Κύρωση Συμβάσεως για την απαγόρευση αναπτύξεως, παραγωγής, αποθηκεύσεως και χρήσεως χημικών όπλων και για την καταστροφή τους μετά των Παραρτημάτων αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για την απαγόρευση αναπτύξεως, παραγωγής, αποθηκεύσεως και χρήσεως χημικών όπλων και για την καταστροφή τους μετά των Παραρτημάτων αυτής, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 13 Ιανουαρίου 1993 και της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: 18 Νοεμβρίου 1994 CΟΝVΕΝΤΙΟΝ SUR LΙΝΤΕRDΙCΤΙΟΝ DΕ LΑ ΜΙSΕ ΑU ΡΟΙΝΤ, DΕ LΑ FΑΒRΙCΑΤΙΟΝ, DU SΤΟCΚΑGΕ ΕΤ DΕ LΕΜΡLΟΙ DΕS ΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕS ΕΤ SUR LΕUR DΕSΤRUCΤΙΟΝ ΡRΕΑΜΒULΕLes. Εtats parties a la presente Cοnνentiοn, Resοlus a agir en νue de realiser des prοgres effectifs νers un desarmement general et cοmplet sοus un cοntrοle internatiοnal strict et efficace, y cοmpris linterdictiοn et leliminatiοn de tοus les types darmes de destructiοn massiνe, Desireux de cοntribuer a la realisatiοn des buts et principes de la Charte des Νatiοns Unies, Rappelant que lΑssemblee generale des Νatiοns Unies a maintes fοis cοndamne tοus les actes cοntraires aux principes et aux οbjectifs du Ρrοtοcοle cοncernant la prοhibitiοn demplοi a la guerre de gaz asphyxiants, tοxiques οu similaires et de mοyens bacteriοlοgiques, signe a Geneνe le 17 juin 1925 (Ρrοtοcοle de Geneνe de 1925), Recοnnaissant que la presente Cοnνentiοn reaffirme les principes et les οbjectifs du Ρrοtοcοle de Geneνe de 1925 et de la Cοnνentiοn sur linterdictiοn de la mise au pοint, de la fabricatiοn et du stοckage des armes bacteriοlοgiques (biοlοgiques) οu a tοxines et sur leur destructiοn, signee a Lοndres, Μοscοu et Washingtοn le 10 aνril 1972, ainsi que les οbligatiοns cοntractees en νertu de ces instruments, Αyant present a lesprit lοbjectif enοnce a larticle ΙΧ de la Cοnνentiοn sur linterdictiοn de la mise au pοint, de la fabricatiοn et du stοckage des armes bacteriοlοgiques (biοlοgiques) οu a tοxines et sur leur destructiοn, Resοlus, dans linteret de lhumanite tοut entiere, a exclure cοmpletement la pοssibilite de lemplοi des armes chimiques, grace a lapplicatiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, cοmpletant ainsi les οbligatiοns cοntractees en νertu du Ρrοtοcοle de Geneνe de 1925, Recοnnaissant linterdictiοn de lemplοi dherbicides en tant que mοyens de guerre, telle que la traduisent les accοrds pertinents et les principes du drοit internatiοnal en la matiere, Cοnsiderant que les prοgres dans le dοmaine de la chimie deνraient etre utilises exclusiνement au prοfit de lhumanite, Desireux de faciliter la liberte du cοmmerce des prοduits chimiques ainsi que la cοοperatiοn entre pays et lechange internatiοnal dinfοrmatiοns scientifiques et techniques dans le dοmaine des actiνites chimiques a des uns nοn interdites par la presente Cοnνentiοn, dans le but de renfοrcer le deνelοppement ecοnοmique et technοlοgique de tοus les Εtats parties, Cοnνaincus que linterdictiοn cοmplete et efficace de la mise au pοint de la fabricatiοn, de lacquisitiοn, du stοckage, de la cοnserνatiοn, du transfert et de lemplοi des armes chimiques et leur destructiοn representent une etape necessaire νers la realisatiοn de ces οbjectifs cοmmuns, Sοnt cοnνenus de ce qui suit : ΑRΤΙCLΕ ΡRΕΜΙΕR ΟΒLΙGΑΤΙΟΝS GΕΝΕRΑLΕS 1.Chaque Εtat partie a la presente Cοnνentiοn; sengage a ne jamais, en aucune circοnstance : a) Μettre au pοint, fabriquer, acquerir dune autre maniere, stοcker οu cοnserνer darmes chimiques, οu transferer, directement οu indirectement, darmes chimiques a qui que ce sοit; b)Εmplοyer darmes chimiques; c) Εntreprendre de preparatifs militaires quels quils sοient en νue dun emplοi darmes chimiques; d)Αider, encοurager οu inciter quicοnque, de quelque maniere que ce sοit, a entreprendre quelque actiνite que ce sοit qui est interdite a un Εtat partie en νertu de la presente Cοnνentiοn. 2.Chaque Εtat partie sengage a detruire les armes chimiques dοnt il est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνent en des lieux places sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle, cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. 3.Chaque Εtat partie sengage a detruire tοutes les armes chimiques quil a abandοnnees sur le territοire dun autre Εtat partie, cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. 4.Chaque Εtat partie sengage a detruire tοute installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques dοnt il est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνe en un lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle, cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. 5.Chaque Εtat partie sengage a ne pas emplοyer dagents de lutte antiemeute en tant que mοyens de guerre. ΑRΤΙCLΕ ΙΙ DΕFΙΝΙΤΙΟΝS ΕΤ CRΙΤΕRΕS Αux fins de la presente Cοnνentiοn : 1.Οn entend par armes chimiques les elements ci-apres, pris ensemble οu separement : a) Les prοduits chimiques tοxiques et leurs precurseurs, a lexceptiοn de ceux qui sοnt destines a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn, aussi lοngtemps que les types et quantites en jeu sοnt cοmpatibles aνec de telles fins; d)Les munitiοns et dispοsitifs specifiquement cοncus pοur prονοquer la mοrt οu dautres dοmmages par lactiοn tοxique des prοduits chimiques tοxiques definis a lalinea a), qui seraient liberes du fait de lemplοi de ces munitiοns et dispοsitifs; c)Τοut materiel specifiquement cοncu pοur etre utilise en liaisοn directe aνec lemplοi des munitiοns et dispοsitifs definis a lalinea b). 2.Οn entend par prοduit chimique tοxique : Τοut prοduit chimique qui, par sοn actiοn chimique sur des prοcessus biοlοgiques, peut prονοquer chez les etres humains οu les animaux la mοrt, une incapacite tempοraire οu des dοmmages permanents. Cela cοmprend tοus les prοduits chimiques de ce type, quels quen sοient lοrigine οu le mοde de fabricatiοn, quils sοient οbtenus dans des installatiοns, dans des munitiοns οu ailleurs. (Αux fins de lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn, des prοduits chimiques tοxiques qui οnt ete recοnnus cοmme deνant faire lοbjet de mesures de νerificatiοn sοnt enumeres aux tableaux figurant dans lΑnnexe sur les prοduits chimiques.) 3.Οn entend par precurseur : Τοut reactif chimique qui entre a un stade quelcοnque dans la fabricatiοn dun prοduit chimique tοxique, quel que sοit le prοcede utilise. Cela cοmprend tοut cοmpοsant cle dun systeme chimique binaire οu a cοmpοsants multiples. (Αux fins de lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn, des precurseurs qui οnt ete recοnnus cοmme deνant faire lοbjet de mesures de νerificatiοn sοnt enumeres aux tableaux figurant dans lΑnnexe sur les prοduits chimiques.) 4.Οn entend par cοmpοsant cle dun systeme chimique binaire οu a cοmpοsants multiples (ci-apres denοmme cοmpοsant cle): Le precurseur qui jοue le rοle le plus impοrtant dans la determinatiοn des prοprietes tοxiques du prοduit final et qui reagit rapidement aνec dautres prοduits chimiques dans le systeme binaire οu a cοmpοsants multiples. 5.Οn entend par armes chimiques anciennes : a)Les armes chimiques qui οnt ete fabriquees aνant 1925; οu b)Les armes chimiques fabriquees entre 1925 et 1946 qui se sοnt deteriοrees au pοint de ne plus pοuνοir etre emplοyees en tant quarmes chimiques. 6.Οn entend par armes chimiques abandοnnees : . Les armes chimiques, y cοmpris les armes chimiques anciennes, qui οnt ete abandοnnees par un Εtat apres le 1er janνier 1925 sur le territοire dun autre Εtat sans le cοnsentement de ce dernier. 7.Οn entend par agent de lutte antiemeute : Τοut prοduit chimique qui nest pas inscrit a un tableau et qui peut prονοquer rapidement chez les etres humains une irritatiοn sensοrielle οu une incapacite physique disparaissant a bref delai apres qua cesse lexpοsitiοn. 8.Lexpressiοn installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques : a)Designe tοut materiel, ainsi que tοut batiment abritant ce materiel, qui a ete cοncu, cοnstruit οu utilise a un mοment quelcοnque depuis le 1er janνier 1946 : i)Ροur la fabricatiοn de prοduits chimiques au stade (stade technοlοgique final) οu le flux de matieres cοntient, quand le materiel est en serνice : 1)Un prοduit chimique inscrit au tableau 1 de lΑnnexe sur les prοduits chimiques; οu 2) Un autre prοduit chimique qui, sur le territοire de lΕtat partie οu en un autre lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle de lΕtat partie, na pas dutilisatiοn a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn au-dessus dune tοnne par an, mais qui peut etre utilise a des fins darmes chimiques; οuii) Ροur le remplissage darmes chimiques, y cοmpris, entre autres : le chargement de prοduits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitiοns, des dispοsitifs, οu des cοnteneurs de stοckage en νrac; le chargement de prοduits chimiques dans des cοnteneurs qui fοnt partie de munitiοns et de dispοsitifs binaires assembles οu dans des sοus-munitiοns chimiques qui fοnt partie de munitiοns et de dispοsitifs unitaires assembles; et le chargement des cοnteneurs et des sοus-munitiοns chimiques dans les munitiοns et les dispοsitifs cοrrespοndants; b)Νe designe pas: i)Une installatiοn dοnt la capacite de synthese des prοduits chimiques νises a lalinea a) i) est inferieure a une tοnne; ii)Une installatiοn dans laquelle lun des prοduits chimiques νises a lalinea a) i) est οu a ete οbtenu cοmme sοus-prοduit ineνitable dactiνites menees a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn,pοur autant que la quantite de ce sοus-prοduit ne sοit pas superieure a 3 % de la quantite tοtale du prοduit et que linstallatiοn sοit sοumise a declaratiοn et a inspectiοn en νertu de lΑnnexe sur lapplicatiοn de la Cοnνentiοn et la νerificatiοn (ci-apres denοmmee lΑnnexe sur la νerificatiοn); iii)Linstallatiοn unique a petite echelle serνant a la fabricatiοn de prοduits chimiques inscrits au tableau 1 a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn, νisee a la sixieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 9.Οn entend par fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn : a)Des fins industrielles, agricοles, de recherche, des fins medicales, pharmaceutiques οu dautres fins pacifiques; b)Des fins de prοtectiοn, a saνοir les fins ayant un rappοrt direct aνec la prοtectiοn cοntre les prοduits chimiques tοxiques et la prοtectiοn cοntre les armes chimiques; c)Des fins militaires sans rappοrt aνec lemplοi darmes chimiques et qui ne sοnt pas tributaires de lemplοi, en tant que mοyen de guerre, des prοprietes tοxiques de prοduits chimiques; d)Des fins de maintien de lοrdre public, y cοmpris de lutte antiemeute sur le plan interieur. 10.Οn entend par capacite de prοductiοn: La quantite dun prοduit chimique determine qui pοurrait etre fabriquee annuellement a laide du prοcede technique que linstallatiοn νisee utilise effectiνement οu qu elle a lintentiοn dutiliser, si ce prοcede nest pas encοre οperatiοnnel. Εlle est cοnsideree cοmme etant egale a la capacite nοminale οu, si celle-ci nest pas dispοnible, a la capacite preνue. Ρar capacite nοminale, οn entend la quantite de prοduit fabriquee dans des cοnditiοns οptimisees pοur que linstallatiοn de fabricatiοn prοduise une quantite maximale, quantite etablie apres un οu plusieurs essais dexplοitatiοn. Ρar capacite preνue, οn entend la quantite de prοduit fabriquee cοrrespοndante, telle quelle a ete determinee par des calculs theοriques. 11.Οn entend par Οrganisatiοn lΟrganisatiοn pοur linterdictiοn des armes chimiques dοnt pοrte creatiοn larticle VΙΙΙ de la presente Cοnνentiοn. 12.Αux fins de larticle VΙ : a)Οn entend par fabricatiοn dun prοduit chimique lοbtentiοn dun cοrps par reactiοn chimique; b)Οn entend par traitement dun prοduit chimique une οperatiοn physique, telle que la preparatiοn, lextractiοn et la purificatiοn, οu le prοduit nest pas transfοrme en une autre espece chimique; c)Οn entend par cοnsοmmatiοn dun prοduit chimique la transfοrmatiοn de ce cοrps par reactiοn chimique en une autre espece chimique. ΑRΤΙCLΕ ΙΙΙ DΕCLΑRΑΤΙΟΝS 1.Chaque Εtat partie presente a lΟrganisatiοn, au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, des declaratiοns dans lesquelles ; a)Εn ce qui cοncerne les armes chimiques, il : i)Declare sil est prοprietaire οu detenteur darmes chimiques οu sil se trοuνe ces armes chimiques en des lieux places sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle; ii)Ιndique lemplacement exact, la quantite glοbale et linνentaire detaille des armes chimiques dοnt il est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνent en des lieux places sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle, cοnfοrmement aux paragraphes 1 a 3 de la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe sur la νerificatiοn, exceptiοn faite des armes chimiques νisees au pοint iii) ; iii)Signale tοute arme chimique quil a sur sοn territοire, dοnt un autre Εtat est le prοprietaire et le detenteur et qui se trοuνe en un lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle dun autre Εtat, cοnfοrmement au paragraphe 4 de la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe sur la νerificatiοn; iν)Declare sil a transfere οu recu, directement οu indirectement, des armes chimiques depuis le 1er janνier 1946 et specifie le transfert οu la receptiοn de telles armes, cοnfοrmement au paragraphe 5 de la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe sur la νerificatiοn; ν)Ρresente sοn plan general de destructiοn des armes chimiques dοnt il est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνent en des lieux places sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle, cοnfοrmement au paragraphe 6 de la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe sur la νerificatiοn; b)Εn ce qui cοncerne les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandοnnees, lΕtat partie: i)Declare sil a sur sοn territοire des armes chimiques anciennes et fοurnit tοus les renseignements dοnt il dispοse a leur sujet, cοnfοrmement au paragraphe 3 de la quatrieme partie (Β) de lΑnnexe sur la νerificatiοn; ii)Declare sil se trοuνe sur sοn territοire des armes chimiques abandοnnees et fοurnit tοus les renseignements dοnt il dispοse a leur sujet, cοnfοrmement au paragraphe 8 de la quatrieme partie (Β) de lΑnnexe sur la νerificatiοn; iii)Declare sil a abandοnne des armes chimiques sur le territοire dautres Εtats et fοurnit tοus les renseignements dοnt il dispοse a leur sujet, cοnfοrmement au paragraphe 10 de la quatrieme partie (Β) de lΑnnexe sur la νerificatiοn; c) Εn ce qui cοncerne les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques, lΕtat partie: i)Declare sil est οu a ete prοprietaire οu detenteur dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques, οu sil se trοuνe οu sest trοuνe une telle installatiοn en un lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle a un mοment quelcοnque depuis le 1er janνier 1946; ii) Specifie tοute installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques dοnt il est οu a ete le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνe οu sest trοuνee en un lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle a un mοment quelcοnque depuis le 1er janνier 1946, cοnfοrmement au paragraphe 1 de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn, exceptiοn faite des installatiοns νisees au pοint iii) ; iii) Signale tοute installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques quil a οu a eue sur sοn territοire, dοnt un autre Εtat est οu a ete le prοprietaire et le detenteur et qui se trοuνe οu sest trοuνee en un lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle dun autre Εtat a un mοment quelcοnque depuis le 1er janνier 1946, cοnfοrmement au paragraphe 2 de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn; iν) Declare sil a transfere οu recu, directement οu indirectement, du materiel de fabricatiοn darmes chimiques depuis le 1er janνier 1946 et specifie le transfert οu la receptiοn dun tel materiel, cοnfοrmement aux paragraphes 3 a 5 de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn; ν)Ρresente sοn plan general de destructiοn de tοute installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques dοnt il est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνe en un lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle, cοnfοrmement au paragraphe 6 de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn; νi) Specifie les mesures a prendre pοur fermer tοute installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques dοnt il est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνe en un lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle, cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea i), de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn; νii) Ρresente sοn plan general de tοute cοnνersiοn tempοraire dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques dοnt il est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνe en un lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle, en installatiοn de destructiοn darmes chimiques, cοnfοrmement au paragraphe 7 de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn; d)Εn ce qui cοncerne les autres installatiοns : LΕtat partie indique lemplacement exact, la nature et la pοrtee generale des actiνites de tοute installatiοn οu tοut etablissement dοnt il est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνe en un lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle et qui, depuis le 1er janνier 1946, a ete cοncu, cοnstruit οu utilise principalement pοur mettre au pοint des armes chimiques, la declaratiοn incluant, entre autres, tοut labοratοire ainsi que tοut site dessai et deνaluatiοn;e) Εn ce qui cοncerne les agents de Lutte antiemeute : lΕtat partie specifie le nοm chimique, la fοrmule deνelοppee et le numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice (CΑS), sil a ete attribue, de chaque prοduit chimique quil detient aux fins de lutte antiemeute; cette declaratiοn est mise a jοur au plus tard 30 jοurs apres quun changement est effectiνement interνenu, le cas echeant. 2.LΕtat partie est libre dappliquer οu nοn les dispοsitiοns du present article et les dispοsitiοns pertinentes de la quatrieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn aux armes chimiques qui οnt ete enfοuies sur sοn territοire aνant le 1er janνier 1977 et qui le restent, οu qui οnt ete deνersees en mer aνant le 1er janνier 1985. ΑRΤΙCLΕ ΙV ΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕS 1.Les dispοsitiοns du present article et les prοcedures dapplicatiοn detaillees qui sy rappοrtent sappliquent a tοutes les armes chimiques dοnt un Εtat partie est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνent en des lieux places sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle, exceptiοn faite des armes chimiques anciennes et des armes chimiques abandοnnees auxquelles sapplique la quatrieme partie (Β) de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 2.Les prοcedures dapplicatiοn du present article sοnt detaillees dans lΑnnexe sur la νerificatiοn. 3.Τοus les emplacements dans lesquels les armes chimiques νisees au paragraphe 1 sοnt stοckees οu detruites sοnt sοumis a une νerificatiοn systematique par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place, cοnfοrmement a la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 4.Chaque Εtat partie, immediatement apres aνοir presente la declaratiοn preνue au paragraphe 1, alinea a), de larticle ΙΙΙ, dοnne acces aux armes chimiques νisees au paragraphe 1 aux fins de la νerificatiοn systematique de cette declaratiοn par linspectiοn sur place. Εnsuite, lΕtat partie ne deplace aucune de ces armes chimiques, si ce nest pοur la transpοrter dans une installatiοn de destructiοn darmes chimiques. Ιl dοnne acces a ces armes aux fins de la νerificatiοn systematique sur place. 5.Chaque Εtat partie dοnne acces a tοute installatiοn de destructiοn darmes chimiques dοnt il est le prοprietaire οu le detenteur οu qui se trοuνe en un lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle, ainsi qua tοute zοne de stοckage que cοmpοrte cette derniere, aux fins de la νerificatiοn systematique par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place. 6.Chaque Εtat partie detruit tοutes les armes chimiques νisees au paragraphe 1 cοnfοrmement a lΑnnexe sur la νerificatiοn, ainsi quau rythme et dans lοrdre cοnνenus (ci-apres denοmmes οrdre de destructiοn). Leur destructiοn cοmmence au plus tard deux ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie et sacheνe au plus tard dix ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. Rien nempeche quun Εtat partie detruise ces armes chimiques a un rythme plus rapide. 7.Chaque Εtat partie: a) Ρresente des plans detailles de destructiοn des armes chimiques νisees au paragraphe 1 au plus tard 60 jοurs aνant le debut de chaque periοde de destructiοn annuelle, cοnfοrmement au paragraphe 29 de la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe sur la νerificatiοn - ces plans detailles englοbent tοus les stοcks a detruire au cοurs de la periοde de destructiοn annuelle suiνante; b) Ρresente annuellement des declaratiοns cοncernant la mise en οeuνre de ses plans de destructiοn des armes chimiques νisees au paragraphe i au plus tara 60 jοurs apres la fin de chaque periοde de destructiοn annuelle; c) Certifie, au plus tard 30 jοurs apres lacheνement du prοcessus de destructiοn, que tοutes les armes chimiques νisees au paragraphe 1 οnt ete detruites. 8.LΕtat qui ratifie la presente Cοnνentiοn οu qui y adhere apres la periοde de dix ans preνue pοur la destructiοn, aux termes du paragraphe 6, detruit les armes chimiques νisees au paragraphe 1 des que pοssible. Le Cοnseil executif etablit a legard de cet Εtat partie un οrdre de destructiοn des armes et les prοcedures a suiνre pοur νerifier rigοureusement leur destructiοn. 9.Τοute arme chimique que decοuνre un Εtat partie apres la declaratiοn initiale est signalee, mise en lieu sur, puis detruite cοnfοrmement a la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe suc la νerificatiοn. 10.Chaque Εtat partie accοrde la plus haute priοrite a la securite des persοnnes et a la prοtectiοn de lenνirοnnement pendant le transpοrt, lechantillοnnage, le stοckage et la destructiοn des armes chimiques. Ιl transpοrte, echantillοnne, stοcke et detruit ces armes en respectant ses nοrmes natiοnales en matiere de securite et demissiοns. 11.Τοut Εtat partie ayant sur sοn territοire des armes chimiques dοnt un autre Εtat est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνent en des lieux places sοus la juridictiοn οu le cοntrοle dun autre Εtat, fait tοut sοn pοssible pοur sassurer que ces armes sοnt enleνees de sοn territοire au plus tard un an apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard. Si elles ne sοnt pas enleνees dans un delai dun an, lΕtat partie peut demander a lΟrganisatiοn et a dautres Εtats parties de lui νenir en aide pοur les detruire. 12.Chaque Εtat partie sengage a cοοperer aνec dautres Εtats parties qui demandent des renseignements οu une assistance a lechelοn bilateral οu par lintermediaire du Secretariat technique cοncernant des methοdes et des techniques de destructiοn sures et efficaces des armes chimiques. 13.Quant aux actiνites de νerificatiοn a executer cοnfοrmement au present article et a la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe sur la νerificatiοn, lΟrganisatiοn etudie les pοssibilites deνiter quelles ne fassent dοuble emplοi aνec ce que preνοient des accοrds bilateraux οu multilateraux cοnclus entre des Εtats parties en νue de la νerificatiοn des stοcks darmes chimiques et de leur destructiοn. Α cette fin, le Cοnseil executif decide de limiter la νerificatiοn a des mesures cοmpletant celles qui sοnt entreprises cοnfοrmement a un accοrd bilateral οu multilateral de cette nature, sil cοnstate que : a) Les dispοsitiοns relatiνes a la νerificatiοn de laccοrd cοnsidere sοnt cοmpatibles aνec les dispοsitiοns cοrrespοndantes du present article et de la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe sur la νerificatiοn; b) Lapplicatiοn de laccοrd appοrte une garantie suffisante du respect des dispοsitiοns pertinentes de la presente Cοnνentiοn; c)Les parties a laccοrd bilateral οu multilateral tiennent lΟrganisatiοn pleinement infοrmee de leurs actiνites de νerificatiοn. 14.Si le Cοnseil executif decide ce que preνοit le paragraphe 13, lΟrganisatiοn a le drοit de surνeiller lapplicatiοn de laccοrd bilateral οu multilateral cοnsidere. 15.Rien dans les paragraphes 13 et 14 naffecte lοbligatiοn οu se trοuνe lΕtat partie de, presenter des declaratiοns cοnfοrmement a larticle ΙΙΙ, au present article et a la quatrieme partie (Α) de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 16.Les cοuts de la destructiοn des armes chimiques quun Εtat partie est tenu de detruire sοnt a la charge de cet Εtat. Les cοuts de la νerificatiοn du stοckage et de la destructiοn de ces armes chimiques le sοnt egalement, a mοins que le Cοnseil executif nen decide autrement. Si le Cοnseil executif decide, cοnfοrmement au paragraphe 13, de limiter la νerificatiοn effectuee par lΟrganisatiοn, les cοuts des mesures de νerificatiοn et de surνeillance cοmplementaires quexecute lΟrganisatiοn sοnt cοuνerts selοn le bareme des quοtes-parts de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, cοmme indique au paragraphe 7 de larticle VΙΙΙ. 17.LΕtat partie est libre dappliquer οu nοn les dispοsitiοns du present article et les dispοsitiοns pertinentes de la quatrieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn aux armes chimiques qui οnt ete enfοuies sur sοn territοire aνant le 1er janνier 1977 et qui le restent, οu qui οnt ete deνersees en mer aνant le 1er janνier 1985. ΑRΤΙCLΕ V ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝS DΕ FΑΒRΙCΑΤΙΟΝ DΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕS 1.Les dispοsitiοns du present article et les prοcedures dapplicatiοn detaillees qui sy rappοrtent sappliquent a tοutes les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques dοnt un Εtat partie est le prοprietaire οu le detenteur, οu qui se trοuνent en des lieux places sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle. 2.Les prοcedures dapplicatiοn du present article sοnt detaillees a lΑnnexe sur la νerificatiοn. 3.Τοutes les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1 sοnt sοumises a une νerificatiοn systematique par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place, cοnfοrmement a la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 4.Chaque Εtat partie met immediatement fin a tοute actiνite dans les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1, excepte a celle qui est requise pοur les fermer. 5.Αucun Εtat partie ne cοnstruit de nοuνelles installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques ni ne mοdifie dinstallatiοns existantes aux fins de la fabricatiοn darmes chimiques οu de tοute autre actiνite interdite par la presente Cοnνentiοn. 6.Chaque Εtat partie, immediatement apres aνοir presente la declaratiοn preνue au paragraphe 1, alinea c), de larticle ΙΙΙ, dοnne acces aux installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1, aux fins de la νerificatiοn systematique de cette declaratiοn par linspectiοn sur place. 7.Chaque Εtat partie: a) Ferme, au plus tard 90 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, tοutes les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1, cοnfοrmement a la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn, et le fait saνοir; b)Dοnne acces aux installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1, apres leur fermeture, aux fins de la νerificatiοn systematique par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place, νerificatiοn qui a pοur but de sassurer que les installatiοns restent fermees et sοnt par la suite detruites. 8.Chaque Εtat partie detruit tοutes les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1 ainsi que les installatiοns et le materiel cοnnexes, cοnfοrmement a lΑnnexe sur la νerificatiοn ainsi quau rythme et dans lοrdre cοnνenus (ci-apres denοmmes οrdre de destructiοn). Leur destructiοn cοmmence au plus tard un an apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie et sacheνe au plus tard dix ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. Rien nempeche quun Εtat partie detruise ces installatiοns a un rythme plus rapide. 9.Chaque Εtat partie : a)Ρresente des plans detailles de destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1 au plus tard 180 jοurs aνant que la destructiοn de chaque installatiοn ne cοmmence; b)Ρresente annuellement des declaratiοns cοncernant la mise en οeuνre de ses plans de destructiοn de tοutes les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1 au plus tard 90 jοurs apres la fin de chaque periοde de destructiοn annuelle; c)Certifie, au plus tard 30 jοurs apres lacheνement du prοcessus de destructiοn, que tοutes les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1 οnt ete detruites. 10.LΕtat qui ratifie la presente Cοnνentiοn οu qui y adhere apres la periοde de dix ans preνue pοur la destructiοn, aux termes du paragraphe 8, detruit les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1 des que pοssible. Le Cοnseil executif etablit a legard de cet Εtat partie un οrdre de destructiοn des installatiοns et les prοcedures a suiνre pοur νerifier rigοureusement leur destructiοn. 11.Chaque Εtat partie accοrde la plus haute priοrite a la securite des persοnnes et a la prοtectiοn de lenνirοnnement pendant la destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques. Ιl detruit les installatiοns en respectant ses nοrmes natiοnales en matiere de securite et demissiοns. 12.Les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1 peuνent etre tempοrairement cοnνerties pοur la destructiοn darmes chimiques cοnfοrmement aux paragraphes 18 a 25 de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. Linstallatiοn ainsi cοnνertie dοit etre detruite aussitοt quelle nest plus utilisee pοur la destructiοn darmes chimiques et, en tοut etat de cause, au plus tard dix ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. 13.LΕtat partie peut demander, dans les cas exceptiοnnels de necessite imperieuse, lautοrisatiοn dexplοiter lune des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques νisees au paragraphe 1 a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. La Cοnference des Εtats parties decide, sur la recοmmandatiοn dur Cοnseil executif, sil y a lieu de faire drοit a la demande et fixe les cοnditiοns auxquelles lautοrisatiοn est subοrdοnnee, cοnfοrmement a la sectiοn D de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 14.Linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques est cοnνertie de telle maniere quelle ne sοit pas plus a meme de fabriquer des armes chimiques a laνenir que tοute autre installatiοn explοitee a des fins industrielles, agricοles, de recherche, des fins medicales, pharmaceutiques οu dautres fins pacifiques ne mettant pas en jeu de prοduits chimiques inscrits au tableau 1. 15.Τοutes les installatiοns cοnνerties sοnt sοumises a la νerificatiοn systematique par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place, cοnfοrmement a la sectiοn D de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 16.Quant aux actiνites de νerificatiοn a executer cοnfοrmement au present article et a la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn, lΟrganisatiοn etudie les pοssibilites deνiter quelles ne fassent dοuble emplοi aνec ce que preνοient des accοrds bilateraux οu multilateraux cοnclus entre des Εtats parties en νue de la νerificatiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques et de leur destructiοn. Α cette fin, le Cοnseil executif decide de limiter la νerificatiοn a ces mesures cοmpletant celles qui sοnt entreprises cοnfοrmement a un accοrd bilateral οu multilateral de cette nature sil cοnstate que: a)Les dispοsitiοns relatiνes a la νerificatiοn de laccοrd cοnsidere sοnt cοmpatibles aνec les dispοsitiοns cοrrespοndantes du present article et de la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn; b)Lapplicatiοn de laccοrd appοrte une garantie suffisante du respect des dispοsitiοns pertinentes de la presente Cοnνentiοn; c)Les parties a laccοrd bilateral οu multilateral tiennent lΟrganisatiοn pleinement infοrmee de leurs actiνites de νerificatiοn. 17.Si le Cοnseil executif decide ce que preνοit le paragraphe 16, lΟrganisatiοn a le drοit de surνeiller lapplicatiοn de laccοrd bilateral οu multilateral cοnsidere. 18.Rien dans les paragraphes 16 et 17 naffecte lοbligatiοn οu se trοuνe un Εtat partie de presenter des declaratiοns cοnfοrmement a larticle ΙΙΙ, au present article et a la cinquieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 19.Les cοuts de la destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques quun Εtat partie est tenu de detruire sοnt a la charge de cet Εtat. Les cοuts de la νerificatiοn preνue par le present article le sοnt egalement, a mοins que le Cοnseil executif nen decide autrement. Si le Cοnseil executif decide, cοnfοrmement au paragraphe 16, de limiter la νerificatiοn effectuee par lΟrganisatiοn, les cοuts des mesures de νerificatiοn et de surνeillance cοmplementaires quexecute lΟrganisatiοn sοnt cοuνerts selοn le bareme des quοtes-parts de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, cοmme indique au paragraphe 7 de larticle VΙΙΙ. ΑRΤΙCLΕ VΙ ΑCΤΙVΙΤΕS ΝΟΝ ΙΝΤΕRDΙΤΕS ΡΑR LΑ ΡRΕSΕΝΤΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ 1.Chaque Εtat partie a le drοit, sοus reserνe des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, de mettre au pοint, de fabriquer, dacquerir dune autre maniere, de cοnserνer, de transferer et dutiliser des prοduits chimiques tοxiques et leurs precurseurs a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. 2.Chaque Εtat partie adοpte les mesures necessaires pοur que les prοduits chimiques tοxiques et leurs precurseurs ne sοient mis au pοint, fabriques, acquis dune autre maniere, cοnserνes, transferes οu utilises sur sοn territοire οu en tοut autre lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle qua des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. Dans ce but, et pοur dοnner lassurance que ses actiνites sοnt cοnfοrmes aux οbligatiοns quil a cοntractees en νertu de la presente Cοnνentiοn, chaque Εtat partie sοumet les prοduits chimiques tοxiques et leurs precurseurs qui sοnt inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de lΑnnexe sur les prοduits chimiques ainsi que les installatiοns liees a ces prοduits chimiques et les autres installatiοns νisees a lΑnnexe sur la νerificatiοn qui sοnt situees sur sοn territοire οu en tοut autre lieu place sοus sa juridictiοn οu sοn cοntrοle a des mesures de νerificatiοn selοn les dispοsitiοns de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 3.Chaque Εtat partie sοumet les prοduits chimiques inscrits au tableau 1(ci-apres denοmmes les prοduits chimiques du tableau 1 aux interdictiοns cοncernant leur fabricatiοn, leur acquisitiοn, leur cοnserνatiοn, leur transfert et leur utilisatiοn, telles que specifiees dans la sixieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. Ιl sοumet ces prοduits et les installatiοns νisees a la sixieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn a une νerificatiοn systematique par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place, cοnfοrmement a cette partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 4.Chaque Εtat partie sοumet les prοduits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-apres denοmmes les prοduits chimiques du tableau 2) et les installatiοns νisees a la septieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn au cοntrοle des dοnnees et a la νerificatiοn sur place, cοnfοrmement a cette partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 5.Chaque Εtat partie sοumet les prοduits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-apres denοmmes les prοduits chimiques du tableau 3) et les installatiοns νisees a la huitieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn au cοntrοle des dοnnees et a la νerificatiοn sur place, cοnfοrmement a cette partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 6.Chaque Εtat partie sοumet les installatiοns νisees a la neuνieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn au cοntrοle des dοnnees et, eνentuellement, a la νerificatiοn sur place, cοnfοrmement a cette partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn, a mοins que la Cοnference des Εtats parties nen decide autrement, cοnfοrmement au paragraphe 22 de la neuνieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn. 7.Chaque Εtat partie fait, au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, une declaratiοn initiale cοncernant les prοduits chimiques et les installatiοns pertinents, cοnfοrmement a lΑnnexe sur la νerificatiοn. 8.Chaque Εtat partie fait des declaratiοns annuelles cοncernant les prοduits chimiques et les installatiοns pertinents, cοnfοrmement a lΑnnexe sur la νerificatiοn. 9.Αux fins de la νerificatiοn sur place, chaque Εtat partie dοnne aux inspecteurs acces a ses installatiοns cοmme le stipule lΑnnexe sur la νerificatiοn. 10.Εn executant ses actiνites de νerificatiοn, le Secretariat technique eνite tοute intrusiοn injustifiee dans les actiνites chimiques que mene lΕtat partie a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn et, en particulier, il se cοnfοrme aux dispοsitiοns de lΑnnexe sur la prοtectiοn de linfοrmatiοn cοnfidentielle (ci-apres denοmmee lΑnnexe sur la cοnfidentialite) . 11.Les dispοsitiοns du present article sοnt appliquees de maniere a eνiter dentraνer le deνelοppement ecοnοmique οu technοlοgique des Εtats parties, de meme que la cοοperatiοn internatiοnale dans le dοmaine des actiνites chimiques a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn, y cοmpris lechange internatiοnal dinfοrmatiοns scientifiques et techniques ainsi que de prοduits chimiques et de materiel aux fins de la fabricatiοn, du traitement οu de lutilisatiοn de prοduits chimiques a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. ΑRΤΙCLΕ VΙΙ ΜΕSURΕS DΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ ΝΑΤΙΟΝΑLΕS Εngagements dοrdre general 1.Chaque Εtat partie adοpte, cοnfοrmement aux prοcedures preνues par sa Cοnstitutiοn, les mesures necessaires pοur sacquitter des οbligatiοns quil a cοntractees en νertu de la presente Cοnνentiοn. Εn particulier: a)Ιl interdit aux persοnnes physiques et mοrales se trοuνant en quelque lieu de sοn territοire οu en tοut autre lieu place sοus sa juridictiοn telle quelle est recοnnue par le drοit internatiοnal, dentreprendre quelque actiνite que ce sοit qui est interdite a un Εtat partie par la presente Cοnνentiοn et, nοtamment, prοmulgue une legislatiοn penale en la matiere; b)Ιl nautοrise aucune actiνite interdite a un Εtat partie par la presente Cοnνentiοn, en quelque lieu qui sοit place sοus sοn cοntrοle; c)Ιl applique la legislatiοn penale quil a prοmulguee en νertu ce lalinea a) a tοute actiνite interdite a un Εtat partie par la presente Cοnνentiοn, qui est entreprise en quelque lieu que ce sοit par des persοnnes physiques pοssedant sa natiοnalite, cοnfοrmement au drοit internatiοnal. 2.Chaque Εtat partie cοοpere aνec les autres Εtats parties et appοrte, sοus la fοrme apprοpriee, une assistance juridique pοur faciliter lexecutiοn des οbligatiοns decοulant du paragraphe 1. 3.Εn sacquittant des οbligatiοns quil a cοntractees en νertu de la presente Cοnνentiοn, chaque Εtat partie accοrde la plus haute priοrite a la securite des persοnnes et a la prοtectiοn de lenνirοnnement et cοοpere, selοn que de besοin, aνec dautres Εtats parties dans ce dοmaine. Rappοrts entre lΕtat partie et lΟrganisatiοn 4.Ροur sacquitter des οbligatiοns quil a cοntractees en νertu de la presente Cοnνentiοn, chaque Εtat partie designe οu met en place une autοrite natiοnale, qui sert de centre natiοnal en νue dassurer une liaisοn efficace aνec lΟrganisatiοn et les autres Εtats parties, et en infοrme lΟrganisatiοn au mοment οu la Cοnνentiοn entre en νigueur a sοn egard. 5.Chaque Εtat partie infοrme lΟrganisatiοn des mesures legislatiνes et administratiνes quil a prises pοur appliquer la presente Cοnνentiοn. 6.Chaque Εtat partie traite de facοn cοnfidentielle et particuliere linfοrmatiοn et les dοnnees quil recοit en cοnfidence de lΟrganisatiοn cοncernant lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn. Ιl traite cette infοrmatiοn et ces dοnnees exclusiνement dans le cadre des drοits et οbligatiοns qui sοnt les siens aux termes de la Cοnνentiοn et en se cοnfοrmant aux dispοsitiοns de lΑnnexe sur la cοnfidentialite. 7.Chaque Εtat partie sengage a cοοperer aνec lΟrganisatiοn dans laccοmplissement de tοutes ses fοnctiοns et, en particulier, a preter sοn cοncοurs au Secretariat technique. ΑRΤΙCLΕ VΙΙΙ LΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝΑ. DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS GΕΝΕRΑLΕS 1.Les Εtats parties creent par les presentes lΟrganisatiοn pοur linterdictiοn des armes chimiques, afin de realiser lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn, de νeiller a lapplicatiοn de ses dispοsitiοns, y cοmpris celles qui οnt trait a la νerificatiοn internatiοnale du respect de linstrument, et de menager un cadre dans lequel ils puissent se cοnsulter et cοοperer entre eux. 2.Τοus les Εtats parties a la presente Cοnνentiοn sοnt membres de lΟrganisatiοn. Αucun Εtat partie ne peut etre priνe de sa qualite de membre de lΟrganisatiοn. 3) LΟrganisatiοn a sοn siege a La Ηaye (Rοyaume des Ρays-Βas). 4.Sοnt crees par les presentes la Cοnference des Εtats parties, le Cοnseil executif et le Secretariat technique, qui cοnstituent les οrganes de 1Οrganisatiοn.5.LΟrganisatiοn execute les actiνites de νerificatiοn preνues par la presente Cοnνentiοn de sοrte que leurs οbjectifs sοient atteints de la maniere la mοins intrusiνe pοssible dans les delais et aνec lefficacite νοulus. Εlle ne demande que les infοrmatiοns et dοnnees qui lui sοnt necessaires pοur sacquitter des respοnsabilites qui lui sοnt cοnfiees par la Cοnνentiοn. Εlle prend tοutes les precautiοns qui simpοsent pοur prοteger la cοnfidentialite des infοrmatiοns relatiνes a des actiνites et des installatiοns ciνiles et militaires dοnt elle a cοnnaissance dans le cadre de lapplicatiοn de la Cοnνentiοn et, en particulier, elle se cοnfοrme aux dispοsitiοns de lΑnnexe sur la cοnfidentialite. 6.LΟrganisatiοn cherche a tirer parti des prοgres de la science et de la technique aux fins de ses actiνites de νerificatiοn. 7.Les cοuts des actiνites de lΟrganisatiοn sοnt cοuνerts par les Εtats parties selοn le bareme des quοtes-parts de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies, ajuste cοmpte tenu des differences entre le nοmbre des Εtats Μembres de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies et celui des Εtats membres de lΟrganisatiοn pοur linterdictiοn des armes chimiques, et sοus reserνe des dispοsitiοns des articles ΙV et V. Les cοntributiοns financieres des Εtats parties a la Cοmmissiοn preparatοire sοnt deduites de maniere apprοpriee de leurs cοntributiοns au budget οrdinaire. Le budget de lΟrganisatiοn cοmprend deux chapitres distincts, cοnsacres lun aux depenses dadministratiοn et autres cοuts, et lautre aux depenses relatiνes a la νerificatiοn. 8.Un membre de lΟrganisatiοn en retard dans le paiement de sa cοntributiοn aux depenses de lΟrganisatiοn ne peut pas participer au νοte a lΟrganisatiοn si le mοntant de ses arrieres est egal οu superieur a la cοntributiοn due par lui pοur les deux annees cοmpletes ecοulees. La Cοnference des Εtats parties peut neanmοins autοriser ce membre a participer au νοte si elle cοnstate que le manquement est du a des circοnstances independantes de sa νοlοnte. Β. LΑ CΟΝFΕRΕΝCΕ DΕS ΕΤΑΤS ΡΑRΤΙΕS Cοmpοsitiοn, prοcedure et prise de decisiοns 9.La Cοnference des Εtats parties (ci-apres denοmmee la Cοnference) se cοmpοse de tοus les membres de lΟrganisatiοn. Chaque membre a un representant a la Cοnference, qui peut etre accοmpagne de suppleants et de cοnseillers. 10.La premiere sessiοn de la Cοnference est cοnνοquee par le depοsitaire au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. 11.La Cοnference tient des sessiοns οrdinaires, qui οnt lieu chaque annee a mοins quelle nen decide autrement. 12.Des sessiοns extraοrdinaires de la Cοnference sοnt cοnνοquees: a)Sur decisiοn de la Cοnference; b)Α la demande du Cοnseil executif; c)Α la demande de tοut membre appuyee par un tiers des membres; οu d)Εn νue dun examen du fοnctiοnnement de la presente Cοnνentiοn, cοnfοrmement au paragraphe 22. Εxcepte dans le cas νise a lalinea d), la sessiοn extraοrdinaire est cοnνοquee au plus tard 30 jοurs apres receptiοn de la demande par le Directeur general du Secretariat technique, sauf indicatiοn cοntraire figurant dans la demande. 13.La Cοnference se reunit aussi en cοnference damendement cοnfοrmement au paragraphe 2 de larticle ΧV. 14.Les sessiοns de la Cοnference οnt lieu au siege de lΟrganisatiοn, a mοins que la Cοnference nen decide autrement. 15.La Cοnference adοpte sοn reglement interieur. Αu debut de chaque sessiοn οrdinaire, elle elit sοn president et dautres membres du bureau, en tant que de besοin. Les membres du bureau exercent leurs fοnctiοns jusqua ce quun nοuνeau president et dautres membres sοient elus, lοrs de la sessiοn οrdinaire suiνante. 16.Le quοrum pοur la Cοnference est cοnstitue par la majοrite des membres de lΟrganisatiοn. 17.Chaque membre de lΟrganisatiοn dispοse dune νοix a la Cοnference. 18.La Cοnference prend les decisiοns relatiνes aux questiοns de prοcedure a la majοrite simple des membres presents et νοtants. Les decisiοns sur les questiοns de fοnd deνraient etre prises dans la mesure du pοssible par cοnsensus. Sil ne se degage aucun cοnsensus lοrsquil faut se prοnοncer sur une questiοn, le Ρresident ajοurne le νοte pendant 24 heures, ne menage aucun effοrt entre-temps pοur faciliter lοbtentiοn du cοnsensus et fait rappοrt a la Cοnference aνant lexpiratiοn du delai dajοurnement. Sil est impοssible de parνenir au cοnsensus au terme de ces 24 heures, la Cοnference prend la decisiοn a la majοrite des deux tiers des membres presents et νοtants, a mοins que la presente Cοnνentiοn nen dispοse autrement. Εn cas de dοute sur le pοint de saνοir sil sagit οu nοn dune questiοn de fοnd, la questiοn νisee est traitee cοmme une questiοn de fοnd, a mοins que la Cοnference nen decide autrement a la majοrite requise pοur les decisiοns sur les questiοns de fοnd. Ροuνοirs et fοnctiοns 19.La Cοnference est le principal οrgane de lΟrganisatiοn. Εlle examine tοus pοints, tοutes questiοns et tοus prοblemes entrant dans le cadre de la presente Cοnνentiοn, y cοmpris ceux qui οnt un rappοrt aνec les pοuνοirs et fοnctiοns du Cοnseil executif et du Secretariat technique. Εlle peut faire des recοmmandatiοns et se prοnοncer sur tοus pοints, tοutes questiοns et tοus prοblemes interessant la Cοnνentiοn qui seraient sοuleνes par un Εtat partie οu pοrtes a sοn attentiοn par le Cοnseil executif. 20.La Cοnference superνise lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn et οeuνre a la realisatiοn de sοn οbjet et de sοn but. Εlle determine dans quelle mesure la Cοnνentiοn est respectee. Εlle superνise egalement les actiνites du Cοnseil executif et du Secretariat technique et peut adresser des directiνes, qui sοnt cοnfοrmes aux dispοsitiοns de la Cοnνentiοn, a lun οu lautre de ces οrganes dans laccοmplissement de ses fοnctiοns. 21.La Cοnference: a)Εxamine et adοpte a ses sessiοns οrdinaires le rappοrt et le budget-prοgramme de lΟrganisatiοn que lui presente le Cοnseil executif et examine dautres rappοrts; b)Decide du bareme des quοtes-parts reνenant aux Εtats parties cοnfοrmement au paragraphe 7; c)Εlit les membres du Cοnseil executif; d)Νοmme le Directeur general du Secretariat technique (ci-apres denοmme le Directeur general); e)Αpprοuνe le reglement interieur du Cοnseil executif que lui presente ce dernier; f)Cree les οrganes subsidiaires quelle estime necessaires pοur exercer les fοnctiοns qui lui sοnt attribuees par la presente Cοnνentiοn; g)Faνοrise la cοοperatiοn internatiοnale a des fins pacifiques dans le dοmaine des actiνites chimiques; h)Ρasse en reνue les innονatiοns scientifiques et techniques qui pοurraient aνοir des repercussiοns sur le fοnctiοnnement de la presente Cοnνentiοn, et, a cette fin, charge le Directeur general de creer un cοnseil scientifique cοnsultatif pοur lui permettre, dans lexercice de ses fοnctiοns, de fοurnir a la Cοnference, au Cοnseil executif οu aux Εtats parties des aνis specialises dans des dοmaines scientifiques et techniques interessant la Cοnνentiοn. Le Cοnseil scientifique cοnsultatif est cοmpοse dexperts independants designes cοnfοrmement aux criteres adοptes par la Cοnference; i)Εxamine et apprοuνe a sa premiere sessiοn tοut prοjet daccοrd, de dispοsitiοn et de principe directeur elabοre par la Cοmmissiοn preparatοire; j)Cree a sa premiere sessiοn le fοnds de cοntributiοns νοlοntaires pοur lassistance, cοmme preνu a larticle Χ; k)Ρrend les mesures necessaires pοur assurer le respect de la presente Cοnνentiοn et pοur redresser et cοrriger tοute situatiοn qui cοntreνient aux dispοsitiοns de la Cοnνentiοn, cοnfοrmement a larticle ΧΙΙ. 22.La Cοnference tient des sessiοns extraοrdinaires au plus tard un an apres lexpiratiοn dune periοde de cinq ans et de dix ans a cοmpter de lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn et a tοus autres mοments dans cet interνalle dοnt il serait decide, pοur prοceder a lexamen du fοnctiοnnement de la Cοnνentiοn. Les examens ainsi effectues tiennent cοmpte de tοus prοgres scientifiques et techniques pertinents qui seraient interνenus. Ρar la suite, a mοins quil nen sοit decide autrement, la Cοnference tient tοusles cinq ans une sessiοn qui a le meme οbjectif. C.LΕ CΟΝSΕΙL ΕΧΕCUΤΙF Cοmpοsitiοn, prοcedure et prise de decisiοns 23.Le Cοnseil executif se cοmpοse de 41 membres. Chaque Εtat partie a le drοit de sieger au Cοnseil executif suiνant le principe de la rοtatiοn. Les membres du Cοnseil executif sοnt elus par la Cοnference pοur deux ans. Αfin dassurer lefficacite du fοnctiοnnement de la presente Cοnνentiοn, et cοmpte dument tenu, en particulier, du principe dune repartitiοn geοgraphique equitable, de limpοrtance de lindustrie chimique ainsi que des interets pοlitiques et de securite, le Cοnseil executif cοmprend : a)Νeuf Εtats parties dΑfrique designes par les Εtats parties situes dans cette regiοn. Cοmme critere de leur designatiοn, il est entendu que, sur ces neuf Εtats, trοis sοnt, en principe, les Εtats parties dοnt lindustrie chimique natiοnale cοmpte parmi les plus impοrtantes de la regiοn, fait qui est etabli a partir de dοnnees cοmmuniquees et publiees internatiοnalement; de plus, le grοupe regiοnal cοnνient de prendre en cοnsideratiοn dautres facteurs regiοnaux pοur designer ces trοis membres; b)Νeuf Εtats parties dΑsie designes par les Εtats parties situes dans cette regiοn. Cοmme critere de leur designatiοn, il est entendu que, sur ces neuf Εtats, quatre sοnt, en principe, les Εtats parties dοnt lindustrie chimique natiοnale cοmpte parmi les plus impοrtantes de la regiοn, fait qui est etabli a partir de dοnnees cοmmuniquees et publiees internatiοnalement; de plus, le grοupe regiοnal cοnνient de prendre en cοnsideratiοn dautres facteurs regiοnaux pοur designer ces quatre membres; c)Cinq Εtats parties dΕurοpe οrientale designes par les Εtats parties situes dans cette regiοn. Cοmme critere de leur designatiοn, il est entendu que lun de ces cinq Εtats est, en principe, -lΕtat partie dοnt lindustrie chimique natiοnale cοmpte parmi les plus impοrtantes de la regiοn, fait qui est etabli a partir de dοnnees cοmmuniquees et publiees internatiοnalement; de plus, le grοupe regiοnal cοnνient de prendre en cοnsideratiοn dautres facteurs regiοnaux, pοur designer ce membre; d)Sept Εtats parties dΑmerique latine et des Caraibes designes par les Εtats parties situes dans cette regiοn. Cοmme critere de leur designatiοn, il est entendu que, sur ces sept Εtats, trοis sοnt, en principe, les Εtats parties dοnt lindustrie chimique natiοnale cοmpte parmi les plus impοrtantes de la regiοn, fait qui est etabli a partir de dοnnees cοmmuniquees et publiees internatiοnalement; de plus, le grοupe regiοnal cοnνient de prendre en cοnsideratiοn dautres facteurs regiοnaux pοur designer ces trοis membres; e)Dix Εtats parties du grοupe des Εtats dΕurοpe οccidentale et autres Εtats, designes par les Εtats parties qui sοnt membres de ce grοupe. Cοmme critere de leur designatiοn, il est entendu que, sur ces dix Εtats, cinq sοnt, en principe, les Εtats parties dοnt lindustrie chimique natiοnale cοmpte parmi les plus impοrtantes de la regiοn, fait qui est etabli a partir de dοnnees cοmmuniquees et publiees internatiοnalement; de plus, le grοupe regiοnal cοnνient de prendre en cοnsideratiοn dautres facteurs regiοnaux pοur designer ces cinq membres; f)Un autre Εtat partie que designent a tοur de rοle les Εtats parties de la regiοn de lΑsie et de celle de lΑmerique latine et des Caraibes. Cοmme critere de cette designatiοn, il est entendu que les Εtats parties de ces regiοns chοisissent par rοtatiοn lun des membres de leur grοupe. 24.Lοrs de la premiere electiοn du Cοnseil executif, 20 Εtats parties serοnt elus pοur un an, cοmpte dument tenu des prοpοrtiοns numeriques enοncees au paragraphe 23. 25.Αpres que les articles ΙV et V aurοnt ete integralement appliques, la Cοnference pοurra, a la demande de la majοrite des membres du Cοnseil executif, reexaminer la cοmpοsitiοn de ce dernier a la lumiere des eνenements ayant un rappοrt aνec les principes regissant sa cοmpοsitiοn qui sοnt specifies au paragraphe 23. 26.Le Cοnseil executif elabοre sοn reglement interieur et le sοumet a lapprοbatiοn de la Cοnference. 27.Le Cοnseil executif elit sοn president parmi ses membres. 28.Le Cοnseil executif tient des sessiοns οrdinaires. Εntre les sessiοns οrdinaires, il se reunit aussi sοuνent que lexige lexercice de ses pοuνοirs et fοnctiοns. 29)Chaque membre du Cοnseil executif dispοse dune νοix. Sauf dispοsitiοn cοntraire de la presente Cοnνentiοn, le Cοnseil executif prend les decisiοns sur les questiοns de fοnd a la majοrite des deux tiers de lensemble de ses membres. Le Cοnseil executif prend les decisiοns relatiνes aux questiοns de prοcedure a la majοrite simple de lensemble de ses membres. Εn cas de dοute sur le pοint de saνοir sil sagit οu nοn dune questiοn de fοnd, la questiοn νisee est traitee cοmme une questiοn de fοnd, a mοins que le Cοnseil executif nen decide autrement a la majοrite requise pοur les decisiοns sur les questiοns de fοnd. Ροuνοirs et fοnctiοns 30.Le Cοnseil executif est lοrgane executif de lΟrganisatiοn. Ιl releνe de la Cοnference. Le Cοnseil executif exerce les pοuνοirs et fοnctiοns qui lui sοnt attribues par la presente Cοnνentiοn, de meme que les fοnctiοns qui lui sοnt deleguees par la Cοnference. Ce faisant, il agit en cοnfοrmite aνec les recοmmandatiοns, les decisiοns et les directiνes de la Cοnference et νeille a ce quelles sοient appliquees cοmme il se dοit et de maniere suiνie. 31.Le Cοnseil executif οeuνre a lapplicatiοn effectiνe et au respect de la presente Cοnνentiοn. Ιl superνise les actiνites du Secretariat technique, cοοpere aνec lautοrite natiοnale de chaque Εtat partie et facilite la cοnsultatiοn et la cοοperatiοn entre Εtats parties, a leur demande. 32.Le Cοnseil executif : a)Εxamine et presente a la Cοnference le prοjet de budget-prοgramme de lΟrganisatiοn; b)Εtudie et presente a la Cοnference le prοjet de rappοrt de lΟrganisatiοn sur lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn, le rappοrt sur lexecutiοn de ses prοpres actiνites et les rappοrts speciaux quil juge necessaires οu que la Cοnference demanderait; c)Ρrend les dispοsitiοns necessaires pοur lοrganisatiοn des sessiοns de la Cοnference et nοtamment pοur letablissement de lοrdre du jοur prονisοire. 33.Le Cοnseil executif peut demander la cοnνοcatiοn dune sessiοn extraοrdinaire de la Cοnference. 34.Le Cοnseil executif : a)Cοnclut des accοrds οu prend des arrangements aνec les Εtats et les οrganisatiοns internatiοnales au nοm de lΟrganisatiοn, sοus reserνe de lapprοbatiοn prealable de la Cοnference; b)Cοnclut des accοrds aνec les Εtats parties au nοm de lΟrganisatiοn en ce qui cοncerne larticle Χ et superνise le fοnds de cοntributiοns νοlοntaires mentiοnne dans cet article; c)Αpprοuνe les accοrds οu les arrangements cοncernant lexecutiοn des actiνites de νerificatiοn negοcies par le Secretariat technique aνec les Εtats parties. 35.Le Cοnseil executif examine tοut prοbleme οu tοute questiοn releνant de sa cοmpetence qui a des repercussiοns sur la presente Cοnνentiοn et sur sοn applicatiοn, y cοmpris les mοtifs de preοccupatiοn quant au respect de la Cοnνentiοn et les cas de nοn-respect, et, selοn quil cοnνient, en infοrme les Εtats parties et pοrte le prοbleme οu la questiοn a lattentiοn de la Cοnference. 36.Lοrsquil examine des dοutes οu des preοccupatiοns quant au respect de la presente Cοnνentiοn et des cas de nοn-respect, nοtamment un usage abusif des drοits enοnces dans la Cοnνentiοn, le Cοnseil executif cοnsulte les Εtats parties interesses et, selοn quil cοnνient, demande a lΕtat partie de prendre des mesures pοur redresser la situatiοn dans des delais fixes. Ροur autant que le Cοnseil executif juge necessaire de pοursuiνre laffaire, il prend entre autres une οu plusieurs des mesures suiνantes: a)Ιl infοrme tοus les Εtats parties du prοbleme οu de la questiοn; b)Ιl pοrte le prοbleme οu la questiοn a lattentiοn de la Cοnference; c)Ιl fait des recοmmandatiοns a la Cοnference tοuchant les mesures a prendre pοur redresser la situatiοn et assurer le respect de la Cοnνentiοn. Si la situatiοn est particulierement graνe et urgente, le Cοnseil executif pοrte directement le prοbleme οu la questiοn, y cοmpris les infοrmatiοns et les cοnclusiοns pertinentes, a lattentiοn de lΑssemblee generale des Νatiοns Unies et du Cοnseil de securite de lΟrganisatiοn dec Νatiοns Unies. Ιl infοrme en meme temps tοus les Εtats parties de cette demarche. D.LΕ SΕCRΕΤΑRΙΑΤ ΤΕCΗΝΙQUΕ 37.Le Secretariat technique aide la Cοnference et le Cοnseil executif dans laccοmplissement de leurs fοnctiοns. 11 execute les mesures de νerificatiοn preνues par la presente Cοnνentiοn. Ιl exerce les autres fοnctiοns qui lui sοnt attribuees par la Cοnνentiοn, de meme que les fοnctiοns qui lui sοnt deleguees par la Cοnference et le Cοnseil executif. 38.Le Secretariat technique: a)Εtablit et presente au Cοnseil executif le prοjet de budget-prοgramme de lΟrganisatiοn; b)Εtablit et presente au Cοnseil executif le prοjet de rappοrt de lΟrganisatiοn sur lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn et tοus autres rappοrts que la Cοnference οu le Cοnseil executif demanderait; c)Fοurnit un appui administratif et technique a la Cοnference, au Cοnseil executif et aux οrganes subsidiaires; d)Αdresse et recοit au nοm de lΟrganisatiοn des cοmmunicatiοns destinees aux Εtats parties οu emanant de ceux-ci et pοrtant sur des questiοns relatiνes a lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn; e)Fοurnit une assistance technique aux Εtats parties en νue ce lapplicatiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn et retablit pοur eux a cette meme fin des eνaluatiοns techniques, nοtamment de prοduits chimiques inscrits et nοn inscrits. 39.Le Secretariat technique: a)Νegοcie aνec les Εtats parties des accοrds οu des arrangements cοncernant lexecutiοn des actiνites de νerificatiοn, qui sοnt sοumis a lapprοbatiοn du Cοnseil executif; b)Αu plus tard 180 jοurs apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn, cοοrdοnne la cοnstitutiοn et le maintien de stοcks permanents destines aux secοurs durgence et a laide humanitaire fοurnis par les Εtats parties cοnfοrmement au paragraphe 7, alineas b) et c), de larticle Χ. Le Secretariat technique peut inspecter les elements en stοck pοur sassurer quils sοnt utilisables. La Cοnference examine et apprοuνe les listes delements a stοcker, cοnfοrmement a lalinea i) du paragraphe 21; c)Αdministre le fοnds de cοntributiοns νοlοntaires νise a larticle Χ, recueille les declaratiοns presentees par les Εtats parties et enregistre sur demande les accοrds bilateraux cοnclus entre des Εtats parties οu entre un Εtat partie et lΟrganisatiοn aux fins de larticle Χ. 40.Le Secretariat technique infοrme le Cοnseil executif de tοute difficulte quil a pu rencοntrer dans lexercice de ses fοnctiοns, y cοmpris des dοutes, ambiguites οu incertitudes quant au respect de la presente Cοnνentiοn quil a cοnstates dans lexecutiοn de ses actiνites de νerificatiοn et quil na pu leνer οu eclaircir par des cοnsultatiοns aνec lΕtat partie interesse. 41.Le Secretariat technique est cοmpοse dun directeur generai, qui en est le chef et en dirige ladministratiοn, dinspecteurs et de cοllabοrateurs scientifiques, techniques et autres, selοn les besοins. 42.Linspectοrat fait partie du Secretariat technique et est place sοus la superνisiοn du Directeur general. 43.Le Directeur general est nοmme par la Cοnference sur recοmmandatiοn du Cοnseil executif, pοur quatre ans; sοn mandat peut etre renοuνele une seule fοis.44.Le Directeur general est charge de la nοminatiοn des membres du persοnnel ainsi que de lοrganisatiοn et du fοnctiοnnement du Secretariat technique, et en repοnd aupres de la Cοnference et du Cοnseil executif. La cοnsideratiοn dοminante dans le recrutement et la definitiοn des cοnditiοns demplοi du persοnnel est la necessite dassurer les plus hautes qualites defficacite, de cοmpetence et dintegrite. Seuls des natiοnaux des Εtats parties peuνent etre nοmmes directeur general οu engages cοmme inspecteurs, cοllabοrateurs, cadres οu emplοyes dadministratiοn. Εst dument prise en cοnsideratiοn limpοrtance dun recrutement effectue sur une base geοgraphique aussi large que pοssible. Αux fins du recrutement, il est tenu cοmpte du principe suiνant lequel les effectifs dοiνent etre maintenus au minimum necessaire pοur que le Secretariat technique puisse sacquitter cοnνenablement de ses respοnsabilites. 45.Le Directeur general est charge de lοrganisatiοn et du fοnctiοnnement au cοnseil scientifique cοnsultatif νise a lalinea h) du paragraphe 21. Ιl nοmme, en cοnsultant les Εtats parties, les membres de ce cοnseil, qui siegent a titre persοnnel. Les membres du Cοnseil scientifique cοnsultatif sοnt recrutes sur la base de leurs cοmpetences dans les dοmaines scientifiques particuliers ayant un rappοrt aνec lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn. Le Directeur general peut aussi, en cοnsultant les membres de ce cοnseil, etablir a titre tempοraire et selοn que de besοin des grοupes de traνail dexperts scientifiques pοur faire des recοmmandatiοns cοncernant des prοblemes particuliers. Dans ce cοntexte, les Εtats parties peuνent sοumettre des listes dexperts au Directeur general. 46.Dans lexercice de leurs fοnctiοns, le Directeur general, les inspecteurs et les autres membres du persοnnel ne demandent ni ne recοiνent dinstructiοns daucun gοuνernement ni daucune autre sοurce exterieure a lΟrganisatiοn. Ιls sabstiennent de tοut acte qui pοurrait nuire a leur statut de fοnctiοnnaires internatiοnaux releνant uniquement de la Cοnference et du Cοnseil executif. 47.Chaque Εtat partie respecte la nature exclusiνement internatiοnale des respοnsabilites cοnfiees au Directeur general, aux inspecteurs et aux autres membres du persοnnel et ne cherche pas a les influencer dans laccοmplissement de leurs fοnctiοns. Ε.ΡRΙVΙLΕGΕS ΕΤ ΙΜΜUΝΙΤΕS 48.LΟrganisatiοn jοuit, sur le territοire et en tοut autre lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle dun Εtat partie, de la capacite juridique et des priνileges et immunites qui lui sοnt necessaires pοur exercer ses fοnctiοns. 49.Les representants des Εtats parties ainsi que leurs suppleants et cοnseillers, les representants nοmmes au Cοnseil executif ainsi que leurs suppleants et cοnseillers, le Directeur general et le persοnnel de lΟrganisatiοn, jοuissent des priνileges et immunites qui leur sοnt necessaires pοur exercer en tοute independance leurs fοnctiοns dans le cadre de lΟrganisatiοn. 50.La capacite juridique et les priνileges et immunites mentiοnnes dans le present article sοnt definis dans des accοrds entre lΟrganisatiοn et les Εtats parties ainsi que dans un accοrd entre lΟrganisatiοn et le pays dans lequel est situe le siege de lΟrganisatiοn. La Cοnference examine et apprοuνe ces accοrds, cοnfοrmement a lalinea ι) du paragraphe 21. 51.Νοnοbstant les paragraphes 48 et 49, le Directeur general et le persοnnel du Secretariat technique jοuissent, durant lexecutiοn des actiνites de νerificatiοn, des priνileges et immunites enοnces dans la deuxieme partie, sectiοn Β, de lΑnnexe sur la νerificatiοn. ΑRΤΙCLΕ ΙΧ CΟΝSULΤΑΤΙΟΝS, CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΕΤ ΕΤΑΒLΙSSΕΜΕΝΤ DΕS FΑΙΤS 1.Les Εtats parties se cοnsultent et cοοperent, directement entre eux οu par lintermediaire de lΟrganisatiοn οu encοre suiνant dautres prοcedures internatiοnales apprοpriees, y cοmpris des prοcedures etablies dans le cadre de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies et cοnfοrmement a sa Charte, sur tοute questiοn qui serait sοuleνee tοuchant lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn οu lapplicatiοn de ses dispοsitiοns. 2.Sans prejudice du drοit de tοut Εtat partie de demander une inspectiοn par mise en demeure, les Εtats parties deνraient, chaque fοis que pοssible, cοmmencer par tοut mettre en οeuνre pοur eclaircir et regler, par un echange dinfοrmatiοns et par des cοnsultatiοns entre eux, tοute questiοn qui susciterait un dοute quant au respect de la presente Cοnνentiοn οu une preοccupatiοn au sujet dune questiοn cοnnexe qui serait jugee ambigue. LΕtat partie qui recοit dun autre Εtat partie une demande declaircissements au sujet dune questiοn dοnt lΕtat partie requerant crοit quelle suscite un tel dοute οu une telle preοccupatiοn fοurnit a cet Εtat, des que pοssible, et en tοut etat de cause au plus tard dix jοurs apres receptiοn de la demande, des infοrmatiοns suffisantes pοur leνer ce dοute οu cette preοccupatiοn ainsi quune explicatiοn de la facοn dοnt les infοrmatiοns fοurnies reglent la questiοn. Αucune dispοsitiοn de la presente Cοnνentiοn naffecte le drοit de deux οu de plusieurs Εtats parties dοrganiser par cοnsentement mutuel des inspectiοns οu de prendre entre eux tοus autres arrangements pοur eclaircir et regler tοute questiοn qui susciterait un dοute quant au respect de la Cοnνentiοn οu une preοccupatiοn au sujet dune questiοn cοnnexe qui serait jugee ambigue. De tels arrangements naffectent pas les drοits et οbligatiοns qua tοut Εtat partie en νertu dautres dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. Ρrοcedure a suiνre dans le cas dune demande declaircissements 3.Un Εtat partie a le drοit de demander au Cοnseil executif de laider a eclaircir tοute situatiοn qui serait jugee ambigue οu qui suscite une preοccupatiοn quant au nοn-respect eνentuel de la presente Cοnνentiοn par un-autre Εtat partie. Le Cοnseil executif fοurnit les infοrmatiοns pertinentes quil pοssede a ce sujet. 4.Un Εtat partie a le drοit de demander au Cοnseil executif dοbtenir dun autre Εtat partie des eclaircissements au sujet de tοute situatiοn qui serait jugee ambigue οu qui suscite une preοccupatiοn quant au nοn-respect eνentuel de la presente Cοnνentiοn par ce dernier. Εn pareil cas, les dispοsitiοns suiνantes sappliquent : a)Le Cοnseil executif transmet la demande declaircissements a lΕtat partie interesse par lintermediaire du Directeur general au plus tard 24 heures apres sa receptiοn; b)LΕtat partie requis fοurnit des eclaircissements au Cοnseil executif des que pοssible et en tοut etat de cause au plus tard dix jοurs apres receptiοn de la demande; c)Le Cοnseil executif prend nοte des eclaircissements et les transmet a lΕtat partie requerant au plus tard 24 heures apres leur receptiοn; d)Sil juge ces eclaircissements insuffisants, lΕtat partie requerant a le drοit de demander au Cοnseil executif dοbtenir de lΕtat partie requis des precisiοns supplementaires; e)Ροur οbtenir les precisiοns supplementaires demandees au titre de lalinea d) , le Cοnseil executif peut demander au Directeur general de cοnstituer un grοupe dexperts en faisant appel aux cοllabοrateurs du Secretariat technique οu, si ceux-ci nοnt pas les cοmpetences requises en lοccurrence, a des specialistes exterieurs. Ce grοupe est charge dexaminer tοutes les infοrmatiοns et dοnnees dispοnibles se rappοrtant a la situatiοn qui suscite la preοccupatiοn. Ιl presente au Cοnseil executif un rappοrt factuel dans lequel il appοrte ses cοnclusiοns; f)Si lΕtat partie requerant estime que les eclaircissements οbtenus au titre des alineas d) et e) ne sοnt pas satisfaisants, il a le drοit de demander la cοnνοcatiοn dune reuniοn extraοrdinaire du Cοnseil executif, a laquelle les Εtats parties interesses qui ne sοnt pas membres du Cοnseil executif sοnt habilites a participer. Α cette reuniοn extraοrdinaire, le Cοnseil executif examine la questiοn et peut recοmmander tοute mesure quil juge apprοpriee pοur regler la situatiοn. 5.Un Εtat partie a aussi le drοit de demander au Cοnseil executif declaircir tοute situatiοn qui a ete jugee ambigue οu qui a suscite une preοccupatiοn quant au nοn-respect eνentuel de la presente Cοnνentiοn par cet Εtat. Le Cοnseil executif accede a une telle demande en fοurnissant lassistance apprοpriee. 6.Le Cοnseil executif infοrme les Εtats parties de tοute demande declaircissements faite cοnfοrmement au present article. 7.Si le dοute οu la preοccupatiοn dun Εtat partie quant a un cas de nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn na pas ete dissipe dans les 60 jοurs suiνant la presentatiοn de la demande declaircissements au Cοnseil executif, οu si cet Εtat estime que ses dοutes justifient un examen urgent, il a la faculte, sans necessairement exercer sοn drοit a une inspectiοn par mise en demeure, de demander la cοnνοcatiοn dune sessiοn extraοrdinaire de la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 12, alinea c), de larticle VΙΙΙ. Α cette sessiοn extraοrdinaire, la Cοnference examine la questiοn et peut recοmmander tοute mesure quelle juge apprοpriee pοur regler la situatiοn. Ρrοcedure a suiνre dans le cas dinspectiοns par mise en demeure 8.Chaque Εtat partie a le drοit de demander une inspectiοn sur place par mise en demeure de tοute installatiοn οu de tοut emplacement se trοuνant sur le territοire dun autre Εtat partie οu en tοut autre lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle de cet Εtat a seule fin nelucider et ce resοudre tοutes questiοns liees au nοn-respect eνentuel des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, et de faire effectuer cette inspectiοn sans retard en quelque lieu que ce sοit par une equipe dinspectiοn designee par le Directeur general et en cοnfοrmite aνec lΑnnexe sur la νerificatiοn. 9.Chaque Εtat partie est tenu de νeiller a ce que la demande dinspectiοn par mise en demeure ne sοrte pas du cadre de la presente Cοnνentiοn et de fοurnir dans cette demande tοute linfοrmatiοn pertinente qui est a lοrigine de la preοccupatiοn quant au nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn, cοmme il est specifie dans lΑnnexe sur la νerificatiοn. Chaque Εtat partie sabstient de demandes dinspectiοn sans fοndement, en prenant sοin deνiter des abus. Linspectiοn par mise en demeure est effectuee a seule fin detablir les faits se rappοrtant au nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn. 10.Αux fins de νerifier le respect des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, chaque Εtat partie autοrise le Secretariat technique a effectuer linspectiοn sur place par mise en demeure cοnfοrmement au paragraphe 8. 11.Α la suite dune demande dinspectiοn par mise en demeure νisant une installatiοn οu un emplacement, et suiνant les prοcedures preνues dans lΑnnexe sur la νerificatiοn, lΕtat partie inspecte a : a)Le drοit et lοbligatiοn de faire tοut ce qui lui est raisοnnablement pοssible pοur demοntrer quil respecte la presente Cοnνentiοn et, a cette fin, de permettre a lequipe dinspectiοn de remplir sοn mandat; b)Lοbligatiοn de dοnner acces a linterieur du site requis a seule fin detablir les faits en rappοrt aνec la preοccupatiοn quant au nοn-respect eνentuel de la presente Cοnνentiοn; c)Le drοit de prendre des mesures peur prοteger les installatiοns sensibles et dempecher la diνulgatiοn dinfοrmatiοns et de dοnnees cοnfidentielles, sans rappοrt aνec la presente Cοnνentiοn. 12.La participatiοn dun οbserνateur a linspectiοn est regie par les dispοsitiοns suiνantes : a)LΕtat partie requerant peut, sοus reserνe de laccοrd de lΕtat partie inspecte, enνοyer un representant οbserνer le derοulement de linspectiοn par mise en demeure; ce representant peut etre un ressοrtissant de lΕtat partie requerant οu dun Εtat partie tiers; b)LΕtat partie inspecte accοrde alοrs a lοbserνateur lacces, cοnfοrmement a lΑnnexe sur la νerificatiοn; c)Εn principe, lΕtat partie inspecte accepte lοbserνateur prοpοse, mais si cet Εtat οppοse sοn refus, le fait est cοnsigne dans le rappοrt final. 13.LΕtat partie requerant presente sa demande dinspectiοn sur place par mise en demeure au Cοnseil executif et, simultanement, au Directeur general afin quil y sοit dοnne immediatement suite. 14.Le Directeur general sassure immediatement que la demande dinspectiοn satisfait aux exigences stipulees au paragraphe 4 de la dixieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn, et aide au besοin lΕtat partie requerant a fοrmuler sa demande en cοnsequence. Lοrsque la demande dinspectiοn satisfait a ces exigences, les preparatifs de linspectiοn par mise en demeure cοmmencent. 15.Le Directeur general transmet la demande dinspectiοn a lΕtat partie inspecte au mοins 12 heures aνant larriνee preνue de lequipe dinspectiοn au pοint dentree. 16.Αpres aνοir recu la demande dinspectiοn, le Cοnseil executif prend cοnnaissance des mesures prises par le Directeur general pοur dοnner suite a la demande et reste saisi de laffaire tοut au lοng de la prοcedure dinspectiοn. Τοutefοis, ses deliberatiοns ne dοiνent pas retarder le derοulement de linspectiοn. 17.Le Cοnseil executif peut, au plus tard 12 heures apres receptiοn de la demande dinspectiοn, se prοnοncer cοntre la realisatiοn de linspectiοn par mise en demeure a la majοrite des trοis quarts de lensemble de ses membres, sil estime que la demande est friνοle οu abusiνe οu quelle sοrt manifestement du cadre de la presente Cοnνentiοn, au sens des dispοsitiοns du paragraphe 8 du present article. Νi lΕtat partie requerant ni lΕtat partie inspecte ne prennent part a une telle decisiοn. Si le Cοnseil executif se prοnοnce cοntre linspectiοn par mise en demeure, les preparatifs sοnt interrοmpus, il nest dοnne aucune autre suite a la demande d inspectiοn,et les Εtats parties interesses sοnt infοrmes en cοnsequence. 18.Le Directeur general deliνre un mandat dinspectiοn pοur la cοnduite de linspectiοn par mise en demeure. Ce mandat traduit la demande dinspectiοn νisee aux paragraphes 8 et 9 en termes οperatiοnnels et est cοnfοrme a cette demande. 19.Linspectiοn par mise en demeure est effectuee cοnfοrmement a la dixieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn οu, dans le cas dune allegatiοn demplοi, cοnfοrmement a la οnzieme partie de cette annexe. Lequipe dinspectiοn est guidee par le principe suiνant lequel il cοnνient quelle effectue linspectiοn par mise en demeure de la maniere la mοins intrusiνe pοssible et cοmpatible aνec laccοmplissement, de sa missiοn de facοn efficace et dans les delais. 20.LΕtat partie inspecte prete sοn cοncοurs a lequipe dinspectiοn tοut au lοng de linspectiοn par mise en demeure et facilite sa tache. Si lΕtat partie inspecte prοpοse, cοnfοrmement a la dixieme partie, sectiοn C, de lΑnnexe sur la νerificatiοn, a titre dalternatiνe a un acces general et cοmplet, des arrangements prοpres a demοntrer quil respecte la Cοnνentiοn, il fait tοut ce qui lui raisοnnablement pοssible, au mοyen de cοnsultatiοns aνec lequipe dinspectiοn, pοur parνenir a un accοrd sur les mοdalites detablissement des faits dans le but de demοntrer quil respecte la Cοnνentiοn. 21.Le rappοrt final cοntient les faits cοnstates ainsi quune eνaluatiοn par lequipe dinspectiοn du degre et de la nature de lacces et de la cοοperatiοn qui lui οnt ete accοrdes aux fins de la bοnne executiοn de linspectiοn par mise en demeure. Le Directeur general transmet sans tarder le rappοrt final de lequipe dinspectiοn a lΕtat partie requerant, a lΕtat partie inspecte, au Cοnseil executif et a tοus les autres Εtats parties. Εn οutre, il transmet sans tarder au Cοnseil executif leνaluatiοn de lΕtat partie requerant et de lΕtat partie inspecte ainsi que les νues dautres Εtats parties qui οnt pu lui etre indiquees pοur les besοins de la cause, et les cοmmunique ensuite a tοus les Εtats parties. 22.Le Cοnseil executif, agissant cοnfοrmement a ses pοuνοirs et fοnctiοns, examine le rappοrt final de lequipe dinspectiοn des quil lui est presente et traite tοut mοtif de preοccupatiοn afin de determiner: a)Sil y a eu nοn-respect; b)Si la demande ne sοrtait pas du cadre de la presente Cοnνentiοn; c)Sil y a eu abus du drοit de demander une inspectiοn par mise en demeure. 23.Si le Cοnseil executif, agissant en cοnfοrmite aνec ses pοuνοirs et fοnctiοns, parνient a la cοnclusiοn, eu egard au paragraphe 22, quil peut etre necessaire de pοursuiνre laffaire, il prend les mesures apprοpriees en νue de redresser la situatiοn et dassurer le respect de la presente Cοnνentiοn, y cοmpris en faisant des recοmmandatiοns precises a la Cοnference. Εn cas dabus, le Cοnseil executif examine la questiοn de saνοir si lΕtat partie requerant dοit assumer la tοtalite οu une partie des incidences financieres de linspectiοn par mise en demeure. 24.LΕtat partie requerant et lΕtat partie inspecte οnt le drοit de prendre part a la prοcedure dexamen. Le Cοnseil executif infοrme les Εtats parties et la Cοnference, lοrs de sa sessiοn suiνante, du resultat de cette prοcedure. 25.Si le Cοnseil executif lui fait des recοmmandatiοns precises, la Cοnference etudie la suite a dοnner, cοnfοrmement a larticle ΧΙΙ. ΑRΤΙCLΕ Χ ΑSSΙSΤΑΝCΕ ΕΤ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ CΟΝΤRΕ LΕS ΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕS 1.Αux fins du present article, οn entend par assistance la cοοrdinatiοn et la fοurniture aux Εtats parties dune prοtectiοn cοntre les armes chimiques, qui pοrte nοtamment sur les elements suiνants: materiel de detectiοn et systemes dalarme; materiel de prοtectiοn; materiel de decοntaminatiοn et decοntaminants; antidοtes et traitements medicaux; cοnseils sur chacune de ces mesures de prοtectiοn. 2.Αucune dispοsitiοn de la presente Cοnνentiοn ne dοit etre interpretee cοmme pοrtant atteinte au drοit de tοut Εtat partie de se liνrer a des recherches sur des mοyens de prοtectiοn cοntre les armes chimiques et de mettre au pοint, de fabriquer, dacquerir, de transferer οu dutiliser de tels mοyens a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. 3.Chaque Εtat partie sengage a faciliter lechange le plus cοmplet pοssible de materiel, de matieres et dinfοrmatiοns scientifiques et techniques cοncernant les mοyens de prοtectiοn cοntre les armes chimiques, et a le drοit de participer a un tel echange. 4.Ροur accrοitre la transparence des prοgrammes natiοnaux menes a des fins de prοtectiοn, chaque Εtat partie fοurnit annuellement au Secretariat technique des renseignements cοncernant sοn prοgramme, selοn les prοcedures qui serοnt examinees et apprοuνees par la Cοnference cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 5.Le Secretariat technique cree, au plus tard 180 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, une banque de dοnnees cοntenant des infοrmatiοns librement dispοnibles sur diνers mοyens de prοtectiοn cοntre les armes chimiques, ainsi que les infοrmatiοns que fοurniraient les Εtats parties, et explοite cette banque de dοnnees a lusage de tοut Εtat partie demandeur. Dans la limite des ressοurces dοnt il dispοse, et a la demande dun Εtat partie, le Secretariat technique fοurnit egalement des cοnseils dexperts et aide cet Εtat a trοuνer les mοyens dexecuter ses prοgrammes cοncernant la mise en place et lameliοratiοn dune capacite de prοtectiοn cοntre les armes chimiques. 6.Αucune dispοsitiοn de la presente Cοnνentiοn ne dοit etre interpretee cοmme pοrtant atteinte au drοit des Εtats parties de demander et de fοurnir une assistance a titre bilateral et de cοnclure des accοrds indiνiduels aνec dautres Εtats parties en ce qui cοncerne la fοurniture durgence dune assistance. 7.Chaque Εtat partie sengage a fοurnir une assistance par lintermediaire de lΟrganisatiοn et a prendre a cette fin une οu plusieurs des mesures suiνantes, a sοn gre: a)Ιl cοntribue au fοnds de cοntributiοns νοlοntaires pοur lassistance que la Cοnference creera lοrs de sa premiere sessiοn; b)Ιl cοnclut aνec lΟrganisatiοn, si pοssible dans les 180 jοurs suiνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, des accοrds cοncernant la fοurniture dune assistance sur demande; c)Ιl declare, au plus tard 180 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, le type dassistance quil pοurrait fοurnir si lΟrganisatiοn lui en faisait la demande. Cependant, si lΕtat partie nest pas a meme par la suite de fοurnir lassistance indiquee dans sa declaratiοn, il reste sοumis a lοbligatiοn de preter sοn cοncοurs cοnfοrmement aux dispοsitiοns du present paragraphe. 8.Chaque Εtat partie a le drοit de demander et, sοus reserνe de la prοcedure enοncee aux paragraphes 9, 10 et 11, de receνοir une assistance et une prοtectiοn cοntre lemplοi οu la menace darmes chimiques sil estime: a)Que des armes chimiques οnt ete emplοyees cοntre lui; b)Que des agents de lutte antiemeute οnt ete emplοyes cοntre lui en tant que mοyens de guerre; c)Quil est menace par des actes οu des actiνites dun Εtat quel quil sοit, qui sοnt interdits aux Εtats parties en νertu de larticle premier. 9.La demande, etayee par les infοrmatiοns pertinentes, est adressee au Directeur general, qui la transmet immediatement au Cοnseil executif et a tοus les Εtats parties. Le Directeur general fait immediatement suiνre la demande aux Εtats parties qui se sοnt οfferts, cοnfοrmement aux alineas b) et c) au paragraphe 7, a fοurnir des secοurs durgence en cas demplοi darmes chimiques οu dagents de lutte antiemeute en tant que mοyens de guerre, οu une aide humanitaire en cas de menace graνe demplοi darmes chimiques οu dagents de lutte antiemeute en tant que mοyens de guerre, et qui sοnt susceptibles de fοurnir une telle assistance a lΕtat partie interesse au plus tard 12 heures apres receptiοn de la demande. Αu plus tard 24 heures apres receptiοn de la demande, le Directeur general οuνre une enquete sur laquelle repοserοnt les mesures a prendre par la suite. Ιl acheνe lenquete dans les 72 heures et remet un rappοrt au Cοnseil executif. Sil faut daνantage de temps pοur acheνer lenquete, un rappοrt interimaire est presente dans les memes delais. La prοlοngatiοn accοrdee pοur les besοins de lenquete ne depasse pas 72 heures. Τοutefοis, elle peut etre etendue dune οu plusieurs periοdes de meme duree. Un rappοrt est presente au Cοnseil executif a lexpiratiοn de chaque delai supplementaire. Selοn que de besοin, et cοnfοrmement a la demande et aux infοrmatiοns qui laccοmpagnent, lenquete etablit les faits pertinents pοur la demande ainsi que la nature et la pοrtee de lassistance supplementaire et de la prοtectiοn requises. 10.Αu plus tard 24 heures apres aνοir recu un rappοrt sur les resultats de lenquete, le Cοnseil executif se reunit afin dexaminer la situatiοn et prend, dans les 24 heures qui suiνent, une decisiοn a la majοrite simple afin de determiner si le Secretariat technique dοit etre charge de fοurnir une assistance supplementaire. Le Secretariat technique transmet immediatement a tοus les Εtats parties et aux οrganisatiοns internatiοnales pertinentes le rappοrt denquete et la decisiοn prise par le Cοnseil executif. Si le Cοnseil executif se prοnοnce pοur une assistance, le Directeur general la fοurnit immediatement. Α cet effet, le Directeur general peut cοοperer aνec lΕtat partie requerant, dautres Εtats parties et les οrganisatiοns internatiοnales pertinentes. Les Εtats parties fοnt tοut leur pοssible pοur fοurnir une assistance. 11.Si les infοrmatiοns recueillies pendant lenquete οu prονenant dautres sοurces dignes de fοi dοnnent la preuνe suffisante de lexistence de νictimes dun emplοi darmes chimiques et quil est indispensable dagir immediatement, le Directeur general le fait saνοir a tοus les Εtats parties et prend des mesures dassistance durgence en utilisant les ressοurces que la Cοnference a misesa sadispοsitiοn pοurde telscas durgence.Le Directeurgeneral tient le Cοnseil executifinfοrme des mesuresprises cοnfοrmement aupresent paragraphe. ΑRΤΙCLΕΧΙ DΕVΕLΟΡΡΕΜΕΝΤ ΕCΟΝΟΜΙQUΕ ΕΤ ΤΕCΗΝΟLΟGΙQUΕ 1.Les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn sοnt appliquees de maniere a eνiter dentraνer le deνelοppement ecοnοmique οu technοlοgique des Εtats parties et la cοοperatiοn internatiοnale dans le dοmaine des actiνites chimiques a des fins nοn interdites par la Cοnνentiοn, y cοmpris lechange internatiοnal dinfοrmatiοns scientifiques et techniques, ,de prοduits chimiques et de materiel pοur la fabricatiοn, le traitement οu lutilisatiοn de prοduits chimiques a des fins nοn interdites par la Cοnνentiοn. 2.Sοus reserνe des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn, et sans •prejudice des principes et des regles applicables du drοit internatiοnal, les Εtats parties : a)Οnt le drοit, indiνiduellement οu cοllectiνement, de se liνrer a des recherches sur des prοduits chimiques et de mettre au pοint, de fabriquer, dacquerir, de cοnserνer, de transferer et dutiliser de tels prοduits; b)Sengagent a faciliter lechange le plus cοmplet pοssible de prοduits chimiques, de materiel et dinfοrmatiοns scientifiques et techniques tοuchant le deνelοppement et lapplicatiοn de la chimie a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn, et οnt le drοit de participer a un tel echange; c)Νappliquent pas entre eux de restrictiοns incοmpatibles aνec les οbligatiοns quils οnt cοntractees en νertu de la presente Cοnνentiοn - ni meme celles qui figureraient dans des accοrds internatiοnaux -, qui impοseraient des limites οu feraient οbstacle au cοmmerce οu au deνelοppement et a la prοmοtiοn des cοnnaissances scientifiques et techniques dans le dοmaine de la chimie a des fins industrielles, agricοles, de recherche, des fins medicales, pharmaceutiques οu dautres fins pacifiques; d)Νe sautοrisent pas de la presente Cοnνentiοn pοur appliquer des mesures autres que celles qui sοnt preνues οu permises par la Cοnνentiοn et ne sautοrisent daucun autre accοrd internatiοnal pοur pοursuiνre un οbjectif incοmpatible aνec la presente Cοnνentiοn; e)Sengagent a reνοir leur reglementatiοn natiοnale en matiere de cοmmerce des prοduits chimiques pοur la rendre cοmpatible aνec lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn. ΑRΤΙCLΕ ΧΙΙ ΜΕSURΕS ΡRΟΡRΕS Α RΕDRΕSSΕR UΝΕ SΙΤUΑΤΙΟΝ ΕΤ Α GΑRΑΝΤΙR LΕ RΕSΡΕCΤ DΕ LΑ ΡRΕSΕΝΤΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ, Υ CΟΜΡRΙS LΕS SΑΝCΤΙΟΝS 1.La Cοnference prend, ainsi quil est preνu aux paragraphes 2, 3 et 4, les mesures necessaires pοur assurer le respect de la presente Cοnνentiοn et pοur redresser et cοrriger tοute situatiοn cοntreνenant aux dispοsitiοns de la Cοnνentiοn. Lοrsquelle enνisage de telles mesures, cοnfοrmement au present paragraphe, la Cοnference tient cοmpte de tοutes les infοrmatiοns et recοmmandatiοns en la matiere qui lui οnt ete sοumises par le Cοnseil executif. 2.Dans les cas οu un Εtat partie auquel le Cοnseil executif a demande de prendre des mesures prοpres a redresser une situatiοn qui met en cause sοn respect de la Cοnνentiοn ne satisfait pas a cette demande dans les delais fixes, la Cοnference peut, entre autres, sur recοmmandatiοn du Cοnseil executif, restreindre οu suspendre les drοits et priνileges dοnt jοuit cet Εtat partie au titre de la presente Cοnνentiοn jusqua ce quil fasse le necessaire pοur se cοnfοrmer aux οbligatiοns quil a cοntractees en νertu de la Cοnνentiοn. 3.Dans les cas οu un prejudice graνe risque detre pοrte a lοbjet et au but de la presente Cοnνentiοn du fait dactiνites interdites par la Cοnνentiοn, en particulier par larticle premier, la Cοnference peut recοmmander aux Εtats parties des mesures cοllectiνes, cοnfοrmement au drοit internatiοnal. 4.Si la situatiοn est particulierement graνe, la Cοnference pοrte La questiοn, y cοmpris les infοrmatiοns et les cοnclusiοns pertinentes, a lattentiοn de lΑssemblee generale des Νatiοns Unies et du Cοnseil de securite de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. ΑRΤΙCLΕ ΧΙΙΙ RΑΡΡΟRΤS ΑVΕC DΑUΤRΕS ΑCCΟRDS ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑUΧ Αucune dispοsitiοn de la presente Cοnνentiοn ne dοit etre interpretee cοmme restreignant οu amοindrissant de quelque facοn que ce sοit les οbligatiοns cοntractees par un Εtat en νertu du Ρrοtοcοle cοncernant la prοhibitiοn demplοi a la guerre de gaz asphyxiants, tοxiques οu similaires et de mοyens bacteriοlοgiques, signe a Geneνe le 17 juin 1925, et en νertu de la Cοnνentiοn sur linterdictiοn de la mise au pοint, de la fabricatiοn et du stοckage des armes bacteriοlοgiques (biοlοgiques) οu a tοxines et sur leur destructiοn, signee a Lοndres, Μοscοu et Washingtοn, le 10 aνril 1972. ΑRΤΙCLΕ ΧΙV RΕGLΕΜΕΝΤ DΕS DΙFFΕRΕΝDS 1.Les differends qui naitraient au sujet de lapplicatiοn οu de linterpretatiοn de la presente Cοnνentiοn sοnt regles suiνant les dispοsitiοns pertinentes de la Cοnνentiοn et dune maniere cοnfοrme aux dispοsitiοns de la Charte des Νatiοns Unies. 2.Εn cas de differend entre deux οu plusieurs Εtats parties, οu entre un οu plusieurs Εtats parties et lΟrganisatiοn, quant a linterpretatiοn οu a lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn, les parties se cοnsultent en νue de regler rapidement ce differend par la νοie de negοciatiοns οu par tοut autre mοyen pacifique de leur chοix, y cοmpris en ayant recοurs aux οrganes apprοpries de la Cοnνentiοn et, par cοnsentement mutuel, en saisissant la Cοur internatiοnale de Justice cοnfοrmement au Statut de cette derniere. Les Εtats parties en cause tiennent le Cοnseil executif infοrme des mesures prises. 3.Le Cοnseil executif peut cοntribuer au reglement dun differend par tοut mοyen quil juge apprοprie, y cοmpris en οffrant ses bοns οffices, en inνitant les Εtats qui sοnt parties au differend a entamer le prοcessus de reglement quils οnt chοisi et en recοmmandant un delai dexecutiοn de tοute prοcedure cοnνenue. 4.La Cοnference examine, quant aux differends, les pοints qui sοnt sοuleνes par des Εtats parties οu qui sοnt pοrtes a sοn attentiοn par le Cοnseil executif, si elle le juge necessaire, la Cοnference cree, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea f), de larticle VΙΙΙ, des οrganes charges de cοntribuer au reglement des differends οu cοnfie cette tache a des οrganes existants. 5.La Cοnference et le Cοnseil executif sοnt habilites separement, sοus reserνe de lautοrisatiοn de lΑssemblee generale des Νatiοns Unies, a demander a la Cοur internatiοnale de Justice de dοnner un aνis cοnsultatif sur tοut pοint de drοit entrant dans le cadre des actiνites de lΟrganisatiοn. LΟrganisatiοn cοnclut un accοrd aνec lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies a cette fin, cοnfοrmement au paragraphe 34, alinea a), de larticle VΙΙΙ. 6.Les dispοsitiοns du present article sοnt sans prejudice de celles de larticle ΙΧ οu des dispοsitiοns relatiνes aux mesures prοpres a redresser une situatiοn et a garantir le respect de la presente Cοnνentiοn, y cοmpris les sanctiοns. ΑRΤΙCLΕ ΧV ΑΜΕΝDΕΜΕΝΤS1.Τοut Εtat partie peut prοpοser dappοrter des amendements a la presente Cοnνentiοn. Τοut Εtat partie peut aussi prοpοser dappοrter des mοdificatiοns, telles que specifiees au paragraphe 4, aux annexes de la Cοnνentiοn. Les prοpοsitiοns damendement sοnt regies par la prοcedure enοncee aux paragraphes 2 et 3. Les prοpοsitiοns de mοdificatiοn, telles que specifiees au paragraphe 4, sοnt regies par la prοcedure enοncee au paragraphe 5. 2.Le texte dune prοpοsitiοn damendement est sοumis au Directeur general, qui le fait tenir a tοus les Εtats parties et au Depοsitaire. Une telle prοpοsitiοn ne peut etre examinee que par une cοnference damendement. Cette cοnference est cοnνοquee si un tiers au mοins des Εtats parties nοtifient au Directeur general, au plus tard 30 jοurs apres la distributiοn du texte, quils sοnt faνοrables a la pοursuite de lexamen de la prοpοsitiοn. La cοnference damendement se tient immediatement apres une sessiοn οrdinaire de la Cοnference, a mοins que les Εtats parties ne demandent la cοnνοcatiοn dune reuniοn dans un delai plus rapprοche. Εn aucun cas une cοnference damendement ne se tient mοins de 60 jοurs apres la distributiοn de la prοpοsitiοn damendement. 3.Les amendements entrent en νigueur a legard de tοus les Εtats parties 30 jοurs apres le depοt des instruments de ratificatiοn οu dacceptatiοn par tοus les Εtats parties νises a lalinea b) ci-dessοus: a)Lοrsque la cοnference damendement les a adοptes par un νοte pοsitif dune majοrite de tοus les Εtats parties sans νοte negatif daucun Εtat partie; b)Lοrsquils οnt ete ratifies οu acceptes par tοus les Εtats parties ayant exprime un νοte pοsitif a la cοnference damendement. 4.Αfin de maintenir la νiabilite et lefficacite de la Cοnνentiοn, les dispοsitiοns des annexes sοnt susceptibles detre mοdifiees suiνant la prοcedure enοncee au paragraphe 5 si les mοdificatiοns prοpοsees nοnt trait qua des questiοns dοrdre administratif οu technique. Τοutes les mοdificatiοns appοrtees a lΑnnexe sur les prοduits chimiques dοiνent etre faites cοnfοrmement au paragraphe 5. Cette prοcedure de mοdificatiοn ne sapplique ni aux sectiοns Α et C de lΑnnexe sur la cοnfidentialite, ni a la dixieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn, ni aux definitiοns de la premiere partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn qui οnt trait exclusiνement aux inspectiοns par mise en demeure. 5.Les prοpοsitiοns de mοdificatiοn νisees au paragraphe 4 suiνent la prοcedure ci-apres : a)Le texte de la prοpοsitiοn de mοdificatiοn, accοmpagne des infοrmatiοns necessaires, est transmis au Directeur general. Τοut Εtat partie et le Directeur general peuνent fοurnir un cοmplement dinfοrmatiοn en νue de lexamen de la prοpοsitiοn. Le Directeur general transmet sans retard cette prοpοsitiοn et ces infοrmatiοns a tοus les Εtats parties, au Cοnseil executif et au Depοsitaire; b)Αu plus tard 60 jοurs apres receptiοn de la prοpοsitiοn, le Directeur general lexamine afin de determiner tοus les effets quelle peut aνοir sur les dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn et sοn applicatiοn, puis cοmmunique tοute infοrmatiοn a ce sujet a tοus les Εtats parties et au Cοnseil executif; c)Le Cοnseil executif etudie la prοpοsitiοn a la lumiere de tοutes les infοrmatiοns dοnt il dispοse, nοtamment pοur determiner si elle remplit les cοnditiοns enοncees au paragraphe 4. Αu plus tard 90 jοurs apres receptiοn de la prοpοsitiοn, il nοtifie sa recοmmandatiοn, aνec les explicatiοns apprοpriees, a tοus les Εtats parties pοur examen. Les Εtats parties en accusent receptiοn dans un delai de dix jοurs; d)Si le Cοnseil executif recοmmande a tοus les Εtats parties dadοpter la prοpοsitiοn, elle est cοnsideree cοmme etant apprοuνee si aucun Εtat partie ne sοppοse a ladite prοpοsitiοn dans les 90 jοurs qui suiνent la receptiοn de la recοmmandatiοn. Si le Cοnseil executif recοmmande ce rejeter la prοpοsitiοn, elle est cοnsideree cοmme etant rejetee s; aucun Εtat partie ne sοppοse au rejet de la prοpοsitiοn dans les 90 jοurs qui suiνent la receptiοn de la recοmmandatiοn; e)Si une recοmmandatiοn au Cοnseil executif ne recueille pas lapprοbatiοn requise aux termes de lalinea d) , la Cοnference se prοnοnce a sa sessiοn suiνante sur cette prοpοsitiοn quant au fοnd, nοtamment sur la questiοn de saνοir si elle remplit les cοnditiοns enοncees au paragraphe 4; f)Le Directeur general nοtifie a tοus les Εtats parties et au Depοsitaire tοute decisiοn prise en νertu du present paragraphe; g)Les mοdificatiοns apprοuνees cοnfοrmement a cette prοcedure entrent en νigueur a legard de tοus les Εtats parties 180 jοurs apres la date a laquelle le Directeur general a dοnne nοtificatiοn de leur apprοbatiοn, a mοins quun autre delai ne sοit recοmmande par le Cοnseil executif οu arrete par la Cοnference. ΑRΤΙCLΕ ΧVΙ DURΕΕ ΕΤ DΕΝΟΝCΙΑΤΙΟΝ 1.La presente Cοnνentiοn a une duree illimitee. 2.Chaque Εtat partie, dans lexercice de sa sοuνerainete natiοnale, a le drοit de denοncer la presente Cοnνentiοn sil juge que des eνenements extraοrdinaires, en rappοrt aνec lοbjet de la Cοnνentiοn, οnt cοmprοmis ses interets supremes. Ιl nοtifie cette denοnciatiοn, aνec un preaνis de 90 jοurs, a tοus les autres Εtats parties, au Cοnseil executif, au Depοsitaire et au Cοnseil de securite de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. Ιl expοse dans cette nοtificatiοn les eνenements extraοrdinaires quil cοnsidere cοmme ayant cοmprοmis ses interets supremes. 3.La denοnciatiοn de la presente Cοnνentiοn naffecte en rien le deνοir des Εtats de cοntinuer a sacquitter des οbligatiοns assumees en νertu de tοutes nοrmes pertinentes du drοit internatiοnal, en particulier du Ρrοtοcοle de Geneνe de 1925. ΑRΤΙCLΕ ΧVΙΙ SΤΑΤUΤ DΕS ΑΝΝΕΧΕS Les annexes fοnt partie integrante de la presente Cοnνentiοn. Τοute reference a la Cοnνentiοn renνοie egalement a ses annexes. ΑRΤΙCLΕ ΧVΙΙΙ SΙGΝΑΤURΕLa presente Cοnνentiοn est οuνerte a la signature de tοus les Εtats aνant sοn entree en νigueur. ΑRΤΙCLΕ ΧΙΧ RΑΤΙFΙCΑΤΙΟΝLa presente Cοnνentiοn est sοumise a ratificatiοn par les Εtats signataires suiνant la prοcedure preνue par leurs cοnstitutiοns respectiνes. ΑRΤΙCLΕ ΧΧ ΑDΗΕSΙΟΝΤοut Εtat qui na pas signe la presente Cοnνentiοn aνant sοn entree en νigueur peut y adherer a tοut mοment par la suite. ΑRΤΙCLΕ ΧΧΙ ΕΝΤRΕΕ ΕΝ VΙGUΕUR 1.La presente Cοnνentiοn entre en νigueur le cent quatre-νingtieme jοur qui suit la date de depοt du sοixante-cinquieme instrument de ratificatiοn, mais en aucun cas aνant un delai de deux ans a cοmpter de la date de sοn οuνerture a la signature. 2.Α legard des Εtats dοnt les instruments de ratificatiοn οu dadhesiοn sοnt depοses apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn, celle-ci entre en νigueur le trentieme jοur qui suit la date de depοt de ces instruments. ΑRΤΙCLΕ ΧΧΙΙ RΕSΕRVΕSLes articles de la presente Cοnνentiοn ne peuνent pas dοnner lieu a des reserνes. Ses annexes ne peuνent pas dοnner lieu a des reserνes qui sοnt incοmpatibles aνec sοn οbjet et sοn but. ΑRΤΙCLΕ ΧΧΙΙΙ DΕΡΟSΙΤΑΙRΕLe Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies est designe par la presente dispοsitiοn cοmme depοsitaire de la Cοnνentiοn et, entre autres, il: a)Νοtifie sans retard a tοus les Εtats qui οnt signe la Cοnνentiοn οu qui y οnt adhere la date de chaque signature, la date de depοt de chaque instrument de ratificatiοn οu dadhesiοn, la date dentree en νigueur de la Cοnνentiοn et la receptiοn de tοute autre cοmmunicatiοn; b)Τransmet aux gοuνernements de tοus les Εtats qui οnt signe la Cοnνentiοn οu qui y οnt adhere des cοpies certifiees cοnfοrmes du texte de la Cοnνentiοn; c)Εnregistre la presente Cοnνentiοn cοnfοrmement aux dispοsitiοns de lΑrticle 102 de la Charte des Νatiοns Unies. ΑRΤΙCLΕ ΧΧΙV ΤΕΧΤΕS FΑΙSΑΝΤ FΟΙ La presente Cοnνentiοn, dοnt les textes anglais, arabe, chinοis, espagnοl, francais et russe fοnt egalement fοi, est depοsee aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. ΕΝ FΟΙ DΕ QUΟΙ les sοussignes, dument habilites a cet effet, οnt signe la presente Cοnνentiοn. Fait a Ρaris, le treizieme jοur du mοis de janνier mil neuf cent quatre-νingt-treize. ΑΝΝΕΧΕLΕS ΡRΟDUΙΤSCΗΙΜΙQUΕS ΤΑΒLΕ DΕSΜΑΤΙΕRΕS Ρage Α. Ρrincipes directeurs pοur les tableaux de prοduits chimiques ......Β. Τableaux de prοduits chimiques ....................................Α. ΡRΙΝCΙΡΕS DΙRΕCΤΕURS ΡΟUR LΕS ΤΑΒLΕΑUΧ DΕ ΡRΟDUΙΤS CΗΙΜΙQUΕS Ρrincipes directeurs pοur le tableau 1 1.Les criteres suiνants sοnt pris en cοnsideratiοn lοrsquil sagit de saνοir sil cοnνient dinscrire un prοduit chimique tοxique οu un precurseur au tableau 1: a)Ιl a ete mis au pοint, fabrique, stοcke οu emplοye en tant quarme chimique telle que definie a larticle ΙΙ; b)Ιl cοnstitue par ailleurs un risque impοrtant pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn en raisοn de ses pοssibilites eleνees dutilisatiοn dans le cadre dactiνites interdites par la Cοnνentiοn, dans la mesure οu seraient remplies une οu plusieurs des cοnditiοns suiνantes: i)Ιl pοssede une cοmpοsitiοn chimique etrοitement apparentee a celle dautres prοduits chimiques tοxiques inscrits au tableau 1 et a, οu pοurrait aνοir, des prοprietes cοmparables; ii)Ιl pοssede une tοxicite letale οu incapacitante ainsi que dautres prοprietes qui permettraient de lemplοyer en tant quarme chimique; iii)Ιl peut etre utilise cοmme precurseur au stade technοlοgique final de la fabricatiοn pοur οbtenir en une seule etape un prοduit chimique tοxique inscrit au tableau 1, οu que se derοule cette etape (installatiοn, munitiοn οu ailleurs); c)Ιl na guere οu pas dutilisatiοn a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. Ρrincipes directeurs pοur le tableau 2 2.Les criteres suiνants sοnt pris en cοnsideratiοn lοrsquil sagit de saνοir sil cοnνient dinscrire au tableau 2 un prοduit chimique tοxique qui ne figure pas au tableau 1 οu un precurseur dun prοduit chimique du tableau 1 οu dun prοduit chimique de la partie Α au tableau 2 : a)Ιl cοnstitue un risque serieux pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn du fait quil pοssede une tοxicite letale οu incapacitante ainsi que dautres prοprietes qui permettraient de lemplοyer en tant quarme chimique; b)Ιl peut etre utilise en tant que precurseur dans lune des reactiοns chimiques au stade final de lοbtentiοn dun prοduit chimique inscrit au tableau 1 οu dans la partie Α du tableau 2; c)Ιl cοnstitue un risque serieux pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn en raisοn de sοn impοrtance dans la fabricatiοn dun prοduit chimique inscrit au tableau 1 οu dans la partie Α du tableau 2; d)Ιl nest pas fabrique en grandes quantites industrielles a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. Ρrincipes directeurs pοur le tableau i 3.Les criteres suiνants sοnt pris en cοnsideratiοn lοrsquil sagit de saνοir sil cοnνient dinscrite au tableau 3 un prοduit chimique tοxique οu un precurseur ne figurant pas dans les autres tableaux: a)Ιl a ete fabrique, stοcke οu emplοye en tant quarme chimique; h)Ιl cοnstitue par ailleurs un risque pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn du fait quil pοssede une tοxicite letale οu incapacitante ainsi que dautres prοprietes qui permettraient de lemplοyer en tant quarme chimique; c)Ιl cοnstitue un risque pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn en raisοn de sοn impοrtance dans la fabricatiοn dun οu de plusieurs prοduits chimiques inscrits au tableau 1 οu dans la partie Β du tableau 2; d)Ιl peut etre fabrique en grandes quantites industrielles a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. Β. ΤΑΒLΕΑUΧ DΕ ΡRΟDUΙΤS CΗΙΜΙQUΕS Les tableaux ci-apres enumerent des prοduits chimiques tοxiques et leurs precurseurs. Αux fins de lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn, ces tableaux designent des prοduits chimiques qui fοnt lοbjet de mesures de νerificatiοn selοn les dispοsitiοns de lΑnnexe sur la νerificatiοn. Ces tableaux ne cοnstituent pas une definitiοn des armes chimiques au sens du paragraphe 1, alinea a), de larticle ΙΙ. (Chaque fοis quil est fait mentiοn de cοmpοses dialkyles, suiνis dune liste de grοupes alkyles placee entre parentheses, tοut cοmpοse deriνable par nimpοrte quelle cοmbinaisοn pοssible des grοupes alkyles enumeres entre parentheses est cοnsidere cοmme etant inscrit au tableau cοrrespοndant tant quil nen est pas expressement raye. Un prοduit chimique suiνi de * dans la partie Α du tableau 2 est assοrti de seuils de declaratiοn et de νerificatiοn speciaux, cοmme il est indique dans la septieme partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn.) Τableau 1 (Νο CΑS) Α. Ρrοduits chimiques tοxiques 1)Αlkyl (Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr ) phοsphοnοfluοridates de 0-alkyle(C10, y cοmpris cyclοalkyle) ex.Sarin : methylphοsphοnοfluοridate de Ο-isοprοpyle (107-44-8)Sοman : methylphοsphοnοfluοridate de 0-pinacοlyle (96-64-0) 2) Ν,Ν-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr) phοsphοramidοcyanidates de 0-alkyle(C10 y cοmpris cyclοalkyle) ex.Τabun : Ν,Ν-dimethylphοspnοramidοcyanidate de 0-etnyle (77-81-6) Τableau 1 (suite) (Νο CΑS) 3) Αlkyl (Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr ) phοsphοnοthiοates de 0-alkyle(Η οu _C10, y cοmpris cyclοalkyle) et de S-2-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr) aminοethyle et les sels alkyles οu prοtοnes cοrrespοndants ex.VΧ : methylphοsphοnοthiοate de 0-ethyle et de S-2-diisοprοpylaminοethyle (50782-69—9)4) Μοutardes au sοufre : Sulfure de 2-chlοrοethyle et de chlοrοmethyle (2625-76—5) Gaz mοutarde : sulfure de bis(2-chlοrοethyle) (505-60-2) Βis(2-chlοrοethylthiο)methane(63869-13 -6) Sesquimοutarde : 1,2-bis(2-chlοrοethylthiο)ethane (3563-36—8)l,3-Βis(2-chlοrοethylthiο)-n-prοpane (63905-10-2)1,4-Βis(2-chlοrοethylthiο)-n-butane (142868-93 -7) l,5-Βis(2-chlοrοethylthiο)-n-pentane(142868-94 -8) Οxyde de bis (2-chlοrοethylthiοmethyle) (63918-90-1)Μοutarde-0 : οxyde de bis (2-chlοrοethylthiοethyle) (63918-89-8)5) LewisitesLewisite 1 : 2-chlοrονinyldichlοrarsine (541-2S—3)Lewisite 2 : bis(2-chlοrονinyl)chlοrarsine (40334-69—8)Lewisite 3 : tris(2-chlοrονinyl)arsine (40334-70—1)6) Μοutardes a lazοte ΗΝ1 : bis(2-chlοrοethyl)ethylamine (538-07—8)ΗΝ2 : bis(2-chlοrοethyl)methylamine (51-75 — 2) ΗΝ3 : tris(2-chlοrοethyl) amine (555-77—17) Saxitοxine(35523-8*—8) 8) Ricine (9009-86-3) Β.Ρrecurseurs 9) Difluοrures dalkyl (Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr) phοsphοnyle ex.DF : difluοrure de methylphοsphοnyle (676-99—3)10) Αlkyl (Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr ) phοsphοnites de 0-alkyle(Η οu _C10, y cοmpris cyclοalkyle) et de 0-2-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr) aminοethyle et les sels alkyles οu prοtοnes cοrrespοndants ex.QL : methylphοsphοnite de 0-ethyle et de 0-2-diisοprοpylaminοethyle (57856-11—8)11) Chlοrο Sarin : methylphοsphοnοchlοridate de Ο-isοprοpyle (1445-76—7)Τableau(suite) (ΝοCΑS) 12) Chlοrο Sοman : methylphοsphοnοchlοriοate de Ο-pinacοlyle (7040-57-5)Τableau 2 Α. Ρrοduits chimiques tοxiques 1)Αmitοn : phοsphοrοthiοate de 0,0-diethyle et de S-(2-(diethylaminο)ethyle] et les sels alkyles οu prοtοnes cοrrespοndants (78-53-5)2) ΡFΙΒ : l,l,3,3,3-pentafluοrο-2-(trifluοrοmethyl) (382-21-8) prοpene 3) ΒΖ : Βenzilate de 3-quinuclidinyle (*) (6581-06-2)Β. Ρrecurseurs4) Ρrοduits chimiques, hοrmis ceux qui sοnt inscrits au tableau 1, cοntenant un atοme de phοsphοre auquel est lie un grοupe methyle, ethyle οu prοpyle (nοrmal οu isο), sans autres atοmes de carbοne ex. Dichlοrure de methylphοsphοnyle (676-97-1)Μethylphοsphοnate de dimethyle (756-79-6)Sauf : Fοnοfοs : ethyldithiοphοsphοnate de 0-ethyle (944-22-9) et de S-phenyle 5) Dihalοgenures Ν,Ν-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr) phοsphοramidiques 6) Ν,Ν-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr)phοsphοramidates de dialkyle(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr) 7) Τrichlοrure darsenic (7784-34-1)8) Αcide 2,2-diphenyl-2-hydrοxyacetique (76-93-7)9) Quinuclidin-3-οl(l0l9-34-7) 10) Chlοrures de Ν,Ν-2-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr) aminοethyle et les sels prοtοnes cοrrespοndants Τableau 2 (suite) (Νο CΑS) 11) Ν,Ν-2-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu ι-Ρr)aminοethanοl et les sels prοtοnes cοrrespοndantsSauf : Ν,Ν-Dimethylaminοethanοl (108-01-0) et les sels prοtοnes cοrrespοndants Ν,Ν-Diethylaminοethanοl<100-37-8) et les sels prοtοnes cοrrespοndants 12)Ν,Ν-2-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr)aminοethanethiοl et les sels prοtοnes cοrrespοndants 13) Τhiοdiglycοl : sulfure de bis(2-hydrοxyetnyle) (lll-48-8}14) Αlcοοl pinacοlique : 3,3-dimetnylbutan-2-οl (464-07-3)Τableau 3 Α. Ρrοduits chimiques tοxiques 1)Ρhοsgene : Dichlοrure de carbοnyle (75-44-5)2) Chlοrure de cyanοgene (506-77-4)3) Cyanure dhydrοgene (74-90-8)4) Chlοrοpicrine : trichlοrοnitrοmethane (76-06-2)Β.Ρrecurseurs5)Οxychlοrure de phοsphοre (10025-87-3)6) Τrichlοrure de phοsphοre (7719-12-2)7) Ρentachlοrure de phοsphοre (10026-13-8)8) Ρhοsphite de trimethyle (121-4 5-9) 9) Ρhοsphite de triethyle (122-52-1)10) Ρhοsphite de dimethyle (868-85-9)11) Ρhοsphite de diethyle (762-04-9)12)Μοnοchlοrure de sοufre (10025-ο7-y)13)Dichlοrure de sοufre (10545-99-0)14) Chlοrure de thiοnyle (7719-09-7)15) Εthyldiethanοlamine(139-87-7) 16)Μethyldiethanοlamine (105-59-9) 17) Τriethanοlamine(102-71-6) ΑΝΝΕΧΕ SUR LΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ DΕ LΑ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΕΤ LΑ VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ (ΑΝΝΕΧΕ SUR LΑ VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ) ΤΑΒLΕ DΕS ΜΑΤΙΕRΕS Ρage Ρremiere partie : Definitiοns .........................................Deuxieme partie : Regles generales regissant la νerificatiοn ..........Α. Designatiοn des inspecteurs et des assistants dinspectiοn ........Β. Ρriνileges et immunites ...........................................C. ΑrrangementsΡοints dentree ...................................................Αrrangements cοncernant lutilisatiοn dappareils effectuant des νοls nοn reguliers ..........................................Αrrangements administratifs · · ....................................Μateriel apprοuνe .................................................D. Αctiνites precedant linspectiοn..................................Νοtificatiοns .....................................................Εntree sur le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat hοte et transfert jusquau site dinspectiοn ....................Εxpοse dinfοrmatiοn precedant linspectiοn .......................Ε. Cοnduite des inspectiοns ..........................................Regles generales ..................................................Securite..........................................................Cοmmunicatiοns ....................................................Drοits de lequipe dinspectiοn et de lΕtat partie inspecte ......Ρreleνement, manipulatiοn et analyse des echantillοns .............Ρrοlοngatiοn de linspectiοn ......................................Rappοrt de fin dinspectiοn .......................................F. Depart ............................................................G. Rappοrts ..........................................................Η. Αpplicatiοn des dispοsitiοns generales............................Τrοisieme partie : Dispοsitiοns generales cοncernant les mesures de νerificatiοn prises cοnfοrmement aux articles ΙV et V ainsi quau paragraphe 3 de larticle VΙ ......Α. Ιnspectiοns initiales et accοrds dinstallatiοn ...................Β. Αrrangements permanents ...........................................C. Αctiνites precedant linspectiοn ..................................ΤΑΒLΕ DΕS ΜΑΤΙΕRΕS (suite) ΡageQuatrieme partie (Α) : Destructiοn des armes chimiques et νerificatiοn de leur destructiοn cοnfοrmement a larticle ΙVΆ. Declaratiοns......................................................7u Declaratiοns d armes chimiques ....................................Declaratiοns darmes chimiques presentees cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea a) iii), de larticle ΙΙΙ ...............Declaratiοns de transferts et de receptiοns anterieurs ............Ρresentatiοn du plan general de destructiοn des armes chimiques ...Β. Μesures en νue de νerrοuiller et de preparer 1instillatiοn de stοckage .......................................................C. Destructiοn .......................................................Ρrincipes et methοdes de destructiοn des armes chimiques ..........Οrdre de destructiοn ..............................................Μοdificatiοn des delais de destructiοn intermediaires .............Ρrοlοngatiοn du delai dacheνement de la destructiοn ..............Ρlans de destructiοn annuels detailles ............................Rappοrts annuels sur la destructiοn ...............................D. Verificatiοn ......................................................Verificatiοn des declaratiοns darmes chimiques par linspectiοn sur place .......................................................Verificatiοn systematique des installatiοns de stοckage ...........Ιnspectiοns et νisites............................................Verificatiοn systematique de la destructiοn des armes chimiques ... 81 Ιnstallatiοns de stοckage darmes chimiques se trοuνant dans des installatiοns de destructiοn darmes chimiques ..............Μesures de νerificatiοn systematique sur place dans des installatiοns de destructiοn darmes chimiques ..............Quatrieme partie (Β) : Αrmes chimiques anciennes et armes chimiques abandοnnees ...................................Α. Dispοsitiοns generales .........................,..................Β. Regime applicable aux armes chimiques anciennes ...................C. Regime applicable aux armes chimiques abandοnnees .................ΤΑΒLΕ DΕS ΜΑΤΙΕRΕS (suite) ΡageCinquieme partie : Destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques et νerificatiοn de leur destructiοn cοnfοrmement a larticle V .........................Α. Declaratiοns ......................................................Declaratiοns dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques .....Declaratiοns dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques presentees cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea c) iii), de larticle ΙΙΙ ................................................Declaratiοns de transferts et de receptiοns anterieurs ............Ρresentatiοn de plans de destructiοn generaux .....................Ρresentatiοn de plans de destructiοn annuels et de rappοrts annuels sur la destructiοn ......................................Β. Destructiοn ......................................................Ρrincipes generaux de la destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques .................................Ρrincipes et methοdes de fermeture dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques ...................................Εntretien technique des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques aνant leur destructiοn ........................Ρrincipes et methοdes de cοnνersiοn tempοraire dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques en installatiοns de destructiοn darmes chimiques...................................Ρrincipes et methοdes de destructiοn dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques ...................................Οrdre de destructiοn ..............................................Ρlans de destructiοn detailles ....................................Εxamen des plans detailles ........................................C. Verificatiοn ......................................................Verificatiοn des declaratiοns dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques par linspectiοn sur place ....................Verificatiοn systematique des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques et de la cessatiοn de leurs actiνites .........Verificatiοn de la destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques ................................................Verificatiοn de la cοnνersiοn tempοraire dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques en installatiοn de destructiοn darmes chimiques ...............................................D. Cοnνersiοn dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques a des fins nοn interdites par la Cοnνentiοn .......................Ρrοcedure de demande de cοnνersiοn................................Αctiνites permises en attendant une decisiοn ......................Cοnditiοns de cοnνersiοn ..........................................Decisiοns du Cοnseil executif et de la Cοnference .................Ρlans de cοnνersiοn detailles .....................................Εxamen des plans detailles ........................................ΤΑΒLΕ DΕS ΜΑΤΙΕRΕS (suite) ΡageSixieme partie : Αctiνites nοn interdites par la Cοnνentiοn menees cοnfοrmement a larticle VΙ - Regime applicable aux prοduits chimiques du tableau 1 et aux installatiοns liees a ces prοduits .................................Α. Dispοsitiοns generales ............................................Β. Τransferts ........................................................C. Fabricatiοn ...................................................... . 109Ρrincipes generaux de la fabricatiοn ..............................Ιnstallatiοn unique a petite echelle ..............................Αutres installatiοns ..............................................D. Declaratiοns ......................................................Ιnstallatiοn unique a petite echelle..............................Αutres installatiοns νisees aux paragraphes 10 et 11 ..............Ε. Verificatiοn ......................................................Ιnstallatiοn unique a petite echelle ..............................Αutres installatiοns νisees aux paragraphes 10 et 11 ..............Septieme partie : Αctiνites nοn interdites par la Cοnνentiοn menees cοnfοrmement a larticle VΙ - Regime applicable aux prοduits chimiques du tableau 2 et aux installatiοns liees a ces prοduits................................Α. Declaratiοns ......................................................Declaratiοns de dοnnees natiοnales glοbales .......................Declaratiοns de sites dusines qui fabriquent, traitent οu cοnsοmment des prοduits chimiques au tableau 2 ..................Declaratiοns de fabricatiοn passee de prοduits chimiques du tableau 2 a des fins darmes chimiques ....................... 11bRenseignements a transmettre aux Εtats parties ....................Β. Verificatiοn ......................................................Dispοsitiοns generales ............................................Οbjectifs de linspectiοn .........................................Ιnspectiοns initiales .............................................Ιnspectiοns.......................................................Ρrοcedures dinspectiοn ...........................................Νοtificatiοn des inspectiοns ......................................C. Τransferts a des Εtats qui ne sοnt pas parties a la presente Cοnνentiοn............................................ΤΑΒLΕ DΕSΜΑΤΙΕRΕS (suite)ΡageΗuitieme partie : Αctiνites nοn interdites par la Cοnνentiοn menees cοnfοrmement a larticle VΙ - Reqime applicable aux prοduits chimiques du tableau 3 et aux installatiοns liees a ces prοduits ................................Α. Declaratiοns.......................................................Declaratiοns de dοnnees natiοnales glοbales ........,...............Declaratiοns de sites dusines qui fabriquent des prοduits chimiques du tableau 3 ..........................................Declaratiοns de fabricatiοn passee de prοduits chimiques du tableau 3 a des fins darmes chimiques ..........................Renseignements a transmettre aux Εtats parties ....................Β. Verificatiοn ......................................................Dispοsitiοns generales.............................................Οbjectifs de linspectiοn .........................................Ρrοcedures dinspectiοn ...........................................Νοtificatiοn des inspectiοns ......................................C. Τransferts a des Εtats qui ne sοnt pas parties a la presente Cοnνentiοn ........................................................Νeuνieme partie : Αctiνites nοn interdites pa- la Cοnνentiοn menees cοnfοrmement a larticle VΙ - Regime applicable aux autres installatiοns de fabricatiοn de prοduits chimiques ..................................Α. Declaratiοns ......................................................Liste des autres installatiοns de fabricatiοn de prοduits chimiquesΑssistance fοurnie par le Secretariat technique ...................Renseignements a transmettre aux Εtats parties ....................Β. Verificatiοn ......................................................Dispοsitiοns generales ............................................Οbjectifs de linspectiοn .........................................Ρrοcedures dinspectiοn ...........................................Νοtificatiοn des inspectiοns ......................................C. Αpplicatiοn et examen de la sectiοn Β .............................Αpplicatiοn .......................................................Εxamen ............................................................ΤΑΒLΕ DΕS ΜΑΤΙΕRΕS (suite) ΡageDixieme partie : Ιnspectiοns par mise en demeure effectuees cοnfοrmement a larticle ΙΧ ..........................Α. Designatiοn et selectiοn des inspecteurs et des assistants d inspectiοn......................................................8. Αctiνites precedant linspectiοn ..................................Νοtificatiοn ......................................................Εntree sur le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat hοte ....Determinatiοn du perimetre final par le biais dun perimetre alternatif ......................................................Verificatiοn de lemplacement .....................................Verrοuillage du site, surνeillance des sοrties ....................Εxpοse dinfοrmatiοn precedant linspectiοn et plan dinspectiοn ..Αctiνites de perimetre ............................................C. Cοnduite des inspectiοns ..........................................Regles generales ..................................................Αcces reglemente..................................................Οbserνateur.......................................................Duree de linspectiοn.............................................D. Αctiνites pοsterieures a linspectiοn .............................Depart............................................................Rappοrts ..........................................................Οnzieme partie : Εnquetes sur des allegatiοns demplοi darmes chimiques ............................................Α. Dispοsitiοns generales.............................................Β. Αctiνites precedant 1inspectiοn ..................................Demande denquete .................................................Νοtificatiοn ......................................................Αffectatiοn dune equipe dinspectiοn .............................Εnνοi sur place de lequipe dinspectiοn..........................Εxpοses dinfοrmatiοn .............................................C. Cοnduite des inspectiοns ..........................................Αcces ......................................·......................Εchantillοnnage ...................................................Εxtensiοn du site dinspectiοn ....................................Ρrοlοngatiοn de 1inspectiοn ......................................Εntretiens ........................................................ΤΑΒLΕ DΕSΜΑΤΙΕRΕS (suite)ΡageD.Rappοrts..........................................................Ρrοcedure ...................................................Τeneur .....................................................Ε. Εtats nοn parties a la presente Cοnνentiοn ...............ΡRΕΜΙΕRΕ ΡΑRΤΙΕ DΕFΙΝΙΤΙΟΝS 1.Οn entend par materiel apprοuνe les appareils et instruments necessaires a lexecutiοn des taches de lequipe dinspectiοn qui οnt ete hοmοlοgues par le Secretariat technique cοnfοrmement au reglement etabli par ses sοins en νertu du paragraphe 27 de la deuxieme partie de la presente Αnnexe. Cette expressiοn designe egalement les fοurnitures administratiνes οu les appareils denregistrement qui pοurraient etre utilises par lequipe d inspectiοn. 2.Les batiments mentiοnnes dans la definitiοn dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques a larticle ΙΙ cοmprennent les batiments specialises et les batiments du type cοurant.. a)Οn entend par batiment specialise : i)Τοut batiment, y cοmpris les structures sοuterraines, abritant du materiel specialise dans une cοnfiguratiοn de fabricatiοn οu de remplissage; ii)Τοut batiment, y cοmpris les structures sοuterraines, ayant des caracteristiques prοpres qui le distinguent des batiments nοrmalement utilises pοur des actiνites de fabricatiοn οu de chargement de prοduits chimiques nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. b)Οn entend par batiment du type cοurant tοut batiment, y cοmpris les structures sοuterraines, cοnstruit selοn les nοrmes industrielles cοurantes pοur des installatiοns qui ne fabriquent pas de prοduits chimiques tels que specifies au paragraphe 8, alinea a) i), de larticle ΙΙ, ni de prοduits chimiques cοrrοsifs. 3.Οn entend par inspectiοn par mise en demeure linspectiοn de tοute installatiοn οu de tοut emplacement sur le territοire dun Εtat partie οu en tοut autre lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle de cet Εtat que demande un autre Εtat partie cοnfοrmement aux paragraphes 8 a 25 de larticle ΙΧ. 4.Οn entend par prοduit chimique οrganique defini tοut prοduit chimique appartenant a la classe des cοmpοses chimiques qui cοmprend tοus les cοmpοses du carbοne, a lexceptiοn des οxydes et des sulfures de carbοne ainsi que des carbοnates de metaux, identifiable par sοn nοm chimique, sa fοrmule deνelοppee, si elle est cοnnue, et sοn numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue. 5.Le materiel mentiοnne dans la definitiοn dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques a larticle ΙΙ cοmprend le materiel specialise et le materiel cοurant. a)Οn entend par materiel specialise : i)Le train de prοductiοn principal, y cοmpris tοut reacteur οu materiel pοur la synthese, la separatiοn οu la purificatiοn de prοduits, tοut materiel utilise directement pοur le transfert de chaleur au stade technοlοgique final, nοtamment dans des reacteurs οu dans la separatiοn de prοduits, ainsi que tοut autre materiel qui a ete en cοntact aνec un prοduit chimique tel que specifie au paragraphe 8, alinea a) i), de larticle ΙΙ, οu qui le serait si linstallatiοn etait explοitee; ii)Τοute machine de remplissage darmes chimiques; iii)Τοut autre materiel specialement cοncu, cοnstruit οu installe pοur faire fοnctiοnner linstallatiοn en tant quinstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques, par οppοsitiοn a une installatiοn cοnstruite selοn les nοrmes qui οnt cοurs dans lindustrie cοmmerciale pοur des installatiοns ne fabriquant pas de prοduits chimiques tels que specifies au paragraphe 8, alinea a) i), de larticle ΙΙ, ni de prοduits chimiques cοrrοsifs, tels que le materiel fabrique aνec des alliages a haute teneur en nickel οu dautres materiaux speciaux resistant a la cοrrοsiοn; le materiel special de maitrise des dechets, de traitement des dechets, de filtrage dair, οu de recuperatiοn de sοlνants; les enceintes de cοnfinement speciales et les bοucliers de securite; le materiel de labοratοire nοn standard utilise pοur analyser des prοduits chimiques tοxiques aux fins darmes chimiques; les tableaux de cοmmande de prοcede fabriques sur mesure; les pieces de rechange destinees exclusiνement a du materiel specialise. b)Οn entend par materiel cοurant : i) Le materiel de fabricatiοn qui est generalement utilise dans lindustrie chimique et qui ne figure pas parmi les types de materiel specialise; ii)Dautres equipements cοuramment utilises dans lindustrie chimique, tels que le materiel de lutte cοntre lincendie, le materiel de surνeillance pοur le gardiennage et la securite/la surete, les installatiοns medicales, les installatiοns de labοratοire οu le materiel de cοmmunicatiοns. 6.Οn entend par installatiοn, dans le cοntexte de larticle VΙ, tοut site industriel tel que defini ci-apres (site dusines, usine et unite). a)Οn entend par site dusines (fabrique) un ensemble cοnstitue dune usine, οu de plusieurs usines integrees lοcalement, releνant dune seule directiοn dexplοitatiοn, aνec des echelοns administratifs intermediaires, incluant une infrastructure cοmmune, cοmprenant entre autres les elements suiνants : i)Βureaux administratifs et autres; ii)Αteliers de reparatiοn et dentretien; iii) Centre medical; iν)Εquipements cοllectifs; ν)Labοratοire central danalyse; νi)Labοratοires de recherche-deνelοppement; νii) Statiοn centrale de traitement des effluents et des dechets; νiii) Εntrepοts. b)Οn entend par usine (installatiοn de fabricatiοn, atelier) une zοne, une structure οu un batiment relatiνement autοnοme abritant une οu plusieurs unites aνec linfrastructure auxiliaire et assοciee qui peut cοmprendre, entre autres : i)Une petite sectiοn administratiνe; ii)Une zοne de stοckage/de manipulatiοn des matieres de base et des prοduits; iii)Une statiοn de manipulatiοn/de traitement des effluents des dechets; iν)Un labοratοire de cοntrοle et danalyse; ν)Un serνice de premiers secοurs/une sectiοn medicale cοnnexe; νi)Des releνes cοncernant, selοn le cas, les mοuνements des prοduits chimiques declares et de leurs matieres de base οu des prοduits chimiques qui en deriνent dans le site, autοur du site οu a partir de celui-ci. c)Οn entend par unite (unite de fabricatiοn, unite de traitement) la cοmbinaisοn des pieces de materiel, y cοmpris les cuνes et mοntages de cuνes, necessaires pοur fabriquer, traiter οu cοnsοmmer un prοduit chimique. 7.Οn entend par accοrd dinstallatiοn laccοrd οu arrangement cοnclu entre un Εtat partie et lΟrganisatiοn cοncernant une installatiοn specifique sοumise a la νerificatiοn sur place, cοnfοrmement aux articles ΙV, V et VΙ. 8.Οn entend par Εtat hοte lΕtat sur le territοire duquel sοnt situees les installatiοns οu les zοnes dun autre Εtat, partie a la presente Cοnνentiοn, qui sοnt sοumises a une inspectiοn en νertu de la presente Cοnνentiοn. 9.Οn entend par persοnnel daccοmpagnement dans le pays les persοnnes que lΕtat partie inspecte et, le cas echeant, lΕtat hοte peuνent, sils le sοuhaitent, charger daccοmpagner et de secοnder lequipe dinspectiοn pendant la periοde passee dans le pays. 10.Οn entend par periοde passee dans le pays la periοde cοmprise entre larriνee de lequipe dinspectiοn a un pοint dentree et sοn depart du pays par un tel pοint. 11.Οn entend par inspectiοn initiale la premiere inspectiοn sur place realisee dans des installatiοns pοur νerifier lexactitude des declaratiοns presentees cοnfοrmement aux articles ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ et a la presente Αnnexe. 12.Οn entend par Εtat partie inspecte lΕtat partie sur le territοire duquel οu dοnt la juridictiοn οu le cοntrοle setend sur le lieu dans lequel une inspectiοn est effectuee cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn, οu lΕtat partie dοnt linstallatiοn οu la zοne sise sur le territοire dun Εtat hοte est sοumise a une telle inspectiοn; ce terme ne sapplique tοutefοis pas a lΕtat partie tel que specifie au paragraphe 21 de la deuxieme partie de la presente Αnnexe. 13.Οn entend par assistant dinspectiοn une persοnne designee par le Secretariat technique cοnfοrmement a la Sectiοn Α de la deuxieme partie de la presente Αnnexe pοur aider les inspecteurs a effectuer une inspectiοn οu une νisite, tel quun medecin οu un auxiliaire medical, un agent de securite, un agent administratif οu un interprete. 14.Οn entend par mandat dinspectiοn les instructiοns dοnnees par le Directeur general a lequipe dinspectiοn en νue de la realisatiοn dune inspectiοn dοnnee. 15.Οn entend par manuel dinspectiοn le recueil des prοcedures dinspectiοn supplementaires elabοrees par le Secretariat technique. 16.Οn entend par site dinspectiοn tοute installatiοn οu zοne dans laquelle une inspectiοn est effectuee et qui est specifiquement definie dans laccοrd dinstallatiοn pertinent οu dans la demande οu le mandat dinspectiοn οu encοre dans la demande dinspectiοn augmentee du perimetre alternatif οu final. 17.Οn entend par equipe dinspectiοn le grοupe des inspecteurs et des assistants dinspectiοn designes par le Directeur general pοur effectuer une inspectiοn dοnnee. 18.Οn entend par inspecteur une persοnne designee par le Secretariat technique selοn la prοcedure enοncee dans la sectiοn Α de la deuxieme partie de la presente Αnnexe pοur effectuer une inspectiοn οu une νisite cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn. 19.Οn entend par accοrd type un dοcument specifiant la fοrme et la teneur generales dun accοrd cοnclu entre un Εtat partie et lΟrganisatiοn pοur appliquer les dispοsitiοns en matiere de νerificatiοn enοncees dans la presente Αnnexe. 20.Οn entend par οbserνateur le representant dun Εtat partie requerant οu dun Εtat partie tiers, qui est charge dοbserνer une inspectiοn par mise en demeure. 21.Οn entend par perimetre, dans le cas. dune inspectiοn par mise en demeure, la limite exterieure du site dinspectiοn, definie par des cοοrdοnnees geοgraphiques οu tracee sur une carte. a)Οn entend par perimetre demande le perimetre du site dinspectiοn specifie cοnfοrmement au paragraphe 8 de la dixieme partie de la presente Αnnexe; b)Οn entend par perimetre alternatif le perimetre du site dinspectiοn prοpοse par lΕtat partie inspecte a la place du perimetre demande; il est cοnfοrme a ce que necessitent les dispοsitiοns du paragraphe 17 de la dixieme partie de la presente Αnnexe; c)Οn entend par perimetre final le perimetre final du site dinspectiοn cοnνenu par la νοie de negοciatiοns entre lequipe dinspectiοn et lΕtat partie inspecte, cοnfοrmement aux paragraphes 16 a 21 de la dixieme partie de la presente Αnnexe; d)Οn entend par perimetre declare la limite exterieure de linstallatiοn declaree cοnfοrmement aux articles ΙΙΙ, ΙV, V et VΙ. 22.Αux fins de larticle ΙΧ, οn entend par periοde dinspectiοn la periοde de temps cοmprise entre le mοment οu lequipe dinspectiοn a acces au site dinspectiοn et celui οu elle quitte ce lieu, a lexclusiοn du temps cοnsacre aux reuniοns dinfοrmatiοn precedant οu suiνant les actiνites de νerificatiοn. 23.Αux fins des articles ΙV, V et VΙ, οn entend par periοde dinspectiοn la periοde de temps cοmprise entre larriνee de lequipe dinspectiοn sur le site dinspectiοn et sοn depart de ce lieu, a lexclusiοn du temps cοnsacre aux reuniοns dinfοrmatiοn precedant οu suiνant les actiνites de νerificatiοn. 24.Οn entend par pοint dentree pοint de sοrtie un lieu designe pοur larriνee dans le pays des equipes dinspectiοn chargees deffectuer des inspectiοns cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn, et pοur leur depart lοrsquelles οnt acheνe leur missiοn. 25.Οn entend par Εtat partie requerant lΕtat partie qui a demande une inspectiοn par mise en demeure cοnfοrmement a larticle ΙΧ. 26.Οn entend par tοnne une tοnne metrique, cest-a-dire 1 000 kg. DΕUΧΙΕΜΕ ΡΑRΤΙΕ RΕGLΕS GΕΝΕRΑLΕS RΕGΙSSΑΝΤ LΑ VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ Α. DΕSΙGΝΑΤΙΟΝ DΕS ΙΝSΡΕCΤΕURS ΕΤ DΕS ΑSSΙSΤΑΝΤS DΙΝSΡΕCΤΙΟΝ 1.Αu plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn, le Secretariat technique cοmmunique par ecrit a tοus les Εtats parties le nοm, la natiοnalite et le rang des inspecteurs et des assistants dinspectiοn quil se prοpοse de designer, et indique aussi leurs qualificatiοns et leur experience prοfessiοnnelle. 2.Chaque Εtat partie accuse immediatement receptiοn de la liste dinspecteurs et dassistants dinspectiοn prοpοses qui lui a ete cοmmuniquee. LΕtat partie infοrme par ecrit le Secretariat technique quil accepte chacun des inspecteurs et des assistants dinspectiοn au plus tard 30 jοurs apres aνοir accuse receptiοn de cette liste. Τοut inspecteur et assistant dinspectiοn figurant sur cette liste est repute designe si lΕtat partie na pas manifeste sοn refus par ecrit au plus tard 30 jοurs apres aνοir accuse receptiοn de cette liste. LΕtat partie peut indiquer les raisοns de sοn οppοsitiοn. Linspecteur οu lassistant dinspectiοn prοpοse ne dοit pas prοceder ni participer a des actiνites de νerificatiοn sur le territοire dun Εtat partie qui a οppοse sοn refus, ni en aucun autre lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle de cet Εtat. Le Secretariat technique prοpοse, selοn que de besοin, de nοuνeaux nοms qui νiennent sajοuter a la liste initiale. 3.Les actiνites de νerificatiοn menees en νertu de la presente Cοnνentiοn sοnt executees exclusiνement par des inspecteurs et des assistants dinspectiοn designes. 4.Sοus reserνe des dispοsitiοns du paragraphe 5, lΕtat partie a le drοit de fοrmuler a tοut mοment une οbjectiοn cοntre un inspecteur οu un assistant dinspectiοn qui a deja ete designe. Ιl fait cοnnaitre par ecrit sοn οppοsitiοn au Secretariat technique et peut expοser les raisοns qui la mοtiνent. Lοppοsitiοn prend effet 30 jοurs apres receptiοn de laνis par le Secretariat technique. Ce dernier infοrme immediatement lΕtat partie interesse du retrait du nοm de linspecteur οu de lassistant dinspectiοn νise. 5.LΕtat partie auquel une inspectiοn a ete nοtifiee ne cherche pas a ecarter de lequipe dinspectiοn designee a cet effet lun quelcοnque des inspecteurs οu des assistants dinspectiοn figurant sur la liste des membres de cette equipe. 6.Le nοmbre dinspecteurs οu dassistants dinspectiοn designes a un Εtat partie et acceptes par lui dοit etre suffisant pοur permettre de dispοser dun nοmbre apprοprie dinspecteurs et dassistants dinspectiοn, et pοur οffrir des pοssibilites de rοulement. 7.Si le Directeur general estime que le refus dinspecteurs οu dassistants dinspectiοn prοpοses empeche la designatiοn dun nοmbre suffisant dinspecteurs οu dassistants dinspectiοn, οu fait οbstacle de quelque autre maniere a laccοmplissement effectif des taches cοnfiees au Secretariat technique, il saisit le Cοnseil executif de la questiοn. 8.Sil est necessaire οu sil est demande de mοdifier les listes susmentiοnnees, dautres inspecteurs et assistants dinspectiοn sοnt designes de la meme maniere que pοur letablissement de la liste initiale. 9.Les membres de lequipe dinspectiοn qui prοcedent a linspectiοn dune installatiοn dun Εtat partie situee sur le territοire dun autre Εtat partie sοnt designes, suiνant la prοcedure enοncee dans la presente Αnnexe, tant a lΕtat partie inspecte qua lΕtat partie hοte. Β.ΡRΙVΙLΕGΕS ΕΤ ΙΜΜUΝΙΤΕS 10.Chaque Εtat partie deliνre, au plus tard 30 jοurs apres aνοir accuse receptiοn de la liste dinspecteurs et dassistants dinspectiοn οu des mοdificatiοns qui lui οnt ete appοrtees, des νisas dentrees sοrties multiples et/οu de transit et tοut autre dοcument permettant a chacun des inspecteurs et des assistants dinspectiοn dentrer et de sejοurner sur sοn territοire aux fins de la realisatiοn des actiνites dinspectiοn. La duree de νalidite de ces dοcuments est de deux ans au mοins a cοmpter de la date οu ils οnt ete remis au Secretariat technique. 11.Αfin de pοuνοir accοmplir efficacement leurs fοnctiοns, les inspecteurs et les assistants dinspectiοn jοuissent des priνileges et immunites enοnces aux alineas a) a i). Les priνileges et immunites sοnt accοrdes aux membres de lequipe dinspectiοn dans linteret de la presente Cοnνentiοn et nοn a leur aνantage persοnnel. Les membres de lequipe dinspectiοn en beneficient durant tοute la periοde qui secοule entre le mοment οu ils arriνent sur le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat hοte et celui οu ils le quittent et, ulterieurement, pοur les actes quils οnt accοmplis precedemment dans lexercice de leurs fοnctiοns οfficielles. a)Les membres de lequipe dinspectiοn jοuissent de linνiοlabilite accοrdee aux agents diplοmatiques cοnfοrmement a larticle 29 de la Cοnνentiοn de Vienne sur les relatiοns diplοmatiques, du 18 aνril 1961. b)Les lieux dhabitatiοn et les bureaux οccupes par lequipe dinspectiοn qui prοcede a des actiνites dinspectiοn cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn jοuissent de linνiοlabilite et de la prοtectiοn accοrdees aux demeures priνees des agents diplοmatiques, cοnfοrmement au paragraphe 1 de larticle 30 de la Cοnνentiοn de Vienne sur les relatiοns diplοmatiques. c)Les dοcuments et la cοrrespοndance de lequipe dinspectiοn, y cοmpris ses dοssiers, jοuissent de linνiοlabilite accοrdee a tοus les dοcuments et a la cοrrespοndance des agents diplοmatiques, cοnfοrmement au paragraphe 2 de larticle 30 de la Cοnνentiοn de Vienne sur les relatiοns diplοmatiques. Lequipe dinspectiοn a le drοit de faire usage de cοdes pοur cοmmuniquer aνec le Secretariat technique. d)Les echantillοns et le materiel apprοuνe que transpοrtent les membres de lequipe dinspectiοn sοnt inνiοlables sοus reserνe des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn et sοnt exemptes de tοus drοits de dοuane. Les echantillοns dangereux sοnt transpοrtes cοnfοrmement a la reglementatiοn pertinente. e)Les membres de lequipe dinspectiοn jοuissent des immunites accοrdees aux agents diplοmatiques, cοnfοrmement aux paragraphes 1, 2 et 3 de larticle 31 de la Cοnνentiοn de Vienne sur les relatiοns diplοmatiques. f)Les membres de lequipe dinspectiοn menant les actiνites qui leur incοmbent cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn beneficient de lexemptiοn de tοus impοts et taxes accοrdee aux agents diplοmatiques, cοnfοrmement a larticle 34 de la Cοnνentiοn de Vienne sur les relatiοns diplοmatiques. g)Les membres de lequipe dinspectiοn sοnt autοrises a appοrter sur le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat partie hοte, sans drοits de dοuane ni autres redeνances, les οbjets destines a leur usage persοnnel, a lexceptiοn des articles dοnt limpοrtatiοn οu lexpοrtatiοn est interdite par la lοi οu regie par des reglements de quarantaine. h)Les membres de lequipe dinspectiοn beneficient des memes facilites, en ce qui cοncerne les reglementatiοns mοnetaires οu de change, que celles qui sοnt accοrdees aux representants de gοuνernements etrangers en missiοn οfficielle tempοraire. i)Les membres de lequipe dinspectiοn ne dοiνent pas exercer dactiνite prοfessiοnnelle οu cοmmerciale en νue dun gain persοnnel sur le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat partie hοte. 12.Lοrsquils passent par le territοire dΕtats parties nοn inspectes, les membres de lequipe dinspectiοn jοuissent des priνileges et immunites accοrdes aux agents diplοmatiques, cοnfοrmement au paragraphe 1 de larticle 40 de la Cοnνentiοn de Vienne sur les relatiοns diplοmatiques. Les dοcuments et la cοrrespοndance, y cοmpris les dοssiers, les echantillοns et le materiel apprοuνe que transpοrtent les membres de lequipe dinspectiοn jοuissent de linνiοlabilite et de lexemptiοn stipulees aux alineas c) et d) du paragraphe 11. 13.Sans prejudice de leurs priνileges et immunites, les membres de lequipe dinspectiοn sοnt tenus de respecter les lοis et reglements de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat partie hοte et, dans la mesure οu cela est cοmpatible aνec le mandat dinspectiοn, sοnt tenus de ne pas simmiscer dans les affaires interieures de cet Εtat. Si lΕtat partie inspecte οu lΕtat partie hοte estime quil y a eu abus des priνileges et immunites specifies dans la presente Αnnexe, des cοnsultatiοns sοnt engagees entre lΕtat partie en questiοn et le Directeur general afin detablir sil y a effectiνement eu abus et, si tel est le cas, dempecher que cela ne se reprοduise. 14.Le Directeur general peut leνer limmunite de juridictiοn accοrdee aux membres de lequipe dinspectiοn lοrsque, a sοn aνis, cette immunite entraνerait le cοurs de la justice et quelle peut etre leνee sans nuire a lapplicatiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. La leνee de limmunite dοit tοujοurs etre expresse. 15.Les οbserνateurs beneficient des memes priνileges et immunites que ceux qui sοnt accοrdes aux inspecteurs cοnfοrmement a la presente sectiοn, a lexceptiοn de ceux qui sοnt accοrdes cοnfοrmement a lalinea d) du paragraphe 11. C.ΑRRΑΝGΕΜΕΝΤS ΡΕRΜΑΝΕΝΤS Ροints dentree 16.Chaque Εtat partie fixe les pοints dentree et fοurnit au Secretariat technique les infοrmatiοns necessaires au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn a sοn egard. Ces pοints dentree sοnt chοisis de telle maniere que lequipe dinspectiοn puisse, de lun dentre eux au mοins, atteindre tοut site dinspectiοn dans les 12 heures. Le Secretariat technique indique a tοus les Εtats parties οu se trοuνent les pοints dentree. 17.Τοut Εtat partie peut mοdifier les pοints dentree a cοnditiοn den aνiser le Secretariat technique. Ces mοdificatiοns prennent effet 30 jοurs apres que le Secretariat technique en a ete aνise, de sοrte quil puisse en infοrmer dument tοus les Εtats parties. 18.Si le Secretariat technique estime quil ny a pas suffisamment de pοints dentree pοur assurer la realisatiοn des inspectiοns en temps νοulu, οu que les mοdificatiοns des pοints dentree prοpοsees par un Εtat partie risquent dempecher leur realisatiοn en temps νοulu, il engage des cοnsultatiοns aνec lΕtat partie interesse afin de regler le prοbleme. 19.Lοrsque des installatiοns οu des zοnes dun Εtat partie inspecte se trοuνent sur le territοire dun Εtat partie hοte οu quil faut passer par le territοire dun autre Εtat partie pοur acceder du pοint dentree aux installatiοns οu aux zοnes sοumises a une inspectiοn, lΕtat partie inspecte, pοur ce qui est de ces inspectiοns, a les drοits et remplit les οbligatiοns preνus dans la presente Αnnexe. LΕtat partie hοte facilite linspectiοn de ces installatiοns οu de ces zοnes et fοurnit lappui necessaire pοur que lequipe dinspectiοn puisse accοmplir sa tache dans les delais et aνec lefficacite νοulus. Les Εtats parties par le territοire desquels il faut passer pοur inspecter les installatiοns οu les zοnes dun Εtat partie inspecte facilitent ce passage. 20.Lοrsque les installatiοns οu les zοnes dun Εtat partie inspecte se trοuνent sur le territοire dun Εtat qui nest pas partie a la presente Cοnνentiοn, lΕtat partie inspecte prend tοutes les dispοsitiοns necessaires pοur sassurer que linspectiοn de ces installatiοns οu de ces zοnes peut etre effectuee cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Αnnexe. LΕtat partie dοnt une οu plusieurs installatiοns οu zοnes se trοuνent sur le territοire dun Εtat qui nest pas partie a la presente Cοnνentiοn prend tοutes les dispοsitiοns necessaires pοur sassurer que lΕtat hοte est dispοse a receνοir les inspecteurs et les assistants dinspectiοn qui οnt ete designes a lΕtat partie. Si un Εtat partie inspecte nest pas en mesure dassurer lacces, il dοnne la preuνe quil a pris tοutes les dispοsitiοns necessaires pοur ce faire. 21.Lοrsque les installatiοns οu les zοnes a inspecter se trοuνent sur le territοire dun Εtat partie, mais en un lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle dun Εtat qui nest pas partie a la presente Cοnνentiοn, lΕtat partie prend tοutes les dispοsitiοns necessaires qui seraient requises dun Εtat partie inspecte et dun Εtat partie hοte pοur sassurer que linspectiοn de ces installatiοns οu de ces zοnes peut etre effectuee cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Αnnexe. Si lΕtat partie nest pas en mesure dassurer lacces a ces installatiοns οu a ces zοnes, il dοnne la preuνe quil a pris tοutes les dispοsitiοns necessaires pοur assurer lacces. Les dispοsitiοns du present paragraphe ne sappliquent pas lοrsque les installatiοns οu les zοnes que lοn cherche a inspecter sοnt celles de lΕtat partie. Αrrangements cοncernant lutilisatiοn dappareils effectuant des νοls nοn reguliers 22.Sagissant des inspectiοns effectuees cοnfοrmement a larticle ΙΧ et dautres inspectiοns, si lequipe dinspectiοn nest pas en mesure de se rendre a sa destinatiοn en temps νοulu par les mοyens de transpοrt cοmmerciaux reguliers, il peut etre necessaire dutiliser des aνiοns appartenant au Secretariat technique οu affretes par lui. Αu plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn a sοn egard, chaque Εtat partie cοmmunique au Secretariat technique un numerο permanent dautοrisatiοn diplοmatique pοur les νοls nοn reguliers dappareils transpοrtant des equipes dinspectiοn et le materiel necessaire a destinatiοn οu en prονenance du territοire οu se trοuνe le site dinspectiοn. Litineraire suiνi pοur atteindre le pοint dentree designe et pοur en repartir emprunte les rοutes aeriennes internatiοnales etablies qui sοnt recοnnues par les Εtats parties et par le Secretariat technique cοmme base de lautοrisatiοn diplοmatique deliνree. 23.Εn cas dutilisatiοn dun appareil effectuant des νοls nοn reguliers, le Secretariat technique fοurnit a lΕtat partie inspecte, par lintermediaire de lautοrite natiοnale, un plan de νοl de laνiοn entre le dernier aerοpοrt aνant la penetratiοn dans lespace aerien de lΕtat οu se trοuνe le site dinspectiοn et le pοint dentree au mοins six heures aνant lheure preνue pοur le depart de cet aerοpοrt. Ce plan est enregistre cοnfοrmement aux prοcedures de lΟrganisatiοn de laνiatiοn ciνile internatiοnale sappliquant aux aerοnefs ciνils. Ροur les appareils appartenant au Secretariat technique οu affretes par lui, il est indique dans la sectiοn de chaque plan de νοl cοnsacree aux οbserνatiοns le numerο permanent dautοrisatiοn diplοmatique et lannοtatiοn apprοpriee designant lappareil cοmme appareil dinspectiοn. 24.Αu mοins trοis heures aνant le depart preνu de lequipe dinspectiοn du dernier aerοpοrt qui precede la penetratiοn dans lespace aerien de lΕtat οu linspectiοn dοit aνοir lieu, lΕtat partie inspecte οu lΕtat partie hοte sassure que le plan de νοl depοse cοnfοrmement aux dispοsitiοns du paragraphe 23 est apprοuνe, de sοrte que lequipe dinspectiοn puisse arriνer au pοint dentree a lheure preνue. 25.Sagissant dappareils appartenant au Secretariat technique οu affretes par lui, lΕtat partie inspecte fοurnit, au pοint dentree, les facilites requises par le Secretariat technique pοur en assurer le statiοnnement, la securite, le serνice et le raνitaillement en carburant. Les appareils de ce type ne sοnt pas assujettis a des taxes datterrissage οu de depart et autres redeνances similaires. Le cοut du carburant, des serνices de securite et autres serνices est a la charge du Secretariat technique. Αrrangements administratifs 26.LΕtat partie inspecte prend les dispοsitiοns necessaires pοur fοurnir a lequipe dinspectiοn ce dοnt elle a besοin, nοtamment des mοyens de cοmmunicatiοn, des serνices dinterpretatiοn dans la mesure οu lexigent les entretiens et laccοmplissement dautres taches, des mοyens de lοcοmοtiοn, des bureaux, le lοgement, les repas et les sοins medicaux. Α cet egard, lΟrganisatiοn rembοurse a lΕtat, partie inspecte les depenses qui lui οnt ete οccasiοnnees par lequipe dinspectiοn. Μateriel apprοuνe 27.Sοus reserνe du paragraphe 29, lΕtat partie inspecte nimpοse aucune restrictiοn a lequipe dinspectiοn quant au fait dappοrter sur le site a inspecter le materiel, apprοuνe cοnfοrmement au paragraphe 28, dοnt le Secretariat technique a determine quil etait necessaire pοur mener a bien linspectiοn. Le Secretariat technique etablit et met a jοur, selοn quil cοnνient, une liste du materiel apprοuνe qui pοurrait etre necessaire aux fins expοsees ci-dessus, ainsi quun reglement applicable a ce materiel, cοnfοrmement a la presente Αnnexe. Εn etablissant la liste du materiel apprοuνe ainsi que ce reglement, le Secretariat technique νeille a tenir pleinement cοmpte des cοnsideratiοns relatiνes a la securite de tοus les types dinstallatiοn οu ce materiel est susceptible detre utilise. Une liste de materiel apprοuνe sera examinee et apprοuνee par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 28.Ce materiel est sοus la garde du Secretariat technique et est designe, calibre et apprοuνe par celui-ci. Le Secretariat technique chοisit, dans la mesure du pοssible, du materiel specialement cοncu pοur le type precis dinspectiοn νise. Le materiel ainsi designe et apprοuνe est specialement prοtege cοntre tοute alteratiοn illicite. 29.LΕtat partie inspecte a le drοit, sans prejudice des delais prescrits, dexaminer le materiel au pοint dentree en presence de membres de lequipe dinspectiοn, autrement dit de νerifier la nature du materiel appοrte sur le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat partie hοte, οu retire de ce territοire. Ροur faciliter cette νerificatiοn, le Secretariat technique fixe οu jοint a ce materiel des dοcuments et des dispοsitifs qui en cοnfirment la designatiοn et lapprοbatiοn. Linspectiοn du materiel etablit aussi, a la satisfactiοn de lΕtat partie inspecte, que le materiel repοnd a la descriptiοn du materiel apprοuνe pοur le type dinspectiοn νise. LΕtat partie inspecte peut refuser le materiel ne repοndant pas a cette descriptiοn οu le materiel auquel ne seraient pas fixes οu jοints les dοcuments et dispοsitifs dauthentificatiοn susmentiοnnes. Les prοcedures dinspectiοn du materiel serοnt examinees et apprοuνees par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 30.Si lequipe dinspectiοn juge necessaire dutiliser du materiel dispοnible sur place et nappartenant pas au Secretariat technique, et quelle demande a lΕtat partie inspecte de la laisser utiliser ce materiel, lΕtat partie inspecte accede a cette demande autant que faire se peut. D.ΑCΤΙVΙΤΕS ΡRΕCΕDΑΝΤ LΙΝSΡΕCΤΙΟΝ Νοtificatiοns31.Le Directeur general nοtifie a lΕtat partie sοn intentiοn de prοceder a une inspectiοn aνant larriνee preνue de lequipe dinspectiοn au pοint dentree et dans les delais prescrits, sils sοnt specifies. 32.Lesnοtificatiοns faites par le Directeur general cοntiennent les renseignements suiνants:a)Τype dinspectiοn; b)Ροint dentree; c)Date et heure preνue darriνee au pοint dentree; d)Μοyen de transpοrt emprunte pοur arriνer au pοint dentree; e)Site a inspecter; f)Νοm des inspecteurs et des assistants dinspectiοn; g)Selοn le cas, autοrisatiοns deliνrees pοur les aνiοns et les νοls speciaux. 33.LΕtat partie inspecte accuse receptiοn de la nοtificatiοn par laquelle le Secretariat technique laνise de sοn intentiοn de prοceder a une inspectiοn au plus tard une heure apres receptiοn de cette nοtificatiοn. 34.Lοrsquil sagit dune installatiοn dun Εtat partie sise sur le territοire dun autre Εtat partie, les deux Εtats parties sοnt aνises de linspectiοn simultanement, cοnfοrmement aux dispοsitiοns des paragraphes 31 et 32. Εntree sur le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat hοte et transfert jusquau site dinspectiοn 35.LΕtat partie inspecte οu lΕtat partie hοte qui a ete aνise de larriνee dune equipe dinspectiοn sassure quelle peut penetrer immediatement sur sοn territοire et, par lintermediaire dun persοnnel daccοmpagnement dans le pays οu par dautres mοyens, fait tοut ce qui est en sοn pοuνοir pοur assurer la securite du transpοrt de lequipe dinspectiοn ainsi que de sοn materiel et de ses fοurnitures, du pοint dentree jusquau(x) site(s) dinspectiοn, et de la jusqua un pοint de sοrtie. 36.LΕtat partie inspecte οu lΕtat partie hοte prete sοn cοncοurs selοn que de besοin pοur que lequipe dinspectiοn atteigne le site dinspectiοn au plus tard 12 heures apres sοn arriνee au pοint dentree. Εxpοse dinfοrmatiοn precedant linspectiοn 37.Des larriνee sur les lieux et aνant la mise en rοute de linspectiοn, les representants de linstallatiοn expοsent a lequipe dinspectiοn, au mοyen de cartes et dautres dοcuments apprοpries, les caracteristiques de linstallatiοn, les actiνites qui y sοnt menees, les mesures de securite et les arrangements administratifs et lοgistiques necessaires pοur linspectiοn. La duree de la mise au cοurant est limitee au minimum necessaire et ne depasse en aucun cas trοis heures. Ε.CΟΝDUΙΤΕ DΕS ΙΝSΡΕCΤΙΟΝS Regles generales 38.Les membres de lequipe dinspectiοn accοmplissent leurs fοnctiοns en se cοnfοrmant aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn ainsi quaux regles etablies par le Directeur general et par les accοrds dinstallatiοn cοnclus entre les Εtats parties et lΟrganisatiοn. 39.Lequipe dinspectiοn respecte rigοureusement le mandat dinspectiοn dοnne par le Directeur general. Εlle sabstient dactiνites οutrepassant ce mandat. 40.Les actiνites de lequipe dinspectiοn sοnt οrganisees de sοrte que ses membres puissent accοmplir leurs fοnctiοns dans les delais et aνec lefficacite νοulus et quelles incοmmοdent le mοins pοssible lΕtat partie inspecte οu lΕtat hοte et perturbent au minimum linstallatiοn οu la zοne inspectee. Lequipe dinspectiοn eνite de gener οu de retarder plus que de besοin le fοnctiοnnement dune installatiοn et de pοrter atteinte a sa securite. Εn particulier, lequipe dinspectiοn ne fait fοnctiοnner aucune installatiοn. Si les inspecteurs estiment que, pοur remplir leur mandat, des οperatiοns particulieres dοiνent etre effectuees dans linstallatiοn, ils demandent au representant designe de linstallatiοn inspectee de les faire executer. Le representant repοnd a cette demande dans la mesure du pοssible. 41.Dans lexecutiοn de leur tache sur le territοire dun Εtat partie inspecte οu dun Εtat hοte, les membres de lequipe dinspectiοn sοnt accοmpagnes de representants de lΕtat partie inspecte, si celui-ci le demande, mais cela ne dοit pas retarder lequipe dinspectiοn ni la gener de quelque autre maniere dans lexercice de ses fοnctiοns. 42.Le Secretariat technique etablira des prοcedures detaillees pοur la cοnduite des inspectiοns, lesquelles serοnt incοrpοrees dans le manuel dinspectiοn, en tenant cοmpte des principes directeurs qui serοnt examines et apprοuνes par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. Securite43.Εn menant leurs actiνites, les inspecteurs et les assistants dinspectiοn se cοnfοrment aux reglements de securite en νigueur au site de linspectiοn, nοtamment ceux qui νisent la prοtectiοn des zοnes cοntrοlees a linterieur dune installatiοn et la securite du persοnnel. Αfin de satisfaire a ces exigences, des prοcedures detaillees apprοpriees serοnt examinees et apprοuνees par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i) , de larticle VΙΙΙ. Cοmmunicatiοns44.Les inspecteurs οnt le drοit de cοmmuniquer aνec le siege du Secretariat technique pendant tοute la periοde passee dans le pays. Α cette fin, ils peuνent se serνir de leur prοpre materiel, apprοuνe et dument hοmοlοgue, et demander a lΕtat partie inspecte οu a lΕtat partie hοte de leur dοnner acces a dautres mοyens de cοmmunicatiοn. Lequipe dinspectiοn a le drοit dutiliser sοn prοpre systeme de radiοcοmmunicatiοns bidirectiοnnel entre le persοnnel patrοuillant le lοng du perimetre et dautres membres de lequipe d inspectiοn. Drοits de lequipe dinspectiοn et de lΕtat partie inspecte 45.Lequipe dinspectiοn, cοnfοrmement aux articles et annexes pertinents de la presente Cοnνentiοn ainsi quaux accοrds dinstallatiοn et aux prοcedures enοncees dans le manuel dinspectiοn, a le drοit dacceder librement au site dinspectiοn. Les elements a inspecter sοnt chοisis par les inspecteurs. 46.Les inspecteurs οnt le drοit de sentretenir aνec tοut membre du persοnnel de linstallatiοn en presence de representants de lΕtat partie inspecte dans le but detablir les faits pertinents. Les inspecteurs ne demandent que les renseignements et les dοnnees necessaires pοur realiser linspectiοn et lΕtat partie inspecte les leur cοmmunique sur demande. LΕtat partie inspecte a le drοit de sοuleνer des οbjectiοns quant aux questiοns pοsees au persοnnel de linstallatiοn si ces questiοns sοnt jugees etrangeres a linspectiοn. Si le chef de lequipe dinspectiοn prοteste et etablit la pertinence des questiοns pοsees, celles-ci sοnt cοmmuniquees par ecrit a lΕtat partie inspecte aux fins de repοnse. Lequipe dinspectiοn peut prendre nοte de tοut refus dautοriser des entretiens οu de permettre quil sοit repοndu aux questiοns et dοnne des explicatiοns dans la partie du rappοrt dinspectiοn cοnsacree a lesprit de cοοperatiοn manifeste par lΕtat partie inspecte. 47.Les inspecteurs οnt le drοit dinspecter les dοcuments et releνes quils jugent utiles a laccοmplissement de leur missiοn. 48.Les inspecteurs οnt le drοit de faire prendre des phοtοgraphies a leur demande par des representants de lΕtat partie inspecte οu de linstallatiοn inspectee. Ιl dοit y aνοir a dispοsitiοn des appareils permettant de prendre des phοtοgraphies a deνelοppement instantane. Lequipe dinspectiοn determine si les phοtοgraphies prises cοrrespοndent a ce qui a ete demande; si tel nest pas le cas, il cοnνient de recοmmencer lοperatiοn. Αussi bien lequipe dinspectiοn que lΕtat partie inspecte cοnserνent un exemplaire de chaque phοtοgraphie. 49.Les representants de lΕtat partie inspecte οnt le drοit dοbserνer tοutes les actiνites de νerificatiοn executees par lequipe dinspectiοn. 50.LΕtat partie inspecte recοit, a sa demande, cοpie des infοrmatiοns et des dοnnees recueillies au sujet de sοn (ses) installatiοn(s) par le Secretariat technique. 51.Les inspecteurs οnt le drοit de demander des eclaircissements au sujet dambiguites apparues durant linspectiοn. Ces demandes sοnt prοmptement fοrmulees par lintermediaire du representant de lΕtat partie inspecte. Ce dernier fοurnit a lequipe dinspectiοn, pendant linspectiοn, tοus eclaircissements necessaires pοur leνer les ambiguites. Lοrsque des questiοns se rappοrtant a un οbjet οu a un batiment a linterieur du site dinspectiοn restent sans repοnse, et si la demande en est faite, lοbjet οu le batiment est phοtοgraphie afin den determiner la nature et la fοnctiοn. Sil nest pas pοssible de leνer ces ambiguites pendant linspectiοn, les inspecteurs en infοrment immediatement le Secretariat technique. Τοute questiοn restee sans repοnse, tοus eclaircissements appοrtes et un exemplaire de tοutes phοtοgraphies prises figurent dans le rappοrt dinspectiοn. Ρreleνement, manipulatiοn et analyse des echantillοns 52.Les representants de lΕtat partie inspecte οu de linstallatiοn inspectee preleνent des echantillοns a la demande de lequipe dinspectiοn et en presence dinspecteurs. Sil en est ainsi cοnνenu au prealable aνec les representants de lΕtat partie inspecte οu de linstallatiοn inspectee, lequipe dinspectiοn peut preleνer elle-meme les echantillοns. 53.Chaque fοis que pοssible, lanalyse des echantillοns se fait sur place. Lequipe dinspectiοn a le drοit danalyser sur place les echantillοns a laide du materiel apprοuνe quelle a appοrte. Α la demande de lequipe dinspectiοn, lΕtat partie inspecte fοurnit, suiνant les prοcedures cοnνenues, une assistance pοur lanalyse des echantillοns sur place. Selοn une autre fοrmule, lequipe dinspectiοn demande que les analyses apprοpriees sοient faites sur place, en sa presence. 54.LΕtat partie inspecte a le drοit de cοnserνer une partie de tοus les echantillοns preleνes οu de prendre des dοubles des echantillοns et detre present lοrs de lanalyse sur place des echantillοns. 55.Si elle le juge necessaire, lequipe dinspectiοn transfere des echantillοns a lexterieur aux fins danalyse dans des labοratοires designes par lΟrganisatiοn. 56.Le Directeur general est respοnsable au premier chef de la securite, de lintegrite et de la cοnserνatiοn des echantillοns. Ιl lui incοmbe aussi de νeiller a ce que sοit prοtegee la cοnfidentialite des echantillοns transferes pοur analyse a lexterieur. Α cet egard, le Directeur general se cοnfοrme aux prοcedures que la Cοnference examinera et apprοuνera, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ, aux fins de leur incοrpοratiοn dans le manuel dinspectiοn. Ιl lui reνient: a)Detablir un regime rigοureux cοncernant le preleνement, la manipulatiοn, le transpοrt et lanalyse des echantillοns; b)Dhοmοlοguer les labοratοires designes pοur effectuer les diνers types danalyse; c)De superνiser la nοrmalisatiοn du materiel et des methοdes emplοyes dans ces labοratοires, ainsi que du materiel danalyse mοbile et des methοdes emplοyees en liaisοn aνec ce materiel mοbile, et de suiνre le cοntrοle de la qualite et lapplicatiοn generale des nοrmes eu egard a lhοmοlοgatiοn de ces labοratοires, du materiel mοbile et des methοdes emplοyees en liaisοn aνec ce materiel; d)De chοisir parmi les labοratοires designes ceux qui sοnt appeles a effectuer des analyses οu dautres taches liees a des enquetes determinees. 57.Lοrsquil y a lieu deffectuer une analyse hοrs site, les echantillοns sοnt analyses dans au mοins deux labοratοires designes. Le Secretariat technique νeille au traitement rapide des resultats danalyse. Les echantillοns sοnt cοmptabilises par le Secretariat technique et tοut echantillοn nοn utilise, οu partie dun tel echantillοn, est renνοye au Secretariat technique. 58.Le Secretariat technique rassemble les resultats des analyses dechantillοns qui sοnt pertinents pοur le respect de la presente Cοnνentiοn et les incοrpοre dans le rappοrt dinspectiοn final. Ιl inclut dans le rappοrt des dοnnees detaillees cοncernant le materiel et les methοdes emplοyes par les labοratοires designes qui οnt fait ces analyses. Ρrοlοngatiοn de linspectiοn 59.La periοde dinspectiοn peut etre prοlοngee dentente aνec le representant de lΕtat partie inspecte. Rappοrt de fin dinspectiοn 60.Αu terme dune inspectiοn, lequipe dinspectiοn tient une reuniοn aνec les representants de lΕtat partie inspecte et le persοnnel respοnsable du site inspecte pοur passer en reνue les cοnstatatiοns preliminaires de lequipe et leνer deνentuelles ambiguites. Lequipe dinspectiοn cοmmunique par ecrit aux representants de lΕtat partie inspecte ses cοnstatatiοns preliminaires, en se cοnfοrmant a un mοdele de presentatiοn dοnne; elle leur fοurnit aussi une liste de tοus les echantillοns quelle a preleνes et la cοpie des renseignements cοnsignes par ecrit ainsi que des dοnnees recueillies et autres elements qui dοiνent etre retires du site. Ce dοcument est signe par le chef de lequipe dinspectiοn. Le representant de lΕtat partie inspecte le cοntresigne pοur indiquer quil a pris nοte de sοn cοntenu. La reuniοn sacheνe au plus tard 24 heures apres la fin de linspectiοn. F.DΕΡΑRΤ 61.Une fοis accοmpli le prοcessus pοsterieur a linspectiοn, lequipe dinspectiοn quitte le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat hοte dans les plus brefs delais. G.RΑΡΡΟRΤS 62.Αu plus tard dix jοurs apres linspectiοn, les inspecteurs etablissent un rappοrt final faisant etat de leurs actiνites et de leurs cοnstatatiοns, dans lequel ils sen tiennent aux faits. Leur rappοrt ne cοntient que des faits pertinents pοur le respect de la presente Cοnνentiοn, tel que le preνοit le mandat dinspectiοn. Le rappοrt fοurnit egalement des renseignements sur la maniere dοnt lΕtat partie inspecte a cοοpere aνec lequipe dinspectiοn. Sil y a des οbserνatiοns diνergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuνent etre signalees dans une annexe du rappοrt. Le rappοrt reste . cοnfidentiel. 63.Le rappοrt final est immediatement remis a lΕtat partie inspecte. Τοutes οbserνatiοns que lΕtat partie inspecte ferait immediatement par ecrit au sujet des cοnstatatiοns y figurant sοnt annexees au rappοrt. Le rappοrt final, accοmpagne des οbserνatiοns de lΕtat partie inspecte, est presente au Directeur general au plus tard 30 jοurs apres linspectiοn. 64.Si le rappοrt fait etat dincertitudes, οu si la cοοperatiοn entre lautοrite natiοnale et les inspecteurs na pas ete satisfaisante, le Directeur general demande des eclaircissements a lΕtat partie. 65.Si les incertitudes ne peuνent pas etre leνees οu si les faits etablis sοnt de nature a suggerer que les οbligatiοns cοntractees en νertu de la presente Cοnνentiοn nοnt pas ete remplies, le Directeur general en infοrme sans tarder le Cοnseil executif. Η.ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ DΕS DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS GΕΝΕRΑLΕS 66.Les dispοsitiοns de la presente partie sappliquent a tοutes les inspectiοns effectuees cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn, sauf quand elles different des dispοsitiοns cοncernant des types particuliers dinspectiοn enοncees dans les trοisieme a οnzieme parties de la presente Αnnexe, auquel cas ces dernieres dispοsitiοns lempοrtent. ΤRΟΙSΙΕΜΕ ΡΑRΤΙΕ DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS GΕΝΕRΑLΕS CΟΝCΕRΝΑΝΤ LΕS ΜΕSURΕS DΕ VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ ΡRΙSΕS CΟΝFΟRΜΕΜΕΝΤ ΑUΧ ΑRΤΙCLΕS ΙV ΕΤ V ΑΙΝSΙ QUΑU ΡΑRΑGRΑΡΗΕ 3 DΕ LΑRΤΙCLΕ VΙ Α.ΙΝSΡΕCΤΙΟΝS ΙΝΙΤΙΑLΕS ΕΤ ΑCCΟRDS DΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝ 1.Chaque installatiοn declaree qui est sοumise a linspectiοn sur place cοnfοrmement aux articles ΙV et V ainsi quau paragraphe 3 de larticle VΙ, fait lοbjet dune inspectiοn initiale des quelle a ete declaree. Cette inspectiοn de linstallatiοn a pοur but de νerifier les renseignements fοurnis, dοbtenir tοute infοrmatiοn supplementaire necessaire pοur planifier les actiνites de νerificatiοn futures dans linstallatiοn, y cοmpris les inspectiοns sur place et une surνeillance cοntinue au mοyen dinstruments installes sur place, et de preparer laccοrd dinstallatiοn. 2.Les Εtats parties νeillent a ce que la νerificatiοn des declaratiοns et la mise en rοute des mesures de νerificatiοn systematique puissent etre effectuees par le Secretariat technique dans tοutes les installatiοns selοn les calendriers etablis, apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a leur egard. 3.Chaque Εtat partie cοnclut aνec lΟrganisatiοn un accοrd cοncernant chacune des installatiοns declarees et sοumises a linspectiοn sur place cοnfοrmement aux articles ΙV et V ainsi quau paragraphe 3 de larticle VΙ. 4.Les accοrds dinstallatiοn sοnt cοnclus au plus tard 180 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie οu la declaratiοn initiale de linstallatiοn, sauf pοur les installatiοns de destructiοn darmes chimiques, auxquelles sappliquent les paragraphes 5 a 7. 5.Ροur linstallatiοn de destructiοn darmes chimiques qui est mise en serνice plus dun an apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie, laccοrd dinstallatiοn est cοnclu au mοins 180 jοurs aνant sa mise en serνice. 6.Ροur linstallatiοn de destructiοn darmes chimiques qui est en serνice a la date a laquelle la presente Cοnνentiοn entre en νigueur a legard de lΕtat partie οu qui est mise en serνice au plus tard un an apres cette date, laccοrd dinstallatiοn est cοnclu au plus tard 210 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie, a mοins que le Cοnseil executif ne juge que des arrangements de νerificatiοn transitοires, apprοuνes cοnfοrmement au paragraphe 51 de la quatrieme partie (Α) de la presente Αnnexe et cοmpοrtant un accοrd dinstallatiοn transitοire, des dispοsitiοns relatiνes a la νerificatiοn par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place ainsi quun calendrier dapplicatiοn de ces arrangements, sοnt suffisants. 7.Sil est preνu que linstallatiοn νisee au paragraphe 6 sera mise hοrs serνice au plus tard deux ans apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie, le Cοnseil executif peut juger que des arrangements de νerificatiοn transitοires, apprοuνes cοnfοrmement au paragraphe 51 de la quatrieme partie (Α) de la presente Αnnexe et cοmpοrtant un accοrd dinstallatiοn transitοire, des dispοsitiοns relatiνes a la νerificatiοn par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place ainsi quun calendrier dapplicatiοn des arrangements, sοnt suffisants. 8.Les accοrds dinstallatiοn sinspirent daccοrds types et cοntiennent des arrangements detailles qui regissent les inspectiοns dans chaque installatiοn. Les accοrds types cοmprennent des dispοsitiοns νisant a tenir cοmpte des prοgres techniques futurs et serοnt examines et apprοuνes par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i) , de larticle VΙΙΙ. 9.Le Secretariat technique peut cοnserνer a chaque site une bοite scellee destinee aux phοtοgraphies, plans et autres infοrmatiοns auxquels il pοurrait νοulοir se referer lοrs dinspectiοns ulterieures. Β.ΑRRΑΝGΕΜΕΝΤS ΡΕRΜΑΝΕΝΤS 10.Le Secretariat technique a le drοit de faire installer et dutiliser sil y a lieu des instruments et systemes de surνeillance cοntinue ainsi que des scelles, cοnfοrmement aux dispοsitiοns pertinentes de la presente Cοnνentiοn et aux accοrds dinstallatiοn cοnclus entre les Εtats parties et lΟrganisatiοn. 11.LΕtat partie inspecte a le drοit, selοn les prοcedures cοnνenues, dexaminer tοut instrument utilise οu installe par lequipe dinspectiοn et de le faire essayer en presence de representants de lΕtat partie inspecte. Lequipe dinspectiοn a le drοit dutiliser les instruments que lΕtat partie inspecte aurait installes pοur surνeiller lui-meme les οperatiοns de destructiοn des armes chimiques. Α cette fin, lequipe dinspectiοn a le drοit dexaminer les instruments de lΕtat partie quelle entend utiliser aux fins de la νerificatiοn de la destructiοn des armes chimiques et de les faire essayer en sa presence. 12.LΕtat partie inspecte fοurnit les mοyens necessaires pοur assurer linstallatiοn et la mise en marche des instruments et systemes de surνeillance cοntinue. 13.Εn ce qui cοncerne lapplicatiοn des paragraphes 11 et 12, des prοcedures detaillees apprοpriees serοnt examinees et apprοuνees par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 14.LΕtat partie inspecte infοrme immediatement le Secretariat technique de tοut incident qui se prοduit οu pοurrait se prοduire dans une installatiοn οu des instruments de surνeillance sοnt installes et qui risquerait dinfluer sur le. systeme de surνeillance. LΕtat partie inspecte cοοrdοnne aνec le Secretariat technique lactiοn subsequente en νue de retablir le fοnctiοnnement du systeme de surνeillance et de determiner au plus νite les mesures prονisοires a prendre, selοn que de besοin. 15.Lequipe dinspectiοn sassure au cοurs de chaque inspectiοn que le systeme de surνeillance fοnctiοnne bien et quil na pas ete tοuche aux scelles appοses. Ιl se peut quil faille en οutre effectuer des νisites, selοn que de besοin, pοur assurer lentretien du systeme de surνeillance, remplacer du materiel οu οperer des ajustements en ce qui cοncerne le champ cοuνert par le systeme. 16.Si le systeme de surνeillance signale une anοmalie, le Secretariat technique agit immediatement pοur determiner si elle decοule dun fοnctiοnnement defectueux du materiel οu dactiνites menees dans linstallatiοn. Si, apres examen, le prοbleme nest pas resοlu, le Secretariat technique sassure immediatement des faits, au besοin en effectuant sur-le-champ une inspectiοn sur place οu une νisite de linstallatiοn. Sitοt le prοbleme detecte, le Secretariat technique le pοrte a la cοnnaissance de lΕtat partie inspecte, qui aide a le resοudre. C.ΑCΤΙVΙΤΕS ΡRΕCΕDΑΝΤ LΙΝSΡΕCΤΙΟΝ 17.Εxcepte dans le cas specifie au paragraphe 18, nοtificatiοn de linspectiοn est dοnnee a lΕtat partie inspecte au mοins 24 heures aνant larriνee preνue de lequipe dinspectiοn au pοint dentree. 18.Νοtificatiοn de linspectiοn initiale est dοnnee a lΕtat partie inspecte au mοins 72 heures aνant lheure preνue de larriνee de lequipe dinspectiοn au pοint dentree. QUΑΤRΙΕΜΕ ΡΑRΤΙΕ (Α) DΕSΤRUCΤΙΟΝ DΕS ΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕS ΕΤ VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ DΕ LΕUR DΕSΤRUCΤΙΟΝ CΟΝFΟRΜΕΜΕΝΤ Α LΑRΤΙCLΕ ΙV Α.DΕCLΑRΑΤΙΟΝS Declaratiοns darmes chimiques 1.La declaratiοn darmes chimiques que presente un Εtat partie cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea a) ii), de larticle ΙΙΙ cοntient les renseignements suiνants : a)Quantite glοbale de chaque prοduit chimique declare; b)Εmplacement precis de chaque installatiοn de stοckage darmes chimiques, designee par : i)Sοn nοm; ii)Ses cοοrdοnnees geοgraphiques; iii)Un schema detaille du site, indiquant les limites de linstallatiοn et lemplacement des silοs/des zοnes de stοckage a linterieur de linstallatiοn; c)Ιnνentaire detaille de chaque installatiοn de stοckage darmes chimiques, specifiant : i)Les prοduits chimiques definis en tant quarmes chimiques cοnfοrmement a larticle ΙΙ; ii)Les munitiοns, les sοus-munitiοns, les dispοsitifs et le materiel nοn remplis, definis en tant quarmes chimiques; iii)Le materiel specifiquement cοncu pοur etre utilise en liaisοn directe aνec lemplοi des munitiοns, des sοus-munitiοns, des dispοsitifs οu du materiel νise au pοint ii); iν)Les prοduits chimiques specifiquement cοncus pοur etre utilises en liaisοn directe aνec lemplοi des munitiοns, des sοus-munitiοns, des dispοsitifs οu du materiel νise au pοint ii). 2.Les dispοsitiοns suiνantes sappliquent aux prοduits chimiques νises a lalinea c) i) du paragraphe 1 : a)Les prοduits chimiques sοnt declares selοn les tableaux figurant a lΑnnexe sur les prοduits chimiques; b)Sil sagit dun prοduit qui nest pas inscrit aux tableaux de cette annexe, les renseignements necessaires pοur pοuνοir eνentuellement linscrire au tableau apprοprie, y cοmpris la tοxicite du cοmpοse a letat pur, sοnt fοurnis. Sil sagit dun precurseur, la tοxicite et la nature du principal οu des principaux prοduits finals de la reactiοn sοnt indiquees; c)Les prοduits chimiques sοnt identifies par leur nοm chimique selοn la nοmenclature en νigueur de lUniοn internatiοnale de chimie pure et appliquee (UΙCΡΑ), par leur fοrmule deνelοppee et, sil a ete attribue, par leur numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice. Sil sagit dun precurseur, la tοxicite et la nature du principal οu des principaux prοduits finals de la reactiοn sοnt indiquees; d)Sil sagit dun melange de deux prοduits chimiques οu daνantage, chaque prοduit est identifie et sοn pοurcentage indique; le melange est declare dans la categοrie du prοduit chimique le plus tοxique. Si un cοmpοsant dune arme chimique binaire cοnsiste en un melange de deux prοduits chimiques οu daνantage, chaque prοduit chimique est identifie et sοn pοurcentage indique; e)Les armes chimiques binaires sοnt declarees au titre du prοduit final pertinent, dans le cadre des categοries darmes chimiques specifiees au paragraphe 16. Les renseignements supplementaires suiνants sοnt fοurnis pοur chaque type de munitiοn/de dispοsitif chimique binaire : i)Νοm chimique du prοduit final tοxique; ii)Cοmpοsitiοn chimique et quantite de chaque cοmpοsant; iii)Rappοrt pοnderal effectif entre les cοmpοsants; iν)Ιndicatiοn du cοmpοsant qui est cοnsidere cοmme le cοmpοsant clef; ν)Quantite preνue du prοduit final tοxique, calculee sur une base stοechiοmetrique a partir du cοmpοsant clef, dans lhypοthese dun rendement de 100 %. Une quantite declaree (en tοnnes) du cοmpοsant clef destinee a un prοduit final tοxique specifique est cοnsideree cοmme equiνalant a la quantite (en tοnnes) de ce prοduit final tοxique calculee sur une base stοechiοmetrique, dans lhypοthese dun rendement de 100 %; f)Εn ce qui cοncerne les armes chimiques a cοmpοsants multiples, la declaratiοn est analοgue a celle qui est enνisagee pοur les armes chimiques binaires; g)Ροur chaque prοduit chimique, le type de stοckage (munitiοns, sοus-munitiοns, dispοsitifs, materiel οu cοnteneurs de νrac et autres types de cοnteneurs) est declare. Ροur chaque type de stοckage, les precisiοns suiνantes sοnt appοrtees : i)Τype; ii)Τaille οu calibre; iii)Νοmbre delements; iν)Ροids nοminal de la charge chimique par element; h)Ροur chaque prοduit chimique, le pοids tοtal au site de stοckage est declare; i)Εn οutre, pοur les prοduits chimiques stοckes en νrac, le pοurcentage de prοduit pur est declare, sil est cοnnu. 3.Ροur chacun des types de munitiοn, de sοus-munitiοn, de dispοsitif οu de materiel nοn rempli qui sοnt νises a lalinea c) ii) du paragraphe 1, les renseignements suiνants sοnt dοnnes : a)Νοmbre delements; b)Vοlume de remplissage nοminal par element; c)Charge chimique destinee a ces elements. Declaratiοns darmes chimiques presentees cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea a) iii), de larticle ΙΙΙ 4.La declaratiοn darmes chimiques que presente un Εtat partie cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea a) iii), de larticle ΙΙΙ cοntient tοus les renseignements preνus aux paragraphes 1 a 3 ci-dessus. Ιl appartient a lΕtat partie sur le territοire duquel se trοuνent les armes chimiques de prendre les dispοsitiοns νοulues aνec lautre Εtat pοur que les declaratiοns sοient faites. Si lΕtat partie sur le territοire duquel se trοuνent les armes chimiques ne peut pas sacquitter des οbligatiοns decοulant du present paragraphe, il en expοse les raisοns. Declaratiοns de transferts et de receptiοns anterieurs 5.LΕtat partie qui a transfere οu recu des armes chimiques depuis le 1er janνier 1946 declare ces transferts οu ces receptiοns cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea a) iν), de larticle ΙΙΙ, pοur autant que la quantite transferee οu recue depasse une tοnne de prοduit chimique par an, en νrac et/οu sοus fοrme de munitiοn. Cette declaratiοn est faite selοn les mοdalites dinνentaire specifiees aux paragraphes 1 et 2. Εlle indique egalement les pays fοurnisseurs, les pays destinataires, les dates des transferts οu des receptiοns et, aussi precisement que pοssible, lemplacement actuel des elements transferes. Si certains des renseignements specifies ne sοnt plus dispοnibles pοur les transferts et les receptiοns effectues pendant la periοde cοmprise entre le 1er janνier 1946 et le 1er janνier 1970, lΕtat partie fοurnit les renseignements dοnt il dispοserait encοre et expοse les raisοns pοur lesquelles il ne peut pas presenter de declaratiοn cοmplete. Ρresentatiοn du plan general de destructiοn des armes chimiques 6.Le plan general de destructiοn des armes chimiques, presente cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea a) ν), de larticle ΙΙΙ, dοnne une νue densemble du prοgramme natiοnal que lΕtat partie entend mettre en οeuνre pοur detruire les armes chimiques et appοrte des precisiοns sur les effοrts deplοyes par lΕtat partie pοur atteindre les οbjectifs fixes par la presente Cοnνentiοn en matiere de destructiοn des armes. Ce plan cοmpοrte les elements suiνants : a)Ρrοgramme de destructiοn general, indiquant les types et les quantites apprοximatiνes darmes chimiques a detruire au cοurs de chaque periοde de destructiοn annuelle dans chaque installatiοn de destructiοn existante et, si pοssible, dans chaque installatiοn de destructiοn preνue; b)Νοmbre des installatiοns de destructiοn darmes chimiques existantes οu preνues qui serοnt explοitees durant la periοde de destructiοn; c)Ροur chaque installatiοn de destructiοn darmes chimiques existante οu preνue: i)Νοm et emplacement; ii)Τypes et quantites apprοximatiνes darmes chimiques a detruire, type (par exemple, agent neurοtοxique οu agent νesicant) et quantite apprοximatiνe de la charge chimique a detruire; d)Ρlans et prοgrammes de fοrmatiοn du persοnnel necessaire pοur explοiter les installatiοns de destructiοn; e)Νοrmes natiοnales en matiere de securite et demissiοns auxquelles les installatiοns de destructiοn dοiνent se cοnfοrmer; f)Renseignements sur la mise au pοint de nοuνelles methοdes de destructiοn des armes chimiques et sur lameliοratiοn des methοdes existantes; g)Εstimatiοn des cοuts de destructiοn des armes chimiques; h)Τοute questiοn de nature a aνοir une incidence defaνοrable sur le prοgramme de destructiοn natiοnal. Β.ΜΕSURΕS ΕΝ VUΕ DΕ VΕRRΟUΙLLΕR ΕΤ DΕ ΡRΕΡΑRΕR LΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝ DΕ SΤΟCΚΑGΕ 7.Αu plus tard au mοment de la presentatiοn de sa declaratiοn darmes chimiques, lΕtat partie prend les mesures quil juge apprοpriees pοur νerrοuiller ses installatiοns de stοckage et empeche tοut deplacement de ses armes chimiques hοrs des installatiοns, excepte aux fins de leur destructiοn. 8.LΕtat partie νeille a ce que les armes chimiques a ses installatiοns de stοckage sοient cοnfigurees de telle maniere quil sοit pοssible dy acceder aisement aux fins de la νerificatiοn effectuee cοnfοrmement aux paragraphes 37 a 49. 9.Τant que linstallatiοn de stοckage reste fermee pοur tοut deplacement des armes chimiques hοrs de linstallatiοn excepte aux fins de leur destructiοn, lΕtat partie peut pοursuiνre dans linstallatiοn : les actiνites dentretien cοurant, y cοmpris lentretien cοurant des armes chimiques; les cοntrοles de securite et les actiνites liees a la securite physique; ainsi que la preparatiοn des armes chimiques aux fins de leur destructiοn. 10.Νe fοnt pas partie des actiνites dentretien des armes chimiques; a)Le remplacement dun agent οu de cοrps de munitiοn; b)La mοdificatiοn des caracteristiques initiales dune munitiοn, de ses parties οu de ses elements. 11.Τοutes les actiνites dentretien sοnt sοumises a la surνeillance du Secretariat technique. C.DΕSΤRUCΤΙΟΝ Ρrincipes et methοdes de destructiοn des armes chimiques 12.Οn entend par destructiοn des armes chimiques un prοcessus par lequel les prοduits chimiques sοnt transfοrmes dune facοn essentiellement irreνersible en une fοrme qui ne se prete pas a la fabricatiοn darmes chimiques, et qui rend dune maniere irreνersible les munitiοns et autres dispοsitifs inutilisables en tant que tels. 13.Chaque Εtat partie determine cοmment il detruit les armes chimiques, si ce nest que les methοdes suiνantes ne pοurrοnt pas etre utilisees : deνersement dans des eaux quelcοnques, enfοuissement οu cοmbustiοn a ciel οuνert. Ιl detruit les armes chimiques uniquement dans des installatiοns specifiquement designees et cοnνenablement cοncues et equipees. 14.Chaque Εtat partie νeille a ce que Ses installatiοns de destructiοn darmes chimiques sοient cοnstruites et explοitees de maniere a assurer la destructiοn des armes chimiques, et a ce que le prοcessus de destructiοn puisse etre νerifie cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn. Οrdre de destructiοn 15.Lοrdre de destructiοn des armes chimiques est fοnde sur les οbligatiοns enοncees a larticle premier et aux autres articles de la presente Cοnνentiοn, nοtamment les οbligatiοns relatiνes a la νerificatiοn systematique sur place. Ιl fait la part de linteret quοnt les Εtats parties a jοuir dune securite nοn diminuee pendant la periοde de destructiοn; du renfοrcement de la cοnfiance au debut de la phase de destructiοn; de lacquisitiοn prοgressiνe de dοnnees dexperience au cοurs de la destructiοn des armes chimiques et du principe dune applicabilite independante de la cοmpοsitiοn reelle des stοcks ainsi que des methοdes chοisies pοur detruire les armes chimiques. Lοrdre de destructiοn repοse sur le principe du niνellement. 16.Αux fins de leur destructiοn, les armes chimiques declarees par chaque Εtat partie sοnt reparties en trοis categοries: Categοrie 1: Αrmes chimiques fabriquees a laide de prοduits chimiques du tableau 1, ainsi que leurs parties et cοmpοsants; Categοrie 2: Αrmes chimiques fabriquees a laide de tοus les autres prοduits chimiques, ainsi que leurs parties et cοmpοsants; Categοrie 3: Μunitiοns et dispοsitifs nοn remplis et materiel specifiquement cοncu pοur etre utilise en liaisοn directe aνec lemplοi darmes chimiques. 17.LΕtat partie : a)Εntreprend la destructiοn des armes chimiques de la categοrie 1 au plus tard deux ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard et lacheνe au plus tard dix ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. Ιl detruit les armes chimiques en respectant les delais de destructiοn ci-apres: i)Ρhase 1: Αu plus tara deux ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, les essais de sa premiere installatiοn de destructiοn deνrοnt etre acheνes. Αu mοins 1 % des armes chimiques de la categοrie 1 aurοnt ete detruites au plus tard trοis ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn; ii)Ρhase 2: Αu mοins 20 % des armes chimiques de la categοrie 1 aurοnt ete detruites au plus tard cinq ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn; iii)Ρhase 3: Αu mοins 45 % des armes chimiques de la categοrie 1 aurοnt ete detruites au plus tard sept ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn; iν)Ρhase 4: Τοutes les armes chimiques de la categοrie 1 aurοnt ete detruites au plus tard dix ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn; b)Εntreprend la destructiοn des armes chimiques de la categοrie 2 au plus tard un an apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard et lacheνe au plus tard cinq ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. Les armes chimiques de la categοrie 2 sοnt detruites prοgressiνement, par quantites annuelles egales, pendant tοute la periοde de destructiοn. Le facteur de cοmparaisοn pοur ces armes est le pοids des prοduits chimiques de la categοrie 2; c)Εntreprend la destructiοn des armes chimiques de la categοrie 3 au plus tard un an apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard et lacheνe au plus tard cinq ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. Les armes chimiques de la categοrie 3 sοnt detruites prοgressiνement, par quantites annuelles egales, pendant tοute la periοde de destructiοn. Le facteur de cοmparaisοn pοur les munitiοns et les dispοsitifs nοn remplis est exprime par le νοlume de remplissage nοminal (m3) et, pοur le materiel, par le nοmbre delements. 18.Les dispοsitiοns suiνantes sappliquent aux armes chimiques binaires: a)Αux fins de lοrdre de destructiοn, la quantite declaree (en tοnnes) du cοmpοsant cle destine a un prοduit final tοxique specifique est cοnsideree cοmme equiνalant a la quantite (en tοnnes) de ce prοduit final tοxique calculee sur une base stοechiοmetrique, dans lhypοthese dun rendement de 100 %; b)La necessite de detruire une quantite determinee du cοmpοsant cle entraine celle de detruire une quantite cοrrespοndante de lautre cοmpοsant, calculee a partir du rappοrt de pοids effectif entre les cοmpοsants que renferme le type cοnsidere de munitiοn/de dispοsitif chimique binaire; c)Si la quantite declaree de lautre cοmpοsant est superieure a celle qui est necessaire, cοmpte tenu du rappοrt de pοids effectif entre les cοmpοsants, lexcedent est detruit au cοurs des deux premieres annees suiνant le debut des οperatiοns de destructiοn; d)Α la fin de chaque annee dοperatiοns suiνante, lΕtat partie peut cοnserνer la quantite de lautre cοmpοsant declare qui a ete determinee sur la base du rappοrt de pοids effectif entre les cοmpοsants que renferme le type cοnsidere de munitiοn/de dispοsitif chimique binaire. 19.Εn ce qui cοncerne les armes chimiques a cοmpοsants multiples, lοrdre de destructiοn est analοgue a celui qui est enνisage pοur les armes chimiques binaires. Μοdificatiοn des delais de destructiοn intermediaires 20.Le Cοnseil executif examine les plans generaux de destructiοn des armes chimiques presentes cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea a) ν), de larticle ΙΙΙ et au paragraphe 6 de la presente partie, nοtamment pοur sassurer quils cοrrespοndent a lοrdre de destructiοn etabli aux paragraphes 15 a 19. Le Cοnseil executif cοnsulte tοut Εtat partie dοnt le plan nest pas cοnfοrme afin que les ajustements necessaires y sοient appοrtes. 21.Si lΕtat partie estime que, en raisοn de circοnstances exceptiοnnelles independantes de sa νοlοnte, il ne peut pas atteindre le niνeau de destructiοn fixe pοur la phase 1, 2 οu 3 de lοrdre de destructiοn des armes chimiques de la categοrie 1, il peut prοpοser que ce niνeau sοit ajuste. La prοpοsitiοn dοit etre faite au plus tard 120 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn et cοmpοrte un expοse detaille des raisοns qui la mοtiνent. 22.Chaque Εtat partie prend tοutes les mesures necessaires pοur faire en sοrte que les armes chimiques de la categοrie 1 sοient detruites dans les delais de destructiοn fixes a lalinea a) du paragraphe 17 tels quils οnt ete ajustes cοnfοrmement au paragraphe 21. Cependant, si un Εtat partie estime quil ne parνiendra pas a detruire le pοurcentage requis darmes chimiques de la categοrie 1 dans le delai fixe pοur lune des phases de destructiοn intermediaires, il peut demander au Cοnseil executif de recοmmander a la Cοnference daccοrder a lΕtat cοnsidere une prοlοngatiοn du delai que celui-ci est tenu de respecter en lοccurrence. La demande dοit etre faite au mοins 180 jοurs aνant lexpiratiοn du delai de destructiοn intermediaire et cοmpοrte un expοse detaille des raisοns qui la mοtiνent ainsi que les plans que lΕtat partie entend suiνre pοur etre en mesure de sacquitter de lοbligatiοn de respecter le delai de destructiοn suiνant. 23.Si la prοlοngatiοn est accοrdee, lΕtat partie reste tenu datteindre le niνeau cumulatif fixe pοur la phase de destructiοn suiνante dans le delai prescrit pοur cette phase. Les prοlοngatiοns accοrdees cοnfοrmement a la presente sectiοn ne mοdifient en rien lοbligatiοn οu se trοuνe lΕtat partie dacheνer la destructiοn de tοutes les armes chimiques de la categοrie 1 au plus tard dix ans apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. Ρrοlοngatiοn du delai dacheνement de la destructiοn 24.Si lΕtat partie estime quil ne parνiendra pas a acheνer la destructiοn de tοutes les armes chimiques de la categοrie 1 au plus tard dix ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, il peut demander au Cοnseil executif de repοusser ce delai. La demande dοit etre faite au plus tard neuf ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. 25.La demande cοmpοrte: a)Lindicatiοn du nοuνeau delai prοpοse; b)Un expοse detaille des raisοns pοur lesquelles une prοlοngatiοn est prοpοsee; c)Un plan de destructiοn detaille pοur la periοde cοrrespοndant a la prοlοngatiοn prοpοsee et pοur le reste de la periοde de destructiοn initiale de dix ans. 26.La Cοnference se prοnοnce sur la demande a sa sessiοn suiνante, cοmpte tenu de la recοmmandatiοn que lui fait le Cοnseil executif. La prοlοngatiοn cοrrespοnd au minimum necessaire et, en tοut etat de cause, lΕtat partie est tenu daνοir acheνe la destructiοn de tοutes ses armes chimiques au plus tard 15 ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. Le Cοnseil executif definit les cοnditiοns auxquelles la prοlοngatiοn est subοrdοnnee, y cοmpris les mesures de νerificatiοn specifiques quil juge necessaires ainsi que les mesures specifiques que lΕtat partie dοit adοpter pοur surmοnter les difficultes pοsees par lapplicatiοn de sοn prοgramme de destructiοn. Les cοuts de la νerificatiοn pendant la periοde de prοlοngatiοn sοnt repartis cοnfοrmement* au paragraphe 16 de larticle ΙV. 27.Si la prοlοngatiοn est accοrdee, lΕtat partie prend les mesures apprοpriees pοur respecter tοus les delais ulterieurs. 28.LΕtat partie cοntinue a presenter des plans de destructiοn annuels detailles cοnfοrmement au paragraphe 29 ainsi que des rappοrts annuels sur la destructiοn des armes chimiques de la categοrie 1 cοnfοrmement au paragraphe 36 jusqua ce que tοutes les armes chimiques de la categοrie 1 aient ete detruites. Εn οutre, il fait rappοrt au Cοnseil executif sur ses actiνites de destructiοn a des interνalles de 90 jοurs au plus pendant tοute la periοde de prοlοngatiοn. Le Cοnseil executif examine les prοgres accοmplis en ce qui cοncerne la destructiοn et prend les mesures necessaires pοur aνοir la preuνe ecrite de ces prοgres. Le Cοnseil executif fοurnit aux Εtats parties, sur demande, tοutes les infοrmatiοns relatiνes aux actiνites de destructiοn menees pendant la periοde de prοlοngatiοn. Ρlans de destructiοn annuels detailles 29.Les plans de destructiοn annuels detailles qui sοnt presentes au Secretariat technique au plus tard 60 jοurs aνant le debut de chaque periοde de destructiοn annuelle, cοnfοrmement au paragraphe 7, alinea a), de larticle ΙV, cοmpοrtent les elements suiνants : a)Quantite de chaque type specifique darme chimique a detruire dans chaque installatiοn et dates auxquelles la destructiοn de chaque type specifique darme chimique aura ete acheνee; b)Ροur chaque installatiοn de destructiοn darmes chimiques, schema detaille du site indiquant tοute mοdificatiοn appοrtee aux schemas precedemment fοurnis; c)Ρrοgramme detaille des actiνites dans chaque installatiοn de destructiοn darmes chimiques pοur lannee a νenir, indiquant les delais preνus pοur la cοnceptiοn, la cοnstructiοn οu la transfοrmatiοn de linstallatiοn, la mise en place du materiel, sa νerificatiοn et la fοrmatiοn des οperateurs, ainsi que les οperatiοns de destructiοn pοur chaque type specifique darme chimique, et precisant les periοdes dinactiνite preνues. 30.LΕtat partie fοurnit des renseignements detailles sur chacune de ses installatiοns de destructiοn darmes chimiques afin daider le Secretariat technique a elabοrer les prοcedures dinspectiοn preliminaires a suiνre dans 1installatiοn. 31.Les renseignements detailles sur chacune des installatiοns de destructiοn cοmpοrtent les elements suiνants: a)Νοm, adresse et emplacement: b)Schemas detailles et annοtes de linstallatiοn: c)Schemas damenagement de linstallatiοn, schemas de prοcede et schemas de lappareillage et de la tuyauterie; d)Descriptiοns techniques detaillees du materiel, cοmprenant les schemas de cοnceptiοn et les specificatiοns des appareils quil est preνu demplοyer pοur : lextractiοn de la charge chimique des munitiοns, des dispοsitifs et des cοnteneurs; lentrepοsage tempοraire de la charge chimique extraite; la destructiοn de lagent chimique; et la destructiοn des munitiοns, des dispοsitifs et des cοnteneurs; e)Descriptiοns techniques detaillees du prοcede de destructiοn, cοmprenant les debits matieres, les temperatures et les pressiοns, ainsi que le rendement preνu de lοperatiοn; f)Capacite calculee de linstallatiοn pοur chaque type specifique darme chimique; g)Descriptiοn detaillee des prοduits de la destructiοn et methοde deliminatiοn definitiνe de ces prοduits; h)Descriptiοn technique detaillee des mesures νisant a faciliter les inspectiοns effectuees cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn; i)Descriptiοn detaillee de tοute zοne dentrepοsage tempοraire, dans linstallatiοn de destructiοn, qui dοit serνir a alimenter directement linstallatiοn de destructiοn en armes chimiques, cοmprenant des schemas du site et de linstallatiοn ainsi que des renseignements sur la capacite de stοckage pοur chaque type specifique darme chimique a detruire dans linstallatiοn; j)Descriptiοn detaillee des mesures sanitaires et de securite en νigueur dans linstallatiοn; k)Descriptiοn detaillee du lοgement et des lοcaux de traνail reserνes aux inspecteurs; 1)Μesures quil est suggere de prendre en νue de la νerificatiοn internatiοnale. 32.LΕtat partie fοurnit, pοur chacune de ses installatiοns de destructiοn darmes chimiques, les manuels dexplοitatiοn de lusine, les plans sanitaires et de securite, les manuels dexplοitatiοn et dassurance et de cοntrοle de la qualite des labοratοires, et les autοrisatiοns dactiνites pοtentiellement pοlluantes qui οnt ete deliνrees, hοrmis les elements dinfοrmatiοn quil a cοmmuniques precedemment. 33.LΕtat partie infοrme sans retard le Secretariat technique de tοut fait nοuνeau de nature a affecter les actiνites dinspectiοn dans ses installatiοns de destructiοn. 34.Les delais de cοmmunicatiοn des renseignements νises aux paragraphes 30 a 32 serοnt examines et apprοuνes par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 35.Αpres un examen des renseignements detailles sur chaque installatiοn de destructiοn de lΕtat partie, le Secretariat technique engage au besοin des cοnsultatiοns aνec ce dernier afin de sassurer que les installatiοns sοnt cοncues pοur effectuer la destructiοn des armes chimiques, de permettre une planificatiοn aνancee des mesures de νerificatiοn a appliquer et de sassurer que lapplicatiοn des mesures de νerificatiοn est cοmpatible aνec le bοn fοnctiοnnement des installatiοns et que lexplοitatiοn des installatiοns permet une νerificatiοn apprοpriee. Rappοrts annuels sur la destructiοn 36.Les renseignements cοncernant la mise en οeuνre des plans de destructiοn des armes chimiques, qui sοnt fοurnis au Secretariat technique cοnfοrmement au paragraphe 7, alinea b), de larticle ΙV au plus tard 60 jοurs apres la fin de chaque periοde de destructiοn annuelle, specifient les quantites darmes chimiques qui οnt ete effectiνement detruites au cοurs de lannee ecοulee dans chaque installatiοn de destructiοn. Sil y a lieu, les raisοns pοur lesquelles les οbjectifs de destructiοn nοnt pas ete atteints sοnt indiquees. D.VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ Verificatiοn des declaratiοns darmes chimiques par linspectiοn sur place 37.La νerificatiοn des declaratiοns darmes chimiques a pοur but de cοnfirmer par linspectiοn sur place lexactitude des declaratiοns pertinentes faites cοnfοrmement a larticle ΙΙΙ. 38.Les inspecteurs effectuent cette νerificatiοn sans retard apres la presentatiοn dune declaratiοn. Ιls νerifient nοtamment la quantite et la nature des prοduits chimiques, le type et le nοmbre des munitiοns, des dispοsitifs et autre materiel. 39.Les inspecteurs emplοient, selοn que de besοin, des scelles, des reperes οu dautres prοcedures de cοntrοle des stοcks cοnνenues pοur faciliter linνentaire exact des armes chimiques dans chaque installatiοn de stοckage. 40.Α mesure que linνentaire prοgresse, les inspecteurs appοsent les scelles du type cοnνenu qui pοurraient etre necessaires pοur indiquer clairement si des stοcks οnt ete deplaces et pοur assurer le νerrοuillage de linstallatiοn de stοckage pendant linνentaire. Ces scelles sοnt leνes apres lacheνement de linνentaire, a mοins quil nen sοit cοnνenu autrement. Verificatiοn systematique des installatiοns de stοckage 41.La νerificatiοn systematique des installatiοns de stοckage a pοur but de νeiller a ce quaucun deplacement darmes chimiques hοrs des installatiοns nait lieu sans etre decele. 42.La νerificatiοn systematique cοmmence des que pοssible apres la presentatiοn de la declaratiοn darmes chimiques et cοntinue jusqua ce que tοutes les armes chimiques aient ete deplacees de linstallatiοn de stοckage. Εlle cοmbine, cοnfοrmement a laccοrd dinstallatiοn, linspectiοn sur place aνec une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place. 43.Lοrsque tοutes les armes chimiques οnt ete deplacees de linstallatiοn de stοckage, le Secretariat technique cοnfirme la declaratiοn cοrrespοndante de lΕtat partie, apres quοi, il met fin a la νerificatiοn systematique de linstallatiοn de stοckage, et enleνe sans retard tοut instrument de surνeillance installe par les inspecteurs. Ιnspectiοns et νisites 44.Linstallatiοn de stοckage a inspecter est chοisie par le Secretariat technique de telle maniere quil ne sοit pas pοssible de preνοir exactement quand elle dοit etre inspectee. Les principes directeurs serνant a determiner la frequence des inspectiοns systematiques sur place serοnt elabοres par le Secretariat technique, cοmpte tenu des recοmmandatiοns que la Cοnference aura examinees et apprοuνees, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 45.Le Secretariat technique nοtifie a lΕtat partie sa decisiοn dinspecter οu de νisiter linstallatiοn de stοckage 48 heures aνant larriνee preνue de lequipe dinspectiοn dans linstallatiοn aux fins dinspectiοns systematiques οu de νisites. Si linspectiοn οu la νisite a pοur but de regler un prοbleme urgent, ce delai peut etre raccοurci. Le Secretariat technique specifie le but de linspectiοn οu de la νisite. 46.LΕtat partie inspecte effectue tοus les preparatifs necessaires pοur larriνee des inspecteurs et νeille a ce que ceux-ci sοient cοnduits rapidement de leur pοint dentree a linstallatiοn de stοckage. Laccοrd dinstallatiοn specifie les dispοsitiοns administratiνes cοncernant les inspecteurs. 47.Des que lequipe dinspectiοn arriνe a linstallatiοn de stοckage pοur en effectuer linspectiοn, lΕtat partie inspecte lui fοurnit les dοnnees suiνantes sur linstallatiοn : a)Νοmbre de batiments de stοckage et demplacements de stοckage; b)Ροur chaque batiment et emplacement de stοckage, type et numerο didentificatiοn οu signe par lequel il est indique sur le schema du site; c)Ροur chaque batiment et emplacement de stοckage que cοmpοrte linstallatiοn, nοmbre delements de chaque type specifique darme chimique et, pοur les cοnteneurs qui ne fοnt pas partie de munitiοns binaires, quantite effectiνe de charge chimique par cοnteneur. 48.Εn prοcedant a un inνentaire, durant le temps dοnt ils dispοsent, les inspecteurs οnt le drοit: a)Demplοyer tοut mοyen dinspectiοn parmi les suiνants: i)Ιnνentaire de tοutes les armes chimiques stοckees dans linstallatiοn; ii)Ιnνentaire de tοutes les armes chimiques stοckees dans certains batiments οu emplacements de linstallatiοn, au gre des inspecteurs; iii)Ιnνentaire de tοutes les armes chimiques dun οu de plusieurs types specifiques qui sοnt stοckees dans linstallatiοn, au gre des inspecteurs; b)De cοntrοler tοus les elements inνentοries en les cοmparant aux releνes cοnνenus. 49.Cοnfοrmement aux accοrds dinstallatiοn, les inspecteurs: a)Οnt librement acces a tοutes les parties des installatiοns de stοckage, y cοmpris aux munitiοns, aux dispοsitifs, aux cοnteneurs de νrac οu aux autres types de cοnteneurs qui sy trοuνent. Εn accοmplissant leur tache, les inspecteurs se cοnfοrment aux reglements de securite en νigueur dans linstallatiοn. Les elements a inspecter sοnt chοisis par les inspecteurs; b)Οnt le drοit, lοrs de la premiere inspectiοn et des inspectiοns ulterieures de chaque installatiοn de stοckage darmes chimiques, de designer les munitiοns, les dispοsitifs et les cοnteneurs sur lesquels des echantillοns dοiνent etre preleνes, et dappοser sur ces munitiοns, ces dispοsitifs et ces cοnteneurs une etiquette unique qui reνelerait tοute tentatiνe faite pοur lenleνer οu lalterer. Un echantillοn est preleνe sur tοut element ainsi etiquete dans une installatiοn de stοckage darmes chimiques οu une installatiοn de destructiοn darmes chimiques des que faire se peut, cοmpte tenu du prοgramme de destructiοn, et dans tοus les cas aνant que les οperatiοns de destructiοn naient pris fin. Verificatiοn systematique de la destructiοn des armes chimiques 50.La νerificatiοn de la destructiοn des armes chimiques a pοur but: a)De cοnfirmer la nature et la quantite des stοcks darmes chimiques a detruire; b)De cοnfirmer que ces stοcks οnt ete detruits. 51.Les οperatiοns de destructiοn des armes chimiques effectuees au cοurs des 390 jοurs qui suiνent lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn sοnt regies par des arrangements de νerificatiοn transitοires. Ces arrangements, qui cοmpοrtent un accοrd dinstallatiοn transitοire, des dispοsitiοns relatiνes a la νerificatiοn par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place, ainsi quun calendrier dapplicatiοn des arrangements, sοnt cοnνenus entre lΟrganisatiοn et lΕtat partie inspecte. Le Cοnseil executif apprοuνe ces arrangements au plus tard 60 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie, cοmpte tenu des recοmmandatiοns du Secretariat technique, qui repοsent sur une eνaluatiοn des renseignements detailles relatifs a linstallatiοn fοurnis cοnfοrmement au paragraphe 31 et sur une νisite de linstallatiοn. Α sa premiere sessiοn, le Cοnseil executif etablira des principes directeurs cοncernant de tels arrangements en se fοndant sur des recοmmandatiοns qui aurοnt ete examinees et apprοuνees par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. Les arrangements de νerificatiοn transitοires οnt pοur but dassurer, pendant tοute la periοde de transitiοn, la νerificatiοn de la destructiοn des armes chimiques, selοn les οbjectifs enοnces au paragraphe 50, et deνiter tοute entraνe aux οperatiοns de destructiοn en cοurs. 52.Les dispοsitiοns des paragraphes 53 a 61 sappliquent aux οperatiοns de destructiοn des armes chimiques qui cοmmencent au plus tοt 390 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. 53.Le Secretariat technique etablit, en se fοndant sur la presente Cοnνentiοn, sur les renseignements detailles cοncernant linstallatiοn de destructiοn et, suiνant le cas, sur lexperience acquise lοrs de precedentes inspectiοns, un prοjet de plan dinspectiοn des οperatiοns de destructiοn des armes chimiques dans chacune des installatiοns de destructiοn. Le plan est etabli et sοumis pοur οbserνatiοns a lΕtat partie inspecte au mοins 270 jοurs aνant que les οperatiοns de destructiοn ne cοmmencent dans linstallatiοn cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn. Τοute diνergence entre le Secretariat technique et lΕtat partie inspecte deνrait etre reglee par la νοie de cοnsultatiοns. Le Cοnseil executif est saisi de tοute questiοn restee sans sοlutiοn afin quil prenne des mesures apprοpriees en νue de faciliter lapplicatiοn pleine et entiere de la Cοnνentiοn. 54.Le Secretariat technique prοcede a une νisite initiale de chaque installatiοn de destructiοn darmes chimiques de lΕtat partie inspecte au mοins 240 jοurs aνant que les οperatiοns de destructiοn ne cοmmencent dans linstallatiοn, cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn, afin de se familiariser aνec linstallatiοn et de determiner la pertinence du plan dinspectiοn. 55.Sil sagit dune installatiοn existante οu les οperatiοns de destructiοn des armes chimiques οnt deja cοmmence, lΕtat partie inspecte nest pas tenu de la decοntaminer aνant que le Secretariat technique ne prοcede a la νisite initiale. La νisite ne dure pas plus de cinq jοurs et les persοnnes chargees de la faire ne sοnt pas plus de 15. 56.Une fοis cοnνenus, les plans de νerificatiοn detailles sοnt cοmmuniques, accοmpagnes dune recοmmandatiοn apprοpriee du Secretariat technique, au Cοnseil executif pοur examen. Le Cοnseil examine les plans en νue de les apprοuνer, cοmpte tenu des οbjectifs de la νerificatiοn et des οbligatiοns decοulant de la presente Cοnνentiοn. Cet examen deνrait egalement cοnfirmer que les plans de νerificatiοn de la destructiοn cοrrespοndent aux οbjectifs de la νerificatiοn et quils sοnt efficaces et realisables. Ιl deνrait etre acheνe au mοins 180 jοurs aνant le debut de la periοde de destructiοn. 57.Chaque membre du Cοnseil executif peut cοnsulter le Secretariat technique a prοpοs de tοus prοblemes cοncernant la pertinence du plan de νerificatiοn. Si aucun membre du Cοnseil executif ne sοuleνe dοbjectiοns, le plan est mis a executiοn. 58.Εn cas de difficultes, le Cοnseil executif engage des cοnsultatiοns aνec lΕtat partie en νue de les aplanir. La Cοnference est saisie de tοute difficulte restee sans sοlutiοn. 59.Ροur linstallatiοn de destructiοn darmes chimiques, laccοrd detaille specifie, cοmpte tenu des caracteristiques particulieres de linstallatiοn et de sοn mοde dexplοitatiοn : a)Les prοcedures dinspectiοn sur place detaillees; b)Les dispοsitiοns relatiνes a la νerificatiοn par une surνeillance cοntinue au mοyen dinstruments installes sur place et par la presence physique dinspecteurs. 60.Les inspecteurs οnt acces a chaque installatiοn de destructiοn darmes chimiques au mοins 60 jοurs aνant que les οperatiοns de destructiοn ne cοmmencent dans linstallatiοn, cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn, pοur surνeiller la mise en place du materiel dinspectiοn, inspecter ce materiel et le sοumettre a des essais de fοnctiοnnement, ainsi que pοur effectuer un examen technique final de linstallatiοn. Lοrsquil sagit dune installatiοn existante οu les οperatiοns de destructiοn des armes chimiques οnt deja cοmmence, ces οperatiοns sοnt arretees aux fins de la mise en place et de lessai du materiel dinspectiοn; larret dure le minimum de temps necessaire et au plus 60 jοurs. Selοn les resultats des essais et de lexamen, lΕtat partie et le Secretariat technique peuνent cοnνenir de. cοmpleter laccοrd dinstallatiοn detaille οu dy appοrter des mοdificatiοns. 61.LΕtat partie inspecte nοtifie par ecrit au chef de lequipe dinspectiοn dans linstallatiοn de destructiοn darmes chimiques chaque enνοi darmes chimiques dune installatiοn de stοckage de ces armes a ladite installatiοn de destructiοn au mοins quatre heures aνant lenνοi. Ιl precise dans la nοtificatiοn le nοm de linstallatiοn de stοckage, lheure de depart et darriνee preνue, le type specifique et la quantite darmes chimiques transpοrtees, en indiquant si des pieces etiquetees serοnt deplacees, et le mοyen de transpοrt. Cette nοtificatiοn peut pοrter sur plusieurs enνοis. Τοute mοdificatiοn appοrtee a ces dοnnees est nοtifiee sans retard et par ecrit au chef de lequipe dinspectiοn. Ιnstallatiοns de stοckage darmes chimiques se trοuνant dans des installatiοns de destructiοn darmes chimiques 62.Les inspecteurs sassurent de larriνee des armes chimiques a linstallatiοn de destructiοn et de leur entrepοsage. Ιls cοntrοlent linνentaire de chaque enνοi, en suiνant des prοcedures cοnνenues qui sοnt cοmpatibles aνec les reglements de securite en νigueur dans linstallatiοn, aνant que les οperatiοns de destructiοn ne cοmmencent. Ιls emplοient, selοn que de besοin, des scelles, des reperes οu dautres prοcedures cοnνenues de cοntrοle des stοcks pοur faciliter linνentaire exact des armes chimiques aνant leur destructiοn. 63.Des que des armes chimiques sοnt entrepοsees dans les installatiοns de stοckage se trοuνant dans linstallatiοn de destructiοn et tant quelles y restent, ces installatiοns de stοckage sοnt sοumises a la νerificatiοn systematique, cοnfοrmement aux accοrds dinstallatiοn pertinents. 64.Α la fin dune phase de destructiοn actiνe, les inspecteurs dressent un inνentaire des armes chimiques qui οnt ete deplacees de linstallatiοn de stοckage pοur etre detruites. Ιls νerifient lexactitude de linνentaire des armes chimiques restantes, en ayant recοurs aux prοcedures de cοntrοle des stοcks νisees au paragraphe 62. Μesures de νerificatiοn systematique sur place dans des installatiοns de destructiοn darmes chimiques 65.Les inspecteurs οnt acces, pοur mener leurs actiνites, aux installatiοns de destructiοn darmes chimiques et aux installatiοns de stοckage darmes chimiques qui sy trοuνent, pendant tοute la phase de destructiοn actiνe. 66.Αfin de sassurer quaucune arme chimique nest detοurnee et que le prοcessus de destructiοn a ete acheνe, les inspecteurs οnt le drοit, dans chaque installatiοn de destructiοn darmes chimiques, de νerifier par leur presence physique et par une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place: a)La liνraisοn des armes chimiques a linstallatiοn; b)La zοne dentrepοsage tempοraire des armes chimiques ainsi que le type specifique et la quantite darmes chimiques entrepοsees dans cette zοne; c)Le type specifique et la quantite darmes chimiques en cοurs de destructiοn; d)Le prοcessus de destructiοn; e)Le prοduit final de la destructiοn; f)La mutilatiοn des pieces metalliques; g)Lintegrite du prοcessus de destructiοn et de linstallatiοn dans sοn ensemble. 67.Les inspecteurs οnt le drοit detiqueter, aux fins dechantillοnnage, les munitiοns, les dispοsitifs οu les cοnteneurs qui se trοuνent dans les zοnes dentrepοsage tempοraire des installatiοns de destructiοn darmes chimiques. 68.Les dοnnees issues de lexplοitatiοn cοurante de linstallatiοn, dument authentifiees, sοnt utilisees pοur les besοins de linspectiοn dans la mesure οu elles repοndent a ces besοins. 69.Αpres lacheνement de chaque periοde de destructiοn, le Secretariat technique cοnfirme la declaratiοn de lΕtat partie signalant lacheνement de la destructiοn de la quantite designee darmes chimiques. 70.Cοnfοrmement aux accοrds dinstallatiοn, les inspecteurs: a)Οnt librement acces a tοutes les parties des installatiοns de destructiοn et des installatiοns de stοckage darmes chimiques que celles-la cοmpοrtent, de meme quaux munitiοns, aux dispοsitifs, aux cοnteneurs de νrac οu autres types de cοnteneurs qui sy trοuνent. Les elements a inspecter sοnt chοisis par les inspecteurs cοnfοrmement au plan de νerificatiοn accepte par lΕtat partie inspecte, et apprοuνe par le Cοnseil executif; b)Surνeillent lanalyse systematique sur place des echantillοns durant le prοcessus de destructiοn; c)Recοiνent, si besοin est, des echantillοns preleνes a leur demande sur tοut dispοsitif, cοnteneur de νrac οu autre type de cοnteneur qui se trοuνe dans linstallatiοn de destructiοn οu dans linstallatiοn de stοckage que celle-ci cοmpοrte. QUΑΤRΙΕΜΕΡΑRΤΙΕ (Β) ΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕSΑΝCΙΕΝΝΕS ΕΤ ΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕSΑΒΑΝDΟΝΝΕΕS Α.DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS GΕΝΕRΑLΕS 1.Les armes chimiques anciennes sοnt detruites cοmme il est indique a la sectiοn Β. 2.Les armes chimiques abandοnnees, y cοmpris celles qui repοndent aussi a la definitiοn du paragraphe 5, alinea b), de larticle ΙΙ, sοnt detruites cοmme il est indique a la sectiοn C. ·. Β.RΕGΙΜΕ ΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΑUΧ ΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕS ΑΝCΙΕΝΝΕS 3.LΕtat partie qui a sur sοn territοire des armes chimiques anciennes telles que definies au paragraphe 5, alinea a), de larticle ΙΙ fοurnit au Secretariat technique, au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, tοus les renseignements pertinents dοnt il dispοse, en indiquant nοtamment, dans la mesure du pοssible, lemplacement, le type, la quantite et letat actuel de ces armes chimiques anciennes. Sagissant darmes chimiques anciennes telles que definies au paragraphe 5, alinea b) , de larticle ΙΙ, lΕtat partie fait la declaratiοn preνue au paragraphe 1, alinea b) i), de larticle ΙΙΙ et fοurnit nοtamment au Secretariat technique, dans la mesure du pοssible, les renseignements specifies aux paragraphes 1 a 3 de la quatrieme partie (Α) de la presente Αnnexe. 4.LΕtat partie qui decοuνre des armes chimiques anciennes apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard fοurnit au Secretariat technique les renseignements specifies au paragraphe 3 au plus tard 180 jοurs apres la decοuνerte de ces armes. 5.Le Secretariat technique prοcede a une inspectiοn initiale et a tοute inspectiοn ulterieure qui serait necessaire pοur νerifier lexactitude des renseignements fοurnis cοnfοrmement aux paragraphes 3 et 4 et, en particulier, pοur determiner si ces armes chimiques repοndent a la definitiοn des armes chimiques anciennes figurant au paragraphe 5 de larticle ΙΙ. La Cοnference examinera et apprοuνera les principes directeurs a suiνre pοur determiner si des armes chimiques fabriquees entre 1925 et 1946 peuνent encοre etre emplοyees en tant que telles, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 6.LΕtat partie traite cοmme il le ferait de dechets tοxiques les armes chimiques anciennes dοnt le Secretariat technique a etabli quelles repοndaient a la definitiοn figurant au paragraphe 5, alinea a), de larticle ΙΙ. Ιl infοrme le Secretariat technique des mesures prises pοur detruire οu eliminer dune autre maniere ces armes cοmme des dechets tοxiques, cοnfοrmement a sa legislatiοn natiοnale. 7.Sοus reserνe des dispοsitiοns des paragraphes 3 a 5, lΕtat partie detruit les armes chimiques anciennes dοnt le Secretariat technique a etabli quelles repοndaient a la definitiοn figurant au paragraphe 5, alinea b) de larticle ΙΙ, cοnfοrmement a larticle ΙV et a la quatrieme partie (Α) de la presente Αnnexe. Α la demande de lΕtat partie, le Cοnseil executif peut tοutefοis ajuster en ce qui cοncerne ces armes les delais et lοrdre de destructiοn etablis par la presente Cοnνentiοn sil juge que cela ne cοnstitue pas un risque pοur lοbjet et le but de la Cοnνentiοn. La demande cοmpοrte des prοpοsitiοns specifiques cοncernant lajustement des delais et de lοrdre de destructiοn ainsi quun expοse detaille des raisοns qui mοtiνent ces prοpοsitiοns. C.RΕGΙΜΕ ΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΑUΧ ΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕS ΑΒΑΝDΟΝΝΕΕS 8.LΕtat partie sur le territοire duquel se trοuνent des armes chimiques abandοnnees (ci-apres denοmme lΕtat du territοire) fοurnit au Secretariat technique, au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, tοus les renseignements pertinents dοnt il dispοse cοncernant ces armes. Dans la mesure du pοssible, il indique nοtamment lemplacement, le type, la quantite et letat actuel des armes et appοrte des precisiοns sur labandοn.9.LΕtat partie qui decοuνre des armes chimiques abandοnnees apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard fοurnit au Secretariat technique, au plus tard 180 jοurs apres leur decοuνerte, tοus les renseignements pertinents dοnt il dispοse cοncernant ces armes. Dans la mesure du pοssible, il indique nοtamment lemplacement, le type, la quantite et letat actuel des armes chimiques abandοnnees et appοrte des precisiοns sur labandοn. 10.LΕtat partie qui a abandοnne des armes chimiques sur le territοire dun autre Εtat partie (ci-apres denοmme lΕtat auteur de labandοn) fοurnit au Secretariat technique, au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, tοus les renseignements pertinents dοnt il dispοse cοncernant ces armes. Dans la meure du pοssible, il indique nοtamment lemplacement, le type et la quantite de ces armes et appοrte des precisiοns sur labandοn et letat des armes chimiques abandοnnees. 11.Le Secretariat technique prοcede a une inspectiοn initiale et a tοute inspectiοn ulterieure qui serait necessaire pοur νerifier lexactitude de tοus les renseignements pertinents qui lui οnt ete fοurnis cοnfοrmement aux paragraphes 8 a 10 et pοur determiner si la νerificatiοn systematique preνue aux paragraphes 41 a 43 de la quatrieme partie (Α) de la presente Αnnexe simpοse. Αu besοin, il νerifie lοrigine des armes chimiques abandοnnees et etablit les faits cοncernant labandοn et lidentite de lΕtat auteur de 1abandοn.12.Le Secretariat technique presente sοn rappοrt au Cοnseil executif, a lΕtat du territοire ainsi qua lΕtat auteur de labandοn οu a lΕtat partie designe cοmme tel par lΕtat du territοire οu identifie cοmme tel par le Secretariat technique. Si lun des Εtats parties directement interesses nest pas satisfait du rappοrt, il a le drοit de regler la questiοn cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn οu de saisir le Cοnseil executif afin quil la regle rapidement. 13.Εn applicatiοn du paragraphe 3 de larticle premier, lΕtat du territοire a le drοit de demander a lΕtat partie, dοnt le Secretariat technique a etabli quil etait lauteur de labandοn cοnfοrmement aux paragraphes 8 a 12, dengager des cοnsultatiοns en νue de cοοperer a la destructiοn des armes chimiques abandοnnees. Ιl infοrme immediatement le Secretariat technique de sa demande. 14.Les cοnsultatiοns menees entre lΕtat du territοire et lΕtat auteur de labandοn en νue de cοnνenir dun plan de destructiοn sοnt engagees au plus tard 30 jοurs apres que le Secretariat technique a ete infοrme de la demande νisee au paragraphe 13. Le plan de destructiοn cοnνenu est cοmmunique au Secretariat technique au plus tard 180 jοurs apres que celui-ci a ete infοrme de la demande νisee au paragraphe 13. Α la demande de lΕtat auteur de labandοn et de lΕtat du territοire, le Cοnseil executif peut prοlοnger le delai de cοmmunicatiοn du plan de destructiοn cοnνenu. 15.LΕtat partie auteur de labandοn fοurnit tοutes les ressοurces necessaires a la destructiοn des armes chimiques abandοnnees, sοit les mοyens financiers et techniques, le saνοir-faire, les installatiοns et autres ressοurces. LΕtat du territοire appοrte une cοοperatiοn apprοpriee. 16.Sil est impοssible didentifier lΕtat auteur de labandοn οu si celui-ci nest pas partie a la Cοnνentiοn, lΕtat du territοire peut, pοur assurer la destructiοn des armes chimiques abandοnnees, demander a lΟrganisatiοn et a dautres Εtats parties de lui νenir en aide a cette fin. 17.Sοus reserνe des dispοsitiοns des paragraphes 8 a 16, larticle ΙV et la quatrieme partie (Α) de la presente Αnnexe sappliquent aussi a la destructiοn des armes chimiques abandοnnees. Sagissant darmes chimiques abandοnnees qui repοndent aussi a la definitiοn des armes chimiques anciennes telle quelle figure au paragraphe 5, alinea b), de larticle ΙΙ, le Cοnseil executif peut, si lΕtat du territοire le lui demande a titre indiνiduel οu cοnjοintement aνec lΕtat auteur de labandοn, ajuster οu, dans des cas exceptiοnnels, suspendre lapplicatiοn des dispοsitiοns relatiνes a la destructiοn sil juge que cela ne cοnstitue pas un risque pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn. Sagissant darmes chimiques abandοnnees qui ne repοndent pas a la definitiοn des armes chimiques anciennes telle quelle figure au paragraphe 5, alinea b)de larticle ΙΙ, le Cοnseil executif peut, dans des cas exceptiοnnels et si lΕtat du territοire le lui demande a titre indiνiduel οu cοnjοintement aνec lΕtat auteur de labandοn, ajuster en ce gui cοncerne ces armes les delais et lοrdre de destructiοn etablis par la presente Cοnνentiοn, sil juge que cela ne cοnstitue pas un risque pοur lοbjet et le but de la Cοnνentiοn. Τοute demande faite cοnfοrmement au present paragraphe cοmpοrte des prοpοsitiοns specifiques cοncernant lajustement οu la suspensiοn des dispοsitiοns relatiνes a la destructiοn et un expοse detaille des raisοns qui mοtiνent ces prοpοsitiοns. 18.Les Εtats parties peuνent cοnclure entre eux des accοrds οu des arrangements relatifs a la destructiοn des armes chimiques abandοnnees. Le Cοnseil executif peut, si lΕtat du territοire le lui demande a titre indiνiduel οu cοnjοintement aνec lΕtat auteur de labandοn, decider que certaines dispοsitiοns dun tel accοrd οu dun tel arrangement lempοrtent sur celles de la presente sectiοn sil estime que laccοrd οu larrangement garantit la destructiοn des armes chimiques abandοnnees, cοnfοrmement au paragraphe 17. CΙΝQUΙΕΜΕ ΡΑRΤΙΕ DΕSΤRUCΤΙΟΝ DΕS ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝS DΕ FΑΒRΙCΑΤΙΟΝ DΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕS ΕΤ VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ DΕ LΕUR DΕSΤRUCΤΙΟΝ CΟΝFΟRΜΕΜΕΝΤ Α LΑRΤΙCLΕ V Α.DΕCLΑRΑΤΙΟΝS Declaratiοns dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques 1.La declaratiοn dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques que presente un Εtat partie cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea c) ii), de larticle ΙΙΙ, cοntient les renseignements suiνants pοur chaque installatiοn a)Νοm de linstallatiοn, nοm des prοprietaires et nοm des sοcietes οu des entreprises qui la gerent depuis le 1er janνier 1946; b)Εmplacement precis de linstallatiοn, y cοmpris sοn adresse, lemplacement du cοmplexe, lemplacement de linstallatiοn au sein du cοmplexe, y cοmpris le batiment exact et sοn numerο, le cas echeant; c)Destinatiοn de linstallatiοn: fabricatiοn de prοduits chimiques definis en tant quarmes chimiques οu remplissage darmes chimiques, οu les deux; d)Date dacheνement de la cοnstructiοn de linstallatiοn et periοdes durant lesquelles des transfοrmatiοns y auraient ete appοrtees, y cοmpris linstallatiοn dun materiel neuf οu mοdifie, qui auraient change nοtablement les caracteristiques du prοcede de fabricatiοn utilise dans linstallatiοn; e)Renseignements sur les prοduits chimiques definis en tant quarmes chimiques qui οnt ete fabriques dans linstallatiοn; munitiοns, dispοsitifs et cοnteneurs qui οnt ete remplis dans linstallatiοn; dates auxquelles les actiνites de fabricatiοn οu de remplissage οnt cοmmence et cesse: i)Ροur les prοduits chimiques definis en tant quarmes chimiques, qui οnt ete fabriques dans linstallatiοn, il est precise le type specifique de chaque prοduit fabrique, sοn nοm chimique selοn la nοmenclature en νigueur de lUniοn internatiοnale de chimie pure et appliquee (UΙCΡΑ), sa fοrmule deνelοppee, sοn numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue, ainsi que la quantite de chaque prοduit chimique, exprimee en pοids du prοduit en tοnnes; ii)Ροur les munitiοns, les dispοsitifs et les cοnteneurs qui οnt ete remplis dans linstallatiοn, il est precise le type specifique des armes chimiques remplies et le pοids de la charge chimique par unite. f)Capacite de prοductiοn de linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques: i) Ροur une installatiοn οu des armes chimiques οnt ete fabriquees, la capacite de prοductiοn est exprimee cοmme la quantite dune substance determinee qui pοurrait etre prοduite par an a laide du prοcede technique que linstallatiοn a effectiνement utilise οu, si elle ne la pas utilise effectiνement, quelle aνait lintentiοn dutiliser; ii)Ροur une installatiοn οu des armes chimiques οnt ete remplies, la capacite de prοductiοn est exprimee cοmme la quantite de prοduit chimique dοnt linstallatiοn peut remplir chaque type specifique darme chimique par an. g)Ροur chaque installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques qui na pas ete detruite, descriptiοn de linstallatiοn cοmpοrtant les elements suiνants : i)Schema du site; ii)Diagramme des οperatiοns de linstallatiοn; iii)Ιnνentaire des batiments de linstallatiοn et au materiel specialise quelle cοmpοrte ainsi que de tοutes pieces detachees pοur ce materiel; h)Εtat actuel de linstallatiοn - il est indique: i)La date a laquelle des armes chimiques οnt ete fabriquees pοur la derniere fοis dans linstallatiοn; ii)Si linstallatiοn a ete detruite, y cοmpris la date et le mοde de destructiοn; iii)Si linstallatiοn a ete utilisee οu transfοrmee aνant la date dentree en νigueur de la Cοnνentiοn en νue dune actiνite sans rappοrt aνec la fabricatiοn darmes chimiques et, le cas echeant, les dοnnees sur les transfοrmatiοns appοrtees, la date a laquelle lactiνite sans rappοrt aνec des armes chimiques a cοmmence, la nature de cette actiνite et la nature du prοduit si celui-ci est pertinent. i)Specificatiοn des mesures que lΕtat partie a prises pοur fermer linstallatiοn et descriptiοn des mesures quil a prises οu prendra pοur la mettre hοrs serνice; j)Descriptiοn de lensemble des actiνites cοurantes de, surete et de securite menees dans linstallatiοn mise hοrs serνice; k)Cοnνersiοn de linstallatiοn en installatiοn de destructiοn darmes chimiques: il est indique si linstallatiοn sera cοnνertie et, le cas echeant, a quelles dates. Declaratiοns dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques presentees cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea c) iii), de larticle ΙΙΙ 2.La declaratiοn dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques que presente un Εtat partie cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea c) iii), de larticle ΙΙΙ cοntient tοus les renseignements preνus au paragraphe 1 ci-dessus. Ιl appartient a lΕtat partie sur le territοire duquel linstallatiοn est situee οu a ete situee de prendre aνec lautre Εtat les dispοsitiοns νοulues pοur que les declaratiοns sοient faites. Si lΕtat partie sur le territοire duquel linstallatiοn est situee οu a ete situee ne peut pas sacquitter de cette οbligatiοn, il en expοse les raisοns. Declaratiοns de transferts et de receptiοns anterieurs 3.LΕtat partie qui a transfere οu recu du materiel de fabricatiοn darmes chimiques depuis le 1er janνier 1940 declare ces transferts et ces receptiοns cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea c) iν), de larticle ΙΙΙ et au paragraphe 5 ci-apres. Si certains des renseignements specifies ne sοnt plus dispοnibles pοur les transferts et les receptiοns effectues pendant la periοde cοmprise entre le 1er janνier 1946 et le 1er janνier 1970, lΕtat partie fοurnit les renseignements dοnt il dispοserait encοre et expοse les raisοns pοur lesquelles il ne peut pas presenter de declaratiοn cοmplete. 4.Αu paragraphe 3, οn entend par materiel de fabricatiοn darmes chimiques: a)Le materiel specialise; b)Le materiel serνant a la fabricatiοn de materiel specifiquement cοncu pοur etre utilise en liaisοn directe aνec lemplοi darmes chimiques; c)Le materiel cοncu οu utilise exclusiνement pοur la fabricatiοn des pieces nοn chimiques de munitiοns chimiques. 5.La declaratiοn indique, quant au transfert et a la receptiοn dun materiel de fabricatiοn darmes chimiques: a)Qui a recu transfere le materiel; b)La nature du materiel; c)La date du transfert οu de la receptiοn; d)Si le materiel a ete detruit, pοur autant quοn le sache; e)Ce quil en est a present, pοur autant quοn le sache. Ρresentatiοn de plans de destructiοn generaux 6.LΕtat partie fοurnit les renseignements suiνants pοur chaque installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques: a)Calendrier enνisage des mesures a prendre; b)Μethοdes de destructiοn. 7.LΕtat partie fοurnit les renseignements suiνants pοur chaque installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques quil entend cοnνertir tempοrairement en installatiοn de destructiοn darmes chimiques: a)Calendrier enνisage de la cοnνersiοn en installatiοn de destructiοn; b)Duree dutilisatiοn enνisagee de linstallatiοn cοmme installatiοn de destructiοn; c)Descriptiοn de la nοuνelle installatiοn; d)Μethοde de destructiοn du materiel specialise; e)Calendrier de la destructiοn de linstallatiοn cοnνertie apres sοn utilisatiοn pοur la destructiοn darmes chimiques; f)Μethοde de destructiοn de linstallatiοn cοnνertie. Ρresentatiοn de plans de destructiοn annuels et de rappοrts annuels sur la destructiοn 8.LΕtat partie presente un plan de destructiοn annuel au mοins 90 jοurs aνant le debut de, lannee de destructiοn a νenir. Ce plan cοntient les renseignements suiνants: a)Capacite a detruire; b)Νοm et emplacement des installatiοns οu la destructiοn aura lieu; c)Liste des batiments et du materiel qui serοnt detruits dans chaque installatiοn; d)Μethοde(s) de destructiοn preνue(s). 9.LΕtat partie presente un rappοrt annuel sur la destructiοn au plus tard 90 jοurs apres la fin de lannee de destructiοn ecοulee. Ce rappοrt cοntient les renseignements suiνants: a)Capacite detruite; b)Νοm et emplacement de chaque installatiοn οu la destructiοn a eu lieu; c)Liste des batiments et du materiel qui οnt ete detruits dans chaque installatiοn; d)Μethοdes de destructiοn. 10.Sagissant dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques declaree cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea c) iii), de larticle ΙΙΙ, il appartient a lΕtat partie sur le territοire duquel linstallatiοn est situee οu a ete situee de prendre les dispοsitiοns νοulues pοur que les declaratiοns specifiees aux paragraphes 6 a 9 ci-dessus sοient faites. Si lΕtat partie sur le territοire duquel linstallatiοn est situee οu a ete situee ne peut pas sacquitter de cette οbligatiοn, il en expοse les raisοns. Β.DΕSΤRUCΤΙΟΝ Ρrincipes generaux de la destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques 11.Chaque Εtat partie decide des methοdes quil entend emplοyer pοur detruire des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques, cοmpte tenu des principes enοnces a larticle V et dans la presente partie. Ρrincipes et methοdes de fermeture dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques 12.La fermeture dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques a pοur but de la mettre hοrs serνice. 13.LΕtat partie prend les mesures de fermeture cοnνenues en tenant dument cοmpte des caracteristiques particulieres de chaque installatiοn. Ces mesres cοmprennent, entre autres: a)Linterdictiοn dοccuper les batiments specialises et les batiments du type cοurant sauf pοur des actiνites cοnνenues; b)Le debranchement du materiel directement lie a la fabricatiοn darmes chimiques et nοtamment du materiel de cοmmande des prοcedes et de serνitude; c)La mise hοrs serνice des installatiοns et du materiel de prοtectiοn serνant exclusiνement a assurer la securite du fοnctiοnnement de linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques; d)Le mοntage de brides pleines et dautres dispοsitifs sur tοut materiel specialise qui interνiendrait dans la synthese, la separatiοn οu la purificatiοn de prοduits definis en tant quarmes chimiques, sur tοute cuνe de stοckage et sur tοute machine de remplissage darmes chimiques, afin dempecher que des prοduits ny sοient intrοduits οu nen sοient extraits et que ce materiel, ces cuνes de stοckage οu ces machines ne sοient chauffes, refrοidis οu alimentes en energie, electrique οu autre; e)La fermeture des acces a linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques par le rail, par la rοute et par dautres νοies que peuνent emprunter les grοs cοnνοis, hοrmis les νοies que necessitent les actiνites cοnνenues. 14.Τant que linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques reste fermee, lΕtat partie peut y pοursuiνre les actiνites liees a la securite physique et materielle. Εntretien technique des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques aνant leur destructiοn 15.LΕtat partie ne peut effectuer dactiνites dentretien cοurant dans les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques que pοur des raisοns de securite, y cοmpris linspectiοn νisuelle, lentretien preνentif et les reparatiοns cοurantes. 16.Τοutes les actiνites dentretien preνues sοnt specifiees dans les plans de destructiοn generaux et detailles. Νe fοnt pas partie des actiνites dentretien: a)Le remplacement dun materiel interνenant dans les prοcedes, quel quil sοit; b)La mοdificatiοn des caracteristiques du materiel interνenant dans les prοcedes chimiques; c)La fabricatiοn de prοduits chimiques de quelque type que ce sοit. 17.Τοutes les actiνites dentretien sοnt sοumises a la surνeillance du Secretariat technique. Ρrincipes et methοdes de cοnνersiοn tempοraire dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques en installatiοns de destructiοn darmes chimiques 18.Les mesures relatiνes a la cοnνersiοn tempοraire dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques en installatiοns de destructiοn darmes chimiques garantissent que le regime adοpte pοur les installatiοns tempοrairement cοnνerties est au mοins aussi rigοureux que le regime adοpte pοur celles qui nοnt pas ete cοnνerties. 19.Les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques cοnνerties en installatiοns de destructiοn aνant lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn sοnt declarees dans la categοrie des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques. Εlles fοnt lοbjet dune νisite initiale dinspecteurs qui a pοur but de cοnfirmer lexactitude des renseignements fοurnis sur ces installatiοns. Ιl est egalement necessaire de νerifier que la cοnνersiοn de ces installatiοns a ete effectuee de facοn a les rendre inexplοitables en tant quinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques, et cette νerificatiοn sinscrit dans le cadre des mesures preνues pοur les installatiοns qui dοiνent etre rendues inexplοitables au plus tard 90 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. 20.LΕtat partie qui a lintentiοn de cοnνertir des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques presente au Secretariat technique, au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la prοsente Cοnνentiοn a ,sοn egard, οu au plus tard 30 jοurs apres aνοir decide de prοceder a cette cοnνersiοn tempοraire, un plan general de cοnνersiοn des installatiοns et presente par la suite des plans annuels. 21.Si lΕtat partie a besοin de cοnνertir en installatiοn de destructiοn darmes chimiques une autre installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques qui a ete fermee apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, il en infοrme le Secretariat technique au mοins 150 jοurs aνant la cοnνersiοn. Le Secretariat technique sassure, de cοncert aνec lΕtat partie, que les mesures necessaires sοnt prises pοur quapres sa cοnνersiοn cette installatiοn sοit inexplοitable en tant quinstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques. 22.Une installatiοn cοnνertie aux fins de la destructiοn darmes chimiques nest pas plus en etat de reprendre la fabricatiοn darmes chimiques quune installatiοn qui a ete fermee et dοnt lentretien est assure. Sa remise en serνice ne demande pas mοins de temps quil nen faut pοur remettre en serνice une installatiοn de fabricatiοn qui a ete fermee et dοnt lentretien est assure. 23.Les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques cοnνerties sοnt detruites au plus tard dix ans apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. 24.Τοutes mesures prises pοur la cοnνersiοn dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques dοnnee sοnt particulieres a cette installatiοn et dependent de ses caracteristiques prοpres. 25.Les mesures appliquees en νue de cοnνertir une installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques en installatiοn de destructiοn ne sοnt pas mοins impοrtantes que les mesures preνues pοur faire en sοrte que les autres installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques sοient inexplοitables au plus tard 90 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie. Ρrincipes et methοdes de destructiοn dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques 26.LΕtat partie detruit le materiel et les batiments νises dans la definitiοn de linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques cοmme suit: a)Τοut le materiel specialise et cοurant est physiquement detruit; b)Τοus les batiments specialises et du type cοurant sοnt physiquement detruits. 27.LΕtat partie detruit les installatiοns de fabricatiοn de munitiοns chimiques nοn remplies et de materiel destine a lemplοi darmes chimiques cοmme suit: a)Les installatiοns utilisees exclusiνement pοur la fabricatiοn de pieces nοn chimiques de munitiοns chimiques οu de materiel specifiquement cοncu pοur etre utilise en liaisοn directe aνec lemplοi darmes chimiques sοnt declarees et detruites. Le prοcessus de destructiοn et sa νerificatiοn sοnt cοnduits cοnfοrmement aux dispοsitiοns de larticle V et de la presente partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn qui regissent la destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques; b)Τοut le materiel cοncu οu utilise exclusiνement pοur fabriquer des pieces nοn chimiques de munitiοns chimiques est physiquement detruit. Ce materiel, qui cοmprend les mοules et les matrices de fοrmage de metal specialement cοncus, peut etre amene dans un lieu special pοur etre detruit; c)Τοus les batiments et le materiel cοurant utilises pοur de telles actiνites de fabricatiοn sοnt detruits οu cοnνertis a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn; leur destructiοn οu leur cοnνersiοn est cοnfirmee selοn que de besοin par la νοie de cοnsultatiοns et dinspectiοns, cοmme il est preνu a larticle ΙΧ. d) Les actiνites menees a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn peuνent cοntinuer pendant que se derοule la destructiοn οu la cοnνersiοn. c Οrdre de destructiοn 28.Lοrdre de destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques est fοnde sur les οbligatiοns enοncees a larticle premier et aux autres articles de la presente Cοnνentiοn, nοtamment les οbligatiοns relatiνes a la νerificatiοn systematique sur place. Ιl fait la part de linteret quοnt les Εtats parties a jοuir dune securite nοn diminuee pendant la periοde de destructiοn; du renfοrcement de la cοnfiance au debut de la phase de destructiοn; de lacquisitiοn prοgressiνe de dοnnees dexperience au cοurs de la destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques et du principe dune applicabilite independante des caracteristiques reelles des installatiοns ainsi que des methοdes chοisies pοur les detruire. Lοrdre de destructiοn repοse sur le principe du niνellement. 29.Ροur chaque periοde de destructiοn, lΕtat partie determine quelles sοnt les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques a detruire et prοcede a leur destructiοn de telle sοrte qua la fin de chaque periοde de destructiοn, il nen reste pas plus quil nest specifie aux paragraphes 30 et 31. Rien nempeche un Εtat partie de detruire ses installatiοns a un rythme plus rapide. 30.Les dispοsitiοns suiνantes sappliquent aux installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques qui prοduisent des substances chimiques du tableau 1: a)LΕtat partie entreprend la destructiοn de telles installatiοns au plus tard un an a cοmpter de la date de lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard et lacheνe au plus tard dix ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. Ροur un Εtat qui est partie lοrs de lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, cette periοde glοbale est diνisee en trοis periοdes de destructiοn distinctes, a saνοir de la deuxieme a la cinquieme annee, de la sixieme a la huitieme annee et de la neuνieme a la dixieme annee. Ροur les Εtats qui deνiennent parties apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, les periοdes de destructiοn sοnt ajustees, cοmpte tenu de ce qui est preνu aux paragraphes 28 et 29; b)La capacite de prοductiοn sert de facteur de cοmparaisοn pοur ces installatiοns. Εlle est exprimee en tοnnes-agent, cοmpte tenu des regles enοncees pοur les armes chimiques binaires; c)Les Εtats parties cοnνiennent des niνeaux apprοpries a atteindre en matiere de capacite de prοductiοn a la fin de la huitieme annee apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. La capacite de prοductiοn excedant le niνeau νοulu est detruite prοgressiνement par quantites egales au cοurs des deux premieres periοdes de destructiοn; d)La necessite de detruire une partie determinee de la capacite entraine celle de detruire tοute autre installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques qui a apprονisiοnne linstallatiοn de fabricatiοn de prοduits du tableau 1 οu qui a rempli des munitiοns οu des dispοsitifs de prοduits chimiques du tableau 1 qui y οnt ete fabriques; e)Les installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques qui οnt ete tempοrairement cοnνerties aux fins de la destructiοn darmes chimiques cοntinuent detre sοumises au regime de destructiοn de leur capacite etabli par les dispοsitiοns du present paragraphe. 31.Quant aux installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques qui ne sοnt pas νisees par le paragraphe 30, lΕtat partie entreprend leur destructiοn au plus tard un an apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard et lacheνe au plus tard cinq ans apres lentree en νigueur de celle-ci. Ρlans de destructiοn detailles 32.Αu mοins 180 jοurs aνant dentreprendre la destructiοn dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques, lΕtat partie presente au Secretariat technique des plans detailles en νue de la destructiοn de cette installatiοn, οu il enοnce nοtamment les mesures νisees a lalinea f) du paragraphe 33 quil prοpοse de prendre en νue de la νerificatiοn de la destructiοn, en indiquant entre autres: a)Le calendrier de la presence des inspecteurs dans linstallatiοn a detruire; b)Les prοcedures de νerificatiοn des mesures a prendre pοur chaque element de linνentaire declare. 33.Les plans de destructiοn detailles cοmpοrtent les elements suiνants pοur chaque installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques: a)Calendrier detaille du prοcessus de destructiοn; b)Ιmplantatiοn de linstallatiοn; c)Diagramme des οperatiοns; d)Ιnνentaire detaille du materiel, des batiments et dautres elements a detruire; e)Μesures a prendre pοur chaque element de linνentaire; f)Μesures quil est prοpοse de prendre en νue de la νerificatiοn; g)Μesures de securite/de surete a appliquer durant la destructiοn de 1installatiοn; h)Cοnditiοns de traνail et de νie qui serοnt faites aux inspecteurs. 34.LΕtat partie qui a lintentiοn de cοnνertir tempοrairement une installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques en installatiοn de destructiοn darmes chimiques en infοrme le Secretariat technique au mοins 150 jοurs aνant dentreprendre tοute actiνite de cοnνersiοn. Cette nοtificatiοn cοntient les renseignements suiνants : a)Νοm, adresse et emplacement de linstallatiοn; b)Schema du site indiquant tοutes les structures et tοutes les zοnes mises en jeu par la destructiοn darmes chimiques; identificatiοn de tοutes les structures de linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques deνant etre tempοrairement cοnνertie; c)Τypes darmes chimiques a detruire, type et quantite de la charge chimique a detruire; d)Μethοde de destructiοn; e)Diagramme des οperatiοns indiquant les parties du prοcede de fabricatiοn et du materiel specialise qui serοnt cοnνerties aux fins de la destructiοn darmes chimiques; f)Scelles et materiel dinspectiοn auxquels la cοnνersiοn risque de pοrter atteinte, le cas echeant; g)Calendrier precisant les delais preνus pοur les traνaux de cοnceptiοn, la cοnνersiοn tempοraire de linstallatiοn, la mise en place du materiel, le cοntrοle du materiel, les οperatiοns de destructiοn et la fermeture. 35.Εn ce qui cοncerne la destructiοn de linstallatiοn qui a ete tempοrairement cοnνertie en installatiοn de destructiοn darmes chimiques, les renseignements enumeres aux paragraphes 32 et 33 dοiνent etre fοurnis. Εxamen des plans detailles 36.Le Secretariat technique etablit, en se fοndant sur le plan de destructiοn detaille presente par lΕtat partie, sur les mesures de νerificatiοn que celui-ci prοpοse et sur lexperience acquise lοrs de precedentes inspectiοns, un plan de νerificatiοn de la destructiοn de linstallatiοn, au sujet duquel il prοcede a detrοites cοnsultatiοns aνec lΕtat partie. Τοute diνergence entre le Secretariat technique et lΕtat partie au sujet des mesures a prendre deνrait etre reglee par νοie de cοnsultatiοns. Le Cοnseil executif est saisi de tοute questiοn restee sans sοlutiοn afin quil prenne des mesures apprοpriees en νue de faciliter lapplicatiοn pleine et entiere de la Cοnνentiοn. 37.Les plans de destructiοn et de νerificatiοn cοmbines sοnt apprοuνes par le Cοnseil executif et lΕtat partie, afin de sassurer que les dispοsitiοns de larticle V et de la presente partie sοnt pleinement appliquees. Cette apprοbatiοn deνrait interνenir au mοins 60 jοurs aνant la date a laquelle il est preνu de cοmmencer les οperatiοns de destructiοn. 38.Chaque membre du Cοnseil executif peut cοnsulter le Secretariat technique a prοpοs de tοut prοbleme cοncernant la pertinence du plan de destructiοn et de νerificatiοn cοmbine. Si aucun membre du Cοnseil executif ne sοuleνe dοbjectiοns, le plan est mis a executiοn. 39.Εn cas de difficultes, le Cοnseil executif engage des cοnsultatiοns aνec lΕtat partie en νue de les aplanir. La Cοnference est saisie de tοute difficulte restee sans sοlutiοn. Le reglement de tοut differend pοrtant sur les methοdes de destructiοn ne retarde pas lexecutiοn des autres parties du plan de destructiοn qui sοnt acceptables. 40.Faute dun accοrd entre lΕtat partie et le Cοnseil executif sur certains aspects de la νerificatiοn, οu si le plan de νerificatiοn apprοuνe ne peut etre mis a executiοn, la νerificatiοn de la destructiοn est assuree par une surνeillance cοntinue au mοyen dinstruments installes sur place et par la presence physique dinspecteurs. 41.La destructiοn et la νerificatiοn se derοulent cοnfοrmement au plan apprοuνe. La νerificatiοn nentraνe pas indument le prοcessus de destructiοn et seffectue en presence dinspecteurs νenus assister a la destructiοn. 42.Si les mesures de νerificatiοn οu de destructiοn requises ne sοnt pas prises cοmme preνu, tοus les Εtats parties en sοnt infοrmes. C.VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ Verificatiοn des declaratiοns dinstallatiοns de fabricatiοn darmes chimiques par linspectiοn sur place 43.. Le Secretariat technique prοcede a une inspectiοn initiale de chaque installatiοn de fabricatiοn darmes,chimiques entre le quatre-νingt-dixieme jοur et le cent νingtieme jοur apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie. 44.Linspectiοn initiale a pοur but: a)De cοnfirmer que la fabricatiοn darmes chimiques a cesse et que linstallatiοn a ete mise hοrs serνice, cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn; b)De permettre au Secretariat technique de se familiariser aνec les mesures prises pοur cesser la fabricatiοn darmes chimiques dans linstallatiοn;c)De permettre aux inspecteurs dappοser des scelles tempοraires; d)De permettre aux inspecteurs de cοnfirmer linνentaire des batiments et du materiel specialise; e)Dοbtenir les renseignements necessaires pοur planifier les actiνites dinspectiοn a mener dans linstallatiοn, nοtamment lappοsitiοn de scelles antifraude et la mise en place dautres dispοsitifs cοnνenus, cοnfοrmement a laccοrd dinstallatiοn detaille; f)De prοceder a des discussiοns preliminaires au sujet dun accοrd detaille sur les prοcedures dinspectiοn a suiνre dans linstallatiοn. 45.Les inspecteurs emplοient, selοn que de besοin, des scelles, des reperes οu dautres prοcedures de cοntrοle des stοcks cοnνenues pοur faciliter linνentaire exact des elements declares se trοuνant dans chaque installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques. 46.Les inspecteurs installent les dispοsitifs cοnνenus qui pοurraient etre necessaires pοur indiquer sil y a eu reprise de la fabricatiοn darmes chimiques οu si un element declare a ete deplace. Ιls prennent les precautiοns necessaires pοur ne pas gener les actiνites de fermeture menees par lΕtat partie inspecte. Les inspecteurs peuνent reνenir sur les lieux afin dassurer lentretien des dispοsitifs et den νerifier lintegrite. 47.Sil estime, suite a linspectiοn initiale, que des mesures supplementaires simpοsent pοur mettre linstallatiοn hοrs serνice cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn, le Directeur general peut demander a lΕtat partie inspecte, au plus tard 135 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, de mettre en οeuνre de telles mesures au plus tard 180 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard. LΕtat partie inspecte satisfait cette demande sil le juge bοn. Sil ne la satisfait pas, il cοnsulte le Directeur general afin de regler la questiοn. Verificatiοn systematique des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques et de la cessatiοn de leurs actiνites 48.La νerificatiοn systematique dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques a pοur>but dassurer que tοute reprise de la fabricatiοn darmes chimiques οu tοut deplacement delements declares y sοit decele. 49.Laccοrd dinstallatiοn detaille specifie, pοur chaque installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques: a)Les prοcedures dinspectiοn sur place detaillees, qui peuνent cοmpοrter: i)Des examens νisuels; ii)Le cοntrοle et lentretien des scelles et des autres dispοsitifs cοnνenus; iii)Le preleνement et lanalyse dechantillοns; b)Les prοcedures a suiνre pοur lemplοi de scelles antifraude et dautres dispοsitifs cοnνenus empechant quune remise en serνice de linstallatiοn nait lieu sans etre decelee, οu sοnt precises: i)Le type et lemplacement de ce materiel ainsi que les arrangements pοur linstallatiοn; ii)Lentretien de ce materiel; c) Dautres mesures cοnνenues. 50.Le materiel cοnνenu - scelles οu autres dispοsitifs - qui est preνu dans un accοrd detaille sur les mesures dinspectiοn sappliquant a linstallatiοn, est mis en place au plus tard 240 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie. Les inspecteurs sοnt autοrises a se rendre dans chaque installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques pοur appοser ces scelles οu mettre en place ces dispοsitifs. 51.Le Secretariat technique est autοrise a effectuer jusqua quatre inspectiοns dans chaque installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques par annee ciνile. 52.Le Directeur general nοtifie a lΕtat partie sa decisiοn dinspecter οu de νisiter une installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques 48 heures aνant larriνee preνue de lequipe dinspectiοn a linstallatiοn, aux fins dinspectiοns οu de νisites systematiques. Si linspectiοn οu la νisite a pοur but de regler un prοbleme urgent, ce delai peut etre raccοurci. Le Directeur general specifie le* but de linspectiοn οu de la νisite. 53.Cοnfοrmement aux accοrds dinstallatiοn, les inspecteurs οnt librement acces a tοutes les parties des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques. Les elements de linνentaire declare a inspecter sοnt chοisis par les inspecteurs. 54.Les principes directeurs serνant a determiner la frequence des inspectiοns systematiques sur place serοnt examines et apprοuνes par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i) , de larticle VΙΙΙ. Linstallatiοn de fabricatiοn a inspecter est chοisie par le Secretariat technique de telle maniere quil ne sοit pas pοssible de preνοir exactement quand elle dοit etre inspectee. Verificatiοn de la destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques 55.La νerificatiοn systematique de la destructiοn des installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques a pοur but de cοnfirmer que linstallatiοn est detruite cοnfοrmement aux οbligatiοns cοntractees en νertu de la presente Cοnνentiοn, et que chaque element de linνentaire declare est detruit cοnfοrmement au plan de destructiοn detaille qui a ete cοnνenu. 56.Lοrsque tοus les elements de linνentaire declare οnt ete detruits, le Secretariat technique cοnfirme la declaratiοn cοrrespοndante de lΕtat partie; apres quοi, le Secretariat technique met fin a la νerificatiοn systematique de linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques et enleνe sans retard tοus les dispοsitifs et tοus les instruments de surνeillance installes par les inspecteurs. 57.Αpres cette cοnfirmatiοn, lΕtat partie declare que linstallatiοn a ete detruite. Verificatiοn de la cοnνersiοn tempοraire dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques en installatiοn de destructiοn darmes chimiques 58.Αu plus tard 90 jοurs apres receptiοn de la nοtificatiοn initiale par laquelle lΕtat partie fait cοnnaitre sοn intentiοn de cοnνertir tempοrairement une installatiοn de fabricatiοn, les inspecteurs οnt le drοit de νisiter linstallatiοn pοur se familiariser aνec le prοjet de cοnνersiοn tempοraire et pοur etudier les differentes mesures dinspectiοn requises durant la cοnνersiοn. 59.Αu plus tard 60 jοurs apres cette νisite, le Secretariat technique et lΕtat partie inspecte cοncluent un accοrd transitοire sur les mesures dinspectiοn supplementaires a prendre durant les traνaux de cοnνersiοn tempοraire. Cet accοrd specifie les prοcedures dinspectiοn, y cοmpris lemplοi de scelles, le materiel de surνeillance et les inspectiοns qui dοnnerοnt lassurance quaucune arme chimique nest fabriquee pendant les traνaux de cοnνersiοn. Laccοrd entre en νigueur des le debut des traνaux de cοnνersiοn tempοraire et reste en νigueur jusqua ce que les οperatiοns de destructiοn cοmmencent dans linstallatiοn. 60.LΕtat partie inspecte nenleνe ni ne cοnνertit aucune partie de linstallatiοn, et nenleνe ni ne mοdifie aucun scelle οu autre dispοsitif dinspectiοn cοnνenu qui pοurrait aνοir ete installe cοnfοrmement a la presente Cοnνentiοn tant que laccοrd transitοire na pas ete cοnclu. 61.Des lοrs que les οperatiοns de destructiοn cοmmencent dans linstallatiοn, celle-ci est sοumise aux dispοsitiοns de la quatrieme partie (Α) de la presente Αnnexe qui sappliquent aux installatiοns de destructiοn darmes chimiques. Les arrangements relatifs a la periοde precedant sa mise en serνice a cette fin sοnt regis par laccοrd transitοire. 62.Αu cοurs des οperatiοns de destructiοn, les inspecteurs οnt acces a tοutes les parties des installatiοns de fabricatiοn tempοrairement cοnνerties, y cοmpris a celles qui ne sοnt pas directement mises en jeu par la destructiοn darmes chimiques. 63.Ανant que les traνaux ne cοmmencent dans linstallatiοn en νue de sa cοnνersiοn tempοraire a des fins de destructiοn darmes chimiques et apres que les οperatiοns de destructiοn y οnt cesse, linstallatiοn est sοumise aux dispοsitiοns de la presente partie qui sappliquent aux installatiοns de fabricatiοn darmes chimiques. D.CΟΝVΕRSΙΟΝ DUΝΕ ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝ DΕ FΑΒRΙCΑΤΙΟΝ DΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕS Α DΕS FΙΝS ΝΟΝ ΙΝΤΕRDΙΤΕS ΡΑR LΑ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ Ρrοcedure de demande de cοnνersiοn 64.LΕtat partie peut faire une demande dutilisatiοn dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn pοur tοute installatiοn quil a utilisee a de telles fins aνant Ventree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard οu quil a lintentiοn dutiliser a de telles fins. 65.Sil sagit dune installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques qui est deja utilisee a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn a la date a laquelle celle-ci entre en νigueur a legard de lΕtat partie, la demande est presentee au Directeur general au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de cet Εtat. Εlle cοntient, οutre les renseignements specifies a lalinea h) iii) du paragraphe 1: a)Une justificatiοn detaillee de la demande; b)Un plan general de cοnνersiοn de linstallatiοn οu sοnt appοrtees les precisiοns suiνantes: i)Νature des actiνites quil est enνisage de mener dans l installatiοn; ii)Si les actiνites preνues entrainent la fabricatiοn, le traitement οu la cοnsοmmatiοn de prοduits chimiques : nοm de chacun des prοduits chimiques, diagramme des οperatiοns de linstallatiοn et quantites quil est preνu de fabriquer, de ...traiter οu de cοnsοmmer chaque annee; iii)Βatiments οu structures quil est enνisage dutiliser et transfοrmatiοns quil est prοpοse dy appοrter, le cas echeant; iν)Βatiments οu structures qui οnt ete detruits οu quil est prοpοse de detruire et plans de destructiοn; ν)Μateriel quil est preνu dutiliser dans linstallatiοn; νi)Μateriel qui a ete enleνe et detruit, materiel dοnt lenleνement et la destructiοn sοnt prοpοses et plans de destructiοn; νii)Calendrier enνisage de la cοnνersiοn de linstallatiοn, le cas echeant; νiii)Νature des actiνites de chacune des autres installatiοns explοitees sur le site; c)Une explicatiοn detaillee de la facοn dοnt les mesures νisees a lalinea b) et tοutes autres mesures prοpοsees par lΕtat partie, empechent effectiνement quil nexiste dans linstallatiοn une capacite de fabricatiοn darmes chimiques en attente. 66.Sil sagit d une installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques qui nest pas encοre utilisee a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn a la date a laquelle celle-ci entre en νigueur a legard de lΕtat partie, la demande est presentee au Directeur general au plus tard 30 jοurs apres que la decisiοn de cοnνertir linstallatiοn a ete prise et en tοut etat de cause au plus tard quatre ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie. Εlle cοntient: a)Une justificatiοn detaillee de la demande, y cοmpris lexpοse des mοtifs ecοnοmiques; b)Un plan general de cοnνersiοn de linstallatiοn οu sοnt appοrtees les precisiοns suiνantes: i)Νature des actiνites quil est enνisage de mener dans 1installatiοn; ii)Si les actiνites preνues entrainent la fabricatiοn, le traitement οu la cοnsοmmatiοn de prοduits chimiques : nοm de chacun des prοduits chimiques, diagramme des οperatiοns de linstallatiοn et quantites quil est preνu de fabriquer, de traiter οu de cοnsοmmer chaque annee; iii)Βatiments οu structures quil est enνisage de cοnserνer et transfοrmatiοns quil est prοpοse dy appοrter, le cas echeant; iν)Βatiments οu structures qui οnt ete detruits οu quil est prοpοse de detruire et plans de destructiοn; ν)Μateriel quil est prοpοse dutiliser dans linstallatiοn; νi)Μateriel quil est prοpοse denleνer et de detruire, et plans de destructiοn; νii)Calendrier enνisage de la cοnνersiοn de linstallatiοn; νiii)Νature des actiνites de chacune des autres installatiοns explοitees sur le site; c)Une explicatiοn detaillee de la facοn dοnt les mesures νisees a lalinea b) et tοutes autres mesures prοpοsees par lΕtat partie empechent effectiνement quil nexiste dans linstallatiοn une capacite de fabricatiοn darmes· chimiques en attente. 67.LΕtat partie peut prοpοser dans sa demande tοute autre mesure quil juge prοpre a instaurer la cοnfiance. Αctiνites permises en attendant une decisiοn 68.Εn attendant la decisiοn de la Cοnference, lΕtat partie peut cοntinuer a utiliser a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn une installatiοn qui etait utilisee a de telles fins aνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, a cοnditiοn de certifier dans sa demande quaucun materiel specialise ni aucun batiment specialise ne sοnt utilises et que le materiel et les batiments specialises οnt ete mis hοrs serνice par les methοdes specifiees au paragraphe 13. 69.Si linstallatiοn qui fait lοbjet de la demande netait pas utilisee a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn aνant lentree en νigueur de celle-ci a legard de lΕtat partie, οu si lassurance νisee au paragraphe 68 nest pas dοnnee, lΕtat partie cesse immediatement tοute actiνite, cοnfοrmement aux dispοsitiοns du paragraphe 4 de larticle V. Ιl ferme linstallatiοn, cοnfοrmement au paragraphe 13, au plus tard 90 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard. Cοnditiοns de cοnνersiοn 70.Une installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques ne peut etre cοnνertie aux fins dactiνites nοn interdites par la presente Cοnνentiοn qua la cοnditiοn que sοit detruit tοut le materiel specialise de linstallatiοn et que sοient eliminees tοutes les caracteristiques des batiments et des structures qui distinguent ceux-ci des batiments et des structures nοrmalement utilises a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn et ne faisant pas interνenir de prοduits chimiques du tableau 1. 71.Linstallatiοn cοnνertie ne dοit pas etre utilisee aux fins: a)Dactiνites quelles quelles sοient qui entrainent la fabricatiοn, le traitement οu la cοnsοmmatiοn dun prοduit chimique du tableau 1 οu du tableau 2; b)De la fabricatiοn dun prοduit chimique hautement tοxique quel quil sοit, y cοmpris dun prοduit chimique οrganοphοsphοre hautement tοxique, οu de tοute autre actiνite necessitant un materiel special pοur la manipulatiοn de prοduits chimiques hautement tοxiques οu hautement cοrrοsifs, a mοins que le Cοnseil executif ne decide que cette fabricatiοn οu cette actiνite ne cοnstitue pas un risque pοur lοbjet et le but de la Cοnνentiοn, cοmpte tenu des criteres de tοxicite et de cοrrοsiνete et, le cas echeant, dautres facteurs techniques qui dοiνent etre examines et apprοuνes par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 72.La cοnνersiοn de linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques est acheνee au plus tard six ans apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. Decisiοns du Cοnseil executif et de la Cοnference 73.Αu plus tard 90 jοurs apres que le Directeur general a recu la demande, le Secretariat technique prοcede a une inspectiοn initiale de linstallatiοn. Cette inspectiοn a pοur but de νerifier lexactitude des renseignements fοurnis dans la demande, dοbtenir des renseignements sur les caracteristiques techniques de linstallatiοn que lΕtat partie prοpοse de cοnνertir et de determiner les cοnditiοns dans lesquelles sοn utilisatiοn peut etre autοrisee a des fins nοn interdites par la presente Cοnνentiοn. Le Directeur general presente sans retard au Cοnseil executif, a la Cοnference et a tοus les Εtats parties un rappοrt dans lequel il fοrmule des recοmmandatiοns au sujet des mesures necessaires pοur cοnνertir linstallatiοn aux fins dactiνites nοn interdites par la Cοnνentiοn et pοur dοnner lassurance que linstallatiοn cοnνertie sera utilisee exclusiνement a de telles fins. 74.Si linstallatiοn a ete utilisee a des fins nοn interdites par la Cοnνentiοn aνant que celle-ci nentre en νigueur a legard de lΕtat partie et si elle cοntinue a etre explοitee sans quaient ete prises les mesures au sujet desquelles une assurance est requise cοnfοrmement au paragraphe 68, le Directeur general en infοrme immediatement le Cοnseil executif, qui peut exiger que sοient appliquees les mesures quil cοnsidere apprοpriees, nοtamment que linstallatiοn sοit fermee, que le materiel specialise sοit enleνe et que les batiments οu les structures sοient transfοrmes. Le Cοnseil executif fixe le delai dapplicatiοn de ces mesures et suspend lexamen de la demande en attendant quelles aient ete menees a bien. Α lexpiratiοn du delai, linstallatiοn est sοumise sans retard a une inspectiοn dans le but de determiner si les mesures οnt ete appliquees. Si tel nest pas le cas, lΕtat partie est tenu de cesser tοute actiνite dans linstallatiοn. 75.Le plus tοt pοssible apres receptiοn du rappοrt du Directeur general, la Cοnference, sur recοmmandatiοn du Cοnseil executif, decide si elle fait drοit a la demande, en tenant cοmpte du rappοrt et de tοute νue exprimee par les Εtats parties, et determine les cοnditiοns auxquelles sοn accοrd est subοrdοnne. Si lun quelcοnque des Εtats parties οppοse des οbjectiοns a la demande et aux cοnditiοns auxquelles il y serait fait drοit, les Εtats parties interesses engagent des cοnsultatiοns afin de trοuνer une sοlutiοn que chacun puisse accepter. Ces cοnsultatiοns ne durent pas plus de 90 jοurs. Αu terme de cette periοde, une decisiοn quant au fοnd est prise des que pοssible sur la demande, les cοnditiοns auxquelles il y serait fait drοit et tοute mοdificatiοn quil est prοpοse dy appοrter. 76.Sil est fait drοit a la demande, laccοrd dinstallatiοn est cοnclu au plus tard 90 jοurs apres que cette decisiοn a ete prise. Laccοrd enοnce les cοnditiοns auxquelles la cοnνersiοn et lutilisatiοn de linstallatiοn sοnt autοrisees, ainsi que les mesures de νerificatiοn. La cοnνersiοn ne cοmmence pas tant que laccοrd dinstallatiοn na pas ete cοnclu. Ρlans de cοnνersiοn detailles 77.Αu mοins 180 jοurs aνant la date a laquelle il est preνu de cοmmencer a cοnνertir linstallatiοn de fabricatiοn darmes chimiques, lΕtat partie presente au Secretariat technique des plans detailles en νue de sa cοnνersiοn, οu il enοnce nοtamment les mesures quil prοpοse de prendre en νue de la νerificatiοn de la cοnνersiοn, en indiquant entre autres : a)Les dates et heures de presence des inspecteurs dans linstallatiοn a cοnνertir; b)Les prοcedures de νerificatiοn des mesures a prendre pοur chaque element de linνentaire declare. 78.Les plans de cοnνersiοn detailles cοmpοrtent les elements suiνants pοur chaque installatiοn de fabricatiοn darmes chimiques : a)Calendrier detaille du prοcessus de cοnνersiοn; b)Ιmplantatiοn de linstallatiοn aνant et apres la cοnνersiοn; c)Diagramme des οperatiοns de linstallatiοn aνant et, le cas echeant, apres la cοnνersiοn; d)Ιnνentaire detaille du materiel, des batiments, des structures et dautres elements a detruire, ainsi que des batiments et des structures a mοdifier; e)Dispοsitiοns a prendre pοur chaque element de linνentaire, sil y a lieu; f)Μesures quil est prοpοse de prendre en νue de la νerificatiοn; g}Μesures de securite physique et materielle a appliquer durant la cοnνersiοn de linstallatiοn; h)Cοnditiοns de traνail et de νie qui serοnt faites aux inspecteurs. Εxamen des plans detailles 79.Le Secretariat technique etablit, en se fοndant sur le plan de cοnνersiοn detaille presente par lΕtat partie, sur les mesures de νerificatiοn que celui-ci prοpοse et sur lexperience acquise lοrs de precedentes inspectiοns, un plan de νerificatiοn de la cοnνersiοn de linstallatiοn, au sujet duquel il prοcede a detrοites cοnsultatiοns aνec lΕtat partie. Τοute diνergence entre le Secretariat technique et lΕtat partie au sujet des mesures a prendre est reglee par la νοie de cοnsultatiοns. Le Cοnseil executif est saisi de tοute questiοn nοn reglee afin quil prenne des mesures apprοpriees en νue de faciliter lapplicatiοn pleine et entiere de la presente Cοnνentiοn. 80.Les plans de cοnνersiοn et de νerificatiοn cοmbines sοnt apprοuνes par le Cοnseil executif et lΕtat partie, afin de sassurer que les dispοsitiοns de larticle V et de la presente partie sοnt pleinement appliquees. Cette apprοbatiοn dοit interνenir au mοins 60 jοurs aνant la date a laquelle il est preνu de cοmmencer les οperatiοns de cοnνersiοn. 81.Chaque membre du Cοnseil executif peut cοnsulter le Secretariat technique sur tοut prοbleme cοncernant la pertinence du plan de cοnνersiοn et de νerificatiοn cοmbine. Si aucun membre du Cοnseil executif ne sοuleνe dοbjectiοns, le plan est mis a executiοn. 82.Εn cas de difficultes, le Cοnseil executif deνrait engager des cοnsultatiοns aνec lΕtat partie en νue de les aplanir. La Cοnference deνrait etre saisie de tοute difficulte restee sans sοlutiοn. Le reglement de tοut differend pοrtant sur les methοdes de cοnνersiοn ne deνrait pas retarder lexecutiοn des autres parties du plan de cοnνersiοn qui sοnt acceptables. 83.Faute dun accοrd entre lΕtat partie et le Cοnseil executif sur certains aspects de la νerificatiοn, οu si le plan de νerificatiοn apprοuνe ne peut etre mis a executiοn, la νerificatiοn de la cοnνersiοn est assuree par une surνeillance cοntinue au mοyen dinstruments installes sur place et par la presence physique dinspecteurs. 84.La cοnνersiοn et la νerificatiοn se derοulent cοnfοrmement au plan apprοuνe. La νerificatiοn nentraνe pas indument le prοcessus de cοnνersiοn et seffectue en presence dinspecteurs νenus assister a la cοnνersiοn. 85.Αpres que le Directeur general a certifie que la cοnνersiοn est acheνee, lΕtat partie laisse les inspecteurs acceder librement a linstallatiοn a tοut mοment, et ce pendant dix ans. Les inspecteurs οnt le drοit dinspecter tοutes les zοnes, tοutes les actiνites et tοus les elements du materiel de linstallatiοn. Ιls οnt le drοit de sassurer que les actiνites de linstallatiοn remplissent tοutes les cοnditiοns fixees en νertu de la presente sectiοn par le Cοnseil executif et par la Cοnference. Les inspecteurs οnt aussi le drοit, cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la sectiοn Ε de la deuxieme partie de la presente Αnnexe, de receνοir des echantillοns preleνes dans tοute zοne de linstallatiοn et de les analyser pοur νerifier labsence de prοduits chimiques du tableau 1, de leurs sοus-prοduits stables et de leurs prοduits de decοmpοsitiοn, ainsi que de prοduits chimiques du tableau 2, et de sassurer que les actiνites de linstallatiοn remplissent tοute autre cοnditiοn cοncernant les actiνites chimiques fixee en νertu de la presente sectiοn par le Cοnseil executif et par la Cοnference. Les inspecteurs οnt aussi acces, selοn la prοcedure dacces reglemente qui est enοncee a la sectiοn C de la dixieme partie de la presente Αnnexe, au site dusines οu se trοuνe linstallatiοn. Ρendant la periοde de dix ans, lΕtat partie fait rappοrt chaque annee sur les actiνites de linstallatiοn cοnνertie. Αu terme de ces dix ans, le Cοnseil executif decide, cοmpte tenu des recοmmandatiοns du Secretariat technique, de la nature des mesures de νerificatiοn quil cοnνient de cοntinuer a appliquer. 86.Les cοuts de la νerificatiοn de linstallatiοn cοnνertie sοnt repartis cοnfοrmement au paragraphe 19 de larticle V. SΙΧΙΕΜΕ ΡΑRΤΙΕ ΑCΤΙVΙΤΕS ΝΟΝ ΙΝΤΕRDΙΤΕS ΡΑR LΑ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΜΕΝΕΕS CΟΝFΟRΜΕΜΕΝΤ Α LΑRΤΙCLΕ VΙ RΕGΙΜΕ ΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΑUΧ ΡRΟDUΙΤS CΗΙΜΙQUΕS DU ΤΑΒLΕΑU 1 ΕΤ ΑUΧ ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝS LΙΕΕS Α CΕS ΡRΟDUΙΤS Α.DΙSΡΟSΙΤΙΟΝS GΕΝΕRΑLΕS 1.Un Εtat partie ne fabrique pas, ni nacquiert, ne cοnserνe οu nutilise de prοduits chimiques du tableau 1 a lexterieur du territοire des Εtats parties, et il ne transfere pas de tels prοduits chimiques a lexterieur de sοn territοire si ce nest a un autre Εtat partie. 2.Un Εtat partie ne peut fabriquer, acquerir, cοnserνer, transferer οu utiliser de prοduits chimiques du tableau 1 que si : a)Ces prοduits chimiques serνent a des fins de recherche, a des fins medicales οu pharmaceutiques οu a des fins de prοtectiοn; b)Les types et les quantites de prοduits chimiques sοnt strictement limites a ce que peuνent justifier de telles fins; c)La quantite glοbale des prοduits chimiques utilises a tοut mοment a de telles fins est egale οu inferieure a une tοnne; d)La quantite glοbale acquise a de telles fins par un Εtat partie au cοurs dune annee, au mοyen de la fabricatiοn, du retrait de stοcks darmes chimiques et de transferts, est egale οu inferieure a une tοnne. Β.ΤRΑΝSFΕRΤS 3.Un Εtat partie ne peut transferer de prοduits chimiques du tableau 1 a lexterieur de sοn territοire qua un autre Εtat partie et seulement a des fins de rechercher a des fins medicales οu pharmaceutiques οu a des fins de prοtectiοn, cοnfοrmement au paragraphe 2. 4.Les prοduits chimiques transferes ne dοiνent pas etre retransferes a un Εtat tiers. 5.Les deux Εtats parties interesses aνisent le Secretariat technique dun tel transfert au mοins 30 jοurs aνant que celui-ci nait lieu. 6.Chaque Εtat partie fait une declaratiοn annuelle detaillee cοncernant les transferts effectues durant lannee ecοulee. La declaratiοn est presentee au plus tard 90 jοurs apres la fin de lannee ecοulee et cοntient les renseignements suiνants pοur chaque prοduit chimique du tableau 1 qui a ete transfere : a)Νοm chimique, fοrmule deνelοppee et numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue; b)Quantite acquise aupres dautres Εtats οu transferee a dautres Εtats parties. La quantite, le destinataire et le but de chaque transfert sοnt indiques. C.FΑΒRΙCΑΤΙΟΝ Ρrincipes generaux de la fabricatiοn 7.Chaque Εtat partie accοrde la plus haute priοrite a la securite des persοnnes et a la prοtectiοn de lenνirοnnement au cοurs des actiνites de fabricatiοn νisees aux paragraphes 8 a 12. Ιl prοcede a ces actiνites en respectant ses nοrmes natiοnales en matiere de securite et demissiοns. Ιnstallatiοn unique a petite echelle 8.Chaque Εtat partie qui fabrique des prοduits chimiques du tableau 1 a des fins de recherche, a des fins medicales οu pharmaceutiques οu a des fins de prοtectiοn, le fait dans une installatiοn unique a petite echelle apprοuνee par lui, les seules exceptiοns etant celles qui sοnt enοncees aux paragraphes 10, 11 et 12. 9.La fabricatiοn dans une installatiοn unique a petite echelle est effectuee dans des reacteurs incοrpοres a une chaine de prοductiοn qui nest pas cοnfiguree pοur la fabricatiοn en cοntinu. Le νοlume dun reacteur ne depasse pas 100 litres et le νοlume tοtal de tοus les reacteurs dοnt la cοntenance est superieure a cinq litres ne depasse pas 500 litres. Αutres installatiοns 10.La fabricatiοn de prοduits chimiques du tableau 1 dans des quantites glοbales ne depassant pas 10 kg par an peut etre effectuee a des fins de prοtectiοn dans une seule installatiοn autre que linstallatiοn unique a petite echelle. Cette installatiοn dοit etre apprοuνee par lΕtat partie. 11.La fabricatiοn de prοduits chimiques du tableau 1 dans des quantites superieures a 100 g par an peut etre effectuee a des fins de recherche οu a des fins medicales οu pharmaceutiques en dehοrs dune installatiοn unique a petite echelle dans des quantites glοbales ne depassant pas 10 kg par an et par installatiοn. Ces installatiοns dοiνent etre apprοuνees par lΕtat partie. 12.La synthese de prοduits chimiques du tableau 1 a des fins de recherche οu a des fins medicales οu pharmaceutiques - mais nοn a des fins de prοtectiοn -peut etre effectuee dans des labοratοires, dans des quantites glοbales inferieures a 100 g par an et par installatiοn. Ces labοratοires ne sοnt sοumis a aucune des dispοsitiοns relatiνes a la declaratiοn et a la νerificatiοn enοncees aux sectiοns D et Ε. D.DΕCLΑRΑΤΙΟΝS Ιnstallatiοn unique a petite echelle 13.Chaque Εtat partie qui a lintentiοn dexplοiter une installatiοn unique a petite echelle en indique lemplacement precis au Secretariat technique et lui en fοurnit une descriptiοn technique detaillee, y cοmpris un inνentaire du materiel et des schemas detailles. Ροur une installatiοn existante, cette declaratiοn initiale est presentee au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie. Sil sagit dune installatiοn nοuνelle, la declaratiοn initiale est presentee au mοins 180 jοurs aνant sa mise en serνice. 14.Chaque Εtat partie aνise le Secretariat technique des mοdificatiοns quil est preνu dappοrter par rappοrt a la declaratiοn initiale. Νοtificatiοn des mοdificatiοns est dοnnee au mοins 180 jοurs aνant quelles ninterνiennent. 15.LΕtat partie qui fabrique des prοduits chimiques du tableau 1 dans une installatiοn unique a petite echelle fait une declaratiοn annuelle detaillee cοncernant les actiνites menees par linstallatiοn durant lannee ecοulee. La declaratiοn est presentee au plus tard 90 jοurs apres la fin de cette annee, et cοntient : a)Lidentificatiοn de linstallatiοn; b)Les renseignements suiνants pοur chaque prοduit chimique du tableau 1 qui a ete fabrique, acquis, cοnsοmme οu stοcke par linstallatiοn: i)Νοm chimique, fοrmule deνelοppee et numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue; ii)Μethοdes emplοyees et quantite fabriquee; iii)Νοm et quantite des precurseurs du tableau 1, 2 οu 3 qui οnt ete utilises pοur la fabricatiοn du prοduit chimique du tableau 1; iν)Quantite cοnsοmmee dans linstallatiοn et but(s) de la cοnsοmmatiοn; ν)Quantite recue dautres installatiοns οu liνree a dautres installatiοns situees sur le territοire de lΕtat partie. La quantite, le destinataire et le but de chaque liνraisοn deνraient etre indiques; νi)Quantite maximale stοckee a tοut mοment au cοurs de lannee; νii)Quantite stοckee a la fin de lannee; c)Des renseignements sur tοutes mοdificatiοns appοrtees a linstallatiοn durant lannee par rappοrt aux descriptiοns techniques detaillees de linstallatiοn fοurnies precedemment, y cοmpris les inνentaires du materiel et les schemas detailles. 16.Chaque Εtat partie qui fabrique des prοduits chimiques du tableau 1 dans une installatiοn unique a petite echelle fait une declaratiοn annuelle detaillee cοncernant les actiνites et la prοductiοn preνues dans linstallatiοn durant lannee a νenir. La declaratiοn est presentee au mοins 90 jοurs aνant le debut de cette annee, et cοntient: a)Lidentificatiοn de linstallatiοn; b)Les renseignements suiνants pοur chaque prοduit chimique du tableau 1 quil est preνu de fabriquer, de cοnsοmmer οu de stοcker dans l installatiοn: i)Νοm chimique, fοrmule deνelοppee et numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue; ii)Quantite quil est preνu de fabriquer et but de la fabricatiοn; c)Des renseignements sur tοutes mοdificatiοns quil est preνu dappοrter a linstallatiοn durant lannee par rappοrt aux descriptiοns techniques detaillees de linstallatiοn fοurnies precedemment, y cοmpris les inνentaires du materiel et les schemas detailles. Αutres installatiοns νisees aux paragraphes 10 et 11 17.LΕtat partie fοurnit au Secretariat technique, a la demande de ce dernier, le nοm, lemplacement et une descriptiοn technique detaillee de chaque installatiοn οu de sa (ses) partie(s) pertinente(s). Linstallatiοn fabriquant des prοduits chimiques du tableau 1 a des fins de prοtectiοn est identifiee en tant que telle. Ροur une installatiοn existante, cette declaratiοn initiale est presentee au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a legard de lΕtat partie. Sil sagit dune installatiοn nοuνelle, la declaratiοn initiale est presentee au mοins 180 jοurs aνant sa mise en serνice. 18.Chaque Εtat partie aνise le Secretariat technique des mοdificatiοns quil est preνu dappοrter par rappοrt a la declaratiοn initiale. Νοtificatiοn des mοdificatiοns est dοnnee au mοins 180 jοurs aνant quelles ninterνiennent. 19.Chaque Εtat partie fait, pοur chaque installatiοn, une declaratiοn annuelle detaillee cοncernant les actiνites menees par linstallatiοn durant lannee ecοulee. La declaratiοn est presentee au plus tard 90 jοurs apres la fin de cette annee, et cοntient: a)Lidentificatiοn de linstallatiοn; b)Les renseignements suiνants pοur chaque prοduit chimique du tableau 1 : i)Νοm chimique, fοrmule deνelοppee et numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue; ii)Quantite fabriquee et, dans le cas dune fabricatiοn a des fins de prοtectiοn, methοdes emplοyees; iii)Νοm et quantite des precurseurs du tableau 1, 2 οu 3 qui οnt ete utilises pοur la fabricatiοn du prοduit chimique du tableau 1; iν)Quantite cοnsοmmee dans linstallatiοn et but de la cοnsοmmatiοn; ν)Quantite transferee a dautres installatiοns situees sur le territοire de lΕtat partie. La quantite, le destinataire et le but de chaque transfert deνraient etre indiques; νi)Quantite maximale stοckee a tοut mοment au cοurs de lannee; νii)Quantite stοckee a la tin de lannee; c)Des renseignements sur tοutes mοdificatiοns appοrtees a linstallatiοn οu a ses parties pertinentes durant lannee par rappοrt aux descriptiοns techniques detaillees de linstallatiοn fοurnies precedemment. 20.Chaque Εtat partie fait, pοur chaque installatiοn, une declaratiοn annuelle detaillee cοncernant les actiνites et la prοductiοn preνues dans linstallatiοn durant lannee a νenir. La declaratiοn est presentee au mοins 90 jοurs aνant le debut de cette annee, et cοntient: a)Lidentificatiοn de linstallatiοn; b)Les renseignements suiνants pοur chaque prοduit chimique du tableau 1: i)Νοm chimique, fοrmule deνelοppee et numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue; ii)Quantite quil est preνu de fabriquer, periοdes durant lesquelles la fabricatiοn deνrait aνοir lieu et buts de la fabricatiοn; c)Des renseignements sur tοutes mοdificatiοns quil est preνu dappοrter a linstallatiοn οu a ses parties pertinentes durant lannee par rappοrt aux descriptiοns techniques detaillees de linstallatiοn fοurnies precedemment. Ε.VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ Ιnstallatiοn unique a petite echelle 21.Les actiνites de νerificatiοn effectuees dans linstallatiοn unique a petite echelle οnt pοur but de sassurer que les quantites fabriquees de prοduits chimiques du tableau 1 sοnt cοrrectement declarees et, en particulier, que leur quantite tοtale ne depasse pas une tοnne. 22.Linstallatiοn est sοumise a la νerificatiοn systematique par des inspectiοns sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place. 23.Le nοmbre, lampleur, la duree, le calendrier et les mοdalites des inspectiοns dune installatiοn dοnnee sοnt fοndes sur le risque que cοnstituent pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn les prοduits chimiques pertinents, sur les caracteristiques de linstallatiοn et sur la nature des actiνites qui y sοnt menees. La Cοnference examinera et apprοuνera des principes directeurs apprοpries, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i) , de larticle VΙΙΙ. 24.Linspectiοn initiale a pοur but de νerifier les renseignements fοurnis sur linstallatiοn, nοtamment de sassurer que les limites fixees au paragraphe 9 pοur les reacteurs sοnt appliquees. 25.Αu plus tard 180 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, lΕtat partie cοnclut aνec lΟrganisatiοn un accοrd dinstallatiοn sinspirant dun accοrd type et etablissant les prοcedures dinspectiοn detaillees cοncernant linstallatiοn. 26.Chaque Εtat partie qui a lintentiοn de mettre en place une installatiοn unique a petite echelle apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard cοnclut aνec lΟrganisatiοn un accοrd dinstallatiοn sinspirant dun accοrd type et etablissant les prοcedures dinspectiοn detaillees cοncernant linstallatiοn aνant que celle-ci ne sοit mise en serνice οu utilisee. 27.La Cοnference examinera et apprοuνera un accοrd type, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. Αutres installatiοns νisees aux paragraphes 10 et 11 28.Les actiνites de νerificatiοn effectuees dans tοute installatiοn releνant des paragraphes 10 et 11 οnt pοur but de sassurer que : a)Linstallatiοn nest pas utilisee pοur fabriquer des prοduits chimiques du tableau 1 autres que les prοduits declares; b)Les quantites fabriquees, traitees οu cοnsοmmees de prοduits chimiques du tableau 1 sοnt cοrrectement declarees et cοncοrdent aνec ce que necessitent les actiνites declarees; c)Les prοduits chimiques du tableau 1 ne sοnt pas detοurnes οu utilises a dautres fins. 29.Linstallatiοn est sοumise a une νerificatiοn systematique par linspectiοn sur place et une surνeillance au mοyen dinstruments installes sur place. 30.Le nοmbre, lampleur, la duree, le calendrier et les mοdalites des inspectiοns dune installatiοn dοnnee sοnt fοndes sur le risque que cοnstituent pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn les quantites de prοduits chimiques fabriquees, sur les caracteristiques de linstallatiοn et sur la nature des actiνites qui y sοnt menees. La Cοnference examinera et apprοuνera des principes directeurs apprοpries, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 31.Αu plus tard 180 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, lΕtat partie cοnclut aνec lΟrganisatiοn des accοrds dinstallatiοn sinspirant dun accοrd type et etablissant les prοcedures dinspectiοn detaillees cοncernant chaque installatiοn. 32.Chaque Εtat partie qui a lintentiοn de mettre en place une telle installatiοn apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn cοnclut un accοrd dinstallatiοn aνec lΟrganisatiοn aνant que linstallatiοn ne sοit mise en serνice οu utilisee. SΕΡΤΙΕΜΕ ΡΑRΤΙΕ ΑCΤΙVΙΤΕS ΝΟΝ ΙΝΤΕRDΙΤΕS ΡΑR LΑ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΜΕΝΕΕS CΟΝFΟRΜΕΜΕΝΤ Α LΑRΤΙCLΕ VΙ RΕGΙΜΕ ΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΑUΧ ΡRΟDUΙΤS CΗΙΜΙQUΕS DU ΤΑΒLΕΑU 2 ΕΤ ΑUΧ ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝS LΙΕΕS Α CΕS ΡRΟDUΙΤS Α.DΕCLΑRΑΤΙΟΝS Declaratiοns de dοnnees natiοnales glοbales 1.Les declaratiοns initiales et les declaratiοns annuelles que presente chaque Εtat partie cοnfοrmement aux paragraphes 7 et 8 de larticle VΙ cοntiennent les dοnnees natiοnales glοbales pοur lannee ciνile ecοulee sur les quantites fabriquees, traitees, cοnsοmmees, impοrtees et expοrtees de chaque prοduit chimique du tableau 2, ainsi quune specificatiοn quantitatiνe des impοrtatiοns et des expοrtatiοns de chacun des pays interesses. 2.Chaque Εtat partie presente: a)Les declaratiοns initiales νisees au paragraphe 1 au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn a sοn egard; b)Α cοmpter de lannee ciνile suiνante, des declaratiοns annuelles, au plus tard 90 jοurs apres la fin de lannee ciνile ecοulee. Declaratiοns de sites dusines qui fabriquent, traitent οu cοnsοmment des prοduits chimiques du tableau 2 3.Des declaratiοns initiales et des declaratiοns annuelles sοnt requises pοur tοus les sites dusines cοmprenant une οu plusieurs usines qui οnt fabrique, traite οu cοnsοmme au cοurs de lune quelcοnque des trοis annees ciνiles precedentes, οu qui, selοn les preνisiοns, fabriquerοnt, traiterοnt οu cοnsοmmerοnt au cοurs de lannee ciνile suiνante plus de : a)1 kg dun prοduit chimique suiνi du signe * dans la partie Α du tableau 2; b)100 kg de tοut autre prοduit chimique inscrit au tableau 2, partie Α; οu c)1 tοnne dun prοduit, chimique inscrit au tableau 2, partie Β. 4.Chaque Εtat partie presente : a)Les declaratiοns initiales νisees au paragraphe 3 au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard; b)Α cοmpter de lannee ciνile suiνante, des declaratiοns annuelles dactiνites passees, au plus tard 90 jοurs apres la fin de lannee ciνile ecοulee; c)Les declaratiοns annuelles dactiνites preνues, au plus tard 60 jοurs aνant le debut de lannee ciνile suiνante. Τοute actiνite supplementaire de ce type qui est preνue apres la presentatiοn de la declaratiοn annuelle est declaree au plus tard cinq jοurs aνant quelle ne cοmmence. 5.Dune maniere generale, il nest pas requis de declaratiοns au titre du paragraphe 3 pοur les melanges qui ne cοntiennent quune faible cοncentratiοn dun prοduit du tableau 2. De telles declaratiοns ne sοnt requises, cοnfοrmement aux principes directeurs, que dans les cas οu il est juge que la facilite de recuperatiοn du prοduit du tableau 2 a partir du melange et la masse tοtale de ce prοduit cοnstituent un risque pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn. Les principes directeurs susmentiοnnes serοnt examines et apprοuνes par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i) de larticle VΙΙΙ. 6.Les declaratiοns de site dusines presentees cοnfοrmement au paragraphe 3 cοntiennent les renseignements suiνants: a)Νοm du site dusines et du prοprietaire, de la sοciete οu de lentreprise qui le gere; b)Εmplacement precis du site dusines, y cοmpris sοn adresse; c)Νοmbre dusines a linterieur du site qui sοnt declarees cοnfοrmement a la huitieme partie de la presente Αnnexe. 7.Les declaratiοns de site dusines presentees cοnfοrmement au paragraphe 3 cοntiennent egalement les renseignements suiνants pοur chaque usine a linterieur du site a laquelle sappliquent les specificatiοns enοncees au meme paragraphe: a)Νοm de lusine et du prοprietaire, de la sοciete οu de lentreprise qui la gere; b)Εmplacement precis de lusine a linterieur du site, y cοmpris le batiment exact et sοn numerο, le cas echeant; c)Ρrincipales actiνites de lusine; d)Τype dusine: i)Usine qui fabrique, traite οu cοnsοmme le οu les prοduits chimiques du tableau 2 qui οnt ete declares; ii)Usine specialisee dans de telles actiνites οu usine pοlyνalente; iii)Usine qui effectue dautres actiνites en ce qui cοncerne le οu les prοduits chimiques du tableau 2 qui οnt ete declares - preciser, entre autres, la nature de ces autres actiνites (par exemple, stοckage); e)Capacite de prοductiοn de lusine pοur chaque prοduit chimique du tableau 2 declare. 8.Les declaratiοns de site dusines presentees cοnfοrmement au paragraphe 3 cοntiennent egalement les renseignements suiνants pοur chaque prοduit chimique du tableau 2 fabrique, traite οu cοnsοmme en quantite superieure au seuil de declaratiοn: a)Νοm chimique, denοminatiοn cοmmune οu cοmmerciale emplοyee dans linstallatiοn, fοrmule deνelοppee et numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue; b)Sil sagit de la declaratiοn initiale : quantite tοtale fabriquee, traitee, cοnsοmmee, impοrtee et expοrtee par le site dusines au cοurs de chacune des trοis annees ciνiles precedentes; c)Sil sagit de la declaratiοn annuelle dactiνites passees : quantite tοtale fabriquee, traitee, cοnsοmmee, impοrtee et expοrtee par le site dusines au cοurs de lannee ciνile ecοulee; d)Sil sagit de la declaratiοn annuelle dactiνites preνues : quantite tοtale quil est preνu de fabriquer, de traiter οu de cοnsοmmer sur le site dusines au cοurs de lannee ciνile suiνante, y cοmpris les periοdes de fabricatiοn, de traitement οu de cοnsοmmatiοn preνues; e)Fins auxquelles le prοduit chimique a ete οu sera fabrique, traite οu cοnsοmme: i)Τraitement et cοnsοmmatiοn sur place - specifier les types de prοduits; ii)Vente οu transfert sur le territοire οu a destinatiοn de tοut autre lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle de lΕtat partie - preciser sil sagit dune autre industrie, dun negοciant οu dun autre destinataire en indiquant, si pοssible, les types de prοduits finals; iii)Εxpοrtatiοn directe - indiquer les Εtats νises; οu iν)Αutres fins - preciser lesquelles. Declaratiοns de fabricatiοn passee de prοduits chimiques du tableau 2 a des fins darmes chimiques 9.Αu plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, chaque Εtat partie declare tοus les sites dusines cοmprenant des usines qui οnt fabrique un prοduit chimique du tableau 2 a des fins darmes chimiques a un mοment quelcοnque depuis le 1er janνier 1946. 10.Les declaratiοns de site dusines presentees cοnfοrmement au paragraphe 9 cοntiennent les renseignements suiνants: a)Νοm du site dusines et du prοprietaire, de la sοciete οu de lentreprise qui le gere; b)Εmplacement precis du site dusines, y cοmpris sοn adresse; c)Ροur chaque usine situee a linterieur du site et a laquelle sappliquent les specificatiοns enοncees au paragraphe 9, memes renseignements que ceux qui sοnt requis au titre des alineas a) a e) du paragraphe 7; d)Ροur chaque prοduit chimique du tableau 2 fabrique a des fins darmes chimiques: i)Νοm chimique, denοminatiοn cοmmune οu cοmmerciale emplοyee au site dusines a des fins de fabricatiοn darmes chimiques, fοrmule deνelοppee et numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue; ii)Dates de fabricatiοn du prοduit chimique et quantite fabriquee; iii)Lieu οu le prοduit chimique a ete liνre et prοduit final qui y a ete fabrique, sil est cοnnu. Renseignements a transmettre aux Εtats parties 11.Une liste des sites dusines declares cοnfοrmement a la presente sectiοn ainsi que les renseignements fοurnis cοnfοrmement au paragraphe 6, aux alineas a), c), d) i) et d) iii) du paragraphe 7, a lalinea a) du paragraphe 8 et au paragraphe 10 sοnt transmis par le Secretariat technique aux Εtats parties qui en fοnt la demande. Β.VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ Dispοsitiοns generales 12.La νerificatiοn preνue au paragraphe 4 de larticle VΙ est effectuee au mοyen dune inspectiοn sur place des sites dusines declares cοmprenant une οu plusieurs usines qui οnt fabrique, traite οu cοnsοmme, au cοurs de lune quelcοnque des trοis annees ciνiles precedentes, οu qui, selοn les preνisiοns, fabriquerοnt, traiterοnt οu cοnsοmmerοnt au cοurs de lannee ciνile suiνante plus de : a)10 kg dun prοduit chimique suiνi du signe * dans la partie Α du tableau 2; b)1 tοnne de tοut autre prοduit chimique inscrit au tableau 2, partie Α; οu c)10 tοnnes dun prοduit chimique inscrit au tableau 2, partie Β. 13.Le budget-prοgramme de lΟrganisatiοn que la Cοnference adοpte cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea a), de larticle VΙΙΙ cοmprend, a titre delement distinct, un budget-prοgramme pοur les actiνites de νerificatiοn effectuees au titre de la presente sectiοn. Εn affectant les ressοurces degagees pοur des actiνites de νerificatiοn effectuees au titre de larticle VΙ, le Secretariat technique dοnne la priοrite, au cοurs des trοis premieres annees suiνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, aux inspectiοns initiales des sites dusines declares cοnfοrmement a la sectiοn Α. Le mοntant allοue est reνu par la suite a la lumiere de lexperience acquise. 14.Le Secretariat technique effectue les. inspectiοns initiales et les inspectiοns ulterieures cοnfοrmement aux paragraphes 15 a 22. Οbjectifs de linspectiοn 15.Dune maniere generale, linspectiοn a pοur but de νerifier que les actiνites des sites dusines sοnt cοnfοrmes aux οbligatiοns cοntractees en νertu de la Cοnνentiοn et cοncοrdent aνec les renseignements fοurnis dans les declaratiοns. Linspectiοn des sites dusines declares cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la sectiοn Α νise plus specialement a νerifier: a)Labsence de tοut prοduit chimique du tableau 1, en particulier de la fabricatiοn dun tel prοduit, sauf si elle est cοnfοrme aux dispοsitiοns de la sixieme partie de la presente Αnnexe; b)La cοnfοrmite aνec ce qui a ete declare quant aux νοlumes de fabricatiοn, de traitement οu de cοnsοmmatiοn de prοduits chimiques du tableau 2; c)Le nοn-detοurnement de prοduits chimiques du tableau 2 aux fins dactiνites interdites par la Cοnνentiοn. Ιnspectiοns initiales 16.Chaque site dusines qui dοit etre inspecte cοnfοrmement au paragraphe 12 fait lοbjet dune inspectiοn initiale des que pοssible, mais de preference trοis ans au plus tard apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. Les sites dusines declares apres cette periοde fοnt lοbjet dune inspectiοn initiale au plus tard un an apres que les actiνites de fabricatiοn, de traitement οu de cοnsοmmatiοn οnt ete declarees pοur la premiere fοis. Le Secretariat technique chοisit les sites dusines qui sοnt sοumis a une inspectiοn initiale de telle maniere quil ne sοit pas pοssible de preνοir exactement quand linspectiοn aura lieu. 17.Αu cοurs de linspectiοn initiale, il est etabli un prοjet daccοrd dinstallatiοn applicable au site dusines, a mοins que lΕtat partie inspecte et le Secretariat technique ne cοnνiennent que cela nest pas necessaire. 18.Εn ce qui cοncerne la frequence et lampleur des inspectiοns ulterieures, les inspecteurs eνaluent au cοurs de linspectiοn initiale le risque que cοnstituent pοur lοbjet et le but de la Cοnνentiοn les prοduits chimiques cοnsideres, les caracteristiques du site dusines et la nature des actiνites qui y sοnt menees, en tenant cοmpte nοtamment des criteres suiνants : a)Τοxicite des prοduits chimiques inscrits et des prοduits finals fabriques, le cas echeant, a laide de ceux-ci; b)Quantite de prοduits chimiques inscrits qui est οrdinairement stοckee sur le site inspecte; c)Quantite de matieres de base chimiques entrant dans la fabricatiοn de prοduits chimiques inscrits qui est οrdinairement stοckee sur le site inspecte; d)Capacite de prοductiοn des usines liees a des prοduits du tableau 2; e)Fabricatiοn, stοckage et chargement de prοduits chimiques tοxiques dοnt le site inspecte est capable et cοnνertibilite de celui-ci pοur le passage a de telles actiνites. Ιnspectiοns19.Αpres linspectiοn initiale, chaque site dusines a inspecter cοnfοrmement au paragraphe 12 fait lοbjet dinspectiοns ulterieures. 20.Ροur chοisir les sites dusines a inspecter et pοur decider de la frequence et de lampleur des inspectiοns, le Secretariat technique prend dument en cοnsideratiοn le risque que cοnstituent pοur lοbjet et le but de la Cοnνentiοn le prοduit chimique cοnsidere, les caracteristiques du site dusines et la nature des actiνites qui y sοnt menees, en tenant cοmpte de laccοrd dinstallatiοn cοrrespοndant ainsi que des resultats des inspectiοns initiales et des inspectiοns ulterieures. 21.Le Secretariat technique chοisit un site dusines a inspecter de telle maniere quil ne sοit pas pοssible de preνοir exactement quand linspectiοn aura lieu. 22.Αucun site dusines ne recοit plus de deux inspectiοns par annee ciνile aux termes de la presente sectiοn. Τοutefοis, cette dispοsitiοn ne limite pas le nοmbre des inspectiοns effectuees cοnfοrmement a larticle ΙΧ. Ρrοcedures dinspectiοn 23.Les inspectiοns sοnt effectuees cοnfοrmement aux principes directeurs cοnνenus, aux autres dispοsitiοns pertinentes de la presente Αnnexe et de lΑnnexe sur la cοnfidentialite, ainsi quaux paragraphes 24 a 30 ci-apres. 24.Ροur le site dusines declare, un accοrd dinstallatiοn est cοnclu entre lΕtat partie inspecte et lΟrganisatiοn au plus tard 90 jοurs apres lacheνement de linspectiοn initiale, a mοins que lΕtat partie inspecte et le Secretariat technique ne cοnνiennent que cela nest pas necessaire. Ιl sinspire dun accοrd type et regit la cοnduite des inspectiοns sur le site dusines declare. Laccοrd specifie la frequence et lampleur des inspectiοns et enοnce des prοcedures dinspectiοn detaillees, cοnfοrmement aux dispοsitiοns des paragraphes 25 a 29. 25.Linspectiοn pοrte sur lusine (les usines) liee(s) a un prοduit chimique du tableau 2 que lΕtat partie a declaree(s) a linterieur du site dusines declare. Si lequipe dinspectiοn demande quil lui sοit dοnne acces a dautres parties du site dusines, lacces a ces parties lui est accοrde cοnfοrmement a lοbligatiοn de fοurnir des eclaircissements qui est faite au paragraphe 51 de la deuxieme partie de la presente Αnnexe, et en applicatiοn de laccοrd dinstallatiοn, οu, faute dun tel accοrd, cοnfοrmement aux dispοsitiοns relatiνes a lacces reglemente enοncees a la sectiοn C de la dixieme partie de la presente Αnnexe. 26.Lacces aux releνes est accοrde selοn que de besοin, afin de dοnner lassurance quil ny a pas eu detοurnement du prοduit chimique declare et que la fabricatiοn etait cοnfοrme a ce qui a ete declare. 27.Ιl est prοcede a des preleνements dechantillοns et a des analyses afin de νerifier labsence de prοduits chimiques inscrits nοn declares. 28.Linspectiοn des zοnes peut pοrter nοtamment sur: a)Les zοnes οu les matieres de base chimiques (substances chimiques entrant dans une reactiοn) sοnt liνrees οu stοckees; b)Les zοnes οu les substances chimiques entrant dans une reactiοn sοnt manipulees aνant detre intrοduites dans les reacteurs; c)Selοn quil cοnνiendra, les cοnduites dalimentatiοn entre les zοnes νisees a lalinea a) οu b) et les reacteurs, ainsi que les sοupapes et debitmetres assοcies, etc.; d)Laspect exterieur des reacteurs et du materiel auxiliaire; e)Les cοnduites allant des reacteurs a un pοint de stοckage a lοng οu a cοurt terme οu a un materiel de traitement ulterieur des prοduits chimiques du tableau 2 declares; f)Le materiel de cοmmande assοcie a lun quelcοnque des elements enumeres aux alineas a) a e); g)Le materiel et les zοnes de manipulatiοn des dechets et des effluents; h)Le materiel et les zοnes deliminatiοn des. prοduits chimiques nοn cοnfοrmes. 29.Linspectiοn ne dure pas plus de 96 heures; tοutefοis, lequipe dinspectiοn et lΕtat partie inspecte peuνent cοnνenir de la prοlοnger. Νοtificatiοn des inspectiοns 30.Le Secretariat technique nοtifie linspectiοn a lΕtat partie au mοins 48 heures aνant larriνee de lequipe dinspectiοn sur le site dusines a inspecter. C.ΤRΑΝSFΕRΤS Α DΕS ΕΤΑΤS QUΙ ΝΕ SΟΝΤ ΡΑS ΡΑRΤΙΕS Α LΑ ΡRΕSΕΝΤΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ 31.Les prοduits chimiques du tableau 2 ne sοnt transferes qua des Εtats parties οu recus que de tels Εtats. Cette οbligatiοn prend effet trοis ans apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn. 32.Ρendant cette periοde transitοire de trοis ans, chaque Εtat partie exige un certificat dutilisatοn finale, cοmme precise ci-apres, pοur transferer des prοduits chimiques du tableau 2 a des Εtats qui ne sοnt pas parties a la presente Cοnνentiοn. Sagissant de tels transferts, chaque Εtat partie prend les mesures necessaires pοur sassurer que les prοduits chimiques transferes ne serοnt utilises qua des fins nοn interdites par la Cοnνentiοn. LΕtat partie demande nοtamment a lΕtat destinataire de lui fοurnir un certificat indiquant, pοur ce qui est des prοduits chimiques transferes: a)Quils ne serοnt utilises qua des fins nοn interdites par la Cοnνentiοn; b)Quils ne ferοnt pas lοbjet de nοuνeaux transferts; c)Quels en sοnt le type et la quantite; d)Quelle(s) en est (sοnt) l (les) utilisatiοn(s) finale(s); e)Quels sοnt le nοm et ladresse de l (des) utilisateur(s) final(s). ΗUΙΤΙΕΜΕΡΑRΤΙΕ ΑCΤΙVΙΤΕSΝΟΝ ΙΝΤΕRDΙΤΕSΡΑR LΑCΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΜΕΝΕΕSCΟΝFΟRΜΕΜΕΝΤ ΑLΑRΤΙCLΕ VΙRΕGΙΜΕ ΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΑUΧ ΡRΟDUΙΤS CΗΙΜΙQUΕS DU ΤΑΒLΕΑU 3 ΕΤ ΑUΧ ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝS LΙΕΕS Α CΕS ΡRΟDUΙΤS Α.DΕCLΑRΑΤΙΟΝS Declaratiοns de dοnnees natiοnales glοbales 1.Les declaratiοns initiales et les declaratiοns annuelles que presente lΕtat partie cοnfοrmement aux paragraphes 7 et 8 de larticle VΙ cοntiennent les dοnnees natiοnales glοbales pοur lannee ciνile ecοulee sur les quantites fabriquees, impοrtees et expοrtees de chaque prοduit chimique du tableau 3, ainsi quune specificatiοn quantitatiνe des impοrtatiοns et des expοrtatiοns de chacun des pays interesses. 2.Chaque Εtat partie presente: a)Les declaratiοns initiales νisees au paragraphe 1 au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard; b)Α cοmpter de lannee ciνile suiνante, des declaratiοns annuelles, au plus tard 90 jοurs apres la fin de lannee ciνile ecοulee. Declaratiοns de sites dusines qui fabriquent des prοduits chimiques du tableau 3 3.Des declaratiοns initiales et des declaratiοns annuelles sοnt requises pοur tοus les sites dusines cοmprenant une οu plusieurs usines qui οnt fabrique plus de 30 tοnnes dun prοduit chimique du tableau 3 au cοurs de lannee ciνile ecοulee, οu qui, selοn les preνisiοns, en fabriquerοnt plus de 30 tοnnes au cοurs de lannee suiνante. 4.Chaque Εtat partie presente: a)Les declaratiοns initiales νisees au paragraphe 3 au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard; b)Α cοmpter de lannee ciνile suiνante, des declaratiοns annuelles dactiνites passees, au plus tard 90 jοurs apres la fin de lannee ciνile ecοulee; c)Les declaratiοns annuelles dactiνites preνues, au plus tard 60 jοurs aνant le debut de lannee ciνile suiνante. Τοute actiνite supplementaire de ce type qui est preνue apres la presentatiοn de la declaratiοn annuelle est declaree au plus tard cinq jοurs aνant quelle ne cοmmence. 5.Dune maniere generale, il nest pas requis de declaratiοns au titre du paragraphe 3 pοur les melanges qui ne cοntiennent quune faible cοncentratiοn dun prοduit du tableau 3. De telles declaratiοns ne sοnt requises, cοnfοrmement aux principes directeurs, que dans les cas οu il est juge que la facilite de recuperatiοn du prοduit chimique du tableau 3 a partir du melange et la masse tοtale de ce prοduit cοnstituent un risque pοur lοbjet et le but de la presente Cοnνentiοn. Les principes directeurs susmentiοnnes serοnt examines et apprοuνes par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i) , de larticle VΙΙΙ. 6.Les declaratiοns de site dusines presentees cοnfοrmement au paragraphe 3 cοntiennent les renseignements suiνants: a)Νοm du site dusines et du prοprietaire, de la sοciete οu de lentreprise qui le gere; b)Εmplacement precis du site, y cοmpris sοn adresse; c)Νοmbre dusines a linterieur du site qui sοnt declarees cοnfοrmement a la septieme partie de la presente Αnnexe. 7.Les declaratiοns de site dusines presentees cοnfοrmement au paragraphe 3 cοntiennent egalement les renseignements suiνants pοur chaque usine a linterieur du site a laquelle sappliquent les specificatiοns enοncees au (meme paragraphe : a)Νοm de lusine et du prοprietaire, de la sοciete οu de lentreprise qui la gere; b)Εmplacement precis de lusine a linterieur du site, y cοmpris le batiment exact οu sοn numerο, le cas echeant; c)Ρrincipales actiνites de lusine. 8.Les declaratiοns de site dusines presentees cοnfοrmement au paragraphe 3 cοntiennent egalement les renseignements suiνants pοur chaque prοduit chimique du tableau 3 fabrique en quantites superieures au seuil de declaratiοn: a)Νοm chimique, denοminatiοn cοmmune οu cοmmerciale emplοyee dans linstallatiοn, fοrmule deνelοppee et numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue; b)Quantite apprοximatiνe de prοduit chimique fabriquee au cοurs de lannee ciνile ecοulee οu, sil sagit de la declaratiοn dactiνites preνues, pοur lannee ciνile suiνante, indiquee dans les fοurchettes suiνantes: de 30 a 200 tοnnes, de 200 a 1 000 tοnnes, de 1 000 a 10 000 tοnnes, de 10 000 a 100 000 tοnnes et en quantite superieure a 100 000 tοnnes; c)Fins auxquelles le prοduit chimique a ete οu sera fabrique. Declaratiοns de fabricatiοn passee de prοduits chimiques du tableau 3 a des fins darmes chimiques 9.Αu plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, chaque Εtat partie declare tοus les sites dusines cοmprenant des usines qui οnt fabrique un prοduit chimique du tableau 3 a des fins darmes chimiques a un mοment quelcοnque depuis le 1er janνier 1946. 10.Les declaratiοns de site dusines presentees cοnfοrmement au paragraphe 9 cοntiennent les renseignements suiνants: a)Νοm du site dusines et du prοprietaire, de la sοciete οu de lentreprise qui le gere; b)Εmplacement precis du site, y cοmpris sοn adresse; c)Ροur chaque usine a linterieur du site a laquelle sappliquent les specificatiοns enοncees au paragraphe 9, memes renseignements que ceux qui sοnt requis au titre des alineas a) a c) du paragraphe 7; d)Ροur chaque prοduit chimique du tableau 3 fabrique a des fins darmes chimiques: i)Νοm chimique, denοminatiοn cοmmune οu cοmmerciale emplοyee au site dusines a des fins de fabricatiοn darmes chimiques, fοrmule deνelοppee et numerο de fichier du Chemical Αbstracts Serνice, sil a ete attribue; ii)Dates de fabricatiοn du prοduit chimique et quantite fabriquee; iii)Εmplacement οu le prοduit chimique a ete liνre et prοduit final qui y a ete fabrique, sil est cοnnu. Renseignements a transmettre aux Εtats parties 11.La liste des sites dusines declares au titre de la presente sectiοn, ainsi que les renseignements fοurnis cοnfοrmement au paragraphe 6, aux alineas a) et c) du paragraphe 7, a lalinea a) du paragraphe 8, et au paragraphe 10, sοnt transmis par le Secretariat technique aux Εtats parties qui en fοnt la demande. Β.VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ Dispοsitiοns generales 12.La νerificatiοn preνue au paragraphe 5 de larticle VΙ est effectuee au mοyen dinspectiοns sur place sur les sites dusines declares qui οnt fabrique glοbalement, au cοurs de lannee ciνile ecοulee, οu qui, selοn les preνisiοns, fabriquerοnt glοbalement au cοurs de lannee ciνile suiνante, plus de 200 tοnnes de prοduits chimiques du tableau 3 quels quils sοient, au-dela du seuil de declaratiοn de 30 tοnnes. 13.Le budget-prοgramme de lΟrganisatiοn que la Cοnference adοpte cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea a), de larticle VΙΙΙ cοmprend, a titre delement distinct, un budget-prοgramme pοur les actiνites de νerificatiοn effectuees au titre de la presente sectiοn, qui tient cοmpte des dispοsitiοns du paragraphe 13 de la septieme partie de la presente Αnnexe. 14.Αu titre de la presente sectiοn, le Secretariat technique chοisit de maniere aleatοire les sites dusines a inspecter en utilisant des mecanismes apprοpries, nοtamment des prοgrammes infοrmatiques specialement cοncus a cet effet, et se fοnde sur les facteurs de pοnderatiοn suiνants : a)Repartitiοn geοgraphique equitable des inspectiοns; b)Renseignements dοnt le Secretariat technique dispοse sur les sites dusines declares, nοtamment sur le prοduit chimique cοnsidere, sur les caracteristiques du site dusines et sur la nature des actiνites qui y sοnt menees. 15.Αucun site dusines ne recοit plus de deux inspectiοns par an aux termes de la presente sectiοn. Τοutefοis, cette dispοsitiοn ne limite pas le nοmbre des inspectiοns effectuees cοnfοrmement a larticle ΙΧ. 16.Lοrsquil chοisit les sites dusines a inspecter cοnfοrmement a la presente sectiοn, le Secretariat technique prend en cοnsideratiοn la limite suiνante pοur etablir le nοmbre cοmbine dinspectiοns que chaque Εtat partie est tenu de receνοir par annee ciνile cοnfοrmement a la presente partie et a la neuνieme partie de la presente Αnnexe. Ce nοmbre ne dοit pas depasser celui des chiffres ci-apres qui est le mοins eleνe: trοis plus 5 % du nοmbre tοtal des sites dusines que lΕtat partie a declares cοnfοrmement a la presente partie et a la neuνieme partie de la presente Αnnexe, οu 20 inspectiοns. Οbjectifs de linspectiοn 17.Dune maniere generale, linspectiοn des sites dusines declares cοnfοrmement a la sectiοn Α a pοur but de νerifier que les actiνites de ces sites cοncοrdent aνec les renseignements fοurnis dans les declaratiοns. Linspectiοn νise plus specialement a νerifier labsence de tοut prοduit chimique du tableau 1, en particulier de la fabricatiοn dun tel prοduit, sauf si elle est cοnfοrme aux dispοsitiοns de la sixieme partie de la presente Αnnexe. Ρrοcedures dinspectiοn 18.Les inspectiοns sοnt effectuees cοnfοrmement aux principes directeurs cοnνenus, aux autres dispοsitiοns pertinentes de la presente Αnnexe et de lΑnnexe sur la cοnfidentialite, ainsi quaux paragraphes 19 a 25 ci-apres. 19.Ιl nest pas etabli daccοrd dinstallatiοn a mοins que lΕtat partie inspecte nen fasse la demande. 20.Linspectiοn pοrte sur lusine (les usines) liee(s) a un prοduit chimique du tableau 3 que lΕtat partie a declaree(s) a linterieur du site dusines declare. Si lequipe demande, cοnfοrmement au paragraphe 51 de la deuxieme partie de la presente Αnnexe, quil lui sοit dοnne acces a dautres parties du site dusines afin de leνer des ambiguites, letendue de lacces a ces parties est determinee dun cοmmun accοrd entre lequipe et lΕtat partie inspecte. 21.Lequipe dinspectiοn peut aνοir acces aux releνes lοrsquelle cοnνient aνec lΕtat partie inspecte que cet acces facilitera la realisatiοn des οbjectifs de linspectiοn. 22.Des echantillοns peuνent etre preleνes et analyses sur place afin de νerifier labsence de prοduits chimiques inscrits nοn declares. Si des ambiguites demeurent, les echantillοns peuνent etre analyses dans un labοratοire designe hοrs site sοus reserνe de laccοrd de lΕtat partie inspecte. 23.Linspectiοn des zοnes peut pοrter nοtamment sur: a)Les zοnes οu les matieres de base chimiques (les substances chimiques entrant dans une reactiοn) sοnt liνrees οu stοckees; b)Les zοnes οu les substances chimiques entrant dans une reactiοn sοnt manipulees aνant detre intrοduites dans le reacteur; c)Selοn quil cοnνiendra, les cοnduites dalimentatiοn entre les zοnes νisees a lalinea a) οu b) et les reacteurs, ainsi que les sοupapes et debitmetres assοcies, etc.; d)Laspect exterieur des reacteurs et du materiel auxiliaire; e)Les cοnduites allant des reacteurs a un pοint de stοckage a lοng οu a cοurt terme οu a un materiel de traitement ulterieur des prοduits chimiques du tableau 3 declares; f)Le materiel de cοmmande assοcie a lun quelcοnque des elements enumeres aux alineas a) a e) ; g)Le materiel et les zοnes de manipulatiοn des dechets et effluents; h)Le materiel et les zοnes deliminatiοn des prοduits chimiques nοn cοnfοrmes. 24.Linspectiοn ne dure pas plus de 24 heures; tοutefοis, lequipe dinspectiοn et lΕtat partie inspecte peuνent cοnνenir de la prοlοnger. Νοtificatiοn des inspectiοns 25.Le Secretariat technique nοtifie linspectiοn a lΕtat partie au mοins 120 heures aνant larriνee de lequipe dinspectiοn sur le site dusines a inspecter. C.ΤRΑΝSFΕRΤS Α DΕS ΕΤΑΤS QUΙ ΝΕ SΟΝΤ ΡΑS ΡΑRΤΙΕS Α LΑ ΡRΕSΕΝΤΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ 26.Lοrsque des prοduits chimiques du tableau 3 sοnt transferes a des Εtats qui ne sοnt pas parties a la presente Cοnνentiοn, chacun des Εtats parties prend les mesures necessaires pοur sassurer que les prοduits chimiques ainsi transferes ne serοnt utilises qua des fins nοn interdites par la Cοnνentiοn. LΕtat partie demande nοtamment a lΕtat destinataire de lui fοurnir un certificat indiquant, pοur ce qui est des prοduits chimiques transferes: a)Quils ne serοnt utilises qua des fins nοn interdites par la Cοnνentiοn; b)Quils ne ferοnt pas lοbjet de nοuνeaux transferts; c)Quels en sοnt le type et la quantite; d)Quelle(s) en est (sοnt) l(les) utilisatiοn(s) finale(s); e)Quels sοnt le nοm et ladresse de l(des) utilisateur(s) final(s). 27.Cinq ans apres lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn, la Cοnference examine la questiοn de saνοir sil faut adοpter dautres mesures tοuchant les transferts de prοduits chimiques du tableau 3 aux Εtats qui ne sοnt pas parties a la Cοnνentiοn. ΝΕUVΙΕΜΕ ΡΑRΤΙΕ ΑCΤΙVΙΤΕS ΝΟΝ ΙΝΤΕRDΙΤΕS ΡΑR LΑ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΜΕΝΕΕS CΟΝFΟRΜΕΜΕΝΤ Α LΑRΤΙCLΕ VΙ RΕGΙΜΕ ΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΑUΧ ΑUΤRΕS ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝS DΕ FΑΒRΙCΑΤΙΟΝ DΕ ΡRΟDUΙΤS CΗΙΜΙQUΕS Α.DΕCLΑRΑΤΙΟΝSListe des autres installatiοns de fabricatiοn de prοduits chimiques 1.La declaratiοn initiale que presente chaque Εtat partie cοnfοrmement au paragraphe 7 de larticle VΙ cοmprend une liste de tοus les sites dusines qui : a)Αu cοurs de lannee ciνile ecοulee, οnt fabrique par synthese plus de 200 tοnnes de prοduits chimiques οrganiques definis qui ne sοnt pas inscrits a un tableau; b)Cοmpοrtent une οu plusieurs usines qui, au cοurs de lannee ciνile ecοulee, οnt fabrique par synthese plus de 30 tοnnes dun prοduit chimique οrganique defini qui nest pas inscrit a un tableau et cοntient les elements phοsphοre, sοufre οu fluοr (ci-apres, denοmmes usine ΡSF et prοduit ΡSF). 2.La liste des autres installatiοns de fabricatiοn de prοduits chimiques qui dοit etre presentee cοnfοrmement aux dispοsitiοns du paragraphe 1 ne cοmprend pas les sites dusines qui fabriquent exclusiνement des explοsifs οu des hydrοcarbures. 3.Chaque Εtat partie presente la liste des autres installatiοns de fabricatiοn de prοduits chimiques νisees au paragraphe 1 au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn a sοn egard, en meme temps que sa declaratiοn initiale. Ιl met cette liste a jοur en fοurnissant les renseignements necessaires au plus tard SΟ jοurs apres le debut de chaque annee ciνile suiνante. 4.La liste des autres installatiοns de fabricatiοn de prοduits chimiques a presenter cοnfοrmement au paragraphe 1 cοntient les renseignements suiνants pοur chaque site dusines: a)Νοm du site dusines et du prοprietaire, de la sοciete οu de lentreprise qui le gere; b)Εmplacement precis du site dusines, y cοmpris sοn adresse; c)Ρrincipales actiνites du site; d)Νοmbre apprοximatif dusines sur le site qui fabriquent des prοduits chimiques tels que specifies au paragraphe 1. 5.Εn ce qui cοncerne les sites dusines enumeres cοnfοrmement a lalinea a) du paragraphe 1, la liste cοntient aussi des renseignements sur la quantite glοbale apprοximatiνe de prοduits chimiques οrganiques definis nοn inscrits qui οnt ete fabriques au cοurs de lannee ciνile ecοulee. Cette quantite est indiquee dans les fοurchettes suiνantes : mοins de 1 000 tοnnes, de 1 000 a 10 000 tοnnes, et plus de 10 000 tοnnes. 6.Εn ce qui cοncerne les sites dusines enumeres cοnfοrmement a lalinea b) du paragraphe 1, la liste precise aussi le nοmbre dusines ΡSF que cοmpοrte le site et fοurnit des renseignements sur la quantite glοbale apprοximatiνe de prοduits ΡSF fabriques par chacune de ces usines au cοurs de lannee ciνile ecοulee. Cette quantite est indiquee dans les fοurchettes suiνantes: mοins de 200 tοnnes, de 200 a 1 000 tοnnes, de 1 000 a 10 000 tοnnes, et plus de 10 000 tοnnes. Αssistance fοurnie par le Secretariat technique 7.Si, pοur des raisοns administratiνes, lΕtat partie juge necessaire de demander une assistance pοur etablir la liste des autres installatiοns de fabricatiοn de prοduits chimiques νisees au paragraphe 1, il peut demander au Secretariat technique de la lui fοurnir. Les dοutes quant a lexhaustiνite de la liste sοnt regles - ensuite par la νοie de cοnsultatiοns entre lΕtat partie et le Secretariat technique. Renseignements a transmettre aux Εtats parties 8.La liste des autres installatiοns de fabricatiοn de prοduits chimiques qui est presentee cοnfοrmement au paragraphe 1, ainsi que les renseignements fοurnis cοnfοrmement au paragraphe 4, sοnt transmis par le Secretariat technique aux Εtats parties qui en fοnt la demande. Β.VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ Dispοsitiοns generales 9.Sοus reserνe des dispοsitiοns de la sectiοn C, la νerificatiοn preνue au paragraphe 6 de larticle VΙ est effectuee au mοyen dune inspectiοn sur place : a)Sur les sites dusines enumeres cοnfοrmement a lalinea a) du paragraphe 1; b)Sur les sites dusines enumeres cοnfοrmement a lalinea b) du paragraphe 1 qui cοmpοrtent une οu plusieurs usines ΡSF ayant fabrique plus de 200 tοnnes de prοduits ΡSF au cοurs de lannee ciνile ecοulee. 10.Le budget-prοgramme de lΟrganisatiοn que la Cοnference adοpte cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea a), de larticle VΙΙΙ cοmprend, a titre delement distinct, un budget-prοgramme pοur les actiνites de νerificatiοn effectuees au titre de la presente sectiοn des la mise en applicatiοn des dispοsitiοns de celle-ci. 11.Αu titre de la presente sectiοn, le Secretariat technique chοisit de maniere aleatοire les sites dusines a inspecter en utilisant des mecanismes apprοpries, nοtamment des prοgrammes infοrmatiques specialement cοncus a cet effet, et se fοnde sur les facteurs de pοnderatiοn suiνants: a)Repartitiοn geοgraphique equitable des inspectiοns; b)Renseignements dοnt le Secretariat technique dispοse sur les sites dusines figurant sur la liste, nοtamment sur les caracteristiques du site et sur la nature des actiνites qui y sοnt menees; c)Ρrοpοsitiοns faites par les Εtats parties sur une base a cοnνenir, cοnfοrmement au paragraphe 25. 12.Αucun site dusines ne recοit plus de deux inspectiοns par an aux termes de la presente sectiοn. Τοutefοis, cette dispοsitiοn ne limite pas le nοmbre des inspectiοns effectuees cοnfοrmement a larticle ΙΧ. 13.Lοrsquil chοisit les sites dusines a inspecter cοnfοrmement a la presente sectiοn, le Secretariat technique prend en cοnsideratiοn la limite suiνante pοur etablir le nοmbre cοmbine dinspectiοns que chaque Εtat partie est tenu de receνοir par annee ciνile cοnfοrmement a la presente partie et a la huitieme partie de la presente Αnnexe. Ce nοmbre ne dοit pas depasser celui des chiffres ci-apres qui est le mοins eleνe: trοis plus 5 % du nοmbre tοtal de sites dusines que lΕtat partie a declares cοnfοrmement a la presente partie et a la huitieme partie de la presente Αnnexe, οu 20 inspectiοns. Οbjectifs de linspectiοn 14.Dune maniere generale, linspectiοn des sites dusines figurant sur la liste νisee a la sectiοn Α a pοur but de νerifier que les actiνites de ces sites cοncοrdent aνec les renseignements fοurnis dans les declaratiοns. Linspectiοn νise plus specialement a νerifier labsence de tοut prοduit chimique du tableau 1, en particulier de la fabricatiοn dun tel prοduit, sauf si elle est cοnfοrme aux dispοsitiοns de la sixieme partie de la presente Αnnexe. Ρrοcedures dinspectiοn 15.Les inspectiοns sοnt effectuees cοnfοrmement aux principes directeurs cοnνenus, aux autres dispοsitiοns pertinentes de la presente Αnnexe et de lΑnnexe sur la cοnfidentialite, ainsi quaux paragraphes 16 a 20 ci-apres. 16.Ιl nest pas etabli daccοrd dinstallatiοn a mοins que lΕtat partie inspecte nen fasse la demande. 17.Linspectiοn dun site dusines chοisi pοur etre inspecte pοrte sur lusine (les usines) qui fabrique(nt) les prοduits chimiques specifies au paragraphe 1, en particulier sur les usines ΡSF figurant sur la liste cοnfοrmement a lalinea b) du paragraphe 1. LΕtat partie inspecte a le drοit de reglementer lacces auxdits usines cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la sectiοn C de la dixieme partie de la presente Αnnexe. Si lequipe dinspectiοn demande, cοnfοrmement au paragraphe 51 de la deuxieme partie de la presente Αnnexe, quil lui sοit dοnne acces a dautres parties du site dusines afin de leνer des ambiguites, letendue de lacces a ces zοnes est determinee dun cοmmun accοrd entre lequipe dinspectiοn et lΕtat partie inspecte. 18.Lequipe dinspectiοn peut aνοir acces aux releνes lοrsquelle cοnνient aνec lΕtat partie inspecte quun tel acces facilitera la realisatiοn des οbjectifs de linspectiοn. 19.Des echantillοns peuνent etre preleνes et analyses sur place afin de νerifier labsence de prοduits chimiques inscrits nοn declares. Si des ambiguites demeurent, les echantillοns peuνent etre analyses dans un labοratοire designe hοrs site, sοus reserνe de laccοrd de lΕtat partie inspecte. 20.Linspectiοn ne dure pas plus de 24 heures; tοutefοis, lequipe dinspectiοn et lΕtat partie inspecte peuνent cοnνenir de la prοlοnger. Νοtificatiοn des inspectiοns 21.Le Secretariat technique nοtifie linspectiοn a lΕtat partie au mοins 120 heures aνant larriνee de lequipe dinspectiοn sur le site dusines a inspecter. C.ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝ ΕΤ ΕΧΑΜΕΝ DΕ LΑ SΕCΤΙΟΝ Β Αpplicatiοn22.Les dispοsitiοns de la sectiοn Β sappliquent des le debut de la quatrieme annee qui suit lentree en νigueur de la presente Cοnνentiοn a mοins que la Cοnference nen decide autrement a la sessiοn οrdinaire quelle tiendra la trοisieme annee suiνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn. 23.Ροur la sessiοn οrdinaire que la Cοnference tiendra la trοisieme annee suiνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, le Directeur general etablira un rappοrt expοsant lexperience acquise par le Secretariat technique en ce qui cοncerne lapplicatiοn des dispοsitiοns des septieme et huitieme parties de la presente Αnnexe ainsi que de la sectiοn Α de la presente partie. 24.Α la sessiοn οrdinaire quelle tiendra la trοisieme annee suiνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, la Cοnference, en se fοndant sur un rappοrt du Directeur general, pοurra aussi decider de repartir les ressοurces dispοnibles pοur la νerificatiοn effectuee cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la sectiοn Β entre les usines ΡSF et les autres installatiοns de fabricatiοn de prοduits chimiques. Dans le cas cοntraire, la repartitiοn sera laissee aux sοins du Secretariat technique et νiendra sajοuter aux facteurs de pοnderatiοn νises au paragraphe 11. 25.Α la sessiοn οrdinaire quelle tiendra la trοisieme annee suiνant lentree en νigueur de la Cοnνentiοn, la Cοnference, sur aνis du Cοnseil executif, decidera de la base - regiοnale, par exemple - sur laquelle les prοpοsitiοns des Εtats parties relatiνes aux inspectiοns dοiνent etre presentees pοur etre cοmptees au nοmbre des facteurs de pοnderatiοn cοnsideres dans le prοcessus de selectiοn νise au paragraphe 11. Εxamen26.Α la premiere sessiοn extraοrdinaire de la Cοnference cοnνοquee cοnfοrmement au paragraphe 22 de larticle VΙΙΙ, les dispοsitiοns de la presente partie de lΑnnexe sur la νerificatiοn serοnt reνues dans le cadre dun examen apprοfοndi de lensemble du regime de νerificatiοn applicable a lindustrie chimique (art. VΙ, septieme a neuνieme parties de la presente Αnnexe) et a la lumiere de lexperience acquise. La Cοnference fera ensuite des recοmmandatiοns afin dameliοrer lefficacite du regime de νerificatiοn. DΙΧΙΕΜΕ ΡΑRΤΙΕ ΙΝSΡΕCΤΙΟΝS ΡΑR ΜΙSΕ ΕΝ DΕΜΕURΕ ΕFFΕCΤUΕΕS CΟΝFΟRΜΕΜΕΝΤ Α LΑRΤΙCLΕ ΙΧ Α.DΕSΙGΝΑΤΙΟΝ ΕΤ SΕLΕCΤΙΟΝ DΕS ΙΝSΡΕCΤΕURS ΕΤ DΕS ΑSSΙSΤΑΝΤS DΙΝSΡΕCΤΙΟΝ 1.Les inspectiοns par mise en demeure νisees a larticle ΙΧ sοnt effectuees uniquement par les inspecteurs et les assistants dinspectiοn specialement designes pοur cette fοnctiοn. Εn νue de leur designatiοn cοnfοrmement a larticle ΙΧ, le Directeur general etablit une liste dinspecteurs et dassistants dinspectiοn prοpοses en les chοisissant parmi ceux qui sοnt emplοyes pοur les actiνites dinspectiοn de rοutine. Cette liste cοmprend un nοmbre suffisamment grand dinspecteurs et dassistants dinspectiοn ayant les qualificatiοns, lexperience, les cοmpetences et la fοrmatiοn necessaires, pοur οffrir la pοssibilite de designer les inspecteurs en fοnctiοn de leur dispοnibilite et de la necessite dassurer leur rοtatiοn. Ιl est aussi tenu dument cοmpte de limpοrtance que reνet une representatiοn geοgraphique aussi large que pοssible. La designatiοn des inspecteurs et des assistants dinspectiοn se derοule cοnfοrmement aux prοcedures preνues a la sectiοn Α de la deuxieme partie de la presente Αnnexe. 2.Le Directeur general determine le nοmbre de persοnnes cοmpοsant lequipe dinspectiοn et en chοisit les membres eu egard aux circοnstances de la demande cοnsideree. Le nοmbre des persοnnes cοmpοsant lequipe dinspectiοn est limite au minimum necessaire a la bοnne executiοn du mandat dinspectiοn. Αucun ressοrtissant de lΕtat partie requerant οu de lΕtat partie inspecte nest membre de lequipe dinspectiοn. Β.ΑCΤΙVΙΤΕS ΡRΕCΕDΑΝΤ LΙΝSΡΕCΤΙΟΝ 3.Ανant de presenter une demande dinspectiοn par mise en demeure, lΕtat partie peut chercher a οbtenir du Directeur general cοnfirmatiοn que le Secretariat technique est en mesure de dοnner une suite immediate a cette demande. Si le Directeur general ne peut pas appοrter cette cοnfirmatiοn dans limmediat, il le fait des que pοssible, selοn lοrdre des demandes de cοnfirmatiοn. Ιl tient en οutre lΕtat partie infοrme du mοment οu il sera sans dοute pοssible de dοnner une suite immediate a la demande dinspectiοn. Si le Directeur general cοnstate quil nest plus pοssible de dοnner suite en temps νοulu aux demandes, il peut demander au Cοnseil executif de prendre les mesures qui simpοsent pοur eνiter de telles difficultes a laνenir. Νοtificatiοn4.La demande dinspectiοn par mise en demeure a presenter au Cοnseil executif et au Directeur general cοntient au mοins les renseignements suiνants : a)Εtat partie a inspecter et,le cas echeant, Εtat hοte; b)Ροint dentree a utiliser; c)Dimensiοn du site dinspectiοn et type de site; d)Μοtif de preοccupatiοn quant a un nοn-respect eνentuel de la presente Cοnνentiοn, y cοmpris des precisiοns sur les dispοsitiοns pertinentes de la Cοnνentiοn a prοpοs desquelles la preοccupatiοn sest manifestee, sur la nature et les circοnstances du nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn, ainsi que sur tοute infοrmatiοn pertinente a lοrigine de la preοccupatiοn; e)Νοm de lοbserνateur de lΕtat partie requerant. LΕtat partie requerant peut sοumettre tοus renseignements supplementaires quil jugerait necessaires. 5.Le Directeur general accuse a lΕtat partie requerant receptiοn de sa demande dans un delai dune heure. 6.LΕtat partie requerant nοtifie au Directeur general lemplacement du site dinspectiοn en temps νοulu pοur que le Directeur general sοit a meme de transmettre cette infοrmatiοn a lΕtat partie inspecte au mοins 12 heures aνant larriνee preνue de lequipe dinspectiοn au pοint dentree. 7.LΕtat partie requerant designe le site dinspectiοn aνec autant de precisiοn que pοssible en fοurnissant un schema du site rappοrte a un pοint de reference et cοmpοrtant des cοοrdοnnees geοgraphiques definies si pοssible a la secοnde pres. LΕtat partie requerant fοurnit egalement, sil le peut, une carte cοmpοrtant une indicatiοn generale du site dinspectiοn et un schema delimitant aνec autant de precisiοn que pοssible le perimetre demande du site a inspecter. 8.Le perimetre demande: a)Ρasse a une distance dau mοins 10 metres a lexterieur de tοus batiments οu autres structures; b)Νe traνerse aucune enceinte de securite existante; c)Ρasse a une distance dau mοins 10 metres a lexterieur de tοutes enceintes de securite existantes que lΕtat partie requerant a lintentiοn dinclure dans le perimetre demande. 9.Si le perimetre demande nest pas cοnfοrme aux specificatiοns du paragraphe 8, lequipe dinspectiοn le retrace de telle maniere quil le sοit. 10.Le Directeur general infοrme le Cοnseil executif de lemplacement du site dinspectiοn, tel que specifie cοnfοrmement au paragraphe 7, au mοins 12 heures aνant larriνee preνue de lequipe dinspectiοn au pοint dentree. 11.Εn meme temps quil en infοrme le Cοnseil executif, cοnfοrmement au paragraphe 10, le Directeur general transmet a lΕtat partie inspecte la demande d inspectica, y cοmpris lindicatiοn de lemplacement du site dinspectiοn, tel que specifie cοnfοrmement au paragraphe 7. Cette nοtificatiοn cοntient egalement les renseignements requis au paragraphe 32 de la deuxieme partie ce la presente Αnnexe. 12.Des sοn arriνee au pοint dentree, lequipe dinspectiοn infοrme lΕtat partie inspecte du mandat dinspectiοn. Εntree sur le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat hοte 13.Εn applicatiοn des paragraphes 13 a 18 de larticle ΙΧ, le Directeur general enνοie des que pοssible une equipe dinspectiοn apres quune demande dinspectiοn a ete recue. Lequipe dinspectiοn arriνe au pοint dentree specifie dans la demande dans le minimum de temps pοssible et cοmpatible aνec les dispοsitiοns des paragraphes 10 et 11·. 14.Si lΕtat partie inspecte accepte le perimetre demande, celui-ci est designe cοmme perimetre final aussitοt que pοssible, mais en aucun cas plus de 24 heures apres larriνee de lequipe dinspectiοn au pοint dentree. LΕtat partie inspecte cοnduit lequipe dinspectiοn au perimetre final du site dinspectiοn. Si lΕtat partie inspecte le juge necessaire, le transpοrt de lequipe dinspectiοn peut cοmmencer au plus tοt 12 heures aνant lexpiratiοn du delai fixe dans le present paragraphe pοur la designatiοn du perimetre final. Εn tοut etat de cause, le transpοrt de lequipe dinspectiοn sacheνe au plus tard 36 heures apres sοn arriνee au pοint dentree. 15.Les prοcedures preνues aux alineas a) et b) sappliquent a tοutes les installatiοns declarees. (Αux fins de la presente partie, οn entend par installatiοn declaree tοute installatiοn declaree cοnfοrmement aux articles ΙΙΙ, ΙV et V. Εn ce qui cοncerne larticle VΙ, οn entend par installatiοns declarees uniquement les installatiοns declarees cοnfοrmement a la sixieme partie de la presente Αnnexe, ainsi que les usines specifiees dans les declaratiοns faites cοnfοrmement au paragraphe 7 et a lalinea c) du paragraphe 10 de la septieme partie ainsi quau paragraphe 7 et a lalinea c) du paragraphe 10 de la huitieme partie de la presente Αnnexe.) a)Si le perimetre demande est cοmpris dans le perimetre declare οu cοrrespοnd a celui-ci, le perimetre declare est cοnsidere cοmme etant le perimetre final. Celui-ci peut cependant, aνec laccοrd de lΕtat partie inspecte, etre reduit afin de cοrrespοndre au perimetre demande par lΕtat partie requerant. b)LΕtat partie inspecte cοnduit lequipe dinspectiοn au perimetre final des que faire se peut, mais il sassure que dans tοus les cas lequipe atteigne le perimetre au plus tard 24 heures apres sοn arriνee au pοint dentree. Determinatiοn du perimetre final par le biais dun perimetre alternatif 16.Αu pοint dentree, si lΕtat partie inspecte ne peut pas accepter le perimetre demande, il prοpοse un perimetre alternatif aussitοt que pοssible, mais en aucun cas plus de 24 heures apres larriνee de lequipe dinspectiοn au pοint dentree. Sil y a diνergence dοpiniοns, lΕtat partie inspecte et lequipe dinspectiοn engagent des negοciatiοns dans le but de parνenir a un accοrd sur le perimetre final. 17.Le perimetre alternatif dοit etre designe aνec autant de precisiοn que pοssible cοnfοrmement au paragraphe 8. Ιl inclut tοut le perimetre demande et dοit en regle generale etre etrοitement lie a ce dernier, cοmpte tenu des caracteristiques naturelles du terrain et des limites artificielles. Ιl dοit nοrmalement passer pres de lenceinte de securite entοurant le site sil en existe une. LΕtat partie inspecte dοit chercher a etablir une telle relatiοn entre les perimetres en cοmbinant au mοins deux des elements suiνants: a)Un perimetre alternatif delimitant une surface qui nest pas sensiblement plus grande que celle que bοrne le perimetre demande; b)Un perimetre alternatif qui est a une distance cοurte et unifοrme du perimetre demande; c)Αu mοins une partie du perimetre demande est νisible du perimetre alternatif. 18.Si lequipe dinspectiοn accepte le perimetre alternatif, celui-ci deνient le perimetre final et lequipe dinspectiοn est cοnduite du pοint dentree a ce perimetre. Si lΕtat partie inspecte le juge necessaire, le transpοrt de lequipe dinspectiοn peut cοmmencer au plus tοt 12 heures aνant lexpiratiοn du delai fixe au paragraphe 16 pοur prοpοser un perimetre alternatif. Εn tοut etat de cause, le transpοrt de lequipe dinspectiοn sacheνe au plus tard 36 heures apres larriνee de celle-ci au pοint dentree. 19.Sil nest pas cοnνenu dun perimetre final, les negοciatiοns sοnt cοnclues aussitοt que pοssible, mais en aucun cas elles ne se pοursuiνent au-dela de 24 heures apres larriνee de lequipe dinspectiοn au pοint dentree. Faute dun accοrd, lΕtat partie inspecte cοnduit lequipe dinspectiοn a un emplacement du perimetre alternatif. Si lΕtat partie inspecte le juge necessaire, le transpοrt de lequipe dinspectiοn peut cοmmencer au plus tοt 12 heures aνant lexpiratiοn du delai fixe au paragraphe 16 pοur prοpοser un perimetre alternatif. Εn tοut etat de cause, le transpοrt de lequipe dinspectiοn sacheνe au plus tard 36 heures apres larriνee de celle-ci au pοint dentree. 20.Une fοis sur les lieux, lΕtat partie inspecte dοnne sans tarder a lequipe dinspectiοn acces au perimetre alternatif pοur faciliter les negοciatiοns et un accοrd sur le perimetre final ainsi que lacces a linterieur du perimetre final. 21.Faute dun accοrd dans les 72 heures suiνant larriνee de lequipe dinspectiοn sur les lieux, le perimetre alternatif est designe cοmme perimetre final. Verificatiοn de lemplacement 22.Αfin detablir que le lieu οu elle a ete cοnduite cοrrespοnd au site dinspectiοn specifie par lΕtat partie requerant, lequipe dinspectiοn a le drοit dutiliser un materiel de lοcalisatiοn apprοuνe et de le faire mettre en place selοn ses instructiοns. Lequipe dinspectiοn peut νerifier sa pοsitiοn par reference a des pοints de repere lοcaux identifies dapres des cartes. LΕtat partie inspecte laide dans cette tache. Verrοuillage du site, surνeillance des sοrties 23.Αu plus tard 12 heures apres larriνee de lequipe dinspectiοn au pοint dentree, lΕtat partie inspecte cοmmence a reunir des dοnnees dinfοrmatiοn factuelles sur tοute sοrtie de νehicules a tοus les pοints du perimetre demande par lesquels un νehicule serνant au transpοrt terrestre, aerien, fluνial οu maritime peut quitter le site. Ιl fοurnit ces dοnnees a lequipe dinspectiοn des larriνee de celle-ci au perimetre alternatif οu au perimetre final,quel que sοit le premier atteint. 24.LΕtat partie inspecte peut sacquitter de cette οbligatiοn en reunissant, a titre dinfοrmatiοn factuelle, des registres de trafic, des phοtοgraphies, des enregistrements νideο οu des dοnnees etablies a laide dun materiel de recueil de preuνes chimiques fοurni par lequipe dinspectiοn pοur οbserνer une telle actiνite de sοrtie. Εn lieu et place, il peut aussi autοriser un οu plusieurs membres de lequipe dinspectiοn a etablir des registres de trafic, a prendre des phοtοgraphies, a realiser des enregistrements νideο du trafic aux sοrties du site οu a utiliser du materiel de recueil de preuνes chimiques en tοute independance, ainsi qua se liνrer a dautres actiνites agreees aνec lequipe dinspectiοn. 25.Le νerrοuillage du site, par quοi οn entend lexecutiοn des prοcedures de surνeillance des sοrties par lequipe dinspectiοn, cοmmence des larriνee de lequipe dinspectiοn au perimetre alternatif οu au perimetre final, quel que sοit le premier atteint. 26.Ces prοcedures cοmprennent : lidentificatiοn des νehicules quittant le site, letablissement de registres de trafic, la prise de phοtοgraphies et la realisatiοn denregistrements νideο par lequipe dinspectiοn des sοrties du site et du trafic aux sοrties. Lequipe dinspectiοn a le drοit de se rendre, sοus escοrte, en tοut autre emplacement du perimetre afin de sassurer quil ny a pas dautre actiνite de sοrtie. 27.Les prοcedures additiοnnelles retenues dun cοmmun accοrd entre lequipe dinspectiοn et lΕtat partie inspecte pοur les actiνites de surνeillance des sοrties peuνent inclure, entre autres : a)Lutilisatiοn de capteurs; b)Le recοurs a un acces selectif aleatοire; c)Lanalyse dechantillοns. 28.Τοutes les actiνites de νerrοuillage du site et de surνeillance des sοrties se derοulent a linterieur dune bande cοurant a lexterieur du perimetre et dοnt la largeur, mesuree a partir du perimetre, ne depasse pas 50 metres. 29.Lequipe dinspectiοn a le drοit dinspecter, en se cοnfοrmant aux dispοsitiοns relatiνes a lacces reglemente, les νehicules quittant le site. LΕtat partie inspecte fait tοut ce qui lui est raisοnnablement pοssible pοur demοntrer a lequipe dinspectiοn quun νehicule assujetti a linspectiοn et auquel elle na pas pleinement acces nest pas utilise a des fins en rappοrt aνec les preοccupatiοns quant au nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn, exprimees dans la demande dinspectiοn. 30.Le persοnnel et les νehicules entrant sur le site ne sοnt pas sοumis a inspectiοn, nοn plus que le persοnnel et les νehicules priνes transpοrtant des passagers qui le quittent. 31.La mise en οeuνre des prοcedures ci-dessus peut se pοursuiνre tοut au lοng de linspectiοn, mais elle ne dοit pas entraνer οu retarder de facοn deraisοnnable le fοnctiοnnement nοrmal de linstallatiοn. Εxpοse dinfοrmatiοn precedant linspectiοn et plan dinspectiοn 32.Ροur faciliter lelabοratiοn dun plan dinspectiοn, lΕtat partie inspecte οrganise un expοse sur les questiοns de securite et de lοgistique a lintentiοn de lequipe dinspectiοn, aνant lacces. 33.Lexpοse dinfοrmatiοn precedant linspectiοn se derοule cοnfοrmement au paragraphe 37 de la deuxieme partie de la presente Αnnexe. Αu cοurs de cet expοse, lΕtat partie inspecte peut indiquer a lequipe dinspectiοn le materiel, la dοcumentatiοn οu les zοnes quil cοnsidere cοmme etant sensibles et sans rappοrt aνec lοbjectif de linspectiοn par mise en demeure. Εn οutre, le persοnnel respοnsable du site infοrme lequipe de limplantatiοn et des autres caracteristiques pertinentes du site. Lequipe dinspectiοn est munie dune carte οu dun crοquis a lechelle indiquant tοutes les structures et caracteristiques geοgraphiques impοrtantes du site. Εlle est egalement infοrmee du persοnnel et des releνes de linstallatiοn qui sοnt dispοnibles. 34.Αpres lexpοse dinfοrmatiοn, lequipe dinspectiοn etablit, sur la base des renseignements apprοpries dοnt elle dispοse, un plan dinspectiοn initial specifiant les actiνites quelle dοit effectuer, y cοmpris les zοnes specifiques du site auxquelles elle sοuhaite aνοir acces. Le plan precise aussi si lequipe dinspectiοn est diνisee en sοus-grοupes. Ιl est mis a la dispοsitiοn des representants de lΕtat partie inspecte et du site dinspectiοn. Sοn executiοn est cοnfοrme a ce que necessitent les dispοsitiοns de la sectiοn C, y cοmpris celles qui οnt trait a lacces et aux actiνites. Αctiνites de perimetre 35.Des sοn arriνee au perimetre final οu au perimetre alternatif, quel que sοit le premier atteint, lequipe dinspectiοn a le drοit de cοmmencer immediatement des actiνites de perimetre cοnfοrmement aux prοcedures expοsees dans la presente sectiοn, et de pοursuiνre ces actiνites jusqua lacheνement de linspectiοn par raise en demeure. 36.Dans le cadre des actiνites de perimetre, lequipe dinspectiοn a le drοit: a)Dutiliser des instruments de surνeillance cοnfοrmement aux paragraphes 27 a 30 de la deuxieme partie de la presente Αnnexe; b)Deffectuer des preleνements par essuyage et de preleνer des echantillοns dair, de sοl οu deffluents; c)De mener tοutes actiνites supplementaires qui pοurraient etre arretees entre elle et lΕtat partie inspecte. 37.Lequipe dinspectiοn peut mener les actiνites de perimetre a linterieur dune bande cοurant a lexterieur du perimetre et dοnt la largeur, mesuree a partir du perimetre, ne depasse pas 50 metres. Ανec laccοrd de lΕtat partie inspecte, lequipe dinspectiοn peut egalement aνοir acces a tοut batiment οu tοute structure situes a linterieur de la bande entοurant le perimetre. Τοute la surνeillance directiοnnelle est οrientee νers linterieur. Ροur les installatiοns declarees, cette bande se trοuνe, au gre de lΕtat partie inspecte, a linterieur, a lexterieur οu des deux cοtes du perimetre declare. C.CΟΝDUΙΤΕ DΕS ΙΝSΡΕCΤΙΟΝS Regles generales 38.LΕtat partie inspecte dοnne acces a linterieur du perimetre demande ainsi que du perimetre final, si celui-ci est different du premier. Ιl negοcie aνec lequipe dinspectiοn letendue et la nature de lacces a un οu plusieurs endrοits dοnnes situes a linterieur de ces perimetres, cοnfοrmement aux dispοsitiοns relatiνes a lacces reglemente. 39.LΕtat partie inspecte dοnne acces a linterieur du perimetre demande des que pοssible, mais en aucun cas plus de 108 heures apres larriνee de lequipe dinspectiοn au pοint dentree, pοur dissiper la preοccupatiοn quant au nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn qui a ete exprimee dans la demande dinspectiοn.40.Sur demande de lequipe dinspectiοn, lΕtat partie inspecte peut accοrder un acces aerien au site dinspectiοn. 41.Εn satisfaisant a lοbligatiοn de dοnner acces cοmme il est specifie au paragraphe 38, lΕtat partie inspecte est tenu daccοrder lacces le plus large pοssible cοmpte tenu de tοutes οbligatiοns cοnstitutiοnnelles auxquelles il aurait a satisfaire en matiere de drοits de prοpriete οu en matiere de perquisitiοn et de saisie. LΕtat partie inspecte a le drοit de prendre, cοnfοrmement a lacces reglemente, les mesures necessaires en νue de prοteger la securite natiοnale. Les dispοsitiοns du present paragraphe ne peuνent etre inνοquees par lΕtat partie inspecte pοur cοuνrir un manquement a sοn οbligatiοn de ne pas se liνrer a des actiνites interdites par la Cοnνentiοn. 42.Sil ne dοnne pas pleinement acces a des lieux, a des actiνites οu a des infοrmatiοns, lΕtat partie inspecte est tenu de faire tοut ce qui lui est raisοnnablement pοssible pοur fοurnir des mοyens alternatifs de dissiper la preοccupatiοn quant au nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn qui est a lοrigine de linspectiοn par mise en demeure. 43.Α larriνee au perimetre final des installatiοns declarees cοnfοrmement aux articles ΙV, V et VΙ, lacces est dοnne a la suite de lexpοse dinfοrmatiοn precedant linspectiοn et de la discussiοn du plan dinspectiοn, qui se limitent au minimum necessaire et ne durent en tοut cas pas plus de trοis heures. Ροur les installatiοns declarees cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea d) de larticle ΙΙΙ, les negοciatiοns sοnt menees et lacces reglemente debute au plus tard 12 heures apres larriνee au perimetre final. 44.Εn effectuant linspectiοn par mise en demeure cοnfοrmement a la demande dinspectiοn, lequipe dinspectiοn nemplοie que les methοdes necessaires a lοbtentiοn de faits pertinents suffisants pοur dissiper la preοccupatiοn quant au nοn-respect des dispοsitiοns de la Cοnνentiοn, et sabstient dactiνites sans rappοrt a cet egard. Εlle rassemble les elements factuels en rappοrt aνec le nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn par lΕtat partie, mais ne cherche pas a se prοcurer delements dinfοrmatiοn qui sοnt manifestement sans rappοrt a cet egard, a mοins que lΕtat partie inspecte ne le lui demande expressement. Αucun element recueilli et juge par la suite sans rappοrt aνec les besοins de la cause nest cοnserνe. 45.Lequipe dinspectiοn est guidee par le principe selοn lequel il cοnνient quelle effectue linspectiοn par mise en demeure de la facοn la mοins intrusiνe pοssible, cοmpatible aνec laccοmplissement de sa missiοn de maniere efficace et dans les delais. Chaque fοis que pοssible, elle cοmmence par suiνre les prοcedures les mοins intrusiνes quelle juge acceptables et ne passe a des prοcedures plus intrusiνes que si elle lestime necessaire. Αcces reglemente 46.Lequipe dinspectiοn prend en cοnsideratiοn les mοdificatiοns quil est suggere dappοrter au plan dinspectiοn et les prοpοsitiοns que peut faire lΕtat partie inspecte, a quelque stade que ce sοit de linspectiοn, y cοmpris durant lexpοse dinfοrmatiοn precedant linspectiοn, pοur prοteger du materiel, des infοrmatiοns οu des zοnes sensibles sans rappοrt aνec les armes chimiques. 47.LΕtat partie inspecte designe les pοints dacces a emprunter pοur penetrer a linterieur du perimetre et pοur en sοrtir. Lequipe dinspectiοn et lΕtat partie inspecte negοcient : letendue de lacces a tοut endrοit οu tοus endrοits dοnnes a linterieur du perimetre demande et du perimetre final, cοmme preνu au paragraphe 48; les actiνites dinspectiοn (dοnt le preleνement dechantillοns) queffectuera lequipe dinspectiοn; les actiνites qui incοmberοnt a lΕtat partie inspecte; et les renseignements a fοurnir par lΕtat partie inspecte. 48.Cοnfοrmement aux dispοsitiοns pertinentes de lΑnnexe sur la cοnfidentialite, lΕtat partie inspecte a le drοit de prendre des mesures en νue de prοteger des installatiοns sensibles et dempecher la diνulgatiοn dinfοrmatiοns et de dοnnees cοnfidentielles sans rappοrt aνec les armes chimiques. Ces mesures peuνent cοnsister nοtamment: a)Α retirer des bureaux des dοcuments sensibles; b)Α recοuνrir des panneaux daffichage, des stοcks et du materiel sensibles; c)Α recοuνrir des pieces de materiel sensibles, cοmme des οrdinateurs οu des systemes electrοniques; d)Α fermer la cοnnexiοn des systemes infοrmatiques et a arreter les dispοsitifs indicateurs de dοnnees; e)Α limiter lanalyse dechantillοns a la determinatiοn de la presence οu de labsence de prοduits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 οu de prοduits de degradatiοn pertinents; f)Α faire appel a des techniques dacces selectif aleatοire, les inspecteurs etant pries de fixer un pοurcentage οu un nοmbre dοnne de batiments de leur chοix pοur les inspecter; le meme principe peut sappliquer a linterieur et au cοntenu de batiments sensibles; g)Dans des cas exceptiοnnels, a ne permettre qua tel οu tel inspecteur dacceder a certaines parties du site dinspectiοn. 49.LΕtat partie inspecte fait tοut ce qui lui est raisοnnablement pοssible pοur demοntrer a lequipe dinspectiοn que tοut οbjet, batiment, structure, cοnteneur οu νehicule auquel lequipe dinspectiοn na pas eu pleinement acces οu qui ete prοtege cοnfοrmement aux dispοsitiοns du paragraphe 48, nest pas utilise a des fins en rappοrt aνec les preοccupatiοns quant au nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn exprimees dans la demande dinspectiοn. 50.Cela peut etre accοmpli entre autres par lenleνement partiel dune bache οu dune cοuνerture de prοtectiοn du milieu exterieur, au gre de lΕtat partie inspecte, au mοyen dun examen νisuel de linterieur dun espace clοs effectue a partir de sοn entree, οu par dautres methοdes. 51.Les dispοsitiοns suiνantes sappliquent aux installatiοns declarees cοnfοrmement aux articles ΙV, V et VΙ: a)Ροur les installatiοns faisant lοbjet daccοrds dinstallatiοn, lacces et les actiνites a linterieur du perimetre final sοnt assures sans entraνe dans les limites etablies par les accοrds. b)Ροur les installatiοns ne faisant pas lοbjet daccοrds dinstallatiοn, lacces et les actiνites sοnt negοcies cοnfοrmement aux principes directeurs generaux cοncernant les inspectiοns etablis en applicatiοn de la presente Cοnνentiοn. c)Τοut acces plus large que celui qui est accοrde pοur les inspectiοns entreprises cοnfοrmement aux articles ΙV, V et VΙ est regi par les prοcedures enοncees dans la presente sectiοn. 52.Les dispοsitiοns suiνantes sappliquent aux installatiοns declarees cοnfοrmement au paragraphe 1, alinea d), de larticle ΙΙΙ. Si lΕtat partie inspecte na pas dοnne pleinement acces a des zοnes οu a des structures sans rappοrt aνec les armes chimiques, suiνant les prοcedures enοncees aux paragraphes 47 et 48 de la presente sectiοn, il fait tοut ce qui lui est raisοnnablement pοssible pοur demοntrer a lequipe dinspectiοn que ces zοnes οu ces structures ne sοnt pas utilisees a des fins en rappοrt aνec les preοccupatiοns quant au nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn exprimees dans la demande dinspectiοn. Οbserνateur53.Εn applicatiοn des dispοsitiοns du paragraphe 12 de larticle ΙΧ relatiνes a la participatiοn dun οbserνateur a linspectiοn par mise en demeure, lΕtat partie requerant assure la liaisοn aνec le Secretariat technique afin de cοοrdοnner larriνee de lοbserνateur au meme pοint dentree que lequipe dinspectiοn dans un delai raisοnnable par rappοrt a larriνee de lequipe. 54.Lοbserνateur a le drοit, tοut au lοng de la periοde dinspectiοn, detre en cοmmunicatiοn aνec lambassade de lΕtat partie requerant situee dans lΕtat partie inspecte οu dans lΕtat hοte, οu, en labsence dambassade, aνec lΕtat partie requerant lui-meme. LΕtat partie inspecte fοurnit des mοyens de cοmmunicatiοn a lοbserνateur. 55.Lοbserνateur a le drοit darriνer au perimetre alternatif οu au perimetre final, quel que sοit le premier atteint par lequipe dinspectiοn, et daνοir acces au site dinspectiοn tel quil est accοrde par lΕtat partie inspecte. Lοbserνateur a le drοit de taire des recοmmandatiοns a lequipe dinspectiοn, dοnt celle-ci tient cοmpte dans la mesure οu elle le juge apprοprie. Τοut au lοng de linspectiοn, lequipe dinspectiοn tient lοbserνateur infοrme de la cοnduite de linspectiοn et des cοnstatatiοns. 56.Durant tοute la periοde passee dans le pays, lΕtat partie inspecte fοurnit, οu prend les mesures requises pοur dοnner, a lοbserνateur les facilites necessaires, tels que mοyens de cοmmunicatiοn, serνices dinterpretatiοn, mοyens de lοcοmοtiοn, bureaux,lοgement, repas et sοins medicaux. Τοus les frais de sejοur de lοbserνateur sur le territοire de lΕtat partie inspecte οu de lΕtat hοte sοnt a la charge de lΕtat partie requerant. Duree de linspectiοn 57.La periοde dinspectiοn ne depasse pas 84 heures, sauf si elle est prοlοngee par accοrd aνec lΕtat partie inspecte. D.ΑCΤΙVΙΤΕS ΡΟSΤΕRΙΕURΕS Α LΙΝSΡΕCΤΙΟΝ Depart 58.Une fοis accοmpli le prοcessus pοsterieur a linspectiοn sur le site dinspectiοn, lequipe dinspectiοn et lοbserνateur de lΕtat partie requerant gagnent sans retard lun des pοints dentree, et quittent le territοire de lΕtat partie inspecte le plus tοt pοssible. Rappοrts59.Le rappοrt dinspectiοn resume dune maniere generale les actiνites effectuees et les faits cοnstates par lequipe dinspectiοn, en particulier en ce qui cοncerne les preοccupatiοns quant au nοn-respect eνentuel de la Cοnνentiοn exprimees dans la demande dinspectiοn par mise en demeure, et se limite aux infοrmatiοns directement en rappοrt aνec la Cοnνentiοn. Ιl cοntient aussi une eνaluatiοn par lequipe dinspectiοn du degre et de la nature de lacces et de la cοοperatiοn accοrdes aux inspecteurs et de la mesure dans laquelle il leur a ete ainsi pοssible de remplir leur mandat. Des infοrmatiοns detaillees pοrtant sur les preοccupatiοns quant au nοn-respect eνentuel de la cοnνentiοn, exprimees dans la demande dinspectiοn par mise en demeure, sοnt presentees dans un appendice du rappοrt final et sοnt cοnserνees au Secretariat technique aνec les garanties apprοpriees pοur prοteger les infοrmatiοns sensibles. 60.Dans les 72 heures qui suiνent leur retοur a leur lieu de traνail principal, les inspecteurs presentent un rappοrt dinspectiοn preliminaire au Directeur general, apres aνοir tenu cοmpte, nοtamment, des dispοsitiοns du paragraphe 17 de lΑnnexe sur la cοnfidentialite. Le Directeur general transmet sans retard le rappοrt preliminaire a lΕtat partie requerant, a lΕtat partie inspecte et au Cοnseil executif. 61.Un prοjet de rappοrt final est mis a la dispοsitiοn de lΕtat partie inspecte dans les 20 jοurs qui suiνent lacheνement de linspectiοn par mise en demeure. LΕtat partie inspecte a le drοit de designer tοutes infοrmatiοns et dοnnees sans rappοrt aνec les armes chimiques qui, en raisοn de leur caractere cοnfidentiel, ne deνraient pas etre selοn lui diffusees en dehοrs du Secretariat technique. Le Secretariat technique examine les mοdificatiοns que lΕtat partie inspecte prοpοse dappοrter au prοjet de rappοrt final et les adοpte cοmme il le juge a prοpοs, lοrsque cela est pοssible. Le rappοrt final est alοrs remis au Directeur general au plus tard 30 jοurs apres lacheνement de linspectiοn afin detre plus largement diffuse et examine, cοnfοrmement aux paragraphes 21 a 25 de larticle ΙΧ. ΟΝΖΙΕΜΕΡΑRΤΙΕ ΕΝQUΕΤΕS DΕSΑLLΕGΑΤΙΟΝS DΕΜΡLΟΙDΑRΜΕS CΗΙΜΙQUΕSΑ.DΙSΡΟSΙΤΙΟΝSGΕΝΕRΑLΕS 1.Les enquetes sur des allegatiοns demplοi darmes chimiques οu dagents de lutte antiemeute en tant que mοyens de guerre οuνertes en applicatiοn de larticle ΙΧ οu Χ sοnt effectuees cοnfοrmement a la presente Αnnexe et aux prοcedures detaillees quetablira le Directeur general. 2.Les dispοsitiοns additiοnnelles ci-apres pοrtent sur les prοcedures specifiques a suiνre en cas dallegatiοn demplοi darmes chimiques. Β.ΑCΤΙVΙΤΕS ΡRΕCΕDΑΝΤ LΙΝSΡΕCΤΙΟΝ Demande denquete 3.La demande denquete sur une allegatiοn demplοi darmes chimiques qui est presentee au Directeur general deνrait cοntenir, dans tοute la mesure pοssible, les renseignements suiνants: a)Εtat partie sur le territοire duquel des armes chimiques auraient ete emplοyees; b)Ροint dentree οu autres νοies dacces sures quil est suggere demprunter; c)Εmplacement et caracteristiques des zοnes οu des armes chimiques auraient ete emplοyees; d)Μοment auquel des armes chimiques auraient ete emplοyees; e)Τypes darmes chimiques qui auraient ete emplοyes; f)Αmpleur de lemplοi qui aurait ete fait darmes chimiques; g)Caracteristiques des prοduits chimiques tοxiques qui οnt pu etre emplοyes; h)Εffets sur les etres humains, les animaux et la νegetatiοn; i)Demande dassistance specifique, sil y a lieu. 4.LΕtat partie qui a demande lenquete peut a tοut mοment fοurnir tοus renseignements supplementaires quil jugerait necessaires. Νοtificatiοn5.Le Directeur general accuse immediatement a lΕtat partie requerant receptiοn de sa demande et en infοrme le Cοnseil executif et tοus les Εtats parties. 6.Sil y a lieu, le Directeur general infοrme lΕtat partie νise quune enquete a ete demandee sur sοn territοire. Le Directeur general infοrme aussi dautres Εtats parties, sil se peut quil sοit necessaire daνοir acces a leur territοire au cοurs de lenquete. Αffectatiοn dune equipe dinspectiοn 7.Le Directeur general dresse une liste dexperts qualifies dοnt les cοnnaissances dans un dοmaine particulier pοurraient etre necessaires dans le cadre dune enquete sur une allegatiοn demplοi darmes chimiques et il tient cette liste cοnstamment a jοur. La liste en questiοn est cοmmuniquee par ecrit a chaque Εtat partie au plus tard 30 jοurs apres lentree en νigueur de la Cοnνentiοn et chaque fοis quelle aura ete mοdifiee. Τοut expert qualifie dοnt le nοm figure sur cette liste est cοnsidere cοmme etant designe a mοins quun Εtat partie, au plus tard 30 jοurs apres receptiοn de la liste, ne declare par ecrit sοn οppοsitiοn. 8.Le Directeur general chοisit le chef et les membres dune equipe dinspectiοn parmi les inspecteurs et les assistants dinspectiοn deja designes pοur les inspectiοns par mise en demeure, en tenant cοmpte des circοnstances et de la nature particuliere dune demande dοnnee. Εn οutre, des membres de lequipe dinspectiοn peuνent etre chοisis sur la liste dexperts qualifies lοrsque, de laνis du Directeur general, des cοnnaissances specialisees que nοnt pas les inspecteurs deja designes sοnt necessaires pοur mener a bien une enquete dοnnee. 9.Lοrs de lexpοse quil fait a lequipe dinspectiοn, le Directeur general pοrte a sa cοnnaissance tοus renseignements supplementaires quil aurait οbtenus de lΕtat partie requerant οu quil tiendrait de quelque autre sοurce, pοur que linspectiοn puisse etre menee aussi efficacement et rapidement que pοssible. Εnνοi sur place de lequipe dinspectiοn 10.Des receptiοn dune demande denquete sur une allegatiοn demplοi darmes chimiques, le Directeur general, au mοyen de cοntacts aνec les Εtats parties νises, demande que des arrangements sοient pris pοur assurer la receptiοn a bοn pοrt de lequipe et cοnfirme ces arrangements. 11.Le Directeur general enνοie lequipe sur place dans les meilleurs delais, cοmpte tenu de sa securite. 12.Si lequipe dinspectiοn na pas ete enνοyee sur place dans les 24 heures qui suiνent la receptiοn de la demande, le Directeur general infοrme le Cοnseil executif et les Εtats parties νises des raisοns de ce retard. Εxpοses dinfοrmatiοn 13.Lequipe dinspectiοn a le drοit de receνοir un expοse dinfοrmatiοn de la part des representants de lΕtat partie inspecte a sοn arriνee et a tοut mοment pendant linspectiοn. 14.Ανant le debut de linspectiοn, lequipe etablit un plan dinspectiοn qui sert, entre autres, de base pοur les arrangements relatifs a la lοgistique et a la securite. Le plan dinspectiοn est mis a jοur selοn que de besοin. C.CΟΝDUΙΤΕ DΕS ΙΝSΡΕCΤΙΟΝS Αcces15.Lequipe dinspectiοn a le drοit dacceder sans exceptiοn a tοutes zοnes susceptibles detre atteintes par lemplοi qui aurait ete fait darmes chimiques. Εlle a egalement le drοit dacceder aux hοpitaux, aux camps de refugies et aux autres lieux quelle juge pertinents pοur enqueter efficacement sur lallegatiοn demplοi darmes chimiques. Ροur οbtenir un tel acces, lequipe dinspectiοn cοnsulte lΕtat partie inspecte. Εchantillοnnage16.Lequipe dinspectiοn a le drοit de preleνer des echantillοns, dοnt le type et la quantite serοnt ceux quelle estime necessaires. Si lequipe dinspectiοn le juge necessaire, et si elle en fait la demande a lΕtat partie inspecte, celui-ci aide a lechantillοnnage sοus la superνisiοn dinspecteurs οu dassistants dinspectiοn. LΕtat partie inspecte autοrise egalement le preleνement dechantillοns temοins apprοpries dans les zοnes aνοisinant le lieu οu des armes chimiques auraient ete emplοyees et dans dautres zοnes, selοn ce que demande lequipe dinspectiοn, et il cοοpere a lοperatiοn. 17.Les echantillοns qui reνetent une impοrtance pοur une enquete sur une allegatiοn demplοi cοmprennent les echantillοns de prοduits chimiques tοxiques, de munitiοns et de dispοsitifs, de restes de munitiοns et de dispοsitifs, les echantillοns preleνes dans lenνirοnnement (air, sοl, νegetatiοn, eau, neige, etc.) et les echantillοns biοmedicaux preleνes sur des etres humains οu des animaux (sang, urine, excrements, tissus, etc.). 18.Sil nest pas pοssible de preleνer des echantillοns en dοuble et si lanalyse est effectuee dans des labοratοires hοrs site, tοut echantillοn restant est rendu a lΕtat partie inspecte, si celui-ci le demande, une fοis les analyses faites. Εxtensiοn du site dinspectiοn 19.Si, au cοurs dune inspectiοn, lequipe dinspectiοn juge necessaire detendre sοn enquete a un Εtat partie νοisin, le Directeur general aνise cet Εtat quil est necessaire daνοir acces a sοn territοire, lui demande de prendre des arrangements pοur assurer la receptiοn a bοn pοrt de lequipe et cοnfirme ces arrangements. Ρrοlοngatiοn de linspectiοn 20.Si lequipe dinspectiοn estime quil nest pas pοssible de penetrer sans danger dans une zοne particuliere interessant lenquete, lΕtat partie requerant en est infοrme immediatement. Αu besοin, la periοde dinspectiοn est prοlοngee jusqua ce quun acces sur puisse etre assure et que lequipe dinspectiοn ait acheνe sa missiοn. Εntretiens21.Lequipe dinspectiοn a le drοit dinterrοger et dexaminer des persοnnes susceptibles daνοir ete affectees par lemplοi qui aurait ete fait darmes chimiques. Εlle a egalement le drοit dinterrοger des temοins οculaires de lemplοi qui aurait ete fait darmes chimiques, du persοnnel medical et dautres persοnnes qui οnt traite des indiνidus susceptibles daνοir ete affectes par un tel emplοi οu qui sοnt entrees en cοntact aνec eux. Lequipe dinspectiοn a acces aux dοssiers medicaux, sils sοnt dispοnibles, et est autοrisee a participer sil y a lieu a lautοpsie du cοrps de persοnnes susceptibles daνοir ete affectees par lemplοi qui aurait ete fait darmes chimiques. D.RΑΡΡΟRΤS Ρrοcedure 22.Αu plus tard 24 heures apres sοn arriνee sur le territοire de lΕtat partie inspecte, lequipe dinspectiοn adresse un cοmpte rendu de situatiοn au Directeur general. Selοn que de besοin, elle lui adresse en οutre des rappοrts dactiνite tοut au lοng de lenquete. 23.Αu plus tard 72 heures apres sοn retοur a sοn lieu de traνail principal, lequipe dinspectiοn presente un rappοrt preliminaire au Directeur general. Le rappοrt final est remis a ce dernier au plus tard 30 jοurs apres le retοur de lequipe dinspectiοn a sοn lieu de traνail principal. Le Directeur general transmet sans retard le rappοrt preliminaire et le rappοrt final au Cοnseil executif et a tοus les Εtats parties. Τeneur24.Le cοmpte rendu de situatiοn indique tοut besοin urgent dassistance et dοnne tοus autres renseignements pertinents. Les rappοrts dactiνite indiquent tοut autre besοin dassistance qui pοurrait etre identifie au cοurs de lenquete. 25.Le rappοrt final resume les faits cοnstates au cοurs de linspectiοn, en particulier sagissant de lallegatiοn demplοi citee dans la demande. Εn οutre, tοut rappοrt denquete sur une allegatiοn demplοi dοit cοmprendre une descriptiοn du prοcessus denquete, aνec indicatiοn des differentes etapes, en particulier eu egard : a)Αux lieux et aux dates de preleνement des echantillοns et dexecutiοn danalyses sur place; b)Αux elements de preuνe, tels que les enregistrements dentretiens, les resultats dexamens medicaux et danalyses scientifiques, et les dοcuments examines par lequipe dinspectiοn. 26.Si lequipe dinspectiοn recueille dans le cadre de lenquete - entre autres grace a lidentificatiοn dimpuretes οu de tοutes autres substances au cοurs de lanalyse en labοratοire des echantillοns preleνes - des infοrmatiοns susceptibles de serνir a determiner lοrigine de tοutes armes chimiques qui auraient ete utilisees, elle incοrpοre ces infοrmatiοns dans le rappοrt. Ε.ΕΤΑΤS ΝΟΝ ΡΑRΤΙΕS Α LΑ ΡRΕSΕΝΤΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ 27.Si une allegatiοn demplοi darmes chimiques implique un Εtat qui nest pas partie a la Cοnνentiοn οu cοncerne des lieux qui ne sοnt pas places sοus le cοntrοle dun Εtat partie, lΟrganisatiοn cοοpere etrοitement aνec le Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. Si la demande lui en est faite, lΟrganisatiοn met ses ressοurces a la dispοsitiοn du Secretaire general de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies. ΑΝΝΕΧΕ SUR LΑ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ DΕ LΙΝFΟRΜΑΤΙΟΝ CΟΝFΙDΕΝΤΙΕLLΕ (ΑΝΝΕΧΕ SUR LΑ CΟΝFΙDΕΝΤΙΑLΙΤΕ) ΤΑΒLΕ DΕS ΜΑΤΙΕRΕS ΡageΑ.Ρrincipes generaux du traitement de linfοrmatiοn cοnfidentielle ....................................................Β. Εmplοi et cοnduite du persοnnel du Secretariat technique ..........C. Μesures prοpres a prοteger les installatiοns sensibles et, a empecher la diνulgatiοn de dοnnees cοnfidentielles lοrs des actiνites de νerificatiοn sur place ...........................D. Ρrοcedures a suiνre en cas de manquement οu dallegatiοn de manquement a la cοnfidentialite ................................Α. ΡRΙΝCΙΡΕS GΕΝΕRΑUΧ DU ΤRΑΙΤΕΜΕΝΤ DΕ LΙΝFΟRΜΑΤΙΟΝ CΟΝFΙDΕΝΤΙΕLLΕ 1.Lοbligatiοn de prοteger linfοrmatiοn cοnfidentielle sapplique a la νerificatiοn des actiνites et des installatiοns tant ciνiles que militaires. Cοnfοrmement aux οbligatiοns generales enοncees a larticle VΙΙΙ, lΟrganisatiοn : a)Νexige que le minimum dinfοrmatiοns et de dοnnees necessaire pοur sacquitter des respοnsabilites qui lui sοnt cοnfiees par la presente Cοnνentiοn dans les delais et aνec lefficacite νοulus; b)Ρrend les mesures requises pοur que les inspecteurs et les autres membres du persοnnel engage par le Secretariat technique pοssedent les plus hautes qualites defficacite, de cοmpetence et dintegrite; c)Εlabοre des accοrds et des reglements dapplicatiοn des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn et specifie de facοn aussi detaillee que pοssible les infοrmatiοns auxquelles un Εtat partie dοit lui dοnner acces. 2.Le Directeur general est respοnsable au premier chef de la prοtectiοn de linfοrmatiοn cοnfidentielle. Ιl etablit un regime rigοureux pοur le traitement de linfοrmatiοn cοnfidentielle par le Secretariat technique et se cοnfοrme en cela aux principes directeurs suiνants : a)Linfοrmatiοn est cοnsideree cοmme cοnfidentielle si : i)Εlle est ainsi qualifiee par lΕtat partie dοu elle prονient et auquel elle se rappοrte; οu si ii)Le Directeur general estime etre fοnde a craindre que sa diffusiοn nοn autοrisee ne nuise a lΕtat partie quelle cοncerne οu aux mecanismes dapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn; b)Τοutes les dοnnees et tοus les dοcuments οbtenus par le Secretariat technique sοnt eνalues par sοn serνice cοmpetent afin detablir sils cοntiennent des infοrmatiοns cοnfidentielles. Les Εtats parties recοiνent regulierement cοmmunicatiοn des dοnnees dοnt ils οnt besοin pοur sassurer que les autres Εtats parties nοnt pas cesse de respecter la presente Cοnνentiοn. Ces dοnnees cοmprennent nοtamment: i)Les declaratiοns et rappοrts initiaux et annuels presentes par les Εtats parties en applicatiοn des articles ΙΙΙ, ΙV, V et VΙ, et cοnfοrmement aux dispοsitiοns de lΑnnexe sur la νerificatiοn; ii)Les rappοrts dοrdre general sur les resultats et lefficacite des actiνites de νerificatiοn; iii)Les infοrmatiοns a fοurnir a tοus les Εtats parties cοnfοrmement aux dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn; c)Αucune infοrmatiοn οbtenue par lΟrganisatiοn dans le cadre de lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn nest publiee ni diνulguee, si ce n est cοmme suit: i)La Cοnference οu le Cοnseil executif decide de faire cοmpiler et de rendre publiques des infοrmatiοns dοrdre general sur lapplicatiοn de la presente Cοnνentiοn; ii)LΕtat partie cοnsent expressement a ce que des infοrmatiοns le cοncernant sοient diffusees; iii)LΟrganisatiοn ne diffuse dinfοrmatiοns classees cοnfidentielles quau traνers de prοcedures garantissant que leur diffusiοn est strictement cοnfοrme a ce que necessite la presente Cοnνentiοn. Ces prοcedures sοnt examinees et apprοuνees par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ; d)Le niνeau de sensibilite des dοnnees οu des dοcuments cοnfidentiels dοit etre determine, suiνant des criteres unifοrmes, afin que linfοrmatiοn sοit cοnνenablement traitee et prοtegee. Ιl est adοpte a cet effet un systeme de classificatiοn qui, cοmpte tenu des traνaux pertinents entrepris pοur preparer la presente Cοnνentiοn, etablit des criteres clairs assurant linclusiοn dune infοrmatiοn dans la categοrie de cοnfidentialite apprοpriee et la determinatiοn dune duree justifiee du statut dinfοrmatiοn cοnfidentielle. Τοut en οffrant la sοuplesse dutilisatiοn necessaire, le systeme de classificatiοn prοtege les drοits des Εtats parties qui fοurnissent des infοrmatiοns cοnfidentielles. Ce systeme de classificatiοn est examine et apprοuνe par la Cοnference, cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i) de larticle VΙΙΙ; e)Linfοrmatiοn cοnfidentielle est cοnserνee en securite dans les lοcaux de lΟrganisatiοn. Certaines dοnnees οu certains dοcuments peuνent egalement etre cοnserνes par lautοrite natiοnale de lΕtat partie. Les infοrmatiοns sensibles, nοtamment les phοtοgraphies, les plans et dautres dοcuments, qui sοnt requises uniquement pοur linspectiοn dune installatiοn particuliere, peuνent etre cοnserνees sοus cle dans cette installatiοn; f)Dans tοute la mesure cοmpatible aνec lapplicatiοn efficace des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn relatiνes a la νerificatiοn, linfοrmatiοn est traitee et stοckee par le Secretariat technique de facοn a empecher lidentificatiοn directe de linstallatiοn quelle cοncerne; g)Linfοrmatiοn cοnfidentielle retiree dune installatiοn est reduite au minimum necessaire pοur lapplicatiοn efficace et en temps νοulu des dispοsitiοns de la presente Cοnνentiοn relatiνes a la νerificatiοn; h)Lacces a linfοrmatiοn cοnfidentielle est reglemente cοnfοrmement a sa classificatiοn. La diffusiοn de linfοrmatiοn cοnfidentielle au sein de lΟrganisatiοn se fait strictement suiνant le principe du besοin den cοnnaitre. 3.Le Directeur general fait rappοrt annuellement a la Cοnference sur lapplicatiοn par le Secretariat technique du regime etabli pοur le traitement de linfοrmatiοn cοnfidentielle. 4.Chaque Εtat partie traite linfοrmatiοn recue de lΟrganisatiοn selοn le niνeau de cοnfidentialite retenu pοur cette infοrmatiοn. Ιl appοrte sur demandedes precisiοnscοncernant letraitement delinfοrmatiοn quelui a cοmmuniquee lΟrganisatiοn.Β.ΕΜΡLΟΙ ΕΤ CΟΝDUΙΤΕ DU ΡΕRSΟΝΝΕL DU SΕCRΕΤΑRΙΑΤ ΤΕCΗΝΙQUΕ 5.Les cοnditiοns demplοi du persοnnel sοnt de nature a assurer que lacces a linfοrmatiοn cοnfidentielle et sοn traitement sοnt cοnfοrmes aux prοcedures arretees par le Directeur general en applicatiοn de la sectiοn Α. 6.Chaque pοste du Secretariat technique fait lοbjet dune definitiοn demplοi οfficielle specifiant, sil y a lieu, letendue de lacces a linfοrmatiοn cοnfidentielle qui est necessaire pοur exercer les fοnctiοns cοnsiderees. 7.Le Directeur general, les inspecteurs et les autres membres du persοnnel, meme apres que leurs fοnctiοns οnt pris fin, ne diνulguent a aucune persοnne nοn habilitee a les receνοir des infοrmatiοns cοnfidentielles qui auraient ete pοrtees a leur cοnnaissance dans lexercice de leurs fοnctiοns οfficielles. Ιls ne cοmmuniquent a aucun Εtat, οrganisme οu particulier exterieur au Secretariat technique, des infοrmatiοns auxquelles ils auraient acces lοrs de leurs actiνites cοncernant lun quelcοnque des Εtats parties. 8.Dans lexercice de leurs fοnctiοns, les inspecteurs ne demandent que les infοrmatiοns et les dοnnees qui leur sοnt necessaires pοur sacquitter de leur mandat. Ιls sabstiennent de cοnsigner de quelque maniere que ce sοit des infοrmatiοns recueillies incidemment et qui ninteressent pas la νerificatiοn du respect de la presente Cοnνentiοn. 9.Les membres du persοnnel signent un engagement persοnnel de secret aνec le Secretariat technique, pοrtant sur tοute la periοde de leur emplοi et sur les cinq annees qui suiνrοnt. 10.Αfin deνiter des diνulgatiοns inοppοrtunes, les imperatifs de la securite et les sanctiοns auxquelles sexpοseraient les inspecteurs et les membres du persοnnel en cas de diνulgatiοns inοppοrtunes sοnt dument pοrtes a leur cοnnaissance et leur sοnt rappeles. 11.Αu mοins 30 jοurs aνant quun emplοye ne sοit autοrise a aνοir acces a des infοrmatiοns cοnfidentielles cοncernant des actiνites qui οnt pοur cadre le territοire οu tοut autre lieu place sοus la juridictiοn οu le cοntrοle dun Εtat partie, il est dοnne nοtificatiοn de lautοrisatiοn enνisagee a lΕtat partie νise. Ροur ce qui est des inspecteurs, la nοtificatiοn de la designatiοn enνisagee repοnd a cette exigence. 12.Lοrs de la nοtatiοn des inspecteurs et de tοus autres emplοyes du Secretariat technique, une attentiοn particuliere est pοrtee a leur cοmpοrtement en ce qui cοncerne la prοtectiοn de linfοrmatiοn cοnfidentielle. C.ΜΕSURΕS ΡRΟΡRΕS Α ΡRΟΤΕGΕR LΕS ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝS SΕΝSΙΒLΕS ΕΤ Α ΕΜΡΕCΗΕR LΑ DΙVULGΑΤΙΟΝ DΕ DΟΝΝΕΕS CΟΝFΙDΕΝΤΙΕLLΕS LΟRS DΕS ΑCΤΙVΙΤΕS DΕ VΕRΙFΙCΑΤΙΟΝ SUR ΡLΑCΕ 13.Les Εtats parties peuνent prendre les mesures quils estiment necessaires pοur prοteger la cοnfidentialite de linfοrmatiοn a cοnditiοn quils sacquittent de leur οbligatiοn de demοntrer, cοnfοrmement aux articles pertinents et a lΑnnexe sur la νerificatiοn, quils respectent la Cοnνentiοn. Εn receνant une inspectiοn, lΕtat partie peut indiquer a lequipe dinspectiοn le materiel, la dοcumentatiοn οu les zοnes quil cοnsidere cοmme etant sensibles et sans rappοrt aνec le but de linspectiοn. 14.Les equipes dinspectiοn sοnt guidees par le principe selοn lequel il cοnνient deffectuer les inspectiοns sur place de sοrte que leurs οbjectifs sοient atteints de la maniere la mοins intrusiνe pοssible dans les delais et aνec lefficacite νοulus. Εlles prennent en cοnsideratiοn les prοpοsitiοns que pοurraient leur faire lΕtat partie inspecte, a quelque stade que ce sοit de linspectiοn, pοur prοteger du materiel οu des infοrmatiοns sensibles sans rappοrt aνec les armes chimiques. 15.Les equipes dinspectiοn οbserνent strictement les dispοsitiοns des articles et des annexes pertinents regissant la cοnduite des inspectiοns. Εlles respectent pleinement les prοcedures νisant a prοteger les installatiοns sensibles et a empecher la diνulgatiοn de dοnnees - cοnfidentielles. 16.Lοrs de lelabοratiοn des arrangements et des accοrds dinstallatiοn, il est dument tenu cοmpte de la necessite de prοteger linfοrmatiοn cοnfidentielle. Les accοrds sur les prοcedures dinspectiοn dinstallatiοns particulieres cοntiennent egalement des arrangements specifiques et detailles cοncernant la determinatiοn des zοnes de linstallatiοn auxquelles les inspecteurs οnt acces, la cοnserνatiοn dinfοrmatiοns cοnfidentielles sur place, le champ de linspectiοn dans les zοnes cοnνenues, le preleνement et lanalyse dechantillοns, lacces aux releνes et lutilisatiοn dinstruments et de materiel de surνeillance cοntinue. 17.Le rappοrt qui est etabli apres chaque inspectiοn ne cοntient que les faits pertinents pοur le respect de la presente Cοnνentiοn. Ιl est utilise cοnfοrmement aux regles etablies par lΟrganisatiοn en ce qui cοncerne le traitement de linfοrmatiοn cοnfidentielle. Εn cas de necessite, les infοrmatiοns figurant dans le rappοrt sοnt mises sοus fοrme mοins sensible aνant detre cοmmuniquees en dehοrs du Secretariat technique et de lΕtat partie inspecte. D.ΡRΟCΕDURΕS Α SUΙVRΕ ΕΝ CΑS DΕ ΜΑΝQUΕΜΕΝΤ ΟU DΑLLΕGΑΤΙΟΝ DΕ ΜΑΝQUΕΜΕΝΤ Α LΑ CΟΝFΙDΕΝΤΙΑLΙΤΕ 18.Le Directeur general etablit les prοcedures qui dοiνent etre suiνies en cas de manquement οu dallegatiοn de manquement a la cοnfidentialite, cοmpte tenu des recοmmandatiοns qui sοnt examinees et apprοuνees par la Cοnference cοnfοrmement au paragraphe 21, alinea i), de larticle VΙΙΙ. 19.Le Directeur general νeille au respect des engagements persοnnels de secret. Ιl οuνre sans tarder une enquete au cas οu, selοn lui, il y aurait suffisamment delements indiquant un manquement aux οbligatiοns en matiere de prοtectiοn de linfοrmatiοn cοnfidentielle. Ιl οuνre egalement une enquete sans tarder si une allegatiοn de manquement a la cοnfidentialite est faite par un Εtat partie. 20.Le Directeur general applique les sanctiοns et les mesures disciplinaires qui simpοsent aux membres du persοnnel qui οnt manque a leurs οbligatiοns en matiere de prοtectiοn de linfοrmatiοn cοnfidentielle. Εn cas de νiοlatiοn graνe, le Directeur general peut leνer limmunite de juridictiοn. 21.Dans la mesure du pοssible, les Εtats parties cοοperent aνec le Directeur general et lappuient dans ses enquetes sur tοut manquement οu tοute allegatiοn de manquement a la cοnfidentialite, ainsi que lοrsquil prend les mesures qui simpοsent sil est etabli quil y a eu manquement. 22.LΟrganisatiοn nest pas tenue respοnsable au cas οu des membres au Secretariat technique manqueraient a la cοnfidentialite. 23.Ιl est cree, en tant quοrgane subsidiaire de la Cοnference, une Cοmmissiοn pοur le reglement des litiges relatifs a la cοnfidentialite, qui est chargee dexaminer les affaires de manquement impliquant a la fοis un Εtat partie et lΟrganisatiοn. Les membres de cette cοmmissiοn sοnt nοmmes par la Cοnference. Les dispοsitiοns cοncernant la cοmpοsitiοn et le mοde de fοnctiοnnement de cette cοmmissiοn sοnt arretees par la Cοnference a sa premiere sessiοn. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΩΝ 93-05071ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 1993 **** ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα Κράτη - Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμβάσεως, Διαπνεόμενα από την απόφαση όπως ενεργήσουν για την πραγμάτωση αποτελεσματικής προόδου προς την κατεύθυνση ενός γενικού και πλήρους αφοπλισμού υπό αυστηρό και αποτελεσματικό διεθνή έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης και της απαγορεύσεως και εξαλείψεως των παντός τύπου όπλων μαζικής καταστροφής, Επιθυμούντα όπως συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών και αρχών του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, Ανακαλούντα στη μνήμη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επανειλημμένως κατεδίκασε κάθε ενέργεια αντίθετη προς τις αρχές και τους σκοπούς του Πρωτοκόλλου περί απαγορεύσεως επί της εν πολέμω χρήσεως ασφυξιογόνων, δηλητηριωδών ή παρομοίων αερίων, ως και παντός βακτηριολογικού μέσου, το οποίο υπεγράφη στη Γενεύη την 17η Ιουνίου 1925 (πρωτόκολλο Γενεύης του 1925), Αναγνωρίζοντα ότι η παρούσα Σύμβαση επαναβεβαιώνει τις αρχές και τους σκοπούς του Πρωτοκόλλου της Γενεύης του 1925 και της Συμβάσεως περί απαγορεύσεως της αναπτύξεως, παραγωγής και αποθηκεύσεως βακτηριολογικών (βιολογικών) και τοξινικών όπλων και περί καταστροφής αυτών, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτων την 10η Απριλίου 1972, ως και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις δυνάμει των εν λόγω εγγράφων, Αναμιμνησκόμενα του αντικειμενικού σκοπού ο οποίος διατυπώνεται στο άρθρο 9 της Συμβάσεως περί απαγορεύσεως της αναπτύξεως, παραγωγής και αποθηκεύσεως βακτηριολογικών (βιολογικών) και τοξινικών όπλων και περί καταστροφής αυτών, Αποφασισμένα χάριν ολοκλήρου της ανθρωπότητος, όπως αποκλείσουν παντελώς την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως των χημικών όπλων, χάρις στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, επεκτείνοντας καταυτό τον τρόπο τις αναληφθείσες υποχρεώσεις δυνάμει του Πρωτοκόλλου της Γενεύης του 1925, Αναγνωρίζοντα την απαγόρευση χρησιμοποιήσεως φυτοπαθολογικών Φαρμάκων ως μέσα πολέμου, όπως αυτή διατυπώνεται οτις σχετικές Συμφωνίες και αρχές του Διεθνούς Δικαίου, Θεωρούντα ότι τα επιτεύγματα στον τομέα της χημείας δέον όπως χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς χάριν της ανθρωπότητος, Επιθυμούντα όπως διευκολύνουν την ελεύθερη διακίνηση των χημικών προϊόντων, ως και τη συνεργασία μεταξύ χωρών και την ανταλλαγή, σε διεθνές επίπεδο, επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων στον τομέα των χημικών δραστηριοτήτων για σκοπούς τους οποίους δεν απαγορεύει η παρούσα Σύμβαση, για το σκοπό της οικονομικής και τεχνολογικής αναπτύξεως όλων των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών, Πεπεισμένα ότι η παντελής και αποτελεσματική απαγόρευση της αναπτύξεως, παραγωγής, αποκτήσεως, αποθηκεύσεως, διατηρήσεως, μεταφοράς και χρησιμοποιήσεως χημικών όπλων και η καταστροφή αυτών αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πραγματοποιήσεως αυτών των αντικειμενικών σκοπών Συνεφώνησαν τα κάτωθι: ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως ουδέποτε και εν ουδεμία περιπτώσει: 1)Αναπτύξει, κατασκευάσει, αποθηκεύσει η άλλως αποκτήσει ή διατηρήσει χημικά όπλα, ή μεταβιβάσει προς οιονδήποτε λήπτη, αμέσως ή εμμέσως, χημικά όπλα, 3) Χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, 2)Διεξάγει παντός είδους προετοιμασίες στρατιωτικής φύσεως εν όψει χρήσεως χημικών όπλων, 3)Βοηθήσει, ενθαρρύνει ή παρακινήσει οιονδήποτε, καθ οιονδήποτε τρόπο, να διεξάγει οιαδήποτε δραστηριότητα η οποία απαγορεύεται σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως. 2.Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως καταστρέφει τα χημικά όπλα τα οποία έχει στην κυριότητα ή κατοχή αυτού ή ευρισκόμενα υπό την δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. 3.Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως καταστρέφει όλα τα χημικά όπλα τα οποία έχει εγκαταλείψει στην επικράτεια ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. 4.Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως καταστρέφει όλες τις εγκαταστάσεις κατασκευής χημικών όπλων, τις οποίες έχει στην κυριότητα ή κατοχή αυτού, ή ευρισκόμενες υπό την δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. 5.Έκαστο των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως μη χρησιμοποιήσει μέσα καταστολής στάσης ως μέσα πολέμου.Άρθρο 2: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑΓια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως: 1.Χημικά όπλα , σημαίνει το σύνολο ή έκαστο των κάτωθι στοιχείων : 1)Τα δηλητηριώδη/τοξικά χημικά προϊόντα και των προβαθμίδων αυτών, μη συμπεριλαμβανομένων των δηλητηριωδών/τοξικών χημικών προϊόντων τα οποία προορίζονται για, σκοπούς οι οποίοι δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση, για όσο χρονικό διάστημα οι τύποι και ποσότητες αυτών είναι συμβατές με τέτοιους σκοπούς, 3) Τα πυρομαχικά και οι συσκευές που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για να προκαλούν τον θάνατο ή άλλες βλάβες δια της τοξικής δράσεως των δηλητηριωδών/τοξικών χημικών προϊόντων τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο (α), και απελευθερώνονται λόγω της χρήσεως αυτών των πυρομαχικών και συσκευών, 2)Παν υλικό το οποίο έχει ειδικά σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται σε άμεση συνάρτηση με τη χρήση των πυρομαχικών και συσκευών που καθορίζονται στο εδάφιο (3). 2.Δηλητηριώδη/τοξικάχημικά προϊόντα,σημαίνει: Παν χημικό προϊόν το οποίο, δια της χημικής δράσεώς του επί των βιολογικών λειτουργιών, δύναται να προξενήσει στους ανθρώπους ή τα ζώα τον θάνατο,/ προσωρινή ανικανότητα ή μόνιμες 3λάβες. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα χημικά προϊόντα αυτού του τύπου, όποια και αν είναι η προέλευση ή ο τρόπος παραγωγής τους, είτε παράγονται σε εγκαταστάσεις είτε περιέχονται σε πυρομαχικά ή αλλού. (Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως, δηλητηριώδη/τοξικά χημικά προϊόντα τα οποία έχουν αναγνωρισθεί ότι πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο μέτρων επαληθεύσεως, απαριθμούνται στους πίνακες που περιλαμβάνει το Παράρτημα περί χημικών προϊόντων). 3. Προβαθμίς, σημαίνει : Παν χημικό αντιδραστήριο το οποίο εισέρχεται σε οιαδήποτε φάση κατά την παραγωγή δηλητηριωδους/τοξικού χημικού προϊόντος, όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Συμπεριλαμβάνεται και παν συστατικό - κλείδα δυαδικού ή πολυσυνθέτου χημικού συστήματος. (Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως, προβαθμίδες οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί ότι πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο μέτρων επαληθεύσεως, απαριθμούνται στους πίνακες που περιλαμβάνει το Παράρτημα περί χημικών προϊόντων). 4.Συστατικό - κλείδα δυαδικού ή πολυσυνθέτου χημικού συστήματος (εφεξής συστατικό - κλείδα ), σημαίνει: Την προβαθμίδα που διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό των τοξικών ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος και αντιδρά ταχέως με άλλα χημικά προϊόντα εντός του δυαδικού ή πολυσυνθέτου χημικού συστήματος. 5.Χημικά όπλα παλαιάς τεχνολογίας, σημαίνει: 1)Τα χημικά όπλα που κατασκευάσθηκαν προ του 1925, ή 3) Τα χημικά όπλα που κατασκευάσθηκαν κατά την περίοδο 1925-1945 και έχουν αλλοιωθεί σε σημείο που να μη δύνανται πλέον να χρησιμοποιηθούν ως χημικά όπλα. 5.Εγκαταλελειμένα χημικά όπλα, σημαίνει: Τα χημικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων και των χημικών όπλων παλαιάς τεχνολογίας, τα οποία έχει εγκαταλείψει ένα Κράτος από 1ης Ιανουαρίου 1925 στην επικράτεια άλλου Κράτους χωρίς την συγκατάθεση αυτού του τελευταίου. 7. Μέσα καταστολής στάσης, σημαίνει: Παν χημικό προϊόν το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί σε πίνακα και δύνανται να προξενήσει στους ανθρώπους, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, αισθητηριακό ερεθισμό ή σωματική ανικανότητα που αποκαθίσταται μετά παρέλευση μικρού χρονικού διαστήματος αφότου παύσει η έκθεση σε αυτό. δ. εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων: 1)Υποδηλώνει κάθε εξοπλισμό, ως και κάθε κτίριο που στεγάζει αυτόν τον εξοπλισμό, που σχεδιάσθηκε, ανοικοδομήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 1945: 2)Για την παραγωγή χημικών προϊόντων κατά την φάση(τελική τεχνολογική φάση) που η ροή υλών περιέχει, όταν ρ εξοπλισμός έχει τεθεί σε λειτουργία: 1) Χημικό προϊόν που αναγράφεται στον Πίνακα 1 του Προσαρτήματος περί χημικών προϊόντων, ή 2) Άλλο χημικό προϊόν το οποίο στην επικράτεια του Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή σε άλλη περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του Συμβαλλομμένου Μέρους - Κράτους, δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει τον ένα τόννο ετησίως, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που αφορούν σε χημικά όπλα, ή 1) Για την πλήρωση χημικών όπλων, συμπεριλαμβανομένηςμεταξύ άλλων: της πληρώσεως πυορμαχικών, συσκευών ή εξαρτημάτων αποθήκευσης χύδην, με χημικά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα 1 της πληρώσεως εξαρτημάτων αποθηκεύσεως που αποτελούν τμήμα πυρομαχικών και συναρμοσμένων δυαδικών οργάνων ή χημικών υποπυρομαχικών που αποτελούν τμήμα πυρομαχικών και συναρμοσμένων μονάδων - οργάνων, με χημικά προϊόντα της πληρώσεως πυρομαχικών και συσκευών με τα αντίστοιχα εξαρτήματα αποθηκεύσεως και χημικά υποπυρομαχικά, 3) Δεν σημαίνει : 2)Εγκατάσταση, της οποίας η ικανότητα συνθέσεως των χημικών προϊόντων που σκοπούνται από το εδάφιο α) δεν υπερβαίνει τον ένα τόννο, 1) Εγκατάσταση, στην οποία ένα εκ των χημικών προϊόντων που σκοπούνται από το εδάφιο α)ι), παράγεται ή έχει παραχθεί αναπόφευκτα ως υποπροϊόν δραστηριοτήτων, οι οποίες διεξάγονται για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση, υπό τον όρο η πραότητα αυτού του υποπροϊόντος να μην υπερβαίνει το 3% της συνολικής ποσότητας του προϊόντος και η εγκατάσταση να υπόκειται σε δήλωση και επιθεώρηση δυνάμει του Προσαρτήματος περί εφαρμογής της Συμβάσεως και περί επαληθεύσεως (εφεξής Παράρτημα περί επαληθεύσεως), ιιι) Την μοναδική μικρής κλίμακος εγκατάσταση, η οποία χρησιμεύει στην παραγωγή χημικών όπλων που έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα 1 για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση, η οποία σκοπείται από το Μέρος ΣΤ του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 9. Σκοποί που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση, σημαίνει : 1)Βιομηχανικούς, γεωργικούς, ερευνητικούς, ιατρικούς, φαρμακευτικούς ή άλλους ειρηνικούς σκοπούς, 3) Σκοπούς προστασίας, τους σκοπούς, δηλαδή, που σχετίζονται άμεσα με την προστασία από δηλητηριώδη/τοξικά χημικά προϊόντα και την προστασία από χημικά όπλα, γ) Στρατιωτικούς σκοπούς που δεν σχετίζονται με την χρήση χημικών όπλων και για τους οποίους δεν απαιτείται η χρήση, ως μέσου πολέμου, τοξικών ιδιοτήτων χημικών προϊόντων, δ) Σκοπούς διατηρήσεως της δημοσίας τάξεως, συμπεριλαμβανομένης και της καταστολής στάσης στο εσωτερικό του Κράτους. 13. Ικανότητα παραγωγής, σημαίνει: Την ποσότητα συγκεκριμένου χημικού προϊόντος που δύναται, ενδεχομένως, να παραχθεί σε ετήσια βάση τη βοηθεία της τεχνικής μεθόδου που όντως χρησιμοποιεί ή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η σκοπούμενη εγκατάσταση, εάν η εν λόγω μέθοδος δεν είναι ακόμα επιχειρησιακή. Θεωρείται δε ότι ισούται προς την ονομαστική ικανότητα ή, εάν αυτή η τελευταία δεν είναι διαθέσιμη, προς την προβλεπόμενη ικανότητα. Ονομαστική ικανότητα, σημαίνει την ποσότητα προϊόντος που παράγεται υπό αριστοποιημένες συνθήκες για να παράγει η εγκατάσταση παραγωγής την μεγίστη δυνατή ποσότητα. Η εν λόγω ποσότητα καθαρίζεται μετά από μία ή περισσότερες δοκιμές εκμετάλλευσης. Προβλεπόμενη ικανότητα, σημαίνει την στην πράξη παραγόμενη πραότητα προϊόντος που αντιστοιχεί στην ποσότητα, η οποία έχει υπολογισθεί θεωρητικά. 11.Οργανισμός, σημαίνει τον Οργανισμό για την απαγόρευση των χημικών όπλων, ο οποίος συστήνεται δυνάμει του άρθρου 8 της παρούσης Συμβάσεως. 12.Για τους σκοπούς του άρθρου 6: 1)Παραγωγή χημικού προϊόντος, σημαίνει την παραγωγή σώματος δια χημικής αντιδράσεως, 3) Επεξεργασία χημικού προϊόντος, σημαίνει φυσική εργασία, όπως η παρασκευή (ΡRΕΡΑRΑΤΙΟΝ), η εκχύλιση (ΕΧΤRΑCΤΙΟΝ) και η κάθαρση (ΡURΙFΙCΑΤΙΟΝ), κατά την οποία το ποοϊόν δεν μεταβάλλεται σε άλλο χημικό είδος, γ) Ανάλωση(CΟΝSΟΜΜΑΤΙΟΝ) χημικού προϊόντος, σημαίνει την μεταβολή αυτού του σώματος, δια χημικής αντιδράσεως, σε άλλο χημικό είδος. ΑΡΘΡΟ 3: ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποβάλει στον Οργανισμό, το αργότερο εντός 30ημέρου προθεσμίας από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, δηλώσεις στις οποίες: α) Όσον αφορά τα χημικά όπλα: 1)θα δηλώνει αν έχει στην κυριότητα ή κατοχή αυτού χημικά όπλα ή εάν σε περιοχές που υπόκεινται στην δίκαιοδοσία του ή τον έλεγχό του, ευρίσκονται χημικά όπλα. 1) θα υποδεικνύει επακριβώς τον χώρο αποθηκεύσεως,την συνολική ποσότητα και την λεπτομερή απογραφή των χημικών όπλων που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του, ή που ευρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες υπόκεινται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, συμφώνως προς τις παραγράφους 1-3 του Μέρους Δ(Α) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, εξαιρουμένων των χημικών όπλων που σκοπούνται από το ιιι), ιιι) θα προσδιορίζει όλα τα χημικά όπλα που ευρίσκονται στην επικράτειά του και έχει στην κυριότητα ή κατοχή του ένα άλλο Κράτος, και που ευρίσκονται σε περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο άλλου Κράτους, συμφώνως προς την παράγραφο 4 του Μέσους Δ(Α) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, ιν ) θα δηλώνει αν έχει μεταθέσει ή παραλάβει, άμεσα ή έμμεσα, χημικά όπλα από 1ης Ιανουαρίου 1946 και θα παρέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην μεταφορά ή παραλαβή τέτοιου είδους όπλων, συμφώνως προς την παράγραφο 5 του Μέσους Ε(Α) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, ν) Θα υποβάλει το γενικό σχέδιο αυτού που θα αφορά στην καταστροφή των χημικών όπλων που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του, ή που ευρίσκονται σε περιοχές που υπόκεινται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, συμφώνως προς την παράγραφο 5 του Μέρους Δ(Α) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, 3) Όσον αφορά τα παλαιά χημικά όπλα και τα εγκαταλελειμένα χημικά όπλα, το Συμβαλλόμενο. Μέρος - Κράτος: 1)θα δηλώνει αν έχει στην επικράτειά του παλαιά χημικά όπλα και θα παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει στην διάθεσή του, συμφώνως προς την παράγραφο 3 του Μέρους Δ(Β) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, 1) θα δηλώνει αν υπάρχουν στην επικράτειά του εγκαταλελειμένα χημικά όπλα και θα παρέχει όλες τις σχετικές πληοοφοοίες που έχει στην διάθεσή του, συμφώνως προς την παράγραφο 8 του Μέρους Δ(8) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, ιιι) θα δηλώνει αν έχει εγκαταλείπει χημικά όπλα στην επικράτεια άλλων Κρατών και θα παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει στην διάθεσή του, συμφώνως προς την παράγραφο 10 του Μέρους Δ(Β) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 3)Όοον αφορά τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος: 1)θα δηλώνει αν έχει ή είχε στην κυριότητα ή κατοχή του εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων, ή αν υπάρχει ή υπήρξε κατά το παρελθόν μια τέτοια εγκατάσταση σε περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, μετά την 1η Ιανουαρίου 1946, 1) θα παρέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που έχει ή είχε στην κυριότητα ή κατοχή του, ή που υπάρχουν ή υπήρξαν κατά το παρελθόν σε περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, μετά την 1η Ιανουαρίου 1946, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του Μέρους Ε του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που σκοπούνται από το ιιι), ιιι) θα αναφέρει όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που έχει ή είχε κατά το παρελθόν στην επικράτεια του, που έχει ή είχε κατά το παρελθόν στην κυριότητα και κατοχή του άλλο Κράτος και που ευρίσκεται ή ευρίσκετο κατά το παρελθόν σε περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο άλλου Κράτους, μετά την 1η Ιανουαρίου 1946, συμφώνως προς την παράγραφο 2 του Μέρους Ε του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, ιν ) θα δηλώνει αν έχει μεταφέρει ή παραλάβει, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμό παραγωγής χημικών όπλων, μετά την 1η Ιανουαρίου 1946, και θα παρέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν στην μεταφορά ή παραλαβή τέτοιου είδους εξοπλισμού, συμφώνως προς τις παραγράφους 3-5 του Μέρους Εταυ Προσαρτήματρς περί επαληθεύσεως, ν) θα υποβάλει το γενικό σχεδιό του καταστροφής όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του, ή που ευρίσκονται σε περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, συμφώνως προς την παράγραφο 6 του Μέρους Ε του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. νι)θα καθορίζει όλα τα προς λήψη μέτρα για το κλείσιμο όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του, ή που ευρίσκονται σε περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του, συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο ι), του Μέρους Ετου Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, νιι) θα υποβάλει το γενικό σχέδιο του περί προσωρινής μετατροπής εγκαταστάσεως παραγωγής χημικών όπλων που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του, ή που ευρίσκεται σε περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, σε εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων, συμφώνως προς την παράγραφο 7 του Μέρους Ε του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, δ) Όσον αφορά τις λοιπές εγκαταστάσεις: Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα αναφέρει την ακριβή τοποθεσία, το είδος και το μέγεθος των δραστηριοτήτων όλων των εγκαταστάσεων που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του, ή που ευρίσκονται σε περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, μετά την 1η Ιανουαρίου 1946, που σχεδιάσθηκαν, κατασκευάσθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την παραγωγή χημικών όπλων. Η δήλωση δέον όπως περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και όλα τα εργαστήρια, ως και όλες τις τοποθεσίες στις οποίες διεξάγονται δοκιμές και εκτιμήσεις, 5)Όσον αφορά τα μέσα καταστολής στάσης: το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα αναφέρει την επιστημονική / χημική ονομασία, τον αναλυτικό τύπο και, αν υπάρχει, τον αριθμό καταλόγου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ (CΑS) εκάστου χημικού προϊόντος που έχει στην κατοχή του για τους σκοπούς της καταστολής στάσης. Δοθείσης της περιπτώσεως, η εν λόγω δήλωση θα ανανεώνεται το αργότερο εντός 30 ημερών από της ημερομηνίας που όντως θα σημειωθεί κάποια αλλαγή. 2.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα είναι ελεύθερο να αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει ή όχι τις διατάζεις του παρόντος άρθρου και τις οικείες διατάξεις του Μέρους Δ του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, στα χημικά όπλα που ερίφθησαν στην επικράτεια του προ της 1ης Ιανουαρίου 1977 και παραμένουν σε αυτή, ή που ερίφθησαν στη θάλασσα προ της 1ης Ιανουαρίου 1985.Άρθρο 4: ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ1.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και οι αναλυτικές διαδικασίες εφαρμογής που αναφέρονται σε αυτές, θα εφαρμόζονται σε όλα τα χημικά όπλα που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, ή που ευρίσκονται σε περιοχές που υπόκεινται στην δικαιοδοσία ή τον. έλεγχό του, εξαιρουμένων των χημικών όπλων παλαιάς τεχνολογίας και των εγκαταλελειμένων χημικών όπλων στα οποία εφαρμόζεται το Μέρος Δ(Β) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 2.Οι διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος άρθρου εκτίθενται αναλυτικά στο Προσάρτημα περί επαληθεύσεως. 3.Όλοι οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται ή καταστρέφονται τα χημικά όπλα που σκοπούνται από την παράγραφο 1, θα υπόκεινται σε συστηματική επαλήθευση με επιτόπια επιθεώρηση και εποπτεία με τοποθετημένα στους εν λόγω χώρους επιστημονικά όργανα, συμφώνως προς το Μέρος Δ(Α). του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 4.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος, αμέσως μόλις υποβάλει την δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εδάφιο α), του Άρθρου 3, θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στα χημικά όπλα που σκοπούνται από την παράγραφο 1 για τους σκοπούς της συστηματικής επαληθεύσεως αυτής της δηλώσεως με επιτόπια επιθεώρηση. Στη συνέχεια, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν θα μετακινεί κανένα από τα εν λόγω χημικά όπλα, εκτός αν πρόκειται να το μεταφέρει σε εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων.Θα παρέχει δε ελεύθερη πρόσβαση στα εν λόγω όπλα για τους σκοπούς της επιτόπιας συστηματικής επαληθεύσεως. 5.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις καταστροφής χημικών όπλων που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του ή που ευρίσκονται σε περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, ως και σε όλους τους χώρους αποθηκεύσεως των εν λόγω εγκαταστάσεων καταστροφής χημικών όπλων, για τους σκοπούς της σύστηματικής επαληθεύσεως με επιτόπια επιθεώρηση και εποπτεία με τοποθετημένα στους χώρους των εγκαταστάσεων επιστημονικά όργανα. 6.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος θα καταστρέφει όλα τα χημικά όπλα που σκοπούνται από την παράγραφο 1 συμφώνως προς το Προσάρτημα περί επαληθεύσεως, ως και συμφώνως προς τον συμπεφωνημένο ρυθμό και κατά την συμπεφωνημένη σειρά (εφεξής σειρά καταστροφής). Η καταστροφή αυτών θα αρχίζει το αργότερο μετά την συμπλήρωση διετίας από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος και θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δέκα ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως. Ουδέν θα εμποδίζει Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος να καταστρέφει τα χημικά όπλα αυτού με ταχύτερο ρυθμό. 7.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος: 1)θα υποβάλει αναλυτικά σχέδια καταστροφής των χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφα 1 το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα ημερών προ της ενάρξεως κάθε περιόδου καταστροφής που θα ορίζεται για κάθε έτος, συμφώνως προς την παράγραφο 29 του Μέρους Δ(Α) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. Τα εν λόγω σχέδια θα αφορούν στο σύνολο των αποθεμάτων που πρέπει να καταστραφούν κατά την περίοδο καταστροφής που θα έχει ορισθεί για το επόμενο έτος, 3) θα υποβάλει,ετησίως, δηλώσεις που θα αφορούν στην έναρξη εφαρμογής των σχεδίων του καταστροφής των χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1,το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από της συμπληρώσεως εκάστης περιόδου καταστροφής που θα ορίζεται για κάθε έτος, 2)θα πιστοποιεί, το αργότερο εντός προθεσμίας 30 ημερών από της ολοκληρώσεως της διαδικασίας καταστροφής, ότι όλα τα χημικά όπλα που σκοπούνται από την παράγραφο 1, καταστράφηκαν. S. Το Κράτος που θα επικυρώσει την παρούσα Σύμβαση ή θα προσχωρήσει σε αυτή όταν θα έχει εκπνεύσει η προβλεπόμενη για την καταστροφή δεκαετής περίοδος, συμφώνως προς την παράγραφο 5, θα καταστρέφει τα χημικά όπλα που σκοπούνται από την παράγραφο 1, αμέσως μόλις τούτο καταστεί δυνατόν. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα καταστίζει για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος κατάλογο των χημικών όπλων με την σειρά που θα πρέπει να καταστραφούν και θα καθορίζει τις ακολουθητέες διαδικασίες για την επακριβή επαλήθευση της καταστροφής αυτών. 9.Όλα τα χημικά όπλα που θα αναφέρει Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος μετά την αρχική δήλωση, θα χαρακτηρίζονται, θα τοποθετούνται σε ασφαλές μέρος και στη συνέχεια θα καταστρέφονται συμφώνως προς το Μέρος Δ(Α) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 10.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα δίδει άμεση προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσώπων και την προστασία του περιβάλλοντος κατά την μεταφορά, την δειγματοληψία, την αποθήκευση και την καταστροφή των χημικών όπλων. Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα μεταφέρει, διενεργεί δειγματοληψίες, αποθηκεύει και καταστρέφει τα όπλα αυτού τηρώντας αυστηρώς τις εθνικές προδιαγραφές αυτού σε θέματα ασφάλείας και εκπομπών. 11.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος το οποίο διαθέτει στην επικράτειά του χημικά όπλα που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του άλλο Κράτος, ή που ευρίσκονται σε περιοχές που υπόκεινται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο άλλου Κράτους, θα πράττει ό,τι δύναται προκειμένου να εξασφαλίσει την απομάκρυνση των εν λόγω όπλων από την επικράτειά του το αργότερο εντός ενός έτους από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Εάν τα εν λόγω όπλα δεν απομακρυνθούν εντός προθεσμίας ενός έτους, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα δύναται να ζητήσει από τον Οργανισμό και από άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη όπως του παράσχουν την βοήθειά τους εν όψει της καταστροφής των εν λόγω όπλων. 12.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως συνεργάζεται με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη -Κράτη που ζητούν πληροφορίες ή βοήθεια σε διμερές επίπεδο ή μέσω της Τεχνικής Γραμματείας, όσον αφορά ασφαλείς και αποτελεσματικές μεθόδους και τεχνικές καταστροφής των χημικών όπλων. 13.Όσον αφορά τις δραστηριότητες επαληθεύσεως που θα πρέπει να διεξάγονται συμφώνως προς το παρόν άρθρο και το Μέρος Δ(Α) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως,ο Οργανισμός θα μελετά τις δυνατότητες που υφίστανται προκειμένου να μη περιπέσουν σε αχρηστία οσάκις προβλέπονται παρόμοιες δραστηριότητες από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών εν όψει της επαληθεύσεως των αποθεμάτων χημικών όπλων και της καταστροφής αυτών. Γιαυτό το σκοπό, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα αποφασίζει τον περιορισμό της επαληθεύσεως σε μέτρα που θα συμπληρώνουν εκείνα που έχουν ληφθεί συμφώνως προς μία τέτοιου είδους διμερή ή πολυμερή συμφωνία, οσάκις διαπιστώνει ότι: 1)Οι σχετικές με την επαλήθευση διατάζεις της συμφωνίας είναι εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος άρθρου και του Μέρους Δ(Α) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, 3) Η εφαρμογή της συμφωνίας παρέχει ικανές έγγυοδοτήσεις όσον αφορά την τήρηση των οικείων διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, 2)Τα Μέρη της διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας παρέχουν στον Οργανισμό πλήρη ενημέρωση όσον αφορά τις δραστηριότητες επαληθεύσεως αυτών. 14.Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει τα υπό της παραγράφου 13 προβλεπόμενα, ο Οργανισμός θα έχει το δικαίωμα να εποπτεύει την εφαρμογή της εν λόγω διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας. 15.Ουδένστις παραγράφους 13 και 14 θα επηρεάζει την υποχρέωση Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους να υποβάλει δηλώσεις συμφώνως πρός το Άρθρο 3, το παρόν άρθρο και το Μέρος Δ(Α) του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 16.Οι δαπάνες για την καταστροφή των χημικών όπλων που θα υποχρεούται να καταστρέψει Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, θα βαρύνουν αυτό το τελευταίο. Οι δαπάνες για την επαλήθευση, την αποθήκευση και την καταστροφή των εν λόγω χημικών όπλων θα βαρύνουν επίσης το ως άνω Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, εκτός αν το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Εάν το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίσει, συμφώνως προς την παράγραφο 13, να περιορίσει την διενεργούμενη από τον Οργανισμό επαλήθευση, τα έξοδα για τα συμπληρωματικά μέτρα επαληθεύσεως και εποπτείας που θα εκτελεί ο Οργανισμός, θα καλύπτονται συμφώνως προς την κλίμακα οικονομικής συμμετοχής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ως ορίζει η παράγραφος 7 του Άρθρου 3. 17.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα είναι ελεύθεοο να εφαρμόσει ή μη τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις οικείες διατάζεις του Μέρους Δ του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως στα χημικά όπλα που ερίφθησαν στην επικράτειά του προ της 1ης Ιανουαρίου 1977 και εξακολουθούν να παραμένουν σε αυτή, ή που ερίφθηοαν στη θάλασσα προ της 1ης Ιανουαρίου 1935. ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ 1.Οι διατάζεις του παρόντος άρθοου και οι αναφερόμενες σε αυτές λεπτομερείς διαδικασίες εφαρμογής θα εφαρμόζονται σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που έχει στην κυριότητα ή κατοχή του Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, ή που ευρίσκονται σε περιοχές που υπόκεινται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του. 2.Οι διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος άρθρου εκτίθενται αναλυτικά στο Προσάρτημα περί επαληθεύσεως. 3.Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, θα υπόκεινται σε συστηματική επαλήθευση με επιτόπια επιθεώρηση και εποπτεία με εγκατεστημένα στους χώρους των εν λόγω εγκαταστάσεων επιστημονικά δόκανα, συμφώνως προς το Μέρος Ετου Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 4.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα διακόψει πάραυτα και οριστικά όλες τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, εκτός από εκείνη που απαιτείται για το κλείσιμο αυτών. 5. Κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν θα κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων ούτε θα μετατρέψει τις ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσείς για τους σκοπούς της παραγωγής χημικών όπλων ή οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που απαγορεύεται από την παρούσα Σύμβαση. 5. Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, αμέσως μετά την υποβολή από αυτό της δηλώσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εδάφιο γ), του Άρθρου 3, θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, για τους σκοπούς της συστηματικής επαληθεύσεως της εν λόγω δηλώσεως με επιτόπια επιθεώρηση. 7. Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος: 1)θα κλείνει, το αργότερο εντός 90 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, συμφώνως προς το Μέρος Ε του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, και θα το γνωστοποιεί, 3) θα παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται στην παράγραφο 1, μετά το κλείσιμο αυτών, για τους σκοπούς της συστηματικής επαληθεύσεως με επιτόπια επιθεώρηση και εποπτεία με εγκατεστημένα στους χώρους των εν λόγω εγκαταστάσεων επιστημονικά όργανα. Με την εν λόγω επαλήθευση θα παρέχεται η διαβεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές και, στη συνέχεια, καταστρέφονται. 3.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος θα καταστρέφει όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, ως και τις συναφείς εγκαταστάσεις και μηχανικούς εξοπλισμούς, συμφώνως προς το Προσάρτημα περί επαληθεύσεως και τον συμπεφωνημένο ρυθμό, και κατά την συμπεφωνημένη σειρά (εφεξής σειρά καταστροφής). Η καταστροφή αυτών θα αρχίζει το αργότερο εν έτος μετά την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος και θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δέκα ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως. Ουδέν θα εμποδίζει Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος να καταστρέφει τις εν λόγω εγκαταστάσεις με ταχύτερο puθμό. 9.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος: 1)θα υποβάλει λεπτομερή σχέδια καταστροφής των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, το αργότερο εντός προθεσμίας 180 ημερών προ της ενάρξεως των διαδικασιών καταστροφής εκάστης εγκαταστάσεως, 3) θα υποβάλει, ετησίως, δηλώσεις που θα αφορούν στην έναρξη εφαρμογής των σχεδίων του καταστροφής όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, το αργότερο εντός προθεσμίας 90 ημερών από της συμπληρώσεως εκάστης περιόδου καταστροφής που θα ορίζεται για κάθε έτος, 2)θα πιστοποιεί, το αργότερο εντός προθεσμίας 30 ημερών από της ολοκληρώσεως της διαδικασίας καταστροφής, ότι όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, καταστράφηκαν. 10.Το Κράτος που θα επικυρώσει την παρούσα Σύμβαση ή θα προσχωρήσει σε αυτή όταν θα έχει εκπνεύσει η προβλεπόμενη για την καταστροφή δεκαετής περίοδος, συμφώνως προς την παράγραφο 8, θα καταστρέφει τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, αμέσως μόλίς τούτο καταστεί δυνατόν. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα καταρτίζει για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος κατάλογο των εγκαταστάσεων με την σειρά που θα πρέπει να καταστραφούν και θα καθορίζει τις ακολουθητέες διαδικασίες για την επακριβή επαλήθευση της καταστροφής αυτών. 11. Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα δίδει άμεση προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσώπων και την προστασία του περιβάλλοντος κατά την καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων, θα καταστρέφει δε τις εγκαταστάσεις τηρώντας αυστηρώς τις εθνικές προδιαγραφές αυτού σε θέματα ασφάλειας και εκπομπών. 12.Οι εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που σκοπούνται από την παράγραφο 1, θα δύνανται να μετατρέπονται προσωρινώς για την καταστροφή χημικών όπλων συμφώνως προς τις παραγράφους 18-25 του Μέρους Ετου Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. Η καταυτόν τον τρόπο μετατραπείσα εγκατάσταση δέον όπως καταστραφεί αμέσως μόλις παύσει να χρησιμοποιείται για την καταστροφή χημικών όπλων και, πάντως, το αργότερο εντός δέκα ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως. 13.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα δύναται, σε περίπτωση απολύτου ανάγκης, να ζητά την άδεια να εκμεταλλεύεται μία εκ των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων που σκοπουνται από την παράγραφο 1, για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. Η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών -Κρατών θα αποφασίζει, μετά από σύσταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, αν θα ικανοποιήσει το αίτημα και θα ορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια, συμφώνως προς το Τμήμα Δ του Μέρους Ετου Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 14.Η εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων θα μετατρέπεται κατά τρόπο ώστε να μη δύναται πλέον να παράγει χημικά όπλα στο μέλλον, όπως και οι λοιπές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς, γεωργικούς, ερευνητικούς, ιατρικούς, φαρμακευτικούς και άλλους ειρηνικούς σκοπούς χωρίς να χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα που αναγράφονται στον Πίνακα 1. 15.Όλες οι μετατραπείσες εγκαταστάσεις θα υπόκεινται σε συστηματική επαλήθευση με επιτόπια επιθεώρηση και εποπτεία με εγκατεστημένα στους χώρους των εν λόγω εγκαταστάσεων επιστημονικά όργανα, συμφώνως προς το Τμήμα Δτου Μέσους Ε του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 16.Όσον αφορά στις δραστηριότητες επαληθεύσεως που πρέπει να διεξάγονται συμφώνως προς το παρόν άρθρο και το Μέρος Ετου Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, ο Οργανισμός θα μελετά τις δυνατότητες που υφίστανται προκειμένου να μη περιπέσουν σε αχρηστία οσάκις προβλέπονται παρόμοιες δραστηριότητες από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών εν όψει της επαληθεύσεως των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων και της καταστροφής αυτών. Γι αυτό το σκοπό, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα αποφασίζει τον περιορισμό της επαληθεύσεως σε μέτρα που θα συμπληρώνουν εκείνα που έχουν ληφθεί συμφώνως προς μία τέτοιου είδους διμερή ή πολυμερή συμφωνία, οσάκις διαπιστώνει ότι: 1)Οι σχετικές με την επαλήθευση διατάζεις της συμφωνίας είναι εναρμονισμένες με τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος άρθρου και το Μέρος Ετου Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, 3) Η εφαρμογή της συμφωνίας παρέχει ικανές εγγυήσεις όσον αφορά την τήρηση των οικείων διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, 2)Τα Μέρη της διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας παρέχουν στον Οργανισμό πλήρη ενημέρωση όσον αφορά τις δραστηριότητες επαληθεύσεως αυτών. 17.Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει τα υπό της παραγράφου 15 προβλεπόμενα, ο Οργανισμός θα έχει το δικαίωμα να εποπτεύει την εφαρμογή της εν λόγω διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας. 18.Ουδέν στις παραγράφους 16 και 17 θα επηρεάζει την υποχρέωση Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους να υποβάλει δηλώσεις συμφώνως προς το Άρθρο 3, το παρόν άρθρο και το Μέρος Ετου Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 19.Οι δαπάνες για την καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων που θα υποχρεούται να καταστρέψει Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, θα βαθύνουν αυτό το τελευταίο. Οι δαπάνες για την επαλήθευση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, θα βαρύνουν επίσης το ως άνω Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος , εκτός αν το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Εάν το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίσει, συμφώνως προς την παράγραφο 16, να περιορίσει την διενεργούμενη από τον Οργανισμό επαλήθευση, τα έξοδα για τα συμπληρωματικά μέτρα επαληθεύσεως και εποπτείας που θα εκτελεί ο Οργανισμός, θα καλύπτονται συμφώνως προς την κλίμακα οικονομικής συμμετοχής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ως ορίζει η παράγραφος 7 του Άρθρου 8. Άρθρο 6: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, όπως αναπτύσσει, παράγει, άλλως αποκτά, διατηρεί, μεταθέσει και χρησιμοποιεί δηλητηριώδη/τοξικά χημικά προϊόντα και τις προβαθμίδες αυτών για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. 2.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υιοθετεί τα μέτρα που απαιτούνται ώστε τα δηλητηριώδη/τοξικά χημικά προϊόντα και οι προβαθμίδες αυτών να αναπτύσσονται, παράγονται, άλλως αποκτώνται, διατηρούνται, μεταφέρονται ή χρησιμοποιούνται, στην επικράτεια αυτού ή σε οιαδήποτε άλλη περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο αυτού, αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. Γιαυτό το σκοπό, και για να παράσχει εγγυήσεις ότι οι δραστηριότητές του είναι εναρμονισμένες με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως, έκαστο Συμβαλλόμενο Μέοος - Κράτος θα υποβάλει τα δηλητηριώδη/τοξικά χημικά προϊόντα και τις προβαθμίδες αυτών που αναγράφονται στους Πίνακες 1, 2 και 3 του Προσαρτήματος περί χημικών προϊόντων, ως και τις εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα εν λόγω χημικά προϊόντα και τις λοιπές εγκαταστάσεις που σκοπούνται από το Προσάρτημα περί επαληθεύσεως, οι οποίες ευρίσκονται στην επικράτειά του ή σε οιαδήποτε άλλη περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχό του, σε μέτρα επαληθεύσεως συμφώνως προς τις διατάξεις του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεις. 2.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποβάλει τα χημικά προϊόντα που αναγράφονται στον Πίνακα 1 (εφεζής χημικά προϊόντα του Πίνακα 1) στις απαγορεύσεις που αφορούν στην παραγωγή, απόκτηση, διατήρηση, μεταφορά και χρησιμοποίηση αυτών, όπως αυτές καθορίζονται στο Μέρος ΣΤ του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποβάλει τα εν λόγω προϊόντα και τις εγκαταστάσεις που σκοπούνται από το Μέρος ΣΤ του Ποοσαρτήματος περί επαληθεύσεως, σε συστηματική επαλήθευση με επιτόπια επιθεώρηση και εποπτεία με εγκατεστημένα στους χώρους των εγκαταστάσεων επιστημονικά όργανα, συμφώνως προς το ως άνω Μέρος του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 4.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποβάλει τα χημικά προϊόντα που αναγράφονται στον Πίνακα 2 (εφεξής χημικά προϊόντα του Πίνακα 2) και τις εγκαταστάσεις που σκοπούνται από το Μέρος Ζ του Προοαρτήματος περί επαληθεύσεως, σε έλεγχο δεδομένων και επιτόπια επαλήθευση, συμφώνως προς το ως άνω Μέρος του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. δ. Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποβάλει τα χημικά προϊόντα που αναγράφονται στον Πίνακα 3 (εφεξής χημικά προϊόντα του Πίνακα 3) και τις εγκαταστάσεις που σκοπούνται από το Μέρος Ητου Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, σε έλεγχο δεδομένων και επιτόπια επαλήθευση, συμφώνως προς το ως άνω Μέρος του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 6.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποβάλει τις εγκαταστάσεις που σκοπούνται από το Μέρος θτου Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, σε έλεγχοδεδομένων και, ενδεχομένως, σε επιτόπια επαλήθευση, συμφώνως προς το ως άνω Μέρος του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, εκτός αν η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών αποφασίσει διαφορετικά, συμφώνως προς την παράγραφοτου Μέρους Θ του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. 7.ΈκαστοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα κάνει, το αργότερο εντόςημερών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, μία αρχική δήλωση που θα αφορά στα οικεία χημικά προϊόντα και εγκαταστάσεις, συμφώνως προς το Προσάρτημα περί επαληθεύσεως. 8.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα κάνει, κάθε έτος, δηλώσεις που θα αφορούν στα οικεία χημικά προϊόντακαι εγκαταστάσεις, συμφώνως προς το Προσάρτημα περί επαληθεύσεως.9.Γιατους σκοπούς της επιτόπιας επαληθεύσεως,έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει στους επιθεωρητάς ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτού, όπως ορίζεται από το Προσάρτημαπερί επαληθεύσεως.10.Κατάτην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της επαληθεύσεως, η Τεχνική Γραμματεία θα αποφεύγει κάθε αδικαιολόγητη παρέμβασηστις χημικέςδραστηριότητες που διεξάγει το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση και, ειδικότερα, θα συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Προσαρτήματος περί προστασίας των εμπιστευτικώνπληροφοριών (εφεξήςΠροσάρτημα περί απορρήτου). 11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεταιη παρεμπόδισητης οικονομικήςή τεχνολογικής αναπτύξεως των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών, ως και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των χημικών δραστηριοτήτων για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών, ως και χημικών προϊόντων και μηχανικού εξοπλισμού για τους σκοπούς της παραγωγής, επεξεργασίας ή χρησιμοποιήσεως χημικών προϊόντων για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 7: ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικής φύσεως ανειλημμένες υποχρεώσεις1.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υιοθετεί, συμφώνως προς τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα αυτού διαδικασίες, τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως. Ειδικότερα: 1)θα απαγορεύει στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται αυτά, στην επικράτειά του ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία του, όπως αυτή αναγνωρίζεται από το Διεθνές Δίκαιο, να διεξάγουν οιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται σε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος από την παρούσα Σύμβαση και, ειδικότερα, θα δημοσιεύει σχετικούς νόμους ποινικού δικαίου, 3) Δεν θα επιτρέπει καμμία δραστηριότητα που απαγορεύεται σε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος από την παρούσα Σύμβαση, σε οιαδήποτε περιοχή που υπόκειται στον έλεγχό του, γ) θα εφαρμόζει νόμους ποινικού δικαίου που θα έχει δημοσιεύσει δυνάμει του εδαφίου α), επί οιασδήποτε δραστηριότητας η οποία απαγορεύεται σε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος από την παρούσα Σύμβαση και διεξάγεται οπουδήποτε από φυσικά πρόσωπα - υπηκόους αυτού, συμφώνως προς το Διεθνές Δίκαιο. 2.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα συνεργάζεται με τα λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και θα παρέχει, υπό την κατάλληλη μορφή, νομική βοήθεια προκειμένου να διευκολύνεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων πού απορρέουν από την παράγραφο 1. 3.Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει δυνάμει της παρούσης Συμβασεως, έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος θα δίδει άμεση προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσώπων και την προστασία του περιβάλλοντος, και θα συνεργάζεται, όποτε παραστεί ανάγκη, με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη -Κράτη σε αυτόν τον τομέα. Σχέσεις μεταξύ του Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους και του Οργανισμού 4.Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως, έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποδεικνύει ή δημιουργεί μία εθνική αρχή, η οποία θα επέχει θέση εθνικού κέντρου εν όψει της εξασφαλίσεως αποτελεσματικής σχέσεως με τον Οργανισμό και τα λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη, και θα ενημερώνει σχετικά τον Οργανισμό κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος. 5.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα ενημερώνει τον Οργανισμό επί των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που θα λαμβάνει για την εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως. 6.Έκαατο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα επεξεργάζεται κατά τρόπο εμπιστευτικό και κατιδίαν τις απόρρητες πληροφορίες και τα δεδομένα που θα λαμβάνει από τον Οργανισμό και αφορούν στην εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως.Θα επεξεργάζεται τις εν λόγω πληροφορίες και τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτού, όπως αυτά νοούνται από την Συνθήκη, και συμμορφούμενο προς τις διατάξεις του Προσαρτήματος περί απορρήτου. 7.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως συνεργάζεται με τον Οργανισμό κατά την εκτέλεση όλων των καθηκόντων αυτού και, ειδικότερα, όπως παράσχει βοήθεια στην Τεχνική Γραμματεία. ΑΡΘΡΟ 8: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη συστήνουν δια της παρούσης τον Οργανισμό για την απαγόρευση των χημικών όπλων, για την πραγμάτωση του αντικειμένου και του σκοπού της παρούσης Συμβάσεως, για να μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής, συμπεριλαμβαναμένων και εκείνων που σχετίζονται με την διεθνή επαλήθευση της τηρήσεως του εγγράφου, και να καθορίσουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα δύνανται να συμβουλεύονται το ένα το άλλο και να συνεργάζονται μεταξύ τους. 2.Όλα τα Κράτη - Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμβάσεως είναι μέλη του Οργανισμού. Από κανένα Συμβαλλόμενο ΜέροςΚράτος δεν θα δύναται να αφαιρεθεί η ιδιότητα του μέλους του Οργανισμού. 3.Ο Οργανισμός θα εδρεύει στη Χάγη (Ολλανδίας). 4.Συστήνονται δια της παρούσης η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και η Τεχνική Γραμματεία που αποτελούν τα όογανα του Οργανισμού. 5.Ο Οργανισμός θα διεξάγει τις δραστηριότητες επαληθεύσεως που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, έτσι ώστε οι αντικειμενικοί σκοποί αυτής να πραγματοποιούνται με όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβάσεις εντός των επιθυμητών προθεσμιών και με την επιθυμητή αποτελεσματικότητα. Ο Οργανισμός θα ζητά μόνον τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για την απαλλαγή του από τις ευθύνες που του αναθέτει η Σύμβαση. θα λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις που απαιτούνται για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν σε πολιτικής και στρατιωτικής φύσεως δραστηριότητες και εγκαταστάσεις και θα περιέρχονται σε γνώση του στα πλαίσια της εφαρμογής της Συμβάσεως, και, ειδικότερο, θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Προσαρτήματος περί απορρήτου. 5.Ο Οργανισμός θα επιδιώκει όπως επωφελείται της προόδου της επιστήμης και της τεχνολογίας για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων επαληθεύσεως. 7.Οι δαπάνες των δραστηριοτήτων του Οργανισμού θα καλύπτονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη συμφώνως προς την κλίμακα οικονομικής συμμετοχής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτή θα προσαρμόζεται βάσει της διαφοράς μεταξύ του αριθμού των Κρατών - Μελών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του αριθμού των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την απαγόρευση των χημικών όπλων, και με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 4 και 5. Η οικονομική συμμετοχή των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή θα αφαιρείται από την οικονομική συμμετοχή αυτών στον τακτικό προϋπολογισμό. Ο ποοϋπολογισμός του Οργανισμού θα περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά κεφάλαια, ένα για τις δαπάνες των διοικητικών υπηρεσιών και άλλα έξοδα, και ένα για τις σχετικές με την επαλήθευση δαπάνες. 8. Όποιο μέλος του Οργανισμού καθυστερεί να καταβάλει την συμμετοχή του στις δαπάνες του Οργανισμού, δεν θα δύναται να συμμετέχει στη ψηφοφορία που διεξάγεται στον Οογανισμό, εάν τα καθυστερούμενα ανέρχονται στο οφειλόμενο από το εν λόγω μέλος ποσό για την τελευταία διετία ή υπερβαίνουν αυτό. Η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών θα δύναται, πάντως, να επιτρέπει στο εν λόγω μέλος όπως συμμετέχει στην ψηφοφορία, εάν διαπιστώσει ότι η παράλειψη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εν λόγω μέλους. Β. ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ - ΚΡΑΤΩΝ Σύνθεση, διαδικασία και λήψη αποφάσεων 9. Η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών (εφεξής n Σύνοδος) θα αποτελείται από όλα τα μέλη του Οργανισμού. Έκαστο μέλος θα έχει έναν αντιπρόσωπο στη Σύνοδο, ο οποίος θα δύναται να συνοδεύεται από αναπληρωτές και συμβούλους. 10.Η πρώτη Σύνοδος θα συγκληθεί από τον Θεματοφύλακα το αργότερο εντός 30 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως . 11.Η Σύνοδος θα συνέρχεται τακτικά. Οι τακτικές σύνοδοι θα πραγματοποιούνται ετησίως, εκτός αν άλλως αποφασισθεί. 12.Η Σύνοδος θα συνεδριάζει εκτάκτως: 1)Μετά από απόφαση της Συνόδου, 3) Τη αιτήσει του Εκτελεστικού Συμβουλίου, 2)Τη αιτήσει οιουδήποτε μέλους, το οποίο θα υποστηρίζεται από το ένα τρίτο των μελών, ή δ) Ξν όψει εξετάσεως της λειτουργίας της παρούσης Συμβάσεως, συμφώνως προς την παράγραφο 22. Εκτός των περιπτώσεων που σκοπούνται από το εδάφιο δ), η έκτακτη σύνοδος θα συγκαλείται το αργότερο εντός 30 ημερών από της λήψεως της αιτήσεως από τον Γενικό Διευθυντή της Τεχνικής Γραμματείας, εκτός αν άλλως ορίζει η αίτηση. 13.Η Σύνοδος θα συνέρχεται και πρός εξέταση και έγκριση σχετικών με την τροποποίηση της παρούσης Συμβάσεως προτάσεων, συμφώνως ποος την παράγραφο 2 του Άρθρου 15. 14.Η Σύνοδος θα συνεδριάζει στην έδρα του Οργανισμού, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά. 15.Η Σύνοδος θα εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτής. Κατά την έναρξη εκάστης τακτικής συνόδου, θα εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και τα λοιπά μέλη του Προεδρείου, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Τα μέλη του Προεδρείου θα ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την εκλογή, κατά την αμέσως επομένη τακτική σύνοδο, νέου Προέδρου και άλλων μελών. 16.Η απαρτία της Συνόδου θα επιτυγχάνεται δια της πλειοψηφίας των μελών του Οργανισμού. 17.Έκαστο μέλος του Οργανισμού θα διαθέτει μία ψήφο στη Σύνοδο. 13.Η Σύνοδος θα λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα με την απλή πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και ψηφίζουν. Οι αποφάσεις που αφορούν σε θέματα ουσίας, δέον όπως λαμβάνονται , στο μέτρο του δυνατού, με απλή συναίνεση. Σε περίπτωση που η Σύνοδος καλείται να αποφασίσει για θέματα ουσίας, και οσάκις δεν επιτυγχάνεται συναίνεση, ο Πρόεδρος θα αναβάλει την ψηφοφορία για 24 ώοες, θα καταβάλει, εν τω μεταξύ, κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει την επίτευξη της συναινέσεως και θα αναφέρει στη Σύνοδο προ της εκπνοής της προθεσμίας αναβολής. Εάν είναι αδύνατον να επιτευχθεί η συναίνεση εντός της ως άνω 24ώρου ποοθεσμίας, η Σύνοδος θα αποφασίζει με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών της που παρίστανται και ψηφίζουν, εκτός αν η παρούσα Σύνοδος ορίσει διαφορετικά. Σε περίπτωση αμφιβολιών όσον αφορά στον χαρακτηρισμό σε θέμα ουσίας ή μη, το υπό αμφισβήτηση ζήτημα θα συζητείται ως θέμα ουσίας, εκτός αν η Σύνοδος αποφασίσει διαφορετικά με την πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις που αφορούν σε θέματα ουσίας. Εξουσίες και καθήκοντα 19.Η Σύνοδος θα είναι το κυριότερο όργανο του Οργανισμού. θα εξετάζει όλα τα θέματα, όλα τα ζητήματα και όλα τα προβλήματα που καλύπτονται από την Σύμβαση εντός των ορίων αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στις εξουσίες και τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Τεχνικής Γραμματείας, θα δύναται να διατυπώνει συστάσεις και να αποφασίζει επί οιωνδήποτε θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων που θα προκύπτουν σε σχέση με την Συνθήκη που ενδεχομένως, θα γνωστοποιεί ή δημιουργεί Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ή θα κοινοποιείται στην Σύνοδο από το Εκτελεστικό Συμβούλιο. 20.Η Σύνοδος θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως και θα μεριμνά για την πραγματοποίηση του αντικειμένου και του σκοπού αυτής. Θα διαπιστώνει δε κατά πόσον τηρείται η Σύμβαση. Επίσης, θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Τεχνικής Γραμματείας και θα δύναται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, να απευθύνει προς τα προαναφερθέντα όργανα αυτής οδηγίες, συμφώνως προς τις διατάξεις της Συμβάσεως. 21.ΗΣύνοδος: 1)Θαεξετάζει και εγκρίνει, κατά τις τακτικέςσυνόδους αυτής, την έκθεση και τον προϋπολογισμό - πρόγραμμα του Οργανισμού, που θα της υποβάλει το Εκτελεστικό Συμβούλιο, και θα εξετάζει άλλες εκθέσεις, 2)θααποφασίζει για το ύψοςτης οικονομικήςσυμμετοχής των ΣυμβαλλομένωνΜερών - Κρατών, συμφώνως προς την παράγραφο 7,3)θα εκλέγειτα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, δ) θα διορίζει τον Γενικό Διευθυντή της Τεχνικής Γραμματείας (εφ εξής οΓενικός Διευθυντής), ε) θα εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμότου Εκτελεστικού Συμβουλίου που θα της υποβάλει αυτό το τελευταίος στ) θα δημιουργεί τα επικουρικά όργανα που κρίνει αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που της επιφυλάσσειη παρούσα Σύμβαση, 4)θαενθαρρύνει την διεθνή συνεργασίαγια ειρηνικούςσκοπούς στον τομέα των χημικών δραστηριοτήτων,5)θα επιθεωρείτις επιστημονικέςκαι τεχνικές εφευρέσεις που θα μπορούσαννα επηρεάσουντην λειτουργία της παρούσης Συμβάσεως, και θα αναθέτει, προς τούτο, στον Γενικό Διευθυντή την δημιουργία Συμβουλευτικού Επιστημονικού Συμβουλίου για να του επιτρέπει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να παρέχει στη Σύνοδο, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη γνωμοδοτήσεις που θα αφορούν, κυρίως, στους σχετικούς με τη Σύμβαση επιστημονικούς και τεχνικούς τομείς. Το Συμβουλευτικό Επιστημονικό Συμβούλιο θα αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που θα διορίζονται συμφώνως προς τα κριτήρια που θα υιοθετήσει η Σύνοδος, 6)θα εξετάσει και εγκρίνει, κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής, όλα τα σχέδια συμφωνιών, διατάξεων και κατευθυντηρίων αρχών που θα έχει εκπονήσει η Προπαρασκευαστική Επιτροπή, ι) θα σχηματίσει, κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής, κεφάλαιο οικονομικής συμμετοχής, όπως προβλέπεται από το Άρθρο Άρθρο 10, κ) θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της. τήρησης της παρούσης Συμβάσεως και την διευθέτηση όλων των καταστάσεων που αντίκεινται στις διατάξεις της Συμβάσεως, συμφώνως πρός το Άρθρο 12. 22.Η Σύνοδος θα συνέρχεται εκτάκτως το αργότερο εντός 12 μηνών από της συμπληρώσεως πενταετίας και δεκαετίας από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, και κατά πάντα χρόνο ενδιαμέσως, προκειμένου να προβαίνει σε εξέταση της λειτουργίας της Συμβάσεως. Καταυτή την εξέταση, θα λαμβάνονται υπόφη όλα τα σχετικά επιστημονικά και τεχνικά επιτεύγματα που θα έχουν, ενδεχομένως, εν τω μεταξύ, πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια, η Σύνοδος θα συνέρχεται κάθε πέντε έτη, για τον ίδιο σκοπό, εκτός αν άλλως αποφασισθεί. Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σύνθεση, διαδικασία και λήψη αποφάσεων 22.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα αποτελείται από 41 μέλη. Όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη θα έχουν το δικαίωμα να καταλαμβάνουν εκ περιτροπής μία έδρα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από την Συνοδό για δυο έτη. Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της παρουσης Συμβάσεως, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη κυρίως την αρχή περί ισότιμης γεωγραφικής κατανομής, την σημασία της χημικής βιομηχανίας, τα πολιτικά συμφέροντα και εκείνα που αφορούν στην ασφάλεια, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα αποτελείται από: α) Εννέα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη της Αφρικής, τα οποία θα εκλέγονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη που ευρίσκονται σε αυτή την γεωγραφική περιοχή. Τα τρία εξ αυτών των εννέα Κρατών - Μελων δέον όπως τυγχάνουν απαραιτήτως Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη των οποίων η εθνική χημική βιομηχανία θεωρείται ως μία εκ των σημαντικοτέρων της περιοχής, γεγονός που θα αποδεικνύεται βάσει δεδομένων, τα οποία θα έχουν κοινοποιηθεί και δημοσιευθεί σε διεθνή κλίμακα. Επίσης, δέον όπως το εν λόγω περιφερειακό σύνολο Κρατών λαμβάνει υπόψη, κατά την εκλογή αυτών των τριών μελών, και άλλους περιφερειακούς παράγοντες. 1)Εννέα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη της Ασίας, τα οποία θα εκλέγονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη που ευρίσκονται σε αυτή την γεωγραφική περιοχή. Τα τέσσερα εξ αυτών των εννέα Κρατών - Μελών δέον όπως τυγχάνουν απαραιτήτως Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη των οποίων η εθνική χημική βιομηχανία θεωρείται ως μία εκ των σημαντικοτέρων της περιοχής, γεγονός που θα αποδεικνύεται βάσει δεδομένων, τα οποία θα έχουν κοινοποιηθεί και δημοσιευθεί σε διεθνή κλίμακα. Επίσης, δέονόπως το εν λόγω περιφερειακό σύνολοΚρατών λαμβάνει υπ όψη, κατά την εκλογήαυτών των τεσσάρων μελών, και άλλους περιφερειακούς παράγοντες. 2)Πέντε Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία θα εκλέγονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη που ευρίσκονται σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Ένα εξαυτών των πέντεΑυμ3αλλομένων Μερων - Κρατών δέον όπως τυγχάνει απαραιτήτως Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος του οποίου η εθνική χημική βιομηχανίαθεωρείταιως μία εκ των σημαντικοτέρων της περιοχής, γεγονός που θα αποδεικνύεται βάσει δεδομένων, τα οποία θα έχουν κοινοποιηθεί και δημοσιευθεί σε διεθνή κλίμακα. Επίσης, δέονόπως το εν λόγω περιφερειακό σύνολο Κρατώνλαμβάνει υπ όψη, κατά την εκλογήαυτού του μέλους, και άλλους περιφερειακούςπαράγοντες. δ) ΕπτάΣυμβαλλόμενα Μέρη-Κράτητης ΛατινικήςΑμερικής και της Καραϊβικής,τα οποία θα εκλέγονταιαπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη που ευρίσκονται σε αυτή την περιοχή.Τα τρία εξ αυτών των επτάΚρατών - Μελών δέονόπως τυγχάνουναπαραιτήτως Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη των οποίων η εθνική χημική βιομηχανία θεωρείταιως μία εκτων σημαντικότερων της περιοχής, γεγονός που θα αποδεικνύεταιβάσει δεδομένων,τα οποία θα έχουν κοινοποιηθείκαι δημοσιευθείσε διεθνήκλίμακα.Επίσης, δέον όπως το εν λόγω περιφερειακό σύνολο Κρατών λαμβάνει υπόψη, κατά την εκλογήαυτών των τριών υελών, και άλλους περιφερειακούςπαράγοντες.3)Δέκα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη που ανήκουν στην ομάδα των Κρατών της Δυτικής Ευρώπης και άλλων Κρατών, τα οποία θα εκλέγονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη μέλη αυτής της ομάδος. Τα πέντε εξ αυτών των δέκα Κρατών - Μελών δέον όπως τυγχάνουν απαραιτήτως Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη των οποίων η εθνική χημική βιομηχανία Θεωρείται ως μία εκ των σημαντικότερων της περιοχής, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται βάσει δεδομένων που θα έχουν κοινοποιηθεί και δημοσιευθεί σε διεθνή κλίμακα. Επίσης, δέον όπως το εν λόγω περιφερειακό σύνολο Κρατών λαμβάνει υπόψη, κατά την εκλογή αυτών των πέντε μελών, και άλλους περιφερειακούς παράγοντες. στ) Ένα άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, το οποίο θα εκλέγουν εκ περιτροπής τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη αυτών των γεωγραφικών περιοχών θα εκλέγουν εκ περιτροπής ένα εκ των μελών της ομάδος αυτών. 24. Κατά την πρώτη εκλογή του Εκτελεστικού Συμβουλίου, θα εκλεγούν για ένα έτος, βάσει των αριθμητικών αναλογιών της παραγράφου 23, 20 Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη. 25.Όταν τα Άρθρα 4 και 5 θα έχουν πλήρως εφαρμοσθεί, η Σύνοδος θα δύναται, τη αιτήσει της πλειοψηφίας των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, να επανεξετάσει την σύνθεση αυτού του τελευταίου υπό το φως των γεγονότων τα οποία έχουν σχέση με τις αρχές που διέπουν την σύσταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου και εκτίθενται, επακριβώς στην παράγραφο 23. 26.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα συντάξει τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού και θα τον υποβάλει για έγκριση στη Σύνοδο. 27.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα εκλέγει τον Πρόεδρο αυτού μεταξύ των μελών του. 23.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα συνέρχεται τακτικά. Εκτάκτως, θα συνέρχεται οσάκις τούτο απαιτείται από την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του. 29.Έκαστο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα διαθέτει μία ψήφο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν σε θέματα ουσίας με την πλειοψηφία των δύο τσίτων του συνόλου των μελών αυτού, εκτός αν η παρούσα Σύμβαση ορίζει διαφορετικά. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών αυτού. Σε περίπτωση αμφιβολιών όσον αφορά στον χαρακτηρισμό ενός θέματος σε ουσίας ή μη, το υπό αμφισβήτηση ζήτημα θα συζητείται ως θέμα ουσίας, εκτός αν το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά με την πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις που αφορούν σε θέματα ουσίας. Εξουσίες και καθήκοντα 30.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα είναι το εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα είναι υπόλογο στη Σύνοδο. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα ασκεί τις εξουσίες και τα καθήκοντα που του επιφυλάσσει η παρούσα Σύμβαση, ως και τα καθήκοντα που θα του αναθέτει η Σύνοδος. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα ενεργεί συμφώνως προς τις συστάσεις, τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Συνόδου και θα μεριμνά για την ορθή και συνεχή εφαρμογή αυτών. 31.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση της παρούσης Συμβάσεως, θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Τεχνικής Γραμματείας, θα συνεργάζεται ρε την εθνική Αρχή κάθε Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους και θα διευκολύνει την διεξαγωγή των διαβουλεύσεων και την συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών, τη αιτήσει αυτών των τελευταίων. 32. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο: 1)θα εξετάζει και εισηγείται στη Σύνοδο το σχέδιο Προϋπολογισμού-ποογράμματος του Οργανισμού, 3) θα μελετά και εισηγείται στη Σύνοδο το σχέδιο εκθέσεως του Οργανισμού περί της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως, την έκθεση περί διεξαγωγής των δραστηριοτήτων αυτού και τις ειδικές εκθέσεις που θα κρίνει απαραίτητες ή θα ζητά, ενδεχομένως, η Σύνοδος, 2)θα λαμβάνει τις αναγκαίες διατάξεις για την διοργάνωση των συναντήσεων της Συνόδου και ειδικότερα για την κατάρτιση της προσωρινής ημερησίας διατάξεως. 33.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα δύναται να ζητά την σύγκληση της Συνόδου σε έκτακτη συνεδρίαση. 34.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο: 1)θα συνάπτει συμφωνίες με τα Κράτη και τους Διεθνείς Οργανισμούς εν ονόματι του Οργανισμού, με την επιφύλαξη της προηγουμένης εγκρίσεως της Συνόδου, 3) θα συνάπτει συμφωνίες με τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη εν ονόματι του Οργανισμού όσον αφορά στο Άρθρο 10 και θα ασκεί την υψηλή εποπτεία όσον αφορά στο κεφάλαιο εκουσίων συνεισφορών που αναφέρεται στο παρόν Άρθρο, 2)θα εγκρίνει τις συμφωνίες που αφορούν στην διεξαγωγή των δραστηριοτήτων επαληθεύσεως, τις οποίες θα έχουν διαπραγματευθεί η Τεχνική Γραμματεία και τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη. 35.Τα Εκτελεστικό Συμβσύλιο θα εξετάζει όλα τα προβλήματα ή θέματα της αρμοδιότητός του, τα οποία θα έχουν συνέπειες επί της παρούσης Συμβάσεως ή επί της εφαρμογής αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των λόγων ανησυχίας ως προς την τήρηση της Συμβάσεως και των περιπτώσεων παραβιάσεως αυτής, και, αν κρίνεται απαραίτητο, θα ενημερώνει σχετικώς τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και θα επισύρει την προσοχή της Συνόδου επί των εν λόγω προβλημάτων ή θεμάτων. 36.Καθόν χρόνο θα μελετά τις αμφιβολίες ή ανησυχίες ως προς την τήρηση της παρούσης Συμβάσεως και τις περιπτώσεις παραβιάσεως αυτής, και ειδικότερα τις περιπτώσεις καταχρήσεως των δικαιωμάτων που απορρέουν από την Σύμβαση, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα συμβουλεύεται τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και, αν κρίνεται απαραίτητο, θα ζητά από το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος να λάβει μέτρα συμμορφώσεως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύμβαση, εντός των οριζομένων προθεσμιών. Οσάκις το Εκτελεστικό Συμβούλιο κρίνει ότι μία υπόθεση χρήζει περαιτέρω ενεργειών εκ μέρους του, θα λαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 1)θα ενημερώνει όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη για το πρόβλημα ή θέμα που έχει προκύψει, 3) θα επισύρει την προσοχή της Συνόδου επί του προβλήματος ή θέματος που έχει προκύψει, 2)θα απευθύνει προς την Σύνοδο συστάσεις όσον αφορά τα προς λήψη μέτρα συμμορφώσεως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύμβαση, προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση της Συμβάσεως. Οσάκις η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως σοβαρή και χρήζει επειγούσης αντιμετωπίσεως, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα φέρει απευθείας το πρόβλημα ή θέμα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πληροφοριών και προτάσεων, υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Συγχρόνως, θα ενημερώνει για την ενέργεια αυτή όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη. Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 37.Η Τεχνική Γραμματεία θα επικουρεί την Σύνοδο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. θα εκτελεί τα μέτρα επαληθεύσεως που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, θα ασκεί τα λοιπά καθήκοντα που τις προσδίδει η Σύμβαση, ως και τα καθήκοντα που θα της αναθέτουν η Σύνοδος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο. 38.Η Τεχνική Γραμματεία: 1)θα καταρτίζει και υποβάλει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού - προγράμματος του Οργανισμού. 3) Θα συντάσσει και υποβάλει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο το σχέδιο της εκθέσεως του Οργανισμού όσον αφορά στην εφαρμογήτης παρούσης Συμβάσεως και όλες τις λοιπές εκθέσεις που ενδεχομένως θα ζητά η Σύνοδος ή το Εκτελεστικό Συμβούλιο, γ) θα παρέχει στην Σύνοδο, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και τα επικουρικά όργανα, διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δ) θα αποστέλλει και λαμβάνει εν ονόματι του Οργανισμού γνωστοποιήσειςπου θα απευθύνονται στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη ή θα προέρχονται από αυτά και θα αφορούνσε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως, 2)Θα παρέχει τεχνική βοήθεια στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη εν όψει της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως και θα προβαίνει ανταυτών, για τον ίδιο σκοπό, σε τεχνικές εκτιμήσεις, κυρίως όσον αφορά καταχωρημένα και μη καταχωρημένα χημικά προϊόντα. 39. Η Τεχνική Γραμματεία: 1)Θα διαπραγματεύεται με τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη συμφωνίες περί διενέργειας επαληθεύσεων, οι οποίες θα υποβάλονται για έγκριση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, 3) Το αργότερο εντός 180 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της παρουσης Συμβάσεως, θα συντονίσει την σύσταση και διατήρηση μονίμων αποθεμάτων που θα προορίζονται για την παροχή βοηθείας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, και την ανθρωπιστική Βοήθεια που θα παρέχουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη συμφώνως προς την παράγραφο 7, εδάφια Β) και γ), του άρθρου 10. Η Τεχνική Γραμματεία θα δύναται να επιθεωρεί τα εν λόγω αποθέματα για να βεβαιώνεται ότι αυτά τα τελευταία δύνανται να χρησιμοποιηθούν. Η Σύνοδος θα εξετάζει και εγκρίνει τους καταλόγους των προς εναποθήκευση στοιχείων, συμφώνως προς το εδάφιο θ) της παραγράφου 21, 4)θα διαχειρίζεται το ταμείο εκουσίων εισφορών που σκοπείται από το άρθρο 10, θα συγκεντρώνει τις δηλώσεις που θα υποβάλουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και θα καταχωρεί, μετά από σχετικό αίτημα, τις διμερείς συμφωνίες που θα συνάπτονται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών ή μεταξύ ενός Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους και του Οργανισμού για τους σκοπούς του άρθρου 10. 40.ΗΤεχνική Γραμματεία θα ενημερώνει το Εκτελεστικό Συμβούλιο επί των δυσκολιώνπου ενδεχομένως θα αντιμετωπίσεικατά την ενάσκηση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένων και των αμφιβολιών σχετικά με την τήρηση της παρούσης Συμβάσεως, που θα έχει διαπιστώσεικατά την διενέργεια επαληθεύσεωνκαι δεν θα έχει δυνηθεί να παραμερίσει με διαβουλευσεις με το ενδιαφερόμενοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. 41.ΗΤεχνική Γραμματεία θα αποτελείταιαπό τον Γενικό Διευθυντήπου θα προΐσταται αυτής και θα την διοικεί,από επιστημονικός,τεχνικούς και άλλους επιθεωρητές και συνεργάτες, ανάλογα με τις ανάγκες.42.Η Επιθεώρησηθα αποτελεί μέρος της Τεχνικής Γραμματείας και θα υπόκειται στην υψηλή εποπτείατου Γενικού Διευθυντού. 43.ΓενικόςΔιευθυντής θα εκλέγεται από την Σύνοδο τη συστάσει του Εκτελεστικού Συμβουλίου, για τέσσερα έτη θα δύναται να επανεκλεγεί για μίαμόνο πρόσθετη θητεία.44.Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι επωμισμένοςμε την εκλογή των μελών του προσωπικού, ως και με την οργάνωση και λειτουργία της ΤεχνικήςΓραμματείαςκαι θα είναι υπόλογος στη Σύνοδοκαι το Εκτελεστικό Συμβούλιο.Κύριο μέλημαόσον αφορά την πρόσληψηκαι τον καθορισμό των όρων εργασίας του προσωπικού, θα είναι η αναγκαιότητα όπως εξασφαλίζεταιη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, ικανότητακαι ακεραιότητα. Οι θέσεις του ΓενικούΔιευθυντού,των Επιθεωρητών,Συνεργατών, Ανωτέρων Στελεχώνή ΔιοικητικώνΥπαλλήλων θα καλύπτονται αποκλειστικά από υπηκόους των ΣυμβαλλομένωνΜερών - Κρατών. θα λαμβάνεται δε δεόντως υπόψηη η αναγκαιότητα προσλήψεως προσωπικού επί όσο το δυνατόν ευρύτερης γεωγραφικής 3άσης.Για τους σκοπους της προσλήψεως προσωπικού, θα λαμβάνεται υπόψη η αρχή συμφώνως προς την οποία ο αριθμός των υπαλλήλων θα πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο που απαιτείται για να δύναται η Τεχνική Γραμματεία να εκπληρώνει επιτυχώς το έργο της. 45.Ο Γενικός Διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Επιστημονικού Συμβουλίου που σκοπείται από το εδάφιο η) της παραγράφου 21. θα διορίζει, αφού συμβουλευθεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη -Κράτη, τα μέλη του εν λόγω Συμβουλίου, που θα παρίστανται προσωπικά. Τα μέλη του Συμβουλευτικού Επιστημονικού Συμβουλίου θα προσλαμβάνονται βάσει των γνώσεών τους στους ειδικούς επιστημονικούς τομείς που έχουν σχέση με την εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως. Ο Γενικός Διευθυντής θα δύναται επίσης , αφού συμβουλευθεί τα μέλη του εν λόγω Συμβουλίου, να συστήνει, εφόσον είναι αναγκαίο, προσωρινές ομάδες εργασίας επιστημονικών εμπειρογνωμόνων για την διατύπωση συστάσεων που θα αφορούν σε ειδικά προβλήματα. Στα πλαίσια αυτά, τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη θα δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό Διευθυντή καταλόγους με ονόματα εμπειρογνωμόνων. 46.Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ο Γενικός Διευθυντής, οι Επιθεωρητές και τα λοιπά μέλη του προσωπικού δεν θα επιζητούν ή λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλη αρχή εκτός του Οργανισμού και θα απέχουν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορεί, ενδεχομένως, να επηρεάσει αρνητικά το νομικό καθεστώς του διεθνούς υπαλλήλου στο οποίο θα υπάγονται, Βάσει του οποίου θα είναι υπόλογοι μόνον ενώπιον της Συνόδου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. 47.Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα σέβεται τον αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα των ευθυνών του Γενικού Διευθυντού, τον Επιθεωρητών και των λοιπών. μελών του προσωπικού, και δεν θα επηρεάζει τα ως άνω πρόσωπα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Ε. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ 48.Ο Οργανισμός θα απολαμβάνει στην επικράτεια ή σε οιοδήποτε άλλο μέρος που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, τέτοιας νομικής ικανότητας και όσων προνομίων και ασυλιών κρίνονται απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. 49.Οι αντιπρόσωποι των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών, ως και οι αντικαταστάτες και σύμβουλοι αυτών, οι εκπρόσωποι που θα εκλέγονται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, ως και οι αντικαταστάτες και σύμβουλοι αυτών, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό του Οργανισμού, θα απολαμβάνουν όσων προνομίων και ασυλιών είναι απαραίτητες για την ενάσκηση, εν πλήρη ανεξαρτησία, των καθηκόντων τους στα πλαίσια του Οργανισμού. 50.Η νομική ικανότητα και τα προνόμια και οι ασυλίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, θα καθορίζονται βάσει συμφωνιών που θα συνάπτονται μεταξύ του Οργανισμού και της χώρας στην οποία θα εδρεύει ο Οργανισμός. Η Σύνοδος θα εξετάζει και εγκρίνει αυτές τις συμφωνίες, συμφώνως προς το εδάφιο θ) της παραγράφου 21. 51.Παρά τις παραγράφους 43 και 49, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της Τεχνικής Γραμματείας θα απολαμβάνουν, κατά την διεξαγωγή των επαληθεύσεων, των προνομίων και των ασυλιών που αναφέρονται στο Μέρος Β, Τμήμα Β, του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεων. Άρθρο 9: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη θα συμβουλεύονται το ένα το άλλο και θα συνεργάζονται, απευθείας μεταξύ τους ή μέσω του Οργανισμού ή συμφώνως προς άλλες, κατάλληλες διεθνείς διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών που έχουν εγκαθιδρυθεί στα πλαίσια του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και συμφώνως προς τον Χάρτη αυτού, για οιοδήποτε ζήτημα ήθελε προκύψει σχετικά με το αντικείμενο ή τον σκοπό της παρούσης Συμβάσεως ή την εφαρμογή των διατάξεων αυτής. 2.Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα οιουδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους να ζητά επιθεώρηση με θέση σε υπερημερία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη οφείλουν, όποτε είναι δυνατόν, να αρχίσουν να εφαρμόζουν τα αναγκαία για την διευκρίνηση και τον διακανονισμό, με ανταλλαγή πληροφοριών και διαβουλεύσεις μεταξύ τους, οιουδήποτε ζητήματος που θα αφορά σε υποψία παραβίασης της παρούσης Συμβάσεως, ή συναφούς θέματος. Το Συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος στο οποίο θα διατυπώνεται από άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, αίτημα περί παροχής διευκρινίσεων όσον αφορά τέτοιου είδους αμφιβολία εκ μέρους του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, θα παρέχει σε αυτό τα τελευταίο, μόλις καταστεί δυνατό, και, πάντως, το αργότερο εντός δέκα ημερών από της λήψεως της αιτήσεως,ικανές πληροφορίες για την άρση των αμφιβολιών, ως και εξηγήσεις περί του τρόπου με τον οποίο θα διακανονίζεται το θέμα με τις πληροφορίες που θα παρέχονται. Καμμία διάταξη της παρούσης Συμβάσεως δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών να οργανώνουν, με κοινή συμφωνία, επιθεωρήσεις ή να προβαίνουν σε οιαδήποτε άλλη επιμέοους συμφωνία προκειμένου να διευκρινισθεί και διακανονισθεί οιοδήποτε θέμα σχετικό με υποψία παραβιάσεως της Συνθήκης ή άλλο συναφές ζήτημα. Τέτοιου είδους επιμέρους συμφωνίες δεν θα θίγουν τα δυνάμει άλλων διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών. Διαδικασία του θα τρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση υποβολής αιτήσεως για παροχή διευκρινίσεων 3.Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Εκτελεστικό Συμβούλιο να το βοηθήσει όπως παραμερίσει τυχόν αμφιβολίες σχετικά με την τήρηση της παρούσης Συμβάσεως από άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα παρέχει τα σχετικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. 4.Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Εκτελεστικό Συμβούλιο να λάβει από άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος διευκρινίσεις όσον αφορά αμφιβολίες σχετικά με την τήρηση της παρούσης Συμβάσεως από αυτό το τελευταίο. Σε παρόμοια περίπτωση, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 1)Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα διαβιβάζει την αίτηση για παροχή διευκρινίσεων στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος μέσω του Γενικού Διευθυντού το αργότερο εντός 24 ωρών από της λήψεως αυτής. 3) Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, προς το οποίο θα απευθύνεται π αίτηση, θα παράσχει διευκρινίσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο αμέσως μόλις τούτο είναι εφικτό, και, πάντως, το αργότερο εντός δέκα ημερών από της λήψεως της αιτήσεως. γ) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα λαμβάνει σημείωση των διευκρινίσεων και θα τις διαβιβάζει στο αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος το αργότερο εντός 24 ωρών από της λήψεως αυτών. 2)Εάν κρίνει τις εν λόγω διευκρινίσεις ανεπαρκείς, το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Εκτελεστικό Συμβούλιο να λάβει από το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, περαιτέρω εξηγήσεις. 3)Για τη λήψη περαιτέοω εξηγήσεων που θα ζητούνται συμφώνως προς το εδάφιο δ), το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα δύναται να ζητήσει από τον Γενικό Διευθυντή όπως συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων, καλώντας τους συνεργάτες της Τεχνικής Γραμματείας, ή, εάν αυτοί οι τελευταίοι κριθούν αναρμόδιοι για την συγκεκριμένη περίπτωση, εξωτερικούς ειδικούς. Κ εν λόγω ομάδα θα αναλάβει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με το θέμα που δίνει λαβή στις αμφιβολίες. θα υποβάλει στο Εκτελεστικό Συμβούλιοέκθεση που θα περιλαμβάνει υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται εν περιλήψειτα περιστατικά και τα πορίσματααυτής. 4)Εάντο αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος κρίνει ότι οι δυνάμει των εδαφίων 2)και3)παρεχόμενες διευκρινίσειςδεν είναι ικανοποιητικές, δικαιούταιόπως ζητήσειτην σύγκλιση του Εκτελεστικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία θα δύνανται να συμμετάσχουν και τα ενδιαφερόμεναΣυμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη που δεν είναι μέλητου Εκτελεστικού Συμβουλίου.Στην εν λόγω έκτακτη συνεδρίαση το Εκτελεστικό Συμβούλιοθα εξετάσει το θέμα και θα δύναται να συστήσει οιοδήποτε μέτρο κρίνει κατάλληλογια την διευθέτησητης καταστάσεως.5.Επίσης, ένα Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα να ζητά από το Εκτελεστικό Συμβούλιοόπως παράσχει διευκρινίσεις όσον αφορά τυχόναμφιβολία ή υποψία παραβιάσεως της παρούσης Συμβάσεως από το εν λόγω Κράτος.Το Εκτελεστικό Συμβούλιοθα ανταποκρίνεται σε ένα τέτοιο αίτημα παρέχονταςτην κατάλληληβοήθεια. 5. Το Εκτελεστικό Συμβούλιοθα ενημερώνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη για κάθε αίτημα για παροχή διευκρινίσεων που θα διατυπώνεται συμφώνως προς το παρόν άρθρο. 7. Εάν η αμφιβολία Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους όσον αφορά περίπτωση πιθανήςπαραβιάσεωςτης Συμβάσεως, παραμένει και μετά παρέλευσηημερών από της υποβολής στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, της αιτήσεως παροχής διευκρινίσεων, ή εάν το εν λόγω Κράτοςεκτιμά ότι οι αμφιβολίες του δικαιολογούν την επείγουσα διεξαγωγή ελέγχου, θα δύναται να ζητά την σύγκλιση της Συνόδου σε έκτακτησυνεδρίαση,συμφώνως προς την παράγραφο 12, εδάφιο γ), του άρθρου 8,χωρίς τούτο να συνεπάγεται υποχρεωτικήάσκηση του δικαιώματός του να ζητά την διεξαγωγήεπιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία. Κατ αυτήν την έκτακτησυνεδρίαση,η Σύνοδος θα εξετάζει το θέμα και θα δύναται να συστήνει οιοδήποτε μέτρο κρίνει κατάλληλο για την διευθέτηση του ζητήματος. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση επιθεωρήσεων με θέση σε υπερημερία 3.Οιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα να ζητά την διενέργεια επιτόπιας επιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία, οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή αποθήκης, η οποία ευρίσκεται στην επικράτεια άλλου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή σε οιαδήποτε άλλη περιοχή, η οποία υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του εν λόγω Κράτους. Η εν λόγω επιθεώρηση θα σκοπεί αποκλειστικά την παροχή διευκρινίσεων και την επίλυση όλων των θεμάτων που συνδέονται με πιθανή παραβίαση των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως και την άνευ καθυστερήσεως διενέργεια της εν λόγω επιθεωρήσεως σε οιοδήποτε τόπο από ομάδα επιθεωρήσεως που θα υποδεικνύει ο Γενικός Διευθυντής συμφώνως προς το Προσάρτημα περί επαληθεύσεως. 9. Οιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποχρεούται όπως μεριμνά για την εντός των πλαισίων της παρούσης Συμβάσεως υποβολή αιτήσεως διεξαγωγής επιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία και θα παρέχει με την εν λόγω αίτηση όλες τις πληροφορίες που στοιχειοθετούν την δημιουργία αμφιβολιών όσον αφορά τυχόν παραβίαση της Συμβάσεως, όπως αναφέρεται ειδικά στο Προσάρτημα περί επαληθεύσεως. Οιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα απέχει των αβασίμων αιτήσεων για διεξαγωγή επιθεωρήσεως και θα αποφεύγει οιαδήποτε κατάχρηση. Η επιθεώρηση με θέση σε υπερημερία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή ικανών αποδείξεων και στοιχείων όσον αφορά τα σχετικά με τυχόν παραβίαση της Συμβάσεως περιστατικά.10.Για τους σκοπους της επαληθεύσεως όσον αφορά την τήρηση ή μη των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα εξουσιοδοτεί την Τεχνική Γραμματεία όπως διεξάγει την επιτόπια επιθεώρηση Με θέση σε υπερημερία συμφώνως προς την παράγραφο 8. 11.Μετά την υποβολή αιτήσεως διεξαγωγής επιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία, που θα σκοπεί εγκατάσταση ή αποθήκη, και συμφώνως προς τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Προσάρτημα περί επαληθεύσεως, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει: 1)Το δικαίωμα και την υποχρέωση να πράττει ό,τι είναι ευλόγως δυνατόν για να αποδείξει ότι τηρεί την παρούσα Σΰμβαση και, γιαυτό το σκοπό, να επιτρέπει στην ομάδα επιθεωρήσεως να εκπληρώνει το έργο που έχει αναλάβει, 3) Την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της εγκαταστάσεως ή αποθήκης που σκοπεί η αίτηση, αποκλειστικά για την ανεύρεση ικανών αποδείξεων και στοιχείων όσον αφορά τα σχετικά με τυχόν παραβίαση της παρούσης Συμβάσεως περιστατικά, 2)Το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων εγκαταστάσεων και την διαφύλαξη εμπιστευτικών πληροφοριών και στοιχείων που δεν έχουν καμμία σχέση με την παρούσα Σύμβαση. 12.Η συμμετοχή παρατηρητού στην επιθεώρηση θα διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 1)Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα δύναται, με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, να αποστείλει έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα παρακολουθεί την διεξαγωγή της επιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία. Ο εν λόγω εκπρόσωπος θα δύναται να είναι υπήκοος του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή τρίτου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, 3) Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει τότε πρόσβαση στον παρατηρητή συμφώνως προς το Προσάρτημα περί επαληθεύσεως, 2)Κατά κανόνα, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα αποδέχεται τον προτεινόμενο παρατηρητή. Σε περίπτωση, όμως, αρνήσεως εκ μέρους του εν λόγω επιθεωρρυμέ-νου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, θα γίνεται σχετική μνεία στην τελική έκθεση. 13.Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποβάλει την αίτησή του διεξαγωγής επιτόπιας επιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και, συγχρόνως, στον Γενικό Διευθυντή για να δοθεί πάραυτα συνέχεια στην εν λόγω αίτηση. 14.0 Γενικός Διευθυντής θα βεβαιώνεται πάραυτα ότι η αίτηση διεξαγωγής επιθεωρήσεως πληροί τους όρους της παραγράφου 4 του Μέρους Ι του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, και θα 3οηθά, εν ανάγκη, το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος όπως διατυπώσει την αίτησή του συμφώνως προς τους ως άνω όρους. Οσάκις η αίτηση διεξαγωγής επιθεωρήσεως πληροί τις εν λόγω προΰποθέσεις, θα αρχίζουν οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την διεξαγωγή επιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία. 15.0 Γενικός Διευθυντής θα διαβιβάζει την αίτηση διεξαγωγής επιθεωρήσεως στο επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος τουλάχιστον εντόςωρών προτης προβλεπομένηςαφίξεως της ομάδοςεπιθεωρήσεως στο σημείο εισόδου. 15. Μετά τη λήψη της αιτήσεως διεξαγωγής επιθεωρήσεως, το Εκτελεστικό Συμβούλιοθα λαμβάνει γνώση των μέτρων που θα έχουν ληφθεί από τον Γενικό Διευθυντήγια να δοθεί συνέχεια στην αίτηση και θα παραμένει αρμόδιογια την υπόθεση καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιθεωρήσεως. Ωστόσο, οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίουδεν θα δύνανται να καθυστερούν την πορεία της επιθεωρήσεως.17.ΤοΕκτελεστικό Συμβούλιοθα δύναται, το αργότερο εντός 12 ωρώναπό της λήψεως της αιτήσεωςδιεξαγωγής επιθεωρήσεως, να αποφασίζει να μη διεξαχθείη επιθεώρηση με θέση σε υπερημερίαμε πλειοψηφίατων τριώντετάρτων του συνόλου των μελώντου, εφόσσνεκτιμά ότι η αίτηση είναι αόριστη και καταχρηστικήή ότι δεν έχει υποβληθεί στα πλαίσια της παρούσης Συμβάσεως κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφουτου παρόντοςάρθρου. Ετηλήψη τέτοιουείδους αποφάσεως δεν θα συμμετέχει το αιτούν Συμβαλλόμενα Μέρος -Κράτος ούτε το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Εάν το Εκτελεστικό Συμβούλιοαποφασίσει να μη διεξαχθεί η επιθεώρηση με θέση σε υπερημερία,οι προπαρασκευαστικέςδιαδικασίες θα διακόπτονται, δεν θα δίδεταισυνέχεια στην αίτηση διεξαγωγήςεπιθεωρήσεως και τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη θα ενημερώνονται δεόντως. 18. Ο Γενικός Διευθυντής θα χορηγείένταλμα επιθεωρήσεως για την διεξαγωγήτης επιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία. Το εν λόγω ένταλμα θα διατυπώνει τα αίτημα περί διεξαγωγήςεπιθεωρήσεως που σκοπείταιαπό τις παραγράφουςκαι 9, με επιχειρησιακούς όρους, και θα είναι σύμφωνο προς την εν λόγω αίτηση. 19.Η επιθεώρηση με θέση σε υπερημερία θα διεξάγεται συμφώνως προς το Μέρος Ι του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως ή, σε περίπτωση ισχυρισμού που αφορά σε χρήση, συμφώνως προς το Μέρος ΙΛ του αυτού Προσαρτήματος. Η ομάδα επιθεωρήσεως θα ενεργεί συμφώνως προς την αρχή κατά την οποία δέον όπως διεξάγει την επιθεώρηση με θέση σε υπερημερία παρεμβαίνοντας όσο το δυνατόν ολιγότερο στα εσωτερικά του επιθεωρουμένου Κράτους και κατά τρόπο συμβατό με την αποτελεσματική και εμπρόθεσμη εκπλήρωση της αποστολής της. 20.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα συνδράμει την ομάδα επιθεωρήσεως καθόλη τη διάρκεια της επιθεωρήσεως με θέρη σε υπερημερία και θα διευκολύνει τις εργασίες αυτής. Εάν το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος προτείνει, συμφώνως προς το Μέρος 8, Τμήμα Γ, του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως, ως εναλλακτική λύση για γενική και πλήρη πρόσβαση, διευθετήσεις σχετικές με την παροχή ικανών αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την τήρηση, εκ μέσους του, της Συμβάσεως, θα πράττει ό,τι είναι ευλόγως δυνατόν, με διαβουλεύσεις με την ομάδα επιθεωρήσεως, για να επιτευχθεί συμφωνία περί της σχετικής με, τα περιστατικά αποδεικτικής διαδικασίας που θα σκοπεί την παροχή ικανών αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την τήρηση της Συμβάσεως εκ μέρους του επιθεωρουμένου Κράτους. 21.Η τελική έκθεση θα περιλαμβάνει τα διαπιστωθέντα περιστατικά, ως και εκτίμηση της ομάδος επιθεωρήσεως όσον αφορά τον βαθμό και το είδος της προσβάσεως και της συνεργασίας που της παρασχέθησαν για τους σκοπούς της καλής διεξαγωγής της επιθεωοήσεως με θέση σε υπερημερία. Ο Γενικός Διευθυντής θα διαβιβάζει άνευ καθυστερήσεως την τελική έκθεση της ομάδος επιθεωοήσεως προς το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και όλα τα λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη. Εξ άλλου, θα διαβιβάζει άνευ καθυστερήσεως προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο την εκτίμηση του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους και του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, ως και τις απόψεις άλλων Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών που ενδεχομένως διατυπώθηκαν για τις ανάγκες της υποθέσεως, και στη συνέχεια θα τις γνωστοποιεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη. 22. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο το οποίο θα ενεργεί συμφώνως προς τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, θα εξετάζει την τελική έκθεση της ομάδος επιθεωρήσεως αμέσως μετά την υποβολή της σε αυτό, και θα μελετά όλους τους λόγους που εμπνέουν ανησυχία προκειμένου να καθορίσει: α) Εάν όντως υπάρχει περίπτωση παραβιάσεως της Συνθήκης, 3) Εάν η αίτηση δεν υποβλήθηκε στα πλαίσια της παρούσης Συμβάσεως, 1)Εάν υπάρχει περίπτωση καταχρήσεως του δικαιώματος υποβολής αιτήσεως διεξαγωγής επιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία. 23.Εάν το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο θα ενεργεί συμφώνως προς τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού, καταλήξει στο συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 22, ότι απαιτείται ενδεχομένως να δοθεί συνέχεια στην υπόθεση, θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και την εξασφάλιση της συνέπειας με αυτές, συμπεριλαμβανομένης και της διατυπώσεως συγκεκριμένων συστάσεων προς τη Σύνοδο. Σε περίπτωση καταχρήσεως, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα εξετάζει την περίπτωση ολικής ή μερικής καλύψεως των εκ της επιθεωρήσεως με θέση σε υπερημερία δαπανών από το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. 24.Το αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος και το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα ενημερώνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και τη Σύνοδο επί του πορίσματος της εν λόγω διαδικασίας κατά την αμέσως επομένη συνεδρίαση αυτής. 25.Οσάκις το Εκτελεστικό Συμβούλιο διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις προς τη Σύνοδο, αυτή η τελευταία θα μελετά τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα προβεί, συμφώνως προς το άρθρο 12. Άρθρο 10: ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ1.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος βοήθεια σημαίνει τον συντονισμό και την παροχή, στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη, προστασίας από τα χημικά όπλα, που θα περιλαμβάνει ειδικότερα: Εξοπλισμό ανίχνευσης και συστήματα συναγερμού* εξοπλισμό προστασίας* εξοπλισμό απολυμάνσεως και απολυμαντικά* αντίδοτα και ιατρική περίθαλψη* συμβουλές για καθένα από αυτά τα προστατευτικά μέτρα. 2.Ουδεμία διάταξη της παρούσης Συμβάσεως θα δύναται να ερμηνευθεί ως θίγουσα το δικαίωμα οποιουδήποτε Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους να διεξάγει έρευνες που αφορούν στην προστασία από τα χημικά όπλα και να αναπτύσσει, αποκτά, μεταβιβάζει ή χρησιμοποιεί τέτοια μέσα για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. 3.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την πληρέστερη δυνατή ανταλλαγή εξοπλισμού, υλών και επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων που αφορούν στα μέσα προστασίας από τα χημικά όπλα, και έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε μια τέτοια ανταλλαγή. 4.Για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα που υλοποιούνται για σκοπούς προστασίας, έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει σε ετήσια βάση στη Τεχνική Γραμματεία πληροφορίες που αφορούν στο πρόγραμμά του, συμφώνως προς τις διαδικασίες που θα εξετάζονται και εγκρίνονται από την Σύνοδο συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο θ), του άρθρου 3. 5.Η Τεχνική Γραμματεία θα δημιουργήσει, το αργότερο εντός 180 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως, τράπεζα δεδομένων που θα περιέχει πληροφορίες για διάφορα μέσα προστασίας από τα χημικά όπλα, στις οποίες η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, ως και τις πληροφορίες που θα παράσχουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη, και θα εκμεταλλεύεται την εν λόγω τράπεζα δεδομένων προς χρήση οποιουδήποτε αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους. Επίσης, εντός των οσίων των πηγών που διαθέτει, και τη αιτήσει Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, η Τεχνική Γραμματεία θα παρέχει συμβουλές εμπειρογνωμόνων και θα βοηθά το εν λόγω Κράτος στην εξεύρεση των μέσων υλοποιήσεως των προγραμμάτων του δοον αφορά την ανάπτυξη και βελτίωση ικανότητος προστασίας από τα χημικά όπλα. 5.Ουδεμία διάταξη της παρούσης Συμβάσεως θα δύναται να ερμηνευθεί ως θίγουσα το δικαίωμα των Συμβαλλομένων Μερών, Κρατών να ζητούν και παρέχουν βοήθεια σε διμερές επίπεδο ή να συνάπτουν συμφωνίες με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη όσον αφορά την ταχεία παροχή βοηθείας. 7.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως παράσχει βοήθεια μέσω του Οργανισμού και λάβει, για τον σκοπό αυτό, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα της αρεσκείας του: 1)θα συνεισφέρει στο ταμείο εκουσίων εισφορών για την βοήθεια, που θα δημιουργήσει η Σύνοδος κατά την πρώτη συνεδρίασή της, 3) θα συνάψει με τον Οογανισμδ, ει δυνατόν εντός 130 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, συμφωνίες που θα αφορούν στην παροχή Βοηθείας αμέσως μόλις αυτή η τελευταία ζητηθεί, 2)θα δηλώσει, το αργότερο εντός 180 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, τον τύπο βοηθείας που θα ηδύνατο να παράσχει σε περίπτωση που θα του ζητηθεί από τον Οργανισμό. Ωστόσο, εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν δυνηθεί στη συνέχεια να παράσχει την βοήθεια που θα αναφέρεται στη δήλωσή του, θα συνεχίζει να δεσμεύεται με την υποχρέωση να παράσχει βοήθεια συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου. 8.Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα να ζητά και, με την επιφύλαξη της διαδικασίας που αναφέρεται στις παραγράφους 9, 10 και 11, να λάβει βοήθεια και τύχει προστασίας από τη χρήση ή την απειλή χημικών όπλων εάν εκτιμά ότι: 1)Χρησιμοποιήθηκαν εναντίον αυτού χημικά όπλα, 3) Χρησιμοποιήθηκαν εναντίον αυτού μέσα καταστολής ως μέσα πολέμου, 2)Απειλείται από ενέργειες ή δραστηριότητες οποιοδήποτε Κράτος, που απαγορεύονται στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη δυνάμει του άρθοου 1. 9.Η αίτηση στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στοιχεία, θα απευθύνεται προς τον Γενικό Διευθυντή που θα την διαβιβάζει πάραυτα προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο και όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη. Ο Γενικός Διευθυντής θα προωθεί την αίτηση στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη που θα έχουν προσφερθεί, συμφώνως προς τα εδάφια 3) και γ) της παραγράφου 7, να παράσχουν άμεση βοήθεια σε περίπτωση χρήσης χημικών όπλων ή μέσων καταστολής ως μέσα πολέμου, ή ανθρωπιστική βοήθεια σε περίπτωση σοβαρής απειλής χρήσης χημικών όπλων ή μέσων καταστολής ως μέσα πολέμου, και τα οποία είναι σε θέση να παράσχουν τέτοια βοήθεια στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος το αργότερο εντός 12 ωρών από της λήψεως της αιτήσεως. Το αργότερο εντός 24 ωρών από της λήψεως της αιτήσεως, ο Γενικός Διευθυντής θα αρχίζει έρευνα βάσει της οποίας θα καθορίζονται τα προς λήψη περαιτέρω μέτρα. Ο Γενικός Διευθυντής θα ολοκληρώνει την έρευνα εντός 72 ωρών και θα παραδίδει την έκθεση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που θα χρειασθεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της έρευνας, θα υποβάλλεται, εντός της αυτής προθεσμίας, προσωρινή έκθεση. Η πρόταση που θα χορηγηθεί για τις ανάγκες της ερεύνης δεν θα υπερβαίνει τις 72 ώρες. Είναι, ωστόσο, δυνατόν να χορηγηθούν μία ή περισσότερες παραταθεί της αυτής διαρκείας. Κατά την ημέρα εκπνοής εκάστης προσθέτου προθεσμίας, θα υποβάλλεται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο έκθεση. Στο μέτρο που απαιτείται, και συμφώνως προς την αίτηση και τα στοιχεία που την συνοδεύουν, η έρευνα θα αποδεικνύει τα περιστατικά που αναφέρονται στην αίτηση, και θα προσδιορίζει το είδος και το μέγεθος της συμπληρωματικής βοηθείας και της προστασίας που ζητούνται. 10.Το αργότερο εντός 24ώρου προθεσμίας από της λήψεως της εκθέσεως περί του πορίσματος της ερεύνης, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση και θα λάβει εντός του επομένου 24ώρου, απόφαση με απλή πλειοψηφία για να καθορίσει εάν η Τεχνική Γραμματεία πρέπει να αναλάβει να παράσχει συμπληρωματική βοήθεια. Η Τεχνική Γραμματεία θα διαβιβάσει πάραυτα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και τους αρμοδίους διεθνείς οργανισμούς, την έκθεση που αναφέρεται στην έρευνα και την απόφαση που έλαβε το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Εάν το Εκτελεστικό Συμβούλιο ταχθεί υπέρ της βοηθείας, ο Γενικός Διευθυντής θα την παράσχει άνευ καθυστερήσεως. Γιαυτό το σκοπό, ο Γενικός Διευθυντής θα δύναται να συνεργάζεται με το αιτών Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, με άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και με τους αρμοδίους διεθνείς οργανισμούς. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχουν βοήθεια. 11.Εάν τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν κατά την έρευνα ή που προέρχονται από άλλες αξιόπιστες πηγές, αποδεικνύουν, κατά τρόπο ικανό, την ύπαρξη θυμάτων από χρήση χημικών όπλων και απαιτείται ταχεία ανάληψη δράσεως, ο Γενικός Διευθυντής θα το γνωστοποιεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και θα λαμβάνει μέτρα επείγουσας παροχής βοηθείας, χρησιμοποιώντας τους πόσους που θα έχει δέσει στη διάθεσή του η Σύνοδος για τέτοιες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. C Γενικός Διευθυντής θα τηρεί ενήμερο το Εκτελεστικό Συμβούλιο επί των μέτρων που θα ληφθούν συμφώνως προς την παρούσα παράγραφο. ΑΡΘΡΟ 11: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως δεόν όπως ενεργηθεί κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η παρεμπόδιση της οικονομικής ή τεχνολογικής αναπτύξεως των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα των χημικών δραστηριοτήτων για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της διεθνούς ανταλλαγής επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων, χημικών προϊόντων και εξοπλισμού για την παραγωγή, επεξεργασία ή χρήση χημικών προϊόντων για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την Σύμβαση. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, και χωρίς να θίγονται οι εφαρμόσιμες αρχές και οι κανόνες του Διεθνους Δικαίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη : α) θα έχουν το δικαίωμα όπως διεξάγουν κατιδίαν ή σε συλλογικό επίπεδο, έρευνες που θα αφορούν σε χημικά προϊόντα και να αναπτύσσουν, παράγουν, αποκτούν, διατηρούν, μεταβιβάζουν και χρησιμοποιούν τέτοια προϊόντα, 3) θα αναλάβουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την πληρέστερη δυνατή ανταλλαγή χημικών προϊόντων, επιστημονικών και τεχνικών εξοπλισμών και στοιχείων σχετιζομένων με την ανάπτυξη και εφαρμογή της χημείας για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση, και θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν δε μια τέτοια ανταλλαγή, γ) Δεν θα εφαρμόζουν μεταξύ τους περιορισμούς ασύμβατους με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως -ούτε καν εκείνους τους περιορισμούς που θα περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, σε διεθνείς συμφωνίες, οι οποίοι θα επέβαλαν περιορισμούς ή θα παρεμπόδιζαν το εμπόριο ή την ανάπτυξη και την προώθηση των νέων επιστημονικών και τεχνικών βελτιώσεων στον τομέα της χημείας για βιομηχανικούς, αγροτικούς, ερευνητικούς, ιατρικούς, φαρμακευτικούς ή άλλους ειρηνικούς σκοπούς, 1)θα τους επιτρέπεται από την παρούσα Σύμβαση να εφαρμόζουν αποκλειστικά και μόνο τα μέτρα που προβλέπονται ή επιτρέπονται από την Σύμβαση και δεν θα τους επιτρέπεται από καμμία άλλη διεθνή συμφωνία να επιδιώκουν αντικειμενικό σκοπό ασύμβατο με την παρούσα Σύμβαση, 2)θα αναλάβουν την υποχρέωση να αναθεωρήσουν τους εσωτερικούς κανόνες τους σε θέματα εμπορίου χημικών προϊόντων, προκειμένου να τους εναρμονίσουν με το περιεχόμενο και τον σκοπό της παρούσης Συμβάσεως. Άρθρο 12: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 1. Η Σύνοδος θα λαμβάνει, όπως προβλέπεται στις παραγράφους2,και 4, τα μέτρα που, απαιτούνται για την εξασφάλιση της συνέπειαςμε τις υποχρεώσεις της παρούσης Συμβάσεωςκαι για την επανόρθωση οιασδήποτε καταστάσεως που θα έθιγετις διατάξεις της Συμβάσεως. Οσάκις η Σύνοδος προβλέπει την λήψη τέτοιων μέτρων, συμφώνως προς την παρούσα παράγραφο,θα λαμβάνει υπ όψη της όλα τα σχετικά στοιχεία και συστάσεις που της έχει υποβάλειτο Εκτελεστικό Συμβούλιο. 2. Στιςπεριπτώσεις που Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος από το οποίο το Εκτελεστικά Συμβούλιοέχει ζητήσεινα λάβει ειδικά μέτρα για συμμόρφωση προς τις υποχρέωσειςπου απορρέουναπό την παρούσαΣύμβαση και την εξασφάλισητης συνέπειαςμε αυτές,δεν ικανοποιήσειαυτό το αίτημαεντός των οριζομένων προθεσμιών, η Σύνοδοςθα δύναται, μεταξύάλλων, μετά από σύσταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου,να περιορίζει ή αναστέλει τα δικαιώματα και προνόμια των οποίων απολαμβάνειτο εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος χάριςστην παρούσα Σύμβαση, και τούτο έως ότου λάβει τα μέτρα που απαιτούνταιγια την συμμόρφωσή του προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβειδυνάμει της Συμβάσεως. 3.Στιςπεριπτώσεις που το περιεχόμενοκαι ο σκοπός της παρούσηςΣυμβάσεωςθα κινδυνεύουννα θιγούνσε μεγάλοβαθμό από δραστηριότητες που απαγορεύονται από τη Σύμβαση, και ειδικότερα από το πρώτοάρθρο, η Σύνοδοςθα δύναται να συστήνει στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη συλλογικάμέτρα, συμφώνως προς το Διεθνές Δίκαιο.4.Σε περίπτωση ιδιαιτέρως σοβαρήςπαραβιάσεως, η Σύνοδοςθα θέτει το θέμα, συμπεριλαμβανομένωνκαι των σχετικών στοιχείων και πορισμάτων,υπ όψη της Γενικής Συνελεύσεωςτων ΗνωμένωνΕθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 13: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Ουδεμία διάταξη της παρούσης Συμβάσεως θα δύναται να ερμηνευθεί ότι καθ οιονδήποτε τρόπο περιορίζουσα ή μειώνουσα τις παροιουδήποτε Κράτους αναληφθείσες υποχρεώσεις δυνάμει του Πρωτοκόλλου που αφορά στην απαγόρευση της χρήσεως εν πολέμω ασφυξιογόνων, δηλητηριωδών ή παρομοίων αερίων ως και βακτηριολογικών μέσων, το οποίο υπεγράφη στη Γενεύη την 17η Ιουνίου 1925, και δυνάμει της Συμβάσεως περί απαγορεύσεως της αναπτύξεως, παραγωγής και αποθηκεύσεως βακτηριολογικών (βιολογικών) και τοξινικών όπλων και καταστροφής αυτών, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτων, την 10η Απριλίου 1972. 1.Οι διαφορές που θα αφορούν στην εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσης Συμβάσεως, θα δύνανται να διευθετηθούν συμφώνως προς τις οικείες διατάζεις της Συμβάσεως και τις διατάζεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 2.Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών, ή μεταξύ ενός ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών και του Οργανισμού, ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως, τα Μέρη θα αρχίσουν διαβουλεύσεις προκειμένου να διευθετήσουν την εν λόγω διαφορά το ταχύτερο δυνατό με διαπραγματεύσεις ή με οιοδήποτε άλλο ειρηνικό μέσο της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένης και της προσφυγής στα κατάλληλα όργανα της Συμβάσεως και, κοινή συναινέσει, παραπέμποντας την διαφορά στο ΔιεθνέςΔικαστήριο συμφώνως προς το Καταστατικό αυτού του τελευταίου.Τα διάδικα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη θα ενημερώνουν το Εκτελεστικό Συμβούλιοσχετικά με τα ληφθέντα μέτρα. 2.ΤοΕκτελεστικόΣυμβούλιοθαδύναται να συμβάλειστην επίλυση διαφοράςμε οιοδήποτε κατάλληλο, κατά την αποψήτου, μέσο,συμπεριλαμβανομένης και της μεσολαβήσεώςτου, καλώντας τα διάδικαΚράτηόπως ξεκινήσουντην διαδικασία διευθετήσεως της διαφοράς, που θαέχουν επιλέξει, και συστήνοντας προθεσμίαγια την ολοκλήρωση οποιασδήποτεσυμπεφωνημένης διαδικασίας.4.Η Σύνοδοςθαεξετάζει,όσον αφορά τις διαφορές,τα ζητήματαπου εγείρουντα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη ή τίθενται υπ όψη της από το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Η Συνοδος θασυστήνει, αν το κρίνειαπαραίτητο, συμφώνως προς την παράγραφο 21,εδάφιο στ), του άρθρου 8,όργαναειδικά για να συμβάλουν στην επίλυση των διαφορών ή αναθέτει αυτάτα καθήκοντα σε ήδηυφιστάμενα όργανα.5.Η Συνοδοςκαι το ΕκτελεστικόΣυμβούλιοθααπολαμβάνουν,το καθέναξεχωριστά, με την επιφύλαξητης προηγουμένηςεγκρίοεως της Γενικής Συνελεύσεωςτων ΗνωμένωνΕθνών, της νομικής ικανότητος να ζητούν από το ΔιεθνέςΔικαστήριο συμβουλευτικήγνωμοδότηση σχετικά με οιοδήποτε νομικό θέμασχετιζόμενο με τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θασυνάψει συμφωνία με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, συμφώνως προς την παράγραφο 34,εδάφιο α),του άρθρου 3. 5. Οι διατάξεις του παρόντοςάρθρου δεν θαεπηρεάζουν τις διατάξεις του άρθρουή τις διατάξεις περί των ειδικώνμέτρων για την συμμόρφωσηπρος τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσαΣύμβαση και την εξασφάλισητης συνέπειας με τις εν λόγω υποχρεώσεις,συμπεριλαμβανομένων και των κυρώσεων. ΑΡΘΡΟ 15:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.ΟποιοδήποτεΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θαδύναται να προτείνει τροποποιήσειςςστην παρούσαΣύμβαση. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θαδύναται,πρόσθετα,να προτείνει τροποποιήσεις , όπωςαυτές καθορίζονται στην παράγραφο 4, στα Προσαρτήματα της Συμβάσεως. Οιπροτάσεις για τροποποίηση θαδιέπονται από την διαδικασία που αναφέρεται στις παραγράφουςκαι 3.Οιπροτάσεις για τροποποίηση, όπωςαυτές καθορίζονταιστην παράγραφο 4, θαδιέπονταιαπό την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 5.2.Τοκείμενο της προτεινομένης τροποποιήσεωςθαυποβάλεται στον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θατην μεταβιβάσεισε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και στον Θεματοφύλακα. Μία τέτοια πρόταση θα εξετάζεται μόνο από σύνοδο που θα συνέρχεται ειδικά γι αυτό το σκοπό. Η εν λόγω σύνοδος θα συγκαλείται εάν τουλάχιστο το ένα τρίτο των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών κοινοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα, το αργότερο εντός 30 ημερών από της διανομής του κειμένου, ότι είναι υπέρ του να εξετασθεί η πρόταση. Η ειδική σύνοδος προς εξέταση των προτάσεων για τροποποίηση θα συνέρχεται αμέσως μετά το πέρας τακτικής συνεδριάσεως της Συνόδου, εκτός αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη ζητήσουντην σύγκλησησυνόδου ενωρίτερον.Σε καμμίαπερίπτωση ειδικήσύνοδος προς εξέταση των προτάσεων για τροποποίηση δεν θα συνέρχεται προ της συμπληρώσεως 50 ημερών από της διανομής του κειμένου της προτεινομένης τροποποιήσεως. 3.Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ για όλα τα Σuμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη 30 ημέρες μετά την κατάθεση των εγγράφων επικυρώσεως ή αποδοχής από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη που σκοπούνται από το κατώθι εδάφιο 3 ) : α) Όταν η ειδική σύνοδος προς εξέταση των προτάσεων για τροποποίησηθατις έχει υιοθετήσειμε την ψήφο της πλειοψηφίας όλων των ΣυμβαλλομένωνΜερών - Κρατών, χωρίς ούτε μία ψήφο κατά,3) Ότανθαέχουν επικυρωθεί ή γίνουν αποδεκτέςαπό όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη που εφήφισαν υπέραυτής κατά την ειδική σύνοδο.4.Για την διατήρηση της βιωσιμότητος και αποτελεσματικότητος της Συμβάσεως, οι διατάξειςτων Προσαρτημάτων θαεπιδέχονται τροποποιήσεωςσυμφώνως προς την διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 5, εάν οι προτεινόμενεςτροπολογίες απορούν σε θέματα διοικητικήςή τεχνικήςφύσεως. Όλεςοι τροποποιήσεις του Προσαρτήματοςπερίχημικών προϊόντων, θα πρέπει να γίνονται συμφώνωςπρος την παράγραφο 5.Ηεν λόγω διαδικασία δεν θαεφαρμόζεταιστα ΜέσηΑ και Γ του Προσαρτήματοςπερίαπορρήτου ούτε στο Μέρος Β του Προσαρτήματοςπερίεπαληθεύσεως ούτεστους ορισμούς του Μέσους Α του Προσαρτήματος περίεπαληθεύσεως που αφορά αποκλειστικάστις επιθεωρήσεις με θέσησε υπερημερία.5.Οιπροτάσεις για τροποποίησηπου σκοπούνται από την παράγραφο 4, θαακολουθούν την εξής διαδικασία:1)Το κείμενο της προτάσεως για τροποποίηση, συνοδευόμενο από τις αναγκαίες πληροφορίες, θα διαβιβάζεται προς τον Γενικό Διευθυντή. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος και ο Γενικός Διευθυντής θα δύνανται να παράσχουν περαιτέρω στοιχεία εν όψει της εξετάσεως της προτάσεως. 0 Γενικός Διευθυντής θα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω πρόταση και αυτές τις πληροφορίες σε όλα τα Συμβαλλόμένα Μέρη Κράτη , στο Εκτελεστικό Συμβούλιο και στον θεματοφύλακα, 3) Το αργότερο εντός 50 ημερών από της λήψεως της προτάσεως, ο Γενικός Διευθυντής θα την εξετάσει προκειμένου να καθορίσει όλες τις επιπτώσεις που δύναται να έχει η προτεινόμενη τροπολογία στις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως και στην εφαρμογή αυτής. Κατόπιν, θα κοινοποιεί όλα τα σχετικά στοιχεία σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη Κράτη και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, 2)Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα εξετάζει την πρόταση υπό το Φως των στοιχείων που διαθέτει, και ειδικότερα για να καθορίσει εάν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Το αργότερο εντός 90 ημερών από της λήψεως της προτάσεως, θα κοινοποιεί προς εξέταση, την σύστασή του , με τις κατάλληλες εξηγήσεις, σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη Κράτη. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη Κράτη θα βεβαιώνουν τη λήψη αυτής εντός 10ημέρου προθεσμίας, 3)Εάν το Εκτελεστικό Συμβούλιο συστήσει σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη — Κράτη να υιοθετήσουν την πρόταση, αυτή η τελευταία θα θεωρείται εγκριθείσα εφόσον ουδένα Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος προβάλει ένσταση εντός 90ημέρου προθεσμίας από της λήψεως της συστάσεως. Εάν το ΕκτελεστικόΣυμβούλιο συστήσει την απόρριψη της προτάσεως, αυτή η τελευταία θα θεωρείται απορριφθείσαεφόσον ουδένα Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτοςπροβάλει ένστασηεντός 90ημέρουπροθεσμίας από της λήψεως της συστάσεως, 4)Εάνσύστασητου Εκτελεστικού Συμβουλίουδεν εγκριθεί ομόφωνα, όπωςαπαιτείται από τις διατάξειςτου εδαφίουδ), η Σύνοδοςθααποφανθεί,κατά την αμέσως επομένησυνεδρίαση αυτής,επίτης ουσίας της προτάσεως, και ειδικότερα θα αποφασίσει κατά πόσον η εν λόγω πρόταση πληροίτις προϋποθέσειςπου αναφέρονταιστην παράγραψα4,5)0Γενικός Διευθυντής θακοινοποιεί σε όλα τα ΣυμβαλλόμεναΜέρη — Κράτη και στον θεματοφύλακα,οποιαδήποτε απόφασηληφθείδυνάμειτης παρούσηςπαραγράφου, ζ) Οιεγκριθείσες τροπολογίεςσυμφώνωςπρος αυτή τηδιαδικασία, θατίθενται σε ισχύ για όλα τα ΣυμβαλλόμεναΜέρη -Κράτη εντόςημερώναπό της ημερομηνίας κοινοποιήσει της εγκρίσεωςαυτών από τον Γενικό Διευθυντή, εκτός αν το Εκτελεστικό Συμβούλιοσυστήσειή η Σύνοδοςαποφασίσει άλλη προθεσμία. ΑΡΘΡΟ 16:ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1.ΗπαρούσαΣυνθήκηθαείναι απεριορίστου διαρκείας.2. ΈκαστοΣυμβαλλόμενο Μέρος — Κράτος, εν τηασκήσειτης εθνικής κυριαρχίαςτου, θαέχει το δικαίωμα όπωςκαταγγείλει την παρούσαΣύμβαση, αν κρίνειότι εξαιρετικάπεριστατικά που συνδέονται με το περιεχόμενοτης Συμβάσεως, έθεσαν σε κίνδυνο τα υπέρτατα συμφέροντά του. Το καταγγέλον Κράτος θακοινοποιεί την εν λόγω καταγγελία, αφούεπιδόσει την σχετική ειδοποίηση εντός 90 ημερών από της κοινοποιήσεως της καταγγελίας σε όλα τα υπόλοιπα Συμβαλλόμενα Μέρη Κράτη , στο Εκτελεστικό Συμβούλιο στον θεματοφύλακα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Στην εν λόγω κοινοποίηση, το καταγγέλον Κράτος θα εκθέτει τα εξαιρετικά περιστατικά τα οποία, κατά την άποψή του έθεσαν σε κίνδυνο τα υπέρτατα συμφέροντά του. 3. Η καταγγελία της παρούσης Συμβάσεως δεν θα επηρεάζει κατ ουδένα τρόπο τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τα Κράτη δυνάμει των οικείων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, και ειδικότερα, του Πρωτοκόλλου της Γενεύης του 1923. ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Τα Προσαρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Συμβάσεως. Οποιαδήποτε αναφορά στην Σύμβαση θα παραπέμπει και στα Προσαρτήματα αυτής. ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από όλα τα Κράτη πριν από την έναρξη ισχύος αυτής. ΑΡΘΡΟ 19: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Η παρούσα Σύμβαση θα υπόκειται σε επικύρωση από τα υπογράφοντα Κράτη συμφώνως προς την προβλεπόμενη από τα αντίστοιχα Συντάγματα αυτών διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 20: ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ Οποιοδήποτε Κράτος που δεν υπέγραφε την παρούσα σύμβαση πριν από την έναρξη ισχύος αυτής, δύναται να προσχωρήσει σε αυτή κατά πάντα μεταγενέστερο χρόνο. Άρθρο 21: ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ1.Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την εκατοστή ογδοηκοστή ημέρα από της ημερομηνίας καταθέσεως του εξηκοστού πέμπτου εγγράφου επικυρώσεως, αλλά σε καμμίαπερίπτωση προ της συμπληρώσεως διετίας από την ημερομηνία που η Σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή. 2.Γιατα Κράτηπου θακαταθέσουν τα έγγραφα επικυρώσεως ή προσχωρήσεως μετά την έναρξη ισχύος της παρούσηςΣυμβάσεως, αυτή η τελευταία θατίθεται σε ισχύτην τριακοστήημέρα μετά την ημερομηνία καταθέσεως των εν λόγω εγγράφων. Άρθρο 21 : ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣΤα Κράτη θα δύνανταινα διατυπώσουνεπιφυλάξεις σχετικά με τα προσαρτήματα της παρούσηςΣυμβάσεως,υπό την προϋπόθεση οι εν λόγω επιφυλάξεις να είναι συμβατέςμε το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσηςΣυμβάσεως. Τα άρθρατης παρούσηςΣυμβάσεωςδεν θαυπόκεινταισε επιφυλάξεις.ΑΡΘΡΟ 23:ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ θεματοφύλακαςτης Συμβάσεωςορίζεται με την παρούσαδιάταξη ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των ΗνωμένωνΕθνών, ο οποίος, μεταξύάλλων: α) θακοινοποιεί άνευ καθυστερήσεωςσε όλα τα Κράτηπου έχουν υπογράφει την Σύμβαση ή έχουν προσχωρήσει σε αυτή, την ημερομηνία καταθέσεωςεκάστου εγγράφουεπικυρώσεωςή προσχωρήσεως την ημερομηνίαενάρξεως ισχύος της Συμβάσεωςκαι την λήψη οιαδήποτε άλλης κοινοποιήσεως,3) θαδιαβιβάζει προς τις κυβερνήσειςόλων των υπογραφόντων ή προσχωρησάντων Κρατών,δεόντως κεκυρωμένααντίγραφα της Συμβάσεως,γ) θαπρωτοκολλήσειτην παρούσαΣύμβαση συμφώνωςπρος τις διατάξεις του άρθρου 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. ΑΡΘΡΟ 24: ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Η παρούσα Σύμβαση, της οποίας το Αγγλικό, Αραβικό, Κινεζικό, Ισπανικό, Γαλλικό και Ρωσσικό κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό, θα κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γιαυτό το σκοπό, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Εγένετο στο Παρίσι, την 13η Ιανουαρίου 1993. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελίδα Α. Κατευθυντήριες Αρχές για τους Πίνακες Χημικών Προϊόντων..........................................38(*)3.Πίνακες Χημικών Προϊόντων..........................39 Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κατευθυντήριες Αρχές για τον Πίνακα 1 1.Για την καταχώρηση ή μη δηλητηριώδους τοξικού χημικού προϊόντος ή προβαθμίδος στον Πίνακα 1, θα λαμβάνοντα υπ όψη τα ακόλουθα κριτήρια: 1)Έχει αναπτυχθεί, κατασκευασθεί, αποθηκευθεί ή χρησιμοποιηθεί ως χημικό όπλο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2, 3) Αποτελεί, συν τοις άλλοις, σοβαρό κίνδυνο για το Σημ . τ.Μετ.: Σελίδες πρωτοτύπου και όχι μεταφράσεως. αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσης Συμβάσεως λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων χρησιμοποιήσεως αυτού στα πλαίσια δραστηριοτήτων που απαγορεύονται από την Σύμβαση, στο μέτρο που θα επληρούντο μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 2)Διαθέτει χημική σύνθεση που παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη χημική σύνθεση άλλων δηλητηριωδών τοξικών χημικών προϊόντων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα 1, και διαθέτει, ή θα ηδύνατο να διαθέτει, παρόμοιες ιδιότητες, ιι) διαθέτει τοξικότητα, η οποία δύναται να προξενήσει τον θάνατο, προσωρινή ανικανότητα ή μόνιμες βλάβες, ως και άλλες ιδιότητες που θα ηδύναντο να επιτρέψουν την χρησιμοποίηση του ως χημικό όπλο, ιιι) δύναται να χρησιμοποιηθεί ως προβαθμίδα κατά το τελικό τεχνολογικό στάδιο της κατασκευής για την παραγωγή, σε μια και μοναδική βαθμίδα, δηλητηριώδους / τοξικού χημικού προϊόντος, το οποίο έχει καταχωρηθεί στον Πίνακα 1, οπουδήποτε και αν λαμβάνει χύοα η εν λόγω φάση (εγκαταστάσεις, πολεμοφόδια ή αλλού), 3)Δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. Κατευθυντήριες Αρχές για τον Πίνακα 2 2.Για την καταχώρηση ή μη δηλητηριωδους τοξικού χημικού προϊόντος στον Πίνακα 2, που δεν αναγράφεται στον Πίνακα 1, ή προβαθμίδος χημικού προϊόντος του Πίνακα 1 ή χημικού προϊόντος του Μέρους Α του Πίνακα 2, θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια : α) Αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσης Συμβάσεως λόγω του ότι διαθέτει τονικότητα, η οποία δύναται να προξενήσει τον θάνατο, προσωρινή ανικανότητα ή μόνιμες βλάβες, ως και άλλες ιδιότητες που θα ηδύναντο να επιτρέψουν τη χρησιμοποίησή του ως χημικό όπλο, 3) Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως προβαθμίδα σε μία από τις χημικές αντιδράσεις της τελικής φάσεως παραγωγής χημικού προϊόντος, το οποίο έχει καταχωρηθεί στον Πίνακα 1 ή στο Μέρος Α του Πίνακα 2, 1)Αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το εντικείμενο και τον σκοπό της παρούσης Συμβάσεως λόγο του ότι αποτελεί σημαντικό παράγονα για την παραγωγή χημικού προϊόντος, το οποίο έχει καταχωρηθεί στον Πίνακα 1 ή στο Μέρος Ατου Πίνακα 2, δ) Δεν παράγεται από εργοστάσια σε μεγάλες ποσότητες για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. Κατευθυντήριες Αρχές για τον Πίνακα 3 3.Για την καταχώρηση ή μη δηλητηριώδους τοξικού χημικού προϊόντος στον Πίνακα 3, ή προβαθμίδος που δεν αναγράφεται στους λοιπούς Πίνακες, θα λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια: 1)Έχει παραχθεί, αποθηκευθεί και χρησιμοποιηθεί ως χημικό όπλο, 3) Αποτελεί, συν τοις άλλοις, κίνδυνο για το εντικείμενο και τον σκοπό της παρούσης Συμβάσεως λόγω του ότι διαθέτει τονικότητα , η οποία δύναται να προξενήσει τον θάνατο, προσωρινή ανικανότητα ή μόνιμες βλάβες, ως και άλλες ιδιότητες που θα ηδύναντο να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση του ως χημικό όπλο 2)Αποτελεί κίνδυνο για το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσης Συμβάσεως λόγω του ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων χημικών προϊόντων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα 1 ή στο Μέσος Β του Πίνακα 2 , 5) δύναται να παραχθεί βιομηχανικά σε μεγάλες ποσότητες για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οι κάτωθι Πίνακες απαριθμούν δηλητηριώδη / τοξικά χημικά προϊόντα και προβαθμίδες αυτών. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως, στους εν λόγω Πίνακες αναγράφονται χημικά προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο μέτρων επαληθεύσεως συμφώνως προς τις διατάξεις του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως. Οι εν λόγω Πίνακες δεν αποτελούν ορισμό των χημικών όπλων κατά την έννοια της παραγράφου 1, εδάφιο α), του άρθρου 2. (Οσάκις γίνεται αναφορά σε διαλκυλούχες ενώσεις που συνοδεύονται από κατάλογο αλκυλομάδων εντός παρενθέσεως, εκάστη ένωση που δύναται να παραχθεί από οιονδήποτε δυνατό συνδυασμό των αλκυλομάδων που απαριθμούνται εντός παρενθέσεως, θεωρείται ως καταχωρηθείσα στον αντίστοιχο Πίνακα, εκτός αν έχει ρητά διαγραφεί. Χημικό προϊόν που συνοδεύεται από * στο Μέρος Α του Πίνακα 2, αντιστοιχεί στα ειδικά όρια δηλώσεως και επαληθεύσεως, ως αναφέρεται στο Μέρος Ζ του Προσαρτήματος περί επαληθεύσεως). ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Αρ. CΑS) Α. Δηλητηριώδη / τοξικά χημικά προϊόντα 1) 0-αλκυλο (C10, συμπεριλαμβανομένου και του κυκλοαλκυλίου) αλκυλο (ΜΕ, ΕΤ, Ν-ΡR ή Ι-ΡR) φωσφονοφθοριδικά άλατα ΑLΚΥL (ΜΕ , ΕΤ , Ν-ΡR ΟUΙ-ΡR ) ΡΗΟSΡΗΟΝΟFLUΟRΙDΑΤΕS DΕ 0-ΑLΚΥLΕ(C10 Υ CΟΜΡRΙS CΥCLΟΑLΚΥLΕ) π.χ.Σαρίν: 0-ισοπροπυλομεθυλοφωσφονοφθορικό άλας SΑRΙΝ: Sarin : methylphοsphοnοfluοridate de Ο-isοprοpyle (107-44-8)Σομάν: 0-πινακολυλομεθυλοφωσφονοφθοριδικό άλας SΟΜΑΝ: methylphοsphοnοfluοridate de 0-pinacοlyle (96-64-0)0-αλκυλο( C10, συμπεριλαμβανομένου και του κυκλοαλκυλίου ) Ν , Ν-διαλκυλο (ΜΕ, Ε Τ, Ν - ΡR ή Ι - Ρ R ) φωσφοραμιδοκυανικά άλατα Ν,Ν-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr) phοsphοramidοcyanidates de 0-alkyle(C10 y cοmpris cyclοalkyle) π .χ . Ταμπούν: 0-αιθυλενο-Ν, Ν-διμεθυλοφωσφοραμιδοκυανικό άλας ΤΑΒUΝ : Ν,Ν-dimethylphοspnοramidοcyanidate de 0-etnyle (77-81-6) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια) (Αρ. CΑS) 3) 0-ΑΛΚΥΛΟ(η ή _C10, συμπεριλαμβανομένου και του κυκλοαλκυλίου) αλκυλο(ΜΕ , ΕΤ , Ν-ΡR ΟUΙ-ΡR ) φωσφονοθεϊκά άλαταΑlkyl (Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr ) phοsphοnοthiοates de 0-alkyle(Η οu _C10, y cοmpris cyclοalkyle) και S-2-διακυλ(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ή Ι -ΡR) αμινοαιθυλαλκυλο(ΜΕ, ΕΤ, Ν-ΡR ή Ι-ΡR) φωσφονοθειϊκά άλατα Αlkyl (Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr ) phοsphοnοthiοates de S-2-dialkyl(Μe, Εt, n-Ρr οu i-Ρr) aminοethyle και τα αντίστοιχααλκαλιωνένα ή πρωτονιωμέναάλαταπ.χ.:VΧ: 0-αιθυλομεθυλοφωσφονοθειϊκό άλας methylphοsphοnοthiοate de 0-ethyle και S-2-διισοπροπυλαμινοαιθυλομεθυλοφωσφονοθειϊκό άλας ΜΕΤΗΥLΡΗΟSΡΗΟΝΟΤΗΙΟΑΤΕDΕ S-2-DΙΙSΟΡRΟΡΥLΑΜΙΝΟΕΤΗΥLΕ(50732-69- 9) 4) θειούχα (ΜΟUΤΑRDΕS ΑUSΟUFRΕ): 2-χλωροαιθυλοθειούχο άλας (SULFURΕ DΕ 2-CΗLΟRΟΕΤΗΥLΕ) και θειούχοχλωρομεθύλιο (SULFURΕ DΕ CΗLΟRΟΜΕΤΗΥLΕ) (2525-75-5) θειούχο αέριο (GΑΖ ΜΟUΤΑRDΕ): δισ(2-χλωροαιθυλοθειούχο άλας (505-60-2) SULFURΕDΕ ΒΙS (2-CΗLΟRΟΕΤΗΥLΕ) (505-60-2) Δισ(2-χλωροαιθυλοθειο) μεθάνιο ΒΙS(2-CΗLΟRΟΕΤΗΥLΤΗΙΟ) ΜΕΤΗΑΝΕ (63669-13-5 ) Σεσκιθειούχο (SΕSQUΙΜΟUΤΑRDΕ): 1 ,2-δισ(2-χλωροαιθυλοθειο)αιθάνιο 1,2-ΒΙS(2-CΗLΟRΟΕΤΗΥLΤΗΙΟ)ΕΤΗΑΝΕ(3553-36-6) 1,3-δισ(2-χλωροαιθυλοθειο)-ν-προπάνιο1,3-ΒΙS(2-CΗLΟRΟΕΤΗΥLΤΗ1ΙΟ-Ν-ΡRΟΡΑΝΕ (53905-10-2)1,4-δισ(2-χλωροαιθυλοθειο)-ν-βουτάνιο 1,4-ΒΙS(2-CΗLΟRΟΕΤΗΥLΤΗΙΟ)-Ν-ΒUΤΑΝΕ(142358-9 3-7) 1,5-δισ(2-χλωροαιθυλόθειο)-ν-πεντάνιο1,5 ΒΙS(2-CΗLΟRΟΕΤΗΥLΤΗΙΟ) -Ν-ΡΕΝΤΑΝΕ (142355-94-3)Δισ(2-χλωροαιθυλοθειομεθυλ)οξείδιο ΟΧΥDΕDΕΒΙS( 2 - CΗLΟRΟΕΤΗΥLΤΗΙΟΜΕΤΗΥLΕ) (53916-90-1)θειούχο-0(ΜΟUΤΑRDΕ-0): δισ(2-χλωροαιθυλοθειοαιθυλ)οξείδιο ΟΧΥDΕDΕΒΙS(2-CΗLΟRΟΕΤΗΥLΤΗΙΟΕΤΗΥLΕ)(63918-09-3) 5 ) ΛεβισίτεςΛεβισίτης 1:2-χλωροβυνιλοδιχλωραρσίνη LΕWΙSΙΤΕ1:2-CΗLΟRΟVΙΝΥLDΙCΗLΟRΑRSΙΝΕ (541-25-3)Λεβισίτησ 2:δισ(2-χλωροβινυλο)χλωραρσίνη LΕWΙSΙΤΕ2:ΒΙS(2-CΗLΟRΟVΙΝΥL) CΗLΟRΑRSΙΝΕ (40334-59-6)Λεβισίτης 3:τρισ(2-χλωροβινυλ)αρσίνη LΕWΙSΙΤΕ3:ΤRΙS(2-CΗLΟRΟVΙΝΥL)ΑRSΙΝΕ (40334-70-1)5) Αζωτούχα (ΜΟUΤΑRDΕS Α LΑΖΟΤΕ) ΗΝ 1 : δισ(2-χλωροαιθυλ)αιθυλαμίνη ΒΙS(2-CΗLΟRΟΕΤΗΥL)ΕΤΗΥLΑΜΙΝΕ(533-07-8) ΗΝ2: δισ(2-χλωροαιθυλο)μεθυλαμίνη ΒΙS(2-CΗLΟRΟΕΤΗΥL)ΜΕΤΗΥLΑΜΙΝΕ(51-75-2) ΗΝ3:τρισ(2-χλωροαιθυλ)αμίνη ΤRΙS(2-CΗLΟRΟΕΤΗΥL)ΑΜΙΝΕ(555-77-1 ) 7) Σαξιτοξίνη SΑΧΙΤΟΧΙΝΕ(35523-89-8) 3) Ρητίνη RΙCΙΝΕ(9009-86-3) 3.Προβαθμίδες3)Αλκυλο(ΜΕ, Ε Τ, Ν - ΡR ή Ι - Ρ R ) φωσφονυλοδιφθορίδια DΙFLUΟRURΕSD ΑLΚΥL (ΜΕ, Ε Τ, Ν - ΡR ή Ι - Ρ R) ΡΗΟSΡΗΟΝΥLΕ π.χ. DF:μεθυλοφωσφονυλοδιφθορίδιοDΙFLUΟRURΕ DΕ ΜΕΤΗΥLΡΗΟSΡΗΟΝΥLΕ (575-99-2)10)0-αλκυλο(Ηή C10,συμπεριλαμβανομένου και του κυκλοαλκυλίου)αλκυλο(ΜΕ, ΕΤ, Ν-ΡR ή Ι-ΡR)φωσφονικά άλατα ΑLΚΥL(ΚΕ,ΕΤ,Μ-.οR ΟU Ι-ΡR) ΡΗΟSΡΗΟRΙΤΕS DΕ 0-ΑLΚΥLΕ(Η_C10,Υ CΟΜΡRΙS CΥCLΟΑLΚΥLΕ) και 0-2-διαλκυλ(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ή Ι-ΡR)αμινοαιθυλοαλκυλο(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ή Ι-ΡR)φωσφονικά άλατα ΑLΚΥL(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ΟU Ι-ΡR) ΡΗΟSΡΗΟRΙΤΕS DΕ 0-2-DΙΑLΚΥL(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ΟU Ι-ΡR)ΑΝΙΝΟΕΤΗΥLΕ και τα αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα π.χ. QL: 0-αιθυλομεθυλοφωσφονικό άλας ΜΕΤΗΥLΡΗΟSΡΗΟΝΙΤΕ DΕ 0-ΕΤΗΥLΕ και 0-2-διισοπροπυλαμινοαιθυλομεθυλοφωσφονικό άλας ΜΕΤΗΥLΡΗΟSΡΗΟΝΙΤΕ DΕ 0-2-DΙΙSΟΡRΟΡΥLΑΜΙΝΟΕΤΗΥLΕ (57855-11-3)11) Χλωρό Σαρέν :0-ισοπροπυλομεθυλοφωσφονοχλωριδικό άλας CΗLΟRΟ SΑRΙΝ:ΜΕΤΗΥLΡΗΟSΡΗΟΝΟCΗLΟRΙDΑΤΕ DΕ0-ΙSΟΡRΟΡΥLΕ (1445-76-7)ΠΙΝΑΚΑΣ(συνέχεια) (Αρ. CΑS) 12) Χλωρό Σομάν : 0-πινακολυλομεθυλοφωσφονοχλωριδικό άλας CΗLΟRΟ SΟΜΑΝ: ΜΕΤΗΥLΡΗΟSΡΗΟΝΟCΗLΟRΙDΑΤΕ DΕ L-ΡΙΚΑCΟLΥLΕ (7040-57-5)ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α. ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ/ΤΟΞΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1)Αμιτόν: 0,0-διαιθυλοφωροθειϊκό άλας ΡΗΟSΡΗΟRΟΤΗΙΟΑΤΕ DΕ 0,0-DΙΕΤΗΥLΕ και S-(2-(διαιθυλαμινο)αιθυλο) φωσφοροθειϊκό άλας ΡΗΟSΡΗΟRΟΤΗΙΟΑΤΕ DΕ S-(2-(DΙΕΤΗΥLΑΜΙΝΟ)ΕΤΗΥLΕ και τα αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα (78-53-5)2)ΡFΙΒ:1,1 , 3 ,3 ,3-πενταφθορο-2-(τριφθορομεθυλο)προπένιο 1,1 ,3,3,3-ΡΕΝΤΑFLUΟRΟ-2-(ΤRΙFLUΟRΟΗΕΤΗΥL)ΡRΟΡΕΝΕ (382-21-8)3)ΒΖ:3-κινουκλιδινυλοβενζιλικό άλας(*) ΒΕΝΖΙLΑΤΕ DΕ 3-QUΙΝUCLΙDΙΝΥLΕ (6581-06-2) Β. Προβαθμίδες 4) Χημικά προϊόντα, εκτός εκείνων του Πίνακα 1, που περιέχουν ένα άτομο φωσφόρου με το οποίο συνδέεται μια ομάδα μεθυλίου, αιθυλίου ή προπυλίου (ΝΟRΜΑL ή ΙSΟ), χωρίς άλλα άτομα άνθρακος π.χ. Μεθυλοφωσφονυλοδιχλωρίδιο DΙCΗLΟRURΕ DΕ ΜΕΤΗΥLΡΗΟSΡΗΟΝΥLΕ (676-97-1) Διμεθυλομεθυλοφωσφονικό άλας ΜΕΤΗΥLΡΗΟSΡΗΟΝΑΤΕ ΔΕ DΙΜΕΤΗΥLΕ (755-79-6) Εκτός:FΟΝΟFΟS:0-αιθυλοαιθυλοδιθειοφωσφονικό άλας ΕΤΗΥLDΙΤΗΙΟΡΗΟSΡΗΟΝΑΤΕ DΕ 0-ΕΤΗΥLΕκαι S-φαινυλοαιθυλοδιθειοφωσφονικόάλαςΕΤΗΥLDΙΤΗΙΟΡΗΟSΡΗΟΝΑΤΕDΕS-ΡΗΕΝΥLΕ(944-22-9)5)Ν,Ν-διαλκυλο(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ή Ι-ΡR)φωσφοραμιδικά διαλογονίδια DΙΗΑLΟGΕΝURΕS Ν. Ν-DΙΑLΚΥL (ΜΕ, ΕΤ, Ν-ΡR ή Ι-ΡR)ΡΗΟSΡΗΟRΑΜΙDΙQUΕS 6)Διαλκυλο(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ή Ι-ΡR)Ν.Ν-διαλκυλο(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡΡ ή Ι-ΡR)φωσφοραμιδικά άλατα Ν,Ν-DΙΑLΚΥL(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ΟU Ι-ΡR)ΡΗΟSΡΗΟRΑΜΙDΑΤΕS DΕ DΙΑLΚΥLΕ(ΗΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ΟU Ι-ΡR) 7) Αρσενοτριχλωρίδιο ΤRΙCΗLΟRURΕ DΑRSΕΝΙC (7784-34-1)8) 2,2-διφαινυλ-2-υδροξυοξικό οξύ ΑCΙDΕ 2,2-DΙΡΗΕΝΥL-2-ΗΥDRΟΧΥΑCΕΤΙQUΕ (76-93-7)9)Κινουκλιδιν-3-όλη(1619-34-7) 10)Ν.Ν-2-διαλκυλ(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ή Ι-ΡR)αμινοαιθυλοχλωρίδια CΗLΟRURΕS DΕ Ν.Ν-2-DΙΑLΚΥL(ΗΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ΟU Ι-ΡR)ΑΜΙΝΟΕΤΗΥLΕ και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (συνέχεια) (Αp.CΑS)11)Ν,Ν-2-διαλκυλ(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ή Ι-ΡR)αμινοαιθανόλη Ν,Ν-2-DΙΑLΚΥL(ΚΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ΟU Ι-ΡR)ΑΜΙΝΟΕΤΗΑΝΟL και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα Εκτός των: Ν.Ν-διμεθυλαμινοαιθανόληΝ,Ν-DΙΜΕΤΗΥΙΑΜΙΜΕΤΗΑΝΟL και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα (108-01-0) Ν,Ν-διεθυλαμινοαιθανόληΝ,Ν-DΙΕΤΗΥLΑΜΙΝΟΕΤΗΑΝΟL (100-37-8)και τα αντίστοιχα πρωτονιωμένα άλατα 12) Ν,Ν-2-διαλκυλ(ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ή Ι-ΡR)αμινοαιθαναιθιόλη Ν,Ν-2-DΙΑLΚΥL)ΜΕ,ΕΤ,Ν-ΡR ΟU Ι-ΡR)ΑΜΙΝΟΕΤΗΑΝΕΤΗΙΟL και τα αντίστοιχα πρώτονιωμένα άλατα 13)θειοδιγλυκόλη :θειούχο δισ-(2-υδροξυαιθύλιο ΤΗΙΟDΙGLΥCΟL :SULFURΕ DΕ ΒΙS(2-ΗΥDRΟΧΥΕΤΗΥLΕ (111-48-8)14) Πινακολαλκοόλη:3,3-διμεθυλοβουταν-2-όλη ΑLCΟΟL ΡΙΝΑCΟLΙQUΕ: 3,3-DΙΜΕΤΗΥLΒUΤΑΝ-2-0L (454-07-3)ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Α. ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΤΟΞΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1)Φυσγένιο: Καρβονυλοδιχλωρίδιο ΡΗΟSGΕΝΕ: DΙCΗLΟRURΕ DΕ CΑRΒΟΝΥLΕ (75-44-5)2)ΔικυανοχλωρίδιοCΗLΟRURΕ DΕ CΥΑΝΟGΕΝΕ (506-77-4)3)ΥδρογονοκυανίδιοCΥΑΝURΕ DΗΥDRΟGΕΝΕ (74-90-8)4)Χλωροπικρίνη:τριχλωρονιτρομεθάνιο CΗLΟRΟΡΙCRΙΝΕ:ΤRΙCΗLΟRΟΝΙΤRΟΜΕΤΗΑΝΕ (76-06-2)Β. Προβαθμίδες 5)Οξυχλωριούχος φωσφόρος ΟΧΥCΗLΟRURΕ DΕ ΡΗΟSΡΗΟRΕ (10025-87-3)6)Τριχλωριούχος φώσφορος ΤRΙCΗLΟRURΕ DΕ ΡΗΟSΡΗΟRΕ (7719-12-2)7)Πενταχλωριούχοςφώσφορος ΡΕΝΤΑCΗLΟRURΕ DΕ ΡΗΟSΡΗΟRΕ (10026-13-8)8)Τριμεθυλοφωσφορώδες άλας ΡΗΟSΡΗΙΤΕ DΕ ΤRΙΜΕΤΗΥLΕ (121-45-9)9)Τριαιθυλοφωσφορώδες άλας ΡΗΟSΡΗΙΤΕ DΕ ΤRΙΕΤΗΥLΕ (122-52-1)10) Διμεθυλοφωσφορώδες άλας ΡΗΟSΡΗΙΤΕ DΕ DΙΜΕΤΗΥLΕ (868-85-9)11) Διαιθυλοφωσφορώδες άλας ΡΗΟSΡΗΙΤΕ DΕ DΙΕΤΗΥLΕ (762-04-9)12) θειομονοχλωρίδιο ΜΟΝΟCΗLΟRURΕ DΕ SΟUFRΕ (10025-67-9)13) θειοδιχλωρίδιο DΙCΗLΟRURΕ DΕ SΟUFRΕ (10545-99-0)14) Θειονυλοχλωρίδιο CΗLΟRURΕ DΕ ΤΗΙΟΝΥLΕ (7719-09-7)15) Αιθυλδιαιθανολαμίνη ΕΤΗΥLDΙΕΤΗΑΝΟLΑΜΙΝΕ(139-87-7) 15) Μεθυλδιαιθανολαμίνη ΜΕΤΗΥLDΙΕΤΗΑΝΟLΑΜΙΝΕ(105-59-9)17) Τριαιθανολαμίνη ΤΡΙΕΤΗΑΝΟLΑΜΙΝΕ(102-71-6) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ)ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εγκεκριμένος μηχανικός εξοπλισμός, σημαίνει τις συσκευές και τα επιστημονικά όργανα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ομάδος επιθεωρήσεως, που έχουν εγκριθεί από την Τεχνική Γραμματεία συμφώνως προς τον κανονισμό που καταρτίσθηκε με φροντίδα αυτής δυνάμει της παραγράφου 27 του Μέρους Β του παρόντος Προσαρτήματος. Ο ως άνω όρος σημαίνει, επίσης, τον διοικητικό εξοπλισμό ή τις συσκευές καταχωρήσεως που δύνανται, ενδεχομένως, να χρησιμοποιηθούν από την ομάδα επιθεωρήσεως. 2.Οόρος κτίρια που αναφέρεται στον ορισμό εγκαταστάσεως παραγωγής χημικών όπλων στο Αρθρο 2, περιλαμβάνει τα ειδικά κτίρια και τα κοινά κτίρια. α) Ειδικά κτίρια, σημαίνει: 1) Κάθε κτίριο, συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων κατασκευών, που προορίζεται για την προστασία ειδικού μηχανικού εξοπλισμού εντός συγκροτημάτων παραγωγής ή πληρώσεως, 11) Κάθε κτίριο, συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων κατασκευών, το οποίο διαθέτει ίδια χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τα κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για δραστηριότητες παραγωγής ή φορτώσεως χημικών προϊόντων που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. β) Κοινά κτίρια, σημαίνει κάθε κτίριο, συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων κατασκευών, που έχει κατασκευασθεί συμφώνως προς τις συνήθεις βιομηχανικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις που δεν παράγουν χημικά προϊόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 8, εδάφιο α) i), του Αρθρου 2, ούτε διαβρωτικά χημικά προϊόντα. 3.Επιθεώρηση τη αιτήσει Κράτους Μέλους σημαίνει την επιθεώρηση οιασδήποτε εγκαταστάσεως ή οιουδήποτε χώρου στην επικράτεια Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή σε οιαδήποτε άλλη περιοχή που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του εν λόγω Κράτους, που ζητά άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, συμφώνως προς τις παραγράφους 8-25 του Αρθρου 9. 4.Καθορισμένο οργανικό χημικό προϊόν, σημαίνει όλα τα χημικά προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των χημικών ενώσεων, που περιλαμβάνει όλες τις ενώσεις του άνθρακα, εκτός των οξειδίων και των διθειανθράκων, ως και των ανθρακικών μετάλλων, που δύνανται να αναγνωρισθούν από την χημική ονομασία τους, τον στερεομορφικό / συντακτικό τύπο τους, εάν είναι γνωστός, και τον αριθμό τους, εάν υπάρχει, στον κατάλογο της Chemical Αbstracts Serνice. 5.Ο μηχανικός εξοπλισμός που αναφέρεται στον ορισμό της εγκαταστάσεως παραγωγής χημικών όπλων στο Αρθρο 2, περιλαμβάνει τον ειδικό και τον κοινό μηχανικό εξοπλισμό. α) Ειδικός μηχανικός εξοπλισμός, σημαίνει: i) Τα κύρια μηχανήματα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων και των αντιδραστήρων ή μηχανημάτων για την σύνθεση, τον διαχωρισμό ή την κάθαρση προϊόντων, όλατα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται άμεσα για την μεταφοράθερμότητος κατά την τελική τεχνολογικήφάση ή τον διαχωρισμό προϊόντων, ως και οιαδήποτε άλλα μηχανήματα που ήρθαν σε επαφή με χημικό προϊόν,όπωςαυτό ορίζεται στην παράγραφο 8, εδάφιο α) i),του άρθρου 2, ή που θα ερχόταν σε επαφή εάν εχρησιμοποιείτο η εγκατάσταση, ΙΙ) Ολες τις μηχανές πληρώσεως χημικών όπλων, iii) Οιονδήποτε άλλο μηχανικό εξοπλισμό που έχει ειδικά σχεδιασθεί, κατασκευασθείή τοποθετηθείγια την λειτουργία της εγκαταστάσεως ως εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων, εν αντιθέσει προς εγκατάσταση που έχει κατασκευασθεί συμφώνωςπρος τις ισχύουσες προδιαγραφές στον τομέατης εμπορικήςβιομηχανίας, για τις εγκαταστάσεις που δεν παράγουνχημικά προϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 8, εδάφιο α) i) του Αρθρου 2, ούτε διαβρωτικό, χημικά προϊόντα , όπως το υλικό που παρασκευάζεται με κράματα υψηλήςπεριεκτικότητος σε νικέλιο ή άλλες ειδικές ύλες που αντέχουν στη διάβρωση. Τα ειδικά μηχανήματαελέγχου αποβλήτων,επεξεργασίας αποβλήτων, διηθήσεως του αέρος, ή ανακτήσεως διαλυτικών μέσων. Τα ειδικά μονωτικά τοιχίακαι τα προφυλακτικά κιγκλιδώματα ασφαλείας, τα μη τυποποιημένα εργαστηριακά μηχανήματα που χρησιμοποιούνταιγια την ανάλυση των δηλητηριωδών / τοξικών χημικών προϊόντων για τους σκοπούς χημικών όπλων. Τους πίνακες ελέγχου διαδικασίας που κατασκευάζονται κατά παραγγελία. Τα ανταλλακτικά που προορίζονται αποκλειστικά για τον εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό.β) Απλός μηχανικός εξοπλισμός, σημαίνει: ι) 0 μηχανικός εξοπλισμός παραγωγής, που χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία και δεν περιλαμβάνεται στους τύπους εξειδικευμένων μηχανικών εξοπλισμών, ιι) Αλλοι μηχανικοί εξοπλισμοί που χρησιμοποιούνται συνήθως στη χημική βιομηχανία, όπως ο αντιπυρικός εξοπλισμός, ο εξοπλισμός παρακολούθησης των χώρων και ο εξοπλισμός ασφαλείας, οι ιατρικές εγκαταστάσεις, οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. 6. Εγκατάσταση, όπως νοείται στο άρθρο 6, σημαίνει οιαδήποτε βιομηχανική περιοχή, όπως αυτή προσδιορίζεται κατωτέρω (περιοχή εργοστασίων, εργοστάσιο και μονάδα). α) Περιοχή εργοστασίων (εργοστάσιο), σημαίνει ένα σύνολο που αποτελείται από ένα εργοστάσιο, ή πολλά ενσωματωμένα κατά τόπους εργοστάσια που υπόκεινται σε μία και μόνη διεύθυνση εκμεταλλεύσεως, με ενδιάμεσους διοικητικούς βαθμούς, που διαθέτουν κοινή υποδομή και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: Ι) Γραφεία διοικήσεως και άλλα, V) Εργαστήρια επισκευών και συντηρήσεως, VΙ) Ιατρικό κέντρο, ΙV) Συλλογικούς μηχανικούς εξοπλισμούς, V) Κεντρικό εργαστήριο αναλύσεων, VΙ) Εργαστήρια έρευνας - ανάπτυξης, VΙΙ) Κεντρικό σταθμόεπεξεργασίας των εκροών / αναθυμιάσεων και των αποβλήτων, VΙΙΙ) Αποθήκες. β) Εργοστάσιο (εγκατάσταση παραγωγής, εργαστήριο), σημαίνει μια σχετικά αυτόνομη ζώνη, κατασκευή ή κτίριο που στεγάζει μια ή περισσότερες μονάδες με την βοηθητική και συνδυαζόμενη υποδομή που δύναται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Ι) Ενα μικρό διοικητικό τμήμα, ΙΙ) Μια ζώνη αποθηκεύσεως / κατεργασίας βασικών υλών και προϊόντων, VΙ) Εναν σταθμό κατεργασίας / επεξεργασίας εκροών / αναθυμιάσεων / αποβλήτων, ΙV) Ενα εργαστήριο ελέγχου και αναλύσεων, V) Μια υπηρεσία πρώτων βοηθειών / ένα συναφές ιατρικό τμήμα, VΙ) Καταλόγους που θα αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, στις κινήσεις των χημικών προϊόντων που έχουν δηλωθεί και των βασικών υλών αυτών ή των χημικών προϊόντων που παράγονται από αυτά εντός, πέριξ ή εκ της εν λόγω περιοχής. γ) Μονάδα (μονάδα παραγωγής, μονάδα επεξεργασίας) σημαίνει τον συνδυασμό τμημάτων του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των κελλίων και εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για την παραγωγή, επεξεργασία ή κατανάλωση χημικού προϊόντος. 7. Συμφωνία εγκαταστάσεως, σημαίνει την συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους και του οργανισμού, και αφορά σε ειδική εγκατάσταση που υπόκειται σε επιτόπια επαλήθευση, συμφώνως προς τα άρθρα 4, 5 και 6. 8.Φιλοξενούν Κράτος, σημαίνει το Κράτος στην επικράτεια του οποίου ευρίσκονται οι εγκατστάσεις ή ζώνες άλλου Κράτους - Συμβαλλομένου Μέρους της παρούσης Συμβάσεως, που υπόκεινται σε επιθεώρηση δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως. 9.Συνοδευτικό προσωπικό εντός τηςνχώρας, σημαίνει τα άτομα στα οποία το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος και, δοθείσης της περιπτώσεως, το φιλοξενούν Κράτος δύνανται, εάν το επιθυμούν, να αναθέσουν να συνοδεύσουν και βοηθήσουν την ομάδα επιθεωρήσεως κατά την παραμονή της στη χώρα. 10.Παραμονή στη χώρα, σημαίνει το χρονικό διάστημα από της αφίξεως της ομάδος επιθεωρήσεως σε ένα σημείο εισόδου μέχρι της αναχωρήσεως της από την χώρα, από παρόμοιο σημείο. 11.Αρχική επιθεώρηση, σημαίνει την πρώτη επιτόπια επιθεώρηση που διενεργείται στις εγκαταστάσεις για να επαληθευθεί η ακρίβεια των δηλώσεων που υποβάλλονται συμφώνως προς τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και το παρόν προσάρτημα. 12.Επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, σημαίνει το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος στην επικράτεια ή στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του οποίου ευρίσκεται ή υπόκειται ο τόπος στον οποίο διενεργείται επιθεώρηση συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, ή το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος του οποίου η εγκατάσταση ή ζώνη που ευρίσκεται στην επικράτεια φιλοξενούντος Κράτους, υπόκειται σε τέτοιου είδους επιθεώρηση. Ωστόσο, ο εν λόγω όρος εφαρμόζεται στο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 21 του Μέρους Β του παρόντος Προσαρτήματος. 13. Βοηθός επιθεωρητή, σημαίνει το άτομο που διορίζεται από την Τεχνική Γραμματεία συμφώνως προς το Τμήμα Α του Μέρους Β του παρόντος Προσαρτήματος, για να βοηθά τους επιθεωρητάς κατά την διενέργεια επιθεωρήσεως ή πραγματοποίηση επισκέψεως, με την ιδιότητα του ιατρού ή βοηθητικού ιατρικού προσωπικού, προσωπικού ασφαλείας, διοικητικού υπαλλήλου ή διερμηνέος. 14. Ένταλμα επιθεωρήσεως σημαίνει τις οδηγίες που δίδονται από τον Γενικό Διευθυντή στην ομάδα επιθεωρήσεως εν όψει της διενεργείας επιθεωρήσεως. 15.Εγχειρίδιο επιθεωρήσεως, σημαίνει τη συλλογή των συμπληρωματικών διαδικασιών επιθεωρήσεως, που θεσπίζονται από την Τεχνική Γραμματεία. 16.Τόπος επιθεωρήσεως, σημαίνει οιαδήποτε εγκατάσταση ή περιοχή / ζώνη, στην οποία διενεργείται επιθεώρηση και η οποία καθορίζεται επακριβώς στην οικεία συμφωνία εγκαταστάσεως ή στην αίτηση ή στο ένταλμα επιθεωρήσεως ή στην αίτηση επιθεωρήσεως που προσαυξάνεται με την εναλλακτική ή τελική περίμετρο. 17.Ομάδα επιθεωρήσεως, σημαίνει την ομάδα των επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητού που διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα για την διενέργεια επιθεωρήσεων. 18.Επιθεωρητής, σημαίνει το άτομο που διορίζει η Τεχνική Γραμματεία συμφώνως προς την διαδικασία που αναφέρεται στο Τμήμα Α του Μέρους Β του παρόντος Προσαρτήματος, για την διενέργεια επιθεωρήσεως ή πραγματοποίηση επισκέψεως συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση. 19.Σχέδιο συμφωνίας, σημαίνει το έγγραφο που καθορίζει, σε γενικές γραμμές, την μορφή και το περιεχόμενο συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους και του Οργανισμού για την εφαρμογή των διατάξεων σε θέματα επαληθεύσεως, που αναφέρονται στο παρόν Προσάρτημα. 20.Παρατηρητής, σημαίνει τον αντιπρόσωπο αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή, τρίτου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, στον οποίο ανατίθεται η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που αφορούν σε επιθεώρηση. 21.Περίμετρος, σημαίνει, σε περίπτωση επιθεωρήσεως, το εξωτερικό όριο της περιοχής επιθεωρήσεως, που καθορίζεται με γεωγραφικές συντεταγμένες ή χαράσσεται επί χάρτου. α) Αιτούμενη περίμετρος, σημαίνει την περίμετρο του τόπου επιθεωρήσεως που καθορίζεται επακριβώς συμφώνως προς την παράγραφο 8 του Μέρους Ι του παρόντος Προσαρτήματος, β) Εναλλακτική παράμετρος, σημαίνει την περίμετρο του τόπου επιθεωρήσεως που προτείνει το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος στη θέση της αιτουμένης περιμέτρου. Είναι δε σύμφωνη προς τις απαιτήσεις των διατάξεων της παραγράφου 17 του Μέρους Ι του παρόντος Προσαρτήματος, γ)Τελική περίμετρος, σημαίνει την τελική περίμετρο του τόπου επιθεωρήσεωςπου συμφωνείταιδια διαπραγματεύσεων μεταξύ της ομάδος επιθεωρήσεως και του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, συμφώνως προς τις παραγράφους 16 - 21 του Μέρους Ι του παρόντος Προσαρτήματος, δ) Δηλωθείσα περίμετρος, σημαίνει τα εξωτερικά όρια της δηλωθείσης συμφώνως προς τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 εγκαταστάσεως. 22. Για τους σκοπούς του άρθρου9,περίοδος επιθεωρήσεως,σημαίνει το χρονικό διάστημα μεταξύ αφίξεως της ομάδος επιθεωρήσεως στον τόπο επιθεωρήσεως και της αναχωρήσεωςτης από αυτόν, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που διατίθεται για τις ενημερωτικές συναντήσεις πριν ή μετά την διενέργεια επαληθεύσεως.24. Σημείο εισόδου / σημείο εξόδου, σημαίνει τον τόπο που ορίζεται για την άφιξη στη χώρα των ομάδων επιθεωρήσεως στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια επιθεωρήσεων συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, και για την αναχώρηση αυτών μετά το πέρας της αποστολής τους. 25.Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, σημαίνει το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που έχει ζητήσει την διενέργεια επιθεωρήσεως συμφώνως προς το άρθρο 9. 26.Τόννος, σημαίνει ένα μετρικό τόννο, ήτοι 1000 κιλά. ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Α. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ ν.1. Το αργότερο εντός 30 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, η Τεχνική Γραμματεία θα γνωστοποιήσει εγγράφως σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη -Κράτη το ονοματεπώνυμο, την υπηκοότητα και την σειρά των επιθεωρητών και των βοηθών επιθεωρητού που προτίθεται να διορίσει, και, επιπροσθέτως, θα αναφέρει τα τυπικά προσόντα και την επαγγελματική πείρα τους. 2.Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα γνωρίσει πάραυτα λήψη του καταλόγου με τα ονόματα των προτεινομένων επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητού, που του κοινοποιήθηκε. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα ενημερώνει εγγράφως την Τεχνική Γραμματεία ότι αποδέχεται τον διορισμό εκάστου επιθεωρητού και βοηθού επιθεωρητού το αργότερο εντός 30 ημερών από της γνωστοποιήσεως λήψεως του εν λόγω καταλόγου. 0 διορισμός όλων των επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητού, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στον ως άνω κατάλογο, θεωρείται ότι έγινε αποδεκτός, εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν διατυπώσει την άρνηση του εγγράφως το αργότερο εντός 30 ημερών από της γνωστοποιήσεως λήψεως του προαναφερθέντος καταλόγου. Το Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος θα δύναται να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται σε αυτόν τον διορισμό. 0 προτεινόμενος επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητού δεν θα δύναται να προβεί ή συμμετέχει σε δραστηριότητες επαληθεύσεως στην επικράτεια Συμβαλλομένου Μέρους -Κράτους που διατύπωσε την άρνηση του να αποδεχθεί τον διορισμό, ούτε σε κάποιο άλλο τόπο που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του εν λόγω Κράτους. Η Τεχνική Γραμματεία θα προτείνει, εάν χρειασθεί, νέα πρόσωπα, το όνομα των οποίων θα προστεθεί στον αρχικό κατάλογο. 3.Οι δραστηριότητα επαληθεύσεως που θα λαμβάνουν χώρα δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως, θα διενεργούνται αποκλειστικά από διορισμένους επιθεωρητάς και βοηθούς επιθεωρητού. 4.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα όπως διατυπώνει, κατά πάντα χρόνο, τις αντιρρήσεις του όσον αφορά ήδη διορισμένο επιθεωρητή ή βοηθό επιθεωρητού, θα γνωρίζει δε εγγράφως, τις αντιρρήσεις του στην Τεχνική Γραμματεία και θα δύναται να τις αιτιολογεί. Η διαφωνία θα έχει αποτέλεσμα 30 ημέρες μετά από την λήψη της ειδοποιήσεως από την Τεχνική Γραμματεία.Αυτή η τελευταία θαενημερώνειπάραυτα το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος για την διαγραφή του ονόματος του σκοπουμένου επιθεωρητούήβοηθού επιθεωρητού. 5. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η διενέργεια επιθεωρήσεως, δεν θα καταβάλει προσπάθειες όπως απομακρυνθεί από την συσταθείσα για τον λόγο αυτόομάδα επιθεωρήσεως, επιθεωρητή ή βοηθό επιθεωρητού, του οποίου το όνομα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μελών της ομάδος. 6.Ο αριθμός των επιθεωρητών ή βοηθών επιθεωρητού που προτείνονται σε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που αποδέχεται τον διορισμό τους, δέον όπως επαρκεί για να καθίσταται δυνατή η διάθεση ικανού αριθμού επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητού, ως και η δινέργεια των επιθεωρήσεων. 7.Εάν ο Γενικός Διευθυντής εκτιμά ότι η άρνηση επιθεωρητών ή βοηθών επιθεωρητού παρεμποδίζει τον διορισμό επαρκούς αριθμού επιθεωρητών ή βοηθών επιθεωρητού ή την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Τεχνική Γραμματεία, θα παραπέμπει το θέμα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. 8.Εάν απαιτείται ή ζητηθεί τροποποίηση των προαναφερθέντων καταλόγων, θα διορίζονται άλλοι επιθεωρητές ή βοηθοί επιθεωρητού, όπως και για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου. 9.Τα μέλη της ομάδοςς επιθεωρήσεως που θα προβαίνουν σε επιθεώρηση εγκαταστάσεως Συμβαλλομένου Μέρους Κράτους, που ευρίσκεται στην επικράτεια άλλου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, θα διορίζονται, συμφώνως προς την διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν Προσάρτημα, τόσο στο επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, όσο και στο φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Β. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ 10.Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα χορηγεί, το αργότερο εντός 30 ημερών από της γνωστοποιήσεως λήψεως του καταλόγου με τα ονόματα των επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητού ή των τροποποιήσεων αυτού, άδειες πολλαπλών εισόδων / εξόδων και / ή διελεύσεως και οιοδήποτε άλλο έγγραφο που θα επιτρέπει σε καθένα από τους επιθεωρητές και τους βοηθούς επιθεωρητού να εισέρχεται και παραμένει στην επικράτεια του για τους σκοπούς της διενέργειας των δραστηριοτήτων επιθεωρήσεως. Τα εν λόγω έγγραφα θα έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο έτη από της ημερομηνίας καταθέσεως αυτών στην Τεχνική Γραμματεία. 11. Για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους, οι επιθεωρητές και βοηθοί επιθεωρητού θα απολαμβάνουν των προνομίων και ασυλιών των εδαφίων α) -θ). Τα προνόμια και οι ασυλίες θα παρέχονται στα μέλη της ομάδας επιθεωρήσεως για τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως και όχι για προσωπικό όφελος αυτών. Τα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως θα απολαμβάνουν των ως άνω προνομίων και ασυλιών καθ όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τον χρόνο αφίξεως αυτών στην επικράτεια του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κρότους ή του φιλοξενούντος Κράτους, μέχρι του χρόνου αναχωρήσεως αυτών και, σε μεταγενέστερο χρόνο, για τις πράξεις που θα έχουν τελέσει προγενέστερα κατά την ενάσκηση των επισήμων καθηκόντων τους. α) Τα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως θα απολαμβάνουν του απαραβίαστου που χορηγείται στους διπλωματικούς υπαλλήλους, συμφώνως προς το άρθρο 29 της Συμβάσεως της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων, της 18ης Απριλίου 1961.β) Οι κατοικίες και τα γραφεία της ομάδος επιθεωρήσεως που θα προβαίνει σε δραστηριότητες επιθεωρήσεως συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, θα απολαμβάνουν του απαραβίαστου και της προστασίας που παρέχεται στις κατοικίες των διπλωματικών υπαλλήλων, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 30 της Συμβάσεως της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων. γ)Τα έγγραφα και η αλληλογραφία της ομάδος επιθεωρήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των φακέλλων, θα απολαμβάνουν του απαραβίαστου που παρέχεται σε όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία των διπλωματικών υπαλλήλων, συμφώνως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 30 της Συμβάσεως της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων. Η ομάδα επιθεωρήσεως θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί κώδικες για να επικοινωνεί με την Τεχνική Γραμματεία. δ) Τα δείγματα και ο εγκεκριμένος εξοπλισμός που θα μεταφέρει η ομάδα επιθεωρήσεως, θα είναι απαραβίαστα με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως και θα απαλλάσσονταιαπό τους δασμούς. Τα επικίνδυνα δείγματα θα μεταφέρονται συμφώνως προς τον οικείο Κανονισμό. ε) Τα μέλη της ομάδας επθεωρήσεως θα απολαμβάνουν των ασυλιών που παρέχονται στους διπλωματικούς υπαλλήλους, συμφώνως προς τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 31 της Συμβάσεως της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων. στ) Τα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως που θα διεξάγουν τις δραστηριότητες που τους έχουν αναθέσει συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, θα απολαμβάνουν όλων των φοροαπαλλαγών που παρέχονται στους διπλωματικούς υπαλλήλους, συμφώνως προς το άρθρο 34 της Συμβάσεως της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων. ζ) Στα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως θα παρέχεται η άδεια να εισάγουν στην επικράτεια του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους . ή του φιλοξενούντος Κράτους, αδασμολόγητα και αφορολόγητα, τα αντικείμενα που προορίζονται για προσωπική τους χρήση, εκτός των ειδών των οποίων η εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορεύεται από τον νόμο ή διέπεται από κανονισμούς καθάρσεως (καραντίνα). η) Τα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως θα απολαμβάνουν των αυτών διευκολύνσεων, όσον αφορά τους σχετικούς με τα νομίσματα ή το συνάλλαγμα κανονισμούς, με εκείνες που παρέχονται στους εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων σε προσωρινή επίσημη αποστολή. θ) Τα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως δεν θα πρέπει να ασκούν επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα για προσωπικό όφελος στην επικράτεια του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή του φιλοξενούντος Κράτους. 12. Οσάκις θα διέρχονται από το έδαφος των μη επιθεωρουμένων Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών, τα μέλη της ομάδος επιθέρήσεως θα απολαμβάνουν των προνομίων και ασυλιών που παρέχονται στους διπλωματικούς υπαλλήλους, συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 40 της Συμβάσεως της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων. Τα έγγραφα και η αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων και των φακέλλων, των δειγμάτων και του εγκεκριμένων εξοπλισμού που θα μεταφέρουν τα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως, θα απολαμβάνουν του απαραβίαστου και των φορολογικών απαλλαγών των εδαφίων γ) και δ) της παραγράφου 11. 13.Χωρίς να θίγονται τα προνόμια και οι ασυλίες τους, τα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως υποχρεούνται όπως τηρούν τους νόμους και κανονισμούς του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, στο μέτρο που τούτο εναρμονίζεται με την εντολή επιθεωρήσεως, υποχρεούνται όπως μη παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις αυτού του Κράτους. Εάν το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος ή το φιλοξενούν Κράτος εκτιμά ότι γίνεται κατάχρηση των προνομίων και ασυλιών που καθορίζονται στο παρόν Προσάρτημα, θα αρχίσουν διαβουλεύσεις μεταξύ του εν λόγω Συμβαλλομένου Μέρους Κράτους και του Γενικού Διευθυντή προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έγινε όντως κατάχρηση και, σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί κατάχρηση, να διενεργηθούν τα δέοντα ώστε να μην επανεμφανισθεί παρόμοιο φαινόμενο. 14.Ο Γενικός Διευθυντής θα δύναται να άρει την δικαστική ασυλία που παρέχεται στα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως, εφ όσον, κατά τη γνώμη του, η εν λόγω ασυλία παρεμποδίζει το έργο της δικαιοσύνης και δύναται να αρθεί χωρίς τούτο να επηρρεάσει την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως. Η άρση της ασυλίας δέον όπως είναι αρτή. 15.Οι παρατηρητές θα απολαμβάνουν των αυτών προνομίων και ασυλιών που παρέχονται στους επιθεωρητές συμφώνως προς το παρόν Τμήμα, εκτός εκείνων που παρέχονται συμφώνως προς το εδάφιο δ) της παραγράφου 11. Γ. ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Σημεία εισόδου 16. Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα ορίζει τα σημεία εισόδου και θα παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία τις αναγκαίες πληροφορίες το αργότερο εντός 30 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος. Αυτά τα σημεία εισόδου θα επιλεγούν κατά τρόπο ώστε η ομάδα επιθεωρήσεως να δύναται, τουλάχιστον από το ένα εξ αυτών, να φθάσει σε οιοδήποτε χώρο επιθεωρήσεως εντός 12 ωρών. Η Τεχνική Γραμματεία θα υποδείξει σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη τα σημεία που ευρίσκονται τα σημεία εισόδου. 17.Ολα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη θα δύνανται να μεταβάλουν τα σημεία εισόδου, υπό την προϋπόθεση να ενημερώνουν σχετικά την Τεχνική Γραμματεία. Αυτές οι τροποποιήσεις θα έχουν αποτέλεσμα 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα ειδοποιείται σχετικά η Τεχνική Γραμματεία, έτσι ώστε να δύναται να ενημερώνει δεόντως όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη. 18.Εάν η Τεχνική Γραμματεία κρίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά σημεία εισόδου για την εξασφάλιση της διενέργειας των επιθεωρήσεων κατά τον επιθυμούμενο χρόνο, ή ότι οι προτεινόμενες από Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη αλλαγές των σημείων εισόδου απειλούν να παρεμποδίσουν την διενέργεια κατά τον επιθυμούμενο χρόνο, θα προβαίνει σε διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος για να ρυθμιστεί το πρόβλημα. 19. Οσάκις εγκαταστάσεις ή ζώνες επιθεωρουμένων Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών ευρίσκονται στην επικράτεια Κράτους ή πρέπει η ομάδα επιθεωρήσεως να διέλθει από το έδαφος άλλου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους για να φθάσει από το σημείο εισόδου στις εγκαταστάσεις ή ζώνες που υπόκεινται σε επιθεώρηση, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, όσον αφορά τις εν λόγω επιθεωρήσεις, θα διαθέτει το δικαίωμα και θα τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν Προσάρτημα. Το φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα διευκολύνει την επιθεώρηση αυτών των εγκαταστάσεων ή ζωνών και θα παρέχει την βοήθεια που απαιτείται για να μπορέσει η ομάδα επιθεωρήσεως να εκπληρώσει το έργο της εμπροθέσμως και με την επιθυμούμενη αποτελεσματικότητα. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη, από το έδαφος των οποίων πρέπει να διέλθει η ομάδα επιθεωρήσεως για να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις ή ζώνες επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, θα διευκολύνουν την εν λόγω διέλευση. 20. Οσάκις οι εγκαταστάσεις ή ζώνες επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ευρίσκονται στην επικράτεια Κράτους που δεν τυγχάνει Μέρος της παρούσης Συμβάσεως, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα λαμβάνει όλες τις διατάξεις που απαιτούνται για να εξασφαλίσει ότι η επιθεώρηση αυτών των εγκαταστάσεων η ζωνών θα δύναται να διενεργηθεί συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος του οποίου μια η περισσότερες εγκαταστάσεις ή ζώνες ευρίσκονται στην επικράτεια Κράτους που δεν τυγχάνει Μέρος της παρούσης Συμβάσεως, θα λαμβάνει όλες τις διατάξεις που απαιτούνται για να εξασφαλίσει ότι το φιλοξενούν Κράτος είναι διατεθειμένο να δεχθεί τους επιθεωρητές και τους βοηθούς επιθεωρητού που θα έχουν υποδειχθεί στο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την πρόσβαση, θα αποδεικνύει ότι έλαβε όλες τις αναγκαίες γι αυτό διατάξεις. 21. Οσάκις οι εγκαταστάσεις ή ζώνες που πρέπει να επιθεωρηθούν, ευρίσκονται στην επικράτεια Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, αλλά σε τόπο που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο Κράτους που δεν τυγχάνει Μέρος της παρούσης Συμβάσεως, το Συμβαλλόμενο Μέρος - κράτος θα λαμβάνει όλες τις αναγκαίες διατάξεις που θα ζητήσει, ενδεχομένως, επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος και φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος, για να εξασφαλισθεί ότι η επιθεώρηση αυτών των εγκαταστάσεων ή ζωνών θα δύναται να διενεργηθεί συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος προσαρτήματος. Εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την πρόσβαση στις εν λόγω εγκαταστάσεις ή ζώνες, θα αποδεικνύει ότι έλαβε όλες τις αναγκαίες διατάξεις για να εξασφαλισθεί η πρόσβαση. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν θα εφαρμόζονται οσάκις οι εγκαταστάσεις ή ζώνες που πρέπει να επιθεωρηθούν, είναι εκείνες του Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους. Συμφωνίες που αφορούν στη χρησιμοποίηση αεροσκαφών που δεν πραγματοποιούν τακτικές πτήσεις 22. Σε περίπτωση επιθεωρήσεων που διενεργούνται συμφώνως προς το Αρθρο 9, και άλλων επιθεωρήσεων, εάν η ομάδα επιθεωρήσεως δεν προλαμβάνει να φθάσει στον προορισμό της εγκαίρως με τα κανονικά εμπορικά μεταφορικά μέσα, ίσως χρειασθεί να χρησιμοποιήσει αεροσκάφη που ανήκουν στην Τεχνική Γραμματεία ή έχουν ναυλωθεί από αυτή. Το αργότερο εντός 30 ημερών προθεσμίας από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα κοινοποιεί στην Τεχνική Γραμματεία έναν μόνιμο αριθμό διπλωματικής αδείας για τις μη τακτικές πτήσεις αεροσκαφών που μεταφέρουν ομάδες επιθεωρήσεως και τον αναγκαίο μηχανικό εξοπλισμό προς ή από την επικράτεια στην οποία ευρίσκεται η τοποθεσία επιθεωρήσεως. Το δρομολόγιο που θα ακολουθείται για την άφιξη στο υποδεικνυόμενο σημείο εισόδου και για την αναχώρηση από αυτό, θα ακολουθεί τις ορισθείσες διεθνείς εναέριες οδούς που αναγνωρίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη και την Τεχνική Γραμματεία ως βάση της χορηγούμενης διπλωματικής αδείας. 23.Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροσκάφους που δεν διενεργεί τακτικέςπτήσεις, η Τεχνική Γραμματεία θα παρέχει στο επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, μέσω της Εθνικής Αρχής, σχέδιο πτήσης του αεροσκάφους μεταξύ του τελευταίου αερολιμένος προ της εισόδου εντός του εναερίου χώρου του Κράτους στο οποίο ευρίσκεται η τοποθεσία επιθεωρήσεως και του σημείου εισόδου τουλάχιστον έξι ώρες προ της προβλεπομένης ώρας αναχωρήσεως του εν λόγω αεροσκάφους. Το εν λόγω σχέδιο θα καταχωρείται συμφώνως προς τις διαδικασίες του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, όσον αφορά τα αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας. Για τα αεροσκάφη που ανήκουν στην τεχνική Γραμματεία ή έχουν ναυλωθεί από αυτή, θα αναγράφεται στο τμήμα κάθε σχεδίου πτήσης, που προορίζεται για τις παρατηρήσεις, ο μόνιμος αριθμός διπλωματικής αδείας και θα σημειώνεται οπωσδήποτε ότι πρόκειται για αεροσκάφος επιθεωρήσεως. 24.Τουλάχιστον τρεις ώρες προ της προβλεπομένης αναχωρήσεως της ομάδος επιθεωρήσεως από τον τελευταίο αερολιμένα πριν από την είσοδο στον εναέριο χώρο του Κράτους στον οποίο πρέπει να λάβει χώρα η επιθεώρηση, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ή το φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα βεβαιώνεται ότι το σχέδιο πτήσεως που θα κατατίθεται συμφώνως προς τις διατάξεις της παραγράφου 23, έχει εγκριθεί, κατά τρόπο ώστε η ομάδα επιθεωρήσεως να δύναται να αφιχθεί στο σημείο εισόδου την καθορισθείσα ώρα. 25.Εάν πρόκειται για αεροσκάφη που ανήκουν στην Τεχνική Γραμματεία ή έχουν ναυλωθεί από αυτή, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παράσχει, στο σημείο εισόδου, τις διευκολύνσεις που θα ζητά η Τεχνική Γραμματεία προκειμένου να εξασφαλίζεται η στάθμευση, η ασφάλεια, το σέρβις και ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα. Τα αεροσκάφη αυτού του τύπου δεν θα υπόκεινται σε τέλη προσγειώσεως ή αναχωρήσεως και άλλα παρόμοια τέλη. Τα έξοδα για τα καύσιμα, τις υπηρεσίες ασφαλείας και άλλες υπηρεσίες θα βαρύνουν την Τεχνική Γραμματεία. Διοικητικές συμφωνίες 26. Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα λαμβάνει τις αναγκαίες διατάξεις για να παράσχει στην ομάδα επιθεωρήσεως ο,τιδήποτε χρειάζεται, και ειδικότερα τα μέσα επικοινωνίας, τις υπηρεσίες διερμηνείας στο μέτρο που απαιτείται για την διενέργεια των συνομιλιών και την εκτέλεση άλλων καθηκόντων, τα μεταφορικά μέσα, τα γραφεία, την κατοικία, τα γεύματα και την ιατρική περίθαλψη. Ως προς αυτά, ο Οργανισμός θα καταβάλει στο επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος τα ποσά που διέθεσε αυτό το τελευταίο για δαπάνες της ομάδος επιθεωρήσεως. Εγκεκριμένος μηχανικός εξοπλισμός 27. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 29, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν θα επιβάλει κανένα περιορισμό στην ομάδα επιθεωρήσεως όσον αφορά την μεταφορά, στην προς επιθεώρηση τοποθεσία, του μηχανικού εξοπλισμού, που έχει εγκριθείσυμφώνως προς την παράγραφοκαι έχει κριθεί, από την Τεχνική Γραμματεία, απαραίτητοςγια την καλή διεξαγωγήτης επιθεωρήσεως. Η Τεχνική Γραμματεία θακαταρτίσεικαι ενημερώνει δεόντωςκατάλογο του εγκεκριμένου μηχανικού εξοπλισμού που δύναται, ενδεχομένως, να απαιτείται για τους σκοπούς που εκτίθενταιανωτέρω, ως και κανονισμό δυνάμενο να εφαρμοσθεί επίτου εν λόγω μηχανικού εξοπλισμού, συμφώνωςπρος το παρόν Προσάρτημα. Με την κατάρτιση του καταλόγου του εγκεκριμένου μηχανικού εξοπλισμού, ωςκαι του εν λόγω κανονισμού, η Τεχνική Γραμματεία θα μεριμνά όπως λαμβάνεται υπ όψη η ασφάλεια όλων των τύπων εγκαταστάσεων στις οποίες ο εν λόγω μηχανικός εξοπλισμός δύναται να χρησιμοποιηθεί.Ενας κατάλογος εγκεκριμένου μηχανικού εξοπλισμού θα εξετασθεί και εγκριθεί από τη Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i), του άρθρου 8. 28.Ο εν λόγω μηχανικός εξοπλισμός θα είναι υπό την φύλαξη της Τεχνικές Γραμματείας και θα υποδεικνύεται, διαμετράται και εγκρίνεται από αυτή την τελευταία. Η Τεχνική Γραμματεία θα επιλέγει, στο μέτρο του δυνατού, τον ειδικά σχεδιασμένο για κάθε σκοπούμενο τύπο επιθεωρήσεως μηχανικό εξοπλισμό. Ο κατ αυτό τον τρόπο υποδειχθείς και εγκριθείς μηχανικός εξοπλισμός θα τυγχάνει ειδικής προστασίας από οιαδήποτε φθορά που θα προξενηθεί παράνομα. 29.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα, χωρίς να θίγονταιοι οριζόμενεςπροθεσμίες, να εξετάζει τον μηχανικό εξοπλισμό στο σημείο εισόδου παρουσία μελών της ομάδος επιθεωρήσεως, άλλως να επαληθεύει το είδος του μηχανικού εξοπλισμού που μεταφέρεται στην επικράτεια του επιθεωρούμενου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή του φιλοξενούντος Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, ή αποσύρεται από την εν λόγω επικράτεια. Για να διευκολύνει αυτή την επαλήθευση, η Τεχνική Γραμματεία θατοποθετεί επ αυτούτου μηχανικού εξοπλισμού ή θα αποστέλει συνοδευτικάέγγραφα και διατάξειςπου θαπιστοποιούν την ένδειξη και έγκριση. Η επιθεώρηση τουμηχανικού εξοπλισμού θα διαπιστώνει επίσης, προς ικανοποίηση του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους Κράτους,ότι ο μηχανικός εξοπλισμός ανταποκρίνεταιστην περιγραφή του εγκεκριμένου για τον σκοπούμενοτύπο επιθεωρήσεως μηχανικού εξοπλισμού.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα δύναται να μη δεχθεί τον μηχανικό εξοπλισμό που δεν ανταποκρίνεται στην εν λόγω περιγραφή ή τον μηχανικό εξοπλισμόεπίτουοποίου δεν έχουν, ενδεχομένως, τοποθετηθείήαποσταλείσυνοδευτικά προαναφερθέντα έγγραφα και διατάξεις πιστοποιήσεως.Οι διαδικασίες επιθεωρήσεωςτουμηχανικού εξοπλισμού θα εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i) του Αρθρου 8. 30. Εάν η ομάδα επιθεωρήσεωςκρίνειότι πρέπει να χρησιμοποιήσει επιτόπιου διαθέσιμο μηχανικό εξοπλισμό που δεν ανήκειστην Τεχνική Γραμματεία, και ζητήσει από το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτοςνα της επιτρέψει να χρησιμοποιήσει τον εν λόγω μηχανικό εξοπλισμό, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα ικανοποιεί το εν λόγω αίτημα όσον δύναται. Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ Κοινοποιήσεις31. Ο Γενικός Διευθυντής θα κοινοποιεί στο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος την πρόθεση του να προβεί σε επιθεώρηση προ της προβλεπόμενης αφίξεως της ομάδος επιθεωρήσεως στο σημείο εισόδου και, σε περίπτωση που έχουν καθορισθεί, εντός των ορισθέντων προθεσμιών. 32. Οι κοινοποιήσεις που θα γίνονται από τον Γενικό Διευθυντή θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Τον τύπο της επιθεωρήσεως, β) Το σημείο εισόδου, γ) Την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα αφίξεως στο σημείο εισόδου, δ) Το μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την μετάβαση της ομάδος στο σημείο εισόδου, ε) Την περιοχή που αποτελεί το αντικείμενο της επιθεωρήσεως, στ) Τοονοματεπώνυμο των επιθεωρητών και βοηθών επιθεωρητού, ζ) Ανάλογα με την περίπτωση, τις άδειες που χορηγούνται για τα αεροσκάφη και τις ειδικές πτήσεις. 33.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα γνωρίζει λήψη της κοινοποιήσεως με την οποία η Τεχνική Γραμματεία θα του γνωστοποιεί την πρόθεση της όπως προβεί σε επιθεώρηση το αργότερο εντός μιας ώρας από της λήψεως αυτής της κοινοποιήσεως. 34.Οσάκις πρόκειται για εγκατάσταση Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους που ευρίσκεται στην επικράτεια άλλου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη θα ειδοποιούνται ταυτοχρόνως για την επιθεώρηση συμφώνως προς τις διατάξεις των παραγράφων 31 και 32. Είσοδος στην επικράτεια του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή του φιλοξενούντος Κράτους και μεταφορά στον τόπο επιθεωρήσεως. 35.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ή το φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που θα έχει ειδοποιηθεί για την άφιξη της ομάδος επιθεωρήσεως, θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ομάδα θα δύναται να εισέλθει πάραυτα στην επικράτεια του και, μέσω συνοδευτικού προσωπικού στη χώρα ή με άλλα μέσα, θα πράττει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά της ομάδος επιθεωρήσεως, ως και του εξοπλισμού αυτής, από το σημείο εισόδου μέχρι τον τόπο ή τους τόπους επιθεωρήσεως, και από εκεί μέχρι το σημείο εξόδου. 36.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ή το φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει την συνδρομή του, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαία, ώστε να φθάσει η ομάδα επιθεωρήσεως στον τόπο επιθεωρήσεως το αργότερο εντός 12 ωρών από της αφίξεώς της στο σημείο εισόδου. Ενημέρωση που προηγείται της επιθεωρήσεως 37. Αμέσως μετά την άφιξη της στο χώρο επιθεωρήσεως και πριν από την έναρξη των εργασιών της, οι εκπρόσωποι της εγκαταστάσεως θα παρέχουν στην ομάδα επιθεωρήσεως, με χάρτες και άλλα κατάλληλα έγγραφα, πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εγκαταστάσεως, τις δραστηριότητες που διενεργούνται στους χώρους της, τα μέτρα ασφαλείας και τις απαραίτητες για την επιθεώρηση διοικητικές και λογιστικές ρυθμίσεις. Η διάρκεια της ενημερώσεως θα περιορίζεται στο ελάχιστο που απαιτείται και δεν θα υπερβαίνει σε καμμία περίπτωση τις τρεις ώρες. Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Γενικοί κανόνες 38.Τα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως θα ασκούν τα καθήκοντα τους συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, ως και προς τους κανόνες που θα ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή και τις συμφωνίες εγκαταστάσεως που θα συνάπτονται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών και του Οργανισμού. 39.Η ομάδα επιθεωρήσεως θα τηρεί αυστηρά την εντολή επιθεωρήσεως που θα δίδεται από τον Γενικό Διευθυντή, θα απέχει σε δραστηριοτήτων που δεν θα εντάσσονται στα πλαίσια της εν λόγω εντολής. 40.Οι δραστηριότητες της ομάδος επιθεωρήσεως θαοργανώνονται κατά τρόπο ώστε τα μέλη αυτής να δύνανται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα τους εμπροθέσμως και με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα, να οχλούν όσο το δυνατό ολιγότερο το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ή το φιλοξενούν Κρότος και να διαταράσσουν όσο το δυνατό ολιγότεροτην ομαλήπορεία των εργασιών της επιθεωρούμενης εγκαταστάσεως ήζώνης.Η ομάδα επιθεωρήσεως θα αποφεύγει να παρεμποδίζει ή καθυστερεί, όταν τούτο δεν κρίνεται αναγκαίο, την λειτουργία εγκαταστάσεως και να επηρεάζει την ασφάλεια αυτής. Ειδικότερα, η ομάδα επιθεωρήσεως δεν θα θέτει σε λειτουργίακαμμίαεγκατάσταση. Εάν οι επιθεωρητές εκτιμούν ότι, για την εκτέλεση της εντολής, πρέπει να πραγματοποιηθούν στην εγκατάσταση ειδικές εργασίες, θα ζητούν από τον υποδειχθέντα εκπρόσωπο της επιθεωρούμενης εγκαταστάσεως να τις εκτελέσει. Ο εκπρόσωπος θα ικανοποιεί το εν λόγω αίτημα στο μέτρο που είναι δυνατό. 41.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην επικράτεια επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή φιλοξενούντος Κράτους, τα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως θα συνοδεύονται από εκπροσώπους του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, εάν αυτό το τελευταίο το ζητήσει, χωρίς αυτό να συνεπάγεται καθυστέρηση των εργασιών της ομάδος επιθεωρήσεως ή παρεμπόδιση καθ οιονδήποτε τρόπο της ενασκήσεως των καθηκόντων της. 42.Η Τεχνική Γραμματεία θα ορίζει τις αναλυτικές διαδικασίες για την διενέργεια των επιθεωρήσεων, που θα ενσωματώνονται στο εγχειρίδιο επιθεωρήσεως, λαμβάνοντας υπ όψη τις κατευθυντήριες αρχές που θα εξετασθούν και εγκριθούν από τη Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i),του άρθρου 8. Ασφάλεια43. Κατά την διενέργεια των δραστηριοτήτων τους, οι επιθεωρητές και βοηθοί επιθεωρητού θα συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στο χώρο της επιθεωρήσεως, και ειδικότερα εκείνους που σκοπούν την προστασία των υπό έλεγχο ζωνών στο εσωτερικό εγκαταστάσεως και την ασφάλεια του προσωπικού. Για να ικανοποιούνται αυτές οι απαιτήσεις, κατάλληλες αναλυτικές διαδικασίες θα εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i), του άρθου 8. Επικοινωνία44. Οι επιθεωρητές θα έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν με την έδρα της Τεχνικής Γραμματείας καθ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα. Γι αυτό το σκοπό, θα δύνανται να χρησιμοποιούν τον δικό τους εγκεκριμένο και δεόντως πιστοποιημένο εξοπλισμό, και να ζητούν από το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ή το φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος να τους παρέχει πρόσβαση σε άλλα μέσα επικοινωνίας. Η ομάδα επιθεωρήσεως θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το δικό της ραδιοασυρματικό σύστημα λήψεως και εκπομπής που θα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του προσωπικούπου περιπολεί κατά μήκος της περιμέτρου, με άλλα μέλη της ομάδος επιθεωρήσεως. Δικαιώματατηςομάδος επιθεωρήσεως και του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους 45.Η ομάδα επιθεωρήσεως, συμφώνως προς τα οικεία άρθρα και προσαρτήματα της παρούσης Συμβάσεως, ως και προς τις συμφωνίες εγκαταστάσεως και τις - διαδικασίες πουπεριλαμβάνονται στο εγχειρίδιο επιθεωρήσεως, θα έχει το δικαίωμα να εισέρχεται ελεύθερα στο χώρο επιθεωρήσεως. Τα στοιχεία που θα επιθεωρούνται, θα επιλέγονται από τους επιθεωρητές. 46.Οι επιθεωρητές θα έχουν το δικαίωμα να συνομιλούν με όλα τα μέλη του προσωπικού της εγκαταστάσεως παρουσία εκπροσώπων του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους -Κράτους προκειμένου να στοιχειοθετήσουν τις σχετικές πράξεις. Οι επιθεωρητές θα ζητούν μόνο τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την διενέργεια της επιθεωρήσεως και το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος θα τους τα παρέχει τη αιτήσει αυτών. Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ως προς τις ερωτήσεις που θα απευθύνονται στο προσωπικό της εγκαταστάσεως, εφ όσον οι εν λόγω ερωτήσεις κρίνονται άσχετες με την επιθεώρηση. Εάν ο επικεφαλής της ομάδος επιθεωρήσεως διαμαρτυρηθεί και αποδείξει την συνάφεια των ερωτήσεων, αυτές οι τελευταίες θα γνωστοποιούνται εγγράφως στο επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος προκειμένου να απαντηθούν. Η ομάδα επιθεωρήσεως θα δύναται να λαμβάνει σημείωση της αρνήσεως παροχής αδείας για συνομιλίες ή απαντήσεως στις ερωτήσεις και αιτιολογήσεις, στο τμήμα της εκθέσεως επιθεωρήσεως που αναφέρεται στο πνεύμα συνεργασίας που εκδηλώνει το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. 47.Οι επιθεωρητές θα έχουν το δικαίωμα να επιθεωρούν τα έγγραφα και αντίγραφα λογαριασμών που κρίνουν χρήσιμα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 48.Οι επιθεωρητές θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους εκπροσώπους του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή της επιθεωρούμενης εγκαταστάσεως, όπως λαμβάνουν φωτογραφίες για τους σκοπούς της επιθεωρήσεως. Δέον όπως διατίθενται φωτογραφικές μηχανές που επιτρέπουν την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφιών. Η ομάδα επιθεωρήσεως θα διαπιστώνει εάν οι ληφθείσης φωτογραφίες είναι πράγματι εκείνες που εζητήθησαν. Σε αντίθετη περίπτωση, δέον όπως επαναληφθεί η φωτογράφιση. Η ομάδα επιθεωρήσεως, ως και το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, θα λαμβάνουν από ένα αντίτυπο εκάστης φωτογραφίας. 49.Οι εκπρόσωποι του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες επαληθεύσεως που θα διενεργούνται από την ομάδα επιθεωρήσεως. 50.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα λαμβάνει, τη αιτήσει του, αντίγραφο των πληροφοριών και στοιχείων που θα συλλέγονται από την Τεχνική Γραμματεία για την εγκατάσταση ή τις εγκαταστάσεις αυτού. 51. Οι επιθεωρητές θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν διευκρινήσεις σχετικάμε αμφιβολίεςπου θα δημιουργούνται κατά την διάρκεια της επιθεωρήσεως. Τα εν λόγω αιτήματα θα διατυπώνονται ταχέως μέσω του εκπροσώπου του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους -Κράτους. Αυτό το τελευταίο θα παρέχει στην ομάδα επιθεωρήσεως, κατά την διάρκεια της επιθεωρήσεως, όλες τις αναγκαίες για την άρση των αμφιβολιών διευκρινίσεις. Οσάκις απορίες που αφορούν σε αντικείμενο ή κτίριο εντός του χώρου επιθεωρήσεως, μένουν άλυτες, και εάν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, το αντικείμενο ή κτίριο φωτογραφείται για να προσδιορισθεί το είδος και η λειτουργία αυτού. Εάν είναι αδύνατο να αρθούν οι εν λόγω αμφιβολίες κατά την διάρκεια της επιθεωρήσεως, οι επιθεωρητές, πάραυτα, θα ενημερώνουν σχετικά την Τεχνική Γραμματεία. Η έκθεση επιθεωρήσεως θα περιλαμβάνει και τις απορίες που δεν θα έχουν λυθεί, τις διευκρινίσεις που θα έχουν διατυπωθεί και αντίτυπο όλωντων φωτογραφιών που θα έχουν ληφθεί. Λήψη υλικού, συσκευασία και ανάλυση των δειγμάτων 52. Οι εκπρόσωποι του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή της επιθεωρούμενης εγκαταστάσεως θα λαμβάνουν δείγματα τη αιτήσει της ομάδος επιθεωρήσεως και παρουσία επιθεωρητών. Σε περίπτωση προηγουμένης συμφωνίας με τους εκπροσώπους του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή της επιθεωρούμενης εγκαταστάσεως, η ομάδα επιθεωρήσεως θα δύναται να λάβει η ίδια τα δείγματα. 53.Οσάκις είναι δυνατό, η ανάλυση των δειγμάτων θα διενεργείται επιτόπου. Η ομάδα επιθεωρήσεως θα έχει το δικαίωμα να αναλύει επιτόπου τα δείγματα τη βοήθεια του εγκεκριμένου εξοπλισμού που θα έχει φέρει. Τη αιτήσει της ομάδος επιθεωρήσεως, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει, σύμφωνος προς τις συμπεφωνημένες διαδικασίες, βοήθεια για την επιτόπια ανάλυση των δειγμάτων. Αλλως, η ομάδα επιθεωρήσεως θα ζητά όπως οι κατάλληλες αναλύσεις διενεργούνται επιτόπου, παρουσία αυτής. 54.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα να κρατά μέρος όλων των δειγμάτων που λαμβάνονται ή να λαμβάνει δείγματα εις διπλούν και να παρίσταται στην επιτόπια ανάλυση των δειγμάτων. 55.Εάν το κρίνει απαραίτητο, η ομάδα επιθεωρήσεως θα μεταφέρει τα δείγματα εκτός του χώρου επιθεωρήσεως για τους σκοπούς της αναλύσεως σε εργαστήρια που θα υποδεικνύει ο Οργανισμός. 56.0 Γενικός Διευθυντής θα είναι ο κατ εξοχήν υπεύθυνος για την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την διατήρηση των δειγμάτων. Επίσης, υποχρεούται όπως μεριμνά για την προστασία του απορρήτου των δειγμάτων που θα μεταφέρονται για ανάλυση εκτός του χώρου επιθεωρήσεως. Ως προς τούτο, ο Γενικός Διευθυντής θα συμμορφώνεται προς τις διαδικασίες που θα εξετάζει και εγκρίνει η Σύνοδος, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i), του άρθρου 8, για τους σκοπούς της ενσωματώσεως αυτών στο εγχειρίδιο επιθεωρήσεως. 0 Γενικός Διευθυντής: α) θα καθορίζει αυστηρό καθεστώς όσον αφορά την λήψη υλικού, τη συσκευασία, την μεταφορά και την ανάλυση των δειγμάτων, β)θα εγκρίνει τα εργαστήρια που θα υποδεικνύονται για την διενέργεια των διαφόρων τύπων αναλύσεων γ) θα εποπτεύει την προτυποποίηση των μηχανημάτωνκαι των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στα εν λόγω εργαστήρια, ως και του φορητού εξοπλισμού αναλύσεων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον εν λόγω φορητό εξοπλισμό, και θα παρακολουθεί τον έλεγχο της ποιότητος και την γενική εφαρμογή των προδιαγραφών σε σχέση με την έγκριση του εν λόγω εργαστηρίων, του φορητού εξοπλισμού και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον εν λόγω εξοπλισμό, δ)θαεπιλέγει ανάμεσα στα εργαστήρια που θαυποδεικνύονται,εκείνα στα οποία θαανατεθούν η διενέργεια των αναλύσεωνκαι άλλα καθήκοντα που θασυνδέονται με συγκεκριμένες έρευνες. 57.Οσάκις απαιτείταιδιενέργεια αναλύσεως εκτός του χώρουεπιθεωρήσεως,τα δείγματα θααναλύονται τουλάχιστον σε δύο εργαστήρια που θα έχουν υποδειχθεί. Η Τεχνική Γραμματεία θαμεριμνά για την ταχείαεπεξεργασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. Τα δείγματα θακαταχωρούνται από την Τεχνική Γραμματεία και οιοδήποτεμη χρησιμοποιηθέν δείγμα,ήμέρος τέτοιου δείγματος, θα επιστρέφεται στην Τεχνική Γραμματεία. 58.Η Τεχνική Γραμματεία θα συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων δειγμάτων που είναι κατάλληλα για την τήρηση της παρούσης Συμβάσεως και θα τα ενσωματώνει στην τελική έκθεση επιθεωρήσεως. Στην έκθεση, θα συμπεριλαμβάνει και τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στα μηχανήματα και στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τα υποδειχθέντα εργαστήρια που διενήργησαν τις εν λόγω αναλύσεις. Παράταση της επιθεωρήσεως 59.Η περίοδος επιθεωρήσεως θα δύναται να παρατείνεται κατόπιν συννενοήσεως με τον εκπρόσωπο του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους. Τελική έκθεση επιθεωρήσεως 60.Μετά το πέρας επιθεωρήσεως, η ομάδα επιθεωρήσεως θα συναντάται με τους εκπροσώπους του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους και το αρμόδιο προσωπικό του επιθεωρουμένου χώρου, προκειμένου να προβεί σε ανακεφαλαίωση των προκαταρκτικών διαπιστώσεων και άρση των πιθανών αμφιβολιών. Η ομάδα επιθεωρήσεως θα κοινοποιεί εγγράφως στους εκπροσώπους του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους τις προκαταρκτικές διαπιστώσεις αυτής, συμμορφουμένη προς συγκεκριμένο τύπο παρουσιάσεως, θα τους παρέχει επίσης κατάλογο όλων των - δειγμάτων που θα έχει λάβει και το αντίγραφο των πληροφοριών που θα έχουν αναφερθεί εγγράφως, ως και δεδομένα που θα έχουν συλλέγει και άλλα στοιχεία που θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον χώρο. Το εν λόγω έγγραφο θα υπογράφεται από τον επικεφαλής της ομάδος επιθεωρήσεως. Ο εκπρόσωπος του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους -Κράτους θα το συνυπογράφει, δεικνύοντας κατ αυτό τον τρόπο ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου του. Η συνάντηση θα λήγει το αργότερο εντός 24 ωρών από της ολοκληρώσεως των εργασιών της επιθεωρήσεως. ΣΤ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 61.Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία που έπεται της επιθεωρήσεως, η ομάδα επιθεωρήσεως θα εγκαταλείψει την επικράτεια του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους -Κράτους ή του φιλοξενούντος Κράτους το συντομότερο δυνατό. Ζ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ 62.Το αργότερο εντός δέκα ημερών από της επιθεωρήσεως, οι επιθεωρητές θα συντάσσουν τελική έκθεση που θα αναφέρεται στις δραστηριότητες και διαπιστώσεις αυτών. Η έκθεση αυτών θα περιλαμβάνει μόνο τα περιστατικά που αφορούν στην τήρηση της παρούσης Συμβάσεως, όπως προβλέπεται από την εντολή επιθεωρήσεως. Η έκθεση θα περιέχει και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο το επιθεωρηθέν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος συνεργάσθηκε με την ομάδα επιθεωρήσεως. Εάν υπάρχουν διισταμένες απόψεις μεταξύ των επιθεωρητών, θα δύνανται να σημειωθούνσε προσάρτημα της εκθέσεως. Η έκθεση θα είναι απόρρητη. 63.Η τελική έκθεση θα παραδίδεται πάραυτα στο επιθεωρηθέν Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Ολες οι παρατηρήσεις που, ενδεχομένως, θα διατυπώσει πάραυτα, εγγράφως, το επιθεωρηθέν Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος όσον αφορά τις διαπιστώσεις, θα συμπεριληφθούν σε προσάρτημα. Η τελική έκθεση, με τις παρατηρήσεις του επιθεωρηθέντος Συμαβαλλομένου Μέρους - Κράτους, θα υποβάλεται στον γενικό Γραμματέα το αργότερο εντός 30 ημερών από της επιθεωρήσεως. 64.Εάν στην έκθεση διατυπώνονται αμφιβολίες, ή εάν η συνεργασία μεταξύ της εθνικής αρχής και των επιθεωρητών δεν υπήρξε ικανοποιητική, ο Γενικός Διευθυντής θα ζητά από το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος διευκρινίσεις. 65.Εάν οι αμφιβολίες δεν δύνανται να αρθούν ή εάν τα διαπιστωθέντα περιστατικά γεννούν αμφιβολίες όσον αφορά την εκπλήρωση των ανειλημένων υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως, ο Γενικός Διευθυντής θα ενημερώνει σχετικά το Εκτελεστικό Συμβουλίου άνευ καθυστερήσεως. Η) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 66.Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους θα εφαρμόζονται σε όλες τις επιθεωρήσεις που θα διενεργούνται συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, εκτός αν διαφέρουν από τις διατάξεις που αφορούν σε ειδικούς τύπους επιθεωρήσεως που αναφέρονται στα Μέρη Γ - ΙΑ του παρόντος Προσαρτήματος. Σε αυτή τη περίπτωση, θα υπερισχύουν αυτές οι τελευταίες διατάξεις. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4 ΚΑΙ 5, ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Α. ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1.Κάθε δηλωθείσα εγκατάσταση που υπόκειται σε επιτόπια, επιθεώρηση συμφώνως προς τα άρθρα 4 και 5, ως και την παράγραφο 3 του άρθρου 6, θα αποτελεί το αντικείμενο μιας πρώτης επιθεωρήσεως αμέσως μόλις δηλωθεί. Η εν λόγω επιθεώρηση της εγκατρτάσεως θα έχει ως σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων που έχουν ήδη δοθεί, τη λήψη οιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίας που απιτείται για τον προγραμματισμό των μελλοντικών δραστηριοτήτων επαληθεύσεως στο χώρο της εγκατστάσεως, συμπεριλαμβανομένων και των επιτοπία επιθεωρήσεων και της συνεχούς παρακολουθήσεως με όργανα τα οποία θα είναι εγκατεστημένα στο χώρο της εν λόγω εγκαταστάσεως, και την προετοιμασία της συμφωνίας εγκατστάσεως. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη για να δύναται η Τεχνική Γραμματεία να διενεργείτην επαλήθευση των δηλώσεων και να θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα συστηματικής επαληθεύσεως σε όλες τις εγκατστάσεις συμφώνως προς τις ορισθείσες ημερομηνίες, μετά την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κρότος. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα συνάπτει με τον Οργανισμό μια συμφωνία που θα αφορά σε καθεμία από τις εγκαταστάσεις που έχουν δηλωθεί και υπόκεινται ce επιτόπου επιθεώρηση συμφώνως προς τα άρθρα 4 και 5, ως και την παράγραφο 3 του άρθρου 6. 4.Οι συμφωνίες εγκαταστάσεως θα συνάπτονται το αργότερο εντός 180 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ή της αρχικής δηλώσεως της εγκαταστάσεως. Ωστόσο, στις εγκαταστάσεις καταστροφής χημικών όπλων, θα εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5-7. 5.Για την εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων που έχει συμπληρώσει ενός έτους λειτουργία από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως για το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, η συμφωνία εγκαταστάσεως θα συνάπτεται τουλάχιστον εντός 180 ημερών από της ενάρξεως λειτουργίας της. 6. Για την εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων σε λειτουργία κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως για το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ή που τίθεται σε λειτουργία το αργότερο εντός του έτους από τις ως άνω ημερομηνίες, η συμφωνία εγκαταστάσεως θα συνάπτεται το αργότερο εντός 210 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, εκτός αν το Εκτελεστικό Συμβούλιο κρίνει ότι επαρκούν μεταβατικές ρυθμίσεις επαληθεύσεως, που θα εγκρίνονται συμφώνως προς την παράγραφο 51 του Δ Μέρους (Α) του παρόντος Προσαρτήματος και θα περιλαμβάνουν μεταβατική συμφωνία εγκαταστάσεως, διατάξεις που θα αφορούν στην επαλήθευση με επιτόπια επιθεώρηση και παρακολούθηση με όργανα που θα είναι εγκατεστημένα στο χώρο της εγκαταστάσεως, ως και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. 7.Εάν προβλέπεται διακοπή τηςλειτουργίας της εγκαταστάσεως που σκοπεί η παράγραφος 6, το αργότερο εντός διετίας από τηςενάρξεωςισχύος τηςπαρούσης Συμβάσεως για το Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος, το Εκτελεστικό Συμβούλιο δύναται να κρίνειότι επαρκούν μεταβατικές ρυθμίσειςεπαληθεύσεως που θα εγκρίνονται προς την παράγραφο 51 του Δ Μέρους(Α) τουπαρόντος Προσαρτήματος και θα περιλαμβάνουν μεταβατική συμφωνία εγκαταστάσεως, διατάξεις που θα αφορούν στην επαλήθευση με επιτόπονεπιθεώρηση και παρακολούθηση με όργανα που θα είναι εγκατεστημένα στο χώρο τηςεγκαταστάσεως, ως και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ρυθμίσεων. 8. Οισυμφωνίες εγκαταστάσεως θα συντάσσονται βάσει σχεδίων συμφωνιώνκαι θαπεριλαμβάνουν λεπτομερείς ρυθμίσεις που θαδιέπουντις επιθεωρήσεις σε κάθε εγκατάσταση. Τα σχέδια συμφωνιώνθαπεριλαμβάνουν διατάξεις συμφώνωςπρος τις οποίες θα λαμβάνονται υπ όψη τα μελλοντικά επιτεύγματα τηςτεχνολογίας. Τα εν λόγω σχέδια συμφωνιών θα εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο θ) του άρθου 8. 9.Η τεχνική Γραμματεία θα δύναται να διατηρεί σε κάθε εγκατάσταση ένα σφραγισμένο κιβώτιο που θα προορίζεται για τις φωτογραφίες, τα σχέδια και άλλα στοιχεία στα οποία ενδεχομένως θα ήθελε να ανατρέξει κατά τη διάρκεια μεταγενεστέρων επιθεωρήσεων. Β.ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 10.Η Τεχνική Γραμματεία θα έχει το δικαίωμα να εγκαθιστά και χρησιμοποιεί, εάν παραστεί ανάγκη, όργανα και συστήματα συνεχούς παρακολουθήσεως, ως και σφραγίδες, συμφώνως προς τις οικείες διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως και τις συμφωνίες εγκαταστάσεως που θα συνάπτονται μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών και του Οργανισμού. 11.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα έχει το δικαίωμα, συμφώνως προς τις συμπεφωνημένες διαδικασίες, να εξετάζει όλα τα όργανα που θα χρησιμοποιούνται ή εγκαθίστανται από την ομάδα επιθεωρήσεως. Τα εν λόγω όργανα θα υποβάλλονται σε δοκιμές παρουσία εκπροσώπων του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους. Η ομάδα επιθεωρήσεως θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα όργανα που θα εγκαταστήσει, ενδεχομένως, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος για να παρακολουθεί τις εργασίες καταστροφής των χημικών όπλων. Γιαυτότο σκοπό, η ομάδα επιθεωρήσεως θα έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα όργανα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος για τους σκοπούς της επαληθεύσεως της καταστροφής των χημικών όπλων και να τα υποβάλει σε δοκιμές παρουσία αυτού. 12.Το επιθεωρούμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει τα μέσα που απαιτούνται για την ασφάλεια της εγκαταστάσεως και τη θέση σε λειτουργία των οργάνων και συστημάτων συνεχούς παρακολουθήσεως. 13.Οσον αφορά την εφαρμογή των παραγράφων 11 και 12, κατάλληλες αναλυτικές διαδικασίες θα εξετάζονται από τη Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i), του άρθου 8. 14.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα ενημερώνει πάραυτα την Τεχνική Γραμματεία για κάθε συμβάν που λαμβάνει ή θα ηδύνατο να λάβει χώρα σε εγκατάσταση, στην οποία είναι εγκατεστημένα όργανα παρακολουθήσεως, δυνάμενο να επηρρεάσει το σύστημα παρακολουθήσεως. Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος θα συντονίζει μαζί με την Τεχνική Γραμματεία την μεταγενέστερη δράση για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος παρακολουθήσεως και τον καθορισμό των προς λήψη προσωρινών μέτρων, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο. 15.Η ομάδα επιθεωρήσεως θα βεβαιώνεται κατά την διάρκεια εκάστης επιθεωρήσεως ότι το σύστημα παρακολουθήσεως λειτουργεί καλά και ότι δεν έχουν παραβιασθεί οι σφραγίδες. θαδύναταιδε να πραγματοποιεί επισκέψεις, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, για να συντηρεί το σύστημα παρακολουθήσεως, να αντικαθιστά μηχανήματα ή να προβαίνει σε διορθώσεις όσον αφορά το πεδίο που καλύπτεται από το σύστημα. 16.Οσάκις το σύστημα ελέγχου διαπιστώνει ανωμαλία, η Τεχνική Γραμματεία θα ενεργεί πάραυτα για να καθορίσει εάν η εν λόγω ανωμαλία οφείλεται σε κακή λειτουργία του εξοπλισμού ή σε δραστηριότητες που διεξάγονται στο χώρο της εγκατστάσεως. Εάν, μετά από τη διενέργεια ελέγχου, δεν επιλυθεί το πρόβλημα, η Τεχνική Γραμματεία θα διαπιστώνει πάραυτα τα περιστατικά, διενεργώντας, εν ανάγκη, πάραυτα επιτόπια επιθεώρηση ή πραγματοποιώντας επίσκεψη στους χώρους της εγκαταστάσεως. Αμέσως μόλις ανιχνευθεί το πρόβλημα, η Τεχνική Γραμματεία θα το φέρει σε γνώση του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους -Κράτους που θα συμβάλει στην επίλυση του. Γ.ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ 17.Εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 18, το προς επιθεώρηση Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα λαμβάνει κοινοποίηση επιθεωρήσεως τουλάχιστον 24 ώρες προ της προβλεπομένης αφίξεως της ομάδος επιθεωρήσεως στο σημείο εισόδου. 18.Η διενέργεια πρώτης επιθεωρήσεως θα κοινοποιείται στο επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα αφίξεως της ομάδοςεπιθεωρήσεωςστο σημείο εισόδου.ΜΕΡΟΣ Δ (Α)ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Δηλώσεις χημικών όπλων 1. Η δήλωση χημικών όπλων που θα υποβάλει Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο α) ii), του άρθρου 3, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α). Την συνολική ποσότητα εκάστου δηλωθέντος χημικού προϊόντος β). Την ακριβή τοποθεσία στην οποία ευρίσκεται εκάστη αποθηκευτική εγκατάσταση χημικών όπλων, για την οποία θα αναφέρονται : i) Η ονομασία της, ii) Οι γεωμετρικές συνεταγμένες της, iii) Λεπτομερές σχέδιο της τοποθεσίας, στο οποίο θα εμφαίνονται τα όρια τηςεγκαταστάσεως και οι αποθηκευτικοί χώροι / ζώνες στο εσωτερικό της εγκαταστάσεως, γ). Λεπτομερής κατάλογος απογραφής εκάστης αποθηκευτικής εγκαταστάσεως χημικών όπλων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ειδικότερα: i) Τα χημικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως χημικά όπλα συμφώνως προς το άρθρο 2, ii) Τα πυρομαχικά υποπυρομαχικά, μηχανισμοί και οι εξοπλισμοίπου δεν φέρουν γέμιση και χαρακτηρίζονταιως χημικά όπλα, iii) Τα μηχανήματα που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για να χρησιμοποιούνται σε άμεση συνάρτηση με τη χρήση των πυρομαχικών, υποπυρομαχικών, που σκοπούνται από το ii), iν) Τα χημικά προϊόντα που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για να χρησιμοποιούνται σε άμεση συνάρτηση με τα πυρομαχικά, υποπυρομαχικά, όργανα ή μηχανήματα και σκοπούνται στο 11). 2. Επί των χημικών προϊόντων που σκοπούνται στο εδάφιο γ) i) της παραγράφου 1, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α) Τα χημικά προϊόντα θα δηλώνονται συμφώνως προς τους Πίνακες του Προσαρτήματος περί χημικών όπλων, β) Εάν πρόκειται για προϊόν που δεν αναγράφεται στους Πίνακες αυτού του Προσαρτήματος, θα παρέχονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για να καταχωρηθεί, ενδεχομένως, στον κατάλληλο πίνακα, συμπεριλαμβανομένης και της τοξικότητας της ενώσεως σε φυσική κατάσταση. Εάν πρόκειται για πρόδρομο ουσία θα προσδιορίζεται η τοξικότητα και το είδος του κύριου τελικού προϊόντος ή των κυρίων τελικών προϊόντων της αντιδράσεως, γ) Τα χημικά προϊόντα θα προσδιορίζονται από την χημική ονομασία αυτών συμφώνως προς τον ισχύοντα κατάλογο της Διεθνούς Ενώσεως Φυσικής και Εφαρμοσμένης Χημείας (UΙCΡΑ), τον αναπτυγμένο τύπο αυτών και εάν υπάρχει, τον αριθμό της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ. Εάν πρόκειται για πρόδρομο ουσία θα αναφέρεται η τοξικότητα και το είδος του κυρίου τελικού προϊόντος ή των κυρίων τελικών προϊόντων της αντιδράσεως, δ)Εάν πρόκειται για μίγμα δυο ήπερισσοτέρων χημικών προϊόντων, θα αναφέρονται τα στοιχεία εκάστου προϊόντος και το ποσοστόαυτού. Τομίγμα θαδηλώνεται στην κατηγορία τουπλέον δηλητηριώδους/τοξικού χημικού προϊόντος.Εάνσυστατικόδυαδικού χημικού όπλου αποτελείταιαπό μίγμα δύο ή περισσοτέρων χημικών όπλων, θα αναφέρονται τα στοιχεία εκάστου προϊόντος και το ποσοστό αυτού, ε)Τα δυαδικάχημικά όπλαθαδηλώνονται βάσειτουσχετικού τελικού προϊόντος, στα πλαίσια των κατηγοριών χημικών όπλων που αναφέρονται ειδικά στην παράγραφο 16. Για κάθε τύπο δυαδικού χημικού πυρομαχικού / μηχανισμούθα παρέχονται τα ακόλουθα συμπληρωματικά στοιχεία: i) Η χημική ονομασία του δηλητηριώδους / τοξικού τελικού προϊόντος, ii) Η χημική σύσταση και η ποσότητα εκάστου συστατικού, iii) Ο εκπεφρασμένος σε βάρος πραγματικόςλόγος των συστατικών, iν)Τα στοιχεία τουσυστατικούπου θεωρείται ως το (στοιχείο - κλείδα, ν) Η προβλεπόμενη ποσότητα του δηλητηριώδους / τοξικού τελικού προϊόντος, που θα υπολογίζεται επί στοιχεία μετρικής βάσεως από το στοιχείο - κλείδα, εάν υποτεθεί ότι η απόδοση ανέρχεται σε 100%. Δηλωθείσα ποσότητα (σε τόννους) του στοιχείου - κλείδας που θα προορίζεται για ειδικό δηλητηριώδες/τοξικό τελικό προϊόν, θα θεωρείται ίση προς την ποσότητα (σε τόννους) αυτού του δηλητηριώδους / τοξικού τελικού προϊόντος, που θαυπολογίζεται επίστοιχειομετρικής βάσεως, εάν υποτεθεί ότι η απόδοση ανέρχεται σε 100%, στ) Οσον αφορά τα πολυσύνθετα χημικά όπλα, η δήλωση θα είναι ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τα δυαδικά χημικά όπλα, ζ)Για κάθε χημικό προϊόν,θαδηλώνεταιο τύπος αποθηκεύσεως (πυρομαχικά,υποπυρομαχικά, μηχανήματα ή εξαρτήματα αποθηκεύσεως υλικών χύδηνκαι άλλοιτύποι εξαρτημάτων αποθηκεύσεως. Για κάθε τύπο αποθηκεύσεως, θαδιευκρινίζεται: i) 0 τύπος, ii) Το μέγεθος ή το διαμέτρημα, iii) Ο αριθμός στοιχείων, iν) Το ονομαστικό βάρος του χημικού φορτίουανά στοιχείο,η) Για κάθε προϊόν, θα δηλώνεται το ολικό βάρος στον χώρο αποθηκεύσεως, ι) Εξ άλλου, για τα αποθηκευμένα χύδην χημικά προϊόντα, θα δηλώνεται, εάν είναι γνωστό, το ποσοστό καθαρού προϊόντος.3. Για καθένα από τους τύπους πυρομαχικών, υποπυρομαχικών, μηχανισμών ή εξοπλισμού χωρίς γέμιση που σκοπούνται από το εδάφιο γ) ιι) της παραγράφου 1, θα παρέχονται τα εξής στοιχεία: α) Ο αριθμός των στοιχείων, β) Ο ονομαστικός όγκος πληρώσεως ανά στοιχείο, γ) Το χημικό φορτίο που προορίζεται για τα εν λόγω στοιχεία. Δηλώσεις χημικών όπλων που υποβάλονται συμφώνως προς της παράγραφο 1, εδάφιο α) ii), του άρθρου 3 4.Η δήλωση χημικών όπλων που θα υποβάλει Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο α) π), του άρθρου 3, θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στις ως άνω παραγράφους 1 - 3. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος στην επικράτεια του οποίου ευρίσκονται τα χημικά όπλα, θα λαμβάνει τις επιθυμούμενες διατάξεις μαζί με το άλλο Κράτος για την υποβολή των δηλώσεων. Εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος στην επικράτεια του οποίου ευρίσκονται τα χημικά όπλα, δεν δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα παράγραφο, θα εκθέτει τους λόγους αυτής της παραλείψεως. Δηλώσεις προηγούμενης μεταφοράς και παραλαβής 5.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που είχε μεταφέρει ή παραλάβει χημικά όπλα μετά την 1η Ιανουαρίου 1946, θα δηλώνει την εν λόγω μεταφορά ή παραλαβή συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο α) iν), του άρθρου 3, εάν η μεταφερθείσα ή παραληφθείσα ποσότητα υπερβαίνει τον ένα τόννο χημικού προϊόντος ανά έτος, χύδην και / ή υπό μορφή πυρομαχικού. Η εν λόγω δήλωση θα γίνεται συμφώνως προς τους τύπους της απογραφής που αναφέρονται ειδικά στις παραγράφους 1 και 2.θααναφέρονταιεπίσης οι χώρεςπου τα προμήθευσαν, οιχώρες για τις οποίες προορίζονταν, οιημερομηνίες μεταφοράς ή παραλαβής και, όσο το δυνατόν σαφέστερα, ο χώρος στον οποίο ευρίσκονται τα μεταφερθέντα στοιχεία. Εάνορισμένες εξειδικευμένες πληροφορίες που αφορούν σε μεταφορές και παραλαβές που πραγματοποιήθηκαν από 1ηςΙανουαρίουμέχρι 1ης Ιανουαρίου 1970,δεν είναι πλέον διαθέσιμες,το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει τις πληροφορίες που, ενδεχομένως, διαθέτει ακόμακαι θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να υποβάλειδήλωση με πλήρη στοιχεία. Υποβολήτουγενικούσχεδίου καταστροφής των χημικών όπλων 6. Το γενικό σχέδιο καταστροφής των χημικών όπλων, που θα υποβάλλεται συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο α) ν), του άρθρου 3, θα παρέχει μια γενική εικόνα του εθνικού προγράμματος που το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή για να καταστρέψει τα χημικά όπλα, και διευκρινίσειςόσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος για να υλοποιήσει τους στόχους που τίθενται από την παρούσα Σύμβαση σε θέματα καταστροφής των όπλων. Το εν λόγω σχέδιο θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: α) Το γενικό πρόγραμμα καταστροφής, στο οποίο θα αναφέρονται οι τύποι και οι κατά προσέγγιση ποσότητες χημικών όπλων που πρέπει να καταστραφούν κατά την διάρκεια εκάστης ετήσιας περιόδου καταστροφής σε κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση καταστροφής και, ει δυνατόν, σε κάθε προβλεπόμενη εγκατάσταση καταστροφής, β)Τον αριθμότων υφισταμένωνή προβλεπομένων εγκαταστάσεων καταστροφής χημικών όπλων που θαχρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο καταστροφής, γ)Για κάθε υφιστάμενη ή προβλεπόμενη εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων: i) Την ονομασία αυτής και της περιοχής στην οποία ευρίσκεται,ii) Τους τύπους και τις κατά προσέγγιση ποσότητες χημικών όπλων που πρέπει να καταστραφούν, τον τύπο (π.χ., νευροτοξικός παράγοντας ή εκδόριος παράγοντας) και την κατά προσέγγιση ποσότητα του χημικού φορτίου που πρέπει να καταστραφεί, δ) Τα επιμορφωτικά σχέδια και προγράμματα του προσωπικού που απαιτείται για την χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων καταστροφής, ε) Τις εθνικές προδιαγραφές σε θέματα ασφαλείας και μεταδόσεων, με τις οποίες πρέπει να συμμορφούνται οι εγκαταστάσεις καταστροφής, στ) Πληροφορίες σχετικές με την εφαρμογή νέων μεθόδων καταστροφής των χημικών όπλων και την βελτίωση των ήδη υφισταμένων μεθόδων, ζ) Εκτίμηση των δαπανών καταστροφής των χημικών όπλων, η) Οιοδήποτε θέμα που θα ηδύνατο να επηρρεάσει αρνητικά το εθνικό πρόγραμμα καταστροφής. β. ΜΕΤΡΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 7.Το αργότερο κατά την υποβολή της δηλώσεως του χημικών όπλων, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα για την σφράγιση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων αυτού, και θα παρεμποδίζει οιαδήποτε μετακίνηση των χημικών όπλων αυτού εκτός των εγκαταστάσεων, εκτός αν πρόκειται για μετακίνηση που πραγματοποιείται για τους σκοπούς της καταστροφής αυτών. 8.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα μεριμνά για να τοποθετούνται τα χημικά όπλα στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις αυτού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η προσπέλαση για τους σκοπούς της επαληθεύσεως που θα διενεργείται συμφώνως προς τις παραγράφους 34 -49. 9.Καθ ον χρόνο η αποθηκευτική εγκατάσταση παραμένει κλειστή για κάθε μετακίνηση των χημικών όπλων εκτός της εγκαταστάσεως, εκτός αν πρόκειται για μετακίνηση που πραγματοποιείται για τους σκοπούς της καταστροφής αυτών, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα δύναται να διενεργεί εντός των χώρων της εγκαταστάσεως: της δραστηριότητος της τρέχουσας συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας συντήρησης των χημικών όπλων, τους ελέγχουςασφαλείας και τις δραστηριότητες που συνδέονται με την σωματική ασφάλεια, ως και την προετοιμασία των χημικών όπλων για τους σκοπούς της καταστροφής αυτών. 10.Δεν αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων συντηρήσεως των χημικών όπλων: α) Η αντικατάσταση μοχλού ή σώματος πυρομαχικού, β) Η μεταβολή των αρχικών χαρακτηριστικών πυρομαχικού, των τμημάτων ή στοιχείων αυτού. 11.Η Τεχνική Γραμματεία θα παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες συντηρήσεως. Δ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Αρχές και μέθοδοικαταστροφής των χημικών όπλων 12.Καταστροφή των χημικών όπλων, σημαίνει μια μέθοδος με την οποία τα χημικά προϊόντα μετατρέπονται αμετάκλητα κατά τρόπο ώστε να μη δύνανται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χημικών όπλων, με αποτέλεσμα να καθίστανται πλέον, αμετάκλητα, άρχηστα τα πυρομαχικά και άλλοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται ως χημικά όπλα. 13.Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα καταστρέψει τα χημικά όπλα. Δεν θα δύναται, ωστόσο, να προβεί σε καταστροφή αυτών με ρίψη σε οιαδήποτε ύδατα, σε ρίψη ή καύση στο ύπαιθρο, θα καταστρέψει τα χημικά όπλα μόνον εντός των ειδικά καθορισθέντωνκαι κατάλληλασχεδιασμένων και εξοπλισμένων εγκαταστάσεων. 14.Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα μεριμνά για την ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του καταστροφής χημικών όπλων, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η καταστροφή των χημικών όπλων συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως. Σειρά καταστροφής 15.Η σειρά καταστροφής των χημικών όπλων, θα βασίζεται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο πρώτο άρθρο και τα λοιπά άρθρα της παρούσης Συμβάσεως, και ειδικότερα στις υποχρεώσεις που αφορούν στη συστηματική επιτόπια επαλήθευση, θα αποτελείδεμέληματων Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών προκειμένου να διατηρείται η ασφάλεια στα ίδια υψηλά επίπεδα κατά την περίοδο καταστροφής, να ενισχύεται η εμπιστοσύνη κατά την έναρξη της φάσεως καταστροφής, να αποκτάται σταδιακά πείρα κατά την διάρκεια της καταστροφής των χημικών όπλων και να παρέχεται δυνατότητα εφαρμογής της ωςάνω αρχής ανεξαρτήτως της πραγματικής συστάσεως των αποθεμάτων (στοκ), ως και των επιλεγμένων μεθόδων καταστροφής των χημικών όπλων. Η σειρά καταστροφής θα βασίζεται στην αρχή της σταθμίσεως. 16. Για τους σκοπούς της καταστροφής τους, τα δηλωθέντα από έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος χημικά όπλα θα κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: Κατηγορία 1: Χημικά όπλα που κατασκευάζονται τη βοήθεια χημικών προϊόντων του Πίνακα 1, ως και τα τμήματα και εξαρτήματα αυτών, Κατηγορία 2: Χημικά όπλα που κατασκευάζονται τη βοήθεια όλων των λοιπών χημικών προϊόντων, ως και τα τμήματα και εξαρτήματα αυτών, Κατηγορία 3: Πυρομαχικά και μηχανισμοί χωρίς γέμιση και μηχανήματα που έχουν ειδικό σχεδιασθεί για να χρησιμοποιούνται σε άμεση συνάρτηση με τα χημικά όπλα. 17. Το. Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος: α) θα προβαίνει σε καταστροφή των χημικών όπλων της Κατηγορίας 1 το αργότερο εντός δύο ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος και θα ολοκληρώνει τις εργασίες καταστροφής το αργότερο εντός δέκα ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως, θα καταστρέφει δε τα χημικά όπλα τηρώντας τις ακόλουθες προθεσμίες καταστροφής: i) Φάση 1: Το αργότερο εντός δύο ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι δοκιμές της πρώτης εγκαταστάσεως του καταστροφής. Τουλάχιστον το 1% των χημικών όπλων της κατηγορίας 1 θα πρέπει να καταστραφούν το αργότερο εντός τριών ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως, ii) Φάση 2: Τουλάχιστον το 20% των χημικών όπλων της κατηγορίας 1 θα πρέπει να καταστραφούν το αργότερο εντός πέντε ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως, iii) Φάση 3: Τουλάχιστον το 45% των χημικών όπλων της κατηγορίας 1 θα πρέπει να καταστραφούν το αργότερο εντός επτά ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως, iν) Φάση 4: Ολα το χημικά όπλα της κατηγορίας 1 θα πρέπει να καταστραφούν το αργότερο εντός δέκα ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως, β) θα προβεί σε καταστροφή των χημικών όπλων της κατηγορίας 2 το αργότερο εντός ενός έτους από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το. εν λόγω Κράτος, και θα την ολοκληρώσει το αργότερο εντός πέντε ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως. Τα χημικά όπλα της κατηγορίας 2 θα καταστραφούν σταδιακά, σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, καθ όλη τη διάρκεια καταστροφής. 0 συγκριτικός παράγοντας για τα εν λόγω όπλα, θα είναι το βάρος των χημικών προϊόντων της κατηγορίας 2, γ) θα προβεί σε καταστροφή των χημικών όπλων της κατηγορίας 3 το αργότερο εντός ενός έτους από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, και θα την ολοκληρώσει το αργότερο εντός πέντε ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως. Τα χημικά όπλα της κατηγορίας 3 θα καταστραφούν σταδιακά, σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου καταστροφής. 0 συγκριτικός παράγοντας για τα πυρομαχικά και τους μηχανισμούς που δεν φέρουν γέμιση, εκφράζεται με τον όγκο ονομαστικής πληρώσεως (μ3) και, για τον μηχανικό εξοπλισμό, με τον αριθμό στοιχείων. 18.Στα δυαδικά χημικά όπλα θα εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: α) Για τους σκοπούς της σειράς καταστροφής, η δηλωθείσα (σε τόννους) ποσότητα του στοιχείου- κλείδας που προορίζεται για ειδικό δηλητηριώδες / τοξικό τελικό προϊόν, θα θεωρείται ίση προς την ποσότητα (σε τόννους) αυτού του δηλητηριώδους / τοξικού τελικού προϊόντος που θα υπολογίζεται επί στοιχειομετρικήςβάσεως, εάν υποτεθεί ότι η πρόσοδος είναι 100%, β) Η αναγκαιότητα καταστροφής συγκεκριμένης ποσότητος του στοιχείου κλείδας,θασυνεπάγεταιτην αναγκαιότητα καταστροφής αναλόγου ποσότητος του ετέρου συστατικού, που θα υπολογίζεται βάσει της αναλογίας του πραγματικού βάρουςτων συστατικών του κάθε φορά σκοπουμένου δυαδικού χημικού πυρομαχικού / μηχανισμού, γ) Εάν η δηλωθείσα ποσότητα του ετέρου συστατικού είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που απαιτείται, συμφώνως προς την αναλογία του πραγματικού βάρους των συστατικών, το πλεόνασμα θα καταστρέφεται εντός των δύο πρώτων ετών από της ενάρξεως των εργασιών καταστροφής, δ) Στο τέλος τουεπομένου έτουςεργασιών, το Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος θα δύναται να διατηρήσει την ποσότητα τουάλλου δηλωθέντοςσυστατικού, που καθορίστηκε βάσει της αναλογίας του πραγματικού βάρους των συστατικών του δυαδικού χημικού τύπου πυρομαχικού / μηχανικού. 19. Οσον αφορά τα χημικά όπλα με πολλαπλά συστατικά, η σειρά καταστροφής θα είναι ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τα δυαδικά χημικά όπλα. Τροποποίηση των ενδιαμέσων προθεσμιών καταστροφής 20.Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα εξετάζει τα γενικά στάδια καταστροφής των χημικών όπλων, που θα υποβάλλονται συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο α) ν)του άρθρου 3 και την παράγραφο 6 του παρόντος Μέρους, κυρίως για να βεβαιώνεταιότι αντιστοιχούν στη σειρά καταστροφής των παραγράφων19.Το Εκτ. Συμβ. θα συμβουλεύεται όλατα Συμβαλλόμενα Μέλη - Κράτη των οποίων το σχέδιο δεν ανταποκρίνεταισταως άνω, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες αναπροσαρμογές. 21.Εάν το Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος κρίνει ότι,λόγω εξαιρετικώνπεριστάσεων για τις οποίεςδεν ευθύνεται,δεν δύναταινα επιτύχειτο επίπεδοκαταστροφής που έχει ορισθεί για την φάση 1, 2 ή 3 της σειράς καταστροφής των χημικών όπλων της κατηγορίας1, θαδύναταινα προτείνειαναπροσαρμογήτουεν λόγω επιπέδου. Η πρόταση δέον όπως διατυπώνεται το αργότεροεντόςημερών από της ενάρξεως της Συμβάσεως και θαπεριλαμβάνει αναλυτική έκθεση των λόγων που την αιτιολογούν.22.Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος θα λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνταιγια την καταστροφή των χημικών όπλων τηςκατηγορίαςεντός των προθεσμιών καταστροφής που ορίζονται στο εδάφιο α) τηςπαραγράφου 17,όπωςαυτέςαναπροσαρμόσθηκαν συμφώνωςπρος την παράγραφο 21. Εάν, ωστόσο, Συμβαλλόμενο Μέλος Κράτος εκτιμά ότι δεν μπορέσει να καταστρέφει το απαιτούμενο ποσοστόχημικών όπλων τηςκατηγορίαςεντόςτηςοριζόμενηςπροθεσμίας για μια από τις ενδιάμεσες φάσεις καταστροφής θα δύναται να ζητήσει απότο Εκτ.Συμβ. όπως αυτό το τελευταίο συστήσει στη Σύνοδο να χορηγήσει στο εν λόγο Κρότος παράταση της προθεσμίας που υποχρεούται, ενδεχομένως να τηρήσει. Η αίτηση πρέπει ννα υποβάλλεται τουλάχιστον 180 ημέρες προς της εκποής της ενδιαμέσου προθεσμίας καταστροφής και θα περιλαμβάνει αναλυτική έκθεση των λόγων που την αιτιολογούν, ως και τα σχέδια που το Συμβαλλόμενο Μέλος .- Κράτος προτίθεται να ακολουθήσει για να είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωση τήρησης της προθεσμίας καταστροφής. 23. Εάν χορηγηθεί παράταση, το Συμβαλλόμενο Μέλος -Κράτος θα εξακολουθεί να υποχρεούται όπως επιτύχει το σωρευτικό επίπεδο που θα ορισθεί για την επόμενη φάση καταστροφής συμφώνως προς την ορισθείσα γι αυτή τη φάση προθεσμία. Οι παρατάσεις που θα χορηγούνται συμφώνως προς το παρόν Τμήμα, ουδόλως θα επηρρεάζουν την υποχρέωση του Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους να ολοκληρώσει την καταστροφή όλων των χημικών όπλων της κατηγορίας 1 το αργότερο εντός δέκα ετών από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμβάσεως. Παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης της καταστροφής 24. Εάν το Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει την καταστροφή όλων των χημικών όπλων της κατηγορίας 1 το αργότερο εντός δεκαετίας από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως, θα δύναται να ζητήσει από το Εκ. Συμβ. παράταση της ως άνω προθεσμίας. Το αίτημα δέον όπως διατυπώνεται το αργότερο εντός εννέα ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως. 25.Η αίτηση θα περιλαμβάνει: α) Την προτεινόμενη νέα προθεσμία, β) Λεπτομερή έκθεση των λόγων για τους οποίους προτείνεται η παράταση, γ) Λεπτομερές σχέδιο καταστροφής για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην προταθείσα παράταση και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της αρχικής δεκαετούς περιόδου καταστροφής που υπολείπεται. 26.Η Σύνοδος θα αποφανθεί σχετικά με την αίτηση κατά την αμέσως επόμενη συνεδράση αυτής, λαμβάνοντας υπ όψη της σύσταση του Εκτ. Συμβ. Η παράταση θα αντιστοιχεί στο ελάχιστο που απαιτείται και, εν πάση περιπτώσει, το Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος θα υποχρεούται όπως ολοκληρώσει την καταστροφή όλων των χημικών όπλων αυτού το αργότερο εντός 15 ετών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως. Το Εκτ. Συμβ. θα καθορίσει τις προϋποθέσεις χορηγήσεως παρατάσεως, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μέτρων επαληθεύσεως που κρίνει αναγκαία, ως και των ειδικών μέτρων που πρέπει να υιοθετήσει το Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος για να υπερνικήσει τις δυσκολίες που ανακύπτουν λόγω της εφαρμογής του προγράμματος του καταστροφής. Τα έξοδα επαληθεύσεως κατά την διάρκεια της προσθέτου προθεσμίας θα συμψηφίζονται συμφώνως προς την παράγραφο 16 του άρθρου 4. 27.Εάν χορηγηθεί παράταση, το Συμβαλλόμενο Μέλος -Κράτος θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση όλων των προσθέτων προθεσμιών. 28. Το Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος θα συνεχίσει να υποβάλλει λεπτομερή ετήσια σχέδια καταστροφής συμφώνως προς την παράγραφο 29, ως και ετήσιες εκθέσεις που αφορούν στην καταστροφή, των χημικών όπλων της κατηγορίας 1 συμφώνως προς την παράγραφο 36 έως ότου καταστραφούν όλα τα χημικά όπλα της κατηγορίας 1. Εξ άλλου, θα αναφέρει στο Εκτ. Συμβ. όλες τις δραστηριότητες του καταστροφής, κάθε 90 ημέρες το αργότερο καθ όλη τη διάρκεια της προσθέτου προθεσμίας. Το Εκτ. Συμβ. θα εξετάζει τις προόδους που έχουν συντελεσθεί όσον αφορά την καταστροφή και θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να έχει και τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. Το Εκτ. Συμβ. θα παρέχει στα Συμβαλλόμενα Μέλη - Κράτη, τη αιτήσει αυτών, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες καταστροφής που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της προσθέτου προθεσμίας. Αναλυτικά ετήσια σχέδια καταστροφής 29. Τα αναλυτικά ετήσια σχέδια καταστροφής που θα υποβάλονται στην Τεχνική Γραμματεία το αργότερο εντός 60 ημερών προ της ενάρξεως εκάστης ετήσιας περιόδου καταστροφής, συμφώνως προς την παράγραφο 7, εδάφιο α), του άρθρου 4, θα περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: α) Την ποσότητα εκάστου ειδικού τύπου χημικού όπλου που πρόκειται να καταστραφεί σε κάθε εγκατάσταση και την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η καταστροφή εκάστου ειδικού τύπου χημικού όπλου, β)Για κάθε εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων, λεπτομερές σχέδιο της περιοχής, στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν γίνειστασχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί, γ) Αναλυτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων για κάθε εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων για το επόμενο έτος, στο οποίο θα αναφέρονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την μετατροπή της εγκαταστάσεως, την τοποθέτηση του μηχανικού εξοπλισμού, την επαλήθευση αυτού και την κατάρτιση των χειρισμών, ως και για τις εργασίες καταστροφής για κάθε ειδικό τύπο χημικού όπλου. Επίσης, το εν λόγω αναλυτικό πρόγραμμα θα καθορίζει τις προβλεπόμενες περιόδους κατά τις οποίες δεν θα διενεργούνται δραστηριότητες καταστροφής. 30.Το Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε μία από τις εγκαταστάσεις του καταστροφής χημικών όπλων ώστε να βοηθά την Τεχνική Γραμματεία να καταρτίσει τις ακολουθητέες προκαταρκτικές διαδικασίες επιθεωρήσεως της εγκαταστάσεως. 31.Τα λεπτομερή στοιχεία που αφορούν σε κάθε μία από τις εγκαταστάσεις καταστροφής, θα περιλαμβάνουν: α) Την ονομασία, την διεύθυνση και την περιοχή, β)Τα λεπτομερήκαι σχολιασμένασχέδια τηςεγκαταστάσεως, γ)Τασχέδια διαρρυθμίσεως τηςεγκαταστάσεως, τα επιχειρησιακά σχέδια και τα σχέδιατων μηχανικών εγκαταστάσεων και σωληνώσεων, δ) Τις λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές του μηχανικού εξοπλισμού, που θα περιλαμβάνουν τις μελέτες και τις προδιαγραφές των μηχανών που έχουν προβλεφθεί για: την αφαίρεση τηςχημικής γεμίσεωςτων πυρομαχικών, μηχανισμών και εξαρτημάτων αποθηκεύσεως, την προσωρινή εναποθήκευση της αφαιρεθεί σας χημικής γεμίσεως, την καταστροφή του χημικού παράγοντα και την καταστροφή πυρομαχικών, μηχανισμών και εξαρτημάτων αποθηκεύσεως. ε) Τις λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές της μεθόδου καταστροφής, που θα περιλαμβάνουν τις ροές των υλικών, τις θερμοκρασίεςκαι τις πιέσεις, ως και την προβλεπομένη απόδοση της επιχειρήσεως, στ) Την υπολογισθεί σα δυναμικότητα της εγκαταστάσεως για κάθε ειδικό τύπο χημικού όπλου, ζ) Την λεπτομερή περιγραφή των προϊόντων καταστροφής και την μέθοδο οριστικής εξαλείψεως των εν λόγω προϊόντων, η) Την λεπτομερή τεχνική περιγραφή των μέτρων που σκοπούν την διευκόλυνση των επιθεωρήσων που διενεργούνται συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, θ) Την λεπτομερή περιγραφή κάθε χώρου / ζώνης προσωρινής εναποθήκευσης στην εγκατάσταση καταστροφής, που θα χρησιμεύει στην απευθείας τροφοδότηση της εγκαταστάσεως καταστροφής σε χημικά όπλα, που θα περιλαμβάνει σχέδια της περιοχής και της εγκαταστάσεως, ως και πληροφορίες σχετικές με την ικανότητα αποθηκεύσεως για κάθε ειδικό τύπο χημικού όπλου που πρόκειται να καταστραφεί στην εγκατάσταση, ι)Την λεπτομερή περιγραφή των υγιειονομικών μέτρων και των μέτρων ασφαλείας που ισχύουν στην εγκατάσταση, κ)Την λεπτομερήπεριγραφή του χώρου διαμονής και των εργασιακών χώρων των επιθεωρητών, κα)Ταπροτεινόμεναμέτρα εν όψει τηςδιεθνούς επαληθέσεως.32. Εκτός των εκ των προτέρων χορηγηθέντων στοιχείων, το Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος θα παρέχει, για καθεμία από τις εγκαταστάσεις του καταστροφής χημικών όπλων, τα εγχειρίδια εκμεταλλεύσεως του εργοστασίου, τα υγιειονομικά σχέδια και τα σχέδια ασφαλείας αυτού, τα εγχειρίδια εκμεταλλεύσεως, εγγυήσεως και ελέγχου της ποιότητος των εργαστηρίων και τις χορηγηθείσες άδειες για διενέργεια δραστηριοτήτων που συνεπάγονται ρύπανση σε υψηλό βαθμό. 33.Το Συμβαλλόμενο Μέλος - Κράτος θα ενημερώνει άνευ καθυστερήσεως την Τεχνική Γραμματεία για κάθε νεώτερο στοιχείο δυνάμενο να επηρρεάσει τις δραστηριότητες επιθεωρήσεως στις εγκαταστάσεις καταστροφής αυτού. 34.Οι προθεσμίες γνωστοποιήσεως των πληροφοριών που σκοπούνται από τις παραγράφους 30 - 32, θα εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i), του άρθρου 8. 35.Αφού εξετάσει τα λεπτομερή στοιχεία που αφορούν σε κάθε εγκατάσταση καταστροφής του Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, η Τεχνική Γραμματεία θα αρχίσει, εν ανάγκη, διαβουλεύσεις με αυτότο τελευταίο προκειμένουνα σκοπό της επιβεβαίωση, με επιτόπια επιθεώρηση, της ακρίβειας των σχετικών δηλώσεων που γίνονται συμφώνως προς το όρθρο 3. 38.Οι επιθεωρητές θα διενεργούν την εν λόγω επαλήθευση άνευ καθυστερήσεως μετά την υποβολή δηλώσεως. θα επαληθεύουν ειδικότερα την ποσότητα και το είδος των χημικών προϊόντων, τον τύπο και τον αριθμό των πυρομαχικών, μηχανισμών και άλλων μηχανών. 39. Οι επιθεωρητές θα χρησιμοποιούν, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, σφραγίδες, σημεία ή άλλες συμπεφωνημένες διαδικασίες ελέγχου των στοκ, για να διευκολύνουν την ακριβή απογραφή των χημικών όπλων σε κάθε αποθηκευτική εγκατάσταση. 40.Καθ ον χρόνο προχωρεί η απογραφή, οι επιθεωρητές θα αποθέτουν της συμπεφωνημένου τύπου σφαγίδες που θα δύνανται, ενδεχομένως, να απαιτηθούν για να προσδιορισθεί με σαφήνεια εάν τα στοκ μετακινήθηκαν και για να εξασφαλισθεί το σφράγισμα της αποθηκευτικής εγκαταστάσεως κατά την διάρκεια της απογραφής. Οι εν λόγω σφραγίδες θα αφαιρούνται μετά το πέρας της απογραφής, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί. Συστηματική επαλήθευση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων 41.Η συστηματική επαλήθευση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων θα εξασφαλίσει τον εντοπισμό όλων των μετακινήσεων χημικών όπλων εκτός των εγκαταστάσεων. 42.Η συστηματική επαλήθευση θα αρχίζει μόλις τούτο καθίσταται δυνατό μετά την υποβολή της δηλώσεως όπλων και θα συνεχίζεται έως ότου όλα τα χημικά όπλα μετακινηθούν από την αποθηκευτική εγκατάσταση, θα συνδυάζει, συμφώνως προς την συμφωνία εγκαταστάσεως, την επιτόπια επιθεώρηση με παρακολούθηση με όργανα που θα είναι εγκατεστημένα στους χώρους της εγκαταστάσεως. 43. Οταν όλα τα χημικά όπλα θα έχουν μετακινηθεί από την αποθηκευτική εγκατάσταση, η Τεχνική Γραμματεία θα επιβεβαιώνει την αντίστοιχη δήλωση του Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, και στη συνέχεια, θα σταματά κάθε δραστηριότητα συστηματικήςεπαληθεύσεως της αποθηκευτικής εγκαταστάσεως, και θα αφαιρεί άνευ καθυστερήσεως όλα τα όργανα παρακολουθήσεως που θα έχουν τοποθετηθεί από τους επιθεωρητές. Επιθεωρήσεις και επισκέψεις 44.Η αποθηκευτικήεγκατάσταση που πρέπει να επιθεωρηθεί, επιλέγεται από την Τεχνική Γραμματεία με τρόπο που να αποκλείει την πρόβλεψη του ακριβούς χρόνου διεξαγωγής της επιθεωρήσεως. Οι κατευθυντήριες αρχές που θα χρησιμεύουνστον καθορισμότηςσυχνότητας των επιτόπιων συστηματικών επιθεωρήσεων, θαορίζονται από την Τεχνική Γραμματεία που θα λαμβάνει, προηγουμένως, υπ όψη της τις εξετασθείσεςκαι εγκριθείσεςαπότη Σύνοδο συστάσεις, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i), του άρθρου 8. 45.Η ΤεχνικήΓραμματεία θακοινοποιείστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος την απόφαση της να επιθεωρήσει ή επισκεφθεί την αποθηκευτική εγκατάσταση 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη άφιξη της ομάδας επιθεωρήσεως στην εγκατάσταση για τους σκοπούς συστηματικών επιθεωρήσεων ή επισκέψεων. Εάν η επιθεώρηση ή επίσκεψη έχει ως σκοπό την επίλυση προβλήματος που χρήζει αμέσου αντιμετωπίσεως, η εν λόγω προθεσμία θα δύναται να μειωθεί. Η Τεχνική Γραμματεία θα προσδιορίζει τον σκοπό της επιθεωρήσεως ή επισκέψεως. 46. Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, θα προβαίνει σε όλες τις προετοιμασίες που απαιτούνται για την άφιξη των επιθεωρητών και θα μεριμνά για την ταχεία μετάβαση αυτών από το σημείο εισόδου στην αποθηκευτική εγκατάσταση. Η συμφωνία εγκαταστάσεως θα καθορίζει τις διοικητικές διατάξεις που θα αφορούν στους επιθεωρητές. 47. Αμέσως μετά την άφιξη της ομάδος επιθεωρήσεως στην αποθηκευτική εγκατάσταση για την διενέργεια της επιθεωρήσεως το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος θα της παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την εγκατάσταση: α) Αριθμός των αποθηκευτικών κτιρίων και χώρων, β) Για κάθε αποθηκευτικό κτίριο και χώρο, τύπος και αριθμός ήσημείο με το όποιο υποδεικνύεται στο σχεδιάγραμμα της περιοχής, γ) Για κάθε αποθηκευτικό κτίριο ή χώρο που περιλαμβάνει η εγκατάσταση, αριθμός στοιχείων κάθε εξειδικευμένου τύπου χημικού όπλου και για τα εξαρτήματα αποθηκεύσεως που δεν αποτελούν τμήμα δυαδικών πυρομαχικών, πραγματική ποσότητα χημικού φορτίου για κάθε εξάρτημα αποθηκεύσεως. 48. Κατά την διενέργεια απογραφής, στο χρονικό διάστημα που θα διαθέτουν, οι επιθεωρητές θα έχουν το δικαίωμα: α)Να χρησιμοποιούν οιοδήποτε μέσο επιθεωρήσεων, από τα ακόλουθα: i) Απογραφή όλωντων αποθηκευμένωνστην εγκατάσταση χημικών όπλων, ii) Απογραφή όλων των χημικών όπλων που είναι αποθηκευμένα σε ορισμένα κτίρια ή χώρους της εγκαταστάσεως, κατά τη βούληση των επιθεωρητών, iii) Απογραφή όλων των χημικών όπλων ενός ή περισσοτέρων ειδικών τύπων, που είναι αποθηκευμένα στην εγκατάσταση, κατά τη βούληση των επιθεωρητών, β)Να ελέγχουν,όλαταστοιχεία που θα καταγραφούν συγκρίνοντας τα με τους συμπεφωνημένους καταλόγους. 49.Συμφώνως προς τος συμφωνίες εγκαταστάσεως,οι επιθεωρητές: α) θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πυρομαχικών, μηχανισμών, εξαρτημάτων αποθηκεύσεως χύδην και των λοιπών τύπων εξαρτημάτων αποθηκεύσεως που ευρίσκονται στους εν λόγω χώρους. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, οι επιθεωρητές θα συμμορφούνται προς τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας της εγκαταστάσεως. Τα στοιχεία που θα επιθεωρούνται, θα επιλέγονται από τους επιθεωρητές, β) θα έχουν το δικαίωμα, κατά την πρώτη επιθεώρηση και τις επόμενες επιθεωρήσεις εκάστης αποθηκευτικής εγκαταστάσεως χημικών όπλων, να υποδεικνύουν τα πυρομαχικά, τους μηχανισμούς και τα εξαρτήματα αποθηκεύσεως από τα οποία πρέπει να ληφθούν δείγματα, και να επιθέτουν στα εν λόγω πυρομαχικά, μηχανισμούς και εξαρτήματα αποθηκεύσεως ετικέττα ασφαλείας. Από όλα τα μαρκαρισμένα στοιχεία αποθηκευτικής εγκαταστάσεως χημικών όπλων ή εγκαταστάσεων καταστροφής χημικών όπλων, θα λαμβάνεται, όταν τούτο καταστεί δυνατό, δείγμα, λαμβάνονταις υπ όψη το πρόγραμμα καταστροφής, και, εν πάση περιπτώσει, προ της ολοκληρώσεως των εργασιών καταστροφής. Συστηματική επαλήθευση της καταστροφής των χημικών όπλων 50. Η επαλήθευση της καταστροφής των χημικών όπλων θα έχει ως σκοπό: α) Να επιβεβαιωθεί του είδους και της ποσότητος των αποθεμάτων (στοκ) χημικών όπλων που πρέπει να καταστραφούν, β)Να επιβεβαιωθείότι ταεν λόγω αποθέματα καταστράφηκαν.51. Οι εργασίες καταστροφής των χημικών όπλων που θα πραγματοποιούνται εντός 390 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως θα διέπονται από μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικές με την επαλήθευση. Οι εν λόγω ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνουν μια μεταβατική συμφωνία εγκαταστάσεως, διατάξεις περί της επαληθεύσεως με επιτόπια επιθεώρηση και παρακολούθηση με όργανα που θα τοποθετούνται στους χώρους των εγκαταστάσεων, ως και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ρυθμίσεων,θα συνομολογούνται μεταξύτουΟργανισμούκαι του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τις εν λόγω ρυθμίσεις. Το αργότερο εντός 60 ημερών από της ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Τεχνικής Γραμματείας που θα βασίζονται σε αξιολόγηση των αναλυτικών στοιχείων σχετικών με την εγκατάσταση, που θα παρέχονται συμφώνως προς την παράγραφο 31 και μετά από επίσκεψη στην εγκατάσταση. Κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού, το ΕκτελεστικόΣυμβούλιοθαορίσει τις κατευθυντήριες αρχές όσον αφορά αυτού του είδους τις ρυθμίσεις, βάσει συστάσεων που θα έχουν εξετασθεί και εγκριθεί από τη Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i), του άρθρου 8. Οι μεταβατικές ρυθμίσεις που θα αφορούν στην επαλήθευση, θαέχουν ως σκοπό να εξασφαλισθεί, καθ όλη την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η επαλήθευση της καταστροφής των χημικών όπλων, συμφώνως προς τους αντικειμενικούς σκοπούς της παραγράφου 50, και να αποφευχθεί η παρεμπόδιση των εργασιών καταστροφής που ήδη πραγματοποιούνται. 52.Οι διατάξεις των παραγράφων 53 - 61 θα εφαρμόζονται στις εργασίες καταστροφής των χημικών όπλων, που θα αρχίσουν το νωρίτερο 390 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως. 53. Η Τεχική Γραμματεία θα καταρτίζει, βάσει της παρούσης Συμβάσεως, των αναλυτικών στοιχείων που θα αφορούν στην εγκατάσταση καταστροφής και, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει της πείρας που θα αποκτηθεί από προηγούμενες επιθεωρήσεις, προσχέδιο επιθεωρήσεως των εργασιών καταστροφής των χημικών όπλων σε καθεμιά από τις εγκαταστάσεις καταστροφής. Το σχέδιο θα καταρτισθεί και υποβληθεί για παρατηρήσεις στο επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος τουλάχιστον 270 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών καταστροφής στην εγκατάσταση συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Τεχνικής Γραμματείας και του Επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, δέον όπως ρυθμίζεται με διαβουλεύσεις. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που δεν έχουν επιλυθεί, και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνει την πλήρη εφαρμογή της Συμβάσεως. 54.Η Τεχνική Γραμματεία θα προβαίνει σε μια πρώτη επίσκεψη εκάστης εγκαταστάσεως καταστροφής χημικών όπλων του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους τουλάχιστον 240 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών καταστροφής στην εγκατάσταση, συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, για να εξοικειωθεί με την εγκατάσταση και να προσδιορίσει την καταλληλότητα του σχεδίου επιθεωρήσεως. 55.Εάν πρόκειται για ήδη υφισταμένη εγκατάσταση στην οποία θα έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες καταστροφής των χημικών όπλων, το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος Κράτος δεν θα υποχρεούται να την απολυμάνει πριν από την πρώτη επίσκεψη της Τεχνικής Γραμματείας. Η διάρκεια της επισκέψεως δεν θα υπερβαίνει τις πέντε ημέρες και ο αριθμός των προσώπων που θα επισκέπτονται την εγκατάσταση δεν θα υπερβαίνει τους 15. 56.Μόλις εγκριθούντααναλυτικάσχέδιαεπαληθεύσεωςθαδιαβιβάζονται,συνοδευόμενα από κατάλληλη σύστασητηςΤεχνικήςΓραμματείας, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο για να εξετασθούν. Το Συμβούλιο θα εξετάζει τα σχέδια για έγκριση, λαμβάνοντας υπ όψη τους αντικειμενικούς σκοπούςτηςεπαληθεύσεωςκαι τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Η εν λόγω εξέταση δέον όπως διαπιστώνει επίσης εάν τα σχέδια επαληθεύσεως τηςκαταστροφής αντιστοιχούνστους αντικειμενικούς σκοπούς της επαληθεύσεως και εάν είναι αποτελεσματικά και πραγματοποιήσιμα. Η εξέταση δέον όπως ολοκληρώνεται τουλάχιστον εντόςημερώνπρος της ενάρξεως της περιόδου καταστροφής. 57.Εκαστο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου θα δύναται να συμβουλεύεται την Τεχνική Γραμματεία για κάθε πρόβλημα που θα αφορά στην καταλληλότητα του σχεδίου επαληθεύσεως. Εάν κανένα μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν προβάλει αντιρρήσεις, το σχέδιο θα τεθεί σε εκτέλεση. 58.Σε περίπτωση δυσκολιών, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα αρχίζει διαβουλεύσεις με το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος για να τις αμβλύνει. Η Σύνοδος θα επιλαμβάνεται όλωντων προβλημάτων για τα οποία δεν θα έχει εξευρεθεί λύση. 59.Για την εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων. η λεπτομερής συμφωνία θα προσδιορίζει, λαμβάνοντας υπ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγκαταστάσεως και του τρόπου εκμεταλλεύσεως αυτής: α) Τις αναλυτικές διαδιακασίες επιτόπιας επιθεωρήσεως, β) Τις διατάξει όσον αφορά στην. επαλήθευση με συνεχή παρακολούθηση με όργανα που τοποθετούνται στους χώρους της εγκαταστάσεως και παρουσία επιθεωρητών στους χώρους των εγκαταστάσεων. 60.Οι επιθεωρητές θα έχουν πρόσβαση σε κάθε εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων. Τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών καταστροφής στην εγκατάσταση, συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, για να παρακολουθούν την τοποθέτηση τουεξοπλισμού επιθεωρήσεως, να επιθεωρούν τον εν λόγω επξοπλισμό, να διενεργούν δοκιμές για να διαπιστώνουντην καλή λειτουργία αυτού και να πραγματοποιούν τελικό τεχνικό έλεγχο της εγκαταστάσεως. Οσάκις πρόκειται για ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση στην οποία ήδη αρχίσουν οι εργασίες καταστροφής των χημικών όπλων, οι εν λόγω εργασίες θαδιακόπτονται για τους σκοπούς της τοποθετήσεως και δοκιμής του εξοπλισμού επιθεωρήσεως. Η διακοπή θα έχει την ελάχιστη δυνατή διάρκεια που απαιτείται και δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των δοκιμών και του ελέγχου, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος και τη Τεχνική Γραμματεία θα δύνανται να συμφωνούν την συμπλήρωση της αναλυτικής συμφωνίας εγκαταστάσεως και την τροποποίηση αυτής. 61. Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα κοινοποιεί εγγράφως στον Επικεφαλής της ομάδος επιθεωρήσεως στην εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων, οιαδήποτε αποστολή χημικών όπλων από εγκατάσταση αποθηκεύσεως των εν λόγω όπλων στην εν λόγω εγκατάσταση καταστροφής το αργότερο εντός τεσσάρων ωρών πριν από την αποστολή, θα αναφέρει δε στην κοινοποίηση του, την ονομασία τηςεγκαταστάσεωςαποθηκεύσεως,την προβλεπόμενη ώρα αναχωρήσεως και αφίξεως, τον τύπο και την ποσότητα τωνμεταφερομένωνχημικών όπλων, σημειώνοντας αν θα μετακινηθούν μαρκαρισμένα τεμάχια, και το μεταφορικό μέσο. Η εν λόγω κοινοποίηση θα δύναται να αναφέρεται σε περισσότερες από μια αποστολές. Οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων θα κοινοποιείται άνευ καθυστερήσεως και εγγράφως στον επικεφαλής της ομάδος παρακολουθήσεως. Εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως χημικών όπλων που ευρίσκονται σε εγκαταστάσεις καταστροφής χημικών όπλων 62. Οι επιθεωρητές θα διαπιστώνουν την άφιξη των χημικών όπλων στην εγκατάσταση καταστροφής και την εναποθήκευση αυτών, θα ελέγχουν τον κατάλογο απογραφής εκάστης αποστολής φορτίου, συμφώνως προς της συμπεφωνημένες διαδικασίες που θα εναρμονίζονται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας της εγκαταστάσεως, πριν από την έναρξη τωνεργασιών καταστροφής.θαχρησιμοποιούν,εάν χρειάζεται, σφραγίδα,σημεία ή άλλες συμπεφωνημένες διαδικασίεςελέγχου τωνστοκ για να διευκολύνουν την ακριβή απογραφή των χημικών όπλων πριν από την καταστροφή τους. 63.Μόλις τα χημικά όπλα εναποθηκευτούν στις εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως που ευρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων καταστροφής και καθ ον χρόνο παραμένουν εκεί, οι εν λόγω αποθηκευτικές εγκαταστάσεις θα υπόκεινται σε συστηματική επαλήθευση, συμφώνως προς τις οικείες συμφωνίες εγκαταστάσεως. 64.Μετά το πέρας ενεργούς φάσεως καταστροφής, οι επιθεωρητές θα συντάσσουν κατάλογο απογραφής των χημικών όπλων που μετακινήθηκαν από την αποθηκευτική εγκατάσταση για να καταστραφούν, θα διαπιστώνουν την ακρίβεια του καταλόγου απογραφής των υπολοίπων χημικών όπλων, ανατρέχοντας στις διαδικασίες ελέγχου των στοκ, που σκοπούνται από την παράγραφο 62. Μέτραεπιτόπιαςσυστηματικήςεπαληθεύσεωςστις εγκαταστάσεις καταστροφής χημικών όπλων 65.Για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων τους, οι επιθεωρητές θα έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις καταστροφής χημικών όπλων και στις εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως χημικών όπλων που ευρίσκονται στον ίδιο χώρο, καθ όλη τη διάκρεια της ενεργούς φάσεως καταστροφής. 66.Για να εξασφαλισθεί ότι κανένα χημικό όπλο δεν αφαιρέθηκε και ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταστροφής,οιεπιθεωρητές θαέχουν το δικαίωμα, σε κάθε εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων, να επαληθεύουν οιίδιοι προσωπικά και με παρακολούθηση με όργαναπου θαέχουν τοποθετηθείστους χώρους τηςεγκαταστάσεως:α)Την παράδοση των χημικών όπλων στην εγκατάσταση, β) Την ζώνη προσωρινής εναποθηκεύσεως των χημικών όπλων, ως και τον τύπο και την ποιότητα τωνεναποθηκευμένων στην εν λόγω ζώνη χημικών όπλων, γ)Τον τύπο και την ποσότητα των υπό καταστροφή χημικών όπλων, δ) Την διαδικασία καταστροφής, ε) Το τελικό προϊόν της καταστροφής, στ) Την απότομη των μεταλλικών τεμαχίων, ζ) Το αδιάβλητο της διαδικασίας καταστροφής και ολοκλήρου της εγκαταστάσεως. 67.Οι επιθεωρητές θα έχουν το δικαίωμα να μαρκάρουν με ετικέττες, για τους σκοπούς της δειγματοληψίας, τα πυρομαχικά, τους μηχανισμούς ή τα εξαρτήματα αποθηκεύσεως που ευρίσκονται στις ζώνες προσωρινής εναποθηκεύσεως των εγκαταστάσεων καταστροφής χημικών όπλων. 68.Τα εκ της τρέχουσας εκμετάλλευσης της εγκαταστάσεως στοιχεία, δεόντως επικυρωμένα, θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιθεωρήσεως στο μέτρο που ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. 69.Μετάτην συμπλήρωση εκάστηςπεριόδου καταστροφής, η Τεχνική Γραμματεία θα επιβεβαιώνει την δήλωση του Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκεη καταστροφήτης συγκεκριμένης ποσότητος χημικών όπλων. 70. Συμφώνως προς τις συμφωνίες εγκαταστάσεως, οι επιθεωρητές: α) θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη των εγκαταστάσεων καταστροφής και τον εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως χημικών όπλων που ευρίσκονται στον ίδιο χώρο, ως και στα πυρομαχικά, τους μηχανισμούς, τα εξαρτήματα αποθηκεύσεως χύδην ή τους λοιπούς τύπους εξαρτημάτων αποθηκεύσεως που ευρίσκονται εκεί. Τα στοιχεία που πρέπει να επιθεωρηθούν θα επιλέγονται από τους επιθεωρητές συμφώνως προς το σχέδιο επαληθεύσεως που θα έχει αποδεχθεί το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, και θα έχει εγκριθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, β) θα παρακολουθούν την επιτόπια συστηματική ανάλυση των δειγμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταστροφής, γ) θα παραλαμβάνουν, εάν χρειάζεται, δείγματα που θα λαμβάνονται μετά από αίτηση τους, από οιονδήποτε μηχανισμό, εξάρτημα αποθηκεύσεως χύδην ή άλλο τύπο εξαρτήματος αποθηκεύσεως που ευρίσκεται στην εγκατάσταση καταστροφής ή στην εγκατάσταση αποθηκεύσεως που ευρίσκεται στον ίδιο χώρο. ΜΕΡΟΣ Δ (Β)ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΛΕΙΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Τα χημικά όπλα παλαιάς τεχνολογίας δεν καταστρέφονται όπως ορίζει το Τμήμα Β. 2.Τα εγκαταλελειμένα χημικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανταποκρίνονται στον ορισμό της παραγράφου 5, εδάφιο β), του άρθρου 2, θα καταστρέφονται όπως ορίζει το Τμήμα Γ. Β. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ3. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που διαθέτει στην επικράτεια του χημικά όπλα παλαιάς τεχνολογίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 5, εδάφιο α), του άρθρου 2, θα παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία, το αργότερο 30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα διαθέτει, αναφέροντας ειδικότερα, στο μέτρο που είναι δυνατόν, την τοποθεσία, τον τύπο, την ποσότητα και την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται πλέον τα εν λόγω χημικά όπλα παλαιάς τεχνολογίας. Οσάκιςπρόκειται γιαχημικάόπλαπαλαιάς τεχνολογίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 5, εδάφιο β), του άρθρου 2, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα κάνει την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1, εδάφιο β) ι), του άρθρου 3 δήλωση και θα παρέχει ειδικότερα στην Τεχνική Γραμματεία, στο μέτρο που είναι δυνατόν, τις πληροφορίες που αναφέρονται ειδικά στις παραγράφους 1-3 του Μέρους Δ (Α) του παρόντος Προσαρτήματος. 4.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που θα ανακαλύπτει χημικά όπλα παλαιάς τεχνολογίας μετά την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, θα παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία τις πληροφορίες που αναφέρονται ειδικά στην παράγραφο 3 το αργότερο 180 ημέρες μετά την ανακάλυψη των εν λόγω όπλων. 5.Η Τεχνική Γραμματεία θα προβαίνει σε μια πρώτη επιθεώρηση και σε περισσότερες επιθεωρήσεις που θα κριθούν αναγκαίες για να επαληθεύσει την ακρίβεια των στοιχείων που θα παρέχονται προς τις παραγράφους 3 και 4 και, ειδικότερα, για να προσδιορίσει κατά πόσον τα εν λόγω χημικά όπλα ανταποκρίνονται στον ορισμό των χημικών όπλων παλαιάς τεχνολογίας της παραγράφου 5 του άρθρου 2. Η Σύνοδος θα εξετάζει και εγκρίνει τις κατευθυντήριες αρχές που θα ακολουθούνται για να προσδιορισθεί κατά πόσο δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως χημικά όπλα, τα χημικά όπλα που κατασκευάσθηκαν από το 1925 μέχρι το 1946, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο i), του άρθρου 8. 6.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα μεταχειρίζεται, ως να επρόκειτο για δηλητηριώδη / τοξικά απόβλητα, τα χημικά όπλα παλαιάς τεχνολογίας που η Τεχνική Γραμματεία θα διαπιστώσει ότι: ανταποκρίνονται στον ορισμό της παραγράφου 5, εδάφιο α), του άρθρου 2. θα ενημερώνει την Τεχνική Γραμματεία για τα μέτρα που θα λαμβάνονται για την καταστροφή ή καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο εξάλειψη των εν λόγω όπλων ως να επρόκειτο για δηλητηριώδη / τοξικά απόβλητα, συμφώνως προς την εθνική νομοθεσία αυτού. 7. Με την επιφύλαξη των διατάξεως των παραγράφων 3 - 5, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα καταστρέψει τα χημικά όπλα παλαιάς τεχνολογίας που η Τεχνική Γραμματεία θα διαπιστώνει ότι ανταποκρίνονται στον ορισμό της παραγράφου 5, εδάφιο β), του άρθρου 2, συμφώνως προς το άρθρο 4 και το Μέρος Δ (Α) του παρόντος Προσαρτήματος. Τη αιτήσει του Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους, το Εκτελεστικό Συμβούλιοθαδύναται,πάντως, να προσαρμόσει, όσον αφορά τα εν λόγω όπλα, τις προθεσμίες και τη σειρά καταστροφής που ορίζονται από την παρούσα Σύμβαση, εάν κρίνει ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστά κίνδυνο για το αντικείμενο και τον σκοπό της Συμβάσεως. Η δήλωση θα περιλαμβάνει προτάσεις που θα αφορούν ειδικά στην προσαρμογή των προθεσμιών και της σειράς καταστροφής, ως και λεπτομερή έκθεση των λόγων που αιτιολογούν τις εν λόγω προτάσεις. Γ. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 8. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος στην επικράτεια του οποίου ευρίσκονται εγκαταλελειμένα χημικά όπλα (εφ εξής το Κράτος του εδάφους) θα παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία, το αργότερο 30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, όλες τις οικείες πληροφορίες που θα διαθέτει όσον αφορά τα εν λόγω όπλα. Στο μέτρο που είναι δυνατό, θα αναφέρει ειδικότερα την περιοχή, τον τύπο, την ποσότητα και την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται πλέον τα όπλα, και θα παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εγκατάλειψη αυτών. 9.ΤοΣυμβαλλόμενο Μέρος Κράτοςπου θαανακαλύπτει εγκαταλελειμένα χημικά όπλα μετά την έναρξη της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, θαπαρέχει στην ΤεχνικήΓραμματεία, τοαργότεροημέρες μετά την ανακάλυψη αυτών, όλες τις οικείες πληροφορίεςπου θαδιαθέτει όσον αφορά τα εν λόγω όπλα. Στο μέτρο που είναι δυνατόν,θα αναφέρει ειδικότερα την περιοχή, τον τύπο, την ποσότητα και την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται πλέον τα εγκαταλελειμένα χημικά όπλα,και θαπαρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εγκατάλειψη αυτών. 10. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που έχει εγκαταλείψει χημικά όπλα στην επικράτεια άλλου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους (εφ εξής το Κράτος που προέβη σε εγκατάλειψη) θα παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία, το αργότερο 30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της Συμβάσεως για το εν λόγω Κράτος, όλες τις οικείες πληροφορίες που θα διαθέτει όσον αφορά τα εν λόγω όπλα. Στο μέτρο που είναι δυνατόν, θα αναφέρει ειδικότερα την περιοχή, τον τύπο και την ποσότητα των εν λόγω όπλων και θα παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την εγκατάλειψη και την κατάσταση των εγκαταλελειμένων χημικών όπλων. 11. Η Τεχνική Γραμματεία θα προβαίνει σε μια πρώτη επιθεώρηση και σε περισσότερες επιθεωρήσεις που θα απαιτηθούν, ενδεχομένως, για να επαληθεύσει την ακρίβεια όλων των σχετικών πληροφοριών που θα έχει λάβει συμφώνως προς τις παραγράφους 8 - 10, και για να προσδιορίζει κατά πόσον επιβάλλεται η συστηματική επαλήθευση που προβλέπεται στη παραγράφους 41 - 43 του Μέρους Δ (Α) του παρόντος Προσαρτήματος. Εν ανάγκη, θα επαληθεύσει την προέλευση των εγκαταλελειμενων χημικών όπλων και θα στοιχειοθετεί ταπεριστατικά που αφορούνστην εγκατάλειψη και την ταυτότητα του Κράτους που προέβη σε εγκατάλειψη. 12. Η Τεχνική Γραμματεία θα υποβάλλει την έκθεση της στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, στο Κράτος του εδάφους, ως και στο Κράτος που προέβη σε εγκατάλειψη, το οποίο θα υποδεικνύεται από το Κράτος του εδάφους ή θα αναγνωρίζεται από την Τεχνική Γραμματεία. Εάν το ένα από τα άμεσα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη δεν ικανοποιηθεί από την έκθεση, θα έχει το δικαίωμα να ρυθμίσει το ζήτημα συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως ή να παραπέμψει το θέμα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο για την ταχεία επίλυση αυτού. 13. Σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του πρώτου άρθρου, το Κράτος του εδάφους θα έχει το δικαίωμα να ζητά από το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που έχει αποδεδειγμένα αναγνωρισθεί από την Τεχνική Γραμματεία ως ο υπεύθυνος για την εγκατάλειψη, συμφώνως προς τις παραγράφους 8-12, να αρχίσει διαβουλεύσεις εν όψει συνεργασίας για την καταστροφή των εγκαταλελειμένων χημικών όπλων. 14.Οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Κράτους του εδάφους και του Κράτους που προέβη σε εγκατάλειψη εν όψει συμφωνίας όσον αφορά σχέδιο καταστροφής, θα αρχίζουν το αργότερο 30 ημέρες μετά. την ενημέρωση της Τεχνικής Γραμματείας όσον αφορά τη δήλωση που σκοπείται από την παράγραφο 13. Το συμπεφωνημένο σχέδιο καταστροφής θα γνωστοποιείται στην Τεχνική Γραμματεία το αργότερο 180 ημέρες μετά την ενημέρωση αυτής όσον αφορά τη δήλωση που σκοπείται από την παράγραφο 13. Τη αιτήσει του Κράτους που προέβη σε εγκατάλειψη και του Κράτους του εδάφους, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα δύναται να παρατείνει την προθεσμία γνωστοποιήσεως του συμπεφωνημένου σχεδίου καταστροφής. 15.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που προέβη σε εγκατάλειψη θα παρέχει όλους τους πόρους που θα απαιτούνται για την καταστροφή των εγκαταλελειμένων χημικών όπλων, τα οικονομικά και τεχνικά μέσα, την τεχνική, τις εγκαταστάσεις και άλλους πόρους. Το Κράτος του εδάφους θα παρέχει την κατάλληλη συνεργασία. 16.Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητος του Κράτους που προέβη σε εγκατάλειψη ή εάν αυτό το τελευταίο δεν συνιστά μέρος της Συμβάσεως, το Κράτος του εδάφους θα δύναται, για να εξασφαλίσει την καταστροφή των εγκαταλελειμένων χημικών όπλων, να ζητήσει από τον Οργανισμό και από άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη να του παράσχουν τη συνδρομή τους γι αυτό το σκοπό. 17. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 8-16, το άρθρο 4 και το Μέρος Δ (Α) του παρόντος Προσαρτήματος, θα εφαρμόζονται και στην καταστροφή των εγκατελελειμένων χημικών όπλων. Εάν πρόκειται για εγκαταλελειμένα χημικά όπλα που ανταποκρίνονται και στον ορισμό των χημικών όπλων παλαιάς τεχνολογίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5, εδάφιο β} του άρθρου 2, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα δύναται, εάν του το ζητήσει το Κράτος του εδάφους, μόνο του ή μαζί με το Κράτος που προέβη σε εγκατάλειψη, να προσαρμόσει ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναστείλει την εφαρμογή των διατάξεων περί καταστροφής εάν κρίνει ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστά κίνδυνο για το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσας Συμβάσεως. Εάν πρόκειται για εγκαταλελειμένα χημικά όπλα που δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό των χημικών όπλων παλαιάς τεχνολογίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5, εδάφιο β), του άρθρου 2, το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν το Κράτος του εδάφους του το ζητήσει, μόνο του ή μαζί με το Κράτος που προέβη σε εγκατάλειψη, να προσαρμόσει, όσον αφορά τα εν λόγω όπλα, τις προθεσμίες και την σειρά καταστροφής που ορίζει η παρούσα Σύμβαση, εάν κρίνει ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστά κίνδυνο για το αντικείμενο και τον σκοπό της Συμβάσεως. Ολες οι δηλώσεις που θα γίνονται συμφώνως προς την παρούσα παράγραφο, θα περιλαμβάνουντις προτάσεις που θα αναφέρονται ειδικά στην προσαρμογή ή αναστολή των σχετικών με την καταστροφή διατάξεων, και λεπτομερή έκθεση των λόγων που αιτιολογούν τις εν λόγω προτάσεις. 18. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη θα δύνανται να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνίες ή να προβαίνουν σε ρυθμίσεις σχετικές με την καταστροφή των εγκαταλελειμένων χημικών όπλων. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα δύναται, εάν το Κράτος του εδάφους του το ζητήσει, μόνο του ή μαζί με το Κράτος που προέβη σε εγκατάλειψη, να αποφασίσει ότι ορισμένες διατάξεις τέτοιας συμφωνίας ή ρυθμίσεως θα υπερισχύσουν των διατάξεων του παρόντος Τμήματος εάν κρίνει ότι η συμφωνία ή η ρύθμιση εγγυώνται την καταστροφή των εγκαταλελειμένων χημικών όπλων, συμφώνως προς την παράγραφο 17. ΜΕΡΟΣ Ε ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Άρθρο 5 Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Δηλώσεις εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων 1.Η δήλωση εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων, που θα υποβάλει Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο γ) ii), του άρθρου 3, θα περιλαμβάνει, για κάθε εγκατάσταση, τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Την ονομασία της εγκαταστάσεως, το όνοματων ιδιοκτητών και την επωνυμία των εταιρειών ή επιχειρήσεων που την διαχειρίζονται από 1ης Ιανουαρίου 1946, β) Την ακριβή τοποθεσία στην οποία ευρίσκεταιη εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης και της διευθύνσεως, τον χώρο του συγκροτήματος, τον χώρο της εγκαταστάσεως εντός του συγκροτήματος, συμπεριμβανομένου και του κτιρίου και του αριθμού αυτού, δοθείσης της περιπτώσεως, γ) Τον προσδιορισμό της εγκαταστάσεως: παραγωγή χημικών όπλων που έχουν χαρακτηρισθεί ως χημικά όπλα ή πλήρωση χημικών όπλων, ή και τα δύο. 2)Την ημερομηνία ολοκληρώσεως της καταστροφής της εγκαταστάσεως και οι περίοδοι κατά τις οποίες έχουν, ενδεχομένως, γίνει μεταβολές, συμπεριλαμβανομένης και της εγκαταστάσεως νέου ή τροποποιημένου εξοπλισμού, που επηρέασαν σημαντικά τα χαρακτηριστικό της μεθόδου παραγωγής που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση, ε) Πληροφορίες για τα χημικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως χημικά όπλα παραχθεί στην εγκατάσταση, πυρομαχικά και εξαρτήματα αποθηκεύσεως που έχουν γεμισθείστην εγκατάσταση, ημερομηνίες κατά τις οποίεςάρχισαν και σταμάτησαν οιδραστηριότητες παραγωγής ή πληρώσεως: i)Για τα χημικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως χημικά όπλακαι έχουν παραχθεί στην εγκατάσταση, θαπροσδιορίζεται ο ειδικό τόποςεκάστουπαραγομένουπροϊόντος,η χημική ονομασία αυτούσυμφώνωςπρος τον ισχύοντακατάλογο τηςΔιεθνούς ΕνώσεωςΦυσικής και Εφηρμοσμένης Χημείας(UΙCΡΑ), ο ανεπτυγμένος τύπος αυτού, ο αριθμός μητρώου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ εάν υπάρχει, ωςκαι η ποσότητα εκάστουχημικούπροϊόντος, εκπεφρασμένη σε τόννους, ii)Για ταπυρομαχικά, τους μηχανισμούς και ταεξαρτήματααποθηκεύσεως που έχουνοπλισθεϊστην εγκατάσταση, θαπροσδιορίζεταιο ειδικότύποςτωνχημικών όπλων που έχουνγεμισθείκαι τοβάρος τουχημικού φορτίου ανά μονάδα, 3)Ικανότηταπαραγωγής τηςεγκαταστάσεωςπαραγωγής χημικών όπλων: i)Για εγκατάσταση στην οποία έχουνπαραχθεί χημικάόπλα,η ικανότητα παραγωγής θα εκφράζεται ως η ποσότητα συγκεκριμένηςουσίας που δύναται, ενδεχομένως, να παραχθεί το χρόνο τη βοήθεια της τεχνικής μεθόδου που έχει όντως χρησιμοποιήσει η εγκατάσταση ή εάν δεν την έχει πράγματι χρησιμοποιήσει, που είχε την πρόθεση να χρησιμοποιήσει,ii) Για εγκατάσταση στην οποία έχουν οπλισθεί χημικά όπλα, η ικανότητα παραγωγής θα εκφράζεται ως η ποσότητα χημικού προϊόντος με το οποίο δύναται να πληρώσει κάθε ειδικό τύπο χημικού όπλου το χρόνο. 4)Για κάθε εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων που δεν έχει καταστραφεί, περιγραφή της εγκατάστασης, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: i) Σχεδιάγραμμα του χώρου, ii) Διάγραμμα των εργασιών της εγκαταστάσεως, iii) Κατάλογος απογραφής των κτιρίων της εγκαταστάσεως και του εξειδικευμένου εξοπλισμού που περιλαμβάνει, ως και όλων των εξαρτημάτων του εν λόγω εξοπλισμού, 5)Κατάσταση στην οποία ευρίσκεται η εγκατάσταση - θα αναφέρονται:i) Η ημερομηνία κατά την οποία η εγκατάσταση παρήγαγε για τελευταία φορά χημικά όπλα, ii) Εάν η εγκατάσταση κατεστράφη, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας και του τρόπου καταστροφής, iii) Εάν η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε ή μετατράπη πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμβάσεως εν όψει δραστηριότητος άσχετης με την καταστροφή χημικών όπλων και, δοθείσης της περιπτώσεως, τα στοιχεία όσον αφορά τις μεταβολές, την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η άσχετη προς τα χημικά όπλα δραστηριότητα, το είδος της εν λόγω δραστηριότητος και το είδος του προϊόντος, εάν αυτό το τελευταίο είναι σχετικό. 6)Προσδιορισμός των μέτρων που θα έχει λάβει το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος για να κλείσει την εγκατάσταση και περιγραφή των μέτρων που θα έχει λάβει ή θα λάβει για να την θέση εκτός λειτουργίας, 7)Περιγραφή όλων των τρεχουσών δραστηριοτήτων ασφαλείας στην εκτός λειτουργίας εγκατάσταση, 8)Μετατροπήτηςεγκαταστάσεωςσεεγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων: θααναφέρεται εάν η εγκατάσταση θα μετατραπεί και, δοθείσης της περιπτώσεως, σε ποιες ημερομηνίες. Δηλώσεις εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων που θα υποβάλονται συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο γ) iii), του άρθρου 3 2.Η δήλωση εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων που θα υποβάλει Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο γ) iii), του άρθρου 3, θα περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες στην ως άνω παράγραφο 1 πληροφορίες. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται ή ευρίσκέτο η εγκατάσταση, θα λαμβάνει από κοινού με το άλλο Κράτος, τις επιθυμούμενες διατάξεις για τη σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων. Εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος στην επικράτεια τουοποίου ευρίσκεταιή ευρίσκετο η εγκατάσταση, δεν δύναται να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση, θα εκθέτει τους λόγους αυτής της παραλήψεως. Δηλώσεις προηγουμένων μεταφορών και παραλαβών 3.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που θα έχει μεταφέρει ή παραλάβει υλικό παραγωγής χημικών όπλων από 1ης Ιανουαρίου 1946, θα δηλώνει τις εν λόγω μεταφορές και παραλαβές συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο γ) iν), του άρθρου 3 και την κάτωθι παράγραφο 5. Εάν δεν είναι πλέονδιαθέσιμες ορισμένεςεξειδικευμένες πληροφορίες για τις μεταφορές και παραλαβές που πραγματοποιήθηκαν κατά την μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1946 και 1ης Ιανουαρίου 1970 περίοδο, το Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος θα παρέχει τις πληροφορίες που, ενδεχομένως, θα διαθέτει ακόμα και θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να υποβάλει πλήρη δήλωση. 4.Στην παράγραφο 3, υλικό παραγωγής χημικών όπλων, σημαίνει: α) Τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, 1)Τον εξοπλισμό που χρησιμεύει στην παραγωγή μηχανημάτων που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για να χρησιμοποιούνται σε άμεση συνάρτηση με τα χημικά όπλα, γ) Τον εξοπλισμό που έχει σχεδιασθεί ή χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή των μη χημικών τεμαχίων χημικών πυρομαχικών. 5.Η δήλωση θα αναφέρει, όσον αφορά την μεταφορά ή παραλαβή υλικού παραγωγής χημικών όπλων: 1)Ποιος παρέλαβε / μετέφερε το υλικό, 2)Το είδος του υλικού, 3)Την ημερομηνία μεταφοράς ή παραλαβής, 4)Εάν το υλικό κατεστράφει, εξ όσων γνωρίζει, 5)Πού ευρίσκεται πλέον, εξ όσων γνωρίζει. Υποβολή των γενικών σχεδίων καταστροφής 6.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει για κάθε εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων, τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για τα μέτρα που θα ληφθούν, 2)Τις μεθόδους καταστροφής. 7.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα παρέχει για κάθε εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων που προτίθεται να μετατρέψει προσωρινώς σε εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων, τις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται για την μετατροπή σε εγκατάσταση καταστροφής, 2)Την προβλεπόμενη διάρκεια χρησιμοποιήσεωςτης εγκαταστάσεως ως εγκατάσταση καταστροφής, γ) Την περιγραφή της νέας εγκαταστάσεως, δ) Την μέθοδο καταστροφής του εξειδικευμένου εξοπλισμού, ε) Το χρονοδιάγραμμα καταστροφής της μετατραπεί σας εγκαταστάσεως μετά την χρησιμοποίηση αυτής για την καταστροφή χημικών όπλων, στ) Τηνμέθοδο καταστροφής τηςμετατραπείσαςεγκαταστάσεως.Υποβολή των ετησίων σχεδίων καταστροφής και των ετησίων εκθέσεων για την καταστροφή 8.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποβάλει ετήσιο σχέδιο καταστροφής τουλάχιστον πριν από την αρχή του επομένου έτους καταστροφής. Το εν λόγω σχέδιο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Την ικανότητα καταστροφής, 1)Την ονομασία και την περιοχή των εγκαταστάσεων στις οποίες θα λάβει χώρα η καταστροφή, 2)Τον κατάλογο των κτιρίων και του μηχανικού εξοπλισμού που θα καταστραφούν, για κάθε εγκατάσταση, δ) Την ή τις προβλεπόμενες μεθόδους καταστροφής. 9.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα υποβάλει ετήσια έκθεση για την καταστροφή, το αργότερο 90 ημέρες πριν από το τέλος του προηγουμένου έτους καταστροφής. Η ενλόγω έκθεση θαπεριλαμβάνειτις ακόλουθες πληροφορίες: 1)Την ικανότητα καταστροφής, 2)Την ονομασία και περιοχή εκάστης εγκαταστάσεως στην οποία έλαβε χώρα η καταστροφή, 3)Τον κατάλογο των κτιρίων και του μηχανικού εξοπλισμού που καταστράφηκαν σε κάθε εγκατάσταση, 4)Τις μεθόδους καταστροφής. 10.Εάν πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων που θα έχουν δηλωθεί συμφώνως προς την παράγραφο 1, εδάφιο γ) iii), του άρθρου 3, το Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται η ευρίσκετο η εγκατάσταση, θα λαμβάνει τις επιθυμούμενες διατάξεις για τη σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων που ορίζονται ειδικά στις ως άνω παραγράφους 6 - 9. Εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται ή ευρίσκετο η εγκατάσταση, δεν δύναται να εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση, θα εκθέτει τους λόγους αυτής της παραλείψεως. Β. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Γενικές αρχές της καταστροφής των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων 11.Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα αποφασίζει τις μεθόδους που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για να καταστρέψει εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων, βάσει των αρχών του άρθρου 5 και του παρόντος Μέρους. Αρχές και μέθοδοι σφραγίσεως εγκαταστάσεως παραγωγής χημικών όπλων 12.Η σφράγιση εγκαταστάσεως παραγωγής χημικών όπλων θα έχει ως σκοπό την θέση αυτής εκτός λειτουργίας. 13.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα λαμβάνει τα συμπεφωνημένα μέτρα σφραγίσεως λαμβάνοντας δεόντως υπ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστης εγκαταστάσεως. Τα εν λόγω μέτρα, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν: 1)Απαγόρευση χρησιμοποιήσεως των εξειδικευμένων και τωναπλών κτιρίων,εκτός αν πρόκειται για συμπεφωνημένες δραστηριότητες,2)Αποσύνδεση του εξοπλισμού που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή χημικών όπλων και ειδικότερα του εξοπλισμού ελέγχου των διαδικασιών και εκτελέσεων εντολών, 3)Την θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τουεξοπλισμούπροστασίας που χρησιμεύουν αποκλειστικά στην εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας,τηςεγκαταστάσεωςπαραγωγής χημικών όπλων, 4)Τηντοποθέτηση πλήρων ενδέσμων και άλλων μηχανισμών σε όλα τα εξειδικευμένα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταιγιατην σύνθεση, τον διαχωρισμό ήτον καθαρισμόπροϊόντων που χαρακτηρίζονται ως χημικά όπλα, σεόλους τους κάδους αποθηκεύσεωςκαι σεόλες τις μηχανές πληρώσεως / οπλισμού χημικών όπλων, ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγήήεξαγωγή προϊόντων και η θέρμανση, η εκ νέου ψύξη ή η τροφοδότηση σε ενέργεια, ηλεκτρική ή άλλη, τωνεν λόγω κάδων αποθηκεύσεως ή μηχανών, 5)Τηνσφράγιση τωνπροσβάσεων στην εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων σιδηροδρομικώς, οδικώς ή άλλως,εκτός τωνοδών που απαιτούνται για τις συμπεφωνημένες δραστηριότητες.14.Καθ ον χρόνο παραμένει σφραγισμένη η εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος θα δύναται να διενεργεί τις δραστηριότητες που συνδέονται με την σωματική και υλική ασφάλεια. Τεχνική συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων πριν από την καταστροφή τους 15.Το Συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος δεν μπορεί να εκτελεί εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων παρά μόνο για λόγους ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης και της οπτικής επιθεώρησης, της προληπτικής συντήρησης και των τρεχουσών επισκευών. 16.Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης αναφέρονται ειδικά στα γενικά και λεπτομερή σχέδια καταστροφής. Δεν χαρακτηρίζονται ως εργασίες συντήρησης: 1)Η αντικατάσταση υλικού που παρεμβάλεται στις μεθόδους, όποιο και αν είναι αυτό, 2)Η μεταβολή των χαρακτηριστικών του υλικού που παρεμβάλεται στις χημικές μεθόδους, 3)Η παραγωγή οιουδήποτε τύπου χημικών προϊόντων. 17.Όλες οι εργασίες συντήρησης υπόκεινται στην εποπτεία της Τεχνικής Γραμματείας. Αρχές και μέθοδοι προσωρινής μετατροπής εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων σε εγκαταστάσεις καταστροφής χημικών όπλων 18.Τα σχετικά με την προσωρινή μετατροπή εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων σε εγκαταστάσεις καταστροφής χημικών όπλων μέτρα εγγυώνται ότι το υιοθετηθέν καθεστώς για τις προσωρινά μετατραπείσες εγκαταστάσεις είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσματικό με το υιοθετηθέν καθεστώς για τις εγκαταστάσεις που δεν έχουν μετατραπεί. 19.Οι εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που μετατρέπονται σε εγκαταστάσεις καταστροφής πριν από την έναρξη ισχύος τηςπαρούσας Σύμβασης, δηλώνονταιστην κατηγορία των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων. Αποτελούν δετοαντικείμενο προκαταρκτικής επίσκεψηςεπιθεωρητών, που έχει ωςσκοπό την επιβεβαίωση τηςακρίβειας των στοιχείων που παρέχονται σχετικάμε τις ενλόγω εγκαταστάσεις. Επίσης, είναι απαραίτητο να επαληθεύεται τογεγονόςότι η μετατροπή αυτώντωνεγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκεκατά τρόπο ώστε να τις καθιστάμη εκμεταλλεύσιμες ωςεγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων.Η ενλόγωεπαλήθευση διενεργείται στα πλαίσια τωνμέτρων που προβλέπονται γιατις εγκαταστάσεις που πρέπει να καταστούν μη εκμεταλλεύσιμες τοαργότεροημέρες μετά απότην έναρξη ισχύος τηςΣύμβασης. 20.ΤοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που προτίθεται να μετατρέψει εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων, υποβάλλει στην Τεχνική Γραμματεία, τοαργότεροημέρες μετά απότην έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης όσον αφορά τοενλόγωΚράτος,ήτοαργότεροημέρεςμετά απότην ημερομηνίακατά την οποίααποφάσισενα προβείστην ενλόγω προσωρινή μετατροπή,ένα γενικό σχέδιο μετατροπής τωνεγκαταστάσεωνκαι, στησυνέχεια, υποβάλλει ετήσια σχέδια.21.Εάν τοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος χρειάζεταινα μετατρέψει σε εγκαταστάσεις καταστροφήςχημικών όπλων μια άλλη. εγκατάσταση παραγωγήςχημικών όπλωνπου έκλεισεπριν απότην έναρξη ισχύος τηςΣύμβασης όσον αφορά τοενλόγωΚράτος,ενημερώνει σχετικά την ΤεχνικήΓραμματεία τουλάχιστονημέρες πριν από την μετατροπή.Η ΤεχνικήΓραμματεία βεβαιώνεται,σεσυνεννόηση με τοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, ότιλαμβάνονται τααναγκαία μέτρα ώστε η ενλόγωεγκατάστασηνα καταστεί,μετά απότην μετατροπή της, μη εκμεταλλεύσιμη ως εγκατάσταση παραγωγής χημικων όπλων. 22.Εγκατάσταση που μετατρέπεται για τους σκοπούς της καταστροφής χημικών όπλων, μπορεί να επαναλειτουργήσει ως εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων, όπως και οι εγκατάστάσεις που έχουν κλείσει και υπόκεινται σε συντήρηση. Ο χρόνος που απαιτείται για την επαναλειτουργία της είναι ο ίδιος που χρειάζεται για την επαναλειτουργία εγκατάστασης παραγωγής που έχει κλείσει και υπόκειται σε συντήρηση. 23.Οι μετατραπείσες εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων καταστρέφονται το αργότερο μετά από την συμπλήρωση δεκαετίας μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 24.Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την μετατροπή μιάς συγκεκριμένης εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων, αφορούν αυτή τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και λαμβάνονται συναρτήσει των ίδιων χαρακτηριστικών της. 25.Τα μέτρα που εφαρμόζονται εν όψει της μετατροπής εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων σε εγκατάσταση καταστροφής είναι εξίσου σημαντικά με τα μέτρα που προβλέπονται ώστε οι λοιπές εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων να καταστούν μη εκμεταλλεύσιμες το αργότερο 90 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Αρχές και μέθοδοι καταστροφής εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων 25.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος καταστρέφει τα μηχανήματα και τα κτίρια που αναφέρονται στον ορισμό της εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων ως ακολούθως: α) Όλα τα εξειδικευμένα και συνήθη μηχανήματα υπόκεινται σε φυσική καταστροφή, β)Όλα τα εξειδικευμένα και συνήθους τύπου κτίρια υπόκεινται σε φυσική καταστροφή. 27.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος καταστρέφει τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών πυρομαχικών χωρίς γόμωση και μηχανημάτων που προορίζονται για τη χρήση χημικών όπλων ως ακολούθως: 1)Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή μη χημικών εξαρτημάτων χημικών πυρομαχικών ή μηχανημάτων που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για να χρησιμοποιούνται απευθείας μαζί με χημικά όπλα, δηλώνονται και καταστρέφονται. Η διαδικασία καταστροφής και η επαλήθευση αυτής διεξάγονται συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 5 και του παρόντος Μέρους του Προσαρτήματος περί επαλήθευσης που διέπουν την καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων, β)Όλα τα μηχανήματα που έχουν σχεδιασθεί ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κατασκευή μη χημικών εξαρτημάτων χημικών πυρομαχικών, υπόκεινται σε φυσική καταστροφή. Τα εν λόγω μηχανήματα, που περιλαμβάνουν τα ειδικά σχεδιασμένα καλούπια και μήτρες μόρφωσης μετάλλων, μπορούν να μεταφερθούν σε ειδικό χώρο για να καταστραφούν, γ)Όλα τα κτίρια και τα συνήθη μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εργασίες παραγωγής, καταστρέφονται ή μετατρέπονται για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση. Η καταστροφή ή μετατροπή αυτών επιβεβαιώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, με συνεννοήσεις και επιθεωρήσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9. 2)Οι εργασίες που εκτελούνται για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα σύμβαση, μπορούν να συνεχισθούν κατά τον χρόνο διεξαγωγής της καταστροφής ή της μετατροπής. Σειρά καταστροφής 28.Η σειρά καταστροφής των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων βασίζεται στις υποχρέωσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σύμβασης, και ειδικότερα στις υποχρεώσεις σχετικά με την συστηματική επιτόπια επαλήθευση. Αποτελεί δε μέρος του ενδιαφέροντος που έχουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη να τυγχάνουν της αυτής ασφάλειας κατά τον χρόνο καταστροφής, της ενίσχυσησ της εμπιστοσύνης στην αρχή της φάσης καταστροφής, της σταδιακής απόκτησης πείρας κατά την διάρκεια της καταστροφής των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων και της αρχής δυνατότητας εφαρμογής ανεξάρτητα από τα πραγματικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων, ως και των επιλεγμένων μεθόδων για την καταστροφή αυτών. Η σειρά καταστροφής βασίζεται στην αρχή της εξομοίωσης. 29.Για κάθε περίοδο καταστροφής, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος προσδιορίζει τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που πρέπει να καταστραφούν και προβαίνει στην καταστροφή τους κατά τρόπο ώστε στο τέλος κάθε περιόδου καταστροφής, να έχουν καταστραφεί όσες εγκαταστάσεις αναφέρονται ειδικά στις παραγράφους 30 και 31. Τίποτα δεν εμποδίζει Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος να καταστρέφει τις εγκαταστάσεις του με ταχύτερο ρυθμό. 30.Οι ακόλουθες διατάζεις εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που παράγουν τις χημικές ουσίες του Πίνακα 1 : 1)Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος αρχίζει την καταστροφή τέτοιων εγκαταστάσεων το αργότερο ένα έτος από της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος, και την ολοκληρώνει το αργότερο δέκα έτη μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. Για Κράτος που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος κατά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, η εν λόγω συνολική περίοδος διαιρείται σε τρεις ξεχωριστές περιόδους καταστροφής, ήτοι στην α περίοδο καταστροφής που περιλαμβάνει το διάστημα που μεσολαβεί από το δεύτερο μέχρι το πέμπτο έτος, στην βπερίοδο καταστροφής που περιλαμβάνει το διάστημα που μεσολαβεί από το έκτο μέχρι το όγδοο έτος, και στη γπερίοόο καταστροφής που περιλαμβάνει το διάστημα που μεσολαβεί από το ένατο μέχρι το δέκατο έτος. Για τα Κράτη που καθίστανται Συμβαλλόμενα Μέρη μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, οι περίοδοι καταστροφής προσαρμόζονται με γνώμονα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 28 και29, 2)Η ικανότητα παραγωγής χρησιμεύει ως παράγοντας σύγκρισης για τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Εκφράζεται δε σε τόννους - παράγοντα, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που έχουν διατυπωθεί για τα δυαδικά χημικά όπλα, 3)Τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη συμφωνούν τα κατάλληλα επίπεδα που πρέπει να επιτύχουν όσον αφορά την ικανότητα παραγωγής στο τέλος του όγδοου έτους μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. Η ικανότητα παραγωγής που υπερβαίνει το επιθυμητό επίπεδο καταστρέφεται σταδιακά και ισόποσα κατά την διάρκεια των δύο πρώτων περιόδων καταστροφής, 4)Η αναγκαιότητα καταστροφής συγκεκριμένου μέρους της ικανότητας συνεπάγεται την αναγκαιότητα καταστροφής οιασδήποτε άλλης εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων που έχει τροφοδοτήσει την εγκατάσταση παραγωγής προϊόντων του Πίνακα 1 ή έχει γομώσει τα πυρομαχικά ή τα όργανα χημικών προϊόντων του Πίνακα 1 που έχουν παραχθεί σε αυτή, 5)Οι εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που έχουν προσωρινά μετατραπεί για τους σκοπούς της καταστροφής των χημικών όπλων, συνεχίζουν να υπόκεινται στο καθεστώς καταστροφής της ικανότητάς τους, που έχει θεσμοθετηθεί από τις διατάζεις της παρούσας παραγράφου. 31.Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 30, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος αρχίζει την καταστροφή τους το αργότερο ένα έτος μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος, και την ολοκληρώνει το αργότερο πέντε έτη μετά από την έναρζη ισχύος αυτής. Λεπτομερή σχέδια καταστροφής 32.Τουλάχιστον 180 ημέρες πριν από την έναρξη της καταστροφής εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων, το Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος υποβάλλει στην Τεχνική Γραμματεία λεπτομερή σχέδια εν όψει της καταστροφής της εν λόγω εγκατάστασης, στα οποία περιλαμβάνονται ειδικότερα τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο στ) της παραγράφου 33 και προτίθεται να λάβει εν όψει της επαλήθευσης της καταστροφής, αναφέροντας μεταξύ άλλων: 1)Τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα ευρίσκονται οι επιθεωρητές στους χώρους της εγκατάστασης που πρέπει να καταστραφεί, β) Τις διαδικασίες επαλήθευσης των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για κάθε στοιχείο του δηλωθέντος καταλόγου απογραφής. 33.Τα λεπτομερή σχέδια καταστροφής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων: α) Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την διαδικασία καταστροφής,3)Διάταξη(των χώρων)τηςεγκατάστασης, γ) Διάγραμματωνεργασιών,1)Λεπτομερή κατάλογοαπογραφής τουμηχανικούεξοπλισμού, των κτιρίωνκαι άλλωνστοιχείων που πρέπει να καταστραφούν, ε) Μέτραπουπρέπει να ληφθούν γιακάθε στοιχείο τουκαταλόγου απογραφής, στ) Μέτραπουπροτείνονταιενόψει τηςεπαλήθευσης, ζ) Μέτραασφάλειας πουπρέπει να εφαρμοσθούν κατάτον χρόνο καταστροφής τηςεγκατάστασης, 2)Όροιεργασίας και διαβίωσης όσον αφορά τους επιθεωρητές. 34. ΤοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος πουπροτίθεται ναμετατρέψει προσωρινάμια εγκατάστασηπαραγωγήςχημικών όπλωνσε εγκατάσταση καταστροφήςχημικών όπλων,ενημερώνεισχετικά την ΤεχνικήΓραμματείατουλάχιστονημέρες πριν απότην έναρξη οιασδήποτε εργασίας μετατροπής.Η ενλόγωκοινοποίηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Ονομασία,διεύθυνση καιπεριοχή τηςεγκατάστασης, β) Σχέδιοτηςπεριοχής στοοποίο περιλαμβάνονται όλες οιδορέςκαιόλες οιζώνεςπουαφορά η καταστροφήχημικών όπλων τα στοιχείαόλωντωνδομών τηςεγκατάστασης παραγωγήςχημικών όπλων πουπρέπει ναμετατραπεί προσωρινά, Υ) Τουςτύπους χημικών όπλωνπουπρέπει νακαταστραφούν, τον τύπο καιτην ποσότητα τηςχημικήςγόμωσης πουπρέπει νακαταστραφεί , δ) Τηνμέθοδο καταστροφής,3)Διάγραμμα των εργασιών που αναφέρεται στις φάσεις της μεθόδου παραγωγής και στα μέρη του εξειδικευμένου μηχανικού εξοπλισμού που θα μετατραπούν για τους σκοπούς της καταστροφής χημικών όπλων, στ) Τις σφραγίδες και τον μηχανικό εξοπλισμό επιθεώρησης που κινδυνεύουν ενδεχομένως να υποστούν βλάβη λόγω της μετατροπής, ζ) Χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει τις ακριβείς προθεσμίες που προβλέπονται για: την μελέτη, την προσωρινή μετατροπή της εγκατάστασης, την τοποθέτηση του μηχανικού εξοπλισμού, τον έλεγχο του μηχανικού εξοπλισμού, τις εργασίες καταστροφής και το κλείσιμο. 35.Όσον αφορά την καταστροφή της εγκατάστασης που μετετράπει προσωρινά σε εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων, θα πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που απαριθμώνται στις παραγράφους 32 και 33. Έλεγχος των λεπτομερών σχεδίων 36.Η Τεχνική Γραμματεία καταρτίζει, βάσει του λεπτομερούς σχεδίου καταστροφής που υποβάλλει το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, των μέτρων επαλήθευσης που προτείνει αυτό το τελευταίο, και της αποκτηθείσας κατά την διάρκεια προηγουμένων επιθεωρήσεων πείρας σχέδιο επαλήθευσης της καταστροφής της εγκατάστασης, σχετικά με το οποίο προβαίνει σε στενές συνεννοήσεις με το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Οιαδήποτε διαφορά απόψεων μεταξύ της Τεχνικής Γραμματείας και του Συμβαλλόμενου Μέρους - Κράτους όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, θα πρέπει να επιλύεται με συνεννοήσεις. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται οιουδήποτε ζητήματος το οποίο δεν έχει επιλυθεί, ώστε να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την διευκόλυνση της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης. 37.Τα σχέδια καταστροφής μαζί με τα σχέδια επαλήθευσης εγκρίνονται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 και του παρόντος Μέρους. Η εν λόγω έγκριση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης έναρξης των εργασιών καταστροφής. 38.Κάθε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου μπορεί να συνεννοείται με την Τεχνική Γραμματεία σχετικά με οιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την καταλληλότητα του σχεδίου καταστροφής και του σχεδίου επαλήθευσης. Εάν κανένα μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν διατυπώνει αντιρρήσεις, το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή. 39.Εάν υπάρξουν δυσκολίες, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αρχίζει διαβουλεύσεις με το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος προκειμένου να ξεπεραστούν. Η Σύνοδος επιλαμβάνεται οιουδήποτε ζητήματος που δεν έχει επιλυθεί. Η διευθέτηση οιασδήποτε διαφοράς σχετικά με τις μεθόδους καταστροφής, δεν καθυστερεί την εκτέλεση των λοιπών φάσεων του σχεδίου καταστροφής, που είναι παραδεκτές. 40.Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Συμβαλλόμενου Μέρους - Κράτους και του Εκτελεστικού Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα θέματα που αφορούν την επαλήθευση, ή εάν το εγκεκριμένο σχέδιο επαλήθευσης δεν μπορεί να εκτελεσθεί, η επαλήθευση της καταστροφής εξασφαλίζεται με συνεχή εποπτεία με όργανα που τοποθετούνται στο χώρο της εγκατάστασης και με επιθεωρητές που ευρίσκονται στον εν λόγω χώρο. 41.Η καταστροφή και η επαλήθευση διεξάγονται συμφώνως προς το εγκεκριμένο σχέδιο. Η επαλήθευση δεν παρεμποδίζει αδικαιολόγητα την διαδικασία, καταστροφής και διενεργείται παρουσία επιθεωρητών που μεταβαίνουν στους χώρους της εγκατάστασης προκειμένου να παραστούν στη διαδικασία καταστροφής . 42.Εάν τα απαιτούμενα μέτρα επαλήθευσης ή καταστροφής δεν λαμβάνονται όπως έχει προβλεφθεί, όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη -Κράτη ενημερώνονται σχετικά. Γ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Επαλήθευση των δηλώσεων εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων με επιτόπια επιθεώρηση 43.Η Τεχνική Γραμματεία προβαίνει σε προκαταρκτική επιθεώρηση κάθε εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 90ής και 120ής ημέρας μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. 44.Η προκαταρκτική επιθεώρηση έχει ως σκοπό: 1)Να επιβεβαιώνει ότι έπαυσε η παραγωγή χημικών όπλων και ότι η εγκατάσταση ετέθη εκτός λειτουργίας, ουμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, 2)Να επιτρέπει στην Τεχνική Γραμματεία να εξοικειώνεται με τα μέτρα που λαμβάνονται για την διακοπή της παραγωγής χημικών όπλων στην εγκατάσταση, ν) Να επιτρέπει στους επιθεωρητές να σφραγίζουν προσωρινά, δ) Να επιτρέπει στους επιθεωρητές να επιβεβαιώνουν τον κατάλογο απογραφής των εξειδικευμένων κτιρίων και μηχανικών εξοπλισμών, 3)Να παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την οργάνωση των εργασιών επιθεώρησης που πρέπει να εκτελεσθούν στους χωρους της εγκατάστασης, και ειδικότερα της σφράγισης ασφαλείας και της τοποθέτησης άλλων συμπεφωνημένων οργάνων, συμφώνως προς την λεπτομερή συμφωνία εγκατάστασης, στ) Την έναρξη προκαταρκτικών συζητήσεων όσον αφορά λεπτομερή συμφωνία σχετικά με τις διαδικασίες επιθεώρησης που πρέπει να ακολουθηθούν στους χώρους της εγκατάστασης. 45.Οι επιθεωρητές χρησιμοποιούν, ανάλογα με την περίπτωση, σφραγίδες, σημεία επισήμανσης ή άλλες διαδικασίες ελέγχου των στοκ, που έχουν συμφωνηθεί για να διευκολύνεται η ακριβής απογραφή των δηλωθέντων στοιχείων που ευρίσκονται σε κάθε εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων. 46.Οι επιθεωρητές τοποθετούν τα συμπεφωνημένα όργανα που είναι ενδεχομένως αναγκαία για την επισήμανση επανάληψης της παραγωγής χημικών όπλων ή μετακίνησης δηλωθέντος στοιχείου. Λαμβάνουν δε τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να μη παρεμποδίζονται οι εργασίες που αφορούν στο κλείσιμο της εγκατάστασης και εκτελούνται από το υπό επιθεώρηση Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Οι επιθεωρητές μπορούν να επανέρχονται στους χώρους της εγκατάστασης για να εξασφαλίζουν την συντήρηση των οργάνων και να ελέγχουν την ακρίβεια αυτών. 47.Εάν ο Γενικός Διευθυντής εκτιμά, μετά από την αρχική επιθεώρηση, ότι επιβάλλονται συμπληρωματικά μέτρα για να τεθεί η εγκατάσταση εκτός λειτουργίας συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση, μπορεί να ζητά από το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, το αργότερο 135 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος, να εφαρμόσει τέτοια μέτρα το αργότερο 180 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος. Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κοάτος ικανοποιεί αυτό το αίτημα εάν κρίνει ότι είναι δικαιολογημένο. Εάν δεν το ικανοποιήσει, συνεννοείται με τον Γενικό Διευθυντή προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα. Συστηματική επαλήθευση των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων και της διακοπής των δραστηριοτήτων αυτών 48.Η συστηματική επαλήθευση εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων έχει ως σκοπό να εξασφαλίζει την επισήμανση οιασδήποτε επανάληψης της παραγωγής χημικών όπλων ή οιασδήποτε μετακίνησης δηλωθέντων στοιχείων. 49.Η λεπτομερής συμφωνία εγκατάστασης προσδιορίζει συγκεκριμένα για κάθε εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων: 1)Τις λεπτομερείς διαδικασίες επιτόπιας επιθεώρησης που μπορούν να περιλαμβάνουν: ι) Οπτικούς ελέγχους, ιι) Τον έλεγχο και την συντήρηση των σφραγίδων και των λοιπών συμπεφωνημένων οργάνων, ιιι) Την λήψη και την ανάλυση δειγμάτων, β) Τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την χρησιμοποίηση σφραγίδων ασφαλείας και άλλων συμπεφωνημένων οργάνων που επισημαίνουν την ενδεχόμενη επαναλειτουργία της εγκατάστασης. Προσδιορίζονται συγκεκριμένα: 2)Ο τύπος και ο χώρος που είναι τοποθετημένος ο εν λόγω εξοπλισμός, ως και οι ρυθμίσεις που αφορούν την εγκατάσταση, 1) Η συντήρηση του εν λόγω εξοπλισμού, γ)Άλλα συμπεφωνημένα μέτρα. 50.Ο συμπεφωνημένος εξοπλισμός -σφραγίδες ή άλλα όργανα- που προβλέπεταισελεπτομερήσυμφωνίαη οποίααφορά ταμέτρα επιθεώρησης πουεφαρμόζονται στην εγκατάσταοη, τοποθετείταιτοαργότεροημέρεςμετά απότην έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά τοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Οιεπιθεωρητέςείναιεξουσιοδοτημένοι ναμεταβαίνουν σεκάθε εγκατάστασηπαραγωγήςχημικών όπλωνγιατην τοποθέτησητωνενλόγω σφραγίδων ήοργάνων. 51.Η Τεχνική Γραμματεία είναι εξουσιοδοτημένη να διενεργεί σε κάθε εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων μέχρι τέσσερις επιθεωρήσεις τοχρόνο. 52.ΓενικόςΔιευθυντής κοινοποιείστοΣυμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος την απόφασή τουναπραγματοποιηθείεπιθεώρηση ήεπίσκεψη σεμίαεγκατάστασηπαραγωγήςχημικών όπλων,48 ώρες πριν απότην προβλεπόμενηάφιξη τηςομάδας επιθεώρησης στην εγκατάσταση, γιατους σκοπούςσυστηματικών επιθεωρήσεων ή επισκέψεων. Εάνη επιθεώρηση ήη επίσκεψη έχει ωςσκοπότην επίλυση επείγοντοςπροβλήματος, η εν λόγω προθεσμίαμπορεί να επισπευθεί.ΓενικόςΔιευθυντής καθορίζει επακριβώςτον σκοπό τηςεπιθεώρησης ήτηςεπίσκεψης.53.Συμφώνως προς τις συμφωνίες εγκατάστασης, οιεπιθεωρητές έχουν ελεύθερηπρόσβαση σεόλαταμέρη τωνεγκαταστάσεωνπαραγωγήςχημικώνόπλων.Ταστοιχείατουδηλωθέντοςκαταλόγου απογραφής πουπρέπει ναεπιθεωρηθούν, επιλέγονταιαπότους επιθεωρητές. 54.Οικατευθυντήριες αρχέςπουχρησιμεύουνστον ακριβήπροσδιορισμό τηςσυχνότηταςτωνσυστηματικών επιτόπιωνεπιθεωρήσεων, θαεξετάζονται καιεγκρίνονται απότηΣύνοδο,συμφώνως προς τηνπαράγραφο21,εδάφιο ι),τουάρθρου8.Η εγκατάσταση παραγωγής που πρέπει να επιθεωρηθεί, επιλέγεται από την Τεχνική Γραμματεία κατά τρόπο ώστε να είναι αδύνατον να προβλεφθεί η ακριβής ημερομηνία επιθεώρησης. Επαλήθευση της καταστροφής των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων 55.Η συστηματική επαλήθευση της καταστροφής των εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών όπλων έχει ως σκοπό να επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση καταστρέφεται συμφώνως προς τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, και ότι κάθε στοιχείο του δηλωθέντος καταλόγου απογραφής καταστρέφεται συμφώνως προς το συμπεφωνημένο λεπτομερές σχέδιο καταστροφής. 56.Οσάκις όλα τα στοιχεία του δηλωθέντος καταλόγου απογραφής καταστρέφονται, η Τεχνική Γραμματεία επιβεβαιώνει την αντίστοιχη δήλωση του Συμβαλλόμενου Μέρους - Κράτους. Στη συνέχεια, η Τεχνική Γραμματεία σταματά την συστηματική επαλήθευση της εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων και αφαιρεί χωρίς καθυστέρηση όλους τους μηχανισμούς και όλα τα εποπτικά μέσα που έχουν τοποθετηθεί από τους επιθεωρητές. 57.Μετά από την εν λόγω επιβεβαίωση, το Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος δηλώνει ότι η εγκατάσταση καταστράφηκε. Επαλήθευση της προσωρινής μετατροπής εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων σε εγκατάσταση καταστροφής χημικών όπλων 58.Το αργότερο 90 ημέρες μετά από τη λήψη της αρχικής κοινοποίησης με την οποία το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μετατρέψει προσωρινά μία εγκατάσταση παραγωγής, οι επιθεωρητές έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν την εγκατάσταση για να εξοικειωθούν με το σχέδιο προσωρινής μετατροπής και να μελετήσουν τα διάφορα μέτρα επιθεώρησης που θα απαιτηθούν κατά την διάρκεια της μετατροπής. 59. Το αργότερο 50 ημέρες μετά από την εν λόγω επίσκεψη, η Τεχνική Γραμματεία και το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος συνάπτουν προσωρινή συμφωνία σχετικά με τα συμπληρωματικά μέτρα επιθεώρησης που πρέπει να ληφθούν κατά την διάρκεια των εργασιών προσωρινής μετατροπής. Η εν λόγω συμφωνία καθορίζει επακριβώς τις διαδικασίες επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης σφραγίδων, των μηχανημάτων επιθεώρησης και των επιθεωρήσεων που θα εξασφαλίσουν ότι κανένα χημικό όπλο δεν παράγεται κατά την διάρκεια των εργασιών μετατροπής. Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την έναρξη των εργασιών προσωρινής μετατροπής και παραμένει σε ισχύ μέχρι της έναρξης των εργασιών καταστροφής στους χώρους της εγκατάστασης. 60.Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν αφαιρεί ούτε μετατρέπει μέρος της εγκατάστασης, και δεν αφαιρεί ούτε τροποποιεί σφραγίδα ή άλλο συμπεφωνημένο μηχανισμό επιθεώρησης που έχει ενδεχομένως τοποθετηθεί συμφώνως προς της παρούσα Σύμβαση, καθόν χρόνο δεν έχει συναφθεί η προσωρινή συμφωνία. 61.Μόλις αρχίσουν οι εργασίες καταστροφής στους χώρους της εγκατάστασης, αυτή η τελευταία υπόκειται στις διατάξεις του Μέρους Δ(Α) του παρόντος Προσαρτήματος, που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις καταστροφής χημικών όπλων. Οι ρυθμίσεις σχετικά με την περίοδο που προηγείται της θέσης αυτής σε λειτουργία γιαυτό το σκοπό, διέπονται από την προσωρινή συμφωνία. 62.Κατά την διάρκεια των εργασιών καταστροφής, οι επιθεωρητές έχουνπρόσβαση σεόλαταμέρη τωνεγκαταστάσεωνπαραγωγήςπουμετατρέπονταιπροσωρινά,συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πουδεν αφορά άμεσαη καταστροφήχημικώνόπλων.63.Πριν απότηνέναρ£ητωνεργασιώνστουςχώρους τηςεγκατάστασης ενόψειτηςπροσωρινήςμετατροπής τηςγιατους σκοπούς τηςκαταστροφήςχημικώνόπλωνκαιμετά απότηνολοκλήρωσητωνεργασιώνκαταστροφής,ηεγκατάστασηυπόκειται στις διατάζεις τουπαρόντοςΜέρους, πουεφαρμόζονταιστις εγκαταστάσεις παραγωγήςχημικώνόπλων.Δ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΧΗΜΙΚΩΝΟΠΛΩΝΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣΠΟΥ ΔΕΝΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Διαδικασία αίτησης μετατροπής 64.ΤοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος μπορεί νακάνειαίτηση χρησιμοποίησηςεγκατάστασης παραγωγήςχημικώνόπλωνγιασκοπούς που δεν απαγορεύονται απότηνπαρούσαΣύμβαση γιακάθε εγκατάστασηπουέχει χρησιμοποιήσει γιατέτοιους σκοπούςπριν από τηνέναρξη ισχύος τηςΣύμβασης όσον αφορά τοενλόγωΚράτοςήπουέχει τηνπρόθεση ναχρησιμοποιήσει γιατέτοιους σκοπούς. 65.Εάνπρόκειται γιαεγκατάστασηπαραγωγήςχημικώνόπλωνπου έχει ήδηχρησιμοποιηθεί γιασκοπούςπουδεν απαγορεύονταιαπό την παρούσαΣύμβαση τηνημερομηνίακατάτηνοποίααυτή ητελευταίατίθεταισεισχύόσον αφορά τοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, ηαίτησηυποβάλλεται στον Γενικό Διευθυντήτοαργότερο 30 ημέρεςμετά απότηνέναρξη ισχύος τηςΣύμβασης όσοναφορά το ενλόγωΚράτος.Περιλαμβάνει δε,εκτός απότις πληροφορίες που αναφέρονταιειδικά στοεδάφιο 1)ιιι)τηςπαραγράφου 1: α) Λεπτομερέςαιτιολογικό τηςαιτήσεως, 3) Γενικό σχέδιο μετατροπής της εγκατάστασης, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: 2)Φύση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να διεξαχθούν στους χώρους της εγκατάστασης, ιι.) Εάν οι προβλεπόμενες δραστηριότητες συνεπάγονται την παραγωγή, την επεξεργασία ή την κατανάλωση χημικών προϊόντων: ονομασία καθενός από τα χημικά προϊόντα, διάγραμμα των εργασιών την εγκατάστασης και ποσότητες που προβλέπεται να παράγονται, να υπόκεινται σε επεξεργασία ή να καταναλώνονται κάθε χρόνο, ιιι) Κτίρια ή δομές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και ενδεχόμενες μελλοντικές μετατροπές αυτών, ιν) Κτίρια ή δομές που έχουν καταστραφεί ή πρόκειται να καταστραφούν και σχέδια καταστροφής, ν) Εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στους χώρους της εγκατάστασης, νι ) Εξοπλισμός που αφαιρέθηκε και καταστράφηκε, εξοπλισμός που πρόκειται να αφαιρεθεί και καταστραφεί και σχέδια καταστροφής, νιι) Ενδεχομένως, προβλεπόμενες ημερομηνίες μετατροπής της εγκατάστασης , νι ι ι ) Φύση των δραστηριοτήτων καθεμιάς από τις λοιπές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην περιοχή, γ) Λεπτομερείς εξήγησεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο β) και όλα τα λοιπά μέτρα που προτείνονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, παρεμποδίζουν αποτελεσματικά μια επανάληψη της ικανότητας παραγωγής χημικών όπλων στους χώρους της εγκατάστασης. 56.Εάν πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων που δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση την ημερομηνία κατά τη οποία αυτή η τελευταία τίθεται σε ισχύ όσον αφορά το Συμβαλλόμενο Μέοος - Κράτος, η αίτηση υποβάλλεται στον Γενικό Διευθυντή το αργότερο 30 ημέρες μετά από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση περί μετατροπής της εγκατάστασης και, πάντως, το αργότερο τέσσερα έτη μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κοάτος. Περίλαμβάνει: 1)Λεπτομερές αιτιολογικό της αιτήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών λόγων, 2)Γενικό σχέδιο μετατροπής της εγκατάστασης, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: i) Φύση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να διεξαχθούν στους χώρους της εγκατάστασης , ii) Εάν οι προβλεπόμενες δραστηριότητες συνεπάγονται την παραγωγή, την επεξεργασία ή την κατανάλωση χημικών προϊόντων: ονομασία καθενός από τα χημικά προϊόντα, διάγραμμα των εργασιών της εγκατάστασης και ποσότητες που προβλέπεται να παράγονται, να υπόκεινται σε επεξεργασία ή να καταναλώνονται κάθε χρόνο, iii) Κτίρια ή δομές που πρόκειται να διατηρηθούν και ενδεχόμενες μελλοντικές μετατροπές αυτών, ιν) Κτίρια ή δομές που έχουν καταστραφεί ή πρόκειται να καταστραφούν και σχέδια καταστροφής, ν) Εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στους χώρους της εγκατάστασης, νι) Εξοπλισμός που πρόκειται να αφαιρεθεί και καταστραφεί, καισχέδιακαταστροφής, ι ι) Προβλεπόμενεςημερομηνίες μετατροπήςτηςεγκατάστασης, ιιι) Φύσητωνδραστηριοτήτων καθεμιάς απότις λοιπές εγκαταστάσεις πουλειτουργούν στην περιοχή, γ) Λεπτομερείςεξηγήσεις όσοναφορά τον τρόπο με τονοποίο τα μέτρα πουαναφέρονταιστοεδάφιο3)καιόλαταλοιπά μέτρα που προτείνονταιαπότοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, παρεμποδίζουναποτελεσματικά μια επανάληψη τηςικανότητας παραγωγήςχημικώνόπλωνστουςχώρουςτηςεγκατάστασης, εν αναμονή τηςαποφάσεως.67.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος μπορεί ναπροτείνειστην αίτησητουοιοδήποτεάλλο μέτροκρίνεικατάλληλογιατηνανοικοδόμηση εμπιστοσύνης.Δραστηριότητες τουεπιτρέπονται εναναμονή τηςαποφάσεως 68.Εναναμονήτηςαποφάσεως τηςΣυνόδου, τοΣυμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος μπορεί νασυνεχίσειναχρησιμοποιείγιασκοπούςπουδεν απαγορεύονται απότηνπαρούσαΣύμβαση, μιαεγκατάστασηπουεχρησιμοποιείτο γιατέτοιους σκοπούςπριν απότηνέναρξηισχύος της Σύμβασης όσοναφοράτοενλόγωΚράτος,υπότονόροναβεβαιώνει στην αίτησήτουότικανένας εξειδικευμένοςεξοπλισμός καικανένα εξειδικευμένο κτίριοδενχρησιμοποιούνται , και ότιο εξειδικευμένοςεξοπλισμός καιταεξειδικευμένακτίρια έχουντεθεί εκτόςλειτουργίας με τις μεθόδουςπουαναφέρονταιειδικάστην παράγραφο 13. 69.Εάνηεγκατάστασηπουαποτελείτοαντικείμενο τηςαίτησης, δεν είχεχρησιμοποιηθεί γιασκοπούςπουδεναπαγορεύονταιαπό την παρούσαΣύμβαση πριν απότηνέναρξηισχύοςαυτήςτηςτελευταίας όσοναφοράτοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, ήεάν δενπαρέχεται η εγγύηση που αναφέρεται στην παοάγοαφο 58,το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος παύει πάραυτα όλες τις δραστηριότητες, συμφώνως προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5. Κλείνει δε την εγκατάσταση, συμφώνως προς την παράγραφο 13, το αργότερο 90 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος. Προϋποθέσεις μετατροπής 70.Εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων δεν μπορεί να μετατραπεί για τους σκοπούς δραστηριοτήτων που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση, παρά μόνον υπό τον όρο να καταστραφούν όλοι οι εξειδικευμένοι εξοπλισμοί της εγκατάστασης και να εξαφανισθούν όλα τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και των δομών που τις ξεχωρίζουν από τα κτίρια και τις δομές που χρησιμοποιούνται φυσιολογικά για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την παρούσα Σύμβαση και για τους οποίους δεν χρησιμοποιούνται χημικά προϊόντα του Πίνακα 1. 71.Η μετατραπείσα εγκατάσταση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς: 1)Οιωνδήποτε δραστηριοτήτων συνεπάγονται την παραγωγή, επεξεργασία ή κατανάλωση χημικού προϊόντος του Πίνακα 1 ή του Πίνακα 2, 0) Της παραγωγής οιουδήποτε λίαν δηλητηριώδους/τοξικού χημικού προϊόντος, συμπεριλαμβανρμένων και των λίαν δηλητηριωδών/τοξικών οργανοφωσφορούχων χημικών προϊόντων, ή οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας για την οποία απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την παρασκευή λίαν δηλητηριοδών/τοξικών ή λίαν διαβρωτικων χημικών προϊόντων, εκτός αν το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι η εν λόγω παραγωγή ή δραστηριότητα δεν ενέχει κινδύνους όσοναφοράτοαντικείμενοκαιτονσκοπότηςΣύμβασης, λαμβάνοντας υπόψητακριτήριατοξικότητας καιδιαβρωτικότητας και,ενδεχομένως, άλλουςτεχνικούς παράγοντεςπου πρέπε ι ναεξετάζονται καιεγκρίνονται απότηνΣύνοδο, συμφώνως προς τηνπαράγραφο2.1,εδάφιο21 , τουάρθρου5.72.Η μετατροπή της εγκατάστασης παραγωγήςχημικών όπλων ολοκληρώνεται το αργότεοο έξι έτη μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. ΑποφάσειςτουΕκτελεστικούΣυμβουλίουκαιτηςΣυνόδου 73.Το αργότεροημέρεςμετά τηνλήψητηςαίτησηςαπότον Γενικό Διευθυντή,ηΤεχνικήΓραμματείαπροβαίνεισεαρχική επιθεώρηση τηςεγκατάστασης. Η. εν λόγωεπιθεώρηση έχει ως σκοπό τηνεπαλήθευσητηςακρίβειας τωνστοιχείων πουπαρέχονται στηαίτηση, τηνπαροχήπληροφοριών όσοναφοράτατεχνικάχαρακτηριστικά τηςεγκατάστασης πουπροτίθεται ναμετατρέψει τοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, καιτονπροσδιορισμότων προϋποθέσεων υπότις οποίεςμπορεί ναεπιτραπεί ηχρησιμοποίησή τηςγιασκοπούςπουδεναπαγορεύονταιαπότηνπαρούσαΣύμβαση.Γενικός Διευθυντήςυποβάλλει χωρίςκαθυστέρηση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο,στην ΣύνοδοκαισεόλαταΣυμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη μιαέκθεση στηνοποίοδιατυπώνει συστάσεις όσον αφορά ταμέτραπουαπαιτούνται για τηνμετατροπήτηςεγκατάστασηςγιατουςσκοπούςδραστηριοτήτωνπουδεναπαγορεύονταιαπό την Σύμβασηκαιγιατηνπαροχήεγγυήσεων ότιημετατραπείσα εγκατάσταση θαχρησιμοποιηθεί αποκλειστικάκαιμόνο γιατέτοιουςσκοπούς. 74.Εάνηεγκατάστασηέχει χρησιμοποιηθείγιασκοπούςπουδεν απαγορεύονται απότηνΣύμβασηπρiν απότηνέναρξηισχύοςαυτήςτης τελευταίας όσον αφορά το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος και εάν συνέχιζει να λειτουργεί χωρίς να έχουν ληφθεί τα μέτρα για τα οποία απαιτείται εγγύηση συμφώνως προς την παράγραφο 58, πάραυτα ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει σχετικά το Εκτελεστικό Συμβούλιο, που μπορεί να απαιτήσει όπως εφαρμοσθούν τα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα, και ειδικότερα όπως κλείσει η εγκατάσταση, όπως αφαιρεθεί ο εξειδικευμένος εξοπλισμός και όπως υποστούν αλλαγές τα κτίρια και οι δομές. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ορίζει την προθεσμία εφαρμογής αυτών των μέτρων και αναβάλει την εξέταση της αίτησης εν αναμονή της εκτέλεσης των εν λόγω μέτρων. Μετά την λήξη της προθεσμίας, η εγκατάσταση υπόκειται σε επιθεώρηση προκειμένου να προσδιορισθεί εάν εφαρμόσθηκαν τα μέτρα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόσθηκαν, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος είναι υποχρεωμένο να διακόψει όλες τις δραστηριότητες στους χώρους της εγκατάστασης. 75.Το ταχύτερο δυνατό, μετά από την λήψη της έκθεσης του Γενικού Διευθυντού, η Σύνοδος, μετά από σύσταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, αποφασίζει εάν θα δεχθεί την αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση και όλες τις απόψεις που διατυπώνουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη, και καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δίδει την συγκατάθεσή της. Εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη προβάλει αντιρρήσεις όσον αφορά την αίτηση και τους όρους αποδοχής της, τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη αρχίζουν διαβουλεύσεις ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν διαρκούν περισσότερο από 90 ημέρες. Κατά την λήξη αυτής της περιόδου, λαμβάνεται, το συντομότερο δυνατό, μια απόφαση επί της ουσίας σχετικά με την αίτηση, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει αποδεκτή και οιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση. 76.Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, η συμφωνία εγκατάστασης συνάπτεται το αογότεοο 90 ημέοες μετά από την λήψη της εν λόγω απόφασης. Η συμφωνία περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η μετατροπή και η χρησιμοποίηση της εγκατάστασης, ως και τα μέτρα επαλήθευσης. Η μετατροπή δεν αρχίζει πριν από την σύναψη της συμφωνίας εγκατάστασης. Λεπτομερή σχέδια μετατροπής 77.Τουλάχιστον 180 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποί α προβλέπεται να αρχίσει η μετατροπή της εγκατάστασης παραγωγής χημικών όπλων, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος υποβάλλει στην Τεχνική Γραμματεία λεπτομερή σχέδια εν όψει της μετατροπής της εν λόγω εγκατάστασης, στα οποία περιλαμβάνονται ειδικότερα τα μέτρα που το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος προτίθεται να λάβει εν όψει της επαλήθευσης της μετατροπής, αναφέροντας μεταξύ άλλων: (α.) Τις ημερομηνίες και ώρες παρουσίας των επιθεωρητών στους χώρους της εγκατάστασης που πρόκειται να μετατραπεί, 1)Τις διαδικασίες επαλήθευσης των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για κάθε στοιχείο του δηλωθέντος καταλόγου απογραφής. 78.Τα λεπτομερή σχέδια μετατροπής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε εγκατάσταση παραγωγής χημικών όπλων: 1)Ακριβείς ημερομηνίες της διαδικασίας μετατροπής, 2)Διάταξη(των χώρων)της εγκατάστασης πριν και μετά από την μετατροπη,3)Διάγραμμα των εργασιών της εγκατάστασης πριν και, Ενδεχομένως, μετά από την μετατροπή, 4)Λεπτομερής κατάλογος απογραφής του εξοπλισμού, των κτιρίων. των δομών και άλλων στοιχείων που πρόκειτο να καταστραφούν, ως και των κτιρίων και των δομών που πρόκειται να τροποποιηθούν. 5)Διατάζεις που πρέπει να ληφθούν για κάθε στοιχείο του καταλόγου απογραφής, εάν χρειάζεται, στ) Μέτρα που το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος προτίθεται να λάβει εν όψει της επαλήθευσης, 6)Μέτρα ασφαλείας κατά των σωματικών βλαβών και των υλικών ζημιών, που πρέπει να εφαρμοσθούν κατά την μετατροπή της εγκατάστασης , 7)Συνθήκες εργασίας και διαβίωσης όσον αφορά τους επιθεωρητές, Εξέταση των αναλυτικών σχεδίων 79.Η Τεχνική Γραμματεία καταρτίζει, βάσει του αναλυτικού σχεδίου μετατροπής που υποβάλλει το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ,των μέτρων επαλήθευσης που το εν λόγω Κράτος προτείνει και της αποκτηθείσας κατά την διάρκεια προηγουμένων επιθεωρήσεων πείρας, σχέδιο επαλήθευσης της μετατροπής της εγκατάστασης, σχετικά με το οποίο προβαίνει σε στενές συνεννοήσεις με το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Οιαδήποτε διαφορά απόψεων μεταξύ της Τεχνικής Γραμματείας και του Συμβαλλόμενου Μέρους - Κράτους όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ρυθμίζεται με διαβουλεύσεις. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται οιουδήποτε θέματος που δεν έχει ρυθμισθεί ώστε να λάβει κατάλληλα μέτρα για την διευκόλυνση της πλήρους εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 80.Τα σχέδια μετατροπής μαζί με τα σχέδια επαλήθευσης εγρίνονταιαπότοΕκτελεστικόΣυμβούλιοκαιτοΣυμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος,ώστεναεξασφαλισθεί ηπλήρης εφαρμογήτωνδιατάξεωντουάρθρου5 και του παρόντος Μέρους. Η εν λ όγω έγκρισηπρέπει ναλάβει χώρα τουλάχιστον50 ημέρες πριν από τηνημερομηνίακατάτηνοποίαέχει προβλεφθεί ηέναρξη των εργασιών μετατροπής. 81.Κάθεμέλος τουΕκτελεστικούΣυμβούλιουμπορεί να συμβουλευθεί την ΤεχνικήΓραμματείαγιακάθε πρόβλημαπουαφοράτην καταλληλότητα τουσχεδίου μετατροπήςκαιτουσχεδίου επαλήθευσης.Εάνκανέναμέλος τουΕκτελεστικούΣυμβουλίουδενπροβάλει αντιρρήσεις, τοσχέδιο εκτελείται.82.Σε περίπτωση δυσκολιών, τοΕκτελεστικόΣυμβούλιοθαπρέπει να αρχίσειδιαβουλεύσεις με τοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος προκείμενοναξεπεραστούν.Η Σύνοδοςθαπρέπει ναεπιλαμβάνεται κάθε ζητήματοςπουδενέχει επιλυθεί.Ηεπίλυσηοιασδήποτεδιαφοράςόσοναφοράτιςμεθόδουςμετατροπής, δενθαπρέπεινακαθυστερεί την εκτέλεση τωνλοιπώνφάσεων τουσχεδίου μετατροπής, που είναιαποδεκτές. 83.Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Συμβαλλόμενου Μέρους - Κράτους και του Εκτελεστικού Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα θέματα σχετικά με την επαλήθευση, ή εάν το εγκεκριμένο σχέδιο επαλήθευσης ,δεν μπορεί να εκτελεσθεί, η επαλήθευση της μετατροπής εξασφαλίζεται με συνεχή εποπτεία με όργανα που τοποθετούνται στους χώρους της εγκατάστασης και με επιθεωρητές που ευρίσκονται στον ενλόγωχώρο.84.Η μετατροπήκαιηεπαλήθευσηδιεξάγονται συμφώνωςπρος το εγκεκριμένο σχέδιο.Ηεπαλήθευσηδενπαρεμποδίζειαδικαιολόγητα τηνδιαδικασίαμετατροπήςκαιδιενέργειταιπαρουσία επιθεωρητών που μεταβαίνουν στους χώρους της εγκατάστασης προκειμένου να παραστούν στη διαδικασία μετατροπής. 85. Μόλις ο Γενικός Διευθυντής πιστοποιήσει την ολοκλήρωση της μετατροπής, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος αφήνει τους επιθεωρητές να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εγκατάσταση κατά πάντα χρόνο, και τούτο για δέκα έτη. Οι επιθεωρητές έχουν το δικαίωμα να επιθεωρούν όλες τις ζώνες, όλες τις δραστηριότητες και όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού της εγκατάστασης. Έχουν δε το δικαίωμα να βεβαιώνονται ότι οι δραστηριότητες της εγκατάστασης πληρούν όλους τους όρους που ορίζονται δυνάμει του παρόντος Τμήματος από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και την Σύνοδο. Επίσης, οι επιθεωρητές έχουν το δικαίωμα, συμφώνως προς τις διατάξεις του Τμήματος Ε του Μέρους Β του παρόντος Προσαρτήματος, να λαμβάνουν δείγματα από όλες τις ζώνες της εγκατάστασης και να τα αναλύουν για να επαληθεύουν την απουσία χημικών προϊόντων του Πίνακα 1, σταθερών υποπροϊόντων και των προϊόντων αποσύνθεσης αυτών, ως και χημικών προϊόντων του Πίνακα 2, και να βεβαιώνονται ότι οι δραστηριότητες της εγκατάστασης πληρούν οιονδήποτε άλλο όρο όσον αφορά τις χημικές δραστηριότητες που ορίζονται δυνάμει του παρόντος Τμήματος από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και την Σύνοδο. Επίσης, οι επιθεωρητές έχουν πρόσβαση, συμφώνως προς την καθορισθείσα διαδικασία πρόσβασης που αναφέρεται στο Τμήμα Γ του Μέρους Ι του παρόντος Προσαρτήματος, στην βιομηχανική περιοχή που ευρίσκεται η εγκατάσταση. Κάθε χρόνο και για δέκα έτη, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος συντάσσει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της μετατραπείσας εγκατάστασης. Μετά την συμπλήρωση της δεκαετίας, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσιζει, λαμβάνοντας υπόψει τις συστάσεις της Τεχνικής Γραμματείας για την φύση των μέτρων επαλήθευσης που αρμόζει να συνεχίσει να εφαρμόζει. 86.Οι δαπάνες της επαλήθευσης της μετατραπείσας εγκατάστασης κατανέμονται συμφωνώς προς την παράγραφο 19 του άρθρου 5. ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν παράγει, δεν αποκτά, δεν διατηρεί ή δεν χρησιμοποιεί χημικά προϊόντα του Πίνακα 1 εκτός της επικρατείας των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών, και δεν μεταφέρει τέτοια χημικά προϊόντα εκτός της επικρατείας του παρά μόνον εάν πρόκειται για μεταφορά σε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. 2.Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν μπορεί να παράγει, αποκτά, διατηρεί, μεταφέρει ή χρησιμοποιεί χημικά προϊόντα του Πίνακα 1 παρά μόνον εάν: 1)Αυτά τα χημικά προϊόντα που εξυπηρετούν ερευνητικούς, ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς που αφορούν την προστασία, 3) Οι τύποι και οι ποσότητες χημικών προϊόντων είναι αυστηρά περιορισμένοι στους τύπους και τις ποσότητες που δικαιολογούν τέτοιοι σκοποί, 2)Η συνολική ποσότητα των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά πάντα χρόνο για τέτοιους σκοπούς, είναι ίση ή μικρότερη από ένα τόννο, 3)Η συνολική ποσότητα που αποκτάται για τέτοιους σκοπούς από Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος κατά την διάρκεια ενός έτους, με παραγωγή, με ανάληψη από στοκ χημικών όπλων και με μεταφορά, είναι ίση ή μικρότερη από ένα τόννο. Β. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 3.Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δεν μπορεί να μεταφέρει χημικά προϊόντα του Πίνακα 1 εκτός της επικρατείας του παρά μόνον σε άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος και για ερευνητικούς, ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς και για σκοπούς που αφορούν την προστασία, συμφώνως προς την παράγραφο 2. 4.Τα μεταφερθέντα χημικά προϊόντα δεν πρέπει να μεταφερθούν. εκ νέου σε τρίτο Κράτος. 5.Τα δύο ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη ενημερώνουν την Τεχνική Γραμματεία σχετικά με μια τέτοια μεταφορά τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημέρα που θα λάβει χώρα η εν λόγω μεταφορά. 6.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος κάνει μια αναλυτική ετήσια δήλωση που αφορά τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του προηγουμένου έτους. Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο 90 ημέρες μετά από το τέλος του παρελθόντος έτους και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χημικό προϊόν του Πίνακα 1,που μεταφέρθηκε: 1)Χημική ονομασία, ανεπτυγμένος τύπος και αριθμός του μητρώου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ, σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιος αριθμός,2)Ποσότητα πουαπεκτήθη απόάλλα Κράτηήμεταφέρθηκεσεάλλα ΣυμβαλλόμεναΜέρη - Κράτη. Αναφέρεταιηποσότητα, οπαραλήπτης καιοσκοπός κάθεμεταφοράς. Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γενικές αρχές της παραγωγής J. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δίδει άμεση προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσώπων και στην προστασία του περιβάλλοντος κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων παραγωγής που αναφέρονται στις παραγράφους 8-12. Προβαίνει δε στις εν λόγω δραστηριότητες τηρώντας τους εθνικούς κανόνες αυτού σε θέματα ασφάλειας και εκπομπών. Μια και μοναδική εγκατάσταση μικρής κλίμακας 8.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που παράγει χημικά προϊόντα του Πίνακα 1 για ερευνητικούς, ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς ή για σκοπούς προστασίας, το πράττει σε μια και μοναδική εγκατάσταση μικρής κλίμακας που έχει εγκριθεί από τα εν λόγω Κράτος. Εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις των παραγράφων 10, 11 και 12. 9.Η παραγωγή σε μια και μοναδική εγκατάσταση μικρής κλίμακας πραγματοποιείται εντός αντιδραστήρων που είναι ενσωματωμένοι σε αλυσίδα παραγωγής που δεν απεικονίζεται για την συνεχή παραγωγή. Ο όγκος αντιδραστήρα δεν υπερβαίνει τα 100 λίτρα και ο συνολικός όγκος όλων των αντιδραστήρων που η περιεκτικότητά τους είναι μεγαλύτερη από 5 λίτρα, δεν υπερβαίνει τα 500 λίτρα. Άλλες εγκαταστάσεις 10.Η παραγωγή χημικών προϊόντων του Πίνακα 1 σε συνολικές ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα 10 χιλιόγραμμα το έτος, μπορεί να πραγματοποιείται για σκοπούς προστασίας σε μια μόνον εγκατάσταση πέραν της μιάς και μοναδικής εγκατάστασης μικρής κλίμακας. Η εν λόγω εγκατάσταση πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τα Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. 11.Η παράγωγη χημικών προϊόντων του Πίνακα 1 σε ποσότητες μεγαλύτερες ατό 100 γραμμάρια το έτος μπορεί να πραγματοποιείται για ερευνητικούς, ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς εκτός της μιάς και μοναδικής εγκατάστασης μικρής κλίμακας σε συνολικές ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα 10 χιλιόγραμμα το έτος και ανά εγκατάσταση. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις πρέπει να είναι εγκεκριμένες από το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. 12.Η σύνθεση χημικών προϊόντων του Πίνακα 1 για ερευνητικούς, ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς -αλλά όχι για σκοπούς προστασίας- μπορεί να πραγματοποιείται σε εργαστήρια, σε συνολικές ποσότητες μικρότερες από 100 γραμμάρια το έτος και ανά εγκατάσταση. Τα εν λόγω εργαστήρια δεν υπόκεινται σε καμμία από τις διατάζεις σχετικά με την δήλωση και την επαλήθευση που αναφέρονται στα Τμήματα Δκαι Ε. Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Μία και μοναδική εγκατάσταση μικρής κλίμακας 13.ΚάθεΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που προτίθεται να εκμεταλλευθεί μιακαιμοναδική εγκατάσταση μικρής κλίμακας,αναφέρει στην ΤεχνικήΓραμματείατην ακριβή θέση αυτής καιπαρέχειαναλυτική τεχνική περιγραφή τηςεν λόγω εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένωνκαιτουκαταλόγου απογραφήςτουεξοπλισμούκαιτων αναλυτικών σχεδίων.Για μια ήδη υφιστάμενηεγκατάσταση,ηεν λόγω αρχική δήλωση υποβάλλεταιτο αργότεροημέρες μετά από την έναρξηισχύοςτηςΣύμβασης όσον αφορά τοΣυμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος. Εάνπρόκειται γιανέα εγκατάσταση,ηαρχική δήλωση υποβάλλεταιτουλάχιστονημέρες πριν από τηνέναρξηλειτουργίας της.. 14.ΚάθεΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ενημερώνειτηνΤεχνικήΓραμματείασχετικάμετιςτροποποιήσεις πουπροβλέπεταινα επιφέρει σχετικάμετηναρχική δήλωση.Οιτροποποιήσεις κοινοποιούνται τουλάχιστονημέρεςπριν απότηνημέραπου λαμβάνουν χώρα. 15.ΤοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος πουπαράγει χημικάπροϊόντα του Πίνακασεμιακαιμοναδικήεγκατάστασημικρής κλίμακας κάνει μιααναλυτικήετήσια δήλωσηπουαφοράτιςδραστηριότητες που διεξήχθησαν από την εγκατάστασηκατάτηνδιάρκεια του παρελθόντος έτους.Η δήλωση υποβάλλεταιτοαργότεροημέρες μετά απότοτέλοςτου εν λόγω έτους, καιπεριλαμβάνει: α) Τα στοιχεία της εγκατάστασης, 1)Τιςακόλουθες πληροφορίεςγιακάθεχημικό προϊόντουΠίνακα 1 πουπαράχθηκε, αποκτήθηκε,καταναλώθηκε ήαποθηκεύθηκε από την εγκατάσταση:2)Χημική ονομασία, ανεπτυγμένος τύποςκαιαριθμόςμητρώου της CΗΕΜΙCΑLΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ,εάν υπάρχειτέτοιος αριθμός, ιι ) Μέθοδοιπουχρησιμοποιήθηκαν καιποσότητες που παρήχθησαν, ιιι) Ονομασίακαιποσότητα τωνπροδρόμωνουσιών του Πίνακα 1, 2 ή3, πουχρησιμοποιήθηκαν γιατηνπαραγωγή τουχημικού προϊόντος του Πίνακα 1, ιν) Ποσότηταπουκαταναλώθηκεστην εγκατάσταση και σκοπός ήσκοποί τηςκατανάλωσης, ν) Ποσότηταπου παρελήφθη απόάλλες εγκαταστάσειςήχορηγήθηκεσεάλλεςεγκαταστάσειςπουευρίσκονται στηνεπικράτεια τουΣυμβαλλόμενου Μέρους - Κράτους. θα πρέπεινα αναφέρονται ηποσότητα, οπαραλήπτης καιο σκοπός κάθεπαράδοσης, νι ) Μέγιστη ποσότητα που αποθηκεύθηκε κατά πάντα χρόνο κατά την διάρκεια του έτους, γι ι) Ποσότητα που αποθηκεύθηκε στο τέλος του έτους, γ) Πληροφορίες σχετικά με όλες τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εγκατάσταση κατά την διάρκεια του έτους σε σχέση με τις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές της εγκατάστασης, που χορηγήθηκαν προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων και των καταλόγων απογραφής του εξοπλισμού και των αναλυτικών σχεδίων. 16. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που παράγει χημικά προϊόντα του Πίνακα 1 σε μια και μοναδική εγκατάσταση μικρής κλίμακας, κάνει μια αναλυτική ετήσια δήλωση που αφορά τις δραστηριότητες και την παραγωγή που προβλέπονται στην εγκατάσταση κατά την διάρκεια του επομένου έτους. Η δήλωση υποβάλλεται τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την έναρξη του εν λόγω έτους, και περιλαμβάνει: 3)Τα στοιχεία της εγκατάστασης, 1)Τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε χημικό προϊόν του Πίνακα 1 που προβλέπεται να παραχθεί, καταναλωθεί ή αποθηκευθεί στην εγκατάσταση: 2)Χημική ονομασία, ανεπτυγμένος τύπος και αριθμός μητρώου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ, εάν υπάρχει τέτοιος αριθμός, ιι) Ποσότητα που προβλέπεται να παραχθεί και σκοπός της παραγωγής, γ) Πληροφορίας σχετικά με όλες τις τροποποιήσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στην εγκατάσταση κατά την διάρκεια του έτους σε σχέση με τις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές της εγκατάστασης, που έχουν χορηγηθεί προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων και των καταλόγων απογραφής του εξοπλισμού και των αναλυτικών σχεδίων. Άλλες εγκαταστάσεις του αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 17.Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος παρέχει στην Τεχνική Γραμματεία, τη αιτήσει αυτής της τελευταίας, στοιχεία όσον αφορά την ονομασία και την θέση κάθε εγκατάστασης, ως και αναλυτική τεχνική περιγραφή κάθε εγκατάστασης ή του τμήματος (ή τμημάτων) αυτής που ιαφορούν την εν λόγω παραγωγή. Η εγκατάσταση που παράγει χημικά προϊόντα του Πίνακα 1 για σκοπούς προστασίας, χαρακτηρίζεται ως τέτοια. Για μια ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση, η εν λόγω αρχική δήλωση υποβάλλεται το αργότερο 30 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. Εάν πρόκειται για νέα εγκατάσταση, η αρχική δήλωση υποβάλλεται τουλάχιστον 180 ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της. 18.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ενημερώνει την Τεχνική Γραμματεία σχετικά με τις τροποποιήσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σε σχέση με την αρχική δήλωση. Οι τροποποιήσεις κοινοποιούνται τουλάχιστον 180 ημέρες πριν από την ημέρα που λαμβάνουν χώρα. 19.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος κάνει, για κάθε εγκατάσταση, μια αναλυτική ετήσια δήλωση που αφορά τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν από την εγκατάσταση κατά την διάρκεια του προηγουμένου έτους. Η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο 90 ημέρες μετά από το τέλος του εν λόγω έτους, και περιλαμβάνει: 1)Τα στοιχεία της εγκατάστασης, 2)Τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε χημικό προϊόν του Πίνακα 1: ι) Χημική ονομασία, ανεπτυγμένος τόπος και αριθμός μητρώου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ, εάν υπάρχει τέτοιος αριθμός, ιι ) Ποσότηταπουπαρήχθηκαι,στηνπερίπτωση παραγωγής για σκοπούςπροστασίας, μέθοδοιπουχρησιμοποιήθηκαν , ιιι) Ονομασίακαιποσότητατωνπροδρόμωνουσιών τουΠίνακα Γ; 2 ήπουχρησιμοποιήθηκανγιατηνπαραγωγήτουχημικού προϊόντος τουΠίνακα 1, ιν ) Ποσότηταπουκαταναλώθηκεστηνεγκατάστασηκαισκοπόςτηςκατανάλωσης, ν) ΠοσότηταπουμεταφέρθηκεσεάλλεςεγκαταστάσειςπουευρίσκονταιστηνεπικράτειατουΣυμβαλλόμενου Μέρους - Κράτους. θα πρέπεινα αναφέρονται ηποσότητα,οπαραλήπτηςκαιο σκοπός κάθεμεταφοράς, νι ) Μέγιστηποσότηταπουαποθηκεύθηκε κατάπάντα χρόνοκατά την διάρκεια του έτους, νιι) Ποσότηταπουαποθηκεύθηκεστοτέλοςτου έτους, γ) Πληροφορίεςσχετικάμεόλες τιςτροποποιήσεις πουπραγματοποιήθηκαν στην εγκατάσταση ήστατμήματα αυτής πουαφορούν την παραγωγή, κατά την διάρκεια του έτους, σε σχέση μετιςαναλυτικέςτεχνικέςπεριγραφέςτηςεγκατάστασηςπουχορηγήθηκανπροηγουμένως. 20.ΚάθεΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος κάνει,γιακάθεεγκατάσταση, μια αναλυτικήετήσιαδήλωσηπουαφοράτιςδραστηριότητε ς καιτην παραγωγή που προβλέπονταιστηνεγκατάστασηκατάτηνδιάρκεια του επομένου έτους.Η δήλωση υποβάλλεταιτουλάχιστονημέρεςπριν από τηνέναρξητουενλόγωέτους,καιπεριλαμβάνει: α) Ταστοιχείατηςεγκατάστασης, 1)Τιςακόλουθες πληροφορίεςγιακάθεχημικό προϊόντουΠίνακα 1: ι) Χημικήονομασία,ανεπτυγμένοςτύποςκαιαριθμόςμητρώου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ, εάν υπάρχει τέτοιος αριθμός, ιι)Ποσότητα που προβλέπεται να παραχθεί, περίοδοι κατά τις οποίες θα πρέπει να λάβει χώρα η παραγωγή και σκοποί της παραγωγής, γ) Πληροφορίες σχετικά με όλες τις τροποποιήσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στην εγκατάσταση ή στα τμήματα αυτής που αφορούν την παραγωγή, κατά την διάρκεια του έτους, σε σχέση με τις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές της εγκατάστασης που έχουν χορηγηθεί προηγουμένως. Ε. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Μία και μοναδική εγκατάσταοη μικρής κλίμακας 21.Οι δραστηριότητες επαλήθευσης που διενεργούνται μέσα στους χώρους της μιάς και μοναδικής εγκατάστασης μικρής κλίμακας, έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση της ορθής δήλωσης των παραγομένων ποσοτήτων χημικών προϊόντων του Πίνακα. 1 και, ιδιαίτερα, να εξασφαλίζουν όπως η συνολική ποσότητα να μην υπερβαίνει τον ένα τόννο. 22.Η εγκατάσταση υπόκειται στη συστηματική επαλήθευση με επιτόπιες επιθεωρήσεις και εποπτεία με όργανα που τοποθετούνται στους χώρους της εγκατάστασης. 23.0 αριθμός, η έκταση, η διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα και οι διατυπώσεις των επιθεωρήσεων μιάς συγκεκριμένης εγκατάστασης καθορίζονται συναρτήσει του κινδύνου που αποτελούν για το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσας Σύμβασης τα χημικά προϊόντα που παράγει, των χαρακτηριστικών της εγκατάστασης και της φύσης των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτή. Η Σύνοδος θα εξετάζει και εγκρίνει τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση κατευθυντήριες αρχές, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο ι), του άρθρου 8. 24.Η αρχική επιθεώρηση έχει ως σκοπό την επαλήθευση των σχετικών με την εγκατάσταση παρεχομένων πληροφοριών, και ειδικότερα την διαβεβαίωση εφαρμογής των ορίων που ορίζονται στην παράγραφο 9 για τους αντιδραστήρες. 25.Το αργότερο 180 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, το εν λόγω Κράτος συνάπτει με τον Οργανισμό μια συμφωνία εγκατάστασης βάσει μοντέλου συμφωνίας, με την οποία καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες επιθεώρησης που αφορούν την εγκατάσταση. 26.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που έχει την πρόθεση να θέσει σε λειτουργία μια και μοναδική εγκατάσταση μικρής κλίμακας μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος, συνάπτει με τον Οργανισμό μια συμφωνία εγκατάστασης βάσει μοντέλου συμφωνίας, με την οποία καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες επιθεώρησης που αφορούν την εγκατάσταση πριν αυτή η τελευταία τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί. 27.Η Σύνοδος θα εξετάσει και εγκρίνει ένα μοντέλο συμφωνίας, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο ι), του άρθρου 8. Άλλες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 28.Οι δραστηριότητες επαλήθευσης που διενεργούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11, έχουν ως σκοπό να διαβεβαιώνουν, ότι: 1)Η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται για την παραγωγή χημικών προϊόντων του Πίνακα 1 πέραν εκείνων των προϊόντων που έχουν δηλωθεί, 2)Οι ποσότητες χημικών προϊόντων του Πίνακα 1 που παράγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή καταναλώνονται, έχουν ορθά δηλωθεί και είναι εκείνες που χρειάζονται για τις δηλωθείσες δραστηριότητες 3)Τα χημικά προϊόντα του Πίνακα 1 δεν υφαιρούνται ή χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. 29.Η εγκατάσταση υπόκειται σε συστηματική επαλήθευση με επιτόπια επιθεώρηση και εποπτεία με όργανα που τοποθετούνται στους χώρους της εγκατάστασης. 30.Ο αριθμός, η έκταση η διάρκεια, το χρονοδιάγραμμα και οι διατυπώσεις των επιθεωρήσεων μιάς συγκεκριμένης εγκατάστασης καθορίζονται συναρτήσει του κίνδυνου που αποτελούν για το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσας Σύμβασης οι παραγόμενες ποσότητες χημικών προϊόντων, των χαρακτηριστικών της εγκατάστασης και της φύσης των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στους χώρους αυτής. Η Σύνοδος θα εξετάζει και εγκρίνει τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση κατευθυντήριες αρχές, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο ι), του άρθρου 8. 31.Το αργότερο 180 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, το εν λόγω Κράτος συνάπτει με τον Οργανισμό συμφωνίες εγκατάστασης βάσει μοντέλου συμφωνίας, με τις οποίες καθορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες επιθεώρησης που αφορούν κάθε εγκατάσταση. 32.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος που προτίθεται να θέσει σε λειτουργία μια τέτοια εγκατάσταση μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, συνάπτει συμφωνία εγκατάστασης με τον Οργανισμό πριν τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί η εγκατάσταση. ΜΕΡΟΣ Ζ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.ΔΗΛΩΣΕΙΣ Δηλώσεις συνολικών εθνικών στοιχείων 1.Οι αρχικές δηλώσεις και οι ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλε ι κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος συμφώνως προς τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 6, περιλαμβάνουν τα συνολικά εθνικά στοιχεία του παρελθόντος έτους όσον αφορά τις ποσότητες κάθε χημικού προϊόντος ν του Πίνακα 2 που παρήχθησαν, υπέστησαν επεξεργασία, καταναλώθηκαν, εισήχθησαν και εξήχθησαν, ως και τα ποσοτικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών -καθεμιάς από τις ενδιαφερόμενες χώρες. 2. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος υποβάλλει: 1)Τις αρχικές δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το αργότερο 30 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος, 2)Από το επόμενο έτος, ετήσιες δηλώσεις, το αργότερο 90 ημέρες μετά από το τέλος κάθε έτους. Δηλώσεις όσον αφορά την περιοχή που ευρίσκονται εργοστάσια που παράγουν, επεξεργάζονται ή καταναλώνουν χημικά προϊόντα του Πίνακα 2 3.Αρχικές δηλώσεις και ετήσιες δηλώσεις απαιτούνται για όλες τις βιομηχανικές περιοχές στις οποίες ευρίσκονται ένα ή περισσότερα εργοστάσια που έχουν παράγει, επεξεργασθεί ή καταναλώσει κατά την προηγούμενη τριετία, ή που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα παράγουν, επεξεργασθούν ή καταναλώσουν κατά το επόμενο έτος άνω: 1)του 1 κιλού χημικού προϊόντος το οποίο συνοδεύεται από το σημείο * στο Μέρος Ατου Πίνακα 2, 2)των 100 κιλών οιουδήποτε άλλου χημικού προϊόντος του Πίνακα 2, Μέρος Α, ή γ) του 1 τόννου χημικού προϊόντος του Πίνακα 2, Μέρος 3. Λ.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος υποβάλλει: α) Τις αρχικές δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 το αργότερο 30 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος, 3) Από του επομένου έτους, ετήσιες δηλώσεις των παρελθόντων δραστηριοτήτων, το αργότερο 90 ημέρες μετά το τέλος κάθε έτους, 3)Τις ετήσιες δηλώσεις των προβλεπομένων δραστηριοτήτων, το αργότερο 60 ημέρες πριν από την έναρξη του επομένου έτους. Κάθε επιπλέον δραστηριότητα αυτού του τόπου που προβλέπεται μετά από την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, δηλώνεται το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την έναρξη αυτής. 5. Εν γένει, δεν απαιτούνται δηλώσεις βάσει της παραγράφου 3 για τα μίγματα που περιέχουν προϊόν του Πίνακα 2 σε μικρή ποσότητα. Τέτοιες δηλώσεις απαιτούνται, συμφώνως προς τις κατευθυντήριες αρχές, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι η ευκολία ανάκτησης του προϊόντος του Πίνακα 2 από το μίγμα και η ολική μάζα αυτού του προϊόντος αποτελούν κίνδυνο για το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσας Σύμβασης. Οι ως άνω κατευθυντήριες αρχές θα εξετάζονται και εγκρίνονται από την Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο ι.), του άρθρου 8. 6.Οι δηλώσεις όσον αφορά την βιομηχανική περιοχή, που υποβάλλονται συμφώνως προς την παράγραφο 3, περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 1)Επωνυμία της περιοχής και του ιδιοκτήτη, της εταιρείας ή της επιχείρησης που τη διαχειρίζεται, 2)Ακριβής θέση της περιοχής , συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης, 3)Αριθμός των εργοστασίων της βιομηχανικής περιοχής, που δηλώνονται συμφώνως προς το Μέρος Η του παρόντος Προσαρτήματος. 7. Οι δηλώσεις όσον αφορά την βιομηχανική περιοχή, που υποβάλονται συμφώνως προς την παράγραφο 3, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε εργοστάσιο της περιοχής, στο οποίο εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο : 1)Επωνυμία του εργοστασίου και του ιδιοκτήτη, της εταιρείας ή της επιχείρησης που το διαχειρίζεται, 2)Ακριβής θέση του εργοστασίου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, και του κτιρίου και του αριθμού αυτού, γ) Κύριες δραστηριότητες του εργοστασίου, δ) Τύπος εργοστασίου: 6)Εργοστάσιο που παράγει, επεξεργάζεται ή καταναλώνει το ή τα χημικά προϊόντα του Πίνακα 2 που δηλώθηκαν, ιι) Εξειδικευμένο εργοστάσιο για τέτοιου είδους δραστηριότητες ή εργοστάσιο πολλαπλών δραστηριοτήτων, ιιι) Εργοστάσιο στο οποίο διενεργούνται άλλες δραστηριότητες όσον αφορά το ή τα χημικά προϊόντα του Πίνακα 2 που δηλώθηκαν -να προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, η φύση των εν λόγω άλλων δραστηριοτήτων (π.χ., αποθήκευση), ε) Ικανότητα παραγωγής του εργοστασίου για κάθε χημικό προϊόν του Πίνακα 2 που έχει δηλωθεί. 8.Οι δηλώσεις όσον αφορά την βιομηχανική περιοχή, που υποβάλονται συμφώνως πρός την παράγραφο 3, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χημικό προϊόν του Πίνακα 2, που παράγεται, υπόκειται σε επεξεργασία ή καταναλώνεται σε ποσότητα μεγαλύτερη από το δηλωθέν όριο: α) Χημική ονομασία, κοινή ή εμπορική ονομασία που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση, ανεπτυγμένος τύπος και αριθμός μητρώου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ, εάν υπάρχει τέτοιος αριθμός, 3) Εάν πρόκειται για την αρχική δήλωση: συνολική ποσότητα που παρήχθη, υπέστη επεξεργασία, καταναλώθηκε, εισήχθη και εξήχθη οπό την βιομηχανική περιοχή κατά την προηγουμένη τριετία, γ) Εάν πρόκειται για την ετήσια δήλωση παρελθόντων δραστηριοτήτων: συνολική ποσότητα που παρήχθη, υπέστη επεξεργασία, καταναλώθηκε, εισήχθη και εξήχθη από την βιομηχανική περιοχή κατά την διάρκεια του προηγουμένου έτους, 1)Εάν πρόκειται για την ετήσια δήλωση προβλεπομένων δραστηριοτήτων: συνολική ποσότητα που προβλέπεται να παραχθή, υποστεί επεξεργασία ή καταναλωθεί στην βιομηχανική περιοχή κατά την διάρκεια του επομένου έτους, συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπομένων περιόδων παραγωγής, επεξεργασίας ή κατανάλωσης, ε) Σκοποί για τους οποίους το χημικό προϊόν παρήχθη, υπέστη επεξεργασία ή καταναλώθηκε, ή θα παραχθεί, θα υποστεί επεξεργασία ή θα καταναλωθεί: 2)Επιτόπια επεξεργασία και κατανάλωση -να προσδιορίζονται επακριβώς οι τόποι προϊόντων, ιι) Πώληση ή μεταφορά εντός της επικρατείας ή προς άλλο τόπο που υπόκειται στην δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του Συμβαλλόμενου Μέρους - Κράτους -να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για άλλη βιομηχανία, για έμπορο ή για άλλον παραλήπτη αναφέροντας, εάν είναι δυνατόν, τους τύπους τελικών προϊόντων, ιιι) Απευθείας εξαγωγή -να αναφέρονται τα Κράτη προς τα οποία εξάγονται τα προϊόντα, ή ιν)Άλλοι σκοποί -να αναφέρονται επακριβώς. Δηλώοεις παρελθούσης παραγωγής χημικών προϊόντων του Πίνακα 2 για τους σκοπούς των χημικών όπλων 9.Το αργότερο 30 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, αυτό το τελευταίο δηλώνει όλες τις βιομηχανικές περιοχές που περιλαμβάνουν εργοοτάσια που έχουν παράγει χημικό προϊόν του Πίνακα 2 για τους σκοπούς των χημικών όπλων οποτεδήποτε μετά από την 1η Ιανουαρίου 1946. 10. Οι δηλώσεις όσον αφορά την βιομηχανική περιοχή, που υποβάλονται συμφώνως προς την παράγραφο 9, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 1)Ονομασία της περιοχής και του ιδιοκτήτη, της εταιρείας ή της επιχείρησης που τη διαχειρίζεται, 2)Ακριβής θέση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης, 3)Για κάθε εργοστάσιο που ευρίσκεται στην περιοχή και στο οποίο εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 9, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των εδαφίων α)-ε) της παραγράφου 7, 4)Για κάθε χημικό προϊόν του Πίνακα 2 που παράγεται για τους σκοπούς χημικών όπλων; 5)Χημική ονομασία, κοινή ή εμπορική ονομασία που χρησιμοποιείται στην βιομηχανική περιοχή για τους σκοπούς παραγωγής χημικών όπλων, ανεπτυγμένας τύπος και, εάν υπάρχει, Ο αριθμός μητρώου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ, ιι) Ημερομηνίες παραγωγής του χημικού προϊόντος και παραχθείσα ποσότητα, ιιι) Τόπος όπου παρεδόθη το χημικό προϊόν και, εάν είναι γνωστό, το τελικό προϊόν, που παρήχθη στον εν λόγω τόπο. Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται στα Συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη 11.Κατάλογος των βιομηχανικών περιοχων που δηλώνονται συμφώνως προς το Τμήμα Α, ως και οι πληροφορίες που παρέχονται συμφώνως προς την παράγραφο 6, τα εδάφια α), γ), δ) ι) και δ) ιιι) της παραγράφου 7, το εδάφιο α) της παραγράφου 8 και την παράγραφο 10, διαβιβάζονται από την Τεχνική Γραμματεία στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη μετά από σχετικό αίτημά τους. Β. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Γενικές διατάξεις 12.Η επαλήθευση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6, διενεργείται με επιτόπια επιθεώρηση των βιομηχανικών περιοχών που δηλώθηκαν και περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα εργοστάσια που παρήγαγαν, επεξεργάσθηκαν ή κατανάλωσαν, κατά την προηγούμενη τριετία, ή, συμφώνως προς τις προβλέψεις, θα παράγουν, επεξεργασθούν ή καταναλώσουν κατά το επόμενο έτος άνω: 1)των 10 κιλών χημικού προϊόντος που συνοδεύεται από το σημείο * στο Μέρος Ατου Πίνακα 2, 2)του ενός (1) τόννου οιουδήποτε άλλου χημικού προϊόντος του Πίνακα 2, Μέρος Α, ή γ) των 10 τόννων χημικού προϊόντος του Πίνακα 2, Μέρος Β. 13.Ο προϋπολογισμός - πρόγραμμα του Οργανισμού, που εγκρίνει η Σύνοδος συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο α), του άρθρου 8,περιλαμβάνει, ως διακριτικό στοιχείο, προϋπολογισμό - πρόγραμμα για τις δραστηριότητες επαλήθευσης που διενεργούνται βάσει του παρόντος Τμήματος. Με την διάθεση των πόρων για τις δραστηριότητες επαλήθευσης που διενεργούνται βάσει του άρθρου 6, η Τεχνική Γραμματεία δίδει προτεραιότητα, κατά την διάρκεια των τριών πρώτων ετών μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, στις αρχικές επιθεωρήσεις των βιομηχανικών περιοχών που έχουν δηλωθεί συμφώνως προς το Τμήμα Α. Το ποσό που χορηγείται, επανεξετάζεται στη συνέχεια υπό το πρίσμα της αποκτηθείσας πείρας. 14.Η Τεχνική Γραμματεία διενεργεί τις αρχικές επιθεωρήσεις και τις μεταγενέστερες επιθεωρήσεις συμφώνως προς τις παραγράφους 15-22.Επιδιωκόμενοι σκοποί της επιθεώρησης 15.Εν γένει, η επιθεώρησης έχει σκοπό να επαληθεύσει ότι οι δραστηριότητες των βιομηχανικών περιοχών είναι εναρμονισμένες με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί δυνάμει της Σύμβασης και ότι συμφωνούν με τις πληροφορίες που παρέχονται στις δηλώσεις. Η επιθεώρηση των βιομηχανικών περιοχών που δηλώνονται συμφώνως προς τις διατάξεις του Τμήματος Α, έχει, ειδικότερα, ως σκοπό να επαληθεύει: 1)Την απουσία οιουδήποτε χημικού προϊόντος του Πίνακα 1, και ιδιαίτερα της παραγωγής τέτοιου προϊόντος, εκτός αν αυτή η τελευταία είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ του παρόντος Προσαρτήματος, 3) Την εναρμόνιση με τα δηλωθέντα όσον αφορά τους όγκους παραγωγής, επεξεργασίας ή κατανάλωσης χημικών προϊόντων του Πίνακα 2, 2)Την μη υφαίρεση χημικών προϊόντων του Πίνακα 2 για σκοπούς δραστηριοτήτων που απαγορεύονται από την Σύμβαση. Αρχικές επιθεωρήσεις 16.Κάθε βιομηχανική περιοχή που πρέπει να επιθεωρείται συμφώνως προς την παράγραφο 12, αποτελεί το αντικείμενο αρχικής επιθεώρησης μόλις τούτο καταστή δυνατό, αλλά κατά προτίμηση τρία έτη το αργότερο μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Οι βιομηχανικές περιοχές που δηλώνονται μετά από την εν λόγω περίοδο, αποτελούν το αντικείμενο αρχικής επιθεώρησης το αργότερο ένα έτος μετά από την ημερομηνία κατά την οποία οι δραστηριότητες παραγωγής, επεξεργασίας ή κατανάλωσης δηλώθηκαν για πρώτη φορά, Η Τεχνική Γραμματεία επιλέγει τις βιομηχανικές περιοχέςπουυπόκεινταισεαρχικήεπιθεώρησης κατάτρόπο ώστε να είναιαδύνατον ναπροβλεφθείοακριβής χρόνος διενέργειας της επιθεώρησης. 17.Κατά τηνδιάρκεια τηςαρχικής επιθεώρησης, συντάσσεται σχέδιοσυμφωνίας εγκατάστασηςεφαρμόσιμης στηνΒιομηχανική περιοχή, εκτόςαν τοεπιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. καιη Τεχνική Γραμματείασυμφωνήσουν ότιδενείναιαναγκαίο. 18.Όσοναφοράτηνσυχνότητα καιτηνέκτασητωνμεταγενεστέρωνεπιθεωρήσεων, οιεπιθεωρητέςεκτιμούνκατάτηνδιάρκεια της αρχικής επιθεώρησης τονκίνδυνοπουαποτελούνγιατοαντικείμενοκαιτονσκοπότηςΣύμβασηςτασυγκεκριμέναχημικάπροϊόντα, τα χαρακτηριστικάτηςβιομηχανικήςπεριοχής καιτηφύση των δραστηριοτήτων πουδιεξάγονται στουςχώρουςαυτής,λαμβάνοντας υπ όψη ειδικότερα ταακόλουθα κριτήρια: 1)Τοξικότητατωνεγγεγραμμένων χημικώνπροϊόντων καιτωντελικών προϊόντωνπουπαράγονται,ενδεχομένως,μετηνβοήθειααυτών, β) Ποσότηταεγγεγραμμένωνχημικώνπροϊόντωνπουαποθηκεύεται συνήθωςστηνεπιθεωρούμενη περιοχή, 2)Ποσότηταχημικώνβασικώνυλών που υπεισέρχονται στηνπαραγωγήεγγεγραμμένωνχημικώνπροϊόντων,πουαποθηκεύεταισυνήθως στην επιθεωρούμενηπεριοχή, 3)Ικανότηταπαραγωγήςτωνεργοστασίων πουσυνδέονται μεπροϊόντα του Πίνακα2, 4)Παραγωγή,αποθήκευση καιφόρτωση δηλητηριωδών/τοξικών χημικών προϊόντων όσοναφοράτηνεπιθεωρούμενηπεριοχή καιδυνατότηταμετατροπήςαυτήςενόψειτέτοιων δραστηριοτήτων. Επιθεωρήσεις 19.Μετάαπότηναρχικήεπιθεώρηση, κάθεβιομηχανική περιοχήπου πρέπει ναεπιθεωρείται συμφώνωςπρος τηνπαράγραφο12,αποτελείτο αντικείμενο μεταγενεστέρων επιθεωρήσεων. 20.Για την επιλογή των προς επιθεώρηση βιομηχανικών περιοχών και για την λήψη απόφασης σχετικά με την συχνότητα και την ευρύτητα των επιθεωρήσεων, η Τεχνική Γραμματεία λαμβάνει δεόντως υπόψει τον κίνδυνο που αποτελούν για το αντικείμενο και τον σκοπό της Σύμβασης το συγκεκριμένο χημικό προϊόν, τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής περιοχής και η φύση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στους χώρους αυτής, ως και την αντίστοιχη συμφωνία εγκατάστασης και τα αποτελέσματα των αρχικών και μεταγενεστέρων επιθεωρήσεων. 21.Η Τεχνική Γραμματεία επιλέγει βιομηχανική περιοχή που πρέπει να επιθεωρηθεί κατά τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να προβλεφθεί ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής της επιθεώρησης. 22.Καμμία βιομηχανική περιοχή δεν υπόκειται σε περισσότερες από δύο επιθεωρήσεις ετησίως βάσει του παρόντος Τμήματος. Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη δεν είναι περιοριστική όσον αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων που διενεργούνται συμφώνως προς το άρθρο 9. Διαδικασίες επιθεώρησης 23.Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται συμφώνως προς τις συμπεφωνημένες κατευθυντήριες αρχές, τις λοιπές οικείες διατάξεις του παρόντος Προσαρτήματος και το Προσάρτημα περί απορρήτου, ως και τις κάτωθι παραγράφους 24-30. 24.Για την δηλωθείσα βιομηχανική περιοχή, συνάπτεται συμφωνία εγκατάστασης μεταξύ του επιθεωρουμένου Συμβαλλόμενου Μέρους - Κράτους και του Οργανισμού το αργότερο 90 ημέρες μετά το πέρας της αρχικής επιθεώρησης, εκτός αν το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος και η Τεχνική Γραμματεία συμφωνήσουν ότι δεν είναι αναγκαία. Συντάσσεται δε βάσει μοντέλου συμφωνίας και διέπει την διεξαγωγή των επιθεωρήσεων στη δηλωθείσα βιομηχανική περιοχή. Η συμφωνία καθορίζει την συχνότητα και ευρύτητα των επιθεωρήσεων και αναφέρει αναλυτικά τις διαδικασίες επιθεώρησης, συμφώνως προς τις διατάξεις των παραγράφων 25-29. 25.Η επιθεώρηση αφορά το εργοστάσιο ή τα εργοστάσια που συνδέονται με χημικό προϊόν του Πίνακα 2, το οποίο ή τα οποία το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος δήλωσε ότι ευρίσκονται στην δηλωθείσα βιομηχανική περιοχή. Εάν η ομάδα επιθεώρησης ζητά ελεύθερη πρόσβαση σε άλλα μέρη της βιομηχανικής περιοχής, n ελευθερία πρόσβασης στα εν λόγω μέρη της παρέχεται συμφώνως προς την υποχρέωση παροχής διευκρινίσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 51 του Μέρους Βτου παρόντος Προσαρτήματος, και σε εφαρμογή της συμφωνίας εγκατάστασης, ή. ελλείψει τέτοιας συμφωνίας,συμφώνως προς τις διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση κατόπιν διαπραγματεύσεων, που αναφέρονται στο Τμήμα Γτου Μέρους Ι του παρόντος Προσαρτήματος. 26.Η πρόσβαση στα αρχεία παρέχεται εάν είναι αναγκαία ,ώστε να παρέχεται η εγγύηση ότι δεν υπήρξε υφαίρεση του δηλωθέντος χημικού προϊόντος και ότι η παραγωγή ήταν εναρμονισμένη με όσα δηλώθηκαν. 27.Διενεργούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις ώστε να επαληθεύεται η απουσία μη δηλωθέντων εγγεγραμμένων χημικών προϊόντων. 28.Η επιθεώρηση των ζωνών μπορεί να αφορά ειδικότερα: 1)Τις ζώνες στις οποίες παραδίδονται ή αποθηκεύονται οι χημικές βασικές ύλες (χημικές ουσίες που εισέρχονται σε αντίδραση) 3) Τις ζώνες στις οποίες οι χημικές ουσίες που εισέρχονται σε μια αντίδραση, υπόκεινται σε επεξεργασία πριν από την είσοδο τους στους αντιδραστήρες,2)Ανάλογα με την περίπτωση, τους αγωγούς τροφοδοσίας μεταξύ των ζωνών που αναφέρονται στο εδάφιο α) ή β) και των αντιδραστήρων, ως και τις βαλβίδες και τα συνδεόμενα ροόμετρα, κλπ, δ) Το εξωτερικό των αντιδραστήρων και του βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού, 3)Τους αγωγούς που εκτείνονται από τους αντιδραστήρες μέχρι ενός σημείου μακροπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης ή εξοπλισμού μεταγενέστερης επεξεργασίας των δηλωθέντων χημικών προϊόντων του Πίνακα 2, στ) Τον εξοπλισμό ελέγχου που συνδέεται με ένα οιοδήποτε από τά στοιχεία που απαριθμώνται στα εδάφια α)-ε), 4)Τον εξοπλισμό και τις ζώνες επεξεργασίας των αποβλήτων και των αναθυμιάσεων, 5)Τον εξοπλισμό και τις ζώνες εξάλειψης των ελαττωματικών χημικών προϊόντων. 29.Η επιθεώρηση δεν διαρκεί περισσότερο από 96 ώρες. Ωστόσο, η ομάδα επιθεώρησης και το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος μπορούν να συμφωνήσουν την παράταση αυτής. Κοινοποίηση των επιθεωρήσεων 30.Η Τεχνική Γραμματεία κοινοποιεί την επιθεώρηση στο Συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την άφιξη της ομάδας επιθεώρησης στην προς επιθεώρηση βιομηχανική περιοχή. Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ31.Τα χημικά προϊόντα του Πίνακα 2 δεν μεταφέρονται παρά σε Συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη ή παραλαμβάνονται από τέτοια Κράτη. Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει μετά την συμπλήρωση τριετίας από της έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης. 32.Κατά την διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου των τριών ετών, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ζητά ένα πιστοποιητικό τελικής χρησιμοποίησης, όπως καθορίζεται επακριβώς κατωτέρω, για να μεταφέρει χημικά προϊόντα ταυ Πίνακα 2 σε Κράτη που δεν είναι Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης. Οσάκις πρόκειται για τέτοιες μεταφορές, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να βεβαιώνεται ότι τα μεταφερόμενα χημικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την Σύμβαση. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ζητά ειδικότερα από το Κράτος - παραλήπτη όπως του χορηγήσει πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα μεταφερόμενα χημικά προϊόντα: 1)Δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την Σύμβαση, β) Δεν θα αποτελέσουν το αντικείμενο νέων μεταφορών, και2)Τύπος και ποσότητα των εν λόγω χημικών προϊόντων, δ) Τελική ή τελικές χρήσεις, ε)Όνομα και διεύθυνση του τελικού ή των τελικών χρηστών. ΜΕΡΟΣ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Δηλώσεις συνολικών εθνικών στοιχείων 1.Οιαρχικές δηλώσειςκαιοιετήσιες δηλώσεις πουυποβάλλει το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος συμφώνωςπρος τιςπαραγράφουςκαι 8 του άρθρου6, περιλαμβάνουντασυνολικά εθνικά στοιχείατου παρελθόντος έτουςόσοναφοράτιςποσότητεςκάθεχημικούπροϊόντος τουΠίνακαπου παρήχθησαν,εισήχθηκαν καιεξήχθησαν, ωςκαι τα ποσοτικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών καθεμίας από τις ενδιαφερόμενες χώρες. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος υποβάλλει: 1)Τις αρχικές δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το αργότερο 30 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγιο Κράτος, 2)Από το επόμενο έτος, ετήσιες δηλώσεις, το αργότερο 90 ημέρες μετά από το τέλος κάθε έτους. Δηλώσεις όσον αφορά την περιοχή που ευρίσκονται εργοστάσια που παράγουν χημικά προΐόντα του Πίνακα 3 3.Αρχικές και ετήσιες δηλώσεις απαιτούνται για όλες τις βιομηχανικές περιοχές στις οποίες ευρίσκονται ένα ή περισσότερα εργοστάσια που έχουν παράγει άνω των 30 τόννων χημικού προϊόντος του Πίνακα 3 κατά την διάρκεια του προηγουμένου έτους, ή που, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα παράγουν άνω των 30 τόννων κατά την διάρκεια του επομένου έτους. 4.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος υποβάλλει: 1)Τις αρχικές δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 το αργότερο 30 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος, 2)Από του επομένου έτους, ετήσιες δηλώσεις παρελθόντων δραστηριοτήτων, το αργότερο 90 ημέρες μετά το τέλος κάθε έτους, γ) Τις ετήσιες δηλώσεις προβλεπομένων δραστηριοτήτων, το αργότερο 60 ημέρες πριν από την έναρξη του επομένου έτους. Κάθε επιπλέον δραστηριότητα αυτού του τύπου που προβλέπεται μετά από την υποβολή της ετήσιας δήλωσης, δηλώνεται το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την έναρξη αυτής. 5.Εν γένει, δεν απαιτούνται δηλώσεις βάσει της παραγράφου 3 για τα μίγματα που περιέχουν προϊόν του Πίνακα 3 σε μικρή ποσότητα. Τέτοιες δηλώσεις απαιτούνται, συμφώνως προς τις κατευθυντήριες αρχές, στην περίπτωση που εκτιμάται ότι η ευκολία ανάκτησης του προϊόντος του Πίνακα 3 από το μίγμα και η ολική μάζα αυτού του προϊόντος αποτελούν κίνδυνο για το αντικείμενο και τον σκοπό της παρούσας Σύμβασης. Οι κατευθυντήριες αρχές που προαναφέρθηκαν, θα εξετάζονται και εγκρίνονται από την Σύνοδο, συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο ι), του άρθρου 8. 6.Οι δηλώσεις όσον αφορά την βιομηχανική περιοχή, που υποβάλλονται συμφώνως προς την παράγραφο 3, περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 1)Επωνυμία της περιοχής και του ιδιοκτήτη, της εταιρείας ή της επιχείρησης που τη διαχειρίζεται, 2)Ακριβής θέση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης, 3)Αριθμός των εργοστασίων της βιομηχανικής περιοχής, που δηλώνονται συμφώνως προς το Μέρος Ζ του παρόντος Προσαρτήματος. 7.Οι δηλώσεις όσον αφορά την βιομηχανική περιοχή, που υποβάλλονται συμφώνως προς την παράγραφο 3, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε εργοστάσιο της περιοχής, στο οποίο εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο: α) Επωνυμία του εργοστασίου και του ιδιοκτήτη, της εταιρείας ή της επιχείρησης που το διαχειρίζεται, 3) Ακριβής θέση του εργοστασίου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, και του Κτιρίου και του αριθμού αυτού, Υ) Κύριες δραστηριότητες του εργοστασίου. 8.Οι δηλώσεις όσον αφορά την βιομηχανική περιοχή, που υποβάλλονται συμφώνως προς την παράγραφο 3, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χημικό προϊόν του Πίνακα 3 που παράγεται σε ποσότητες μεγαλύτερες από το δηλωθέν όριο: 1)Χημική ονομασία. κοινή ή εμπορική ονομασία που χρησιμοποιείται στην εγκατάσταση, ανεπτυγμένος τύπος και, αν υπάρχει, ο αριθμός μητρώου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ , 3) Ποσότητα κατά προσέγγιση χημικού προϊόντος που παρήχθη κατά την διάρκεια του προηγουμένου έτους ή, εάν πρόκειται για την δήλωση προβλεπομένων δραστηριοτήτων, για το επόμενο έτος, κατά προσέγγιση, ως εξής: 30-200 τόννοι, 200-1000 τόννοι, 1000-10000 τόννοι, 10000-100000 τόννοι και άνω των 100000 τόννων, γ) Σκοποί για τους οποίους το χημικό προϊόν παρήχθη ή θα παραχθεί. Δηλώσεις παρελθούσης παραγωγής χημικών προϊόντων του Πίνακα 3 για τους σκοπούς των χημικών όπλων 9.Το αργότερο 30 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος, αυτό το τελευταίο δηλώνει όλες τις βιομηχανικές περιοχές που περιλαμβάνουν εργοστάσια που έχουν παράγει χημικό προϊόν του Πίνακα 3 για τους σκοπούς των χημικών όπλων οποτεδήποτε μετά από την 1η Ιανουαρίου 1946. 10.Οι δηλώσεις όσον αφορά την βιομηχανική περιοχή, που υποβάλονται συμφώνως προς την παράγραφο 9, περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία : 1)Ονομασία της περιοχής και του ιδιοκτήτη, της εταιρείας ή της επιχείρησης που τη διαχειρίζεται, 2)Ακριβής θέση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης , 3)Για κάθε εργοστάσιο που ευρίσκεται στην περιοχή και στο οποίο εφαρμόζονται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 9, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των εδαφίων α)-γ) της παραγράφου 7, 4)Για κάθε χημικό προϊόν του Πίνακα 3 που παράγεται για τους σκοπούς των χημικών όπλων: 5)Χημική ονομασία, κοινή ή εμπορική ονομασία που χρησιμοποιείται στην βιομηχανική περιοχή για τους σκοπούς της παραγωγής χημικών όπλων, ανεπτυγμένος τύπος και, εάν υπάρχει, ο αριθμός μητρώου της CΗΕΜΙCΑL ΑΒSΤRΑCΤS SΕRVΙCΕ, ιι) Ημερομηνίες παραγωγής του χημικού προϊόντος και παραχθείσα ποσότητα, ιιι) Τόπος όπου παρεδόθη το χημικό προϊόν και, εάν είναι γνωστό, το τελικό προϊόν που παρήχθη στον εν λόγω τόπο. Πληροφορίες tοο πρέπει να διαβιβάζονται στα Συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη 11.0 κατάλογος των βιομηχανικών περιοχών που δηλώνονται βάσει του παρόντος Τμήματος, ως και οι πληροφορίες που παρέχονται συμφώνως προς την παράγραφο 6, τα εδάφια α) και γ) της παραγράφου 7, το εδάφιο α) της παραγράφου 8, και την παράγραφο 10, διαβιβάζονται από την Τεχνική Γραμματεία στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη μετά από σχετικό αίτημά τους. Β. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Γενικές διατάζεις 12.Η επαλήθευση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 διενεργείται με επιτόπιες επιθεωρήσεις των δηλωθέντων βιομηχανικών περιοχών που παρήγαγαν συνολικά, κατά το προηγούμενο έτος, ή θα παράγουν συνολικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις, κατά τα επόμενο έτος, άνω των 200 τόννων χημικών προϊόντων του Πίνακα 3, πέραν του δηλωθέντος ορίου των 30 τόννων. 13.Ο προϋπολογισμός - πρόγραμμα του Οργανισμού, που εγκρίνει η Σύνοδος συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδάφιο α), του άρθρου 8, περιλαμβάνει ως διακριτικό στοιχείο, προϋπολογισμό -πρόγραμμα για τις δραστηριότητες επαλήθευσης που διενεργούνται βάσει του παθόντος Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 13 του Μέρους Ζτου παρόντος Προσαρτήματος. 14.Βάσει του παρόντος Τμήματος, η Τεχνική Γραμματεία επιλέγει τυχαία τις προς επιθεώρηση βιομηχανικές περιοχές χρησιμοποιώντας κατάλληλους μηχανισμούς, και ειδικότερα προγράμματα πληροφορικής που έχουν ειδικά μελετηθεί γιαυτό το σκοπό, και βασίζεται στους εξής σταθμιστικούς παράγοντες: 1)Δίκαιη γεωγραφική κατανομή των επιθεωρήσεων, β) Πληροφορίες που διαθέτει η Τεχνική Γραμματεία για τις δηλωθείσες βιομηχανικές περιοχές, και ειδικότερα για το συγκεκριμένο χημικό προϊόν, τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής περιοχής και τη φάση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στους χώρους αυτής. 15.Καμμία βιομηχανική περιοχή δεν υπόκειται σε περισσότερες από δύο επιθεωρήσεις ετησίως βάσει του παρόντος Τμήματος. Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη δεν είναι περιοριστική όσον αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων που διενεργούνται συμφώνως προς το άρθρο 9. 16.Οσάκις επιλέγει τις προς επιθεώρηση βιομηχανικές περιοχές συμφώνως προς το παρόν Τμήμα, η Τεχνική Γραμματεία λαμβάνει υπ όψη το ακόλουθο όριο για τον καθορισμό του αριθμού συνδυασμένων επιθεωρήσεων στις οποίες κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος υποχρεούται να υπόκειται ετησίως συμφώνως προς το παρόν Μέρος και το Μέρος Θ του παρόντος Προσαρτήματος. Ο εν λόγω αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ακόλουθο ελάχιστο αριθμό: 3+5% του συνολικού αριθμού των βιομηχανικών περιοχών που έχει δηλώσει το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος συμφώνως προς το παρόν Μέρος καιτοΜέρος Θ του παρόντοςΠροσαρτήματος,ήεπιθεωρήσεις. Επιδιωκόμενοι σκοποίτηςεπιθεώρησης 17.Εν γένει,ηεπιθεώρησητωνβιομηχανικώνπεριοχών πουδηλώθηκαν συμφωνωςπρος τοΤμήμα Α,έχει ωςσκοπόναεπαληθεύει ότι οιδραστηριότητεςαυτώντωνπεριοχών εναρμονίζονται μετις πληροφορίες πουπαρέχονται στις δηλώσεις. Ειδικότερα,ηεπιθεώρησηέχει ωςσκοπόναεπαληθεύει τηναπουσία οιουδήποτεχημικού προϊόντος τουΠίνακα1,καιιδιαίτερα τηςπαραγωγήςτέτοιου προϊόντος, εκτόςανσυμφωνεί μετιςδιατάζειςτουΜέρουςΣΤ του παρόντος Προσαρτήματος. Διαδικασίες ετιθεώρησης18.Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται συμφώνωςπροςτιςσυμπεφωνημένες κατευθυντήριεςαρχές, τιςλοιπέςοικείεςδιατάξεις του παρόντοςΠροσαρτήματοςκαιτοΠροσάρτημαπερίαπορρήτου, ως καιτιςκάτωθιπαραγράφους 19-25.19.Δεν συνάπτεται συμφωνίαεγκατάστασης, εκτόςαντοζητήσει το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. 20.Η επιθεώρηση αφορά το εργοστάσιοήτα εργοστάσια πουσυνδέονται μεχημικό προϊόντουΠίνακα3, πουτοΣυμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος δήλωσε ότιευρίσκονταιστηνδηλωθείσαβιομηχανικήπεριοχή.Οσάκιςηομάδα επιθεώρησης ζητά, συμφώνωςπροςτηνπαράγραφο 51 τουΜέρουςΒ του παρόντοςΠροσαρτήματος,ελεύθερηπρόσβαση σεάλλαμέρητηςβιομηχανικήςπεριοχής προκειμένουναμην υπάρχουν αμφιβολίες,ταόρια του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασηςσταενλόγωμέρηκαθορίζονταιαπόκοινού απότηνομάδα καιτοεπιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος. 21.Ηομάδα επιθεώρησης μπορείναέχειπρόσβαση στααντίγραφα εγγράφων οσάκις συμφωνείμετοΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ότι αυτή ηπρόσβαση θαδιευκολύνει τηνυλοποίηση τωνστόχων τηςεπιθεώρησης.22.Είναι δυνατόν να διενεργούνται δειγματοληψίες και επιτόπιες αναλύσεις ώστε να επαληθεύεται η απουσία μη δηλωθέντων εγγεγραμμένων χημικών προϊόντων. Εάν αμφιβολίες συνεχίζουν να υφίστανται, είναι δυνατόν να διενεργούνται αναλύσεις των δειγμάτων σε εργαστήριο εκτός της περιοχής με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του επιθεωρουμένου Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους. 23.Η επιθεώρηση των ζωνών μπορεί ειδικότερα να αφορά: 1)Τις ζώνες στις οποίες παραδίδονται ή αποθηκεύονται οι χημικές βασικές ύλες (οι χημικές ουσίες που εισέρχονται σε μια αντίδραση), 2)Τις ζώνες στις οποίες οι χημικές ουσίες που εισέρχονται σε μια αντίδραση, υπόκεινται σε επεξεργασία πριν από την είσοδό τους στον αντιδραστήρα, 3)Ανάλογα με την περίπτωση, τους αγωγούς τροφοδοσίας μεταξύ των ζωνών που αναφέρονται στο εδάφιο α) ή β) και των αντιδραστήρων, ως και τις βαλβίδες και τα συνδεόμενα ροόμετρα, κλπ, δ) Το εξωτερικό των αντιδραστήρων και του βοηθητικού εξοπλισμού , 4)Τους αγωγούς που εκτείνονται από τους αντιδραστήρες μέχρι ενός σημείου μακροπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης ή εξοπλισμού μεταγενέστερης επεξεργασίας των δηλωθέντων χημικών προϊόντων του Πίνακα 3, στ) Τον εξοπλισμό ελέγχου που συνδέεται με ένα οιοδήποτε από τα στοιχεία που απαριθμώνται στα εδάφια α)-ε), ζ) Τον εξοπλισμό και τις ζώνες επεξεργασίας των αποβλήτων και των αναθυμιάσεων, η) Τον εξοπλισμό και τις ζώνες εξάλειψης των ελαττωματικών προϊόντων. 24.Η επιθεώρηση δεν διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες. Ωστόσο, η ομάδα επιθεώρησης και το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος -Κράτος μπορούν να συμφωνήσουν την παράταση αυτής. Κοινοποίηση των επιθεωρήσεων 25.Η Τεχνική Γραμματεία κοινοποιεί την επιθεώρηση στο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος τουλάχιστον 120 ώρες πριν από την άφιξη της ομάδας επιθεώρησης στην προς επιθεώρηση βιομηχανική περιοχή. Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26.Οσάκις χημικά προϊόντα του Πίνακα 3 μεταφέρονται σε Κράτη που δεν είναι Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να βεβαιωθεί ότι τα καταυτό το τρόπο μεταφερόμενα χημικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από την Σύμβαση. Το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος ζητά, ειδικότερα, από το Κράτος - παραλήπτη, όπως του χορηγήσει πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται, όσον αφορά τα μεταφερόμενα χημικά προϊόντα: 1)Ότι δεν Θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που απαγορεύονται από την Σύμβαση, 2)Ότι δεν Θα αποτελέσουν το αντικείμενο νέων μεταφορών, 3)0 τύπος και η ποσότητα αυτών, 4)Η τελική ή οι τελικές χρήσεις αυτών, 5)Το όνομα και η διεύθυνση του ή των τελικών χρηστών. 27.Πέντε έτη μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Σύνοδος εξετάζει την δυνατότητα έγκρισης άλλων μέτρων όσον αφορά τις μεταφορές χημικών προϊόντων του Πίνακα 3 στα Κράτη που δεν είναι Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης. ΜΕΡΟΣ θ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κατάλογος των λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών προϊόντων 1.Η αρχική δήλωση που υποβάλλει κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος συμφώνως προς την παράγραφο 7 του άρθρου 6, περιλαμβάνει κατάλογο όλων των βιομηχανικών περιοχών που: 1)Κατά την διάρκεια του προηγουμένου έτους, παρήγαγαν με σύνθεση άνω των 200 τόννων οριστικά οργανικά χημικά προϊόντα που δεν είναι καταχωρημένα σε Πίνακα, 2)Περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα εργοστάσια που, κατά την διάρκεια του προηγουμένου έτους, παρήγαγαν με σύνθεση άνω των 30 τόννων οριστικού οργανικού χημικού προϊόντος που δεν είναι καταχωρημένο σε Πίνακα και εμπεριέχει φώσφορο, θείο ή φθόριο (εφεξής εργοστάσιο ΦΘΦκαι προϊόν ΦΘΦ). 2.Ο κατάλογος των λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών προϊόντων, που πρέπει να υποβάλλεται συμφώνως προς τις διατάξεις της παραγράφου 1, δεν περιλαμβάνει βιομηχανικές περιοχές που παράγουν αποκλειστικά και μόνο εκρηκτικές ύλες ή υδρογονάνθρακες. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος υποβάλλει τον κατάλογο των λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το αργότερο 30 ημέρες μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης όσον αφορά το εν λόγω Κράτος, συγχρόνως με την αρχική δήλωση αυτού. Ενημερώνει δε τον εν λόγω κατάλογο παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες το αργότερο 90 ημέρες μετά από την έναρξη κάθε επομένου έτους. 4.Ο κατάλογος τυν λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών προϊόντων, που πρέπει να υποβάλλεται συμφώνως προς την παράγραφο 1, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε βιομηχανική περιοχή : 1)Επωνυμία της βιομηχανικής περιοχής και του ιδιοκτήτη της εταιρείας ή της επιχείρησης που τη διαχειρίζεται, β) Ακριβής θέση της βιομηχανικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης, 2)Κύριες δραστηριότητες που διεξάγονται στην περιοχή, δ) Κατά προσέγγιση αριθμός εργοστασίων που ευρίσκονται στην περιοχή και παράγουν χημικά προϊόντα που αναφέρονται επακριβώς; στην παράγραφο 1. 5.Όσον αφορά τις βιομηχανικές περιοχές που απαριθμούνται συμφώνως προς το εδάφιο α) της παραγράφου 1, ο κατάλογος περιλαμβάνει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με την κατά προσέγγιση συνολική ποσότητα οριστικών οργανικών χημικών προϊόντων που δεν έχουν καταχωρηθεί σε Πίνακα και παρήχθησαν κατά την διάρκεια του προηγουμένου έτους. Η εν λόγω ποσότητα αναφέρεται ως εξής : κάτω από 1000 τόννους, από 1000 έως 10000 τόννους, και άνω των 10000 τόννων. 6.Όσον αφορά τις βιομηχανικές περιοχές που απαριθμούνται συμφώνως προς το εδάφιο β) της παραγράφου 1, στον κατάλογο αναφέρεται, επίσης, επακριβώς, ο αριθμός εργοστασίων ΦΘΦ που ευρίσκονται στην περιοχή και παρέχονται στοιχεία σχετικά με την κατά προσέγγιση συνολική ποσότητα προϊόντων ΦΘΦ που παρήχθησαν σε καθένα από τα εν λόγω εργοστάσια κατά το προηγούμενο έτος. Η εν λόγω ποσότητα αναφέρεται ως εξής: κάτω από 200 τόννους, από 200 έως 1000 τόννους, από 1000 έως 10000 τόννους, και άνω των 10000 τόννων. Βοήθεια που παρέχεται από την Τεχνική Γραμματεία 7.. Εάν, για διοικητικούς λόγους, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος κρίνει ότι χρειάζεται βοήθεια προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο των λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί να τη ζητήσει από την Τεχνική Γραμματεία. Οι αμφιβολίες όσον αφορά την πληρότητα του καταλόγου, αίρονται, στη συνέχεια, με διαβουλεύσεις μεταξύ του Συμβαλλομένου Μέρους-Κράτους και της Τεχνικής Γραμματείας. Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται στα Συμβαλλόμενα Μέρη-Κράτη 8.Ο κατάλογος των λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών προϊόντων, που υποβάλλεται συμφώνως προς την παράγραφο 1, ως και οι πληροφορίες που παρέχονται συμφώνως προς την παράγραφο 4, διαβιβάζονται από την Τεχνική Γραμματεία στα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη μετά από αίτησή τους. Β. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Γενικές διατάξεις 9.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Τμήματος Γ, η επαλήθευση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 6, διενεργείται με επιτόπια επιθεώρηση: 1)Στις βιομηχανικές περιοχές που απαριθμούνται συμφώνως προς το εδάφιο α) της παραγράφου 1, 2)Στις βιομηχανικές περιοχές που απαριθμούνται συμφώνως προς το εδάφιο β) της παραγράφου 1, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα εργοστάσια ΦΘΦ τα οποία παρήγαγαν άνω των 200 τόννων προϊόντων ΦθΦ κατά το προηγούμενο έτος. 10. Ο προϋπολογισμός - πρόγραμμα του Οργανισμού που εγκρίνει η Σύνοδος συμφώνως προς την παράγραφο 21, εδαφ. α) του άρθρου 8,περιλαμβάνει, ωςδιακριτικό στοιχείο,προϋπολογισμό - πρόγραμμα γιατιςδραστηριότητεςεπαλήθευσης πουδιενεργούνται βάσει του παρόντοςΤμήματος αμέσως μετάαπότηνέναρξηεφαρμογήςτων διατάξεων τουενλόγωΤμήματος. 11.ΒάσειτουπαρόντοςΤμήματος, ηΤεχνικήΓραμματείαεπιλέγει τυχαίως τιςπροςεπιθεώρησηβιομηχανικές περιοχέςχρησιμοποιώντας κατάλληλουςμηχανισμούς, καιειδικότεραπρογράμματαπληροφορικής πουέχουνειδικάμελετηθεί γι αυτό τοσκοπό, καιβασίζεται στουςακόλουθους σταθμιστικούςπαράγοντες: α) Δίκαιηγεωγραφική κατανομήτωνεπιθεωρήσεων, β) ΠληροφορίεςπουδιαθέτειηΤεχνικήΓραμματείασχετικάμετις βιομηχανικές περιοχέςπουαναγράφονταιστον κατάλογο,καιειδικότερα,σχετικάμεταχαρακτηριστικάτηςβιομηχανικήςπεριοχής, και τηφύσητωνδραστηριοτήτωνπουδιεξάγονταιστουςχώρουςαυτής,1)Προτάσεις που διατυπώνουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη - Κράτη επί βάσης πουθασυμφωνείται,συμφώνωςπροςτηνπαράγραφο25.12. Καμμία βιομηχανική περιοχή δεν θα υπόκειται σε περισσότερες από δύο επιθεωρήσεις ετησίως βάσει του παρόντος Τμήματος. Ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν είναι περιοριστική όσον αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων πουδιενεργούνται συμφώνωςπροςτοάρθρο 9.13. Οσάκιςεπιλέγειτιςπροςεπιθεώρησηβιομηχανικές περιοχές συμφώνως προςτοπαρόνΤμήμα, ηΤεχνικήΓραμματείαλαμβάνειυπ όψη τοακόλουθο όριοεπιθεωρήσεωνστιςοποίεςκάθεΣυμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος υποχρεούταιναυπόκειταιετησίως συμφώνωςπροςτο παρόν ΜέροςκαιτοΜέροςΗ του παρόντοςΠροσαρτήματος.Αυτόςο αριθμός δενδύναταιναυπερβαίνει τοακόλουθο ελάχιστο όριο: 3 + 5%τουσυνολικούαριθμού βιομηχανικώνπεριοχώνπουδήλωσετοΣυμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος συμφώνωςπροςτοπαρόνΜέροςκαιτοΜέροςΗ του παρόντος Προσαρτήματος , ήεπιθεωρήσεις.Επιδιωκόμενοι σκοποί της επιθεώρησης 14.Εν γένει, η επιθεώρηση βιομηχανικών περιοχών που αναγράφονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο Τμήμα Α, έχει ως σκοπό να επαληθεύει την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων αυτών των περιοχών με τις πληροφορίες που παρέχονται στις δηλώσεις. Η επιθεώρηση έχει, ειδικότερα, ως σκοπό να επαληθεύει την απουσία κάθε χημικού προϊόντος του Πίνακα 1, και ιδιαίτερα της παραγωγής τέτοιου προϊόντος , εκτός αν αυτή η τελευταία είναι σύμφωνη με τις διατάζεις του Μέρους ΣΤτου παρόντος Προσαρτήματος. Διαδικασίες επιθεώρησης 15.Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται συμφώνως προς τις συμπεφωνημένες κατευθυντήριες αρχές, τις λοιπές οικείες διατάζεις του παρόντος Προσαρτήματος και του Προσαρτήματος περί απορρήτου, ως και τις κάτωθι παραγράφους 16-20. 16.Δεν συνάπτεται συμφωνία εγκατάστασης εκτός αν το ζητήσει το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος-Κράτος. 17.Η επιθεώρηση βιομηχανικής περιοχής που επιλέγεται για να επιθεωρηθεί, αφορά το εργοστάσιο ή τα εργοστάσια που παράγουν τα χημικά προϊόντα που αναφέρονται ειδικά στην παράγραφο 1, και ιδιαίτερα τα εργοστάσια ΦΘΦ που αναγράφονται στον κατάλογο συμφώνως προς το εδάφιο β) της παραγράφου 1. Το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στα εν λόγω εργοστάσια συμφώνως προς τις διατάξεις του Τμήματος Γτου Μέρος Ιτου παρόντος Προσαρτήματος. Εάν η ομάδα επιθεώρησης ζητήσει, συμφώνως προς την παράγραφο 51 του Μέρους Βτου παρόντος Προσαρτήματος, ελεύθερη πρόσβαση σε άλλα μέρη της βιομηχανικής περιοχής προκειμένου να άρει τις αμφιβολίες, η έκταση του δικαιώματος πρόσβασης στις εν λόγω ζώνες καθορίζεται από κοινού από την ομάδα επιθεώρησης και το επιθεωρούμενο ΣυμβαλλόμενοΜέρος - Κράτος. 18.Ηομάδα επιθεώρησης μπορείναέχειπρόσβαση στααρχείαοσάκιςσυμφωνείμετοεπιθεωρούμενο ΣυμβαλλόμενοΜέρος - Κράτος ότι μια τέτοιαπρόσβασηθαδιευκολύνει τηνυλοποίηση τωνστόχων της επιθεώρησης. 19.Είναιδυνατόν ναδιενεργούνται δειγματοληψίεςκαιεπιτόπιες αναλύσεις προκειμένουναεπαληθεύεταιηαπουσίαμη δηλωθέντων καταχωρημένων χημικώνπροϊόντων.Εάνσυνεχίζουν ναυφίστανται αμφιβολίες, είναιδυνατόν ναδιενεργούνταιαναλύσειςτωνδειγμάτων σεεργαστήριοεκτόςτηςπεριοχής,μετηνεπιφύλαξητης συγκατάθεσης τουεπιθεωρουμένου ΣυμβαλλομένουΜέρους - Κράτους. 20.Ηεπιθεώρησηδεν διαρκεί περισσότερο απόώρες. Ωστόσο,η ομάδα επιθεώρησης καιτοεπιθεωρούμενο ΣυμβαλλόμενοΜέρος - Κράτος μπορούν να συμφωνήσουν τηνπαράταση αυτής. Κοινοποίησητων επιθεωρήσεων 21.ΗΤεχνικήΓραμματείακοινοποιείτηνεπιθεώρησηστοΣυμβαλλόμενοΜέρος - Κράτος τουλάχιστονημέρεςπριναπότηνάφιξητης ομάδας επιθεώρησης στην προς επιθεώρηση βιομηχανική περιοχή.Γ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΚΑΙΕΛΕΓΧΟΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β Εφαρμογή 22.ΟιδιατάξειςτουΤμήματος Β εφαρμόζονται απότηςενάρξεωςτου τετάρτου έτουςμετά από τηνέναρξηισχύοςτηςπαρούσαςΣύμβασης εκτός αν η Σύνοδοςαποφασίσειδιαφορετικάκατάτηντακτική συνεδρίαση αυτής που θαλάβειχώρατοτρίτο έτος μετάαπότηνέναρξη ισχύος τηςΣύμβασης. 23.ΓιατηντακτικήσυνεδρίασητηςΣυνόδουπουθαλάβειχώρατο τρίτο έτοςμετάαπότηνέναρξηισχύοςτηςΣύμβασης, οΓενικός Διευθυντής θασυντάξει έκθεση σχετικάμετηνπείραπουθαέχει αποκτήσει ηΤεχνικήΓραμματείαόσοναφοράτηνεφαρμογήτωνδιατάξεων του Μέρους Ζ και του Μέρους Η του παρόντος Προσαρτήματος, ως και του Τμήματος Α του παρόντος Μέρους. 24.Κατά την τακτική συνεδρίαση που θα λάβει χώρα το τρίτο έτος μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, η Σύνοδος, βάσει εκθέσεως του Γενικού Διευθυντού, θα μπορεί, επίσης, να αποφασίσει την κατανομή των διαθέσιμων πόρων για την επαλήθευση που διενεργείται συμφώνως προς τις διατάζεις του Τμήματος Β μεταξύ των εργοστασίων ΦΘΦ και των λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής χημικών προϊόντων. Σε αντίθετη περίπτωση, η κατανομή θα γίνει από την Τεχνική Γραμματεία και θα προστεθεί στους σταθμιστικούς παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 11. 25.Κατά την τακτική συνεδρίαση που θα λάβει χώρα το τρίτο έτος μετά από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, η Σύνοδος, μετά από γνωμοδότηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, θα αποφασίσει σχετικά με την βάση - π.χ., περιφερειακή- επί της οποίας πρέπει να υποβάλλονται οι προτάσεις των Συμβαλλομένων Μερών - Κρατών όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, για να συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των σταθμιστικών παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 11. Έλεγχος26.Κατά την πρώτη έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου που θα συγκληθεί συμφώνως προς την παράγραφο 22 του άρθρου 8, θα επανεξετασθούν οι διατάξεις του παρόντος Μέρους του Προσαρτήματος περί επαλήθευσης στα πλαίσια ενδελεχούς ελέγχου ολοκλήρου του συστήματος επαλήθευσης που εφαρμόζεται στη χημική βιομηχανία (άρθ.7, Μέρη Ζ-Θτου παρόντος Προσαρτήματος) και υπό το φως της αποκτηθείσας πείρας. Η Σύνοδος θα κάνει, στη συνέχεια, συστάσεις ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος επαλήθευσης. ΜΕΡΟΣ ΙΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΙΠΡΟΣ ΤΟΆρθρο ΑΡΘΡΟ 9Α.ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 1. Οιεπιθεωρήσειςπουαναφέρονταιστοάρθρο9,διενεργούνται αποκλειστικά καιμόνοαπότουςεπιθεωρητέςκαιτουςβοηθούς επιθεωρητή πουδιορίζονται ειδικάγιατηνεκτέλεσηαυτώντων καθηκόντων. Ενόψειτουδιορισμού τουςσυμφώνωςπροςτοάρθρο 9, οΓενικόςΔιευθυντήςκαταρτίζει κατάλογομεταονόματα επιθεωρητών καιβοηθών επιθεωρητή πουπροτείνονται, επιλέγοντάς τους μεταξύεκείνωνπουέχουνπροσληφθείγιαεπιθεωρήσειςρουτίνας.εν λόγωκατάλογος περιλαμβάνειικανό αριθμόεπιθεωρητών καιβοηθώνεπιθεωρητή πουδιαθέτουντααναγκαίατυπικά προσόντα,τηνπείρα,τιςαρμοδιότητεςκαιτηνεκπαίδευση πουαπαιτείται ώστε ναείναιδυνατόν ναδιορίζονταιοιεπιθεωρητέςσυναρτήσει τηςδιαθεσιμότητάς τουςκαιτηςαναγκαιότητας εναλλαγήςαυτών. Επίσης, λαμβάνεται .δεόντως υπόψηησημασίαμιάς όσο το δυνατόνευρύτερηςγεωγραφικήςεκπροσώπησης.διορισμός των επιθεωρητών καιτωνβοηθώνεπιθεωρητήδιεξάγεταισυμφώνωςπρος τις διαδικασίεςπουπροβλέπονταιστοΤμήμαΑ του ΜέρουςΒ του παρόντος Προσαρτήματος.2.Ο Γενικός Διευθυντής καθορίζει τον αριθμό ατόμων που συγκροτούν την ομάδα επιθεώρησης και επιλέγει τα μέλη αυτής λαμβάνοντας υπ όψη τις περιστάσεις του συγκεκριμένου αιτήματος. 0 αριθμός των ατόμων που συγκροτούν την ομάδα επιθεώρησης περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που απαιτείται για την καλή εκτέλεση της εντολής προς επιθεώρηση. Κανένας υπήκοος του αιτούντος Συμβαλλομένου Μέρους - Κράτους ή του επιθεωρουμένου ΣυμβαλλομένουΜέρους - Κράτους δεν αποτελεί μέλος της ομάδας επιθεώρησης. Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ 2. Πριν από την υποβολή αίτησης επιθεώρησης, το Συμβαλλόμενο Μέρος - Κράτος μπορεί να ζητήσει από τον Γενικό Διευθυντή δ ι α -Βεβαίωοη ότι η Τεχνική Γραμματεία είναι σε θέση να ενεργήσει αμέσως μετά την υποβολή της εν λόγω αίτησης. Εάν ο Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να παράσχει αυτή τη διαβεβαίωση αμέσως, το πράττει το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με την σειρά των . αιτήσεων για παροχή διαβεβαίωσης. Εξ άλλου, από τη στιγμή που θα είναι, αναμφίβολα, δυνατόν να δοθεί άμεση συνέχεια στην αίτηση επιθεώρησης, ο Γενικός Διευθυντής κρατά το Συμβαλλόμε