ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2266

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 1.Το Σ.ΕΛ.Δ.Δ. διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) που αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και δύο εκπροσώπους των ελεγκτών ως μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Πρόεδρος και αντιπρόεδροι διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας, ιδίως δε πρόσωπα τα οποία είναι ή έχουν διατελέσει ανώτατοι ή ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ανώτατα στελέχη του δημόσιου τομέα ή άλλων δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και πρώην δικαστικοί λειτουργοί. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι είναι κρατικοί λειτουργοί αποκλειστικής απασχόλησης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, κατά τη διάρκεια της οποίας αναστέλλεται αυτοδίκαια η άσκηση αρμοδιοτήτων και η λήψη των αποδοχών της δημόσιας θέσης που τυχόν κατέχουν. Αναστέλλεται επίσης η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. Αν πρόκειται για καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., απαιτείται προηγούμενη απόφαση του οικείου τμήματος. Οι αποδοχές του προέδρου και των αντιπροέδρων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Οι επιλεγόμενοι δικαιούνται να προτιμήσουν τις αποδοχές της θέσης που τυχόν κατέχουν. Η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν αποτελεί κώλυμα λήψης πλήρων αποδοχών παράλληλα προς τη σύνταξη. 3. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της ΔΕ. επιλέγονται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων, από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 29 του ν.2190/1994, στα μέλη του οποίου προστίθενται για τη συγκεκριμένη επιλογή και οι τρεις αρχαιότεροι γενικοί διευθυντές, ένας από καθένα από τα. Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας. Οι εκπρόσωποι των ελεγκτών εκλέγονται με απόφαση της ολομέλειας του Σώματος. Οι επιλεγόμενοι πρόεδρος και αντιπρόεδροι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η δημόσια πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και μία της Θεσ/νίκης με αυτήν τάσσεται δε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή σε αυτό των υποψηφιοτήτων. 4.Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, εκδιδόμενη μετά σύμφωνη γνώμη του προέδρου και των αντιπροέδρων του σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τη δημόσια πρόσκληση, τον τρόπο εκλογής των εκπροσώπων των ελεγκτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων. 5.Η θητεία των μελών της Δ.Ε. είναι πενταετής. Η θητεία του προέδρου και των αντιπροέδρων επιτρέπεται να ανανεωθεί μία μόνο φορά, για τρία (3) χρόνια με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της παρ. 3. 6.Η Δ.Ε. έχει, ιδίως, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) κατευθύνει τη δράση του Σώματος για την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του, 1)ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο Σώμα και αξιολογεί το επιτελούμενο από αυτό έργο, 2)εκδίδει γενικές οδηγίες και κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. για την εύρυθμη λειτουργία του, 3)αξιολογεί, εγκρίνει, απορρίπτει, τροποποιεί ή αναπέμπει τις εκθέσεις των ελεγκτών που υποβάλλονται σε αυτήν, 4)συντάσσει, υποβάλλει στη Βουλή, μέσω του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, και δημοσιεύει ως την 31η Μαρτίου έκθεση για τις εργασίες του Σώματος κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και για όποια επί μέρους περίπτωση κρίνει αναγκαίο. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται ως την 31 Μαρτίου 1996, 5)προτείνει στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την υλοποίηση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις και τις αναφορές των ελεγκτών. 7.Η Διοικούσα Επιτροπή με τριμελή σύνθεση λειτουργούσα σε δύο κλιμάκια, που αποτελούνται από τον πρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο και έναν ελεγκτή μέλος της Δ.Ε. το καθένα, τους οποίους ορίζει ο πρόεδρος, καθορίζει, μετά από εισήγηση του αρμόδιου ελεγκτή, το ύψος του καταβλητέου χρηματικού ποσού, που προβλέπεται από την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.1943/1991, να καταβάλλεται από τον οικείο φορέα στον αιτούντα πολίτη σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προθεσμίες του ίδιου άρθρου 5. 1)Η ΔΕ. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων προσδιορίζεται με κριτήριο τον αριθμό των προς συζήτηση υποθέσεων, κατά τρόπο ώστε να αποκλείονται σώρευση εκκρεμοτήτων και καθυστερήσεις. Στην πρόσκληση περιέχεται η ημερήσια διάταξη, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος συνεδρίασης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ. Ε. υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της και κοινοποιούνται στο μεσολαβητή διοίκησης. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο διευθυντής ή υπάλληλος της γραμματείας του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. ή του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 9. Ο πρόεδρος της Δ.Ε. 2)παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ε. 3)συντονίζει και κατευθύνει τις εργασίες των τομέων του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. και δίνει τις εντολές ελεγκτικού - ερευνητικού έργου ή μελέτης στους ελεγκτές, κατά το άρθρο 4, 4)είναι ο διοικητικός προϊστάμενος των ελεγκτών και του προσωπικού της γραμματείας και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επ αυτού. Ο πρόεδρος μπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίμου μέχρι και των αποδοχών ενός (1) μηνός, 1)εξουσιοδοτεί μέλη της Δ.Ε., ελεγκτές και το διευθυντή της γραμματείας να υπογράφουν, με εντολή προέδρου, έγγραφα ή άλλες πράξεις, 6)ορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα των αντιπροέδρων και τους τομείς ευθύνης τους, 7)ορίζει έναν από τους αντιπροέδρους ως αναπληρωτή του. 10.Στο Σ.ΕΛ.Δ.Δ. συνιστάται γραμματεία της οποίας προΐσταται διευθυντής, που επιλέγεται από τη Διοικούσα Επιτροπή για τρία (3) έτη, από τους υπαλλήλους της που είναι κατηγορίας Π Ε με βαθμό Α και έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι που να πληρούν την προϋπόθεση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994. Στο διευθυντή της γραμματείας καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης προϊσταμένου διεύθυνσης του άρθρου 36 του ν. 2190/1994. Ο διευθυντής της γραμματείας έχει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των προϊσταμένων διεύθυνσης των δημόσιων υπηρεσιών. Ο διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις της ΔΕ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η γραμματεία του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. στελεχώνεται από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που αποσπώνται στο Σ.ΕΛ.Δ.Δ. κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της γραμματείας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στελέχωση της γραμματείας γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη γραμματεία που απευθύνεται σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Αν δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον ο απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων, η Δ.Ε. προτείνει στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης κατάλογο υπαλλήλων προς απόσπαση από όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Άρθρο 3 1.Το Σ. ΕΛ.Δ.Δ. συγκροτείται από εκατό (100) ελεγκτές, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι, αποσπώμενοι, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α, κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής της αίτησης ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, υπαγομένων στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. με δεκατετραετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία. Οι εκάστοτε επιλεγόμενοι αποσπώνται με ενιαία πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Για να επιλεγεί υπάλληλος ως ελεγκτής πρέπει να έχει διακριθεί για την επαγγελματική του κατάρτιση και επίδοση, καθώς και για το ήθος του. 2.Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του Σ.ΕΛ.Δ.Δ., ύστερα από δημόσια πρόσκληση, στην οποία περιέχεται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα αποσπασθούν ως ελεγκτές, τα προσόντα που απαιτούνται, καθώς και η προθεσμία προς υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερομένους. Η πρόσκληση κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Η αίτηση των ενδιαφερομένων συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που πρέπει να περιέχει ιδίως στοιχεία σχετικά με τις σπουδές, την υπηρεσιακή κατάσταση, το είδος των ασκούμενων καθηκόντων, τις υπηρεσιακές επιδόσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και από αντίγραφο του πτυχίου τους. Αντίγραφο της αίτησης υποβάλλεται προς την υπηρεσία τους. Η αρμόδια διεύθυνση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, όπου υπηρετούν οι αιτούντες την απόσπασή τους στο Σ.ΕΛ.Δ.Δ., διαβιβάζει στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης βεβαίωση για τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από το προσωπικό μητρώο των ενδιαφερομένων σχετικά με το χρόνο υπηρεσίας, την εν γένει υπηρεσιακή τους απόδοση, καθώς και τυχόν πειθαρχικές ποινές που τους έχουν επιβληθεί. 3.Οι ελεγκτές επιλέγονται από πενταμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους της Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. και το νεότερο γενικό διευθυντή καθενός από τα Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας της Δ.Ε.. Η επιτροπή επιλογής, αφού προβεί σε προεπιλογή των υποψηφίων βάσει των τυπικών προσόντων που προκύπτουν από τα στοιχεία που έχουν υποβάλει με την αίτησή τους, καλεί τους προεπιλεγέντες σε προφορική συνέντευξη. Στη συνέχεια η επιτροπή εκτιμά το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και την ικανότητά τους σε σχέση με το αντικείμενο του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. και επιλέγει, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, τους καταλληλότερους. Ο πίνακας των επιλεγομένων τοιχοκολλάται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και δημοσιεύεται υποχρεωτικώς σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, αποζημίωση για τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους, τα μέλη των τριμελών κλιμακίων της Δ.Ε. (παρ. 7 του άρθρου 2), της επιτροπής επιλογής και το προσωπικό της γραμματείας. 4.Οι επιλεγόμενοι αποσπώνται στο Σ.ΕΛ.Δ.Δ. για διάστημα τριών (3) ετών. Παράταση για μία ακόμη τριετία επιτρέπεται έως το μισό του συνολικού αριθμού των ελεγκτών, ύστερα από απόφαση της επιτροπής επιλογής. Εξαιρούνται οι ελεγκτές απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, των οποίων η απόσπαση δεν επιτρέπεται να παραταθεί πέραν της τριετίας. Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία από την οποία προέρχεται ο υπάλληλος που επιλέχθηκε για το Σ.ΕΛ.Δ.Δ.. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του επιλεγέντος ως ελεγκτή. Ανάκληση της απόσπασης μπορεί να γίνει μόνο για εξαιρετικούς λόγους μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Δ.Ε. ή μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου ελεγκτή. 5. Οι αποσπώμενοι στο Σ.ΕΛ.Δ.Δ. λαμβάνουν το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα κάθε φύσης τακτικά επιδόματα και απολαυές της οργανικής τους θέσης που καταβάλλονται πάγια και τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία, από την οποία αποσπώνται. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν επίσης ειδική πρόσθετη αμοιβή που ορίζεται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και καταβάλλεται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα οδοιπορικά των ΕΛ.Δ.Δ,. καθώς και η διαδικασία δικαιολόγησής τους, καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6.Οι ελεγκτές αξιολογούνται από τον πρόεδρο της Δ.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που ορίζουν το χρόνο, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία σύνταξης των εκθέσεων και γενικότερα το σύστημα αξιολόγησης του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά. Η επιτροπή επιλογής αξιολογεί επίσης κάθε χρόνο το συνολικό έργο κάθε ελεγκτή. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα από πρόταση της Δ.Ε., ρυθμίζονται τα κριτήρια, ο τύπος, ο τρόπος και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την αξιολόγηση αυτή. Άρθρο 4 1.Οι ελεγκτές διενεργούν έρευνες και ελέγχους στις υπηρεσίες που υπάγονται στον τομέα δραστηριότητας στον οποίο, σύμφωνα με την παρ. 13 του παρόντος άρθρου, είναι τοποθετημένοι και μελέτες βελτιωτικών προτάσεων, ύστερα από εντολή ανάθεσης ερευνητικού ελεγκτικού έργου ή μελέτης από τον πρόεδρο της ΔΕ. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ.. 2.Η εντολή δίδεται σε έναν ελεγκτή ή σε κλιμάκιο ελεγκτών, ανάλογα με την έκταση του εξεταζόμενου προβλήματος. Με την εντολή καθορίζεται και ο συγκεκριμένος χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να περατωθεί το έργο με την υποβολή της κατά την παρ.8 του παρόντος άρθρου έκθεσης ο οποίος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. 3.Ο οριζόμενος ελεγκτής ή το κλιμάκιο ελεγκτών για την εκπλήρωση του έργου τους δύνανται να επισκέπτονται την υπηρεσία όπου παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ή του ελέγχου μπορούν επίσης να ζητούν πληροφορίες, στοιχεία και απόψεις από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας, να ζητούν εξηγήσεις και να συνεργάζονται με υπηρεσίες που εμπλέκονται στην εξεταζόμενη υπόθεση ή και με πολίτες που προσφέρονται να υποβοηθήσουν το έργο του ελέγχου. Απόρρητα έγγραφα ή άλλα στοιχεία επιδεικνύονται και αναγιγνώσκονται ελεύθερα από αυτούς, εκτός αν αφορούν ζητήματα άσκησης εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας ή δημόσιας ασφάλειας. 4.Η αίτηση στο Σ.ΕΛ.Δ.Δ. δεν συνιστά αίτηση θεραπείας ή άλλη διοικητική προσφυγή, δεν αναστέλλει την προθεσμία άσκησης ένδικων βοηθημάτων ή μέσων και δεν διακόπτει την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων. 5.Για την υποβολή αίτησης στο Σ.ΕΛ.Δ.Δ. δεν απαιτείται να έχει ασκηθεί προηγουμένως διοικητική προσφυγή ή αίτηση θεραπείας. 6.Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας ή αν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση για το ίδιο αντικείμενο της αίτησης ενώπιον του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. δεν διενεργείται έλεγχος, διακόπτεται δε αν έχει αρχίσει. 7.Διαφορές υπαλλήλων, των υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σ.ΕΛ.Δ.Δ., με την υπηρεσία τους, για θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης, δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σ.ΕΛ.Δ.Δ.. 8.Μετά το πέρας της έρευνας ή του ελέγχου ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση, στην οποία περιλαμβάνεται περιγραφή της υπόθεσης, τα στοιχεία που εξετάσθηκαν, οι εξηγήσεις που τυχόν δόθηκαν και γενικώς οι ενέργειες που έγιναν για την εξέταση της υπόθεσης, καθώς και οι διαπιστώσεις τυχόν παραλείψεων, καθυστερήσεων ή παρανομιών και προτάσεις για συγκεκριμένες λύσεις προβλημάτων που τυχόν διαπιστώθηκαν. Οι ελεγκτές υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στη Δ.Ε. και με πρόσκλησή της, τις υποστηρίζουν προφορικά ενώπιόν της. Η Δ.Ε., αν εγκρίνει την έκθεση, γνωστοποιεί το σχετικό πόρισμά της στον καθ ύλη αρμόδιο υπουργό ή υπουργούς και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, στο μεσολαβητή διοίκησης, στον αρχηγό κόμματος, στο νομικό πρόσωπο ή στον πολίτη που τυχόν προκάλεσαν τη σχετική διαδικασία. 9.Αρχηγοί κομμάτων κατά τον Κανονισμό της Βουλής μπορούν να ζητήσουν αντίγραφα πορισμάτων της Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ., τα οποία και τους αποστέλλονται μέσω του Προέδρου της Βουλής. 10.Οι υπηρεσίες υποχρεούνται το ταχύτερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση σε αυτές των πορισμάτων της Δ.Ε. να ενημερώσουν τη Δ.Ε., το μεσολαβητή διοίκησης, τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργό, καθώς και τον αρχηγό κόμματος, τους προέδρους Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Γ.Σ.Ε.Ε., ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και Σ.Ε.Β., το νομικό πρόσωπο ή τον πολίτη, που τυχόν προκάλεσαν τη διαδικασία, σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεων του πορίσματος. 11.Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα για το έργο των ελεγκτών στοιχεία, διευκρινίσεις και διευκολύνσεις. Οι ελεγκτές, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους και ύστερα από σχετική έγκριση της Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ., μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια του αρμόδιου επιμελητηρίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα. 12.Οι ελεγκτές υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα διάφορα επαγγελματικά και άλλα απόρρητα. Η διενέργεια του ελέγχου είναι απόρρητη μόνον έως τη λήψη απόφασης από τη Δ.Ε.. 13.Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κατανέμει τους ελεγκτές σε τομείς δραστηριοτήτων. Οι τομείς αυτοί, στους οποίους υπάγονται και τα εποπτευόμενα από τα αντίστοιχα υπουργεία νομικά πρόσωπα, είναι οι εξής: 1)Τομέας Μορφωτικών Υποθέσεων (Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Πολιτισμού). 2)Τομέας Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων (Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας Θράκης και Αιγαίου). 3)Τομέας Οικονομικών Υποθέσεων (Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Τουρισμού). 4)Τομέας Κοινωνικών Υποθέσεων (Υπουργεία Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εργασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών). 5)Τομέας Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης (Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης). στ)Τομέας Παραγωγής και Εμπορίου (Υπουργεία Γεωργίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Εμπορικής Ναυτιλίας). 14.Οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. έχουν την ευθύνη της ορθολογικής κατανομής του έργου του Σώματος, της επίβλεψης της απρόσκοπτης διεξαγωγής του έργου των ελεγκτών και γενικώς το συντονισμό της ελεγκτικής διαδικασίας. 15.Με ευθύνη των αρμοδίων για το συντονισμό συντάσσονται, κατά τομέα δραστηριότητας, εξαμηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλονται στη Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ.. Στις εκθέσεις περιλαμβάνονται και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων κακής διοίκησης, δυσλειτουργίας ή παροχής χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, οι οποίες είναι σχετικές με τους ελέγχους που έχει διενεργήσει ο κάθε τομέας. 16.Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ύστερα από πρόταση της διοικούσας επιτροπής του Σ.ΕΛ.Δ.Δ., είναι δυνατόν να ιδρύονται κλιμάκια Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σε έδρα Περιφέρειας. Η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των κλιμακίων αυτών ρυθμίζονται με την ίδια απόφαση. Άρθρο 5 Υπεράσπιση των ελεγκτών ενώπιον των δικαστηρίων Οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, στις περιπτώσεις που διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και προς το συμφέρον της υπηρεσίας παρίστανται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εάν το ζητήσουν και υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η αίτησή τους από τον Πρόεδρο τούτου. Άρθρο Άρθρο 6 Μεσολαβητής διοίκησης 1.Μεσολαβητής διοίκησης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ο υποδεικνυόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής με βαθμό και αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ανακαλείται δε με όμοια απόφαση. Ο μεσολαβητής διοίκησης δεν μετέχει και δεν επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες ελέγχου του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. ούτε στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. κατά τη συζήτηση για τη διαμόρφωση και για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 εφαρμόζεται και για το μεσολαβητή διοίκησης. 2., Οι αρμοδιότητες του μεσολαβητή διοίκησης είναι, ιδίως: 1)να ζητεί στο Σ.ΕΛ.Δ.Δ. τη διεξαγωγή ελέγχων και ερευνών, και να διαβιβάζει παραγγελίες υπουργών, 2)να αναπτύσσει τη γνώμη του για τις εκθέσεις των ελεγκτών, γραπτά ή και προφορικά, ενώπιον της Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ., - γ) να ζητεί από τη Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. επανέλεγχο υπόθεσης, όταν, κατά την κρίση του, ο πρώτος έλεγχος δεν απέβη ικανοποιητικός, 3)να μεσολαβεί στη διοίκηση για συμμόρφωση προς τις αποφάσεις ή προτάσεις της Δ.Ε. του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. ή και για την ικανοποίηση εξατομικευμένων αιτημάτων ως προς τα οποία ο έλεγχος αποδείχθηκε βάσιμος. 4)να ελέγχει τη διοίκηση ως προς τη συμμόρφωσή της στις εκτελεστές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας. Άρθρο 7 1.Κατά την πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επιλογή ελεγκτών κρίνονται πρώτα όλοι ανεξαίρετα οι υπηρετούντες, από τους οποίους μπορεί να καλυφθεί το μισό του συνολικού αριθμού των ελεγκτών που συγκροτούν το Σ.ΕΛ.Δ.Δ.. Για τον αριθμό των ελεγκτών που απομένει ως τη συμπλήρωση των εκατό (100) προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, με τη δημόσια ανακοίνωση του άρθρου 3, να υποβάλουν αίτηση. Όσοι από τους υπηρετούντες επιλεγούν, παραμένουν αποσπασμένοι στο Σ.ΕΛ.Δ.Δ. για μία τριετία μόνο, χωρίς δυνατότητα παράτασης της απόσπασής τους κατά το άρθρο 3 παρ. 4, εφόσον η μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος απόσπασή τους έχει υπερβεί τα δύο (2) έτη. Η απόσπαση των λοιπών λήγει αυτοδικαίως από την ημέρα που τοιχοκολλάται ο σχετικός πίνακας επιλογής. 2.Η ολομέλεια του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. για την εκλογή των ελεγκτών μελών της Δ.Ε. συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση της απόσπασης των ελεγκτών που επιλέγηκαν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 3.Ως την πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκλογή των ελεγκτών - μελών της Δ.Ε. από την ολομέλεια του Σ.ΕΛ.Δ.Δ., η Δ.Ε. θεωρείται νομίμως συγκροτημένη και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά, μόνο με τον πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους. Επίσης, το κλιμάκιο της Δ.Ε. της παρ.7 του άρθρου 2 συγκροτείται από τον πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους. Ως το διορισμό του προέδρου και των δύο αντιπροέδρων της Δ.Ε., τις σχετικές αρμοδιότητες της Δ.Ε. και των κλιμακίων της ασκεί η λειτουργούσα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Διοικούσα Επιτροπή του Σ ΕΛΔ.Δ. (άρθρο 12 Απόφασης Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Φ.10-1/15718/1993) και η Επιτροπή του άρθρου 5 του ν. 1943/1991. 4.Ως τη στελέχωση της γραμματείας του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του παρόντος, τις σχετικές αρμοδιότητες εξακολουθεί να ασκεί το Τμήμα Γραμματείας Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Άρθρο 8 1.Ως δημόσιος τομέας κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου νοούνται οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). 2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 1)Οι Επιτροπές Κοινωνικού Ελέγχου του άρθρου 9 του ν. 1943/1991, οι ειδικές επιτροπές υποβοήθησης για την απλούστευση της νομοθεσίας της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1943/1991, η επιτροπή αναδιοργάνωσης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα του άρθρου 4 του ν. 1943/1991, η επιτροπή του κώδικα σχέσεων δημόσιας διοίκησης πολιτών της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1943/1991, 2)το άρθρο 17 παρ.1 έως 10 του ν. 1735/1987, 3)το άρθρο 84 του ν.1892/1990, 4)οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 4, οι παράγραφοι 11 και 13 του άρθρου 5, τα άρθρα 8, 9 και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν. 1943/1991. 5)κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου. κεφάλαιο β μεταταξεις Άρθρο 9 1.Μετά την έκδοση των νέων οργανισμών των υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ. όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου και των Ο.Τ.Α. β βαθμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του ν. 2218/1994 και στην παράγραφο 16 fοu άρθρου 6 του ν. 2240/1994 και υπό τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων .του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η μετάταξη τακτικών υπαλλήλων: 1)Από υπουργείο σε άλλο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. 2)Από Ν.Π.Δ.Δ. σε υπουργείο ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. 3)Από Ο.Τ.Α. την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή τις Τ.Ε.Δ.Κ. σε υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο Ο.Τ.Α. ή Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή Τ.Ε.Δ.Κ.. 4)Από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στις περιπτώσεις δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, περιλαμβανομένης και της Προνομιούχου Ανώνυμης Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος, σε υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. 2. Η μετάταξη διενεργείται, είτε με αίτηση του υπαλλήλου, είτε ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών με τους όρους και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν την αίτηση μετάταξης στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε τριετία το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Νοεμβρίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου οι αιτήσεις για μετατάξεις σε υπουργεία υποβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 1995 και για μετατάξεις σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 1996. Η αίτηση μετάταξης περιλαμβάνει έως δύο προτιμήσεις κατά τη σειρά της αναγραφής τους. 3. Για τη μετάταξη απαιτείται: 1)Η ύπαρξη κενής θέσης. Στην περίπτωση της μετάταξης με αίτηση του υπαλλήλου, αν δεν υπάρχει κενή θέση, είναι δυνατή η μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της κατεχόμενης θέσης, κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 16 του παρόντος άρθρου, β) η κατοχή από τον υπάλληλο βαθμού ανώτερου από τον εισαγωγικό σε περίπτωση μετάταξης ύστερα από αίτηση, 3)η σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος και 4)σε περίπτωση μετάταξης ύστερα από αίτηση υπαλλήλου η σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου όπου ζητείται η μετάταξη του υπαλλήλου. Για μετάταξη από ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. απαιτείται και η γνώμη του οργάνου διοίκησης των οικείων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. του αρμοδίου για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. Σε περίπτωση κατά την οποία σε νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 -δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο, απαιτείται γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου διοίκησης. Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των υπηρεσιακών συμβουλίων για συγκεκριμένη μετάταξη, που γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου, αυτή αίρεται από την επιτροπή της παρ. 15 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών, που μπορεί να καλούνται από την επιτροπή, εκθέτουν διαδοχικά τις απόψεις των υπηρεσιών τους. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να ζητήσουν την εκπροσώπησή τους από υπάλληλο του υπουργείου που τα εποπτεύει. 4.Τα υπουργεία και τα Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται να καταρτίζουν και να αποστέλλουν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, κάθε τριετία το πρώτο δεκαήμερο του μήνα Οκτωβρίου, κατά την πρώτη εφαρμογή δε του νόμου το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 1995 τα υπουργεία και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 1996 τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., πίνακα που περιλαμβάνει: 1)τον αριθμό των κενών θέσεων που επιβάλλεται να πληρωθούν, ή και επιπλέον ανάγκες της υπηρεσίας, κατά κεντρική υπηρεσία ή νομό, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, η κάλυψη των οποίων μπορεί να γίνει με μετάταξη υπαλλήλων από άλλα υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. 2)τον αριθμό του προσωπικού, κατά κεντρική υπηρεσία ή νομό, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα που πρέπει, για λόγους ορθολογικότερης διάρθρωσης να μεταταγεί σε άλλο υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ ή Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 10, 11, και 12 του παρόντος. Οι Ο.Τ.Α. αποστέλλουν αντίστοιχο πίνακα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στη συνέχεια, αποστέλλει ενιαίο πίνακα των Ο.Τ.Α. στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 5.Ταυτόχρονα με την αποστολή του πίνακα της παρ. 4, κάθε υπουργείο αποστέλλει στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και ιδιαίτερο πίνακα, για τα νομικά πρόσωπα των περ. δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 που εποπτεύει, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αριθμός κατά νομό, κλάδο ή ειδικότητα του προσωπικού των νομικών αυτών προσώπων που πρέπει να μεταταγεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 10, 11 και 12. 6.Το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης γνωστοποιεί, κάθε τριετία, ως το τέλος του μήνα Οκτωβρίου, προς όλα τα υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και στα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, τους πίνακες της περ. α της παρ. 4 που αφορούν τα λοιπά υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου οι ανωτέρω πίνακες αποστέλλονται στα υπουργεία στο τέλος Νοεμβρίου 1995 και στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. στο τέλος Μαΐου 1996. 7.Το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, κατά τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του, λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας σε προσωπικό ειδικότητας αντίστοιχης του αιτούντος τη μετάταξη υπαλλήλου και γνωμοδοτεί σχετικά κάθε τριετία, ως το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα Νοεμβρίου κατά την πρώτη δε εφαρμογή του νόμου ως το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 1996 για τα υπουργεία και του Ιουλίου 1996 για τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 8.Το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία ζητείται η μετάταξη του υπαλλήλου, κατά τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του, λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου από τα οποία προκύπτει κατά κύριο λόγο η καταλληλότητα του υπαλλήλου για τις θέσεις για τις οποίες ζητεί τη μετάταξη. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων για την ίδια θέση το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη υπό ίσους όρους: 1)τη συνυπηρέτηση των συζύγων, κατά προτεραιότητα και 2)την οικογενειακή κατάσταση των επιθυμούντων τη μετάταξη υπαλλήλων, προτιμωμένων των εγγάμων με τα περισσότερα τέκνα. 3)Τον ανώτερο τίτλο σπουδών ή το βαθμό του τίτλου σπουδών, αν τα υπό ά ή β κριτήρια συντρέχουν σε περισσότερους υπαλλήλους. Εφόσον δεν συντρέχει καμία από τις προηγούμενες προϋποθέσεις, προτιμάται ο υπάλληλος με τον περισσότερο χρόνο συνολικής υπηρεσίας. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν και για το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας από την οποία ο υπάλληλος ζητεί να μεταταγεί. 9.Οι μετατάξεις υπαλλήλων με αίτησή τους γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με αφετηρία το έτος 1995 για τα υπουργεία και το 1996 για τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και οι σχετικές διαδικασίες κινούνται στις ίδιες αντίστοιχα προθεσμίες που ορίζονται για τα έτη 1995 και 1996. 10.Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαπιστώνεται η ανάγκη ορθολογικότερης αναδιάταξης του προσωπικού (ιδίως λόγω αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών, μείωσης δραστηριοτήτων, ανάγκης μείωσης δαπανών, εγκατάλειψης τομέων εκμετάλλευσης) επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων αυτών σε υπηρεσίες του Δημοσίου. των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., εξαιρουμένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 11.Η διαπίστωση της ανάγκης για μετάταξη προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα, από υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ύστερα από ερώτημα του οικείου υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από έκθεση με πλήρη στοιχεία ως προς την ανάγκη μείωσης του αριθμού του υπηρετούντος προσωπικού. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 2.190/1994 προθεσμία έκδοσης νέων οργανισμών των υπουργείων παρατείνεται έως 3.4.1995. Από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, θέσεις τακτικού προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπουργείων, των οποίων ο οργανισμός δεν θα έχει εγκριθεί έως την προαναφερόμενη ημερομηνία (3.4.1995), παραμένουν σε κάθε περίπτωση κενές, αποκλειόμενης της με οποιονδήποτε τρόπο πλήρωσης τους και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες μετά την καθ υπέρβαση της ανωτέρω προθεσμίας έγκρισής τους. Πα τα Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν συνολικώς διακόσιες πενήντα (250) και άνω οργανικές θέσεις προσωπικού, ως προθεσμία έκδοσης των νέων οργανισμών ορίζεται η 31.12.1995 και οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως, με εξαίρεση τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. β βαθμού με σύνολο οργανικών θέσεων κατώτερο των διακοσίων πενήντα (250), τα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και νοσηλευτικά ιδρύματα. Το ερώτημα του οικείου υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. β βαθμού προς το υπηρεσιακό συμβούλιο διαβιβάζεται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νέου οργανισμού του υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή του Ο.Τ.Α. β βαθμού. Τα Ν.Π.Δ.Δ. με σύνολο οργανικών θέσεων κατώτερο των διακοσίων πενήντα (250), τα Α.Ε.Ι., τα Τ.Ε.Ι. και τα νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. διαβιβάζουν το σχετικό ερώτημα μέχρι 3.5.1995. Τα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν αποφανθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη του ερωτήματος. Η γνωμοδότηση αποστέλλεται από τον οικείο υπουργό ή το μονομελές όργανο διοίκησης στην κατά το άρθρο 2 του παρόντος Διοικούσα Επιτροπή του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, η οποία τελικά αποφαίνεται για τον αριθμό του προσωπικού που πρέπει να μεταταγεί. Σε περίπτωση κατά την οποία σε νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο, η διαπίστωση της ανάγκης για μετάταξη προσωπικού γίνεται από το συλλογικό όργανο της διοίκησής τους. Το ερώτημα του οικείου υπουργού διαβιβάζεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νέου οργανισμού του υπουργείου, προκειμένου για υπουργεία των οποίων ο οργανισμός θα δημοσιευθεί μέσα στην προβλεπομένη από το νόμο (ν. 2190/1994 άρθρο 30 παρ. 1) προθεσμία (3.3.1995) . Για τα υπουργεία των οποίων ο οργανισμός δεν θα δημοσιευθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα και τους Ο.Τ.Α., το σχετικό ερώτημα πρέπει να έχει γίνει έως 31 Μαΐου 1995. Τα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν αποφανθεί έως 30 Ιουνίου 1995. Η γνωμοδότηση αποστέλλεται από τον οικείο υπουργό ή το μονομελές όργανο διοίκησης στην κατά το άρθρο 2 του παρόντος Διοικούσα Επιτροπή του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, η οποία τελικά αποφαίνεται για τον αριθμό του προσωπικού που πρέπει να μεταταγεί. Σε περίπτωση κατά την οποία σε νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 δεν λειτουργεί υπηρεσιακό συμβούλιο, η διαπίστωση της ανάγκης για μετάταξη προσωπικού γίνεται από το συλλογικό όργανο της διοίκησής τους. 12.Η διοικούσα επιτροπή του Σ.ΕΛ.Δ.Δ. μπορεί αυτεπάγγελτα να αναθέσει στους ελεγκτές τη διενέργεια ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1, περ. δ, ε και στ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994: 1)για την ύπαρξη στις παραπάνω υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα προσωπικού που μπορεί να μεταταγεί σε υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πέραν του δηλουμένου στον πίνακα της παραγράφου 4 περίπτωση β αριθμού και 2)για την ακρίβεια τυχόν αρνητικών δηλώσεων των παραπάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων ότι δεν υπάρχει προσωπικό που πρέπει να μεταταγεί. 13.Μετά τη διαπίστωση, κατά τη διαδικασία των παραγράφων 10, 11 και 12 του παρόντος, της ανάγκης για μετάταξη προσωπικού, καταρτίζεται, από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, πίνακας των μετατασσομένων, κατά κλάδο ή ειδικότητα, με κριτήριο τη δήλωση επιθυμίας για μετάταξη του υπαλλήλου, αλλιώς με τη σειρά διορισμού ή πρόσληψης στην υπηρεσία, προηγουμένων των νεοτέρων. Σε περίπτωση ίδιου ημερολογιακού μήνα διορισμού ή πρόσληψης προηγούνται κατά τη μετάταξη κατά σειρά, οι άγαμοι έναντι των εγγάμων, οι έγγαμοι που δεν έχουν τέκνα έναντι των εχόντων ή των εγκύων γυναικών ή συζύγων αυτών και μεταξύ εγγάμων, που έχουν τέκνα, αυτοί που έχουν μικρότερο αριθμό τέκνων. Ο πίνακας μετατασσομένων κοινοποιείται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κατάρτισή του στους ενδιαφερομένους και στην Επιτροπή της παραγράφου 15. 14.Κατά του πίνακα της παραγράφου 13 χωρεί προσφυγή, ενώπιον της Επιτροπής της παραγράφου 15, από τον υπάλληλο που θεωρεί ότι μετατάγηκε χωρίς την τήρηση ή ύστερα από εσφαλμένη εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 13, την οποία μπορεί να ασκήσει μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του πίνακα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13. 15.Συγκροτούνται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με απόφαση του Υπουργού μέχρι τρεις (3) επιτροπές προεδρευόμενες η καθεμία από έναν εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, οριζόμενο κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 παρ. 3 του ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α) και αποτελούμενες από ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, οριζόμενο από τον Πρόεδρο αυτής, ένα τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, οριζόμενο από τον πρόεδρο αυτού και από έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε.. Με την ίδια απόφαση ορίζονται έως πέντε (5) υπάλληλοι του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, στους οποίους ανατίθενται χρέη εισηγητή με απόφαση του Προέδρου της κάθε επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει εισηγητή και από τα μέλη της Επιτροπής. Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Τα θέματα άρσεως διαφωνιών κατά την παράγραφο 3 εισάγονται στην τροπή από την υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο στην οποία ζητείται να γίνει η μετάταξη. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται αμοιβή για τα μέλη, τους εισηγητές και γραμματείς της Επιτροπής. 16.Η Επιτροπή με βάση τον κατά την παράγραφο 4 υποπερίπτωση α πίνακα αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό και τον κατά την παράγραφο 13 πίνακα μετατασσομένων καθορίζει τη θέση που καταλαμβάνει κάθε μετατασσόμενος υπάλληλος. Για τον καθορισμό της θέσης λαμβάνεται υπόψη η δήλωση προτίμησης του υπαλλήλου, τα τυπικά του προσόντα και η καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 εφαρμόζονται αναλόγως. Αποκλείεται μετάταξη εκτός του νομού που υπηρετεί ο μετατασσόμενος, εφόσον στον ίδιο νομό υπάρχουν κενές θέσεις του κλάδου ή της ειδικότητάς του. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης προτίμησης ή υποβολής τέτοιας δήλωσης, αλλά μη συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων για την κάλυψη των δηλούμενων θέσεων, η Επιτροπή καθορίζει άλλη θέση, από τις περιλαμβανόμενες στον κατά την παράγραφο 4 περίπτωση α πίνακα αναγκών, την οποία πρέπει να καταλάβει ο μετατασσόμενος. Η Επιτροπή αποφασίζει επίσης, ύστερα από εκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας του μετατασσομένου, όσο και της υπηρεσίας για την οποία ζητείται η μετάταξη, τη μεταφορά της κατεχόμενης από τον υπάλληλο θέσης. Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά προτεραιότητα και καθορίζει τις μετατάξεις από υπηρεσίες των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης προς υπηρεσίες των λοιπών περιοχών. 17.Οι περιλαμβανόμενες στον κατά την παράγραφο 4 περίπτωση α πίνακα αναγκών θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό που διαπιστώνεται ότι πρέπει να μεταταγεί, όπως αυτό καθορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 4 και εν συνεχεία από το προσωπικό που υποβάλλει αίτηση μετάταξης κατά την παράγραφο 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ύστερα από ανακοίνωση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης προς όλες τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1, η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης. 18.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., εφόσον έχει συμπληρώσει διετή υπηρεσία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το προσωπικό αυτό μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές θέσεις και εφόσον δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρεται με την πράξη μετάταξης η θέση που κατέχει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου. 19.Όσοι μετατάσσονται από νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων δ , ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 σε υπουργεία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο νομικό πρόσωπο από το οποίο γίνεται η μετάταξη με τα τυπικά προσόντα του κλάδου, στον οποίο μετατάσσονται και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στο οικείο νομικό πρόσωπο. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται από τη χορήγηση επόμενου μισθολογικού κλιμακίου ή επιδόματος χρόνου υπηρεσίας μέχρι την εξαφάνισή της. Ο χρόνος που πλεονάζει στο βαθμό κατάταξης του υπαλλήλου θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό αυτόν, για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό και την επιλογή του ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, που έχει διανυθεί στο νομικό πρόσωπο από το οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα υπηρεσιακής του κατάστασης. 20.Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγεται το προσωπικό της υπηρεσίας στην οποία γίνεται η μετάταξη. 21.Οι χωρίς αίτηση μετατάξεις των παραγράφων 10 έως 18 πραγματοποιούνται συνολικά μια μόνο φορά για καθεμιά από τις περιπτώσεις της παραγράφου 11. 0 κάθε πίνακας της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει με τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία κατάρτισής του, ως προς τις χωρίς αίτηση μετατάξεις. 22.Ειδικά για την κάλυψη κενών θέσεων δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. των παραμεθόριων περιοχών, οι μετατάξεις είναι δυνατό να γίνονται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων. Η μετάταξη αυτή γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργών. Ειδικά, για νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων και φυλακτικό προσωπικό φυλακών, η διαδικασία μετάταξης δεν προωθείται χωρίς πλήρως αιτιολογημένη βεβαίωση του αρμόδιου διευθυντή και της διοίκησης του νοσοκομείου ή του αντίστοιχου διευθυντή των φυλακών ότι η μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του, λαμβανομένης υπόψη και της διάταξης της παραγράφου 25 του παρόντος, προσαπαιτουμένης πάντοτε και της σύμφωνης απόφασης του οικείου υπουργού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 18 και 19 του παρόντος άρθρου. Ως παραμεθόριες περιοχές για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και μόνο νοούνται οι καθοριζόμενες από το ν. 287/1976, καθώς και περιοχές των νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας, που θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας. Στους μετατασσόμενους κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου σε παραμεθόριες περιοχές καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για μεταθέσεις έξοδα και αποζημιώσεις, καθώς και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, καθοριζόμενη με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας, στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος. Ο πέραν της τριετίας χρόνος υπηρεσίας που διανύεται σε παραμεθόριες περιοχές υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. 23.Οι μετατάξεις του προσωπικού του παρόντος κεφαλαίου διενεργούνται με κοινή απόφαση των οικείων υπουργών σε κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία ανήκει η θέση που κατέχει ο μετατασσόμενος υπάλληλος. Οι μετατάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών, κατά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, τυπικών προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ή σε προσωρινές θέσεις προσωρινού κλάδου, που συνιστώνται με την απόφαση της μετάταξης και καταργούνται αυτοδίκαια με την αποχώρηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που τις καταλαμβάνει. 24.Όσοι μετατάσσονται με αίτησή τους βάσει των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων δεν μπορούν να ζητήσουν εκ νέου μετάταξη με βάση τις διατάξεις αυτές. Όσοι μετατάσσονται σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. των παραμεθόριων περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στις υπηρεσίες που μετατάσσονται επί μία πενταετία και δεν μπορούν να μετατεθούν ή αποσπασθούν, από τη θέση στην οποία μετατάγηκαν, πριν από την πάροδο της πενταετίας. Αποσπάσεις από υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. παραμεθόριων περιοχών της παραγράφου 22 του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών. Εξαιρούνται οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 1558/1985, του άρθρου 6 του ν. 1878/1990, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 1895/1990, το άρθρο 39 του ν. 1968/1991 και το άρθρο 32 του ν. 2190/1994. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 2225/1994 δεν θίγονται από τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Υφιστάμενες αποσπάσεις από τις ίδιες ως άνω περιοχές παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν την 15η Ιουλίου 1995, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή θα έχει συμπληρωθεί δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, άλλως με τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου. 25.Οργανικές θέσεις προσωπικού υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και νομικών προσώπων των περιπτ. δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, οι οποίες κενώνονται λόγω μετάταξης, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται να πληρωθούν με διορισμό ή πρόσληψη επί μία τριετία από τη διενέργεια της μετάταξης. 26.Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 1943/1991 και της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2116/1993 καταργούνται. Αιτήσεις μετατάξεων που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος βάσει των καταργούμενων ως άνω διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2116/1993 κρίνονται βάσει των διατάξεων αυτών. Η διαδικασία μετατάξεων βάσει της καταργούμενης παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 1943/1991 συνεχίζεται μόνο εφόσον έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος αποφανθεί τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Αν πρόκειται για μετάταξη σε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που εδρεύει εκτός νομού Αττικής, η καταργούμενη διάταξη εφαρμόζεται για όσους συμπληρώνουν έξι (6) μήνες σε απόσπαση μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1994. Προκειμένου όμως για νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων ή φυλακτικό φυλακών εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 22 και οι διατάξεις της παραγράφου 25 του παρόντος άρθρου. Ομοίως προκειμένου για μετατάξεις απο και προς υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του νομού Αττικής ισχύουν αναλόγως και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 22 για νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων και φυλακτικό προσωπικό φυλακών, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 25 του παρόντος άρθρου. 27.Οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 εφαρμόζονται και για υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος τυφλούς υπαλλήλους κλάδων τηλεφωνητών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., χωρίς μεταβολή των καθηκόντων που ασκούν. 28.Μετάταξη υπαλλήλων διυπουργικών κλάδων του άρθρου 20 παρ. 7 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α) σε κλάδο του ίδιου ή άλλου υπουργείου επιτρέπεται βάσει των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα ή του παρόντος νόμου, αντίστοιχα. 29.Μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία βάσει του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα επιτρέπεται χωρίς τον περιορισμό του ενός τετάρτου (1/4) των κενών θέσεων του κλάδου στον οποίο γίνεται η μετάταξη. 30.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 157 του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρμόζονται και για μετάταξη υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το ίδιο υπουργείο. Οι διατάξεις της παραγράφου 19 του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. 31.Υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. κάτοχοι πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε κλάδους ΤΕ κατηγορίας, κατατάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωρινού κλάδου ΠΕ κατηγορίας, που συνιστώνται με την απόφαση κατάταξης. Οι θέσεις που κατέχουν σε κλάδους ΤΕ καταργούνται με την ίδια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 32.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της παραγράφου 27, δεν ισχύουν για το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ειδικές διατάξεις του ν. 2218/1994, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 2240/1994, για μετατάξεις προσωπικού στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 33.Στο Υπουργείο Οικονομικών και κατά την προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο διαδικασία επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου φορέων, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 1)να έχουν προϋπηρεσία από 2 μέχρι 10 έτη, β) να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας. Η μετάταξη των κατά το προηγούμενο εδάφιο υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την περί μετάταξης πράξη και καταργούνται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μετατασσόμενου υπάλληλου. 34.Μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 68 Α), που υπηρετούσαν την 21η Νοεμβρίου 1994 στο Υπουργείο Οικονομικών, μπορεί με αίτησή τους ύστερα από τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών υπηρεσίας στο Υπουργείο αυτό να μετατάσσονται ή μεταφέρονται αντίστοιχα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς θέσεις κλάδου αντίστοιχου με τα προσόντα ή την ειδικότητα που κατέχουν και τις ανάγκες της υπηρεσίας και σε περίπτωση που τα προσόντα δεν είναι αντίστοιχα υφιστάμενου κλάδου σε θέσεις συνιστώμενου παρεμφερούς κλάδου. Οι συνιστώμενες θέσεις καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία κατά οποιονδήποτε τρόπο αυτών που τις κατέχουν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ή από τη συμπλήρωση του κατά το πρώτο εδάφιο εξαμήνου. Αιτήσεις για τις οποίες το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών έχει εκφέρει τη σύμφωνη γνώμη του προωθούνται βάσει της παρούσας παραγράφου. Από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι υπηρετούντες στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι έχουν αποσπασθεί από νοσηλευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Άρθρο Άρθρο 10 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1.Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου -χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ. και η σύμβασή του έχει ανανεωθεί ή παραταθεί τουλάχιστο μία φορά, εφόσον έχει συμπληρώσει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού: 1)συνεχόμενη ή με διακοπές το πολύ ενός (1) μήνα κάθε φορά παροχή υπηρεσίας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή 2)συνολική παροχή υπηρεσίας στο ίδιο υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. τριάντα (30) τουλάχιστο μηνών, ανεξάρτητα από τη διάρκεια τυχόν ενδιάμεσων διακοπών. Κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου υπολογίζονται μόνο τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο συμβασιούχος εξυπηρετούσε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας. Προϋπηρεσία που έχει διανυθεί με τη νομική μορφή του ωρομισθίου δεν λαμβάνεται υπόψη σε καμία περίπτωση. 2.Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπάγεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, που υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία, των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., το οποίο αν και μισθοδοτείται από προγράμματα, χρηματοδοτούμενα, συνολικά ή κατά ένα μέρος, από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ε.Ο.Κ.)ή διεθνών οργανισμών ή δυνάμει διεθνών συμβάσεων ή από ειδικό λογαριασμό έρευνας των Ιδρυμάτων αυτών, καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Ιδρυμάτων αυτών, εξαιρουμένου του επιστημονικού προσωπικού που ασκεί ερευνητικό έργο. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Συμβάσεις παράτασης ή ανανέωσης για προσωπικό Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. είναι νόμιμες από την κατάρτισή τους, εφόσον συνέτρεχαν τότε οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου προσωπικού ερευνητικών ιδρυμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετατρέπονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κάθε ιδρύματος σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον ο συμβασιούχος έχει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού συμπληρώσει συνεχή απασχόληση δύο (2) τουλάχιστον ετών με διακοπή τριών (3) το πολύ μηνών, εξαιρουμένου του επιστημονικού προσωπικού που ασκεί ερευνητικό έργο. Για τη μετατροπή απαιτείται σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής ερευνητών του οικείου ιδρύματος που ορίζονται από τον οικείο υπουργό. Η επιτροπή εξετάζει την καταλληλότητα του συμβασιούχου σε συνάρτηση με την κάλυψη από αυτόν πάγιων και διαρκών αναγκών του ιδρύματος και αποφαίνεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για το υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στην οποία η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους αυτής, ή του Υπουργείου Πολιτισμού. 3.Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται αναλογικά, ως προς την κατάταξη σε οργανικές θέσεις, και σε υπαλλήλους με θητεία δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι υπηρετούν και μισθοδοτούνται από Α.Ε.Ι., εξαιρουμένων των υπηρετούντων σε θέσεις κατηγορίας ειδικών θέσεων. Η κατάταξη γίνεται στο Α.Ε.Ι. που υπηρετούν. 4.Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για προσωπικό το οποίο έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει στην πραγματικότητα εξαρτημένη εργασία. Για τη συνδρομή της τελευταίας αυτής προϋπόθεσης αποφαίνεται το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε έξι (6) μήνες, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ο χρόνος των συμβάσεων μίσθωσης έργου της παραγράφου 1 λογίζεται για όλες τις συνέπειες ότι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν έχουν συναφθεί με το ίδιο πρόσωπο συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και έργου, που υποκρύπτουν στην πραγματικότητα εξαρτημένη εργασία, ο απαιτούμενος χρόνος των περιπτώσεων α ή β της παραγράφου 1 υπολογίζεται αθροιστικά. Εξαιρείται από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. (Προσωπικό που μισθοδοτείται συνολικά ή κατά ένα μέρος από χρηματοδοτούμενα προγράμματα). 5.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και σε προσωπικό το οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, εφόσον κλήθηκε στις τάξεις του στρατού κατά το χρόνο που υπηρετούσε στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.. αν κατά το χρόνο στράτευσής του συγκέντρωνε τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στο παρόν άρθρο. 6.Η κατάταξη προσωπικού που συγκεντρώνει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, γίνεται μόνο μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή του, από αυτές. 7.Για την ορθή εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί έλεγχο με τους επιθεωρητές του, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ή του οικείου υπουργού. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2190/1994. 8.Το προσωπικό που υπηρετεί στους δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου που αποδεδειγμένα υποκρύπτει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εφόσον έχει προσληφθεί μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 1994 με έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από εγκριτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται με την απόφαση κατάταξης. Τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών βεβαιώνει το δημοτικό συμβούλιο και την ύπαρξη των απαιτούμενων εγκρίσεων, καθώς και τον αληθή χαρακτήρα των μετατρεπόμενων συμβάσεων έργου δύναται να ελέγξει το Α.Σ.Ε.Π. αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών. Άρθρο 11 1.Για όλες τις περιπτώσεις της κατά το προηγούμενο άρθρο κατάταξης, απαιτείται: 1)Υποβολή αίτησης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αίτηση δύναται να υποβάλουν και οι αποσπασμένοι από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου επί τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 10. 2)Συνδρομή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία γενικών προσόντων διορισμού εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας και με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 10. 2.Οι κατατασσόμενοι εντάσσονται σε υφιστάμενες θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας και αν δεν υπάρχουν, σε προσωρινές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας, που συνιστώνται με την απόφαση κατάταξης. 3.Η κατάταξη γίνεται σε ειδικότητα αντίστοιχη με την ειδικότητα και τους όρους με τους οποίους κάθε υπάλληλος είχε προσληφθεί ή με τα καθήκοντα που ασκεί, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα. Όσοι έχουν πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με τα προσόντα αυτά, ανεξάρτητα από την ειδικότητα με την οποία είχαν προσληφθεί. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα και θέση, συνιστάται με την απόφαση κατάταξης και εφαρμόζεται περαιτέρω η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου. 4.Οι κατατασσόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της νέας θέσης τους από την ημερομηνία που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη κατάταξής τους. Αν οι αποδοχές αυτές είναι κατώτερες από εκείνες που τους καταβάλλονταν, οι υπάλληλοι διατηρούν τις αποδοχές που ελάμβαναν κατά την κατάταξή τους ώσπου να εξισωθούν με αυτές της θέσης τους. Για την εξεύρεση του μισθού της θέσης λαμβάνεται υπόψη και το ποσό της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τις αυξήσεις, που ενσωματώθηκαν σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της 64117/2589/24.12.90 απόφασης, που κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α), και του άρθρου 3 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α), περιλαμβανομένης και της αύξησης του άρθρου 1 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α). 5.Υπάλληλοι που κατατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό με βάση το πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν προβλέπεται από τον οργανισμό της υπηρεσίας τους αντίστοιχη ή παρεμφερής ειδικότητα, μετατάσσονται υποχρεωτικώς, μέσα σε έξι (6) μήνες από την κατάταξή τους, σε κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. αντίστοιχης ειδικότητας, με την ίδια σχέση εργασίας. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, μεταφέρεται η θέση που κατέχουν. Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των οικείων υπουργών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι υπαγόμενοι στην παράγραφο αυτή ασκούν ως τη μετάταξή τους τα καθήκοντα που ασκούσαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Άρθρο 12 1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10, εξαιρείται από την εφαρμογή του άρθρου 10 το ερευνητικό και λοιπό προσωπικό που μισθοδοτείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος από προγράμματα χρηματοδοτούμενα, συνολικά ή κατά ένα μέρος, από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών ή του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων ή δυνάμει διεθνών συμβάσεων. 2.Εξαιρείται από την εφαρμογή του άρθρου 10 το παρακάτω προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έργου: 1)Το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πλην των δήμων, 2)οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί συνεργάτες των πολιτικών γραφείων του Πρωθυπουργού, των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, γενικών γραμματέων, γενικών γραμματέων περιφερειών και νομαρχών (ν. 1299/1982 άρθρο 5β, ν.1558/1985 άρθρο 30, Π.Υ.Σ. 88/85 άρθρο 3, ν. 1943/1991 άρθρο 71, π.δ. 93/83, ν. 1622/1986 άρθρο 65), 3)το προσωπικό που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, με εξαίρεση τους Κυπρίους και Βορειοηπειρώτες ομογενείς και τους ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο, Τένεδο (ν.δ. 3832/1958 ΦΕΚ 128 Α) και τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, 4)το κάθε κατηγορίας εκπαιδευτικό ή διδακτικό και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και των σχολών των υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος, ε) οι νομικοί σύμβουλοι, οι δικαστικοί σύμβουλοι, οι διευθυντές δικαστικού, οι προϊστάμενοι δικαστικού και οι δικηγόροι, 5)όσοι έχουν προσληφθεί στα γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων του άρθρου 67 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), καθώς και οι δημοσιογράφοι, 6)οι χειριστές αεροπλάνων και ελικοπτέρων, οι διερευνητές ατυχημάτων και οι επιθεωρητές πτήσης της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η) το καλλιτεχνικό προσωπικό, θ) το προσωπικό που έχει προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κατασκευή έργων με αυτεπιστασία, εκτός από το προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (Ε.Τ.Μ.Ο.Α.), που απασχολείται σε εργασίες συντήρησης μόνιμου χαρακτήρα. 7)οι επιμορφωτές των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α), 8)το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος, 9)το προσωπικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε Π.Ε.) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.). 10)οι γιατροί που παρέχουν υπηρεσίες με αυτή τους την ιδιότητα υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, 11)το εργατικό προσωπικό του Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και των άλλων λιμένων της χώρας, καθώς και οι φύλακες φορτηγίδων του Ο.Λ.Π., 12)το προσωπικό που στελεχώνει τις Υπηρεσίες Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 17 του ν.δ/τος 17/1974), 13)το προσωπικό των υπηρεσιών αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ., 14)το προσωπικό που εργάζεται στα σκάφη και στα πλωτά μηχανήματα του Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων (Ε.Τ.Μ.Λ.Ε.), 15)οι επιμελητές εισπράξεων που αμείβονται με ποσοστό επί των εισπράξεων. Άρθρο Άρθρο 13 1.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του οικείου υπουργού, μπορούν οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος να επεκτείνονται και να προσαρμόζονται ανάλογα και στο εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των σχολών των υπουργείων ή των Ν.Π.Δ.Δ., που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου, αλλά που παρέχει στην πραγματικότητα εξαρτημένη εργασία. Στην εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται και το διδακτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. ¦2. Η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού υπαγόμενου στο άρθρο 10, που λήγει πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 11, παρατείνεται αυτοδικαίως ώσπου να λήξει η προθεσμία αυτή, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις του άρθρου 10. Αν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση κατάταξής τους, η σχέση εργασίας παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη δημοσίευση της πράξης κατάταξης. 3.Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, που λήγουν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 11, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι να λήξει η προθεσμία αυτή, εφόσον κατά το χρόνο της λήξεώς της συγκεντρώνουν τις χρονικές προϋποθέσεις του άρθρου 10. Αν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση κατάταξής τους, οι σχετικές συμβάσεις παρατείνονται αυτοδικαίως ως την κατά το άρθρο 10 κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου: Για όσους από αυτούς το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει ότι παρέχουν στην πραγματικότητα εξαρτημένη εργασία, η σχετική σύμβαση έργου παρατείνεται αυτοδικαίως, ως τη δημοσίευση της πράξης κατάταξης. 4.Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό του άρθρου 10 παρ. 2. 5.Προσωπικό που συνδέεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, του οποίου η σχέση ή η σύμβαση έχει λήξει κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 1994 ως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το οποίο συγκέντρωνε τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 κατά το χρόνο λήξης της σχέσης ή σύμβασής του, υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος, εφόσον κατά την κρίση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου εξυπηρετούσε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας. 6.Συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που είχαν συναφθεί πριν την ισχύ του ν. 2190/1994 για την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, δύνανται να παραταθούν ή ανανεωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου για το οποίο έχουν συναφθεί, εφόσον υπάρξει σχετική έγκριση υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της Π.Υ.Σ. 236/7.7.1994 (ΦΕΚ 115 Α). Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τους προσληφθέντες έως 31 Αυγούστου 1994 για τις ανάγκες του ΤΑΣ Πύργου. 7.Συμβάσεις προσωπικού ορισμένου χρόνου ή έργου, που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μη υπαγομένου στο άρθρο 27 παρ. 8 του ν. 2190/1994, που μισθοδοτείται από προγράμματα χρηματοδοτούμενα, συνολικά ή κατά ένα μέρος, από πόρους διεθνών οργανισμών (ΝΑΤΟ), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι το πέρας του προγράμματος ή της ανάγκης απασχόλησης μέρους του προσωπικού ή την παύση της χρηματοδότησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο Άρθρο 14 Ειδικές ρυθμίσεις 1.Αν, συνεπεία αναδιοργάνωσης υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., καταργηθεί οργανική μονάδα οποιουδήποτε επιπέδου, οι προϊστάμενοι που έχουν επιλεγεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 και δεν θα ασκούν εφεξής καθήκοντα προϊσταμένου, διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης και τυχόν άλλες προσαυξήσεις και επιδόματα της θέσης, μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία είχαν επιλεγεί και θεωρούνται ως προϊστάμενοι μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου έως και έκτου εδαφίου της παρ. 2, καθώς και της παρ. 10 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994. Τα καθήκοντά τους καθορίζονται από το Γενικό Γραμματέα ή προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. από το ανώτατο όργανο διοίκησης αυτού. Αν κενωθούν ή συσταθούν αντίστοιχες θέσεις προϊσταμένων πριν από τη λήξη της θητείας για την οποία είχαν επιλεγεί, οι ανωτέρω τοποθετούνται στις θέσεις αυτές και με τη σειρά που καθορίζει το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. 2.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 για τη διάθεση υπαλλήλων στα γραφεία βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζονται και για την απόσπαση και διάθεση υπαλλήλων στο γραφείο στην Ελλάδα του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.δ/τος 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α) και του άρθρου 3 (εδάφ. α) του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α) για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, εφαρμόζονται και για αποσπάσεις στο Α.Σ.Ε.Π. Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 προστίθεται η φράση Ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών ορίζεται σε τέσσερις (4), εφόσον ο Βουλευτής δεν κάνει χρήση της αποφάσεως υπ αριθμ. 4775/1982 της Ολομέλειας της Βουλής. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 εφαρμόζονται και στους απολυθέντες της ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG που εργάζονταν σε αυτήν κατά τη δημοσίευση του ν. 2190/1994, λόγω επαναπρόσληψής τους πριν την ισχύ του ανωτέρω νόμου. Οι διατάξεις της περίπτ. αγ της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 ισχύουν και στις περιπτώσεις επιμέλειας συζύγου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου και της περίπτ. αγ της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 εφαρμόζονται ως προς την πρόταξη των αναφερόμενων σε αυτές υποψηφίων και στις περιπτώσεις γ και δ της παρ. 8 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, τιθεμένων σε σειρά προτεραιότητας πριν την άγαμη μητέρα. Η αληθής έννοια του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 είναι ότι τα καθήκοντα των από άλλη νομαρχία τοπικών επιτροπών περιορίζονται στην εποπτεία κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και στις μετέπειτα ενέργειες και δεν αφορούν στην εξασφάλιση των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών προϋποθέσεων. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 17 και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 καταργούνται. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 2190/1994 οι λέξεις και μετά αντικαθίστανται με τις λέξεις ή λήγει μετά και οι λέξεις μεγαλύτερη των αντικαθίστανται με τη λέξη τουλάχιστον. Τα εκ συνταξιούχων μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ασφαλίζονται στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων προαιρετικώς, κατόπιν σχετικής έγγραφης δήλωσής τους προς αυτό. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 ισχύει και στην περίπτωση του άρθρου 18 του ίδιου νόμου. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 2190/1994 μετά τις λέξεις προέρχονται από άλλες υπηρεσίες προστίθενται οι λέξεις ή είναι συνταξιούχοι και στο τέλος της περίπτωσης θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού από τα ΕΛ.ΤΑ. κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, εφόσον η διάρκεια της απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα για καθεμία από τις ανωτέρω δύο περιόδους, αποκλειομένης της επαναπρόσληψης εντός του αυτού ημερολογιακού έτους πριν την πάροδο εξαμήνου. 4.Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α), όπως αυτά προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α) αντικαθίστανται ως εξής: Οι εισπράξεις από την ως άνω διαδικασία κατατίθενται από τον υπόλογο διαχειριστή στην πλησιέστερη δημόσια οικονομική υπηρεσία υπέρ του Δημοσίου, τυχόν δε δαπάνες αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παραπάνω εδαφίου. 5. Υπάλληλοι υπαγόμενοι στις αποκαταστατικές διατάξεις των νόμων 193/1975 και 1232/1982. που διορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1476/1984 και 1829/1989 σε μόνιμες θέσεις του κλάδου φυλάκων θυρωρών (κατηγορίας ΥΕ) της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, μολονότι είχαν απολυτήριο λυκείου η εξαταξίου γυμνασίου, μετατάσσονται ύστερα από αίτησή τους σε κενή θέση του κλάδου διοικητικών γραμματέων ή σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση της μετάταξης. Ο βαθμός στον οποίο γίνεται η μετάταξη καθορίζεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Υπουργείο με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. 6.Η προθεσμία των παραγράφων 3 και 12 του άρθρου 25 και της παρ. 1 του άρθρου 26 (σε συνδυασμό με την παρ. 14 του άρθρου 25) του ν. 2190/1994 για την υποβολή αιτήσεων επαναπρόσληψης απολυθέντων, καθώς και η προθεσμία της παρ. 7 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου για την υποβολή αιτήσεων μονιμοποίησης παρατείνεται επί ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υπαγόμενοι στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (απολυθέντες με το ν. 1882/1990) εντάσσονται στον οικείο πίνακα, εφόσον η προϋπηρεσία τους δεν είναι μικρότερη της προϋπηρεσίας του τελευταίου εγγεγραμμένου στον πίνακα. Για την εξέταση των αιτήσεων που υπάγονται στην παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 και θα υποβληθούν βάσει της παρούσας παραγράφου, συγκροτείται τριμελής επιτροπή στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης από έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, έναν προτεινόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών και έναν κατά περίπτωση προτεινόμενο από το Υπουργείο στο οποίο υπάγεται ο απολυθείς ή στο οποίο υπάγεται το νομικό πρόσωπο από το οποίο αυτός απολύθηκε. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 7.Οι θέσεις προσωπικού καθαριότητας, επιμελητών και εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης του Υπουργείου Οικονομικών ορίζονται σε πλήρους απασχόλησης. 8.Στις κατά την προηγούμενη παράγραφο θέσεις κατατάσσεται κατά ειδικότητα το βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις αντίστοιχες ανωτέρω ειδικότητες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Οι κατατασσόμενοι καλύπτουν ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και ανήκουν ως προς την υπηρεσιακή κατάστασή τους στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομικών. 9.Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο διαπιστωτική πράξη, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 10.Η ισχύς των προηγούμενων παραγράφων 7 έως 9 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1995. 11.Ειδικά, για το έτος 1994, οι κανονικές άδειες των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα επιτρέπεται να χορηγηθούν μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 1995. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. που υπάγονται στο πρώτο μέρος και στο κεφάλαιο Α του δεύτερου μέρους του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 1188/1981 ΦΕΚ 204 Α). Υπάλληλοι νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου απολυθέντες με το ν. 1882/1990. που έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση για την αντιστασιακή τους δράση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και επαναπροσλήφθηκαν πριν την ισχύ του ν. 2190/1994 άλλα σε ειδικότητα διαφορετική εκείνης που είχαν, κατατάσσονται σε κενή θέση ή συνιστώμενη πρωσοποπαγή θέση της ειδικότητάς τους με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 12.Η αληθής έννοια της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, είναι ότι ως υπηρεσιακές μεταβολές νοούνται για μεν τους υπαλλήλους του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. εκείνες που αναφέρονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (π.δ. 611/1977) ή τις ειδικές διατάξεις που διέπουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, για δε τους Υπαλλήλους Ν.Π.Ι.Δ., αυτές που αναφέρονται στους κανονισμούς προσωπικού των αντιστοίχων Ν.Π.Ι.Δ.. Εάν τυχόν στους κανονισμούς προσωπικού δεν αναφέρονται ποιες είναι οι υπηρεσιακές μεταβολές, τότε ως υπηρεσιακές μεταβολές νοούνται οι αντίστοιχες αυτών που προβλέπονται στον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων. Διαπιστωτικές ή άλλες πράξεις, που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της διατάξεως αυτής (άρθρο 28 παρ. 10 του ν. 2190/1994) και δεν συνιστούν υπηρεσιακές μεταβολές καταργούνται από της ισχύος τους. 13.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 προστίθενται οι λέξεις καθώς και διορισμού ή πρόσληψης ενός μέλους οικογένειας μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας ατόμων που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας των ενόπλων δυνάμεων και στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Το τοποθετούμενο στις θέσεις της παρ. 2 προσωπικό λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του προσωπικού της παρ. 3. 14.Οι θέσεις με τριετή θητεία και με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης για τη στελέχωση της Υ.Α.Π. μπορεί να καλύπτονται στο σύνολό τους και με απόσπαση ή με ανάθεση καθηκόντων υπαλλήλων υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εφόσον συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης της ίδιας θέσης. 15.Η αληθής έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 είναι ότι υπάγεται σε αυτό και το προσωπικό που απασχολείται με το σχεδιασμό ή την παρακολούθηση των αναφερόμενων στο ίδιο εδάφιο προγραμμάτων ή έργων συνδεόμενων αποκλειστικά με το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου πρώτου του νόμου Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις, ο Οργανισμός αυτός υπάγεται στις περί προσλήψεων - διατάξεις του ν. 2190/1994. Η κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του ν.δ/τος 3785/1957 (ΦΕΚ 208 Α) εξαίρεση της Δ.Ε.Η. δεν ισχύει για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 και του παρόντος. 16.Για τους ανέργους της παρ. 17 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, που έχουν εκπαιδευθεί ως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., . ισχύει, για το διορισμό τους στο Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, ως ανώτατο όριο ηλικίας το 45ο έτος, που δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί κατά το χρόνο του διορισμού τους. 17.Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α ), μετά τις λέξεις από μέλος Δ Ε Π. των Α.Ε.Ι. προστίθενται οι λέξεις ή αντίστοιχο των Τ.Ε.Ι.. 18.Οι προβλεπόμενες από το άρθρο μόνο του π.δ/τος 44/1989 (ΦΕΚ 20 Α) οργανικές θέσεις προσωπικού καθαριότητας και εργατών μερικής ή περιοδικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Σ.Ε.Λ.ΕΤ.Ε., ορίζονται σε πλήρους απασχόλησης. Στις κατά το προηγούμενο εδάφιο θέσεις κατατάσσεται κατά ειδικότητα το προσωπικό καθαριότητας και εργατών που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις αντίστοιχες ανωτέρω θέσεις και ειδικότητες της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για την κατά το προηγούμενο εδάφιο κατάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο διαπιστωτική πράξη, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 19.Οι υπάλληλοι της πρώην ΣΥΚΕΑ, ΒΥ/ΣΥΚΕΑ και ΜΟ ΜΑ που με βάση τις επανεκτιμηθείσες ανάγκες του Υ.ΕΘ.Α. υπάγονται στις διατάξεις του άρθορυ 25 του ν. 2190/1994, επαναπροσλαμβάνονται σε υπηρεσίες του Υ.ΕΘ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υ.ΕΘ.Α., που έχουν την έδρα τους στους νομούς μόνιμης κατοικίας αυτών. Για όσους εξ αυτών διαπιστωθεί με πράξη του αρμόδιου υπουργού, ότι δεν μπορεί να απορροφηθούν από τις ανωτέρω υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα στο νομό της μόνιμης κατοικίας τους, μπορεί να επαναπροσλαμβάνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. του ίδιου ή γειτονικού νομού, προηγουμένων πάντοτε σε κάθε περίπτωση των υπηρεσιών και νομικών προσώπων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υ.ΕΘ.Α.. Αν δεν υφίστανται κενές θέσεις συνιστώνται προσωποπαγείς, οι οποίες καταργούνται όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν. Η επαναπρόσληψη γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμοδίου. 20.Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα χάσει τη ζωή του εκτελώντας το υπηρεσιακό του καθήκον και εξαιτίας του γεγονότος αυτού και δεν προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο συνταξιοδοτικές ή άλλες οικονομικές απαιτήσεις της οικογένειας του θανόντος, τότε δύναται έτερο μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτό να διορίζεται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει το ωφελούμενο από τη διάταξη αυτή συγγενικό πρόσωπο. Η αίτηση για διορισμό πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών. 21.Αιτήσεις επαναπρόσληψης υπαλλήλων που απορρίφθηκαν από τις τριμελείς επιτροπές του ν. 2190/1994, επανακρίνονται υπό τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 25 και του άρθρου 26 του ν. 2190/1994, από τις ίδιες, ανασυγκροτούμενες για το σκοπό αυτόν ύστερα από αίτηση θεραπείας που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο, σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. 22.Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 εφαρμόζονται και στους επαναπροσληφθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην υπηρεσία επί μία διετία τουλάχιστον, εκτός αν αποχωρούν υποχρεωτικώς νωρίτερα. 23.Για τους υπαλλήλους μηχανικούς των κλάδων ΠΕ πολιτικών, αρχιτεκτόνων, μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που διορίστηκαν στον 5ο βαθμό, βάσει των ετών άσκησης του επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 910/1977 (ΦΕΚ 305 Α), ο συνολικός χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, κατά το άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προσαυξάνεται κατά πέντε (5) έτη. 24. 1)Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) προστίθεται διάταξη, που έχει ως εξής: Με ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται ειδικά για τα νοσηλευτικά προνοιακά ιδρύματα και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η άμεση επαναπρόσληψη, εφόσον πρόκειται για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες. 2)Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και προβλέπουν την άμεση επαναπρόσληψη των υπαγομένων στις διατάξεις του ν. 2190/1994, θεωρούνται νόμιμα εκδοθείσες. 3)Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος του ν. 2190/1994. 25. Συμβασιούχοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφωνέωςτου άρθρουτου ν. 2190/1994 και εφόσον δεν προσλαμβάνονται επειδή υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων που προέκυψαν από την εκτίμηση των αναγκών της αντίστοιχης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου μπορούν να προσλαμβάνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού σε υφιστάμενες κενές θέσεις τακτικού προσωπικού ή προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου των ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η σειρά πρόσληψης καθορίζεται σύμφωνα με τα εδάφια 2 και επόμενα της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994, οι διατάξεις του οποίου ισχύουν κατά τα λοιπά. Άρθρο Άρθρο 15 Αντικατάσταση και συμπλήρωση του άρθρου 5 του ν.1835/1989 (ΦΕΚ 76 Α) 1.Αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 1835/ 1989 (ΦΕΚ 76 Α) ως εξής: 1. Ιδρύεται ερευνητικό - επιμορφωτικό κέντρο, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) με έδρα την Αθήνα, που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Προεδρίας. 2.Το Κ.Ε.Θ.Ι. έχει ως κύριο σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών για θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση γενικά προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ιδίως για γυναίκες και γενικά τη διάδοση και εφαρμογή της πολιτικής ισότητας ευκαιριών και για τα δύο φύλα. 3.Ειδικότεροι σκοποί του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι: 1)Η πραγματοποίηση επιστημονικών μελετών και ερευνών για θέματα ισότητας των δύο φύλων. 2)Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η εκτέλεση; η παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης, ιδίως γυναικών, με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και γενικά τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. . γ. Η συλλογή, η αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και πορισμάτων μελετών, ερευνών και λοιπών δραστηριοτήτων περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών μεθόδων που σχετίζονται με την πολιτική ισότητας ευκαιριών των φύλων. 3)Η συνεργασία με εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των σκοπών του. 4)Η διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διασκέψεων και κάθε είδους εκδηλώσεων δημόσιου διαλόγου και προβολής θεμάτων σχετικά με την ισότητα ευκαιριών. στ. Η ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας ευκαιριών, με την έκδοση και δημοσίευση μελετών και ερευνών, καθώς και άλλου πρόσφορου ενημερωτικού υλικού, με την έκδοση εντύπων ή και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. 5)Με αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας, που εκδίδονται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλοι ειδικοί σκοποί του Κ.Ε.Θ.Ι., στο πλαίσιο του γενικού σκοπού της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου. 4. Οι πόροι του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι οι ακόλουθοι: α. Η τακτική επιχορήγηση που εγγράφεται κατ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 2)Πρόσθετη κατ έτος επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλου φορέα. 7)Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες. δ. Έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του. ε. Έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, τις Υπηρεσίες και τους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από κάθε άλλο Διεθνές Ταμείο. 8)Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους επιχορηγήσεις προς αυτό. 5)Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένων ειδικών επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 5. 1)Το Κ.Ε.Θ.Ι. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, με την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά εννέα (9) μέλη του. Για το σκοπό αυτόν επιλέγονται επιστήμονες με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη επιστημονική και κοινωνική δράση σε θέματα ισότητας των φύλων, ενώ δύο εκ των μελών μπορεί να είναι προσωπικότητες κύρους με δράση σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων. 2)Το Κ.Ε.Θ.Ι. εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Διευθυντής, προΐσταται όλων των υπηρεσιών του, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 3)Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αποφασιστικά, συλλογικά και μονομελή όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητες, η σύνθεσή τους, η νόμιμη συγκρότηση και απαρτία των συλλογικών οργάνων, καθώς και τα ειδικότερα προσόντα των προσώπων που διορίζονται σε αυτά. Με όμοιες αποφάσεις μπορούν να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων. 4)Ο Γενικός Διευθυντής και τα πρόσωπα που ορίζονται σε θέσεις μονομελών οργάνων διοίκησης απασχολούνται στο Κ.Ε.Θ.Ι. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις των ανωτέρω, καθώς και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από έγκριση του Υπουργού Προεδρίας. 6.Η πλήρωση των θέσεων των μονομελών οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.Θ.Ι. και του λοιπού προσωπικού του μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον πρόκειται για καθηγητές και κάθε είδους διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. 7.Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του Κ.Ε.Θ.Ι. στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί: 1)Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και οικονομικών. Με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας των διοικητικών και γνωμοδοτικών οργάνων του και των λοιπών υπηρεσιών του, καθώς και θέματα κατάστασης προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, σύναψης δανείων, εκτέλεσης προμηθειών. 2)Κανονισμός ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης προγραμμάτων και λοιπών δράσεων. Με το κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση, αξιολόγηση και παρακολούθηση μελετών, ερευνών, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, ενημέρωσης και μέτρων για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων για την προώθηση των σκοπών του, όπως εκδόσεις, συνέδρια. Με τον ίδιο κανονισμό καθορίζονται και τα θέματα που σχετίζονται με τους όρους και προϋποθέσεις ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και κάθε είδους συνεργασίας και αναθέσεις παροχής υπηρεσιών σε κατάλληλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. 2. 1)Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 5 του ν. 1835/1989. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν το προεδρικό διάταγμα και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στα πλαίσια των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 5 του ν. 1835/1989. 2)Με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 αυτού του άρθρου 5 του ν. 1835/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου καταργούνται το π.δ 42/1994 (ΦΕΚΑ) και οι υπουργικές αποφάσεις Γ.ΥΦ803 της 3.6.1994 (ΦΕΚ 417 Β) και η ΓΕΦ 1001 της 19.7.1994 (ΦΕΚ 557 Β), καθώς και η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α). 3)Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Θ.Ι. εξακολουθεί να συγκροτείται νόμιμα με τη σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ/τος 42/1994 μέχρι την ανασυγκρότησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 5 του ν. 1835/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Άρθρο Άρθρο 16 Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης 1.Για την επιλογή των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνιστώνται Συμβούλια Επιλογής, η σύνθεση των οποίων ορίζεται ως εξής: 1)Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2)Ο πρόεδρος ή ένας αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1) Ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. ιιι. Δύο σύμβουλοι ή μόνιμοι πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού. 2) Οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς εκπροσώπους. ν. Ένας εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του οικείου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών. 3)Συμβούλιο επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 2)Ο πρόεδρος ή ένας αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή καθηγητής Παιδαγωγικού Τομέα Α.Ε.Ι.. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1) Ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τομέα Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του τομέα. ιιι. Δύο σύμβουλοι ή μόνιμοι πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού. 2) Οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς εκπροσώπους. ν. Ένας εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του οικείου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών. Για την επιλογή σχολικών συμβούλων κάθε κλάδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχει επιπλέον στο συμβούλιο αυτό ένας καθηγητής η αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. ή σύμβουλος ή μόνιμος πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αντίστοιχης ειδικότητας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του τμήματος Α.Ε.Ι. ή από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατά περίπτωση. 5)Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 2)Ο πρόεδρος ή ένας αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1) Ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του παιδαγωγικού τμήματος. ιιι) Ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής τομέα διοίκησης Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του τομέα διοίκησης. 2) Ένας σύμβουλος ή μόνιμος πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού. ν) Οι δύο εκπρόσωποι του κλάδου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς εκπροσώπους. 3) Ένας εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του οικείου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών. 7)Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 2)Ο πρόεδρος ή ένας αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή καθηγητής Παιδαγωγικού τομέα Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1) Ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής παιδαγωγικού τομέα Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του παιδαγωγικού τομέα. ιιι) Ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής τομέα διοίκησης Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του τομέα διοίκησης. ιν)Ένας σύμβουλος ή μόνιμος πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού. ν) Οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς εκπροσώπους. 2) Ένας εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται ύστερα από πρόταση του οικείου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών. 2.Για τον ορισμό των μελών των Συμβουλίων Επιλογής της προηγούμενης παραγράφου ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απευθύνει σχετικό ερώτημα προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή προς παιδαγωγικό τμήμα ή παιδαγωγικό τομέα ή τομέα διοίκησης Α.Ε.Ι., που καθορίζεται εκ περιτροπής κατά σειρά αρχαιότητας των Α.Ε.Ι., καθώς και προς τα οικεία δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών και τάσσει εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός ενεργεί χωρίς την πρόταση. 3.Καθήκοντα προέδρων κάθε Συμβουλίου Επιλογής ασκεί το υπό στοιχείο Ί κάθε περίπτωσης οριζόμενο μέλος αυτού και σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος αναπληρώνεται στα καθήκοντα αυτά από τον αναπληρωτή του. 4.Σε κάθε Συμβούλιο Επιλογής ορίζεται γραμματέας, με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην υπηρεσία αυτή. 5.Τα Συμβούλια Επιλογής εδρεύουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6.Η συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων αυτών είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία τους λήγει την 31.12.1996. Τα υπηρεσιακά συμβούλια που μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου είναι αρμόδια για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξακολουθούν να λειτουργούν για την ολοκλήρωση της επανάκρισης σε εκτέλεση αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων. 7.Η επιλογή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. 8.Τα συμβούλια επιλογής Σχολικών Συμβούλων είναι αρμόδια και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Σχολικών Συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 9.Οι προσωρινοί Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση των αντικαταστατών τους: 10 Η απόδοση των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό έργο θα αρχίσει να συνυπολογίζεται μετά από την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα προσδιορισθεί η συμμετοχή της απόδοσης στο εκπαιδευτικό έργο, στη γενική αξιολόγηση των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης και η ανακατανομή των μονάδων αξιολόγησης κατά κατηγορίες κριτηρίων. 11.Στη Νομαρχία Αθηνών συνιστώνται, από την ισχύ του παρόντος νόμου, ανά τρεις επιπλέον Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αντίστοιχα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι έδρες και οι περιφέρειες αρμοδιότητας των νέων και των υφισταμένων διευθύνσεων και περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. 12.Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α ) καταργούνται στο μέρος που αναφέρονται στη σύσταση διευθύνσεων εκπαίδευσης και περιφερειακών συμβουλίων στις Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής. 13.Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υφιστάμενα και τα νέα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Νομαρχιών Αθηνών, Ανατολικής Αττικής Δυτικής Αττικής και Πειραιά θα διεξαχθούν εντός μηνός από την ισχύ του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων. 14.Η λειτουργία των υφιστάμενων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Νομαρχιών Αθηνών, Ανατολικής· Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, με την ¦προβλεπόμενη σύνθεσή τους και την περιφέρεια αρμοδιότητάς τους, θεωρείται νόμιμη από την ισχύ του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α) μέχρι τη συγκρότηση των νέων συμβουλίων της παραγράφου 11. 15.Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 4 και 7 στιχ. γ του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α) και στο άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α) παρατείνονται μέχρι 31.12.1994. Άρθρο Άρθρο 17 Ισχύς Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση tοu παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές. 2007/1_29.08.2007 2007
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995. ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 1995/2320 1995
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2322 1995
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2344 1995
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων τ[...]" 1996/2392 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Για την επέκταση των τιμητικών συντάξεων και άλλες διατάξεις. 1996/2435 1996
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2445 1996
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». 1996/2446 1996
Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 1997/2477 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό. 1998/2636 1998
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις 2003/3094 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3448 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε.», «Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.» και «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2008/3717 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου 1996/188 1996
Κατάταξη Διδακτικού - Καλλιτεχνικού Προσωπικού. 1996/19 1996
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος. 1996/280 1996
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Χαροκοπείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας. 1996/299 1996
Οργανισμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 1996/356 1996
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 382/90 «Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Οργανισμού Δημοσίας Αντίληψης Ζακύνθου». 1997/140 1997
Οργανισμός του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής. 1997/23 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 145/1980 (ΦΕΚ 41/Α) «Οργανισμός του Ταμείου Προνοίας και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιπποδρομιών». 1997/27 1997
Σύσταση θέσης ελεγκτού οδοντιάτρου στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προνοίας και Ασθενείας Λιμενεργατών Πειραιώς. 1997/38 1997
Κατάταξη διδακτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε θέσεις με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 1997/71 1997
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 1998/46 1998
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 1999/186 1999
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών. 1999/63 1999
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πειραιώς. 2001/58 2001
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. 2002/25 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 2004/54 2004
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2006/96 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου 2007/145 2007