Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφ ετέρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφ ετέρου, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 8 Μαρτίου 1993, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ και της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που καλούνται εφεξής κράτη μέλη, και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ, που καλούνται εφεξής Κοινότητα, αφενός,και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, που καλείται εφεξής Βουλγαρία αφετέρου,ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τη σπουδαιότητα των υφιστάμενων παραδοσιακών δεσμών μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Βουλγαρίας, και των κοινών αξιών τους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Κοινότητα και η Βουλγαρία επιθυμούν να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να δημιουργήσουν στενές και μόνιμες σχέσεις, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, οι οποίες θα επιτρέψουν στη Βουλγαρία να συμμετάσχει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενισχύοντας και διευρύνοντας, καταυτόν τον τρόπο, τις σχέσεις που είχαν καθιερωθεί στο παρελθόν, ιδίως με τη Συμφωνία για το εμπόριο και την εμπορική και οικονομική συνεργασία, που υπεγράφη στις 8 Μαΐου 1990, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ευκαιρία που παρουσιάζεται για να δοθεί μια νέα ποιότητα στις σχέσεις τους χάρις στην εμφάνιση μιας νέας δημοκρατίας στη Βουλγαρία, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δέσμευση της Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Βουλγαρίας να ενισχύσουν τις πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες που αποτελούν την κύρια βάση της σύνδεσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τον θεμελιώδη χαρακτήρα των δημοκρατικών αλλαγών στη Βουλγαρία, οι οποίες συντελούνται ειρηνικά και στοχεύουν στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού και οικονομικού συστήματος που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην πολιτική πολυφωνία, σε ένα πολυφωνικό πολυκομματικό σύστημα ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών και στη δημιουργία των νομοθετικών και οικονομικών προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη οικονομίας της αγοράς, καθώς και την ανάγκη να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή με τη βοήθεια της Κοινότητας ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Βουλγαρίας στους κανόνες δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και την πλήρη εφαρμογή όλων των άλλων αρχών και διατάξεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), τα τελικά κείμενα της Βιέννης και Μαδρίτης και το Χάρτη των Παρισίων για μία νέα Ευρώπη, καθώς και τις αρχές και διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ τη βελτίωση των επαφών μεταξύ των πολιτών τους καθώς και την ελεύθερη ροή πληροφοριών και ιδεών, όπως συμφωνήθηκε από τα μέρη στο πλαίσιο της ΔΑΣΕ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σπουδαιότητας της παρούσας Συμφωνίας για την οικοδόμηση και τη μεγένθυση στην Ευρώπη ενός συστήματος σταθερότητας που θα βασίζεται στη συνεργασία, με την Κοινότητα ως έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ, αφενός, της πλήρους υλοποίησης της σύνδεσης και, αφετέρου, της συνέχισης της πραγματικής ολοκλήρωσης των πολιτικών, οικονομικών και νομικών μεταρρυθμίσεων στη Βουλγαρία καθώς και της εισαγωγής των παραγόντων που είναι αναγκαίοι για τη συνεργασία και την πραγματική προσέγγιση μεταξύ των συστημάτων των μερών, ιδίως υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθιερώσουν τακτικό πολιτικό διάλογο για τα διμερή και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα ενισχύσει και συμπληρώσει τη σύνδεση, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιθυμία της Κοινότητας να παράσχει αποφασιστική στήριξη για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης και να βοηθήσει τη Βουλγαρία να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της διαρθρωτικής αναπροσαρμογής, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, περαιτέρω, την επιθυμία της Κοινότητας να θεσπίσει μέσα συνεργασίας και οικονομικής, τεχνικής και χρηματοδοτικής βοήθειας σε σφαιρική και πολυετή βάση, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσήλωση της Κοινότητας και της Βουλγαρίας στο ελεύθερο εμπόριο, και ιδίως στις αρχές που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις οικονομικές και κοινωνικές διαφορές μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας και αναγνωρίζοντας συνεπώς ότι οι στόχοι αυτής της σύνδεσης πρέπει να επιτευχθούν μέσω κατάλληλων διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η παρούσα Συμφωνία θα δημιουργήσει νέο κλίμα στις οικονομικές τους σχέσεις, και ιδίως στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων, μέσα που είναι απαραίτητα για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της βουλγαρικής οικονομίας, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την καθιέρωση πολιτιστικής συνεργασίας και την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τελικός στόχος της Βουλγαρίας είναι να καταστεί μέλος της Κοινότητας, και ότι η παρούσα σύνδεση, κατά την άποψη των μερών, θα βοηθήσει τη Βουλγαρία στην επίτευξη αυτού του στόχου, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝνα συνάψουν την παρούσα Συμφωνία και,για τον σκοπό αυτό, όρισαν ως Πληρεξουσίους, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ: ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ: Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ: ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ: Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ: Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ: ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους, που βρέθηκαν εντάξει, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: Άρθρο 11.Θεσπίζεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Βουλγαρίας, αφετέρου. 2.Στόχοι της σύνδεσης αυτής είναι: να εξασφαλισθεί κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των μερών με στόχο την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων, να εγκαθιδρυθεί σταδιακά μία ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας που θα καλύπτει όλες σχεδόν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, να προωθηθούν η επέκταση του εμπορίου και οι αρμονικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών, και με τον τρόπο αυτό να ευνοηθεί η δυναμική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στη Βουλγαρία, να τεθεί η βάση για την οικονομική, χρηματοδοτική, πολιτιστική και κοινωνική συνεργασία, καθώς και για τη βοήθεια της Κοινότητας, προς τη Βουλγαρία, να ενισχυθούν οι προσπάθειες της Βουλγαρίας για την ανάπτυξη της οικονομίας της και να ολοκληρωθεί η μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς, να παρασχεθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη σταδιακή ενσωμάτωση της Βουλγαρίας στην Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, καθορίζονται νέοι κανόνες, πολιτικές και πρακτικές εναρμονισμένες με τους μηχανισμούς της αγοράς, και η Βουλγαρία θα εργαστεί για την εκπλήρωση των αναγκαίων για το σκοπό αυτό προϋποθέσεων, να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι θεσμοί ώστε να υλοποιηθεί η σύνδεση. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 2 Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών, τον οποίο τα μέρη προτίθενται να αναπτύξουν και να ενισχύσουν. Ο διάλογος αυτός πρέπει να συνοδεύει και να παγιώνει την προσέγγιση μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, να στηρίζει τις πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελούνται στη χώρα αυτή και να συμβάλλει στη δημιουργία νέων δεσμών αλληλεγγύης και νέων μορφών συνεργασίας. Ο πολιτικός διάλογος, και η συνεργασία βάσει κοινών αξιών και επιδιώξεων : θα διευκολύνουν την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στην κοινότητα των δημοκρατικών εθνών και την προοδευτική προσέγγιση με την Κοινότητα. Η οικονομική προσέγγιση που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολιτική σύγκλιση· θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση και αυξημένη σύγκλιση των θέσεων για διεθνή θέματα, και ειδικότερα για θέματα που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές επιπτώσεις σε κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, θα επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου μέρους κατά τις αντίστοιχες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα συμβάλουν στην προσέγγιση των θέσεων των μερών επί θεμάτων ασφάλειας και θα αυξήσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη Άρθρο 31.Πραγματοποιούνται οι κατάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ, αφενός του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, αφετέρου, του Προέδρου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. 2.Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης το οποίο έχει τη γενική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που τυχόν επιθυμούν να του υποβάλλουν τα μέρη. Άρθρο 4 Τα μέρη θεσπίζουν άλλες διαδικασίες και μηχανισμούς για τον πολιτικό διάλογο, ιδίως υπό τις ακόλουθες μορφές : συνεδριάσεις σε επίπεδο ανωτάτων κρατικών λειτουργών (πολιτικοί διευθυντές) μεταξύ, αφενός, κρατικών λειτουργών της Βουλγαρίας και, αφετέρου, της Προεδρίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών οδών μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων επαφών τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, όπως για παράδειγμα συνεδριάσεις των ΗΕ, της ΔΑΣΕ και άλλων πολυμερών φορέων συμμετοχή της Βουλγαρίας στην ομάδα των χωρών που λαμβάνουν τακτικές πληροφορίες για θέματα που εξετάζονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2· οποιοδήποτε άλλο μέσο που θα συμβάλει στην παγίωση, την ανάπτυξη και την επιτάχυνση του διαλόγου αυτού. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 6 Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ορίζεται από την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τον Χάρτη των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη, εμπνέει τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές των μερών και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας σύνδεσης. Άρθρο 71.Η σύνδεση περιλαμβάνει μεταβατική περίοδο μεγίστης διάρκειας δέκα ετών που υποδιαιρείται σε δύο διαδοχικά στάδια, καθένα από τα οποία διαρκεί καταρχήν πέντε έτη. Το πρώτο στάδιο αρχίζει με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης, έχοντας υπόψη ότι οι αρχές της οικονομίας της αγοράς είναι ουσιαστικής σημασίας για την παρούσα σύνδεση, εξετάζει σε τακτικά διαστήματα την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και την πρόοδο που σημειώνει η Βουλγαρία στη διαδικασία εισαγωγής της οικονομίας της αγοράς βάσει των αρχών του προοιμίου. 3.Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται της λήξης του πρώτου σταδίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται για να αποφασίσει τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο καθώς και τις μεταβολές που είναι δυνατόν να επέλθουν όσον αφορά τα μέτρα υλοποίησης του δεύτερου σταδίου. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Τα δύο στάδια που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τον τίτλο ΙΙΙ. ΤΙΤΛΟΣ 111 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 81.Κατά τη μεταβατική περίοδο δέκα το πολύ ετών, αρχόμενη από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, η Κοινότητα και η Βουλγαρία δημιουργούν προοδευτικά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας καθώς και με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ). 2.Η Συνδυασμένη Ονοματολογία Εμπορευμάτων εφαρμόζεται για την κατάταξη εμπορευμάτων που εισάγονται στην Κοινότητα. Για την κατάταξη εμπορευμάτων εισαγομένων στη Βουλγαρία εφαρμόζεται το βουλγαρικό δασμολόγιο. 3.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός στον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι προοδευτικές μειώσεις που ορίζει η παρούσα Συμφωνία, είναι ο δασμός που ισχύει πραγματικά erga οmnes κατά την ημέρα που προηγείται της ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 4.Εάν, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, μια μείωση των δασμών εφαρμόζεται erga οmnes, ιδίως δε μια μείωση δυνάμει δασμολογικής Συμφωνίας συναφθείσης στα πλαίσια του Γύρου της Ουρουγουάης (ΓΣΔΕ), αυτοί οι μειωμένοι δασμοί αντικαθιστούν τους βασικούς δασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 3 από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζονται οι μειώσεις αυτές. 5.Η Κοινότητα και η Βουλγαρία ανακοινώνουν αμοιβαία τους αντίστοιχους βασικούς δασμούς τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒιομηχανικά προϊόντα ΑΡΘΡΟ 9 1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Βουλγαρίας που απαριθμούνται στα κεφάλαια 25 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και του βουλγαρικού δασμολογίου με εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. 2.Τα άρθρα 10 έως και 14 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17. Άρθρο 101.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας, εκτός αυτών που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙα, ΙΙβ και ΙΙΙ, καταργούνται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙα, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 50% του βασικού δασμού. ένα έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙβ, μειώνονται προοδευτικά, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, με ετήσιες μειώσεις κατά 20% του βασικού δασμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης κατάργηση μέχρι το τέλος του τέταρτου έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 3.Τα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ τυγχάνουν αναστολής των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών, εντός των ορίων των ετησίων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων ή των ανώτατων ορίων που αυξάνονται προοδευτικά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών για τα εν λόγω προϊόντα στο τέλος του πέμπτου έτους, το αργότερο. Ταυτοχρόνως, οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στις ποσότητες που εισάγονται καθυπέρβαση των προβλεπόμενων ποσοστώσεων ή όταν αποκαθίσταται η εφαρμογή των τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα που καλύπτονται από ανώτατα δασμολογικά όρια, καταργούνται προοδευτικά από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, με ετήσιες μειώσεις κατά 15% του βασικού δασμού. Μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους,· καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος με τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές στην Κοινότητα, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας. Άρθρο 111.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Βουλγαρία για τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Βουλγαρία στα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα V, μειώνονται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: ένα έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του βασικού δασμού, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 40% του βασικού δασμού, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, καταργούνται και οι λοιποί δασμού 3.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Βουλγαρία σε προϊόντα κοινοτικής καταγωγής τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ, μειώνονται προοδευτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα: τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του βασικού δασμού, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 60% του βασικού δασμού, έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 45% του βασικού δασμού, επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 30% του βασικού δασμού, οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 15% του βασικού δασμού, εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, καταργούνται και οι λοιποί δασμοί. 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές στη Βουλγαρία προϊόντων κοινοτικής καταγωγής και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος καταργούνται με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, με εξαίρεση αυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙΙ επί των οποίων θα εφαρμοσθεί το χρονοδιάγραμμα του εν λόγω παραρτήματος. Άρθρο 12 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών ισχύουν επίσης για τους τελωνειακούς δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρος. Άρθρο 131.Η Κοινότητα καταργεί για τις εισαγωγές της από τη Βουλγαρία όλες τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος με εισαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς, με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η Βουλγαρία καταργεί για τις εισαγωγές της από την Κοινότητα όλες τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος με εισαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς, με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, εκτός αυτών του παραρτήματος VΙΙΙ, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος. Άρθρο 141.Η Κοινότητα και η Βουλγαρία καταργούν προοδευτικά μεταξύ τους, το αργότερο μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, όλους τους εξαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος με τους ποσοτικούς περιορισμούς για τις εξαγωγές στη Βουλγαρία, καταργούνται από την Κοινότητα με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 3.Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος με τους ποσοτικούς περιορισμούς για τις εξαγωγές στην Κοινότητα καταργούνται από τη Βουλγαρία με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, εκτός από αυτούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ, οι οποίοι καταργούνται το αργότερο μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 15 Κάθε μέρος δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς στις συναλλαγές με το άλλο μέρος ταχύτερα από,τι προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11, εφόσον το επιτρέψει η γενική οικονομική του κατάσταση και η κατάσταση του σχετικού οικονομικού τομέα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για το σκοπό αυτό. Άρθρο 16 Το Πρωτόκολλο αριθ. 1 θεσπίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό. Άρθρο 17 Το Πρωτόκολλο αριθ. 2 θεσπίζει τους διακανονισμούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα που καλύπτει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος. Άρθρο 181.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αντιβαίνουν στη διατήρηση εκ μέρους της Κοινότητας ενός γεωργικού στοιχείου στους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Χ όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αντιβαίνουν στην εκ μέρους της Βουλγαρίας εφαρμογή ενός γεωργικού στοιχείου στους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλονται στα προϊόντα του παραρτήματος Χ που αφορά τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΓεωργία Άρθρο 191.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Βουλγαρίας. 2.Ο όρος γεωργικά προϊόντα περιλαμβάνει τα προϊόντα που απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και του βουλγαρικού δασμολογίου και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, αλλά αποκλείει τα προϊόντα αλιείας, όπως περιγράφονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των προϊόντων αλιείας. Άρθρο 201.Το Πρωτόκολλο αριθ. 3 θεσπίζει τους εμπορικούς διακανονισμούς για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο εν λόγω Πρωτόκολλο. Άρθρο 211.Η Κοινότητα καταργεί, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων καταγωγής Βουλγαρίας, οι οποίοι διατηρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου, στη μορφή που έχουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Συμφωνίας: 2.Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ τυγχάνουν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, μείωσης δασμών και εισφορών εντός των ορίων των κοινοτικών ποσοστώσεων και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το εν λόγω παράρτημα. 3.Τα γεωργικά προϊόντα κοινοτικής καταγωγής του παραρτήματος ΧΙΙα εισάγονται στη Βουλγαρία άνευ ποσοτικών περιορισμών. Τα γεωργικά προϊόντα της κοινοτικής καταγωγής του παραρτήματος ΧΙΙβ υπόκεινται στους ποσοτικούς περιορισμούς του παραρτήματος αυτού. 4.Η Κοινότητα και η Βουλγαρία χορηγούν αμοιβαία τις παραχωρήσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙΙΙ και ΧΙV, σε αρμονική και αμοιβαία βάση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα εν λόγω παραρτήματα. 5.Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο του μεταξύ τους εμπορίου γεωργικών προϊόντων, την ιδιαίτερη ευαισθησία των προϊόντων αυτών, τους κανόνες της κοινής γεωργικής πολιτικής της Κοινότητας και της βουλγαρικής γεωργικής πολιτικής, τον ρόλο που διαδραματίζει η γεωργία στην οικονομία της Βουλγαρίας και τις συνέπειες των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, η Κοινότητα και η Βουλγαρία εξετάζουν, στο Συμβούλιο Σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, με μεθοδικότητα και αμοιβαιότητα, τις δυνατότητες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων. Άρθρο 22 Παρά τις άλλες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, και ιδίως το άρθρο 31, εάν, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας των γεωργικών αγορών, οι εισαγωγές προϊόντων καταγωγής ενός από τα μέρη, που αποτελούν αντικείμενο των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 21, προκαλούν σημαντικές διαταραχές στις αγορές του άλλου μέρους, αμφότερα τα μέρη προβαίνουν αμέσως σε διαβουλεύσεις για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή αυτής της λύσης, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να λάβει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑλιείαΆρθρο 23 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα αλιείας καταγωγής Κοινότητας και Βουλγαρίας, τα οποία καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91. Άρθρο 24 Το άρθρο 21 παράγραφος 5, ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, για τα προϊόντα αλιείας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Κοινές διατάξεις Άρθρο 25 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στο εμπόριο όλων των προϊόντων, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο ή στα Πρωτόκολλα αριθ. 1, 2 ή 3. Άρθρο 261.Κανένας νέος εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασμός ή επιβάρυνση ισοδύναμου αποτελέσματος δεν θεσπίζεται, ούτε αυξάνονται οι ήδη υφιστάμενοι στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 2.Κανένας νέος ποσοτικός περιορισμός στις εισαγωγές ή εξαγωγές ή μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος δεν θεσπίζεται, ούτε καθίστανται αυστηρότεροι αυτοί που ήδη ισχύουν στο εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 3.Με την επιφύλαξη των παραχωρήσεων που χορηγούνται βάσει του άρθρου 21, οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τη συνέχιση των αντιστοίχων γεωργικών πολιτικών της Βουλγαρίας και της Κοινότητας ή τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων στα πλαίσια αυτών των πολιτικών. Άρθρο 271.Τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο και δεν ασκούν σε καμία εσωτερική πρακτική φορολογικής φύσης που εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, διάκριση μεταξύ προϊόντων ενός από τα μέρη και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός από τα δύο μέρη δεν μπορούν να τύχουν επιστροφής των εσωτερικών φόρων ανώτερης του ποσού των έμμεσων ή άμεσων φόρων που τους έχουν επιβληθεί. Άρθρο 281.Η παρούσα συμφωνία δεν αντιβαίνει στη διατήρηση ή στη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελεύθερου εμπορίου ή ρυθμίσεων για μεθοριακές εμπορικές συναλλαγές, εκτός εάν με τον τρόπο αυτό επηρεάζονται οι εμπορικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. 2.Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία αυτών των τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελεύθερου εμπορίου και, όπου αυτό απαιτείται, όσον αφορά άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με τις αντίστοιχες εμπορικές πολιτικές τους με τρίτες χώρες. Στην περίπτωση ιδίως που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, πραγματοποιούνται τέτοιες διαβουλεύσεις για να κατοχυρωθούν τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Βουλγαρίας που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 29 Η Βουλγαρία μπορεί να λαμβάνει έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, με τη μορφή αυξημένων. δασμών, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 και του άρθρου 26, παράγραφος 1. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως εάν αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Βουλγαρία για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας βάσει αυτών των μέτρων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% καταξίαν και διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών των προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Ι, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός αν το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εισάγονται για ένα προϊόν, εάν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών, των ποσοτικών περιορισμών, των επιβαρύνσεων ή των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν. Η Βουλγαρία ενημερώνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, μετά από αίτηση της Κοινότητας, διεξάγονται διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με τα εν λόγω μετρά και τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται, πριν από τη θέση τους σε εφαρμογή. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Βουλγαρία υποβάλλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που έχουν εισαχθεί στα πλαίσια του παρόντος άρθρου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των εν λόγω δασμών, η οποία αρχίζει δύο έτη το αργότερο μετά την εισαγωγή τους, σε ισόποσα ετήσια ποσοστά. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Άρθρο 30 Εάν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι ασκείται πρακτική ντάμπινγκ στις συναλλαγές με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ), μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής, βάσει της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ, της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας και με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 34. Άρθρο 31 Στην περίπτωση που ένα προϊόν εισάγεται σε τόσο αυξημένες ποσότητες και υπό τέτοιους όρους που προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει: σοβαρή ζημία στους εγχώριους παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός από τα μέρη, ή σοβαρές διαταραχές σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν τη σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, η Κοινότητα ή η Βουλγαρία κατά περίπτωση, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 34. Άρθρο 32 Εάν η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 14 και 26 οδηγήσει: i)σε επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα προϊόντος για το οποίο το εξάγον μέρος διατηρεί ποσοτικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, εξαγωγικούς δασμούς ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, ή ii) σε σοβαρή έλλειψη, ή σε απειλή έλλειψης, προϊόντος ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί, ή ενδέχεται να προκαλέσει μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το εν λόγω μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 34. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις και καταργούνται όταν οι περιστάσεις δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρηση τους. Άρθρο 33 Τα κράτη μέλη και η Βουλγαρία προσαρμόζουν προοδευτικά όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, να αποκλείεται, ως προς τους όρους εφοδιασμού και διαθέσεως, οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και της Βουλγαρίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση αυτού του στόχου. ΑΡΘΡΟ. 34 1.Εάν η Κοινότητα ή η Βουλγαρία υποβάλει τις εισαγωγές προϊόντων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 31 σε διοικητική διαδικασία που έχει ως στόχο την ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά, με τις τάσεις των εμπορικών ροών, ενημερώνει σχετικά το άλλο μέρος. 2.Στις περιπτώσεις που ορίζουν τα άρθρα 30, 31 και 32, και πριν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα, ή, στις περιπτώσεις που ισχύει η παράγραφος 3 σημείο δ), η Κοινότητα ή η Βουλγαρία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχει, το συντομότερο δυνατόν, στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα μέτρα που διαταράσσουν το ολιγότερο δυνατό τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων στα πλαίσια αυτού του φορέα, με σκοπό ιδίως να καθιερωθεί χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση τους αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)Όσον αφορά το άρθρο 31, οι δυσχέρειες που προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης το οποίο μπορεί να λάβει την απαιτούμενη απόφαση ώστε να θέσει τέρμα σαυτές τις δυσχέρειες. Εάν το Συμβούλιο Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος δεν έχει λάβει απόφαση με την οποία τερματίζονται αυτές οι δυσχέρειες ή δεν έχει προβλέψει καμία άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την παραπομπή του ζητήματος, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αναγκαίο όριο για την εξάλειψη των δυσχερειών οι οποίες έχουν προκύψει. 2)Όσον αφορά το άρθρο 30, το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με την άσκηση πρακτικών ντάμπινγκ αμέσως μόλις αρχίσουν την έρευνα οι αρχές του εισάγοντος μέρους. Στην περίπτωση που δεν έχει τεθεί τέρμα στις πρακτικές ντάμπινγκ ή δεν έχει εξευρεθεί άλλη ικανοποιητική λύση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που παραπέμφθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο Σύνδεσης, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 3)Όσον αφορά το άρθρο 32, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που περιγράφονται εκεί, υποβάλλονται προς εξέταση στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για την εξάλειψη των δυσχερειών αυτών. Εάν δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία του υποβλήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. 4)Εάν εξαιρετικές συνθήκες που απαιτούν άμεση δράση αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, η Κοινότητα ή η Βουλγαρία, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εφαρμόσουν αμέσως, για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 30, 31 και 32, τα προσωρινά και προφυλακτικά μέτρα που είναι απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης· ενημερώνεται δε αμέσως το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 35 Το Πρωτόκολλο αριθ. 4 καθορίζει τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 36 Η παρούσα Συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων αγαθών, που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, της χλωρίδας και της πανίδας, προστασίας των μη ανανεωσίμων φυσικών πόρων ή των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή από λόγους νομικών διατάξεων που αφορούν τον χρυσό και τον άργυρο. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν πρέπει πάντως να αποτελούν ούτε μέσον αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλλυμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των μερών. Άρθρο 37 Το Πρωτόκολλο αριθ. 5 θεσπίζει τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ της Βουλγαρίας, αφενός, και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αφετέρου. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΚυκλοφορία εργαζομένων Άρθρο 381.Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : δεν γίνεται καμιά διάκριση λόγω ιθαγένειας στη μεταχείριση των εργαζομένων βουλγαρικής υπηκοότητας, οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός κράτους μέλους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, την αμοιβή ή τις απολύσεις, σε σύγκριση με τους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους, οι νομίμως διαμένοντες σύζυγοι και τα τέκνα εργαζομένων που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους, με εξαίρεση τους εποχιακά εργαζομένους ή τους εργαζομένους που απασχολούνται βάσει διμερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 42, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στα πλαίσια των εν λόγω συμφωνιών, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους μέλους κατά την περίοδο εγκεκριμένης απασχόλησης του εργαζομένου. 2.Η Βουλγαρία, με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που ισχύουν σ αυτήν, παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της, καθώς και στους συζύγους και τα τέκνα τους που διαμένουν νομίμως στο εν λόγω έδαφος. Άρθρο 391.Με σκοπό το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζομένους βουλγαρικής υπηκοότητας, που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος ενός Κράτους μέλους, και για τα μέλη της οικογένειάς τους, που διαμένουν νομίμως σαυτό το έδαφος, και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος : όλες οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώνουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα διάφορα κράτη μέλη προστίθενται για λόγους συνταξιοδότησης και παροχής επιδομάτων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και για την ιατρική περίθαλψη που προβλέπεται για τους εν λόγω εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους, οι συντάξεις ή τα επιδόματα γήρατος, θανάτου, εργατικού ατυχήματος ή ασθενείας, ή ανικανότητας που προκύπτει εξ αυτών, εξαιρουμένων των μη ανταποδοτικών παροχών, μεταφέρονται ελεύθερα με τους συντελεστές που ισχύουν δυνάμει της νομοθεσίας του ή των κρατών μελών που τα οφείλουν, οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν οικογενειακά επιδόματα για τα μέλη της οικογενείας τους όπως ορίζεται ανωτέρω. 2.Η Βουλγαρία παρέχει στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και που απασχολούνται νομίμως στο έδαφος της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν νομίμως εκεί, όμοια μεταχείριση με αυτήν που προσδιορίζεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1. Άρθρο 401.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει τις κατάλληλες διατάξεις για την υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται στο άρθρο 39. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει τους λεπτομερείς κανόνες για τη διοικητική συνεργασία, οι οποίοι παρέχουν τις αναγκαίες, όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο εγγυήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 41 Οι διατάξεις που εγκρίνει το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 40 δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διμερείς συμφωνίες οι οποίες ισχύουν μεταξύ της Βουλγαρίας και των κρατών μελών, στην περίπτωση που οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση υπηκόων της Βουλγαρίας ή των κρατών μελών. Άρθρο 421.Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους, και με την επιφύλαξη της νομοθεσίας και των κανόνων που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος στον τομέα της κυκλοφορίας των εργαζομένων : οι δυνατότητες πρόσβασης βουλγάρων εργαζομένων στην απασχόληση, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη στα πλαίσια διμερών συμφωνιών, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν και, ει δυνατόν, να βελτιωθούν, τα υπόλοιπα κράτη μέλη εξετάζουν ευνοϊκά τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει την εισαγωγή άλλων βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων για πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και της Κοινότητας. Άρθρο 43 Κατά το δεύτερο στάδιο που αναφέρεται στο άρθρο 7, ή ενωρίτερα αν αποφασιστεί, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει νέους τρόπους για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στη Βουλγαρία και την κατάσταση της απασχόλησης στην Κοινότητα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης προβαίνει σε συστάσεις για τον σκοπό αυτό. Άρθρο 44 Προκειμένου να διευκολυνθεί η αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού που προκύπτει από την οικονομική μεταρρύθμιση στη Βουλγαρία, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια για την καθιέρωση κατάλληλου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη Βουλγαρία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 89.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕγκατάσταση Άρθρο 451.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, κάθε κράτος μέλος παρέχει για την εγκατάσταση εταιρειών και υπηκόων της Βουλγαρίας, καθώς και για τη λειτουργία βουλγαρικών εταιρειών και την επαγγελματική δραστηριότητα βουλγάρων υπηκόων, εγκατεστημένων στο έδαφος του, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στους δικούς του υπηκόους και εταιρείες, με εξαίρεση τα θέματα που αναφέρονται στο παράρτημα ΧVa. 2.Η Βουλγαρία : 0 παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, για την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στους δικούς της υπηκόους και εταιρείες, με εξαίρεση τους τομείς και τα θέματα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧVβ και ΧVγ, ως προς τα οποία η μεταχείριση αυτή θα παρέχεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, ii) παρέχει, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, για τη δραστηριότητα κοινοτικών εταιρειών και κοινοτικών υπηκόων εγκατεστημένων στη Βουλγαρία, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει στους δικούς της υπηκόους και εταιρείες. 3.. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧVδ. 4.Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 i), η Βουλγαρία δεν υιοθετεί νέες ρυθμίσεις ή μέτρα τα οποία εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την εγκατάσταση κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων στο έδαφος της, σε σύγκριση με τις δικές της εταιρείες και υπηκόους. 5.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως : 1)εγκατάσταση:2)όσον αφορά τους υπηκόους, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενοι και να δημιουργούν και να διευθύνουν επιχειρήσεις, και ιδίως εταιρείες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Η αυτοαπασχόληση και οι επιχειρήσεις εκ μέρους υπηκόων δεν περιλαμβάνουν την αναζήτηση ή την ανάληψη απασχόλησης στην αγορά εργασίας, ούτε παρέχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που δεν είναι αποκλειστικά αυτοαπασχολούμενα, ii) όσον αφορά τις εταιρείες, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της δημιουργίας και της διαχείρισης θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και πρακτορείων, 3)θυγατρική εταιρείας : μία εταιρεία επί της οποίας η πρώτη εταιρεία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο. 4)οικονομικές δραστηριότητες : ιδίως οι βιομηχανικές δραστηριότητες, οι εμπορικές δραστηριότητες, οι βιοτεχνικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελμάτων. 6.Διαρκούσης της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 2 i) το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τακτικά τη δυνατότητα επιτάχυνσης της διαδικασίας παροχής εθνικής μεταχείρισης στους τομείς που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧVβ και ΧVγ και της επέκτασής της στους τομείς και τα θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧVδ εντός του πεδίου εφαρμογής της παραγράφου 2 i) του παρόντος άρθρου. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει τροποποιήσεις στα παραρτήματα αυτά. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 i), το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί, κατεξαίρεση, μετά από αίτηση της Βουλγαρίας, και αν παρουσιαστεί ανάγκη, να αποφασίσει την παράταση των εν λόγω μεταβατικών περιόδων ως προς ορισμένους τομείς και θέματα των παραρτημάτων ΧVβ και ΧVγ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Άρθρο 461.Με την επιφύλαξη του άρθρου 45, και με εξαίρεση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVβ, κάθε μέρος μπορεί να ρυθμίζει τα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας εταιρειών και επαγγελματικής δραστηριότητας υπηκόων στο έδαφος του, υπό τον όρο ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν θα εισάγουν διακρίσεις έναντι εταιρειών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με τις δικές του εταιρείες και υπηκόους. 2.Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVβ), η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει το δικαίωμα των μερών να υιοθετούν τα αναγκαία μέτρα για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής τους, ή, για προληπτικούς λόγους, με σκοπό να εξασφαλισθεί η προστασία επενδυτών, καταθετών, κατόχων ασφαλιστικών συμβολαίων ή ατόμων έναντι των οποίων υφίσταται οφειλή από καταπίστευση, ή για να κατοχυρωθεί η ακεραιότητα και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας έναντι εταιρειών και υπηκόων του άλλου μέρους σε σύγκριση με εταιρείες και υπηκόους του μέρους που εισάγει τα μέτρα. Άρθρο 47 Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάληψη και άσκηση νομοθετικώς κατοχυρωμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων από τους υπηκόους της Κοινότητας και της Βουλγαρίας στη Βουλγαρία και την Κοινότητα αντιστοίχως, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει ποια μέτρα είναι ανάγκη να ληφθούν για την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό. Άρθρο 48 Το άρθρο 46 δεν αντιτίθεται στην εφαρμογή εκ μέρους ενός εκ των μερών ειδικών κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία στο έδαφός του υποκαταστημάτων και πρακτορείων εταιρειών του άλλου μέρους, οι οποίες δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους· οι ειδικοί αυτοί κανόνες δικαιολογούνται βάσει νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω υποκαταστημάτων και πρακτορείων σε σχέση με τα υποκαταστήματα και πρακτορεία των εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του, ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προνοίας. Η διαφορά μεταχείρισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος εξαιτίας των εν λόγω νομικών ή τεχνικών διαφορών, ενώ, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιγράφονται στο παράρτημα ΧVβ, το βαθμό που επιβάλλεται για λόγους προνοίας. Άρθρο 491.Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως κοινοτική εταιρεία και βουλγαρική εταιρεία νοείται, αντιστοίχως, η εταιρεία ή η επιχείρηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή της Βουλγαρίας, και η οποία έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας. Ωστόσο, εάν η εταιρεία ή επιχείρηση, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή της Βουλγαρίας, αντιστοίχως, έχει μόνο την καταστατική έδρα της στο έδαφος της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας, οι δραστηριότητες της πρέπει να έχουν πραγματική και συνεχή σχέση με την οικονομία ενός από τα κράτη μέλη ή της Βουλγαρίας. 2.Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τους υπηκόους ή τις ναυτιλιακές εταιρείες των κρατών μελών ή της Βουλγαρίας, που είναι, αντιστοίχως, εγκατεστημένοι εκτός της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας και που ελέγχονται από τους υπηκόους ενός κράτους μέλους ή της Βουλγαρίας, εφόσον τα σκάφη τους είναι νηολογημένα σε αυτό το κράτος μέλος ή στη Βουλγαρία; σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους. 3.Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως υπήκοος της Κοινότητας και υπήκοος της Βουλγαρίας, αντιστοίχως, νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους ή της Βουλγαρίας. 4.Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγουν την εφαρμογή εκ μέρους ενός από τα μέρη οποιουδήποτε μέτρου κριθεί αναγκαίο για την αποτροπή της καταστρατήγησης των μέτρων που έχει λάβει, όσον αφορά την πρόσβαση της τρίτης χώρας στην αγορά του, μέσω των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 50 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες νοούνται οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα ΧVβ. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να επεκτείνει ή να τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος ΧVβ. Άρθρο 51 Κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ή, για τους τομείς του παραρτήματος ΧVβ και ΧVγ, κατά την μεταβατική περίοδο του άρθρου 7 η Βουλγαρία μπορεί να λαμβάνει μέτρα που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά την εγκατάσταση εταιρειών και υπηκόων της Κοινότητας, εάν ορισμένες βιομηχανίες : βρίσκονται υπό ανασυγκρότηση, ή αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, ιδίως εάν αυτές οι δυσχέρειες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στη Βουλγαρία, ή αντιμετωπίζουν την απώλεια ή τη δραστική μείωση του συνολικού μεριδίου της αγοράς που κατέχουν εταιρείες ή υπήκοοι της Βουλγαρίας σε συγκεκριμένο τομέα ή βιομηχανικό κλάδο στη Βουλγαρία, ή είναι νεοσύστατες στη Βουλγαρία. Αυτά τα μέτρα: i) παύουν να ισχύουν το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη του πέμπτου έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και π)είναι εύλογα και αναγκαία για την εξυγίανση της κατάστασης, και iii) αφορούν μόνο την εγκατάσταση εταιρειών και υπηκόων στη Βουλγαρία μετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω μέτρων και δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες κοινοτικών εταιρειών ή υπηκόων που είναι ήδη εγκατεστημένοι στη Βουλγαρία κατά τον χρόνο εισαγωγής ενός συγκεκριμένου μέτρου, σε σύγκριση με τις εταιρείες ή τους υπηκόους της Βουλγαρίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί κατεξαίρεση, μετά από αίτηση της Βουλγαρίας και εφόσον παρίσταται ανάγκη, να αποφασίσει την παράταση της περιόδου που αναφέρεται στην περίπτωση i), ως προς κάποιο συγκεκριμένο τομέα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7. Κατά τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, η Βουλγαρία παρέχει, στο μέτρο του δυνατού, προτιμησιακή μεταχείριση στις κοινοτικές εταιρείες και στους υπηκόους της Κοινότητας σε καμιά περίπτωση δεν παρέχει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από εκείνη που παρέχεται σε εταιρείες ή υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας. Πριν από τη λήψη αυτών των μέτρων, η Βουλγαρία διαβουλεύεται με το Συμβούλιο Σύνδεσης και δεν εφαρμόζει τα μέτρα πριν παρέλθει διάστημα ενός μηνός από την κοινοποίηση στο Συμβούλιο Σύνδεσης των συγκεκριμένων μέτρων που προτίθεται να λάβει εκτός εάν απαιτείται να ληφθούν επειγόντως μέτρα, για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο ανεπανόρθωτης ζημίας στην περίπτωση αυτή, η Βουλγαρία διαβουλεύεται με το Συμβούλιο Σύνδεσης αμέσως μετά την εισαγωγή τους. Μετά την παρέλευση του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ή, για τους τομείς του παραρτήματος ΧVβ και ΧVγ, μόλις λήξει η μεταβατική περίοδος του άρθρου 7 η Βουλγαρία μπορεί να λάβει τέτοια μέτρα μόνο με την έγκριση του Συμβουλίου Σύνδεσης και υπό τους όρους που αυτό καθορίζει. Άρθρο 521.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών, εσωτερικών πλωτών μεταφορών και θαλάσσιων ενδομεταφορών (cabοtage). 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωση της εγκατάστασης και άσκησης δραστηριοτήτων στους τομείς που καλύπτονται από την παράγραφο 1. Άρθρο 531.Παρά τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, οι απολαύοντες του δικαιώματος εγκατάστασης που χορηγούν ή Βουλγαρία και η Κοινότητα, αντιστοίχως, δικαιούνται να απασχολούν ή να επιτρέπουν σε μια από τις θυγατρικές τους εταιρείες να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα υποδοχής της εγκατάστασης, στο έδαφος της Βουλγαρίας και της Κοινότητας, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι κρατών μελών της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, υπό τον όρο ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν το βασικό προσωπικό, υπό την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και ότι απασχολούνται αποκλειστικά από τους δικαιούχους αυτούς ή τις θυγατρικές τους εταιρείες. Οι άδειες παραμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνον την περίοδο της απασχόλησης. 2 Το βασικό προσωπικό των απολαυόντων των δικαιωμάτων εγκατάστασης, οι οποίοι στο εξής αναφέρονται ως οργανισμοί, είναι: 1)ανώτεροι υπάλληλοι οργανισμού, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διευθύνουν τον οργανισμό, υπό την εν γένει επίβλεψη ή διοίκηση κυρίως του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μετόχων συμπεριλαμβανομένων : της διεύθυνσης του οργανισμού ή τμήματος ή υπηρεσίας του οργανισμού, της επίβλεψης και του ελέγχου της εργασίας άλλων υπαλλήλων με ελεγκτικά, ή διαχειριστικά καθήκοντα, της εξουσίας να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό, ή να συνιστούν την πρόσληψη ή απόλυση ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό, 2)πρόσωπα που απασχολούνται σε οργανισμό και που διαθέτουν: υψηλά ή σπάνια προσόντα που αφορούν συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή ειδικότητος που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, υψηλού επιπέδου ή σπάνιες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για την προσφερόμενη υπηρεσία, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση του οργανισμού. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι μέλη αναγνωρισμένων επαγγελμάτων χωρίς ωστόσο να περιορίζονται στην κατηγορία αυτή. Κάθε υπάλληλος που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω κατηγορίες πρέπει να έχει απασχοληθεί στον εν λόγω οργανισμό τουλάχιστον ένα έτος πριν από την απόσπασή του. Άρθρο 541.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη περιορισμών που οφείλονται σε λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας στο έδαφος κάθε μέρους. Άρθρο 55 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος τίτλου καλύπτουν επίσης τις εταιρείες που ελέγχονται και ανήκουν αποκλειστικά σε εταιρείες ή υπηκόους της Βουλγαρίας και εταιρείες ή υπηκόους κρατών μελών της Κοινότητας από κοινού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Παροχή υπηρεσιών μεταξύ Κοινότητας και Βουλγαρίας Άρθρο 561.Τα μέρη αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν σταδιακά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους εταιρειών ή υπηκόων της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια μέρους άλλου από εκείνο του αποδέκτη της παροχής, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών σε κάθε μέρος. 2.Στα πλαίσια της διαδικασίας ελευθέρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και με την επιφύλαξη του άρθρου 59, παράγραφος 1, τα μέρη επιτρέπουν την προσωρινή κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν την υπηρεσία ή τα οποία απασχολούνται από τον παρέχοντα την υπηρεσία, ως βασικό προσωπικό κατά την έννοια του άρθρου 53, παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων που είναι αντιπρόσωποι εταιρείας ή υπηκόου της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας, και τα οποία ζητούν προσωρινή είσοδο με σκοπό τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την πώληση υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνιών για την πώληση υπηρεσιών εξ ονόματος του προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες, εφόσον οι αντιπρόσωποι αυτοί δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν απευθείας πωλήσεις στο κοινό, ούτε να παράσχουν οι ίδιοι υπηρεσίες. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη σταδιακή εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 57 Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, το ακόλουθο κείμενο αντικαθιστά το άρθρο 56 : 1) Όσον αφορά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά και την κυκλοφορία επί εμπορικής βάσης. α) Η ανωτέρω διάταξη δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τον κώδικα συμπεριφοράς των διασκέψεων τακτικών γραμμών (Liner Cοnferences), όπως εφαρμόζεται από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Συμφωνίας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών εκτός διασκέψεων (Νοn-Cοnference-Liners) είναι ελεύθερες να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς μία διάσκεψη, εφόσον σέβονται την αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές. β) Τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους σε ένα ελεύθερα ανταγωνιστικό περιβάλλον ως ουσιαστικό στοιχείο του εμπορίου ξηρού και υγρού χύδην φορτίου. 2)Κατεφαρμογή των αρχών της παραγράφου 1. τα μέρη : α) δεν εισάγουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, εκτός εάν, κατεξαίρεση, οι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών από κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Συμφωνίας δεν έχουν άλλως την ευκαιρία να εκτελούν εμπορευματικές μεταφορές από ή προς την εκάστοτε τρίτη χώρα, β) απαγορεύουν τις ρυθμίσεις κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες, όσον αφορά το εμπόριο υγρού και ξηρού χύδην φορτίου, γ) καταργούν, με την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, όλα τα μονομερή μέτρα, τα διοικητικά, τεχνικά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να έχουν περιοριστικές επιπτώσεις ή να εισάγουν διακρίσεις στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών. 3)Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συντονισμένη ανάπτυξη και η σταδιακή ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών, ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών καθορίζονται με ειδικές συμφωνίες τις οποίες θα διαπραγματευθούν τα μέρη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. 4)Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε αναλαμβάνουν δράσεις που εισάγουν περισσότερους περιορισμούς ή διακρίσεις από ό,τι ισχύει την προηγούμενη της ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας ημέρα. 5)Κατά τη μεταβατική περίοδο, η Βουλγαρία προσαρμόζει σταδιακά τη νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και άλλων κανόνων, προς την εκάστοτε κοινοτική νομοθεσία στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνει την κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. 6) Ανάλογα με την κοινή πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του παρόντος κεφαλαίου, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους δημιουργίας των αναγκαίων συνθηκών για τη βελτίωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών. Άρθρο 58 Το άρθρο 54 εφαρμόζεται για τα θέματα που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Γενικές διατάξεις Άρθρο 591.Για τους σκοπούς του Τίτλου ΙV καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν παρεμποδίζει την εφαρμογή, από τα μέρη, των νόμων και κανονισμών τους όσον αφορά την είσοδο και την παραμονή, την εργασία, τις συνθήκες εργασίας, την εγκατάσταση φυσικών προσώπων και την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι, κατά την εφαρμογή των εν λόγω νόμων ή κανονισμών, δεν εξουδετερώνονται ούτε περιορίζονται τα οφέλη που προκύπτουν για κάθε μέρος από συγκεκριμένη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 54. 2.Οι διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του τίτλου ΙV προσαρμόζονται με απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης σχετικά με τις υπηρεσίες, και ιδίως για να εξασφαλισθεί ότι κάθε μέρος παρέχει στο άλλο μέρος, βάσει οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχεται στα πλαίσια των διατάξεων μελλοντικής γενικής συμφωνίας εμπορίου και υπηρεσιών (GΑΤS). Εν αναμονή της προσχώρησης της Βουλγαρίας στη συμφωνία GΑΤS, και με την επιφύλαξη των ενδεχόμενων αποφάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης : ί) η Κοινότητα παρέχει στις βουλγαρικές εταιρείες και τους βουλγάρους υπηκόους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχεται βάσει των διατάξεων μιας μελλοντικής συμφωνίας GΑΤS προς εταιρείες και υπηκόους άλλων μελών της εν λόγω συμφωνίας, ii) η Βουλγαρία παρέχει στις κοινοτικές εταιρείες και τους κοινοτικούς υπηκόους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχεται από τη Βουλγαρία προς εταιρείες και υπηκόους οποιασδήποτε άλλης τρίτης χώρας. 3 Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 7, ο αποκλεισμός κοινοτικών εταιρειών και υπηκόων που είναι εγκατεστημένοι στη Βουλγαρία σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, από δημόσιες ενισχύσεις που χορηγεί η Βουλγαρία στους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης, των υγειονομικών υπηρεσιών, των κοινωνικών υπηρεσιών και των πολιτιστικών υπηρεσιών, θεωρείται ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του τίτλου ΙV και με τους κανόνες ανταγωνισμού που αναφέρονται στον τίτλο V. ΤΙΤΛΟΣ V ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤρέχουσες πληρωμές και κυκλοφορία κεφαλαίων Άρθρο 60 Τα μέρη αναλαμβάνουν να εγκρίνουν, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, όλες τις πληρωμές του τρέχοντος λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών, στο βαθμό που οι συναλλαγές που υπαγορεύουν τις εν λόγω πληρωμές αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή προσώπων μεταξύ των μερών, η οποία έχει ελευθερωθεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 611.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Βουλγαρία, αντιστοίχως, εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές. Παρά την ανωτέρω διάταξη, αυτή η ελευθερία κυκλοφορίας, εκκαθάρισης και επαναπατρισμού εξασφαλίζεται πριν το τέλος του πρώτου σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο 7, για όλες τις επενδύσεις που συνδέονται με την εγκατάσταση κοινοτικών υπηκόων στη Βουλγαρία ως αυτοαπασχολούμενων βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, και η Βουλγαρία, από το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, δεν εισάγουν νέους συναλλαγματικούς περιορισμούς στην κυκλοφορία κεφαλαίων και τις συνδεόμενες με αυτή τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων της Κοινότητας και της Βουλγαρίας και δεν καθιστούν πιο περιοριστικούς τους υφιστάμενους διακανονισμούς. 3.Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν τη Βουλγαρία να περιορίσει τις επενδύσεις εξωτερικού εκ μέρους υπηκόων ή εταιρειών της. Πάντως, η εκκαθάριση ή ο επαναπατρισμός επενδύσεων διενεργουμένων στη Βουλγαρία, καθώς και των κερδών που απορρέουν από αυτές, δεν θίγονται. 4.Τα μέρη πραγματοποιούν μεταξύ τους διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, με σκοπό την προώθηση των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 621.Κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τα μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να δημιουργήσουν τις αναγκαίες συνθήκες που θα επιτρέψουν την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. 2.Κατά το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τρόπους πλήρους εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων για την κυκλοφορία των κεφαλαίων. Άρθρο 63 Στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, και παρά το άρθρο 65, έως ότου επιτευχθεί πλήρης μετατρεψιμότητα του βουλγαρικού νομίσματος κατά την έννοια του άρθρου VΙΙΙ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Βουλγαρία μπορεί, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να εφαρμόζει συναλλαγματικούς περιορισμούς που συνδέονται με τη χορήγηση ή ανάληψη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων πιστώσεων, στο βαθμό που επιβάλλονται τέτοιοι περιορισμοί στη Βουλγαρία για τη χορήγηση τέτοιων πιστώσεων και που επιτρέπονται βάσει του καθεστώτος που ισχύει για τη Βουλγαρία στα πλαίσια του ΔΝΤ. Η Βουλγαρία δεν προβαίνει σε διακρίσεις όταν εφαρμόζει τους περιορισμούς αυτούς. Οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να προκαλούν τις ολιγότερο δυνατές διαταραχές στην παρούσα Συμφωνία. Η Βουλγαρία ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο Σύνδεσης σχετικά με την εισαγωγή τέτοιων μέτρων και των τυχόν μεταβολών που επιφέρονται σαυτά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Ανταγωνισμός και άλλες οικονομικές διατάξεις Άρθρο 641.Τα ακόλουθα είναι ασυμβίβαστα με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που ενδέχεται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας : i) . όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε συντονισμένη πρακτική μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, ii) η καταχρηστική εκμετάλλευση από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους στα εδάφη της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας, ως σύνολο ή σε σημαντικό τμήμα αυτών, iii) οποιαδήποτε δημόσια ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής. 2.Οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. 4.1)Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1, σημείο iii), τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση χορηγεί η Βουλγαρία αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Βουλγαρία εξομοιώνεται με εκείνες τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της Βουλγαρίας, κατά πόσον η περίοδος αυτή θα πρέπει να παραταθεί κατά περαιτέρω πενταετείς περιόδους. 2)Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, με την υποβολή, μεταξύ άλλων, ετησίων εκθέσεων στο άλλο μέρος σχετικά με το συνολικό ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, πληροφοριών όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με επί μέρους περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 5.Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ : δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1, στοιχείο iii), οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1, στοιχείο ϊ) πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζει η Κοινότητα με βάση τα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως με τα κριτήρια που θεσπίζονται στον κανονισμό αριθ. 26/1962 του Συμβουλίου. 6.Εάν η Κοινότητα ή η Βουλγαρία θεωρήσει ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της παραγράφου 1, και: δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ή ελλείψει τέτοιων κανόνων, και εφόσον η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή να προκαλέσει σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις, στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, ή μετά από τριάντα εργάσιμες ημέρες από την προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1, στοιχείο iii) του παρόντος άρθρου, τα κατάλληλα αυτά μέτρα, μπορούν να εγκρίνονται στις περιπτώσεις που ισχύει η ΓΣΔΕ, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που καθορίζονται στη ΓΣΔΕ και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της προαναφερθείσας συμφωνίας και που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 7.Παρά τις τυχόν αντίθετες διατάξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, αφού λάβουν υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την ανάγκη τηρήσεως του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. 8.Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα προϊόντα που καλύπτει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, τα οποία υπάγονται στο πρωτόκολλο αριθ. 2. Άρθρο 651.Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να αποφεύγουν την επιβολή περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικών με τις εισαγωγές, για σκοπούς που συνδέονται με το ισοζύγιο πληρωμών. Σε περίπτωση θέσπισης τέτοιων μέτρων, το μέρος που θεσπίζει τα μέτρα υποβάλλει το ταχύτερο δυνατό στο άλλο μέρος χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση τους. 2.Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή η Βουλγαρία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών ή υπάρχει άμεση απειλή τέτοιων δυσχερειών, η Κοινότητα ή η Βουλγαρία, κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζει η ΓΣΔΕ, να εγκρίνει περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με τις εισαγωγές, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και μόνο στον απολύτως αναγκαίο για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών βαθμό. Η Κοινότητα ή η Βουλγαρία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος. 3.Τα τυχόν περιοριστικά μέτρα δεν εφαρμόζονται επί των κινήσεων κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις, και ιδίως επί επαναπατρισμού ποσών που έχουν επενδυθεί ή επανεπενδυθεί, ή επί επαναπατρισμού εισοδημάτων οποιουδήποτε είδους που απορρέουν από τις επενδύσεις αυτές. Άρθρο 66 Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις, και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι, από το τρίτο έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, τηρούνται, κατά τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, οι αρχές της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 90, καθώς και οι αρχές του τελικού κειμένου της συνόδου της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1990 στη Βόννη (ιδίως όσον αφορά την ελευθερία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων). Άρθρο 671.Η Βουλγαρία συνεχίζει να βελτιώνει την προστασία των, δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας έτσι ώστε, μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, να παρέχει επίπεδο προστασίας παρόμοιο με εκείνο που ισχύει στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων ανάλογων μέσων πραγμάτωσης των δικαιωμάτων αυτών. 2.Εντός του αυτού χρονικού διαστήματος, η Βουλγαρία θα υποβάλει αίτηση προσχώρησης στη σύμβαση του Μονάχου περί χορηγήσεως ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973. Η Βουλγαρία θα προσχωρήσει επίσης στις άλλες πολυμερείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας (που αναφέρονται στο παράρτημα ΧVΙ, παράγραφος 1), στις οποίες συμμετέχουν τα κράτη μέλη, ή που εφαρμόζονται de factο από τα κράτη μέλη. Άρθρο 681.Τα μέρη επιθυμούν να ελευθερωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης κρατικών συμβάσεων με βάση της αρχές των μη διακρίσεων και της αμοιβαιότητας, ιδίως στα πλαίσια της ΓΣΔΕ. 2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, παρέχεται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης κρατικών συμβάσεων εντός της Κοινότητας στις βουλγαρικές εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 49, σύμφωνα με τους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται σε κοινοτικές εταιρείες. Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, το αργότερο, παρέχεται πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης κρατικών συμβάσεων στη Βουλγαρία σε κοινοτικές εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 49, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται σε βουλγαρικές εταιρείες. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, οι κοινοτικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ, τίτλος ΙV, υπό μορφή θυγατρικών εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 45 και υπό τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 55, έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης κρατικών συμβάσεων με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις βουλγαρικές εταιρείες. Μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 7, το αργότερο, κοινοτικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία υπό μορφή υποκαταστημάτων και πρακτορείων, κατά την έννοια του άρθρου 45, τυγχάνουν παρόμοιας μεταχείρισης. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει σε τακτά διαστήματα τη δυνατότητα της Βουλγαρίας να επιτρέψει την πρόσβαση σε διαδικασίες ανάθεσης κρατικών συμβάσεων στη Βουλγαρία, σε όλες τις κοινοτικές εταιρείες, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 3.Όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και παροχή υπηρεσιών μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, καθώς και την απασχόληση και την κυκλοφορία εργατικού δυναμικού που συνδέεται με την εκπλήρωση κρατικών συμβάσεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 38 έως 59. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Προσέγγιση νομοθεσιών Άρθρο 69 Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η προσέγγιση της υφιστάμενης και μελλοντικής νομοθεσίας της Βουλγαρίας προς τη νομοθεσία της Κοινότητας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την οικονομική ένταξη της Βουλγαρίας στην Κοινότητα. Η Βουλγαρία καταβάλλει προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της θα προσεγγίσει σταδιακά τη νομοθεσία της Κοινότητας. Άρθρο 70 Η προσέγγιση των νομοθεσιών αφορά ιδίως τους ακόλουθους τομείς : τελωνειακό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, λογιστική και φορολογία εταιρειών, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κανόνες ανταγωνισμού, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, προστασία των καταναλωτών, έμμεση φορολογία, τεχνικοί κανόνες και πρότυπα, νομοθεσία και κανονισμοί που ισχύουν για την πυρηνική ενέργεια, μεταφορές και περιβάλλον. Άρθρο 71 Η Κοινότητα παρέχει στη Βουλγαρία τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, η οποία είναι δυνατό, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει: ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων, έγκαιρη παροχή πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία, διοργάνωση σεμιναρίων, δραστηριότητες σχετικά με την κατάρτιση, ενίσχυση για τη μετάφραση της κοινοτικής νομοθεσίας στους εν λόγω τομείς. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 721.Η Κοινότητα και η Βουλγαρία θεσπίζουν οικονομική συνεργασία με στόχο να ενδυναμώσουν την την ανάπτυξη και το αναπτυξιακό δυναμικό της Βουλγαρίας. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τους υφιστάμενους οικονομικούς δεσμούς, σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, προς όφελος και των δύο μερών. 2.Διαμορφώνονται οι πολιτικές και τα άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Βουλγαρίας, με βάση την αρχή της σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης. Οι πολιτικές αυτές συνεκτιμούν πλήρως και από την αρχή τις περιβαλλοντικές πλευρές και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας αρμονικής κοινωνικής ανάπτυξης. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως σε πολιτικές και μέτρα για τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, στη γεωργία και τον γεωργο-βιομηχανικό τομέα, την ενέργεια, τις μεταφορές, την τηλεπικοινωνία, την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τουρισμό. 4.Αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα που ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με σκοπό την αρμονική ανάπτυξη της περιοχής. Άρθρο 73 Βιομηχανική συνεργασία 1.Η συνεργασία επιδιώκει να προωθήσει ιδίως τα εξής: τη βιομηχανική συνεργασία μεταξύ οικονομικών φορέων αμφοτέρων των μερών, με ιδιαίτερο στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, τη συμμετοχή της Κοινότητας στις προσπάθειες της Βουλγαρίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να αναδιαρθρώσει τη βιομηχανία της, με στόχο τη μετάβαση από σύστημα κεντρικού σχεδιασμού σε οικονομία αγοράς υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την αναδιάρθρωση επί μέρους τομέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που επηρεάζουν τους τομείς άνθρακα και χάλυβα και μετατροπής της πολεμικής βιομηχανίας, τη σύσταση νέων επιχειρήσεων σε τομείς που παρουσιάζουν αναπτυξιακές δυνατότητες ιδίως στην ελαφρά βιομηχανία, στα καταναλωτικά αγαθά και στις υπηρεσίες πώλησης, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 2.Οι πρωτοβουλίες σε θέματα βιομηχανικής συνεργασίας λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζει η Βουλγαρία. Οι πρωτοβουλίες πρέπει να επιδιώκουν ιδίως τη θέσπιση κατάλληλου πλαισίου για τις επιχειρήσεις, τη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και την προώθηση της διαφάνειας όσον αφορά τις αγορές και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν δε τεχνική βοήθεια, όπου κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 74 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων1.Η συνεργασία στοχεύει στη διατήρηση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, στη βελτίωση νομικού πλαισίου και ευνοϊκού κλίματος για τις ιδιωτικές εγχώριες ή αλλοδαπές επενδύσεις και την προστασία τους που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική και βιομηχανική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Βουλγαρίας. Η συνεργασία επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις ξένες επενδύσεις και την ιδιωτικοποίηση στη Βουλγαρία. 2.Ειδικότερα, οι στόχοι της συνεργασίας αυτής είναι: να συναφθούν, κατά περίπτωση, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Βουλγαρίας για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων, να συναφθούν, κατά περίπτωση, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, να εφαρμοστούν κατάλληλες ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση κεφαλαίων, να συνεχισθεί η κατάργηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και να βελτιωθεί η οικονομική υποδομή, να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δυνατότητες υπό μορφή εμπορικών εκθέσεων, εβδομάδων συναντήσεων εμπορικού χαρακτήρα και άλλων εκδηλώσεων, να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με νόμους, κανονισμούς και διοικητικές πρακτικές στον τομέα των επενδύσεων. 3.Η Βουλγαρία τηρεί τους κανόνες για τα Εμπορικά Θέματα των Επενδυτικών Μέτρων (ΤRΙΜs), εφόσον έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της GΑΤΤ. Άρθρο 75 Γεωργικά και βιομηχανικά πρότυπα και εκτίμηση συμμορφώσεως 1.Τα μέρη συνεργάζονται με στόχο να μειώσουν τις διαφορές στους τομείς της τυποποίησης και των διαδικασιών εκτίμησης συμμορφώσεως. 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία επιδιώκει: να προωθεί τη χρήση κοινοτικών τεχνικών κανονισμών και ευρωπαϊκών προτύπων και διαδικασιών για την εκτίμηση συμμορφώσεως, να συνάπτει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, συμφωνίες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση στους τομείς αυτούς, να ενθαρρύνει την ενεργό και τακτική συμμετοχή της Βουλγαρίας στις εργασίες ειδικευμένων οργανισμών (CΕΝ, CΕΝΕLΕC, ΕΤSΙ, ΕΟΤC), να στηρίζει τη Βουλγαρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα μετρήσεων και δοκιμών, να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών τεχνολογίας και μεθοδολογίας στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου και της παραγωγικής διαδικασίας. 3.Η Κοινότητα παρέχει στη Βουλγαρία τεχνική βοήθεια εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 76 Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία1.Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Αφιερώνουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής : ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αντίστοιχες πολιτικές στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας· διοργάνωση κοινών συναντήσεων επιστημονικού περιεχομένου (σεμινάρια και εργαστήρια)· κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο να ενθαρρυνθεί η επιστημονική πρόοδος και η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας· δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση και προγράμματα κινητικότητας ερευνητών και ειδικών των δύο πλευρών ανάπτυξη περιβάλλοντος που να ευνοεί την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, καθώς και στην επαρκή προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από την έρευνα· συμμετοχή της Βουλγαρίας στα κοινοτικά προγράμματα σύμφωνο με την παράγραφο 3. Παρέχεται τεχνική βοήθεια εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τις κατάλληλες διαδικασίες για την ανάπτυξη της συνεργασίας. 3.Η συνεργασία εντός του προγράμματος πλαισίου της Κοινότητας στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης εφαρμόζεται σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και συνάπτονται σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες κάθε μέρους. Άρθρο 77 Εκπαίδευση και κατάρτιση1.Στόχος της συνεργασίας είναι η αρμονική ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και η βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης στη Βουλγαρία, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων της Βουλγαρίας. Θα καταρτισθούν θεσμικά πλαίσια και σχέδια συνεργασίας (με βάση το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης, όταν αυτό θεσπιστεί, και το πρόγραμμα ΤΕΜΡUS). Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η συμμετοχή της Βουλγαρίας σε άλλα κοινοτικά προγράμματα. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται ιδίως στα ακόλουθα θέματα: μεταρρύθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ρουμανίας αρχική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και επανεκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων, ιδίως σε τομείς προτεραιότητας οι οποίοι πρέπει να καθοριστούν συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, καθώς και μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, και κινητικότητα εκπαιδευτικών, σπουδαστών, διοικητικών στελεχών και νέων προώθηση της εκπαίδευσης στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών στα κατάλληλα ιδρύματα αμοιβαία αναγνώριση σπουδαστικών περιόδων και διπλωμάτων διδασκαλία κοινοτικών γλωσσών και της βουλγαρικής κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων και προώθηση της χρήσης ευρωπαϊκών γλωσσικών προτύπων και ορολογίας. Άρθρο 78 Γεωργία και βιομηχανία μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 1.Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση της γεωργίας και της βιομηχανίας μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στη Βουλγαρία. Καταβάλλονται ιδίως προσπάθειες για : την ανάπτυξη ιδιωτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δικτύων διανομής, μεθόδων αποθήκευσης, εμπορίας, διαχείρισης κλπ. τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής υποδομής (μεταφορές, υδροδότηση, τηλεπικοινωνίες) ¦ τη βελτίωση του σχεδιασμού των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και προϊόντων παροχή κατάρτισης και παρακολούθησης όσον αφορά τη χρήση μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης που συνδέεται με τις γεωργικές εισροέςνα αναδιαρθρωθούν, αναπτυχθούν και εκσυγχρονισθούν οι εταιρείες μεταποίησης και οι τεχνικές εμπορίας που εφαρμόζουν να προωθηθεί η συμπληρωματικότητα στη γεωργία· να προωθηθεί η βιομηχανική συνεργασία στη γεωργία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδίως μεταξύ του ιδιωτικού τομέα της Κοινότητας και της Βουλγαρίας - να αναπτυχθεί η συνεργασία όσον αφορά την υγεία ζώων, φυτών, και γεωργικών ειδών διατροφής (ιδιαίτερα σχετικά με τη μέθοδο ιονισμού), συμπεριλαμβανομένης της κτηνιατρικής νομοθεσίας και ελέγχου, και της φυτικής και φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά η εναρμόνιση με κοινοτικά πρότυπα μέσω της παροχής βοήθειας για κατάρτιση και μέσω της οργάνωσης ελέγχων να αναπτυχθούν καθαρές, από οικολογικής απόψεως, περιοχές, τεχνολογίες και καλλιέργειες να αναπτυχθεί και να προωθηθεί η αποτελεσματική συνεργασία για τα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, σε συμβατότητα με τα κοινοτικά πρότυπα να προωθηθεί η ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη στη Βουλγαρία να ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τη γεωργική πολιτική και νομοθεσία. 2.Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Κοινότητα παρέχει την κατάλληλη τεχνική βοήθεια, όπου κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 79 Ενέργεια1.Τα μέρη συνεργάζονται, στα πλαίσια των αρχών της οικονομίας της αγοράς και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενεργείας, για την προώθηση της σταδιακής ενοποίησης των αγορών ενεργείας της Ευρώπης 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τεχνική βοήθεια, όταν κρίνεται σκόπιμο, για τα εξής θέματα: διαμόρφωση και σχεδιασμός της ενεργειακής πολιτικής και των μακροπροθέσμων προοπτικών της,διαχείριση και κατάρτιση στον τομέα της ενέργειας, προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων, βελτίωση της διανομής καθώς και βελτίωση; και διαφοροποίηση του εφοδιασμού, επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας, στο περιβάλλον, πυρηνική ενέργεια, άνοιγμα της αγοράς ενέργειας σε μεγαλύτερο βαθμό, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της διέλευσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της δυνατότητας διασύνδεσης των δικτύων εφοδιασμού, εκσυγχρονισμός της ενεργειακής υποδομής, διαμόρφωση βασικών όρων για τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Άρθρο 80 Πυρηνική ασφάλεια1.Στόχος της συνεργασίας είναι η ασφαλέστερη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 2.Η συνεργασία καλύπτει κυρίως τα εξής θέματα : βελτίωση της λειτουργικής ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της Βουλγαρίας. αξιολόγησητης σκοπιμότηταςτης μετασκευήςτων ήδηυφισταμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, που είναι εξοπλισμένοι με αντιδραστήρες τύπου WΕR-440, αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης του διοικητικού και του υπόλοιπου προσωπικού των πυρηνικών εγκαταστάσεων, βελτίωση της νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν την πυρηνική ασφάλεια στη Βουλγαρία και ενίσχυση των εποπτικών αρχών και των μέσων εποπτείας, πυρηνική ασφάλεια, σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης και διαχείριση, προστασία από την ακτινοβολία, μεταξύάλλων παρακολούθηση της ακτινοβολίας του περιβάλλοντος χώρου, προβλήματα που συνδέονται με τον κύκλο του καυσίμου και φύλαξη του πυρηνικού υλικού, διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, παροπλισμός και διάλυση πυρηνικών εγκαταστάσεων, αποκάθαρση.3.Η συνεργασίαπεριλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριώνκαι εμπειριώνκαθώς και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 76. Άρθρο 81 Περιβάλλον1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στα θέματα περιβάλλοντος και υγείας, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως τομείς προτεραιότητας. 2.Η συνεργασία αφορά τα εξής θέματα : αποτελεσματική παρακολούθηση των επιπέδων ρύπανσης συστήματα πληροφόρησης για την κατάσταση του περιβάλλοντος, καταπολέμηση της τοπικής, περιφερειακής και διασυνοριακής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων,βιώσιμη, αποτελεσματική και περιβαλλοντικά αποδεκτή παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας· ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διαχείριση υδάτινων πόρων των συνοριακών υδατοδιαδρόμων, περιλαμβανομένων και των διασυνοριακών, προς το κοινό συμφέρον των μερών σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για την προστασία και χρήση διασυνοριακών υδατοδιαδρόμων και διεθνών λιμνών, ταξινόμηση και ασφαλής χρήση των χημικών προϊόντων, ποιότητα των υδάτων, ιδίως των διασυνοριακών υδατοδιαδρόμων (συμπεριλαμβανομένου του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας), αποτελεσματική πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των υδάτων, ιδίως των πηγών ποσίμου ύδατος, μείωση, ανακύκλωση και ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων, εφαρμογή της σύμβασης της Βασιλείας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας διάβρωση του εδάφους, αλατότητα και οξίνηση, προστασία των δασών και της χλωρίδας και πανίδας· αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας της υπαίθρου, σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, διαχείριση παρακτίων περιοχών, χρήση οικονομικών και φορολογικών μέσων, πλανητική μεταβολή του κλίματος και πρόβλεψη αυτής, περιβαλλοντική αγωγή και συνειδητοποίηση, εφαρμογή περιφερειακών διεθνών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων για τη λεκάνη του Δούναβη και τη Μαύρη Θάλασσα. 3.Η συνεργασία πραγματοποιείται ιδίως με τα εξής μέσα : ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταφορά καθαρών τεχνολογιών, προγράμματα κατάρτισης, εναρμόνιση της νομοθεσίας (κοινοτικά πρότυπα), των κανονιστικών ρυθμίσεων, των προτύπων της τυποποίησης και της μεθοδολογίας, συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, ενδεχομένως, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής κοινών προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση, την προστασία και την ποιότητα των υδάτων των διασυνοριακών υδάτινων ρευμάτων συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, όταν αυτή συσταθεί, ανάπτυξη στρατηγικών, ιδίως όσον αφορά πλανητικά και κλιματολογικά θέματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βελτίωση της διαχείρισης περιβάλλοντος, μ.α των υδάτων. 4.Το πρωτόκολλο αριθ. 8 ορίζει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στη διαχείριση, την προστασία και την ποιότητα των υδάτων των διασυνοριακών υδάτινων ρευμάτων. Άρθρο 82 Μεταφορές1.Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη Βουλγαρία : να αναδιαρθρώσει και να εκσυγχρονίσει τον τομέα των μεταφορών, να άρει τους διοικητικούς, τεχνικούς και άλλους φραγμούς και με τον τρόπο αυτό να βελτιώσει την κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων καθώς και την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών, να διευκολύνει την κοινοτική διαμετακόμιση μέσω της Βουλγαρίας οδικώς, σιδηροδρομικώς, μέσω εσωτερικών πλωτών οδών και με συνδυασμένες μεταφορές, να επιτύχει πρότυπα λειτουργίας συγκρίσιμα με τα κοινοτικά. 2.Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής : προγράμματα οικονομικής, νομικής και τεχνικής κατάρτισης, παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών, και ανταλλαγή πληροφοριών, 3.Η συνεργασία καλύπτει τους εξής τομείς προτεραιότητας: οδικές μεταφορές συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής ελάφρυνσης των όρων διαμετακόμισης, διαχείριση σιδηροδρόμων και αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, ανάπτυξη του οδικού δικτύου και εκσυγχρονισμό, στους κυριότερους άξονες κοινού ενδιαφέροντος και τις διευρωπαϊκές συνδέσεις, της οδικής, ποτάμιας, σιδηροδρομικής υποδομής, της υποδομής συνδυασμένων μεταφορών καθώς και της λιμενικής και αερολιμενικής υποδομής, σχεδιασμός των χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων των δομικών κατασκευών και του πολεοδομικού σχεδιασμού, βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού ώστε να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της Κοινότητας, ιδίως στους τομείς των σιδηροδρομικών - οδικών μεταφορών, των συνθέτων μεταφορών και της μεταφόρτωσης, διαμόρφωση σταθερών πολιτικών για τις μεταφορές που συμβιβάζονται με τις αντίστοιχες πολιτικές της Κοινότητας, προώθηση κοινών προγραμμάτων για την τεχνολογία και την έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 76. Άρθρο 83 Τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες1.Τα μέρη επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα αυτό, και αναλαμβάνουν για το σκοπό αυτό ιδίως τις ακόλουθες δράσεις : ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ανταλλαγή τεχνικών και άλλων πληροφοριών και διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεδρίων για εμπειρογνώμονες και των δύο πλευρών, ανάληψη ενεργειών που συνδέονται με την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών, μεταφορές τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε όλα τα θέματα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανάθεση από κοινού έργων στους αρμόδιους οργανισμούς και των δύο πλευρών, προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων, συστημάτων πιστοποίησης και κανονιστικών ρυθμίσεων, προώθηση νέων μεθόδων επικοινωνίας, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, ιδίως όσων έχουν εμπορικές εφαρμογές. 2.Οι δραστηριότητες αυτές επικεντρώνονται στους εξής τομείς προτεραιότητας: διαμόρφωση και εφαρμογή τομεακής πολιτικής αγοράς για τις τηλεπικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία, νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και διαδικασιών, εκσυγχρονισμός του δικτύου τηλεπικοινωνιών της Βουλγαρίας και ενσωμάτωση του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο, συνεργασία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τυποποίησης, ενοποίησητων διευρωπαϊκώνσυστημάτων, νομοθετικέςκαι ρυθμιστικέςπλευρές των τηλεπικοινωνιών, διαχείρισητων τηλεπικοινωνιώνστο νέοοικονομικό περιβάλλον: οργανωτικέςδομές, στρατηγικές και σχεδιασμός, αρχές που διέπουν τις προμήθειες, Άρθρο 84 Τραπεζικές, ασφαλιστικές και άλλες χρήματοπιστωτικές υπηρεσίες 1.Τα μέρη συνεργάζονται για τη θέσπιση και ανάπτυξη κατάλληλου πλαισίου για την ενθάρρυνση του τραπεζικού, ασφαλιστικού και χρηματοπιστωτικού τομέα στη Βουλγαρία. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής: βελτίωση αποτελεσματικών συστημάτων λογιστικής και λογιστικού ελέγχου στη Βουλγαρία, βάσει των προτύπων της Ευρωπαϊκής Κοινότηταςενίσχυση και αναδιάρθρωση των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων βελτίωση και εναρμόνιση του συστήματος εποπτείας και κανονιστικής ρύθμισης των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εκπόνηση γλωσσαρίων ορολογίας ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με προτεινόμενη νομοθεσία προετοιμασία και μετάφραση της κοινοτικής και βουλγαρικής νομοθεσίας. 3.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία περιλαμβάνει παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης. Άρθρο 85 Συνεργασία στον τομέα του λογιστικού και δημοσιονομικού ελέγχου 1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος δημοσιονομικού και λογιστικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση της Βουλγαρίας με τη χρήση προτύπων κοινοτικών μεθόδων και διαδικασιών. 2.Η συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής : ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για τα συστήματα λογιστικού ελέγχου ενοποίηση της τεκμηρίωσης που αφορά τον λογιστικό έλεγχο δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής συμβουλών. 3.Για το σκοπό αυτό, παρέχεται τεχνική βοήθεια από την Κοινότητα όπου κρίνεται σκόπιμο. Άρθρο 86 Νομισματική πολιτική Κατόπιν αιτήματος των βουλγαρικών αρχών, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια με σκοπό να στηρίξει τις προσπάθειες της Βουλγαρίας για την εισαγωγή πλήρους μετατρεψιμότητας του ΛΕΒΑ και τη σταδιακή προσέγγιση των πολιτικών της με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Στη βοήθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται η άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Άρθρο 87 Νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες 1.Τα μέρη θεσπίζουν πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την αποφυγή της χρησιμοποίησης των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων για νομιμοποίηση προσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εν γένει, και ιδίως σχετικά με τα ναρκωτικά. 2.Η συνεργασία στον τομέα αυτόν περιλαμβάνει διοικητική και τεχνική βοήθεια με στόχο να καθοριστούν κατάλληλα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ισοδύναμα με εκείνα τα οποία έχει υιοθετήσει η Κοινότητα και οι διεθνείς φορείς στον τομέα αυτόν, ιδίως η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FΑΤF). Άρθρο 88 Περιφερειακή ανάπτυξη1.Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωροταξίας. 2.Για το σκοπό αυτό, μπορούν να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική και την χωροταξία, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παροχή βοήθειας στη Βουλγαρία για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής κοινή δράση περιφερειακών και τοπικών αρχών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης μελέτη κοινής προσέγγισης για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών μεταξύ Κοινότητας και Βουλγαρίας ανταλλαγή επισκέψεων για τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και συνδρομής ανταλλαγές δημοσίων υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων παροχή τεχνικής βοήθειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ολιγότερο ευνοημένων περιοχών κατάρτιση προγραμμάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης σεμιναρίων. Άρθρο 89 Κοινωνική συνεργασία1.Όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, λαμβάνοντας, ως σημείο αναφοράς, το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στους εργαζόμενους της Κοινότητας. Η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα: παροχή τεχνικής βοήθειας ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων πληροφόρηση,διοικητική και άλλη σχετικήενίσχυση των επιχειρήσεων και ενέργειες κατάρτισης συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας. 2.Όσον αφορά την απασχόληση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επικεντρώνεται ιδίως: στην οργάνωση της αγοράς εργασίας στις υπηρεσίες που συνδέονται με την εξεύρεση εργασίας και την παροχή συμβουλών επαγγελματικού προσανατολισμού· στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων ανασυγκρότησης στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης. Η συνεργασία στους τομείς αυτούς πραγματοποιείται υπό μορφή ενεργειών όπως η εκπόνηση μελετών, η παροχή υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων πληροφόρησης και κατάρτισης. 3.Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, η συνεργασία μεταξύ των μερών επιδιώκει να προσαρμόσει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Βουλγαρίας στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, κατά κύριο λόγο με την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων και με την παροχή πληροφοριών και κατάρτισης. Άρθρο 90 ΤουρισμόςΤα μέρη εντείνουν και αναπτύσσουν τη συνεργασία τους, η οποία περιλαμβάνει τα εξής: διευκόλυνση του τουρισμού και όπου χρειάζεται, μείωση των σχετικών διατυπώσεων· βοήθεια στη Βουλγαρία για την ιδιωτικοποίηση του τουριστικού τομέα καθώς και για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών σε κρατικό και επιχειρηματικό επίπεδο, με σκοπό τη δημιουργία βέλτιστων νομικών, διοικητικών και χρηματοοικονομικών μηχανισμών για την περαιτέρω ανάπτυξή του αύξηση της ροής πληροφοριών μέσω διεθνών δικτύων, βάσεων δεδομένων κλπ μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω κατάρτισης, ανταλλαγών και σεμιναρίων μελέτη των δυνατοτήτων για κοινές επιχειρήσεις (διασυνοριακά έργα, αδελφοποίηση πόλεων κλπ.)· ανταλλαγήαπόψεων και κατάλληλων πληροφοριώνσε σημαντικάθέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που επηρεάζουν τον τουριστικό τομέα. Άρθρο 91 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις1.Τα μέρη αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ιδίως ιδιωτικών και τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας. 2.Ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας στους ακόλουθους τομείς: βελτίωση, όπου πρέπει, των νομικών, διοικητικών, τεχνικών, φορολογικών και χρηματοοικονομικών συνθηκών για τη δημιουργία και επέκταση των ΜΜΕ και για τη διασυνοριακή συνεργασία· παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις ΜΜΕ (κατάρτιση στελεχών διοίκησης, λογιστική, εμπορία, ποιοτικός έλεγχος κλπ.) και ενίσχυση των φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές θέσπιση κατάλληλων δεσμών με φορείς της Κοινότητας με στόχο να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών προς τις ΜΜΕ και να προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία (π.χ το Δίκτυο Επιχειρηματικής Συνεργασίας (ΒC-ΝΕΤ), τα κέντρα πληροφόρησης Εurο-Ιnfο, διασκέψεις κλπ.). 3.Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή τεχνικής βοήθειας, ιδίως για τη θέσπιση κατάλληλης οργανωτικής υποστήριξης των ΜΜΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές, εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές, τεχνολογικές και εμπορικές υπηρεσίες. Άρθρο 92 Πληροφόρηση και οπτικοακουστικός τομέας1.Η Κοινότητα και η Βουλγαρία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ευνοείται η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Δίνεται προτεραιότητα στα προγράμματα που στοχεύουν στην παροχή βασικών πληροφοριών για την Κοινότητα προς το ευρύ κοινό, και ειδικότερων πληροφοριών προς τους επαγγελματικούς κύκλους στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένης, όποτε είναι δυνατόν, της πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της Κοινότητας. 2.Τα μέρη συνεργάζονται για την προώθηση της βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων στην Ευρώπη. Ειδικότερα, ο τομέας οπτικοακουστικών μέσων στη Βουλγαρία μπορεί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η Κοινότητα στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕDΙΑ, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζουν οι φορείς διαχείρισης κάθε ενέργειας, και σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Δεκεμβρίου 1990, η οποία θέσπισε το πρόγραμμα. Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη συμμετοχή του τομέα οπτικοακουστικών μέσων της Βουλγαρίας, στα κατάλληλα προγράμματα του ΕURΕΚΑ. Τα μέρη συντονίζουν, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, εναρμονίζουν τις πολιτικές τους όσον αφορά την κανονιστική ρύθμιση των διασυνοριακών εκπομπών, τα τεχνικά πρότυπα στον οπτικοακουστικό τομέα και την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνολογίας οπτικοακουστικών μέσων. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανταλλαγή προγραμμάτων, υποτροφιών και διευκολύνσεων για την κατάρτιση δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 93 Προστασία καταναλωτών1.Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη πλήρους συμβατότητας μεταξύ των συστημάτων για την προστασία των καταναλωτών στη Βουλγαρία και την Κοινότητα 2.Για το σκοπό αυτό, η συνεργασία περιλαμβάνει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν, τα εξής: ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων, πρόσβαση στις κοινοτικές βάσεις δεδομένων, ενέργειες κατάρτισης και τεχνική βοήθεια. Άρθρο 94 Τελωνεία1.Στόχος της συνεργασίας είναι να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις που πρόκειται να εκδοθούν όσον αφορά το εμπόριο και να επιτευχθεί η προσέγγιση του τελωνειακού συστήματος της Βουλγαρίας με το σύστημα της Κοινότητας, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία ελευθέρωσης που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία. 2.Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής: την ανταλλαγή πληροφοριών ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής στα σημεία διέλευσης μεταξύ των μερών την καθιέρωση ενιαίου διοικητικού εγγράφου και της Συνδυασμένης Ονοματολογίας από τη Βουλγαρία· τη διασύνδεση των συστημάτων της Κοινότητας και της Βουλγαρίας για τη διαμετακόμιση την απλοποίηση των ελέγχων και των διατυπώσεων όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές τη διοργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων πρακτικής άσκησης παροχή βοηθείας για την εγκατάσταση συγχρόνων συστημάτων επεξεργασίας τελωνειακών πληροφοριών. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, παρέχεται τεχνική βοήθεια. 3.Με την επιφύλαξη της περαιτέρω συνεργασίας που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, και ιδίως στο άρθρο 97, η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ διοικητικών αρχών των μερών σε τελωνειακά θέματα πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 6. Άρθρο 95 Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής1.Η συνεργασία στον τομέα αυτό έχει στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος στατιστικής που να παρέχει, ταχέως και δεόντως, τα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που είναι αναγκαία για τη στήριξη και την παρακολούθηση της διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης και τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία. 2.Τα μέρη συνεργάζονται ιδίως για : την ενίσχυση των στατιστικών υπηρεσιών της Βουλγαρίας την εναρμόνιση με διεθνείς (και ιδίως κοινοτικές) μεθόδους, πρότυπα και κατηγορίες την παροχή των κατάλληλων δεδομένων για τη συνέχιση και παρακολούθηση της οικονομικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης την παροχή κατάλληλων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεδομένων προς τους οικονομικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα τη διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών 3.Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Κοινότητα παρέχει τεχνική βοήθεια. Άρθρο 96 Οικονομικά θέματα1.Η Κοινότητα και η Βουλγαρία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης με τη συνεργασία τους για τη βελτίωση της κατανόησης των βασικότερων χαρακτηριστικών των οικονομιών τους και της διαμόρφωσης και εφαρμογής οικονομικής πολιτικής στις οικονομίες αγοράς. 2.Για τους σκοπούς αυτούς, η Κοινότητα και η Βουλγαρία : ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις μακροοικονομικές επιδόσεις και προοπτικές και με τις αναπτυξιακές στρατηγικές· πραγματοποιούν από κοινού ανάλυση οικονομικών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής και των μέσων εφαρμογής της ειδικότερα, μέσω του προγράμματος δράσης για τη συνεργασία στα οικονομικά θέματα (ΑCΕ), ενθαρρύνουν την εκτενή συνεργασία μεταξύ οικονομολόγων και διοικητικών στελεχών στην Κοινότητα και τη Βουλγαρία, ώστε να επιταχύνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών και μεριμνούν για την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων ερευνών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση πολιτικής. Άρθρο 97 Ναρκωτικά1.Η συνεργασία αποσκοπεί ιδίως στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και μέτρων . για την καταπολέμηση της προσφοράς και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, και στη μείωση της κατάχρησης των προϊόντων αυτών. 2.Τα μέρη συμφωνούν όσον αφορά τις αναγκαίες μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων εφαρμογής κοινών δράσεων. Οι δράσεις τους βασίζονται στις διαβουλεύσεις και στη στενή συνεργασία όσον αφορά τους στόχους και τα μέτρα πολιτικής στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.Η συνεργασία μεταξύ των μερών συμπεριλαμβάνει τεχνική και διοικητική βοήθεια που μπορεί μεταξύ άλλων να καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας δημιουργία ή ενίσχυση ιδρυμάτων και κέντρων πληροφοριών καθώς και κοινωνικών και υγειονομικών κέντρων αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών κατάρτιση προσωπικού και έρευνα; πρόληψη της εκτροπής των πρόδρομων και άλλων βασικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για παράνομη παραγωγή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών με την καθιέρωση των κατάλληλων προτύπων, ισοδυνάμων με τα εγκεκριμένα από την Κοινότητα και τους σχετικούς διεθνείς φορείς, ιδίως από την Ειδική Ομάδα της Δράσης για τα Χημικά Προϊόντα (GΑΡC). Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να περιλάβουν και άλλους τομείς συνεργασίας. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 98 Τα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν, να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πολιτιστική συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη την επίσημη δήλωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας ή τα προγράμματα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών μπορούν να επεκτείνονται, ει δυνατόν, ώστε να καλύπτουν, και τη Βουλγαρία, και να αναπτύσσονται περαιτέρω δραστηριότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η συνεργασία αυτή καλύπτει ιδίως : την μη εμπορική ανταλλαγή αντικειμένων τέχνης και καλλιτεχνών την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τη βιομηχανία κινηματογράφου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεργασία στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων που προβλέπει το άρθρο 92· τη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων τη διατήρηση και αναστήλωση μνημείων και χώρων (αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά)· την κατάρτιση ατόμων απασχολουμένων με πολιτιστικά θέματα τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ευρωπαϊκού χαρακτήρα. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ οΆρθρο 99 Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας Συμφωνίας και σύμφωνα με τα άρθρα 100, 101, 103 και 104 με την επιφύλαξη του άρθρου 102, η Βουλγαρία επωφελείται της προσωρινής χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Κοινότητας, υπό μορφή επιδοτήσεων και δανείων, συμπεριλαμβανομένων των δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική μεταρρύθμιση της Βουλγαρίας και να βοηθηθεί να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της διαρθρωτικής αναπροσαρμογής. Άρθρο 100 Η εν λόγω χρηματοδοτική βοήθεια υλοποιείται: είτε στα πλαίσια της δράσης ΡΗΑRΕ, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, σε πολυετή βάση, είτε στα πλαίσια ενός νέου πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου που θεσπίζει η Κοινότητα κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Βουλγαρία και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 103 και 104 της παρούσας Συμφωνίας, με δάνεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διαθεσιμότητας αυτών· κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Βουλγαρία, η Κοινότητα καθορίζει το ανώτατο ύψος και την περίοδο διαθεσιμότητας των δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη Βουλγαρία, για τα επόμενα έτη. Άρθρο 101 Οι στόχοι και οι τομείς παροχής της χρηματοδοτικής βοήθειας της Κοινότητας καθορίζονται σε ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών. Τα μέρη ενημερώνουν το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 1021.Η Κοινότητα, σε περίπτωση ειδικής ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης της Ομάδας των 24 και τη διαθεσιμότητα όλων των χρηματοδοτικών πόρων, κατόπιν αιτήματος της Βουλγαρίας και σε συντονισμό με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στα πλαίσια της Ομάδας των 24, εξετάζει τη δυνατότητα παροχής προσωρινής χρηματοδοτικής βοήθειας : για τη στήριξημέτρων που αποβλέπουν στηβαθμιαία εισαγωγήκαι διατήρησητης μετατρεψιμότητας του νομίσματος της Βουλγαρίας, για τη στήριξητης μεσοπρόθεσμηςσταθεροποίησης και διαρθρωτικής προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του ισοζυγίου πληρωμών. 2.Η χρηματοδοτική βοήθεια παρέχεται, εφόσον η Βουλγαρία υποβάλλει προγράμματα, τα οποία έχει εγκρίνει το ΔΝΤ στα πλαίσια της Ομάδας των 24, για τη μετατρεψιμότητα και/ή την αναδιάρθρωση της οικονομίας της, εφόσον η Κοινότητα δεχθεί τα προγράμματα αυτά, εφόσον η Βουλγαρία ακολουθεί συνεχώς τα προγράμματα αυτά και, τέλος, εφόσον υπάρξει ταχεία μετάβαση σε χρηματοδότηση από ιδιωτικές πηγές. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η βοήθεια αυτή και σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Βουλγαρία όσον αφορά τη βοήθεια αυτή. Άρθρο 103 Η κοινοτική χρηματοδοτική βοήθεια αξιολογείται με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν, το επίπεδο ανάπτυξης της Βουλγαρίας, τις προτεραιότητες και την ικανότητα απορρόφησης πόρων της βουλγαρικής οικονομίας, την ικανότητα αποπληρωμής των δανείων και την πρόοδο προς τη δημιουργία συστήματος οικονομίας της αγοράς και την αναδιάρθρωση στη Βουλγαρία. Άρθρο 104 Προκειμένου να καταστεί δυνατή η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι κοινοτικές συνεισφορές πραγματοποιούνται σε στενό συντονισμό με τις συνεισφορές άλλων πηγών, όπως τα κράτη μέλη, άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας των 24, και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 105 Ιδρύεται Συμβούλιο Σύνδεσης το οποίο επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Συγκαλείται σε υπουργικό επίπεδο μία φορά το έτος και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Εξετάζει θέματα μείζονος σημασίας τα οποία προκύπτουν στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας καθώς και κάθε διμερές ή διεθνές ζήτημα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Άρθρο 1061.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη που ορίζει η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, αφετέρου. 2.Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης μπορούν να προβλέπουν την εκπροσώπηση τους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας του. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Το Συμβούλιο Σύνδεσης προεδρεύεται εναλλάξ από ένα μέλος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από ένα μέλος της Κυβέρνησης της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του. 5.Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) συμμετέχει, ως παρατηρητής, στις εργασίες του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 107 Το Συμβούλιο Σύνδεσης, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις στις προβλεπόμενες περιπτώσεις για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συμφωνίας. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση τους. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις. Εγκρίνει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις του κατόπιν Συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Άρθρο 1081.Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά λαμβάνοντας απόφαση. 3.Κάθε μέρος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί η διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, οποιοδήποτε από τα μέρη δύναται να γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος πρέπει στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εκλαμβάνονται ως ένα μέρος στη διαφορά. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. Οι διαιτητικές αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε ενεχόμενο στη διαφορά μέρος, πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης των διαιτητών. Άρθρο 1091.Το Συμβούλιο Σύνδεσης επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του από μία Επιτροπή Σύνδεσης, συγκροτούμενη από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Βουλγαρίας, αφετέρου, συνήθως σε επίπεδο ανώτατων κρατικών λειτουργών. Το Συμβούλιο Σύνδεσης, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας του, καθορίζει τα καθήκοντα της Επιτροπής Σύνδεσης, στα οποία περιλαμβάνεται η προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Σύνδεσης. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητές του, εν όλω ή εν μέρει, στην Επιτροπή Σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει τις αποφάσεις της σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 107. Άρθρο 110 Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση κάθε άλλης ειδικής επιτροπής ή ειδικού οργάνου, τα οποία το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το Συμβούλιο Σύνδεσης, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας του, καθορίζει τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των επιτροπών ή οργάνων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Άρθρο 111 Ιδρύεται Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης που αποτελεί ένα χώρο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων για τα μέλη του Βουλγαρικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή συνεδριάζει κατά διαστήματα τα οποία καθορίζει η ιδία. Άρθρο 1121.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου, αφετέρου. 2.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Η προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ασκείται, εναλλάξ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 113 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να ζητάει τις σχετικές πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας από το Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο οφείλει να παρέχει στην επιτροπή τις αιτούμενες πληροφορίες. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να υποβάλλει συστάσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 114 Στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα του άλλου μέρους έχουν πρόσβαση, άνευ διακρίσεων έναντι των δικών του υπηκόων, στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά όργανα των μερών για την υπεράσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που αφορούν την πνευματική, τη βιομηχανική και την εμπορική ιδιοκτησία. Άρθρο 115 Η παρούσα Συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να λαμβάνει μέτρα τα οποία : α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της διάδοσης πληροφοριών, την οποία θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του, β) αφορούν την παραγωγή, ή την εμπορία όπλων, πυρομαχικών ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν αλλοιώνουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται για σαφώς στρατιωτικούς σκοπούς, γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής που επηρεάζει την τήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρής διεθνούς έντασης που αποτελεί απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Άρθρο 1161.Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν: οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Βουλγαρία έναντι της Κοινότητας δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους, ή των επιχειρήσεων ή εταιρειών τους, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Βουλγαρίας δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων, των επιχειρήσεων ή των εταιρειών της Βουλγαρίας. 2.Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών να εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας στους φορολογουμένους η κατάσταση των οποίων δεν ταυτίζεται όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους. Άρθρο 117 Τα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας δεν τυγχάνουν όταν εισάγονται στην Κοινότητα, ευνοϊκότερης μεταχείρισης από εκείνη που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Η μεταχείριση που παρέχεται στη Βουλγαρία βάσει του Τίτλου ΙV και του κεφαλαίου Ι του Τίτλου V δεν είναι ευνοϊκότερη από εκείνη που χορηγούν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Άρθρο 118 *1.Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 2.Εάν ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εξεπλήρωσε υποχρέωση βάσει της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Εκτός από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, πριν από τη λήψη, παρέχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ενδελεχή εξέταση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Κατά την επιλογή των μέτρων, δίδεται προτεραιότητα στα μέτρα εκείνα τα οποία διαταράσσουν, στον ελάχιστο βαθμό, τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά γνωστοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων στα πλαίσια του Συμβουλίου Σύνδεσης, εφόσον το ζητήσει το άλλο μέρος. Άρθρο 119 Μέχρις ότου ισχύσουν ανάλογα δικαιώματα για τα άτομα και τους οικονομικούς φορείς βάσει της παρούσας Συμφωνίας, η εν λόγω Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα τα οποία είναι κατοχυρωμένα βάσει συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, αφενός, και τη Βουλγαρία, αφετέρου, εκτός από τομείς κοινοτικής αρμοδιότητας και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία σε τομείς της αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 120 Τα Πρωτόκολλα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 και τα παραρτήματα Ι έως ΧVΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 121 Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Άρθρο 122 Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αστές και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Άρθρο 123 Η παρούσα Συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στη αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, πολική, ισπανική, ολλανδική, πορτογαλική και βουλγαρική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 124 Η παρούσα Συμφωνία εγκρίνεται από τα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο. Με την έναρξη ισχύος της, η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Βουλγαρίας περί εμπορίου και οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 8 Μαΐου 1990. Άρθρο 1251.Εάν, μέχρις ότου περατωθούν οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις ορισμένων τμημάτων της παρούσας Συμφωνίας, και ιδίως αυτών που αφορούν την κυκλοφορία εμπορευμάτων, αρχίσουν να ισχύουν το 1993 δυνάμει Ενδιάμεσης Συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, υπό τις περιστάσεις αυτές και για τους σκοπούς του τίτλου ΙΙΙ, άρθρα 64 και 67 της παρούσας Συμφωνίας και των πρωτοκόλλων αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, και 7 η έκφραση ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας σημαίνει: την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία αυτή, και την 1η Ιανουαρίου 1993, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που αρχίζουν να ισχύουν μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος, με αναφορά στην ημερομηνία ενάρξεως ισχύος. 2.Στην περίπτωση ενάρξως ισχύος μετά την 1η Ιανουαρίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου αριθ. 7. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι Αρθρα 9 και 19 ΙΙα Άρθρο 10 παράγραφος 2 ΙΙβ Άρθρο 10 παράγραφος 2 ΙΙΙ Άρθρο 10 παράγραφος 3 ΙV Αρθρο 11 παράγραφος 1 ν Άρθρο 11 παράγραφος 2 VΙ Άρθρο 11 παράγραφος 3 VΙΙ Άρθρο 11 παράγραφος 4 VΙΙΙ Άρθρο 13 ΙΧ Άρθρο 14 παράγραφος 3 χ Άρθρο 18 ΧΙα,β ΧΙΙα,β Άρθρο 21 παράγραφος 2 Άρθρο 21 παράγραφος 3 ΧΙΙΙα,βΆρθρο 21 παράγραφος 4ΧΙνα,β Αρθρο 21 παράγραφος 4 ΧVa Άρθρο 45 χνβ Άρθρο 45, 46, 48, 50 και 51 Χνγ Άρθρο 45 και 51 ΧVδ ΧVΙ Άρθρα 45 Άρθρο 67 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣμε ΔΑΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 25 ΕΩΣ 97 ΤΗΣ σο) ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (π.π.) ΕΚΤΑΚΤΕΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣΓΕΩΡΓΙΚΕΣΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ χιβ ΚΑΙ ΧΙΙΙβ) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 19 Κωδικός ΣΟ ΠεριγραφήexΑλβουμίνες, αλβουμινικάάλατα και άλλα παράγωγατων αλβουμινών : ex3502 10 - Αυγοαλβουμίνη : - Άλλη : 3502 10 91 — Αποξεραμένη (π.χ. σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες) 3502 10 99 — Άλλη ex3502 90 - Άλλα: - Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη: - Γαλακτοαλβουμίνη: 3502 90 51 —Αποξεραμένη (π.χ. σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες) 3502 90 59 —ΆλληΦελλόςφυσικός ακατέργαστοςή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη 5201 00 Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένοΛινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)Καννάβι (Cannabis satiνa L) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ Κεραμομεταλλουργικέςσυνθέσεις ακατέργαστες, απορρίμματα και θραύσματα Κεραμομεταλλουργικέςσυνθέσεις ακατέργαστες, απορρίματα και θραύσματα Άλλα εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (σε χιλιάδες ΕCU) ΚΩΔΙΚΟΣΣΟ ΒΑΣΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΦΗ (1) Ο) (2) Ο)(1)Οι εισαγωγές που υπερβαίνουν τις εν λόγω ποσοστώσεις θα συνεπάγονται δασμούς όπως ορίζεται στη συμφωνία (2)Για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν τις εν λόγω οροφές, η Κοινότητα δύναται να επιβάλει εκ νέου δασμούς όπως ορίζεται στη συμφωνία· (3)Οι ποσότητες αυτές αυξάνονται κατά 20% ετησίως από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας. Άλλα (ΣΟ) Σφυρηλατημένες(ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Σφυρηλατημένες(ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Αλλα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (ΣΟ) Λοιπά (ΣΟ) Σιδηροφωσφορούχο που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 15% φωσφόρο (ΣΟ) Σιδηροπυρίτιο - μαγνήσιο (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Με πλάτοςπου δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ) Με περιεκτικότητα κατάβάρος λιγότερο από 0,25%άνθρακα (ΣΟ) Με την ονομασία Μαγνητικά (ΣΟ) Με πλάτος που δενυπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ) Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οζείδια του χρωμίου, βερνικωμένα(ΣΟ) Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ) Επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα (ΣΟ) Επιμολυβδωμένα (ΣΟ) - Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ) Αλλα (ΣΟ) - Άλλα (ΣΟ) Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ) επικασσιτερωμένα και τυπωτά(ΣΟ) επενδυμένα με οξείδιοτου χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδιατου χρωμίου(ΣΟ) επιχαλκωμένα (ΣΟ) Επιμολυβδωμένα (ΣΟ) Επιχρωμιομένα ή επινικελομένα(ΣΟ) επενδυμένα με αργίλιο(ΣΟ)Επενδυμένα με κράματα αργιλίου ψευδαργύρου (ΣΟ) .- Αλλα (ΙΟ) Αλλα (ΣΟ)Των οποίωνη πιομεγάλη διάστασητης εγκάρσιας τομής είναι τουλάχιστον 0,6mm (ΣΟ)Που φέρουν οδοντώματα,εξογκώματα, κοιλώματα,ή ανάγλυφα που γίνονται στηδιάρκεια της έλασης (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm (ΣΟ) Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη από 0,8 mm (ΣΟ) Με εγκάρσια τομή τετραγωγική ορθογώνια (ΣΟ) Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους, που περιέχουν κατά βάρος (ΣΟ) Λιγότερο από 2,5 νικέλιο (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Σφυρηλατημένα (ΙΟ) Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 2,5% νικέλιο (ΣΟ) Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο (ΣΟ) Με πλάτος που 6cν υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ) Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος (ΣΟ) Τουλάχιστον 2,5% νικέλιο (ΣΟ) Λιγότερο από 2,5% νικέλιο (ΣΟ) Με πάχος που υπερβαίνει το 0,35 mm αλλά κατώτερο από 3 mm, που έχουν κατά βάρος (ΣΟ) Τουλάχιστον 2,5% νικέλιο (ΣΟ) Λιγότερο από 2,5% νικέλιο (ΣΟ) Με πάχος που δενυπερβαίνει το 0,35 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος (ΣΟ)Τουλάχιστον 2,5% νικέλιο (ΣΟ)Λιγότερο από 2,5%νικέλιο (ΣΟ)Με πάχος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ) Με πλάτος που δενυπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ)Που έχουν απλώς υποστείεπεξεργασία στην επιφάνεια,στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωσηρε άλλο μέταλλο (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ)Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον2,5%νικέλιο(ΣΟ) Σφυρηλατημένα, (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Που έχουν κατά βάρος τουλάχιστον2,5 νικέλιο(ΣΟ) Σφυρηλατημένα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση (ΣΟ) Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που που έχουν ελαθεί (ΣΟ) Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια (ΣΟ) Σφυρηλατημένα (ΣΟ) Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική (ΣΟ) Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ) Σε κόκκους καθορισμένης μορφής (ΣΟ) Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής (ΣΟ) Που έχουν απλώςέλθει σε ψυχρή κατάσταση (ΙΟ)Μεπλάτος που δεν υπερβαίνει τα500 mm (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ)Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, περιλαμβανομένηςτης επίστρωσηςμε άλλο μέταλλο(ΣΟ)Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ)Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,6% πυρίτιο και όχιλιγότερο από 0,3 αλλά όχι περισσότερο από 1% αργίλιο (ΣΟ)Μεπλάτοςπου δεν υπερβαίνει τα500 mm (ΣΟ)Πουέχουναπλώςυποστείεπεξεργασία στην επιφάνεια, στηνοποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο(ΣΟ)Αγωγοίρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ)Πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm από σίδηρο (ΣΟ)(Βουλγαρία) Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει 406,4 mm (ΣΟ) Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm (ΣΟ) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (ΣΟ) Σωλήνες κάθε είδους, χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα υψηλής πίεσης, με ή χωρίς εσωτερική και εξωτερική μορφή διατομής κυκλικού σχήματος, από εκείνους που χρησιμοποιούνται στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο (ΣΟ) - Όχι μεγαλύτερη από 168,3 mm (ΣΟ) - Μεγαλύτερη από 168,3 mm, αλλά μικρότερη ή (ση προς 4 06,4 mm (ΣΟ) Πύργοι (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Πυλώνες (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Όχι σταθερά εγκαταστημένα, από εκείνα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά ή συσκευασία (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Χωρητικότητας 50 1 ή περισσότερο (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Με χωρητικότητα 50 1 ή περισσότερο (ΣΟ) Σταθερά εγκατεστημένα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Όχι σταθερά εγκατεστημένα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (ΣΟ) Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα και παρόμοια δοχεία, από εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά γάλακτος (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άγκυρες από εκείνες που Χρησιμοποιούνταιγια πλοία (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (ΣΟ) Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Είδη υγιεινής, (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ)Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου (ΣΟ) Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου (ΣΟ) Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου(ΣΟ) Άλλα (ΣΟ)Σφυρηλατημένα (ΣΟ) Σφυρηλατημένα (ΣΟ) Μεεγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική (ΣΟ)Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση (ΣΟ)Σφυρηλατημένα (ΣΟ)Με διατομή τετραγωνική ή ορθογωνική όπου το πλάτος δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους (ΣΟ) Σφυρηλατημένα (ΣΟ) Άλλα, με εγκάρσια τομή όχι ορθογωνική,(πλην τετραγωνικής), των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους (ΣΟ)Σφυρηλατημένα (ΣΟ) Σφυρηλατημένα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ)Που περιέχουν κατάβάρος λιγότερο από 0,25%άνθρακα (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ)Που περιέχουν κατά βάρος 0,25%ή περισσότερο αλλά λιγότερο οπό 0,6% άνθρακα (ΣΟ)Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,6% άνθρακα (ΣΟ) Μεπλάτος που δεν υπερβαίνει τα500 mm (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ)Μαγνητικά(ΣΟ)Άλλα (ΣΟ)Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ)Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6% άνθρακα (ΣΟ)Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον0,6% άνθρακα (ΣΟ) Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ)Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ)Μεπλάτος που υπερβαίνει τα500 mm (ΣΟ) Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια Σφυρηλατημένα(ΣΟ)Που έχουν ελαθεί η διελαθεί σε θερμή κατάσταση (ΣΟ) Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση )ΣΟ) Λαμαρίνες με νευρώσεις (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί {ΣΟ)Επιψευδαργυρωμένα ή γαλβανισμένα, πάχους:(ΣΟ)Κατώτερο από 2,5 mm (ΣΟ) 2,5 mm ή περισσότερο (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm (ΣΟ) Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm (ΣΟ) Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι τουλάχιστον 0,2 mm (ΣΟ) Των οποίων η εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm, από χάλυβα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Συγκολλημένα κατά μήκος (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Συγκολλημένα κατά μήκος (ΣΟ) Σωλήνες κάθε είδους, χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα υψηλής πίεσης, με ή χωρίς εσωτερική και εξωτερική μορφή διατομής κυκλικού σχήματος από εκείνους που χρησιμοποιούνται στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) — Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (ΣΟ) Σωλήνες κάθε είδους, χρησιμοποιούμενοι σε συστήματα υψηλής πίεσης, με ή χωρίς εσωτερική και εξωτερική μορφή διατομής κυκλικού σχήματος από εκείνους που χρησιμοποιούνται στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) — Συγκολλημένα ελικοειδώς (ΣΟ) (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) (ΣΟ)Υλικό για υποστηλώσεις (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Κουτιά για να κλειστούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (ΣΟ) Τεχνητά αγκαθώματα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) (ΣΟ)θερμάστρες (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Με εκκένωση των αερίων που καίγονται (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ) (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) (ΣΟ)θερμάστρες (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Με εκκένωσητων αερίων που καίγονται (ΣΟ) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) (ΣΟ) θερμάστρες(Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Άλλα,στα οποία περιλαμβάνονται και ταμέρη(Δασμολόγιο Βουλγαρίας) (ΣΟ) Άλλα είδη υγιεινής (Δασμολόγιο Βουλγαρίας) Απόελατόχυτο σίδηρο (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ)- Σφυρηλατημένα (ΣΟ) Άλλα (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ)Κλουβιάμικρά και μεγάλα (ΣΟ)Καλάθι α (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ)Άλλα (ΣΟ)Αναφέρεται στις διατάζεις του άρθρου 5 παράγραφοςΤο αργότερο μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, η Βουλγαρία θα καταργήσει την απαγόρευση εισαγωγών οχημάτων που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις του δασμολογίου της Βουλγαρίας, με ηλικία 10 ετών ή μεγαλύτερη, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Αναφέρεται στις διατάζεις του άρθρουΣτις εισαγωγές της από την Κοινότητα, η Βουλγαρία θα κατάργησει τις επιβαρύνσεις που έχουν αποτέλεσμα ισοδύναμο προς εισαγωγικούς δασμούς με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: το αργότερο σε 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, το φόρο εισαγωγής ύψους 10% για εισαγόμενα αυτοκίνητα κυλινδρισμού 2500 cm3 και πλέον, τα οποία υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις του δασμολογίου της Βουλγαρίας: 8703.23.10 8703.24.10 Η κατάργηση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά ως ακολούθως: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ο φόρος 6α μειωθεί σε 8% τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ο φόρος θα μειωθεί σε 4% · πέντεέτη μετάτην έναρξηισχύος της συμφωνίας θα καταργηθεί ο υπόλοιπος φόρος το αργότερο σε πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας το φόρο ύψους 5% για τα εισαγόμενα αρώματα και καλλυντικά που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις του δασμολογίου της Βουλγαρίας: 3304 3305 3306 3307 το αργότερο μέχρι την 01.01.1995 θα αναπροσαρμοσθεί το τέλος εκτελωνισμού ύψους 0,5%, ώστε να αντιπροσωπεύει μόνον τις υπηρεσίες τιςπαρεχόμενες κατάτον εκτελωνισμό.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΧ Αναφέρεται στιςδιατάζεις του άρθρουπαράγραφος1. Το αργότερο μέχριτο τέλοςτου 5ουέτους μετάτην έναρξηισχύος της συμφωνίας, η Βουλγαρία θα καταργήσει την όχι αυτόματη παροχή άδειας εξαγωγής προϊόντων που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις του δασμολογίου τηςΒουλγαρίας: Απορρίμματακαι θραύσματα σιδηρούχων μετάλλων 7204.10.00 7204.21.00 7204.29.00 7204.30.00 7204.41.00 7204.49.00. Απορρίμματακαι θραύσματαμη σιδηρούχωνμετάλλων7 404.00.00 7503.00.00 7602.00.00 7802.00.00 7902.00.00 8002.00.00. Εντός της 5ετούς περιόδου, η Βουλγαρία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει την αυτόματη χορήγηση άδειας με φόρο εξαγωγής ο οποίος θα καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1.2.Το αργότερο μέχριτην 01.01.1994,η Βουλγαρία θα αντικαταστήσειτις οροφές εξαγωγής για τα ακατέργαστα δέρματα βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών καθώς και χοίρων που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις του δασμολοτίου τηςΒουλγαρίας:4102 4103.10.004103.90.00με φόρους εξαγωγής οι οποίοι 6α καταργηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του 5ου. έτους μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρουπαράγραφος 1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΧ Προϊόνταπου αναφέρονταιστο άρθροΚωδικόςΣΟ ΠεριγραφήΜαννιτόλη D-Γλυκιτόλη(σορβιτόλη) Δεξτρίνες και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, εκτός από τα εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα άμυλα κάθε είδους της διάκρισης10Κόλλες με βάση άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνες ή άλλα τροποποιημένα άμυλακάθε είδουςΠροϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα με βάση αμυλώδειςουσίες. Σορβιτόλη, άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙβ Πίνακας προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 (1) Κωδικός ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΑΣΜΟΣ % Άλογα που προορίζονται για σφαγή (2) Άλλα Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, άλλα εκτός των κατοικίδιων χοιροειδών Βοοειδών νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών Συκώτια (φουά γκρα) χήνας ή πάπιας Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα κουνελιών κατοικίδιωνΆλλα εκτός από κουνελιών κατοικίδιων Από πόδια βατράχων Περιστεριών κατοικίδιων Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών Άλλα Φυσικό μέλι Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη Ατελώς 12 ΑτελώςΑτελώς (3) Ατελώς5 Ατελώς Ατελώς 25 6 Δένδρα και δενδρύλια, εκτός από τα δασικά 12 και οπωροφόρα δένδρα και δενδρύλλια, άλλα Φυτά της υπαίθρου, μοσχεύματα και ρίζες, με εξαίρεση τα κακτοειδή και Ιούκες μη φυτεμένα σε δοχεία, κάδους (1)Με επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ΕΧ ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. (2)Η υπαγωγή σε αυτόν τον κωδικό ΣΟ υπόκειται στους όρους που θεσπίζουν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις. (3)Δεν επιβάλλεται (ΑGR) Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, για ανθοδέσμεςΦυλλώματα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη .... ΝωπάΑπλώς αποξεραμένα Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (από 16 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) Μελιτζάνες, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου Σέλινα, άλλα από τα ραπανοσέλινα Είδους CΗΑΝΤΕRΕLLΕS ΠιπεριέςΆλλα, εκτός από μαϊντανό, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου Πιπεριές του γένους CΑΡSΙCUΜ ή του γένους ΡΙΜΕΝΤΑ, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές Αγγούρια και αγγουράκια Πιπεριές του γένους CΑΡSΙCUΜ ή του γένους ΡΙΜΕΝΤΑ, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές Κρεμμύδια ξερά Μανιτάρια, με εξαίρεση τα μανιτάρια καλλιέργειαςΑγριοραπάνια (CΟCΗLΑRΙΑ ΑRΜΟRΑCΙΑ) Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε φέτες ... Άλλα Ρεβύθια του είδους CΙCΕR ΑRΙΕΤΕΝUΜ όχι για σπορά Φασόλια των ειδών ΡΗΑSΕΟLUS ή VΙGΝΑ, όχι για σπορά ΑτελώςΚουκιά που δεν προορίζονται για σπορά Άλλα μπιζέλια ξερά Καρπούζια, από 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου Ξινά κεράσια (ΡRUΝUS CΕRΑSUS), νωπά, από 1ης Μαΐου έως 15 Ιουλίου Ξινά κεράσια (ΡRUΝUS CΕRΑCUS), νωπά, από 16 Ιουλίου έως 30 Απριλίου ΑγριοδαμάσκηναΣμέουρα (5) Φραγκοστάφυλλα μαύρα, νωπά (5) Φραγκοστάφυλλα κόκκινα, νωπά (5) Άλλα μούρα (5) Φράουλες χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (5) Σμέουρα (5) Φραγκοστάφυλλα μαύρα Άλλα μούρα Καρποί των φυτών ΜΥRΤΙLLΕS ΚυδώνιαΒερίκοκα, ξεράΙΙιπέρια του γένους CΑΡSΙCUΜ θρυμματισμένα Π σε σκόνη Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες καστάνων Ρίζες γλυκόριζας Κουκούτσια και αμύγδαλα από βερίκοκα, ροδάκινα ή δαμάσκηνα Άλλα παρσκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος Συκώτια χήνας ή πάπιας Καρποίτου γένους CΑΡSΙCUΜ, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές και τα ΡΙΜΕΝΤΟS Καρποί του γένους CΑΡSΙCUΜ Πολτοί και πάστες δαμάσκηνων (6) Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες κερασιών περιεκτικότητας σε ζάχαρη που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος. Φρούτα που υπόκεινται στις 0801, 0803, 0804 (εκτός από σύκα και, ανανάδες), 08072000 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 και 08109080 (4) Ελάχιστος επιβαλλόμενος δασμός : 2,2 ΕCU ανά 100 ΚG καθαρό βάρος. (5) Υπόκεινται στις ρυθμίσεις ελάχιστης τιμής εισαγωγής που περιέχονται στο παράρτημα. (6) Η υπαγωγή σε αυτό το υποκεφάλαιο υπόκειται στους όρους που θεσπίζουν οι σχετικές κοινοτικές διατάζεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙα Κατάλογος προϊόντων αναφερομένων στο άρθρο 21 παρ. 3 Η Βουλγαρία καταργεί από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές των ακόλουθων προϊόντων κοινοτικής καταγωγής: εισαγωγικές ποσοστώσεις για την περίοδο 01.11 - 31.05 για: ex07020000ντομάτες θερμοκηπίου ex07070000αγγούρια θερμοκηπίου Περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος. Φρούτα που υπόκεινται στις 0801, 0803, 0804 (εκτός από σύκα και ανανάδες) 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 και 08109080 Άλλα φρούτα που υπόκεινται στις 0801, 0803, 0804 (εκτός από σύκα και ανανάδες) 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 και 08109080 Βύσσινα με προσθήκη ζάχαρης σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 ΚG Χυμός μήλου, πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm2 στους 20° C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΧΙΙ β Κατάλογοςπροϊόντων αναφερομένων στο άρθροπαρ.Προϊόντα κοινοτικήςκαταγωγής για ταοποίαη Βουλγαρίαεκδίδει αυτόματαάδειες εισαγωγής μέχριτο ύψοςτων ποσοτήτων που παρατίθενται. ΚωδικόςΠεριγραφή εμπορευμάτων Βασική ποσότητα 2401. καπνά 6 000 τ.0805.10.00 πορτοκάλια 15320 τ.0805.20.00 μανταρίνια 100 τ.0803.00.00 μπανάνες 200 τ.2105.00.00 παγωτά 10 τ.Είναι δυνατή η εισαγωγή στη Βουλγαρία περαιτέρω ποσοτήτων των εν λόγω προϊόντων κοινοτικής καταγωγής υπό τους όρους και εντός των ορίων των συνολικών βουλγαρικών ποσοστώσεων για τα ενλόγω προϊόντα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙα Πίνακας προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 4 (1) Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακολούθων προϊόντων καταγωγής Βουλγαρίας υπόκεινται στις ακόλουθες παραχωρήσεις : Οι ποσότητες οι εισαγόμενες από τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό εκτός των κωδικών 0104 και 0204, υπόκεινται σε μείωση των εισαγωγικών εισφορών και δασμών κατά 20 % το πρώτο έτος, 40 % το δεύτερο και 60 % τα επόμενα έτη. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Έτος 1 Ποσότητα Τόνοι Έτος 2 Ποσότητα Τόνοι Έτος 3 Ποσότητα Τόνοι Έτος 4 Ποσότητα Τόνοι Έτος 5 Ποσότητα Τόνοι Κρέατα Βοοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Προβατοειδή ή αιγοειδή (2) (4) Κρέατα προΒατοειδών ή αιγοειδών Κρέατα κατοικίδιων χοιροειδών (3) (1) Με επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ΕΧ ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινού. (2) Οι όροι που καθορίζονται στη συμφωνία του 1982 μεταξύ της ΕΟΚ και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για το εμπόριο στον τομέα του πρόβειου και του αίγειου κρέατος, όπως συμπληρώνονται από τη συμφωνία του 1990, εφαρμόζονται με εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τις ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της συμφωνίας του 1982 που θα αντικατασταθούν από τα προϊόντα και τις ποσότητες αυτού του παραρτήματος. (3) Εκτός από το φιλέτο που αναφέρεται μόνο του. (4) Δυνατότητα αλλαγής της περιορισμένης ποσότητας. (5) Σε περίπτωση που η Βουλγαρία κατά τη διάρκεια ενός έτους λάβει κοινοτική οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια τριγωνικών συναλλαγών για εξαγωγή του προϊόντος σε χώρες οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση από την Ομάδα των 24, η ποσόστωση αυτού του προϊόντος μειώνεται κατά την ποσότητα αυτών των ενισχυμένων εξαγωγών για το εν λόγω έτος. Εν τούτοις, η ποσόστωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1.250 τόνους. Κωδικός Σο Περιγραφή Εμπορευμάτων Έτος 1 Ποσότητα Τόνοι Έτος 2 Ποσότητα Τόνοι Έτος 3 Ποσότητα Τόνοι Έτος 4 Ποσότητα Τόνοι Έτος 5 Ποσότητα Τόνοι Κοτόπουλα 70 % Κοτόπουλα 65 % Λευκό τυρί σε δοχεία με άρμη ΚΑSΗΚΑVΑL VΙΤ0SΗΑ από γάλα αγελάδας Αυγά ολόκληρα, αποξεραμένα (6) Άλλα αυγά ολόκληρα, χωρίς το τσόφλι τους Σιτάρι κοινό Κεχρί Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (6) Ισοδύναμο αποξηραμένων αυγών (1 ΚG αυγών σε υγρή κατάσταση = 0,26 ΚG αποξηραμένων αυγών) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙβ Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακολούθων προϊόντων καταγωγής Βουλγαρίας υπόκεινται στις ακόλουθες παραχωρήσεις : Κωδικός ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Ποσότητα Τόνοι Δασμός % Ποσότητα Τόνοι Δασμός % Ποσότητα Τόνοι Δασμός % Ποσότητα Τόνοι Δασμός Ποσότητα Τόνοι Δασμός % Άνθη, κομμένα, νωπά ΠατάτεςΝτομάτες (2) Ντομάτες (7) ΚρεμμύδιαΣκόρδα Αγγούρια Αγγουράκια Με επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ΕΧ ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται με εφαρμογή του κωδικού ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής από κοινούς 2)Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός : 2 ΕCU/100 ΚG καθαρού βάρους. 3 Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός : 3,5 ΕCU/100 ΚG καθαρού βάρους. Γλυκοπιπεριές νωπές Μπιζέλια κατεψυγμ. Φασόλια κατεψυγμ. Άλλα κατεψυγμένα Άλλα λαχανικά κατεψυγμένα Μανιτάρια (12) Φακές άλλες Καρύδια κοινά με κέλυφος Χωρίς κέλυφος Σταφύλια, 15 Ιουλ. -31 Οκτωβρίου Άλλα, 15 Ιουλίου 31 Οκτωβρίου Μήλα (11) Άλλα μήλα εκτός από μήλα Αχλάδια (11) Αχλάδια (2) ΚυδώνιαΒερίκοκα ΡοδάκιναΟι εν λόγω κώδικες ΣΟ υπόκεινται στο καθεστώς εισαγωγής που επιβάλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 του Συμβουλίου. Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός : 0,45 ΕCU/100 ΚG καθαρού βάρους Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός : 2,4 ΕCU/100 ΚG καθαρού βάρους Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός : 2 ΕCU/100 ΚG καθαρού βάρους Δαμάσκηνα(6) ΔαμάσκηναΦράουλες (6)(10) Φράουλες(10) ΚεράσιαΒερύκοκα διατηρημέναΆλλα φρούτα αποξεραμένα Κώνοιλυκίσκου Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά Λίποςχοιρινό για βιομηχανίεςΛάδι ηλιοτροπίουΚρέας γάλου, διατηρημένο ΆλλαΑγγούριαδιατηρημέναΝτομάτες παρασκευασμένες Ντομάτες παρασκευασμένες Ελάχιστος εφαρμοζόμενος δασμός : 3 ΕCU/100 kg καθαρού βάρους. Υπόκειται στη ρύθμιση για τις ελάχιστες τιμές που περιλαμβάνεται στο παράρτημα για μεταποίηση Πολτοί φραουλών (8) Βερύκοκα διατηρημένα (9) Κεράσια διατηρημένα (9) Ροδάκινα διατηρημένα Φράουλες διατηρημένες (9) Δαμάσκηνα, 6ιατηρημ.(9) Χυμοί μήλων ΚαπνάΠρόσθετος δασμός στη ζάχαρη (ΑDS/Ζ) που εφαρμόζεται επιπροσθέτως του δασμού. Πρόσθετος δασμός στη ζάχαρη (2 ΑDS/Ζ) που εφαρμόζεται επιπροσθέτως του δασμού. Παράρτημα των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΧΙβ . . ΧΙΙΙβΡυθμίσεις ελάχιστης τιμής εισαγωγής για ορισμένους μαλακούς καρπούς που προορίζονται για μεταποίηση 1.Ελάχιστες τιμές εισαγωγής καθορίζονται για κάθε περίοδο εμπορίας για τα ακόλουθα προϊόντα: Κωδικός ΣΟ 0810 1010 Φράουλες, από 1η Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου 0810 1090 Φράουλες, από 1η Αυγούστου μέχρι 30 Απριλίου 0810 2010 Σμέουρα0810 3010 Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis) 0810 3030 Φραγκοστάφυλα κόκκινα 0811 2031 ΣμέουραΟι ελάχιστες τιμές εισαγωγής καθορίζονται από την Κοινότητα μετά από διαβουλεύσεις με τη Βουλγαρία, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη τιμών, τις εισαγόμενες ποσότητες και την εξέλιξη της αγοράς στην Κοινότητα. 2.Οιελάχιστες τιμές εισαγωγής τηρούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: - Για κάθε τρίμηνη περίοδο του έτους εμπορίας, ο μέσος όρος της αξίας μονάδας για κάθε προϊόν που αναγράφεται στην παράγραφο 1 και εισάγεται στην Κοινότητα δεν θα είναι μικρότερος από την ελάχιστη τιμή εισαγωγής για το προϊόν αυτό. Κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε δεκαπενθημέρου, ο μέσος όρος αξίας μονάδος για κάθε προϊόν που αναγράφεται στην παράγραφο 1 και εισάγεται στην Κοινότητα δεν θα είναι μικρότερος από το 90% της ελάχιστης τιμής εισαγωγής για το προϊόν αυτό, στο βαθμό που οι εισαγόμενες ποσότητες για αυτήν την περίοδο δεν θα είναι μικρότερες από το 4% των συνηθισμένων ετήσιων εισαγωγών. 3.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς ένα από αυτά τα κριτήρια, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα που θα διασφαλίζουν την τήρηση της ελάχιστης τιμής εισαγωγής για κάθε αποστολή του εν λόγω προϊόντος που εισάγεται από τη Βουλγαρία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΧVβ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ορισμοί:Χρηματοπιστωτική υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από τον παρέχοντα χρηματοπιστωτική υπηρεσία ενός μέρους. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες : Α.Όλες τις υπηρεσίες ασφάλισης και τις συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες. 1.Άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης) () Ζωής(ii) Κατά ζημιών 2.Αντασφάλιση και επανεκχώρηση 3.Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση 4.Βοηθητικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, πραγματογνωμοσύνη, εκτίμηση κινδύνων και διευθέτηση αποζημιώσεων. Β.Τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλίσεων) 1.Αποδοχή καταθέσεων και άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό. 2.Δανειοδοτήσεις παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, καταναλωτικών πιστώσεων, ενυπόθηκων πιστώσεων, πρακτόρευσης και χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών. 3.Χρηματοδοτική μίσθωση. 4.Ολες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών και τραπεζικών επιταγών. 5.Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 6.Εμπορία για λογαριασμό πελατών, είτε στο χρηματιστήριο είτε στην εξωχρηματιστηριακή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, των κάτωθι: 1)μέσα της χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια, πιστοποιητικά καταθέσεων, κ.λπ), β) συνάλλαγμα,2)παράγωγα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιακών πράξεων (futures) και πράξεων με δικαίωμα επιλογής (οptiοns), αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, δ) μέσα συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως swaps, συμφωνιών προθεσμιακών τιμών κ.λπ, ε) μεταβιβάσιμες αξίες, 3)άλλοι διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρυσού ή αργύρου. 7.Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της έκδοσης και της πρακτόρευσης (είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο) και παροχή υπηρεσιών με τέτοιου είδους εκδόσεις. 8.Χρηματομεσιτεία9.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία. 10.Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων, παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων. 11.Συμβουλευτική διαμεσολάβηση και άλλες βοηθητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεία 1 ως 10 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και της ανάλυσης των πιστώσεων, της έρευνας και παροχής συμβουλών για τις επενδύσεις και το χαρτοφυλάκιο, της παροχής συμβουλών για τις αγορές και για την αναδιάρθρωση και τη στρατηγική των εταιρειών. 12.Παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων και σχετικού λογισμικού που προέρχεται από άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι ακόλουθες δραστηριότητες εξαιρούνται από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών : 1)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες ή από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμό με σκοπό την άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. 2)Δραστηριότητες που ασκούνται από κεντρικές τράπεζες, κυβερνητικούς φορείς ή υπηρεσίες, ή δημόσιους οργανισμούς για λογαριασμό ή με την εγγύηση της κυβέρνησης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ανταγωνισμό με τέτοιου είδους δημόσιους φορείς. 3)Δραστηριότητες που αποτελούν μέρος ενός θεσμικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή σχεδίου συνταξιοδοτήσεως του δημοσίου, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται από τους παρέχοντες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ανταγωνισμό με δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVγ Ι.Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην έγκριση αποφάσεων ή την παρεμπόδιση της έγκρισης αποφάσεων σε εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες κατασκευής ή εμπορίας όπλων,πυρομαχικών ή στρατιωτικούυλικού, τραπεζικέςκαι ασφαλιστικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες στον τομέα της αναζήτησης ανάπτυξης ή εξόρυξης φυσικών πόρων στα χωρικά ύδατα, την υφαλοκρηπίδα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη. ΙΙ.Εκπροσώπηση στο δικαστήριο και νομικές υπηρεσίες εκτός από τις νομικές συμβουλές σε επιχειρηματικά θέματα. ΙΙΙ. Ρύθμιση τυχερών παιχνιδιών, λαχειοφόρων αγορών, κ.λπ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVδ Ι.Κτήση γαιών. ΙΙ.Κτήση οικημάτων,εκτός από την περίπτωση που έχειεκδοθεί άδειαοικοδομής ή από την περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μέσω νόμιμης διαδικασίας. ΙΙΙ. Κατοχή ακίνητης περιουσίας σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές όπως προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 3.3 του Βουλγαρικού Νόμου για την οικονομική δραστηριότητα των αλλοδαπών και για την προστασία των αλλοδαπών επενδύσεων.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙ 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 αφορά τις ακόλουθες πολυμερείς συμβάσεις: Πρωτόκολλο σχετικά με τη Συμφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή κατάθεση των σημάτων (Μαδρίτη 19 89)· Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των εκτελεστών, παραγωγών φωνογραφικών δίσκων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (Ρώμη 1961)· 2. Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να αποφασίσει ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 67 θα εφαρμόζεται και σε άλλες παρούσες ή μελλοντικές πολυμερείς συμβάσεις, ειδικότερα τη συμφωνία GΑΤΤ-ΤRΙΡS (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για εμπορική χρήση). 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία την οποία αποδίδουν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις παρακάτω πολυμερείς συμβάσεις: Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (Πράξη των Παρισίων, 1971)· Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, τροποποιημένη το 1979)· Συμφωνία της Μαδρίτης για τη διεθνή κατάθεση σημάτων (Πράξη Στοκχόλμης, 1967, τροποποιημένη το 1979)· Συνθήκη της Βουδαπέστης για τη Διεθνή Αναγνώριση της Κατάθεσης μικροοργανισμών με στόχο τις Διαδικασίες Ευρεσιτεχνίας (1977, τροποποιημένη το 1980)· Συνθήκη Συνεργασίας Ευρεσιτεχνίας (Ουάσιγκτον 1970, τροπολογία 1979 και τροποποίηση το 19 84). 4.Πριν από το τέλος του πρώτου σταδίου, η Βουλγαρία θα ευθυγραμμίσει την εσωτερική της νομοθεσία με τις βασικές διατάζεις της Συμφωνίας της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση αγαθών και υπηρεσιών με στόχο την κατάθεση των σημάτων (Γενεύη 1977, τροποποιημένη το 1979). 5.Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος παραρτήματος και των διατάξεων του άρθρου 76, παράγραφος 1 σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, συμβαλλόμενα μέρη είναι η Βουλγαρία, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τα κράτη μέλη, το καθένα στο βαθμό που είναι αντιστοίχως αρμόδιο για θέματα βιομηχανικής, πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, που καλύπτονται από τις συμβάσεις αυτές ή από το άρθρο 76, παράγραφος 1. 6.Οι διατάζεις του παρόντος παραρτήματος και οι διατάζεις του άρθρου 76, παράγραφος 1 σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία δεν προδικάζουν τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των κρατών μελών της σε θέματα βιομηχανικής, πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑΑΡΙΘ.1 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. 2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ (ΕΚΑΧ) ΑΡΙΘ. 3 ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΟΚ ΑΡΙΘ. 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ. 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΑΡΙΘ. 6 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘ. 7 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΑΡΙΘ. 8 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΥΔΑΤΟΔΙΑΔΡΟΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 1 ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ Άρθρο 1 Το παρόν Πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (εφεξής κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα) που ορίζονται ως εξής : όσον αφορά τις ποσοτικές ρυθμίσεις, ως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θεωρούνται όσα απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της διμερούς Συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που μονογραφήθηκε στις 11 Ιουλίου 1986 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 1987, όπως τροποποιήθηκε από την ανταλλαγή επιστολών που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Νοεμβρίου 1991, και από την ανταλλαγή επιστολών που μονογραφήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1992 όσον αφορά τις δασμολογικές ρυθμίσεις, ως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θεωρούνται όσα απαριθμούνται στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50 ως 63) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Κοινότητας και, αντίστοιχα, του Βουλγαρικού Δασμολογίου. Άρθρο 21.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50-63) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, καταγωγής Βουλγαρίας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Συμφωνίας, μειώνονται, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην κατάργηση τους, στο τέλος εξαετούς περιόδου η οποία αρχίζει από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, ως εξής : με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, στα πέντε έβδομα του βασικού δασμού, κατά την έναρξη του τρίτου έτους, στα τέσσερα έβδομα του βασικού δασμού, κατά την έναρξη του τέταρτου έτους, στα τρία έβδομα του βασικού δασμού, κατά την έναρξη του πέμπτου έτους, στα δύο έβδομα του βασικού δασμού, κατά την έναρξη του έκτου έτους, στο ένα έβδομο του βασικού δασμού, κατά την έναρξη του έβδομου έτους, οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται. 2.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στη Βουλγαρία στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που υπάγονται στο τμήμα ΧΙ (κεφάλαια 50-63) του Βουλγαρικού Δασμολογίου, καταγωγής Κοινότητας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αριθ. 4 της Συμφωνίας, καταργούνται προοδευτικά όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της Συμφωνίας. 3.Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στα παράγωγα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα, καταγωγής Βουλγαρίας, κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου αριθ. 4 της Συμφωνίας, και που προκύπτουν από εργασίες στη Βουλγαρία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 636/82, καταργούνται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας. 4 Τα άρθρα 12 και 13 της Συμφωνίας εφαρμόζονται στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των μερών. Άρθρο 31.Από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας και έως ότου αρχίσει να ισχύει το πρωτόκολλο που αναφέρεται στη παράγραφο 2, οι ποσοτικές ρυθμίσεις και άλλα σχετικά θέματα που αφορούν τις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής Βουλγαρίας, στην Κοινότητα, συνεχίζουν να διέπονται από τη διμερή Συμφωνία μεταξύ της Βουλγαρίας και της Κοινότητας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η οποία μονογραφήθηκε στις 11 Ιουλίου 1986 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 1987, όπως τροποποιήθηκε από την ανταλλαγή επιστολών που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Νοεμβρίου 1991 και από την ανταλλαγή επιστολών που μονογραφήθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου 1992. Τα μέρη Συμφωνούν να τροποποιήσουν, όπου δει, την ανωτέρω διμερή Συμφωνία για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η κοινοτική πολιτική για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Τα μέρη Συμφωνούν ότι, όσον αφορά τις εξαγωγές στην Κοινότητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής Βουλγαρίας, το άρθρο 26, παράγραφος 2 και το άρθρο 31 της Συμφωνίας δεν ισχύουν κατά την περίοδο εφαρμογής της ανωτέρω διμερούς Συμφωνίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 2.Η Βουλγαρία και η Κοινότητα αναλαμβάνουν τη δέσμευση να διαπραγματευτούν ένα νέο πρωτόκολλο για τις ποσοτικές ρυθμίσεις και άλλα θέματα που αφορούν το μεταξύ τους εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη το μελλοντικό καθεστώς που αποτελεί αντικείμενο των πολυμερών διαπραγματεύσεων της Γενεύης και το οποίο θα διέπει στο μέλλον το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι λεπτομέρειες καθώς και η περίοδος κατάργησης των μη δασμολογικών φραγμών, καθορίζονται στο νέο πρωτόκολλο. Το χρονικό διάστημα θα ισούται με το ήμισυ της περιόδου ενσωμάτωσης, η οποία θα αποφασιστεί κατά τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 1994 ωστόσο, δεν θα είναι μικρότερο από πέντε έτη αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 1993 ή από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη. Το νέο πρωτόκολλο θα ακολουθήσει μετά τη λήξη της ισχύος της Συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 3.Λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ των μερών, τον βαθμό πρόσβασης των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καταγωγής Κοινότητας, στη Βουλγαρία και τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του Γύρου της Ουρουγουάης, το νέο πρωτόκολλο προβλέπει σημαντική βελτίωση του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές στην Κοινότητα όσον αφορά τα επίπεδα εισαγωγών, τους συντελεστές αύξησης, την ευελιξία των ποσοτικών περιορισμών και την κατάργηση ορισμένων ποσοτικών περιορισμών μετά από την εξέταση κάθε περίπτωσης χωριστά. Παρά το άρθρο 26, παράγραφος 2 και το άρθρο 31 της Συμφωνίας, το νέο πρωτόκολλο προβλέπει επίσης έναν ειδικό μηχανισμό διασφάλισης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Ο μηχανισμός αυτός δεν είναι συνολικά πιο περιοριστικός από τον μηχανισμό διασφάλισης που προβλέπεται στη Συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 4.Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στη Βουλγαρία κοινοτικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καταργούνται την ίδια περίοδο με αυτήν που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Κοινότητα βουλγαρικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Άρθρο 4 Από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας και μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου πρωτοκόλλου, δεν επιβάλλεται κανένας νέος ποσοτικός περιορισμός ή μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος, εκτός από τα προβλεπόμενα στα πλαίσια της Συμφωνίας και των πρωτοκόλλων της. Ουδείς μη δασμολογικός φραγμός επιβάλλεται στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ Κοινότητας και Βουλγαρίας μετά την μεταβατική περίοδο του άρθρου 7 της Συμφωνίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 2 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΑΧ Άρθρο 1 Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του παρόντος πρωτοκόλλου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ Άρθρο 2 Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα χάλυβα της ΕΚΑΧ, καταγωγής Βουλγαρίας, καταργούνται προοδευτικά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : 1)κάθε δασμός μειώνεται στο 80% του βασικού δασμού κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας, 2)περαιτέρω μειώσεις στο 60%, 40%, 20% και 0% του βασικού δασμού πραγματοποιούνται κατά την έναρξη του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, και πέμπτου έτους, αντίστοιχα, μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Άρθρο 31.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη Βουλγαρία για τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου προϊόντα χάλυβα ΕΚΑΧ καταγωγής Κοινότητας καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας. 2.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη Βουλγαρία για τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου προϊόντα χάλυβα ΕΚΑΧ καταγωγής Κοινότητας μειώνονται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του βασικού δασμού, οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. 3.Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη Βουλγαρία για τα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙV του παρόντος πρωτοκόλλου προϊόντα χάλυβα ΕΚΑΧ καταγωγής Κοινότητας μειώνονται προοδευτικά σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 80 % του βασικού δασμού, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 60 % του βασικού δασμού, έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 45 % του βασικού δασμού, επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 30 % του βασικού δασμού, οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, κάθε δασμός μειώνεται στο 15 % του βασικού δασμού, οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Άρθρο 41.Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος επί των εισαγωγών στην Κοινότητα προϊόντων χάλυβα της ΕΚΑΧ, καταγωγής Βουλγαρίας, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος επί των εισαγωγών στη Βουλγαρία προϊόντων χάλυβα της ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας Άρθρο 5 Εάν, κατά τη διάρκεια περιόδου που ισούται με την παρέκκλιση όσον αφορά τη χορήγηση επιδοτήσεων βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4 και δεδομένου του ιδιαίτερου βαθμού ευαισθησίας των αγορών χάλυβα, οι εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων χάλυβα, καταγωγής ενός μέρους, προκαλέσουν ή απειλήσουν να προκαλέσουν σοβαρή ζημία σε εγχώριους παραγωγούς παρόμοιων προϊόντων ή σοβαρές διαταραχές στις αγορές χάλυβα του άλλου μέρους, αμφότερα τα μέρη αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλης λύσης. Εν αναμονή μιας τέτοιας λύσης και παρά τις άλλες διατάξεις της Συμφωνίας, και ιδίως τα άρθρα 31 και 34, όταν εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν την ανάληψη άμεσης δράσης, το εισάγον μέρος μπορεί να υιοθετήσει αμέσως τις ποσοτικές ή άλλες λύσεις που είναι- απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης, σύμφωνα με τις διεθνείς και πολυμερείς υποχρεώσεις του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Προϊόντα άνθρακα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ Άρθρο 6 Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Κοινότητα στα προϊόντα άνθρακα της ΕΚΑΧ, καταγωγής Βουλγαρίας, καταργούνται προοδευτικά, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : 1)την 1η Ιανουαρίου 1994, κάθε δασμός μειώνεται στο 50 % του βασικού δασμού, 2)στις 31 Δεκεμβρίου 1995, οι εναπομένοντες δασμοί καταργούνται. Άρθρο 7 Οι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη Βουλγαρία επί των εισαγωγών προϊόντων άνθρακα ΕΚΑΧ καταγωγής Κοινότητας καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Συμφωνίας : για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου, οι δασμοί καταργούνται κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της Συμφωνίας, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV του παρόντος πρωτοκόλλου, οι δασμοί μειώνονται προοδευτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3 της Συμφωνίας. Άρθρο 81.Οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που ισχύουν στις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων άνθρακα της ΕΚΑΧ, καταγωγής Βουλγαρίας, καταργούνται ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, το αργότερο, με εξαίρεση όσους αφορούν τα προϊόντα και τις περιοχές που περιγράφονται στο παράρτημα V, οι οποίοι καταργούνται τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, το αργότερο. 2.Οι ποσοτικοί περιορισμοί που ισχύουν στις εισαγωγές στη Βουλγαρία προϊόντων άνθρακα της ΕΚΑΧ, καταγωγής Κοινότητας, καθώς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος με ποσοτικούς περιορισμούς, καταργούνται με την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κοινές διατάξεις Άρθρο 91.Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της Συμφωνίας, εφόσον δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, τα εξής : i)όλες οι Συμφωνίες συνεργασίας ή συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ επιχειρήσεων που έχει ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, ii) η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους στα εδάφη της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας, στο σύνολο τους ή σε σημαντικό τμήμα αυτώνiii) οι κρατικές ενισχύσεις υπό οποιαδήποτε μορφή, με εξαίρεση της παρεκκλίσεις που επιτρέπονται κατεφαρμογήν της συνθήκης ΕΚΑΧ. 2.Κάθε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται βάσει των κριτηρίων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 65-66 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, των άρθρων 85-86 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένου του παράγωγου δικαίου. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει, εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, τους αναγκαίους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. 4.Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σημείο iii) του παρόντος άρθρου, η Βουλγαρία μπορεί, κατεξαίρεση, να χορηγεί, όσον αφορά τα προϊόντα χάλυβα της ΕΚΑΧ, κρατικές ενισχύσεις για αναδιάρθρωση, υπό τον όρο ότι: τούτο οδηγεί στην βιωσιμότητα των αποδοτικών επιχειρήσεων στα πλαίσια κανονικών συνθηκών της αγοράς στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, και το. ποσό και η ένταση της βοήθειας περιορίζονται αυστηρά στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την αποκατάσταση αυτής της βιωσιμότητας και μειώνονται προοδευτικά, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συνδέεται με τη συνολική ορθολογιστική διαχείριση και μείωση του παραγωγικού δυναμικού στη Βουλγαρία. 5.Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων με συνεχή και πλήρη παροχή πληροφοριών προς το άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για το ύψος, την ένταση και το σκοπό της ενίσχυσης καθώς και λεπτομερούς σχεδίου της αναδιάρθρωσης. 6.Εάν η Κοινότητα ή η Βουλγαρία πιστεύει ότι μια συγκεκριμένη πρακτική δεν συμβιβάζεται με τους όρους της παραγράφου 1, όπως τροποποιείται από την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, και αυτή δεν αντιμετωπίζεται καταλλήλως σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ή, ελλείψει τέτοιων κανόνων και αν η πρακτική αυτή προκαλεί ·ή απειλεί να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα του άλλου μέρους ή να προκαλέσει σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία αυτού, το θιγόμενο μέρος μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα αν δεν ευρεθεί λύση εντός 30 ημερών από την υποβολή επίσημης αίτησης διαβουλεύσεων. Σε περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1, σημείο iii) του παρόντος άρθρου, αυτά τα κατάλληλα μέτρα μπορούν να καλύπτουν μόνο μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου και σε άλλα σχετικά έγγραφα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα πλαίσια της και εφαρμόζονται από τα μέρη. Άρθρο 10 Στις εμπορικές συναλλαγές προϊόντων ΕΚΑΧ μεταξύ των εταίρων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 της Συμφωνίας. Άρθρο 11 Τα Μέρη συμφωνούν ότι στα ειδικά όργανα που συγκροτούνται από το Συμβούλιο Σύνδεσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται Ομάδα επαφών, η οποία θα συζητεί θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΕΚΑΧ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΙΘ. 2 Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτισμένα από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο. 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος. Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5% ή λιγότερο φωσφόρο. Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1% Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1% Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1% και κατώτερο του 0,4% μαγγάνιο Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1% μαγγάνιο Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα Που περιέχουν κατά βάρος από 0,3% μέχρι και 1% τιτάνιο και από 0,5% μέχρι και 1% βανάδιο Χυτοσίδηροι κατοπτρικοί με πάχος κατώτερο των 3 mm Που προορίζονται για επανέλαση ΆλλαΠου έχουν υποστεί επιφανειακή κατεργασία με οξύ ΆλλαΠου έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα, διακοσμητικά σχέδια Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο άλλα που δεν υπερβαίνουν τα 10 mm Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα, με πλάτος : 2.050 mm ή περισσότερο Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm Με πάχος κατώτερο των 2 mm Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα,με πάχος του υπερβαίνει τα 10 mm Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα,με πάχοςmm ή περισσότεροαλλά κατώτεροτων 4,75 mm Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm Άλλα, με πάχος 2 mm ή περισσότερο ΆλλαΆλλα, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο Με πάχος που υπερβαίνει το Ι mm αλλά κατώτερο των 3 mm Με την ονομασία μαγνητικά Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 am Με την ονομασία μαγνητικά Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm Με την ονομασία μαγνητικά Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm Με την ονομασία Μαγνητικά Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm Με την ονομασία Μαγνητικά Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Από χάλυβα, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΡΡa ή με πάχος 3 urn ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΡΡa Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο ΆλλαΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο ΆλλαΜε εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος : Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος κατώτερο των των 3 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Άλλες ράβδοι Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο Είδη με καθορισμένη μορφή Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 νικέλιο ΆλλαΠου έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς . επιστρωμένες με άλλο μέταλλο Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές ΆλλαΜε εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση Στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχουςΑπό χάλυβες ταχείας κοπής ΆλλαΆλλαΆλλαΠου έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία μαγνητικοί Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση Άλλα που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,6% πυρίτιο και 0,3% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 1% αργίλιο ΆλλαΆλλαΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία μαγνητικοί Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση ΆλλαΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Από χάλυβες ταχείας κοπής Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm ΆλλαΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 am Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλοΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλοΠου έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλοΠου έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Από χάλυβες ταχείας κοπής Από χάλυβες πυριτιομαγγανιούχους ΆλλαΠου περιέχει κατά βάρος 0,0008% ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 ζ του παρόντος κεφαλαίου Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,35% άνθρακα, 0,5% έως και 1,2% μαγγάνιο και 0,6% έως 2,3% πυρίτιο Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση ΆλλαΠου έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο Ράβδοι από χάλυβες πυριτιομαγγανιούχους Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές Άλλες Άλλες Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις πλευρέςΆλλες Άλλες ράβδοι Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο Είδη με καθορισμένη μορφή Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση. ΆλλαΠου έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ΆλλαΡάβδοι κοίλες για γεωτρήσεις (Βουλγαρία) Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις (ΣΟ) Από χαλυβοκράματα Άλλα (Βουλγαρία) Από όχι σε κράμα χάλυβες (ΣΟ) ΣιδηροτροχιέςΆλλεςΚαινούργιεςΜε βάρος κατά m ίσο ή ανώτερο των 20 kg Με βάρος κατά m κατώτερο των 20 kg ΜεταχειρισμένεςΣτρωτήρες Συνδετήρες και πλάκες στήριξης Που έχουν ελασματοποιηθεί ΆλλαΑντιτροχιές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΕΚΑΧ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΆρθρο ΑΡΘΡΟ 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣΤΟΥΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΙΘ.ΆλλαΧιδηροφωσφορούχο Πουπεριέχει κατάβάρος περισσότεροαπτό 3%αλλά λιγότερο από 15% φωσφόρο ΆλλαΜε πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm Με πάχος κατώτερο των 3 mm Που προορίζονται για επανέλαση Άλλα Που έχουν υποστεί επιφανειακή κατεργασία με οξυ Άλλα Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα Άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα, με πάχος Που υπερβαίνει τα 20 mm Πουυπερβαίνειταmmαλλά δενυπερβαίνειταmm,με πλάτος: 2.050 mm ή περισσότερο λιγότερο των 2.050 mm Υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος:2.050 mm ή περισσότερο λιγότερο των 2.050 mm Άλλα,με πάχος4,75 mmή περισσότεροαλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm Άλλα, με πλάτος : λιγότερο των 2.050 mm Άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm. Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια ΆλλαΆλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm Άλλα, με πάχος 2 mm ή περισσότερο Άλλα, με πάχος του υπερβαίνει τα 10 mm Άλλα, με πάχος: Που υπερβαίνει τα 20 mm Που υπερβαίνει τα 15 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 mm, με πλάτος 2.050 mm ή περισσότερο Λιγότερο των 2.050 mm Που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος 2.050 mm ή περισσότερο Λιγότερο των 2.050 mm Άλλα, με τάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά του δεν υπερβαίνει τα 10 mm Που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα, με πλάτος: 2.050 mm ή περισσότερο λιγότερο των.2.050 mm Άλλα, με τάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm ΆλλαΆλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm Με τάχος λιγότερο των 2 mm Με τάχος του υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm Με την ονομασία Μαγνητικά Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά του δεν υπερβαίνει το 1 mm Με την ονομασία Μαγνητικά Με τάχος κατώτερο Των 0,5 mm Με την ονομασία Μαγνητικά Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm Με πάχος λιγότερο από 0,35 mm Με πάχος του υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm Με την ονομασία Μαγνητικά Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm Με την ονομασία μαγνητικά Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm Με την ονομασία μαγνητικά Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 3 mm ή περισσότερο Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm Με την ονομασία μαγνητικά Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) ΆλλαΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Επενδυμένα με αργίλιο Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Επενδυμένα με κράματα αργιλίου - ψευδαργύρου ΆλλαΑλλοιώς επενδυμένα Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm ΕπιμολυβδωμέναΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ΆλλαΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια Από χάλυβες από αποκοπή Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές ΆλλαΜε εγκάρσια τομή τετράγωνη ορθογώνια Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Με πλάτος κατώτερο από το διπλάσιο του πάχους των, που περιέχουν κατά βάρος χ 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Λιγότερο του 2,5% νικέλιο Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Λιγότερο του 2,5% νικέλιο Με πάχος κατώτερο των 3 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm Που υπερβαίνει τα 13 mm Που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 13 mm Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος 3 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 4,75 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% ή νικέλιο Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος κατώτερο από 0,5 mm Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο ΆλλαΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή νου έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm ΆλλαΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλοΜε πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλοΠου έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθείή παρθεί σε θερμή κατάσταση Κυκλικής τομής, με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος: 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Λιγότερο από 2,5% νικέλιο Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειεςΆλλαΛιγότερο από 2,5% νικέλιο Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία μαγνητικοί Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση Σε κόκκους καθορισμένης μορφής Σε κόκκους όχι καθορισμένης μορφής Από χάλυβες ταχείας κοπής Που έχουν απλώς ελαθεί ΆλλαΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Άλλα,που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμέναΜε πάχος που υπερβαίνει τα 20 mm Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 mm Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 mm Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm Με πάχος λιγότερο των 3 mm Από χάλυβερ ταχείας κοπήςΠου έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση οΠου έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση Με πάχος λιγότερο από 4,75 mm Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και ηεπίστρωση με άλλο μέταλλοΆλλα Άλλα ΠΛΡΑΡΤΗΜΑ. ΙV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΕΚΑΧ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΙΘ. 2 Μη συσσωματωμένα Συσσωματωμένα Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες αχό εκείνες με μορφή σπειρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα Σκόνες υψικαμίνων (σκόνες gueulard) ΑνθρακίτηςΠεριορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10% ΆλλαΛιθάνθρακας ασφαλτούχος Λιθάνθρακας σε σκόνη Άλλοι Άλλοι λιθάνθρακες Πλίνθοι,σφαίρες και παρόμοια στερεάκαύσιμα που παίρνονται από τον λιθάνθρακα Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι Λιγνίτες συσσωματωμένοι Οπτάνθρακες και ημιοπτάνθρακες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι, άνθρακας αποστακτικού κέρατοςοπτάνθρακας και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα ΆλλαΟπτάνθρακας και ημιοπτάνθρακας από λιγνίτη Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5% φώσφορο Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα Άλλοι Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα Του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει το 65% ΆλλοΣιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων ΆλλαΑπορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου Από ανοξείδωτο χάλυβα ΆλλαΑπορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβαΑποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματαυπολείμματα αλέσματος,πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από τηναποτύπωση ή τοκόψιμοσεσχήματα,έστω και σεδέματα Αποτορνεύματα,βοστρυχωτάαποκόμματα(ροκανίδια) αποκόμματαυπολείμματα αλέσματος,πριονίσματα και ρινίσματαΑπορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα Σεδέματα ΆλλαΆλλαΚομματιασμέναΆλλαΣε δέματα ΆλλαΠου δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξηΆλλαΑπορρίμματα πλινθωμένα (σετύπους) Από χαλυβοκράμματα Άλλα(όχι από χαλυβοκράμματα) Πλινθώματα(τύποι) Μεεγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτοςείναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους Που έχουν ελαθείή παρθεί με συνεχή χύτευσηΑπό χάλυβες από αποκοπή ΆλλαΆλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Με πάχος 50 ran ή περισσότερο Με πάχος λιγότερο των 50 mm ΆλλαΜε εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Από χάλυβες από αποκοπή ΆλλαΗμικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Από χάλυβες από αποκοπή Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος: ·0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6% άνθρακα 0,6% ή περισσότερο άνθρακα Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση «...Με πάχος 50 mm ή περισσότερο Με πάχος λιγότερο των 50 mm Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Από χάλυβες από αποκοπή ΆλλαΠου περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6% άνθρακα Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα Που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm Που προορίζονται για επανέλαση ΆλλαΠου παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα- Που έχουν υποστεί επιφανειακή κατεργασία με οξέα - Άλλα Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm Που προορίζονται για επανέλαση ΆλλαΠου παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα- Που έχουν υποστεί εμφανή κατεργασία με οξέα - Άλλα Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm Που προορίζονται για επανέλαση ΆλλαΠου παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια ΆλλαΠου έχουν υποστεί επιφανειακή κατεργασία με οξέα ΆλλαΜε πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm Που προορίζονται για επανέλαση ΆλλαΠου παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια ΆλλαΠου έχουν υποστεί επιφανειακή κατεργασία με οξέα ΆλλαΜε πάχος 3 mm ή περισσότερο Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 3 mm ή περισσότερο οΜε πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 3 mm ή περισσότερο Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm Άλλα (εκτός από εκείνα με την ονομασία μαγνητικά) Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην» επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο ΛευκοσίδηροςΆλλαΚυματοειδήΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο ΆλλαΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Χρωματισμένα,βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλεςΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Λευκοσίδηρος και προϊόντα λευκοσιδήρου, επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου, βερνικωμένα ΆλλαΆλλαΆλλαΠου έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Επικασσιτερωμένα και τυπωτά Επινικελωμένα ή επιχρωμιωμένα ΆλλαΆλλαΠου έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Μ* πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm ΆλλαΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm Με πάχος λιγότερο των 3 mm Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm ΆλλαΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm Με πάχος λιγότερο των 3 mm Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm, και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 ΜΡa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡa Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm Περιτυλιγμένα,που προορίζονται για τηνκατασκευή λευκοσιδήρου ΆλλαΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm ΆλλαΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ΕπικασσιτερωμέναΛευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνειαΆλλαΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια λιτό χάλυβα με πάχος μικρότερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότηταςΜΡ»ή με πάχοςmmή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 ΜΡa Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια Αλλοιώς επιψευδαργυρωμένα Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος ΆλλαΜε πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Που φέρει οδοντώσεις, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ΆλλαΚυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm ΆλλαΆλλο, που περιέχει κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακαΠου περιέχει κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75% άνθρακα Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75% άνθρακα Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση Από χάλυβες από αποκοπή Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακαΤομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειεςΆλλες, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι Ίση ή ανώτερη των 80 mm Κατώτερη των 80 mm Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα Τομής ορθογωνίου, του έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειεςΆλλες, των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι: Ίση ή ανώτερη των 80 mm Κατώτερη των 80 mm Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,6% ή περισσότερο άνθρακα ΆλλεςΠου έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ο, Ι ή Η που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύφος λιγότερο των 80 mm Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm Με πτερύγια παράλληλων πλευρών ΆλλαΜε ύφος περισσότερο των 220 mm Με πτερύγια παράλληλων πλευρών ΆλλαΕίδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι Με ύφος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm Με πτερύγια παράλληλων πλευρών ΆλλαΜε ύφος περισσότερο των 220 mm Με πτερύγια παράλληλων πλευρών ΆλλαΕίδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Β Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm Με ύψος περισσότερο των 180 mm Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mmΆλλαΆλλαΠου έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο Ράβδοιπου έχουνελαθείσεθερμήκατάσταση,από ανοξείδωτο χάλυβα, τυλιγμένες ακανόνιστα Που περιέχουν κατά βάρος 2,5% ή περισσότερο νικέλιο Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5% νικέλιο Πάσσαλοι πλατυσμένοι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Προϊόντα και περιφέρειες που αναφέρονται σαν εξαιρέσεις στο άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 ΠροϊόνταΠεριφέρειες Όλες οι περιφέρειες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας του Βασιλείου της Ισπανίας. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΟΚ Άρθρο 11.Η Κοινότητα προβαίνει στις δασμολογικές παραχωρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας. Ωστόσο, για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, προβλέπεται μείωση του μεταβλητού στοιχείου, εντός των ορίων των ποσοτήτων που καθορίζονται από την Κοινότητα. 2.Η Βουλγαρία χορηγεί το 1996, όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τις δασμολογικές παραχωρήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί: να επεκτείνει την κατάσταση των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο να αυξήσει τις ποσότητες των μεταποιημένων προϊόντων που ευνοούνται από τις δασμολογικές παραχωρήσεις που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αυτό. 4.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αντικαταστήσει τις δασμολογικές παραχωρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με καθεστώς εξισωτικών ποσών, χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, βάσει των διαφορών των τιμών των γεωργικών προϊόντων που υπεισέρχονται πράγματι στη σύνθεση των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο, οι οποίες διαπιστώνονται στις αντίστοιχες αγορές της Κοινότητας και της Βουλγαρίας. Καταρτίζει τον πίνακα των εμπορευμάτων που υποβάλλονται σαυτά τα ποσά, καθώς και τον πίνακα των προϊόντων βάσης· για το σκοπό αυτό, θεσπίζει τις γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής. Άρθρο 2 Κατά την έννοια των ακόλουθων άρθρων, νοούνται ως : εμπορεύματα : τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα οποία αφορά το παρόν Πρωτόκολλο γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης : το μέρος του δασμού ή της εισφοράς που αντιστοιχεί στις ποσότητες των ενσωματωμένων γεωργικών προϊόντων και το οποίο αφαιρείται από το δασμό ή την εισφορά που επιβάλλονται στα εν λόγω προϊόντα σε περίπτωση εισαγωγής στην αρχική τους κατάσταση· μη γεωργικό στοιχείο της επιβάρυνσης: το μέρος του δασμού ή της εισφοράς που λαμβάνεται μετά την αφαίρεση του γεωργικού στοιχείου του δασμού ή της εισφοράς από το συνολικό δασμό ή την εισφορά· προϊόντα βάσης: τα γεωργικά προϊόντα που θεωρείται ότι υπεισήλθαν στη σύνθεση των εμπορευμάτων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80 βασικό ποσό: το ποσό που υπολογίζεται για ένα βασικό προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80, το οποίο χρησιμεύει για τον καθορισμό του μεταβλητού στοιχείου που εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό. Άρθρο 31.Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, η Κοινότητα καταργεί προοδευτικά το μη γεωργικό στοιχείο του δασμού σύμφωνα με το ρυθμό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι. Όπου χρειάζεται, δεν θα υπάρχει ποσοτικός περιορισμός. 2.Η Κοινότητα επιβάλλει στις εισαγωγές καταγωγής Βουλγαρίας ένα γεωργικό στοιχείο εισαγωγής το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις : 1)Για τα εμπορεύματα, για τα οποία το παράρτημα Ι προβλέπει μεταβλητό στοιχείο (ΜΟΒ), το εν λόγω στοιχείο είναι το ίδιο με εκείνο που επιβάλλεται στις εισαγωγές τρίτων χωρών. Ρ) Για τα εμπορεύματα, για τα οποία το παράρτημα Ι προβλέπει μειωμένο μεταβλητό στοιχείο (ΜΟΒR), αυτό υπολογίζεται με μείωση 20 % το 1993, 40 % το 1994 και 60 % από το 1995 των βασικών ποσών για τα προϊόντα βάσης, για τα οποία παρέχεται μείωση της εισφοράς κατεφαρμογή της συμφωνίας, και με μείωση ύψους 10 %, 20 % και 30 %, αντιστοίχως, του βασικού ποσού για τα άλλα προϊόντα βάσης. Η μείωση αυτή του μεταβλητού στοιχείου παρέχεται μόνον εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων, που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ- για τις ποσότητες που υπερβαίνουν τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις, επαναφέρεται το γεωργικό στοιχείο που ισχύει για κάθε τρίτη χώρα. 3.Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, τα μεταβλητά στοιχεία των εμπορευμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο παράρτημα Ι, αντικαθίστανται από μειωμένα μεταβλητά στοιχεία εφόσον εφαρμόζονται και σύμφωνα με την παράγραφο 2, εάν τα εμπορεύματα αυτά προστίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Άρθρο 41.Η Βουλγαρία μειώνει προοδευτικά τους εισαγωγικούς δασμούς που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει το Συμβούλιο Σύνδεσης. Οι εν λόγω μειώσεις αρχίζουν το 1996 και θα ολοκληρωθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2000. 2.Οι δασμοί που επιβάλλει η Βουλγαρία στα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 1996, είναι οι δασμοί που ισχύουν στις 28 Φεβρουαρίου 1993· αν, ωστόσο, αυξηθεί η επίπτωση του γεωργικού στοιχείου της επιβάρυνσης στο άρθρο 2, λόγω των μεταρρυθμίσεων της εθνικής της γεωργικής πολιτικής η Βουλγαρία ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο μπορεί να αποδεχτεί την αύξηση του εν λόγω δασμού στο ύψος αυτής της επίπτωσης. 3.Οι δασμοί που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2000 δεν υπερβαίνουν τους αντίστοιχους δασμούς που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα τα οποία έχουν υπεισέλθει στην σύνδεση των εμπορευμάτων σε συνάρτηση με τις ποσότητες των γεωργικών προϊόντων που απαιτήθηκαν για την παραγωγή τους. Οι μειώσεις των μεταβλητών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 3, εφαρμόζονται από την 1η Μαΐου 1993. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Δασμολογικός συντελεστής βασικός 3 θέση σε ισχύ 4 Μετά ένα έτος Τελικός 6 Εφαρμοστέος στα επόμενα έτη * Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου : Γιαούρτια : Αρωματισμένα ή με. προσθήκη φρούτων, καρυδιών ή κακάου Άλλα : Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρυδιών ή κακάου Λαχανικά (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα - Γλυκό καλαμπόκι Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών: Λαχανικά : Γλυκό καλαμπόκι Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις: Αγάρ-αγάρ και άλλα (3λεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα: ΓλυκόριζαςΧυμοί και εκχυλίσματα φυτικά ΛυκίσκοιΠηκτικές ύλες. πηκτικές και πηκτινικές ενώσεις Η στήλη αυτή αναφέρεται στον αριθμό των ετών μετά την πάροδο των οποίων θα εφαρμόζεται ο τελικός δασμός. Σε ξηρά κατάσταση : Πηκτικές ενώσεις Άλλες : Πηκτικές ενώσεις Μαργαρίνη.Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματα τους της κλάσης 1516 : Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης : Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10% αλλά που δεν υπερβαίνει το 15% Άλλα: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα που υπερβαίνει το 10*4 αλλά που δεν υπερβαίνει το 15*4 Ελαϊκό οξύ Λιπαρές αλκοόλες βιομηχανικές Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) : Τσίχλες, έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) — Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60% (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) —Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10% ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών — Λευκή σοκολάτα - -Άλλα Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο: Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: — Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 65% ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη: Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει λιγότερο του 5% κατά βάρος (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη: Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ΆλλαΆλλα: Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόζης ΆλλαΠεριεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65% και κατώτερης του 80%: Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόζης ΆλλαΠεριεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 807.: Απλώς ζαχαρωμένο με προσθήκη ζαχαρόζης ΆλλαΆλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 ΚG, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 ΚG: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου (σης ή ανώτερης τους 31% ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31% Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25% και κατώτερης του 31%. Άλλα: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 187. Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (CΗΟCΟLΑΤΕ ΜΙLΚ CRUΜΒ) ΆλλαΆλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους: ΠαραγεμισμέναΜη παραγεμισμένα Άλλα: Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα Ζαχαρώδη και υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί που περιέχουν κακάο: Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου δεν υπερβαίνει το ΚG ΆλλαΠαρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο Άλλα: Εκχυλίσματα βύνης, Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 107. κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού : Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποιΐας της κλάσης 1905 Άλλα:Εκχυλίσματα βύνης: Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 907. κατά βάρος Άλλα-Άλλα: Παρασκευάσματα με βάση τα άλευρα οσπρίων που παρουσιάζονται με μορφή δίσκων αποξεραμένης στον ήλιο ζύμης, γνωστό ως ΡΑΡΑD ΆλλαΖυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσ(ες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, GΝΟCCΗΙ, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους) έστω και παρασκευασμένο: - Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα : Που περιέχουν αυγά ΆλλαΖυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα, έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα : ΆλλαΆλλα ζυμαρικά εν γένει Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)Μη παρασκευασμένο ΆλλαΤαπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων. Θρόμβων, κόκκων στρογγυλών. σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές: Ταπιόκα και υποκατάστατα σάγου από πατάτα ή άλλου είδους άμυλα ΆλλαΠροϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς), δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: - Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη Άλλα:Ρύζι ΆλλαΠροϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα: Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία ΚΝΑCΚΕΒRΟΟ Ψωμί με καρυκεύματα Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες: Άλλα:Γκόφρες και γκοφρέτες: Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα Άλλα: Ψωμί άζυμο (ΜΑΤΖΟS) Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα - -Άλλα: Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 5% για το καθένα Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 107. Μπισκότα και προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμέναΆλλα:Με προσθήκη γλυκαντικών ΆλλαΛαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ: Άλλα:Γλυκό καλαμπόκι (ΖΕΑ ΜΑΥS VΑR. SΑCCΗΑRΑΤΑ) Ίγναμα (κόνδυλοι της διασκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5% Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα: - Πατάτες: - - Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα: Απάτες:Με μορφή αλεύων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων Γλυκό καλαμπόκι (ΖΕΑ ΜΑΥS VΑR, SΑCCΗΑRΑΤΑ). Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού : Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους: Αράπικα φιστίκια: Βούτυρο αράπικων φιστικιών Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται, και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2006 19: Καρδιές φοινίκων Άλλα:Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης: Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (ΖΕΑ ΜΑΥS VΑR, SΑCCΗΑRΑΤΑ) Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5% Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ: Παρασκευάσματα: Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα: Περιεκτικότητας σε ξηρές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ ίσης ή μεγαλύτερης του 95% κατά βάρος : Εκχυλίσματα που λαμβάνονται με υδατική εκχύλιση από φραγμένο καφέ και παρουσιάζονται σε σκόνη, λεπτούς ή χοντρούς κόκκους, δισκία ή άλλη παρόμοια στερεά μορφή. Αποστάγματα καφέ ΆλλαΆλλα:Αποστάγματα καφέ ΆλλαΠαρασκευάσματα:Όχι δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτείνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους Άλλα - Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ: — Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από τα γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5*4 λιπαρές ύλες που προέρχονται ή από το γάλα λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ισογλυκόζη, λιγότ. του 5% γλυκόζη η άμυλα κάθε είδους Παρακευάσματα με βάση το τσάϊ ή το ματέ ΆλλαΆλλαΚιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ: Κιχώριο φρυγμένο ΆλλαΕκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ: Φρυγμένου κιχωρίου ΆλλαΖύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης παρασκευασμένες: Ζύμες ενεργές: Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας) Ζύμες αρτοποίησης ΆλλεςΖύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί: Ζύμες αδρανείς: Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 ΚG ΆλλαΆλλαΣκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη : Σάλτσα σόγιας: Με βάση φυτικό έλαιο ΆλλαΤΟΜΑΤΟ ΚΕΤCΗUΡ (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες τομάτας: Σάλτσες με βάση πουρέ τομάτας ΆλλεςΑλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη: Μουστάρδα παρασκευασμένη Άλλα: Άλλα:Που περιέχουν τομάτα: Με βάση το ΤΟΜΑΤΟ ΚΕΤCΗUΡ (κέτσαπ) ΆλλαΆλλα:Με βάση φυτικό έλαιο ΆλλαΠαρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα : Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα : Που περιέχουν ντομάτα ΆλλαΠαρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης: - - Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος, ζαχαρόζη, ιοογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.57. λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότ. του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχορόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλο κάθε είδους ΆλλαΆλλα:Παρασκευάσματα με την ονομασία λιωμένα τυριά (FΟΝDUS) ΆλλαΠου δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, πρωτεΐνες γάλακτος ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1.5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 2,5% πρωτεΐνες γάλακτος, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 57. γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους Υδρολύτες πρωτεϊνών, αυτολύτες ζύμης ΆλλαΆλλαΝερά στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 Νερά στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα Άλλα:Άλλα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις κλάσεις 0401 ως 0404: Που περιέχουν ζάχαρη (ζαχαρόζη ή ζάχαρη ιμβερτοποιημένη) ΆλλαΆλλαΜπίρα από βύνη Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών: — Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l. — Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 187. VΟL — Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 187. VΟL Άλλα— Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 187. VΟL — Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 187. VΟL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ Ποσοστώσεις που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα καταγωγής Βουλγαρίας ΚΩΔΙΚΟΣΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΙΟΤΗΤΕΣ (χ 1000 kg) Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ΆλλαΖυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες. λαζάνια. GΝΟCCΗΙ ραβιόλια, κανελόνια αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους). έστω και παρασκευασμένα: Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς). δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένο ή αλλιώς παρασκευασμένα: Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιΐας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα: Άλλα - Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών: - Ζύμες ενεργές: Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο: Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: Νερά στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων και λαχανικών της κλάσης 2009 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 1 Κριτήρια καταγωγήςΠα την εφαρμογή της Συμφωνίας και με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, θεωρούνται ως: 1.Προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: 1)τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, 2)τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, στην παραγωγή των οποίων έχουν υπεισέλθει προϊόντα εκτός των προβλεπομένων στο σημείο α), υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 4, 2)Προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας: 1)τα προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στη Βουλγαρία κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος πρωτοκόλλουβ) τα προϊόντα που παράγονται στη Βουλγαρία, στην παραγωγή των οποίων έχουν υπεισέλθει προϊόντα εκτός των προβλεπομένων στο σημείο α), υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί, επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 4. Άρθρο 2 Διμερής Σώρευση 1.Παρά το άρθρο 1, σημείο 1), στοιχείο β), οι ύλες βουλγαρικής καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου θεωρούνται ως ύλες κοινοτικής καταγωγής και δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί κατεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου.2.Παρά το άρθρο 1, σημείο 2), στοιχείο β), οι ύλες κοινοτικής καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου θεωρούνται ως ύλες βουλγαρικής καταγωγής και δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς κατεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί κατεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρου 1.Κατά την έννοια του άρθρου 1, σημείο 1), στοιχείο α) και σημείο 2), στοιχείο α), θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου είτε στην Κοινότητα είτε στη Βουλγαρία: 1)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφος τους ή από τον θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους 2)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές 3)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές 4)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές 5)τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτέςστ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, τα εξαγόμενα εκ της θαλάσσης από σκάφη τους 6)τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ) 7)τα άχρηστα είδη που έχουν συλλέγει στις χώρες αυτές και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών 8)τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές 9)τα εμπορεύματα τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι θ). 2.Η έκφραση τα σκάφη τους στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) εφαρμόζεται μόνο στα πλοία τα οποία : είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Βουλγαρία έχουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας ανήκουν, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας ή σε εταιρεία της οποίας η έδρα ευρίσκεται σε ένα από τα κράτη αυτά ή στη Βουλγαρία, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο Πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Βουλγαρίας και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη αυτά, στη Βουλγαρία, σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των εν λόγω κρατών οι αξιωματικοί των οποίων είναι στο σύνολο τους υπήκοοι των κρατών μελών ή της Βουλγαρίας το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, σε αναλογία 75% τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών ή της Βουλγαρίας. 3.Οι όροι η Κοινότητα ή η Βουλγαρία καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας αντιστοίχως. Τα σκάφη ανοικτής θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 4 Επαρκώς επεξεργασμένα προϊόντα 1.Για τους σκοπούς του άρθρου 1, οι μη καταγόμενες ύλες θεωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3. Οι εκφράσεις κεφάλαια και κλάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν πρωτόκολλο σημαίνουν τα κεφάλαια και τις κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία που συνοδεύει το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων (στο εξής αναφερόμενο ως Εναρμονισμένο Σύστημα ή ΕΣ). Η έκφραση υπαγόμενο αναφέρεται στην κατάταξη ενός προϊόντος ή μιας ύλης σε μιά ιδιαίτερη δασμολογική κλάση. 2.Όταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, πρέπει να πληρούνται οι όροι της στήλης 3 αντί του κανόνα της παραγράφου 1. 1)Σε περίπτωση εφαρμογής, στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, ποσοστιαίου κανόνα για τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός προϊόντος που έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή στη Βουλγαρία, η προστιθέμενη αξία από την κατεργασία ή τη μεταποίηση, ισούται με την τιμή εκ του εργοστασίου, του παραχθέντος προϊόντος, μείον την αξία των υλών που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Κοινότητα ή στη Βουλγαρία. 2)Ο όρος αξία του πίνακα του παραρτήματος ΙΙ σημαίνει τη δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, την πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες στο συγκεκριμένο τελωνειακό έδαφος. Όταν πρέπει να καθορισθεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται, εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, τηρουμένων των αναλογιών. 3)Η έκφραση τιμή εκ του εργοστασίου στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ σημαίνει την τιμή εκ του εργοστασίου του παραγόμενου προϊόντος, που καταβλήθηκε στον κατασκευαστή, στην επιχείρηση του οποίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποίηση ή επεξεργασία, με την επιφύλαξη ότι η τιμή αυτή συμπεριλαμβάνει την αξία όλων των χρησιμοποιηθεισών, κατά την κατασκευή, υλών, αφαιρουμένων όλων των εσωτερικών φόρων οι οποίοι επιστράφηκαν ή μπορούν να επιστραφούν, όταν εξαχθεί το παραχθέν προϊόν. 4)Ως δασμολογητέα αξία· νοείται η αξία η οποία καθορίζεται δυνάμει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που συνήφθη στη Γενεύη στις 12 Απριλίου 1979. 3.Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, οι ακόλουθες κατεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται πάντοτε ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή κλάσης : 1)Οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των προϊόντων στην ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη, τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο ύδωρ, ή σε ύδωρ στο οποίο προστέθηκαν άλλες ουσίες, αφαίρεση βεβλαμμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες) 2)Οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, δημιουργίας συνόλων (περιλαμβανομένης και της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής 3)i)οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, ii)ηαπλή τοποθέτηση σεφιάλες, φιαλίδια,σάκους, θήκες,κυτία, ηστερέωση επίλεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας 4)η επίθεση επ αυτών των ιδίων προϊόντων, ή επί των συσκευασιών τους, σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων ε) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν ανταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν πρωτόκολλο ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα είτε από την Κοινότητα είτε από τη Βουλγαρία 5)η απλή συνένωση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση ενός πλήρους είδους 6)η σώρευση δύο ή περισσοτέρων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) μέχρι στ) 7)η σφαγή ζώων. Άρθρο 5 Ουδέτερα στοιχείαΓια να προσδιορισθεί εάν ένα προϊόν κατάγεται από την Κοινότητα ή από τη Βουλγαρία, δεν ερευνάται η καταγωγή των ενεργειακών πηγών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος, ούτε η καταγωγή των υλών που δεν υπεισέρχονται στην τελική σύνθεση του προϊόντος. Άρθρο 6 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλείαΤα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία τα οποία παραδίδονται με ένα υλικό, μία μηχανή, μια συσκευή ή ένα όχημα, αποτελούν μέρος του συνήθους εξοπλισμού τους και των οποίων η τιμή συμπεριλαμβάνεται στην τιμή τους ή δεν τιμολογούνται μεμονωμένα, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, μηχανή, συσκευή ή όχημα. Άρθρο 7 ΣυνδυασμοίΟι συνδυασμοί κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα είδη τα οποία υπεισέρχονται στη σύνθεση αυτών είναι καταγόμενα. Ωστόσο, ένας συνδυασμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενος στο σύνολο του, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. Άρθρο 8 Απευθείας μεταφορές 1.Το προτιμησιακό καθεστώς που προβλέπει η Συμφωνία εφαρμόζεται μόνο για τα προϊόντα ή ύλες που μεταφέρονται μεταξύ του εδάφους της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, χωρίς να διέρχονται από το έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, η μεταφορά προϊόντων, καταγωγής Βουλγαρίας ή Κοινότητας, τα οποία αποτελούν μία ενιαία αποστολή, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω εδαφών άλλων από τα εδάφη της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας, ή, ενδεχομένως, με μεταφόρτωση ή με προσωρινή αποθήκευση στα εδάφη αυτά, εφόσον τα εμπορεύματα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διέλευσης ή αποθήκευσης, και δεν υφίστανται τυχόν άλλες εργασίες, εκτός από την εκφόρτωση ή την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρηση της αρχικής τους κατάστασης. 2.Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παρέχεται με την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής: 1)είτε ενός ενιαίου αποδεικτικού εγγράφου μεταφοράς που εκδίδεται στο κράτος εξαγωγής και υπό την κάλυψη του οποίου πραγματοποιείται η διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισηςβ) είτε πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει: ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, την ημερομηνία εκφόρτωσης ή επαναφόρτωσης των εμπορευμάτων ή, ενδεχομένως, της φόρτωσης ή εκφόρτωσης αυτών επί πλοίου, με ένδειξη των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, και την πιστοποίηση των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιείται η παραμονή των εμπορευμάτων 2)είτε, ελλείψει αυτών, με κάθε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 9 Εδαφική ρήτρα Οι όροι του παρόντος τίτλου σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται αδιαλείπτως στην Κοινότητα ή τη Βουλγαρία με την επιφύλαξη του άρθρου 2. Αν καταγόμενα προϊόντα που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τη Βουλγαρία προς μία άλλη χώρα, επιστρέφονται, με την επιφύλαξη του άρθρου 2, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν εξαχθεί, και δεν έχουν υποστεί επεξεργασίες πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η διατήρηση τους στην αρχική τους κατάσταση καθόλο το διάστημα παραμονής τους στη χώρα αυτή. ΤΙΤΛΟΣΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 10 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 Ως απόδειξη της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, προσκομίζεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, υπόδειγμα του οποίου περιέχει το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 11 Κανονική διαδικασία νια την έκδοση πιστοποιητικών1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, εκδίδεται μόνο μετά από γραπτή αίτηση του εξαγωγέα ή, υπευθύνη του, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, επί του εντύπου του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου και το οποίο συμπληρούται σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό. Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. 2.Ο εξαγωγέας, ή ο αντιπρόσωπος του, προσκομίζει, μαζί με την αίτηση του για πιστοποιητικό ΕUR.1, κάθε χρήσιμο δικαιολογητικό έγγραφο το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη ότι, για τα προς εξαγωγή εμπορεύματα, μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1. Υποχρεούται,καταίτηση των αρμοδίωναρχών, να προσκομίσει όλατασυμπληρωματικάδικαιολογητικά που αυτές θα κρίνουν αναγκαία, προκειμένου να καθορισθεί η ακρίβεια του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που μπορούν να υπαχθούν στο προτιμησιακό καθεστώς, καθώς και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο των λογιστικών του καταχωρήσεων και των συνθηκών παραγωγής των προϊόντων αυτών από τις εν λόγω αρχές. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να φυλάττει για δύο τουλάχιστον έτη τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 3.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, μπορεί να εκδίδεται μόνον εάν μπορεί να αποτελέσει το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 1, σημείο 1) του παρόντος πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Βουλγαρίας εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Βουλγαρία κατά την έννοια του άρθρου 1, σημείο 2) του παρόντος πρωτοκόλλου. 5.Όταν ισχύουν οι διατάξεις σώρευσης του άρθρου 2, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο εάν, τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα, της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας κατά την έννοια του του παρόντος πρωτοκόλλου και υπό την επιφύλαξη ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ευρίσκονται στην Κοινότητα ή στη Βουλγαρία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδονται μετά από προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου καταγωγής το οποίο εξεδόθη ή συνετάγη προηγουμένως. Το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον δύο έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 6.Επειδή το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 συνιστά το αποδεικτικό έγγραφο για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος δασμών και ποσοστώσεων που προβλέπεται από τη συμφωνία, εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων και για τον έλεγχο των άλλων ενδείξεων του πιστοποιητικού. 7.Οι τελωνειακές αρχές, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR.1, που δικαιούνται να ζητούν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και να προβαίνουν σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν χρήσιμο. 8.Εναπόκειται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής να μεριμνούν για τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εξακριβώνουν, ιδίως, εάν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των εμπορευμάτων συμπληρώθηκε κατά τρόπο που να αποκλείει κάθε δυνατότητα δολίας προσθήκης. Γιαυτό το λόγο, η περιγραφή των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται χωρίς κενό διάστιχο. Όταν ο χώρος δεν έχει συμπληρωθεί εξ ολοκλήρου, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή, διαγράφοντας το μη συμπληρωθέν τμήμα. 9.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο χώρο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων που προορίζεται για το τελωνείο. 10.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 12 Πιστοποιητικά ΕUR.1 μακράς διαρκείας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11, παράγραφος 10, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ΕUR.1 όταν εξάγεται μόνο μέρος των προϊόντων τα οποία καλύπτει το εν λόγω πιστοποιητικό, στην περίπτωση πιστοποιητικού που καλύπτει σειρές εξαγωγών των ίδιων προϊόντων από τον ίδιο εξαγωγέα προς τον ίδιο εισαγωγέα, για ανώτατο διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης του, το οποίο κατωτέρω αναφέρεται ως πιστοποιητικό LΤ. 2.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν, εφόσον κρίνουν αναγκαία την εν λόγω διαδικασία, να εκδώσουν το πιστοποιητικός LΤ, σύμφωνα με το άρθρο 11, μόνο όταν η ιδιότητα καταγωγής των εμπορευμάτων προς εξαγωγή πρόκειται να παραμείνει αμετάβλητη για την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LΤ. Εάν ένα ή περισσότερα εμπορεύματα δεν καλύπτονται πλέον από το πιστοποιητικό LΤ, ο εξαγωγέας πρέπει να ενημερώσει αμέσως τις τελωνειακές αρχές που έχουν 5 εκδόσει την άδεια. 3.Στην περίπτωση που ισχύει η διαδικασία του πιστοποιητικού LΤ, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. .4. Η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, πρέπει να συμπληρώνεται, ως συνήθως, από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 5.Μία από τις ακόλουθες μνείες πρέπει να σημειώνεται στη θέση 7 του πιστοποιητικού ΕUR.1 : CΕRΤΙFΙCΑDΟ LΤ VΑLΙDΟ ΗΑSΤΑ ΕL ... LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤ GΥLDΙGΤ ΙΝDΤΙL ... LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤΕ GULΤΙG ΒΙS ... ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LΤ ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ... LΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ VΑLΙD UΝΤΙL ... CΕRΤΙFΙCΑΤ LΤ VΑLΑΒLΕ JUSQUΑU ... CΕRΤΙFΙCΑΤΟ LΤ VΑLΙDΟ FΙΝΟ ΑL ... LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΑΤ GΕLDΙG ΤΟΤ ΕΝ ΜΕΤ ... LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤ VΑUDΟ ΑΤΕ ... LΤ-CΕRΤΙFΙCΑΤ VΑLΙDΕΝ DΟ ... (ημερομηνία με αραβικούς αριθμούς), 6.Δεν είναι υποχρεωτικό να σημειώνονται στις θέσεις 8 και 9 του πιστοποιητικού LΤ τα σημεία και οι αριθμοί, ο αριθμός και η φύση των δεμάτων και το μικτό βάρος (kg) ή άλλη μονάδα μετρήσεως (λίτρα, κυβικά μέτρα, κ.λπ.). Η θέση 8 πρέπει πάντως να περιέχει περιγραφή και ορισμό των εμπορευμάτων που να είναι αρκετά σαφείς ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός τους. 7.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 17, το πιστοποιητικό LΤ πρέπει να προσκομίζεται στο τελωνείο εισαγωγής το αργότερο κατά την πρώτη εισαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται Στην περίπτωση που ο εισαγωγέας πραγματοποιεί πράξεις εκτελωνισμού σε διάφορα τελωνεία του κράτους εισαγωγής, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να του ζητήσουν να προσκομίσει αντίγραφο του πιστοποιητικού LΤ σε κάθε σχετικό τελωνείο. 8.Εφόσον προσκομίστηκε στις τελωνειακές αρχές πιστοποιητικό LΤ, η απόδειξη της καταγωγής των εισαγομένων εμπορευμάτων παρέχεται, κατά την περίοδο ισχύος του εν λόγω πιστοποιητικού, μέσω των τιμολογίων που πληρούν τους ακόλουθους όρους : 1)στην περίπτωση κατά την οποία σε ένα τιμολόγιο αναγράφονται προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Βουλγαρίας καθώς και προϊόντα μη καταγόμενα, ο εξαγωγέας υποχρεούται να κάνει σαφή διάκριση αυτών των δύο κατηγοριών 2)ο εξαγωγέας υποχρεούται να αναγράφει σε κάθε τιμολόγιο τον αριθμό του πιστοποιητικού LΤ. με το οποίο συνοδεύονται τα εμπορεύματα καθώς και την ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει το εν λόγω πιστοποιητικό και να αναφέρει την ή τις χώρες από όπου κατάγονται τα εμπορεύματα αυτά. Η αναφορά εκ μέρους του εξαγωγέα επί του τιμολογίου του αριθμού του πιστοποιητικού LΤ μαζί με την ένδειξη της χώρας καταγωγής έχει την έννοια δήλωσης ότι τα εμπορεύματα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο για να τύχουν προτιμησιακής καταγωγής κατά τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας. Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να απαιτούν να συνοδεύονται οι μνείες, η αναφορά των οποίων επί του τιμολογίου προβλέπεται ανωτέρω, από την ιδιόχειρη υπογραφή και την αναγραφή, ολογράφως, του ονοματεπωνύμου του υπογράφοντος 3)η περιγραφή και ο ορισμός των εμπορευμάτων στα τιμολόγια πρέπει να γίνεται με τρόπο αρκετά ακριβή, ώστε να φαίνεται σαφώς ότι τα εμπορεύματα αναγράφονται και στο πιστοποιητικό LΤ στο οποίο τα τιμολόγια αναφέρονται 4)τα τιμολόγια μπορούν να συντάσσονται μόνο για εμπορεύματα τα οποία εξάγονται κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού LΤ στο οποίο αναφέρονται. Μπορούν, εντούτοις, να προσκομίζονται στο τελωνείο του τόπου εισαγωγής εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της σύνταξης τους από τον εξαγωγέα. 9.Στο πλαίσιο της διαδικασίας του πιστοποιητικού LΤ, τα τιμολόγια που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να συντάσσονται ή/και να διαβιβάζονται με τηλεπικοινωνιακά μέσα ή με μέσα πληροφορικής. Τα τιμολόγια αυτά γίνονται δεκτά από τα τελωνεία της χώρας εισαγωγής ως απόδειξη της καταγωγής των εισαγομένων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας αυτής. 10.Όταν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής διαπιστώσουν ότι ένα πιστοποιητικό ή/και τιμολόγιο που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα παραδιδόμενα εμπορεύματα, ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 11.Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Βουλγαρίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρθρο 13 Εκ των υστέρων έκδοση του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 1.Κατεξαίρεση, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 μπορεί επίσης να εκδίδεται μετά την εξαγωγή των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται, όταν δεν έχει εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής, συνεπεία λάθους, αθέλητων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας οφείλει στη γραπτή αίτηση: να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία αποστολής των εμπορευμάτων στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, να βεβαιώσει ότι δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 κατά την εξαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων, αναφέροντας τους λόγους. 3.Οι τελωνειακές αρχές δεν μπορούν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, παρά μόνον εάν εξακριβώσουν ότι οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση του εξαγωγέα είναι σύμφωνες με εκείνες του αντίστοιχου φακέλου. Τα εκδιδόμενα εκ των υστέρων πιστοποιητικά ΕUR.1 πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: ΝΑCΗΤRΑQLΙCΗ ΑUSGΕSΤΕLLΤ, DΕLΙVRΕ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, RΙLΑSCΙΑΤΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΑFGΕGΕVΕΝ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΙSSUΕD RΕΤRΟSΡΕCΤΙVΕLΥ, UDSΤSΕDΤ ΕFΤΕRFΟLGΕΝDΕ, ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΕΧΡΕDΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΕΜΙΤΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΙSDΑDΕΝ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ. 4.Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 τίθενται στο χώρο Παρατηρήσεις· του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1. Άρθρο 14 Έκδοση αντιγράφου ΕUR.11.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού ΕUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται, καταυτόν τον τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙCΑΤΑ, DUΡLΙCΑΤΟ, DUΡLΙCΑΑΤ, DUΡLΙCΑΤΕ, DUΡLΙΚΑΤ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUΡLΙCΑDΟ, SΕGUΝDΑ VΙΑ, DUΒLΙCΑΤ. 3.Οι ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 αναγράφονται στο χώρο Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1. 4.Το αντίγραφο επί του οποίου πρέπει να επαναγραφεί η ημερομηνία του αρχικού πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, αρχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία. Άρθρο 15 Απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών 1.Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 11, 12 και 14 του παρόντος πρωτοκόλλου, εφαρμόζεται μια απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν. 2.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος στο εξής ονομάζεται εγκεκριμένος εξαγωγέας και ο οποίος πραγματοποιεί συχνά εξαγωγές εμπορευμάτων για τις οποίες είναι δυνατό να εκδοθούν πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και παρέχει εγγυήσεις, ικανοποιητικές για τις τελωνειακές αρχές, για τον έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων, να μην προσκομίζει κατά την εξαγωγή στο τελωνείο του κράτους εξαγωγής ούτε το εμπόρευμα ούτε την αίτηση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 του οποίου αποτελούν αντικείμενο τα εμπορεύματα αυτά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ΕUR.1 υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 άδεια ορίζει, κατεπιλογήν των τελωνειακών αρχών, ότι η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού ΕUR.1 πρέπει: 1)είτε να έχει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του αρμόδιου τελωνείου του κράτους εξαγωγής καθώς και την υπογραφή, χειρόγραφη ή όχι, ενός υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου· 2)είτε να φέρει, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, το αποτύπωμα ειδικής σφραγίδας εγκεκριμένης από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής το οποίο να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα V του παρόντος πρωτοκόλλου. Το αποτύπωμα αυτό μπορεί να τυπώνεται εκ των προτέρων επάνω στα έντυπα. 4.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η θέση 7 Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 φέρει μία από τις ακόλουθες μνείες: ΡRΟCΕDΙΜΙΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ, FΟRΕΝΚLΕΤ ΡRΟCΕDURΕ, VΕRΕΙΝFΑCΗΤΕS VΕRFΑΗRΕΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, SΙΜΡLΙFΙΕD ΡRΟCΕDURΕ, ΡRΟCΕDURΕ SΙΜΡLΙFΙΕΕ, ΡRΟCΕDURΑ SΕΜΡLΙFΙCΑΤΑ, VΕRΕΕΝVΟUDΙGDΕ ΡRΟCΕDURΕ, ΡRΟCΕDΙΜΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ, ΟΡRΟSΤΕΝΑ ΡRΟCΕDURΑ. 5.Η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 συμπληρώνεται, ενδεχομένως, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 6.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας αναφέρει, ενδεχομένως, στη θέση 13 Αίτηση ελέγχου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του πιστοποιητικού ΕUR 1. 7.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν, στην περίπτωση της απλουστευμένης διαδικασίας, να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR.1, τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 8.Στις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές αναγράφουν, ιδίως: 1)τους όρους υπό τους οποίους συντάσσονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΕUR.1, 2)τους όρους υπό τους οποίους οι αιτήσεις αυτές πρέπει να φυλάσσονται επί δύο τουλάχιστον έτη, 3)στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) την αρχή που είναι αρμόδια να διενεργήσει τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 27 του παρόντος πρωτοκόλλου. 9.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων που προβλέπονται στη παράγραφο 2 ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων.ο 10.Οι τελωνειακές αρχές αρνούνται τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στους εξαγωγείς οι οποίοι δεν παρέχουν όλα τα εχέγγυα που οι αρχές αυτές κρίνουν χρήσιμα. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Οφείλουν να το πράττουν όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έγκρισης ή όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τα σχετικά εχέγγυα. 11.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας είναι δυνατό να υποχρεωθεί να ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με τη διαδικασία που οι αρχές αυτές καθορίζουν, σχετικά με τις αποστολές που προτίθεται να πραγματοποιήσει, προκειμένου να μπορέσει το αρμόδιο τελωνείο να διενεργήσει ενδεχομένως έλεγχο πριν από την αποστολή του εμπορεύματος. 12.Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να υποβάλλουν τους εγκεκριμένους εξαγωγείς σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνουν απαραίτητο. Οι εν λόγω εξαγωγείς πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. 13.Το παρόν, άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Βουλγαρίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρθρο 16 Αντικατάσταση πιστοποιητικών 1.Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο ή από άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των εμπορευμάτων. 2.Όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας, ή της Βουλγαρίας, που εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη με την κάλυψη του πιστοποιητικού ΕUR.1, υφίστανται επεξεργασία ή η μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές πρέπει να εκδίδουν ένα νέο πιστοποιητικό ΕUR.1, μετά από αίτηση του εξαγωγέα, εφόσον η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 3.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να θεωρείται ως τελικό πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 για τους στόχους της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 4.Τοπιστοποιητικό αντικατάστασηςπρέπει να εκδίδεται μεβάση γραπτήαίτηση του επανεξαγωγέα, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενες αρχές ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση. Η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του πρωτοτύπου πιστοποιητικού ΕUR.1 πρέπει να συμπληρώνονται στη θέση 7. Άρθρο 17 Ισχύς των πιστοποιητικών1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 πρέπει να προσκομίζεται, σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από το τελωνείο του κράτους εξαγωγής στο τελωνείο του κράτους εισαγωγής, όπου προσκομίζονται τα εμπορεύματα. 2.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Πέραν των περιπτώσεων αυτών, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά ΕUR.1, όταν τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Άρθρο 18 Εκθέσεις1.Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από την Κοινότητα ή από τη Βουλγαρία για έκθεση σε χώρα άλλη από τη Βουλγαρία ή κράτος μέλος της Κοινότητας και που πωλούνται, μετά την έκθεση, για να εισαχθούν στη Βουλγαρία ή στην Κοινότητα, υπάγονται, κατά την εισαγωγή, στις διατάξεις της συμφωνίας, υπό την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο προκειμένου να αναγνωρίζονται ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή τη Βουλγαρία και εφόσον αποδεικνύεται με ικανοποιητικό τρόπο για τις τελωνειακές αρχές : 1)ότι ένας εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από την Κοινότητα ή τη Βουλγαρία στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί 2)ότι ο εξαγωγέας αυτός επώλησε τα εμπορεύματα ή τα παραχώρησε σε παραλήπτη στη Βουλγαρία ή στην Κοινότητα 3)ότι τα εμπορεύματα απεστάλησαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά στη Βουλγαρία ή την Κοινότητα στην κατάσταση που απεστάλησαν στην έκθεση δ)ότι, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, τα εμπορεύματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς, εκτός από την επίδειξη στην έκθεση αυτή. 2.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 πρέπει να προσκομίζεται υπό κανονικές συνθήκες στις τελωνειακές αρχές. Το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης πρέπει να αναγράφονται σε αυτό. Εν ανάγκη, μπορεί να ζητούνται συμπληρωματικά αποδεικτικά έγγραφα περί της φύσεως των εμπορευμάτων και των συνθηκών υπό τις οποίες τα εμπορεύματα εξετέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται για όλες τις εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις ή ανάλογες δημόσιες εκδηλώσεις εμπορικού, βιομηχανικού, αγροτικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα εμπορεύματα παραμένουν υπό τον έλεγχο του τελωνείου, πλην εκείνων που οργανώνονται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικές τοποθεσίες και που έχουν σκοπό να πωλήσουν αλλοδαπά εμπορεύματα. Άρθρο 19 Υποβολή πιστοποιητικών Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος. Οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού. Μπορούν επιπλέον να απαιτούν να συμπληρώνεται η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της Συμφωνίας. Άρθρο 20 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν, με την αίτηση του καταθέτοντοςτη διασάφησηστο τελωνείο,ένα είδοςαποσυναρμολογημένο ή μη συναρμολογημένο, που υπάγεται στα κεφάλαια 84 και 85 του Εναρμονισμένου Συστήματος, εισάγεται με τμηματικές αποστολές, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, θεωρείται ότι συνιστά ένα μόνο είδος και μπορεί να προσκομισθεί ενιαίο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 για το πλήρες είδος κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 21 Φύλαξη των πιστοποιητικών Τα πιστοποιητικά ΕUR.1 φυλάσσονται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο κράτος αυτό. Άρθρο 22 Έντυπο ΕUR.2 1.Παρά το άρθρο 10, ο χαρακτήρας καταγωγής υπό την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, για αποστολές που αποτελούνται αποκλειστικά από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 5.110 ΕCU ανά αποστολή, μπορεί να αποδεικνύεται με έντυπο ΕUR.2, υπόδειγμα του οποίου υπάρχει στο παράρτημα ΙV του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Το έντυπο ΕUR.2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, υπευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο. 3.Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται ένα έντυπο ΕUR.2. 4.Ο εξαγωγέας που ζητάει την έκδοση εντύπου ΕUR.2 υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, μετά από αίτημά τους, όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω εντύπου. 5.Τα άρθρα 17, 19 και 21 ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα έντυπα ΕUR.2. Άρθρο 23 ΔιαφορέςΗ διαπίστωση μικρών διαφορών μεταξύ των ενδείξεων που περιέχονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, ή στο έντυποΕUR.2 και εκείνων που περιέχονται στα κατατιθέμενα στο τελωνείο έγγραφα για τη διεξαγωγή των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων, δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη μη ισχύ του εν λόγω πιστοποιητικού ΕUR.1, ή εντύπου, εάν τούτο έχει δεόντως συμπληρωθεί και εάν ανταποκρίνεται προς τα προσκομισθέντα εμπορεύματα. Άρθρο 24 Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής1.Προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μικροαποστολών από ιδιώτες σε ιδιώτες, ή περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR. 1 ή η συμπλήρωση εντύπου ΕUR.2, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα στερούνται εμπορικού χαρακτήρα και έχει γίνει δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της Συμφωνίας, δεν υπάρχει δε αμφιβολία περί του αληθούς της εν λόγω δήλωσης. 2.Θεωρούνται ως στερούμενες εμπορικού χαρακτήρα οι εισαγωγές που παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα ή αφορούν μόνο προϊόντα ατομικής χρήσης των παραληπτών, των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να παρουσιάζουν, από τη φύση τους ή την ποσότητα τους, οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, η συνολική αξία των εν λόγω προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 365 ΕCU στην περίπτωση μικροαποστολών ή τα 1.025 ΕCU στην περίπτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. Άρθρο 25 Ποσά εκφρασμένα σε ΕCU 1.Τα ποσά σε εθνικό νόμισμα του κράτους εξαγωγής που ισοδυναμούν με τα ποσά που εκφράζονται σε ΕCU καθορίζονται από το κράτος εξαγωγής και ανακοινώνονται στα άλλα μέρη της παρούσας Συμφωνίας. Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα ποσά που καθορίζονται από το κράτος εισαγωγής, τότε το κράτος εισαγωγής τα δέχεται εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα του κράτους εξαγωγής ή άλλου κράτους προβλεπομένου στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αυτού. Εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα ενός άλλου κράτους, μέλους της Κοινότητας ή της Βουλγαρίας, το κράτος εισαγωγής αναγνωρίζει το ποσό που γνωστοποίησε η ενδιαφερόμενη χώρα. 2.Μέχρι και τις 30 Απριλίου 1993, το ΕCU που χρησιμοποιείται σε εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι η αντίστοιχη αξία, σε εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ΕCU κατά την ημερομηνία της 3ης Οκτωβρίου 1990. Πα κάθε περίοδο διάρκειας δύο ετών, είναι η αντίστοιχη αξία, σε εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ΕCU κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του έτους που προηγείται αυτής της περιόδου των δύο ετών. ΤΙΤΛΟΣΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 26 Ανακοίνωση αποτυπωμάτων σφραγίδων και διευθύνσεων Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και της Βουλγαρίας ανακοινώνουν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και τον έλεγχο τους καθώς και για τα έντυπα ΕUR.2. Άρθρο 27 Έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και των εντύπων ΕUR.2 1.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και των εντύπων ΕUR.2 πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων. 2.Για τον εκ των υστέρων έλεγχο των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, τα έγγραφα εξαγωγής ή τα επέχοντα θέση αυτών αντίγραφα των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, πρέπει να φυλάσσονται για δύο τουλάχιστον έτη από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. 3.Για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, τα κράτη μέλη της Κοινότητας και η Βουλγαρία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μέσω των αντίστοιχων διοικήσεων των τελωνείων τους, για τον έλεγχο της γνησιότητας και της ακρίβειας των πιστοποιητικών ΕUR.1, περιλαμβανομένων και εκείνων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 καθώς και των εντύπων ΕUR.2, και της ορθότητας των πληροφοριών σχετικά με την καταγωγή των εν λόγω προϊόντων. 4.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό ΕUR.1, το έντυπο ΕUR.2 ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, σημειώνοντας, ενδεχομένως, τους ουσιαστικούς ή τυπικούς λόγους που δικαιολογούν έρευνα. Επισυνάπτουν στο πιστοποιητικό ΕUR.1 ή στο έντυπο ΕUR.2, εφόσον έχει εκδοθεί, το τιμολόγιο ή το αντίγραφο του τιμολογίου και παρέχουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτουν και από τις οποίες συνάγεται ότι οι ενδείξεις του εν λόγω πιστοποιητικού ή εντύπου είναι ανακριβείς. 5.Εάν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, παρέχουν στον εισαγωγέα το δικαίωμα παραλαβής των εμπορευμάτων με την επιφύλαξη των συντηρητικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία. 6.Τα αποτελέσματα του εκ των υστέρων ελέγχου γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, το συντομότερο δυνατό. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να επιτρέπουν τη διαπίστωση του κατά πόσον το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή το έντυπο ΕUR.2 εφαρμόζονται επί των εν λόγω εμπορευμάτων και του εάν τα εμπορεύματα αυτά μπορούν, πράγματι, να τύχουν της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος. Εάν, σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, δεν υπάρχει απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία της αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εντύπου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται, εκτός ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων που προβλέπει η Συμφωνία. 7.Όταν μία τέτοια διαφορά δεν μπορεί να διευθετηθεί μεταξύ των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής και εκείνων του κράτους εξαγωγής, ή προκύπτει πρόβλημα ερμηνείας του παρόντος πρωτοκόλλου, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας. 8.Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους. 9.Όταν από τη διαδικασία ελέγχου ή άλλη διαθέσιμη πληροφορία απορρέει ότι έχει γίνει καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα ή η Βουλγαρία, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως του άλλου μέρους, διεξάγουν τις κατάλληλες έρευνες ή θεσπίζουν διατάξεις για τη διεξαγωγή ερευνών, επειγόντως, για να προσδιοριστεί και να προληφθεί η καταστρατήγηση αυτή για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα ή η Βουλγαρία μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή του άλλου μέρους στις έρευνες αυτές. 10.Όταν από τη διαδικασία ελέγχου ή άλλη διαθέσιμη πληροφορία απορρέει ότι έχει γίνει καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, τα προϊόντα μπορούν να γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της διοικητικής συνεργασίας που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο, οι οποίες έχουν ενδεχομένως ήδη κινηθεί, και ιδίως της διαδικασίας του εκ των υστέρων ελέγχου. *Επίσης, τα προϊόντα δεν μπορούν να γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, παρά μόνον μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του εκ των υστέρων ελέγχου. Άρθρο 28 ΚυρώσειςΕπιβάλλονται κυρώσεις κατά παντός ο οποίος συμπληρώνει ή αναθέτει τη συμπλήρωση εγγράφου που περιέχει ανακριβή στοιχεία, για να γίνει δεκτό εμπόρευμα με το ευεργέτημα του προτιμησιακού καθεστώτος. Άρθρο 29 Ελεύθερες ζώνεςΤα κράτη μέλη της Κοινότητας και η Βουλγαρία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται στο έδαφός τους, να μην αντικαθίστανται ή υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρηση τους στην αρχική τους κατάσταση. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ Άρθρο 30 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου1.Ο όρος Κοινότητα που χρησιμοποιείται στο παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Ο όρος προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας. 2.Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 31. Άρθρο 31 Ειδικοί όροι1.Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις αντί του άρθρου 1 και οι αναφορές στο άρθρο αυτό ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για το παρόν άρθρο. 2.Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως: 1)Προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας: 1)Τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια· β) τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά του εδαφίου α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών κατεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ότι ii) τα προϊόντα αυτά κατάγονται από την Βουλγαρία ή την Κοινότητα κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, εφόσον έχουν υποβληθεί σε κατεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3. 2)Προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας: 1)Τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Βουλγαρία 3)Ταπροϊόντα ταπαραγόμενα στηΒουλγαρίαστηνκατασκευήτωνοποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα εκτός αυτών του εδαφίου α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) αποτέλεσαν το αντικείμενο επαρκών κατεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ότι ii) κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε κατεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3. 3.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος. 4.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του υποχρεούται να αναγράψει τις ενδείξεις Βουλγαρία και Θέουτα ή Μελίλια στη θέση 2 του πιστοποιητικού ΕUR.1. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού ΕUR.1. 5.Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και στη Μελίλια ΤΙΤΛΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 32 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει, ανά διετία, ή όταν το ζητήσει η Βουλγαρία ή η Κοινότητα, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου, για την ενδεχόμενη επιβολή τροποποιήσεων ή προσαρμογών. Κατά την εξέταση αυτή, λαμβάνεται ιδίως υπόψη η συμμετοχή των συμβαλλόμενων μερών σε ζώνες ελεύθερου εμπορίου ή σε τελωνειακές ενώσεις με τρίτες χώρες. Άρθρο 33 Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας 1.Συγκροτείται Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας η οποία αναλαμβάνει, αφενός, να εξασφαλίζει τη διοικητική συνεργασία που στοχεύει στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου και, αφετέρου, να φέρει εις πέρας κάθε άλλη αποστολή στον τελωνειακό τομέα που ενδέχεται να της ανατεθεί. 2.Η επιτροπή απαρτίζεται, αφενός, από τελωνειακούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και υπαλλήλους των υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι αρμόδιες για τελωνειακά θέματα και, αφετέρου, από τελωνειακούς εμπειρογνώμονες της Βουλγαρίας. Άρθρο 34 Πετρελαιοειδή Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VΙ εξαιρούνται προσωρινά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου. Εντούτοις, οι διατάξεις σχετικά με τη διοικητική συνεργασία ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για τα προϊόντα αυτά. Άρθρο 35 ΠαραρτήματαΤα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Άρθρο 36 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Η Κοινότητα και η Βουλγαρία λαμβάνουν, στο βαθμό που τις αφορά, τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 37 Διαμετακόμιση ή αποθήκευση εμπορευμάτωνΤα εμπορεύματα που πληρούν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Συμφωνίας, ευρίσκονται είτε καθοδόν, είτε έχουν εισαχθεί, στην Κοινότητα ή στη Βουλγαρία υπό καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερων ζωνών, μπορούν να γίνονται δεκτά με το ευεργέτημα των διατάξεων της συμφωνίας, με την επιφύλαξη ότι, εντός τεσσάρων μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατατίθεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, ένα πιστοποιητικό ΕUR.1 εκδοθέν εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απευθείας μεταφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτημα Ι ΣημειώσειςΠαράρτημα ΙΙ Πίνακας κατεργασιών ή μεταποιήσεων που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγματου εντύπουτωνπιστοποιητικώνκυκλοφορίαςεμπορευμάτων ΕUR.1 Παράρτημα ΙV Υπόδειγμα του εντύπου ΕUR.2 Παράρτημα V Υπόδειγμα του αποτυπώματος της σφραγίδας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, στοιχείο β) Παράρτημα VΙ Κατάλογος των προϊόντων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠρόλογοςΟι παρούσες σημειώσεις εφαρμόζονται επίσης, όπου χρειάζεται, σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες, ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών όρων που μνημονεύονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία υπόκεινται απλώς στον κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1. Σημείωση 1 1.1Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη ή περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σαυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο εναρμονισμένο σύστημα Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες δίνεται ένας κανόνας στη στήλη 3. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός της πρώτης στήλης φέρει ένα ex, αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στη στήλη 3 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 1.2Όταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στη στήλη 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες εκεί. 1.3Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3. Σημείωση 2 2.1Ο όρος κατασκευή καλύπτει κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης, ή ακόμη ειδικές εργασίες. Βλέπε όμως και σημείωση 3.5 στη συνέχεια. 2.2Ο όρος ύλη καλύπτει όλες τις μορφές συστατικών υλικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος. 2.3Ο όρος προϊόν αναφέρεται στο προϊόν που έχει κατασκευασθεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη διαδικασία κατασκευής. 2.4Ο όρος εμπορεύματα καλύπτει τόσο τις ύλες όσο και τα προϊόντα. Σημείωση 3 3.1Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, εφαρμόζεται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Αν ο όρος της αλλαγής κλάσης εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3. 3.2Η κατεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. Καταναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε έναν κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. 3.3Όταν ένας κανόνας ορίζει ότι ύλες κάθε κλάσης μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη, πάντως, ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης... σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην Ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα, μπορούν να χρησιμοποιούνται. 3.4Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απέκτησε τον χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο. Π.χ.:Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40% της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεως από χαλυβοκράματα της κλάσης 7224. Αν το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, το ημικατεργασμένο προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο απόκτησε ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος, με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 7224. Το ημικατεργασμένο αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα της κλάσης 8407, χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημικατεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο Ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται. 3.5Ακόμη και αν τηρούνται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3. 3.6Η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής είναι το προϊόν που θεωρείται σαν βασική μονάδα για τον προσδιορισμό της κατάταξης που βασίζεται στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Όσον αφορά τους συνδυασμούς προϊόντων (sets) τα οποία κατατάσσονται με εφαρμογή του γενικού κανόνα 3 για την ερμηνεία του εναρμονισμένου συστήματος, η μονάδα που λαμβάνεται υπόψη πρέπει να προσδιορίζεται για καθένα από τα είδη που αποτελούν το συνδυασμό. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης στους συνδυασμούς των κλάσεων 6308, 8206 και 9605. Επομένως : όταν ένα προϊόν, που αποτελείται από μία ομάδα ή από ένα σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών, κατατάσσεται σύμφωνα με τους όρους του εναρμονισμένου συστήματος σε μία και μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα προσδιορισμού του, όταν μία αποστολή αποτελείται από έναν αριθμό ταυτόσημων προϊόντων κατατασσόμενων στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής, όταν, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα 5 για την ερμηνεία του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται και με τα εμπορεύματα που περιέχουν, πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Σημείωση 4 4.1Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα κατεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται, και από αυτό συνάγεται ότι οι περαιτέρω κατεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα της καταγωγής, και ότι, αντίθετα, οι κατεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα της καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο λιγότερο προχωρημένο επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο περισσότερο προχωρημένο δεν επιτρέπεται. 4.2Όταν ένας κανόνας στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται, προφανώς, να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Π.χ:Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές Ίνες και οι χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη ή ακόμη και οι δύο μαζί. Κατά συνέπεια, αν στον Ίδιο κανόνα ένας περιορισμός αναφέρεται για μία ύλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί. Π.χ:Ο κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάσης της κλωστής, όπως και ο μηχανισμός του ζικ-ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απαυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ραπτομηχανή. 4.3Όταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευασθεί από μία καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα. Π.χ.:Ο κανόνας για την κλάση 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων προσθετικών, κατά το μέτρο που δεν παίρνονται από δημητριακά. Π.χ.:Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση κατεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. Βλέπε επίσης τη σημείωση 7.3 όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά. 4.4Αν προβλέπονται σέναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία εφαρμόζονται σε ειδικά προϊόντα ύστερα από αυτές τις διατάξεις. Σημείωση 5 5.1Ο όρος φυσικές ίνες όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, περιλαμβανομένων των απορριμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 5.2Ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 5301 έως 5305. 5.3Οι όροι κλωστοϋφαντουργικοί πολτοί, χημικές ουσίες και ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις μη υφαντικές ύλες (οι οποίες δηλαδή δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63) που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νήματα ή ίνες από χαρτί. 5.4Ο όρος τεχνητές ή συνθετικές Ίνες μη συνεχείς που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς Ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 6 6.1Για τα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στις κλάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον πίνακα μιας παραπομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες κλωστοϋφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους όταν, στο σύνολο τους, αντιπροσωπεύουν 10% ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις παρακάτω σημειώσεις 6.3 και 6.4). 6.2Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες βάσης. Οι υφαντικές βασικές ύλες είναι οι ακόλουθες: Μετάξι, Μαλλί Χοντροειδείς ζωικές τρίχες, Λεπτές ζωικές τρίχες, Τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, Βαμβάκι, Ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, Λινάρι, Κάνναβι, Γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, Σιζάλ και άλλες υφαντικές Ίνες του είδους Αgaνe, Κοκοφοίνικας, άβακας, ραμί και άλλες υφαντικές Ίνες, Συνθετικές ίνες συνεχείς, Τεχνητές ίνες συνεχείς, Συνθετικές Ίνες μη συνεχείς, Τεχνητές ίνες μη συνεχείς. Π.χ. : Ενα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από Ίνες από βαμβάκι της κλάσης 5203 και από συνθετικές Ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10% κατά αξία νήματος. Ένα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα σύμμεικτο Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό) ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών των δύο τύπων, πού δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από φυσικές ίνες που δεν έχουν χτενιστεί ή λαναριστεί ή έχουν προετοιμαστεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10% κατά αξία νήματος. Π.χ. : Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από υφαντικές ύλες βάσης που κατατάσσονται σε δύο ξεχωριστές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα. Π.χ : Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι συνεπώς σύμμεικτο ύφασμα. Π.χ. : Ένας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος με τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις βασικές υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο της κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10% του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Έτσι, τα τεχνητά νήματα, το υπόθεμα από γιούτα ή/και τα νήματα από βαμβάκι μπορούν να εισάγονται κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι βάρους. 6.3Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, αυτή η εξαίρεση είναι 20% ή λιγότερο του συνολικού βάρους όσον αφορά τα νήματα. 6.4Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μία ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αργιλίου, είτε από μιά ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά, η ψυχή αυτή έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η εξαίρεση αυτή είναι 30% ή λιγότερο του συνολικού βάρους όσον αφορά την ψυχή αυτή. Σημείωση7.1Για τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο, στον πίνακα, μιας υποσημείωσης που παραπέμπει στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, είδη στολισμού και συμπληρωματικά είδη ένδυσης από υφαντικές ύλες, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το σχετικό έτοιμο προϊόν, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε άλλη κλάση από εκείνη του προϊόντος και ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει το 8% της τιμής εκ του εργοστασίου των υφαντικών υλών που ενσωματώθηκαν. 7.2Τα είδη στολισμού, τα συμπληρωματικά είδη ένδυσης και τα άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, τα οποία περιέχουν υφαντουργικές ύλες, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρούν τους όρους της στήλης 3 ακόμη και αν δεν καλύπτονται από τη σημείωση 4.3. 7.3Σύμφωνα με τις διατάξεις της σημείωσης 4.3, μη καταγόμενα είδη στολισμού ή συμπληρωματικά είδη ένδυσης ή άλλα μη καταγόμενα προϊόντα τα οποία δεν περιέχουν υφαντικές ύλες, μπορούν, σε όλες τις περιπτώσεις, να χρησιμοποιούνται ελεύθερα όταν δεν μπορούν να κατασκευασθούν από ύλες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη 3 του πίνακα. Π.χ.Αν ένας κανόνας στον πίνακα προβλέπει για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως μια μπλούζα, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή αυτά δεν μπορούν να κατασκευασθούν από υφαντικές ύλες. 7.4Όταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών στολισμού και των συμπληρωματικών ειδών ένδυσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Δασμολογική κλώση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Εξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών της κλάσης 0202 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο της κλάσης 0201 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα σφαγίων των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208, και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207 Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Γαλακτοκομικά προϊόντα Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή από ύλες οποιανδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση τα γάλα και την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402 Κατασκευή στην οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες, όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και Grapefruit της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι, και η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίουπου χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 0% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες Ακατέργαστα κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Βρώσιμαλαχανικά, κατεψυγμέναή αποξεραμένα, προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα τον κλήσεων ex 0710, ex 0711 για τα οποία οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές όλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: — Με προσθήκη ζάχαρης Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρηση τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα Φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι Καρποί και φρούτα αποξηραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του κεφαλαίου αυτού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι. Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές κατεψυγμένες σε άλμη ή σε θειωμένο νερό ή σε άλλα συντηρητικά διαλύματα Κατασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι Προϊόντααλευροποιίας βύνη, άμυλα κάθε είδους. ινουλίνη, γλουτένη, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106 Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή τα φρούτα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Άλευρα και σιμιγδάλια από αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713 Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708 Γομαλάκα, φυσικές γόμες, ρητίνες, γόμες ρητίνες και βάλσαμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσηςπου χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα Παραγωγή από μη τροποποιημένα βλεννώδη και φυτικά παράγωγα Λίπος χοιρινό με την ονομασία «Saindοux». Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207 ή τα κόκαλα της κλάσης 0506 Άλλα Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων της κλάσης 0201, 0202, 0204 ή 0206 ή από κόκαλα της κλάσης 0506 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Λίπηκαι έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών,έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: — Στερεά κλάσματα ιχθυελαίων και λίπη και έλαια θαλάσσιων θηλαστικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Διϋλισμένη λανολίνη Κατασκευή από ακατέργαστο εριολίπος της κλάσης 1505 Άλλα λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα — Στερεά κλάσματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1506 _ Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα — Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού Jοjοba Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1707 έως 1515 Άλλα εκτός: του λαδιού Τung, του κεριού Μyrica και του κεριού Ιαπωνίας Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες __ εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων ανθρώπινης διατροφής Ζωική και φυτικά έλαια και λίπη και τα κλάσματά τους, επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά έλαια των κλάσεων 1707 έως 1515 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές και ζωικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή καρκινοειδών (μαλακοστράκων), μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων Παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού Καρκινοειδή (μαλακόστρακα),μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκιο και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι καταγόμενα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά αγνή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Άλλα σάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόξη), χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες. καραμελωμένα Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη Άλλα αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Άλλα Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης, αρωματισμένες η με χρωστικές ουσίες Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 «ου χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής αχό αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, «ου δεν περιέχουν σκόνη κακάο ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού — Εκχύλισμα βύνης Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 — Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, Gnοcchi, ραβιόλια,κανελόνια. Αράπικοσιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Ταπιόκακαι ταυποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας, της κλάσης 1108 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: Χωρίς προσθήκη κακάου: — Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης. Ωστόσο, οι κόκκοι και οι σπάδικες γλυκού καλαμποκιού παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, των κλάσεων 2001, 2004 και 2005 και το γλυκό καλαμπόκι άβραστο ή βρασμένο στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένο της κλάσης 0710, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται Άλλα Παρασκευή κατά την οποία: τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και το παράγωγά τους (με εξαίρεση το καλαμπόκι του είδους «Ζea lndurata» και τον σκληρό σίτο και τα παράγωγα τους) πρέπει να λαμβάνονται εξ ολοκλήρου, και — η αξία των χρησιμοποιηθέντων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Με προσθήκη κακάου Παρασκευή από ύλες κάθε κλάσης, με εξαίρεση ύλες της κλάσης 1806, κατά την οποία η αξία των υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής «εκ του εργοστασίου» Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστωκαι μεπροσθήκη κακάου.Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες,ξεραμένες ζύμεςαπό αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμέναήδιατηρημέναμεξίδιή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς «αρά με ξίδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Μανιτάρια και τρούφες παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς χαρά με ξίδι ή οξικό οξύ: Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα και διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ή μη Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρηφυτών, ζαχαρόπηκτα στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δενκατονομάζονται ούτιπεριλαμβάνονται αλλού: — Φρούτα και ξηροί καρποί, παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και ξηροί καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα — Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μούστου σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 (που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο — Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών ανάμεικτα αρτύματα και καρυκεύματα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα — Παρασκευασμένη μουστάρδα Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ή από άλφιτο —Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα οστών — Σύνθετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής Γλυκά σιρόπια, οραματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση το παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005 θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία δα κατατασσόταν το προϊόν με τη μη συσκευασμένη μορφή του Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 Κρασιά από νωπά σταφύλια, περιλαμβανομένων και των ενισχυμένων κρασιών, και μούστος από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια: βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες· αιθυλική αλκοόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετουσιωμένα ή όχι οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτά σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών ξίδι Ουίσκι με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50% κατ όγκο Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και grapefruit) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι Κατασκευή από άλλους μούστους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγό τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της τιμής εργοστασίου του προϊόντος Κατάλοιπα της παραγωγής αμύλου από καλαμπόκι (εκτός τωνσυμπυκνωμένων νερώνμουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ανώτερης του 40% κατά βάρος ξηρού προϊόντος Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιόλαδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3% Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων Κατασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας ή άλλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού Κατασκευή κατά την οποία το 70% του βάρους καπνού ή των απορριμμάτων καπνού, της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγωγής Καπνός για κάπνισμα Κατασκευή κατά την οποία το 70% του βάρους του ακατέργαστου καπνούήτων απορριμμάτων καπνού,της κλάσης 2401, πρέπει να είναι ήδη καταγωγής Γραφίτης φυσικός, κρυσταλλικός, εμπλουτισμένος με άνθρακα, κεκαθαρισμένος, θρυμματισμένος Μάρμαρα τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα κομμένα με πριόνι ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Γρανίτης, πορφυρίτης. βασάλτης. ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, τετραγωνισμένα ή κομμένα σε παραλληλόγραμμα, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πάχους όχι μεγαλύτερου των 25 cm Πυρωμένος δολομίτης Αλεσμένο ανθρακικό μαγνήσιο Φυσικό (μαγνησίτης) σε κιβώτια ερμητικά κλειστά και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε μετήξη ήπυρωμένη αδρανήςμαγνησία (φρυγμένη) Γύψοι παρασκευασμένοι ειδικά για την οδοντοτεχνική Φυσικές ίνες αμιάντου Μαρμαρυγίες σε σκόνη Χρωστικές γαίες εψημμένες ή αλεσμένες Εμπλουτισμός της περιεκτικότητας σε άνθρακα, καθαρισμός και θρυμματισμός του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτου Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, μάρμαρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm Κοπή, με πριονισμό ή άλλο τρόπο, πέτρας (ακόμη και να έχει ήδη κοπεί) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος.Εντούτοις, μπορείνα χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Παρασκευάζεται από συμπυκνώματα αμιάντου Κονιοποίηση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία Πύρωση και κονιοποίηση χρωστικών γαιών Προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά, προϊόντα που είναι ανάλογα των ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη, σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 C (περιλαμβανομένων μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης), για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Ορυκτά έλαια και προϊόντα της αποστάξεως αυτών. Ασφαλτώδεις ύλαι. Κηροί ορυκτοί Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ Ανόργανα χημικά, οργανικές και ανόργανες ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, σπάνιων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων ή ισοτόπων με εξαίρεση τις κλάσεις ex 2811 και ex 2833 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Τριοξείδιο θείου θειικό αργίλιο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Παρασκευή από διοξείδιο θείου Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Οργανικά χημικά, εξαιρουμένων των προϊόντων των κλάσεων « 2901, ex 2902, « 2905, 2915 ex 2932, 2933 και 2934, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην (δια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής που προϊόντος Υδρογονάνθρακες άκυκλοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (με εξαίρεση τα αζουλένια), βενζόλιο, τουλουόλιο, ξυλόλιο, προορισμένοι για να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ Αλκοξείδια των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης ή γλυκερόλης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης (συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905). Ωστόσο, αλκοξείδια της κλάσης αυτής μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Οξέαμονοκαρβοξυλικά άκυκλα, κορεσμένακαι οι ανυδρίτες. τα αλογονίδια υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμενα, σουλφονωμενα, νιτρομένα και νιτροδωμενα παράγωγά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2915 και 2916 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια, σουλφονωμενα, νιτρομένο ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 2909 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Κυκλικές ακετάλεςκαι εσωτερικέςημιακετάλες και τααλογονωμένα, σουλφονωμένα,νιτρομένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάση; Ενώσειςετεροκυκλικές μόνομεετεροάτομο(α) αζώτου. Οξέα νουκλεϊνικά και τα άλατά τους Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών των κλάσεων 2932 και 2933 που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, όλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός των προϊόντων των κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αίμαανθρώπων. Αίμαζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ενοποιηθεί και άλλα συστατικάτου αίματος.Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών, με εξαίρεση τις ζύμες και παρόμοια προϊόντα: — Προϊόντα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερα συστατικά που έχουν αναμειχθεί για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊόντα, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα:— Αίμα ανθρώπων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Αίμα ζώων παρασκευασμένο γιο θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Συστατικά αίματος εκτός αχό ορούς· αιγλοβίνη και ορός γλοβουλίνης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Γλοβουλίνη αίματος και ορός γλοβουλίνης Κατασκευή από ύλες οποιοσδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Φάρμακα (εξαιρουμένων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 3002, 3005 ή 3006) Κατασκευή κατά την οποία: —Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις. ύλες που κατατάσσονται στις κλάσεις 3003 ή 3004 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος Λιπάσματα με εξαίρεση εκείνα της κλάσης ex 3105 για τα οποία ο κανόνας αναφέρεται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία, άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντατου κεφαλαίουαυτού «ου παρουσιάζονται είτε σε δισκία η παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg από τα οποία εξαιρούνται τα: — Νιτρικό νάτριο — Κυαναμίδη του ασβεστίου — Θειικό κάλιο — Θειικό καλιομαγνήσιο Κατασκευή κατά την οποία: — Η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της ίδιας κλάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (2) (3) Δεψικάκαι βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικές ύλες, χρωστικά οργανικά και άλλα χρώματα, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, στόκοι, μελάνια, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3201 και 3205 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Ταννίνες και τα άλατα, αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους Χρωστικές ουσίες.Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση τις χρωστικές ουσίες () Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση οn η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες των κλάσεων 3203 και 3204 και 3205 πάντως, οι ύλες της κλάσης 3205 μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα με εξαίρεση τα υπαγόμενα στην κλάση 3301 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Αιθέρια έλαια(αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «τηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που λαμβάνονται με απορρόφηση ή εμπότιση, τερπενικά υποπροϊόντα κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθέριων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και νεοτικά διαλείματα αιθέριων ελαίων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης; συμπεριλαμβανομένων των υλών διαφορετικής ομάδας () της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της αυτής ομάδας υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Σαπούνια,οργανικές ουσίεςεπιφανειακής, δράσης παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κερί τεχνητό, κερί παρασκευασμένο, προϊόντα συντήρησης κεριά καιπαρόμοια είδη, πολτοί για προελάσματα, κερί για την οδοντοτεχνική και συνδέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 3403 και 3404, για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Παρασκευάσματα λιπαντικάπου περιέχουνσαν βασικά συστατικά 70% ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαια ή λάδια από ασφαλτούχο ορυκτό Κερί τεχνητό και κερί παρασκευασμένο: — Με βάση την παραφίνη, τους κηρούς πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, μαλακός κηρός ή πλακώδης κηρός Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα V () Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 λέει 6τι τα παρασκευάσματα αυτή είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32. «Ομάδα» θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω τελεία. — Άλλο Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση: — υδρογονομένα έλαια που έχουν χαρακτήρα κεριών της κλάσης 1516 — λιπαρά οξέα, μη χημικώς ορισμένα, ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες της κλάσης 1519 — ύλες της κλάσης 3404 Εντούτοις, οι ύλες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Λευκωματώδεις ύλες, μεταποιημένα άμυλα, ένζυμα, με εξαίρεση τις κλάσεις 3505 και ex 3507 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάδε είδους (π.χ. ταπροζελατινοποιημένα ήεστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους) Κόλλες με δάση τα άμυλα κάδε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάδε είδους — Αιθέρες και εστέρες αμύλου — Άλλα Ένζυμα παρασκευασμένα,που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505 Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες της κλάσης 1108 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πυρίτιδεςκαιεκρηκτικέςύλες, είδηπυροτεχνίας, σπίρτα, πυροφονικά κράματα, εύφλεκτες ύλες Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες «ου κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 3701, 3702 και 3704 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες που δενέχουνεκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι, ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισδητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και σε γεμιστήρες Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους ευαισθητοποιημένες«συ δενέχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, ύλες «ου κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη αχό εκείνη της κλάσης 3702 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική των κλάσεων 3701 και 3702 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από τις κλάσεις 3701, 3702, 3703 και 3704 Ανάμεικτα χημικά προϊόντα, με εξαίρεση εκείνα που κατατάσσονται στις κλάσεις ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 μέχρι 3814, 3818 μέχρι 3820, 3822 και 3823 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω: Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική αχό εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις οι ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Γραφίτης κολλοειδής αιωρούμενος σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα με αναλογία πάνω από 30% κατά βάρος σε γραφίτη με ορυκτέλαια Κατασκευή αχό ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των υλών της κλάσης 3403 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ταλλέλαιον ανακαθαρισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου Αιθέρων έλαιον που προκύπτει αχό την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτόμαζας, καθαρισμένο Καθαρισμός ο οποίος περιλαμβάνει την απόσταξη και τον εξευγενισμό ακατέργαστου αιθέριου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων με διθειώδη άλατα προς παρασκευή χαρτόμαζας Γόμες — εστέρες Παρασκευή από ρυτινικά οξέα Πίσσα σκληρή μαύρη (μαύρη πισσάσφαλτος) Απόσταξη ξυλοπίσσας Ανάμεικτα χημικά προϊόντα: — Παρασκευασμένα προσθετικάγια λιπαντικά λάδια, πουπεριλαμβάνουν λάδια πετρελαίουή ασφαλτούχων ορυκτών της κλάσης 3811, Τα εν λόγω προϊόντα περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ — Τα ακόλουθα της κλάσης 3823: — Συνθετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρυτινών — Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατα και οι εστέρες τους Κατασκευή κατά την οποία όλες ο χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 Σουλφονικά παράγωγα του πετρελαίου, εξαιρέσει των σουλφονικών παραγώγων του πετρελαίου των μετάλλων των αλκαλίων, του αμμωνίου ή των αιθανολαμινών σουλφονικά οξέα ελαίων ασφαλτούχων ορυκτών, των θειοφανικών και των αλάτων τους Ιοντοανταλλακτικά , — Απορροφητικά συνθέσεων για τη γεφύρωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λάμπες — Οξείδια του σιδήρου μετ αλκαλίων προς καθορισμό των αερίων — Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά ,άλατα. όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου — Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους Ζυμέλαια και ορυκτέλαια — Μείγματα αλάτωνπουέχουνδιαφορετικά ανιόντα — Πολτοί αντιγραφής με βάση ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα — Αλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πλαστικά σε αρχικές μορφές απορρίματα, ξέσματα και θραύσματααπό πλαστικέςύλες. Εξαιρούνται εκείνα της κλάσης ex 3907 για τα οποία ο κανόνας καθορίζεται κατωτέρω — Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» και — η τιμή των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστάσιου» () - Αλλα Παραγωγή κατά την οποία η αξία των υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» () Συμπολυμερές. από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερές του ακρυλονιτρυλίου — βουταδιενίου — στυρολίου Παραγωγή κατά την οποία όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ταξινομούνται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις,είναιδυνατόνναχρησιμοποιούνται υλικά που ταξινομούνται στην ίδια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» () Ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες,μεεξαίρεση εκείνα τωνκλάσεων ex 3916, ex 3917 και ex 3920, για τα οποία οι κανόνες ορίζονται κατωτέρω — Επίπεδα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ορθογώνιο. Άλλα προϊόντα, κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια Κατεργασία κατά την οποία η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» - Άλλα — Προϊόντα ομοπολυμερισμού προθήκης Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» και — η αξία του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» () Άλλα Παραγωγή κατά την οποία η αξία υλικών του κεφαλαίου 39 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου () Είδη με καθορισμένη μορφή και σωλήνες Παραγωγή κατά την οποία: — η αξία όλων των υλικών «ου χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» και— η αξία των υλικών που ταξινομούνται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το 20% της αξίας του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» Ιοντομερές σε φύλλα ή μεμβράνες Παραγωγή από θερμοπλαστικό πολυμερές που έχει υποστεί μερική εξαλάτωση και το οποίο είναι ανυπολυμερές αιθυλενίου και μετακρυλικού οξέος με μερική εξουδετέρωση απόιόντα μετάλλων,κυρίως ψευδαργύρου και νατρίου Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται στις κλάσεις 3901 έως 3106 αφενός όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. Τεχνουργήματα από πλαστικό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πλάκες ερρυτιδωμένων φύλλων καουτσούκ για σόλες υποδημάτων Καουτσούκ αναμειγμένο,μη βουλκανισμένο,σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες. φύλλα ή ταινίες Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ Έλαση ερρυτιδωμένων φύλλων φυσικού καουτσούκ Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τις ύλες τον κλάσεων 4011 ή 4012 Κατασκευή αχό σκληρυμένο καουτσούκ Πρόβεια δέρματα αποψιλωμένα Δέρματα, αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί, άλλα από τα δέρματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 4108 και 4109 Δέρματα βερνικωμένα(λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα Αποψίλωση προβείων δερμάτων Ξαναδέψασμα δεψασμένων δερμάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται at κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Κατασκευή αχό δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4107, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα που έχουν συναρμολογηθεί: — Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες μορφές — Άλλα Ενδύματα, εξαρτήματα ενδυμάτων και άλλα είδη από γουνοδέρματα Λεύκανση και βαφή εκτός αχό την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, ψεκασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων Κατασκευή απόμη συναρμολογημένα,ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα Κατασκευή απόμη συναρμολογημένα,ψεκασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302 Ξυλεία ελαφρά τετραγωνισμένη Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη. λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό. πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) πάχους όχι μεγαλύτερου των 6 mm (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ όλο το μήκος μίας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με οδοντωτό αρμό: — Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες απόαπλό ξύλοήμεγλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη ή ελαφρά στρογγυλεμένη Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλλημα με δακτυλικό αρμό ξυλείας Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλεία; Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες από απλό ξύλο ή μεγλυφές για πλαίσιακαι καλούπια Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια κύλινδρο και παρόμοια είδη συσκευασίας πλήρη από ξύλο Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις Βαρέλια,κάδοι, μαστέλλα,κουβάδες καιέτερα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη αυτών Κατασκευή από δούγες από ξύλο, που δεν έχουν δουλευτεί παρά μόνο πριονισθεί στις δύο κύριες επιφάνειες — Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές και κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε άλλη κλάση από αυτή του προϊόντος. Ωστόσο, κυψελώδεις πλάκες διαφράγματα, πέταυρα (shingles και shakes) μπορούν να χρησιμοποιούνται — Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Πήχες από απλό ξύλο ή γλυφές για πλαίσια και καλούπια Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό που κατατάσσεται στην κλάση 4501 Χάρτης και χαρτόνια απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια, σε κυλίνδρους ή φύλλα Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά Κατασκευή από ύλες που χρησιμεύουν στην παραγωγή χαρτιού του κεφαλαίου 47 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Χαρτί υγείας Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 Χαρτόνια, κουτιά, κιβώτια, σάκοι και άλλα κιβώτια συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος Χαρτί γραμμάτων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη και σχήματα Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 4909 ή 4911 Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται η» τα μπλοκ ημερολογίων — Ημερολόγια τύπου «διαρκές» ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν τοποθετημένα σε βάσεις «ου δεν είναι αχό χαρτί ή χαρτόνι Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη αχό εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλον των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — Άλλα Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 ή 4911 Απορρίμματα αχό μετάξι, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για εκτύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξυφτίδια, λαναρισμένα ή χτενισμένα Κτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού Μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες Κατασκευή αχό χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Νήμα, μονόκλωστα νήματα και κλωστή Παραγωγή από: — μετάξι ακατέργαστο, απορρίμματα από μετάξι λαναρισμένο ή χτενισμένο ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένο για κλώση — άλλες φυσικές ίνες όχι λαναρισμένες ή κτενισμένες ή με άλλο τρόπο προετοιμασμένες για κλώση —χημικές ουσίες ή πολτός κλωστοϋφαντουργίας, ή — υλικά χαρτοποιίας Υφάσματα:— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Παραγωγή αχό απλά νήματα () — Άλλα Κατασκευή από (): — νήματα κοκοφοίνικα, — φυσικές ίνες, — αχό μη συνεχείς συν3ετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, —από χημικές ύλες, υφαντικούς πολτούς ή — ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες παρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, προς ξήρανση, ύγρανση με ατμό, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών,εμποτισμός), επεξεργασίαγια τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Βάτες,πιλήματα, «μηυφασμένα», ειδικάνήματα, σχοινιά και είδη σχοινοποιίας και άλλα παρόμοια είδη, με εξαίρεση τις κλάσεις 5602, 5604, 5605 και 5606, για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή από: νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες, χημικές ύλες, ή υφαντικούς πολτούς () Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ 4 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις: — Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, — ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decidex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος -Άλλα Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεΐνη, — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παράμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη — Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ βουλκανισμένο επικεκαλυμμένα με υφαντικές ίνες Κατασκευή εκ γυμνών νημάτων και σχοινιών εκ καουτσούκ βουλκανισμένου -Άλλα Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, — από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού Μεταλλικέςκλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5% ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλα με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλα Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες, — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές όλες ή υφαντικούς πολτούς, ή — από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού Για ειδικές συνθήκες σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 6. κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες — Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402, — ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506, ή — συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, με τίτλο σε όλες τις περιπτώσεις σε απλά νήματα ή ίνες κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος — Από άλλα πιλήματα Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς — Άλλα Κατασκευή από (): — νήματα από ίνες καρυδιών κοκοφοίνικα, — συνδετικές ή τεχνητές δέσμες νημάτων, — φυσικές ίνες, ή — μη συνεχείς συνδετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση κεφάλαιο 58 Ειδικά υφάσματα, υφάσματα θυσσανωτά ή φλοκωτά, δαντέλες, είδη επίστρωσης, κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής, κεντήματα, με εξαίρεση τις κλάσεις 5805 και 5810 για τα οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω: — Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Παραγωγή από απλά νήματα () — Άλλα Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες, — από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών,εμποτισμός), επεξεργασίαγια τη μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, μερσερισμός υφασμάτων των οποίων η αξία των χρησιμοποιουμένων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος 5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγομένων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 4 Υφάσματαεπιχρισμένα μεκόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, τωντύπων πουχρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματαπουέχουνσκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία Κατασκευή από νήματα Επίπεδες επιφάνειες υφασμένες για επίσυτρα με πεπιεσμένο αέρα,πουπαίρνονταιαπόνήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης: — Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90% κατά βάρος υφαντικές ύλες Κατασκευή από νήματα — Αλλα Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 Κατασκευή από νήματα Λινοτάπητες. έστω και κομμένοι Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες Κατασκευή από νήματα () Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες — Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες Κατασκευή από νήματα — Άλλοι Κατασκευή από(): — φυσικές ίνες, — νήματα κοκοφοίνικα — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό, — μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση ή Τύπωση συνοδευόμενη από εργασίες αποπεράτωσης ή τελειώματος (λεύκανση, κατεργασία, ξήρανση, ύγρανση δι ατμού, αφαίρεση των κόμβων, επιδιόρθωση σχισμών, εμποτισμός), επεξεργασία δια την μεταβολή των διαστάσεων κατά τη χρήση, (μερσερισμός) υφασμάτων των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει κατά ποσοστόν το 47,5% της αξίας του προϊόντος Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 — Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από (): — φυσικές ίνες — από μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λανσαρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — Χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς () Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ 6 — Άλλα υφάσματα από συνδετικές ίνες που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 90% των υφασμάτων Κατασκευή από χημικές ύλες — Άλλα Κατασκευή από νήματα Άλλα υφάσματα, εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Οθόνες ζωγραφιά για σκηνικά θεάτρων, παρασκευάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις Κατασκευή από νήματα Αμίαντα φωτισμού, έστω και διαποτισμένα Κατασκευή από σωληνωτά υφάσματα πλεκτά Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση: — Δίσκοι και κορώνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911 Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσεως 6310 — Άλλα Κατασκευή από : — νήματα κοκοφοίνικα — φυσικές ίνες — μη συνεχείς συνδετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από (): φυσικές ίνες — μη συνεχείς συνδετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Ενδύματακαισυμπληρώματατηςένδυσηςαπό ύφασμα πλεκτό: — Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουνκοπεί σετεμάχια πουπαράγονται ευθέως σε σχήματα Κατασκευή από νήματα — Άλλα Κατασκευή από(): — φυσικές ίνες — μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή — χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, μη πλεγμένα, μεεξαίρεση τιςκλάσειςex6202, ex6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6211, 6213, 6214, ex 6216 και ex 6217 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή από νήματα () Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα της ένδυσης για γυναίκες και μικρά παιδιά Κατασκευή από νήματα () ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος () () Για ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε σημείωση αριθ. 6 () Βλέπε σημείωση αριθ. 7 για την επεξεργασία υφαντικών ειδών κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικεκαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου Κατασκευή αχό νήματα () ή Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος () Μαντήλια και μαντηλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντήλια τουλαιμού (φουλάρια),καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντήλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη: — Κεντήματα Κατασκευή απόμονόκλωνα νήματαφυσικού χρώματος ή Κατασκευή απόυφάσματα μηκεντημένα (άλλααπό πλεκτά) των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος () — Άλλα Κατασκευή απόμονόκλωνα νήματαφυσικού χρώματοςΕσωτερικά συμπληρώματα γιακάδων και μανικετιών, κομμένα Κατασκευή στην οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κλινοσχεπάσματα, πανικά κρεβατιού, κλπ. Άλλα είδη επίπλωσης — Από πίλημα ή μη υφασμένα υφάσματα Παραγωγή από: φυσικές ίνες, ή χημικά υλικά ή πολτό κλωστοϋφαντουργίας — Άλλα — Κεντητά Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες ή Παραγωγή από μη κεντητό ύφασμα (όχι πλεκτό με οποιονδήποτε τρόπο), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου υφάσματος που δεν είναι κεντητό δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» -Άλλα Παραγωγή από αλεύκαστες απλές ίνες Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από : — φυσικές ίνες, — από μη συνεχείς συνθετικές, ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες νια την κλώση, ή ~ χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Βλέπε σημείωση αριθ. 7 για την επεξεργασία υφαντικών οδών κορδελοποιίας και ταινιοπλεκτικής. Για ειδικές συνθήκες σχετιζόμενες με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από υφαντικές ύλες. βλέπε σημείωση αριθ. 6 Για πλεκτά προϊόντα όχι ελαστικά ή επενδυμένα ή επικαλυμμένα ή εμποτισμένα με καουτσούκ που προκύπτουν με ραφή ή συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτού υφάσματος (κομμένου ή πλεγμένου κατευθείαν στο απαιτούμενο σχήμα) βλέπε εισαγωγική σημείωση αριθ. 7 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), σκηνές και είδη για κατασκήνωση — Μη υφασμένα υφάσματα — Άλλα Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) Συνδυασμοί «ου αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση Κατασκευή από: — φυσικές ίνες ή — χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Κατασκευή αχό μονόκλινα νήματα φυσικού χρώματος () Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κάθε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σετ. Εντούτοις, μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώνονται με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του σετ Υποδήματα Κατασκευή από ύλες οιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματαπου αποτελούνται από τα πάνω μέρη (φόντα) των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης 6406 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω καιστολισμένα. Δίχτυακαι φιλίδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Τεχνουργήματα από φυσικό σχιστόλιδο ή από συσσωματωμένο σχιστόλιθο Τεχνουργήματα απόαμίαντο. Τεχνουργήματααπό μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και τον μαγνησίτη Τεχνουργήματα απόμαρμαρυγία, συμπεριλαμβανομένουτουσυσσωματωμένουήανασχηματισμένου μαρμαρυγία σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη Κατασκευή από κατεργασμένο σχιστόλιθο Παραγωγή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ήανασχηματισμένου μαρμαρυγία) Γυαλί των κλάσεων 7003, 70Ο4 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα,χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με αφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 Για ειδικές περιπτώσεις σχετιζόμενες με τα προϊόντα κατασκευασμένα από μείγμα υφαντικές ύλες βλέπε σημείωση αριθ. 6 Βλέπε σημείωση αριθ. 7 Καθρέφτες οπό γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονταικαιοιοπισθοσκοπικοί καθρέφτες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 Νταμιτζάνες. φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνάρια για δοχεία και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη από γυαλί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος ή Λάξευση από φιάλες και φιαλίδια με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν ξεπερνά το 50% της εργοστασιακής τιμής Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου. καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος και Λάξευση υάλινων αντικειμένων με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων αντικειμένων δεν ξεπερνά το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ή Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι του οποίου η αξία δεν ξεπερνά το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Τεχνουργήματα από ίνες υάλου (άλλα από νήματα) Κατασκευή από: — φυτίλια,νήματαμεαπανωτές στρώσεις(Rονings), τεμαχισμένα κλώσματα, μη χρωματιστά — γυάλινο μαλλί Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνδετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες, άξεστες Πολύτιμα μέταλλα: — Ακατέργαστα Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110 ή Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 ή Κράματα πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με δασικά μέταλλα Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα Έλαση, εφελκυσμός, συρματοποίηση ή σφυροκόπηση ή θρυμματισμός ακατέργαστων πολυτίμων μετάλλων Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες όλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Κατασκευή από τμήματα από βασικά μέταλλα, μη επιστρωμένων ή καλυμμένωνμεπολύτιμαμέταλλα της κλάσης 7117, με τον όρο ότι η αξία όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος Ημιτελή προϊόντα οπό σίδηρο ή οπό μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από όλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205 Πλατέα αντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206 Σύρματα από σίδηρο ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207 Ημιτελήπροϊόντα, πλατειάαντικείμενα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτο χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα ανοξείδωτου χάλυβα της κλάσης 7218 Ημιτελήπροϊόντα, πλατέααντικείμενα έλασης ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλυβα Κατασκευή οπόπλινθώματα καιάλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7224 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από μη κράμα χάλυβα Κατασκευή απόπλινθώματα καιάλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206, 7218 ή 7224 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα χαλυβοκραμάτων της κλάσης 7224 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 Στοιχεία σιδηροδομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, ελάνες, ράβδοι χειρισμού των ελανών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο (άλλο από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών,υδροφραχτικές πόρτες,πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιούνται σε κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, μη θερμαινόμενα δι ηλεκτρισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7322 δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, με εξαίρεση τις κλάσεις 7401 μέχρι 7405 ο κανόνας για την κλάση ex 7403 αναφέρεται παρακάτω Κράματα χαλκού, σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο, απορρίμματα και θραύσματα Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο, με εξαίρεση τις κλάσεις 7501 μέχρι 7503 Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αργίλιο και τεχνουργήματα από εκείνου των κλάσεων 7601, 7602 και ex 7616. Οι κανόνες για τις κλάσεις 7601 και ex 7616 καθορίζονται κατωτέρω Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά οπό σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες Παραγωγή κατά την οποία: — όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται ταξινομούνται σε κλάση διαφορετική από την κλάση του προϊόντος και — η αξία όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής του προϊόντος «εκ του εργοστασίου» Παραγωγή με θερμική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετικήαπόεκείνητουπροϊόντος. Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες μπορούν να χρησιμοποιούνται, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μόλυβδος και τεχνουργήματα μολύβδου, με εξαίρεση τις κλάσεις 7801 και 7802 ο κανόνας για τα προϊόντα της κλάσης 7801 αναφέρεται παρακάτω Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή: — Μόλυβδος καθαρός — Άλλος Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου ή «μεταχειρισμένο» μόλυβδο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται . Ψευδάργυροςκαιτεχνουργήματαψευδαργύρου με εξαίρεση τις κλάσεις 7901 και 7902 ο κανόνας για την κλάση 7901 αναφέρεται παρακάτω Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες Ολες κατατάσσονται στ κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο με εξαίρεση τις κλάσεις 8001, 8002 και 8007· ο κανόνας για την κλάση 8001 αναφέρεται παρακάτω Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής τον προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες όλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις,απορρίμματακαιθραύσματατης κλάσης 8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται Άλλα κοινά μέταλλα, κατεργασμένα, τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής αξίας του προϊόντος Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205. συσκευασμένασεσυλλογήγια τηλιανική πώληση Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές εργαλεία (π.χ. για κοίλανση. αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση. εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση. βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή βυθομέτρησης Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές Κατασκευή κατά τη/ οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 μέχρι 8205 Τα εργαλεία όμως των κλάσεων 8202 μέχρι 8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμή; του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες α«ό βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται Αλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές. σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλείακαι σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λεπίδες μαχαιριών και λαβίδες από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται Κουτάλια,πιρούνια, κουτάλες,ξαφριστήρια. σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30% της εργοστασιακής τομής του προϊόντος Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών και συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8403, ex 8404, 8406 έως 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 έως 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 έως 8447, ex 8448, 8452, 8456 έως 8466, 8469 έως 8472, 8480, 8484 και 8485 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 4% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402, και βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8403 και 8404. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες των κλάσεων 8403 και 8404, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους. αθροιστικά, δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ατμοστρόβιλοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο που η ανάφλεξη τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπιν8ήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κινητήρες με έμβολο, «ου η ανάφλεξη τους γίνεται με συμπίεση (κινητήρα ντήζελ ή ημιντήζελ) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μέρη προοριζόμενα αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολήτης θερμοκρασίας και τηςυγρασίας συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες μηχανές ή συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση. την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μπουλντόζες,πλάγιες μπουλντόζες(Αngledοzers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων). μηχανικά φτυάρια,εκσκαφείς, φορτωτέςκαιφορτωτές φτυάρια, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα: — Οδοστρωτήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα μηχανήματα για μετακίνηση γαιών, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μεταλλεύματα. Μηχανήματα για την έμπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και . — εντός του παραπάνω ορίου, η τιμή των υλών της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Εξαρτήματα οδοστρωτήρων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%ο της τιμής του προϊόντος Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία χαρτιού ή χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτόμαζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάδε τύπου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Βοηθητικές μηχανές και συσκευές χρησιμοποιούμενες μαζί με τα μηχανήματα των κλάσεων 8444 και 8445 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ραπτομηχανές άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικάκατασκευασμένα γιαραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές — Ραπτομηχανές (για απλό γαζί μόνο) με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή 17 kg με κινητήρα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των αντίστοιχων καταγόμενων υλών, και — οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη καταγόμενα προϊόντα - Άλλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Εργαλειομηχανέςκαιμηχανήματα,καθώς καιτα εξαρτήματα τους των κλάσεων 8456 έως 8466 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές. υπολογιστικές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλον των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες. καουτσούκ ή πλαστικές ύλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μεταλλοπλαστικά ή παρεμβύσματα (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί παρεμβυσμάτων διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μέρη μηχανών συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ηλεκτρικές μηχανές. συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη τους Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ήαναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών. Εξαιρούνται όσα είδη υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή μέρη κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8501, 8502, « 8518, 8519 έως 8529, 8535 έως 853, 8542, 8544 έως 8546 και 8548 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της κλάσης 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Συγκροτήματαπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και περιστροφικοί μετατροπείς Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, αθροιστικά. 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και μη προσαρμοσμένα στις θήκες τους. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, — η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιουμένων καταγόμενων υλών Συσκευές περιστροφής των δίσκων (πικάπ), ηλεκτρόφωνα, κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής τουήχου χωρίςενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου: — Ηλεκτρικά γραμμόφωνα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Μαγνητόφωνακαιάλλεςσυσκευές εγγραφήςτου ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 8519 μέχρι 8521 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα αχό τα «ροτόντα του κεφαλαίου 37 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37: — Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγείο για την παραγωγή δίσκων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος - Αλλα Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλον τον χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει tο 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Συσκευές ραδιοανίχνευσης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος - η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει tο 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές προβολής ταινιών βίντεο με ή χωρίς οθόνη), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 ft* της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528: — Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος - Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία. όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, προστασία, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 ft* της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονταικαι οι αριθμητικοί πίνακες ελέγχου) καιάλλαυποθέματαπουφέρουνδύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται καιεκείνα πουενσωματώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα αχό τις συσκευές διανομής της κλάσης 8517 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ολοκληρωμένη κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8541 ή 8542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού αθροιστικά 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ηλεκτρόδιααπό άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη απόγραφίτη ήάλλο άνθρακα,μεήχωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μονωτήρες από κάθε ύλη, για ηλεκτρική χρήση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονταικαιοι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας δασμολογικής κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του. προϊόντος Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένη για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλον των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Οχήματα άλλα αχό εκείνα των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, μέρη και εξαρτήματά τους. Εξαιρούνται εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι, κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8709 έως 8711, ο 8712, 8715 και 8716 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων τον χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων «ου χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα ελκυστήρες, των τύπων «ου χρησιμοποιούνται σης αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών. Τα μέρη των παραπάνω οχημάτων Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άρματακαι θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία:. — η αξία Ολων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν «ρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια: — Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής . καύσης κυλινδρισμού: — Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm* Κατασκευή κατά την οποία: — ή αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 tο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Δίτροχα οχήματα χωρίς ρουλεμάν Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλώση 8714 Παιδικά αμαξάκια και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάση; με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 tο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ρυμουλκούμενακαιημιρυμουλκούμεναοχήματα. Άλλα οχήματα χωρίς μηχανική προώθηση. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και, — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 tο της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8803 δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Αλεξίπτωτα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πήδαλιοχούμενα) και τα στροφόπτωτα (rοtοchutes). Τα μέρη και εξαρτήματα τους — Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλάσης συμπεριλαμβανόμενων των λοιπών υλών της κλάσης 8804 Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλήσης 8804 δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Συσκευέςκαιδιατάξειςγιατην εκτόξευση αεροσκαφών. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αεροσκαφών και τα παρόμοια. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 8805 δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πλοία, λέμβοι και πλωτές κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών. Εξαιρούνται τα είδη που εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις ή τμήματα κλάσεων, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9001, 9002. 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011. ex 9014, 9015 έως 9017. ex 9018 και 9024 έως 9033 Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο Κατασκευή κατά την οποία ή αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Φακοί,πρίσματα, καθρέπτεςκαιάλλαστοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Διόπτρες δύο οπτικών πεδίων και ενός οπτικού πεδίου, τηλεσκόπια και οι βάσεις τους Εξαιρούνται τα αστρονομικά τηλεσκόπια διάθλασης και οι βάσεις τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — η αξία όλων των μη καταγόμεμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία τον καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Φωτογραφικές μηχανές (άλλες από τις κινηματογραφικές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαμπτήρες φλας, άλλοι από τους λειτουργούντες με ηλεκτρική ανάφλεξη Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλον των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος εντός του παραπάνω ορίου ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνομέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος και — η αξία όλων τον μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου, οι όλες της Ιδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού J% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Σύνθετα οπτικά μικροσκόπια, στα οποία Κατασκευή κατά την οποία: περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία, τη μικροκινηματογραφία ή τη μικροπροβολή — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — εντός του παραπάνω ορίου οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Όργανακαισυσκευέςγεωδαισίας, τοπογραφίας καθώς και φωτογραμμετρίας, υδρογραφίας. ωκεανογραφίας. υδρολογίας, μετεωρολογίας και γεωφυσικής. με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Όργανασχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού π.χ μηχανές σχεδίασης,παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, σύνολα σχεδιαστικών οργάνων, λογαριθμικοί κανόνες και δίσκοι). Όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα,μετροταινίες μικρόμετρα, παχύμετρα) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτυελοδοχείο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών υλών της κλάσης 9018 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές της σκληρότητας της αντοχής σι θλίψη ή εφελκυσμό της ελαστικότητας και των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων. ξύλου,υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα. πυρόμετρα, βαρόμέτρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων (π,χ. μετρητές παροχής σταθμοδείκτες, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9026 και 9032 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Όργανακαισυσκευέςγιααναλύσειςφυσικές ή χημικές (π.χ πολωσίμετρα διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων και καπνού) Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής της επιφανειακής τάσης και τα παρόμοια, για μέτρηση της θερμότητας, του ήχου και του φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα φωτογράφησης). Μικροτόμοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μετρητέςαερίων, υγρώνήηλεκτρισμού,στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες) — Μέρη και εξαρτήματα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπέρβαινει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής ταξίμετρα, μετρητές διανυόμενωναποστάσεων, βηματόμετρα. Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα της κλάσης 9014 ή 9015, στροβοσκόπια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών, εξαιρουμένων των μετρητών της κλάσης 9028. Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ και των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Όργανα,συσκευέςκαιμηχανήματα μέτρησηςή ελέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Όργανα και συσκευές για αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματο έλεγχο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλούστοκεφάλαιοαυτό,για μηχανές, συσκευές όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων τον χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπέρβαινει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ωρολόγια, εκτός από εκείνα «ου υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9105, 9109 έως 9113 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Ωρολόγια μεγάλα, εκκρεμή, εγερτήρια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό διαφορετικό του μηχανισμού των ωρολογίων θυλακίου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλον τον χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, εκτός από τους μηχανισμούς των ωρολογίων θυλακίου Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5 4* της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του < προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πλαίσια για συσκευές ωρολογοποιίας και τα μέρη Κατασκευή κατά την οποία: τους — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριού. Τα μέρη τους: — Από κοινά μέταλλα, έστω και με επίστρωση, ή από πολύτιμα μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Όπλο, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα όχιπαραγεμισμένα, από βαμβακερόύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος. ή Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9403, με την προϋπόθεση ότι: — η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει το 25% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος, και — όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής και υπάγονται σε κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Φωτεινά σήματα, Φωτεινές επιγραφές καθώς και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων όλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Προκατασκευασμένα κτίρια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικρού μεγέθους «υπό κλίμακα» μοντέλα και παρόμοια είδη, με κίνηση ή όχι Παιχνίδια αινίγματα (puzzles) κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πέδιλα για μπαστούνια γκολφ Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κά8ε χρήση. Απομιμήσεις πτηνών (είδη άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγιού Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης με την προυπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές, ή ορυκτές ύλες Σκούπες και βούρτσες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις βούρτσες από τρίχωμα κουναβιού, σκίουρου),χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. Πινέλα και ρόλοι για χρωματισμούς ελαστικές βούρτσες, σφουγγαρόπανα Κατασκευή από «κατεργασμένες» ύλες των ιδίων κλάσεων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων Κά8ε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ίσχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και είδη μη καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15% της εργοστασιακής τιμής του συνόλου Κουμπιά και κουμπιά σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά σούστες. Ημιτελή κουμπιά Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες όλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Στυλογράφοι με σφαιρίδιο (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη αχό πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι Μεταλλικές αιχμέςγιαπολυγραφικέςμεμβράνες. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες, και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες καθώς και άλλα είδη υπαγόμενα στην (δια κλάση, με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 5% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Μελανοταινίεςγιαγραφομηχανέςκαιπαρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένεςμεμελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες γιανααφήνουναποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή καρέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα με ή χωρίς κουτί Κατασκευή κατά την οποία: — όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και — υπό τον όρο ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Πίπες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕUR.1 1.Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία Το πιστοποιητικό ΕUR.2 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους ή του εδάφους εξαγωγής- αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με χαρακτήρες τυπογραφείου. 2.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR. 1 είναι 210 χ 297 χιλιοστά· όσον αφορά το μήκος, υπάρχει ανοχή κατανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Βουλγαρία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ΕUR.1 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1. Κάθε πιστοποιητικό φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει επιπλέον αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευση του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΝΤΥΠΟ ΕUR.2 1.Το έντυπο ΕUR.2 συντάσσεται επί του εντύπου του οποίου υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το έντυπο ΕUR.2 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής· αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνη και με χαρακτήρες τυπογραφείου. 2.Οι διαστάσεις του εντύπου ΕUR.2 είναι 210 χ 148 χιλιοστά· όσον αφορά το μήκος, υπάρχει ανοχή κατανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι λευκό, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα για γράψιμο και ζυγίζει τουλάχιστον 64 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Βουλγαρία μπορούν να εξασφαλίσουν την εκτύπωση των εντύπων ΕUR.2 ή να εμπιστευθούν τη φροντίδα αυτών σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε έντυπο ΕUR.2. Κάθε έντυπο φέρει ένδειξη του ονόματος και της διεύθυνσης του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει επιπλέον αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευση του. Οδηγίες περί συντάξεως του εντύπου ΕUR.2 1.Έντυπο ΕUR.2 δύναται μόνον να συνταχθεί νια εμπορεύματα τα οποία, στη χώρα εξαγωγής, πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις συναλλαγές που αναφέρονται στο χώρο αριθ. 1 του εντύπου. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να μελετώνται προσεκτικά προ της συμπληρώσεως του εντύπου. 2.Ο εξαγωγέας προσαρτά το έντυπο στο δελτίο αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή μι ταχυδρομικό δέμα, ή το εισάγει στο δέμα. όταν πρόκειται γιο αποστολή με το ταχυδρομείο επιστολών. Επιπλέον αναγράφει, είτε στην πράσινη ετικέτα Γ1 είτε στη διασάφηση Γ2/ΓΠ3 τη μνεία ΕUR.2 συνοδευομένη από τον αριθμό σειράς του εντύπου. 3 Οι οδηγίες αυτές δεν απαλλάσσουν τον εξαγωγέα από την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων που προβλέπονται στους τελωνειακούς ή ταχυδρομικούς κανονισμούς. Η χρησιμοποίηση του εντύπου συνιστά για τον εξαγωγέα την ανάληψη της υποχρεώσεως να προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από αυτές και να δεχθεί οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών του στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που περιγράφονται στον χώρο 11 του εντύπου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα του αποτυπώματος σφραγίδας που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, σημείο β) Σήμα ή εθνόσημο του κράτους εξαγωγής. Ενδείξεις που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του εγκεκριμένου εξαγωγέα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ Άρθρο ΑΡΘΡΟ 34 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Περιγραφή προϊόντος Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά, ανάλογα προς τα ορυκτά λάδια που λαμβάνονται με αποστάξεις σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους στους 250 *C (και περιλαμβάνουν και τα μείγματα βενζίνης και βενζόλης), και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα Ορυκτά λάδια και το προϊον της απόσταξής τους. Ασφαλτούχες ύλες. Ορυκτά κεριά Άκυκλοι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες. με εξαίρεση τα αζουλένια. βενζόλια. τουλουόλιο, ξυλόλιο. που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 70% λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα, με βάση την παραφίνη, τα αριά κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα κατάλοιπα παραφίνης Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕιδικές διατάξεις σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Ισπανίας και της Βουλγαρίας Άρθρο 1 Οι διατάξεις της Συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο στον τίτλο ΙΙΙ τροποποιούνται ως εξής, για να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην πράξη προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (εφεξής αποκαλούμενη πράξη προσχώρησης). Άρθρο 2 Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης, η Ισπανία δεν παρέχει στα προϊόντα καταγωγής Βουλγαρίας ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής άλλων κρατών μελών ή που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία σαυτά. Άρθρο 31.Οι δασμοί τους οποίους επιβάλλει το Βασίλειο της Ισπανίας στα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 19 της συμφωνίας, καταγωγής Βουλγαρίας, και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΧΙ και ΧΙΙΙ της συμφωνίας, ευθυγραμμίζονται προοδευτικά με αυτούς που εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 75 παράγραφος 2 και στο άρθρο 75 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης. 2.Οι εισφορές τις οποίες επιβάλλει το Βασίλειο της Ισπανίας στα γεωργικά προϊόντα, που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της Συμφωνίας, καταγωγής Βουλγαρίας, και περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙ της συμφωνίας, καθώς και στο γεωργικό στοιχείο των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο αριθ. 3, καταγωγής Βουλγαρίας, είναι ίσες με τις εισφορές που εφαρμόζει κατέτος η Κοινότητα των Δέκα, αναπροσαρμοσμένες κατά τα εξισωτικά ποσά προσχώρησης, που καθορίζονται στην πράξη προσχώρησης. Άρθρο 4 Η τήρηση εκ μέρους της Ισπανίας των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 της Συμφωνίας πραγματοποιείται την ίδια στιγμή που ορίζεται για τα λοιπά κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι η Βουλγαρία δεν περιλαμβάνεται πλέον στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1765/82 και αριθ. 3420/83 για τα καθεστώτα εισαγωγής προϊόντων, καταγωγής χωρών κρατικού εμπορίου. Άρθρο 5 Ποσοτικοί περιορισμοί μπορούν να εφαρμόζονται στις εισαγωγές, στην Ισπανία, προϊόντων, καταγωγής Βουλγαρίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Α. Άρθρο 6 Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1911/91 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους και της απόφασης 91/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (ΡΟSΕΙCΑΝ).ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Άρθρο 7 Οι διατάξεις της Συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο, στον τίτλο ΙΙΙ, τροποποιούνται ως εξής για να ληφθούν υπόψη τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που απαριθμούνται στην πράξη προσχώρησης της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (καλούμενη εφεξής πράξη προσχώρησης). Άρθρο 8 Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης, η Πορτογαλία δεν παρέχει στην Βουλγαρία ευνοϊκότερη μεταχείριση από αυτή που παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων, καταγωγής άλλων κρατών μελών. Άρθρο 91.Οι δασμοί τους οποίους επιβάλλει η Πορτογαλική Δημοκρατία στα βιομηχανικά προϊόντα, καταγωγής Βουλγαρίας, που αναφέρονται στο άρθρο 10 της Συμφωνίας και στα Πρωτόκολλα αριθ. 1 και 2, καθώς και στα μη γεωργικά στοιχεία προϊόντων, που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο αριθ. 3, καταργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 2.Για την κατάργηση των δασμών, λαμβάνονται ως σημείο εκκίνησης οι δασμοί που εφήρμοζε πράγματι η Πορτογαλική Δημοκρατία στις συναλλαγές της με την Κοινότητα των Δέκα την 1η Ιανουαρίου 1985· από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, οι δασμοί ευθυγραμμίζονται με τους δασμούς που εφαρμόζει η Κοινότητα των Δέκα. Ωστόσο, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧΧΙ της πράξης προσχώρησης, η κατάργηση των δασμών πραγματοποιείται σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα και με σημείο εκκίνησης τους δασμούς που εφήρμοζε η Πορτογαλική Δημοκρατία στις συναλλαγές της με τρίτες χώρες την 1η Ιανουαρίου 1985. Άρθρο 101.Οι δασμοί τους οποίους επιβάλλει η Πορτογαλική Δημοκρατία στα γεωργικά προϊόντα, που ορίζονται στο άρθρο 19 της Συμφωνίας, καταγωγής Βουλγαρίας, και τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα ΧΙ και ΧΙΙΙ της συμφωνίας, ευθυγραμμίζονται προοδευτικά με τους δασμούς που επιβάλλει η Κοινότητα των Δέκα σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 2.Για τα γεωργικά προϊόντα που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η Πορτογαλική Δημοκρατία μειώνει τους δασμούς της σε σχέση με τους δασμούς που εφήρμοζε στις συναλλαγές της με τρίτες χώρες την 1η Ιανουαρίου 1985. Κάθε έτος, η διαφορά μεταξύ των δασμών αυτών και των δασμών που επιβάλλονται από την Κοινότητα των Δέκα, μειώνεται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, η διαφορά μειώνεται στο 27,2 % της αρχικής διαφοράς, την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 18,1 % της αρχικής διαφοράς, την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 9 % της αρχικής διαφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 1996, η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζει ίδιους δασμούς με εκείνους της Κοινότητας των Δέκα. 3.Η Πορτογαλική Δημοκρατία επιβάλλει δασμό στα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 136/66, αριθ. 804/68, αριθ. 805/68, αριθ. 1035/72, αριθ. 2727/75, αριθ. 2759/75, αριθ. 2771/75, αριθ. 2777/75, αριθ. 1418/76 και αριθ. 822/87, που μειώνει τη διαφορά μεταξύ του δασμού που εφαρμοζόταν στις 31 Δεκεμβρίου 1990 και του προτιμησιακού δασμού, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, η διαφορά μειώνεται στο 49,9 % της αρχικής διαφοράς, την 1η Ιανουαρίου 1994, η διαφορά μειώνεται στο 33,2 % της αρχικής διαφοράς, την 1η Ιανουαρίου 1995, η διαφορά μειώνεται στο 16,5 % της αρχικής διαφοράς. Η Πορτογαλία εφαρμόζει πλήρως προτιμησιακούς δασμούς από την 1η Ιανουαρίου 1996. Άρθρο 11 Η εφαρμογή εκ μέρους της Πορτογαλίας των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 της Συμφωνίας πραγματοποιείται την ίδια στιγμή που έχει οριστεί και για τα λοιπά κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι η Βουγλαρία δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1765/82 και αριθ. 3420/83 για τις ρυθμίσεις που διέπουν την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής χωρών κρατικού εμπορίου. Άρθρο 12 Οι ποσοτικοί περιορισμοί μπορούν να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Πορτογαλία προϊόντων, καταγωγής Βουλγαρίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Β.Σημείωση : Η δασμολογική κλάση 0803 υπόκειται σε περιορισμούς μεταβατικού χαρακτήρα ως προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των χωρών που επωφελούνται προτιμήσεων έως ότου συσταθεί μια κοινή οργάνωση αγοράς για τις μπανάνες. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στο παρόν πρωτόκολλο. Επεξηγηματικές σημειώσεις για τους μερικούς περιορισμούς που θα διατηρήσει η Ισπανία έως το πέρας της μεταβατικής περιόδου Εξαιρούνται τα βοοειδή που προορίζονται για ταυρομαχίες. Μόνο του είδους κατοικίδιων χοιροειδών. Μόνο μη συμπυκνωμένα και χωρίς προσθήκη ζάχαρης που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Εξαιρούνται το Requesοn, Εmmenthal, Gruyere, Βleus, Ρarmigianο Reggianο και Grana Ρadanο. Μόνο σιτάρι μαλακό που προορίζεται για την αρτοποιία. Μόνο βρώμη με στρογγυλεμένα τα δύο άκρα της. Μόνο σπόροι πεπλατυσμένοι. Εξαιρείται το λίπος των οστών και των υπολειμμάτων σφαγίων από πουλερικά. Μόνο αυτά που περιέχουν κρέας ή βρώσιμα εντόσθια ή αίμα κατοικίδιων χοιροειδών. Μόνο αυτά που περιέχουν χοιρινό. Μόνο:παραγεμισμένα με κρέας, βρώσιμα εντόσθια ή αίμα του είδους κατοικίδιων χοιροειδών, οποιοδήποτε παρασκεύασμα ή κονσέρβα που περιέχει κρέας ή βρώσιμα εντόσθια του είδους κατοικίδιων χοιροειδών. Εξαιρούνται τα κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 6 για την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, νοούνται ως : α) τελωνειακή νομοθεσία: οι διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιαδήποτε τελωνειακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου που θεσπίζουν τα εν λόγω μέρη, β) δασμοί : όλοι οι δασμοί, φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται και εισπράττονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, κατεφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, στους οποίους όμως δεν περιλαμβάνονται τέλη και επιβαρύνσεις που περιορίζονται σε ποσό που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών, γ) απούσα αρχή: η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το σκοπό αυτό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής για τελωνειακά θέματα, δ) αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση: η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για το σκοπό αυτό, και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής για τελωνειακά θέματα, ε)παράβαση: οποιαδήποτε παραβίαση της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και κάθε απόπειρα παραβίασης αυτής της νομοθεσίας. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν Πρωτόκολλο, για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως μέσω της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν Πρωτόκολλο, αφορά οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλόμενων μερών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Επίσης, δεν καλύπτει πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια εξουσίας που ασκείται μετά από αίτηση των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Άρθρο 3 Συνδρομή κατόπιν αιτήσεως1.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να επιτρέψει στην πρώτη αρχή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν παράβαση αυτής της νομοθεσίας. 2.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενημερώνει την πρώτη αρχή σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόσθηκε στα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει την επιτήρηση : 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι παραβαίνουν ή παρέβησαν την τελωνειακή νομοθεσία, 2)των πράξεων διακινήσεως εμπορευμάτων, για τις οποίες πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντικές παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, 3)των μέσων μεταφοράς, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Άρθρο 4 Αυτεπάγγελτη συνδρομή Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι απαιτείται για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν : πράξεις με τις οποίες σημειώθηκε, σημειώνεται ή πρόκειται να σημειωθεί παράβαση της εν λόγω νομοθεσίας και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλα συμβαλλόμενα μέρη, νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο σημαντικής παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση ή οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς. Άρθρο 5 Παράδοση/κοινοποίησηΚατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε : να παραδίδονται όλα τα έγγραφα, και να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου σε παραλήπτη που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της. Σαυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται το άρθρο 6, παράγραφος 3. Άρθρο 6 Τύπος και ουσία των αιτήσεων συνδρομής1.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου πρέπει να είναι γραπτές. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατό να γίνονται δεκτές, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία : 1)την απούσα αρχή, 2)το αιτούμενο μέτρο, 3)το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης, 4)τους νόμους, τους κανόνες και τις άλλες σχετικές νομικές διατάξεις, 5)στοιχεία, όσο το δυνατόν ακριβέστερα και πιο κατανοητά, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το στόχο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. 4.Εάν μια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της είναι δυνατόν, ωστόσο, να διαταχθεί η λήψη συντηρητικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση αιτήσεων1.Προκειμένου να συμμορφωθεί με αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή, σε περίπτωση που η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφεαυτής, η διοικητική υπηρεσία στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση από την εν λόγω αρχή, πρέπει να ενεργεί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρους, με την παροχή των. στοιχείων που έχει στην κατοχή της, με τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών ή με την ανάθεση της διεξαγωγής τους. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής εκτελούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τις άλλες νομικές διατάξεις που ισχύουν στο συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους δύνανται, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λαμβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία για την παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η απούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους δύνανται, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του τελευταίου. Άρθρο 8 Μορφή υπό την οποία πρέπει να ανακοινώνονται τα στοιχεία 1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην απούσα αρχή υπό μορφή εγγράφων, επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, εκθέσεων κλπ. 2.Τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 1 μπορούν να αντικαθίστανται από μηχανογραφημένα στοιχεία, που προσκομίζονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να αρνηθούν την παροχή της συνδρομής, που προβλέπεται στο παρόν πρωτόκολλο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες : 1)θα ήταν δυνατό να παραβλάψει την κυριαρχία, τη δημοσία τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ζωτικά συμφέροντα, ή 2)αφορά συναλλαγματικές ή φορολογικές ρυθμίσεις, εκτός από τις δασμολογικές, ή 3)παραβιάζει βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απούσα αρχή ζητεί συνδρομή την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της ζητηθεί, οφείλει να το τονίζει στην αίτηση της. Σε αυτή την περίπτωση, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Εάν η συνδρομή αποσυρθεί ή αν υπάρξει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτιά της πρέπει να κοινοποιούνται αμμελητί στην απούσα αρχή. Άρθρο 10 Υποχρέωση τήρησης του απορρήτου1.Κάθε πληροφορία που γνωστοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο συμβαλλόμενο μέρος που έλαβε την πληροφορία αυτή καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζουν οι κοινοτικές αρχές. 2.Οταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η μετάδοση στοιχείων ή η χρήση τους είναι αντίθετη προς τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου ενός από τα μέρη, και ιδίως, αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ενδέχεται να υποστεί αδικαιολόγητη ζημία, δεν παρέχονται ονομαστικά στοιχεία. Μετά από σχετική αίτηση, το μέρος που λαμβάνει την πληροφορία ενημερώνει το μέρος που την παρέχει για τον τρόπο που χρησιμοποιείται η παρεχόμενη πληροφορία και για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. 3.Ονομαστικά στοιχεία παρέχονται μόνο στις τελωνειακές αρχές και, στην περίπτωση που απαιτείται η άσκηση δίωξης, στις εισαγγελικές και τις δικαστικές αρχές. Άλλα πρόσωπα ή αρχές είναι δυνατό να λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές μόνο μετά από προηγούμενη συγκατάθεση της αρχής που τις παρέχει. 4.Το μέρος που παρέχει την πληροφορία υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβειά της. Όταν αποκαλύπτεται ότι η παρασχεθείσα πληροφορία ήταν ανακριβής ή ότι πρέπει να αγνοηθεί, το μέρος που τη λαμβάνει ειδοποιείται το ταχύτερο δυνατό και υποχρεούται να επιφέρει τη σχετική διόρθωση ή διαγραφή. 5.Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει, μετά από σχετική αίτηση, πληροφορίες για τη συγκέντρωση στοιχείων και για το σκοπό της εν λόγω συγκέντρωσης. Άρθρο 11 Χρήση των στοιχείων1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου· είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος, για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής η οποία τα παρέσχε, και υπόκεινται σε όλους τους περιορισμούς που θέτει η εν λόγω αρχή. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για στοιχεία σχετικά με αδικήματα που αφορούν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ανακοινώνονται σε άλλες αρχές άμεσα συνδεόμενες με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, εντός των ορίων του άρθρου 2. 2.Η παράγραφος 1 δεν αντιτίθεται στη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται επακολούθως, λόγω της παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία στα πρακτικά που τηρούν, στις εκθέσεις και στις μαρτυρίες καθώς και σε διαδικασίες και διώξεις ενώπιον των δικαστηρίων, τις πληροφορίες που έλαβαν και τα έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν Πρωτόκολλο, υπό τη δικαιοδοσία άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα των, τα μία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα, θα εξετασθεί ο υπάλληλος. Άρθρο 13 Δαπάνες συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής των δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες. Άρθρο 14 Εφαρμογή1.Η διαχείριση της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου ανατίθεται στις κεντρικές τελωνειακές αρχές της Βουλγαρίας, αφενός, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και, όποτε κρίνεται σκόπιμο, στις τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφετέρου. Οι προαναφερόμενες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων. Μπορούν να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τις τροποποιήσεις που κρίνουν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν Πρωτόκολλο. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και, ακολούθως, αλληλοενημερώνονται σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζουν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Άρθρο 15 Συμπληρωματικότητα1.Το παρόν Πρωτόκολλο συμπληρώνει και δεν εμποδίζει την εφαρμογή συμφωνιών περί αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί ή είναι δυνατόν να συναφθούν μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Βουλγαρίας. Δεν αποκλείει, επίσης, την παροχή εκτενέστερης αμοιβαίας συνδρομής, βάσει των συμφωνιών αυτών. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι ανωτέρω συμφωνίες δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά θέματα κοινοτικού ενδιαφέροντος. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 7 για τις παραχωρήσεις με ετήσια όρια Τα μέρη συμφωνούν ότι, σε περίπτωση που η συμφωνία αρχίσει να ισχύει μετά την 1η Ιανουαρίου οποιουδήποτε έτους, κάθε παραχώρηση που θα έχει δοθεί εντός των ορίων ετήσιων ποσοτήτων, θα προσαρμόζεται καταναλογία, με εξαίρεση τις παραχωρήσεις της Κοινότητας που περιέχονται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΧΙ. Όσον αφορά τα παραρτήματα ΙΙΙ και ΧΙ, τα προϊόντα για τα οποία έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά εισαγωγής, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) του Συμβουλίου, που θεσπίζουν γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της έναρξης ισχύος της συμφωνίας, θα καταλογίζονται στη δασμολογική ποσόστωση ή στα ανώτατα δασμολογικά όρια, που περιέχονται στα εν λόγω παραρτήματα. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 8 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη, υπενθυμίζοντας τις αρχές που διέπουν ειδικότερα : τη σύμβαση για την προστασία και χρήση των διασυνοριακών υδάτινων ρευμάτων και διεθνών λιμνών,τη σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, τη σύμβαση περί διασυνοριακών επιπτώσεων των βιομηχανικών ατυχημάτων, τη σύμβαση Ramsar, Εκτιμώντας : ότι το άρθρο 81 της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περιβαλλοντική συνεργασία, παρέχει το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των πρωτοβουλιών των μερών στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας, μέσω προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ότι η διαχείριση των υδάτων των διασυνοριακών ποταμών αποτελεί έναν από τους τομείς συνεργασίας που απαριθμούνται στο άρθρο 81 της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, συμφώνησαν να καθιερώσουν προς το κοινό συμφέρον των μερών και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Κοινότητας κατά τις σχετικές διατάξεις του Τίτλου VΙΙΙ, σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των διασυνοριακών ποταμών με τους εξής στόχους : μείωση των επίπεδων ρύπανσης των υδάτων των διασυνοριακών ποταμών ώστε να εξασφαλίζεται η οικολογικά ορθή οικονομική τους αξιοποίηση και παρεμπόδιση κάθε άλλης ρύπανσης υδάτων, ειδικότερα από ατυχήματα, τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών ή των επικίνδυνων επιπέδων ρύπανσης σε τέτοιους ποταμούς, την ενθάρρυνση μέσω κοινών προσπαθειών της καταπολέμησης της διάβρωσης του εδάφους λόγω των διασυνοριακών υδάτινων ρευμάτων, την ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων των διασυνοριακών ποταμών σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτινων ρευμάτων και διεθνών λιμνών, την ενίσχυση της αποτελεσματικής προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας στις εκβολές των διασυνοριακών ποταμών στα αντίστοιχα εδάφη τους. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, της ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την Ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, και της συνθήκης για την ίδρυση τη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι οποίοι εφεξής καλούνται τα κράτη μέλη, και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, οι οποίοι εφεξής καλούνται η Κοινότητα, αφενός, και οι πληρεξούσιοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, που εφεξής καλείται Βουλγαρία, αφετέρου,συνελθόντες στις Βρυξέλλες, στις 8 Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία, για την υπογραφή της ευρωπαϊκής συμφωνίας σχετικά με την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βουλγαρίας αφετέρου, η οποία εφεξής καλείται η ευρωπαϊκή συμφωνία, ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα : την ευρωπαϊκή συμφωνία και τα ακόλουθα πρωτόκολλα : Πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, Πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με προϊόντα που καλύπτει η συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), Πρωτόκολλο αριθ. 3 σχετικά με το εμπόριο μεταξύ της Βουλγαρίας και της Κοινότητας για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, που δεν καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης ΕΟΚ, Πρωτόκολλο αριθ. 4 σχετικά με τον καθορισμό της εννοίας καταγόμενα προϊόντα και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, Πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις ανταλλαγές μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Πρωτόκολλο αριθ. 6 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, Πρωτόκολλο αριθ. 7 σχετικά με τις παραχωρήσεις συνοδευόμενες από ετήσια όρια, Πρωτόκολλο αριθ. 8 σχετικά με τους διασυνοριακούς υδατοδιαδρόμους. Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Βουλγαρίας ενέκριναν τις ακόλουθες κοινές δηλώσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη : Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 8 παράγραφος 3 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 21 παράγραφος 4 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 21 παράγραφος 4 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 38 παράγραφος 1 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 38 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 39 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 57 παράγραφος 3 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 59 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 60 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 64 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 67 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 110 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με τα άρθρα 5 και 9 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της συμφωνίας Κοινή δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 8 της συμφωνίας Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι της Βουλγαρίας έλαβαν υπόψη τις ακόλουθες ανταλλαγές επιστολών που επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη : Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας σχετικά με τη διαμετακόμιση Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας σχετικά με την υποδομή των χερσαίων μεταφορών Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας σχετικά με ορισμένες διατάξεις που ισχύουν για τα ζώντα βοοειδή Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας σχετικά με ορισμένες διατάξεις που ισχύουν για τους χοίρους και τα πουλερικά Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας σχετικά με την αναγνώριση του γεωγραφικού εντοπισμού της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στο Βασίλειο της Ισπανίας. Οι πληρεξούσιοι της Βουλγαρίας έλαβαν υπόψη τις ακόλουθες δηλώσεις, που επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το άρθρο 21 παράγραφος 4 της συμφωνίας Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το άρθρο 21 παράγραφος 4 της συμφωνίας Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της συμφωνίας Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το άρθρο 9 παράγραφος 1 (iii) και 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας Δήλωση της Κοινότητας σχετικά με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας έλαβαν υπόψη τις ακόλουθες δηλώσεις, που επισυνάπτονται στην παρούσα Τελική Πράξη : Δήλωση της Βουλγαρίας σχετικά με το άρθρο 14 παράγραφος 3 της συμφωνίας Δήλωση της Βουλγαρίας σχετικά με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της συμφωνίας Δήλωση της Βουλγαρίας σχετικά με το άρθρο 45 παράγραφος 3, σε σχέση με το παράρτημα ΧV δ της συμφωνίας Δήλωση της Βουλγαρίας σχετικά με το άρθρο 59 της συμφωνίας Δήλωση της Βουλγαρίας σχετικά με το άρθρο 67 της συμφωνίας Δήλωση της Βουλγαρίας σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας Δήλωση της Βουλγαρίας σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Για τη Βουλγαρία ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1. Άρθρο 8 παράγραφος 3Τα μέρη δηλώνουν ότι η έκφραση δασμός που ισχύει πραγματικά σημαίνει, όσον αφορά τη Βουλγαρία, το συντελεστή του εφαρμοζόμενου δασμού του μάλλον ευνοουμένου κράτους (ΜΝF) (τελωνειακοί δασμοί και στην περίπτωση των προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα VΙΙΙ, επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος), και όσον αφορά την Κοινότητα, σημαίνει τους δασμούς του δασμολογίου (αυτόνομους, συμβατικούς, καθώς και τις διαρκείς δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις που περιέχονται στο δασμολόγιο). Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου για ορισμένο λόγο, ή για ορισμένες ποσότητες ή αποστολές, εφαρμόζονται προσωρινές δασμολογικές αναστολές, οι αναστολές αυτές δεν θεωρούνται ως δασμοί που ισχύουν πραγματικά. Τα μέρη ενημερώνουν αλλήλους την προηγουμένη της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας σχετικά με τον κατάλογο των προϊόντων στα οποία εφαρμόζονται παρόμοιες προσωρινές δασμολογικές αναστολές. 2.Άρθρο 8 παράγραφος 4Η Κοινότητα και η Βουλγαρία επιβεβαιώνουν ότι στις περιπτώσεις που ισχύει μείωση δασμών μέσω αναστολής δασμών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι μειωμένοι αυτοί δασμοί αντικαθιστούν τους βασικούς δασμούς μόνο για την περίοδο της αναστολής αυτής, και ότι στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται μερική αναστολή δασμών, διατηρείται το προτιμησιακό περιθώριο μεταξύ των μερών. 3.Άρθρο 10 παράγραφος 3 εδάφιο 2Τα μέρη δηλώνουν ότι το ποσό των μειωμένων δασμών που υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, στρογγυλεύεται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο με αύξηση, όταν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι 5, 6, 7, 8 ή 9, και με μείωση όταν το δεύτερο ψηφίο είναι 0, 1, 2, 3 ή 4. 4.Άρθρο 21 παράγραφος 4Η Κοινότητα και η Βουλγαρία, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που διεξάγονται στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και παρατείνουν για ένα έτος τη συμφωνία του 1990, συμφωνούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις εντός του δευτέρου εξαμήνου του 1993 με στόχο της εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης σχετικά με την επέκταση της συμφωνίας του 1990 στα προβατοειδή και το κρέας τους, και ειδικότερα σχετικά με : την τήρηση των ευαίσθητων περιόδων, την αναστολή του δασμού, τη διαδικασία παρακολούθησης των τιμών. 5.Άρθρο 21 παράγραφος 4Η Κοινότητα και η Βουλγαρία συμφωνούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με στόχο να καταλήξουν στη σύναψη: συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας σχετικά με την αμοιβαία προστασία των ονομασιών προελεύσεως των οίνων καθώς και τον έλεγχο των οίνων, καισυμφωνίας σχετικά με την αμοιβαία θέσπιση δασμολογικών παραχωρήσεων όσον αφορά τους οίνους με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων περί εισαγωγής της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, και ιδίως σε θέματα οινολογικών πρακτικών και πιστοποίησης. Τα δύο μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί η έναρξη ισχύος των συμφωνιών αυτών ταυτόχρονα με την ενδιάμεση συμφωνία. 6.Άρθρο 38 παράγραφος 1Θεωρείται εύλογο ότι η έκφραση όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει τους κοινοτικούς κανόνες, όπου κρίνεται σκόπιμο. 7.Άρθρο 38 Θεωρείται εύλογο ότι ο όρος τέκνα ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρας στην οποία πραγματοποιείται η εγκατάσταση. 8.Άρθρο 39 Θεωρείται εύλογο ότι ο όρος μέλη της οικογενείας τους ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της ενδιαφερόμενης χώρας υποδοχής. 9.Κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου ΙV, τα μέρη συμφωνούν ότι η μεταχείριση των υπηκόων ή των εταιρειών ενός μέρους θεωρείται λιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση υπηκόων ή εταιριών του άλλου μέρους όταν η μεταχείριση αυτή είναι τυπικά ή de factο λιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που παρέχεται στους υπηκόους ή τις εταιρίες του άλλου μέρους. 10.Κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV Θεωρείται εύλογο ότι υποκαταστήματα και πρακτορεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του τίτλου ΙV δεν είναι νομικά πρόσωπα και δεν προϋποθέτουν εμπορική αντιπροσώπευση όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του Βουλγαρικού Νόμου του 1992 για την οικονομική δραστηριότητα των αλλοδαπών και για την προστασία των αλλοδαπών επενδύσεων. 11.Άρθρο 45 παράγραφος 2 ii)Τα μέρη συμφωνούν ότι οι διατάξεις του άρθρου 45, παράγραφος 2 ii) δεν θίγουν την εφαρμογή της βουλγαρικής νομοθεσίας όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧVγ σχετικά με την απόκτηση από κοινοτική εταιρία ή υπήκοο της πλειοψηφικής συμμετοχής σε υπάρχουσες εταιρίες στους τομείς που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα, ανεξάρτητα από το εάν η κοινοτική εταιρία ή ο κοινοτικός υπήκοος είναι ήδη εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Βουλγαρίας. 12.Άρθρο 57 Σημείο 3Τα μέρη δηλώνουν ότι οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 57, σημείο 3 στοχεύουν στη μεγαλύτερη δυνατή επέκταση των ρυθμίσεων και των πολιτικών για τις μεταφορές, που ισχύουν στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη όσον αφορά τις σχέσεις της Κοινότητας και της Βουλγαρίας στον τομέα των μεταφορών. 13.Άρθρο 59 Το γεγονός και μόνο ότι απαιτείται θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων μερών και όχι για τα φυσικά πρόσωπα όλων των μερών, δεν θεωρείται ότι εξουδετερώνει ή περιορίζει τα οφέλη που απορρέουν σύμφωνα με ειδική διάταξη. 14.Άρθρο 60 Οταν το Συμβούλιο Σύνδεσης καλείται να λάβει μέτρα για την περαιτέρω ελευθέρωση στους τομείς των υπηρεσιών ή των προσώπων, καθορίζει επίσης για ποιες συναλλαγές που σχετίζονται με τα μέτρα αυτά, οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. 15.Άρθρο 64 Τα μέρη δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζουν την κοινολόγηση πληροφοριών στον τομέα του ανταγωνισμού. 16.Άρθρο 67 Τα μέρη συμφωνούν ότι για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας σύνδεσης, στον όρο ·πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία πρέπει να δίδεται έννοια όμοια με του άρθρου 36 της συνθήκης ΕΟΚ, και να περιλαμβάνει ειδικότερα την προστασία των δικαιωμάτων δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των βιομηχανικών σχεδίων, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών, των τοπογραφιών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των λογισμικών, των γεωγραφικών ενδείξεων καθώς και την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα στον τομέα της τεχνογνωσίας. 17.Άρθρο 110 Τα μέρη συμφωνούν ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 110 της συμφωνίας, θα εξετάσει τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού μηχανισμού που θα αποτελείται από μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας καθώς και από αντίστοιχους φορείς της Βουλγαρίας. 18.Πρωτόκολλο αριθ. 1 Τα μέρη επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για το νέο πρωτόκολλο περί ποσοτικών ρυθμίσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 πριν από τα τέλη του 1992. 19.Άρθρα 5 και 9(4) του πρωτοκόλλου αριθ. 2 Η Κοινότητα και η Βουλγαρία δηλώνουν ότι τα άρθρα 5 και 9(4) του πρωτοκόλλου αριθ. 2 δεν δύνανται να αποτελέσουν προηγούμενο κατά τις διαπραγματεύσεις της Βουλγαρίας για προσχώρηση στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ή στον πολυμερή οργανισμό για το εμπόριο που θα μπορούσε να προκύψει από τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης. 20.Πρωτόκολλο αριθ. 4 Η Κοινότητα και η Βουλγαρία επιβεβαιώνουν την προθυμία τους να εξετάσουν σε μεταγενέστερο στάδιο στο Συμβούλιο Σύνδεσης τη δυνατότητα περιφερειακής σώρευσης με την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Ομοσπονδιακή Τσεχική και Σλοβακική Δημοκρατία, καθώς και με τη Ρουμανία, στο πλαίσιο της προόδου κατά την πλήρωση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών όρων. 21.Άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 6Τα συμβαλλόμενα μέρη τονίζουν ότι η αναφορά που γίνεται στη νομοθεσία τους στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 6, είναι δυνατόν να καλύπτει, κατά περίπτωση, διεθνή υποχρέωση την οποία έχουν, ενδεχομένως, αναλάβει, όπως η Σύμβαση για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων εγγράφων για αστικά ή εμπορικά θέματα, που υπεγράφη στη Χάγη στις 15 Νοεμβρίου 1965. 22.Πρωτόκολλο αριθ. 8 Θεωρείται εύλογο ότι η υποστήριξη από την Κοινότητα της εφαρμογής του πρωτοκόλλου αριθ. 8 παρέχεται με την επιφύλαξη της συνολικής χρηματοδοτικής στήριξης που προβλέπεται στον τίτλο VΙΙΙ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Α.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,Μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 1)Τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την υφισταμένη κατάσταση, που απορρέει από την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, και ειδικότερα όσον αφορά τον αριθμό των αδειών, το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων καθώς και τους σχετικούς φόρους. 2)Η Κοινότητα και η Βουλγαρία συμφωνούν ότι, αν δεν εξομαλυνθούν οι όροι διαμετακόμισης μέσω του εδάφους της πρώην Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, θα εξετάσουν και, ενδεχομένως, θα συμφωνήσουν ποιες τροποποιήσεις θα πρέπει να επιφέρουν στις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο σημείο 1, προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινοτική διαμετακόμιση. Η Βουλγαρία και η Κοινότητα θα συνάψουν διμερή συμφωνία σχετικά με τις μεταφορές. Μέχρι να συναφθεί η εν λόγω συμφωνία, οποιαδήποτε μετατροπή της κατάστασης κατά την έννοια που αναφέρεται ανωτέρω θα αποφασισθεί βάσει κοινής συμφωνίας. Θα σας παρακαλούσα να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνηση σας συμφωνεί με τα ανωτέρω. Με τιμή, Εξ ονόματος της Κοινότητας Β. Επιστολή της Βουλγαρίας Κύριε,Εχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι έλαβα την ακόλουθη επιστολή σας: Κύριε,Μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 1)Τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την υφισταμένη κατάσταση, που απορρέει από την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας και της Βουλγαρίας και ειδικότερα όσον αφορά τον αριθμό των αδειών, το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων καθώς και τους σχετικούς φόρους. 2)Η Κοινότητα και η Βουλγαρία συμφωνούν ότι, αν δεν εξομαλυνθούν οι όροι διαμετακόμισης μέσω του εδάφους της πρώην Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, θα εξετάσουν και, ενδεχομένως, θα συμφωνήσουν ποιες τροποποιήσεις θα πρέπει να επιφέρουν στις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο σημείο 1, προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινοτική διαμετακόμιση. Η Βουλγαρία και η Κοινότητα θα συνάψουν διμερή συμφωνία σχετικά με τις μεταφορές. Μέχρι να συναφθεί η εν λόγω συμφωνία, οποιαδήποτε μετατροπή της κατάστασης κατά την έννοια που αναφέρεται ανωτέρω θα αποφασισθεί βάσει κοινής συμφωνίας. Θα σας παρακαλούσα να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνηση σας συμφωνεί με τα ανωτέρω. Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής σας. Για την κυβέρνηση της Βουλγαρίας ΣΥΜΦΩΝΙΑΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω, με την παρούσα επιστολή, ότι η Κοινότητα, όπως δήλωσε κατά τη διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Βουλγαρίας, αφετέρου, κατανοεί πλήρως τα προβλήματα υποδομής και περιβάλλοντος τα οποία έχει να αντιμετωπίσει η Βουλγαρίας στον τομέα των μεταφορών και ότι θα συμβάλλει, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών, που τίθενται σε λειτουργία με την ευρωπαϊκή συμφωνία, στη χρηματοδότηση με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών των χερσαίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των οδικών, σιδηροδρομικών και ποτάμιων μεταφορών, καθώς και των υποδομών των συνδυασμένων μεταφορών. Λαμβάνω υπό σημείωση το γεγονός ότι η Βουλγαρία δήλωσε ότι έχει επείγουσα ανάγκη χρηματοδοτικής βοήθειας προκειμένου να προσαρμόσει τις υποδομές του τομέα των οδικών μεταφορών στην αύξηση της κυκλοφορίας που διέρχεται μέσω του εδάφους της. Τα μέρη συμφωνούν να αναζητήσουν, αρχικά στα πλαίσια της υφιστάμενης συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, τα μέσα που θα τους παράσχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη βελτίωση των υποδομών αυτών στη Βουλγαρία, και ιδίως στον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητοδρόμων μεταξύ Κουλάτα και Σόφιας, και μεταξύ Σόφιας και Βιντίν, και στον εκσυγχρονισμό της υποδομής του Δουνάβεως και των διεθνών του συνδέσεων, υπό την επιφύλαξη της αξιολόγησης των σχεδίων βάσει των σημερινών διαδικασιών. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου επιβεβαιώνατε ότι η Κυβέρνηση σας συμφωνεί με τα προαναφερθέντα. Με τιμή, Εξ ονόματος της Κοινότητας Β. Επιστολή της Βουλγαρίας Κύριε,Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω τη λήψη σημερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως ακολούθως : Κύριε,Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω, με την παρούσα επιστολή, ότι η Κοινότητα, όπως δήλωσε κατά τη διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ρουμανίας, αφετέρου, κατανοεί πλήρως τα προβλήματα υποδομής και περιβάλλοντος τα οποία έχει να αντιμετωπίσει η Ρουμανία στον τομέα των μεταφορών και ότι θα συμβάλλει, κατά περίπτωση, στα πλαίσια των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών, που τίθενται σε λειτουργία με την ευρωπαϊκή συμφωνία, στη χρηματοδότηση με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών των χερσαίων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών των οδικών, σιδηροδρομικών και ποτάμιων μεταφορών, καθώς και των υποδομών των συνδυασμένων μεταφορών. Λαμβάνω υπό σημείωση το γεγονός ότι η Βουλγαρία δήλωσε ότι έχει επείγουσα ανάγκη χρηματοδοτικής βοήθειας προκειμένου να προσαρμόσει τις υποδομές του τομέα των οδικών μεταφορών στην αύξηση της κυκλοφορίας που διέρχεται μέσω του εδάφους της. Τα μέρη συμφωνούν να αναζητήσουν, αρχικά στα πλαίσια της υφιστάμενης συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, τα μέσα που θα τους παράσχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη βελτίωση των υποδομών αυτών στη Βουλγαρία, και ιδίως στον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητοδρόμων μεταξύ Κουλάτα και Σόφιας, και μεταξύ Σόφιας και Βιντίν, και στον εκσυγχρονισμό της υποδομής του Δουνάβεως και των διεθνών του συνδέσεων, υπό την επιφύλαξη της αξιολόγησης των σχεδίων βάσει των σημερινών διαδικασιών. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου επιβεβαιώνατε ότι η Κυβέρνησή σας συμφωνεί με τα προαναφερθέντα. Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής αυτής. Για την Κυβέρνηση της Βουλγαρίας ΣΥΜΦΩΝΙΑΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ 2ΩΝΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α.Επιστολή της Κοινότητας Κύριε,Εχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή συμφωνία, σχετικά με τους εμπορικούς διακανονισμούς που ισχύουν για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Με την παρούσα επιστολή, σας επιβεβαιώνω ότι η Κοινότητα θα λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε η Βουλγαρία να έχει πλήρη πρόσβαση στο καθεστώς εισαγωγής των ζώντων βοοειδών, το οποίο έχει συσταθεί με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου, υπό τους ίδιους όρους με την Ουγγαρία, την Πολωνία και την ΟΤΣΔ, από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Στην περίπτωση που οι προβλέψεις δείξουν ότι οι εισαγωγές στην Κοινότητα θα μπορούσαν να υπερβούν τις 425.000 κεφαλές και ότι λόγω των εισαγωγών αυτών η κοινοτική αγορά βοείου κρέατος απειλείται με σοβαρές διαταραχές, η Κοινότητα επιφυλάσσεται να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1157/92 του Συμβουλίου καθώς και οι ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ουγγαρία, την Πολωνία και την ΟΤΣΔ με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος που της παρέχει η Συμφωνία. Οι εισαγωγές ζώντων βοοειδών που δεν καλύπτονται από τους κατά προσέγγιση υπολογισμούς που παρατίθενται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου καθώς και στις Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ουγγαρία, την Πολωνία και την ΟΤΣΔ πρέπει να περιοριστούν στους ζωντανούς μόσχους βάρους κατώτερου ή ίσου των 80 kg. ©α σας ήμουν ευγνώμων αν μου επιβεβαιώνατε ότι η Κυβέρνηση σας συμφωνεί με τα προαναφερθέντα. Με τιμή, Εξ ονόματος της Κοινότητας ΒΕπιστολή της Βουλγαρίας Κύριε, Εχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω τη λήψη της σημερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως ακολούθως : Κύριε.Εχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή συμφωνία, σχετικά με τους εμπορικούς διακανονισμούς που ισχύουν για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Με την παρούσα επιστολή, σας επιβεβαιώνω ότι η Κοινότητα θα λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε η Βουλγαρία να έχει πλήρη πρόσβαση στο καθεστώς εισαγωγής των ζώντων βοοειδών, το οποίο έχει συσταθεί με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου, υπό τους ίδιους όρους με την Ουγγαρία, την Πολωνία και την ΟΤΣΔ, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Στην περίπτωση που οι προβλέψεις δείξουν ότι οι εισαγωγές στην Κοινότητα θα μπορούσαν να υπερβούν τις 425.000 κεφαλές και ότι λόγω των εισαγωγών αυτών η κοινοτική αγορά βοείου κρέατος απειλείται με σοβαρές διαταραχές, η Κοινότητα επιφυλάσσεται να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1157/92 του Συμβουλίου καθώς και οι ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ουγγαρία, την Πολωνία και την ΟΤΣΔ με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος που της παρέχει η Συμφωνία. Οι εισαγωγές ζώντων βοοειδών που δεν καλύπτονται από τους κατά προσέγγιση υπολογισμούς που παρατίθενται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου καθώς και στις Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ουγγαρία, την Πολωνία και την ΟΤΣΔ πρέπει να περιοριστούν στους ζωντανούς μόσχους βάρους κατώτερου ή ίσου των 80 kg. θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου επιβεβαιώνατε ότι η Κυβέρνηση σας συμφωνεί με τα προαναφερθέντα. Εχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής αυτής. Με τιμή, Για την Κυβέρνηση της Βουλγαρίας ΣΥΜΦΩΝΙΑΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΑΕπιστολή της Κοινότητας Αξιότιμε Κύριε, Έχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την ευρωπαϊκή συμφωνία, σχετικά με τους εμπορικούς διακανονισμούς που θα ισχύουν για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Με την παρούσα επιστολή σας επιβεβαιώνω ότι πριν εφαρμοσθούν οι συμπληρωματικές εισφορές στους τομείς των χοίρων κρέατος και πουλερικών στα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙα και ΧΙΙΙα της Ευρωπαϊκής συμφωνίας, καταγωγής Βουλγαρίας, η Κοινότητα θα ενημερώσει τις βουλγαρικές αρχές. Τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών προκειμένου να ανταλλάξουν κάθε χρήσιμη πληροφορία που θα επιτρέψουν στην Κοινότητα να λάβει θέση για την αναγκαιότητα παρόμοιων μέτρων. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου επιβεβαιώνατε ότι η κυβέρνηση σας συμφωνεί με τα προαναφερθέντα. Με τιμή. Εξ ονόματος της Κοινότητας Β.Επιστολή της Βουλγαρίας Κύριε, Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω τη λήψη της επιστολής σας με σημερινή ημερομηνία, η οποία έχει ως ακολούθως: Κύριε,Εχω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βουλγαρίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή συμφωνία, σχετικά με τους εμπορικούς διακανονισμούς που θα ισχύουν για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Με την παρούσα επιστολή σας επιβεβαιώνω ότι πριν εφαρμοσθούν οι συμπληρωματικές εισφορές στους τομείς των χοίρων και πουλερικών στα προϊόντα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙα και ΧΙΙΙα της Ευρωπαϊκής συμφωνίας, καταγωγής Βουλγαρίας, η Κοινότητα θα ενημερώσει τις βουλγαρικές αρχές. Τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών προκειμένου να ανταλλάξουν κάθε χρήσιμη πληροφορία που θα επιτρέψουν στην Κοινότητα να λάβει θέση για την αναγκαιότητα παρόμοιων μέτρων. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μου επιβεβαιώνατε ότι η κυβέρνηση σας συμφωνεί με τα προαναφερθέντα. Εχω την τιμή να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής αυτής. Με τιμή, Για την κυβέρνηση της Βουλγαρίας ΣΥΜΦΩΝΙΑΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ Α.Επιστολή της Βουλγαρίας Κύριε, Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στις συζητήσεις σχετικά με τις εμπορικές ρυθμίσεις, που διεξήχθησαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Βουλγαρίας, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα. ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1.Άρθρο 14, παράγραφος 3Σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1, η Βουλγαρία επιβεβαιώνει ότι οι εξαγωγικοί δασμοί που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧ, στην περίπτωση που ισχύσουν, δεν θα έχουν περισσότερο περιοριστικό αποτέλεσμα από,τι το σύστημα μη αυτόματων αδειών και ανώτατων εξαγωγικών ορίων. Άρθρο 21 παράγραφος 3Η Βουλγαρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να αυξήσει τις υπό ποσοτικούς περιορισμούς ποσότητες καπνού που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΙΙβ παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις στον τομέα του οίνου. Άρθρο 45, παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το παράρτημα ΧVδΗ απαγόρευση της απόκτησης γης δεν επηρεάζει τη δυνατότητα απόκτησης τίτλων ιδιοκτησίας επί κτιρίου που έχει κατασκευαστεί στην εν λόγω γη. Ο ιδιοκτήτης της γης μπορεί, σύμφωνα με το Βουλγαρικό Νόμο περί ιδιοκτησίας, να χορηγήσει σε τρίτο πρόσωπο το δικαίωμα κατασκευής κτιρίου επί της γης που του ανήκει και στην περίπτωση αυτή το τρίτο πρόσωπο καθίσταται ο ιδιοκτήτης του κτιρίου. Ο ιδιοκτήτης της γης μπορεί να μεταβιβάσει, ξεχωριστά από τη γη, την ιδιοκτησία επί ήδη υπάρχοντος κτιρίου. 4.Άρθρο 59 Η Βουλγαρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαπραγματευθεί ενεργά την προσχώρηση της στην GΑΤΤ και στις άλλες συμφωνίες που εντάσσονται στον Πολυμερή Οργανισμό για το Εμπόριο που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, με χρονοδιάγραμμα συμβατό με την σταδιακή εφαρμογή της σύνδεσης. Άρθρο 67 Η Βουλγαρία επιβεβαιώνει ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο της περί ευρεσιτεχνίας, παρέχεται στους υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που περέχεται σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα στο πλαίσιο διμερούς συμφνωνίας, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης μεταξύ της Βουλγαρίας και των ΗΠΑ που υπεγράφη τον Απρίλιο του 1991, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταβατική προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 6.Επιστολή της Βουλγαρικής κυβέρνησης προς την Κοινότητα Ή κυβέρνηση της βουλγαρίας δηλώνει ότι δε θα ζητήσει την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλου 2 για τα προϊόντα ΕΚΑΧ, και ειδικότερα του άρθρου 9, ώστε να μην τεθεί με τον τρόπο αυτό υπό αμφισβήτηση η συμβατότητα προς το παρόν πρωτόκολλο των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της κοινοτικής βιομηχανίας άνθρακα και των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της χαλυβουργίας, με αντικείμενο την εξασφάλιση των πωλήσεων κοινοτικού άνθρακα. Πρωτόκολλο αριθ. 3 Η Βουλγαρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξήσει τις ποσότητες του παγωτού που καλύπτονται από τους ποσοτικούς περιορισμούς που προβλέπει το παράρτημα ΧΙΙβ, μέ στόχο την κατάργηση τους παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στον τομέα του οίνου.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία