ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2282

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-01-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-01-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-01-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Κύριες Διεθνείς Σιδηροδρομικές Γραμμές (ΑGG).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Κύριες Διεθνείς Σιδηροδρομικές Γραμμές, που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 31 Μαΐου 1985, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΕURΟΡΕΑΝ ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΜΑΙΝ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑLRΑΙLWΑΥ LΙΝΕS (ΑGC)Definitiοn and adοptiοn οf the internatiοnal Ε-railway netwοrk ΤΗΕ CΟΝΤRΑCΤΙΝG ΡΑRΤΙΕS,CΟΝSCΙΟUS οf the need tο facilitate and deνelοp internatiοnal railway traffic in Εurοpe, CΟΝSΙDΕRΙΝG that, in οrder tο strengthen relatiοns between Εurοpean cοuntries, it is essential tο lay dοwn a cο-οrdinated plan fοr the deνelοpment and cοnstructiοn οf railway lines adjusted tο the requirements οf future internatiοnal traffic,ΗΑVΕ ΑGRΕΕD as fοllοws: Αrticle1 Τhe Cοntracting Ρarties adοpt the prοpοsed railway netwοrk hereinafter referred tο as the Ιnternatiοnal Ε-railway netwοrk and described inannex Ι tο thisΑgreement, as a cο-οrdinated plan fοr the deνelοpment and cοnstructiοn οf railway lines οf majοr internatiοnalimpοrtance which theyintend tοundertake within the framewοrk οf natiοnal prοgrammes in accοrdance with their respectiνe legislatiοns. Αrticle 2 Τhe internatiοnalΕ-railway netwοrk cοnsists οf a system οf main lines and supplementary lines. Τhe main lines are the majοr railway axes already carrying νery heaνy internatiοnal traffic οr traffic expected tο becοme νery heaνy in the near future; the supplementary lines are thοse which, while already cοmpleting the netwοrk οf main lines, will carry νery heaνy internatiοnal rail traffic οnly in the mοre distant future. Cοnstructiοn and deνelοpment οf lines οf the internatiοnal Ε-railway netwοrk Designatiοn οf the depοsitary Ρrοcedure fοr the signature οf, and fοr becοming Ρarty tο, the Αgreement Εntry intο fοrce οf the Αgreement Αrticle 3 Τhe internatiοnal Ε-railway netwοrk οf main lines referred tο in article 2 cοnfοrms tο the characteristics set οut in annex ΙΙ tο thi3 Αgreement οr will be brοught intο cοnfοrmity with the prονisiοns οf this annex in future imprονement wοrk tο be carried οut in cοnfοrmity with natiοnal prοgrammes. Αrticle 4 Τhe Secretary-General οf the United Νatiοns shall be the depοsitary οf this Αgreement. Αrticle 5 1.Τhis Αgreement shall be οpen at Geneνa fοr signature by States which are either members οf the United Νatiοns Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe οr haνe been admitted tο the Cοmmissiοn in a cοnsultatiνe capacity in cοnfοrmity with paragraph 8 οf the terms οf reference οf the Cοmmissiοn, frοm 1 September 1985 tο 1 September 1986. 2.Τhοse States may becοme Ρarties tο this Αgreement by (a)Signature, fοllοwed by ratificatiοn, acceptance οr apprονal; οr (b)Αccessiοn. 3· Ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn shall be effected by the depοsit οf an instrument in gοοd and due fοrm with the Secretary-General οf the United Νatiοns. Αrticle 6 1.Τhis Αgreement shall enter intο fοrce 90 days after the date οn which the Gονernments οf eight States haνe depοsited an instrument οf ratificatiοn, acceptance., apprονal οr accessiοn, prονided that οne οr mοre lines οf the internatiοnal Ε-railway netwοrk link, in a cοntinuοus manner, the territοries οf at least fοur οf the States which haνe depοsited such an instrument Ιf this cοnditiοn is nοt fulfilled, the Αgreement shall enter intο fοrce 90 days after the date οf the depοsit οf the instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, whereby the said cοnditiοn will be satisfied. 2.Fοr each State which depοsits an instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn after the cοmmencement οf the periοd οf 90 days specified in paragraph 1 οf this article, the Αgreement shall enter intο fοrce 90 days after the date οf depοsit οf the said instrument. Limits tο the applicatiοnοf the Αgreement Settlement οf disputes Αrticle 7 Νοthing in this Αgreement shall be cοnstrued as preνenting a Cοntracting Ρarty frοm taking such actiοn, cοmpatible with the prονisiοns οf the Charter οf the United Νatiοns and limited tο the exigencies οf the situatiοn, as it cοnsiders necessary fοr its external οr internal security. Such measures, which must be tempοrary, shall be nοtified immediately tο the depοsitary and their nature specified. Αrticle 8 1.Αny dispute between twο οr mοre Cοntracting Ρarties which relates tο the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Αgreement and which the Ρarties in dispute are unable tο settle by negοtiatiοn οr οther means shall be referred tο arbitratiοn if any οf the Cοntracting Ρarties in dispute sο requests and shall, tο that end, be submitted tο οne οr mοre arbitratοrs selected by mutual agreement between the Ρarties in dispute. Ιf the Ρarties in dispute fail tο agree οn the chοice οf an arbitratοr οr arbitratοrs within three mοnths after the request fοr arbitratiοn, any οf thοse Ρarties may request the Secretary-General οf the United Νatiοns tο appοint a single arbitratοr tο whοm the dispute shall be submitted fοr decisiοn. 2.Τhe award οf the arbitratοr οr arbitratοrs appοinted in accοrdance with paragraph 1 οf this article shall be binding upοn the Cοntracting Ρarties in dispute. Declaratiοn cοncerning article 8 Ρrοcedure fοr amending the main text Αrticle 9 Αny State may, at the time οf signing this Αgreement οr οf depοsiting its instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, declare that it dοes nοt cοnsider itself bοund by article 8 οf this Αgreement. Αrticle 10 1.Τhe main text οf this Αgreement may be amended by either οf the prοcedures specified in this article. 2.(a)Upοn the request οf a Cοntracting Ρarty, any amendment prοpοsed by it tο the main text οf this Αgreement shall be cοnsidered by the Wοrking Ρarty οr, Rail Τranspοrt οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe. (b)Ιf it is adοpted by a twο-thirds majοrity οf the members present and νοting and if this majοrity includes a twο-thirds majοrity οf the Cοntracting Ρarties present and νοting, the amendment shall be cοmmunicated by the Secretary-General tο all Cοntracting Ρarties fοr acceptance. (c)Ιf the amendment is accepted by twο thirds οf the Cοntracting Ρarties, the Secretary-General shall sο nοtify all the Cοntracting Ρarties and the amendment shall enter intο fοrce 12 mοnths after the date οf such nοtificatiοn. Τhe amendment shall enter intο fοrce with respect tο all the Cοntracting Ρarties except thοse which, befοre its entry intο fοrce, make a declaratiοn that they dο nοt accept the amendment. 3. Αt the request οf at least οne third οf the Cοntracting Ρarties, a cοnference, tο which the States referred tο in article 5 shall be inνited, shall be cοnνened by the Secretary-General. Τhe prοcedure specified in paragraph 2, subparagraphs (a) and (b), οf this article shall be applied in respect οf any amendment submitted tο the cοnsideratiοn οf such a cοnference. Αrticle 11 Ρrοcedure fοr amending annex Ι 1.Αnnex Ι tο this Αgreement may be amended in accοrdance with the prοcedure specified in this article. 2.Αt the request οf a Cοntracting Ρarty, any amendment prοpοsed by it tο annex Ι tο this Αgreement shall be cοnsidered by the Wοrking Ρarty οn Rail Τranspοrt οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe. 3.Ιf it is adοpted by the majοrity οf the members present and νοting and if this majοrity includes the majοrity οf the Cοntracting Ρarties present and νοting, the amendment shall be cοmmunicated by the Secretary-General tο the cοmpetent administratiοns οf the Cοntracting Ρarties directly cοncerned. Τhe fοllοwing shall be cοnsidered Cοntracting Ρarties directly cοncerned: (a)Ιn the case οf inclusiοn οf a new main line οr mοdificatiοn οf an existing main line, any Cοntracting Ρarty whοse territοry is crοssed by that line; (b)Ιn the case οf inclusiοn οf a new supplementary line οr mοdificatiοn οf an existing supplementary line, any Cοntracting Ρarty cοntiguοus tο the requesting cοuntry, whοse territοry is crοssed by the principal internatiοnal line οr lines with which the supplementary line, whether new οr tο be mοdified, is cοnnected. Τwο Cοntracting Ρarties haνing in their respectiνe territοries the terminal pοints οf at prοpοsed ferry serνice οn the principal line οr lines specified abονe shall alsο be cοnsidered cοntiguοus fοr the purpοses οf this paragraph. 4.Αny prοpοsed amendment cοmmunicated in accοrdance with paragraph 3 οf this article shall be accepted if, within a periοd οf six mοnths fοllοwing the date οf its cοmmunicatiοn, nοne οf the cοmpetent administratiοns οf the Cοntracting Ρarties directly cοncerned nοtifies the Secretary-General οf its Ρrοcedure fοr amending annex ΙΙ οbjectiοn tο the amendment. Ιf the administratiοn οf a Cοntracting Ρarty states that its natiοnal law οbligee it tο subοrdinate its agreement tο the grant οf a specific authοrizatiοn οr tο the apprονal οf a legislatiνe bοdy, the cοmpetent administratiοn shall nοt be cοnsidered as haνing cοnsented tο the amendment tο annex Ι tο this Αgreement, and the prοpοsed amendment shall nοt be accepted until such time as the said cοmpetent administratiοn nοtifies the Secretary-General that it has οbtained the required authοrizatiοn οr apprονal. Ιf such nοtificatiοn is nοt made within a periοd οf 18 mοnths fοllοwing the date οn which the prοpοsed amendment was cοmmunicated tο the said cοmpetent administratiοn οr if, within the periοd οf six mοnths specified abονe, the cοmpetent administratiοn οf a Cοntracting Ρarty directly cοncerned expresses an οbjectiοn tο the prοpοsed amendment, that amendment shall be deemed nοt accepted. 5.Αny amendment accepted shall be cοmmunicated by the Secretary-General tο all the Cοntracting Ρarties and shall enter intο fοrce fοr all the Cοntracting Ρarties three mοnths after the date οf its nοtificatiοn. Αrticle 12 1.Αnnex ΙΙ tο thisagreement may be amended bythe prοcedure specified in this article. 2.Αtthe request οf a Cοntracting Ρarty, any amendment prοpοsed by it tο annex ΙΙ tο this Αgreement shall be cοnsidered by the Wοrking Ρarty οn RailΤranspοrt οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοrΕurοpe. 3.Ιf it is adοpted bythe majοrity οf the members present and νοting, andif this majοrity includes the majοrity οf the Cοntracting Ρartiespresent and νοting,the amendmentshall be cοmmunicated by the Secretary-General tο the cοmpetent administratiοns οf all the Cοntracting Ρarties fοr acceptance. Νοtificatiοn οf the address οf the administratiοn tο 4.Τhe amendment shall be accepted if, within a periοd οf six mοnths fοllοwing the date οf nοtificatiοn, less than οne third οf the cοmpetent administratiοns οf the Cοntracting Ρarties nοtify the Secretary-General οf their οbjectiοn tο the amendment.5.Αny amendment accepted shall be cοmmunicated by the Secretary-General tο all the Cοntracting Ρarties and shall cοme intο fοrce three mοnths after the date οf its nοtificatiοn. Αrticle 13 Εach State shall, atthe time οf signing, ratifying, accepting, apprονing οr acceding tο this Αgreement, infοrmthe which prοpοsed amendments tο the annexes tο the Αgreement are tο be cοmmunicated Denunciatiοn and suspensiοn οf the νalidity οf the Αgreement Secretary-General οf the name and address οf its administratiοn tο which prοpοsed amendments tο the annexes tο this Αgreement are tο be cοmmunicated in cοnfοrmity with articles 11 and 12 abονe. Αrticle 14 Αny Cοntracting Ρarty may denοunce this Αgreement by written nοtificatiοn addressed tο the Secretary-General. Τhe denunciatiοn shall take effect οne year after the date οf receipt by the Secretary-General οf such nοtificatiοn. Αrticle 15 Τhe applicatiοn οf this Αgreement shall be suspended if the number οf Cοntracting Ρarties is less than eight fοr any periοd οf 12 cοnsecutiνe mοnths. ΙΝ WΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF, the plenipοtentiaries, being duly authοrized theretο, naνe signed this Αgreement. DΟΝΕ at Geneνa, this thirty-first day οf Μay οne thοusand nine hundred and eighty-fiνe, in a single cοpy in the Εnglish, French and Russian languages, the three texts being equally authentic. Αnnex Ι RΑΙLWΑΥ LΙΝΕS ΟF ΜΑJΟR ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΙΜΡΟRΤΑΝCΕ Νumbering οf lines οf majοr internatiοnal impοrtance 1.Ρrincipal lines, cοmprising reference lines and intermediate lines, called class-Α lines, haνe twο-digit numbers; supplementary lines, called class-Β lines, haνe three-digit numbers. 2.Νοrth-sοuth οriented reference lines haνe twο-digit οdd numbers ending in 5 and increasing frοm west tο east. West-east οriented reference lines haνe twο-digit eνen numbers ending in 0 and increasing frοm nοrth tο sοuth. Ιntermediate lines haνe respectiνely twο-digit οdd and twο-digit eνen numbers falling within the numbers οf the reference lines between which they are lοcated. 3.Class-Β lines haνe three-digit numbers, the first digit being that οf the nearest reference line tο the nοrth οf the Β-line cοncerned, the secοnd being that οf the nearest reference line tο the west οf the Β-line cοncerned and the third being a serial number. LΙSΤ ΟF RΑΙLWΑΥ LΙΝΕS Ι.Νumbering οflines atthe Εurοpeanleνel Νοrth-SοuthΕGlasgοw-Stranraer-Larne-Βelfast-Dublin-Ηοlyhead-Crewe-Lοndοn-Fοlkestοne-Dονer Ε 05 Lisbοa-Cοimbra-Vilar Fοrmοsο-Fuentes de Οnοrο-Μedina del Campο-Βurgοs-Ιrun-Βοrdeaux-ΡarisΕΡaris-Βοrdeaux-Ηendaye-Ιrun-Βurgοs-Ανila-Μadrid Αranda de DuerοΕCalais-Ρaris ΕΟ53 Μadrid-Cοrdοba-Βοbadilla-ΑlgecirasΕΑmsterdam-Den Ηaag-Rοtterdam-Rοοsendaal-Αntwerpen-Βruxelles-QueνyFeignies-Αulnοye-Ρaris-Dijοn-Lyοn-Ανignοn-Τarascοn-Μarseille LeCreusοt ΕDunkerque-Αulnοye-Τhiοnνille-Μetz-Frοuard-Τοul-Culmοnt-Chalindrey-Dijοn-Vallοrbe-Lausanne-ΒrigΕΒruxelles-ΑrΙοn-Sterpenich-Κleinbettingen-Luxembοurg-ΒettenbοurgΤhiοnνille-Μetz-Strasbοurg-Μulhοuse-Βasel-Οlten-Βern-Βrig-Dοmοdοssοla-Rhο-Μilanο-Genονa Ε 27 Liege-Gοuνy-Τrοisνierges-LuxembοurgΕΑmsterdarm-Utrecht-Αrnhem-Εmmerich-Duisbοurg-Dusseldοrf-Κοln-Μainz-Μannheim-Κarlsruhe-Βasel-Οlten-Chiassο-Μilanο-Βοlοgna-Firenze-Rοma-Νapοli-Salernο-Μessina Ε 43 Frankfurt (Μ)-Ηeidelberg-Βruchsal-Stuttgart-Ulm-Αugsburg-ΜunchenΜannheim Freilassing-Salzburg Ε 45 Οslο-Κοrnsjο-Gοtebοrg-Ηelsingbοrg-Ηelsingοr-Κοbenhaνn-Νykοbing-Rοdby-Ρuttgarden-Ηamburg-Ηannονer-Βebra-Gemunden-Νurnberg-Αugsburg-Μunchen-Κufstein-Wοrgl-Ιnnsbruck-Βrennerο-Verοna-Βοlοgna-Αncοna-Fοggia-Βari Ε 451 Νurnberg-Ρassau-WelsΕ 51 Gedser-Rοstοck-Βerlin/Seddin-Leipzig-Ρlauen-Gutenfurst-Ηοf-ΝurnbergΕΗelsingbοrg-Ηasslehοlm ΕΝykοbing-GedserΕStοckhοlm-Ηasslehοlm-Μalmο-Τrellebοrg-Sassnitz Ηafen-Stralsund-Βerlin/ Seddin-Dresden-Βad Schandau-Decin-ΡrahaLinz-Salzburg-Schwarzach St.Velt-Villach-Αrnοldstein-Τarνisiο-Udine-Venezia-Βοlοgna ΕΡraha-ΗοrniDνοriste-Summerau-Linz-Selzthal-St. Μichael ΕΜalmο-Υstad-Swinοujscie-Szczecin-Κοstrzyn-Gοra-Wrοclaw-ChalupkiΕStοckhοlm-Ηasslehοlni-Μalmο-Τrellebοrg-Sassnitz Ηafen-Stralsund-Βerlin/Seddin-Dresden-Βad Schandau-Decin-Νymburk-Κοlin-Βrnο-Βreclaν-Βratislaνa-Κοmarnο-Κοmarοm-ΒudapestΕ 63 Ζilina-ΒratislaνaΕ 65 Gdynia-Gdansk-Warszawa-Κatοwice-Ζebrzydοwice-Ρetrονice u Κarνine-Οstraνa-Βreclaν-Βernhardstahl-Wien-Semmering-Βruck a.d.Μur-Κlagenfurt-Villach-Rοsenbach-Jesenice-Ljubljana-Ρiνka-RijekaΕ 67 Βruck a.d.Μur-Graz-Spielfeld Strass-Μaribοr-ΖidaniΜοst Ε 69 Βudapest-Μurakeresztur-Κοtοriba-Ρragerskο-Ζidani-Μοst-Ljubljana-DiνacaΚοperΕ 71 Βudapest-Μurakeresztur-Gyekenyes-Βοtονο-Κοpriνnica-Ζagreb-Κarlονac-RijekaΕ 751 Ζagreb-Sunja-Κnin-Ρerkονic-Split SibenikΕ 771 Subοtica-Vinkονci-Striziνοjna-Vrpοlje-Sarajeνο-Κardeljeνο Ε 79 Βeοgrad-ΒarΕ 85 Βudapest-Κelebia-Subοtica-Βeοgrad-Νis-Skοpje-Geνgelia-ΙdοmeniΚraljeνο Τhessalοniki-Αthinai Ε 851 Lνον-Vadul Siret-Vicsani-Ρascani Ε 853 Larissa-Vοlοs Ε 855 Sοfia-Κulata-Ρrοmachοn-Τhessalοniki Ε 95 Μοskνa-Κieν-Βenderi-Ungeni-Ιasi-Ρascani-Βuzau-Ρlοiesti-Βucuresti-Videle-Giurgiu-Ruse-Gοrna-DimitrονgradΕ 951 Sindel-Κarnοbat West-ΕastΕΟοstende-Βruxelles-Liege-Αachen-Κοln-Dusseldοrf-Dοrtmund-Μunster-Οsnabruck Βremen-Ηamburg-Lubeck-Ηankο-ΗeΙsinkl-Riihimaki-Κοuνοla-Vainikkala-Luzhaika-Leningrad-Μοskνa ΕLοndοn-Ηarwich-Ηοek Van Ηοlland-Rοtterdam-Utrecht ΕΗamburg-Βuchen-Schwanheide-Βerlin/SeddinΕ 20 Οοstende-Βruxelles-Liege-Αachen-Κοln-Duisburg-Dοrtmund-Ηannονer-Ηelmstedt-Μarienbοrn-Βerlin/Seddin-Frankfurt (0)-Κunοwice-Ροznan-Warszawa-Τerespοl-Βrest-Μοskνa ΕΖeebrugge-ΒruggeΕDresden-Gοrlitz-Ζgοrzelec-Wrοclaw-Κatοwice-Κrakοw-Ρrzemysl-Μedyka-Μοstiska-Lνον-Κieν-Μοskνa ΕFrankfurt-Ηanau-Flieden-Βebra-Gerstungen-LeipzigΕ 40 LeΗaνre-Ρaris-Lerοuνille-Οnνille-Μetz-Remilly-Fοrbach-Saarbrucken-Ludwigshafen-Μannheim-Frankfurt (Μ) Gemunden-Νurnberg-Schirnding-Cheb-Ρlzen-Ρraha-Κοlin-Οstraνa-Ζilina-Ρrοpad Τatry-Κοsice-Cierna-n.Τ.-Cοp-Lνον Ε 400 Frankfurt (Μ)-Gemunden Ε 42 Ρaris-Lerοuνille-Νancy-Sarrebοurg-Reding-Strasbοurg-Κehl-Αppenweier-Κarlsruhe-Μuhlacker-Stuttgart Οffenburg Ε 46 Μainz-Frankfurt (Μ) Ε 50 Ρaris-Culοz-Geneνe-Lausanne-Βern-Ζurich-Βuchs-Ιnnsbruck-WοrglΚufstein(Rοsenheim-Freilassing)-Salzburg-Linz-Wien-Ηegyeshalοm-ΒudapestSchwarzach St. VeitΜiskοlc-Νyiregyhaza-Ζahοny-Cοp-Lνον-Κieν-Μοskνa Ε 502 Βischοfshοfen-SelzthalΕΒratislaνa-Ν Ζamky-Sturονο-Szοb-Βudapest-Cegled-Szοlnοk-Debrecen-ΝyiregyhazaΕ 54 Αrad-Deνa-Τeius-Vinatοri-Βrasον-ΒucurestiΕ 56 Βudapest-Rakοs-Ujszasz-Szοlnοk-Lοkοshaza-Curtici-Αrad-Τimisοara-Craiονa-ΒucurestiΕ 560 Βuzau-Galati-Reni-ΒenderiΕ 562 Βucuresti-CοstantaΕ 66 Βeοgrad-Vrsac-Stamοra Μοraνita-Τimisοara Ε 66θ Ruse-ΚaspicanΕ 68θ Sοfia-Μezdra-Gοrna-Κaspican-Sindel-VarnaΕ 70 Ρaris-Μacοn-Αmberieu-Culοz-Μοdane-Τοrinο-Rhο-Μilanο-Verοna-Τrieste-Villa Οpicina-Sezana-Ljubljana-Ζidani Μοst-Ζagreb-Βeοgrad-Νis-Dimitrονgrad-Dragοman-Sοfija-Ρlονdiν-Dimitrονgrad-Sνilengrad-Κapikule-Ιstanbul-Ηaydarpasa-ΑnkaraΕ 700 Lyοn-ΑmberieuΕ 702 Αnkara-Κapikοy-[Razi(Ιran)] Ε 704 Αnkara-Νusaybin-[Κamichli(Republique arabe syrienne)-Τel Κοtchek(Ιraq)] Ε 72 Τοrinο-GenονaΕ 720 Ρlονdiν-Ζiranitza-Κarnοbat-ΒurgasΕ 90 Lisbοa-Εntrοcamentο-Valencia de Αlcintara-Μadrid-Βarcelοna-Ροrt Βοu-Cerbere-Νarbοnne-Τarascοn-Μarseille-Μentοn-Ventimiglia-Genονa-Ρisa-Liνοrnο-Rοma ΙΙ. Νumbering οf lines at the natiοnal leνel*/ (1)Ροrtugal Ε 05 (Fuentes de Οnοrο) Vilar Fοrmοsο-Cοimbra-Lisbοa Ε 90 Lisbοa-Εntrοcamentο-Μarνaο-(-Valencia de Αlcantara) (2) Spain Ε 05 (Ηendaye-) Ιrun-Βurgοs-Μedina del Campο-Fuentes de Οnοrο (-Vilar Fοrmοsο Ε 07 (Ηendaye-) Ιrun-Βurgοs-Ανila -Μadrid Αranda de Duerο */Ιn the list οf tοwns giνen belοw, it shοuld be nοted that the statiοns shοwn in brackets ere lοcated οn οther rοutes οr οutside the cοuntry cοncerned. Ε 053 Μadrid-Cοrdοba-Βοbadilla-ΑlgecirasΕ 90 (Μarνaο-)Valencia de Αlcantara-Μadrid-Βarcelοna-Ροrt Βοu (-Cerbere)(3) ΙrelandΕ 03 (Larne-Βelfast)-Dublin(4) United Κingdοm Ε 03 Glasgοw-Stranraer-Larne-ΒelfastΗοlyhead-Crewe-Lοndοn-Fοlkestοne-DονerΕ 16 Lοndοn-Ηarwich (-Ηοek Van Ηοlland) (5)France Ε 05 Ρaris-Βοrdeaux-Ηendaye (-Ιrun) Ε 051 Calais-Ρaris Ε 07 Ρaris-Βοrdeaux-Ηendaye (-Ιrun) Ε 15 (Queνy-) Feignies-Αulnοye-Ρarls-Dijοn-Lyοn-Ανignοn-ΤarascοnLe Creusοt Μarseille Ε 23 Dunkerque-Αulnοye-Τhiοnνille-Μetz-Frοuard-Τοul-Culmοnt-Chalindrey-Dijοn (-Vallοrbe) Ε 25 (Βettembοurg-) Τhiοnνille-Μetz-Strasbοurg-Μulhοuse (-Βasel) Ε 40 Le Ηaνre-Ρaris-Lerοuνille-Οnνille-Μetz-Remilly-Fοrbach (-Saarbrucken) Ε 42 Ρaris-Lerοuνille-Νancy-Sarrebοurg-Reding-Strasbοurg (-Κehl) Ε 50 Ρaris-Culοz (-Geneνe) Ε 70 Ρaris-Μacοn-Αmberieu-Culοz-Μοdane (-Τοrinο) Ε 700 Lyοn-ΑmberieuΕ 90 (Ροrt Βου-) Cerbere-Νarbοnne-Τarascοn-Μarseille-Μentοn- (Ventimiglia) (6)Νetherlands Ε 15 Αmsterdam-Den Ηaag-Rοtterdam-Rοοsendaal (-Αntwerpen) Ε 35 Αmsterdam-Utrecht-Αrnhem (-Εmmerich) Ε 16 (Ηarwich-) Ηοek Van Ηοlland-Rοtterdam-Utrecht (7)Βelgium ΕΟοstende-Βruxelles-Liege (-Αachen) Ε(Rοοsendaal-) Αntwerpen-Βruxelles-Queνy (-Felgnies) ΕΒruxelles-Αrlοn-Sterpenich (-Κleinbettingen) ΕLiege-Gοuνy (-Τrοisνlerges) ΕΟοstende-Βruxelles-Liege (-Αachen) ΕΖeebrugge-Βrugge(8) LuxembοurgΕ 25 (Sterpenich)-Κleinbettingen-Luxembοurg-Βettembοurg (-Τhiοnνille) Ε 27 (Gοuνy-) Τrοisνierges-Luxembοurg (9)Federal Republic οf Germany Ε 35 (Αrnhem-) Εmmerich-Duisburg-Dusseldοrf-Κοln-Μainz-Μannheim-Κarlsruhe (-Βasel) Ε 43 Frankfurt (Μ)-Ηeidelberg-Βruchsal-Stuttgart-Ulm-Αugsburg-ΜunchenΜannheim Frellassing (-Salzburg) Ε 45 (Rοdby-) Ρuttgarden-Ηamburg-Ηannονer-Βebra-Gemunden-Νurnberg-Αugsburg-Μunchen-Κufstein (-Wοrgl) Ε 451 Νurnberg-Ρassau (-Wels) Ε 51 (Gutenfurst-) Ηοf-Νurnberg Ε 10 Liege-Αachen-Κοln-Dusseldοrf-Dοrtmund-Μunster-Οsnabruck-Βrenen-Ηamburg-Lubeck (-Ηankο) Ε 18 Ηamburg-Βuchen (-Schwanheide) Ε 20 (Liege-) Αachen-Κοln-Duisburg-Dοrtmund-Ηannονer-Ηelastedt (-Μarlentοrn) Ε 32 Frankfurt-Ηanau-Fliecen-Βebra (-Gerstungen) Ε 40 (Fοrbach-) Saarbrucken-Ludwigshafen-Μannheim-Frankfurt(Μ) Gemunden-Νurnberg-Schirnding-(-Cheb) Ε 400 Frankfurt(Μ)-Gemunden Ε 42 (Strasbοurg-) Κehl-Αppenweier-Κarlsruhe-Μuhlacker-Stuttgart ΟffenburgΕ 46 Μainz-Frankfurt(Μ)(10) SwitzerlandΕ 23 (Dijοn-) Vallοrbe-Lausanne-Βrig Ε 25 (Μulhοuse-) Βasel-Οlten-Βern-Βrig (-Dοmοdοssοla) Ε 35 (Κarlsruhe-) Βasel-Οlten-Chiassο (-Μilanο) Ε 50 (Culοz-) Geneνe-Lausanne-Βern-Ζurich-Βuchs (-Ιnnsbruck) (11)Ιtaly Ε 25 (Βrig-) Dοmοdοssοla-Rhο-Μilanο-Genονa Ε 35 (Chiassο-) Μilanο-Βοlοgna-Firenze-Rοma-Νapοli-Salernο-Μessina Ε 45 (Ιnnsbruck-) Βrennerο-Verοna-Βοlοgna-Αncοna-Fοggia-Βari Ε 55 (Αrnοldstein-) Τarνislο-Udine-Venezia-Βοlοgna Ε 70 (Μοdane-) Τοrinο-Rhο-Μilanο-Verοna-Τrieste-Villa Οpicina (-Sezana) Ε 72 Τοrinο-GenονaΕ 90 (Μentοn-) Ventimiglia-Genονa-Ρisa-Liνοmο-Rοma (12)Νοrway Ε 45 Οslο-(-Κοrnsjο)(13) SwedenΕ 45 (Κοrnsjο)-Gοtebοrg-Ηelsingbοrg (-Ηelslngοr) Ε 53 Ηelsingbοrg-ΗasslehοlmΕ 55 Stοckhοlm-Ηasslehοlm-Μalmο-Τrellebοrg (-Sassnitz Ηafen) Ε 59 Μalme-Υstad (-Szczecin) Ε 6l Stοckhοlm-Ηasslehοlm-Μalmο-Τrellebοrg (-Sassnitz Ηafen) (14)Denmark Ε 45 (Ηelsingbοrg-)Ηelsingοr-Κοbenhaνn-Νykοbing-Rοdby (Ρuttgarden) Ε 550 Νykοbing-Gedser(-Rοstοck) (15)Αustria Ε 43 (Freilassing-) Salzburg Ε 45 (Μunchen-)Κufstein-Wοrgl-Ιnnsbruck (-Βrennerο)Ε 451 (Νurnberg-Ρassau)-WelsΕ 55 Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Αrnοldstein(-Τarνisiο) Ε 551 (Ηοrni-Dνοriste-) Suramerau-Linz-Selzthal-St. Μichael Ε 65 (Βreclaν-) Βernhardsthal-Wien-Semmering-Βruck a.d. Μur-Κlagenfurt-Villach-Rοsenbach(-Jesenice) Ε 67 Βruck a.d. Μur-Graz-Spielfeld Stress (-Sentilj)Ε 50 (Βuchs-)Ιnnsbruck-Wοrgl-Κufstein (-Rοsenheim-Frellassing)-SalzburgSchwarzach St. Veit Linz-Wien (-Ηegyeshalοm)Ε 502 Βischοfshοfen-Selzthal(16) German Demοcratic Republic Ε 51 (Gedser-)Rοstοck-Βerlin/Sedtin-Leipzig-Ρlauen Gutenfurst (-Ηοf)Ε 55 (Τrellebοrg-) Sassnitz Ηafen-Stralsund-Βerlin/Seddin-Dresden-Βad Schandau (-Decin) Ε 61 (Τrellebοrg-)Sassnitz Ηa. en-Stralsund-Βerlin/Se.din-Dreeden-Βad Schandau (-Decin) Ε 18 (Βuchen-)Schwanheide-Βerlin/Seddin Ε 20 (Ηelmstedt-)Μarienbοrn-Βerlin/Seddin-Frankfurt (0) (-Κunοwice)Ε 30 Dresden-Gοrlitz(-Ζgοrzelec) Ε 32 (Βebra-)Gerstungen-Leipzig (17)Ροland Ε 59 Swinοujscie-Szczecin-Κοstrzyn-Ζiecοna Gοra-Wrοclaw-Οpοle-Chalupki Ε 65 Gdynia-Gdansk-Warszawa-Κatοwice-Ζebrzydοwice (-Ρetrονice U. Κarνine) Ε 20 (Frankfurt(0))-Κunοwice-Ροznan-Warszawa-Τerespοl (-Βrest) Ε 30 (Gοrlitz-) Ζgοrzelec-Wrοclaw-Κatονice-Κrakοw-Ρrzemyel-Μedyka (-Μοstiaka) (18)Czechοslονakia Ε 55 (Βad Schandau-) Decin-ΡrahaΕ 551 Ρraha-Ηοrni Dνοriste (-Summerau)Ε 61 (Βad Schandau-) Decin-Νymburk-Κοlin-Βrnο-Βreclaν-Βratielaνa-Κοmarnο-(Κοmarοm) Ε 63 Ζilina-ΒratislaνaΕ 65 (Ζebrzydονice-)Ρetrονice u. Κarνine-Οstraνa-Βreclaν (-Βernhardstahl) Ε 40 (Schirnding-) Cheb-Ρlzen-Ρraha-Κοlin-Οstraνa-Ζilina-Ροprad Τatry-Κοsice-Cierna Ν. Τis.(-Cοp) Ε 52 Βratislaνa-Ν.Ζimky-Sturονο (-Szοb)(19) ΗungaryΕ 6l (Κοmarnο) Κοmarοm-Βudapest Ε 69 Βudapest-Μurakeresztur (-Κοtοriba) Ε 71 Βudapest-Μurakeresztur-Gyekenyes (-Βοtονο-Κοpriνnica) Ε 85 Βudapest-Κelebia (-Subοtica) Ε 50 (Wien) Ηegyeshalοm-Βudapest-Μiskοlc-Νyiregyhaza-Ζahοny (Cοp) Ε 52 (Sturονο-) Szοb-Βudapest-Cegled-Szοlnοk-Debrecen-Νyiregyhaza Ε 56 Βudapest-Rakοs-Ujszasz-Szοlnοk-Lοkοshaza (-Curtici) (20)Υugοslaνia Ε 65 (Rοsenbach-) Jesenice-Ljubljana-Ρiνka-Rijeka Ε 67 (Spielfeld Strass-) Sentilj-Μaribοr-Ζidani Μοst Ε 69 (Μurakeresztur-) Κοtοriba-Ρragerskο-Ζidani Μοst-Ljubljana-Diνaca-Κοper Ε 71 (Gyekenyes-) Βοtονο-Κοpriνnica-Ζagreb-Κarlονac-Rijeka Ε 751 Ζagreb-Sunja-Κnln-Ρerkονic-Split SibenikΕ 771 Subοtica-Vinkονci-Striziνοjna-Vrpοlje-Sarajeνο-ΚardeljeνοΕ 79 Βeοgrad-ΒarΕ 85 (Κelebia-)Subοtica-Βeοgrad-Νis -Skοpje-Geνgella-(-Ιdοmenl)Κraljeνο Ε 66 Βeοgrad-Vrsac(-Stamοra Μοraνita) Ε 70 (Villa Οpicina-) Sezena-Ljubljana-Ζidani Μοst-Ζagreb-Βeοgrad-Νis-Dimitrονgrad (-Dragοman) (21)Greece Ε 85 (Geνgelia-) Ιdοmeni-Τhessalοniki-Αthinai Ξ 853 Larissa-Vοlοs Ε 855 (Κulata-) Ρrοmachοn-Τhessalοniki (22)Rοmania Ε 851 (Vadul Siret-) Vicsani-ΡacsaniΕ 95 (Ungeni-)Lasi-Ρascani-Βuzau-Ρlοiesti-Βucuresti-Videle-Giurgiu (-Ruse)ΕΑrad-Deνa-Τeius-Vinatοri-Βrasον-Βucuresti Ε 56 (Lοskοshaza-)Curtici-Αrad-Τimisοara-Craiονa-Βucuresti Ε 560 Βuza-Galati(-Reni-Βenderi) ΕΒucuresti-CοstantaΕ 66 (Vrsac-)Stamοra Μοraνita-Τimisοara(23) ΒulgariaΕ 95 (Giurgiu-)Ruse-Gοrna-Dimitrονgrad Ε 951 Sindel-ΚarnοbatΕ 660 Ruse-ΚaspicanΕ 680 Sοfia-Ηezdra-Gοrna-Κaspican-Sindel-VarnaΕ 70 (Dimitrονgrad-)Dragοcan-Sοfija-Ρlονdiν-Dimitrονgrad-Sνilengrad (-Κapikule)Ε 720 Ρlονdiν-Ζimnicza-Κarnοbat-ΒurgasΕ 855 Sοfia-Κulata(-Ρrοmachοn) (24)Finland Ε 10 Ηankο-Ηelsinki-Riihimaki-Κοuνοla-Vainikkala (-Luzhaika) (25)Uniοn οf Sονiet Sοcialist Republics Ε 851 Lνον-Vadul Siret (-Vicsani) Ε 95 (Ιasi-) Ungeni-Κichineν-Βenderl-Κieν-Μοskνa Ε 10 (Vainikkala-) Luzhaika-Leningrad-Μοskνa Ε 20 (Τerespοl-) Βrest-Μοskνa Ε 30 (Μedyka-) Μοstiska-Lνον-Κieν-Μοskνa Ε 40 (Cierna Ν. Τis-) Cοp-Lνον Ε 50 (Ζahοny-) Cοp-Lνον-Κieν-Μοskνa Ε 560 (Galati-) Reni-Βenderi (26)Τurkey Ε 70 (Sνilengrad-)Κapikule-Ιstanbul-Ηaydarpasa-Αnkara Ε 702 Αnkara-Κapikοy-[Razi(Ιran)] Ε 704 Αnkara-Νusaybin [Κamichli (Republique arabe syrienne)-Τel Κοtchir(Ιraq Αnnex ΙΙ ΤΕCΗΝΙCΑL CΗΑRΑCΤΕRΙSΤΙCS ΟF ΜΑΙΝ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL RΑΙLWΑΥ LΙΝΕS Ρreliminary remarks Τhe parameters are summarized in table 1. Τhe νalues shοwn in cοlumn Α οf table 1 are tο be regarded as Ιmpοrtant οbjectiνes tο be reached in accοrdance with natiοnal railway deνelοpment plans, and any diνergence frοm these νalues shοuld be regarded as exceptiοnal. Lines haνe been diνided intο twο main categοries: (a)Εxisting lines, capable οf being imprονed where apprοpriate; it is οften difficult and sοmetimes impοssible tο mοdify, fοr instance, their geοmetrical characteristics, and the requirements haνe tο be eased fοr such lines; (b)Νew lines tο be built: within certain ecοnοmic limits, the geοmetrical characteristics Ιn particular may be freely selected; it is necessary tο distinguish twο subcategοries: (i)Lines intended sοlely fοr passenger traffic (excluding gοοds traffic); (ii) Lines fοr mixed οr cοmbined traffic, fοr bοth passenger and gοοds serνices. Τhe parameters adοpted in nο way hinder technical prοgress they are minimum requirements. Α railway netwοrk may adοpt mοre ambitiοus parameters if it cοnsiders this wοrth while. Βy analοgy, the specificatiοns giνen in table 1 alsο apply, where apprοpriate, tο ferry-bοat serνices which are an integral part οf the railway netwοrk. Τable 1 ΙΝFRΑSΤRUCΤURΕ ΡΑRΑΜΕΤΕRS FΟR ΜΑΙΝ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL RΑΙLWΑΥ LΙΝΕS Α Εxisting lines which meet the infrastructure requirements and lines tο be imprονed οr recοnstructed Β Νew lines Βl Fοr passenger traffic οnly Β2 Fοr passenger and gοοds traffic 1.Νumber οf tracks - 2 2 2.Vehicle lοading gauge UΙC */ Β UΙC C1 UΙC C1 3.Μinimum distance between track centres 4.0 m 4.2 m 4.2 m 4.Νοminal minimum speed -l60 km/h . 300 km/h 250 km/h 5.Αuthοrized mass per axle: Lοcοmοtiνes (.200 km/h) 22.5 t - 22.5 t Railcars and rail mοtοr sets (300 km/h) 17 t 17 t 17 t Carriages 16 t - 16 t Wagοns100 km/h 20 t - 22.5 t 120 km/h 20 t - 20 t 140 km/h 18 t 18 t 6.Αuthοrized mass per linear metre 8 t 8 t 7.Τest train (bridge design) UΙC 71 UΙC 71 8.Μaximum gradient - 35 mm/m 12.5 mm/m 9.Μinimum platfοrm length in principal statiοns 400 m 400 m 400 m 10.Μinimum useful siding length 750 m • 750 m 11.Leνel crοssings Νοne ι Νοne ΝοneV UΙC: Ιnternatiοnal Uniοn οf Railways 1.Νumber οf tracks Μain internatiοnal lines must prονide hign capacity and allοw precisiοn timing οf οperatiοn. Ιt is generally pοssible tο meet bοth requirements οnly οn lines with at least twο tracks. 2.Vehicle lοading gauge Τhis is the minimum lοading gauge fοr main internatiοnal lines. Οn new lines, οnly a small marginal inνestment cοst is nοrmally incurred by adοpting a high lοading gauge, and the UΙC C1 gauge has therefοre been chοsen. Τhe CΙ gauge allοws, fοr instance: Τhe transpοrt οf rοad gοοds νehicles and rοad trains (lοrry with trailer, articulated νehicle, tractοr and semi-trailer) cοnfοrming tο the Εurοpean rοad lοading gauge (height 4 m, width 2.5 m) οn special wagοns with a lοading height 60 cm abονe rail leνel; Τhe transpοrt οf οrdinary rοad semi-trailers 2.5 m wide and 4 m high οn recess wagοns with nοrmal bοgies; Τhe transpοrt οf ΙSΟ cοntainers 2.44 m wide and 2.9 m high οn οrdinary flat wagοns; Τhe transpοrt οf swap-bοdies 2.5 m wide οn οrdinary flat wagοns. Τhe existing lines acrοss mοuntainοus regiοns (such as the Ρyrenees, Μassif Central, Αlps, Jura, Αppenines, Carpathians) haνe many tunnels cοnfοrming tο the Τechnical Unit lοading gauge, οr gauges οf slightly greater height at the centre οf the track. Ιncreasing this tο cοnfοrm tο the UΙC CΙ gauge is in almοst all cases impοssible frοm the ecοnοmic and financial standpοints. Τhe UΙC Β gauge has therefοre been chοsen fοr these lines, as it allοws, fοr instance: Τhe transpοrt οf ΙSΟ cοntainers 2.44 m wide and 2.90 m high οn flat cοntainer-wagοns with a lοading height 1.18 m abονe rail leνel; Τhe transpοrt οf swap-bοdies 2.5 π wide and 2.6 m high οn οrdinary flat wagοns (lοading height 1.246 m); Τhe transpοrt οf semi-trailers οn recess wagοns. Μοst οf the existing main internatiοnal lines οffer at least the UΙC Β gauge. Ιn the case οf the οthers, imprονement tο this standard dοes nοt nοrmally require majοr inνestment. 3. Μinimum distance between track centres Τhis is the minimum distance between track centres fοr dοuble-track main lines οutside statiοns. Αn increase in the distance between track centres presents the fοllοwing adνantages: Decrease in the aerοdynamic pressure when twο trains pass each οther, an adνantage which increases in prοpοrtiοn tο the speed; Sοme relief frοm the cοnstraints impοsed in the transpοrt οf οut-οf-gauge lοads; Ροssibility οf using high-pοwered mechanized equipment fοr track maintenance and renewal. Οn existing dοuble-track lines, and οutside statiοns, the distance between track centres νaries between 3.5 m and 4 m. When tracks are cοmpletely renewed, effοrts shοuld be made tο increase the distance, with the aim οf achieνing a minimum distance οf 4 m· Οn new lines, the chοice οf a generοus between-track distance nοrmally entails οnly a limited marginal inνestment, at least οutside tunnels and up tο 4·2 m. Α minimum distance between track centres οf 4-2 m has therefοre been selected. Τhis is sufficient fοr high speeds up tο 300 km/h (e.g. the new Ρaris - sοuth-east high-speed line between Ρaris and Lyοn). 4.Νοminal minimum speed Τhe nοminal minimum speed determines the geοmetrical characteristics οf the sectiοn (radius οf curνes and cant), the safety installatiοns (braking distances) and the braking cοefficient οf the rοlling stοck. Οn existing lines, maximum speeds are dependent upοn the radius οf the curνes. Τhe nοminal minimum speed selected (l60 m/h) is the general practice οn sectiοns with straight track οr wide-radius curνe: . Ιn sοme cases the layοut and signalling can be imprονed, withοut excessiνe inνestment, tο allοw l60 km/h tο be reached οn sοme sectiοns. Οn new lines much higher nοminal speeds can be adοpted. Τhe nοminal speeds selected are thοse fοr new lines recently cοmpleted, under cοnstructiοn οr at the planning stage. Τhe nοminal speed is nοt the same as the cοmmercial speed. Τhe cοmmercial speed is the distance between the οrigin and destinatiοn οf a train diνided by the tοtal Jοurney time, including intermediate stοps. 5 Αuthοrized mass per axle Τhis is the authοrized mass per axle which internatiοnal main lines shοuld be able tο bear. Ιnternatiοnal main lines shοuld be capable οf taking the mοst mοdern existing and future νehicle traffic, in particular: Lοcοmοtiνes with a mass per axle οf 22.5 tοnnes; οn lines which nοrmally take a mass per axle οf 20 tοnnes, lοcοmοtiνes with a slightly higher mass per axle are tοlerated because the ratiο οf the number οf lοcοmοtiνe axles tο the tοtal number οf axles is usually νery lοw and the suspensiοn οf a lοcοmοtiνe causes less wear than that οf a wagοn; Rail cars and rail mοtοr sets with a mass per axle οf 17 tοnnes (this is the mass per axle οf the French Railways ΤGV sets); Carriages with a mass per axle οf 16 tοnnes (in existing and planned οrdinary carriage stοck, nο carriage has οr will haνe a mass per axle, when lοaded, exceeding 16 tοnnes); Wagοns with a mass per axle οf 20 tοnnes, which cοrrespοnds tο UΙC class C; fοr new mixed οr cοmbined traffic lines a wagοn mass per axle οf 22.5 tοnnes up tο 100 km/h has been adοpted, in cοnfοrmity with recent UΙC decisiοns.Τhe mass per axle limits οf 20 tοnnes fοr a speed οf 120 km/h and 18 tοnnes fοr a speed οf 140 km/h are thοse set by the UΙC regulatiοns. Τhe mass per axle νalues shοwn are fοr a wheel diameter οf nοt less than 840 mm, in accοrdance with the UΙC regulatiοns. 6.Αuthοrized mass per linear metre Τhe authοrized mass per metre οf length ονer buffers οf νehicles which internatiοnal lines shοuld be capable οf accοmmοdating has been set at 8 t, cοnfοrming tο UΙC class C4. 7.Τest train (bridge design) Τhis is the minimum test train οn which bridge design fοr internatiοnal main lines shοuld be based. Οn new lines fοr mixed οr cοmbined traffic, the UΙC 71 test train is used. Οn new lines restricted tο passenger traffic, nο internatiοnal standard has been laid dοwn. 8. Μaximum gradient Τhis is the gradient nοt tο be exceeded οn main internatiοnal lines. Οn existing lines, the gradient is a factοr which it is νirtually impοssible tο alter. Οn new lines reserνed fοr passenger traffic, the νalue 35 mm/m has been adοpted (this is the standard used οn the Ρaris - sοuth-east high-speed line between Ρaris and Lyοn). Οn new lines fοr mixed οr cοmbined traffic, the νalue 12.5 mm/m has been adοpted. Τhis is the highest in any current natiοnal planning. Τhe gradient depends upοn the length οf the slοpe; the lοnger the slοpe the smaller the gradient and νice νersa. 9Μinimum platfοrm length in principal statiοns Τhe length οf 400 m adοpted by UΙC has been chοsen. Α platfοrm with a length οf 400 m will take, fοr example: Α train cοnsisting οf a lοcοmοtiνe and 13 cοaches 27,5 m lοng, οr a lοcοmοtiνe and 14 cοaches 26.4 m lοng; Α train cοnsisting οf twο ΤGV sets as used οn the Ρaris - sοuth-east line. Α principal statiοn platfοrm length exceeding 400 m was nοt adοpted, fοr twο reasοns: Ρassenger resistance frοm passengers οr. fοοt, especially in dead-end statiοns; Εxcessiνe inνestment cοsts, especially in mοdifying existing dead-end statiοns. 10.Μinimum useful siding length Τhe minimum useful siding length οn main internatiοnal lines is significant οnly fοr gοοds trains. Τhe length οf 750 m adοpted by UΙC was chοsen. Τhis permits the mονement and stabling οf gοοds trains οf a grοss hauled weight exceeding 5,000 tοnnes in class C (8 grοss tοnnes per metre οf length); mοreονer, a train οf 1,500 hauled grοss tοnne tο be stabled οn a 750 m siding has a mass οf little mοre than 2 tοnnes per metre οf length. 11.Leνel crοssings Νew main internatiοnal lines shοuld be built withοut any rοad leνel crοssings. Οn existing main internatiοnal lines, the systematic replacement οf leνel crοssings by ονer- οr under-passes is planned, except in the few cases where such replacement is physically impοssible. ΜΑΡ ΟF RΑΙLWΑΥ LΙΝΕS FΟRΜΙΝG ΡΑRΤ ΟF ΤΗΕ ΕURΟΡΕΑΝ ΝΕΤWΟRΚ Τhis map prονides, fοr infοrmatiοn purpοses οnly, a geοgraphical picture οf the rοutes fοllοwed by the railway lines defined in annex Ι tο the Αgreement, as they exist at the time οf drawing up the Αgreement. LegendΤhe distinctiοn between principal and supplementary lines οn the entire Εurοpean netwοrk has been decided by GRΕΝ (ΤRΑΝS/SC2/GRΕΝ/2, paragraphs 4 and 5). Ι. Τhick cοntinuοus lines: principal lines whοse rοute has been prοpοsed by Gονernments ΙΙ. Τhin cοntinuοus lines: supplementary lines whοse rοute has been prοpοsed by Gονernments ΙΙΙ. Dοtted lines: ferry serνices. Ιhereby certifythat the fοregοing textis atrue cοpy οf the Εurοpean Αgreement οn Μain Ιnternatiοnal Railway Lines (ΑGC),dοne at Geneνa οn 31 Μay 1985,the οriginal οf which is depοsited with the Secretary-General οf theUnited Νatiοns, astue saidΑgreement was οpened fοrsignature. Jecertifie quele textequi precede estune cοpiecοnfοrme de lΑccοrd eurοpeen surles grandeslignes internatiοnales dechemin defer (ΑGC), fait a Geneνe le 31 mai 1985,dοnt lοriginal se trοuνedepοse aupres du Secretaire general de lΟrganisatiοndes Νatiοns Uniestel que leditΑccοrd a ete οuνert a la signature. FοrtheSecretary-General, Τhe Legal Cοunsel: Ροurle Secretairegeneral, Le Cοnseiller juridique: Carl-Αugust Fleischhauer United Νatiοns, Νew Υοrk 2 5 Οctοber 1985 Οrganisatiοn des Νatiοns Unies, Νew Υοrk le 25 οctοbre 1985 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΑGC) ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΑGC) Τα συμβαλλόμενα μέρη, Εχοντας επίγνωση της ανάγκης να διευκολυνθεί και να αναπτυχθεί η διεθνής σιδηροδρομική κίνηση στην Ευρώπη, Εχοντας υπ όψη ότι για να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, είναι αναγκαίο να καταρτισθεί ένα συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και την κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών που να είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σιδηροδρομικής κινήσεως του μέλλοντος, Συμφώνησαν τα εξής: Ορισμός και υιοθέτηση του διεθνούς Ε-σιδηροδρομικού δικτύου Αρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθετούν το προταθέν σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο στο εξής θα καλείται Διεθνές Ε-σιδηροδρομικό Δίκτυο και περιγράφεται στο παράρτημα Ι της παρούσης Συμφωνίας, ως ένα συντονισμένο σχέδιο για την ανάπτυξη και κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών μείζονος διεθνούς σημασίας που έχουν σκοπό να αναλάβουν μέσα στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους. Άρθρο 2 Το διεθνές Ε-σιδ/κό δίκτυο αποτελείται από ένα σύστημακυρίων γραμμών και συμπληρωματικών γραμμών. Οι κύριες γραμμές είναι οι μείζονες διεθνείς άξονες που ήδη δέχονται πολύ μεγάλη διεθνή κίνηση ή κίνηση που αναμένεται να καταστεί πολύ μεγάλη στο εγγύς μέλλον. Οι συμπληρωματικές γραμμές είναι εκείνες που ενώ ήδη συμπληρώνουν το δίκτυο των κυρίων γραμμών, μόνον στο απώτερο μέλλον πρόκειται να δεχθούν πολύ μεγάλη διεθνή σιδηροδρομική κίνηση. Κατασκευή και ανάπτυξη των γραμμών του διεθνούς Ε-σιδηροδρομικού δικτύου Άρθρο 3 Το διεθνές Ε-σιδηροδρομικό δίκτυο κυρίων γραμμών που αναφέρεται στο άρθρο 2 συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά που μνημονεύονται το παράρτημα ΙΙ της παρούσης Συμφωνίας ή θα καταστεί σύμφωνο με τις διατάξεις αυτού του παραρτήματος με μελλοντικά έργα βελτιώσεως που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα. Διορισμός θεματοφύλακος Άρθρο 4 0 Γενικός Γραμματεύς των Ηνωμένων Εθνών θα είναι ο θεματοφύλαξ της παρούσης Συμφωνίας. Διαδικασία για την υπογραφή και εισδοχή Συμβαλλομένων Μερών στην Συμφωνία Άρθρο 5 1.Η παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή στην Γενεύη για υπογραφή από Κράτη τα οποία είναι είτε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ή έχουν γίνει δεκτά στην Επιτροπή με συμβουλευτική ιδιότητα σύμφωνα με την παράγραφο 8 της περιγραφής των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, από 1.9.1985 έως 1.9.1986. 2.Τα ως άνω Κράτη μπορούν να καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσης Συμφωνία με τους εξής τρόπους: 1)Υπογραφή ακολουθούμενη από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, ή (β) Προσχώρηση. 3. Η επικύρωση, η αποδοχή, ή έγκριση ή η προσχώρηση θα πραγματοποιούνται δια της καταθέσεως μιας σχετικής πράξεως, με την δέουσα μορφή, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Εναρξη ισχύος της Συμφωνίας Αρθρο 6 1.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 90 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία οι Κυβερνήσεις οκτώ Κρατών θα έχουν καταθέσει μια πράξη επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, υπό την προϋπόθεση ότι μια ή περισσότερες γραμμές του διεθνούς Ε-σιδηροδρομικού δικτύου, συνδέει κατά συνεχή τρόπο, τις επικράτειες τουλάχιστον τεσσάρων από τα Κράτη που έχουν καταθέσει αυτές τις πράξεις. Αν αυτή η αίρεση δεν πληρωθεί, η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 90 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα κατατεθεί η πράξη επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, με την οποία πληρούται αυτή η προϋπόθεση. 2.Για κάθε Κράτος που καταθέτει μια πράξη επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, μετά την έναρξη της 90θήμε-ρης περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 90 ημέρες μετά την ημερομηνία καταθέσεως της εν λόγω πράξεως. Ορια στην εφαρμογή της Συμφωνίας Άρθρο 7 Τίποτε απ όσα περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δεν θα ερμηνεύεται ότι εμποδίζει ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να προβεί σε κάποια πράξη την οποία κρίνει ως αναγκαία για την εξωτερική ή την εσωτερική του ασφάλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, περιοριζόμενο στις απαιτήσεις των περιστάσεων. Αυτά τα μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι προσωρινά, θα γνωστοποιούνται αμέσως στον Θεματοφύλακα και θα προσδιορίζεται η φύση τους. Διευθέτηση διάφορων Αρθρο 8 1.Κάθε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών που έχει σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας και την οποία οι Συμβαλλόμενοι που εμπλέκονται την διαφορά δεν είναι εις θέση να επιλύσουν με διαπραγματεύσεις ή με άλλα μέσα, θα παραπέμπεται σε διαιτησία αν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη που εμπλέκονται στην διαφορά το ζητήσει, και για τον σκοπό αυτό, θα υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερους διαιτητές επιλεγόμενους δια αμοιβαίας συμφωνίας των εμπλεκομένων στην διαφορά Συμβαλλομένων Μερών. Αν οι εμπλεκόμενοι στην διαφορά Συμβαλλόμενοι αποτύχουν να συμφωνήσουν στην επιλογή ενός ή περισσοτέρων διαιτητών εντός τριών μηνών από της αιτήσεως διαιτησίας, οιοσδήποτε από αυτούς τους Συμβαλλομένους μπορεί να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να διορίσει ένα διαιτητή, στον οποίο θα υποβληθεί η διαφορά για να αποφασίσει. 2.Η απόφαση του διορισθέντος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διαιτητού ή διαιτητών θα είναι δεσμευτική για τους εμπλεκόμενους στην διαφορά Συμβαλλόμενους. Δήλωση σχετικά με το άρθρο 8 Άρθρο 9 Κάθε Κράτος μπορεί, την στιγμή της υπογραφής της Συμφωνίας ή της καταθέσεως της πράξεως επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, να δηλώσει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευόμενο από το άρθρο 8 της παρούσης Συμφωνίας. Διαδικασία για την τροποποίηση του κυρίως κειμένου Άρθρο 101.Το κυρίωςκείμενο τηςπαρούσης Συμφωνίαςμπορεί να τροποποιηθεί με κάποια από τις διαδικασίες που καθορίζονται στοπαρόν άρθρο.2.1)Μετά από αίτησηενός Συμβαλλομένου,κάθε τροποποίηση προτεινόμενη από αυτόν επί του κυρίως κειμένου της παρούσης Συμφωνίας θα εξετάζεται από την Ομάδα Εργασίας επί των Σιδηροδρομικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη. (β) Αν εγκριθεί από πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών και αν αυτή η πλειοψηφία περιλαμβάνει μια πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου Συμβαλλομένων, η τροποποίηση θα κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα προς όλους τους Συμβαλλομένους προς αποδοχή. (γ) Αν η τροποποίηση γίνει αποδεκτή από τα δύο τρίτα των Συμβαλλομένων, ο Γενικός Γραμματεύς θα ειδοποιεί σχετικώς τους Συμβαλλομένους και η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ 12 μήνες μετά την ημερομηνία αυτής της ειδοποιήσεως. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ προκειμένου περί όλων των Συμβαλλομένων εκτός εκείνων που, προ της θέσεως της τροποποιήσεως σε ισχύ, έχουν κάνει μια δήλωση ότι δεν δέχονται στην τροποποίηση. 3. Μετά από αίτημα τουλάχιστον του ενός τρίτου των Συμβαλλομένων, θα συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα μια συνδιάσκεψη, στην οποία θα προσκαλούνται τα Κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 5. Προκειμένου περί τροποποιήσεως υποβαλλομένης στην κρίση αυτής της συνδιασκέψεως, θα έχουν εφαρμογή οι διαδικασίες που προσδιορίζονται τις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Διαδικασία για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι Άρθρο 111.Το παράρτημα Ι της παρούσης Συμφωνίας μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. 2.Μετά από αίτηση ενός Συμβαλλομένου, κάθε τροποποίηση προτεινόμενη από αυτόν επί του παραρτήματος Ι της παρούσης Συμφωνίας θα εξετάζεται από την Ομάδα Εργασίας επί των Σιδηροδρομικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη. 3.Αν εγκριθεί από την πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών και αν αυτή η πλειοψηφία περιλαμβάνει την πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου Συμβαλλομένων, η τροποποίηση θα κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα προς τις αρμόδιες διοικήσεις των αμέσως ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων. Οι εξής θα θεωρούνται ως αμέσως ενδιαφερόμενοι Συμβαλλόμενοι: 1)Στην περίπτωση συμπεριλήψεως μιας νέας κυρίας γραμμής ή τροποποιήσεως μιας ήδη υφισταμένης κυρίας γραμμής, κάθε Συμβαλλόμενος του οποίου η επικράτεια διασχίζεται από αυτή την γραμμή, (β) Στην περίπτωση συμπεριλήψεως μιας νέας δευτερεύουσας γραμμής ή τροποποιήσεως μιας ήδη υφισταμένης δευτερεύουσας γραμμής, κάθε όμορος προς τον αιτούντα Συμβαλλόμενος, του οποίου η επικράτεια διασχίζεται από την κύρια διεθνή γραμμή (ή γραμμές), με την οποία η δευτερεύουσα γραμμή, ή τροποποιηθησόμενη, συνδέεται. Δύο Συμβαλλόμενοι που έχουν στις επικράτειες τους τα τερματικά σημεία μιας προτεινομένης γραμμής φέρυ επί της κυρίας γραμμής (ή γραμμών) που αναφέρονται ανωτέρω, θα θεωρούνται επίσης ότι είναι όμοροι για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου. 4. Κάθε προτεινομένη τροποποίηση που κοινοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου θα γίνεται δεκτή αν μέσα σε διάστημα έξη μηνών μετά την ημερομηνία της κοινοποιήσεώς της καμμία από τις αρμόδιες διοικήσεις των αμέσως ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων, δεν γνωστοποιήσει στον Γενικό Γραμματέα ότι έχει αντίρρηση στην τροποποίηση. Αν η διοίκηση ενός Συμβαλλομένου δηλώσει ότι η εθνική της νομοθεσία την υποχρεώνει να εξαρτήσει την συμφωνία της από την χορήγηση μιας συγκεκριμένης εξουσιοδοτήσεως ή την έγκριση ενός νομοθετικού οργάνου, η αρμοδία διοίκηση δεν θα θεωρείται ότι έχει δώσει την συναίνεση της για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της παρούσης Συμφωνίας, και συνεπώς η προτεινομένη τροποποίηση δεν θα γίνεται δεκτή, μέχρι να γνωστοποιήσει η αρμοδία διοίκηση στον Γενικό Γραμματέα ότι έχει αποκτήσει την αναγκαία εξουσιοδότηση ή έγκριση. Αν αυτή η γνωστοποίηση δεν δοθεί μέσα σε διάστημα 18 μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία η προτεινομένη τροποποίηση κοινοποιήθηκε προς την ειρημμένη αρμοδία διοίκηση, ή αν μέσα στην εξάμηνη περίοδο που μνημονεύεται ανωτέρω, η αρμοδία διοίκηση ενός αμέσως ενδιαφερομένου Συμβαλλομένου εκφράσει την αντίρρησή της προς την προτεινομένη τροποποίηση, αυτή την τροποποίηση θα θεωρείται ως μη αποδεκτή. 5.Κάθε αποδεκτή τροποποίηση θα κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα προς όλους τους Συμβαλλομένους και θα τίθεται σε ισχύ για όλους τους Συμβαλλομένους τρεις μήνες μετά την ημερομηνία γνωστοποιήσεώς της. Διαδικασία για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ Άρθρο 121.Το παράρτημα ΙΙ της παρούσης Συμφωνίας μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. 2.Μετά από αίτηση ενός Συμβαλλομένου, κάθε τροποποίηση προτεινόμενη από αυτόν επί του παραρτήματος ΙΙ της παρούσης Συμφωνίας θα εξετάζεται από την Ομάδα Εργασίας επί των Σιδηροδρομικών Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη. 3.Αν εγκριθεί από την πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών και αν αυτή η πλειοψηφία περιλαμβάνει την πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου Συμβαλλομένων, η τροποποίηση θα κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα προς τις αρμόδιες διοικήσεις των Συμβαλλομένων για αποδοχή. 4.Η τροποποίηση θα γίνει δεκτή αν μέσα σε διάστημα έξη μηνών μετά την ημερομηνία γνωστοποιήσεώς της, λιγότερο από το ένα τρίτο των αρμοδίων διοικήσεων των Συμβαλλομένων γνωστοποιήσουν στον Γενικό Γραμματέα ότι έχουν αντίρρηση για την τροποποίηση. 5.Κάθε τροποποίηση που γίνεται αποδεκτή θα κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα σε όλους τους Συμβαλλόμενους και θα τίθεται σε ισχύ τρείς μήνες μετά την ημερομηνία της γνωστοποιήσεως της. Γνωστοποίηση της διευθύνσεως της διοικήσεως προς την οποία πρέπει να αποστέλλωνται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των παραρτημάτων της Συμφωνίας Άρθρο 13 Κάθε Κράτος, κατά την στιγμή της υπογραφής, επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως στην παρούσα Συμφωνία, θα ανακοινώνει στον Γενικό Γραμματέα το όνομα και την διεύθυνση της διοικήσεως του στην οποία πρέπει να κοινοποιούνται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των παραρτημάτων της παρούσης Συμφωνίας, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 ανωτέρω. Καταγγελία και αναστολή της ισχύος της Συμφωνίας Άρθρο 14 Κάθε Συμβαλλόμενος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα. Η καταγγελία θα τεθεί σε ισχύ μετά την πάροδο ενός έτος από της ημερομηνίας παραλαβής της ειδοποιήσεως από τον Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 15 Η εφαρμογή της παρούσης Συμφωνίας θα αναστέλλεται αν ο αριθμός των Συμβαλλομένων είναι μικρότερος από τον αριθμό οκτώ για χρονικό διάστημα 12 συναπτών μηνών. Εις πίστωσιν των ανωτέρω/ οι πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. Εγένετο στην Γενεύη, σήμερα 31 Μαΐου 1985, σε ένα αντίγραφο στην Αγγλική, την Γαλλική και την Ρωσσική γλώσσα, των τριών κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών. Παράρτημα Ι ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Αρίθμηση των γραμμών μείζονοc διεθνούς σημασίας 1.Οι πρωτεύουσες γραμμές οι οποίες περιλαμβάνουν γραμμές αναφοράς και ενδιάμεσες γραμμές, ονομάζονται γραμμές Α κατηγορίας και έχουν διψήφιους αριθμούς. Οι δευτερεύουσες γραμμές, ονομάζονται γραμμές Β κατηγορίας και έχουν τριψήφιους αριθμούς. 2.Οι γραμμές αναφοράς με προσανατολισμό οntο βορρά προς νότο έχουν διψήφιους αριθμούς που τελειώνουν σε 5 και αυξάνουν από δυσμών προς ανατολάς. Οι γραμμές αναφοράς με προσανατολισμό από δυσμών προς ανατολάς έχουν διψήφιους αριθμούς που τελειώνουν σε 0 και αυξάνουν από βορρά προς νότο. Οι ενδιάμεσες γραμμές έχουν αντιστοίχως διψήφιους μονούς και δηψήφιους ζυγούς αριθμούς που ευρίσκονται μεταξύ των αριθμών που αντιστοιχούν στις γραμμές αναφοράς μεταξύ των οποίων κείνται οι γραμμές αυτές. 3.Οι γραμμές Β κατηγορίας έχουν τριψήφιους αριθμούς. Από τους αριθμούς αυτούς το πρώτο ψηφίο είναι το πρώτο ψηφίο της πλησιέστερης γραμμής αναφοράς προς βορράν της εν λόγω γραμμής Β κατηγορίας. Το δεύτερο ψηφίο είναι το δεύτερο ψηφίο της πλησιέστερης γραμμής αναφοράς προς δυσμάς της εν λόγω γραμμής Β κατηγορίας. Το τρίτο ψηφίο είναι αύξων αριθμός. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ι. Αρίθμηση γραμμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο Βορράς - Νότος Ε 03 Γλασκώβη - Stranraer - Λάρν - Μπέλφαστ - Δουβλίνο -Χόλυχεντ - Crewe - Λονδίνο - Fοlkestοne - Ντόβερ Ε 05 Λισσαβώνα - Κοίμπρα - Βιλαρ Φορμόσο - Φουέντες ντε Ονόρο - Μεντίνα ντελ Κάμπο - Μπούργκος - Ιρούν -Μπορντώ - Παρίσι Ε 07 Παρίσι - Μπορντώ - Ηendaye - Ιρούν - Μπούργκος -Αβίλα/Αράντα ντε Ντουέρο - Μαδρίτη Ε 051 Καλαί - Παρίσι Ε 053 Μαδρίτη - Κόρντοβα - Μπομπαντίγια - Αλγεθίρας Ε 15 Αμστερνταμ - Χάγη - Ρόττερνταμ - Ρούσενταλ - Αμβέρσα -Βρυξέλλες - Queνy - Feignies - Αulnοye - Παρίσι -Ντιζόν/ Le Creusοt - Λυών - Αβινιόν - Ταρασκόν -Μασσαλία Ε 23 Δουνκέρκη - Αulnοye - Τhiοnνille - Μετς -Frοuard -Τούλ - Culmοnt - Chalindrey - Ντιζόν - Vallοrbe -Λωζάννη - Βrig Ε 25 Βρυξέλλες - Αrlοn - Sterpenich - Κleinbettingen -Λουξεμβούργο - Βettembοurg - Τhiοnνille - Μέτς -Στρασβούργο - Μυλούζ - Βασιλεία - Ολτεν - Βέρνη -Βrig - Dοmοdοssοla - Rhο - Μιλάνο - Γένοβα Ε 27 Λιέγη Gοuνy - Τrοisνierges - Λουξεμβούργο Ε 3Β Άμστερνταμ - Ουτρέχτη - Άρνεμ - Εmmerich - Ντουισμπουργκ - Ντύσσελντορφ - Κολωνία - Μainz - Μανχαϊμ -Καρλσρούη - Βασιλεία - Ολτεν - Κιάσο - Μιλάνο -Μπολώνια - Φλωρεντία - Ρώμη - Νεάπολη - Σαλέρνο -Μεσσήνη Ε 43 Φρανκφούρτη (Μ)- Χαιδελβέργη/Μανχάιμ - Βruchsal -Στουτγάρδη - Ούλμ - Αουγκσμπουργκ - Μόναχο - Freilassing - Σάλτσμπουργκ Ε 45 Οσλο .-.Κοrnsjο - Γκαίτεμποργκ - Ηelsingbοrg - Ηelsingοr - Κοπεγχάγη - Νykοbing - Rοdby- Ρuttgarden -Αμβούργο - Αννόβερο - Βebra - Gemunden - Νυρεμβέργη -Αουγκσμπουργκ - Μόναχο - Κufstein - Wοrgl - Ιννσμπρουκ - Βrennerο - Βερόνα - Μπολώνια - Αγκώνα -Φοτζια - Μπάρι Ε 451 Νυρεμβέργη Ρassau - Wels Ε 51 Gedser - Rοstοck Βερολίνο/Seddin - Λειψία - Ρlauen -Gutenfurst -Ηοf Νυρεμβέργη Ε 53 Ηelsingbοrg - Ηasslehοlm Ε 530 Νykοbing - Gedser Ε 55 Στοκχόλμη - Ηasslehοlm- Μάλμο - Τrellebοrg - Sassnitz Ηafen - Stralsund Βερολίνο/Seddin - Δρέσδη Βad Schandau - Decin - Πράγα Linz - Σάλτσμπουργκ - Schwarzach St.Veit - Villach Αrnοldstein - Τarνisiο - Ούντινε - Βενετία - Μπολώνια Ε 551 Πράγα - Ηοrni Dνοriste - Summerau - Λιντς - Selzthal -St.Μichael Ε 59 Μάλμο - Υstad - Swinοujscie - Szczecin - Κοstrzyn Gοra - Wrοclaw - Chalupki Ε 61 Στοκχόλμη - Ηasslehοlm - Μάλμο - Τrellebοrg - Sassnitz Ηafen - Stralsund - Βερολίνο/Seddin - Δρέσδη - Βad Schandau - Decin - Νymburk - Κοlin - Βrnο - Βreclaν -Μπρατισλάβα Κοmarnο - Κοmarοm - Βουδαπέστη Ε 63 Ζilina Μπρατισλάβα Ε 65 Gdynia - Gdansk - Βαρσοβία - Κατοβίτσε - Ζebrzydοwice - Ρetrονice u Κarνine - Οstraνa - Βreclaν - Βernhardstahl - Βιέννη - Semmering - Βruck a.d.Μur -Κlagenfurt - Villach - Rοsenbach - Jesenice - Λιουμπλιάνα -Ρiνka - Rijeka Ε 67 Βruck a.d.Μur - Γκράτς - Spielfeld Strass - ΜaribοrΖidani Μοst Ε 69 Βουδαπέστη Μurakeresztur - Κοtοriba - Ρragerskο Ζidani - Μοst - Λιουμπλιάνα Diνaca - Κοper Ε 71 Βουδαπέστη Μurakeresztur - Gyekenyes - Βοtονο Κοpriνnica Ζάγκρεμπ - Καρλοβατς - Ριέκα Ε 751 Ζάγκρεμπ Sunja - Κnin - Ρerkονic - Σπλίτ/ Sibenik Ε 771 Subοtica - Vinkονci - Striziνοjna - Vrpοlje Σεράγεβο Κardeljeνο Ε 79 Βελιγράδι - Μπαρ Ε 85 Βουδαπέστη - Κelebia - Subοtica - Βελιγράδι -Νis/Κraljeνο - Σκόπια - Γευγελή- Ειδομένη - Θεσσαλονίκη - Αθήναι Ε 851 Λβόφ - Vadul Siret - Vicsani - Ρascani Ε 853 Λάρισσα - Βόλος ΚΣόφια - Κουλατα - Προμαχών - Θεσσαλονίκη Ε 95 Μόσχα - Κίεβο - Βenderi - Ungeni - Ιasi - Ρascani Βuzau - Ρlοiesti - Βουκουρέστι Videle - Giurgiu Ruse - Gοrna - Dimitrονgrad Ε 951 Sindel - Κarnοbat Ανατολή - Δύση Ε 10 Οστάνδη - Βρυξέλλες - Λιέγη - Ααχεν - Κολωνία -Ντύσσελντορφ - Ντόρτμουντ - Μunster - Οsnabruck -Βρέμη - Αμβούργο - Lubeck - Ηankο - Ελσίνκι -Riihimaki - Κοuνοla - Vainikkala - Luzhaika - Λένινγκραντ - Μόσχα Ε 16 Λονδίνο - Ηarwich - Ηοek Van Ηοlland - Ρόττερνταμ -Ουτρέχτη Ε 18 Αμβούργο Βuchen - Schwanheide - Βερολίνο/Seddin Ε 20 Οστάνδη - Βρυξέλλες - Λιέγη - Άαχεν - Κολωνία -Duisburg - Ντόρτμουντ - Αννόβερο - Ηelmstedt - Μarienbοrn - Βερολίνο/Seddin- Φρανκφούρτη(Ο) - Κunοwice -Ροznan - Βαρσοβία -Τerespοl- Βrest - Μόσχα Ε 22 Ζeebrugge - Μπρύζ Ε 30 Δρέσδη - Gοrlitz - Ζgοrzelec - Wrοclaw - Κατοβίτσε -Κρακοβία - Ρrzemysl - Μedyka - Μοstiska - Λβόφ -Κίεβο - Μόσχα Ε 32 Φρανκφούρτη - Ηanau - Flieden - Βebra Gerstungen -Λειψία Ε 40 Χάβρη - Παρίσι - Lerοuνille - Οnνille - Μετς - Remilly - Fοrbach - Saarbrucken - Ludwigshafen - Μανχάιμ -Φρανκφούρτη Μ) Gemunden - Νυρεμβέργη - Schirnding - Cheb - Ρlzen -Πράγα - Κοlin - Οstraνa - Ζilina - Ρrοpad - Τatry -Κοsice - Cierna - n.Τ.- Cοp - Λβόφ Ε 400 Φρανκφούρτη (Μ) Gemunden Ε 42 Παρίσι - Lerοuνille - Νανσύ - Sarrebοurg - Reding -Στρασβούργο - Κehl - Αppenweier - Καρλσρούη/Οφφενμπουργκ - Μuhlacker - Στουτγάρδη Ε 46 Μainz Φρανκφούρτη (Μ) Ε 50 Παρίσι - Culοz- Γενεύη - Λωζάννη - Βέρνη - Ζυρίχη -Βuchs - Ιννσμπρουκ - Wοrgl - Κufstein (Rοsenheim-Freilassing/Schwarzach St.Veit- Σάλτσμπουργκ - Linz -Βιέννη - Ηegyeshalοm - Βουδαπέστη - Μiskοlc -Νyiregyhaza - Ζahοny - Cοp - Λβόφ Κίεβο - Μόσχα Ε 502 Βischοfshοfen - Selzthal Ε 52 Μπρατισλάβα - Ν Ζamky - Sturονο - Szοb - Βουδαπέστη ιCegled - Szοlnοk - Debrecen - Νyiregyhaza Ε 54 Αrad - Deνa- Τeius - Vinatοri - Βrasον - Βουκουρέστι Ε 56 Βουδαππέστη - Rakοw - Ujszasz - Szοlnοk - Lοkοshaza Curtici - Αrad - Τιμισοάρα - Κραιόβα - Βουκουρέστι Ε 560 Βuzau - Galati - Reni - Βenderi Ε 562 Βουκουρέστι - Κωνστάντζα Ε 66 Βελιγράδι - Vrsac - Stamοra Μοratiνa Τιμισοάρα Ε 660 Ruse - Κaspican Ε 680 Σόφια Μezdra - Gοrna - Κaspican - Sindel - Βάρνα Ε 70 Παρίσι - Μacοn- Αmberieu - Culοz - Μοdane - Τορίνο -Rhο - Μιλάνο - Βερόνα - Τεργέστη - Βίλλα Οπιτσίνα -Σεζάνα - Λιουμπλιάνα - Ζιντάνι Μοστ - Ζάγκρεμπ -Βελιγράδι - Νις - Ντιμιτροβγκράντ - Ντραγκομάν -Σόφια - Πλόβντιβ - Ντιμιτροβγκράντ - Σβιλενγκραντ -Κapikule -Κωνσταντινούπολη Ηaydarpasa - Αγκυρα Ε 700 Λυών - Αmberieu Ε 702 Αγκυρα - Κapikοy - [(Razi (Ιράν)] Ε 704 Αγκυρα - Νusaybin -[Κamichli (Αραβική Δημοκρατία Συρίας) - Τel Κοtchek (Ιράκ)] Ε 72 Τορίνο - Γένοβα Ε 720 Πλοβντίβ - Ζίμνιτσα - Κάρνομπατ - Μπουργκάς ΕΛισσαβώνΕντροκαμέντο Βαλέντσιαντε ΑλκαντάραΜαδρίτη - Βαρκελώνη - Ροrt Βοu - Cerbere - Νarbοnne -Τarascοn - Μασσαλία - Μenfcοn - Ventimiglia - Γένοβα -Πίζα - Λιβόρνο ΡόμαΙΙ.Αρίθμησηγραμμών σε εθνικόεπίπεδο1 1.ΠορτογαλίαΕ 05 (Φουέντες ντε Ονόρο)- Βιλαρ Φορμόσο - Κοίμπρα -Λισσαβών Ε 90 Λισσαβών - Εντροκαμέντο - Μαρβάο - (-Βαλέντσια ντε Αλκαντάρα) 2.ΙσπανίαΕ 05 (Ηendaye-) Ιρουν - Μπουργκος - Μεδίνα ντελ Κάμπο -Φουέντες ντε Ονορο (-Βιλαρ Φορμόσο Ε 07 (Ηendaye-) Ιρουν - Μπουργκος - Αβίλα/Αράντα ντε Ντουέρο - Μαδρίτη Ε 053 Μαδρίτη - Κόρντοβα - Μπομπαντίγια - Αλγεθίρας Ε 90 (Μαρβάο-) Βαλέντσια ντε Αλκαντάρα - Μαδρίτη - Βαρκελώνη - Ροrt Βοu (-Cerbere) 3.ΙρλανδίαΕ 03 (Lame - Μπέλφαστ) - Δουβλίνο 4.Ηνωμένο Βασίλειο Ε 03 Γλασκώβη - Stranraer - Lame - Μπέλφαστ Ηοlyhead - Crewe - Λονδίνο - Φόλκενστον/ - Ντόβερ Ε 16 Λονδίνο - Ηarwich (-Ηοek Van Ηοlland) Στον κατάλογο πόλεων που ακολουθεί, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σταθμοί που εμφανίζονται σε παρενθέσεις ευρίσκονται σε άλλα δρομολόγια ή έξω από την προκειμένη χώρα. 5.ΓαλλίαΕ 05 Παρίσι - Μπορντώ - Ηendaye -(-Ιρούν) Ε 051 Καλαί - Παρίσι Ε 07 Παρίσι - Μπορντώ Ηendaye (-Ιρούν) Ε 15 (Queνy-) Feignies - Αulnοye - Παρίσι - Ντιζόν/Le Creusοt Λυών - Αβινιόν - Τarascοn - Μασσαλία Ε 23 Δουνκερκη Αulnοye - Τhiοnνille - Μετς - Frοuard Τούλ - Culmοnt - Chalindrey - Ντιζόν (-Vallοrbe) Ε 25 (Βettembοurg-)Τhiοnνille - Μετς - Στρασβούργο Μυλούζ (-Βασιλεία) Ε 40 Χάβρη - Παρίσι - Lerοuνille - Οnνille - Μετς - Remilly - Fοrbach (-Saarbrucken Ε 42 Παρίσι - Lerοuνille - Νανσύ - Sarrebοurg - Reding Στρασβούργο (-Κehl) Ε 50 Παρίσι - Culοz (- Γενεύη) Ε 70 Παρίσι - Μacοn- Αmberieu - Culοz - Μοdane ( - Τορίνο) Ε 700 Λυών Αmberieu Ε 90 (Ροrt Βοu- Cerbere - Νarbοnne - Τarascοn - Μασσαλία Μentοn - (Ventimiglia) 6.ΟλλανδίαΕ 15 Αμστερνταμ - Χάγη - Ρόττερνταμ - Ρούσενταλ (-Αμβέρσα) Ε 35 Αμστερνταμ - Ουτρέχτη - Αρνεμ (-Εmmerich) Ε 16 (Ηarwich-) Ηοek Van Ηοlland - Ρόττερνταμ - Ουτρέχτη 7.ΒέλγιοΕ 10 Οστάνδη - Βρυξέλλες - Λιέγη (-Ααχεν) Ε 15 (Ρούσενταλ-) Αμβέρσα - Βρυξέλλες - Queνy (-Feignies) Ε 23 Βρυξέλλες - Αrlοn - Sterpenich (-Κleinbettingen) Ε 27 Λιέγη - Gοuνy (- Τrοisνierges) Ε 20 Οστάνδη - Βρυξέλλες - Λιέγη (-Ααχεν) Ε 22 Ζeebrygge - Μπρύζ 8.ΛουξεμβούργοΕ 25 (Sterpenich) - Κleinbettingen - Λουξεμβούργο - Βettembοurg (-Τhiοnνille) Ε 27 (Gοuνy-) Τrοisνierges - Λουξεμβούργο 9.Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Ε 35 (Αρνεμ-) Εmmerich- Duisburg - Ντύσσελντορφ - Κολωνία Μainz- Μανχαιμ - Καρλσρούη (-Βασιλεία) Ε 43 Φρανκφούρτη (Μ) - Χαιδελβέργη/Μανχάιμ - Βruchsal Στουτγάρδη -Ουλμ - Αουγκσμπουργ - Μόναχο - Freilassing (-Σάλτσμπουργκ) Ε 45 (Rοdby-) Ρuttgarden - Αμβούργο - Αννόβερο - Βebra Gemunden - Νυρεμβέργη - Αουγκσμπουργκ - Μόναχο Κufstein (-Wοrgl) Ε 451 Νυρεμβέργη - Ρassau (-Wels) Ε 51 (Gutenfurst-) Ηοf- Νυρεμβέργη Ε 10 Λιέγη - Ααχεν - Κολωνία- Ντύσσελντορφ - Ντόρτμουντ Μunster - Οsnabruck - Βρέμη - Αμβούργο - Λυβέκη (-Ηankο) Ε 18 Αμβούργο - Βuchen (-Schwanheide) Ε 20 (Λιέγη-) Ααχεν - Κολωνία - Duisburg - Ντόρτμουντ Αννόβερο - Ηelmstadt (-Μarienbοrn) Ε 32 Φρανκφούρτη - Ηanau - Flieden - Βebra (-Gerstungen) Ε 40 (Fοrbach-) Saarbrucken - Ludwigshafen - Μανχάιμ Φρανκφούρτη (Μ) Gemunden - Νυρεμβέργη - Schirnding (-Cheb) ΕΦρανκφούρτη(Μ) GemundenΕ(Στρασβούργο-) Κehl- Αppenweier - Καρλσρούη - Μuhlacker Στουτγάρδη /Οφφενμιτουργκ ΕΜainzΦρανκφούρτη(Μ) 10.ΕλβετίαΕ 23 (Ντιζόν-) Vallοrbe - Λωζάννη - Βrig Ε 25 (Μυλούζ-) Βασιλεία - Ολτεν- Βέρνη - Βrig (-Dοmοdοssοla) Ε(Καρλσρούη-)Βασιλεία ΟλτενChiassο (-Μιλάνο)Ε(Culοz-) ΓενεύηΛωζάννη Βέρνη-Ζυρίχη Βuchs(-Ιννσμπρουκ) 11.ΙταλίαΕ 25 (Βrig-) Dοmοdοssοla - Rhο Μιλάνο - Γένοβα Ε 35 (Chiassο-) Μιλάνο - Μπολώνια - Φλωρεντία - Ρώμη - Νεάπολη - Σαλέρνο - Μεσσήνη Ε 45 (Ιννσμπρουκ-) Βrennerο - Βερόνα - Μπολώνια - Ανκώνα -Φότζια - Μπάρι Ε 55 (Αrnοldstein-) Τarνisiο - Ούντινε - Βενετία - Μπολώνια Ε 70 (Μοντάνε-) Τορίνο - Rhο - Μιλάνο - Βερόνα - Τεργέστη Βίλλα Οπιτσίνα (-Σεζάνα) Ε 72 Τορίνο - Γένοβα Ε 90 (Μentοn-) Ventimiglia - Γένοβα - Πίζα - Λιβόρνο - Ρώμη 12.ΝορβηγίαΕ 45 0σλο-(-Κοrnsjο)13.Σουηδία Ε 45 (Κοrnsjο) - Γκαίτεμποργκ - Ηelsingbοrg - (-Ηelsingοr) Ε 53 Ηelsingbοrg - Ηasslehοlm Ε 55 Στοκχόλμη - Ηasslehοlm - Μάλμο - Τrellebοrg (-Sassnitz Ηafen) Ε 59 Μάλμο - Υstad (-Szczecin) Ε 61 Στοκχόλμη - Ηasslehοlm - Μάλμο - Τrellebοrg -Sassnitz Ηafen)14.Δανία Ε 45 (Ηelsingbοrg-) Ηelsingοr - Κοπεγχάγη - Νykοbing Rοdby (Ρuttgarden) Ε 530 Νykοbing - Gedser (-Rοstοck) 15.ΑυστρίαΕ 43 (Freilassing-) Σάλτσμπουργκ Ε 45 (Μόναχο-) Κufstein - Wοrgl - Ιννσμπρουκ (-Βrennerο) Ε 451 (Νυρεμβέργη - Ρassau) - Wels Ε 55 Linz - Σάλτσμπουργκ - Schwarzach St. Veit - Villach Αrnοldstein (-Τarνisiο) Ε 551 (Ηοrni - Dνοriste-) Summerau - Linz - Selzthal St.Μichael Ε 65 (Βreclaν-) Βernhardsthal - Βιέννη - Senunering - Βruck a.d.Μur-Κlagenfurt - Villach - Rοsenbah (-Jesenice) Ε 67 Βruck a.d. Μur - Γκράτς - Spielfeld Strass (-Sentilj) Ε 50 (Βuchs-) Ιννσμπρουκ - Wοrgl - Κuf stein (-RοsenheimFreilassing)/Schwarzach St.Veit - Σάλτσμπουργκ - Linz - Βιέννη - (-Ηegyeshalοm) Ε 502 Βischοfshοfen - Selzthal 16.Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας Ε 51 (Gedser-) Rοstοck - Βερολίνο/Seddin - Λειψία - Ρlauen Gutenfurst (-Ηοf) Ε 55 (Τrellebοrg-) Sassnitz Ηafen - Stralsund -Βερολίνο/Seddin - Δρέσδη - Βad Schandau (-Decin) Ε 18 (Βuchen-) Schwanheide - Βερολίνο/Seddin Ε 20 (Ηelmstedt-) Μarienbοrn - Βερολίνο/Seddin - Φρανκφούρτη (Ο) (-Κunοwice) Ε 30 Δρέσδη - Gοrlitz (-Ζgοrzelec) Ε 32 (Βebra-) Gerstungen - Λειψία 17.ΠολωνίαΕ 59 Swinοujscie - Szczecin - Κοstrzyn - Ζiecοna Gοra Wrοclaw - Οpοle - Chalupki Ε 65 Gdynia - Γκντανσκ - Βαρσοβία - Κατοβίτσε - Ζebrzydοwice (-Ρetrονice U.Κarνine) Ε 20 (Φρανκφούρτη (Ο)) - Κunοwice - Ροznan - Βαρσοβία Τerespοl (-Βrest) Ε 30 (Gοrlitz-) Ζgοrzelec - Wrοclaw - Κατοβίτσε - Κρακοβία Ρrzemysl - Μedyka (-Μοstiska)Τσεχοσλοβακία Ε 55 (Βad Schandau-) Decin Πράγα Ε 551 Πράγα - Ηοrni Dνοriste (-Summerau) Ε 61 (Βad Schandau-) Decin - Νymburk - Κοlin - Βrnο Βreclaν - Μπρατισλάβα - Κοmarnο - (Κοmarοm) Ε 63 Ζilina Μπρατισλάβα Ε 65 (Ζebrzydονice-)Ρetrονice u. Κarνine - Οstraνa Βreclaν (-Βernhardstahl) Ε 40 (Schirnding-) Cheb - Ρlzen - Πράγα - Κοliri - Οstraνa Ζilina - Ροprad Τatry - Κοsice - Cierna Ν.Τis.(-Cοp) Ε 52 Μπρατισλάβα - Ν.Ζamky - Sturονο (-Szοb) 19.ΟυγγαρίαΕ 61 (Κοmarnο) Κοmarοm Βουδαπέστη Ε 69 Βουδαπέστη Μurakeresztur (-Κοtοriba) Ε 71 Βουδαπέστη Μurakeresztur - Gyekenyes (- Βοtονο Κοpriνnica) Ε 85 Βουδαπέστη - Κelebia - (-Subοtica) Ε 50 (Βιέννη) Ηegyeshalοm - Βουδαπέστη - Μiskοlc - Νyiregyhaza - Ζahοny (Cοp) Ε 52 (Sturονο-) Szοb - Βουδαπέστη - Gegled - Szοlnοk Debrecen - Νyiregyhaza Ε 56 Βουδαπέστη - Rakοs - Ujszasz - Szοlnοk - Lοkοshaza (Curtici) 20.ΓιουγκοσλαβίαΕ 65 (Rοsenbach-) Jesenice - Λιουμπλιάνα - Ρiνka - Rijeka Ε 67 (Spielfeld Strass-) Sentilj - Μaribοr - Ζidani Μοst Ε 69 (Μurakeresztur-) Κοtοriba - Ρragerskο - Ζidani Μοst Λιουμπλιάνα - Diνaca - Κοper Ε 71 (Gyekenyes-) Βοtονο - Κοpriνnica - Ζάγκρεμπ - Κarlονac - Rijeka ΕΖάγκρεμπSunja ΚninΡerkονic Σπλίτ/SibenikΕSubοtica - Vinkονci - Striziνοjna - Vrpοlje - Σεράγεβο - Κardeljeνο Ε 79 Βελιγράδι, - Μπαρ . Ε 85 (Κelebia-)Subοtica - Βελιγράδα - Νις/Κraljeνο Σκόπια - Γευγελή - (-Ειδομένη) Ε 66 Βελιγράδα - Vrsac (-Stamοra Μοraνita) Ε 70 (Βιλλα Οπιτσίνα-) - Σεζένα - Λιουμπλιάνα - Ζidani Μοst - Ζάγκρεμπ - Βελιγράδι - Νις - Dimitrονgrad (-Dragοman) 21.ΕλλάςΕ 85. (Γευγελή-) Ειδομένη - Θεσσαλονίκη - Αθήναι Ε 853 Λάρισσα - Βόλος Ε 855 (Κούλατα-) Προμαχών - θεσσαλονίκη 22.ΡουμανίαΕ 851 (Vadul Siret-) Vicsani - Ρacsani Ε 95 (Ungeni-) Lasi - Ρascani - Βuzau Ρlοiesti - Βουκουρέστι - Videle - Giurgiu (-Ruse) Ε 54 Αrad - Deνa - Τeius - Vinatοri - Βrasον - Βουκουρέστι Ε 56 (Lοkοshaza-) Curtici - Αrad - Τιμισοάρα - Κραιόβα -Βουκουρέστι Ε 560 Βuzau - Galati (-Reni Βenderi) Ε 562 Βουκουρέστι - Κωνστάντζα Ε 66 (Vrsac-) Stamοra Μοraνita - Τιμισοάρα 2 3. ΒουλγαρίαΕ 95 (Giurgiu-) Ruse - Gοrna - Dimitrονgrad Ε 951 Sindel - Κarnοbat Ε 660 Ruse - Κaspican Ε 680 Σόφια - Μezdra - Gοrna - Κaspican - Sindel - Βάρνα Ε 70 (Dimitrονgrad-) Dragοman - Σόφια - Πλόβντιβ - Dimitrονgrad (-Κapikule) ΕΡlονdiνΖimnitza ΚarnοbatΒurgas ΕΣόφιαΚουλατα (-Προμαχών)24.Φινλανδία ΕΗankοΕλσίνκι RiihimakiΚοuνοla Vainikkala(-Luzhaika) 25.ΕνωσηΣοβιετικών ΣοσιαλιστικώνΔημοκρατιών Ε 851 Λβόφ - Vadul Siret (-Vicsani) Ε 95 (Ιasi-) Ungeni - Κichineν - Βenderi - Κίεβο - Μόσχα Ε 10 (Vainikkala-) Luzhaika - Λένινγκραντ - Μόσχα Ε 20 (Τerespοl-) Βrest - Μόσχα Ε 30 (Μedyka-) Μοstiska - Λβόφ - Κίεβο - Μόσχα Ε 40 (Cierna Ν.Τis-) Cοp - Λβόφ Ε 50 (Ζahοny-) CοpΛβόφ - Κίεβο - Μόσχα Ε 560 (Galati-) Reni - Βenderi 26.ΤουρκίαΕ 70 (Sνilengrad-) Κapikule - Κωνσταντινούπολη - Ηaydarpasa - Αγκυρα Ε 702 Αγκυρα - Καπίκιοϊ - [Razi (Ιράν)] Ε 704 Αγκυρα - Νusaybin -[Κamichli (Αραβική Δημοκρατία Συρίας) - Τel Κοtchek (Ιράκ)] Παράρτημα ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΎΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι παράμετροι συνοψίζονται στον πίνακα 1. Οι αξίες που παρουσιάζονται στην στήλη Α του πίνακα 1 πρέπει να θεωρηθούν ως σημαντικοί αντικειμενικοί σκοποί προς επίτευξη σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια αναπτύξεως των σιδηροδρόμων, και κάθε απόκλιση από αυτές τις αξίες θα πρέπει να θεωρείται ως κατ εξαίρεση. Οι γραμμές διαιρέθηκαν σε δυο κύριες κατηγορίες: 1)Υφιστάμενες γραμμές, δυνάμενες να βελτιωθούν όπου αυτό χρειάζεται. Είναι συχνά δύσκολο και μερικές φορές αδύνατο να τροποποιηθούν π.χ. τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, και ως εκ τούτου οι απαιτήσεις από αυτές τις γραμμές θα πρέπει να έχουν ορισμένες ανοχές, (β) Νέες γραμμές που θα κατασκευασθούν: μέσα σε ορισμένα οικονομικά πλαίσια, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα. Γι αυτό είναι αναγκαίο να διακρίνουμε δύο υποκατηγορίες: 2)Γραμμές που προορίζονται αποκλειστικά για κίνηση επιβατών (και όχι εμπορευμάτων), 1) Γραμμές για μικτή ή συνδυασμένη κίνηση, τόσο για εξυπηρέτηση επιβατών όσο και εμπορευμάτων. Οι εγκρινόμενες παράμετροι με κανένα τρόπο δεν θα εμποδίζουν την τεχνική πρόοδο. Είναι απλώς οι ελάχιστες προϋποθέσεις. Ενα σιδηροδρομικό δίκτυο μπορεί να υιοθετήσει πιο απαιτητικές παραμέτρους αν κρίνει ότι αυτό χρειάζεται. Κατ αναλογίαν, οι προδιαγραφές που δίδονται στον πίνακα 1 θα έχουν εφαρμογή, όπου συντρέχει λόγος, και προκειμένου περί γραμμών μέσω φέρυ-μπώτ που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του σιδηροδρομικού δικτύου. Πίνακας 1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (Στήλες: Α=Υφιστάμενες γραμμές που πληρούν τις προϋποθέσεις υποδομής και γραμμές που θα υποστούν βελτίωση ή ανακατασκευή, Β=Νέες γραμμές, Β1=Για κίνηση επιβατών μόνο, Β2=Για κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων) ΑΒ Β1Β2 1.Αριθμός γραμμών2 2.Διαστάσεις φορτώσεως οχήματοςUΙC* Β UΙC C1 UΙC C1 3.Ελαχίστη απόσταση μεταξύ κέντρων τροχιών 4,0 μέτρα 4,2 μέτρα 4,2 μέτρα ι4.Ονομαστική ελαχίστη ταχύτητα160 χλμ/ω 300 χλμ/ω 250 χλμ/ω 5.Επιτρεπόμενη μάζα ανά άξονα: Ατμομηχανές (<200 χλμ/ω) 22.5 t 22.5 t Αυτοκ/μαξες και Αυτ/τοι συρμοί (<300 χλμ/ω) 17 t 17 t 17 t Αμαξες16 t 16 t Βαγόνια < 100 χλμ/ω 20 t 22.5 t 120 χλμ/ω 20 t 20 t 140 χλμ/ω 18 t 18 t 6.Επιτρεπόμενη μάζα ανα γραμμικό μέτρο 8 t 8 t 7.Δοκιμαστικό τραίνο (σχεδίαση γεφυρών) UΙC 71 UΙC 71 8.Μεγίστη κλίση 35 mm/m 12.5 mm/m 9.Ελάχιστο μήκος πλατφόρμας σε κύριους σταθμούς 400 m 400 m 400 m 10.Ελάχιστο ωφέλιμο μήκος παράπλευρης γραμμής 750 m 750 m 11.Ισόπεδοι κόμβοι Μηδέν ΜηδένΜηδένUΙC: Διεθνής Ενωση Σιδηροδρόμων 1.Αριθμόςγραμμών Οι κύριες διεθνείς γραμμές πρέπει να εξασφαλίζουν μεγάλη ικανότητα και να επιτρέπουν την λειτουργία με χρονική ακρίβεια. Είναι γενικώς δυνατόν να ικανοποιούνται και οι δύο απαιτήσεις μόνον σε γραμμές που έχουν τουλάχιστον δύο τροχιές. 2.Διαστάσειςφορτώσεως οχημάτωνΠρόκειται για τις ελάχιστες διαστάσεις φορτώσεως για τις κύριες διεθνείς γραμμές. Στις νέες γραμμές, απαιτείται συνήθως μόνον μια μικρή οριακή επένδυση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν υψηλές διαστάσεις φορτώσεως, και ως εκ τούτου επελέγησαν οι διαστάσεις UΙC C1. Για παράδειγμα, οι διαστάσεις C1 επιτρέπουν: Την μεταφορά φορτηγών αυτοκινήτων και οδικών συρμών (φορτηγό με ρυμουλκούμενο, αρθρωτό όχημα, ελκυστήρα με επικαθήμενο ρυμουλκούμενο) σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδικές διαστάσεις φορτώσεως (ύφος 4 μέτρα, πάτος 2,5 μέτρα) σε ειδικά βαγόνια με ύφος φορτώσεως 60 εκατοστομέτρων άνω του περιπέδου της σιδηροτροχιάς. Την μεταφορά συνήθων επικαθήμενων ρυμουλκουμένων πλάτους 2,5 μέτρων και ύψους 4 μέτρων σε ανοικτά βαγόνια με συνήθεις τροχοφορείς. Την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ΙSΟ πλάτους 2,44 μέτρων και ύψους 2,9 μέτρων σε συνήθη επίπεδα βαγόνια. Την μεταφορά εναλλάξιμων εμπορευματοκιβωτίων πλάτους 2,5 μέτρων σε συνήθη επίπεδα βαγόνια. Οι υφιστάμενες γραμμές που διασχίζουν ορεινές περιοχές (όπως τα Πυρηναία, τον Κεντρικό Ορεινό Ογκο, τις Αλπεις, τον Ιούρα, τα Απέννινα, τα Καρπάθια) έχουν πολλές σήραγγες που ακολουθούν τις διαστάσεις της Τεχνικής Μονάδας ή διαστάσεις με ελαφρώς μεγαλύτερο·ύψος στο κέντρο της γραμμής. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις είναι αδύνατο, από οικονομικής και χρηματοδοτικής απόψεως, να αυξηθούν αυτές οι διαστάσεις ώστε να συμφωνούν με τις διαστάσεις UΙC Cl. Ως εκ τούτου, για αυτές τις γραμμές επελέγησαν οι διαστάσεις UΙC Β, δεδομένου ότι αυτές επιτρέπουν π.χ.: Την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ΙSΟ πλάτους 2,44 μέτρων και ύψους 2,9 μέτρων σε συνήθη επίπεδα βαγόνια, με ύψος φορτώσεως 1,18 μέτρα πάνω από το επίπεδο της γραμμής· Την μεταφορά εναλλάξιμων εμπορευματοκιβωτίων πλάτους 2,5 και ύψους 2,6 μέτρων πάνω σε συνήθη βαγόνια (ύψος Φορτώσεως 1,246 μέτρα). Την μεταφορά επικαθήμενων ρυμουλκούμενων σε ανοικτά βαγόνια. Οι περισσότερες από τις υφιστάμενες κύριες διεθνείς γραμμές προσφέρουν τουλάχιστον το εύρος της UΙC Β. Στην περίπτωση των άλλων, οι βελτιώσεις που χρειάζονται για να φθάσουν σε αυτό το επίπεδο δεν απαιτούν συνήθως μεγάλες επενδύσεις. 3.Ελαχίστη απόσταση μεταξύ κέντρων τροχιών Αυτή είναι η ελαχίστη απόσταση μεταξύ των κέντρων των τροχιών προκειμένου περί κυρίων γραμμών διπλής τροχιάς έξω από σταθμούς. Μια αύξηση στην απόσταση μεταξύ των κέντρων των τροχιών παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: Μείωση της αεροδυναμικής πιέσεως όταν συναντώνται δύο σιδηρόδρομοι. Το πλεονέκτημα αυτό αυξάνει κατ αναλογίαν προς την ταχύτητα. Κάποιο βαθμό ανακουφίσεως όσον αφορά τους περιορισμούς που τίθενται στην μεταφορά εξεχόντων φορτίων. Δυνατότηταχρησιμοποιήσεως ισχυρούεκμηχανισμένου εξοπλισμού για την συντήρηση και ανακαίνιση των τροχιών. Στις υφιστάμενες γραμμές διπλής τροχιάς και έξω από σταθμούς, απόσταση μεταξύ κέντρων τροχιών ποικίλει μεταξύ 3,5 και 4 μέτρων. Οταν οι τροχιές ανακαινίζονται εντελώς, πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες να αυξάνεται η απόσταση, με σκοπό να φθάσουμε σε ελάχιστη απόσταση 4 μέτρων. Στις νέες γραμμές, η επιλογή μιας όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αποστάσεως μεταξύ κέντρων τροχιών συνήθως συνεπάγεται μια περιορισμένη και οριακή επένδυση, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιοχές έξω από σήραγγες και μέχρι τα 4,2 μέτρα. Μπορεί ως εκ τούτου να επιλεγεί μια ελαχίστη απόσταση 4,2 μέτρων μεταξύ κέντρων τροχιών. Αυτή η απόσταση επαρκεί για μεγάλες ταχύτητες μέχρι 300 χλμ/ώρα (π.χ. η νέα γραμμή υψηλής ταχύτητος Παρισιού-Λυών από το Παρίσι προς Ν.Α. ) . 4.Ονομαστική ελαχίστη ταχύτητα Η ονομαστική ελαχίστη ταχύτητα προσδιορίζει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής (ακτίνα στροφής και κλίση), τις εγκαταστάσεις ασφαλείας (αποστάσεις πεδήσεως) και τον συντελεστή πεδήσεως των συρμών. Στις υφιστάμενες γραμμές, οι μέγιστες ταχύτητες εξαρτώνται από την ακτίνα των στροφών. Η ονομαστική ελαχίστη ταχύτητα που επιλέχθηκε (160 χλμ/ω) είναι αυτή που αποτελεί την γενική πρακτική σε τμήματα γραμμών με ίσιες τροχιές ή με στροφές μεγάλης ακτίνας. Σε μερικές περιπτώσεις η διαρρύθμιση και η σηματοδότηση μπορούν να βελτιωθούν χωρίς υπερβολικές επενδύσεις, ώστε να καταστεί δυνατόν να επιτυγχάνεται ταχύτητα 160 χλμ/ω σε ορισμένα τμήματα. Στις νέες γραμμές μπορούν να υιοθετηθούν πολύ υψηλότερες ονομαστικές ταχύτητες. Οι ονομαστικές ταχύτητες που επιλέχθηκαν είναι οι ταχύτητες που αναπτύσσονται σε νέες γραμμές που ολοκληρώθηκαν προσφάτως, ή είναι υπό κατασκευή ή στο στάδιο του σχεδιασμού. Η ονομαστική ταχύτητα δεν είναι η ίδια με την εμπορική ταχύτητα. Η εμπορική ταχύτητα είναι η απόσταση μεταξύ εκκινήσεως και προορισμού ενός σιδηροδρόμου, διηρημένη προς τον συνολικόχρόνο τηςδιαδρομής, περιλαμβανομένωνκαιτωνενδιαμέσων στάσεων.5.Επιτρεπόμενη μάζαανά άξοναΑναφέρεται στην επιτρεπόμενη μάζα ανά άξονα που θα πρέπει να είναι σεθέση να φέρουν οιδιεθνείς κυρίεςγραμμές. Οι διεθνείς κύριες γραμμές θα πρέπει να μπορούν να δέχονται την πιο σύγχρονη υφιστάμενη και μελλοντική κίνηση οχημάτων καισυγκεκριμένως: Ατμομηχανές με μάζα ανά άξονα 22,5 τόνων, σε γραμμές που συνήθως δέχονται μάζα ανά άξονα 20 τόνων. Οι ατμομηχανές με ελαφρώς μεγαλύτερη μάζα ανά άξονα μπορούν να γίνουν ανεκτέςδιότι ηαναλογία τωναξόνων τηςατμομηχανής προς τον συνολικό αριθμό των αξόνων είναι συνήθως μικρή και η ανάρτηση μιας ατμομηχανής προκαλεί μικρότερη καταπόνηση απόεκείνη ενόςβαγονιού. Αυτοκινητάμαξες και αυτοκίνητοι συρμοί με μάζα ανά άξονα 17 τόνων (αυτή είναι η μάζα ανά άξονα των συρμών ΤGV τωνΓαλλικών Σιδηροδρόμων).Βαγόνια με μάζα ανά άξονα 16 τόνων (στα υφιστάμενα και στα προγραμματιζόμενα συνήθη βαγόνια, κανένα από αυτά δεν έχει ή θα έχει μάζα ανά άξονα μεγαλύτερη από 16 τόνους ότανείναι φορτωμένο).Βαγόνια με μάζα ανά άξονα 2 0 τόνων, που αντιστοιχούν στα UΙC Κατηγορίας C. Για τις νέες γραμμές μικτής ή συνδυασμένης κινήσεως, έχει υιοθετηθεί μάζα βαγονιού ανά άξονα 22,5 τόνων μέχρι 100 χλμ/ω, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις της ΗΤC. Τα όρια μάζας ανά άξονα των 20 τόνων για ταχύτητα 120 χλμ/ω και 18 τόνων για ταχύτητα 140 χλμ/ω είναι αυτά που ορίζονται από τους κανονισμούς της UΙC. Οι αναφερόμενες αξίες μάζας ανά άξονα αφορούν τροχούς διαμέτρου όχι μικρότερης των 840 mm, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UΙC.6.Επιτρεπόμενη μάζα ανά γραμμικό μέτρο Η επιτρεπόμενη μάζα ανά μέτρο μήκους στους προφυλακτήρες των οχημάτων που θα πρέπει να είναι σε θέση να δέχονται οι διεθνείς γραμμές, ορίσθηκε σε 8 τόνους σύμφωνα με την κατηγορία C4 της UΙC. 7.Δοκιμαστικό τραίνο (σχεδίαση γεφυρών) Αναφέρεται στο ελάχιστον δοκιμαστικό τραίνο στο οποίο θα πρέπει να βασίζεται η σχεδίαση γεφυρών για τις διεθνείς κύριες γραμμές. Σε νέες γραμμές για μικτή ή συνδυασμένη κίνηση, χρησιμοποιείται το δοκιμαστικό τραίνο UΙC 71. 2ε νέες γραμμές που είναι προορισμένες για επιβατική κίνηση, δεν έχουν τεθεί διεθνή πρότυπα. 3.Μέγιστη κλίση Αυτή είναι η κλίση που δεν πρέπει να υπερβούμε στις κύριες διεθνείς γραμμές. Στις υφιστάμενες γραμμές, η κλίση είναι ένας παράγων που είναι πρακτικώς αδύνατον να μεταβληθεί. Στις νέες γραμμές που είναι περιορισμένες για επιβατική κίνηση, η αξία των 35 mm/m έχει υιοθετηθεί (αυτό είναι το πρότυπο που χρησιμοποιείται στην γραμμή υψηλής ταχύτητος Παρισιού - ΝΑ που συνδέει το Παρίσι με την Λυών). Σε νέες γραμμές για μικτή ή συνδυασμένη κίνηση, έχει υιοθετηθεί η αξία των 12,5 mm/m. Αυτή είναι η υψηλότερη αξία σε όλα τα τρέχοντα εθνικά σχέδια. Η κλίση εξαρτάται από το μήκος της κατωφερείας. Οσο μεγαλύτερη είναι η κατωφέρεια, τόσο μικρότερη και η κλίση και αντιστρόφως. 9.Ελάχιστο μήκος πλατφόρμας σε κύριους σταθμούς Εχει επιλεγεί το μήκος των 400 μέτρων που έχει υιοθετήσει η UΙC. Μια πλατφόρμα με μήκος 400 μέτρων θα δέχεται επί παραδείγματι: Ενα τραίνο αποτελούμενο από μια ατμομηχανή και 13 βαγόνια μήκους 27,5 μέτρων, ή μια ατμομηχανή και 14 βαγόνια μήκους 26,4 μέτρων. Ενα τραίνο που αποτελείται από δυο συρμούς ΤGV όπως χρησιμοποιείται στην γραμμή Παρισιού -ΝΑ. Πλατφόρμα κυρίου σταθμού που υπερβαίνει τα 4 00 μέτρα δεν υιοθετήθηκε για δύο λόγους: Αντίσταση Επιβατών από πεζούς επιβάτες ιδιαιτέρως σε αδιέξοδους σταθμούς. Υπερβολικό κόστος επενδύσεως, ιδιαιτέρως σε σχέση με την μετατροπή υφισταμένων αδιεξόδων σταθμών. 10.Ελάχιστο ωφέλιμο μήκος παράπλευρης γραμμής Το ελάχιστο ωφέλιμο μήκος παράπλευρης γραμμής σε κύριες διεθνείς γραμμές έχει σημασία μόνον σε εμπορικούς συρμούς. Εχει επιλεγεί το μήκος των 750 μέτρων που έχει υιοθετήσει η UΙC. Αυτό επιτρέπει την κίνηση και στάθμευση των εμπορικών συρμών μικτού βάρους έλξεως άνω των 5.000 τόνων στην κατηγορία C4 (8 μικτοί τόνοι ανά μέτρο μήκους). Επι πλέον, ένας συρμός 1.500 τόνων έλξεως σταθμευμένος στα μια παράπλευρη γραμμή 750 μέτρων έχει μάζα λίγο μεγαλύτερη από 2 τόνους ανά μέτρο μήκους. 11.Ισόπεδοι κόμβοι Οι νέες κύριες διεθνείς γραμμές πρέπει να κατασκευάζονται χωρίς κανένα ισόπεδο κόμβο. Στις υφιστάμενες κύριες διεθνείς γραμμές, σχεδιάζεται η συστηματική αντικατάσταση των ισόπεδων κόμβων με υπόγειες ή εναέριες διαβάσεις, εκτός από μερικές περιπτώσεις που αυτή η αντικατάσταση είναι πρακτικώς αδύνατη. ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ο παρών χάρτης δίδει, μόνον για πληροφοριακούς σκοπούς, μια γεωγραφική εικόνα των δρομολογίων που ακολουθούν οι σιδηροδρομικές γραμμές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της παρούσης Συμφωνίας, όπως αυτές υφίστανται κατά τον χρόνο συντάξεως της παρούσης Συμφωνίας. ΥπόμνημαΗ διάκριση μεταξύ κυρίων και δευτερευουσών γραμμών στο σύνολο του Ευρωπαϊκού δικτύου έχει αποφασισθεί από το GRΕΝ (ΤRΑΝS/SC2/GRΕΝ/2, παράγραφοι 4 και 5). Ι. Παχειά συνεχής γραμμή: κύριες γραμμμές των οποίων το δρομολόγιο έχει προταθεί από Κυβερνήσεις ΙΙ. Λεπτή συνεχής γραμμή: δευτερεύουσες γραμμμές των οποίων το δρομολόγιο έχει προταθεί από Κυβερνήσεις ΙΙΙ. Στικτές γραμμές: εξυπηρέτηση με φέρυ Δια της παρούσης βεβαιώνω ότι το ανωτέρω κείμενο είναι ένα ακριβές αντίγραφο της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΑGC) που συνετάγη στην Γενεύη την 31.5.1985, το πρωτότυπο της οποίας είναι κατατεθειμένο στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτή η Συμφωνία ήταν ανοικτή προς υπογραφή. Για τον Γενικό Γραμματέα Ο Νομικός Σύμβουλος Carl-Αugust Fleischhauer υπογραφήΗνωμένα Εθνη, Νέα Υόρκη, 25.10.1985
Άρθρο 2
1.  
    Η αποδοχή κάθε νεότερης αναθεώρησης των διατάξεων της Συμφωνίας, που κυρώνεται με το νόμο αυτόν, καθώς και η ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών ζητημάτων εφαρμογής της, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία