Κύρωση Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, όπως τροποποιήθηκε με ανταλλαγείσες Ρηματικές Διακοινώσεις και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, που υπογράφηκε στο Καράκας, την 24η Απριλίου 1991, οι από 10.12.1993 και 12.1.1994 τροποποιητικές Ρηματικές Διακοινώσεις, που αντηλλάγησαν στο Καράκας και ο Διοικητικός Κανονισμός εφαρμογής της Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 7η Οκτωβρίου 1991 και των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα και των τροποποιητικών Ρηματικών Διακοινώσεων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Επιθυμώντας να προαγάγουν την ευημερία των ατόμων τα οποία μετακινούνται μεταξύ των δύο χωρών ή τα οποία εργάζονται στις αντίστοιχες επικράτειες τους, Επιθυμώντας να εξασφαλίσουν στα άτομα αυτά τα ίδια δικαιώματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους κοινωνικής ασφάλειας, - Αποφασισμένες να εξασφαλίσουν στους εργαζομένους μιας εκάστης των δύο χωρών, οι οποίοι ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα στην άλλη χώρα, τη διατήρηση των αποκτηθέντων ή υπό απόκτηση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλειας, Συμφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη Σύμβαση:ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓενικές διατάξεις Άρθρο 1 Προσδιορισμοί1.Οι όροι οι οποίοι αναφέρονται στη συνέχεια θα έχουν, για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, την ακόλουθη έννοια: 1)Επικράτεια:2)Σε σχέση με την Ελλάδα: η επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας. ιι)Σε σχέση με τη Βενεζουέλα: η επικράτεια της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας. 3)Νομοθεσία:Νόμοι, κανονισμοί και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 και που ισχύουν στις επικράτειες του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4)Αρμόδια Αρχή: Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για την ασφάλιση των ναυτικών, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα, το Υπουργείο Εργασίας. 5)Φορέας:Οργανισμός ή αρχή υπεύθυνοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην οποία αναφέρεται το άρθρο 2. 6)Αρμόδιος Φορέας: Ο φορέας ο οποίος οφείλει να αποφαίνεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. 7)Οργανισμός Σύνδεσμος: Οργανισμός συντονισμού μεταξύ των φορέων, οι οποίοι παρεμβαίνουν στην εφαρμογή της Σύμβασης και στην πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. 8)Εργαζόμενος:Κάθε άτομο, το οποίο λόγω του ότι ασκεί ή άσκησε κάποια δραστηριότητα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλων, υπάγεται ή είχε υπαχθεί στην αναφερόμενη στο άρθρο 2 νομοθεσία. 9)Μέλη οικογένειας: Τα άτομα τα οποία προσδιορίζονται ή γίνονται αποδεκτά ως τέτοια ή προσδιορίζονται ως μέλη της οικογενειακής ομάδας από τη νομοθεσία την εφαρμοστέα από τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη χορήγηση των παροχών, ωστόσο, αν η νομοθεσία αυτή θεωρεί ως μέλη της οικογενειακής ομάδας μόνο εκείνα τα άτομα τα οποία ζουν κάτω από την ίδια στέγη με· τον ασφαλισμένο, η προϋπόθεση αυτή θα θεωρείται ότι πληρούται στην περίπτωση κατά την οποία τα άτομα αυτά κατά κύριο λόγο εξαρτώνται οικονομικά από τον ασφαλισμένο. 10)Περίοδος Ασφάλισης: Περίοδος εισφορών ή εξομοιούμενη περίοδος, η οποία θεωρείται ως τέτοια από μια εκάστη των νομοθεσιών. 0 Παροχές: Οποιαδήποτε παροχή, η καταβολή της οποίας προβλέπεται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 νομοθεσίες, περιλαμβανομένου παντός συμπληρώματος, βοηθήματος και αναπροσαρμογής. 2.Οποιουδήποτε άλλος όρος ή έκφραση, των οποίων η έννοια δεν προσδιορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, θα έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Άρθρο 2 Υλικό πεδίο εφαρμογής1.Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στη νομοθεσία η οποία ρυθμίζει: Α. Στη Βενεζουέλα: Το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας σε ό,τι αφορά τις παροχές σε περιπτώσεις: 1)Προσωρινής ανικανότητας. 2)Μερικής ανικανότητας ή αναπηρίας. 3)Γήρατος.4)Επιζώντων. 5)Παροχής λόγω θανάτου. Β. Στην Ελλάδα: 1)Στη γενική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλειας που είναι εφαρμοστέα σε μισθωτούς και εξομοιουμένους. 2)Στη νομοθεσία για τα ειδικά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας για όλες τις κατηγορίες μισθωτών, καθώς και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα. 3)Στη νομοθεσία την αναφερόμενη στους αγρότες και τους ναυτικούς. 2.Η παρούσα Σύμβαση δεν εφαρμόζεται για την Ελλάδα στην ειδική νομοθεσία που καλύπτει τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. 3.Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται εξίσου στις νομοθεσίες που συμπληρώνουν ή τροποποιούν τις νομοθεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 4.Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται εξίσου στις νομοθεσίες των Συμβαλλόμενων Μερών οι οποίες επεκτείνουν την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας σε νέες κατηγορίες εργαζομένων ή που θεσπίζουν νέες διατάξεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός αν: 1)Η Κυβέρνηση του Συμβαλλόμενου Μέρους που επεκτείνει τη νομοθεσία του ή θεσπίζει νέες διατάξεις γνωστοποιήσει στην Κυβέρνηση του άλλου Μέρους την επιθυμία της για εξαίρεση των διατάξεων αυτών από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα της επίσημης δημοσίευσης των διατάξεων αυτών. 2)Η Κυβέρνηση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα γνωστοποιήσει στην Κυβέρνηση του πρώτου Μέρους την αντίθεσή της μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα της επίσημης γνωστοποίησης της επέκτασης ή της θέσπισης. Άρθρο 3 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής 1.Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται στα πρόσωπα που υπάγονται ή υπήχθησαν στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και, κατά τον ίδιο τρόπο, στα μέλη οικογένειάς τους και στους επιζώντες. 2.Τα πρόσωπα, τα οποία έχουν υπαχθεί στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του ενός των Συμβαλλόμενων Μερών και τα οποία διαμένουν στην επικράτεια του άλλου Μέρους, δύνανται να εγγραφούν στο σύστημα προαιρετικής ασφάλισης αυτής της χώρας, σύμφωνα με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολίτες αυτής, λαμβανομένων υπόψη, αν είναι απαραίτητο, των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του πρώτου Μέρους. Αν η νομοθεσία προβλέπει κάποια συγκεκριμένη προθεσμία για εγγραφή στην ασφάλιση αυτήν, η προθεσμία αυτή θα αρχίσει να υπολογίζεται από την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής εισφορών που πραγματοποιήθηκε σε οποιοδήποτε από τα Μέρη. Άρθρο 4 Ισότητα μεταχείρισηςΟι πολίτες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με εκείνη των πολιτών του άλλου Μέρους σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 νομοθεσίες. Άρθρο 5 Εφαρμοστέα νομοθεσίαΟι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται στην επικράτεια ενός των Συμβαλλόμενων Μερών θα υπάγονται στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του Μέρους αυτού. Άρθρο 6 Εφαρμοστέα νομοθεσία : εξαιρέσειςΕξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου οι ακόλουθοι εργαζόμενοι: α) Ο εργαζόμενος, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στην επικράτεια του ενός των Συμβαλλόμενων Μερών σε εταιρεία, η οποία εδρεύει στην ανωτέρω αναφερόμενη επικράτεια και στέλνεται για να εργασθεί προσωρινά στην επικράτεια του άλλου Μέρους, θα συνεχίσει να υπάγεται στη νομοθεσία του πρώτου Μέρους, εφόσον η διάρκεια της εργασίας δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση κατά την οποία η εν λόγω εργασία παρατείνεται πέραν των δώδεκα (12) μηνών για απρόβλεπτους λόγους, οι αρμόδιες αρχές αμφότερων των Συμβαλλόμενων Μερών, με κοινή συμφωνία, δύνανται να εγκρίνουν την παράταση της κατάστασης αυτής για μια νέα περίοδο ενός (1) έτους. « β) Το προσωπικό των εταιρειών μεταφοράς, αεροπορικών και θαλάσσιων ή αλιείας εξακολουθεί να υπάγεται στη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους, στην ι επικράτεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της αντίστοιχης εταιρείας. γ) Οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι και οι προξενικοί υπάλληλοι καριέρας θα υπάγονται στο καθεστώς των Συμβάσεων της Βιέννης της 18ης Απριλίου 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων και της 24ης Απριλίου 1963 περί Προξενικών Σχέσεων. δ) Οι δημόσιοι υπάλληλοι ενός Μέρους, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω εδάφιο (γ) του άρθρου αυτού, θα υπάγονται στη νομοθεσία του Μέρους στην οποία υπάγεται η υπηρεσία από την οποία εξαρτώνται. ε) Το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των Πρεσβειών και Προξενείων ενός των Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς επίσης τα μέλη του προσωπικού υπηρεσίας και το οικόσιτο προσωπικό, τα οποία υπάγονται στην αποκλειστική υπηρεσία των διπλωματικών αντιπροσώπων ή των προξενικών υπαλλήλων καριέρας, εφόσον είναι πολίτες του Διαπιστεύοντος Κράτους, δύνανται να επιλέξουν την εφαρμογή της νομοθεσίας του Κράτους αυτού. Η επιλογή αυτή θα γίνει μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης ή κατά περίπτωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας στην επικράτεια του Μέρους στο οποίο απασχολούνται. στ) Οι αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών μπορούν να προβλέπουν με κοινή συμφωνία εξαιρέσεις από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 για ορισμένους εργαζόμενους ή για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Άρθρο 7 Παροχές σε διαμένοντες στο εξωτερικό1.Οι συντάξεις, τα επιδόματα, οι περιοδικές παροχές τύπου σύνταξης (ράντες) και οι αποζημιώσεις που αποκτήθηκαν δυνάμει της νομοθεσίας του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν υπόκεινται σε μείωση, τροποποίηση, ανάκληση ή παρακράτηση, λόγω του ότι ο δικαιούχος διαμένει στην επικράτεια του άλλου Μέρους. 2.Οι χρηματικές παροχές, οι οποίες οφείλονται από ένα των Συμβαλλόμενων Μερών, κατ εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, θα καταβάλλονται στους δικαιούχους οι οποίοι διαμένουν στην επικράτεια του άλλου Μέρους ή τρίτης χώρας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Παροχές σε χρήμα λόγω ασθένειας και μητρότητας Άρθρο 8 Οι παροχές σε χρήμα λόγω ασθένειας και μητρότητας θα είναι σε βάρος του αρμόδιου φορέα του Μέρους, του οποίου η νομοθεσία είναι εφαρμοστέα για τον εργαζόμενο σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας Σύμβασης. Για τη χορήγηση των παροχών αυτών θα λαμβάνει χώρα, εφόσον είναι απαραίτητο, συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Παροχές μερικής ανικανότητας, αναπηρίας, γήρατος και επιζώντων Άρθρο 9 Συνυπολογισμός1.Για την απόκτηση, διατήρηση και επανάκτηση του δικαιώματος για τις παροχές οι οποίες ρυθμίζονται στο παρόν κεφάλαιο, εφόσον κάποιος εργαζόμενος υπαγόταν διαδοχικά ή αλληλοδιάδοχα στη νομοθεσία αμφοτέρων των Συμβαλλόμενων Μερών, οι περίοδοι ασφάλισης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν δυνάμει της νομοθεσίας ενός εκάστου των Μερών, θα συνυπολογίζονται, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν. 2.Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα σε παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1, λαμβάνονται εξίσου υπόψη οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε τρίτα Κράτη, τα οποία συνδέονται και με τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη με χωριστές διμερείς ή πολυμερείς Συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, που προβλέπουν το συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στα Κράτη αυτά. Άρθρο 10 Ρύθμιση των παροχώνΟ εργαζόμενος ο οποίος έχει υπαχθεί διαδοχικά ή αλληλοδιάδοχα στη νομοθεσία του ενός και του άλλου των Συμβαλλόμενων Μερών θα δικαιούται τις παροχές που ρυθμίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 1.Στην περίπτωση κατά την οποία συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία του ενός ή αμφοτέρων των Συμβαλλόμενων Μερών για την απόκτηση του δικαιώματος για παροχές, ο αρμόδιος ή οι αρμόδιοι φορείς θα εφαρμόσουν την ιδία αυτών εσωτερική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις περιόδους ασφάλισης, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή. 2.Στην περίπτωση κατά την οποία δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία του ενός ή αμφοτέρων των Συμβαλλόμενων Μερών για απόκτηση του δικαιώματος για παροχές, ο αρμόδιος ή οι αρμόδιοι φορείς θα συνυπολογίζουν με τις δικές τους, τις περιόδους ασφάλισης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους. Άρθρο 11 Χαρακτηρισμός των περιόδων ασφάλισηςΓια τους σκοπούς του συνυπολογισμού, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 10: α) Σε περίπτωση κατά την οποία μία περίοδος ασφάλισης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε υποχρεωτικό σύστημα του ενός Μέρους, συμπίπτει με περίοδο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε προαιρετικό σύστημα του άλλου Μέρους, θα ληφθεί υπόψη μόνο η περίοδος ασφάλισης η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε υποχρεωτικό σύστημα. β) Σε περίπτωση κατά την οποία η ίδια περίοδος θεωρηθεί ταυτόχρονα ως περίοδος ισοδύναμη σύμφωνα με τη νομοθεσία αμφοτέρων των χωρών, θα ληφθεί υπόψη μόνο από το Μέρος, στο οποίο ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τελευταία μία περίοδο υποχρεωτικής ασφάλισης πριν από την εν λόγω περίοδο, όταν ο ασφαλισμένος δεν έχει πραγματοποιήσει προηγούμενες περιόδους υποχρεωτικής ασφάλισης σε κανένα από τα Μέρη, η ισοδύναμη περίοδος θα ληφθεί υπόψη από το Μέρος στο οποίο έχει πραγματοποιήσει μεταγενέστερα, για πρώτη φορά, περίοδο υποχρεωτικής ασφάλισης. γ) Οι περίοδοι ασφάλισης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα από τα Μέρη σε σύστημα για το οποίο δεν εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση, που ωστόσο όμως λαμβάνονται υπόψη από ένα σύστημα του Μέρους αυτού σχετικά με το οποίο εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση, πρέπει να θεωρηθούν ως περίοδοι ασφάλισης για τους σκοπούς του συνυπολογισμού από το άλλο Μέρος. Άρθρο 12 Περίοδοι ασφάλισης σε ειδικό σύστημαΌταν η νομοθεσία του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξαρτά τη χορήγηση των · παροχών από την προϋπόθεση ότι οι περίοδοι ασφάλισης έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα επάγγελμα το οποίο υπάγεται σε ειδικό σύστημα, οι περίοδοι ασφάλισης, που έχουν ^πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου Μέρους, θα ληφθούν υπόψη μόνο για χορήγηση των παροχών, υπό τον όρο ότι οι περίοδοι αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχο σύστημα ή ελλείψει αυτού, στο ίδιο επάγγελμα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ώστε να λάβει τις αναφερόμενες παροχές, ακόμη και με συνυπολογισμό των περιόδων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις νομοθεσίες αμφοτέρων των χωρών, οι περίοδοι αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση παροχών του γενικού συστήματος. Άρθρο 13 Περισσότερο ευνοϊκές προϋποθέσειςΕάν η νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους καθιερώνει περισσότερο ευνοϊκές προϋποθέσεις για χορήγηση παροχών στον εργαζόμενο, ο οποίος είχε ασκήσει κάποια δραστηριότητα σε ανθυγιεινό περιβάλλον , ή σε περιβάλλον το οποίο είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση πρόωρου γήρατος, ο φορέας του Μέρους αυτού θα λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο άλλο Μέρος κατά τη διάρκεια άσκησης της ίδιας αυτής δραστηριότητας και με τους ήδη προαναφερθέντες κινδύνους. Άρθρο 14 Περίοδοι ασφάλισης κατώτερες τους έτους1.Αν η συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν φθάνει το ένα (1) έτος και αν, λαμβάνοντας υπόψη μόνο αυτές τις περιόδους δεν αποκτάται οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, το Μέρος αυτό δεν υποχρεούται να χορηγήσει παροχές με βάση αυτές τις περιόδους. Ωστόσο, οι περίοδοι αυτές θα ληφθούν υπόψη από το φορέα του άλλου Μέρους για απόκτηση δικαιώματος συνταξιοδότησης, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 10, παρ. 2. 2.Παρά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, όταν υφίστανται περίοδοι ασφάλισης κατώτερες του έτους, οι οποίες έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία αμφοτέρων των Μερών, οι περίοδοι αυτές πρέπει να συνυπολογισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, παρ. 2, εάν δια του συνυπολογισμού αυτού αποκτάται δικαίωμα για παροχές σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενός ή αμφοτέρων των Μερών. Άρθρο 15 Εξόφληση παροχών1.Το Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο έχει προβεί στο συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης, θα προχωρήσει στην καταβολή των παροχών τις οποίες δικαιούται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία, κατά τον ακόλουθο τρόπο: 1)Πρώτα θα υπολογίσει το θεωρητικό ποσό της παροχής την οποία θα εδικαιούτο ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των περιόδων ασφάλισης θα είχε πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σύμφωνα με τη νομοθεσία την οποία αυτό εφαρμόζει. 2)Στη συνέχεια θα προσδιορίσει την προς καταβολή παροχή αφαιρώντας αυτήν από το θεωρητικό ποσό που υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο α, κατά την αναλογία της διάρκειας των περιόδων ασφάλισης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ιδίαν αυτού νομοθεσία σε σχέση με τη συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις νομοθεσίες αμφοτέρων των Μερών. 2.Όταν, δυνάμει της νομοθεσίας του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ο υπολογισμός των παροχών πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει του μέσου μισθού του συνόλου ή μέρους των περιόδων ασφάλισης, αυτός ο μέσος μισθός θα καθορίζεται σύμφωνα με τους μισθούς οι οποίοι καταβάλλονταν κατά τη διάρκεια των περιόδων ασφάλισης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του Μέρους. 3.Εάν το άθροισμα των προς χορήγηση παροχών από τους φορείς των Συμβαλλόμενων Μερών είναι κατώτερο του ελάχιστου ποσού που ισχύει στο Μέρος όπου διαμένει ο ενδιαφερόμενος, την προκύπτουσα διαφορά θα αναλαμβάνει ο φορέας του τελευταίου αυτού Μέρους. Άρθρο 16 Υπολογισμός των παροχών1.Για τον καθορισμό της βάσης υπολογισμού ή ρύθμισης των παροχών, έκαστος αρμόδιος φορέας θα εφαρμόσει τη δική του νομοθεσία. 2.Όταν το σύνολο ή μέρος των περιόδων εισφορών που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της βάσης ρύθμισης των παροχών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, ο αρμόδιος φορέας της Βενεζουέλας θα καθορίσει τη σύνταξη θεωρώντας ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής οι εισφορές καταβλήθηκαν και αναλογία του ελάχιστου μισθού που ισχύει στη Βενεζουέλα, πάντοτε και εφόσον ο ελάχιστος μισθός θα είναι κατώτερος από το μέγιστο μισθό εισφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες Άρθρο 17 Εφαρμοστέα νομοθεσία1.Το δικαίωμα στις παροχές, οι οποίες προέρχονται από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, θα προσδιορίζεται από τη νομοθεσία του Συμβαλλόμενου Μέρους, στην οποία υπαγόταν ο εργαζόμενος κατά την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το ατύχημα ή εκδηλώθηκε η ασθένεια, εκτός αν η ασθένεια εκδηλώθηκε στο άλλο Μέρος, περίπτωση κατά την οποία η παροχή θα είναι σε βάρος του Μέρους αυτού, σύμφωνα με τη νομοθεσία του. 2.Εάν το εν λόγω πρόσωπο δεν δικαιούται παροχές λόγω επαγγελματικής ασθένειας, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέρους το οποίο αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα δικαιώματά του θα εξετασθούν από το άλλο Μέρος σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι είχε ασκήσει δραστηριότητα η οποία είναι δυνατόν να έχει προκαλέσει αυτή την ασθένεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου αυτού Μέρους. 3.Όταν η νομοθεσία του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θέτει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση των παροχών λόγω επαγγελματικής ασθένειας το ότι η εν λόγω ασθένεια έχει εκδηλωθεί για πρώτη φορά μέσα στην επικράτειά του, ο όρος αυτός θα θεωρηθεί ότι πληρούται όταν η ασθένεια έχει εκδηλωθεί για πρώτη φορά στην επικράτεια του άλλου Μέρους. Άρθρο 18 Εκτίμηση προγενέστερων ατυχημάτωνΣε περίπτωση κατά την οποία ένας εργαζόμενος έχει υποστεί εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια για τα οποία θα εφαρμοστεί η νομοθεσία του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και μεταγενέστερα υποστεί άλλο εργατικό ατύχημα ή παρουσιάσει άλλη επαγγελματική ασθένεια, για τα οποία πρέπει να εφαρμοσθεί η νομοθεσία του άλλου Μέρους, ο αρμόδιος φορέας του τελευταίου αυτού Μέρους, για τον προσδιορισμό του βαθμού ανικανότητας του εν λόγω εργαζομένου θα λάβει υπόψη του το πρώτο συμβάν ως να είχε λάβει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία του, παρά ταύτα όμως θα αναλάβει μόνο την καταβολή της παροχής, η οποία αντιστοιχεί προς την ανικανότητα η οποία προέκυψε από το δεύτερο συμβάν. Άρθρο 19 Επιδείνωση επαγγελματικής ασθένειαςΣε περίπτωση επιδείνωσης επαγγελματικής ασθένειας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν ο δικαιούχος διαμένει στην επικράτεια του άλλου Μέρους, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) Εάν ο εργαζόμενος δεν έχει ασκήσει στον τόπο της νέας διαμονής του δραστηριότητα η οποία είναι δυνατόν να επιδεινώσει την επαγγελματική αυτή ασθένεια, ο φορέας του πρώτου Μέρους θα αναλάβει το βάρος για την επιδείνωση της ασθένειας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ιδίας αυτού νομοθεσίας. β) Εάν ο εργαζόμενος έχει ασκήσει στον τόπο της νέας διαμονής του δραστηριότητα η οποία είναι δυνατόν να επιδεινώσει την επαγγελματική αυτή ασθένεια, τότε: α) Ο φορέας του πρώτου Μέρους διατηρεί το βάρος για την παροχή, η οποία οφείλεται στον εργαζόμενο δυνάμει της ιδίας αυτού νομοθεσίας, ως εάν η ασθένεια δεν είχε παρουσιάσει επιδείνωση. β) Ο φορέας του άλλου Μέρους, όπου ο εργαζόμενος άσκησε για τελευταία φορά αυτή τη δραστηριότητα, θα αναλάβει την καταβολή της παροχής η οποία αντιστοιχεί προς την επιδείνωση. Το ποσό της παροχής αυτής θα καθορισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου αυτού Μέρους, ως εάν η ασθένεια είχε εκδηλωθεί στην επικράτεια του και θα είναι (σο με τη διαφορά μεταξύ του ποσού της παροχής, η οποία οφείλεται στον εργαζόμενο μετά την εκδήλωση της επιδείνωσης και της παροχής η οποία θα αντιστοιχούσε πριν από την εκδήλωση της επιδείνωσης αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Βοήθημα ή επίδομα λόγω θανάτου Άρθρο 20 Εφαρμοστέα νομοθεσία - Συνυπολογισμός1.Τα βοηθήματα ή επιδόματα λόγω θανάτου θα διέπονται από τη νομοθεσία στην οποία υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία του θανάτου του. Η αναγνώριση και ο υπολογισμός της παροχής θα, πραγματοποιηθεί δια συνυπολογισμού, εφόσον είναι απαραίτητο, των περιόδων ασφάλισης τις οποίες είχε πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος δυνάμει της νομοθεσίας του άλλου Μέρους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 1. 2.Στις περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, η αναγνώριση της παροχής θα ρυθμισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέρους, στην επικράτεια του οποίου διέμενε ο συνταξιούχος κατά τη στιγμή του θανάτου του. 3.Εάν ο θάνατος του συνταξιούχου λάβει χώρα σε τρίτη χώρα, εφαρμοστέα νομοθεσία, στην περίπτωση κατά την οποία ο συνταξιούχος εδικαιούτο την παροχή και στα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα είναι εκείνου του Μέρους στο οποίο αυτός ήταν για τελευταία φορά ασφαλισμένος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Διάφορες διατάξεις Άρθρο 21 ΠροϋποθέσειςΌταν, σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η λήψη παροχής κοινωνικής ασφάλισης ή η είσπραξη εσόδων άλλης φύσης ή η άσκηση επικερδούς δραστηριότητας επιφέρουν νομικές συνέπειες στο δικαίωμα για παροχή ή στην υπαγωγή στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, οι περιπτώσεις αυτές θα έχουν νομικές συνέπειες ακόμη και αν λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα στην επικράτεια του άλλου Μέρους. Άρθρο 22 Αναπροσαρμογή των παροχώνΟι αναγνωρισμένες κατ εφαρμογή των κανόνων του Κεφαλαίου ΙΙΙ παροχές θα αναπροσαρμόζονται με την ίδια περιοδικότητα και κατά το ίδιο ποσό που προβλέπει η αντίστοιχη εσωτερική νομοθεσία. Ωστόσο, όταν το ποσό μιας σύνταξης έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με την κατ αναλογία μέθοδο η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15, το ποσό της αναπροσαρμογής θα προσδιορίζεται δια της εφαρμογής του ίδιου αναλογικού κανόνα ο οποίος αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο και εδάφιο. Άρθρο 23 Διαδικασία εγγράφωνΟι αιτήσεις, δηλώσεις ή έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομισθούν, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, στις αρμόδιες αρχές και φορείς του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, έχουν την ίδια ισχύ αν προσκομισθούν μέσα στην ίδια προθεσμία στις αρμόδιες αρχές και φορείς του άλλου Μέρους. Στη Διοικητική Συμφωνία, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 27, θα προσδιορισθούν οι κανόνες σχετικά με τις διατυπώσεις ως προς τα έγγραφα. Άρθρο 24 Ευεργετήματα ως προς τα τέλη δικαιωμάτων επικύρωσης και μετάφρασης εγγράφων 1.Τα ευεργετήματα απαλλαγής ή μείωσης τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων γραμματείας ή μητρώου ή άλλα ανάλογα τέλη που προβλέπονται από τη νομοθεσία του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για τα πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία εκδίδονται σε εφαρμογή της νομοθεσίας του Μέρους αυτού, επεκτείνονται στα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να εκδοθούν σε εφαρμογή της νομοθεσίας του άλλου Μέρους ή της παρούσας Σύμβασης. 2.Κάθε διοικητική πράξη και έγγραφο, που θα εκδοθεί σε εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, απαλλάσσεται από τον όρο της επικύρωσης ή θεώρησης, ωστόσο θα μεταφράζεται από δημόσιους μεταφραστές όταν οποιοδήποτε από τα δυο Μέρη το θεωρήσει απαραίτητο. Άρθρο 25 Πληρωμή παροχών σε εθνικό νόμισμαΟι φορείς οι οποίοι οφείλουν παροχές μπορούν νόμιμα να τις καταβάλλουν στο εθνικό νόμισμα της χώρας τους. Άρθρο 26 Καλές υπηρεσίες και συνεργασίαΟι αρμόδιες αρχές και οι φορείς αμφοτέρων των Μερών θα προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες και την τεχνική και διοικητική τους συνεργασία για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης μέσα στα πλαίσια της δικής τους νομοθεσίας. Άρθρο 27 Διοικητικές ΣυμφωνίεςΟι αρμόδιες αρχές και οι φορείς αμφοτέρων των Μερών θα επεξεργάζονται από κοινού Διοικητικές Συμφωνίες για εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 28 Μέτρα για την εκπλήρωση της ΣύμβασηςΟι αρμόδιες αρχές των δύο Μερών αναλαμβάνουν να πάρουν τα ακόλουθα μέτρα για την ορθή εκπλήρωση της Σύμβασης: α) Να προσδιορίσουν Οργανισμούς Συνδέσμους. β) Να κοινοποιούν τα μέτρα που υιοθετούνται εσωτερικά για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. γ) Να γνωστοποιούν όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που τροποποιούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 2. Άρθρο 29 Απευθείας επικοινωνίαΓια την ορθή εφαρμογή και εκπλήρωση της Σύμβασης αυτής, οι αρμόδιες αρχές, οι Οργανισμοί Σύνδεσμοι και οι φορείς θα επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους. Άρθρο 30 Επίλυση διαφορώνΟι διαφορές, οι οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, θα επιλύονται στο μέτρο του δυνατού από τις αρμόδιες αρχές αμφοτέρων των Μερών. Οι διαφορές που θα παραμείνουν θα επιλύονται με τη διπλωματική οδό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ Μεταβατικές και τελικές διατάξεις Άρθρο 31 Προγενέστερες περίοδοι και περιπτώσεις1.Οι περίοδοι ασφάλισης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης, θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του δικαιώματος για παροχές, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει αυτής. Παρά ταύτα, ο φορέας της Βενεζουέλας δεν θα υπολογίζει περιόδους ασφάλισης πριν από την 1η Ιανουαρίου 1967. 2.Η εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης δίνει δικαίωμα σε παροχές για προηγούμενες περιπτώσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Ωστόσο, η καταβολή των παροχών αυτών δεν θα γίνει αναδρομικά από την ημερομηνία αυτή. Άρθρο 32 Σύμπτωση προγενέστερων περιόδων Παρά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης, εάν συμπίπτουν σε αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη περίοδοι ασφάλισης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβει υπόψη του τις περιόδους εισφορών σύμφωνα με τη νομοθεσία του για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 10. Άρθρο 33 Επανεξέταση προηγούμενων αιτήσεων1.Οι αιτήσεις για παροχές οι οποίες είχαν εξετασθεί από καθένα από τα Μέρη πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης, δύνανται να επανεξετασθούν ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή. 2.Όταν μία παροχή ή μία αίτηση για παροχή έχει ανασταλεί ή απορριφθεί για λόγους εθνικότητας, τόπου διαμονής ή μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων από τις εσωτερικές νομοθεσίες των δύο Συμβαλλόμενων Μερών προϋποθέσεων, ο ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναθεώρηση της υποθέσεως του, η οποία σε κάθε περίπτωση θα επαναπροσδιορισθεί με την αίτηση αναθεωρήσεως. 3.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι παροχές θα χορηγούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση όμως που η αίτηση υποβάλλεται σε προθεσμία ενός (1) έτους μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, οι παροχές θα χορηγούνται από την ημερομηνία αυτή. Άρθρο 34 Θέση σε ισχύΗ παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων συνταγματικών προϋποθέσεων καθενός από τα Μέρη. Για το σκοπό αυτόν καθένα από τα Μέρη θα γνωστοποιήσει στο άλλο την ολοκλήρωση των ιδίων αυτού προϋποθέσεων. Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης. Άρθρο 35 Διάρκεια1.Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και θα ανανεώνεται αυτόματα από έτος σε έτος, εκτός αν υπάρξει καταγγελία, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία εκπνοής της. 2.Στην περίπτωση κατά την οποία παύσει να ισχύει η Σύμβαση, οι διατάξεις αυτής θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται για τα δικαιώματα τα οποία αποκτήθηκαν δυνάμει αυτής. Κατά τον ίδιο τρόπο, στην περίπτωση αυτή, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν διατάξεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν τα δικαιώματα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο απόκτησης και τα οποία απορρέουν από τις περιόδους ασφάλισης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης. Σε πίστωση αυτού, οι υπογράφοντες, με πλήρη εξουσιοδότηση, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στο Καράκας την 24η ημέρα του μηνός Απριλίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα σε δύο πρωτότυπα, εξίσου αυθεντικά στην ελληνική και ισπανική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της ΕλληνικήςΔημοκρατίας (υπογραφή) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρέσβης, Πληρεξούσιος Υπουργός Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας (υπογραφή) GΕRΜΑΝ LΑΙRΕΤ URGUΕLLΕS Υπουργός Εργασίας ΕΜΒΑJΑDΑ DΕ GRΕCΙΑ ΕΝ VΕΝΕΖUΕLΑ Ref. Νο F. 503/ΑS 1678 Caracas, 10 de Diciembre de 1993 Εxcelencia,Τengο el hοnοr de infοrmar a su Εxcelencia que el Μinisteriο De Salud, Ρreνisiοn y Seguridad Sοcial de Grecia sοlicita respetuοsamente excluir a lοs Μarinοs Μercantes del Cοnνeniο bilateral de Segurο Sοcial entre la Republica Ηelenica y la Republica de Venezuela, firmadο en Caracas el 24 de Αbril de 1991. La exclusiοn de lοs Μarinοs Μercantes sοlicitada pοdria lοgrarse: Α. Μediante la supresiοn: a)de la frase: ...y el Μinisteriο de la Μarina Μercante respectο de la seguridad de lοs Μarinοs Μercantes en el Αrticulο 1, Ρarrafο 1 c, y b) de las palabras: ... y marinοs en el Αrticulο 2, Ρarrafο 1b c del textο del Cοnνeniο. Β. Μediante la anadidura de las palabras... y de lοs marinοs, al final del Ρarrafο 2 del Αrticulο 2 del Cοnνeniο. Si las dispοsiciοnes antes menciοnadas sοn aceptadas pοr el Gοbiernο de la Republica de Venezuela, tengο el hοnοr de prοpοner en nοmbre de mi Gοbiernο que la presente Νοta y la de respuesta de su Εxcelencia cοnstituiran un Cοnνeniο que entraria en νigοr juntο cοn el Cοnνeniο de Seguridad Sοcial entre la Republica de Venezuela y la Republica Ηelenica, es decir el primer dia del segundο mes despues de la fecha de la ultima cοmunicaciοn preνista en el Αrticulο 34 del Cοnνeniο. Αcepte, Εxcelencia, las seguridades de mi mas alta cοnsideraciοn. S. Ε. General e.r. Senοr FΕRΝΑΝDΟ ΟCΗΟΑ ΑΝΤΙCΗ ΜΙΝΙSΤRΟ DΕ RΕLΑCΙΟΝΕS ΕΧΤΕRΙΟRΕS Charalambοs Ρapadοpοulοs Εmbajadοr de Grecia Caracas, 12 ΕΝΕ 1994 Senοr Εncargadο de Νegοciοs a.i.: Μe dirijο a usted en la οcasiοn de referirme a la nοta remitida pοr esa Ηοnοrable Εmbajada de fecha 10 de Diciembre de 1993, cuyο textο es el siguiente: Εxcelencia:Τengο el hοnοr de infοrmar a su Εxcelencia que el Μinisteriο de Salud, Ρreνisiοn y Seguridad Sοcial de Grecia sοlicita respetuοsamente excluir a lοs Μarinοs Μercantes del Cοnνeniο de Seguridad Sοcial entre la Republica Ηelenica y la Republica de Venezuela, firmadο en Caracas el 24 de Αbril de 1991. La exclusiοn de lοs Μarinοs Μercantes sοlicitada pοdria lοgrarse: Α. Μediante la supresiοn: a)de la frase: ...y el Μinisteriο de la Μarina Μercante respectο de la seguridad de lοs Μarinοs Μercantes en el Αrticulο 1, Ρarrafο 1 c, y b) de las palabras: ... y marinοs en el Αrticulο 2, Ρarrafο 1 b c del textο del Cοnνeniο. Β. Μediante la anadidura de las palabras... y de lοs marinοs, al final del Ρarrafο 2 del Αrticulο 2 del Cοnνeniο. Si las dispοsiciοnes antes menciοnadas sοn aceptadas pοr el Gοbiernο de la Republica de Venezuela, tengο el hοnοr de prοpοner en nοmbre de mi Gοbiernο que la presente Νοta y la de respuesta de su Εxcelencia cοnstituiran un Cοnνeniο que entrarla en νigοr juntο cοn el Cοnνeniο de Seguridad Sοcial entre la Republica de Venezuela y la Republica Ηelenica, es decir, el primer dia del segundο mes despues de la fecha de la ultima cοmunicaciοn preνista en el Αrticulο 34 del Cοnνeniο. Αl Senοr Μichael Κοukakis Εncargadο de Νegοciοs a.i. de la Republica Ηelenica en Venezuela Αcepte, Εxcelencia, las seguridades de mi mas alta cοnsideraciοn (fdο). Charalambοs Ρapadοpοulοs Εmbajadοr de Grecia Μe cοmplace cοnfirmarle que las prοpuestas antes menciοnadas sοn aceptadas pοr el Gοbiernο de la Republica de Venezuela y la Νοta de esa Ηοnοrable Εmbajada juntο cοn la presente Νοta de respuesta, cοnstituyen un Αcuerdο entre lοs dοs Gοbiernοs sοbre esta materia, que entrara en νigοr de acuerdο a lο establecidο en el Αrticulο 34 del Cοnνeniο. Αcepte, Senοr Εncargadο de Νegοciοs a.i., las seguridades de mi alta cοnsideraciοn. (signature) Fernandο Οchοa Αntich Νο Φ09318/776 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Αναφορά Αρ. Φ 503/ΑΣ 1678 Καράκας, 10 Δεκεμβρίου 1993 Εξοχότατε,Λαμβάνω την τιμή να ενημερώσω υμάς σχετικώς με το ότι το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος αιτείται την εξαίρεση των ναυτικών (Ε.Ν.) από τη Σύμβαση περί Κοινωνικής Ασφάλειας, η οποία συνήφθη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και υπεγράφη εις Καράκας την 24η Απριλίου 1991. Η αιτουμένη εξαίρεση των ναυτικών δύναται να επιτευχθεί ως ακολούθως: Α. Δια της απαλείψεως: 1)Της φράσης ... και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εν σχέσει προς την ασφάλιση των ναυτικών εις το άρθρο 1, παράγραφος 1 γ και 2)των λέξεων ... και ναυτικών εις το άρθρο 2 παράγραφος 1η β και γ του κειμένου της Συμβάσεως. Β. Δια της προσθήκης των λέξεων ... και των ναυτικών, εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Συμβάσεως. Εάν οι διατάξεις οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω γίνουν αποδεκτές από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, λαμβάνω την τιμή να προτείνω, εν ονόματι της Κυβερνήσεώς μου, η παρούσα διακοίνωση και η απάντηση της Εξοχότητός σας να αποτελέσουν Συμφωνία, η οποία θα τεθεί εν ισχύι μετά της Συμβάσεως περί Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, ήτοι κατά την πρώτη ημέρα του δευτέρου μήνα μετά την ημερομηνία της τελευταίας επικοινωνίας η οποία προβλέπεται εις το άρθρο 34 της Συμβάσεως. Παρακαλώ, όπως η Εξοχότητά σας δεχθεί την έκφραση των ειλικρινών μου αισθημάτων σεβασμού και εκτιμήσεως. (υπογραφή)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρέσβης της Ελλάδος Προς τον 3)Femandο ΟCΗΟΑ ΑΝΤΙCΗ Υπουργό των Εξωτερικών Νο Φ09318/776 (Εθνόσημο Βενεζουέλας) Γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Καράκας, 12 Ιανουαρίου 1994 Αξιότιμε κ. Επιτετραμμένε a.i., Απευθύνομαι προς υμάς προκειμένου να αναφερθώ εις την αποσταλείσα εκ μέρους της Πρεσβείας σας Διακοίνωση από 10ης Δεκεμβρίου 1993, της οποίας το κείμενο έχει ως ακολούθως: Εξοχότατε,Λαμβάνω την τιμή να ενημερώσω υμάς σχετικώς με το ότι το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος αιτείται την εξαίρεση των ναυτικών (Ε.Ν.) από τη Σύμβαση περί Κοινωνικής Ασφάλειας, η οποία συνήφθη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και υπεγράφη εις Καράκας την 24η Απριλίου 1991. Η αιτουμένη εξαίρεση των ναυτικών δύναται να επιτευχθεί ως ακολούθως: Α. Δια της απαλείψεως: 1)Της φράσης ... και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εν σχέσει προς την ασφάλιση των ναυτικών εις το άρθρο 1 , παράγραφος 1 γ και 2)των λέξεων ... και ναυτικών εις το άρθρο 2 παράγραφος 1η β και γ του κειμένου της Συμβάσεως. Β. Δια της προσθήκης των λέξεων ... και των ναυτικών, εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Συμβάσεως. Εάν οι διατάξεις οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω γίνουν αποδεκτές από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, λαμβάνω την τιμή να προτείνω, εν ονόματι της Κυβερνήσεώς μου, η παρούσα διακοίνωση και η απάντηση της Εξοχότητός σας να αποτελέσουν Συμφωνία, η οποία θα τεθεί εν ισχύι μετά της Συμβάσεως περί Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, ήτοι κατά την πρώτη ημέρα του δευτέρου μήνα μετά την ημερομηνία της τελευταίας επικοινωνίας η οποία προβλέπεται εις το άρθρο 34 της Συμβάσεως. Παρακαλώ, όπως η Εξοχότητά σας δεχθεί την έκφραση των ειλικρινών μου αισθημάτων σεβασμού και εκτιμήσεως. (υπογραφή)ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρέσβης της Ελλάδος Είμαι στην ευχάριστο θέση να σας ανακοινώσω ότι οι άνωθι αναφερόμενες προτάσεις εγένοντο δεκτές εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και η Διακοίνωση της Πρεσβείας σας μετά της παρούσης Διακοινώσεως απάντησής της αποτελούν Συμφωνία μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων σχετικώς με το θέμα αυτό, η οποία θα τεθεί εν ισχύι συμφώνως προς τα οριζόμενα εις το άρθρο 34 της Συμβάσεως. Παρακαλώ κ. Επιτετραμμένε a.i. δεχθείτε την έκφραση των αισθημάτων μου σεβασμού και εκτιμήσεως. (υπογραφή) Fernandο ΟCΗΟΑ ΑΝΤΙCΗ Σφραγίδα του γραφείου του Υπουργού των Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Προς τον 3)Μιχαήλ ΚΟΥΚΑΚΗ Επιτετραμμένο a.i. της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βενεζουέλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ Για τη θέση σε εφαρμογή της Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών αποδέχονται τον ακόλουθο Διοικητικό Κανονισμό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Για την εφαρμογή του παρόντος Διοικητικού Κανονισμού: 1.Ο όρος Σύμβαση σημαίνει τη Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. 2.Ο όρος Κανονισμός σημαίνει τον παρόντα Κανονισμό. 3.Οι ορισθέντες όροι στο άρθρο 1 της Σύμβασης έχουν την ίδια έννοια στον παρόντα Κανονισμό. Άρθρο 21.Οι Οργανισμοί Σύνδεσμοι στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 28 της Σύμβασης θα είναι οι ακόλουθοι: 1)Στην Ελλάδα: Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). 2)Στη Βενεζουέλα: Το Βενεζολανό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2.Οι αρμόδιες αρχές θα γνωστοποιούν, κατά περίπτωση, κάθε μεταβολή αρμοδιότητας των οργανισμών σύνδεσης. 3.Οι Οργανισμοί Σύνδεσμοι, που ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, θα συντάξουν τα έντυπα και τα απαραίτητα έγγραφα για την εφαρμογή της Σύμβασης και του παρόντος Διοικητικού Κανονισμού στους ιδιαίτερους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 31.Στις περιπτώσεις που αναφέρεται το άρθρο 6, εδάφιο (α) της Σύμβασης, ο αρμόδιος φορέας του Μέρους, του οποίου η νομοθεσία εξακολουθεί να εφαρμόζεται, θα εκδίδει, μετά από αίτηση του εργοδότη, ένα πιστοποιητικό απόσπασης που θα βεβαιώνει ότι ο εργαζόμενος συνεχίζει να υπάγεται στη νομοθεσία αυτού του Μέρους και μέχρι ποια ημερομηνία. Η αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν από την απόσπαση του ενδιαφερομένου ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από αυτήν. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα αποτελεί την απόδειξη ότι δεν εφαρμόζεται για τον εν λόγω εργαζόμενο η νομοθεσία του άλλου Μέρους για υποχρεωτική ασφάλιση. 2.Η αίτηση για έγκριση παράτασης, που προβλέπεται στο άρθρο 6, εδάφιο (α) της Σύμβασης, θα πρέπει να συνταχθεί από τον εργοδότη πριν να συμπληρωθεί η περίοδος των δώδεκα (12) μηνών που αναφέρεται στο άρθρο αυτό. Η αίτηση θα απευθύνεται στην αρμόδια αρχή του Μέρους, στου οποίου το έδαφος είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος, ο οποίος θα συμφωνεί για την παράταση με την αρμόδια αρχή του Μέρους στο οποίο αποσπάται. 3.Αν ο εργαζόμενος, για τον οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 6, εδάφιο (α) της Σύμβασης, παρέχει ήδη υπηρεσίες στο έδαφος του Μέρους, στο οποίο έχει σταλεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, η περίοδος των δύο (2) ετών θα υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή. 4.Στις περιπτώσεις που αναφέρεται το άρθρο 6, εδάφιο (ε) της Σύμβασης, ο εργαζόμενος που ασκεί το δικαίωμα επιλογής, θα ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο φορέα του Μέρους, του οποίου τη νομοθεσία έχει επιλέξει, μέσω του εργοδότη του. Αυτός ο φορέας θα επικοινωνεί αμέσως με το φορέα του άλλου Μέρους.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Άρθρο 4 Όταν ο αρμόδιος φορέας ενός από τα Μέρη πρέπει να εφαρμόσει το συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης, που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 20 παρ. 1 της Σύμβασης, για την απονομή παροχών σε χρήμα για ασθένεια και μητρότητα και επίδομα λόγω θανάτου, θα ζητηθεί από τον αρμόδιο φορέα του άλλου Μέρους μια βεβαίωση των περιόδων ασφάλισης των αποδεικνυομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, στο έντυπο που έχει συνταχθεί για το λόγο αυτόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ Άρθρο 51.Οι αιτήσεις για παροχές γήρατος, αναπηρίας ή μερικής ανικανότητας και επιζώντων, που βασίζεται στην άσκηση δραστηριοτήτων στο ένα ή και στα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα του τόπου διαμονής του αιτούντος, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε αυτόν. 2.Αν ο αιτών διαμένει στο έδαφος τρίτης χώρας θα απευθύνει την αίτησή του στον αρμόδιο φορέα του Συμβαλλόμενου Μέρους, στη νομοθεσία του οποίου ο εργαζόμενος είχε υπαχθεί τελευταία. 3.Αν ο φορέας που έχει λάβει την αίτηση δεν είναι ο αρμόδιος, για την εξέτασή της θα τη διαβιβάσει αμέσως με όλα τα δικαιολογητικά στον αρμόδιο φορέα μέσω των Οργανισμών Συνδέσμων. 4.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα εκπονηθεί έντυπο αίτησης. Άρθρο 61.Για τη διαβίβαση των αιτήσεων παροχών για γήρας, αναπηρία ή μερική ανικανότητα και επιζώντες που καλύπτονται από τη Σύμβαση, οι αρμόδιοι φορείς της Βενεζουέλας και της Ελλάδας θα χρησιμοποιούν έντυπο σύνδεσης που θα καταρτισθεί για το σκοπό αυτόν. 2.Όταν πρόκειται για αιτήσεις παροχών για αναπηρία ή μερική ανικανότητα, τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται με μία ιατρική γνωμάτευση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της ανικανότητας του ενδιαφερομένου και η λογική δυνατότητα ανάρρωσής του. Η ιατρική αυτή γνωμάτευση θα πρέπει να έχει εκδοθεί ή βεβαιωθεί από τις Ιατρικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλειας της Ελλάδας ή από αυτές του Βενεζολανού Ινστιτούτου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Βενεζουέλα. Άρθρο 71.Ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση θα συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στο έντυπο σύνδεσης, στο οποίο αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο και θα στείλει δύο αντίγραφα αυτού, το συντομότερο δυνατό στον αρμόδιο φορέα του άλλου Μέρους, μαζί με το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4. 2.Με αίτηση του φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και για την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της Σύμβασης, ο αρμόδιος φορέας του άλλου Μέρους θα επιστρέφει ένα αντίγραφο του εντύπου σύνδεσης, στο οποίο θα πιστοποιούνται οι περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία του. 3.Η αποστολή του εντύπου σύνδεσης υποκαθιστά την αποστολή των εγγράφων που δικαιολογούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο. Ο φορέας, που το λαμβάνει, θα μπορεί να ζητήσει την αποστολή οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα έγγραφα. 4.Ο φορέας ή οι αρμόδιοι φορείς θα γνωστοποιούν στους ενδιαφερομένους τις ληφθείσες αποφάσεις, τα μέσα και τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους. 5.Αντίγραφο των ληφθησομένων για την υπόθεση αποφάσεων θα αποστέλλεται στον αρμόδιο φορέα του άλλου Μέρους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Άρθρο 8 Στις περιπτώσεις αίτησης για παροχές για εργατικά ατυχήματα ή επαγγελματική ασθένεια θα εφαρμόζονται κατ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτού του Κανονισμού. Άρθρο 9 Για την εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 17 παρ. 2 της Σύμβασης, ο αρμόδιος φορέας του Μέρους, που έχει απορρίψει την αίτηση παροχής για επαγγελματική ασθένεια, θα αποστείλει τα δικαιολογητικά και αντίγραφο της απόφασής του στον αρμόδιο φορέα του άλλου Μέρους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 10 Οι αρμόδιοι φορείς των Συμβαλλόμενων Μερών θα μπορούν να ζητούν μεταξύ τους, σε κάθε στιγμή, ιατρικές γνωματεύσεις ή διαπίστωση γεγονότων και πράξεων από τα οποία μπορεί να προέλθουν τροποποίηση, κατάργηση, απόσβεση ή διατήρηση των δικαιωμάτων ή παροχών, αναγνωρισμένων από αυτούς. Τα έξοδα, που κατά συνέπεια θα προκύπτουν, θα αποδίδονται από τον αρμόδιο φορέα που ζήτησε τη γνωμάτευση ή την επαλήθευση, σύμφωνα με τα επίσημα τιμολόγια του φορέα που εξέδωσε την ιατρική γνωμάτευση ή σύμφωνα με τα πραγματικά έξοδα που προκύπτουν, στις περιπτώσεις όπου η ιατρική γνωμάτευση ή η πραγματοποιηθείσα κίνηση διεκπεραιώνεται με μέσα ξένα προς την Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα ή προς το Βενεζολανό Ινστιτούτο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Βενεζουέλα. Η απόδοση θα πραγματοποιείται μόλις ληφθούν τα λεπτομερή δικαιολογητικά αυτών των εξόδων. Άρθρο 11 Οι Οργανισμοί Σύνδεσμοι των δύο Μερών θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που έχουν σχέση με τις πληρωμές των παροχών, που θα χορηγούνται στους δικαιούχους στη διάρκεια του κάθε ημερολογιακού έτους με βάση τη Σύμβαση. Τα εν λόγω στοιχεία θα συμπεριλαμβάνουν τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό των παροχών. Άρθρο 12 Οι παροχές θα καταβάλλονται κατευθείαν στους δικαιούχους από τον αρμόδιο φορέα. Παρ όλα αυτά, θα είναι δυνατό να συμφωνείται, αν αυτό είναι πιο κατάλληλο, ότι η πληρωμή των συντάξεων του ενός Μέρους θα πραγματοποιείται μέσω του Οργανισμού Συνδέσμου του Μέρους στο οποίο διαμένει ο δικαιούχος. Άρθρο 13 Με αίτηση οποιουδήποτε Μέρους, θα μπορεί να συγκαλείται μία Μικτή Επιτροπή υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών με σκοπό να εξετάζει τα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν στην εφαρμογή της Σύμβασης και του παρόντος Κανονισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Ο παρών Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημερομηνία με τη Σύμβαση και θα έχει την ίδια διάρκεια με αυτήν. Έγινε στην Αθήνα στις 7 Οκτωβρίου 1991 σε δύο αντίτυπα, εξίσου αυθεντικά, το ένα στην ισπανική και το άλλο στην ελληνική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή)Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας (υπογραφή)
Article 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης, των τροποποιητικών Ρηματικών Διακοινώσεων και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της, που κυρώνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 της Σύμβασης, στις Ρηματικές Διακοινώσεις και στο άρθρο 14 του Διοικητικού Κανονισμού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Title Ref.Number Date
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label