Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κρίση και επιλογή για διορισμό σε θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ."
1.  
  Η κρίση και επιλογή για διορισμό σε θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εξακολουθεί να γίνεται από τα συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων (Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι.), που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105 Α). Οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α) καταργούνται από τότε που Ισχυσαν. Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α) και επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105 Α) και του άρθρου 42 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α).
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 4, εκτός της περίπτωσης δ αυτής, και 5 του άρθρου 27 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α), καθώς και οι κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α) καταργούνται.
Άρθρο 2
1.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 2194/1994 Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις αντικαθίστανται ως εξής: 3. Η παράβαση της διατάξεως αυτής τιμωρείται διοικητικώς με: α) χρηματική ποινή ενός έως δέκα εκατομμυρίων δραχμών για κάθε πράξη και διακοπή των συμβάσεων με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος, β) ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή άδειας λειτουργίας μέχρι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια αφαιρείται οριστικά. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται είτε κεχωρισμένως είτε και σωρρευτικά ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβάσεως. Προκειμένου περί εταιρειών που εδρεύουν στην αλλοδαπή η προβλεπόμενη χρηματική ποινή επιβάλλεται στον αντιπρόσωπο τους ή σε εκείνον κατ εντολή του οποίου συντελέστηκε η απαγορευμένη διαφημιστική πράξη.
2.  
  Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις διατάξεις του α.ν. 1565/1939 περί του Κώδικος Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος (ΦΕΚ 16 Α), του κατ εξουσιοδότηση αυτού Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ 171 Α), καθώς και τις διατάξεις του ν. 1026/1980 (ΦΕΚ 48 Α) περί Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων (ΦΕΚ 167 Α), οι οποίες εφαρμόζονται παραλλήλως. Οι ιατροί και οι οδοντίατροι μπορούν να καταχωρούν στον τύπο ανακοινώσεις σχετικές με την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος τους, την ειδικότητά τους, τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους, το ωράριό τους ή τυχόν μεταβολές αυτών των στοιχείων για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από έγκριση του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου.
4.  
  Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., το οποίο για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου αυτού συγκροτεί μόνιμη ειδική πειθαρχική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 1278/1982. Το προϊόν των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, το οποίο βεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο και εισπράττεται κατά τη διαδικασία των διατάξεων περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Δημοσίου.
Άρθρο 4
1.  
  Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Το άρθρο 13 του ν. 2071/1992 αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 5 "Παράταση προθεσμίας θέματα ειδικευόμενων ιατρών και οδοντιάτρων"
1.  
  Η αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2194/1994, περί επανόδου στο καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, παρατείνεται μέχρι 31.3.1995.
2.  
  Οδοντίατροι που υπηρετούν σε θέσεις Επιμελητών Α, Β ή Γ των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να τοποθετούνται ως υπεράριθμοι για ειδίκευση στην οδοντιατρική ειδικότητα της γναθοχειρουργικής και ορθοδοντικής διατηρώντας τη θέση τους και τις αποδοχές της. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.
3.  
  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 67/1968, σε ό,τι αφορά τους μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, έχει εφαρμογή μόνο για τους μόνιμους ιατρούς του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
4.  
  Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2071/1992 είναι ότι η απαλλαγή από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου αφορά αυτούς που ασκούν αποκλειστικά και μόνο την ειδικότητα της γενικής ιατρικής.
5.  
  Το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.δ/τος 127/1974 τροποποιείται ως ακολούθως: Άρθρο 1 1. Απαλλάσσονται της υποχρεώσεως της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 67/1968 περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου (ΦΕΚ 303 Α) οι αποφοιτήσαντες ή αποφοιτώντες εκ των ιατρικών σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε αυτές μέχρι και του ακαδημαϊκού έτους 1975-1976.
Άρθρο 6
1.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2161/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), που θα εκδοθεί μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας, ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών και κάθε άλλο συναφές θέμα, έστω και με παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση, τα επί μέρους θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, καθώς και η στελέχωση από το απαιτούμενο προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και η διαδικασία αυτής ρυθμίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του συναρμόδιου υπουργού, μετά γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μπορεί να αποσπώνται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπάλληλοι από τα Υπουργεία του άρθρου 3 του ν. 2161/1993, ύστερα από αίτηση τους, για τη στελέχωση του Οργανισμού. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται πραγματική υπηρεσία που έχει διανυθεί στην υπηρεσία που ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος και οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν την υπηρεσία από την οποία προέρχεται..
2.  
  Στο άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθεται εδάφιο ιε, ως εξής:.
 1. Το προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.).
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2161/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν μονάδες που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο εδ.α, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών και με δαπάνες τους ή και με συγχρηματοδότηση ή δανειοδότηση από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.·.
Άρθρο 7 "Αύξηση επιδόματος τροφής"
1.  
  Το μηνιαίο επίδομα τροφής, που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. Α3β/Φ15/Οικ. 7823/28.6.1991 (ΦΕΚ 474 Α) κοινής υπουργικής απόφασης, που κυρώθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α) και του άρθρου 4 του ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α), αυξάνεται από 1.12.1994 από τέσσερις χιλιάδες (4.000) δραχμές σε οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές και από 1.7.1995 σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές. Το. επίδομα αυτό καταβάλλεται και στο πάσης φύσεως προσωπικό των θεραπευτηρίων χρόνιων παθήσεων Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 8 "Αναστολή καταβολής και ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών"
1.  
  Σε περιπτώσεις θεομηνιών (σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών κ.λπ.), με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται να αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών για ορισμένο χρονικό διάστημα και να ρυθμίζονται σε δόσεις καθυστερούμενες εισφορές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πληγέντες επιχειρηματίες, επαγγελματοβιοτέχνες ή άλλους υπόχρεους καταβολής εισφορών.
2.  
  Με αποφάσεις των Δ.Σ. των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πλήρως αιτιολογημένες, παρέχεται η ευχέρεια της εξοφλήσεως σε μηνιαίες δόσεις, των προς τον ασφαλιστικό φορέα οφειλών, εκ καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ ανώτατο όριο, τις δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση της καταβολής υπό του οφειλέτου των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής τουλάχιστον του 1/10 της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής.
3.  
  Οι προαναφερόμενες αποφάσεις των Δ.Σ. πρέπει να εκδίδονται ειδικώς για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αφού ληφθεί υπόψη το ύψος του χρέους και η οικονομική κατάσταση του υποχρέου και μετά προηγούμενη διαπίστωση ότι η καθυστέρηση υπήρξε απολύτως δικαιολογημένη.
4.  
  Το ύψος των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται με βάση το ισχύον ασφάλιστρο, κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης του οφειλέτη, μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων
5.  
  Η μη εμπρόθεμη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του παρασχεθέντος ευεργετήματος της τμηματικής εξοφλήσεως των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, υπολογιζομένου βάσει του ισχύοντος ασφαλίστρου κατά την ημέρα εξόφλησης, μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων
6.  
  Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
7.  
  Καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικών φορέων, με τις οποίες προβλέπεται διαφορετικός τρόπος ρύθμισης σε δόσεις των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλογουσών επιβαρύνσεων, εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο θ Ισχύς του νόμου Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 13 "Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας"
1.  
  Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται και από:
 1. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία.
 2. β) Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία.
 3. γ) Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.
 4. δ) Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.
2.  
  Οι όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές εν γένει ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων, η εποπτεία επ αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με το αυτό προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι μεταβατικές ρυθμίσεις για τους λειτουργούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και ο χρόνος και τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις..
Άρθρο Άρθρο3 "Υπηρεσίες Ε.Κ.Α.Β. 1. Για τις κάθε είδους υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕθνικόΚέντρο ΆμεσηςΒοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)καταβάλλεται δαπάνη. Η δαπάνη καταβάλλεται μετά το τέλος της νοσηλείας στο νοσοκομείο και αποδίδεται από το νοσοκομείο στο Ε.Κ.Α.Β.. Τη δα [...]"
2.  
  Το Ε.Κ.Α.Β. μπορεί να συνάπτει, μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ειδικές συμβάσεις με τους υπόχρεους σε καταβολή δαπάνης ασφαλιστικούς οργανισμούς και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για ετήσια συνολική δαπάνη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων τους.
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων, που σχετίζονται με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία καταβολής και απόδοσης της δαπάνης
4.  
  Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 4. Στους ιατρούς, τα πληρώματα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα, για την παροχή Α Βοηθειών σε ασθενούντα άτομα, παρέχεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά ώρα πραγματικής πτήσης. Η ειδική αποζημίωση παρέχεται και σε κάθε άλλο ιατρό που εντέλλεται από το Ε.Κ.Α.Β. για εκτέλεση αυτής της υπηρεσίας.
5.  
  Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α) ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που έχουν αποσπασθεί, από Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Α3Β/Φ15/ΟΙΚ.7823 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Α3Β_Φ15_ΟΙΚ_7823 1991
ΝΟΜΟΣ 1980/1026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1026 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1193 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1193 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1278 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1963 1991
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 17291 1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ144 Α )». 1993/2161 1993
Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις. 1993/2163 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/67 1968
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/127 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1565 1939
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1995/2320 1995
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». 1996/2446 1996
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ια[...]" 2017/4498 2017
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). 2001/84 2001
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ Α 70). 2004/228 2004
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). 2009/180 2009
Κατάργηση υπ’ αριθμ. 180/2009 προεδρικού διατάγματος «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)». 2009/188 2009