Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ Λ.Τ.Δ. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ» που υπογράφτηκε στην Αθήνα τη 16η Σεπτεμβρίου 1994 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 ". ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ Κ.ΛΠ."
1.  
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.1. Ο Ανάδοχος και οι υπογράφοντες εκπρόσωποι ατομικά βεβαιούν τον ΚτΕ ότι: -όλα τα κατά τα ανωτέρω κατατεθέντα στοιχεία είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή, -όλα τα κατά τα ανωτέρω κατατεθέντα στοιχεία δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των προσαρτημάτων αυτής και πάντως έστω και αν κάποια αντίθεση (που παρά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν) υπάρχει, αποδέχονται ανεπιφύλακτα να συνορθώσουν το σημείο αντίθεσης με δική τους μέριμνα και δαπάνες, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
Άρθρο 2 ". ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"
1.  
  2.1. Στο διοικητικό συμβούλιο των εταιριών μπορεί να οριστούν και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων. α. Η Συμπληρωματική Διακήρυξη (Σ.Δ.). β. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). γ. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου με την ανάλυση του Κ.Α.Τ. που συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις (παράγραφος 5.1. της παρούσας). δ. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.). ε. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.). στ. Η Υπ. Απόφαση 15833/12.8.1993 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. ζ. Το Χρονοδιάγραμμα της Περιόδου Μελετών Κατασκευών του Έργου συνοδευόμενο μετά τεύχους με αναλυτική περιγραφή των, για κάθε Τμηματική Προθεσμία, Εργασιών. η. Το Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων Συντήρησης της περιόδου από την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών (Β.Π.Ε.) μέχρι τη λήξη της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (13.5.1. Ε.Σ.Υ.). θ. Το τεύχος με τίτλο Ελάχιστες Έρευνες και Δοκιμές που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο (βλ. άρθρο 7 παρούσας). ι. Το τεύχος με τίτλο Εξοπλισμός, Συστήματα του Έργου (βλ. άρθρο 12 παρούσας). ια. Η προσαρμοσμένη (μετά τις διαπραγματεύσεις) Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνουσα όλα τα υπόλοιπα τεύχη, σχέδια κλπ., πλην των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο 2.1. μαζί με κείμενο της Υπηρεσίας για περαιτέρω προσαρμογές της. ιβ. Το Εγχειρίδιο Συντήρησης μετά σημειώματος της Υπηρεσίας για περαιτέρω προσαρμογές. Η σειρά αναφοράς των ανωτέρω καθορίζει και τη σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνιών. Τα εκ των ανωτέρω υπό τα στοιχεία (α), (β), (δ), και (ε), ισχύουν με τις τροποποιήσεις που έγιναν δια των Υπ. Αποφάσεων: (1) Δ.1.α/14/101/3.5.1993 που ενέκρινε τις μεταβολές σε όρους των τευχών δημοπράτησης που αναφέρονται σε ομώνυμο τεύχος και (2)Δ.1.α./Δ1/1/331/10.9.1993 που τροποποίησε περαιτέρω και συμπλήρωσε όρους των τευχών δημοπράτησης. 2.2 Θεωρείται - κατά συμβατική έννοια - ότι προσαρτήματα της Σύμβασης είναι και όλοι οι Κανονισμοί, Προδιαγραφές, Κώδικες στους οποίους παραπέμπουν ο Κ.Μ.Ε. και η Τ.Σ.Υ. με την εις αυτά καθοριζομένη σειρά ισχύος. 2.3.Σε περίπτωση ασυμφωνίας οιουδήποτε όρου της Σύμβασης (ήτοι της παρούσας και των Προσαρτημάτων αυτής) με τους ισχύοντες κανονισμούς που πραγματεύονται θέματα ασφαλείας (χρηστών, προσωπικού, έργων κ.λπ.) κατισχύουν οι όροι του κειμένου που είναι υπέρ της ασφάλειας του έργου σε όποιο κείμενο και αν βρίσκονται. 2.4.Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη απόδειξης ότι οι μελέτες, κατασκευές και προτάσεις του ανταποκρίνονται πλήρως στην παρούσα Σύμβαση και στα προσαρτήματα της υπό τα στοιχεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), καθώς και τους Κανονισμούς, Προδιαγραφές και Κώδικες στους οποίους παραπέμπουν τα ανωτέρω προσαρτήματα.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού και τον καθορισμό των αποδοχών του, καθώς και για την προσωρινή στελέχωση των υπηρεσιών των εταιριών με απόσπαση υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου έβδομου και της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α) αντίστοιχα.
Άρθρο 3 ". ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 4 ". ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ"
1.  
  4.1. Το Αντικείμενο Παροχής του Αναδόχου είναι το Έργο με τίτλο Μελέτη Έρευνες Κατασκευή Συντήρηση, πάσης φύσεως Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός της Ζεύξης Ακτίου Πρεβέζης μετά των Προσβάσεων, όπως καθορίζεται στα άρθρα 2 και 3 της Ε.Σ.Υ., εξαιρουμένων των ρυθμίσεων των παραγράφων των άρθρων αυτών που ρητώς εξειδικεύονται μόνον για την περίπτωση ανάθεσης του έργου με παραχώρηση. 4.2.Κατά τη χρονική περίοδο από της υπογραφής της παρούσας μέχρι την έναρξη ισχύος της ο Ανάδοχος, θα εκτελέσει το σύνολο ή μέρος των εργασιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο προσαρτημένο στην παρούσα Παράρτημα 2. Η πληρωμή των εργασιών και δραστηριοτήτων του Παραρτήματος αυτού, θα γίνει όπως ορίζεται στην παράγραφο 5.1.4. της παρούσας.
Άρθρο 5 ". ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ"
1.  
  5.1. Ο ΚτΕ υπόσχεται να χορηγήσει στον Ανάδοχο το παρακάτω Συμβατικό Αντάλλαγμα έναντι του Αντικειμένου Παροχής: Κατ αποκοπή τίμημα (Κ.Α.Τ.) ήτοι ένα συνολικό χρηματικό ποσό σαράντα εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ (40.208.238) ΕCU που θα καταβληθεί: (1)σε δραχμές με ισοτιμία ΕCU - Δραχμής την τιμή Fixing που ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος την προηγούμενη ημέρα της πληρωμής. (2)ανάλογα με την πρόοδο του Έργου ως προδιαγράφει η Ε.Σ.Υ. (άρθρο 42) λαμβανομένων υπόψη, ότι κατά τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4.2.1. του άρθρου αυτού και της παραγράφου β του άρθρου ΧΙΙΙ του τεύχους Μεταβολές σε όρους των Τευχών Δημοπράτησης και Παροράματα, το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Τμήματος του έργου και της αντίστοιχης καταβολής, δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Ειδικότερα, για τη σύνταξη υποβολή, έγκριση και πληρωμή των πιστοποιήσεων ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.1418/1984, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν.1947/1991. Το ανωτέρω κατ αποκοπή τίμημα δεν αναθεωρείται κατά τη διάρκεια του αρχικού συμβατικού χρόνου, καθ όσον η αναθεώρηση για το διάστημα αυτό προεκτιμήθηκε και περιλήφθηκε ανηγμένη στο ανωτέρω κατ αποκοπή τίμημα. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών μετά το | πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου στον Ανάδοχο καταβάλλεται αναθεώρηση για την αξία του έργου που θα εκτελεσθεί μετά το διάστημα αυτό, εάν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Στην περίπτωση αυτή χρόνος εκκίνησης της αναθεώρησης θα είναι το 11ο (ενδέκατο) τρίμηνο από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, ο δε υπολογισμός της θα γίνεται, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της παρούσας. (3)Η ανάλυση του Κ.Α.Τ. που επισυνάπτεται στην παρούσα έχει αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση των ενδιάμεσων πληρωμών και τον έλεγχο των ενδιάμεσων προθεσμιών, χωρίς εξ αυτής να περιορίζονται καθ οιονδήποτε τρόπο οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του έργου έτοιμου προς λειτουργία, χωρίς αύξηση του Κ.Α.Τ. (4)Ειδικά για τις εργασίες και δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα 2, οι οποίες αποτελούν και αυτές μέρος της παροχής του Αναδόχου και περιλαμβάνονται στο ανωτέρω κατ αποκοπή τίμημα (και στο Παράρτημα 1), ο Ανάδοχος θα λάβει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται σε αυτό (Παράρτημα 2) μετά την πιστοποίησή τους και πριν από την κύρωση της Σύμβασης, αν οι εργασίες αυτές πιστοποιηθούν ενωρίτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το διάγραμμα πληρωμών του Παραρτήματος αυτού (2). Για τις καταβολές αυτές ο Ανάδοχος θα προσκομίζει ισόποσες εγγυητικές επιστολές της αποδοχής του ΚτΕ, οι οποίες θα απομειώνονται τμηματικά κατά την πρόοδο των εργασιών και αναλογικά με τη σχέση των εκτελούμενων μόνιμων κατασκευών, εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, προς το κατά την ανάλυση του κατ αποκοπή τιμήματος σύνολο των αντίστοιχων προς αυτές τμηματικών καταβολών. (5)Διευκρινίζεται: α) ότι οι μελέτες των μόνιμων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως αναφέρονται στο ανωτέρω Παράρτημα 1, θεωρούνται μόνιμη κατασκευή και η πληρωμή τους θα γίνεται με την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση ολοκληρωμένων τμημάτων τους, χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών, β) ότι οι εργασίες Κινητοποίηση και Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις της παραγράφου 1.3. του Παραρτήματος 1, που θα εκτελεστούν μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, δεν θεωρούνται μόνιμη κατασκευή, πλην όμως η πληρωμή τους θα γίνεται μετά την πιστοποίησή τους και την προσκόμιση από τον Ανάδοχο ισόποσων εγγυητικών επιστολών της αποδοχής του ΚτΕ, οι οποίες θα απομειούνται, όπως ορίζεται στην αμέσως παραπάνω παράγραφο 5.1.(4), γ) ότι με τον αυτόν αμέσως παραπάνω (περίπτωση β) τρόπο θα γίνεται και η πληρωμή όσων εργασιών του Παραρτήματος 2 δεν εκτελέστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. 5.2.Με την επιφύλαξη και των όρων του άρθρου 9 παράγραφος 9.4.1. της Ε.Σ.Υ., όλα τα κονδύλια που αναφέρονται στα Παραρτήματα 1 και 2, κατά την καταβολή στον Ανάδοχο μειώνονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 42.2. της Ε.Σ.Υ. θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου 5.3.Σε περίπτωση μη κύρωσης της Σύμβασης, η αξία των εργασιών και των μελετών του Παραρτήματος 2 θα εκτιμηθεί από τον ΚτΕ με βάση τις πραγματικές δαπάνες του Αναδόχου, ως απολογιστικές εργασίες και προσαυξανόμενες κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβου δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), θα αποτελέσουν το αντάλλαγμα του Αναδόχου. Τυχόν επί έλαττον ή επιπλέον διαφορές ως προς το καταβληθέν ποσό, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ή θα επιστραφεί από αυτόν στον Κύριο του Έργου, ατόκως, εντός δύο (2) μηνών από τη διαπίστωση τους. Σε περίπτωση απροθυμίας του Αναδόχου να επιστρέψει τυχόν καθ υπέρβαση ποσά, αυτά θα παρακρατηθούν από τις εγγυητικές επιστολές πάσης φύσεως που βρίσκονται στα χέρια του Κύριου του Έργου. 5.4.Στην ανωτέρω περίπτωση μη κύρωσης, ουδέν έτερον δικαίωμα για τον Ανάδοχο ή υποχρέωση του ΚτΕ γεννάται λόγω της υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. 5.5.Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον ΚτΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 44.2. της Ε.Σ.Υ., ως είχε αυτή πριν από την έκδοση του τεύχους Μεταβολές σε όρους των τευχών δημοπράτησης και Παροράματα ή διάλυσής της για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για τις εργασίες του Παραρτήματος 1 και το μέρος των εργασιών αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 για το μέρος αυτών που δεν έχει ενσωματωθεί σε εκτελεσθείσες μόνιμες εγκαταστάσεις, θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου 5.3.
Άρθρο 6 ". ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"
1.  
  6.1. Ο ΚτΕ υπόσχεται με την παρούσα Σύμβαση να καταβάλει στον Ανάδοχο το αντάλλαγμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 6.2.Ο Ανάδοχος με την παρούσα Σύμβαση αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει επαρκή κεφάλαια κίνησης για την κάλυψη όλων των χρηματικών αναγκών ικανοποίησης του Αντικειμένου Παροχής του για τα μεταξύ των πληρωμών χρονικά διαστήματα, όπως: -Εκτέλεσης των αναγκαίων μελετών και συμπληρωματικών ερευνών που καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. -Εκτέλεσης όλων των μόνιμων και προσωρινών κατασκευών που καθορίζονται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. -Αμοιβών του Γραφείου Συμβούλων που θα αναλάβει τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών του Αναδόχου κατά τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ. -Αμοιβών των Ειδικών Οίκων που θα αναλάβουν τον κατά τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ. ποιοτικό έλεγχο των υλικών και κατασκευών σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ. -Αγοράς ή ενοικίασης όλων των απαιτούμενων εργοταξιακών χώρων, καθώς και κατάλληλου εξοπλισμού τούτων. -Καταβολής όλων των δαπανών συντήρησης για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Συντήρησης. -Κάλυψης όλων των κινδύνων και ευθυνών που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τη Σύμβαση και τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 7 ". ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ"
1.  
  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις μελέτες, έρευνεςκαι δοκιμές, που προδιαγράφονται στον Κ.Μ.Ε., τα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά προσαρτήματα της παρούσας. Οι έρευνες θα είναι αυτές που αναφέρονται στο προσαρτώμενο τεύχος με τίτλο ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ και όσες άλλες απαιτηθούν για τη διασφάλιση της ορθότητας του σχεδιασμού του έργου και της επίτευξης έργου ασφαλούς, ανθεκτικού στο χρόνο και λειτουργικού και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
Άρθρο 8 ". ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"
1.  
  8.1. Ο Ανάδοχος υπόσχεται να αποπερατώσει πλήρως το κατά φυσική υπόσταση Έργο έτοιμο για λειτουργία εντός χιλίων τριακοσίων (1.300) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. Κατά συνέπεια η κατά την παράγραφο 10.1. του άρθρου 10 της Ε.Σ.Υ. συνολική προθεσμία καθορίζεται σε χίλιες τριακόσιες (1.300) ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης. 8.2.Η λήξη της Περιόδου Συντήρησης του Έργου (συμπεριλαμβανομένων όλων των παρακολουθημάτων του) ορίζεται τρία (3) έτη μετά τη λήξη της Περιόδου Μελετών Κατασκευών (Ε.Σ.Υ. 13.5.1α). 8.3.Η έναρξη ισχύος της Σύμβασης συμφωνείται σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που θα την κυρώσει. 8.4.Επιπλέον των ορισμένων στο άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ. Αποκλειστικών Τμηματικών Προθεσμιών ορίζονται και οι Προθεσμίες που αναφέρονται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Παράρτημα 3. 8.5.Επιπλέον των ορισμένων στο άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ. Ενδεικτικών Τμηματικών Προθεσμιών ορίζονται και οι Προθεσμίες που αναφέρονται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Παράρτημα 3.
Άρθρο 9 ". ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ"
1.  
  9.1. Πέραν των Ποινικών Ρητρών που μνημονεύει η Ε.Σ.Υ. (άρθρο 11) για την περίπτωση υπέρβασης των Τμηματικών Προθεσμιών ορίζονται οι Ποινικές Ρήτρες που αναφέρονται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Παράρτημα 3. 9.2.Για την άρση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση των ενδεικτικών προθεσμιών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 10 ". ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ"
1.  
  10.1. Για το προσωπικό του Αναδόχου ισχύει το άρθρο 33 της Ε.Σ.Υ. Ειδικότερα, οι επικεφαλής τομέων δραστηριοτήτων θα είναι: 10.1.1.Ο JΟΗΝ Μc GΕΤRΙCΚ πολιτικός μηχανικός οριζόμενος ως Γενικός Διευθυντής εκτέλεσης της Σύμβασης. 10.1.2.Ομοίως: α. Προϊστάμενος του Εργοταξιακού Γραφείου ορίζεται από τον Ανάδοχο ο Γεράσιμος Τζανετάτος, πολιτικός μηχανικός. β. Προϊστάμενος του Ποιοτικού Ελέγχου και επί τόπου εκπρόσωπος του Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου ορίζεται από τη Sandberg ο Ρόμπερτ Τζέημς Κλαρκ με τις από 7.9.1994 δηλώσεις διορισμού και αποδοχής που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία. - γ. Προϊστάμενος ελέγχου/έγκρισης (για λογαριασμό του Αναδόχου) των μελετών του Αναδόχου ορίζεται από το Γραφείο Τraνers Μοrgan ο Κρις Τζων Μάρσαλ με τις από 6.9.1994 δηλώσεις διορισμού και αποδοχής που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία. δ. Υπεύθυνος από πλευράς Αναδόχου για τους ποιοτικούς ελέγχους που θα διενεργεί ο Ανάδοχος ορίζεται ο Κωνσταντίνος Ευσταθίου με τις από 12.9.1994 δηλώσεις διορισμού και αποδοχής που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία. 10.1.3. Τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία το βραδυτέρον εντός τριάντα. (30) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, σε περίπτωση δε που η έναρξη των εργασιών γίνει νωρίτερα της άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, από την έναρξη των εργασιών. 10.2. Για τυχόν αλλαγές προσώπων που αρχικά συμφωνήθηκαν μεταξύ των οποίων και τα ανωτέρω, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 33.4. της Ε.Σ.Υ. Ο ΚτΕ μπορεί πάντα να ζητεί την αντικατάσταση προσώπων που κρίνονται δικαιολογημένα ότι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.
Άρθρο 11 ". ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ"
1.  
  11.1. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και αποδέχεται όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση (άρθρα 10, 15 Σ.Δ. κ.λπ., οικείους όρους Ε.Σ.Υ.). 11.2.Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια τόσο στο Συμβατικό Αντάλλαγμα που συμφωνείται όσο και στο κεφάλαιο κίνησης που έχει εξασφαλίσει προκειμένου να αντιμετωπίσει μεταβολές των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και εκπλήρωσης των υπ αυτού αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων. 11.3.Ο ΚτΕ αποδέχεται ότι για τις συνέπειες στο Έργο που προέρχονται από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις ανωτέρας βίας, -ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δυνάμεως στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, -ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίμου, -ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική ταχύτητα, μπορεί να μην αναζητήσει ευθύνες από τον Ανάδοχο. δοθέντος ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει επαρκή πρόνοια για την αποφυγή τέτοιων συνεπειών. Κατά τα λοιπά για βλάβες στα έργα από ανωτέρα βία ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου, της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 45 του π.δ/τος 609/1985, διευκρινιζομένου ότι, κατ εξαίρεση, δεν αναγνωρίζεται αποζημίωση στον Ανάδοχο για βλάβες στα έργα για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία του που οφείλεται σε σεισμό ή θαλασσοταραχή. 11.4.Αν μετά την έκδοση των βεβαιώσεων Περατώσεως του Έργου και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για χρήση, όπως προβλέπει το άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ., το έργο αποδοθεί σε λειτουργία, οι μεν κίνδυνοι του Έργου και ευθύνες για την καλή συντήρηση τούτου παραμένουν στο Ανάδοχο, οι δε βλάβες από χρήση του έργου βαρύνουν τον Κύριο του Έργου.
Άρθρο 12 ".; ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"
1.  
  12.1. Η Λειτουργία και Εκμετάλλευση του Έργου θα γίνεται από τον ΚτΕ με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού/συστημάτων που περιλαμβάνονται στο τεύχος υπό τον τίτλο: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ που προσαρτάται στην παρούσα. 12.2.Διευκρινίζεται ότι αν κατά την εκτέλεση του Έργου διαπιστωθεί ανάγκη αλλαγών στα περιγραφόμενα συστήματα, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τέτοιες αλλαγές προσαρμόζοντας το Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 41 της Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 13 ". ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ"
1.  
  Με την επιφύλαξη ισχύος του άρθρου 42.3. της Ε.Σ.Υ. για την πραγματοποίηση πληρωμών, η αναθεώρηση της αξίας των εργασιών που εκτελούνται πέραν του χρόνου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τις οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.1. (2) της παρούσας αναγνωρίζεται υποχρέωση αναθεώρησης, θα γίνεται ως ακολούθως: α. Η απόφαση χορήγησης παράτασης θα ορίζει τις εργασίες που θα εκτελεσθούν πέραν της περιόδου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ημερολογιακών ημερών. Για τμήματα έργου που ενώ άρχισαν δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός των χιλίων τριακοσίων (1.300) ημερολογιακών ημερών για τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 1 οφείλεται πληρωμή όταν ολοκληρωθούν, η απόφαση θα καθορίζει το μέρος του τμήματος και την αξία τούτου που θα υπόκειται σε αναθεώρηση. Η ίδια απόφαση θα καθορίζει και την αντιστοιχία εργασιών και αξίας τους με τα ημερολογιακά τρίμηνα αναθεώρησης. β. Ο συντελεστής αναθεώρησης θα προκύπτει ως λόγος: -του δείκτη πληθωρισμού Καταναλωτή των χωρών μελών της Ε.Ε. που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος και αντιστοιχεί στο μεσαίο μήνα του τριμήνου αναθεώρησης, -προς τον ίδιο δείκτη που αντιστοιχεί στο μεσαίο μήνα του τριμήνου εκκίνησης της αναθεώρησης (11ος). γ. Η πληρωμή της αναθεώρησης θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του οικείου τμήματος του μόνιμου έργου, όπως αυτό προβλέπεται στο Παράρτημα (1), δηλαδή το ενωρίτερο μαζί με την πληρωμή του τμήματος. Διευκρινίζεται ότι για την τελευταία πληρωμή πέντε τοις εκατό (5%) του Κ.Α.Τ. που θα γίνει, όπως ορίζει η παράγραφος 42.2. της Ε.Σ.Υ. δεν θα καταβληθεί αναθεώρηση.
Άρθρο 14 ". ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"
1.  
  Σχετικά με τη διάθεση του χώρου στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο και για τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, τους χώρους λατομείων κ.λπ. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 της Ε.Σ.Υ. Το άρθρο 4 παράγραφος 20 του ν. 2052/1992 ισχύει και γιατις ζώνες εντός των οποίων θα γίνουν οικατασκευές που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Σύμβασης και στις περιπτώσεις που θα ζητηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 14.3.2. της Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 15 ". ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ"
1.  
  Στο άρθρο 15 της Ε.Σ.Υ. προστίθενται οι παράγραφοι 15.4.5., 15.4.6. και 15.4.7. που έχουν ως ακολούθως: 15.4.5.Η προθεσμία των έξι (6) μηνών που ορίζεται στην παράγραφο 15.4.3. της Ε.Σ.Υ., μετά την οποία συμφωνείται αποζημίωση στον Ανάδοχο, τροποποιείται σε τέσσερις (4) μήνες. 15.4.6.Σε περίπτωση που παρά την έγκαιρη και επιμελή έρευνα που διενήργησε ο Ανάδοχος για την επισήμανση αρχαιοτήτων κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών του άρθρου 4 παράγραφος 4.2. της παρούσας και πάντως όχι αργότερα από το πρώτο δίμηνο από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, βρεθούν κατά την εκτέλεση του έργου αρχαιότητες των οποίων δεν κατέστη δυνατή η επισήμανση κατά τα άνω, οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση κυρίων τμημάτων του έργου, για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, στον Ανάδοχο χορηγείται και ανάλογη παράταση για το πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η καθυστέρηση. 15.4.7.Σε περίπτωση ευρέσεως αρχαιοτήτων κατά τη διάρκειατωνερευνητικώνεργασιών, ισχύουνοι ρυθμίσεις που προβλέπονται στην Ε.Σ.Υ. και αν εκ των διαδικασιών απόληψης των ευρημάτων παρεμποδίζεται η πρόοδος κυρίων τμημάτων του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μήνων από την ειδοποίηση από τον Ανάδοχο της Επίβλεψης και της αρμόδιας Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, χωρίς να μπορεί να αντιμετωπισθεί με αναμόρφωση τουχρονοδιαγράμματος, θα χορηγείται στον Ανάδοχο ανάλογη παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου για το πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η καθυστέρηση. Αν η εύρεση αρχαιοτήτων συμβεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της παραγράφου 5.1.(4) της παρούσας και δεν επιτευχθεί η άρση της παρεμπόδισης μέχρι τη συμπλήρωση διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης τότε θα ισχύσει η άνω ρύθμιση. Ο Ανάδοχος και στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να παρέχει συνεργεία και μέσα και να διευκολύνει τα έργα των ανασκαφών αποζημιούμενος όπως ορίζεται στην παράγραφο 15.4.3. της Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 16 ". ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ"
1.  
  16.1. Κάθε διαφορά μεταξύ Αναδόχου και Κυρίου του Έργου που θα προκύπτει από την εφαρμογή ή ερμηνεία της Σύμβασης, θα επιλύεται με τη διαδικασία, που προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 1418/1984, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το ν. 2229/1994. Αρμόδιο δικαστήριο ορίζεται το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Η διοικητική ή δικαστική επίλυση των διαφορών θα αναστέλλεται, αν έχει δρομολογηθεί διαδικασία ως παράγραφος 16.2. της παρούσας και 45.4. της Ε.Σ.Υ. 16.2.Προκειμένου να διευκολυνθεί η φιλική διευθέτηση των ενδεχόμενων διαφορών, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύναται με αίτηση του προς τον αντισυμβαλλόμενο να ζητήσει διαδικασία συνδιαλλαγής ενώπιον ενός Συμφιλιωτή που θα διορίζεται από εκπροσώπους των μερών που διορίζονται ειδικά προς τούτο. Αν ένα μέρος διαφωνεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής ή δεν επιτυγχάνεται κοινή αποδοχή στο πρόσωπο του Συμφιλιωτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβληθείσα αίτηση συνδιαλλαγής, η συνδιαλλαγή δεν πραγματοποιείται. 16.3. Οι παράγραφοι 45.1., 45.2., και 45.3. της Ε.Σ.Υ. καταργούνται.
Άρθρο 17 ". ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
1.  
  17.1. Στο άρθρο 15.11.6. της Ε.Σ.Υ. η φράση ή στην ύπαρξη του Έργου καθ εαυτού καταργείται. 17.2.Σε περίπτωση υπερημερίας του Κυρίου του Έργου και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1418/1984, για τον υπολογισμό των θετικών ζημιών του Αναδόχου λαμβάνεται υπόψη και ο ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός του που βρίσκεται επί τόπου του έργου μετά από άδεια της Υπηρεσίας και χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις: α. Ότι ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται στον πίνακα εξοπλισμού που δηλώθηκε στην προσφορά του. β. Ότι κατά την προσκόμισή του στο εργοτάξιο θα κατατεθούν στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται: (1) η ιδιοκτησία, (2) το έτος κατασκευής κάθε μηχανήματος, (3) το έτος αγοράς, (4) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης, (5) ο προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί. γ. Ότι η σταλιά κάθε μηχανήματος λόγω υπερημερίας του ΚτΕ θα επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το . μηχάνημα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της παραγράφου 12 της Ε.Σ.Υ. και στον υπό στοιχείο β.(5) αμέσως ανωτέρω χρόνο. δ. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για τη σταλία του μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την υπό στοιχείο β. (4) αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή, σε καμιά δε περίπτωση η αποζημίωση αυτή δεν θα είναι ανώτερη από το μίσθωμα με το οποίο το μηχάνημα αυτό θα μπορούσε να μισθωθεί στην αγορά. ε. Η πληρωμή σταλιών ιδιόκτητων μηχανημάτων μη περιλαμβανομένων στον πίνακα μηχανημάτων της προσφοράς του Αναδόχου, γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο Ανάδοχος ενημέρωσε πριν από την προσκόμιση του μηχανήματος την Υπηρεσία, με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την αναγκαιότητα του μηχανήματος, σε περίπτωση δε αντικατάστασης μηχανήματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα της προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης. 17.3. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις αυτής και των προσαρτημάτων και Παραρτημάτων της και συμπληρωματικά, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από αυτή, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του π.δ/τος 609/1985. Η διάταξη του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 47.2. της Ε.Σ.Υ. που ορίζει ότι για την περίπτωση Α υπογραφής της Σύμβασης Ανάθεσης, κατισχύουν οι διατάξεις της παρούσας, εφόσον πρόκειται περί διατάξεων για τις οποίες επιτρέπονται παρεκκλίσεις και οι διατάξεις της Νομοθεσίας σε κάθε άλλη περίπτωση, καταργείται. 17.4. Ολα τα προσαρτώμενα στην παρούσα (Συμβατικά Προσαρτήματα και Παραρτήματα) υπογράφονται στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτών και από τους εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών.
Άρθρο 18 ". ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"
1.  
  Προς μαρτυρία όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση (Εργολαβικό Συμφωνητικό) και οι υπογράφοντες εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας Κοινοπραξία ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου του, ο δε εξαυτών Rοbert Εric Κοttler που δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου από μετάφρασή του στα αγγλικά, που έγινε με ευθύνη των Εκπροσώπων της Κοινοπραξίας και αφού βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε από τους Συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, στα οποία επικολλήθηκαν τα νόμιμα χαρτόσημα, το ένα (1) από τα πρωτότυπα παραδόθηκε στον Ανάδοχο, ενώ τα άλλα δύο κρατήθηκαν από τον Κύριο του Έργου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (υπογραφή) (υπογραφή)Κωνσταντίνος Γείτονας 1) Παναγιώτης Γκορίτσας (υπογραφή) 2) Ρόμπερτ Έρικ Κόττλερ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985