Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εξαιρέσεις"
1.  
  Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών που ενεργούνται από: α) το Δημόσιο, β) τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) τα Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελούν οργανισμούς της καθ ύλην αυτοδιοίκησης, δ) τις δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ε) τις τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, είτε στο σύνολό τους, είτε κατά πλειοψηφία, στ) τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ζ) τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών και η) τις ενώσεις που συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω φορείς.
2.  
  Προμήθειες του δημόσιου τομέα είναι συμβάσεις από επαχθή αιτία, που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός προμηθευτή αφ ενός και των φορέων που ορίζονται στην παρ. 1 αφ ετέρου και έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση και τη μίσθωση αγαθών. Επίσης, θεωρούνται προμήθειες του δημόσιου τομέα και οι συμβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όμως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να:
 1. επεκτείνεται ολικά ή μερικά η εφαρμογή του νόμου αυτού για τις συμβάσεις προμηθειών:
  • άλλων φορέων, πέραν εκείνων της παρ. 1.
  • μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού ή άλλης μορφής εξοπλισμού και αγαθών που ενσωματώνονται σε δημόσια έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις,
 2. εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού ολικά ή μερικά φορείς της παρ. 1,.
 3. να ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεωνπρομηθειών στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών
4.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) μπορεί να εξαιρούνται συγκεκριμένες προμήθειες των φορέων της παρ. 1.
5.  
  Εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού: Ι. Φορείς:.
 1. Η Προεδρία της Δημοκρατίας
 2. Η Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που πραγματοποιεί προμήθειες αγαθών για την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων ή πληγέντων από άλλες θεομηνίες
 3. Οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς
 4. Τα θέατρα, τα μουσεία και οι πινακοθήκες, τα ωδεία και οι ορχήστρες, η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης και λοιποί συναφείς φορείς
 5. Οι εν γένει παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα κέντρα παιδικής μέριμνας
 6. Τα γηροκομεία και γενικά τα ιδρύματα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, εκτός του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης
 7. Οι φοιτητικές λέσχες, οι σχολικές επιτροπές και οι βιβλιοθήκες
 8. Οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων και προστασίας αποφυλακιζομένων
 9. Οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβολαιογραφικοί κ.λπ.).
 10. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
 11. Η Αρχαιολογική Εταιρεία.
 12. ιβ) Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.
 13. ιγ) Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
 14. ιδ) ΤοΚέντρο ΔιεθνούςΕυρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου.
 15. ιε) Το κέντρο βρεφών Η Μητέρα. ιστ) Οι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές και οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, εκτός των προμηθειών τους σε μηχανογραφικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, καθώς και σε μηχανήματα κλιματισμού και αναπαραγωγής εγγράφων.
 16. ιζ) Τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών.
 17. ιη) Που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.
 18. ιθ) Τα Επιμελητήρια. κ) Ο όμιλος της Δ.Ε.Π.
 19. ΙΙ.
 20. Προμήθειες:.
6.  
  Οι ανωτέρω προμήθειες και επισκευές, καθώς και οι προμήθειες των εξαιρούμενων από τον παρόντα νόμο φορέων εκτελούνται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, επιφυλασσομένων των κοινοτικών διατάξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ή τις θεσπιζόμενες προς τούτο ειδικές διατάξεις
Άρθρο 2 "Προγραμματισμός προμηθειών - Σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών"
1.  
  Οι προμήθειες των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, εγκρίνονται με την ένταξη τους στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.). Η ένταξη πραγματοποιείται μετά εξέταση και αξιολόγηση της πρότασης του φορέα και διαμόρφωσή της σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες προτάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα για το Δημόσιο. Το Ε.Π.Π. εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.) με βάση τα επί μέρους προγράμματα προμηθειών που υποβάλλονται από τους υπόχρεους φορείς. Τα προγράμματα αυτά περιέχουν τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, την αξία, την πηγή χρηματοδότησης, τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους, το χρόνο απορρόφησης της χρηματοδότησης, τον τρόπο πληρωμής και διενέργειας της προμήθειας, το κριτήριο αξιολόγησης και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την αιτιολόγηση της ένταξης του συγκεκριμένου είδους. Η Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, για να διατυπώσει τη γνώμη της, μπορεί να αναθέτει σε τεχνικούς κυρίως υπαλλήλους των Υπουργείων Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες (αυτοψία, παροχή στοιχείων κ.λπ.) για την αποτελεσματική υλοποίηση των επί μέρους προγραμμάτων.
2.  
  Με κοινές αποφάσεις, των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου τίθεται σε εφαρμογή το Ε.Π.Π. και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που ανακύπτουν από αυτό.
3.  
  Με όμοιες αποφάσεις, μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., μπορεί να:.
 1. τροποποιείται και συμπληρώνεται το Ε.Π.Π.,.
 2. παρέχεται η δυνατότητα προέγκρισης προμηθειών που πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο έτος σε αυτό και
 3. εξαιρούνται από την ένταξη στο Ε.Π.Π. φορείς ή προμήθειες και.
 4. καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, με τους οποίους πραγματοποιείται η εξαίρεση
4.  
  Μετά την έγκριση του Ε.Π.Π., αρχίζει η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, που ολοκληρώνεται με την παραλαβή του αγαθού και την αποπληρωμή του τιμήματος. Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών μπορεί να είναι, είτε κεντρική, όταν διενεργείται από το Υπουργείο Εμπορίου είτε αποκεντρωμένη, όταν διενεργείται από οποιονδήποτε άλλο φορέα υπαγόμενο στις διατάξεις του νόμου αυτού. Από το Υπουργείο Εμπορίου συνάπτονται και εκτελούνται συμβάσεις προμηθειών, που η δαπάνη τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, τους προσαρτημένους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς και λογαριασμούς, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, καθώς και κάθε αποκεντρωμένη προμήθεια, εφόσον εγκριθεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π.
5.  
  Από την ανωτέρω αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορίου εξαιρούνται οι προμήθειες:
 1. Για τις οποίες η κατ είδος ετήσια συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζει με απόφαση του ο Υπουργός Εμπορίου
 2. Που αναφέρονται σε είοη γραφικής ύλης, εξοπλισμό θέρμανσης και φωτισμού, έπιπλα, είδη καθαριότητας, τα οποία βαρύνουν τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους νομαρχιακούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται και αποδεικνύει ο ενδιαφερόμενος φορέας, παρέχεται η ευχέρεια κατά την ένταξη στο Ε.Π.Π. να συνάπτει και εκτελεί ο ίδιος αποκεντρωμένα συμβάσεις προμηθειών, τηρώντας τους δεσμευτικούς όρους της απόφασης, που σύμφωνα με τον παρόντα νόμο συνάπτει και εκτελεί το Υπουργείο Εμπορίου.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα η παραπάνω ευχέρεια με τους προαναφερθέντες όρους και μετά την ένταξη του στο Ε.Π.Π.
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, παρέχεται η ευχέρεια στους φορείς να εκτελούν συμβάσεις προμηθειών που έχει συνάψει για λογαριασμό τους το Υπουργείο Εμπορίου και υπό τους όρους που έχουν τεθεί από αυτό
9.  
  Το Υπουργείο Εμπορίου μπορεί να προβαίνει στη σύναψη και εκτέλεση ενοποιημένων συμβάσεων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών περισσότερων φορέων
10.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., παρέχεται η ευχέρεια για τη σύναψη και εκτέλεση μεμονωμένων ή ενοποιημένων συμβάσεων προμηθειών σε έναν από τους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1, που ενεργεί, σύμφωνα με τους δεσμευτικούς όρους της απόφασης.
11.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έγκριση, διάθεση και μεταφορά πιστώσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση ενοποιημένων συμβάσεων προμηθειών
12.  
  Οι διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων προμηθειών διακρίνονται σε συνοπτικές, ανοικτές, κλειστές και με διαπραγμάτευση:
 1. Ανοικτές είναι οι διαδικασίες (ανοικτός διαγωνισμός) που κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά
 2. Κλειστές είναι εκείνες (κλειστός διαγωνισμός) που μόνο οι προμηθευτές οι οποίοι έχουν προσκληθεί από το φορέα, που διενεργεί το διαγωνισμό, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
 3. Συνοπτικές (πρόχειρος διαγωνισμός) είναι οι διαδικασίες που διενεργούνται μόνο για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕCU, ετήσιας συνολικής δαπάνης, καθοριζομένης εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
 4. Στις διαδικασίες των εδαφίων α και β απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.
 5. Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία που οι επί μέρους φορείς προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
13.  
  Η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τηρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ι. Εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας:.
 1. υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπό τους όρους ότι:
 2. αα) κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδικασία και ββ) δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης
 3. δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες κρίνονται απαράδεκτες και υπό τις προϋποθέσεις ότι:
 4. αα) δεν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης και ββ) διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. ΙΙ.Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευάζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή.
 6. ΙΙΙ.Οταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνες, πειραμάτων, μελετών και προτύπων εφαρμογής.
 7. ΙV.Όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα, ότι αγαθά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις. V.Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς προμηθειών. VΙ.Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον ενδιαφερόμενο φορέα να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρηση τους. VΙΙ.Όταν η προμήθεια αγαθών κρίνεται σκόπιμο από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα να ανατεθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα για ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς και VΙΙΙ.Για την προμήθεια αγαθών, αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ΕCU, η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει κατ είδος σε ετήσια βάση το ποσό που καθορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό Εμπορίου.
14.  
  Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων προμηθειών αγαθών μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις για την κάλυψη μακροχρόνιων αναγκών των φορέων, κατά τους ειδικότερους όρους των σχετικών διατάξεων, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του ν.δ/τος 321/1969, αναφορικά με τις προμήθειες που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.
15.  
  Στις συμβάσεις προμηθειών ειδών εισαγόμενων από το εξωτερικό μπορεί να συνομολογείται το τίμημα σε ξένο νόμισμα και οι προσφορές των Ελλήνων προμηθευτών να εκφράζονται σε αυτό
16.  
  Οι φορείς για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου απολογιστικά στοιχεία αυτών. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος φορέας δεν αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της προμήθειας επιβάλλεται σε αυτόν χρηματική ποινή ύψους έως 5% της αξίας της προμήθειας. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης του ανωτέρω προστίμου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και κάθε άλλο θέμα συναφές με την επιβολή της διοικητικής αυτής κύρωσης.
Άρθρο 3 "Προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας"
1.  
  Για τις προμήθειες αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας των φορέων του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αρμόδια είναι η Επιτροπή που συνιστάται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1558/1985. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κομμάτων που είναι αναγνωρισμένα στη Βουλή.
2.  
  Η επιλογή των προμηθειών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Π.Π.Π. Η Επιτροπή αποφασίζει για το είδος της διαδικασίας που θα τηρηθεί, για το φορέα διενέργειας των διαδικασιών της προμήθειας και για την κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση της προμήθειας. Στην Επιτροπή εισηγούνται, για όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων της, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως εισηγητές κάθε φορά εκπρόσωποι του φορέα, για τον οποίο προορίζεται η συγκεκριμένη προμήθεια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να ορίζει ειδικό εισηγητή ή εισηγητές, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση του συζητούμενου θέματος. Οι εισηγητές συμμετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
Άρθρο 4
1.  
  Στις προμήθειες που διενεργούνται με βάση τις. διατάξεις του νόμου αυτού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
2.  
  Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια αγαθών ορίζονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται. Οι τεχνικές προδιαγραφές αγαθών, των οποίων οι προμήθειες εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου, ελέγχονται, τροποποιούνται και εγκρίνονται από αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., μπορούν να υπόκεινται σε έλεγχο, τροποποίηση και έγκριση τεχνικές προδιαγραφές αγαθών όλων των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο φορέας διενέργειας του ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορεί να περιλαμβάνουν όρους που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται απόλυτα από τη φύση του υπό προμήθεια προϊόντος.
3.  
  Οι φορείς, που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης του και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού του. Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα προμηθευτές, που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός, περισσότερων ή όλων των φορέων.
4.  
  Για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
5.  
  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν επιτρέπεται ένσταση
Άρθρο 5
1.  
  Η σύναψη και η εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελούν οργανισμούς της καθ ύλην αυτοδιοίκησης γίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). Κατ εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας εκτελεί τις προμήθειες, που αναφέρονται στα εδάφια β και η της παρ. 5 ΙΙ του άρθρου 1 του παρόντος, σύμφωνα με τις οικείες για τις προμήθειες του διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης του νόμου αυτού και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) με βάση ενιαίο κανονισμό προμηθειών, ο οποίος θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορίου.
2.  
  Ο Κ.Π.Δ. θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και περιέχει:.
 1. τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας των προμηθειών, τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια συμμετοχής,
 2. τους ειδικότερους όρους συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη προϋπόθεση ή διαδικαστική ενέργεια μέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, την ευθύνη του προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των αγαθών,
 3. τις προϋποθέσεις καταβολής εγγύησης, τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των προμηθειών,
 4. τις προθεσμίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής,
 5. το ύψος της προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας, τις προθεσμίες απόδοσης λογαριασμού, τους διάφορους τρόπους πληρωμής και κάθε άλλο θέμα που αφορά την αποπληρωμή του τιμήματος της σύμβασης προμήθειας,
 6. τις προθεσμίες των επί μέρους διαδικασιών, τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών των επί μέρους φορέων, τον τρόπο διοικητικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας, τις χρηματικές κυρώσεις (πρόστιμα, κατάπτωση ποινικής ρήτρας ή εγγυοδοσίας κ.λπ., αποκλεισμό εν όλω ή εν μέρει κ.λπ), οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση στους μη εκπληρώνοντες τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του νόμου αυτού.
3.  
  Όλοι οι άλλοι φορείς, πέραν εκείνων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, συνάπτουν και εκτελούν τις συμβάσεις προμηθειών τους σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς προμηθειών φορέων (Κ.Π.Φ.), που καταρτίζονται από τους ίδιους τους φορείς και εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ισχύουν δε από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Κ.Π.Φ. ρυθμίζουν θέματα όμοια με εκείνα που ρυθμίζει ο Κ.Π.Δ. και συντάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου και οι κανονισμοί υποβάλλονται στα συναρμόδια υπουργεία για έγκριση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης, εγκρίνονται δε μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους.
4.  
  Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου
Άρθρο 6 "Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών - Επιτροπές - Ομάδες εργασίας"
1.  
  Στο Υπουργείο Εμπορίου συνιστάται Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.), με γραμματεία προς εξυπηρέτηση της. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας της. Οι αρμοδιότητες της Ε.Π.Π.Π. συνίστανται σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα, που αναφέρεται ή προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.  
  Η Ε.Π.Π.Π. συγκροτείται από:.
 1. το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το Γενικό Διευθυντή Κρατικών Προμηθειών,
 2. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
 3. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Βιομηχανίας -Ενέργειας και Τεχνολογίας,
 4. δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου,
 5. έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),.
 6. έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.),.
 7. έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε),.
 8. έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος,
 9. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.),.
 10. έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.),.
 11. έναν εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και θεσσαλονίκης εκ περιτροπής,
 12. έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.),.
 13. έναν εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.,.
 14. έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας.
 15. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται, με ισάριθμους αναπληρωτές, από τους αρμόδιους φορείς για μια τριετία.
 16. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αντικαθίστανται μόνο για εύλογη αιτία ή μετά από παραίτηση.
 17. Τα μέλη, που ορίζονται σε αντικατάσταση άλλων μελών, διανύουν μόνο τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αντικατέστησαν.
 18. Οι υπάλληλοι, που συμμετέχουν στην Επιτροπή (κύρια μέλη και αναπληρωτές), φέρουν τουλάχιστον το βαθμό β ή ανήκουν στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό με δετή τουλάχιστον υπηρεσία.
 19. Ο υπάλληλος του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ο ένας τουλάχιστον υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου θα είναι μηχανολόγοι -ηλεκτρολόγοι, αναλυτές συστημάτων, χημικοί - μηχανικοί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου θα είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών.
 20. Ως εισηγητής χωρίς ψήφο στην Επιτροπή θα συμμετέχει ο Προϊστάμενος του Τμήματος του Υπουργείου Εμπορίου, επικουρούμενος στο έργο του από το χειριστή του θέματος.
 21. Παράλληλα μπορεί να ορίζονται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο, ως εισηγητές, εκπρόσωποι του φορέα που αφορά το συζητούμενο θέμα.
 22. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον από τη φύση του προς συζήτηση θέματος απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αναθέτει την εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος και σε τρίτο πουδεν έχεισχέση μετους εμπλεκόμενουςστην Επιτροπή φορείς.
 23. Γραμματείς ορίζονται δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου.
3.  
  Με απόφαση του αρμόδιου για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση προμήθειας οργάνου, μετά από έγκριση του εποπτεύοντος υπουργού, μπορεί να συγκροτούνται έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων κρατικών προμηθειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το έργο της έκτακτης επιτροπής ή ομάδας εργασίας και ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας της. Η δαπάνη για τυχόν αποζημίωση των μελών που βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
4.  
  Η παραλαβή των αγαθών που, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, γίνεται από το Υπουργείο Εμπορίου, πραγματοποιείται είτε από επιτροπές παραλαβής, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου είτε από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου συγκροτούνται πρωτοβάθμιες και, όταν αυτό απαιτείται, δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής, κατά σύμβαση ή συμβάσεις ομοειδών υλικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού συγκροτούνται μόνιμες πρωτοβάθμιες επιτροπές παραλαβής. Καθήκοντα δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, στις περιπτώσεις συγκρότησης μόνιμων πρωτοβάθμιων επιτροπών, ασκούν δευτεροβάθμιες επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, οι όροι για τη συγκρότηση δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση των επιτροπών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο χρόνος και η διαδικασία παραλαβής των υλικών, ο τρόπος διοικητικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την παραλαβή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα μέλη των πρωτοβάθμιων επιτροπών προέρχονται από το φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα αγαθά της διενεργηθείσας προμήθειας. Η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο εδάφιο 2 της παρούσας παραγράφου, από πίνακες εξειδικευμένου προσωπικού, τους οποίους υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου, μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους οι φορείς, για λογαριασμό των οποίων διενεργούνται οι προμήθειες υλικών και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Αν ο φορέας δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να συμπληρώνεται από προσωπικό άλλων φορέων, με την ίδια διαδικασία. Τα μέλη των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής μπορούν να προέρχονται είτε από το φορέα για τον οποίο προορίζονται τα αγαθά είτε από άλλο φορέα και η επιλογή τους θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην απόφαση του εδαφίου 2 της παρούσας παραγράφου από τους ανωτέρω πίνακες.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών, μπορεί να εγκριθεί με ή χωρίς έκπτωση από το συμβατικό τίμημα η παραλαβή αγαθών που απορρίφθηκε από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, η πρωτοβάθμια ή η δευτεροβάθμια, κατά περίπτωση, επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το αγαθό και συντάσσει το οριστικό πρωτόκολλο με βάση την απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Άρθρο 7
1.  
  Στο γενικό προϋπολογισμό του Κράτους εγγράφονται οι απαραίτητες πιστώσεις για την εκτέλεση των προμηθειών που η δαπάνη τους βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και που, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου
2.  
  Για τις προμήθειες, που εκτελούνται κεντρικά από το Υπουργείο Εμπορίου ή που ανατίθενται από αυτό σε άλλους φορείς, επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ του Δημοσίου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών
3.  
  Για τις προμήθειες που συνάπτονται και εκτελούνται από το Υπουργείο Εμπορίου ή από άλλους φορείς, στους οποίους ανατέθηκε η σύναψη συμβάσεων ή και η εκτέλεση κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και από τις υπηρεσίες εμπορίου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που διενεργούνται από τις ίδιες ή που έχουν ανατεθεί στους ενδιαφερόμενους φορείς, επιβάλλεται κράτηση επί της συμβατικής αξίας 0,25% υπέρ του Δημοσίου και 0,30% υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου
4.  
  Από την παραπάνω κράτηση εξαιρούνται οι προμήθειες που γίνονται:
 1. από το εξωτερικό χωρίς διαγωνισμό και β) σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου ρυθμίζονται όλα τα λογιστικά θέματα που αναφέρονται στην εκτέλεση των κρατικών προμηθειών (εγγραφή ειδικής πίστωσης, καταλογισμός και είσπραξη χρηματικών κυρώσεων κ.λπ.).
6.  
  Με επιφύλαξη των διατάξεων για τα ανώτατα όρια των πρόσθετων αμοιβών, η αμοιβή των κύριων και βοηθητικών μελών όλων των προβλεπομένων από τον παρόντα νόμο μονίμων Επιτροπών καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου και βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Εμπορίου
Άρθρο 8 "Προμηθειών"
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορίου Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών. Τα της οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εμπορίου.
2.  
  Οι οργανικές θέοεις της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου αυξάνονται κατά τριάντα (30) και κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
 1. Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Π Ε Διοικητικών Εμπορικών
 2. Οκτώ (8) θέσεις κατηγορίας Π Ε, κλάδου Π Ε Τεχνικών (Ειδικότητας Χημικών - Κλωστ/ργών)
 3. Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Τεχνικών Ειδικοτήτων
 4. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
 5. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής
 6. Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων
Άρθρο 9
1.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 του π.δ/τος 367/28.11.1994 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Οι διατάξεις του άρθρου 127 παραγρ. 1 του κωδ. ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 367/1994, εφαρμόζονται το αργότερο από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και εφεξής. Στο προσάρτημα των χρήσεων που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 1994 και εφεξής θα παρέχονται πλήρεις πληροφορίες περί του τρόπου αποτιμήσεως των συμμετοχών και χρεογράφων.
Άρθρο 10
1.  
  Προμήθειες ειδών ενταγμένες σε προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου εκτελούνται υπό το προϊσχύσαν καθεστώς.Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν: α) Κ.Π.Δ., β) Κ.Π.Φ. και γ) άλλων διοικητικών πράξεων εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των νόμων, κανονισμών και διοικητικών πράξεων περί προμηθειών, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν και εφόσον συμβιβάζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.  
  Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις:
 1. του άρθρου 3 του ν.δ. 2176/1952 περί μέτρων προστασίας επαρχιακής βιομηχανίας,.
 2. του β.δ/τος 2/3.9.1952 περί καθορισμού ποσοστών προτίμησης προϊόντων επαρχιακής βιομηχανίας,.
 3. του ν. 3215/1955 περί προτιμήσεως των προϊόντων της εγχωρίου βιομηχανίας και βιοτεχνίας,.
 4. του άρθρου 2 του ν. 3213/1955 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί μέτρων προστασίας της επαρχιακής βιομηχανίας,.
 5. του ν. 4484/1965 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν. 3215/1955,.
 6. του άρθρου 45 του ν. 1563/1985 περί διαρυθμί-σεων στην άμεση και έμμεση φορολογία.
 7. του άρθρου 53 του ν. 1731/1987 περί ρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις,.
 8. του άρθρου 27 του ν. 1733/1987 μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας,.
 9. του ν. 1797/1988, διατηρουμένου σε ισχύ του άρθρου 18 του νόμου τούτου,·.
 10. του άρθρου 89 του ν. 1892/1990,.
 11. του Κεφαλαίου Ζ του ν. 2000/1991,.
 12. του άρθρου 7 του ν. 1940/1991,.
 13. των π.δ/των 360/1991, 361/1991 362/1991 και 139/1992 μόνο καθόσον αφορά στις προμήθειες των αντίστοιχων φορέων,.
 14. του άρθρου 24 του ν. 2020/1992.
3.  
  Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει την 1.1.1995, εκτός αν στις επί μέρους διατάξεις ορίζεται άλλως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-02-01 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/19
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1955/3213 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3213 1955
ΝΟΜΟΣ 1955/3215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3215 1955
ΝΟΜΟΣ 1965/4484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4484 1965
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1563 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1731 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1733 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1940 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2020 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1952/2176 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2176 1952
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/321 1969
“Έξοδος της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ) από το δηµόσιο τοµέα. 1991/360 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/361362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/361362 1991
Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα. 1992/139 1992
Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1986 «για του ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των Τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυ[...]" 1994/367 1994
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1952/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2 1952
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 1997/30_11-4-1997 1997
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 1997/34_30-5-1997 1997
(1) Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 1997/67_24-10-1997 1997
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 1998/47_25-9-1998 1998
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 2001/18_8-3-2001 2001
Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας. 2001/56_11-9-2001 2001
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». 1996/2446 1996
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» 2002/3059 2002
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 2002/3060 2002
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 2006/3469 2006
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2006/3472 2006
Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/3569 2007
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Δικαιώματα - υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες δια­τάξεις. 2008/3709 2008
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 2013/4139 2013
Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. 2014/4276 2014
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. 2017/4494 2017
Εξαίρεση φορέων από τις διατάξεις του Ν. 2286/95. 1995/238 1995
Εξαίρεση φορέα από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 1996/185 1996
(1) Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1996/320 1996
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). 1996/394 1996
(1) Συνένωση Κοινοτήτων Δερβενίου, Εβροστίνης- Ροζενών, Λυγιάς, Σαρανταπήχου, Στομίου και Χελυδορέου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/395 1996
Απαγόρευση πρόσληψη υπηκόων xωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2002/88 2002
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 2007/118 2007
Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 2012/122 2012