ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/2272

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-12-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-12-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικό με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέρη των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ενωση όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν. 2.Οι όροι προσχώρησης και οι προσαρμογές των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση, συνεπεία της προσχώρησης αυτής, καθορίζονται στην Πράξη που προσαρτάται στην παρούσα Συνθήκη. Οι διατάξεις της Πράξης αυτής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Συνθήκης. 3.Οι διατάξεις για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατών μελών καθώς και για τις εξουσίες και αρμοδιότητες των οργάνων της Ενωσης όπως καθορίζονται στις Συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ισχύουν για την παρούσα Συνθήκη. Άρθρο 2 1.Η παρούσα Συνθήκη θα κυρωθεί από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα επικύρωσης θα κατατεθούν στην Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας στις 31 Δεκεμβρίου 1994 το αργότερο. 2 Η παρούσα Συνθήκη αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1995 υπό τον όρο ότι όλα τα έγγραφα επικύρωσης θα έχουν κατατεθεί πριν την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, εάν τα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεν έχουν καταθέσει εγκαίρως τα οικεία έγγραφα επικύρωσης, η Συνθήκη αρχίζει να ισχύει για τα άλλα κράτη τα οποία έχουν καταθέσει τα έγγραφά τους. Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής. Ενωσης, θεσπίζει αμέσως, με ομόφωνη απόφαση, τις προσαρμογές που καθίστανται απαραίτητες, για το λόγο αυτό, για το άρθρο 3 της παρούσας Συνθήκης και τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156. 157, 158, 159, 160. 161, 162, 170 και 176 της Πράξης Προσχώρησης, τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της Πράξης αυτής και των Πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 6 που επισυνάπτονται σε αυτήν μπορεί επίσης, ομοφώνως, να κηρύττει άκυρες ή να προσαρμόζει τις διατάξεις της προαναφερόμενης Πράξης οι οποίες αναφέρονται ρητά στο κράτος το οποίο δεν κατέθεσε τα οικεία έγγραφα επικύρωσης. 3.Παρά την παράγραφο 2, τα όργανα της Ενωσης μπορούν να θεσπίσουν πριν την προσχώρηση τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 30. 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92. 93. 94. 95. 100. 102. 105, 119. 120, 121. 122, 127, 1-28, 131, 142(2) και (3) δεύτερο εδάφιο, 145, 148. 149. 150. 151 και 169 της Πράξης Προσχώρησης, στο άρθρο 11 παράγραφος 6 καθώς και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 9. Τα μέτρα αυτά αρχίζουν να ισχύουν μόνο υπό την επιφύλαξη και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συνθήκης. Άρθρο 3 Η παρούσα Συνθήκη συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, νορβηγική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα. Τα κείμενα, σε κάθε μια από αυτές τις γλώσσες, είναι εξίσου αυθεντικά. Η Συνθήκη θα κατατεθεί στο αρχείο της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία θα διαβιβάσει επικυρωμένο αντίγραφο στην Κυβέρνηση καθενός από τα άλλα υπογράφοντα κράτη. Τil bekr?ftelse heraf har undertegnede befuldm?gtigede underskreνet denne Τraktat. Τen blijke waarνan de οndergetekende geνοlmachtigden hun handtekening οnder dit Verdrag hebben gesteld. Ιn witness whereοf the undersigned Ρlenipοtentiaries haνe signed this Τreaty. Τaman νakuudeksi alla mainitut taysiνaltaiset edustajat ονat allekirjοittaneet taman sοpimuksen. Εn fοi de quοi, les plenipοtentiaires sοussignes οnt appοse leurs signatures au bas du present traite. Ζu Urkund dessen haben die unterzeichneten Βeνοllmachtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη. Da fhianu sin, chuir na Lanchumhachtaigh thiοs-sinithe a lamh leis an gCοnradh seο. Ιn fede di che, i plenipοtenziari sοttοscritti hannο appοstο le lοrο firme in calce al presente trattatο. Τil bekreftelse aν dette har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne traktat. Εm fe dο que οs plenipοtenciariοs abaixο-assinadοs apuseram as suas assinaturas nο final dο presente Τratadο. Εn fe de lο cual, lοs plenipοtenciariοs abajο firmantes suscriben el presente Τratadο. Sοm bekraftelse pa detta har undertecknade befullmaktigade οmbud undertecknat detta fοrdrag. Udf?rdiget Gedaan Dοne Τehty Fait Geschehen Έγινε Αrna dheanamh Fattο Utferdiget Feitο Ηechο Upprattat ΠΡΑΞΗ περί των όρων προσχωρήσεως του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ένωση ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΑΡΧΕΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο 1 Κατά την έννοια της παρούσας Πράξης : ως αρχικές συνθήκες νοούνται : = η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (συνθήκη ΕΚΑΧ), η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (συνθήκη ΕΚ) και η συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (συνθήκη ΕΚΑΕ), όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την προσχώρηση, = η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνθήκη ΕΕ) ως παρόντα κράτη μέλη νοούνται το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο της Δανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ελληνική Δημοκρατία, τα Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιρλανδία, η Ιταλική Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Πορτογαλική Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, ως η Ενωση νοείται η Ευρωπαϊκή Ενωση όπως εγκαθιδρύθηκε από τη συνθήκη ΕΕ, ως η Κοινότητα νοείται, αναλόγως, μια ή περισσότερες των Κοινοτήτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. ως νέα κράτη μέλη νοούνται το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας, η φράση τα Οργανα σημαίνει τα θεσμικά όργανα που είχαν συσταθεί από τις αρχικές συνθήκες. Άρθρο 2 Από την προσχώρηση, οι διατάξεις των αρχικών συνθηκών και οι πριν την προσχώρηση πράξεις των οργάνων δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται έναντι αυτών υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και στην παρούσα Πράξη. Άρθρο 3 Τα νέα κράτη μέλη, όσον αφορά τις συμβάσεις ή πράξεις στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της συνθήκης ΕΕ, αναλαμβάνουν : να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ μέρους των σημερινών κρατών μελών κατά την ημερομηνία προσχώρησης, και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο βάσει του τίτλου VΙ της συνθήκης ΕΕ, και συνιστώνται στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση, να εισάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισμούς, όπως αυτοί που κατά την ημερομηνία προσχώρησης θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική συνεργασία μεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών μελών που εργάζονται στους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Άρθρο 4 1.Τα νέα κράτη μέλη προσχωρούν με την παρούσα Πράξη στις αποφάσεις και συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να. προσχωρήσουν από την προσχώρηση σε όλες τις άλλες συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της Ενωσης ή συνδέονται με τη δραστηριότητά της. 2.Τα νέα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν στις συμβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 220 της συνθήκης ΕΚ και σ εκείνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης ΕΚ, καθώς και στα πρωτόκολλα περί της ερμηνείας των συμβάσεων αυτών από το Δικαστήριο, που υπεγράφησαν από τα παρόντα κράτη μέλη, και να αρχίσουν για το σκοπό αυτό διαπραγματεύσεις με τα παρόντα κράτη μέλη για να επιφέρουν στα κείμενα αυτά τις αναγκαίες προσαρμογές. 3.Τα νέα κράτη μέλη ευρίσκονται στην ίδια θέση με τα παρόντα κράτη μέλη όσον αφορά τις δηλώσεις, ψηφίσματα ή άλλες θέσεις του Συμβουλίου, καθώς και εκείνες που αφορούν τις Κοινότητες ή την Ενωση και ελήφθησαν με κοινή συμφωνία από τα κράτη μέλη· κατά συνέπεια θα σέβονται τις αρχές και κατευθύνσεις που απορρέουν από αυτές και θα λαμβάνουν τα μέτρα που ενδέχεται να καταστούν αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. Άρθρο 5 1.Οι συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήφθησαν από μία των Κοινοτήτων με ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη, ένα διεθνή οργανισμό ή υπήκοο τρίτου κράτους, δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη υπό τους όρους που προβλέπονται στις αρχικές συνθήκες και την παρούσα Πράξη. 2.Τα νέα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν, υπό τους όρους της παρούσας Πράξης, στις συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη από κοινού με μία από τις Κοινότητες, καθώς και στις συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με τις ανωτέρω συμφωνίες ή συμβάσεις. Η Κοινότητα και τα παρόντα κράτη μέλη στα πλαίσια της Ένωσης παρέχουν για το σκοπό αυτό τη συνδρομή τους στα νέα κράτη μέλη. 3.Με την παρούσα Πράξη και υπό τους όρους που προβλέπονται σαυτή, τα νέα κράτη μέλη προσχωρούν στις εσωτερικές συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συμφωνιών ή συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 4.Τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν, εφόσον είναι ανάγκη, τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμφωνιών, των οποίων άλλα κράτη μέλη ή μία από τις Κοινότητες είναι επίσης μέρη, προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ενωση. Άρθρο 6 Το άρθρο 234 της συνθήκης ΕΚ και τα άρθρα 105 και 106 της συνθήκης ΕΚΑΕ εφαρμόζονται για τα νέα κράτη μέλη, στις συμφωνίες ή συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν πριν την προσχώρησή τους. Άρθρο 7 Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης δύνανται να ανασταλούν, τροποποιηθούν ή καταργηθούν μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αρχικές συνθήκες, για την αναθεώρηση των συνθηκών αυτών, εκτός αν η παρούσα Πράξη ορίζει άλλως. Άρθρο θ Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα όργανα, στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στην παρούσα Πράξη, διατηρούν τη νομική τους φύση ειδικότερα, οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Άρθρο 9 Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση, κατά τρόπο μη μεταβατικό, πράξεων των οργάνων, προσλαμβάνουν την ίδια νομική φύση με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις και υπόκεινται στους ίδιους με αυτές κανόνες. Άρθρο 10 Η εφαρμογή των αρχικών συνθηκών και των πράξεων που εξεδόθησαν από τα όργανα υπόκεινται, μεταβατικώς. στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην παρούσα Πράξη. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Άρθρο 11 Το άρθρο 2 της πράξης περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση ή καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο Άρθρο 2 Ο αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος αντιπροσώπων καθορίζεται ως εξής: ΒέλγιοΔανίαΓερμανίαΕλλάδαΙσπανίαΓαλλίαΙρλανδίαΙταλίαΛουξεμβούργοΚάτω ΧώρεςΝορβηγίαΑυστρίαΠορτογαλίαΦινλανδίαΣουηδίαΗνωμένο Βασίλειο 87. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το Συμβούλιο Άρθρο 12 Το άρθρο 27 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης ΕΚΑΧ, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 146 της συνθήκης ΕΚ και η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 116 της συνθήκης ΕΚΑΕ, αντικαθίστανται ως εξής : Ή προεδρία ασκείται διαδοχικώς από κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου για περίοδο έξι μηνών σύμφωνα με τη σειρά που αποφασίζει το Συμβούλιο ομοφώνως.. Άρθρο 13 Το άρθρο 28 της συνθήκης ΕΚΑΧ αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 28 Όταν η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη του Συμβουλίου, τούτο εξετάζει το θέμα χωρίς κατανάγκη να προβεί σε ψηφοφορία. Τα πρακτικά των συσκέψεων διαβιβάζονται στην Εππροπή. Στην περίπτωση που η παρούσα συνθήκη απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, η γνώμη του θεωρείται δοθείσα, αν η πρόταση που υποβάλλεται από την Επιτροπή συγκεντρώνει τη συμφωνία: της απολύτου πλειοψηφίας των αντιπροσώπων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των αντιπροσώπων δύο κρατών μελών, κάθε ένα από τα οποία πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα δέκατο της ολικής αξίας της παραγωγής άνθρακος και χάλυβος της Κοινότητος, ή, σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον η Επιτροπή διατηρεί την πρότασή της μετά από δεύτερη διάσκεψη, των αντιπροσώπων τριών κρατών μελών, κάθε ένα από τα οποία πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα δέκατο της ολικής αξίας της παραγωγής άνθρακος και χάλυβος της Κοινότητας. Στην περίπτωση που η παρούσα συνθήκη απαιτεί ομόφωνη απόφαση ή ομόφωνη σύμφωνη γνώμη, για τη λήψη τους απαιτούνται οι ψήφοι όλων των μελών του Συμβουλίου. Για την εφαρμογή πάντως των άρθρων 21, 32, 32α, 45β και 78η της παρούσης συνθήκης, και των άρθρων 16, 20 τρίτη παράγραφος, 28, και 44, του πρωτοκόλλου περί του οργανισμού του Δικαστηρίου, οι αποχές παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών δεν εμποδίζουν το Συμβούλιο να αποφασίζει οσάκις απαιτείται ομοφωνία. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται ειδική πλειοψηφία ή ομοφωνία, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των μελών του- η πλειοψηφία αυτή θεωρείται ότι επιτυγχάνεται αν περιλαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των αντιπροσώπων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των αντιπροσώπων δύο κρατών μελών, κάθε ένα από τα οποία πραγματοποιεί τουλάχιστον το ένα δέκατο της ολικής αξίας της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα της Κοινότητας. Για την εφαρμογή πάντως των διατάξεων των άρθρων 45β, 78 και 78β της παρούσας συνθήκης, οι οποίες απαιτούν ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των κρατών μελών του Συμβουλίου σταθμίζονται ως εξής: Βέλγιο 5 Δανία 3 Γερμανία 10 Ελλάδα 5 Ισπανία 8 Γαλλία 10 Ιρλανδία 3 Ιταλία 10 Λουξεμβούργο 2 Κάτω Χώρες 5 Νορβηγία 3 Αυστρία 4 Πορτογαλία 5 Φινλανδία 3 Σουηδία 4 Ηνωμένο Βασίλειο 10. Για να αποφασίσει το Συμβούλιο, απαιτούνται τουλάχιστον 64 ψήφοι που περιλαμβάνουν τις ψήφους 11 τουλάχιστον μελών. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Συμβουλίου δύναται να αντιπροσωπεύει ένα μόνο από τα λοιπά μέλη. Το Συμβούλιο επικοινωνεί με τα κράτη μέλη μέσω του προέδρου του. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου δημοσιεύονται κατά τους όρους που καθορίζονται από αυτό. Άρθρο 14 Το άρθρο 95 τέταρτη παράγραφος της συνθήκης ΕΚΑΧ αντικαθίσταται ως εξής: Οι τροποποιήσεις αυτές προτείνονται με κοινή συμφωνία Επιτροπής και Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με πλειοψηφία δεκατριών δέκατων έκτων των μελών του, και υποβάλλονται στο Δικαστήριο για γνωμοδότηση. Το Δικαστήριο κατά την εξέταση των προτάσεων έχει πλήρη αρμοδιότητα να εκτιμήσει όλα τα πραγματικά και νομικά περιστατικά. Αν, μετά την εξέταση αυτή, το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι οι προτάσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι προτάσεις διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αρχίζουν να ισχύουν αν. εγκριθούν με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψηφισάντων και των δύο τρίτων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρθρο 15 1.Το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 118 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίστανται ως εξής: 2. Οταν το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των μελών του σταθμίζονται ως εξής: Βέλγιο 5 Δανία 3 Γερμανία 10 Ελλάδα 5 Ισπανία 8 Γαλλία 10 Ιρλανδία 3 Ιταλία 10 Λουξεμβούργο 2 Κάτω Χώρες 5 Νορβηγία 3 Αυστρία 4 Πορτογαλία 5 Φινλανδία 3 Σουηδία 4 Ηνωμένο Βασίλειο 10. Για να αποφασίσει το Συμβούλιο απαιτούνται τουλάχιστον: 64 ψήφοι, όταν κατά την παρούσα συνθήκη το Συμβούλιο αποφασίζει προτάσει της Εππροπής, 64 ψήφοι που περιλαμβάνουν τις ψήφους 11 τουλάχιστον μελών, στις άλλες περιπτώσεις. 2.Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου Ι.3 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ αντικαθίσταται ως εξής: Για τις αποφάσεις του Συμβουλίου που απαιτούν ειδική πλειοψηφία σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο, οι ψήφοι των μελών σταθμίζονται όπως αναφέρεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και οι αποφάσεις λαμβάνονται όταν έχουν συγκεντρώσει 64 τουλάχιστον ευνοϊκές ψήφους 11 τουλάχιστον μελών.. 3.Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου Κ.4 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΕ αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση που οι αποφάσεις του Συμβουλίου απαιτούν ειδική πλειοψηφία, οι ψήφοι των μελών του σταθμίζονται με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται όταν έχουν συγκεντρώσει 64 τουλάχιστον ευνοϊκές ψήφους 11 τουλάχιστον μελών.. 4.Το ακόλουθο κείμενο αντικαθιστά την πρώτη πρόταση του δευτέρου εδαφίου του σημείου 2 του πρωτοκόλλου για την κοινωνική πολιτική που επισυνάπτεται στη συνθήκη ΕΚ : Κατά παρέκκλιση του άρθρου 148 παράγραφος 2 της συνθήκης, οι πράξεις του Συμβουλίου που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου και οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται με ειδική πλειοψηφία, εγκρίνονται εφόσον έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 54 ευνοϊκές ψήφους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Επιτροπή Άρθρο 16 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΧ, το πρώτο εδάφιο του άρθρου 157 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 126 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίστανται ως εξής : 1. Η Επιτροπή αποτελείται από 21 μέλη που επιλέγονται βάσει των γενικών τους προσόντων και παρέχουν κάθε εγγύηση ανεξαρτησίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Το Δικαστήριο Άρθρο 17 1.Το άρθρο 32 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΧ, το άρθρο 165 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 137 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίστανται ως εξής : Το Δικαστήριο αποτελείται από 17 Δικαστές. 2.Το άρθροπαράγραφοςτης απόφασης 88/591/ΕΚΑΧ/ΕΟΚ/ΕΚΑΕ του Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: Το Πρωτοδικείο αποτελείται από 16 Δικαστές.. Άρθρο 18 Το ακόλουθο κείμενο αντικαθιστά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 32 της Συνθήκης ΕΚΑΧ, τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 165 της Συνθήκης ΕΚ, τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 137 της Συνθήκης ΕΚΑΕ και την πρώτη παράγραφο του άρθρου 18 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της ΕΚΑΧ. Το Δικαστήριο συνεδριάζει σε ολομέλεια. Δύναται όμως να συγκροτεί τμήματα μεταξύ των μελών του από τρεις, πέντε ή επτά δικαστές, για τη διεξαγωγή ορισμένων προπαρασκευαστικών ενεργειών ή την εκδίκαση ορισμένων κατηγοριών υποθέσεων, κατά τις διατάξεις ειδικού κανονισμού.. Άρθρο 19 Το ακόλουθο κείμενο αντικαθιστά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 18 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της ΕΚΑΧ, το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της ΕΚ και το άρθρο 15 του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας : Το Δικαστήριο αποφασίζει εγκύρως με περιττό αριθμό δικαστών. Οι αποφάσεις της ολομελείας του Δικαστηρίου είναι έγκυρες όταν παρίστανται εννέα δικαστές. Οι αποφάσεις των τριμελών ή πενταμελών τμημάτων είναι έγκυρες όταν παρίστανται τουλάχιστον τρεις δικαστές. Οι αποφάσεις των επταμελών τμημάτων είναι έγκυρες όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε δικαστές. Σε περίπτωση κωλύματος δικαστού τμήματος, δύναται να κληθεί δικαστής άλλου τμήματος, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό διαδικασίας. Άρθρο 20 Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 32α της συνθήκης ΕΚΑΧ, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 166 της συνθήκης ΕΚ και η πρώτη παράγραφος του άρθρου 138 της συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίστανται ως εξής : Το Δικαστήριο επικουρείται από 8 Γενικούς Εισαγγελείς.. Άρθρο 21 Η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος του άρθρου 32β της συνθήκης ΕΚΑΧ, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος του άρθρου 167 της συνθήκης ΕΚ και η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος του άρθρου 139 της συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίστανται ως εξής : Κάθε τρία έτη γίνεται μερική ανανέωση των Δικαστών. Αφορά εκ περιτροπής εννέα και οκτώ Δικαστές. Κάθε τρία έτη γίνεται μερική ανανέωση των Γενικών Εισαγγελέων. Αφορά εκ περιτροπής τέσσερις Γενικούς Εισαγγελείς.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Το Ελεγκτικό Συνέδριο Άρθρο 22 Το άρθρο 45Β παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΧ, το άρθρο 188Β παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 160Β παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίστανται ως εξής : 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελείται από 16 μέλη.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Άρθρο 23 Το άρθρο 194 πρώτη παράγραφος της συνθήκης ΕΚΑΧ και το άρθρο 166 πρώτη παράγραφος της συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίστανται ως εξής : Ό αριθμός των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ορίζεται ως εξής : Βέλγιο 12 Δανία 9 Γερμανία 24 Ελλάδα 12 Ισπανία 21 Γαλλία 24 Ιρλανδία 9 Ιταλία 24 Λουξεμβούργο 6 Κάτω Χώρες 12 Νορβηγία 9 Αυστρία 12 Πορτογαλία 12 Φινλανδία 9 Σουηδία 12 Ηνωμένο Βασίλειο 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Η Επιτροπή των περιφερειών Άρθρο 24 Το άρθρο 198Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ αντικαθίσταται ως εξής Ό αριθμός των μελών της επιτροπής των περιφερειών ορίζεται ως εξής : Βέλγιο 12 Δανία 9 Γερμανία 24 Ελλάδα 12 Ισπανία 21 Γαλλία 24 Ιρλανδία 9 Ιταλία 24 Λουξεμβούργο 6 Κάτω Χώρες 12 Νορβηγία 9 Αυστρία 12 Πορτογαλία 12 Φινλανδία 9 Σουηδία 12 Ηνωμένο Βασίλειο 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η Συμβουλευτική επιτροπή ΕΚΑΧ Άρθρο 25 Το άρθρο 18 πρώτη παράγραφος της συνθήκης ΕΚΑΧ αντικαθίσταται ως εξής : Παρά τη Επιτροπή συνιστάται συμβουλευτική επιτροπή. Αποτελείται τουλάχιστον από 87 και από 111 το πολύ μέλη και συμπεριλαμβάνει σε Ίσο αριθμό παραγωγούς, εργαζομένους, καταναλωτές και εμπόρους.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η Επιστημονική και τεχνική επιτροπή Άρθρο 26 Το άρθρο 134 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚΑΕ αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η επιστημονική και τεχνική επιτροπή αποτελείται από 39 μέλη, που διορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν διαβουλεύσεως με την Επιτροπή.. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Άρθρο 27 Το άρθρο 227 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ αντικαθίσταται ως εξής: 1.. Η παρούσα συνθήκη ισχύει στο Βασίλειο του Βελγίου, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στο Βασίλειο της Νορβηγίας, στη Δημοκρατία της Αυστρίας, στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Άρθρο 28 Τα κατωτέρω τίθενται στο άρθρο 227 παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΚ ως σημείο (δ), στο άρθρο 79 της Συνθήκης ΕΚΑΧ ως σημείο (δ) και στο άρθρο 198 της Συνθήκης ΕΚΑΕ ως σημείο (ε) : Η παρούσα Συνθήκη δεν ισχύει για τα νησιά Αland. Η κυβέρνηση της Φινλανδίας μπορεί, ωστόσο, να γνωστοποιήσει με δήλωση προς την Ιταλική Δημοκρατία κατά την επικύρωση της Συνθήκης ότι η Συνθήκη αυτή ισχύει για τα νησιά αυτά βάσει των διατάξεων του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 της Πράξης για την προσχώρηση του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης στα κράτη μέλη. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 29 Οι πράξεις που απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας Πράξης αποτελούν αντικείμενο των προσαρμογών που ορίζονται στο παράρτημα αυτό. Άρθρο 30 Οι προσαρμογές των πράξεων που απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Πράξης και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες συνεπεία της προσχώρησης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο παράρτημα αυτό και με τη διαδικασία και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 169. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 31 1.Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων μετά την προσχώρηση, κάθε ένα από τα νέα κράτη μέλη προβαίνει στην εκλογή, με άμεση και καθολική ψηφοφορία, των αντιπροσώπων του λαού του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, των οποίων ο αριθμός ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας Πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία. 2.Από την προσχώρηση και μέχρι την εκλογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αντιπρόσωποι των λαών των νέων κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδεικνύονται από τα αντίστοιχα Κοινοβούλια, εκ των μελών τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει κάθε ένα από τα νέα κράτη μέλη. 3.Ωστόσο, τα νέα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη διεξαγωγή της εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την περίοδο μεταξύ της υπογραφής και της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης βάσει του επισυναπτομένου στην παρούσα πράξη πρωτοκόλλου αριθ. 8. 4.Η θητεία των εκλεγόμενων βάσει των παραγράφων 1 ή 3 αντιπροσώπων λήγει συγχρόνως με τη θητεία των αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί στα παρόντα κράτη μέλη για την πενταετία 1994-1999. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων Τμήμα Ι Προδιαγραφές και περιβάλλον Άρθρο 32 1.Επί τέσσερα έτη μετά την προσχώρηση, οι διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ δεν εφαρμόζονται στη Νορβηγία σύμφωνα με το Παράρτημα αυτό και υπό τους όρους που προβλέπει. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 επανεξετάζονται εντός της περιόδου αυτής, βάσει των κοινοτικών διαδικασιών. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της επανεξέτασης αυτής, στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κοινοτικό κεκτημένο θα εφαρμοστεί, στα νέα κράτη μέλη υπό τους όρους που εφαρμόζεται στα παρόντα κράτη μέλη. Τμήμα ΙΙ Διάφορα Άρθρο 33 Επί τρία έτη μετά την ημερομηνία προσχώρησης, η Δημοκρατία της Νορβηγίας δύναται να συνεχίσει την εφαρμογή του σημερινού εθνικού συστήματος ταξινόμησης ακατεργάστου ξυλείας εφόσον οι εθνικές της νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις δεν παραβαίνουν την κοινοτική νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς ή εμπορίου με τρίτες χώρες και ιδίως το άρθρο 6 της Οδηγίας 68/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση της ακατεργάστου ξυλείας. Κατά το διάστημα αυτό, η Οδηγία 68/89/ΕΟΚ πρέπει να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της συνθήκης ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων Άρθρο 34 Παρά τις υποχρεώσεις δυνάμει των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Βασίλειο της Νορβηγίας μπορεί να διατηρήσει την υφισταμένη νομοθεσία του περί δευτερεύουσας κατοικίας επί πέντε έτη μετά την ημερομηνία προσχώρησης. Αρθρο 35 Το Βασίλειο της Νορβηγίας μπορεί επί τρία έτη από την ημερομηνία προσχώρησης να συνεχίσει να εφαρμόζει τους περιορισμούς στην εκ μέρους αλλοδαπών ιδιοκτησία νορβηγικών αλιευτικών πλοίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Αλιεία Τμήμα Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 36 1.Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου οι κανόνες της παρούσας Πράξης εφαρμόζονται στον τομέα της αλιείας. 2.Τα άρθρα 148 και 149 εφαρμόζονται επί των προϊόντων αλιείας. Τμήμα ΙΙ Πρόσβαση στα ύδατα και στους πόρους Άρθρο 37 Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, το καθεστώς πρόσβασης στα ύδατα που θεσπίζεται στο παρόν τμήμα παραμένει σε εφαρμογή επί μια μεταβατική περίοδο που λήγει κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας. Η λήξη αυτή δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Ενότητα Ι Πλοία της Νορβηγίας Άρθρο 38 Για τους σκοπούς της ενσωμάτωσής τους στο κοινοτικό καθεστώς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του κανονισμού (ΕΟΚ) 3760/92, η πρόσβαση πλοίων υπό νορβηγική σημαία νηολογημένων και/ή καταχωρημένων σε νορβηγικό λιμένα, εφεξής αποκαλουμένων πλοία της Νορβηγίας, στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των παρόντων κρατών μελών, υπόκειται στο καθεστώς της παρούσας ενότητας. Από την ημερομηνία προσχώρησης, το καθεστώς πρόσβασης διασφαλίζει ότι η Νορβηγία θα διατηρήσει τις κατά το άρθρο 44 αλιευτικές της δυνατότητες. Άρθρο 39 1.Μέχρι την ημερομηνία ενσωμάτωσης του ειδικού καθεστώτος των άρθρων 156 έως 165 και 347 έως 352 της Πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στους γενικούς κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, μόνο 441 νορβηγικά πλοία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV, εφεξής αποκαλούμενο βασικός κατάλογος, δύνανται να λάβουν άδεια να αλιεύσουν στις διαιρέσεις CΙΕΜ Vb, VΙ, VΙΙ. Στο διάστημα από την προσχώρηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995, στη ζώνη νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 56° 30° Β, ανατολικώς του γεωγραφικού μήκους 12° Δ και βορείως του γεωγραφικού πλάτους 50° 30° Β επιτρέπεται μόνον αλιεία με παραγάδια. 2.Μόνο 165 πλοία-τύπος, που αλιεύουν βαθύβια είδη, λαμβανόμενα από το βασικό κατάλογο, επιτρέπεται να αλιεύουν ταυτόχρονα, εφόσον περιλαμβάνονται σε περιοδικό κατάλογο εγκρινόμενο από την Επιτροπή. 3.Ως πλοίο-τύπος νοείται πλοίο ισχύος πέδησης 511 ΚW. Οι συντελεστές μετατροπής για πλοία. άλλης ισχύος είναι : κατώτερη των 219 ΚW : 0, 57, Ίση ή ανώτερη των 219 ΚW αλλά κατώτερη των 292 ΚW : 0,76, ίση ή ανώτερη των 292 ΚW αλλά κατώτερη των 365 ΚW : 0,85, Ίση ή ανώτερη των 365 ΚW αλλά κατώτερη των 438 ΚW : 0,90, Ίση ή ανώτερη των 438 ΚW αλλά κατώτερη των 511 ΚW : 0,96, Ίση ή ανώτερη των 511 ΚW αλλά κατώτερη των 584 ΚW : 1,00, ίση ή ανώτερη των 584 ΚW αλλά κατώτερη των 730 ΚW : 1,07, ίση ή ανώτερη των 730 ΚW αλλά κατώτερη των 876 ΚW : 1,11, ανώτερη των 876 ΚW : 2,25, παραγαδιάρικα: 1,00, παραγαδιάρικα που διαθέτουν σύστημα που επιτρέπει το αυτόματο δόλωμα ή τη μηχανική άρση των παραγαδιών : -2,00. 4.Μόνο 6C πλοία επιτρέπεται να αλιεύουν πελαγικά είδη ταυτόχρονα, στην περίοδο 1ης Δεκεμβρίου - 31ης Μαΐου, και 30 πλοία στην περίοδο 1ης Ιουνίου-30ής Νοεμβρίου. 5.Τυχόν προσαρμογές του βασικού καταλόγου εάν ένα πλοίο παροπλισθεί πριν την προσχώρηση για λόγους ανωτέρας βίας, αποφασίζονται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1995, με τη διαδικασία· του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) 3760/92. Οι προσαρμογές αυτές δεν δύνανται να επηρεάσουν τον αριθμό πλοίων και την κατά κατηγορία κατανομή τους ούτε να αυξήσουν την ολική χωρητικότητα ή ισχύ καθεμιάς των κατηγοριών αυτών. Εξάλλου, τα νορβηγικά πλοία που πρόκειται να αντικατασταθούν δύνανται να επιλεγούν μόνο μεταξύ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V. 6.Ο αριθμός των πλοίων-τύπων της παραγράφου 2 δύναται να αυξηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των χορηγουμένων στη Νορβηγία αλιευτικών δυνατοτήτων για αποθέματα υποκείμενα στους περιορισμούς του ποσοστού εκμετάλλευσης κατά την έννοια του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 και με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. 7.Τα πλοία του βασικού καταλόγου, καθώς παροπλίζονται ή διαγράφονται από τον βασικό κατάλογο μετά την προσχώρηση, δύνανται να αντικατασταθούν από πλοία της ιδίας κατηγορίας των οποίων η ισχύς δεν θα υπερβαίνει αυτή των διαγραφομένων πλοίων. Οι όροι αντικατάστασης που προβλέπει το ανωτέρω εδάφιο εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που δεν αυξάνουν τη δυναμικότητα του στόλου των παρόντων κρατών μελών, στα κοινοτικά ύδατα του Ατλαντικού. 8.Οι διατάξεις που επιδιώκουν να διασφαλίσουν την εκ μέρους των σχετικών φορέων τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων και των διατάξεων που παρέχουν τη δυνατότητα να μην χορηγηθεί άδεια αλιείας σε συγκεκριμένο πλοίο επί ορισμένο διάστημα, θεσπίζονται πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 με τη διαδικασία του άρθρου 8, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. Άρθρο 40 1.Μετά την ημερομηνία ενσωμάτωσης του ειδικού καθεστώτος των άρθρων 156 έως 165 και 347 έως 352 της Πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στους γενικούς κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, τα πλοία της Νορβηγίας επιτρέπεται να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα καλυπτόμενα από το άρθρο 39, υπό προϋποθέσεις οριζόμενες από το Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. 2.Το καθεστώς πρόσβασης της παραγράφου 1 ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και το καθεστώς που ισχύει στα πλοία υπό σημαία κράτους μέλους της Ένωσης με τη σημερινή της σύνθεση, εφεξής αποκαλούμενα πλοία της σημερινής Ένωσης, στα κοινοτικά ύδατα βορείως των 62< Β. Άρθρο 41 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, επιτρέπεται στα πλοία της Νορβηγίας να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία των κρατών μελών της σημερινής Ένωοης, στις διαιρέσεις CΙΕΜ lia. Ιlia (Skagerrak) (1) και ΙV, υπό προϋποθέσεις ίδιες με τις εφαρμοζόμενες αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης και προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3691/93 του Συμβουλίου. Άρθρο 42 Οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 39, 40 και 41 θεσπίζονται πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. Άρθρο 43 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, επιτρέπεται στα πλοία της Νορβηγίας να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Σουηδίας, στη διαίρεση CΙΕΜ Ιlia (Skagerrak), υπό προϋποθέσεις ίδιες με τις εφαρμοζόμενες αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου εγκρίνονται πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) 3760/92. (1) Το Skagerrak είναι η περιοχή που οριοθετείται δυτικά με μία γραμμή από το φάρο Ηansthοlm μέχρι το φάρο Lindesnes και νότια με γραμμή από το φάρο Skagen μέχρι το φάρο Τistlarna και από αυτό το σημείο μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής. Άρθρο 44 1.Το μερίδιο των κοινοτικών αλιευτικών δυνατοτήτων που θα χορηγηθεί στη Νορβηγία, για αποθέματα που υπόκεινται σε περιορισμό αλιευμάτων, ορίζεται ανά είδος και ζώνη ως εξής : Είδη Διαίρεση CΙΕΜ (1), ή ΝΑFΟ (2) Ζώνες αναφοράς για τον καθορισμό ΤΑC Μερίδια της Νορβηγίας(%) Ρέγγα Ιlia 13,375 Ρέγγα (3) lia (4). ΙV, Vlld 29,520 Ρέγγα Vb (5), Via βορείως των 56°Β, Vlb 10,082 Σαρδελόρεγγα Νia 7,303 Καπελάν ΝΑFΟ 3ΝΟ 92,308 Γάδος l(6), ll(6) (12) (7) Γάδος l(8), lla(8) 100,000 Γάδος llla Skagerrak (9) 3,202 Γάδος llla (10) 100,000 Γάδος lia (4), ΙV 6,425 Γάδος ΝΑFΟ 3Μ 15,663 (11) Καλλαρίας Ι, ll(6) (12) 94,838 Καλλαρίας lia (8) 100,000 Καλλαρίας llla, lllbcd (5) 4,172 Καλλαρίας lia (4), ΙV 13.873 Μαύρη πολλάκα Ι, 11(12) 95,768 Μαύρη πολλάκα lia (4), ΙΙΙ (5), ΙV 45,895 Μπακαλιάρος Μερλάν llla 1,824 Μπακαλιάρος Μερλάν lla(4), ΙV 9,906 Μερλούκιος ΙΙΙ (5) 5.642 Μερλούκιος lla(4), ΙV 14,896 Σκουμπρί ΙΙa (4), ΙΙΙ (5), ΙV 65,395 (13) Σκουμπρί lia (14) 88,543 (13)(19) Σκουμπρί Vb (5), VΙ, VΙΙ, Vlllabde, ΧΙΙ, ΧΙV 3,911 Ζαγκέτα llla Skagerrak 2,000 Ζαγκέτα lia (4), ΙV 2,348 Γλώσσα ΙΙΙ (5) 2,001 Γαρίδες llla · 46,609 Γαρίδες ΙV (14) 80,000 Καραβίδες llla (15), lllbcd (5) 1,668 Είδη Διαίρεση CΙΕΜ (1), ή ΝΑFΟ (2) Ζώνες αναφοράς για τον καθορισμό ΤΑC Μερίδια της Νορβηγίας(%) Καραβίδες Ιlia (16) 100,000 Καραβίδες Μa (4), ΙV (6) 0,765 Καραβίδες ΙV (8) 100,000 Καπελάν 1(14), lla(14), llb(14) (17) 100,000 Καπελάν Jan Μayen (18) 100,000 Ρέγγα Ι, ΙΙ, ΧΙV 100,000(20) Ρέγγα Fjοrd του Τrοndheim (10) 100,000 (1) Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης των Θαλασσών. (2) Σύμβαση για την Μελλοντική Πολυμερή Συνεργασία στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (Σύμβαση ΝΑFΟ). (3) Εκτός από τη νορβηγική ρέγγα εαρινής ωοτοκίας. (4) Υδατα της σημερινής Κοινότητας. (5) Υδατα της Κοινότητας (6) Πλην των υδάτων εντός των 12 ναυτικών μιλίων υπολογιζόμενων από Τις νορβηγικές γραμμές βάσης. (7) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997. η νορβηγική ποσόστωση θα είναι η ποσότητα στη διάθεση της Ένωσης μείον 2.9% του ΤΑC συν 11 000 τόνοι. Από την 1η Ιανουαρίου το μερίδιο της Νορβηγίας θα είναι η ποιότητα στη διάθεση της Ενωσης μείον 4.47% του ΤΑC Οταν η Ένωση αναλάβει την ευθύνη καθορισμού του ΤΑC το μερίδιο της Νορβηγίας θα οριστεί ως ποσοστό της διαθέσιμης στην Ένωση ποσόστωσης, βάσει του έτους 1994 (8) Στα ύδατα εντός των 12 ναυτικών μιλίων υπολογιζομένων από τις νορβηγικές γραμμές βάσης. (9) Εκτός από τα ύδατα εντός των νορβηγικών γραμμών βάσης (10) Ύδατα εντός των νορβηγικών γραμμών βάσης. (11) Εδώ δεν λαμβάνεται υπόψη η συμφωνηθείσα μεταφορά 1000 τόνων σε ορισμένα κράτη μέλη της Ένωσης με την παρούσα σύνθεσή της. (12) Εκτός από τα ύδατα της σημερινής Κοινότητας. (13) Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος αδειών αλιείας, μέχρι το ένα τρίτο της ποσόστωσης που κατανέμεται σε αυτή τη περιοχή διαχείρισης δύναται να αλιευθεί είτε στην μία είτε στις δύο άλλες περιοχές διαχείρισης σκουμπριού που ορίζονται στον παρόντα πίνακα. Ομοίως, μέχρι το ένα τρίτο των ποσοστώσεων δυτικού σκουμπριού που κατανέμονται στην Ενωση με τη σημερινή της σύνθεση μπορεί να αλιευθεί είτε σε μια είτε και στις δύο άλλες περιοχές διαχείρισης. Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη της ευελιξίας που προβλέπεται από τους υφιστάμενους διακανονισμούς μεταξύ της Ενωσης στη σημερινή της σύνθεση και της Νορβηγίας. (14) Στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας. (15) Εκτός από τα ύδατα εντός 4 ναυτικών μιλίων από τις νορβηγικές γραμμές βάσης. (16) Στα ύδατα εντός 4 ναυτικών μιλίων από τις νορβηγικές γραμμές βάσης. (17) Πλην ζώνης Jan Μayen (18) Θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νήσο Jan Μayen υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας. (19) Περιλαμβανομένων αλιευμάτων στα διεθνή ύδατα της Διαίρεσης CΙΕΜ ΙΙ. Ομοίως, τα αλιεύματα κρατών μελωντης Ενωσης στη σημερινή της μορφή σε διεθνή ύδατα της Διαίρεσης CΙΕΜ ΙΙ καταλογίζονται στις ποσοστώσεις που κατανέμονται για τις διαιρέσεις Vb (κοινοτικά ύδατα) VΙ. VΙΙ. Vlllabde. ΧΙΙ. ΧΙV. 120) Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα του ΤΑC που αλιεύεται σε ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας εντός . της ζώνης αναφοράς. Περιλαμβάνει επίσης αλιεύματα νορβηγικής ρέγγας εαρινής ωοτοκίας στα ύδατα της Διαίρεσης CΙΕΜ ΙVa εντός 12 ναυτικών μιλίων από τις νορβηγικές γραμμές βάσης. 2.Οι κοινοτικές δυνατότητες αλιείας που χορηγούνται στη Νορβηγία ορίζονται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 και για πρώτη φορά πριν την 1η Ιανουαρίου 1995. 3.Οι χορηγούμενες στη Νορβηγία ποσότητες ειδών μη υποκειμένων σε περιορισμούς του ποσοστού εκμετάλλευσης υπό μορφή περιορισμού αλιευμάτων ή οι ποσότητες που υπόκεινται μεν σε ΤΑC αλλά δεν έχουν κατανεμηθεί σε ποσοστώσεις μεταξύ των κρατών μελών της σημερινής Ενωσης ορίζονται, καταποκοπή, ανά είδος και ζώνη, ως εξής : Είδη Διαίρεση CΙΕΜ Ζώνες αναφοράς Μερίδια της Νορβηγίας (τόνοι) Αμμοδύτης ΙV(1) 34.000 Μπλε λίγκα lla(1), ΙV(1), Vb(2), VΙ(1),VΙΙ(1) 1.000 Λίγκα lla(1), ΙV(1), Vb(2), Vl (1), Vll (1) 13.400 Μπρόσμιος lla(1), ΙV(1), Vb(2), Vl(1), Vll(1) 6.600 Σκυλόψαρο ΙV(1), Vl(1), Vll(1) 2.660 Καρχαρίας ο προσκυνητής ΙV(1), Vl(1), Vll(1) 160 Λάμνα ΙV(1), Vl(1), Vll(1) 200 Γαρίδες σκανδιναυικές ΙV(1) 100 Συνδυασμένη ποσόστωση (3) Vb(2), Vl(1), Vll(1) 2.000 Αλλα είδη lla(1), ΙV(1) 7.460 Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας lla(1), Vl(1) 1.700 Σαρδελόρεγγα lla(1),ΙV(1) 6.800 Μπακαλιάρος Νορβηγίας Ηa(1),ΙV(1) 20.000 Σαυρίδι lla(1),ΙV(1) 5.000 Προσφυγάκι 11(1), ΙV(1), Vb(1), VΙ(1),VΙΙ(1) 186.700 (1) Υδατα της σημερινής Κοινότητας (2) Υδατα της Κοινότητας (3) Παραγάδια για μακρουριδες. rat tail. Μοra-mοrο και πεντικό. 4.Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας στα ύδατα της Κοινότητας με τη σημερινή της σύνθεση, η αλιευτική προσπάθεια νορβηγικών πλοίων όσον αφορά μη ρυθμιζόμενα και μη κατανεμημένα είδη δεν μπορεί να υπερβεί τα επίπεδα που είχαν σημειωθεί αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. Ενότητα ΙΙ Πλοία της Ενωσης με τη σημερινή της σύνθεση Άρθρο 45 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος αδειών αλιείας όλες οι διατάξεις για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων εκ μέρους αλιευτικών πλοίων της σημερινής Ενωσης, στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας βορείως του 62° Β, είναι καθολοκληρίαν ίδιες με εκείνες που ισχύουν αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται πριν την 1η Ιανουαρίου 19 με διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) 3760/92. Άρθρο 46 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, επιτρέπεται στα πλοία της σημερινής Ενωσης να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας, στις διαιρέσεις CΙΕΜ ΙlΙa και ΙV υπό προϋποθέσεις Ίδιες με τις εφαρμοζόμενες αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης, Οι κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου πρέπει να εγκριθούν έως την 1η Ιανουαρίου 1995 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. Άρθρο 47 1, Το μερίδιο των κοινοτικών αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Νορβηγίας, σε αποθέματα άλλα από εκείνα που διαχειρίζονται τώρα από κοινού η Ενωση και η Νορβηγία και τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς αλιευμάτων, που πρέπει να κατανεμηθεί στην Ενωση με τη σημερινή της σύνθεση, καθορίζεται ανά είδος και ζώνη ως εξής : Είδη Διαίρεση CΙΕΜ Ζώνες αναφοράς για τον καθορισμό ΤΑC Μερίδια της σημερινής Ένωσης (%) Γάδος Ι(2), ΙΙ(2) (42) 4,470(3) (7) Σκουμπρί lla(1) 11,457 Καλλαρίας 1(2), ΙΙ(2)(4) 5,162(7) Μαύρη πολλάκα Ι, ΙΙ(4) 4,232(7) Σεβαστός Ι, ΙΙ(4) 7,947(5) (6) (7) Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας Ι, ΙΙ(4) 2,585(5) (7) Γαρίδες του Βορρά ΙV(1) 20,000 (1) Ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας. (2) Πλήν των υδάτων εντεύθεν των 12 ναυτικών μιλίων υπολογιζομένων από τις νορβηγικές γραμμές βάσης. (3) Εκφραζόμενο ως ποσοστό του ΤΑC. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997 το μερίδιο είναι 2.9% συν την ποσόστωση γάδου συνοχής 11000 τόνων Από 1ης Ιανουαρίου 1998 το 1.57% του ΤΑC αντιστοιχεί στην ποσόστωση γάδου συνοχής. Πρόσθετη ποσόστωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ύψους 10 %, εκφραζόμενη σε ισοδύναμο γάδου, θα εφαρμοστεί στη ποσόστωση γάδου συνοχής. Οταν η Ενωση αναλάβει την ευθύνη καθορισμού του ΤΑC. το μερίδιο της Ενωσης με τη σημερινή της σύνθεση θα ορισθεί ως ποσοστό της διαθέσιμης στην Ενωση ποσόστωσης, βάσει του έτους 1994 (4) Πλήν των υδάτων της σημερινής Κοινότητας (5) Εκφραζόμενο ως ποσοστό ΤΑC του αποθέματος. Αν δεν έχει καθορισθεί ΤΑC χρησιμοποιείται ως αναφορά το ΤΑC που συνιστά η ΑCFΜ. (6) Η ποσόστωση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τη μεταφορά 1.500 τόνων από τη Νορβηγία στη Κοινότητα με τη σημερινή της σύνθεση, βάσει των συμφωνιών του 1992. (7) Υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι άλλων κρατών και βάσει διεθνών συμφωνιών 2.Οι αλιευτικές δυνατότητες που χορηγούνται στη σημερινή Ένωση ορίζονται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 και για πρώτη φορά πριν την 1η Ιανουαρίου 1995. 3.Οι χορηγούμενες στη σημερινή Ενωση ποσότητες, στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας, ειδών μη υποκειμένων σε περιορισμούς των ποσοστών εκμετάλλευσης υπό μορφή περιορισμού αλιευμάτων ορίζονται καταποκοπήν ανά είδος και ζώνη ως εξής : Είδη Διαίρεση CΙΕΜ Ζώνες αναφοράς Μερίδια της σημερινής Ένωσης (τόνοι) Μπακαλιαράκι Νορβηγίας ΙV(1) 52.000 Αμμοδύτης ΙV(Ι) 159.000 Προσφυγάκι 11(1) 1.000 Αλλα είδη ΙV(1) 7.950 (2). Αλλα είδη 1(1), Ηab(1) 520(3) (1) Στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας. (2) Αυτή η ποσότητα μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέλιξη των αλιευμάτων και παράλληλα με την προσαρμογή των νορβηγικών αλιευτικών δυνατοτήτων. (3) Ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα 4.Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας, τα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας πλοίων της Ενωσης με τη σημερινή της σύνθεση, όσον αφορά μη ρυθμιζόμενα και μη κατανεμημένα είδη, δεν μπορεί να υπερβεί τα επίπεδα αλιείας της περιόδου αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. Ενότητα ΙΙΙ Άλλες διατάξεις Άρθρο 48 1.Εκτός αντιθέτων διατάξεων της παρούσας Πράξης, οι όροι, περιλαμβανομένου του γεωγραφικού πλαισίου και των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων, υπό τους οποίους οι κατανομές βάσει των άρθρων 44 και 47 δύνανται να αλιευθούν από τη Νορβηγία στα ύδατα της Ενωσης με τη σημερινή της σύνθεση και από την Κοινότητα με τη σημερινή της σύνθεση στα νορβηγικά ύδατα, θα είναι οι ίδιοι με εκείνους που εφαρμόζονταν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. 2.Αυτοί οι όροι καθορίζονται για πρώτη φορά πριν την 1η Ιανουαρίου 1995, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. Άρθρο 49 Μέχρι την 30ή Ιουνίου 1998 η Νορβηγία δύναται να ορίσει τα ποσοστά εκμετάλλευσης υπό μορφήν περιορισμού αλιευμάτων για τους πόρους που ευρίσκονται στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία της βορείως του 62°Β, εκτός του σκουμπριού. Η πλήρης ενσωμάτωση της διαχείρισης των πόρων αυτών στην κοινή αλιευτική πολιτική μετά την ημερομηνία αυτή θα βασιστεί στο υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης που αντικατοπτρίζεται στην κοινή δήλωση για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στα ύδατα βορείως των 62° Β. Άρθρο 50 1.Στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας και επί ένα έτος από την ημερομηνία προσχώρησης, τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης εξακολουθούν να ισχύουν έναντι όλων των πλοίων της Ένωσης. 2.Επί τρία έτη από την προσχώρηση, στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας βορείως των 62e Β, οι αρμόδιες νορβηγικές αρχές επιτρέπεται να λάβουν μέτρα προσωρινής απαγόρευσης ορισμένων τύπων αλιείας σε βιολογικά ευαίσθητες ζώνες και για λόγους διατήρησης αποθεμάτων. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε όλα τα ενεχόμενα πλοία. 3.Επί τρία έτη, όσον αφορά πλοία της Ενωσης που αλιεύουν στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας, όλα τα αλιεύματα διατηρούνται επί των πλοίων στα νορβηγικά ύδατα. 4.Επί τρία έτη, όσον αφορά πλοία της Ενωσης που αλιεύουν στα ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας, τα αλιεύματα ειδών υποκειμένων σε περιορισμούς αλιείας, των οποίων η αλιεία έχει απαγορευθεί, διατηρούνται επί των πλοίων στα νορβηγικά ύδατα. 5.Πριν τη λήξη των μεταβατικών περιόδων των παραγράφων 1 έως 4, το Συμβούλιο αποφασίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) 3760/92 τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας για όλα τα πλοία της Ενωσης, προκειμένου τα υφιστάμενα μέτρα να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν. Άρθρο 57 Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) 2847/93 του Συμβουλίου, η Νορβηγία επιτρέπεται να διατηρήσει εθνικά μέτρα ελέγχου που Ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης, και να τα εφαρμόσει σε όλα τα πλοία της Ένωσης : επί τρία έτη από την ημερομηνία προσχώρησης, στα ύδατα που υπάγονται στη κυριαρχία ή δικαιοδοσία της βορείως του 62°Β, επί ένα έτος από την ημερομηνία προσχώρησης, στα ύδατα που υπάγονται στη κυριαρχία ή δικαιοδοσία της νοτίως του 62°Β. Πριν τη λήξη των μεταβατικών αυτών περιόδων, το Συμβούλιο αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 43 της συνθήκης ΕΚ τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία της Νορβηγίας για όλα τα πλοία της Ένωσης, προκειμένου τα υφιστάμενα μέτρα να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν. Ενότητα ΙΙΙ Εξωτερικοί πόροι Άρθρο 52 1.Από την προσχώρηση, η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που έχει συνάψει το Βασίλειο της Νορβηγίας με τρίτες χώρες διεξάγεται από την Κοινότητα. Ωστόσο, μέχρι την 30ή Ιουνίου 1998, η διαχείριση της συμφωνίας της 15ης Οκτωβρίου 1976 με τη Ρωσία για τις αμοιβαίες αλιευτικές σχέσεις διεξάγεται από το Βασίλειο της Νορβηγίας σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή. 2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες της παραγράφου 1 για το Βασίλειο της Νορβηγίας δεν θίγονται ενόσω οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών διατηρούνται προσωρινά. 3.Μόλις καταστεί δυνατό, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη των συμφωνιών της παραγράφου 1, το Συμβούλιο λαμβάνει με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής τις κατάλληλες αποφάσεις για τη συνέχιση των αλιευτικών δυνατοτήτων, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας παράτασης ορισμένων συμφωνιών μέχρι ένα έτος. 4.Οταν. δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα με τρίτες χώρες, και ιδίως τη Γροιλανδία, η Νορβηγία έχει αποκτήσει αλιευτικές δυνατότητες πριν την ημερομηνία προσχώρησης, οι δυνατότητες αυτές θα διατηρηθούν βάσει των κοινοτικών αρχών, περιλαμβανομένης και της αρχής της σχετικής σταθερότητος. Ενότητα ΙV Καθεστώς που εφαρμόζεται στις συναλλαγές Άρθρο 53 1.Επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία προσχώρησης υπόκεινται σε μηχανισμό εποπτείας της αγοράς οι αποστολές από τη Νορβηγία προς τα άλλα κράτη μέλη των εξής ζώντων προϊόντων αλιείας : σολομός, ρέγγα, σκουμπρί, γαρίδες, όστρακα St. Jacques, καραβίδες, σεβαστός και πέστροφα. 2.Ο μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή, θεσπίζει ενδεικτικά ανώτατα όρια που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη διεξαγωγή εμπορίου μέχρι τα όρια αυτά. Βασίζεται σε συνοδευτικά. έγγραφα που εκδίδονται από τη χώρα καταγωγής. Σε περίπτωση υπερβάσεως των ανωτάτων ορίων ή σοβαρών διαταραχών της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική πρακτική. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι αυστηρότερα από εκείνα που εφαρμόζονται σε εισαγωγές από τρίτες χώρες. 3.Το Συμβούλιο αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής εγκρίνει πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 τις διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εξωτερικές σχέσεις και τελωνειακή ένωση Άρθρο 54 Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VΙ της παρούσας συνθήκης εφαρμόζονται για τη Νορβηγία υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτημα. Άρθρο 55 Ο βασικός δασμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη σταδιακή ευθυγράμμιση με το κοινό δασμολόγιο κατά το άρθρο 56 είναι, για κάθε προϊόν, ο δασμός που επιβάλλει το Βασίλειο της Νορβηγίας την 1η Ιανουαρίου 1994. Άρθρο 56 Το Βασίλειο της Νορβηγίας μπορεί να διατηρήσει, επί τρία έτη μετά την προσχώρηση, το δασμολόγιο που εφαρμόζει έναντι τρίτων χωρών για τα προϊόντα του παραρτήματος VΙΙ. Κατά την περίοδο αυτή, το Βασίλειο της Νορβηγίας μειώνει τη διαφορά μεταξύ του βασικού δασμού της και του δασμού του κοινού δασμολογίου, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα : την 1η Ιανουαρίου 1996, κάθε διαφορά μεταξύ βασικού δασμού και δασμού ΚΔ μειώνεται στο 75 %, την 1η Ιανουαρίου 1997, κάθε διαφορά μεταξύ βασικού δασμού και δασμού ΚΔ μειώνεται στο 40 %, Το Βασίλειο της Νορβηγίας εφαρμόζει πλήρως το κοινό δασμολόγιο από την 1η Ιανουαρίου 1998. Άρθρο 57 1.Από την 1η Ιανουαρίου 1995, το Βασίλειο της Νορβηγίας εφαρμόζει: 1)το Διακανονισμό της 20ής Δεκεμβρίου 1973 για το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε ή επεκτάθηκε από τα Πρωτόκολλα της 31ης Ιουλίου 1986, 31ης Ιουλίου 1991, 9ης Δεκεμβρίου 1992 και 9ης Δεκεμβρίου 1993 ή τη Συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα είδη ένδυσης που προέκυψε από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις GΑΤΤ, γύρος της Ουρουγουάης, εφόσον η εν λόγω συμφωνία έχει τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης, 2)τις διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που συνάπτονται από την Κοινότητα με τρίτες χώρες. 2.Τα πρωτόκολλα των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών της παραγράφου 1 αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων από την Κοινότητα με τις συγκεκριμένες τρίτες χώρες ώστε να προβλέπουν την κατάλληλη αναπροσαρμογή των ποσοτικών περιορισμών στις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών και ειδών ένδυσης προς την Κοινότητα. 3.Αν τα πρωτόκολλα της παραγράφου 2 δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995, η Κοινότητα θα λάβει τα δέοντα μέτρα, όσον αφορά τις αναγκαίες μεταβατικές προσαρμογές που θα διασφαλίσουν ότι οι συμφωνίες θα εφαρμοστούν εκ μέρους της Κοινότητας. Άρθρο 58 1.Το Βασίλειο της Νορβηγίας δύναται να ανοίξει ετήσια δασμολογική ποσόστωση μηδενικού δασμού 21.000 τόνων για το στυρόλιο (κωδικός ΣΟ 2902 50 00) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα θα: τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της Νορβηγίας και θα καταναλωθούν ή θα μεταποιηθούν εκεί προσλαμβάνοντας κοινοτική καταγωγή, και παραμείνουν υπό τελωνειακό έλεγχο βάσει των οικείων κοινοτικών διατάξεων περί της τελικής χρήσης (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, άρθρα 21 και 82). 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται μόνον εάν μια άδεια εκδοθείσα από τις αρμόδιες νορβηγικές αρχές, η οποία δηλώνει ότι τα οικεία εμπορεύματα εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1, υποβάλλεται προς υποστήριξη της διασάφησης εισόδου προς ελεύθερη κυκλοφορία. 3.Η Επιτροπή και οι αρμόδιες νορβηγικές αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η τελική κατανάλωση του οικείου εμπορεύματος, ή η μεταποίηση που προσδίδει την κοινοτική καταγωγή, να γίνεται στο Βασίλειο της Νορβηγίας. Άρθρο 59 1.Από 1ης Ιανουαρίου 1995, το Βασίλειο της Νορβηγίας εφαρμόζει τις διατάξεις των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 60. 2.Τυχόν προσαρμογές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις συμβαλλόμενες χώρες και επισυνάπτονται στις συμφωνίες αυτές. 3.Εάν τα Πρωτόκολλα της παραγράφου 2 δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995, η Κοινότητα λαμβάνει, κατά την προσχώρηση, τα αναγκαία μέτρα. Άρθρο 60 Το άρθρο 59 εφαρμόζεται : στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Ανδόρρα, την Αλγερία, τη Βουλγαρία, την πρώην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και τα διάδοχα κράτη της (Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακική Δημοκρατία), την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Μάλτα, το Μαρόκο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ελβετία, τη Συρία, την Τυνησία και την Τουρκία και στις άλλες· συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες και αφορούν αποκλειστικά το εμπόριο των προϊόντων του Παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης ΕΚ, στη τέταρτη Σύμβαση ΑΚΕ/ΕΟΚ, που υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου 1989, σε άλλες παρόμοιες συμφωνίες που ενδέχεται να συναφθούν πριν την προσχώρηση. Άρθρο 61 Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1995, το Βασίλειο της Νορβηγίας αποσύρεται, μεταξύ άλλων, από την Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών που υπεγράφη στις 4 Ιανουαρίου 1960 και από τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που υπέγραψε με την Εσθονία, τη Λεττονία και τη Λιθουανία το 1992. Άρθρο 62 Εάν οι νέες εμπορικές συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας, της Λεττονίας και της Λιθουανίας δεν έχουν τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης, η Κοινότητα, κατά την προσχώρηση, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν τη διατήρηση του σημερινού επιπέδου πρόσβασης των προϊόντων των εν λόγω Βαλτικών κρατών στη νορβηγική αγορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Οικονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις Άρθρο 63 Κάθε αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου περί του συστήματος των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων θεωρείται ως γενομένη στην απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της ή σε κάθε απόφαση που την αντικαθιστά. Άρθρο 64 Τα έσοδα που αποκαλούνται δασμοί του κοινού δασμολογίου και άλλοι δασμοί και που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο β) της απόφασης του Συμβουλίου περί του συστήματος των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων ή στην αντίστοιχη διάταξη κάθε απόφασης που την αντικαθιστά περιλαμβάνουν επίσης τους δασμούς που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών του κοινού δασμολογίου και κάθε σχετικής δασμολογικής παραχώρησης που εφαρμόζει η Κοινότητα στις συναλλαγές της Νορβηγίας με τρίτες χώρες. Άρθρο 65 Οι ίδιοι πόροι ΦΠΑ υπολογίζονται και ελέγχονται ως εάν να μην επεβάλετο φόρος επί των επενδύσεων. Προς τούτο, το Βασίλειο της Νορβηγίας εισάγει, ήδη από την προσχώρηση, τις αναγκαίες διαδικασίες επακριβούς λογιστικής καταγραφής των ετησίων εσόδων ΦΠΑ και των ετησίων εσόδων εκ του φόρου επί των επενδύσεων. Άρθρο 66 Η Κοινότητα καταβάλλει στο Βασίλειο της Νορβηγίας, την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μηνός, δυνάμει των δαπανών του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ένα δωδέκατο των εξής ποσών: 201 εκατομμ. ΕCU το 1995, 128 εκατομμ. ΕCU το 1996, 52 εκατομμ. ΕCU το 1997, 26 εκατομμ. ΕCU το 1998. Άρθρο 67 Το μερίδιο του Βασιλείου της Νορβηγίας στη χρηματοδότηση των πληρωμών προς εκκαθάριση μετά την προσχώρησή της, όσον αφορά τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν δυνάμει του άρθρου 82 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, βαρύνει το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 68 Τό μερίδιο του Βασιλείου της Νορβηγίας στη χρηματοδότηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού του άρθρου 116 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, βαρύνει το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων Τμήμα μόνον Προδιαγραφές και περιβάλλον Άρθρο 69 1.Επί τέσσερα έτη μετά την προσχώρηση, οι διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙΙ δεν εφαρμόζονται στην Αυστρία σύμφωνα με το Παράρτημα αυτό και υπό τους όρους που προβλέπει. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 επανεξετάζονται εντός της περιόδου αυτής, βάσει των διαδικασιών των ΕΚ. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της επανεξέτασης αυτής, στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κοινοτικό κεκτημένο θα εφαρμοστεί, στα νέα κράτη μέλη. υπό τους όρους που εφαρμόζεται στα παρόντα κράτη μέλη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων Άρθρο 70 Παρά τις υποχρεώσεις της δυνάμει των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δημοκρατία της Αυστρίας δύναται να διατηρήσει την υφισταμένη νομοθεσία της περί δευτερεύουσας κατοικίας επί πενταετία μετά την προσχώρηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πολιτική ανταγωνισμού Άρθρο 71 1.Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία της Αυστρίας προσαρμόζει προοδευτικά από την προσχώρηση το εμπορικά, κατά την έννοια του άρθρου 37 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, μονοπώλιο μεταποιημένου καπνού ώστε το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία προσχώρησης να μην υπάρχει καμμία διάκριση στους όρους προμηθείας και εμπορίας των προϊόντων αυτών μεταξύ υπηκόων κρατών μελών. 2.Οσον αφορά τα προϊόντα του καταλόγου του παραρτήματος ΙΧ, το αποκλειστικό δικαίωμα εισαγωγής καταργείται το αργότερο κατά τη λήξη τριών ετών από την ημερομηνία προσχώρησης. Η κατάργηση του αποκλειστικού αυτού δικαιώματος διενεργείται με το προοδευτικό άνοιγμα, από την ημερομηνία προσχώρησης, των ποσοστώσεων για την εισαγωγή προϊόντων από κράτη μέλη. Στην αρχή καθενός των τριών αυτών ετών, η Δημοκρατία της Αυστρίας ανοίγει ποσόστωση υπολογιζομένη βάσει των εξής ποσοστών εθνικής κατανάλωσης : 15 % για το πρώτο έτος, 40 % για το δεύτερο και 70 % για το τρίτο. Οι όγκοι που αντιστοιχούν στις ποσοστώσεις των τριών ετών εμφαίνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΧ. Οι ποσοστώσεις του ανωτέρω εδαφίου είναι ανοικτές σε όλους τους φορείς, άνευ περιορισμού, και τα προϊόντα που εισάγονται υπό τις ποσοστώσεις αυτές δεν επιτρέπεται, να υπαχθούν στη Δημοκρατία της Αυστρίας σε αποκλειστικό δικαίωμα εμπορίας σε επίπεδο χονδρικού εμπορίου. Οσον αφορά το λιανικό εμπόριο προϊόντων εισαγομένων υπό ποσόστωση, η διάθεση αυτών στους καταναλωτές πρέπει να διενεργείται αδιακρίτως. 3.Το αργότερο ένα έτος μετά την προσχώρησή της, η Δημοκρατία της Αυστρίας ιδρύει ανεξάρτητη αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση αδειών λιανικού εμπορίου, σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ. Άρθρο 72 Η Δημοκρατία της Αυστρίας μπορεί να διατηρήσει μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1996 τους δασμούς και τις διατάξεις περί αδειών που εφαρμόζει κατά την ημερομηνία προσχώρησής της επί των προερχομένων από άλλα κράτη μέλη παραδόσεων οινοπνευματωδών ποτών και μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με κατόγκον αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % νοl, του κωδικού 22.08 του εναρμονισμένου συστήματος. Οι διατάξεις περί αδειών εφαρμόζονται άνευ διακρίσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εξωτερικές σχέσεις και Τελωνειακή ένωση Άρθρο 73 Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙ της παρούσας πράξης εφαρμόζονται για την Αυστρία υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτημα. Άρθρο 74 Η Δημοκρατία της Αυστρίας μπορεί να διατηρήσει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996, έναντι της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τους περιορισμούς εισαγωγών που εφαρμόζει την 1η Ιανουαρίου 1994 όσον αφορά το λιγνίτη του κωδικού 27 02 10 00 της συνδυασμένης ονοματολογίας. Θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στις ευρωπαϊκές συμφωνίες και, εφόσον ισχύουν στις ενδιάμεσες συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις χώρες αυτές βάσει του άρθρου 76. Άρθρο 75 Από την 1η Ιανουαρίου 1995, η Δημοκρατία της Αυστρίας εφαρμόζει : (α) το Διακανονισμό της 20ής Δεκεμβρίου 1973 για το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε ή επεκτάθηκε από τα Πρωτόκολλα της 31ης Ιουλίου 1986, 31ης Ιουλίου 1991, 9ης Δεκεμβρίου 1992 και 9ης Δεκεμβρίου 1993 ή τη Συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα είδη ένδυσης που προέκυψε από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις GΑΤΤ, γύρος της Ουρουγουάης, εφόσον η εν λόγω συμφωνία έχει τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης, (β) τις διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που συνάπτονται από την Κοινότητα με τρίτες χώρες. 2.Τα πρωτόκολλα των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών της ανωτέρω παραγράφου 1 αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων από την Κοινότητα με τις συγκεκριμένες τρίτες χώρες ώστε να προβλέπουν την κατάλληλη αναπροσαρμογή των ποσοτικών περιορισμών στις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών και ειδών ένδυσης προς την Κοινότητα. 3.Αν τα πρωτόκολλα της ανωτέρω παραγράφου 2 δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995, η Κοινότητα θα λάβει τα δέοντα μέτρα, όσον αφορά τις αναγκαίες μεταβατικές προσαρμογές, που θα διασφαλίσουν ότι οι συμφωνίες θα εφαρμοστούν εκ μέρους της Κοινότητας. Άρθρο 76 1.Από 1ης Ιανουαρίου 1995, η Δημοκρατία της Αυστρίας εφαρμόζει τις διατάξεις των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 77. 2.Τυχόν προσαρμογές περιλαμβάνονται σε Πρωτόκολλα που συνάπτονται με τις συμβαλλόμενες χώρες και επισυνάπτονται στις συμφωνίες αυτές. 3.Εάν τα Πρωτόκολλα της παραγράφου 2 δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995, η Κοινότητα λαμβάνει, κατά την προσχώρηση, τα αναγκαία μέτρα. Άρθρο 77 Το άρθρο 76 εφαρμόζεται : στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Ανδόρρα, την Αλγερία, τη Βουλγαρία, την πρώην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και τα διάδοχα κράτη της (Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακική Δημοκρατία), την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Μάλτα, το Μαρόκο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ελβετία, τη Συρία, την Τυνησία και την Τουρκία και στις άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες και αφορούν αποκλειστικά το εμπόριο των προϊόντων του Παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης ΕΚ, στη τέταρτη Σύμβαση ΑΚΕ/ΕΟΚ, που υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου 1989, σε άλλες παρόμοιες συμφωνίες που ενδέχεται να συναφθούν πριν την προσχώρηση. Άρθρο 78 Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1995, η Δημοκρατία της Αυστρίας αποσύρεται, μεταξύ άλλων, από την Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών που υπεγράφη στις 4 Ιανουαρίου 1960. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Οικονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις Άρθρο 79 Κάθε αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου περί του συστήματος των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων θεωρείται ως γενομένη στην απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της ή σε κάθε απόφαση που την αντικαθιστά. Άρθρο 80 Τα έσοδα που αποκαλούνται δασμοί του κοινού δασμολογίου και άλλοι δασμοί και που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο β) της απόφασης του Συμβουλίου περί του συστήματος· των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων ή στην αντίστοιχη διάταξη κάθε απόφασης που την αντικαθιστά περιλαμβάνουν επίσης τους δασμούς που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών του κοινού δασμολογίου και κάθε σχετικής δασμολογικής παραχώρησης που εφαρμόζει η Κοινότητα στις συναλλαγές της Αυστρίας με τρίτες χώρες. Άρθρο 81 Η Κοινότητα καταβάλλει στη Δημοκρατία της Αυστρίας, την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μηνός, δυνάμει των δαπανών του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ένα δωδέκατο των εξής ποσών : 583 εκατομμ. ΕCU το 1995, 106 εκατομμ. ΕCU το 1996, 71 εκατομμ. ΕCU το 1997, 35 εκατομμ. ΕCU το 1998. Άρθρο 82 Το μερίδιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας στη χρηματοδότηση των πληρωμών προς εκκαθάριση μετά την προσχώρηση της, όσον αφορά τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν δυνάμει του άρθρου 82 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, βαρύνει το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο 83 Το μερίδιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας στη χρηματοδότηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού του άρθρου 116 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, βαρύνει το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Τμήμα 1 Προδιαγραφές και περιβάλλον Άρθρο 84 1.Επί τέσσερα έτη μετά την προσχώρηση, οι διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Χ δεν εφαρμόζονται στη Φινλανδία σύμφωνα με το Παράρτημα αυτό και υπό τους όρους που προβλέπει. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 επανεξετάζονται εντός της περιόδου αυτής βάσει των κοινοτικών διαδικασιών. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της επανεξέτασης αυτής, στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κοινοτικό κεκτημένο θα εφαρμοσθεί στα νέα κράτη μέλη υπό τους όρους που εφαρμόζεται στα παρόντα κράτη μέλη. Τμήμα 2 Διάφορα Άρθρο 85 Επί τρία έτη μετά την ημερομηνία προσχώρησης, η Δημοκρατία της Φινλανδίας δύναται να συνεχίσει την εφαρμογή του σημερινού εθνικού συστήματος ταξινόμησης ακατεργάστου ξυλείας εφόσον οι εθνικές της νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις δεν παραβαίνουν την κοινοτική νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς ή εμπορίου με τρίτες χώρες και ιδίως το άρθρο 6 της Οδηγίας 68/89/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση της ακατεργάστου ξυλείας. Κατά το διάστημα αυτό, η Οδηγία 68/89/ΕΟΚ θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της συνθήκης ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων Άρθρο 86 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 73Β της Συνθήκης ΕΚ, η Δημοκρατία της Φινλανδίας δύναται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 1995 να εφαρμόζει το νόμο 1612 της 30ής Δεκεμβρίου 1992 περί απόκτησης φινλανδικών επιχειρήσεων από αλλοδαπούς. Άρθρο 87 Παρά τις υποχρεώσεις της δυνάμει των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ενωση, η Δημοκρατία της Φινλανδίας δύναται να διατηρήσει την υφιστάμενη νομοθεσία της περί δευτερεύουσας κατοικίας επί πέντε έτη μετά την προσχώρηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Αλιεία ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 88 1.Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι περί αλιείας κανόνες της παρούσας πράξης. 2.Τα άρθρα 148 και 149 εφαρμόζονται στα προϊόντα της αλιείας. ΤΜΗΜΑ ΙΙ Πρόσβαση στα ύδατα και τους πόρους Άρθρο 89 Πλην αντιθέτων διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι οποίες προβλέπουν προγενέστερη ημερομηνία λήξης, το καθεστώς πρόσβασης που προβλέπεται στο παρόν μέρος παραμένει σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που λήγει την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας. Η λήξη αυτή σε καμμία περίπτωση δεν θα έπεται της ημερομηνίας λήξης της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού συστήματος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Πλοία της Φινλανδίας Άρθρο 90 Για τους σκοπούς της ενσωμάτωσής τους στο κοινοτικό σύστημα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, η πρόσβαση στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών της σημερινής Ενωσης για τα αλιευτικά πλοία υπό σημαία Φινλανδίας τα οποία είναι νηολογημένα και/ή καταχωρημένα σε λιμένα του εδάφους της, εφεξής αποκαλούμενα πλοία της Φινλανδίας, υπόκειται στο καθεστώς της παρούσας ενότητας. Άρθρο 91 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, επιτρέπεται στα πλοία της Φινλανδίας η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών της σημερινής Ένωσης, στη διαίρεση CΙΕΜ ΙΙΙd, υπό τους αυτούς όρους με εκείνους που ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης. Άρθρο 92 Οι τεχνικές λεπτομέρειες που αποδεικνύονται αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του άρθρου 91, θεσπίζονται πριν την 1η Ιανουαρίου 1995, με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. Άρθρο 93 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, επιτρέπεται στα πλοία της Φινλανδίας η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Σουηδίας, υπό τους αυτούς όρους με εκείνους που ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. Άρθρο 94 1.Το μερίδιο των κοινοτικών αλιευτικών δυνατοτήτων που θα χορηγηθεί στη Φινλανδία , για αποθέματα που υπόκεινται σε περιορισμό αλιευμάτων, ορίζεται ανά είδος και ζώνη ως εξής: Είδη Διαίρεση CΙΕΜ ή ΙΒSFC Ζώνες αναφοράς για τον καθορισμό ΤΑC Μερίδιο της Φινλανδίας (%) Ρέγγα ΙΙΙ b c d εκτός από Μanagement Unit 3 της ΙΒSFC (1) 11,840 Ρέγγα Μanagement Unit 3 της ΙSΒFC 81,986 Σαρδελόρεγγα ΙΙΙ b, c, d (2) 12,798 Σολομός ΙΙΙ b c d εκτός από τον Κόλπο της Φινλανδίας (3) 33,611 Σολομός Κόλπος της Φινλανδίας (3) 100,000 Γάδος ΙΙΙ b, c, d (2) 2,339 (4) (1) Ως ορίζεται από την ΙΒSFC. (2) Υδατα της Κοινότητας. (3) Υποδιαίρεση 32 της ΙΒSFC. (4) Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται στους πρώτους 50.000 τόνους κοινοτικών αλιευτικών δυνατοτήτων. Πα τις κοινοτικές αλιευτικές δυνατότητες που υπερβαίνουν τους 50.000 τόνους, το φινλανδικό ποσοστό είναι 2,161%. 2.Τα μερίδια της Φινλανδίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 και για πρώτη φορά πριν από τις 31.12.1994. 3.Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997, στα ύδατα της σημερινής Κοινότητας που καλύπτονται από το άρθρο 91, τα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας των σκαφών της Φινλανδίας για τα μη ρυθμιζόμενα και μη κατανεμημένα είδη, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα επίπεδα που είχαν επιτευχθεί αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Πλοία της σημερινής Ένωσης Άρθρο Αρθρο 95 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, επιτρέπεται στα πλοία υπό σημαία κράτους μέλους της σημερινής Ένωσης η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Φινλανδίας, υπό τους αυτούς όρους με εκείνους που ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι Εξωτερικοί πόροι Αρθρο 96 1. Από την ημερομηνία προσχώρησης η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που έχει συνάψει η Δημοκρατία της Φινλανδίας με τρίτες χώρες διεξάγεται από την Κοινότητα 2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες της παραγράφου 1 για τη Δημοκρατία της Φινλανδίας δεν θίγονται ενόσω οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών διατηρούνται προσωρινά. 3. Μόλις καταστεί δυνατό, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη των συμφωνιών της παραγράφου 1, το Συμβούλιο λαμβάνει με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής τις κατάλληλες αποφάσεις για τη διατήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες αυτές, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας παράτασης ορισμένων συμφωνιών μέχρι ένα έτος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εξωτερικές σχέσεις και Τελωνειακή ένωση Άρθρο 97 Τα κείμενα του Παραρτήματος VΙ της παρούσας Πράξης ισχύουν έναντι της Φινλανδίας υπό τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος αυτού. Άρθρο 98 Ο βασικός δασμός που θα χρησιμοποιηθεί για τη σταδιακή ευθυγράμμιση με το κοινό δασμολόγιο κατά το άρθρο 99 είναι, για κάθε προϊόν, ο δασμός που επιβάλλει η Δημοκρατία της Φινλανδίας την 1η Ιανουαρίου 1994. Άρθρο 99 Η Δημοκρατία της Φινλανδίας μπορεί να διατηρήσει, επί τρία έτη μετά την προσχώρηση, το δασμολόγιο που εφαρμόζει έναντι τρίτων χωρών για τα προϊόντα του παραρτήματος ΧΙ. Κατά την περίοδο αυτή, η Δημοκρατία της Φινλανδίας επιβάλλει δασμό που μειώνει τη διαφορά μεταξύ του βασικού δασμού της και του δασμού του Κοινού Δασμολογίου, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα : την 1η Ιανουαρίου 1996, κάθε δασμός μειώνεται στο 75 % του βασικού, την 1η Ιανουαρίου 1997, κάθε δασμός μειώνεται στο 40 % του βασικού, Η Δημοκρατία της Φινλανδίας εφαρμόζει πλήρως το Κοινό Δασμολόγιο από την 1η Ιανουαρίου 1998. Άρθρο 100 1.Από την 1η Ιανουαρίου 1995, η Δημοκρατία της Φινλανδίας εφαρμόζει: 1)το Διακανονισμό της 20ής Δεκεμβρίου 1973 για το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε ή επεκτάθηκε από τα Πρωτόκολλα της 31 ης Ιουλίου 1986, 31 ης Ιουλίου 1991, 9ης Δεκεμβρίου 1992 και 9ης Δεκεμβρίου 1993 ή τη Συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα είδη ένδυσης που προέκυψε από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις GΑΤΤ, γύρος της Ουρουγουάης, εφόσον έχει τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης, 2)τις διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που συνάπτονται από την Κοινότητα με τρίτες χώρες. 2.Τα πρωτόκολλα των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών της παραγράφου Ί διαπραγματεύονται από την Κοινότητα με τρίτες χώρες ώστε να προβλέπουν την κατάλληλη· αναπροσαρμογή των ποσοτικών περιορισμών στις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών και ειδών ένδυσης προς την Κοινότητα. 3.Αν τα πρωτόκολα της παραγράφου 2 δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995, η Κοινότητα θα λάβει τα δέοντα μέτρα, όσον αφορά τις αναγκαίες μεταβατικές προσαρμογές που θα διασφαλίσουν ότι οι συμφωνίες θα εφαρμοστούν εκ μέρους της Κοινότητας. Άρθρο 101 1.Η Δημοκρατία της Φινλανδίας δύναται να ανοίξει ετήσια δασμολογική ποσόστωση μηδενικού δασμού 21.000 τόνων για το Στυρόλιο (κωδικός ΣΟ 2902 50 00) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1999, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα θα: τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της Φινλανδίας και θα καταναλωθούν ή θα μεταποιηθούν εκεί προσλαμβάνοντας κοινοτική καταγωγή, και παραμείνουν υπό τελωνειακό έλεγχο βάσει των οικείων κοινοτικών διατάξεων περί της τελικής χρήσης (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, άρθρα 21 και 82). 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται μόνο εάν μια άδεια εκδοθείσα από τις αρμόδιες φινλανδικές αρχές, η οποία δηλώνει ότι τα οικεία εμπορεύματα εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1, υποβάλλεται προς υποστήριξη της διασάφησης εισόδου προς ελεύθερη κυκλοφορία. 3.Η Επιτροπή και οι αρμόδιες φινλανδικές αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η τελική κατανάλωση του οικείου εμπορεύματος, ή η μεταποίηση που προσδίδει την κοινοτική καταγωγή, να γίνεται στο έδαφος της Φινλανδίας. Άρθρο 102 1.Από 1ης Ιανουαρίου 1995, η Δημοκρατία της Φινλανδίας εφαρμόζει τις διατάξεις των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 103. 2.Τυχόν προσαρμογές περιλαμβάνονται σε πρωτόκολλα που συνάπτονται με τις συμβαλλόμενες χώρες και επισυνάπτονται στις συμφωνίες αυτές. 3.Εάν τα Πρωτόκολλα της παραγράφου 2 δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995, η Κοινότητα λαμβάνει, κατά την προσχώρηση, τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Άρθρο 103 Το άρθρο 102 εφαρμόζεται: στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Ανδόρρα, την Αλγερία, τη Βουλγαρία, την πρώην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και τα διάδοχα κράτη της (Τσεχική Δημοκρατία. Σλοβακική Δημοκρατία), την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Μάλτα, το Μαρόκο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ελβετία, τη Συρία, την Τυνησία και την Τουρκία και στις άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες και αφορούν αποκλειστικά το εμπόριο των προϊόντων του Παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης ΕΚ, στην τέταρτη Σύμβαση ΑΚΕ/ΕΟΚ, που υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου 1989, σε άλλες παρόμοιες συμφωνίες που ενδέχεται να συναφθούν πριν την προσχώρηση. Άρθρο 104 Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1995, η Δημοκρατία της Φινλανδίας αποσύρεται, μεταξύ άλλων, από τη Σύμβαση για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών που υπεγράφη στις 4 Ιανουαρίου 1960 καθώς και από τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που υπεγράφησαν με την Εσθονία, τη Λεττονία και Λιθουανία το 1992. Άρθρο 105 Εάν οι νέες εμπορικές συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ της Κοινότητας και της Εσθονίας, της Λεττονίας και της Λιθουανίας δεν έχουν τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης, η Κοινότητα, κατά την προσχώρηση, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν τη συνέχιση του σημερινού επιπέδου πρόσβασης των προϊόντων των εν λόγω Βαλτικών κρατών στη φινλανδική αγορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Οικονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις Άρθρο 106 Κάθε αναφορά στην απόφαση του Συμβουλίου περί του συστήματος των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων θεωρείται ως γενομένη στην απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της ή σε κάθε απόφαση που την αντικαθιστά. Άρθρο 107 Τα έσοδα που αποκαλούνται δασμοί του κοινού δασμολογίου και άλλοι δασμοί και που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο β) της απόφασης του Συμβουλίου περί του συστήματος ιδίων πόρων των Κοινοτήτων ή στην αντίστοιχη διάταξη της απόφασης που την αντικαθιστά περιλαμβάνουν επίσης τους δασμούς που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών του κοινού δασμολογίου και κάθε σχετικής δασμολογικής παραχώρησης που εφαρμόζει η Κοινότητα στις συναλλαγές της Φινλανδίας με τρίτες χώρες. Άρθρο 108 Οι ίδιοι πόροι από το ΦΠΑ υπολογίζονται και ελέγχονται σαν οι νήσοι Αland να περιλαμβάνονταν στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής της έκτης οδηγίας ΦΠΑ 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977 περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας : ομοιόμορφη φορολογική βάση. Άρθρο 109 Η Κοινότητα καταβάλλει στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε μηνός, δυνάμει των δαπανών του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ένα δωδέκατο των εξής ποσών : 476 εκατομμ. ΕCU το 1995, 163 εκατομμ. ΕCU το 1996, 65 εκατομμ. ΕCU το 1997, 33 εκατομμ. ΕCU το 1998. Αρθρο 110 Το μερίδιο της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στη χρηματοδότηση των πληρωμών προς εκκαθάριση μετά την προσχώρηση της, όσον αφορά τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν δυνάμει του άρθρου 82 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, βαρύνει το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 111 Το μερίδιο της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στη χρηματοδότηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού του άρθρου 116 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, βαρύνει το γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΙΤΛΟΣ V ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων Τμήμα 1 Προδιαγραφές και περιβάλλον Άρθρο 112 1.Επί τέσσερα έτη μετά την προσχώρηση, οι διατάξεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΙ δεν εφαρμόζονται στη Σουηδία σύμφωνα με το Παράρτημα αυτό και υπό τους όρους που προβλέπει. 2.Οι διατάξεις της παραγράφουεπανεξετάζονται εντός της περιόδου αυτής, βάσει των κοινοτικών διαδικασιών. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος της επανεξέτασης αυτής, στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κοινοτικό κεκτημένο θα εφαρμοστεί, στα νέα κράτη μέλη, υπό τους όρους που εφαρμόζεται στα παρόντα κράτη μέλη. Τμήμα 2 Διάφορα Άρθρο 113 Επί τρία έτη μετά την ημερομηνία προσχώρησης, το Βασίλειο της Σουηδίας δύναται να συνεχίσει την εφαρμογή του σημερινού εθνικού συστήματος ταξινόμησης ακατεργάστου ξυλείας εφόσον οι εθνικές της νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις δεν παραβαίνουν την κοινοτική νομοθεσία περί της εσωτερικής αγοράς ή εμπορίου με τρίτες χώρες και ιδίως το άρθρο 6 της Οδηγίας 68/89/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση της ακατεργάστου ξυλείας. Κατά το διάστημα αυτό, η Οδηγία 68/89/ΕΟΚ θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της συνθήκης ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων Άρθρο 114 Παρά τις υποχρεώσεις του δυνάμει των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Βασίλειο της Σουηδίας μπορεί να διατηρήσει την υφισταμένη νομοθεσία του περί δευτερεύουσας κατοικίας επί πέντε έτη μετά την ημερομηνία προσχώρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αλιεία ΜΕΡΟΣ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 115 1.Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι περί αλιείας κανόνες της παρούσας πράξης. 2.Τα άρθρα 148 και 149 εφαρμόζονται στα προϊόντα της αλιείας. ΜΕΡΟΣ ΙΙ Πρόσβαση στα ύδατα και τους πόρους Άρθρο 116 Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι οποίες προβλέπουν προγενέστερη ημερομηνία λήξης, το καθεστώς πρόσβασης που προβλέπεται στο παρόν τμήμα παραμένει σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που λήγει κατά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας. Η λήξη αυτή σε καμμία περίπτωση δεν θα έπεται της ημερομηνίας λήξης της περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Πλοία της Σουηδίας Άρθρο 117 Για τους σκοπούς της ενσωμάτωσης στο κοινοτικό σύστημα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92, η πρόσβαση στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών της σημερινής Ένωσης για αλιευτικά πλοία με σημαία Σουηδίας, νηολογημένα ή καταχωρημένα σε σουηδικό λιμένα, εφεξής αποκαλούμενα πλοία της Σουηδίας, υπόκειται στο καθεστώς της παρούσας ενότητας. Άρθρο 118 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, επιτρέπεται στα πλοία της Σουηδίας η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών της σημερινής Ενωσης, στις διαιρέσεις CΙΕΜ ΙΙΙ και ΙV, υπό τους αυτούς όρους με εκείνους που ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Πράξης Προσχώρησης και οι οποίοι προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3682/93. Άρθρο 119 Οι τεχνικές λεπτομέρειες που αποδεικνύονται αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του άρθρου 118, θεσπίζονται πριν την 1η Ιανουαρίου 1995, με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. Άρθρο 120 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, επιτρέπεται στα πλοία της Σουηδίας η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, στις διαιρέσεις CΙΕΜ ΙΙΙ και ΙV, υπό τους αυτούς όρους με εκείνους που ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Πράξης Προσχώρησης. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται πριν την 1η Ιανουαρίου 1995 με τη διαδικασία του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. Άρθρο 121 1.Το μερίδιο των κοινοτικών αλιευτικών δυνατοτήτων που θα χορηγηθεί στη Σουηδία για αποθέματα που-υπόκεινται σε περιορισμό αλιευμάτων, ορίζεται ανά είδος και ζώνη ως εξής: Είδη Διαίρεση CΙΕΜ ή ΙΒSFC (1) Ζώνες αναφοράς για τον καθορισμό ΤΑC Μερίδιο της Σουηδίας (%) Ρέγγα Ιlia 43,944 Ρέγγα lllbcd (1) εκτός από Μanagement Unit 3 της ΙΒSFC (2) 46,044 0 Ρέγγα Μanagement Unit 3 της ΙΒSFC 18,014 Ρέγγα (3) lΙa (4), ΙV, Vlld 1,010 Σαρδελόρεγγα ΙlΙa 25,407 Σαρδελόρεγγα lllbcd (1) 47,264 Σολομός lllbcd (1) εκτός από τον Κόλπο της Φινλανδίας (5) 36,435 Γάδος ΙlΙa Skagerrak (6) 14,006 Γάδος ΙlΙa Κattegat (7) 37,027 Γάδος lllbcd (1) 35,037 (8) Γάδος lΙa (4)·, ΙV 0,127 Καλλαρίας ΙlΙa, lllbcd (1) 9,527 Καλλαρίας ΙΙa (4), ΙV 0,443 Μαύρη πολλάκα ΙΙa (4), ΙΙΙ (1), ΙV 0,642 Μπακαλιάρος μερλάν ΙlΙa 9,471 Μπακαλιάρος μερλάν ΙΙa (4), ΙV 0,016 Μερλούκιος ΙΙΙ (1) •7,401 Σκουμπρί lΙa (4), ΙΙΙ (1). ΙV 6,632 Ζαγκέτα ΙlΙa Skagerrak 4,171 Ζαγκέτα ΙlΙa Κattegat 10,000 Ζαγκέτα lllbcd (1). 6,356 Γλώσσα ΙlΙa, lllbcd (1) 3,099 Γαρίδα του Βορρά ΙlΙa 18,690 Καραβίδα ΙlΙa (9), lllbcd (1) 25,856 (1) Ύδατα της Κοινότητας (2) Οπως ορίζεται από την ΙΒSFC (3) Εκτος της νορβηγικής ρέγγας εαρινής ωοτοκίας (4) Υδατα της σημερινής Κοινότητας (5) Υποδιαίρεση 32 της ΙΒSFC (6) Εκτός των υδάτων εντός των νορβηγικών γραμμών βάσης (7) Οριζόμενο ως τμήμα της ΙΙΙa μη καλυπτόμενο απο τον ορισμό της ΙΙΙa Skagerrak που δίδεται στο άρθρο 41, (8) Το μερίδιο αυτό εφαρμόζεται στους πρώτους 50.000 τόνους κοινοτικών αλιευτικών δυνατοτήτων. Για τις κοινοτικές αλιευτικές δυνατότητες που υπερβαίνουν τους 50 000 τόνους, το σουηδικό ποσοστό είναι 40,000% Αυτές οι κατανομές δεν λαμβάνουν υπόψη τις συνεχιζόμενες μεταφορές ποσοστώσεων από τη Σουηδία προς τα σημερινά κράτη μέλη της Ενωσης, που προκύπτουν από τη συμφωνία ΕΟΧ 1992. (9) Πλην των υδάτων εντός 4 ναυτικών μιλίων από τις νορβηγικές γραμμές βάσης. (1) ΙΒSFC : Διεθνής Επιτροπή για την αλιεία στη Βαλτική. 2.Τα μερίδια της Σουηδίας καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 και για πρώτη φορά πριν από τις 31.12.1994. 3.Τα χορηγούμενα στη Σουηδία μερίδια ειδών που δεν υπόκεινται σε περιορισμό του ποσοστού εκμετάλλευσης υπό μορφή περιορισμού αλίευσης ή που υπόκεινται σε ΤΑC αλλά που δεν κατανέμονται σε ποσοστώσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ενωσης με τη σημερινή της σύνθεση καθορίζονται κατ αποκοπήν ως εξής, ανά είδος και ανά ζώνη: Είδη Διαίρεση CΙΕΜ Ζώνες αναφοράς για τον καθορισμό ΤΑC Μερίδια της Σουηδίας (τόνοι) Σαρδελόρεγγα (3) lla(1), ΙV(1) 1330 Άλλα (2) ΙΙa(1), ΙV(1) 1000 (1) Κοινοτικά ύδατα (2) Είδη άλλα από εκείνα για τα οποία χορηγείται στη Σουηδία ειδική ή καταποκοπή ποσόστωση. (3) Συμπεριλαμβανομένου του αμμοδύτη. 4.Μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1997, στα κοινοτικά ύδατα που καλύπτονται από το άρθρο 117, τα επίπεδα αλιευτικής προσπάθειας των σκαφών της Σουηδίας για τα μη ρυθμιζόμενα και μη κατανεμημένα είδη, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα επίπεδα που είχαν επιτευχθεί αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. Άρθρο 122 1.Πλην αντιθέτων διατάξεων της παρούσας Πράξης, οι όροι υπό τους οποίους δύνανται να αλιευθούν οι κατανομές που προβλέπει το άρθρο 121 παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς που Ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. 2.Οι όροι αυτοί ορίζονται για πρώτη φορά πριν την 1η Ιανουαρίου 1995, βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Πλοία της σημερινής Ένωσης Άρθρο 123 Από την ημερομηνία προσχώρησης και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος αδειών αλιείας, επιτρέπεται στα πλοία με σημαία κράτους μέλους της σημερινής Ένωσης η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της Σουηδίας, στις διαιρέσεις CΙΕΜ ΙΙΙ a, b και d υπό τους αυτούς όρους με εκείνους που ίσχυαν αμέσως πριν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης. Οι διεξοδικοί κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρθρου πρέπει να εγκριθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι Εξωτερικοί πόροι Άρθρο 124 1.Από την ημερομηνία προσχώρησης, η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που έχει συνάψει το Βασίλειο της Σουηδίας με τρίτες χώρες διενεργείται από την Κοινότητα. 2.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για το Βασίλειο της Σουηδίας από τις συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επηρεάζονται κατά το διάστημα που οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών διατηρούνται προσωρινά σε ισχύ. 3.Μόλις τούτο καταστεί δυνατό, και εν πάση περιπτώσει πριν τη λήξη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι κατάλληλες αποφάσεις για τη συνέχιση των σχετικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος, λαμβάνονται, για κάθε περίπτωση, από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής. Άρθρο 125 Επί τρία το πολύ έτη από την ημερομηνία προσχώρησης, το Συμβούλιο αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής καθορίζει ετησίως το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ενωσης για την ελευθέρωση μικρών σολομών που πραγματοποιούν οι αρμόδιες σουηδικές αρχές. Η χρηματοδοτική συνεισφορά εκτιμάται υπό το πρίσμα των ισορροπιών που υφίσταντο αμέσως πριν την προσχώρηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εξωτερικές σχέσεις και τελωνειακή ένωση Άρθρο 126 Οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VΙ της παρούσας πράξης εφαρμόζονται για την Σουηδία υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτημα. Άρθρο 127 1.Από την 1η Ιανουαρίου 1995, το Βασίλειο της Σουηδίας εφαρμόζει: 1)το Διακανονισμό της 20ής Δεκεμβρίου 1973 για το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε ή επεκτάθηκε από τα Πρωτόκολλα της 31 ης Ιουλίου 1986, 31ης Ιουλίου 1991, 9ης Δεκεμβρίου 1992 και 9ης Δεκεμβρίου 1993 ή τη Συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα είδη ένδυσης που προέκυψε από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις GΑΤΤ, γύρος της Ουρουγουάης, σε περίπτωση που η Συμφωνία αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία προσχώρησης, 2)τις διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που συνάπτονται από την Κοινότητα με τρίτες χώρες. 2.Τα πρωτόκολλα των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών της παραγράφου 1 διαπραγματεύονται από την Κοινότητα, μετά την υπογραφή της παρούσας συνθήκης, με τις συγκεκριμένες τρίτες χώρες ώστε να προβλέπουν την κατάλληλη αναπροσαρμογή των ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών και ειδών ένδυσης προς την Κοινότητα η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες ροές εμπορίου μεταξύ της Σουηδίας και των χωρών-προμηθευτών της. 3.Αν τα πρωτόκολλα της παραγράφου 2 δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995, η Κοινότητα θα λάβει τα δέοντα μέτρα, όσον αφορά τις αναγκαίες μεταβατικές προσαρμογές που θα διασφαλίσουν ότι οι συμφωνίες θα εφαρμοστούν εκ μέρους της Κοινότητας. Άρθρο 128 1.Από 1ης Ιανουαρίου 1995, το Βασίλειο της Σουηδίας εφαρμόζει τις διατάξεις των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 129. 2.Τυχόν προσαρμογές περιλαμβάνονται σε Πρωτόκολλα που συνάπτονται με τις συμβαλλόμενες χώρες και επισυνάπτονται στις συμφωνίες αυτές. 3.Εάν τα πρωτόκολλα της παραγράφου 2 δεν έχουν, συναφθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1995, η Κοινότητα λαμβάνει, κατά την προσχώρηση, τα αναγκαία μέτρα. Άρθρο 129 Το άρθρο 128 εφαρμόζεται : στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την Ανδόρρα, την Αλγερία, τη Βουλγαρία, την πρώην Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και τα διάδοχα κράτη της (Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακική Δημοκρατία), την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Μάλτα, το Μαρόκο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ελβετία, τη Συρία, την Τυνησία και την Τουρκία και στις άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες και αφορούν αποκλειστικά το εμπόριο των προϊόντων του Παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης ΕΚ, στη τέταρτη Σύμβαση ΑΚΕ/ΕΟΚ, που υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου 1989, σε άλλες παρόμοιες συμφωνίες που ενδέχεται να συναφθούν πριν την προσχώρηση. Άρθρο 130 Με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1995, το Βασίλειο της Σουηδίας αποσύρεται, μεταξύ άλλων, από την Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών που υπεγράφη στις 4 Ιανουαρίου 1960 και από τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που υπέγραψε με την Εσθονία, τη Λεττονία και τη Λιθουανία το 1992. Άρθρο 131 Εάν οι νέες εμπορικές συμφωνίες που θα συναφθούν μεταξύ της Κοινότητας, Εσθονίας, Λεττονίας και Λιθουανίας δεν έχουν τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης, η Κοινότητα, κατά την προσχώρηση, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέψουν τη συνέχιση του σημερινού επιπέδου πρόσβασης των προϊόντων των εν λόγω Βαλτικών κρατών στη σουηδική αγορά. 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου(ΕΕ αριθ. L73, 27.3.1972, σ. 14) 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17) 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23). Στο άρθρο 4 : στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται ομοίως στην περίπτωση της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας., η παράγραφος 2 συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο : Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές επί των οποίων το άρθρο 85, παράγραφος 1 της Συνθήκης εφαρμόζεται δυνάμει της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας και οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται εντός εξαμήνου από την προσχώρηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 25 του κανονισμού 17, εκτός και αν έχουν ούτως κοινοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. Η προκείμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες και εναρμονισμένες, πρακτικές οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53, παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 2.371 R 2821 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2821/71 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1971 για την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ αριθ. L 285, 29.12.1971, σ. 46), όπως τροποποιήθηκε από : 372 R 2743 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2743/72 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1972 (ΕΕ αριθ. L 291, 28.12.1972, σ. 144) 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17) 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο άρθρο 4 : η παράγραφος 1 συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο : Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται ομοίως στην περίπτωση της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας., η παράγραφος 2 συμπληρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο : Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές επί των οποίων το άρθρο 85, παράγραφος 1 της Συνθήκης εφαρμόζεται δυνάμει της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας και οι -οποίες πρέπει να κοινοποιούνται εντός εξαμήνου από την προσχώρηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 25 του κανονισμού 17, εκτός και αν έχουν ούτως κοινοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής. Η προκείμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53, παράγραφος 1 της Συμφωνίας FΟΧ. 3.387 R 3976: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 για την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (ΕΕ αριθ. 374, 31.12.1987, σ. 9) όπως τροποποιήθηκε από : 390 R 2344 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2344/90 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 217. 11.8.1990, σ. 15), 392 R 2411 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2411/92 της 23ης Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 240, 24.8.1992, σ. 19). Προστίθεται το εξής άρθρο : Άρθρο Άρθρο 4 α Ενας κανονισμός βάσει του άρθρου 2 δύναται να ορίζει ότι η απαγόρευση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν θα εφαρμόζεται, για χρονικό διάστημα οριζόμενο από τον κανονισμό αυτό, επί συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που προϋπήρχαν της ημερομηνίας προσχώρησης, επί των οποίων το άρθρο 85 παράγραφος 1 ισχύει ως συνέπεια της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας και οι οποίες δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 85 παράγραφος 3. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν ισχύει επί συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 4.392 R 0479 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 479/92 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης επί ορισμένων κατηγοριών συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (cοnsοrtia) (ΕΕ αριθ. L 55, 29.2.1992, σ. 3). Προστίθεται το εξής άρθρο : Άρθρο 3α Ενας κανονισμός βάσει του άρθρου 2 δύναται να ορίζει ότι η απαγόρευση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν θα εφαρμόζεται, για χρονικό διάστημα οριζόμενο από τον κανονισμό αυτό, επί συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που προϋπήρχαν της ημερομηνίας προσχώρησης, επί των οποίων το άρθρο 85 παράγραφος 1 ισχύει ως συνέπεια της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας και οι οποίες δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 85 παράγραφος 3. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν ισχύει επί συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1.362 R 0017 : Πρώτος κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 17/62 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1962 περί εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης (ΕΕ αριθ. 13, 21.2.1962, σ. 62), όπως τροποποιήθηκε από : 362 R 0059 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 59/62 του Συμβουλίου της 3ης Ιουλίου 1962 (ΕΕ αριθ. 58. 10.7.1962. σ. 1655/62) 363 R 0118 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 118/63 του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 1963 (ΕΕ αριθ. 162. 7.11.1963, σ. 2696/63) 371 R 2822 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2822/71 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1971 (ΕΕ αριθ. 285. 29.12.1971, σ. 49) 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73. 27.3.1972. σ. 14) 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.79, σ. 17) 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Ποτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985. σ. 23). Στο άρθρο 25 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 6. Οι διατάξεις των προαναφερόμενων παραγράφων 1 - 4 εξακολουθούν να εφαρμόζονται ομοίως στην περίπτωση της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Ωστόσο, δεν εφαρμόζονται σε συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ. 2.368 R 1017 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1968 περί εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στους τομείς· των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (ΕΕ αριθ. L 175, 23.7.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73, 27.3.1972, σ. 14) 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.79, σ. 17) Στο άρθρο 30 : η παράγραφος 3 συμπληρώνεται από το εξής εδάφιο : Η απαγόρευση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν θα εφαρμόζεται επί συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που προϋπήρχαν της ημερομηνίας προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας οι οποίες, ως συνέπεια της προσχώρησης, εμπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1, εάν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, τροποποιηθούν και πληρούν τους όρους των άρθρων 4 και 5 του παρόντος κανονισμού. Το εδάφιο αυτό δεν εφαρμόζεται επί συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 3.386 R 4056 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης στις θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ αριθ. L 378, 31.12.1986, σ. 4). Προστίθεται το εξής άρθρο : Άρθρο 26α Η απαγόρευση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν θα εφαρμόζεται επί συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που προϋπήρχαν της ημερομηνίας προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας οι οποίες, ως συνέπεια της προσχώρησης, εμπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1, εάν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, τροποποιηθούν και πληρούν τους όρους των άρθρων 3 έως 6 του παρόντος κανονισμού. Το εδάφιο αυτό δεν εφαρμόζεται επί συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 4.389 R 4064 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ αριθ. L 395, 30.12.1989, σ. 1), όπως διορθώθηκε από την ΕΕ αριθ. L 257, 21.9.1990, σ. 13. Στο άρθρο 25 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 3. Σχετικά με τις συγκεντρώσεις επί των οποίων εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός λόγω της προσχώρησης, η ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού αυτού αντικαθίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού. Η διάταξη της παραγράφου 2. δεύτερη περίπτωση, εφαρμόζεται ομοίως επί διαδικασιών πού κινούνται από μία αρμόδια επί θεμάτων ανταγωνισμού αρχή των νέων κρατών μελών ή από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ.. Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.362 R 0027 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 27 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 1962 : Πρώτος κανονισμός περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 17 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1962 (ΕΕ αριθ. L 35, 10.5.1962, σ. 1118/62), όπως τροποποιήθηκε από : 375 R 1699 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1699/75 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1975 (ΕΕ αριθ. L 172, 3.7.1975, σ. 11) 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.79, σ. 17) 385 R 2526 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2526/85 της Επιτροπής της 5ης Αυγούστου 1985 (ΕΕ αριθ. L 240, 7.9.1985. σ. 1) 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985,0.23). 393 R 3666 : Κανονισμός (ΕΚ).αριθ. 3666/93 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 336, 31.12.1993, σ. 1). Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 η λέξη δέκα πέντε αντικαθίσταται από τη λέξη δέκα εννέα. 2.369 R 1629 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1629/69 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 1969 σχετικά με τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες καταγγελιών βάσει του άρθρου 10, αιτήσεων βάσει του άρθρου 12, και κοινοποιήσεων βάσει του άρθρου 14, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 209, 21.8.1969, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 393 R 3666 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3666/93 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 336, 31.12.1993, σ. 1). Στο άρθρο 3, παράγραφος 5 η λέξη δέκα πέντε αντικαθίσταται από τη λέξη δέκα εννέα. 3.388 R 4260 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4260/88 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις καταγγελίες, τις αιτήσεις και τις ακροάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης στις θαλάσσιες μεταφορές (ΕΕ αριθ. L 376, 31.12.1988, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 393 R 3666 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3666/93 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L336, 31.12.1993, Ο. 1). Στο άρθρο 4, παράγραφος 4 η λέξη δέκα πέντε αντικαθίσταται από τη λέξη δέκα εννέα. 4.388 R 4261 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4261/88 της 16ης Δεκεμβρίου 1988 σχετικά με τις καταγγελίες, τις αιτήσεις, και τις ακροάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συμβουλίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού για επιχειρήσεις στον τομέα των εναερίων μεταφορών (ΕΕ αριθ. L 376, 31.12.1988, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε από: 393 R 3666 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3666/93 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L336, 31.12.1993, σ.1). Στο άρθρο 3, παράγραφος 4 η λέξη δέκα πέντε αντικαθίσταται από τη λέξη δέκα εννέα. 5.390 R 2367 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2367/90 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1990 σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις ακροάσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ αριθ. L 219, 14.8.1990, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε από : 393 R 3666 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3666/93 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L336, 31.12.1993, σ. 1). Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 η λέξη είκοσι ένα αντικαθίσταται από τη λέξη είκοσι πέντε και η λέξη δέκα έξι από τη λέξη είκοσι. Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ 1.383 R 1983 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1983/83 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1983 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών αποκλειστικής διανομής (ΕΕ αριθ. L 173, 30.6.1983, σ. 1), όπως διορθώθηκε από την ΕΕ αριθ. L 281, 13.10.1983, σ. 2, όπως τροποποιήθηκε από: 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως,, και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985,0.23). Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: Αρθρο 7α Η απαγόρευση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν ισχύει επί συμφωνιών · υφισταμένων κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας οι οποίες, συνεπεία της προσχώρησης, εμπίπτουν στο άρθρο 85, παράγραφος 1, εάν, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, τροποποιηθούν ώστε να πληρούν τους όρους του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν ισχύει επί συμφωνιών που κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 2.383 R 1984 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1984/83 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1983 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών αποκλειστικής προμήθειας (ΕΕ αριθ. L 173, 30.6.1983, σ. 5), όπως διορθώθηκε από την ΕΕ αριθ. L 281. 13.10.1983, σ. 24, όπως τροποποιήθηκε από : - 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: Άρθρο 75α Η απαγόρευση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν ισχύει επί συμφωνιών υφισταμένων κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας οι οποίες, συνεπεία της προσχώρησης, εμπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1, εάν, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, τροποποιηθούν ώστε να πληρούν τους όρους του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν ισχύει επί συμφωνιών που κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 3.384 R 2349 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2349/84 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1984 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν την άδεια εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (ΕΕ αριθ. L 219,16.8.1984, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985. σ. 23) 393 R 0151 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 151/93 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 21, 29.1.1993. σ. 8). Στο άρθρο 8 προστίθεται η εξής παράγραφος : 4. Οσον αφορά τις συμφωνίες επί των οποίων το άρθρο 85 της Συνθήκης εφαρμόζεται ως αποτέλεσμα της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, τα άρθρα 6 και 7 εφαρμόζονται μεν κατ αναλογία αλλά οι σχετικές ημερομηνίες θα είναι η ημερομηνία προσχώρησης αντί της 13ης Μαρτίου 1962 και ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία προσχώρησης αντί της 1ης Φεβρουαρίου 1963, 1ης Ιανουαρίου 1967 και 1ης Απριλίου 1985. Η τροποποίηση που επέρχεται στις συμφωνίες αυτές βάσει του άρθρου 7 δεν απαιτεί κοινοποίηση στην Επιτροπή. Ωστόσο, η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται επί συμφωνιών οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 4.385 R 0123 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 123/85 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών διανομής και εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση αυτοκινήτων οχημάτων (ΕΕ αριθ. L 15, 18.1.1985, σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από : - 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο άρθρο 9 προστίθεται η εξής παράγραφος : 4. Οσον αφορά τις συμφωνίες επί των οποίων το άρθρο 85 της Συνθήκης εφαρμόζεται ως αποτέλεσμα της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, τα άρθρα 6 και 7 εφαρμόζονται μεν κατ αναλογία αλλά οι σχετικές ημερομηνίες θα είναι η ημερομηνία προσχώρησης αντί της 13ης Μαρτίου 1962 και ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία προσχώρησης αντί της 1ης Φεβρουαρίου 1963, 1ης Ιανουαρίου 1967 και 1ης Απριλίου 1985. Η τροποποίηση που επέρχεται στις συμφωνίες αυτές βάσει του άρθρου 7 δεν απαιτεί κοινοποίηση στην Επιτροπή. Ωστόσο, η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται επί συμφωνιών οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 5.385 R 0417 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 417/85 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών εξειδίκευσης (ΕΕ αριθ. L 53. 22.2.1985. σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302. 15.11.1985. σ. 23). 393 R 0151 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 151/93 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 21. 29.1.1993. σ. 8). Στο άρθρο 9α προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : Οσον αφορά συμφωνίες επί των οποίων εφαρμόζεται το άρθρο 85 της Συνθήκης ως αποτέλεσμα της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται μεν καταναλογία αλλά η σχετική ημερομηνία είναι η ημερομηνία προσχώρησης των χωρών αυτών και έξι μήνες, αντιστοίχως. Ωστόσο, η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 6.385 R 0418 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 418/85 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης (ΕΕ αριθ. L 53. 22.2.1985, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985. σ. 23) 393 R 0151 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 151/93 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L21, 29.1.1993, σ. 8). Στο άρθρο 11 προστίθεται η εξής παράγραφος : 7. Οσον αφορά τις συμφωνίες επί των οποίων το άρθρο 85 της Συνθήκης εφαρμόζεται ως αποτέλεσμα της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται μεν κατ αναλογία αλλά οι σχετικές ημερομηνίες θα είναι η ημερομηνία προσχώρησης αντί της 13ης Μαρτίου 1962 και ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία προσχώρησης αντί της 1ης Φεβρουαρίου 1963, 1ης Ιανουαρίου 1967, 1ης Μαρτίου 1985και1ης Σεπτεμβρίου 1985. Η τροποποίηση που επέρχεται στις συμφωνίες αυτές βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 δεν απαιτεί κοινοποίηση στην Επιτροπή. Ωστόσο, η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται επί συμφωνιών οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 7.388 R 4087 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4087/88 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1988 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85. παράγραφος 3 της Συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών franchise (ΕΕ αριθ. L 359. 28.12.1988. σ. 46). Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : Άρθρο 8α Η απαγόρευση του άρθρου 85. παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν εφαρμόζεται επί των συμφωνιών franchise οι οποίες υπήρχαν κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας και οι οποίες λόγω της προσχώρησης αυτής εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 1. εφόσον εντός έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης τροποποιηθούν έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες, οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 8.389 R 0556 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 556/89 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1988 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών που αφορούν την άδεια εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας (ΕΕ αριθ. L 61, 4.3.1989. σ. 1). όπως τροποποιήθηκε από: 393 R 0151 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 151/93 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 21. 29.1.1993. σ. 8). Στο άρθρο 10 προστίθεται η εξής παράγραφος : 4. Οσον αφορά τις συμφωνίες επί των οποίων το άρθρο 85 της Συνθήκης εφαρμόζεται ως αποτέλεσμα της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, τα άρθρα 8 και 9 εφαρμόζονται μεν κατ αναλογία αλλά οι σχετικές ημερομηνίες θα είναι η ημερομηνία προσχώρησης αντί της 13ης Μαρτίου 1962 και ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία προσχώρησης αντί της 1ης Φεβρουαρίου 1963 και της 1ης Ιανουαρίου 1967. Η τροποποίηση που επέρχεται στις συμφωνίες αυτές βάσει του άρθρου 9 δεν απαιτεί κοινοποίηση στην Επιτροπή. Ωστόσο, η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται επί συμφωνιών οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 9.392 R 3932 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3932/92 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1992 περί εφαρμογής του άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών,. αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των ασφαλίσεων (ΕΕ αριθ. L 398, 31.12.1992. σ. 7). Στο άρθρο 20 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 4. Οσον αφορά τις συμφωνίες επί των οποίων το άρθρο 85 της Συνθήκης εφαρμόζεται ως αποτέλεσμα της προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, τα άρθρα 8 και 9 εφαρμόζονται μεν κατ αναλογία αλλά οι σχετικές ημερομηνίες θα είναι η ημερομηνία προσχώρησης αντί της 13ης Μαρτίου 1962 και ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία προσχώρησης αντί της 1ης Φεβρουαρίου 1963, της 1 ης Ιανουαρίου 1967, 31ης Δεκεμβρίου 1993 και 1ης Απριλίου 1994. Η τροποποίηση που επέρχεται στις συμφωνίες αυτές βάσει του άρθρου 19 δεν απαιτεί κοινοποίηση στην Επιτροπή. Ωστόσο, η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται επί συμφωνιών οι οποίες κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 10.393 R 1617 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1993 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που αφορούν τον από κοινού προγραμματισμό και συντονισμό των δρομολογίων, την από κοινού εκμετάλλευση διαδρομών, τις διαβουλεύσεις για τους ναύλους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων στις τακτικές αεροπορικές γραμμές και την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους αερολιμένες (ΕΕ αριθ. L 155. 26.6,1993, σ. 18). Προστίθεται το εξής άρθρο: Άρθρο 6α Η απαγόρευση του άρθρου 85 παράγραφοςτης Συνθήκης δεν θα εφαρμόζεται επί συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών που προϋπήρχαν της ημερομηνίας προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας οι οποίες, ως συνέπεια της προσχώρησης, εμπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1, εάν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, τροποποιηθούν και πληρούν τους όρους του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται επί συμφωνιών, αποφάσεων . και εναρμονισμένων πρακτικών που κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. 11.393 R 3652 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3652/93 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1993 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων που αφορούν τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων στις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών (ΕΕ αριθ. L 333. 31.12.1993, σ. 37). Προστίθεται το εξής άρθρο: Αρθρο 14α Η απαγόρευση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν θα εφαρμόζεται επί συμφωνιών που προϋπήρχαν της ημερομηνίας προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας οι οποίες, ως συνέπεια της προσχώρησης, εμπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1, εάν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, τροποποιηθούν και πληρούν τους όρους του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται επί συμφωνιών που κατά την ημερομηνία προσχώρησης εμπίπτουν ήδη στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της Συμφωνίας ΕΟΧ.. ΙV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1.371 R 1408 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος, (ΕΕ αριθ. L 149, 5.7.1971, σ. 2) όπως ενημερώθηκε από : 383 R 2001 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2001/83 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1983 (ΕΕ αριθ. L 230, 22.8.1983, σ. 6), και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από : 385 R 1660 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1660/85 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 160. 20.6.1985, σ. 1), 385 R 1661 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1661/85 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 160, 20.6.1985. σ. 7), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), 386 R 3811 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3811/86 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L355, 16.12.1986, σ. 5), 389 R 1305 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1305/89 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 1989 (ΕΕ αριθ. L 131, 13.5.1989, σ. 1), 389 R 2332 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2332/89 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 224, 2.8.1989, σ. 1), 389 R 3427 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3427/89 του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 331, 16.11.1989, σ. 1), 391 R 2195 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2195/91 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 (ΕΕ αριθ. L206, 29.7.1991, σ. 2), 392 R 1247 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1247/92 του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 1992 (ΕΕ αριθ L 136. 19.5.1992. σ. 1). 392 R 1248 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1248/92 του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 136. 19.5.1992. σ. 7). 392 R 1249 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1249/92 του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 136. 19.5.1992. Ο. 28). 393 R 1945 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1945/93 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 181. 23.7.1993. Ο. 1). 1)Στο άρθρο 82 παράγραφος 1, ο αριθμός 72 αντικαθίσταται από τον αριθμό 96, 2)Το παράρτημα Ι. Μέρος Ι προσωπικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Μισθωτοί ή/και μη μισθωτοί (άρθρο 1 περίπτωση α) σημείο ii) και iii) του κανονισμού) τροποποιείται ως εξής : (ί) μετά τις λέξεις Χωρίς αντικείμενο κάτω από την επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ τίθεται : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ως μισθωτός ή μη μισθωτός, κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωση α) σημείο ii) του κανονισμού, θεωρείται το πρόσωπο που είχε την ιδιότητα του μισθωτού ή μη μισθωτού κατά την έννοια του νόμου περί εθνικής ασφαλίσεως. ΙΒ ΑΥΣΤΡΙΑ Χωρίς αντικείμενο. (ii) οι επικεφαλίδες ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνονται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΣΤ-. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, (iii) μετά τις λέξεις Χωρίς αντικείμενο. κάτω από την επικεφαλίδα ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ τίθεται : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ως μισθωτός ή μη μισθωτός, κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωση α) σημείο ii) του κανονισμού, θεωρείται το πρόσωπο που είχε την ιδιότητα του μισθωτού ή μη μισθωτού κατά την έννοια της νομοθεσίας σχετικά με το σύστημα ασφάλισης γήρατος. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Ως μισθωτός ή μη μισθωτός, κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωσης) σημείο ii) του κανονισμού, θεωρείται το πρόσωπο που είχε την ιδιότητα του μισθωτού ή μη μισθωτού κατά την έννοια της νομοθεσίας για την ασφάλιση κατά των εργατικών ατυχημάτων.. 3)Το παράρτημα Ι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. Μέρος ΙΙ Μέλη της οικογένειας (άρθρο 1 στοιχείο στ) δεύτερη πρόταση του κανονισμού) τροποποιείται ως εξής . (ί) μετά τις λέξεις Χωρίς αντικείμενο. κάτω από την επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ τίθεται : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Για τον καθορισμό του δικαιώματος παροχών εις είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού, ως μέλος της οικογένειας νοείται ο/η σύζυγος ή το τέκνο κάτω των 25 ετών. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Χωρίς αντικείμενο.. (ii) οι επικεφαλίδες ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνονται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, (iii) μετά τις λέξεις Χωρίς αντικείμενο. κάτω από την επικεφαλίδα ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ τίθεται : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Για τον καθορισμό του δικαιώματος παροχών εις είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού, ως μέλος της οικογένειας νοείται ο/η σύζυγος ή το τέκνο σύμφωνα με το νόμο περί ασφαλίσεως ασθενείας. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Για τον καθορισμό του δικαιώματος παροχών εις είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού, ως μέλος της οικογένειας νοείται ο/η σύζυγος ή το τέκνο κάτω των 18 ετών.. 4)Το παράρτημα ΙΙ (άρθρο 1 περιπτώσεις ι) και κ) του κανονισμού), Μέρος Ι. Ειδικά συστήματα για μη μισθωτούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δυνάμει του άρθρου 1 στοιχείο θ) τέταρτο εδάφιο, τροποποιείται ως εξής : (ί) μετά τις λέξεις Χωρίς αντικείμενο. κάτω από την επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ τίθεται : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Οι φορείς ασφάλισης και πρόνοιας (Versicherungs- und Versοrgungswerke) ιδίως τα ταμεία πρόνοιας (Fursοrgeeinrichtungen) και το σύστημα διευρυμένης κατανομής (erweiterte, Ηοnοrarνerteilung) για ιατρούς, κτηνιάτρους, δικηγόρους, και νομικούς συμβούλους, και πολιτικούς μηχανικούς (Ζiνiltechniker) , (ii) οι επικεφαλίδες ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνονται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, (iiί) μετά τις λέξεις Χωρίς αντικείμενο. κάτω από την επικεφαλίδα ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ τίθεται : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο ΙΕ ΣΟΥΗΔΙΑ . Χωρίς αντικείμενο.. 5)Το παράρτημα ΙΙ. Μέρος ΙΙ Ειδικά επιδόματα τοκετού που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δυνάμει του άρθρου 1 στοιχείο κα) τροποποιείται ως εξής : (ί) μετά τη λέξη Ουδέν κάτω από την επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ τίθεται : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Εφάπαξ επιδόματα πληρωτέα κατά τον τοκετό σύμφωνα με το νόμο περί εθνικής ασφαλίσεως. ΙΒ ΑΥΣΤΡΙΑ. Το γενικό μέρος του επιδόματος τοκετού. (ίι) οι επικεφαλίδες ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνονται ΙΓ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, (ίιί) μετά τις λέξεις Χωρίς αντικείμενο. κάτω από την επικεφαλίδα ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ τίθεται : ΙΓ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το πακέτο μητρότητας ή το εφάπαξ επίδομα μητρότητας σύμφωνα με το νόμο περί επιδόματος μητρότητας. ΙΔ. ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο., 6)Στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος ΙΙΙ. Ειδικές παροχές χωρίς συνεισφορά κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2β οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, τροποποιούνται τα εξής : (ί) μετά τη λέξη Καμία κάτω από την επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ τίθεται : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Καμία. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Επιδόματα χορηγούμενα βάσει της νομοθεσίας των ομοσπόνδων κρατιδίων σε πρόσωπα με αναπηρίες ή χρήζοντα φροντίδας., (ii) οι επικεφαλίδες ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνονται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, (iii) μετά τις λέξεις Χωρίς αντικείμενο. κάτω από την επικεφαλίδα ΊΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ τίθεται: ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο.. 7)Το Παράρτημα ΙΙα (Άρθρο 10α του Κανονισμού) τροποποιείται ως εξής : (ί) μετά τη λέξη Καμία κάτω από την επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ τίθεται : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1)Βασικό επίδομα και επίδομα ειδικής φροντίδας βάσει του άρθρου 8(2) του νόμου αριθ. 12 περί ασφαλίσεων της 17ης Ιουνίου 1966 για την κάλυψη προσθέτων δαπανών ή εξόδων ειδικής φροντίδας, τροφού, ή οικιακής βοηθού λόγω αναπηρίας, πλην των περιπτώσεων που ο δικαιούχος εισπράττει σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή επιζήσαντος από το εθνικό σύστημα ασφαλίσεων. 2)Εγγυημένη ελαχίστη επικουρική σύνταξη σε πρόσωπα με εκ γενετής αναπηρία ή σε πρόσωπα που κατέστησαν ανάπηρα σε νεαρή ηλικία, βάσει των άρθρων 7(3) και 8(4) του νόμου αριθ. 12 περί ασφαλίσεων της 17ης Ιουνίου 1966. 3)Επίδομα τέκνου και σχολικό επίδομα σε επιζώντα σύζυγο βάσει των άρθρων 10(2) και 10(3) του νόμου αριθ. 12 περί ασφαλίσεων της 17ης Ιουνίου 1966. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Αντισταθμιστικό συμπλήρωμα (Ομοσπονδιακός Νόμος περί Γενικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 9ης Σεπτεμβρίου 1955, Ομοσπονδιακός Νόμος περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως Εμπόρων της 11ης Οκτωβρίου 1978 και Ομοσπονδιακός Νόμος περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως Γεωργών της 11ης Οκτωβρίου 1978). 2)Επίδομα ειδικής φροντίδας βάσει του οικείου αυστριακού Ομοσπονδιακού Νόμου (Βundespflegegeldgesetz) εξαιρουμένου του επιδόματος ειδικής φροντίδας που καταβάλλεται από φορείς ασφάλισης κατά ατυχήματος όταν η αναπηρία έχει προκληθεί από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο., (ii) οι επικεφαλίδες ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνονται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και ΊΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, (iii) μετά την τελευταία καταχώρηση, κάτω από την επικεφαλίδα ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ τίθεται : ΙΓ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1)Επίδομα τέκνου (Νόμος 444/69). 2)Επίδομα αναπηρίας ((Νόμος 124/88). 3)Επίδομα στέγασης συνταξιούχων (Νόμος 591/78). 4)Βασικό επίδομα ανεργίας (Νόμος περί επιδόματος ανεργίας, 602/84) όταν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις επιδόματος βασισμένου στις αποδοχές. ΙΔ. ΣΟΥΗΔΙΑ 1)Δημοτικά στεγαστικά συμπληρώματα της βασικής σύνταξης (Νόμος 1962 : 392, επανέκδοση 1976 : 1014). 2)Επιδόματα αναπηρίας μη καταβαλλόμενα σε εισπράττοντες σύνταξη (Νόμος 1962 : 381, επανέκδοση 1982 : 120). 3)Επιδόματα αναπήρου τέκνου (Νόμος 1962 : 381, επανέκδοση 1982 : 120)., 20)Το Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Α. Διατάξεις συμβάσεων περί κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του κανονισμού. τροποποιείται ως εξής : (ί) μετά τη λέξη Ουδέν στον τίτλο 9 9, ΒΕΛΓΙΟ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ τίθεται : 10. ΒΕΛΓΙΟ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 11.ΒΕΛΓΙΟ - ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 4ης Απριλίου 1977 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (ϋ) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΒΕΛΓΙΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 10 12 και προστίθεται το εξής : 13.ΒΕΛΓΙΟ -ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 14.ΒΕΛΓΙΟ -ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο., (iii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΒΕΛΓΙΟ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 11 15 και οι επόμενες επικεφαλίδες επαναριθμούνται ως εξής : 16. ΔΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 17. ΔΑΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 18. ΔΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 19. ΔΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 20. ΔΑΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 21. ΔΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 22. ΔΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 23. ΔΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, (ίν) μετά τις λέξεις Χωρίς αντικείμενο στην επικεφαλίδα 23. ΔΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ τίθεται: 24. ΔΑΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 25.ΔΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 16ης Ιουνίου 1987 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (ν) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΔΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 20 26 και προστίθεται το έξης: 27. ΔΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής Συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992.. 28.ΔΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. (νi) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΔΑΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 21 29 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 30. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 31. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 32. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 33. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 34. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 35. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 36. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (νii) μετά την καταχώρηση στο τίτλο 36. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 37. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 38.ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 41 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 22ας Δεκεμβρίου 1966 όπως τροποποιήθηκε από τις συμπληρωματικές συμβάσεις αριθ. 1 της 10ης Απριλίου 1969, αριθ. 2 της 29ης Μαρτίου 1974 και αριθ. 3 της 20ης Αυγούστου 1980. 2)Οι παράγραφοι 3 στοιχεία γ) και δ), 17, 20 στοιχείο α) και 21 του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως. 3)Το άρθρο 3 της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 4)Η παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 5)Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της συμβάσεως όσον αφορά τη γερμανική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία τα ατυχήματα (και οι επαγγελματικές ασθένειες) που συμβαίνουν εκτός του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και οι περίοδοι που συμπληρώνονται εκτός του εδάφους αυτής, δεν παρέχουν δικαίωμα παροχών ή παρέχουν τέτοιο δικαίωμα μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όταν οι δικαιούχοι κατοικούν εκτός του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες : 6)οι παροχές έχουν ήδη χορηγηθεί ή ενδέχεται να χορηγηθούν την 1η Ιανουαρίου 1994, (ii) ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη κατοικία του στην Αυστρία πριν την 1η Ιανουαρίου 1994 και η χορήγηση των συντάξεων από ασφάλιση γήρατος και ατυχήματος αρχίζει πριν την 31η Δεκεμβρίου 1994. 7)Η παράγραφος 19 στοιχείο β) του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 στοιχείο γ) της διάταξης αυτής το ποσό που λαμβάνεται υπόψη από τον αρμόδιο φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το οφειλόμενο ποσό για τις αντίστοιχες περιόδους το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί από το φορέα αυτό. 8)Το άρθρο 2 της συμπληρωματικής συμβάσεως αριθ. 1 της 10ης Απριλίου 1969, της εν λόγω συμβάσεως. 9)Το άρθρο 1 παράγραφος 5 και το άρθρο 8 της συμβάσεως περί ασφαλίσεως ανεργίας της 19ης Ιουλίου 1978. 10)Η παράγραφος 10 του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως. (νii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 29 39 και προστίθεται το εξής : .40. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 23ης Απριλίου 1979. 2)Το σημείο 9 στοιχείο α) του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως. 41.ΓΕΡΜΑΝΙΑ -ΣΟΥΗΔΙΑ 1)Το άρθρο 4 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 27ης Φεβρουαρίου 1976. 2)Το σημείο 8 στοιχείο α) του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως,, (ix) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 30 42 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 43. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 44. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 45. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 46. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ (χ) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 48. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 49. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 50. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 6ης Νοεμβρίου 1981 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος., (xi) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 37 51 και προστίθεται το εξής : 52. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 19ης Δεκεμβρίου 1985. 53.ΙΣΠΑΝΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 29ης Ιουνίου 1987. (xii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΙΣΠΑΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 38 54 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 55. ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 56. ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 57. ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 58. ΓΑΛΛΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 59. ΓΑΛΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (xiii) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 59. ΓΑΛΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 60. ΓΑΛΛΙΑ-ΝΟΡΒΗΠΑ Ουδέν. 61. ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν., (xiν) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΓΑΛΛΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 44 62 και προστίθεται το εξής : 63. ΓΑΛΛΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν.. 64.ΓΑΛΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν.. (xν) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΓΑΛΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 45 65 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 66. ΕΛΛΑΔΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 67. ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 68. ΕΛΛΑΔΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 69. ΕΛΛΑΝΔΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, (xνί) μετά την καταχώρηση στον τίτλο 69. ΕΛΛΑΔΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 70. ΕΛΛΑΔΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Το άρθρο 16 παράγραφος 5 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 12ης Ιουνίου 1980. 71.ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 14ης Δεκεμβρίου 1979 όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 21ης Μαΐου 1986 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (χνii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΈΛΛΑΔΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 50 72 και προστίθεται το έξης : 73. ΕΛΛΑΔΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 11ης Μαρτίου 1988. 74.ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 23 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 5ης Μαΐου 1978, όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 14ης Σεπτεμβρίου 1984. (xνiii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΕΛΛΑΔΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 51 75 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 76. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 77. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 78. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, (xix) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 78. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 79. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΝΟΡΒΗΠΑ Χωρίς αντικείμενο. 60.ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 30ής Σεπτεμβρίου 1988 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (xx) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 55 81 και προστίθεται το εξής : 82. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 83. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο.. (xxί) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΊΡΛΑΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 51 84 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 85. ΙΤΑΛΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 86. ΙΤΑΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ. (xxii) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 86. ΙΤΑΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 87. ΙΤΑΛΙΑ-ΝΟΡΒΗΠΑ Ουδέν. 88.ΙΤΑΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Τα άρθρα 5 παράγραφος 3 και 9 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 21ης Ιανουαρίου 1981. 2)Η παράγραφος 2 του τελικού πρωτοκόλλου και το άρθρο 4 της εν λόγω συμβάσεως, όσον αφορά πρόσωπα διαμένοντα σε τρίτο κράτος. (xxiii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΊΤΑΛΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 59 89 και προστίθεται το έξης : 90. ΙΤΑΛΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 91.ΙΤΑΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 20 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 25ης Σεπτεμβρίου 1979. (xxiν) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΙΤΑΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 60 92 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 93. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (xxν) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 93. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 94. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. 95.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 21 ης Δεκεμβρίου 1971, όπως τροποποιήθηκε από τις συμπληρωματικές συμβάσεις αριθ. 1 της 16ης Μαΐου 1973 και αριθ. 2 της 9ης Οκτωβρίου 1978. 2)Το άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 3)Το σημείο ΙΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (xxνi) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 62 96 προστίθεται το εξής : 97. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Σεπτεμβρίου 1988. 98.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΟΥΗΔΙΑ 1)Το άρθρο 4 και το άρθρο 29 παράγραφος 1 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 21 ης Φεβρουαρίου 1985 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το άρθρο 30 της εν λόγω συμβάσεως. (xxνii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 63 99 και προστίθεται το εξής . 100. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 13ης Απριλίου 1989. 101.ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 3 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 7ης Μαρτίου 1974, όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 5ης Νοεμβρίου 1980 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (xxνiii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 64 :102 και προστίθεται το εξής : 103. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 104.ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 4 και το άρθρο 24 παράγραφος 3 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 2ας Ιουλίου 1976 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (xxix) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 65 105 και προστίθεται το εξής : 106. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 27ης Αυγούστου 1985. 2)Το άρθρο 4 της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 3)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν· λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 107.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Το άρθρο 6 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 5ης Ιουνίου 1980. 108.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 109.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 110.ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν. 111.ΑΥΣΤΡΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ουδέν. 112.ΑΥΣΤΡΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 11ης Δεκεμβρίου 1985 όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 9ης Μαρτίου 1993 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 113.ΑΥΣΤΡΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ 1)Τα άρθρα 4 και 24 παράγραφος 1 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 11ης Νοεμβρίου 1975, όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 21ης Οκτωβρίου 1982 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 114.ΑΥΣΤΡΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1)Το άρθρο 3 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 22ας Ιουλίου 1980, όπως τροποποιήθηκε από τις συμπληρωματικές συμβάσεις αριθ. 1 της 9ης Δεκεμβρίου 1985 και αριθ. 2 της 13ης Οκτωβρίου 1992 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το πρωτόκολλο σχετικά με τις παροχές εις είδος της εν λόγω συμβάσεως εκτός από το άρθρο 2 παράγραφος 3 όσον αφορά πρόσωπα που δεν μπορούν να αιτήσουν θεραπεία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού. 115.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 116.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 6 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 25ης Οκτωβρίου 1978. (xxx) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ* γίνεται από 66 117 και προστίθεται το εξής : 118. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου 1992. 119.ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν. 120.ΣΟΥΗΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Το άρθρο 4 παράγραφος 3 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 29ης Ιουνίου 1987. 1)Το Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Β. Διατάξεις συμβάσεων το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν εκτείνεται επί όλων των προσώπων επί των οποίων εφαρμόζεται ο κανονισμός, τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 9. ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 10. ΒΕΛΓΙΟ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 11.ΒΕΛΓΙΟ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 4ης Απριλίου 1977 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος., (ii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΒΕΛΓΙΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 10 12 και προστίθεται το εξής : 13. ΒΕΛΓΙΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 14. ΒΕΛΓΙΟ-ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο: (iii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΒΕΛΠΟ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 11 15 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 16. ΔΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 17. ΔΑΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 18. ΔΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 19. ΔΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 20. ΔΑΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 21. ΔΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 22. ΔΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 23. ΔΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ. (ίν) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 23. ΔΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 24. ΔΑΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. 25.ΔΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 16ης Ιουνίου 1987 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο Ι του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (ν) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΔΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 20 26 και προστίθεται το έξης : 27. ΔΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν. 28.ΔΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν., (νi) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΔΑΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 21 29 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 30. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 31. ΓΕΡΜΑΝίΆ-ΓΑΛΛΙΑ 32. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 33. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 34. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 35. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 36. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (νii) μετά την καταχώρηση στο τίτλο 36. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 37. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 38.ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 41 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 22ας Δεκεμβρίου 1966 όπως τροποποιήθηκε από τις συμπληρωματικές συμβάσεις αριθ. 1 της 10ης Απριλίου 1969. αριθ. 2 της 29ης Μαρτίου 1974 και αριθ. 3 της 29ης Αυγούστου 1980. 2)Η παράγραφος 20(a) του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως. 3)Το άρθρο 3 της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 4)Η παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως. 5)Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της συμβάσεως όσον αφορά τη γερμανική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία τα ατυχήματα (και οι επαγγελματικές ασθένειες) που συμβαίνουν εκτός του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και οι περίοδοι που συμπληρώνονται εκτός του εδάφους αυτής, δεν παρέχουν δικαίωμα παροχών ή παρέχουν τέτοιο δικαίωμα μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όταν οι δικαιούχοι κατοικούν εκτός του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες : (i) Οι παροχές έχουν ήδη χορηγηθεί ή ενδέχεται να χορηγηθούν την 1η Ιανουαρίου 1994, (ii) ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη κατοικία του στην Αυστρία πριν την 1η Ιανουαρίου 1994 και η χορήγηση των συντάξεων από ασφάλιση γήρατος και ατυχήματος άρχισε πριν την 31η Δεκεμβρίου 1994. 6)Η παράγραφος 19 στοιχείο β) του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 στοιχείο γ) της διάταξης αυτής το ποσό που λαμβάνεται υπόψη από τον αρμόδιο φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το οφειλόμενο ποσό για τις αντίστοιχες περιόδους το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί από το φορέα αυτό., (νiii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 29 39 και προστίθεται το εξής : 40. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 23ης Απριλίου 1979. 41.ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 4 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 27ης Φεβρουαρίου 1976., (ίχ) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΤΕΡΜΑΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 30 42 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 43. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 44. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 45. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 46. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 47. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 48. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, (χ) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 48. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 49. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 50. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 6ης Νοεμβρίου 1981 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος., (xi) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 37 51 και προστίθεται το εξής: 52. ΙΣΠΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 19ης Δεκεμβρίου 1985. 53.ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 29ης Ιουνίου 1987. (xii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΙΣΠΑΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 38 54 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 55. ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 56. ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 57. ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ . 58. ΓΑΛΛΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 59. ΓΑΛΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (xiii) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 59. ΓΑΛΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 60. ΓΑΛΛΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. 61.ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν. (xiν) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΓΑΛΛΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 44 62 και προστίθεται το εξής 63. ΓΑΛΛΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 64. ΓΑΛΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν.. (xν) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΓΑΛΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 45 65 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 66. ΕΛΛΑΔΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 67. ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 68. ΕΛΛΑΔΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 69. ΕΛΛΑΝΔΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ. (xνi) μετά την καταχώρηση στον τίτλο 69. ΕΛΛΑΔΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 70. ΕΛΛΑΔΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. 71.ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 14ης Δεκεμβρίου 1979 όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 21ης Μαΐου 1986 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (xνii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ* γίνεται από 50 72 και προστίθεται το εξής : 73. ΕΛΛΑΔΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 11ης Μαρτίου 1988. 74.ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 5ης Μαΐου 1978, όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 14ης Σεπτεμβρίου 1984. (xνiii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΕΛΛΑΔΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 51 75 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 76. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 77. ΙΡΑΑΝΔΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 78. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, (xix) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 78. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 79. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 80.ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 30ής Σεπτεμβρίου 1988 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (xx) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 55 81 και προστίθεται το εξής : 82. ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ & Χωρίς αντικείμενο. 83.ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο.. (xxi) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΊΡΛΑΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ,ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 56 84 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 85, ΙΤΑΛΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 86. ΙΤΑΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ. (xxii) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 86. ΙΤΑΛΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 87. ΙΤΑΛΙΑ-ΝΟΡΒΗΠΑ Ουδέν. 88.ΙΤΑΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 21ης Ιανουαρίου 1981. 2)Η παράγραφος 2 του τελικού πρωτοκόλλου και το άρθρο 4 της εν λόγω συμβάσεως. όσον αφορά πρόσωπα διαμένοντα σε τρίτο κράτος. (xxiii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΙΤΑΛΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται, από 59 89 και προστίθεται το εξής : 90. ΙΤΑΛΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 91.ΙΤΑΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ, Το άρθρο 20 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 25ης Σεπτεμβρίου 1979. (xxiν) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΙΤΑΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 60 92 και οι επικεφαλίδες που ακολουθούν επαναριθμούνται ως εξής : 93. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (xxν) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 93. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : 94. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. 95.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 21ης Δεκεμβρίου 1971, όπως τροποποιήθηκε από τις συμπληρωματικές συμβάσεις αριθ. 1 της 16ης Μαίου 1973 και αριθ. 2 της 9ης Οκτωβρίου 1978. 2)Το άρθρο 3 παράγραφος 2 της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 3)Το σημείο ΙΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος., (xxνί) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 62 96 προστίθεται το εξής : 97. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το άρθρο. 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 1.5ης Σεπτεμβρίου 1988. 98.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 4 και το άρθρο 29 παράγραφος 1 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 21ης Φεβρουαρίου 1985 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος., (xxνii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 63* ·99 και προστίθεται το εξής : 100. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΝΟΡΒΗΠΑ Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 13ης Απριλίου 1989. 101.ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 3 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 7ης Μαρτίου 1974, όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 5ης Νοεμβρίου 1980 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος., (xxνiii) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται από 64 102 και προστίθεται το εξής : 103. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 104.ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 4 και το άρθρο 24 παράγραφος 3 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 2ας Ιουλίου 1976 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος., (xxix) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 65 105 και προστίθεται το εξής : 106. ΝΟΡΒΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ 1)Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 27ης Αυγούστου 1985. 2)Το άρθρο 4 της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 3)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 107.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ουδέν. 108.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν. 109.ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν. 110.ΝΟΡΒΗΠΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν. 111.ΑΥΣΤΡΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ουδέν. 112.ΑΥΣΤΡΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1)Το άρθρο 4 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 11ης Δεκεμβρίου 1985 όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 9ης Μαρτίου 1993 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα διαμένοντα σε τρίτο κράτος. 113.ΑΥΣΤΡΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ 1)Τα άρθρα 4 και 24 παράγραφος 1 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 11ης Νοεμβρίου 1975, όπως τροποποιήθηκε από τη συμπληρωματική σύμβαση της 21ης Οκτωβρίου 1982 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το σημείο ΙΙ του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συμβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 114.ΑΥΣΤΡΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1)Το άρθρο 3 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 22ας Ιουλίου 1980, όπως τροποποιήθηκε από τις συμπληρωματικές συμβάσεις αριθ. 1 της 9ης Δεκεμβρίου 1985 και αριθ. 2 της 13ης Οκτωβρίου 1992 όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. 2)Το πρωτόκολλο σχετικά με τις παροχές εις είδος της εν λόγω συμβάσεως εκτός από το άρθρο 2 παράγραφος 3 όσον αφορά πρόσωπα που δεν μπορούν να ζητήσουν θεραπεία σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού. 115.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 116.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Το άρθρο 6 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 25ης Οκτωβρίου 1978., (χχχ) ο αριθμός της επικεφαλίδας ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται από 66 117 και προστίθεται το εξής : 118.ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν. 119.ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν. 120.ΣΟΥΗΔΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Το άρθρο 4 παράγραφος 3 της συμβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 29ης Ιουνίου 1987., 1)Το Παράρτημα ΙV. Μέρος Α Νομοθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού, σύμφωνα με τις οποίες το ύψος των παροχών αναπηρίας είναι ανεξάρτητο από τη διάρκεια των ασφαλιστικών περιόδων, τροποποιείται ως εξής : 1)μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν.. (ii) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, (iii) μετά την καταχώρηση ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ προστίθεται το εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Εθνική σύνταξη σε πρόσωπα με εκ γενετής αναπηρία ή σε πρόσωπα που κατέστησαν ανάπηρα σε νεαρή ηλικία (Νόμος περί εθνικών συντάξεων 547/93). ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν.. (ίν) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 3)Το Παράρτημα ΙV. Μέρος Β Ειδικά συστήματα για μη μισθωτούς κατά την έννοια των άρθρων 38(3) και 45(3) του κανονισμού 1408/71, τροποποιούνται ως εξής : (ί) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν. (ii) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται ΙF. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθεται το εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν. (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4)Το Παράρτημα ΙV, Μέρος Γ Περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού, στις οποίες μπορεί να μην υπολογισθεί η παροχή σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού, τροποποιείται ως εξής : (ί) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ολες οι αιτήσεις συντάξεων γήρατος, πλην των συντάξεων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV. Μέρος Δ. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν. (ii) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθεται το εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Ολες οι αιτήσεις συντάξεων γήρατος και επικουρικών συντάξεων πλην των συντάξεων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV, Μέρος Δ. (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 5)Το Παράρτημα ΙV Μέρος Δ.αντικαθίσταται από το εξής : Παροχές και συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 46(β) παράγραφος 2 του κανονισμού 1.Παροχές που αναφέρονται στο άρθρο 46(β) παράγραφος 2 στοιχείο α του κανονισμού, των οποίων το ποσό είναι ανεξάρτητο από τη διάρκεια των περιόδων ασφαλίσεως ή διαμονής που έχουν πραγματοποιηθεί : 1)Οι παροχές αναπηρίας που προβλέπονται από τις νομοθεσίες που αναφέρονται στο Μέρος Α του παρόντος Παραρτήματος. 2)Η πλήρης εθνική σύνταξη γήρατος που χορηγεί η Δανία μετά από 10 έτη κατοικίας σε πρόσωπα στα οποία έχει ήδη χορηγηθεί σύνταξη το αργότερο από την 1η Οκτωβρίου 1989. 3)Τα επιδόματα λόγω θανάτου και οι συντάξεις επιζώντος που χορηγεί η Ισπανία βάσει γενικών και ειδικών συνταξιοδοτικών συστημάτων. 4)Τα επιδόματα χηρείας στα πλαίσια της ασφάλισης χηρείας του γαλλικού γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή του συστήματος για τους μισθωτούς του γεωργικού τομέα. 5)Η σύνταξη ανάπηρου χήρου ή χήρας του γαλλικού γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή του συστήματος των μισθωτών του γεωργικού τομέα, όταν υπολογίζεται με βάση σύνταξη αναπηρίας του αποθανόντος συζύγου μετά από εκκαθάριση κατεφαρμογή του άρθρου 46(1) στοιχείο α) σημείο ί). 6)Η ολλανδική σύνταξη χηρείας δυνάμει του Νόμου της 9ης Απριλίου 1959 σχετικά με τη γενικευμένη ασφάλιση χηρών και ορφανών, όπως τροποποιήθηκε. 7)Οι φινλανδικές εθνικές συντάξεις, υπολογιζόμενες βάσει του Νόμου περί εθνικών συντάξεων της 8ης Ιουνίου 1956 και καταβαλλόμενες βάσει των μεταβατικών κανόνων του εθνικού νόμου περί συντάξεων (547/93). 8)Η πλήρης σουηδική βασική σύνταξη, καταβαλλόμενη βάσει της νομοθεσίας περί βασικών συντάξεων που ίσχυε πριν την 1η Ιανουαρίου 1993, και η πλήρης βασική σύνταξη. καταβαλλόμενη βάσει των μεταβατικών κανόνων της νομοθεσίας που ετέθη σε ισχύ από την ημερομηνία αυτή. 2.Παροχές που αναφέρονται στο άρθρο 46β παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού, το ποσό των οποίων καθορίζεται σε συνάρτηση με πλασματική περίοδο που θεωρείται συμπληρωθείσα μεταξύ της ημερομηνίας επελεύσεως του κινδύνου και μεταγενέστερης ημερομηνίας : 1)Οι δανικές συντάξεις πρόωρης συνταξιοδότησης των οποίων το ύψος καθορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε πριν από την 1η Οκτωβρίου 1984. 2)Οι γερμανικές συντάξεις αναπηρίας και επιζώντων για τις οποίες λαμβάνεται υπόψη μία συμπληρωματική περίοδος, καθώς και οι γερμανικές συντάξεις γήρατος για τις οποίες λαμβάνεται υπόψη μία ήδη πραγματοποιηθείσα συμπληρωματική περίοδος. 3)Οι ιταλικές συντάξεις πλήρους ανικανότητας προς εργασία (inabilita). 4)Οι συντάξεις αναπηρίας και επιζώντων του Λουξεμβούργου. 5)Οι νορβηγικές συντάξεις αναπηρίας, όταν επίσης έχουν μετατραπεί σε σύνταξη γήρατος μετά την συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης, και όλες οι συντάξεις (επιζώντων και γήρατος) που βασίζονται στο εκ συντάξεως εισόδημα ενός αποθανόντος προσώπου. 6)Οι φινλανδικές συντάξεις που βασίζονται στην απασχόληση, για τις οποίες έχουν ληφθεί υπόψη και μελλοντικές περίοδοι βάσει της εθνικής νομοθεσίας, 7)Οι σουηδικές συντάξεις αναπηρίας και επιζώντων για τις οποίες έχει ληφθεί υπόψη πλασματική περίοδος ασφάλισης, και οι σουηδικές συντάξεις γήρατος για τις οποίες έχει ληφθεί υπόψη ήδη πραγματοποιηθείσα πλασματική περίοδος. 3.Συμφωνίες αναφερόμενες στο άρθρο 46β, παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) του κανονισμού, οι οποίες αποβλέπουν στον να αποφεύγεται ο υπολογισμός της ιδίας πλασματικής περιόδου δύο ή περισσότερες φορές: Συμφωνία της 20ής Ιουλίου 1978 μεταξύ των κυβερνήσεων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας σχετικά με διάφορα θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Σκανδιναβική Σύμβαση περί κοινωνικών ασφαλίσεων, της 15ης Ιουνίου 1992. 1)Το Παράρτημα VΙ τροποποιείται ως εξής: (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : ΊΖ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.Οι μεταβατικές διατάξεις της νορβηγικής νομοθεσίας που συνεπάγονται μείωση της περιόδου ασφαλίσεως που απαιτείται για πλήρη συμπληρωματική σύνταξη για άτομα που έχουν γεννηθεί πριν από το 1937 εφαρμόζονται σε πρόσωπα που καλύπτονται από τον κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ήτον κάτοικοι της Νορβηγίας ή ασκούσαν κερδοσκοπική δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί στη Νορβηγία, επί τόσα έτη όσα απαιτούνται μετά το 60ο έτος ηλικίας και πριν από την 1η Ιανουαρίου 1967. Η απαίτηση αυτή ισοδυναμεί με ένα έτος για κάθε έτος μεταξύ του έτους γεννήσεως του ενδιαφερομένου και του 1937. 2.Ενας ασφαλισμένος δυνάμει του νόμου περί εθνικής ασφαλίσεως ο οποίος παρέχει φροντίδα σε ασφαλισμένους ηλικιωμένους, αναπήρους ή ασθενείς που χρειάζονται φροντίδα πιστώνεται, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους, με συνταξιοδοτικά μόρια για τις εν λόγω περιόδους. Ομοίως, ένα πρόσωπο που φροντίζει μικρά παιδιά πιστώνεται με συνταξιοδοτικά μόρια όταν διαμένει σε άλλο κράτος εκτός της Νορβηγίας υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει λάβει γονική άδεια δυνάμει του νορβηγικού εργατικού δικαίου. 3.Στο βαθμό που μία νορβηγική σύνταξη επιζώντος ή αναπηρίας είναι καταβλητέα βάσει του Κανονισμού, υπολογιζομένη σύμφωνα με το άρθρο 46(2) και κατ εφαρμογή του άρθρου 45, τα άρθρα 8 (1) εδάφιο 3 και 10-11(3) του νόμου εθνικών ασφαλίσεων, βάσει των οποίων μία σύνταξη δύναται να χορηγηθεί κατ εξαίρεση της γενικής προϋπόθεσης να έχει ο ενδιαφερόμενος ασφαλισθεί υπό τον ανωτέρω νόμο κατά τα τελευταία τρία έτη πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, δεν εφαρμόζονται. ΙΓ. ΑΥΣΤΡΙΑ 1.Για την εφαρμογή του κεφαλαίου 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού, το πρόσωπο που λαμβάνει σύνταξη δημοσίου υπαλλήλου θεωρείται ως συνταξιούχος. 2.Για την εφαρμογή του άρθρου 46 παράγραφος 2 του κανονισμού, οι προσαυξήσεις των εισφορών για συμπληρωματική ασφάλιση και για τις συμπληρωματικές παροχές των ανθρακωρύχων σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία δεν λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού αυξάνεται με προσαύξηση των εισφορών για συμπληρωματική ασφάλιση και για συμπληρωματικές παροχές ανθρακωρύχου. 3.Για την εφαρμογή του άρθρου 46 παράγραφος 2 του κανονισμού, σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία ως ημερομηνία αναφοράς για τη συνταξιοδότηση (Stichtag) θεωρείται η ημερομηνία επελεύσεως του κινδύνου. 4.Η εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού δεν συνεπάγεται μείωση οποιουδήποτε δικαιώματος για παροχές δυνάμει της αυστριακής νομοθεσίας όσον αφορά πρόσωπα των οποίων οι συνθήκες κοινωνικής ασφάλισης έχουν καταστεί δυσμενέστερες για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους ή για λόγους καταγωγής. (ii) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθεται το εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.Για να καθορισθεί αν η περίοδος μεταξύ της επελεύσεως του κινδύνου ο οποίος θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη και της ηλικίας συνταξιοδότησης (μελλοντική περίοδος) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της φινλανδικής σύνταξης το δικαίωμα στην οποία θεμελιώνεται με την απασχόληση, πρέπει να εξετάζονται οι περίοδοι ασφαλίσεως ή διαμονής υπό τη νομοθεσία άλλου κράτους, όσον αφορά τον όρο σχετικά με τη διαμονή στη Φινλανδία. 2.Οταν η μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση στη Φινλανδία έχει λήξει και ο κίνδυνος επέρχεται κατά τη διάρκεια μισθωτής ή μη μισθωτής απασχόλησης σε άλλο κράτος και όταν για τη σύνταξη σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία περί συντάξεων δεν συνυπολογίζεται η περίοδος μεταξύ του κινδύνου και της ηλικίας συνταξιοδότησης (μελλοντική περίοδος), οι περίοδοι ασφαλίσεως υπό τη νομοθεσία άλλου κράτους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά την απαίτηση της μελλοντικής περιόδου, σαν να επρόκειτο για περιόδους ασφαλίσεως στη Φινλανδία. 3.Οταν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φινλανδίας, καταβάλλεται προσαύξηση από φινλανδικό φορέα λόγω καθυστέρησης της διαδικασίας σχετικά με αίτηση για παροχές, η αίτηση που υποβάλλεται σε φορέα άλλου κράτους πρέπει, για την εφαρμογή των διατάξεων της φινλανδικής νομοθεσίας σχετικά με τις προσαυξήσεις αυτές, να θεωρείται ότι υποβλήθηκε κατά την ημερομηνία παραλαβής της, μαζί με όλα τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα, από τον αρμόδιο φινλανδικό φορέα. ΙΗ. ΣΟΥΗΔΙΑ 1.Κατά την εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 1 για τον καθορισμό του δικαιώματος ενός προσώπου για γονική παροχή, οι περίοδοι ασφαλίσεως που συμπληρώθηκαν υπό τη νομοθεσία άλλου κράτους εκτός της Σουηδίας θεωρούνται ότι βασίζονται στον ίδιο μέσο όρο αποδοχών στον οποίο βασίζονται και οι σουηδικές περίοδοι ασφαλίσεως με τις οποίες συνυπολογίζονται. 2.Οι διατάξεις του κανονισμού για το συνυπολογισμό των περιόδων ασφαλίσεως ή διαμονής δεν θίγουν τις μεταβατικές διατάξεις της σουηδικής νομοθεσίας σχετικά με το δικαίωμα ευνοϊκότερου υπολογισμού των βασικών συντάξεων των προσώπων που είχαν κατοικήσει στη Σουηδία επί ορισμένη χρονική περίοδο αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. 3.Για την εξακρίβωση του δικαιώματος σύνταξης αναπηρίας ή επιζώντος που βασίζεται εν μέρει σε μελλοντικές υποθετικές περιόδους ασφαλίσεως, ένα πρόσωπο θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις ασφαλίσεως και εισοδήματος της σουηδικής νομοθεσίας όταν καλύπτεται ως μισθωτός ή μη μισθωτός από σύστημα ασφαλίσεως ή διαμονής άλλου κράτους. 4 Οι περίοδοι φύλαξης μικρών παιδιών θεωρούνται, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σουηδική νομοθεσία ως περίοδοι ασφαλίσεως για τους σκοπούς της συμπληρωματικής σύνταξης ακόμη και αν το παιδί και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατοικούν σε άλλο κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που φροντίζει το παιδί έχει λάβει γονική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί δικαιώματος αδείας για ανατροφή τέκνου., (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1)Το Παράρτημα VΙΙ αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ (Άρθρο 14γ παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού) Περιπτώσεις κατά τις οποίες πρόσωπο υπόκειται ταυτόγχρονα στη νομοθεσία δύο κρατών μελών 1.Ασκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στο Βέλγιο και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος εκτός Λουξεμβούργου. Οσον αφορά το Λουξεμβούργο, ισχύει η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Βελγίου και του Λουξεμβούργου της 10ης και 12ης Ιουλίου 1968. 2.Ασκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στη Δανία και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος από πρόσωπο που κατοικεί στη Δανία. 3.Για τα γεωργικά καθεστώτα ασφάλισης ατυχημάτων και ασφάλισης γήρατος : άσκηση μη μισθωτής γεωργικής δραστηριότητας στη Γερμανία και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. 4.Ασκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στην Ισπανία και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος από πρόσωπο που κατοικεί στην Ισπανία. 5.Ασκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στη Γαλλία και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος, εκτός του Λουξεμβούργου. 6.Άσκηση μη μισθωτής γεωργικής δραστηριότητας στη Γαλλία και μισθωτής δραστηριότητας στο Λουξεμβούργο. 7.Οσον αφορά το σύστημα ασφάλισης συντάξεων μη μισθωτών : άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στην Ελλάδα και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. 8.Άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στην Ιταλία και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. 9.Άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στη Νορβηγία και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος από πρόσωπο που κατοικεί στη Νορβηγία. 10.Άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στην Αυστρία και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. 11.Άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στην Πορτογαλία και μισθωτής δραστηριότητας σε ένα άλλο κράτος μέλος. 12.Άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στη Φινλανδία και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος από πρόσωπο που κατοικεί στη Φινλανδία. 13.Ασκηση μη μισθωτής δραστηριότητας στη Σουηδία και μισθωτής δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος από πρόσωπο που κατοικεί στη Σουηδία. 2.372 R 0574 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και τις οικογένειες τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (ΕΕ αριθ. L 74, 27.3.1972, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ενημερώθηκε από τις εξής πράξεις : 383 R 2001 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2001/83 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1983 (ΕΕ αριθ. L230, 22.8.1983. σ. 6), και εν συνεχεία τροποποιήθηκε από τις εξής πράξεις : 385 R 1660 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1660/85 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 160, 20.6.1985, σ. 1), 385 R 1661 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1661/85 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ αριθ. L .160,. 20.6.1985, σ. 7), -85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 386 R 0513 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 513/86 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 1986 (ΕΕ • αριθ. L51, 28.2.1986, σ. 44), 386 R 3811 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3811/86 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L355, 16.12.1986, σ. 5), 389 R 1305 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1305/89 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 1989 (ΕΕ αριθ. L 131, 13.5.1989, σ. 1), 389 R 2332 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2332/89 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 (ΕΕ αριθ. L224, 2.8.1989, σ. 1), 389 R 3427 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3427/89 του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L331, 16.11.1989, σ. 1). 391 R 2195 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2195/91 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 206, 29.7.1991, σ. 2), 392 R 1248 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1248/92 του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 136, 19.5.1992, σ. 7), 392 R 1249 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1249/92 του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 136, 19.5.1992, σ. 28), 393 R 1945 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1945/93 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 181, 23.7.1993, σ. 1). 1)Το Παράρτημα 1 τροποποιείται ως εξής : (i) μετά το σημείο Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής: ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.Sοsial- οg helsedepartementet (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων), Όσλο. 2.Κοmmunal- οg arbeidsdepartementet (Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εργασίας), Όσλο. 3.Βarne - οg familiedepartementet (Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων), Όσλο. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ 1.Βundesminister fur Αrbeit und Sοziales (Ομοσπονδιακός Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), Βιέννη. 2.Βundesminister fur Umwelt, Jugend und Familie (Ομοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Νεότητας και Οικογένειας), Βιέννη. (ii) η επικεφαλίδα^· ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 9, Sοsiaali- ja terνeysministeriο - Sοcial - οch halsονardsministeriet (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας), Ελσίνκι. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Regeringen (Sοcialdepartementet) (Κυβέρνηση (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων)), Στοκχόλμη., (iii) το σημείο ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ· ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως *ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 1)Το Παράρτημα 2 τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.Παροχές ανεργίας Αrbeidsdirektοratet, Όσλο, fylkesarbeidskοntοrene οg de lοkale arbeidskοntοrer pa bοstedet eller οpphοldsstedet (Διεύθυνση Εργασίας, Όσλο, τα περιφερειακά γραφεία απασχολήσεως και τα τοπικά γραφεία απασχολήσεως του τόπου κατοικίας ή του τόπου διαμονής). 2.Λοιπές παροχές δυνάμει του νορβηγικού νόμου περί εθνικής ασφαλίσεως Rykstrygderνerket, Οslο. fylkesarbeidskοntοrene* οg de lοkale trygdekοntοrer pa bοstedet eller οpphοldsstedet (Εθνική Διοίκηση Ασφαλίσεως, Όσλο, τα περιφερειακά γραφεία ασφαλίσεως και τα τοπικά γραφεία ασφαλίσεως του τόπου κατοικίας ή του τόπου διαμονής). 3.Οικογενειακές παροχές Rykstrygderνerket, Οslο, fylkesarbeidskοntοrene οg de lοkale arbeidskοntοrer pa bοstedet eller οpphοldsstedet (Εθνική Διοίκηση Ασφαλίσεως, Οσλο, και τα τοπικά γραφεία ασφαλίσεως του τόπου κατοικίας ή του τόπου διαμονής). 4.Σύστημα ασφαλίσεως συντάξεως για ναυτικούς Ρensjοnstrygden fοr sjοmenn (Ασφάλιση Συντάξεως για ναυτικούς). Όσλο. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Η αρμοδιότητα των αυστριακών φορέων διέπεται από τις διατάξεις της αυστριακής νομοθεσίας, εφόσον δεν ορίζεται άλλως : 1.Ασφάλιση ασθενείας : 1)Αν ο ενδιαφερόμενος διαμένει στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας είναι κάποιο Gebietskrankenkasse (Περιφερειακό Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας) και εφόσον η τοπική αρμοδιότητα δεν μπορεί να ορισθεί σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία, τότε η εν λόγω αρμοδιότητα καθορίζεται ως εξής : το Gebietskrankenkasse (Περιφερειακό Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας) που ήταν αρμόδιο για την τελευταία απασχόληση στην Αυστρία ή το Gebietskrankenkasse (Περιφερειακό Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας) που ήταν αρμόδιο για την τελευταία διαμονή στην Αυστρία ή εάν δεν υπήρξε ποτέ απασχόληση για την οποία ήταν αρμόδιο το Gebietskrankenkasse (Περιφερειακό Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας) ή δεν υπήρξε ποτέ διαμονή στην Αυστρία, το Wiener Gebietskrankenkasse (Περιφερειακό Ταμείο Ασφαλίσεως της Βιέννης), Βιέννη. 2)Για την εφαρμογή του τμήματος 5 του κεφαλαίου 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού σε σχέση με το άρθρο 95 του εκτελεστικού κανονισμού όσον αφορά την απόδοση των παροχών που έχουν χορηγηθεί στους δικαιούχους συντάξεως σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί γενικής κοινωνικής ασφαλίσεως της 9ης Σεπτεμβρίου 1955 (ΑSVG) : Ηauptνerband der οsterreichischen Sοzialνersicherungstrager (Ένωση των Αυστριακών Ιδρυμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως), Βιέννη· είναι αυτονόητο ότι η απόδοση γίνεται από εισφορές για ασφάλιση ασθενείας των συνταξιούχων που λαμβάνει η προαναφερθείσα Κύρια Ένωση. 2.Ασφάλιση συντάξεως: Για τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση παροχών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι περίοδοι ασφαλίσεως υπό την αυστριακή νομοθεσία. 3.Ασφάλιση ανεργίας: 1)Για την εγγραφή του ενδιαφερομένου ως ανέργου: Αrbeitsamt (Γραφείο Απασχολήσεως) που είναι αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας ή τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου. 2)Για τη χορήγηση των εντύπων Ε 301, Ε 302 και Ε 303: Αrbeitsamt (Γραφείο Απασχολήσεως) που είναι αρμόδιο για τον τόπο απασχολήσεως του ενδιαφερομένου. 4.Οικογενειακές παροχές 1)Οικογενειακές παροχές με εξαίρεση το Κarenzurlaubsgeld (ειδικό επίδομα μητρότητας): Finanzamt (Υπηρεσία Οικονομικών). 2)Κarenzurlaubsgeld (ειδικό επίδομα μητρότητας): Αrbeitsamt (Γραφείο Απασχολήσεως) που είναι αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας ή τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου. (ii) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής: ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.Ασθένεια και μητρότητα: 1)Παροχές σε χρήμα : Κansanelakelaitοs / Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Ελσίνκι, ή το ταμείο απασχόλησης στο οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος 2)Παροχή σε είδος: (i) Αποδόσεις στα πλαίσια της ασφαλίσεως ασθενείας: Κansanelakelaitοs / Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι, ή το ταμείο απασχόλησης στο οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος (ii) Υπηρεσίες δημόσιας υγείας και νοσοκομεία : οι τοπικές μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια του συστήματος. 2.Γήρας, αναπηρία, θάνατος (συντάξεις): 1)Εθνικές συντάξεις : Κansanelakelaitοs / Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι, ή 2)Συντάξεις το δικαίωμα στις οποίες θεμελιώνεται με την απασχόληση: Ο φορέας συνταξιοδότησης που χορηγεί και καταβάλλει τις συντάξεις. 3.Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες: Ο ασφαλιστικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση ατυχήματος του ενδιαφερομένου. 4.Επιδόματα θανάτου : Κansanelakelaitοs / Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι, ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την καταβολή επιδόματος σε περίπτωση ασφαλίσεως ατυχήματος. 5.Ανεργία: 1)Βασικό σύστημα: Κansanelakelaitοs/ Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι, ή 2)Σύστημα βασιζόμενο στις αποδοχές : Το αρμόδιο Ταμείο Ανεργίας. 6.Οικογενειακές παροχές : Κansanelakelaitοs·/ Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ 1.Για όλους τους κινδύνους εκτός από τις παροχές ανεργίας 1)Κατά γενικό κανόνα: Η Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος. 2)Για τους ναυτικούς που δεν διαμένουν στη Σουηδία : Gοtebοrgs allmanna fοrsakringskassa, sjοfartskοntοret (Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Gοtebοrg, τμήμα ναυτικών). 3)Για την εφαρμογή των άρθρων 35 έως 59 του κανονισμού εφαρμογής, για πρόσωπα που δεν διαμένουν στη Σουηδία : Stοckhοlms lans allmanna fοrsakringskassa, utlandsaνdelningen (Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Στοκχόλμης, τμήμα αλλοδαπών). 4)Για την εφαρμογή των άρθρων 60 έως 77 του κανονισμού εφαρμογής, για πρόσωπα, με εξαίρεση τους ναυτικούς, που δεν διαμένουν στη Σουηδία : η Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του τόπου όπου συνέβη το εργατικό ατύχημα ή εμφανίστηκε η επαγγελματική ασθένεια ή Stοckhοlms lans allmanna fοrsakringskassa, utlandsaνdelningen (Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Στοκχόλμης, τμήμα αλλοδαπών). 2.Για παροχές ανεργίας : Αrbetsmarknadsstyrelsen (Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας). (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1)Το Παράρτημα 3 τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής: ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ De lοkale arbeidskοntοrer οg trygdekοntοrer pa bοstedet eller οpphοldsstedet (τοπικά γραφεία ευρέσεως εργασίας και ασφαλίσεως του τόπου κατοικίας ή του τόπου διαμονής). ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ 1.Ασφάλιση ασθενείας : 1)Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην των σχετικών με την εφαρμογή των άρθρων 27 και 29 του κανονισμού και των άρθρων 30 και 31 του κανονισμού εφαρμογής όσον αφορά τον φορέα του τόπου κατοικίας του δικαιούχου συντάξεως που αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού : το Gebietskrankenkasse (Περιφερειακό Ταμείο Ασφαλίσεως ασθενείας) που είναι αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου. 2)Για την εφαρμογή των άρθρων 27 και 29 του κανονισμού και των άρθρων 30 και 31 του κανονισμού εφαρμογής όσον αφορά το φορέα του τόπου κατοικίας του δικαιούχου συντάξεως που αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού : Ο αρμόδιος φορέας. 2.Ασφάλιση συντάξεως: 1)Εάν ο ενδιαφερόμενος είχε υπαχθεί στην αυστριακή νομοθεσία εξαιρουμένης της εφαρμογής του άρθρου 53 του κανονισμού εφαρμογής: Ο αρμόδιος φορέας. 2)Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εξαιρουμένης της εφαρμογής του άρθρου 53 του κανονισμού εφαρμογής: Ρensiοnsνersicherungsanstalt der Αngestellten (Ίδρυμα Ασφαλίσεως Συντάξεων Υπαλλήλων), Βιέννη. 3)Για την εφαρμογή του άρθρου 53 του κανονισμού εφαρμογής: Ηauptνerband der οsterreichischen Sοzialνersicherungstrager (Ένωση των Αυστριακών Ιδρυμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Βιέννη. 3.Ασφάλιση ατυχήματος : 1)Παροχές εις είδος : Το Gebietskrankenkasse (Περιφερειακό Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας) που είναι αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου - ή το Αllgemeine Unfallνersicherungsanstalt (Ίδρυμα Γενικής Ασφαλίσεως Ατυχήματος), Βιέννη, μπορεί να χορηγήσει τις παροχές. 2)Παροχές εις χρήμα: (i) Σε όλες τις περιπτώσεις εξαιρουμένης της εφαρμογής του άρθρου 53 σε σχέση με το άρθρο 77 του κανονισμού εφαρμογής : Αllgemeine Unfallνersicherungsanstalt (Ίδρυμα Γενικής Ασφαλίσεως ατυχήματος), Βιέννη. (ii) Για την εφαρμογή του άρθρου 53 σε σχέση με το άρθρο 77 του κανονισμού εφαρμογής : Ηauptνerband der οsterreichischen Sοzialνersicherungstrager (Ένωση των Αυστριακών Ιδρυμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Βιέννη. 4.Ασφάλιση ανεργίας: Αrbeitsamt (Γραφείο Απασχολήσεως) που είναι αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου. 5.Οικογενειακές παροχές: 1)Οικογενειακές παροχές με εξαίρεση το Κarenzurlaubsgeld (ειδικό επίδομα μητρότητας) : Finanzamt (Υπηρεσία Οικονομικών) που είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο διαμονής του δικαιούχου.· 2)Κarenzurlaubsgeld (ειδικό επίδομα μητρότητας) : Αrbeitsamt (Γραφείο Απασχολήσεως) που είναι αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου. (ii) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής: ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.Ασθένεια και μητρότητα : (α) Παροχές εις χρήμα : Κansanelakelaitοs/Fοlkenpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι, ή 1)Παροχές εις είδος: (ί) Αποδόσεις δυνάμει της Ασφαλίσεως Ασθενείας: Κansanelakelaitοs / Fοlkenpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Ελσίνκι, ή (ii) Δημόσια υγεία και νοσοκομειακή περίθαλψη: Οι τοπικές μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια του συστήματος. 2.Γήρας, αναπηρία, θάνατος (συντάξεις) : 1)Εθνικές συντάξεις : Κansanelakelaitοs / Fοlkenpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι, ή 2)Συντάξεις απασχόλησης : Εlaketurνakeskus / Ρensiοnsskyddscentralen (Κεντρικό Ίδρυμα Ασφάλειας και Συντάξεων). Ελσίνκι. 3.Επιδόματα θανάτου : Γενικό επίδομα θανάτου : Κansanelakelaitοs / Fοlkenpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι. 4.Ανεργία: 1)Βασικό σύστημα: Κansanelakelaitοs / Fοlkenpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι. 2)Σύστημα βασιζόμενο στις αποδοχές: 3)Στην περίπτωση του άρθρου 69 : Κansanelakelaitοs / Fοlkenpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι. (ii) Σε άλλες περιπτώσεις : το αρμόδιο ταμείο ανεργίας στο οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος. 5.Οικογενειακές παροχές : Κansanelakelaitοs / Fοlkenpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ 1.Για όλους τους κινδύνους εκτός από τις παροχές ανεργίας : Η Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του τόπου κατοικίας ή του τόπου διαμονής. 2.Για παροχές ανεργίας : Το τοπικό γραφείο απασχολήσεως., (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 1)Το Παράρτημα 4 τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.Παροχές ανεργίας: Αrbeidsdirektοratet (Διεύθυνση Εργασίας), Όσλο.Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις : Rikstrygdeνertet (Εθνικός Ασφαλιστικός Οργανισμός), Όσλο. ΙΔ. ΑΥΣΤΡΙΑ 1.Ασφάλιση ασθένειας, ατυχήματος και συντάξεως : Ηauptνerband der οsterreichischen Sοzialνersicherungstrager ( Ενωση των Αυστριακών Ιδρυμάτων Ασφαλίσεων), Βιέννη. 2.Ασφάλιση ανεργίας : 1)Σχέσεις με τη Γερμανία : Landesarbeitsamt Salzburg (Επαρχιακό Γραφείο Απασχολήσεως του Salzburg), Salzburg. 2)Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις : Landesarbeitsamt Wien (Επαρχιακό Γραφείο Απασχολήσεως της Βιέννης), Βιέννη. 3.Οικογενειακές παροχές : 1)Οικογενειακές παροχές εκτός από το Κarenzurlaubsgeld (ειδικό επίδομα μητρότητας): Βundesministerium fur Umwelt, Jugend und Familie (Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Νεότητας και Οικογένειας), Βιέννη. 2)Κarenzurlaubsgeld (ειδικό επίδομα μητρότητας) : Landesarbeitsamt Wien (Επαρχιακό Γραφείο Απασχολήσεως της Βιέννης), Βιέννη., η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.Ασφάλιση ασθένειας και μητρότητας, εθνικές συντάξεις, οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας και θανάτου : Κansanelakelaitοs / Fοlkenpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), . Ελσίνκι. 2.Συντάξεις το δικαίωμα στις οποίες θεμελιώνεται με την απασχόληση : Εlaketurνakeskus / Ρensiοnsskyddscent (Κεντρικό Ίδρυμα Ασφαλίσεως Συντάξεως), Ελσίνκι. 3.Εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες : Τapaturmaνakuutuslaitοsten Liittο / Οlycksfallsfοrsakringastalteryas Fοrbund (Ομοσπονδία Ιδρυμάτων Ασφαλίσεως Ατυχήματος), Ελσίνκι. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ 1.Για όλους τους κινδύνους, εκτός από τις παροχές ανεργίας : Riksfοrsakringsνerket (Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 2. Για παροχές ανεργίας: Αrbetsmarknadsstyrelsen (Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας). (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως ΊΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1)Το Παράρτημα 5 τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 9. ΒΕΛΓΙΟ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής: 10. ΒΕΛΓΙΟ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 11.ΒΕΛΓΙΟ - ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν. (ιι) η επικεφαλίδα 10. ΒΕΛΓΙΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως 12. ΒΕΛΓΙΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής: 13. ΒΕΛΓΙΟ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 14.ΒΕΛΓΙΟ - ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενη. (iii) η επικεφαλίδα 11. ΒΕΛΓΙΟ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως 15. ΒΕΛΓΙΟ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και τροποποιείται ως εξής η αρίθμηση των επικεφαλίδων που ακολουθούν: •16. ΔΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ 17. ΔΑΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ 18. ΔΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 19. ΔΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΣ* 20. ΔΑΝΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 21. ΔΑΝΙΑ- ΙΤΑΛΙΑ 22. ΔΑΝΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 23. ΔΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (ίν) μετά την επικεφαλίδα 23. ΔΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής : 24. ΔΑΝΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Άρθρο 23 συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις σύμφωνα με τα άρθρα 36 παράγραφος 3, 63 παράγραφος 3 και 70 παράγραφος 3 του κανονισμού και το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας, και κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως). 25.ΔΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν., (ν) η επικεφαλίδα 20. ΔΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως 26. ΔΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ κα: προστίθενται τα εξής : 27. ΔΑΝΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Άρθρο 23 συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις σύμφωνα με τα άρθρα 36 παράγραφος 3. 63 παράγραφος 3 και 70 παράγραφος 3 του κανονισμού και το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας, και κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως). 28.ΔΑΝΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Άρθρο 23 συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις σύμφωνα με τα άρθρα 36 παράγραφος 3, 63 παράγραφος 3 και 70 παράγραφος 3 του κανονισμού και το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας, και κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως)., (νi) η επικεφαλίδα 1.1. ΔΑΝΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως 29. ΔΑΝΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και τροποποιείται ως εξής η αρίθμηση των επικεφαλίδων που ακολουθούν : 30. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ 31. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 32. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΣ 33. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 34. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ 35. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 36. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (νii) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 36. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής : 37. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 38. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ Τμήμα ΙΙ σημείο 1 και Τμήμα ΙΙΙ του Διακανονισμού της 2ας Αυγούστου 1979 για την εκτέλεση της Σύμβασης περί ανεργίας της 19ης Ιουλίου 1978., (νiiί) η επικεφαλίδα 29. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως 39. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : 40. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν. 41.ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν., (ix) η επικεφαλίδα 30. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως 42. ΓΕΡΜΑΝΙΑ -ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και τροποποιείται ως εξής η αρίθμηση των επικεφαλίδων που ακολουθούν : 43. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 44. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΣ 45. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 46. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ 47. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 48. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (x) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 48. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής: 49. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 50. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν.. (xi) η επικεφαλίδα 37. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως 51. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : 52. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν. 53. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν.. (xii) η επικεφαλίδα 38. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως 54. ΙΣΠΑΝΙΑ- ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και τροποποιείται ως εξής η αρίθμηση των επικεφαλίδων που ακολουθούν : 55. ΓΑΛΛΙΑ - ΕΛΛΑΣ 56. ΓΑΛΛΙΑ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 57. ΓΑΛΛΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ 58. ΓΑΛΛΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 59. ΓΑΛΛΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, (xiii) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 59. ΓΑΛΛΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής: 60. ΓΑΛΛΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 61.ΓΑΛΛΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν., (xiν) η επικεφαλίδα 44. ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως 62. ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τροποποιείται ως εξής η αρίθμηση των επικεφαλίδων που ακολουθούν : 63. ΓΑΛΛΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ •64. ΕΛΛΑΣ - ΙΡΛΑΝΔΙΑ 65. ΕΛΛΑΣ - ΙΤΑΛΙΑ 66. ΕΛΛΑΣ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. 67. ΕΛΛΑΣ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, (xν) μετά την επικεφαλίδα 67. ΕΛΛΑΣ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής : 68. ΕΛΛΑΣ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. 69.ΕΛΛΑΣ - ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν., (xνi) η επικεφαλίδα 50. ΕΛΛΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως 70. ΕΛΛΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : ¦71. ΕΛΛΑΣ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν 72.ΕΛΛΑΣ - ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν. (ΧVΙΙ) η επικεφαλίδα 51. ΕΛΛΑΣ*- ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως 73. ΕΛΛΑΣ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και τροποποιείται ως εξής η αρίθμηση των επικεφαλίδων που ακολουθούν : 74. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ 75. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 76. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, (xνiii) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα 59. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής : 77. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 78.ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ (xix) η επικεφαλίδα 55. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως 79. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : 80. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 81.ΙΡΛΑΝΔΙΑ · ΣΟΥΗΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο., (xx) η επικεφαλίδα 56. ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως 82. ΙΡΛΑΝΔΙΑ -ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και τροποποιείται ως εξής η αρίθμηση των επικεφαλίδων που ακολουθούν : 83. ΙΤΑΛΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 84. ΙΤΑΛΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (xxi) μετά την επικεφαλίδα 84. ΙΤΑΛΙΑ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής : 85. ΙΤΑΛΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. 86. ΙΤΑΛΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν., (xxii) η επικεφαλίδα 59. ΙΤΑΛΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως 87. ΙΤΑΛΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : 88. ΙΤΑΛΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 89.ΙΤΑΛίΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν., (xxiii) οι επικεφαλίδες 60. ΙΤΑΛΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και 61. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ αριθμούνται ως 90. ΙΤΑΛΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και 91. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και προστίθενται τα εξής : 92. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 93. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν., . (xxiν) η επικεφαλίδα 62. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως 94. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : 95. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Συμφωνία περί απόδοσης, της 24ης Φεβρουαρίου 1994, βάσει των άρθρο 36 παράγραφος 3 και 63 παράγραφος του κανονισμού. 96.ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν.. (χχν) η επικεφαλίδα 63. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως 97. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και προστίθενται τα εξής : 98. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. 99.ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ - ΑΥΣΤΡΙΑ Συμφωνία της 17ης Νοεμβρίουπερί αποδόσεως των εξόδων κοινωνικής ¦ ασφαλίσεως., (xxνi) η επικεφαλίδα 64. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως100. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ -ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : 101. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Συμφωνία περί απόδοσης, της 24ης Φεβρουαρίου 1994, βάσει των άρθρο 36 παράγραφος 3 και 63 παράγραφος του κανονισμού. 102.ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ - ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν., (xxνii) η επικεφαλίδα 65. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως 103. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ -ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ· και προστίθενται τα εξής : 104. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν. 105.ΝΟΡΒΗΠΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ουδέν. 106.ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Άρθρο 23 107.ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Άρθρο 23 108.ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Άρθρο 7 109.ΑΥΣΤΡΙΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ουδέν. 110.ΑΥΣΤΡΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν: 111.ΑΥΣΤΡΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Διακανονισμός της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την επιστροφή εξόδων κοινωνικής ασφάλισης. 112.ΑΥΣΤΡΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1)Αρθρο παράγραφοι 1 και 2 του Διακανονισμού της 10ης Νοεμβρίου 1980 για την εκτέλεση της Σύμβασης περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 22ας 1980, όπως έχει τροποποιηθεί με τους Συμπληρωματικούς Διακανονισμούς αριθ. 1 της 26ης Μαρτίου 1986 και αριθ. 2 της 4ης Ιουνίου 1993, όσον αφορά τα πρόσωπα που δεν δικαιούνται να ζητήσουν περίθαλψη δυνάμει του κεφαλαίου 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού. 2)Αρθρο 18 παράγραφος 1 του ως άνω Διακανονισμού όσον αφορά τα πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν περίθαλψη δυνάμει του κεφαλαίου 1 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού, με τον προσδιορισμό ότι για τους Αυστριακούς υπηκόους που κατοικούν στο έδαφος της Αυστρίας και για υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικούν στο έδαφός του (μη συμπεριλαμβανομένου του Γιβραλτάρ) το οικείο διαβατήριο αντικαθιστά το έντυπο Ε 111 για όλες τις παροχές που καλύπτει αυτό. 113.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Χωρίς αντικείμενο. 114.ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν., (xxνiii) η επικεφαλίδα 66. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως 115. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και προστίθενται τα εξής : 116. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ Άρθρο 23 της Σκανδιναβικής Σύμβασης περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου · 1992 : συμφωνία για την αμοιβαία παραίτηση από τις επιστροφές σύμφωνα με τα άρθρα 36 παράγραφος 3, 63 παράγραφος 3 και 70 παράγραφος 3 του κανονισμού και το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη μητρότητα, τα εργασιακά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, και τα επιδόματα ανεργίας, και κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως).117.ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν. 118.ΣΟΥΗΔΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν. 1)Το Παράρτημα 6 τροποποιείται ως εξής : (ί) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Αμεση πληρωμή. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Αμεση πληρωμή., (ii) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Αμεση πληρωμή. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Αμεση πληρωμή.. (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2)Το Παράρτημα 7 τροποποιείται ως εξής : (ί) μετά την επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθενται τα έξης : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Sparebanken ΝΟR (Ταμιευτήριο ΝΟR), Όσλο. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Οesterreichische Νatiοnalbank (Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας), Βιέννη. (ϋ) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ αριθμείται ως ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθενται τα εξής: ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ροstipankki Οy. Ηelsinki- Ροstbanken Αb. Ηelsingfοrs (Ταχυδρομική Τράπεζα Α.Ε.). Ελσίνκι. (Ε. ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν., (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ αριθμείται ως ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3)Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (Άρθρο 4 παράγραφος 8. άρθρο 10α παράγραφος 1 στοιχείο δ) και άρθρο 122 του εκτελεστικού κανονισμού) Το άρθρο 10α. παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού εφαρμόζεται σε: Α. Μισθωτούς και μη μισθωτούς 4)με περίοδο αναφοράς διάρκειας ενός ημερολογιακού μήνα, στις σχέσεις μεταξύ : Βελγίου και Γερμανίας, Βελγίου και Ισπανίας, Βελγίου και Γαλλίας, Βελγίου και Ελλάδας, Βελγίου και Ιρλανδίας, Βελγίου και Λουξεμβούργου, Βελγίου και Νορβηγίας, Βελγίου και Αυστρίας, Βελγίου και Πορτογαλίας, Βελγίου και Φινλανδίας, Βελγίου και Σουηδίας, Βελγίου και Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας και Ισπανίας, Γερμανίας και Γαλλίας, Γερμανίας και Ελλάδας, Γερμανίας και Ιρλανδίας, Γερμανίας και Λουξεμβούργου, Γερμανίας και Νορβηγίας, Γερμανίας και Αυστρίας, Γερμανίας και Φινλανδίας, Γερμανίας και Σουηδίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας και Νορβηγίας, Ισπανίας και Αυστρίας, Ισπανίας και Φινλανδίας, Ισπανίας και Σουηδίας, Γαλλίας και Λουξεμβούργου, Γαλλίας και Νορβηγίας, Γαλλίας και Αυστρίας, Γαλλίας και Φινλανδίας, Γαλλίας και Σουηδίας, Ιρλανδίας και Νορβηγίας, Ιρλανδίας και Αυστρίας, Ιρλανδίας και Σουηδίας, Λουξεμβούργου και Νορβηγίας, Λουξεμβούργου και Αυστρίας, Λουξεμβούργου και Φινλανδίας, Λουξεμβούργου και Σουηδίας, Κάτω Χωρών και Νορβηγίας, Κάτω Χωρών και Αυστρίας, Κάτω Χωρών και Φινλανδίας, Κάτω Χωρών και Σουηδίας, Νορβηγίας και Αυστρίας, Νορβηγίας και Πορτογαλίας, Νορβηγίας και Φινλανδίας, Νορβηγίας και Σουηδίας, Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου, Αυστρίας και Πορτογαλίας, Αυστρίας και Φινλανδίας, Αυστρίας και Σουηδίας, Αυστρίας και Ηνωμένου Βασιλείου, Πορτογαλίας και Γαλλίας, Πορτογαλίας και Ιρλανδίας, Πορτογαλίας και Λουξεμβούργου, Πορτογαλίας και Φινλανδίας, Πορτογαλίας και Σουηδίας, Πορτογαλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, Φινλανδίας και Σουηδίας, Φινλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, 5)με περίοδο αναφοράς διάρκειας ενός ημερολογιακού τριμήνου, στις σχέσεις μεταξύ Δανίας και Γερμανίας, Νορβηγίας, Κάτω Χωρών και Γερμανίας, Δανίας, Γαλλίας, Λουξεμβούργου, Πορτογαλίας. Β. Μη μισθωτούς Με περίοδο αναφοράς διάρκειας ενός ημερολογιακού τριμήνου, στις σχέσεις μεταξύ : Βελγίου και Κάτω Χωρών. Γ. Μισθωτούς Με περίοδο αναφοράς διάρκειας ενός ημερολογιακού μήνα, στις σχέσεις μεταξύ : Βελγίου και Κάτω Χωρών. 6)Το Παράρτημα 9 τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Το μέσο ετήσιο κόστος των παροχών εις είδος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι παροχές που χορηγούνται δυνάμει του κεφαλαίου 2 του νόμου περί εθνικής ασφαλίσεως (νόμος 12 της 17ης Ιουνίου 1966), δυνάμει του νόμου 86 της 19ης Νοεμβρίου 1982 περί δημοτικής υγειονομικής περίθαλψης, δυνάμει του νόμου 57 της 19ης Ιουνίου 1969 περί νοσοκομείων και του νόμου 2 της 28ης Απριλίου 1961 περί ψυχιατρικής περίθαλψης. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Το μέσο ετήσιο κόστος των παροχών σε είδος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι παροχές που χορηγούν οι Gebietskrankenkassen (Περιφερειακά Ταμεία Ασφαλίσεως Ασθενείας)., (ii) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθεται το εξής : ¦ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Το μέσο ετήσιο κόστος των παροχών σε είδος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη τα συστήματα δημόσιας υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης και οι αποδόσεις δυνάμει της ασφαλίσεως ασθενείας και των υπηρεσιών αποκατάστασης που παρέχονται από Κansanelakelaitοs / Fοlkenpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ελσίνκι. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Το μέσο ετήσιο κόστος των παροχών εις είδος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι παροχές που χορηγούνται δυνάμει του εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων., (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 7)Το Παράρτημα 10 τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.Για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 περιπτώσεις α) και β) του κανονισμού, του άρθρου 11 παράγραφοι 1 στοιχείο α) και 2 του κανονισμού εφαρμογής, όταν η εργασία εκτελείται εκτός Νορβηγίας, και του άρθρου 14 α παράγραφος 1 περίπτωση β) : Fοlketrygdkοntοret fοr utenlandssaker (Εθνική Ασφαλιστική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ασφάλιση στο Εξωτερικό), Οslο. 2.Για την εφαρμογή του άρθρου 14α παράγραφος 1 περίπτωση α) εάν η εργασία πραγματοποιείται στη Νορβηγία : . Το τοπικό γραφείο ασφαλίσεως στο δήμο όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος. 3.Για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση α) του κανονισμού, εάν ο ενδιαφερόμενος έχει αποσπαστεί στη Νορβηγία : Το τοπικό γραφείο ασφαλίσεως στο δήμο που είναι εγγεγραμμένος ο αντιπρόσωπος του εργοδότη στη Νορβηγία και, εάν ο εργοδότης δεν έχει αντιπρόσωπο στη Νορβηγία, το τοπικό γραφείο ασφαλίσεως στο δήμο όπου πραγματοποιείται η εργασία.· 4.Για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 και του άρθρου 14 παράγραφος 3: Το τοπικό γραφείο ασφαλίσεως στο δήμο όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος. 5.Για την εφαρμογή του άρθρου 14α παράγραφος 2 : Το τοπικό γραφείο ασφαλίσεως στο δήμο όπου εκτελείται η εργασία : 6.Για την εφαρμογή του άρθρου 14β παράγραφοι 1 και 2 : Fοlketrygdkοntοret fοr utenlandssaker (Εθνική Ασφαλιστική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ασφάλιση στο Εξωτερικό), Οslο. 7.Για την εφαρμογή των κεφαλαίων 1, 2, 3, 4, 5 και 8 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού και των σχετικών διατάξεων του κανονισμού εφαρμογής : Rikstrygdeνerket (Εθνικός Ασφαλιστικός Οργανισμός), Οslο και οι φορείς που έχουν οριστεί από αυτόν (περιφερειακοί φορείς και τοπικά γραφεία ασφαλίσεως). 8.Για την εφαρμογή του κεφαλαίου 6 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού και των σχετικών διατάξεων του κανονισμού εφαρμογής : Αrbeidsdirektοratet (Διεύθυνση Εργασίας), Οslο και οι οργανισμοί που έχουν οριστεί από αυτή. 9.Για το Σύστημα Ασφαλίσεως Συντάξεως Ναυτικών : 1)Το τοπικό γραφείο ασφαλίσεως του τόπου κατοικίας όταν ο ενδιαφερόμενος κατοικεί στη Νορβηγία. 2)Fοlketrygdkοntοret fοr utenlandssaker (Εθνική Ασφαλιστική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ασφάλιση στο Εξωτερικό), Οslο, όσον αφορά την πληρωμή παροχών δυνάμει του συστήματος σε πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό. 10.Για οικογενειακά επιδόματα : Rikstrygdeνerket (Εθνικός Ασφαλιστικός Οργανισμός), Οslο και οι φορείς που έχουν οριστεί από αυτόν (τοπικά γραφεία ασφαλίσεως). ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ 1.Για την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής σε σχέση με την αυτασφάλιση δυνάμει του άρθρου 16 του Ομοσπονδιακού Νόμου της 9ης Σεπτεμβρίου 1955 περί της γενικής κοινωνικής ασφαλίσεως για πρόσωπα που διαμένουν εκτός του εδάφους της Αυστρίας : Wiener Gebietskrankenkasse (Περιφερειακό Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας της Βιέννης), Wien. 2.Για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση β) και του άρθρου 17 του κανονισμού: Βundesminister fur Αrbeit und Sοziales (Ομοσπονδιακός Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), Wien, σε συμφωνία με τον Βundesminister fur Umwelt, Jugend und Familie (Ομοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Νεότητας και Οικογένειας), Wien. 3.Για την εφαρμογή των άρθρων 11, 11α, 12α, 13 και 14 του κανονισμού εφαρμογής: 1)Οταν ο ενδιαφερόμενος υπόκειται στην αυστριακή νομοθεσία και καλύπτεται από ασφάλιση ασθενείας: Ο αρμόδιος φορέας ασφαλίσεως ασθενείας. 2)Οταν ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στην αυστριακή νομοθεσία και δεν καλύπτεται από ασφάλιση ασθενείας: Ο αρμόδιος φορέας ασφαλίσεως ατυχήματος. 3)Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις: Ηauptνerband der οsterreichischen Sοzialνersicherungstrager (Ένωση Αυστριακών Ιδρυμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Wien. 4.Για την εφαρμογή του άρθρου 38 παράγραφος 1 και του άρθρου 70 παράγραφος 1 του κανονισμού εφαρμογής: Το Gebietskrankenkasse (Περιφερειακό Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθενείας) που είναι αρμόδιο για τον τόπο κατοικίας των μελών της οικογένειας. 5.Για την εφαρμογή του άρθρου 80 παράγραφος 2, του άρθρου 81 και του άρθρου 82 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής: Το Αrbeitsamt (Γραφείο Απασχολήσεως) που ήταν αρμόδιο για τον τελευταίο τόπο κατοικίας ή διαμονής του ενδιαφερομένου ή για τον τελευταίο τόπο απασχολήσεως. 6.Για την εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 2 και του άρθρου 86 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής σε σχέση με το Κarenzurlaubsgeld (ειδικό επίδομα μητρότητας): Το Αrbeitsamt (Γραφείο Απασχολήσεως) που ήταν αρμόδιο για τον τελευταίο τόπο κατοικίας ή διαμονής του εργαζομένου ή για τον τελευταίο τόπο απασχολήσεως. 7.Για την εφαρμογή: 1)Του άρθρου 102 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής σε συνδυασμό με τα άρθρα 36 και 63 του κανονισμού: Ηauptνerband der οsterreichischen Sοzialνersicherungstrager (Ενωση Αυστριακών Ιδρυμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Wien. 2)Του άρθρου 102 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής σε συνδυασμό με το άρθρο 70 του κανονισμού : Landesarbeitsamt Wien (Επαρχιακό Γραφείο Απασχολήσεως της Βιέννης), Wien. 8.Για την εφαρμογή του άρθρου 110 του κανονισμού εφαρμογής : Ο αρμόδιος φορέας, ή εάν δεν υπάρχει αρμόδιος αυστριακός φορέας, ο φορέας του τόπου κατοικίας. 9.Για την εφαρμογή του άρθρου 113 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής : Ηauptνerband der οsterreichischen Sοzialνersicherungstrager (Ένωση Αυστριακών Ιδρυμάτων Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Wien· εξυπακούεται ότι η απόδοση των δαπανών για παροχές εις είδος γίνεται από εισφορές για ασφάλιση ασθενείας των δικαιούχων συντάξεως που λαμβάνει η προαναφερθείσα Ενωση., (ii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθεται το εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.Για την εφαρμογή των άρθρων 14 παράγραφος 1β, 14α παράγραφος 1β του κανονισμού και των άρθρων 11 παράγραφος 1, 11α παράγραφος 1, 12α, 13 παράγραφος 2 και 3 και 14 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού εφαρμογής : Εlaketurνakeskus / Ρensiοnsskyddscentralen (Κεντρικό Ίδρυμα Ασφαλίσεως Συντάξεως), Ηelsinki. 2.Για την εφαρμογή του άρθρου 10β του κανονισμού εφαρμογής : Κansanelakelaitοs / Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ηelsinki. 3.Για την εφαρμογή των άρθρων 36 και 90 του κανονισμού εφαρμογής : Κansanelakelaitοs - Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ηelsinki, και Τyοelakelaitοkset (Ιδρύματα Συντάξεων το δικαίωμα στις οποίες θεμελιώνεται με την απασχόληση) και Εlaketurνakeskus -Ρensiοnsskyddscentralen (Κεντρικό Ίδρυμα Ασφαλίσεως Συντάξεως), Ηelsinki. 4.Για την εφαρμογή του άρθρου 37β, του άρθρου 38 παράγραφος 1, του άρθρου 70 , παράγραφος 1, του άρθρου 82 παράγραφος 2 και του άρθρου 86 παράγραφος 2 του κανονισμού εφαρμογής : Κansanelakelaitοs - Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ηelsinki. 5.Για την εφαρμογή των άρθρων 41 έως 59 του κανονισμού εφαρμογής : Κansanelakelaitοs - Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ηelsinki, και Εlaketurνakeskus - Ρensiοnsskyddscentralen (Κεντρικό Ίδρυμα Ασφαλίσεως Συντάξεως), Ηelsinki. 6.Για την εφαρμογή των άρθρων 60 έως 67, και των άρθρων 71, 75, 76 και 78 του κανονισμού εφαρμογής : Ως φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας, ο ασφαλιστικός φορέας που ορίζεται από : Τapaturmaνakuutuslaitοsten liittο-Οlycksfallsfοrsakringsanstalternas Fοrbund (Ομοσπονδία των Ιδρυμάτων Ασφαλίσεως Ατυχήματος), Ηelsinki. 7.Για την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του κανονισμού εφαρμογής : Το αρμόδιο ταμείο ανεργίας στην περίπτωση επιδομάτων ανεργίας σχετιζομένων προς τις αποδοχές. Κansanelakelaitοs - Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ηelsinki, στην περίπτωση βασικών επιδομάτων ανεργίας. 8.Για την εφαρμογή των άρθρων 102 και 113 του κανονισμού εφαρμογής : Κansanelakelaitοs - Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ηelsinki, Τapaturmaνakuutuslaitοsten liittο - Οlycktallsfοrsakringsanstalternas Fοrbund (Ομοσπονδία των Ιδρυμάτων Ασφαλίσεως Ατυχήματος), Ηelsinki, σε περίπτωση ασφαλίσεως ατυχήματος. 9.Για την εφαρμογή του άρθρου 110 του κανονισμού εφαρμογής : ν 1)Συντάξεις απασχόλησης : Εlaketurνakeskus - Ρensiοnsskyddscentralen (Κεντρικό Ίδρυμα Ασφαλίσεως Συντάξεως), Ηelsinki, στην περίπτωση συντάξεων απασχόλησης. 2)Εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες : Τapaturmaνakuutuslaitοsten liittο - Οlyckfallsfοrsakringsanstalternas Fοrbund (Ομοσπονδία των Ιδρυμάτων Ασφαλίσεως Ατυχήματος), Ηelsinki, σε περίπτωση ασφαλίσεως ατυχήματος. 3)Αλλες περιπτώσεις : Κansanelakelaitοs Fοlkpensiοnsanstatten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ηeisinki. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ 1.Για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1, του άρθρου 14α παράγραφος 1, του άρθρου 14β παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού και του άρθρου 11, παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 11α παράγραφος 1, του κανονισμού εφαρμογής : Το γραφείο κοινωνικής ασφαλίσεως στο οποίο υπάγεται ο ενδιαφερόμενος. 2.Για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση β) και του άρθρου 14α παράγραφος 1 περίπτωση β) σε περιπτώσεις που ένα πρόσωπο είναι αποσπασμένο στη Σουηδία : Το γραφείο κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου στον οποίο εκτελείται η εργασία. 3.Για την εφαρμογή του άρθρου 14β παράγραφοι 1 και 2 σε περιπτώσεις που ένα πρόσωπο είναι αποσπασμένο στη Σουηδία για περίοδο που υπερβαίνει τους 12 μήνες : Gοtebοrgs allmanna fοrsakringskassa, Sjοfartskοntοret (Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Gοthenburg, τμήμα ναυτικών). 4.Για την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 14α παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού : Το γραφείο κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου κατοικίας. 5.Για την εφαρμογή του άρθρου 14α παράγραφος 4 του κανονισμού και του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 11α παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 12α παράγραφοι 5, 6 και 7 στοιχείο α) του κανονισμού εφαρμογής : Το γραφείο κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου στον οποίο εκτελείται η εργασία. 6.Για την εφαρμογή του άρθρου 17 του κανονισμού : 1)Το γραφείο κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου στον οποίο εκτελείται ή πρόκειται να εκτελεστεί η εργασία και 2)Riksfοrsakringsνerket (Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφαλίσεως) για τις διάφορες κατηγορίες μισθωτών ή μη μισθωτών. 7.Για την εφαρμογή του άρθρου 102 παράγραφος 2 : 1)Riksfοrsakringsνerket (Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 2)Αrbetsmarknadsstyreisen (Εθνικό Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας), για παροχές ανεργίας. (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 3)Το Παράρτημα 11 τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ι. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν., 1) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθεται το εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν., (ιιι) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 3.Αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κοινωνική ασφάλιση των μετακινούμενων εργαζομένων : 1)Απόφαση αριθ. 117 της 7ης Ιουλίου 1982 (ΕΕ αριθ. C 238, 7.9.1983, σ. 3) Το σημείο 2.2. της Απόφασης αντικαθίσταται από το εξής : Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως οριζόμενος οργανισμός νοείται : Βέλγιο Οffice natiοnal des pensiοns (ΟΝΡ), Rijksdienst νοοr pensiοenen (RVΡ) (Εθνικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο), Βruxelles. Δανία ι Direktοratet fοr Sοcial Sikring οg Βistand (Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης), Κοbenhaνn. Γερμανία Verband Deutscher Rentenνersicherungstrager - Datenstelle (Μηχανογραφικό Κέντρο Γερμανικών Οργανισμών Ασφάλισης Συντάξεων), Wurzburg. Ισπανία Ιnstitutο Νaciοnal de la Seguridad Sοcial (Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Μadrid. Γαλλία Caisse natiοnale dassurance-νieillesse - Centre infοrmatique natiοnal -traνailleurs migrants SCΟΜ (Εθνικό Ταμείο Συντάξεων Γήρατος - Εθνικό Μηχανογραφικό Κέντρο - Διακινούμενοι Εργαζόμενοι SCΟΜ), Τοurs. Ελλάδα Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα. Ιρλανδία Department οf Sοcial Welfare (Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας), Dublin. Ιταλία Ιstitutο Νaziοnale della Ρreνidenza Sοciale (ΙΝΡS) (Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Rοma. Λουξεμβούργο Centre dinfοrmatique, daffiliatiοn et de perceptiοn des cοtisatiοns, cοmmun aux institutiοns de securite sοciale (Κοινό Κέντρο Μηχανογράφησης, καταχώρησης και. είσπραξης εισφορών για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης), Luxembοurg. Κάτω Χώρες Sοciale Verzekeringsbank (Τράπεζα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Αmsterdam. Νορβηγία Rikstrygdeνerket (Εθνική Διοίκηση Ασφαλίσεων), Οslο. Αυστρία Ηauptνerband der οsterreichischen Sοzialνersicherungstrager (Ένωση Αυστριακών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης), Wien. Πορτογαλία Centrο Νaciοnal de Ρensοes (Εθνικό Κέντρο Συντάξεων), Lisbοa. Φινλανδία Εlaketurνakeskus - Ρensiοnsskyddscentralen (Κεντρικό Ιδρυμα Ασφάλισης Συντάξεων), Ηelsinki. Σουηδία Riksfοrsakringsνerket (Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Stοckhοlm. Ηνωμένο Βασίλειο Department οf Sοcial Security, Recοrds Βranch (Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μηχανογραφικό Κέντρο), Νewcastle-upοn-Τyne., 2)Απόφαση Αριθ. 118 της 20ής Απριλίου 1983 (ΕΕ αριθ. C 306, 12.11.1983, σ. 2). Το σημείο 2.4. της Απόφασης αντικαθίσταται από το εξής : Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ως οριζόμενος οργανισμός νοείται : Βέλγιο Οffice natiοnal des pensiοns (ΟΝΡ), Rijksdienst νοοr pensiοenen (RVΡ) (Εθνικό Συνταξιοδοτικό Ταμείο), Βruxelles. Δανία Direktοratet fοr Sοcial Sikring οg Βistand (Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης), Κοbenhaνn. Γερμανία Verband Deutscher Rentenνersicherungstrager - Datenstelle (Μηχανογραφικό Κέντρο Γερμανικών Οργανισμών Ασφάλισης Συντάξεων), Wurzburg. Ισπανία Ιnstitutο Νaciοnal de la Seguridad Sοcial (Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Μadrid. Γαλλία Caisse natiοnale dassurance-νieillesse Centre infοrmatique natiοnal -traνailleurs migrants SCΟΜ (Εθνικό Ταμείο Συντάξεων Γήρατος - Εθνικό Μηχανογραφικό Κέντρο - Διακινούμενοι Εργαζόμενοι SCΟΜ), Τοurs. Ελλάδα Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Αθήνα. Ιρλανδία Department οf Sοcial Welfare (Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας), Dublin. Ιταλία Ιstitutο Νaziοnale della Ρreνidenza Sοciale (ΙΝΡS) (Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Rοma. Λουξεμβούργο Centre dinfοrmatique, daffiliatiοn et de perceptiοn des cοtisatiοns, cοmmun aux institutiοns de securite sοciale (Κοινό Κέντρο Μηχανογράφησης, καταχώρησης και είσπραξης εισφορών για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης), Luxembοurg. Κάτω Χώρες Sοciale Verzekeringsbank (Τράπεζα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Αmsterdam. Νορβηγία Rikstrygdeνerket (Εθνική Διοίκηση Ασφαλίσεων), Οslο. Αυστρία Ηauptνerband der οsterreichischen Sοzialνersicherungstrager (Ενωση Αυστριακών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης), Wien. Πορτογαλία Centrο Νaciοnal de Ρensοes (Εθνικό Κέντρο Συντάξεων), Lisbοa. Φινλανδία Εlaketurνakeskus - Ρensiοnsskyddscentralen (Κεντρικό Ιδρυμα Ασφάλισης Συντάξεων), Ηelsinki. Σουηδία Riksfοrsakringsνerket (Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Stοckhοlm. Ηνωμένο Βασίλειο Department οf Sοcial Security, Recοrds Βranch (Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μηχανογραφικό Κέντρο), Νewcastle-upοn-Τyne., 3)Απόφαση Αριθ. 135 της 1ης Ιουλίου 1987 (ΕΕ αριθ. C 281, 4.11.1988, σ. 7). Το σημείο 2.2. της Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής : το πιθανό ή πραγματικό κόστος της παροχής υπερβαίνει το καταποκοπήν ποσό που αναφέρεται κατωτέρω : 1)20 000 ΕΕF για το βελγικό φορέα κατοικίας, 2)3 600 DΚΚ για το δανικό φορέα κατοικίας, 3)1 000 DΕΜ για το γερμανικό φορέα κατοικίας, 7)50 000 GRD για τον ελληνικό φορέα κατοικίας, 8)50 000 ΡΤΕ για τον ισπανικό φορέα κατοικίας, 9)2 900 FRF για το γαλλικό φορέα κατοικίας, 10)300 ΙΕΡ για τον ιρλανδικό φορέα κατοικίας, 11)590 000 ΙΤL για τον ιταλικό φορέα κατοικίας, 12)20 000 LUF για το λουξεμβουργιανό φορέα κατοικίας, 13)1 100 ΝLG για τον ολλανδικό φορέα κατοικίας, 14)3 600 ΝΟΚ για το νορβηγικό φορέα κατοικίας, 15)7 000 ΑΤS για τον αυστριακό φορέα κατοικίας, 16)60 000 ΕSΡ για τον πορτογαλικό φορέα κατοικίας, 17)3 000 FΙΜ για το φινλανδικό φορέα κατοικίας, 18)3 600 SΕΚ για το σουηδικό φορέα κατοικίας, 19)350 GΒΡ για τον αγγλικό φορέα κατοικίας., 7)Απόφαση Αριθ. 136 της 1ης Ιουλίου 1987 (ΕΕ αριθ. C 64, 9.3.1988, σ. 7). Το Παράρτημα της παρούσας Απόφασης τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα Ί. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν. (ii) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ* και προστίθεται το εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Ουδέν. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Ουδέν., (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 8)Απόφαση Αριθ. 150 της 26ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. C 229, 25.8.1993, σ. 5). Το παράρτημα της παρούσας απόφασης τροποποιείται ως εξής : (i) μετά την καταχώρηση στην επικεφαλίδα J. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ προστίθεται το εξής : ΙΑ. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Fοlketrygdkοntοret fοr utenlandssaker (Νatiοnal Ιnsurance Οffice fοr Sοcial Ιnsurance Αbrοad), Οslο. ΙΒ. ΑΥΣΤΡΙΑ 1.Εάν πρόκειται μόνο για οικογενειακά επιδόματα : η αρμόδια εφορία 2.Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις : ο αρμόδιος φορέας ασφάλισης σύνταξης., (ιι) η επικεφαλίδα ΙΑ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ γίνεται ΙΓ. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και προστίθεται το εξής : ΙΔ. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1.Κansanelakelaitοs - Fοlkpensiοnsanstalten (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ηelsinki, και 2.Εlaketurνakeskus / Ρensiοnsskyddscentralen (Κεντρικό Ίδρυμα Ασφάλισης Συντάξεων), Ηelsinki. ΙΕ. ΣΟΥΗΔΙΑ Για δικαιούχους κατοικούντες στη Σουηδία : Το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων του τόπου κατοικίας. Για δικαιούχους μη κατοικούντες στη Σουηδία : Stοckhοlms lans allmanna fοrsakringskassa, utlandsaνdelningen (Το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Στοκχόλμης, Τμήμα Εξωτερικού)., (iii) η επικεφαλίδα ΙΒ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γίνεται ΙΣΤ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. Β. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 368 L 0360 : Οδηγία 68/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί καταργήσεως των περιορισμών στη διακίνηση και στη διαμονή των εργαζομένων των κρατών μελών και των οικογενειών τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ αριθ. L 257, 19.10.1968, σ. 13). Η υποσημείωση 1 του Παραρτήματος αντικαθίσταται από τα ακόλουθα : Αυστριακή, Βελγική, Βρετανική, Δανική, Γερμανική, Ελληνική, Ιρλανδική, Φινλανδική, Γαλλική, Ιταλική, Λουξεμβουργιανή, Ολλανδική, Νορβηγική, Πορτογαλική, Ισπανική, Σουηδική, ανάλογα με τη χώρα που εκδίδει την άδεια. Γ. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 382 D 0043 : Οδηγία 82/43/ΕΟΚ της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 1981 περί δημιουργίας Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών (ΕΕ αριθ. L -20, 28.1.1982, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε από : 1 851 : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302,15.11.1985, σ. 23). 1)Το άρθρο 3 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο : Ή επιτροπή αποτελείται από δύο μέλη ανά κράτος μέλος., 2)το άρθρο 6, δεύτερη πρόταση, αντικαθίσταται από : Ή εκλογή γίνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών. Ωστόσο, απαιτείται να είναι υπέρ οι μισοί τουλάχιστον ψήφοι των μελών., 3)στο άρθρο 11. η φράση Απαιτείται όμως ένας ελάχιστος αριθμός δώδεκα ψήφων υπέρ αντικαθίσταται από : Ωστόσο, απαιτείται να είναι υπέρ οι μισοί τουλάχιστον ψήφοι. Δ. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 380 L 0987 : Οδηγία 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1980 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (ΕΕ αριθ. L 283, 28.10.1980, σ. 23), όπως τροποποιήθηκε από : 387 L 0164 : Οδηγία 87/164/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 66, 11.3.1987, σ. 11). Τα κατωτέρω προστίθενται στο Παράρτημα, τμήμα Ι (Μισθωτοί με σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ιδιαίτερης φύσεως) : ΣΤ. ΑΥΣΤΡΙΑ 1.Μέλη της διοικούσας αρχής ενός φορέως, υπεύθυνα για την εκ του νόμου εκπροσώπηση του φορέως. 2.Συνεταίροι δικαιούμενοι να ασκούν δεσπόζουσα επιρροή σε συνεταιρισμό, ακόμα κι αν η επιρροή αυτή βασίζεται σε καταπιστευματική διάταξη. Ζ. ΣΟΥΗΔΙΑ Μισθωτός, ή οι επιβιώσαντες αυτού, ο οποίος είτε μόνος του είτε με τους στενούς συγγενείς του ήταν ιδιοκτήτης σημαντικού τμήματος της επιχείρησης του εργοδότη και ασκεί σημαντική επιρροή επί των δραστηριοτήτων της. Αυτό ισχύει και όταν εργοδότης είναι ένα νομικό πρόσωπο χωρίς επιχείρηση. Ε. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.380 L 1107 : Οδηγία 80/1107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1980 περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεως τους κατά τη διάρκεια της εργασίας σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα (ΕΕ αριθ. L 327, 3.12.1980, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 388 L 0642 : Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 356, 24.12.1988, σ. 74). Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 2.382 L 0130 : Οδηγία 82/130/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1982 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών επί του ηλεκτρολογικού υλικού που χρησιμοποιείται σε εκρηκτικό περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια (ΕΕ αριθ. L 59, 2.3.1982, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 388 L 0035 : Οδηγία 88/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 20, 26.1.1988, σ. 28), 391 L 0269 : Οδηγία 91/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 134, 29.5.1991, σ. 51). Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 3.388 D 0383 : Απόφαση 88/383/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 1988 που προβλέπει τη βελτίωση της πληροφόρησης στον τομέα της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας στους χώρους εργασίας (ΕΕ αριθ. L 183, 14.7.1988, σ. 34) : Στο άρθρο 3, η φράση είκοσι τέσσερα τακτικά μέλη αντικαθίσταται από δύο μέλη ανά κράτος μέλος. 4.378 D 0618 : Απόφαση 78/618/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1978 για την ίδρυση Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα εξετάζει την τοξικότητα και την οικοτοξικότητα των χημικών ενώσεων (ΕΕ αριθ. L 198, 22.7.1978, σ. 17), όπως τροποποιήθηκε από : 388 D 0241 : Απόφαση 88/241/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 105, 26.4.1988, σ. 29). Στο άρθρο 3, το 24 αντικαθίσταται από το 32 και επίσης το 12 αντικαθίσταται από το 16 5.Απόφαση της 9ης Ιουλίου 1957 των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Ειδικού Συμβουλίου των Υπουργών (ΕΕ αριθ. 28, 31.8.1957, σ. 487/57). όπως τροποποιήθηκε από : Απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1965 των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Ειδικού Συμβουλίου των Υπουργών (ΕΕ αριθ. 46.22.3.1965, σ. 698/65), Ι 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73. 27.3.1972, σ. 14), Ι 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), Ι 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), Το Παράρτημα τροποποιείται ως εξής : 1)στο άρθρο 3. πρώτη παράγραφος, το σαράντα οκτώ αντικαθίσταται από εξήντα τέσσερα, 2)στο άρθρο 9, δεύτερη παράγραφος, το έξι αντικαθίσταται από οκτώ, 3)στο άρθρο 13. τρίτη παράγραφος, αντί για στις εννέα τίθεται σε όλες τις, 4)στο άρθρο 18. πρώτη παράγραφος, το τριάντα δύο αντικαθίσταται από σαράντα τρία, 5)στο άρθρο 18, δεύτερη παράγραφος, το είκοσι πέντε αντικαθίσταται από τριάντα τρία. 6.374 D 0325 : Οδηγία 74/325/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1974 για την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας (ΕΕ αριθ. L 185, 9.7.1974, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε από : Ι 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το 72 γίνεται 96. ΣΤ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 393 D 0136 : Οδηγία 93/136/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1993 για τη θέσπιση τρίτου κοινοτικού προγράμματος δράσης υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Ηeliοs ΙΙ 1993 έως 1996) (ΕΕ αριθ. L 56, 9.3.1993, σ. 30). 1)Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 (α), το 24 γίνεται 28, 2)στο άρθρο 10 παράγραφος 1(β), το 12 γίνεται 16. Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ 375 R 1365 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1975 για την Ίδρυση ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος για τη βελτίωση των όρων διαβιώσεως και εργασίας (ΕΕ αριθ. L 139, 30.5.1975, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : Ι 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291. 19.11.1979, σ. 17), Ι 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 1)Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το 39 αντικαθίσταται από 51 και στα σημεία (α), (β) και (γ) της ίδιας παραγράφου το δώδεκα αντικαθίσταται από δέκα έξι, 2)στο άρθρο 10 παράγραφος 1, το 12 αντικαθίσταται από 16. V. ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης 365 R 0079 : Κανονισμός αριθ. 79/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1965 περί δημιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφορήσεως επί των εισοδημάτων και, της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 109 23.6.65, σ. 1859/65), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 390 R 3577 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353 της 17.12.90 σ. 23) Στο άρθρο 4. η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής : 3. Ο μέγιστος αριθμός λογιστικών εκμεταλλεύσεων είναι 80.000, όσον αφορά την Κοινότητα. Την 1η Μαρτίου 1986, ο αριθμός λογιστικών εκμεταλλεύσεων είναι: 12.000 για την Ισπανία ο αριθμός αυτός αυξάνεται βαθμιαία την επόμενη πενταετία φθάνοντας τελικά τις 15.000, 1.800 για την Πορτογαλία ο αριθμός αυτός αυξάνεται βαθμιαία την επόμενη πενταετία φθάνοντας τελικά τις 3.000, Την 1η Μαρτίου 1995, ο αριθμός λογιστικών εκμεταλλεύσεων είναι: 2 000 για την Αυστρία, 1 100 για τη Φινλανδία, 1 000 για τη Νορβηγία, 600 για τη Σουηδία, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά την επόμενη τριετία φθάνοντας τελικά τις 1000. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 προστίθεται η εξής φράση : Η Αυστρία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Σουηδία ιδρύουν την επιτροπή αυτή εντός 6 μηνών από την προσχώρηση τους. ΙΙ. Στατιστικές 1.372 L 0280 : Οδηγία 72/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31 ης Ιουλίου 1972 περί των στατιστικών ερευνών που πρέπει να διενεργήσουν τα κράτη μέλη σχετικά με το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (ΕΕ αριθ. L 179 της 7.8.72 σ. 2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : - 391 R 1057 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1057/91 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 107, 27.4.91, σ. 11) Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, το σημείο 3 α) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : α) την ποσότητα και την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος και κρέμας γάλακτος που συγκεντρώθηκαν. Τα στοιχεία πρέπει να διαβιβάζονται χωριστά για κάθε μια των κατωτέρω περιφερειών και να αναφέρονται στις εκεί ευρισκόμενες εγκαταστάσεις : Βέλγιο Ρrονinces / Ρrονincies Δανία Γερμανία Regierungsbezirke Ελλάδα Μια περιοχή μόνο Ισπανία Cοmunidades autοnοmas Γαλλία Regiοns de prοgramme Ιρλανδία . . Ιταλία Regiοni Λουξεμβούργο Κάτω Χώρες Ρrονincies Νορβηγία Fylker Αυστρία Πορτογαλία Regiοes Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Standard regiοns Ωστόσο, για την Ελλάδα, μπορεί να προβλεφθεί με τη διαδικασία του άρθρου 7, ότι τα στοιχεία πρέπει να διαβιβάζονται χωριστά σύμφωνα με τις καθορισμένες περιοχές. 2.376 L* 0625 : Οδηγία αριθ. 76/625/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1976 περί των στατιστικών ερευνών που θα διενεργηθούν από τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό του δυναμικού παραγωγής των δενδρώνων ορισμένων ειδών οπωροφόρων δένδρων (ΕΕ αριθ. L 218, 11.8.1976, σ. 10) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 R 1057 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1057/91 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 107, 27.4.1991, σ. 11). Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής εδάφιο : Ή Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία διενεργούν τις έρευνες των ανωτέρω εδαφίων για πρώτη φορά πριν την 31η Δεκεμβρίου 1997. 3.379 R 0357 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 1979 περί των στατιστικών ερευνών περί των αμπελουργικών εκτάσεων (ΕΕ αριθ. L 54 της 5.3.79 σ. 124), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3205 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3205/93 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 289 της 24.11.1993 σ. 4). Προστίθεται το εξής άρθρο: άρθρο 1 γ Η Δημοκρατία της Αυστρίας προβαίνει στην πρώτη βασική έρευνα το 1999. Η έρευνα μάλιστα αφορά την κατάσταση μετά τις εκριζώσεις νέες φυτεύσεις ή επαναφυτεύσεις της περιόδου 1998/1999. Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, οι όροι και η Ελληνική Δημοκρατία αντικαθίστανται με η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αυστρίας. . Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, προστίθεται στο τέλος : από την περίοδο 1999/2000 όσον αφορά την Αυστρία. Στο άρθρο 6 παράγραφος 6, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : - για πρώτη φορά, πριν την 1η Οκτωβρίου 1981 όσον αφορά τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, πριν την 1η Οκτωβρίου 1984 όσον αφορά την Ιταλία και την Ελλάδα, πριν την 1η Οκτωβρίου 1991 όσον αφορά την Ισπανία και την Πορτογαλία και πριν την 1η Οκτωβρίου 1996 όσον αφορά την Αυστρία, 4.382 L 0606 : Οδηγία 82/606/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 1982 σχετικά με την οργάνωση ερευνών από τα κράτη μέλη για τις αποδοχές των μόνιμων και εποχιακών εργατών που απασχολούνται στη γεωργία (ΕΕ αριθ. 247, 23.8.82, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 391 L 0534 : Οδηγία 91/534/ΕΟΚτου Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 288 της 18.10.91 σ. 36). Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Η έρευνα που. αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο γίνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996, από τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, την 31η Δεκεμβρίου 1997, για την Αυστρία. Το σημείο 1 του παραρτήματος Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 1. Για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία (με εξαίρεση τα Lander του Βερολίνου, της Βρέμης, του Αμβούργου και του Σάαρ), την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και .το Ηνωμένο Βασίλειο : μόνιμοι εργάτες με πλήρη απασχόληση. 5.390 R 0837 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1990 για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παραγωγή σιτηρών (ΕΕ αριθ. L 88. 3.4.90. σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 390 R 3570 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3570/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου(ΕΕ αριθ. L353. 17.12.90, σ. 8) Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Κράτη μέλη • Περιφερειακή κατανομή Βelgique - Βelgie Ρrονinces Ρrονincies Danmark Deutschland Βundeslander Ελλάδα Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (1) Εspana Cοmunidades autοnοmes France Regiοns de prοgramme Ιreland Ιtalia Regiοni (2) Luxembοurg Κράτη μέλη: Περιφερειακή κατανομή Νederland Ρrονincies Νοrge FylΚer Οsterreich Ροrtugal ΝUΤS ΙΙ (1) Suοmi Sνerige Βidragsοmrade nοrr Βidragsοmrade sοder Ονriga landet United Κingdοm Standard regiοns ΝUΤS = Ονοματολογία Περιφερειακών Στατιστικών Μονάδων. (1) Τα περιφερειακά στοιχεία δίδονται το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού. (2) Εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι πολικές περιφέρειες μπορούν να ομαδοποιηθούν με την κατανομή ΝUΤS Ι. 6.393 R 0959 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις στατιστικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με άλλα φυτικά προϊόντα εκτός από τα σιτηρά (ΕΕ αριθ. L 98 της 24.4.93 σ. 1) 1)Το παράρτημα VΙ αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Κράτη μέλη : Περιφερειακή κατανομή Βelgique - Βelgie Ρrονinces / Ρrονincies - Regiοn walοnne / Vlaams gewest Danmark Deutschland Βundeslander Ελλάδα Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (1) Εspana Cοmunidades autοnοmas France Regiοns de prοgramme Ιreland Ιtalia Regiοni Luxembοurg Νederland Ρrονincies Νοrge Fylker Οsterreich Ροrtugal ΝUΤS 11 (1) Suοmi Sνerige United Κingdοm Standard regiοns (1 ) Τα περιφερειακά στοιχεία δίδονται το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. ΝUΤS : Ονοματολογία Περιφερειακών Στατιστικών Μονάδων. β) Το παράρτημα VΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Κωδικός Crοnοs Κύρια έκταση ή καταγραφείσα έκταση Β. Ξηρά όσπρια κτηνοτροφικά μπιζέλια Άλλα μπιζέλια και ρεβύθια Κουκιά και λαθούρια (συμπ. 1338) Ξηρά φασόλια Λούπινα Άλλα ξηρά όσπρια Γ. Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους Πατάτες Ζαχαρότευτλα Κτηνοτροφικά τεύτλα Άλλα φυτά με ριζώματα ή κονδύλους Λ. Βιομηχανική φυτά Κράμβες ελαιώδεις Ηλιόσπορος Σπέρματα σόγιας Λινάρι που καλλιεργείται για ίνες ή για λάδι Βαμβάκι που καλλιεργείται για ίνες ή για λάδι Άλλοι ελαιούχοι σπόροι (π.χ. μήκωνος. σινάπεως, σησάμου κ.λ.π.) Κάνναβις Καπνός Λυκίσκος Άλλα βιομηχανικά φυτά Μ. Σύνολο κτηνοτροφικών φυτών Χλωρά κτηνοτροφικά φυτά από αρόσιμη γη Κτηνοτροφικός αραβόσιτος Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι Άλλα χλωρά κτηνοτροφικά φυτά ΣΤ. Νωπά λαχανικά Ζ. Άνθη και καλωπιστικά φυτά Η. Σποροκαλλιέργειες Θ. Γη σε αγρανάπαυση και χλωρά λιπάσματα Θα συμπληρωθεί στην τακτική στατιστική έρευνα που αναφέρεται στο Άρθρο 1 παράγραφος 1 m εκτάσεις περιθωριακής σημασίας (δηλ. μικρότερες από 5 000 και από 10 1% της αρώσιμης γης σε κάθε κράτος μέλος) μη καλλιεργούμενο είδος Παρατήρηση: Τα σημεία Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του Παραρτήματος ΙΙ ΙΙΙ. Πολιτική ποιότητας 1.392 R 2081 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ αριθ. L 208, 24.7.1992, σ. 1). Στο άρθρο 2 παράγραφος 7, στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 17 παράγραφος 1, προστίθεται η εξής φράση : Για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, η ανωτέρω προθεσμία τρέχει από την ημερομηνία προσχώρησης τους. 2.392 R 2082 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ αριθ. L 208, 24.7.1992, σ. 9). Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 προστίθεται η εξής φράση : Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία δημοσιεύουν τα στοιχεία αυτά εντός 6 μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης τους. Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 προστίθεται η εξής φράση : Για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία η ανωτέρω προθεσμία τρέχει από την ημερομηνία προσχώρησης τους. Β. ΚΟΙΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 1.368 R 0985 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 985/68 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1968 περί καθορισμού των γενικών κανόνων που διέπουν τα μέτρα παρεμβάσεως στην αγορά του βουτύρου και της κρέμας γάλακτος (ΕΕ αριθ. L 169, 18.7.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 391 R 2045 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2045/91 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 187 της 13.7.1991 σ. 1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 σημείο β), προστίθενται οι εξής περιπτώσεις : κατατάσσεται ως meierismοr όσον αφορά το νορβηγικό βούτυρο, κατατάσσεται ως Τeebutter όσον αφορά το αυστριακό βούτυρο ποιότητος, κατατάσσεται ως meijeriνοi mejerismοr όσον αφορά το φινλανδικό βούτυρο, κατατάσσεται ως Sνenskt smοr* όσον αφορά το σουηδικό βούτυρο. 2.387 R 0777 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 που τροποποιεί το καθεστώς των αγορών στην παρέμβαση για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (ΕΕ αριθ. L 78, 20.3.1987, σ. 10) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 R 1634 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1634/91 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 150, 15.6.1991, σ. 26) Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι 106 000 τόνοι γίνονται 109 000 τόνοι. 3.387 R 1898 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 του Συμβουλίου της 2ας Ιουλίου 1987 σχετικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεση τους στο εμπόριο (ΕΕ αριθ. L 182, 3.7.1987, σ. 36) όπως τροποποιήθηκε από : 388 R 0222 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 222/88 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1987 (ΕΕ αριθ. L28. 1.2.1988, σ. 1). Στο παράρτημα προστίθενται οι ακόλουθες ονομασίες : -kulturmelk rοmme prim νiili fil smetana -fil 4.392 R 1601 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1992 για ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων (ΕΕ αριθ. L 173, 27.6.1992, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 1974: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1974/93 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 180, 23.7.1993, σ. 26). Στο άρθρο 2, προστίθεται το εξής : Το παράρτημα μπορεί να τροποποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 για να προστεθούν ενδεχομένως ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, νορβηγικής και σουηδικής καταγωγής, που ικανοποιούν τις ανάγκες του αρχιπελάγους και αποστέλλονται παραδοσιακά προς τα νησιά αυτά. 5.392 R 3950 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 του Συμβουλίου, της 28ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 405, 31.12.1992, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 394 R 0647 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 647/94 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. L80. 24.3.1994, σ. 16). Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, ο πίνακας του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από τον εξής πίνακα : (σε τόνους) Κράτη μέλη Παραδόσεις Απ ευθείας πωλήσεις Βέλγιο 3.066.337 244.094 Δανία 4.454.459 889 Γερμανία (1) 27.764.778 100.038 Ελλάδα 625.985 4.528 Ισπανία 5.200.000 366.950 Γαλλία 23.637.283 598.515 Ιρλανδία 5.233.805 11.959 Ιταλία 9.212.190 717.870 Λουξεμβούργο 268.098 951 Κάτω Χώρες 10.983.195 91.497 Νορβηγία 1.842.000 Αυστρία 2.205.000 367.000 Πορτογαλία 1.804.881 67.580 Φινλανδία 2.342.000 10.000 Σουηδία 3.300.000 3.000 Ηνωμένο Βασίλειο 14.247.283 342.764 (1) Εκ των οποίων 6.244.566 τόνοι για παραδόσεις σε αγοραστές εγκατεστημένους στα νέα Lander και 8.801 τόνοι για απευθείας πωλήσεις στα νέα Lander. προστίθενται τα εξής εδάφια : Για την Αυστρία, η συνολική ποσόστωση παραδόσεων μπορεί να αυξηθεί για να αποζημιώσει αυστριακούς παραγωγούς SLΟΜ μέχρι τους 180.000 τόνους που θα κατανεμηθούν βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας. Το αποθεματικό αυτό δεν μεταβιβάζεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά υπέρ παραγωγών των οποίων το δικαίωμα επανάληψης της παραγωγής θα θιγεί συνεπεία της προσχώρησης. Για τη Φινλανδία, η συνολική ποσόστωση παραδόσεων μπορεί να αυξηθεί για να αποζημιώσει φινλανδούς παραγωγούς SLΟΜ μέχρι τους 200.000 τόνους που θα κατανεμηθούν βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας. Το αποθεματικό αυτό δεν μεταβιβάζεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά υπέρ παραγωγών των οποίων το δικαίωμα επανάληψης της παραγωγής θα θιγεί συνεπεία της προσχώρησης. Για τη Νορβηγία, η συνολική ποσόστωση παραδόσεων μπορεί να αυξηθεί για να αποζημιώσει νορβηγούς παραγωγούς SLΟΜ μέχρι τους 175.000 τόνους που θα κατανεμηθούν βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας. Το αποθεματικό αυτό δεν μεταβιβάζεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά υπέρ παραγωγών των οποίων το δικαίωμα επανάληψης της παραγωγής θα θιγεί συνεπεία της προσχώρησης. Η αύξηση των συνολικών ποσοτήτων και οι όροι υπό τους οποίους χορηγούνται οι ατομικές ποσότητες αναφοράς που προβλέπουν τα ανωτέρω τρία εδάφια αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 11. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής δεύτερο εδάφιο : Ωστόσο για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία η 31η Μαρτίου 1993 αντικαθίσταται από την 31 η Μαρτίου 1995 και για τη Σουηδία από την 31η Μαρτίου 1996. Στο άρθρο 11 προστίθεται το εξής δεύτερο εδάφιο : Ωστόσο, για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος είναι αυτά του ημερολογιακού έτους 1992 και η μέση αντιπροσωπευτική εθνική περιεκτικότης σε λιπαρά του παραδιδομένου γάλακτος είναι 3,87 % για τη Νορβηγία, 4,03 % για την Αυστρία, 4,34 % για τη Φινλανδία και 4,33 % για τη Σουηδία. ΙΙ. Βόειο κρέας . 368 R 0805 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (ΕΕ αριθ. L 148. 27.6.1968, σ. 24) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3611 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3611/93 του Συμβουλίου, της 22.12.1993 (ΕΕ αριθ. L 382, 29.12.1993, σ. 7). Στο άρθρο 4γ, προστίθεται η εξής παράγραφος 3α: 3α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, τρίτο εδάφιο, σημείο β), ο συνολικός αριθμός ζώων περιλαμβανομένων στο σύνολο των περιφερειακών ανωτάτων ορίων που πρέπει να ορισθεί για τη Νορβηγία, την Αυστρία, τη Φινλανδία, και τη Σουηδία, αντιστοίχως είναι: 175.000 για τη Νορβηγία 423.400 για την Αυστρία 250.000 για τη Φινλανδία 250.000 για τη Σουηδία, Η Επιτροπή αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 27 τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και ιδίως τα αναγκαία ρυθμιστικά και μεταβατικά μέτρα. Στο άρθρο 4δ, προστίθεται η εξής παράγραφος 1α: Ία. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2,3 και 4, στην Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, τα ατομικά ανώτατα όρια χορηγούνται στους παραγωγούς με βάση ένα συνολικό αριθμό δικαιωμάτων πριμοδότησης επιφυλασσόμενο σε καθένα εκ των κρατών μελών. Ο συνολικός αυτός αριθμός είναι : 325.400 για την Αυστρία 50.000 για τη Νορβηγία 55.000 για τη Φινλανδία 155.000 για τη Σουηδία. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα αρχικώς χορηγούμενα δικαιώματα πριμοδότησης όσο και κάθε αποθεματικό δημιουργούμενο από τα κράτη μέλη αυτά. Η Επιτροπή αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 27 τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και ιδίως τα αναγκαία ρυθμιστικά και μεταβατικά μέτρα. 2.390 R 1186: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1186/90 του Συμβουλίου της 7ης Μatοu 1990 για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της κοινοτικής κλίμακας κατατάξεως σφαγίων χονδρών βοοειδών (ΕΕ αριθ. L 119. 11.5.1990, σ. 32). Το άρθρο 1 παράγραφος 1 συμπληρώνεται με το εξής εδάφιο : Στη Νορβηγία και τη Φινλανδία, τα μέτρα του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 1996. ΙΙΙ. Λυκίσκος 1.371 R 1696 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του λμκίσκου (ΕΕ αριθ. L 175, 4.8.1971, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 R 3124 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3124/92 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L313. 30.10.1992, σ. 1). Στο άρθρο 17 παράγραφος 6 προστίθεται η εξής φράση : Για την Αυστρία, η διάρκεια είναι 5 έτη από την προσχώρηση της. 2.377 R 1784 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1784/77 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1977, περί της πιστοποιήσεως του λυκίσκου (ΕΕ αριθ. L200, 8.8.1977, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 1987 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1987/93, της 19ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 182, 24.7.1993, σ. 1). Στο άρθρο 9 προστίθεται η εξής φράση : Ή Αυστρία ανακοινώνει τα στοιχεία αυτά εντός 3 μηνών από την ημερομηνία προσχώρηση της. 3.382 R 1981 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1981/82 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1982 περί καθορισμού του πίνακα των περιοχών της Κοινότητας στις οποίες μόνο οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών λυκίσκου απολαύουν της ενισχύσεως στην παραγωγή (ΕΕ αριθ. L 215, 23.7.1982, σ. 3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 R 3337 . Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3337/92 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 336, 20.11.1992, σ. 2) Στον κατάλογο του παραρτήματος, προστίθεται η εξής περιοχή : Αυστρία. ΙV. Σπόροι προς σπορά 371 R 2358 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1971 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά (ΕΕ αριθ. L 246, 5.11.1971, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3375 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3375/93 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L303, 10.12.1993, σ. 9). Το άρθρο 8 συμπληρώνεται με τα εξής εδάφια : Ωστόσο, υπό την επιφύλαξη αδείας της Επιτροπής, η Νορβηγία και η Φινλανδία μπορούν να χορηγήσουν ενισχύσεις, αντιστοίχως : για ορισμένες ποσότητες σπόρων για ορισμένες ποσότητες σπόρων σιτηρών που παράγονται μόνο στα κράτη μέλη αυτά λόγω των ειδικών κλιματικών συνθηκών. Εντός τριετίας από την προσχώρηση, η Επιτροπή, βάσει στοιχείων παρεχομένων σε εύθετο χρόνο από τα δύο αυτά κράτη μέλη, διαβιβάζει στο Συμβούλιο έκθεση επί των αποτελεσμάτων των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν, συνοδευόμενη ενδεχομένως από τις αναγκαίες προτάσεις. Το Συμβούλιο αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 4. V. Αυγά και πουλερικά 375 R 2782 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί παραγωγής και εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος (ΕΕ αριθ. L 282, 1.11.1975, σ. 100), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : - 391 R 1057 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1057/91 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 1991 (ΕΕ αριθ. L107, 27.4.1991, σ. 11). 1)Το άρθρο 5, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : 2. Τα αυγά προς εκκόλαψιν μεταφέρονται σε συσκευασίες άψογης καθαριότητας που περιέχουν αποκλειστικά αυγά προς εκκόλαψιν του ιδίου είδους, κατηγορίας και τύπου πουλερικών προερχομένων από μία και μόνη εγκατάσταση. Τα αυγά φέρουν τουλάχιστον τη μνεία οeufs a cοuνer, brοedeieren, rugeaeg, Βruteier, αυγά προς εκκόλαψιν, hueνοs para incubar, eggs fοr hatching, uονa da cονa, rugeegg, ονοs para incubacaο, munia haudοttaνaksi ή klackagg. 2)Το κείμενο του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το εξής : Άρθρο 6 Τα αυγά προς εκκόλαψιν, που προέρχονται από τρίτες χώρες, δύνανται να εισαχθούν μόνο εάν φέρουν με χαρακτήρες ύψους τουλάχιστον 3 χιλιοστών το όνομα της χώρας καταγωγής και τη μνεία οeufs a cοuνer, brοedeieren, rugeaeg, Βruteier, αυγά προς εκκόλαψιν, hueνοs para incubar, eggs fοr hatching, uονa da cονa, rugeegg, ονοs para incubacaο, haudοttaνaksi ή klackagg Οι συσκευασίες τους πρέπει να περιλαμβάνουν αποκλειστικά αυγά προς εκκόλαψιν του ιδίου είδους, κατηγορίας και τύπου πουλερικών, της ιδίας χώρας καταγωγής και του ιδίου αποστολέα και να φέρουν τις εξής τουλάχιστον ενδείξεις : 1)τις ενδείξεις επί των αυγών, 2)το είδος πουλερικού από το οποίο προέρχονται τα αυγά, 5)το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του αποστολέα. VΙ. Ζάχαρη 1.368 R 0206: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 206/68 του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού των διατάξεων πλαισίων για τα συμφωνητικά και τις διεπαγγελματικές συμφωνίες που αφορούν την αγορά τεύτλων (ΕΕ αριθ. L 47, 23.2.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985,0.23). 1)Το άρθρο 5, παράγραφος 4, αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : 4. Ωστόσο, στη Δανία, στην Ισπανία, στη Φινλανδία, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν τα τεύτλα παραδίδονται ελεύθερο στη ζαχαροποιϊα, το συμφωνητικό προβλέπει συμμετοχή του κατασκευαστή στα έξοδα μεταφοράς και ορίζει το ποσοστό ή τα ποσά. 2)Στο άρθρο 8α, προστίθεται το εξής εδάφιο : Για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, η φράση : περίοδος 1967/1968 στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10 παράγραφος 2 γίνεται: περίοδος εμπορίας 1994/1995, πριν την ζαχαρική περίοδο 1968/1969 στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στο άρθρο 8 σημείο δ) γίνεται: πριν την περίοδο εμπορίας 1995/1996. 2.381 R 1785 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (ΕΕ αριθ. L 177, 1.7.1981, σ. 4) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 394 R 0133 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 133/94 του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 1994 (ΕΕ αριθ. L22, 27.1.1994, σ. 7). 1)Στο άρθρο 16α, προστίθεται η εξής παράγραφος: 2α) Για το πρώτο έτος μετά την προσχώρηση της, η Δημοκρατία της Φινλανδίας επιτρέπεται να εισάγει με μειωμένη εισφορά μέχρι 40.000 τόνους ακατέργαστης ζάχαρης από τρίτες χώρες. Το προηγούμενο εδάφιο επανεξετάζεται στα πλαίσια της αναθεώρησης του παρόντος κανονισμού, που θα γίνει πριν το τέλος της περιόδου εμπορίας 1994/1995. 2)Το άρθρο 16α, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : 7. Η αίτηση πιστοποιητικού, βάσει της παραγράφου 6, πρέπει να υποβληθεί στον αρμόδιο πορτογαλικό και φινλανδικό οργανισμό και να συνοδεύεται από δήλωση του διενεργούντος Το ραφινάρισμα με την οποία ο τελευταίος αυτός δεσμεύεται να προβεί στην Πορτογαλία και στη Φινλανδία στο ραφινάρισμα της εν λόγω ποσότητας ακατέργαστης ζάχαρης εντός των έξι μηνών που ακολουθούν το μήνα της εισαγωγής. 3)Στο άρθρο 16α, παράγραφος 10, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο 10. Η Πορτογαλία και η Φινλανδία ανακοινώνουν στην Επιτροπή: 4)Στο άρθρο 24, παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : 1. Τα κράτη μέλη χορηγούν, υπό τους όρους του παρόντος τίτλου, ποσόστωση Α και Β σε κάθε επιχείρηση που παράγει ζάχαρη και σε κάθε επιχείρηση που παράγει ισογλυκόζη, εγκατεστημένη στο έδαφος του, η οποία: , « είχε λάβει κατά την περίοδο εμπορίας 1993/1994 ποσόστωση Α και Β, ή, όσον αφορά την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, είχε παράγει ζάχαρη ή ισογλυκόζη στο ημερολογιακό έτος 1994. 5)Το άρθρο 24, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : 2. Για την χορήγηση των ποσοστώσεων Α και Β της παραγράφου 1, ορίζονται οι εξής βασικές ποσότητες : Ι. Βασική ποσότητα Α Περιοχές α) Βασική ποσότητα Α για τη ζάχαρη (1) β) Βασική ποσότητα Α για την ισογλυκόζη (2) Δανίας 328.000,0 Γερμανίας 1.990.000,0 28.882,0 Ελλάδας 290.000,0 10.522,0 Ισπανίας 960.000,0 75.000,0 Μητροπολιτικής Γαλλίας 2.530.000,0 15.887,0 υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων 466.000,0 Ιρλανδίας 182.000,0 Ιταλίας 1.320.000,0 16,569,0 Κάτω Χωρών 690.000,0 7.426,0 Αυστρίας 316.529,0 Ηπειρωτικής Πορτογαλίας 54.545,5 8.093,9 αυτόνομης περιοχής Αζορών 9.090,9 • Φινλανδίας 133.433,0 10.845,0 Σουηδίας 336,364,0 Οικονομικής Ενωση 56.667,0 Βελγίου Λουξεμβούργου 680.000,0 21.696,0 Ηνωμένου Βασιλείου 1.040.000.0 (1) Σε τόνους λευκής ζάχαρης (2 Σε τόνους ξηράς ύλης. ΙΙ. Βασική ποσότητα Β Περιοχές α) Βασική ποσότητα Β για τη ζάχαρη (1) β) Βασική ποσότητα Β για την ισογλυκόζη (2) Δανίας 96.629,3 Γερμανίας 612.312,9 6.802,0 Ελλάδας 29.000,0 2.478,0 Ισπανίας 40.000,0 8.000,0 Μητροπολιτικής Γαλλίας 759.232,8 4.135,0 υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων 46.600,0 Ιρλανδίας 18.200,0 Ιταλίας 248.250,0 3.902,0 Κάτω Χωρών 182.000,0 1.749,0 Αυστρίας 73.881,0 Ηπειρωτικής Πορτογαλίας 5.454,5 1.906,0 αυτόνομης περιοχής Αζορών 909,1 Φινλανδίας 13.343,0 1.085,0 Σουηδίας 33.636,0 Οικονομικής Ενωσης Βελγίου Λουξεμβούργου 146.000,0 15.583,0 Ηνωμένου Βασιλείου 104.000,0 5.787,0 (1) Σε τόνους λευκής ζάχαρης (2) Σε τόνους ξηράς ύλης. 6)Στο άρθρο 24, παράγραφος 3, προστίθενται τα εξής εδάφια δύο και τρία : Ωστόσο όσον αφορά τις ζαχαροβιομηχανίες που είναι εγκατεστημένες στην : 1)Αυστρία, οι ποσοστώσεις Α και Β της ζαχαροβιομηχανίας ισούνται αντιστοίχως προς τη βασική ποσότητα Α και τη βασική ποσότητα Β, που ορίζονται στην παράγραφο 2 σημείο Ι α) και σημείο ΙΙ α) για την Αυστρία, 2)Φινλανδία, οι ποσοστώσεις Α και Β της ζαχαροβιομηχανίας ισούνται αντιστοίχως προς τη βασική ποσότητα Α και τη βασική ποσότητα Β, που ορίζονται στην παράγραφο 2 σημείο Ι α) και σημείο ΙΙ α) για την Φινλανδία, 3)Σουηδία, οι ποσοστώσεις Α και Β της ζαχαροβιομηχανίας ισούνται αντιστοίχως προς τη βασική ποσότητα Α και τη βασική ποσότητα Β, που ορίζονται στην παράγραφο 2 σημείο Ι α) και σημείο ΙΙ α) για τη Σουδία. Εξάλλου, όσον αφορά τη βιομηχανία ισογλυκόζης που είναι εγκατεστημένη στη Φινλανδία, οι ποσοτώσεις Α και Β αυτής ισούνται αντιστοίχως με τη βασική ποσότητα Α και τη βασική ποσότητα Β, που ορίζονται στη παράγραφο 2, σημείο Ι β) και σημείο ΙΙ β) για τη Φινλανδία. VΙΙ. Κρασί και αλκοολούχα ποτά 1.386 R 2392 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2392 36 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, για την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελουργική μητρώου (ΕΕ αριθ. L 208, 31.7.1986, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από : 390 R 3577 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990. σ. 23). Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο προστίθεται η εξής φράση : Στην Αυστρία καταρτίζεται εντός 2 ετών από την προσχώρηση της. · 2.387 R 0822 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμπελουινικής αγοράς (ΕΕ αριθ. L 84, 27.3.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 1566 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1566/93 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 (ΕΟΚ) αριθ. 822.87 (ΕΕ αριθ. L 154 της 25.6.93 σ. 39). Στο άρθρο 9. παράγραφος 1. δεύτερο εδάφιο, σημείο α), πρώτη περίπτωση, οι λέξεις και την Αυστρία προστίθενται μετά τις λέξεις για τη Γερμανία. 3.387 R 0823 Ι Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 823/87 του Συμβουλίου της ,16ης Μαρτίου 1987 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται εντός καθορισμένων περιοχών (ΕΕ αριθ. L 84, 27.3.1987, σ. 59), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 R 3896 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3896/91 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 368.31.12.1991. σ. 3) Στο άρθρο 15 παράγραφος 2. προστίθεται το εξής σημείο : ζ) για την Αυστρία : οι εξής ονομασίες που συνοδεύουν τις ενδείξεις προέλευσης των οίνων : Qualitatswein mit staatlicher Ρrufnummer, Qualitatswein Κabinett ή Κabinettwein Qualitatswein besοnderer Reife und Leseart οr Ρradikatswein Spatlese ή Spatlesewein Αuslese ή Αuslesewein Βeerenauslese οr Βeerenauslesewein Αusbruch ή Αusbruchwein Τrοckenbeerenauslese οr Τrοckenbeerenauslesewein Εiswein. Strοhwein. 389 R 1576 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ αριθ. L 160, 12.6.1989, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 R 3280 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3280/92 του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L327, 13.11.1992, σ. 3). 1)Στο άρθρο 1, παράγραφος 4, σημείο ιζ) προστίθεται το εξής σημείο 3 : ¦3) Οι ονομασίες Jagertee Jagertee και Jagatee επιφυλάσσονται στα λικέρ καταγωγής Αυστρίας, που είναι παρασκευασμένα με αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, εκχυλίσματα ορισμένων αλκοολούχων ποτών ή τσαγιού, με προσθήκη διαφόρων φυσικών αρτυματικών ουσιών οριζομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 β), σημείο ϊ), της οδηγίας 88/388/ΕΚ. Ο αλκοολικός τίτλος είναι τουλάχιστον 22,5 % νοl. Η περιεκτικότης σε ζάχαρη, εκφρασμένη σε ιμβερτοποιημένη ζάχαρη, είναι τουλάχιστον 100 γραμ. ανά λίτρο. 2)Στο άρθρο 1 παράγραφος 4, προστίθεται το εξής σημείο: κα) Vakeνa glοgi Spritglοgg Το αλκοολούχο ποτό που παράγεται με αρωματισμό αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης με αρτυματικές ουσίες γαρυφάλλου, φυσικές ή όμοιες με τις φυσικές, και/ή κανέλλα χρησιμοποιώντας μία από τις εξής διαδικασίες : διαβροχή και/ή απόσταξη, επαναπόσταξη της αλκοόλης παρουσία των ανωτέρω φυτών, προσθήκη αρώματος γαρυφάλλου ή κανέλλας, φυσικού ή όμοιου με το φυσικό, ή συνδυασμός των μεθόδων αυτών. Αλλες αρτυματικές ουσίες, φυσικές ή όμοιες με τις φυσικές, σύμφωνα με την Οδηγία 88/388/ΕΟΚ, δύνανται επίσης να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο όμως ότι η γεύση των οικείων αρτυμάτων θα είναι δεσπόζουσα. Η περιεκτικότητα σε οίνο ή προϊόντα αυτού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 %. 3)Στο άρθρο 4 παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, σημείο α), προστίθεται το εξής σημείο : ψευδομουριά, αρκτική βάτος, μυρτίλος των βάλτων, μυρτίλος ερυθρός, ελέαγνος, 4)Στο παράρτημα ΙΙ, το σημείο 5. Βrandy συμπληρώνεται από τα εξής : Wachauer Weinbrand, Weinbrand Durnstein, το σημείο 7.Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής συμπληρώνεται από τα εξής: Wachauer Μarillenbrand, το σημείο 12. Αλκοολούχα ποτά με κύμινο συμπληρώνεται από τα εξής : Νοrsk Αkeνitt/Νοrsk Αkνaνit/Νοrsk Αquaνit/Νοrwegian Αquaνit Sνensk Αquaνit/Sνensk Αkνaνit/Swedish Αquaνit, το σημείο 14. Λικέρ συμπληρώνεται από τα εξής : Finnish berry/fruit liqueur Grοssglοckner Αlpenbitter Μariazeller Μagenlikοr Μariazeller Jagasaftl Ρuchheimer Βitter Ρuchheimer Schlοssgeist Steinfelder Μagenbitter Wachauer Μarillenlikοr, το σημείο Ί5. Αλκοολούχα ποτά συμπληρώνεται από τα εξής : Sνensk Ρunsch Swedish Ρunsch, προστίθεται το εξής σημείο 16: 16. Βότκα : Νοrsk Vοdka Νοrνegian νοdka Sνensk Vοdka Swedish νοdka Suοmalainen Vοdka Finsk Vοdka Finnish νοdka. 5.389 R 2389 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2389/89 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 για τους γενικούς κανόνες κατάταξης των ποικιλιών αμπέλου (ΕΕ αριθ. L 232, 9.8.1989, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 390 R 3577 : Κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 του Συμβουλίου της 4ής Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.121990, σ. 23) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η ακόλουθη περίπτωση προστίθεται πριν τις λέξεις- περιοχή για την Πορτογαλία,: - Βundesland για την Αυστρία,. 6.389 R 2392 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2392/89 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 σχετικά με τη θέσπιση των γενικών κανόνων για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων και των γλευκών σταφυλιών (ΕΕ αριθ. L 232, 9.8.1989, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 R 3897 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3897/91 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 368. 31.12.1991, σ. 5). Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 σημείο i), η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : Landwein για τους εππραπέζιους οίνους καταγωγής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, 7.389 R 3677 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3677/89 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1989 για τον ολικό κατ όγκον αλκοολικό τίτλο και την περιεκτικότητα σε ολική οξύτητα ορισμένων εισαγόμενων οίνων ποιότητας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ), (ΕΕ αριθ. L 360, 9.12.1989 σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 2606 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2606/93 του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 239, 24.9.1993, σ. 6) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το σημείο α) καταργείται από 1ης Μαρτίου 1995. 8.391 R 1601 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των . αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 149, 14.6.1991, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από: 392 R 3279 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3279/92 του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L327, 13.11.1992, σ. 1). 1)Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, προστίθεται το εξής σημείο: δ) Vakeνa νiiniglοgi Starkνinsglοgg Ο αρωματισμένος οίνος ο οποίος έχει παρασκευαστεί από οίνο οριζόμενο στην παράγραφο 1 στοιχείο α), και του οποίου η χαρακτηριστική γεύση λαμβάνεται από τη χρησιμοποίηση γαρυφάλλων και/ή κανέλλας τα οποία πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται μαζί με άλλα καρυκεύματα το ποτό αυτό μπορεί να γλυκαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος α). 2)Στο άρθρο 2, παράγραφος 3 προστίθενται τα εξής σημεία: στ α) Viiniglοgi Vinglοgg Το αρωματισμένο ποτό που λαμβάνεται αποκλειστικά από ερυθρό ή λευκό οίνο και ζάχαρη και αρωματίζεται κυρίως με κανέλλα και/ή γαρύφαλλα. Εάν έχει παρασκευαστεί με βάση λευκό οίνο, η ονομασία πώλησης Viiniglοgi Vinglοgg πρέπει να συμπληρώνεται με τις λέξεις από λευκό οίνο. στ β) Glοgg Το αρωματισμένο ποτό που λαμβάνεται αποκλειστικά από ερυθρό ή λευκό οίνο και ζάχαρη και αρωματίζεται κυρίως με κανέλλα και/ή γαρύφαλλα. Εάν έχει παρακευαστεί με βάση λευκό οίνο, η ονομασία πώλησης Glοgg πρέπει να συμπληρώνεται με τις λέξεις από λευκό οίνο. 9.392 R 2333 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2333/92 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με την περιγραφή και την παρουσίαση αφρωδών οίνων και αεριούχων αφρωδών οίνων (ΕΕ αριθ. L 231, 13.8.1992, σ. 9). Στο άρθρο 6, παράγραφος 6, το κείμενο του σημείου α) πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής : α) Η ένδειξη Winzersekt επιφυλάσσεται στους αφρώδεις οίνους ν.m.q.p.r.d. που παράγονται στη Γερμανία. Η ένδειξη Ηauersekt επιφυλάσσεται στους αφρώδεις οίνους ν.m.q.R.r.d. που παράγονται στην Αυστρία. Αμφότεροι οι οίνοι : έχουν ληφθεί από σταφύλια που έχουν τρυγηθεί στην ίδια αμπελουργική εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων παραγωγών, όπου ο παρασκευαστής κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 4, πραγματοποιεί την οινοποίηση των σταφυλών που προορίζονται για την παρασκευή των ν.m.q.p.r.d., διατίθενται στο εμπόριο από τον παρασκευαστή που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση, και παρουσιάζονται με ετικέττες που φέρουν ενδείξεις σχετικά με την αμπελουργική εκμετάλλευση, την ποικιλία και τη χρονιά τρυγητού. VΙΙΙ. Πρόβειο και αίγειο κρέας 1.385 R 3643 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1985 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής που εφαρμόζεται σε ορισμένες τρίτες χώρες στον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος από το έτος 1986 (ΕΕ αριθ. L 348, 24.12.85, σ. 2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη: 392 R 3890 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3890/92 της Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L391, 31.12.1992, σ. 51). Στην υποσημείωση α) του άρθρου 1 παράγραφος 1, οι λέξεις της Αυστρίας διαγράφονται. 2.389 R 3013 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για την κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος (Εε αριθ. L 289, 7.10.1989, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 394 R 0233 : Κανονισμός (ΕΚ) 233/94 της 24.1.1994 (ΕΕ αριθ. L 30, 24.1.1994, σ. 9). Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα : Άρθρο 5 ε 1.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5α, παράγραφοι 1,2,3,4 σημείο α), 5 και 6, ορίζεται συνολικό όριο για τη χορήγηση της πριμοδότησης του άρθρου 5 για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων περιλαμβανομένων στο ανώτατο αυτό όριο είναι : 205.651 για την Αυστρία, 80.000 για τη Φινλανδία, 180.000 για τη Σουηδία. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τόσο τις ποσότητες που θα χορηγηθούν αρχικά όσο και κάθε αποθεματικό που ενδεχομένως συστήσουν τα κράτη μέλη αυτά. 2.Με βάση τα ανωτέρω ανώτατα όρια, τα ατομικά όρια χορηγούνται στους παραγωγούς Αυστρίας, Σουηδίας και Φινλανδίας, το αργότερο : την 31η Δεκεμβρίου 1996 για την Αυστρία, την 31η Δεκεμβρίου 1995 για τη Φινλανδία και τη Σουηδία. 3.Η Επιτροπή αποφασίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 30, τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως τα αναγκαία τροποποιητικά και μεταβατικά μέτρα. ¦ Αρθρο 5οτ 1.Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5α, παράγραφοι 1,2,3,4 σημείο α), 5 και 6, ορίζεται συνολικό όριο για τη χορήγηση της πριμοδότησης του άρθρου 5 για την Νορβηγία. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων περιλαμβανομένων στο ανώτατο αυτό όριο είναι : 1.040.00U για τις επιλέξιμες προβατίνες, και ένας αριθμός που θα καθορισθεί πριν την 30ή Σεπτεμβρίου 1995 με τη διαδικασία του άρθρου 30, για τα επιλέξιμα αιγοειδή. Ο αριθμός αυτός αποφασίζεται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, και του άρθρου 1 σημείο 5, του κανονισμού (ΕΟΚ) 3493/90, βάσει των πριμοδοτήσεων που κατεβλήθησαν το 1991 σύμφωνα με το εθνικό μητρώο στήριξης (ΡRΟDUΚSJΙΟΝSΤΙLLΕGGSRΕGΙSΤΕRΕΤ) και εφαρμόζεται από την περίοδο 1995. Τα αριθμητικά στοιχεία που καθορίζονται βάσει της παραγράφου αυτής περιλαμβάνουν τόσο τις ποσότητες που θα χορηγηθούν αρχικά όσο και κάθε αποθεματικό που ενδεχομένως συσταθεί από τη Νορβηγία. 2.Με βάση τα ανωτέρω ανώτατα όρια, τα ατομικά όρια χορηγούνται στους παραγωγούς Νορβηγίας, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 1995. 3.Η Επιτροπή αποφασίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 30, τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως τα αναγκαία τροποποιητικά και μεταβατικά μέτρα. ΙΧ. Αροτριαίες καλλιέργειες 392 R 1765 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτριαίων καλλιεργειών (ΕΕ αριθ. L181,1.7.1992, σ. 12) όπως τροποιήθηκε τελευταία από : 394 R 0232 : Κανονισμός (ΕΚ) 232/94 του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 1994 (ΕΕ αριθ. L 30, 3.2.1994, σ. 7). Στο άρθρο 12, πρώτο εδάφιο προστίθεται το εξής : - εκείνοι που αφορούν τον καθορισμό των περιοχών αναφοράς που θα προβλεφθούν στο παράρτημα V υπέρ των νέων κρατών μελών. Χ. Σιτηρά 392 R 1766 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (ΕΕ αριθ. L 181, 1.7.1992, σ. 21) όπως τροποποιήθηκε από : 393 R 2193 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 196, 5.8.1993. σ. 22). 1)Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, μετά το πρώτο εδάφιο τίθεται : - από 1ης Δεκεμβρίου έως 30ής Ιουνίου στην περίπτωση της Σουηδίας. Εάν η περίοδος παρέμβασης στη Σουηδία οδηγήσει σε εκτροπή των προϊόντων της παραγράφου 1 από άλλα κράτη μέλη προς παρέμβαση στη Σουηδία, η Επιτροπή θα αποφασίσει λεπτομερείς ρυθμιστικούς κανόνες σύμφωνα με το άρθρο 23. 2)Στο άρθρο 7. παράγραφος 1 μετά το πρώτο εδάφιο τίθεται: Ελλείψει σημαντικής εγχώριας παραγωγής άλλων σιτηρών για την παραγωγή αμύλου, δύναται να χορηγηθεί επιστροφή στην παραγωγή για άμυλο παραγόμενο στη Σουηδία και τη Φινλανδία από κριθάρι και βρώμη, εφόσον η παραγωγή αμύλου με τη χρήση αυτών των δύο σιτηρών δεν αυξάνει το επίπεδο παραγωγής άνω των : 50.000 τόνων στη Φινλανδία, 10.000 τόνων στη Σουηδία. ΧΙ. Καπνός 392 R 2075 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού (ΕΕ αριθ. L 215, 30.7.1992, σ: 70). Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 ο αριθμός 350.000 γίνεται 350.600. ΧΙΙ. Διάφορα 368 R 0827 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 827/68 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς για ορισμένα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης (ΕΕ αριθ. L 151, 30.6.1968, σ. 16) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 2430: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2430/93 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 223. 2.9.1993. σ. 9). Το άρθρο 5 συμπληρώνεται ως εξής: Ωστόσο, και υπό την επιφύλαξη αδείας της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την παραγωγή και εμπορία ταράνδων και προϊόντων ταράνδων (ΣΟ ex 0208 και ex 0210) δύνανται να χορηγηθούν στη Νορβηγία. Σουηδία και Φινλανδία εφόσον δεν αυξάνουν τα παραδοσιακά επίπεδα παραγωγής. Γ. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.375 L 0268 : Οδηγία αριθ. 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 περί της ορεινής γεωργίας σε ορισμένες περιοχές (ΕΕ αριθ. L 128,19.5.1975, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 385 R 0797 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 797/85 του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 93,30.3.1985, σ. 1). Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 προστίθεται η εξής παράγραφος: Οι ζώνες βορείως του 62ου παραλλήλου και μερικές όμορες εξομοιώνονται με τις ζώνες του πρώτου εδαφίου, διότι παρουσιάζουν δυσχερέστατες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν πολύ μικρή περίοδο βλάστησης. 2.378 R 1360 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1360/78 του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1978 περί των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων αυτών (ΕΕ αριθ. L 166, 23.6.1978, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3669 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3669/93 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 338, 31.12.1993, σ. 26). 1)Στο άρθρο 2 προστίθεται το εξής : - το σύνολο του νορβηγικού, αυστριακού και φινλανδικού εδάφους 2)Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : 1. Οσον αφορά την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Νορβηγία, την Αυστρία και τη Φινλανδία, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα εξής προϊόντα, εφόσον παράγονται στις χώρες αυτές: 3.390 R 0866 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1990 για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 218, 6.8.1991, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : - · 393 R 3669: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3669/93 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 338, 31.12.1993, σ. 26). Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 προστίθεται το εξής εδάφιο: Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία υποβάλλουν τα σχέδια αυτά εντός 3 μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης τους. 4.391 R 2328 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991. για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων (ΕΕ αριθ. L 218, 6.8.1991, σ. 1 ) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3669: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3669/93 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L338, 31.12.1993, σ. 26). 1)Στο άρθρο 19, προστίθεται η εξής παράγραφος : 4. Στη Φινλανδία, για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, το σύνολο των μειονεκτικών περιοχών θεωρούνται ως ορεινές κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 3 της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ. 2)Στο άρθρο 31, παράγραφος 1, η εξής φράση προστίθεται μετά το πρώτο εδάφιο : Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία καταρτίζουν τις προβλέψεις αυτές για την περίοδο 1995-1999. 3)Στο άρθρο 31 παράγραφος 4, η εξής φράση προστίθεται μετά το πρώτο εδάφιο : Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία ανακοινώνουν τις προβλέψεις αυτές εντός 3 μηνών από την προσχώρηση τους. 5.392 R 2078 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 σχετικά με μεθόδους γεωργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και με τη διατήρηση του φυσικού χώρου (ΕΕ αριθ. L 215, 30.6.1992, σ. 85). Στο άρθρο 7 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής εδάφιο : Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία ανακοινώνουν τα σχέδια και τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου στην Επιτροπή εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της προσχώρησης τους. 6.392 R 2080 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2080 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεων των μέτρων για τα δάση στον τομέα της γεωργίας (ΕΕ αριθ. L 215, 30.7.1992, σ. 96). Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής εδάφιο : Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία διενεργούν τις ανακοινώσεις του πρώτου εδαφίου εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της προσχώρησης τους. Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΥΤΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ι. Φυτοϋγειονομικός τομέας 1.377 L 0093 : Οδηγία αριθ. 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (ΕΕ αριθ. L 26, 31.1.1977, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε από : 393 L 0110: Οδηγία αριθ. 93/110/ΕΟΚ της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 303, 10.12.1993, σ. 19). 1)Στο παράρτημα Ι μέρος Β επέρχεται η εξής τροποποίηση : Στο τμήμα (α), σημείο 1, τα γράμματα S, FΙ προστίθενται στη δεξιά στήλη. Στο τμήμα (α), προστίθεται το εξής στη δεξιά στήλη: 1α Glοbοdera pallida FΙ (Stοne) Βehrens Στο τμήμα (α), σημείο 2, προστίθεται το εξής στη δεξιά στήλη: S (Μalmοhus, Κristianstads, Βlekinge, Κalmar and Gοtlands lan). Στο τμήμα (β), σημείο 1, τα γράμματα S, FΙ προστίθενται στη δεξιά στήλη. Στο τμήμα (β), σημείο 2, τα γράμματα S, FΙ προστίθενται στη δεξιά στήλη. β) Στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Β επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: Στο τμήμα (β), σημείο 2, τα γράμματα Α, FΙ, Ν προστίθενται στη δεξιά στήλη. γ) Στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: Στο σημείο 1, τα γράμματα Α, FΙ, Ν προστίθενται στη δεξιά στήλη. δ) Στο παράρτημα ΙV, μέρος Β επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: Τα γράμματα S, FΙ προστίθενται στη δεξιά στήλη, σημεία 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 και 30. Μετά το σημείο 20.2 προστίθενται τα εξής: 20.3 Κόνδυλοι Sοlanum tuberοsum L, Υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων FΙ του μέρους Α(ΙΙ) 19.1, 19.2 και 19.5, επίσημη βεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις σχετικά με τα Glοbοdera pallida (Stοne) Βehrens και Glοbοdera rοstοchiensis (Wοllenweber) Βehrens που τηρούν τις διατάξεις της Οδηγίας 69/465/ΕΟΚ Τα γράμματα Α, FΙ, Ν προστίθενται στη δεξιά στήλη του σημείου 21. 2.392 L 0076: Οδηγία αριθ. 92/76/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 1992 περί αναγνωρίσεως προστατευόμενων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 305, 21.10.1992, σ. 12). 1)Στο άρθρο 1 προστίθενται τα εξής: Στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, οι ζώνες αυτές αναγνωρίζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 2)Στο παράρτημα επέρχεται η εξής τροποποίηση: ί) Στο τμήμα (α), σημείο 2, προστίθεται το εξής στη δεξιά στήλη: Φινλανδία, Σουηδία. ii) Στο τμήμα (α), προστίθεται το εξής μετά το σημείο 5: 5a Glοbοdera pallida Φινλανδία (Stοne) Βehrens 5b. Glοbοdera rοstοchiensis (Wοllenweber) Βehrens Φινλανδία. in) Στο τμήμα (α), σημείο 12, προστίθενται τα εξής στη δεξιά στήλη: Σουηδία (Μalmοhus, Κristianstads, Βlekinge, Κalmar, Gοtlands Ιan). 1) Στο τμήμα (β), σημείο 2, προστίθεται το εξής στη δεξιά στήλη: Αυστρία, Φινλανδία, Νορβηγία. ν) Στο τμήμα (δ), σημείο 1, προστίθεται το εξής στη δεξιά στήλη: Φινλανδία. Σουηδία. νί) Στο τμήμα (δ), σημείο 2, προστίθεται το εξής στη δεξιά στήλη: Φινλανδία. Σουηδία. ΙΙ. Βιολογική γεωργία 391 R 2092 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γενικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (ΕΕ αριθ. L 198, 22.7.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 392 R 0094 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 94/92 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 11, 17.1.1992, σ. 14), 392 R 1535 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1535/92 της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 162, 16.6.1992, σ. 15), 392 R 2083 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2083/92 του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 208, 24.7.1992, σ. 15), 393 R 2608 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2608/93 της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 239, 24.9.1993, σ. 10). . 394 R 0468 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 468/94 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. L 59, 3.3.1994. σ. 1). 1)Στο άρθρο 2, προστίθενται τα εξής : - στα φινλανδικά . luοnnοnmukainen - στα νορβηγικά : οkοlοgisk στα σουηδικά : ekοlοgisk, 2)Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής : ί) το γερμανικό κείμενο έχει ως εξής : D : Οkοlοgische Αgrarwirtschaft - ΕWG Κοntrοllsystem ή : Βiοlοgische Landwirtschaft - ΕWG Κοntrοllsystem, ii) προστίθεται το εξής κείμενο : Fl: Luοnnοnmukainen maatalοustuοtantο - ΕΤΥ:n νalνοntajarjestelma Εkοlοgiskt jοrdbruk - ΕΕG kοntrοllsystem Ν : Οkοlοgisk landbruk - Ε0F-kοntrοllrdning S : Εkοlοgiskt jοrdbruk - ΕΕG kοntrοllsystem. Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι. Κτηνιατρική Νομοθεσία Πρώτο μέρος - κείμενα βάσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Οριζόντια κείμενα 1.390 L 0675 : Οδηγία 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 373 της 31.12.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 391 L 0496 : Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 268 της 24.9.1991, σ. 56), 392 R 1601 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 173 της 27.6.1992, σ. 13), 392 D 0438 : Απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 243 της 25.8.1992, σ. 27), 392 L 0118 : Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62 της 15.3.1993 σ. 49). 1)Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : Άρθρο 18α 1.Η Αυστρία διαθέτει προθεσμία τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως για να θεσπίσει το καθεστώς ελέγχων που προβλέπει το παρόν κεφάλαιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η Αυστρία εφαρμόζει τα μέτρα που θα καθοριστούν πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. 2.Η Φινλανδία διαθέτει προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως για να θεσπίσει το καθεστώς ελέγχων που προβλέπει το παρόν κεφάλαιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η Φινλανδία εφαρμόζει τα μέτρα που θα καθοριστούν πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. 1)Στο άρθρο 31, μετά τις λέξεις τα κράτη μέλη παρεμβάλλονται οι ακόλουθες λέξεις : ιδίως η Αυστρία και η Φινλανδία. Υ) Στο παράρτημα Ι, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : 13. Το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας 14.Το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας 15.Το έδαφος του Βασιλείου της Νορβηγίας 16.Το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας. 2.391 L 0496 : Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268, 24.9.1991, σ. 56) όπως τροποποιήθηκε από : 391 L 0628 : Οδηγία 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 340, 11.12.1991, σ. 17), 392 L 0438 : Απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 243, 25.8.1992, σ. 27). 1)Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : Άρθρο 17 α Η Αυστρία και η Φινλανδία διαθέτουν προθεσμία τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως για να θεσπίσουν το καθεστώς ελέγχων που προβλέπει το παρόν κεφάλαιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η Αυστρία και η Φινλανδία εφαρμόζουν τα μέτρα που θα καθοριστούν πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. 2)Στο άρθρο 29, μετά τις λέξεις Τα κράτη μέλη παρεμβάλλονται οι ακόλουθες λέξεις : ιδίως η Αυστρία και η Φινλανδία, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Υγεία των ζώων Α. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 1.364 L 0432 : Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων. υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ αριθ. L 121, 29.7.1964, σ. 1.977/64), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 L 0102 : Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 355, 5.12.1992. σ. 32). 1)Στο άρθρο 2, σημείο ο), προστίθεται τα ακόλουθο κείμενο : - Αυστρία : Βundesland Φινλανδία,: Laani/lan Νορβηγία : fylke Σουηδία : Ιan 2)Στο άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο ε), προστίθεται η ακόλουθη φράση : Ωστόσο, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1996, η ταυτότητα των βοοειδών και χοιροειδών καταγωγής Φινλανδίας και Νορβηγίας μπορεί να εξακριβώνεται από σήμα επίσημα εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή εκάστου αυτών των κρατών μελών. Οι αρμόδιες αρχές της Φινλανδίας και της Νορβηγίας ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη όλες της πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του επίσημα αναγνωρισμένου σήματος. 3)Στο άρθρο 4 α, παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : Εξάλλου, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, πρέπει να πραγματοποιείται ορολογική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα επί όλων των ζώντων χοιροειδών, συμπεριλαμβανομένων των αγριόχοιρων, για τις αποστολές που προορίζονται για τη Φινλανδία, από περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο ο) στην οποία έχει εμφανισθεί εστία φυσσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Η εξέταση αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών από την εμφάνιση της τελευταίας εστίας στην προαναφερόμενη περιοχή. 4)Στο άρθρο 4 β, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, πρέπει να πραγματοποιείται ορολογική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα επί όλων των ζώντων χοιροειδών. συμπεριλαμβανομένων των αγριόχοιρων, για τις αποστολές που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, από περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο ο) στην οποία έχει εμφανισθεί εστία κλασσικής πανώλης χοίρων. Η εξέταση αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών από την εμφάνιση της τελευταίας εστίας στην προαναφερόμενη περιοχή. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος εδαφίου μπορούν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 12. 5)Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : Αρθρο 8α Οσον αφορά το αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο των χοιροειδών και κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, πρέπει να πραγματοποιείται ορολογική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα επί όλων των ζώντων χοιροειδών, συμπεριλαμβανομένων των αγριόχοιρων, για τις αποστολές που προορίζονται για τη Σουηδία, από περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο ο) στην οποία έχει διαπιστωθεί επισήμως εστία αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου των χοιροειδών. Η εξέταση αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών από την εμφάνιση της τελευταίας εστίας στην προαναφερόμενη περιοχή. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 12. 6)Στο άρθρο 9. προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι : 4. Η Επιτροπή εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν τα προγράμματα που υποβάλει η Σουηδία όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχεΐτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα (ΙΒR/ΙΡV) των βοοειδών και την ασθένεια του Αujeszky των χοιροειδών. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2. Λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Εν αναμονή των αποφάσεων αυτών, η Σουηδία μπορεί, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως να εφαρμόζει του εθνικούς της κανόνες όσον αφορά τις προαναφερόμενες ασθένειες οι οποίοι ίσχυαν πριν από την τελευταία αυτή ημερομηνία. Η προαναφερθείσα ετήσια περίοδος μπορεί εν ανάγκη να παραταθεί με τη διαδικασία του άρθρου 12. 5.Η Επιτροπή εξετάζει το πρόγραμμα που υποβάλει η Αυστρία όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχεΐτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα (ΙΒR/ΙΡV) των βοοειδών. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παραγράφου 2. Οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 λαμβάνονται πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. 6.Η Επιτροπή εξετάζει τα προγράμματα που υποβάλει η Φινλανδία και η Νορβηγία όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχεΐτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα (ΙΒR/ΙΡV) των βοοειδών και την ασθένεια του Αujeszky των χοιροειδών. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της; παραγράφου 2. Λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. 1)Στο άρθρο 10, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι : 4. Η Επιτροπή εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν τα δικαιολογητικά που υποβάλει η Σουηδία όσον αφορά την παραφυματίωση, τη λεπτοσπΊρωση (leptοspirοsa hardjο), την καμπυλοβακτηρίωση (fοrme genitale), την τριχομονάδωση (infectiοn fοetale) των βοοειδών και τη μεταδοτική γαστροεντερίτιδα, τη λεπτοσπίρωση (leptοspirοsa pοmοna) και την επιδημική διάρροια των χοιροειδών. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 2. Λαμβάνονται το ταχύτερον δυνατόν οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Εν αναμονή των αποφάσεων αυτών, η Σουηδία μπορεί, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, να εφαρμόζει τους εθνικούς της κανόνες όσον αφορά τις προαναφερόμενες ασθένειες οι οποίοι ίσχυαν πριν από την τελευταία αυτή ημερομηνία. Η προαναφερθείσα ετήσια περίοδος μπορεί εν ανάγκη να παραταθεί με τη διαδικασία του άρθρου 12. 5.Η Επιτροπή εξετάζει τα δικαιολογητικά που υποβάλουν η Φινλανδία και η Νορβηγία όσον αφορά τη λοιμώδη ρινοτραχεΐτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα (ΙΒR/ΙΡV) των βοοειδών και την ασθένεια του Αujeszky των χοιροειδών. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παραγράφου 2. Λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. 1)Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : Άρθρο 10α 1.Οσον αφορά τη σαλμονέλλα και εν αναμονή της ενάρξεως ισχύος των τροποποιήσεων που θα γίνουν στην παρούσα οδηγία, τα βοοειδή και χοιροειδή εκτροφής, απόδοσης ή σφαγής, που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, στον τόπο προορισμού, υποβάλλονται στους κανόνες του λειτουργικού προγράμματος που εφαρμόζουν αυτά τα κράτη μέλη. Αν τα ζώα αυτά αναγνωρισθούν θετικά, υποβάλλονται στα ίδια μέτρα με εκείνα που επιβάλλονται στα ζώα καταγωγής αυτών των κρατών μελών. Τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται για τα ζώα που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που υπάγονται σε πρόγραμμα το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως αντίστοιχο με τη διαδικασία του άρθρου 12. 2.Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται μόνο μετά την έγκριση από την Επιτροπή λειτουργικού προγράμματος το οποίο θα υποβάλλουν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να ληφθούν πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως προκειμένου τα λειτουργικά προγράμματα και οι εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 να μπορέσουν να εφαρμοστούν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. 1)Στο παράρτημα Β, σημείο 12, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : 2)Αυστρία: Βundesanstalt fur Τierseuchenbekampfung, Μοdling ν) Φινλανδία: Central Labοratοry, Τuberculin Sectiοn, Weybridge, Εngland, 3)Νορβηγία: Veterinaerinstituttet, Οslο, ο) Σουηδία: Statens νeterinarmedicinska anstalt, Uppsala, 4)Στο παράρτημα Γ, σημείο 9, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : 2)Αυστρία: Βundesanstalt fur Τierseuchenbekampfung, Μοdling ν) Φινλανδία: Εlainlaakinta-ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs, ξ) Νορβηγία: Veterinaerinstituttet, Οslο, ο) Σουηδία: Statens Veterinarmedicinska anstalt, Uppsala. 6)Στο παράρτημα ΣΤ, στην υποσημείωση 4 σχετικά με το υπόδειγμα Ι, στην υποσημείωση 5 σχετικά με το υπόδειγμα ΙΙ, στην υποσημείωση 4 σχετικά με το υπόδειγμα ΙΙΙ και στην υποσημείωση 5 σχετικά με το υπόδειγμα ΙV, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 2)Αυστρία: Αmtstierarzt ν) Φινλανδία: kunnanelainlaakari ή kaupunginelainlaakari ή laaninelainlaakari kοmmunalνeterinar ή stadsνeterinar ή lansνeterinar ξ) Νορβηγία: distriktνeterinaer ο) Σουηδία: lansνeterinar, distriktν/eterinar ή gransνeterinar, 8)Στο παράρτημα Ζ, κεφάλαιο ΙΙ, σημείο Α, υπό 2, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: 2)Αυστρία: Βundesanstalt fur Τierseuchenbekampfung, Μοdling ν) Φινλανδία: Εlainlaakinta-ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki / Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel. Ηelsingfοrs ξ) Νορβηγία : Veterinaerinstituttet, Οslο, ο) Σουηδία: Statens Veterinarmedicinska anstalt, Uppsala. 2.391 L 0068 : Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τ< καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (ΕΕ αριθ. L46, 19.2.1991, σ. 19). 1)Στο άρθρο 8, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 4.Η Επιτροπή εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν τα δικαιολογητικά που υποβάλει η Σουηδία όσον αφορά την παραφυματίωση και τη μεταδοτική αγαλαξία των προβάτων. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παραγράφου 2. Λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Εν αναμονή των αποφάσεων αυτών, η Σουηδία μπορεί, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, να εφαρμόζει του εθνικούς της κανόνες όσον αφορά τις προαναφερόμενες ασθένειες οι οποίοι ίσχυαν πριν από την τελευταία αυτή ημερομηνία. Η προαναφερθείσα ετήσια περίοδος μπορεί εν ανάγκη να παραταθεί με τη διαδικασία του άρθρου 15. 1)Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : Άρθρο 8 α Για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 7 και 8, όσον αφορά τη Φινλανδία και τη Νορβηγία και κατόπιν αιτήσεως τους, η Επιτροπή οργανώνει τις αναγκαίες εξετάσεις για τις ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα Β, σημεία ΙΙ και ΙΙΙ, προκειμένου να μπορέσουν να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, εν ανάγκη, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. 2)Στο παράρτημα Α, κεφάλαιο 1, ΙΙ, 2, ι), προστίθεται η ακόλουθη φράση : Η διάταξη αυτή επανεξετάζεται πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως για την ενδεχόμενη τροποποίηση της, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 15. 3.390 L 0426 : Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ αριθ. L 224, 18.8.1990, σ. 42) όπως τροποποιήθηκε από : 390 L 0425 : Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 224, 18.8.1990, σ. 29), 391 L 0496 : Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 268, 24.9.1991, σ. 56), 392 D 0130 : Οδηγία 92/130/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 47,22.2.1992, σ. 26), 392 L 0036 : Οδηγία 92/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 157, 10.6.1992, σ. 28). Στο παράρτημα Γ, στην υποσημείωση γ), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Αυστρία : Αmtstierarzt Φινλανδία : kunnanelainlaakari ή kaupunginelainlaakari ή laaninelainlaakari kοmmunalνeterinar ή stadsνeterinar ή lansνeterinar Νορβηγία : distriktsνeterinaer Σουηδία : lansνeterinar, distriktsνeterinar ή gransνeterinar 4.390 L 0539 : Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 303, 31.10.1990, σ. 6) όπως τροποποιήθηκε από : 391 L 0494 : Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 268, 249.1991. σ. 35), 392 D 0369 : Οδηγία 92/369/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 195 της 14.7.1992. σ. 25). 393 L 0120 : Οδηγία 93/120/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L340. 31.12.1,993. σ. 35). 1)Στο άρθρο 5, προστίθεται το εξής σημείο : (δ) όσον αφορά τη σαλμονέλλα, τα πουλερικά που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία πρέπει να πληρούν τους όρους που ορίζονται κατεφαρμογή των άρθρων 9α, 9β και 10β. 2)Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα : Αρθρο 9α 1.Οσον αφορά τη σαλμονέλλα, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή λειτουργικό πρόγραμμα σχετικά με τα σμήνη πουλερικών αναπαραγωγής και τα σμήνη νεοσσών μιας ημέρας που πρόκειται να ενταχθούν στα σμήνη πουλερικών αναπαραγωγής ή τα σμήνη πουλερικών απόδοσης. 2.Η Επιτροπή εξετάζει τα λειτουργικά προγράμματα. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32, καθορίζει τις γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που είναι δυνατό να απαιτηθούν για τις αποστολές στη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν προς εκείνες που εφαρμόζουν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία αντιστοίχως στα εθνικά τους πλαίσια. Λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. Άρθρο 9β 1.Οσον αφορά τη σαλμονέλλα και εν αναμονή της θεσπίσεως κοινοτικών ρυθμίσεων, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή λειτουργικό πρόγραμμα σχετικά με τα σμήνη ωοτόκων ορνίθων (πουλερικά απόδοσης που εκτρέφονται για την παραγωγή αυγών κατανάλωσης). 2.Η Επιτροπή εξετάζει τα λειτουργικά προγράμματα. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32, καθορίζει τις γενικές ή περιορισμένες συμπληρωματικές εγγυήσεις που είναι δυνατό να απαιτηθούν για τις αποστολές στη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν προς εκείνες που εφαρμόζουν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία αντιστοίχως στα εθνικά τους πλαίσια. Επιπλέον, οι εγγυήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής όσον αφορά τους ορότυπους σαλμονέλλας που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των οροτύπων για τα πουλερικά. Λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. 1)Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : Άρθρο 10β 1.Οσον αφορά τη σαλμονέλλα και τους ορότυπους που δεν αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ (Α), οι αποστολές πουλερικών σφαγής που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία υποβάλλονται σε μικροβιολογική εξέταση με δειγματοληψία στην εγκατάσταση καταγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει το Συμβούλιο αποφασίζοντας μετά από πρόταση της Επιτροπής πριν από την ημερομηνία ενάρξως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. 2.Η έκταση της εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και οι μέθοδοι που θα επιλεγούν πρέπει να καθοριστούν υπό το πρίσμα της γνώμης της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής και του λειτουργικού προγράμματος που πρέπει να υποβάλουν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία στην Επιτροπή. 3.Η εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται μόνο για τα πουλερικά σφαγής που προέρχονται από εκμετάλλευση η οποία υπόκειται σε πρόγραμμα το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως αντίστοιχο με εκείνο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 με τη διαδικασία του άρθρου 32. δ)/ Στο άρθρο 12. παράγραφος 2. προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : Όσον άφορα τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με το καθεστώς της μη εφαρμογής εμβολιασμού κατά της ψευδοπανώλους. με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32 πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. Στο άρθρο 13. προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :Η Επιτροπή εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν το πρόγραμμα που υποβάλει η Σουηδία όσον αφορά τη λοιμώδη βρογχίτιδα (Ι.Β.). Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παραγράφου 2. Λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Εν αναμονή των αποφάσεων αυτών, η Σουηδία μπορεί, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, να εφαρμόζει τους εθνικούς της κανόνες όσον αφορά την προαναφερόμενη ασθένεια οι οποίοι ίσχυαν πριν από την τελευταία αυτή ημερομηνία. Η προαναφερθείσα ετήσια περίοδος μπορεί εν ανάγκη να παραταθεί με τη διαδικασία του άρθρου 32. 1)Στο άρθρο 14. προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :Η Επιτροπή εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν τα δικαιολογητικά που υποβάλει η Σουηδία όσον άφορα τη ρινοτραχεΐτιδα της γαλοπούλας (ΤRΤ), το σύνδρομο της πρησμένης κεφαλής (SΗS). τη μολυσματική λαρυγγοτραχεΐτιδα των ορνίθων (ΙLΤ), το σύνδρομο κόπωσης 76 (ΕDS 76) και την χολέρα των πτηνών. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παραγράφου 2. Λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Εν αναμονή των αποφάσεων αυτών, η Σουηδία μπορεί, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, να εφαρμόζει του εθνικούς της κανόνες όσον αφορά τις προαναφερόμενες ασθένειες οι οποίοι ίσχυαν πριν από την τελευταία αυτή ημερομηνία. Η προαναφερθείσα ετήσια περίοδος μπορεί εν ανάγκη να παραταθεί με τη διαδικασία του άρθρου 32. 2)Στο παράρτημα Ι. 1. προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Αυστρία : Βundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung bei Ηaustieren, Wien-Ηetzndοrf, Φινλανδία : Εlamlaakinta-ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki / Αnstalten fοr νerinarmedicin, οch liνsmedel, Ηelsingfοrs Νορβηγία : Veterinaerinstituttet, Οslο, Σουηδία : Statens Veterinarmedicinska anstalt, Uppsala. 5.391 L 0067 : Οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ αριθ. L 46, 19.2.1991, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από : 393 L 0054 : Οδηγία 93/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 175, 19.7.1993, σ. 34). 1)Στο άρθρο 12, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 4. Η Επιτροπή εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν τα προγράμματα που υποβάλει η Σουηδία όσον αφορά τη λοιμώδη νεκρωτική παγκρεατίτιδα (ΝΡΙ), την κορυνοβακτηρίωση ή ΒΚD. τη δοθιήνωση και το εντερικό ερυθρό στόμα ή ΕRΜ. Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παραγράφου 2. Λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Εν αναμονή των αποφάσεων αυτών, η Σουηδία μπορεί, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως να εφαρμόζει του εθνικούς της κανόνες όσον αφορά τις προαναφερόμενες ασθένειες οι οποίοι ίσχυαν πριν από την τελευταία αυτή ημερομηνία. Η προαναφερθείσα ετήσια περίοδος μπορεί εν ανάγκη να παραταθεί με τη διαδικασία του άρθρου 26. 2)Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 4. Η Επιτροπή εξετάζει το ταχύτερο δυνατόν τα δικαιολογητικά που υποβάλει η Σουηδία όσον αφορά την εαρινή αναιμία του κυπρίνου (VΡC). Κατόπιν της εξέτασης αυτής και εφόσον δικαιολογείται, μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παραγράφου 2. ι Λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν οι κατάλληλες αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Εν αναμονή των αποφάσεων αυτών, η Σουηδία μπορεί, κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως να εφαρμόζει του εθνικούς της κανόνες όσον αφορά την προαναφερόμενη ασθένεια οι οποίοι ίσχυαν πριν από την τελευταία αυτή ημερομηνία. Η προαναφερθείσα ετήσια περίοδος μπορεί εν ανάγκη να παραταθεί με τη διαδικασία του άρθρου 26. 3)Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα : Άρθρο 28α Οσον αφορά τα ψάρια, τα αυγά τους και τους γαμέτες που προορίζονται για εκτροφή ή για εμπλουτισμό, οι αποστολές από και προς τη Φινλανδία επιτρέπονται μόνον κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. Άρθρο 28β Οσον αφορά τα ψάρια και τα οστρακόδερμα που προορίζονται για εκτροφή ή για εμπλουτισμό, οι αποστολές από ή προς τη Νορβηγία δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. Κατόπιν αιτήσεως της Νορβηγίας και με τη διαδικασία του άρθρου 26, η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται ετησίως. Η μεταβατική περίοδος είναι κατανώτατο όριο πενταετής από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. Άρθρο 28γ Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρο 26, μπορούν να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για την έγκριση των προγραμμάτων που υποβάλει η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία όσον αφορά τις ασθένειες που αναφέρονται στο παράρτημα Α, πίνακας ΙΙ. Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, με την προσχώρηση ή κατά τη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων που προβλέπονται στα άρθρα 28 α και 28 β. Ως προς τούτο, η τετραετής περίοδος που προβλέπεται στο παράρτημα Β, σημείο Ι.Β μειώνεται σε τρία έτη για τη Φινλανδία με δύο εξετάσεις για κάθε εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της. Όσον αφορά τη Νορβηγία, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά δεδομένα σχετικά με το ΙΗΝ και το VΗS. 6.392 L 0065 ; Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 268, 14.9.1992, σ. 54). 1)Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : Εν αναμονή σχετικών κοινοτικών διατάξεων, η Σουηδία μπορεί να διατηρήσει τους εθνικούς κανόνες όσον αφορά τα φίδια και τα άλλα ερπετά που προορίζονται γιαυτή. 2)Στο άρθρο 6, Α, 2), β), προστίθεται η ακόλουθη φράση : Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη την περίπτωση των μηρυκαστικών που εκτρέφονται στις αρκτικές περιοχές της Κοινότητας. 3)Στο άρθρο 6, Α, 2), προστίθεται το ακόλουθο σημείο : γ) με τη διαδικασία του άρθρου 26, θεσπίζονται τυχόν διατάξεις σχετικά με τη λεύκωση. 4)Στο άρθρο 6, Α, 3), προστίθενται τα ακόλουθα σημεία : •ε) Όσον αφορά την φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων και κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, πρέπει να πραγματοποιείται ορολογική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα επί των χοιροειδών, για τις αποστολές που προορίζονται για τη Φινλανδία, από περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο ο) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ στην οποία έχει εμφανισθεί εστία φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων. Η εξέταση αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών από την εμφάνιση της τελευταίας εστίας στην προαναφερόμενη περιοχή. 5)Οσον αφορά την κλασσική πανώλη των χοίρων και κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως πρέπει να πραγματοποιείται ορολογική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα επί των χοιροειδών, για τις αποστολές που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, από περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο ο) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ στην οποία έχει εμφανισθεί εστία κλασσικής πανώλης των χοίρων. Η εξέταση αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών από την εμφάνιση της τελευταίας εστίας στην προαναφερόμενη περιοχή. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος σημείου μπορούν να θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. 6)Όσον αφορά το αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο των χοιροειδών και κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τριών ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, πρέπει να πραγματοποιείται ορολογική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα επί των χοιροειδών, για τις αποστολές που προορίζονται για τη Σουηδία, από περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο ο) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ στην οποία έχει εμφανισθεί εστία αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου των χοιροειδών. Η εξέταση αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια περιόδου 12 μηνών από την εμφάνιση της τελευταίας εστίας στην προαναφερόμενη περιοχή. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος σημείου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 26. 7)Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : Άρθρο 10α Όσον αφορά τη λύσσα και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 μετά την υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών, τα άρθρα 9 και 10 τροποποιούνται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η κατάσταση της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, ώστε να εφαρμόζονται σαυτές οι ίδιες διατάξεις με εκείνες που ισχύουν στα κράτη μέλη που έχουν μια αντίστοιχη κατάσταση. στ) Στο άρθρο 13, παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο : ε) Η Σουηδία διαθέτει προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως για να εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται σχετικά με τους οργανισμούς, τα ινστιτούτα ή τα κέντρα. ζ) Στο άρθρο 22, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : Το παράρτημα Β επανεξετάζεται πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως προκειμένου ιδίως να τροποποιηθεί ο κατάλογος των ασθενειών έτσι ώστε να συμπεριληφθούν οι ασθένειες εκείνες στις οποίες είναι επιρρεπή τα μηρυκαστικά και τα χοιροειδή καθώς και οι ασθένειες που μεταδίδονται από τα σπέρματα, τα ωάρια και τα έμβρυα των προβατοειδών. γ) Στο παράρτημα Γ σημείο 2 α), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα κράτος μέλος να επιτρέψει την εισαγωγή ζώων άλλης καταγωγής, σε έναν οργανισμό, ινστιτούτο ή εγκεκριμένο κέντρο. εφόσον η αρμόδια αρχή δεν είναι σε θέση να βρει ικανοποιητική λύση για τα ζώα αυτά. Το κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο με τις συμπληρωματικές κτηνιατρικές εγγυήσεις που ισχύουν στην περίπτωση αυτή. 7.372 L 0461 : Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1972, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (ΕΕ αριθ. L 302, 31.12.1972, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 L 0118 : Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993,0.49). Στο παράρτημα, σημείο 2 τρίτο εδάφιο, προστίθεται η ακόλουθη συντομογραφία : -ΕΤΥ. Β. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 1.385 L 0511 : Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 1985 για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού (ΕΕ αριθ. L 315, 26.11.1985. σ. 11), όπως τροποποιήθηκε από : 390 L 0423 : Οδηγία 90/423/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 224, 18.8.1990, ο. 13), 392 D 0380 : Απόφαση 92/380/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 198, 17.7.1992. ο. 54). 1)Στο παράρτημα Α, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Σουηδία : Statens Veterinarmedicinska anstalt, Uppsala. 2)Στο παράρτημα Β, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Αυστρία : Βundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung bei Ηaustieren, Wien-Ηetzendοrf Φινλανδία : Statens Veterinaire Ιnstitut fοr νirusfοrsking, Lindhοlm, Denmark Αnimal Virus Research Ιnstitute, Ρirbright Wοking, Surrey, United Κingdοm Νορβηγία : Statens Veterinaere Ιnstitut fοr νirusfοrsking, Lindhοlm, Denmark Αnimal Virus Research Ιnstitute, Ρirbright Wοking, Surrey, United Κingdοm Σουηδία : Statens Veterinaermedicinska anstalt, Uppsala. 380 L 0217 : Οδηγία 80/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980, περί θεσπίσεως κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλης των χοίρων (ΕΕ αριθ. L 47. 21.2.1980, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : • 393 D 0384 : Απόφαση 93/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 166, 8.7.1993. σ. 34). Στο παράρτημα ΙΙ, μετά τις λέξεις Πορτογαλία : Labοratοriο Νaciοnal de Ιnνestigacaο Veterinaria -Lisbοa, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Αυστρία Βundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung bei Ηaustieren, Wien -Ηetzendοrf Φινλανδία Statens Veterinaere Ιnstitut fοr νirusfοrsking, Lindhοlm, Denmark Νορβηγία Statens Veterinasre Ιnstitut fοr νirusfοrsking, Lindhοlm, Denmark Σουηδία Statens Veterinarmedicinska anstalt, Uppsala. 3.392 L 0035 : Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1992, για τη θέσπιση των κανόνων ελέγχου και των μέτρων καταπολέμησης της πανώλης των ίππων (ΕΕ αριθ. L • 157.10.6.1992. σ. 19). Στο παράρτημα Ι, Α. προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Αυστρία Βundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung Wien-Ηetzendοrf Φινλανδία Statens Veterinaere Ιnstitut fοr νirusfοrsking Lindhοlm DΚ-4771 Κalνehaνe Νορβηγία Statens Veterinaere Ιnstitut fοr νirusfοrsking Lindhοlm DΚ-4771 Κalνehaνe Σουηδία Statens Veterinarmedicinska anstalt, Uppsala 4.392 L 0040 : Οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίππης των ορνίθων (ΕΕ αριθ. L 167, 22.6.92, σ. 1). Στο παράρτημα ΙV, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Αυστρία Βundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung Wien-Ηetzendοrf Φινλανδία Εlainlaakinta-ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki/Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs Νορβηγία Statens νeterinarmedicinska anstatt, Uppsala Sweden Σουηδία Statens Veterinarmedicinska anstalt, Uppsala 5.392 L 0066 : Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (ΕΕ αριθ. L 260·. 5.9.1992, σ. 1). Στο παράρτημα ΙV. προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Αυστρία Βundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung, Wien-Ηetzendοrf Φινλανδία Εlainlaakinta-ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki/Αnstalten fοr .νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs Νορβηγία Veterinaerinstituttet, Οslο Σουηδία Statens Veterinarmedicinska anstatt, Uppsala 6.393 L 0053 : Οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση ορισμένων νόσων των ψαριών (ΕΕ αριθ. L175, 19.7.1993, σ. 23). Στο παράρτημα Α, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Αυστρία : Ιnstitut fur Fischkunde, Veterinarmedizinische Uniνersitat, Wien Φινλανδία : Εlainlaakinta ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki /, Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs Νορβηγία : Veterinaerinstituttet, Οslο Σουηδία : Statens νeterinarmedicinska anstalt, Uppsala. 7.392 L 0119 : Οδηγία 92/.119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσσαλιδώδη νόσο των χοίρων (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 69). Στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 5, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Αυστρία : Βundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung in Wien-Ηetzendοrf Φινλανδία : Εainlaakinta-ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki / Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs Νορβηγία : Statens Veterinaere Ιnstitut fοr Virusfοrskining, Lindhοlm, 4771 -Κalνehaνe, Denmark Σουηδία : Statens νeterinarmedicinska anstalt, Uppsala. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Δημόσια υγεία 1.364 L 0433 : Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1964 για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (ΕΕ αριθ. 121, 21,29.7.1964, σ. 2012/64), όπως τροποποιήθηκε από : 39t L 0497 : Οδηγία 91/497/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 268, 24.9.1991, σ. 69), 392 L 0005 : Οδηγία 92/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 57, 2.3.1992. σ. 1). 1)Στο άρθρο 3, σημείο 1.Α.στ) ιι), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : - για τα κρέατα που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, να φέρουν μία από τις σημάνσεις που προβλέπονται στα παράρτημα ΙV, τμήμα ΙV, τρίτο εδάφιο. 2)Στο άρθρο 4, σημείο Α, στην εισαγωγική φράση μετά την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1993, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες λέξεις : εκτός από την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, όπου η επιλεγόμενη ημερομηνία είναι η 1η Ιανουαρίου 1995. 3)Στο άρθρο 4, σημείο Α, στην εισαγωγική φράση μετά την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 1991, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες λέξεις : εκτός από την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, όπου η επιλεγόμενη ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 1993. 4)Στο άρθρο 5, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι : 3. Οσον αφορά τη σαλμονέλλα και εν αναμονή της θέσπισης των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα κρέατα που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία : 1)οι αποστολές κρεάτων έχουν υποβληθεί σε μικροβιολογική εξέταση με δειγματοληψία στην εγκατάσταση καταγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει το Συμβούλιο αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, 2)ί) η εξέταση που προβλέπεται στο σημείο α) δεν πραγματοποιείται για κρέατα που αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις προς παστερίωση, αποστείρωση ή επεξεργασία με αντίστοιχο αποτέλεσμα, 1) ωστόσο, κατά τη διάρκεια τριετούς περιόδου από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως, τα κρέατα που αναφέρονται στο σημείο ι) θα υποβάλλονται στους κανόνες που προβλέπονται από το λειτουργικό πρόγραμμα που εφαρμόζουν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Ως προς αυτό, τα κρέατα αυτά θα υποβάλλονται στα ίδια μέτρα με εκείνα που ισχύουν για τα κρέατα καταγωγής της Φινλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας. Πριν από το τέλος αυτής της τριετούς περιόδου, η διάταξη αυτή θα επανεξεταστεί και ενδεχομένως θα τροποποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 16, 3)η εξέταση που προβλέπεται στο σημείο α) δεν πραγματοποιείται για τα κρέατα καταγωγής εγκατάστασης η οποία υπόκειται σε πρόγραμμα το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως αντίστοιχο με εκείνο που αναφέρεται στην παράγραφο 4, με τη διαδικασία του άρθρου 16. 4) Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 εφαρμόζονται μόνο μετά την έγκριση από την Επιτροπή λειτουργικού προγράμματος που θα υποβάλλουν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να ληφθούν πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως προκειμένου τα λειτουργικά προγράμματα και οι εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 να , μπορέσουν να εφαρμοστούν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συνθήκης προσχωρήσεως. 8)Στο παράρτημα ι, κεφάλαιο ΧΙ, σημείο 50 α), πρώτο εδάφιο, προστίθενται οι ακόλουθες συντομογραφίες : ΑΤ - FΙ - ΝΟ - SΕ 9)Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο ΧΙ, στο δεύτερο εδάφιο του σημείου 50α) και στο τρίτο εδάφιο του σημείου 50 β), προστίθεται η ακόλουθη συντομογραφία : ή ΕΤΥ. 10)Στο παράρτημα ΙV, τμήμα ΙV, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία ή τη Σουηδία (4) : ί) η εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο α), έχει πραγματοποιηθεί (4), ιι) τα κρέατα προορίζονται για μεταποίηση (4), ιιι) τα κρέατα προέρχονται από εγκατάσταση που υπάγεται σε πρόγραμμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο γ) (4). 2.391 L 0498 : Οδηγία αριθ. 91/498/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για τους . όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς κανόνες για την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά νωπών κρεάτων (ΕΕ αριθ. L 268, 24.9.1991, ο. 105). 1)Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, μετά την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 1995, να προστεθεί η ακόλουθη φράση : με εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 31 η Δεκεμβρίου 1996, και με εξαίρεση την Αυστρία και τη Φινλανδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 31η Δεκεμβρίου 1997. 2)Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, τέταρτο εδάφιο, μετά την ημερομηνία της 1ης Ιουλίου 1992, προστίθεται η ακόλουθη φράση : ή για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 3.371 L 0118 : Οδηγία αριθ. 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (ΕΕ αριθ. L 55. 8.3.1971, σ. 23), όπως τροποποιήθηκε και ενημερώθηκε από : 392 L 0116 : Οδηγία αριθ. 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 1). 1)Στο άρθρο 3 σημείο Ι, Α,ί), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : - για τα κρέατα που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, να παρεμβληθεί μία από τις αναφορές που προβλέπονται στο παράρτημα VΙ, μέρος ΙV, σημείο ε). 2)Στο άρθρο 5 προστίθενται οι εξής παράγραφοι: 3. Οσον αφορά τη σαλμονέλλα και εν αναμονή της έκδοσης κοινοτικών διατάξεων, οι εξής κανόνες εφαρμόζονται σχετικά με τα κρέατα που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία : 1)οι αποστολές κρεάτων έχουν υποβληθεί σε δειγματοληπτική μικροβιολογική εξέταση στην εγκατάσταση καταγωγής σύμφωνα με τους κανόνες που θα ορισθούν από το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης, 2)η εξέταση που προβλέπεται στο σημείο α) δεν πραγματοποιείται στα κρέατα που προέρχονται από μία εγκατάσταση η οποία έχει υπαχθεί σένα πρόγραμμα αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο με εκείνο που αναφέρεται στην παράγραφο 4, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16. 4.Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 δεν εφαρμόζονται παρά μόνον αφού η Επιτροπή εγκρίνει ένα λειτουργικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να ληφθούν πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των λειτουργικών προγραμμάτων και των εγγυήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 ήδη από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 1)Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο ΧΙΙ, σημείο 66, α), πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΑΤ - FΙ - ΝΟ - SΕ δ) Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο ΧΙΙ, σημείο 66, α), τρίτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ή ΕΤΥ. 2)Στο παράρτημα VΙ, μέρος ΙV, προστίθεται το ακόλουθο σημείο : ε) εάν τα κρέατα προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία (2) : ΐ) η εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 έχει πραγματοποιηθεί (4), ιι) τα κρέατα προέρχονται από μία εγκατάσταση υπαγόμενη σένα πρόγραμμα όπως εκείνο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, σημείο β). (4). 3)Στο παράρτημα VΙ, προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση : (4) να διαγραφεί η περίπτωση που δεν ισχύει. 4.392 L 0116 : Οδηγία αριθ. 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση και την ενημέρωση της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπού κρέατος πουλερικών (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 1). Στο άρθρο 3, προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι: 1α : η Φινλανδία και η Νορβηγία διαθέτουν προθεσμία η οποία λήγει την 1η Ιανουαρίου 1996 και ισχύει για ορισμένες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο έδαφος τους. Τα κρέτα που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορείας παρά μόνο στο αντίστοιχο εθνικό τους έδαφος. Η Φινλανδία και η Νορβηγία ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις που εγκρίνουν για τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τον κατάλογο των εγκαταστάσεων αυτών. 1 β : η Αυστρία διαθέτει προθεσμία η οποία λήγει την 1η Ιανουαρίου 1996, και ισχύει για ορισμένες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο έδαφος της. Τα κρέατα που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας παρά μόνο στο εθνικό της έδαφος. Η Αυστρία ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις που εγκρίνει για τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τον κατάλογο των εγκαταστάσεων αυτών. Η Αυστρία μπορεί να παράσχει πρόσθετη προθεσμία η οποία λήγει την 1η Ιανουαρίου 1998 σε ορισμένες εγκαταστάσεις, υπό τον όρο ότι οι τελευταίες θα έχουν υποβάλλει στην αρμόδια αρχή μία σχετική αίτηση πριν από την 1η Απριλίου 1995. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα εργασιών που θα διευκρινίζει τις προθεσμίες, εντός των οποίων η εγκατάσταση θα μπορέσει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Η Αυστρία υποβάλλει στην Επιτροπή πριν από την 1η Ιουλίου 1995 τον κατάλογο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προβλέπεται παροχή πρόσθετης προθεσμίας- Ο κατάλογος αυτός πρέπει να διευκρινίζει για κάθε εγκατάσταση τον τύπο και τη διάρκεια των προβλεπόμενων παρεκκλίσεων. Η Επιτροπή προβαίνει σε εξέταση του καταλόγου αυτού και ενδεχομένως κατόπιν τροποποιήσεων, τον εγκρίνει Εν συνεχεία τον ανακοινώνει στα κράτη μέλη. 5.377 L 0099 : Οδηγία αριθ. 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ αριθ. L 26, 31.1.1977, σ. 85), όπως τροποποιήθηκε και ενημερώθηκε από : 392 L 0005 : Οδηγία αριθ. 92/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 57, 2.3.1992, σ. 1). όπως τροποποιήθηκε από : 392 L 0045 : Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 268, 14.9.1992, σ.35), 392 L 0116 : Οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 1). 392 L 0118 : Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ.49), 1)Στο άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο, μετά την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1996, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση : τη Σουηδία, για την οποία η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Ιανουαρίου 1997,. την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Ιανουαρίου 1998,. 2)Στο άρθρο 10 τρίτο εδάφιο, μετά την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1996, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση τη Σουηδία, για την οποία η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Ιανουαρίου 1997,. την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Ιανουαρίου 1998,. 3)Στο παράρτημα Β. κεφάλαιο VΙ, σημείο 4 α), στοιχείο ί), πρώτο εδάφιο, μετά τα αρχικά UΚ, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΑΤ - FΙ - ΝΟ - SΕ 4)Στο παράρτημα Β, κεφάλαιο VΙ, σημείο 4, α), στοιχείο i) δεύτερο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ι . ΕΤΥ. 5)Στο παράρτημα Β, κεφάλαιο VΙ, σημείο 4, α), στοιχείο ιι) τρίτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 6.392 L 0005 : Οδηγία αριθ. 92/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992 για την τροποποίηση και την ενημέρωση της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας και για την τροποποίηση της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 57, 2.3.1992, σ. 1). Στο άρθρο 3, μετά τα δύο πρώτα εδάφια προστίθεται το εξής εδάφιο : - για ορισμένες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Σουηδία, οπότε η Σουηδία οφείλει να συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1996. 7.392 L 0120 : Οδηγία αριθ. 92/120/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τους όρους χορήγησης προσωρινών και περιορισμένων παρεκκλίσεων από τους ειδικούς κοινοτικούς υγειονομικούς Κανόνες για την παραγωγή και την εμπορία ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 86). Στο άρθρο 1 παράγραφος 1μετά την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 1995 προστίθενται τα εξής: με εξαίρεση την Αυστρία και τη Νορβηγία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 31η Δεκεμβρίου 1996, και τη Φινλανδία, για την οποία η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 31η Δεκεμβρίου 1997. 8.388 L 0657 : Οδηγία αριθ. 88/657/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων όσον αφορά την παραγωγή και τις συναλλαγές κιμάδων, κρεάτων σε τεμάχια μικρότερα των εκατό γραμμαρίων και παρασκευασμάτων κρέατος, και για την Τροποποίηση των οδηγιών 64/433/ΕΟΚ, 71/118/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 382, 31.12.1988, σ. 3), όπως τροποποιήθηκε από : - 392 L 0110 : Οδηγία αριθ. 92/110/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1992, (ΕΕ αριθ. L 394, 31.12.1992, σ. 26). Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, μετά την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1996, προστίθενται τα εξής : ¦με εξαίρεση τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Ιανουαρίου 1997. 9.389 L 0437 : Οδηγία αριθ. 89/437/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1989 σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών (ΕΕ αριθ. L 212. 22.7.1989, σ. 87) όπως τροποποιήθηκε από : 389 L 0662 : Οδηγία αριθ. 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 395, 30.12.1989, σ. 13), 391 L 0684 : Οδηγία αριθ. 91/684/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 376, 31.12.1991, σ. 38). 1)Στο παράρτημα, κεφάλαιο ΧΙ σημείο 1 στοιχείο i) πρώτο εδάφιο, μετά τα αρχικά UΚ προστίθενται τα εξής αρχικά : ΑΤ - FΙ - ΝΟ - SΕ 2)Στο παράρτημα, κεφάλαιο ΧΙ, σημείο 1, στοιχείο ι) δεύτερο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 3)Στο παράρτημα, κεφάλαιο ΧΙ, σημείο 1, στοιχείο ϋ) τρίτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 10.391 L 0493 : Οδηγία αριθ. 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 268, 24.9.1991, σ. 15). Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, μετά την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 1995, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση τη Φινλανδία, για την οποία η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 31η Δεκεμβρίου 1997. 11.391 L 0492 : Οδηγία αριθ. 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων (ΕΕ αριθ. L 268, 24.9.1991, σ. 1). Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) δεύτερο εδάφιο, μετά την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 1995, προστίθενται τα εξής: με εξαίρεση τη Σουηδία, για την οποία η ημερομηνία πού πρέπει να ορισθεί είναι η 31η Δεκεμβρίου 1997. 12.393 D 0383 : Απόφαση αριθ. 93/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 όσον αφορά τα εργαστήρια αναφοράς για τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών (ΕΕ αριθ. L 166, 8.7.1993, σ. 31). Στο παράρτημα, προστίθεται το εξής κείμενο : για τη Φινλανδία Εlainlaakinta ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki / Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs; και Τullilabοratοriο / Τullabοratοriet, Εspοο για τη Νορβηγία : Νοrges Veterinaerhοgskοle, Οslο για τη Σουηδία : Ιnstitutiοnen fοr klinisk bakteriοlοgi, Gοtebοrgs Uniνersitet, Gοtebοrg. για την Αυστρία : εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή τροποποιεί μετά από διαβούλευση με τις αυστριακές αρχές το παρόν παράρτημα, προκειμένου να ορισθεί ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Μικτά κείμενα 1.392 L 0046 : Οδηγία αριθ. 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα (ΕΕ αριθ. L 268, 14.9.1992, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από : 392 L 0118 : Οδηγία αριθ. 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 49). 1)Στο άρθρο 32 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, μετά την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1994, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση τη Σουηδία, για την οποία η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Ιανουαρίου 1996 2)Στο παράρτημα Γ, κεφάλαιο ΙV σημείο Α 3, γράμμα α), στοιχείο ί) πρώτο εδάφιο, μετά τα αρχικά UΚ προστίθενται τα εξής αρχικά : ΑΤ - FΙ - ΝΟ - SΕ 3)Στο παράρτημα Γ, κεφάλαιο ΙV, σημείο Α 3, γράμμα α), στοιχείο ί) δεύτερο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 4)Στο παράρτημα Γ. κεφάλαιο ΙV, σημείο Α 3, γράμμα α), στοιχείο ϋ) τρίτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ 2.391 L 0495 : Οδηγία αριθ. 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφομένων θηραμάτων (ΕΕ αριθ. L 268, 24.9.1991, σ. 41) όπως τροποποιήθηκε από : ¦ 392 L 0065 : Οδηγία αριθ. 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 268 14.9.1992. σ. 54), 392 L 0116 : Οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62 15.3.1993, σ. 1). 1)Στο άρθρο 2 σημείο 3, μετά τις λέξεις θηλαστικά ξηράς προστίθενται τα εξής : συμπεριλαμβανομένων των ταράνδων. 2)Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, έβδομο εδάφιο, προστίθενται τα εξής : Ωστόσο, το σύνολο των ενεργειών για τη σφαγή των ταράνδων μπορεί να πραγματοποιείται σε κινητές μονάδες σφαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ. 3)Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο ΙΙΙ σημείο 11 (1) γράμμα α) πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΑΤ - FΙ - ΝΟ - SΕ 4)Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο ΙΙΙ, σημείο 11 (1), γράμμα α), τρίτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 3.392 L 0045 : Οδηγία αριθ. 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατος των (ΕΕ αριθ. L 268, 14.9.1992, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε από : 392 L 0116 : Οδηγία 92/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 1) 1)Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο α) τρίτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής : Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, μπορεί να ορίσει ειδικούς κανόνες που θα εφαρμόζονται στη συλλογή αγρίων θηραμάτων σε περίπτωση ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών. 2)Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο VΙΙ σημείο 2, γράμμα α) στοιχείο ί), πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής αρχικά : ·. ΑΤ - FΙ - ΝΟ - SΕ - 3)Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο VΙΙ, σημείο 2, γράμμα α), στοιχείο ί) τρίτο εδάφιο, μετά τα αρχικά ΕΕG προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 4.392 L 0118 : Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 49). 1)Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, μετά την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1994 προστίθενται τα εξής: με εξαίρεση τη Νορβηγία, για την οποία η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Ιουλίου 1995.* 2)Στο παράρτημα Ι. κεφάλαιο 14, προστίθεται το εξής : Η ακατέργαστη κόπρος προερχόμενη από κοπάδια πουλερικών εμβολιασμένων κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών δεν πρέπει να αποστέλλεται σε μία περιοχή, η οποία απέκτησε το καθεστώς Της μη εφαρμογής εμβολιασμών κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών σύμφωνα με το άρθρο 12. παράγραφος 2 της οδηγίας αριθ. 90/539/ΕΟΚ. 3)Στο παράρτημα ΙΙ, κεφάλαιο 2, πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής : Οσον αφορά τη σαλμονέλλα και εν αναμονή της έκδοσης κοινοτικών διατάξεων, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες για τα αυγά που προορίζονται για τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία : 1)οι αποστολές αυγών δύνανται να υπαχθούν σε πρόσθετες γενικές ή περιορισμένες εγγυήσεις αποφασιζόμενες από την Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 18. 2)οι ανωτέρω εγγυήσεις δεν αφορούν τα αυγά που προέρχονται από μία εγκατάσταση η οποία έχει υπαχθεί σένα πρόγραμμα αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο με εκείνο που αναφέρεται στο σημείο γ), σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18. 3)Οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο σημείο α) δεν εφαρμόζονται παρά μόνον αφού η Επιτροπή εγκρίνει ένα λειτουργικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει να ληφθούν πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των λειτουργικών προγραμμάτων και των εγγυήσεων που προβλέπονται στο σημείο α) ήδη από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 5.392 L 0117 : Οδηγία αριθ. 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 για τα μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 38). Στο άρθρο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής : Ωστόσο για τη Νορβηγία, η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Ιουλίου 1995. 6.372 L 0462 : Οδηγία αριθ. 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους, και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (ΕΕ αριθ. L 302, 31.12 1972, σ. 28) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 1601 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 173, 27.6.1992, σ. 13). 1)Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 σημείο 2), προστίθενται τα εξής : Η Νορβηγία και η Σουηδία μπορούν για μία μεταβατική περίοδο τριών ετών .από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης να διατηρήσουν τους εθνικούς τους κανόνες που ισχύουν για την εισαγωγή ζώων προερχομένων από χώρες όπου γίνονται εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού. 2)Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, προστίθεται το εξής σημείο : 3)Η Νορβηγία και η Σουηδία μπορούν για μία μεταβατική περίοδο τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης να διατηρήσουν τους εθνικούς τους κανόνες που ισχύουν για την εισαγωγή νωπών κρεάτων προερχομένων από χώρες όπου γίνονται εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού. 7.392 L 0102 : Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1992 για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ΕΕ αριθ. L 355, 5.12.1992, σ. 32). Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, προστίθεται το εξής εδάφιο : - για τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996 όσον αφορά τις απαιτήσεις που αφορούν τα βοοειδή, τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα. Εάν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή θεσπίζει κατά τη μεταβατική περίοδο τα ενδεδειγμένα μέτρα με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ. 8.381 D 0651 : Απόφαση αριθ. 81/651/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1981 περί συστάσεως Κτηνιατρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 233, 19.08.1981, σ. 32) όπως τροποποιήθηκε από : 386 D 0105 : Απόφαση αριθ. 86/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L93, 8.4.1986, σ. 14). Στο άρθρο 3, ο αριθμός 18 αντικαθίσταται από τον αριθμό 22. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Προστασία των ζώων 391 L 0626 : Οδηγία αριθ. 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1991 για την προστασία ίων ζώων κατά τη μεταφορά και την τροποποίηση των οδηγιών 91/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 340, 11.12.1991, σ. 17) όπως τροποποιήθηκε από : 392 D 0438 : Απόφαση αριθ. 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 243 25.8.1992, σ. 27). 1)Στο παράρτημα, κεφάλαιο πρώτο, σημείο Α 1), ακολουθεί η εξής φράση : Ωστόσο, η Σουηδία μπορεί, για μία μεταβατική περίοδο τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης να διατηρήσει τους αυστηρότερους εθνικούς της κανόνας για τις μεταφορές κυοφορουσών αγελάδων και νεογέννητων μοσχαριών, οι οποίες έχουν σημείο αφετηρίας και άφιξης στο έδαφος της. 2)Στο παράρτημα, κεφάλαιο πρώτο, σημείο Γ 14), ακολουθεί η εξής φράση : Ωστόσο, για μία μεταβατική περίοδο δύο ετών από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης δεν είναι απαραίτητη η πρόβλεψη οροφής για τη μεταφορά των ταράνδων. Μετά από γνώμη της Επιστημονικής Κτηνιατρικής Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί, με τη διαδικασία του άρθρου 17. να αποφασίσει τη διατήρηση της παρέκκλισης αυτής. Δεύτερο μέρος - Κείμενα εφαρμογής 1.377 L 0096 : Οδηγία αριθ. 77/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί αναζητήσεως τρίχινων κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που προέρχονται από χοιροειδή κατοικίδια (ΕΕ αριθ. L 26, 31.1.1977, σ. 67), όπως τροποποιήθηκε από : 381 L 0476 : Οδηγία αριθ. 81/476/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 186. 8.7.1981, σ. 20), 383 L 0091 : Οδηγία 83/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Φεβρουαρίου 1983 (ΕΕ αριθ. L 59, 5.3.1983, σ. 34), 384 L 0319 : Οδηγία 84/319/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 1984 (ΕΕ αριθ. L 167, 27.6.1984. σ. 34). 385 R 3768 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 362. 31.12.1985, σ. 8), 389 L 0321 : Οδηγία 89/321/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 133, 1-7.5.1993. σ. 33). 1)Στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2. δεύτερο εδάφιο, μετά τα αρχικά ΕΟΚ, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 2)Στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 5, δεύτερο εδάφιο, μετά τα αρχικά ΕUΚ, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 2.379 D 0542 : Απόφαση αριθ. 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1979 περί καταρτίσεως ενός πίνακα τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων (ΕΕ αριθ. L 146, 14.6.1979, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 394 D 0059 : Απόφαση αριθ. 94/59/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 1994 (ΕΕ αριθ. L27, 1.2.1994, σ. 53). Στο παράρτημα, διαγράφονται τα εξής : ΑΤ - Αυστρία , FΙ - Φινλανδία ΝΟ - Νορβηγία SΕ - Σουηδία 3.380 D 0790 : Απόφαση αριθ. 80/790/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 1980, περί των όρων υγιεινής και του υγειονομικού πιστοποιητικού κατά την εισαγωγή νωπών κρεάτων προελεύσεως Φινλανδίας (ΕΕ αριθ. L 233, 4.9.1980, σ. 47), όπως τροποποιήθηκε από : 381 D 0662 : Απόφαση 81/662/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 237, 22.8.1981, σ. 33). Η απόφαση 80/790/ΕΟΚ καταργείται. 4.380 D 0799 : Απόφαση αριθ. 80/799/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1980 περί των όρων υγιεινής και του υγειονομικού πιστοποιητικού κατά την εισαγωγή νωπών κρεάτων προελεύσεως Σουηδίας (ΕΕ αριθ. L 234, 5.9.1980. σ. 35), όπως τροποποιήθηκε από : 381 D 0662 : Απόφαση 81/662/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 237, 22.8.1981, σ. 33). Η απόφαση 80/799/ΕΟΚ καταργείται. 5.380 D 0800 : Απόφαση αριθ. 80/800/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1980, περί των όρων υγιεινής και του υγειονομικού πιστοποιητικού κατά την εισαγωγή νωπών κρεάτων προελεύσεως Νορβηγίας (ΕΕ αριθ. L 234, 5.9.1980, σ. 38) όπως τροποποιήθηκε από : 381 D 0662 : Απόφαση 81/662/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 237, 22.8.1981-, σ. 33). Η απόφαση 80/800/ΕΟΚ καταργείται. 6.382 D 0730 : Απόφαση αριθ. 82/730/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 1982 περί του πίνακα των εγκαταστάσεων στη Δημοκρατία της Αυστρίας που έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 311, 8.11.1982, σ. 1). Η απόφαση 82/730/ΕΟΚ καταργείται. 7.382 D 0731 : Απόφαση αριθ. 82/731/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 1982 περί του πίνακα των εγκαταστάσεων στη Δημοκρατία της Φινλανδίας που έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 311, 8.11.1982, σ. 4), όπως έχει τροποποιηθεί. Η απόφαση 82/731/ΕΟΚ καταργείται. 8.382 D 0736 : Απόφαση αριθ. 82/736/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 1982 περί του πίνακα των εγκαταστάσεων στο Βασίλειο της Σουηδίας που έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή νωπών κρεάτων στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 311, 8.11.1982, σ. 18), όπως έχει τροποποιηθεί. Η απόφαση 82/736/ΕΟΚ καταργείται. 9.383 D 0421 : Απόφαση αριθ. 83/421/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1983 που αφορά τον πίνακα των εγκαταστάσεων του Βασιλείου της Νορβηγίας οι οποίες εγκρίνονται για την εισαγωγή νωπού κρέατος στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 238, 27.8.1983, σ. 35), όπως έχει τροποποιηθεί. Η απόφαση 83/421/ΕΟΚ καταργείται. 10.389 Χ 0214 : Σύσταση αριθ. 89/214/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 1989, για τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στις εγκεκριμένες για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νωπών κρεάτων (ΕΕ αριθ. L 87, 31.3.1989 σ. 1). 1)Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο Χ, σημείο 49, γράμμα α), στο μέρος κείμενο της οδηγίας και στο πρώτο εδάφιο μετά το αρχικό Ρ, προστίθενται τα εξής αρχικά : ΑΤ/FΙ/ΝΟ/SΕ. 2)Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο Χ, σημείο 49, γράμμα α), στο μέρος κείμενο της οδηγίας στο δεύτερο εδάφιο προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 3)Στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο Χ, σημείο 49, γράμμα α), στο μέρος κείμενο της οδηγίας στο τρίτο εδάφιο προστίθενται τα εξής αρχικά : ΕΤΥ. 11.390 D 0014 : Απόφαση αριθ. 90/14/ΕΟΚ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1989 για την κατάρτιση πίνακα τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών (ΕΕ αριθ. L 8, 11.1.1990, σ. 71), όπως τροποποιήθηκε από : 391 D 0276 : Απόφαση 91/276/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 1991 (ΕΕ αριθ. L 135, 30.5.1991. σ. 58). Στο παράρτημα, διαγράφονται τα εξής : Αυστρία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία 12.390 D 0442 : Απόφαση αριθ. 90/442/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1990 σχετικά με τους κώδικες για τη γνωστοποίηση των ασθενειών των ζώων (ΕΕ αριθ. L 227, 21.8.1990, σ. 39). όπως τροποποιήθηκε από : την απόφαση της Επιτροπής της 27.11.1990 (δεν έχει δημοσιευθεί) την απόφαση της Επιτροπής της 26.3.1991 (δεν έχει δημοσιευθεί) Στο άρθρο 1. προστίθεται το εξής εδάφιο: Για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, η Επιτροπή συμπληρώνει τους κώδικες που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 5 και 6 της παρούσας απόφασης. Πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης εκδίδονται οι ενδεδειγμένες αποφάσεις. 13.391 D 0270 : Απόφαση αριθ. 91/270/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 1991 για την κατάρτιση πίνακα τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή εμβρύων βοοειδών (ΕΕ αριθ. L 134, 29.5.1991, σ. 56). Στο παράρτημα, διαγράφονται τα εξής : Αυστρία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία 14.391 D 0426 : Απόφαση αριθ. 91/426/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1991 που καθορίζει τους τρόπους της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας στη δημιουργία ενός δικτύου πληροφορικής για τη σύνδεση μεταξύ των κτηνιατρικών αρχών (Αnimο) (ΕΕ αριθ. L 234. 23.8.1991, σ. 27), όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0004 : Απόφαση 93/4/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 4, 8.1.1993, σ. 32). 1)Στο άρθρο 1, παράγραφος 2, οι λέξεις για το σύνολο του δικτύου αντικαθίστανται από τη φράση : για την Κοινότητα με τη σύνθεση της πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 2)Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο : Άρθρο 2α 1.Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. 2.Οι δαπάνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 επιστρέφονται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή βάσει προσκομίσεως δικαιολογητικών. 3.Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2 διαβιβάζονται από τις νορβηγικές και τις σουηδικές αρχές το αργότερο δώδεκα μήνες μετά από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης και από τις αυστριακές και τις φινλανδικές αρχές το αργότερο εικοσιτέσσερεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 15.391 D 0449 : Απόφαση αριθ. 91/449/ΕΟΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1991 για τον καθορισμό του υποδείγματος των υγειονομικών πιστοποιητικών όσον αφορά τα προϊόντα με βάση το κρέας που εισάγονται από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 240, 29.8.1991, σ. 28), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 D 0504 : Απόφαση 93/504/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 236, 21.9.1993, σ. 16). 1)Στο παράρτημα Α, δεύτερο μέρος, διαγράφονται τα εξής : Αυστρία Φινλανδία* Νορβηγία Σουηδία 2)Στο παράρτημα Β. δεύτερο μέρος διαγράφονται τα εξής : Αυστρία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία 16.0539 : Απόφαση αριθ. 91/539/ΕΟΚ της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1991 περί κανόνων εφαρμογής της απόφασης 91/426/ΕΟΚ (Αnimο) (ΕΕ αριθ. L 294. 25.10.1991, σ. 47). Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο : Αρθρο 1α Για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, η Επιτροπή ορίζει τον αριθμό των μονάδων που μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας. Για τη Νορβηγία και τη Σουηδία, οι ενδεδειγμένες αποφάσεις εκδίδονται πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Απριλίου 1994,. Στο άρθρο 3, μετά την ημερομηνία της 1ης Δεκεμβρίου 1991, προστίθενται τα εξής : με. εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Δεκεμβρίου 1994, και την Αυστρία και τη Φινλανδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Δεκεμβρίου 1995,. 17.392 D 0124 : Απόφαση αριθ. 92/124/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 1992 σχετικά με τις υγειονομικές προϋποθέσεις και την κτηνιατρική πιστοποίηση για την εισαγωγή σπέρματος βοοειδών από τη Φινλανδία (ΕΕ αριθ. L 48, 22.2.1992, σ. 10). Η απόφαση 92/124/ΕΟΚ καταργείται. 18.392 D 0126 : Απόφαση αρθ. 92/126/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 1992 σχετικά με τις υγειονομικές προϋποθέσεις και την κτηνιατρική πιστοποίηση για την εισαγωγή σπέρματος βοοειδών από τη Αυστρία (ΕΕ αριθ. L 48, 22.2.1992, σ. 28). Η απόφαση 92/126/ΕΟΚ καταργείται. 19.392 D 0128 : Απόφαση αρθ. 92/128/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 1992 σχετικά με τις υγειονομικές προϋποθέσεις και την κτηνιατρική πιστοποίηση για την εισαγωγή σπέρματος βοοειδών από τη Σουηδία (ΕΕ αριθ. L 48, 22.2.1992, σ. 46). Η απόφαση 92/128/ΕΟΚ καταργείται. 20.392 D 0175 : Απόφαση αριθ. 92/175/ΕΟΚ της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των μονάδων του δικτύου πληροφορικής Αnimο και την κατάρτιση καταλόγου αυτών (ΕΕ αριθ. L 80, 25.3.1992. σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0071 : Απόφαση 93/71/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 25.2.2.1993, σ. 39), 393 D 0228 : Απόφαση 93/228/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 97, 23.4.1993. σ. 33). Στο άρθρο 1, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 4.Η Επιτροπή συμπληρώνει τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. · 21.0260 : Απόφαση αριθ. 92/260/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Απριλίου 1992 σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απατούνται για την προσωρινή αποδοχή καταχωρημένων ίππων (ΕΕ αριθ. L 130, 15.5.1992, σ. 67), όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0344 : Απόφαση 93/344/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 1993 (ΕΕ αριθ. 138, 9.6.1991, σ. 11). 1)Στο παράρτημα Ι, η ομάδα Α αντικαθίσταται από την : ομάδα Α : Γροιλανδία, Ισλανδία και Ελβετία. 2)Στο παράρτημα ΙΙ, σημείο Α, υγειονομικό πιστοποιητικό, ο τίτλος αντικαθίσταται με : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για την προσωρινή αποδοχή καταχωρημένων ίππων που γίνονται δεκτοί στο έδαφος της Κοινότητας για μία προθεσμία μικρότερη των 90 ημερών και που προέρχονται από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ελβετία. V) Στο παράρτημα ΙΙ, σημείο Α, υγειονομικό πιστοποιητικό, ΙΙΙ, δ), τρίτο εδάφιο, διαγράφονται οι εξής λέξεις : στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, 3)Στο παράρτημα ΙΙ, σημείο Β, υγειονομικό πιστοποιητικό, ΙΙΙ, δ), τρίτο εδάφιο, διαγράφονται οι εξής λέξεις : στην Αυστρία, τη Φινλανδία, Τη Νορβηγία, τη Σουηδία, ε.) Στο παράρτημα ΙΙ, σημείο Γ, υγειονομικό πιστοποιητικό, ΙΙΙ, δ), τρίτο εδάφιο, διαγράφονται οι εξής λέξεις : στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, στ Στο παράρτημα ΙΙ, σημείο Δ. υγειονομικό πιστοποιητικό, ΙΙΙ, δ), τρίτο εδάφιο, διαγράφονται οι εξής λέξεις : στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, Στο παράρτημα ΙΙ. σημείο Ε. υγειονομικό πιστοποιητικό, ΙΙΙ, δ), τρίτο εδάφιο, διαγράφονται οι εξής λέξεις : στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, 22.392 D 0265 : Απόφαση αριθ. 92/265/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 1992 όσον αφορά την εισαγωγή στην Κοινότητα ζωντανών χοίρων, σπέρματος χοίρων, νωπού χοιρείου κρέατος και χοιρινών προϊόντων προελεύσεως Αυστρίας και την κατάργηση της απόφασης 90/90/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 137, 20.5.1993. σ. 23), όπως τροποποιήθηκε από: 393 D 0427 : Απόφαση 93/427/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 197, 6.8.1993, σ. 52). Η απόφαση 92/265/ΕΟΚ καταργείται. 23.392 D 0290 : Απόφαση αριθ. 92/290/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 1992 όσον αφορά ορισμένα μέτρα προστατευτικά κατά της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΕΕ αριθ. L 152. 4.6.1992, σ. 37). Στο άρθρο 2. προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος : 4. Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία μπορούν να διατηρήσουν την εθνική τους νομοθεσία όσον αφορά τα έμβρυα των κατοικίδιων ζώων του είδους των βοοειδών που προέρχονται από ένα κράτος μέλος στο οποίο εμφανίστηκαν σημαντικά κρούσματα της ασθένειας, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου δύο ετών το πολύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. Η παρούσα διάταξη θα επανεξετασθεί κατά την εν λόγω μεταβατική περίοδο βάσει της πείρας και των πορισμάτων των εν εξελίξει επιστημονικών μελετών. 24.392 D 0341 : Απόφαση αριθ. 92/341/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 1992 σχετικά με την έρευνα με τη βοήθεια υπολογιστή των τοπικών μονάδων Αnimο (ΕΕ αριθ. L 188, 8.7.1992, σ. 37). Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, μετά την ημερομηνία 15 Ιουνίου 1992 προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Σεπτεμβρίου 1994, και την Αυστρία και τη Φινλανδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι η 1η Ιουνίου 1995,. 25.392 D 0387 : Απόφαση αριθ. 92/387/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις υγειονομικές προϋποθέσεις και την κτηνιατρική πιστοποίηση για την εισαγωγή σπέρματος βοοειδών από την Ουγγαρία (ΕΕ αριθ. L 204, 21.7.1992, σ. 22). Η απόφαση 92/387/ΕΟΚ καταργείται. 26.392 D 0401 : Απόφαση αριθ. 92/401/ΕΟΚ της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 1992 περί των όρων υγείας των ζώων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή κατοικίδιων ζώων του βοείου και του χοιρείου είδους από τη Νορβηγία (ΕΕ αριθ. L 224, 8.8.1992, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από : . 393 D 0469 : Απόφαση 93/469/ΕΟΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 224, 8.8.1992, σ. 58). Η απόφαση 92/401/ΕΟΚ καταργείται. 27.392 D 0461 : Απόφαση αριθ. 92/461/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 1992 περί των όρων υγείας των ζώων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή κατοικίδιων ζώων του βοείου και του χοιρείου είδους από τη Σουηδία (ΕΕ αριθ. L 261, 7.9.1992, σ. 18), όπως τροποποιήθηκε από : 392 D 0518 : Απόφαση 92/518/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L325, 11.11.1992, σ. 23), 393 D 0469 : Απόφαση 93/469/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L218, 28.8.1993, σ. 58). Η απόφαση 92/461/ΕΟΚ καταργείται. 28.392 D 0462 : .Απόφαση αριθ. 92/462/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 1992 περί των όρων υγείας των ζώων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή κατοικίδιων ζώων του βοείου και του χοιρείου είδους από τη Φινλανδία (ΕΕ αριθ. L 261, 7.9.1992, σ. 34), όπως τροποποιήθηκε από : 392 D 0518 : Απόφαση 92/518/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L325, 11.11.1992, σ. 23), 393 D 0469 : Απόφαση 93/469/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L218, 28.8.1993, σ. 58). Η απόφαση 92/462/ΕΟΚ καταργείται. 29.392 D 0471 : Απόφαση αριθ. 92/471/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 1992 περί των όρων υγείας των ζώων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 270, 15.9.1992, σ. 27), όπως τροποποιήθηκε από·: Στο παράρτημα Α, μέρος ΙΙ, διαγράφονται τα εξής : Αυστρία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία 30.392 D 0486 : Απόφαση 92/486/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των κανόνων συνεργασίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης Αnimο και των κρατών μελών (ΕΕ αριθ. L 291, 7.10.1992, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0188 : Απόφαση 93/188/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 82,. 3.4.1993, σ. 20). Στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία έναρξης της ισχύος είναι εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 1η Απριλίου 1996, και με εξαίρεση την Αυστρία και τη Φινλανδία, για τις; οποίες η ημερομηνία έναρξης της ισχύος είναι μεταγενέστερη κατά ένα έτος από εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η 1η Απριλίου 1996. 31.392 D 0562 : Απόφαση αριθ. 92/562/ΕΟΚ της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 1992 περί εγκρίσεως εναλλακτικών συστημάτων θερμικής επεξεργασίας για τη μεταποίηση υλικού υψηλού κινδύνου (ΕΕ αριθ. L 359, 9.12.1992, σ. 23). 1)Στο παράρτημα, στο εισαγωγικό μέρος Ορισμοί, προστίθεται ο εξής ορισμός : Συμπύκνωση της παραγωγής : επεξεργασία της υγρής φάσης προκειμένου να αφαιρεθεί ένα σημαντικό μέρος της υγρασίας της. 2)Στο παράρτημα προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΟΞΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι. Περιγραφή του συστήματος Αλεση Μετατροπή σε οξύ και ενδιάμεση αποθήκευση θερμική επεξεργασία Διαχωρισμός Συμπύκνωση της παραγωγής Προσδιορισμός Clοstridium perfringens Αποθήκευση Προσδιορισμός σαλμονέλλας και εντεροβακτηριδίων Διανομή ι Εκ νέου ενσωμάτωση των υπολειμμάτων ζωικού λίπους Κρίσιμα σημεία ελέγχου Μέγεθος των τεμαχιδίων : .....mm ρΗ: Χρόνος: .... ώρα Απόλυτη διάρκεια λεπτά Θερμοκρασία : ... C Η πρώτη ύλη αλέθεται και αναμειγνύεται με το μυρμηκικό οξύ για να χαμηλώσει το pΗ της. Το μείγμα αποθηκεύεται προσωρινά εν αναμονή μιας νέας επεξεργασίας. Το προϊόν διοχετεύεται στη συνέχεια σε έναν θερμικό μεταλλάκτη. Η διέλευση του προϊόντος μέσω του θερμικού μεταλλάκτη ελέγχεται με επιβραδυντικούς μηχανισμούς έτσι ώστε το προϊόν να έχει ολοκληρώσει στο τέλος της θερμικής επεξεργασίας έναν επαρκή κύκλο από άποψη χρόνου και θερμοκρασίας. Μετά την θερμική επεξεργασία το προϊόν διαχωρίζεται σε φάση υγρή λίπους υπολειμμάτων ζωικού λίπους με μηχανικά μέσα. Προκειμένου να προκύψει μία συγκέντρωση ζωικών πρωτεϊνών, το προϊόν της υγρής φάσης απορροφάται σε δύο θερμικούς μετατροπείς οι οποίοι θερμαίνονται με ατμό και διαθέτουν θαλάμους εν κενώ προκειμένου να αφαιρεθεί από το προϊόν η υγρασία με μορφή υδρατμών. Τα υπολείμματα ζωικού λίπους ενσωματώνονται εκ νέου στη συγκέντρωση των ζωικών πρωτεϊνών πριν από την αποθήκευση. ΙΙ. Κρίσιμα σημεία ελέγχου για μεμονωμένες εγκαταστάσεις 1.Μέγεθος των τεμαχίων : αφού αλεσθούν, τα τεμαχίδια πρέπει να έχουν μέγεθος μικρότερο από ....... mm 2.pΗ : κατά τη διάρκεια της μετατροπής σε οξύ, το pΗ πρέπει να είναι κατώτερο ή ίσο με......Το pΗ πρέπει να ελέγχεται καθημερινά. 3.Διάρκεια της ενδιάμεσης αποθήκευσης : τουλάχιστον.....ώρες. 4.Απόλυτη διάρκεια της επεξεργασίας : η επεξεργασία του υλικού πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον ......λεπτά με την ελάχιστη θερμοκρασία που αναγράφεται στην παράγραφο 5. 5.Κρίσιμη θερμοκρασία : η θερμοκρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον......°C και να καταγράφεται συνεχώς με ένα αυτογραφικό σύστημα. Κάθε προϊόν που παράγεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την ελάχιστη υποβάλλεται σε επανεπεξεργασία μαζί με ακατέργαστο υλικό. 32.393 D 0013 : Απόφαση αριθ. 93/13/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1992 για, τον καθορισμό των τρόπων διεξαγωγής των κτηνιατρικών ελέγχων στους μεθοριακούς σταθμούς της Κοινότητας κατά την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 9, 15.1.1993, Ο. 33). Στο παράρτημα ΣΤ, διαγράφονται τα εξής : Αυστρία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία 33.393 D 0024 : Απόφαση αριθ. 93/24/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων όσον αφορά τη νόσο του Αujeszky (ψευδολύσσα) για τους χοίρους που προορίζονται για κράτη μέλη ή περιφέρεις απαλλαγμένες από τη νόσο (ΕΕ αριθ. L 16. 25.1.1993. σ. 18) όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0341 Απόφαση 93/341/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 1993 (ΕΕ αριθ. L 136, 5.6.1993. σ. 47). 393 D 0664 : Απόφαση 93/664/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 303. 10.12.1993, σ. 27). Στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 2, γράμμα δ), προστίθεται το εξής : 13. Αυστρία Βundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung bei Ηaustieren, Wien 14. Φινλανδία Εlainlaakinta ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki / Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedei, Ηelsingfοrs 15.Νορβηγία : Veterinaerinstituttet, Οslο 16.Σουηδία Statens νeterinarmedicinska anstalt, Uppsala 34.393 D 0028 : Απόφαση αριθ. 93/28/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό συμπληρωματικής κοινοτικής χρηματοδότησης για το δίκτυο πληροφορικής Αnimο (ΕΕ αριθ. L 16. 25.1.1993, σ. 28). Προστίθεται το εξής άρθρο : Άρθρο 3α Για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, η δράση που προβλέπεται στο πρώτο άρθρο αναλαμβάνεται κατά 100 % από την Κοινότητα. 35.393 D 0052 : Απόφαση αριθ. 93/52/ΕΟΚ της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1992 που διαπιστώνει την τήρηση εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών ή περιοχών των όρων σχετικά με τη βουκέλλωση (Βr. melitensis) και που τους αναγνωρίζει το Λαθεστώς κράτους μέλους ή περιοχής επίσημα απαλλαγμένης από την ασθένεια αυτή (ΕΕ αριθ. L 13, 21.1.1992, σ. 14). Προστίθεται το εξής άρθρο : Άρθρο 2 α Για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, η Επιτροπή συμπληρώνει αν είναι απαραίτητο τα παραρτήματα Ι και ΙΙ. Οι ενδεδειγμένες αποφάσεις εκδίδονται πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 36.393 D 160 : Απόφαση αριθ. 93/160/ΕΟΚ της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1993 για την κατάρτιση πίνακα τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος χοίρου (ΕΕ αριθ. L 67, 19.3.1993, σ. 27). Στο παράρτημα, διαγράφονται τα εξής Αυστρία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία 37.393 D 0195 : Απόφαση 93/195/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 1993 για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή (ΕΕ αριθ. L 86, 6.4.1993, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0344 :Απόφαση 93/344/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 1993 (ΕΕ αριθ. L 138, 9.6.1993, σ. 11), 393 D 0509 : Απόφαση 93/509/ΕΟΚ της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L238, 23.9.1993, σ. 44) 1)Στο παράρτημα Ι, η ομάδα Α αντικαθίσται από: Ομάδα Α Γροιλανδία, Ισλανδία και Ελβετία* 2)Στο παράρτημα ΙΙ, η ομάδα Α αντικαθίσται από: Ομάδα Α Γροιλανδία, Ισλανδία και Ελβετία 38.393 D 0196 : Απόφαση αριθ. 93/136/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 1993 για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την εισαγωγή ιπποειδών προς σφαγή (ΕΕ αριθ. L 86, 6.4.1993, α 7). 1)Στο παράρτημα Ι, στην υποσημείωση (5), διαγράφονται τα εξής : Αυστρία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία β) Στο παράρτημα ΙΙ, στην υποσημείωση (3), η ομάδα Α αντικαθίσταται : ¦Ομάδα Α : Γροιλανδία, Ισλανδία και Σουηδία 39.393 D 0197 : Απόφαση αριθ. 93/197/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 1993 για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την εισαγωγή εγγεγραμμένων ιπποειδών και ιπποειδών για την αναπαραγωγή και την κρεατοπαραγωγή (ΕΕ αριθ. L 86, 6.4.1993, σ. 16) όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0344 : Απόφαση 93/344/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 1993 (ΕΕ αριθ. L 138, 9.6.1993, σ. 11). 393 D 0510 : Απόφαση 93/510/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21 ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L238, 23.9.1993, σ. 82).0682 : Απόφαση 93/682/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L317, 18.12.1993, σ. 82). 1)Στο παράρτημα Ι, η ομάδα Α αντικαθίσταται από : Ομάδα Α Γροιλανδία, Ισλανδία και Ελβετία 2)Στο παράρτημα ΙΙ, Α, υγειονομικό πιστοποιητικό, ο τίτλος αντικαθίσταται από : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για τις εισαγωγές στο έδαφος της Κοινότητας καταχωρημένων ιπποειδών καθώς και ιπποειδών για την αναπαραγωγή και την κρεατοπαραγωγή προέλευσης Γροιλανδίας, Ισλανδίας και Ελβετίας 40.393 D 0198 : Απόφαση αριθ. 93/198/ΕΟΚ της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1993 περί των όρων υγειονομικού ελέγχου και έκδοσης κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές αιγοπροβάτων από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 86, 6.4.1993, σ. 34). Στο παράρτημα, μέρος 2α. διαγράφονται τα εξής : Αυστρία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία 41.393 D 0199 . Απόφαση αριθ. 93/199/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 1993, περί των υγειονομικών όρων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή σπέρματος χοίρων από τρίτες χώρες (ΕΕ αριθ. L 86, 6.4.1993, σ. 43), όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0427 : Απόφαση αριθ. 93/427/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 197, 6.8.1993, σ. 52), 393 D 0504 : Απόφαση 93/504/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 236, 21.9.1993. σ. 16) Στο παράρτημα, μέρος 2, διαγράφονται τα εξής: Αυστρία-Βurgenland, Salzbοurg, Τyrοl, Vοrarlberg, Άνω Αυστρία Φινλανδία Νορβηγία Σουηδία 42.393 D 0244 : Απόφαση αριθ. 93/244/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 1993 σχετικά με την παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων όσον αφορά τη νόσο του Αujeszky (ψευδολύσσα) για χοίρους που προορίζονται για ορισμένες περιοχές της κοινοτικής επικράτειας (ΕΕ αριθ. L 111, 5.5.1993. σ. 21). Στο παράρτημα ΙΙ, 2 δ), προστίθεται το εξής : 13. Αυστρία : Βundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung bei Ηaustieren, Wien 14.Φινλανδία : Εlainlaakinta ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki / Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs 15.Νορβηγία : Veterinaerinstituttet, Οslο 16.Σουηδία : Statens νeterinarmedicinska anstalt, Uppsala 43.393 D 0257 : Απόφαση αριθ. 93/257/CΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1993, περί θεσπίσεως των μεθόδων αναφοράς του καταλόγου των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για την ανίχνευση καταλοίπων (ΕΕ αριθ. 118, 14.5.1993, σ. 75). Στο παράρτημα, προστίθεται το εξής: Αυστρία Βundesantalt fur Τierseuchenbekampfung, Μοdling Ολες οι ομάδες Φινλανδία Εlainlaakinta ja elintarνikelaitοs, Ηelsinki / Αnstalten fοr νeterinarmedicin οch liνsmedel, Ηelsingfοrs Όλες οι ομάδες Νορβηγία Νοrges Veterinaerhegskοle, Οslο Ομάδα Α ΙΙΙ (α), (β); Ομάδα Β Ι (α); Ομάδα Β ΙΙ (α) Veterinaerinstituttet, Οslο Ομάδα Α Ι (β); Ομάδα Β ΙΙ(α), (β) Ηοrmοnlabοratοriet, Αker Sykehus, Οslο Ομάδα Α Ι (α), (γ); Ομάδα Α ΙΙ; Ομάδα Β Ι (β), (γ) Σουηδία Statens liνsmedelsνerk, Uppsala Όλες οι ομάδες 44.393 D 0317 : Απόφαση αριθ. 93/317/ΕΟΚ της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1993, σχετικά με τον κωδικό που πρέπει να περιλαμβάνουν τα αναγνωριστικά ενώτια των βοοειδών (ΕΕ αριθ. L 122, 18.5.1993, σ. 45). Στο παράρτημα 1, παράγραφος 1, προστίθενται τα εξής : Αυστρία ΑΤ Φινλανδία FΙ Νορβηγία ΝΟ Σουηδία SΕ 45.393 D 0321 : Απόφαση αριθ. 93/321/ΕΟΚ της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1993 για την πρόβλεψη μειωμένης συχνότητας ελέγχου ταυτότητας και φυσικού ελέγχου κατά την προσωρινή αποδοχή ορισμένων καταχωρημένων ιπποειδών προέλευσης Σουηδίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας και Ελβετίας (ΕΕ αριθ. L 123, 19.5.1993, σ. 36). 1)Στον τίτλο διαγράφονται οι εξής λέξεις : Σουηδίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας και β) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, διαγράφονται οι εξής λέξεις : Σουηδίας, Νορβηγίας, Φινλανδίας και 46.393 D 0432 : Απόφαση αριθ. 93/432/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 1993 περί των όρων υγείας των ζώων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης κατά την εισαγωγή κατοικίδιων βοοειδών και χοίρων από την Αυστρία (ΕΕ αριθ. L 200, 10.8.1993, σ. 39). Η απόφαση 93/432/ΕΟΚ καταργείται. 47.393 D 0451 : Απόφαση αριθ. 93/451/ΕΟΚτης Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 1993 περί των όρων υγείας των ζώων και της κτηνιατρικής πιστοποίησης κατά τις εισαγωγές νωπού κρέατος από την Αυστρία (ΕΕ αριθ. L 210, 21.8.1993, σ. 21). Η απόφαση 93/451/ΕΟΚ καταργείται. 48.393 D 0688 : Απόφαση αριθ. 93/688/ΕΟΚ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για την κτηνιατρική πιστοποίηση των εισαγωγών νωπών κρεάτων και προϊόντων με βάση το κρέας σουηδικής προέλευσης (ΕΕ αριθ. L 319, 21.12.1993, σ. 51). Η απόφαση 93/668/ΕΟΚ καταργείται. 49.393 D 0693 : Απόφαση αριθ. 93/693/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 1993 για την κατάρτιση καταλόγου των κέντρων συλλογής σπέρματος τρίτων χωρών τα οποία έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή σπέρματος οικόσιτων βοοειδών στην Κοινότητα και για την ακύρωση των . αποφάσεων της Επιτροπής 91/642/ΕΟΚ, 91/643/ΕΟΚ και 92/255/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 320, 22.12.1993. σ. 35). Στο παράρτημα, διαγράφονται τα εξής μέρη : ΜΕΡΟΣ 4 ΣΟΥΗΔΙΑ ΜΕΡΟΣ 8 ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΕΡΟΣ 9 ΑΥΣΤΡΙΑ 50.394 D 0024 : Απόφαση 94/24/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 1994 περί καταρτίσεως καταλόγου προεπιλεγμένων μεθοριακών σταθμών για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα „και ζώα προελεύσεως τρίτων χωρών και περί καταργήσεως των αποφάσεων 92/430/ΕΟΚ και 92/431/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 1 8, 21.1.1994, σ. 16). Στο άρθρο 1, προστίθεται το εξής εδάφιο : Η Επιτροπή συμπληρώνει τον κατάλογο των σταθμών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα για τη Νορβηγία και τη Σουηδία, και ενδεχομένως για την Αυστρία και τη Φινλανδία. Οι αποφάσεις σχετικά με τη Νορβηγία και τη Σουηδία εκδίδονται πριν από την έναρξη ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 51.394 D 0034 : Απόφαση αριθ. 94/34/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 1994 για την εφαρμογή του δικτύου πληροφορικής Αnimο (ΕΕ αριθ. L 21, 26.1.1994, σ. 22). 1)Στο άρθρο 1, μετά τη φράση το αργότερο μέχρι την 1 η Φεβρουαρίου 1994, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης, και την Αυστρία και τη Φινλανδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι μεταγενέστερη κατά ένα έτος από εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 2)Στο άρθρο 2, μετά τη φράση Το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 1994, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης, και την Αυστρία και τη Φινλανδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι μεταγενέστερη κατά ένα έτος από εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 3)Στο άρθρο 3, μετά τη φράση tο αργότερο μέχρι την 1 η Φεβρουαρίου 1994, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης, και την Αυστρία και τη Φινλανδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι μεταγενέστερη κατά ένα έτος από εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 4)Στο άρθρο 4, μετά τη φράση Το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 1994, προστίθενται τα εξής : με εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Σουηδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης, και την Αυστρία και τη Φινλανδία, για τις οποίες η ημερομηνία που πρέπει να ορισθεί είναι μεταγενέστερη κατά ένα έτος από εκείνη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης. 5)Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο : Άρθρο 6 α Η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μεταβατικά μέτρα για την Αυστρία και τη Φινλανδία. 52.394 D 0070 : Απόφαση αριθ. 94/70/ΕΚ της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 1994 για τον καθορισμό προσωρινού κατάλογου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές ανεπεξέργαστου γάλακτος, γάλακτος το οποίο έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία και προϊόντων με βαση το γάλα (ΕΕ αριθ L 36, 8.2.1992, σ. 5). Στο παράρτημα, διαγράφονται οι εξής γραμμές: ΑΤ : Αυστρία : χ : χ : χ FΙ : Φινλανδία : χ : χ : χ ΝΟ : Νορβηγία : χ : χ : χ SΕ : Σουηδία · χ : χ : χ 53.394 D 0085 : Απόφαση αριθ. 94/85/ΕΟΚτης Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1994 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών (ΕΕ αριθ. L 44. 17.2.1994, σ. 31). Στο παράρτημα, διαγράφονται οι εξής γραμμές : ΑΤ : FΙ : ΝΟ SΕ : ΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ Ι. Διαδικασίες επιτροπών Α. Στα κατωτέρω κείμενα και άρθρα, η μία ή περισσότερες αναφερόμενες παράγραφοι αντικαθίστανται από την εξής παράγραφο: 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο εντός προθεσμίας που μπορεί να ορίσει ο Πρόεδρος ανάλογα με τον επείγονται χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο Πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. 1.365 R 0079 : Κανονισμός αριθ. 79/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1965 περί δημιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφορήσεως επί των εισοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΕ αριθ. 109. 23.6.1965, σ. 1859/65), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 390 R 3577 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 23). Άρθρο 19 2.366 R 0136 : Κανονισμός αριθ. 136/66/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών (ΕΕ αριθ. 171, 30.9.1966, σ. 3025/66), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3179 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3179/93 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 285, 20.11.1993, σ. 9). Άρθρο 38 3.368 R 0234 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 234/68 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 1968 περί ιδρύσεως κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των ζώντων φυτών και των προϊόντων ανθοκομίας (ΕΕ αριθ. L 55, 2.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 R 3336 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3336/92 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 336, 20.11.1992, σ. 1). Άρθρο 14 4.368 R 0804 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινή οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 148,28.6.1968. σ. 13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 394 R 0230 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 230/94 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1994 (ΕΕ αριθ. L 30. 3.2.1994, σ. 1) Άρθρο 30 5.368 R 0805 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί · κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (ΕΕ αριθ. L 148, 28.6.1968, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3611 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3611/93 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 328, 29,12,1993, σ. 7). Άρθρο 27 6.370 R 0729 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ αριθ. L 94, 28.4.1970, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 388 R 2048 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2048/88 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 185, 15.7.1988, σ. 1). Άρθρο 13 7.370 R 1308 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1308/70 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1970 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του λίνου και της καννάβεως (ΕΕ αριθ. L 146, 4.7.1970, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 1557 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1557/93 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 154, 25.6.1993, σ. 26) Άρθρο 12 8.371 R 1696 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του λυκίσκου (ΕΕ αριθ. L 175, 4.8.1971, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 R 3124 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3124/92 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου(ΕΕ αριθ. L 313, 30.10.1992, σ. 1). Άρθρο 20 παράγραφος 2. 9; 371 R 2358 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου Ϊ971 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά (ΕΕ αριθ. L 246, 5.11.1971, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :R 3375 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3375/93 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου(ΕΕ αριθ. L 303, 10.12.1993, σ. 9). Άρθρο 11 10.372 R 1035 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ΕΕ αριθ. L 118, 20.5.1972, σ. 1). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3669 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3669/93 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 338. 31.12.1993, σ. 26). Άρθρο 33 11.375 R 2759 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (ΕΕ αριθ. L 282. 1.11.1975. σ. 1). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 389 R 1249 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 (ΕΕ αριθ. L 129. 11.5.1989. σ. 12) Άρθρο 24 12.375 R 2771 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αυγών (ΕΕ αριθ. L282. 1.11.1975, σ. 49). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 1574 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1574/93 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 152. 24.6.1993. σ 1). Αρθρα 17 παράγραφος 2. 13.375 R 2777 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (ΕΕ αριθ. L 282. 1.11.1975. σ. 77), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 1574 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1574/93 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 152, 24.6.1993, σ. 1) Άρθρο 17 14.376 R 1418 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της ορύζης (ΕΕ αριθ. 166, 25.6.1976, σ. 1), όπως -τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 1544 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1544/93 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 154, 25.6.1993, σ. 5) Άρθρο 27 15.378 R 1117 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78 του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 1978 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων ζωοτροφών (ΕΕ αριθ. L 142, 30.5.1978. σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3496 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3496/93 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 319. 21.12.1993, σ. 17). Άρθρο 12 16.373 R 1360 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1360/78 του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1978 για την επίσπευση της προσαρμογής των διαρθρώσεων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ αριθ. 166. 23.6.1978. σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3669 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3669/93 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 338, 31.12.1993. σ. 26). Άρθρο 16 17.379 R 0270 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 270/79 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1979 περί της αναπτύξεως των γεωργικών εφαρμογών στην Ιταλία (ΕΕ αριθ. L38, 14.2.1979, σ. 6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 387 R 1760 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1760/87 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1987 (ΕΕ αριθ. L 167. 26.6.1987, σ. 1) Άρθρο 14 18.379 R 0357 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 1979 περί των στατιστικών ερευνών περί των αμπελουργικών εκτάσεων (ΕΕ αριθ. L54. 5.3.1979, σ. 124), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 R 3205 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3205/93 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 289, 24.11.1993. σ. 4) Άρθρο 8 19.380 R 0458 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 458/80 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1980 περί αναδιαρθρώσεως των αμπελώνων στα πλαίσια συλλογικών δραστηριοτήτων (ΕΕ αριθ. L 57, 29.2.1980, σ. 27), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 R 0596 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 596/91 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ αριθ. L67, 14.3.1991, σ. 16) Άρθρο 12 20.381 R 1785 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (ΕΕ αριθ. L177,1.7.1981, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 394 R 0133 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 133/94 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1994 (ΕΕ αριθ. L 22, 27.1.1994, σ. 7) Άρθρο 41 21.386 R 0426 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 1986, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ αριθ. L 49, 27.2.1986, σ. 1). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 R 1569 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1569/92 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου. 1992 ((ΕΕ αριθ. L 166, 20.6.1992, σ. 5). Άρθρο 22 22.388 R 0571 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1988, σχετικά με την οργάνωση κοινοτικών ερευνών για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά τη χρονική περίοδο 1988-1997 (ΕΕ αριθ. L56, 2.3.1988, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 D 0156 : Απόφαση 93/156/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L65. 17.3.1993. σ. 12). Άρθρο 15 23.389 R 1576 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, της 29ής Μαΐου 1989. για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ αριθ. L 160, 12.6.1989, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 392 R 3280 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3280/92 του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 327. 13.11.1992, σ. 3). Άρθρο 14 24.389 R 3013 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για την κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος (ΕΕ αριθ. L 289, 7.10.1989, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 394 R 0233 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 233/94 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1994 (ΕΕ αριθ. L 30, 3.2.1994, σ. 9). Άρθρο 30 25.390 R 0837 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1990 για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παραγωγή σιτηρών (ΕΕ αριθ. L 88, 3.4.1990, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 390 R 3570 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3570/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 8). Άρθρο 11 26.391 R 1601 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των «γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την ., παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 149, 14.6.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από :R 3279 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3279/92 του Συμβουλίου της 9ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 327, 13.11.1992, σ. 1). Άρθρο 13 27.392 R 1766 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (ΕΕ αριθ. L 181, 1.7.1992, σ. 21), όπως τροποποιήθηκε από :R 2193 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 196, 5.8.1993. σ. 22). Άρθρο 23 28.393 R 0959 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις στατιστικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με άλλα φυτικά προϊόντα εκτός από τα σιτηρά (ΕΕ αριθ. L 98, 24.4.1993, σ. 1). Άρθρο 12 29.370 L 0373 : Οδηγία 70/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1970 περί εισαγωγής τρόπων λήψεως δειγμάτων και μεθόδων κοινοτικής αναλύσεως για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (ΕΕ αριθ. L 170, 3.8.1970, σ. 2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 385 R 3768 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 362, 31.12.1985, σ. 8). Άρθρο 3 30.372 L 0280 : Οδηγία 72/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 1972 για τις στατιστικές έρευνες που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη σχετικά με το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (ΕΕ αριθ. L 179, 7.8.1972, σ. 2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 R 1057 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1057/91 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 107, 27.4.1991, σ. 11). Άρθρο 7 31.376 L 0625 : Οδηγία 76/625/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1976, περί των στατιστικών ερευνών που θα διενεργηθούν από τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό του δυναμικού παραγωγής των δενδρώνων ορισμένων οπωροφόρων δένδρων (ΕΕ αριθ. 218, 11.8.1976, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :R 1057 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1057/91 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 107, 27.4.1991, σ. 11) Άρθρο 9 32.377 L 0099 : Οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ αριθ. L 26, 31.1.1977, ο. 85), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0118 : Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L «2. 15.3.1993. σ. 49). Άρθρο 20 33.382 L 0471 : Οδηγία 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1982, σχετικά με ορισμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (ΕΕ αριθ. L 213, 21.7.1982. σ. 8). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0074 : Οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 237, 22.9.1993, σ. 23). Άρθρο 13 34.385 L 0358 : Οδηγία 85/358/Ε0Κ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου για τη συμπλήρωση της οδηγίας 81/602/ΕΟΚ περί απαγορεύσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση (ΕΕ αριθ. L 191, 23.7.1985, σ. 46), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 388 L 0146: Οδηγία 88/146/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 70, 16.3.1988, α. ββ). Άρθρο 10 35.388 L 0146 : Οδηγία 88/146/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 1988, την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική δράση στην κτηνοτροφική παραγωγή (ΕΕ αριθ. L 70, 16.3.1988, σ. 16). Άρθρο 8 36.393 L 0023 . Οδηγία 93/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τομέα της παραγωγής χοίρων (ΕΕ αριθ. L 149, 21.6.1993, σ 3). Άρθρο 17 37.393 L 0024 : Οδηγία 93/24/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τομέα παραγωγής βοοειδών (ΕΕ αριθ. L 149, 21.6.1993, σ. 5). Άρθρο 17 38.393 L 0025 : Οδηγία 93/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1 ης Ιουνίου 1993, για τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στα κράτη μέλη στον τομέα της παραγωγής αιγοπροβάτων (ΕΕ αριθ. L 149, 21.6.1993, σ. 10). Άρθρο 20 39.374.R 1728 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1728/74 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1974 περί του συντονισμού της γεωργικής έρευνας (ΕΕ αριθ. L 182, 5.7.1974, σ. 1), όπως, τροποποιήθηκε τελευταία από : 385 R 3768 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 του Συμβουλίου,· της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 362, 31.12.1985, σ. 8). Άρθρο 8 40.364 L 0432 : Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ αριθ. 121, 29.7.1964, σ. 1977/64), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 L 0102: Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 355, 5.12.1992, σ. 32). Άρθρο 12 41.366 L 0400 : Οδηγία 66/400/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (ΕΕ αριθ. 125. 11.7.1966. σ. 2290/66). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0654 : Οδηγία 90/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ L 353. 17.12.1990. ο. 48). Άρθρο 21 42.366 L 0401 : Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπορών προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (ΕΕ αριθ. 125, 11.7.1966. σ. 2298/66), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0019: Οδηγία 92/19/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 104. 22.4.1992. ο. 61). Άρθρο 21 43.366 L 0402 : Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (ΕΕ αριθ. L 125, 11.7.1966, σ. 2309/66). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0002 : Οδηγία 93/2/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 54. 5.3.1993, σ. 20). Άρθρο 21 44.366 L 0403 : Οδηγία 66/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση (ΕΕ αριθ. L125, 11.7.1966, σ. 2320/66), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0108 :. Οδηγία 93/108/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 319, 21.12.1993, σ. 39). Άρθρο 19 45.366 L 0404 : Οδηγία 66/404/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί της εμπορίας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού (ΕΕ αριθ. L 125,11.7.1966, σ. 2326/66), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :D 0044 : Απόφαση 91/44/ΕΟΚτης Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 23, 29.1.1991, σ. 32). Άρθρο 17 46.368 L 0193 : Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, περί εμπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου (ΕΕ αριθ. L 93, 17.4.1968, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : - 390 L 0654 : Οδηγία 90/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353. 17.12.1990, σ. 48). Άρθρο 17 47.369 L 0208 : Οδηγία 69/208/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1969, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (ΕΕ αριθ. L 169, 10.7.1969, σ. 3). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 L 0107: Οδηγία 92/107/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 16, 25.1.1993. σ. 1). Άρθρο 20 48.370 L 0457 : Οδηγία 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 1970, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (ΕΕ αριθ. L 225, 12.10.1970, σ. 1). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 390 L 0654 : Οδηγία 90/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 48). Άρθρο 23 49.370 L 0458 : Οδηγία 70/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 1970. περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (ΕΕ αριθ. L 225, 12.10.1970,, σ. 7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 390 L. 0654 : Οδηγία 90/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 48). Άρθρο 40 50.370 L 0524 : Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ αριθ. L 270, 14.12.1970, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0114: Οδηγία 93/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 334, 31.12.1993, σ. 24). Άρθρο 23 51.371 L 0161 : Οδηγία 71/161/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1971, περί κανόνων εξωτερικής ποιότητοτς του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που εποτελεί αντικείμενο εμπορίας στο σεωτερικό της Κοινότητος (ΕΕ αριθ. L 87, 17.4.1971, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 390 L 0654 : Οδηγία 90/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 48). Άρθρο 18 52.372 L 0461 : Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων (ΕΕ αριθ. L 302, 31.12.1972, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 L 0118: Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 49). Άρθρο 9 53.372 L 0462 : Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (ΕΕ αριθ. L 302, 31.12.1972, σ. 28), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :R 1601 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 173, 27.6.1992, σ. 13). Άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3 η παράγραφος 4 γίνεται παράγραφος 3. 54. 374 L 0063 : Οδηγία 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1973, περί καθορισμού των ανωτάτων ορίων περιεκτικότητος γιά τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές (ΕΕ αριθ. L 38, 11.2.1974, σ. 31), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0074 : Οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 237, 22.9.1993. σ. 23). Άρθρο 9 55.376 L 0895 : Οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1976, περί του καθορισμού της μεγίστης περιεκτικότητος γιά τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών (ΕΕ αριθ. L 340, 9.12.1976, σ. 26), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0058 : Οδηγία 93/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 211, 23.8.1993, σ. 6). Άρθρο 7 56.377 L 0093 : Οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (ΕΕ αριθ. L 26, 31.1.1977, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0110: Οδηγία 93/110/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 303, 10.12.1993, σ. 19). 1) Άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3· η παράγραφος 4 γίνεται παράγραφος 3, β) Άρθρο 16 57.377 L 0096 . Οδηγία 77/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί αναζητήσεως τρίχινων κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που προέρχονται από χοιροειδή κατοικίδια (ΕΕ αριθ. L 26, 31.1.1977, σ. 67), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0321 : Οδηγία 89/321/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 133, 17.5.1989, σ. 33). Άρθρο 9 58.377 L 0101 : Οδηγία 77/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1976, περί της. εμπορίας των απλών ζωοτροφών (ΕΕ αριθ. L 32, 3.2.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από .L 0654 : Οδηγία 90/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990. σ. 48). Άρθρο 13 59.377 L 0391 : Οδηγία 77/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί καθιερώσεως κοινοτικού προγράμματος με σκοπό την εξάλειψη της βουκελλώσεως, της φυματιώσεως και της λευκώσεως των βοοειδών (ΕΕ αριθ. L 145. 13.6.1977, σ. 44), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 385 R 3768 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 362, 31.12.1985, σ. 8). Άρθρο 11 60.377 L 0504 : Οδηγία 77/504/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1977, περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους καθαρόαιμου γένους (ΕΕ αριθ. L 206, 12.8.1977, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 L 0174: Οδηγία 91/174/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 85, 5.4.1991. σ. 37). Άρθρο 8 61.379 L 0117: Οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες (ΕΕ αριθ. L 33, 8.2.1979, σ. 36), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 L 0188: Οδηγία 91/188/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 92, 13.4.1991, σ. 42). Άρθρο 8 62.379 L 0373 : Οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί εμπορίας των συνθέτων ζωοτροφών (ΕΕ αριθ. L 86. 6.4.1979, σ. 30), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : . 393 L 0074 : Οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 237, 22.9.1993, Ο. 23). Άρθρο 13 63.380 L 0215 : Οδηγία 80/215/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 1980, περί των προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας (ΕΕ αριθ. L 47, 21.2.1980, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 L 0687 : Οδηγία 91/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377, 31.12.1991, σ. 16). Άρθρο 8 64.380 L 0217: Οδηγία 80/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 1980, περί θεσπίσεως κοινοτικών μέτρων γιά την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (ΕΕ αριθ. L 47, 21.2.1980, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 D 0384 : Απόφαση 93/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 166. 8.7.1993, σ. 34). Άρθρο 16 65.380 L 1095: Οδηγία 80/1095/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1980, περί καθορισμού των όρων που αποβλέπουν στο να απαλλάξουν και να διατηρήσουν το έδαφος της Κοινότητας απαλλαγμένο από την κλασσική πανώλη των χοίρων (ΕΕ L 325, 1.12.1980, ο. 1). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από:D 0686 : Απόφαση 91/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377. 31:12.1991, σ. 15). Άρθρο 9 66.382 L 0894 : Οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1982, για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 378, 31.12.1982, σ. 58). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 D 0450 : Απόφαση 92/450/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 248, 28.8.1992. σ. 77). Άρθρο 6 67.385 L0511 : Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 1985, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού (ΕΕ αριθ. L315. 26.11.1985, σ. 11). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0380 : Οδηγία 92/380/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 198, 17.7.1992, σ. 54). Άρθρο 17 68.386 L 0362 : Οδηγία 86/362/ΕΟΚ Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (ΕΕ αριθ. L 221, 7.8.1986, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0057 : Οδηγία 93/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 211, 23.8.1993, σ. 1). Άρθρο 12 69.386 L 0363 : Οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ αριθ. L 221, 7.8.1986, σ. 43), όπως τροποποιήθηκε από : 393 L 0057: Οδηγία 93/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 211. 23.8.1993, σ. 1). Άρθρο 12 70.386 L 0469 : Οδηγία 86/469/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1986, σχετικά με την εξέταση των ζώων και του νωπού κρέατος για την παρουσία καταλοίπων (ΕΕ αριθ. L 275. 26.9.1986, σ. 36), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: 389 D 0187 : Απόφαση 89/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 66, 10.3.1989. σ. 37). Άρθρο 15 71.388 L 0407 : Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών (ΕΕ αριθ. L 194, 22.7.1988. σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0060 : Οδηγία 93/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 186, 28.7.1993. σ. 28). Άρθρο 19 72.388 L 0661 : Οδηγία 88/661/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με τους ζωοτεχνικούς κανόνες που εφαρμόζονται στα αναπαραγωγά χοιροειδή (ΕΕ αριθ. L 382, 31.12.1988, σ. 36). Άρθρο 11 73.390 L 0429 : Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων (ΕΕ αριθ. L 224, 18.8.1990, σ. 62). Άρθρο 18 74.390 L 0667 : Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου Ϊ990, για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και γιά την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 363, 27.12.1990, σ. 51), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 L 0118: Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 49). Άρθρο 19 75.392 L 0117 : Οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τα μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 38). Άρθρο 16 76.392 L0119 : Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση γενικών κοινοτικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993, σ. 69). Άρθρο 26 77.380 D 1-096 : Απόφαση 80/1096/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1980, περί καθιερώσεως χρηματοδοτικής δράσεως της Κοινότητος για την εξάλειψη της κλασσικής πανώλους των χοίρων (ΕΕ αριθ. L 325, 1.12.1980, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 391 D 0686 : Απόφαση 91/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377. 31.12.1991, σ. 15). Άρθρο 6 78.380 D 1097 : Απόφαση 80/1097/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1980, περί αναλήψεως οικονομικής δράσεως της Κοινότητος για την εξάλειψη της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στη Σαρδηνία (ΕΕ αριθ. L 325,1.12.1980, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 385 R 3768 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 362, 31.12.1985. σ. 8). Άρθρο 8 79.392 D 0438 : Απόφαση 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, για τη μηχανογράφηση των κτηνιατρικών διαδικασιών εισαγωγής (σχέδιο Shift), για την τροποποίηση των οδηγιών 90/675/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ και 91/628/ΕΟΚ και της απόφασης 90/424/ΕΟΚ και για την κατάργηση της απόφασης 88/192/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 234, 25.8.1992. σ. 27). Άρθρο 13 Β. Στα κατωτέρω κείμενα και άρθρα, η μία ή περισσότερες αναφερόμενες παράγραφοι αντικαθίστανται από την εξής παράγραφο: 2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο εντός προθεσμίας δύο ημερών. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο Πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία. 1.382 L 0471 : Οδηγία 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1982, σχετικά με ορισμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (ΕΕ αριθ. L 213, 21.7.1982. σ. 8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0074 : Οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 237, 22.9.1993, σ. 23). Άρθρο 14 2.385 L 0358 : Οδηγία 85/358/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 1985, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 81 /602/ΕΟΚ περί απαγορεύσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση (ΕΕ αριθ. L 191, 23.7.1985, σ. 46), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 389 D 0358 : Απόφαση 89/358/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 23ης Μatοu 1989 (ΕΕ αριθ. L 151, 3.6.1989. σ. 39). Άρθρο 11 3.364 L 0432 : Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ αριθ. L 121, 29.7.1964, σ. 1977/64), όπως τροποποιήθηκε τελευταία . από : 392 L 0102: Οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 355, 5.12.1992, σ. 32). Άρθρο 13 4.370 L 0524 : Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ αριθ. L 270, 14.12.1970, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0114: Οδηγία 93/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 334, 31.12.1993, σ. 24). Άρθρο 24 5.372 L 0462 : Οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του -βοείου και χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών (ΕΕ αριθ. L 302, 31.12.1972. σ. 28), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :R 1601 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 173, 27.6.1992, σ. 13). Άρθρο 30 6.374 L 0063 : Οδηγία 74/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1973, περί καθορισμού των ανωτάτων ορίων περιεκτικότητος για τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στις ζωοτροφές (ΕΕ αριθ. L 38, 11.2.1974, σ. 31), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0074 : Οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 237, 22.9.1993, σ. 23). Άρθρο 10 7.376 L 0895 : Οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1976, περί καθορισμού της μεγίστης περιεκτικότητος για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών (ΕΕ αριθ. L 340, 9.12.1976, σ. 26), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0058 : Οδηγία 93/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 211, 23.8.1993, σ. 6). Άρθρο 8 8.377 L 0093 : Οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (ΕΕ αριθ. L 26, 31.1.1977, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0110: Οδηγία 93/110/ΕΚ τής Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 303, 10.12.1993, σ. 19). Άρθρο 17 9.380 L 0217: Οδηγία 80/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιανουαρίου 1980, περί θεσπίσεως κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (ΕΕ αριθ. L 47,21.2.1980, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 D 0384 : Απόφαση 93/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 166, 8.7.1993, σ. 34). Άρθρο 16 10.385 L 0511 : Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 1985, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού (ΕΕ αριθ. L 315. 26.11.1985, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0380 : Οδηγία 92/380/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 198, 17.7.1992, σ. 54). Άρθρο 16 11.386 L 0362 : Οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (ΕΕ αριθ. L 221, 7.8.1986, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από :L 0057 : Οδηγία 93/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 211, 23.8.1993, σ. 1). Άρθρο 13 12.386 L 0363 : Οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L αριθ. 221, 7.8.1986, σ. 43), όπως τροποποιήθηκε από : 393 L 0057 : Οδηγία 93/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 211, 23.8.1993, σ. 1). Άρθρο 13 13.386 L 0469 : Οδηγία 86/469/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1986, σχετικά με την εξέταση των ζώων και του νωπού κρέατος για την παρουσία καταλοίπων (ΕΕ αριθ. L 275, 26.9.1986, σ. 36), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 389 D 0187: Απόφαση 89/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 66, 10.3.1989, σ. 37). Άρθρο 14 14.388 L 0407 : Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών (ΕΕ αριθ. L 194, 22.7.1988, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 393 L 0060 : Οδηγία 93/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 186. 28.7.1993, σ. 28). Άρθρο 18 15.390 L 0429 : Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων (ΕΕ αριθ. L 224, 18.8.1990, σ. 62). Άρθρο 19 16.390 L 0667 : Οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τη θέσπιση υγειονομικών κανόνων για τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών αποβλήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 363, 27.12.1990, σ. 51), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από : 392 L 0118: Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 62, 15.3.1993. σ. 49). Άρθρο 18 VΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.370 R 1108 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1980, περί καθιερώσεως λογιστικής των δαπανών που αφορούν τα έργα υποδομής στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (ΕΕ L 130, 15.6.1970, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε από : 370 R 2598 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2598/70 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1970 (ΕΕ αριθ. L 278, 23.12.1970, σ. 1),R 0281 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 281/71 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 1971 (ΕΕ αριθ. L 33, 10.2.1971, σ. 11), 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L73, 27.3.1972, σ. 14), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 379 R 1384 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1384/79 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1979 (ΕΕ αριθ. L 167, 5.7.1979, σ. 1), 381 R 3021 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3021/81 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 302, 23.10.1981, σ. 8), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 390 R 3572 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3572/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L353, 17.12.1990, σ. 12). Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής : 1)Στην επικεφαλίδα Α. 1 .ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ - Κύρια δίκτυα παρεμβάλλονται τα εξής : Δημοκρατία της Αυστρίας - Οsterreichische Βundesbahnen (ΟΒΒ) Βασίλειο της Νορβηγίας Νοrges Statsbaner (ΝSΒ) Δημοκρατία της Φινλανδίας - Valtiοnrautatiet Statsjarnνagarna (VR) Βασίλειο της Σουηδίας - Statens Jarnνagar (SJ). 2)Στην επικεφαλίδα Α.2.ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ Δίκτυα ανοικτά στη δημόσια κυκλοφορία, συνδεόμενα με το κύριο δίκτυο (εκτός από τα αστικά δίκτυα) παρεμβάλλονται τα εξής: Βασίλειο της Νορβηγίας Νοrges Statsbaner (ΝSΒ) Δημοκρατία της Φινλανδίας Valtiοnrautatiet Statsjarnνagarna (VR) Βασίλειο της Σουηδίας Ιnlandsbanan Αktiebοlag (ΙΒΑΒ) Μalmο-Limhamns Jarnνag (ΜLJ) - Vaxjο-Ηultsfred-Vasterνiks Jarnνag (VΗVJ) Jοhannesberg-Ljungaνerks Jarnνag (JLJ). 3)Στην επικεφαλίδα Β. ΟΔΟΙ παρεμβάλλονται τα εξής : Δημοκρατία της Αυστρίας 1.Βundesautοbahnen 2.Βundesstra?en 3.Landesstra?en 4.Gemeindestra?en Βασίλειο της Νορβηγίας 1.Riksνeger 2.Fylkesνeger 3.Κοmmunale νeger Δημοκρατία της Φινλανδίας 1.Ρaatiet Ηuνudνagar 2.Μuutmaantiet Ονriga landsνagar 3.Ρaikallistiet Βygdeνagar 4.Κadut ja kaaνatiet Gatοr οch planlagda νagar Βασίλειο της Σουηδίας 1.Μοtοrνagar 2.Μοtοrtrafikleder 3.Ονriga νagar. 2.371 R 0281 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 281/71 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 1971, περί καθορισμού του πίνακος των πλωτών ποταμίων οδών θαλασσίου χαρακτήρος που αναφέρεται στο άρθρο 3, περίπτωση ε), του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1970 (ΕΕ αριθ. L 33, 10.2.1971, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L73, 27.3.1972, σ. 14), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985, σ. 23). Στο παράρτημα, προστίθενται τα ακόλουθα : Φινλανδία - Saimaan kanaνa/Saima kanal - Saimaan νesistο/Saimens νattendrag Σουηδία - Τrοllhatte kanal και Gοta alν - Λίμνη Vanern - Sοdertalje kanal - Λίμνη Μalaren. 3.385 R 3821 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με τη συσκευή έλεγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ αριθ. L 370, 31.12.1985, σ. 8). όπως τροποποιήθηκε από : 390 R 3314 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3314/90 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L318, 17.11.1990, σ. 20), 390 R 3572 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3572 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L353, 17.12.1990, Π 12), 392 R 3688 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3688/92 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 374, 22.12.1992. σ. 12). Στο παράρτημα ΙΙ, στη στήλη μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, παρεμβάλλονται τα εξής : Αυστρία 12, Φινλανδία 17, Νορβηγία 16, Σουηδία 5,. 4.391 L 0439: Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (ΕΕ αριθ. L 237, 24.8.1991, σ. 1) όπως διορθώθηκε από την ΕΕ αριθ. L 310, 12.11.1991, σ. 16. 1)Στο παράρτημα Ι, το τρίτο εδάφιο του σημείου 2, αντικαθίσταται ως εξής : το διακριτικό σήμα του εκδίδοντος την άδεια κράτους μέλους, έχει ως εξής : Β: Βέλγιο L: Λουξεμβούργο DΚ: Δανία ΝL: Κάτω Χώρες D: Γερμανία Ν: Νορβηγία GR: Ελλάδα Α: Αυστρία Ε: Ισπανία Ρ: Πορτογαλία F: Γαλλία FΙΝ: Φινλανδία ΙRL: Ιρλανδία S: Σουηδία Ι: Ιταλία UΚ: Ηνωμένο Βασίλειο, 2)Στο παράρτημα Ι, η δεύτερη παράγραφος του σημείου 3 αντικαθίσταται από το εξής: Εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να διατυπώσει τα στοιχεία αυτά σε εθνική γλώσσα μη συμπεριλαμβανομένη μεταξύ των ακολούθων : αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, νορβηγική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική, καταρτίζει δίγλωσση άδεια οδήγησης χρησιμοποιώντας μία από τις ανωτέρω γλώσσες, υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.. 5.392 L 0106 : Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ αριθ. L 368, 17.12.1992, σ. 38). Στο άρθρο 6 παράγραφος 3, παρεμβάλλονται τα εξής: Αυστρία: Straβenνerkehrsbeitrag, Φινλανδία: νarsinainen apneuνονerο/egentlig fοrdοnsskatt, Νορβηγία: νektarsaνgift, Σουηδία: fοrdοnsskatt, 6.392 R 0881: Κανονισμός(ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1992 σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά των οδικών και εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην Κοινότητα, οι οποίες έχουν ως σημείο αναχώρησης ή προορισμού το έδαφος κράτους μέλους ή διέρχονται από το έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών (ΕΕ αρ L 95, 9.4.1992, σ. 1). Στο παράρτημα Ι (μπλε κάρτα), υποσημείωση 1, παρεμβάλλονται τα εξής : (Α) Αυστρία από 1ης Ιανουαρίου 1997, (FΙΝ) Φινλανδία,, (Ν) Νορβηγία,, (S) Σουηδία. 7.392 R 1839: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1839/92 της 1ης Ιουλίου 1992 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τα έγγραφα διεθνών μεταφορών επιβατών (ΕΕ αριθ. L 187, 7.7.1992, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε από : 393 R 2944 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2944/93 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 266, 27.10.1993, σ. 2). Στο παράρτημα ΙΑ. υποσημείωση 1, παράρτημα ΙV, πρώτη υποσημείωση 1 και παράρτημα V, υποσημείωση 1. παρεμβάλλονται τα εξής : (Α) Αυστρία,, (FΙΝ) Φινλανδία,, (Ν) Νορβηγία,, (S) Σουηδία. 8.392 R 2454: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές μεταφορές επιβατών σε ένα κράτος μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε αυτό (ΕΕ αριθ. L 251, 29.8.1992, σ. 1). Στο παράρτημα Ι, υποσημείωση 1, στο παράρτημα ΙΙ και στο παράρτημα ill παρεμβάλλονται αντιστοίχως τα εξής : (Α) Αυστρία.. (Ν) Νορβηγία., (FΙΝ) Φινλανδία,, (S) Σουηδία. 9.393 L 0089 : Οδηγία 93/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους των κρατών μελών, των φόρων επί ορισμένων οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για οδική μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και των διοδίων και τελών χρήσης που εισπράττονται για τη χρησιμοποίηση ορισμένων έργων υποδομής (ΕΕ αριθ. L 279, 12.11.1993, σ. 32). Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, παρεμβάλλονται τα εξής: Αυστρία Κraftfahrzeugsteuer Φινλανδία νarsinainen ajοneuνονerο/egentlig fοrdοnsskatt Νορβηγία νektarsaνgift Σουηδία fοrdοnsskatt Β. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 369 R 1192 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1969, περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (ΕΕ αριθ. L 156, 28.6.1969, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L73, 27.3.1972, σ. 14), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17) , 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302. 15.11 1985, σ. 23). 390 R 3572 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3572/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 12). Στο άρθρο 3, παρεμβάλλονται τα εξής : Οsterreichische Βundesbahnen (ΟΒΒ); bοrges Statsbaner (ΝSΒ), Valtiοnrautatiet Statsjarnνagarna (VS); Statens Jarnνagar (SJ).. 2.377 R 2830 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2830/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1977, περί των αναγκαίων μέτρων για να επιτευχθεί η δυνατότης συγκρίσεως της λογιστικής και των ετησίων λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (ΕΕ αριθ. L 334, 24.12.1977, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17) , 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 390 R 3572 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3572/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 12). Στο άρθρο 2, παρεμβάλλονται τα εξής : Οsterreichische Βundesbahnen (ΟΒΒ), Νοrges Statsbaner (ΝSΒ), Valtiοnrautatiet Statsjarnνagarna (VR), Statens Jarnνagar (SJ).. 3.378 R 2183 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2183/78 του Συμβουλίου, της 19ης Σεπτεμβρίου 1978, περί καθορισμού ομοιόμορφων αρχών για τον υπολογισμό του κόστους των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (ΕΕ αριθ. L 258, 21.9.1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L291, 19.11.1979, σ. 17) , 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -2Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23). 390 R 3572 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3572/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 12).„ Στο άρθρο 2 παρεμβάλλονται τα εξής : Οsterreichische Βundesbahnen (ΟΒΒ), Νοrges Statsbaner (ΝSΒ), Valtiοnrautatiet/Statsjarnνagarna (VR), Statens Jarnνagar (SJ).. 4.382 D 0529 : Απόφαση 82/529/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1982, περί της διαμορφώσεως των τιμών στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων (ΕΕ αριθ. L 234, 9.8.1982, σ. 5), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ.23), 390 R 3572 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3572/90 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 12). Στο άρθρο 1. παρεμβάλλονται τα εξής : Οsterreichische Βundesbahnen (ΟΒΒ), Νοrges Statsbaner (ΝSΒ), Valtiοnrautatiet Statsjarnνagarna (VR), Statens Jarnνagar (SJ).. 5.383 D 0418 : Απόφαση 83/418/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1983, για την εμπορική αυτονομία των επιχειρήσεων των σιδηροδρόμων στη διαχείριση των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και αποσκευών (ΕΕ αριθ. L 237, 26.8.1983, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), 390 R 3572 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3572 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 12). Στο άρθρο 1, προστίθενται τα εξής : Οsterreichische Βundesbahnen (ΟΒΒ), Νοrges Statsbaner (ΝSΒ), Valtiοnrautatiet Statsjarnνagarna (VR), Statens Jarnνagar (SJ).. Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.377 D 0527 : Απόφαση 77/527/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1977 περί καθορισμού του πίνακα των εσωτερικών πλωτών οδών θαλασσίου χαρακτήρος για την εφαρμογή της οδηγίας.76/135/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 209, 17.8.1977, σ. 29), όπως τροποποιήθηκε από : 378 L 1016: Οδηγία 78/1016/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 349, 13.12.1978, σ. 31), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985, α. 23). Στον κατάλογο του παραρτήματος προστίθενται τα εξής: SUΟΜΙ Saimaan kanaνa/Saima kanal Saimaan νesistο Saimens νanendrag SVΕRΙGΕ Τrοllhatte kanal και Gοta alν Λίμνη Vanern Λίμνη Μalaren Sοdertalje kanal Falsterbο kanal Sοtenkanalen. 382 L 0714 : Οδηγία 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1982, περί θεσπίσεως τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΕΕ αριθ. L 301, 28.10.1982, σ. 1). 1)Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι, Ζώνη 2, προστίθενται τα εξής : Σουηδία Τrοllhatte kanal και Gοta alν Λίμνη Vanern Sοdertalje kanal Λίμνη Μalaren Falsterbο kanal Sοtenkanalen., 2)Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, Ζώνη 3, προστίθενται τα εξής : Αυστρία Δούναβης από τα αυστρογερμανικά σύνορα έως τα αυστροσλοβακικά σύνορα. Σουηδία Gοta kanal Λίμνη Vattern., 3)Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ, Ζώνη 4, προστίθενται τα εξής : Σουηδία Όλοι οι άλλοι ποταμοί, κανάλια και λίμνες, που δεν περιλαμβάνονται στις Ζώνες 1, 2 και 3.. 3.391 L 0672: Οδηγία 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα (ΕΕ αριθ. L 373, 31.12.1991, σ. 29). 1)Το παράρτημα Ι. τροποποιείται ως εξής: (i) στην ΟΜΑΔΑ Α, προστίθενται τα εξής : Δημοκρατία της Φινλανδίας: Laiνurinkirja Skepparbreν, Κuljettajankirja l Fοrarbreν Ι. Βασίλειο της Σουηδίας: Βeνis οm behοrighet sοm skeppare Β, Βeνis οm behοrighet sοm skeppare Α, Βeνis οm behοrighet sοm styrman Β, Βeνis οm behοrighet sοm styrman Α, Βeνis οm behοrighet sοm sjοkapten., (ii) στην ΟΜΑΔΑ Β, προστίθενται τα εξής : Δημοκρατία της Αυστρίας Κapitanspatent Α, Schiffsfuhrerpatent Α. Δημοκρατία της Φινλανδίας Βeνis οm behοrighet sοm skeppare Β, Βeνis οm behοrighet sοm skeppare Α, Βeνis οm behοrighet sοm styrman Β, Βeνis οm behοrighet sοm styrman Α, Βeνis οm behοrighet sοm sjοkapten., Laiνurinkirja Skepparbreν, Κuljettajankirja l Fοrarbreν Ι., 2)Στο παράρτημα ΙΙ, προστίθενται τα εξής : Δημοκρατία της Φινλανδίας Saimaan Κanaνa/Saima kanal, Saimaan νesistο Saimens νattendrag. Βασίλειο της Σουηδίας Τrοllhatte kanal and Gοta alν, Λίμνη Vanern, Λίμνη Μalaren, Sοdertalje kanal, Falsterbο kanal, Sοtenkanalen. Δ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.392 R 2408: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 της 23ης Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (ΕΕ αριθ. L 240, 24.8.1992, σ. 8). 1)Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Πίνακας αερολιμένων κατηγορίας 1, παρεμβάλλονται τα εξής : ΑΥΣΤΡΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ Vienna Ηelsinki-Vantaa/Ηelsingfοrs Vanda Οslο airpοrt system Stοckhοlm airpοrt system 2)Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Πίνακας συστημάτων αερολιμένων*, παρεμβάλλονται τα εξής : ΝΟΡΒΗΓΙΑ : Οslο Fοrnebu Gardermοen ΣΟΥΗΔΙΑ Stοckhοlm-Αrlanda/Βrοmma. 2.393 L 0065: Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1993, σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕ αριθ. L 187, 29.7.1993, σ. 52). Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, παρεμβάλλονται τα εξής : Αυστρία Αustrο Cοntrοl GmbΗ Schnirchgasse 11 Α - 1030 Wien Φινλανδία Ιlmailulaitοs/ Luftfartsνerket Ρ.Ο. Βοx 50 FΙΝ-0Ι531 Vantaa Οι αγορές για μικρά αεροδρόμια μπορεί να γίνουν από τοπικές αρχές ή από τον ιδιοκτήτη τους. Νορβηγία Luftfahrtsνerket Ρ.Ο.Βοx 8124 Dep. Ν-0032 Οslο Οslο Ηονedflypass Α/S Ρ.Ο.Βοx 2654 St. Ηanshaugen Ν-0131 Οslο Οι αγορές για μικρά αεροδρόμια μπορεί να γίνουν από τοπικές αρχές ή από τον ιδιοκτήτη τους. Σουηδία Luftfahrtsνerket S-601 79 Νοrrkοping. VΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.391 D 0482 : Απόφαση 91/482/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 263, 19.9.1991, σ. 71 και σ. 1). 1)Στο παράρτημα ΙΙ, άρθρο 13, παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : ΑΝΝΕΤΤU JΑLΚΙΚΑΤΕΕΝ UΤFΑRDΑΤΙ ΕFΤΕRΗΑΝD, UΤSΤΕDΤ Ι ΕΤΤΕRΗΑΝD, UΤFΑRDΑΤ . Ι ΕFΤΕRΗΑΝD 2)Στο παράρτημα ΙΙ, άρθρο 14 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ/DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ 3)Στο παράρτημα ΙΙΙ, άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ/DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ. VΙΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 1.376 L 0160: Οδηγία 76/160/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1975 περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσεως (ΕΕ αριθ. L 31, 5.2.1976, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), 390 L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 59), 391 L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377, 31.12.1991, σ. 48). Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το 54 αντικαθίσταται από 64. 2.377 D 0786: Απόφαση 77/795/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1977 περί καθιερώσεως κοινής διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών για την ποιότητα των γλυκών επιφανειακών υδάτων της Κοινότητας (ΕΕ αριθ. L 334, 24.12.1977, σ. 29), όπως τροποποιήθηκε από: 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 381 D 0856: Απόφαση 81/856/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981 (ΕΕ αριθ. L319, 7.11.1981, σ. 17), 384 D 0422: Απόφαση 84/422/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1984 (ΕΕ αριθ. L237, 5.9.1984, σ. 15), 386 D 0574: Απόφαση 86/574/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L 335. 28.11.1986, σ. 44). 1)Στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 2)Στο παράρτημα Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ή ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ προστίθεται : ΑΥΣΤΡΙΑ Ω Σταθμοί δειγματοληψίας ή μετρήσεως Κατάλογος ποταμών Jοchenstein 2 203,8 km πάνω από την εκβολή Δούναβης Αbwinden-Αsten 2 119,9 km πάνω από την εκβολή Δούναβης Wοlfsthal 1 873,5 km πάνω από την εκβολή Δούναβης Laνamund 2,1 km πάνω από το σημείο που ο ποταμός Drau αφήνει την Αυστρία Drau Κufstein/fcrl 204, 03 km πάνω από τη συμβολή με το Δούναβη Ιnn Οberndοrf 47.2 km πάνω από τη συμβολή με τον Ιnn Salzach Βad Radkersburg 101,4 km πάνω από τη συμβολή με τον Drau Μur ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Σταθμοί δειγματοληψίας ή μετρήσεως Κατάλογος ποταμών Κalkkistenkοski Σταθμός αριθ. 4800, έξοδος της λίμνης Ρaijanne Κymi Ροri-Τampere Βridge Σταθμός αριθ.8820, 7.5 km πάνω από το Ροri Κοkemaenjοki Μansikkakοski Σταθμός αριθ. 2800, έξοδος της λίμνης Saimaa Vuοksi Raasakka Βridge 8.0 km πάνω από το li li Μerikοski Βridge Σταθμός αριθ. 13000, Οulu City Οulujοki Ιsοhaara Βridge Σταθμός αριθ. 14000, Κemi City Κemijοki Κukkοlankοski Σταθμός αριθ. 14310, 13 km πάνω από το Τοrniο Τοrniοjοki Virtaniemi Σταθμός αριθ. 14400, έξοδος της λίμνης Ιnari Ρaatsjοki ΝΟΡΒΗΓΙΑ Σταθμοί δειγματοληψίας ή μετρήσεως Κατάλογος ποταμών Sarpsfοssen 40 km από την έξοδο Fredrikstad Glοmma Βingsfοssen/Fetsund 120 km από την έξοδο Fredrikstad Glοmma Skjefstadfοssen/Εlνerum 280 km από την έξοδο Fredrikstad Glοmma Vennesla 15 km από την έξοδο Κristiansand Οtra Μοsjοen 2 km από την έξοδο Μοsjοen Vefsna Αlta 2 km από την έξοδο Αlta Αlmelνa. ΣΟΥΗΔΙΑ Σταθμοί δειγματοληψίας ή μετρήσεως Κατάλογος ποταμών Lulea Σταθμός αριθ. 009 Lule alν Stοrnοrrfοrs Σταθμός αριθ. 028 Ume alν Βergefοrsen Σταθμός αριθ. 040 Ιndalsalνen Αlνkarleby Σταθμός αριθ. 053 Dalalνen Stοckhοlm Σταθμός αριθ. 061 Νοrrstrοm Νοrrkοping Σταθμός αριθ. 067 Μοtala strοm Μοrrum Σταθμός αριθ. 086 Μοrrumsan Ηelsingbοrg Σταθμός αριθ. 094 Raan Lahοlm Σταθμός αριθ. 098 Lagan Αlelyckan Σταθμός αριθ. 108 Gοta alν 3.378 L 0659: Οδηγία 78/659/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1978 περί της ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας, ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων (ΕΕ αριθ. L 222, 14.8.1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), 390 L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 59), 391 L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377, 31.12.1991, σ. 48). Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 4.379 L 0869: Οδηγία 79/869/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1979 περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη (ΕΕ αριθ. L271, 29.10.1979, σ. 44), όπως τροποποιήθηκε από: 381 L 0855: Οδηγία 81/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 319, 7.11.1981, σ. 16), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 390 L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L353, 17.12.1990, σ. 59), 391 L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377. 31.12.1991, σ. 48). Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 5.380 L 0778: Οδηγία 80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί της ποιότητας του πόσιμου νερού (ΕΕ αριθ. L 229, 30.8.1980, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε από: 381 L 0858: Οδηγία 81/858/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981 (ΕΕ αριθ. L319, 7.11,1981, σ. 19), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 390 L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 59), 391 L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377. 31.12.1991. σ. 48). Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 6.382 L 0883: Οδηγία 82/883/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για τους τρόπους επιτήρησης και ελέγχου των χώρων οι οποίοι σχετίζονται με τα απόβλητα της βιομηχανίας του διοξειδίου του τιτανίου (ΕΕ αριθ. L 378, 31.12.1982, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985. σ. 23). Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 1.380 L 0779: Οδηγία 80/779/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί των οριακών τιμών και των ενδεικτικών τιμών της ποιότητος της ατμοσφαίρας για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια (ΕΕ αριθ. L 229, 30.8.1980. σ. 30), όπως τροποποιήθηκε από: 381 L 0857: Οδηγία 81/857/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981, (ΕΕ αριθ. L 319. 7.11.1981. σ. 18), 1 85 Ι: Πράξη περί των ορών προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302. 15.11.1985. σ. 23).L 0427: Οδηγία 89/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 201, 14.7.1989, σ. 53).L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353. 17.12.1990. σ. 59).L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377. 31.12.1991. σ. 48). Στο άρθρο 11 παράγραφος 2. το 54 γίνεται 64. 2.382 L 0884: Οδηγία 82/884/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την οριακή τιμή του μολύβδου που περιέχεται στην ατμόσφαιρα (ΕΕ αριθ. L 378, 31.12.1982, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε από: 390 L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353. 17.12.1990. σ. 59). 391 L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L377. 31.12.1991. σ. 48). Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 3.385 L 0203: Οδηγία 85/203/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1985 σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας του αέρα για το διοξείδιο του αζώτου (ΕΕ αριθ. L 87, 27.3.85, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 385 L 0580: Οδηγία 85/580/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 372. 31.12.1985, σ. 36), 390 L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ ρριθ. L353. 17.12.1990, ο. 59), 391 L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377, 31.12.1991, σ. 48). Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 4.385 L 0210: Οδηγία 85/210/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 1985 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο (ΕΕ αριθ. L 96, 3.4.1985, σ. 25), όπως τροποποιήθηκε από: 385 L 0581: Οδηγία 85/581/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 372, 31.12.1985, σ. 37), 387 L 0416: Οδηγία 87/416/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 1987 (ΕΕ αριθ. L 225, 13.8.1987, δ. 33). Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 5.387 L 0217: Οδηγία 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 1987 σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο (ΕΕ αριθ. L 85, 28.3.1987. σ. 40), όπως τροποποιήθηκε από:L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 59),L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L377, 31.12.1991, σ. 48). Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 6.388 L 0609: Οδηγία 88/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1988 για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (ΕΕ αριθ. L 336, 7.12.1988, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 390 L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353. 17.12.1990, σ. 59). 1)Στο παράρτημα Ι, τα κατωτέρω τίθενται στο πίνακα με τίτλο ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ! ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ S02, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στις αντίστοιχες στήλες: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Κράτος μέλος Εκπομπές SΟ2 κατά ΜΕΚ το 1980 (ktοns) Ανώτατο όριο εκπομπών (ktοns/ έτος) % μείωση των εκπομπών έναντι του 1980 % μείωση των διορθωμένων εκπομπών σε σύγκριση με το 1980 Στάδιο ι Στάδιο 2 Στάδιο 3 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 3 Στάδιο Ι Στάδιο 2 Στάδιο 3 1993 199Θ 2003 1993 1998 2003 1993 1998 2003 Φινλανδία Σουηδία 90 17: 54 102 67 36 68 45 27 51 -40 -40 -40 -60 -60 -60 -70 -70 -70 -40 -40 -40 -60 -60 -60 -70 -70 -70 2)Στο παράρτημα ΙΙ, τα κατωτέρω τίθενται στο πίνακα με τίτλο ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟx, ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ στις αντίστοιχες στήλες: 0 1 2 3 4 5 6 Κράτος Μέλος Εκπομπές κατά ΜΕΚ το 1980 (ktοns) Ανώτατο όριο εκπομπών ΝΟ2 (ktοns/έτος) % μείωση των εκπομπών έναντι του 1980 % μείωση των εκπροσαρμοσμένη έναντι του 1980 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 1 Στάδιο 2 Στάδιο 1 Στάδιο 2 1993(3) 1998 1993(3) 1998 1993(3) 1998 ι!ι 19 81 31 15 65 25 11 48 19 -20 -20 -20 -40 -40 -40 -20 -20 -20 -40 -40 -40 Γ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 379 L 0113: Οδηγία 79/113/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί του προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και υλικών εργοταξίων (ΕΕ αριθ. L 33, 8.2.1979, σ. 15), όπως τροποποιήθηκε από: 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 14), 381 L 1051: Οδηγία 81/1051/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 376, 30.12.1981, σ. 49), 335 L 0405: Οδηγία 85/405/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 233, 30.8.1985, σ. 9), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985. σ. 23). Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. Δ. ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1.367 L 0548: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ αριθ. L 196, 16.8.67, σ. 1), as last amended by: 393 L 0101: Οδηγία 93/101 /ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 13, 15.1.1994, σ. 1). 1)Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 2.378 D 0618: Απόφαση 78/618/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1978 περί συστάσεως Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την έρευνα της τοξικότητος και της οικοτοξικότητος των χημικών ενώσεων (ΕΕ αριθ. L 198, 22.7.1978, σ. 17), όπως τροποποιήθηκε από: 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 380 D 1084: Απόφαση 80/1084/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 316, 25.11.1980, σ. 21), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών : Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 388 D 0241:Απόφαση 88/241/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 105, 26.4.1980, σ. 29). Στο άρθρο 3 το 24 γίνεται 32, και το 12 γίνεται 16. 3.382 L 0501: Οδηγία 82/501/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1982 περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης εκτάσεως τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες (ΕΕ αριθ. L 230, 5.8.1982, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23) 387 L 0216: Οδηγία 87/216/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 1987 (ΕΕ αριθ. L 85, 28.3.1987, σ. 36),L 0610: Οδηγία 88/610/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1988 (ΕΕ αριθ. L336, 7.12.1988, σ. 14), 390 L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 59), 391 L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 377, 31.12.1991, σ. 48). Στο άρθρο 16 παράγραφος 2. το 54 γίνεται 64. 4.391 D 0596: Απόφαση 91/596/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1991 σχετικά με τη μορφή της περίληψης της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον (ΕΕ αριθ. L 322, 23.11.1991, σ. 1).· Στο παράρτημα, μετά τον τίτλο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ, Μέρος Α, παράγραφος 3, (β), (ί) προστίθεται: Βόρειο [ ] Αρκτικό [ ]. Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ 1.379 L 0409 : Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ αριθ. L 103, 25.4.1979, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: 179 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 381 L 0854: Οδηγία (81/854/ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 319,7.11.1981. σ. 3), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 385 L 0411: Οδηγία 85/411/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 1985 που τροποποιεί την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ αριθ. L 233, 30.8.1985. σ. 33). 386 L 0122: Οδηγία 86/122/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 1986 (ΕΕ αριθ. L 100, 16.4.1986. σ. 22). 390 L 0656: Οδηγία 90/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353. 17.12.1990. Ο. 59). r391 L 0244: Οδηγία 91/244/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 115, 8.5.1991, σ. 41) (α) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τροποποιείται ως εξής : (i) στον πίνακα προστίθεται 40.a Μergus albellus 71.a Falcο rusticοlus 101.a Calidris minuta 103.a Limοsa lappοnica 105.a Χenus cinereus 127.a Surnia ulula 128.a Strix nebulοsa 128.b Strix uralensis 148.a Αnthus cerνinus 175.a Εmberiza pusillus (ii) έναντι των κατωτέρω αριθμών τίθενται οι εξής στήλες : Νοrsk Suοmi Sνenska 1.Smalοm Κaakkuri Smalοm 2.Stοrlοm Κuikka Stοrlοm 3.Ιslοm Αmerikanjaakuikka Ιslοm 4.Ηοrndykker Μustakurkku-uikku Sνarthakedοpping 5.Μadeirapetrell Μadeiranνiistaja Smalnabbad sammetspetrell 6.Κappνerdepetrell Κanarianνiistaja Τjοcknabbad sammetspetrell 7.Spisshalepetrell Τyrskykiitaja Spetsstjartad petrell 8.Gulnebblire Κeltanοkkakiitaja Gulnabbad Ιira 9.Μiddelhaνslire Ρikkukiitaja Μedelhaνslira 10.Dνerglire Κaapiοkiitaja Dνarglira 11.Fregattstοrmsνale Vaaleaulappakeiju Fregattstοrmsνala 12.Ηaνsνale Μerikeiju Stοrmsνala 13.Stοrmsνale Μyrskykeiju Κlykstjartad stοrmsνala 14.Ρassatstοrmsνale Μadeirankeiju Οceanlοpare 15.Stοrskarν (underarten mellοmskarν fra Μellοm-Εurοpa) Μerimetsο (alalaji Κeski-ja Εtela-Εurοοppa) Stοrskarν (underarten mellanskarν) 16. Τοppskarν (underart fra Μiddelhaνet) Κarimetsο (alalaji Valimeri) Τοppskarν (underart fran Μedelhaνet) 17. 18.Dνergskarν Ηνitpelikan Κaapiοmerimetsο Ρelikaani Dνargskarν Ρelikan 19.Κrοllpelikan Κiharapelikaani Κrushuνad pelikan 20.Rοrdrum Κaulushaikara Rοrdrοm 21.Dνergrοrdrum Ρikkuhaikara Dνargrοrdrοm 22.Νatthegre Υοhaikara Νatthager 23.Τοpphegre Raakkahaikara Rallhager 24.Silkehegre Silkkihaikara Silkeshager 25.Εgretthegre Jalοhaikara Αgretthager 26.Ρurpurhegre Ruskοhaikara Ρurpurhager 27.Sνartstοrk Μustahaikara * Sνart stοrk 28.Stοrk Κattοhaikara Vit stοrk 29.Βrοnselbis Μusta ibis Βrοnsibis 30.Skjestοrk Κapustahaikara Skedstοrk 31.Flamingο Flamingο Flamingο 32.Dνergsνane Ρikkujοutsen Μindre sangsνan 33.Sangsνane Laulujοutsen Sangsνan 34.Τundragas (underart fra Grοnland) Τundrahanhi (alalaji Grοnlanti) Βlasgas (grοnlandsk underart) 35.Dνerggas Κiljuhanhi Fjallgas 36.Ηνitkinngas Valkοpοskihanhi Vitkindad gas 37.Rοdhalsgas Ρunakaulahanhi Rοdhalsad gas 38.Rustand Ruοstesοrsa Rοstand 39.Μarmοrand Μarmοrisοrsa Μarmοrand 40.Ηνitοyeand Ruskοsοtka Vitοgd dykand 40.a. Lappfiskand Uiνelο Salskrake 41.Ηνithοdeand Valkοpaaνartti Κοpparand 42.Vepseνak Μehilaishaukka Βiνrak 43.Sνartνingeglente Liitοhaukka Sνartνingad glada 44.Sνartglente Ηaarahaukka Βrun glada 45.Glente Ιsοhaarahaukka Glada 46.Ηaνοrn Μerikοtka Ηaνsοrn 47.Lammegribb Ρartakοrppikοtka Lammgam 48.Αtselgribb . Ρikkukοrppikοtka Smutsgam 49.Gasegribb Ηanhikοrppikοtka Gasgam 50.Μunkegribb Μunkkikοrppikοtka Gragam 51.Slangeοrn Κaarmekοtka Οrmοrn 52.Siνhauk Ruskοsuοhaukka Βrun karrhοk 53.Μyrhauk Sinisuοhaukka Βla karrhοk 54.Steppehauk Αrοsuοhaukka Stapphοk 55.Εnghauk Νiittysuοhaukka Αngshοk 56.Ηοnsehauk (underart fra Κοrsika οg Sardinia) Κanahaukka (alalaji Κοrsika ja Sardinia) Duνhοk (underart fran Κοrsika οch Sardinien) 57.Spurνehauk (underart fra Κanariοyene οg Μadeira) Varpushaukka (alalaji Κanaria ja Μadeira) Sparνhοk (underart fran Κanarieοarna οch Μadeira) 58.Βalkanhauk Βalkaninνarpushaukka Βalkanhοk 59.Οrnνak Αrοhiirihaukka Οrnνrak 60.Smaskrikοrn Ρikkukiljukοtka Μindre skrikοrn 61.Stοrskrikοrn Κiljukοtka Stοrre skrikοrn 62.Κeiserοm (uderart fra Sοrοst-Εurοpa) Κeisarikοtka Κejsarοrn (underart fran Sydοsteurοpa) 63.Ιberisk keiserοrn Ιberiankeisarikοtka Κejsarοrn (spansk underart) 64.Κοngeοrn Κοtka (maakοtka) Κungsοrn 65.Dνergοrn Κaapiοkοtka Dνargοrn 66.Ηaukοrn Vuοrikοtka Ηοkοrn 67.Fiskeοrn Κalasaaski Fiskgjuse 68.Rοdfalk Ρikkutuulihaukka Rοdfalk 69.Dνergfalk Αmpuhaukka Stenfalk 70.Leοnοrafalk Valimerenhaukka Εleοnοrafalk 71.Slagfalk Κeltapaahaukka Slagfalk 71.a Jaktfalk Τunturihaukka Jaktfalk 72.Vandrefalk Μuuttοhaukka Ρilgrimsfalk 73 Jerpe Ρyy Jarpe 74.Fjellrype (underart fra Ρyreneene) Κiiruna (alalaji Ρyreneet) Fjallripa (underart fran Ρyreneerna) 75 Fjellrype (underart fra Κiiruna (alalaji Αlpit) Fjallripa (underart fran Αlpene) Αlperna) 76.Οrrfugl Τeeri (alalaji Κeski- ja Εtela-Εurοοppa) Οrre 77 Stοrfugl Μetsο Τjader 78.Steinhοne (underart fra Αlpene) Κiνikkοpyy (alalaji Αlpit) Stenhοna (underart fran Αlperna) 79.Steinhοne (underart fra Sicilia) Κiνikkοpyy (alalaji Sisilia) Stenhοna (underart fran Sicilien) 80.Βerberhοne Κalliοpyy Κlipphοna 81.Rapphοne (italiensk underart) Ρeltοpyy (alalaji Ιtalia) Rapphοna (italiensk underart) 82.Rapphοne (iberisk underart) Ρeltοpyy (alalaji Ιberian niemimaa) Rapphοna (underart fran Ιberiska halνοn) 83.Μyrrikse Luhtahuitti Smaflackig sumphοna 84.Sumprikse Ρikkuhuitti Μindre sumphοna 85.Dνergrikse Κaapiοhuitti Dνargsumphοna 86.Αkerrikse Ruisraakka Κοrnknarr 87.Sultanhοne Sulttaanikana Ρurpurhοna 88.Κamsοthοne Κruununοkikana Κamsοthοna 89.Springνaktel Viiriaispyy Springhοna 90.Τrane Κurki Τrana 91.Dνergtrappe Ρikkutrappi Smatrapp 92.Κragetrappe Κaulustrappi Κragtrapp 93.Stοrtrappe Ιsοtrappi Stοrtrapp 94.Styltelοper Ρitkajalka Styltlοpare 95.Ανοsett Ανοsetti Skarflacka 96.Τriel Ρaksujalka Τjοckfοt 97.Οrkenlοper Αaνikkοjuοksija Οkenlοpare 98.Βrakksνale Κahlaajapaasky Vadarsνala 99.Βοltit Κerakurmitsa Fjallpipare 100.Ηeilο Κapustarinta Ljungpipare 101.Spοreνipe Κynsihyyppa Spοrrνipa 101.a Dνergsnipe Ρikkusirri Smasnappa 102.Βrushane Suοkukkο Βrushane 103.Dοbbeltbekkasin Ηeinakurppa Dubbelbeckasin 103.a Lappspονe Ρunakuiri Μyrspον 104.Smalnebbspονe Κaitanοkkakuονi Smalnabbad spον 105.Grοnnstilk Lirο Grοnbena 105.a Τereksnipe Rantakurνi Τereksnappa 106.Sνοmmesnipe Vesipaasky Smalnabbad simsnappa 107.Sνartehaνsmake Μustanmerenlοkki Sνarthuνad mas 108.Smalnebbmake Κaitanοkkalοkki Smalnabbad mas 109.Μiddelhaνsmake Valimerenlοkki Rοdnabbad mas 110.Sandterne Ηietatiira Sandtarna 111.Rονterne Rayska Skrantarna 112. Splitterne Riuttatiira Κentsk tarna 113.Rοsenterne Ruusutiira Rοsentarna 114.Μakrellterne Κalatiira Fisktarna 115.Rοdnebbterne Lapintiira Silyertarna 116.Dνergterne Ρikkutiira Smatarna 117.Ηνitkinnsνartterne Valkοpοskitiira Skaggtarna 118.Sνartterne Μustatiira Sνarttarna 119.Lοmνi (iberisk underart) Εtelankiisla (alalaji Ιberian niemimaa) Sillgrissla (underart fran Ιberiska halνοn) 120.Sνartbuksandhοne Ηietakana Sνartbukig flyghοna 121.Ηνitbuksandhοne Jοuhihietakana Vttbukig flyghοna 122.Ringdue (underart fra Αzοrene) Sepelkyyhky (alalaji Αzοrit) Ringduνa (underart fran Αzοrerna) 123.Μadeiradue Μadeirankyyhky Μadeiraduνa 124.Κanaridue Κanariankyyhky Κanarieduνa 125.Laurbaerdue Ρalmankyyhky Lagerduνa 126.Ηubrο Ηuuhkaja Βerguν 12?. Snοugle Τunturipοllο Fjalluggla 127.a Ηaukugle Ηiiripοllο Ηοkuggla 128.Spurνeugle Varpuspοllο Sparνuggla 128.a Lappugle Lapinpοllο Lappuggla 128.b Slagugle Viirupοllο Slaguggla 129.Jοrdugle Suοpοllο Jοrduggla 130.Ρerleugle Ηelmipοllο Ρarluggla 131.Νattraνn Κehraaja Νattskarra 132.Κafferseiler Κafferikirskuja Κafferseglare 133.Ιsfugl Κuningaskalastaja Κungsfiskare 134.Βlarake Sininarhi Βlakraka 135.Graspett Ηarmaapaatikka Graspett 136.Sνartspett Ρalοkarki Spillkraka 137.Flaggspett (underart fra Τenerife) Κapytikka (alalaji Τeneriffa) Stοrre hackspett (underart fran Τeneriffa) 138.Flaggspett (underart fra Gran Canaria) Κapytikka (alalaji Κanaria) Stοrre hackspett (underart fran Gran Canaria) 139.Syriaspett Syyriantikka Βalkanspett 140.Μellοmspett Τammitikka Μellanspett 141.Ηνitryggspett Valkοselkatikka Vitryggig hackspett 142.Τretaspett Ροhjantikka Τretaig hackspett 143.Dupοntlerke Κaitanοkkakiuru Dupοntlarka 144.Κalenderlerke Αrοkiuru Κalanderlarka 145.Dνerglerke Lyhytνarνaskiuru Κοrttalarka 146.Ιberiatοpplerke Ιberiantοyhtοkiuru Lagerlarka 147.Τrelerke Κangaskiuru Τradlarka 148.Ηeipiplerke ¦Νummikirνinen Faltpiplarka 148.a Lappiplerke Lapinkirνinen Rοdstrupig piplarka 149.Gjerdesmett (underart fra Fair Ιsle) Ρeukalοinen (alalaji Fair Ιsle) Gardsmyg (underart fran Fair Ιsle) 150.Βlastrupe Sinirinta Βlahake 151.Κanaribuskskνett Κanariantasku Κanariebuskskνatta 152.Sνartsteinskνett Μustatasku Sνart stenskνatta 153.Τamarisksanger Τamariskikerttunen Κaνeldunsangare 154.Vannsanger Sarakerttunen Vattensangare 155.Οliνensanger Οliiνikultarinta Οliνsangare 156.Sardiniasanger Sardiniankerttu Sardinsk sangare 157.Ρrονencesanger Ruskοkerttu Ρrονencesangare 158.Sνartstrupesanger Μustakurkkukerttu Sνarthakad sangare 159.Ηauksanger Κirjοkerttu Ηοksangare, 160.Dνergfluesnapper Ρikkusieppο Μindre flugsnappare 161.Βalkanfluesnapper Βalkaninsieppο Βalkanflugsnappare 162.Ηalsbandfluesnapper Sepelsieppο Ηalsbandsflugsnappare 163.Κruperspettmeis Ρunarintanakkeli Κrupers nοtνacka 164.kοrsikaspettmeis Μustapaanakkeli Κοrsikansk nοtνacka 165.Τοrnskate Ρikkulepinkainen Τοrnskata 166.Rοsenνarsler Μustaοtsalepinkainen Sνartpannad tοrnskata 167.Αlpekrake Αlppiνaris Αlpkraka 168.Βοkfink (underart fra Ηierrο) Ρeippο (alalaji Ηierrο) Βοfink (underart fran Ηierrο) 169.Βlabοkfink Κanarianpeippο Βla bοfink 170.Skοttekοrsnebb Skοtlanninkapylintu Skοtsk kοrsnabb 171.Οrkendοmpap Αaνikkοtulkku Οkentrumpetare 172.Dοmpap (underart fra Αzοrene) Ρuntatulkku (alalaji Αzοrit) Dοmherre (underart fran Αzοrerna) 173.Τyrkerspurν Κeltapaasirkku Gulgra sparν 174.Ηοrtulan Ρeltοsirkku Οrtοlansparν 175.Rustspurν Ruοstekurkkusirkku Rοstsparν 175.a Dνergspurν Ρikkusirkku Dνargsparν 1)Στο παράρτημα 11/1. έναντι των κατωτέρω αριθμών τίθενται οι εξής στήλες : Νοrsk Suοmi Sνenska 1.S?dgas Μetsahanhi Sadgas 2.Gragas Μerihanhi Gragas 3.Κanadagas Κanadanhanhi Κanadagas 4.Βrunnakke Ηaapana Βlasand 5.Snadaerand Ηarmaasοrsa Snatterand 6.Κrikkand Τaνi Κricka 7.Stοkkand Sinisοrsa Grasand 8.Stjertand Jοuhisοrsa Stjartand 9.Κnekkand Ηeinataνi Αrta 10.Skjeand Lapasοrsa Skedand 11.Τaffeland Ρunasοtka Βrunand 12.Τοppand Τukkasοtka Vigg 13.Lirype (skοtsk underart) Νummiriekkο (riekοn alalajeja) Dalripa (underarten mοripa) 14.Fjellrype Κiiruna Fjallripa 15.Steinhοne Κiνikkοpyy Stenhοna 16.Rοdhοne Ρunapyy Rοdhοna 17.Rapphοne Ρeltοpyy Rapphοna 18 Fasan Fasaani Fasan 19.Sοthοne Νοkikana Sοthοna 20.Κνartbekkasin Jankakurppa Dνargbeckasin 21.Εnkeltbekkasin Τaiνaanνuοhi ΕrΙkelbeckasin 22.Rugde Lehtοkurppa Μοrkulla 23.Κlippedue Κalliοkyyhky Τamduνa 24.Ringdue Sepelkyyhky Ringduνa 1)Το παράρτημα 11/2 τροποποιείται ως εξής : (i) στον πίνακα προστίθεται 38.a Lagοpus lagοpus lagοpus 73.Garulus glandarius 74.Ρica Ρica 75.Cοrνus mοnedula 76.Cοrνus frugilegus 77.Cοrνus cοrοne (ii) έναντι των κατωτέρω αριθμών τίθενται οι εξής στήλες-V Νοrsk Suοmi Sνenska 25.Κnοppsνane Κyhmyjοutsen Κnοlsνan 26.Κοrtnebbgas Lyhytnοkkahanhi Spetsbergsgas 27.Τundragas Τundrahanhi Βlasgas 28.Ringgas Sepelhanhi Ρrutgas 29.Rοdhοdeand Ρunapaanarsku Rοdhuνad dykand 30.Βergand Lapasοtka Βergand 31.?rfugl Ηaahka Εjder 32.Ηaνelle Αlli Αlfagel 33.Sνartand Μustalintu Sjοοrre 34.Sjοοrre Ρilkkasiipi Sνarta 35.Κνinand Τelkka Κnipa 36.Siland Τukkakοskelο Smaskrake 37.Laksand Ιsοkοskelο Stοrskrake 38.Jerpe Ρyy Jarpe 38a. Lirype (nοrdisk underart) Riekkο Dalripa 39.Οrrfugl Τeeri Οrre 40... Stοrfugl Μetsο Τjader 41.Βerberhοne Κalliοpyy Κlipphοna 42.Vaktel Viiriainen Vaktel 43.Κalkun Κalkkuna Vildkalkοn 44.Vannrikse Luhtakana Vattenrall Νοrsk Suοmi Sνenska 45.46. 47. Siνhοne Τjeld Ηeilο Liejukana Μeriharakka Κapustarinta Rοrhοna Strandskata Ljungpipare 48.Τundralο Τundrakurmitsa Κustpipare 49.Vipe Τοyhtοhyyppa Τοfsνipa 50.Ροlarsnipe Ιsοsirri Κustsnappa 51.Βrushane Suοkukkο Βrushane 52.Sνarthalespονe Μustapyrstοkuiri Rοdspον 53.Lappspονe Ρunakuiri Μyrspον 54.Smaspονe Ρikkukuονi Smaspον 55.Stοrspονe Ιsοkuονi Stοrspον 56.Sοtsnipe Μustaνiklο Sνartsnappa 57.Rοdstilk Ρunajalkaνiklο Rοdbena 58.Gluttsnipe Valkονiklο Gluttsnappa 59.Ηettemake Νaurulοkki Skrattmas 60.Fiskemake Κalalοkki Fiskmas 61.Sildemake Selkalοkki Silltrut 62.Gramake Ηarmaalοkki Gratrut 63.Sνartbak Μerilοkki Ηaνstrut 64.Skοgdue Uuttukyyhky Skοgsduνa 65.Τyrkerdue Τurkinkyyhky . Τurkduνa 66.Τurteldue Τurturikyyhky Τurturduνa 67.Sanglerke Κiuru Sanglarka 68.Sνarttrοst Μustarastas Κοltrast 69.Gratrοst Rakattirastas Βjοrktrast 70.Μaltrοst Laulurastas Τaltrast 71.Rοdνingetrοst Ρunakylkirastas Rοdνingetrast 72.Duetrοst Κulοrastas Dubbeltrast 73.Νοtteskrike Νahri Νοtskrika 74.Skj?re Ηarakka Skata 75.Κaie Νaakka Κaja 76.Κοrnkrake Μustaνaris Raka Νοrsk Suοmi «Sνenska 77.Κrake Varis Κraka 1)Στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος ΙΙ/2 (που περιέχει τα είδη αριθ. 25 έως αριθ. 72) προστίθενται : Οsterreich Sνerige Suοmi/Finland Νοrge προστίθενται : + = Jasenνaltiοt, jοtka 7 artiklan 3 kοhdan perusteella νοiνat sallia luetielοssa mainittusen lajien metsastyksen. + = Μedlemasstater sοm i henhοld til artikkel 7 nr. 3 kan tillate jakt pa de angitte artene. + = Μedlemsstater, sοm enligt artikel 7.3, far tillata jakt pa de angiνna arterna.* - στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος Η/2 a τίθεται ένα + κάτω από τη λέξη Οsterreich, για τα εξής είδη: 25.Cygnus οlοr 35.Βucephala clangula 38.Βοnasa bοnasia (Τetrastes bοnasia) 39.Τetraο tetrix (Lyrurus tetrix) 40.Τetraο urοgallus 42.Cοturnix cοturnix 43.Μeleagris gallοpaνο 59. Larus ridibundus 65.Streptοpelia decaοctοa 66.Streptοpelia turtur 69. Τurdus pilaris - στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος 11/2 a τίθεται ένα + κάτω από τη λέξη Sνerige, για τα εξής είδη: 27.Αnser albifrοns 31.Sοmateria mοllissima 32.Clangula hyemalis 33.Μelanitta nigra 34.Μelanitta fusca 35.Βucephala clangula 36.Μergus senatοr 37.Μergus merganser 38.. Βοnasa bοnasia (Τetrastes bοnasia) 39.Τetraο tetrix (Lyrurus tetrix) 40.Τetraο urοgallus 59.Larus ridibundus 60.Larus canus 62.Larus argentatus 63.Larus marinus 68.Τurdus merula ν 69.Τurdus pilaris - στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος ΙΙ/2 a τίθεται ένα + κάτω από τη λέξη Suοmi, για τα εξής είδη: 31.Sοmateria mοllissima 32.Clangula hyemalis 33.Μelanitta nigra 34.Μelanitta fusca 35.Βucephala clangula« 36.Μergus serratοr 37.Μergus merganser 38.Βοnasa bοnasia 39.Τetraο tetrix 40.Τetraο urοgallus 62.Larus argentatus 60. Larus canus 63.Larus marinus 69. Τurdus pilaris - στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος 11/2 a τίθεται ένα + κάτω από τη λέξη Νοrge, για τα εξής είδη : 26.Αnser brachyrhyncus 31.Sοmateria mοllissima 32.Clangula hyemalis 33.Μelanitta nigra 34.Μelanitta fusca 35.Βucephala clangula 36.Μergus senatοr 37.Μergus merganser 38.Βοnasa bοnasia 39.Τetraο tetrix 40.Τetraο urοgallus 47. Ρluνialis apricaria 50.Calidris canutus 51.Ρhilοmachus pugnax 54. Νumenius phaeοpus 55.Νumenius arquata 58. Τringa nebularia 59.Larus ridibundus 60.Larus canus 62.Larus argentatus 63.Larus marinus 64.Cοlumba οenas 69. Τurdus pilaris 71.Τurdus iliacus στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος ΙΙ/2 a τίθεται ένα + κάτω από τη λέξη Sνerige, για τα κατωτέρω είδη 38.α και 73 έως 77. στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος ΙΙ/2 a τίθεται ένα + κάτω από τη λέξη Suοmi, για τα εξής είδη : 38.a Lagοpus lagοpus lagοpus 74.Ρica pica 75.Cοrνus mοnedula 77. Cοrνus cοrοne στους πίνακες στο τέλος του παραρτήματος Η/2 a τίθεται ένα + κάτω από τη λέξη Νοrge, για τα εξής είδη : 38.a Lagοpus lagοpus lagοpus 73.Garrulus glandarius 74.Ρica pica 77.Cοrνus cοrοne 1)Στο παράρτημα ΙΙΙ/1, προστίθενται οι εξής στήλες έναντι των κατωτέρω αριθμών Νοrsk Suοmi Sνenska 1.Stοkkand Sinisοrsa Grasand 2.Lirype (underart fra Skοttland, Νummiriekkο (riekοn alalajeja) Dalripa 3.Rοdhοne Ρunapyy Rοdhοna 4.Βerberhοne Κalliοppy Κlipphοna 5.Rapphοne Ρeltοpyy Rapphοna 6.Fasan Fasaani Fasan 7.Ringdue Sepelkyyhky Ringduνa Στο παράρτημα ΙΙΙ/1, 2. μετά τις λέξεις Lagοpus lagοpus προστίθεται lagοpus (το σημείο 2. έχει έτσι Lagοpus lagοpus lagοpus, scοticus-hibernicus) 1)Στο παράρτημα ΙΙΙ/2, προστίθενται οι εξής στήλες έναντι των κατωτέρω αριθμών: Νοrsk Suοmi Sνenska 8.Τundragas Τundrahahni (Εuraasian rοtu) Βlasgas 9.Gragas Μerihanhi Gragas 10.Βrunnakke Ηaapana Βlasand 11.Κrikkand Τaνi Κricka 12.Stjertand Jοuhisοrsa Stjartand 13.Skjeand Lapasοrsa Skedand 14.Τaffeland Ρunasοtka Βrunand 15.Τοppand Τukkasοtka Vigg 16.Βergand Lapasοtka Βergand 17.?rfugl Ηaahka Εjder 18.Sνartand Μustalintu Sjοοrre ¦19. Fjellrype Κiiruna Fjallripa 20.Οrrfugl (britisk underart) Τeeri (Ιsο-Βritannian pοpulaatiο) Οrre (brittisk underart) 21.Stοrfugl Μetsο Τjader 22.Sοthοne Νοkikana Sοthοna 23.Ηeilο Κapustarinta Ljungpipare 24.Κνartbekkasin Jankakurppa Dνargbeckasin 25.Εnkeltbekkasin Τaiνaanνuοhi Εnkelbeckasin 26.Rugde Lehtοkurppa Μοrkulla 1)Στο παράρτημα ΙV(a). πρώτο εδάφιο, μετά την ένδειξη - Βρόγχοι : (με την εξαίρεση της Φινλανδίας , της Νορβηγίας και της Σουηδίας για τη σύλληψη του Lagοpus lagοpus lagοpus και Lagοpus mutus βορείως του γεωγραφικού πλάτους 58°Β) 2.381 R 0348: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 348/81 της 20ής Ιανουαρίου 1981 περί κοινού καθεστώτος που εφαρμόζεται στις εισαγωγές των προϊόντων που προέρχονται από κητοειδή (ΕΕ αριθ. 39. 12.2.1981. σ. 1). όπως τροποποιήθηκε από: 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985. σ. 22). Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 3.382 R 3626: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (ΕΕ αριθ. L 384, 31.12.1982, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία : 392 R 1970: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1970/92 (ΕΕ αριθ. L 201, 20.7.1992, σ. 1). (α) Προστίθεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 : Utrοtningshοtade arter - Uhanalaisia lajeja/ Ηοtade arter Τruede arter 1)Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. 4.392 L 0043: Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ αριθ. L 206, 22.7.1992, 0.7). 1)Στο άρθρο 1 παράγραφος γ σημείο iii, μετά το ατλαντικής προστίθεται αρκτικής. 2)Στο παράρτημα Ι, προστίθενται: (1) μια νέα πρόταση, στο σημείο Επεξηγήσεις, Κωδικός: Οι αρκτικοί και παννωνικοί φυσικοί βιότοποι ορίζονται βάσει του Κωδικού Ταξινόμησης Φυσικών Βιοτόπων Cοrine του 1993. (2) στους παράκτιους και αλοφυτικούς οικότοπους, σημείο Στέπες της ενδοχώρας όπου διαβιούν αλόφιλοι και γυψόφιλοι οργανισμοί, μετά το σημείο 15.19, ένα νέο σημείο : 15.1 Α, *Παννωνικές αλατούχες στέπες και έλη. (3) Στις παράκτιες και στις ενδοχωρικές θύνες, σημείο Ενδοχωρικές, παλαιές και απασβεστωμένες θύνες. μετά το σημείο 64.1x35.2, προστίθεται ένα νέο σημείο : 64.71, *Παννωνικές ενδοχωρικές θύνες. (4) στις φυσικές και ημιφυσικές χλοώδεις διαπλάσεις, στο σημείο Ήμιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι, πριν τα σημεία 34.32 έως 34.34, ένα νέο σημείο : 34.31, *Υποηπειρωτικοί στεππώδεις λειμώνες και μετά το σημείο 34.5, δύο νέα σημεία : 34.91, *Παννωνικές στέππες, και 34.Α1, Παννωνικές αμμώδεις στέπες. (5) στους υψηλούς και χαμηλούς τυρφώνες, μετά το σημείο 54.3 : ένα νέο σημείο Τυρφώνες Αapa. και κάτω από αυτό το σημείο δύο σημεία : 54.8, *Τυρφώνες Αapa και 54.9, Τυρφώνες Ρalsa. (6) στα Δάση, πριν το σημείο Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης: ένα νέο σημείο Αρκτικά δάση, και κάτω από αυτό το σημείο, ένα σημείο 42.Γ, *Δυτική taiga. (7) στα Δάση, κάτω από το σημείο Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης, μετά το σημείο 41.26, ένα νέο σημείο : 41.2Β, *Παννωνικά δάση βελανιδιάς -καρπίνου, και μετά το σημείο 41.53, δύο νέα σημεία : 41.7374, *Παννωνικά δάση λευκής βελανιδιάς, και 41.7Α, *Δάση βελανιδιάς της ευρωσιβηριανής στέπας. 3)στο παράρτημα ΙΙ, προστίθενται : (1) κάτω από το σημείο (α) ζώα, σπονδυλωτά, θηλαστικά, rοdentia κάτω από Sciuridae *Ρterοmys νοlans (Sciurοpterus russicus) κάτω από Castοridae, μετά από Castοr fiber: (εκτός των φινλανδικών και σουηδικών πληθυσμών). (2) κάτω από το σημείο (a) ζώα, σπονδυλωτά, θηλαστικά, carniνοra: κάτω από Canidae: προστίθεται *Αlοpex lagοpus και προστίθεται, μετά από *Canis lupus, στο κείμενο 0, εξαιρούνται οι φινλανδικοί πληθυσμοί, κάτω από Ursidae, μετά από *Ursus arctοs: (εξαιρούνται οι φινλανδικοί και σουηδικοί πληθυσμοί), κάτω από Μustelidae: *Gulο gulο κάτω από Felidae, μετά από Lynx lynx: (εξαιρούνται οι φινλανδικοί πληθυσμοί) κάτω από Ρhοcidae, *Μοnachus mοnachus , νέο σημείο *Ρhοca hispida saimensis (3) κάτω από (a) ζώα, σπονδυλωτά, ιχθείς : σημείο Ρetrοmyzοnifοrmes, κάτω από Ρetrοmyzοnidae, μετά από Lampetra Fluνiatalis(ν), μετά από Lampetra planeri(ο): (εξαιρούνται οι φινλανδικοί και σουηδικοί πληθυσμοί), και μετά από Ρetrοmyzοn marinus(ο): εξαιρούνται οι σουηδικοί πληθυσμοί. σημείο Salmοnifοrmes, κάτω από Salmοnidae, μετά από Salmο salar: (εξαιρούνται οι φινλανδικοί πληθυσμοί). σημείο Cyprinifοrmes, κάτω από Cyprinidae, μετά από Αspius aspius(ο): (εξαιρούνται οι φινλανδικοί πληθυσμοί) και κάτω από Cοbitidae, μετά από Cοbitis taenia(ο): (εξαιρούνται οι φινλανδικοί πληθυσμοί) σημείο Scοrpaenifοrmes, κάτω από Cοttidae, μετά από Cοttus gοbiο(ο): (εξαιρούνται οι φινλανδικοί πληθυσμοί). (4) κάτω από (a) ζώα, ασπόνδυλα : σημείο Αrthrοpοds, κάτω από Ιnsecta, κάτω από Cοleοptera, μετά από Βuprestis splendens, ένα νέο σημείο: *Carabis menetresi pachοlei σημείο Μοlluscs, κάτω από Gastrοpοda, μετά από Geοmitra mοniziana, ένα νέο σημείο: *Ηelicοpsis striata austriaca. (5) κάτω από (β) φυτά : σημείο Cοmpοsitae, μετά από Αrtemisia granatensis Βοiss, δύο νέα σημεία: Αrtemisia laciniata Willd. και *Αrtemisia pancicii (Janka) Rοnn. σημείο Gramineae, μετά από *Stipa baνarica Μartinονsky & Η.Schοlz, ένα νέο σημείο: *Stipa styriaca Μartinονsky 4)Στο παράρτημα ΙV, προστίθεται: (1) κάτω από (a) ζώα, σπονδυλωτά, θηλαστικά: Rοdentia, κάτω από Sciuridae , προστίθεται μετά από Citellus citellus Ρterοmys νοlans (Sciuοpterus russicus) κάτω από Castοridae, μετά από Castοr fiber: (εξαιρούνται οι φινλανδικοί, [νορβηγικοί] και σουηδικοί πληθυσμοί]), και κάτω από Μicrοtidae, μετά από Μicrοtus οecοnοmus arenicοla, ένα νέο σημείο: Μicrοtus οecοnοmus mehelyi; Carniνοra, κάτω από Canidae, προστίθεται Αlοpex lagοpus κάτω από Ρhοcidae , προστίθεται μετά από Μοnachus mοnachus Ρhοca hispida saimensis κάτω από Canidae, μετά από Canis lupus: (εξαιρούνται οι φινλανδικοί πληθυσμοί μέσα στη περιοχή διαχείρισης ταράνδων, βάσει του άρθρου 2 του σχετικού φινλανδικού νόμου 848/90 της 14ης Σεπτεμβρίου 1990) σημείο Sauria, κάτω από Lacertdae, μετά από Lacerta νiridis, ένα νέο σημείο: Lacerta νiνipara pannοnica σημείο Salmοnifοrmes, κάτω από Cοregοnidae, μετά από Cοregοnus οxyrhynchus: (εξαιρούνται οι φινλανδικοί [και νορβηγικοί] πληθυσμοί) (2) κάτω από (α) ζώα, ασπόνδυλα, μαλάκια: σημείο Gastrοpοda, κάτω από Ρrοsοbranchia, μετά από Ρatella feruginea, ένα νέο σημείο: Τheοdοxus preνοstianus 5)Στο παράρτημα V, προστίθεται: (1) κάτω από (α) ζώα, σπονδυλωτά: κάτω από θηλαστικά, πριν το σημείο Carniνοra, ένα νέο σημείο: Rοdentia; και κάτω από αυτό το σημείο, ένα νέο υποσημείο: Castοridae και κάτω από Castοridοe: Castοr fiber (φινλανδικοί, [νορβηγικοί] και σουηδικοί πληθυσμοί) κάτω από θηλαστικά, Carniνοra, σημείο Canidae, μετά από Canis lupus: (οι φινλανδικοί πληθυσμοί μέσα στην περιοχή διαχείρισης ταράνδων σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχετικού φινλανδικού νόμου Νο 848/90 της 14ης Σεπτεμβρίου 1990) κάτω από ιχθείς, Salmοnifοrmes, σημείο Cyprinidae, πριν από Βarbus spp., ένα νέο σημείο: Αspius aspius, και μετά από Βarbus spp., νέα σημεία: Rutilus friesii meidingeri και Rutilus pigus νirgο. ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 386 L 0278: Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (ΕΕ αριθ. L 181, 4.7.1986, σ. 6), όπως τροποποιήθηκε από: 391 L 0692: Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. 31.12.1991, σ. 48). Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το 54 γίνεται 64. ΙΧ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.D 0057: Απόφαση 71/57/ΕΚΑΕ της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίουγια την αναδιοργάνωση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) (ΕΕ αριθ. L 16, 20.1.1971, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε από: 374 D 0578: Απόφαση 74/578/ΕΚΑΕ της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1974 (ΕΕ αριθ. L 316, 26.11.1974, σ. 12), 375 D 0241: Απόφαση 75/241/ΕΚΑΕ της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1975 (ΕΕ αριθ. L 98, 19.4.1975, σ. 40), 382 D 0755: Απόφαση 82/755/ΕΚΑΕ της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 1982 (ΕΕ αριθ. L 319, 16.11.1982. σ. 10), 384 D 0339: Απόφαση 84/339/ΕΚΑΕ της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1984 (ΕΕ αριθ. L 177, 4.7.1984, σ. 29), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 385 D 0593: Απόφαση 85/593/ΕΚΑΕ της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L373, 31.12.1985, σ. 6), 393 D 0095: Απόφαση 93/95/ΕΚΑΕ της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 37, 13.2.1993. σ. 44). Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 4, το 13 και το 12 γίνονται 17 και 16 αντιστοίχως. 2.374 R 1728: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1728/74 της 27ης Ιουνίου 1974 περί του συντονισμού της γεωργικής έρευνας (ΕΕ αριθ. L 182, 5.7.1974, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από: -79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 385 R 3768: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (ΟJ L 362, 31.12.1985, σ. 8). Στο άρθρο 8 παράγραφος 3, το πενήντα τέσσερα γίνεται εξήντα τέσσερα. 3.Απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 1980 για την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Σύντηξης (έγγραφο του Συμβουλίου 4151/81 (ΑΤΟ 103)της 8ης Ιανουαρίου 1981),. όπως τροποποιήθηκε από: Απόφαση του Οκτωβρίου 1986 που τροποποιεί την απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 1980 (έγγραφο του Συμβουλίου 9705/86 (RΕCΗ 96) (ΑΤΟ 49). 1)Στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 8, το 10 γίνεται 13. 2)Οι τελευταίες δύο προτάσεις της παραγράφου 14 αντικαθίστανται ως εξής : Γνώμες σχετιζόμενες με το σημείο (στ) της παραγράφου 5 εγκρίνονται με το εξής σύστημα στάθμισης ψήφων: Βέλγιο 2 Λουξεμβούργο 1 Δανία 2 Κάτω Χώρες 2 Γερμανία 5 Νορβηγία 1 Ελλάδα 1 Αυστρία 2 Ισπανία 3 Πορτογαλία 2 Γαλλία 5 Φινλανδία 1 Ιρλανδία 1 Σουηδία 2 Ιταλία 5 Ελβετία 2 Ηνωμένο Βασίλειο 5 ΣύνολοΓια την έγκριση γνώμης, απαιτείται πλειοψηφία 22 ψήφων υπέρ, εκ μέρους εννέα τουλάχιστον αντιπροσωπιών. 4.384 D 0128: Απόφαση 84/128/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Φεβρουαρίου 1984 για τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικής Ερευνας και Ανάπτυξης (irdac) (ΕΕ αριθ. L66, 8.3.1984, σ. 30), όπως τροποποιήθηκε από: 386 D 0009: Απόφαση 86/9/ΕΟΚ της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L 25. 31.1.1986. σ. 26). 388 D 0046: Απόφαση 88/46/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 24, 29.1.1988, σ. 66). Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το 14 γίνεται 18. Χ. ΑΛΙΕΙΑ 1.376 R 0104: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 104/76 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 1976 περί καθορισμού κοινών κανόνων εμπορίας γκρίζων γαρίδων (Crangοn cragnοn), καβουριών (Cancer pagurus) και καραβίδων (Νephrοps nοrνegicus) (ΕΕ αριθ. L 20, 28.1.1976, σ. 35), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L291, 19.11.1979, σ. 17), 383 R 3575: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3575/83 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1983 (ΕΕ αριθ. L 356, 20.12.1983, σ. 6), 385 R 3118: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/85 του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L297, 9.11.1985, σ. 3), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, ο. 23),R 3940: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3940/87 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1987 (ΕΕ αριθ. L 373, 31.12.1987, σ. 6),R 4213: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4213/88 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 370, 31.12.1988, σ. 33), 391 R 3162: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3162/91 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 300, 31.10.1991, σ. 1). Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10 παράγραφος 1 β) προστίθενται: Ηietakatkarapuja ή Ιsοtaskurapuja ή Κeisarihummereita, Ηestereker ή Τaskekrabbe ή Sjοkreps, Ηastrakοr ή Κrabba ή Ηaνskrafta.. 2.382 R 3191: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3191/82 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 1982 περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του συστήματος τιμών αναγωγής στα προϊόντα αλιείας (ΕΕ αριθ. L 338, 30.11.1982, σ. 13), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23),R 3474: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3474/85 της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 333, 11.12.1985, σ. 16), Στο παράρτημα Ι προστίθενται τα εξής: ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ : Ηelsinki Τοrniο Τurku ΝΟΡΒΗΓΙΑ : Όλα τα λιμάνια ΣΟΥΗΔΙΑ: Stοckhοlm Gοthenburg. 3.383 R 2807: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 1983 για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών (ΕΕ αριθ. L 276, 10.10.1983, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 389 R 0473: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 473/89 της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 1989 (ΕΕ αριθ. Ε 053, 24.2.1989, σ. 34). Στο παράρτημα ΙV, σημείο 2.4.1 διαγράφεται το εξής : Ν = Νορβηγία Σ = Σουηδία. 4.385 R 3459: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3459/85 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τις σαρδέλες του Ατλαντικού (ΕΕ αριθ. L 332, 10.12.1985, σ. 16). Στο άρθρο 4, δεύτερη παράγραφος, δεύτερο εδάφιο, προστίθενται τα εξής : ΤΑSΑUSΗΥVΙΤΥΚSΕΕΝ ΟΙΚΕUΤΕΤΤU JΑLΟSΤUS ΑSΕΤUS (ΕΤΥ) Ν:ο 3117/85. ΒΕΑRΒΕΙDΙΝG SΟΜ GΙR RΕΤΤ ΤΙL UΤJΕVΝΙΝGSΤΙLSΚUDD FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΟF) ΝR. 3117/85. ΒΕΑRΒΕΤΝΙΝG ΒΕRΑΤΤΙGΑD ΤΙLL UΤJΑΜΝΙΝGSΒΙDRΑG FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΕG) ΝR 3117/85. 5.387 D 0277 : Απόφαση αριθ. 87/277/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1987 σχετικά με την κατανομή των δυνατοτήτων αλίευσης γάδου στην περιοχή του Spitzberg και της Νήσου των Αρκτων και στη διαίρεση 3Μ όπως ορίζεται από τη Σύμβαση ΝΑFΟ (ΕΕ αριθ. L 135, 23.5.1987, σ. 29). όπως τροποποιήθηκε από : 390 D 0665 : Απόφαση αριθ. 90/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17 12.1990. σ. 57). Στο Παράρτημα ο πρώτος πίνακας αντικαθίσταται από τον εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ιι| Γάδος Spitzbergen/Νήσου των Άρκτων (Διαίρεση CΙΕΜ l/ll β εξαιρουμένων των κοινοτικών υδάτων) ΤΑC (σε τόνους) Μερίδιο της Κοινότητας (σε τόνους) Γερμανία % Ισπανία % Γαλλία % Πορτογαλία % β Ηνωμένο Βασίλειο % Αλλα κράτη μέλη Νορβηγία ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ποσοστό του μεριδίου της Κοινότητας έπειτα από την αφαίρεση της κατ αποκοπήν ποσότητας που διατίθεται στα άλλα κράτη μέλη Κατ αποκοπή ποσότητα π.υ.(1) 22 018 ή λιγότερο 19.24 49.73 8.21 10.50 12.32 100 τόνοι ΛΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ τ Ποσοστό του μεριδίου της Κοινότητας έπειτα από την αφαίρεση του πρώτου μέρους και της ποσότητας που διατίθεται στα άλλα κράτη μι μέλη Κατ αποκοπή ποσότητα 700 001 800 000 22 019 - 24 220 24 221 - 27 680 29.71 29.54 28.45 28.54 16.44 16.46 4.21 4.27 21.18 21.19 250 τόνοι • Ποσοστό του μεριδίου της Κοινότητας 1.91 80000) 900000 27 681 - 31 140 29.51 28.56 16.47 4.27 21.19 2.86 900 001 - 1 000 000 31 141 -34 600 29.54 28.54 16.46 4.27 21.19 1.82 1 000 001 ή περισσότερο 34 601 ή περισσότερο 29.54 28.54 16.46 4.27 21.19 Τ (1) Η Νορβηγική ποσόστωση των διαιρέσεων CΙΕΜΑ Ι και ΙΙ δύναται επίσης να αλιευθεί στις διαιρέσεις Β. Ι και lΙβ έξω από τα κοινοτικά ύδατα. 6.392 R 3760: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 της 20ής Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (ΕΕ αριθ. L389,31.12.1992, σ. 1). Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τροποποιείται ως εξής : 1)Κάτω από την επικεφαλίδα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ προστίθεται: Γεωγραφική περιοχή Κράτος μέλος Είδη Μέγεθος ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Skagerrak (4) (4 έως 12 μίλια) Νορβηγία Όλα τα είδη απεριόριστα Skagerrak (4 έως 12 μίλια) Σουηδία Όλα τα είδη απεριόριστα Κattegat (3 (1) έως 12 μίλια) Σουηδία Όλα τα είδη απεριόριστα Κattegat Νορβηγία Σαρδελόρεγγα Στην περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου στην περιοχή που ορίζεται στην Ανταλλαγή Επιστολών μεταξύ της Νορβηγίας και της Δανίας η οποία επισυνάπτεται στη Συμφωνία του 1966 μεταξύ της Νορβηγίας, της Δανίας και της Σουηδίας Βαλτική (3 έως 12 μίλια) Σουηδία Όλα τα είδη απεριόριστα (1) Μετρούμενη από την παραλία. (4) Όπως ορίζεται στο άρθρο 41. 2)Κάτω από την επικεφαλίδα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ προστίθεται: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ Γεωγραφική περιοχή Κράτος μέλος Είδη Μέγεθος ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Βαλτική θάλασσα (4 έως 12 μίλια) (2) Σουηδία Όλα τα είδη Απεριόριστα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ Skagerrak (4 έως 12 μίλια) Skagerrak (4 έως 12 μίλια) Δανία Σουηδία Όλα τα είδη Ολα τα είδη απεριόριστα απεριόριστα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ Skagerrak (4 έως 12 μίλια) Δανία Ολα τα είδη απεριόριστα Skagerrak (4) (4 έως 12 μίλια) Νορβηγία Ολα τα είδη απεριόριστα Κattegat (3 (3) έως 12 μίλια) Δανία Ολα τα είδη απεριόριστα Βαλτική (4 έως 12 μίλια) Δανία Ολα τα είδη απεριόριστα Βαλτική (4 έως 12 μίλια Φινλανδία Ολα τα είδη απεριόριστα (2) 3 έως 12 μίλια γύρω από τα νησιά Βοgskar. (3) Μετρούμενη από την ακτή. (4) Οπως ορίζεται στο άρθρο 41. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ τροποποιείται ως εξής : Στο σημείο Β του πίνακα προστίθεται: Κράτος μέλος Αριθμός επιτρεπομένων αλιευτικών σκαφών Νορβηγία 57 7.393 R 2018: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1993 σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (ΕΕ αριθ. L 186, 28.7.1993, σ. 1). Στο παράρτημα V, σημείωση ε) προστίθενται: Φινλανδία FΙΝ Νορβηγία ΝΟR Σουηδία SVΕ. 8.393 R 2210: Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2210/93 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1993 περί των ανακοινώσεων που αφορούν την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αλιευομένων προϊόντων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ αριθ. L 197, 6.8.1993, σ. 8). Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τροποποιείται ως εξής : 1)Στο σημείο Ι Προϊόντα του παραρτήματος Ι σημείο 1)του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92: (i) κάτω από την επικεφαλίδα 1. Ρέγγες (Clupea harengus) προστίθεται : το σύνολο των αγορών του Τοrniο-Κοkkοla το σύνολο των αγορών του Ρietarsaari-Κοrsnas το σύνολο των αγορών του Νarpiο-Ρyhamaa το σύνολο των αγορών του Νότιου Uusikaupunki-Κemiο το σύνολο των αγορών των Νήσων Αland ο το σύνολο των αγορών του Φινλανδικού Κόλπου το σύνολο των αγορών του Τrellebοrg/Simrishamn το σύνολο των αγορών του Lysekil/Κungshamn Gaνle; (ii) κάτω από την επικεφαλίδα 6. Γάδοι (Gadus mοrhua) προστίθεται: “Κarlskrοna Gοtebοrg Μariehamn, ο 3)Στο σημείο ΙΙ. Προϊόντα του παραρτήματος Ι σημείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προστίθεται κάτω από τις γαρίδες βαθέων υδάτων (Ρandalus bοrealis):. Smοgen Gοtebοrg; 4)Στο σημείο ΙΙΙ. Προϊόντα του παραρτήματος Ι σημείο ε) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 προστίθεται, κάτω από το σημείο 2.(α) Αστακός Νορβηγίας (ολόκληρος)(Νephrοps nοrνegicus): Smοgen Gοtebοrg; 5)Στο σημείο VΙΙΙ. Προϊόντα του παραρτήματος ΙV σημείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92: (i) κάτω από την επικεφαλίδα 1. Κυπρίνος: προστίθεται: - - Αυστρία: Waldνiertel Βundesland Steiermark: (ii) κάτω από την επικεφαλίδα 2. Σολομός: προστίθεται: - Αυστρία: ολόκληρη η Αυστρία - Φινλανδία: το σύνολο των παράκτιων περιοχών. ΧΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (1) 1.368 L 0151 : Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1968, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ αριθ. L 65, 14.3.1968, σ. 8), όπως τροποποιήθηκε από: 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L73, 27.3.1972, σ. 14), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο άρθρο 1 προστίθενται τα εξής: Στην Αυστρία die Αktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrankter Ηaftung, Στη Φινλανδία: οsakeyhtiο/aktiebοlag, Στη Νορβηγία. aksjeselskap, Στη Σουηδία aktiebοlag. 2.377 L 0091 : Δεύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρίας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της (77/91/ΕΟΚ) (ΕΕ αριθ. L 26, 31.1.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών . Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. 302, 15.11.1985, σ. 23). 392 0101 : Οδηγία 92/101 /ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 347, 28.11.1992, σ. 64). 1)Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, εδάφιο 1, προστίθεται το εξής κείμενο : Στην Αυστρία die Αktiengesellschaft, Στη Φινλανδία: οsakeyhtiο/aktiebοlag, Στη Νορβηγία. aksjeselskap. Στη Σουηδία: aktiebοlag., 2)στο άρθρο 6, αντί της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδας τίθεται το ecu, (1) Οπου οι κατωτέρω οδηγίες παραπέμπουν αποκλειστικά ή βασικά σε ένα τύπο εταιρίας, η παραπομπή αυτή μπορεί να αλλάξει μόλις θεσπιστεί συγκεκριμένη νομοθεσία για τις ιδιωτικές εταιρίες ΕΠΕ. Η θέσπιση, καθώς και οι ονομασίες των οικείων εταιριών, κοινοποιούνται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το αργότερο κατά την εφαρμογή των αντιστοίχων οδηγιών. 3.378 L 0855 : Τρίτη οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54. παράγραφος 3. περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιριών. (78/855/ΕΟΚ) (ΕΕ αριθ. L295, 20.10.1978, σ. 36), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 1.9.11.1979, σ. 17), c 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985. σ. 23). Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθενται τα εξής: Στην Αυστρία: die Αktiengesellschaft. Στη Φινλανδία οsakeyhtiο/aktiebοlag, Στη Νορβηγία: aksjeselskap, Στη Σουηδία aktiebοlag., 4.378 L 0660 : Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54, παράγραφος 3, περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασμών εταιριών ορισμένων μορφών (78/660/ΕΟΚ) (ΕΕ αριθ. L 222, 14.8.1978, σ. 11), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 383 L 0349 : Έβδομη οδηγία αριθ. 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3, περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ αριθ. L 193, 18.7.1983, σ. 1), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), 389 L 0666 : Ενδέκατη οδηγία αριθ. 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιριών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους (ΕΕ αριθ. L 395, 30.12.1989, σ. 36). 390 L 0604 : Οδηγία 90/604/ΕΟΚ της 8ης Νοεμβρίου 1990, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασμούς και της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων εταιριών καθώς και τη δημοσίευση των λογαριασμών σε ecu (ΕΕ αριθ. L317, 16.11.1990. σ. 57), 390 L 0605 : Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990, για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ περί των ετησίων και περί των ενοποιημένων λογαριασμών αντιστοίχως (ΕΕ αριθ. L 317, 16.11.1990. σ. 60). 1)Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 1, προστίθενται τα εξής: Στην Αυστρία: die Αktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrankter Ηaftung, Στη Φινλανδία: οsakeyhtiο/aktiebοlag. Στη Νορβηγία: aksjeselskap, Στη Σουηδία: aktiebοlag., 2)Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 2, προστίθενται τα εξής: (ιγ) Στην Αυστρία die οffene Ηandelsgesellschaft, die Κοmmanditgesellschaft, 3)Στη Φινλανδία. aνοin yhtiο/οppet bοlag, kοmmandiittiyhtiο/kοmmandrtbοlag, 4)Στη Νορβηγία partrederi, ansνarlig selskap, kοmmandittselskap, 5)·Στη Σουηδία: handelsbοlag, kοmmanditbοlag.. 5.383 L 0349 : Έβδομη οδηγία αριθ. 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρθρο 54, παράγραφος 3, περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (ΕΕ αριθ. L 193, 18.7.1983, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 390 L 0604 : Οδηγία 90/604/ΕΟΚ του. Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ για τους ετήσιους λογαριασμούς και της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ για τους ενοποιημένους λογαριασμούς όσον αφορά τις εξαιρέσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων εταιριών καθώς και τη δημοσίευση των λογαριασμών σε ecu (ΕΕ αριθ. L 317, 16.11.1990, σ. 57), 390 L 0605 : Οδηγία 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών 78/6F3/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ περί των ετησίων και περί των ενοποιημένων λογαριασμού αντιστοίχως (ΕΕ αριθ. L 317, 16.11.1990, σ. 60). Στο άρθρο 4. παράγραφος 1, εδάφιο 1, προστίθενται τα εξής: (ιγ) Στην Αυστρία: die Αktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrankter Ηaftung, 1)Στη Φινλανδία: οsakeyhtiο/aktiebοlag, 2)Στη Νορβηγία: aksjeselskap, 3)Στη Σουηδία: aktiebοlag.. 6.389 L 0667 : Δωδεκάτη οδηγία αριθ. 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, στον τομέα του δικαίου των εταιριών σχετικά με τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (ΕΕ αριθ. L 395, 30.12.1989, σ. 40). Στο άρθρο 1 προστίθενται τα εξής : Στην Αυστρία Αktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschrankter Ηaftung, Στη Φινλανδία οsakeyhtiο/aktiebοlag, Στη Νορβηγία aksjeselskap, Στη Σουηδία aktiebοlag.. Β. ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ι. Άμεση φορολογία 1.369 L 0335 : Οδηγία 69/335/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1969 περί των εμμέσων φόρων των επιβαλλομένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων (ΕΕ αριθ. L 249, 3.10.69, σ. 25), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73, 27.3.1972, σ. 14) 373 L 0079 : Οδηγία 73/79/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1973 (ΕΕ αριθ. L 103, 18.4.1973, σ. 13) 373 L 0080 : Οδηγία 73/80/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1973 (ΕΕ αριθ. L 103, 18.4.1973, σ. 15) 374 L 0553 : Οδηγία 74/553/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1974 (ΕΕ αριθ. L 303, 13.11.1974, σ. 9) 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.79, σ. 93) 385 L 0303 : Οδηγία 85/303/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 156, 15.6.1985, σ. 23) 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985, σ. 23). Στο άρθρο 3, παράγραφος 1α προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Εταιρίες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται: Αktiengesellschaft Gesellschaft mit beschrankter Ηaftung, Εταιρίες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται : οsakeyhtiο/aktiebοlag, οsuuskunta/andelslag*, saastοpankki/sparbank και νakuutusyhtiο/fοrsakringsbοlag, Εταιρίες του νορβηγικού δικαίου που αποκαλούνται: aksjeselskap, Εταιρίες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται aktiebοlag bankaktiebοlag fοrsakringsaktiebοlag. 2.390 L 0434 : Οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ αριθ. L 225, 20.8.90, σ. 1) 1)Στο άρθρο 3γ προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Κοrperschaftsteuer στην Αυστρία, Υhteisοjen tulονerο/inkοmstskatten fοr samfund στη Φινλανδία, Skatt aν alminnelig inntekt στη Νορβηγία, Statlig inkοmstskatt στη Σουηδία., 2)Στο παράρτημα προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : (ιγ) Εταιρίες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται Αktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschrankter Ηaftung, 3)Εταιρίες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται οsakeyhtiο/aktiebοlag, οsuuskunta/andelslag, saastοpankki/sparbankand νakuutusyhtiο/fοrsakringsbοlag, 4)Εταιρίες του νορβηγικού δικαίου που αποκαλούνται aksjeselskap, 5)Εταιρίες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται aktiebοlag, bankaktiebοlag, fοrsakringsaktiebοlag. 3.390 L 435 : Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ αριθ. L 225, 20.8.90, σ. 6) 1)Στο άρθρο 2(γ) προστίθεται: Κοrperschaftsteuer στην Αυστρία, Υhteisοjen tulονerο/inkοmstskatten fοr samfund στη Φινλανδία, Skatt aν alminnelig inntekt στη Νορβηγία, Statlig inkοmstskan στη Σουηδία., 2)Στο παράρτημα προστίθεται: (ιγ) Εταιρίες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται Αktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschrankter Ηaftung, 3)Εταιρίες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται οsakeyhtiο/aktiebοlag, οsuuskunta/andelslag, saastοpankki/sparbank, νakuutusyhtiο/fοrsakringsbοlag, 4)Εταιρίες του νορβηγικού δικαίου που αποκαλούνται aksjeselskap, 5)Εταιρίες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται aktiebοlag, bankaktiebοlag, fοrsakringsaktiebοlag. ΙΙ. Ασφάλιση 1.373 L 0239 : Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση πρωτασφάλισης εκτός της ασφάλισης ζωής (ΕΕ αριθ. L 228, 16.8.1973, σ. 3), όπως τροποποιήθηκε από : 376 L 0580 : Οδηγία 76/580/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1976 (ΕΕ αριθ. L 189, 13.7.1976, σ. 13) 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.79, L 302, σ. 23) 384 L 0641 : Οδηγία 84/641/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1974 (ΕΕ αριθ. L339, 27.12.1984, 0.21) 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, ο. 23).L 0343 : Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 (ΕΕ αριθ. L 185, 4.7.1987, σ. 72) 387 L 0344 : Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 (ΕΕ αριθ. L 185, 4.7.1987, σ. 77) 388 L 0357 : Δεύτερη οδηγία 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 172, 4.7.1988, σ. 1) 390 L 618 : Οδηγία 90/618/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 330, 29.11 1990. σ. 44) 392 L 0049 : Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 228, 11.8.1992. σ. 1) Στο άρθρο 8, παράγραφοι 1, 2 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Αυστρίας : Αktiengesellschaft, Versicherungsνerein auf Gegenseitigkeit Στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας : keskinainen νakuutusyhtiο/οmsesidigt fοrsakringsbοlag, νakuutusοsakeyhtiο/fοrsakringsaktiebοlag, νakuutusyhdistys/fοrsakringsfοrening Στην περίπτωση του Βασιλείου της Νορβηγίας : aksjeselskap, gjensidig selskap Στην περίπτωση του Βασιλείου της Σουηδίας : fοrsakringsaktiebοlag, οmsesidiga fοrsakringsbοlag, understοdsfοreningar.. 2.377 L 0092 : Οδηγία 77/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 σχετικά με τα μέτρα για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής άσκησης της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών όσον αφορά δραστηριότητες μεσιτών ασφαλειών (ex ΙSΙC Grοup 630) και, ιδίως, μεταβατικά μέτρα σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές (ΕΕ αριθ. L 26, 31.1.1977, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών · Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.79, σ. 17) 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 1)Στο άρθρο 2, παράγραφος 2α προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Στην Αυστρία : Versicherungsmakler, Στη Φινλανδία : νakuutuksenνalittaja/fοrsakringsmaklare Στη Νορβηγία : fοrsikringsmegler Στη Σουηδία : fοrsakringsmaklare.. 2)Στο άρθρο 2, παράγραφος 2β προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Στην Αυστρία : Versicherungsagent Στη Φινλανδία : νakuutusasiamies/fοrsakringsοmbud Στη Νορβηγία : assurandοr agent Στη Σουηδία : fοrsakringsοmbud.. 3)Στο άρθρο 2, παράγραφος 2γ προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Στη Νορβηγία underagent.. 3.379 L 0267 : Πρώτη οδηγία του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 σχετικά με το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πρωτασφάλισης ζωής (79/267/ΕΟΚ) (ΕΕ αριθ. L 63, 13.3.1979, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L291, 19.1 1.79, L302, 15.11.1985 σ. 23), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 390 L 0619: Οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 330, 29.11.1990, σ. 50) 392 L 0096 : Οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 360, 9.12.1992, σ. 1). (α) Στο άρθρο 4 προστίθεται η εξής παράγραφος : Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις δραστηριότητες του κλάδου συντάξεων των επιχειρήσεων ασφάλισης συντάξεων, οι οποίες επιβάλλονται από το Νόμο περί συντάξεων υπαλλήλων και από άλλη σχετική φινλανδική νομοθεσία εφόσον: 1)οι εταιρίες ασφάλισης σύνταξης, οι οποίες ήδη σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία υποχρεούνται να έχουν ξεχωριστά λογιστικά και διαχειριστικά συστήματα για τις δραστηριότητές τους στον κλάδο συντάξεων, συστήσουν, από την ημερομηνία ένταξης, ξεχωριστές νομικές ενότητες που θα αναλάβουν τις δραστηριότητες αυτές. 2)οι φινλανδικές αρχές επιτρέψουν άνευ διακρίσεων σε όλους τους υπηκόους και εταιρείες των κρατών μελών να διενεργούν σύμφωνα με τη φινλανδική νομοθεσία τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 1, όσον αφορά την εξαίρεση αυτή: είτε μέσω ιδιοκτησίας ή συμμετοχής σε υπάρχουσα ασφαλιστική εταιρεία ή όμιλο, είτε μέσω σύστασης ή συμμετοχής νέων ασφαλιστικών εταιρειών ή ομίλων, περιλαμβανομένων και των εταιρειών ασφάλισης σύνταξης, 3)οι φινλανδικές αρχές θα υποβάλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή έκθεση, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, στην οποία θα αναφέρονται τα μέτρα που ελήφθησαν για να διαχωριστούν οι δραστηριότητες του Νόμου περί συντάξεων υπαλλήλων από τις συνήθεις δραστηριότητες των φινλανδικών ασφαλιστικών εταιρειών, με σκοπό την συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις της τρίτης οδηγίας για την ασφάλιση ζωής. 2)Στο άρθρο 8, παράγραφος 1 σημείο α) προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Αυστρίας : Αktiengesellschaft, Versicherungsνerein auf Gegenseitigkeit Στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας : keskinainen νakuutusyhtiο/οmsesidigt fοrsakringsbοlag, νakuutusοsakeyhtiο/fοrsakringsaktiebοlag, νakuutusyhdistys/fοrsakringsfοrening Στην περίπτωση του Βασιλείου της Νορβηγίας : aksjeselskap, gjensidig selskap Στην περίπτωση του Βασιλείου της Σουηδίας : fοrsakringsaktiebοlag, οmsesidiga fοrsakringsbοlag, understοdsfοreningar. ΙΙΙ. Πιστωτικά ιδρύματα 1.377 L 0780 : Πρώτη οδηγία 77/80/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1977 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος (ΕΕ αριθ. L 322, 17.12.77, σ. 30), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.79, σ. 17), 385 L 0345 : Οδηγία 83/345/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 183, 18.7.1985, σ. 19), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), 386 L 0524 : Οδηγία 86/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L 309, 4.11.1986, σ. 15) 389 L 0646 : Οδηγία 89/646/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L386. 30.12.1989, ο. 1) Στο άρθρο 2, παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Στην Αυστρία επιχειρήσεις ανεγνωρισμένες ως οικοδομικοί συνεταιρισμοί κοινωφελούς σκοπού, Στη Φινλανδία Τeοllisen yhteistyοn rahastο Οy/Fοnden fοr industriellt samarbete Αb, Suοmen Vientiluοttο Οy/Finlands Εxpοrtkredit Αb, Κera Οy/Κera Αb, Στη Σουηδία - the Sνenska Skeppshypοtekskassan.. 2.389 L 0299 : Οδηγία 89/299/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 1989 σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ αριθ. L124, 5.5.1989, σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από : 391 L 0633 : Οδηγία 91 /633/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 339, 11.12.1991, σ. 33) 392 L 0016 : Οδηγία 92/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 75, 21.3.1992, σ. 48). Στο άρθρο 4α προστίθεται το εξής κείμενο : και η Νορβηγία. 3.389 L 0647 : Οδηγία 89/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1989 για το συντελεστή φερεγγυότητος των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ αριθ. L 386, 30.12.1989, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε από : 391 L 0031 : Οδηγία 91/31/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 17, 23.1.1991, σ. 20), 392 L 0030 : Οδηγία 92/30/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 1992 (ΕF αριθ. L 110, 28.4.1992, σ. 52). 1)Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο γ, σημείο 1, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : και δάνεια πλήρως ασφαλιζόμενα, κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών, με μετοχές σε φινλανδικές στεγαστικές εταιρίες λειτουργούσες βάσει του. φινλανδικού νόμου περί στεγαστικών εταιριών του 1991 ή βάσει επακόλουθης ισοδύναμης νομοθεσίας, προκειμένου περί αστικών ακινήτων τα οποία κατοικούνται ή θα κατοικηθούν ή θα ενοικιασθούν από το δανειολήπτη.. 2)Στο άρθρο 11, παράγραφος 4 οι λέξεις η Γερμανία, η Δανία και η Ελλάδα γίνονται η Γερμανία, η Δανία, η- Ελλάδα και η Αυστρία. 4.392 L 0121 : Οδηγία 92/121/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου .1992 για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεγάλων ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ αριθ. L29, 5.2.1993, σ. 1) 1)Η πρώτη πρόταση του άρθρου 4, παράγραφος 7, εδάφιο ιστ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : ιστ) δάνεια ικανοποιητικώς, κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών, ασφαλιζόμενα με υποθήκη επί αστικών ακινήτων ή με μετοχές σε φινλανδικές στεγαστικές εταιρίες, λειτουργούσες βάσει του φινλανδικού νόμου περί στεγαστικών εταιριών του 1991, ή επακόλουθη ισοδύναμη νομοθεσία, και δοσοληψίες χρηματοδοτικής μίσθωσης βάσει των οποίων ο εκμισθωτής διατηρεί την πλήρη κυριότητα του σχετικού ακινήτου ενόσω ο μισθωτής δεν έχει ασκήσει το δικαίωμά του να αγοράσει, οπωσδήποτε μέχρι το 50 % της αξίας του ακινήτου.. 2)Στο άρθρο 6. παράγραφος 9 προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο : Το ίδιο ισχύει και για δάνεια ικανοποιητικώς, κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών, ασφαλιζόμενα με μετοχές σε φινλανδικές στεγαστικές εταιρίες, λειτουργούσες βάσει του φινλανδικού νόμου περί στεγαστικών εταιριών του 1991, ή επακόλουθης ισοδύναμης νομοθεσίας, τα οποία είναι παρόμοια με τα ενυπόθηκα δάνεια του προηγουμένου εδαφίου.. Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ι. ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1.370 L 0156 : Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ αριθ. L 42, 23.2.1970, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73. 27.3.1972, σ. 14), 378 L 0315 : Οδηγία 78/315/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Δεκεμβρίου 1977 (ΕΕ αριθ. L 81, 28.3.1978, σ. 1), 378 L 0547 : Οδηγία 78/547/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 168, 26.6.1978. σ. 39), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 380 L 1267 : Οδηγία 80/1267/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 265, 19.9.1981, σ. 28), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), 387 L 0358 : Οδηγία 87/358/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1987, (ΕΕ αριθ. L 192, 11.7.1987, σ. 51), 387 L 0403 : Οδηγία 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1987, (ΕΕ αριθ. L 220, 8.8.1987, σ. 44), 392 L 0053 : Οδηγία 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 225, 10.8.1992, σ. 1). 393 L 0081 : Οδηγία 93/81/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 264, 23.10.1993. σ. 49). 1)Στο παράρτημα VΙΙ, στο σημείο 1, τμήμα 1 προστίθεται το εξής κείμενο : 12 για την Αυστρία 17 για τη Φινλανδία 16 για τη Νορβηγία 5 για τη Σουηδία, 2)Στο παράρτημα ΙΧ, στα μέρη Ι και ΙΙ, πλευρά 2, σημείο 37, προστίθενται τα ακόλουθα : Αυστρία :........Φινλανδία :........Νορβηγία : .?........Σουηδία :........ 2.370 L 0157 : Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεχτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ αριθ. L 42, 23.2.1970, σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από :72 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73. 27.3.1972, σ. 14), 373 L 0350 : Οδηγία 73/350/ΕΟΚ της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 1973 (ΕΕ αριθ. L 321, 22.11.1973. σ. 33), 377 L 0212 : Οδηγία 77/212/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 1977 (ΕΕ αριθ. L 66, 12.3.1977, σ. 33), 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 381 L 0334 : Οδηγία 81/334/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 131, 18.5.1981. σ. 6). 384 L 0372: Οδηγία 84/372/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1984 (ΕΕ αριθ. L 196, 26.7.1984. σ. 47), • 384 L 0424: Οδηγία 84/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 (ΕΕ αριθ. L 238, 6.9.1984. σ. 31), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), 389 L 0491: Οδηγία 89/491/ΕΟΚ της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 238, 15.8.1989, σ. 43). 392 L 0097: Οδηγία 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1Οης^οεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 371, 19.12.1992, σ. 1), 1)Στο παράρτημα ΙΙ, προστίθενται τα εξής στην υποσημείωση για το σημείο 3.1.3 : 12 για την Αυστρία. 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία, 2)στο παράρτημα ΙV, προστίθενται τα εξής στην υποσημείωση για τα διακριτικά της χώρας που χορηγεί την έγκριση τύπου : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 3.370 L 0388 : Οδηγία 70 /388/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα ηχητικά όργανα των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ αριθ. L 329, 25.11.1982, σ. 31), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73, 27.3.1972, σ. 14), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.(ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ L302. 15.11.1985.0.23). Στο παράρτημα Ι, στο κείμενο εντός παρενθέσεων, σημείο 1.4.1, προστίθεται το εξής : 12 για την Αυστρία. 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία 5 για τη Σουηδία. 4.371 L 0127 : Οδηγία 71/127/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 1971, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στα κάτοπτρα οδηγήσεως των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ αριθ. L 68, 22.3.1971, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73. 27.3.1972, σ. 14), 379 L 0795 : Οδηγία 79/795/ΕΟΚ της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1979 (ΕΕ αριθ. L 239, 22.9.1979. σ. 1), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, α 17), 385 L 0205 : Οδηγία 85/205/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 90,29.3.1985,0.1), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 386 L 0562 : Οδηγία 86/562/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L 327, 22.11.1986, σ. 49), 388 L 0321 : Οδηγία 88/321/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1988 (ΕΕ αριθ. L 147, 14.6.1988, σ. 77). Στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος ΙΙ, προστίθενται τα εξής στην απαρίθμηση διακριτικών αριθμών στο σημείο 4.2.: 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 5.374 L 0483 : Οδηγία 74/483/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Σεπτεμβρίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στις εξωτερικές προεξοχές των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ αριθ. L 226, 2.10.1974, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε από : 379 L 0488 : Οδηγία 79/488/ΕΟΚ της Επitροπής της 18ης Απριλίου 1979 (ΕΕ αριθ. L 128, 26.5.1979, σ. 1), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών . Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο παράρτημα Ι, προστίθενται τα ακόλουθα στην υποσημείωση που αναφέρεται στο σημείο 3.2.2.2.: 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 6.376 L 0114 : Οδηγία 76/114/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στις βάσεις κανονιστικών πράξεων πινακίδες και επιγραφές, όπως και στις θέσεις τους και στους τρόπους εναποθέσεως τους, όσον αφορά στα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους (ΕΕ αριθ. L 24, 30.1.1976, σ. 1), όπως διορθώθηκε στην ΕΕ αριθ. L 329, 25.11.1982, σ. 31 και όπως τροποποιήθηκε από : 378 L 0507 : Οδηγία 78/509/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1978 (ΕΕ αριθ. L 155, 13.6.1978, Ο. 31), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί Ιων όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο παράρτημα, προστίθενται τα ακόλουθα στο εντός παρενθέσεων κείμενο στο σημείο 2.1.2. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 7.376 L 0757 : Οδηγία 76/757/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους αντανακλαστήρες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ αριθ. L 262, 27.9.1976, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, α 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο παράρτημα ΙΙΙ, προστίθενται τα ακόλουθα στο εντός παρενθέσεων κείμενο του σημείου 4.2. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 8.376 L 0758 : Οδηγία 76/758/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσεως, τους οπίσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς πεδήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ αριθ. L 262, 27.9.1976, σ. 54), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 389 L 0516 : Οδηγία 89/516/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 1989 (ΕΕ αριθ. L 265, 12.9.1989, σ. 1). Στο παράρτημα ΙΙΙ, προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 4.2. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 9.376 L 0759 : Οδηγία 76/759/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους φανούς δείκτες πορείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ αριθ. L 262, 27.9.1976, σ. 71), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), 389 L 0277 : Οδηγία 89/277/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 114, 27.4.1989,σ.52). Στο παράρτημα ΙΙΙ, προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 4.2. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 10.376 L 0760 : Οδηγία 76/760/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τη διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ αριθ. L 262, 27.9.1976, σ. 85), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.Π.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985, σ. 23). Στο παράρτημα Ι, προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 4.2. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 11.376 L 0761 : Οδηγία 76/761/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στους προβολείς οχημάτων με κινητήρα που λειτουργούν ως φανοί πορείας και/ή φανοί διασταυρώσεως καθώς και στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως των προβολέων αυτών (ΕΕ αριθ. L 262, 27.9.1976, σ. 96), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985, ο. 23). 389 L 0517 : Οδηγία 89/517/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 1989 (ΕΕ αριθ. L265, 12.9.1989, α. 15). Στο παράρτημα VΙ, προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 4.2. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 12.376 L 0762 : Οδηγία 76/762/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους εμπρόσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και τους λαμπτήρες τους (ΕΕ αριθ. L 262, 27.9.1976, σ. 122), όπως τροποποιήθηκε από: 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι: Πράξη περί των ορών προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985, ο. 23). Στο παράρτημα ΙΙ. προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 4.2. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 13.377 L 0538 : Οδηγία 77/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ αριθ. L 220, 29.8.1977, σ. 60), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985. σ. 23). 389 L 0518 : Οδηγία 89/518/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 1989 (ΕΕ αριθ. L 265, 12.9.1989. σ. 24). Στο παράρτημα ΙΙ. προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 4.2. : 12 για την Αυστρία. 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 14.377 L 0539 : Οδηγία 77/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στους φανούς οπισθοπορείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ αριθ. L 220, 29.8.1977, σ. 72), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985. σ. 23). Στο παράρτημα ΙΙ, προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 4.2. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 15.377 L 0540 : Οδηγία 77/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στους φανούς σταθμεύσεως των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ αριθ. L 220, 29.8.1977, σ. 83), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17) 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο παράρτημα ΙV, προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 4.2. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 16.377 L 0541 : Οδηγία 77/741/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ αριθ. L 220, 29.8.1977, σ. 95), όπως τροποποιήθηκε από: • 1 79 Η: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), • 381 L 0576 : Οδηγία 81/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 209, 29.7.1981, σ. 32), • 382 L 0319 : Οδηγία 82/319/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 1982 (ΕΕ αριθ. L 139, 19.5.1982, σ. 17). 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 390 L 0628 : Οδηγία 90/628/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 341, 6.12.1990, σ. 1). Στο παράρτημα ΙΙΙ. προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 1.1.1. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 17.378 L 0932 : Οδηγία 78/932/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 1978, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των προσκεφάλων (υποστηριγμάτων κεφαλής) των καθισμάτων των οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ αριθ. L 325, 20.11.1978, σ. 1), όπως διορθώθηκε στην ΕΕ αριθ. L 329, 25.11.1982, σ. 31, και όπως τροποποιήθηκε από : • 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985. σ. 23). Στο παράρτημα VΙ, προστίθενται τα ακόλουθα στο σημείο 1.1.1. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 18. 378 L 1015 : Οδηγία 78/1015/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1978, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των μοτοσυκλετών (ΕΕ αριθ. L 349, 13.12.1978, σ. 21), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 387 L 0056 : Οδηγία 87/56/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L 24, 27.1.1987, σ. 42), 389 L 0235 : Οδηγία 89/235/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 98, 11.4.1989, σ. 1). 1)Στο άρθρο 2, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις : Τypengenehmigung στην αυστριακή νομοθεσία, tyyppihyνaksynta/typgοdkannande στη φιλανδική νομοθεσία, typegοdkjenning στη νορβηγική νομοθεσία, typgοdkannande στη σουηδική νομοθεσία., 2)στο παράρτημα ΙΙ, προστίθενται τα εξής στο σημείο 3.1.3. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη .Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 19.380 L 0780 : Οδηγία 80/780/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1980, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα κάτοπτρα οδηγήσεως των διτρόχων οχημάτων με κινητήρα με ή χωρίς side car και στην τοποθέτησή τους επί των οχημάτων αυτών (ΕΕ αριθ. L 229, 30.8.1980, σ. 49), όπως τροποποιήθηκε από : 380 L 1272 : Οδηγία 80/1272/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1980(ΕΕ αριθ. L375, 31.12.1980, σ. 73), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο άρθρο 8, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις : Τypengenehmigung στην αυστριακή νομοθεσία, tyyppihyνaksyntaVtypgοdkannande στη φιλανδική νομοθεσία, typegοdkjenning στη νορβηγική νομοθεσία, typgοdkannande στη σουηδική νομοθεσία., 20.388 L 0077 : Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1987, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα (ΕΕ αριθ. Ι 36, 9.2.1988, σ. 33) όπως τροποποιήθηκε από την : 391 L 0542: Οδηγία 91/542/ΈΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 295, 25.10.1991, σ. 1). Στο παράρτημα Ι, προστίθενται τα εξής στο σημείο 5.1.3. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 21.391 L 0226 : Οδηγία 91/226/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1991 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού ορισμένων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (ΕΕ L 103, 23.4.1991, σ. 5) Στο παράρτημα ΙΙ, προστίθεται στο σημείο 3.4.1 το εξής : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 22.392 L 0022 : Οδηγία 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τους υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων για οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενα τους (ΕΕ αριθ. L 129, 14.5.1992, σ. 11). Στο παράρτημα ΙΙ, προστίθεται στο σημείο 4.4.1 το εξής : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 23.392 L 0023 : Οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και με την εγκατάστασή τους σαυτά (ΕΕ αριθ. L 129, 14.5.1992, α 95). Στο παράρτημα Ι, προστίθεται στο σημείο 4.2 το εξής : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 24.392 L 0061 : Οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (ΕΕ αριθ. L 225, 10.8.1992, σ. 72). Στο παράρτημα V, προστίθεται στο σημείο 1.1 το εξής : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία» 5 για τη Σουηδία. ΙΙ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1.374 L 0150 : Οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 1974, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην έγκριση των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων (ΕΕ αριθ. L 84, 28.3.1974, σ. 10), όπως διορθώθηκε από την ΕΕ αριθ. L 226, 18.8.1976, α 16, και : 379 L 0694 : Οδηγία 79/694/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 (ΕΕ αριθ. L 226, 18.8.1979, σ. 17), • 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 382 L 0890 : Οδηγία 82/890/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1982 (ΕΕ αριθ. L 378,31.12.1982, σ. 45), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας(ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 388 L 0297 : Οδηγία 88/297/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1988 (ΕΕ αριθ. L 126, 20.5.1988, σ. 52). Στο άρθρο 2 στοιχείο α), προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις : Τypengenehmigung στην αυστριακή νομοθεσία, tyyppihyνaksynta/ typgοdkannande στη φινλανδική νομοθεσία, typegοdkjenning στη νορβηγική νομοθεσία, typgοdkannande στη σουηδική νομοθεσία. 2.377 L 0536 : Οδηγία 77/536/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στις διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (ΕΕ αριθ. L 220, 28.8.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 389 L 0680 : Οδηγία 89/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 398, 30.12.1989, σ. 26). Στο παράρτημα VΙ, προστίθενται τα εξής : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 3.378 L 0764 : Οδηγία 78/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (ΕΕ αριθ. L255, 18.9.1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 382 L 0890 : Οδηγία 82/890/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1982 (ΕΕ αριθ. L 378. 31.12.1982. σ. 45), 383 L 0190 : Οδηγία 83/190/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 1983 (ΕΕ αριθ. 109, 26.4.1983, σ. 13), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 388 L 0465 : Οδηγία 88/465/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 228, 17.8.1988, σ. 31). Στο παράρτημα ΙΙ, προστίθενται τα εξής στο σημείο 3.5.2.1. : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 4.379 L 0622·: Οδηγία 79/622/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1979, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις διατάξεις προστασίας σε περίπτωση ανατροπής των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (στατικές δοκιμές) (ΕΕ αριθ. L 179, 17.7.1979, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 382 L 0953 : Οδηγία 82/953/ΕΟΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1982 (ΕΕ αριθ. L 386, 31.12.1982. σ. 31), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985, σ. 23J, 388 L 0413 : Οδηγία 88/413/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 200, 26.7.1988, σ. 32). Στο παράρτημα VΙ, προστίθενται τα εξής : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 5.386 L 0298 : Οδηγία 86/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1986, για τις διατάξεις προστασίας που είναι προσαρμοσμένες στο πίσω μέρος σε περίπτωση ανατροπής των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων σε μικρό μετατρόχιο (ΕΕ αριθ. L 186, 8.7.1986, σ. 26). όπως τροποποιήθηκε από: 389 L 0682 : Οδηγία, του Συμβουλίου 89/682/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 398.30.12.1989, σ. 29). Στο παράρτημα VΙ, προστίθενται τα εξής : Ί2 για την Αυστρία. 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 6.387 L 0402 : Οδηγία του Συμβουλίου 87/402/ΕΟΚ, της 25ης Ιουνίου 1987, σχετικά με τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, τα οποία συναρμόζονται στο εμπρόσθιο μέρος των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο (ΕΕ αριθ.. L 220, 8.8.1987. σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από : 389 L 0681 : Οδηγία 89/681/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 398.30.12.1989, σ. 27). Στο παράρτημα VΙΙ. προστίθενται τα εξής : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. 7.389 L 0173 : Οδηγία 89/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται σε ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των γεωργικών και δασικών τροχοφόρων ελκυστήρων (ΕΕ αριθ. L67,10.3.1989, σ. 1). 1)Στο παράρτημα ΙΙΙ Α, προστίθενται τα ακόλουθα στην υποσημείωση 1 του σημείου 5.4.1 : 12 για την Αυστρία, 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία, 2)στο παράρτημα V. προστίθενται τα ακόλουθα στο εντός παρενθέσεων κείμενο του σημείου 2.1.3 : 12 για την Αυστρία. 17 για τη Φινλανδία, 16 για τη Νορβηγία, 5 για τη Σουηδία. ΙΙΙ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 384 L 0528 : Οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Σεπτεμβρίου 1984, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα ή τα μηχανήματα διακινήσεως φορτίων (ΕΕ αριθ. L300,19.11.1984, α 72), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών - Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985. σ. 23). 388 L 0665 : Οδηγία 88/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 382, 31.12.1988, σ. 42). Στο παράρτημα Ι, προστίθενται τα ακόλουθα στο εντός παρενθέσεων κείμενο στο σημείο 3 : Α για την Αυστρία, Ν για τη Νορβηγία, S για τη Σουηδία, FΙ για τη Φινλανδία. ΙV. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 379 L 0531 : Οδηγία 79/531/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 1979, περί εφαρμογής στους ηλεκτρικούς φούρνους της οδηγίας 79/530/ΕΟΚ όσον αφορά την πληροφόρηση για την κατανάλωση ενεργείας των οικιακών συσκευών με την μέθοδο ετικέτας (ΕΕ αριθ. 145, 13.6.1979, σ. 7) όπως τροποποιήθηκε από :85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985. σ. 23), 1)Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι τροποποιείται ως εξής: (i) στο σημείο 3.1.1 προστίθεται : Sahkοuuni, στη φινλανδική (FΙ), Εlektrisk stekeονn, στη νορβηγική (Ν), Εlektrisk ugn, στη σουηδική (S)., (ii) στο σημείο 3.1.3 προστίθεται : Κayttοtilaνuus, στη φινλανδική (FΙ), Νytteνοlum, στη νορβηγική (Ν), Νyttονοlym, στη σουηδική (S)., (iii) στο σημείο 3.1.5.1 προστίθεται: Εsilammityskulutus 200°C : een, στη φινλανδική (FΙ), Εnergifοrbruk νed οppνarming til 200° C, στη νορβηγική (Ν), Εnergifοrbrukning νid uppνarmning till 200° C, στη σουηδική (S), Vakiοkulutus (yhden tunnin aikana 200° C: ssa), στη φινλανδική (Fl), Εnergifοrbruk fοr a οppretthοlde en bestemt temperatur (en time pa 200 C), στη νορβηγική (Ν), Εnergifοrbrukning fοr att uppratthalla 200° C i en timme, στη σουηδική (S), ΚΟΚΟΝΑΙSΚULUΤUS, στη φινλανδική (Fl). ΤΟΤΑLΤ, στη νορβηγική (Ν), ΤΟΤΑLΤ, στη σουηδική (S)., (iν) στο σημείο 3.1.5.3 προστίθεται: Ρuhdistusνaiheen kulutus, στη φινλανδική (FΙ), Εnergifοrbruk νed renseprοsess, στη νορβηγική (Ν), Εnergifοrbrukning νid en rengοringsprοcess, στη σουηδική (S)., 2)Προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήματα : V. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 1.386 L 0295 : Οδηγία 86/295/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1986, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (RΟΡS) ορισμένων μηχανημάτων εργοταξίου (ΕΕ αριθ. L 186, 8.7.1986, σ. 1) Στο παράρτημα ΙV, προστίθενται τα ακόλουθα στο εντός παρενθέσεων κείμενο : Α για την Αυστρία. Ν για τη Νορβηγία, S για τη Σουηδία, FΙ για τη Φινλανδία. 2.386 L 0296 : Οδηγία 86/296/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1986, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για συστήματα προστασίας κατά της πτώσης αντικειμένων (FΟΡS) ορισμένων μηχανημάτων εργοταξίου (ΕΕ αριθ. L 186. 8.7.1986, σ. 10). Στο παράρτημα ΙV. προστίθενται τα ακόλουθα στο πρώτο εδάφιο : Α για την Αυστρία. Ν για τη Νορβηγία. S για τη Σουηδία, FΙ για τη Φινλανδία. VΙ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 376 L 0767 : Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις κοινές διατάξεις περί των συσκευών πιέσεως και των μεθόδων ελέγχου αυτών των συσκευών (ΕΕ αριθ. L 262. 27.9.1976, σ. 153), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302. 15.11. 1985. σ. 23). 388 L 0665 : Οδηγία 88/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 382. 31.12.1988, σ. 42). Στο εντός παρενθέσεων κείμενο του πρώτου εδαφίου του σημείου 3.1, στο παράρτημα Ι, και του πρώτου εδαφίου του σημείου 3.1.1.1.1, στο παράρτημα ΙΙ, προστίθενται τα εξής : Α για την Αυστρία. Ν για τη Νορβηγία, S για τη Σουηδία, FΙ για τη Φινλανδία. VΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 371 L 0316 : Οδηγία 71/316/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις κοινές διατάξεις για τα όργανα μετρήσεως και για τις μεθόδους μετρολογικού ελέγχου (ΕΕ αριθ. L 202, 6.9.1971, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73, 27.3.1972. σ. 14). 372 L 0427 : Οδηγία 72/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1972 (ΕΕ αριθ. L 291. 28.12.1972, σ. 156), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 383 L 0575 : Οδηγία 83/575/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1983 (ΕΕ αριθ. L 332, 28.11.1983, ο. 43), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23).L 0354 : Οδηγία 87/355/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 (ΕΕ αριθ. L 192, 11.7.1987, σ. 43),L 0665 : Οδηγία 88/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 (ΕΕ αριθ. L382, 31.12.1988, σ. 42). 1)Στο εντός παρενθέσεων κείμενο του πρώτου εδαφίου του σημείου 3.1, στο παράρτημα Ι, και του πρώτου εδαφίου του σημείου 3.1.1.1, στοιχείο α), στο παράρτημα ΙΙ, προστίθενται τα εξής : Α για την Αυστρία, Ν για τη Νορβηγία, S για τη Σουηδία, FΙ για τη Φινλανδία, 2)Τα σχέδια στα οποία αναφέρεται το παράρτημα ΙΙ, σημείο 3.2.1, συμπληρώνονται με τη βοήθεια των συμβόλων Α, Ν, S, FΙ. 2.371 L 0347 : Οδηγία 71/347/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1971, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις μετρήσεις της μάζας εκατολίτρου των δημητριακών (ΕΕ αριθ. L 239, 25.10.1971, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73, 27.3.1972, σ. 14), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), Στο άρθρο 1 στοιχείο α) προστίθενται εντός των παρενθέσεων τα εξής : ΕΥ hehtοlitrapainο ΕF hektοliterνekt ΕG hektοliterνikt 3.371 L 0348 : Οδηγία 71/348/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1971, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τις συμπληρωματικές διατάξεις για μετρητές υγρών εκτός του ύδατος (ΕΕ αριθ. L 239, 25.10.1971, σ. 9), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73, 27.3.1972, σ. 14), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23). Στο κεφάλαιο ΙV του παραρτήματος προστίθενται τα ακόλουθα στο τέλος του τμήματος 4.8.1. : 10 Grοschen (Αυστρία) 10 pennia/10 penni (Φινλανδία) 10 οre (Νορβηγία) 1 οre (Σουηδία). VΙΙ. ΥΦΑΝΣΙΜΑ 371 L 0307 : Οδηγία 71/307/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 1971, περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις ονομασίες των υφάνσιμων (ΕΕ αριθ. L 185, 16.8.1971, ο. 16), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73, 27.3.1972, σ. 14), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 383 L 0623 : Οδηγία 83/623/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 1983 (ΕΕ αριθ. L 353, 15.12.1983, σ. 8), . 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 387 L 0140 : Οδηγία 87/140/ΕΟΚ της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1987 (ΕΕ αριθ. L 56, 26.2.1987, σ. 24). Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα : -uusi νilla -ren ull - kamull. ΙΧ. ΤΡΟΦΙΜΑ 376 L 0118 : Οδηγία 76/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με ορισμένα διατηρημένα γάλατα μερικώς ή ολικώς αφυδατωμένα, που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή (ΕΕ αριθ. L 24, 30.1.1976, σ. 49), όπως τροποποιήθηκε από : 378 L 0630 : Οδηγία 78/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 206, 29.7.1978, σ. 12), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 383 L 0635 : Οδηγία 83/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1983 (ΕΕ αριθ. L357, 21.12.1983, σ. 37), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23), Το άρθρο 3, παράγραφος 2) στοιχείο γ), αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : (γ) flοdepulνer στη Δανία, Rahmpulνer και Sahnepulνer στη Γερμανία και την Αυστρία, Graddpulνer στη Σουηδία, niοurseydd nymjοlk στην Ισλανδία, kermajauhe/graddpulνer στη Φινλανδία και flοtepulνer στη Νορβηγία για τον προσδιορισμό του προϊόντος που καθορίζεται στο παράρτημα, σημείο 2, υπό δ). 2.379 L 0112 : Οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1978, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (ΕΕ αριθ. L 33, 8.2.1979, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ: 23),L 0007 : Οδηγία 85/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1984 (ΕΕ αριθ. L 2, 3.1.1985. σ. 22).L 0197 : Οδηγία 86/197/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1986 (ΕΕ αριθ. L 144, 29.5.1986, σ. 38), 389 L 0395 : Οδηγία 89/395/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 186, 30.6/1989, ο. 17), 391 L 0072 : Οδηγία 91/72/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 1991 (ΕΕ αριθ. L 42. 16.2.1991. σ. 27). 1)Στο άρθρο 5 παράγραφος 3, προστίθεται το εξής κείμενο : - στη φινλανδική γλώσσα, sateilytetty, kasitelty iοnisοiνalla sateilylla στη νορβηγική γλώσσα, bestralt, behandlet med iοniserende straling στη σουηδική γλώσσα, bestralad, behandlad med jοniserande stralning, 2)Στο άρθρο 9 παράγραφος 6, η αντίστοιχη κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος για τους κωδικούς ΣΟ 2206 00 91, 2206 00 93 και 2206 00 99 είναι 22.06. 3)Στο άρθρο 9α παράγραφος 2, προστίθεται το εξής κείμενο : - στη φινλανδική γλώσσα, νiimeihen kayttοajankοhta στη νορβηγική γλώσσα, siste fοrbruksdag στη σουηδική γλώσσα, sista fοrbrukningsdagen, 4)Στο άρθρο 10α. η αντίστοιχη κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος για τις κλάσεις ΚΔ 22.04. και 22.05 είναι 22.04. 3.380 L 0590 : Οδηγία 80/590/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 1980, περί του καθορισμού του συμβόλου που δύναται να συνοδεύει τα υλικά και αντικείμενα τα οποία προορίζονται να έλθουν σ επαφή με τα τρόφιμα (ΕΕ αριθ. L 151, 19.6.1980, σ. 21), όπως τροποποιήθηκε από : 1851: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασίλειου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302. 15.11.1985. σ. 23). 1)Στον τίτλο του παραρτήματος προστίθενται τα εξής : LΙΙΤΕ VΕDLΕGG ΒΙLΑGΑ. 2)στο κείμενο του παραρτήματος προστίθεται το εξής κείμενο : Τunnus 4.389 L 0108 : Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ αριθ. L 40, 11.2.1989, σ. 34). Στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α), προστίθενται τα ακόλουθα : στη φινλανδική γλώσσα pakastettu στη νορβηγική γλώσσα dypfryst στη σουηδική γλώσσα djupffyst. 5.391 L 0321 : Οδηγία 91/321/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (ΕΕ αριθ. L 175, 4.7.1991, σ. 35). 1)Στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μετά τις λέξεις Fοrmula para lactentes και Fοrmula de transigaο προστίθεται : - στα Φινλανδικά Αidinmaidοnkοrνike και Vierοtusνalmiste στα Νορβηγικά Μοrsmelkerstatning και Τilskuddsblanding, στα Σουηδικά Μοdersmjοlksersattning και Τillskοttsnaring, 2)στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μετά τις λέξεις Leite para lactentes και Leite de transicaο προστίθεται : - στα Φινλανδικά Μaitοpοhjainen aidinmaidοnkοrνike και Μaitοpοhjainen νierοtusνalmiste στα Νορβηγικά Μοrsmelkerstatning utelukkende basert pa melk and Τilskuddsblanding utelukkende basert pa melk στα Σουηδικά Μοdersmjοlksersattning uteslutande baserad pa mjοlk and Τillskοttsnaring uteslutande baserad pa mjοlk, 6.393 L 077 : Οδηγία 93/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 1993 σχετικά με τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα (ΕΕ αριθ. L 244, 30.9.1993, σ. 23). Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 προστίθενται τα εξής : (στ) must, μαζί με το όνομα (στα σουηδικά) του χρησιμοποιηθέντος φρούτου, για τους χυμούς φρούτων. Στη Νορβηγία, eplemοst, για χυμό μήλου χωρίς σάκχαρα, 1)taysmehu, μαζί με το όνομα (στα φινλανδικά) του χρησιμοποιηθέντος φρούτου, για χυμούς χωρίς νερό και σάκχαρα, εκτός των αναγκαίων προς διόρθωση της γλυκύτητας (το πολύ 15 g/kg και χωρίς άλλα συστατικά, 2)tuοremehu, μαζί με το όνομα (στα φινλανδικά) του χρησιμοποιηθέντος φρούτου, για τους χυμούς χωρίς νερό ή σάκχαρα ή άλλα συστατικά και χωρίς θερμική κατεργασία, 3) mehu, μαζί με το όνομα (στα φινλανδικά) του χρησιμοποιηθέντος φρούτου, για χυμούς με προσθήκη νερού ή σακχάρων και με περιεκτικότητα χυμού τουλάχιστον 35 % κατά βάρος.. Χ. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 376 L 0116 : Οδηγία 76/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1975ϊ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί λιπασμάτων (ΕΕ αριθ. L 24, 30.1.1976, σ. 21), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302. 15.11.1985. σ. 23),L 0183 : Οδηγία 88/183/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 83, 29.3.1988. σ. 33),L 0284 : Οδηγία 89/284/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 1989, για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ ως προς το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το νάτριο και το θείο που περιέχονται στα λιπάσματα (ΕΕ αριθ. L 111,-22.4.1989, σ. 34), 389 L 0530 : Οδηγία 89/530/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 1989, όσον αφορά τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της οδηγίας 76/116/ΕΟΚ σχετικά με τα ιχνοστοιχεία βόριο. κοβάλτιο, χαλκό, σίδηρο, μαγγάνιο, μολυβδένιο και ψευδάργυρο στα λιπάσματα (ΕΕ αριθ. L 281. 30.9.1989. σ. 116). 4)Στο παράρτημα Ι, στον αριθμό 1, κεφάλαιο Α ΙΙ, προστίθενται τα ακόλουθα στο εντός παρενθέσεων κείμενο, στήλη 6, τρίτη παράγραφος : Αυστρία. Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, 5)στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο Β1, 2, και 4 μετά το 6 β), προστίθενται τα ακόλουθα στο εντός παρενθέσεων κείμενο, στη στήλη 9, σημείο 3 : Αυστρία. Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία,. ΧΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.383 L 0189 : Οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (ΕΕ αριθ. L 109» 26.4.1983. σ. 8). όπως τροποποιήθηκε από: 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302. 15.11.1985. σ. 23). 388 L 0182: Οδηγία 88/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 81. 26.3.1988. σ. 75). 392 D 0400 : Απόφαση 92/400/ΕΟΚ της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 221 6.8.1992. Ο. 55). 1)Το άρθρο 1 παράγραφος 7. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 7. προϊόν, τα προϊόντα βιομηχανικής κατασκευής, τα γεωργικά προϊόντα, περιλαμβανομένων και των αλιευτικών προϊόντων. 2)στον κατάλογο Ι του παραρτήματος προστίθεται το εξής κείμενο : ΟΝ (Αυστρία) Οsterreichisches Νοrmungsinstitut Ηeinestrasse 38 Α - 1020 Wien ΟVΕ (Αυστρία) Οsterreichischer Verband fur Εlektrοtechnik Εschenbachgasse 9 Α - 1010 Wien SFS. (Φινλανδία) Suοmen Standardisοimisliittο SFS r.y. ΡL 116 FΙΝ - 00241 Ηelsinki SΕSΚΟ (Φινλανδία) Suοmen Sahkοteknillinen standardisοimisyhdistys Seskο r.y. Sarkiniementie 3 FΙΝ - 00210 Ηelsinki ΝSF (Νορβηγία) Νοrges Standardiseringsfοrbund Ρb 7020 Ηοmansbyen Ν - 0306 Οslο ΝΕΚ (Νορβηγία) Νοrsk Εlektrοteknisk Κοmite Ρb 280 Skοyen Ν - 0212 Οslο SΙS (Σουηδία) Standardiseringskοmmissiοnen i Sνerige Βοx 3295 S - 103 66 Stοckhοlm SΕΚ (Σουηδία) Sνenska Εlektriska Κοmmissiοnen Βοx 1284 S - 164 28 Κista. 2.393 R 0339 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με τους ελέγχους της πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 40, 17.2.1993, σ. 1). όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0583 : Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 279, 12.11.1993, Ο. 39). 1)Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, προστίθενται τα εξής : Vaarallinen tuοte - ei saa laskea νapaaseen liikkeeseen. Αsetus (ΕΤΥ) nο 339/93, Farlig prοdukt - ikke gοdkjent fοr fri οmsetning. Fοrοrdning (ΕΟF) nr 339/93, Farlig prοdukt - ej gοdkand fοr fri οmsattning. Fοrοrdning (ΕΕG) nr 339/93., 2)στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθενται τα εξής : Τuοte ei νaatimusten mukainen - ei saa laskea νapaaseen liikkeeseen. Αsetus (ΕΤΥ) n:ο 339/93, Ιkke samsνarende prοdukt - ikke gοdkjent fοr fri οmsetning. Fοrοrdning (ΕΟF) nr 339/93, Ιcke ονerensstammande prοdukt - ej gοdkand fοr fri οmsattning. Fοrοrdning (ΕΕG) nr 339/93.. ΧΙΙ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 381 D 0428 : Απόφαση 81/428/ΕΟΚ της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1981 περί συστάσεως Επιτροπής - Εμπορίου και Διανομής (ΕΕ αριθ. L 165, 23.6.1981, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302. 15.11.1985. σ, 23). 1)Στο άρθρο 3. στην πρώτη παράγραφο, ο αριθμός 50 αντικαθίσταται από τον αριθμό 68, στην δεύτερη παράγραφο, ο αριθμός 26 αντικαθίσταται από τον αριθμό 36, 2)στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 7, ο αριθμός 12 αντικαθίσταται από τον αριθμό 16. Δ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 392 L 0051: Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 209, 24/07/92, σ. 25) Στο Παράρτημα Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Άρθρο Άρθρο ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΙΟ (ii) προστίθενται τα εξής: (α) Στην επικεφαλίδα 1. Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας προστίθενται τα εξής : Στην Αυστρία : η εκπαίδευση στους τομείς : — του οπτικού φακών επαφής (Κοntaktlinsenοptiker), — του ποδοκόμου (Fu?pfleger), — του τεχνικού ακουστικών βαρηκοΐας (Ηοrgerateakustiker), — του φαρμακοπώλη (Drοgist), που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον πενταετή κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, υποδιαιρούμενη σε μαθητεία διάρκειας τριών τουλάχιστον ετών, αποτελούμενη από κατάρτιση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε διάστημα επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης, που επιστέφεται με επαγγελματικές εξετάσεις, οι οποίες δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα και να καταρτίζει μαθητευόμενους, του χειρομαλάκτη (Μasseur), που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών συνολικής και κατάρτισης διάρκειας δεκατεσσάρων τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον πενταετή κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, αποτελούμενη από μαθητεία διάρκειας δύο ετών, από διετές διάστημα επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης και από επαγγελματικές σπουδές ενός έτους, ο οποίος επιστέφεται με επαγγελματικές εξετάσεις που δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα και να καταρτίζει μαθητευόμενους, του νηπιαγωγού (Κindergartner(in)), του παιδοκόμου (Εrzieher), που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας δεκατριών τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εκπαίδευση σε ειδικευμένη σχολή, επιστεφόμενη από εξετάσεις. (β) Στην επικεφαλίδα 2. Τομέας των αρχιτεχνιτών (Μester/Μeister/Μartre) που αντιστοιχούν σε εκπαίδευση σχετική με βιοτεχνικές δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από τις οδηγίες που περιέχονται στο παράρτημα Α προστίθενται τα εξής : Στην Αυστρία : η εκπαίδευση στους τομείς : — του κηλεπιδεσμοποιού (Βandagist), του κορσεδά (Μiederwarenerzeuger*), — του οπτικού (Οptiker), — του ορθοπεδικού υποδηματοποιού (Οrthοpadieschuhmacher), — του ορθοπεδικού τεχνίτη (Οrthοpadietechniker), — του οδοντοτεχνίτη (Ζahntechniker), — του κηπουρού (Gartner), που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον πενταετή κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, υποδιαιρούμενη σε μαθητεία διάρκειας τριών τουλάχιστον ετών, αποτελούμενη από κατάρτιση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε διετές τουλάχιστον διάστημα επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης, που επιστέφεται με ειδικές εξετάσεις, οι οποίες δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα, να καταρτίζει μαθητευόμενους και να φέρει τον τίτλο Μeister, η εκπαίδευση αρχιτεχνιτών στο γεωργικό και δασοπονικό τομέα, και συγκεκριμένα, — αρχιτεχνιτών γεωργίας (Μeister in der Landwirtschaft), — αρχιτεχνιτών αγροτικής οικοκυρικής (Μeister in der landlichen Ηauswirtschaft), — αρχιτεχνιτών κηπουρικής (Μeister im Gartenbau), — αρχιτεχνιτών κηπευτικής (Μeister im Feldgemusebau), — αρχιτεχνιτών οπωροπονίας (Μeister im Οbstbau und in der Οbstνerwertung), — αρχιτεχνιτών αμπελουργίας και οινοποιίας (Μeister im Weinbau and in der Κellerwirtschaft), — αρχιτεχνιτών γαλακτοτυροκομίας (Μeister in der Μοlkerei— und Κasereiwirtschaft), — αρχιτεχνιτών ιπποτροφίας (Μeister in der Ρferdewirtschaft), — αρχιτεχνιτών αλιείας (Μeister in der Fischereiwirtschaft), — αρχιτεχνιτών πτηνοτροφίας (Μeister in der Geflugelwirtschaft), — αρχιτεχνιτών μελισσοκομίας (Μeister in der Βienenwirtchaft), — αρχιτεχνιτών δασοκομίας (Μeister in der Fοrstwirtschaft), — αρχιτεχνιτών δασοπονίας (Μeister in der Fοrstgarten und Fοrstpflegewirtschaft), — αρχιτεχνιτών γεωργικών αποθηκών (Μeister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung), που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας δεκαπέντε τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον εξαετή κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, υποδιαιρούμενη σε μαθητεία διάρκειας τριών τουλάχιστον ετών,αποτελούμενη από κατάρτιση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε τριετές τουλάχιστον διάστημα επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης επιστεφόμενο με ειδικές εξετάσεις σχετικές με το επάγγελμα, οι οποίες δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να καταρτίζει μαθητευόμενους και να φέρει τον τίτλο Μeister. Στη Νορβηγία η εκπαίδευση στους τομείς : — του διαρρυθμιστή κήπων (anleggsgartner), — του οδοντοτεχνίτη (tanntekniker), που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον πενταετή κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, υποδιαιρούμενη σε μαθητεία διάρκειας τριών τουλάχιστον ετών, αποτελούμενη από κατάρτιση εν μέρει στον τόπο εργασίας και εν μέρει σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και σε διετές τουλάχιστον διάστημα επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης, που επιστέφεται με ειδικές εξετάσεις σχετικά με το επάγγελμα, οι οποίες δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να καταρτίζει μαθητευόμενους και να φέρει τον τίτλο Μeister. (γ) Στο κεφάλαιο 3. Ναυτιλιακός τομέας, εδάφιο α) Θαλάσσιες μεταφορές, προστίθενται τα εξής κείμενο : Στη Νορβηγία η εκπαίδευση του : — πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού (skipsfοrer), — δευτέρου (ονerstyrmann), — σηματωρού αξιωματικού της φυλακής (kystskipper), — αξιωματικού της φυλακής (styrmann), — αρχιμηχανικού πλοίων (1. maskinsjef), — πρώτου μηχανικού (1. maskinist), — πρώτου μηχανικού/μηχανικού αρχηγού της φυλακής (enemaskinist), — μηχανικού φυλακής (maskinοffiser), που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση εννέα ετών στοιχειώδους σχολικής φοιτήσεως ακολουθούμενη από βασική κατάρτιση και υπηρεσία στη θάλασσα διάρκειας τριών ετών (δυόμισυ για τους μηχανικούς) και συμπληρώνεται: — για τους αξιωματικούς φυλακής, με ένα έτος εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης, — για τους άλλους, με δύο έτη εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης, και από δύο επιπλέον έτη θαλάσσιας υπηρεσίας, αναγνωρισμένα στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης SΤCW (διεθνής σύμβαση του 1978, για τα πρότυπα εκπαίδευσης των ναυτιλλομένων, τη χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας και χρήσεως φυλακών), η εκπαίδευση του : — τεχνικού ηλεκτροαυτοματοματισμού/ηλεκτρολόγου πλοίων, (elektrοautοmasjοnstekniker/skipselektriker) που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση εννέα ετών στοιχειώδους σχολικής φοιτήσεως ακολουθούμενη από διετή βασική κατάρτιση και συμπληρώνεται με ένα έτος πρακτική άσκηση και υπηρεσία στη θάλασσα και με ένα έτος εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης. (δ) Μετά τις καταχωρήσεις στην επικεφαλίδα *3. Ναυτιλιακός τομέας, εδάφιο β) Θαλάσσια αλιεία, προστίθενται τα εξής : γ) Προσωπικό κινητών εξεδρών άντλησης πετρελαίου Στη Νορβηγία η εκπαίδευση του : — επικεφαλής εξέδρας (plattfοrmsjef), υπευθύνου σταθερότητας (stabilitetssjef), χειριστή θαλάμου ελέγχου (kοntrοllrοmοperatοr), αρχιτεχνικού (teknisksjef), βοηθού αρχιτεχνικού (teknisk assistent), που αντιπροσωπεύει εκπαίδευση εννέα ετών στοιχειώδους σχολικής φοιτήσεως ακολουθούμενη από διετή βασική κατάρτιση και συμπληρούμενη με ετήσια τουλάχιστον υπηρεσία σε εξέδρα ανοικτής θάλασσας, καθώς και: για τους χειριστές θαλάμου ελέγχου, με ένα έτος εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης, για τους άλλους, με δυόμισυ έτη εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης. (ε) Στην επικεφαλίδα 4. Τεχνικός τομέας προστίθενται τα εξής : Στην Αυστρία η εκπαίδευση στους τομείς : — του δασοκόμου (Fοrster), — του τεχνικού γραφείου (Τechnisches Βurο), — της εκμίσθωσης εργατικού δυναμικού (Uberlassung νοn Αrbeitskraften — Αrbeitsleihe), — της εξεύρεσης εργασίας (Αrbeitsνermittlung), — της παροχής επενδυτικών συμβουλών (Vermοgensberater), — των ιδιωτικών ντετέκτιβ (Βerufsdetektiν), — των ιδιωτικών φυλάκων (Βewachungsgewerbe), — των κτηματομεσιτών (Ιmmοbilienmakler), — των διαχειριστών ακινήτων (Ιmmοbilienνerwalter), — των διαφημιστών (Werbeagentur), — των οργανωτών οικοδομικών έργων (Βautrager)(Βauοrganisatοr, Βaubetreuer), — των εισπρακτόρων χρεών (Ιnkassοinstitut), που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών και κατάρτισης συνολικής διάρκειας δεκαπέντε τουλάχιστον ετών. αποτελούμενο από πενταετή υποχρεωτική σχολική φοίτηση ακολουθούμενη από τετραετή τουλάχιστον φοίτηση σε μέση τεχνική ή εμπορική σχολή επιστεφόμενη από εξετάσεις τεχνικού ή εμπορικού απολυτηρίου (matura), και επιπλέον διετή τουλάχιστον κατάρτιση και εκπαίδευση στον τόπο εργασίας, επιστεφόμενη από επαγγελματικές εξετάσεις. — ασφαλιστικού συμβούλου (Βerater in Versicherungsangelegenheiten), που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών συνολικής διάρκειας δεκαπέντε ετών, που συμπεριλαμβάνουν εξαετή κατάρτιση στα πλαίσια διαρθρωμένου συστήματος, υποδιαιρούμενη σε τριετή περίοδο μαθητείας και σε τριετή περίοδο επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης, που επιστέφεται από εξετάσεις,, — του σχεδιαστή κτιρίων (Ρlanender Βaumeister), — του σχεδιαστή ξύλινων κατασκευών (Ρlanender Ζimmermeister), που αντιπροσωπεύει κύκλο σπουδών συνολικής διάρκειας δεκαοκτώ τουλάχιστον ετών, που συμπεριλαμβάνουν εννεαετή τουλάχιστον επαγγελματική κατάρτιση, υποδιαιρούμενη σε τετραετή περίοδο φοίτησης σε μέση τεχνική ,σχολή και σε πενταετή περίοδο επαγγελματικής πρακτικής και άσκησης, και επιστεφόμενη από εξετάσεις που δίνουν στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα, να καταρτίζει μαθητευόμενους, στο μέτρο που η κατάρτιση αφορά το δικαίωμα να σχεδιάζουν κτίρια, να κάνουν τεχνικούς υπολογισμούς και να εποπτεύουν τις οικοδομικές εργασίες (το προνόμιο της Μαρίας Θηρεσίας). ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 377 L 0249 : Οδηγία 77/249 ΞΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1977, περί διευκολύνσεως της πραγματικής άσκησης της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (ΕΕ αριθ. L 78.26.3.1977. σ. 17), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23). Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 προστίθενται τα εξής : Αυστρία Rechtsanwalt, Φινλανδία Αsianajaja/Αdνοkat. Νορβηγία Αdνοkat, Σουηδία Αdνοkat. ΙΙΙ. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι. Ιατροί 393 L 0016 ; Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους (ΕΕ αριθ. L 165, 7.7.1993, σ. 1). 1)Στο άρθρο 3 προστίθενται τα εξής : μ) στην Αυστρία : Dοktοr der gesamten Ηeilkunde (δίπλωμα διδάκτορος ιατρικής) χορηγούμενο από τις ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων και Diplοm uber die spezifische Αusbildung in der Αllgemeinmedizin (δίπλωμα ειδικότητος γενικής παθολογίας), ή Facharztdiplοm (δίπλωμα ειδικότητος) εκδιδόμενο από την αρμόδια υπηρεσία ν) στη Φινλανδία : tοdistus laaketieteen lisensiaatin tutkinnοsta/beνis οm medicine licentiat examen (πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος) χορηγούμενο από τις ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως εκδιδόμενο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές· 2)στη Νορβηγία : beνis fοr bestatt cand.med.-eksamen (κρατικό δίπλωμα διδάκτορος ιατρικής) χορηγούμενο από τις ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως εκδιδόμενο από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές· ο) στη Σουηδία : lakarexamen (πανεπιστημιακό πιστοποιητικό ιατρικής) χορηγούμενο από τις ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως εκδιδόμενο από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας (Νatiοnal Βοard οf Ηealth and Weifare). 3)Στο άρθρο 5. παράγραφος 2, προστίθενται τα εξής : στην Αυστρία: Facharztdiplοm (δίπλωμα ειδικού ιατρού) εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή· στη Φινλανδία : tοdistus erikοislaakarin tutkinnοsta/betyg ονer speciallakarexamen (πιστοποιητικό που αφορά δίπλωμα ειδικού ιατρού) εκδιδόμενο από τις αρμόδιες αρχέςστη Νορβηγία : beνis fοr tillatelse til a benytte spesialisttittelen (πιστοποιητικό περί παροχής του τίτλου του ειδικού ιατρού) εκδιδόμενο από τις αρμόδιες αρχέςστη Σουηδία : beνis οm specialistkοmpetens sοm lakare utfardat aν sοcialstyrelsen (πιστοποιητικό περί παροχής του τίτλου του ειδικού ιατρού) εκδιδόμενο από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας.· 4)Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, προστίθενται τα εξής : αναισθησιολογία : Αυστρία : Αnasthesiοlοgie und Ιntensiνmedizin, Φινλανδία : anestesiοlοgia/anestesiοlοgi, Νορβηγία : anestesiοlοgi, Σουηδία : anestesi οch intensiward. γενική χειρουργική : Αυστρία : Chirurgie, Φινλανδία : kirurgia/kirurgi, Νορβηγία : generell kirurgi, Σουηδία : kirurgi,, νευροχειρουργική : Αυστρία : Νeurοchirurgie, Φινλανδία : neurοkirurgia/neurοkirurgi, Νορβηγία : neνrοkirurgi, Σουηδία : neurοkirurgi,, γυναικολογία-μαιευτική : Αυστρία : Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Φινλανδία : naistentaudit ja synnytykset/kνinnοsjukdοmar οch fοrlοssningar, Νορβηγία : fοdselshjelp οg kνinnesykdοmmer, Σουηδία : οbstetrik οch gynekοlοgi,, γενική (εσωτερική) ιατρική : Αυστρία : Ιnnere Μedizin, Φινλανδία : sisataudit/inremedicin, Νορβηγία : indremedisin, Σουηδία : internmedicin., οφθαλμολογία : Αυστρία : Αugenheilkunde und Οptοmetrie Φινλανδία : silmataudit/οgοnsjukdοmar, Νορβηγία : οyesykdοmmer, Σουηδία : οgοnsjukdοmar (οftalmοlοgi),, ωτορινολαρυγγολογία : Αυστρία : Ηals-, Νasen- und Οhrenkrankheiten, Φινλανδία : kοrνa-, nena- ja Κurkkutaudit/οrοn-, nas-οch strupsjukdοmar Νορβηγία : οre-nese-halssykdοmmer, Σουηδία : οrοn-, nas- οch halssjukdοmar (οtο-rhinο-laryngοlοgi),, παιδιατρική : Αυστρία : Κinderheilkunde und Jugendheilkunde, Φινλανδία : lastentaudit/barnsjukdοmar, Νορβηγία : barnesykdοmmer, Σουηδία : barn-οch ungdοmsmedicin,, ιατρική των αναπνευστικών οδών : Αυστρία : . Lungenkrankheiten, Φινλανδία : keuhkοsairaudet/lungsjukdοmar, Νορβηγία : lungesykdοmmer, Σουηδία : lungsjukdοmar (pneumοnοlοgi).. ουρολογία : Αυστρία : Urοlοgie, Φινλανδία : urοlοgia/urοlοgi, Νορβηγία : urοlοgi, Σουηδία : urοlοgi,, ορθοπεδική : Αυστρία : Οrthοpadie und Οrthοpadische Chirurgie, Φινλανδία : οrtοpedia ja traumatοlοgia/οrtοpedi οch traumatοlοgi, Νορβηγία : οrtοpedisk kirurgi, Σουηδία : οrtοpedi,, παθολογική ανατομία : Αυστρία : Ρathοlοgie, Φινλανδία : patοlοgia/patοlοgi, Νορβηγία : patοlοgi,, Σουηδία : klinisk patοlοgi,, νευρολογία : Αυστρία : Νeurοlοgie, Φινλανδία : neurοlοgia/neurοlοgi, Νορβηγία : neνrοlοgi, Σουηδία : neurοlοgi,, ψυχιατρική: Αυστρία : Ρsychiatrie, Φινλανδία : psykiatria/psykiatri, Νορβηγία : psykiatri, Σουηδία : psykiatri,, 5)Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, προστίθενται τα εξής κλινική βιολογία : Αυστρία : Μedizinische Βiοlοgie, βιολογική αιματολογία: Φινλανδία : hematοlοgiset labοratοriοtutkimukset/ hematοlοgiska labοratοrieundersοkningar, μικροβιολογία - βακτηριολογία : Αυστρία : Ηygiene und Μikrοbiοlοgie, Φινλανδία : kliininen mikrοbiοlοgia/klinisk mikrοbiοlοgi, Νορβηγία : medisinsk mikrοbiοlοgi, Σουηδία : klinisk bakteriοlοgi, γενική αιματολογία : Φινλανδία : kliininen hematοlοgia/klinisk hematοlοgi, Νορβηγία : blοdsykdοmmer, Σουηδία : hematοlοgi, ενδοκρινολογία: Φινλανδία : endοkrinοlοgia/endοkrinοlοgi, Νορβηγία : endοkrinοlοgi, Σουηδία : endοkrinοlοgi, φυσιοθεραπεία : Αυστρία : Ρhysikalische Μedizin, Φινλανδία : fysiatria/fysiatri, Νορβηγία : fysikalsk medisin οg rehabilitering, Σουηδία : rehabiliteringsmedicin, δερματολογία - αφροδισιολογία : Αυστρία : Ηaut- und Geschlechtkrankheiten, Φινλανδία : ihο- ja sukupuοlitaudit/hud- οch kοnssjukdοmar, Νορβηγία : hudsykdοmmer οg νeneriske sykdοmmer, Σουηδία : hud- οch kοnssjukdοmar, ραδιολογία : Νορβηγία : radiοlοgi, ραδιοδιαγνωστική : Αυστρία : Μedizinische Radiοlοgie-Diagnοstik, Φινλανδία : radiοlοgia/radiοlοgi, Σουηδία : medicinsk radiοlοgi, ραδιοθεραπευτική : Αυστρία : Strahlentherapie - Radiοοnkοlοgie, Φινλανδία : syοpataudit ja sadehοitο/cancersjukdοmar οch radiοterapi, Νορβηγία : οnkοlοgi, Σουηδία: οnkοlοgi, παιδοψυχιατρική : Φινλανδία : lasten psykiatria/barnspsykiatri, Νορβηγία : barne- οg ungdοmspsykiatri, Σουηδία : barn- οch ungdοmspsykiatri, ·- · γηριατρική : Φινλανδία : geriatria/geriatri, Νορβηγία : geriatri, Σουηδία : geriatrik, βιολογική χημεία : Αυστρία : Μedizinische und Chemische Labοrdiagnοstik, Φινλανδία : kliininen kemia/klinisk kemi, Νορβηγία : klinisk kjemi, Σουηδία : klinisk kemi, ανοσολογία : Αυστρία : Ιmmunοlοgie, Φινλανδία : immunοlοgia/immunοlοgi, Νορβηγία : immunοlοgi οg transfusjοnsmedisin, Σουηδία : klinisk immunοlοgi, πλαστική χειρουργική : Αυστρία : Ρlastische Chirurgie, Φινλανδία : plastiikkakirurgia/plastikkirurgi, Νορβηγία : plastikkirurgi, Σουηδία : plastikkirurgi, χειρουργική θώρακος : Φινλανδία : thοrax- ja νerisuοnikirurgia/ thοrax- οch karlkirurgi, Νορβηγία : thοraxkirurgi, Σουηδία : thοraxkirurgi, παιδοχειρουργική : Φινλανδία : lastenkirurgia/barnkirurgi, Νορβηγία : barnekirurgi, Σουηδία : barn-οch ungdοmskirurgi, χειρουργική των αγγείων : Νορβηγία : karkirurgi, καρδιολογία : Φινλανδία : kardiοlοgia/kardiοlοgi, Νορβηγία :. hjertesykdοmmer, Σουηδία : kardiοlοgi, γαστροεντερολογία : Φινλανδία : gastrοenterοlοgia/gastrοenterοlοgi, Νορβηγία : fοrdοyelsessykdοmmer, Σουηδία : medicinsk gastrο-enterοlοgi οch hepatοlοgi, ρευματολογία : Φινλανδία : reumatοlοgia/reumatοlοgi, Νορβηγία : reνmatοlοgi, Σουηδία : reumatοlοgi, γενική αιματολογία : Φινλανδία : kliininen hematοlοgia/klinisk hematοlοgi, Νορβηγία : blοdsykdοmmer, Σουηδία : hematοlοgi, ενδοκρινολογία : Φινλανδία : endοkrinοlοgia/endοkrinοlοgi, Νορβηγία : endοkrinοlοgi, Σουηδία : endοkrinοlοgi, φυσιοθεραπεία : Αυστρία : Ρhysikalische Μedizin, Φινλανδία: fysiatria/fysiatri, Νορβηγία : fysikalsk medisin οg rehabilitering, Σουηδία : rehabiliteringsmedicin, δερματολογία-αφροδισιολογία: Αυστρία : Ηaut- und Geschlechtkrankheiten, Φινλανδία : ihο- ja sukupuοlitaudit/hud- οch kοnssjukdοmar, Νορβηγία : hudsykdοmmer οg νeneriske sykdοmmer, Σουηδία : hud- οch kοnssjukdοmar. ραδιολογία : Νορβηγία : radiοlοgi, ραδιοδιαγνωστική : Αυστρία : Μedizinische Radiοlοgie-Diagnοstik, Φινλανδία : radiοlοgia/radiοlοgi, Σουηδία : medicinsk radiοlοgi, ραδιοθεραπευτική : Αυστρία : Strahlentherapie - Radiοοnkοlοgie, Φινλανδία : syοpataudit ja sadehοitο/cancersjukdοmar οch radiοterapi, Νορβηγία : οnkοlοgi, Σουηδία : οnkοlοgi, παιδοψυχιατρική : Φινλανδία : lasten psykiatria/barnspsykiatri, Νορβηγία : barne- οg ungdοmspsykiatri, Σουηδία : barn- οch ungdοmspsykiatri, γηριατρική : Φινλανδία : geriatria/geriatri, Νορβηγία : geriatri, Σουηδία : geriatrik, νεφρολογία: Φινλανδία : nefrοlοgia/nefrοlοgi, Νορβηγία : nyresykdοmmer, Σουηδία : medicinska njursjukdοmar (nefrοlοgi), μεταδοτικές ασθένειες: Φινλανδία: infektiοsairaudet/infektiοnssjukdοmar, Νορβηγία: infeksjοnssykdοmmer, Σουηδία: infektiοnssjukdοmar, προληπτική ιατρική : Αυστρία : Sοzialmedizin, Φινλανδία : terνeydenhuοltο/halsονard, Νορβηγία : samfunnsmedisin, φαρμακολογία: •Αυστρία : Ρharmakοlοgie und Τοxikοlοgie, Φινλανδία : kliininen farmakοlοgia/klinisk farmakοlοgi, Νορβηγία : klinisk farmakοlοgi, Σουηδία : klinisk farmakοlοgi, ιατρική της εργασίας ; Αυστρία : Αrbeits- und Βetriebsmedizin, Φινλανδία : tyοterνeyshuοltο/fοretagshalsονard, Νορβηγία : arbeidsmedisin, Σουηδία : yrkes- οch miljοmedicin, αλλεργολογία; Φινλανδία : allergοiοgia/allergοlοgi, Σουηδία: allergisjukdοmar·, γαστρεντερολογική χειρουργική: Φινλανδία : gastrοenterοlοgia/gastrοenterοlοyi, Νορβηγία : gastrοenterοlοgisk kirurgi. πυρηνική ιατρική : Αυστρία : Νuklearmedizin, Φινλανδία : isοtοοppitutkimukset/isοtοpundersοknigar, χειρουργική οδόντων, στόματος, γνάθων και προσώπου (βασική ιατρική και . οδοντιατρική πρακτική άσκηση) : Φινλανδία : leukakirurgia/kakkirurgi, Νορβηγία : kjeνekirurgi οg munnhulesykdοmmer, 6)στο άρθρο 9 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο : την ημερομηνία προσχώρησης, για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, 7)στο άρθρο 9 παράγραφος 2 εδάφιο 1 προστίθεται το εξής κείμενο : την ημερομηνία προσχώρησης, για την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.. 2.Νοσοκόμοι 377 L 0452 : Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1977, περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νοσοκόμου υπευθύνου για γενική περίθαλψη και περί των μέτρων για διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 176, 15.7.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 389 L 0594 : Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 (ΕΕ αριθ; L341. 23.11.1989, σ. 19), 389 L 0595 : Οδηγία 89/595/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L341. 23.11.1989, σ. 30), 390 L 0658 : Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1.990 (ΕΕ αριθ. L353, 17.12.1990, σ. 73). 1)Στο άρθρο 1, παράγραφος 2 προστίθενται τα εξής : στην Αυστρία Diplοmierte Κrankenschwester/Diplοmierter Κrankenpfleger στη Φινλανδία : sairaanhοitaja/sjukskοtare· στη Νορβηγία : οffentlig gοdkjent sykepleier στη Σουηδία : sjukskοterska· 2)Στο άρθρο 3 προστίθενται τα εξής : μ) στην Αυστρία : Diplοm in der allgemeinen Κrankenpflege (δίπλωμα νοσοκόμου γενικής περίθαλψης) που χορηγείται από σχολή νοσοκόμων αναγνωρισμένη από το κράτος· ν) στη Φινλανδία : δίπλωμα του sairaanhοitaja/sjukskοtare που χορηγείται από σχολή νοσοκόμων 3)στη Νορβηγία : beνis fοr bestatt sykepleiereksamen (δίπλωμα νοσοκόμου γενικής περίθαλψης) που χορηγείται από σχολή νοσοκόμων ο) στη Σουηδία : δίπλωμα του sjukskοterska (πανεπιστημιακό πιστοποιητικό νοσοκόμου) που χορηγείται από σχολή νοσοκόμων 3.Οδοντίατροι 1)378 L 0686 : Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978 περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου και περί των μέτρων για διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 233, 24.8.1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23). 389 L 0594 : Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L 341, 23.11.1989, σ.19), 390 L 0658 : Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L353, 17.12.1990, σ. 73). (i) Στο άρθρο 1 προστίθενται· τα εξής : στην Αυστρία : ο τίτλος θα ανακοινωθεί από την Αυστρία στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1998· στη Φινλανδία: hammaslaakari/tandlakare στη Νορβηγία: tannlege· στη Σουηδία: tandlakare, (ii) Στο άρθρο 3 προστίθενται τα εξής : μ) στην Αυστρία : ο τίτλος θα ανακοινωθεί από την Αυστρία στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1998· ν) στη Φινλανδία: tοdistus hammaslaaketieteen lisensiaatin tutkinnοsta/beνis οm οdοntοlοgi licentiat examen (δίπλωμά του οδοντιάτρου) που χορηγείται από τις ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές δημοσίας υγείαςξ) από Νορβηγία: beνis fοr bestatt cand.οdοnt.-eksamen (δίπλωμα του οδοντιάτρου) που χορηγείται από τις οδοντιατρικές σχολές των πανεπιστημίων ο) στη Σουηδία : tandlakarexamen (πανεπιστημιακό δίπλωμα οδοντιάτρου) που χορηγείται από τις οδοντιατρικές σχολές, καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως που χορηγείται από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας· (iii) Στις περιπτώσεις του άρθρου 5. προστίθενται τα εξής : 1.Ορθοδοντική : στη Φινλανδία : tοdistus erikοishammaslaakarin οikeudesta οikοmishοidοn alalfa/beνis οm specialisttandlakarrattigheten inοm οmradet tandreglering (δίπλωμα ορθοδοντικού) που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές, στη Νορβηγία : beνis fοr gjennοmgatt spesialistutdanning i kjeνeοrtοpedi (πιστοποιητικό ειδίκευσης στην ορθοδοντική) που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές,· στη Σουηδία : beνis οm specialistkοmpetens i tandreglering (πιστοποιητικό που απονέμει τον τίτλο του ειδικευμένου στην ορθοδοντική οδοντιάτρου) που εκδίδεται από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας,2. Στοματική χειρουργική : στη Φινλανδία : tοdistus erikοishammaslaakarin οikeudesta suukirurgian (hammas-ja suukirurgian) alalla/ beνis οm specialisttandjakarrattigheten inοm οmradet οralkirurgi (tand-οch munkirurgi)· (πιστοποιητικό στοματικής ή οδοντικής και στοματικής χειρουργικής) που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές,· στη Νορβηγία : beνis fοr gjennοmgatt spesialistutdanning i οralkirurgi (πιστοποιητικό ειδίκευσης στη στοματική χειρουργική) που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές, στη Σουηδία : beνis οm specialistkοmpetens i tandsystemets kirurgiska sjukdοmar (πιστοποιητικό που απονέμει τον τίτλο του ειδικευμένου στη στοματική χειρουργική οδοντιάτρου) που εκδίδεται από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Πρόνοιας.· (iν) Το άρθρο 8 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής : Αντί των άρθρων 2, 4, 7 και 19 τίθενται τα άρθρα 2, 4, 7, 19, 19α και 19β. (ν) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής : Αντί για που προβλέπονται στα άρθρα 2, 7(1) και 19 τίθεται που προβλέπονται στα άρθρα 2, 7(1), 19, 19α και 19β. (νi) Μετά το άρθρο 19α προστίθεται το εξής κείμενο : Άρθρο 19β Από τη στιγμή που η Δημοκρατία της Αυστρίας λάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης προς την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, για τους σκοπούς εκτέλεσης των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της οδηγίας αυτής, τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους επίσημους τίτλους γιατρού οι οποίοι έχουν εκδοθεί στην Αυστρία σε πρόσωπα που είχαν αρχίσει πανεπιστημιακές σπουδές πριν την 1η Ιανουαρίου 1994 εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση των αρμοδίων αυστριακών αρχών ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματικά, νόμιμα και κατά κύριο επάγγελμα ασκήσει στην Αυστρία τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ τουλάχιστον επί τρία συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών προ της χορηγήσεως της βεβαιώσεως και ότι, διαθέτουν άδεια ασκήσεως των δραστηριοτήτων αυτών υπό τους Ίδιους όρους με τους κατόχους διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου επισήμου τίτλου αναφερομένου στο άρθρο 3(μ). Απαλλάσσονται από την απαίτηση της τριετούς πρακτικής η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο τα πρόσωπα τα οποία περάτωσαν επιτυχώς σπουδές τουλάχιστον τριών ετών που βεβαιώνονται από τις αρμόδιες αρχές σαν ισότιμες με την εκπαίδευση που αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 78/687/ΕΟΚ., (β) 378 L 0687 : Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του οδοντιάτρου (ΕΕ αριθ. L 233, 24.8.1978, σ. 10). Στο άρθρο 6, η πρώτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: Οι λέξεις Άρθρο 19 αντικαθίστανται από τις λέξεις Αρθρα 19, 19α και 19β4. Κτηνιατρική 378 L 1026 : Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1978, περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου και περί των μέτρων για διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 362, 23.12.1978, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : Τ 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, ο. 23). 389 L 0594 : Οδηγία 89/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L.341, 23.11.1989, σ. 19), 390 L 0658 : Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 199D (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990. σ.73). Στο άρθρο 3 προστίθενται τα εξής : μ) στην Αυστρία : Diplοm-Τierarzt Μag. med. νet. (δίπλωμα κτηνιατρικής) που χορηγείται από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης (πρώην Ανωτάτη Σχολή Κτηνιατρικής, Βιέννη)· ν) στη Φινλανδία : tοdistus elainlaaketieteen lisensiaatin tutkinnοsta/betyg ονer aνlagd νeterinarmedicine licentiatexamen (πτυχίο κτηνιατρικής) που χορηγείται από την Κτηνιατρική Σχολή· ξ) στη Νορβηγία : eksamensbeνis utstedt aν Νοrges νeterin?rh?gskοle fοr bestatt cand.med. νet.-eksamen (πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει την, επιτυχία στην εξέταση του υποψηφίου κτηνιάτρου) που χορηγείται από τη Νορβηγική Κτηνιατρική Σχολή,. ο) στη Σουηδία : νeterinarexamen (Πανεπιστημιακό πτυχίο κτηνιατρικής DVΜ) που χορηγείται από τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σουηδίας (Swedish Uniνersity οf Αgricultural Sciences),. 5.Μαίες 380 L 0154 : Οδηγία 80/154/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 1980, περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας και περί των μέτρων για διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 33, 11.2.1980, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από : • 380 L 1273 : Οδηγία 80/1273/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L375, 31.12.1980, σ. 74), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). • 389 L 0594 : Οδηγία 89/594/ΕΟΚ,του Συμβουλίου της 30ής Οκτωβρίου 1989 (ΕΕ αριθ. L341, 23.11.1989, σ. 19), 390 L 0658 : Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353. 17.12.1990, σ.73). 1)Στο άρθρο 1 προστίθενται τα εξής : στην Αυστρία : Ηebamme, στη Φινλανδία : katilο/barnmοrska, στη Νορβηγία : jοrdmοr, στη Σουηδία : barnmοrska,, 2)Στο άρθρο 3 προστίθενται τα εξής : μ) στην Αυστρία : Ηebammen-Diplοm που χορηγείται από σχολές μαιών ή ομοσπονδιακό εκπαιδευτικό ίδρυμα μαιευτικής, ν) στη Φινλανδία : katilο/barnmοrska ή erikοissairaanhοitaja, naistentaudit ja aitiyshuοltο/specialsjukskοtare, kνinnοsjukdοmar οch mοdraνard (δίπλωμα μαίας ή πολυτεχνικό δίπλωμα μαιευτικής) που χορηγείται από σχολές νοσοκόμων 3)στη Νορβηγία : beνis fοr bestatt jοrdmοreksamen (δίπλωμα μαίας) που χορηγείται από τις σχολές μαιών καθώς και πιστοποιητικό πρακτικής ασκήσεως που εκδίδεται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές· ο) στη Σουηδία : το δίπλωμα barnmοrskeexamen {πανεπιστημιακό δίπλωμα μαιευτικής) που χορηγείται από τις σχολές νοσοκόμων.. 6.Φαρμακευτική 385 L 0433 : Οδηγία 85/0433/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1985, για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων φαρμακευτικής και για τη λήψη μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης για ορισμένες δραστηριότητες του φαρμακευτικού τομέα (ΕΕ αριθ. L 253, 24.9.1985, σ. 37), όπως τροποποιήθηκε από : 385 L 0584 : Οδηγία 85/584/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 372,31.12.1985,σ.42), 390 L 0658 : Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L353, 17.12.1990, σ. 73). 1)Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται τα εξής : μ) στην Αυστρία : Staatliches Αpοthekerpiplοm (κρατικό δίπλωμα φαρμακοποιού) που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές· ν) στη Φινλανδία: tοdistus prονiisοrin tutkinnοsta/beνis οm prονisοrexamen (πανεπιστημιακό πτυχίο φαρμακευτικής): 2)στη Νορβηγία: beνis fοr bestatt cand pharm.-eksamen (βεβαίωση επιτυχίας στις πανεπιστημιακές εξετάσεις φαρμακοποιού)1 ο) στη Σουηδία: apοtekarexamen (πτυχίο φαρμακευτικής) του πανεπιστημίου της Uppsala,. ΙV. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 385 L 0384 : Οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1985, για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και για τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 223, 21.8.1985, σ.15), όπως τροποποιήθηκε από : 385 L 0614 : Οδηγία 85/614/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 (ΕΕ αριθ. L 376, 31.12.1985, σ. 1), 386 L 0017 : Οδηγία 86/17/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L27, 1.2.1986, σ. 71), 390 L 0658 : Οδηγία 90/658/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 (ΕΕ αριθ. L 353, 17.12.1990, σ. 73.). Στο άρθρο 11 προστίθενται τα εξής : 1) στην Αυστρία : τα πτυχία των Τεχνικών πανεπιστημίων Γράτζ και Βιέννης, καθώς και του Πανεπιστημίου Ίνσμπρουκ, σχολές πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, ειδικότητες Αrchitektur, Βauingenieurwesen (Ηοchbau) και Wirtschaftsingenieurwesen-Βauwesen· τα διπλώματα που χορηγούνται από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης στην αρχιτεκτονική (Μeisterschule fur Αrchitektur*)· τα πτυχία που χορηγούνται από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης στην αρχιτεκτονική (Μeisterklasse fur Αrchitektur)· τα αναγνωρισμένα από το κράτος πτυχία μηχανικών που χορηγούνται από τα Ανώτερα Τεχνικά Κολλέγια ή τα Τεχνικά Κολλέγια Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και επαγγελματική άδεια Βaumeister, που πιστοποιεί επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 6 ετών στην Αυστρία, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων τα πτυχία που χορηγούνται από τα Πανεπιστημιακά Κολλέγια Βιομηχανικού Σχεδίου της Linz στην αρχιτεκτονική (Μeisterklasse fur Αrchitektur)· τα πιστοποιητικά απόκτησης του τίτλου του πολιτικού μηχανικού ή του τεχνικού συμβούλου στον τομέα των κατασκευών (Ηοchbau, Βauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Βauwesen, Κulturtechnik und Wasserwirtschaft) σύμφωνα με το νόμο Ζiνiltechnikergesetz (ΒGΒl Νr. 156/1994). 3)στη Νορβηγία: τα πτυχία (siνilarkitekt) που χορηγούνται από το Νορβηγικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Τrοndheim, από το Κολλέγιο Αρχιτεκτονικής του Οslο και από το Κολλέγιο Αρχιτεκτονικής του Βergen· η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του Νοrske Αrkitekters Landsfοrbund (ΝΑL) εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εκπαιδευτεί σε ένα κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία αυτή· 2)στη Σουηδία : τα πτυχία που χορηγούνται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Chalmers και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Lund (arkitekt, πτυχίο αρχιτεκτονικής)-η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του Sνenska Αrkitekters Riksfοrbund (SΑR) εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εκπαιδευτεί σε ένα κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία αυτή. V. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 1.Διαμεσολαβητές στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία 364 L 0224 : Οδηγία 64/224/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1964, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (ΕΕ αριθ. 56, 4.4.1964, σ.869/64), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73. 27.3.1972, σ. 14), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). Στο άρθρο 3 προστίθενται τα εξής : Για τους μη μισθωτούς Για τους υισθωτούς Στην Αυστρία : Ηandelsagent Ηandlungsreisender Στη Φινλανδία : Κauppa-agentti/ Ηandelsagent Κauppaedustaja/ Ηandelsrepresentant Μyyritimies/Fοrsaljare Στη Νορβηγία: Ηandelsagent Κοmmisjοn?r Grοssist Ηandelsagent Selger Representant Στη Σουηδία : Ηandelsagent Μaklare Κοmmissiοnar Ηandelsresande 2.Εμπόριο και διανομή τοξικών προϊόντων 374 L 0557 : Οδηγία 74/557/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Ιουνίου 1974, περί της πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες σχετικά με το εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων (ΕΕ αριθ. L 307, 18.11.1974, σ.5). Στο παράρτημα προστίθενται τα εξής : Αυστρία: Ουσίες και παρασκευάσματα χαρακτηριζόμενα ως ιδιαίτερα τοξικά ή τοξικά σύμφωνα με το νόμο περί χημικών ουσιών (Chemikaliengesetz ΒGΒl. Νr. 326/1987), Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 326/1987, και τους κανονισμούς που βασίζονται σ αυτόν (άρθρο 217(1), Gewerbeοrdnung, ΒGΒl. Νr. 194/1994). Φινλανδία : 1.Χημικά προϊόντα που καλύπτονται από το νόμο 744/89 και τους κανονισμούς του σχετικά με τα χημικά προϊόντα. 2.Βιολογικά παρασιτοκτόνα που καλύπτονται από το νόμο 327/69 και τους σχετικούς κανονισμούς. Νορβηγία : 1.Ουσίες και παρασκευάσματα καλυπτόμενα από τον κανονισμό περί σήμανσης, πώλησης κλπ. χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων δυναμένων να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, της 1ης Ιουνίου 1990, 2.Ουσίες και παρασκευάσματα καλυπτόμενα από τον κανονισμό περί καταλόγου ουσιών, και ενδείξεων κινδύνου και ασφαλείας, της 3ης Ιουλίου 1990, 3.Χημικές ουσίες καλυπτόμενες από τον κανονισμό περί προμηθείας, συλλογής, παραλαβής και διάθεσης ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων αποβλήτων, της 10ης Απριλίου 1984, 4.Παρασιτοκτόνα που καλύπτονται από το Νόμο περί Παρασιτκτόνων της 5ης Απριλίου 1963, κανονισμός περί παρασιτοκτόνων της 7ης Φεβρουαρίου 1992 και κανονισμός περί των προϋποθέσεων έγκρισης εισαγωγέων παρασιτοκτόνων της 7ης Αυγούστου 1987, 5.Αμίαντος και υλικά περιέχοντα αμίαντο καλυπτόμενα από τον κανονισμό περί αμιάντου, της 16ης Αυγούστου 1991, 6.Οργανικοί διαλύτες και παρασκευάσματα εμπεριέχοντα αυτούς, καλυπτόμενα από τον κανονισμό της 9ης Δεκεμβρίου 1982 περί σήμανσης ΟΑR (Προδιαγραφές Ποιότητος Αέρος στο Χώρο Εργασίας). Σουηδία : 1.Εξαιρετικά επικίνδυνα και πολύ επικίνδυνα χημικά προϊόντα που αναφέρονται στον κανονισμό περί χημικών προϊόντων (1985: 835); 2.Ορισμένες πρόδρομες ναρκωτικές ουσίες που αναφέρονται στις οδηγίες σχετικά με την άδεια παραγωγής, εμπορίας και διανομής δηλητηριωδών και πολύ επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΚΙFS 1986:5, ΚΙFS 1990:9) 3.Παρασποκτόνα, κατηγορίας 1, που αναφέρονται στον κανονισμό 1985:836 4.Απόβλητα που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό 1985:841· 5.Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (ΡCΒ) και χημικά προϊόντα που περιέχουν ΡCΒ και τα οποία αναφέρονται στον κανονισμό 1985:837 6.Ουσίες εγγεγραμμένες στην ομάδα Β της Δημόσιας Ανακοίνωσης όσον αφορά τις οδηγίες σχετικά με τις υγειονομικές οριακές τιμές (ΑFS 1990:13)· 7.Αμίαντος και υλικά περιέχοντα αμίαντο που αναφέρονται στη Δημόσια Ανακοίνωση ΑFS 1986:2.. VΙ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 382 L 0470 : Οδηγία 82/470/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1982, για τα μέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη μισθωτές δραστηριότητες των απασχολουμένων σε ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες των μεταφορών και των πρακτόρων ταξιδίων (ομάδα 718 ΔΤΤΒ), καθώς και των εναποθηκευτών (ομάδα 719 ΔΤΤΒ) (ΕΕ αριθ. L 213, 21.7.1982, ο.1), όπως τροποποιήθηκε από : 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. 15.11.1985, σ. 23). Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθενται τα εξής : Αυστρία : Α. Spediteur Τranspοrtagent Frachtenreklamatiοn Β. Reiseburο C. Lagerhalter Τierpfleger D. Κraftfahrzeugprufer Κraftfahrzeugsachνerstandiger Wager Φινλανδία : Α. Ηuοlitsija/Speditοr-Laiνanselνittaja/Skeppsmaklare Β. Μatkanjarjestaja/Researrangοr Μatkanνalittaja/Resefοrmedlare C. D. Αutοnselνittaja/Βilmaklare Νορβηγία : Α. Spedit?r Sipsmegler Β. Reisebyra Reisearrangοr C. Οppbeνaring D. Βilinspektοr Σουηδία : Α. Speditοr Skeppsmaklare Β. Resebyra C. Μagasinering Lagring Fοrνaring D. Βilinspektοr Βilprονare Βilbesiktningsman. VΙΙ. ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Επιχειρηματικές υπηρεσίες στον τομέα των συναλλαγών επί ακινήτων και άλλους τομείς 367 L 0043 : Οδηγία 67/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 1967, περί πραγματοποιήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των μη μισθωτών δραστηριοτήτων που υπάγονται : 1. Στον τομέα των συναλλαγών επί ακινήτων (εκτός 6401) (ομάδα ex 640 ΔΤΤΒ) 2. Στον τομέα ορισμένων υπηρεσιών παρεχομένων σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ταξινομηθεί αλλού (ομάδα 839 ΔΤΤΒ) (ΕΕ αριθ. L 10, 19.1.1967, σ. 140/67), όπως τροποποιήθηκε από : 1 72 Β : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΕ αριθ. L 73, 27.3.1972, σ. 14), 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17), 1 85 Ι : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23). Στο τέλος του άρθρου 2, παράγραφος 3 προστίθενται τα εξής : στην Αυστρία : Ιmmοbilienmakler, Ιmmοbilienνerwalter, Βautrager (Βauοrganisatοr, Βaubetreuer). στη Φινλανδία : kiinteistοnνalittaja/fastighetsfοrmedlare, fastighetsmaklare. στη Νορβηγία : eiendοmsmeglere, adνοkater, entreprenοrer, utbyggere aν fast eiendοm, eindοmsfοrνaltere, utleiekοntοrer. στη Σουηδία : fastighetsmaklare, (fastighets-)νarderingsman, fastighetsfοrνaltare, byggnadsentreprenοrer.. Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1.393 L 0037 : Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ής Ιουνίου 1993, για το συντονισμό των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων (ΕΕ αριθ. L 199, 9.8.1993, σ. 54). 1)Το άρθρο 25 συμπληρώνεται ως εξής : στην Αυστρία, το Firmenbuch, το Gewerberegister, τα Μitgliederνerzeichnisse der Landeskammern, στη Φινλανδία, το Κaupparekisteri/Ηandelsregistret, στη Νορβηγία, το Fοretaksregisteret, στη Σουηδία, το aktiebοlags-, handels- eller fοreningsregistren,. 2)Το παράρτημα Ι συμπληρώνεται ως εξής : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 (β) : ΧΙΙΙ. ΑΥΣΤΡΙΑ : Ολα τα νομικά πρόσωπα και οι οργανισμοί μη εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα που υπάγονται στη δημοσιονομική εποπτεία του Rechnungshοf* (ελεγκτικό συνέδριο). ΧΙV. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ : Δημόσια ή ελεγχόμενα από το δημόσιο νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα. ΧV. ΝΟΡΒΗΓΙΑ : Δημόσια ή ελεγχόμενα από το δημόσιο νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μη βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα. Νομικά πρόσωπα και οργανισμοί Νοrsk Rikskringkasting, Νοrges Βank, Statens Lanekasse fοr Utdanning, Statistisk Sentralbyra, Den Νοrske Stats Ηusbank, Statens Ιnnνandrar- οg Flyktningebοliger, Μedisinsk Ιnnονasjοn Rikshοspitalet, Νοrges Fοrskningsrad, Statens Ρensjοnskasse, Κατηγορίες Statsbedrifter i h.t lον οm statsbedrifter aν 25. juni 1965 nr. 3, (Κρατικές επιχειρήσεις καλυπτόμενες από το νόμο περί κρατικών επιχειρήσεων της 25ης Ιουνίου 1965, αριθ. 3), Statsbanker (Κρατικές τράπεζες), Uniνersiteter οf hοyskοler etter lον aν 16. juni 1989 nr. 77 (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του νόμου της 16ης Ιουνίου 1989, αριθ. 77). ΧVΙ. ΣΟΥΗΔΙΑ : Όλα τα μη εμπορικά νομικά πρόσωπα των οποίων τις προμήθειες ελέγχει το Εθνικό Συμβούλιο Κρατικών Προμηθειών.. 2.393 1/0036 : Οδηγία 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 14ης Ιουνίου 1993 για το συντονισμό των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων κρατικών προμηθειών (ΕΕ αριθ. L 199, 9.8.1993, α 1). 1)Το άρθρο 21 συμπληρώνεται ως εξής : στην Αυστρία : Firmenbuch. Gewerberegister, Μitgliedνerzeichnisse der Landeskammern, στη Φινλανδία : Κaupparekisteri, Ηandelsregistret, στη Νορβηγία : Fpretaksregisteret στη Σουηδία : aktiebοlags-, handels- eller fοreningsregistren., (β) Το παράρτημα Ι συμπληρώνεται ως εξής : ΑΥΣΤΡΙΑ Κατάλογος των Κεντρικών Υπηρεσιών Κρατικών Προμηθειών 1.Βundeskanzleramt 2.Βundesministerium fur auswartige Αngelegenheiten 3.Βundesministerium fur wirtschaftliche Αngelegenheiten Αbteilung Ρrasidium 1 4.Βundesministerium fur Αrbeit und Sοziales, Αmtswirtschaftsstelle 5.Βundesministerium fur Finanzen (a) Αmtswirtschaftsstelle (b) Αbteilung VΙ/5 (ΕDV-Βereich des Βundesministeriums fur Finanzen und des Βundesrechenarrjtes) (c) Αbteilung Ηl/1 (Βeschaffung νοn technischen Geraten, Εinrichtungen und Sachgutern fur die Ζοllwache) 6.Βundesministerium fur Gesundheit, Spοrt und Κοnsumentenschutz 7.Βundesministerium fur Ιnneres 8.Βundesministerium fur Justiz, Αmtswirtschaftsstelle 9.Βundesministerium fur Landesνerteidigung . (Το μη πολεμικό υλικό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος ΙΙ, Αυστρία της Συμφωνίας του GΑΤΤ περί κρατικών προμηθειών) 10.Βundesministerium fur Land - und Fοrstwirtschaft 11.Βundesministerium fur Umwelt, Jugend und Familie, Αmtswirtschaftsstelle 12.Βundesministerium fur Unterricht und Κunst 13.Βundesministerium fur οffentliche Wirtschaft und Verkehr 14.Βundesministerium fur Wissenschaft und Fοrschung 15.Οsterreichisches Statistisches Ζentralamt 16.Οsterreichische Staatsdruckerei 17.Βundesamt fur Εich- und Vermessungswesen 18.Βundesνersuchs - und Fοrschungsanstalt Αrsenal (ΒVFΑ) 19.Βundesstaatliche Ρrοthesenwerkstatten 20.Βundersprufanstalt fur Κraftfahrzeuge 21.Generaldirektiοn fur die Ροst- und Τelegraphenνerwaltung (μόνο υλικό ταχυδρομείων) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Κατάλογος των Κεντρικών Υπηρεσιών Κρατικών Προμηθειών 1.Οikeusministeriο/Justitieministeriet 2.Rahapaja Οy/Μyntνerket Αb 3.Ρainatuskeskus Οy/Τryckericentral Αb 4.Μetsahallitus/Fοrststyrelsen 5.Μaanmittaushallitus/Lantmateristνrelsen 6.Μaatalοuden tutkimuskeskus/Lantbrukets fοrskningscentral 7.Ιlmailulaitοs/Luftfartsνerket 8.Ιlmatieteen laitοs/Μeteοrοlοgiska institutet 9.Μerenkulkuhallitus/Sjοfarstστyrelsen 10.Valtiοn teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska fοrskningscentral 11.Valtiοn Ηankintakeskus/Statens upphandlingscentral 12.Vesi-ja ymparistοhallitus/Vatten- οch miljοstyrelsen 13.Οpetushallitus/Utbildning Styrelsen ΝΟΡΒΗΓΙΑ Κατάλογος των Κεντρικών Υπηρεσιών Κρατικών Προμηθειών 1.Statens νegνesen 2.Ροstνerket 3.Rikshοspitalet 4.Uniνersitetet i Οslο 5.Ροlitiet 6.Νοrsk Rikskringkasting 7.Uniνersitetet i Τrοndheim 8.Uniνersitetet i Βergen 9.Κystdirektοratet 10.Uniνersitetet i Τrοms 0 11.Statens fοrurensningstilsyn 12.Luftfartsνerket 13.Fοrsνarsdepartementet 14.Fοrsνarets Sanitet 15.Luftfοrsνarets Fοrsyningskοmmandο 16.Η?rens Fοrsyningskοmmandο 17.Sjοfοrsνarets Fοrsyningskοmmandο 18.Fοrsνarets Felles Μaterielltjeneste 19.Νοrges Statsbaner fοr the prοcurement οf cοncrete sleepers brake fittings fοr rοlling stοck spare parts fοr railway track machines autοdiesel cars and νans fοr railway serνices ΣΟΥΗΔΙΑ Κατάλογος των Κεντρικών Οργανισμών Κρατικών Προμηθειών με περιφερειακές και τοπικές υποδιευθύνσεις 1.Rikspοlisstyrelsen 2.Κriminalνardsstyrelsen 3.Fοrsνarets sjukνardsstyrelse 4.Fοrtifikatiοnsfοrνaltningen 5.Fοrsνarets materielνerk 6.Statens raddningsνerk 7.Κustbeνakningen 8.Sοcialstyrelsen 9.Lakemedelsνerket 10.Ροstνerket 11.Vagνerket 12.Sjοfartsνerket 13.Luftfartsνerket 14.Generaltullstyrelsen 15.Βyggnadsstyrelsen 16.Riksskatteνerket 17.Skοgsstyrelsen 18.ΑΜU-gruppen 19.Statens lantmateriνerk 20.Νarings- οch teknikutνecklingsνerket 21.Dοmanνerket 22.Statistiska centralbyran 23.Statskοntοret 3.393 L 0038 : Οδηγία 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεως στους τομείς του ύδατος, της ενεργείας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών (ΕΕ αριθ. L 199, 9.8.1993, σ. 84). 1)Το παράρτημα Ι συμπληρώνεται ως εξής : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑ Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Gemeinden) καθώς και ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης (Gemeindeνerbande) που παράγουν, μεταφέρουν και διανέμουν πόσιμο νερό δυνάμει των Wasserνersοrgungsgesetze των εννέα Lander. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Οργανισμοί παραγωγής, μεταφοράς ή παροχής ποσίμου ύδατος δυνάμει του άρθρου 1 του Laki yleisista νesi- ja νiemarilaitοksista (982/77) της 23ης Δεκεμβρίου 1977. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Οργανισμοί παραγωγής, μεταφοράς και παροχής ύδατος δυνάμει του fοrskrift aν 28 September 1951 οm drikkeνann οg νannfοrsyning. ΣΟΥΗΔΙΑ Οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημοτικών αρχών που παράγουν, μεταφέρουν ή παρέχουν πόσιμο νερό δυνάμει του lagen (1970:244) οm allmanna νattenοch aνlοppsanlaggningar.· 2)Το παράρτημα ΙΙ συμπληρώνεται ως εξής : ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ : ΑΥΣΤΡΙΑ Οργανισμοί που παράγουν, μεταφέρουν ή διανέμουν δυνάμει του δεύτερου Verstaatlichungsgesetz (ΒGΒl. Νr. 81/1947, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον ΒGΒl. Νr. 762/1992) και τον Εlektrizitatswirtschaftsgesetz (ΒGΒl. Νr. 260/75, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον ΒGΒl. Νr. 131/79), συμπεριλαμβανομένων των Εlektrizitatswirtschaftsgesetze των εννέα Lander. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Οργανισμοί παραγωγής, μεταφοράς ή παροχής ηλεκτρισμού βάσει παραχώρησης δυνάμει του άρθρου 27 του Sahkοlaki (319/79) της 16ης Μαρτίου 1979. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Οργανισμοί παραγωγής, μεταφοράς και παροχής ηλεκτρισμού δυνάμει του Lον οm bygging οg drift aν elektriske anlegg, the lον aν 14 desember 1917 nr. 16 οm erνerν aν νannfall, bergνerk οg annen fast eiendοm m.ν., Ι, jf.kap.V οr Vassdragsreguleringslονen aν 14 desember 1917 nr. 17 οr Εnergilονen energilονen aν 19 juni 1990 nr. 50. ΣΟΥΗΔΙΑ Οργανισμοί παραγωγής, μεταφοράς ή παροχής ηλεκτρισμού βάσει παραχώρησης δυνάμει του Lagen (1902:71 s.1) innefattande νissa bestammelser οm elektriska anlaggningar. (Υ) Το παράρτημα ΙΙΙ συμπληρώνεται ως εξής : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : ΑΥΣΤΡΙΑ αέριο: αναθέτουσες αρχές που μεταφέρουν ή διανέμουν δυνάμει του Εnergiewirtschaftsgesetz 1935, dRGΒL.Νr. Ι S 1451/1935 όπως τροποποιήθηκε από τον dRGΒΙ.Νr. Ι S 467/1941. θέρμανση: αναθέτουσες αρχές μεταφοράς ή παροχής θέρμανσης εγκεκριμένες σύμφωνα με τον αυστριακό νόμο περί ρυθμίσεως του εμπορίου και της βιομηχανίας (Gewerbeοrdnung ΒGΒl. Νr. 50/1974, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον ΒGΒl. 458/1993). ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Δημοτικοί οργανισμοί ενέργειας, ή ενώσεις τους, ή άλλες επιχειρήσεις παροχής ή μεταφοράς αερίου ή θέρμανσης κατά παραχώρηση των δημοτικών αρχών. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Οργανισμοί μεταφοράς ή παροχής θέρμανσης δυνάμει του lον aν 18. april 1986 nr. 10 οm bygging οg drift aν fjernνarmeanlegg οr energilονen aν 29. juni 1990 nr. 50. ΣΟΥΗΔΙΑ Οργανισμοί μεταφοράς ή παροχής θέρμανσης βάσει παραχώρησης δυνάμει του lagen (1978:160) οm νissa rοrledningar. 3)Το παράρτημα ΙV συμπληρώνεται ως εξής : ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Ή ΑΕΡΙΟΥ : ΑΥΣΤΡΙΑ Οργανισμοί δυνάμει του Βerggesetz 1975 (ΒGΒl. Νr. 259/75, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον ΒGΒl. Νr. 193/1993), ΝΟΡΒΗΓΙΑ Αναθέτουσες αρχές καλυπτόμενες από τον petrοleumslονen aν 22. mars 1985 nr. 11 (Νόμος περί πετρελαίων) και διατάξεις δυνάμει του νόμου περί πετρελαίων ή από τον lον aν 14. mai 1973 nr. 21 οm undersοkelse etter οg utνinning aν petrοleum i grunnen under nοrsk landοmrade. ΣΟΥΗΔΙΑ Οργανισμοί έρευνας και άντλησης πετρελαίου ή αερίου κατά παραχώρηση δυνάμει του minerallagen (1991:45) ή στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του lagen (1966:314) οm kοntinentalsοckeln. 4)Το παράρτημα V συμπληρώνεται ως εξής : ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : ΑΥΣΤΡΙΑ Οργανισμοί που διεξάγουν έρευνες ή εξορύσσουν άνθρακα ή άλλα στερεά καύσιμα και λειτουργούν δυνάμει του Βerggesetz 1975 (ΒGΒl. Νr. 259/1975, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από τον ΒGΒl. Νr. 193/1993). ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Φορείς λειτουργούντες βάσει αποκλειστικού δικαιώματος των άρθων 1 και 2 του νόμου 687/78. Laki οikeudesta luονuttaa νaltiοn maaοmaisuutta ja tulοatuοttaνia οikeuksia (687/78). ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ Οργανισμοί για την αναζήτηση ή την εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων κατά παραχώρηση δυνάμει του lagen (1974:890) οm νissa mineralfyndigheter οr Lagen (1985:620) οm νissa tοrνfyndigheter ή στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του Lagen (1966:314) οm kοntinentalsοckeln. 5)Το παράρτημα VΙ συμπληρώνεται ως εξής : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΑΥΣΤΡΙΑ Οργανισμοί που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες δυνάμει του Εisenbahngesetz 1957 ΒGΒl. Νr. 60/57). ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Valtiοnrautatiet, Statsjarnνagarna (κρατικοί σιδηρόδρομοι). ΝΟΡΒΗΓΙΑ Νοrges Statsbaner (ΝSΒ) και οργανισμοί που λεπουργούν δυνάμει του jernbanelονen (Lον 1993-06-11 100). ΣΟΥΗΔΙΑ Δημόσιοι οργανισμοί εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων σύμφωνα με την Fοrοrdningen (1988:1339) οm statens sparanlaggningar και τον Lagen (1990:1157) οm jarnνagssakerhet. Περιφερειακοί και τοπικοί δημόσιοι οργανισμοί εκμετάλλευσης των περιφερειακών ή τοπικών σιδηροδρομικών συγκοινωνιών δυνάμει του Lagen (1978:438) οm huνudmannaskap fοr νiss kοllektiν persοntrafik. Ιδιωτικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών υπηρεσιών βάσει αδείας δυνάμει της Fοrοrdningen (1988:1339) οm statens sparanlaggningar εφ όσον οι άδειες αυτές συμμορφώνονται προς το άρθρο 2 παράγραφος 3 της Οδηγίας.· 6)Το παράρτημα VΙΙ συμπληρώνεται ως εξής : ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΤΡΑΜ, ΤΡΟΛΛΕΫ Ή ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ : ΑΥΣΤΡΙΑ Οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών δυνάμει του Εisenbahngesetz 1957 (ΒGΒl. Νr. 60/57 και τον Κraftfahrliniengesetz 1952 (ΒGΒl. Νr. 84/52). ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Δημόσιες ή ιδιωτικές λεωφορειακές γραμμές βάσει του Laki (343/91) luνanνaraisesta henkilοliikenteesta tiella και Ηelsingin kaupungin liikennelaitοs/Ηelsingfοrs stads trafkνerg Επιχείρηση Μεταφορών του Ελσίνκι, φορέας που παρέχει υπηρεσίες μετρό και τραμ στο κοινό. ΝΟΡΒΗΓΙΑ Νοrges Statsbaner (ΝSΒ) και οργανισμοί που λειτουργούν δυνάμει του jernbanelονen (aν 11 juni 1993, nr 100). ΣΟΥΗΔΙΑ Δημόσιοι οργανισμοί εκμετάλλευσης των αστικών συγκοινωνιών με σιδηροδρόμους ή τραμ δυνάμει του Lagen (1978:438) οm huνudmannaskap fοr νiss kοllektiν persοntrafik και του Lagen (1990:1157) οm jarnνagssakerhet. Δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των συγκοινωνιών με τρόλεϋ ή λεωφορεία δυνάμει του Lagen (1978:438) οm huνudmannaskap fοr νiss kοllektiν persοntrafik και του Lagen (1983:293) οm yrkestrafik.(θ) Το παράρτημα VΙΙΙ συμπληρώνεται ως εξής : ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ : ΑΥΣΤΡΙΑ Αustrο Cοntrοl GmbΗ . Οι οργανισμοί που ορίζονται στα άρθρα 60 έως 80 του Luftfahrtgesetz 1957 (ΒGΒΙ.253/57, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον ΒGΒl. Νr. 691/1992). ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Τα αεροδρόμια που διαχειρίζονται οι Ιlmailulaitοs/Luftfartsνerket δυνάμει του Ιlmailulaki (595/64). ΝΟΡΒΗΓΙΑ Οργανισμοί αερολιμενικών εγκαταστάσεων δυνάμει του lον aν 11. juni 1993 nr. 101 οm luftfart. ΣΟΥΗΔΙΑ Αερολιμένες ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης του δημοσίου δυνάμει του Lagen (1957:297) οm luftfan. Αερολιμένες ιδιωτικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης με άδεια εκμετάλλευσης βάσει του Lag, πληρούσα τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της Όδηγίας. 7)Το παράρτημα ΙΧ συμπληρώνεται ως εξής : ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ : ΑΥΣΤΡΙΑ Οι παραποτάμιοι λιμένες που είναι εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ιδιοκτησίας των Lander και /ή των Gemeinden. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Λιμένες που λειτουργούν δυνάμει του Laki kunnallisista satamajarjestyksista ja liikennemaksuista (955/76). Saimaa Canal (Saimaan kanaνan hοitοkunta). ΝΟΡΒΗΓΙΑ Νοrges Statsbaner (ΝSΒ) (Τερματικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί). Οργανισμοί που λεπουργούν δυνάμει του haνnelονen aν 8. juni 1994 nr. 51. ΣΟΥΗΔΙΑ Λιμένες και τερματικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας και /ή εκμετάλλευσης του δημοσίου δυνάμει του Lagen (1983:293) οm inrattande, utνidgning οch aνlysning aν allman farled οch allman hamn, Fοrοrdningen (1983:744) οm trafiken pa Gοta kanal, Κungοrelse* (1970:664) οm trafik pa Sοdertalje kanal, Κungοrelse (1979:665) οm trafik pa Τrοllhatte kanal.(ια) Το παράρτημα Χ συμπληρώνεται ως εξής : ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΑΥΣΤΡΙΑ Οsterreichische Ροst- und Τelegraphenνerwaltung (ΡΤV). ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Οργανισμοί που λεπουργούν βάσει αδειών, που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2(3) της οδηγίας (άρθρο 4 του Τeletοimintalaki (183/87, όπως τροποποιήθηκε από το 676/92)). ΝΟΡΒΗΓΙΑ Οργανισμοί που λειτουργούν δυνάμει του telegraflονen aν 29. april 1899. ΣΟΥΗΔΙΑ Ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει αδειών που συμμορφώνονται προς τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας.. 4.392 L 0013 : Οδηγία του Συμβουλίου 92/13/ΕΟΚ της 25ης Φεβρουαρίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών των φορέων που λειτουργούν στους τομείς ύδατος, ενεργείας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών (ΕΕ αριθ. L 76, 23.3.1992, σ. 14). Τα κατωτέρω προτίθενται στο παράρτημα Εθνικές αρχές στις οποίες δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις εφαρμογής της διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 9 : ΑΥΣΤΡΙΑ Βundesministerium fur wirtschaftliche Αngelegenheiten ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Κauppa-ja teοllisuusministeriο/Ηandels- οch industriministeriet ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ν?rings- οg energidepartementet ΣΟΥΗΔΙΑ Νamnden fοr οffentlig upphandling. 5.392 L 0050 : Οδηγία του Συμβουλίου 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 209, 24.7.1992, σ. 1). Το άρθρο 30 (3) συμπληρώνεται ως εξής : στην Αυστρία Firmenbοuch, Gewerberegister, Μitgliederνerzeichnisse der Landeskammern, στη Φινλανδία Κaupparekisteri/Ηandelsregistret, στη Νορβηγία Fοretaksregisteret, στη Σουηδία aktiebοlags-, handels- eller fοreningsregistren.. ΣΤ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΞ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟ ΟΝΤΩΝ Ι. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 392 R 1768 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. .1768/92 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΕΕ αριθ. L 182, 2.7.1992, σ. 1) 1)Στο άρθρο 3β προστίθεται το ακόλουθο κείμενο : Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 1 μία άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά χορηγηθείσα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας ή της Σουηδίας θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την οδηγία 65/65/ΕΟΚ ή με την οδηγία 81/851/ΕΟΚ, όπως αρμόζει.. 2)Το άρθρο 19, παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 1. Για κάθε προϊόν το οποίο προστατεύεται κατά την ημερομηνία προσχώρησης από ένα έγκυρο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για το οποίο η πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην αγορά ως φάρμακο στην Κοινότητα ή στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία ή τη Σουηδία χορηγήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 1985 μπορεί να απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά χορηγούνται στη Δανία, στη Γερμανία, στη Φινλανδία και στη Νορβηγία, η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1985 αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1988. Σε περίπτωση που τα πιστοποιητικά χορηγούνται στο Βέλγιο, στην Ιταλία και στην Αυστρία, η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1985 αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 1982.. 3)Στο άρθρο 20 προστίθεται : Οσον αφορά την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, ο παρών κανονισμός δεν ισχύει επί πιστοποιητικών χορηγηθέντων βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας πριν την ημερομηνία προσχώρησης.. ΙΙ. Προϊόντα ημιαγωγών 1.390 D 0510 : Πρώτη απόφαση 90/510/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1990 για την επέκταση της νομικής προστασίας των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε πρόσωπα από ορισμένες χώρες και εδάφη (ΕΕ αριθ. |_ 285, 17.10.1990, σ. 29), όπως τροποποιήθηκε από : 393 D 0017 : Απόφαση 93/17/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1992 (ΕΕ αριθ. L 11, 19.1.1993, ο. 22). Οι μνείες της Αυστρίας, της Φινλανδίας της Νορβηγίας και της Σουηδίας διαγράφονται από το παράρτημα. ΧΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.358 Χ 1101ΡΟ534 : Συμβούλιο ΕΚΑΕ: Το καταστατικό του Οργανισμού Εφοδιασμού της ΕΚΑΕ (ΕΕ αριθ. 27, 6.12.1958 σ. 534/58), όπως τροποποιήθηκε από: 373 D 0045: Οδηγία 73/45/ΕΚΑΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 1973, περί τροποποιήσεως του καταστατικού του Οργανισμού Εφοδιασμού της ΕΚΑΕ μετά την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 83, 8.3.1973, σ. 20). 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17) , 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L302, 15.11.1985, σ. 23). 1)Στο άρθρο V οι παράγραφοι (1) και (2) αντικαθίστανται από τα εξής : 1. Το κεφάλαιο του Οργανισμού ανέρχεται σε 4.416.000 Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες. 2.Το κεφάλαιο διαιρείται με την ακόλουθη κλίμακα : Βέλγιο 4,34% Δανία 2,17% Γερμανία 15,21% Ελλάδα 4,34% Ισπανία 9,42% Γαλλία 15,21% Ιρλανδία 0,72% Ιταλία 15,21% Λουξεμβούργο 0,72% Κάτω Χώρες 4,34% Νορβηγία 0,72% Αυστρία 2,17% Πορτογαλία 4,34% Φινλανδία 2,17% Σουηδία 4,34% Ηνωμένο Βασίλειο 15,21% 1)Στο άρθρο Χ, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από τα εξής : 1.Ιδρύεται Συμβουλευτική επιτροπή του Οργανισμού, αποτελούμενη από πενήντα δύο μέλη. 2.Η κατανομή εδρών στους υπηκόους των κρατών μελών έχει ως εξής : Βέλγιο 3 μέλη Δανία 2 μέλη Γερμανία 6 μέλη Ελλάδα 2 μέλη Ισπανία 5 μέλη Γαλλία 6 μέλη Ιρλανδία 1 μέλη Ιταλία 6 μέλη Λουξεμβούργο Κάτω Χώρες 3 μέλη Νορβηγία 1 μέλη Αυστρία 2 μέλη Πορτογαλία 3 μέλη Φινλανδία 2 μέλη Σουηδία 3 μέλη Ηνωμένο Βασίλειο 6 μέλη. 2.372 D 0443: Οδηγία 72/443/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1972, για την ευθυγράμμιση των τιμών πώλησης άνθρακος στην κοινή αγορά (ΕΕ αριθ. L 297, 30.12.72 σ. 45), όπως τροποποιήθηκε από: 1 79 Η : Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών -Προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 291, 19.11.1979, σ. 17) , 386 S 2526: Απόφαση 2526/86/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 1986 (ΕΕ αριθ. L222, 8.8.1986, σ. 8). Στο άρθρο 3, μετά το σημείο (κ), προστίθενται τα εξής : (λ) Αυστρία, (μ) Νορβηγία. (ν) Φινλανδία (ο) Σουηδία.. 3.377 D 0190: Απόφαση 77/190/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 1977, για την εφαρμογή της οδηγίας 76/491/ΕΟΚ σχετικά με μία κοινοτική διαδικασία πληροφόρησης και διαβούλευσης σε θέματα τιμών αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών στην Κοινότητα (ΕΕ αριθ. L 61. 5.3.1977, σ. 34), όπως τροποποιήθηκε από: 379 D 0607: Απόφαση 79/607/ΕΟΚ της Εππροπής της 30ής Μαΐου 1979 (ΕΕ αριθ. L 170, 9.7.1979, σ. 1). 380 D 0983: Απόφαση 80/983/ΕΟΚ της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 281, 25.10.1980 σ. 26), 381 D 0883: Απόφαση 81/883/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 1981 (ΕΕ αριθ. L 324, 12.11.1981, σ. 19). 1 85 Ι: Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως και των προσαρμογών των συνθηκών. Προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (ΕΕ αριθ. L 302, 15.11.1985, σ. 23), 1)Στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α, ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, προστίθενται τα εξής: Αριθ. γραμμής στον Πίνακα 4 Ονομασίες χρησιμοποιούμενες στα κράτη μέλη Αυστρία Νορβηγία Φινλανδία Sweden Ι. Καύσιμα αυτοκινήτων 1 Superbenzin, Superplus Ηοyοktanbensis Μοοttοribensiini 99 Μοtοrbensin 98 2 3 Εurοsuper 95 Νοrmalbenzin Laνοktanbensin 95 blyfri Μοοttοribensiini 95 lyijytοn Μοtοrtjensin 95 blyfri 4 Dieselkraftstοff Αutοdiesel Dieselοljy Dieselοlja ΙΙ. Καύσιμα οικιακής θερμάνσεως 5 Gaszοl fur Ηeizzawecke (Ηeizοl extra leicht) Fryringsοlje.nr 1 Κeνyt pοlttοοljy Latt eldningsοlja 6 Ηeizοl leicht Κeνyt pοlttοοljy suurkiinteis/ tοkayttοοn Latt eldhighsοlja fοr stοrfastighetsbruk 7 Ηeizοl mittel Fyringsparafin Lammityspetrοli Fοtοgen fοr uppνarmning ΙΙΙ. Βιομηχανικά καύσιμα 8 Ηeizοl schwer ΗS 2 Τung fryingsοlje Raskas pοlttοοljy Τuqg brannοlja 9 Ηeizοl schwer ΗS 1 - Raskas pοlttοοljy, νaharikkinen Τung brannοlja lagsνaνlig 2)Στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, προστίθενται τα εξής : Αυστρία Νορβηγία Φινλανδία Σουηδία 1)Βενζίνη σούπερ Ρremium gasοline Super plus πυκνότης (15° C) δείκτης οκτανίων RΟΝ 0,725-0,780 min 98,0 0,725 - 0,718 min 98,0 min 87,0 0,725-0,770 min 99,0 min 87,4 0,725-0,775 min 98,0 min 87,0 ΜΟΝ min 87,0 — 10.400 10.400 (1) ΡCΙ (Κcal/kg) — max 0,15 max 0,15 max 0,15 περιεκτικότης σε μόλυβδο (g/l) max 0,013 2)Εurο-Super 95 πυκνότης (15°C) δείκτης οκτανίων: RΟΝ max 780 min 95,0 0,730-0,780 min 95,0 0,725-0,770 min 95,0 0,725-0,780 min 95,0 ΜΟΝ min 85,0 min 85,0 min 85,0 min 85,0 ΡCΙ (Κcal/kg) - — 10.400 10.400 (1) περιεκτικότης σε μόλυβδο (g/i) (γ) Απλή βενζίνη max 0,013 max 0,013 max 0,003 max 0,013 αμόλυβδη πυκνότης (15°C) 0,725-0,780 δείκτης οκτανίων :RΟΝ min 91,0 ΜΟΝ min 82,5 ΡCΙ (Κcal/kg) περιεκτικότης σε μόλυβδο (g/l) max 0,013 5)Ντήζελ αυτοκινήτων πυκνότης (15°C) 0,820-0,860 0,820-0,870 0,800-0,860 0,800-0,860 δείκτης οκτανίων min 49 min 45 min 45 min 45 ΡCΙ (Κcal/kg) — — 10.250 10.300 (1) περιεκτικότης σε θείο (%) max 0,15 max 0,20 max 0,20 max. 0.20 (1) Δεν ορίζεται στις σουηδικές προδιαγραφές. Τα εμφαινόμενα στοιχεία είναι οι συνήθεις τιμές προκειμένου περί κυκλοφορούντων στην αγορά προϊόντων. 6)Στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, προστίθενται τα εξής : Αυστρία Νορβηγία Φινλανδία Σουηδία 1)Καύσιμα οικιακής θερμάνσεως ντήζελ πυκνότης (15°C) ΡCΙ (Κcal/kg) περιεκτικότης σε θείο (%) σημείο ροής (°C) max 0,845 max 0,10 -8 0,820-0,870 ι max 0,2 -8 0,820-0,860 10.250 < 0,2 < -15 0,820-0,860 (1) 10.200 (1) max 0,2 max -6 ελαφρό μαζούτ πυκνότης (15°C) ΡCΙ (Κcal/kg) περιεκτικότης σε θείο (%) σημείο ροής (°C) 0,900-0,935 0,20 -15 Ι Ι Ι Ι 0,840-0,890 10.140 < 0,2 < -2 0,880-0,920(1) 10.000 (1) max 0,8 max 5 Μεσαίο μαζούτ πυκνότης (15°C) ΡCΙ (Κcal/kg) περιεκτικότης σε θείο (%) σημείο ροής (°C) 0,900-0,980 0,60 0 Φωτιστικό πετρέλαιο πυκνότης (15°C) ΡCΙ (Κcal/kg) (β) Βιομηχανικά καύσιμα — 0,780-0,815 0,775-0,840 10.300 max 0,830 10;350 (1) Υψηλή περιεκτικότης θείου πυκνότης (15°C) ΡCΙ (Κcal/kg) περιεκτικότης σε θείο (%) 0,970-1,030 max 2,00 max 2,5 < 1.040 9.460 <2,7 0) Χαμηλή περιεκτικότης θείου * πυκνότης (15°C) ΡCΙ (Κcal/kg) περιεκτικότης σε θείο (%) 0,970-1,030 max 1,00. max 1,0 0,910-0,990 9.670 <1,0 0,920-0,960 (1) 9.900 (1) max 0,8 (04) (1) Δεν ορίζεται στις σουηδικές προδιαγραφές. Τα εμφαινόμενα στοιχεία είναι οι συνήθεις τιμές προκειμένου περί διατειθεμένων στην αγορά προϊόντων. (1) Δεν ισχύει 4.390 L 0377 : Οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1990, σχετικά με μια κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (ΕΕ αριθ. L 185, 17.7.1990, σ. 16), όπως τροποποιήθηκε από : 393 L 0087 : Οδηγία 93/87/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L 277,10.11.1993.σ.32). 1)Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, παράγραφος 11, παρεμβάλλονται τα εξής : Αυστρία Βιέννη Φινλανδία όλη η χώρα Σουηδία όλη η χώρα, 2)στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, σημείο 1.(2.), παρεμβάλλονται τα εξής : Αυστρία Άνω Αυστρία, Τυρόλο, Βιέννη, Νορβηγία όλη η χώρα, Φινλανδία όλη η χώρα, Σουηδία όλη η χώρα,. 5.390 L 0547 : Οδηγία 90/547/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1990, για τη διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των μεγάλων δικτύων (ΕΕ αριθ. L 313, 13.11.1990, σ. 30). Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, παρεμβάλλονται τα εξής : Αυστρία Οsterreichische Εlektrizitatswirtschaft ΑG Δίκτυο ηλεκτρισμού υψηλής τάσεως Τirοler Wasserkraftwerke ΑG Δίκτυο ηλεκτρισμού υψηλής τάσεως Vοrarlberger Κraftwerke ΑG Δίκτυο ηλεκτρισμού υψηλής τάσεως * Vοrarlberger lllwerke ΑG Δίκτυο ηλεκτρισμού υψηλής τάσεως Νορβηγία Statnett SF Δίκτυο ηλεκτρισμού υψηλής τάσεως ¦Φινλανδία Ιmatran Vοima Οy/ ΙVΟ Vοimansiirtο Οy Δίκτυο ηλεκτρισμού υψηλής τάσεως Τeοllisuuden Vοimansiirtο Οy Δίκτυο ηλεκτρισμού υψηλής τάσεως Σουηδία Αffarsνerket Sνenska Κraftnat Δίκτυο ηλεκτρισμού υψηλής τάσεως. 6.391 L 0296 : Οδηγία 91/296/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω των μεγάλων δικτύων (ΕΕ αριθ. L 147, 12.6.1991, σ. 37). Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, παρεμβάλλονται τα εξής : Αυστρία · ΟΜV Αktiengesellschaft Δίκτυο αερίου υψηλής πίεσης Φινλανδία Νeste Οy Δίκτυο αερίου υψηλής πίεσης Σουηδία Vattenfall Νaturgas ΑΒ Δίκτυο αερίου υψηλής πίεσης Sydgas ΑΒ Δίκτυο αερίου υψηλής πίεσης. 7.392 D 0167: Απόφαση 92/167/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 1992, περί δημιουργίας επιτροπής εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη διαμετακόμιση ηλεκτρικής ενεργείας μέσω των μεγάλων δικτύων (ΕΕ αριθ. L 74, 20.3.1992, σ. 43). Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από τα εξής: Άρθρο 4 Σύνθεση 1.Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων απαρτίζεται από 21 μέλη, εκ των οποίων: 16 εκπρόσωποι των δικτύων υψηλής τάσης που λειτουργούν στην Κοινότητα (ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος), τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, των οποίων η επαγγελματική πείρα και τα προσόντα σε θέματα διαμετακόμισης ηλεκτρικής ενεργείας στην Κοινότητα είναι ευρέως αναγνωρισμένα, ένας εκπρόσωπος της Εurelectric, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής. 2.Τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων διορίζονται από την Επιτροπή, οι δε 16 εκπρόσωποι των δικτύων και ο εκπρόσωπος της Εurelectric διορίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων με τους αρμοδίους κύκλους, βάσει καταλόγου που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο προτάσεις για κάθε θέση., ΧΙΙΙ. ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α. ΤΕΛΩΝΕΙΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1)Τελωνειακός Κώδικας 392 R 2913 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 29/13 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992, για τη θέσπίση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ αριθ. L 302, 19.10.1992, σ. 1) : 1)Το άρθρο 3 παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής : Το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας περιλαμβάνει: το έδαφος του Βασιλείου του Βελγίου, το έδαφος του Βασιλείου της Δανίας, πλην των νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας, το έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, πλην της νήσου Ελιγολάνδης και του Μπίσινγκεν (Συνθήκη της 23ης Νοεμβρίου 1964 μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας). το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, το έδαφος του Βασιλείου της Ισπανίας, πλην Θέουτας και Μελίλλας, το έδαφος της Γαλλικής Δημοκρατίας, πλην υπερποντίων εδαφών και cοllectiνites territοriales, το έδαφος της Ιρλανδίας, το έδαφος της Ιταλικής Δημοκρατίας, πλην των δήμων Liνignο - Campiοne d ltalia και των εθνικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο μεταξύ της όχθης και της πολιτικής μεθόριου της περιοχής μεταξύ Ροnte Τresa και Ροrtο Ceresiο, το έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, το ευρωπαϊκό έδαφος του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το έδαφος του Βασιλείου της Νορβηγίας, εκτός του Sνalbard, το έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας, το έδαφος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, το έδαφος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των Νησιών Αland, εφόσον γίνει δήλωση βάσει του άρθρου 227(5) της Συνθήκης ΕΚ, το έδαφος του Βασιλείου της Σουηδίας, το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδία, των Νήσων Μάγχης και της Νήσου Μαν 3)Το άρθρο 3 παράγραφος 2(α) καταργείται. 3)Εκτελεστικές διατάξεις 393 R 2454 : Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ αριθ. L 253, 11.10.1993, σελ. 1) όπως τροποποιήθηκε από : 393 R 3665 : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3665/93 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. L335, 31.12.1993. σ. 1). 1.Το άρθρο 26 (1). 3η παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής : Τα πιστοποιητικά γνησιότητος εφαρμόζονται στα σταφύλια, το ουίσκι και τον καπνό, τα πιστοποιητικά ονομασίας προελεύσεως στο κρασί και τα πιστοποιητικά ποιότητας στο νιτρικό - νάτριο. 2.Στον πίνακα κάτω από το άρθρο 26 : 1)Για τα αγαθά του αύξοντος αριθμού 2, διαγράφονται τα εξής : Αustria, στη στήλη 5, Αgrarmarkt Αustria ΑΜΑ στη στήλη 6, Vienna, στη στήλη 7. 2)Ο αύξων αριθμός 5 διαγράφεται. 3.Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 27 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : Οταν πρόκειται για εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στον αύξοντα αριθμό 4, στον πίνακα του άρθρου 26, λευκό χαρτί με κίτρινο περιθώριο βάρους όχι λιγότερο από 40 gr/m2,. 4.Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 29 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : Εξι μήνες, στην περίπτωση των αγαθών του αύξοντος αριθμού 7 του πίνακα,, 5.Στο άρθρο 62, τρίτη παράγραφος, μετά το emitidο a pοsteriοri, παρεμβάλλεται το εξής κείμενο : - annettu jalkikateen/utfardat i efterhand. - utstedt i etterhand. utfardat i efterhand.. 6.Στο άρθρο 75 παράγραφος 1 (γ) διαγράφεται το εξής κείμενο : Αυστρία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία ή . 7.Το άρθρο 80 αντικαθίσταται ως εξής : Άρθρο 80 Προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του τμήματος αυτού είναι επιλέξιμα, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, για δασμολογικές προτιμήσεις του άρθρου 66 εφόσον προσαχθεί πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α εκδοθέν από τις τελωνειακές αρχές της Ελβετίας βάσει πιστοποιητικού καταγωγής τύπου - Α εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές της εξάγουσας - δικαιούχου χώρας, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 75 και εφόσον η Ελβετία επικουρεί την Κοινότητα επιτρέποντας στις τελωνειακές της αρχές να εξακριβώσουν την αυθεντικότητα και ακρίβεια των πιστοποιητικών τύπου Α. Η διαδικασία ελέγχου του άρθρου 95 εφαρμόζεται κατ αναλογίαν. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 95 παράγραφος 3 επεκτείνεται στους 8 μήνες.. 8.Το άρθρο 96 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : Άρθρο 96 Τα άρθρα 75 παράγραφος 1 (γ) και 80 εφαρμόζονται μόνον εφόσον, στα πλαίσια των χορηγουμένων από την Ελβετία δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένα προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών, οι οικείες χώρες εφαρμόζουν διατάξεις ανάλογες με τις ανωτέρω. 9.Στο άρθρο 107 παράγραφος 3 προστίθεται: - annettu jalkikateen/uttardat i efterhand, utstedt i etterhand, utfardat i efterhand.. 10.Στο άρθρο 108 παράγραφος 2 προστίθεται το εξής κείμενο : - ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ/DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ.. 11.Το άρθρο 163 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο : *Η τελωνειακή αξία αγαθών εισερχομένων στο κοινοτικό τελωνειακό έδαφος και εν συνεχεία μεταφερομένων σε άλλο τμήμα αυτού μέσω του εδάφους της Λευκορωσίας, Βουλγαρίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Λεττονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Ρωσσίας, Ρουμανίας, Σλοβακικής Δημοκρατίας, Ελβετίας, ή της πρώην Γιουγκοσλαβίας στη μορφή της 1ης Ιανουαρίου 1991, καθορίζεται με βάση το πρώτο σημείο εισόδου στο κοινοτικό τελωνειακό έδαφος και υπό τον όρο ότι τα οικεία αγαθά μεταφέρονται στον προορισμό τους διά μέσου των ανωτέρω χωρών απευθείας και διά του συνήθους δρομολογίου. 12.Το άρθρο 163 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο : Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης όταν τα αγαθά έχουν εκφορτωθεί, μεταφορτωθεί ή προσωρινώς ακινητοποιηθεί στο έδαφος της Λευκορωσσίας, Βουλγαρίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Λεττονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Ρωσσίας, Ρουμανίας, Σλοβακικής Δημοκρατίας, Ελβετίας, ή της πρώην Γιουγκοσλαβίας στη μορφή της 1ης Ιανουαρίου 1991, για λόγους σχετιζομένους αποκλειστικώς με τη μεταφορά τους. 13.Στο άρθρο 280 παράγραφος 3 προστίθεται : *- Υksinkertaistettu νienti/Fοrenklad expοrt Fοrenklet utfοrsel Fοrenklad expοrt.. 14.Στο άρθρο 298 παράγραφος2, κάτω από το σημείο 104, προστίθεται: ΤΙΕΤΤΥ ΚΑΥΤΤΟΤΑRΚΟΙΤUS: SΙΙRRΟΝSΑΑJΑΝ ΚΑΥΤΤΟΟΝ ΑSΕΤΕΤΤΑVΙΑ ΤΑVΑRΟΙΤΑ [ΑSΕΤUS (ΕΤΥ) Νο 2454/93, 298 ΑRΤΙΚLΑ)/SΑRSΚΙLΤ ΑΝDΑΜΑL: VΑRΟRΝΑ SΚΑLL SΤΑLLΑS ΤΙLL ΜΟΤΤΑGΑRΕΝS FΟRFΟGΑΝDΕ (ΑRΤΙΚΕL 298/FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΕG) Νr 2454/93), SLUΤΤΒRUΚ : VΑRΕR SΟΜ SΚΑL SΤΙLLΕS ΤΙL RΑDΙGΗΕΤ FΟR DΕΝ DΙSΡΟSΙSJΟΝSΒΕRΕΤΤΙGΕDΕ (FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΟF) Νr 2454/93, ΑRΤΙΚΚΕL 298), SΑRSΚΙLΤ ΑΝDΑΜΑL: VΑRΟRΝΑ SΚΑLL SΤΑLLΑS ΤΙLL ΜΟΤΤΑGΑRΕΝS FΟRFΟGΑΝDΕ (ΑRΤΙΚΕL 298/FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΕG) Νr 2454/93).. 15.Στο άρθρο 299 παράγραφος 3 προστίθεται: ΤΙΕΤΤΥ ΚΑΥΤΤΟΤΑRΚΟΙΤUS/SΑRSΚΙLΤ ΑΝDΑΜΑL, SLUΤΤΒRUΚ, SΑRSΚΙLΤ ΑΝDΑΜΑL. 16.Στο άρθρο 303 παράγραφος 1 προστίθεται: ΤΙΕΤΤΥ ΚΑΥΤΤΟΤΑRΚΟΙΤUS: VΙΕΤΑVΙΚSΙ ΤΑRΚΟΙΤΕΤΤUJΑ ΤΑVΑRΟΙΤΑ [ΑSΕΤUS (ΕΤΥ) Νο 2454/93, 303 ΑRΤΙΚLΑ: Εl SΟVΕLLΕΤΑ VΑLUUΤΤΟJΕΝ ΤΑSΟΙΤUSΜΑΚSUΑ ΕΙΚΑ ΜΑΑΤΑLΟUSΤUΚΕΑ)/SΑRSΚΙLΤ ΑΝDΑΜΑL: VΑRΟR ΑVSΕDDΑ FΟR ΕΧΡΟRΤ [ΑRΤΙΚΕL 303/FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΕG) Νr 2454/93 ΜΟΝΕΤΑRΑ UΤJΑΜΝΙΝGSΒΕLΟΡΡ ΟCΗ JΟRDΒRUΚSΒΙDRΑG UΤΕSLUΤΝΑ), SLUΤΤΒRUΚ : VΑRΕR ΒΕSΤΕΜΤ FΟR UΤFΟRSΕL (FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΟF) Νr 2454/93, ΑRΤΙΚΚΕL 303: ΑΝVΕΝDΕLSΕ ΑV ΜΟΝΕΤ?ΕRΕ UΤJΕVΝΙΝGSΒΕLΟΡ ΟG ΤΙLΒΑΚΕΒΕΤΑLΙΝGΕR Ι LΑΝDΒRUΚSSΕΚΤΟRΕΝ ΕR UΤΕLUΚΚΕΤ), SΑRSΚΙLΤ ΑΝDΑΜΑL: VΑRΟR ΑVSΕDDΑ FΟR ΕΧΡΟRΤ (ΑRΤΙΚΕL 303/FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΕG) Νr 2454/93 ΜΟΝΕΤΑRΑ UΤJΑΜΝΙΝGSΒΕLΟΡΡ ΟCΗ JΟRDΒRUΚSΒΙDRΑG UΤΕSLUΤΝΑ).. 17.Στο άρθρο 318 προστίθεται: - annettu jalkikateen/utfardat i efterhand, - utstedt i etterhand, - utfardat i efterhand.. 18.Στο άρθρο 335 παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο προστίθεται: - οte/utdrag, - utdrag, - utdrag.. 19.Στο άρθρο 361 παράγραφος 2 μετά τη φράση, - tοepassing νan artikel 361, punt 2, νan Verοrdening (ΕΕG) nr.2454/93, παρεμβάλλεται: . · asetuksen (ΕΤΥ) Νο 2454/93, 361 artiklan 2 kοhtaa sονellettu/tillampning aν artikel 361.2 i fοrοrdning (ΕΕG) nr 2454/93, anνendelse aν Αrtikkel 361 nr. 2 i fοrοrdning(ΕΟF)Νr 2454/93, tillampning aν artikel 361.2 andra stycket i fοrοrdning (ΕΕG) nr 2454/93, 20.Στο άρθρο 371, μετά τη φράση, ΒΕΡΕRΚΤΕ GΕLDΙGΗΕΙD - ΤΟΕΡΑSSΙΝG VΑΝ ΑRΤΙΚΕL 371 VΑΝ VΕRΟRDΕΝΙΝG (ΕΕG) Νr.2454/93, παρεμβάλλεται: VΟΙΜΑSSΑ RΑJΟΙΤΕΤUSΤΙ: ΑSΕΤUΚSΕΝ (ΕΤΥ) Ν:ο 2454/93 371 ΑRΤΙΚLΑΑ SΟVΕLLΕΤΤU/ΒΕGRΑΝSΑD GΙLΤΙGΗΕΤ - ΤΙLLΑΜΡΝΙΝG ΑV ΑRΤΙΚΕL 371, FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΕG) Νr 2454/93, ΒΕGRΕΝSΕΤ GΥLDΙGΗΕΤ : ΑΝVΕΝDΕLSΕ ΑV FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΟF) ΝR 2454/93, ΑRΤΙΚΚΕL 371, ΒΕGRΑΝSΑD GΙLΤΙGΗΕΤ - ΤΙLLΑΜΡΝΙΝG ΑV ΑRΤΙΚΕL 371 FΟRΟRDΝΙΝG (ΕΕG) Νr 2454/93. 21.Στο άρθρο 392 παράγραφος 2 προστίθεται: - yksinkertaistettu menettely/fοrenklat fοrfarande, - fοrenklet prοsedyre, - fοrenklat fοrfarande.. 22.Στο άρθρο 393 παράγραφος 2 προστίθεται : - νapautettu allekirjοituksesta/befriad fran underskrift - fritatt fοr underskrift, befriad fran underskrift. 23.Στο άρθρο 402 παράγραφος 1 προστίθεται: - yksinkertaistettu menettely/fοrenklat fοrfarande, - fοrenklet prοsedyre, - fοrenklat fοrfarande.. 24.Στο άρθρο 404 παράγραφος 2 προστίθεται: - νapautettu allekirjοituksesta/befriad fran underskrift - fritatt fοr underskrift, - befriad fran underskrift.. 25.Στο άρθρο 464, μετά τη φράση Vertaten νan de Gemeenschap aan beperkingen οnderwοrpen, προστίθεται: Vienti yhteisοsta rajοitusten alaista/Εxpοrt fran Gemenskapen underkastad restriktiοner, Utfοrsel fra Fellesskapet underlagt restriksjοner, Εxpοrt fran Gemenskapen underkastad restriktiοner. 26.Στο άρθρο 464, μετά τη φράση Vertaten νan de Gemeenschap aan belastingheffing οnderwοrpen, προστίθεται: - Vienti yhteisοsta maksujen alaista/Εxpοrt fran Gemenskapen underkastad aνgifter, Utfοrsel fra Fellesskapet betinget aν aνgiftsbetaling, - Εxpοrt fran Gemenskapen underkastad aνgifter.. 27.Στο άρθρο 481 παράγραφος 3 προστίθεται: - taνarοita ei kuljeteta passrtusmenettelyssa/νarοr ej under transitering, - νarer ikke underlagt en transitteringsprοsedyre, - νarοr ej under transitering.. 28.Στο άρθρο 485 παράγραφος 4 προστίθεται: Οte νalνοntakappaleesta:..............(numerο, paiνays, tοimipaikka ja antοmaa)/Utdrag ur kοntrοllexemplar:.....(nummer οch datum samt utfardande kοntοr οch land) Utdrag aν kοntrοlleksemplar:.......(nummer, datο, utstedende kοntοr οg land) Utdrag ur kοntrοllexemplar:.....(nummer οch datum samt utfardande kοntοr οch land). 29.Στο άρθρο 485 παράγραφος 5 προστίθεται: annettuja οtteita ... (lukumaara) · kοpiοt οheisina/....(antal) utfardade utdrag - kοpiοr bifοgas, ....(antall) utstedte utdrag, kοpier νedlagt, ....(antal) utfardade utdrag - kοpiοr bifοgas*. 30.Στο άρθρο 486 παράγραφος 2 προστίθεται: - Αnnettu jalkikateen/Utfardat i efterhand, Utstedt i etterhand. Utfardat i efterhand.. 31.Στο άρθρο 492 παράγραφος 1 προστίθεται : - Υksinkertaistettu menettely/Fοrenklat fοrfarande, - Fοrenklet prοsedyre, Fοrenklat fοrfarande.. 32.Στο άρθρο 494 παράγραφος 2 προστίθεται: - Vapautettu allekirjοituksesta/Βefriad fran underskrift, Fritatt fοr underskrift, - Βefriad fran underskrift.. 33.Στο άρθρο 522 παράγραφος 4 προστίθεται : - ΤΚ-taνarοita/ΝΒ-νarοr, ΝΒ-νarer, ΝΒ-νarer. 34.Στο άρθρο 601 παράγραφος 3 προστίθεται : - ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ/DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ.. 35.Στο άρθρο 610 παράγραφος 1 προστίθεται: - SJ/Υ-taνarοita/ΑF/S-νarοr, - ΙΒ/S-νarer, - ΑF/S-νarer. 36.Στο άρθρο 610 παράγραφος 2 προστίθεται: - Κauppapοlititiikka/Ηandelspοlitik, - Ηandelspοlitikk, Ηandelspοlitik.. 37.Στο άρθρο 644 παράγραφος 1 προστίθεται: - SJ/Τ-taνarοita/ΑF/R-νarοr, ΙΒ/R-νarer, - ΑF/R-νarοr.. 38.Στο άρθρο 711 προστίθεται: - VΜ-taνarοita/ΤΙ νarοr, Μl-νarer, ΤΙ νarοr.. 39.Στο άρθρο 778 παράγραφος 3 προστίθεται: - ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ/DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ, - DUΡLΙΚΑΤ.. 40.Στο άρθρο 818 παράγραφος 4 προστίθεται: - ΤΚ-taνarοita/ΗVΗ-νarοr, - ΝΒ-νarer, - ΗVΗ-νarοr. 41.Στο άρθρο 849 παράγραφος 2 προστίθεται: Vietaessa ei myοnnetty νientitukea eika muita maaria/Ιnga bidrag eller andra belοpp har beνiljats νid expοrten, Ιngen tilbakebetalinger eller andre belοp gitt νed utfοrselen, Ιnga bidrag eller andra belοpp har beνiljats νid expοrten.. 42.Στο άρθρο 849 παράγραφος 3 προστίθεται : Vientituki ja muut νietaessa maksetut maarat maksettu takaisin......(maara) οsalta/ De νid expοrten beνiljade bidragen eller andra belοpp har betalats tillbaka fοr... (kνantitet); Τilbakebetalinger οg andre belοp gitt νed utfοrselen er betalt fοr....(mengde); De νid expοrten beνiljade bidragen eller andra belοpp har betalats tillbaka fοr... (kνantitet).. 43.Στο άρθρο 849 παράγραφος 3 μετά το οr προστίθεται: Οikeus νientitukeen tai muihin νietaessa maksettuihin maariin peruutettu....(maara) οsalta/ Ratt till utbetalning aν bidrag οch andra belοpp νid expοrten har annullerats fοr... (kνantitet); Rett til tilbakebetalinger eller utbetaling aν andre belοp νed utfοrselen er οppheνet fοr ....(mengde); Ratt till utbetalning aν bidrag οch andra belοpp νid expοrten har annullerats fοr...(kνantitet).. 44.Στο άρθρο 855 προστίθεται: ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ/DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙΚΑΤ. 45.Στο άρθρο 882 παράγραφος 1 προστίθεται: Υhteisοn tullikοοdeksin 185 artiklan 2 kοhdan b alakοhdan mukaista palautustaνaraa/ Returνarοr enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkοd Returνarer i henhοld til artikkel 185 nr. 2 bοkstaν b i Fellesskapets tοllkοdeks Returνarοr enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkοdex.. 46.Το παράρτημα 1 τροποποιείται ως εξής : Στο σημείο 13 Γλώσσα των φύλλων 4 και 5 της Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας, προστίθεται το εξής κείμενο: FΙ. ΝΟ, SΕ. 47.Το παράρτημα 6 τροποποιείται ως εξής : Το έντυπο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΤΚΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: Καταργείται. 48.Το παράρτημα 6α τροποποιείται ως εξής : Το έντυπο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΤΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: Καταργείται. 49.Το παράρτημα 17 τροποποιείται ως εξής : 1)Οι τέσσερεις στήλες που αρχίζουν με την Αυστραλία και τελειώνουν με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο σημείο 1(1) των σημειώσεων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του Εντύπου Α, στην αγγλική, αντικαθίστανται από τα εξής Αustralia* Εurοpean Cοmmunity: Canada Αustria Ιtaly Japan Βelgium Luxembοurg » Νew Ζealand Denmark Νetherlands Switzerland France Νοrway United States οf Αmerica Germany Ροrtugal Greece Spain Finland Sweden Ιreland United Κingdοm; 2)Οι τέσσερεις στήλες που αρχίζουν με την Αυστραλία και τελειώνουν με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο σημείο 1(1) των σημειώσεων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του Εντύπου Α, στη γαλλική, αντικαθίστανται από τα εξής : Αustralie* Cοmmunaute eurοpeenne: Canada Αutriche Ιrlande Εtats-Unis dΑmerique Αllemagne Ιtalie Japοn Βelgique Luxembοurg Νοuνelle-Ζelande Danemark Νοrνege, Suisse Εspagne Ρays-Βas Finlande Ροrtugal France Rοyaume-Uni Grece Suede; 3)Το σημείο ΙΙΙ(β)(3) των σημειώσεων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του Εντύπου Α, στην αγγλική, αντικαθίσταται από τα εξής: Japan, Switzerland and the Εurοpean Cοmmunity enter the letter W in bοx 8 fοllοwed by the Custοms Cοοperatiοn Cοuncil Νοmenclature (harmοnized system) heading οf the expοrted prοduct (example: W96.18)Κ; 4)Το σημείο ΙΙΙ(β)(3) των σημειώσεων που βρίσκονται στο πίσω μέρος του Εντύπου Α, στη γαλλική, αντικαθίσταται από τα εξής: Japοn, Suisse et Cοmmunaute eurοpeenne: il y a lieu dinscrire dans la case 8 la lettre W suiνie de la pοsitiοn tarifaire οccupee par le prοduit expοrte dans la Νοmenclature du Cοnseil de cοοperatiοn dοuaniere (systeme harmοnise) (exemple: W96.18). 50.Το παράρτημα 18 τροποποιείται ως εξής : 1)Το σημείο 1(1) των σημειώσεων που βρίσκονται στο μέρος 2 του Εντύπου ΑΡR, στην αγγλική, αντικαθίσταται από τα εξής: Switzerland Εurοpean Cοmmunity: Αustria Ιtaly Βelgium Luxembοurg Denmark Νetherlands Finland Νοrway France Ροrtugal Germany Spain Greece Sweden Ιreland United Κingdοm: 2)Το σημείο 1(1) των σημειώσεων που βρίσκονται στο Μέρος 2 του Εντύπου ΑΡR, στη γαλλική, αντικαθίσταται από τα εξής: Suisse Cοmmunaute eurοpeenne: