ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2271

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ρύθμιση χρεών Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. (ΟΑ.) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. (Ο.Α.) και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε., το οποίο εγκρίθηκε με την από 7 Οκτωβρίου 1994 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1994 στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: α. Διαγράφονται τα χρέη της Ο.Α. και της Ολυμπιακής αεροπλοΐας Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων ληξιπρόθεσμων δανείων και μη καταβολή ή μη απόδοση πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών. β. Διαγράφονται όλα τα χρέη της Ο.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), από οποιονδήποτε λόγο και αν προέρχονται, τα οποία είχαν γεννηθεί μέχρι την ημερομηνία της δημοσίευσης της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης, και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, αίρεται η υποχρέωση της Ο.Α., την οποία είχε μέχρι την ίδια ημερομηνία, για την απόδοση στις κρατικές αρχές πόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. που αυτή είχε εισπράξει για λογαριασμό τους. γ. Διαγράφεται το χρέος της Ο.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο που προέρχεται από υποχρεώσεις των εταιρειών αυτών προς τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου και τηρείται στο λογαριασμό 203 της Τράπεζας της Ελλάδος υπό την ονομασία Ελληνικό Δημόσιο - Λογαριασμός Χρηματοδότησης Πετρελαιοειδών. δ. Στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια α, β και γ περιλαμβάνονται τόσο το κεφάλαιο όσο και όλες οι άλλες, κάθε είδους, επιβαρύνσεις (τόκοι, τόκοι υπερημερίας, πρόστιμα και προσαυξήσεις και άλλες επιβαρύνσεις). ε. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει, κατά τους όρους και χρόνους των σχετικών συμβάσεων, το σύνολο των οφειλών από δάνεια, με τους τόκους και τις προμήθειες εν γένει, της Ο.Α. προς τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού που δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα την 31η Ιουλίου 1994 και των οποίων το ύψος του συνολικού κεφαλαίου κατά την ημέρα εκείνη ανερχόταν στο ποσό των εξήντα τεσσάρων δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (64.500.000.000) δραχμών. Το ισόποσο των παραπάνω δανείων χωρίς τους τόκους και τις προμήθειες μετατρέπεται σε κεφάλαιο. στ. Διατηρούνται οι εγγυήσεις τις οποίες έχει χορηγήσει το Ελληνικό Δημόσιο για δάνεια που έχει συνάψει η Ο.Α. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με βάση το άρθρο έκτο (6ο) του ν. 96/1975. νζ. Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει εγγυήσεις για δάνεια συναπτόμενα από την Ο.Α. και την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. έως και την 31η Δεκεμβρίου 1997, το συνολικό ύψος των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων (378.000.000) δολλαρίων Η.Π.Α., με σκοπό την αγορά νέων αεροσκαφών. η. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ο.Α. ύψους πενήντα τεσσάρων δισεκατομμυρίων (54.000.000.000) δραχμών που θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις των δεκαεννέα, είκοσι τριών και δώδεκα δισεκατομμυρίων (19.000.000.000, 23.000.000.000 και 12.000.000.000) δραχμών στις 10 Ιανουαρίου 1995, στις 10 Ιανουαρίου 1996 και στις 10 Ιανουαρίου .1997 αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι η Ο.Α. και η θυγατρική της εταιρεία Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. εκτελούν πλήρως και επιτυγχάνουν τους στόχους του σχεδίου εξυγίανσης που ενέκρινε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. θ. Η Ο.Α. απαλλάσσεται από κάθε προμήθεια, πάσης φύσεως φόρο ή τέλος δημόσιο ή υπέρ τρίτων και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση που συνεπάγεται η παροχή των εγγυήσεων των εδαφίων στ και ζ της παρούσας παραγράφου και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του εδαφίου η της ίδιας παραγράφου. ι. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να αξιώσει από την Ο.Α. το σύνολο των χρεών της Ο.Α. προς αυτό, τα οποία διαγράφονται και το σύνολο των βαρών που αυτό αναλαμβάνει κατά τα εδάφια α, β, γ, δ, ε, στ, ζ και η της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο της Ο.Α. λυθεί λόγω της αποτυχίας του σχεδίου εξυγίανσης από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως την 31η Δεκεμβρίου 1997. Για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου συνιστάται υπέρ αυτού ειδικό προνόμιο κατάταξης που προηγείται από οποιοδήποτε ειδικό ή γενικό προνόμιο οποιουδήποτε άλλου δανειστή της Ο.Α. πλην των πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων. Από την 1η Ιανουαρίου 1998 οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την προνομιακή τους κατάταξη. ια. Καταργούνται: α. Από την 1η Ιανουαρίου 1995 η παρ. 1 του άρθρου έκτου (6) του ν. 96/1975 (ΦΕΚ 154 Α). β. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 18 του ν.δ/τος 3560/1956 (ΦΕΚ 222 Α). ιβ. Απαλλάσσονται τα κέρδη των χρήσεων 1994, 1995,1996 και 1997 της Ο.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. από κάθε μορφής φόρο ή τέλος δημοσίου, ως προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τη λογιστική διαδικασία της αναδιάρθρωσης της δομής του ισολογισμού τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο εξυγίανσης, εφόσον αυτά διατίθενται για την αναδιάρθρωση κεφαλαίου και την αναδιοργάνωση της εταιρείας. ιγ. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η Υ.Π.Α. υποχρεούται να συνάψει σύμβαση με την Ο.Α. για την παροχή υπηρεσιών της τελευταίας προς αυτήν. Η Σύμβαση θα συναφθεί σύμφωνα με τους όρους της τιμολογιακής πολιτικής της Ο.Α. Οι τρέχουσες απαιτήσεις της Ο.Α., όπως από μετακινήσεις προσωπικού της Υ.Π.Α., από τεχνικά έργα σε χώρους ελεγχόμενους από την Υ.ΠΑ., θα εξοφληθούν με τον τρόπο που θα οριστεί συγκεκριμένα στη Σύμβαση. ιδ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται τα χρέη που διαγράφονται, τα δάνεια και οι λοιπές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο, η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους, καθώς και οι υπηρεσίες που εντέλλονται για τη σύνταξη των αναγκαίων πράξεων. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την αναδοχή των παραπάνω χρεών, όπου απαιτείται. ιε. Το ειδικό φορολογικό καθεστώς του ιπτάμενου προσωπικού της Ο.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε. διατηρείται σε ισχύ έως και την 31η Δεκεμβρίου 1995, με τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν πριν από την έναρξη της ισχύος του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α). ιστ. Εξαιρούνται η Ο.Α. και οι θυγατρικές της εταιρείες από την εφαρμογή της διατάξεως της περιπτώσεως στ από την έναρξη ισχύος της, η οποία προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 α του ν.δ/τος 3323/ 1955 με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α).
Άρθρο 2
1.  
  Όσοι εργαζόμενοι στην Ο.Α. και την Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε., ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο σύνταξης, έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν έως και την 31η Δεκεμβρίου 1997 τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που αναφέρεται παρακάτω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αποχώρησης από την υπηρεσία και να λάβουν πλήρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α. , ανεξάρτητα από την ηλικία τους:.
 1. Από το προσωπικό εδάφους, οι άνδρες που έχουν συμπληρώσει 9.000 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 4.500 στην Ο.Α. ή στην Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε. και οι γυναίκες που έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 4.500 στην Ο.Α. ή στην Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.
 2. Από τις ιπτάμενες συνοδούς και τους φροντιστές, όσοι έχουν συμπληρώσει 5.000 ημέρες ασφάλισης με τις ειδικότητες αυτές.
2.  
  Η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας και προϋπηρεσιών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των εργαζομένων, σύμφωνα με τα εδάφια α και β της προηγούμενης παραγράφου, βαρύνει τις εργοδότιδες εταιρίες
3.  
  Οι εργαζόμενοι στις παραπάνω εταιρείες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους μέχρι και το έτος 2001, δεν εντάσσονται κατά το μέχρι τότε διάστημα, για τον υπολογισμό των καταβλητέων προς το Ι.Κ.Α. εισφορών, σε ασφαλιστική κλάση κατώτερη από εκείνη στην οποία ενέπιπταν οι αποδοχές τους του μηνός Δεκεμβρίου 1993. Η διαφορά των οφειλόμενων προς το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων, που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, υπολογίζεται από τις εταιρείες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και καταβάλλεται μέσα στο αμέσως επόμενο τρίμηνο.
4.  
  Στους εργαζόμενους που συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τις παραπάνω προϋποθέσεις έως και την 31η Δεκεμβρίου 1997, οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και υποβάλλουν αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που καθένας πληροί τις προϋποθέσεις αυτές ή μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταβάλλεται η αποζημίωση του ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α), όπως αυτή καταβαλλόταν από τις πιο πάνω εταιρείες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), καθώς και ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις τακτικές αποδοχές δύο (2) μηνών, όπως αυτές διαμορφώνονται τον τελευταίο πριν την αποχώρησή τους μήνα και χωρίς περιορισμό στο ανώτατο όριο από το χαρακτηρισμό της Ο.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας Α.Ε. ως επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Η αποζημίωση υπάγεται στη φορολογία εισοδήματος και φορολογείται μέχρι το ποσό των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών με σταθερό συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) και πέραν του ποσού αυτού με σταθερό συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
5.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από πρόταση των διοικητικών συμβουλίων των πιο πάνω εταιρειών, μπορεί με απόφασή του να προσδιορίζει κατά κατηγορία προσωπικού τον αριθμό και το χρόνο της σταδιακής αποχώρησης των δικαιουμένων να αποχωρήσουν. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες αιτήσεις υπερβαίνουν τα όρια αυτά, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εκείνων που συμπληρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ημερομισθίων μέχρι να καλυφθεί το ανώτατο όριο για κάθε περίοδο. Όσοι εμπρόθεσμα υποβάλλουν αίτηση και παραμείνουν στις εταιρείες αυτές, σύμφωνα με τα πιο πάνω οριζόμενα όρια, και συνταξιοδοτηθούν σε άλλο χρονικό σημείο από την πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, η οποία όμως λαμβάνει χώρα σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1997, υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου.
6.  
  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής αριθμός οικειοθελώς αποχωρούντων ώστε να μειωθεί το προσωπικό των εταιρειών, σύμφωνα με το σχέδιο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε έτος έως και την 31η Δεκεμβρίου 1997 οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τον αριθμό των ημερών ασφάλισης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός αποχωρούντων. Η επιλογή των υποχρεωτικά συνταξιοδοτούμενων γίνεται με βάση τον αριθμό ημερών ασφάλισης στην Ο.Α. και την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται μόνο η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 95 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν.δ/τος 3789/ 1957 (ΦΕΚ 210 Α) και την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 435/1976 (ΦΕΚ 251 Α), αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης, η οποία φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
8.  
  Ως επαρκής αριθμός οικειοθελώς αποχωρούντων, κατά την έννοια της παραγράφου 6 και του εδαφίου γ της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ο αριθμός που αναφέρεται κατά κατηγορία προσωπικού στο σχέδιο εξυγίανσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με δυνατή απόκλιση πλέον ή έλαττον κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
11.  
  Από τις ρυθμίσεις των παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι εργαζόμενοι εκείνοι οι οποίοι έως και την 31η Δεκεμβρίου 1994 αποχωρούν υποχρεωτικά, συνταξιοδοτούμενοι με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
13.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της Ολυμπιακής Τουριστικής Α.Ε. που υπηρετεί σε αυτήν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για το οποίο έχουν καταβληθεί καθ όλο το χρόνο απασχολήσεώς του οι προβλεπόμενες από το ν. 1759/1988 ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. για το προσωπικό εδάφους της Ο.Α. . 14. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 περίπτωση α, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό εδάφους της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το οποίο ασφαλίζεται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.).
7α.  
  Όσοι χειριστές και ιπτάμενοι μηχανικοί της Ο.Α. έχουν συμπληρώσει ή συμπληρώνουν έως και την 31η Δεκεμβρίου 1997 4.500 τουλάχιστον ημέρες ασφαλίσεως σε αεροπορικές εταιρείες και 3.000 ώρες πτήσεως, από τις οποίες 500 τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, και έχουν συμπληρώσει ταυτόχρονα το 53ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία και να λάβουν πλήρη σύνταξη από το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.
 1. Για τους αποχωρούντες, κατ εφαρμογή του πιο πάνω εδαφίου ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επαρκής αριθμός οικειοθελώς αποχωρούντων, ώστε να μειωθεί το ιπτάμενο προσωπικό θαλάμου διακυβέρνησης σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ο.Α., όπως αυτές διαμορφώνονται από το ετήσιο πρόγραμμα εκμετάλλευσής της και το νέο κανονισμό εργασίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από εισήγηση της Διοίκησης της Ο.Α., συνταξιοδοτείται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου, ο αναγκαίος αριθμός χειριστών και ιπτάμενων μηχανικών.
 3. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η αποζημίωση που αναφέρεται στο εδάφιο β της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
 4. Η επιλογή των υποχρεωτικά συνταξιοδοτούμενων γίνεται με βάση τον αριθμό ημερών ασφάλισης στην Ο.Α. και την Πολεμική Αεροπορία.
9α.  
  Η επιβάρυνση που θα προκύψει για το Ι.Κ.Α. καλύπτεται από την ετήσια επιχορήγηση προς το Ι.Κ.Α. του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 1. Το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) καλύπτεται επίσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
10α.  
  Για τις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α). Οι προβλεπόμενες από τις προαναφερόμενες διατάξεις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου εξακολουθούν να υπολογίζονται προσαυξημένες κατά τα ποσοστά αυξήσεως των εισφορών του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α., που ορίστηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α) και της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α).
 1. Μετά την 31η Δεκεμβρίου 1997, για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού της Ο.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α) χωρίς τις ειδικότερες ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη ισχύος των διατάξεων του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) ως προς τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά.
12α.  
  Η δαπάνη για την εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας και προϋπηρεσιών της παραγράφου 2 και οι αποζημιώσεις της παραγράφου 4 και του εδαφίου β της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό έως το ύψος του ποσού των έντεκα δισεκατομμυρίων (11.000.000.000) δραχμών. β. Η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, της απόδοσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του πιο πάνω ποσού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 1. Σε περίπτωση που το παραπάνω ποσό δεν επαρκεί για την εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας και προϋπηρεσιών της παραγράφου 2 και την εξόφληση των αποζημιώσεων της παραγράφου 4 και του εδαφίου β της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, η Ο.Α., η Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και η Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. υποχρεούνται να καταβάλλουν το υπολειπόμενο ποσό.
Άρθρο 3
2.  
  Τροποποιείται το υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της Ο.Α., της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουριστικής Α.Ε. ως ακολούθως:.
 1. Για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997 μειώνονται οι ημέρες εβδομαδιαίων αναπαύσεων (repοs) που χορηγούνται στο προσωπικό ως ακολούθως:
 2. κατά έξι (6) αναπαύσεις το έτος, του προσωπικού που απασχολείται σε βάρδιες, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. κατά δέκα (10) αναπαύσεις το έτος, των εργαζομένων που απασχολούνται με σταθερό ωράριο εργασίας. - κατά δώδεκα (12) αναπαύσεις το έτος, του ιπτάμενου προσωπικού όλων των κατηγοριών.
 3. Οι πιο πάνω μειούμενες ημέρες εβδομαδιαίων αναπαύσεων επιλέγονται από την Ο.Α., την Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε. και την Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. προς εργασία, με ανώτατο όριο τις δύο (2) ημέρες ανά μήνα υποχρεωτικά σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας κατά κατηγορία προσωπικού.
 4. Αν μέσα στο έτος 1994 κατά την εφαρμογή της πιο πάνω ρύθμισης δεν είναι λειτουργικά δυνατή η πραγματική προσφορά των μειούμενων αναπαύσεων, τότε μεταφέρονται κατά το έτος 1995 τουλάχιστον δύο (2), τρεις (3) και τέσσερις (4) ημέρες αναπαύσεων κατά κατηγορία προσωπικού αντιστοίχως.
 5. Ο προγραμματισμός της διήμερης εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό που εργάζεται σε βάρδιες γίνεται με βάση τις ανάγκες των πιο πάνω εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας
 6. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως την 31η Δεκεμβρίου 1997 η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του κατά ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης και νόμω αργίας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, εκτός των εργαζομένων που απασχολούνται σε εικοσιτετράωρη (24ωρη) βάρδια
 7. Δεν επιτρέπεται εφεξής η μεταφορά ημέρας εβδομαδιαίας ανάπαυσης, εφόσον συμπίπτει με ημέρα νόμω αργίας
 8. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πρακτικών συμφωνίας κ.λπ., με τις οποίες προβλέπεται η μεταφορά των εβδομαδιαίων αναπαύσεων σε περίπτωση που συμπέσουν με ασθένεια.
 9. Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Ο.Α., της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουριστικής Α.Ε., το ωράριο του προσωπικού των εταιρειών αυτών, που εργάζεται σε περιφερειακούς σταθμούς και σε πρακτορεία εσωτερικού, μπορεί να καθορίζεται ως συνεχές ή διακεκομμένο, σύμφωνα με τις ανάγκες των εταιρειών αυτών.
4.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού της Ο.Α. της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουριστικής Α.Ε. κατά τη διάρκεια ασθένειας, κύησης και λοχείας καθορίζονται με βάση τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας. Για την οδοντιατρική περίθαλψη του ιπτάμενου προσωπικού οι πιο πάνω εταιρείες καταβάλλουν εφεξής τις κατώτερες προβλεπόμενες αμοιβές του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του κεφαλαίου 9 του β.δ/τος 744/1970 (ΦΕΚ 244 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί.
5.  
  Καταργείται η υποχρέωση της Ο.Α. να καταβάλλει τα έξοδα καθαριστηρίου του ιπτάμενου προσωπικού, καθώς και να μεταφέρει προς και από τον τόπο εργασίας του, με εξαίρεση κατά το διάστημα μεταξύ των ωρών από 23.00 έως 07.00 και 14.00 έως 15.00, καθ οιονδήποτε τρόπο, το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό της ίδιας και των θυγατρικών της εταιρειών.
6.  
  Ως νυκτερινή εργασία θεωρείται αυτή που πραγματοποιείται μεταξύ των ωρών 22.00 και 6.00. 7·. Η χορήγηση αεροπορικών εισιτηρίων δωρεάν ή με έκπτωση προς το προσωπικό της Ο.Α. και των θυγατρικών της εταιρειών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Εργασίας.
1α.  
  Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως και την 31η Δεκεμβρίου 1995 δεν επιτρέπεται η αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο των τακτικών αποδοχών, τις οποίες κατέβαλαν η Ο.Α. και οι θυγατρικές της εταιρείες Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. στο προσωπικό τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 1993.
 1. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως τακτικές αποδοχές θεωρείται το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών, που καταβλήθηκε στο προσωπικό των παραπάνω εταιρειών στις 31 Δεκεμβρίου 1993 ως βασικός μισθός, επιδόματα και προσαύξηση λόγω ωρίμανσης (πολυετία), ως και η προσαύξηση λόγω ωρίμανσης του έτους 1994.
 2. Στις τακτικές αποδοχές δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που είχαν καταβληθεί ως πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση για υπερεργασία, υπερωριακή απασχόληση, νυκτερινή εργασία ή εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, για μετακινήσεις εκτός έδρας του ιπτάμενου προσωπικού, επίδομα τροφής κ.λπ., έστω και εάν τα ποσά αυτά καταβάλλονταν κατά τρόπο τακτικό και μόνιμο.
 3. Επιτρέπεται η χορήγηση κατά την παραπάνω περίοδο επιδομάτων θέσεως στο προσωπικό, στο οποίο ανατίθεται θέση που συνεπάγεται την άσκηση πρόσθετων διοικητικών καθηκόντων.
 4. Η χορήγηση των επιδομάτων θέσεως επιτρέπεται μόνον εφόσον ασκούνται πραγματικά τόσο τα βασικά κύρια όσο και τα πρόσθετα καθήκοντα της θέσης για την οποία πρόκειται και παύει αυτοδίκαια από τότε που ανακαλείται η απόφαση της ανάθεσής τους.
 5. Δεν επιτρέπεται η σύγχρονη καταβολή δύο επιδομάτων θέσεως.
 6. Το καταβαλλόμενο ποσό στο προσωπικό της Ο.Α., της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουριστικής Α.Ε. ως επίδομα τροφής δεν αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του έτους 1995.
3α.  
  Ο αριθμός των ημερών κανονικής ετήσιας άδειας που δικαιούται το προσωπικό εδάφους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας
 1. Μειώνονται οι άδειες απουσίας του προσωπικού:
 2. -λόγω θανάτου συγγενούς, σε δύο (2) ημέρες. -λόγω τοκετού, για το σύζυγο, σε δύο (2) ημέρες. -λόγω γόμου, σε πέντε (5) ημέρες. -καταργείται η αργία λόγω ονομαστικής εορτής του εργαζομένου.
 3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως την 31η Δεκεμβρίου 1997 μειώνεται σε τέσσερις (4) κατ έτος ο αριθμός των πρόσθετων ημερών άδειας ανάπαυσης, λόγω εργασίας σε βάρδιες
Άρθρο 4
1.  
  Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα Διοικητικά Συμβούλια της Ο.Α., της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουριστικής Α. Ε. υποχρεούνται να ορίσουν με αποφάσεις τους, μετά από προηγούμενη συζήτηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού τους, βαθμούς ιεραρχίας, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) και να συντάξουν οργανογράμματα των εταιρικών υπηρεσιών με αντίστοιχη περιγραφή προσόντων και καθηκόντων της κάθε θέσης ευθύνης. Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα μήνες, με αιτιολογημένη απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο πάνω εταιρειών. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη των αποφάσεων αυτών τα πιο πάνω Διοικητικά Συμβούλια οφείλουν να στελεχώσουν τις προβλεπόμενες θέσεις με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των εργαζομένων. Με την έκδοση των νέων οργανογραμμάτων καταργείται κάθε απόφαση, με την οποία είχαν καθιερωθεί τα μέχρι τότε ισχύοντα, οι βαθμοί ιεραρχίας που είχαν απονεμηθεί ή οι εν γένει τίτλοι, καθώς και τα πρόσθετα διοικητικά καθήκοντα που είχαν ανατεθεί. Η μη εκ νέου απονομή βαθμού ιεραρχίας ή τίτλου ή η μη ανάθεση πρόσθετων ως άνω καθηκόντων σε εργαζομένους που μέχρι τότε είχαν τέτοιους βαθμούς, τίτλους ή καθήκοντα δεν θεμελιώνει γι αυτούς δικαίωμα αποζημίωσης.
2.  
  Έως και την 31η Ιανουαρίου 1995 τα Διοικητικά Συμβούλια της Ο.Α., της Ολυμπιακής Αεροπλοίας Α.Ε. και της Ολυμπιακής Τουριστικής Α.Ε. εισηγούνται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχέδια των νέων Κανονισμών Εργασίας, μετά από προηγούμενη συζήτηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται οι Κανονισμοί Εργασίας του προσωπικού των πιο πάνω εταιρειών, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α). Ομοίως με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εγκρίνονται οι όροι των από 3 Δεκεμβρίου 1994, από 6 Δεκεμβρίου 1994 και από 7 Δεκεμβρίου 1994 Πρακτικών Συμφωνίας της Διοίκησης της Ο.Α. με τους εκπροσώπους της ΈνωσηςΧειριστών ΠολιτικήςΑεροπορίας (Ε.Χ.Π.Α.), της Ένωσης Ιπτάμενων Μηχανικών (Ε.Ι.Μ.) και της Ένωσης Ιπτάμενων Συνοδών - Φροντιστών (Ε.Ι.Σ.Φ.), αντιστοίχως, σχετικά με τα όρια πτήσεως, απασχολήσεως και αναπαύσεως των χειριστών, των μηχανικών και των συνοδών φροντιστών, που εργάζονται στις πιο πάνω εταιρείες ως ιπτάμενο προσωπικό, καθώς και κάθενέο Πρακτικόπου τροποποιείτην παραπάνω συμφωνία σε σχέση με το αντικείμενο αυτό. 3. Η Ολυμπιακή Αεροπορία καθώς και οι θυγατρικές της εταιρείες, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε., υποχρεούνται να προβούν αμέσως στις απαραίτητες διαδικασίες για την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Ο.Α. και των αντίστοιχων άρθρων των καταστατικών των ως άνω θυγατρικών της εταιρειών, ώστε εφεξής υποχρεωτικά στη σύνθεση των Διοικητικών τους Συμβουλίων να καθιερώνεται η συμμετοχή δύο (2) εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Α., ως και η συμμετοχή αντίστοιχα ενός (1) εκπροσώπου στα Διοικητικά Συμβούλια των πιο πάνω θυγατρικών της εταιρειών, από τους εργαζομένους σε καθεμία εταιρεία, με όλα τα συνεπαγόμενα γι αυτούς δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η υπόδειξη αυτών γίνεται από το Σώμα των Εκλεκτόρων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας μέσα σε ένα (1) μήνα από την πιο πάνω τροποποίηση των καταστατικών των παραπάνω εταιρειών, εφεξής δε σε κάθε νέα συγκρότηση των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η Ο.Α. και οι θυγατρικές της εταιρείες Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. παύουν να υπάγονται στις διατάξεις που ισχύουν για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 24 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α).
5.  
  Από την 1η Ιανουαρίου 1995 τα Διοικητικά Συμβούλια της Ο.Α. και όλων των θυγατρικών της εταιρειών υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου στους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών λεπτομερή απολογιστική έκθεση για τις δραστηριότητες των εταιρειών κατά το τρίμηνο που διέρρευσε, ηοποία περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης, τη δύναμη του προσωπικού τους (τακτικού έκτακτου) κατά κατηγορίες και ειδικότητες, τις τυχόν μεταβολές του, ως και συγκριτικά στοιχεία παραγωγικότητας, απόδοσης, βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτών καθορίζονται, εάν απαιτείται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών. 6: Το σύνολο των μετοχών της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. και της ΟLΥΜΡΙC ΑΙR CRUΙSΕS L.Τ.D. ανήκουν κατά κυριότητα από τη σύστασή τους στην Ο.Α.
7.  
  Στις αποδοχές και τους όρους εργασίας γενικά του προσωπικού που προσλαμβάνεται από την Ο.Α., την Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε. και την Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου δεν έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πρακτικών συμφωνίας κ.λπ., με τις οποίες ρυθμίζονται οι αποδοχές και οι όροι εργασίας γενικά του προσωπικού που προσλαμβάνεται από αυτές με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
8.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση, στον τρόπο και στιςπροϋποθέσεις προαγωγικήςεξέλιξης, στην κατάταξη και στην αντιστοίχιση με τους βαθμούς του ν. 2190/1994 των κλάδων (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).Μέχρι εκδόσεωςτου κατά το προηγούμενο εδάφιο προεδρικού διατάγματος το προσωπικό των εν λόγω κλάδων διέπεται προσωρινά από τις διατάξεις του ν. 2190/1994.
9.  
  Υπάλληλοι της Ο.Α., που είχαν προσληφθεί στα γραφεία της στο εξωτερικό με σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και απολύθηκαν ή διαγράφηκαν κατά το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 1990 έως και 31ης Οκτωβρίου 1993, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 2190/1994. Η από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόμενη αίτηση υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η επαναπρόσληψη ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 12 και 13 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994. Οι οικείες επιτροπές επανασυγκροτούνται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 10. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων της μη καταβολής φόρων εισοδήματος, Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., τελών προσαυξήσεων κ.λπ., ως και εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, καθώς και πόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων που εισπράχθηκαν για λογαριασμό κρατικών αρχών, εφόσον οι πράξεις αυτές τελέσθηκαν από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ο.Α. και της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε., καθώς και από κάθε εντεταλμένο όργανο της διοικήσεώς τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το αξιόποινο πράξεων ή παραλείψεων που τελέσθηκαν από μέλη διοικήσεων και υπαλλήλων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14, παρ. 1 του ν. 2190/1994, κατά παράβαση των άρθρων 18, 19, 20 και 21 του ίδιου νόμου, κατά το διάστημα από 3 Μαρτίου 1994 έως 31 Οκτωβρίου 1994, αίρεται ωσαύτως.
11.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1997:
 1. Προσωπικό τηςΟ.Α. καιτων θυγατρικώντης εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε., που υπηρετεί σε περιφερειακούς σταθμούς και πρακτορεία εσωτερικού και πλεονάζει, εφόσον δεν επιθυμεί τη μετάθεσή του στην έδρα της εταιρείας, μπορεί με αίτησή του να μεταταχθεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα ή την ειδικότητά του, εφόσον υφίστανται ανάγκες προς κάλυψη.
 2. Για όσους εξ αυτών διαπιστωθεί με πράξη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι δεν μπορεί να απορροφηθούν από τις ανωτέρω υπηρεσίες, μπορεί να μετατάσσονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του οικείου νομού.
 3. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
 4. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής ισχύουν αναλόγως και για το προσωπικό της Ο.Α. και των θυγατρικών της εταιρειών Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε. και Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε. που υπηρετεί στην έδρα των εταιρειών αυτών.
 5. Η διαπίστωση του αριθμού του πλεονάζοντος προσωπικού γίνεται από τα Διοικητικά Συμβούλια της Ο.Α. ή των θυγατρικών της εταιρειών, κατά περίπτωση, και υποβάλλεται ονομαστικός κατάλογος με τα ατομικά στοιχεία, τα προσόντα και την ειδικότητα του προσωπικού αυτού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 5
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται: α. Οι διατάξεις των παραγράφων 4-7 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α). β. Οι αντίστοιχες διατάξεις του ν.δ/τος 3560/1956 (ΦΕΚ 222 Α) που αντίκεινται στις διατάξεις της τρίτης δέσμης μέτρων για τις αερομεταφορές (Κανονισμοί του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ αριθμ. 2407, 2408 και 2409 της 23ης Ιουλίου 1992).
Άρθρο 6
1.  
  Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις του για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-12-23 Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/229
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2112 1920
ΝΟΜΟΣ 1955/3198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3198 1955
ΝΟΜΟΣ 1975/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/96 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/435 1976
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. 1994/2187 1994
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άθλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις. 1994/2198 1994
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3323 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3560 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3560 1956
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3789 1957
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/744 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/744 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Έγκριση των όρων των από 3 Δεκεμβρίου 1994, από 6 Δεκεμβρίου 1994 και από 7 Δεκεμβρίου 1994 Πρακτικών Συμφωνίας της Διοίκησης της Ο.Α. με τους εκπροσώπους της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Χ.Π.Α.), της Ένωσης Ιπταμένων Μηχανικών (Ε.Ι.Μ.) κ[...]" 1995/364 1995
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην Υπηρεσιακή Κατάσταση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1995/417 1995