ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2289

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-02-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 2 "Αναζήτηση, έρευνα - εκμετάλλευση υδρογονανθράκων - Τρόποι παραχώρησης του δικαιώματος - Έρευνα και εκμετάλλευση με σύμβαση μίσθωσης και με σύμβαση διανομής της παραγωγής"
1.  
  Το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων που υπάρχουν στις χερσαίες, στις υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 148 παρ.1 του Μεταλλευτικού Κώδικα, ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο και η άσκησή του αφορά πάντοτε τη δημόσια ωφέλεια.
2.  
  Το Δημόσιο παραχωρεί το δικαίωμα αναζήτησης σε τρίτους με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, τα δε δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης με σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού
3.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών μπορούν να επιβληθούν σε οποιοδήποτε στάδιο προϋποθέσεις, πρόσθετες υποχρεώσεις ή ιδιαίτερες απαιτήσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε περιοχή ή περιοχές της επόμενης παραγράφου, για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας, ασφάλειας των μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των βιολογικών πόρων ή των εθνικών θησαυρών, ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, προγραμματισμένης διαχείρισης των πόρων σε υδρογονάνθρακες (όπως ο ρυθμός παραγωγής ή η βελτίωση ανάκτησης) ή εξασφάλισης φορολογικών εσόδων
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που εκδίδονται μετά από γνώμη της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η χώρα, καθώς και οι περιοχές που ορίζονται από το άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού Κώδικα διαιρείται, είτε στο σύνολο είτε σε μέρος της, σε περιοχές οι οποίες, αφ ενός μεν προορίζονται για την άσκηση των δραστηριοτήτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης, αφ ετέρου δε διατίθενται για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών. Οι περιοχές έχουν κατά το δυνατόν σχήμα ορθογώνιο και προσδιορίζονται από γεωγραφικούς παραλλήλους ή μεσημβρινούς και, κατά περίπτωση, από τις οριογραμμές της χερσαίας μεθορίου και των ηπειρωτικών και νησιωτικών ακτών ή από γραμμές που πλησιάζουν αυτές τις οριογραμμές.
5.  
  Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρόσκληση προς υποβολή αιτήσεων για αναζήτηση υδρογονανθράκων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στην πρόσκληση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Στην πρόσκληση που εκδίδεται και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, αναφέρεται η προς αναζήτηση περιοχή, οι όροι και οι υποχρεώσεις του αδειούχου, τα κριτήρια επιλογής του, το ύψος του καταβλητέου παραβόλου και της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προθεσμία χορηγήσεως της άδειας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
6.  
  Μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας χορηγεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την άδεια αναζήτησης. Η προς αναζήτηση περιοχή δεν υπερβαίνει τα 750 τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου για την ξηρά και τα 1.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου για τη θάλασσα και η σχετική άδεια έχει διάρκεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας δικαιούται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας, εφόσον κατά την κρίση του δεν είναι κανένας ικανός να εκτελέσει το έργο της αναζήτησης.
7.  
  Η διαδικασία δημοσιεύσεως προσκλήσεως είναι δυνατόν να μην ακολουθηθεί όταν η περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια:
 1. είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση και τούτο ορίστηκε στην πρόσκληση που δημοσιεύθηκε αρχικά ή
 2. έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5, η οποία όμως δεν κατέληξε στη χορήγηση άδειας ή
 3. έχει εγκαταλειφθεί από αδειούχο.
 4. Στις περιπτώσεις αυτές με την απόφαση χορηγήσεως της άδειας τίθενται οι όροι και οι υποχρεώσεις του αδειούχου και καθορίζεται το ύψος του παραβόλου και της εγγυητικής επιστολής.
8.  
  Ο κάτοχος της άδειας αναζήτησης υποχρεούται αμέσως μετά τη λήψη της, να υποβάλλει στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας πρόγραμμα αναζήτησης κατά φάσεις, με τη λήξη δε κάθε φάσης υποχρεούται να υποβάλλει αντίγραφα όλων των τεχνικών και επιστημονικών στοιχείων και πορισμάτων που προέκυψαν κατά τη διενέργεια της αναζήτησης σε αυτή τη φάση. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της άδειας υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναλυτική έκθεση συνοδευόμενη από τα επίσημα δεδομένα και στοιχεία, στην οποία θα εκτίθεται αναλυτικά το αποτέλεσμα της αναζήτησης. Παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον κάτοχο της άδειας, καθώς και παράβαση οποιουδήποτε όρου της προσκλήσεως ή της άδειας είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ανάκληση της άδειας και σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δημοσίου.
9.  
  Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας αναζήτησης στην ίδια περιοχή, σε περισσότερους από έναν αιτούντες. Η χορήγηση της άδειας δεν δημιουργεί κανένα άλλο δικαίωμα στο λήπτη.
10.  
  Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης του Δημοσίου παραχωρείται:
 1. με σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή
 2. με σύναψη σύμβασης διανομής της παραγωγής, στις οποίες προβλέπονται το στάδιο των ερευνών και το στάδιο της εκμεταλλεύσεως
11.  
  Κάθε σύμβαση αφορά μία ή περισσότερες συνεχόμενες χερσαίες ή υποθαλάσσιες περιοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οι οποίες αποτελούν την αρχική περιοχή έρευνας για ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Συμβατική Περιοχή)
12.  
  Η Συμβατική Περιοχή περιορίζεται τελικά στις περιοχές, στις οποίες ανακαλύφθηκαν εμπορικώς εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων (Περιοχές εκμετάλλευσης) κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 έως και 15 του άρθρου 5 του παρόντος
13.  
  Για τμήματα Συμβατικής Περιοχής, για τα οποία σε εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ή άλλων διατάξεων παύει να υπάρχει δικαίωμα του Αναδόχου από τη σύμβαση, μπορεί να συνάπτεται κατ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 11 ξεχωριστή σύμβαση. Εάν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, που αφορούν τμήμα μόνον Περιοχής Έρευνας κατά το άρθρο 3 του ν. 468/1976, μπορεί να συναφθεί ξεχωριστή σύμβαση για το υπόλοιπο της Περιοχής.
14.  
  Το είδος της επιτρεπόμενης να συναφθεί συμβάσεως κατά την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, για κάθε συμβατική περιοχή κατά την παράγραφο 11 του παρόντος, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.
15.  
  Τα δικαιώματα των Αναδόχων από τις κατά την παράγραφο 10 του παρόντος συναπτόμενες συμβάσεις δεν κατάσχονται. Οι εξορυχθέντες υδρογονάνθρακες μπορούν να κατασχεθούν με εξαίρεση εκείνους που ανήκουν στο Δημόσιο.
16.  
  Οι κατά την παράγραφο 10 του παρόντος συμβάσεις του Δημοσίου με τρίτους συνομολογούνται μετά από διαγωνισμό
17.  
  Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται στην πρόσκληση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερών από την τελευταία δημοσίευση. Στη διακήρυξη αναφέρεται η περιοχή ή οι περιοχές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, που θα αποτελέσει αντικείμενο της έρευνας και της εκμετάλλευσης, καθώς και το είδος των συμβάσεων, κατά την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου, που θα καταρτίσει το Δημόσιο με τον Ανάδοχο.
18.  
  Στη διακήρυξη, που εκδίδεται και μετά από αίτηση ενδιαφερομένου, προβλέπονται κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό, που αναφέρονται ενδεικτικά στην ελάχιστη οικονομική δυνατότητα και την τεχνική ικανότητα του προσφέροντος, την προηγούμενη πείρα του στον τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, στην τυχόν επίδειξη υπαίτιας βλαπτικής συμπεριφοράς στα πλαίσια προηγούμενης άδειας κ.λπ.
19.  
  Στη διακήρυξη καθορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής και τα σημεία συναγωνισμού και σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνεται σε αυτά το προσφερόμενο από τους ενδιαφερομένους μίσθωμα, προκειμένου για σύμβαση μίσθωσης και το προσφερόμενο στον εργοδότη μερίδιο επί των παραχθησόμενων υδρογονανθράκων, προκειμένου για σύμβαση διανομής της παραγωγής. Στη διακήρυξη μπορεί να προβλέπεται επίσης η καταβολή κατά το στάδιο ερευνών από τον Ανάδοχο στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη, ετήσιας αποζημίωσης η οποία καθορίζεται ανά στρέμμα.
20.  
  Με τη διακήρυξη καθορίζονται ο τρόπος υποβολής των προσφορών, τα συνοδεύοντα αυτήν απαραίτητα στοιχεία, το ύψος του καταβλητέου παραβόλου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την επιλογή του Αναδόχου
21.  
  Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να αρνηθεί την επιλογή, εφόσον, κατά την κρίση του, καμιά από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται συμφέρουσα για το Δημόσιο
22.  
  Με τη σύμβαση μίσθωσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση μελέτης και εκτέλεσης της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους, στις περιοχές των παραγράφων 11, 12 και 13 του παρόντος και έχει το αντίστοιχο αποκλειστικό δικαίωμα
23.  
  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις δαπάνες και φέρει τον κίνδυνο των έργων σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι σχετικές εργασίες εκτελούνται βάσει προγραμμάτων και προϋπολογισμού, που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον Εκμισθωτή και εγκρίνονται από τον τελευταίο.
24.  
  Ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για την έρευνα και εκμετάλλευση τεχνικά μέσα, υλικά, προσωπικό και κεφάλαια, για τα οποία φέρει αποκλειστικά τον οικονομικό κίνδυνο σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν ανακαλυφθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα ή στην περίπτωση ανεπαρκούς απόδοσης της παραγωγής από κάποιο κοίτασμα
25.  
  Σε περίπτωση ανακάλυψης εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, ο Ανάδοχος καθίσταται, από την κατά την παρ. 9 του άρθρου 5 γνωστοποίησή της στον Εκμισθωτή, μισθωτής του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, υποχρεούμενος και δικαιούμενος, να παράγει από αυτό υδρογονάνθρακες και παραπροϊόντα αυτών και να τα διαθέτει προς ίδιο όφελος είτε αυτούσια, είτε κατόπιν επεξεργασίας που δεν περιλαμβάνει διύλιση, καταβάλλοντας στον Εκμισθωτή το μίσθωμα, καθώς και τον κατά τα άρθρα 8 και 9 παράγραφοι 1 έως και 3 του παρόντος νόμου φόρο.
26.  
  Το κατά περίπτωση μίσθωμα μπορεί να κλιμακωθεί, συνεκτιμωμένων σωρευτικά ή διαζευκτικά του ύψους της παραγωγής, των γεωγραφικών, γεωλογικών και λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής και του συντελεστή εσόδων και εξόδων
27.  
  Το μίσθωμα οφείλεται οπωσδήποτε στον Εκμισθωτή, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση ή όχι κερδών από τον Ανάδοχο και συμφωνείται, κατ επιλογή του Εκμισθωτή, είτε σε είδος είτε σε χρήμα. Στην πρώτη περίπτωση τούτο ορίζεται σε ποσοστό της ποσότητας των υδρογονανθράκων που θα παραχθούν και στη δεύτερη σε ποσοστό της αξίας τους, όπως αυτή προβλέπεται με τη σύμβαση. Ως παραχθείσα ποσότητα θεωρείται η έτοιμη προς εμπορία που απομένει μετά την αφαίρεση από την παραγωγή των υδρογονανθράκων που αναλώθηκαν ή απωλέσθηκαν ανυπαίτια κατά τις εργασίες παραγωγής.
28.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας:
 1. καθορίζεται το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα υποβολής προς έγκριση των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης, καθώς και των προϋπολογισμών δαπανών,
 2. προβλέπονται λεπτομερώς οι όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος και θεσπίζονται διατάξεις που ρυθμίζουν όρους και προθεσμίες καταβολής των μισθωμάτων στον Εκμισθωτή.
 3. Ρυθμίζονται, ακόμη και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, θέματα σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή σε συνάλλαγμα του αποκτώμενου, στο εξωτερικό ή στην Ελλάδσ, εισοδήματος του Αναδόχου, καθώς και των αμοιβών των αλλοδαπών εργολάβων και υπεργολάβων, που χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο,.
 4. ρυθμίζονται ακόμη και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, οποιαδήποτε θέματα συνδέονται με την εκτέλεση των συμβάσεων και εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους με αυτήν σκοπούς
29.  
  Οι συμβάσεις μίσθωσης των ανωτέρω παραγράφων συνάπτονται στα πλαίσια που καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις των άρθρων 574 έως και 647 του Αστικού Κώδικα δεν έχουν εφαρμογή.
30.  
  Με τη σύμβαση διανομής της παραγωγής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ως εργολάβος την υποχρέωση της μελέτης και εκτέλεσης της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους στις περιοχές των παραγράφων 11,12 και 13 του παρόντος και έχει το αντίστοιχο αποκλειστικό δικαίωμα
31.  
  Ο Ανάδοχος διαθέτει με δαπάνες του τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου τεχνικά μέσα, υλικά, προσωπικό και κεφάλαια, για τα οποία φέρει αποκλειστικά σε κάθε περίπτωση τον οικονομικό κίνδυνο, κυρίως όταν δεν ανακαλυφθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα ή όταν η απόδοση της παραγωγής από κάποιο κοίτασμα είναι ανεπαρκής. Ό Ανάδοχος έχει τη διεύθυνση του έργου, το οποίο εκτελεί σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης και τα διεθνή πρότυπα για την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, βάσει εγκριθέντος από τον εργοδότη Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού Δαπανών και φέρει τον κίνδυνο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο εργοδότης παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και το κόστος των εργασιών.
32.  
  Σε περίπτωση ανακάλυψης και παραγωγής υδρογονανθράκων, μέρος της ποσότητας που παράγεται κάθε ημερολογιακό έτος από κάθε περιοχή εκμετάλλευσης, όπως αυτή ορίζεται με τις παραγράφους 8 έως και 15 του άρθρου 5 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των παραπροϊόντων των παραγόμενων υδρογονανθράκων, περιέρχεται στον Ανάδοχο για κάλυψη των δαπανών, που προβλέπονται στο άρθρο 9, παρ. 2,περιπτώσεις α έως και ι του παρόντος. Το υπόλοιπο της παραγωγής της αντίστοιχης περιοχής εκμετάλλευσης και τα υπόλοιπα έσοδα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4, περιπτώσεις γ και δ, του παρόντος, διανέμονται μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου σε καθορισμένα και συμφωνημένα ποσοστά (διανομή της παραγωγής).
33.  
  Το κατά περίπτωση μερίδιο του εργοδότη μπορεί να κλιμακωθεί, συνεκτιμωμένων σωρευτικά ή διαζευτικά του ύψους της παραγωγής, των γεωγραφικών, γεωλογικών και λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής και του συντελεστή εσόδων - εξόδων
34.  
  Ως παραχθείσα ποσότητα θεωρείται η έτοιμη προς εμπορία που απομένει μετά την αφαίρεση από την παραγωγή, των υδρογονανθράκων που αναλώθηκαν ή απωλέσθηκαν ανυπαίτια κατά τις εργασίες παραγωγής
35.  
  Το μέρος της παραγωγής, το οποίο περιέρχεται κάθε έτος στον Ανάδοχο για κάλυψη των δαπανών του, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 περιπτώσεις α έως και ί του παρόντος, έχει τέτοιο μέγεθος, ώστε η αξία του υπολογιζόμενη με βάση τη μέση ετήσια σταθμική τιμή των προϊόντων, που βρίσκεται σύμφωνα με την αξία προϊόντων, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 9 του παρόντος, ισούται με το άθροισμα των ακόλουθων ποσών:.
 1. των συνολικών τρεχουσών δαπανών παραγωγής του αντίστοιχου έτους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 περιπτώσεις α έως και ι, καθώς και πιθανών υπόλοιπων τρεχουσών δαπανών προηγούμενων ετών, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί ως τότε.
 2. του ποσού των ετήσιων αποσβέσεων, των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2, περιπτώσεις α έως και ι για έρευνα, εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης και λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, μέχρι τα όρια που αναφέρει για τις αποσβέσεις αυτές ο Πίνακας Αποσβέσεων, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8.
 3. Το ποσοστό από τη διανομή της παραγωγής, που τελικά περιέρχεται στον Ανάδοχο (μερίδιο του Αναδόχου), είναι ίσο με αυτό που απομένει μετά από αφαίρεση από την παραγωγή του .τμήματος που περιέρχεται στον Ανάδοχο για την κάλυψη των δαπανών, σύμφωνα με τα παραπάνω, και του ποσοστού της παραγωγής που περιέρχεται στον εργοδότη (μερίδιο Εργοδότη).
36.  
  Ο Ανάδοχος μπορεί να υποχρεωθεί να πωλεί για λογαριασμό του Εργοδότη το μερίδιο της παραγωγής που αντιστοιχεί σε αυτόν. Ο τρόπος υπολογισμού του μεριδίου του Εργοδότη σε χρήμα, καθορίζεται στη σύμβαση.
37.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζονται:
 1. οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους βασικοί όροι ανάθεσης της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων,
 2. διατάξεις που ρυθμίζουν την υποβολή από τους Αναδόχους Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού Δαπανών και κάθε σχετική διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτού,
 3. διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και τις προθεσμίες για την παράδοση των μεριδίων του εργοδότη σε είδος ή την καταβολή του τιμήματος, σε περίπτωση πώλησης κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
 4. Διατάξεις που ρυθμίζουν ακόμη και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, θέματα σχετικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή σε συνάλλαγμα του αποκτώμενου, στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, εισοδήματος του Αναδόχου, καθώς και των αμοιβών των αλλοδαπών εργολάβων και υπεργολάβων που χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο,.
 5. όροι με τους οποίους ρυθμίζονται ακόμη και κατά παρέκλιση των κειμένων διατάξεων, οποιαδήποτε θέματα συνδέονται με την εκτέλεση των συμβάσεων και εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους με αυτές σκοπούς
38.  
  Οι συμβάσεις διανομής των ανωτέρω παραγράφων συνάπτονται στα πλαίσια που καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεως έργου και οι διατάξεις περί εκτελέσεως των δημόσιων έργων, δεν έχουν εφαρμογή.
Άρθρο 3 "Συμμετοχή του Δημοσίου στην έρευνα και εκμετάλλευση - Εκμετάλλευση (χωρίς έρευνα) με σύμβαση μίσθωσης ή σύμβαση διανομής της παραγωγής"
1.  
  Στις συμβάσεις μίσθωσης ή διανομής της παραγωγής που συνάπτονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, μπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή του Δημοσίου σε κοινοπραξία με τον Ανάδοχο, τόσο στο στάδιο έρευνας όσο και στο στάδιο εκμετάλλευσης ανακαλυφθέντος κοιτάσματος
2.  
  Στη διακήρυξη θα καθορίζεται το ποσοστό τυχόν συμμετοχής του Δημοσίου,. το ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες έρευνας και εκμετάλλευσης, καθώς και στη διανομή του προϊόντος της παραγωγής, το νομικό πρόσωπο με το οποίο ασκεί το Δημόσιο το δικαίωμα συμμετοχής, η διαχείριση της κοινοπραξίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Εάν μια περιοχή ή τμήμα περιοχής έχει ήδη ερευνηθεί και έχει ανακαλυφθεί σε αυτήν εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα υδρογονανθράκων, μπορεί να ανατίθεται με διαγωνισμό σε τρίτο, με σύμβαση μίσθωσης ή διανομής της παραγωγής, μόνον η εκμετάλλευση του κοιτάσματος
4.  
  Με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της σύμβασης και εφαρμόζονται ανάλογα οι ρυθμίσεις των παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2
5.  
  Στις συμβάσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Β Κεφαλαίου του παρόντος νόμου, εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 8 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου
Άρθρο 4
1.  
  Ανάδοχοι των συμβάσεων, που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, μόνα ή και περισσότερα του ενός με τη μορφή κοινοπραξίας, εφόσον έχουν την εθνικότητα χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας
2.  
  Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μπορεί να απαγορευθεί η συμμετοχή στις διαδικασίες των άρθρων 2 και 3 και η χορήγηση άδειας αναζήτησης ή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ή διανομής της παραγωγής και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών, κατά τις παραγράφους 4 έως και 8 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, σε πρόσωπο που ελέγχεται ουσιαστικά από τρίτη χώρα ή από υπηκόους τρίτης χώρας ή σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει τέτοιο πρόσωπο, για λόγους εθνικής ασφάλειας
3.  
  Ο Ανάδοχος απαγορεύεται μετά τη σύναψη της σύμβασης να περιέλθει υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ξένου κράτους που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο υπηκόου τέτοιου κράτους, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, που αποφασίζει μετά από γνώμη του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Παράβαση της προηγούμενης διατάξεως συνεπάγεται την έκπτωση του Αναδόχου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρθρο Άρθρο1 "Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ορίζονται ως:"
1.  
  Υδρογονάνθρακες: Τα κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση και συγκεκριμένα το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη, τα φυσικά υδρογονανθρακούχα αέρια, καθώς και κάθε είδους ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται μαζί τους
2.  
  Παραπροϊόντα: Τα υπόλοιπα προϊόντα (θείο κ.λπ.), εκτός των πετρελαιοειδών, που παράγονται από την επεξεργασία των υδρογονανθράκων.
3.  
  Αναζήτηση υδρογονανθράκων: Η προσπάθεια εντοπισμού υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένη περιοχή με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο εκτός από γεωτρήσεις
4.  
  Έρευνα υδρογονανθράκων: Η έρευνα για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο, καθώς και με γεωτρήσεις
5.  
  Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων: Η εξόρυξη υδρογονανθράκων, η τυχόν κατεργασία προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμοι και η αποθήκευση και η μεταφορά αυτών και των παραπροϊόντων τους μέχρι τις εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση. Στην προαναφερόμενη κατεργασία δεν περιλαμβάνεται η διύλιση.
6.  
  Εκμισθωτής: Το Δημόσιο ή η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.), που συνάπτει με τρίτους σύμβαση μίσθωσης.
7.  
  Εργοδότης: Το Δημόσιο ή η Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. που συνάπτει με τρίτους σύμβαση διανομής της παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
8.  
  Ανάδοχος: Εκείνος που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης ή σύμβαση διανομής της παραγωγής με το Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., καθώς και ο σύμφωνα με τις παραγράφους 4 έως 8 του άρθρου 7 του παρόντος δικαιοδόχος του.
9.  
  Συγγενής επιχείρηση: Εταιρεία ή άλλης μορφής νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο, που ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον Ανάδοχο, καθώς και οποιαδήποτε εταιρεία ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ελέγχει ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από εταιρεία ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που ελέγχει ή ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον Ανάδοχο. Θεωρείται ότι κάποιος έχει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, όταν κατέχει τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του κεφαλαίου που έχει δικαίωμα ψήφου ή όταν έχει, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, δικαίωμα διορισμού της διοίκησης της επιχείρησης. Ειδικά για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος, ως έλεγχος της επιχείρησης θεωρείται η συμμετοχή στο κεφάλαιό της σε ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%).
10.  
  Ανεξάρτητος τρίτος: Κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν είναι συγγενής επιχείρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άρθρο 5 "Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Αναδόχου στο στάδιο ερευνών και στο στάδιο εκμετάλλευσης Ενιαία έρευνα και εκμετάλλευση όμορων περιοχών"
1.  
  Η διάρκεια του σταδίου ερευνών προσδιορίζεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη για χερσαίες περιοχές και τα επτά (7) για θαλάσσιες περιοχές και αρχίζει από την έναρξη ισχύος της σύμβασης. Το στάδιο ερευνών διαιρείται σε φάσεις που ορίζονται στη σύμβαση.
2.  
  Ο Ανάδοχος δικαιούται και υποχρεώνεται να αρχίσει, να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις εργασίες έρευνας, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Προς τούτο χρησιμοποιεί τα ενδεδειγμένα τεχνικά μέσα και μεθόδους, σύμφωνα με τους κανόνες επιστήμης και τέχνης της έρευνας υδρογονανθράκων.
3.  
  Η διάρκεια του σταδίου ερευνών, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της μπορεί με έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή ή Εργοδότη να παρατείνεται μέχρι το μισό του χρονικού διαστήματος που προβλέπει η παράγραφος 1, εφόσον ο Ανάδοχος αποδεδειγμένα:
 1. παρεμποδίζεται να εφαρμόσει το πρόγραμμα εξαιτίας απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του, η λύση των οποίων απαιτεί την εφαρμογή μεθόδων ή τη χρήση εξοπλισμού που από δικαιολογημένη αιτία δεν είχαν προβλεφθεί στο πρόγραμμα,
 2. εκπλήρωσε τις κατά την παράγραφο 2 υποχρεώσεις του, αλλά χρειάζεται πρόσθετο χρόνο για εργασίες που προέκυψαν χωρίς υπαιτιότητά του πέραν του προγράμματος, ιδίως εργασίες αναγκαίες για να περιχαρακωθεί κοίτασμα που ανακαλύφθηκε και να επιβεβαιωθεί η εμπορική εκμεταλλευσιμότητά του, η οποία είναι αβέβαιη με βάση τις εργασίες που διενεργήθηκαν μέχρι τότε.
 3. Η παράταση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα παραδώσει μαζί με την αίτηση όλα τα ερευνητικά δεδομένα που προέρχονται από την συμβατική περιοχή.
4.  
  Η διάρκεια του σταδίου ερευνών μπορεί επίσης να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. και αίτηση του Αναδόχου για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του παρόντος. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται οποιοι-δήποτε πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις, ακόμη και κατά παρέκκλιση των όρων της συμβάσεως.
5.  
  Μετά τη λήξη κάθε φάσης του σταδίου ερευνών ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να συμπληρώσει τις εργασίες, να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε, να σφραγίσει κατάλληλα και να εγκαταλείψει όσα φρέατα είναι τυχόν σε εξέλιξη και να αποκαταστήσει το περιβάλλον, μέσα σε διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών. Μετά την πάροδο και αυτού του διαστήματος η Συμβατική Περιοχή επανέρχεται ελεύθερη στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη, με εξαίρεση τις περιοχές εκμετάλλευσης που τυχόν δημιουργήθηκαν κατά τους ορισμούς των παραγράφων 8 έως και 15 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται με τη λήξη κάθε φάσης να επιστρέψει στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη ελεύθερο τμήμα της συμβατικής περιοχής, όπως αυτό καθορίζεται ειδικότερα από τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2.
6.  
  Ο Ανάδοχος δικαιούται να παραιτηθεί από το δικαίωμα για έρευνα σε μια ή περισσότερες περιοχές της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος ή σε όλη τη συμβατική περιοχή με έγγραφη δήλωσή του η οποία παράγει τα αποτελέσματά της τριάντα (30) ημέρες μετά την επίδοσή της στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη. Με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2, το προηγούμενο δικαίωμα του Αναδόχου μπορεί να εξαρτηθεί από την καταβολή χρηματικού ποσού στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη.
7.  
  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη την ανακάλυψη κοιτάσματος υδρογονανθράκων μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση
8.  
  Αν ο Ανάδοχος διαπιστώσει ότι το ανακαλυφθέν κοίτασμα υδρογονανθράκων είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, υποχρεώνεται, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση, να γνωστοποιήσει με έγγραφη δήλωση στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη την εμπορική εκμεταλλευσιμότητά του κοιτάσματος και τα προβλεπόμενα απολήψιμα αποθέματά του. Η κρίση για την εμπορική εκμεταλλευσιμότητά του κοιτάσματος ανήκει στον Α-νάδοχο, ο οποίος όμως με την παραπάνω δήλωση υποχρεώνεται να τεκμηριώσει την κρίση του υποβάλλοντος και όλα τα αναγκαία στοιχεία που καθορίζουν τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2. Με τη δήλωση αυτή ορίζεται η περιοχή εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου κοιτάσματος, οριοθετείται η έκταση της σύμφωνα με την παράγραφο 10 και ως προς αυτήν αρχίζει το στάδιο εκμετάλλευσης. Το στάδιο εκμετάλλευσης κάθε περιοχής διαρκεί είκοσι πέντε (25) έτη. Στις συμβάσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 3, το στάδιο εκμετάλλευσης αρχίζει με τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.
9.  
  Η περιοχή εκμετάλλευσης έχει κατά το δυνατόν ορθογώνιο σχήμα και η έκτασή της δεν ξεπερνά τα εκατό (100) τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι το κοίτασμα των υδρογονανθράκων ενδέχεται να ξεπερνά τα εκατό (100) τετραγωνικά χιλιόμετρα, χωρίς όμως και να επεκτείνεται έξω από τη συμβατική περιοχή που κατά το χρόνο της αίτησης δικαιούται να ερευνά, με έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή ή Εργοδότη, μπορεί να ορισθεί περιοχή εκμετάλλευσης ή να επεκταθεί η ήδη ορισθείσα σε έκταση μέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά χιλιόμετρα.
10.  
  Ό Ανάδοχος υποχρεώνεται μέσα σε προθεσμία Που ορίζεται στη σύμβαση να υποβάλλει στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη αναλυτικά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής, σύμφωνα με τους κανόνες επιστήμης και τέχνης της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Στη σύμβαση προσδιορίζεται το ακριβές περιεχόμενο των προγραμμάτων.
11.  
  Ο Ανάδοχος δικαιούται αλλά και υποχρεώνεται να αρχίσει την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση και να εκτελέσει τις εργασίες της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους. Προς τούτο, χρησιμοποιεί τα ενδεδειγμένα τεχνικά μέσα και μεθόδους, σύμφωνα με τους κανόνες επιστήμης και τέχνης της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
12.  
  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να μεταφέρει υδρογονάνθρακες του Εκμισθωτή ή Εργοδότη ή ανεξάρτητων τρίτων με τους αγωγούς που έχει κατασκευάσει, ύστερα από αίτηση του Εκμισθωτή ή Εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατόν χωρίς βλάβη των εργασιών του και με αντάλλαγμα που προσδιορίζεται στη σύμβαση
13.  
  Η διάρκεια του σταδίου εκμετάλλευσης μπορεί να παρατείνεται με έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή ή Εργοδότη, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της:
 1. όταν αποδεδειγμένα πρόκειται για κοιτάσματα φυσικού αερίου ή κοίτασμα του οποίου η εμπορική εκμετάλλευση εξαρτάται από τη συνεκμετάλλευση του φυσικού αερίου, κατά το διάστημα που είναι αναγκαίο για να υπάρξει η απαραίτηση υποδομή για τη διάθεση του φυσικού αερίου ή
 2. όταν αποδεδειγμένα πρόκειται για κοίτασμα ευρισκόμενο σε θαλάσσιο βάθος μεγαλύτερο από πεντακόσια (500) μέτρα, κατά το διάστημα που απαιτείται για να επιλυθούν ειδικά προβλήματα που σχετίζονται με το θαλάσσιο βάθος.
 3. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τεκμηριώσει την αίτησή του και ως προς τη διάρκεια της παράτασης.
14.  
  Ο Ανάδοχος δικαιούται να παραιτηθεί από το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε μιά ή περισσότερες ή και σε όλες τις περιοχές εκμετάλλευσης με έγγραφη δήλωση προς τον Εκμισθωτή ή Εργοδότη. Ο χρόνος κατά τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματα της παραίτησης ορίζεται στη σύμβαση. Από την παραίτηση δεν γεννάται καμιά αξίωση του Αναδόχου σε βάρος του Εκμισθωτή ή Εργοδότη για δαπάνες ή ζημίες.
15.  
  Εάν κοίτασμα υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της συμβατικής περιοχής του Αναδόχου, σε συμβατική περιοχή άλλου Αναδόχου ή σε περιοχή επί της οποίας η Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης και κατά την κρίση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για την καλύτερη και πιο οικονομική έρευνα και εκμετάλλευση ενδείκνυται η εκτέλεση των σχετικών εργασιών βάοει ενιαίου προγράμματος, ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καλεί τους Αναδόχους και κατά περίπτωση τη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. να συντάξουν και να υποβάλλουν σε αυτόν μέσα σε ορισμένη προθεσμία ενιαίο πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. Το ίδιο συμβαίνει και εάν η περιοχή στην οποία επεκτείνεται το κοίτασμα δεν έχει παραχωρηθεί σε τρίτο, οπότε καλείται η Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. να συμμετάσχει στην ανωτέρω διαδικασία για λογαριασμό του Δημοσίου.
16.  
  Εάν ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δεν τροποποιήσει το υποβληθέν πρόγραμμα εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του, θεωρείται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε. Εάν το πρόγραμμα της παραγράφου 16 δεν υποβληθεί μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή εάν ο αρμόδιος κατά τα παραπάνω Υπουργός δεν εγκρίνει το υποβληθέν πρόγραμμα, ο υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συντάσσει πρόγραμμα ή τροποποιεί το υποβληθέν πρόγραμμα και γνωστοποιεί εγγράφως τη σχετική απόφαση του στους ενδιαφερομένους. Εάν αυτοί δεν υποβάλλουν αντιρρήσεις μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το συνταχθέν ή τροποποιηθέν από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας πρόγραμμα. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλλουν πρόγραμμα μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δεν συντάξει πρόγραμμα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, οι Ανάδοχοι παύουν να έχουν την υποχρέωση έρευνας και εκμετάλλευσης βάσει κοινού προγράμματος.
17.  
  Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από κάποιον από τους ενδιαφερομένους για το συνταχθέν ή το τροποποιηθέν από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας πρόγραμμα και δεν κατέστη δυνατή η σύνταξη και η υποβολή ενιαίου προγράμματος από τους ενδιαφερομένους μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή των αντιρρήσεων, η διαφορά επιλύεται από ένα διαιτητή που ορίζεται από κοινού από τους ενδιαφερομένους και τον Εκμισθωτή ή Εργοδότη μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας δύο (2) μηνών, διαφορετικά από το δικαστήριο της παρ. 12 του άρθρου 10, ύστερα από προσφυγή του Αναδόχου του Δημοσίου ή της Δ.Ε.Π.-Ε.Κ.Υ. Η απόφαση του διαιτητή ή του δικαστηρίου, κατά το μέρος που τροποποιεί ή συμπληρώνει το πρόγραμμα, επέχει θέση προγράμματος χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης πράξης.
18.  
  Από τη στιγμή που ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καλέσει τον Ανάδοχο να συντάξει κοινό πρόγραμμα κατά την παράγραφο 16 και μέχρις ότου υπάρξει οριστικά πρόγραμμα κατά τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλονται ως προς τον Ανάδοχο οι προθεσμίες εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων
Άρθρο 6 "Εκτέλεση εργασιών και έργων Δικαιώματα επί ακινήτων Εργολάβοι και υπεργολάβοι Εισαγωγές, εξαγωγές, προμήθειες Αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου"
1.  
  Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκτελεί τα απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του έργα και εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης. Ως προς τη θέση, την εκτέλεση και τη λειτουργία των έργων και εργασιών αυτών εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις με την επιφύλαξη των κατωτέρω:.
 1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση την ακριβή θέση κάθε γεώτρησης στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και όταν πρόκειται για υποθαλάσσιες περιοχές και στους Υπουργούς Εθνικής Αμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας.
 2. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί να απαγορεύει τη γεώτρηση για σπουδαίο λόγο αναγόμενο στο εθνικό ή δημόσιο συμφέρον.
 3. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων, των εξεδρών εκμετάλλευσης και των πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 4. Προκειμένου περί θαλάσσιων εγκαταστάσεων η άδεια εγκατάστασης παρέχεται μετά από γνώμη των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας.
 5. Η άδεια εγκατάστασης αγωγών μεταφοράς των εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων προς τις εγκαταστάσεις διαχωρισμού, κατεργασίας ή αποθήκευσης ή προς τις εγκαταστάσεις φόρτωσης που ο Ανάδοχος έχει στη χώρα, χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με τη σύμφωνη γνώμη ως προς τη διαδρομή των αγωγών των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εφόσον ο αγωγός διέρχεται από εκτάσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, μετά σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Γεωργίας και προκειμένου περί θαλάσσιων αγωγών και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
 6. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 7. Εφόσον οι ήδη υπάρχουσες στη χώρα εγκαταστάσεις δεν είναι πρόσφορες ή επαρκείς, χορηγείται άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας και αποκλειστικής χρήσης εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, λιμενικών εγκαταστάσεων, με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από γνώμη των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, και εγκαταστάσεων ενσύρματης ή ασύρματης επικοινωνίας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
2.  
  Οι τεχνικοί και άλλοι όροι και η διαδικασία παροχής των αδειών της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι πιστοποιητικά διεθνώς αναγνωρισμένων οίκων επιθεώρησης αντικαθιστούν την πιστοποίηση ότι οι άδειες εγκαταστάσεων πληρούν τους τεχνικούς και άλλους όρους της υπουργικής αποφάσεως.
3.  
  Ο Ανάδοχος δικαιούται, ακόμη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως ακτημόνων γεωργών και κτηνοτρόφων, να αποκτά την κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων με σύμβαση επ ονόματι και υπέρ του Δημοσίου και με ίδιες δαπάνες, εφόσον με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά γνώμη της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., βεβαιώθηκε ότι τα ακίνητα αυτά είναι απαραίτητα για τις εργασίες έρευνας ή εκμετάλλευσης. Αν δεν είναι δυνατή η συμβατική κτήση των παραπάνω δικαιωμάτων και ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν απαγορεύουν την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων, κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του Αναδόχου, κατά τις διατάξεις του ν. 367/1976 Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτων προς τον σκο-πόν ανευρέσεως, εκμεταλλεύσεως, μεταφοράς και αποθηκεύσεως υδρογονανθράκων. Δεν είναι υποχρεωτική η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που χρησιμοποιούνται ήδη για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας. Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί χωρίς αντάλλαγμα τα ανωτέρω ακίνητα, ακόμη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες περί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές και χωρίς να έχει τηρήσει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές διαδικασία, καθώς και να αποκτά με σύμβαση τη χρήση των αναγκαίων για την εκτέλεση της έρευνας και της εκμετάλλευσης ακινήτων, ακόμη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως ακτημόνων γεωργών και κτηνοτρόφων, μετά από άδεια του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που χορηγείται ύστερα από γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
4.  
  Ο Ανάδοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί εργολάβους και αυτοί υπεργολάβους για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλλει στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη αντίγραφα των συμβάσεων που συνήψε με τους εργολάβους και αυτοί με τους υπεργολάβους αμέσως μετά την υπογραφή τους. Το άρθρο 4 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλογικά στην παρούσα περίπτωση.
5.  
  Ο Ανάδοχος, καθώς και οι χρησιμοποιούμενοι από αυτόν εργολάβοι και υπεργολάβοι δικαιούνται να προβαίνουν σε αγορές από το εσωτερικό και το εξωτερικό κατά παρέκκλιση των διατάξεων:
 1. του ν. 3125/1955 Περί προτιμήσεως των προϊόντων της εγχωρίου βιομηχανίας και βιοτεχνίας και του ν. 4484/1965 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν. 3215/1955 και άλλων τινών διατάξεων,.
 2. του ν.δ/τος 2176/1952 Περί μέτρων προστασίας της επαρχιακής βιομηχανίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και.
 3. του ν. 1797/1988 για τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.
6.  
  Ο Ανάδοχος, καθώς και οι χρησιμοποιούμενοι από αυτόν εργολάβοι ή υπεργολάβοι δικαιούνται να εξάγουν ελεύθερα αντικείμενα που εισήγαγαν στη χώρα. Στην περίπτωση σύμβασης διανομής της παραγωγής το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο ως προς άχρηστα ή χρή-ζοντα αντικαταστάσεως πράγματα.
7.  
  Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκποιεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό εξοπλισμό, καθώς και υλικά που προέρχονται από τη διάλυση άχρηστων εγκαταστάσεων, γνωστοποιώντας έγκαιρα τα προς εκποίηση αντικείμενα και τις τιμές τους στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου ως προς τη σύμβαση διανομής της παραγωγής.
8.  
  Ο Ανάδοχος και οι εργολάβοι ή υπεργολάβοι που αυτός χρησιμοποιεί δικαιούνται να απασχολούν στην Ελλάδα αλλοδαπούς σε εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση
9.  
  Οι αρμόδιες αρχές, μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που ελέγχει τις υποβαλόμενες από τον Ανάδοχο, τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους σχετικές αιτήσεις, παρέχουν άδειες εισόδου, παραμονής, κυκλοφορίας και εργασίας στην Ελλάδα στο προσωπικό της παραγράφου 8 καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι αναγόμενοι στην εθνική ή δημόσια ασφάλεια και τάξη
10.  
  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπαιδεύει κατ έτος στις εγκαταστάσεις του ημεδαπό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό σε αριθμό και για χρονικό διάστημα που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά την επιλογή του προσωπικού μετά από γνώμη επιστημονικών φορέων, την εκπαίδευση και την καταβαλλόμενη αποζημίωση η οποία βαρύνει τον Ανάδοχο.
Άρθρο 7 "Δικαίωμα του Δημοσίου για αγορά των παραγόμενων προϊόντων Μεταβίβαση των δικαιωμάτων από τον Ανάδοχο Έλεγχος δραστηριοτήτων και δαπανών του Αναδόχου - Κυριότητα υδρογονανθράκων"
1.  
  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να πωλεί στο Δημόσιο, ύστερα από αίτησή του, ολόκληρη ή μέρος της ποσότητας των παραγόμενων υδρογονανθράκων που αποκτά κατά τη σύμβαση, εφόσον διεξάγεται πόλεμος, διαγράφεται κίνδυνος πολέμου ή άλλη κατάσταση ανάγκης της χώρας
2.  
  Στη σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την υποχρέωση της παραγράφου 1 ανεξάρτητα από τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων
3.  
  Τιμή πωλήσεως των υδρογονανθράκων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 είναι εκείνη που προβλέπουν κατά περίπτωση οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 9 του παρόντος
4.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, ο Ανάδοχος δικαιούται να μεταβιβάζει εν όλω ή κατά ποσοστό τα συμβατικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του σε ανεξάρτητο τρίτο μόνο ύστερα από έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή ή Εργοδότη. Ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης μπορεί να θέσει οποιουσδήποτε όρους στον Ανάδοχο για τη διασφάλιση των ιδίων συμφερόντων, χωρίς να δικαιούται να αρνηθεί τη συναίνεση, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται μετά από κοινή εισήγηση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εθνικής Άμυνας. Η συναίνεση αυτή απαιτείται και όταν μεταβιβάζεται η συγγενής επιχείρηση που ελέγχει τον Ανάδοχο.
5.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος, ο Ανάδοχος δικαιούται ύστερα από άδεια του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας να μεταβιβάζει εν όλω ή κατά ποσοστό τα συμβατικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του σε συγγενή επιχείρηση υπό τον όρο ότι θα παραμείνει εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με την απο-κτώσα συγγενή επιχείρηση έναντι του Εκμισθωτή ή Εργοδότη για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Η άδεια είναι δυνατόν να μη δοθεί αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται μετά από κοινή εισήγηση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εθνικής Άμυνας.
6.  
  Αν ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε μέλος δικαιούται να μεταβιβάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση σε άλλο μέλος της κοινοπραξίας
7.  
  .Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους συμβάσεις μεταβιβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων υπόκεινται στο συμβολαιογραφικό τύπο, είτε συνάπτονται στην Ελλάδα είτε συνάπτονται στην αλλοδαπή.
8.  
  Η κατά .την παράγραφο 4 συναίνεση μπορεί να παρέχεται και με την αρχική σύμβαση. Μπορεί επίσης να παρέχεται και για ορισμένη κατηγορία προσώπων.
9.  
  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί ακριβή στοιχεία όλων των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης και να υποβάλλει πλήρεις εκθέσεις δραστηριότητας στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη μέσα σε προθεσμίες που ορίζονται στη σύμβαση
10.  
  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλλει στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη όλα τα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και να τηρεί επεξηγηματικό υλικό στη χώρα, η πρόσβαση στο οποίο είναι ελεύθερη στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη. Ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης με τα αρμόδια όργανα ή και άλλα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα λαμβάνει γνώση όλων των επιστημονικών και τεχνικών εργασιών του Αναδόχου και όλων των τεχνικών στοιχείων που αυτός συλλέγει.
11.  
  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να μεριμνά ώστε οι πάσης φύσεως δαπάνες, και κυρίως οι αμοιβές του απασχολούμενου προσωπικού, το τίμημα της προμήθειας ειδών, το μίσθωμα χρήσης μηχανημάτων και γενικά εξοπλισμού, οι αμοιβές για την ενέργεια μελετών και την εκτέλεση εργασιών και έργων, να πραγματοποιούνται σε επίπεδα που δεν απέχουν από τις τιμές που διαμορφώνονται ελεύθερα και είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης με τα αρμόδια όργανα ή και άλλα ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα ελέγχει τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Αναδόχου για να διαπιστώσει την αλήθεια των εγγραφών σε αυτά και τη δικαιολόγηση των δαπανών σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής επιχειρηματικής πρακτικής.
12.  
  Στη σύμβαση μίσθωσης ο Ανάδοχος γίνεται κύριος των εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων όταν αποκτήσει τη νομή τους. Εάν ο Εκμισθωτής επιλέγει το μίσθωμα να καταβληθεί σε είδος, καθίσταται συγκύριος της ποσότητας των εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων που αντιστοιχεί στο μίσθωμα από τη στιγμή της επιλογής, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά. Η αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση των υδρογονανθράκων πουανήκουν στον Ανάδοχο δεν εμποδίζει την αυτούσια διανομή τους μεταξύ του Εκμισθωτή και του Αναδόχου. Η κατάσχεση λογίζεται εφεξής ότι υφίσταται στο σύνολο της ποσότητας που περιέρχεται στον Ανάδοχο με τη διανομή.
13.  
  Στη σύμβαση διανομής της παραγωγής ο Εργοδότης γίνεται κύριος των υδρογονανθράκων από την εξόρυξη τους. Ο Ανάδοχος γίνεται κύριος των υδρογονανθράκων που αποτελούν το μερίδιό του, καθώς και εκείνων που προορίζονται για να καλυφθούν οι δαπάνες του άρθρου 9 παρ. 2, περιπτώσεις α έως και ι, όταν αυτοί διαχω-ρισθούν από τους εξορυχθέντες υδρογονάνθρακες σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 37 του άρθρου 2 του παρόντος.
Άρθρο 9 "Φόρος εισοδήματος σε συμβάσεις μίσθωσης και διανομής της παραγωγής Φορολογικές και λοιπές απαλλαγές"
1.  
  Στη σύμβαση μίσθωσης ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων κάθε περιοχής εκμετάλλευσης πιστώνεται με τα ακόλουθα:
 1. με την αξία των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων τους που παρήχθησαν και πωλήθηκαν από τον Ανάδοχο,
 2. με την αξία του καταβληθέντος στον Εκμισθωτή μισθώματος σε είδος,
 3. με το τίμημα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό που υπερβαίνει την αξία απόκτησής τους, προκειμένου δε περί παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό που υπερβαίνει την αξία που δεν έχει ακόμη αποσβεστεί και
 4. με κάθε άλλο έσοδο που σχετίζεται με τις συμβατικές εργασίες ή προέρχεται από τη μεταφορά προϊόντων για λογαριασμό ανεξάρτητων τρίτων μέσα στη χώρα και τις κατά την παρ. 1 του άρθρου 148 του Μεταλλευτικού Κώδικα περιοχές με τους αγωγούς του Αναδόχου ή προέρχεται·από την είσπραξη/ασφαλιστικών ή άλλων αποζημιώσεων.
2.  
  Στη σύμβαση μίσθωσης ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων κάθε περιοχής εκμετάλλευσης χρεώνεται ως εξής:
 1. με τις δαπάνες που γίνονται για τις έρευνες, για τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης και τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που έγιναν πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και των δαπανών πρώτης εγκατάστασης, που υπολογίζονται βάσει του πίνακα αποσβέσεων της παρ. 5 του άρθρου 8, καθώς και της τυχόν καταβληθείσας στρεμματικής αποζημίωσης της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος,.
 2. με τις τρέχουσες δαπάνες παραγωγής, και ιδιαίτερα με τη δαπάνη για τα χρησιμοποιηθέντα ή αναλωθέντα υλικά, εφόδια ή ενέργεια, με τους μισθούς και τις συναφείς με αυτούς επιβαρύνσεις, με τη δαπάνη για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τρίτους,
 3. με τα γενικά έξοδα που έγιναν στη χώρα για τις κατά τη σύμβαση εργασίες του αναδόχου, που περιλαμβάνουν ιδιαίτερα τις δαπάνες για μισθούς, για μισθώματα κινητών και ακινήτων και για ασφάλιστρα,
 4. με ποσά για μισθούς διευθυντών ή υπαλλήλων στο εξωτερικό και γενικά διοικητικά έξοδα των ιδίων γραφείων του Αναδόχου σύμφωνα με τις παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες για τις συμβατικές εργασίες.
 5. Τα ποσά αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν ποσοστό των πραγματοποιούμενων αντίστοιχων εξόδων στην Ελλάδα, το οποίο καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 28 του άρθρου 2 του παρόντος,.
 6. με τα ποσά για τόκους δανείων ή για άλλες τραπεζικές επιβαρύνσεις που καταβλήθηκαν για να λάβει δάνειο ή για να πιστωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο Ανάδοχος ή συγγενής του εταιρεία για να διεξαγάγει τις συμβατικές εργασίες πλην των εργασιών έρευνας και περιχάραξης των κοιτασμάτων.
 7. Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις τόκων:
 8. 1 ) κατά το ποσό που το καταβαλλόμενο επιτόκιο υπερβαίνει το εύλογο εμπορικό επιτόκιο που ισχύει στις διεθνείς χρηματαγορές για παρόμοιες εργασίες, 2) κατά το ποσό που το δάνειο υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στη σύμβαση και 3) κατά το ποσό που τα έσοδα από την παραγωγή υδρογονανθράκων χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί κεφαλαιουχικός εξοπλισμός ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της παραγωγής,.
 9. με τα ποσά των μη εισπράξιμων απαιτήσεων και των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν λόγω ζημιών που προκλήθηκαν σε τρίτους,
 10. με τη μη αποσβεσθείσα αξία καταστραφέντων ή εγκαταλειφθέντων περιουσιακών στοιχείων,
 11. με κάθε άλλη τρέχουσα δαπάνη και κάθε ζημιά σχετική με τις συμβατικές εργασίες, εφόσον η δαπάνη ή η ζημία εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος,
 12. με το ποσό που απαιτείται για να ικανοποιηθούν οι συναφείς με τη λήξη της εκμετάλλευσης υποχρεώσεις του Αναδόχου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.
 13. Το ποσό αυτό συσσωρευόμενο αποτελεί ειδικό αποθεματικό,.
 14. με το ποσό των υπό α έως θ δαπανών των προηγούμενων ετών κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν κατά τα έτη αυτά και μέχρι να καλυφθούν πλήρως,
 15. με την αξία του κατά τις παραγράφους 22 έως και 29 του άρθρου 2, μισθώματος που πρέπει να καταβληθεί σε χρήμα ή σε είδος.
 16. Έσοδα και έξοδα που δεν μπορούν να καταλογισθούν αποκλειστικά σε ορισμένη περιοχή εκμετάλλευσης κατανέμονται σε όλες τις περιοχές εκμετάλλευσης της συμβατικής περιοχής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 28 του άρθρου 2 του παρόντος.
3.  
  Η αξία των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων προσδιορίζεται βάσει της τιμής τους επί του μεταφορικού μέσου σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές για αντίστοιχη ποιότητα. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 28 του άρθρου 2 του παρόντος.
4.  
  Στη σύμβαση διανομής της παραγωγής ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων πιστώνεται με τα ακόλουθα:
 1. με την αξία των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων που παρήχθησαν και πωλήθηκαν από τον Ανάδοχο για λογαριασμό αυτού και για λογαριασμό του Εργοδότη,
 2. με την αξία του μεριδίου επί των παραχθέντων υδρογονανθράκων και παραπροϊόντων, που λαμβάνεται από τον Εργοδότη σε είδος,
 3. με κάθε έσοδο από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με δαπάνη χρεωθείσα στο λογαριασμό εσόδων και εξόδων,
 4. με κάθε άλλο έσοδο που σχετίζεται με τις συμβατικές εργασίες ή προέρχεται από τη μεταφορά προϊόντων για λογαριασμό ανεξάρτητων τρίτων μέσα στη χώρα και τις κατά το άρθρο 148 παρ. 1 του Μεταλλευτικού Κώδικα περιοχές με τους αγωγούς του Αναδόχου ή προέρχεται από την είσπραξη ασφαλιστικών ή άλλων αποζημιώσεων.
5.  
  Στη σύμβαση διανομής της παραγωγής ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων κάθε περιοχής εκμετάλλευσης χρεώνεται με τα ποσά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α; έως ϊ της παραγράφου 2 και επιπλέον με την αξία του μεριδίου του εργοδότη σύμφωνα με τις παραγράφους 30 έως και 38 του άρθρου 2 του παρόντος. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως.
6.  
  Η αξία των υδρογονανθράκων και των παραπροϊόντων προσδιορίζεται βάσει της τιμής επί του μεταφορικού μέσου σύμφωνα με τις διεθνείς τιμές για αντίστοιχη ποιότητα. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 37 του άρθρου 2 του παρόντος.
7.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 και των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τα εισοδήματα του Αναδόχου που προκύπτουν από τη σύμβαση, τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό αλλοδαποί υπάλληλοι του Αναδόχου για συναφείς με τις συμβατικές εργασίες υπηρεσίες, καθώς και τα εισοδήματα που αποκτούν αλλοδαποί υπάλληλοι των χρησιμοποιούμενων από τον Ανάδοχο εργολάβων, των υπεργολάβων, ακόμη και αν οι τελευταίοι είναι κάτοικοι Ελλάδας, απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο, γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε τακτικό ή έκτακτο οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου, πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας
8.  
  Η παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στον Ανάδοχο με τις κατά τις διατάξεις των παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος συναπτόμενες συμβάσεις, η μεταβίβαση δικαιωμάτων από τις συμβάσεις αυτές εκ μέρους του Αναδόχου με συμβάσεις συναπτόμενες κατά τις παραγράφους 9,10 και 11 του άρθρου 7 του παρόντος, η πώληση των παραγόμενων υδρογονανθράκων από τον Ανάδοχο, τον Εκμισθωτή ή τον Εργοδότη, οι συμβάσεις έργου που συνάπτονται για τους συμβατικούς σκοπούς από τον Ανάδοχο με εργολάβους και από αυτούς με υπεργολάβους, η μίσθωση, η παραχώρηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση της χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου, πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας
9.  
  Οι συμβάσεις των δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται στον Ανάδοχο από τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς ή πάσης φύσεως αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για να εκτελεσθούν οι συμβατικές εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, οι τόκοι και η εξόφλησή τους απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου, πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας. Οι τόκοι των παραπάνω δανείων και πιστώσεων δεν απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.
10.  
  Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών του Αναδόχου που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι σκοποί του παρόντος, καθώς επίσης και τα δικαιώματα έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλάκων για την εγγραφή ή τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών αυτών δεν μπορούν να υπερβούν για κάθε περίπτωση το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Οι κείμενες διατάξεις περί κατωτάτων ορίων των δικηγορικών αμοιβών δεν εφαρμόζονται ως προς δικηγορικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις συναπτόμενες κατά τις παραγράφους 22 έως και 38 του άρθρου 2, 3 έως και 5 του άρθρου 3 και 4 έως και 8 του άρθρου 7, συμβάσεις.
11.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν παρέχεται απαλλαγή από τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου προς τους πάσης φύσεως οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, τους οργανισμούς και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής, ούτε από τους ήδη θεσπισθέντες υπέρ των εργαζομένων πόρους εκτός από τους υπέρ τρίτων κοινωνικούς πόρους, ούτε από τα δικαιώματα, τις εισφορές και τα ανταποδοτικά τέλη που οφείλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες
Άρθρο 10 "Λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης Αναστολή και παράταση προθεσμιών Έκπτωση αναδόχου - Επίλυση, διαφορών"
1.  
  Κατά τη λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης κάθε περιοχής εκμετάλλευσης, αυτή επανέρχεται ελεύθερη στο Δημόσιο. Η χρήση των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί με τις διαδικασίες των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 6. και 1 έως και 5 του άρθρου 12 του παρόντος και η κυριότητα των κινητών, η αξία των οποίων έχει αποσβεσθεί, περιέρχονται αυτοδίκαια στον Εκμισθωτή ή στον Εργοδότη χωρίς αντάλλαγμα. Η τύχη των ακινήτων που δεν έχουν αποκτηθεί με τις διαδικασίες των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 6 και 1 έως και 5 του άρθρου 12 του παρόντος και των κινητών που δεν έχουν αποσβεσθεί ρυθμίζεται στη σύμβαση. Από την περιέλευση περιουσιακών στοιχείων στον Εκμισθωτή ή Εργοδότη δεν γεννάται σε καμία περίπτωση ευθύνη του Εκμισθωτή ή Εργοδότη έναντι των δανειστών του Αναδόχου για τυχόν χρέη του, εκτός αν έχει συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια, την οποία ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να άρει πριν αυτά περιέλθουν στο Δημόσιο.
2.  
  Εφόσον ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης δεν δηλώσει διαφορετικά σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται:
 1. να σφραγίσει κατάλληλα όλα τα παραγωγικά φρέατα και τα γνωστά υδροφόρα στρώματα,
 2. να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις και
 3. να αποκαταστήσει το περιβάλλον.
 4. Οι υπό β και γ εργασίες του Αναδόχου εποπτεύονται από Επιτροπή ειδικών κοινής αποδοχής της οποίας η σύνθεση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος.
3.  
  Για να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες που απαιτούν οι εργασίες της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να δημιουργηθεί ειδικό αποθεματικό. Η μεταβίβαση και η τύχη του αποθεματικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με αυτό, ρυθμίζονται με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος.
4.  
  Η κατά την παράγραφο 2 υποχρέωση απομάκρυνσης αναστέλλεται με έγγραφη συναίνεση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για όσο χρόνο οι εγκαταστάσεις κρίνονται αναγκαίες για την εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο στην ίδια ή σε άλλη συμβατική περιοχή
5.  
  Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις παραγράφους 8 έως και 11 του παρόντος άρθρου ή παραιτηθεί από το δικαίωμα εκμετάλλευσης κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 έως και 15 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου
6.  
  Οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου αναστέλλονται λόγω ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί
7.  
  Επιφυλασσομένων των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος ή των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2, οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου μπορούν να παρατείνονται με έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή ή Εργοδότη
8.  
  Ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης μπορεί με έγγραφη δήλωσή του να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο των συμβατικών δικαιωμάτων του:
 1. αν ο τελευταίος υπαίτια δεν εκπληρώνει τις κατά τις παραγράφους 2,11 και 12 του άρθρου 5 και 9,10 και 11 του άρθρου 7, υποχρεώσεις του,
 2. αν ο τελευταίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το κατά περίπτωση οφειλόμενο μίσθωμα ή μερίδιο ή το φόρο εισοδήματος.
 3. Ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης δικαιούται περαιτέρω να ζητήσει αποζημίωση που να καλύπτει κάθε θετική και αποθετική ζημία του.
9.  
  Αν ο Ανάδοχος προβαίνει σε άλλες παραβιάσεις των όρων της σύμβασης και δεν συμμορφώνεται με αυτούς εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, που του τάσσει ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης, είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση των διαιτητών, εάν στη σύμβαση προβλέπεται διαιτησία κατά την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, διαφορετικά με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου
10.  
  Τα κατά τις παραγράφους 8 και 9 δικαιώματα του Εκμισθωτή ή Εργοδότη αποσβεννυνται μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη στιγμή που αυτός έλαβε γνώση του λόγου της εκπτώσεως
11.  
  Με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες της με οποιονδήποτε τρόπο ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής σχέσης
12.  
  Οι διαφορές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιλύονται από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 1406/1983.
13.  
  Με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στις συμβάσεις που συνάπτονται κατά τις παραγράφους 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος, να συμφωνείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί διαιτησιών του Δημοσίου, ότι κάθε διαφορά του Αναδόχου με τον Εκμισθωτή ή Εργοδότη ή με το Δημόσιο, αν αυτό δεν είναι Εκμισθωτής ή Εργοδότης, που αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση των συμβατικών όρων και τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις, επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία που διεξάγεται στην Αθήνα από διαιτητικό δικαστήριο συγκροτούμενο από τρεις διαιτητές, από τους οποίους οι δύο ορίζονται από τα διάδικα μέρη, ο δε επιδιαιτητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους των Αντιπροέδρων από κοινού. Με τη σύμβαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες οργανώσεως της διαιτησίας και η διαιτητική διαδικασία και προβλέπεται ότι αν Εκμισθωτής ή Εργοδότης είναι η Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., το Δημόσιο και η Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. ομοδικούν υποχρεωτικά, ο κοινός διαιτητής ορίζεται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις, καθώς και ότι η διαιτητική απόφαση δεσμεύει τόσο το Δημόσιο όσο και τη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.
Άρθρο Άρθρο8 "Φορολογία εισοδήματος"
1.  
  Ο Ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%) χωρίς καμιά πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο φόρος επιβάλλεται χωριστά για το εισόδημα που προέρχεται από κάθε σύμβαση που συνάπτει ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2 και των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος. Ο φόρος επιβάλλεται επί του προκύπτοντος από τις συμβατικές εργασίες του Αναδόχου καθαρού φορολογητέου εισοδήματός του, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 9 παράγραφοι 1 έως και 6 του παρόντος νόμου και εξαντλεί κάθε υποχρέωση του Αναδόχου και των μετόχων αυτού για φόρο εισοδήματος ως προς κέρδη που προκύπτουν από τις συμβατικές εργασίες του.
2.  
  Ο βεβαιούμενος φόρος καταβάλλετται εφάπαξ. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.
3.  
  Ο Ανάδοχος τηρεί ιδιαίτερα λογιστικά βιβλία και βάσει αυτών συντάσσει για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστό, για κάθε περιοχή εκμετάλλευσης, λογαριασμό εσόδων και εξόδων και ισολογισμό. Οι λογαριασμοί αυτοί και ο ισολογισμός εμφανίζουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται ευθέως με τις συμβατικές εργασίες, καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών.
4.  
  Τα ποσά που εγγράφονται ως έσοδα και έξοδα στους λογαριασμούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 6 του άρθρου 9 του παρόντος. Ο ενιαίος για όλη τη συμβατική περιοχή λογαριασμός συντάσσεται με την άθροιση των εγγραφόμενων εσόδων και εξόδων στους λογαριασμούς των επί μέρους περιοχών έρευνας ή εκμετάλλευσης. Ειδικά, προκειμένου περί αδειών που δίνονται με τον παρόντα νόμο, δαπάνες ερευνητικών εργασιών σε μια συμβατική περιοχή μπορούν να συμπεριληφθούν σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) στις δαπάνες άλλης συμβατικής περιοχής, όπου ο Ανάδοχος έχει άδεια εκμετάλλευσης και έχει αρχίσει να παράγει υδρογονάνθρακες. Οι δαπάνες αυτές καταχωρούνται ξεχωριστά στα βιβλία του Αναδόχου. Καθαρό φορολογητέο εισόδημα είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του εισοδήματος των ποσών που πιστώνονται ως έσοδα και του αθροίσματος των ποσών που χρεώνονται ως έξοδα, όπως εμφαίνονται στον ενιαίο λογαριασμό όλης της συμβατικής περιοχής.
5.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά έγγραφα, ο τρόπος καταβολής του φόρου σε είδος ή σε χρήμα, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, οι πίνακες αποσβέσεων ανά περιοχές έρευνας και εκμετάλλευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των περί φορολογίας εισοδήματος διατάξεων του παρόντος. Οι πίνακες αποσβέσεων μπορούν να προβλέπουν είτε ποσοστά αποσβέσεων βάσει της αξίας των αποσβεν-νυμένων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών πρώτης εγκατάστασης και ερευνών, είτε συνολικό επιτρεπόμενο ύψος αποσβέσεων που καθορίζεται σε ποσοστό της ετήσιας παραγωγής. Οι πίνακες αποσβέσεων μπορούν να κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της παραγωγής και το χρόνο της απόσβεσης και ισχύουν μόνο για τις συμβάσεις που συνάπτονται μετά τη δημοσίευσή τους.
6.  
  Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 28 και 37 του άρθρου 2 του παρόντος είναι δυνατόν να επιτραπεί η τήρηση των βιβλίων και η κατάρτιση των ισολογισμών του Αναδόχου σε ξένο νόμισμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
1.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 367/1976, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση γαιών που εγκλείουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα ή άλλα αστικά ή αγροτικά ακίνητα ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, περιλαμβανομένης και της συστάσεως εμπράγματων δικαιωμάτων σε βάρος των ακινήτων αυτών, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση και εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων, εργασιών και λοιπών έργων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων κατά τον παρόντα νόμο, καθώς και της παραγωγής παραπροϊόντων, τα οποία προέρχονται από διαχωρισμό ή κατεργασία που δεν απαιτεί την ίδρυση διυλιστηρίου, επειδή οι σκοποί της απαλλοτρίωσης χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας.
2.  
  Η κατά την παράγραφο 1 απαλλοτρίωση κηρύσσεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπέρ του Εκμισθωτή ή Εργοδότη και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του ν.δ/τος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, με εξαίρεση την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων ή προϊόντων διύλισης και γενικά κατεργασίας των υδρογονανθράκων αυτών, μπορεί να κηρύσσεται κατά τις διατάξεις του ν. 367/1976 και υπέρ άλλου προσώπου, που έχει άδεια ίδρυσης τέτοιων εγκαταστάσεων πλην του Δημοσίου ή της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.
3.  
  Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η παραχώρηση στον ανάδοχο της χρήσης ακινήτων, υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων και μη μισθωμένων λατομικών χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται εντός ή κοντά στην περιοχή που διεξάγονται οι εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και θεωρούνται αναγκαίοι για αυτές τις εργασίες. Η παραχώρηση αυτή γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλου κατά περίπτωση αρμόδιου για τη διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων αυτών υπουργού, με αντάλλαγμα που καθορίζεται μετά από γνώμη επιτροπής αποτελούμενης από τον αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών, ως πρόεδρο, και από τους προϊσταμένους των αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ). Η παραχώρηση γίνεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έρευνα ή η εκμετάλλευση. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το αντάλλαγμα της χρήσης.
4.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4171/1961 περί λήψεως γενικών μέτρων προς υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας, όπως τροποποιήθηκαν με το ν.δ. 916/1971 και το ν. 159/1975, εφαρμόζονται ανάλογα επί των συμβάσεων των Αναδόχων, που συνάπτονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος. Στους ίδιους Αναδόχους μπορεί να παραχωρείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, με αντάλλαγμα η χρήση περιοχής αιγιαλού ή και παραλίας με δικαίωμα πρόσχωσης της θάλασσας μπροστά από αυτή, σε έκταση που καθορίζεται, με σκοπό τη δημιουργία γηπέδου που θα χρησιμοποιηθεί για τις κατά τη σύμβαση εργασίες, έργα και εγκαταστάσεις, καθώς και να επιτρέπεται η δημιουργία τεχνητής νησίδας. Για την απόκτηση της αρχικής παραλίας, καθόσον μέρος αυτή προήλθε από συνεισφορά ιδιωτών ή δωρεάν παραχώρηση από δήμους ή κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου με δαπάνες του Αναδόχου, που κηρύσσεται κατά τις διατάξεις του ν. 367/1976. Επί του δημιουργούμενου νέου αιγιαλού ή και της παραλίας επιτρέπεται η παραχώρηση δικαιωμάτων κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου:.
5.  
  Οι κατά το παρόν άρθρο απαλλοτριώσεις και παραχωρήσεις χρήσης ενεργούνται και κατά παρέκκλιση ακόμη των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες περί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές και χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές διαδικασίες, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
6.  
  Μόνιμες ή προσωρινές θαλάσσιες εγκαταστάσεις και πλωτές κατασκευές, ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή εκτοπίσματος, που προορίζονται από κατασκευής ή μετασκευής για εργασίες έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της διύλισης και αποθήκευσης αυτών, μπορούν βάσει των όρων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, μετά από αίτηση του κυρίου αυτών, να εγγράφονται σε ειδικό νηολόγιο, που τηρείται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιώς, μετά από προηγούμενο τελωνισμό αυτών, εάν εισάγονται από την αλλοδαπή
7.  
  Στις εγκαταστάσεις και πλωτές κατασκευές που νηολογούνται κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται:
 1. οι διατάξεις των τίτλων; πρώτου, έβδομου, όγδοου και δέκατου του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, καθώς και οι λοιπές κείμενες διατάξεις, που αφορούν στα θέματα τα ρυθμιζόμενα από αυτούς τους τίτλους,
 2. οι περί πλοίων διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
8.  
  Οι ανήκουσες στον Ανάδοχο, κατόπιν σύμβασης του παρόντος με το Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., εγκαταστάσεις και πλωτές κατασκευές είναι δυνατόν να νηολογούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και αν ακόμη αυτός είναι αλλοδαπός. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία και πλοιάρια του αλλοδαπού Αναδόχου όσο ισχύει η σύμβαση.
9.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται:
 1. Ο τύπος των πράξεων και εγγραφών στο νηολόγιο
 2. Ο τύπος του εγγράφου της εθνικότητας
 3. Τα αναφερόμενα στην απονομή διακριτικών σημάτων
 4. Τα αναφερόμενα στην τήρηση ειδικού υποθηκο-λογίου και ειδικού βιβλίου κατασχέσεων, για τις εγκαταστάσεις και τις πλωτές κατασκευές που αφορούν το παρόν άρθρο
 5. Κάθε λεπτομέρεια συναφής με τα παραπάνω θέματα
10.  
  Προκειμένου περί εγκαταστάσεων, πλωτών κατασκευών, πλοίων και πλοιαρίων, που έχουν εγγραφεί στο νηολόγιο σύμφωνα με τα παραπάνω, η μεταβίβαση της κυριότητας αυτών, κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος, σημειώνεται ατελώς στο νηολόγιο, μετά από έγγραφο του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας προς το νηολόγο.
11.  
  Για την εκτέλεση των εργασιών αναζήτησης και έρευνας για ανακάλυψη υδρογονανθράκων, καθώς και για την κατασκευή εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην υφαλοκρηπίδα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος και γενικά της ελληνικής διοικητικής νομοθεσίας
12.  
  Γύρω από τις μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές επί της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή υπεράνω αυτών, που προορίζονται για εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, υπάρχει ζώνη ασφαλείας πεντακοσίων μέτρων που υπολογίζεται από τα ακραία σημεία των εγκαταστάσεων ή κατασκευών αυτών. Η ζώνη ασφαλείας με τις σε αυτήν εγκαταστάσεις και κατασκευές, ο υπερκείμενος εναέριος χώρος και ο υποκείμενος θαλάσσιος χώρος είναι χώροι απαραβίαστοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται η έκταση της ζώνης ασφαλείας. Η είσοδος πλοίων ή άλλων πλωτών ναυπηγημάτων απαγορεύεται χωρίς ειδική άδεια, που παρέχεται στα πλοία ή πλωτά ναυπηγήματα με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορικής Ναυτιλίας από τα καθοριζόμενα με αυτήν όργανα και στα αεροσκάφη με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή.
13.  
  Για την εφαρμογή των κανόνων του ημεδαπού γενικά δικαίου, οι κατά την παρ. 12 εγκαταστάσεις, πλωτές κατασκευές και ζώνες ασφαλείας εξομοιώνονται προς το έδαφος της χώρας.
14.  
  Για εκδίκαση αξιόποινων πράξεων που τελούνται κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 επί των εγκαταστάσεων ή πλωτών κατασκευών ή εντός των κατά την αυτή παράγραφο ζωνών ασφαλείας, αρμόδια κατά τόπο ποινικά δικαστήρια, ελλείψει άλλων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αρμόδιων ελληνικών ποινικών δικαστηρίων, είναι τα αρμόδια δικαστήρια για τις εντός της περιφέρειας του Πταισματοδικείου Πειραιά τελούμενες πράξεις. Η προανάκριση διεξάγεται και από την, κατά τις διατάξεις της παρ. 18 του παρόντος άρθρου, κατά τόπο αρμόδια λιμενική αρχή και την τελωνειακή αρχή για θέματα της τελωνειακής νομοθεσίας.
15.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων για την αρμοδιότητα κατά τόπο των πολιτικών δικαστηρίων, οι κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 εγκαταστάσεις, πλωτές κατασκευές και ζώνες ασφαλείας θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Πειραιά.
16.  
  Κάθε δικαστικός επιμελητής έχει αρμοδιότητα να ασκήσει τα καθήκοντά του σε οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή υπεράνω της υφαλοκρηπίδας ή της θαλάσσιας οικονομικής ζώνης της χώρας
17.  
  Η αστυνόμευση στις θαλάσσιες περιοχές υπεράνω της υφαλοκρηπίδας ή της θαλάσσιας οικονομικής ζώνης της χώρας ασκείται από το Λιμενικό Σώμα και από την κατά Θάλασσα Οικονομική Αστυνομία (Θ.Ο.Α) κατά τις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών. Με αίτηση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαθέτει την αναγκαία ένοπλη δύναμη για ενίσχυση των οργάνων του Λιμενικού Σώματος.
18.  
  Η κατά τόπο αρμοδιότητα των δημόσιων υπηρεσιών επί των υπεράνω της υφαλοκρηπίδας ή της θαλάσσιας οικονομικής ζώνης της χώρας περιοχών καθορίζεται με απόφαση κάθε αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
19.  
  Εργασία που παρέχεται μέσα σε περιοχές υπεράνω της υφαλοκρηπίδας ή της θαλάσσιας οικονομικής ζώνης της χώρας σχετική με την αναζήτηση, έρευνα ή εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, λογίζεται για την εφαρμογή της περί κοινωνικής ασφαλίσεως νομοθεσίας ότι παρέχεται εντός της χώρας
20.  
  Η παρ. 12 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως σε εγκαταστάσεις ή πλωτές κατασκευές, που βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων.
21.  
  Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη της Δ.Ε.Π. -Ε.Κ.Υ., μπορούν να θεσπίζονται Κανονισμοί εκτέλεσης των κάθε φύσης εργασιών και έργων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένης της κατασκευής των κάθε φύσης εγκαταστάσεων, των δεξαμενών αποθήκευσης και των αγωγών, της διενέργειας των γεωτρήσεων και της σφράγισης των φρεάτων, με σκοπό τη λήψη κάθε φύσης μέτρων ασφαλείας προσώπων ή πραγμάτων, παρεμπόδιση της ρύπανσης ή μόλυνσης του περιβάλλοντος, προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας, της αλιείας, της ναυσιπλοΐας, των αρχαιοτήτων γενικά, των ιστορικών τόπων, των τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων εντός των Περιοχών Εκμετάλλευσης. Με τη σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση των Κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό οι εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης θα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις ανάλογων Κανονισμών Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.
22.  
  Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο Κανονισμοί, εάν αφορούν την εκτέλεση εργασιών και έργων σε θαλάσσιες περιοχές, θεσπίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορικής Ναυτιλίας
23.  
  Όποιος αναζητεί, ερευνά ή εκμεταλλεύεται υδρογονάνθρακες χωρίς άδεια ή παροχή τέτοιου δικαιώ-υατος κατά τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση δύο (2) τουλάχιστον μηνών και με χρηματική ποινή είκοσι (20) μέχρι πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων δραχμών. Οι υδρογονάνθρακες που έχουν παράνομα εξορυχθεί περιέρχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα του Δημοσίου.
24.  
  Επιβάλλεται διοικητική ποινή ύψους είκοσι (20) μέχρι πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων δραχμών, ανεξάρτητα από κάθε άλλη διοικητική, αστική ή ποινική κύρωση κατά των ενεργούντων αναζήτηση, έρευνα ή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων κατά παράβαση των κατά τις παραγράφους 21 και 22 του παρόντος άρθρου Κανονισμών
25.  
  Οι προβλεπόμενες από την προηγούμενη παράγραφο χρηματικές ποινές επιβάλλονται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από κλήση προς ακρόαση του ενδιαφερομένου, με αιτιολογημένες αποφάσεις. Προκειμένου για παραβάσεις, εξ αιτίας των οποίων επήλθε ρύπανση ή μόλυνση της θάλασσας, βλάβη της θαλάσσιας χλωρίδας ή πανίδας ή της αλιείας ή για παραβάσεις μέτρων ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται με αποφάσεις των αρμόδιων λιμενικών αρχών. Επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων εναντίον των αποφάσεων αυτών, που ασκείται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή τους. Το Δημόσιο, ως διάδικος στη δίκη αυτή, εκπροσωπείται από την αρχή που εξέδωσε την απόφαση. Το άρθρο 32 του π.δ/τος 331/1985 εφαρμόζεται ανάλογα. Η προθεσμία προς άσκηση της προσφυγής, καθώς και η προσφυγή που ασκήθηκε εμπρόθεσμα αναστέλλουν την εκτέλεση της ποινής που έχει επιβληθεί. Τα ποσά των χρηματικών ποινών βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες που τα επιβάλλουν ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τη διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ο Ανάδοχος, εφόσον ευθύνεται για θέματα ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος, επιβαρύνεται πέραν της χρηματικής ποινής και με τα έξοδα καθαρισμού και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
26.  
  Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αιτιολογημένες αποφάσεις του, διατάσσει, μετά από κλήση του ενδιαφερομένου σε ακρόαση, την παύση των εργασιών αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, εφόσον διεξάγονται κατά παράβαση του παρόντος νόμου ή των Κανονισμών των παρ. 21 και 22 του παρόντος άρθρου, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κίνδυνοι για πρόσωπα ή το περιβάλλον. Οι αποφάσεις εκτελούνται διοικητικά από τις αστυνομικές ή τις λιμενικές αρχές. Η αρμοδιότητα των πολεοδομικών ή άλλων αρχών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προς απαγόρευση παράνομων εργασιών ή έργων και άρση ή καταστροφή αυτών διατηρείται.
27.  
  Εργασία παρεχόμενη σε εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εκτός των τοπικών ορίων ασφάλισης του απασχολούμενου προσωπικού στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε άλλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, θεωρείται για την εφαρμογή της οικείας περί κοινωνικής ασφάλισης νομοθεσίας ότι παρέχεται μέσα στην πλησιέστερη περιοχή ασφαλίσεως του αντίστοιχου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης
28.  
  Για το προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο και από τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους, για τους σκοπούς των κατά τις διατάξεις των παρ. 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος συναπτόμενων συμβάσεων, δεν έχουν εφαρμογή οι προβλέπουσες μειωμένες εισφορές εργοδότη προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης διατάξεις των:.
 1. άρθρου 6 του ν. 3213/1955 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί μέτρων προστασίας της επαρχιακής βιομηχανίας .
 2. άρθρου 5 του ν.2861 /1954 περί μέτρων ενισχύσεως της εξαγωγής βιομηχανικών και άλλων εγχωρίων προϊόντων,.
 3. άρθρου 16 του ν.δ/τος 1312/1972 περί νέων μέτρων προς ενίσχυσιν της περιφερειακής αναπτύξεως, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.δ/τος 1377/1973 και.
 4. άρθρου 10 του ν. 289/1976 περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν παραμεθορίων περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
29.  
  Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπογράφει ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, όλες τις κατά τον παρόντα νόμο συναπτόμενες από το Δημόσιο συμβάσεις και εκπροσωπεί το Δημόσιο σε όλες τις σχέσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές
30.  
  Από το περιερχόμενο στο Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., δυνάμει συμβάσεων του παρόντος, μίσθωμα ή μερίδιο παραγωγής, ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) κατ έτος κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, τον οποίο διαχειρίζεται με αποφάσεις του ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το προϊόν του λογαριασμού διατίθεται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενεργειακής πολιτικής, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και προστασίας του περιβάλλοντος από δραστηριότητες που έχουν σχέση με κάθε είδους εκμετάλλευση ή χρήση ενεργειακών πηγών ή πόρων.
31.  
  Το άνοιγμα του λογαριασμού, ο τρόπος κατανομής, διάθεσης και διαχείρισης του προϊόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
32.  
  Παραχωρήσεις του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης, που έχουν γίνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 468/1976 δεν θίγονται. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δικαίωμα ασκείται με σύναψη σύμβασης διανομής της παραγωγής ή σύμβασης μίσθωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Μετά την 31.12.1996 με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνώμη της Δ.Ε.Π. Ε.Κ.Υ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν οι ανωτέρω παραχωρήσεις να ανακαλούνται, εφόσον δεν προβλέπεται να διενεργηθεί, στις περιοχές που αφορούν, έρευνα ή εκμετάλλευση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα προγράμματα ανάπτυξης της Δ.Ε.Π. Ε.Κ.Υ.
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Το Δημόσιο μπορεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, να παραχωρήσει την άσκηση των δικαιωμάτων του της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, σε περιοχές της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, απευθείας στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίων - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Π.-Ε.Κ.Υ.).
2.  
  Η Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. ασκεί το κατά την προηγούμενη παράγραφο παραχώρηθέν δικαίωμα:.
 1. με αυτεπιστασία, δηλαδή με δικά της μέσα ή και με την ανάθεση ορισμένων έργων σε εργολάβους μέχρι την 31.12.1996,.
 2. με σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή
 3. με σύναψη σύμβασης διανομής της παραγωγής.
 4. Ο τρόπος ασκήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος στη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. για κάθε περιοχή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.
3.  
  Εφόσον το παραχώρηθέν δικαίωμα ασκείται με σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή με σύναψη σύμβασης διανομής της παραγωγής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος και των εκτελεστικών του διαταγμάτων που αφορούν τη σύναψη και την εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων από το Δημόσιο
4.  
  Οι κατά το παρόν άρθρο συναπτόμενες συμβάσεις της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. με τρίτους είναι απολύτως άκυρες έαν δεν εγκριθούν από το Δημόσιο, με την προσυπογραφή του εγγράφου της συμβάσεως από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
5.  
  Το Δημόσιο μπορεί με σύμβαση άμισθης εντολής και για λογαριασμό του να αναθέτει στη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ.:.
 1. την αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας αναζήτησης των παραγράφων 5 έως και 9 του άρθρου 2 του παρόντος, τη διενέργεια του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών στις περιπτώσεις των παραγράφων 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος,
 2. την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής του Δημοσίου κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος και.
 3. την άσκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και γενικά τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συμβάσεων που συνάπτονται από το Δημόσιο με τρίτους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
6.  
  Με τη σύμβαση άμισθης εντολής εκτός από τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καθορίζεται και να ρυθμίζεται η απόδοση από το Δημόσιο στη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. των αναγκαίων δαπανών της προς εκτέλεση της εντολής.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται στη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. κάθε φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου, που συνδέονται με τους σκοπούς της και έχουν σαν αντικείμενο την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και παραπροϊόντων τους. Στα ανωτέρω δικαιώματα συμπεριλαμβάνονται δικαιώματα του Δημοσίου επί ακινήτων, εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, όπως και δικαιώματα από συμβάσεις του παρόντος νόμου με τρίτους. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων απαιτείται μεταγραφή της οικείας αποφάσεως.
8.  
  Η εκτίμηση της αξίας των μεταβιβαζόμενων κατά τα ανωτέρω στοιχείων ενεργείται από τρεις Ορκωτούς Εκτιμητές, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας από πίνακα που υποβάλλεται από το Σώμα των Ορκωτών Εκτιμητών
9.  
  Έναντι της αξίας των κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενων στοιχείων πραγματοποιείται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι αντιστοιχούσες στην αύξηση μετοχές περιέρχονται στο Δημόσιο. Εφόσον στα μεταβιβαζόμενα στοιχεία περιλαμβάνεται το μίσθωμα ή το μερίδιο του εργοδότη, από συμβάσεις που συνάφθηκαν κατά τις παραγράφους 22 έως και 38 του άρθρου 2 και 3 έως και 5 του άρθρου 3 του παρόντος, η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους για τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.
10.  
  Τα δικαιώματα του Δημοσίου ως μετόχου της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. ασκούνται από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
11.  
  Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 9 ισχύουν και για τη Δ.Ε.Π. Ε.Κ.Υ., τις θυγατρικές της εταιρείες, που έχουν σκοπό την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, για τις, κατά την παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου, εταιρείες και για τους χρησιμοποιούμενους από αυτές εργολάβους και τους υπεργολάβους και μελετητές αυτών.
12.  
  Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος συναπτόμενες συμβάσεις μεταβίβασης μεταξύ της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. και των θυγατρικών της εταιρειών, που έχουν κύριο σκοπό την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και των από, κατά την παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου, ιδρυόμενων εταιρειών, απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, άμεσο ή έμμεσο, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου, πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας13. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζει με απόφασή του, την άσκηση του τυχόν συμβατικού δικαιώματος της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., για να αγοράσει τους περιερχόμενους στον ανάδοχο υδρογονάνθρακες και παραπροϊόντα.
14.  
  Στους κατά το Καταστατικό των Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. και Δ.Ε.Π. σκοπούς αυτών περιλαμβάνεται και η κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγών μεταφοράς και δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων εγχώριας και αλλοδαπής παραγωγής ή προϊόντων διύλισης.και γενικά κατεργασίας αυτών.
15.  
  Η Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. δικαιούται να μεταβιβάζει σε θυγατρικές εταιρείες, τα από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος δικαιώματα συμμετοχής, εφόσον το κεφάλαιο των θυγατρικών εταιρειών ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ. Απαγορεύεται η μεταβίβαση μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Δ.Ε.Π. Ε.Κ.Υ., καθώς και η περαιτέρω μεταβίβαση από τις εταιρείες αυτές των δικαιωμάτων συμμετοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ρυθμίσεις θεμάτων τομέα πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις
Άρθρο 5
1.  
  Οι Υπουργοί Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών εκδίδουν απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία διατάσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου 4
2.  
  Η αναγκαστική απαλλοτρίωση θεωρείται κηρυχθείσα από τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωση κάθε υπάρχοντος επ αυτού κτίσματος, μόνιμης κατασκευής, δένδρων, ως και όλων των κατά τα άρθρα 953 και επόμενα του Αστικού Κώδικα συστατικών του πράγματος, έστω και αν αυτά δεν περιλήφθηκαν ρητώς στην απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης
4.  
  Η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συζητείται το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της στο γραμματέα τούτου
5.  
  Καθ όσον αφορά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, την ανάκληση αυτής, τη διαδικασία προσδιορισμού της καταβλητέας αποζημίωσης και τη διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων αυτής, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κεφαλαίου Β (άρθρα 11-12), Δ (άρθρα 13-23) και Ε (άρθρα 24-30), του ν.δ/τος 797/1971, ως και κάθε άλλη διάταξη, που δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος και του προηγούμενου άρθρου και του ν.δ/τος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
6.  
  Οι υπουργικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση του ν. 1929/1991, μεταγράφονται στις μερίδες των κατά το άρθρο 4 αναγνωρισθέντων δικαιούχων στα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία.
7.  
  Στη γ περίπτωση του Β κεφαλαίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του α.ν. 431/1968 μετά τη φράση: η τη Δημοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) προστίθεται η φράση η τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.Ε.Π.Α.) Α.Ε.
8.  
  Στο άρθρο 29 του ν. 1337/1983 μετά την παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 5, έχουσα ως εξής: 5. Των απαγορεύσεων κατατμήσεως του άρθρου αυτού εξαιρείται η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.Ε.Π.Α.) Α.Ε. για την απόκτηση ακινήτων για τις ανάγκες αυτής..
Άρθρο 14
1.  
  Τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου μπορούν από κοινού να ιδρύουν και να θέτουν σε λειτουργία κατασκηνώσεις οικογενειών εργαζομένων στα ανωτέρω Υπουργεία. Η εγκατάσταση των κατασκηνώσεων γίνεται σε ακίνητα και εκτάσεις του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε κοινόχρηστες ή διαθέσιμες εποικιστικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις του ν. 998/ 1979, οι οποίες παραχωρούνται κατά χρήση από τους αρμόδιους φορείς.
 1. Με απόφαση ή αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η εγκατάσταση και διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου και των διακλαδώσεών του, καθώς και των συστατικών και των παραρτημάτων τους
 2. Ιδιοκτήτες ή νομείς και κάτοχοι από οποιαδήποτε έννομη αιτία αγροτικών ή αστικών ακινήτων υποχρεούνται να επιτρέπουν τη διάνοιξη και κατασκευή υπόγειων σηράγγων στο αναγκαίο βάθος, για την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου από τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε , καθετί που είναι αναγκαίο για την κατασκευή, χρήση ή επισκευή του έργου αυτού, το οποίο αναγνωρίζεται ως έργο προφανούς κοινής ωφέλειας, καθώς και την επιστασία για τη συντήρησή του.
 3. Στα παραπάνω ακίνητα απαγορεύεται σε ζώνη πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων αριστερά και τεσσάρων (4) μέτρων δεξιά από τον άξονα του αγωγού, σε ζώνη 0,50 μ. δεξιά και 0,50 μ. αριστερά, από τον άξονα του καλωδίου της καθοδικής προστασίας του αγωγού ως και σε επιφάνεια 60 τ.μ. στο σημείο απόληξης του καλωδίου, η οποία απαιτείται για την εγκατάσταση των ανόδων, όπως αυτή θα εμφαίνεται στα επί μέρους κτηματολογικά διαγράμματα, η κάθε είδους υπόγεια εγκατάσταση, η τοποθέτηση παράλληλα ή κάθετα κάθε είδους σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν εκσκαφή πάνω από 0,50 μ., η ανόρυξη φρεάτων ή τάφρων, η δημιουργία νέων αγροτικών οδών, η φύτευση δένδρων, των οποίων το ριζικό σύστημα εισχωρεί σε βάθος μεγαλύτερο των 0,60 μ., καθώς και η αλλοίωση της μορφολογίας της επιφάνειας του εδάφους με οποιονδήποτε τρόπο.
 4. Σε αυτήν την περίπτωση, με απόφαση του οικείου νομάρχη, καθορίζεται η αγοραία αξία των προαναφερθεισών οικείων ζωνών και καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτής.
 5. Αν υφίσταται επικαρπία επ αυτών, το ήμισυ του προηγούμενου ποσοστού δικαιούται ο ψιλός κύριος και το άλλο ήμισυ δικαιούται ο επικαρπωτής, στους οποίους θα καταβάλλεται μετά τη δικαστική αναγνώριση των ως δικαιούχων.
 6. Ωσαύτως το αυτό ποσοστό της αγοραίας αξίας του προηγούμενου εδαφίου β καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη, όταν κρίνεται αναγκαία η, με την ίδια ή και με άλλη άπόφαοη του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, προσωρινή κατάληψη και χρησιμοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής ζώνης, που ευρίσκεται σε επαφή με τη μία ή και τις δύο ζώνες των τεσσάρων (4) μέτρων του προηγούμενου εδαφίου β και της οποίας το ενιαίο ή κατά τμήματα συνολικό πλάτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαοκτώ (18) μέτρα.
 7. Η απόφαση ή οι αποφάσεις του νομάρχη για τον καθορισμό της αξίας των ζωνών του παρόντος και του προηγούμενου εδαφίου β εκδίδονται εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της σχετικής πράξης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας περί εγκαταστάσεως του αγωγού.
 8. Το παραπάνω καταβλητέο στους δικαιούχους ποσοστό της αξίας του ακινήτου δεν υπόκειται σε φόρο, κρατήσεις ή τέλος.
 9. Στα ακίνητα του εδαφίου β της παρούσας παραγράφου, είτε αυτά ευρίσκονται εντός είτε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση 1) σε ζώνη πλάτους είκοσι (20) μέτρων αριστερά και είκοσι (20) μέτρων δεξιά από τον άξονα του αγωγού και 2) σε ζώνη πλάτους 0,50 μ. αριστερά και 0,50 μ. δεξιά από τον άξονα του καλωδίου καθοδικής προστασίας του αγωγού, ως και επιφανείας μέχρι των 60 τ.μ. που προορίζεται για την τοποθέτηση της ανόδου στο σημείο απόληξης του καλωδίου καθοδικής προστασίας.
 10. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μπορεί με απόφασή του να μειώνει το πλάτος συγκεκριμένης ζώνης κατά περιοχή ανάλογα με το σχεδιασμό. του έργου.
 11. Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζημιές στα τυχόν επικείμενα κτίσματα, δένδρα, φυτά και καρπούς και κάθε φύσης εγκαταστάσεις επ αυτού, όπως και για τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις των ακινήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εδ. β και γ του άρθρου αυτού, καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή στον έχοντα επ αυτού εμπράγματο δικαίωμα, κατά το μέτρο της βλάβης, που υφίσταται έκαστος, χρηματική αποζημίωση, συνισταμένη στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή φθοράς.
 12. Η χρηματική αποζημίωση ορίζεται με απόφαση του οικείου νομάρχη το βραδύτερο εντός έτους από την έκδοση της πράξης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας περί εγκαταστάσεως του .αγωγού.
 13. Τόσο το καταβλητέο ποσοστό αξίας του ακινήτου όσο και η χρηματική αποζημίωση βαρύνουν τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.
 14. Κατά της απόφασης του οικείου νομάρχη, περί καθορισμού της αξίας του ακινήτου, καθώς και της απόφασης του ίδιου περί καταβολής χρηματικής αποζημίωσης, χωρεί προσφυγή υπό του ενδιαφερομένου κατά της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (Δ.Ε.Π.Α.) Α.Ε, ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρο 663 επ.
 15. Κωδ.
 16. Πολ.
 17. Δικ.), εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη θυροκόλληση της απόφασης του νομάρχη δια δικαστικού επιμελητού παρουσία ενός μάρτυρος στο κατάστημα του οικείου δήμου ή κοινότητος, συντασσόμενης εκθέσεως περί αυτού.
 18. Η απόφαση του νομάρχη πρέπει να δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα της πρωτεύουσας του οικείου νομού σε δύο κατά συνέχεια φύλλα αυτής, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω θυ-ροκολλήσεως.
 19. Η προσφυγή πρέπει να επιδίδεται προς την Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. προ δεκαπέντε (15) ημερών τουλάχιστον από την ορισθείσα δικάσιμο.
 20. Οι τυχόν ήδη ασκηθείσες προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου στερούνται οποιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος και θεωρούνται ως μη γενόμενες.
 21. Η αποζημίωση που καθορίζεται από τον αρμόδιο νομάρχη παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ ονόματι των εικαζόμενων δικαιούχων.
 22. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 και 27 του ν.δ/τος 797/1971.
 23. Σε οποιαδήποτε περίπτωση με την έκδοση της αποφάσεως περί εγκαταστάσεως του αγωγού δύναται να αρχίσει η εκτέλεση του έργου και οποιαδήποτε εκκρεμοδικία δεν αναστέλλει την κατά τα ανωτέρω εργασία
2.  
  Η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις για την εκτέλεση έργων της παραγράφου 1. Για τις χρήσεις αυτές ουδεμία οφείλεται αποζημίωση, εφόσον οι εκτάσεις είναι κοινόχρηστες, η Δ.Ε.Π.Α όμως υποχρεούται με δαπάνες δικές της να αποκαθιστά χωρίς αναβολή στην προτέρα κατάσταση, οδούς, πλατείες κ.α., που διαταράχθηκαν από τη χρήση της·.
3.  
  Όπου απαιτηθεί κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δασών ή δασικών εκτάσεων, που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αποκλειστικά και σε όση έκταση μόνο είναι αναγκαία για το σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο οποίος αναγνωρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας, αυτή επιτρέπεται μόνο υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της Δ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ισχύοντος Συντάγματος. Τα απαλλοτριούμενα δάση και δασικές εκτάσεις της παρούσας παραγράφου παραδίδονται κατά χρήση, στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. για την πραγματοποίηση του σκοπού της απαλλοτρίωσης. Δάση και δασικές εκτάσεις που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο παραδίδονται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. για την πραγματοποίηση του έργου.
 1. το ύψος της επιδότησης κατά περιοχή και κατά προϊόν, β) ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης της εισφοράς, γ) η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, δ) ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος, καθώς και οισχετικές κυρώσειςγια τησωστή διαχείρισητων πόρων του λογαριασμού,
 2. ο υπολογισμός ανά τρίμηνο του υπολοίπου του λογαριασμού, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, από στοιχεία τηςΤράπεζας τηςΕλλάδος στηνοποία τηρείταιο ανωτέρω ειδικός λογαριασμός
4.  
  Οι κατασκηνώσεις αυτές μπορούν να φιλοξενούν εργαζομένους ή συνταξιούχους των δύο Υπουργείων ή άλλου φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, μέλη των οικογενειών τους και οποιονδήποτε η Επιτροπή κατασκηνώσεων κρίνει κάθε φορά ότι πρέπει να τύχει της φιλοξενίας τους Η κίνηση του λογαριασμού θα αποτυπώνεται κατ έτος στις υπουργικές αποφάσεις.
5.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1571/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2008/1992, αντικαθίσταται και προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 στο άρθρο 16 του ν. 1571/1985 ως εξής: 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστάται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος και θεσπίζεται ειδική εισφορά σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5 °/οοο) στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων, που διακινούν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στην εσωτερική αγορά, για την εξασφάλιση συνθηκών απρόσκοπτου εφοδιασμού των προβληματικών περιοχών της χώρας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και αποτελεί πόρο του ειδικού λογαριασμού, με τον οποίο επιδοτούνται οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που καλύπτουν τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή των προβληματικών περιοχών της χώρας.
6.  
  Τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1929/1991, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 19 του ν. 2081/1992, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 1929/1991, ως εξής: Αρθρο 4.
Άρθρο 16 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 336/1976"
1.  
  Το δεύτερο άρθρο του ν. 336/1976 (ΦΕΚ 132 Α7 3.6.1976) περί κυρώσεως της από 11ης Οκτωβρίου 1973 συμβάσεως περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων και του συνοδεύοντος αυτήν πρωτοκόλλου επί των προνομίων και ασυλιών του εν λόγω Κέντρου, αντικαθίσταται ως εξής: Αι εκ της κυρουμένης δια του παρόντος Συμβάσεως προκύπτουσαι οικονομικοί υποχρεώσεις (εισφοραί) της Ελλάδος εις το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπροθέσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων βαρύνουν την Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία), εγγραφομένης κατ έτος ειδικής προς τούτο πιστώσεως στον προύπολο-γισμό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας (Ε.Μ.Υ.).
Άρθρο 17
1.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Δύνανται να ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης της διαχείρισης μελετών, προγραμμάτων και έργων της παραγράφου 1 σε φορείς της παρ. 2 του παρόντος..
Άρθρο 18 "Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α/5.6.1992) αντικαθίστανται ως εξής: 5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου 6: α. Επιτρέπεται, η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα, πετρελαιοκίνητα λ [...]"
6.  
  Στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και Θεσσαλονίκης, όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 1437/1984, για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος-μέλος της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ., το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3,5 τόννους, θα πρέπει οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους να είναι εντός των ορίων, που καθορίσθηκαν από τις Οδηγίες 88/77 ή 91/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αρχή του έτους εισαγωγής ή αφίξεώς τους να έχει παρέλθει το πολύ 7ετία από το έτος κατασκευής του πλαισίου τους, τούτου συμπεριλαμβανομένου.
7.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να προσαρμόζεται η διαδικασία μέτρησης και οι οριακές τιμές ρύπων στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης θα καθορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ο τρόπος πιστοποίησης της ηλικίας των αυτοκινήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, της ημερομηνίας εισαγωγής ή αφίξεώς τους, της συμμόρφωσής τους προς τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 19 "Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α75.6.1992) προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: Με την Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζεται η [...]"
1.  
  Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 1575/1985 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών (ΦΕΚ 207 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α) προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: 7. Οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία, προς απόκτηση άδειας άσκησης επάγγελματος, παρατείνονται μέχρι 30.6.1995.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α) προστίθενται τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, ως εξής: Η προθεσμία των πέντε (5) ετών του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση λειτουργίας ισχύουν και για τα συνεργεία που λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος. Η προθεσμία αυτή των πέντε (5) ετών, για τα συνεργεία που έτυχαν προσωρινής άδειας λειτουργίας, παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι 31.12.1996. Ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές συνεργείων, τα οποία λειτουργούν προ της 25.2.1988 ή μετεγκατεστάθησαν εντός του αυτού δήμου για λόγους ανωτέρας βίας και δεν έχουν τύχει της ανωτέρω προσωρινής άδειας λειτουργίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, μέχρι 30.6.1995, προκειμένου να τύχουν της ανωτέρω προσωρινής άδειας λειτουργίας μέχρι 31.12.1996.
Άρθρο 21 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται όλες οι διατάξεις νόμων που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος
2.  
  Με την επιφύλαξη της παρ. 32 του άρθρου 12, από τη δημοσίευση του παρόντος ο ν. 468/1976 καταργείται.
3.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο13
1.  
  Η αληθής έννοια του όρου συναφείς δαπάνες, που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1488/1984, είναι ότι σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αμοιβές παροχής υπηρεσιών, που καταβλήθηκαν στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού για την εκτέλεση των πράξεων που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο ή για τη χρηματοδότηση που πέτυχαν από το τραπεζικό σύστημα προς εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων ή και για την προκαταβολή διυλίστρων.
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1488/1984 τροποποιείται ως εξής: 3. Επί των ανωτέρω δαπανών και των εσόδων των διυλιστηρίων και επιχειρήσεων διενεργείται έλεγχος από πενταμελές για κάθε διυλιστήριο και επιχείρηση του δημόσιου τομέα εποπτικό συμβούλιο. Το συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και αποτελείται από ένα σύμβουλο ή πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως πρόεδρο, τρεις ανώτερους υπαλλήλους των Υπουργείων Εμπορίου, Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Το εποπτικό συμβούλιο επικουρείται στο έργο του από ελεγκτικό προσωπικό αποτελούμενο από δημόσιους υπαλλήλους που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα στον έλεγχο των δαπανών και εσόδων ως, και των θεμάτων πετρελαίου. Το ελεγκτικό προσωπικό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου. Το εποπτικό συμβούλιο εκδίδει αιτιολογημένη πράξη με την οποία κηρύσσει ως ορθή τη διαχείριση ή την απορρίπτει ολικά ή μερικά. Η πράξη αυτή κοινοποιείται:.
 1. στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο και εκτελείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση και
 2. στην ΥΕΕ του οικείου υπουργείου και αποτελεί δικαιολογητικό των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται για την εμφάνιση των σχετικών δαπανών στη δημόσια δοσοληψία.
 3. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και το ελεγκτικό προσωπικό παρέχουν τις υπηρεοίες τους στο χώρο των επιχειρήσεων που ελέγχονται και η δαπάνη αποζημίωσής τους βαρύνει τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
 4. Ο τρόπος λειτουργίας και ο καθορισμός της αμοιβής των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και του ελεγκτικού προσωπικού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 του ν. 1505/1984, όπως αυτό ισχύει σήμερα..
3.  
 1. Η κατά την 16η Ιουνίου 1992 μεταβίβαση των δικαιωμάτων του Δημοσίου προς τη Δ.Ε.Π. Α.Ε.:
 2. 1)των αποθεμάτων σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα του και 2)των απαιτήσεων έναντι εταιρειών εμπορίας από πωλήσεις προϊόντων του, θεωρείται από την ως άνω ημερομηνία νόμιμη κατ απόκκλιση από κάθε γενική ή ειδική αντίθετη διάταξη.
 3. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος το Εποπτικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π. οφείλει να ολοκληρώσει:
 4. 1)απογραφή των απαιτήσεων και των αποθεμάτων σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα του Δημοσίου, υπαρχόντων κατά τη 16.6.1992, χρησιμοποιώντας για αυτόν το σκοπό τελωνειακά πρωτόκολλα και κάθε είδους λογιστικά παραστατικά έγγραφα, 2)υπολογισμό της οφειλόμενης, από το Δημόσιο προς τα ΕΛ.Δ.Α. και το Διυλιστήριο Θεσ/νίκης, κατά τη 16.6,1992, αμοιβής διυλίσεως, ως και των υποχρεώσεων τις οποίες έχει καταβάλει η Δ.Ε.Π. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και 3)υπολογισμό των ήδη καταβληθέντων από τη Δ.Ε.Π. ποσών προς το Δημόσιο, για τις πιο πάνω απαιτήσεις και αποθέματα, όπως και των ποσών που καταβλήθηκαν από τη Δ.Ε.Π. για λογαριασμό του Δημοσίου, για την πιο πάνω αμοιβή διυλίσεως, προς τα ΕΛ.Δ.Α. και το Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης.
 5. Οι ανωτέρω απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Δημοσίου θα υπολογιστούν εντόκως με επιτόκιο δώδεκα τοις εκατό (12%) κατ έτος από 16.6.1992, μέχρι την καταβολή και θα βαρύνουν τις αντίστοιχες χρήσεις.
 6. Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο δεν ολοκληρώσει τις ανωτέρω πράξεις στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω, η εκτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργείται από τρεις ορκωτούς εκτιμητές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 87/1975.
 7. Μετά την εκτίμηση των ανωτέρω, η διαφορά η οποία θα προκύψει από την εκκαθάριση των άνω λογαριασμών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 160.000.000 δραχμών θα κατατεθεί εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στο λογαριασμό 203 Ελληνικό Δημόσιο-Λογαριασμός Χρηματοδότησης Πετρελαιοειδών.
 8. Τυχόν δε επιπλέον διαφορά πέραν των 160.000.000 δραχμών δεν αναζητείται από το Δημόσιο.
 9. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την αποπληρωμή των υπόλοιπων τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δύο δανείων με τις Τράπεζες ΒΑΝΚ ΟF ΝΕW ΥΟRΚ και CΗΑSΕ που συνήφθησαν για το λογαριασμό 203 του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις που θα προκύψουν από την τελική εκδίκασηεκκρεμούς υπόθεσης με την εταιρεία CΑRGΙLL.
4.  
  Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α), οι δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, που οφείλουν τίμημα από παραλαβές προϊόντων, υποχρεούνται να το εξοφλήσουν ως εξής:.
 1. οι οφειλές που προέρχονται από παραλαβές προϊόντων μέχρι 16.6.1992 πρέπει αμελλητί να καταβληθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 203 Ελληνικό Δημόσιο-Λογαριασ^ιός Χρηματοδότησης Πετρελαιοειδών έντοκα όπως όριζαν οι ισχύσασες κανονιστικές πράξεις για την πιστωτική πολιτική του Δημοσίου,.
 2. οι οφειλές που προέρχονται από παραλαβές προϊόντων μετά την 16.6.1992 καταβάλλονται στη Δ.Ε.Π. Α.Ε., σύμφωνα με την εκάστοτε πιστωτική πολιτική που ακολουθούσε αυτή.
5.  
  Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αρ. 2040825/Α 4662/0024/ 18.6.91, (ΦΕΚ Β τ.423/21.6.91), 2070910/Α 0240/ 31.10.91 (ΦΕΚ Β τ.948/18.11.91), Δ2Γ/32766/17.12.90 (ΦΕΚ Β τ.776/ 10.12.90) και 24461/4.4.86, (ΦΕΚ Β τ.151/10.4.86) καταργούνται.
6.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 87/1975 καταργείται.
7.  
  Τα δικαιώματα που εισπράττει η Δ.Ε.Π. Α.Ε. κατ έτος, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 33273/279/Φ.6.7α/ 16.12.1985 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ τεύχος Β, 767/ 20.12.1985) από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της θαλάσσιας περιοχής του θρακικού Πελάγους, φέρονται σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
8.  
  Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται για τα ποσά που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π., κατά παρέκκλιση των οριζομένων στη διάταξη του άρθρου 6 του καταστατικού της Δ.Ε.Π. (άρθρο πρώτο του ν. 87/1975).
9.  
  Τα δικαιώματα, που έχουν εισπραχθεί μέχρι το τέλος του έτους 1992 και φέρονται στο λογαριασμό του ισολογισμού της Δ.Ε.Π. ως ποσά προορισμένα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου-Ρευστοποιηθέντα δικαιώματα ν. 98/1975, κεφαλαιοποιούνται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1995, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, χωρίς να οφείλεται τέλος χαρτοσήμου. Πράξεις επιβολής τελών χαρτοσήμου με τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, που αφορούν τα πιο πάνω ποσά και έχουν εκδοθεί σε βάρος της Δ.Ε.Π., παύουν να ισχύουν σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν βρίσκονται, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται.
10.  
  Ο τρόπος εκπλήρωσης της υποχρεώσεως της Δ.Ε.Π. Α.Ε. σε φόρο προστιθέμενης αξίας των ετών 1989, 1990 και 1991, για την από αυτή διακίνηση πετρελαιοειδών, με καταβολή του φόρου στο λογαριασμό 203 του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, θεωρείται νόμιμος από την ημερομηνία καταβολής του φόρου στον πιό πάνω λογαριασμό. Πρόστιμα και προσαυξήσεις, που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Δ.Ε.Π. Α.Ε. για την πιο πάνω αιτία, παύουν να ισχύουν, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες καταργούνται.
11.  
  Από 16.6.1992 στους κατά το καταστατικό της Δ.Ε.Π. Α.Ε. σκοπούς αυτής περιλαμβάνονται και.
 1. προμήθειες αργού πετρελαίου και προϊόντων του, τις οποίες πραγματοποιεί με ίδιους πόρους και
 2. πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων προς ίδιον όφελος
12.  
  Καταργείται κάθε χρηματική αξίωση σε δραχμές ή αλλοδαπό νόμισμα του Ελληνικού Δημοσίου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Α.Ε. Διυλιστηρίου Θεσ/νίκης και κάθε τέτοια αξίωση της δεύτερης κατά του πρώτου, που απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών με το διυλιστήριο πετρελαίου Θεσ/νίκης όρων της, σύμφωνα με το ν. 4171/1961, από 21.11.1962 σύμβασης (ΦΕΚ Α 208/6.12.1962) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΗΟΜΑS ΡΑΡΡΑS, όπως η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με την από 2.10.1964 μεταγενέστερη σύμβαση (ΦΕΚ Α 175/ 10.10.1964) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΗΟΜΑS ΡΑΡΡΑS κ.λπ. καθώς και κάθε άλλη τέτοια αξίωση, που απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή των, σύμφωνα, επίσης, με το ν. 4171/1961, μεταγενέστερων συμβάσεων, από 13.12.1976 (ΦΕΚ Α 334/ 16.12.76), 9.8.1978 (ΦΕΚ Α 127/17.8.78), 24.8.1979 (ΦΕΚ Α 205/4.9.79), 23.11.1979 (ΦΕΚ Α 265/1.2.79), 10.7.1980 (ΦΕΚ Α 162/17.7.80), 31.12.1980 (ΦΕΚ Α 311/31.12.80), 31.12.1981 (ΦΕΚ τ.ΤΑΠΣ 410/ 31.12.1981), ως και της από 4.3.1971 σύμβασης, που κυρώθηκε με το ν.δ. 911/197ΚΦΕΚ Α 130/29.6.1971).
13.  
  Ως καταργούμενες αξιώσεις της παρ. 12, νοούνται όλες εκείνες, που γεννήθηκαν από τη λειτουργία των συμβάσεων της ίδιας παραγράφου, κατά τη διάρκεια του χρόνου, που οι συμβάσεις αυτές ήταν σε ισχύ και εφόσον οι αξιώσεις αυτές δεν αποσβέστηκαν με καταβολή ή άλλο νόμιμο τρόπο, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο Άρθρο15
1.  
  Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών 1. Εντός του εθνικού χώρου διατηρούνται αποθέματα ασφαλείας για καθεμιά από τις κατηγορίες προϊόντων πετρελαίου, όπως αυτές ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής καταναλώσεως σε περιόδους κρίσης και να εκπληρώνονται οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου είναι δυνατόν για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας λόγω αδικαιολόγητης διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν γενικά ή τοπικά Ανώτατες Τιμές Πώλησης στον καταναλωτή (Α.Τ.Κ.ί) για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα. Η ισχύς της αποφάσεως περί επιβολής Ανώτατης Τιμής Πώλησης δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των σαράντα (40) ημερών. Το ύψος των αποθεμάτων ασφαλείας μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
3.  
  Για τον καθορισμό των Ανώτατων Τιμών Πώλησης της προηγούμενης παραγράφου θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μέση σταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών στα πρατήρια του Λεκανοπεδίου Αττικής ή και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός, τα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων στις παραπάνω περιοχές και τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, το διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας, η προσαύξηση της τιμής για ορισμένες περιοχές λόγω ειδικών συνθηκών τροφοδοσίας και εμπορίας, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, η ειδική εισφορά του άρθρου 7 του ν. 2008/1992, η ειδική εισφορά του άρθρου 9 του ν. 2093/1992, καθώς και κατά περίπτωση άλλοι παράγοντες. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι 31.12.1995 οι υπόχρεες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν την ανωτέρω υποχρέωσή τους συνολικά ή μερικά, κατ επιλογή τους στα διυλιστήρια της χώρας, εφόσον έχουν εν ισχύι σχετικές συμβάσεις αγοράς των προϊόντων αυτών με τα διυλιστήρια. Τα διυλιστήρια της χώρας, τα οποία και υποχρεούνται στην ανάληψη της υποχρέωσης αυτής, έχουν το δικαίωμα για την τήρησή της να φυλάσσουν στις εγκαταστάσεις τους αποθέματα σε αργό πετρέλαιο, ημικατεργασμένα ή και τελικά προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν. Η μεταφορά αυτή της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας από τους υποχρέους στα διυλιστήρια μπορεί να γίνεται μόνο στο ποσοστό που αντιστοιχεί στις ποσότητες κάθε κατηγορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που συμφωνούν να ¦ προμηθευτούν από αυτά σε σχέση με το σύνολο των αγορών τους για την κατηγορία αυτή. Η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του για τον υπόχρεο αναβιώνει από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης αγοράς του από το διυλιστήριο. Από 1.1.1996 και εφεξής οι υπόχρεες εταιρίες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν την ανωτέρω υποχρέωσή τους συνολικά ή μερικά, κατ επιλογή τους στα διυλιστήρια της χώρας από τα οποία προμηθεύτηκαν προϊόντα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και με τα οποία έχουν σε ισχύ συμβάσεις προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων και μέχρι συνολικής ποσότητας ίσης με τις ανά κατηγορία προϊόντων παραλαβές τους ενενήντα (90) ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από κάθε διυλιστήριο χωριστά. Τα διυλιστήρια τής χώρας, τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρεούνται στην ανάληψη της υποχρέωσης των εταιριών εμπορίας για διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας, έχουν το δικαίωμα για την τήρησή της να φυλάσσουν στις εγκαταστάσεις τους αποθέματα σε αργό πετρέλαιο, ημικατεργασμένα ή και τελικά προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν. Η αναγωγή του αργού και των ημικατεργασμένων προϊόντων σε τελικά προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου γίνεται με βάση την παραγωγή κάθε διυλιστηρίου το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα διυλιστήρια της χώρας που καλύπτουν μέρος των αναγκών τους, από αργό πετρέλαιο που παράγεται στη χώρα, έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν τις ποσότητες αυτές από τη συνολική ποσότητα των αποθεμάτων που υποχρεούνται να φυλάσσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το ποσοστό που οι ποσότητες αυτές συμμετέχουν στο σύνολο του διυλιζομένου πετρελαίου. Οι αφαιρούμενες κατά τα ανωτέρω ποσότητες, για το σύνολο των διυλιστηρίων της χώρας, δεν μπορούν να υπερβαίνουν ποσότητα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό δεκαπέντε επί τοις εκατό (15%) της συνολικής καταναλώσεως της χώρας.
4.  
  Για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, ούμφωνα με τα ανωτέρω, τα διυλιστήρια της χώρας έχουν το δικαίωμα να τηρούν αποθέματα προερχόμενα από συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής τελικών και ενδιάμεσων προϊόντων με άλλα διυλιστήρια της χώρας 6. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που έχουν σύμφωνα με το νόμο αυτόν υποχρέωση εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς με πετρελαιοειδή προϊόντα, έχουν και την ευθύνη, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε αγορανομικές διατάξεις, για την ποιότητα και την ποσότητα των εμπορευμάτων που διακινούνται. Η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων μπορεί να γίνεται και δια πρακτόρων ή παραγγελιοδόχων των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών, χωρίς να αίρεται στην περίπτωση αυτή η ευθύνη και των εταιριών πετρελαιοειδών για λογαριασμό των οποίων αυτοί ενεργούν.
5.  
  Από την ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 1571/1985, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2008/1992.
6.  
  Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και οι θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες των τελευταίων εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακρατήσεως φόρου εισοδήματος που περιγράφεται στην περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 37 α του ν.δ/τος 3323/1955, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της ως άνω υποχρεώσεως. Για τα καύσιμα αυτά οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα.
7.  
  Δικαίωμα διάθεσης πετρελαιοειδών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές έχουν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων (μέσω αντλιών για οχήματα και με άλλα μέσα μόνο για θέρμανση), καθώς και όσοι έχουν άδεια μεταπωλητή, αποκλειστικά για θέρμανση. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που είχαν συσταθεί και είχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων πριν από τη δημοσίευση του ν. 1571/1985, λογίζονται ως διαθέτουσες τους αναγκαίους για την άδεια Α χώρους,εφόσον τοσύνολο των ιδιόκτητων αποθηκευτικών τους χώρων ανέρχεται τουλάχιστον σε 7.000 Μ3. β.γ. Αδεια Γ 500 Μ3 για υγραέρια. Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που είχαν συσταθεί κάτω από οποιαδήποτε εταιρική μορφή και είχαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων πριν από τη δημοσίευση του ν. 1571/1985, λογίζονται ως διαθέτουσες τους αναγκαίους για την άδεια Γ χώρους, εφόσον το σύνολο των ιδιόκτητων αποθηκευτικών τους χώρων ανέρχεται τουλάχιστον σε 250 Μ3..
8.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1571/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο-3 του άρθρου 1 του ν. 2008/1992, τροποποιείται ως εξής: 3. Οι ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και της Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι δυνατόν να καλύπτονται με απευθείας εισαγωγή έτοιμων προϊόντων ή με απευθείας αγορά από τα διυλιστήρια της χώρας..
 1. Πρατήρια που προμηθεύονται καύσιμα αποκλειστικά από μία εταιρεία και της οποίας φέρουν το εμπορικό σήμα.
 2. Η εταιρεία αυτή ευθύνεται παραλλήλως με τον πρατηριούχο για την ποιότητα και ποσότητα του πωλούμενου καυσίμου.
 3. Πρατήρια ελεύθερα (λευκά) τα οποία δεν έχουν αποκλειστική σύμβαση συνεργασίας με μια συγκεκριμένη εταιρία και φέρουν ειδικό σήμα.
 4. Οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
9.  
  Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται στην ανάρτηση κατάλληλων πινακίδων στα πρατήριά τους, με τα παραπάνω οριζόμενα κατά περίπτωση σήματα για ενημέρωση των καταναλωτών. Πρατήρια στα οποία έχουν αναρτηθεί σήματα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών απαγορεύεται να εφοδιάζονται προϊόντα από άλλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ευθυνομένων άλλως σωρευτικά όλων των εμπλεκόμενων μερών (πρατηριούχων, εταιρειών εμπορίας, πρακτόρων, παραγγελιοδόχων, κ.λπ.). Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Εμπορίου των πρατηρίων που φέρουν το σήμα μιας εταιρείας ή το λευκό σήμα, με την αλλαγή του σήματος, με τη γνωστοποίηση της καταγγελίας των συμβάσεων πρατηριούχων και εταιρειών στο Υπουργείο Εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου. Με την ίδια απόφαση προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου, καθώς και των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση τους, το εύρος του οποίου καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση υποτροπής είναι δυνατή η ανάκληση της χορηγηθείσας στον πρατηριούχο άδειας λειτουργίας από το όργανο που εξέδωσε τη σχετική άδεια. Οι παραβάτες των διατάξεων των αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες διοικητικές ποινές, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 136/1946 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 ν.δ. περί αγορανομικού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
10.  
  Για τη στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών του καταναλωτικού κοινού, ορίζεται, με αποφάσεις των νομαρχών, ο ελάχιστος ανά νομό αριθμός πρατηρίων τα οποία θα ευρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε λειτουργία
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-02-08 Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/27
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1985/33273/279/Φ.6.7Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/33273_279_Φ_6_7Α 1985
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Δ2Γ/32766 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Δ2Γ_32766 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/2070910/Α0240 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2070910_Α0240 1991
ΝΟΜΟΣ 1954/2861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2861 1954
ΝΟΜΟΣ 1955/3125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3125 1955
ΝΟΜΟΣ 1955/3213 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3213 1955
ΝΟΜΟΣ 1955/3215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3215 1955
ΝΟΜΟΣ 1961/4171 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4171 1961
ΝΟΜΟΣ 1965/4484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4484 1965
ΝΟΜΟΣ 1975/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/159 1975
ΝΟΜΟΣ 1975/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/87 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/289 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/289 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/336 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/336 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/367 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/367 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/468 1976
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1406 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1406 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1437 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1488 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1488 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1571 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1575 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1575 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1769 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1769 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1797 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1929 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1929 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άθλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις. 1994/2198 1994
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1946/136 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/136 1946
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1952/2176 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2176 1952
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3323 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/797 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/916 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/916 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1312 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1377 1973
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/431 1968
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/331 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/331 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 1995/2364 1995
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3335 2005
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τ[...]" 2015/4332 2015
Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 1996/127 1996
(1) Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας [...]" 1996/38 1996
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και τη[...]" 1997/224 1997
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορ[...]" 2005/160 2005
Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ Α.Ε) στην αγγλική Ηellenic Ηydrοcarbοn Resοurces Μanagement SΑ (Η.Η.R.Μ S.Α) – Κατάρτιση καταστατικού αυτής». 2012/14 2012