ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2260

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και στη συνέχεια αναφέρεται ως Οργανισμός. 2.Σκοπός του Οργανισμού είναι, η ανέγερση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνεται ιδίως: 1)Η εκπόνηση κάθε μελέτης ή προμελέτης οποιασδήποτε φύσης αναγκαίας για την ανέγερση του νέου Μουσείου της Ακρόπολης, καθώς και η ανάθεση της εκπόνησης τέτοιων μελετών σε φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. . 2)Η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή ενέργειας μέχρι την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών ανέγερσης και τον εξοπλισμό του Μουσείου, καθώς και η ανάθεση των έργων αυτών σε ελληνικούς και ξένους φορείς. 3)Η προβολή της ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, εκθέσεων πλην αρχαιολογικών και άλλων εκδηλώσεων, η έκδοση βιβλίων και λοιπού έντυπου υλικού, η παραγωγή και η εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού. Οι αρμοδιότητες του εδαφίου αυτού μπορεί να ανατίθενται στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. 4)Η σύναψη προγραμματικών ή άλλων συμβάσεων με ελληνικούς ή ξένους φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου γ, καθώς και την εκτέλεση κάθε ενέργειας απαραίτητης ή χρήσιμης για τη χρηματοδότηση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. 5)Για την κατάρτιση και την εκτέλεση των προγραμματικών αυτών Συμβάσεων μπορεί με κοινή απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ιδρύματος να αποσπώνται στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη υπάλληλοι ή δικηγόροι μέχρι πέντε (5) τον αριθμό, που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ή σε εταιρείες και οργανισμούς, που το Δημόσιο κατέχει τουλάχιστον το 51% των μετοχών. Οι αποσπάσεις θα είναι για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών δυνάμενες να ανανεώνονται με όμοια απόφαση και ο χρόνος αυτών θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. 3.Ο Οργανισμός δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού ούτε στις διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και .τα δημόσια έργα, λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και ειδικότερα από τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 174/1963 (ΦΕΚ 137 Α), και όπως κάθε φορά ισχύει, εκτός από τις διατάξεις του εκείνες που αντίκεινται στον παρόντα νόμο. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να διατάσσει έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του με ορκωτούς ελεγκτές, ή με κάθε πρόσφορο μέσον, που υποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσής τους στον ίδιο και τον Υπουργό Οικονομικών. 4.Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αποτελείται από εννέα (9) μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού και τα οποία διορίζονται για πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο Αντιπρόεδρος, διορίζονται με πράξη του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρία (3) από τα μέλη διορίζονται μετά από πρόταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη και ένα (1) μέλος, αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, νομικοί, οικονομολόγοι, καθηγητές Α.Ε.Ι., ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού. Σε περίπτωση που οι φορείς αυτοί αρνούνται ή παρά την πάροδο εύλογου χρόνου παραλείπουν να προτείνουν πρόσωπα για διορισμό σε θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, ο Υπουργός Πολιτισμού προχωρεί στη συμπλήρωση της σύνθεσης αυτού κατά την κρίση του. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης από μέλος της θητείας του, ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει σε αντικατάσταση του μέλους αυτού άλλο πρόσωπο, που διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Αν το μέλος που αντικαταστάθηκε πρόωρα είχε διορισθεί μετά από πρόταση των πιο πάνω φορέων, για το διορισμό αντικαταστάτη ακολουθείται ανάλογη διαδικασία πρότασης. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικά και εξώδικα. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 5.Το μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού αντιπροσωπεύεται από μία μετοχή που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Ως μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών που θα καταβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και προέρχεται : 1)κατά ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) δραχμών από τις καταθέσεις ιδιωτών στους λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ της ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, 2)κατά το υπόλοιπο από το ποσοστό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού από τις ακαθάριστες εισπράξεις των αριθμολαχείων ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ - ΤΟ και θα διατεθεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. 6.Πόροι του Οργανισμού είναι : 1)ετήσια κρατική επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, 2)έσοδα προερχόμενα από εκδηλώσεις και παραγωγές, 3)εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, 4)έσοδα από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, 5)επιχορήγηση από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. 7.Οι ανάγκες του Οργανισμού σε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό καλύπτονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού ή των υπαγόμενων σε αυτό νομικών προσώπων, μονίμους ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορούν να αποσπώνται στον Οργανισμό και άλλοι υπάλληλοι μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι αποσπάσεις θα είναι για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών, δυνάμενες να ανανεώνονται με όμοια απόφαση και ο χρόνος αυτών θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Το επίδομα που προβλέπεται από το άρθρο 11 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36Α) καταβάλλεται και στους αποσπασμένους στον Οργανισμό υπαλλήλους, εφόσον καταλαμβάνουν ανάλογη θέση. Για την κάλυψη αναγκών, για τις οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις ή ειδική εμπειρία και μόνο, συνάπτονται συμβάσεις έργου διάρκειας ίσης με τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης ή του μέρους του έργου αυτού για το οποίο συνάπτεται η σύμβαση, αποκλειομένης οιασδήποτε παράτασης για κάθε άλλη απασχόληση ανεξαίρετα. 8.Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τη διαδικασία πραγματοποίησης των εσόδων και τους τρόπους διαχείρισης τους, τις θέσεις του προσωπικού και τον ανώτατο αριθμό προσώπων που μπορούν να προσλαμβάνονται και τη νομική μορφή της απασχόλησής τους. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα και προσαυξήσεις της αποζημίωσης που χορηγούνται σε αυτά κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη. 9.Ο Οργανισμός απολαμβάνει όλων των ατελειών και δικονομικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος και κάθε φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτου, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Οι συμβάσεις δωρεών, οι προς τον Οργανισμό επιχορηγήσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, χρηματικές παροχές, κληροδοσίες και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 10.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στον Οργανισμό όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου, που απορρέουν από τη σύμβαση ή τις συμβάσεις ανάθεσης μελέτης ή κατασκευής του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης που έχουν ήδη υπογραφεί, ο δε Οργανισμός υποκαθιστά το Δημόσιο σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των παραπάνω συμβάσεων. 11.Ο Οργανισμός διαλύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτού, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, στις εξής περιπτώσεις: 1)σε περίπτωση ολοκλήρωσης του σκοπού του, που επέρχεται με την πλήρη αποπεράτωση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης και 2)σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης του σκοπού του. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. ή με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, καθορίζονται τα της εκκαθαρίσεως του Οργανισμού, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρθρο 2 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 1.Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα το Σίγρι Λέσβου και επωνυμία Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και στη συνέχεια αναφέρεται ως Μουσείο. 2.Το Μουσείο αποτελεί κοινωφελές νομικό πρόσωπο και έχει ως σκοπό τη μελέτη, έρευνα, ανάδειξη, έκθεση, συντήρηση, φύλαξη και κάθε πρόσφορη αξιοποίηση του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου. 3.Πόροι του Μουσείου είναι οι επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, δωρεές, κληρονομίες, χορηγίες, καθώς και έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου και των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών, όπως διαθέσεις εισιτηρίων, καταλόγων, φωτογραφιών, εκδόσεων, οργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων. 4.Το Μουσείο δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα ούτε στις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού ούτε στις διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Το Μουσείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος και κάθε φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εισφορά υπέρ τρίτου, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Οι συμβάσεις δωρεών, οι προς το Μουσείο επιχορηγήσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, χρηματικές παροχές, κληροδοσίες και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 5.Τα όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθυντής. 6.Το διοικητικό συμβούλιο του Μουσείου είναι επταμελές και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου και μπορεί να ανανεώνεται. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται ο κάθε φορά πρόεδρος της κοινότητας του Σιγρίου Λέσβου και από ένας εκπρόσωπος: 1)του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2)της Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λέσβου, 3)του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη επιλέγονται μεταξύ προσώπων με αναγνωρισμένο κύρος κατά προτίμηση από την κοινωνία της Λέσβου και έχουν ασχοληθεί με τη διάσωση και την προστασία του απολιθωμένου δάσους Λέσβου. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις για χρονικό διάστημα τεσσάρων συνεχών μηνών εκπίπτει και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7.Ο διευθυντής του Μουσείου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου και μπορεί να ανανεώνεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται οι αποδοχές του, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που του καταβάλλονται με δυνατότητα παρέκκλισης από κάθε σχετική, γενική ή ειδική, διάταξη. Η θέση του διευθυντή προκηρύσσεται για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο του Μουσείου και μπορεί να πληρώνεται από υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλου υπουργείου που αποσπάται, εφόσον το επιθυμεί, για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόσπαση διαρκεί για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών και μπορεί να ανανεώνεται. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Στον υπάλληλο που αποσπάται στη θέση του διευθυντή του Μουσείου καταβάλλονται οι αποδοχές της θέσης του και το επίδομα του άρθρου 11 του ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α). 8.Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου. Με τον κανονισμό ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων του Μουσείου, τα προσόντα και ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα του απασχολούμενου στο Μουσείο προσωπικού, η μορφή της εργασιακής σχέσης του προσωπικού αυτού και τα θέματα λειτουργίας γενικά του Μουσείου. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων οι κανόνες λειτουργίας του Μουσείου ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού. 9.Με κοινή απόφασή του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να αποσπώνται στο Μουσείο, εφόσον το επιθυμούν, μόνιμοι υπάλληλοι υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών. Η απόσπαση μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες. Το επίδομα που προβλέπεται από το άρθρο 11 του ν. 2021/1992 καταβάλλεται και στους αποσπασμένους στο Μουσείο υπαλλήλους, εφόσον καταλαμβάνουν ανάλογη θέση. 10.Το Μουσείο διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των σκοπών του με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα θέματα της εκκαθαρίσεως του Μουσείου, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρότους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-05 Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/204
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
Εγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισμού του. 2007/3562 2007
Κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 1995/183 1995