 1905 90 Αλλα: 1905 90 10 Ψωμί άζυμο (mazοth) 905 90 20 Οστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλοκάθεείδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Αλλα:1905 90 30 Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρη και λιπαρές ύλεςπου δεν υπερβαίνουν, κάθεμία, 5%κατά βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή κατάσταση 1905 90 40 Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 % 1905 90 50 Μπισκότα. Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα Αλλα: 1905 90 60 Με προσθήκη γλυκαντικών matter 1905 90 90 Αλλα 2101 10 99 Άλλα 2101 20 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ: 2101 20 10 — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του l,5% λιπαρέ; ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτείνες γάλακτος, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους: Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ Άλλα 2101 20 90 — Άλλα 2101 30 Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ: 2101 30 11 Κιχώριο φρυγμένο 2101 30 19 Άλλα Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένουκι χωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ: 2101 30 91 Φρυγμένου κιχωρίου 2101 30 99 --- Άλλα 2102 Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς) Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες: 2102 1Ο Ζύμες ενεργές: 2102 10 10 Διαλεγμένες ημεροζύμες(ζύμες καλλιέργειας)2102 10 31 έως 39 Ζώμες αρτοποίησης 2102 10 90 Αλλες 2102 20 Ζύμες αδρανείς. Αλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί: Ζύμες αδρανείς: 2102 20 11 Σε δισκία,κύβους ήπαρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 2102 30 00 Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες 2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη: 2103 10 Σάλτσα σόγιας: Με δάση φυτικά έλαια Αλλα 2103 20 Τοmatο ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας: Σάλτσες με δάση πολτό ντομάτας Αλλες 2103 30 Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη: 2103 30 90 Μουστάρδα παρασκευασμένη 210390 Αλλα: 2103 9090 Αλλα: Που περιέχουν ντομάτα: Με βάση φυτικά έλαια Άλλα Άλλα: Με βάση φυτικά έλαια Άλλα 2104 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα: 2104 10 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα: Που περιέχουν ντομάτα Άλλα 2104 20 00 Παρασκευάσματα διατροφήςσύνθετα, ομογενοποιημένα 2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο: 2106 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 2106 10 - Συμπυκνώματα πρωτεϊνώνκαι ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης: 2106 10 10 Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος. ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότεροτου 2,5 % πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη . άμυλα κάθε είδους 2106 10 90 Άλλα 2106 90 - Άλλα: 2106 90 10 Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» («fοndues») Άλλα: 2106 9091 Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη,ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάβε είδους ή που περιέχουν κατά 6άρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2.5% πρωτείνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους: 2106 90 91 Υδρολύτες πρωτεϊνών,αυτολύτες ζύμης 2106 90 91 Άλλα 21069099 Παρασκευάσματα διατροφήςπου αποτελούνται αχόμέλι φυσικό εμπλουτισμένο με βασιλικό πολτό 21069099 ΑλλαΝερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχο νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009: 220210 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα 2202 90 Αλλα: 2202 90 10 Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 ως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 0401 ως 0404: ex 2202 90 10 Που περιέχουν ζάχαρη (ζαχαρόζη ή ζάχαρη ιμβερτοποιημένη) 2202 90 91 έως 99 — Άλλα 2203 Μπίρα από βύνη: 2205 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμέναμε τηβοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών: 2205 10 Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 1: 2205 10 10 Που έχουναποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18% νοl 2205 10 90 Που έχουναποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % νοl 2205 90 - Άλλα: 22059010 Που έχουναποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % νοl 22059090 Που έχουναποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18% νοl 2208 Αιθυλική αλκοόλημη μετουσιωμένη,με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% νοl. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά.Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται γιατην παρασκευή ποτών: 2208 10 Σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών: 2208 20 - Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα: .2208 20 10 Που παρουσιάζονταισε δοχείαμε περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 1 2208 20 90 Που παρουσιάζονταισε δοχείαμε περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 1 2208 30 - Ουίσκι: Ουίσκι Βοurbοn, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 30 11 Που δεν υπερβαίνει τα 2 1() 2208 30 19 Που υπερβαίνει το 2 1 Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 30 91 Που δεν υπερβαίνει τα 2 1 2208 30 99 Που υπερβαίνει τα 2 1 2208 40 Ρούμι και τάφια: 2208 40 10 Που παρουσιάζονταισε δοχείαμε περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 1 2208 40 90 Που παρουσιάζονταισε δοχείαμε περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 1 2208 50 Τζιν και τζινέβρα: Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 50 11 Που δεν υπερβαίνει τα 2 1 2208 50 19 Που υπερβαίνει τα 2 1 Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 50 91 Που δεν υπερβαίνει τα 2 1 2208 50 99 Που υπερβαίνει τα 2 1 2208 90 Άλλα: Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 90 11 Που δεν υπερβαίνει τα 2 1 2208 90 19 Που υπερβαίνει τα 2 1 () Η υπαγωγή στην υποδιάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που έχουν θεσπιστεί στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις Βότκα με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 % νοl ή λιγότερο, αποστάγματα δαμάσκηνων, αχλαδιών ή κερασιών, που παρουσιάζονταισε δοχείαμε περιεχόμενο: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l: 2208 90 31 2208 90 33 Αποστάγματα δαμασκήνων, αχλαδιών ή κερασιών: 220*90 39 Που υπερβαίνει τα 2 1 Αλλα αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: Που δεν υπερβαίνει τα 2 1: Αποστάγματα: 2208 90 51 2208 90 53 Αλλα Αλλαοινοπνευματώδη ποτά,που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο: Που δεν υπερβαίνει τα 2 1: ex 2208 90 55 Λικέρ: αυγών ή/και ζάχαρα (ζαχαρόζη ή ιμβερτοποιημένη ζάχαρη) ex 2208 90 59 Αλλα οινοπνευματώδη ποτά: Που περιέχουν αυγά ή κρόκου; αυγών ή/και ζάχαρα (ζαχαρόζη ή ιμβερτοποιημένη ζάχαρη) Που υπερβαίνει τα 2 1: Αποστάγματα: 2208 9071 2208 9073 Άλλα α 2208 90 79 Λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά: Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80% νοl, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο: 2208 9091 Που δεν υπερβαίνει τα 2 1: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4 σχετικά με τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα,ή προϊόντα καταγωγής και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 1 Κριτήρια καταγωγής Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως : 1)προϊόντα καταγωγής Κοινότητας : (α)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, (β)τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου εκεί, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί στην Κοινότητα σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, 2)προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας : (α)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Τσεχική Δημοκρατία κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου, (β)τα προϊόντα που παράγονται στην Τσεχική Δημοκρατία στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου εκεί, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί στην Τσεχική Δημοκρατία σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 2 Διμερής σώρευση 1.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι ύλες καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Κοινότητας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις στην Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι ύλες καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις στην Τσεχική Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 Σώρευση με ύλες καταγωγής Πολωνίας, Ουγγαρίας ή Σλοβακικής Δημοκρατίας 1.1)Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4, οι ύλες καταγωγής Πολωνίας, Ουγγαρίας ή Σλοβακικής Δημοκρατίας κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου 4 που προσαρτάται στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω χωρών, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Κοινότητας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις στην Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2)Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4, οι ύλες καταγωγής Πολωνίας, Ουγγαρίας ή Σλοβακικής Δημοκρατίας κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου 4 που προσαρτάται στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω χωρών, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις στην Τσεχική Δημοκρατία, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων δυνάμει της παραγράφου 1 εξακολουθούν να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Τσεχικής Δημοκρατίας μόνον όταν η προστιθέμενη αξία εκεί υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής Πολωνίας, Ουγγαρίας ή Σλοβακικής Δημοκρατίας. Στην αντίθετη περίπτωση, τα εν λόγω προϊόντα θεωρούνται, για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας ή των Συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, Ουγγαρίας και Σλοβακικής Δημοκρατίας, ως προϊόντα καταγωγής Πολωνίας, Ουγγαρίας ή Σλοβακικής Δημοκρατίας, ανάλογα με τη χώρα από την οποία κατάγονται οι χρησιμοποιηθείσες ύλες με τη μεγαλύτερη αξία. Δεν λαμβάνονται υπόψη στην εν λόγω κατανομή οι ύλες καταγωγής Πολωνίας, Ουγγαρίας ή Σλοβακικής Δημοκρατίας που έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις στην Κοινότητα ή στην Τσεχική Δημοκρατία. 3.Ως προστιθέμενη αξία νοείται η τιμή εκ του εργοστασίου, μείον τη δασμολογητέα αξία καθεμιάς από τις χρησιμοποιηθείσες ύλες που δεν κατάγονται από τη χώρα ή την ομάδα χωρών στις οποίες παράγονται τα εν λόγω προϊόντα. 4.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες καταγωγής με τους κανόνες του παρόντος Πρωτοκόλλου στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και των τριών αυτών χωρών, καθώς και μεταξύ καθεμίας από τις τρεις αυτές χώρες. Άρθρο 4 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου1.Θεωρούνται, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοιχείο α), ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου είτε στην Κοινότητα είτε στην Τσεχική Δημοκρατία : 1)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφος τους ή από το βυθό των θαλασσών ή των ωκεανών τους, 2)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές, 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές, 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές, 5)τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές, 6)τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, τα εξαγόμενα εκ της θαλάσσης από τα πλοία τους, 7)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ), 8)τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συλλέγει στις χώρες αυτές και μπορούν να χρησιμεύσουν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, 9)τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές, 10)τα εμπορεύματα, τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι θ). 2.Η έκφραση τα πλοία τους στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) εφαρμόζεται μόνο στα πλοία : τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στην Τσεχική Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Κοινότητας,τα οποία έχουν σημαία της Τσεχικής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Κοινότητας, ή τα οποία ανήκουν, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, σε υπηκόους της Τσεχικής Δημοκρατίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας ή σε εταιρία της οποίας η κύρια έδρα ευρίσκεται σε ένα από τα κράτη αυτά ή την Τσεχική Δημοκρατία, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων είναι υπήκοοι της Τσεχικής Δημοκρατίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη αυτά, στην Τσεχική Δημοκρατία, σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των εν λόγω κρατών, των οποίων ο κυβερνήτης ή οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι της Τσεχικής Δημοκρατίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας, και των οποίων το πλήρωμα αποτελείται, σε αναλογία 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους της Τσεχικής Δημοκρατίας ή των κρατών μελών της Κοινότητας. 3.Οι όροι η Τσεχική Δημοκρατία και η Κοινότητα καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα της Τσεχικής Δημοκρατίας και των κρατών μελών της Κοινότητας αντιστοίχως. Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, περιλαμβανομένων των πλοίων-εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 5 Επαρκώς επεξεργασμένα προϊόντα 1.Για την εφαρμογή του άρθρου 1, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Οι εκφράσεις κεφάλαια και κλάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν Πρωτόκολλο σημαίνουν τα κεφάλαια και τις κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία που συνοδεύει το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων (στο εξής αναφερόμενο ως Εναρμονισμένο Σύστημα ή ΕΣ). Η έκφραση υπαγόμενο αναφέρεται στην κατάταξη ενός προϊόντος ή μιας ύλης σε μια ιδιαίτερη δασμολογική κλάση. 2.Οταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, πρέπει να πληρούνται οι όροι της στήλης 3 αντί του κανόνα της παραγράφου 1. 1)Σε περίπτωση εφαρμογής στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ ποσοστιαίου κανόνα για τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός προϊόντος που έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή την Τσεχική Δημοκρατία, η προστιθέμενη αξία από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση, ισούται με την τιμή εκ του εργοστασίου του παραχθέντος προϊόντος, μείον την αξία των υλών που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Κοινότητα ή την Τσεχική Δημοκρατία. 2)Ο όρος αξία του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ σημαίνει τη δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στο συγκεκριμένο τελωνειακό έδαφος. Οταν πρέπει να καθορισθεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου κατ αναλογία. 3)Η έκφραση τιμή εκ του εργοστασίου στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ σημαίνει την τιμή εκ του εργοστασίου του παραγόμενου προϊόντος, που καταβλήθηκε στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου εκπονήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή επεξεργασία με την επιφύλαξη ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των χρησιμοποιηθεισών, κατά την κατασκευή, υλών αφαιρουμένων όλων των εσωτερικών φόρων οι οποίοι επιστράφηκαν ή μπορεί να επιστραφούν, όταν εξαχθεί το παραχθέν προϊόν. 4)Ως δασμολογητέα αξία νοείται εκείνη η οποία καθορίζεται κατά τη Συμφωνία περί της Εφαρμογής του Άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που συνήφθη στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979. 3.Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται πάντοτε ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή κλάσης : 1)οι εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσής τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή σε άλλα υδατικά διαλύματα, αφαίρεση φθαρμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες), 2)οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, συνδυασμού (περιλαμβανομένης και της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων, πλύσης, βαφής, κοπής), 3)(ί)οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συναρμολογήσεις των συσκευασιών, (ii)η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κυτία, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας, 4)η επίθεση επί αυτών των ίδιων των προϊόντων, η επί των συσκευασιών τους, σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακρπικών σημείων, 5)η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικών ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν ανταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν Πρωτόκολλο ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα είτε από την Κοινότητα είτε από την Τσεχική Δημοκρατία, 6)η απλή συναρμολόγηση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση ενός πλήρους είδους, 7)ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι στ), 8)η σφαγή ζώων. Άρθρο 6 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιορισθεί εάν ένα εμπόρευμα κατάγεται από την Κοινότητα ή από την Τσεχική Δημοκρατία, δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί η καταγωγή της ενέργειας, των καυσίμων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, καθώς και των μηχανών και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος αυτού ούτε των υλών που δεν υπεισέρχονται στην τελική σύνθεση του προϊόντος. Άρθρο 7 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλείαΤα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία τα οποία παραδίδονται με ένα υλικό, μια μηχανή, μια συσκευή ή ένα όχημα και αποτελούν μέρος του κανονικού εξοπλισμού τους και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιατέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με το εν λόγω υλικό, μηχανή, συσκευή ή όχημα. Άρθρο 8 ΣυνδυασμοίΟι συνδυασμοί κατά την έννοια του Γενικού Κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. Ωστόσο, ένας συνδυασμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενος στο σύνολό του, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. Άρθρο 9 Απευθείας μεταφορέςΗ προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία ή, όταν ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2, δυνάμει των Συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, εφαρμόζεται μόνο για προϊόντα ή υλικά που μεταφέρονται από το έδαφος της Κοινότητας στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, η μεταφορά καταγόμενων προϊόντων που συνιστούν μία και μόνο αποστολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εδάφους άλλου από το έδαφος της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση στο έδαφος αυτό, εφόσον τα εμπορεύματα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης, και ότι δεν υφίστανται τυχόν άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. 2.Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παρέχεται με την προσκόμιση στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές : 1)είτε ενιαίας φορτωτικής που εκδίδεται στο κράτος εξαγωγής και καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης, 2)είτε πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει: ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, την ημερομηνία εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων ή ενδεχομένως της φόρτωσης ή εκφόρτωσης αυτών επί του πλοίου, με τις ονομασίες των χρησιμοποιηθέντων πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων, και την πιστοποίηση των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η παραμονή των εμπορευμάτων στη χώρα διαμετακόμισης, 3)είτε, ελλείψει αυτών, με κάθε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 10 Αρχή της εδαφικότητας Οι όροι του παρόντος τίτλου σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή την Τσεχική Δημοκρατία με την επιφύλαξη των άρθρων 2 και 3. Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Τσεχική Δημοκρατία προς μια άλλη χώρα, επιστραφούν, με την επιφύλαξη των άρθρων 2 και 3, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εξαχθεί, και τα εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί επεξεργασίες πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διατήρησής τους σε καλή κατάσταση κατά το διάστημα που βρίσκονται σ αυτή τη χώρα. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 11 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 Ως απόδειξη της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, προσκομίζεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας προϊόντων ΕUR.1, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Κανονική διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, εκδίδεται μόνο μετά από γραπτή αίτηση του εξαγωγέα ή, υπ ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, επί του εντύπου του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου και το οποίο συμπληρούται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αυτό. Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1, πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. 2.Ο εξαγωγέας, ή ο αντιπρόσωπός του, προσκομίζει, μαζί με την αίτησή του, κάθε χρήσιμο δικαιολογητικό έγγραφο το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη ότι για τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1. Υποχρεούται, κατ αίτηση των αρμοδίων αρχών, να προσκομίσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αυτές θα κρίνουν αναγκαία, προκειμένου να καθορισθεί η ακρίβεια του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που μπορούν να τύχουν προτιμησιακής μεταχείρισης, καθώς και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο των λογιστικών του καταχωρήσεων και των συνθηκών παραγωγής των προϊόντων αυτών από τις εν λόγω αρχές. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να φυλάττει για δύο τουλάχιστον έτη τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 3.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, μπορεί να εκδίδεται μόνον εάν μπορεί να αποτελέσει το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας ή των Συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 ή ως προϊόντα καταγωγής Πολωνίας, Ουγγαρίας ή Σλοβακικής Δημοκρατίας κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να· θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Τσεχική Δημοκρατία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 ή ως προϊόντα καταγόμενα από την Πολωνία, την Ουγγαρία ή τη Σλοβακική Δημοκρατία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 5.Οπου ισχύουν οι διατάξεις σώρευσης των άρθρων 2 ή 3, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας μπορούν να εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου και υπό την επιφύλαξη ότι τα εμπορεύματα που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 . ευρίσκονται στην Κοινότητα ή την Τσεχική Δημοκρατία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδονται μετά από προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου καταγωγής το οποίο εξεδόθη ή συνετάγη προηγουμένως. Το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 6..Επειδή το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 συνιστά το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος δασμών και ποσοστώσεων που προβλέπεται από τη Συμφωνία, εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων και για τον έλεγχο των άλλων ενδείξεων του πιστοποιητικού. 7.Οι τελωνειακές αρχές, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR.1, έχουν το δικαίωμα να ζητούν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν χρήσιμο. 8.Εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής να φροντίζουν για τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εξακριβώνουν κυρίως εάν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων συμπληρώθηκε κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα απατηλής προσθήκης. Γι αυτό το λόγο, η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να γίνεται χωρίς κενό διάστιχο. Οταν ο χώρος δεν έχει συμπληρωθεί εξ ολοκλήρου, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής, διαγράφοντας το μη συμπληρωθέν τμήμα. 9.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει να αναγράφεται στο χώρο του πιστοποιητικού που προορίζεται για τις τελωνειακές αρχές. 10.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 13 Πιστοποιητικά ΕUR.1 LΤ 1.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφος 10, ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 μπορεί να εκδοθεί από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής όταν εξάγεται μόνο μέρος των προϊόντων στα οποία αναφέρεται, στην περίπτωση πιστοποιητικού που καλύπτει σειρές εξαγωγών των ίδιων προϊόντων από τον ίδιο εξαγωγέα προς τον ίδιο εισαγωγέα, για ανώτατο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής του, το οποίο κατωτέρω αναφέρεται ως πιστοποιητικό LΤ. 2.Τα πιστοποιητικά LΤ εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, κατά την κρίση των τελωνειακών αρχών του κράτους εξαγωγής και σύμφωνα με την απόφαση τους για την ανάγκη της διαδικασίας αυτής, μόνο όταν η ιδιότητα καταγωγής των εμπορευμάτων προς εξαγωγή πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητη για την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LΤ. Εάν οποιαδήποτε εμπορεύματα δεν καλύπτονται πλέον από το πιστοποιητικό LΤ, ο εξαγωγέας ενημερώνει αμέσως τις τελωνειακές αρχές που έχουν εκδόσει το πιστοποιητικό. 3.Στην περίπτωση που ισχύει η διαδικασία του πιστοποιητικού LΤ, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιβάλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR.1, τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 4.Η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού ΕUR.1, πρέπει να θεωρείται, ως συνήθως, από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 5.Μια από τις ακόλουθες μνείες πρέπει να σημειώνεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού ΕUR.1 : CΕRΤΙFΙCΑDΟ LΤ VΑLΙDΟ ΗΑSΤΑ ΕL ... LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΑΤ GΕLDΙG ΤΟΤ ΕΝ ΜΕΤ ... LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤ GΥLDΙGΤ ΙΝDΤΙL ... CΕRΤΙFΙCΑDΟ-LΤ VΑUDΟ ΑΤΕ ... LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤ GULΤΙG ΒΙS ... LΤ-CΕRΤΙFΙΚΑΤ SWΙΑDΕCΤWΟ WΑΖΝΕ DΟ ... ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LΤ ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ... LΤ-ΒΙΖΟΝΥΙΤVΑΝΥ ΕRVΕΝΥΕS ... -ΙG LΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ VΑLΙD UΝΤΙL ... LΤ ΟSVΕDCΕΝΙ ΡLΑΤΝΕ DΟ ... CΕRΤΙFΙCΑΤ LΤ VΑLΑΒLΕ JUSQU ΑU ... LΤ ΟSVΕDCΕΝΙΕ ΡLΑΤΝΕ DΟ ... CΕRΤΙFΙCΑΤΟ LΤ VΑUDΟ FΙΝΟ ΑL ... (ημερομηνία με αραβικούς αριθμούς) 6.Δεν είναι υποχρεωτικό να σημειώνονται στις θέσεις 8 και 9 του πιστοποιητικού LΤ τα σημεία και οι αριθμοί, ο αριθμός και η φύση των δεμάτων και το μικτό βάρος (kg) ή άλλη μονάδα μετρήσεως (λίτρα, κυβικά μέτρα, κ.λ.π.). Η θέση 8 πρέπει πάντως να περιέχει περιγραφή και ορισμό των εμπορευμάτων που να είναι αρκετά σαφείς ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός τους. 7.Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, το πιστοποιητικό LΤ πρέπει να προσκομίζεται στο τελωνείο εισαγωγής το αργότερο κατά την πρώτη εισαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται Στην περίπτωση που ο εισαγωγέας πραγματοποιεί πράξεις εκτελωνισμού σε διάφορα τελωνεία του κράτους εισαγωγής, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να του ζητήσουν να προσκομίσει αντίγραφο του πιστοποιητικού LΤ σε κάθε σχετικό τελωνείο. 8.Εφόσον προσκομίστηκε στις τελωνειακές αρχές πιστοποιητικό LΤ, η απόδειξη της καταγωγής των εισαγομένων εμπορευμάτων παρέχεται, κατά την περίοδο ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, μέσω των τιμολογίων που πληρούν τους ακόλουθους όρους : 1)στην περίπτωση κατά την οποία σε ένα τιμολόγιο αναγράφονται προϊόντα καταγόμενα και μη καταγόμενα, ο εξαγωγέας υποχρεούται να κάνει σαφή διάκριση αυτών των δύο κατηγοριών, 2)ο εξαγωγέας υποχρεούται να αναγράφει σε κάθε τιμολόγιο τον αριθμό του πιστοποιητικού LΤ με το οποίο συνοδεύονται τα εμπορεύματα καθώς και την ημερομηνία λήξεως του εν λόγω πιστοποιητικού και να αναφέρει την ή τις χώρες από όπου κατάγονται τα εμπορεύματα αυτά. Η αναφορά, εκ μέρους του εξαγωγέα, επί του τιμολογίου του αριθμού του πιστοποιητικού LΤ μαζί με την ένδειξη της χώρας καταγωγής έχει την έννοια δήλωσης ότι τα εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο για να τύχουν προτιμησιακής καταγωγής. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να απαιτούν να συνοδεύονται οι μνείες, των οποίων η αναφορά επί του τιμολογίου προβλέπεται ανωτέρω, από την ιδιόχειρη υπογραφή και την αναγραφή, ολογράφως, του ονοματεπωνύμου του υπογράφοντος, 3)η περιγραφή και ο ορισμός των εμπορευμάτων στα τιμολόγια πρέπει να γίνεται με τρόπο αρκετά ακριβή ώστε να φαίνεται σαφώς ότι τα εμπορεύματα αναγράφονται και στο πιστοποιητικό LΤ στο οποίο τα τιμολόγια αναφέρονται, 4)τα τιμολόγια μπορούν να συντάσσονται μόνο για εμπορεύματα τα οποία εξάγονται κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LΤ στο οποίο αναφέρονται Μπορούν, εν τούτοις, να προσκομίζονται στο τελωνείο του τόπου εισαγωγής εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της σύνταξης τους από τον εξαγωγέα. 9..Στο πλαίσιο της διαδικασίας του πιστοποιητικού LΤ, τα τιμολόγια που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να συντάσσονται ή/και να διαβιβάζονται με τηλεπικοινωνιακά μέσα ή με μέσα πληροφορικής. Τα τιμολόγια αυτά γίνονται δεκτά από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής ως απόδειξη της καταγωγής των εισαγομένων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας αυτής. 10.Όταν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής διαπιστώσουν ότι ένα πιστοποιητικό ή/και τιμολόγιο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα παραδιδόμενα εμπορεύματα, ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής. 11.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρθρο 14 Εκ των υστέρων έκδοση του πιστοποιητικού ΕUR.11.Κατ εξαίρεση, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 μπορεί επίσης να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται, εάν δεν έχει εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακούσιων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στη γραπτή αίτηση του πρέπει: να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία εξαγωγής των προϊόντων στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό,να βεβαιώσει ότι δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 κατά την εξαγωγή των εν λόγω προϊόντων, αναφέροντας τους λόγους.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, μόνο αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση του εξαγωγέα είναι σύμφωνα με εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. Τα εκδιδόμενα εκ των υστέρων πιστοποιητικά πρέπει να φέρουν μια από τις ακόλουθες ενδείξεις : ΝΑCΗΤRΑGLΙCΗ ΑUSGΕSΤΕLLΤ, DΕLΙVRΕ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, RΙLΑSCΙΑΤΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΑFGΕGΕVΕΝ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΙSSUΕD RΕΤRΟSΡΕCΤΙVΕLΥ, UDSΤΕDΤ ΕFΤΕRF0LGΕΝDΕ, ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΕΧΡΕDΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΕΜΙΤΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, WΥSΤΑWΙΟΝΕ RΕΤRΟSΡΕΚΤΥWΝΙΕ, ΚΙΑDVΑ VΙSSΖΑΜΕΝΟLΕGΕS ΗΑΤΑLLΥΑL, VΥSΤΑVΕΝΟ DΟDΑΤΕCΝΕ, VΥSΤΑVΕΝΕ DΟDΑΤΟCΝΕ. 4.Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3, εγγράφονται στη θέση Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. Άρθρο 15 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού ΕUR.11.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από την εκδούσα τελωνειακή αρχή αντίγραφο, το οποίο συντάσσεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που έχει στην κατοχή της. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ αυτό τον τρόπο πρέπει να φέρει μια από τις ακόλουθες ενδείξεις : DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙCΑΤΑ, DUΡLΙCΑΤΟ, DUΡLΙCΑΑΤ, DUΡLΙCΑΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUΡUCΑDΟ, SΕGUΝDΑ VΙΑ, DUΡLΙΚΑΤ, ΜΑSΟLΑΤ*. 3.Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, εγγράφονται στη θέση Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. 4.Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αρχικού πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, αρχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία. Άρθρο 16 Απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών 1.Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 12, 14, και 15 του παρόντος Πρωτοκόλλου, εφαρμόζεται απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1, σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν. 2.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος στο εξής ονομάζεται εγκεκριμένος εξαγωγέας και ο οποίος πραγματοποιεί συχνά εξαγωγές προϊόντων για τις οποίες είναι δυνατό να εκδοθούν πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 και παρέχει εγγυήσεις, ικανοποιητικές για τις αρμόδιες αρχές, για τον έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων, να μην προσκομίζει κατά την εξαγωγή στο τελωνείο του κράτους εξαγωγής ούτε το εμπόρευμα ούτε την αίτηση πιστοποιητικού ΕUR.1 του οποίου αποτελούν αντικείμενο τα εμπορεύματα αυτά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ΕUR.1 υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 άδεια ορίζει, κατ επιλογή των αρμόδιων αρχών, ότι η θέση 11 θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει: 1)είτε να έχει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του αρμόδιου τελωνείου του κράτους εξαγωγής καθώς και την υπογραφή, χειρόγραφη ή όχι, ενός υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου, 2)είτε να φέρει, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, το αποτύπωμα ειδικής σφραγίδας εγκεκριμένης από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής το οποίο να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα V του παρόντος Πρωτοκόλλου και να μπορεί να τυπώνεται πάνω στα έντυπα. 4.Στις περιπτώσεις που. αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η θέση 7 Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 φέρει μια από τις ακόλουθες μνείες : ΡRΟCΕDΙΜΙΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ, FΟRΕΝΚLΕΤ ΡRΟCΕDURΕ, VΕRΕΙΝFΑCΗΤΕS VΕRFΑΗRΕΝ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, SΙΜΡLΙFΙΕD ΡRΟCΕDURΕ, ΡRΟCΕDURΕ SΙΜΡLΙFΙΕΕ, ΡRΟCΕDURΑ SΕΜΡLΙFΙCΑΤΑ, VΕRΕΕΝVΟUDΙGDΕ ΡRΟCΕDURΕ, ΡRΟCΕDΙΜΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ, UΡRΟSΖCΖΟΝΑ ΡRΟCΕDURΑ, ΕGΥSΖΕRUSΙΤΕΤΤ ΕLJΑRΑS, ΖJΕDΝΟDUSeΝΕ RΙΖΕΝl, ΖJΕDΝΟDUSΕΝΕ ΚΟΝΑΝΙΕ 5.Η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού ΕUR.1 συμπληρώνεται ενδεχομένως από (τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 6.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας αναφέρει, ενδεχομένως, στη θέση 13 Αίτηση ελέγχου του πιστοποιητικού ΕUR.1 το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του πιστοποιητικού. 7.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν, στην περίπτωση της απλουστευμένης διαδικασίας, να επιβάλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR.1, τα οποία φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 8.Στις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 οι αρμόδιες αρχές αναγράφουν, ιδίως : (α) τους όρους υπό τους οποίους συντάσσονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΕUR.1, 1)τους όρους υπό τους οποίους οι αιτήσεις αυτές πρέπει να φυλάσσονται επί δύο τουλάχιστον έτη, 2)στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) την αρχή που είναι αρμόδια να διενεργήσει τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 28 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 9.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων. 10.Οι τελωνειακές αρχές αρνούνται τη χορήγηση των αδειών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στους εξαγωγείς οι οποίοι δεν παρέχουν όλα τα εχέγγυα που οι αρχές αυτές κρίνουν απαραίτητα. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Οφείλουν να το πράττουν όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έγκρισης ή όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τα σχετικά εχέγγυα. 11.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας είναι δυνατό να είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τη διαδικασία που οι αρχές αυτές καθορίζουν, σχετικά με τις αποστολές που προτίθεται να πραγματοποιήσει, προκειμένου να μπορέσει το αρμόδιο τελωνείο να διενεργήσει ενδεχομένως έλεγχο πριν από την αποστολή των εμπορευμάτων. 12.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να υποβάλλουν τους εγκεκριμένους εξαγωγείς σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνουν απαραίτητο. Οι εν λόγω εξαγωγείς πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. 13.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Τσεχικής Δημοκρατίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρθρο 17 Αντικατάσταση πιστοποιητικών 1.Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά ΕUR.1 είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο ή άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των εμπορευμάτων. 2.Όταν εμπορεύματα καταγωγής Κοινότητας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακικής Δημοκρατίας, Πολωνίας ή Ουγγαρίας που εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη με την κάλυψη του πιστοποιητικού ΕUR.1, «υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές πρέπει να εκδίδουν νέο πιστοποιητικό ΕUR.1, μετά από αίτηση του εξαγωγέα, εφόσον η επεξεργασία ή μεταποίηση που επήλθε είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να θεωρείται ως τελικό πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 για τους στόχους της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 4.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να εκδίδεται με βάση γραπτή αίτηση του επανεξαγωγέα, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενες αρχές ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση. Η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει να συμπληρώνεται στη θέση 7. Άρθρο 18 Ισχύς των πιστοποιητικών1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει να προσκομίζεται, σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από το τελωνείο του κράτους εξαγωγής στο τελωνείο του κράτους εισαγωγής, όπου προσκομίζονται τα εμπορεύματα. 2.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή της προτιμησιακής μεταχείρισης, όταν η παραβίαση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Πέραν των περιπτώσεων αυτών, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά, όταν τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Άρθρο 19 Εκθέσεις1.Τα προϊόντα που αποστέλλονται από την Κοινότητα ή από την Τσεχική Δημοκρατία για έκθεση σε χώρα άλλη από την Τσεχική Δημοκρατία ή κράτος μέλος της Κοινότητας και που πωλούνται, μετά την έκθεση, για να εισαχθούν στην Τσεχική Δημοκρατία ή στην Κοινότητα, απολαύουν, κατά την εισαγωγή, των διατάξεων της Συμφωνίας, υπό την επιφύλαξη ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους που προβλέπει το παρόν Πρωτόκολλο προκειμένου να αναγνωρίζονται ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή την Τσεχική Δημοκρατία και εφόσον αποδεικνύεται με ικανοποιητικό τρόπο για τις τελωνειακές αρχές : 1)ότι ένας εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από την Κοινότητα ή την Τσεχική Δημοκρατία στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί, 2)ότι ο εξαγωγέας αυτός επώλησε τα προϊόντα ή τα παραχώρησε σε παραλήπτη στην Κοινότητα ή την Τσεχική Δημοκρατία, 3)ότι τα εμπορεύματα απεστάλησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στην Κοινότητα ή την Τσεχική Δημοκρατία στην κατάσταση που απεστάλησαν στην έκθεση, 4)ότι από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, τα εμπορεύματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς, εκτός από την επίδειξη στην έκθεση αυτή. 2.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 πρέπει να προσκομίζεται υπό κανονικές συνθήκες στις τελωνειακές αρχές. Το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης πρέπει να αναγράφονται σε αυτό. Εν ανάγκη, μπορεί να ζητούνται συμπληρωματικά αποδεικτικά έγγραφα περί της φύσεως των προϊόντων και των συνθηκών υπό τις οποίες εξετέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη, δημόσια εκδήλωση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων, και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. Άρθρο 20 Υποβολή πιστοποιητικώνΤα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος. Οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού. Μπορούν επιπλέον να απαιτούν να συμπληρώνεται η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Άρθρο 21 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολέςΥπό την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου, όταν, με την αίτηση του καταθέτοντος τη διασάφηση στο τελωνείο, ένα είδος ασυναρμολόγητο ή μη συναρμολογημένο, που υπάγεται στα κεφάλαια 84 ή 85 του Εναρμονισμένου Συστήματος, εισάγεται με τμηματικές αποστολές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται ότι συνιστά ενιαίο είδος και μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό κυκλοφορίας για το πλήρες είδος κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 22 Φύλαξη πιστοποιητικών Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος αυτό. Άρθρο 23 Έντυπο ΕUR.21.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11, ο χαρακτήρας καταγωγής υπό την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, για αποστολές που αποτελούνται αποκλειστικά από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 5 110 ΕCU ανά αποστολή, αποδεικνύεται με έντυπο ΕUR.2, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο παράρτημα ΙV του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Το έντυπο ΕUR.2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, υπεύθυνη των εξαγωγέων, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο. 3.Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται ένα έντυπο ΕUR.2. 4.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση εντύπου ΕUR.2 υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, μετά από αίτημά τους όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω εντύπου.5.Τα άρθρα. 18, 20 και 22 ισχύουν κατ αναλογία για τα έντυπα ΕUR.2. Άρθρο 24 ΔιαφορέςΗ διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των ενδείξεων που περιέχονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, του εντύπου ΕUR.2 και εκείνων που περιέχονται στα κατατιθέμενα στο τελωνείο έγγραφα για τη διεξαγωγή των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακυρότητα του εγγράφου, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα. Άρθρο 25 Απαλλαγές από την υττοχρέωση απόδειξης καταγωγής1.Προϊόντα τα οποία αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών, ή περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 ή η συμπλήρωση εντύπου ΕUR.2, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα στερούνται εμπορικού χαρακτήρα και έχει γίνει δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της Συμφωνίας, δεν υπάρχει δε αμφιβολία περί του αληθούς της εν λόγω δήλωσης. 2.Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν θα πρέπει να θεωρούνται εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός. Επιπλέον, η συνολική αξία των εν λόγω προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 365 ΕCU στην περίπτωση μικροδεμάτων ή τις 1 025 ΕCU στην περίπτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. Άρθρο 26 Ποσά εκφρασμένα σε ΕCU1.Τα ποσά σε εθνικό νόμισμα του κράτους εξαγωγής που ισοδυναμούν με τα ποσά που εκφράζονται σε ΕCU καθορίζονται από το κράτος εξαγωγής και ανακοινώνονται στα άλλα μέρη της παρούσας Συμφωνίας και των Συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Οταν αυτά τα ποσά είναι ανώτερα από τα ποσά που καθορίζονται από το κράτος εισαγωγής, τότε το κράτος εισαγωγής τα δέχεται εάν τα εμπορεύματα τιμολογούνται στο νόμισμα του κράτους εξαγωγής. Εάν τα εμπορεύματα τιμολογούνται στο νόμισμα ενός άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας ή της Ουγγαρίας, το κράτος εισαγωγής αναγνωρίζει το ποσό που γνωστοποίησε η ενδιαφερόμενη χώρα, 2.Μέχρι και τις 30 Απριλίου 1993, τα ποσά ΕCU, που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα, θα είναι ίσα με το ισόποσο της ΕCU σ αυτό το εθνικό νόμισμα κατά την 3η Οκτωβρίου 1990. Για κάθε διαδοχική περίοδο δύο ετών, είναι το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, της ΕCU κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του έτους που προηγείται αυτής της περιόδου των δύο ετών. ΤΙΤΛΟΣ ΗΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 27 Κοινοποίηση αποτυπωμάτων σφραγίδων και διευθύνσεων Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και οι τελωνειακές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας κοινοποιούν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία τους για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και έλεγχο των πιστοποιητικών ΕUR.1 καθώς και των εντύπων ΕUR.2. Άρθρο 28 Έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1 και των εντύπων ΕUR.21.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών ΕUR.1 και των εντύπων ΕUR.2 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή του εν λόγω εμπορεύματος. 2.Για τον εκ των υστέρων έλεγχο των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1, τα έγγραφα εξαγωγής ή τα επέχοντα θέση αυτών αντίγραφα των πιστοποιητικών ΕUR.1, πρέπει να φυλάσσονται για δυο τουλάχιστον έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. 3.Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, η Τσεχική Δημοκρατία και τα κράτη μέλη της Κοινότητας παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μέσω των αντίστοιχων διοικήσεων των τελωνείων τους, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 5 καθώς και των εντύπων ΕUR.2, και της ακρίβειας των πληροφοριών σχετικά με την καταγωγή των εν λόγω προϊόντων. 4.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 ή το έντυπο ΕUR.2, ή φωτοαντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, σημειώνοντας, ενδεχομένως, τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν έρευνα. Τα σχετικά εμπορικά έγγραφα ή αντίγραφό τους, επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό ΕUR.1 ή το έντυπο ΕUR.2 και οι τελωνειακές αρχές παρέχουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν και από όπου συνάγεται ότι οι μνείες του εν λόγω πιστοποιητικού ή του εν λόγω εντύπου είναι ανακριβείς. 5.Αν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον όρο επιβολής των ασφαλιστικών μέτρων που κρίνονται απαραίτητα. 6.Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, το συντομότερο δυνατό. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη διαπίστωση του κατά πόσον το πιστοποιητικό κυκλοφοράς ΕUR.1 ή το έντυπο ΕUR.2 εφαρμόζονται επί των εν λόγω προϊόντων και του εάν τα εμπορεύματα αυτά μπορούν, πράγματι, να τύχουν της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος. Εάν, σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, δεν υπάρχει απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται, εκτός ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, την προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπει η οικεία Συμφωνία. 7.Όταν οι διαφορές αυτές δεν μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής και εκείνων του κράτους εξαγωγής, ή δημιουργούν πρόβλημα ερμηνείας του παρόντος Πρωτοκόλλου, τότε υποβάλλονται στην Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας. 8.Σε κάθε περίπτωση οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους. 9.Όταν η διαδικασία ελέγχου ή άλλη διαθέσιμη πληροφορία δείχνει ότι έχει γίνει παράβαση των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του άλλου μέρους, διεξάγουν τις κατάλληλες έρευνες ή κανονίζουν τη διεξαγωγή ερευνών, επειγόντως, για να προσδιοριστούν και να σταματήσουν παρόμοιες παραβάσεις- για το σκοπό αυτό η Κοινότητα ή η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή του άλλου μέρους στις έρευνες αυτές. 10.Οταν η διαδικασία ελέγχου ή άλλη διαθέσιμη πληροφορία δείχνει ότι έχει γίνει παράβαση των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα προϊόντα μπορεί να γίνουν αποδεκτά ως καταγόμενα προϊόντα σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, μόνο μετά από τη συμπλήρωση των πλευρών της διοικητικής συνεργασίας, που περιλαμβάνονται στο παρόν Πρωτόκολλο, που έχουν αρχίσει, συμπεριλαμβανομένης ιδιαίτερα της διαδικασίας ελέγχου. Παρομοίως, τα προϊόντα δεν έχουν τη μεταχείριση των καταγόμενων, μόνον μετά τη συμπλήρωση της · διαδικασίας ελέγχου. Άρθρο 29 ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου που περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα. Άρθρο 30 Ελεύθερες ζώνες Τα κράτη μέλη και η Τσεχική Δημοκρατία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάσσουν τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται στο έδαφος τους, από το να αντικαθίστανται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 31 Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 1.Ο όρος η Κοινότητα που χρησιμοποιείται στο παρόν Πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη θέουτα και τη Μελίλια. Ο όρος προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής θέουτας και Μελίλιας. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 32. Άρθρο 32 Ειδικοί όροι 1.Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις αντί του άρθρου 1 και οι αναφορές στο άρθρο αυτό ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για το παρόν άρθρο. 2.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως : 1)προϊόντα καταγωγής θέουτας και Μελίλιας : 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη θέουτα και στη Μελίλια, 2)τα προϊόντα που παράγονται στη. Θέουτα και στη Μελίλια, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι: (0οι εν λόγω ύλες αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων , κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή ότι (ii)οι εν λόγω ύλες κατάγονται από την Τσεχική Δημοκρατία ή την Κοινότητα κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2)Προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας : 1)προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Τσεχική Δημοκρατία, 2)τα προϊόντα που παράγονται στην Τσεχική Δημοκρατία, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ύλες που δεν έχουν ληφθεί εξ ολοκλήρου εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι: (i)οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή ότι (ii)οι εν λόγω ύλες κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Η θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος. 4.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράψει τις ενδείξεις Τσεχική Δημοκρατία και Θέουτα ή Μελίλια στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1. 5.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου στη Θέουτα και στη Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 33 Τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει, ανά διετή διαστήματα, ή όταν το ζητήσει η Τσεχική Δημοκρατία ή η Κοινότητα, την εφαρμογή των διατάξεων του Πρωτοκόλλου αυτού, για την ενδεχόμενη επιβολή τροποποιήσεων ή προσαρμογών. Η εξέταση αυτή λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών στις ζώνες ελεύθερου εμπορίου ή σε τελωνειακές ενώσεις με τρίτες χώρες. Άρθρο 34 Εππροπή Τελωνειακής Συνεργασίας1.Συγκροτείται Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τη διοικητική συνεργασία αποσκοπώντας στην ορθή και ενιαία εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου και θα αναλάβει να φέρει εις πέρας κάθε άλλη αποστολή στον τελωνειακό τομέα που ενδέχεται να της ανατεθεί. 2.Η επιτροπή απαρτίζεται, αφενός, από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και υπαλλήλους των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι αρμόδιες για τελωνειακά θέματα και, αφετέρου, από εμπειρογνώμονες που ορίζει η Τσεχική Δημοκρατία. Άρθρο 35 ΠετρελαιοειδήΤα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ εξαιρούνται προσωρινά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου. Εντούτοις, οι διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα προϊόντα αυτά. Άρθρο 36 ΠαραρτήματαΤα παραρτήματα του παρόντος Πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Άρθρο 37 Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία λαμβάνουν τα αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου μέτρα. Άρθρο 38 Διακανονισμοί με την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακική Δημοκρατία Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη σύναψη διακανονισμών με την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακική Δημοκρατία, που να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν μεταξύ τους τα λαμβανόμενα για το σκοπό αυτό μέτρα. Άρθρο 39 Διαμετακόμιση ή αποθήκευση εμπορευμάτων Οι διατάξεις της Συμφωνίας ενδέχεται να εφαρμοσθούν σε εμπορεύματα τα οποία τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Συμφωνίας ευρίσκονται είτε υπό καθεστώς διαμετακόμισης είτε στην Κοινότητα ή στην Τσεχική Δημοκρατία, αποθηκευμένα προσωρινά σε τελωνειακές αποθήκες ή ελεύθερες ζώνες. Για τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να κατατεθούν στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία, το πιστοποιητικό ΕUR.1 επικυρωμένο εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠρόλογοςΟι παρούσες σημειώσεις εφαρμόζονται επίσης, όπου χρειάζεται, σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες, ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών όρων που μνημονεύονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία υπόκεινται απλώς στον κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Σημείωση 1 1.1.Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη η περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ αυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο εναρμονισμένο σύστημα. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Οταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός της πρώτης στήλης φέρει ένα ex, αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 1.2.Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες στη στήλη 1. 1.3.Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3. Σημείωση 2 2.1.Ο όρος κατασκευή καλύπτει κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης, ή ακόμη ειδικές εργασίες. Βλέπε όμως και σημείωση 3.5 στη συνέχεια. 2.2.Ο όρος ύλη καλύπτει όλες τις μορφές συστατικών υλικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λ.π., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. 2.3.Ο όρος προϊόν αναφέρεται στο προϊόν που έχει κατασκευασθεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη διαδικασία κατασκευής. 2.4.Ο όρος εμπορεύματα καλύπτει τόσο τις ύλες όσο και τα προϊόντα. Σημείωση 3 3.1.Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, εφαρμόζεται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1. Αν ο όρος της αλλαγής κλάσης εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3. 3.2.Η κατεργασία ή ή μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Κατ αναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε έναν κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. 3.3.Οταν ένας κανόνας ορίζει ότι ύλες κάθε κλάσης μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη, πάντως, ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης ... σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιούνται. 3.4.Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απέκτησε το χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο. Παραδείγματος χάρη: Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεων από χαλυβοκράματα της κλάσης 7224. Αν το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, το ημικατεργασμένο προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο απόκτησε ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος, με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 7224. Το ημικατεργασμένο αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα της κλάσης 8407, χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει, λοιπόν, να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται. 3.5.Ακόμη και αν τηρούνται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 3. 3.6.Η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής είναι το προϊόν που θεωρείται σα βασική μονάδα για τον προσδιορισμό της κατάταξης που βασίζεται στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Οσον αφορά τους συνδυασμούς προϊόντων (sets), οι οποίοι κατατάσσονται με εφαρμογή του γενικού κανόνα 3, η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη πρέπει να προσδιορίζεται για καθένα από τα είδη που αποτελούν το συνδυασμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στους συνδυασμούς των κλάσεων 6308, 8206 και 9605. Επομένως : όταν ένα προϊόν, που αποτελείται από μία ομάδα ή από ένα σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών, κατατάσσεται σύμφωνα με τους όρους του εναρμονισμένου συστήματος σε μία και μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα προσδιορισμού του, όταν μία αποστολή αποτελείται από έναν αριθμό ταυτόσημων προϊόντων κατατασσόμενων στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει γα λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής, όταν, σύμφωνα με το γενικό κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται και με τα εμπορεύματα που περιέχουν, πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Σημείωση 4 4.1.Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα κατεργασίας ή μεταποίησης που απατείται, και από αυτό συνάγεται ότι οι περαιτέρω κατεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα της καταγωγής, και ότι, αντίθετα, οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα της καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο λιγότερο προχωρημένο επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο περισσότερο προχωρημένο δεν επιτρέπεται. 4.2.Όταν ένας κανόνας στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απατείται, προφανώς, να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Παραδείγματος χάρη: Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί. Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα ένας περιορισμός αναφέρεται για μία ύλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί. Παραδείγματος χάρη: Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάσης της κλωστής, όπως και ο μηχανισμός του ζικ-ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απ αυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ραπτομηχανή. 4.3.Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί από μία καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει, προφανώς, τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα. Παραδείγματος χάρη: Ο κανόνας για την κλάση 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων προσθετικών, κατά το μέτρο που δεν παίρνονται από δημητριακά. Παραδείγματος χάρη: Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευαστούν από νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση κατεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. Βλέπε επίσης τη σημείωση 7.3 όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά. 4.4.Αν προβλέπονται σ έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που, χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία εφαρμόζονται σε ειδικά προϊόντα ύστερα από αυτές τις διατάξεις. Σημείωση 5 5.1.Ο όρος φυσικές ίνες όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει ίνες που έχουν χτενιστεί, λανσαριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 5.2.Ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 5301 έως 5305. 5.3.Οι όροι κλωστοϋφαντουργικοί πολτοί, χημικές ουσίες και ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού που χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις μη υφαντικές ύλες (οι οποίες δηλαδή δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63) που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νήματα ή ίνες από χαρτί. 5.4.Ο όρος τεχνητές ή συνθετικές Ίνες μη συνεχείς που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 6 6.1.Για τα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατατάσονται στις κλάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον πίνακα μιας παραπομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες κλωστοϋφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους όταν, στο σύνολο τους, αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης παρακάτω τις σημειώσεις 6.3 και 6.4). 6.2.Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες βάσης. Οι υφαντικές βασικές ύλες είναι οι ακόλουθες : μετάξι,μαλλί, χοντροειδείς ζωικές τρίχες, λεπτές ζωικές τρίχες. βαμβάκι,ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, λινάρι,κάνναβι, γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, σισάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe, κοκοφοίνικας, άβακας, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, συνθετικές ίνες συνεχείς, τεχνητές ίνες συνεχείς, συνθετικές ίνες μη συνεχείς, τεχνητές ίνες μη συνεχείς. Παραδείγματος χάρη: Ένα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από ίνες από βαμβάκι της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % κατά αξία νήματος. Παραδείγματος χάρη: Ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα σύμμεικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό), ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών των δύο τύπων, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από φυσικές ίνες που δεν έχουν χτενιστεί ή λαναριστεί ή έχουν προετοιμαστεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % κατά αξία νήματος. Παραδείγματος χάρη: Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από υφαντικές ύλες βάσης που κατατάσσονται σε δύο ξεχωριστές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα. Παραδείγματος χάρη: Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι συνεπώς σύμμεικτο ύφασμα. Παραδείγματος χάρη: Ενας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος με τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις βασικές υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο της κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Ετσι, τα τεχνητά νήματα, το υπόθεμα από γιούτα ή/και τα νήματα από βαμβάκι μπορούν να εισαχθούν κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι βάρους. 6.3.Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, αυτή η εξαίρεση είναι 20 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όσον αφορά τα νήματα. 6.4.Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μία ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αργιλιου, είτε από μια ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλιου, φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά, η ψυχή αυτή έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η εξαίρεση αυτή είναι 30 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όσον αφορά την ψυχή αυτή. Σημείωση 7 7.1.Για τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο, στον πίνακα, μιας υποσημείωσης που παραπέμπει στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, είδη στολισμού και συμπληρωματικά είδη ένδυσης από υφαντικές ύλες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το σχετικό έτοιμο προϊόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε άλλη κλάση από εκείνη του προϊόντος και ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου των υφαντικών υλών που ενσωματώθηκαν. 7.2.Τα είδη στολισμού, τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης και τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, τα οποία περιέχουν υφαντουργικές ύλες, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τους όρους της στήλης 3, ακόμη και αν δεν καλύπτονται από τη σημείωση 4.3. 7.3.Σύμφωνα με τις διατάξεις της σημείωσης 4.3, μη καταγόμενα είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδυσης ή άλλα μη καταγόμενα προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν υφαντικές ύλες, μπορούν, σε όλες τις περιπτώσεις, να χρησιμοποιούνται ελεύθερα όταν δεν μπορούν να κατασκευαστούν από ύλες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη 3 του πίνακα. Παραδείγματος χάρη: Αν ένας κανόνας στον πίνακα προβλέπει για ένα ειδικό είδος από υφαντική ύλη, όπως μια μπλούζα, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή αυτά δεν μπορούν να κατασκευαστούν από υφαντικές ύλες. 7.4.Οταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΝ 1ΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Δασμολογική κλήση ΕC Περιγραφή ου προϊόντος , Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (Ι) (2) (3) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Κατασκευή αχό ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών της κλώσης 0202 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο της κλάσης 0201 0206 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205 0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208, και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207 0302 έως 0305 Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0402 0404 έως 0406 Γαλακτοκομικά προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιανδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση τα γάλα και την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 040: 0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρη; ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο Κατασκευή στην οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλεςτου κεφαλαίου4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες. όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και Graptfrult) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι, και η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίουπου χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 0% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το αυγά πτηνών της κλάσης 0407 ex 0502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών η 0506 Ακατέργαστα κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0710 εως 0713 Βρώσιμα λαχανικά,κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 0710, ex 0711 για τα οποία οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex0710 Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι ex 0711 καλαμπόκι γλυκό. προσωρινά διατηρημένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι Μl Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζαχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Με προσθήκη ζάχαρης Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αλλα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρηση τους), άλλα ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0813 Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του κεφαλαίου αυτού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι 0814 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές κατεψυγμένες σε άλμη ή σε θειωμένο νερό ή σε άλλα συντηρητικά διαλύματα Κατασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι ex κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106 Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή τα φρούτα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1106 Άλευρα και σιμιγδάλια από αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713 Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708 1301 Γομαλάκα, φυσικές γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και βάλσαμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσηςπου χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ci 1302 Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα Παραγωγή από μη τροποποιημένα βλεννώδη και φυτικά παράγωγα 1501 Λίπος χοιρινό με την ονομασία «Saindοux». Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή αχό ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506 Αλλα Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207 1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών • — Λίπη από κόκαλο ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων της κλάσης 0201,0202, 0204 ή 0206 ή από κόκαλα της κλάσης 0506 Αλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 1504 Λίπη και έλαια και τα κλάσματα τους ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών,έστωκαι εξευγενισμένα. αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: • — Στερεά κλάσματα ιχθυελαίων και λίπη και έλαια θαλάσσιων θηλαστικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες μ 1505 Διυλισμένη λανολίνη Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505 1506 Άλλα λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα Στερεά κλάσματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1506 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1507 έως 1515 Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματα τους. έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα — Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jοjοba Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1707 έως 1515 Άλλα εκτός: του λαδιού Τung, του κεριού Μyrica και του κεριού Ιαπωνίας Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων ανθρώπινης διατροφής α 1516 Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη και τα κλάσματα τους επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές και ζωικές ύλες πρέπει νο είναι ήδη καταγόμενες ex 1517 Βρώσιμα υγρά μείγματα αχώ φυτικά έλαια των κλάσεων 1707 έως 1515 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1519 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Κατασκευή αχό ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519 1601 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά Κατασκευή αχό ζώα του κεφαλαίου 1 1602 Αλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Κατασκευή αχό ζώα του κεφαλαίου 1 1603 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή καρκίνοειδών (μαλακοστράκων), μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 πάντως όλα το χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι καταγόμενα •1604 Παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενο ψάρια και αυγοτάράχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1605 Καρκινοειδή (μαλακόστρακα),μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά αγνή σακχαρόζη. σε στερεό κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακή; τιμής του προϊόντος 1702 Αλλα σάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόξη), χημικός καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη Κατασκευή αχό ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702 Άλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες κ 1703 Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση ζάχαρης αρωματισμένες η με χρωστικές ουσίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 Ατι της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποίο περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιεχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη αχό αυτή του προϊόντος. με την προϋπόθεση ότι η αξία όλον των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφή; αχό αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάδε είδους ή εκχυλίσματα δύνης, χου δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής αχό προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιεχουν σκόνη κακάο ή περιεχουν σε αναλογία κατώτερη του 10 % κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού — Εκχύλισμα βύνης Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 Αλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η άξια όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες. λαζάνια, Gnοcchi, ραβιόλια,κανελόνια.Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτή; παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας, της κλάσης 1108 1904 Προϊόντα με δάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π,χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς))· Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημενα ή αλλιώς παρασκευασμένα: Χωρίς προσθήκη κακάου: Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι σε κόκκους. προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης Ωστόσο, οι κόκκοι και οι σπάδικες γλυκού καλαμποκιού παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, των κλάσεων 2001, 2004 και 2005 και το γλυκό καλαμπόκι άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο της κλάσης 0710, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται Αλλα Παρασκευή κατά την οποία: — τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγα τους (με εξαίρεση το καλαμπόκι του είδους «Ζea indurata» και τον σκληρό σίτο και τα παράγωγά τους) πρέπει να λαμβάνονται εξ ολοκλήρου, και η αξία των χρησιμοποιηθεντων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος — Με προσθήκη κακάου Παρασκευή από ύλες κάθε κλάσης, με εξαίρεση ύλες της κλάσης 1806, κατά την οποία η αξία των υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας. έστωκαι με προσθήκη κακάου.Οστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες,ξεραμένε; ζύμεςαπό αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλο και παρόμοια προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς. χαρά με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς χαρά με ξίδι ή οξικό οξύ: Κατασκευή κατά την οποία όλα τα · χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2004 και 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα και διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ή μη Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2006 Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα· στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης που δενκατονομάζονται ούτεπεριλαμβάνονται αλλού: • Φρούτα και ξηροί καρποί, παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα Φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα — Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερ6αί/τι το 60 % της εργοστασιακή; τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προίόντος, με την προϋπόθεση ότι η άξια όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2009 Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μούστου σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προιόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 (που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2101 Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex2103 Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών ανάμεικτα αρτύματα και καρυκεύματα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα Παρασκευασμένη μουστάρδα Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο ex2104 Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών Σύνθετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005 θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία θα κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη μορφή του ex2106 Γλυκά σιρόπια, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2201 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρεπει να είναι ήδη καταγόμενα 2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών τη; κλάση; 2009 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμή; του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και jnpffruii) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι α 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, περιλαμβανομένων και των ενισχυμένων κρασιών, και μούστο; από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλη; Κατασκευή από άλλους μούστους 2205, ex 2207. ex 2208 και ex 2209 Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια: βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες αιθυλική αλκοόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετουσιωμένα ή όχι οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών ξίδι Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάδε παράγωγο τους ex 2208 Ουίσκι με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50 % κατ όγκο Κατασκευή κατά την οποία η άξια όλων των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % της τιμής εργοστάσιου του προϊόντος ex 2303 Κατάλοιπα της παραγωγής αμύλου αχό καλαμπόκι (εκτός τωνσυμπυκνωμένων νερώνμουσκέματος), περιεκτικότητα; σε πρωτείνες ανώτερης του 40% κατά βάρος ξηρού προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2306 Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιόλαδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3% Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2309 Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού Κατασκευή κατά την οποία το 70 % του βάρους καπνοί ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγωγής ex 2403 Καπνός για κάπνισμα Κατασκευή κατά την οποία το 70 % του βάρους του ακατέργαστου καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401, πρέπει να είναι ήδη καταγωγής ex 2504 Γραφίτης φυσικός, κρυσταλλικός, εμπλουτισμένος με άνθρακα, κεκαθαρισμένος, θρυμματισμένος Εμπλουτισμός της περιεκτικότητας σε άνθρακα, καθαρισμός και θρυμματισμός τον ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτου ex 2515 Μάρμαρα τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα κομμένα με πριόνι ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, μάρμαρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm ex 2516 Γρανίτης, πορφυρίτης. βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, τετραγωνισμένα ή κομμένα σε παραλληλόγραμμα, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πέτρας (ακόμη και να έχει ήδη κοπεί) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm ex 2518 Πυρωμένο; δολομίτης Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη ex 2519 Αλεσμένο ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης) σε κιβώτια ερμητικά κλειστά και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη ήπυρωμένη αδρανήςμαγνησία (φρυγμένη) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις,μπορεί να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης) ex 2520 Γύψοι παρασκευασμένοι ειδικά για την οδοντοτεχνική Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2524 Φυσικές ίνες αμιάντου Παρασκευάζεται από συμπυκνώματα αμιάντου μ 2525 Μαρμαρυγίες σε σκόνη Κονιοποίηση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία ex 2530 Χρωστικές γαίες εψημμένες ή αλεσμένες Πύρωση και κονιοποίηση χρωστικών γαιών ex 2707 Προίόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά, προιόντα που είναι ανάλογα των ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη, σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 C (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης), για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ 2709 εως 2715 Ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών. Ασφαλτώδεις ύλαι. Κηροί ορυκτοί Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V] ex κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, σπάνιων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων ή ισοτόπων με εξαίρεση τις κλάσεις ex 2811 και ex 2133 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην (δια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2811 Τριοξείδιο θείου Παρασκευή οπό διοξείδιο θείου ex 2833 θειικό αργίλιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά, εξαιρουμένων των προϊόντων των κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915 ex 2932. 2933 και 2934, γιο τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική αχό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2901 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (με εξαίρεση τα αζουλένια), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, προορισμένοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ ex 2905 Λλκοξείδια των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης ή γλυκερόλης Κατασκευή αχό ύλες οποιασδήποτε κλάσης (συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905). Ωστόσο, αλκοξείδια της κλάσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 2915 Οξεα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένα και οι ανυδρίτες. τα αλογονίδια υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρομένα και νιτροδωμενα παράγωγά τους Κατασκευή αχό ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2915 και 2916 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2932 Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφονωμένα, νιτρομένα ή νιτροδωμενα παράγωγα τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 2909 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και τα αλογονωμενα, σουλφονωμένα, νιτρομένα και νιτροδωμενα παράγωγά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης 2933 Ενώσεις ετεροκυκλικέςμόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατα τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2932 και 2933 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 30 Φάρμα κεντικά προϊόντα, εκτός των προϊόντων των κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατασσονται σε κλάση διαφορετική αχό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ενοποιηθεί και άλλα συστατικάτου αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών, με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα: — Προϊόντα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα συστατικά που έχουν αναμειχθεί για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊόντα, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Κατασκευή αχό ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάση; 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3002 (συνέχεια) Άλλα: Αίμα ανθρώπων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Συστατικά αίματος εκτός από ορούς· αιγλοβίνη και ορός γλοβουλίνης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Γλοβουλίνη αίματος και ορός γλοβουλίνης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3003 και 3004 Φάρμακα (εξαιρουμένων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 3002, 3005 ή 3006) Κατασκευή κατά την οποία: Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και όλες οι χρησιμοποιούμες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στις κλάσεις 3003 ή 3004 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει·το 20 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος η κεφάλαιο 31 Λιπάσματα με εξαίρεση εκείνα της κλάσης ex 3105 για τα οποία ο κανόνας αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προυπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία, άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα, του κεφαλαίουαυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg από τα οποία εξαιρούνται τα: — Νιτρικό νάτριο — Κυαναμίδη του ασβεστίου — θειικό κάλιο — θειικό καλιομαγνήσιο Κατασκευή κατά την οποία: Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους. χρωστικές ύλες, χρωστικά οργανικά και άλλα χρώματα, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, στόκοι, μελάνια, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3201 και 3205 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3201 Ταννίνες και τα άλατα, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά· τους Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης 3205 Χρωστικές ουσίες.Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση τις χρωστικές ουσίες () Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 3203 και 3204 και 3205 πάντως, οι ύλες της κλάσης 3205 μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση οn η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιία; ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην κλάση 3301 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλε; οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακή; τιμή; του προϊόντος 3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «τηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή συμπυκνωμένα διαλύματα αιθέριων ελαίων σε λίπη σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται με απορρόφηση ή . εμπότιση, τερπενικά υποπροϊόντα κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθέριων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και νεοτικά διαλείματα αι8ερίων ελαίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των υλών διαφορετική; ομάδας (2) της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της αυτής ομάδας υπό τον όρο ότι η άξια τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κ κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικέςουσίες επιφανειακήςδράσης παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες). παρασκευάσματα λιπαντικά, κερί τεχνητό, κερί παρασκευασμένο, προϊόντα συντήρησης/κεριάκαι παρόμοιαείδη, πολτοί για προελάσματα, κερί για την οδοντοτεχνική και συνδέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3403 και 3404, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλε; οι χρησιμοποιούμενε; ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3403 Παρασκευάσματα λιπαντικάπου περιέχουνσαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαια ή λάδια από ασφαλτσύχο ορυκτό Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V] η 3404 Κερί τεχνητό και κερί παρασκευασμένο: — Με βάση την παραφίνη, τους κηρούς πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, μαλακός κηρός ή πλακώδης κηρος Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ (1) Η σημείωση 3 του κεφαλαίοι 32 λέει άτι τα παρασκευάσματα αυτά εiναι, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά στην παρασκευη χρωστικών παρασκευασματων. με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαιού 32 (2)·Ομάδα θωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω τελεία 3404 (συνέχεια) Αλλα Παρασκευή αχό ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση: — υδρογονομένα έλαια που έχουν χαρακτήρα κεριών της κλήσης 1516 — λιπαρά οξέα, μη χημικώς ορισμένα, ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες της κλάσης 15)9 — ύλες της κλάσης 3404 Εντούτοις, οι ύλες αυτές μπορούν ν« χρησιμοποιούνται εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες, μεταποιημένα άμυλα, ένζυμα, με Εξαίρεση τις κλάσης 3505 και ex 3507 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες ο* χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάδε είδους (π,χ. τα προξελατινοποιημένα ήεστεροποιημένα άμυλα κάδε είδους). Κόλλες με δάση τα άμυλα κάδε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους Αιθέρες και εστέρες αμύλου Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 1108 ex 3507 Ένζυμο παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες,είδη πυροτεχνίας, σπίρτα, πυροφονικά κράματα, εύφλεκτες ύλες Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία του; δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφαλαίο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 3701, 3702 και 3704 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προΐόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προίπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προΐόντος 3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός αχό χαρτί, χαρτόνι, η υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες. που δεν έχουν εκτεθεί στο φως {παρθένες), έστω και σε γεμιστήρες Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη της κλήσης 3702 3702 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένεςπου δενέχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική των κλάσεων 3701 και 3702 3704 Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από τις κλάσεις 3701, 3702. 3703 και 3704 ex κεφάλαιο 38 Ανάμεικτα χημικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που κατατάσσονται στις κλάσεις ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806 , ex 3807, 3808 μέχρι 3814, 3818 μέχρι 3820, 3822 και 3823 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω: Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις οι ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προΰπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3801 — Γραφίτης κολλοειδής αιωρούμενος σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα με αναλογία χάνω αχό 30 % κατά βάρος σε γραφίτη με ορυκτέλαια Κατασκευή από όλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 3403 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 3803 Ταλλέλαιον ανακαθορισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου ex 3805 Αιθέριον έλαιον που προκύπτει αχό την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτομάζας. καθαρισμένο Καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει την απόσταξη και τον εξευγενισμό ακατέργαστου αιθέριου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτομάζας η 3806 Γόμες — εστέρες Παρασκευή από ρυτινικά οξέα κ 3807 Πίσσα σκληρή μαύρη (μαύρη πισσάσφαλτος) Απόσταξη ξυλοπίσσας 3808 έως 3814, 3818 έως 3820. 3822 και 3823 Ανάμεικτα χημικά προϊόντα: Παρασκευασμένα προσθετικάγιαλιπαντικά λάδια, που περιλαμβάνουν λάδια πετρελαίουή ασφαλτούχων ορυκτών της κλάσης 3811 Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ — Τα ακόλουθα τη; κλάσης 3823: — Συνθετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με 6αση προϊόντα φυσικών ρυτινών Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα και οι εστέρες τους Σορβιτόλη άλλη από εκείνη τη; κλάσης 2905 Σουλφονικά παράγωγα του πετρελαίου, εξαιρέσει των σουλφονικών παραγώγων του πετρελαίου των μετάλλων των αλκαλίων, του αμμωνίου ή των αιθανολαμινών σουλφονικά οξέα ελαίων ασφαλτούχων ορυκτών, των θειοφανικών και των αλάτων τους Ιοντοανταλλακτικά — Απορροφητικά συνθέσεων για τη γεφύρωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες Οξείδια τον σιδήρου μετ αλκαλίων προς καθορισμό των αερίων Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους Ζυμέλαια και ορυκτέλαια Μείγματα αλάτωνπου έχουνδιαφορετικά ανιόντα — Πολτοί αντιγραφής με βάση ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα Κατασκευή κατά την οποία όλες ο χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Αλλα Κατασκευή κατά την οποία η άξια όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος; ex 3901 έως 3915 Πλαστικά σε αρχικές μορφές απορρίματα, ξεσματα και θραύσματα από πλαστικές ύλες. Εξαιρούνται εκείνα της κλάσης ex 3907 για τα οποία ο κανόνας καθορίζεται κατωτέρω Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» και — η τιμή των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» (1) — Άλλα Παραγωγή κατά την οποία η αξία των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20°/ο της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» (1) κ 3907 Συμπολυμερές, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερές του ακρυλονιτρυλίου — βουταδιενίου — στυρολίου Παραγωγή κατά την οποία όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ταξινομούνται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται υλικά που ταξινομούνται στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» (1) ex 3916 έως 3921 Ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες. με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3916, ex 3917 και ex 3920, για τα οποία οι κανόνες ορίζονται κατωτέρω Επίπεδα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ορθογώνιο. Αλλα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια Αλλα Κατεργασία κατά την οποία η άξια υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προιόντος «εκ του εργοστασιού» Προϊόντα ομοπολυμερισμού προθήκης Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» και — η αξία του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» (1) — Αλλα Παραγωγή κατά την οποία η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» () ex 3916 και ex 3917 Είδη με καθορισμένη μορφή και σωλήνες Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» και — η αξία των υλικών που ταξινομούνται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν υπέρβαινει το 20% της αξίας τον προσόντος «εκ του εργοστασίου» ex 3920 Ιοντομερές σε φύλλα ή μεμβράνες Παραγωγή αχό θερμοπλαστικό πολυμερές που έχει υποστεί μερική εξαλάτωση και το οποίο είναι ανυπολυμερές αιθυλενίου και μετακρυλικού οξέος με μερική εξουδετέρωση από ιόντα μετάλλων, κυρίως ψευδαργύρου και νατρίου Σε περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 εως 3906 αφενός, όσο και στις κλάσεις 3907 εως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προιόν. (Ι) (2) (3) 3922 έως 3926 Τεχνουργήματα από πλαστικό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 4001 4005 4012 ex 4017 Πλάκες ερρυτιδωμένων φύλλων καουτσούκ για σόλες υποδημάτων Καουτσούκ αναμειγμένο,μη βουλκανισμένο,σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ςανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ Έλαση ερρυτιδωμένων φύλλων φυσικού καουτσούκ Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 4011 ή 4012 Κατασκευή από σκληρυμένο καουτσούκ ex 4102 4104 tο» 4107 4109 Πρόβεια δέρματα αποψιλωμένα Δέρματα, αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί, άλλα από τα Δέρματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 4108 και 4109 Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα Αποψίλωση πρόβειων δερμάτων Ξαναδέψασμα δεψασμένων δερμάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 4302 4303 Δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα που έχουν συναρμολογηθεί: Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες μορφές Άλλα Ενδυματα, εξαρτήματα ενδυμάτων και άλλα είδη από γουνοδέρματα Λεύκανση και βαφή εκτός από την κοπή και σνναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, ψεκασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων Κατασκευή απόμησυναρμολογημένα,ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα Κατασκευή απόμησυναρμολογημένα,ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302 ex 4403 ex 4407 ex 4408 ex 4409 ex 4410 έως ex 4413 Ξυλεία ελαφρά τετραγωνισμένη Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή «τυλιγμένη, έστω και πλανισμένη. λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολυστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακε) πάχους όχι μεγαλύτερου των 6 mm (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε «γ» γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ όλο το μήκος μίας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με οδοντωτό αρμό: — Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες απόαπλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα. πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο. ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισμένη η απλώς χοντροπελεκημενη η ελαφρά στρογγυλεμένη Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλλημα με δακτυλικό αρμό ξυλείας Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας Πήχες από απλόξύλο ήμεγλυφέςγιο πλαίσιακαι. καλούπια Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσιοκαι καλούπια (Ι) (2) (3) ex 4415 Κιβώτια κάβε μεγέθους, καφάσια κύλινδρο και παρόμοια είδη συσκευασίας πλήρη από ξύλο Κατασκευή αχό τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ex 4416 Βαρέλια, κάδοι,μαστέλλα, κουβάδεςκαι έτερα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη αυτών Κατασκευή αχό δούγες αχό ξύλο, που δεν έχουν δουλευτεί χαρά μόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειες ex 4418 — Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές και κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονταισε άλληκλάση αχό αυτήτου προϊόντος. Ωστόσο,κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, πέταυρα (shingles και shakes) μπορούν να χρησιμοποιούνται — Πήχες αχό απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες αχό απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια ex 4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα Κατασκευή αχό ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός αχό ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409 4503 Τεχνουργήματα αχό φυσικό φελλό Κατασκευή αχό φελλό που κατατάσσεται στην κλάση 4501 ex 4811 Χάρτη; και χαρτόνια απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια, σε κυλίνδρους ή φύλλα Κατασκευή αχό ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 4816 Χαρτί αποτνπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα αχό εκείνο της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά Κατασκευή από ύλες που χρησιμεύουν στην παραγωγή χαρτιού του κεφαλαίου 47 4817 Φάκελος επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιε; μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφία; Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 4818 Χαρτί υγεία; Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 κ 48)9 Χαρτόνια, κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλα κιβώτια συσκευασίας αχό χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική αχό εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος; η 4820 Χαρτί γραμμάτων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος η 4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες αχό ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη και σχήματα Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού τουκεφαλαίου 47 4909 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους διακοσμήσεις ή επικολλήσεις Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 4909 ή 4911 4910 Ημερολόγια κάδε είδους, τυπωμένα, στα οποία περι-λαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων — Ημερολόγια τύπου «διαρκές» ή με μπλοκ που μπορούν να αντίκατασταθούν τοποθετημένα οι βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη αχό εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 ή 4911 ex 5003 Απορρίμματα αχό μετάξι, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για εκτύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξυφτίδια, λαναρισμένα ή χτενισμένα Κτενισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού $50] έως 5507 Μη συνεχείς συνδετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ex κεφάλαιο 50 έως κεφάλαιο 55 Νήμα, μονόκλωστα νήματα και κλωστή Παραγωγή από (1): — μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο -προετοιμασμένο για κλώση — άλλες φυσικές ίνες όχι λαναρισμένες ή χτενισμένες ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένες για κλώση — χημικές ουσίες ή πολτός κλωστοϋφαντουργίας. ή — υλικά χαρτοποιίας Υφάσματα:— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Παραγωγή από απλά νήματα (1) — Αλλα Κατασκευή από(1): — νήματα κοκοφοίνικα, — φυσικές ίνες, — από μη συνεχείς συνδετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, — από χημικές ύλες, υφαντικούς πολτούς ή — ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη αχό δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, προς ξήρανση, ύγρανση με ατμό, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα, «μη υφασμένα», ειδικά νήματα, σχοινιά και είδη σχοινοποιίας και άλλα παρόμοια είδη, με εξαίρεση τις κλάσεις 5602, 5604, 5605 και 5606, για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή από(1). — νήματα κοκοφοίνικα, — φυσικές ίνες, — χημικές ύλες, ή υφαντικούς πολτούς (1) Για τις συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μίγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 6 5602 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις: — Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από(1): — φυσικές ίνες, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, — ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεΐνη, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη — Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ βουλκανισμένο επικεκαλυμμένα με υφαντικές ίνες Κατασκευή εκ γυμνών νημάτων και σχοινιών εκ καουτσούκ βουλκανισμένου — Άλλα Κατασκευή από(1): — φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. — από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παράγωγη χαρτιού 5605 Μεταλλικές κλωστέςκαι νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλα με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλα Κατασκευή από(1): — φυσικές ίνες, — μη συνεπείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή — ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» Κατασκευή από(1): — φυσικές ίνες, — μη συνεπείς συνδετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού (1) Για ειδικές συνθήκες σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 6 κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες — Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, — ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος — Από άλλα πιλήματα Κατασκευή από(1): — φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς — Αλλα Κατασκευή από(1): — νήματα από ίνες καρυδιών κοκοφοίνικα, — συνθετικές ή τεχνητές δέσμες νημάτων, ι — φυσικές ίνες, ή — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ex κεφάλαιο 58 Ειδικά υφάσματα, υφάσματα θυσσανωτά ή φλοκωτά, δαντέλες, είδη επίστρωσης, κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής, κεντήματα, με εξαίρεση τις κλάσεις 5805 και 5810 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω: — Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Παραγωγή από απλά νήματα (1) — Αλλα • Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες. — από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργηασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία. ξήρανση, ύγρανση δι ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών,εμποτισμός), επεξεργασία για τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγομένων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 6 5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, τωντύπων «ουχρησιμοποιούνται γιατη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματαπου έχουνσκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία Κατασκευή από νήματα 5902 Επίπεδες επιφάνειες υφασμένες για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που παίρνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης: — Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90% κατά βάρος υφαντικές ύλες — Άλλα Κατασκευή από νήματα Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάση; 5902 Κατασκευή από νήματα 5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες Κατασκευή από νήματα (1) 5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες — Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες Κατασκευή από νήματα — Αλλοι Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες, — νήματα κοκοφοίνικα — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό, — μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο γιο την κλώση ή Τύπωση συνοδευόμενη από εργασίες αποπεράτωσης ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία δια την μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, (μερσερισμός) υφασμάτων των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει κατά ποσοστόν το 47,5% της αξίας του προϊόντος 5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 — Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες — αχό μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα 5906 (συνέχεια) — Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 90% των υφασμάτων Κατασκευή αχό χημικές ύλες — Άλλα Κατασκευή από νήματα 5907 Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οθόνες ζωγραφικής για σκηνικά θεάτρων, παρασκευάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις Κατασκευή αχό νήματα ex 5908 Αμίαντα φωτισμού, έστω και διαποτισμένα Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά 5909 έως 5911 Υφάσματα και είδη αχό υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση: — Δίσκοι και κορώνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911 — Άλλα Κατασκευή αχό νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσεως 6310 Κατασκευή από (1): — νήματα κοκοφοίνικα — φυσικές ίνες — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από (1): — φυσικές ίνες — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης από ύφασμα πλεκτό: — Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουνκοπεί σε τεμάχιαπου παράγονται ευθέως σε σχήματα — Άλλα Κατασκευή από νήματα (2) Κατασκευή από (1) — φυσικές ίνες — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό ex κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, μη πλεγμένα, μεεξαίρεση τις κλάσεις ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210. ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 και ex 6217 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή από νήματα (2) ex 6202. ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211 και ex 6217 Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα της ένδυσης για γυναίκες και μικρά παιδιά Κατασκευή από νήματα (2) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (2) (1) Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 6 (2) Βλέπε σημείωση αριθ. 7 για την επεξεργασία υφαντικών οδών κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής. ex 6210, ex 6216 και ex 6217 Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου Κατασκευή από νήματα (1) ή Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1)6213. και 6214 Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντήλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματαμύτης, κασκόλ, μαντήλες. βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη: — Κεντήματα — Αλλα Κατασκευή οπόμονόκλωνα νήματαφυσικού χρώματος(1)(2) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα (άλλα από πλεκτά) των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ( (1) Κατασκευή απόμονόκλωνα νήματαφυσικού χρώματος(1) (2) ex 6217 Εσωτερικά συμπληρώματα γιακάδων και μανικετιών, κομμένα Κατασκευή στην οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 6301 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού, κ.λ.π. Αλλα είδη επίπλωσης — Από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα — Άλλα — Κεντητά -Αλλα Παραγωγή από Ρ): — φυσικές ίνες, ή — χημικά υλικά ή πολτό κλωστοϋφαντουργίας Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (2)(3) ή Παραγωγή από μη κεντητό ύφασμα (όχι πλεκτό με οποιονδήποτε τρόπο), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου υφάσματος που δεν είναι κεντητό δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες (2)(3)6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από (2): — φυσικές ίνες, — από μη συνεχείς συνδετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς (1) Βλέπε σημείωση αριθ. 7 για την επεξεργασία υφαντικών ειδών κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής. (2) Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενες με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες, βλέπε σημείωση αριθ. 6 (3) Για πλεκτά προϊόντα όχι ελαστικά ή επενδυμένα ή επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με καουτσούκ, που προκύπτουν με ραφή ή συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτού υφάσματος (κομμένου ή πλεγμένου κατευθείαν στο απαιτούμενο σχήμα), βλέπε εισαγωγική σημείωση αριθ. 7. 6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ., ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές και είδη για κατασκήνωση — Μη υφασμένα υφάσματα — Άλλα Κατασκευή από(1): — φυσικές ίνες, ή — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Κατασκευή από μονοκλωνα νήματα φυσικού χρώματος (1) ex 6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και το αχναρια για ενδύματα (πατρόν) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 6308 Συνδυασμοί που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση Κάθε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σετ. Εντούτοις, μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώνονται με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του σετ 6401 έως 6405 Υποδήματα Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης6503 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλή; από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (2) 6505 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, στ τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλίδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάδε ύλη, έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (2) 6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες - ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 6803 Τεχνουργήματα από φυσικό σχιστόλιθο ή από συσσωματωμένο σχιστόλιθο Κατασκευή από κατεργασμένο σχιστόλιθο ex 6812 Τεχνουργήματα από αμίαντο. Τεχνουργήματα από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και τον μαγνησίτη Παραγωγή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, συμπεριλαμβανομένου τουσυσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία) 7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμενα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκλη-ρυμένα με αφή ή που σχηματίζονται οπό συγκολλημένα φύλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 (1) Για ειδικές περιπτώσεις σχετιζόμενες με τα προϊόντα κατασκευασμένα από μείγμα υφαντικές ύλες, βλέπε σημείωση αριθ. 6 (2) Βλέπε σημείωση αριθ. 7 7009 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονταικαιοι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνάρια για δοχεία και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία από γυαλί Πώματα και λοιπά είδη από γυαλί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος ή Λάξευση από φιάλες και φιαλίδια με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν ξεπερνά το 50 % της εργοστασιακής τιμής 7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέχει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και Λάξευση υάλινων αντικείμενων με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων δεν ξεπερνά το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ή Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι του οποίου η αξία δεν ξεπερνά το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 7019 Τεχνουργήματα από ίνες υάλου (άλλα από νήματα) Κατασκευή από: — φυτίλια, νήματα μεαπανωτές στρώσεις(Rονings), τεμαχισμένα κλώσματα, μη χρωματιστά — γυάλινο μαλλί ex 7)02, ex 7103 και ex 7104 Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνδετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες Κατασκευή αχό πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή πέτρες συνδετικές, ή ανασχηματισμένες, άξεστες 7106. 7108 και 7110 Πολύτιμα μέταλλα: — Ακατέργαστα — Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή αχό ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110 ή Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 ή Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 71)0 μεταξύ τους ή με δασικά μέταλλα Κατασκευή αχό ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα 7107, ex 7109 και ex 7111 Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα Έλαση, εφελκυσμός συρματοποίηση ή σφυροκόπηση ή θρυμματισμός ακατέργαστων πολυτίμων μετάλλων 7116 Τεχνουργήματα αχό μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες. ή από πέτρες συνδετικές ή ανασχηματισμένες Κατασκευή αχό μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Κατασκευή από τμήματα από βασικά μέταλλα, μη επιστρωμένων ή καλυμμένωνμεπολύτιμαμέταλλα της κλάσης 7117, με τον όρο ότι η αξία όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος 7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή αχό ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205 720$ έως 7216 Πλατιά αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή Κατασκευή αχό πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206 7217 Σύρματα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή αχό ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207 ex 7218, 7219 έως 7222 Ημιτελή προϊόντα,πλατειά αντικείμεναέλασης. ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα Κατασκευή αχό πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7211 7223 Σύρματα αχό ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή αχό ημιτελή προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα της κλάσης 7218 ex 7224. 7225 έως 7227 Ημιτελή προϊόντα,πλατέα αντικείμεναέλασης. ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλυβα Κατασκευή αχό χλιν9ώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7224 7228 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή αχό πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206, 7218 ή 7224 7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή αχό ημιτελή προϊόντα χαλυβοκραμάτων της κλάσης 7224 ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή αχό ύλες της κλάσης 7206 7302 Στοιχεία σιδηροδομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, ελάνες. .... ράβδοι χειρισμού των ελανών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοχοθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών Κατασκευή αχό ύλες της κλάσης 7206 7304, 7305 και 7306 Σωλήνες κάβε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο (άλλο από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224 7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών,υδροφραχτικές πόρτες,πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, χάρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιούνται σε κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη αχό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex 7315 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 7322 Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, μη θερμαινόμενα δι ηλεκτρισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7322 δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής αξίας τον προϊόντος ex κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, με εξαίρεση τις κλάσεις 7401 μέχρι 7405 ο κανόνας για την κλάση ex 7403 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική αχό εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος η 7403 Κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή αχό καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα ex κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο, με εξαίρεση τις κλάσεις 7501 μέχρι 7503 Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη) του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από εκείνου των κλάσεων 7601, 7602 και ex 7616. Οι κανόνες για τις κλάσεις 7601 και ex 7616 καθορίζονται κατωτέρω Παραγωγή κατά την οποία: — όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται ταξινομούνται σε κλάση διαφορετική από την κλάση του προϊόντος και — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» ex 760! Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Παραγωγή με Θερμική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου ex 7616 Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετικήαπόεκείνητουπροϊόντος. Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες μπορούν να χρησιμοποιούνται, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα μολύβδου, με εξαίρεση τις κλάσεις 7801 και 7802 ο κανόνας για τα προϊόντα της κλάσης 7801 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων τον χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή: — Μόλυβδος καθαρός — Άλλος Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου ή «μεταχειρισμένο» μόλυβδο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται η κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα ψευδαργύρου εξαίρεση τις κλάσεις 7901 και 7902- ο κανόνας για την κλάση 7901 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες όλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη αχό εκείνη του προϊόντος Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex κεφάλαιο 10 Κασσίτερος και τεχνουργήματα αχό κασσίτερο με εξαίρεση τις κλάσεις 1001. 8002 και 8007 ο κανόνας για την κλάση 1001 αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 1001 Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις,απορρίμματα καιθραύσματατης κλάσης 8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται exκεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα, κατεργασμένα, τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος 8206. Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, τον κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένασε συλλογήγιατηλιανική πώληση Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενε; ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 μέχρι 8205. Τα εργαλεία όμως των κλάσεων 1202 μέχρι 1205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8207 Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία τον χεριού. μηχανικά ή μη ή για μηχανές - εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλευση (κέρασμα αχό συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης η βυθομέτρησης Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική αχό εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 %ι της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και, — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 8211 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβανονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική αχό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες αχό βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8215 ex 8306 ex κεφάλαιο 84 Κουτάλια, πηρούνια,κουτάλες, ξαφριστήρια,σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών και συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8403. ex 8404, 8406 έως 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420. 8425 έως 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 έως 8447, ex 8448, 8452, 8456 έως 8466, 8469 έως 8472, 8480. 84S4 και 8485 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική αχό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική αχό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής τον προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8403 και ex 8404 Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402, και βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενης ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 και 8404. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες των κλάσεων 8403 και 8404. με την προϋπόθεση ότι η αξία τους, αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8400 Ατμοστρόβιλοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων ινών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο που η αναφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8408 Κινητήρες με έμβολο, που η ανάφλεξή τους γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημιντήζελ) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8409 Μέρη προοριζόμενο αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8412 Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων ινών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8415 Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περί-λαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας. συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρο-μετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8418 (2) Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες μηχανές ή συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας. άλλες οπό τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 (3) Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 8419 Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8420 Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8425 8428 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8429 Μπουλντόζες, πλάγιεςμπουλντόζες (Αngledοzen), ισοπεδωτήρες. αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές - φτυάρια, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα: — Οδοστρωτήρες — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (Ι) 0) (3) •430 Άλλα μηχανήματα για μετακίνηση γαιών, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μεταλλεύματα. Μηχανήματα για την έμπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, η τιμή των υλών της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 1431 Εξαρτήματα οδοστρωτήρων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής του προϊόντος •439 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8441 Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτομάζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8444 tοr 8447 Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Η 844g Βοηθητικές μηχανές και συσκευές χρησιμοποιούμενες μαζί με τα μηχανήματα των κλάσεων 8444 και 8445 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8452 Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές — Ραπτομηχανές (για απλό γαζί μόνο) με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή 17 kg με κινητήρα -Άλλες Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αντίστοιχων καταγόμενων υλών, και — οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος, αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη καταγόμενα προϊόντα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8456 έως 8466 Εργαλειομηχανές καιμηχανήματα καθώςκαιτα εξαρτήματά τους, των κλάσεων 8456 έως 8466 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (Ι) (2) (3) 8469 έως 8472 Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές. υπολογιστικές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες αχό τις μήτρες χελωνών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες. καουτσούκ ή πλαστικές ύλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8484 Μεταλλοπλαστικά ή παρεμβύσματα (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί παρεμβυσμάτων διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8485 Μέρη μηχανών συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 85 Ηλεκτρικέ; μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφή; ήαναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών. Εξαιρούνται όσα είδη υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή μέρη κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8501, 8502, ex 8518, 8519 έως 8529. 8535 έως 8537, 8542, 8544 έως 8546 και 8548 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8501 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες. με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγή; ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλάσης 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8502 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και περιστροφικοί μετατροπείς Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 1503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, αθροιστικά, 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 8518 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και μη προσαρμοσμένα στις θήκες τους. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος. — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη καταγομένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιουμένων καταγόμενων υλών 8519 Συσκευές περιστροφής των δίσκων (πικάπ), ηλεκτρόφωνα, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής τουήχου χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου: — Ηλεκτρικά γραμμόφωνα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται 8520 Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται 8522 Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 8519 μέχρι 8521 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8523 Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 *· της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8524 Δίσκοι ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37: — Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8528 Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές προβολής ταινιών βίντεο με ή χωρίς οθόνη), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8529 Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528: — Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 8535 και 8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, προστασία, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8537 Πίνακες πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι αριθμητικοί πίνακες ελέγχου) και άλλα υποθέματα που φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται καιεκείνα πουενσωματώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές διανομής της κλάσης 8517 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προΐόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8542 Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικρόδιατάξεις Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8541 ή 8542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού αθροιστικά 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8548 Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8601 8607 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8608 Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας δασμολογικής κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8609 Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια - δεξαμενές) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 87 Οχήματα άλλα αχό εκείνα των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, μέρη και εξαρτήματά τους. Εξαιρούνται εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8709 έως 8711, ex 8712, 8715 και 8716 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8709 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες. λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα - ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών. Τα μέρη των παραπάνω οχημάτων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος. και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής τον προϊόντος 8710 Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8711 Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια: — Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλινδρισμού: — Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm1 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 8712 Δίτροχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714 8715 Παιδικά αμαξάκια και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστάσιακής τιμής του προϊόντος 8716 Ρυμουλκούμενα καιημιρυμουλκούμενα οχήματα. Άλλα οχήματα χωρίς μηχανική προώθηση. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8803 Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8803 δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8804 Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πηδαλιοχούμενα) καιτα στροφόπτωτα(rοtοchutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους — Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανόμενων των λοιπών υλών της κλάσης 8804 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8804 δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 8805 Συσκευές καιδιατάξεις γιατην εκτόξευση αεροσκαφών. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αεροσκαφών και τα παρόμοια. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8805 δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κεφάλαιο 89 Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906 ex κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών τον οργάνων ή συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 έως 9017, ex 9018 και 9024 έως 9033 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται καιοιφακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο Κατασκευή κατά την οποία ή αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν «ρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9002 Φακοί, πρίσματα,καθρέπτες καιάλλαστοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν «ρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9005 Διόπτρες, δύο οπτικών πεδίων και ενός οπτικού πεδίου, τηλεσκόπια και οι βάσεις τους. Εξαιρούνται τα αστρονομικά τηλεσκόπιο διάθλασης και οι βάσεις τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 9006 Φωτογραφικές μηχανές (άλλες οπό τις κινηματογραφικές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαμπτήρες φλας, άλλοι από τους λειτουργούντες με ηλεκτρική ανάφλεξη Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9007 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9011 Σύνθετα οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία, τη μικροκινηματογραφία ή τη μικροπροβολή Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται ex 9014 Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9015 Οργανα καισυσκευέςγεωδαισίας,τοπογραφίας καθώς και φωτογραμμετρίας, υδρογραφίας. ωκεανογραφίας, υδρολογίας μετεωρολογίας και γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9016 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9017 Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης,παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, σύνολα σχεδιαστικών οργάνων, λογαριθμικοί κανόνες και δίσκοι). Οργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ μέτρα, μετροταινίες. μικρόμετρα, παχύμετρα) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex9018 Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτυελοδοχείο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών υλών της κλάσης 9018 9024 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές της σκληρότητας της αντοχής σε θλίψη ή εφελκυσμό της ελαστικότητας και των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (χ.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, «πλαστικών υλών) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9025 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9026 Όργανα και συσκευές για μέτρηση, ή έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, σταθμοδείκτες, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 και 9032 Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9027 Όργανα καισυσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ· πολωσίμετρα διαβλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων και καπνού). Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής της επιφανειακής τάση; και τα παρόμοια, για μέτρηση της θερμότητας, του ήχου και του φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα φωτογράφησης). Μικροτόμοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9028 Μετρητές αερίων,υγρών ήηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες) — Μέρη και εξαρτήματα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 °.τ> της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρήσιμο-ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9029 Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές διανυόμενωναποστάσεων, βηματόμετρα. Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα της κλάσης 9014 ή 9015, στροβοσκόπια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9030 Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο τον ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων των μετρητών της κλάσης 9028. Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ και των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9031 Όργανα, συσκευέςκαιμηχανήματαμέτρησης ή ελέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9032 Όργανα και συσκευές για αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματο έλεγχο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλούστο κεφάλαιοαυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 91 Ωρολόγια, εκτός από εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9105. 9109 έως 9113 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9105 Ωρολόγια μεγάλα, εκκρεμή, εγερτήρια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό διαφορετικό του μηχανισμού των ωρολογίων θυλακίου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρήσιμο-ποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι. εκτός από τους μηχανισμούς των ωρολογίων· θυλακίου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ήμερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9111 Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9112 Πλαίσια για συσκευές ωρολογοποιίας και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9113 Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριού. Τα μέρη τους: — Αχό κοινά μέταλλα, έστω και με επίστρωση, ή από πολύτιμα μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος κεφάλαιο 93 Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9401 και ex 9403 Έπιπλα αχό κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα όχι παραγεμισμένα, από βαμβακερό ύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m2 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, ή Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, με την προϋπόθεση ότι: — η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει το 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403 9405 Συσκευές φωτισμού στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Φωτεινά σήματα, φωτεινές επιγραφές καθώς και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9406 Προκατασκευασμένα κτίρια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9503 Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικρού μεγέθους «υπό κλίμακα» μοντέλα και παρόμοια είδη, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια - αινίγματα (puzzles) κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος η 9506 Πέδιλα για μπαστούνια γκόλφ Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια 9507 Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάβε χρήση. Απομιμήσεις πτηνών (είδη άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 η 9705) και παρόμοια είδη κυνηγιού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες τη; ίδιας κλάσης, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9601 και ex 9602 Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές, ή ορυκτές ύλες Κατασκευή από «κατεργασμένες» ύλες των ιδίων κλάσεων α 9603 Σκούπες και βούρτσες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις βούρτσες αχό τρίχωμα κουναβιού, σκίουρου),χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. Πινέλα και ρόλοι για χρωματισμούς, ελαστικές βούρτσες, σφουγγαρόπανα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9605 Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων Κάθε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ίσχυαν εάν δεν περιλαμβανόταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και είδη μη καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του συνόλου 9606 Κουμπιά και κουμπιά - σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά - σούστες. Ημιτελή κουμπιά Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — υπό τον όρο ότι η αξία όλων τον χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9608 Στυλογράφοι με σφαιρίδιο (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμέςγιαπολυγραφικέςμεμβράνες. Μηχανικά μολυβιά. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες, και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλήσης 9609 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες καθώς και άλλα είδη υπαγόμενα στην ίδια κλάση. με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 9612 Μελανοταινίες γιαγραφομηχανές καιπαρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένεςμεμελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες γιανα αφήνουναποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή καρέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα με ή χωρίς κουτί Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση τον προϊόντος, και — υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 9614 Πίπες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕUR. 1 1.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1, συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το πιστοποιητικό ΕUR. Ι εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής- αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR. 1 είναι 210 x 297 χιλιοστά, γίνεται δε δεκτό όσον αφορά το μήκος ένα ανώτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των 5 χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Τσεχική Δημοκρατία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ΕUR. 1 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό ΕUR. 1. Κάθε πιστοποιητικό ΕUR. 1 φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1.Εξαγωγέας ( Όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) 3.Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική μνεία) ΕUR.1Αριθ. Α οοο.οοοΣυμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψεως προ της συμπληρώσεως του εντύπου 2.Πιστοποιητικό χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ (να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη) 4.Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος, των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται ως καταγόμενα 5.Χώρα, ομάδα χωρών ή έδαφος προορισμού 6.Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία) 7.Παρατηρήσεις8.Αύξων αριθμός. Σημεία. αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων (1). Περιγραφή των εμπορευμάτων Ι. Μεικτό βάρος (kg) ή άλλημετρική μονάδα(hl, m, κ.λ.π.) 10.Τιμολόγια μνεία) 11.ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Πιστοποίηση της ακριβείας της δηλώσεως Έγγραφο εξαγωγής (1) Υποδε/γμα.....................................................- Αριθ. ...... Τελωνείο .......................................................................... Χώρα ή έδαφος εκδόσεως.............................................. (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή) Σφραγίδα12.ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ Ο υπογεγραμμένος δηλώ ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού. (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή) ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ Ο υπογεγραμμένος εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην εμπρόσθια όψη. ΔΗΛΩΝΩότι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ τις περιστάσεις που επέτρεψαν σ αυτά τα εμπορεύματα να πληρούν τους όρους αυτούς: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ τα παρακάτω δικαιολογητικά (1): ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την υποχρέωση να προσκομίσω, αν οι αρμόδιες αρχές το ζητήσουν, οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο που θα εκρίνετο αναγκαίο από αυτές για την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να δεχθώ, εφόσον συντρέχει λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών μου στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που αναφέρονται ανωτέρω. ΖΗΤΩ την έκδοση του προσαρτημένου πιστοποιητικού για τα εμπορεύματα αυτά. (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή)(1) Παραδείγματος χάριν, έγγραφα εισαγωγής. πιστοποιητικό κυκλοφορίας, τιμολόγια, δηλώσεις του κατασκευαστή κλπ . που αναφέρονται στα χρησιμοποιηθέντα εμπορεύματα ή στα εμπορεύματα που επανεξήχθησαν στην ίδια κατάσταση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΤΥΠΑ ΕUR.2 1.Το έντυπο ΕUR. 2, συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του εντύπου ΕUR. 2 είναι 210x148 χιλιοστά, γίνεται δε δεκτό όσον αφορά το μήκος ένα ανώτατο περιθώριο μεταξύ μικρότερου των 5 χιλιοστών και μεγαλύτερου των 8 χιλιοστών. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 64 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Τσεχική Δημοκρατία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των εντύπων ΕUR. 2 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε έντυπο ΕUR. 2. Κάθε έντυπο φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του. , 2.Εξαγωγέας ( όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) ΕΝΤΥΠΟΕUR. 2 Αριθ.Έντυπο χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές συναλλαγέςμεταξύ (1)...........................και....................................................Δήλωση του εξαγωγέαΠαραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) 5 Τόπος και ημερομηνία 7 | ΠαρατηρήσειςΣημεία, αριθμοί της αποστολής και περιγραφή εμπορευμάτων Ο υπογεγραμμένος. εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται ανωτέρω, δηλώνω άτι τα εμπορεύματα αυτά πληρούν τους απαιτούμενους όρους για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου και ότι προσέλαβαν την ιδιότητα καταγομένων προϊόντων κατά τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αναφερόμενες στο χώρο αριθ. 1 συναλλαγές. 6 Υπογραφή του εξαγωγέαΧώρα καταγωγής (3) 9 Χώρα προορισμού (4)Μεικτή μάζα (kg)Διοίκηση ήυπηρεσία τηςχώρας εξαγωγης (5) επιφορτισμένη με τον έλεγχο εκ των υστέρων, της δηλώσεως του εξαγωγέα (1) Να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη (2) Να αναφερθούν τα στοιχεία του ελέγχου που ενδεχομένως έχει ήδη διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία (3) Ως χώρα νοείται μία χώρα, μία ομάδα χωρών, ή ένα έδαφος Αίτηση ελέγχου Ζητείται ο έλεγχος της δήλωσεως του εξαγωγέα που αναφέρεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος εντύπου (4) Αποτέλεσμα του έλεγχου Ο έλεγχος που διενεργήθη επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι (1) οι ενδείξεις και μνείες που αναγράφονται στο παρόν έντυπο είναι ακριβείς το παρόν έντυπο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋπόθεσες γνησιότητας και κανονικότητας (βλέπε τις προσαρτημένες παρατηρήσεις) (Τόπος και ημερομηνία) Σφραγίδα(Υπογραφή)(4)| Ο έλεγχος εκ των υστέρων των εντύπων ΕUR. 2 διενεργείται δειγματοληπτικώς ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την γνησιότητα του εντύπου και την ακρίβεια των πληροφοριών περί της πραγματικής καταγωγής των σχετικών εμπορευμάτων Οδηγίες περί συντάξεως του έντυπου ΕUR. 2 1.Έντυπο ΕUR.2 δύναται μόνον να συνταχθεί για εμπορεύματα τα οποία, στη χώρα εξαγωγής, πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις συναλλαγές που αναφέρονται στο χώρο αριθ. 1 του εντύπου. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να μελετώνται προσεκτικά προ της συμπληρώσεως του εντύπου. 2.Ο εξαγωγέας προσαρτά το έντυπο στο δελτίο αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή με ταχυδρομικό δέμα, ή το εισάγει στο δέμα, όταν πρόκειται για αποστολή με το ταχυδρομείο επιστολών. Επιπλέον αναγράφει, είτε στην πράσινη ετικέτα ΓΙ είτε στη διασάφηση Γ2/ΓΠ3 τη μνεία ΕUR. 2 συνοδευομένη από τον αριθμό σειράς του εντύπου 3.Οι οδηγίες αυτές δεν απαλλάσσουν τον εξαγωγέα οπό την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται στους τελωνειακούς ή ταχυδρομικούς κανονισμούς. 4.Η χρησιμοποίηση του εντύπου συνιστά για τον εξαγωγέα την ανάληψη της υποχρεώσεως να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από αυτές και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών του στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που περιγράφονται στον χώρο 11 του εντύπου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΥπόδειγμα του αποτυπώματος σφραγίδας που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο 6) (1] Σήμα ή εθνόσημο του κράτους εξαγωγής. (2) Ενδείξεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του εγκεκριμένου εξαγωγέα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVΙΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 35 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά, ανάλογα προς τα ορυκτά λάδια που λαμβάνονται με αποστάξεις σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 C που περιλαμβάνουν και τα μείγματα βενζίνης και βενζόλης), και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα 2709 έως 2715 Ορυκτά λάδια και το προϊόν της απόσταξής τους. Ασφαλτούχες ύλες. Ορυκτά κεριά ex 2901 Άκυκλοι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες, με εξαίρεση τα αζουλένια, βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ex 3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά που περεχούν κατά βάρος λιγότερο από 70% λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά ex 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα, με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα κατάλοιπα παραφίνης ex3811 Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 5 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας (η Συμφωνία) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕιδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Ισπανίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Άρθρο 1 Οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο στον Τίτλο ΙΙΙ τροποποιούνται ως εξής για να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην Πράξη Προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (εφεξής η Πράξη Προσχώρησης ). Άρθρο 2 Σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης η Ισπανία δεν παρέχει στα προϊόντα καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής άλλων κρατών μελών ή που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σ αυτά. Άρθρο 3 Ποσοτικοί περιορισμοί μπορεί να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ισπανία προϊόντων καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Α. Άρθρο 4 Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους ή της απόφασης 91/314/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (Ροseican).ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕιδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Πορτογαλίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας Άρθρο 5 Οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο στον Τίτλο ΙΙΙ τροποποιούνται ως εξής για να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην Πράξη Προσχώρησης. Άρθρο 6 Σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης η Πορτογαλία δεν παρέχει στην Τσεχική Δημοκρατία ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής άλλων κρατών μελών. Άρθρο 7 Οι ποσοτικοί περιορισμοί μπορεί να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Πορτογαλία προϊόντων καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα πουαπαριθμούνται στο Παράρτημα Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ Σημείωση: Η δασμολογική κλάση 0803 υπόκειται σε περιορισμούς μεταβατικού χαρακτήρα ως προς τα κράτη μέλη της Οικονομικής Κοινότητας και των προτιμησιακών χωρών έως ότου συσταθεί μια κοινή οργάνωση αγοράς για τις μπανάνες. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στο παρόν πρωτόκολλο. Επεξηγηματικές σημειώσεις για τους μερικούς περιορισμούς που θα διατηρήσει η Ισπανία ως το πέρας τηςμεταβατικής περιόδου(1)Εξαιρούνταιτα βοοειδήπου προορίζονται για ταυρομαχίες. (2)Μόνο τουείδουςκατοικίδιων χοιροειδών. (3)Μόνο μησυμπυκνωμένα και χωρίςπροσθήκη ζάχαρης,πουπροορίζονται για την ανθρώπινηδιατροφή. (4)Εξαιρείται τοRΕQUΕS0Ν καιτα τυριά Εmmenthal, Gruyere,Βleus, Ρarmigianο ReggianοκαιGranaΡadanο. (5)Μόνο σιτάριμαλακό πουπροορίζεται γιατην αρτοποιΐα.(6)Μόνο βρώμη μεστρογγυλεμένα τα δύο άκρατης. (7)Μόνο σπόροιπλατυσμένοι. (8)Εξαιρείται τολίπος τωνοστών καιτωνυπολειμμάτωνσφαγίων από πουλερικά. (9)Μόνο αυτά που περιέχουνκρέας ήβρώσιμα εντόσθιαήαίμακατοικίδιων χοιροειδών. (10)Μόνοαυτά που περιέχουνχοιρινό αίμα.(11) Μόνο: παραγεμισμέναμεκρέας,βρώσιμα εντόσθιαήαίματουείδους κατοικίδιων χοιροειδών,οποιοδήποτε παρασκεύασμαήκονσέρβαπουπεριέχει κρέας ήβρώσιμα εντόσθια του είδουςκατοικίδιωνχοιροειδών.(12) Εξαιρούνταιτακρασιά ποιότητας πουέχουνπαραχθείσε καθορισμένες περιοχές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 6 για την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου : (α)ως τελωνειακή νομοθεσία νοούνται οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες, διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, που θεσπίζουν τα εν λόγω μέρη, (β)ως δασμοί νοούνται όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, κατεφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται, όμως, τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό το οποίο προσεγγίζει τα έξοδα των προσφερθεισών υπηρεσιών, (γ)ως αιτούσα αρχή νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά θέματα, (δ)ως αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά, ζητήματα, (ε)ως παράβαση νοείται οποιαδήποτε καταπάτηση της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και κάθε προσπάθεια καταπάτησης αυτής της νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλόμενων μερών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Αυτή δεν καλύπτει τις πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται μετά από αίτηση των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως 1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώσει, σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση : (α) των φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία, (β) των διακινήσεων εμπορευμάτων που πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, (γ) των μέσων μεταφοράς, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αυθόρμητη συνδρομή Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να παρέχουν, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν : πράξεις με τις οποίες σημειώθηκε, σημειώνεται ή πρόκειται να σημειωθεί παράβαση τέτοιας νομοθεσίας και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλα συμβαλλόμενα μέρη, νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια τέτοιων πράξεων, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικής παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση ή οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς. Άρθρο 5 Παράδοση/γνωστοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε : να παραδίδονται όλα τα έγγραφα, και να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος - πρωτοκόλλου σε παραλήπτη που έχει την κανονική του κατοικία ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφός της. Σ αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 3. Άρθρο 6 Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία : 1)την απούσα αρχή, που υποβάλλει την αίτηση, 2)το αιτούμενο μέτρο, 3)το θέμα και το λόγο της αίτησης, 4)τους νόμους, κανόνες και λοιπά κατά νόμον στοιχεία 5)στοιχεία, όσο το δυνατόν ακριβή και κατανοητά, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, δυνατόν να ζητηθεί ή διόρθωση ή η συμπλήρωση της· ενδεχομένως, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφεαυτής, το διοικητικό τμήμα στο οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση από την εν λόγω αρχή, οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρους, με τη διοχέτευση των στοιχείων που ήδη διαθέτει, με τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με την ανάθεση της διεξαγωγής τους. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής θα ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τα άλλα έννομα μέσα του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λάβουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η απούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην απούσα αρχή, υπό τη μορφή εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων και τα παρόμοια. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από μηχανογραφημένα στοιχεία, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον Ίδιο σκοπό. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, όπως αυτή προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι τέτοιο : 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία, τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα σημαντικά συμφέροντα, ή 2)θα αφορούσε συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις άλλες από εκείνες που σχετίζονται με τους δασμούς, ή 3)θα παραβίαζε βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της ζητείτο κάτι τέτοιο, οφείλει στην αίτησή της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην απούσα αρχή. Άρθρο 10 Υποχρέωση τήρησης του απορρήτου1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο συμβαλλόμενο μέρος που την έλαβε και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις κοινοτικές αρχές. 2.Όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η μετάδοση των στοιχείων ή η χρησιμοποίηση αυτών είναι αντίθετη προς τις βασικές νομικές αρχές ενός από τα μέρη, και, ιδίως, αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενδέχεται να υποστεί αδικαιολόγητη ζημία, δεν παρέχονται ονομαστικά στοιχεία. Μετά από σχετική αίτηση, το μέρος που λαμβάνει την πληροφορία ενημερώνει το μέρος που την παρέχει για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η παρεχόμενη πληροφορία και για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. 3.Ονομαστικά στοιχεία παρέχονται μόνο στις τελωνειακές αρχές και, στην περίπτωση που απαιτείται η άσκηση δίωξης, στις αρχές δίωξης και τις δικαστικές αρχές. Αλλα πρόσωπα ή αρχές είναι δυνατό να λάβουν τέτοιες πληροφορίες μόνο με προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής που τις παρέχει. 4.Το μέρος που παρέχει την πληροφορία υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια αυτής. Οταν αποκαλύπτεται ότι η παρασχεθείσα πληροφορία ήταν ανακριβής ή ότι πρέπει να αγνοηθεί, το μέρος που τη λαμβάνει πρέπει να ειδοποιείται το ταχύτερο δυνατό. Αυτό υποχρεούται να επιφέρει τη σχετική διόρθωση ή διαγραφή. 5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων προστασίας υπερκειμένου δημόσιου συμφέροντος, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει, μετά από σχετική αίτηση, πληροφορίες για τη συγκέντρωση στοιχείων και για το σκοπό της εν λόγω συγκέντρωσης. Άρθρο 11 Χρήση των στοιχείων 1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου· είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής, η οποία τα παρέσχε, και αποτελούν αντικείμενο όλων των περιορισμών που θέτει η εν λόγω αρχή. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε στοιχεία σχετικά με αδικήματα που αφορούν ναρκωτικές και ψυχότροπες ουσίες. Τέτοια στοιχεία είναι δυνατόν να ανακοινώνονται σε άλλες αρχές άμεσα συνδεόμενες με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, εντός των ορίων του άρθρου 2. 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται επακολούθως, λόγω παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες και σε διαδικασίες και καταγγελίες ενώπιον των δικαστηρίων, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η κλήτευση πρέπει να -αναφέρει επακριβώς για ποιό ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξεταστεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Δαπάνες της συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες. Άρθρο 14 Εφαρμογή1.Η διαχείριση του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφενός, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και, ενδεχομένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες για την προστασία δεδομένων. Εχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε συστάσεις προς τα αρμόδια σώματα σχετικά με τροποποιήσεις που θεωρούν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη έρχονται σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και ακολούθως τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν πρωτόκολλο οφείλει να συμπληρώνει και όχι να παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή δυνατόν να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλείει περισσότερο εκτεταμένη αμοιβαία συνδρομή με βάση παρόμοιες συμφωνίες. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι ανωτέρω συμφωνίες δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά θέματα κοινοτικού ενδιαφέροντος. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 7 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΡΙΩΝ Τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που η συμφωνία αρχίσει να ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου οποιουδήποτε έτους, οι παραχωρήσεις που χορηγούνται εντός των ορίων των ετησίων ποσοτήτων προσαρμόζονται ώστε να αφαιρείται από αυτές το ποσό των προϊόντων καταγωγής Τσεχικής Δημοκρατίας που εισήχθησαν κατά το έτος αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου 4 της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στις 16 Δεκεμβρίου 1991, όπως τροποποιήθηκε από τα συμπληρωματικά πρωτόκολλα που υπεγράφησαν στις........1993 μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας και μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 8 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όσον αφορά την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Κοινότητα) και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας σχετικά με τη διαμετακόμιση και την υποδομή των χερσαίων μεταφορών Εκτιμώντας : ότι με την υπογραφή, στις 16 Δεκεμβρίου 1991, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας και της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, αφενός, και η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, αφετέρου, υπέγραψαν τις ανταλλαγές επιστολών με τη συνημμένη μορφή, ότι οι εν λόγω ανταλλαγές επιστολών τροποποιήθηκαν με τις ανταλλαγές επιστολών που υπεγράφησαν στις 19 Φεβρουαρίου 1992 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομική Κοινότητας, αφενός, και της Τσεχικης και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, ότι η Τσεχική Δημοκρατία δήλωσε, σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15ης Δεκεμβρίου 1992 ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από όλες τις συμφωνίες μεταξύ της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι η Τσεχική Δημοκρατία αποτελεί, από την 1η Ιανουαρίου 1993, διάδοχο κράτος της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, ότι η Τσεχική Δημοκρατία αναλαμβάνει να μην δυσχεράνει τις συνθήκες της χερσαίας διαμετακόμισης σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε στην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία υπό την προαναφερόμενη ανταλλαγή επιστολών, η Τσεχική Δημοκρατία και η Κοινότητα συμφωνούν στα εξής : Άρθρο 1 Η Κοινότητα αφενός και η Τσεχική Δημοκρατία αφετέρου αναλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κοινότητας αφενός και της πρώην Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας αφετέρου, που περιέχονται στις προαναφερόμενες ανταλλαγές επιστολών. Άρθρο 2 Η Τσεχική Δημοκρατία αναλαμβάνει να εκδώσει τον αριθμό αδειών που προβλέπεται στην προαναφερόμενη ανταλλαγή επιστολών σχετικά με τη διαμετακόμιση. Οι άδειες ισχύουν (από το 1994) μόνο στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η Τσεχική Δημοκρατία εκδίδει κανονικά άδεια σε κάτοχο αδείας η οποία έχει εκδοθεί από τη Σλοβακική Δημοκρατία σύμφωνα με την προαναφερόμενη ανταλλαγή επιστολών, εντός του ορίου του ανώτατου αριθμού που προβλέπεται στην προαναφερόμενη ανταλλαγή επιστολών. Άρθρο 3 Το ποσό των διοικητικών επιβαρύνσεων, φόρων και άλλων τυχόν τελών που εισπράττονται από την Τσεχική Δημοκρατία για επί πληρωμή άδεια σύμφωνα με την προαναφερόμενη ανταλλαγή επιστολών, δεν υπερβαίνει τις 9 250 τσεχικές κορώνες. Άρθρο 4 Η Τσεχική Δημοκρατία δηλώνει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία λιγότερο ευνοϊκών προϋποθέσεων διαμετακόμισης για τους κοινοτικούς μεταφορείς σε σχέση με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην προαναφερόμενη ανταλλαγή επιστολών, λαμβάνει όλα τα ενδεχόμενα μέτρα για να αποτρέψει περιττές καθυστερήσεις για τους κοινοτικούς μεταφορείς, οι οποίες οφείλονται στους ελέγχους στο σύνορα μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ανταλλαγή Επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας σχετικά με τη διαμετακόμιση Α.Επιστολή της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Κύριε, Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας (ΓΣΟΔ), συμφωνήθηκαν τα εξής : 1.Τα μέρη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο που να θίγει την κατάσταση η οποία προκύπτει από την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και της ΤΣΟΔ. 2.Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνολικής επίλυσης των προβλημάτων διαμετακόμισης μέσω της ΤΣΟΔ για τα κράτη μέλη της Κοινότητας τα οποία κατεξοχήν αφορά το θέμα αυτό, η ΤΣΟΔ παραχωρεί επί πληρωμή 2 000 συμπληρωματικές άδειες του 1991, επιπλέον της υπάρχουσας ποσόστωσης που έχει παραχωρηθεί βάσει των διμερών συμφωνιών για το 1991. Επιπλέον, η ΤΣΟΔ παραχωρεί το 1992, 1993 και 1994, πλέον της υπάρχουσας ποσόστωσης που έχει παραχωρηθεί προηγουμένως βάσει των διμερών συμφωνιών για το 1991, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθεισών 2 000 αδειών, άδειες κατά τον εξής τρόπο : 1992 1993 1994 δωρεάν 1 300 1 300 1 440 (1) επί πληρωμή 1 000 1 000 1 332 (1) τρίτες χώρες - - συνδυασμένη μεταφορά 4 000 4 000 4 680 (2) (1)αύξηση κατά 2 % για το 1993 (2)αύξηση κατά 17 % για το 1994 Οι άδειες συνδυασμένων μεταφορών χρησιμοποιούνται από φορτηγά για να διασχίσουν το έδαφος της ΤΣΟΔ με σιδηροδρόμους της ΤΣΟΔ, με τη μορφή κυλυομένων οδών, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό κόστος και χρόνος που απαιτούνται γι αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, είναι παρόμοια με το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για τις επί πληρωμή άδειες οδικής διέλευσης. Για τον αριθμό των αδειών, για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές, η ΤΣΟΔ παραχωρεί επί πληρωμή άδειες διέλευσης. Όλες οι προαναφερόμενες άδειες διέλευσης είναι μετ επιστροφής. Το 1995 και για τα επόμενα έτη, μέχρι να τεθεί σε ισχύ η διμερής συμφωνία μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της ΤΣΟΔ, η ΤΣΟΔ αυξάνει τον αριθμό των δωρεάν και επί πληρωμή αδειών και των αδειών συνδυασμένων μεταφορών κατά τα ίδια ποσοστά, όπως και το 1994. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Για την Κυβέρνηση της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Β.Επιστολή της Κοινότητας. Κύριε,Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη σημερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως εξής : Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας (ΤΣΟΔ), συμφωνήθηκαν τα εξής : 1.Τα μέρη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο που να θίγει την κατάσταση η οποία προκύπτει από την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και της ΤΣΟΔ. 2.Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνολικής επίλυσης των προβλημάτων διαμετακόμισης μέσω της ΤΣΟΔ για τα κράτη μέλη της Κοινότητας τα οποία κατ εξοχήν αφορά το θέμα αυτό, η ΤΣΟΔ παραχωρεί επί πληρωμή 2 000 συμπληρωματικές άδειες του 1991, επιπλέον της υπάρχουσας ποσόστωσης που έχει παραχωρηθεί βάσει των διμερών συμφωνιών για το 1991. Επιπλέον, η ΤΣΟΔ παραχωρεί το 1992, 1993 και 1994, πλέον της υπάρχουσας ποσόστωσης που έχει παραχωρηθεί προηγουμένως βάσει των διμερών συμφωνιών για το 1991, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθεισών 2 000 αδειών, άδειες κατά τον εξής τρόπο : (1)αύξηση κατά 2 % για το 1993 (2)αύξηση κατά 17 % για το 1993 Οι άδειες συνδυασμένων μεταφορών χρησιμοποιούνται από φορτηγά για να διασχίσουν το έδαφος της ΤΣΟΔ με σιδηροδρόμους της ΤΣΟΔ, με τη μορφή κυλυομένων οδών, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό κόστος και χρόνος που απαιτούνται γιαυτόν τον τρόπο μεταφοράς, είναι παρόμοια με το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για τις επί πληρωμή άδειες οδικής διέλευσης. Για τον αριθμό των αδειών, για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές, η ΤΣΟΔ παραχωρεί επί πληρωμή άδειες διέλευσης. Ολες οι προαναφερόμενες άδειες διέλευσης είναι μετ επιστροφής. Το 1995 και για τα επόμενα έτη, μέχρι να τεθεί σε ισχύ η διμερής συμφωνία μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της ΤΣΟΔ, η ΤΣΟΔ αυξάνει τον αριθμό των δωρεάν και επί πληρωμή αδειών και των αδειών συνδυασμένων μεταφορών κατά τα ίδια ποσοστά, όπως και το 1994. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με το, περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση. Εχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Κοινότητα συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ανταλλαγή Επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. και της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την υποδομή των χερσαίων μεταφορών Α.Επιστολή της Κοινότητας. Κύριε, Εχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω τη θέση της Κοινότητας, που εκφράστηκε κατά τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών και της Τσεχικής Δημοκρατίας, κατά την οποία η Κοινότητα παρέχει, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών που προβλέπονται στη Συμφωνία, τη δέουσα χρηματοδότηση για τη βελτίωση της υποδομής των χερσαίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών. Θα σας ήμουν υπόχρεος εάν επιβεβαιώνατε τη συμφωνία της Τσεχικής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση. Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β.Επιστολή της Τσεχικής Δημοκρατίας. Κύριε,Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής : Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω τη θέση της Κοινότητας, που εκφράστηκε κατά τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών και της Τσεχικής Δημοκρατίας, κατά την οποία η Κοινότητα παρέχει, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών που προβλέπονται στη Συμφωνία, τη δέουσα χρηματοδότηση για τη βελτίωση της υποδομής των χερσαίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών. Θα σας ήμουν υπόχρεος εάν επιβεβαιώνατε τη συμφωνία της Τσεχικής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση. Εχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνησή μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Για την Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑυπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών για την τροποποίηση της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας σχετικά με τη διαμετακόμιση που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1991 Α. Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,Με την ευκαιρία της υπογραφής στις 16 Δεκεμβρίου 1991 της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ των Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, καθώς και της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (η Κοινότητα) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, η Κοινότητα και η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία υπέγραψαν συμφωνίες υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με τη διαμετακόμιση. Η ευρωπαϊκή συμφωνία δεν έχει αρχίσει ακόμη να ισχύει. Η ενδιάμεση συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 1992. Μετά την υπογραφή της ανταλλαγής επιστολών, η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία αύξησε την τιμή των αδειών διέλευσης με καταβολή τελών. Δεδομένου ότι ή απόφαση αυτή είχε επιπτώσεις στις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαμετακόμιση που θεσπίστηκαν το Δεκέμβριο, τα μέρη θεωρούν απαραίτητο να συνάψουν συμφωνία υπό τη μορφή της παρούσας ανταλλαγής επιστολών για την τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις αυτές. Επομένως, προτείνω να τροποποιηθεί η ανταλλαγή επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 ως εξής : Στο σημείο 2, μετά την πρώτη πρόταση του πρώτου εδαφίου προστίθεται η ακόλουθη πρόταση : Ή τιμή άδειας με καταβολή τελών καθορίζεται σε 18.500 κορόνες Τσεχοσλοβακίας. Το δεύτερο εδάφιο του σημείου 2, συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο : Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι, εάν δεν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες διέλευσης μέσω του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβίας, θα εξετάσουν από κοινού, πριν από το τέλος του έτους, τις τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις. Οι ανωτέρω διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν τα ανωτέρω είναι αποδεκτά από την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, έχω την τιμή να προτείνω να αποτελέσει η επιστολή αυτή καθώς και η σχετική απάντησή σας, τροποποίηση της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Εφαρμόζεται από 15ης Μαρτίου 1992. Θα σας ήμουν υπόχρεος, εάν επιβεβαιώνατε τη συμφωνία της κυβέρνησης της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της υψίστης εκτιμήσεώς μου. Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β. Επιστολή της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Κύριε,Εχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής : Με την ευκαιρία της υπογραφής στις 16 Δεκεμβρίου 1991 της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ των Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, καθώς και της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (η Κοινότητα) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, η Κοινότητα και η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία υπέγραψαν συμφωνίες υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με τη διαμετακόμιση. Η ευρωπαϊκή συμφωνία δεν έχει αρχίσει ακόμη να ισχύει. Η ενδιάμεση συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 1992. Μετά την υπογραφή της ανταλλαγής επιστολών, η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία αύξησε την τιμή των αδειών διέλευσης με καταβολή τελών. Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή είχε επιπτώσεις στις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαμετακόμιση που θεσπίστηκαν το Δεκέμβριο, τα μέρη θεωρούν απαραίτητο να συνάψουν συμφωνία υπό τη μορφή της παρούσας ανταλλαγής επιστολών για την τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις αυτές. Επομένως, προτείνω να τροποποιηθεί η ανταλλαγή επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 ως εξής : Στο σημείο 2, μετά την πρώτη πρόταση του πρώτου εδαφίου προστίθεται η ακόλουθη πρόταση : Η τιμή άδειας με καταβολή τελών καθορίζεται σε 18.500 κορόνες Τσεχοσλοβακίας. Το δεύτερο εδάφιο του σημείου 2, συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο : Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι, εάν δεν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες διέλευσης μέσω του εδάφους της πρώην Γιουγκοσλαβίας, θα εξετάσουν από κοινού, πριν από το τέλος του έτους, τις τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις. Οι ανωτέρω διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών. Αν τα ανωτέρω είναι αποδεκτά από την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, έχω την τιμή να προτείνω να αποτελέσει η επιστολή αυτή, καθώς και η σχετική απάντηση σας, τροποποίηση της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Εφαρμόζεται από 15ης Μαρτίου 1992. Θα σας ήμουν υπόχρεος, εάν επιβεβαιώνατε τη συμφωνία της κυβέρνησης της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση μου είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής. Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της υψίστης εκτιμήσεώς μου. Για την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. ΣΥΜΦΩΝΙΑυπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών για την αντικατάσταση της ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας σχετικά με την υποδομή των χερσαίων μεταφορών που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1991 Α. Επιστολή της Κοινότητας Κύριε, Με την ευκαιρία της υπογραφής στις 16 Δεκεμβρίου 1991 της ενδιάμεσης συμφωνίας εμπορίου και εμπορικών θεμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (η Κοινότητα) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, η Κοινότητα και η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία υπέγραψαν συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την υποδομή των χερσαίων μεταφορών. Η ενδιάμεση συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 1992. Μετά την υπογραφή της ανταλλαγής επιστολών, η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία αύξησε την τιμή των αδειών διέλευσης με καταβολή τελών. Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή είχε επιπτώσεις στις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαμετακόμιση που θεσπίστηκαν το Δεκέμβριο, τα μέρη θεωρούν απαραίτητο να συνάψουν συμφωνία υπό τη μορφή της παρούσας ανταλλαγής επιστολών για τη τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις αυτές. Επομένως, προτείνω να τροποποιηθεί το κείμενο της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 με το ακόλουθο κείμενο : Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω με την παρούσα επιστολή ότι η Κοινότητα κατανοεί πλήρως τα προβλήματα υποδομής και περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία στον τομέα των μεταφορών και, στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών που προβλέπονται, θα παράσχει τη δέουσα χρηματοδότηση για τη βελτίωση της υποδομής των χερσαίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνω τη δήλωση της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ότι έχει επείγουσα ανάγκη χρηματοδοτικής βοήθειας προκειμένου να προσαρμοστεί η υποδομή των χερσαίων μεταφορών στην αύξηση της διαμετακομιστικής κυκλοφορίας στην επικράτειά της. Τα μέρη συμφωνούν να αναζητήσουν, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να συμβάλουν στη βελτίωση της υποδομής αυτής στην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία διέλευσης των συνόρων και στις παρακείμενες περιοχές, στις συνδυασμένες μεταφορές, στους αυτοκινητόδρομους διαμετακομιστικής κυκλοφορίας, στις πλωτές μεταφορές και στα περιβαλλοντικά θέματα, με την επιφύλαξη της αξιολόγησης των έργων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εξάλλου, τα μέρη συμφωνούν να αρχίσουν, όσο το δυνατό συντομότερα, συνομιλίες σχετικά με την πιθανή χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας. Η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της τιμής των αδειών με καταβολή τελών για τους κοινοτικούς μεταφορείς, σε συνάρτηση με την πρόοδο που θα επιτευχθεί κατά τις προαναφερόμενες συνομιλίες. Αν οι προαναφερόμενες διατάξεις είναι αποδεκτές από την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία έχω την τιμή να προτείνω να αντικατασταθεί η ανταλλαγή επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 με την παρούσα επιστολή και τη σχετική απάντησή σας. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Εφαρμόζεται από 15ης Μαρτίου 1992. Θα σας ήμουν υπόχρεος, εάν επιβεβαιώνατε τη συμφωνία της κυβέρνησης της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της υψίστης εκτιμήσεώς μου. Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β. Επιστολή της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Κύριε,Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω άτι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής : Με την ευκαιρία της υπογραφής, στις 16 Δεκεμβρίου 1991, της ενδιάμεσης συμφωνίας εμπορίου και εμπορικών θεμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (η Κοινότητα) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, η Κοινότητα και η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία υπέγραψαν συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την υποδομή των χερσαίων μεταφορών. Η ενδιάμεση συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 1992. Μετά την υπογραφή της ανταλλαγής επιστολών, η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία αύξησε την τιμή των αδειών διέλευσης με καταβολή τελών. Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή είχε επιπτώσεις στις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν το Δεκέμβριο σχετικά με τη διαμετακόμιση, τα μέρη θεωρούν απαραίτητο να συνάψουν συμφωνία υπό τη μορφή της παρούσας ανταλλαγής επιστολών για την τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις αυτές. Επομένως, προτείνω να τροποποιηθεί το κείμενο της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 με το ακόλουθο κείμενο : Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω με την παρούσα επιστολή ότι η Κοινότητα κατανοεί πλήρως τα προβλήματα υποδομής και περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία στον τομέα των μεταφορών και, στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών που προβλέπονται, θα παράσχει τη δέουσα χρηματοδότηση για τη βελτίωση της υποδομής των χερσαίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών. Στο Ίδιο πλαίσιο, σημειώνω τη δήλωση της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ότι έχει επείγουσα ανάγκη χρηματοδοτικής βοήθειας προκειμένου να προσαρμοστεί η υποδομή των χερσαίων μεταφορών στην αύξηση της διαμετακομιστικής κυκλοφορίας στην επικράτειά της. Τα μέρη συμφωνούν να αναζητήσουν, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να συμβάλουν στη βελτίωση της υποδομής αυτής στην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία διέλευσης των συνόρων και στις παρακείμενες περιοχές, στις συνδυασμένες μεταφορές, στους αυτοκινητόδρομους διαμετακομιστικής κυκλοφορίας, στις πλωτές μεταφορές και στα περιβαλλοντικά θέματα, με την επιφύλαξη της αξιολόγησης των έργων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εξάλλου, τα μέρη συμφωνούν να αρχίσουν, όσο το δυνατό συντομότερα, συνομιλίες σχετικά με την πιθανή χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας. Η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της τιμής των αδειών με καταβολή τελών για τους κοινοτικούς μεταφορείς, σε συνάρτηση με την πρόοδο που θα επιτευχθεί κατά τις προαναφερόμενες συνομιλίες. Αν οι προαναφερόμενες διατάξεις είναι αποδεκτές από την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία έχω την τιμή να προτείνω να αντικατασταθεί η ανταλλαγή επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 με την παρούσα επιστολή και τη σχετική απάντησή σας. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις Ίδιες διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Εφαρμόζεται από 15ης Μαρτίου 1992. Θα σας ήμουν υπόχρεος, εάν επιβεβαιώνατε τη συμφωνία της κυβέρνησης της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Εχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση μου είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής.Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της ύψιστης εκτιμήσεώς μου. Πα την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. ΣΥΜΦΩΝΙΑυπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών για την αντικατάσταση ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας σχετικά με την υποδομή των χερσαίων μεταφορών που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1991 Α. Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,Με την ευκαιρία της υπογραφής στις 16 Δεκεμβρίου 1991 της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ των Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, η Κοινότητα και η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία υπέγραψαν συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την υποδομή των χερσαίων μεταφορών. Η ευρωπαϊκή συμφωνία δεν έχει αρχίσει ακόμη να ισχύει. Μετά την υπογραφή της ανταλλαγής επιστολών, η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, αύξησε την τιμή των αδειών διέλευσης με καταβολή τελών. Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή είχε επιπτώσεις στις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαμετακόμιση που θεσπίστηκαν το Δεκέμβριο, τα μέρη θεωρούν απαραίτητο να συνάψουν συμφωνία υπό την μορφή της παρούσας ανταλλαγής επιστολών για την τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις αυτές. Επομένως, προτείνω να αντικατασταθεί το κείμενο της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 από το ακόλουθο κείμενο : Εχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω με την παρούσα επιστολή ότι η Κοινότητα κατανοεί πλήρως τα προβλήματα υποδομής και περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία στον τομέα των μεταφορών και, στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συμφωνία, θα παράσχει τη δέουσα χρηματοδότηση για τη βελτίωση της υποδομής των χερσαίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνω τη δήλωση της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ότι έχει επείγουσα ανάγκη χρηματοδοτικής βοήθειας προκειμένου να προσαρμοστεί η υποδομή των χερσαίων μεταφορών στην αύξηση της διαμετακομιστικής κυκλοφορίας στην επικράτειά της. Τα μέρη συμφωνούν να αναζητήσουν, στο πλαίσιο της υφισταμένης συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να συμβάλουν στη βελτίωση της υποδομής αυτής στην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία διέλευσης των συνόρων και στις παρακείμενες περιοχές, στις συνδυασμένες μεταφορές, στους αυτοκινητόδρομους διαμετακομιστικής κυκλοφορίας, στις πλωτές μεταφορές και στα περιβαλλοντικά θέματα, με την επιφύλαξη της αξιολόγησης των έργων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εξάλλου, τα μέρη συμφωνούν να αρχίσουν, όσο το δυνατό συντομότερα, συνομιλίες σχετικά με την πιθανή χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας. Η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της τιμής των αδειών με καταβολή τελών για τους κοινοτικούς μεταφορείς, σε συνάρτηση με την πρόοδο που θα επιτευχθεί κατά τις προαναφερόμενες συνομιλίες. Αν οι προαναφερόμενες διατάξεις είναι αποδεκτές από την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, έχω την τιμή να προτείνω να αντικατασταθεί η ανταλλαγή επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 με την παρούσα επιστολή και τη σχετική απάντησή σας. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις Ίδιες διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Εφαρμόζεται από 15ης Μαρτίου 1992. Θα σας ήμουν υπόχρεος, εάν επιβεβαιώνατε τη συμφωνία της κυβέρνησης της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της υψίστης εκτιμήσεώς μου. Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β. Επιστολή της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Κύριε,Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει ώς έξης : Με την ευκαιρία της υπογραφής στις 16 Δεκεμβρίου 1991 της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ των Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, αφετέρου, η Κοινότητα και η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία υπέγραψαν συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την υποδομή των χερσαίων μεταφορών. Η ευρωπαϊκή συμφωνία δεν έχει αρχίσει ακόμη να ισχύει. *Μετά την υπογραφή της ανταλλαγής επιστολών, η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, αύξησε την τιμή των αδειών διέλευσης με καταβολή τελών. Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή είχε επιπτώσεις στις ρυθμίσεις σχετικά με τη διαμετακόμιση που θεσπίστηκαν το Δεκέμβριο, τα μέρη θεωρούν απαραίτητο να συνάψουν συμφωνία υπό τη μορφή της παρούσας ανταλλαγής επιστολών για την τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ρυθμίσεις αυτές. Επομένως, προτείνω να αντικατασταθεί το κείμενο της ανταλλαγής επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 από το ακόλουθο κείμενο : Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω με την παρούσα επιστολή ότι η Κοινότητα κατανοεί πλήρως τα προβλήματα υποδομής και περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία στον τομέα των μεταφορών και, στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συμφωνία, θα παράσχει τη δέουσα χρηματοδότηση για τη βελτίωση της υποδομής των χερσαίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών. Στο Ίδιο πλαίσιο, σημειώνω τη δήλωση της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ότι έχει επείγουσα ανάγκη χρηματοδοτικής βοήθειας προκειμένου να προσαρμοστεί η υποδομή των χερσαίων μεταφορών στην αύξηση της διαμετακομιστικής κυκλοφορίας στην επικράτειά της. Τα μέρη συμφωνούν να αναζητήσουν, στο πλαίσιο της υφισταμένης συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας τα μέσα που θα τους επέτρεπαν να συμβάλουν στη βελτίωση της υποδομής αυτής στην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία διέλευσης των συνόρων και στις παρακείμενες περιοχές, στις συνδυασμένες μεταφορές, στους αυτοκινητόδρομους διαμετακομιστικής κυκλοφορίας, στις πλωτές μεταφορές και στα περιβαλλοντικά θέματα, με την επιφύλαξη της αξιολόγησης των έργων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Εξάλλου, τα μέρη συμφωνούν να αρχίσουν, όσο το δυνατό συντομότερα, συνομιλίες σχετικά με την πιθανή χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας. Η Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία θα εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της τιμής των αδειών με καταβολή τελών για τους κοινοτικούς μεταφορείς, σε συνάρτηση με την πρόοδο που θα επιτευχθεί κατά τις προαναφερόμενες συνομιλίες. Αν οι προαναφερόμενες διατάξεις είναι αποδεκτές από την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, έχω την τιμή να προτείνω να αντικατασταθεί η ανταλλαγή επιστολών που υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 1991 με την παρούσα επιστολή και τη σχετική απάντησή σας. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Εφαρμόζεται από 15ης Μαρτίου 1992. Θα σας ήμουν υπόχρεος, εάν επιβεβαιώνατε τη συμφωνία της Κυβέρνησης της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση μου είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής. Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της υψίστης εκτιμήσεώς μου. Για την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη ισχύος των τροποποιητικών συμφωνιών για τη διαμετακόμιση με την Ουγγαρία και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Οι συμφωνίες υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών με την Ουγγαρία και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία με τις οποίες τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι ανταλλαγές επιστολών που υπογράφηκαν στις 16 Δεκεμβρίου 1991 (1) όσον αφορά τη διαμετακόμιση και την οδική υποδομή και τις οποίες το Συμβούλιο αποφάσισε να συνάψει στις 7 Δεκεμβρίου 1992, ετέθησαν σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου 1992, δεδομένου ότι στις 9 Δεκεμβρίου 1992 είχαν ολοκληρωθεί οι κοινοποιήσεις για την περάτωση των σχετικών απαιτούμενων διαδικασιών. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, της ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, (1)Οσον αφορά τις ανταλλαγές επιστολών στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών για το εμπόριο και τα συνοδευτικά μέτρα. Βλέπε ΕΕ αριθ. L 115 και L 116 της 30ής Απριλίου 1992. Τα συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, στη συνθήκη περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και στη συνθήκη περί ιδρύσεως της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που εφεξής καλούνται τα κράτη μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που εφεξής καλούνται η Κοινότητα, αφενός, και οι πληρεξούσιοι της ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, αφετέρου, συνελθόντες στις , στις χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Τσεχικής Δημοκρατίας αφετέρου ( η Ευρωπαϊκή Συμφωνία), ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα : την Ευρωπαϊκή Συμφωνία και τα ακόλουθα πρωτόκολλα : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 1 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ (ΕΚΑΧ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 3 ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΟΚ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 6 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 7 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Αριθ. 8 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Τσεχικής Δημοκρατίας ενέκριναν τα κείμενα των ακόλουθων Κοινών δηλώσεων που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Κοινή δήλωση για το άρθρο 8 παράγραφος 4 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 38 παράγραφος 1 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 38 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 39 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙV της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 57 παράγραφος 3 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 59 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 60 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 64 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 67 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 109 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 117 παράγραφος 2 της Συμφωνίας Κοινή δήλωση για το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Τσεχικής Δημοκρατίας έλαβαν επίσης υπό σημείωση τις ακόλουθες δηλώσεις που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Ανταλλαγή επιστολών όσον αφορά τους διακανονισμούς για τα ζώντα βοοειδή Ανταλλαγή επιστολών όσον αφορά το άρθρο 68 της Συμφωνίας Ανταλλαγή επιστολών όσον αφορά τον καθορισμό των τομέων κοινού ενδιαφέροντος που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτική βοήθεια Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Τσεχικής Δημοκρατίας σημείωσαν επίσης την δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης που προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Γαλλικής Κυβέρνησης για τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη Οι πληρεξούσιοι της Τσεχικής Δημοκρατίας έλαβαν υπό σημείωση τις ακόλουθες δηλώσεις που προσαρτώνται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Κοινότητας για τα άρθρα 6 και 117 της Συμφωνίας Δήλωση της Κοινότητας για το κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙV της Συμφωνίας Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 8 παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 όσον αφορά τα προϊόντα ΕΚΑΧ Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας έλαβαν υπό σημείωση την ακόλουθη δήλωση που προσαρτάται στην παρούσα Τελική Πράξη : Επιστολή της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα σχετικά με το Πρωτόκολλο αριθ. 2 Εγινε στ , στις χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1.Άρθρο 8, παράγραφος 4Η Κοινότητα και η Τσεχική Δημοκρατία επιβεβαιώνουν ότι, στην περίπτωση που η μείωση των δασμών επιτυγχάνεται με την αναστολή δασμών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αυτοί οι μειωμένοι δασμοί αντικαθιστούν τους βασικούς δασμούς μόνο για την περίοδο της αναστολής αυτής, και ότι εφόσον προβλέπεται μερική αναστολή των δασμών, διατηρείται το προτιμησιακό περιθώριο μεταξύ των μερών. 2.Άρθρο 38,παράγραφος 1 Νοείται ότι η έννοια όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, συμπεριλαμβάνει ενδεχομένως κοινοτικούς κανόνες. 3.Άρθρο 38 Νοείται ότι η έννοια τέκνα καθορίζεται σύμφωνα με την· εθνική νομοθεσία της εν λόγω χώρας υποδοχής. 4.Άρθρο 39 Νοείται ότι η έννοια μέλη της οικογένειάς τους καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τη εν λόγω χώρας υποδοχής. 5.Κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου ΙV του τίτλου ΙV, τα μέρη συμφωνούν ότι το καθεστώς υπηκόων ή επιχειρήσεων ενός μέρους θεωρείται λιγότερο ευνοϊκό από αυτό που παρέχεται στους υπηκόους ή τις επιχειρήσεις του άλλου μέρους, εφόσον το καθεστώς αυτό είναι τυπικά ή de factο, λιγότερο ευνοϊκό από το καθεστώς που παρέχεται σε υπηκόους ή επιχειρήσεις του άλλου μέρους. 6.Κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου ΙV Τα μέρη προσπαθούν να επιτύχουν αμοιβαίως ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων σχετικά με τις υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης. 7.Άρθρο 57, παράγραφος 3Τα μέρη δηλώνουν, ότι οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 57, παράγραφος 3 αποβλέπουν στην ευρύτερη δυνατή επέκταση των κανονισμών και πολιτικών μεταφοράς που εφαρμόζονται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη, ώστε να καλύψουν τη σχέση μεταξύ Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας στον τομέα των μεταφορών. 8.Άρθρο 59 Καθ εαυτήν, η απαίτηση θεώρησης μόνο από τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων μερών και όχι από τα φυσικά πρόσωπα άλλων μερών, δεν θεωρείται ότι ακυρώνει ή θίγει τα ευεργετήματα συγκεκριμένης ανειλημμένης υποχρέωσης. 9.Άρθρο 60 Εφόσον το Συμβούλιο Σύνδεσης καλείται να λάβει μέτρα για την περαιτέρω ελευθέρωση στους τομείς των υπηρεσιών ή των προσώπων, πρέπει επιπλέον να καθορίζει τις συναλλαγές τις σχετικές με τα μέτρα αυτά για τις οποίες πρέπει να επιτρέπονται οι πληρωμές σε ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. 10.Άρθρο 64 Τα μέρη δεν πρέπει να κάνουν χρήση των διατάξεων περί επαγγελματικού απορρήτου κατά τρόπο που να παρεμποδίζει την κοινολόγηση πληροφοριών στον τομέα του ανταγωνισμού. 11.Άρθρο 67 Τα μέρη συμφωνούν ότι για το σκοπό της παρούσας Συμφωνίας σύνδεσης, η έννοια της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας είναι η ίδια με αυτήν του άρθρου 36 της συνθήκης ΕΟΚ και περιλαμβάνει ειδικότερα την προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων, και των συγγενών με αυτά δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των βιομηχανικών σχεδίων, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσίας, των τοπογραφιών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, του λογισμικού, των γεωγραφικών ενδείξεων καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την προστασία των μη δημοσιευμένων ακόμη πληροφοριών σχετικά με την τεχνογνωσία. 12.Άρθρο 109 Τα μέρη συμφωνούν ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 της Συμφωνίας, θα εξετάσει τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού μηχανισμού που θα αποτελείται από μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας καθώς και από αντίστοιχους φορείς της Τσεχικής Δημοκρατίας. 13.Άρθρο 117 παράγραφο 2 Τα μέρη της Συμφωνίας, για τη σωστή ερμηνεία και την πρακτική εφαρμογή τηςσυμφωνούν ότι ο όρος ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 117 της Συμφωνίας σημαίνει περίπτωση ουσιώδους παραβίασης της Συμφωνίας από ένα από τα μέρη. Η ουσιώδης παραβίαση της Συμφωνίας συνίσταται σε (α) απόρριψη της Συμφωνίας κατά παράβαση των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου ή(β)παραβίαση ουσιαστικών στοιχείων της Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 6. 14.Άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 της ΣυμφωνίαςΤα συμβαλλόμενα μέρη τονίζουν ότι η αναφορά στη νομοθεσία τους που περιέχεται στο άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου αριθ. 6 μπορεί να καλύπτει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οποιαδήποτε διεθνή υποχρέωση που μπορεί να έχουν αναλάβει, όπως η Σύμβαση για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων για αστικά και εμπορικά θέματα, που συνήφθη στη Χάγη στις 15 Νοεμβρίου 1965. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΝΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,Εχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με τους εμπορικούς διακανονισμούς για ορισμένα. γεωργικά προϊόντα μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης. Δια της παρούσης επιβεβαιώνω ότι η Κοινότητα θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση της Τσεχικής Δημοκρατίας στο καθεστώς εισαγωγών για τα ζώντα βοοειδή, στο πλαίσιο του άρθρου 13 του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 805/68 του Συμβουλίου, υπό τους ιδίους όρους με την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακική Δημοκρατία από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ι Β.Επιστολή της Τσεχικής Δημοκρατίας Κύριε,Έχω την τιμή να σας γνωρίσω την λήψη σημερινής επιστολής σας η οποία έχει ως εξής : Έχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με τους εμπορικούς διακανονισμούς για ορισμένα γεωργικά προϊόντα μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης. Δια της παρούσης επιβεβαιώνω ότι η Κοινότητα θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση της Τσεχικής Δημοκρατίας στο καθεστώς εισαγωγών για τα ζώντα βοοειδή, στο πλαίσιο του άρθρου 13 του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 805/68 του Συμβουλίου, υπό τους ιδίους όρους με την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακική Δημοκρατία από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνησή μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Για την Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 Α.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,Έχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με το άρθρο 68 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας. Σας επιβεβαιώνω ότι, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 68 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, η πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Τσεχική Δημοκρατία, που παρέχεται στις , κοινοτικές επιχειρήσεις με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, βάσει του άρθρου 68, εφαρμόζεται στις κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Τσεχική Δημοκρατία ως θυγατρικές, όπως περιγράφεται στο άρθρο 45 και με τις μορφές που περιγράφονται στο άρθρο 55. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 68, οι κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Τσεχική Δημοκρατία με την μορφή υποκαταστημάτων και πρακτορείων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 45, έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Τσεχική Δημοκρατία το αργότερο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β.Επιστολή της Τσεχικής Δημοκρατίας Κύριε, Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της σημερινής σας επιστολής, που έχει ως εξής : Έχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με το άρθρο 68 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας. Σας επιβεβαιώνω ότι, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 68 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, η πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Τσεχική Δημοκρατία, που παρέχεται στις κοινοτικές επιχειρήσεις με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, βάσει του άρθρου 68, εφαρμόζεται στις κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Τσεχική Δημοκρατία ως θυγατρικές, όπως περιγράφεται στο άρθρο 45 και με τις μορφές που περιγράφονται στο άρθρο 55. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 68, οι κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Τσεχική Δημοκρατία με την μορφή υποκαταστημάτων και πρακτορείων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 45, έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Τσεχική Δημοκρατία το αργότερο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνησή μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Για την Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Α.Επιστολή της Τσεχικής Δημοκρατίας Κύριε,Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων οι οποίες κατέληξαν στην υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών αυτής και της Τσεχικής Δημοκρατίας, συμφωνήθηκε ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας αποβλέπει στην αποτελεσματική εκτέλεση της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ειδικότερα στους εξής : βιομηχανική αναδιάρθρωση και ειδικότερα μετατροπή βιομηχανιών στρατιωτικού εξοπλισμού, εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων, διαδικασίες πιστοποίησης και τελωνεία, επιστήμη και τεχνολογία και εκπαίδευση, εφαρμογή προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα,αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών και επικοινωνιών, περιφερειακή ανάπτυξη και περιβάλλον, προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γεωργία,κοινωνική συνεργασία, στατιστική συνεργασία, εναρμόνιση της νομοθεσίας, εκσυγχρονισμός της υποδομής της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, - τραπεζικές υπηρεσίες, ασφάλιση και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία σας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Με εξαιρετική εκτίμηση, Για την Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας Β.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,Εχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της σημερινής σας επιστολής, που έχει ως εξής : Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων οι οποίες κατέληξαν στην υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών αυτής και της Τσεχικής Δημοκρατίας, συμφωνήθηκε ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της Κοινότητας αποβλέπει στην αποτελεσματική εκτέλεση της οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ειδικότερα στους εξής : βιομηχανική αναδιάρθρωση και ειδικότερα μετατροπή βιομηχανιών στρατιωτικού εξοπλισμού, εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων, διαδικασίες πιστοποίησης και τελωνεία, επιστήμη και τεχνολογία και εκπαίδευση, εφαρμογή προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα,αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών και επικοινωνιών, περιφερειακή ανάπτυξη και περιβάλλον, προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γεωργία,κοινωνική συνεργασία, στατιστική συνεργασία, εναρμόνιση της νομοθεσίας, εκσυγχρονισμός της υποδομής της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, τραπεζικές υπηρεσίες, ασφάλιση και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. θα σας ήμουν υπόχρεος αν θέλατε να μου επιβεβαιώσετε τη συμφωνία σας με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής. Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η Κοινότητα συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής σας. Με εξαιρετική εκτίμηση, Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Γαλλία σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Συμφωνία με την Τσεχική Δημοκρατία δεν εφαρμόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα δυνάμει της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1., Άρθρα 6 και 117 Η μνεία του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ουσιαστικών στοιχείων της Συμφωνίας καθώς και των ιδιαίτερα επειγουσών περιπτώσεων, έχει συμπεριληφθεί στη Συμφωνία λόγω της πολιτικής που ακολουθεί η Κοινότητα στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 1992, η οποία προβλέπει τη μνεία αυτή στις Συμφωνίες Συνεργασίας ή Σύνδεσης μεταξύ της Κοινότητας και των εταίρων της, στη Συνδιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. 2.Κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙV Η Κοινότητα δηλώνει ότι κατουδένα τρόπο οι διατάξεις του κεφαλαίου Ι : Κυκλοφορία των εργαζομένων σημαίνουν ότι περιορίζεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή στο έδαφός τους των εργαζομένων και των μελών της οικογενείας τους. 3.Άρθρο 8, παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 όσον αφορά τα προϊόντα ΕΚΑΧΕξυπακούεται ότι η δυνατότητα κατεξαίρεση παράτασης της πενταετούς περιόδου περιορίζεται αυστηρά και μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση της Τσεχικής Δημοκρατίας και δεν θίγει τη θέση της Κοινότητας σε άλλες περιπτώσεις ούτε προδικάζει τις διεθνείς ανειλημμένες υποχρεώσεις. Η ενδεχόμενη παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 4, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες της Τσεχικής Δημοκρατίας για την αναδιάρθρωση στον τομέα του χάλυβα και το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή άρχισε λίαν προσφάτως. Επιστολή trie Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα για το Πρωτόκολλο αριθ. 2 Η Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας δηλώνει ότι δεν θα επικαλεστεί τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, ιδίως το άρθρο 8, για να αμφισβητήσει την εναρμόνιση του Πρωτοκόλλου αυτού με τις Συμφωνίες τις οποίες έχει συνάψει η βιομηχανία άνθρακα της Κοινότητας με τις εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιομηχανία χάλυβα για να εξασφαλίσει την πώληση του κοινοτικού άνθρακα. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, Συμβαλλόμενα Μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, τα οποία στο εξής αποκαλούνται κράτη μέλη, και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται Κοινότητα, αφενός, ΚΑΙ Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σπουδαιότητα των υπαρχόντων δεσμών μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των κοινών αξιών τις οποίες μοιράζονται, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν στενές και μόνιμες σχέσεις, βασιζόμενες στην αμοιβαιότητα, γεγονός που θα διευκολύνει τη συμμετοχή της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας και διευρύνοντας καταυτόν τον τρόπο τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν ιδίως με τη συμφωνία για το Εμπόριο και την Εμπορική και Οικονομική Συνεργασία, που υπεγράφη μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στις 7 Μαΐου 1990, καθώς και με την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, που άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 1992, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η διάλυση της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1993, δηλαδή πριν από την έναρξη ισχύος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, που υπεγράφη μεταξύ της Κοινότητας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στις 16 Δεκεμβρίου 1991, καθιστά αναγκαία τη σύναψη χωριστών Ευρωπαϊκών Συμφωνιών με τη Σλοβακική Δημοκρατία, αφενός, και την Τσεχική Δημοκρατία, αφετέρου, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ευκαιρία που παρουσιάζεται για να δοθεί μια νέα ποιότητα στις σχέσεις τους χάρις στην δημιουργία μιας νέας δημοκρατίας, στην Σλοβακική Δημοκρατία, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών που αποτελούν τη βάση της Σύνδεσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την εδραίωση στην Σλοβακική Δημοκρατία μιας νέας πολιτικής τάξης που σέβεται το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και εφαρμόζει πολυκομματικό σύστημα με ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την προθυμία της Κοινότητας να συμβάλει στην ενίσχυση αυτής της δημοκρατικής τάξης και να υποστηρίξει τη δημιουργία στην Σλοβακική Δημοκρατία μιας νέας οικονομικής τάξης που θα βασίζεται στις αρχές της οικονομίας ελεύθερης αγοράς, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, και των κρατών μελών της και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιλαμβάνονται ιδίως στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), τα τελικά κείμενα της Μαδρίτης και Βιέννης και το Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας της παρούσας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, εφεξής καλουμένης η συμφωνία για τη δημιουργία στην Ευρώπη ενός συστήματος σταθερότητας, βασισμένου στη συνεργασία, με την Κοινότητα ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ, αφενός, της πλήρους υλοποίησης της σύνδεσης και, αφετέρου, της πραγματικής ολοκλήρωσης των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων στην Σλοβακική Δημοκρατία, καθώς και της εισαγωγής των απαραίτητων παραγόντων για τη συνεργασία και την προσέγγιση των συστημάτων των δύο μερών, ιδίως υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της Διάσκεψης της ΔΑΣΕ στη Βόννη, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να παράσχει αποφασιστική στήριξη στην Σλοβακική Δημοκρατία για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής προσαρμογής, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, περαιτέρω, την επιθυμία της Κοινότητας να θεσπίσει μέσα συνεργασίας και οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε σφαιρική και πολυετή βάση, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσήλωση της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στο ελεύθερο εμπόριο, και ιδίως στην τήρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιότητες μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και αναγνωρίζοντας συνεπώς ότι οι στόχοι της παρούσας σύνδεσης πρέπει να επιτευχθούν με κατάλληλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις τους, και ιδίως στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, μέσα που είναι απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν πολιτιστική συνεργασία και να αναπτύξουν την ανταλλαγή πληροφοριώνΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το γεγονός ότι ο τελικός στόχος της Σλοβακικής Δημοκρατίας είναι να προσχωρήσει στην Κοινότητα και ότι η παρούσα σύνδεση, κατά την άποψη των μερών, θα βοηθήσει την Σλοβακική Δημοκρατία στην επίτευξη αυτού του στόχου, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα συμφωνία και, για τον σκοπό αυτό, όρισαν ως Πληρεξουσίους ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΠΟΥ : ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ : Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ : Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ : Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ : ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ : Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ : Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ : ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που βρέθηκαν εντάξει, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : Άρθρο 11.Συνιστάται σύνδεση μεταξύ, αφενός, της Κοινότητας και των κρατών μελών της και, αφετέρου, της Σλοβακικής Δημοκρατίας.. 2.Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι οι εξής : να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ανάπτυξη στενότερων πολιτικών σχέσεων μεταξύ τους, να προωθήσει την επέκταση του εμπορίου και των αρμονικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των μερών και να ευνοήσει έτσι τη δυναμική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στη Σλοβακική Δημοκρατία, να δημιουργήσει βάση, για τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια της Κοινότητας στην Σλοβάκικη Δημοκρατία, να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τη βαθμιαία ενσωμάτωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, η Σλοβακική Δημοκρατία προσπαθεί να εκπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να προωθήσει τη συνεργασία στον πολιτιστικό τομέα. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 2 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν ως αποτελεσματικό μέσο που συνοδεύει και παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, ενισχύει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται στη χώρα αυτή και συμβάλλει στη δημιουργία μόνιμων δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία, που βασίζονται σε κοινές αξίες και επιδιώξεις : θα διευκολύνουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και την προοδευτική προσέγγιση με την Κοινότητα. Η οικονομική προσέγγιση που προβλέπει η παρούσα συμφωνία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολιτική σύγκλιση, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σύγκλιση των θέσεων σε διεθνή θέματα, και ιδίως θέματα που είναι ενδεχόμενο να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε ένα από τα δύο μέρη, θα συμβάλλουν στην προσέγγιση των απόψεων των μερών σχετικά με θέματα ασφαλείας, Άρθρο 3 Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα του υποβάλουν τα μέρη. Άρθρο 4 Θεσπίζονται από τα μέρη περαιτέρω διαδικασίες και μηχανισμοί για πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : συνεδριάσεις που κρίνονται σκόπιμες, αφενός, μεταξύ του προέδρου της Σλοβακικής Δημοκρατίας και, αφετέρου, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου (Πολιτικοί διευθυντές) μεταξύ ανωτέρων υπαλλήλων της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αφενός, και της Προεδρίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Επιτροπής αφετέρου, πλήρης αξιοποίηση διπλωματικών οδών, ενσωμάτωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην ομάδα των χωρών που λαμβάνουν τακτικές πληροφορίες για θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2, -. οιοδήποτε άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην παγίωση, ανάπτυξη και διεύρυνση αυτού του διαλόγου. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 6 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που προβλέπονται από την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τον Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και οι αρχές της οικονομίας της αγοράς, διατρέχουν την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των συμβαλλόμενων μερών και συνιστούν ουσιώδη στοιχεία της παρούσας σύνδεσης. Άρθρο 71.Η Σύνδεση περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο μεγίστης διαρκείας δέκα ετών, που υποδιαιρείται σε δύο διαδοχικά στάδια, το καθένα από τα οποία διαρκεί καταρχήν πέντε έτη. Το πρώτο στάδιο αρχίζει με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει σε τακτικά διαστήματα την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και την πρόοδο που σημειώνει η Σλοβακική Δημοκρατία ως προς τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που τίθενται βάσει των αρχών που τίθενται στο προοίμιο. 3.Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της λήξεως του πρώτου σταδίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται για να αποφασίσει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο, καθώς και τις πιθανές τροποποιήσεις όσον αφορά τα μέτρα σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που διέπουν το δεύτερο στάδιο. Για το σκοπό αυτό, θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 4.Τα δύο στάδια που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τον τίτλο ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 8 1.Η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία δημιουργούν προοδευτικά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών για μία μεταβατική περίοδο που διαρκεί, κατανώτατο όριο, δέκα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ). 2.Η Συνδυασμένη Ονοματολογία εμπορευμάτων εφαρμόζεται στην κατάταξη των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών. 3.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδοχικές μειώσεις που θεσπίζονται στην παρούσα συμφωνία είναι αυτός που επιβάλλεται πράγματι erga οmnes την 29η Φεβρουαρίου 1992 από την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. 4.Εάν, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμοσθεί δασμολογική μείωση erga οmnes, και ιδίως μείωση που προκύπτει από τη δασμολογική συμφωνία που συνήφθη συνεπεία του Γύρου της Ουρουγουάης της GΑΤΤ, αυτός ο μειωμένος δασμός αντικαθιστά τον βασικό δασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 από την ημερομηνία που εφαρμόζεται η μείωση αυτή. 5.Η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία ανακοινώνουν αμοιβαία τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 91.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Σλοβακικής Δημοκρατίας, που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. 2.Τα άρθρα 10 έως και 14, δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17. Άρθρο 101.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα, καταγωγής Σλοβακικής Δημοκρατίας, άλλα από αυτά που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, καταργούνται με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Κοινότητα στα προϊόντα, καταγωγής Σλοβακικής Δημοκρατίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μειώνονται, την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας, κατά 20 % του βασικού δασμού και περαιτέρω κατά 20% ένα έτος μετά, έτσι ώστε να επιτευχθεί ολική κατάργηση μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. 3.Τα προϊόντα καταγωγής Σλοβακικής Δημοκρατίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ τυγχάνουν αναστολής εισαγωγικών δασμών, εντός των ορίων των ετησίων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων ή των ανώτατων ορίων που αυξάνονται προοδευτικά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης κατάργηση των εισαγωγικών δασμών για τα εν λόγω προϊόντα μέχρι το τέλος του τρίτου έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στις ποσότητες που εισάγονται καθυπέρβαση των προβλεπόμενων ποσοστώσεων ή των ανώτατων ορίων καταργούνται σταδιακά, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, με ετήσια μείωση κατά 15%. Μέχρι το τέλος του τρίτου έτους, καταργούνται και οι εναπομένοντες δασμοί. 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στην Κοινότητα και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Σλοβακικής Δημοκρατίας. Άρθρο 111.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Σλοβακική Δημοκρατία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV καταργούνται από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Σλοβακική Δημοκρατία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα V μειώνονται προοδευτικά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού, τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού, πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί 3.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Σλοβακική Δημοκρατία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ μειώνονται προοδευτικά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : *... τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού, πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού, επτά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού, εννιά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 4.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στην Σλοβακική Δημοκρατία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ μειώνονται προοδευτικά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού, τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας κάθε δασμός μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού, πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού, επτά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 20 % του βασικού δασμού, εννιά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 5.Οι ποσοτικοί περιορισμοί εισαγωγής στην Σλοβακική Δημοκρατία προϊόντων κοινοτικής καταγωγής καταργούνται με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, εκτός από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙΙ, για τα οποία οι δασμοί καταργούνται προοδευτικά μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου. 6.Τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος με ποσοτικούς περιορισμούς για τις εισαγωγές στη Σλοβακική Δημοκρατία προϊόντων κοινοτικής καταγωγής, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 12 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών κατά την εισαγωγή, ισχύουν επίσης για τους τελωνειακούς δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 13 Η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία καταργούν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, στις μεταξύ τους συναλλαγές, όλες τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος με τους τελωνειακούς δασμούς κατά την εισαγωγή. Άρθρο 141.Η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία καταργούν προοδευτικά μεταξύ τους, πριν από το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το αργότερο, όλους τους εξαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά τις εξαγωγές προς την Σλοβακική Δημοκρατία και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται από την Κοινότητα από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Οι ποσοτικοί περιορισμοί κατά τις εξαγωγές προς την Κοινότητα και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται από την Σλοβακική Δημοκρατία από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, εκτός από τους περιορισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ οι οποίοι καταργούνται το αργότερο μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 15 Κάθε μέρος δηλώνει ότι προτίθεται να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς στις συναλλαγές με το άλλο μέρος ταχύτερα απ ό,τι προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11, εάν το επιτρέψει η γενική οικονομική του κατάσταση και η κατάσταση του σχετικού οικονομικού τομέα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 16 Το πρωτόκολλο 1 καθορίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. Άρθρο 17 Το πρωτόκολλο 2 καθορίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα που υπάγονται στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος. Άρθρο 181.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν τη διατήρηση από μέρους της Κοινότητας ενός στοιχείου γεωργικού χαρακτήρα στους δασμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Σλοβακικής Δημοκρατίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν την εισαγωγή ενός γεωργικού στοιχείου από μέρους της Σλοβακικής Δημοκρατίας στους δασμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ όσον αφορά τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΓΈΩΡΓΙΑ Άρθρο 191.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας και Σλοβακικής Δημοκρατίας. 2.Ως γεωργικά προϊόντα, νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων όμως των προϊόντων αλιείας που περιγράφει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91. Άρθρο 20 Το πρωτόκολλο 3 καθορίζει τους εμπορικούς διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα μεταποιημέναγεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο εν λόγω πρωτόκολλο. Άρθρο 211.Η Κοινότητα καταργεί, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Σλοβακικής Δημοκρατίας, που διατηρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 288/82, στη μορφή που έχουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της. 2.Τα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής Σλοβακικής Δημοκρατίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙα ή στο παράρτημα ΧΙβ, τυγχάνουν, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, μείωσης των δασμών και εισφορών εντός των ορίων των κοινοτικών ποσοστώσεων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω παραρτήματα. 3.Η Σλοβακική Δημοκρατία καταργεί τους ποσοτικούς περιορισμούς για τις εισαγωγές των γεωργικών προϊόντων κοινοτικής καταγωγής. 4.Η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία χορηγούν αμοιβαία τις παραχωρήσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙΙ, ΧΙΙΙ και ΧΙV, σε αρμονική και αμοιβαία βάση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω παραρτήματα. 5.Λαμβανομένου υπόψη του όγκου των μεταξύ τους συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, της ιδιαίτερης ευαισθησίας του τομέα, των κανόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής της Κοινότητας, των κανόνων της γεωργικής πολιτικής της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των συνεπειών των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία εξετάζουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, με μεθοδικότητα και αμοιβαιότητα, και για κάθε προϊόν ξεχωριστά, τις δυνατότητες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων. Άρθρο 22 Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, και ιδίως το άρθρο 31, εάν, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής ενός από τα μέρη, που αποτελούν αντικείμενο παραχωρήσεων που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 21, προκαλούν σημαντικές διαταραχές στις αγορές του άλλου μέρους, τα δύο μέρη διαβουλεύονται αμέσως για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή αυτή της λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΛΙΕΙΑ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 2Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα αλιείας, καταγωγής Κοινότητας και Σλοβακικής Δημοκρατίας, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας. Άρθρο 24 Τα προϊόντα αλιείας καταγωγής Σλοβακικής Δημοκρατίας τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΧV τυγχάνουν, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, της μείωσης δασμών που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα. Οι διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 5 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα αλιείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στο εμπόριο όλων των προϊόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν κεφάλαιο ή στα πρωτόκολλα 1, 2 και 3. Άρθρο 261.Δεν εισάγονται νέοι εισαγωγικοί ή εξαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, ούτε αυξάνονται οι ήδη επιβαλλόμενοι, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2.Δεν εισάγονται νέοι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ή τις εξαγωγές ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, ούτε καθίστανται περιοριστικότεροι οι ήδη επιβαλλόμενοι, στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 21, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τη συνέχιση των αντιστοίχων γεωργικών πολιτικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Κοινότητας ή τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων στα πλαίσια αυτών των πολιτικών. Άρθρο 271.Τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές εσωτερικής φορολογικής φύσεως με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων, καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής των εσωτερικών επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις άμεσες ή έμμεσες επιβαρύνσεις που τους είχαν επιβληθεί. Άρθρο 281.Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών , ελευθέρων συναλλαγών ή διακανονισμών για διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές, στο βαθμό που δεν μεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. 2.Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους με τρίτες χώρες. Σε περίπτωση ιδίως που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, αυτές οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 29 •Η Σλοβακική Δημοκρατία μπορεί να λαμβάνει, υπό τη μορφή αυξημένων τελωνειακών δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 και του άρθρου 26 παράγραφος 1. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Σλοβακική Δημοκρατία για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, βάσει αυτών των μέτρων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25 % καταξίαν και διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15 % των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Ι, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εισάγονται για ένα προϊόν, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος . μεγαλύτερου της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών και ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Η Σλοβακική Δημοκρατία ενημερώνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, διεξάγονται διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους θα εφαρμόζονται, πριν από την έναρξη εφαρμογής τους. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Σλοβακική Δημοκρατία υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση αυτών των δασμών, αρχής γενομένης το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή τους και σε ισόποσες ετήσιες δόσεις. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Άρθρο 30 Αν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάμπινγκ στις συναλλαγές με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών, σύμφωνα με τη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, τη σχετική εσωτερική του νομοθεσία και με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 34. Άρθρο 31 Σε περίπτωση που ένα προϊόν εισάγεται σε αυξημένες ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν : σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών, ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, η Κοινότητα ή η Σλοβακική Δημοκρατία, ανάλογα με το ποιά είναι η ενδιαφερόμενη, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 Άρθρο 32 Σε περίπτωση που η τήρηση των άρθρων 14 και 26 οδηγεί σε : (i) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα έναντι της οποίας το εξάγον μέρος διατηρεί, για το εν λόγω προϊόν, ποσοτικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή(ιι) σοβαρή έλλειψη ή απειλή έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και, εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει, μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 34. Τα μέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. Άρθρο 33 Τα κράτη μέλη και η Σλοβακική Δημοκρατία προσαρμόζουν προοδευτικά όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τους όρους εφοδιασμού και διαθέσεως των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και των υπηκόων της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που υιοθετούνται για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Άρθρο 341.Η Κοινότητα ή η Σλοβακική Δημοκρατία ενημερώνονται αμοιβαία σε περίπτωση που υποβάλουν τις εισαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 31, σε διοικητική διαδικασία που αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εμπορικών ροών. 2.Στις περιπτώσεις των άρθρων 30, 31 και 32, πριν λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σαυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν, σι., περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 3, στοιχείο δ), η Κοινότητα ή η Σλοβακική Δημοκρατία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης, όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη. Τα μέτρα που διαταράσσουν το λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στα πλαίσιά του, με σκοπό ιδίως την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την κατάργησή τους, μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)Οσον αφορά το άρθρο 31, οι δυσχέρειες που απορρέουν από την κατάσταση η οποία αναφέρεται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο μπορεί να λάβει οιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Αν το Συμβούλιο Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος, δεν έχει λάβει απόφαση για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες ή δεν έχει εξεύρει καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που του υποβλήθηκε το ζήτημα, το εισάγον μέρος μπορεί να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που είναι αναγκαία για να εξαλειφθούν οι δυσχέρειες οι οποίες προέκυψαν, 2)Οσον αφορά το άρθρο 30, το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με την άσκηση πρακτικής ντάμπινγκ μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Στην περίπτωση που δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ κατά την έννοια του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ ή δεν έχει εξευρεθεί καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το εξάγον μέρος μπορεί να υιοθετήσει τα κατάλληλα μέτρα, 3)Οσον αφορά το άρθρο 32, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Εάν δεν έχει λάβει τέτοια απόφασης εντός τριάντα ημερών αφότου του υποβλήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, 4)Σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, ανάλογα με την περίπτωση, η Κοινότητα ή η Σλοβακική Δημοκρατία, ανάλογα με το ποιά είναι η ενδιαφερομένη, μπορούν να εφαρμόζουν αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 30, 31 και 32, τα μέτρα διασφάλισης και τα προσωρινά μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης· το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται αμέσως. Άρθρο 35 Το πρωτόκολλο 4 καθορίζει τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 36 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής ανθρώπων, ζώων και φυτών, προστασίας των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, προστασίας των εθνικών Θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή στους κανόνες που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Άρθρο 37 Το πρωτόκολλο 5 καθορίζει ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αφενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι• ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 381.Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος δεν επιβάλλεται καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων υπηκοότητας Σλοβακικής Δημοκρατίας, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, τις αποδοχές ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους, οι νομίμως κατοικούντες σύζυγοι και τα τέκνα εργαζομένων, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, με εξαίρεση τους εποχιακά εργαζόμενους ή τους εργαζόμενους που απασχολούνται βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 42, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις συμφωνίες αυτές, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους, κατά την περίοδο εγκεκριμένης επαγγελματικής απασχόλησης του εργαζομένου. 2.Η Σλοβακική Δημοκρατία, με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν σαυτήν, παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στους συζύγους και τα τέκνα τους που κατοικούν νομίμως στο εν λόγω έδαφος. Άρθρο 391.Για να συντονιστούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους υπηκοότητας Σλοβακικής Δημοκρατίας, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, και για τα μέλη της οικογένειάς τους, που κατοικούν νομίμως σ αυτό το έδαφος, και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, βιομηχανικού ατυχήματος ή ασθενείας που οφείλεται στην εργασία, ή αναπηρίας, εξαιρουμένων των μη ανταποδοτικών εισφορών, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του υπόχρεου κράτους μέλους ή κρατών μελών, οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογένειάς τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Σλοβακική Δημοκρατία παρέχει στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που κατοικούν νομίμως εκεί, παρόμοια μεταχείριση με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1, δεύτερη και τρίτη περίπτωση. Άρθρο 401.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση τις κατάλληλες διατάξεις για την εφαρμογή του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 39. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει με απόφαση λεπτομερείς κανόνες για τη διοικητική συνεργασία που παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις, όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο, για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 41 Οι διατάξεις που εγκρίνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 40, δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες οι οποίες συνδέουν την Σλοβακική Δημοκρατία και τα κράτη μέλη, εάν οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση των υπηκόων της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή των υπηκόων των κρατών μελών. Άρθρο 421.Ανάλογα με την κατάσταση στην αγορά εργασίας των κρατών μελών, και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της νομοθεσίας και της τήρησης των κανόνων που ισχύουν στα εν λόγω κράτη μέλη στον τομέα της κινητικότητας των εργαζομένων : οι δυνατότητες πρόσβασης στην απασχόληση που χορηγούν τα κράτη μέλη στους εργαζομένους υπηκοότητας Σλοβακικής Δημοκρατίας στα πλαίσια διμερών συμφωνιών πρέπει να διατηρούνται και, ει δυνατόν, να βελτιώνονται, τα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τη χορήγηση άλλων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και της Κοινότητας. Άρθρο 43 Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 7, ή νωρίτερα, αν αποφασιστεί, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει νέους τρόπους για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Σλοβακική Δημοκρατία και την κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης απευθύνει συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 44 Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή του εργατικού δυναμικού που προκύπτει από την οικονομική αναδιάρθρωση στην Σλοβακική Δημοκρατία, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για την καθιέρωση κατάλληλου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Σλοβακική Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 45 1. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, η Σλοβακική Δημοκρατία διευκολύνει τη δημιουργία επιχειρήσεων στο έδαφός της εκ μέρους κοινοτικών εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας. Για το σκοπό αυτό : (i)παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για την εγκατάσταση κοινοτικών εταιριών και υπηκόων των κρατών μελών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στους δικούς της υπηκόους και εταιρίες, εκτός από τους τομείς και τα θέματα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧVΙa και ΧVΙβ, εφόσον η μεταχείριση αυτή παρέχεται το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, και (π)παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, για τις δραστηριότητες κοινοτικών εταιριών και υπηκόων των κρατών μελών εγκατεστημένων στην Σλοβακική Δημοκρατία, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές της εταιρίες και στους υπηκόους της, (iii)με την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων (i) και (ii), η εθνική μεταχείριση που περιγράφεται στα εν λόγω σημεία (i) και (ii) ισχύει για τους υπηκόους των, κρατών μελών της Κοινότητας που εγκαθίστανται στην Σλοβακική Δημοκρατία ως αυτοαπασχολούμενοι μόνο από τις αρχές του έκτου έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 2.Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Σλοβακική Δημοκρατία δεν υιοθετεί νέες ρυθμίσεις ή μέτρα που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας στο έδαφός της σε σύγκριση με τις δικές της εταιρίες και υπηκόους. 3.Κάθε κράτος μέλος παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές του εταιρίες και υπηκόους για την εγκατάσταση εταιριών και υπηκόων της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και παρέχει, για τις δραστηριότητες των εταιριών και των υπηκόων της Σλοβακικής Δημοκρατίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που χορηγεί στις δικές του εταιρίες και υπηκόους. 4.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως : (α)Εγκατάσταση: (i)όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ως μη μισθωτοί και να ιδρύουν και να διοικούν επιχειρήσεις, και ιδίως εταιρίες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η αυτοαπασχόληση και η ανάληψη επιχειρήσεων εκ μέρους υπηκόων, δεν συμπεριλαμβάνουν την επιδίωξη ή την ανάληψη απασχόλησης στην αγορά εργασίας άλλου μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που δεν είναι αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενοι, (ii)όσον αφορά τις εταιρίες, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της σύστασης και της διαχείρισης θυγατρικών εταιριών, υποκαταστημάτων και πρακτορείων, (β)Θυγατρική εταιρία : εταιρία επί της οποίας η πρώτη εταιρία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, (γ)Οικονομικές δραστηριότητες: περιλαμβάνονται ιδίως βιομηχανικές, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, καθώς και δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελματιών. 5.Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημεία i) και iii), το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τακτικά τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής εθνικής μεταχείρισης στους τομείς που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧVΙa και ΧVΙβ και την ένταξη τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧVΙγ στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίζει τροποποιήσεις στα παραρτήματα αυτά. Μετά τη λήξη των μεταβατικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σημεία i) και iii), το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, κατεξαίρεση, κατόπιν αιτήσεως της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και αν χρειάζεται, να αποφασίσει να παρατείνει τη διάρκεια αποκλεισμού ορισμένων τομέων ή θεμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΧVΙa και ΧVΙβ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 6.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 που αφορούν την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, δεν ισχύουν για τομείς ή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧVΙγ. 7.Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι κοινοτικές εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας έχουν, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφόσον είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι εγκατεστημένες, το δικαίωμα να αποκτούν, να χρησιμοποιούν, να μισθώνουν και να πωλούν ακίνητη ιδιοκτησία, και όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, τις γεωργικές εκτάσεις και τα δάση, το δικαίωμα μίσθωσης. Η Σλοβακική Δημοκρατία παρέχει αυτά τα δικαιώματα, όπου είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν εγκατασταθεί, σε υποκαταστήματα και πρακτορεία κοινοτικών εταιριών που έχουν εγκατασταθεί στην Σλοβακική Δημοκρατία το αργότερο μέχρι το τέλος του έκτου έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Η Σλοβακική Δημοκρατία παρέχει αυτά τα δικαιώματα, όπου είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή των οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν εγκατασταθεί, σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας που εγκαθίστανται ως αυτοαπασχολούμενοι στην Σλοβακική Δημοκρατία το αργότερο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7. Άρθρο 461.Με την επιφύλαξη του άρθρου 45, και με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVΊα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ρυθμίζει την εγκατάσταση και τις δραστηριότητες εταιριών και υπηκόων στο έδαφός του, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιριών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις δικές του εταιρίες και υπηκόους. 2.Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVΊα, η παρούσα συμφωνία δεν θίγει το δικαίωμα των μερών να υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής τους, ή για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία επενδυτών, καταθετών, ασφαλισμένων ή καταπιστευματοδόχων, ή για να κατοχυρώσουν την ακεραιότητα και σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά δεν εισάγουν διακρίσεις, όσον αφορά την ιθαγένεια, έναντι εταιριών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις εταιρίες και τους υπηκόους του μέρους που εισάγει τα μέτρα. Άρθρο 47 Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπήκοοι της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας να αναλαμβάνουν και να ασκούν ελεγχόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες στην Σλοβακική Δημοκρατία και στην Κοινότητα, αντιστοίχως, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ποιές ενέργειες απαιτούνται για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άρθρο 48 Οι διατάξεις του άρθρου 46 δεν αποκλείουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών,ιδιαίτερων κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία στο έδαφός του υποκαταστημάτων και πρακτορείων εταιριών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, οι οποίες δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, λόγω των νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των υποκαταστημάτων και πρακτορείων αυτών και των υποκαταστημάτων και πρακτορείων των εταιριών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για προληπτικούς λόγους. Η διαφορά μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία όρια λόγω αυτών των νομικών ή τεχνικών διαφορών ή, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα όρια που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVΙα, για προληπτικούς λόγους. Άρθρο 491.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ως κοινοτική εταιρία και εταιρία της Σλοβακικής Δημοκρατίας νοούνται, αντίστοιχα, εταιρία ή επιχείρηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και η οποία έχει την έδρα της, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, εάν η εταιρία ή η επιχείρηση, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας, έχει μόνο την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας, οι δραστηριότητές της πρέπει να διατηρούν συνεχείς και πραγματικούς δεσμούς με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα. 2.Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τους υπηκόους ή τις ναυτιλιακές εταιρίες των κρατών μελών ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και που ελέγχονται από υπηκόους ενός κράτους μέλους ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας, ή, αν τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στην Σλοβακική Δημοκρατία, σύμφωνα με τις κατ ιδίαν νομοθεσίες. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως υπήκοος της Κοινότητας και υπήκοος της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αντίστοιχα, νοείται φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας. 4.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός από τα μέρη, οιουδήποτε μέτρου το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφεύγεται η καταστρατήγηση μέτρων που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόσβαση τρίτης χώρας στην αγορά του, βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 50 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVΙα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει ή να τροποποιεί το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος ΧVΙα. Άρθρο 51 Κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7 για τους τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧVΙα και στο παράρτημα ΧVΙβ, η Σλοβακική Δημοκρατία μπορεί να εισάγει μέτρα που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, όσον αφορά την εγκατάσταση εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας, εάν ορισμένες βιομηχανίες :βρίσκονται υπό ανασυγκρότηση, ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως εάν αυτές οι δυσχέρειες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στην Σλοβακική Δημοκρατία, ή αντιμετωπίζουν την εξάλειψη ή τη δραστική μείωση του συνολικού τμήματος της αγοράς που κατέχουν εταιρίες ή υπήκοοι της Σλοβακικής Δημοκρατίας σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανικό κλάδο στην Σλοβακική Δημοκρατία, ή είναι νεοσύστατες στην Σλοβακική Δημοκρατία. Αυτά τα μέτρα: (i)παύουν να εφαρμόζονται, το αργότερο δύο έτη μετά την παρέλευση των έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧVΙa και ΧVΙβ, κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, και (ii)είναι εύλογα και αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, και (iiii)αφορούν μόνο τις εγκαταστάσεις που δημιουργούνται στην Σλοβακική Δημοκρατία μετά την -έναρξη ισχύος των μέτρων αυτών και δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες εταιριών ή υπηκόων της Κοινότητας που είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Σλοβακική Δημοκρατία κατά το χρόνο εισαγωγής συγκεκριμένου μέτρου, σε σύγκριση με εταιρίες ή υπηκόους της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί κατεξαίρεση, αφού το ζητήσει η Σλοβακική Δημοκρατία, και εφόσον χρειαστεί, να αποφασίσει την παράταση των περιόδων που αναφέρονται στο σημείο (ί) για έναν συγκεκριμένο τομέα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, η Σλοβακική Δημοκρατία παρέχει, ει δυνατόν, προτιμησιακή μεταχείριση στις εταιρίες και τους υπηκόους της Κοινότητας σε καμμιά περίπτωση δεν παρέχει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται σε εταιρίες ή υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από την εισαγωγή αυτών των μέτρων, η Σλοβακική Δημοκρατία πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης και δεν εφαρμόζει τα μέτρα πριν παρέλθει προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης των συγκεκριμένων μέτρων που προτίθεται να εισάγει, εκτός εάν απαιτείται να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ανεπανόρθωτης ζημίας στην περίπτωση αυτή, η Σλοβακική Δημοκρατία διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο Σύνδεσης αμέσως μετά την εισαγωγή τους. Κατά τη λήξη της περιόδου των έξι ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή, για τους τομείς που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧVΙα, και ΧVΙβ, κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, η Σλοβακική Δημοκρατία μπορεί να εισάγει αυτά τα μέτρα μόνο με την έγκριση και υπό τους όρους του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 521.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τις αεροπορικές μεταφορές, τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές και τις θαλάσσιες ενδομεταφορές (cabοtage). 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να απευθύνει συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και της άσκησης δραστηριοτήτων στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 53 -4. Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, οι δικαιούχοι του δικαιώματος εγκατάστασης που παραχωρεί η Σλοβακική Δημοκρατία και η Κοινότητα, αντίστοιχα, έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν ή να επιτρέπουν σε μια από τις θυγατρικές τους εταιρίες να απασχολεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, στο έδαφος της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Κοινότητας, αντίστοιχα, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι βασικό προσωπικό, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2, και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους ή τις θυγατρικές τους εταιρίες. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνον την περίοδο της απασχόλησης. 2.Το βασικό προσωπικό των δικαιούχων του δικαιώματος εγκατάστασης, που στο εξής αποκαλούνται οργανισμοί, είναι: 1)Ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον οργανισμό, και εποπτεύονται ή λαμβάνουν οδηγίες κυρίως από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους μετόχους της επιχείρησης στα καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται: η διεύθυνση του οργανισμού ή τμήματος ή υπηρεσίας του οργανισμού, ο έλεγχος και η επίβλεψη της εργασίας άλλων υπαλλήλων με εποπτικές, διευθυντικές ή διοικητικές αρμοδιότητες, η αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν ή να προτείνουν την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού ή να προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό, 2)Πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό, και που διαθέτουν : υψηλά ή σπάνια προσόντα που αφορούν τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, υψηλές ή σπάνιες γνώσεις που είναι ουσιαστικής σημασίας για τις υπηρεσίες του οργανισμού, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση του οργανισμού. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων χωρίς ωστόσο να περιορίζονται στις κατηγορίες αυτές. Κάθε υπάλληλος πρέπει να έχει απασχοληθεί στον εν λόγω οργανισμό τουλάχιστον ένα έτος πριν από την απόσπαση του από τον οργανισμό. Άρθρο 541.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με την έστω και ασυνεχή άσκηση επίσημης εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 55 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τις εταιρίες που ελέγχονται και ανήκουν αποκλειστικά σε εταιρίες και υπηκόους της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή σε εταιρίες και υπηκόους της Κοινότητας από κοινού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 561.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιριών ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος μέρους άλλου από αυτό του αποδέκτη των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών στα δύο μέρη. 2.Στα πλαίσια της διαδικασίας ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και με την επιφύλαξη του άρθρου 59 παράγραφος 1, τα μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή τα οποία απασχολούνται από τον παρέχοντα την υπηρεσία, ως βασικό προσωπικό όπως ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που είναι αντιπρόσωποι εταιρίας ή υπηκόου της Κοινότητας ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την προσφορά υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνίας για την προσφορά υπηρεσιών υπέρ του παρέχοντος την υπηρεσία, εάν οι αντιπρόσωποι αυτοί αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην απευθύνουν απευθείας προσφορές στο κοινό ή να παρέχουν οι ίδιοι υπηρεσίες. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σταδιακή εφαρμογή της παραγράφου 1. Άρθρο 57 Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, οι ακόλουθες διατάξεις αντικαθιστούν τις διατάξεις του άρθρου 56 : 1.Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και στις μεταφορές για εμπορικούς λόγους. 1)Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Ομίλων Τακτικών Γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζεται από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών εκτός ομίλων είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς ένα όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές. 2)Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στο εμπόριο ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2.Κατεφαρμογή των αρχών του σημείου 1), τα μέρη : 1)δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, κατεξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρίες τακτικών γραμμών ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας δεν θα είχαν με άλλο τρόπο την ευκαιρία να εμπορεύονται με την εν λόγω τρίτη χώρα, 2)απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου, σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, 3)καταργούν, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που μπορούν να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3.Για να εξασφαλιστεί η συντονισμένη ανάπτυξη και η σταδιακή ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών, ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά στον τομέα-των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες μεταφορών τις οποίες διαπραγματεύονται τα μέρη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 4.Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε προβαίνουν σε ενέργειες που εισάγουν περισσότερους περιορισμούς ή διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 5.Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Σλοβακική Δημοκρατία προσαρμόζει σταδιακά τη νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και άλλων κανόνων, προς τη νομοθεσία που ισχύει στην Κοινότητα στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. 6.Ανάλογα με την κοινή πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά τους στόχους του παρόντος κεφαλαίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τους τρόπους δημιουργίας των αναγκαίων συνθηκών για τη βελτίωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών. Άρθρο 58 Οι διατάξεις του άρθρου 54 ισχύουν για τα θέματα που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 59 1/ Για τους σκοπούς του τίτλου ΙV της παρούσας συμφωνίας, καμμία διάταξη της συμφωνίας δεν παρεμποδίζει τα μέρη να εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τους όρους εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας και ρυθμίσεων δεν ; εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που απορρέουν για κάθε μέρος από τους όρους ειδικής διάταξης της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 54. 2.Οι διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του τίτλου ΙV προσαρμόζονται με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης σχετικά με τις υπηρεσίες, και ιδίως για να εξασφαλιστεί ότι κανένα μέρος δεν παρέχει στο άλλο μέρος βάσει οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται δυνάμει διατάξεων μελλοντικής Γενικής Συμφωνίας για το εμπόριο και τις υπηρεσίες (GΑΤS). 3.Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 7, ο αποκλεισμός εταιριών και υπηκόων της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένοι στην Σλοβακική Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, από δημόσιες ενισχύσεις που χορηγεί η Σλοβακική Δημοκρατία στους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, θεωρείται ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του τίτλου ΙV και με τους κανόνες ανταγωνισμού που αναφέρονται στον τίτλο V. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 60 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές του τρέχοντος λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, στο βαθμό που οι συναλλαγές που υπαγορεύουν τις πληρωμές αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων μεταξύ των μερών, η οποία έχει ελευθερωθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 61 1. Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από τηνέναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Σλοβακική Δημοκρατία εξασφαλίζουν αμοιβαία την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρίες οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της φιλοξενούσας χώρας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. Παρά την προαναφερόμενη διάταξη, εξασφαλίζεται μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η ελεύθερη κυκλοφορία, εκκαθάριση και επαναπατρισμός για όλες τις επενδύσεις που συνδέονται με την εγκατάσταση υπηκόων της Κοινότητας στην Σλοβακική Δημοκρατία ως αυτοαπασχολούμενων, βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και η Σλοβακική Δημοκρατία, από το τέλος του πέμπτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν εισάγουν νέους συναλλαγματικούς περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων και στις σχετικές τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και δεν καθιστούν πιο περιοριστικές τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. 3.Τα μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας προκειμένου να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 621.Κατά τα πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα μέτρα για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών που θα επιτρέψουν την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 2.Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τα μέσα που θα επιτρέψουν την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την κυκλοφορία των κεφαλαίων. Άρθρο 63 Όσον αφορά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, και παρά το άρθρο 65, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του νομίσματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Σλοβακική Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς συνδεομένους με τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων στο βαθμό που οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται στην Σλοβακική Δημοκρατία για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και που επιτρέπονται από τη θέση της Σλοβακικής Δημοκρατίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Σλοβακική Δημοκρατία εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς έτσι ώστε να μην επιβάλλονται διακρίσεις και να διαταράσσεται όσο το δυνατόν λιγότερο η παρούσα συμφωνία. Η Σλοβακική Δημοκρατία ενημερώνει ταχέως το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με την εισαγωγή αυτών των μέτρων και με τυχόν τροποποιήσεις που επιφέρονται σαυτά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 641.Τα ακόλουθα είναι ασυμβίβαστα με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας : (i)όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεως επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, (ii) η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή της Σλοβακικής Δημοκρατίας, ή σε σημαντικό τμήμα του, (iiii)οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής. 2.Οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εγκρίνει τους αναγκαίους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. Μέχρι την έγκριση των κανόνων εφαρμογής, οι πρακτικές που δεν συμβιβάζονται με την παράγραφο 1 εξετάζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά τις επικράτειές τους σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες τους. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της παραγράφου 6. 4.1)Πα τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1 σημείο iii), τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε δημόσια ενίσχυση που χορηγεί η Σλοβακική Δημοκρατία αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σλοβακική Δημοκρατία εξομοιώνεται με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της Σλοβακικής Δημοκρατίας, κατά πόσο η περίοδος αυτή θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω πενταετείς περιόδους. 2)Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των δημόσιων ενισχύσεων, μεταξύ άλλων, με την υποβολή ετησίων εκθέσεων στο άλλο μέρος σχετικά με το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν αιτήσεως, πληροφοριών, όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης δημοσίων ενισχύσεων. 5.Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ: δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 σημείο iii), οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 σημείο ΐ) πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με το κριτήρια που εφαρμόζει η Κοινότητα με βάση τα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. 26/1962 του Συμβουλίου. 6.Εάν η Κοινότητα ή η Σλοβακική Δημοκρατία κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ότι: δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ή ελλείψει τέτοιων κανόνων, ότι η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1 σημείο iii), μπορούν να εγκρίνονται τα κατάλληλα μέτρα, στις περιπτώσεις που ισχύει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω συμφωνία και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα πλαίσιά της και που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 7.Παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την ανάγκη τήρησης του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. 8.Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για προϊόντα που καλύπτονται από τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος, τα οποία υπάγονται στο πρωτόκολλο 2. Άρθρο 651.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Σλοβακική Δημοκρατία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών, ή απειλούνται άμεσα με τέτοιες δυσκολίες, η Κοινότητα ή η Σλοβακική Δημοκρατία, κατά περίπτωση, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, περιλαμβανομένων και μέτρων σχετικά με εισαγωγές, τα οποία ισχύουν για περιορισμένο χρόνο και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το όριο που είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Τα μέτρα χαλαρώνουν σταδιακά και τελικά καταργούνται όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν τη διατήρησή τους. Η Κοινότητα ή η Σλοβακική Δημοκρατία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την εισαγωγή των μέτρων αυτών και, όπου είναι εφικτό, παρουσιάζουν χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους. 2.Ωστόσο, τα μέρη καταβάλλουν προσπάθεια να αποφύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων για σκοπούς που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. 3.Τα τυχόν περιοριστικά μέτρα δεν εφαρμόζονται επί των μεταφορών κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις, και ιδίως επί επαναπατρισμού ποσών που έχουν επενδυθεί ή επανεπενδυθεί, ή επί· επαναπατρισμού εισοδημάτων οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από τις επενδύσεις αυτές. Άρθρο 66 Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι, από το τρίτο έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται οι αρχές της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 90, καθώς και οι αρχές του Τελικού Εγγράφου της Συνδιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε το Απρίλιο του 1990 στη Βόννη, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Άρθρο 671.Η Σλοβακική Δημοκρατία εξακολουθεί να βελτιώνει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε, στο τέλος του πέμπτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, καθώς και ανάλογα μέσα πραγμάτωσης των δικαιωμάτων αυτών. 2.Εντός της ίδιας χρονικής περιόδου, η Σλοβακική Δημοκρατία, πρέπει να υποβάλει αίτηση προσχωρήσεως στη σύμβαση του Μονάχου της 5ης Οκτωβρίου 1973 για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η Σλοβακική Δημοκρατία θα προσχωρήσει και στις άλλες πολυμερείς συμβάσεις δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο παράρτημα ΧVΙ! παράγραφος 1 στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή που εφαρμόζονται de factοαπό τα κράτη μέλη. Άρθρο 681.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να διευρύνουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων με βάση τις αρχές της μη επιβολής διακρίσεων και της αμοιβαιότητας, ιδίως στα πλαίσια της ΓΣΔΕ. 2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, χορηγείται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων εντός της Κοινότητας στις εταιρίες της Σλοβακικής Δημοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, με μεταχείριση όχι · λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρίες της Κοινότητας. Στις εταιρίες της Κοινότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, χορηγείται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Σλοβακική Δημοκρατία, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από με εκείνη που παρέχεται στις εταιρίες της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το αργότερο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7. Οι εταιρίες της Κοινότητας που είναι εγκατεστημένες στην Σλοβακική Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων με όχι λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται στις εταιρίες της Σλοβακικής Δημοκρατίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει σε τακτά διαστήματα τη δυνατότητα της Σλοβακικής Δημοκρατίας να επιτρέψει την πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στην Σλοβακική Δημοκρατία σε όλες τις εταιρίες της Κοινότητας πριν από την λήξη της μεταβατικής περιόδου. 3.Οσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και παροχή υπηρεσιών μεταξύ Κοινότητας και Σλοβακικής Δημοκρατίας, καθώς και την απασχόληση και τη διακίνηση του εργατικού δυναμικού που συνδέεται με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 38 έως 59. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ Άρθρο 69 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι κυριότερη προϋπόθεση για την οικονομική ενσωμάτωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα είναι η προσέγγιση της ισχύουσας και μελλοντικής νομοθεσίας της χώρας αυτής με τη νομοθεσία της Κοινότητας. Η Σλοβακική Δημοκρατία καταβάλλει προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα προσαρμοσθεί βαθμιαία με στη νομοθεσία της Κοινότητας. Άρθρο 70 Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ειδικότερα του ακολούθους τομείς: τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιριών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, προστασία της υγείας και ζωής ανθρώπων, ζώων, και φυτών, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τεχνικούς κανόνες και πρότυπα, πυρηνική νομοθεσία και ρύθμιση, μεταφορές και περιβάλλον. Άρθρο 71 Η Κοινότητα παρέχει στην Σλοβακική Δημοκρατία τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των μέτρων που μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων : την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, την έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ειδικότερα για την σχετική νομοθεσία, τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους σχετικούς τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 721.Η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία θεσπίζουν οικονομική συνεργασία με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη της Σλοβακικής Δημοκρατίας και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων. Με τη συνεργασία αυτή ενισχύονται οι υπάρχοντες οικονομικοί δεσμοί επί της ευρύτερης δυνατής βάσης, προς όφελος και των δύο μερών. 2.Οι χαρασσόμενες πολιτικές και τα άλλα μέτρα αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί ενσωματώνονται πλήρως εξ αρχής στις εν λόγω πολιτικές και ότι συνδέονται με τις απαιτήσεις μιας αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης.3. Για τον σκοπό αυτό, η συνεργασία θα πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως στις πολιτικές και τα μέτρα που αφορούν τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του εξορυκτικού τομέα, τις επενδύσεις, τη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό. 4.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στα μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη της περιοχής αυτής. Άρθρο 73 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ1.Η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας τόσο στο δημόσιο όσον και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στην προώθηση της βιομηχανικής συνεργασίας μεταξύ οικονομικών φορέων και των δύο πλευρών, με στόχο ειδικότερα την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. 2.Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται: στην αναδιάρθρωση μεμονωμένων τομέων· στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ειδικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα και η μετατροπή της αμυντικής βιομηχανίας, στη σύσταση νέων επιχειρήσεων σε περιοχές που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης. 3.Οι πρωτοβουλίες σε θέματα βιομηχανικής συνεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζει η Σλοβακική Δημοκρατία. Θα πρέπει ιδίως να επιδιώκουν τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για τις επιχειρήσεις, για τη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και την προώθηση της διαφάνειας όσον αφορά τις αγορές και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται. Άρθρο 74 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.Η συνεργασία επιδιώκει να δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο τις εγχώριες όσο και τις ξένες, που είναι ουσιώδεις για την οικονομική και βιομηχανική ανασυγκρότηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας. 2.Οι ιδιαίτεροι στόχοι της συνεργασίας είναι: να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Σλοβακική Δημοκρατία,να επεκταθούν από τα κράτη μέλη με την Σλοβακική Δημοκρατία οι συμφωνίες για την προώθηση και την προστασία των επενδύσεων, να εφαρμοστούν κατάλληλες ρυθμίσεις για τη μεταφορά κεφαλαίων, να προωθηθεί η κατάργηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και να βελτιωθεί η οικονομική υποδομή, να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή εμπορικών εκθέσεων και πανηγύρεων, εβδομάδων συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων. Άρθρο 75 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας με τους τεχνικούς κανονισμούς της Κοινότητας και τις ευρωπαϊκές διαδικασίες τυποποίησης και εκτίμησης της συμμόρφωσης. 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία επιδιώκει: προώθηση της χρήσης κοινοτικών τεχνικών κανόνων και ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών για την εκτίμηση πιστότητας, σύναψη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνιών σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση στους τομείς αυτούς, ενθάρρυνση της συμμετοχής της Σλοβακικής Δημοκρατίας στις εργασίες ειδικευμένων οργανισμών (CΕΝ, CΕΝΕLΕC, ΕΤSΙ, ΕΟΤC). 3.Η Κοινότητα παρέχει στην Σλοβακική Δημοκρατία τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 76 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα : ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές τους στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, διοργάνωση κοινών συναντήσεων επιστημονικού περιεχομένου (σεμινάρια και ημερίδες), κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα κινητικότητας για ερευνητές και εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών, ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, και επαρκής προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την έρευνα, συμμετοχή της Σλοβακικής Δημοκρατίας σε κοινοτικά προγράμματα σύμφωνα με την παράγραφο 3. Παρέχεται τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας. 3.Η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης δυνάμει του προγράμματος πλαισίου της Κοινότητας εφαρμόζεται σύμφωνα με ειδικούς διακανονισμούς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες κάθε συμβαλλόμενου μέρους. Άρθρο 77 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την ανύψωση του επιπέδου των γενικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων στην Σλοβακική Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Τα θεσμικά πλαίσια και τα προγράμματα συνεργασίας θα καθοριστούν βάσει του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης και του προγράμματος ΤΕΜΡUS. Η συμμετοχή της Σλοβακικής Δημοκρατίας σε άλλα κοινοτικά προγράμματα θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτό. 2.Η συνεργασία αφορά ειδικότερα τους ακόλουθους τομείς και διέπεται από λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται από κοινού από τα δύο μέρη : αναμόρφωση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Σλοβακική Δημοκρατία, αρχική κατάρτιση, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και επανεκπαίδευση, περιλαμβανομένης και της κατάρτισης των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, ειδικότερα σε τομείς προτεραιότητας που θα καθοριστούν στην συνέχεια, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, κινητικότητα των εκπαιδευτικών, των σπουδαστών των διοικητικών υπαλλήλων και των νέων, προώθηση των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα, αμοιβαία αναγνώριση των σπουδαστικών περιόδων και των διπλωμάτων. 3.Στον τομέα της μετάφρασης, η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση μεταφραστών και διερμηνέων και την προώθηση των γλωσσικών προτύπων και ορολογίας της Κοινότητας. Άρθρο 78 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Καταβάλλονται ιδίως προσπάθειες προκειμένου : να αναπτυχθούν ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις και δίκτυα διανομής, μέθοδοι αποθηκεύσεως, εμπορίας, κλπ. να εκσυγχρονιστεί η υποδομή της υπαίθρου (μεταφορές, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες), να βελτιωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ποιότητα με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων και προϊόντων και να παρέχεται κατάρτιση και παρακολούθηση όσον αφορά τη χρήση μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης που συνδέεται με τις γεωργικές εισροές, να αναπτυχθούν και να εκσυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις μεταποίησης και οι τεχνικές εμπορίας που εφαρμόζουν, να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα στη γεωργία, να προωθηθεί η βιομηχανική συνεργασία στη γεωργία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδίως μεταξύ ιδιωτικών φορέων στην Κοινότητα και στην Σλοβακική Δημοκρατία, να αναπτυχθεί η συνεργασία όσον αφορά την υγεία των ζώων και των φυτών, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά η εναρμόνιση με τα κοινοτικά πρότυπα, με την ενίσχυση της κατάρτισης και τη διοργάνωση ελέγχων. 2.Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Κοινότητα παρέχει την κατάλληλη τεχνική βοήθεια. Άρθρο 79 ΕΝΕΡΓΕΙΑ1.Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την οικονομία αγοράς, τα μέρη συνεργάζονται για την ανάπτυξη της σταδιακής ενσωμάτωσης των ενεργειακών αγορών της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Κοινότητας. Προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις προτάσεις της Κοινότητας για έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας και για την παράλληλη ενσωμάτωση των αγορών αυτών με τις αγορές των άλλων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνική βοήθεια, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στους ακόλουθους τομείς : διαμόρφωση και σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, περιλαμβανομένης και της διευκόλυνσης της διαμετακόμισης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών, βελτίωση της διανομής καθώς και βελτίωση και διαφοροποίηση του εφοδιασμού, διαχείριση και κατάρτιση για τον τομέα της ενέργειας, ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων, προώθηση της εξοικονόμησης και αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας,· τομέας της πυρηνικής ενέργειας, τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της διασυνδεσιμότητας των δικτύων εφοδιασμού, διαμόρφωση βασικών όρων για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την ενθάρρυνση των κοινών επιχειρήσεων (jοint νentures), μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και την προώθηση και την εμπορία των αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών. Άρθρο 80 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ1.Η συνεργασία αποσκοπεί κυρίως στην ασφαλέστερη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 2.Η συνεργασία καλύπτει κυρίως τα ακόλουθα θέματα : πυρηνική ασφάλεια, ετοιμότητα και αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, προστασία κατά της ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της περιβαλλοντικής ακτινοβολίας, προβλήματα που συνδέονται με τον κύκλο του καυσίμου, διασφάλιση πυρηνικών υλικών, διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, παροπλισμός και αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων, απολύμανση από ραδιενέργεια. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών, καθώς και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 76. Άρθρο 81 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τομείς στους οποίους αποδίδουν προτεραιότητα. 2.Η συνεργασία αφορά : την αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων μόλυνσης· συστήματα πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος, την καταπολέμηση της περιφερειακής και διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη βιώσιμη και περιβαλλοντικώς αποτελεσματική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας· την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων· την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών και διαδικασιών παραγωγής, την ταξινόμηση και τον ασφαλή χειρισμό των χημικών προϊόντων, την αποτελεσματική πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των υδάτων, ειδικότερα των πηγών πόσιμου ύδατος και των διασυνοριακών πλωτών οδών, τη μείωση, ανακύκλωση και ασφαλή τελική διάθεση των αποβλήτων (περιλαμβανομένων και των ραδιενεργών αποβλήτων), τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωργίας· τη διάβρωση των εδαφών· την προστασία των δασών και της χλωρίδας και πανίδας· την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας στην ύπαιθρο, τον χωροταξικό σχεδιασμό, περιλαμβανομένων και των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, τις κλιματολογικές μεταβολές σε παγκόσμια κλίμακα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση, τις διεθνείς συμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος. 3. Η συνεργασία αναπτύσσεται με : ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, όσον αφορά ιδίως τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών· ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών για το περιβάλλον, εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινές ερευνητικές δραστηριότητες,· προσέγγιση νομοθεσιών (κοινοτικά πρότυπα), συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, όταν εγκαθιδρυθεί από την Κοινότητα) και σε διεθνές επίπεδο, ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά διεθνή και κλιματολογικά θέματα. Άρθρο 82 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ1.Τα μέρη αναπτύσσουν και εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Σλοβακική Δημοκρατία : να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τον τομέα των μεταφορών, να βελτιώσει την κυκλοφορία επιβατών και αγαθών καθώς και την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, με την κατάργηση των διοικητικών, τεχνικών και άλλων εμποδίων, να διευκολύνει την κοινοτική διαμετακόμιση στην Σλοβακική Δημοκρατία μέσω οδικών, σιδηροδρομικών, ποτάμιων και συνδυασμένων μεταφορών, ,να επιτύχει πρότυπα λειτουργίας συγκρίσιμα με τα κοινοτικά. 2. Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής : προγράμματα οικονομικής, νομικής και τεχνικής κατάρτισης, παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών και την ανταλλαγή πληροφοριών, παροχή μέσων για την ανάπτυξη της υποδομής στην Σλοβακική Δημοκρατία. 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας : - κατασκευή υποδομής και εκσυγχρονισμός των οδικών μεταφορών, περιλαμβανομένης και της σταδιακής ελάφρυνσης των όρων διαμετακόμισης, διαχείριση των σιδηροδρόμων και των αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, εκσυγχρονισμός των οδικών, εσωτερικών πλωτών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών, στους κυριότερους άξονες κοινού ενδιαφέροντος και τις διευρωπαϊκές συνδέσεις, χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβανομένων και των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, την προώθηση των συνδυασμένων σιδηροδρομικών - οδικών μεταφορών, της χρησιμοποίησης εμπορευματοκιβωτίων, της μεταφόρτωσης και της κατασκευής τερματικών σταθμών, την αντικατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού στις μεταφορές ώστε να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Κοινότητας, την προώθηση κοινών τεχνολογικών και ερευνητικών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 76, την ανάπτυξη νομοθετικών μέτρων και την εφαρμογή πολιτικών σε όλους τους τομείς των μεταφορών που είναι συμβατές με την κοινοτική πολιτική μεταφορών που εφαρμόζονται στην Κοινότητα. Άρθρο 83 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτόν, και, για το σκοπό αυτό, αναλαμβάνουν ιδίως τις ακόλουθες δράσεις : ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τηλεπικοινωνιών, ανταλλάσσουν τεχνικές και άλλου είδους πληροφορίες και διοργανώνουν σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών, ασκούν δραστηριότητες όσον αφορά την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, πραγματοποιούν μεταφορές τεχνολογίας, αναθέτουν στους αρμόδιους οργανισμούς και των δύο πλευρών να πραγματοποιούν κοινά έργα, προωθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συστήματα πιστοποίησης και μεθόδους διακανονισμού. προωθούν νέες επικοινωνίες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, ιδίως όσες έχουν εμπορικές εφαρμογές. 2. Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται στους εξής τομείς με προτεραιότητα : τον εκσυγχρονισμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας και την ένταξη του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο, τη συνεργασία στα πλαίσια των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης, την ενοποίηση των διευρωπαϊκών συστημάτων· τις νομοθετικές και ρυθμιστικές πτυχές των τηλεπικοινωνιών, τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιών στο νέο οικονομικό περιβάλλον: οργανωτικές διαρθρώσεις, στρατηγικές και σχεδιασμός, αρχές που διέπουν τις αγορές, το χωροταξικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού.Άρθρο 84 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν κατάλληλο πλαίσιο για την ενθάρρυνση του τομέα των τραπεζικών, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Σλοβακική Δημοκρατία. 1)Η συνεργασία επικεντρώνεται: στην υιοθέτηση κοινού λογιστικού συστήματος που να συμβιβάζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, στην ενίσχυση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα, στην βελτίωση της επίβλεψης και ρύθμισης των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στην μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στην εκπόνηση γλωσσαρίων ορολογίας, στην ανταλλαγή πληροφοριών ιδίως όσον αφορά την προτεινόμενη νομοθεσία. 2)Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης. 2.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα λογιστικού ελέγχου στην Σλοβακική Δημοκρατία, σύμφωνα με πρότυπες κοινοτικές μεθόδους και διαδικασίες. 1)Η συνεργασία επικεντρώνεται: στη δημιουργία ανεξάρτητου Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Σλοβακική Δημοκρατία, στη δημιουργία εσωτερικών μονάδων λογιστικού ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες, στην ανταλλαγή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με συστήματα λογιστικού ελέγχου, στη διαμόρφωση ομοιόμορφων εγγράφων λογιστικού ελέγχου, στην κατάρτιση και την παροχή συμβουλών. 2)Για το σκοπό αυτό η Κοινότητα παρέχει, ενδεχομένως, την κατάλληλη τεχνική βοήθεια. Άρθρο 85 ΙΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κατόπιν αιτήσεως των αρχών της Σλοβακικής Δημοκρατίας, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες της Σλοβακικής Δημοκρατίας για την εισαγωγή πλήρους μετατρεψιμότητας της Κορώνας και τη σταδιακή προσέγγιση των πολιτικών της με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Στη βοήθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται η ανεπίσημη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Άρθρο 86 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ1.Τα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και να συνεργάζονται ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους για τη νομιμοποίηση εσόδων που προκύπτουν από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει, και ειδικότερα από την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων, αντίστοιχα με εκείνα τα οποία έχει εγκρίνει η Κοινότητα και τα διεθνή fοrum στον τομέα αυτόν, και ιδίως η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF). Άρθρο 87 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και των χρήσεων γης·2.Για το σκοπό αυτό, μπορούν να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες : ανταλλαγή πληροφοριών προς εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές όσον αφορά την περιφερειακή και χωροταξική πολιτική, -. παροχή ενίσχυσης στην Σλοβακική Δημοκρατία για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής, κοινή δράση περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, μελέτη συντονισμένων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών μεταξύ Κοινότητας και Σλοβακικής Δημοκρατίας και άλλων περιοχών της Σλοβακικής Δημοκρατίας με σοβαρές περιφερειακές ανισότητες, ανταλλαγή επισκέψεων για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και ενίσχυσης, ανταλλαγή δημοσίων υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων, παροχή τεχνικής βοήθειας, κατάρτιση προγραμμάτων για τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών με τη διοργάνωση, μεταξύ άλλων, σεμιναρίων. Άρθρο 88 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1.Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία τους με σκοπό να βελτιώσουν το επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συνάρτηση με το επίπεδο προστασίας που υπάρχει στην Κοινότητα. Η συνεργασία καλύπτει κυρίως : την παροχή τεχνικής βοήθειας, την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή διοικητικής και άλλης σχετικής βοήθειας στις επιχειρήσεις, καθώς και τη διοργάνωση ενεργειών κατάρτισης. 2.Στον τομέα της απασχόλησης, η συνεργασία μεταξύ των μερών θα συγκεντρωθεί κυρίως στη βελτίωση των υπηρεσιών εξεύρεσης θέσεων εργασίας και παροχής συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και στην εφαρμογή συνοδευτικών μέτρων και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανασυγκρότησης. Επίσης, η συνεργασία συμπεριλαμβάνει ενέργειες όπως η εκτέλεση μελετών, η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων, η παροχή πληροφοριών και η κατάρτιση. 3.Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επιδιώκει να προσαρμόσει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, κυρίως με την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και με την ενημέρωση και κατάρτιση. Άρθρο 89 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα μέρη ενισχύουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει:τη διευκόλυνση του τουρισμού, την αύξηση της ροής πληροφοριών μέσω διεθνών δικτύων, τραπεζών δεδομένων, κλπ., τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω κατάρτισης, ανταλλαγών, σεμιναρίων, την εκτέλεση περιφερειακών τουριστικών προγραμμάτων, όπως των διασυνοριακών προγραμμάτων, της αδελφοποίησης πόλεων, κλπ., την ανταλλαγή απόψεων και την παροχή κατάλληλων ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που επηρεάζουν τον τομέα του τουρισμού, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της υποδομής που μπορεί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Άρθρο 90 ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και τη συνεργασία μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας. 2.Ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους ακόλουθους τομείς : την επίτευξη των νομικών, διοικητικών, τεχνικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και επέκταση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και για τη διασυνοριακή συνεργασία, την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατάρτιση στελεχών διοίκησης, λογιστική, εμπορία, ποιοτικός έλεγχος, κλπ.) και την ενίσχυση των οργανώσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, τη θέσπιση κατάλληλων δεσμών με φορείς της Κοινότητας με στόχο να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να προωθείται η διασυνοριακή συνεργασία (Ευρωπαίο δίκτυο συνεργασίας και προσέγγισης επιχειρήσεων (ΒC-ΝΕΤ), Κέντρα Εurο-Ιnfο, διασκέψεις, κλπ.). 3.Η συνεργασία καλύπτει την παροχή τεχνικής βοήθειας, κυρίως για την καθιέρωση κατάλληλης θεσμικής υποστήριξης για τις ΜΜΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στον τομέα των χρηματοοικονομικών, εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών, τεχνολογικών και εμπορικών υπηρεσιών. Άρθρο 91 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Όσον αφορά την ενημέρωση και την επικοινωνία, η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν την αποτελεσματική, αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Δίδεται προτεραιότητα σε προγράμματα τα οποία σκοπό έχουν να παράσχουν βασική ενημέρωση στο ευρύ κοινό σχετικά με την Κοινότητα και σε συγκεκριμένους κύκλους της Σλοβακικής Δημοκρατίας περισσότερο εξειδικευμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας. Άρθρο 92 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να επιτύχουν την πλήρη συμβατότητα του συστήματος προστασίας καταναλωτών της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Κοινότητας. 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία καλύπτει, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατοτήτων : την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, την πρόσβαση στις κοινοτικές βάσεις δεδομένων, την κατάρτιση και την τεχνική βοήθεια. Άρθρο 93 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των διατάξεων που πρόκειται να εγκριθούν όσον αφορά το εμπόριο και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας με το σύστημα της Κοινότητας, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία ελευθέρωσης που προγραμματίζεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα εξής : ανταλλαγή πληροφοριών, ανάπτυξη διασυνοριακής υποδομής μεταξύ των μερών, διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας. απλούστευση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τη μεταφορά αγαθών, διοργάνωση σεμιναρίων και περιόδων πρακτικής άσκησης. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική βοήθεια. 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στο άρθρο 96, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών των συμβαλλόμενων μερών σε τελωνειακά θέματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 6. Άρθρο 94 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ1.Η συνεργασία στον τομέα αυτόν έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει, σύντομα και εγκαίρως, αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και να συμβάλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Σλοβακική Δημοκρατία. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται ιδίως με σκοπό : την ενίσχυση των στατιστικών υπηρεσιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας, την εναρμόνιση με διεθνείς (και ιδίως κοινοτικές) μεθόδους, πρότυπα και κατηγορίες, να παρέχονται τα απαραίτητα δεδομένα για τη διατήρηση και την παρακολούθηση της οικονομικής μεταρρύθμισης, να παρέχονται κατάλληλα μακροοικονομικά και μικροοικονομικά δεδομένα προς τους οικονομικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, το απόρρητο των δεδομένων, την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών. 3.Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια. Άρθρο 95 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ1.Η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης, συνεργαζόμενες για να βελτιώσουν την κατανόηση των αντίστοιχων μηχανισμών των οικονομιών τους και τη διαδικασία εφαρμογής οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. 2.Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα και η Σλοβακική Δημοκρατία : ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές και τις αναπτυξιακές στρατηγικές, εφόσον ενδείκνυται, αναλύουν από κοινού οικονομικά θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής και των μέσων εφαρμογής της, ενθαρρύνουν την εκτενή συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων και διοικητικών στελεχών στην Κοινότητα και την Σλοβακική Δημοκρατία, ιδίως μέσω του προγράμματος Δράση για Συνεργασία στα Οικονομικά, ώστε να επιταχύνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών, και να εξασφαλίζεται η διάδοση των αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας. Άρθρο 96 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ1.Η συνεργασία αποσκοπεί ιδίως στο να καταστούν αποτελεσματικότερες οι πολιτικές και τα μέτρα για την καταπολέμηση της προμήθειας και παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και στο να μειωθεί η κατάχρηση των προϊόντων αυτών. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όσον αφορά τις απαραίτητες μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων εφαρμογής των κοινών δράσεων. Οι δράσεις τους βασίζονται στις διαβουλεύσεις και τη στενή συνεργασία όσον αφορά τους στόχους και τις στρατηγικές που υιοθετούν στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.. 3.Η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμπεριλαμβάνει τεχνική και διοικητική βοήθεια, η οποία μπορεί ιδίως να αφορά τους εξής τομείς : διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας, δημιουργία ιδρυμάτων, κέντρων πληροφοριών και κοινωνικών και υγειονομικών κέντρων, κατάρτιση προσωπικού και έρευνα, πρόληψη της εκτροπής πρόδρομων ουσιών για σκοπούς παράνομης παραγωγής ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να συμπεριλάβουν και άλλους τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 971.Τα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία. Εφόσον είναι δυνατόν, τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας ή τα προγράμματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορούν να επεκταθούν ώστε να καλύψου