ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2257

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-11-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-11-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε..

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ο οποίος ιδρύθηκε με το ν.δ. 1049/1949 (ΦΕΚ 195 Α) και του οποίου το καταστατικό αναμορφώθηκε με το ν. 2167/1993 (ΦΕΚ 141 Α), όπως ισχύει σήμερα, διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του κωδ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να μεταβάλλεται η νομική του προσωπικότητα και χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, ως ανώνυμης εταιρίας που ασκεί επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Ο.Τ.Ε. ) Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 ΕπωνυμίαΗ επωνυμία της εταιρίας είναι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ο διακριτικός του τίτλος Ό.Τ.Ε.Α.Ε. ή Ο.Τ.Ε., το δε λογότυπο αποτυπώνεται στο Παράρτημα του παρόντος νόμου. Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και στις ξένες γλώσσες, ο διακριτικός τίτλος και το λογότυπο της εταιρίας ανήκουν αποκλειστικά στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, καθώς και το λογότυπο της. Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι ΗΕLLΕΝΙC ΤΕLΕCΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS ΟRGΑΝΙΖΑΤΙΟΝS.Α. και αντίστοιχη στις άλλες γλώσσες. Ο Ο.Τ.Ε. χρησιμοποιεί κατ αποκλειστικότητα για τις συναλλαγές του είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και την αγγλική επωνυμία ΗΕLLΕΝΙC ΤΕLΕCΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS ή ΗΕLLΕΝΙC ΤΕLΕCΟΜ, καθώς και την ταυτόσημη επωνυμία σε άλλες γλώσσες. Τις επωνυμίες ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, GRΕΕΚ ΤΕLΕCΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS, GRΕΕCΕ-ΤΕLΕCΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS, ΗΕLLΑS-ΤΕLΕCΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS ή τις ανωτέρω με αμοιβαία αντιμετάθεση των λέξεων ή με πρόσθεση συνδετικών λέξεων, σημείων στίξης ή άλλων συμβόλων ή συντμήσεις αυτών, καθώς και τις ταυτόσημες σε άλλες γλώσσες ή συντμήσεις αυτών δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή φορέας παραπλήσιων ή μη δραστηριοτήτων, εκτός του Ο.Τ.Ε.. Ως σύντμηση του ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ νοείται και η λέξη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και του ΤΕLΕCΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS νοείται και η λέξη CΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS, θυγατρικές εταιρίες του Ο.Τ.Ε. μπορούν να φέρουν ως μέρος της επωνυμίας τους επωνυμίες του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 Σκοπός1.Σκοπός της εταιρίας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 1)Η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής υποδομής, καθώς και της δημόσιας τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο. 2)Η παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεπικοινωνιακών και συναφών προς αυτές υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και εικόνας, σε πραγματικό ή μη χρόνο, η παραγωγή, συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, επεξεργασία, διαχείριση, μεταγωγή, μετάδοση και παροχή πληροφοριών, σε πραγματικό ή μη χρόνο, υπό συμπίεση ή υπό άλλη μορφή με χρησιμοποίηση κάθε τύπου τεχνολογίας μέσων μεταγωγής και μετάδοσης που ήδη χρησιμοποιούνται ή που πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον, καθώς και η μελέτη και κατασκευή παντός συναφούς έργου. 3)Η ανάπτυξη, εγκατάσταση λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας. 4)Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκμετάλλευση των πάσης φύσεως δορυφορικών επικοινωνιών και η διάθεση δορυφορικών επικοινωνιών σε τρίτους ή η επιβολή βάρους επ αυτών. 5)Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως και συντηρήσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 6)Η απόκτηση κυριότητας επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η απόκτηση δικαιωμάτων κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως με αγορά, μίσθωση ή με άλλον τρόπο κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων οπουδήποτε και αν αυτά ευρίσκονται και το δικαίωμα διαθέσεως αυτών ή επιβολής βάρους επ αυτών. 7)Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και τηλεπληροφορικής, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που μπορεί να παρασχεθεί μέσω του δικτύου της εταιρίας ή μέσω άλλων δικτύων στα οποία η εταιρία έχει ή μπορεί να έχει πρόσβαση που παρέχεται κατόπιν αδείας., 2.Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ασκούνται από τον Ο.Τ.Ε. και οι ακόλουθες δραστηριότητες: 1)Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κράτη και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων και διακρατικών οργανισμών που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρίας. 2)Η συμμετοχή σε αλλοδαπούς ή διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς ή συναφείς οργανισμούς. 3)Η σύσταση εταιριών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρίες, κοινοπραξίες ή σε εταιρίες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου ή σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή η απόκτηση μετοχών των εταιριών που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας και πάσης άλλης σχετικής εταιρικής δραστηριότητας. 4)Η κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών μελετών, ο σχεδιασμός, η μελέτη και κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, μονάδων ή έργων, καθώς και των συναφών με αυτές δομικών εγκαταστάσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 5)Η παροχή τεχνικών και εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. 6)Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων ή χρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιλαμβανομένων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών) προς τρίτους, καθώς και η ίδρυση, από τον Ο.Τ.Ε ή με άλλους, βάσεων πληροφοριών. ζ. Η επαγγελματική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού μισθωτών ή μη, για την απασχόλησή τους στην εταιρία και η παροχή ή διάθεση εργατικού ή επιστημονικού και εξειδικευμένου τεχνικού ή άλλου προσωπικού προς τρίτους. 7)Η σύναψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων, η ανάληψη υποχρεώσεων, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιόγραφων ή τίτλων για λογαριασμό της εταιρίας. 8)Η παροχή πιστώσεων ή δανείων προς τρίτους και η σύσταση εμπράγματων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή η αποδοχή προσωπικών εγγυήσεων εις ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρίας εκ των ανωτέρω συναλλαγών. L Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με το σκοπό της εταιρίας. 9)Η ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχουν ως σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 3.Αποτελεί υποχρέωση του Ο.Τ.Ε. η λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών σε όλους τους συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων, η κατοχύρωση της ασφάλειας των πληροφοριών που σχετίζονται με τα υπάρχοντα ή τα υπό ανάπτυξη επικοινωνιακά συστήματα των δημόσιων υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και με τα διασυμμαχικά επικοινωνιακά συστήματα και η συντήρηση, οργάνωση και ανάπτυξη των συστημάτων επικοινωνιών των δημόσιων υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων, όσον αφορά στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τις οποίες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ένοπλες δυνάμεις ζητούν και λαμβάνουν από την εταιρία έναντι ευλόγου τιμήματος και σύμφωνα με τις εκάστοτε εν ισχύι συμβάσεις και συμφωνίες και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 3 ΈδραΈδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρία με απόφαση που λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα της ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπειών ή γραφεία σε περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση της εταιρίας που λαμβάνεται επί των θεμάτων αυτών θα αναφέρονται συνοπτικά οι όροι λειτουργίας και διαχείρισης των ανωτέρω υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων. Άρθρο 4 ΔιάρκειαΗ διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφαλαίο1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα οχτώ δισεκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες δρχ. (298.488.360.000). 2.Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 298.488.360 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο το οποίο και έχει καταβάλει την αξία των μετοχών αυτών, εξ ολοκλήρου. 3.Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα προς το σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και θέση της σφραγίδας της εταιρίας και των υπογραφών δια μηχανικών μέσων. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι μετοχών ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές (πολλαπλοί τίτλοι). 4.Η εταιρία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μετοχών αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν. Άρθρο 6 Αυξήσεις Κεφαλαίου1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο κωδ. ν. 2190/1920: 1)Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών κοινών ή προνομιούχων χωρίς ψήφο. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση (άρθρο 13 παρ.1 και άρθρο 3α παρ.1 του κωδ. ν. 2190/1920). 2)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών εκάστοτε μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του κωδ. ν. 2190/1920 και της πλειοψηφίας της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. 3.Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού. 4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Άρθρο 7 Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου1.Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε κεφαλαίου της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερη του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 2.Σε περίπτωση που συμμετοχή άλλου μετόχου ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κωδ. ν. 2190/1920 υπερβεί συνολικά το πέντε τοις εκατό (5%), ο συγκεκριμένος μέτοχος ή/και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν θα έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση για το ποσοστό το πέραν του πέντε τοις εκατό (5%). 3.Από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τράπεζες και άλλοι οργανισμοί του εξωτερικού, που σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι και με βάση τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, εκδίδουν τίτλους παραστατικούς μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον έχουν εκδώσει τέτοιους τίτλους σε μεμονωμένο δικαιούχο σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν θα έχουν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου για λογαριασμό του συγκεκριμένου δικαιούχου ως προς το υπερβάλλον. Οι όροι για την τήρηση του παρόντος άρθρου τίθενται στη Σύμβαση μεταξύ Ο.Τ.Ε. και των παραπάνω τραπεζών ή οργανισμών. 4.Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να διαθέσει το ένα τοις εκατό (1%) από το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού του Ο.Τ.Ε. άνευ τιμήματος. Το μεταβιβαζόμενο ποσοστό μετοχών είναι ακατάσχετο και αναπαλλοτρίωτο. Η διάθεση αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Β ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 8 Όργανα διοίκησης1.Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο διευθύνων σύμβουλος και το συμβούλιο γενικών διευθυντών. Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, απασχόλησης, ανάκλησης κ.λπ. των μελών του Δ.Σ., του διευθύνοντα συμβούλου και των γενικών διευθυντών, που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους, καθορίζονται με την απόφαση διορισμού τους. Ειδικότερα, για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται με την απόφαση εκλογής τους και οι όροι της άσκησης της διαχείρισης. 2.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να συνταχθεί Πρωτόκολλο Διαχείρισης για εύλογη περίοδο, που θα περιλαμβάνει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους της εταιρίας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Με βάση το Πρωτόκολλο Διαχείρισης, αξιολογείται και η επάρκεια της διοίκησης της εταιρίας. Άρθρο 9 Διοικητικό συμβούλιο1.Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπηση της εταιρίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης. 2.Ειδικότερα, το Δ.Σ. έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)Εισηγείται για όλα τα προς εξέταση από τη γενική συνέλευση θέματα. 2)Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου, τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ο.Τ.Ε. και τον υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση των μετόχων. 3)Καταρτίζει, ύστερα από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών. 4)Επίσης, καταρτίζει μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης, ύστερα από εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου τις παρακάτω εκθέσεις που υποβάλλονται στην τακτική γενική συνέλευση για ενημέρωση των μετόχων και του κοινού. δ.1. Απολογισμό του κοινωνικού προϋπολογισμού της εταιρίας. δ.2. Έκθεση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των σχέσεων με τον καταναλωτή. δ.3. Έκθεση για την ανταγωνιστική θέση του Ο.Τ.Ε. μέσα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. 5)Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο, απαιτείται ή παρίσταται αναγκαίο. 6)Καταρτίζει και τροποποιεί το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού. 7)Διαμορφώνει τη στρατηγική του Ο.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των διεπιχειρησιακών συνεργασιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά. 8)Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του Ο.Τ.Ε. και την υλοποίηση του προγράμματός του. 9)Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε άλλες εταιρίες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού. 10)Με την επιφύλαξη του άρθρου δεύτερου παράγραφος 1 (Λοιπές ρυθμίσεις) το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τα πάσης φύσεως τιμολόγια των προϊόντων της εταιρίας, καθώς και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών και τα υποβάλλει, όταν απαιτείται κατά νόμο, στις αρμόδιες αρχές προς έγκριση. 3. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας. 4.Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο τον Πρόεδρο. Επίσης, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο, για πενταετή θητεία, το διευθύνοντα σύμβουλο και τον ανακαλεί για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικασία. 5.Σε περίπτωση που συζητούνται στο Δ.Σ. θέματα σχετικά με την εθνική άμυνα της χώρας απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 10 Εκλογή και σύνθεση του Δ.Σ.1.Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές και εκλέγεται για πενταετή θητεία εκτός από την πρώτη θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Το Δ.Σ. αποτελείται από: 1)Έξι (6) εκπροσώπους του Δημοσίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 2)Τρεις (3) εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρία, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 3)Δύο (2) εκπροσώπους των μετόχων της μειοψηφίας, με ισάριθμους αναπληρωτές που εκλέγονται από την ειδική γενική συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας του άρθρου 11 του καταστατικού. 2.Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της εταιρίας. 3.Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι τρεις αναπληρωματικοί τους εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η μη υπόδειξη των εκπροσώπων αυτών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Δ.Σ., οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία πέντε (5) μελών. 4.Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν. 5.Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους τους Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) μέλη, συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπληρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας και κατά τη σειρά με την οποία εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση. Η μη επικύρωση της εκλογής δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ.. 6.Τα μέλη του Δ.Σ., που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, θεωρούνται σε διατεταγμένη υπηρεσία και λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 11 Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας1.Μετά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο και την έκδοση των μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 5,6 και 7 του παρόντος, καθώς και κάθε φορά που θα κρίνεται αναγκαίο οι εκτός του Δημοσίου μέτοχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αποτελούν τη μειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, προσκαλούνται από το διοικητικό συμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρίας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή δύο (2) μελών του διοικητικού συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 26, 26α, 27, 28 και 30 του κωδ. ν. 2190/1920 αναλόγως εφαρμοζόμενα και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του κωδ ν. 2190/1920. Η μη υπόδειξη από τη μειοψηφία των ως άνω μελών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία πέντε (5) μελών. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται δε οι τέσσερις πρώτοι σχετικά πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι οι τακτικοί και οι άλλοι δύο αναπληρωματικοί τους. Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου - μετόχου. 2.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 3-5 του κωδ. ν. 2190/1920. Άρθρο 12 Λειτουργία διοικητικού συμβουλίου1.Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του προέδρου του, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας ή και εκτός έδρας. Εισηγητής των θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο διευθύνων σύμβουλος. Το Δ.Σ. συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, εφόσον το ζητήσουν πέντε (5) μέλη του. Δύο (2) μέλη του Δ.Σ. δύνανται να προτείνουν να συμπεριληφθούν στα προς συζήτηση θέματα και οποιαδήποτε άλλα κρίνονται αναγκαία. 2.Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, εκτάκτως δε, όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό του. 3.Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματα της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες προ της έναρξης της συνεδριάσεως. 4.Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται έξι (6) από τα μέλη του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα σύμβουλο. 5.Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο διευθύνων σύμβουλος. 6.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 7.Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 8.Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του συμβουλίου παρέχεται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας. 9.Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο νομικός σύμβουλος και ο πρόεδρος του νομικού συμβουλίου της εταιρίας, εκτός των συνεδριάσεων για τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει διαφορετικά. Η απουσία τους δεν δημιουργεί ακυρότητα των αποφάσεων του Δ.Σ.. Επίσης, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι γενικοί διευθυντές ή τρίτοι εφόσον κληθούν από το Δ.Σ.. Άρθρο 13 Ευθύνη των μελών του Δ.Σ.Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ.ν. 2190/1920. Άρθρο 14 Διευθύνων σύμβουλος1.Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της επιχείρησης, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της επιχείρησης, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.: 1)Υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού. 2)Αποφασίζει για την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου, μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφαση του το Δ.Σ.. 3)Αποφασίζει για θέματα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας μέσα στα πλαίσια αποκλειστικά του Γ.Κ.Π. και των συμβατικών υποχρεώσεων. 4)Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους πάσης φύσεως κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης εκτός του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. 5)Εκπροσωπεί τον Ο.Τ.Ε. για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία είτε του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν αυτό αποφασίζει διαφορετικά για πράξεις που εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα, εξουσιοδοτώντας ή παρέχοντας πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρίας. 2.Ο διευθύνων σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου. Άρθρο 15 Γενικοί διευθυντές1.Με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου διορίζονται γενικοί διευθυντές της εταιρίας για πενταετή θητεία, οι οποίοι και ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Δ.Σ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αποδοχές τους. Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της επιχείρησης εκτός οργανικών θέσεων και υπάγονται στο διευθύνοντα σύμβουλο. Προΐστανται τομέων δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ελέγχουν και παρακολουθούν το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών, έχοντας την αντίστοιχη διοικητική και λειτουργική ευθύνη και, γενικότερα, επικουρούν στο έργο του το διευθύνοντα σύμβουλο. Οι γενικοί διευθυντές προέρχονται τουλάχιστον κατά το ήμισυ από το προσωπικό του Ο.Τ.Ε.. Παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε και να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα με απόφαση του διευθύνοντα συμβούλου. Με απόφαση του διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να τους ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας στο πλαίσιο της αντίστοιχης εξουσίας του διευθύνοντα συμβούλου. 2.Οι γενικοί διευθυντές, που προέρχονται από το προσωπικό, επανέρχονται στη θέση που κατείχαν πριν τον ορισμό τους στη θέση του γενικού διευθυντή όταν λήξει η θητεία τους. Στην ίδια θέση επανέρχονται και αν παραιτηθούν ή για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσουν πριν τη λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος θητείας στη θέση του γενικού διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρία για όλες τις συνέπειες και για συνταξιοδότηση. Από τους γενικούς διευθυντές, που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρίας, παρακρατούνται ασφαλιστικές εισφορές επί του μισθού που θα έπαιρναν ως υπηρετούντες κανονικά στην ιεραρχία της εταιρίας. 3.Οι γενικοί διευθυντές αποτελούν σε συμβούλιο, το συμβούλιο γενικών διευθυντών. Του συμβουλίου γενικών διευθυντών προεδρεύει ο διευθύνων σύμβουλος. Το συμβούλιο αποφασίζει για θέματα που παραπέμπει σε αυτό με απόφαση ο διευθύνων σύμβουλος στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων. Οι αποφάσεις του είναι, κατά τους ορισμούς της απόφασης του διευθύνοντα συμβούλου, γνωμοδοτικού ή αποφασιστικού χαρακτήρα. Το Δ.Σ. μετά από πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του συμβουλίου γενικών διευθυντών. Άρθρο 16 Απαγόρευση ανταγωνισμού1.Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, στους γενικούς διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, καθώς και στο προσωπικό της εταιρίας να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρίας ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή να κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρίας άλλης μορφής που έχει συναφείς σκοπούς. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν αφορούν τη συμμετοχή στις θυγατρικές εταιρίες του Ο.Τ.Ε.. 2.Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδ. ν. 2190/1920. 3.Η απαγόρευση του άρθρου 16 παρ.1 ισχύει και επί μια διετία μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας μέλους του Δ.Σ. ή την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την εταιρία υπαλλήλου που έχει διατελέσει γενικός διευθυντής ή ανώτατο στέλεχος του Ο.Τ.Ε. κατά την τελευταία διετία. Άρθρο 17 Εργασιακά συμβούλια1.Στην έδρα της εταιρίας συστήνεται Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο (Κ.Ε.Σ.). 2.Το Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και αποτελείται από εκπροσώπους των εργαζομένων που εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και το σύστημα απλής αναλογικής. 3.Το Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)Προτείνει μεθόδους αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρίας. 2)Προτείνει για θέματα πολιτιστικά, αθλητικά, λεσχών προσωπικού και εστιατορίων στα πλαίσια του προϋπολογισμού της εταιρίας. 3)Αποφασίζει τη σύσταση περιφερειακών εργασιακών συμβουλίων στις έδρες των περιφερειών, με σύνθεση και αρμοδιότητες ανάλογες με αυτής του Κ.Ε.Σ.. 4)Το Κ.Ε.Σ. λειτουργεί, με την παρουσία ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφάλειας, ως Κεντρικό Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της επιχείρησης και το ίδιο κατ επέκταση ισχύει και για τα Π.Ε.Σ.. Άρθρο 18 Κωλύματα - Ασυμβίβαστα μελών διοικητικού συμβουλίου 1.Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους. 2.Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. πέραν των προβλεπόμενων νόμιμων ασυμβίβαστων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους οργάνου διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της ή των συνταξιούχων της εταιρίας. 3.Εκλογή και αποδοχή από μέλος του Δ.Σ. της ιδιότητας του μέλους της διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων συνεπάγεται έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους των παραπάνω οργάνων της εταιρίας. Άρθρο 19 Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένωνΟι εργαζόμενοι στην εταιρία που είναι μέλη του Δ.Σ. και Κ.Ε.Σ. απολαμβάνουν, για όλο το χρόνο της θητείας τους και ένα (1 ) χρόνο μετά τη λήξη της, της προστασίας του άρθρου 14 παράγραφοι 5 έως 9 του ν. 1264/1982, καθώς και οποιασδήποτε άλλης πιο ευνοϊκής προστασίας που θα οριστεί με νόμο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Γ.Σ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ - ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Άρθρο 20 Δικαιώματα του ΔημοσίουΤο Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ως μέτοχος του Οργανισμού τα δικαιώματα που παρέχονται από τον παρόντα νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία. Άρθρο 21 Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας 1.Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό. 2.Κάθε κάτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7. 3.Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Άρθρο 22 Σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας 1.Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο. 2.Η πρόσκληση για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασής της. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι ημέρες αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να είναι αργία. Άρθρο 23 Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας 1.Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και οποιασδήποτε επαναληπτικής γενικής συνέλευσης ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη και καθορίζει το περιεχόμενό της, που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής: 1)Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π.δ/τος Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών. 2)Σε μία τουλάχιστον ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται μεταξύ των εφημερίδων του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα. 3)Σε μία τουλάχιστον ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2γ του κωδ.ν. 2190/1920. 4)Σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της Ευρώπης και των Η.Π.Α. με την επιφύλαξη των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας του τόπου της δημοσίευσης. 2.Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) ημέρες πριν τη γενική συνέλευση στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο ήμισυ. 3.Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος δύναται να λάβει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, όπως και του ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 32 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 24 Κατάθεση μετοχών για συμμετοχή στη γενική συνέλευση 1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. 4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση ύστερα από άδειά της. Άρθρο 25 Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφουΣαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική αυτή συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Άρθρο 26 Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης 1.Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.2.Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. 3.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 4.Το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχο, εκπροσωπεί στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο Υπουργός Οικονομικών. Άρθρο 27 Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία1.Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: 1)Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. 2)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. 3)Έκδοση δανείου με ομολογίες με την εξαίρεση του άρθρου 6 παρ. 1β του παρόντος καταστατικού. 4)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 5)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. 6)Περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος. 7)Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. 8)Τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του 85,23% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Άρθρο 28 Πρόεδρος - Γραμματέας της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας 1.Στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο. 2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Άρθρο 29 Ημερήσια διάταξη - Πρακτικά γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας 1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της. 3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 4.Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης. Άρθρο 30 Απόφαση απαλλαγής μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών του άρθρου 32 παρ. 1 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 31 Δικαιώματα μειοψηφίας1.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μπορεί να λειτουργήσει ως έκτακτη γενική συνέλευση, εάν η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας πραγματοποιηθεί εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των τριάντα (30) ημερών. 2.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, καθορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. 3.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: 1)Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας τα ποσά, που κατεβλήθησαν εντός της τελευταίας διετίας για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς επίσης κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά. 2)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει προς αυτούς στη διάρκεια της γενικής συνελεύσεως, ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Η διάταξη του άρθρου 39, παράγραφος 5 του κωδ. ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ως άνω πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3β και 4 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6.Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας γίνεται με ονομαστική κλήση. 7.Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Η καταγγελία των εν λόγω πράξεων πρέπει να γίνει εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία εκτελέστηκαν οι ως άνω πράξεις. 8.Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη του άρθρου 40 παρ. 3 εδάφιο β του κωδ.ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται. 9.Όπου τα άρθρα 39, 40 του κωδ.ν. 2190/1920 προβλέπουν την κατάθεση μετοχών για την άσκηση των οικείων δικαιωμάτων, επιτρέπεται και η κατάθεση μετοχών και σε τράπεζα του εξωτερικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΛΟΓΟί ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Άρθρο 32 Ορκωτοί ελεγκτές1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρίας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κωδ. ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) και τα προεδρικά διατάγματα 226/1992 και 227/1992 (ΦΕΚ 120 Α), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, όπως επίσης και από ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής. 2.Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές και τον ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3.Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές και τους ελεγκτές διεθνούς κύρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση του διορισμού τους σε αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ του κωδ. ν. 2190/1920. 4.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ.ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα: 1)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920 και β Αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στο εδάφιο γ της παρ· 3 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920. Άρθρο 33 Εταιρική χρήσηΗ εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Άρθρο 34 Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσίευσή τους) 1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το διοικητικό συμβούλιο μετά από εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τα άρθρα 29-36 του π.δ/τος 409/1986 (ΦΕΚ 191 Α) και το π.δ. 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής καταστάσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των κερδών ή ζημιών της εταιρίας. Ειδικότερα ο διευθύνων σύμβουλος συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: 1)την έκθεση διαχείρισης, 2)τον ισολογισμό, 3)το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, 4)τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 5)το προσάρτημα, καθώς και τις επιπρόσθετες εκθέσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση, τις προμήθειες και τα αποτελέσματα. 2.Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από: 1)ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, 2)το διευθύνοντα σύμβουλο, 3)τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων βάσει του παρόντος καταστατικού, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. 3.Η έκθεση διαχειρίσεως του διευθύνοντος συμβούλου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ.ν. 2190/1920. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει γα αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκθέσεως. 4.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. 5.Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. 6.Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως ως ακολούθως : 1)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, 2)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κωδ.ν. 2190/1920, 3)στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας. 7.Συνοπτικός πίνακας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων τις εταιρίας δημοσιεύεται και σε μια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας. 8.Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κωδ.ν. 2190/1920. 9.Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, η εταιρία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως τις ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση: (1) Ισολογισμό (2) Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της Χρήσεως και (3) Πίνακα Προελεύσεως και Διαθέσεως Κεφαλαίων. Τις καταστάσεις αυτές ελέγχουν οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρίας και ο ελεγκτής εγνωσμένου διεθνούς κύρους που προβλέπονται στο άρθρο 32 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 35 Διάθεση κερδών (γενική διάταξη)Σχετικά με τη διάθεση των κερδών ισχύουν τα εξής: 1. Προηγείται η παρακράτηση του αναγκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται προς το σκοπό αυτόν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, κατά νόμο, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2.Καθορίζεται σαν ελάχιστο προβλεπόμενο όριο μερίσματος ή το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου ή το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών (ισχύει το μεγαλύτερο από τα δύο). Παρέχεται η δυνατότητα στη γενική συνέλευση να αποφασίζει για τη διάθεση του υπόλοιπου μέρους των κερδών με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφοι 3, 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του κωδ.ν. 2190/1920. Άρθρο 36 Καταβολή μερίσματοςΟι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά την έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Άρθρο 37 Λόγοι λύσεως της εταιρίας1.Η εταιρία λύεται: 1)όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της, 2)με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27, κατόπιν προτάσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ή 3)εάν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. 2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ.ν. 2190/1920, κατέλθει στο ήμισυ (1/2) ή κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Άρθρο 38 Εκκαθάριση1.Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 37 παρ. 1α του παρόντος, ο διευθύνων σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Στην περίπτωση του εδαφίου του άρθρου 37 παρ. 1β του παρόντος, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας. 3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 4.Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως. 5.Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6.Στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας υποβάλλονται κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 391.Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στον παρόντα νόμο διέπονται από τις διατάξεις του κωδ.ν. 2190/1920. 2.Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του κωδ.ν. 2190/1920 νοείται ο ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει. 3.Με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7, του άρθρου 9 παρ. 4 και των άρθρων 10, 11 και το άρθρο 39 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, καθώς και του άρθρου δεύτερου (λοιπές ρυθμίσεις) η γενική συνέλευση δικαιούται να τροποποιεί τις λοιπές διατάξεις του παρόντος καταστατικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις1.Από τη θέση σε ισχύ αυτού του νόμου το υπάρχον διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την εκλογή οκτώ (8) μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου το οποίο συμπληρώνεται από τρείς (3) ήδη εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων στα όργανα διοίκησης, οι οποίοι θα παραμείνουν στο Δ.Σ. για διάστημα δύο (2) χρόνων από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Επίσης για διάστημα δύο (2) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου θα εξακολουθήσει η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων στο Κ.Ε.Σ.. Μετά την πάροδο της διετίας οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. και το Κ.Ε.Σ., καθώς και οι αναπληρωτές τους θα εκλεγούν με βάση το ν. 1264/ 1982 με καθολική ψηφοφορία μεταξύ όλων των εργαζομένων και με το σύστημα της απλής αναλογικής για το υπόλοιπο της θητείας ολόκληρου του Δ.Σ. της εταιρίας. Μετά τη λήξη της θητείας των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων στα παραπάνω όργανα (λήξη μεταβατικής περιόδου) η θητεία τους θα γίνει ίδια με αυτή των μελών του Δ.Σ.. 2.Το Δ.Σ. μετά τον ορισμό του συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο του Δ.Σ. και το διευθύνοντα σύμβουλο. 3.Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής των μετοχών του Ο.Τ.Ε. στο χρηματιστήριο και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για την εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρίας για πενταετή θητεία, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Σε περίπτωση μη εκλογής εκπροσώπων μειοψηφίας το Δ.Σ. συγκροτείται νόμιμα από τα υπόλοιπα μέλη του. Άρθρο δεύτερο Λοιπές ρυθμίσεις 1.Τιμολόγια:1)Μέχρι την 31.12.1994 τα τιμολόγια παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε. παραμένουν ως έχουν εγκριθεί με τις 108050/21.1.1993 και 59611/25.2.1993 αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. 31 Β/28.1.1993 και 98 Β726.2.1993 αντίστοιχα), καθώς και με τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τις 2341/8.2.1994, 2347/29.3.1994, 2352/27.4.1994 συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε. και αφορούν καθορισμό νέων ή αναμόρφωση υφιστάμενων τιμολογίων, οι οποίες εγκρίνονται με τον παρόντα νόμο και κυρώνονται νομοθετικά και τα τιμολόγια ισχύουν από την ημερομηνία που καθορίζεται στις αποφάσεις αυτές και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2)Από 1.1.1995 μέχρι την 31.12.1997 το Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε. δύναται να αναπροσαρμόζει τα τιμολόγια παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως ακολούθως: Την 1.1.1995 η μεσοσταθμική αύξηση των τελών του Ο.Τ.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από 1.3.1993 μέχρι 31.12.1994. Την 1.1.1996 η μεσοσταθμική αύξηση των τελών του Ο.Τ.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους προσαυξημένο κατά δύο (2) εκατοστιαίες μονάδες. Την 1.1.1997 η μεσοσταθμική αύξηση των τελών του Ο.Τ.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους προσαυξημένο κατά τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες. Από 1.1.1995 ο ανά μονάδα χρόνος χρέωσης των αστικών συνδιαλέξεων δύναται να μειωθεί σε 180 δευτερόλεπτα κατά την περίοδο του ακέραιου τέλους και σε 480 δευτερόλεπτα κατά την περίοδο του μειωμένου τέλους. 3)Η εξαγγελία των νέων τιμολογίων ή η αναπροσαρμογή των τιμολογίων του Ο.Τ.Ε. πραγματοποιείται με δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ο Τ Ε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Β. δ Οι ως άνω αναπροσαρμογές των τιμολογίων ισχύουν μετά πάροδο δύο μηνών από της εξαγγελίας τους. πλην της πρώτης αναπροσαρμογής για την οποία δεν απαιτείται η προϋπόθεση αυτή. 2.1)Για το προσωπικό του Ο.Τ.Ε. εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ( Γ.Κ.Π.-Ο.Τ.Ε.), καθώς και οι λοιποί κανονισμοί που αφορούν στους όρους και στις συνθήκες απασχόλησής τους. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) και οι λοιποί κανονισμοί αναμορφώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρίας και σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. (Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε.). Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι καθοριζόμενες από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ρυθμίσεις, οι οποίες διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις οικείες αυτών διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. (Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε.) η αναμόρφωσή τους γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία για την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων. Η διαδικασία ακολουθείται και για τις επόμενες τροποποιήσεις τους. 2)Το προσωπικό του Ο.Τ.Ε. εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά ως προς τη μονιμότητά του από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ( Γ.Κ.Π.-Ο.Τ.Ε. ), οι οποίες για το προσωπικό αυτό δεν υπόκεινται σε ουδεμία αναθεώρηση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. (Ο.Μ.Ε.-Ο.Τ.Ε. ). 3)Προσωπικό της εταιρίας δύναται να μετατάσσεται σε θυγατρικές της εταιρίες που θα συσταθούν ή σε άλλες εταιρίες στις οποίες θα συμμετέχει. Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις του ισχύοντα Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.), οι οποίες αφορούν τις εργασιακές του σχέσεις, αποκλειομένης της μεταβολής του προς το χειρότερο. 4)Το προσωπικό των θυγατρικών και λοιπών εταιριών του Ο.Τ.Ε. ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού του Ο.Τ.Ε.. Επίσης, δύνανται να ασφαλίζονται στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής και ιδίως οι όροι, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις ένταξης σε ασφαλιστική κατηγορία των εργαζομένων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.. 5)Για την κάλυψη αναγκών για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι., η διοίκηση του Ο.Τ.Ε. δύναται να προβαίνει σε προσλήψεις κατόπιν συνεντεύξεως και επιλογής από επιτροπές τις οποίες συγκροτεί για το σκοπό αυτόν. Διαγωνισμός διεξάγεται και για κλάδους ή ειδικότητες για τους οποίους ισχύουν τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από τη διοίκηση του Ο.Τ.Ε.. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του ν. 2190/1994. 3.Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ο Ο.Τ.Ε. και οι θυγατρικές εταιρίες παύουν να υπάγονται στις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα. 4.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι πάσης φύσεως κανονισμοί του Ο.Τ.Ε. παύουν να έχουν ισχύ νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Κ.Ρ. 5.Επιτρέπεται στον Οργανισμό η απευθείας πώληση απαξιωμένου ή καταργούμενου υλικού και εξοπλισμού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με μόνη απόφαση του Δ.Σ., άνευ προσφυγής στις διαδικασίες πώλησης μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.). 6.Από 1.1.1995 ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται να δημοσιεύει εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα με πρότυπα του ενιαίου λογιστικού σχεδίου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης και σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Ι.Α.S.). 7.Με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 7 παράγραφος 4 του καταστατικού. 8.Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε. θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους αποσπώνται. 9.Ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης χρεώνονται στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων φορέων και εξοφλούνται από αυτούς. Τυχόν εκπρόθεσμες οφειλές καταβάλλονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. 10.Οι κοινωνικές δαπάνες που πραγματοποιεί ο Ο.Τ.Ε. σε άγονες και μη παραγωγικές περιοχές και δραστηριότητες καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών με εγγραφή ανάλογης πίστωσης στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ύψος των δαπανών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) των ετήσιων δαπανών εκμετάλλευσης και επενδύσεων. 11.Το έλλειμμα των ΕΛ.ΤΑ. του πρώτου εξαμήνου του 1993 θα συμψηφισθεί με το προς καταβολή μέρισμα του 1993. 12.Οι δαπάνες εκμεταλλεύσεως και επενδύσεων, που γίνονται ύστερα από εντολή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. για συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να βαρύνουν το φορέα και θα εξοφλούνται από αυτόν μετά το πέρας των εργασιών. 13.Αποσβέσεις.Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ο.Τ.Ε. αποσβένονται με βάση τους συντελεστές που ορίζονται από το π.δ. 88/1973. Εξαιρετικά για τα παρακάτω μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές: ψηφιακά κέντρα και τερματικές διατάξεις αυτών 12%εξοπλισμός μετάδοσης ( δικτύων) 12%υπόγεια και υποβρύχια καλώδια σωληνώσεις 6%εναέρια ενσύρματα δίκτυα 12%εναέρια ασύρματα δίκτυα 8%τερματικές διατάξεις συσκευές - τηλεφωνικοί θάλαμοι 20%Οι προβλεπόμενοι στο εδάφιο αυτό νέοι συντελεστές αποσβέσεων εφαρμόζονται από την εταιρική χρήση του 1994.14.Δεν επιβάλλονται στον Ο.Τ.Ε. πρόστιμα ή κυρώσεις του π.δ/τος 186/1992, εφόσον οι παραλείψεις αυτές αποκατασταθούν μέχρι την 31.12.1995. 15.Κατ εξαίρεση των περί απολύσεως του προσωπικού διατάξεων του Γ.Κ.Π. Ο.Τ.Ε. και των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, όσοι από το προσωπικό του Ο.Τ.Ε. διετέλεσαν για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε θέσεις διευθύνοντα συμβούλου, γενικού διευθυντή, αναπληρωτή γενικού διευθυντή, συμβούλου γενικού διευθυντή ή βοηθού γενικού διευθυντή του Ο.Τ.Ε., μπορούν με αίτησή τους προς τον Ο.Τ.Ε. να απολύονται συνταξιοδοτούμενοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή πραγματική υπηρεσία στον Ο.Τ.Ε.. Ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται εντός μηνός να προβεί σε απόλυσή τους. Αντίθετες περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. ή άλλες παρεμφερείς διατάξεις δεν ισχύουν για το προσωπικό της παραγράφου αυτής. 16.Παρέχεται το δικαίωμα στον Ο.Τ.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. να μετέχει σε επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα τόσο από εθνικούς όσο και από κοινοτικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ν. 1892/1990. 17.Παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν.δ/τος 165/1973 (ΦΕΚ 228 Α), της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 578/1970 (ΦΕΚ 131 Α) και της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 351/1968 (ΦΕΚ 75 Α), καθώς και τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του ν.δ/τος 165/1973 ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων εργασιών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή ή εκμετάλλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και των δικτύων του Ο.Τ.Ε.. 18.Το ύψος της εφάπαξ εισφοράς κύριας τηλεφωνικής σύνδεσης παραμένει αμετάβλητο μέχρι 31.12.1995. Από 1.1.1996 η εφάπαξ εισφορά αντικαθίσταται με το τέλος σύνδεσης και μειώνεται από 72.000 δρχ. σε 50.000 δρχ., μέχρι νεωτέρας αποφάσεως του Δ.Σ.. Η εφάπαξ εισφορά και τα τέλη σύνδεσης που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν δεν επιστρέφονται. 19.Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος νόμου η παράγραφος 9 του άρθρου δεύτερου (λοιπές ρυθμίσεις) του κ.ν. 2167/1993 διατηρείται σε ισχύ. 20.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι οποίες προβλέπουν διαφορετική ρύθμιση ή διατήρηση της ισχύος διατάξεων του ν. 2167/1993 (ΦΕΚ 141 Α), οι διατάξεις του νόμου αυτού καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος. Ομοίως καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 21.Ο Ο.Τ.Ε. δεν θα χορηγεί δάνεια, δεν θα παρέχει πιστώσεις, εγγυήσεις ή άλλως πως θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.), το συνολικό ύψος των οποίων θα υπερβαίνει το ποσό των έντεκα (11) δισεκατομμυρίων δραχμών για κάθε οικονομικό έτος, που μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το δείκτη τιμών καταναλωτή μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 22.Σε περίπτωση διάθεσης μετοχών εταιρειών που προβλέπονται στο άρθρο 14, παράγραφος 20 του ν. 2166/1993, που είναι εισηγμένες ή θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, επιτρέπεται οι ανάδοχοι να προβαίνουν στο εξωτερικό σε πράξεις αγοράς ή πώλησης μετοχών με σκοπό τη σταθεροποίηση της τιμής των μετοχών αυτών εφόσον: 1)οι παραπάνω συναλλαγές ενεργούνται σύμφωνα με το δίκαιο και τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα που ενεργούνται, 2)το ενημερωτικό δελτίο που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα εμφανώς ανέφερε ότι οι μετοχές δύνανται να υπαχθούν σε διαδικασία σταθεροποίησης στο εξωτερικό, όπως επίσης και τους τρόπους της σταθεροποίησης. Στην περίπτωση αυτή, αυτός που ενεργεί πράξεις σταθεροποίησης μετοχών, καθώς και οι βοηθοί που συμπράττουν σε αυτές δεν έχουν καμία ευθύνη από τις πράξεις αυτές, ιδίως λόγω της επίδρασης που θα ασκήσουν αυτές στις τιμές των μετοχών στην Ελλάδα. 23.Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 2246/1994, άδεια ή έγκριση ή δήλωση δύνανται να παρασχεθούν από τον Ο.Τ.Ε. κατόπιν ειδικής άδειας που μπορεί να χορηγηθεί με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο τρίτο παράγραφος 7Ε του ν. 2246/1994. 24.Η δυνατότητα που παρέχεται στην εταιρία με βάση το άρθρο 16 παρ. 5 του κωδ.ν. 2190/1920 ανατίθεται στο Δ.Σ. με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 παράγραφοι 4 και 6 για διάστημα έξι μηνών από την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται όταν η απόκτηση ιδίων μετοχών είναι αναγκαία για να αποφευχθεί επικείμενη σοβαρή ζημία στην εταιρία. Στην περίπτωση αυτήν η επόμενη Γ.Σ. πρέπει να ενημερωθεί από το Δ.Σ. για τους λόγους ή το σκοπό των αποκτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, τον αριθμό και την ονομαστική αξία, το τμήμα του καλυφθέντος κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, καθώς και την αξία των μετοχών αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 16 του κωδ. ν. 2190/1920. 25.Αξιώσεις τρίτων κατά δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας προερχομένης είτε εκ της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1642/1986 είτε εκ συμβατικών διατάξεων σχετικών με την αποφορολόγηση θεωρούνται παραγεγραμμένες και δεν αναζητούνται, καταργούμενων των σχετικών δικών. 26.Μετά το προτελευταίο και προ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του ν. 2065/1992, με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 5 του ν. 2000/1991, προστίθεται ένα νέο εδάφιο ως εξής: Όι αμοιβές και δαπάνες των αναδόχων διάθεσης των μετοχών και των Οργανισμών που θα αναλάβουν τη διάθεση των μετοχών στο εξωτερικό του υπό αποκρατικοποίηση φορέα βαρύνουν το προϊόν πωλήσεως των μετοχών και καταβάλλονται συμψηφιστικά κατά την απόδοση του.
Άρθρο 3
1.  
    Το προϊόν της πώλησης των μετοχών και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που θα προέλθει από την εισαγωγή του Ο.Τ.Ε. στο χρηματιστήριο περιέρχεται κατά τα δύο τρίτα στον Ο.Τ.Ε. και κατά το υπόλοιπο στο Δημόσιο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών προσδιορίζεται η διαδικασία μεταβίβασης στον Ο.Τ.Ε. του ποσού που αντιστοιχεί στο πιο πάνω ποσοστό, καθώς και της εγγραφής του στον ισολογισμό του αζημίως για το Δημόσιο. Όλεςοι πράξεις της διϋπουργικής επιτροπής του άρθρου 2 του ν. 2000/1991, που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα σχετικά με την εισαγωγή του Ο.Τ.Ε. στο χρηματιστήριο, έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο αυτόν ισχύ.
2.  
    Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α), προστίθενται παράγραφοι 3(α), 3(β) και 3(γ), οι οποίες έχουν ως εξής: 3(a) Απαλλάσσονται από τις εξετάσεις που ορίζονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 και θεωρούνται νομίμως εγγεγραμμένοι στα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 του π.δ/τος 226/1992 Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών οι κάτοχοι του απαιτούμενου από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 του π.δ/τος 226/1992 πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, εφόσον έχουν, μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος, αποδεδειγμένη 18ετή προϋπηρεσία σε ελεγκτικές εργασίες στην Ελλάδα και ήσαν επιφορτισμένοι με το έργο της διενέργειας ελεγκτικών εργασιών στην Ελλάδα κατά την 1η Ιανουαρίου 1989, ή όσοι έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ορκωτού λογιστή ή ελεγκτή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μια των εξής χωρών: Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότιο Αφρική και έχουν συμπληρώσει 10ετή προϋπηρεσία σε ελεγκτικές εργασίες εκ των οποίων τρία (3) έτη τουλάχιστον στην Ελλάδα κατά την 1η Ιανουαρίου 1989. Τη συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων κρίνει, εντός διμήνου, το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Όσοι από τους ορκωτούς ελεγκτές των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής κριθούν από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών ότι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, υποβάλλουν τα αποδεικτικά των προσόντων τους έγγραφα για επανάκριση σε τριμελή ειδική επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και αποτελείται από έναν καθηγητή ελεγκτικής ή λογιστικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου και ένα μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Όσοι από αυτούς κριθούν από την ειδική επιτροπή ότι έχουν τα προσόντα πλην του χρόνου προϋπηρεσίας, εγγράφονται στη βαθμίδα του επίκουρου ορκωτού ελεγκτή και εξελίσσονται στο βαθμό του ορκωτού ελεγκτή με μόνη τη συμπλήρωση της προϋπηρεσίας της απαιτούμενης κατά το εδάφιο 3(a) της παραγράφου αυτής. 3(β) Οι εγγεγραμμένοι στο προβλεπόμενο από το άρθρο 13 του π.δ/τος 226/1992 μητρώο επίκουρων ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι δεν προέρχονται από τα υπηρετούντα την 30ή Απριλίου 1993 μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, εξελίσσονται στο βαθμό του ορκωτού ελεγκτή, εφόσον έχουν επιτύχει ή θα επιτύχουν στις επαγγελματικές εξετάσεις των ενοτήτων Γ και Δ του άρθρου 11 του π.δ/τος 226/1992 και συμπληρώσουν δέκα (10) έτη προϋπηρεσία σε ελεγκτικές εργασίες. Οι έχοντες περατώσει τις επαγγελματικές εξετάσεις της ενότητας Δεξελίσσονται στοβαθμό τουορκωτού ελεγκτή με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών προϋπηρεσίας σε ελεγκτικές εργασίες εκ των οποίων τα τρία (3) στο βαθμό του Επίκουρου. 3(γ) Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών, των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών, ένας τουλάχιστον ελεγκτής διορίζεται από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
Άρθρο 4
1.  
    Ιδιαίτερα για την περίπτωση συνδρομητή τυφλού, κατά την έννοια του ν. 1958/1979 και για την πρώτη μόνο τηλεφωνική παροχή προβλέπεται έκπτωση επί της ανά μονάδα χρόνου χρέωσης, η οποία θα προσδιοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.
Άρθρο 5
1.  
    Η ισχύς του παρόντος θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤο λογότυπο του Ο.Τ.Ε. είναι το ακόλουθο: Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-11-23 Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε..
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/197
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/1958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1958 1979
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2231 1994
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης Α.Ε. 1995/2330 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Εισαγωγή μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις. 1996/2374 1996
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Έκδοση ειδικής άδειας για την εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την άσκηση άλλων τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε., (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.). 1995/437 1995
Πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) και στα νομικά πρόσωπα που κατέχει το 51 % τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου (θυγατρικών του εταιριών). 1998/315 1998
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Τ.Ε. 1999/252 1999