Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Για τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος επαναφέρονται σε ισχύ από τότε που καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α ).
2.  
  Από την ισχύ των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, οι ανακαλούμενοι στην ενέργεια από την εφεδρεία Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος με το βαθμό του Υποστράτηγου δύνανται και αυτοί να επιλέγονται, από τα οικεία Συμβούλια για την κάλυψη των θέσεων του Υπαρχηγού ή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 3
1.  
  Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας με βαθμό Αστυνόμου Α, οι οποίοι λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, αποστρατευόμενοι λόγω ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, προάγονται μισθολογικώς στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ένα (1) μήνα πριν την κατά τα ανωτέρω αποστρατεία τους, εφόσον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι δεν δικαιούνται βαθμολογικής προαγωγής στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για τους Αξιωματικούς των αντίστοιχων βαθμών του Πυροσβεστικού Σώματος και εφόσον κρίνονται προακτέοι.
2.  
  Υπαρχιπυροσβέστες που προήχθησαν στο βαθμό αυτό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49 Α) και σήμερα φέρουν το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη προάγονται στο βαθμό του Πυρονόμου με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα από την κατάταξή τους. Οι προαγόμενοι σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν δικαιούνται αναδρομικών αποδοχών.
3.  
  Οι δικαιούμενοι να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά τα έτη 1995 και 1996, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2190/1994, κατατάσσονται σε αυτό από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Επιστημονικό Συμβούλιο Ανάλυσης, Ερευνών και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, στον οποίο και υποβάλλει τα πορίσματα, τις προτάσεις και τα προγράμματα που καταρτίζει
2.  
  Έργο του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η μελέτη και ανάλυση των μορφών του οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως των ειδικών εγκλημάτων βίας, η συστηματική μελέτη και ανάλυση των στοιχείων που υπάρχουν για τέτοια εγκλήματα,η εκπόνησηπρογραμμάτων και η χάραξη κατευθύνσεων για την κατάλληλη οργάνωση των διωκτικών αρχών και την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού τους, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εγκληματικών αυτών φαινομένων, καθώς και για την αποτελεσματική θωράκιση της χώρας έναντι του κινδύνου εισαγωγής τέτοιας εγκληματικής δραστηριότητας από άλλες χώρες. Το Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων τηςπροανάκρισης για τέτοιαεγκλήματα που τελέστηκαν στηχώρα, σεοποιοδήποτε στάδιοτης διαδικασίας. Επίσης, το Συμβούλιο αναπτύσσει άμεση συνεργασία μετα. αρμόδια τμήματατων υπηρεσιών ασφαλείας για γενικά θέματα ή για συγκεκριμένες περιπτώσεις εγκληματικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα ευρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης ΑντιμετώπισηςΕιδικών Εγκλημάτων Βίας γιατην αντιμετώπισητων ειδικών εγκλημάτων βίας.
3.  
  Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και απαρτίζεται από επιστήμονες των κλάδων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Εγκληματολογίας, Οικονομίας και Πληροφορικής, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο της προηγούμενης παραγράφου με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 ή υπηρετούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έναν εισαγγελικό λειτουργό, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάλληλους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας είναι δυνατόν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο και Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
4.  
  Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, πλην των απασχολουμένων με σύμβαση έργου, λαμβάνουν κατ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών. Στα μέλη του Συμβουλίου παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση και προστασία για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου, η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του, καθώς και τα διατιθέμενα σε αυτό υλικά μέσα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 5
1.  
  Στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΤΑΑΧ-ΤΑΟΧ) τοποθετούνται ως Διευθυντές και Υποδιευθυντές αυτών ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως Γραμματείς στα ανωτέρω ταμεία κατώτεροι Αξιωματικοί ή Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας τοποθετείται ανάλογο αστυνομικό προσωπικό (Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες), για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών των ως άνω Ταμείων.
Άρθρο 6
1.  
  Ο εκτός Υπηρεσίας χρόνος των αστυνομικών και των πυροσβεστικών υπαλλήλων που επανήλθαν στην ενέργεια κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α) λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούνται αναδρομικών αποδοχών ή αποζημίωσης για οποιαδήποτε αιτία. Οι ασφαλιστικές σχέσεις αυτών ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-05 Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/209
2006-11-27 Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Επιπλέον στο έργο του Συμβουλίου περιλαμβάνεται και η συλλογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επί μέρους εκτιμήσεων τρομοκρατικής απειλής, η περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγησή τους και η σύνταξη, ανά εξάμηνο, Έκθεσης, με την οποία εκτιμάται σε εθνικό επίπεδο η ύπαρξη τρομοκρατικής απειλής (Εθνική Εκτίμηση Τρομοκρατικής Απειλής). Για το σκοπό αυτόν συνεργάζονται υποχρεωτικά οι αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Λιμενικό Σώμα. Επίσης στη διάθεση του Συμβουλίου τίθενται όλες οι σχετικές πληροφορίες κάθε δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας. .
Αντικατάσταση
A/2006/258
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις. 2006/3511 2006
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις. 2007/3554 2007
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (ΕURΟ­JUSΤ), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές δια­τάξεις. 2008/3663 2008
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις. 2014/4274 2014
Οργάνωση και λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου Ανάλυσης, Ερευνών και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. 1995/14 1995
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής. 1997/23 1997
Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα δύο (2) θέσεων Αντιστράτηγων και άλλες ρυθμίσεις. 2001/217 2001
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού. 2003/100 2003
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014