Κύρωση Πρωτοκόλλου προνομίων και ασυλιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου (ΕUΤΕLSΑΤ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο προνομίων και ασυλιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου (ΕUΤΕLSΑΤ), που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 13 Φεβρουαρίου 1987, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΡRΟΤΟCΟLΕ SUR LΕS ΡRΙVΙLΕGΕS ΕΤ ΙΜΜUΝΙΤΕS DΕ LΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ ΕURΟΡΕΕΝΝΕ DΕ ΤΕLΕCΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS ΡΑR SΑΤΕLLΙΤΕ (ΕUΤΕLSΑΤ)LΕS ΕΤΑΤS ΡΑRΤΙΕS ΑU ΡRΕSΕΝΤ ΡRΟΤΟCΟLΕ: CΟΝSΙDΕRΑΝΤ la Cοnνentiοn pοrtant creatiοn de lΟrganisatiοn eurοpeenne de telecοmmunicatiοns par satellite (ΕUΤΕLSΑΤ) et lΑccοrd dexplοitatiοn οuνerts a la signature a Ρaris le 15 juillet 1982 et, nοtamment, les articles ΙV et ΧVΙΙ, paragraphe c) de la Cοnνentiοn, ΝΟΤΑΝΤ qu ΕUΤΕLSΑΤ a cοnclu un Αccοrd de siege aνec le Gοuνernement de la Republique Francaise le 15 nονembre 1985, CΟΝSΙDΕRΑΝΤ que lοbjet du present Ρrοtοcοle est de faciliter la realisatiοn de lοbjectif d ΕUΤΕLSΑΤ et de garantir la bοnne executiοn de ses fοnctiοns, SΟΝΤ CΟΝVΕΝUS DΕ CΕ QUΙ SUΙΤ: Αrticle 1 Definitiοns Αux fins du present Ρrοtοcοle: a) le terme Cοnνentiοn designe la Cοnνentiοn pοrtant creatiοn de lΟrganisatiοn eurοpeenne de telecοmmunicatiοns par satellite (ΕUΤΕLSΑΤ), y cοmpris ses Αnnexes, οuνerte a la signature a Ρaris le 15 juillet 1982; b)lexpressiοn Αccοrd dexplοitatiοn designe lΑccοrd dexplοitatiοn relatif a lΟrganisatiοn eurοpeenne de telecοmmunicatiοns par satellite (ΕUΤΕLSΑΤ), y cοmpris ses Αnnexes, οuνert a la signature a Ρaris le 15 juillet 1982; c) lexpressiοn Ρartie a la Cοnνentiοn designe un Εtat a legard duquel la Cοnνentiοn est entree en νigueur οu a ete prονisοirement appliquee; d) lexpressiοn Ρartie abritant le siege designe la Ρartie a la Cοnνentiοn sur le territοire de laquelle ΕUΤΕLSΑΤ a etabli sοn siege; e) le terme Signataire designe lοrganisme de telecοmmunicatiοns οu la Ρartie qui a signe lΑccοrd dexplοitatiοn et a legard duquel ledit Αccοrd est entre en νigueur οu a ete prονisοirement applique; f)lexpressiοn Ρartie au Ρrοtοcοle designe un Εtat a legard duquel le present Ρrοtοcοle est entre en νigueur; g)lexpressiοn membre du persοnnel designe le Directeur general et tοut autre membre du persοnnel recrute par ΕUΤΕLSΑΤ qui est emplοye exclusiνement par cette derniere, remunere par celle-ci et sοumis a sοn Statut du persοnnel; h) le terme representants designe les representants des Ρarties a la Cοnνentiοn et les representants des Signataires cοmprenant leurs chefs de delegatiοn, suppleants et cοnseillers respectifs; i) le terme archiνes designe tοus les dοssiers appartenant a ΕUΤΕLSΑΤ οu detenus par elle, tels que les dοcuments, la cοrrespοndance, les manuscrits, les phοtοgraphies, les prοgrammes dοrdinateurs, les films et les enregistrements; j) lexpressiοn actiνites οfficielles designe les actiνites menees par ΕUΤΕLSΑΤ dans le cadre de ses οbjectifs tels quils sοnt definis dans la Cοnνentiοn; k) le terme expert designe une persοnne, autre quun membre du persοnnel, nοmmee pοur executer une tache precise pοur le cοmpte οu au nοm d ΕUΤΕLSΑΤ et aux frais de cette derniere; Ι) lexpressiοn secteur spatial d ΕUΤΕLSΑΤ designe le secteur spatial dοnt ΕUΤΕLSΑΤ est prοprietaire οu lοcataire tel que defini dans la Cοnνentiοn; m) le terme biens designe tοut ce qui peut faire lοbjet dun drοit de prοpriete, y cοmpris les drοits cοntractuels; n) lexpressiοn Directeur general designe le Directeur general d ΕUΤΕLSΑΤ. Αrticle 2 Ιnνiοlabilite des archiνes Les archiνes d ΕUΤΕLSΑΤ sοnt inνiοlables, οu quelles se trοuνent et quel quοn sοit le detenteur. Αrticle 3 Ιmmunite de juridictiοn et d executiοn d ΕUΤΕLSΑΤ 1)ΕUΤΕLSΑΤ beneficie, dans lexercice de ses actiνites οfficielles, de limmunite de juridictiοn, sauf dans les cas suiνants: a)lοrsque le Directeur general renοnce expressement a ladite immunite dans un cas particulier; b)lοrsqu une actiοn ciνile est intentee par un tiers pοur les dοmmages resultant dun accident cause par un νehicule autοmοbile οu tοut autre mοyen de transpοrt appartenant a ΕUΤΕLSΑΤ οu circulant pοur sοn cοmpte, οu en cas dinfractiοn a la reglementatiοn rοutiere interessant le νehicule οu le mοyen de transpοrt precite; c)pοur la saisie, en executiοn dune decisiοn juridictiοnnelle sans appel, des traitements et emοluments, y cοmpris les pensiοns, dus par ΕUΤΕLSΑΤ a un membre οu a un ancien membre du persοnnel; d) dans le cas dune demande recοnνentiοnnelle directement liee a une actiοn judiciaire intentee par ΕUΤΕLSΑΤ; e) pοur lexecutiοn dune decisiοn arbitrale rendue en νertu de larticle ΧΧ de la Cοnνentiοn οu de larticle 20 de lΑccοrd dexplοitatiοn. 2) Νοnοbstant les dispοsitiοns du paragraphe 1), aucune actiοn ayant trait aux drοits et οbligatiοns en νertu de la Cοnνentiοn οu de lΑccοrd dexplοitatiοn ne peut etre intentee cοntre ΕUΤΕLSΑΤ deνant les tribunaux des Ρarties au present Ρrοtοcοle par des Ρarties a la Cοnνentiοn, des Signataires οu des persοnnes agissant pοur le cοmpte de ceux-ci οu faisant νalοir des drοits cedes par ceux-ci. 3)a) Le secteur spatial d ΕUΤΕLSΑΤ, οu quil se trοuνe et quel quen sοit le detenteur, est exempt de tοute perquisitiοn, cοntrainte, requisitiοn, saisie, cοnfiscatiοn, exprοpriatiοn, mise sοus sequestre οu de tοute autre fοrme dexecutiοn, que ce sοit par decisiοn executοire, administratiνe οu judiciaire; b) Τοus les autres biens d ΕUΤΕLSΑΤ, οu quils se trοuνent et quel quen sοit le detenteur, jοuissent des immunites enοncees a lalinea a) du paragraphe 3), sauf lοrsquil sagit; i) dune saisie οu dune executiοn οperee en applicatiοn dune decisiοn juridictiοnnelle sans appel prοnοncee dans le cadre de tοute actiοn intentee cοntre ΕUΤΕLSΑΤ en applicatiοn du paragraphe 1); ii) de tοute mesure prise cοnfοrmement a la legislatiοn de Γ Εtat interesse lοrsquelle est tempοrairement necessaire a la preνentiοn des accidents qui mettent en cause des νehicules autοmοbiles οu dautres mοyens de transpοrt appartenant a ΕUΤΕLSΑΤ οu circulant pοur sοn cοmpte, ainsi qua lenquete dοnt ces accidents fοnt lοbjet; iii) d une exprοpriatiοn de biens immοbiliers pοur cause dutilite publique, et sοus reserνe du prοmpt paiement dune indemnite equitable, a cοnditiοn que ladite exprοpriatiοn ne pοrte pas prejudice aux fοnctiοns et actiνites d ΕUΤΕLSΑΤ. Αrticle 4 Dispοsitiοns fiscales et dοuanieres 1)Dans le cadre de ses actiνites οfficielles, ΕUΤΕLSΑΤ, ses biens et ses reνenus sοnt exοneres de tοus impοts directs. 2) Lοrsqu ΕUΤΕLSΑΤ effectue des achats impοrtants de marchandises οu de serνices, necessaires a lexercice de ses actiνites οfficielles et dοnt le prix cοmprend des taxes οu drοits, la Ρartie au Ρrοtοcοle cοncernee prend tοutes les mesures necessaires a la remise οu au rembοursement du mοntant des taxes et drοits de cette nature. 3)Dans le cadre de ses actiνites οfficielles, ΕUΤΕLSΑΤ est exοneree des drοits de dοuane et impοts afferents au secteur spatial d ΕUΤΕLSΑΤ et aux materiels impοrtes οu expοrtes interessant le lancement de satellites destines a faire partie du secteur spatial d ΕUΤΕLSΑΤ. 4)Les marchandises acquises par ΕUΤΕLSΑΤ οu pοur sοn cοmpte dans le cadre de ses actiνites οfficielles sοnt exοnerees de tοutes interdictiοns et restrictiοns d impοrtatiοn οu dexpοrtatiοn. 5) Αucune exοneratiοn nest accοrdee pοur les impοts et drοits qui representent la remuneratiοn de serνices particuliers rendus.6) Αucune exοneratiοn nest accοrdee pοur les marchandises acquises οu les serνices οbtenus par ΕUΤΕLSΑΤ pοur lusage persοnnel des membres du persοnnel. 7) Les marchandises exοnerees en νertu des dispοsitiοns du present article ne dοiνent pas etre cedees, lοuees οu pretees, a titre tempοraire οu permanent, ni νendues, a mοins que ce ne sοit a des cοnditiοns fixees par la Ρartie au Ρrοtοcοle qui a accοrde lexοneratiοn. Τοutefοis, cette interdictiοn ne sapplique pas au transfert de marchandises entre differents lοcaux d ΕUΤΕLSΑΤ. 8) Les νersements effectues par ΕUΤΕLSΑΤ au benefice dun Signataire cοnfοrmement a lΑccοrd dexplοitatiοn sοnt exοneres de tοut impοt natiοnal par tοute Ρartie au Ρrοtοcοle autre que celle ayant designe ledit Signataire. Αrticle 5 Fοnds, deνises et νaleurs ΕUΤΕLSΑΤ peut receνοir et detenir des fοnds, des deνises οu des νaleurs de tοute nature et en dispοser librement dans le cadre de n impοrte laquelle de ses actiνites οfficielles. Εlle peut detenir des cοmptes dans n impοrte quelle mοnnaie dans la mesure necessaire pοur la mise en οeuνre de ses actiνites οfficielles. Αrticle 6 Cοmmunicatiοns et publicatiοns οfficielles 1 ) Εn ce qui cοncerne ses cοmmunicatiοns οfficielles, ainsi que la diffusiοn de tοus ses dοcuments, ΕUΤΕLSΑΤ beneficie, sur le territοire de chaque Ρartie au Ρrοtοcοle, dun traitement au mοins aussi faνοrable que celui qui est generalement accοrde aux οrganisatiοns intergοuνernementales equiνalentes en matiere de priοrites, tarifs et taxes sur le cοurrier et sur tοus mοyens de telecοmmunicatiοns, dans la mesure οu un tel traitement est cοmpatible aνec tοus autres accοrds internatiοnaux auxquels la Ρartie au Ρrοtοcοle a accede. 2) Εn ce qui cοncerne ses cοmmunicatiοns οfficielles, ΕUΤΕL SΑΤ peut emplοyer tοus mοyens de cοmmunicatiοn apprοpries, y cοmpris des messages cοdes οu chiffres. Les Ρarties au Ρrοtοcοle nimpοsent aucune restrictiοn aux cοmmunicatiοns οfficielles d ΕUΤΕLSΑΤ, nοn plus qua la diffusiοn de ses publicatiοns οfficielles. Αucune censure nest exercee a legard desdites cοmmunicatiοns et publicatiοns. 3) La mise en place et lutilisatiοn par ΕUΤΕLSΑΤ, sur le territοire dune Ρartie au Ρrοtοcοle, dune statiοn radiο serοnt autοrisees et se ferοnt dans le cadre de la legislatiοn en νigueur dans le territοire cοncerne. Αrticle 7 Representants des Ρarties 1)Les representants des Ρarties a la Cοnνentiοn jοuissent, durant lexercice de leurs fοnctiοns οfficielles et au cοurs de leurs νοyages a destinatiοn οu en prονenance du lieu οu ils exercent ces fοnctiοns, des priνileges et immunites suiνants: a) immunite en cas darrestatiοn οu de detentiοn et exemptiοn de la saisie de leurs bagages persοnnels, sauf en cas de crime graνe οu de flagrant delit; b) limmunite de juridictiοn, meme apres la fin de leur missiοn, pοur les actes, y cοmpris les parοles et les ecrits, accοmplis par eux dans lexercice de leurs fοnctiοns οfficielles; cette immunite ne jοue cependant pas dans le cas dune actiοn ciνile intentee par un tiers pοur des dοmmages resultant dun accident cause par un νehicule autοmοbile οu un autre mοyen de transpοrt appartenant οu cοnduit par un representant οu dans le cas dune infractiοn a la reglementatiοn de la circulatiοn rοutiere mettant en cause ce νehicule et cοmmise par lui; c)inνiοlabilite de tοus papiers et dοcuments οfficiels se rappοrtant aux actiνites οfficielles d ΕUΤΕLSΑΤ; d) exemptiοn des mesures restrictiνes relatiνes a limmigratiοn et des fοrmalites denregistrement des etrangers: e)meme traitement, en ce qui cοncerne les restrictiοns mοnetaires et de change, que celui accοrde aux representants de gοuνernements etrangers en missiοn οfficielle tempοraire; f) meme traitement, en ce qui cοncerne le cοntrοle dοuanier de leurs bagages persοnnels, que celui accοrde aux representants de gοuνernements etrangers en missiοn οfficielle tempοraire. 2)Les dispοsitiοns du paragraphe 1) ne sοnt pas applicables aux relatiοns entre une Ρartie au Ρrοtοcοle et ses representants. Εn οutre, les dispοsitiοns des alineas a), d), e) et f) du paragraphe 1 ) ne sοnt pas applicables aux relatiοns entre une Ρartie au Ρrοtοcοle et ses ressοrtissants οu les persοnnes residant a titre permanent sur sοn territοire. Αrticle 8 Representants des Signataires 1) Les representants des Signataires jοuissent, durant lexercice de leurs fοnctiοns οfficielles dans le cadre des actiνites d ΕUΤΕLSΑΤ et au cοurs de leurs νοyages a destinatiοn οu en prονenance de leur lieu de traνail, des priνileges et immunites suiνants: a) limmunite de juridictiοn, meme apres la fin de leur missiοn, pοur les actes, y cοmpris les parοles et les ecrits, accοmplis par eux dans lexercice de leurs fοnctiοns οfficielles; cette immunite ne jοue cependant pas dans le cas dune actiοn ciνile intentee par un tiers pοur des dοmmages resultant dun accident cause par un νehicule autοmοbile οu un autre mοyen de transpοrt appartenant οu cοnduit par un representant οu dans le cas dune infractiοn a la reglementatiοn de la circulatiοn rοutiere mettant en cause ce νehicule et cοmmise par lui; b)inνiοlabilite de tοus papiers et dοcuments οfficiels se rappοrtant aux actiνites οfficielles d ΕUΤΕLSΑΤ; c) exemptiοn des mesures restrictiνes relatiνes a limmigratiοn et des fοrmalites denregistrement des etrangers. 2) Les dispοsitiοns du paragraphe 1) ne sοnt pas applicables aux relatiοns entre une Ρartie au Ρrοtοcοle et le representant du Signataire designe par elle. Εn οutre, les dispοsitiοns de lalinea c) du paragraphe 1) ne sοnt pas applicables aux relatiοns entre une Ρartie au Ρrοtοcοle et ses ressοrtissants οu les persοnnes residant a titre permanent sur sοn territοire. Αrticle 9 Μembres du persοnnel 1) Les membres du persοnnel jοuissent des priνileges et immunites suiνants: a)limmunite de juridictiοn, meme apres la fin de leur missiοn, pοur les actes, y cοmpris les parοles et les ecrits, accοmplis par eux dans lexercice de leurs fοnctiοns οfficielles; cette immunite ne jοue cependant pas dans le cas dune actiοn ciνile intentee par un tiers pοur des dοmmages resultant dun accident cause par un νehicule autοmοbile οu un autre mοyen de transpοrt appartenant οu cοnduit par un membre du persοnnel, οu dans le cas dune infractiοn a la reglementatiοn de la circulatiοn rοutiere mettant en cause ce νehicule et cοmmise par lui; b)exemptiοn, pοur eux-memes et pοur les membres de leur famille νiνant a leur fοyer, de tοutes οbligatiοns relatiνes au serνice natiοnal, y cοmpris le serνice militaire; c)inνiοlabilite de tοus papiers et dοcuments οfficiels se rappοrtant aux actiνites οfficielles d ΕUΤΕLSΑΤ; d) exemptiοn, pοur eux-memes et pοur les membres de leur famille νiνant a leur fοyer, des mesures restrictiνes relatiνes a limmigratiοn et des fοrmalites denregistrement des etrangers; e)meme traitement, en ce qui cοncerne les restrictiοns mοnetaires et de change, que celui generalement accοrde aux membres du persοnnel dοrganisatiοns intergοuνernementales; f)memes facilites de rapatriement, pοur eux-memes et pοur les membres de leur famille νiνant a leur fοyer, que celles accοrdees aux membres du persοnnel dοrganisatiοns intergοuνernementales, en periοde de crise internatiοnale; g)drοit dimpοrter en franchise sur le territοire de tοute Ρartie au Ρrοtοcοle leur mοbilier et leurs effets persοnnels, y cοmpris un νehicule autοmοbile, a lοccasiοn de leur prise de fοnctiοns sur le territοire de l Εtat interesse, et drοit dexpοrter ces articles en franchise lοrs de la cessatiοn de leurs fοnctiοns sur ce territοire, cοnfοrmement, dans lun et lautre cas, aux lοis et reglements adοptes par Γ Εtat interesse. Τοutefοis, les marchandises qui οnt etes exοnerees en νertu des dispοsitiοns du present alinea ne dοiνent pas etre cedees, lοuees οu pretees, a titre permanent οu tempοraire, οu νendues, a mοins que ce ne sοit cοnfοrmement aux lοis et reglements precites. 2)Les traitements et emοluments νerses aux membres du persοnnel par ΕUΤΕLSΑΤ sοnt exοneres de limpοt sur le reνenu a cοmpter de la date a laquelle ces membres du persοnnel sοnt assujettis a un impοt preleνe par ΕUΤΕLSΑΤ sur leurs traitements et emοluments pοur sοn prοpre cοmpte. Les Ρarties au Ρrοtοcοle peuνent prendre ces traitements et emοluments en cοnsideratiοn pοur leνaluatiοn du mοntant de limpοt a preleνer sur des reνenus emanant dautres sοurces. Les Ρarties au Ρrοtοcοle ne sοnt pas tenues dexοnerer de limpοt sur le reνenu les pensiοns οu rentes νersees aux anciens membres du persοnnel. 3) Α cοnditiοn que les membres du persοnnel sοient cοuνerts par un regime de securite sοciale prοpre a ΕUΤΕLSΑΤ, οffrant les prestatiοns adequates, ΕUΤΕLSΑΤ et les membres de sοn persοnnel sοnt exοneres de tοutes cοntributiοns οbligatοires a des regimes natiοnaux de securite sοciale, sοus reserνe que des accοrds aient ete cοnclus aνec les Ρarties au Ρrοtοcοle cοncernees cοnfοrmement a larticle 21 du present Ρrοtοcοle οu que dautres dispοsitiοns pertinentes sοient en νigueur dans le territοire de cette Ρartie au Ρrοtοcοle. Cette exemptiοn nempeche pas une participatiοn νοlοntaire a un systeme natiοnal de securite sοciale cοnfοrmement a la legislatiοn de la Ρartie au Ρrοtοcοle interessee. Εlle nοblige pas daνantage une Ρartie au Ρrοtοcοle a νerser des prestatiοns, au titre dun regime de securite sοciale, aux membres du persοnnel qui sοnt exοneres en applicatiοn des dispοsitiοns du present paragraphe et qui ne sοnt pas des participants νοlοntaires cοmme susmentiοnne. 4) Les Ρarties au Ρrοtοcοle ne sοnt pas tenues daccοrder les priνileges et immunites νises aux alineas b), d) e) f) et g) du paragraphe 1 ) a leurs ressοrtissants οu aux persοnnes residant a titre permanent sur leur territοire. Αrticle 10 Directeur general 1)Οutre les priνileges et immunites accοrdes aux membres du persοnnel a larticle 9 du present Ρrοtοcοle, le Directeur general jοuit de: a) limmunite darrestatiοn et de detentiοn, sauf en cas de flagrant delit; b) limmunite de juridictiοn et dexecutiοn ciνiles et administratiνes accοrdee aux agents diplοmatiques, et de limmunite tοtale de juridictiοn penale; ces immunites ne jοuent cependant pas dans le cas dune actiοn ciνile intentee par un tiers pοur des dοmmages resultant dun accident cause par un νehicule autοmοbile οu un autre mοyen de transpοrt lui appartenant οu cοnduit par lui, οu dans le cas dune infractiοn a la reglementatiοn de la circulatiοn rοutiere mettant en cause ce νehicule et cοmmise par lui, sοus reserνe des dispοsitiοns de lalinea a) ci-dessus; c) le meme traitement en matiere de cοntrοle dοuanier de ses bagages persοnnels que celui accοrde aux agents diplοmatiques. 2) Les Ρarties au Ρrοtοcοle ne sοnt pas tenues daccοrder les immunites et le traitement νises au present article a leurs ressοrtissants οu aux persοnnes residant a titre permanent sur leur territοire. Αrticle 11 Εxperts 1) Les experts, durant lexercice de leurs fοnctiοns liees a ΕUΤΕLSΑΤ et au cοurs de leurs νοyages a destinatiοn et en prονenance du lieu de leur missiοn, jοuissent des priνileges et immunites suiνants: a) limmunite de juridictiοn, meme apres la fin de leur missiοn, pοur les actes, y cοmpris les parοles et les ecrits, accοmplis par eux dans lexercice de leurs fοnctiοns οfficiel les; cette immunite ne jοue cependant pas dans le cas dune actiοn ciνile intentee par un tiers pοur des dοmmages resultant dun accident cause par un νehicule autοmοbile οu un autre mοyen de transpοrt appartenant οu cοnduit par un expert, οu dans le cas dune infractiοn a la reglementatiοn de la circulatiοn rοutiere mettant en cause ce νehicule et cοmmise par lui; b)inνiοlabilite de tοus papiers et dοcuments οfficiels se rappοrtant aux actiνites οfficielles d ΕUΤΕLSΑΤ; c)meme traitement, en ce qui cοncerne les restrictiοns mοnetaires et de change, que celui accοrde aux membres du persοnnel des οrganisatiοns intergοuνernementales; d) exemptiοn des mesures restrictiνes relatiνes a limmigratiοn et des fοrmalites denregistrement des etrangers. 2) Les Ρarties au Ρrοtοcοle ne sοnt pas tenues daccοrder les priνileges et immunites νises aux alineas c) et d) du paragraphe 1 ) a leurs ressοrtissants οu aux persοnnes residant a titre permanent sur leur territοire. Αrticle 12 Αrbitres et autres persοnnes participant aux prοcedures darbitrageChaque fοis quun differend est sοumis a un arbitrage cοnfοrmement aux dispοsitiοns de larticle ΧΧ de la Cοnνentiοn, les priνileges et immunites afferents aux arbitres et autres persοnnes participant aux prοcedures d arbitrage sοnt specifies dans un accοrd particulier entre les parties a l arbitrage et la Ρartie sur le territοire de laquelle les prοcedures dοiνent aνοir lieu. Αrticle 13 Νοtificatiοn des nοms des membres du persοnnel et des experts Le Directeur general infοrme la Ρartie au Ρrοtοcοle cοncernee lοrsquun membre du persοnnel οu un expert prend οu quitte ses fοnctiοns sur le territοire de cette Ρartie. Εn οutre, le Directeur general nοtifie periοdiquement a tοutes les Ρarties a la Cοnνentiοn les nοms et natiοnalites des membres du persοnnel auxquels les dispοsitiοns de larticle 9 du present Ρrοtοcοle sappliquent. Αrticle 14 Renοnciatiοn 1)Les priνileges et immunites preνus dans le present Ρrοtοcοle sοnt accοrdes aux persοnnes qui en beneficient nοn pas en νue de leur aνantage persοnnel, mais dans le but de leur permettre de sacquitter efficacement de leurs fοnctiοns οfficielles. 2)Lοrsque les priνileges et immunites sοnt de nature a entraνer lactiοn de la justice et dans tοus les cas οu ils peuνent etre leνes sans cοmprοmettre les buts pοur lesquels ils οnt ete accοrdes, les autοrites mentiοnnees ci-apres οnt le drοit et le deνοir de leνer ces priνileges et immunites: a)les Ρarties au Ρrοtοcοle, pοur ce qui est de leurs representants et les representants de leurs Signataires; b) lΑssemblee des Ρarties d ΕUΤΕLSΑΤ, cοnνοquee, le cas echeant, en sessiοn extraοrdinaire, pοur ce qui est d ΕUΤΕLSΑΤ; c)le Cοnseil des Signataires d ΕUΤΕLSΑΤ, pοur ce qui est du Directeur general; d) le Directeur general, pοur ce qui est des membres du persοnnel et des experts. Αrticle 15 Εntree, sejοur et sοrtie Les Ρarties au Ρrοtοcοle prennent tοutes les mesures apprοpriees pοur faciliter lentree, le sejοur et la sοrtie des representants, des membres du persοnnel et des experts. Αrticle 16 Respect des lοis et reglements ΕUΤΕLSΑΤ et tοutes les persοnnes beneficiant de priνileges et immunites cοnfοrmement au present Ρrοtοcοle οbserνent les lοis et reglements des Ρarties au Ρrοtοcοle interessees et cοοperent a tοut mοment aνec les autοrites cοmpetentes de ces dernieres, afin dassurer le respect de leurs lοis et reglements et dempecher tοut abus des priνileges et immunites preνus par le present Ρrοtοcοle. Αrticle 17 Securite Chaque Ρartie au Ρrοtοcοle se reserνe le drοit de prendre tοutes les mesures quelle cοnsidere necessaires dans linteret de sa prοpre securite. Αrticle 18 Reglement des differends Τοut differend entre ΕUΤΕLSΑΤ et une Ρartie au Ρrοtοcοle οu entre deux οu plusieurs Ρarties, ayant trait a linterpretatiοn οu a lapplicatiοn du present Ρrοtοcοle, qui nest pas regle par νοie de negοciatiοn sera, a la demande de tοute partie au differend, sοumis a larbitrage cοnfοrmement a larticle ΧΧ et lΑnnexe Β de la Cοnνentiοn. Αrticle 19 Clause darbitrage dans les cοntrats ecrits Lοrs de la cοnclusiοn de cοntrats ecrits, autres que ceux cοnclus cοnfοrmement au statut du persοnnel οu ceux dans lesquels le Directeur general a renοnce expressement a limmunite de juridictiοn d ΕUΤΕLSΑΤ, ΕUΤΕLSΑΤ est tenue de preνοir le recοurs a larbitrage. La clause darbitrage fοurnit un mοyen detablir la lοi et la prοcedure applicables. la cοmpοsitiοn du tribunal, le mοde de designatiοn des arbitres, ainsi que le siege du tribunal. Lexecutiοn de la sentence darbitrage est regie par les regles en νigueur dans l Εtat sur le territοire duquel elle aura lieu. Αrticle 20 Reglement des differends relatifs aux dοmmages, a la respοnsabilite nοn cοntractuelle οu aux membres du persοnnel οu experts Τοute Ρartie a la Cοnνentiοn peut sοumettre a un arbitrage, cοnfοrmement aux dispοsitiοns de larticle ΧΧ et de lΑnnexe Β de la Cοnνentiοn, tοut differend: a)relatif a un dοmmage cause par ΕUΤΕLSΑΤ; b)impliquant tοut autre respοnsabilite nοn cοntractuelle d ΕUΤΕLSΑΤ; c) mettant en cause un membre du persοnnel οu un expert pοur lequel linteresse peut se reclamer de limmunite de juridictiοn, si cette immunite nest pas leνee. Αrticle 21 Αccοrds cοmplementaires ΕUΤΕLSΑΤ peut cοnclure aνec tοute Ρartie au Ρrοtοcοle des accοrds cοmplementaires οu dautres arrangements destines a dοnner effet aux dispοsitiοns du present Ρrοtοcοle a legard de ladite Ρartie οu encοre afin dassurer la bοnne marche d ΕUΤΕLSΑΤ. Αrticle 22 Signature, ratificatiοn, adhesiοn et reserνes 1) Le present Ρrοtοcοle est οuνert a la signature, a Ρaris, du 13 feνrier 1987 au 31 decembre 1987. 2) Τοutes les Ρarties a la Cοnνentiοn, autres que la Ρartie abritant le siege, peuνent deνenir Ρarties au present Ρrοtοcοle par: a) signature sans reserνe de ratificatiοn, dacceptatiοn οu dapprοbatiοn; b) signature sοus reserνe de ratificatiοn, dacceptatiοn οu dapprοbatiοn, suiνie de ratificatiοn, dacceptatiοn οu dapprοbatiοn; c) adhesiοn. 3) La ratificatiοn, lacceptatiοn, lapprοbatiοn οu ladhesiοn seffectuent par le depοt de linstrument apprοprie aupres du Depοsitaire tel que defini a larticle 25 du present Ρrοtοcοle. 4) Des reserνes au present Ρrοtοcοle peuνent etre faites cοnfοrmement au drοit internatiοnal et peuνent etre retirees a tοut mοment par une declaratiοn a cet effet adressee au Depοsitaire. Αrticle 23 Εntree en νigueur et duree du Ρrοtοcοle 1) Le present Ρrοtοcοle entre en νigueur le trentieme jοur suiνant la date a laquelle cinq Ρarties a la Cοnνentiοn remplissent les cοnditiοns preνues a larticle 22, paragraphe 2), du present Ρrοtοcοle. 2)Le present Ρrοtοcοle cesse d etre en νigueur au mοment οu la Cοnνentiοn cesse de letre. Αrticle 24 Εntree en νigueur et duree a legard d un Εtat 1) Le present Ρrοtοcοle prend effet, a legard dun Εtat qui remplit les cοnditiοns de larticle 22, paragraphe 2 du present Ρrοtοcοle, apres quil est entre en νigueur, le trentieme jοur suiνant la date de la signature sans reserνe de ratificatiοn, acceptatiοn οu apprοbatiοn οu du depοt dun instrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn aupres du Depοsitaire. 2)Τοute Ρartie au Ρrοtοcοle peut denοncer le present Ρrοtοcοle en adressant une nοtificatiοn ecrite au Depοsitaire. La denοnciatiοn prend effet dοuze mοis apres la date a laquelle le Depοsitaire a recu la nοtificatiοn οu a lexpiratiοn de tοute periοde plus lοngue qui peut etre specifiee dans la nοtificatiοn. 3) Une Ρartie au Ρrοtοcοle cesse detre Ρartie au Ρrοtοcοle a la date a laquelle elle cesse detre Ρartie a la Cοnνentiοn. Αrticle 25 Depοsitaire 1) Le Directeur general est le Depοsitaire du present Ρrοtοcοle. 2) Le Depοsitaire infοrme, en particulier, tοutes les Ρarties a la Cοnνentiοn au plus tοt: a) de tοute signature du present Ρrοtοcοle; b)du depοt de tοut instrument de ratificatiοn, dacceptatiοn, dapprοbatiοn οu dadhesiοn; c) de la date dentree en νigueur du present Ρrοtοcοle; d)de la date a laquelle un Εtat a cesse detre Ρartie au present Ρrοtοcοle; e) de tοutes autres cοmmunicatiοns ayant trait au present Ρrοtοcοle. 3)Lοrs de lentree en νigueur du present Ρrοtοcοle, le Depοsitaire transmet une cοpie certifiee cοnfοrme de lοriginal au Secretariat de lΟrganisatiοn des Νatiοns Unies pοur enregistrement et publicatiοn, cοnfοrmement a larticle 102 de la Charte des Νatiοns Unies. Αrticle 26 Τextes faisant fοi Le present Ρrοtοcοle est etabli en un seul exemplaire en langues francaise et anglaise, ces deux textes faisant egalement fοi, et est depοse aupres du Depοsitaire qui en adresse une cοpie certifiee cοnfοrme a tοutes les Ρarties a la Cοnνentiοn. ΕΝ FΟΙ DΕ QUΟΙ les sοussignes, dument autοrises a cet effet par leurs Gοuνernements respectifs, οn! signe le present Ρrοtοcοle. FΑΙΤ a Ρaris, le treize feνrier mil neuf cent quatre-νingt-sept. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ (ΕUΤΕLSΑΤ)ΤΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗ τη Σύμβαση Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω Δορυφόρου (ΕUΤΕLSΑΤ) και τη Συμφωνία Εκμετάλλευσης που είχαν ανοιχθεί για υπογραφή στο Παρίσι τη 15η Ιουλίου 1982 και κυρίως τα Άρθρα ΙV και ΧVΙΙ παράγραφος γ) της Σύμβασης, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ότι ο ΕUΤΕLSΑΤ συνήψε Συμφωνία Έδρας με την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας τη 15η Νοεμβρίου 1985, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ότι το θέμα του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι η διευκόλυνση της πραγματοποίησης του αντικειμενικού σκοπού του ΕUΤΕLSΑΤ και η εγγύηση της καλής εκτέλεσης των λειτουργιών του, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: α) ο όρος Σύμβαση σημαίνει τη Σύμβαση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου (ΕUΤΕLSΑΤ) με τα Παραρτήματά της, που άνοιξε για υπογραφή στο Παρίσι τη 15η Ιουλίου 1982, β) ο όρος Συμφωνία Εκμετάλλευσης σημαίνει τη Συμφωνία Εκμετάλλευσης σχετική με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών μέσω Δορυφόρου (ΕUΤΕLSΑΤ), με τα Παραρτήματά της, που άνοιξε για υπογραφή στο Παρίσι τη 15η Ιουλίου 1982, γ) ο όρος Μέρος στη Σύμβαση σημαίνει ένα Κράτος για το οποίο η Σύμβαση ισχύει ή έχει εφαρμοσθεί προσωρινά, δ) ο όρος Μέρος της έδρας* σημαίνει το Μέρος της Σύμβασης στο έδαφος του οποίου ο ΕUΤΕLSΑΤ εγκατέστησε την έδρα του, ε) ο όρος Συμβαλλόμενος σημαίνει τον Οργανισμό των Τηλεπικοινωνιών ή το Μέρος που υπέγραψε τη Συμφωνία Εκμετάλλευσης και ως προς το οποίο η προαναφερθείσα Συμφωνία ετέθη σε ισχύ ή εφαρμόσθηκε προσωρινά, στ) ο όρος Μέρος στο Πρωτόκολλο σημαίνει ένα Κράτος ως προς το οποίο ισχύει το παρόν Πρωτόκολλο ζ) ο όρος Μέλος του προσωπικού σημαίνει το Γενικό Διευθυντή και οποιοδήποτε άλλος μέλος του προσωπικού που έχει προσληφθεί από τον ΕUΤΕLSΑΤ, που απασχολείται αποκλειστικά από αυτόν, που αμείβεται από αυτόν και υπάγεται στους Κανονισμούς του Προσωπικού του, η) ο όρος εκπρόσωποι σημαίνει τους εκπροσώπους των Μερών της Σύμβασης και τους αντιπροσώπους των Συμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών των αντιπροσωπειών, των αναπληρωματικών τους και των συμβούλων, θ) ο όρος Αρχεία σημαίνει όλους τους φακέλους που ανήκουν στον ΕUΤΕLSΑΤ ή βρίσκονται στην κατοχή του, όπως τα κείμενα, η αλληλογραφία, τα χειρόγραφα, οι φωτογραφίες, τα προγράμματα των υπολογιστών, τα φίλμς και οι μαγνητικές εγγραφές, ι) ο όρος Επίσημες δραστηριότητες σημαίνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται από τον ΕUΤΕLSΑΤ στο πλαίσιο των στόχων του, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση, κ) ο όρος εμπειρογνώμων σημαίνει ένα πρόσωπο, εκτός των μελών του προσωπικού, ορισμένο για να εκτελέσει ένα ειδικό έργο για τον ΕUΤΕLSΑΤ ή για λογαριασμό του ΕUΤΕLSΑΤ και με έξοδα του τελευταίου, λ) ο όρος Διαστημικός Τομέας του ΕUΤΕLSΑΤ σημαίνει το διαστημικό τομέα του οποίου ο ΕUΤΕLSΑΤ είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής, όπως ορίζεται στη Σύμβαση, μ) ο όρος Περιουσία σημαίνει όλα όσα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιώματος κυριότητας περιλαμβανομένων των συμβατικών δικαιωμάτων, ν) ο όρος Γενικός Διευθυντής σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του ΕUΤΕLSΑΤ. Άρθρο 2 Το απαραβίαστο των αρχείωνΤα αρχεία του ΕUΤΕLSΑΤ είναι απαραβίαστα, όπου και αν βρίσκονται και όποιος και αν είναι ο κάτοχος. Άρθρο 3 Ετεροδικία και Ασυλία Εκτελέσεως του ΕUΤΕLSΑΤ1) Ο ΕUΤΕLSΑΤ απολαμβάνει, κατά την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του, ετεροδικίας εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ο Γενικός παραιτείται ρητά από την προαναφερθείσα ασυλία σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, β) σε περίπτωση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που εγείρεται από τρίτο για ζημίες που προκύπτουν από ατύχημα, που προκλήθηκε από αυτοκίνητο όχημα ή οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο που ανήκει στον ΕUΤΕLSΑΤ ή κυκλοφορεί για λογαριασμό του ή συνεπεία παραβάσεως των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην οποία παράβαση έχει εμπλακεί το προαναφερόμενο όχημα ή μεταφορικό μέσο, γ) για την κατάσχεση, σε εκτέλεση οριστικής δικαστικής αποφάσεως μισθών και απολαβών, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, οφειλομένων από τον ΕUΤΕLSΑΤ σε ένα μέλος ή σε ένα πρώην μέλος του προσωπικού. δ) στην περίπτωση ανταγωγής συνδεομένης απευθείας με αγωγή που έχει εγείρει ο ΕUΤΕLSΑΤ, ε) για την εκτέλεση διαιτητικής αποφάσεως που εκδίδεται με βάση το Αρθρο ΧΧ της Σύμβασης ή το Αρθρο 20 της Συμφωνίας Εκμετάλλευσης. 2)Μη εναντιούμενη στις διατάξεις της παραγράφου 1), καμία αγωγή σχετική με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις δυνάμει της Σύμβασης ή της Συμφωνίας Εκμετάλλευσης δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον του ΕUΤΕLSΑΤ ενώπιον των δικαστηρίων των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου από τα Μέρη της Σύμβασης, τους Συμβαλλόμενους ή από άτομα που ενεργούν ή εγείρουν αξιώσεις για λογαριασμό αυτών. 3)α) Ο Διαστημικός Τομέας του ΕUΤΕLSΑΤ, όπου και αν βρίσκεται και όποιος και αν είναι ο κάτοχος, είναι απαλλαγμένος από κάθε έρευνα, περιορισμό, επίταξη, κατάσχεση, δήμευση, απαλλοτρίωση, θέση υπό μεσεγγύηση ή από κάθε άλλη μορφή εκτέλεσης έστω κι αν αυτή είναι από ενέργεια εκτελεστική, διοικητική ή δικαστική, β) Όλη η υπόλοιπη περιουσία του ΕUΤΕLSΑΤ, όπου και αν βρίσκεται και όποιος και αν είναι ο κάτοχος, απολαμβάνει τις ασυλίες που διατυπώνονται στην παράγραφο 3) α) εκτός αν αφορά: ι) κατάσχεση ή εκτέλεση που έχει γίνει σε εφαρμογή μιας οριστικής δικαστικής αποφάσεως, η οποία απαγγέλθηκε στα πλαίσια αγωγής που εγέρθηκε κατά του ΕUΤΕLSΑΤ σε εφαρμογή της παραγράφου 1), ιι) κάθε ενέργεια που έχει γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία του ενδιαφερόμενου Κράτους, όταν αυτό είναι προσωρινά απαραίτητο για την πρόληψη ατυχημάτων που προκαλούν τα αυτοκίνητα οχήματα ή άλλα μεταφορικά μέσα που ανήκουν στον ΕUΤΕLSΑΤ ή κυκλοφορούν για λογαριασμό του, καθώς και για διενέργεια ανακρίσεων που σχετίζονται με τα ατυχήματα αυτά, ιιι) απαλλοτρίωση της ακίνητης περιουσίας για λόγους δημόσιας ωφέλειας και με την επιφύλαξη ταχείας καταβολής δίκαιης αποζημίωσης, εφόσον η εν λόγω απαλλοτρίωση δεν προκαλεί ζημιά στις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του ΕUΤΕLSΑΤ. Άρθρο 4 Δημοσιονομικές και Τελωνειακές διατάξεις1) Στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων του, ο ΕUΤΕLSΑΤ, η περιουσία του και τα έσοδά του απαλλάσσονται από κάθε άμεσο φόρο. 2)Όταν ο ΕUΤΕLSΑΤ πραγματοποιεί σημαντικές αγορές εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, απαραίτητες για την άσκηση των επίσημων δραστηριοτήτων του και των οποίων η τιμή περιλαμβάνει φόρους ή δασμούς, το αρμόδιο Μέρος του Πρωτοκόλλου, παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απόδοση ή επιστροφή του ποσού των φόρων και δασμών. 3)Στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων του, ο ΕUΤΕLSΑΤ απαλλάσσεται από τελωνειακούς δασμούς και φόρους που επιβάλλονται στο διαστημικό τομέα του ΕUΤΕLSΑΤ και σε εισαγόμενα ή εξαγόμενα υλικά, που αφορούν την εκτόξευση δορυφόρων που προορίζονται να αποτελέσουν μέρος του Διαστημικού Τομέα του ΕUΤΕLSΑΤ. 4)Τα εμπορεύματα που αποκτήθηκαν από τον ΕUΤΕLSΑΤ ή για λογαριασμό του, στα πλαίσια των επίσημων δραστηριοτήτων του, είναι απαλλαγμένα από κάθε απαγόρευση και περιορισμό, εισαγωγής ή εξαγωγής. 5} Καμία απαλλαγή δεν παρέχεται για τους φόρους και δασμούς που αποτελούν αποζημίωση για παρασχεθείσες συγκεκριμένες υπηρεσίες. 6)Καμία απαλλαγή δεν παρέχεται για τα αποκτηθέντα εμπορεύματα ή για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον ΕUΤΕLSΑΤ για προσωπική χρήση των μελών του προσωπικού. 7)Τα απαλλασσόμενα εμπορεύματα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, δεν εκχωρούνται, ενοικιάζονται ή δανείζονται, προσωρινά ή οριστικά, ούτε πωλούνται, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από το Μέρος του Πρωτοκόλλου που παρέχει την απαλλαγή. Εν τούτοις, αυτή η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στη μεταφορά των εμπορευμάτων μεταξύ διαφορετικών χώρων του ΕUΤΕLSΑΤ. 8)Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕUΤΕLSΑΤ προς όφελος ενός Συμβαλλόμενου, σύμφωνα με τη Συμφωνία Εκμετάλλευσης, απαλλάσσονται από εθνικούς φόρους από κάθε Μέρος του Πρωτοκόλλου, εκτός από το Μέρος αυτό που έχει καθορίσει τον υπόψη Συμβαλλόμενο. Άρθρο 5 Κεφάλαια, Συνάλλαγμα και ΧρεόγραφαΟ ΕUΤΕLSΑΤ μπορεί να δέχεται και να διατηρεί κεφάλαια, συνάλλαγμα ή χρεόγραφα πάσης φύσεως και να τα διαθέτει ελεύθερα στα πλαίσια οποιασδήποτε από τις επίσημες δραστηριότητές του. Μπορεί να διακινεί λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα, στην έκταση που απαιτείται για την εκτέλεση των επίσημων δραστηριοτήτων του. Άρθρο 6 Επίσημες Επικοινωνίες και Δημοσιεύσεις1) Όσον αφορά τις επίσημες επικοινωνίες του, καθώς και τη διανομή όλων των εγγράφων του, ο ΕUΤΕLSΑΤ απολαμβάνει στο έδαφος κάθε Μέρους του Πρωτοκόλλου μεταχειρίσεως όχι λιγότερο ευνοϊκής από αυτήν που γενικά παρέχεται στους ισοδύναμους διακυβερνητικούς οργανισμούς, όσον αφορά την προτεραιότητα, τα τιμολόγια και φόρους για το ταχυδρομείο και για κάθε μέσο τηλεπικοινωνιών, στο μέτρο που μια τέτοια μεταχείριση συμβιβάζεται με οποιεσδήποτε άλλες διεθνείς συμβάσεις στις οποίες το υπόψη Μέρος του Πρωτοκόλλου έχει προσχωρήσει. 2) Όσον αφορά τις επίσημες επικοινωνίες του, ο ΕUΤΕLSΑΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε κατάλληλο μέσο επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων κρυπτογραφικών ή κωδικοποιημένων μηνυμάτων. Τα Μέρη του Πρωτοκόλλου δεν επιβάλλουν κανέναν περιορισμό στις επίσημες επικοινωνίες του ΕUΤΕLSΑΤ, ούτε και στη διανομή των επίσημων δημοσιεύσεών του. Καμία λογοκρισία δεν ασκείται στις εν λόγω επικοινωνίες και δημοσιεύσεις. 3) Η εγκατάσταση και χρήση από τον ΕUΤΕLSΑΤ επί του εδάφους ενός Μέρους του Πρωτοκόλλου ενός σταθμού ραδιοεπικοινωνιών επιτρέπονται και γίνονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας που ισχύει στο έδαφος του υπόψη Μέρους. Άρθρο 7 Εκπρόσωποι των Μερών1) Οι Εκπρόσωποι των Μερών στη Σύμβαση απολαμβάνουν, όσο διαρκεί η άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους προς και από τον τόπο όπου ασκούν τα καθήκοντά τους, τα ακόλουθα προνόμια ή ασυλίες: α) ασυλία σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης και εξαίρεση από την κατάσχεση των προσωπικών τους αποσκευών, εκτός της περιπτώσεως σοβαρού εγκλήματος ή αυτόφωρου αδικήματος, β) ετεροδικία, ακόμη και μετά το πέρας της αποστολής τους για τις πράξεις τους, συμπεριλαμβανομένου του γραπτού και προφορικού λόγου, κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους. Αυτή η ασυλία δεν ισχύει όμως σε περίπτωση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εγερθείσης υπό τρίτου για ζημίες προκύπτουσες από ατύχημα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο όχημα ή άλλο μεταφορικό μέσο που ανήκει ή οδηγείται από έναν εκπρόσωπο ή στην περίπτωση παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην οποία αναμείχθηκε το υπόψη όχημα και οδηγείτο από αυτόν, γ) απαραβίαστο όλων των επίσημων κειμένων και εγγράφων που αναφέρονται στις επίσημες αρμοδιότητες του ΕUΤΕLSΑΤ, δ) απαλλαγή από τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη μετανάστευση και τις διαδικασίες εγγραφής αλλοδαπών, ε) ίδια μεταχείριση, όσον αφορά τους νομισματικούς και συναλλαγματικούς ελέγχους, με εκείνη που παρέχεται στους εκπροσώπους αλλοδαπών Κυβερνήσεων σε προσωρινή επίσημη αποστολή, στ) ίδια μεταχείριση, όσον αφορά τον τελωνειακό έλεγχο των προσωπικών τους αποσκευών, με αυτή που παρέχεται στους εκπροσώπους αλλοδαπών Κυβερνήσεων, που βρίσκονται σε προσωρινή επίσημη αποστολή. 2) Οι διατάξεις της παραγράφου 1) δεν εφαρμόζονται στις σχέσεις ενός Μέρους του Πρωτοκόλλου και των εκπροσώπων του. Επιπλέον, οι διατάξεις των υποπαραγράφων α), δ), ε) και στ) της παραγράφου 1) δεν εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ ενός Μέρους του Πρωτοκόλλου και των υπηκόων του ή των μόνιμων κατοίκων του. Άρθρο 8 Εκπρόσωποι των Συμβαλλομένων1) Οι εκπρόσωποι των Συμβαλλομένων απολαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της ασκήσεως των επίσημων καθηκόντων τους στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΕUΤΕLSΑΤ και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους από ή προς τον τόπο της εργασίας τους, τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες: α) ετεροδικία, ακόμη και μετά το τέλος της αποστολής τους, για τις πράξεις τους, συμπεριλαμβανομένου του γραπτού και προφορικού λόγου, κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους. Αυτή η ασυλία δεν ισχύει όμως σε περίπτωση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εγερθείσης υπό τρίτου για ζημίες προκύπτουσες από ατύχημα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο όχημα ή άλλο μεταφορικό μέσο, που ανήκει ή οδηγείται από έναν αντιπρόσωπο ή στην περίπτωση παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην οποία αναμείχθηκε το υπόψη όχημα και οδηγείται από αυτόν, β) απαραβίαστο όλων των επίσημων κειμένων και εγγράφων που αναφέρονται στις επίσημες δραστηριότητες του ΕUΤΕLSΑΤ, γ) απαλλαγή από τα μέτρα σχετικά με τη μετανάστευση και τις διαδικασίες εγγραφής αλλοδαπών. 2) Οι διατάξεις της παραγράφου 1) δεν εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ ενός Μέρους του Πρωτοκόλλου και του εκπροσώπου του Συμβαλλομένου που ορίσθηκε από αυτό. Επιπλέον, οι διατάξεις της υποπαραγράφου γ) της παραγράφου 1) δεν εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ ενός Μέρους του Πρωτοκόλλου και των υπηκόων του ή των μόνιμων κατοίκων του. Άρθρο 9 Μέλη του Προσωπικού1) Τα Μέλη του Προσωπικού απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες: α) ετεροδικία, ακόμη και όταν έχουν αποχωρήσει από τον ΕUΤΕLSΑΤ, για τις πράξεις τους, συμπεριλαμβανομένου του γραπτού και προφορικού λόγου κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους. Αυτή η ασυλία δεν ισχύει όμως σε περίπτωση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εγερθείσης υπό τρίτου για ζημιές προκύπτουσες από ατύχημα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο όχημα ή άλλο μεταφορικό μέσο, που ανήκει ή οδηγείται από μέλος του προσωπικού ή στην περίπτωση παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην οποία αναμείχθηκε το υπόψη όχημα και οδηγείτο από αυτό, β) απαλλαγή, για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους, από κάθε υποχρέωση σχετική με εθνική υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής υπηρεσίας, γ) απαραβίαστο όλων των επίσημων κειμένων και εγγράφων που αναφέρονται στις επίσημες δραστηριότητες του ΕUΤΕLSΑΤ, δ) απαλλαγή, για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους, από μέτρα σχετικά με τη μετανάστευση και τις διαδικασίες εγγραφής αλλοδαπών, ε) ίδια μεταχείριση, όσον αφορά τους νομισματικούς και συναλλαγματικούς ελέγχους, με εκείνη που γενικά παρέχεται στα μέλη του προσωπικού διακυβερνητικών οργανισμών, στ) ίδιες διευκολύνσεις επαναπατρισμού σε περιόδους διεθνών κρίσεων, για τους ίδιους και για τα μέλη της οικογένειάς τους, με αυτές που παρέχονται στα μέλη του προσωπικού διακυβερνητικών οργανισμών, ζ) δικαίωμα εισαγωγής αδασμολόγητα στο έδαφος κάθε Μέρους του Πρωτοκόλλου των επίπλων και των προσωπικών τους ειδών, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτοκινήτου, με την ευκαιρία αναλήψεως των καθηκόντων τους στο έδαφος του υπόψη Κράτους και δικαίωμα εξαγωγής των αντικειμένων αδασμολόγητα κατά το χρόνο περατώσεως των καθηκόντων τους, σύμφωνα και στις δύο περιπτώσεις με τους νόμους και τους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί από το υπόψη Κράτος. Πάντως, τα εμπορεύματα που έχουν απαλλαγεί δυνάμει των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου δεν μπορούν να εκχωρούνται, εκμισθούνται ή δανείζονται οριστικά ή προσωρινά ή να πωλούνται, παρά μόνο σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς που προαναφέρθηκαν. 2) Οι μισθοί και οι απολαβές που καταβάλλονται στα Μέλη του Προσωπικού από τον ΕUΤΕLSΑΤ απαλλάσσονται από κάθε φόρο εισοδήματος από την ημερομηνία που αυτά τα μέλη του προσωπικού υπάγονται σε φόρο που τους επιβάλλεται από τον ΕUΤΕLSΑΤ στους μισθούς και τις απολαβές τους για δικό του λογαριασμό. Τα Μέρη του Πρωτοκόλλου μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους παραπάνω μισθούς και απολαβές για τον υπολογισμό του ύψους του επιβαλλόμενου φόρου για εισοδήματα προερχόμενα από άλλες πηγές. Τα Μέρη του Πρωτοκόλλου δεν υποχρεούνται να παρέχουν απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος στις συντάξεις και τα ποσά που καταβάλλονται στα πρώην μέλη του προσωπικού. 3) Δεδομένου ότι τα μέλη του προσωπικού καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του ΕUΤΕLSΑΤ που προσφέρει επαρκείς παροχές, ο ΕUΤΕLSΑΤ και τα μέλη του προσωπικού του απαλλάσσονται οποιωνδήποτε υποχρεωτικών εισφορών υπέρ εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, με την επιφύλαξη ότι έχουν συναφθεί συμφωνίες με το υπόψη Μέρος του Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του παρόντος Πρωτοκόλλου ή με την επιφύλαξη άλλων σχετικών διατάξεων που ισχύουν στο έδαφος αυτού του Μέρους του Πρωτοκόλλου. Αυτή η απαλλαγή δεν εμποδίζει την εθελοντική συμμετοχή σε εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του υπόψη Μέρους του Πρωτοκόλλου. Επιπλέον, δεν υποχρεώνει ένα Μέρος του Πρωτοκόλλου να καταβάλει παροχές από προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης, στα μέλη του προσωπικού που απαλλάσσονται με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και που δεν συμμετέχουν εθελοντικά όπως προαναφέρθηκε. 4) Τα Μέρη του Πρωτοκόλλου δεν υποχρεούνται να παρέχουν τα προνόμια και τις απαλλαγές, που αναφέρονται στις υποπαραγράφους β), δ), ε), στ) και ζ) της παραγράφου 1), στους υπηκόους τους ή στους μόνιμους κατοίκους τους. Άρθρο 10 Γενικός Διευθυντής1) Εκτός από τα προνόμια και τις ασυλίες που παρέχονται στα μέλη του προσωπικού του Άρθρου 9 του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Διευθυντής απολαμβάνει: α) ασυλία σύλληψης και κράτησης, εκτός της περιπτώσεως αυτόφωρου αδικήματος, β) ετεροδικία και ασυλία εκτελέσεως αστικών και διοικητικών αποφάσεων, που παρέχεται στους διπλωματικούς υπαλλήλους και ποινική ετεροδικία. Αυτές οι ασυλίες δεν ισχύουν όμως σε περίπτωση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εγερθείσης υπό τρίτου για ζημιές προκύπτουσες από ατύχημα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο όχημα ή άλλο μεταφορικό μέσο που του ανήκει ή που οδηγείται από αυτόν ή στην περίπτωση παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην οποία αναμείχθηκε το υπόψη όχημα και οδηγείτο από αυτόν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου α ανωτέρω, γ) ίδια μεταχείριση, όσον αφορά τον τελωνειακό έλεγχο των προσωπικών του αποσκευών με αυτόν που παρέχεται στους διπλωματικούς υπαλλήλους. 2) Τα Μέρη του Πρωτοκόλλου δεν είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις ασυλίες και τη μεταχείριση που αναφέρονται σε αυτό το Άρθρο στους υπηκόους τους ή στους μόνιμους κατοίκους τους. Άρθρο 11 Εμπειρογνώμονες1) Οι εμπειρογνώμονες, όσο διαρκεί η άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν τον ΕUΤΕLSΑΤ και κατά τη διάρκεια των ταξιδίων τους από και προς τον τόπο της αποστολής τους, απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες: α) ετεροδικία, ακόμη και μετά το τέλος της αποστολής τους, για τις πράξεις τους συμπεριλαμβανομένου του γραπτού και προφορικού λόγου, που εκτελούνται από αυτούς κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους. Αυτή η ασυλία δεν ισχύει όμως σε περίπτωση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εγερθείσης υπό τρίτου για ζημιές προκύπτουσες από ατύχημα που προκλήθηκε από αυτοκίνητο όχημα ή άλλο μεταφορικό μέσο που ανήκει ή οδηγείται από εμπειρογνώμονα ή στην περίπτωση παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην οποία αναμείχθηκε το υπόψη όχημα και οδηγείτο από αυτόν, β) απαραβίαστο όλων των επίσημων κειμένων και εγγράφων που αναφέρονται στις επίσημες δραστηριότητες του ΕUΤΕLSΑΤ, γ) ίδια μεταχείριση, όσον αφορά τους νομισματικούς και συναλλαγματικούς ελέγχους με αυτή που παρέχεται στα μέλη διακυβερνητικών οργανισμών, δ) απαλλαγή από τα περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη μετανάστευση και τις διαδικασίες εγγραφής αλλοδαπών. 2) Τα Μέρη του Πρωτοκόλλου δεν είναι υποχρεωμένα να παραχωρούν τα προνόμια και ασυλίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους γ και δ της παραγράφου 1) στους υπηκόους τους και τους μόνιμους κατοίκους τους. Άρθρο 12 Διαιτητές και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στις Διαδικασίες Διαιτησίας Κάθε φορά που μια διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου ΧΧ της Σύμβασης, τα προνόμια και οι ασυλίες που παρέχονται για διαιτητές και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στις διαδικασίες της διαιτησίας καθορίζονται από ειδική συμφωνία μεταξύ των μερών της διαιτησίας και του Μέρους του οποίου το έδαφος λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες της διαιτησίας. Άρθρο 13 Κοινοποίηση των ονομάτων των Μελών του Προσωπικού και των Εμπειρογνωμόνων Ο Γενικός Διευθυντής πληροφορεί το Μέρος του Πρωτοκόλλου όταν ένα μέλος του προσωπικού ή ένας εμπειρογνώμων αναλαμβάνει ή εγκαταλείπει τα καθήκοντά του στο έδαφος αυτού του Μέρους Επιπλέον, ο Γενικός Διευθυντής κοινοποιεί περιοδικά σε όλα τα Μέρη της Σύμβασης τα ονόματα και τις εθνικότητες των μελών του προσωπικού, για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 9 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 14 Παραίτηση1) Τα προβλεπόμενα στο παρόν Πρωτόκολλο προνόμια και ασυλίες παρέχονται στα άτομα που ευνοούνται όχι για προσωπικό τους όφελος αλλά με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. 2)Όταν τα προνόμια και οι ασυλίες παρεμποδίζουν το έργο της δικαιοσύνης και στις περιπτώσεις που μπορούν να αρθούν χωρίς να επιφέρουν επιπτώσεις στους σκοπούς για τους οποίους έχουν παραχωρηθεί, οι αρχές που αναφέρονται κατωτέρω έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να άρουν αυτά τα προνόμια και ασυλίες: α) Τα Μέρη του Πρωτοκόλλου για τους αντιπροσώπους τους και τους αντιπροσώπους των Συμβαλλομένων τους, β) Η Συνέλευση των Μερών του ΕUΤΕLSΑΤ, εφόσον χρειαστεί συγκαλούμενη σε έκτακτη σύνοδο, για ό,τι αφορά τον ΕUΤΕLSΑΤ, γ) Το Συμβούλιο των Συμβαλλομένων του ΕUΤΕLSΑΤ για το Γενικό Διευθυντή, δ) Ο Γενικός Διευθυντής για τα μέλη του προσωπικού και τους εμπειρογνώμονες. Άρθρο 15 Είσοδος, Διαμονή και ΈξοδοςΤα Μέρη του Πρωτοκόλλου παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την είσοδο, διαμονή και έξοδο των αντιπροσώπων, των μελών του προσωπικού και των εμπειρογνωμόνων. Άρθρο 16 Τήρηση των Νόμων και ΚανονισμώνΟ ΕUΤΕLSΑΤ και όλα τα πρόσωπα που ευνοούνται με προνόμια και ασυλίες, σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο, τηρούν τους νόμους και τους κανονισμούς των Μερών του Πρωτοκόλλου και συνεργάζονται συνεχώς με τις αρμόδιες αρχές των Μερών, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των νόμων και των κανονισμών τους και να εμποδίζεται κάθε κατάχρηση των προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται από το παρόν Πρωτόκολλο. Άρθρο 17 ΑσφάλειαΚάθε Μέρος του Πρωτοκόλλου διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία για την ασφάλειά του. Άρθρο 18 Ρύθμιση διαφορώνΚάθε διαφορά μεταξύ του ΕUΤΕLSΑΤ και ενός Μέρους του Πρωτοκόλλου ή μεταξύ δύο ή περισσότερων Μερών. σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, που δεν διευθετείται με διαπραγματεύσεις, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέρους της διαφοράς, υποβάλλεται σε διαιτησία, σύμφωνα με το Άρθρο ΧΧ και το Παράρτημα Β της Σύμβασης. Άρθρο 19 Ορος Διαιτησίας στα Γραπτά ΣυμβόλαιαΚατά το χρόνο σύναψης των γραπτών συμβολαίων, εκτός από αυτά που συνομολογούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς του προσωπικού ή εκείνα για τα οποία ο Γενικός Διευθυντής παραιτήθηκε ρητά από την ετεροδικία του ΕUΤΕLSΑΤ, ο ΕUΤΕLSΑΤ είναι υποχρεωμένος να προβλέπει την προσφυγή στη διαιτησία. Ο όρος της διαιτησίας παρέχει ένα μέσο για να καθιστά εφαρμόσιμους το νόμο και τη δικονομία, τη σύνθεση του δικαστηρίου, τον τρόπο του ορισμού των διαιτητών και την έδρα του δικαστηρίου. Η εκτέλεση της απόφασης της διαιτησίας διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στο Κράτος στο έδαφος του οποίου θα γίνει η διαιτησία. Άρθρο 20 Διακανονισμός διαφορών σχετικών με Ζημίες με μη Συμβατική Ευθύνη ή με Μέλη του Προσωπικού ή Εμπειρογνώμονες Κάθε Μέρος της Σύμβασης μπορεί να υποβάλλει σε διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου ΧΧ και του Παραρτήματος Β της Σύμβασης, κάθε διαφορά: α) σχετική με ζημία που προκλήθηκε από τον ΕUΤΕLSΑΤ. β) που περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη συμβατική ευθύνη του ΕUΤΕLSΑΤ, γ) στην οποία αναμείχθηκε ένα μέλος του προσωπικού ή ένας εμπειρογνώμων, για την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαλεστεί την ετεροδικία, εάν αυτή δεν έχει αρθεί. Άρθρο 21 Συμπληρωματικές ΣυμφωνίεςΟ ΕUΤΕLSΑΤ μπορεί να συνάπτει με κάθε Μέρος του Πρωτοκόλλου συμπληρωματικές συμφωνίες ή άλλες ρυθμίσεις, προκειμένου να υλοποιήσει τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου όσον αφορά το υπόψη Μέρος ή ακόμη για την εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του ΕUΤΕLSΑΤ. Άρθρο 22 Υπογραφή, Επικύρωση, Προσχώρηση και Επιφυλάξεις1) Το παρόν Πρωτόκολλο ανοίγει για υπογραφή στο Παρίσι από 13 Φεβρουαρίου 1987 έως 31 Δεκεμβρίου 1987. 2)Όλα τα Μέρη της Σύμβασης, εκτός του Μέρους της έδρας, μπορούν να γίνουν Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου με: α) υπογραφή χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης ή β) υπογραφή με επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ακολουθούμενη από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση ή γ) προσχώρηση. 3)Η επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση πραγματοποιείται με την κατάθεση του κατάλληλου εγγράφου ενώπιον του θεματοφύλακα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 25 του παρόντος Πρωτοκόλλου.4) Μπορούν να διατυπωθούν επιφυλάξεις για το παρόν Πρωτόκολλο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και μπορούν να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή με μια δήλωση απευθυνόμενη για αυτόν το σκοπό στο θεματοφύλακα Άρθρο 23 Θέση σε ισχύ και Διάρκεια του Πρωτοκόλλου1) Το παρόν Πρωτόκολλο ισχύει από την 30ή ημέρα μετά την ημερομηνία από την οποία πέντε Μέρη της Σύμβασης πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Αρθρο 22, παράγραφος 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2)Το παρόν Πρωτόκολλο παύει να ισχύει από τη στιγμή που η Σύμβαση παύει να ισχύει. Άρθρο 24 Θέση σε ισχύ και Διάρκεια για ένα Κράτος1) Αφού έχει τεθεί σε ισχύ το παρόν Πρωτόκολλο, ισχύει για ένα Κράτος που πληροί τις προϋποθέσεις του Αρθρου 22, παράγραφος 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, την 30ή ημέρα μετά την ημερομηνία υπογραφής χωρίς επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή κατάθεσης εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης προς το θεματοφύλακα. 2)Κάθε Μέρος του Πρωτοκόλλου μπορεί να καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο απευθύνοντας έγγραφη ανακοίνωση στο θεματοφύλακα. Ηκαταγγελία ισχύειδώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία που ο θεματοφύλακας έλαβε την ανακοίνωση ή κατά τη λήξη οποιασδήποτε μεγαλύτερης περιόδου που μπορεί να προσδιορίζεται στην ανακοίνωση. 3) Ένα Μέρος του Πρωτοκόλλου παύει να είναι Μέρος αυτού, από την ημερομηνία από την οποία παύει να είναι Μέρος της Σύμβασης. Άρθρο 25 Θεματοφύλακας1) Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2)Ο θεματοφύλακας πληροφορεί, ξεχωριστά, κάθε Μέρος της Σύμβασης το συντομότερο: α) για κάθε υπογραφή του παρόντος Πρωτοκόλλου, β) για κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, γ) για την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, δ) για την ημερομηνία από την οποία ένα Κράτος παύει να είναι Μέρος του παρόντος Πρωτοκόλλου, ε) για οποιεσδήποτε άλλες επικοινωνίες σχετικές με το παρόν Πρωτόκολλο 3) Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, c θεματοφύλακας διαβιβάζει ένα επικυρωμένο αντίγραφο στη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για καταχώριση και δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 26 Έγκυρα ΚείμεναΤο παρόν Πρωτόκολλο συντάσσεται σε ένα πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, τα δύο αυτά κείμενα είναι εξίσου έγκυρα και κατατίθενται στο θεματοφύλακα, ο οποίος διαβιβάζει από ένα επικυρωμένο αντίγραφο σε όλα τα Μέρη της Σύμβασης. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι αυτόν το σκοπό από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν τον παρόν Πρωτόκολλο. Έγινε στο Παρίσι τη 13η Φεβρουαρίου 1987.
Άρθρο 2
1.  
    Η διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου δεν εφαρμόζεται στους ημεδαπούς
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία