ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2290

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 11 Ενσωματωμένα Προϊόντα Σε καμία περίπτωση η κατά μονάδα επιδότηση, που χορηγείται σε ενσωματωμένο γεωργικό πρωτογενές προϊόν, δεν δύναται να υπερβαίνει την κατά μονάδα εξαγωγική επιδότηση που θα ήταν δυνατόν να χορηγηθεί για τις εξαγωγές του πρωτογενούς προϊόντος. Μέρος VΙ Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς των εξαγωγών 1.Σε περίπτωση που ένα μέλος επιβάλλει νέα απαγόρευση ή περιορισμό επί των εξαγωγών όσον αφορά τα είδη διατροφής, σύμφωνα με το άρθρο ΧΙ, παράγραφος 2, στοιχείο α) της GΑΤΤ του 1994, το μέλος αυτό τηρεί τις ακόλουθες διατάξεις: 1)το μέλος που επιβάλλει την απαγόρευση ή τον περιορισμό επί των εξαγωγών λαμβάνει δεόντως υπόψη τις επιπτώσεις της σχετικής απαγόρευσης ή περιορισμού στην επισιτιστική ασφάλεια των μελών εισαγωγέων· 2)προτού οποιοδήποτε μέλος επιβάλει απαγόρευση ή περιορισμό στις εξαγωγές, υποβάλλει το συντομότερο δυνατό γραπτή ανακοίνωση στην Επιτροπή Γεωργίας, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με τη φύση και τη διάρκεια του εν λόγω μέτρου και, όταν του ζητηθεί, διενεργεί διαβουλεύσεις με κάθε άλλο μέλος το οποίο, ως εισαγωγέας, έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο. Το μέλος το οποίο επιβάλλει τη σχετική απαγόρευση ή περιορισμό στις εξαγωγές παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, στο εν λόγω μέλος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. 2.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, εκτός αν το μέτρο λαμβάνεται από αναπτυσσόμενη χώρα μέλος η οποία εισάγει αποκλειστικά το συγκεκριμένο προϊόν διατροφής. Μέρος VΙΙ Άρθρο 13 Δέουσα μετριοπάθεια Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της GΑΤΤ του 1994 και της Συμφωνίας για τις Επιδοτήσεις και τα Αντισταθμιστικά Μέτρα (που καλείται στο παρόν άρθρο συμφωνία για τις επιδοτήσεις): (α) τα μέτρα εσωτερικών ενισχύσεων που βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάζεις του παραρτήματοςτης παρούσας συμφωνίας : (i) συνιστούν επιδοτήσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί έννομη προστασία με στόχο την εφαρμογή των αντισταθμιστικών δασμών 4, (ii) εξαιρούνται από δράσεις που βασίζονται στο άρθρο ΧVΙ της GΑΤΤ του 1994 και στο μέρος ΙΙΙ της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις, και (iii) εξαιρούνται από δράσεις που βασίζονται στην ολική ή μερική αναίρεση, χωρίς τιαραβίαση, των οφελών που αφορούν δασμολογικές παραχωρήσεις που ισχύουν για άλλο μέλος, βάσει του άρθρου ΙΙ της GΑΤΤ του 1994, κατά την έννοια του άρθρου ΧΧΙΙΙ παράγραφος 1, στοιχείο β) της GΑΤΤ του 1994· (β) τα μέτρα εσωτερικών ενισχύσεων, που βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων πληρωμών που πληρούν τους όρους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, όπως εμφανίζονται στον πίνακα κάθε μέλους, καθώς και οι εσωτερικές ενισχύσεις εντός των ελαχίστων ορίων και σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2: (i) εξαιρούνται από την επιβολή αντισταθμιστικών δασμών εκτός εάν διαπιστωθεί σοβαρή ζημία ή κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο VΙ της GΑΤΤ του 19 9 4 και το μέρος V της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις. Οσον αφορά, την έναρξη έρευνας για τους αντισταθμιστικούς δασμούς θα πρέπει να επιδεικνύεται μετριοπάθεια, (ii) εξαιρούνται από δράσεις που βασίζονται στο άρθρο ΧVΙ, παράγραφος 1 της GΑΤΤ του 1994 ή στα άρθρα 5 και 6 της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων δεν χορηγούνται ενισχύσεις σε συγκεκριμένο εμπόρευμα ανώτερες από το επίπεδο που αποφασίσθηκε κατά τη διάρκεια του έτους εμπορίας 1992, (iii) εξαιρούνται από δράσεις που βασίζονται στην ολική ή μερική αναίρεση, χωρίς παραβίαση, των οφελών που αφορούν δασμολογικές παραχωρήσεις υπέρ άλλου μέλους βάσει του άρθρου ΙΙ της GΑΤΤ του 1994, κατά την έννοια του άρθρου ΧΧΧΙΙ, παράγραφος 1, στοιχείο β) της GΑΤΤ του 1994, υπό την προϋπόθεση ότι στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων δεν χορηγούνται ενισχύσεις σε συγκεκριμένο εμπόρευμα ανώτερες από το επίπεδο που αποφασίσθηκε κατά τη διάρκεια του έτους εμπορίας 1992. 4 Ως Αντισταθμιστικοί Δασμοί όπου αναφέρονται στο παρόν άρθρο, νοούνται οι δασμοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο VΙ της GΑΤΤ 1994 και στο μέρος ν της Συμφωνίας για τις Επιδοτήσεις και τα Αντισταθμιστικά Μέτρα. (γ) οι εξαγωγικές επιδοτήσεις που βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάζεις του μέρους V της παρούσας συμφωνίας, που περιλαμβάνεται στον πίνακα κάθε μέλους : (i) υπόκεινται στην επιβολή αντισταθμιστικών δασμών μόνον κατά τη διαπίστωση σοβαρής ζημίας ή κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας, βάσει του μεγέθους, των επιπτώσεων στις τιμές ή της συνεπαγόμενης επίδρασης σύμφωνα με το άρθρο VΙ της GΑΤΤ του 1994 και του μέρους V της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις, ενώ για την έναρξη έρευνας σχετικής με τους αντισταθμιστικούς δασμούς θα πρέπει να επιδεικνύεται μετριοπάθεια, και (ιι) εξαιρούνται από δράσεις που βασίζονται στο άρθρο ΧVΙ της GΑΤΤ του 1994 ή στα άρθρα 3, 5 και 6 της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις. Μέρος VΙΙΙ Άρθρο 14 Υγειονομικά και φυτουγειονομικά μέτρα Τα μέλη συμφωνούν να θέσουν σε ισχύ τη συμφωνία για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων. Μέρος ΙΧ Άρθρο 15 Ειδική και διακριτική μεταχείριση 1.Λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή ότι η διακριτική και ευνοϊκότερη μεταχείριση των αναπτυσσομένων χωρών μελών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαπραγμάτευσης, παρέχεται ειδική και διακριτική μεταχείριση, όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάζεις της παρούσας συμφωνίας και τους πίνακες παραχωρήσεων και αναλήψεων υποχρεώσεων. 2.Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων για μειώσεις εντός προθεσμίας έως και 10 ετών. Δεν απαιτείται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη να αναλάβουν υποχρεώσεις για μειώσεις. Μέρος Χ Άρθρο 16 Λιγότερο ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες που εισάγουν αποκλειστικά είδη διατροφής 1.Οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στο πλαίσιο της απόφασης για τα μέτρα που αφορούν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του προγράμματος μεταρρυθμίσεων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες που εισάγουν αποκλειστικά είδη διατροφής. 2.Η επιτροπή γεωργίας παρακολουθεί, όπως αρμόζει, τη συνέχεια που δίνεται σαυτήν την απόφαση· Μέρος ΧΙ Άρθρο Άρθρο 17 Επιτροπή Γεωργίας Συστήνεται επιτροπή γεωργίας. Άρθρο Άρθρο 18 Επανεξέταση της εφαρμογής των αναλήψεων υποχρεώσεων 1.Η επιτροπή γεωργίας εξετάζει την πρόοδο εφαρμογής των αναλήψεων υποχρεώσεων που αποτέλεσαν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. 2.Η διαδικασία επανεξέτασης διεξάγεται βάσει γνωστοποιήσεων που υποβάλλονται από μέλη σχετικά με τα εν λόγω θέματα και σε χρονικά διαστήματα που θα καθορισθούν καθώς και βάσει της τεκμηρίωσης που ενδέχεται να ζητηθεί από τη Γραμματεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία επανεξέτασης. 3.Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται βάσει της παραγράφου 2, γνωστοποιούνται εγκαίρως τυχόν νέα μέτρα εσωτερικών ενισχύσεων ή τροποποιήσεις υφιστάμενων μέτρων, για τα οποία ζητείται εξαίρεση από την επιβολή μειώσεων. Στη γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τα νέα ή τα τροποποιημένα μέτρα καθώς και με τη συμβατότητα αυτών με τα συμφωνηθέντα κριτήρια, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 ή στο παράρτημα 2. 4.Κατά τη διαδικασία επανεξέτασης, τα μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη την επίδραση των εξαιρετικά υψηλών ποσοστών πληθωρισμού στη δυνατότητα των μελών να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις εσωτερικές ενισχύσεις. 5.Τα μέλη συμφωνούν να προβαίνουν ετησίως σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής γεωργίας σχετικά με τη συμμετοχή τους στον κανονικό ρυθμό αύξησης του παγκοσμίου εμπορίου γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο των αναλήψεων υποχρεώσεων για τις εξαγωγικές επιδοτήσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας. 6.Η διαδικασία επανεξέτασης παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη να θίγουν οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των αναλήψεων υποχρεώσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία. 7.Κάθε μέλος δύναται να θέσει υπόψη της επιτροπής γεωργίας οποιοδήποτε μέτρο θεωρεί ότι όφειλε να έχει γνωστοποιηθεί από άλλο μέλος. Άρθρο Άρθρο 19 Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών Οι διατάξεις των άρθρων ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ της GΑΤΤ του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται βάσει της συμφωνίας σχετικά με την επίλυση διαφορών, ισχύουν για τη διενέργεια διαβουλεύσεων και την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Μέρος ΧΙΙ Άρθρο Άρθρο 20 Συνέχιση της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων Αναγνωρίζοντας ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος των ουσιαστικών προοδευτικών μειώσεων, όσον αφορά τις ενισχύσεις και την προστασία που συνεπάγονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις αποτελεί συνεχιζόμενη διαδικασία, τα μέλη συμφωνούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση της διαδικασίας, ένα έτος πριν από τη λήξη της περιόδου - εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη : (α) τη μέχρι τότε εμπειρία από την εφαρμογή των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση. (β) τις επιπτώσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση στο διεθνές εμπόριο στον τομέα της γεωργίας. (γ) θέματα που δεν αφορούν το εμπόριο, την ειδική και διακριτική μεταχείριση των αναπτυσσομένων χωρών μελών και το στόχο καθιέρωσης δίκαιου και βασισμένου στην αγορά καθεστώτος συναλλαγών στον τομέα της γεωργίας, καθώς και τους λοιπούς στόχους και θέματα που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας συμφωνίας, και (δ) τις περαιτέρω αναλήψεις υποχρεώσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των προαναφερομένων μακροπρόθεσμων στόχων. Μέρος ΧΙΙΙ Άρθρο Άρθρο 21 Τελικές διατάξεις 1.Εφαρμόζονται οι διατάξεις της GΑΤΤ του 1994 και άλλων πολυμερών εμπορικών συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΑ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 2.Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 1.Η παρούσα συμφωνία καλύπτει τα εξής προϊόντα : (i) Κεφάλαια 1 έως 2 4 του ΕΣ εκτός των ψαριών και των προϊόντων αλιείας, συν* (ii) Κωδικός ΕΖ 2905.43 (μαννιτόλη) Κωδικός ΕΣ 2905.44 (σορβιτόλη) Κλάση ΕΣ 33.01 (αιθέρια έλαια) Κλάσεις ΕΣ 35.01 έως 35.05 (λευκοματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα, κάθε είδους κόλλες) Κωδικός ΕΣ 3809.10 (προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα) Κωδικός ΕΣ 3823.60 (σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905.44) Κλάσεις ΕΣ 41.01 έως 41.03 (δέρματα) Κλάση ΕΣ 43.01 (γουνοδέρματα ακατέργαστα) Κλάσεις ΕΣ 50.01 έως 50.03 (μετάξι ακατέργαστο και απορρίμματα από μετάξι) Κλάσεις ΕΣ 51.01 έως 51.03 (μαλλί και τρίχες) Κλάσεις ΕΣ 52.01 έως 52.03 (βαμβάκι ακατέργαστο, απορρίμματα από βαμβάκι, βαμβάκι λαναρισμένο ή χτενισμένο) Κλάση ΕΣ 53.01 (λινάρι ακατέργαστο) Κλάση ΕΣ 53.02 (κάνναβις ακατέργαστη) 2.Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν τον αριθμό προϊόντων που καλύπτονται από τη συμφωνία για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων. * Οι περιγραφές των προϊόντων εντός των παρενθέσεων είναι ενδεικτικές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ : Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙ30ΛΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 1.Τα μέτρα εσωτερικών ενισχύσεων για τα οποία ζητείται εξαίρεση από τις υποχρεώσεις επιβολής μειώσεων πληρούν το βασικό όρο, ήτοι ότι οι επιπτώσεις τους στη στρέβλωση των εμπορικών συναλλαγών ή στην παραγωγή είναι μηδενικές ή, το πολύ, ελάχιστες. Συνεπώς, όλα τα μέτρα, για τα οποία ζητείται εξαίρεση πληρούν τα ακόλουθα βασικά κριτήρια : 1)οι σχετικές ενισχύσεις παρέχονται στο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από πόρους του δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων δημοσιονομικών εσόδων) μη περιλαμβανομένων μεταβιβάσεων από καταναλωτές(β) οι σχετικές ενισχύσεις δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στήριξη τιμών υπέρ των παραγωγών. Επίσης, τα εν λόγω μέτρα πληρούν τα συγκεκριμένα για κάθε πολιτική κριτήρια και όρους που αναφέρονται στη συνέχεια. Προγράμματα δημοσίων υπηρεσιών 2.Γενικές υπηρεσίες Οι πολιτικές της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορούν δαπάνες (ή διαφυγόντα έσοδα) σχετικά με προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται υπηρεσίες ή οφέλη στον τομέα της γεωργίας ή στους αγρότες. Δεν περιλαμβάνουν άμεσες πληρωμές σε παραγωγούς ή μεταποιητές. Τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον ακόλουθο κατάλογο, ικανοποιούν τα γενικά κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου 1 και, ενδεχομένως, τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις για κάθε πολιτική που ορίζονται στη συνέχεια: 1)έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της γενικής έρευνας, έρευνα σχετική με περιβαλλοντικά προγράμματα και ερευνητικά προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα(β) έλεγχος παρασίτων και νόσων συμπεριλαμβανομένων των γενικών και ειδικών για κάθε προϊόν μέτρων ελέγχου παρασίτων και νόσων, όπως τα συστήματα έγκαιρης διάγνωσης, η θέση σε απομόνωση και εξάλειψη(γ) υπηρεσίες κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των γενικών και εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης(δ) υπηρεσίες γενικών εφαρμογών και παροχής συμβουλών συμπεριλαμβανομένης της παροχής μέσων για τη διευκόλυνση της μεταβίβασης πληροφοριών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στους παραγωγούς και στους καταναλωτές· 2)υπηρεσίες επιθεώρησης περιλαμβανομένων των γενικών υπηρεσιών επιθεώρησης και του ελέγχου συγκεκριμένων προϊόντων για λόγους υγείας, ασφάλειας, ελέγχου της ποιότητας ή τυποποίησης· 3)υπηρεσίες εμπορίας και προώθησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών των σχετικών με τις αγορές της παροχής συμβουλών και της προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων, αλλά εξαιρουμένων των δαπανών για μη καθορισμένους λόγους που 9α ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν από τους πωλητές γιο τη μείωση της τιμής πώλησης ή για την παροχή άμεσου οικονομικού οφέλους σε αγοραστές, και 4)υπηρεσίες υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ηλεκτροδότησης, των οδών και άλλων μέσων μεταφοράς των εγκαταστάσεων αγοράς και των λιμενικών εγκαταστάσεων, των δικτύων ύδρευσης, των φραγμάτων και συστημάτων αποχέτευσης, καθώς και έργα υποδομών που συνδέονται με προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δαπάνες προορίζονται μόνο για την παροχή ή κατασκευή βασικού εξοπλισμού και δεν περιλαμβάνουν την επιδοτούμενη παροχή εγκαταστάσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων εκτός αυτών που προορίζονται για τη δικτύωση εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας. Δεν περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για εισροές ή λειτουργικές δαπάνες, ή η επιβολή προτιμησιακών τελών στους παραγωγούς. 3.Δημόσια αποθέματα για λόγους επισιτιστικής ασφάλειας 5 Δαπάνες (ή διαφυγόντα έσοδα) σχετικές με τη σώρευση και κατοχή αποθεμάτων προϊόντων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας το οποίο καθορίζεται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθήκευση προϊόντων. ο όγκος και η σώρευση των σχετικών αποθεμάτων αντιστοιχεί σε προκαθορισμένους στόχους, που συνδέονται αποκλειστικά με την επισιτιστική ασφάλεια. Η διαδικασία σώρευσης και διάθεσης αποθεμάτων είναι από χρηματοδοτικής απόψεως, διαφανής, οι αγορές ειδών διατροφής από δημόσιες αρχές πραγματοποιούνται σε τρέχουσες τιμές αγοράς και οι πωλήσεις από τα αποθέματα επισιτιστικής ασφάλειας, πραγματοποιούνται σε τιμές όχι κατώτερες από τις τιμές που ισχύουν στην εσωτερική αγορά για το υπό εξέταση προϊόν και ποιότητα. 4.Εσωτερική επισιτιστική βοήθεια6 Δαπάνες (ή διαφυγόντα έσοδα) σχετικά με τη χορήγηση εσωτερικής επισιτιστικής βοήθειας σε τμήματα του πληθυσμού που βρίσκονται σε ανάγκη.Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος παραρτήματος, κρατικά προγράμματα αποθεμάτων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων η λειτουργία είναι διαφανής και εξασφαλίζεται σύμφωνα με επίσημα δημοσιευμένα αντικειμενικά κριτήρια ή κατευθυντήριες γραμμές, θεωρούνται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων, αποθέματα ειδών διατροφής για σκοπούς επισιτιστικής ασφάλειας, αγοράζονται ή διατίθενται σε προκαθορισμένες τιμές, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της εξωτερικής τιμής αναφοράς λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση της ΑΜΕ.Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος παραρτήματος, η παροχή ειδών διατροφής με επιδοτούμενες τιμές με στόχο την ικανοποίηση των επισιτιστικών αναγκών των φτωχών στις αστικές και αγροτικές περιοχές των αναπτυσσομένων χωρών, σε τακτική βάση και σε λογικές τιμές, θεωρείται ότι συμφωνεί με διατάξεις της παρούσας παραγράφου. το δικαίωμα απολαβής επισιτιστικής βοήθειας βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια που αφορούν τους στόχους διατροφής· Η εν λόγω βοήθεια συνίσταται στην απευθείας χορήγηση τροφίμων στους δικαιούχους ή στην παροχή των αναγκαίων μέσων προκειμένου να καταστεί δυνατό στους αποδέκτες που πληρούν τα κριτήρια να αγοράσουν τρόφιμα σε τιμές αγοράς ή σε επιδοτούμενες τιμές. Οι αγορές τροφίμων από τις δημόσιες αρχές πραγματοποιούνται σε τρέχουσες τιμές αγοράς ενώ η χρηματοδότηση και η διαχείριση της βοήθειας συνιστούν διαφανείς διαδικασίες. 5.Άμεσες πληρωμές σε παραγωγούς Οι ενισχύσεις που παρέχονται μέσω άμεσων πληρωμών (ή διαφυγόντων εσόδων, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε είδος) για τις οποίες ζητείται εξαίρεση από την επιβολή μειώσεων ικανοποιούν τα βασικά κριτήρια που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, πέραν των συγκεκριμένων κριτηρίων που εφαρμόζονται σε μεμονωμένες κατηγορίες άμεσων πληρωμών, όπως ορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους 6 έως 13. Στις περιπτώσεις που ζητείται εξαίρεση από την επιβολή μειώσεων για υφιστάμενες ή νέες άμεσες πληρωμές, εκτός αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 6 έως 13, είναι αναγκαίο να πληρούνται τα κριτήρια (β) έως (ε) της παραγράφου 6, πέρα των γενικών κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1. 6.Ενίσχυση ανεξάρτητη του εισοδήματος 1)Η επιλεξιμότητα για τις εν λόγω πληρωμές βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια όπως το εισόδημα, η ιδιότητα του δικαιούχου ως παραγωγού ή γαιοκτήμονα, η χρησιμοποίηση των συντελεστών παραγωγής ή το επίπεδο παραγωγής σε καθορισμένη και σταθερή περίοδο βάσης. 2)Το ύφος των σχετικών πληρωμών, σε ένα δεδομένο έτος, δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στον τύπο ή όγκο της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών μονάδων) που αναλαμβάνεται από τον παραγωγό σε οποιοδήποτε έτος μετά την περίοδο βάσης. 3)Το ύφος των σχετικών πληρωμών, σε οποιοδήποτε έτος, δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στις τιμές, εγχώριες ή διεθνείς, που εφαρμόζονται στην παραγωγή προϊόντων, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους μετά την περίοδο βάσης. 4)Το ύφος των σχετικών πληρωμών δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στους συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους μετά την περίοδο βάσης. 5)Για την απολαβή των σχετικών πληρωμών δεν απαιτείται η παραγωγή προϊόντων. 7.Χρηματοδοτική συμμετοχή της κυβέρνησης σε προγράμματα εγγύησης των εισοδημάτων και σε προγράμματα τα οποία θεσπίζουν μηχανισμό ασφάλειας των εισοδημάτων. 1)Η επιλεξιμότητα για τις εν λόγω πληρωμές καθορίζεται βάσει της απώλειας εισοδήματος, λαμβανομένου υπόψη μόνο του εισοδήματος που προέρχεται από τη γεωργία, που υπερβαίνει το 30% του μέσου ακαθάριστου εισοδήματος ή του ισοδύναμου σε όρους καθαρού εισοδήματος (εξαιρουμένων τυχόν πληρωμών από τα ίδια ή παρόμοια προγράμματα) κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων ετών ή ενός μέσου όρου τριών ετών που εκτιμάται βάσει των προηγουμένων πέντε ετών, αποκλειόμενης της μεγαλύτερης και της μικρότερης τιμής, όλοι οι παράγωγοί που πληρούν αυτή την προϋπόθεση έχουν δικαίωμα να απολαβής των σχετικών πληρωμών. 2)Το ποσό των σχετικών πληρωμών αντισταθμίζει σε ποσοστό κατώτερο του 70% την απώλεια εισοδήματος του παραγωγού κατά το έτος για το οποίο ο παραγωγός αποκτά το δικαίωμα απολαβής της σχετικής βοήθειας. 3)Το ύφος των σχετικών πληρωμών εξαρτάται αποκλειστικά από το εισόδημα. Δεν συνδέεται με τον τύπο ή τον όγκο παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών μονάδων) που αναλαμβάνεται από τον παραγωγό ούτε με τις εγχώριες και διεθνείς τιμές που εφαρμόζονται στην εν λόγω παραγωγή ούτε με τους χρησιμοποιούμενους συντελεστές παραγωγής. 4)Στην περίπτωση που καταβάλλονται σε ένα παραγωγό, κατά το ίδιο έτος, πληρωμές βάσει τόσο της παρούσας παραγράφου όσο και της παραγράφου 8 (ενισχύσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών), το ύφος του συνόλου των σχετικών καταβολών επιβάλλεται να είναι κατώτερο από το 100% της συνολικής απώλειας του παραγωγού. 8.Πληρωμές (που πραγματοποιούνται είτε απευθείας είτε μέσω χρηματοδοτικής συμμετοχής του κράτους σε προγράμματα ασφάλειας καλλιεργειών) με στόχο την ανακούφιση από τις φυσικές καταστροφές. 1)Η επιλεξιμότητα για τις εν λόγω πληρωμές βασίζεται στην επίσημη αναγνώριση από πλευράς των δημοσίων αρχών ότι έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται φυσική ή παρόμοια καταστροφή (συμπεριλαμβανομένων των επιδημιών, της προσβολής από παράσιτα, των πυρηνικών ατυχημάτων και πολεμικών συγκρούσεων στα εδάφη του συγκεκριμένου μέλους) και καθορίζεται βάσει απώλειας παραγωγής που υπερβαίνει το 30% της μέσης παραγωγής κατά την προηγούμενη τριετή περίοδο ή του μέσου όρου τριών ετών που βασίζεται στην προηγούμενη πενταετή περίοδο, αποκλειόμενης της υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής. 2)Η καταβολή πληρωμών ύστερα από μία καταστροφή πραγματοποιείται μόνον όσον αφορά τις απώλειες εισοδήματος, ζωικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που αφορούν την κτηνιατρική περίθαλψη των ζώων), γης ή άλλων συντελεστών παραγωγής, εξαιτίας της εν λόγω φυσικής καταστροφής. (Τ) Οι πληρωμές δεν παρέχουν αντιστάθμισμα ανώτερο από το συνολικό κόστος αποκατάστασης των σχετικών απωλειών, και δεν απαιτούν ούτε προσδιορίζουν τον τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής παραγωγής. 3)ο ι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας καταστροφής δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που απαιτείται για την πρόληψη ή άμβλυνση των περαιτέρω απωλειών όπως ορίζονται στο ανωτέρω κριτήριο (β). 4)Σε περίπτωση που καταβάλλονται σε έναν παραγωγό, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, πληρωμές τόσο βάσει της παρούσας παραγράφου όσο και της παραγράφου 7 (προγράμματα εγγύησης εισοδημάτων και δημιουργίας μηχανισμών προστασίας εισοδημάτων), το σύνολο των εν λόγω πληρωμών επιβάλλεται να είναι κατώτερο του 100% της συνολικής ζημίας του παραγωγού. 9.Ενίσχυση διαρθρωτικών προσαρμογών που παρέχεται μέσω των προγραμμάτων συνταξιοδότησης των παραγωγών. 1)Η επιλεξιμότητα για τέτοιου είδους πληρωμές καθορίζεται βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, στο πλαίσιο προγραμμάτων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συνταξιοδότησης ατόμων που απασχολούνται στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, ή τη μετακίνηση τους σε μη γεωργικές δραστηριότητες. 2)Προϋπόθεση της πραγματοποίησης των πληρωμών είναι η ολοκληρωτική και μόνιμη αποχώρηση των δικαιούχων από τη γεωργική παραγωγή για εμπορικούς σκοπούς. 10.Ενίσχυση διαρθρωτικών προσαρμογών που παρέχεται στο πλαίσιο προγραμμάτων απόσυρσης παραγωγικών πόρων 1)Η επιλεξιμότητα για τις σχετικές πληρωμές καθορίζεται βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, στο πλαίσιο προγραμμάτων που αποσκοπούν στην απόσυρση των γαιών και άλλων πόρων συμπεριλαμβανομένου του ζωικού κεφαλαίου, από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς. 2)Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των πληρωμών είναι η απόσυρση των γαιών από την γεωργική παραγωγή για εμπορικούς σκοπούς για ελάχιστο διάστημα τριών ετών, και στην περίπτωση του ζωικού κεφαλαίου, η σφαγή ή η οριστική διάθεσή του. 3)Η πραγματοποίηση των πληρωμών δεν απαιτεί ούτε καθορίζει τυχόν εναλλακτική χρήση των σχετικών εκτάσεων ή άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς. 4)Οι πληρωμές δεν συνδέονται με το είδος ή την ποσότητα παραγωγής ούτε με τις τιμές, εγχώριες ή διεθνείς, που ισχύουν για την παραγωγή που πραγματοποιείται με χρήση των εκτάσεων και των λοιπών πόρων που παραμένουν στην παραγωγή. 11.Βοήθεια για διαρθρωτικές προσαρμογές που παρέχεται μέσω ενισχύσεων για τις επενδύσεις 1)Η επιλεξιμότητα των εν λόγω πληρωμών βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια, στο πλαίσιο κυβερνητικών προγραμμάτων, που αποσκοπούν στη χρηματοδοτική ή υλική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού για την αντιμετώπιση αντικειμενικά αποδεδειγμένων διαρθρωτικών μειονεκτημάτων. Η επιλεξιμότητα για τα εν λόγω προγράμματα μπορεί να βασίζεται, επίσης, σε σαφώς καθορισμένο κυβερνητικό πρόγραμμα επανιδιωτικοποίησης των γεωργικών εκτάσεων. 2)Το ύφος των εν λόγω πληρωμών, σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος, δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στο είδος ή τον όγκο παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών μονάδων) που αναλαμβάνεται από τον παραγωγό σε οποιοδήποτε έτος μετά την περίοδο βάσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρω κριτηρίου (ε). 3)Το ύφος των εν λόγω πληρωμών, σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος, δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στις τιμές, εγχώριες ή διεθνείς, που εφαρμόζονται στην παραγωγή οποιουδήποτε έτους μετά την περίοδο βάσης. 4)Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση των επενδύσεων για τις οποίες παρέχονται. 5)Για την πραγματοποίηση των πληρωμών δεν επιβάλλονται ούτε ορίζονται σε καμία περίπτωση τα γεωργικά προϊόντα τα οποία οφείλουν να παράγουν οι αποδέκτες, με εξαίρεση την περίπτωση που ζητείται από αυτούς να μην παράγουν κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. 6)Οι πληρωμές περιορίζονται στο ποσό που είναι αναγκαίο για την αντιστάθμιση του διαρθρωτικού μειονεκτήματος. 12.Πληρωμές στο πλαίσιο προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος 1)Η επιλεξιμότητα των σχετικών πληρωμών καθορίζεται ως τμήμα σαφώς καθορισμένου κυβερνητικού προγράμματος προστασίας του περιβάλλοντος ή διατήρησης και εξαρτάται από την τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων που αφορούν τις μεθόδους ή τους συντελεστές παραγωγής. 2)Το ποσό των πληρωμών περιορίζεται στις επιπλέον δαπάνες ή τις απώλειες εισοδήματος που απορρέουν από την τήρηση του κυβερνητικού προγράμματος. 13.Πληρωμές στο πλαίσιο προγραμμάτων περιφερειακών ενισχύσεων 1)Δικαίωμα σε τέτοιου είδους πληρωμές έχουν μόνον οι παραγωγοί μειονεκτικών περιοχών. Κάθε σχετική περιοχή πρέπει να συνιστά ευκρινώς καθορισμένη συνεχόμενη γεωγραφική περιφέρεια με σαφή οικονομική και διοικητική ταυτότητα, η οποία θεωρείται μειονεκτική βάσει ουδέτερων και αντικειμενικών κριτηρίων που ορίζονται σαφώς στους νόμους ή κανονισμούς και τα οποία αποδεικνύουν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές δεν οφείλονται μόνο σε προσωρινές συνθήκες. 2)Το ύφος των σχετικών πληρωμών, σε ένα δεδομένο έτος, δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στο είδος ή τον όγκο παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών μονάδων) που αναλαμβάνεται από τον παραγωγό σε οποιοδήποτε έτος μετά την περίοδο βάσης, εκτός εάν πρόκειται για μείωση της εν λόγω παραγωγής. 3)Το ύφος των σχετικών πληρωμών, σε οποιοδήποτε δεδομένο έτος δεν συνδέεται ούτε βασίζεται στις τιμές, εγχώριες ή διεθνείς, που ισχύουν για προϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια οιουδήποτε έτους μετά την περίοδο βάσης. 4)Οι πληρωμές διατίθενται αποκλειστικά σε παραγωγούς των επιλέξιμων περιοχών. Ωστόσο, δικαίωμα στις εν λόγω πληρωμές έχει το σύνολο των παραγωγών των σχετικών περιοχών. 5)Στις περιπτώσεις που συνδέονται με τους συντελεστές παραγωγής, οι πληρωμές πραγματοποιούνται βάσει προοδευτικά μειούμενου συντελεστή, πέραν του καθορισμένου για το συγκεκριμένο συντελεστή ορίου. 6)Οι πληρωμές περιορίζονται στις επιπλέον δαπάνες, ή στην απώλεια εισοδήματος κατά την παραγωγή γεωργικών προϊόντων στην καθορισμένη περιοχή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η Αθροιστική Μέτρηση Ενισχύσεων (ΑΜΕ) υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε βασικό γεωργικό προϊόν που δικαιούται στήριξης της τιμής αγοράς μη εξαιρουμένων των άμεσων πληρωμών ή άλλων επιδοτήσεων που απαλλάσσονται από την επιβολή μειώσεων (λοιπές μη αποκλειόμενες πολιτικές). Οι ενισχύσεις που δεν αφορούν συγκεκριμένα ένα προϊόν αθροίζονται σε μία ΑΜΕ, που δεν είναι συγκεκριμένη για κάθε προϊόν, αποτιμώμενη σε συνολικούς νομισματικούς όρους. 2.Οι επιδοτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν δημοσιονομικές δαπάνες και διαφυγόντα έσοδα από δημόσιες αρχές ή τις υπηρεσίες τους. 3.Περιλαμβάνονται ενισχύσεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού. 4.Αφαιρούνται από την ΑΜΕ οι συγκεκριμένες γεωργικές εισφορές ή τα τέλη που καταβάλλονται από παραγωγούς. 5.Η ΑΜΕ που υπολογίζεται όπως περιγράφεται στη συνέχεια για την περίοδο βάσης αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης για μειώσεις. 6.Για κάθε βασικό γεωργικό προϊόν καθορίζεται συγκεκριμένη ΑΜΕ που εκφράζεται σε συνολικούς όρους νομισματικής αξίας. 7.Η ΑΜΕ υπολογίζεται όσο το δυνατόν εγγύτερα στο σημείο της πρώτης πώλησης του υπό εξέταση γεωργικού προϊόντος. Περιλαμβάνονται μέτρα που απευθύνονται σε μεταποιητές γεωργικών προϊόντων στο βαθμό που τα εν λόγω μέτρα ευνοούν τους παραγωγούς των βασικών γεωργικών προϊόντων. 8.Στήριξη των τιμών της αγοράς: Η στήριξη των τιμών της αγοράς υπολογίζεται βάσει της διαφοράς μεταξύ μίας πάγιας εξωτερικής τιμής αναφοράς και της προκαθορισμένης τιμής πολλαπλασιαζόμενης με την ποσότητα παραγωγής που δικαιούται της ισχύουσας προκαθορισμένης τιμής. Οι δημοσιονομικές δαπάνες, που πραγματοποιούνται για τη διατήρηση της εν λόγω διαφοράς, όπως το κόστος αγοράς ή αποθήκευσης δεν περιλαμβάνονται στην ΑΜΕ. 9.Η πάγια εξωτερική τιμή αναφοράς βασίζεται στα έτη 1986 έως 1988 και ισούται γενικά με τη μέση κατά μονάδα αξία FΟΒ για το υπό εξέταση βασικό γεωργικό προϊόν σε μία καθαρά εξαγωγική χώρα και τη μέση κατά μονάδα αξία CΙF για το υπό εξέταση γεωργικό προϊόν σε χώρα που αποτελεί καθαρό εισαγωγέα κατά την περίοδο βάσης. Εφόσον χρειασθεί υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής της παγίας τιμής αναφοράς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν διαφορές όσον αφορά την ποιότητα. 10.Μη απαλλασσόμενες άμεσες πληρωμές: οι μη απαλλασσόμενες πληρωμές που εξαρτώνται από τη διαφορά τιμής υπολογίζονται είτε βάσει της διαφοράς μεταξύ της παγίας τιμής αναφοράς και της προκαθορισμένης τιμής πολλαπλασιαζόμενης με την ποσότητα παραγωγής που δικαιούται της προκαθορισμένης τιμής είτε βάσει των δημοσιονομικών δαπανών. 11.Η πάγια τιμή αναφοράς βασίζεται στα έτη 1986 έως 1988 και ισούται, γενικά, με την τρέχουσα τιμή που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των συντελεστών πληρωμών. 12.Οι μη απαλλασσόμενες άμεσες πληρωμές που βασίζονται σε παράγοντες εκτός των τιμών υπολογίζονται βάσει των δημοσιονομικών δαπανών. 13.Λοιπά μη απαλλασσόμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για τις εισροές και άλλα μέτρα, όπως τα μέτρα μείωσης του κόστους εμπορίας. Η αξία των εν λόγω μέτρων υπολογίζεται χρησιμοποιώντας κρατικές δημοσιονομικές δαπάνες, ή όταν η χρήση των δημοσιονομικών δαπανών δεν εκφράζει το συνολικό μέγεθος της σχετικής επιδότησης, η βάση για τον υπολογισμό της επιδότησης συνίσταται στη διαφορά μεταξύ της τιμής του επιδοτουμένου αγαθού ή υπηρεσίας και μίας αντιπροσωπευτικής τιμής αγοράς για ένα παρόμοιο αγαθό ή υπηρεσία πολλαπλασιαζόμενης με την ποσότητα του αγαθού ή της υπηρεσίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, οι ισοδύναμες μετρήσεις ενισχύσεων υπολογίζονται για όλα τα βασικά γεωργικά προϊόντα για τα οποία υφίσταται στήριξη της τιμής αγοράς, όπως ορίζεται στο παράρτημα 3, αλλά για τα οποία είναι πρακτικώς αδύνατος ο υπολογισμός της συνιστώσας αυτής της ΑΜΕ. Όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, το επίπεδο βάσης για την εφαρμογή των αναλήψεων υποχρεώσεων για μείωση των εσωτερικών ενισχύσεων συνίσταται, αφενός, στη στήριξη των τιμών αγοράς υπό μορφή ισοδύναμων μέτρων στήριξης βάσει της κατωτέρω παραγράφου 2, και αφετέρου σε μη απαλλασσόμενες άμεσες πληρωμές και λοιπές μη απαλλασσόμενες ενισχύσεις, που εκτιμώνται βάσει των διατάξεων της κατωτέρω παραγράφου. Συμπεριλαμβάνονται οι ενισχύσεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού. 2.Οι ισοδύναμες μετρήσεις ενισχύσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπολογίζονται για κάθε προϊόν χωριστά, όσον αφορά το σύνολο των βασικών γεωργικών προϊόντων, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο της πρώτης πώλησης με στήριξη των τιμών αγοράς, για την οποία ο υπολογισμός της συνιστώσας της ΑΜΕ που αφορά τη στήριξη των τιμών αγοράς είναι πρακτικώς αδύνατος. Για τα συγκεκριμένα βασικά γεωργικά προϊόντα πραγματοποιούνται ισοδύναμες μετρήσεις των τιμών αγοράς με εφαρμογή της ισχύουσας προκαθορισμένης τιμής και της ποσότητας παραγωγής που δικαιούται να λάβει τη συγκεκριμένη τιμή, ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό των δημοσιονομικών δαπανών που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της τιμής αγοράς. 3.Στις περιπτώσεις που τα βασικά γεωργικά προϊόντα που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 αποτελούν αντικείμενο μη απαλλασσομένων άμεσων πληρωμών ή άλλων πληρωμών ή λοιπών κατά προϊόν ενισχύσεων που δεν εξαιρούνται από την ανάληψη υποχρέωσης για μείωση, η βάση για τις ισοδύναμες μετρήσεις ενισχύσεων, όσον αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα, συνίσταται σε υπολογισμούς, όπως και για τις αντίστοιχες συνιστώσες της ΑΜΕ (που καθορίζονται στις παραγράφουςέωςτου παραρτήματος 3). 4.Οι ισοδύναμες μετρήσεις ενισχύσεων υπολογίζονται επί του ποσού των επιδοτήσεων όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο πρώτης πώλησης του υπό εξέταση βασικού γεωργικού προϊόντος. Μέτρα που απευθύνονται σε μεταποιητές γεωργικών προϊόντων περιλαμβάνονται στο μέτρο που ευνοούν τους παραγωγούς των βασικών γεωργικών προϊόντων. Οι συγκεκριμένες γεωργικές εισφορές ή τα τέλη που καταβάλλονται από παραγωγούς μειώνουν τις ισοδύναμες μετρήσεις ενισχύσεων κατά ένα αντίστοιχο ποσό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Τμήμα Α 1.Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, οι διατάζεις του άρθρου 4, παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται σε πρωτογενή γεωργικά προϊόντα ή σε παράγωγα επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα (καθορισμένα προϊόντα), για τα οποία πληρούνται οι ακόλουθοι όροι (που στο εξής καλούνται ειδική μεταχείριση): 1)κατά την περίοδο βάσης 1986-1988 (περίοδος βάσης) οι εισαγωγές των καθορισμένων προϊόντων αντιστοιχούσαν σε ποσοστό κάτω του 3% της αντίστοιχης εγχώριας κατανάλωσης· 2)από την έναρξη της περιόδου βάσης δεν χορηγήθηκαν εξαγωγικές επιδοτήσεις για τα καθορισμένα προϊόντα· 3)όσον αφορά το πρωτογενές γεωργικό προϊόν εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού της παραγωγής· 4)τα εν λόγω προϊόντα προσδιορίζονται με το σύμβολο ΕΜ Παράρτημα 5 στο τμήμα Ι-Β του μέρους Ι του πίνακα μέλους που επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο του Μαρακές, δεδομένου ότι αποτελούν αντικείμενο ειδικής μεταχείρισης που ανταποκρίνεται σε ανάγκες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως η επισιτιστική ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος- και 5)οι δυνατότητες ελάχιστης πρόσβασης, όσον αφορά τα καθορισμένα προϊόντα, αντιστοιχούν, όπως ορίζεται στο τμήμα 1-3 του μέρους Ι του πίνακα του ενδιαφερόμενου μέλους, στο 4% της εγχώριας κατανάλωσης των καθορισμένων προϊόντων κατά την περίοδο βάσης, από την αρχή του πρώτου έτους της περιόδου εφαρμογής και, στη συνέχεια, αυξάνονται κατά 0,8% της αντίστοιχης εγχώριας κατανάλωσης της περιόδου βάσης, ετησίως, για το υπόλοιπο της περιόδου εφαρμογής. 2.Στις αρχές οποιουδήποτε έτους της περιόδου εφαρμογής, οποιοδήποτε μέλος δύναται να διακόψει την εφαρμογή της ειδικής μεταχείρισης, σχετικά με τα καθορισμένα προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάζεις της παραγράφου 6. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω μέλος διατηρεί τις δυνατότητες ελάχιστης πρόσβασης που ήδη ισχύουν τη δεδομένη στιγμή, και αυξάνει τις δυνατότητες ελάχιστης πρόσβασης κατά 0,4% της αντίστοιχης εγχώριας κατανάλωσης της περιόδου βάσης, ετησίως, για το υπόλοιπο της περιόδου εφαρμογής. Στη συνέχεια, διατηρείται στον πίνακα του εν λόγω μέλους το επίπεδο των δυνατοτήτων ελάχιστης πρόσβασης που προκύπτει από το συγκεκριμένο τύπο κατά το τελευταίο έτος της περιόδου εφαρμογής. 3.Τυχόν διαπραγματεύσεις σχετικές με το αν θα υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της ειδικής μεταχείρισης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, μετά το πέρας της περιόδου εφαρμογής ολοκληρώνονται εντός του χρονικού πλαισίου της περιόδου εφαρμογής, ως μέρος των διαπραγματεύσεων που ορίζονται στο άρθρο 20 της παρούσας συμφωνίας, λαμβανομένων υπόψη των παραγόντων μη εμπορικού χαρακτήρα. 4.Εάν, σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, αποφασισθεί ότι ένα μέλος δύναται να συνεχίσει την εφαρμογή της ειδικής μεταχείρισης, το μέλος αυτό παρέχει πρόσθετες και αποδεκτές παραχωρήσεις, που καθορίζονται στις σχετικές διαπραγματεύσεις. 5.Στην περίπτωση που η ειδική μεταχείριση δεν πρόκειται να συνεχισθεί μετά το πέρας της περιόδου εφαρμογής, το εν λόγω μέλος εφαρμόζει τις διστάζεις της παραγράφου 6. Στην περίπτωση αυτή, μετά το πέρας της περιόδου εφαρμογής, οι δυνατότητες ελάχιστης πρόσβασης για τα καθορισμένα προϊόντα διατηρούνται στο επίπεδο του 8% της αντίστοιχης εγχώριας κατανάλωσης κατά την περίοδο βάσης στον πίνακα του ενδιαφερόμενου μέλους. 6.Τα μέτρα που λαμβάνονται στα σύνορα, εκτός των συνήθων δασμών που εφαρμόζονται όσον αφορά τα καθορισμένα προϊόντα, υπόκεινται στις διατάζεις του άρθρου 4, παράγραφος 2 από την αρχή του έτους κατά το οποίο διακόπτεται η εφαρμογή της ειδικής μεταχείρισης. Τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε συνήθεις δασμούς που έχουν παγιοποιηθεί στον πίνακα του ενδιαφερομένου μέλους, και εφαρμόζονται από την αρχή του έτους κατά το οποίο διακόπτεται η ειδική μεταχείριση και στη συνέχεια σε συντελεστές που θα ίσχυαν αν εφαρμόζετο μείωση τουλάχιστον 15% κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, σε ίσες ετήσιες δόσεις. Οι δασμοί αυτοί καθορίζονται βάσει ισοδυνάμων δασμών που υπολογίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφονται στο παρόν προσάρτημα. Τμήμα Β 7.Οι διατάζεις του άρθρου 4, παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται, επίσης, από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για την ΠΟΕ, όσον αφορά πρωτογενή γεωργικά προϊόντα που αποτελούν το βασικό παραδοσιακό είδος διατροφής αναπτυσσομένων χωρών μελών και για τα οποία τηρούνται οι ακόλουθοι όροι πέραν αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α) έως δ), σχετικά με τα υπό εξέταση προϊόντα: 1)οι δυνατότητες ελάχιστης πρόσβασης, όσον αφορά τα υπό εξέταση προϊόντα, όπως καθορίζονται στο τμήμα Ι-Β του μέρους Ι του πίνακα της ενδιαφερόμενης αναπτυσσόμενης χώρας μέλους, αντιστοιχούν στο 1% της εγχώριας κατανάλωσης της περιόδου βάσης των σχετικών προϊόντων, από την αρχή του πρώτου έτους της περιόδου εφαρμογής, και αυξάνονται σε ίσες ετήσιες δόσεις στο 2% της αντίστοιχης εγχώριας κατανάλωσης της περιόδου βάσης στην αρχή του πέμπτου έτους της περιόδου εφαρμογής. Από την αρχή του έκτου έτους της περιόδου εφαρμογής, οι δυνατότητες ελάχιστης πρόσβασης όσον αφορά τα υπό εξέταση προϊόντα αντιστοιχούν στο 2% της αντίστοιχης εγχώριας κατανάλωσης κατά την περίοδο βάσης και αυξάνονται σε ίσες ετήσιες δόσεις στο 4% της αντίστοιχης εγχώριας κατανάλωσης της περιόδου βάσης μέχρι τις αρχές του δέκατου έτους. Στη συνέχεια, το επίπεδο δυνατοτήτων ελαχίστης πρόσβασης που προκύπτει από το συγκεκριμένο τύπο για το δέκατο έτος παραμένει σε ισχύ στον πίνακα της ενδιαφερόμενης αναπτυσσόμενης χώρας μέλους. 2)κατάλληλες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά έχουν προβλεφθεί για άλλα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία. 8.Τυχόν διαπραγματεύσεις σχετικά με το αν θα υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της ειδικής μεταχείρισης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7, μετά το πέρας του δέκατου έτους από την έναρξη της περιόδου εφαρμογής, αρχίζουν και ολοκληρώνονται εντός του χρονικού πλαισίου του δέκατου έτους από την έναρξη της περιόδου εφαρμογής. 9.Εάν, σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 8, αποφασισθεί ότι ένα μέλος δύναται να συνεχίσει την εφαρμογή της ειδικής μεταχείρισης, το μέλος αυτό παρέχει πρόσθετες και αποδεκτές παραχωρήσεις, όπως ορίζονται στις σχετικές διαπραγματεύσεις. 10.Στην περίπτωση που δεν πρόκειται να συνεχισθεί η ειδική μεταχείριση βάσει της παραγράφου 7 μετά το δέκατο έτος από την έναρξη της περιόδου εφαρμογής, τα υπό εξέταση προϊόντα υποβάλλονται σε συνήθεις δασμούς οι οποίοι θεσπίζονται βάσει ισοδυνάμου δασμών, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο παρόν προσάρτημα και που παγιοποιείται στον πίνακα του εν λόγω μέλους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6, όπως έχουν τροποποιηθεί από τη σχετική ειδική και διακριτική μεταχείριση που παρέχεται σε αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Προσάρτημα του Παραρτήματος Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό ισοδυνάμων δασμών για το συγκεκριμένο σκοπό που αναφέρεται στις παραγράφουςκαιτου παρόντος παραρτήματος 1.Ο υπολογισμός των ισοδυνάμων δασμών, είτε εκφράζονται καταξία είτε με συγκεκριμένους συντελεστές, πραγματοποιείται με διαφανή τρόπο, βάσει της πραγματικής διαφοράς μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών τιμών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στα έτη 1986 έως 19 88. Τα ισοδύναμα δασμών : 1)καθορίζονται κυρίως σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού του ΕΕ· 2)καθορίζονται σε επίπεδο εξαψηφίου κωδικού του ΕΖ ή σε αναλυτικότερο επίπεδο, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο· 3)καθορίζονται, εν γένει, για επεξεργασμένα και/ή μεταποιημένα προϊόντα, με πολλαπλασιασμό του συγκεκριμένου ισοδυνάμου δασμών για το πρωτογενές γεωργικό προϊόν με το ποσοστό, καταξία ή σε πραγματικούς όρους, κατά περίπτωση, του πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος που περιέχεται στα επεξεργασμένα και/ή στα μεταποιημένα προϊόντα, και λαμβανομένων υπόψη, όπου είναι αναγκαίο, πρόσθετων στοιχείων τα οποία παρέχουν, επί του παρόντος, προστασία στον κλάδο παραγωγής. 2.Οι εξωτερικές τιμές ισούνται, εν γένει, με τις πραγματικές μέσες κατά μονάδα αξίες CΙF για τη χώρα εισαγωγής. Στις περιπτώσεις που οι μέσες κατά μονάδα αξίες CΙF δεν είναι διαθέσιμες ή κατάλληλες, οι εξωτερικές τιμές είτε : 1)ισούνται με τις αντίστοιχες μέσες κατά μονάδα αξίες CΙF μίας γειτονικής χώρας, είτε 2)εκτιμώνται βάσει των μέσων κατά μονάδα αξιών FΟΒ σχετικού βασικού εξαγωγέα, οι οποίες προσαρμόζονται με προσθήκη του εκτιμώμενου κόστους ασφάλειας, μεταφοράς και άλλων σχετικών δαπανών στη χώρα εισαγωγής. 3.Οι εξωτερικές τιμές μετατρέπονται εν γένει σε εγχώρια νομίσματα με εφαρμογή της μέσης ετήσιας επίσημης τιμής συναλλάγματος που ισχύει για την ίδια περίοδο όπως και για τα στοιχεία τιμών. 4.Η εσωτερική τιμή συνίσταται, εν γένει, σε μία αντιπροσωπευτική τιμή χονδρικής πώλησης που ισχύει στην εγχώρια αγορά ή σε εκτίμηση της τιμής αυτής όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 5.Τα αρχικά ισοδύναμα δασμών είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν, εφόσον χρειαστεί, για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στην ποιότητα ή την ποικιλία, με εφαρμογή του κατάλληλου συντελεστή. 6.Στις περιπτώσεις που το ισοδύναμο δασμών που προκύπτει από τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές είναι αρνητικό ή κατώτερο του ισχύοντος παγιοποιημένου δασμού, το αρχικό ισοδύναμο δασμών δύναται να καθορισθεί βάσει του ισχύοντος παγιοποιημένου δασμού ή βάσει εθνικών προσφορών για το εν λόγω προϊόν. 7.Σε περίπτωση προσαρμογής του επιπέδου ισοδυνάμου δασμών που θα ήταν δυνατόν να προκύψει από τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές το ενδιαφερόμενο μέλος παρέχει, όταν ζητηθεί, κάθε δυνατότητα διαβουλεύσεων με στόχο τη διαπραγμάτευση πρόσφορων λύσεων. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα μέλη, Επιβεβαιώνοντας εκ νέου ότι κανένα μέλος δεν πρέπει να εμποδίζεται να εγκρίνει ή να επιβάλει μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ο οποίος θα αποτελούσε αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των μελών στα οποία επικρατούν οι ίδιες συνθήκες ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό των διεθνών συναλλαγών· Επιθυμώντας να βελτιώσουν την υγειονομική και φυτοϋγειονομική κατάσταση σε όλα τα μέλη. Σημειώνοντας ότι τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας εφαρμόζονται συχνά βάσει διμερών συμφωνιών ή πρωτοκόλλων. Επιθυμώντας τη θέσπιση πολυμερούς πλαισίου κανόνων και υποχρεώσεων το οποίο να διέπει την κατάρτιση, έγκριση και επιβολή των μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις τους στις συναλλαγές· Αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά των διεθνών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων στο εν λόγω θέμα. Επιθυμώντας να ευνοήσουν τη χρήση εναρμονισμένων μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας μεταξύ των μελών, βάσει των διεθνών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων που έχουν καταρτισθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής κώδικα τροφίμων, του διεθνούς γραφείου επιζοωτιών, και των σχετικών διεθνών και περιφερειακών οργανισμών που ενεργούν στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης προστασίας των φυτών, χωρίς να απαιτείται από τα μέλη να αλλάζουν το επίπεδο προστασίας της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, που θεωρούν κατάλληλο· Αναγνωρίζοντας ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην τήρηση των μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας των εισαγόντων μελών, και κατά συνέπεια, στην πρόσβαση των αγορών, καθώς και στη χάραξη και εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας εντός των εδαφών τους, και επιθυμώντας να τα συνδράμουν στις σχετικές προσπάθειες τους· Επιθυμώντας, κατά συνέπεια, να θεσπίσουν κανόνες για την εφαρμογή των διατάξεων της GΑΤΤ του 1994 οι οποίες αφορούν τη χρήση μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου ΧΧ, παράγραφος β)1 Συμφώνησαν τα ακόλουθα:Στην παρούσα συμφωνία, η αναφορά στο άρθρο ΧΧ, παράγραφος 1)περιλαμβάνει επίσης και την εισαγωγική φράση του εν λόγω άρθρου. Άρθρο 1 1.Η παρούσα συμφωνία ισχύει για όλα τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας τα οποία μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να επηρεάσουν τις διεθνείς συναλλαγές. Μέτρα τέτοιου είδους καταρτίζονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας. 2.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στο παράρτημα Α. 3.Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας. 4.Ουδεμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των μελών που απορρέουν από τη συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όσον αφορά τα μέτρα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 2 Βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις 1.Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτού του είδους είναι συμβατά με τις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας. 2.Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας εφαρμόζονται αποκλειστικά στον βαθμό που απαιτείται για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των των φυτών, ότι βασίζονται σε επιστημονικές αρχές και ότι δεν διατηρούνται χωρίς επαρκή επιστημονική αιτιολόγηση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 7.3. Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας δεν επιφέρουν αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μελών στα οποία επικρατούν ταυτόσημες ή παρόμοιες συνθήκες, όπως και μεταξύ του εδάφους τους και άλλων μελών. Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να μην αποτελούν συγκεκαλυμμένο περιορισμό των διεθνών συναλλαγών. 4.Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας τα οποία συμφωνούν με τις σχετικές διατάζεις της παρούσας συμφωνίας εκλαμβάνονται ως ανταποκρινόμενα στις υποχρεώσεις του μέλους στο πλαίσιο των διατάξεων της GΑΤΤ του 1994, οι οποίες αφορούν τη χρήση μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου ΧΧ, παράγραφος 1) Άρθρο Άρθρο 3 Εναρμόνιση 1.Προκειμένου να εναρμονίσουν τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, τα μέλη θεσπίζουν τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας με βάση διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, όπου αυτές υπάρχουν, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στην παράγραφο 3.2. Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας τα οποία συμφωνούν με διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις θεωρούνται ως αναγκαία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, καθώς και ως συμβατά με τις σχετικές διατάζεις της παρούσας συμφωνίας και της GΑΤΤ του 1994. 3.Τα μέλη δύνανται να εισαγάγουν ή να διατηρήσουν μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας τα οποία επιφέρουν υψηλότερο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας από αυτό που ενδεχομένως επιτυγχάνεται με μέτρα που βασίζονται στα σχετικά διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, σε περίπτωση που υπάρχει επιστημονική αιτιολόγηση, ή ως αποτέλεσμα του επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας το οποίο καθορίζεται από ένα μέλος ως κατάλληλο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 5 2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, όλα τα μέτρα που έχουν ως αποτέλεσμα επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας διαφορετικό από αυτό το οποίο θα επιτυγχάνετο με μέτρα βασισμένα σε διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, είναι συμβατά με όλες τις λοιπές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 4.Τα μέλη συμμετέχουν πλήρως, εντός των ορίων των διαθεσίμων πόρων τους, στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και τα επικουρικά όργανα τους, και ιδίως την επιτροπή κώδικα τροφίμων, το διεθνές γραφείο επιζοωτιών, και τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς που ενεργούν στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης προστασίας των φυτών, για την προώθηση μέσω των οργανισμών αυτών της κατάρτισης και της περιοδικής επανεξέτασης προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων σε σχέση με όλες τις πτυχές των μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας. 5.Η επιτροπή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 12 (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η επιτροπή) καθιερώνει διαδικασία για την παρακολούθηση της πορείας της διεθνούς εναρμόνισης και το συντονισμό των προσπαθειών για το εν λόγω θέμα με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο 4 Ισοδυναμία 1.Τα μέλη αποδέχονται τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας άλλων μελών ως ισοδύναμα, ακόμα και αν τα εν λόγω μέτρα διαφέρουν από τα δικά τους ή από αυτά που εφαρμόζονται από άλλα μέλη για το εμπόριο του ιδίου προϊόντος, σε περίπτωση που το εξάγον μέλος αποδεικνύει αντικειμενικά στο εισάγον μέλος ότι με τα μέτρα του επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας του εισάγοντος μέλους. Για το σκοπό αυτό, δίδεται εύλογη πρόσβαση, μετά από αίτηση, στο εισάγον μέλος για έλεγχο, δοκιμές και άλλες σχετικές διαδικασίες. 2 Για τους σκοπούς του άρθρου 3, παράγραφος 3, επιστημονική αιτιολόγηση υφίσταται εάν, βάσει εξέτασης και αξιολόγησης των διαθεσίμων επιστημονικών πληροφοριών σύμφωνα με τις σχετικές διατάζεις της παρούσας συμφωνίας, ένα μέλος διαπιστώσει ότι τα σχετικά διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις δεν είναι επαρκείς για να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας. 2.Τα μέλη, μετά από αίτησή τους, προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με σκοπό τη σύναψη διμερών και πολυμερών συμφωνιών για την αναγνώριση της ισοδυναμίας συγκεκριμένων μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας. Άρθρο Άρθρο 5 Εκτίμηση κινδύνων χα ι καθορισμός του κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας 1.Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα τους υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας βασίζονται σε εκτίμηση, ανάλογα με τις συνθήκες, των κινδύνων για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές εκτίμησης κινδύνων που έχουν αναπτύξει οι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί. 2.Κατά την εκτίμηση των κινδύνων, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, τις σχετικές διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής, τις σχετικές μεθόδους ελέγχου, δειγματοληψίας και δοκιμής, τον επιπολασμό συγκεκριμένων νόσων ή παρασίτων, την ύπαρξη ζωνών απαλλαγμένων από παράσιτα ή νόσους, τις σχετικές οικολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, και την εφαρμογή υγειονομικής απομόνωσης ή άλλης θεραπείας. 3.Κατά την εκτίμηση των κινδύνων για τη ζωή και την υγεία των ζώων ή των φυτών και κατά τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να εφαρμοσθούν ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας από τον εν λόγω κίνδυνο, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη ως σχετικούς οικονομικούς παράγοντες τα εξής: τις ενδεχόμενες ζημίες όσον αφορά την απώλεια παραγωγής ή πωλήσεων σε περίπτωση εισόδου, εμφάνισης ή εξάπλωσης παρασίτων ή νόσου· το κόστος ελέγχου ή εξάλειψης στο έδαφος του εισάγοντος μέλους· και τη σχετική αποδοτικότητα των εναλλακτικών προσεγγίσεων για τον περιορισμό των κινδύνων. 4.Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη το στόχο ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στις συναλλαγές. 5.Προκειμένου να υπάρξει συνεκτικότητα κατά την εφαρμογή της εννοίας του κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας κατά των κινδύνων για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων καθώς και των ζώων, ή των φυτών, τα μέλη αποφεύγουν αυθαίρετες ή αδικαιολόγητες διακρίσεις όσον αφορά τα επίπεδα τα οποία θεωρούν ότι είναι κατάλληλα σε διαφορετικές καταστάσεις, εφόσον οι εν λόγω διακρίσεις επιφέρουν διακριτική μεταχείριση ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό των διεθνών συναλλαγών. Τα μέλη συνεργάζονται στο πλαίσιο της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφοι 1, 2 και 3, για την κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών προκειμένου να ευνοηθεί η πρακτική εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Για την κατάρτιση των κατευθυντηρίων γραμμών, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, περιλαμβανομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα των κινδύνων για την υγεία των προσώπων στους οποίους ο πληθυσμός εκτίθεται εκουσίως. 6.Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, παράγραφος 2, κατά τη λήψη ή τη διατήρηση μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας προκειμένου να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα αυτού του είδους δεν είναι περισσότερο περιοριστικά για τις συναλλαγές από όσο απαιτείται για να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, αφού λάβουν υπόψη την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα 3. 7.Στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή, οποιοδήποτε μέλος δύναται να εγκρίνει προσωρινά μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας βάσει των διαθεσίμων σχετικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των προερχόμενων από τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς καθώς και από μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που εφαρμόζονται από άλλα μέλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέλη επιδιώκουν να αποκτήσουν τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να προβούν σε περισσότερο αντικειμενική εκτίμηση των κινδύνων και να επανεξετάσουν αναλόγως το μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας εντός ευλόγου προθεσμίας. 1)Οταν ένα μέλος έχει λόγους να πιστεύει ότι συγκεκριμένο μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που έχει εισαχθεί ή διατηρείται από άλλο μέλος περιορίζει, ή μπορεί να περιορίσει, τις εξαγωγές του και ότι το εν λόγω μέτρο δεν βασίζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, ή όταν δεν υφίστανται τέτοια πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, μπορεί να ζητήσει εξήγηση των αιτιών λήψης τέτοιου μέτρου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, την οποία πρέπει να δώσει το μέλος που διατηρεί το μέτρο. Αρθρο S Προσαρμογή στις περιφερειακές συνθήκες, περιλαμβανομένων των ζωνών των απαλλαγμένων από παράσιτα ή νόσους και των ζωνών με χαμηλό βαθμό επιπολασμού παρασίτων ή νόσων 1.Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας είναι προσαρμοσμένα στα υγειονομικά ή φυτοϋγειονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής (είτε πρόκειται για το σύνολο της χώρας, τμήμα της χώρας, ή το σύνολο ή τμήματα πολλών χωρών) από την οποία προέρχεται το προϊόν και αυτής για την οποία προορίζεται το προϊόν. Για την εκτίμηση των υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, το βαθμό επιπολασμού συγκεκριμένων νόσων ή παρασίτων, την ύπαρξη προγραμμάτων εξάλειψης ή ελέγχου, και τα κατάλληλα κριτήρια ή κατευθυντήριες γραμμές, που έχουν ενδεχομένως καθοριστεί από τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. 2.Τα μέλη αναγνωρίζουν, ιδίως, τις έννοιες των ζωνών που είναι απαλλαγμένες από παράσιτα ή νόσους και των ζωνών με χαμηλό βαθμό επιπολασμού παρασίτων ή νόσων, ο καθορισμός τέτοιου είδους ζωνών βασίζεται σε παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, τα οικοσυστήματα, η επιδημιολογική επιτήρηση, και η αποτελεσματικότητα των υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών ελέγχων. 3.Τα μέλη τα οποία πραγματοποιούν εξαγωγές και τα οποία υποστηρίζουν ότι ζώνες των εδαφών τους αποτελούν ζώνες απαλλαγμένες από 3 Για τους σκοπούς του άρθρου 5, παράγραφος β, ένα μέτρο δεν είναι περισσότερο περιοριστικό για τις συναλλαγές από όσο απαιτείται εκτός εάν υπάρχει άλλο μέτρο, εύλογα εφαρμόσιμο, λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας, το οποίο επιτυγχάνει το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας και είναι σε σημαντικό βαθμό λιγότερο περιοριστικό για τις συναλλαγές. παράσιτα ή νόσους, ή ζώνες χαμηλού βαθμού ετιτολασμού παρασίτων ή νόσων, .παρέχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξουν αντικειμενικά στο εισάγον μέλος ότι τέτοιου είδους ζώνες αποτελούν, και κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνουν, ζώνες απαλλαγμένες από παράσιτα ή νόσους ή ζώνες χαμηλού βαθμού επιπολασμού παρασίτων ή νόσων αντιστοίχως. Για τον σκοπό αυτό, επιτρέπεται σε εύλογο βαθμό, μετά από αίτηση, στο εισάγον μέρος η επιθεώρηση, η δοκιμασία ή άλλη σχετική διαδικασία. Άρθρο Αρθρο 7 Διαφάνεια Τα μέλη γνωστοποιούν τις μεταβολές των μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάζεις του παραρτήματος Β. Άρθρο θ Διαδικασίες ελέγχου, επιθεώρησης και έγκρισης Τα μέλη τηρούν τις διατάξεις του παραρτήματος Γ κατά την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, επιθεώρησης και έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συστημάτων για την έγκριση της χρήσης προσθέτων ή για τη θέσπιση ορίων ανοχής των προσμείξεων σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές, και κατά τα άλλα εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες τους είναι συμβατές με τις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 9 Τεχνική βοήθεια 1.Τα μέλη συμφωνούν να διευκολύνουν την παροχή τεχνικής βοήθειας σε άλλα μέλη, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, είτε διμερώς είτε μέσω των καταλλήλων διεθνών οργανισμών. Τέτοιου είδους βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί μεταξύ άλλων, στους τομείς των τεχνολογιών μεταποίησης, έρευνας και υποδομής, περιλαμβανομένης της θέσπισης εθνικών κανονιστικών φορέων, και μπορεί να λάβει τη μορφή συμβουλών, πιστώσεων, δωρεών και μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, περιλαμβανομένου του στόχου της αναζήτησης τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, κατάρτισης και εξοπλισμού που να επιτρέπει στις χώρες αυτές να ευθυγραμμισθούν και να συμμορφωθούν με τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του καταλλήλου επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας στις αγορές εξαγωγών τους. 2.Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις προκειμένου μία εξάγουσα αναπτυσσόμενη χώρα μέλος να τηρεί τις υγειονομικές ή φυτοϋγειονομικές προϋποθέσεις ενός εισάγοντος μέλους, το τελευταίο πρέπει να εξετάζει την παροχή τέτοιας τεχνικής βοήθειας η οποία θα επιτρέπει στην αναπτυσσόμενη χώρα μέλος να διατηρήσει και να διευρύνει τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για το σχετικό προϊόν. Άρθρο Άρθρο 10 Ειδική και διακριτική μεταχείριση 1.Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών μελών, και, ιδίως, των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών. 2.Στις περιπτώσεις όπου το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας δίνει τη δυνατότητα για τη σταδιακή εισαγωγή νέων μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, θα πρέπει να παρέχονται μεγαλύτερες προθεσμίες για συμμόρφωση σχετικά με προϊόντα τα οποία ενδιαφέρουν τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη προκειμένου αυτές να διατηρήσουν τις εξαγωγικές τους δυνατότητες. 3.Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη δύνανται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εξουσιοδοτείται να παραχωρεί στις χώρες αυτές, μετά από αίτηση, συγκεκριμένες εξαιρέσεις περιορισμένου χρονικού διαστήματος για το σύνολο ή για μέρος των υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, λαμβανομένων υπόψη των χρηματοδοτικών, εμπορικών και αναπτυξιακών αναγκών τους. 4.Τα μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών μελών στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο 11 Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 1.Οι διατάξεις των άρθρων ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ της GΑΤΤ του 1994 όπως διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται από το μνημόνιο συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών ισχύουν για τις διαβουλεύσεις και την επίλυση διαφορών δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και συγκεκριμένα σαυτή. 2.Σε περίπτωση διαφοράς δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει επιστημονικά ή τεχνικά θέματα, ειδική ομάδα (πάνελ) ζητεί τη συμβουλή εμπειρογνωμόνων οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την εν λόγω ομάδα μετά από διαβουλεύσεις με τα μέρη της διαφοράς. Για το σκοπό αυτό, η ειδική ομάδα μπορεί, όταν το κρίνει απαραίτητο, να συστήσει συμβουλευτική ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων, ή να συμβουλευθεί τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, μετά από αίτηση ενός εκ των μερών της διαφοράς ή με δική της πρωτοβουλία. 3.Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας, δεν θίγει τα δικαιώματα των μελών δυνάμει άλλων διεθνών συμφωνιών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της προσφυγής στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών άλλων διεθνών οργανισμών, ή που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας. Άρθρο 12 Διοίκηση 1.Συστήνεται επιτροπή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας για να αποτελέσει τακτική συνέλευση για διαβουλεύσεις, η επιτροπή επιτελεί τα καθήκοντα που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και την προώθηση των στόχων της, ιδίως όσον αφορά την εναρμόνιση. Η επιτροπή αποφασίζει σε συναινετική βάση. 2.Η επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει τις διαβουλεύσεις ή τις διαπραγματεύσεις ad hοc μεταξύ των μελών για συγκεκριμένα, υγειονομικά ή φυτοϋγειονομικά θέματα. Η επιτροπή ενθαρρύνει τη χρήση διεθνών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών ή συστάσεων από όλα τα μέλη και, για το σκοπό αυτό, υποστηρίζει τις τεχνικές διαβουλεύσεις και μελέτες με στόχο το μεγαλύτερο συντονισμό και ολοκλήρωση των διεθνών και εθνικών συστημάτων και προσεγγίσεων για την έγκριση της χρήσης των προσθέτων στα τρόφιμα ή για τον καθορισμό ανοχών για τις προσμείξεις σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές. 3.Η επιτροπή τηρεί στενή επαφή με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, ιδίως με την επιτροπή κώδικα τροφίμων, το διεθνές γραφείο επιζοωτιών, και τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης προστασίας των φυτών με σκοπό την εξασφάλιση των καλυτέρων δυνατόν διαθεσίμων επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών για τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας και προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών. 4.Η επιτροπή θεσπίζει διαδικασία για την παρακολούθηση της διεθνούς εναρμόνισης και της χρήσης των διεθνών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων. Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή οφείλει, από κοινού με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, να καταρτίσει κατάλογο των διεθνών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών ή συστάσεων που έχουν σχέση με τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, τα οποία η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν τις σημαντικότερες εμπορικές επιπτώσεις. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη των κρατών μελών σχετικά με τα διεθνή πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις συστάσεις τις οποίες εφαρμόζουν ως όρους για την εισαγωγή ή βάσει των οποίων τα εισαγόμενα προϊόντα που ανταποκρίνονται στα εν λόγω πρότυπα τυγχάνουν πρόσβασης στις αγορές τους. Στις περιπτώσεις που ένα μέλος δεν εφαρμόζει διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις ως όρους για την εισαγωγή, το μέλος οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τη μη εφαρμογή, και, ιδίως, το αν θεωρεί ότι το πρότυπο δεν είναι αρκετά αυστηρό ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας. Εάν κάποιο μέλος αναθεωρήσει τη θέση του, μετά την παροχή ένδειξης για τη χρήση ενός προτύπου, κατευθυντήριας γραμμής ή συστάσεως ως όρου για την εισαγωγή, οφείλει να αιτιολογήσει την αλλαγή αυτή και να ενημερώσει τη γραμματεία καθώς και τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η γνωστοποίηση και η αιτιολόγηση αυτού του είδους δίδεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος Β. 5.Προκειμένου να αποφευχθεί περιττή αλληλεπικάλυψη, η επιτροπή δύναται να αποφασίσει, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που προέρχονται από τις διαδικασίες, ιδίως γνωστοποίησης, οι οποίες ισχύουν στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς. 6.Β επιτροπή δύναται, βάσει πρωτοβουλίας ενός εκ των μελών, μέσω καταλλήλων διαύλων να καλέσει τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς ή τα επικουρικά τους όργανα να εξετάσουν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με κάποιο πρότυπο, κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση, περιλαμβανομένης της αιτιολόγησης για μη χρήση η οποία δίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.7. Η επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και στη συνέχεια όταν προκύψει ανάγκη. Κατά περίπτωση, η επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών προτάσεις για τροποποίηση του κειμένου της παρούσας συμφωνίας λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της. Άρθρο Άρθρο 13 Εφαρμογή Τα μέλη είναι πλήρως υπεύθυνα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που ορίζονται σε αυτήν. Τα μέλη καταρτίζουν και εφαρμόζουν θετικά μέτρα και μηχανισμούς για την ενίσχυση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας από τους άλλους φορείς εκτός της κεντρικής διοίκησης. Τα μέλη λαμβάνουν εύλογα μέτρα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι μη κυβερνητικές οντότητες εντός του εδάφους τους, καθώς και περιφερειακοί φορείς των οποίων είναι μέλη σχετικές οντότητες εντός του εδάφους τους, συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάζεις της παρούσας συμφωνίας. Επιπλέον, τα μέλη δεν λαμβάνουν μέτρα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, να υποχρεώνουν ή να ενθαρρύνουν τις περιφερειακές ή μη κυβερνητικές οντότητες, ή τους φορείς της τοπικής διοίκησης, να ενεργούν κατά τρόπο μη συμβατό με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Τα μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας από τις υπηρεσίες μη κυβερνητικών οντοτήτων μόνον εφόσον οι εν λόγω οντότητες συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο Άρθρο 14 Τελικές διατάξεις Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη μπορούν να αναβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας για περίοδο πέντε ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ σε σχέση με τα ισχύοντα σαυτές μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που επηρεάζουν τις εισαγωγές ή τα εισαγόμενα προϊόντα. Αλλες αναπτυσσόμενες χώρες μέλη μπορούν να αναβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, εκτός του άρθρου 5 παράγραφος 8 και του άρθρου 7, για δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ σε σχέση με τα δικά τους υφιστάμενα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που επηρεάζουν τις εισαγωγές ή τα εισαγόμενα προϊόντα, εφόσον η εφαρμογή αυτή εμποδίζεται λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων, τεχνικής υποδομής ή πόρων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΙΣΜΟΙ4 1.Μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας - Κάθε μέτρο που εφαρμόζεται για: 1)την προστασία της ζωής και της υγείας των ζώων ή των φυτών εντός του εδάφους του μέλους από κίνδυνους που προκύπτουν λόγω της εισόδου, εγκατάστασης ή μετάδοσης παρασίτων, νόσων, οργανισμών φορέων νόσων ή παθογόνων οργανισμών(β) την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων εντός του εδάφους του μέλους από κινδύνους που προκύπτουν λόγω της παρουσίας προσθέτων, προσμείξεων, τοξινών ή παθογόνων οργανισμών στα τρόφιμα, τα ποτά ή τις ζωοτροφές(γ) την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων εντός του εδάφους του μέλους από κινδύνους που προκύπτουν λόγω νόσων που μεταφέρονται από τα ζώα, τα φυτά ή τα προϊόντα των φυτών, ή από την είσοδο, την εγκατάσταση ή μετάδοση -παρασίτων ή 2)την πρόληψη ή τον περιορισμό λοιπών ζημιών εντός του εδάφους του μέλους λόγω της εισόδου, εγκατάστασης ή μετάδοσης παρασίτων. Τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας περιλαμβάνουν όλους τους σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, προϋποθέσεις και διαδικασίες, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των κριτηρίων τελικού προϊόντος- τις διεργασίες και τις μεθόδους παραγωγής- τις διαδικασίες δοκιμής, ελέγχου, πιστοποίησης και έγκρισης· την υγειονομική απομόνωση, περιλαμβανομένων των σχετικών προϋποθέσεων που αφορούν τη μεταφορά ζώων ή φυτών, ή τα υλικά που απαιτούνται για την επιβίωσή τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τις διατάξεις περί σχετικών στατιστικών μεθόδων, διαδικασιών δειγματοληψίας και μεθόδων αξιολόγησης κινδύνων και τις προϋποθέσεις συσκευασίας και σήμανσης που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων. 2.εναρμόνιση - Η κατάρτιση, αναγνώριση και εφαρμογή κοινών μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας από διαφορετικά μέλη. 3.Διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις 1)όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τα πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που έχουν θεσπισθεί από την επιτροπή κώδικα τροφίμων σε σχέση με τα πρόσθετα τροφίμων, τα υπολείμματα των κτηνιατρικών φαρμάκων και των φυτοφαρμάκων, τις προσμείξεις, τις μεθόδους ανάλυσης και δειγματοληψίας, καθώς και οι κώδικες και οι κατευθυντήριες γραμμές υγιεινής(β) όσον αφορά την υγεία των ζώων και τις ζωονόσους, τα πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που έχουν καταρτισθεί υπό την αιγίδα του διεθνούς γραφείου επιζωοτιών· 4 Για το σκοπό των παρόντων ορισμών, ο όρος ζώα περιλαμβάνει τα ψάρια και την άγρια πανίδα. ο όρος φυτά περιλαμβάνει τα δάση και την άγρια χλωρίδα ο όρος παράσιτα περιλαμβάνει τα ζιζάνια και ο όρος προσμείξεις περιλαμβάνει υπολείμματα και ξένα σώματα των φυτοφαρμάκων και των κτηνιατρικών φαρμάκων. 2)όσον αφορά την υγεία των φυτών, τα διεθνή πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που έχουν καταρτισθεί υπό την αιγίδα της γραμματείας της διεθνούς σύμβασης προστασίας των φυτών σε συνεργασία με περιφερειακούς οργανισμούς, οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, και 3)όσον αφορά θέματα που δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω οργανισμούς, τα κατάλληλα πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εγκρίνονται από άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους δύνανται να συμμετέχουν όλα τα μέλη, όπως έχουν προσδιοριστεί από την επιτροπή. 4.Αξιολόγηση κινδύνων - Η εκτίμηση της πιθανότητας εισόδου, εγκατάστασης ή μετάδοσης παρασίτων ή νόσων εντός του εδάφους ενός εισάγοντος μέλους σύμφωνα με τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας τα οποία μπορεί να ισχύουν, καθώς και των σχετικών δυνητικών βιολογικών και οικονομικών επιπτώσεων· ή η εκτίμηση των πιθανοτήτων για δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων που προκύπτουν από την παρουσία προσθέτων, προσμείξεων, τοξινών ή παθογόνων οργανισμών στα τρόφιμα, τα ποτά ή τις ζωοτροφές. 5.Κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας - Το επίπεδο προστασίας που κρίνεται κατάλληλο από το μέλος το οποίο θεσπίζει μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία των προσώπων, των ζώων ή των φυτών εντός του εδάφους του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλά μέλη, εξάλλου, αναφέρονται στην έννοια αυτήν με τον όρο αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. 6.Ζώνη απαλλαγμένη από παράσιτα ή νόσους - Η ζώνη, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για το σύνολο της χώρας, μέρος της χώρας, ή το σύνολο ή μέρη ορισμένων χωρών, όπως έχει προσδιοριστεί από τις αρμόδιες αρχές, στην οποία δεν εμφανίζεται κρούσμα παρασίτων ή συγκεκριμένης νόσου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μία ζώνη απαλλαγμένη από παράσιτα ή νόσους μπορεί να περιβάλλει, να περιβάλλεται ή να γειτνιάζει με περιοχή (είτε εντός μέρους χώρας ή εντός γεωγραφικής περιοχής η οποία περιλαμβάνει μέρη ή το σύνολο ορισμένων χωρών), στην οποία είναι γνωστό ότι έχει εμφανισθεί κρούσμα παρασίτων ή συγκεκριμένης νόσου αλλά υπόκειται σε περιφερειακά μέτρα ελέγχου, όπως η δημιουργία ζωνών προστασίας, επιτήρησης και παρεμβολής οι οποίες θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν τα εν λόγω παράσιτα ή νόσο. 7.Ζώνη χαμηλού επιπολασμού παρασίτων ή νόσων - Η ζώνη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για χώρα, μέρος χώρας, ή το σύνολο ή μέρη ορισμένων χωρών, όπως έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές, στην οποία τα εμφανιζόμενα κρούσματα παρασίτων ή συγκεκριμένης νόσου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και η οποία υπόκειται σε αποτελεσματικά μέτρα επιτήρησης, ελέγχου ή εξάλειψης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δημοσίευση κανονισμών 1.Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εκδιδόμενοι κανονισμοί υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας 5 δημοσιεύονται αμέσως έτσι ώστε να διευκολύνουν τα ενδιαφερόμενα μέλη να ενημερώνονται σχετικά. 2.Εκτός από επείγουσες περιστάσεις, τα μέλη επιτρέπουν να παρέλθει ένα λογικό χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης ενός κανονισμού υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας και της έναρξης ισχύος του, προκειμένου να δώσουν χρόνο στους παραγωγούς των μελών με εξαγωγική δραστηριότητα, και ιδίως των αναπτυσσομένων χωρών μελών, να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους και τις μεΘόδους παραγωγής στις απαιτήσεις του εισάγοντος μέλους. Κέντρα πληροφόρησης 3.Κάθε μέλος εξασφαλίζει την ύπαρξη κέντρων πληροφόρησης υπεύθυνες να δίδουν απαντήσεις σε όλες τις εύλογες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων μελών καθώς και να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα όσον αφορά: 1)κανονισμούς υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που έχουν εκδοθεί ή προταθεί εντός του εδάφους του· 2)τις διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης, την παραγωγή και την υγειονομική απομόνωση, τις ανοχές στα φυτοφάρμακα και τις διαδικασίες έγκρισης των προσθέτων τροφίμων, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του εδάφους του· 3)τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων, τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη, καθώς και τον προσδιορισμό του κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας· 4)την εγγραφή και τη συμμετοχή του μέλους, ή σχετικών φορέων εντός του εδάφους του, σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και συστήματα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, καθώς και σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες και ρυθμίσεις εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, και τα κείμενα αυτών των συμφωνιών και ρυθμίσεων. 4.Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι η τεκμηρίωση που ζητούν τα ενδιαφερόμενα μέλη τους χορηγείται στην ίδια τιμή (εάν ενδεχομένως υπάρχει), εκτός από το κόστος παράδοσης, που ισχύει για τους υπηκόους6 του ενδιαφερομένου μέλους. Διαδικασίες γνωστοποίησης 5.£ε περίπτωση που δεν υφίσταται διεθνές πρότυπο, κατευθυντήριοςΜέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας όπως νόμοι, διατάγματα ή διατάξεις γενικής εφαρμογής.Οπου αναφέρεται ο όρος υπήκοοι στην παρούσα συμφωνία, στην περίπτωση χωριστού τελωνειακού εδάφους μέλους του ΠΟΕ, σημαίνει τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία κατοικούν ή τα οποία έχουν πραγματική και ισχύουσα βιομηχανική ή εμπορική έδρα στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος. γραμμή ή σύσταση ή το περιεχόμενο προτεινόμενου κανονισμού υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας δεν είναι ουσιαστικά το ίδιο με το περιεχόμενο ενός διεθνούς προτύπου, κατευθυντηρίου γραμμής ή συστάσεως, και αν ο κανονισμός δύναται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις συναλλαγές των άλλων μελών, τα μέλη: 1)δημοσιεύουν εντός συντόμου χρονικού διαστήματος κοινοποίηση κατά τρόπον ώστε να διευκολύνουν τα ενδιαφερόμενα μέλη να λάβουν γνώση της πρότασης για τη θέσπιση συγκεκριμένου κανονισμού· 2)γνωστοποιούν στα λοιπά μέλη, μέσω της γραμματείας, τα προϊόντα τα οποία θα καλύπτει ο κανονισμός μαζί με συνοπτική αναφορά του σκοπού και της αιτιολόγησης του προτεινόμενου κανονισμού. Γνωστοποιήσεις τέτοιου είδους πραγματοποιούνται κατά τα αρχικά στάδια, όταν ακόμα είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις και να ληφθούν υπόψη τα σχόλια· 3)παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, στα λοιπά μέλη αντίγραφα του προτεινόμενου κανονισμού και, όταν είναι δυνατόν, προσδιορίζουν τα τμήματα, τα οποία στην ουσία παρεκκλίνουν από τα διεθνή πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις συστάσεις· 4)χωρίς διακρίσεις, χορηγούν λογικό χρονικό διάστημα στα λοιπά μέλη προκειμένου αυτά να εκφράσουν γραπτώς τα σχόλια τους, συζητούν τα εν λόγω σχόλια μετά από αίτηση, και λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια και τα αποτελέσματα των συζητήσεων. 6.Εντούτοις, σε περίπτωση που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν επείγοντα προβλήματα προστασίας της υγείας για ένα μέλος, το εν λόγω μέλος δύναται να παραλείψει κάποια στάδια από αυτά που απαριθμούνται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος, όπως κρίνει αναγκαίο, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος: 1)ενημερώνει αμέσως τα λοιπά μέλη, μέσω της γραμματείας, για το συγκεκριμένο κανονισμό και τα προϊόντα που καλύπτονται, με συνοπτική αναφορά του σκοπού και της αιτιολόγησης του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των λόγων χαρακτηρισμού των προβλημάτων ως επειγόντων· 2)παρέχει, μετά από αίτηση, αντίγραφα του κανονισμού στα λοιπά μέλη· 3)επιτρέπει στα λοιπά μέλη να προβαίνουν σε σχόλια γραπτώς, συζητά τα εν λόγω σχόλια μετά από αίτηση, και λαμβάνει υπόψη τα σχόλια και τα αποτελέσματα των συζητήσεων. 7.Οι γνωστοποιήσεις προς τη γραμματεία γίνονται στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα. 8.Οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη παρέχουν, εάν ζητηθεί από άλλο μέλος, αντίγραφα των εγγράφων, ή σε περίπτωση ογκώδους τεκμηρίωσης, σύνοψης των εγγράφων τα οποία αφορούν συγκεκριμένη γνωστοποίηση στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα. 9.Η γραμματεία κοινοποιεί αμέσως αντίγραφα της γνωστοποίησης σε όλα τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς και εφιστά την προσοχή των αναπτυσσομένων χωρών μελών σε κάθε γνωστοποίηση σχετικά με προϊόντα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές. 10.Τα μέλη ορίζουν μία και μόνη κεντρική κυβερνητική αρχή ως υπεύθυνη για την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των διατάξεων που αφορούν τις διαδικασίες γνωστοποίησης σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6, 7 και 8 του παρόντος παραρτήματος. Γενικές επιφυλάξεις 11.Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται ως απαίτηση: 1)για την παροχή στοιχείων ή αντιγράφων των σχεδίων ή για τη δημοσίευση των κειμένων σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα του μέλους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του παρόντος παραρτήματος· ή 2)για αποκάλυψη από τα μέλη, εμπιστευτικών πληροφοριών, οι οποίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επιβολή της νομοθεσίας υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας ή οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 7 1.Τα μέλη διασφαλίζουν, σε σχέση με κάθε διαδικασία ελέγχου και εξασφάλισης της τήρησης των μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, ότι : 1)οι διαδικασίες αυτές αναλαμβάνονται και ολοκληρώνονται χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και κατά τον ίδιο τουλάχιστον ευνοϊκό τρόπο τόσο για τα εισαγόμενα προϊόντα όσο και για τα παρόμοια εγχώρια προϊόντα· 2)το σύνηθες διάστημα διεκπεραίωσης κάθε διαδικασίας δημοσιεύεται ή ότι το προβλεπόμενο διάστημα διεκπεραίωσης κοινοποιείται στον αιτούντα μετά από αίτηση του. Μόλις παραλάβει μία αίτηση, ο αρμόδιος φορέας εξετάζει αμέσως την πληρότητα των εγγράφων και ενημερώνει τον αιτούντα καλά ακριβή και πλήρη τρόπο για όλες τις ελλείψεις- ο αρμόδιος φορέας διαβιβάζει, το συντομότερο δυνατόν, τα αποτελέσματα της διαδικασίας, κατά ακριβή και πλήρη τρόπο, στον αιτούντα ούτως ώστε να γίνουν διορθωτικές ενέργειες, εάν είναι αναγκαίο ακόμα και όταν η αίτηση παρουσιάζει ελλείψεις, ο αρμόδιος φορέας συνεχίζει τη διαδικασία, όσον αυτό είναι εφικτό, εάν το ζητήσει ο αιτών· και ότι, μετά από αίτησή του, ο αιτών ενημερώνεται για τη φάση που βρίσκεται η διαδικασία, και αιτιολογείται κάθε ενδεχόμενη καθυστέρηση(γ) οι αιτήσεις για πληροφορίες περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την καταλληλότητα των διαδικασιών ελέγχου, επιθεώρησης και έγκρισης, περιλαμβανομένης της έγκρισης της χρήσης προσθέτων ή του καθορισμού ανοχών για τις προσμείξεις σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές(δ) ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών σχετικά με εισαγόμενα προϊόντα, οι οποίες προκύπτουν από τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την έγκριση, ή παρέχονται στο πλαίσιο αυτών, το ίδιο τουλάχιστον ευνοϊκό όπως για τα εγχώρια προϊόντα και έτσι ώστε να προστατεύονται τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα-Οι διαδικασίες ελέγχου, επιθεώρησης και έγκρισης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τις διαδικασίες δειγματοληψίας, δοκιμής και πιστοποίησης. 3)οι αιτήσεις για έλεγχο, επιθεώρηση και έγκριση μεμονωμένων δειγμάτων προϊόντος περιορίζονται σε ό,τι είναι εύλογο και αναγκαίο· 4)κάθε εισφορά που επιβάλλεται για τις διαδικασίες επί των εισαγομένων προϊόντων είναι δίκαιη σε σχέση με αυτές που επιβάλλονται σε παρόμοια εγχώρια προϊόντα ή προϊόντα που κατάγονται από άλλο μέλος και όχι υψηλότερη από το πραγματικό κόστος της υπηρεσίας· 5)τα ίδια κριτήρια επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται κατά τον καθορισμό της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες και κατά την επιλογή των δειγμάτων τόσο των εισαγομένων προϊόντων όσο και των εγχωρίων προϊόντων, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δυσχέρειες για τους αιτούντες, τους εισαγωγείς, τους εζαγωγείς ή τους αντιπροσώπους τους· 6)όταν οι προδιαγραφές ενός προϊόντος τροποποιούνται μετά τον έλεγχο και την επιθεώρησή του στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονισμών, η διαδικασία για το τροποποιημένο προϊόν περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο ώστε να καθορισθεί εάν υπάρχει επαρκής εξασφάλιση, ότι το προϊόν εξακολουθεί να πληροί τους όρους των σχετικών κανονισμών και 7)υπάρχει διαδικασία για την εξέταση των παραπόνων σχετικά με τη λειτουργία αυτών των διαδικασιών και για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που κάποια καταγγελία είναι αιτιολογημένη. όταν εισάγον μέλος εφαρμόζει σύστημα για την έγκριση της χρήσης των προσθέτων στα τρόφιμα ή για τον καθορισμό ανοχών για τις προσμείξεις στα τρόφιμα, τα ποτά ή τις ζωοτροφές, το οποίο απαγορεύει ή περιορίζει την πρόσβαση προϊόντων στις εγχώριες αγορές εξαιτίας της έλλειψης έγκρισης, το εισάγον μέλος εξετάζει την περίπτωση να χρησιμοποιήσει διεθνές πρότυπο ως βάση για να επιτρέψει την πρόσβαση, έως ότου ληφθεί η τελική απόφαση. 2.όταν ένα μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας προβλέπει έλεγχο στο επίπεδο της παραγωγής, το μέλος του οποίου το έδαφος πραγματοποιείται η παραγωγή παρέχει την αναγκαία βοήθεια για να διευκολυνθεί ο έλεγχος αυτός και οι εργασίες των αρχών ελέγχου. 3.Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέλη να διενεργήσουν εύλογη επιθεώρηση εντός των εδαφών τους. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ Τα μέλη, Υπενθυμίζοντας ότι οι υπουργοί συμφώνησαν στην Ρunta del Εste ότι οι διαπραγματεύσεις στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης έχουν στόχο να ορίσουν τις λεπτομέρειες που θα επέτρεπαν την ενδεχόμενη ενσωμάτωση του εν λόγω τομέα στην GΑΤΤ βάσει των ενισχυμένων κανόνων και υποχρεώσεων της GΑΤΤ, συνεισφέροντας κατά συνέπεια και στον στόχο της περαιτέρω απελευθέρωσης του εμπορίου· Υπενθυμίζοντας επίσης ότι, με την απόφαση του Απριλίου 19 89 της επιτροπής εμπορικών διαπραγματεύσεων, συνεφωνήθη ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης, ήταν ανάγκη να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και ήταν σκόπιμο να έχει σταδιακό χαρακτήρα· Υπενθυμίζοντας, εξάλλου, ότι συνεφωνήθη ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη επιβάλετο να τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 1.Η παρούσα συμφωνία ορίζει τις διατάζεις που θα ισχύσουν στα μέλη κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου για την ενσωμάτωση του τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης στην GΑΤΤ του 1994. 2.Τα μέλη συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 18 και του άρθρου 6, παράγραφος 6, στοιχείο β) κατά τρόπον ώστε να επιτρέψουν σημαντικές αυξήσεις των δυνατοτήτων πρόσβασης για τους μικρούς προμηθευτές και τη δημιουργία σημαντικών εμπορικών ευκαιριών για τους νεοεισερχόμενους στον τομέα του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης. 3.Τα μέλη δίνουν τη δέουσα προσοχή στην κατάσταση των μελών, τα οποία δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα για την παράταση της ισχύος της συμφωνίας για το διεθνές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (καλούμενης στην παρούσα συμφωνία ΕΠΙ) του 1986 και, στο μέτρο του δυνατού, τους παρέχουν ειδική μεταχείριση κατεφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. 4.Τα μέλη συμφωνούν ότι, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, θα πρέπει να εκφράζονται, μετά από διαβουλεύσεις, τα επιμέρους συμφέροντα των βαμβακοπαραγωγών των εζαγόντων μελών. 5.Προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση του τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης στην GΑΤΤ του 1994, τα μέλη οφείλουν να δώσουν τις δυνατότητες για συνεχή και αυτοδύναμη βιομηχανική προσαρμογή και αυξημένο ανταγωνισμό στις αγορές τους. 6.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζουν, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σαυτή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, δυνάμει των διατάξεων της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών. 1 Στο μέτρο του δυνατού, μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την παρούσα διάταξη και οι εξαγωγές από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες μέλη. 7.Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης για τα οποία ισχύει η παρούσα συμφωνία απαριθμούνται στο παράρτημα. Άρθρο Άρθρο 2 1.Όλοι οι ποσοτικοί περιορισμοί στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που διατηρούνται δυνάμει του άρθρου 4 ή γνωστοποιούνται δυνάμει του άρθρου 7 ή 8 της ΣΠΙ, εν ισχύι την ημέρα πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, γνωστοποιούνται με λεπτομέρειες, εντός 60 ημερών από την εν λόγω θέση σε ισχύ, περιλαμβανομένων των περιοριστικών επιπέδων, των συντελεστών αύξησης και των διατάξεων ευελιξίας, από τα μέλη που διατηρούν τέτοιου είδους περιορισμούς, στο εποπτικό όργανο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 8 (καλούμενο στην παρούσα συμφωνία το ΕΟΚΠ). Τα μέλη συμφωνούν ότι από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, όλοι οι περιορισμοί αυτού του είδους που διατηρούνται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της GΑΤΤ του 1947, και που έχουν τεθεί σε εφαρμογή την ημέρα πριν από την εν λόγω θέση σε ισχύ, διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 2.Το ΕΟΚΠ διαβιβάζει τις εν λόγω γνωστοποιήσεις σε όλα τα μέλη προς πληροφόρηση τους. Όλα τα μέλη δύνανται να θέσουν υπόψη του ΕΟΚΠ, εντός 60 ημερών από τη διαβίβαση των γνωστοποιήσεων, τις παρατηρήσεις που κρίνουν αρμόζουσες σχετικά με αυτές. Οι εν λόγω παρατηρήσεις διαβιβάζονται στα λοιπά μέλη για πληροφόρησή τους. ΤοΕΟΚΠ δύναται να προβαίνει σε συστάσεις, κατά περίπτωση, στα ενδιαφερόμενα μέλη. 3.Σε περίπτωση που η 12μηνη περίοδος των περιορισμών που γνωστοποιούνται δυνάμει της παραγράφου 1 δεν συμπίπτει με τη 12μηνη περίοδο που προηγείται της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, τα ενδιαφερόμενα μέλη οφείλουν να συμφωνήσουν αμοιβαίως σχετικά με τους διακανονισμούς που απαιτούνται για να ευθυγραμμισθεί η περίοδος των περιορισμών με το έτος εφαρμογής της συμφωνίας, και να θεσπίσουν τις εθνικές βάσεις αυτών των περιορισμών προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τα ενδιαφερόμενα μέλη συμφωνούν να προβούν σε διαβουλεύσεις αμέσως μόλις τους ζητηθεί προκειμένου να καταλήξουν σε τέτοια αμοιβαία συμφωνία. Αυτού του είδους οι διακανονισμοί λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις εποχιακές τάσεις των αποστολών εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων γνωστοποιούνται στο ΕΟΚΠ, το οποίο προβαίνει σε συστάσεις, όποτε το κρίνει απαραίτητο, προς τα ενδιαφερόμενα μέλη. 4.Οι περιορισμοί που γνωστοποιούνται δυνάμει της παραγράφου 1 θεωρείται ότι αποτελούν το σύνολο τέτοιου είδους περιορισμών που εφαρμόζονται από τα αντίστοιχα μέλη την ημέρα πριν τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ. Δεν εισάγονται νέοι περιορισμοί σχετικά με προϊόντα ή μέλη, εκτός αν αυτοί επιβάλλονται κατεφαρμογήν των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας ή σχετικών διατάξεων της GΑΤΤ του 1994. Οι περιορισμοί που δεν γνωστοποιούνται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ λήγουν πάραυτα. 5.Όλα τα μονομερή μέτρα, που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 3 της ΣΠΙ πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, δύναται να παραμείνουν σε ισχύ για ορισμένη διάρκεια, που δενΩς έτος εφαρμογής της συμφωνίας νοείται η 12μηνη περίοδος που αρχίζει την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ καθώς και τα επόμενα 12μηνα διαστήματα.Οι σχετικές διατάξεις της GΑΤΤ του 1994 δεν περιλαμβάνουν το άρθρο ΧΙΧ σχετικά με τα προϊόντα που δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην GΑΤΤ του 1994, εκτός αν προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παραρτήματος. υπερβαίνει τους 12 μήνες, εάν έχουν εξετασθεί από το Όργανο Επιτήρησης των Κλωστοϋφαντουργικών (καλούμενο στην παρούσα συμφωνία ΟΕΚ) που θεσπίζεται δυνάμει της ΣΠΙ. Εάν το ΟΕΚ δεν είχε την ευκαιρία να εξετάσει τα εν λόγω μονομερή μέτρα, αυτά εξετάζονται από το ΕΟΚΠ σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τα μέτρα του άρθρου 3 στο πλαίσιο της ΣΠΙ. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο συμφωνίας βάσει του άρθρου 4 της ΣΠΙ πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και αποτελούν αντικείμενο διαφοράς, την οποία το ΟΕΚ δεν είχε την ευκαιρία να εξετάσει, εξετάζονται επίσης από το ΕΟΚΠ σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΣΠΙ που ισχύουν για τέτοιου είδους εξέταση. 6.Την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, κάθε μέλος ενσωματώνει στην GΑΤΤ του 1994 τα προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 16% του συνολικού όγκου των εισαγωγών του μέλους κατά το 1990 των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα, σε σχέση με τις θέσεις ή κατηγορίες του ΕΣ. Τα προϊόντα που πρόκειται να ενσωματωθούν περιλαμβάνουν προϊόντα κάθε μιας από τις ακόλουθες τέσσερις ομάδες: ταινίες προπαρασκευής και νήματα, υφάσματα, έτοιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, και είδη ένδυσης. 7.Οι πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν δυνάμει της παραγράφου 6 κοινοποιούνται από τα ενδιαφερόμενα μέλη σύμφωνα με τα ακόλουθα: 1)Τα μέλη που διατηρούν περιορισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 1 αναλαμβάνουν, κατά παρέκκλιση της ημερομηνίας της θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες αυτές στη γραμματεία της GΑΤΤ το αργότερο την ημερομηνία που καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της 15ης Απριλίου 1994. Η γραμματεία της GΑΤΤ διαβιβάζει αμέσως τις εν λόγω γνωστοποιήσεις στους λοιπούς συμμετέχοντες για πληροφόρηση τους. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις θα παραδοθούν στο ΕΟΚΠ, όταν αυτό συσταθεί, για τους σκοπούς της παραγράφου 21· 2)Τα μέλη τα οποία, δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, διατήρησαν το δικαίωμα της χρήσης των διατάξεων του άρθρου 6, κοινοποιούν τις εν λόγω λεπτομέρειες στο ΕΟΚΠ εντός 60 ημερών το αργότερο μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, ή, στην περίπτωση των μελών που καλύπτονται από το άρθρο 1, παράγραφος 3, το αργότερο στο τέλος του 12ου μήνα μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας. Το ΕΟΚΠ διαβιβάζει τις εν λόγω κοινοποιήσεις στα λοιπά μέλη για πληροφόρηση και τις εξετάζει όπως προβλέπεται στην παράγραφο 21. 8.Τα εναπομένοντα προϊόντα, ήτοι τα προϊόντα που δεν έχουν ενσωματωθεί στην GΑΤΤ του 1994 δυνάμει της παραγράφου 6, ενσωματώνονται, σε σχέση με τις θέσεις ή κατηγορίες του εναρμονισμένου συστήματος, σε τρία στάδια, ως ακολούθως: 1)την πρώτη ημέρα του 37ου μήνα μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, τα προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 17 τοις εκατό του συνολικού όγκου των εισαγωγών του μέλους το 1990 για τα προϊόντα του παραρτήματος. Τα προϊόντα που ενσωματώνονται από τα μέλη περιλαμβάνουν προϊόντα κάθε μιας από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: ταινίες προπαρασκευής και νήματα, υφάσματα, έτοιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, και είδη ένδυσης· 2)την πρώτη ημέρα του 85ου μήνα μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, τα προϊόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 18 τοις εκατό του συνολικού όγκου των εισαγωγών του μέλους το 1990 για τα προϊόντα του παραρτήματος. Τα προϊόντα που ενσωματώνονται από τα μέλη περιλαμβάνουν προϊόντα κάθε μιας από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: ταινίες προπαρασκευής και νήματα, υφάσματα, έτοιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, και είδη ένδυσης· 3)την πρώτη ημέρα του 121ου μήνα μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, ο τομέας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης παραμένει ενσωματωμένος στην GΑΤΤ του 1994, αφού έχουν καταργηθεί όλοι οι περιορισμοί δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 9.Τα μέλη τα οποία έχουν γνωστοποιήσει, δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, την πρόθεση τους να μην διατηρήσουν το δικαίωμα της χρήσης των διατάξεων του άρθρου 6, κρίνεται, για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ότι έχουν ενσωματώσει τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης στην GΑΤΤ του 1994. Αυτά τα μέλη κατά συνέπεια, εξαιρούνται από την τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 6 έως 8 και 11. 10.Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέλη, τα οποία έχουν υποβάλει πρόγραμμα ενσωμάτωσης δυνάμει της παραγράφου 6 ή 8, να ενσωματώσουν προϊόντα στην GΑΤΤ του 1994 νωρίτερα απότι προβλέπεται στο εν λόγω πρόγραμμα. Εντούτοις, μια τέτοια ενσωμάτωση προϊόντων αρχίζει να ισχύει στην αρχή του έτους εφαρμογής της συμφωνίας, και οι λεπτομέρειες γνωστοποιούνται στο ΕΟΚΠ τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα, για διαβίβαση προς όλα τα μέλη. 11.Τα αντίστοιχα προγράμματα ενσωμάτωσης, δυνάμει της παραγράφου 8, γνωστοποιούνται με λεπτομέρειες στο ΕΟΚΠ τουλάχιστον 12 μήνες πριν τη θέση τους σε ισχύ, και διαβιβάζονται από το ΕΟΚΠ σε όλα τα μέλη. 12.Τα επίπεδα βάσης των περιορισμών των εναπομενόντων προϊόντων, που αναφέρονται στην παράγραφο 8, αποτελούν τα επίπεδα περιορισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 13.Κατά τη διάρκεια του σταδίου 1 της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας (από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ έως και τον 36ο μήνα μετά τη θέση της σε ισχύ) το επίπεδο κάθε περιορισμού δυνάμει των διμερών συμφωνιών της ΣΠΙ που βρίσκονταν σε ισχύ κατά τη 12μηνη περίοδο πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό τουλάχιστον ίσο του συντελεστή αύξησης που έχει καθορισθεί για τους αντίστοιχους περιορισμούς, επαυξημένου κατά 16%. 14.Εκτός από τις περιπτώσεις όπου το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών ή το όργανο επίλυσης διαφορών αποφασίζει διαφορετικά δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 12, το επίπεδο κάθε εναπομένοντος περιορισμού αυξάνεται ετησίως κατά τη διάρκεια των μεταγενεστέρων σταδίων της παρούσας συμφωνίας κατά ποσοστό τουλάχιστον ίσο των ακολούθων: 1)όσον αφορά το στάδιο 2 (από τον 37ο έως και τον 84ο μήνα μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ), του συντελεστή αύξησης για τους αντίστοιχους περιορισμούς κατά τη διάρκεια του σταδίου 1, επαυξημένου κατά 25 τοις εκατό· 2)όσον αφορά το στάδιο 3 (από τον 85ο έως και τον 120ο μήνα μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ), του συντελεστή αύξησης για τους αντίστοιχους περιορισμούς κατά τη διάρκεια του σταδίου 2, επαυξημένου κατά 27 τοις εκατό. 15.Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέλη να καταργήσουν περιορισμούς που διατηρούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, με ισχύ από τις αρχές κάθε έτους εφαρμογής της συμφωνίας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι το ενδιαφερόμενο εξάγον μέλος και το ΕΟΚΠ ενημερώνονται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της κατάργησης. Η προθεσμία για προηγούμενη γνωστοποίηση δύναται να μειωθεί στις 30 ημέρες, με τη συγκατάθεση του μέλους το οποίο αφορά ο περιορισμός. Το ΕΟΚΠ διαβιβάζει αυτές τις γνωστοποιήσεις σε όλα τα μέλη. Κατά την εξέταση της κατάργησης περιορισμών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τα ενδιαφερόμενα μέλη λαμβάνουν υπόψη τη μεταχείριση παρομοίων εξαγωγών άλλων μελών. 16.Οι διατάζεις ευελιξίας, ήτοι μεταβίβαση, μεταφορά και πρότερη χρήση, που ισχύουν για όλους τους περιορισμούς που διατηρούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου, είναι οι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις διμερείς συμφωνίες της ΣΠΙ για τη 12μηνη περίοδο πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ. Δεν τίθενται ούτε διατηρούνται ποσοτικά όρια σχετικά με τη συνδυασμένη χρήση της μεταβίβασης, μεταφοράς και πρότερης χρήσης. 17.Οι διοικητικές ρυθμίσεις που κρίνονται απαραίτητες σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών. Οι ρυθμίσεις αυτές γνωστοποιούνται στο ΕΟΚΠ. 18.Όσον αφορά τα μέλη των οποίων οι εξαγωγές υπόκεινται σε περιορισμούς την ημέρα πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και των οποίων οι περιορισμοί αντιπροσωπεύουν έως και 1,2 τοις εκατό του συνολικού όγκου των περιορισμών, που ισχύουν σε εισάγον μέλος κατά την 31η Δεκεμβρίου 1991 και που έχουν κοινοποιηθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου, παρέχονται σημαντικές βελτιώσεις στην πρόσβαση των εξαγωγών τους, κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, μέσω της προώθησης κατά ένα στάδιο των συντελεστών αύξησης που ορίζονται στις παραγράφους 13 και 14, ή μέσω τουλάχιστον ισοδυνάμων μεταβολών όπως συμφωνούνται αμοιβαίως, σε σχέση με διαφορετικό συνδυασμό των επιπέδων βάσης, των συντελεστών αύξησης και των διατάξεων ευελιξίας. Οι βελτιώσεις αυτές κοινοποιούνται στο ΕΟΚΠ. 19.Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σε κάθε περίπτωση που εισάγεται μέτρο διασφάλισης από μέλος δυνάμει του άρθρου ΧΙΧ της GΑΤΤ του 1994 σε σχέση με συγκεκριμένο προϊόν κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους αμέσως μετά την ενσωμάτωση του εν λόγω προϊόντος στην GΑΤΤ του 19 9 4 σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ΧΙΧ, όπως ερμηνεύονται από τη συμφωνία για τις ρήτρες διασφάλισης, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 20.20. Σε περίπτωση που το εν λόγω μέτρο εφαρμόζεται με τη χρήση μη δασμολογικών μέσων, το ενδιαφερόμενο εισάγον μέλος εφαρμόζει το μέτρο με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο ΧΙΙΙ, παράγραφος 2, στοιχείο δ) της GΑΤΤ του 1994 μετά από αίτηση οποιουδήποτε εξάγοντος μέλους, του οποίου οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών υπέκειντο σε περιορισμούς δυνάμει της παρούσας συμφωνίας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγουμένου έτους πριν από την εισαγωγή του μέτρου διασφάλισης. Το ενδιαφερόμενο εξάγον μέλος εφαρμόζει το μέτρο αυτό. Το εφαρμοζόμενο επίπεδο δεν μειώνει τις σχετικές εξαγωγές κάτω από το επίπεδο προσφάτου αντιπροσωπευτικής περιόδου, που συνήθως είναι ο μέσος όρος των εξαγωγών του ενδιαφερομένου μέλους κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών αντιπροσωπευτικών ετών για τα οποία διατίθενται στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον, όταν το μέτρο διασφάλισης εφαρμόζεται για περισσότερα του ενός έτη, το εφαρμοζόμενο επίπεδο ελευθερώνεται σταδιακά σε τακτικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εξάγον ενδιαφερόμενο μέλος δεν ασκεί το δικαίωμα της αναστολής ουσιαστικά ισοδυνάμων παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου ΧΙΧ, παράγραφοςστοιχείο α) της GΑΤΤ του 1994. 21.Το ΕΟΚΠ ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους, εξετάζει κάθε συγκεκριμένο θέμα που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Προβαίνει στη διατύπωση κατάλληλων συστάσεων ή πορισμάτων εντός 30 ημερών προς τα ενδιαφερόμενα μέλη, αφού καλέσει τα μέλη αυτά να συμμετάσχουν στις εργασίες του. Άρθρο 3 1.Εντός 60 ημερών μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, τα μέλη που διατηρούν περιορισμούς4 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης (διαφορετικούς από αυτούς που διατηρούνται δυνάμει της ΣΠΙ και καλύπτονται από τις διατάζεις του άρθρου 2), είτε αυτοί είναι συμβατοί με την GΑΤΤ του 1994 είτε όχι: α) τους γνωστοποιούν με λεπτομέρειες στο ΕΟΚΠ, ή β) διαβιβάζουν στο ΕΟΚΠ τις σχετικές με αυτούς γνωστοποιήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε άλλο όργανο του ΠΟΕ. Οι γνωστοποιήσεις είναι σκόπιμο, όταν είναι δυνατόν, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με κάθε αιτιολόγηση των περιορισμών της GΑΤΤ του 1994, περιλαμβανομένων των διατάξεων της GΑΤΤ του 1994 στις οποίες βασίζονται οι εν λόγω περιορισμοί. 2.Τα μέλη που διατηρούν περιορισμούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 1, άλλους από αυτούς οι οποίοι αιτιολογούνται δυνάμει διατάξεως της GΑΤΤ του 1994: 1)είτε τους προσαρμόζουν στην GΑΤΤ του 1994 εντός ενός έτους μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, και γνωστοποιούν την εν λόγω ενέργεια στο ΕΟΚΠ για πληροφόρησή του, 2)είτε τους καταργούν σταδιακά σύμφωνα με πρόγραμμα που υποβάλλεται στο ΕΟΚΠ από το μέλος που διατηρεί τους περιορισμούς το αργότερο εντόςΑέξι μηνών μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση όλων των περιορισμών εντός περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας. Το ΕΟΚΠ δύναται να προβεί σε συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο μέλος σχετικά με αυτό το πρόγραμμα. 3.Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέλη παρέχουν στο ΕΟΚΠ, για πληροφόρησή του, τις κοινοποιήσεις που έχουν υποβληθεί στα άλλα όργανα του ΠΟΕ σχετικά με κάθε νέο περιορισμό ή μεταβολή των υφιστάμενων περιορισμών για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, που έχουν ληφθεί δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης της GΑΤΤ του 1994, εντός 60 ημερών από την έναρξη ισχύος τους. 4.Τα μέλη είναι ελεύθερα να προβαίνουν σε αντικοινοποιήσεις προς το ΕΟΚΠ, για πληροφόρηση του, σχετικά με την αιτιολόγηση περιορισμού όσον αφορά την GΑΤΤ του 1994, ή σχετικά με οιουσδήποτε περιορισμούς, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν γνωστοποιηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Όλα τα μέλη δύνανται να προβαίνουν σε ενέργειες σχετικά με αυτές τις γνωστοποιήσεις δυνάμει των σχετικών διατάξεων ή διαδικασιών της GΑΤΤ του 1994 στο πλαίσιο του κατάλληλου οργάνου του ΠΟΕ. 5.Το ΕΟΚΠ διαβιβάζει τις γνωστοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου σε όλα τα μέλη για πληροφόρησή τους.Ως περιορισμοί νοούνται όλοι οι μονομερείς ποσοτικοί περιορισμοί, οι διμερείς διακανονισμοί και άλλα μέτρα παρομοίου αποτελέσματος. Αρθρο1. Οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2, και αυτοί που ισχύουν δυνάμει του άρθρου 6, εφαρμόζονται από τα εξάγοντα μέλη. Τα εισάγοντα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να αποδεχθούν αποστολές εμπορευμάτων που υπερβαίνουν τους περιορισμούς που έχουν γνωστοποιηθεί δυνάμει του άρθρου 2, ή τους περιορισμούς που εφαρμόζονται δυνάμει του άρθρου 6.2. Τα μέλη συμφωνούν ότι η εισαγωγή μεταβολών, όπως μεταβολές των πρακτικών, των κανόνων, των διαδικασιών και της ταξινόμησης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης, περιλαμβανομένων των μεταβολών σχετικά με το Εναρμονισμένο Σύστημα, κατά την εφαρμογή ή τη διαχείριση των εν λόγω περιορισμών που έχουν κοινοποιηθεί ή εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας δεν είναι σκόπιμο: να διαταράσσει την ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών δυνάμει της παρούσας συμφωνίας να επηρεάζει αρνητικά την πρόσβαση που διαθέτει κάποιο μέλος να εμποδίζει την πλήρη χρησιμοποίηση της εν λόγω πρόσβασης· ή να διακόπτει τις συναλλαγές δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 3.Εάν ένα προϊόν, το οποίο αποτελεί ένα μόνον τμήμα ενός περιορισμού, κοινοποιηθεί προκειμένου να ενσωματωθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2, τα μέλη συμφωνούν ότι κάθε μεταβολή του επιπέδου του εν λόγω περιορισμού δεν διαταράσσει την ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 4.Εντούτοις, όταν οι μεταβολές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 είναι απαραίτητες, τα μέλη συμφωνούν ότι το μέλος που εισάγει τέτοιου είδους μεταβολές οφείλει να πληροφορεί και, όταν είναι δυνατόν, να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα θιγόμενα μέλη, πριν από την εφαρμογή των εν λόγω μεταβολών, προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση σχετικά με την κατάλληλη και δίκαιη προσαρμογή. Τα μέλη συμφωνούν περαιτέρω ότι, όπου οι διαβουλεύσεις πριν από την εφαρμογή δεν είναι εφικτές, το μέλος που εισάγει τέτοιου είδους μεταβολές προβαίνει, μετά από αίτηση του επηρεαζόμενου μέλους, σε διαβουλεύσεις, ει δυνατόν εντός 60 ημερών, με τα ενδιαφερόμενα μέλη προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαία ικανοποιητική λύση σχετικά με τις κατάλληλες και δίκαιες προσαρμογές. Εάν δεν εξευρεθεί αμοιβαία ικανοποιητική λύση, τα ενδιαφερόμενα μέλη δύνανται να παραπέμψουν το θέμα στο ΕΟΚΠ για συστάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8. Εάν το ΕΟΚΠ δεν έχει την ευκαιρία να εξετάσει κάποια διαφορά σχετικά με τις εν λόγω μεταβολές που έχουν εισαχθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, η εν λόγω διαφορά εξετάζεται από το ΕΟΚΠ σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΣΠΙ που ισχύουν για εξέταση αυτού του είδους. Άρθρο Άρθρο 5 1.Τα μέλη συμφωνούν ότι η καταστρατήγηση των διατάξεων μέσω μεταφόρτωσης, αλλαγής δρομολογίου, ψευδούς δήλωσης σχετικά με τη χώρα ή τον τόπο καταγωγής, και παραποίησης επισήμων εγγράφων, εμποδίζει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας για την ενσωμάτωση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης στην GΑΤΤ του 1994. Κατά συνέπεια, τα μέλη οφείλουν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις και/ή τις διοικητικές διαδικασίες για να εξετάσουν τις εν λόγω καταστρατηγήσεις και να λάβουν μέτρα κατά αυτών. Τα μέλη συμφωνούν περαιτέρω ότι, ενώ εξακολουθούν να εφαρμόζουν τους εθνικούς τους νόμους και διαδικασίες, θα συνεργασθούν πλήρως για να εξετάσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την καταστρατήγηση των διατάξεων. 2.Σε περίπτωση που κάποιο μέλος φρονεί ότι η παρούσα συμφωνία έχει καταστρατηγηθεί μέσω μεταφόρτωσης, αλλαγής δρομολογίου, ψευδούς δήλωσης σχετικά με τη χώρα ή τον τόπο καταγωγής, ή παραποίησης επισήμων εγγράφων, και ότι δεν έχει εφαρμοσθεί κανένα μέτρο ή έχουν εφαρμοσθεί ακατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η καταστρατήγηση τέτοιου είδους, και/ή να γίνουν ενέργειες κατά αυτής, το εν λόγω μέλος οφείλει να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαία ικανοποιητική λύση. Οι διαβουλεύσεις αυτού του είδους επιβάλλεται να διενεργούνται άμεσα, και, ει δυνατόν, εντός 30 ημερών. Εάν δεν εξευρεθεί αμοιβαία ικανοποιητική λύση, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέλος στο .ΕΟΚΠ για συστάσεις. 3.Τα μέλη συμφωνούν να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες που είναι συνεπείς με την εγχώρια νομοθεσία τους και διαδικασίες, για την πρόληψη, τη διερεύνηση και, κατά περίπτωση, τη λήψη νομικών και/ή διοικητικών μέτρων κατά των πρακτικών καταστρατήγησης εντός του εδάφους τους. Τα μέλη συμφωνούν να συνεργάζονται πλήρως, ενώ παραμένοντας συνεπή με την εγχώρια νομοθεσία και διαδικασίες, στις περιπτώσεις καταστρατήγησης - υποτιθέμενης καταστρατήγησης της παρούσας συμφωνίας για την απόδειξη των σχετικών γεγονότων στους τόπους εισαγωγής, εξαγωγής και, κατά περίπτωση, μεταφόρτωσης. Συμφωνείται ότι η εν λόγω συνεργασία, που είναι συνεπής με τους εγχώριους νόμους και διαδικασίες, θα περιλαμβάνει: διερεύνηση των πρακτικών καταστρατήγησης που αυξάνουν τις εξαγωγές που υπόκεινται σε περιορισμούς προς το μέλος που διατηρεί τέτοιου είδους περιορισμούς· ανταλλαγή εγγράφων, αλληλογραφίας, εκθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών στο βαθμό του δυνατού· και διευκόλυνση των επισκέψεων στις εγκαταστάσεις, και των επαφών, μετά από αίτηση και κατά περίπτωση. Τα μέλη οφείλουν να προσπαθούν για τη διευκρίνιση των περιστάσεων κάθε τέτοιας περίπτωσης καταστρατήγησης ή υποτιθέμενης καταστρατήγησης, περιλαμβανομένων των αντιστοίχων ρόλων των εξαγωγέων ή των εισαγωγέων που εμπλέκονται. 4.Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα διερεύνησης, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι υπήρξε καταστρατήγηση (π.χ. όπου υπάρχουν αποδείξεις σχετικά με τη χώρα ή τον τόπο της πραγματικής καταγωγής και τις περιστάσεις της εν λόγω καταστρατήγησης), τα μέλη συμφωνούν ότι πρέπει να αναλαμβάνεται η κατάλληλη δράση, στο βαθμό που είναι αναγκαίος, ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. Τέτοιου είδους δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την άρνηση εισόδου εμπορευμάτων ή, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα έχουν ήδη εισέλθει, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των πραγματικών περιστάσεων και της εμπλοκής της χώρας ή του τόπου της πραγματικής καταγωγής, την προσαρμογή των επιβαρύνσεων στα επίπεδα περιορισμών, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη χώρα ή τον τόπο της πραγματικής καταγωγής. Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν αποδείξεις της εμπλοκής των εδαφών των μελών, μέσω των οποίων τα εμπορεύματα μεταφορτώθηκαν, τέτοιου είδους δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την εισαγωγή περιορισμών σε σχέση με τα εν λόγω μέλη. Οι εν λόγω δράσεις, μαζί με το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής τους, μπορούν να αναληφθούν μετά από διαβουλεύσεις που διενεργούνται με σκοπό την εξεύρεση αμοιβαίως ικανοποιητικής λύσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών και γνωστοποιούνται στο ΕΟΚΠ πλήρως αιτιολογημένες. Τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να συμφωνούν μετά από διαβουλεύσεις σχετικά με άλλους τρόπους αντιμετώπισης. Οι εν λόγω συμφωνίες γνωστοποιούνται και αυτές στο ΕΟΚΠ, και το ΕΟΚΠ μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέλη, όπως κρίνει δέον. Εάν δεν εξευρεθεί αμοιβαίως ικανοποιητική λύση, κάθε ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο ΕΟΚΠ για άμεση εξέταση και συστάσεις. 5.Τα μέλη σημειώνουν ότι ορισμένες περιπτώσεις καταστρατήγησης μπορεί να αφορούν αποστολές υπό διαμετακόμιση μέσω χωρών ή τόπων χωρίς τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται σε τέτοιες αποστολές να υφίστανται μεταβολές ή αλλοιώσεις στους τόπους διαμετακόμισης. Τα μέλη σημειώνουν ότι μπορεί να μην είναι, εν γένει, εφικτό για τους τόπους αυτούς διαμετακόμισης να διενεργούν ελέγχους σε τέτοιου είδους αποστολές. 6.Τα μέλη συμφωνούν ότι οι ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την περιεκτικότητα σε ίνες, τις ποσότητες, την περιγραφή ή την κατάταξη των εμπορευμάτων εμποδίζουν επίσης την επίτευξη του στόχου της παρούσας συμφωνίας. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν αποδείξεις ότι έχει γίνει ψευδής δήλωση με σκοπό την καταστρατήγηση, τα μέλη συμφωνούν ότι είναι ανάγκη να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, συνεπή με την εγχώρια νομοθεσία και τις διαδικασίες, κατά των εξαγωγέων ή εισαγωγέων που εμπλέκονται. Εάν κάποιο μέλος φρονεί ότι η παρούσα συμφωνία έχει καταστρατηγηθεί με τέτοιου είδους ψευδή δήλωση και ότι δεν έχει εφαρμοστεί κανένα μέτρο ή έχουν εφαρμοσθεί ακατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω καταστρατήγηση και/ή να αναληφθεί δράση κατά αυτής, το εν λόγω μέλος θα πρέπει να προβαίνει αμέσως σε διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο μέλος προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαία ικανοποιητική λύση. Εάν τέτοιου είδους λύση δεν εξευρεθεί, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέλος στο ΕΟΚΠ για συστάσεις. Η παρούσα διάταξη δεν έχει σκοπό να εμποδίσει τα μέλη να προβαίνουν σε τεχνικές προσαρμογές σε περίπτωση που έχουν γίνει ακούσια σφάλματα στις δηλώσεις. Άρθρο 6 1.Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μπορεί να αποδειχθεί αναγκαίο να εφαρμοσθεί ειδικός μεταβατικός μηχανισμός διασφάλισης (καλούμενος στην παρούσα συμφωνία μεταβατική διασφάλιση). Η μεταβατική διασφάλιση μπορεί να εφαρμοσθεί από κάθε μέλος για προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα εκτός από αυτά που έχουν ενσωματωθεί στην GΑΤΤ του 1994 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2.Τα μέλη τα οποία δεν διατηρούν περιορισμούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 2 ενημερώνουν το ΕΟΚΠ εντός 60 ημερών μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, για το εάν επιθυμούν να διατηρήσουν το δικαίωμα της χρήσης των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Τα μέλη που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα παράτασης της ΕΠΙ μετά το 1986, προβαίνουν σε τέτοιου είδους γνωστοποίηση εντός 6 μηνών μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ. Η μεταβατική διασφάλιση είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή φειδώ, και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και την αποτελεσματική εφαρμογή διαδικασίας ενσωμάτωσης δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 2.Είναι δυνατόν να αναληφθούν δράσεις διασφάλισης δυνάμει του παρόντος άρθρου σε περίπτωση που, βάσει απόφασης ενός μέλους5, αποδεικνύεται ότι συγκεκριμένο προϊόν εισάγεται στο έδαφός του, σε ποσότητες τέτοιου μεγέθους ώστε να δημιουργεί σοβαρές ζημίες ή πραγματική απειλή για σοβαρές ζημιές στην εγχώρια βιομηχανία, η οποία παράγει παρόμοια και/ή άμεσα ανταγωνιστικά προϊόντα. Οι σοβαρές ζημίες ή η πραγματική απειλή για σοβαρές ζημιές απαιτείται να προκαλείται αποδεδειγμένα από τις εν λόγω αυξημένες ποσότητες του συνόλου των εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος και όχι από άλλους παράγοντες, όπως οι τεχνολογικές αλλαγές ή αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 5 Οποιαδήποτε τελωνειακή ένωση μπορεί να εφαρμόζει μέτρο διασφάλισης ως ενιαία οντότητα ή εξ ονόματος κράτους μέλους. Σε περίπτωση που η τελωνειακή ένωση εφαρμόζει μέτρο διασφάλισης ως ενιαία οντότητα, όλες οι προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό σοβαρών ζημιών ή πραγματικής απειλής για σοβαρές ζημιές, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, βασίζονται στους υφιστάμενους όρους της τελωνειακής ένωσης στο σύνολο της. Όταν το μέτρο διασφάλισης εφαρμόζεται εξ ονόματος κράτους μέλους, όλες οι προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό σοβαρών ζημιών ή πραγματικής απειλής για σοβαρές ζημιές βασίζονται στους υφιστάμενους όρους στο εν λόγω κράτος μέλος και το μέτρο περιορίζεται στο εν λόγω κράτος μέλος. 3.Κατά τον προσδιορισμό σοβαρών ζημιών ή πραγματικής απειλής για σοβαρές ζημίες όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, το μέλος εξετάζει τις επιπτώσεις των εν λόγω εισαγωγών στην κατάσταση της συγκεκριμένης βιομηχανίας, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στις μεταβολές σχετικών οικονομικών μεταβλητών όπως η παραγωγή, η παραγωγικότητα, η χρήση της παραγωγικής ικανότητας, τα αποθέματα, το μερίδιο της αγοράς, οι εξαγωγές, οι μισθοί, η απασχόληση, οι εγχώριες τιμές, τα κέρδη και οι επενδύσεις- κανένα από τα προηγούμενα, είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, δεν έχει απαραιτήτως αποφασιστικό χαρακτήρα. 4.Κάθε μέτρο του οποίου γίνεται επίκληση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για κάθε μέλος χωριστά. Το μέλος ή τα μέλη στα οποία αποδίδονται οι σοβαρές ζημίες ή η πραγματική απειλή για σοβαρές ζημιές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, προσδιορίζονται βάσει μεγάλης και ουσιαστικής αύξησης των εισαγωγών, τρέχουσας ή επικείμενης6, από το εν λόγω μέλος ή μέλη, υπολογιζόμενης ξεχωριστά, και βάσει του επιπέδου των εισαγωγών σε σύγκριση με εισαγωγές από άλλες πηγές, του μεριδίου της αγοράς, και των τιμών εισαγωγής και των εγχωρίων τιμών σε συγκρίσιμο στάδιο εμπορικών συναλλαγών· κανείς από τους ανωτέρω παράγοντες, είτε μόνος του είτε σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, δεν έχει απαραιτήτως αποφασιστικό χαρακτήρα. Τέτοιου είδους μέτρα διασφάλισης δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές κανενός μέλους του οποίου οι εξαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος υπόκεινται ήδη σε περιορισμό δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. 5.Η περίοδος ισχύος του προσδιορισμού σοβαρών ζημιών ή πραγματικής απειλής για σοβαρές ζημίες με σκοπό την επίκληση μέτρων διασφάλισης δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής γνωστοποίησης όπως ορίζεται στην παράγραφο 7. 6.Κατά την εφαρμογή της μεταβατικής διασφάλισης, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα συμφέροντα των εξαγόντων μελών όπως καθορίζεται κατωτέρω: 1)οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη τυγχάνουν σημαντικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης από αυτήν που παρέχεται σε άλλες ομάδες μελών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, κατά προτίμηση για όλα τα στοιχεία της, οπωσδήποτε όμως τουλάχιστον σε γενικές γραμμές· 2)τα μέλη, των οποίων ο συνολικός όγκος των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης είναι χαμηλός σε σύγκριση με το συνολικό όγκο εξαγωγών άλλων μελών και αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος στο εισάγον μέλος τυγχάνουν διαφοροποιημένης και ευνοϊκότερης μεταχείρισης κατά τον καθορισμό των οικονομικών όρων που προβλέπονται στις παραγράφους 8, 13 και 14. Όσον αφορά τους εν λόγω προμηθευτές, θα ληφθούν δεόντως υπόψη, δυνάμει του άρθρου 1 οι παράγραφοι 2 και 3, οι μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης του εμπορίου τους και η ανάγκη να επιτραπεί η εισαγωγή εμπορικών ποσοτήτων από αυτά· 6 Η εν λόγω επικείμενη αύξηση είναι μετρήσιμη και η ύπαρξή της δεν προσδιορίζεται βάσει ισχυρισμών, εικασιών ή απλών πιθανοτήτων που προκύπτουν, για παράδειγμα, από την ύπαρξη παραγωγικής ικανότητας στα εξάγοντα μέλη. 3)όσον αφορά το μάλλινα προϊόντα που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες μέλη που παράγουν μαλλί και των οποίων η οικονομία και το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης εξαρτώνται από τον τομέα του μαλλιού, των οποίων το σύνολο των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μάλλινα προϊόντα, και των οποίων ο όγκος του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης είναι συγκριτικά χαμηλός στις αγορές των εισαγόντων μελών, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στις εξαγωγικές ανάγκες των εν λόγω μελών κατά την εξέταση των επιπέδων των ποσοστώσεων, των συντελεστών αύξησης και των ορίων ευελιξίας· 4)τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης οι επανεισαγωγές, ενός μέλους, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης τα οποία το εν λόγω μέλος, έχει εξαγάγει σε άλλο μέλος για μεταποίηση και επακόλουθη επανεισαγωγή, όπως καθορίζεται από τους νόμους και τις πρακτικές του εισάγοντος μέλους, και υπό την προϋπόθεση διενέργειας ικανοποιητικού ελέγχου και τήρησης διαδικασιών πιστοποίησης, όταν τα εν λόγω προϊόντα εισάγονται από μέλος για το οποίο αυτό το είδος συναλλαγών αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του συνόλου των εξαγωγών του σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. 7.Το μέλος που προτείνει τη λήψη μέτρων διασφάλισης επιδιώκει διαβουλεύσεις με το μέλος ή τα μέλη τα οποία θα επηρεασθούν ενδεχομένως από τέτοιου είδους μέτρα. Η αίτηση για διαβουλεύσεις συνοδεύεται από συγκεκριμένες και σχετικές με τα γεγονότα πληροφορίες, όσον το δυνατόν πιο ενημερωμένες, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα: 1)τους παράγοντες, που αναφέρονται στην παράγραφο 3, βάσει των οποίων το μέλος που επικαλείται τα μέτρα προσδιόρισε την ύπαρξη σοβαρών ζημιών ή πραγματικής απειλής για σοβαρές ζημιές· και 2)τους παράγοντες, που αναφέρονται στην παράγραφο 4, βάσει των οποίων προτείνει την προσφυγή σε μέτρα διασφάλισης σχετικά με το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα μέλη. Όσον αφορά τις αιτήσεις που γίνονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου, οι πληροφορίες αφορούν, όσο το δυνατόν σαφέστερα, προσδιορίσιμα τμήματα της παραγωγής και την περίοδο αναφοράς που σημειώνεται στην παράγραφο 8.Το μέλος το οποίο προσφεύγει στα μέτρα. σημειώνει επίσης το συγκεκριμένο επίπεδο στο οποίο προτείνει να περιορισθούν οι εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος από το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα μέλη. Το επίπεδο αυτό δεν είναι κατώτερο του επιπέδου που σημειώνεται στην παράγραφο 8.Το μέλος το οποίο επιδιώκει διαβουλεύσεις κοινοποιεί ταυτόχρονα στον πρόεδρο του ΕΟΚΠ την αίτηση για διαβουλεύσεις, περιλαμβανομένων όλων των σχετικών με τα γεγονότα στοιχείων που περιγράφονται στις παραγράφουςκαι 4, μαζί με το προτεινόμενο επίπεδο περιορισμού, ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του ΕΟΚΠ σχετικά με την αίτηση για διαβουλεύσεις, αναφέροντας το αιτόν μέλος, το προϊόν υπό εξέταση και το μέλος που έλαβε την αίτηση. Το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα μέλη απαντούν στην εν λόγω αίτηση αμέσως, ενώ οι διαβουλεύσεις διενεργούνται χωρίς καθυστέρηση και κανονικά ολοκληρώνονται εντόςημερών από την ημέρα που παρελήφθη η αίτηση . 8.Εάν, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων υπάρξει κοινή αντίληψη ότι η κατάσταση απαιτεί περιορισμό των εξαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος από το ενδιαφερόμενο ή τα ενδιαφερόμενα μέλη, το επίπεδο του περιορισμού αυτού καθορίζεται σε επίπεδο υψηλότερο ή (σο με το τρέχον επίπεδο των εξαγωγών ή των εισαγωγών από το ενδιαφερόμενο μέλος κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου που λήγει δύο μήνες πριν από το μήνα κατά τον οποίο έγινε η αίτηση για διαβουλεύσεις. 9.Οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιοριστικό μέτρο που συναποφασίσθηκε κοινοποιούνται στο ΕΟΚΠ εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της σύναξης της συμφωνίας. Το ΕΟΚΠ προσδιορίζει εάν η συμφωνία είναι αιτιολογημένη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Προκειμένου να προβεί στον προσδιορισμό αυτόν, το ΕΟΚΠ έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία των γεγονότων που έχουν παρασχεθεί στον πρόεδρο του ΕΟΚΠ, και που αναφέρονται στην παράγραφο 7, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που έχει παρασχεθεί από το ενδιαφερόμενα μέλη. Το ΕΟΚΠ δύναται να προβεί σε συστάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέλη, όπως κρίνει ότι είναι αρμόζον. 10.Εάν, εντούτοις, μετά τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παρελήφθη η αίτηση για διαβουλεύσεις, δεν υπάρξει καμία συμφωνία μεταξύ των μελών, το μέλος το οποίο πρότεινε την λήψη μέτρων διασφάλισης μπορεί να εφαρμόσει τον περιορισμό με βάση την ημερομηνία εισαγωγής ή την ημερομηνία εξαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός 30 ημερών μετά την περίοδο των 60 ημερών των διαβουλεύσεων, και ταυτόχρονα να παραπέμψει το θέμα στο ΕΟΚΠ. οποιοδήποτε μέλος μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο ΕΟΚΠ πριν από τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΟΚΠ προβαίνει αμέσως σε εξέταση του θέματος, περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των σοβαρών ζημιών ή της πραγματικής απειλής για σοβαρές ζημιές, και των αιτιών, και προβαίνει σε κατάλληλες συστάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέλη εντός 30 ημερών. Προκειμένου να προβεί στην εν λόγω εξέταση, το ΕΟΚΠ έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία σχετικά με τα γεγονότα που έχουν παρασχεθεί στον πρόεδρο του ΕΟΚΠ, και που αναφέρονται στην παράγραφο 7, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που έχει παρασχεθεί από τα ενδιαφερόμενα μέλη. 11.Σε ιδιαίτερα ασυνήθεις και κρίσιμες περιστάσεις, κατά τις οποίες η καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημίες που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθούν, είναι δυνατόν να αναληφθεί προσωρινή δράση δυνάμει της παραγράφου 10, υπό τον όρο ότι η αίτηση για διαβουλεύσεις και η γνωστοποίηση προς το ΕΟΚΠ πραγματοποιούνται το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών μετά την ανάληψη της δράσης. Στην περίπτωση κατά την οποία οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία, το ΕΟΚΠ ενημερώνεται σχετικά με τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων, αλλά οπωσδήποτε όχι αργότερα από 60 ημέρες από την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων. Το ΕΟΚΠ προβαίνει αμέσως σε εξέταση του θέματος, και διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις προς το ενδιαφερόμενα μέλη εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις καταλήξουν σε συμφωνία, το μέλη ενημερώνουν το ΕΟΚΠ σχετικά με το συμπεράσματα αλλά, οπωσδήποτε, το αργότερο σε 90 ημέρες μετά την ημερομηνία εφαρμογής της δράσης. Το ΕΟΚΠ δύναται να προβεί σε συστάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέλη όπως κρίνει δέον. 12.Τα μέλη δύνονται να διατηρήσουν μέτρα στα οποία έχουν προσφύγει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου: (α) επί τρία έτη το πολύ χωρίς παράταση, ή (β) μέχρις ότου το προϊόν ενσωματωθεί στην GΑΤΤ του 1994, ανάλογα με το τι θα επέλθει νωρίτερα. 13.Εάν το περιοριστικό μέτρο παραμείνει σε ισχύ για περίοδο, η οποία υπερβαίνει το ένα έτος, το επίπεδο για το επόμενο έτη είναι αυτό που έχει καθορισθεί για το πρώτο έτος επαυξημένο κατά συντελεστή αύξησης όχι μικρότερο από 6 τοις εκατό ετησίως, εκτός εάν έχει δοθεί διαφορετική αιτιολογία στο ΕΟΚΠ. Το επίπεδο περιορισμού για το σχετικό προϊόν δύναται να υπερκαλυφθεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε οπό το δύο επόμενα έτη μέσω πρότερης χρήσης και/ή μεταφοράς ύψους 10 τοις εκατό εκ των οποίων η πρότερη χρήση δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο του 5 τοις εκατό. Δεν τίθενται ποσοτικά όρια στη συνδυασμένη εφαρμογή της πρότερης χρήσης και της μεταφοράς, και της διάταξης της παραγράφου 14. 14.Όταν ένα μέλος θέσει περιορισμό για περισσότερα από ένα προϊόντα ενός άλλους μέλους δυνάμει του παρόντος άρθρου, το επίπεδο του συμφωνηθέντος περιορισμού, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, για καθένα από τα προϊόντα μπορεί να υπερκαλυφθεί κατά 7%, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των εξαγωγών που υπόκεινται στον περιορισμό δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιπέδων όλων των προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμό δυνάμει του παρόντος άρθρου, βάσει συμφωνηθεισών κοινών μονάδων. Σε περίπτωση που οι περίοδοι εφαρμογής των περιορισμών των εν λόγω προϊόντων δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για κάθε επικαλυπτόμενη περίοδο καταναλογία. 15.Εάν εφαρμόζεται μέτρο διασφάλισης δυνάμει του παρόντος άρθρου σε προϊόν για το οποίο έχει τεθεί προηγουμένως περιορισμός δυνάμει της ΣΠΙ κατά τη διάρκεια της 12μηνης περιόδου πριν από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, ή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 ή 6, το επίπεδο του νέου περιορισμού είναι αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο 8, εκτός αν ο νέος περιορισμός τεθεί σε ισχύ εντός ενός έτους από : 1)την ημερομηνία της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοςγια την κατάργηση του προηγούμενου περιορισμού· ή 2)την ημερομηνία της κατάργησης του προηγούμενου περιορισμού που έχει τεθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή της ΣΠΙ στην περίπτωση δε αυτή το επίπεδο δεν είναι χαμηλότερο από το μεγαλύτερο: (i) επίπεδο του περιορισμού για την τελευταία 12μηνη περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας το προϊόν υπέκειτο σε περιορισμό, ή (ii) επίπεδο του περιορισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 8.16. Όταν ένα μέλος, το οποίο δεν διατηρεί περιορισμό δυνάμει του άρθρου 2, αποφασίσει να εφαρμόσει περιορισμό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συνάπτει κατάλληλους διακανονισμούς, οι οποίοι: (α) λαμβάνουν πλήρως υπόψη παράγοντες, όπως η δασμολογική κατάταξη και οι ποσοτικές μονάδες που έχουν θεσπισθεί βάσει συνήθων εμπορικών πρακτικών κατά τις εξαγωγές και εισαγωγές, τόσο όσον αφορά τη σύνθεση των ινών όσο και τους όρους ανταγωνισμού στο ίδιο τμήμα της εγχώριας αγοράς, και (β) αποφεύγουν το διαχωρισμό σε υπερβολικό αριθμό κατηγοριών. Η αίτηση για διαβουλεύσεις, που αναφέρεται στις παραγράφους 7 ή 11, περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τέτοιους διακανονισμούς. Άρθρο Άρθρο 7 1.Ως τμήμα της διαδικασίας ενσωμάτωσης και αναφορικά με τις ειδικές αναλήψεις υποχρεώσεων στις οποίες έχουν προβεί τα μέλη ως αποτέλεσμα του Γύρου της Ουρουγουάης, όλα τα μέλη αναλαμβάνουν δράσεις που κρίνουν αναγκαίες για να συμμορφωθούν με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις της GΑΤΤ τουπροκειμένου: 1)να επιτύχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης μέσω μέτρων, όπως οι δασμολογικές μειώσεις και παγιοποιήσεις, η μείωση ή η κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών, και η απλοποίηση των τελωνειακών και διοικητικών διατυπώσεων και των διατυπώσεων έκδοσης αδειών 2)να εξασφαλίσουν την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τις ορθές και δίκαιες συνθήκες συναλλαγών, όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, σε τομείς όπως οι κανόνες και οι διαδικασίες ντάμπινγκ και αντιντάμπινγκ, οι επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και (Τ) να αποφύγουν τη διακριτική μεταχείριση των εισαγωγών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης κατά τη λήψη μέτρων για λόγους γενικής εμπορικής πολιτικής. Οι δράσεις αυτές δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών δυνάμει της GΑΤΤ του 1994. 2.Τα μέλη γνωστοποιούν στο ΕΟΚΠ τις δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Στο βαθμό που οι ανωτέρω δράσεις έχουν γνωστοποιηθεί σε άλλο φορέα του ΠΟΕ, είναι αρκετή η συνοπτική περιγραφή, με αναφορά στην αρχική γνωστοποίηση, για να πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει της παρούσας παραγράφου. Όλα τα μέλη είναι ελεύθερα να προβαίνουν σε αντικοινοποιήσεις προς το ΕΟΚΠ. 3.Σε περίπτωση που κάποιο μέλος θεωρεί ότι ένα άλλο μέλος δεν έχει αναλάβει τις δράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και ότι έχει διαταραχθεί η ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας συμφωνίας το εν λόγω μέλος μπορεί να παραπέμψει το θέμα στους σχετικούς φορείς του ΠΟΕ και να ενημερώσει το ΕΟΚΠ. Ενδεχόμενα πορίσματα ή συμπεράσματα των σχετικών φορέων του ΠΟΕ αποτελούν μέρος της συνολικής έκθεσης του ΕΟΚΠ. Άρθρο 8 1.Συστήνεται το εποπτικό όργανο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ΕΟΚΠ), προκειμένου να εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, να εξετάζει όλα τα λαμβανόμενα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας μέτρα και τη συμφωνία τους με τις διατάζεις αυτές, και να αναλαμβάνει τις δράσεις που απαιτούνται συγκεκριμένα από την παρούσα συμφωνία. Το ΕΟΚΠ αποτελείται από τον πρόεδρο και 10 μέλη. Η σύνθεσή του είναι ισορροπημένη και ευρέως αντιπροσωπευτική των μελών και προβλέπεται η εναλλαγή των μελών σε εύθετα διαστήματα. Τα μέλη του οργάνου διορίζονται από τα μέλη που έχουν ορισθεί από το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών για να υπηρετήσουν στο ΕΟΚΠ, όπου εκτελούν τα καθήκοντα τους σε προσωποπαγή βάση. 2.Το ΕΟΚΠ θεσπίζει οικείες διαδικασίες εργασίας. Εντούτοις, εννοείται ότι για την ύπαρξη συναίνεσης στο πλαίσιο του ΕΟΚΠ δεν απαιτείται η έγκριση ή η σύμφωνη γνώμη των μελών του οργάνου που έχουν διορισθεί από μέλη που εμπλέκονται σε εκκρεμή υπόθεση την οποία εξετάζει το ΕΟΚΠ. 3.Το ΕΟΚΠ θεωρείται μόνιμο όργανο και συνεδριάζει όταν κρίνεται αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχει αναλάβει δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Το ΕΟΚΠ βασίζεται στις γνωστοποιήσεις και στις πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη δυνάμει των σχετικών άρθρων της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες συμπληρώνονται με οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή απαραίτητες λεπτομέρειες που ενδεχομένως υποβάλλονται ή τις οποίες το ΕΟΚΠ αποφασίζει να ζητήσει από αυτά. Είναι δυνατόν να βασίζεται επίσης σε κοινοποιήσεις και σε εκθέσεις άλλων φορέων του ΠΟΕ και άλλων πηγών, οι οποίες κρίνονται, ενδεχομένως, κατάλληλες. 4.Τα μέλη παρέχουν σε αλλήλους τις κατάλληλες δυνατότητες για διαβουλεύσεις σχετικά με κάθε θέμα που επηρεάζει τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. 5.Σε περίπτωση απουσίας οιασδήποτε αμοιβαίως συμφωνηθείσας λύσεως κατά τη διάρκεια των διμερών διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, το ΕΟΚΠ, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους, και μετά από λεπτομερή και άμεση εξέταση του θέματος, προβαίνει σε συστάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέλη. 6.Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους, το ΕΟΚΠ εξετάζει αμέσως κάθε συγκεκριμένο θέμα το οποίο, το εν λόγω μέλος, θεωρεί ως ζημιογόνο για τα συμφέροντα του δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, καθώς και στις περιπτώσεις όπου οι διαβουλεύσεις μεταξύ αυτού και του ενδιαφερόμενου ή ενδιαφερομένων μελών απέτυχαν να καταλήξουν σε αμοιβαίως ικανοποιητική λύση. Όσον αφορά τα εν λόγω θέματα, το ΕΟΚΠ μπορεί να προβαίνει σε παρατηρήσεις που κρίνει δέουσες προς τα ενδιαφερόμενα μέλη, καθώς και για τους σκοπούς της εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 11.7. Πριν από τη διατύπωση των συστάσεων ή των παρατηρήσεών του, το ΕΟΚΠ καλεί τα μέλη, τα οποία είναι δυνατόν να θίγονται άμεσα από το εν λόγω θέμα να συμμετάσχουν στη διαδικασία. 8.Κάθε φορά που το ΕΟΚΠ καλείται να διατυπώσει σε συστάσεις ή να εκδώσει πορίσματα, είναι επιθυμητό να ενεργήσει εντός περιόδου 30 ημερών, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικό χρονικό διάστημα από την παρούσα συμφωνία. Όλες οι εν λόγω συστάσεις ή πορίσματα κοινοποιούνται στα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη. Όλες οι εν λόγω συστάσεις ή πορίσματα κοινοποιούνται επίσης στο συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών για πληροφόρησή του. 9.Τα μέλη επιδιώκουν την πλήρη αποδοχή των συστάσεων του ΕΟΚΠ, το οποίο ασκεί τη δέουσα εποπτεία της εφαρμογής των εν λόγω συστάσεων. 10.Εάν κάποιο μέλος θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του ΕΟΚΠ, εκθέτει τις σχετικές αιτίες στο ΕΟΚΠ το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή των εν λόγω συστάσεων. Μετά από λεπτομερή εξέταση των αιτιών που προβάλλονται, το ΕΟΚΠ προβαίνει σε περαιτέρω συστάσεις τις οποίες κρίνει ως δέουσες. Εάν μετά από τις εν λόγω περαιτέρω συστάσεις, το θέμα παραμένει ανεπίλυτο, κάθε μέλος δύναται να παραπέμψει το θέμα στο όργανο επίλυσης διαφορών και να επικαλεσθεί το άρθρο ΧΧΙΙΙ παράγραφος 2 της GΑΤΤ του 1994 και τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας επίλυσης διαφορών. 11.Προκειμένου να επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών προβαίνει σε μείζονα εξέταση πριν από το τέλος κάθε φάσης της διαδικασίας ενσωμάτωσης. Το ΕΟΚΠ, προκειμένου να συμβάλει στην εν λόγω εξέταση, διαβιβάζει, τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από το τέλος κάθε φάσης, στο συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών, λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση φάσης, ιδίως για θέματα σχετικά με τη διαδικασία ενσωμάτωσης, την εφαρμογή του μεταβατικού μηχανισμού διασφάλισης, και σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων και των υποχρεώσεων της GΑΤΤ του 1994 όπως καθορίζονται στα άρθρα 2,3,6 και 7 αντιστοίχως. Η εμπεριστατωμένη έκθεση του ΕΟΚΠ δύναται να περιλαμβάνει συστάσεις, που το ΕΟΚΠ θεωρεί κατάλληλες προς το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών. 12.Λαμβανομένης υπόψη της εξέτασης αυτής, το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών λαμβάνει συναινετικές αποφάσεις, όπως κρίνεται δέον, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δεν διαταράσσεται η ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία. Για την επίλυση διαφορών που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 7, το όργανο επίλυσης διαφορών μπορεί να επιτρέπει, με την επιφύλαξη της καταληκτικής ημερομηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 9, προσαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 14 για την επόμενη της εξέτασης φάση, όσον αφορά οποιοδήποτε μέλος το οποίο θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο Άρθρο 9 Η παρούσα συμφωνία και όλοι οι περιορισμοί που επιβάλλονται βάσει αυτής παύουν να ισχύουν την πρώτη ημέρα του 121ου μήνα από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, ημερομηνία κατά την οποία ο τομέας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης ενσωματώνεται πλήρως στην GΑΤΤ του 1994. Η παρούσα συμφωνία δεν παρατείνεται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 1.Το παρόν παράρτημα απαριθμεί κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης που ορίζονται από εξαψήφιους κωδικούς του Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων (ΕΣ). 2.Τα μέτρα δυνάμει των διατάξεων διασφάλισης του άρθρου 6 λαμβάνονται σε σχέση με συγκεκριμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης και όχι βάσει των ιδίων των θέσεων του ΕΣ. 3.Τα μέτρα δυνάμει των διατάξεων διασφάλισης του άρθρου 6 της παρούσας συμφωνίας δεν ισχύουν για: 1)τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη που εξάγουν χειροποίητα υφάσματα βιοτεχνίας ή χειροποίητα προϊόντα βιοτεχνίας από τέτοια χειροποίητα υφάσματα, ή παραδοσιακά βιοτεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα πιστοποιούνται καταλλήλως, δυνάμει διακανονισμών που έχουν συναφθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών· 2)τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο εμπορίου και τα οποία ευρίσκοντο στο εμπόριο σε σημαντικές εμπορικά ποσότητες πριν από το 1982 όπως, τσάντες, σάκκες, βάσεις ταπήτων, σχοινιά, αποσκευές, ψάθες, ψάθινα χαλιά και τάπητες κατασκευασμένοι συνήθως από γιούτα, ίνες κοκκοφοίνικα, σιζάλ, άβακα, maguey και χενεκουέν· 3)τα ολομέταξα προϊόντα. Για τέτοιου είδους προϊόντα ισχύουν οι διατάζεις του άρθρου ΧΙΧ της GΑΤΤ του 1994, όπως ερμηνεύεται από τη συμφωνία για τα μέτρα διασφάλισης. Προϊόντα του τμήματος ΧΙ (κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη) της ονοματολογίας του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ) Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων Αριθ. ΕΣ Περιγραφή εμπορεύματος Κεφ. 50 Μετάξι 5004.00 Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5005.00 Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5006.00 Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες) 5007.10 Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι 5007.20 Αλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι 5007.90 Αλλα υφάσματα από μετάξι Κεφ. 51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες 5105.10 Μαλλί λαναρισμένο 5105.21 Μαλλί χτενισμένο χύμα 5105.29 Μαλλί χτενισμένο άλλο από το μαλλί χτενισμένο χύμα 5105.30 τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες 5106.10 Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί 5106.20 Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί 5107.10 Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί 5107.20 Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί 5108.10 Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5108.20 Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5109.10 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5109.90 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5110.00 Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες 5111.11 Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m2 5111.19 Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m2 5111.20 Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5111.30 Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς 5111.90 Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, άλλα 5112.11 Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5112.19 Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2 5112.20 Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5112.30 Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς 5112.90 Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, άλλα 5113.00 Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες Κεφ. 52 Βαμβάκι 5204.11 Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι 5204.19 Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι 52 04.2 0 Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5205.11 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο 5205.12 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες μη χτενισμένες, με τ(τλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο, των 232,56 decitex 5205.13 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex 5205.14 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο τωνdecitex 5205.15 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο κατώτερο τωνdecitex 5205.21 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες χτενισμένες, με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο 5205.22 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες χτενισμένες, με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex 5205.23 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες χτενισμένες, με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex 5205.24 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες χτενισμένες, με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex 5205.25 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες χτενισμένες, με τίτλο κατώτερο των 125 decitex 5205.31 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο 5205.32 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex 5205.33 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex 5205.34 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex 5205.35 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex 5205.41 Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες, με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο 5205.42 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex 5205.43 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex 5205.44 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex 5205.45 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex 5206.11 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο 5206.12 Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex 5206.13 Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex 5206.14 Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex 5206.15 Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex 5206.21 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά, από ίνες χτενισμένες, με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο 5206.22 Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex 5206.23 Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex 5206.24 Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex 5206.25 Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex 5206.31 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, πολλαπλά, από ίνες μη χτενισμένες, με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο 5206.32 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex 5206.33 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex 5206.34 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex 5206.35 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex 5206.41 Νήματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, πολλαπλά, από ίνες χτενισμένες, με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο 5206.42 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex 5206.43 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex 5206.44 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex 5206.45 Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex 5207.10 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι 5207.90 Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι 5208.11 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, αλεύκαστα, απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2 5208.12 Με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 αλλά όχι τα 200 g/m2 5208.13 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, αλεύκαστα, διαγώνιας ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5208.19 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, αλεύκαστα, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5208.21 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, λευκασμένα, απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2 5208.22 Με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 αλλά όχι τα 200 g/m2 5208.23 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, λευκασμένα, διαγώνιας ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5208.29 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, λευκασμένα, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m 5208.31 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, βαμμένα, απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2 5208.32 Μe βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 αλλά όχι τα 200 g/m2 5208.33 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, βαμμένα, διαγώνιας ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5208.39 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, βαμμένα, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5208.41 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2 5208.42 Με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 αλλά όχι τα 200 g/m2 5208.43 Υφάσματα από βαμβάκι, του περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, διαγώνιας ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5208.49 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5208.51 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, τυπωτά, απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2 5208.52 Με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m2 αλλά όχι τα 200 g/m2 5208.53 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, τυπωτά, διαγώνιας ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5208.59 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, τυπωτά, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2 5209.11 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 q/m2, αλεύκαστα, απλής ύφανσης 5209.12 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, αλεύκαστα, διαγώνιας ύφανσης 5209.19 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, λευκασμένα 5209.21 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά·βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, λευκασμένα, απλής ύφανσης 5209.22 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, λευκασμένα, διαγώνιας ύφανσης 5209.29 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον. 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, λευκασμένα 5209.31 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, βαμμένα, απλής ύφανσης 5209.32 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, βαμμένα, διαγώνιας ύφανσης 5209.39 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, βαμμένα 5209.41 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, απλής ύφανσης 5209.42 Υφάσματα με την ονομασία denim που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2 5209.43 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, διαγώνιας ύφανσης εκτός των denim 5209.49 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5209.51 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/n2, τυπωτά, απλής ύφανσης 5209.52 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, τυπωτά, διαγώνιας ύφανσης 5209.59 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, τυπωτά 5210.11 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, αλεύκαστα, απλής ύφανσης 5210.12 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, αλεύκαστα, διαγώνιας ύφανσης 5210.19 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, λευκασμένα 5210.21 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, λευκασμένα, απλής ύφανσης 5210.22 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, λευκασμένα, διαγώνιας ύφανσης 5210.29 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, λευκασμένα 5210.31 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, βαμμένα, απλής ύφανσης 5210.32 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, βαμμένα, διαγώνιας ύφανσης 5210.39 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, βαμμένα 5210.41 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, απλής ύφανσης 5210.42 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, διαγώνιας ύφανσης 5210.49 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5210.51 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, τυπωτά, απλής ύφανσης 5210.52 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, τυπωτά, διαγώνιας ύφανσης 5210.59 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με • βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, τυπωτά 5211.11 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, αλεύκαστα, απλής ύφανσης 5211.12 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει ταg/m2, αλεύκαστα, διαγώνιας ύφανσης 5211.19 Άλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει ταg/m2, λευκασμένα 5211.21 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει ταg/m2, λευκασμένα, απλής ύφανσης 5211.22 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει ταg/m2, λευκασμένα, διαγώνιας ύφανσης 5211.29 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει ταg/m2, λευκασμένα 5211.31 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει ταg/m2, βαμμένα, απλής ύφανσης 5211.32 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει ταg/m2, βαμμένα, διαγώνιας ύφανσης 5211.39 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει ταg/m2, βαμμένα 5211.41 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, απλής ύφανσης 5211.42 Υφάσματα με την ονομασία denim που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει ταg/m2 5211.43 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, από νήματα διαφόρων χρωμάτων, διαγώνιας ύφανσης εκτός των denim 5211.49 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 00 g/m2, από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5211.51 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, τυπωτά, απλής ύφανσης 5211.52 Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, τυπωτά, διαγώνιας ύφανσης ι 5211.59 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2, τυπωτά 5212.11 Αλλα υφάσματα από βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2, αλεύκαστα 5212.12 Λευκασμένα 5212.13 Βαμμένα 5212.14 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5212.15 Τυπωτά 5212.21 Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2 5212.21 Αλεύκαστα 5212.22 Λευκασμένα 5212.23 Βαμμένα 5212.24 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5212.25 Τυπωτά Κεφ. 53 Αλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί 5306.10 Νήματα από λινάρι, απλά 5306.20 Στριμμένα ή κορδονωτά 5307.10 Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, απλά 5307.20 Στριμμένα ή κορδονωτά 5308.20 Νήματα από καννάβι 530 3.3 3 Νήματα από χαρτί 5303.90 Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες 5309.11 Υφάσματα από λινάρι, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος λινάρι, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5309.19 Άλλα 5309.21 Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος λινάρι, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5309.29 Αλλα 5310.10 Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, αλεύκαστα 5310.90 Αλλα 5311.00 Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί. Κεφ. 54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 5401.10 Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές συνεχείς 5401.20 Από ίνες τεχνητές συνεχείς 5402.10 Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, από ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.20 Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, από ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.31 Νήματα ελαστικοποιημένα, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.32 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.33 Από πολυεστέρες, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5 4 02.39 Αλλα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.41 Αλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.42 Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.43 Από πολυεστέρες, άλλα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.49 Αλλα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.51 Αλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.52 Από πολυεστέρες, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.59 Αλλα 5402.61 Αλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.62 Από πολυεστέρες, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5402.69 Αλλα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5403.10 Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5403.20 Νήματα ελαστικοποιημένα 5403.31 Αλλα νήματα, απλά, από τεχνητές υφάντρες ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5403.32 Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5403.33 Από οξική κυτταρίνη 5403.39 Αλλα 5403.41 Αλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά 5403.42 Από οξική κυτταρίνη 5403.49 Αλλα 5404.10 Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm. 5404.90 Λουρίδες και παρόμοιες μορφές, από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm. 5405.00 Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm. Λουρίδες από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm. 5406.10 Νήματα από συνθετικές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5406.20 Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς 5407.10 Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες 5407.20 Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές 5407.30 Υφάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος ΧΙ 5407.41 Αλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407.42 Βαμμένα 5407.43 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407.44 Τυπωτά 5407.51 Αλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407.52 Βαμμένα 54 07.53 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 54 07.54 Τυπωτά 5407.60 Αλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες 5407.71 Αλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407.72 Βαμμένα 5407.73 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407.74 Τυπωτά 5407.81 Αλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407.82 Βαμμένα 5407.83 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407.84 Τυπωτά 5407.91 Αλλα υφάσματα, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5407.92 Βαμμένα 5407.93 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5407.94 Τυπωτά 5408.10 Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης 5403.21 Αλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές τεχνητές, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5403.22 Βαμμένα 5403.23 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5403.24 Τυπωτά 5408.31 Αλλα υφάσματα, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5408.32 Βαμμένα 5408.33 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 540 8.34 Τυπωτά Κεφ.Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς 5501.10 Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 5501.20 Από πολυεστέρες 5S01.30 Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 5501.90 Αλλες 5502.00 Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς 5503.10 Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 5503.20 Από πολυεστέρες 5503.30 Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 5503.40 Από πολυπροπυλένιο 5503.90 Αλλες 5504.10 Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση, από τεχνητό μετάξι βισκόζης 5504.90 Αλλες 5505.10 Απορρίμματα από συνθετικές ίνες 5505.20 Από τεχνητές ίνες 5506.10 Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 5506.20 Από πολυεστέρες 5506.30 Ακρυλικές ή μοντακρυλικές 5506 .90 Αλλες 5507.00 Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση 5508.10 Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ίνες μη συνεχείς 5508.20 Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 5509.11 Νήματα από συνθετικές ίνες που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες, μη συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, απλά 5509.12 Στριμμένα ή κορδονωτά, πολλαπλά, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.21 Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλά, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.22 Στριμμένα ή κορδονωτά, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.31 Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές, απλά, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.32 Στριμμένα ή κορδονωτά, πολλαπλά, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.41 Αλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς, απλά, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.42 Στριμμένα ή κορδονωτά, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.51 Αλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.52 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.53 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.59 Αλλα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.61 Αλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.62 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.69 Αλλα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.91 Αλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.92 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5509.99 Αλλα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5510.11 Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, απλά 5510.12 Στριμμένα ή κορδονωτά, πολλαπλά, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5510.20 Αλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως, ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5510.30 Αλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως, μόνο με βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5510.90 Αλλα νήματα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 5511.10 Νήματα από συνθετικές ίνες, μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές 5511.20 Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές 5511.30 Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς 5512.11 Υφάσματα από συνθετικές ίνες, μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς, από πολυεστέρα, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5512.19 Αλλα 5512.21 Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5512.29 Αλλα από αλεύκαστα ή λευκασμένα 5512.91 Αλλα, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5512.9 9 Αλλα 5513.11 Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 g/m2, αλεύκαστα ή λευκασμένα, από ίνες από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5513.12 Από ίνες από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης 5513.13 Αλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5513.19 Αλλα υφάσματα 5513.21 Βαμμένα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5513.22 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης 5513.23 Αλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5513.29 Αλλα υφάσματα 5513.31 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5513.32 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης 5513.33 Αλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5 513.39 Αλλα υφάσματα 5513.41 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5513.42 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης 5513.43 Αλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5513.49 Αλλα υφάσματα 5514.11 Υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 g/m2, αλεύκαστα ή λευκασμένα, από ίνες , απλής ύφανσης 5514.12 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης 5514.13 Αλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5514.19 Αλλα υφάσματα 5514.21 Βαμμένα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5514.22 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης 5514.23 Αλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5514.29 Άλλα υφάσματα 5514.31 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5514.32 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης 5514.33 Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5514.3 9 Άλλα υφάσματα 5514.4 1 Τυπωτά, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης 5514.42 Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης 5514.43 Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα 5514.4 9 Άλλα υφάσματα 5515.11 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από τεχνητό μετάξι βισκόζης 5515.12 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς 5515.13 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεχτής ποιότητας 5515.19 Αλλα 5515.21 Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς 5515.22 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5515.29 Αλλα 5515.91 Αλλα υφάσματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς 5515.92 Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5515.99 Αλλα 5516.11 Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516.12 Βαμμένα 5516.13 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5516.14 Τυπωτά 5516.21 Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516.22 Βαμμένα 5516.23 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5516.24 Τυπωτά 5516.31 Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516.32 Βαμμένα 5516.33 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5516.34 Τυπωτά 5516.41 Που περιέχουν λιγότερο του 85% κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516.42 Βαμμένα 5516.43 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5516.44 Τυπωτά 5516.91 Αλλα, αλεύκαστα ή λευκασμένα 5516.92 Βαμμένα 5516.93 Από νήματα διαφόρων χρωμάτων 5516.94 Τυπωτά Κεφ. 56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα, νήματα ειδικά, Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, ε(δη σχοινοποιΐας 5601.10 Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας 5601.21 Βάτες. Αλλα είδη από βάτες, από βαμβάκι 5601.22 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5601.29 Αλλα 5601.30 Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες 5602.10 Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα - πλεγμένα 5602.21 Αλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5602.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 5602.90 Αλλα 5603.00 Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις 5604.10 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. 5604.20 Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επιχρισμένα 5604.90 Αλλα 5605.00 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο 5606.00 Νήματα περιτυλιγμένα, άλλα. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία αλυσιδίτσα 5607.10 Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) 5607.21 Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα, από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe 5607.29 Αλλα 5607.30 Από αβάκα (καννάβι της Μανίλας ή Μusa textilis Νee) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα) 5607.41 Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα, από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο 5607.49 Άλλα 5607.50 Από άλλες συνθετικές ίνες 5607.90 Άλλα 5608.11 Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5608.19 Δίχτυα με δεμένους κόμπους από σπόγγους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και άλλα δίχτυα έτοιμα, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5608.90 Άλλα 5609.00 Αλλα είδη από νήματα, λουρίδες, σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά Κεφ.τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 5701.10 Τάπητες από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας με κόμπους 5701.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 5702.10 Τάπητες με την ονομασία κιλίμια, σουμάκ, καραμανίας και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι με το χέρι 5702.20 Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα 5702.31 Αλλο, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5702.32 Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5702.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 5702.41 Αλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα, οπό μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5702.42 Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5702.49 Από άλλες υφαντικές ύλες 5702.51 Αλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητος 5702.52 Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5702.59 Από άλλες υφαντικές ύλες 5702.91 Αλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 5702.92 Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5702.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 5703.10 Τάπητες από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, φουντωτοί 5703.20 Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια 5703.30 Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 5703.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 5704.10 Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m2 5704.90 Άλλα 5705.00 Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, Κεφ. 53 Υφάσματα ειδικά, υφαντικές φουντωτές επιφάνειες, δαντέλες, είδη επίστρωσης, είδη ταινιοπλεκτικής, κεντήματα 5901.10 Βελούδα και πλούσες από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, άλλα από το είδη κορδελοποιίας 5801.21 Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα, από βαμβάκι 5801.22 3ελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 5801.23 Αλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού 5801.24 Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφριές ραβδώσεις (epingles ) 5801.25 Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα 5801.26 Υφάσματα σενίλλης 5801.31 Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπο, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5801.32 Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ) 5301.33 Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού 5801.34 Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (epingles) 5801.35 Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα 5801.36 Υφάσματα σενίλλης 5801.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 5802.11 Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα οπό τα είδη κορδελοποιίας, από βαμβάκι, αλεύκαστα 58 02.19 Αλλα 5802.20 Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες 5802.30 Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες 5803.10 Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη κορδελοποιίας, από βαμβάκι 5803.90 Από άλλες υφαντικές ύλες S304.10 Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους. 5804.21 Δαντέλες με τη μηχανή, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5804.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 5804.30 Δαντέλες με το χέρι 5805.00 Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα, έστω και έτοιμα 5806.10 Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής 5806.20 Αλλα είδη κορδελοποιΐας, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ 5806.31 Αλλα είδη κορδελοποιΐας, από βαμβάκι 5806.32 Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες 5806.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 5806.40 ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bοlducs) 5807.10 Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, υφασμένα 5807.90 Αλλα 5808.10 Ταινιοπλέγματα σε τόπια 5808.90 Αλλα 58 09.00 Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα κτλ, άλλα 5810.10 Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη 5810.91 Αλλα κεντήματα 5 810.91 Από βαμβάκι 5810.92 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 5810.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 5811.00 Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια Κεφ.Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες. 5901.10 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις 5901.90 Αλλα 5902.10 Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια 5902.20 Από πολυεστέρες 5902.9 0 Άλλα 5903.00 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα, με πολυχλωριούχο βινύλιο 5903.20 Με πολυουρεθάνη 5903.90 Αλλα 5904.10 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι 5904.91 Επενδύσεις δαπέδων των οποίων το υπόθεμα αποτελείται από πίλημα με βελόνα ή μη υφασμένο ύφασμα 5 9 04.92 Στα οποία το υπόθεμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση 5905.00 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες 5906.10 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm 5906.91 Αλλα, πλεκτά 5906.99 Αλλα 5907.00 Αλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις 5908.00 φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα 5909.00 Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες 5910.00 Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλες ύλες 5911.10 Υφάσματα, πιλήματα και υφάσματα επενδυμένα με πίλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, από δέρμα ή άλλες ύλες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις 5911.20 Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα 5911.31 Υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές, βάρους κατά m2 κατώτερου των 650 g 5911.32 Βάρους κατά m2 ίσου ή ανώτερου των 650 g 5911.40 Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής 5911.90 Αλλα Κεφ. 6 0 Υφάσματα πλεκτά 6001.10 Υφάσματα με την ονομασία με μακρύ τρίχωμα 6001.21 Υφάσματα βροχιδωτά, από βαμβάκι 6001.22 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6001.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6 001.91 Αλλα, από βαμβάκι 6001.92 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6001.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6002.10 Αλλα πλεκτά υφάσματα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ 6002.20 Αλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm 6002.30 Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5% ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ 6002.41 Αλλα, πλεκτά στημονιου (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σειρητιών), από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6 0 02.42 Από βαμβάκι 6002.43 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6002.49 Αλλα 6002.91 Αλλα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6002.92 Από βαμβάκι 6002.93 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6002.99 Αλλα Κεφ. 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος πλεκτά 6101.10 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6101.20 Από βαμβάκι 6101.30 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6101.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6102.10 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6102.20 Από βαμβάκι 6102.30 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6102.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6103.11 Κουστούμια για άντρες ή αγόρια, από πλεκτό, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6103.12 Από συνθετικές ίνες 6103.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6103.21 Σύνολα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6103.22 Από βαμβάκι 6103.23 Από συνθετικές ίνες 6103.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6103.31 Σακάκια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6103.32 Από βαμβάκι 6103.33 Από συνθετικές ίνες 6103.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 6103.41 Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς), -από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6103.42 Από βαμβάκι 6103.43 Από συνθετικές ίνες 6103.49 Από άλλες υφαντικές ύλες 6104.11 Κουστούμια - ταγιέρ, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104.12 Από βαμβάκι 6104.13 Από συνθετικές ίνες 6104.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6104.21 Σύνολα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104.22 Από βαμβάκι 6104.23 Από συνθετικές ίνες 6104.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6104.31 Ζακέτες, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104.32 Από βαμβάκι 6104.33 Από συνθετικές ίνες 6104.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 6104.41 Φορέματα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104.42 Από βαμβάκι 6104.43 Από συνθετικές ίνες 6104.44 Από τεχνητές ίνες 6104.49 Από άλλες υφαντικές ύλες 6104.51 Φούστες, φούστες - παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104.52 Από βαμβάκι 6104.53 Από συνθετικές ίνες 6104.59 Από άλλες υφαντικές ύλες 6104.61 Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς), από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6104.62 Από βαμβάκι 6104.63 Από συνθετικές ίνες 6104.69 Από άλλες υφαντικές ύλες 6105.10 πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, από βαμβάκι 6105.20 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6105.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6106.10 Φορέματα - πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες - πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, από βαμβάκι 6106.20 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6106.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6107.10 Σλιπ και σώβρακα, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, από βαμβάκι 6107.12 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6107.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6107.21 Νυχτικά και πιτζάμες, από βαμβάκι 6107.22 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6107.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6107.91 Αλλα, από βαμβάκι 6107.92 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6107.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6108.11 Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6108.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6108.21 Σλιπ και κιλότες, από βαμβάκι 6108.22 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6108.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 610 8.31 Νυχτικά και πιτζάμες, από βαμβάκι 6108.32 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6108.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 610 8.91 Αλλα 610 8.91 Από βαμβάκι 6108.92 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6108.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6109.10 Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό, από βαμβάκι 6109.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6110.10 Σαντάιγ, πουλόβερ, καρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, από πλεκτό, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6110.20 Από βαμβάκι 6110.30 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6110.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6111.10 Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6111.20 Από βαμβάκι 6111.30 Από συνθετικές ίνες 6111.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6112.11 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), από πλεκτό, από βαμβάκι 6 112.12 Από συνθετικές ίνες 6112.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6112.20 Κουστούμια και σύνολα του σκι 6112.31 Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια, από συν θετικές ίνες 6112.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 6112.41 Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια, από συνθετικές ίνες 6112.49 Από άλλες υφαντικές ύλες 6113.00 Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή 5907 6114.10 Αλλα ενδύματα πλεκτά, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6114.20 Από βαμβάκι 6114.30 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6114.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6115.11 Κολάν (κάλτσες-κιλότες), , από πλεκτό, από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex 6115.12 Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή περισσότερο 6115.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6115.20 Κάλτσες και μισέςκάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο τωνdecitex 6115.91 Αλλα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6115.92 Από βαμβάκι 6115.93 Από συνθετικές ίνες 6115.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6116.10 Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ 6116.91 Αλλα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6116.92 Από βαμβάκι 6116.93 Από συνθετικές ίνες .6116.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6117.10 Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινοσκεπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελάκια και παρόμοια είδη 6117.20 Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια - γραβάτες 6117.80 Αλλα εξαρτήματα 6117.90 Μέρη Κεφ. 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος άλλα από τα πλεκτά 6201.11 Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6201.12 Από βαμβάκι 6201.13 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6201.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6201.91 Αλλα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6 201.92 Από βαμβάκι 6201.93 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6201.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6202.11 Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6202.12 Από βαμβάκι 6202.13 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6202.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6202.91 Αλλα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 62 02.92 Από βαμβάκι 6202.93 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6202.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6203.11 Κουστούμια, για άντρες ή αγόρια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6203.12 Από συνθετικές ίνες 6203.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6203.21 Σύνολα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6203.22 Από βαμβάκι 6203.23 Από συνθετικές ίνες 6203.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6203.31 Σακάκια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6203.32 Από βαμβάκι 6203.33 Από συνθετικές ίνες 6203.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 6203.41 Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς), από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6203.42 Από βαμβάκι 6203.43 Από συνθετικές ίνες 6203.49 Από άλλες υφαντικές ύλες 6204.11 Κουστούμια - ταγιέρ, για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί ή τρίχες εκλεχτής ποιότητας 6204.12 Από βαμβάκι 6204.13 Από συνθετικές ίνες 6204.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6204.21 Σύνολα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6 2 04.22 Από βαμβάκι 6204.23 Από συνθετικές ίνες 6204.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6204.31 Ζακέτες, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 62 04.32 Από βαμβάκι 6204.33 Από συνθετικές ίνες 6204.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 6204.41 Φορέματα, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6204.42 Από βαμβάκι 6204.43 Από συνθετικές ίνες 6204.44 Από τεχνητές ίνες 6204.49 Από άλλες υφαντικές ύλες 6204.51 Φούστες, φούστες - παντελόνια (ζιπ-κιλότ), από μαλλί ή τρίχες εκλεχτής ποιότητας 6 204.52 Από βαμβάκι 6204.53 Από συνθετικές ίνες 6204.59 Από άλλες υφαντικές ύλες 6204.61 Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς), από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6204.62 Από βαμβάκι 6204.63 Από συνθετικές ίνες 6204.69 Από άλλες υφαντικές ύλες 6 2 05.10 Πουκάμισα και πουκαμισάκια, για άντρες ή αγόρια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 62 05.2 0 Από βαμβάκι 6205.30 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6205.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6206.10 Φορέματα - πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες - πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6206.20 Από μαλλί ή τρίχες εκλεχτής ποιότητας 6206.30 Από βαμβάκι 6206.40 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6206.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6207.11 Σλιπ και σώβρακα, για άντρες ή αγόρια, από βαμβάκι 6207.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6207.21 Νυχτικά και πιτζάμες 6207.21 Από βαμβάκι 6207.22. Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6207.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6207.91 Αλλα, από βαμβάκι 6207.92 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6207.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6208.11 Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια, για γυναίκες ή κορίτσια, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6208.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 620 8.21 Νυχτικά και πιτζάμες, από βαμβάκι 6208.22 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6203.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6208.91 Άλλα, από βαμβάκι 6208.92 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6208.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6209.10 Ενδύματα και συμπληρώματα της ενδύματος για βρέφη, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6209.20 Από βαμβάκι 6209.30 Από συνθετικές ίνες 6209.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6210.10 Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907, από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603 621C.20 Αλλα ενδύματα των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6·201 11 μέχρι 6201 19 6210.30 Αλλα ενδύματα των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6202 11 μέχρι 6202 19 6210.40 Αλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια 6210.50 Αλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια 6211.11 Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια 6211.12 Για γυναίκες ή κορίτσια 6211.20 Κοστούμια του σκι 6211.31 Αλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6211.32 Από βαμβάκι 6211.33 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6211.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 6211.41 Αλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6211.42 Από βαμβάκι 6211.43 Από συνθετικές ίνες 6211.49 Από άλλες υφαντικές ύλες 6212.10 Στηθόδεσμοι και τα μέρη τους 6212.20 Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδες - κιλότες 6212.30 Συνδυασμοί 6212.90 Άλλα 6213.10 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6213.20 Από βαμβάκι 6213.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6214.10 Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελάκια και παρόμοια είδη, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6214.20 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6214.30 Από συνθετικές ίνες 6214.40 Από τεχνητές ίνες 6214.90.Από άλλες υφαντικές ύλες 6215.10 Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια - γραβάτες, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι 6215.20 Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6215.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6216.00 Είδη γαντοποιΐας 6217.10 Αλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος 6217.90 Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος Κεφ. 63 Αλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη, συνδυασμοί, μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράχη 6301.10 Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό 6301.20 Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας 6301.30 Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι 6301.40 Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες 6301.90 Αλλα κλινοσκεπάσματα 6302.10 Πανικά κρεβατιού πλεκτά 6 3 02.21 Αλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά 6 3 02.21 Από βαμβάκι 6302.22 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6302.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6302.31 Αλλα πανικά κρεβατιού, από βαμβάκι 6302.32 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6302.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 6302.40 Πανικά τραπεζιού πλεκτά 6302.51 Αλλα πανικά τραπεζιού, από βαμβάκι 6302.52 Από λινάρι 6302.53 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6302.59 Από άλλες υφαντικές- ύλες 6302.60 Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι 6302.91 Αλλα, από βαμβάκι 6302.92 Από λινάρι 6302.93 Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες 6302.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6303.11 Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα, πλεκτά, από βαμβάκι 6303.12 Από συνθετικές ίνες 6303.19 Από άλλες υφαντικές ύλες 6303.91 Άλλα, από βαμβάκι 6303.92 Από συνθετικές ίνες 6303.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6304.11 Καλύμματα κρεβατιού, πλεκτά 6304.19 Άλλα 6304.91 Άλλα, πλεκτά 6304.92 Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι 6304.93 Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες 6304.99 Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες 6305.10 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες 6305.20 Από βαμβάκι 6305.31 Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες, που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο 6305.39 Άλλα 6305.90 Από άλλες υφαντικές ύλες 6306.11 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), από βαμβάκι 6306.22 Από συνθετικές ίνες 6306.29 Από άλλες υφαντικές ύλες 6306.31 Ιστία, από συνθετικές ίνες 6306.39 Από άλλες υφαντικές ύλες 6 3 06.41 Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα, από βαμβάκι 6306.49 Από άλλες υφαντικές ύλες 6 306.91 Άλλα, από βαμβάκι 6306.99 Από άλλες υφαντικές ύλες 6307.10 Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ζεσκονιστήρια τύπου δέρματος και παρόμοια είδη καθαρισμού 6307.20 Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα 6307.90 Αλλα 6308.00 Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάνδηλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση 6309.00 Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης των κεφαλαίων 30 έως 49, 64 έως 96 Αριθ. ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων 3005.90 Βαμβάκι, γάζες, ταινίες, και ανάλογα είδη ex 3921.12 ex 3921.13 Υφάσματα υφασμένα, πλεκτά ή μη πλεκτά επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επιστρωμένα με πλαστικές ύλες ex 3921.90 ex 4202.12 ex 4202.22 Αποσκευές, σακκίδια χεριού και επίπεδα είδη με εξωτερική ex 4202.32 επιφάνεια κυρίως από υφαντικές ύλες -ex 4202.92 ex 6405.20 Υποδήματα με πέλματα και πάνω μέρη από μάλλινο πίλημα ex 6406.10 Πάνω μέρη υποδημάτων των οποίων το 50% και άνω της εξωτερικής επιφάνειας αποτελείται από υφαντικές ύλες ex 6406.99 Περιβλήματα της κνήμης και γκέτες από υφαντικές ύλες 6501.00 Καμπάνες, για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα από πίλημα 6502.00 Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη 6503.00 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα 6504.00 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών από κάθε ύλη 6505.90 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα με δαντέλες, ή άλλες υφαντικές ύλες 6601.10 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο κήπου 6601.91 Αλλες ομπρέλες με τηλεσκοπική λαβή 6601.99 Αλλες ομπρέλες ex 7019.10 ίνες από υαλοβάμβακα ex 7 019.20 Υφάσματα από υαλοβάμβακα 8708.21 Ζώνες ασφαλείας για οχήματα με κινητήρα 8804.00 Αλεξίπτωτα, τα μέρη και τα εξαρτήματά τους 9113,90 Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών από υφαντικές ύλες ex 9404.90 Προσκεφάλια και μαξιλάρια από βαμβάκι, καλύμματα ποδιών, παπλώματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Τα μέλη, Εχοντας υπόψη τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης· Επιθυμώντας την προώθηση των στόχων της GΑΤΤ του 1994· Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της συνδρομής που τα διεθνή πρότυπα και τα συστήματα διαπίστωσης της συμμόρφωσης δύνανται να προσφέρουν, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και διευκολύνοντας το διεθνές εμπόριο· Επιθυμώντας, κατά συνέπεια, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των διεθνών προτύπων και των συστημάτων διαπίστωσης της συμμόρφωσης· Επιθυμώντας, εντούτοις, να εξασφαλίσουν ότι οι τεχνικοί κανονισμοί και τα πρότυπα, περιλαμβανομένων και των προδιαγραφών στον τομέα συσκευασίας, σήμανσης και επικόλλησης ετικετών, και οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης προς τους τεχνικούς κανονισμούς και τα πρότυπα δεν δημιουργούν περιττά εμπόδια στο διεθνές εμπόριο Αναγνωρίζοντας, ότι τίποτα δεν είναι δυνατόν να εμποδίσει μια χώρα να λάβει τα αναγκαία μέτρα προς εξασφάλιση της ποιότητας των εξαγωγών της, ή για την προστασία της υγείας και της ζωής ανθρώπων, ζώων, και φυτών, την προστασία του περιβάλλοντος ή την πρόληψη της απάτης, στα επίπεδα που θεωρεί αρμόζοντα, υπό την επιφύλαξη ότι τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να αποτελούν είτε μέσο αυθαιρέτου ή αδικαιολογήτου διακρίσεως μεταξύ χωρών όπου κυριαρχούν οι αυτές συνθήκες, είτε συγκαλυμμένο περιορισμό του διεθνούς εμπορίου, και τα οποία είναι εξάλλου σύμφωνα με τις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας· Αναγνωρίζοντας, ότι τίποτα δεν είναι δυνατόν να εμποδίσει μια χώρα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των βασικών συμφερόντων ασφαλείας της· Αναγνωρίζοντας, τη συνεισφορά που η διεθνής τυποποίηση δύναται να προσφέρει στη μεταφορά της τεχνολογίας των ανεπτυγμένων χωρών προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· Αναγνωρίζοντας ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δύνανται να συναντήσουν ειδικές δυσκολίες στην εκπόνηση και εφαρμογή τεχνικών κανονισμών, προτύπων και μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης προς τους τεχνικούς κανονισμούς και τα πρότυπα και επιθυμώντας να τις βοηθήσουν στις προσπάθειες τους στο θέμα αυτό· Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1.1. Οι γενικοί όροι για την τυποποίηση και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης έχουν την έννοια που τους έχει δοθεί από τους ορισμούς που 9502.91 Ενδύματα για κούκλες ex 9612.10 Υφασμάτινες μελανοταινίες, από χειροποίητες ίνες άλλες από αυτές που έχουν πλάτος λιγότερο απόχιλ. τοποθετημένες μονίμως σε κασέτες έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και από τους διεθνείς οργανισμούς της τυποποίησης, λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου τους και του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας. 1.2 Εντούτοις, για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στο παράρτημα Ι όπως ερμηνεύονται σ αυτό. 1.3 Ολα τα προϊόντα, περιλαμβανομένων των βιομηχανικών και των γεωργικών, υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 1.4 Οι προδιαγραφές σε θέματα αγοράς που έχουν εκπονηθεί από κυβερνητικούς οργανισμούς για τις ανάγκες της παραγωγής ή της κατανάλωσης κυβερνητικών οργανισμών δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, αλλά διέπονται από τη συμφωνία περί των δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της. 1.5 Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν ισχύουν για τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Α της συμφωνίας για την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας. 1.6 Ολες οι παραπομπές της παρούσας συμφωνίας σε τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα και μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης ερμηνεύονται ως περιέχουσες τροποποιήσεις και προσθήκες στους κανόνες ή στα προϊόντα που αναφέρονται, εκτός των τροποποιήσεων ή των προσθηκών μικρής σημασίας. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Άρθρο Αρθρο 2 Εκπόνηση, έκδοση και εφαρμογή τεχνικών κανονισμών από όργανα της κεντρικής κυβέρνησης Οσον αφορά τα όργανα της κεντρικής τους κυβέρνησης: 2.1 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι, σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς, τα προϊόντα που εισάγονται από έδαφος οποιουδήποτε μέλους τυγχάνουν μεταχείρισης τουλάχιστον το ίδιο ευνοϊκής με την εφαρμοζομένη σε παρόμοια προϊόντα εθνικής καταγωγής και σε ομοειδή προϊόντα καταγωγής οποιασδήποτε άλλης χώρας. 2.2 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι οι τεχνικοί κανονισμοί δεν εκπονούνται, εκδίδονται ή εφαρμόζονται με σκοπό ή με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περιττά εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Για το σκοπό αυτό, οι τεχνικοί κανονισμοί δεν περιορίζουν το εμπόριο σε βαθμό μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο για την επίτευξη θεμιτού στόχου, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που θα δημιουργούσε η αποτυχία του στόχου. Τέτοιου είδους θεμιτοί στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, οι επιταγές της εθνικής ασφάλειας, η πρόληψη της απάτης, η προστασία της υγείας ή ασφαλείας των ανθρώπων, της ζωής ή της υγείας ζώων και των φυτών, ή το περιβάλλον. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, τα σχετικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι, μεταξύ άλλων, οι διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες, η σχετική τεχνολογία μεταποίησης ή η μελετώμενη τελική χρήση των προϊόντων. 2.3 Οι τεχνικοί κανονισμοί δεν διατηρούνται, εφόσον οι περιστάσεις ή οι στόχοι, οι οποίοι επέβαλαν τη θέσπισή τους, πάψουν να υφίστανται ή εφόσον οι μεταβληθείσες περιστάσεις ή στόχοι μπορούν να καλυφθούν κατά τρόπο λιγότερο περιοριστικό για το εμπόριο. 2.4 Οταν απαιτούνται τεχνικοί κανονισμοί ενώ υπάρχουν διεθνή πρότυπα ή επίκειται η τελική τους διαμόρφωση, τα μέλη χρησιμοποιούν τα διεθνή αυτά πρότυπα ή τα βασικά στοιχεία τους ως βάση για τους τεχνικούς κανονισμούς τους εκτός των περιπτώσεων που τα διεθνή αυτά πρότυπα ή τα στοιχεία αυτά είναι αναποτελεσματικά ή ακατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων θεμιτών στόχων, παραδείγματος χάριν λόγω θεμελιωδών κλιματικών ή γεωγραφικών παραγόντων ή βασικών τεχνολογικών προβλημάτων. 2.5 Κάθε μέλος που εκπονεί, εκδίδει ή εφαρμόζει τεχνικό κανονισμό ο οποίος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο εμπόριο των λοιπών μελών εκθέτει, μετά από αίτηση άλλου μέλους, την αιτιολόγηση που αφορά τον εν λόγω τεχνικό κανονισμό σε σχέση με τις διατάζεις των παραγράφων 2 έως 4. Κάθε φορά που εκπονείται, εκδίδεται ή εφαρμόζεται τεχνικός κανονισμός για έναν από τους θεμιτούς στόχους που αναφέρονται σαφώς στην παράγραφο 2, ο οποίος είναι σύμφωνος με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, υπάρχει μαχητό τεκμήριο ότι δεν δημιουργεί περιττά εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. 2.6 Προκειμένου να εναρμονίσουν μεταξύ τους κατά το δυνατόν ευρύτερα τους τεχνικούς τους κανονισμούς, τα μέλη συμμετέχουν πλήρως, εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους στην εκπόνηση, από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, των διεθνών προτύπων που αναφέρονται σε προϊόντα, για τα οποία έχουν θεσπίσει ή προβλέπουν να θεσπίσουν τεχνικούς κανονισμούς. 2.7 Τα μέλη εξετάζουν θετικά την αποδοχή ως ισοδυνάμων των τεχνικών κανονισμών άλλων μελών, ακόμα και αν οι εν λόγω κανονισμοί διαφέρουν από τους δικούς τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πεπεισμένα ότι οι εν λόγω κανονισμοί ανταποκρίνονται καταλλήλως τους στόχους των δικών τους κανονισμών. 2.8 Κάθε φορά που αυτό θεωρείται αρμόζον, τα μέλη καθορίζουν τους τεχνικούς κανονισμούς βάσει των προδιαγραφών απόδοσης του προϊόντος, μάλλον, παρά βάσει της μορφής του ή των περιγραφικών χαρακτηριστικών του. 2.9 Κάθε φορά που δεν υφίστανται σχετικά διεθνή πρότυπα ή που το τεχνικό περιεχόμενο σχεδιαζομένου τεχνικού κανονισμού δεν είναι σύμφωνο με το τεχνικό περιεχόμενο των σχετικών διεθνών προτύπων, και αν ο τεχνικός κανονισμός δύναται να επηρεάσει σημαντικά τις συναλλαγές των λοιπών μελών, τα μέλη: 2.9.1 προβαίνουν στη δημοσίευση, αρκετά έγκαιρα ώστε να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα μέρη άλλων μελών να λάβουν γνώση, ανακοίνωσης, σύμφωνα με την οποία σχεδιάζουν τη θέσπιση συγκεκριμένου τεχνικού κανονισμού· 2.9.2 γνωστοποιούν προς τα λοιπά μέλη, μέσω της γραμματείας, τα προϊόντα που θα καλύπτει ο προτεινόμενος τεχνικός κανονισμός, αναφέροντας συνοπτικά τον αντικειμενικό σκοπό και την αιτιολογία. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται έγκαιρα ώστε να μπορούν ακόμα να γίνουν τροποποιήσεις και να ληφθούν υπόψη τα σχόλια· 2.9.3 παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως στα λοιπά μέλη, λεπτομέρειες ή αντίγραφα του σχεδιαζομένου τεχνικού κανονισμού και κάθε φορά που είναι δυνατόν, προσδιορίζουν τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά παρεκκλίνουν από τα σχετικά διεθνή πρότυπα 2.9.4 χορηγούν στα λοιπά μέλη, εύλογη προθεσμία χωρίς να χάνουν διάκριση, για την υποβολή των παρατηρήσεων τους εγγράφως, συζητούν επί των παρατηρήσεων αυτών μετά από σχετική αίτηση, και λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες γραπτές παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών. 2.10 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εισαγωγικού μέρους της παραγράφου 9, όταν δημιουργούνται ή υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν, για κάποιο μέλος, επείγοντα προβλήματα ασφαλείας, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος ή εθνικής ασφαλείας, τούτο δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να παραλείψει τις απαριθμούμενες στην παράγραφο 9 ενέργειες, με την επιφύλαξη ότι τη στιγμή που θεσπίζει τεχνικό κανονισμό, το μέλος: 2.10.1 γνωστοποιεί αμέσως στα λοιπά μέλη μέσω της γραμματείας, τον εν λόγω τεχνικό κανονισμό και τα προϊόντα τα οποία αυτός αφορά, αναγράφοντας συνοπτικά τον αντικειμενικό σκοπό και την αιτιολογία του τεχνικού κανονισμού ως και τη φύση των επειγόντων προβλημάτων· 2.10.2 χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως στα λοιπά μέλη αντίγραφα του τεχνικού κανονισμού· 2.10.3 παρέχει, αδιακρίτως, στα λοιπά μέλη τη δυνατότητα υποβολής γραπτών παρατηρήσεων, συζητεί επί των παρατηρήσεων αυτών εάν υποβληθεί σχετικό αίτημα, και λαμβάνει υπόψη τις γραπτές αυτές παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα των εν λόγω συζητήσεων. 2.11 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι τεχνικοί κανονισμοί που έχουν εκδοθεί, δημοσιεύονται αμέσως ή τίθενται με διαφορετικό τρόπον στ^ διάθεση των ενδιαφερομένων μερών των λοιπών μελών για να λάβουν γνώση. 2.12 Εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 10, τα μέλη παρέχουν εύλογη προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης των τεχνικών κανονισμών και της θέσης τους σε ισχύ, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος, στους παραγωγούς, που είναι εγκατεστημένοι στις χώρες μέλη εξαγωγής, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους ή τις μεθόδους παραγωγής στις απαιτήσεις της χώρας μέλους εισαγωγής. Άρθρο 3 Εκπόνηση, έκδοση και εφαρμογή τεχνικών κανονισμών από όργανα τοπικής διοίκησης και μη κυβερνητικά όργανα Όσον αφορά τα όργανα τοπικής διοίκησης και τα μη κυβερνητικά όργανα εντός του εδάφους των: 3.1 Τα μέλη προβαίνουν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων που έχουν στη διάθεση τους, προκειμένου τα εν λόγω όργανα να συμμορφώνονται με τις διατάζεις του άρθρου 2, εκτός της υποχρέωσης για γνωστοποίηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφοι 9.2 και 10.1. 3.2 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι οι τεχνικοί κανονισμοί των τοπικών διοικήσεων σε επίπεδο αμέσως κατώτερο της κεντρικής διοίκησης στα μέλη γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφοι 9.2 και 10.1, με τη σημείωση ότι δεν απαιτείται γνωστοποίηση για τεχνικούς κανονισμούς, το τεχνικό περιεχόμενο των οποίων είναι ουσιαστικά το ίδιο με προγενέστερα γνωστοποιηθέντες τεχνικούς κανονισμούς οργάνων της κεντρικής κυβέρνησης του ενδιαφερομένου μέλους. 3.3 Τα μέλη μπορεί να ζητήσουν επαφές με τα λοιπά μέλη, περιλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, της παροχής πληροφοριών, των σχολίων και των συζητήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφοι 9 και 10, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της κεντρικής κυβέρνησης. 3.4 Τα μέλη δεν προβαίνουν σε λήψη μέτρων, τα οποία απαιτούν από τα όργανα τοπικής διοίκησης ή τα μη κυβερνητικά όργανα εντός των εδαφών των, ή τους ενθαρρύνουν, να ενεργήσουν κατά τρόπο ασύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 2. 3.5 Τα μέλη είναι πλήρως υπεύθυνα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για την τήρηση όλων των διατάξεων του άρθρου 2. Τα μέλη εκπονούν και εφαρμόζουν θετικά μέτρα και μηχανισμούς για τη στήριξη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 2 από άλλα όργανα εκτός αυτών της κεντρικής κυβέρνησης. Άρθρο 4 Εκπόνηση, έκδοση και εφαρμογή προτύπων 4.1 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης με δραστηριότητα τυποποίησης αποδέχονται και τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας για την εκπόνηση, έκδοση και εφαρμογή προτύπων του παραρτήματος 3 της παρούσας συμφωνίας (αναφερόμενο στην παρούσα συμφωνία ως κώδικα δεοντολογίας). Τα μέλη προβαίνουν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου τα όργανα τοπικής διοίκησης και τα μη κυβερνητικά όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης εντός του εδάφους τους, καθώς και τα περιφερειακά όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης των οποίων τα ίδια τα μέλη ή ένα ή περισσότερα όργανα εντός του εδάφους τους είναι μέλη, να αποδέχονται και να τηρούν τον εν λόγω κώδικα δεοντολογίας. Επιπλέον, τα μέλη δεν προβαίνουν στη λήψη μέτρων που έχουν ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, την υποχρέωση ή την ενθάρρυνση των εν λόγω οργάνων με δραστηριότητα τυποποίησης να ενεργούν κατά τρόπο ασύμφωνο με τον κώδικα δεοντολογίας. Οι υποχρεώσεις των μελών, σε σχέση με την τήρηση εκ μέρους των οργάνων με δραστηριότητα τυποποίησης των διατάξεων του κώδικα δεοντολογίας, ισχύουν ανεξαρτήτως του εάν το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης έχει αποδεχθεί ή όχι τον κώδικα δεοντολογίας. 4.2 Τα όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης που έχουν αποδεχθεί και τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας αναγνωρίζονται από τα μέλη ως συμμορφούμενα με τις αρχές της παρούσας συμφωνίας. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Άρθρο 5 Μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης που εφαρμόζονται από τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης 5.1 Στις περιπτώσεις που απαιτείται θετική εξασφάλιση ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τεχνικούς κανονισμούς ή με πρότυπα, τα μέλη ενεργούν κατά τρόπον ώστε τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης να εφαρμόζουν τις ακόλουθες διατάξεις στα προϊόντα που προέρχονται από έδαφος άλλων μελών : 5.1.1 οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης εκπονούνται, εκδίδονται και εφαρμόζονται εις τρόπον ώστε να παρέχουν πρόσβαση σε προμηθευτές ομοειδών προϊόντων καταγόμενων από το έδαφος άλλων μελών με όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς εκείνων που παραχωρούνται σε προμηθευτές ομοειδών προϊόντων εθνικής καταγωγής ή καταγόμενων από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε παρεμφερή κατάσταση· η πρόσβαση συνεπάγεται το δικαίωμα του προμηθευτή για διαπίστωση της συμμόρφωσης δυνάμει των κανόνων και μεθόδων, περιλαμβανομένης, όταν προβλέπεται από την εν λόγω μέθοδο, της δυνατότητας να ασκεί δραστηριότητες διαπίστωσης της συμμόρφωσης στις εγκαταστάσεις και να λαμβάνει το σήμα του συστήματος· 5.1.2 οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης δεν εκπονούνται, εκδίδονται ή εφαρμόζονται με σκοπό ή με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περιττά εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Το ανωτέρω σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης δεν είναι αυστηρότερες ή δεν εφαρμόζονται σε αυστηρότερο βαθμό από αυτόν που απαιτείται ώστε να παρέχεται στο εισάγον μέλος η δέουσα βεβαιότητα ότι τα προϊόντα πληρούν τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς ή πρότυπα, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που θα δημιουργούσε η έλλειψη συμμόρφωσης. 5.2 Κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφουτα μέλη εξασφαλίζουν ότι: 5.2.1 οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης αναλαμβάνονται και ολοκληρώνονται όσον το δυνατόν ταχύτερα και σε σειρά όχι λιγότερο ευνοϊκή για προϊόντα που προέρχονται από εδάφη των λοιπών μελών από αυτή που ισχύει για ομοειδή εγχώρια προϊόντα· 5.2.2 η συνήθης περίοδος διεκπεραίωσης κάθε μεθόδου διαπίστωσης της συμμόρφωσης δημοσιεύεται ή ότι η προβλεπόμενη περίοδος διεκπεραίωσης κοινοποιείται στον αιτούντα μετά από αίτησή του· όταν παραλαμβάνει μία αίτηση, το αρμόδιο όργανο εξετάζει αμέσως την πληρότητα της τεκμηρίωσης και πληροφορεί τον αιτούντα κατά τρόπο ακριβή και πλήρη για όλες τις ατέλειες. Το αρμόδιο όργανο διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κατά τρόπο ακριβή και πλήρη στον αιτούντα, ώστε να γίνουν αν χρειάζεται διαρθρωτικές ενέργειες ακόμα και στην περίπτωση που η αίτηση παρουσιάζει ατέλειες, το αρμόδιο όργανο προβαίνει, στο βαθμό που είναι εφικτό, στη διαπίστωση της συμμόρφωσης, εάν το ζητήσει ο αιτών και ότι, μετά από αίτηση, ο αιτών ενημερώνεται για το στάδιο της διαδικασίας, και για τους λόγους κάθε ενδεχόμενης καθυστέρησης· 5.2.3 οι αιτήσεις για πληροφορίες περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και του καθορισμού των αμοιβών· 5.2.4 ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που κατάγονται από τα εδάφη των λοιπών μελών, οι οποίες προκύπτουν ή παρέχονται σε σχέση με τις εν λόγω μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης, τηρείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως για τα εγχώρια προϊόντα και εις τρόπον ώστε να προστατεύονται τα θεμιτά εμπορικά συμφέροντα· 5.2.5 οι αμοιβές που καταβάλλονται για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προϊόντων που κατάγονται από τα εδάφη άλλων μελών είναι ισοδύναμες σε σχέση με αμοιβές που καταβάλλονται για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης ομοειδών προϊόντων εθνικής καταγωγής ή καταγωγής άλλης χώρας, λαμβανομένου υπόψη του κόστους επικοινωνιών, μεταφοράς και άλλων παραγόντων που προκύπτουν από διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων του αιτούντος και του οργάνου διαπίστωσης της συμμόρφωσης· 5.2.6 η επιλογή της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης και η επιλογή δειγμάτων δεν είναι φύσεως τέτοιας ώστε να δημιουργούν περιττές δυσχέρειες στους αιτούντες ή τους αντιπροσώπους τους5.2.7 όταν οι προδιαγραφές ενός προϊόντος μεταβάλλονται μετά τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς ή πρότυπα, η μέθοδος διαπίστωσης της συμμόρφωσης για το τροποποιηθέν προϊόν περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για να καθορισθεί εάν υφίσταται η δέουσα βεβαιότητα ότι το προϊόν πληροί ακόμα τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς ή πρότυπα· 5.2.8 υφίσταται διαδικασία για την εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τη λειτουργία κάποιας μεθόδου διαπίστωσης της συμμόρφωσης και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που κάποια καταγγελία είναι αιτιολογημένη. 5.3 Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εμποδίζουν κατ ουδένα τρόπο τα μέλη να πραγματοποιούν ευλόγους δειγματοληπτικούς ελέγχους στο έδαφος τους. 5.4 Στις περιπτώσεις που απαιτείται θετική διαβεβαίωση ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τεχνικούς κανονισμούς ή με πρότυπα, και υπάρχουν ή πρόκειται να ολοκληρωθούν σχετικοί οδηγοί ή συστάσεις που έχουν συνταχθεί από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης χρησιμοποιούν τους εν λόγω οδηγούς ή συστάσεις, ή τμήματα τους ως βάση για τις μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όπως αιτιολογείται δεόντως μετά από αίτηση, οι εν λόγω οδηγοί ή συστάσεις ή τα σχετικά μέρη είναι ακατάλληλα για τα ενδιαφερόμενα μέλη αυτό μπορεί να συμβαίνει για λόγους όπως, μεταξύ άλλων, οι επιταγές εθνικής ασφαλείας, η πρόληψη της απάτης, η προστασία της υγείας ή ασφάλειας των ανθρώπων, της ζωής ή της υγείας των ζώων και των φυτών, η προστασία του περιβάλλοντος, βασικοί κλιματολογικοί ή λοιποί γεωγραφικοί παράγοντες, βασικά τεχνολογικά προβλήματα ή προβλήματα υποδομής. 5.5 Προκειμένου να εναρμονίσουν κατά το δυνατόν ευρύτερα τις μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης, τα μέλη συμμετέχουν πλήρως, εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους, στην εκπόνηση από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς με δραστηριότητες τυποποίησης, οδηγών και συστάσεων για μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης. 5.6 Κάθε φορά που δεν υφίσταται σχετικός οδηγός ή σύσταση που έχει εκδοθεί από διεθνή οργανισμό με δραστηριότητες τυποποίησης ή που το τεχνικό περιεχόμενο προτεινόμενης μεθόδου διαπίστωσης της συμμόρφωσης δεν είναι σύμφωνο με τους σχετικούς οδηγούς και συστάσεις που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, ναι αν η μέθοδος διαπίστωσης της συμμόρφωσης δύναται να επηρεάσει σημαντικά τις εμπορικές συναλλαγές των λοιπών μελών, τα μέλη: 5.6.1 προβαίνουν στη δημοσίευση, αρκετά έγκαιρα ώστε να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα μέρη άλλων μελών να λάβουν γνώση, ανακοίνωσης για την πρόθεσή τους να θεσπίσουν συγκεκριμένη μέθοδο διαπίστωσης της συμμόρφωσης5.6.2 γνωστοποιούν προς τα λοιπά μέλη, μέσω της γραμματείας, τα προϊόντα που θα καλύπτει η προτεινόμενη μέθοδος διαπίστωσης της συμμόρφωσης, αναφέροντας συνοπτικά τον αντικειμενικό σκοπό και την αιτιολογία της. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται έγκαιρα, ώστε να μπορούν ακόμα να γίνουν τροποποιήσεις και να ληφθούν υπόψη τα σχόλια· 5.6.3 παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως στα λοιπά μέλη, λεπτομέρειες ή αντίγραφα της προτεινόμενης μεθόδου διαπίστωσης της συμμόρφωσης και κάθε φορά που είναι δυνατόν, προσδιορίζουν τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά παρεκκλίνουν από τα σχετικά διεθνή πρότυπα· 5.6.4 χορηγούν στα λοιπά μέλη, εύλογη προθεσμία χωρίς να κάνουν διάκριση, για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων, συζητούν επί των παρατηρήσεων αυτών μετά από αίτηση, και λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες γραπτές παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα των εν λόγω συζητήσεων. 5.7 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εισαγωγικού μέρους της παραγράφου 6, όταν δημιουργούνται ή υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν για ένα μέλος επείγοντα προβλήματα ασφαλείας, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος ή εθνικής ασφαλείας, τούτο δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να παραλείψει τις απαριθμούμενες στην παράγραφο 6 ενέργειες, με την επιφύλαξη ότι κατά τη στιγμή που το μέλος θεσπίζει μέθοδο διαπίστωσης της συμμόρφωσης: 5.7.1 γνωστοποιεί αμέσως στα λοιπά μέλη, μέσω της γραμματείας, την εν λόγω μέθοδο διαπίστωσης της συμμόρφωσης και τα προϊόντα τα οποία αυτή καλύπτει, αναγράφοντας συνοπτικά τον αντικειμενικό σκοπό και την αιτιολογία της μεθόδου καθώς και τη φύση των επειγόντων προβλημάτων 5.7.2 χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως στα λοιπά μέλη αντίγραφα των κανόνων της μεθόδου· 5.7.3 παρέχει, αδιακρίτως, στα λοιπά μέλη τη δυνατότητα υποβολής γραπτών παρατηρήσεων, συζητεί επί των παρατηρήσεων αυτών εάν υποβληθεί σχετικό αίτημα, και λαμβάνει υπόψη τις γραπτές αυτές παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα των εν λόγω συζητήσεων. 5.8 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί, δημοσιεύονται αμέσως ή τίθενται με διαφορετικό τρόπο στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών των λοιπών μελών για να λάβουν γνώση. 5.9 Εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7, τα μέλη παρέχουν εύλογη προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης των απαντήσεων σχετικά με τις μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης και της θέσης τους σε ισχύ προκειμένου να δοθεί ο χρόνος, στους παραγωγούς, που είναι εγκατεστημένοι στις εξάγουσες χώρες μέλη, και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους ή τις μεθόδους παραγωγής στις απαιτήσεις της εισάγουσας χώρας μέλους Άρθρο Άρθρο 6 Αναγνώριση της διαπίστωσης της συμμόρφωσης από όργανα της κεντρικής κυβέρνησης Οσον αφορά τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης τους: 6.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4, τα μέλη εξασφαλίζουν, οποτεδήποτε είναι δυνατόν, ότι τα αποτελέσματα των μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης σε άλλα μέλη είναι αποδεκτά, ακόμα «α ι όταν οι εν λόγω μέθοδοι διαφέρουν από τις δικές τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μέθοδοι κρίνονται ικανοποιητικές, όσον αφορά την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς ή πρότυπα σε ισοδύναμο βαθμό με τις δικές τους μεθόδους. Εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να απαιτηθούν προηγούμενες διαβουλεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία σχετικά, ιδίως, με τα έξης: 6.1.1 την κατάλληλη και διαρκή τεχνική αρμοδιότητα των σχετικών οργάνων διαπίστωσης της συμμόρφωσης στο εξάγον μέλος, ώστε να είναι δυνατόν να υπάρξει εμπιστοσύνη όσον αφορά τη συνεχή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων διαπίστωσης της συμμόρφωσης· σχετικά με αυτό, η επαλήθευση της συμμόρφωσης, π.χ. μέσω διαπίστευσης, με τους σχετικούς οδηγούς ή συστάσεις που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη της δέουσας τεχνικής αρμοδιότητας· 6.1.2 την αποδοχή εκείνων μόνο των αποτελεσμάτων διαπίστωσης της συμμόρφωσης που προκύπτουν από εντεταλμένα όργανα στο εξάγον μέλος. 6.2 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης που εφαρμόζουν επιτρέπουν όσον αυτό είναι εφικτό, την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1. 6.3 Τα μέλη ενθαρρύνονται, μετά από αίτηση άλλων μελών, να είναι πρόθυμα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών επί της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποτελεσμάτων των μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης που εφαρμόζουν. Τα μέλη μπορεί να απαιτήσουν αυτού του είδους οι συμφωνίες να πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1 και να παρέχουν αμοιβαία ικανοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν για διευκόλυνση του εμπορίου των σχετικών προϊόντων. 6.4 Τα μέλη ενθαρρύνονται να επιτρέπουν τη συμμετοχή οργάνων διαπίστωσης της συμμόρφωσης που εδρεύουν στο έδαφος άλλων μελών στις οικείες μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης με όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που παρέχονται στα όργανα που εδρεύουν εντός του εδάφους τους ή στο έδαφος άλλης χώρας. Άρθρο Αρθρο 7 Μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης από όργανα τοπικής διοίκησης Οσον αφορά τα όργανα τοπικής διοίκησης εντός του εδάφους των: 7.1 Τα μέλη προβαίνουν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων που έχουν στη διάθεση τους προκειμένου τα εν λόγω όργανα να συμμορφώνονται με τις διατάζεις των άρθρων 5 και 6, εκτός της υποχρέωσης για γνωστοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφοι 6.2 και 7.1. 7.2 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης των τοπικών διοικήσεων σε επίπεδο αμέσως κατώτερο της κεντρικής διοίκησης στα μέλη γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 5, παράγραφοι 6.2 και 7.1, με τη σημείωση ότι δεν απαιτείται γνωστοποίηση για μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης, το τεχνικό περιεχόμενο των οποίων είναι ουσιαστικά το ίδιο με προγενέστερα κοινοποιηθείσες μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης οργάνων της κεντρικής κυβέρνησης των ενδιαφερομένων μελών. 7.3 Τα μέλη μπορεί να ζητήσουν επαφές με τα λοιπά μέλη, περιλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, της παροχής πληροφοριών, των σχολίων και των συζητήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 6 και 7, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της κεντρικής κυβέρνησης. 7.4 Τα μέλη δεν προβαίνουν σε λήψη μέτρων, τα οποία απαιτούν από τα όργανα τοπικής διοίκησης εντός των εδαφών των ή τους ενθαρρύνουν να ενεργήσουν κατά τρόπο ασύμφωνο με τις διατάζεις των άρθρωνκαι 6.7.5 Τα μέλη είναι πλήρως υπεύθυνα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για την τήρηση όλων των διατάξεων των άρθρων 5 και 6. Τα μέλη εκπονούν και εφαρμόζουν θετικά μέτρα και μηχανισμούς για τη στήριξη της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 από άλλα όργανα εκτός αυτών της κεντρικής κυβέρνησης. Άρθρο Άρθρο 8 Μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης από μη κυβερνητικά όργανα 8.1 Τα μέλη προβαίνουν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα μη κυβερνητικά όργανα τα οποία εφαρμόζουν μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης συμμορφώνονται με τις διατάζεις των άρθρων 5 και 6, εκτός της υποχρέωσης για γνωστοποίηση των προτεινομένων μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης. Επιπλέον τα μέλη δεν προβαίνουν σε λήψη μέτρων τα οποία απαιτούν, άμεσα ή έμμεσα, από τα εν λόγω όργανα ή τα ενθαρρύνουν να ενεργούν κατά τρόπο ασύμφωνο με τις διατάζεις των άρθρων 5 και 6.8.2 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα όργανα της κεντρικής τους διοίκησης βασίζονται στις μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης τις οποίες εφαρμόζουν μη κυβερνητικά όργανα μόνον εάν τα τελευταία συμμορφώνονται με τις διατάζεις των άρθρων 5 και 6, εκτός της υποχρέωσης για γνωστοποίηση των προτεινομένων μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης. Άρθρο Άρθρο 9 Διεθνή και περιφερειακά συστήματα 9.1 Στις περιπτώσεις που απαιτείται θετική διαβεβαίωση για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τεχνικούς κανονισμούς ή με πρότυπα, τα μέλη εκπονούν και εγκρίνουν, όταν είναι εφικτό, διεθνή συστήματα διαπίστωσης της συμμόρφωσης και γίνονται μέλη τούτων ή συμμετέχουν σαυτά. 9.2 Τα μέλη προβαίνουν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου τα διεθνή και περιφερειακά συστήματα διαπίστωση της συμμόρφωσης, των οποίων είναι μέλη ή στα οποία συμμετέχουν αρμόδια όργανα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6. Επιπλέον, τα μέλη δεν προβαίνουν σε λήψη μέτρων τα οποία απαιτούν, άμεσα ή έμμεσα, από τα εν λόγω συστήματα ή τα ενθαρρύνουν να ενεργούν κατά τρόπο ασύμφωνο με τις διατάζεις των άρθρωνκαι 6.9.3 Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα όργανα της κεντρικής τους διοίκησης βασίζονται στα διεθνή ή περιφερειακά συστήματα διαπίστωση της συμμόρφωσης μόνο στον βαθμό που τα εν λόγω συστήματα συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρωνκαι 6, κατά περίπτωση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ •ΑρθροΠληροφορίες επί των τεχνικών κανονισμών, των προτύπων και των μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης 10.1 Κάθε μέλος φροντίζει ώστε να υπάρχει κάποιο κέντρο πληροφόρησης που θα είναι σε θέση να δίδει απαντήσεις σε όλα τα λογικά ερωτήματα που υποβάλλονται από άλλα μέλη και από ενδιαφερόμενα μέρη άλλων μελών καθώς και να παρέχει τα σχετικά έγγραφα, όσον αφορά: 1.0.1.1 όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που έχουν εκδόσει ή σχεδιάζουν να εκδώσουν στο έδαφος του, τα όργανα κεντρικής κυβέρνησης ή τα δημόσια τοπικά όργανα, μη κυβερνητικά όργανα που είναι νομίμως εξουσιοδοτημένα για την εφαρμογή τεχνικού κανονισμού, ή περιφερειακά όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης των οποίων τα όργανα αυτά είναι μέλη, ή στα οποία συμμετέχουν 10.1.2 κάθε πρότυπο που έχουν θεσπίσει ή προτείνει στο έδαφος του, τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης, τα όργανα τοπικής διοίκησης ή τα περιφερειακά όργανα τυποποίησης, των οποίων είναι μέλη τα όργανα αυτά ή στα οποία συμμετέχουν10.1.3 κάθε μέθοδο διαπίστωσης της συμμόρφωσης που υφίσταται ή προτείνεται, και την οποία εφαρμόζουν, στο έδαφος του τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης, τα όργανα τοπικής διοίκησης, ή τα μη κυβερνητικά όργανα τα νομίμως εξουσιοδοτημένα για την εφαρμογή τεχνικού κανονισμού, ή οι περιφερειακοί οργανισμοί, των οποίων τα όργανα αυτά είναι μέλη ή στους οποίους συμμετέχουν 10.1.4 την προσχώρηση και τη συμμετοχή του μέλους, ή των σχετικών οργάνων κεντρικής κυβέρνησης και οργάνων τοπικής διοίκησης στο έδαφος του, σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς τυποποίησης και σε συστήματα διαπίστωσης της συμμόρφωσης, καθώς και σε διμερείς και πολυμερείς διακανονισμούς εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας· οφείλει επίσης να είναι σε θέση να παρέχει τις ενδεδειγμένες πληροφορίες σχετικά με τις διατάζεις αυτών των συστημάτων και των διακανονισμών 10.1.5 τον εντοπισμό των δημοσιευμένων, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία ανακοινώσεων, ή ένδειξη σχετικά με το που δύνανται να ληφθούν οι πληροφορίες αυτές· και 10.1. δ τα σημεία όπου ευρίσκονται τα κέντρα πληροφόρησης πληροφόρησης περί των οποίων γίνεται μνεία στην παράγραφο 2. 10.2 Εάν, εντούτοις, για νομικούς ή διοικητικούς λόγους δημιουργούνται περισσότερα του ενός κέντρα πληροφόρησης από κάποιο μέλος, το εν λόγω μέλος παρέχει στα λοιπά μέλη πλήρεις και σαφείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων καθενός εξ αυτών των κέντρων πληροφόρησης. Επιπλέον, το εν λόγω μέλος εξασφαλίζει ότι όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται σε αναρμόδιο κέντρο πληροφόρησης διαβιβάζονται αμέσως στο αρμόδιο κέντρο πληροφόρησης. 10.3 Κάβε μέλος προβαίνει στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν ένα ή περισσότερα κέντρα πληροφόρησης τα οποία είναι σε θέση να δίδουν απαντήσεις σε όλα τα λογικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τα άλλα μέλη και από ενδιαφερόμενα μέρη των άλλων μελών καθώς και να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν αυτά να ληφθούν όσον αφορά: 10.3.1 κάθε πρότυπο που έχουν θεσπίσει ή σχεδιάζουν να θεσπίσουν, στο έδαφος του, τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης, τα όργανα τοπικής διοίκησης ή τα περιφερειακά όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης, των οποίων είναι μέλη τα όργανα αυτά ή στα οποία συμμετέχουν· και 10.3.2 κάθε μέθοδο διαπίστωσης της συμμόρφωσης που υφίσταται ή προτείνεται, και την οποία εφαρμόζουν, στο έδαφος του τα μη κυβερνητικά όργανα ή οι περιφερειακοί οργανισμοί, των οποίων τα όργανα αυτά είναι μέλη ή στους οποίους συμμετέχουν 10.3.3 την προσχώρηση και τη συμμετοχή των σχετικών μη κυβερνητικών οργάνων στο έδαφος του, σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς τυποποίησης και σε συστήματα διαπίστωσης της συμμόρφωσης, καθώς και σε διμερείς και πολυμερείς διακανονισμούς εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας οφείλουν επίσης να παρέχουν τις ενδεδειγμένες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις αυτών των συστημάτων και των διακανονισμών. 10.4 Τα μέλη προβαίνουν στη λήψη των εύλογων μέτρων που έχουν στη διάθεση τους, προκειμένου, όταν ζητούνται αντίγραφα των εγγράφων από τα λοιπά μέλη ή από τα ενδιαφερόμενα μέρη των λοιπών μελών, σύμφωνα με τις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας, τα αντίγραφα αυτά να παρέχονται στους αιτούντες στην ίδια τιμή (εφόσον επιβάλλεται τιμή), εξαιρουμένου του πραγματικού κόστους παράδοσης, στην οποία αυτά παρέχονται και στους υπηκόους του ενδιαφερομένου μέλους ή οποιουδήποτε άλλου μέλους. 10.5 Οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη παρέχουν, εάν τους ζητηθεί από τα λοιπά μέλη, μεταφράσεις στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα των εγγράφων που καλύπτονται από συγκεκριμένη γνωστοποίηση ή περίληψη των εγγράφων σε περίπτωση μεγάλου όγκου των. 10.6 Όταν η γραμματεία λαμβάνει γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας, διαβιβάζει αντίγραφα αυτών σε όλα τα μέλη και στους ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης και διαπίστωση της συμμόρφωσης, και επισύρει την προσοχή των αναπτυσσομένων χωρών μελών σε κάθε γνωστοποίηση σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές. 10.7 Οταν κάποιο μέλος έχει καταλήξει σε συμφωνία με άλλη χώρα ή χώρες σε θέματα σχετικά με τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα ή μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις συναλλαγές, 1 Ως υπήκοοι στην περίπτωση ξεχωριστού τελωνειακού εδάφους μέλους του ΠΟΕ, νοούνται τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που έχουν τόπο διαμονής ή πραγματική και ισχύουσα βιομηχανική ή εμπορική έδρα στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος. τουλάχιστον ένα από τα μέλη που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας γνωστοποιεί στα λοιπά μέλη, μέσω της γραμματείας, τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία περιλαμβανομένης συνοπτικής περιγραφής της συμφωνίας. Τα ενδιαφερόμενα μέλη ενθαρρύνονται να προβούν, μετά από αίτηση, σε διαβουλεύσεις με τα λοιπά μέλη προκειμένου να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες ή να ρυθμίσουν τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους συμφωνίες. 10.8 Ουδεμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί ότι επιβάλλει: 10.8.1 τη δημοσίευση των κειμένων σε άλλη γλώσσα από τη γλώσσα του μέλους 10.8.2 την παροχή λεπτομερειών ή αντιγράφων των σχεδίων σε άλλη γλώσσα από τη γλώσσα του μέλους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5, ή 10.8.3 την κοινοποίηση από τα μέλη, πληροφοριών των οποίων η γνωστοποίηση θα ήταν αντίθετη, κατά την άποψή τους, προς τα ουσιώδη συμφέροντα της ασφαλείας τους. 10.9 Οι γνωστοποιήσεις που απευθύνονται στη γραμματεία συντάσσονται στη γαλλική, αγγλική ή ισπανική γλώσσα. 10.10 Τα μέλη καθορίζουν μία και μοναδική αρχή της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των διατάξεων σχετικά με διαδικασίες γνωστοποίησης δυνάμει της παρούσας συμφωνίας εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 3.10.11 Εάν, εντούτοις, για νομικούς ή διοικητικούς λόγους η ευθύνη για τις διαδικασίες γνωστοποίησης κατανέμεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αρχών της κεντρικής κυβέρνησης, το ενδιαφερόμενο μέλος παρέχει στα λοιπά μέλη πλήρεις και σαφείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο αρμοδιότητας κάθε μίας από αυτές τις αρχές. Άρθρο Αρθρο 11 Τεχνική βοήθεια στα λοιπά μέλη 11.1 Κατόπιν υποβολής αιτήσεως, τα μέλη συμβουλεύουν τα λοιπά μέλη, και ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη στο θέμα της εκπονήσεως τεχνικών κανονισμών. 11.2 Κατόπιν υποβολής αιτήσεως, τα μέλη συμβουλεύουν τα λοιπά μέλη, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη και τους παρέχουν τεχνική βοήθεια σύμφωνα με τον τρόπο και τους όρους που καθορίζονται με κοινή συμφωνία, όσον αφορά τη σύσταση εθνικών οργανισμών τυποποίησης και τη συμμετοχή τους σε εργασίες διεθνών οργανισμών τυποποίησης, λυτά ενθαρρύνουν τους εθνικούς τους οργανισμούς με δραστηριότητα τυποποίησης νa πράξουν το ίδιο. 11.3 Κατόπιν υποβολής αιτήσεως, τα μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους, ούτως ώστε οι κανονιστικοί οργανισμοί στο έδαφός τους να συμβουλεύουν τα λοιπά μέλη, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη και να τους προσφέρουν την τεχνική τους βοήθεια, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και τους όρους που συμφωνούνται από κοινού, όσον αφορά: 11:3.1 τη σύσταση κανονιστικών οργανισμών, ή οργάνων διαπίστωσης της συμμόρφωσης προς τους τεχνικούς κανονισμούς· 11.3.2 τις μεθόδους που επιτρέπουν την πληρέστερη δυνατόν συμμόρφωση με τους τεχνικούς τους κανονισμούς. 11.4 Εάν υποβληθεί αίτηση, τα μέλη προβαίνουν στη λήψη εύλογων μέτρων που έχουν στη διάθεσή τους, για την παροχή συμβουλών στα λοιπά μέλη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, και την παροχή τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα με τον τρόπο και τους όρους που καθορίζονται με κοινή συμφωνία, όσον αφορά τη σύσταση οργάνων διαπίστωσης της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα που ισχύουν στο έδαφος του μέρους που υπέβαλε την αίτηση. 11.5 Εάν υποβληθεί αίτηση, τα μέλη συμβουλεύουν τα λοιπά μέλη, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, και παρέχουν τεχνική βοήθεια, σύμφωνα με τον τρόπο και τους όρους που καθορίζονται με κοινή συμφωνία, όσον αφορά τα μέτρα που οι παραγωγοί τους θα πρέπει να λάβουν εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συστήματα διαπίστωσης της συμμόρφωσης που εφαρμόζονται από όργανα, κυβερνητικά ή μη, στο έδαφος του μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 11.6 Εάν υποβληθεί αίτηση, τα μέλη που είναι μέλη διεθνών ή περιφερειακών συστημάτων διαπίστωσης της συμμόρφωσης ή συμμετέχουν σ αυτά, συμβουλεύουν τα λοιπά μέλη, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, και τους παρέχουν τεχνική βοήθεια, κατά τον τρόπο και τους όρους, που καθορίζονται με κοινή συμφωνία, όσον αφορά τη σύσταση των οργάνων και του νομικού πλαισίου, που θα καταστήσουν δυνατή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η ιδιότης μέλους των συστημάτων αυτών ή η συμμετοχή σ αυτά. 11.7 Εάν υποβληθεί αίτηση, τα μέλη ενθαρρύνουν τα όργανα διαπίστωσης της συμμόρφωσης στο έδαφος τους, εάν τα όργανα αυτά είναι μέλη διεθνών ή τοπικών συστημάτων διαπίστωσης της συμμόρφωσης ή συμμετέχουν σ αυτά, να συμβουλεύουν τα λοιπά μέλη, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, και οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα αιτήματα τους για τεχνική βοήθεια όσον αφορά στη σύσταση οργάνων που καθιστούν δυνατή στους αρμοδίους οργανισμούς στο έδαφος τους να εκπληρούν τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνει η ιδιότης μέλους των συστημάτων αυτών ή η συμμετοχή στα συστήματα αυτά. 11.8 Όταν τα μέλη παρέχουν συμβουλές και τεχνική βοήθεια στα λοιπά μέλη βάσει των παραγράφων 1 έως 7, τα μέλη δίδουν προτεραιότητα στις ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών. Άρθρο 12 Ειδική και διακριτική μεταχείριση υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών μελών 12.1 Τα μέλη χορηγούν στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη που είναι μέλη της παρούσας συμφωνίας διακριτική και περισσότερο ευνοϊκή μεταχείριση με την εφαρμογή των ακολούθων διατάξεων και των αναλόγων διατάξεων των λοιπών άρθρων της παρούσας συμφωνίας. 12.2 Τα μέλη δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που αναφέρονται σε δικαιώματα και υποχρεώσεις των αναπτυσσομένων χωρών μελών και λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές αναπτυξιακές, χρηματοδοτικές και εμπορικές ανάγκες των χωρών αυτών, κατά τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και κατά την εφαρμογή των θεσμικών διατάξεων που προβλέπονται σ αυτή. 12.3 Κατά την εκπόνηση και εφαρμογή τεχνικών κανονισμών, προτύπων και μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές αναπτυξιακές, χρηματοδοτικές και εμπορικές ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών μελών, προκειμένου οι τεχνικοί αυτοί κανονισμοί, τα πρότυπα και οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης να μη δημιουργήσουν περιττά εμπόδια στις εξαγωγές των αναπτυσσομένων χωρών μελών. 12.4 Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι, αν και είναι δυνατόν να υπάρχουν διεθνή πρότυπα, οδηγίες ή συστάσεις, υπό τις ιδιάζουσες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των αναπτυσσομένων χωρών μελών, οι τελευταίες αυτές θεσπίζουν ορισμένους τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα ή μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης με σκοπό να συμβιβάσουν τις εγχώριες τεχνολογίες και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής με τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Τα μέλη αναγνωρίζουν κατά συνέπεια, ότι δεν πρέπει να αναμένεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη να εφαρμόσουν, ως βάση των τεχνικών τους κανονισμών και των προτύπων τους, περιλαμβανομένων και των μεθόδων δοκιμής, διεθνή πρότυπα που δεν είναι κατάλληλα για τις αναπτυξιακές, χρηματοδοτικές και εμπορικές τους. ανάγκες. 12.5 Τα μέλη προβαίνουν στη λήψη των εύλογων μέτρων που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου η διάρθρωση και η λειτουργία των διεθνών οργανισμών τυποποίησης και των διεθνών συστημάτων διαπίστωσης της συμμόρφωσης να είναι φύσεως τέτοιας, ώστε να διευκολύνεται η ενεργή και αντιπροσωπευτική συμμετοχή των αρμοδίων οργάνων όλων των μελών, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών προβλημάτων των αναπτυσσομένων χωρών μελών. 12.6 Τα μέλη προβαίνουν στη λήψη όλων των εύλογων μέτρων, που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου, μετά από αίτηση των αναπτυσσομένων χωρών μελών, οι διεθνείς οργανισμοί τυποποίησης, να εξετάζουν τη δυνατότητα εκπονήσεως, ει δυνατόν, διεθνών προτύπων όσον αφορά τα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις χώρες αυτές. 12.7 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, τα μέλη παρέχουν τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, προκειμένου η εκπόνηση και εφαρμογή των τεχνικών κανονισμών, των προτύπων και των μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης να μη δημιουργούν περιττά εμπόδια στην επέκταση και διαφοροποίηση των εξαγωγών των χωρών αυτών. Για να καθορισθούν οι λεπτομέρειες και οι όροι της τεχνικής αυτής βοήθειας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός αναπτύξεως των αιτούντων μελών και ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών. 12.8 Αναγνωρίζεται ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη δύνανται να προσκρούσουν σε ειδικά προβλήματα, περιλαμβανομένων των θεσμικών προβλημάτων και των προβλημάτων υποδομής, όσον αφορά την εκπόνηση και εφαρμογή τεχνικών κανονισμών, προτύπων και μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης. Αναγνωρίζεται, επίσης, ότι οι ειδικές αναπτυξιακές και εμπορικές τους ανάγκες, όπως και ο βαθμός της τεχνολογικής τους ανάπτυξης, δύνανται να μειώσουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από την παρούσα συμφωνία. Τα μέλη, λοιπόν, λαμβάνουν πλήρως υπόψη το γεγονός αυτό. Κατά συνέπεια, προκειμένου οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη να είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας η επιτροπή τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο που προβλέπεται στο άρθρο 13 (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η επιτροπή) εξουσιοδοτείται να χορηγήσει, μετά από αίτηση, ειδικές εξαιρέσεις, περιορισμένες χρονικά, για το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη συμφωνία, όταν εξετάζει τις αιτήσεις αυτές, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αναφέρονται στην εκπόνηση και εφαρμογή των τεχνικών κανονισμών, των προτύπων και των μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης, και τις ειδικές αναπτυξιακές και εμπορικές ανάγκες της αναπτυσσόμενης χώρας μέλους, όπως και το βαθμό της τεχνολογικής της ανάπτυξης, που είναι δυνατόν να μειώσουν την ικανότητά της εν λόγω χωρίς να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της βάσει της παρούσας συμφωνίας. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα ειδικά προβλήματα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών. 12.9 Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη έχουν πάντοτε υπόψη τις ιδιαίτερες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες κατά την εκπόνηση και εφαρμογή των προτύπων, των τεχνικών κανονισμών και των μεθόδων διαπίστωσης της συμμόρφωσης. Εξάλλου, επιθυμώντας να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη στις προσπάθειες τους στο αντικείμενο αυτό, οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές χρηματοδοτικές, εμπορικές και αναπτυξιακές ανάγκες των πρώτων. 12.10 Η επιτροπή εξετάζει περιοδικά την ειδική και διακριτική μεταχείριση που προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία και που παραχωρείται στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. ΟΡΓΑΝΑ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 13 Επιτροπή τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο 13.1 Συστήνεται επιτροπή τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο που αποτελείται από εκπροσώπους κάθε μέλους. Η επιτροπή εκλέγει η ίδια τον πρόεδρο της, και συνέρχεται, όταν είναι αναγκαίο, αλλά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, για να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη να διενεργούν διαβουλεύσεις για κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας ή την επίτευξη των σκοπών της και ασκεί τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας ή από τα μέλη. 13.2 Η επιτροπή συστήνει ομάδες εργασίας ή λοιπά όργανα, κατά περίπτωση, που ασκούν τις αρμοδιότητες που είναι δυνατόν να τους ανατεθούν από την επιτροπή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 13.3 θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει να αποφευχθεί περιττή επανάληψη των εργασιών που έχουν ανατεθεί αφενός, βάσει της παρούσας συμφωνίας, και, αφετέρου, από τις κυβερνήσεις σε άλλα τεχνικά όργανα. Η επιτροπή εξετάζει το πρόβλημα αυτό προκειμένου να μειώσει στο ελάχιστο την εν λόγω επανάληψη. Άρθρο Αρθρο 14 Διαβουλεύσεις κα ι επίλυση διαφορών 14.1 Οι διαβουλεύσεις και η επίλυση διαφορών σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που επηρεάζει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του οργάνου επίλυσης διαφορών και τηρούν, κατ αναλογία, τις διατάζεις των άρθρων ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ της GΑΤΤ του 1994, όπως έχουν διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται από το μνημόνιο συμφωνίας για την επίλυση διαφορών. 14.2 Μετά από αίτηση μέρους της διαφοράς, ή με δική της πρωτοβουλία, η ειδική ομάδα (πάνελ) δύναται να συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία βοηθά σε θέματα τεχνικής φύσεως που απαιτούν λεπτομερή εξέταση από εμπειρογνώμονες. 14.3 Οι ομάδες των τεχνικών εμπειρογνωμόνων διέπονται από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παράρτημα 2. 14.4 Είναι δυνατόν να γίνει επίκληση των διατάξεων περί επίλυσης των διαφορών που αναφέρονται ανωτέρω στις περιπτώσεις που ένα μέλος κρίνει ότι ένα άλλο μέλος δεν έχει επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα βάσει των άρθρων 3, 4, 7, 8 και 9 και ότι τα εμπορικά του συμφέροντα θίγονται καίρια. Προς το σκοπό αυτό, τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να είναι ισοδύναμα με εκείνα που θα προέκυπταν εάν το εν λόγω όργανο αποτελούσε μέλος. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Τελικές διατάζεις Επιφυλάξεις15.1 Δεν είναι δυνατή η διατύπωση επιφυλάξεων όσον αφορά τις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας χωρίς τη συγκατάθεση των λοιπών μελών. Εξέταση 15.2 Το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει για ένα μέλος, το μέλος αυτό πληροφορεί την επιτροπή για τα μέτρα που ισχύουν ή που θα λάβει για να εξασφαλίσει την εφαρμογή και τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας. Το μέλος γνωστοποιεί επίσης στην επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των μέτρων. 15.3 Η επιτροπή προβαίνει κάθε χρόνο σε εξέταση της εφαρμογής και της λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τους αντικειμενικούς της στόχους. 15.4 Το αργότερο κατά την εκπνοή του τρίτου έτους από της θέσης σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας και εν συνεχεία στο τέλος κάθε περιόδου 3 ετών, η επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία και την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, περιλαμβανομένων και των διατάξεων περί διαφάνειας, προκειμένου να προτείνει την προσαρμογή των δικαιωμάτων των υποχρεώσεων που πηγάζουν απ αυτή, εάν αυτό είναι αναγκαίο, για να εξασφαλισθεί το αμοιβαίο οικονομικό πλεονέκτημα και η ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12. Λαμβανομένης κυρίως υπόψη της πείρας από την εφαρμογή της συμφωνίας, η επιτροπή, μεταξύ άλλων, προτείνει, όταν χρειάζεται, τροποποιήσεις του κειμένου της συμφωνίας προς το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών. Παραρτήματα 15.5 Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Οι όροι του παρατίθενται στην έκτη έκδοση του οδηγού 2 του ΙSΟ/ΙΕC του 1991 (Γενικοί όροι και ορισμοί σχετικά με την τυποποίηση και τις συναφείς δραστηριότητες), έχουν, όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία, την ίδια έννοια με αυτή η οποία δίδεται στους ορισμούς του εν λόγω οδηγού λαμβανομένου υπόψη ότι υπηρεσίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, εντούτοις, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : 1.τεχνικός κανονισμός Έγγραφο το οποίο καθορίζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τις σχετικές διεργασίες και μεθόδους παραγωγής, περιλαμβανομένων των ισχυουσών διοικητικών διατάξεων, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική. Δυνατόν επίσης να περιλαμβάνει ή να αφορά αποκλειστικά προδιαγραφές ορολογίας, συμβόλων, συσκευασίας, σήμανσης ή επικόλλησης ετικετών οι οποίες ισχύουν για ένα προϊόν, διεργασία ή μέθοδο παραγωγής. Επεξηγηματική σημείωση Ο ορισμός του οδηγού 2 ΙSΟ/ΙΕC δεν είναι ανεξάρτητος αλλά βασίζεται στο σύστημα, το αποκαλούμενο παίγνιο κατασκευών. 2.Πρότυπο Έγγραφο εγκεκριμένο από αναγνωρισμένο όργανο, το οποίο προβλέπει, για συνήθη και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων ή σχετικές διεργασίες και μεθόδους παραγωγής, των οποίων η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική. Δυνατόν επίσης να περιλαμβάνει ή να αφορά αποκλειστικά προδιαγραφές ορολογίας, συμβόλων, συσκευασίας, σήμανσης ή επικόλλησης ετικετών οι οποίες ισχύουν για ένα προϊόν, διεργασία ή μέθοδο παραγωγής. Επεξηγηματική σημείωση Οι όροι, όπως περιγράφονται στον οδηγό 2 του ΙSΟ/ΙΕC, καλύπτουν προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες. Κ παρούσα συμφωνία αφορά μόνο τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα και μεθόδους διαπίστωσης της συμμόρφωσης σε σχέση με προϊόντα ή διεργασίες και μεθόδους παραγωγής. Τα πρότυπα, όπως ορίζονται από τον οδηγό 2 του ΙSΟ/ΙΕC, μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας τα πρότυπα ορίζονται ως προαιρετικά και οι τεχνικοί κανονισμοί ως υποχρεωτικά έγγραφα. Τα πρότυπα που εκπονούνται από την διεθνή κοινότητα τυποποίησης βασίζονται στη συναίνεση. Η παρούσα συμφωνία καλύπτει επίσης έγγραφα τα οποία δεν βασίζονται σε συναίνεση. 3.Μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης Κάθε μέθοδος που χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, για την εξακρίβωση της τήρησης των σχετικών προδιαγραφών τεχνικών κανονισμών ή προτύπων. Επεξηγηματική σημείωση Οι μέθοδοι διαπίστωσης της συμμόρφωσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεθόδους δειγματοληψίας, δοκιμής και επιθεώρησης, αξιολόγησης, επαλήθευσης και εξασφάλισης της συμμόρφωσης, καταχώρησης, διαπίστευσης και έγκρισης καθώς και συνδυασμούς αυτών. 4.Διεθνής οργανισμός ή σύστημα Οργανισμός ή σύστημα, η προσχώρηση στο οποίο είναι ανοικτή για τους αρμόδιους οργανισμούς τουλάχιστον όλων των μελών. 5.Περιφερειακός οργανισμός ή σύστημα Οργανισμός ή σύστημα, στο οποίο δύνανται να προσχωρήσουν τα αρμόδια όργανα μόνο μερικών μελών. 6.Όργανο κεντρικής κυβέρνησης Η κεντρική κυβέρνηση, τα υπουργεία της ή οι υπηρεσίες της και οποιοδήποτε άλλο όργανο που υπόκειται στον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης για ό,τι αφορά την εν λόγω δραστηριότητα. Επεξηγηματική σημείωση Στην περίπτωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάζεις που διέπουν τα όργανα της κεντρικής κυβέρνησης. Εντούτοις, οι περιφερειακοί οργανισμοί ή τα συστήματα διαπίστωσης της συμμόρφωσης δύνανται να εγκρίνονται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, οπότε υπάγονται στις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας τις σχετικές με τους περιφερειακούς οργανισμούς ή τα συστήματα διαπίστωσης της συμμόρφωσης. 7.Οργανο τοπικής διοίκησης Δημόσιες αρχές, εκτός της κεντρικής κυβέρνησης (π.χ. οι αρχές των κρατών, επαρχιών, Lander, καντονίων, κοινοτήτων κ.λπ) τα υπουργεία τους ή οι υπηρεσίες τους ή οποιοδήποτε όργανο που υπάγεται στον έλεγχο των δημοσίων αυτών αρχών για ό,τι αφορά την εν λόγω δραστηριότητα. 8.Μη κυβερνητικό όργανο Όργανο άλλο από όργανο κεντρικής κυβέρνησης ή όργανο τοπικής διοίκησης συμπεριλαμβανομένου και του μη κυβερνητικού οργάνου το οποίο σύμφωνα με τον νόμο έχει αρμοδιότητα να επιβλέπει την τήρηση τεχνικού κανονισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Οι ακόλουθες διαδικασίες εφαρμόζονται στις ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 14.1. Οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ειδικών ομάδων. Η εντολή καθώς και οι λεπτομερείς μέθοδοι εργασίας αποφασίζονται από την ειδική ομάδα. Οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων αναφέρονται στην ειδική ομάδα. 2.Η συμμετοχή στις εργασίες ομάδων τεχνικών εμπειρογνωμόνων περιορίζεται σε πρόσωπα τα οποία έχουν αναγνωρισμένες αρμοδιότητες και επαγγελματική πείρα στο συγκεκριμένο τομέα. 3.Κανένας υπήκοος χωρών που είναι διάδικο μέρος σε διαφορά δεν δύναται να είναι μέλος ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων χωρίς την από κοινού συμφωνία των μερών της διαφοράς, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις κατά τις οποίες η ειδική ομάδα θεωρεί ότι η ανάγκη για ειδικές επιστημονικές γνώσεις δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο. Τα κυβερνητικά στελέχη των μερών της διαφοράς δεν δύνανται να είναι μέλη ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Τα μέλη των ομάδων τεχνικών εμπειρογνωμόνων συμμετέχουν σε προσωπική βάση και όχι υπό την ιδιότητα εκπροσώπου κυβερνήσεως ή οργανισμού. Οι κυβερνήσεις και οι οργανισμοί δεν τους δίδουν εντολές, όσον αφορά τα θέματα των οποίων επιλαμβάνεται η ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων. 4.Οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων δύνανται να συμβουλεύονται και να αναζητούν πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές σε οποιαδήποτε πηγή θεωρούν κατάλληλη. Πριν αναζητήσουν τέτοιου είδους πληροφορίες ή συμβουλές σε πηγή της δικαιοδοσίας ενός μέλους, οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων ενημερώνουν την κυβέρνηση του εν λόγω μέλους. Κάθε μέλος ανταποκρίνεται αμέσως και πλήρως σε κάθε αίτηση που υποβάλλεται από ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων για πληροφορίες τις οποίες η ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων θεωρεί αναγκαίες και κατάλληλες. 5.Τα μέρη διαφοράς έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία που έχει παρασχεθεί σε ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων, εκτός αν είναι εμπιστευτικής φύσεως, οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που έχουν παρασχεθεί σε ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων δεν ι ανακοινώνονται χωρίς τη ρητή έγκριση της κυβέρνησης, του οργανισμού ή του προσώπου που τις παρέσχε. Εφόσον οι πληροφορίες αυτές ζητούνται από ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων, αλλά δεν εγκρίνεται η ανακοίνωσή τους, τότε παρέχεται περίληψη αυτών μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, από την κυβέρνηση, τον οργανισμό ή το πρόσωπο που τις παρέσχε. 6.Η ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων υποβάλλει σχέδιο έκθεσης στα ενδιαφερόμενα μέλη προκειμένου να λάβει τα σχόλιά τους, και να τα λάβει υπόψη της, κατά περίπτωση, στην τελική έκθεση, η οποία διαβιβάζεται επίσης στα ενδιαφερόμενα μέλη όταν υποβληθεί στην ειδική ομάδα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Γενικές διατάξεις Α. Για τους σκοπούς του παρόντος κώδικα ισχύουν οι ορισμοί του παραρτήματοςτης παρούσας συμφωνίας. Β. Η αποδοχή του παρόντος κώδικα είναι ελεύθερη για κάθε όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης στο έδαφος μέλους του Π0Ε, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για όργανο κεντρικής κυβέρνησης, όργανο τοπικής διοίκησης, ή μη κυβερνητικό όργανο· για όλα τα κυβερνητικά περιφερειακά όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης, των οποίων ένα ή περισσότερα μέλη αποτελούν μέλη του ΠΟΕ και για όλα τα μη κυβερνητικά περιφερειακά όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης, των οποίων ένα ή περισσότερα μέλη εδρεύουν στην επικράτεια ενός μέλους του ΠΟΕ (αναφέρονται στον παρόντα κώδικα συνολικά ως όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης και μεμονωμένα ως το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης). Γ. Τα όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης αποδέχονται ή απορρίπτουν τον παρόντα κώδικα γνωστοποιούν το γεγονός στο κέντρο πληροφοριών του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ΙSΟ/ΙΕC στη Γενεύη. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει την επωνυμία και τη διεύθυνση του σχετικού οργάνου καθώς και το πεδίο εφαρμογής των τρεχουσών και αναμενομένων δραστηριοτήτων τυποποίησης. Η γνωστοποίηση είναι δυνατόν να αποστέλλεται απευθείας στο κέντρο πληροφοριών ΙSΟ/ΙΕC, ή μέσω του εθνικού οργανισμού μέλους του ΙSΟ/ΙΕC ή, κατά προτίμηση, μέσω του αρμόδιου εθνικού μέλους ή διεθνούς συνδρομητή του δικτύου ΙSΟΝΕΤ κατά περίπτωση. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Δ. Όσον αφορά τα πρότυπα, το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης παρέχει στα προϊόντα που κατάγονται από το έδαφος των λοιπών μελών του ΠΟΕ μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτή που παρέχει σε ομοειδή προϊόντα εθνικής καταγωγής και σε ομοειδή προϊόντα που κατάγονται από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ε. Το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα δεν εκπονούνται, εκδίδονται ή εφαρμόζονται με σκοπό ή με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν περιττά εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. ΣΤ. Όταν υπάρχουν διεθνή πρότυπα ή επίκειται η τελική τους διαμόρφωση, το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης χρησιμοποιεί τα διεθνή αυτά πρότυπα ή τα βασικά στοιχεία τους, ως βάση για τα πρότυπα που εκττονεί, εκτός των περιπτώσεων που τα διεθνή αυτά πρότυπα ή τα στοιχεία αυτών είναι αναποτελεσματικά ή ακατάλληλα, παραδείγματος χάριν λόγω θεμελιωδών κλιματικών ή γεωγραφικών παραγόντων ή βασικών τεχνολογικών προβλημάτων. Ζ. Προκειμένου να εναρμονίσει τα πρότυπα μεταξύ τους κατά το δυνατόν ευρύτερα, το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης συμμετέχει με τον κατάλληλο τρόπο, πλήρως, εντός των ορίων των δυνατοτήτων του στην εκπόνηση, από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, των διεθνών προτύπων που αναφέρονται σε προϊόντα για τα οποία έχει θεσπίσει ή προβλέπει να θεσπίσει τεχνικούς κανονισμούς, όσον αφορά τα όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης στο έδαφος ενός μέλους, η συμμετοχή σε συγκεκριμένη διεθνή δραστηριότητα τυποποίησης πραγματοποιείται, όταν είναι δυνατόν, μέσω αντιπροσωπείας όλων των οργάνων με δραστηριότητα τυποποίησης στο έδαφος του που έχουν εγκρίνει, ή αναμένεται να εγκρίνουν, πρότυπα στον τομέα τον οποίο αφορά η διεθνής δραστηριότητα τυποποίησης. Η. Το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης στο έδαφος ενός μέλους καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η επανάληψη ή η αλληλεπικάλυψη με τις εργασίες άλλων οργάνων με δραστηριότητα τυποποίησης της εθνικής επικράτειας ή με τις εργασίες αρμοδίων διεθνών ή περιφερειακών οργανισμών τυποποίησης. Καταβάλλουν επίσης κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί εθνική συναίνεση για τα πρότυπα που εκπονούν. Παρομοίως το περιφερειακό όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η επανάληψη, ή η αλληλεπικάλυψη με τις εργασίες αρμοδίων διεθνών οργανισμών τυποποίησης. 1)Κάθε φορά που αυτό θεωρείται αρμόζον, το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης καθορίζει τα πρότυπα βάσει των προδιαγραφών απόδοσης του προϊόντος, μάλλον, παρά βάσει της μορφής του ή των περιγραφικών χαρακτηριστικών του. Ι. Κάθε εξάμηνο τουλάχιστον, το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης δημοσιεύει πρόγραμμα εργασιών που περιλαμβάνει την επωνυμία του και τη διεύθυνσή του, τα πρότυπα που εκπονεί τη στιγμή εκείνη και τα πρότυπα τα οποία έχει εκδώσει την προηγούμενη περίοδο. Ένα πρότυπο θεωρείται υπό εκπόνηση από τη στιγμή που έχει ληφθεί απόφαση για την εκπόνηση του μέχρι τη στιγμή που θα εκδοθεί. Οι τίτλοι συγκεκριμένων σχεδίων προτύπων παρέχονται, μετά από αίτηση, στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα. Δημοσιεύεται ανακοίνωση σχετικά με την ύπαρξη του προγράμματος εργασιών σε εθνικό ή, κατά πάσα πιθανότητα, περιφερειακό έντυπο για τις δραστηριότητες τυποποίησης. Το πρόγραμμα εργασιών αναφέρει για κάθε πρότυπο, σύμφωνα με όλους τους κανόνες ΙSΟΝΕΤ, την κατάταξη σχετικά με το αντικείμενο, το στάδιο όπου βρίσκεται η εκπόνηση του προτύπου, και τα στοιχεία διεθνών προτύπων που έχουν ληφθεί ως βάση. Το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης γνωστοποιεί, όχι αργότερα από τη στιγμή της δημοσίευσης του προγράμματος εργασιών, την ύπαρξη του στο κέντρο πληροφόρησης ΙSΟ/ΙΕC στη Γενεύη. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει την επωνυμία και τη διεύθυνση του οργάνου με δραστηριότητα τυποποίησης, το όνομα και το τεύχος της έκδοσης στο οποίο δημοσιεύεται το πρόγραμμα εργασιών, την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα εργασιών, την τιμή του (αν υπάρχει), καθώς και τον τρόπο και τον τόπο που μπορεί να βρεθεί. Η γνωστοποίηση είναι δυνατόν να αποσταλεί απευθείας στο κέντρο πληροφόρησης ΙSΟ/ΙΕC, κατά προτίμηση, μέσω του αρμοδίου εθνικού οργανισμού μέλους ή διεθνούς οργανισμού συνδρομητού του ΙSΟΝΕΤ, κατά περίπτωση. ΙΑ. Ο εθνικός οργανισμός μέλος του ΙSΟ/ΙΕC προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να γίνει μέλος του ΙSΟΝΕΤ ή να ορίσει άλλο όργανο για να γίνει μέλος, καθώς και για να αποκτήσει το καλύτερο καθεστώς μέλους του ΙSΟΝΕΤ. Τα λοιπά όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να συνδεθούν με το μέλος του ΙSΟΝΕΤ. ΙΒ. Πριν από τη θέσπιση ενός προτύπου, το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης χορηγεί προθεσμία τουλάχιστον εξήντα ημερών για την υποβολή των σχολίων επί του σχεδίου του προτύπου από τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός της επικρατείας του μέλους του ΠΟΕ. Η εν λόγω προθεσμία δύναται, εντούτοις, να μειωθεί σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν ή υπάρχει κίνδυνος να προκύψουν επείγοντα προβλήματα ασφάλειας, υγείας ή περιβάλλοντος. Το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης δημοσιεύει, όχι αργότερα από την αρχή της περιόδου υποβολής των σχολίων, ανακοίνωση σχετικά με την περίοδο της υποβολής σχολίων στη δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο Ι. Η εν λόγω ανακοίνωση περιλαμβάνει, στον βαθμό του εφικτού, την περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο του προτύπου παρεκκλίνει από σχετικά διεθνή πρότυπα. ΙΓ. Μετά από αίτηση ενός ενδιαφερομένου μέρους εντός της επικρατείας ενός μέλους του ΠΟΕ, το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης παρέχει αμέσως, ή κανονίζει να παρασχεθεί, αντίγραφο του σχεδίου προτύπου το οποίο έχει υποβάλει για σχόλια. Τυχόν αντίτιμο που χρεώνεται για την υπηρεσία αυτή είναι, εκτός από το πραγματικό κόστος παράδοσης, το ίδιο για μέρη του εξωτερικού και του εσωτερικού. ΙΔ. Το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης λαμβάνει υπόψη, κατά την περαιτέρω επεξεργασία του προτύπου, τα σχόλια που παρέλαβε κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής σχολίων. Στα σχόλια που έχουν παραληφθεί μέσω των οργάνων με δραστηριότητα τυποποίησης, τα οποία έχουν αποδεχθεί τον παρόντα κώδικα δίνεται απάντηση, αν έχει ζητηθεί, όσον το δυνατόν συντομότερα. Η απάντηση περιλαμβάνει επεξηγήσεις για τους λόγους που επιβάλλουν την παρέκκλιση από σχετικά διεθνή πρότυπα. ΙΕ. Πρότυπο το οποίο εκδίδεται, δημοσιεύεται αμέσως. ΙΣΤ. Μετά από αίτηση ενός ενδιαφερομένου μέρους εντός της επικρατείας ενός μέλους του ΠΟΕ, το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης παρέχει αμέσως ή κανονίζει να παρασχεθεί αντίγραφο του περισσότερο προσφάτου προγράμματος εργασιών ή ενός προτύπου που εξεπόνησε. Τυχόν αντίτιμο που χρεώνεται για την εν λόγω υπηρεσία είναι, εκτός από το πραγματικό κόστος παράδοσης, το ίδιο για μέρη του εξωτερικού και του εσωτερικού. ΙΖ. Το όργανο με δραστηριότητα τυποποίησης εξετάζει ευμενώς, και δίνει την κατάλληλη ευκαιρία για διαβουλεύσεις σχετικά με καταγγελίες όσον αφορά τη λειτουργία του παρόντος κώδικα που υποβάλλονται από όργανα με δραστηριότητα τυποποίησης τα οποία έχουν αποδεχθεί τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας. Ο οργανισμός τυποποίησης προσπαθεί να εξετάσει αντικειμενικά τυχόν καταγγελίες. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τα μέλη, Εκτιμώντας ότι οι υπουργοί συνεφώνησαν στη δήλωση της Ρunta del Εste ότι Μετά από εξέταση της λειτουργίας των άρθρων της GΑΤΤ που αφορούν τον περιορισμό και τη στρέβλωση του εμπορίου που προκαλούν τα επενδυτικά μέτρα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να συζητηθούν, κατά περίπτωση, πρόσθετες διατάζεις που απαιτούνται, ενδεχομένως για να αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο · Επιθυμώντας να προωθήσουν την επέκταση και τη σταδιακή απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και να διευκολύνουν τις επενδύσεις πέραν των διεθνών συνόρων προκειμένου να αυξήσουν την οικονομική αύξηση όλων των εμπορικών εταίρων, και ιδίως των αναπτυσσομένων χωρών μελών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον ελεύθερο ανταγωνισμό· Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εμπορικές, αναπτυξιακές και χρηματοδοτικές ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών μελών, και ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών· Αναγνωρίζοντας ότι ορισμένα επενδυτικά μέτρα μπορεί να επιφέρουν περιορισμό και στρέβλωση του εμπορίουΣυμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα συμφωνία ισχύει για επενδυτικά μέτρα που συνδέονται αποκλειστικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές (καλούμενα στην παρούσα συμφωνία ΤRΙΜ) Άρθρο 2 Εθνική μεταχείριση και ποσοτικοί περιορισμοί 1.Με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο της GΑΤΤ του 1994, τα μέλη δεν εφαρμόζουν ΤRΙΜ που δεν συμφωνούν με τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ ή του άρθρου ΧΙ της GΑΤΤ του 1994. ι 2.Στο παράρτημα της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικός κατάλογος των ΤRΙΜ, τα οποία δεν είναι συμβατά με την υποχρέωση της εθνικής μεταχείρισης η οποία προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 4 της GΑΤΤ του 1994 και την υποχρέωση της γενικής κατάργησης των ποσοτικών περιορισμών που προβλέπεται στο άρθρο ΧΙ παράγραφος 1 της GΑΤΤ του 1994. Άρθρο 3 Εξαιρέσεις Όλες οι εξαιρέσεις στο πλαίσιο της GΑΤΤ του 1994 ισχύουν, ανάλογα και για τις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 4 Αναπτυσσόμενες χώρες μέλη Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν προσωρινά από τις διατάξεις του άρθρου 2 στο βαθμό και με τον τρόπο που το άρθρο ΧVΙΙΙ της GΑΤΤ του 1994, το μνημόνιο συμφωνίας για τις διατάξεις του ισοζυγίου πληρωμών της GΑΤΤ του 1994 και η δήλωση σχετικά με τα μέτρα για το εμπόριο που λαμβάνονται για τους σκοπούς του ισοζυγίου πληρωμών, η οποία εξεδόθη στις 28 Νοεμβρίου 1979 (ΒΙSD 26S/205-209), επιτρέπουν στα μέλη να παρεκκλίνουν από τις διατάζεις των άρθρων ΙΙΙ και ΧΙ της GΑΤΤ του 1994. Άρθρο 5 Γνωστοποίηση και μεταβατικοί διακανονισμοί 1.Τα μέλη, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, γνωστοποιούν στο συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών όλα τα ΤRΙΜ που εφαρμόζουν και που δεν συμφωνούν με τις διατάζεις της παρούσας συμφωνίας. Τα ΤRΙΜ αυτού του είδους γενικής ή ειδικής εφαρμογής γνωστοποιούνται μαζί με τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 2.Όλα τα μέλη καταργούν το σύνολο των ΤRΙΜ τα οποία γνωστοποιούνται δυνάμει της παραγράφου 1, εντός δύο ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για το ΠΟΕ στην περίπτωση ανεπτυγμένης χώρας μέλους, εντός πέντε ετών στην περίπτωση αναπτυσσόμενης χώρας μέλους, και εντός επτά ετών στην περίπτωση λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας μέλους. 3.Μετά από αίτηση, το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών δύναται να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο για την κατάργηση των ΤRΙΜ που έχουν γνωστοποιηθεί δυνάμει της παραγράφου 1, για αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, περιλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Κατά την εξέταση της εν λόγω αίτησης, το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών λαμβάνει υπόψη τις επιμέρους αναπτυξιακές, χρηματοδοτικές και εμπορικές ανάγκες των εν λόγω μελών. 4.Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα μέλη δεν τροποποιούν τους όρους των ΤRΙΜ τα οποία κοινοποιούν δυνάμει της παραγράφου 1 σε σχέση με αυτούς που ισχύουν κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ ώστε να μην αυξηθεί ο βαθμός της ανακολουθίας με τις διατάζεις του άρθρου 2. Τα ΤRΙΜ που έχουν θεσπισθεί εντός λιγότερο των 180 ημερών πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, δεν ωφελούνται από τους μεταβατικούς διακανονισμούς που προβλέπονται στην παράγραφο 2. 5.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, τα μέλη, προκειμένου να μην φέρουν σε μειονεκτική θέση υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται σε ΤRΙΜ που έχει γνωστοποιηθεί δυνάμει της παραγράφου 1, μπορούν να εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου το ίδιο ΤRΙΜ σε νέα επένδυση (i) στην περίπτωση που τα 1 Στην περίπτωση των ΤRΙΜ που εφαρμόζονται στο πλαίσιο διακριτικής εξουσίας, γνωστοποιείται κάθε ειδική εφαρμογή. Οι πληροφορίες που θα έθεταν σε κίνδυνο τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων δεν χρειάζεται να γνωστοποιούνται. προϊόντα στόχος της εν λόγω επένδυσης είναι ομοειδή προϊόντα με αυτά των υφισταμένων επιχειρήσεων, και (ii) στην περίπτωση που είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ της νέας επένδυσης και των υφισταμένων επιχειρήσεων. Τα ΤRΙΜ που εφαρμόζονται καταυτόν τον τρόπο στις νέες επενδύσεις γνωστοποιούνται στο συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών. Οι όροι ενός τέτοιου ΤRΙΜ είναι ισοδύναμοι, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό με αυτούς που ισχύουν για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, και παύει να ισχύει την ίδια στιγμή. Άρθρο Άρθρο 6 Διαφάνεια 1.Τα μέλη επαναβεβαιώνουν, σε σχέση με τα ΤRΙΜ, ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφάνεια και τη γνωστοποίηση που απορρέουν από το άρθρο Χ της GΑΤΤ του 1994, από τη δέσμευση για τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με τη γνωστοποίηση, τις διαβουλεύσεις, την επίλυση διαφορών και την εποπτεία, που εξεδόθη στις 23 Νοεμβρίου 1979 και από την υπουργική απόφαση σχετικά με τις διαδικασίες γνωστοποίησης που εξεδόθη στιςΑπριλίου 1994. 2.Κάθε μέλος γνωστοποιεί στη γραμματεία τις δημοσιεύσεις όπου μπορούν να βρεθούν τα ΤRΙΜ, περιλαμβανομένων αυτών που εφαρμόζονται από περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις και αρχές εντός της επικρατείας τους. 3.Κάθε μέλος εξετάζει θετικά τις αιτήσεις για πληροφορίες, και είναι διαθέσιμο για διαβουλεύσεις, για κάθε θέμα που προκύπτει από την παρούσα συμφωνία και που θίγεται από κάποιο άλλο μέλος. Σύμφωνα με το άρθρο Χ της GΑΤΤ του 1994 δεν ζητείται από τα μέλη να κοινοποιήσουν πληροφορίες, των οποίων η αποκάλυψη θα εμπόδιζε την εφαρμογή του νόμου ή θα ήταν αντίθετη με το δημόσιο συμφέρον ή θα έθετε σε κίνδυνο τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα επιχειρήσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Άρθρο Άρθρο 7 Επιτροπή επενδυτικών μέτρων στον τομέα του εμπορίου. 1.Συστήνεται επιτροπή επενδυτικών μέτρων στον τομέα του εμπορίου στην οποία δύνανται να συμμετέχουν όλα τα μέλη (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η επιτροπή). Η επιτροπή εκλέγει η ίδια τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της, και συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ του έτους και οπωσδήποτε μετά από αίτηση κάποιου μέλους. 2.Η επιτροπή εκτελεί καθήκοντα τα οποία της έχουν ανατεθεί από το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών και παρέχει στα μέλη την ευκαιρία να προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για όλα τα θέματα τα σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. 3.Η επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή και τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας και υποβάλλει σχετικές ετήσιες εκθέσεις στο συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών. ΑρθροΔιαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών Οι διατάξεις των άρθρων ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ της GΑΤΤ του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας επίλυσης διαφορών ισχύουν για τις διαβουλεύσεις και την επίλυση διαφορών δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Αρθρο 9 Εξέταση από το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών Εντός το αργότερο πέντε ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών εξετάζει τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας και, κατά περίπτωση, προτείνει στην υπουργική συνδιάσκεψη τροποποιήσεις του κειμένου της. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης αυτής, το συμβούλιο εμπορευματικών συναλλαγών μελετά κατά πόσον η συμφωνία πρέπει να συμπληρωθεί με διατάζεις σχετικά με την επενδυτική πολιτική και την πολιτική ανταγωνισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επεξηγηματικός κατάλογος 1.Τα ΤRΙΜ που δεν είναι σύμφωνα με την υποχρέωση της εθνικής μεταχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ, παράγραφος 4 της GΑΤΤ του 1994 περιλαμβάνουν τα μέτρα τα οποία είναι υποχρεωτικά ή εκτελεστά δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή δυνάμει διοικητικών αποφάσεων, ή με τα οποία απαιτείται συμμόρφωση προκειμένου να επιτευχθεί πλεονέκτημα, και τα οποία απαιτούν: 1)την αγορά ή τη χρήση εκ μέρους μιας επιχείρησης προϊόντων εγχώριας καταγωγής ή οποιασδήποτε εγχώριας πηγής, που ορίζεται σε σχέση είτε με συγκεκριμένα προϊόντα, είτε με τον όγκο ή την αξία των προϊόντων είτε με ποσοστό του όγκου ή της αξίας της τοπικής της παραγωγής ή 2)οι αγορές ή η χρήση εκ μέρους επιχείρησης εισαγομένων προϊόντων να περιορίζεται σε ορισμένη ποσότητα σε σχέση με τον όγκο ή την αξία των τοπικών προϊόντων που εξάγει. 2.Τα ΤRΙΜ που δεν είναι σύμφωνα με την υποχρέωση της γενικής κατάργησης των ποσοτικών περιορισμών που προβλέπεται στο άρθρο ΧΙ, παράγραφος 1 της GΑΤΤ του 1994 περιλαμβάνουν τα μέτρα τα οποία είναι υποχρεωτικά ή εκτελεστά δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή δυνάμει διοικητικών αποφάσεων, ή με τα οποία απαιτείται συμμόρφωση προκειμένου να επιτευχθεί πλεονέκτημα, και τα οποία περιορίζουν: 1)την εισαγωγή εκ μέρους επιχείρησης προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην τοπική παραγωγή της ή σχετίζονται με αυτή, εν γένει ή σε ποσότητα που συνδέεται με τον όγκο ή την αξία της τοπικής παραγωγής που εξάγει. 2)την εισαγωγή, εκ μέρους επιχείρησης, προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην τοπική παραγωγή της ή σχετίζονται με αυτή, περιορίζοντας την πρόσβαση της σε συνάλλαγμα, σε ποσότητα ανάλογη με τις εισροές συναλλάγματος που αποδίδονται στην επιχείρηση ή 3)την εξαγωγή ή την πώληση για εξαγωγές, εκ μέρους επιχείρησης, προϊόντων, που ορίζονται σε σχέση είτε με συγκεκριμένα προϊόντα, είτε με τον όγκο ή την αξία προϊόντων είτε με το ποσοστό του όγκου της αξίας της τοπικής της παραγωγής. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΤ ΑΡΘΡΟΥ VΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥΤα μέλη συμφωνούν τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Ι ΑρθροΑρχές Η επιβολή μέτρου αντιντάμπινγκ επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο VΙ της GΑΤΤ του 1994 και κατόπιν σχετικών ερευνών που έχουν αρχίσει και διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Η εφαρμογή του άρθρου VΙ της GΑΤΤ του 1994 διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λαμβάνονται μέτρα κατ εφαρμογήν νόμων και κανονισμών αντιντάμπινγκ. ΑρθροΚαθορισμός του ντάμπινγκ 2.1 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ένα προϊόν θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ, δηλαδή ότι εισάγεται στην αγορά μιας άλλης χώρας σε τιμή κατώτερη της κανονικής του αξίας, αν η τιμή εξαγωγής του προϊόντος που εξάγεται από μία χώρα σε μια άλλη είναι κατώτερη της αντίστοιχης τιμής που εφαρμόζεται υπό κανονικές συνθήκες εμπορίας για ομοειδές προϊόν, όταν το τελευταίο προορίζεται για κατανάλωση στη χώρα εξαγωγής. 2.2 Όταν δεν υπάρχουν πωλήσεις ομοειδούς προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες εμπορίας στην εγχώρια αγορά της χώρας εξαγωγής, ή όταν υπάρχουν μεν τέτοιες πωλήσεις, αλλά δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή ορθής σύγκρισης, είτε λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, είτε λόγω του μικρού όγκου των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά της χώρας εξαγωγής, τότε το περιθώριο ντάμπινγκ καθορίζεται με μέτρο σύγκρισης μια ανάλογη τιμή ομοειδούς προϊόντος κατά την εξαγωγή του σε κατάλληλη τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τιμή είναι αντιπροσωπευτική, ή το κόστος παραγωγής στη χώρα καταγωγής, προσαυξημένο κατά ένα εύλογο ποσό που αντιπροσωπεύει τα διοικητικά και γενικά έξοδα, τα έξοδα πωλήσεων και το κέρδος.ο όρος έχουν αρχίσει, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα συμφωνία, σημαίνει τη διαδικαστική πράξη με την οποία ένα μέλος εγκαινιάζει επισήμως έρευνα κατ εφαρμογήν του άρθρου 5.Οι πωλήσεις ομοειδούς προϊόντος που προορίζεται για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά της χώρας εξαγωγής θεωρούνται καταρχήν αρκούντως υψηλές, ώστε να επιτρέπουν τον καθορισμό της κανονικής αξίας, εφόσον οι εν λόγω πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5% τουλάχιστον των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος με προορισμό το εισάγον μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό να γίνει δεκτό και χαμηλότερο ποσοστό, όταν από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι εγχώριες πωλήσεις, παρά τον περιορισμένο όγκο τους, δεν παύουν να αφορούν αρκούντως μεγάλες ποσότητες, ώστε να επιτρέπουν τη διεξαγωγή ορθής σύγκρισης. 2.2.1 Οι πωλήσεις ομοειδούς προϊόντος στην εγχώρια αγορά της χώρας εξαγωγής ή οι πωλήσεις προς μια τρίτη χώρα σε τιμές κατώτερες του κόστους παραγωγής ανά μονάδα (πάγιου και μεταβλητού), προσαυξημένου κατά τα έξοδα πωλήσεων και τα γενικά και διοικητικά έξοδα, είναι δυνατό να θεωρηθούν ως μη ανταποκρινόμενες σε κανονικές συνθήκες εμπορίας εξαιτίας της τιμής τους και κατά συνέπεια να μη ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της κανονικής αξίας, μόνο εφόσον οι αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω πωλήσεις πραγματοποιούνται για ικανό χρονικό διάστημα σε αξιόλογες ποσότητες και σε τιμές που δεν επιτρέπουν την ολοσχερή κάλυψη του κόστους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν οι τιμές υπολείπονται μεν του κόστους ανά μονάδα κατά τον χρόνο πώλησης, αλλά είναι ανώτερες του μέσου σταθμισμένου κόστους ανά μονάδα κατά την περίοδο έρευνας, γίνεται δεκτό ότι οι εν λόγω τιμές επιτρέπουν την κάλυψη του κόστους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 2.2.1.1 Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, το κόστος υπολογίζεται κανονικά με βάση τα στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας ή ο παραγωγός τον οποίον αφορά η έρευνα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία ανταποκρίνονται στους γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες της λογιστικής που ισχύουν στη χώρα εξαγωγής και αντανακλούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις δαπάνες τις σχετικές με την παραγωγή και την πώληση του υπό εξέταση προϊόντος. Οι αρχές συνεκτιμούν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τον ορθό καταλογισμό των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχει υποβάλει ο εξαγωγέας ή ο παραγωγός κατά τη διάρκεια της έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος τρόπος καταλογισμού είναι αυτός που χρησιμοποιείται παγίως από τον εκάστοτε εξαγωγέα ή παραγωγό, ιδίως όταν πρέπει να προσδιοριστούν κατάλληλοι χρόνοι αποπληρωμής και απόσβεσης ή να ληφθούν υπόψη οι κεφαλαιακές δαπάνες και οι λοιπές δαπάνες ανάπτυξης. Σε περίπτωση και μόνο που δεν έχουν ήδη ληφθεί υπόψη για τον καταλογισμό των δαπανών βάσει της παρούσας παραγράφου, οι δαπάνες πρέπει να αναπροσαρμόζονται καταλλήλως, ώστε να αντανακλούν από τα έκτακτα έξοδα εκείνα τα οποία ευνοούν τη μελλοντική ή/και την τρέχουσα παραγωγή ή να λαμβάνουν υπόψη τυχόν περιστάσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα τα έξοδα κατά την περίοδο έρευνας να επηρεάζονται από πράξεις που εκτελεί δεδομένηΌταν στην παρούσα συμφωνία γίνεται χρήση του όρου αρχές, αυτός αφορά τις αρχές με την ενδεδειγμένη υψηλή θέση στην ιεραρχία.Ως ικανό θεωρείται κανονικά χρονικό διάστημα ενός έτους, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό χρονικό διάστημα συντομότερο του εξαμήνου.Οι πωλήσεις σε τιμές κατώτερες του κόστους ανά μονάδα γίνεται δεκτό ότι πραγματοποιούνται σε αξιόλογες ποσότητες, όταν οι αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μέση σταθμισμένη τιμή πωλήσεως για τις συναλλαγές που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της κανονικής αξίας είναι χαμηλότερη του μέσου σταθμισμένου κόστους ανά μονάδα ή ότι ο όγκος των πωλήσεων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους ανά μονάδα αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι κατώτερο του 20% του όγκου των πωλήσεων που αποτελούν αντικείμενο των εξεταζομένων για τον καθορισμό της κανονικής αξίας συναλλαγών. επιχείρηση σε αρχικό στάδιο της λειτουργίας της.6 2.2.2 Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα ποσά που αντιστοιχούν στα γενικά και διοικητικά έξοδα, στα έξοδα πωλήσεων και στα κέρδη υπολογίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία τα σχετικά με την παραγωγή και τις πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες εμπορίας από τον εξαγωγέα ή τον παραγωγό τον οποίον αφορά η έρευνα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω ποσά δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν με τον ανωτέρω τρόπο, αυτά είναι δυνατό να υπολογίζονται με βάση : (i) τα πραγματικά ποσά για τα οποία έχει δεσμευθεί και τα οποία έχει εισπράξει ο εκάστοτε εξαγωγέας ή παραγωγός σε σχέση με την παραγωγή και τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά της χώρας καταγωγής για την ίδια γενική κατηγορία προϊόντων· (ii) το σταθμισμένο μέσο όρο των πραγματικών ποσών για τα οποία έχουν δεσμευθεί και τα οποία έχουν εισπράξει άλλοι εξαγωγείς ή παραγωγοί τους οποίους αφορά η έρευνα σε σχέση με την παραγωγή και τις πωλήσεις ομοειδούς προϊόντος στην εγχώρια αγορά της χώρας καταγωγής· (iii) οποιαδήποτε άλλη εύλογη μέθοδο, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή που προκύπτει με τον τρόπο αυτό για το κέρδος δεν υπερβαίνει το κέρδος που πραγματοποιείται κανονικά από άλλους εξαγωγείς ή παραγωγούς επί πωλήσεων προϊόντων της ίδιας γενικής κατηγορίας στην εγχώρια αγορά της χώρας καταγωγής. 2.3 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει τιμή εξαγωγής ή οι αρμόδιες αρχές έχουν ενδείξεις ότι η τιμή εξαγωγής δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση λόγω της ύπαρξης κάποιας σύνδεσης ή κάποιας αντισταθμιστικής συμφωνίας μεταξύ του εκάστοτε εξαγωγέα και του εισαγωγέα ή ενός τρίτου, η τιμή εξαγωγής είναι δυνατό να κατασκευάζεται με βάση την τιμή στην οποία τα εισαγόμενα προϊόντα μεταπωλούνται για πρώτη φορά σε ανεξάρτητο αγοραστή ή, σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν μεταπωλούνται προς κάποιον ανεξάρτητο αγοραστή ή δεν μεταπωλούνται στην κατάσταση που είχαν κατά την εισαγωγή τους, με βάση οποιανδήποτε εύλογη μέθοδο που δύνανται να καθορίζουν οι αρχές. 2.4 Μεταξύ της τιμής εξαγωγής και της κανονικής αξίας διεξάγεται εύλογη σύγκριση. Η σύγκριση αυτή αφορά το ίδιο στάδιο εμπορίας, και συνήθως το στάδιο εξόδου εκ του εργοστασίου, και πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο όσο γίνεται πλησιέστερο. Για κάθε περίπτωση λαμβάνονται δεόντως υπόψη, με βάση τα ατομικά στοιχεία της υπόθεσης, διαφορές που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των τιμών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που υφίστανται όσον αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης, τη φορολογία, τα στάδια εμπορίας, τις ποσότητες, τα φυσικά χαρακτηριστικά και οποιεσδήποτε άλλες διαφορές οι οποίες αποδεδειγμένα επηρεάζουν ομοίως τη συγκρισιμότητα των τιμών. Στις περιπτώσεις για τις οποίες γίνεταιΗ αναπροσαρμογή που γίνεται γιο να ληφθούν υπόψη πράξεις που εκτελούνται στην αρχική περίοδο λειτουργίας μιας επιχείρησης πρέπει να αντανακλά τα έξοδα που ισχύουν στο τέλος της αρχικής περιόδου λειτουργίας ή, σε περίπτωση που η περίοδος αυτή εκτείνεται πέραν της περιόδου έρευνας, τις πλέον πρόσφατες δαπάνες που θα μπορούσαν δικαιολογημένα να λάβουν υπόψη οι αρχές κατά την έρευνα.Γίνεται δεκτό ότι ορισμένοι από τους ανωτέρω παράγοντες είναι δυνατό να αλληλεπικαλύπτονται, και οι αρχές οφείλουν να μεριμνούν, ώστε να μη λαμβάνονται υπόψη οι ίδιοι παράγοντες πλέον της μίας φοράς για τους σκοπούς της αναπροσαρμογής της τιμής βάσει της παρούσας διάταξης. λόγος στην παράγραφο 3, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα που ανακύπτουν μεταξύ εισαγωγής και μεταπώλησης (συμπεριλαμβανομένων των δασμών και των φόρων) και τα αντίστοιχα πραγματοποιούμενα κέρδη. Εάν, στις περιπτώσεις αυτές έχει επηρεασθεί η συγκρισιμότητα των τιμών, οι αρχές καθορίζουν την κανονική αξία για στάδιο εμπορίας αντίστοιχο του σταδίου εμπορίας που ισχύει για την κατασκευασμένη τιμή εξαγωγής ή συνεκτιμούν δεόντως τους παράγοντες που προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο. Οι αρχές οφείλουν να ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους σχετικά με τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διασφάλιση δίκαιων όρων σύγκρισης, ενώ το βάρος της απόδειξης που επιβάλλουν στους ενδιαφερομένους δεν πρέπει να είναι υπέρμετρο. 2.4.1 Οταν για τη σύγκριση βάσει της παραγράφου 4 είναι απαραίτητη η μετατροπή των νομισμάτων, η μετατροπή αυτή πρέπει να γίνεται με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι όταν μια πράξη πώλησης συναλλάγματος σε προθεσμιακές αγορές συνδέεται άμεσα με την αντίστοιχη πράξη αγοράς προς εξαγωγή, λαμβάνεται υπόψη η συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει για την προθεσμιακή πώληση. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν λαμβάνονται υπόψη, ενώ στο πλαίσιο μιας έρευνας οι αρχές τάσσουν στους εξαγωγείς προθεσμία 60 ήμερων τουλάχιστον, προκειμένου να αναπροσαρμόσουν τις τιμές εξαγωγής που εφαρμόζουν, με βάση τις μη πρόσκαιρου χαρακτήρα αυξομειώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών που έχουν σημειωθεί κατά την περίοδο έρευνας. 2.4.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, που διέπουν τα σχετικά με τη δίκαιη σύγκριση, η ύπαρξη περιθωρίων ντάμπινγκ κατά το στάδιο της έρευνας κρίνεται καταρχήν με βάση τη σύγκριση κάποιας σταθμισμένης μέσης κανονικής αξίας με τον σταθμισμένο μέσο όρο των τιμών που έχουν ισχύσει για όλες τις ανάλογες εξαγωγικές πράξεις ή με βάση τη σύγκριση της κανονικής αξίας με τις τιμές εξαγωγής για κάθε συναλλαγή ξεχωριστά. Η κανονική αξία, η οποία έχει προκύψει από τη στάθμιση των μέσων όρων, είναι δυνατό να συγκρίνεται με τις τιμές των επιμέρους εξαγωγικών πράξεων, εφόσον οι αρχές διαπιστώνουν ότι οι τιμές εξαγωγής διαφέρουν συστηματικά και σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την ταυτότητα του αγοραστή, την περιφέρεια ή τη χρονική περίοδο και, εφόσον εξηγείται ο λόγος για τον οποίον οι διαφορές αυτού του είδους δεν είναι δυνατό να ληφθούν καταλλήλως υπόψη μέσω της σύγκρισης των σταθμισμένων μέσων όρων μεταξύ τους ή μέσω της σύγκρισης της μίας συναλλαγής με την άλλη. 2.5 Οταν δεδομένα προϊόντα δεν εισάγονται απευθείας από τη χώρα καταγωγής, αλλά εξάγονται προς το εισάγον μέλος από κάποια ενδιάμεση χώρα, η τιμή στην οποία πωλούνται τα προϊόντα από τη χώρα εξαγωγής στο εισάγον μέλος συγκρίνεται κατά κανόνα με την αντίστοιχη τιμή στη χώρα εξαγωγής. Εντούτοις, η τιμή είναι δυνατό να συγκρίνεται με την τιμή στη χώρα καταγωγής εάν, για παράδειγμα, τα εν λόγω προϊόντα διέρχονται απλώς από τη χώρα εξαγωγής υπό καθεστώς διαμετακόμισης ή αν τέτοιου είδους προϊόντα δεν παράγονται στη χώρα εξαγωγής ή αν δεν υπάρχει γι αυτά συγκρίσιμη τιμή στη χώρα εξαγωγής. 8 Κανονικά, ως ημερομηνία πώλησης θεωρείται η ημερομηνία της συμβάσεως, της εντολής αγοράς, της επιβεβαίωσης εντολής ή του τιμολογίου, ανάλογα με το πού καθορίζονται οι βασικοί όροι της πώλησης. 2.6 οπουδήποτε γίνεται χρήση στην παρούσα συμφωνία του όρου ομοειδές προϊόν (like prοduct, prοduit similaire), αυτός νοείται ως αναφερόμενος σε ένα όμοιο προϊόν, δηλαδή προϊόν που μοιάζει από κάθε άποψη με το υπό εξέταση προϊόν ή, όταν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο προϊόν, σε ένα άλλο προϊόν το οποίο, αν και δεν του μοιάζει από κάθε άποψη, ωστόσο έχει χαρακτηριστικά που μοιάζουν στενά με εκείνα του υπό εξέταση προϊόντος. 2.7 Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη της δεύτερης συμπληρωματικής διάταξης του άρθρου VΙ, παράγραφος 1 του παραρτήματος Ι της GΑΤΤ του 1994. Αρθρο 3 Προσδιορισμός της ζημίας9 3.1 0 προσδιορισμός της ζημίας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου VΙ της GΑΤΤ του 1994 βασίζεται σε θετικά αποδεικτικά στοιχεία και προϋποθέτει την αντικειμενική αξιολόγηση τόσο (α) του όγκου των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και των συνεπειών των εν λόγω εισαγωγών για τις τιμές των ομοειδών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, όσο και (β) των επακόλουθων συνεπειών των εν λόγω εισαγωγών για τους εγχώριους παραγωγούς τέτοιων προϊόντων. 3.2 Προκειμένου περί του όγκου των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, οι αρχές που διεξάγουν τις σχετικές έρευνες εξετάζουν κατά πόσον έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του όγκου των εν λόγω εισαγωγών, είτε σε απόλυτα μεγέθη, είτε σε συνάρτηση με την παραγωγή ή την κατανάλωση στο εισάγον μέλος. Προκειμένου περί της επίδρασης των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ επί των τιμών, οι αρχές που διεξάγουν τις σχετικές έρευνες εξετάζουν κατά πόσον έχουν πραγματοποιηθεί εισαγωγές με πρακτικές ντάμπινγκ σε τιμές αισθητά κατώτερες της τιμής ομοειδών προϊόντων του εισάγοντος μέλους και κατά πόσον εισαγωγές αυτού του είδους προκαλούν με οποιονδήποτε τρόπο σημαντική συμπίεση των τιμών ή θέτουν σημαντικά εμπόδια σε αυξήσεις των τιμών που θα είχαν σημειωθεί σε αντίθετη περίπτωση. Κανένας από τους ανωτέρω παράγοντες, ούτε περισσότεροι εξ αυτών από κοινού δεν είναι απαραίτητο να θεωρηθούν βαρύνουσας σημασίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 3.3 Όταν διεξάγονται ταυτοχρόνως έρευνες αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές συγκεκριμένου προϊόντος από διάφορες χώρες, οι αρχές που διεξάγουν τις έρευνες δύνανται να προσμετρούν σωρευτικώς τις συνέπειες των εισαγωγών αυτών μόνο εφόσον βεβαιωθούν ότι: (α) το περιθώριο ντάμπινγκ που προκύπτει για τις εισαγωγές από κάθε χώρα είναι αρκετά υψηλό ώστε να θεωρείται ότι έχει νομικές συνέπειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 8, ενώ ο όγκος των εισαγωγών από κάθε χώρα δεν είναι αμελητέος και (β) ότι η σωρευτική αξιολόγηση των συνεπειών των εισαγωγών είναι η ενδεδειγμένη λαμβανομένων υπόψη των όρων του ανταγωνισμού μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και των όρων του ανταγωνισμού μεταξύ των εισαγομένων προϊόντων και των ομοειδών εγχώριων προϊόντων. 9 Βάσει της παρούσας συμφωνίας, ο όρος ζημία σημαίνει, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, τη σοβαρή ζημία που προκαλείται σε έναν εγχώριο κλάδο παραγωγής, τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας σε έναν εγχώριο κλάδο παραγωγής ή την αισθητή καθυστέρηση της δημιουργίας ενός τέτοιου κλάδου· ο όρος ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 3.4 Η εξέταση των συνεπειών των εισαγωγών με πρακτικές ντάμπινγκ για τον εκάστοτε εγχώριο κλάδο παραγωγής περιλαμβάνει αξιολόγηση όλων των συναφών οικονομικών παραγόντων, καθώς και των δεικτών που έχουν σημασία για την κατάσταση του αντίστοιχου κλάδου παραγωγής, στους οποίους περιλαμβάνονται: η πραγματική ή ενδεχόμενη μείωση των πωλήσεων, των κερδών, της παραγωγής, του μεριδίου αγοράς, της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας των επενδύσεων ή της χρησιμοποίησης της ικανότητας, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εγχώριες τιμές, το μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ, οι πραγματικές ή ενδεχόμενες επιπτώσεις για τις ταμειακές ροές, τα αποθέματα, την απασχόληση, τους μισθούς, την ανάπτυξη, την ικανότητα άντλησης κεφαλαίων ή τις επενδύσεις. Η ανωτέρω απαρίθμηση έχει ενδεικτικό χαρακτήρα, και κανένας από τους ανωτέρω παράγοντες, ούτε περισσότεροι εξ αυτών από κοινού δεν είναι απαραίτητο να θεωρηθούν βαρύνουσας σημασίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 3.5 Πρέπει να αποδεικνύεται ότι, εξαιτίας των συνεπειών του ντάμπινγκ, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 4, οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προκαλούν ζημία κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της ζημίας που υφίσταται ο εγχώριος κλάδος παραγωγής, οι αρχές συνεκτιμούν όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη τυχόν άλλους γνωστούς παράγοντες, πέραν των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, οι οποίοι προκαλούν κατά τον ίδιο χρόνο ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής, και η ζημία που πρόξενείται από αυτούς τους άλλους παράγοντες πρέπει να μην είναι δυνατό να αποδοθεί στις εισαγωγές με πρακτικές ντάμπινγκ. Στους παράγοντες που ενδέχεται να έχουν σημασία από αυτή την άποψη είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο όγκος και οι τιμές των εισαγωγών των οποίων οι τιμές δεν είναι αποτέλεσμα πρακτικών ντάμπινγκ, η συρρίκνωση της ζήτησης ή οι μεταβολές των δεδομένων κατανάλωσης, οι περιοριστικές εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι ξένοι και οι εγχώριοι παραγωγοί, καθώς και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους, οι τεχνολογικές εξελίξεις και, τέλος, οι εξαγωγικές επιδόσεις και η παραγωγικότητα του εγχώριου κλάδου παραγωγής. 3.6 Οι συνέπειες των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ αξιολογούνται σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή ομοειδούς προϊόντος, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία επιτρέπουν τον ξεχωριστό προσδιορισμό της εν λόγω παραγωγής βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως είναι η μέθοδος παραγωγής, οι πωλήσεις και τα κέρδη των παραγωγών. Αν δεν είναι δυνατός ο χωριστός προσδιορισμός της εν λόγω παραγωγής, οι συνέπειες των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ αξιολογούνται μέσω της εξέτασης της παραγωγής της πλέον περιορισμένης ομάδας ή φάσματος προϊόντων, που περιλαμβάνει το ομοειδές προϊόν, για την οποία είναι δυνατό να συγκεντρωθούν οι αναγκαίες πληροφορίες. 3.7 Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, και όχι μόνο τυχόν ισχυρισμοί, εικασίες ή μεμακρυσμένες πιθανότητες. Οποιαδήποτε μεταβολή των περιστάσεων, που θα δημιουργούσε κατάσταση υπό την οποία είναι πιθανή η πρόκληση ζημίας από το ντάμπινγκ, πρέπει να είναι δυνατό να προβλεφθεί με βεβαιότητα και να είναι επικείμενη. Προκειμένου να αποφανθούν σχετικά με την ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας, οι αρχές οφείλουν να συνεκτιμούν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες: 10 Ένα παράδειγμα, μεταξύ περισσοτέρων που θα μπορούσαν να αναφερθούν σχετικά, είναι η ύπαρξη αποχρώντος λόγου που οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται να υπάρξει, στο εγγύς μέλλον, σημαντική αύξηση των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. (i) τυχόν αύξηση σε σημαντικό ποσοστό των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στην εγχώρια αγορά, η οποία αποτελεί ένδειξη για την πιθανότητα ουσιαστικής αύξησης των εισαγωγών· 1) την ύπαρξη ελεύθερα διαθέσιμης ικανότητας ή την πιθανότητα επικείμενης σημαντικής αύξησης της ικανότητας του εξαγωγέα, από την οποία προκύπτει ως πιθανή σημαντική αύξηση των εξαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προς την αγορά του εισάγοντος μέλους, λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης άλλων εξαγωγικών αγορών, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να απορροφήσουν τυχόν πρόσθετες εξαγωγές· (iii) το κατά πόσον τα εισαγόμενα προϊόντα εισέρχονται στη χώρα σε τιμές που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική συμπίεση ή την παρεμπόδιση της αύξησης των εγχώριων τιμών και οι οποίες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης για επιπλέον εισαγωγές· και (iν) τα αποθέματα του υπό διερεύνηση προϊόντος. Κανένας από τους ανωτέρω παράγοντες από μόνος του δεν είναι απαραίτητο να θεωρηθεί βαρύνουσας σημασίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά όλοι οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά πρέπει να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επίκειται η πραγματοποίηση περαιτέρω εξαγωγών με πρακτικές ντάμπινγκ και ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής ζημίας σε περίπτωση που δεν ληφθούν προστατευτικά μέτρα. 3.8 Σε περιπτώσεις, εξάλλου, κατά τις οποίες επαπειλείται η πρόκληση ζημίας από εισαγωγές με πρακτικές ντάμπινγκ, εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής μέτρων αντιντάμπινγκ και η σχετική απόφαση λαμβάνεται με ιδιαίτερη περίσκεψη. Αρθρο 4 Καθορισμός του εγχώριου κλάδου παραγωγής 4.1 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο όρος εγχώριος κλάδος παραγωγής θεωρείται ότι περιλαμβάνει το σύνολο των εγχώριων παραγωγών ομοειδών προϊόντων ή εκείνους εξ αυτών των οποίων αθροιστικά η παραγωγή των υπό εξέταση προϊόντων αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: (i) όταν κάποιοι παραγωγοί συνδέονται με τους εξαγωγείς ή τους εισαγωγείς ή είναι οι ίδιοι εισαγωγείς του προϊόντος που υποτίθεται ότι αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ, ο όρος εγχώριος κλάδος παραγωγής είναι δυνατό να θεωρείται ότι περιλαμβάνει μόνο τους υπόλοιπους παραγωγούς· 11 Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, γίνεται δεκτό ότι ένας παραγωγός συνδέεται με κάποιον εξαγωγέα ή εισαγωγέα μόνο εφόσον (α) ο ένας από αυτούς ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τον άλλον· ή (β) και οι δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από κάποιον τρίτο· ή (γ) από κοινού ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα κάποιον τρίτο, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν λόγοι για να πιστεύει ή να υποψιάζεται κανείς ότι η σχέση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται ο εκάστοτε παραγωγός διαφορετικά από ό,τι συμπεριφέρονται οι μη συνδεόμενοι παραγωγοί. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, γίνεται δεκτό ότι μία οντότητα ελέγχει κάποιαν άλλη όταν η πρώτη έχει τη δυνατότητα, είτε νομικώς, είτε λειτουργικώς, να θέτει περιορισμούς στη δεύτερη ή να κατευθύνει τις ενέργειες της. (ii) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το έδαφος ενός μέλους είναι δυνατό εις ό,τι αφορά την υπό εξέταση παραγωγή να διαιρεθεί σε δυο ή περισσότερες ανταγωνιστικές αγορές, και οι παραγωγοί κάθε επιμέρους αγοράς είναι δυνατό να θεωρηθούν ως ξεχωριστός κλάδος παραγωγής εφόσον: (α) οι παραγωγοί κάθε επιμέρους αγοράς πωλούν το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των ποσοτήτων του υπό εξέταση προϊόντος που παράγουν στη συγκεκριμένη αγορά, και (β) η ζήτηση στη συγκεκριμένη αγορά δεν καλύπτεται σε αξιόλογο ποσοστό από παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικό τμήμα του εθνικού εδάφους. Όταν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι προκαλείται ζημία ακόμη και αν μεγάλο μέρος του συνολικού εγχώριου κλάδου παραγωγής δεν υφίσταται ζημία, υπό την προϋπόθεση ότι παρατηρείται συγκέντρωση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ σε μια τόσο απομονωμένη αγορά και επιπροσθέτως ότι οι επίμαχες εισαγωγές προξενούν ζημία στους παραγωγούς του συνόλου ή σχεδόν του συνόλου της παραγωγής στη συγκεκριμένη αγορά. 4.2 Οταν έχει οριστεί ότι τον εγχώριο κλάδο παραγωγής αποτελούν οι παραγωγοί συγκεκριμένης περιοχής, πράγμα που συμβαίνει όταν για τον ορισμό της αγοράς έχει εφαρμοστεί η ανωτέρω παράγραφος 1 σημείο (ii), οι επιβαλλόμενοι δασμοί αντιντάμπινγκ αφορούν μόνο τις ποσότητες των υπό εξέταση προϊόντων οι οποίες προορίζονται για τελική κατανάλωση στην εν λόγω περιοχή. Όταν το συνταγματικό δίκαιο του εισάγοντος μέλους δεν επιτρέπει μια τέτοιου είδους επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ, το εισάγον μέλος δύναται να επιβάλλει δασμούς αντιντάμπινγκ χωρίς περιορισμό μόνο εφόσον: (α) έχει παρασχεθεί η δυνατότητα στους οικείους εξαγωγείς να διακόψουν τις εξαγωγές σε τιμές που απορρέουν από πρακτικές ντάμπινγκ προς τη συγκεκριμένη περιοχή ή έστω να παράσχουν διαβεβαιώσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 8, και δεν παρεσχέθησαν αμελλητί ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις σχετικά· και (β) τέτοιου είδους δασμοί δεν είναι δυνατό να επιβληθούν μόνο στα προϊόντα συγκεκριμένων παραγωγών, οι οποίοι διοχετεύουν την παραγωγή τους στη συγκεκριμένη περιοχή. 4.3 Όταν δύο η περισσότερες χώρες έχουν, βάσει των διατάξεων του άρθρου ΧΧΙV, παράγραφος 8, στοιχείο α) της GΑΤΤ του 1994, επιτύχει τέτοιο βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης, ώστε να φέρουν τα χαρακτηριστικά μίας ενιαίας, ενοποιημένης, αγοράς, ως εγχώριος κλάδος παραγωγής κατά την έννοια της παραγράφου 1 νοείται ο κλάδος παραγωγής στο σύνολο της περιοχής την οποία καλύπτει η οικονομική ολοκλήρωση. 4.4 Για το παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 6. Άρθρο 5 Έναρξη και διεξαγωγή της έρευνας 5.1 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η έναρξη έρευνας για να διαπιστωθούν η ύπαρξη, η έκταση και οι συνέπειες των τυχόν καταγγελλόμενων πρακτικών ντάμπινγκ προϋποθέτει γραπτή αίτηση εκ μέρους ή για λογαριασμό του εγχώριου κλάδου παραγωγής.Στην παρούσα συμφωνία ο όρος επιβολή (δασμών) σημαίνει τον οριστικό ή τελικό νομικό καταλογισμό ενός δασμού ή φόρου, ή την είσπραξη του. 5.2 Η αίτηση που υποβάλλεται βάσει της ανωτέρω παραγράφου 1 πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα εξής: (α) το ντάμπινγκ, (β) τη ζημία κατά την έννοια του άρθρου VΙ της GΑΤΤ του 1994, όπως ερμηνεύεται από την παρούσα συμφωνία, και (γ) την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της υποτιθέμενης ζημίας. Οι απλοί ισχυρισμοί, οι οποίοι δεν τεκμηριώνονται με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, δεν αρκούν για την τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Η αίτηση περιέχει τα στοιχεία που μπορεί ευλόγως να συγκεντρώσει ο αιτών σχετικά με τα εξής θέματα: (i) την ταυτότητα του αιτούντος και στοιχεία για τον όγκο και την αξία της εγχώριας παραγωγής ομοειδούς προϊόντος από τον αιτούντα. Όταν η γραπτή αίτηση υποβάλλεται για λογαριασμό του εγχώριου κλάδου παραγωγής, η αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τον κλάδο παραγωγής για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, με την απαρίθμηση όλων των γνωστών εγχώριων παραγωγών ομοειδούς προϊόντος (ή των ενώσεων που έχουν συστήσει οι εγχώριοι παραγωγοί ομοειδούς προϊόντος)· επίσης, πρέπει στο μέτρο του δυνατού να περιέχει στοιχεία για τον όγκο και την αξία του τμήματος της εγχώριας παραγωγής ομοειδούς προϊόντος το οποίο αντιπροσωπεύουν οι συγκεκριμένοι παράγωγοί· (ii) πλήρη περιγραφή του προϊόντος, το οποίο κατά την αίτηση αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ, το όνομα της εμπλεκόμενης χώρας ή χωρών καταγωγής ή εξαγωγής, την ταυτότητα όλων των γνωστών εξαγωγέων ή αλλοδαπών παραγωγών, καθώς και κατάλογο των προσώπων που είναι γνωστό ότι εισάγουν το συγκεκριμένο προϊόν· (iii) στοιχεία για τις τιμές στις οποίες το συγκεκριμένο προϊόν πωλείται, όταν προορίζεται για κατανάλωση στις εγχώριες αγορές της χώρας ή των χωρών καταγωγής ή εξαγωγής (ή, κατά περίπτωση, στοιχεία για τις τιμές στις οποίες το συγκεκριμένο προϊόν πωλείται από τη χώρα ή τις χώρες καταγωγής ή εξαγωγής προς κάποια τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, ή για την κατασκευασμένη αξία του εν λόγω προϊόντος)· επίσης, στοιχεία για τις τιμές εξαγωγής και, κατά περίπτωση, για τις τιμές στις οποίες το προϊόν μεταπωλείται για πρώτη φορά προς ανεξάρτητο αγοραστή στο έδαφος του εισάγοντος μέλους. (iν) στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του όγκου των εισαγωγών που υποτίθεται ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, σχετικά με τις συνέπειες των εν λόγω εισαγωγών για τις τιμές ομοειδούς προϊόντος στην εγχώρια αγορά και τις επακόλουθες συνέπειες των εισαγωγών για τον εγχώριο κλάδο παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από τα σχετικά μεγέθη και τους δείκτες στα οποία αποτυπώνεται η κατάσταση του εγχώριου κλάδου παραγωγής, όπως εκείνα που απαριθμούνται στο άρθρο 3, παράγραφοι 2 και 4. 5.3 Οι αρχές εξετάζουν την ακρίβεια και την πληρότητα των αποδεικτικών στοιχείων που περιέχονται στην αίτηση, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσον υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την έναρξη έρευνας. 5.4 Ερευνα αρχίζει κατεφαρμογήν της παραγράφου 1 μόνον εφόσον οι αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα, μετά από αξιολόγηση του βαθμού στήριξης της αίτησης ή αντίθεσης προς αυτήν που έχουν εκφράσει13 οι εγχώριοι παραγωγοί ομοειδούς προϊόντος, ότι η αίτηση έχει υποβληθεί εκ μέρους ή για λογαριασμό του εγχώριου κλάδου παραγωγής14. Γίνεται δεκτό ότι η αίτηση έχει υποβληθεί εκ μέρους ή για λογαριασμό του εγχώριου κλάδου παραγωγής, αν υποστηρίζεται από εγχώριους παραγωγούς των οποίων η αθροιστική παραγωγή αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 50% της συνολικής παραγωγής ομοειδούς προϊόντος που πραγματοποιεί εκείνο το τμήμα του εγχώριου κλάδου παραγωγής το οποίο είτε εκφράζει την υποστήριξη του προς την αίτηση, είτε αντιτίθεται σε αυτήν. Παρόλα αυτά, η έναρξη έρευνας δεν είναι δυνατή, όταν οι εγχώριοι παραγωγοί που υποστηρίζουν ρητώς την αίτηση αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατώτερο του 25% της συνολικής παραγωγής ομοειδούς προϊόντος που πραγματοποιεί ο εγχώριος κλάδος παραγωγής. 5.5 Οι αρχές αποφεύγουν, εκτός αν έχει ληφθεί απόφαση για την έναρξη έρευνας, να δίνουν οποιαδήποτε δημοσιότητα στην αίτηση για την έναρξη έρευνας. Εντούτοις, αφού λάβουν μια δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση και πριν προχωρήσουν στην έναρξη σχετικής έρευνας, οι αρχές ενημερώνουν σχετικά την κυβέρνηση του οικείου εξάγοντος μέλους. 5.6 Αν σε ειδικές περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν την έναρξη έρευνας χωρίς να έχουν λάβει σχετική γραπτή αίτηση εκ μέρους ή για λογαριασμό του εγχώριου κλάδου παραγωγής για την έναρξη τέτοιας έρευνας, προχωρούν στα επόμενα στάδια της διαδικασίας μόνο εφόσον διαθέτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ντάμπινγκ, τη ζημία και την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, τα οποία δικαιολογούν την έναρξη έρευνας. 5.7 Τα αποδεικτικά στοιχεία τα σχετικά τόσο με το ντάμπινγκ, όσο και με τη ζημία αξιολογούνται συγχρόνως: (α) για την απόφαση περί ενάρξεως ή μη έρευνας, και (β) στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της έρευνας, με αφετηρία ημερομηνία που δεν επιτρέπεται να είναι μεταγενέστερη της νωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία είναι δυνατή η θέσπιση προσωρινών μέτρων με βάση τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 5.8 Αίτηση που υποβάλλεται βάσει της παραγράφου 1 είναι απορριπτέα, και τυχόν έρευνα που έχει αρχίσει περατούται πάραυτα, από τη στιγμή που οι αρμόδιες αρχές καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ντάμπινγκ ή τη ζημία, τα οποία να δικαιολογούν τη συνέχιση της υπόθεσης. Η υπόθεση περατούται αμέσως, όταν οι αρχές διαπιστώσουν ότι το περιθώριο ντάμπινγκ είναι αμελητέο ή ότι ο όγκος των πραγματικών ή δυνητικών εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή η ζημία είναι άνευ σημασίας. Το περιθώριο ντάμπινγκ θεωρείται αμελητέο αν υπολείπεται του 2% της τιμής εξαγωγής. ο όγκος των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ θεωρείται κατά κανόνα αμελητέος, αν διαπιστωθεί ότι ο όγκος των επίμαχων εισαγωγών από συγκεκριμένη χώρα αντιπροσωπεύει ποσοστό κατώτερο του 3%Στην περίπτωση κατακερματισμένων κλάδων παραγωγής, οι οποίοι απαρτίζονται από εξαιρετικά μεγάλο αριθμό παραγωγών, οι αρχές είναι δυνατό να υπολογίζουν την υποστήριξη ή την αντίθεση προς την αίτηση μέσω της χρήσης στατιστικώς παραδεδεγμένων μεθόδων δειγματοληψίας.Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι στο έδαφος ορισμένων μελών είναι δυνατό οι εργαζόμενοι που απασχολούνται από εγχώριους παραγωγούς ομοειδούς προϊόντος ή εκπρόσωποι των εν λόγω εργαζομένων να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τη διεξαγωγή έρευνας βάσει της παραγράφου 1 ή να εκφράσουν την υποστήριξη τους για μια τέτοια αίτηση. του συνόλου των εισαγωγών ομοειδούς προϊόντος στο εισάγον μέλος, εκτός αν υπάρχει ένας αριθμός χωρών, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ποσοστό κατώτερο του 3% των εισαγωγών ομοειδούς προϊόντος στο εισάγον μέλος, αλλά όλες μαζί αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του 7% των εισαγωγών ομοειδούς προϊόντος στο εισάγον μέλος. 5.9 Το γεγονός ότι ενδεχομένως βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αντιντάμπινγκ δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών εκτελωνισμού. 5.10 Πλην ειδικών περιπτώσεων, οι έρευνες ολοκληρώνονται εντός έτους, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν η διάρκεια τους να υπερβεί τους 18 μήνες από την έναρξη τους. Αρθρο 6 Αποδεικτικά στοιχεία 6.1 Όλες οι πλευρές που εξαρτούν συμφέροντα από συγκεκριμένη έρευνα αντιντάμπινγκ ενημερώνονται σχετικά με τα στοιχεία που χρειάζονται οι αρμόδιες αρχές, και τους παρέχεται πλήρης ευχέρεια να υποβάλουν γραπτώς όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που θεωρούν ότι έχουν σημασία για την έρευνα. 6.1.1 Στους εξαγωγείς ή τους αλλοδαπούς παραγωγούς που λαμβάνουν τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο έρευνας αντιντάμπινγκ τάσσεται προθεσμία 30 ημερών τουλάχιστον, για να απαντήσουν. Οποιοδήποτε αίτημα για παράταση της ανωτέρω προθεσμίας των 30 ημερών τυγχάνει της προσήκουσας σημασίας, και, εφόσον αποδεικνύεται ότι συντρέχει λόγος, πρέπει να αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας, όποτε αυτό είναι πρακτικώς δυνατό. 6.1.2 Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης διασφάλισης της εμπιστευτικότητας ορισμένων στοιχείων, τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει υποβάλει γραπτώς κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιούνται αμελλητί στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη που μετέχουν στη σχετική έρευνα. 6.1.3 Αφης στιγμής αρχίσει έρευνα, οι αρχές κοινοποιούν το πλήρες κείμενο της γραπτής αίτησης που έχει παραληφθεί κατ εφαρμογήν του άρθρου 5, παράγραφος 1 στους γνωστούς εξαγωγείς16 και στις αρχές του εξάγοντος μέλους· επίσης το κοινοποιούν σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος διατυπώσει σχετικό αίτημα. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της υποχρέωσης προστασίας ορισμένων στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα, όπως προβλέπει η παράγραφος 5.Κατά κανόνα, η προθεσμία για τους εξαγωγείς άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτηματολογίου· εν προκειμένω, τεκμαίρεται ότι το ερωτηματολόγιο λαμβάνεται μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία αποστολής του προς αυτόν που καλείται να το συμπληρώσει ή διαβίβασης του στον αρμόδιο διπλωματικό εκπρόσωπο του εξάγοντος μέλους ή, αν πρόκειται για ξεχωριστό τελωνειακό έδαφος μέλος του ΠΟΕ, στον επίσημο εκπρόσωπο του εδάφους εξαγωγής.Γίνεται δεκτό ότι όταν ο αριθμός των εξαγωγέων που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι ιδιαιτέρως μεγάλος, το πλήρες κείμενο της γραπτής αίτησης πρέπει να γνωστοποιείται μόνο στις αρχές του εξάγοντος μέλους ή στον οικείο επαγγελματικό συλλογικό φορέα. 6.2 Καθόλη τη διάρκεια μιας έρευνας αντιντάμπινγκ, παραχωρείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πλήρης δυνατότητα να υπερασπισθούν τα συμφέροντα τους. Για τον σκοπό αυτό, οι αρχές παρέχουν, εφόσον τους ζητηθεί τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με τις πλευρές που προωθούν αντίθετα συμφέροντα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη των αντιτιθέμενων απόψεων και η προβολή από κάθε πλευρά επιχειρημάτων προς αντίκρουση των ισχυρισμών της άλλης πλευράς. Κατά την παραχώρηση των ανωτέρω δυνατοτήτων, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του απορρήτου και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων. Κανένα μέρος δεν είναι υποχρεωμένο να παρίσταται σε συγκεκριμένη συνάντηση, ενώ η μη συμμετοχή σε κάποια συνάντηση δεν έχει αρνητικές συνέπειες για τη θέση του απόντος μέρους. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα, εφόσον επικαλούνται και αποδεικνύουν σχετικό λόγο, να υποβάλλουν τυχόν πρόσθετα στοιχεία προφορικώς. 6.3 Τα στοιχεία που παρέχονται προφορικώς βάσει της παραγράφου 2 λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές μόνο στο μέτρο που έχουν υποβληθεί εκ νέου και γραπτώς σε μεταγενέστερη φάση και έχουν κοινοποιηθεί στους λοιπούς ενδιαφερομένους, όπως προβλέπει η παράγραφος 1.2. 6.4 Οι αρχές παρέχουν όποτε είναι εφικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να εξετάσουν εγκαίρως το σύνολο των στοιχείων τα οποία είναι δυνατό να χρησιμεύσουν για την παρουσίαση των,απόψεων τους, δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα κατά την έννοια της παραγράφου 6 και τα οποία χρησιμοποιούν οι αρχές στο πλαίσιο έρευνας αντιντάμπινγκ. Ομοίως, τους παρέχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα εν λόγω στοιχεία για να προετοιμάσουν την παρουσίαση των απόψεων τους. 6.5 Οι αρχές, όταν αποδεικνύεται η ύπαρξη σοβαρού λόγου, αντιμετωπίζουν ως εμπιστευτικού χαρακτήρα κάθε στοιχείο το οποίο από τη φύση του έχει τέτοιον χαρακτήρα (παραδείγματος χάρη, επειδή η αποκάλυψη του θα προσπόριζε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ανταγωνιστή ή επειδή η αποκάλυψη του θα είχε αξιόλογες αρνητικές συνέπειες για το πρόσωπο που έχει προσκομίσει το συγκεκριμένο στοιχείο ή για το πρόσωπο από το οποίο προήλθε το συγκεκριμένο στοιχείο) ή το οποίο έχει υποβληθεί από κάποια πλευρά που μετέχει στην έρευνα, με την επεξήγηση ότι πρόκειται για στοιχείο εμπιστευτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται η αποκάλυψη στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα αν δεν υπάρχει σχετική ρητή συγκατάθεση της πλευράς που τα έχει προσκομίσει. 6.5.1 Οι αρχές ζητούν από τους ενδιαφερομένους που προσκομίζουν εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες να υποβάλουν μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περιλήψεις των ίδιων πληροφοριών. Οι εν λόγω περιλήψεις πρέπει να είναι αρκούντως περιεκτικές, ώστε να επιτρέπουν τη σε ικανοποιητικό βαθμό κατανόηση της ουσίας της εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίας που υποβάλλεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέρη που υποβάλλουν κάποια εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορία επιτρέπεται συγχρόνως να δηλώνουν ότι η εν λόγω πληροφορία δεν είναι δυνατό να παρουσιασθεί σε περιληπτική μορφή. Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις πρέπει να επισημαίνονται οι λόγοι για τους οποίους η περιληπτική παρουσίαση της πληροφορίας δεν είναι δυνατή. 17 Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι στο έδαφος ορισμένων μελών είναι δυνατό η διάδοση ορισμένων στοιχείων να είναι υποχρεωτική υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις βάσει δικαστικής απόφασης για τη λήψη συντηρητικών μέτρων. 6.5.2 Σε περίπτωση που οι αρχές κρίνουν ότι η αίτηση παροχής εμπιστευτικής μεταχείρισης είναι απορριπτέα, και ο παρέχων την πληροφορία δεν είναι διατεθειμένος ούτε να καταστήσει ευρύτερα γνωστή την πληροφορία, ούτε να επιτρέψει την κοινοποίηση της σε γενικόλογη ή περιληπτική μορφή, οι αρχές δύνανται να μη λαμβάνουν υπόψη τους την πληροφορία αυτή, εκτός αν πείθονται, βάσει αξιόπιστων στοιχείων, ότι η πληροφορία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 6.6 Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 8, οι αρχές σχηματίζουν κατά τη διάρκεια της έρευνας πεποίθηση όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν προσκομίσει οι ενδιαφερόμενοι και τα οποία αποτελούν τη βάση των συμπερασμάτων τους. 6.7 Προκειμένου να ελέγξουν την ακρίβεια των προσκομισθέντων στοιχείων ή να συγκεντρώσουν λεπτομερέστερα στοιχεία, οι αρχές δύνανται να διενεργούν έρευνες στο έδαφος άλλων μελών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν τη σχετική συγκατάθεση των εμπλεκομένων εταιρειών, ότι ειδοποιούν σχετικά τους εκπροσώπους της κυβέρνησης του μέλους στο οποίο πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα και ότι το εν λόγω μέλος δεν εκφράζει αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή της έρευνας. Για τις έρευνες που διενεργούνται στο έδαφος άλλων μελών εφαρμόζονται οι διαδικασίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας της εμπιστευτικότητας ορισμένων στοιχείων, οι αρχές δίδουν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των ερευνών που έχουν ενδεχομένως διενεργήσει ή τα γνωστοποιούν, βάσει της παραγράφου 9, στις εταιρείες στις οποίες αυτά αναφέρονται, ενώ είναι δυνατό να κοινοποιούν τα πορίσματα αυτά στα πρόσωπα που υπέβαλαν την αίτηση. 6.8 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται να επιτρέψει την πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία ή γενικά δεν προβαίνει στη γνωστοποίηση τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή παρεμποδίζει σε σημαντικό βαθμό την έρευνα, είναι δυνατό να διατυπώνονται προκαταρκτικά και τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά, είτε απόφατικά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ. 6.9 Πριν τη διατύπωση τελικού συμπεράσματος, οι αρχές ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά τα οποία πρόκειται να λάβουν υπόψη τους και στα οποία στηρίζεται η απόφαση για την εφαρμογή ή μη οριστικών μέτρων. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται αρκετά ενωρίς, ώστε τα μέρη να έχουν τον χρόνο για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους. 6.10 Οι αρχές καθορίζουν, κατά κανόνα, ένα ξεχωριστό περιθώριο ντάμπινγκ για καθέναν από τους γνωστούς ενδιαφερόμενους εξαγωγείς ή παραγωγούς του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Όταν ο αριθμός των εξαγωγέων, των παραγωγών, των εισαγωγέων ή των τύπων προϊόντων που έχουν σημασία για την υπόθεση είναι τόσο μεγάλος, ώστε να καθιστά πρακτικώς ανέφικτο τον προαναφερθέντα ατομικό καθορισμό του περιθωρίου ντάμπινγκ, οι αρχές δύνανται να λαμβάνουν υπόψη για τους σκοπούς της εξέτασης είτε εύλογο αριθμό ενδιαφερομένων ή προϊόντων, με δειγματοληψίες που ανταποκρίνονται στις αρχές της στατιστικής και λαμβάνοντας ως βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές κατά το χρόνο επιλογής του δείγματος, είτε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του όγκου των εξαγωγών από την εκάστοτε χώρα για το οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα.Τα μέλη συμφωνούν ότι οι αιτήσεις για την παροχή εμπιστευτικής μεταχείρισης δεν πρέπει να απορρίπτονται αυθαίρετα. 6.10.1 Οποιαδήποτε επιλογή εξαγωγέων, παραγωγών, εισαγωγέων ή τύπων προϊόντων βάσει της παρούσας παραγράφου διενεργείται, εφόσον είναι δυνατόν, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εκάστοτε εξαγωγείς, παραγωγούς ή εισαγωγείς και με τη συγκατάθεση τους. 6.10.2 Όταν οι αρχές έχουν περιστείλει το αντικείμενο της εξέτασης που διενεργούν, όπως προβλέπει η παρούσα παράγραφος, δεν παύουν να είναι υποχρεωμένες να καθορίσουν ξεχωριστό περιθώριο ντάμπινγκ ως προς κάθε εξαγωγέα ή παραγωγό, ο οποίος δεν συμπεριελήφθη στην αρχική επιλογή, αλλά ο οποίος έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία και μάλιστα εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η συνεκτίμηση τους κατά τη διάρκεια της έρευνας, εκτός αν ο αριθμός των εξαγωγέων ή των παραγωγών είναι τόσο μεγάλος, ώστε η ατομική εξέταση των δεδομένων καθενός να καθίσταται υπέρμετρα επαχθής για τις αρχές και να παρεμποδίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας. Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται με ιδίαν πρωτοβουλία δεν αποθαρρύνονται. 6.11 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ο όρος ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνει: (i) τους εξαγωγείς, τους αλλοδαπούς παραγωγούς ή τους εισαγωγείς του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας ή τις εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις, η πλειονότης των μελών των οποίων αποτελείται από παραγωγούς, εξαγωγείς ή εισαγωγείς του συγκεκριμένου προϊόντος· (ii) την κυβέρνηση του εξάγοντος μέλους· και (iii) τους παραγωγούς ομοειδούς προϊόντος στο εισάγον μέλος ή τις εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις, η πλειονότης των μελών των οποίων αποτελείται από παραγωγούς ομοειδούς προϊόντος στο έδαφος του εισάγοντος μέλους. Η ανωτέρω απαρίθμηση δεν σημαίνει ότι τα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να συμπεριλάβουν στα ενδιαφερόμενα μέρη και κάποια άλλα μέρη, είτε ημεδαπά, είτε αλλοδαπά, τα οποία ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τον ανωτέρω ορισμό. 6.12 Οι αρχές παρέχουν τη δυνατότητα σε βιομηχανικούς χρήστες του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το προϊόν αυτό πωλείται συνήθως στο λιανεμπόριο, να προσκομίσουν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά τη διερεύνηση των θεμάτων των σχετικών με το ντάμπινγκ, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια. 6.13 Οι αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδιαίτερα οι περιορισμένου μεγέθους εταιρείες, για τη συγκέντρωση των στοιχείων που τους έχουν ζητηθεί, και παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια σχετικά. 6.14 Οι διαδικασίες που καθορίζονται παραπάνω δεν σημαίνουν ότι οι αρχές κάποιου μέλους δεν έχουν το δικαίωμα να διενεργούν με ταχύτητα τις διάφορες πράξεις που αναφέρονται στην έναρξη της έρευνας, τη διατύπωση προκαταρκτικών ή τελικών συμπερασμάτων, είτε καταφατικών, είτε αποφατικών, ή να θεσπίζουν προσωρινά ή οριστικά μέτρα κατ εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 7 Προσωρινά μέτρα 7.1 Η εφαρμογή προσωρινών μέτρων επιτρέπεται μονό εφόσον: (i) έχει αρχίσει έρευνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, έχει εκδοθεί σχετική δημόσια ανακοίνωση και έχει παρασχεθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη κατάλληλη δυνατότητα για να υποβάλουν τυχόν στοιχεία και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους (ii) έχει διατυπωθεί προκαταρκτικό συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη του ντάμπινγκ και την επακόλουθη πρόκληση ζημίας στον εγχώριο κλάδο παραγωγής· και (iii) οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι τα εν λόγω μέτρα είναι αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η πρόκληση ζημίας κατά τη διάρκεια της έρευνας. 7.2 Τα προσωρινά μέτρα είναι δυνατό να έχουν τη μορφή προσωρινού δασμού ή, πράγμα που είναι και προτιμότερο, παροχής εγγύησης υπό μορφή κατάθεσης σε μετρητά ή χορήγησης έγγραφης εγγυητικής δήλωσης· το ύφος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσο με το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ, όπως αυτό έχει υπολογισθεί προσωρινά, και να μην υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ το οποίο έχει προκύψει από τους προσωρινούς υπολογισμούς. Η αναστολή του καθορισμού της δασμολογητέας αξίας αποτελεί ενδεδειγμένο προσωρινό μέτρο, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται ο δασμός που ισχύει κανονικά και το ύφος του δασμού αντιντάμπινγκ που είναι επιβλητέος σύμφωνα με τους υπολογισμούς και ότι το μέτρο της αναστολής του καθορισμού της δασμολογητέας αξίας διέπεται από τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως και τα υπόλοιπα προσωρινά μέτρα. 7.3 Δεν επιτρέπεται η επιβολή προσωρινών μέτρων πριν από την πάροδο 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της έρευνας. 7.4 Η ισχύς τυχόν προσωρινών μέτρων πρέπει να έχει τη συντομότερη δυνατή χρονική διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες- μετά από απόφαση των αρμόδιων αρχών και εφόσον διατυπωθεί σχετικό αίτημα εκ μέρους εξαγωγέων που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του όγκου του εμπορίου για το συγκεκριμένο προϊόν, είναι δυνατόν η διάρκεια ισχύος των εν λόγω μέτρων να είναι έξι μήνες κατά μέγιστο. Όταν οι αρχές, κατά τη διάρκεια έρευνας, εξετάζουν κατά πόσον η επιβολή δασμού χαμηλότερου από το περιθώριο ντάμπινγκ θα ήταν αρκετή για την άρση της ζημίας, οι ανωτέρω χρονικές περίοδοι είναι δυνατό να είναι έξι και εννιά μήνες, αντιστοίχως. 7.5 Η εφαρμογή προσωρινών μέτρων διέπεται από τις συναφείς διατάξεις του άρθρου 9. Αρθρο 8 Αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές 8.1 Η πρόοδος της διαδικασίας είναι δυνατό19 να αναστέλλεται ή να περατούται χωρίς να επιβληθούν προσωρινά μέτρα ή δασμοί αντιντάμπινγκ σε περίπτωση που υποβληθούν οικειοθελώς από οποιονδήποτε εξαγωγέα ικανοποιητικές αναλήψεις υποχρεώσεων με αντικείμενο την αναπροσαρμογή 19 Ο όρος είναι δυνατό δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται η ταυτόχρονη συνέχιση της διαδικασίας και η τήρηση αναλήψεων υποχρεώσεων ως προς τις τιμές, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 4. των τιμών που αυτός εφαρμόζει ή τη διακοπή των εξαγωγών προς τη συγκεκριμένη περιοχή σε τιμές που απορρέουν από πρακτικές ντάμπινγκ και εφόσον οι αρχές πεισθούν ότι με τον τρόπο αυτό πρόκειται να εξαλειφθούν οι ζημιογόνες συνέπειες του ντάμπινγκ. Οι αυξήσεις τιμών που προβλέπονται από τέτοιου είδους αναλήψεις υποχρεώσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες από αυτές που χρειάζονται για την άρση του περιθωρίου ντάμπινγκ. Οι αυξήσεις τιμών είναι προτιμότερο να υπολείπονται του περιθωρίου ντάμπινγκ, εφόσον οι αυξήσεις αυτής της κλίμακας είναι αρκετές για την άρση της ζημίας που προξενείται στον εγχώριο κλάδο παραγωγής. θ.2 Δεν επιτρέπεται να ζητείται ή να γίνεται δεκτή η ανάληψη υποχρεώσεων ως προς τις τιμές εκ μέρους εξαγωγέων, παρά μόνο εφόσον οι αρχές του εισάγοντος μέλους έχουν καταλήξει, στο πλαίσιο των προκαταρκτικών συμπερασμάτων τους, στη διαπίστωση ότι όντως υπάρχει ντάμπινγκ και ότι το ντάμπινγκ αυτό έχει ζημιογόνες συνέπειες. 8.3 Οι προτεινόμενες αναλήψεις υποχρεώσεων είναι δυνατό να μη γίνονται δεκτές, αν οι αρχές εκτιμούν ότι η αποδοχή τους θα δημιουργούσε πρακτικές δυσκολίες, παραδείγματος χάρη αν ο αριθμός των πραγματικών ή δυνητικών εξαγωγέων είναι υπερβολικά μεγάλος ή για άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένων λόγων που ανάγονται στην ακολουθούμενη συνολική πολιτική. Όταν παρίσταται ανάγκη και εφόσον είναι πρακτικώς δυνατόν, οι αρχές εξηγούν στον εξαγωγέα τους λόγους για τους οποίους έκριναν ως μη ενδεδειγμένη την αποδοχή κάποιας ανάληψης υποχρέωσης και παρέχουν, στο μέτρο του δυνατού, στον εξαγωγέα τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά. 8.4 Όταν γίνεται δεκτή μία ανάληψη υποχρέωσης, η έρευνα η σχετική με το ντάμπινγκ και τη ζημία ολοκληρώνεται παρά την αποδοχή, εφόσον το επιθυμεί ο εξαγωγέας ή εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από τις αρχές. Στην περίπτωση αυτή, αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ντάμπινγκ ή ζημία, η ανάληψη υποχρέωσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαπίστωση της μη ύπαρξης ντάμπινγκ ή ζημίας είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της ύπαρξης ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αρχές δύνανται να απαιτούν τη διατήρηση σε ισχύ της ανάληψης υποχρέωσης για εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι όντως υπάρχει ντάμπινγκ και ζημία, η αναληφθείσα υποχρέωση παραμένει σε ισχύ με βάση το περιεχόμενο της και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 8.5 Οι αρχές του εισάγοντος μέλους δύνανται να εισηγούνται την ανάληψη υποχρεώσεων ως προς τις τιμές, αλλά κανείς εξαγωγέας δεν είναι δυνατό να υποχρεωθεί να αναλάβει κάποια υποχρέωση αυτής της μορφής. Το γεγονός ότι κάποιος εξαγωγέας δεν προσφέρεται να αναλάβει τέτοιου είδους υποχρεώσεις ή δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση που του έχουν απευθύνει οι αρχές για τον σκοπό αυτό δεν προδικάζει με κανέναν τρόπο την αξιολόγηση των δεδομένων της υπόθεσης. Παρόλα αυτά, οι αρχές έχουν την ευχέρεια να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η επέλευση του κινδύνου πρόκλησης ζημίας είναι πιθανότερη σε περίπτωση συνέχισης των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. 8.6 Οι αρχές του εισάγοντος μέλους δύνανται να απαιτούν από οποιονδήποτε εξαγωγέα, από τον οποίον έχει προταθεί και γίνει δεκτή ανάληψη υποχρέωσης, να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στοιχεία σχετικά με την τήρηση της αναληφθείσας υποχρέωσης και να επιτρέπει την επαλήθευση των συναφών στοιχείων. Σε περίπτωση παράβασης της αναληφθείσας υποχρέωσης, οι αρχές του εισάγοντος μέλους δύνανται να λαμβάνουν μέτρα με ταχείες διαδικασίες, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τις διατάζεις της· τα μέτρα αυτά είναι δυνατό να συνίστανται στην άμεση εφαρμογή προσωρινών μέτρων, βάσει της καλύτερες διαθέσιμης τεκμηρίωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, επιτρέπεται η επιβολή συμφώνως προς την παρούσα συμφωνία οριστικών δασμών επί προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε κατανάλωση όχι περισσότερες από 90 ημέρες πριν από την εφαρμογή των προσωρινών μέτρων, με εξαίρεση τα προϊόντα που ετέθησαν σε κατανάλωση πριν από την παράβαση της αναληφθείσας υποχρέωσης, ως προς τα οποία δεν ισχύει η αναδρομική αυτή μεταχείριση. Αρθρο 9 Επιβολή και είσπραξη των δασμών αντιντάμπινγκ 9.1 Η απόφαση περί της επιβολής ή μη δασμού αντιντάμπινγκ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την επιβολή, καθώς και η απόφαση περί του κατά πόσον το ύφος του επιβλητέου δασμού αντιντάμπινγκ πρέπει να ισούται με ολόκληρο το περιθώριο ντάμπινγκ ή με ποσοστό αυτού είναι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουν οι αρχές του εισάγοντας μέλους. Καλό είναι η επιβολή να έχει προαιρετικό χαρακτήρα στο έδαφος όλων των μελών και ο δασμός να υπολείπεται του περιθωρίου, αν ο μικρότερος αυτός δασμός κρίνεται επαρκής για την άρση της ζημίας που προξενείται στον εγχώριο κλάδο παραγωγής. 9.2 Όταν επιβάλλεται δασμός αντιντάμπινγκ σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, ο δασμός αυτός εισπράττεται κάθε φορά μέχρι του προβλεπόμενου ποσού για όλες χωρίς διάκριση τις εισαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος, όποια και αν είναι η προέλευση τους, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αυτές αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και προκαλούν ζημία, με εξαίρεση τις εισαγωγές που προέρχονται από εταιρείες για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Οι αρχές κατονομάζουν αυτόν ή αυτούς που προμηθεύουν το συγκεκριμένο προϊόν. Αν, παρόλα αυτά, η υπόθεση αφορά περισσότερους προμηθευτές από την ίδια χώρα και είναι πρακτικώς αδύνατο να κατονομασθούν οι προμηθευτές αυτοί στο σύνολο τους, οι αρχές δύνανται να κατονομάζουν τη συγκεκριμένη προμηθεύτρια χώρα. Αν η υπόθεση αφορά περισσότερους προμηθευτές από διάφορες χώρες, οι αρχές δύνανται να κατονομάζουν είτε όλους τους εμπλεκόμενους προμηθευτές, είτε, αν αυτό είναι πρακτικώς αδύνατα, όλες τις προμηθεύτριες χώρες. 9.3 Το ύφος του δασμού αντιντάμπινγκ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ, όπως αυτό έχει υπολογισθεί βάσει του άρθρου 2. 9.3.1 Όταν το ύφος του δασμού αντιντάμπινγκ καθορίζεται βάσει παρελθόντων στοιχείων, ο υπολογισμός της τελικής οφειλής που πρέπει να καταβληθεί λόγω των δασμών αντιντάμπινγκ διενεργείται το συντομότερο δυνατόν, και καταρχήν εντός δωδεκαμήνου, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να μεσολαβήσει μέχρι τη διενέργεια του χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 18 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για τον οριστικό προσδιορισμό του ποσού που αντιπροσωπεύουν οι δασμοί αντιντάμπινγκ. Οποιαδήποτε επιστροφή πραγματοποιείται αμελλητί και κατά κανόνα εντός 90 ημερών το αργότερο από τον προσδιορισμό της τελικής οφειλής κατ εφαρμογήν της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, αν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 90 ημερών, οι αρχές είναι υποχρεωμένες, εφόσον τους ζητηθεί, να παράσχουν σχετικές εξηγήσεις. 20 Γίνεται δεκτό ότι η τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στην παράγραφο 3.2 ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε περίπτωση που για το συγκεκριμένο προϊόν βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες παροχής δικαστικής προστασίας. 9.3.2 Όταν το ύφος του δασμού αντιντάμπινγκ υπολογίζεται βάσει προβλέψεων, λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο άμεσης επιστροφής, μετά από διατύπωση σχετικού αιτήματος, τυχόν δασμών που έχουν καταβληθεί και οι οποίοι υπερβαίνουν το περιθώριο ντάμπινγκ. Η επιστροφή οποιουδήποτε δασμού, που έχει καταβληθεί και ο οποίος υπερβαίνει το πραγματικό περιθώριο ντάμπινγκ, πρέπει κανονικά να πραγματοποιείται εντός 12 μηνών και οπωσδήποτε εντός 18 μηνών το αργότερο από την ημερομηνία κατά την οποία κάποιος εισαγωγέας του προϊόντος στο οποίο έχει επιβληθεί ο δασμός αντιντάμπινγκ υπέβαλε αίτηση επιστροφής, η οποία συνοδεύεται από τη δέουσα τεκμηρίωση. Η εγκριθείσα επιστροφή πρέπει κανονικά να πραγματοποιείται εντός 90 ημερών από τη λήψη της προμνημονευθείσας απόφασης. 9.3.3 Για να αποφασισθεί εάν και σε ποια έκταση είναι σκόπιμη η επιστροφή κάποιου ποσού σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η τιμή εξαγωγής έχει κατασκευασθεί κατεφαρμογήν του άρθρου 2, παράγραφος 3, οι αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενες αυξομειώσεις της κανονικής αξίας, ενδεχόμενες μεταβολές των δαπανών που ανακύπτουν μεταξύ εισαγωγής και μεταπώλησης, καθώς και τις τυχόν αυξομειώσεις της τιμής μεταπώλησης, οι οποίες έχουν την αναμενόμενη επίδραση επί των κατοπινών τιμών πώλησης· επίσης οφείλουν να υπολογίζουν την τιμή εξαγωγής χωρίς να αφαιρούν το ποσό που αντιστοιχεί στους καταβληθέντες δασμούς αντιντάμπινγκ, εφόσον έχουν προσκομιστεί πειστικά αποδεικτικά στοιχεία για το θέμα αυτό. 9.4 Όταν οι αρχές έχουν περιστείλει το αντικείμενο της εξέτασης που διενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 10, δεύτερο εδάφιο, οποιοσδήποτε δασμός αντιντάμπινγκ, ο οποίος επιβάλλεται στις εισαγωγές που προέρχονται από εξαγωγείς ή παραγωγούς μη συμπεριλαμβανόμενους στην εξέταση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: (i) το μέσο σταθμισμένο περιθώριο ντάμπινγκ που έχει καθοριστεί σε σχέση με τους επιλεγέντες εξαγωγείς ή παραγωγούς· ή, (ii) όταν η οφειλή που προκύπτει από τους δασμούς αντιντάμπινγκ υπολογίζεται με βάση κάποια προβλεπόμενη κανονική αξία, τη διαφορά μεταξύ της σταθμισμένης μέσης κανονικής αξίας που αντιστοιχεί στους επιλεγέντες εξαγωγείς ή παραγωγούς και των τιμών εξαγωγής που εφαρμόζουν οι εξαγωγείς ή οι παραγωγοί που δεν ελήφθησαν ξεχωριστά υπόψη για τους σκοπούς της εξέτασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου τυχόν περιθώρια που είτε είναι μηδενικά είτε αμελητέα καθώς και τυχόν περιθώρια που έχουν καθοριστεί υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 8. Οι αρχές επιβάλλουν μεμονωμένους δασμούς ή κανονικές αξίες για τις εισαγωγές που προέρχονται από οποιονδήποτε εξαγωγέα ή παραγωγό που δεν έχει συμπεριληφθεί στην εξέταση, εφόσον αυτός έχει προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία κατά τη διάρκεια της έρευνας, όπως προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 10.2. 9.5 Αν σε ένα προϊόν έχουν επιβληθεί δασμοί αντιντάμπινγκ από κάποιο μέλος που το εισάγει, οι αρχές διενεργούν αμελλητί επανεξέταση, προκειμένου να καθορίσουν ξεχωριστά περιθώρια ντάμπινγκ για τυχόν εξαγωγείς ή παραγωγούς της εμπλεκόμενης χώρας εξαγωγής, οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές του εν λόγω προϊόντος στο εισάγον μέλος κατά την περίοδο έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εξαγωγείς ή παραγωγοί είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δεν συνδέονται με κανέναν από τους εξαγωγείς ή παραγωγούς της χώρας εξαγωγής, στους οποίους έχουν επιβληθεί οι δασμοί αντιντάμπινγκ που επιβαρύνουν το συγκεκριμένο προϊόν. Η επανεξέταση αυτή εγκαινιάζεται και διενεργείται με συνοπτικές διαδικασίες εν συγκρίσει με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθούνται στο εισάγον μέλος για τον καθορισμό και την επανεξέταση των δασμών. Στις εισαγωγές, οι οποίες προέρχονται από τους προαναφερθέντες εξαγωγείς ή παραγωγούς, δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται δασμοί αντιντάμπινγκ όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επανεξέτασης. Ωστόσο, οι αρχές δύνανται να αναστέλλουν τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ή/και να απαιτούν την παροχή εγγυήσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επανεξέταση ότι οι συγκεκριμένοι εξαγωγείς ή παραγωγοί εφαρμόζουν πρακτικές ντάμπινγκ, θα είναι δυνατή η επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ με αναδρομική ισχύ, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επανεξέτασης. Αρθρο 10 Αναδρομική ισχύς 10.1 Προσωρινά μέτρα και δασμοί αντιντάμπινγκ εφαρμόζονται μόνο ως προς προϊόντα που τίθενται σε κατανάλωση μετά το χρόνο θέσης σε ισχύ της απόφασης που λαμβάνεται βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1 και του άρθρου 9, παράγραφος 1, αντιστοίχως, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 10.2 Όταν διατυπώνεται οριστικό συμπέρασμα, το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ζημίας (αλλά όχι την ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης ζημίας ούτε τη σημαντική επιβράδυνση της δημιουργίας κλάδου παραγωγής) ή, σε περίπτωση που συμπεραίνεται οριστικά ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας, όταν διαπιστώνεται ότι αν δεν εφαρμόζονταν προσωρινά μέτρα οι συνέπειες των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ θα είχαν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόκληση ζημίας, οι δασμοί αντιντάμπινγκ είναι δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ, ώστε να καλύπτεται και η περίοδος εφαρμογής τυχόν προσωρινών μέτρων. 10.3 Αν ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ είναι υψηλότερος από τον καταβληθέντα ή καταβλητέο προσωρινό δασμό ή από το ποσό που έχει υπολογισθεί ότι πρέπει να καταβληθεί υπό μορφή εγγύησης, δεν επιτρέπεται η είσπραξη της προκύπτουσας διαφοράς. Αν ο οριστικός δασμός είναι μικρότερος από τον καταβληθέντα ή καταβλητέο προσωρινό δασμό ή από το ποσό που έχει υπολογισθεί ότι πρέπει να καταβληθεί υπό μορφή εγγύησης, επιβάλλεται η επιστροφή της διαφοράς ή ο εκ νέου υπολογισμός του δασμού, ανάλογα με την περίπτωση. 10.4 Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2, όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης ζημίας ή σημαντικής επιβράδυνσης της δημιουργίας κλάδου παραγωγής(αλλά ακόμη δεν έχει προκληθεί ζημία), η επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ μπορεί να αφορά μόνο το χρόνο μετά τη διαπίστωση της ύπαρξης κινδύνου πρόκλησης ζημίας ή της σημαντικής επιβράδυνσης· στην περίπτωση αυτή, τυχόν μετρητά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση κατά τη διάρκεια εφαρμογής των προσωρινών μέτρων είναι επιστρεπτέα, ενώ αν έχει χορηγηθεί εγγραφή εγγυητική δήλωση, αυτή πρέπει να αποδοθεί το ταχύτερο δυνατόν. 10.5 Όταν το οριστικό συμπέρασμα είναι αποφατικό, τυχόν μετρητά που έχουν κατατεθεί ως εγγύηση κατά τη διάρκεια εφαρμογής των προσωρινών μέτρων είναι επιστρεπτέα, ενώ αν έχει χορηγηθεί έγγραφη εγγυητική δήλωση, αυτή πρέπει να αποδοθεί το ταχύτερο δυνατόν. 10.6 Επιτρέπεται η επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ ως προς προϊόντα που ετέθησαν σε κατανάλωση το πολύ 90 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προσωρινών μέτρων, όταν οι αρχές καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα όσον αφορά το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο του ντάμπινγκ: (ί) ότι κατά το παρελθόν παρατηρήθηκε άσκηση πρακτικών ντάμπινγκ από την οποία προκλήθηκε ζημία ή ότι ο εισαγωγέας γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ο εξαγωγέας ασκεί πρακτικές ντάμπινγκ και ότι οι πρακτικές αυτές εμπεριείχαν τον κίνδυνο πρόκλησης ζημίας και (ii) ότι η ζημία προκαλείται από την πραγματοποίηση σε σχετικά βραχύ χρονικό διάστημα εκτεταμένων εισαγωγών κάποιου προϊόντος σε τιμές που είναι αποτέλεσμα ντάμπινγκ, οι οποίες εισαγωγές, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου κατά τον οποίον πραγματοποιήθηκαν, του όγκου τους και των λοιπών περιστάσεων (παραδείγματος χάρη, της ταχείας αύξησης των αποθεμάτων του εισαγόμενου προϊόντος) είναι πιθανό να εξουδετερώσουν σε μεγάλο βαθμό την επανορθωτική επίδραση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που πρόκειται να επιβληθεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. 10.7 Μετά την έναρξη της έρευνας, οι αρχές δύνανται να προβαίνουν στη θέσπιση μέτρων, όπως η αναστολή του καθορισμού της δασμολογητέας αξίας ή της εκτίμησης του ύψους του δασμού, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την είσπραξη των δασμών αντιντάμπινγκ με αναδρομική ισχύ, όπως προβλέπει η παράγραφος 6, αφης στιγμής έχουν συγκεντρώσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εν λόγω παράγραφο. 10.8 Δεν επιτρέπεται η επιβολή δασμών με αναδρομική ισχύ, κατεφαρμογή της παραγράφου 6, ως προς προϊόντα που τίθενται σε κατανάλωση πριν από την ημερομηνία έναρξης της έρευνας. Άρθρο Αρθρο 11 Διάρκεια ισχύος και επανεξέταση των δασμών αντιντάμπινγκ και των αναλήψεων υποχρεώσεων ως προς τις τιμές 11.1 Οι δασμοί αντιντάμπινγκ παραμένουν σε ισχύ μόνο για όσο χρόνο και στην έκταση που χρειάζεται για την εξουδετέρωση των ζημιογόνων συνεπειών του ντάμπινγκ. 11.2 Όποτε το κρίνουν σκόπιμο, οι αρχές επανεξετάζουν κατά πόσον επιβάλλεται η συνέχιση της επιβολής του δασμού, είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι από την επιβολή του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα και ότι η αίτηση συνοδεύεται από θετικά αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι είναι επιβεβλημένη η ζητούμενη επανεξέταση. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τις αρχές να εξετάσουν κατά πόσον η συνέχιση της επιβολής του δασμού είναι αναγκαία για την εξουδετέρωση των συνεπειών του ντάμπινγκ και κατά πόσον είναι πιθανή η συνέχιση ή επανάληψη της πρόκλησης ζημίας σε περίπτωση ανάκλησης ή/και διαφοροποίησης του δασμού. Αν, βάσει της επανεξέτασης που έχει πραγματοποιηθεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου, οι αρχές καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ο δασμός αντιντάμπινγκ δεν είναι πλέον απαραίτητος, ο δασμός καταργείται αμέσως. 21 ο καθορισμός του τελικού ποσού που οφείλεται για τους δασμούς αντιντάμπινγκ, όπως προβλέπει το άρθρο 9, παράγραφος 3, δεν αποτελεί από μόνος του επανεξέταση κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 11.3 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, κάθε οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ καταργείται το αργότερο πέντε έτη από την επιβολή του (ή από την ημερομηνία της πλέον πρόσφατης επανεξέτασης του, βάσει της παραγράφου 2, σε περίπτωση που αντικείμενο της επανεξέτασης ήταν τόσο το ντάμπινγκ, όσο και η ζημία, ή βάσει της παρούσας παραγράφου), εκτός αν οι αρχές καταλήξουν στο συμπέρασμα, στο πλαίσιο επανεξέτασης που άρχισαν πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, είτε με δική τους πρωτοβουλία, είτε μετά τη διατύπωση σχετικού και δεόντως τεκμηριωμένου αιτήματος εκ μέρους ή για λογαριασμό του εγχώριου κλάδου παραγωγής σε προγενέστερο χρόνο που δεν απέχει υπερβολικά από την ανωτέρω ημερομηνία, ότι η λήξη ισχύος του δασμού θα είχε ως πιθανή συνέπεια τη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάμπινγκ και της εξ αυτού προκαλούμενης ζημίας. ο δασμός είναι δυνατό να διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης. 11.4 Οι διατάξεις του άρθρου 6 σχετικά με τις αποδείξεις και τη διαδικασία εφαρμόζονται για κάθε επανεξέταση, η οποία διενεργείται βάσει του παρόντος άρθρου. Κάθε τέτοια επανεξέταση διενεργείται χωρίς καθυστερήσεις και πρέπει κανονικά να ολοκληρώνεται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της επανεξέτασης. 11.5 Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ αναλογίαν και για τις αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές, οι οποίες έχουν γίνει δεκτές βάσει του άρθρου 8. Αρθρο 12 Δημόσια ανακοίνωση και ανάπτυξη του σκεπτικού στο οποίο στηρίζεται 12.1 Όταν οι αρχές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ βάσει του άρθρου 5, ενημερώνουν σχετικά το μέλος ή τα μέλη στα οποία παράγονται τα προϊόντα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο της έρευνας, καθώς και τα άλλα τυχόν ενδιαφερόμενα μέρη, για τα οποία οι αρμόδιες για τη διεξαγωγή της έρευνας αρχές γνωρίζουν ότι εξαρτούν συμφέροντα από την υπόθεση, και εκδίδουν σχετική δημόσια ανακοίνωση. 12.1.1 Η δημόσια ανακοίνωση η σχετική με την έναρξη της έρευνας περιλαμβάνει, ή τουλάχιστον παραπέμπει σε ξεχωριστή έκθεση με ανάλογο περιεχόμενο, επαρκή στοιχεία σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (i) το όνομα της χώρας ή των χωρών εξαγωγής και το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας· (ii) την ημερομηνία έναρξης της έρευνας· (iii) τους λόγους που διαλαμβάνονται στην αίτηση προς επικύρρωση του ισχυρισμού ότι υπάρχει ντάμπινγκ· (iν) συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων επί των οποίων στηρίζεται ο ισχυρισμός ότι προκαλείται ζημία·Όταν το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ καθορίζεται βάσει παρελθόντων στοιχείων και από την πλέον πρόσφατη διαδικασία καθορισμού βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 3.1 έχει προκύψει ότι δεν είναι σκόπιμη η επιβολή δασμού, το γεγονός αυτό δεν σημαίνει από μόνο του ότι οι αρχές είναι υποχρεωμένες να καταργήσουν τον οριστικό δασμό.Όταν οι αρχές παρέχουν πληροφορίες και διευκρινίσεις δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε ξεχωριστή έκθεση, λαμβάνουν μέτρα ώστε το κοινό να απορεί εύκολα να λάβει γνώση του περιεχομένου της έκθεσης. (ν) τη διεύθυνση στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να αποστέλλουν τυχόν στοιχεία ή παρατηρήσεις τους· (νi) τις προθεσμίες που τάσσονται στα ενδιαφερόμενα μέρη για τη γνωστοποίηση των απόψεων τους. 12.2 Δημόσια ανακοίνωση εκδίδεται για κάθε προκαταρκτικό ή οριστικό συμπέρασμα, είτε καταφατικό, είτε αποφατικό, για κάθε απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή ανάληψη υποχρέωσης κατ εφαρμογήν του άρθρου 8, για τη λήξη ισχύος κάποιας ανάληψης υποχρέωσης και για την κατάργηση οποιουδήποτε οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ. Κάθε δημόσια ανακοίνωση αυτού του είδους αναφέρει, ή τουλάχιστον παραπέμπει σε ξεχωριστή έκθεση με ανάλογο περιεχόμενο, με τη δέουσα σαφήνεια τα πορίσματα και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι αρχές που διενεργούν την έρευνα σχετικά με όλες τις αποφασιστικής σημασίας πραγματικές ή νομικές παραμέτρους της υπόθεσης. Κάθε τέτοια ανακοίνωση ή έκθεση διαβιβάζεται στο μέλος ή τα μέλη που παράγουν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται το συμπέρασμα ή η ανάληψη υποχρέωσης, καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη για τα οποία είναι γνωστό ότι εξαρτούν συμφέροντα από την υπόθεση. 12.2.1 Για την επιβολή προσωρινών μέτρων εκδίδεται δημόσια ανακοίνωση στην οποία εξηγούνται, ή η οποία τουλάχιστον παραπέμπει σε ξεχωριστή έκθεση με ανάλογο περιεχόμενο, με τη δέουσα λεπτομέρεια τα προκαταρκτικά συμπεράσματα για το ντάμπινγκ και τη ζημία, και αναφέρονται τα νομικά και πραγματικά δεδομένα με βάση τα οποία αποφασίστηκε η αποδοχή ή η απόρριψη των προβαλλόμενων επιχειρημάτων, κάθε τέτοια ανακοίνωση ή έκθεση περιέχει, χωρίς να παραγνωρίζεται η υποχρέωση προστασίας της εμπιστευτικότητας ορισμένων πληροφοριών, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (i) τα ονόματα των προμηθευτών ή, όταν αυτό είναι πρακτικώς αδύνατο, των εμπλεκόμενων προμηθευτριών χωρών· (ii) περιγραφή του προϊόντος αρκετά πλήρη, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του εκτελωνισμού· (iii) τα καθοριζόμενα περιθώρια ντάμπινγκ και πλήρη ανάλυση του σκεπτικού στο οποίο βασίστηκε η επιλογή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό και τη σύγκριση της τιμής εξαγωγής με την κανονική αξία, κατεφαρμογή του άρθρου 2· (iν) το σκεπτικό βάσει του οποίου διαπιστώθηκε η πρόκληση ή μη ζημίας κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3· (ν) τους βασικούς λόγους στους οποίους στηρίζεται το συμπέρασμα. 12.2.2 Η δημόσια ανακοίνωση με την οποία περατούται ή αναστέλλεται η έρευνα σε περίπτωση διατύπωσης καταφατικού συμπεράσματος, με βάση το οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός ή γίνεται δεκτή ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές, διαλαμβάνει, ή τουλάχιστον παραπέμπει σε ξεχωριστή έκθεση με ανάλογο περιεχόμενο, όλα τα συναφή στοιχεία τα σχετικά με τα πραγματικά και νομικά δεδομένα της υπόθεσης, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στην επιβολή των οριστικών μέτρων ή την αποδοχή ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές, λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης προστασίας της εμπιστευτικότητας ορισμένων πληροφοριών. Ειδικότερα, η ανακοίνωση ή η έκθεση περιέχει τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 2.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους έγιναν δεκτά ή απορρίφθηκαν τα σχετικά επιχειρήματα ή οι ισχυρισμοί των εξαγωγέων και των εισαγωγέων, όπως επίσης το σκεπτικό τυχόν απόφασης που λαμβάνεται δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 10.2. 12.2.3 Η δημόσια ανακοίνωση με την οποία περατούται ή αναστέλλεται η έρευνα μετά την αποδοχή ανάληψης υποχρέωσης κατ εφαρμογήν του άρθρου 8 περιλαμβάνει, ή τουλάχιστον παραπέμπει σε ξεχωριστή έκθεση με ανάλογο περιεχόμενο, το μη εμπιστευτικού χαρακτήρα σκέλος της εν λόγω ανάληψης υποχρέωσης. 12.3 Οι διατάζεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ αναλογίαν και για την έναρξη και περάτωση των επανεξετάσεων που διενεργούνται βάσει του άρθρου 11, καθώς και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του άρθρουκαι αφορούν την επιβολή δασμών με αναδρομική ισχύ. ΑρθροΛικαστικός έλεγχος Κάθε μέλος, η εσωτερική νομοθεσία του οποίου προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης μέτρων αντιντάμπινγκ, φροντίζει για την ύπαρξη και λειτουργία τακτικών, διαιτητικών ή διοικητικών δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς και για τη θέσπιση των σχετικών διαδικασιών, ώστε να είναι δυνατός, μεταξύ άλλων, ο άμεσος έλεγχος των πράξεων της Διοίκησης που αναφέρονται στη διατύπωση των οριστικών συμπερασμάτων και την επανεξέταση των συμπερασμάτων κατά την έννοια του άρθρου 11. Τα εν λόγω δικαιοδοτικά όργανα και οι διαδικασίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία έναντι των αρχών που φέρουν την ευθύνη για το επίμαχο συμπέρασμα ή την επίμαχη επανεξέταση. Αρθρο 14 Μέτρα αντιντάμπινγκ για λογαριασμό τρίτης χώρας 14.1 Η αίτηση για τη λήψη μέτρων αντιντάμπινγκ για λογαριασμό τρίτης χώρας υποβάλλεται από τις αρχές της τρίτης χώρας που ζητεί τη λήψη μέτρων. 14.2 Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία σχετικά με τις τιμές, από τα οποία να προκύπτει ότι οι επίμαχες εισαγωγές αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, καθώς και από λεπτομερή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι υποτιθέμενες πρακτικές ντάμπινγκ προκαλούν ζημία στον οικείο κλάδο παραγωγής της τρίτης χώρας. Η κυβέρνηση της τρίτης χώρας, παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στις αρχές της χώρας εισαγωγής, με σκοπό τη συγκέντρωση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα, από αυτή την τελευταία. 14.3 Κατά την εξέταση κάθε σχετικής αίτησης, οι αρχές της χώρας εισαγωγής συνεκτιμούν τις συνέπειες των υποτιθέμενων πρακτικών ντάμπινγκ για τον οικείο κλάδο παραγωγής της τρίτης χώρας στο σύνολα του· αυτό σημαίνει ότι για την αξιολόγηση της ζημίας δεν λαμβάνονται μόνο υπόψη οι συνέπειες των υποτιθέμενων πρακτικών ντάμπινγκ για τις εξαγωγές που πραγματοποιεί ο οικείος κλάδος παραγωγής προς τη χώρα εισαγωγής, ούτε καν μόνο οι συνέπειες τους για τις συνολικές εξαγωγές του οικείου κλάδου παραγωγής. 14.4 Η απόφαση περί της προόδου ή μη της διαδικασίας σε σχέση με συγκεκριμένη υπόθεση λαμβάνεται από τη χώρα εισαγωγής. Αν η χώρα εισαγωγής αποφασίσει ότι είναι διατεθειμένη να προβεί στη λήψη μέτρων, η πρωτοβουλία για την παραπομπή του θέματος στο Συμβούλιο Εμπορευματικών Συναλλαγών, με αίτημα τη χορήγηση έγκρισης εκ μέρους του για τη λήψη μέτρων, ανήκει στη χώρα εισαγωγής. Αρθρο 15 Αναπτυσσόμενες χώρες-μέλη Γίνεται δεκτό ότι κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη θέσπιση μέτρων αντιντάμπινγκ βάσει της παρούσας συμφωνίας, οι ανεπτυγμένες χώρες-μέλη οφείλουν να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τις ειδικές ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών-μελών. Πριν από την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ διερευνώνται οι δυνατότητες λήψης εποικοδομητικών μέτρων για τη διευθέτηση του προβλήματος, όπως τα προβλεπόμενα από την παρούσα συμφωνία, εφόσον τυχόν επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ θα είχε επιπτώσεις για τα θεμελιώδη συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών-μελών. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑρθροΕπιτροπή Πρακτικών Αντιντάμπινγκ 16.1 Συστήνεται Επιτροπή Πρακτικών Αντιντάμπινγκ (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η επιτροπή), απαρτιζόμενη από τους αντιπροσώπους όλων των μελών. Η επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από συναφείς διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους. Η επιτροπή φροντίζει για την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας ή από τα μέλη και παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα να διενεργούν διαβουλεύσεις σχετικά με το σύνολο των θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της συμφωνίας και της προαγωγής των στόχων της. Η γραμματεία του ΠΟΕ εκτελεί χρέη γραμματείας της επιτροπής. 16.2 Όταν κρίνεται σκόπιμο, η επιτροπή δύναται να συστήνει όργανα που θα την υποβοηθούν στο έργο της. 16.3 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η επιτροπή και τα τυχόν όργανα που την επικουρούν δύνανται να έρχονται σε συνεννόηση με οποιονδήποτε κρίνουν σκόπιμο και να ζητούν αντίστοιχα πληροφορίες από οποιανδήποτε πηγή. Παρόλα αυτά, πριν η επιτροπή ή ένα από τα όργανα που την επικουρούν διατυπώσει αίτημα για την παροχή πληροφοριών από κάποιον φορέα που υπάγεται στη δικαιοδοσία ενός μέλους, οφείλει να ενημερώσει το οικείο μέλος. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του εν λόγω μέλους και κάθε εταιρείας με την οποία πρόκειται να επιδιωχθούν συνεννοήσεις. 16.4 Τα μέλη γνωστοποιούν αμελλητί στην επιτροπή όλα τα προκαταρκτικά ή οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ που θεσπίζουν. Τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο φυλάσσονται στη γραμματεία, όπου και μπορούν να τα εξετάζουν τα λοιπά μέλη. Τα μέλη υποβάλλουν επίσης ανά εξάμηνο εκθέσεις για τα μέτρα αντιντάμπινγκ που ενδεχομένως θέσπισαν κατά τη διάρκεια του προηγηθέντος εξαμήνου. Για την υποβολή των εξαμηνιαίων εκθέσεων χρησιμοποιείται το συμφωνηθέν τυποποιημένο έντυπο. 16.5 Κάθε μέλος ενημερώνει την επιτροπή σχετικά με τα εξής: (α) τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έναρξη και διεξαγωγή των ερευνών που προβλέπονται στο άρθρο 5, και (β) τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζονται για την έναρξη και διεξαγωγή των σχετικών ερευνών. ΑρθροΔιαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών 17.1 Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων ρυθμίσεων της παρούσας συμφωνίας, το μνημόνιο συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών εφαρμόζεται για τη διενέργεια διαβουλεύσεων και για την επίλυση των διαφορών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 17.2 Κάθε μέλος λαμβάνει υπόψη του με πνεύμα καλής θέλησης τις απόψεις που έχει εκφράσει ένα άλλο μέλος σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που άπτεται της λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας και παρέχει τις κατάλληλες ευκαιρίες για τη διενέργεια σχετικών διαβουλεύσεων. 17.3 Αν ένα μέλος θεωρεί ότι οποιοδήποτε όφελος, το οποίο απορρέει για αυτό, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από την παρούσα συμφωνία εξουδετερώνεται ολικώς ή μερικώς, ή ότι παρεμποδίζεται η επίτευξη οιουδήποτε στόχου, εξαιτίας ενεργειών κάποιου άλλου μέλους ή μελών, έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς τη διενέργεια διαβουλεύσεων με το εκάστοτε μέλος ή μέλη, προκειμένου να εξευρεθεί αμοιβαία ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα. Κάθε μέλος λαμβάνει υπόψη του με πνεύμα καλής θέλησης τις αιτήσεις που υποβάλλουν τα άλλα μέλη για τη διενέργεια διαβουλεύσεων. 17.4 Σε περίπτωση που το μέλος το οποίο ζήτησε τη διενέργεια διαβουλεύσεων θεωρεί ότι οι διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν βάσει της παραγράφου 3 δεν έχουν επιτρέψει την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης και εφόσον οι αρμόδιες αρχές του εισάγοντος μέλους έχουν προβεί στη λήψη μέτρων οριστικού χαρακτήρα, τα οποία αφορούν την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ ή την αποδοχή αναλήψεων υποχρεώσεων ως προς τις τιμές, δύναται να παραπέμψει το θέμα στο Όργανο Επίλυσης Διαφορών (ΟΕΔ). Όταν ένα προσωρινό μέτρο έχει σοβαρές συνέπειες, και το μέλος που ζήτησε τη διενέργεια διαβουλεύσεων θεωρεί ότι το εν λόγω μέτρο ελήφθη κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7, παράγραφος 1, και στην περίπτωση αυτή το εν λόγω μέλος δύναται να παραπέμψει το θέμα στο ΟΕΔ. 17.5 Κατόπιν αιτήσεως του καταγγέλλοντος μέρους, το ΟΕΔ προβαίνει στη σύσταση ειδικής ομάδας (πάνελ) για την εξέταση της υπόθεσης. Εν προκειμένω λαμβάνονται υπόψη: (i) γραπτή δήλωση του μέλους που έχει υποβάλει την αίτηση, στην οποία επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίον κάποιο όφελος, το οποίο απορρέει για αυτό είτε άμεσα είτε έμμεσα από την παρούσα συμφωνία εξουδετερώνεται ολικώς ή μερικώς ή με τον οποίον παρεμποδίζεται η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας· και (ii) τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί στις αρχές του εισάγοντος μέλους σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από την εσωτερική του νομοθεσία. 17.6 Για την εξέταση του θέματος περί του οποίου γίνεται λόγος στην παράγραφοισχύουν τα εξής: (i) κατά την αξιολόγηση των δεδομένων της υπόθεσης, η ειδική ομάδα αποφαίνεται κατά πόσον είναι ορθά τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι αρχές, όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, και κατά πόσον η αξιολόγηση των εν λόγω πραγματικών περιστατικών εκ μέρους των αρχών έγινε με τρόπο αμερόληπτο και αντικειμενικό. Αν κρίνεται ότι τα συμπεράσματα τα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά είναι ορθά και ότι η αξιολόγηση τους έγινε με τρόπο αμερόληπτο και αντικειμενικό, η ισχύς της αξιολόγησης δεν ανατρέπεται, ακόμη και αν η ειδική ομάδα έχει καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα. (ii) Η ειδική ομάδα ερμηνεύει τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας σύμφωνα με τους εθιμικούς ερμηνευτικούς κανόνες που ισχύουν στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Όταν η ειδική ομάδα διαπιστώνει ότι κάποια συναφής διάταξη της συμφωνίας επιδέχεται περισσοτέρων επιτρεπτών ερμηνειών, οφείλει να συμπεράνει ότι το συγκεκριμένο μέτρο που έχει ληφθεί από τις αρχές είναι σύμφωνο με τη συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι η λήψη του μέτρου στηρίζεται σε κάποια από τις εν λόγω επιτρεπτές ερμηνείες. 17.7 Οι εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες που έχουν τεθεί στη διάθεση της ειδικής ομάδας δεν επιτρέπεται να δίδονται στη δημοσιότητα χωρίς τη ρητή έγκριση του προσώπου, του φορέα ή της αρχής που έχει προσκομίσει την εκάστοτε πληροφορία. Όταν η ειδική ομάδα έχει λάβει αίτηση για την κοινοποίηση μιας τέτοιου είδους πληροφορίας, αλλά δεν εξασφαλίζει την έγκριση που απαιτείται για την κοινοποίηση, τότε παρέχεται αντί της πληροφορίας μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη της, για την οποία έχει χορηγήσει την έγκριση του το πρόσωπο, ο φορέας ή η αρχή που την έχει προσκομίσει. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Αρθρο 18 Τελικές διατάξεις 18.1 Δεν επιτρέπεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων έναντι των εξαγωγών με πρακτικές ντάμπινγκ που πραγματοποιεί ένα άλλο μέλος παρά μόνο συμφώνως προς τις διατάξεις της GΑΤΤ του 1994, όπως αυτή ερμηνεύεται από την παρούσα συμφωνία. 18.2 Η διατύπωση επιφυλάξεων σε σχέση με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας προϋποθέτει τη συγκατάθεση των υπολοίπων μελών. 18.3 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3.1 και 3.2, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται για τις έρευνες και τις διαδικασίες επανεξέτασης μέτρων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, οι οποίες κινούνται μετά από αίτηση που υπεβλήθη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος ως προς ένα μέλος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ ή μετά από αυτήν. 18.3.1 Για τον υπολογισμό των περιθωρίων ντάμπινγκ στο πλαίσιο διαδικασιών επιστροφής χρηματικών ποσών δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 3, εφαρμόζονται οι κανόνες που ίσχυαν κατά τον τελευταίο καθορισμό ή την τελευταία επανεξέταση του ντάμπινγκ. 18.3.2 Για τους σκοπούς του άρθρου 11, παράγραφος 3, τεκμαίρεται ότι τα ήδη ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ επεβλήθησαν σε χρόνο που δεν είναι μεταγενέστερος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος ως προς ένα μέλος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ισχύουσα κατά την εν λόγω ημερομηνία εσωτερική νομοθεσία κάποιου μέλους συμπεριελάμβανε ήδη διάταξη με περιεχόμενο ανάλογο της διάταξης της προαναφερθείσας παραγράφου. 18.4 Κάθε μέλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα γενικής ή ειδικής φύσεως, ώστε να διασφαλίσει ότι, το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος ως προς αυτό της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, οι εσωτερικοί του νόμοι, κανονισμοί και διοικητικές διαδικασίες θα συνάδουν με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως ενδεχομένως ισχύουν σε σχέση με το εκάστοτε μέλος. 18.5 Κάθε μέλος τηρεί ενήμερη την επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των εσωτερικών του νόμων και κανονισμών που άπτονται του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας, καθώς και σχετικά με τυχόν μεταβολές, όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω νόμων και κανονισμών. 18.6 Η επιτροπή εξετάζει ανά έτος την εφαρμογή και λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, έχοντας ως γνώμονα τους στόχους της. Η επιτροπή ενημερώνει ανά έτος το Συμβούλιο Εμπορευματικών Συναλλαγών σχετικά με τις τυχόν εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που κάλυψε η εξέταση. 18.7 Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 24 λυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται η λήψη, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέτρων βάσει άλλων σχετικών διατάξεων της GΑΤΤ του 1994. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ1. Κατά την έναρξη κάθε έρευνας, οι αρχές του εξάγοντος μέλους και οι εταιρείες για τις οποίες είναι γνωστό ότι εξαρτούν συμφέροντα από την υπόθεση πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την πρόθεση διεξαγωγής επιτόπιων ερευνών. 2. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προγραμματίζεται η συμμετοχή στο κλιμάκιο που πρόκειται να διενεργήσει τις έρευνες και κάποιων εμπειρογνωμόνων που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο, πρέπει να ενημερώνονται σχετικά οι εταιρείες και οι αρχές του μέλους εξαγωγής. Οι εμπειρογνώμονες που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο υπέχουν καθήκον εχεμύθειας, ενώ για περιπτώσεις παραβίασης του καθήκοντος αυτού πρέπει να προβλέπονται ουσιαστικές κυρώσεις. 3. Πρέπει να αποτελεί πάγια πρακτική η εξασφάλιση της ρητής συγκατάθεσης των ενδιαφερομένων εταιρειών στο εξάγον μέλος, πριν από τον οριστικό προγραμματισμό της επίσκεψης. 4. Αφ ης στιγμής εξασφαλίζεται η συγκατάθεση των ενδιαφερομένων εταιρειών, οι αρμόδιες για τη διεξαγωγή της έρευνας αρχές γνωστοποιούν στις αρχές του εξάγοντος μέλους τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εταιρειών τις οποίες αφορά η επίσκεψη, καθώς και τις συμφωνηθείσες για τον σκοπό αυτό ημερομηνίες. 5. Οι εταιρείες τις οποίες αφορά η επίσκεψη ειδοποιούνται σχετικά ικανό χρονικό διάστημα πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. 6. Επισκέψεις με αντικείμενο την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το ερωτηματολόγιο πραγματοποιούνται μόνο μετά τη διατύπωση σχετικού αιτήματος από εξαγωγό εταιρεία. Οι επισκέψεις αυτού του είδους επιτρέπονται μόνο εφόσον: (α) οι αρχές του εισάγοντος μέλους έχουν ενημερώσει σχετικά τους εκπροσώπους του οικείου μέλους, και (β) αυτοί οι τελευταίοι δεν έχουν αντίρρηση για την πραγματοποίηση της επίσκεψης. 7. Δεδομένου ότι βασικός σκοπός μιας επιτόπιας έρευνας είναι η επαλήθευση των προσκομισθέντων στοιχείων ή η συγκέντρωση κάποιων λεπτομερέστερων στοιχείων, η επιτόπια έρευνα πρέπει να διεξάγεται μετά τη λήψη της απάντησης στο ερωτηματολόγιο, εκτός αν η ενδιαφερόμενη εταιρεία δεν έχει αντίρρηση για το αντίθετο και επιπλέον η κυβέρνηση του εξάγοντος μέλους έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες για τη διεξαγωγή της έρευνας αρχές σχετικά με τη σκοπούμενη επίσκεψη και δεν προβάλλει σχετικές αντιρρήσεις. Επίσης, πρέπει να αποτελεί πάγια πρακτική να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, πριν από την επίσκεψη, σχετικά με το γενικό χαρακτήρα των στοιχείων που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο του ελέγχου, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία κρίνεται αναγκαία, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυνατό να ζητούνται κατά η διάρκεια των επιτόπιων ερευνών περαιτέρω στοιχεία που κρίνονται χρήσιμα με βάση το υλικό που έχει ήδη συγκεντρωθεί. 8. Τυχόν απορίες ή ερωτήσεις τις οποίες διατυπώνουν οι αρχές ή οι εταιρείες των εξαγόντων μελών και οι οποίες έχουν σημασία για την επιτυχή διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας απαιτείται, στο μέτρο του δυνατού, να απαντώνται πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ1. Το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη της έρευνας, οι αρχές που διεξάγουν την έρευνα παρέχουν λεπτομερείς διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται από κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και με τη μορφή υπό την οποία κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει τα ζητούμενα στοιχεία, οι αρχές οφείλουν ακόμη να φροντίζουν, ώστε να γίνεται σαφές στον ενδιαφερόμενο ότι σε περίπτωση που τα ζητούμενα στοιχεία δεν προσκομιστούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, οι αρχές αποκτούν το δικαίωμα να διατυπώσουν συμπεράσματα βάσει των στοιχείων που έχουν στη διάθεση τους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που περιέχονται στην υποβληθείσα από τον εγχώριο κλάδο παραγωγής αίτηση, με την οποία ζητήθηκε η έναρξη έρευνας. 2. Οι αρχές δύνανται επίσης να ζητούν από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο να παράσχει την απάντηση του υπό κάποια συγκεκριμένη μορφή (π.χ. ταινία ηλεκτρονικού υπολογιστή) ή σε συγκεκριμένη γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν ζητείται κάτι τέτοιο, οι αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες που θα ήταν εύλογο να αναμένει κανείς από κάποιον ενδιαφερόμενο, ο οποίος καλείται να παράσχει στοιχεία υπό καθορισμένη μορφή ή σε συγκεκριμένη γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το σύστημα πληροφορικής που ζητείται να χρησιμοποιηθεί για την απάντηση του ενδιαφερομένου δεν επιτρέπεται να είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Οι αρχές δεν θα πρέπει να επιμένουν για την παροχή μηχανογραφημένης απάντησης, αν ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει μηχανογραφημένο σύστημα λογιστικής και αν η παρουσίαση των στοιχείων με τη μορφή που ζητούν οι αρχές συνεπάγεται υπέρμετρη πρόσθετη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο, π.χ. απαιτεί υπέρμετρο επιπλέον κόστος και κόπο. Οι αρχές δεν πρέπει να εμμένουν στο αίτημα τους για την παροχή στοιχείων με συγκεκριμένο μέσο ή σε συγκεκριμένη γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή, αν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει μηχανογραφημένο σύστημα λογιστικής, το οποίο να στηρίζεται στη χρήση του εν λόγω μέσου ή της συγκεκριμένης γλώσσας ηλεκτρονικού υπολογιστή και αν η παρουσίαση των στοιχείων με τη μορφή που ζητούν οι αρχές συνεπάγεται υπέρμετρη πρόσθετη επιβάρυνση για τον ενδιαφερόμενο, π.χ. απαιτεί υπέρμετρο επιπλέον κόστος και κόπο. 3. Κατά τη διατύπωση των συμπερασμάτων λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατό να επαληθευτούν, τα οποία πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τους στο πλαίσιο της έρευνας χωρίς υπερβολικές δυσχέρειες, τα οποία προσκομίστηκαν εγκαίρως και τα οποία, κατά περίπτωση, υποβάλλονται με τη μορφή ή στη γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή που καθόρισαν οι αρχές. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία με τη μορφή ή στη γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουν υποδείξει οι αρχές, αλλά οι αρχές διαπιστώνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2, γίνεται δεκτό ότι η αδυναμία παροχής της απάντησης με τη μορφή ή στη γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουν υποδείξει οι αρχές δεν αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την πρόοδο της έρευνας. 4. Όταν οι αρχές δεν διαθέτουν τη δυνατότητα επεξεργασίας κάποιων στοιχείων που υποβάλλονται με συγκεκριμένο μέσο (π.χ. ταινία ηλεκτρονικού υπολογιστή), τα εν λόγω στοιχεία απαιτείται να προσκομίζονται υπό μορφή έγγραφου υλικού ή υπό οιαδήποτε άλλη μορφή κρίνεται κατάλληλη από τις αρχές. 5. Ακόμη και όταν τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν κρίνονται ως απολύτως ενδεδειγμένα από κάθε άποψη, οι αρχές δεν δύνανται εξ αυτού του λόγου να αρνούνται να τα λάβουν υπόψη, υπό την προϋπόθεση, ότι ο ενδιαφερόμενος επέδειξε κάθε δυνατή επιμέλεια για την προσήκουσα υποβολή των στοιχείων. 6. Σε περίπτωση που δεν γίνονται δεκτά κάποια αποδεικτικά στοιχεία ή κάποιες πληροφορίες, η πλευρά που υπέβαλε τα εν λόγω στοιχεία ή τις εν λόγω πληροφορίες ενημερώνεται αμέσως σχετικά με τους λόγους της απόρριψης, και της παραχωρείται η δυνατότητα να παράσχει συμπληρωματικές εξηγήσεις εντός εύλογης προθεσμίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των προθεσμιών που ισχύουν για την έρευνα. Αν οι εξηγήσεις δεν κρίνονται ικανοποιητικές από τις αρχές, οι λόγοι της απόρριψης των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων ή πληροφοριών απαιτείται να αναφέρονται κατά τη δημοσίευση των συμπερασμάτων επί της υπόθεσης. 7. Όταν οι αρχές είναι υποχρεωμένες να στηρίζουν τα συμπεράσματα τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την κανονική αξία, σε στοιχεία που έχουν προέλθει από κάποια πηγή δευτερεύουσας σημασίας, όπως είναι τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στην αίτηση για την έναρξη της έρευνας, ενεργούν με ιδιαίτερη περίσκεψη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρχές οφείλουν, στο μέτρο του δυνατού, να επαληθεύουν τα εν λόγω στοιχεία με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν από άλλες, ανεξάρτητες πηγές, όπως είναι οι δημοσιευμένοι τιμοκατάλογοι, τα επίσημα στοιχεία για τις εισαγωγές και τις τελωνειακές στατιστικές, καθώς και τα στοιχεία που έχουν προσκομίσει άλλοι ενδιαφερόμενοι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Είναι πάντως σαφές ότι, αν κάποιος ενδιαφερόμενος αρνείται να συνεργασθεί, με αποτέλεσμα οι αρχές να στερούνται τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιμα στοιχεία, η κατάσταση αυτή ενδέχεται να συμβάλει στη διαμόρφωση κάποιου αποτελέσματος, το οποίο θα ήταν περισσότερο ευνοϊκό για τη συγκεκριμένη πλευρά αν αυτή είχε επιδείξει διάθεση συνεργασίας. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ VΙΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ 1994 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η πρώτη βάση για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας είναι η συναλλακτική αξία όπως ορίζεται στο άρθρο 1. Το άρθρο αυτό πρέπει να συνδυάζεται με το άρθρο 8, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, προσαρμογές της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής, όταν ορισμένα ειδικά στοιχεία, τα οποία θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος της δασμολογητέας αξίας, βαρύνουν τον αγοραστή αλλά δεν περιλαμβάνονται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή. Το άρθρο 8 προβλέπει ομοίως ότι περιλαμβάνονται στη συναλλακτική αξία, ορισμένες παροχές του αγοραστή προς όφελος του πωλητή υπό μορφή συγκεκριμένων εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και όχι υπό μορφή χρημάτων. Τα άρθρα 2 μέχρι και 7 αναφέρουν τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, αν ο καθορισμός αυτός δεν μπορεί να γίνει κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1. 2. Όταν η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να καθοριστεί κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1, η τελωνειακή υπηρεσία και ο εισαγωγέας οφείλουν κανονικά να διαβουλεύονται για να προσδιορίσουν τη βάση της αξίας κατ·εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 ή 3. Είναι δυνατό να συμβεί, παραδείγματος χάρη, να κατέχει ο εισαγωγέας πληροφορίες που αφορούν τη δασμολογητέα αξία πανομοιότυπων ή ομοειδών εισαγομένων εμπορευμάτων, οι οποίες δεν παρέχονται αμέσως στην τελωνειακή υπηρεσία του τόπου εισαγωγής. Αντίθετα, η τελωνειακή υπηρεσία μπορεί να έχει πληροφορίες που αφορούν τη δασμολογητέα αξία πανομοιότυπων ή ομοειδών εισαγομένων εμπορευμάτων στις οποίες ο εισαγωγέας δεν έχει εύκολα πρόσβαση. Η διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο μερών καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών, με τήρηση των υποχρεώσεων περί του εμπορικού απορρήτου, ώστε να καθοριστεί η ορθή βάση για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας. 3. Τα άρθρα 5 και 6 παρέχουν δύο βάσεις καθορισμού της δασμολογητέας αξίας, όταν η αξία αυτή δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με βάση τη συναλλακτική αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων ή πανομοιότυπων ή ομοειδών εισαγομένων εμπορευμάτων. Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1, η δασμολογητέα αξία καθορίζεται με βάση την τιμή, στην οποία πωλούνται τα εμπορεύματα στην κατάσταση που εισήχθησαν στη χώρα εισαγωγής σε αγοραστή ο οποίος δεν συνδέεται με τον πωλητή. 0 εισαγωγέας έχει ομοίως το δικαίωμα, με αίτηση του, να ζητήσει να γίνει εκτίμηση, κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, των εμπορευμάτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας μετά την εισαγωγή. Δυνάμει του άρθρου 6 η δασμολογητέα αξία καθορίζεται βάσει της υπολογιζόμενης αξίας. Οι δύο αυτές μέθοδοι παρουσιάζουν ορισμένες δυσκολίες και, για το λόγο αυτό, ο εισαγωγέας έχει το δικαίωμα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, να επιλέξει τη σειρά με την οποία θα γίνει χρήση των δύο μεθόδων. 4. Το άρθρο 7 αναφέρει τον τρόπο καθορισμού της δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις που κανένα από τα προηγούμενα άρθρα δεν το επιτρέπει. Τα μέλη, Εχοντας υπόψη τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, Επιθυμώντας να επιτύχουν τους στόχους της GΑΤΤ του 1994 και να εξασφαλίσουν συμπληρωματικά πλεονεκτήματα για το διεθνές εμπόριο των αναπτυσσομένων χωρών· Αναγνωρίζοντας τη σημασία των διατάξεων του άρθρου VΙΙ της GΑΤΤ του 1994 και επιθυμώντας να επεξεργασθούν κανόνες για την εφαρμογή τους, ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ομοιομορφία και βεβαιότητα στην υλοποίηση τους Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ένα δίκαιο, ομοιόμορφο και ουδέτερο σύστημα καθορισμού της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, το οποίο να αποκλείει τη χρήση αυθαίρετων ή πλασματικών δασμολογητέων αξιών· Αναγνωρίζοντας ότι η βάση του καθορισμού της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, η συναλλακτική αξία των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων Αναγνωρίζοντας ότι η δασμολογητέα αξία είναι ανάγκη να καθορίζεται με κριτήρια απλά και δίκαια, σύμφωνα με την εμπορική πρακτική και ότι οι διαδικασίες καθορισμού της επιβάλλεται να είναι γενικής εφαρμογής, χωρίς διακρίσεις μεταξύ πηγών εφοδιασμού· Αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες καθορισμού της δασμολογητέας αξίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του ντάμπινγκ· Συμφωνούν τα ακόλουθα : ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ Άρθρο Άρθρο 1 1.Η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό τη χώρα εισαγωγής μετά από προσαρμογή που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8, εφόσον : 1)δεν υφίστανται περιορισμοί, όσον αφορά τη μεταβίβαση ή τη χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων από τον αγοραστή, εκτός από τους περιορισμούς, οι οποίοι : i) επιβάλλονται ή απαιτούνται από το νόμο ή από τις δημόσιες αρχές της χώρας εισαγωγής, 1) περιορίζουν τη γεωγραφική ζώνη στην οποία δύνανται να μεταπωληθούν τα εμπορεύματα, ή iii) δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία των εμπορευμάτων· 2)η πώληση ή η τιμή δεν εξαρτάται από προϋποθέσεις ή παροχές, των οποίων η αξία δεν είναι δυνατό να καθοριστεί, όσον αφορά τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. 3)κανένα μέρος του προϊόντος κάθε μεταγενέστερης μεταπώλησης, μεταβί3ασης ή χρησιμοποίησης των εμπορευμάτων από τον αγοραστή δεν περιέρχεται αμέσως ή εμμέσως στον πωλητή, εκτός αν είναι δυνατό να γίνει κατάλληλη προσαρμογή δυνάμει του άρθρου 8· και 4)ο αγοραστής και ο πωλητής δεν συνδέονται μεταξύ τους, ή, εάν συνδέονται, η συναλλακτική αξία είναι αποδεκτή για δασμολογικούς σκοπούς δυνάμει της παραγράφου 2. 2. 1)Για να καθοριστεί αν η συναλλακτική αξία είναι αποδεκτή για την εφαρμογή της παραγράφου 1, το γεγονός ότι ο αγοραστής και ο πωλητής συνδέονται μεταξύ τους κατά την έννοια του άρθρου 15 δεν συνιστά αυτό καθεαυτό επαρκή αιτία ώστε να θεωρηθεί η συναλλακτική αξία ως απαράδεκτη. Σε τέτοια περίπτωση, εξετάζονται οι περιστάσεις περί την πώληση και η συναλλακτική αξία γίνεται δεκτή, εφόσον οι σχέσεις αυτές δεν έχουν επηρεάσει την τιμή. Αν, αφού ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που παρέχει ο εισαγωγέας ή οι οποίες επιτυγχάνονται από άλλες πηγές, η τελωνειακή υπηρεσία έχει λόγους να θεωρεί ότι οι σχέσεις αυτές επηρέασαν την τιμή, ανακοινώνει τους λόγους αυτούς στον εισαγωγέα και του παρέχει εύλογη δυνατότητα απάντησης. Κατόπιν αιτήσεως του εισαγωγέα, οι λόγοι του ανακοινώνονται εγγράφως· 2)σε μια πώληση μεταξύ συνδεομένων μεταξύ τους προσώπων, η συναλλακτική αξία γίνεται αποδεκτή και τα εμπορεύματα εκτιμώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, όταν ο εισαγωγέας αποδεικνύει ότι η εν λόγω αξία προσεγγίζει πολύ μια από τις κατωτέρω αναφερόμενες αξίες, οι οποίες υφίστανται κατά την (δια χρονική στιγμή ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή : i) συναλλακτική αξία όσον αφορά πωλήσεις, προς αγοραστές μη συνδεόμενους, πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων προς εξαγωγή με προορισμό την ίδια χώρα εισαγωγής· ii) δασμολογητέα αξία πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων, όπως καθορίζεται κατεφαρμογή του άρθρου 5 iii) δασμολογητέα αξία πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων, όπως καθορίζεται κατεφαρμογή του άρθρου 6. Κατά την εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αποδεικνυόμενες διαφορές εμπορικών επιπέδων, ποσοτήτων, στοιχείων που απαριθμούνται στο άρθρο 8, εξόδων που βαρύνουν τον πωλητή, όσον αφορά πωλήσεις στις οποίες δεν συνδέονται μεταξύ τους ο αγοραστής και ο πωλητής και εξόδων που δεν βαρύνουν τον πωλητή, όσον αφορά πωλήσεις στις οποίες συνδέονται μεταξύ τους ο αγοραστής και ο πωλητής. 3)Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχείο β) πρέπει να χρησιμοποιούνται με πρωτοβουλία του εισαγωγέα και μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Δεν δύναται να καθιερωθούν αξίες υποκατάστασης δυνάμει της παραγράφου 2, στοιχείο β). Αρθρο 2 1. 1)Αν η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1, η δασμολογητέα αξία είναι η συναλλακτική αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων, τα οποία πωλούνται για εξαγωγή με προορισμό την ίδια χώρα εισαγωγής και εξάγονται κατά την (δια χρονική στιγμή ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. 2)Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η δασμολογητέα αξία καθορίζεται βάσει της συναλλακτικής αξίας πανομοιότυπων εμπορευμάτων, τα οποία πωλούνται στο ίδιο εμπορικό επίπεδο και στην ίδια ουσιαστικώς ποσότητα με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. Ελλείψει τέτοιων πωλήσεων, θα πρέπει να γίνεται χρήση της συναλλακτικής αξίας πανομοιότυπων εμπορευμάτων, τα οποία πωλούνται σε διαφορετικό εμπορικό επίπεδο ή/και σε διαφορετική ποσότητα, προσαρμοζόμενη ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που είναι δυνατό να οφείλονται στο εμπορικό επίπεδο ή/και στην ποσότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσαρμογές αυτές, ανεξάρτητα από το αν καταλήγουν σε αύξηση ή μείωση της αξίας, είναι δυνατό να βασίζονται σε προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να αποδεικνύουν σαφώς ότι οι προσαρμογές είναι εύλογες και ακριβείς. 2.Οταν τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 περιλαμβάνονται στη συναλλακτική αξία, η αξία αυτή προσαρμόζεται για να ληφθούν υπόψη σημαντικές διαφορές που είναι δυνατό να υπάρχουν μεταξύ των εξόδων που αφορούν, αφενός, τα εισαγόμενα εμπορεύματα και,. αφετέρου, τα πανομοιότυπα μαυτά εμπορεύματα, συνεπεία διαφορών στις αποστάσεις και στους τρόπους μεταφοράς. 3.Αν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου διαπιστωθούν περισσότερες από μια συναλλακτικές αξίες πανομοιότυπων εμπορευμάτων, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη συναλλακτική αξία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων. Άρθρο 3 1. 1)Αν η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί κατεφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2, η δασμολογητέα αξία είναι η συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων, τα οποία πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό την ίδια χώρα εισαγωγής και τα οποία εξάγονται κατά την ίδια χρονική στιγμή ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα· 2)Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η δασμολογητέα αξία καθορίζεται βάσει της συναλλακτικής αξίας ομοειδών εμπορευμάτων που πωλούνται στο ίδιο εμπορικό επίπεδο και στην ίδια ουσιαστικώς ποσότητα με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. Ελλείψει τέτοιων πωλήσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων που πωλούνται σε διαφορετικό εμπορικό επίπεδο ή/και σε διαφορετική ποσότητα, προσαρμοζόμενη ώστε να ληφθούν υπόψη διαφορές που είναι δυνατό να οφείλονται στο εμπορικό επίπεδο ή/και στην ποσότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσαρμογές αυτές, ανεξάρτητα από το αν καταλήγουν σε αύξηση ή σε μείωση της αξίας, είναι δυνατό να βασίζονται σε προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν σαφώς ότι οι προσαρμογές είναι εύλογες και ακριβείς. 2.Όταν τα έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 περιλαμβάνονται στη συναλλακτική αξία, η αξία αυτή προσαρμόζεται για να ληφθούν υπόψη σημαντικές διαφορές που είναι δυνατό να υπάρχουν μεταξύ των εξόδων που αφορούν αφενός τα εισαγόμενα εμπορεύματα και αφετέρου, τα ομοειδή μαυτά, συνεπεία διαφορών στις αποστάσεις και στους τρόπους μεταφοράς. 3.Αν, κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, διαπιστωθούν περισσότερες από μια συναλλακτικές αξίες ομοειδών εμπορευμάτων, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη συναλλακτική αξία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Άρθρο Άρθρο 4 Αν η δασμολογητέα αζ(α των εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 η δασμολογητέα αξία καθορίζεται κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 ή, όταν η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να καθοριστεί κατεφαρμογή του άρθρου αυτού, κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6· ωστόσο, κατόπιν αιτήσεως του εισαγωγέα, η σειρά εφαρμογής των άρθρων 5 και 6 αντιστρέφεται. Άρθρο Άρθρο 5 1. 1)Αν τα εισαγόμενα εμπορεύματα ή πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα πωλούνται στη χώρα εισαγωγής στην κατάσταση που εισήχθησαν, η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, η οποία καθορίζεται κατεφαρμογή του παρόντος άρθρου, βασίζεται στην τιμή μονάδας που αντιστοιχεί στις πωλήσεις των εισαγόμενων εμπορευμάτων ή πανομοιότυπων ή ομοειδών εισαγόμενων εμπορευμάτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα και γίνονται προς πρόσωπα που δεν συνδέονται με τους πωλητές, κατά τη χρονική στιγμή ή περίπου κατά τη χρονική στιγμή εισαγωγής των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης των παρακάτω στοιχείων : i) των συνήθως καταβαλλόμενων ή συμφωνούμενων προμηθειών ή περιθωρίων που ισχύουν γενικά για τα κέρδη και τα γενικά έξοδα για πωλήσεις στη χώρα αυτή εισαγόμενων εμπορευμάτων της αυτής φύσης ή του αυτού είδους· ii) των συνήθων εξόδων μεταφοράς και ασφάλισης, καθώς και των συναφών εξόδων που γίνονται στη χώρα εισαγωγής· iii) κατά περίπτωση, εξόδων που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 · και iν) των δασμών και λοιπών εθνικών φορολογικών επιβαρύνσεων που καταβάλλονται στη χώρα εισαγωγής λόγω της εισαγωγής ή της πώλησης των εμπορευμάτων. 2)Αν ούτε τα εισαγόμενα εμπορεύματα, ούτε πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα πωλούνται κατά τη χρονική στιγμή ή περίπου κατά τη χρονική στιγμή εισαγωγής των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, η δασμολογητέα αξία βασίζεται, με την επιφύλαξη κατά τα λοιπά της παραγράφου 1, στοιχείο α), στην τιμή μονάδας, στην οποία πωλούνται τα εισαγόμενα εμπορεύματα ή πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα στη χώρα εισαγωγής στην κατάσταση που εισήχθησαν κατά την πιο πρόσφατη, μετά την εισαγωγή των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, ημερομηνία, οπωσδήποτε όμως εντός 9 0 ημερών από την εισαγωγή αυτή. 2.Αν ούτε τα εισαγόμενα εμπορεύματα, ούτε πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα πωλούνται στη χώρα εισαγωγής, στην κατάσταση που εισήχθησαν, η δασμολογητέα αξία βασίζεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγωγέα στην τιμή μονάδας που αντιστοιχεί στις πωλήσεις εισαγόμενων εμπορευμάτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα και γίνονται, κατόπιν περαιτέρω επεξεργασίας, προς πρόσωπα, στη χώρα εισαγωγής που δεν συνδέονται με τους πωλητές, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η αξία που προστίθεται λόγω της επεξεργασίας και οι αφαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχείο α). Αρθρο1. Η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων που καθορίζεται κατεφαρμογή του παρόντος άρθρου βασίζεται σε υπολογιζόμενη αξία. Η υπολογιζόμενη αξία ισούται προς το άθροισμα : 1)του κόστους ή της αξίας των υλών και των εργασιών κατασκευής ή άλλων εργασιών, που υπεισέρχονται στην παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων· 2)ενός ποσού για τα κέρδη και τα γενικά έξοδα ίσου προς το ποσό που υπεισέρχεται γενικά στις πωλήσεις εμπορευμάτων της ίδιας φύσης ή του ίδιου είδους με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, οι οποίες γίνονται από παραγωγούς της χώρας εξαγωγής προς εξαγωγή στη χώρα εισαγωγής. 3)του κόστους ή της αξίας κάθε άλλης δαπάνης, η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη ανάλογα με την επιλογή ως προς την εκτίμηση, στην οποία προβαίνει κάθε μέλος δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 2. 2.Κανένα μέλος δεν μπορεί να απαιτεί ή να υποχρεώνει ένα πρόσωπο που δεν κατοικεί στο έδαφος του να προσκομίζει προς εξέταση λογιστικά στοιχεία ή άλλα έγγραφα ή να επιτρέπει την εξέταση λογιστικών στοιχείων ή άλλων εγγράφων, για τον καθορισμό της υπολογιζόμενης αξίας. Εντούτοις, οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παραγωγό των εμπορευμάτων για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας κατεφαρμογή του παρόντος άρθρου είναι δυνατό να επαληθεύονται σε άλλη χώρα από τις αρχές της χώρας εισαγωγής, με τη σύμφωνη γνώμη του παραγωγού και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχές αυτές προειδοποιούν εντός επαρκούς προθεσμίας την κυβέρνηση της εν λόγω χώρας, η κυβέρνηση δε αυτή δεν αντιτίθεται στην έρευνα. Αρθρο1. Αν η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί κατεφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 μέχρι και 6, καθορίζεται με εύλογα μέσα σύμφωνα με τις αρχές και τις γενικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και του άρθρου VΙΙ της GΑΤΤ του 1994 και βάσει των διαθέσιμων στη χώρα εισαγωγής στοιχείων. 2. Η δασμολογητέα αξία που καθορίζεται κατεφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν βασίζεται: 1)στην τιμή πώλησης, στη χώρα εισαγωγής, εμπορευμάτων που παράγονται στη χώρα αυτή· 2)σε σύστημα που προβλέπει την αποδοχή για δασμολογικούς σκοπούς, της υψηλότερης μεταξύ δύο εναλλακτικών αξιών (Τ) στην τιμή εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά της χώρας εξαγωγής 2)στο κόστος παραγωγής, διάφορο από τις υπολογιζόμενες αξίες που έχουν καθοριστεί για πανομοιότυπα ή ομοειδή εμπορεύματα σύμφωνα με το άρθρο 6· 4)στην τιμή εμπορευμάτων που πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό άλλη χώρα εκτός από τη χώρα εισαγωγής· 5)σε ελάχιστες δασμολογητέες αξίες, ή 6)σε αυθαίρετες ή πλασματικές αξίες. 3.Κατόπιν αιτήσεως του, ο εισαγωγέας ενημερώνεται εγγράφως για τη δασμολογητέο αξία που έχει καθοριστεί κατεφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και γιο τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της. Άρθρο 8 1.Για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας κατεφαρμογή του άρθρου 1, στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή προστίθενται : 1)τα ακόλουθα στοιχεία, στο μέτρο που βαρύνουν τον αγοραστή αλλά δεν έχουν περιληφθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή : (i) προμήθειες και έξοδα μεσιτείας, με εξαίρεση τις προμήθειες αγοράς, (ii) κόστος των ειδών συσκευασίας, τα οποία από τελωνειακής πλευράς, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εμπόρευμα, (iii) κόστος της συσκευασίας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τα εργατικά, όσο και τα υλικά· 1)η αξία, επιμεριζόμενη με τον κατάλληλο τρόπο, των παρακάτω προϊόντων και υπηρεσιών, εφόσον παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από τον αγοραστή, αδαπάνως ή με μειωμένο κόστος, και χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή και την πώληση προς εξαγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων, εφόσον η αξία αυτή δεν έχει περιληφθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή : 3)ύλες, συστατικά, μέρη και παρόμοια στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στα εισαγόμενα εμπορεύματα, 1) εργαλεία, μήτρες, καλούπια και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων, (iii) ύλες που έχουν καταναλωθεί κατά την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων, (iν) εργασίες μηχανικής ή μηχανολογίας, μελέτης, τέχνης, σχεδιασμού, σχεδίων και ιχνογραφημάτων οι οποίες γίνονται εκτός της χώρας εισαγωγής και είναι αναγκαίες για την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων Τ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σχετικά με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, τα οποία, κατά τους όρους της πώλησης των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, υποχρεούται να καταβάλει ο αγοραστής είτε άμεσα είτε έμμεσα, στο μέτρο που αυτά τα δικαιώματα δεν έχουν περιληφθεί στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή· 4)η αξία κάθε μέρους του προϊόντος μεταγενέστερης μεταπώλησης, μεταβίβασης ή χρησιμοποίησης των εισαγόμενων εμπορευμάτων που περιέρχεται άμεσα ή έμμεσα στον πωλητή. 2.Κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας του, κάθε μέρος λαμβάνει μέτρα για να περιλάβει στη δασμολογητέα αξία, ή για να αποκλείσει από αυτήν εν όλω ή εν μέρει τα εξής στοιχεία : 1)τα έξοδα μεταφοράς των εισαγόμενων εμπορευμάτων μέχρι το λιμένα ή τον τόπο εισαγωγής· 2)τα έξοδα φόρτωσης, εκφόρτωσης και εργασιών διαφύλαξης των εμπορευμάτων που είναι συναφή με τη μεταφορά των εισαγόμενων εμπορευμάτων, μέχρι το λιμένα ή τον τόπο εισαγωγής· και 3)το κόστος της ασφάλισης. 3.Κάθε στοιχείο που προστίθεται κατεφαρμογή του παρόντος άρθρου στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά δεδομένα που είναι δυνατό να αποτιμηθούν. 4.Για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, κανένα στοιχείο δεν προστίθεται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή, με εξαίρεση τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Αρθρο 9 1.Όταν είναι αναγκαία η μετατροπή ενός νομίσματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξία, η τιμή συναλλάγματος που χρησιμοποιείται είναι η τιμή η οποία έχει δημοσιευθεί δεόντως από τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης χώρας εισαγωγής και αντιπροσωπεύει, κατά τρόπο όσο το δυνατό ακριβέστερο, για κάθε περίοδο που καλύπτεται από μια τέτοια δημοσίευση, την τρέχουσα αξία του νομίσματος αυτού στις εμπορικές συναλλαγές, εκφραζόμενη στο νόμισμα της χώρας εισαγωγής. 2.Η τιμή μετατροπής που χρησιμοποιείται είναι η ισχύουσα κατά το χρόνο εξαγωγής ή το χρόνο εισαγωγής, ανάλογα με ρύθμιση που προβλέπεται από κάθε μέλος. ΑρθροΚάθε πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή η οποία παρέχεται εμπιστευτικά για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας, χρησιμοποιείται ως αυστηρά εμπιστευτική από τις ενδιαφερόμενες αρχές, οι οποίες δεν την κοινολογούν χωρίς ρητή άδεια του προσώπου ή της κυβέρνησης που την παρέσχε, παρά μόνο στο μέτρο που είναι υποχρεωμένες να πράξουν τούτο στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών. Αρθρο1. Η νομοθεσία κάθε μέρους προβλέπει, για τον εισαγωγέα ή κάθε άλλο πρόσωπο υπόχρεο προς καταβολή των δασμών, Δικαίωμα προσφυγής που δεν επισύρει καμία ποινή και αφορά κάθε καθορισμό της δασμολογητέας αξίας. 2.Είναι δυνατό να προβλεφθεί αρχικό δικαίωμα προσφυγής που δεν επισύρει καμία ποινή ενώπιον τελωνειακής υπηρεσίας ή ενώπιον ανεξάρτητου οργάνου, αλλά η νομοθεσία κάθε μέλους υποχρεούται να προβλέπει δικαίωμα προσφυγής που δεν επισύρει καμία ποινή ενώπιον δικαστικής αρχής. 3.Η απόφαση που λαμβάνεται όσον αφορά την προσφυγή κοινοποιείται στον προσφεύγοντα και η αιτιολόγηση της απόφασης διατυπώνεται γραπτώς. Ο προσφεύγων ενημερώνεται επίσης για ενδεχόμενο δικαίωμα για μεταγενέστερη προσφυγή. Άρθρο Αρθρο 12 Οι νόμοι, οι κανονιστικές διατάξεις, οι δικαστικές και οι διοικητικές αποφάσεις γενικής ισχύος με τις οποίες τίθεται σε εφαρμογή η παρούσα συμφωνία, δημοσιεύονται από την ενδιαφερόμενη χώρα εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο Χ της GΑΤΤ του 1994. ΑρθροΑν, κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας εισαγόμενων εμπορευμάτων, καθίσταται αναγκαία η αναβολή του οριστικού καθορισμού της αξίας αυτής, ο εισαγωγέας μπορεί, παρά ταύτα, να παραλάβει τα εμπορεύματα του από το τελωνείο, υπό τον όρο ότι θα παράσχει, αν του ζητηθεί, επαρκή ασφάλεια με τη μορφή εγγύησης, χρηματικής παρακαταθήκης ή άλλης κατάλληλης μορφής ασφάλειας, η οποία να καλύπτει την οριστική καταβολή των δασμών που είναι δυνατό να οφείλονται τελικά για τα εμπορεύματα. Η νομοθεσία κάθε μέλους προβλέπει διατάξεις που εφαρμόζονται στις περιπτώσεις αυτές. •Αρθρο 14 Οι σημειώσεις που παρατίθενται στο παράρτημα Χ της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος- αυτής και τα άρθρα της παρούσας συμφωνίας πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες σημειώσεις. Τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο Αρθρο 15 1· Στην παρούσα συμφωνία : (α) ως δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων νοείται η αξία των εμπορευμάτων που καθορίζεται με σκοπό την είσπραξη δασμών καταξία για τα εισαγόμενα εμπορεύματα· (β) ως χώρα εισαγωγής νοείται η χώρα ή το τελωνειακό έδαφος εισαγωγής· (Τ) ως παραγόμενα νοούνται επίσης καλλιεργούμενα, κατασκευαζόμενα και εξορυσσόμενα. 2.Στην παρούσα σημφωνία : 1)ως πανομοιότυπα εμπορεύματα νοούνται εμπορεύματα τα οποία είναι όμοια από κάθε άποψη, περιλαμβανομένων και των φυσικών χαρακτηριστικών, της ποιότητας και της φήμης. Δευτερεύουσες διαφορές δεν παρακωλύουν τον χαρακτηρισμό των εμπορευμάτων, που είναι κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον ορισμό, ως πανομοιότυπων 2)ως ομοειδή εμπορεύματα νοούνται εμπορεύματα, τα οποία, χωρίς να είναι όμοια από κάθε άποψη, παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και αποτελούνται από παρόμοιες ύλες, πράγμα που τους επιτρέπει να επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες και να είναι δυνατό να εναλλάσσονται από εμπορικής πλευράς. Η ποιότητα των εμπορευμάτων, η φήμη τους και η ύπαρξη βιομηχανικού ή εμπορικού σήματος περιλαμβάνονται στα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν τα εμπορεύματα είναι ομοειδή· 3)οι εκφράσεις πανομοιότυπα εμπορεύματα και ομοειδή εμπορεύματα δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που ενσωματώνουν ή περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εργασίες μηχανικής ή μηχανολογίας, μελέτης, τέχνης ή σχεδιασμού ή σχέδια και ιχνογραφήματα, για τα οποία δεν έχει γίνει καμία προσαρμογή κατεφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β), περίπτωση iν λόγω του ότι οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν στη χώρα εισαγωγής· 4)εμπορεύματα θεωρούνται ως πανομοιότυπα εμπορεύματα ή ομοειδή εμπορεύματα μόνο αν έχουν παραχθεί στην ίδια χώρα με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα· 5)εμπορεύματα παραγόμενα από διαφορετικό πρόσωπο λαμβάνονται υπόψη μόνο αν δεν υπάρχουν, κατά περίπτωση, πανομοιότυπα ή ομοειδή εμπορεύματα παραγόμενα από το ίδιο πρόσωπο με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. 3.Στην παρούσα συμφωνία, ως εμπορεύματα της αυτής φύσης ή του αυτού είδους νοούνται τα εμπορεύματα που κατατάσσονται σε μια ομάδα ή μια σειρά εμπορευμάτων, τα οποία παράγονται από ένα ειδικό τομέα ενός κλάδου παραγωγής και περιλαμβάνουν τα πανομοιότυπα ή ομοειδή εμπορεύματα. 4.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, πρόσωπα θεωρούνται ως συνδεόμενα μεταξύ τους, μόνον αν : 1)το ένα μετέχει στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου, και αντιστρόφως· 2)έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των εταίρων· 3)το ένα είναι εργοδότης του άλλου· 4)ένα οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κυριότητα του, ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 5% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός και του άλλου· 5)το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα· 6)και τα δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο· 7)και τα δύο μαζί ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο· ή 8)είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. 5.Τα πρόσωπα που συνδέονται οικονομικά μεταξύ τους λόγω του ότι το ένα είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος, διανομεύς ή καταποκλειστικότητα εμπορευόμενος του άλλου, ανεξάρτητα από το πώς κατονομάζεται το άλλο τούτο πρόσωπο, θεωρούνται ως συνδεόμενα μόνο αν εμπίπτουν σε ένα από τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Άρθρο Άρθρο 16 Μετά από έγγραφη αίτηση, ο εισαγωγέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την τελωνειακή υπηρεσία της χώρας εισαγωγής έγγραφες διευκρινίσεις για τον τρόπο καθορισμού της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων που εισήγαγε. ΑρθροΚαμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θεωρείται ότι περιορίζει ή θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα τελωνειακής υπηρεσίας να βεβαιωθεί για το αληθές ή το ακριβές κάθε βεβαίωσης, εγγράφου ή δήλωσης που υποβάλλεται για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο Αρθρο 18 Οργανα 1.Δημιουργείται Επιτροπή Δασμολογητέας Αξίας (καλούμενη η επιτροπή), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους καθενός από τα μέλη. Η επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και συνέρχεται κανονικά μια φορά κατέτος ή όπως ορίζεται στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, ώστε να παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα διεξαγωγής διαβουλεύσεων στα θέματα που αφορούν τη διαχείριση από κάθε μέλος του συστήματος καθορισμού της δασμολογητέας αξίας, στο μέτρο που η διαχείριση θα ήταν δυνατό να επηρεάσει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ή την επίτευξη των στόχων της και ασκεί όποιες άλλες αρμοδιότητες της αναθέσουν, ενδεχομένως, τα μέλη. Η Γραμματεία της επιτροπής εξυπηρετείται από τη Γραμματεία του ΠΟΕ. 2.Δημιουργείται Τεχνική Επιτροπή Δασμολογητέας Αξίας (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η τεχνική επιτροπή), που τίθεται υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, το οποίο αποκαλείται στην παρούσα συμφωνία ΣΤΣ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας και λειτουργεί, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτημα. Άρθρο Άρθρο 19 Διαβουλεύσεις και επίλυση των διαφορών 1.Με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα συμφωνία, η συμφωνία για την επίλυση των διαφορών εφαρμόζεται στις διαβουλεύσεις και την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία. 2.Σε περίπτωση που ένα μέλος θεωρεί ότι ένα πλεονέκτημα που προκύπτει γιαυτό άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα συμφωνία αναιρείται εν όλω ή εν μέρει, ή ότι κινδυνεύει η πραγματοποίηση ενός από τους στόχους της εν λόγω συμφωνίας, λόγω ενεργειών ενός ή περισσοτέρων μελών, δύναται, με σκοπό την επίτευξη αμοιβαίως ικανοποιητικής λύσης του θέματος, να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με το ή τα εν λόγω μέλη. κάθε μέλος εξετάζει με κατανόηση κάθε αίτηση διαβουλεύσεων ενός άλλου μέλους. 3.Η τεχνική επιτροπή παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, συμβουλές και βοήθεια στα μέλη που διεξάγουν διαβουλεύσεις. 4.Κατόπιν αιτήσεως κάποιου διαδίκου ή με δική της πρωτοβουλία η ειδική ομάδα (πάνελ), που συνιστάται για να εξετάσει κάποια διαφορά όσον αφορά τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, μπορεί να ζητήσει από την τεχνική επιτροπή να εξετάσει τα θέματα που απαιτούν τεχνικές γνώσεις. Η ειδική ομάδα καθορίζει τις αρμοδιότητες της τεχνικής επιτροπής, όσον αφορά τη συγκεκριμένη διαφορά και τάσσει προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της τεχνικής επιτροπής, την οποία λαμβάνει δεόντως υπόψη. Σε περίπτωση που η τεχνική επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιτύχει συναίνεση επί θέματος που υποβάλλεται σαυτή σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η ειδική ομάδα επιτρέπει στους διαδίκους να εκθέσουν ενώπιον της τις απόψεις τους. 5.Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται στην ειδική ομάδα δεν κοινολογούνται χωρίς επίσημη σχετική άδεια εκ μέρους του προσώπου, του φορέα ή της αρχής που τις παρέσχε. Όταν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται από την ειδική ομάδα ενώ απαγορεύεται η διάδοση τους από αυτή, παρέχεται μια εμπιστευτική περίληψη αυτών μετά από άδεια του προσώπου, του φορέα ή της αρχής που τις παρέσχε. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 20 1.Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη που δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου της 12ης Απριλίου 1979, δύνανται να αναβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημέρα έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ ως προς τα εν λόγω μέλη. ο ι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη που θα επιλέξουν την αναβολή εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας γνωστοποιούν την απόφαση τους στο Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ. 2.Πέραν των διατάξεων της παραγράφου 1, οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη που δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, της 12ης Απριλίου 197 9, δύνανται να αναβάλουν την εφαρμογή του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο β), περίπτωση iii) και του άρθρου β για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημέρα θέσης σε εφαρμογή όλων των άλλων διατάξεων της συμφωνίας, οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη της συμφωνίας που θα επιλέξουν την αναβολή της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, γνωστοποιούν την απόφαση τους στο Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ. 3.Οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη της παρούσας συμφωνίας παρέχουν τεχνική βοήθεια κατά τρόπο που συμφωνείται από κοινού, στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, οι οποίες ζητούν τη βοήθεια αυτή. Σ αυτό το πλαίσιο οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη της συμφωνίας καταρτίζουν προγράμματα τεχνικής βοήθειας, τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την εκπαίδευση του προσωπικού, βοήθεια για την κατάρτιση των μέτρων εφαρμογής, πρόσβαση σε πληροφοριακές πηγές σχετικά με τις μεθόδους στο θέμα καθορισμού της δασμολογητέας αξίας και συμβουλές στο θέμα εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 21 Επιφύλαξεις Δεν επιτρέπεται να διατυπωθούν επιφυλάξεις για τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας χωρίς τη συναίνεση των λοιπών μελών. Αρθρο 22 Εθνική νομοθεσία 1. Κάθε μέλος εξασφαλίζει, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος ως προς αυτό της παρούσας συμφωνίας, ότι οι νόμοι, οι κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές διαδικασίες του συμφωνούν με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. 2. Κάθε μέλος ενημερώνει την επιτροπή για κάθε τροποποίηση των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων του σε σχέση με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, καθώς και για την εφαρμογή αυτών των νόμων και κανονιστικών διατάξεων. Άρθρο 23 Επανεξέταση Η επιτροπή προβαίνει κατέτος σε επανεξέταση της λειτουργίας και της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της. Η επιτροπή ενημερώνει κατέτος το Συμβούλιο Εμπορευματικών Συναλλαγών για τα γεγονότα που μεσολάβησαν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που καλύπτει η εξέταση αυτή. Αρθρο 24 Γραμματεία Η Γραμματεία της παρούσας συμφωνίας εξασφαλίζεται από τη Γραμματεία του ΠΟΕ, εκτός ως προς ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες που ανατίθενται ειδικά στην τεχνική επιτροπή, της οποίας η Γραμματεία εξασφαλίζεται από τη Γραμματεία του ΣΤΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γενική Σημείωση Διαδοχική εφαρμογή των μεθόδων εκτίμησης 1.Τα άρθρα 1 μέχρι και 7 ορίζουν τον τρόπο, κατά τον οποίο πρέπει να καθορίζεται η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων κατεφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Οι μέθοδοι εκτίμησης αναφέρονται κατά τη σειρά εφαρμογής τους. Η πρώτη μέθοδος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορίζεται στο άρθρο 1 και τα εισαγόμενα εμπορεύματα πρέπει να εκτιμώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού όποτε πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 2.Όταν η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να καθοριστεί κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής διαδοχικά των επόμενων άρθρων, μέχρι το πρώτο μεταξύ αυτών άρθρο που θα καταστήσει δυνατό τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, μόνο όταν η δασμολογητέα αυτή αξία δεν μπορεί να καθοριστεί κατεφαρμογή ενός ορισμένου άρθρου, επιτρέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του αμέσως επομένου άρθρου κατά τη σειρά εφαρμογής. 3.Σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δε ζητεί αντιστροφή της σειράς των άρθρων 5 και 6, πρέπει να τηρείται η κανονική σειρά εφαρμογής. Αν διατυπωθεί τέτοιο αίτημα, αλλά αποδεικνύεται στη συνέχεια αδύνατος ο καθορισμός της δασμολογητέας αξίας κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6, η δασμολογητέα αξία πρέπει να καθοριστεί κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρουαν τούτο είναι δυνατό. 4.Αν η δασμολογητέα αξία δεν μπορεί να καθοριστεί κατεφαρμογή κανενός από τα άρθρα 1 μέχρι και 6, πρέπει να καθοριστεί κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7.Εφαρμογή γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών 1.Οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές είναι εκείνες, για τις οποίες, σε μια χώρα και σε μια δεδομένη στιγμή, υφίσταται αναγνωρισμένη συναίνεση ή σημαντική υποστήριξη από έγκυρες πηγές και βάσει των οποίων καθορίζεται ποιοι οικονομικοί πόροι και υποχρεώσεις θα καταχωρίζονται ως ,ενεργητικό και παθητικό, ποιες μεταβολές του παθητικού και του ενεργητικού πρέπει να καταχωρίζονται, πως πρέπει να γίνεται η μέτρηση του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και των επερχόμενων μεταβολών, ποιες πληροφορίες πρέπει να ανακοινώνονται και με ποιον τρόπο και ποια δημοσιονομικά δελτία πρέπει να συντάσσονται. Οι κανόνες αυτοί είναι δυνατό να αποτελούν ευρείες κατευθυντήριες αρχές γενικής εφαρμογής, καθώς και λεπτομερείς πρακτικές και διαδικασίες. 2.Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας η τελωνειακή υπηρεσία κάθε μέλους χρησιμοποιεί πληροφορίες που διαμορφώνονται κατά τρόπο συμβιβάσιμο με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στην αντίστοιχη χώρα εν όψει του οικείου άρθρου. Παραδείγματος χάρη, τα συνήθη κέρδη και γενικά έξοδα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 5, καθορίζονται βάσει πληροφοριών που διαμορφώνονται κατά τρόπο συμβιβάσιμο με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στη χώρα εισαγωγής. Αντίθετα, τα συνήθη κέρδη και γενικά έξοδα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6, καθορίζονται βάσει πληροφοριών που διαμορφώνονται κατά τρόπο συμβιβάσιμο με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στη χώρα παραγωγής. Άλλο παράδειγμα : ο προσδιορισμός ενός στοιχείου αναφερομένου στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β) περίπτωση ii, ο οποίος πραγματοποιείται στη χώρα εισαγωγής γίνεται βάσει πληροφοριών που χρησιμοποιούνται κατά τρόπο συμβιβάσιμο με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στη χώρα αυτή. Σημείωση για το άρθρο 1 Πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή 1.Η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή είναι η συνολική πληρωμή που έγινε ή πρόκειται να γίνει από τον αγοραστή προς τον πωλητή, ή υπέρ του πωλητή, για τα εισαγόμενα εμπορεύματα. Η πληρωμή δεν είναι αναγκαίο να γίνεται σε χρήμα. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με πιστωτικούς τίτλους ή αξιόγραφα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Ένα παράδειγμα έμμεσης πληρωμής είναι η ολική ή μερική εξόφληση από τον αγοραστή ενός χρέους του πωλητή. 2.Οι δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνει ο αγοραστής για δικό του λογαριασμό, εκτός από τις δραστηριότητες για τις οποίες προβλέπεται προσαρμογή στο άρθρο 8, δεν θεωρούνται ως έμμεση πληρωμή στον πωλητή, έστω και αν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ο πωλητής επωφελείται από αυτές. Από αυτό προκύπτει ότι για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας το κόστος των δραστηριοτήτων αυτών δεν προστίθεται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή. 3.Η δασμολογητέα αξία δεν περιλαμβάνει τα έξοδα ή τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται κατωτέρω, υπό τον όρο ότι διακρίνονται από την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή : 1)έξοδα σχετικά με εργασίες κατασκευής, εγκατάστασης, συναρμολόγησης, συντήρησης ή τεχνικής βοήθειας, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την εισαγωγή όσον αφορά τα εισαγόμενα εμπορεύματα, όπως εγκαταστάσεις, μηχανές ή εξοπλισμός· 2)κόστος μεταφοράς μετά την εισαγωγή· 3)δασμοί και φορολογικές επιβαρύνσεις της χώρας εισαγωγής. 4.Η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή νοείται ως η τιμή των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Έτσι, η μεταφορά από τον αγοραστή στον πωλητή μερισμάτων και άλλες πληρωμές που δεν αφορούν τα εισαγόμενα εμπορεύματα δεν αποτελούν μέρος της δασμολογητέας αξίας. Παράγραφος 1, στοιχείο α), περίπτωση iii Μεταξύ των περιορισμών που δεν καθιστούν απαράδεκτη μια πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή περιλαμβάνονται και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία των εμπορευμάτων. Τούτο μπορεί να συμβεί, παραδείγματος χάρη, όταν ένας πωλητής ζητεί από ένα αγοραστή αυτοκινήτων να μη τα μεταπωλήσει ή να μη τα εκθέσει πριν από ορισμένη ημερομηνία, η οποία χαρακτηρίζει την έναρξη του έτους για τα αντίστοιχα μοντέλα αυτοκινήτων. Παράγραφος 1, στοιχείο β) 1.Αν η πώληση ή η τιμή εξαρτώνται από όρους ή παροχές των οποίων η αξία, στην περίπτωση των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, δεν είναι δυνατό να καθοριστεί, η συναλλακτική αξία δεν γίνεται αποδεκτή για δασμολογικούς σκοπούς. Είναι δυνατό, να πρόκειται, παραδείγματος χάρη, για τις ακόλουθες περιπτώσεις : 1)ο πωλητής καθορίζει την τιμή των εισαγόμενων εμπορευμάτων σε συνάρτηση με τον όρο ότι ο αγοραστής θα αγοράσει και άλλα εμπορεύματα σε ορισμένες ποσότητες· 2)η τιμή των εισαγόμενων εμπορευμάτων εξαρτάται από την ή τις τιμές, στις οποίες ο αγοραστής των εισαγόμενων εμπορευμάτων πωλεί άλλα εμπορεύματα στον πωλητή των εν λόγω εισαγόμενων εμπορευμάτων· 3)η τιμή καθορίζεται βάσει ενός τρόπου πληρωμής που δεν έχει σχέση με τα εισαγόμενα εμπορεύματα : παραδείγματος χάρη, όταν τα εισαγόμενα εμπορεύματα είναι ημιτελή προϊόντα, τα οποία διατίθενται από τον πωλητή υπό τον όρο ότι θα δεχθεί ορισμένη ποσότητα ετοίμων προϊόντων. 2.Ωστόσο, όροι ή παροχές σχετικά με την παραγωγή ή την εμπορία των εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της συναλλακτικής αξίας. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι ο αγοραστής παρέχει στον πωλητή εργασίες μηχανικής ή μηχανολογίας ή σχέδια εκτελούμενα στη χώρα εισαγωγής δεν έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της συναλλακτικής αξίας για την εφαρμογή του άρθρου 1. Ομοίως, αν Ό αγοραστής αναλαμβάνει για δικό του λογαριασμό, έστω και στο πλαίσιο συμφωνίας με τον πωλητή, δραστηριότητες που αφορούν την εμπορία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, η αξία των δραστηριοτήτων αυτών δεν αποτελεί μέρος της δασμολογητέας αξίας και οι εν λόγω δραστηριότητες δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της συναλλακτικής αξίας. Παράγραφος1. Η παράγραφος 2, στοιχεία α) και β) προβλέπει διάφορα μέσα για να προσδιορίζεται αν μια συναλλακτική αξία μπορεί να γίνει αποδεκτή. 2.Η παράγραφος 2, στοιχείο α) προβλέπει ότι, όταν ο αγοραστής και ο πωλητής συνδέονται μεταξύ τους, εξετάζονται οι περιστάσεις περί την πώληση και η συναλλακτική αξία γίνεται δεκτή ως δασμολογητέα αξία, εφόσον οι σχέσεις αυτές δεν έχουν επηρεάσει την τιμή. Τούτο δεν σημαίνει ότι οι περιστάσεις της πώλησης απαιτείται να εξετάζονται κάθε φορά που ο αγοραστής και ο πωλητής συνδέονται μεταξύ τους. Η εξέταση αυτή απαιτείται μόνο όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς το αν πρέπει να γίνει αποδεκτή η τιμή. Όταν η τελωνειακή υπηρεσία δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η τιμή πρέπει να γίνει αποδεκτή, η τιμή αυτή πρέπει να γίνει αποδεκτή χωρίς υποχρέωση για τον εισαγωγέα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών. Παραδείγματος χάρη, η τελωνειακή υπηρεσία είναι δυνατό να έχει εξετάσει προγενέστερα το ζήτημα των σχέσεων, ή να κατέχει ήδη λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τον αγοραστή και τον πωλητή και να έχει ήδη πειστεί, βάσει της εξέτασης αυτής ή των πληροφοριών αυτών, ότι οι σχέσεις δεν έχουν επηρεάσει την τιμή. 3.Όταν η τελωνειακή υπηρεσία δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί τη συναλλακτική αξία χωρίς συμπληρωματική έρευνα, πρέπει να δίδει στον εισαγωγέα τη δυνατότητα παροχής όλων των άλλων λεπτομερών πληροφοριών που θα ήταν δυνατό να χρειασθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση των περιστάσεων της πώλησης. Από την άποψη αυτή, η τελωνειακή υπηρεσία πρέπει να είναι έτοιμη να εξετάσει τις κρίσιμες όψεις της συναλλαγής, περιλαμβανομένου και του τρόπου, κατά τον οποίο ο αγοραστής και ο πωλητής οργανώνουν τις εμπορικές τους σχέσεις και του τρόπου, κατά τον οποίο καθορίστηκε η εν λόγω τιμή, με σκοπό να προσδιορίσει αν οι σχέσεις έχουν επηρεάσει την τιμή. Αν είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι ο αγοραστής και ο πωλητής, αν και συνδεόμενοι κατά την έννοια του άρθρου 15, αγοράζουν και πωλούν ο ένας στον άλλον σαν να μην είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, αποδεικνύει ότι οι σχέσεις δεν έχουν επηρεάσει την τιμή. Παραδείγματος χάρη, αν η τιμή διαμορφωθεί κατά τρόπο συμβιβάσιμο με τις κανονικές πρακτικές καθορισμού των τιμών στον εν λόγω κλάδο παραγωγής, ή με τον τρόπο, κατά τον οποίο ο πωλητής διαμορφώνει τις τιμές του για πωλήσεις προς αγοραστές που δεν συνδέονται μαυτόν, τούτο αποδεικνύει ότι οι σχέσεις δεν έχουν επηρεάσει την τιμή. Ομοίως, εφόσον αποδειχθεί ότι η τιμή επαρκεί για την κάλυψη όλων των εξόδων και για την εξασφάλιση κέρδους αντιπροσωπευτικού του συνολικού κέρδους, το οποίο πραγματοποιεί η επιχείρηση κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου (παραδείγματος χάρη σε ετήσια βάση) για πωλήσεις εμπορευμάτων της αυτής φύσης ή του αυτού είδους, αποδεικνύεται ότι δεν έχει επηρεαστεί η τιμή. 4.Η παράγραφος 2, στοιχείο β) προβλέπει ότι ο εισαγωγέας έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι η συναλλακτική αξία προσεγγίζει πολύ μια αξία κριτήριο, την οποία έχει αποδεχθεί προγενέστερα η τελωνειακή υπηρεσία και ότι, κατά συνέπεια, είναι αποδεκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1. Όταν πληρούται ένα από τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2, στοιχείο β), δεν είναι αναγκαίο να εξεταστεί το ζήτημα της επιρροής που προβλέπεται στην παράγραφο 2, στοιχείο α). Αν η τελωνειακή υπηρεσία κατέχει ήδη επαρκείς πληροφορίες ώστε να έχει πειστεί, χωρίς λεπτομερέστερες έρευνες, ότι πληρούται ένα από τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2, στοιχείο β), δεν υπάρχει λόγος να απαιτήσει από τον εισαγωγέα ναποδείξει ότι πληρούται το κριτήριο αυτό. Στην παράγραφο 2, στοιχείο β), η έκφραση αγοραστές μη συνδεόμενοι σημαίνει αγοραστές που δεν συνδέονται με τον πωλητή σε καμία ειδική περίπτωση. Παράγραφος 2, στοιχείο 1)Πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα στοιχεία για να καθοριστεί αν μια αξία προσεγγίζει πολύ μια άλλη αξία. Τέτοια στοιχεία είναι ιδίως η φύση των εισαγόμενων εμπορευμάτων, η φύση του οικείου κλάδου παραγωγής, η εποχή, κατά τη διάρκεια της οποίας εισάγονται τα εμπορεύματα και αν η διαφορά αξίας είναι εμπορικώς σημαντική. Επειδή τα στοιχεία αυτά είναι δυνατό να ποικίλλουν από τη μια περίπτωση στην άλλη, θα ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις ένας ομοιόμορφος κανόνας, όπως ο κανόνας ενός σταθερού ποσοστού. Παραδείγματος χάρη, για να προσδιοριστεί αν η συναλλακτική αξία προσεγγίζει πολύ τις αξίες κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο β), μια μικρή διαφορά αξίας θα ήταν δυνατό να είναι απαράδεκτη σε περίπτωση ορισμένου τύπου εμπορευμάτων, ενώ μια σημαντική διαφορά θα ήταν ίσως δυνατό να γίνει αποδεκτή σε περίπτωση άλλου τύπου εμπορευμάτων. Σημείωση για το άρθρο1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 2, η τελωνειακή υπηρεσία αναφέρεται, όποτε είναι δυνατό, σε πώληση πανομοιότυπων εμπορευμάτων, η οποία πραγματοποιείται στο ίδιο εμπορικό επίπεδο και αφορά την ίδια ουσιαστικώς ποιότητα με την πώληση των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων. ελλείψει τέτοιων πωλήσεων, είναι δυνατό να γίνει αναφορά σε πώληση πανομοιότυπων εμπορευμάτων, η οποία πραγματοποιείται σε μια από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις : 2)πώληση στο ίδιο εμπορικό επίπεδο, αλλά που αφορά διαφορετική ποσότητα· 1)πώληση σε διαφορετικό εμπορικό επίπεδο, αλλά που αφορά την ίδια ουσιαστικώς ποσότητα· ή 4)πώληση σε διαφορετικό εμπορικό επίπεδο, που αφορά διαφορετική ποσότητα. 2.Αν διαπιστώθηκε πώληση σε οποιαδήποτε από τις. τρεις αυτές περιπτώσεις, γίνονται προσαρμογές για να ληφθεί υπόψη, κατά περίπτωση : 1)αποκλειστικά ο παράγοντας ποσότητα· 2)αποκλειστικά ο παράγοντας εμπορικό επίπεδο· ή 3)ταυτόχρονα ο παράγοντας εμπορικό επίπεδο και ο παράγοντας ποσότητα. 3.Η έκφραση ή/και παρέχει την ευχέρεια αναφοράς σε πωλήσεις και διενέργειας των αναγκαίων προσαρμογών σε οποιαδήποτε από τις τρεις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω. 4.Για την εφαρμογή του άρθρου 2, η συναλλακτική αξία πανομοιότυπων εισαγόμενων εμπορευμάτων νοείται ως η δασμολογητέα αξία, προσαρμοζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, στοιχείο β) και 2, η οποία έχει γίνει ήδη αποδεκτή δυνάμει του άρθρου 1.5.Προϋπόθεση κάθε προσαρμογής που πραγματοποιείται λόγω διαφορών εμπορικού επιπέδου ή ποσότητας είναι ότι η προσαρμογή αυτή, ανεξάρτητα από το αν συνεπάγεται την αύξηση ή την μείωση της αξίας, γίνεται μόνο βάσει προσκομιζόμενων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία αποδεικνύουν σαφώς ότι η προσαρμογή είναι εύλογη και ακριβής, παραδείγματος χάρη, γίνεται με βάση ισχύοντες τιμοκαταλόγους, στους οποίους περιλαμβάνονται τιμές που αφορούν διαφορετικά επίπεδα ή διαφορετικές ποσότητες. Παραδείγματος χάρη, αν τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα αποτελούν μια αποστολή δέκα μονάδων, ενώ τα μόνα πανομοιότυπα εισαχθέντα εμπορεύματα, για τα οποία υπάρχει συναλλακτική αξία πωλήθηκαν σε ποσότητες των 500 μονάδων, αναγνωρίζεται δε ότι ο πωλητής χορηγεί εκπτώσεις λόγω ποσότητας, η αναγκαία προσαρμογή είναι δυνατό να γίνει με αναφορά στον τιμοκατάλογο του πωλητή και με χρήση της τιμής που ισχύει για πώληση δέκα μονάδων. Δεν είναι απαραίτητη, για το σκοπό αυτό, η ύπαρξη πώλησης δέκα μονάδων εφόσον αποδεικνύεται, από πωλήσεις που αφορούν διαφορετικές ποσότητες, ότι ο τιμοκατάλογος είναι ειλικρινής. Ελλείψει πάντως τέτοιου αντικειμενικού κριτηρίου, δεν μπορεί να καθοριστεί η δασμολογητέα αξία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2. Σημείωση για το άρθρο1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 3, η τελωνειακή υπηρεσία αναφέρεται όποτε είναι τούτο δυνατό, σε πώληση ομοειδών εμπορευμάτων, η οποία πραγματοποιείται στο ίδιο εμπορικό επίπεδο και αφορά την ίδια ουσιαστικώς ποσότητα με την πώληση των υπό εκτίμηση προϊόντων. Ελλείψει τέτοιων πωλήσεων, είναι δυνατό να γίνει αναφορά σε πώληση ομοειδών εμπορευμάτων, η οποία πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις : 1)πώληση στο ίδιο εμπορικό επίπεδο, αλλά που αφορά διαφορετική ποσότητα· 2)πώληση σε διαφορετικό εμπορικό επίπεδο, αλλά που αφορά την ίδια ουσιαστικώς ποσότητα· 3)πώληση σε διαφορετικό εμπορικό επίπεδο, που αφορά διαφορετική ποσότητα. 2.Αν διαπιστώθηκε πώληση σε οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές περιπτώσεις, γίνονται προσαρμογές για να ληφθεί υπόψη, κατά περίπτωση : 1)αποκλειστικώς ο παράγοντας ποσότητα· 2)αποκλειστικώς ο παράγοντας εμπορικό επίπεδο 3)ταυτόχρονα ο παράγοντας εμπορικό επίπεδο και ο παράγοντας ποσότητα. 3.Η έκφραση ή/και παρέχει την ευχέρεια αναφοράς σε πωλήσεις και διενέργειας των αναγκαίων προσαρμογών σε οποιαδήποτε από τις τρεις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω. 4.Για την εφαρμογή του άρθρου 3, η συναλλακτική αξία ομοειδών εισαγόμενων εμπορευμάτων νοείται ως η δασμολογητέα αξία, προσαρμοζόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 στοιχείο β) και 2, η οποία έχει γίνει ήδη αποδεκτή δυνάμει του άρθρου 1.5.Προϋπόθεση κάθε προσαρμογής που πραγματοποιείται λόγω διαφορών εμπορικού επιπέδου ή ποσότητας είναι ότι η προσαρμογή αυτή, ανεξάρτητα από το αν συνεπάγεται την αύξηση ή τη μείωση της αξίας, γίνεται μόνο βάσει προσκομιζόμενων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία αποδεικνύουν σαφώς ότι η προσαρμογή είναι εύλογη και ακριβής, παραδείγματος χάρη, γίνεται με βάση ισχύοντες τιμοκαταλόγους στους οποίους περιλαμβάνονται τιμές που αφορούν διαφορετικά επίπεδα ή διαφορετικές ποσότητες. Παραδείγματος χάρη, αν τα υπό εκτίμηση εισαγόμενα εμπορεύματα αποτελούν μια αποστολή δέκα μονάδων, ενώ τα μόνα ομοειδή εισαχθέντα εμπορεύματα, για τα οποία υπάρχει συναλλακτική αξία, πωλήθηκαν σε ποσότητες των 500 μονάδων, αναγνωρίζεται δε ότι ο πωλητής χορηγεί εκπτώσεις λόγω ποσότητας, η αναγκαία προσαρμογή θα είναι δυνατό να γίνει με αναφορά στον τιμοκατάλογο του πωλητή και με χρήση της τιμής που ισχύει για πώληση 10 μονάδων. Δεν είναι απαραίτητη, για το σκοπό αυτό, η ύπαρξη πώλησης δέκα μονάδων, εφόσον αποδεικνύεται, από πωλήσεις που αφορούν διαφορετικές ποσότητες, ότι ο τιμοκατάλογος είναι ειλικρινής. Ελλείψει, πάντως, τέτοιου αντικειμενικού κριτηρίου, δεν μπορεί να καθοριστεί η δασμολογητέα αξία σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 3. Σημείωση για το άρθρο1. Ως τιμή μονάδας που αντιστοιχεί στις πωλήσεις ..., οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα νοείται η τιμή, στην οποία πωλείται ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων επί πωλήσεων προς πρόσωπα που δεν συνδέονται με τα πρόσωπα οπό τα οποία αγοράζουν τα εν λόγω εμπορεύματα, στο πρώτο μετά την εισαγωγή εμπορικό επίπεδο, στο οποίο πραγματοποιούνται οι πωλήσεις αυτές. 2.Παραδείγματος χάρη : εμπορεύματα πωλούνται βάσει τιμοκαταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνει ευνοϊκές τιμές μονάδας για αγορές σχετικά μεγάλων ποσοτήτων. Ποσότητα κατά Τιμή Αριθμός Συνολική ποσότητα πώληση μονάδας πωλήσεων πωλούμενη σε κάθε τιμή 1 έως 10 μονάδες10 πωλήσεις 5 μονάδων5 πωλήσεις 3 μονάδων 11 έως 25 μονάδες5 πωλήσεις 11 μονάδωνπλέον των 25 μονάδων1 πώληση 3 0 μονάδων1 πώλησημονάδων Ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων που πωλούνται σε δεδομένη τιμή είναι 80· κατά συνέπεια, η τιμή μονάδας που αντιστοιχεί στις πωλήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα είναι 90.3.Άλλο παράδειγμα : πραγματοποιούνται δύο πωλήσεις. Στην πρώτη, πωλούνται 500 μονάδες με τιμή 95 νομισματικών μονάδων η κάθε μια. Στη δεύτερη, 400 μονάδες πωλούνται με τιμή 90 νομισματικών μονάδων η κάθε μια. Στο παράδειγμα αυτό, ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων που πωλούνται σε δεδομένη τιμή είναι 500· κατά συνέπεια, η τιμή μονάδας που αντιστοιχεί στην πώληση, η οποία αντιπροσωπεύει συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα είναι 95.4.Τρίτο παράδειγμα : στην ακόλουθη περίπτωση, διάφορες ποσότητες πωλούνται σε διάφορες τιμές : 1)Πωλήσεις Ποσότητα κατά την πώληση Τιμή μονάδας 40 μονάδες 100 3 0 μονάδες 90 15 μονάδες 100 50 μονάδες 95 25 μονάδες 105 35 μονάδες 90 5 μονάδες 100 2)Συνολικά ποσά Συνολική πωληθείσα ποσότητα Τιμή μονάδας 65 90 50 95 60 100 25 105 Στο παράδειγμα αυτό, ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων που πωλούνται σε δεδομένη τιμή είναι 65· κατά συνέπεια, η τιμή μονάδας που αντιστοιχεί στις πωλήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα είναι 90.5.Πώληση που πραγματοποιείται στη χώρα εισαγωγής, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 1, προς πρόσωπο που παρέχει άμεσα ή έμμεσα και αδαπάνως ή με μειωμένο κόστος, οποιοδήποτε από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί τούτο στην παραγωγή και την πώληση προς εξαγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας για την εφαρμογή του άρθρου 5. 6.Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κέρδη και γενικά έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 πρέπει να νοούνται ως ένα σύνολο, το ποσό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την αφαίρεση αυτή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον εισαγωγέα ή εξ ονόματος του, εκτός αν τα ποσά του εισαγωγέα δεν συμφωνούν με τα ποσά που αντιστοιχούν κανονικά στις πωλήσεις στη χώρα εισαγωγής εισαγόμενων εμπορευμάτων της αυτής φύσης ή του αυτού είδους. Όταν τα ποσά του εισαγωγέα δεν συμφωνούν με τα τελευταία αυτά ποσά, το ποσό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τα κέρδη και τα γενικά έξοδα μπορεί να βασίζεται σε κατάλληλες πληροφορίες, εκτός από εκείνες οι οποίες έχουν παρασχεθεί από τον εισαγωγέα ή εξ ονόματος του. 7.Τα γενικά έξοδα περιλαμβάνουν το άμεσο και έμμεσο κόστος εμπορίας των εν λόγω εμπορευμάτων. 8.Οι τοπικοί φόροι, οι οποίοι καταβάλλονται λόγω της πώλησης των εμπορευμάτων και για τους οποίους δεν γίνεται αφαίρεση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α), περίπτωση ιν), πρέπει να αφαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο α) περίπτωση i). 9.Για να προσδιορισθούν οι προμήθειες ή τα συνήθη κέρδη και τα γενικά έξοδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, το ζήτημα αν ορισμένα εμπορεύματα είναι της αυτής φύσης ή του αυτού είδους με άλλα εμπορεύματα πρέπει να επιλύεται σε κάθε περίπτωση χωριστά, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, θα πρέπει να γίνεται εξέταση των πωλήσεων, στη χώρα εισαγωγής, της πιο περιορισμένης ομάδας ή σειράς εισαγόμενων εμπορευμάτων της αυτής φύσης ή του αυτού είδους, στην οποία περιλαμβάνονται και τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, για τα οποία δύνανται να παρασχεθούν οι αναγκαίες πληροφορίες. Για την εφαρμογή του άρθρου 5, τα εμπορεύματα της αυτής φύσης ή του αυτού είδους περιλαμβάνουν τα εμπορεύματα που εισάγονται από την ίδια χώρα με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, καθώς και τα εμπορεύματα που εισάγονται από άλλες χώρες. 10.Για την εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοίχε (ο β), η πιο πρόσφατη ημερομηνία είναι η ημερομηνία κατά την οποία τα εισαγόμενα εμπορεύματα ή πανομοιότυπα ή ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα πωλούνται σε ποσότητα επαρκή, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της τιμής μονάδας. 11.Όταν γίνεται χρήση της μεθόδου εκτίμησης του άρθρου 5, παράγραφος 2, οι αφαιρέσεις που γίνονται για να ληφθεί υπόψη η προστιθέμενη, λόγω περαιτέρω κατεργασίας αξία, βασίζονται σε δεδομένα αντικειμενικά και δυνάμενα ναποτιμηθοΰν σχετικά με το κόστος της εργασίας αυτής. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται βάσει των τύπων, τρόπων και μεθόδων κατασκευής που γίνονται δεκτοί στον οικείο κλάδο παραγωγής καθώς και βάσει των λοιπών πρακτικών του κλάδου αυτού. 12.Αναγνωρίζεται ότι η μέθοδος εκτίμησης που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, δεν μπορεί κανονικά να εφαρμοστεί σε περίπτωση που μετά από περαιτέρω κατεργασία, τα εισαγόμενα εμπορεύματα απώλεσαν την ταυτότητα τους. Ωστόσο, είναι δυνατό να υφίστανται περιπτώσεις κατά τις οποίες, αν και τα εισαγόμενα εμπορεύματα απώλεσαν την ταυτότητα τους, η προστιθέμενη, λόγω κατεργασίας αξία μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια χωρίς υπερβολική δυσκολία, Αντίθετα, είναι δυνατό να παρουσιαστούν περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα εισαγόμενα εμπορεύματα διατηρούν την ταυτότητα τους, αλλά αποτελούν τόσο ασήμαντο μέρος των εμπορευμάτων που πωλούνται στη χώρα εισαγωγής, ώστε να μη δικαιολογείται η χρήση αυτής της μεθόδου εκτίμησης. Βάσει των προαναφερθέντων, τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εξετάζονται χωριστά. Σημείωση για το άρθρο1. Κατά γενικό κανόνα, η δασμολογητέα αξία καθορίζεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, βάσει πληροφοριών αμέσως διαθέσιμων στη χώρα εισαγωγής. Εντούτοις, για να καθοριστεί μια υπολογιζόμενη αξία, είναι δυνατό να καταστεί αναγκαία η εξέταση εξόδων παραγωγής των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων και άλλων πληροφοριών που επιβάλλεται να ληφθούν εκτός της χώρας εισαγωγής. Εξάλλου, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο παραγωγός των εμπορευμάτων δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των αρχών της χώρας εισαγωγής. Η χρήση της μεθόδου της υπολογιζόμενης αξίας περιορίζεται, γενικώς, στις περιπτώσεις όπου ο αγοραστής και ο πωλητής συνδέονται μεταξύ τους και ο παραγωγός είναι διατεθειμένος να ανακοινώσει στις αρχές της χώρας εισαγωγής τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό των εξόδων και να τους παράσχει διευκολύνσεις για κάθε μεταγενέστερο έλεγχο που θα ήταν δυνατό ναπαιτηθεί. 2.Το κόστος ή η αξία που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο α) πρέπει να καθορίζεται βάσει πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, οι οποίες παρέχονται από τον παραγωγό ή εξ ονόματος του. Βασίζεται στα εμπορικά λογιστικά στοιχεία του παραγωγού, υπό τον όρο ότι τα λογιστικά αυτά στοιχεία συμβιβάζονται με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στη χώρα παραγωγής των εμπορευμάτων. 3.Το κόστος ή η αξία περιλαμβάνει το κόστος των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α), περιπτώσεις ii) και iii). Περιλαμβάνει επίσης την αξία, επιμεριζόμενη δεόντως με τις πρέπουσες αναλογίες σύμφωνα με τη σημείωση για το άρθρο 8, κάθε στοιχείου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου το οποίο έχει παρασχεθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τον αγοραστή για να χρησιμοποιηθεί κατά την παραγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Η αξία των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β) περίπτωση iν), οι οποίες εκτελούνται εντός της χώρας εισαγωγής περιλαμβάνεται μόνο στο μέτρο που οι εργασίες αυτές επιβαρύνουν τον παραγωγό. Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπολογίζεται δύο φορές, κατά τον καθορισμό της υπολογιζόμενης αξίας, το κόστος ή η αξία κανενός από τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή. 4.Το ποσό για τα κέρδη και τα γενικά έξοδα που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) καθορίζεται βάσει πληροφοριών που παρέχονται από τον παραγωγό ή εξ ονόματος του, εκτός αν τα ποσά που αυτός ανακοινώνει δεν συμφωνούν με εκείνα που αντιστοιχούν κανονικά στις πωλήσεις εμπορευμάτων της αυτής φύσης ή του αυτού είδους με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, οι οποίες πραγματοποιούνται από παραγωγούς της χώρας εξαγωγής προς εξαγωγή στη χώρα εισαγωγής. 5. Πρέπει να σημειωθεί, ως προς το θέμα αυτό, ότι το ποσό για τα κέρδη και τα γενικά έξοδα πρέπει να θεωρείται ως σύνολο. Κατά συνέπεια, αν σε μια ειδική περίπτωση, το κέρδος του παραγωγού είναι ασήμαντο και τα γενικά του έξοδα μεγάλα, το κέρδος του και τα γενικά του έξοδα, λαμβανόμενα ως σύνολο, δύνανται παρά ταύτα να είναι σύμφωνα με εκείνα που αντιστοιχούν κανονικά στις πωλήσεις εμπορευμάτων της αυτής φύσης ή του αυτού είδους. Τούτο θα ήταν δυνατό να συμβεί, παραδείγματος χάρη, αν ένα προϊόν εισάγεται για πρώτη φορά στην αγορά της χώρας εισαγωγής και ο παραγωγός αρκείται σε κέρδος μηδενικό ή ασήμαντο να αντισταθμίσει τα υψηλά γενικά έξοδα που προκαλούνται από την εισαγωγή αυτή. Όταν ο παραγωγός δύναται να αποδείξει ότι έχει ασήμαντο κέρδος επί των πωλήσεων των εισαγόμενων εμπορευμάτων λόγω ειδικών εμπορικών περιστάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των πραγματικών κερδών του, υπό τον όρο ότι ο παραγωγός προβάλλει βάσιμους εμπορικούς λόγους για τη δικαιολόγηση τους και η πολιτική τιμών που ακολουθεί εκφράζει τη συνήθη πολιτική τιμών του οικείου κλάδου παραγωγής. Τούτο μπορεί να συμβεί, παραδείγματος χάρη, σε περίπτωση που οι παραγωγοί αναγκάζονται να μειώσουν προσωρινά τις τιμές τους λόγω απρόβλεπτης ελάττωσης της ζήτησης ή σε περίπτωση που πωλούν εμπορεύματα για να συμπληρώσουν μια σειρά εμπορευμάτων παραγόμενων στη χώρα εισαγωγής, αρκούνται δε σε ασήμαντο κέρδος για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Όταν τα ποσά των κερδών και των γενικών εξόδων που παρέχονται από τον παραγωγό δεν είναι σύμφωνα με εκείνα που αντιστοιχούν κανονικά στις πωλήσεις εμπορευμάτων της αυτής φύσης ή του αυτού είδους με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, οι οποίες πραγματοποιούνται από παραγωγούς της χώρας εξαγωγής προς εξαγωγή στη χώρα εισαγωγής, το ποσό των κερδών και γενικών εξόδων μπορεί να βασίζεται σε κατάλληλες πληροφορίες πλην εκείνων που παρέχονται από τον παραγωγό των εμπορευμάτων ή εξ ονόματος του. 6.Όταν για τον καθορισμό της υπολογιζόμενης αξίας, γίνεται χρήση άλλων πληροφοριών, εκτός από εκείνες που έχουν παρασχεθεί από τον παραγωγό ή για λογαριασμό του, οι αρχές της χώρας εισαγωγής ενημερώνουν τον εισαγωγέα, κατόπιν αιτήσεως του, για την πηγή των πληροφοριών αυτών, για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και για τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν βάσει των στοιχείων αυτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10.7.Τα γενικά έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) περιέχουν το άμεσο και έμμεσο κόστος παραγωγής και πώλησης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων που δεν περιλαμβάνονται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α). 8.Για να προσδιορισθεί αν ορισμένα εμπορεύματα είναι της αυτής φύσης ή του αυτού είδους με άλλα εμπορεύματα πρέπει να εξετάζεται κάθε περίπτωση χωριστά, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων. Για να καθοριστούν τα συνήθη κέρδη και τα γενικά έξοδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, γίνεται εξέταση των πωλήσεων προς εξαγωγή στη χώρα εισαγωγής της πιο περιορισμένης ομάδας ή σειράς εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα, για τα οποία είναι δυνατό να παρασχεθούν οι αναγκαίες πληροφορίες. Για την εφαρμογή του άρθρου 6, τα εμπορεύματα της αυτής φύσης ή του αυτού είδους πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. Σημείωση για το άρθρο1. Οι δασμολογητέες αξίες που καθορίζονται κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 είναι ανάγκη να βασίζονται όσο το δυνατό περισσότερο σε δασμολογητέες αξίες που έχουν καθοριστεί προγενέστερα. 2.Οι μέθοδοι εκτίμησης των οποίων πρέπει να γίνεται χρήση δυνάμει του άρθρου 7 επιβάλλεται να είναι οι οριζόμενες στα άρθρα 1 μέχρι και 6, αλλά μια εύλογη ελαστικότητα κατά την εφαρμογή των μεθόδων αυτών θα ήταν σύμφωνη με τους στόχους και τις διατάξεις του άρθρου 7. 3.Μερικά παραδείγματα θα καταδείξουν τι σημαίνει εύλογη ελαστικότητα: 1)Εμπορεύματα πανομοιότυπα : Η διάταξη, κατά την οποία τα πανομοιότυπα εμπορεύματα πρέπει να εξάγονται κατά την ίδια χρονική στιγμή ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα θα ήταν δυνατό να ερμηνευθεί με ελαστικότητα· πανομοιότυπα εισαγόμενα εμπορεύματα, τα οποία παράγονται σε άλλη χώρα, πλην της χώρας εξαγωγής των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, θα ήταν δυνατό να αποτελέσουν τη βάση καθορισμού της δασμολογητέας αξίας θα ήταν δυνατό να γίνει χρήση της δασμολογητέας αξίας πανομοιότυπων εισαγόμενων εμπορευμάτων, η οποία έχει ήδη καθοριστεί κατεφαρμογή των διατάξεων των άρθρωνή 6.1)Εμπορεύματα ομοειδή : Η διάταξη, κατά την οποία τα ομοειδή εμπορεύματα πρέπει να εξάγονται κατά την ίδια στιγμή ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή με τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα θα ήταν δυνατό να ερμηνευθεί με ελαστικότητα· ομοειδή εισαγόμενα εμπορεύματα παραγόμενα σε άλλη χώρα πλην της χώρας εξαγωγής των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων, θα ήταν δυνατό ναποτελέσουν τη βάση καθορισμού της δασμολογητέας αξίας θα ήταν δυνατό να γίνει χρήση της δασμολογητέας αξίας ομοειδών εισαγόμενων εμπορευμάτων, η οποία έχει ήδη καθοριστεί κατεφαρμογή των άρθρωνή 6.1)Επαγωγική μέθοδος : Η διάταξη, κατά την οποία τα εμπορεύματα πρέπει να έχουν πωληθεί στην κατάσταση που εισήχθησαν, η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α), θα ήταν δυνατό να ερμηνεύεται με ελαστικότητα· η προθεσμία των 90 ημερών θα ήταν δυνατό να εφαρμόζεται με ελαστικότητα. Σημείωση για το άρθροΠαράγραφος 1, στοιχείο α), περίπτωση i) Ως προμήθειες αγοράς νοούνται τα ποσά που καταβάλλονται από έναν εισαγωγέα στον αντιπρόσωπο του για τις υπηρεσίες που συνίστανται στην αντιπροσώπευση του στο εξωτερικό για την αγορά των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων. Παράγραφος 1, στοιχείο β), περίπτωση ii) 1. Δύο παράγοντες υπεισέρχονται στον επιμερισμό των στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β) περίπτωση ii), επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων, δηλαδή η αξία του ίδιου του στοιχείου και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να επιμερίζεται η αξία αυτή επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ο επιμερισμός των στοιχείων αυτών πρέπει να γίνεται με εύλογο τρόπο, κατάλληλο για τις περιστάσεις και σύμφωνο με τις γενικές αποδεκτές λογιστικές αρχές. 2.Όσον αφορά την αξία του στοιχείου, αν ο εισαγωγέας αποκτά το εν λόγω στοιχείο από έναν πωλητή, με τον οποίο δεν συνδέεται, αντί ορισμένης τιμής, η τιμή αυτή συνιστά την αξία του στοιχείου. Αν το στοιχείο παρήχθη από τον εισαγωγέα ή από πρόσωπο συνδεόμενο με αυτόν, την αξία του στοιχείου αυτού αποτελεί το κόστος της παραγωγής του. Αν το στοιχείο έχει χρησιμοποιηθεί προγενέστερα από τον εισαγωγέα, ανεξάρτητα από το αν το απέκτησε ή το παρήγαγε ο ίδιος ή όχι, το αρχικό κόστος κτήσης ή παραγωγής θα πρέπει να μειωθεί για να ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίηση αυτή, προκειμένου να προσδιορισθεί η αξία του στοιχείου. 3.Μετά τον καθορισμό της αξίας του στοιχείου, καθίσταται αναγκαίος ο επιμερισμός της στα εισαγόμενα εμπορεύματα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες γαυτό. Παραδείγματος χάρη, η αξία θα ήταν δυνατό να καταλογισθεί εξ ολοκλήρου στην πρώτη αποστολή, αν ο εισαγωγέας επιθυμεί να πληρώσει τους δασμούς εφάπαξ, για το σύνολο της αξίας. Άλλο παράδειγμα : ο εισαγωγέας μπορεί να ζητήσει τον επιμερισμό της αξίας στον αριθμό των μονάδων που παρήχθησαν μέχρι τη χρονική στιγμή της πρώτης αποστολής. Άλλο ένα παράδειγμα : ο εισαγωγέας μπορεί να ζητήσει τον επιμερισμό της αξίας στο σύνολο της προβλεπόμενης παραγωγής, αν υφίστανται συμβάσεις ή οριστικές αναλήψεις υποχρεώσεων για την παραγωγή αυτή. Η μέθοδος επιμερισμού, της οποίας γίνεται χρήση, εξαρτάται από τα έγγραφα στοιχεία που παρέχει ο εισαγωγέας. 4.Προς διευκρίνιση των προαναφερομένων, δύναται να ληφθεί υπόψη η περίπτωση ενός εισαγωγέα, ο οποίος παρέχει στον παραγωγό καλούπι προς χρησιμοποίηση για την παραγωγή εμπορευμάτων προς εισαγωγή και ο οποίος συνάπτει με αυτόν σύμβαση αγοράς που άφορα 10.000 μονάδες. Κατά τη χρονική στιγμή άφιξης της πρώτης αποστολής, που περιλαμβάνει 1.000 μονάδες, ο παραγωγός έχει ήδη παραγάγει 4.000 μονάδες. Ο εισαγωγέας μπορεί να ζητήσει από την τελωνειακή υπηρεσία να επιμερίσει την αξία του καλουπιού σε 1.000, 4.000 ή 10.000 μονάδες. Παράγραφος 1, στοιχείο β), περίπτωση iν) 1.Οι αξίες που πρέπει να προστίθενται για τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β) περίπτωση iν) βασίζονται σε δεδομένα αντικειμενικά που δύνανται να αποτιμηθούν. Για να περιορισθεί στο ελάχιστο η εργασία, τόσο του εισαγωγέα όσο και της τελωνειακής υπηρεσίας όσον αφορά τον καθορισμό των αξιών που πρέπει να προστεθούν, επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται, όσο είναι δυνατό, δεδομένα αμέσως διαθέσιμα στο πλαίσιο του συστήματος εμπορικών βιβλίων του αγοραστή. 2.Για τα στοιχεία που παρέχονται από τον αγοραστή και τα οποία αυτός έχει αγοράσει ή μισθώσει, η αξ ία που πρέπει να προστεθεί είναι το κόστος της αγοράς ή της μίσθωσης. Για τα στοιχεία που ανήκουν στην περιουσία του Δημοσίου δεν συντρέχει περίπτωση καμίας άλλης προσθήκης εκτός από την προσθήκη του κόστους των αντιγράφων. 3.Η ευκολία με την οποία μπορεί να επιτευχθεί ο υπολογισμός των αξιών που πρέπει να προστεθούν, εξαρτάται από τη δομή της συγκεκριμένης επιχείρησης, τη διαχειριστική πρακτική της και τις λογιστικές της μεθόδους. 4.Παραδείγματος χάρη, είναι δυνατό μια επιχείρηση που εισάγει διάφορα προϊόντα από πολλές χώρες να τηρεί λογιστικά στοιχεία για το κέντρο σχεδιασμού της, το οποίο βρίσκεται εκτός της χώρας εισαγωγής, έτσι ώστε να έχει ακριβή εικόνα των εξόδων που πρέπει να επιμερισθούν σε δεδομένο προϊόν. Σε τέτοια περίπτωση, είναι δυνατό να γίνει άμεση προσαρμογή με κατάλληλο τρόπο, κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8.5. Αφετέρου, είναι δυνατό μια επιχείρηση να καταχωρίζει τα έξοδα του κέντρου σχεδιασμού της, το οποίο βρίσκεται εκτός της χώρας εισαγωγής, στα γενικά έξοδα, χωρίς να τα επιμερίζει σε ορισμένα προϊόντα. Σε τέτοια περίπτωση, θα ήταν δυνατό να γίνει, κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, κατάλληλη προσαρμογή όσον αφορά τα εισαγόμενα εμπορεύματα, με καταλογισμό του συνολικού ποσού εξόδων του κέντρου σχεδιασμού στο σύνολο της παραγωγής που απολαύει των υπηρεσιών του κέντρου αυτού και με πρόσθεση των καταλογισθέντων με τον τρόπο αυτό εξόδων στην τιμή των εισαγόμενων εμπορευμάτων ανάλογα με τον αριθμό των μονάδων. 6.Σε περίπτωση παραλλαγών των περιστάσεων που προαναφέρθηκαν, είναι αυτονόητο ότι καθίσταται αναγκαίο να ληφθούν υπόψη διαφορετικοί παράγοντες για τον προσδιορισμό της κατάλληλης μεθόδου επιμερισμού. 7.Σε περίπτωση που στην παραγωγή του εν λόγω στοιχείου υπεισέρχεται ορισμένος αριθμός χωρών και η παραγωγή αυτή κλιμακώνεται σε ορισμένη χρονική περίοδο, η προσαρμογή περιορίζεται στην αξία που πράγματι προστίθεται στο στοιχείο αυτό εκτός της χώρας εισαγωγής. Παράγραφος 1, στοιχείο 1)1.Τα πάσης φύσεως δικαιώματα από παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης που προβλέπονται στο άρθρο θ, παράγραφος 1, στοιχείο γ) δύνανται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις πληρωμές που πραγματοποιούνται βάσει διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών ή εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων αναπαραγωγής. Εντούτοις, κατά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας, τα έξοδα τα σχετικά με το δικαίωμα αναπαραγωγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων στη χώρα εισαγωγής δεν προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα. 2.Οι πληρωμές που γίνονται από τον αγοραστή σε αντιπαροχή του δικαιώματος διανομής ή μεταπώλησης των εισαγόμενων εμπορευμάτων δεν προστίθενται στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα τιμή, αν οι πληρωμές αυτές δεν αποτελούν όρο της πώλησης προς εξαγωγή στη χώρα εισαγωγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων. ΠαράγραφοςΟταν δεν υφίστανται δεδομένα αντικειμενικά και δυνάμενα ναποτιμηθούν όσον αφορά τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να προστεθούν σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου θ, η συναλλακτική αξία δεν είναι δυνατό να καθοριστεί κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1. Τούτο δύναται να συμβεί, παραδείγματος χάρη, στην ακόλουθη περίπτωση : καταβάλλεται δικαίωμα από παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης βάσει της τιμής πώλησης ενός λίτρου δεδομένου προϊόντος στη χώρα εισαγωγής, το οποίο εισήχθη σε χιλιόγραμμα και μεταποιήθηκε σε διάλυμα μετά την εισαγωγή. Αν, το δικαίωμα αυτό βασίζεται εν μέρει σε άλλα στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με τα εν λόγω εμπορεύματα (παραδείγματος χάρη, όταν τα εισαγόμενα εμπορεύματα αναμιγνύονται σε συστατικά εθνικής καταγωγής και δεν είναι πια δυνατό ναναγνωρισθεί χωριστά η ταυτότης του καθενός ή όταν το συγκεκριμένο δικαίωμα δεν είναι δυνατό να διαχωρισθεί από ειδικούς οικονομικούς διακανονισμούς μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή), δεν θα πρέπει να προστεθεί στοιχείο αντίστοιχο προς το δικαίωμα αυτό. Ωστόσο, αν το ποσό του δικαιώματος από παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης βασίζεται μόνο στα εισαγόμενα εμπορεύματα και μπορεί να αποτιμηθεί ευχερώς είναι δυνατό να προστεθεί ένα στοιχείο στην πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή. Σημείωση για το άρθροΓια την εφαρμογή του άρθρου 9, η -χρονική στιγμή της εισαγωγής μπορεί να είναι η χρονική στιγμή της διασάφησης. Σημείωση για το άρθρο1. Το άρθρο 11 παρέχει στον εισαγωγέα δικαίωμα προσφυγής για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας που έγινε από την τελωνειακή υπηρεσία, όσον αφορά τα υπό εκτίμηση εμπορεύματα. Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή αρχικά ενώπιον μιας ανώτερης αρχής της τελωνειακής υπηρεσίας αλλά ο εισαγωγέας έχει το δικαίωμα σε τελευταίο βαθμό, να ασκεί περαιτέρω προσφυγή ενώπιον των δικαστικών αρχών. 2.Που δεν επισύρει καμία ποινή σημαίνει ότι ο εισαγωγέας δεν υπόκειται σε πρόστιμο ούτε απειλείται με πρόστιμο απλώς και μόνο διότι επέλεξε την άσκηση του δικαιώματος του για προσφυγή. Τα κανονικά δικαστικά έξοδα και οι δικηγορικές αμοιβές δεν θεωρούνται ως πρόστιμο. 3.Ωστόσο, καμία από τις διατάξεις του άρθρου 11, δεν εμποδίζει κάποιο μέλος να απαιτήσει την ολοσχερή εξόφληση των επιβληθέντων δασμών πριν από την άσκηση της προσφυγής. Σημείωση για το άρθροΠαράγραφοςΓια την εφαρμογή του άρθρου 15, ο όρος πρόσωπα εφαρμόζεται, κατά περίπτωση, και στα νομικά πρόσωπα. Παράγραφος 4, στοιχείο 1)Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ένα πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει ένα άλλο όταν είναι, de jure ή da factο, σε θέση να ασκεί επί του άλλου τούτου προσώπου εξουσία καταναγκασμού ή κατεύθυνσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ 1.Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας συμφωνίας, η τεχνική επιτροπή συγκροτείται υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας με σκοπό να εξασφαλίσει, στο τεχνικό επίπεδο, ομοιομορφία ερμηνείας και εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. 2.Η τεχνική επιτροπή είναι αρμόδια : 1)να εξετάζει τα ειδικά τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στην τρέχουσα διαχείριση των συστημάτων καθορισμού της δασμολογητέας αξίας των μελών και να γνωμοδοτεί συμβουλευτικά όσον αφορά τις κατάλληλες λύσεις, βάσει των παρουσιαζόμενων περιστατικών· 2)να μελετά, κατόπιν αιτήσεως, τους νόμους, τις διαδικασίες και την πρακτική όσον αφορά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας που υπάγονται στην παρούσα συμφωνία και να συντάσσει εκθέσεις για τα αποτελέσματα των μελετών αυτών 3)να συντάσσει και να διανέμει ετήσιες εκθέσεις για τις τεχνικές πτυχές της εφαρμογής και της λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας· 4)να παρέχει, για κάθε ζήτημα που αφορά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων, πληροφορίες και γνώμες που είναι δυνατό να ζητηθούν από κάθε μέλος ή από την επιτροπή. Αυτές οι πληροφορίες και γνώμες είναι δυνατό να πάρουν τη μορφή συμβουλευτικών γνωμοδοτήσεων, σχολίων ή επεξηγηματικών σημειώσεων 5)να διευκολύνει, κατόπιν αιτήσεως, τη χορήγηση τεχνικής βοηθείας στα μέλη με σκοπό την προώθηση της αποδοχής της παρούσας συμφωνίας σε διεθνές επίπεδο και 6)να ασκεί κάθε άλλη κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι δυνατό να της ανατεθεί από την επιτροπή. 7)να εξετάζει τα θέματα τα οποία υποβάλλονται σ αυτή από την ειδική ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας συμφωνίας Γενικά 3.Η τεχνική επιτροπή προσπαθεί να φέρει σε πέρας, εντός ευλόγως συντόμου προθεσμίας, τις εργασίες της επί ειδικών θεμάτων, ιδίως δε επί θεμάτων που της έχουν υποβληθεί από τα μέλη, από την επιτροπή ή από την ειδική ομάδα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19, παράγραφος 4, η ειδική ομάδα τάσσει προθεσμία για την παραλαβή της έκθεσης της τεχνικής επιτροπής και η τεχνική επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει την έκθεση εντός της εν λόγω προθεσμίας. 4.Κατά τις δραστηριότητες της, η τεχνική επιτροπή επικουρείται δεόντως από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΣΤΣ). Εκπροσώπηση 5. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται στην τεχνική επιτροπή. Κάθε μέλος μπορεί να ορίσει έναν τακτικό αντιπρόσωπο και έναν ή περισσότερους αναπληρωματικούς αντιπροσώπους για να το εκπροσωπούν στην τεχνική επιτροπή. Κάθε μέλος που εκπροσωπείται έτσι στην τεχνική επιτροπή καλείται στη συνέχεια μέλος της τεχνικής επιτροπής. Οι εκπρόσωποι των μελών της τεχνικής επιτροπής δύνανται να επικουρούνται από συμβούλους. Η Γραμματεία του ΠΟΕ μπορεί επίσης να παρίσταται στις συνεδριάσεις της επιτροπής με την ιδιότητα του παρατηρητή. 6.Τα μέλη του ΣΤΣ που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ δύνανται να εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής από έναν τακτικό αντιπρόσωπο και έναν ή περισσότερους αναπληρωματικούς αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι αυτοί παρίστανται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής. 7.Με την επιφύλαξη της έγκρισης από τον πρόεδρο της τεχνικής επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (καλούμενος στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας) μπορεί να καλεί εκπροσώπους κυβερνήσεων που δεν είναι ούτε μέλη του ΠΟΕ, ούτε μέλη του ΣΤΣ καθώς και εκπροσώπους διεθνών κυβερνητικών και εμπορικών οργανώσεων, για να παρίστανται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής. 8.Οι πράξεις ορισμού εκπροσώπων, αναπληρωτών και συμβούλων στις συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής απευθύνονται στο Γενικό Γραμματέα. Συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής 9.Η τεχνική επιτροπή συνεδριάζει όποτε τούτο είναι αναγκαίο, αλλά τουλάχιστον δύο φορές κατέτος. Η ημερομηνία κάθε συνεδρίασης ορίζεται από την τεχνική επιτροπή κατά την προηγούμενη της σύνοδο. Η ημερομηνία της συνεδρίασης μπορεί να τροποποιηθεί, είτε κατόπιν αιτήσεως ενός μέλους της τεχνικής επιτροπής που υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής, είτε, για επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν αιτήσεως του προέδρου. Παρά τις διατάξεις της πρώτης πρότασης της παρούσας παραγράφου, η τεχνική επιτροπή συνεδριάζει, όταν χρειάζεται, για να εξετάσει θέματα· που υποβάλλονται σαυτή από την ειδική ομάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 της παρούσας συμφωνίας. 10.Οι συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής πραγματοποιούνται στην έδρα του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας εκτός αν υπάρχει αντίθετη 11.Εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, ο Γενικός Γραμματέας ειδοποιεί, 30 ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη κάθε συνόδου της τεχνικής επιτροπής, όλα τα μέλη της επιτροπής και τους συμμετέχοντες που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7. Ημερησία διάταξη 12.Από τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζεται προσωρινή ημερήσια διάταξη κάθε συνόδου, η οποία κοινοποιείται στα μέλη της τεχνικής επιτροπής και στους συμμετέχοντες που προβλέπονται στις παραγράφους 6 και 7, τριάντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της συνόδου, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Η ημερήσια αυτή διάταξη περιλαμβάνει όλα τα θέματα των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από την τεχνική επιτροπή κατά την προηγούμενη της σύνοδο, όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί από τον πρόεδρο με δική του πρωτοβουλία και όλα τα θέματα των οποίων ζητείται η εγγραφή από το Γενικό Γραμματέα, από την επιτροπή ή από κάθε μέλος της τεχνικής επιτροπής. 13.Η τεχνική επιτροπή καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κατά την έναρξη κάθε συνόδου. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, η ημερήσια διάταξη μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε από την τεχνική επιτροπή. Σύνθεση του προεδρείου και εσωτερικός κανονισμός 14.Η τεχνική επιτροπή επιλέγει μεταξύ των εκπροσώπων των μελών της έναν πρόεδρο και έναν ή περισσοτέρους αντιπροέδρους. Η θητεία του προέδρου και των αντιπροέδρων είναι ετήσια. 0 πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι, των οποίων ή λήγει η θητεία, δύναται να επανεκλεγούν. Η θητεία του προέδρου ή του αντιπροέδρου που παύει να είναι εκπρόσωπος ενός μέλους της τεχνικής επιτροπής λήγει αυτομάτως. 15.Αν ο πρόεδρος είναι απών κατά τη διάρκεια μιας συνόδου ή μέρος συνόδου, η προεδρία εξασφαλίζεται από έναν αντιπρόεδρο που έχει τις ίδιες εξουσίες και τα ίδια καθήκοντα με τον πρόεδρο. 16.Ο πρόεδρος της συνόδου μετέχει στις συζητήσεις της τεχνικής επιτροπής υπό την ιδιότητα του προέδρου και όχι υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου ενός μέλους της τεχνικής επιτροπής. 17.Πέρα από την άσκηση των εξουσιών που του ανατίθενται με άλλες διατάξεις του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη κάθε συνόδου, διευθύνει τις συζητήσεις, δίδει το λόγο και, σύμφωνα με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό κατευθύνει τις εργασίες. 0 πρόεδρος μπορεί επίσης να ανακαλέσει στην τάξη έναν ομιλητή, αν οι παρατηρήσεις του τελευταίου τούτου δεν είναι οι αρμόζουσες. 18.Κατά τη συζήτηση, για οποιοδήποτε θέμα, κάθε αντιπροσωπεία μπορεί να εγείρει θέμα διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πρόεδρος αποφαίνεται αμέσως. Αν αμφισβητείται η απόφασή του, ο πρόεδρος τη θέτει σε ψηφοφορία. Διατηρείται ως έχει αν δεν ανατραπεί. 19.0 Γενικός Γραμματέας ή τα μέλη της Γραμματείας που ορίζει ο ίδιος, εξασφαλίζουν τη γραμματεία των συνεδριάσεων της τεχνικής επιτροπής. Απαρτία και ψηφοφορία 20.Υπάρχει απαρτία όταν παρίστανται οι εκπρόσωποι που αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της τεχνικής επιτροπής. 21.Κάθε μέλος της τεχνικής επιτροπής διαθέτει μια ψήφο. Όλες οι απόφασης της τεχνικής επιτροπής λαμβάνονταν με πλειοψηφία των δύο τρίτων τουλάχιστον των παρόντων μελών. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί ορισμένου θέματος, η τεχνική επιτροπή έχει την ευχέρεια να υποβάλει πλήρη έκθεση επί του θέματος αυτού στην επιτροπή και στο ΣΤΣ, αναφέροντας τις διάφορες απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των σχετικών συζητήσεων. Παρά τις προαναφερθείσες διατάξεις της παρούσας παραγράφου, όταν πρόκειται για θέματα που υποβάλλει στην τεχνική επιτροπή κάποια ειδική ομάδα, αυτή λαμβάνει απόφαση με συναίνεση. Όταν δεν επιτυγχάνεται συμφωνία στην τεχνική επιτροπή για θέμα που έχει υποβάλει ειδική ομάδα, η τεχνική επιτροπή συντάσσει έκθεση, στην οποία αναφέρει λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά και τις απόψεις των μελών. Γλώσσες και έγγραφα 22.Οι επίσημες γλώσσες της τεχνικής επιτροπής είναι η γαλλική, η αγγλική και η ισπανική. Οι ομιλίες ή οι δηλώσεις που γίνονται σε μια από τις τρεις αυτές γλώσσες μεταφράζονται αμέσως στις άλλες επίσημες γλώσσες, εκτός αν συμφωνήσουν όλες οι αντιπροσωπείες να παραιτηθούν από τη μετάφραση αυτή. Οι ομιλίες ή οι δηλώσεις που γίνονται σε άλλη γλώσσα μεταφράζονται στη γαλλική, την αγγλική και την ισπανική με την επιφύλαξη των ίδιων προϋποθέσεων, αλλά στην περίπτωση αυτή, τη μετάφραση στη γαλλική, την αγγλική και την ισπανική παρέχει η ενδιαφερόμενη αντιπροσωπεία. Η γαλλική, η αγγλική και η ισπανική είναι οι μόνες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στα επίσημα έγγραφα της τεχνικής επιτροπής. Τα υπομνήματα και η αλληλογραφία που υποβάλλονται στην τεχνική επιτροπή προς εξέταση πρέπει να συντάσσονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες. 23.Η τεχνική επιτροπή συντάσσει έκθεση για κάθε συνοδό της και, αν ο πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο, πρακτικά ή αναλυτικό υπολογισμό των συνεδριάσεων της. Ο πρόεδρος ή το πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν υποβάλλει έκθεση για τις εργασίες της τεχνικής επιτροπής σε κάθε σύνοδο της επιτροπής και σε κάθε σύνοδο του ΣΤΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 1.Η προθεσμία των πέντε ετών που προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφος 1 για την εφαρμογή της συμφωνίας από τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη θα ήταν δυνατό, στην πράξη, να αποδειχθεί ανεπαρκής για ορισμένες από αυτές. Στην περίπτωση αυτή, μια αναπτυσσόμενη χώρα μέλος μπορεί, πριν από το τέλος της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφος 1, να ζητήσει την παράταση της. Εννοείται ότι τα μέλη εξετάζουν ένα τέτοιο αίτημα με κατανόηση, αν η αναπτυσσόμενη χώρα μέλος για την οποία πρόκειται δύναται να δικαιολογήσει δεόντως το διάβημα της. 2.Οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες εκτιμούν σήμερα τα εμπορεύματα βάσει ελαχίστων αξιών που καθορίζονται επίσημα είναι δυνατό να επιθυμούν να διατυπώσουν επιφύλαξη που να τους επιτρέπει τη διατήρηση των αξιών αυτών σε περιορισμένη έκταση και μεταβατικό επίπεδο σύμφωνα με ρήτρες και όρους που συμφωνούν τα μέλη. 3. Οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες κρίνουν ότι η αντιστροφή όσον αφορά τη σειρά της εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 4 της συμφωνίας, αν το ζητήσει ο εισαγωγέας, μπορεί να τους δημιουργήσει πραγματικές δυσκολίες, είναι δυνατό να επιθυμούν να διατυπώσουν επιφύλαξη στο άρθρο 4.με την εξής διατύπωση : Η κυβέρνηση .............. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ότι η αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 4 της συμφωνίας εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι τελωνειακές αρχές είναι σύμφωνες ως προς την αίτηση αντιστροφής της σειράς εφαρμογής των άρθρων 5 και 6. Αν αναπτυσσόμενες χώρες διατυπώσουν τέτοια επιφύλαξη, τα μέλη συναινούν σαυτήν βάσει του άρθρου 21 της συμφωνίας. 4. Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι δυνατόν να επιθυμούν να διατυπώσουν επιφύλαξη όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 2 της συμφωνίας, με την εξής διατύπωση : Η κυβέρνηση ............... διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει ότι οι διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2 της συμφωνίας εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής με αυτές σημείωσης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αίτησης ή μη του εισαγωγέως. Αν οι αναπτυσσόμενες χώρες διατυπώσουν τέτοια επιφύλαξη, τα μέλη συναινούν σαυτήν βάσει των διατάξεων του άρθρουτης συμφωνίας. 5. Ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες είναι δυνατό να αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 της συμφωνίας όταν πρόκειται για εισαγωγές που πραγματοποιούνται στις χώρες αυτές από αποκλειστικούς αντιπροσώπους, διανομείς ή καταποκλειστικότητα εμπορευόμενους. Τα μέλη της συμφωνίας συμφωνούν ότι, αν δημιουργηθούν στην πράξη προβλήματα τέτοιας φύσης στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη που εφαρμόζουν τη συμφωνία, θα μελετηθεί το θέμα, κατόπιν αιτήσεως των εν λόγω μελών, για να εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. S. Το άρθρο 17 αναγνωρίζει ότι, για την εφαρμογή της συμφωνίας, οι τελωνειακές υπηρεσίες είναι δυνατό να χρειάζονται να ερευνήσουν την αλήθεια ή την ακρίβεια, εγγράφου ή δήλωσης που τους υποβάλλεται με· σκοπό τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας. Το άρθρο αναγνωρίζει ότι δύνανται να διεξαχθούν έρευνες, για να εξακριβωθεί, παραδείγματος χάρη, ότι τα στοιχεία εκτίμησης της αξίας που δηλώθηκαν ή προσκομίσθηκαν στο τελωνείο για το σκοπό καθορισμού της δασμολογητέας αξίας είναι πλήρη και ακριβή. Τα μέλη, επιφυλασσομένων των νόμων και των εθνικών τους διαδικασιών, έχουν δικαίωμα να υπολογίζουν στην πλήρη συνεργασία των εισαγωγέων για τις έρευνες αυτές. 7. Η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που γίνονται ή πρόκειται να γίνουν, ως όρους της πώλησης των εισαγόμενων εμπορευμάτων, από τον αγοραστή στον πωλητή, ή από τον αγοραστή σε τρίτο πρόσωπο προς εκπλήρωση υποχρέωσης του πωλητή. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Τα μέλη, έχοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί συμφώνησαν, στις 20 Σεπτεμβρίου 1986, ότι οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης αποβλέπουν στην επίτευξη μεγαλύτερης απελευθέρωσης και επέκτασης του παγκόσμιου εμπορίου, στην ενίσχυση του ρόλου της GΑΤΤ και στην αύξηση της ικανότητας του συστήματος της GΑΤΤ να προσαρμόζεται στις εξελίξεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος· Εχοντας υπόψη ότι ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες μέλη εφαρμόζουν ελέγχους πριν από την αποστολή· Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των αναπτυσσομένων χωρών να ελέγχουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την ποιότητα, την ποσότητα ή τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων Γνωρίζοντας ότι τέτοια προγράμματα είναι ανάγκη να εφαρμόζονται χωρίς να δημιουργούν περιττές καθυστερήσεις ή άνιση μεταχείριση· Εχοντας υπόψη ότι ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται εξ ορισμού στο έδαφος του μέλους εξαγωγής· Αναγνωρίζοντας την ανάγκη δημιουργίας εγκεκριμένου διεθνούς πλαισίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο των μελών χρηστών όσο και των μελών εξαγωγέων Αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές και οι υποχρεώσεις της GΑΤΤ του 1994 ισχύουν για τις δραστηριότητες των φορέων ελέγχου πριν από την αποστολή, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τις κυβερνήσεις των μελών του ΠΟΕ· Αναγνωρίζοντας ότι είναι σκόπιμο να υπάρξει διαφάνεια των πράξεων των φορέων ελέγχου πριν από την αποστολή καθώς και των εφαρμοζόμενων σχετικά νόμων και ρυθμίσεων Επιθυμώντας να επιδιώξουν την ταχεία, αποτελεσματική και δίκαιη επίλυση των διαφορών μεταξύ των εξαγωγέων και των φορέων ελέγχου πριν από την αποστολή, που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία· Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 1.Β παρούσα συμφωνία ισχύει για όλες τις δραστηριότητες ελέγχου πριν από την αποστολή που διενεργούνται στο έδαφος των μελών, όταν οι δραστηριότητες αυτές έχουν ανατεθείμε σύμβαση ή με εντολή από την κυβέρνηση ή οποιοδήποτε δημόσιο φορέα μέλους. 2.Με τον όρο μέλος χρήστης νοείται το μέλος του οποίου η κυβέρνηση ή κάποιος δημόσιος φορέας αναθέτει με σύμβαση ή με εντολή τη διενέργεια δραστηριοτήτων ελέγχου πριν από την αποστολή. 3.Οι δραστηριότητες ελέγχου πριν από την αποστολή περιλαμβάνουν τον έλεγχο της ποιότητας, της ποσότητας, των τιμών, συμπεριλαμβανομένης της τιμής συναλλάγματος και των οικονομικών όρων -ή/και τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων που πρόκειται να εξαχθούν στο έδαφος του μέλους χρήστη. 4.Με τον όρο φορέας ελέγχου πριν από την αποστολή νοείται οποιοσδήποτε φορέας στον οποίο ανατίθεται με σύμβαση ή με εντολή από κάποιο μέλος η διενέργεια δραστηριοτήτων ελέγχου πριν από την αποστολή. Άρθρο Αρθρο 2 Υποχρεώσεις των μελών χρηστών Μη διακριτική μεταχείριση 1.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες ελέγχου πριν από την αποστολή διενεργούνται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και ότι τα σχετικά κριτήρια και οι διαδικασίες εφαρμόζονται αντικειμενικά και ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο για όλους τους εξαγωγείς, οι οποίοι θίγονται από τις δραστηριότητες αυτές. Υποχρεούνται ακόμη να εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη διεξαγωγή του ελέγχου από όλους τους ελεγκτές των φορέων ελέγχου πριν από την αποστολή, στους οποίους αυτά έχουν αναθέσει το συγκεκριμένο έργο με σύμβαση ή με εντολή. Κυβερνητικές απαίτησε ι ς 2.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου πριν από την αποστολή εφαρμόζονται, στον απαιτούμενο βαθμό, όσον αφορά τους νόμους, τις ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις τους, οι διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ, παράγραφοςτης GΑΤΤ του 199 4. Τόπος διενέργειας του ελέγχου 3.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες ελέγχου πριν από την αποστολή, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης έκθεσης απολογισμού ή σημειώματος που γνωστοποιεί τη μη έκδοση τέτοιας έκθεσης, διενεργούνται στο τελωνειακό έδαφος από το οποίο εξάγονται τα εμπορεύματα ή, αν δεν μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος στο εν λόγω τελωνειακό έδαφος λόγω της πολύπλοκης φύσης των σχετικών εμπορευμάτων, ή αν και τα δύο μέρη συμφωνούν, στο τελωνειακό έδαφος στο οποίο κατασκευάζονται τα εμπορεύματα. Πρότυπα 4.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι έλεγχοι της ποσότητας και της ποιότητας διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζουν ο πωλητής και ο αγοραστής στη σύμβαση αγοράς και ότι, σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν, ισχύουν τα σχετικά διεθνή πρότυπα.2 Διαφάνεια 5.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι ο έλεγχος πριν από την αποστολή γίνεται με τρόπο που να εγγυάται τη διαφάνεια. 6.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή, όταν έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τους εξαγωγείς, παρέχουν σαυτούς όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του ελέγχου. Η εν λόγω παροχή τωνΕννοείται ότι η διάταξη αυτή δεν υποχρεώνει τα μέλη να επιτρέπουν σε δημόσιους φορείς άλλων μελών να διενεργούν ελέγχους πριν από την αποστολή στο έδαφος τους.Τα διεθνή πρότυπα είναι αυτά που εγκρίνονται από δημόσιους ή μη δημόσιους φορείς στους οποίους είναι δυνατό να συμμετέχουν όλα τα μέλη και των οποίων μια από τις αναγνωρισμένες δραστηριότητες είναι η τυποποίηση. πληροφοριών πραγματοποιείται μετά από σχετική αίτηση των εξαγωγέων, οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν τους νόμους και τις ρυθμίσεις των μελών χρηστών, όσον αφορά τις δραστηριότητες ελέγχου πριν από την αποστολή και περιλαμβάνουν επίσης τις διαδικασίες και τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τον έλεγχο και την επαλήθευση των τιμών και της τιμής συναλλάγματος, τα δικαιώματα των εξαγωγέων έναντι των φορέων ελέγχου και τις διαδικασίες άσκησης ένδικων μέσων που καθορίζονται στην παράγραφο 21. Οι αποστολές δεν υπόκεινται σε πρόσθετες διαδικαστικές απαιτήσεις ή σε αλλαγές των ισχυουσών διαδικασιών, εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξαγωγέας δεν ενημερωθεί σχετικά κατά τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής του ελέγχου. Ωστόσο, σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως αυτές που αναφέρονται στα άρθρα ΧΧ και ΧΧΙ της GΑΤΤ του 1994, τέτοιες πρόσθετες απαιτήσεις ή αλλαγές είναι δυνατό να επιβληθούν σε κάποια αποστολή προτού ενημερωθεί σχετικά ο εξαγωγέας. Αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση δεν απαλλάσσει, ωστόσο, τους εξαγωγείς από τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συμμόρφωση τους με τις ρυθμίσεις των μελών χρηστών για την εισαγωγή. 7.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 παρέχονται στους εξαγωγείς με τον κατάλληλο τρόπο και ότι τα γραφεία ελέγχου πριν από την αποστολή που διατηρούν οι φορείς ελέγχου λειτουργούν ως κέντρα παροχής πληροφοριών, όταν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. 8.Τα μέλη χρήστες υποχρεούνται να δημοσιεύουν αμέσως όλους τους ισχύοντες νόμους και τις ρυθμίσεις για τις δραστηριότητες ελέγχου πριν από την αποστολή, έτσι ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στα άλλα μέλη και τους εμπόρους να ενημερώνονται σχετικά. Προστασία εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών 9.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή αντιμετωπίζουν όλες τις πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διενέργεια του ελέγχου πριν από την αποστολή ως εμπορικό απόρρητο εφόσον αυτές δεν έχουν ήδη δημοσιευθεί, διαδοθεί γενικά σε τρίτα μέρη ή κατά κάποιο τρόπο δημοσιοποιηθεί. Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή τηρούν διαδικασίες για το σκοπό αυτό. 10.Τα μέλη χρήστες παρέχουν, μετά από σχετική αίτηση, πληροφορίες στα μέλη για τα μέτρα που λαμβάνουν με σκοπό την εφαρμογή της παραγράφου 9. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν υποχρεώνουν τα μέλη να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ελέγχου πριν από την αποστολή ή θα έθιγε τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. 11.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή δεν διαδίδουν εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες σε τρίτους· οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή έχουν το δικαίωμα, κατεξαίρεση, να ανακοινώνουν τις πληροφορίες αυτές στους κυβερνητικούς φορείς οι οποίοι τους ανέθεσαν, με σύμβαση ή εντολή, τον έλεγχο. Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν από φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή, στους οποίους έχουν αναθέσει με σύμβαση ή εντολή τον έλεγχο, φυλάσσονται με τον κατάλληλο τρόπο. οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή ανακοινώνουν εμπιστευτικές εμπορικές πληροφορίες στις κυβερνήσεις που τους έχουν αναθέσει, με σύμβαση ή εντολή, τον έλεγχο μόνο εφόσον οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται συνήθως για την έκδοση πιστωτικών τίτλων ή για άλλους τύπους πληρωμής καθώς και για τελωνειακούς σκοπούς, την έκδοση αδειών εισαγωγής ή τον έλεγχο συναλλάγματος. 12.Το μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή δεν ζητούν από τους εξαγωγείς την παροχή πληροφοριών για: 1)στοιχεία κατασκευής που αφορούν μεθόδους για τις οποίες υπάρχει δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, υποχρέωση μη αποκάλυψης ή έχει εκδοθεί άδεια ή μεθόδους για τις οποίες εκκρεμεί η αναγνώριση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας 2)μη δημοσιευθέντα τεχνικά στοιχεία άλλα από αυτά που απαιτούνται για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τεχνικούς κανόνες και πρότυπα· 3)εσωτερικά στοιχεία καθορισμού της τιμής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους κατασκευής· 4)τα επίπεδα κέρδους, 5)τους όρους των συμβολαίων μεταξύ των εξαγωγέων και των προμηθευτών τους, εκτός αν ο φορέας δεν είναι διαφορετικά σε θέση να πραγματοποιήσει τον εν λόγω έλεγχο. Σαυτές τις περιπτώσεις, ο φορέας ζητεί απλώς τις πληροφορίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. 13.Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 12, τις οποίες οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή δεν ζητούν, είναι δυνατό να παρέχονται οικειοθελώς από τον εξαγωγέα με σκοπό τη διαλεύκανση κάποιας συγκεκριμένης περίπτωσης. Σύγκρουση συμφερόντων 14.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή, γνωρίζοντας τις διατάξεις για την προστασία των εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 9 έως 13, εφαρμόζουν διαδικασίες προς αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων: 1)μεταξύ των φορέων ελέγχου πριν από την αποστολή και οποιουδήποτε φορέα που συνδέεται με τους εν λόγω φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή, συμπεριλαμβανομένων των φορέων από τους οποίους οι τελευταίοι εξαρτούν οικονομικό ή εμπορικό συμφέρον ή εκείνων οι οποίοι εξαρτούν οικονομικό ή εμπορικό συμφέρον από τους φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή, και των οποίων τα φορτία πρόκειται να ελέγξουν οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή, 2)μεταξύ φορέων ελέγχου πριν από την αποστολή και οποιουδήποτε άλλου φορέα, συμπεριλαμβανομένων άλλων φορέων που υπόκεινται σε έλεγχο πριν από την αποστολή, εξαιρουμένων των δημοσίων φορέων που αναθέτουν με σύμβαση ή με εντολή τη διενέργεια των ελέγχων, 3)με τμήματα των φορέων ελέγχου πριν από την αποστολή που έχουν αναλάβει δραστηριότητες άλλες από αυτές που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων. Καθυστερήσεις 15.τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή αποφεύγουν τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τον έλεγχο των αποστολών. Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι, μόλις κάποιος φορέας ελέγχου πριν από την αποστολή και κάποιος εξαγωγείς συμφωνήσουν για την ημερομηνία ελέγχου, ο φορέας ελέγχου πριν από την αποστολή διενεργεί τον έλεγχο τη συγκεκριμένη ημερομηνία, εκτός αν αυτός προγραμματιστεί εκ νέου από κοινού από τον εξαγωγέα και το φορέα ελέγχου πριν από την αποστολή ή αν ο εξαγωγέας εμποδίσει το φορέα ελέγχου να διενεργήσει τον έλεγχο ή λόγω ανωτέρας βίας. 15.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι, μετά την παραλαβή των τελικών εγγράφων και την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή, εντός πέντε εργασίμων ημερών, είτε συντάσσουν έκθεση απολογισμού είτε παρέχουν εμπεριστατωμένες γραπτές διευκρινήσεις για τους λόγους μη σύνταξης αυτής. Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι στη δεύτερη περίπτωση οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή προσφέρουν στους εξαγωγείς τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους γραπτώς και, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, να ζητήσουν τη διενέργεια νέου ελέγχου την πλησιέστερη αμοιβαία αποδεκτή ημερομηνία. 17.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι, εφόσον το ζητούν οι εξαγωγείς, οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή διενεργούν, πριν από την ημερομηνία του υλικού ελέγχου, προκαταρκτικό έλεγχο των τιμών και, ενδεχομένως, της τιμής συναλλάγματος, βάσει της σύμβασης μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα, του προτιμολογίου και, κατά περίπτωση, της αίτησης για την έκδοση άδειας εισαγωγής. Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι η τιμή ή τιμή συναλλάγματος που έγιναν αποδεκτές από το φορέα ελέγχου πριν από την αποστολή βάσει αυτού του προκαταρκτικού ελέγχου δεν ανακαλείται υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα είναι σύμφωνα με τα έγγραφα εισαγωγής ή/και την άδεια εισαγωγής, λυτά διασφαλίζουν ότι μετά την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού ελέγχου οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή ενημερώνουν αμέσως γραπτώς τους εξαγωγείς είτε για την αποδοχή είτε για τη μη αποδοχή, δικαιολογημένη λεπτομερώς, της τιμής ή/και της τιμής συναλλάγματος. 18.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι, για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις κατά την πληρωμή, οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή διαβιβάζουν στους εξαγωγείς ή στους ορισθέντες αντιπροσώπους των εξαγωγέων έκθεση απολογισμού το ταχύτερο δυνατό. 19.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στην έκθεση απολογισμού, οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή διορθώνουν το λάθος και διαβιβάζουν τις διορθωμένες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους το ταχύτερο δυνατό. έλεγχος των τιμών 20.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι, για να αποφευχθούν η υπερτιμολόγηση, η υποτιμολόγηση και οι περιπτώσεις απάτης, οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή ελέγχουν την τιμή του εμπορεύματος4 σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:Εννοείται ότι για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ως ανωτέρα βία νοείται ο μη δυνάμενος να αντιμετωπιστεί εξαναγκασμός ή πίεση, η μη δυνάμενη να προβλεφθεί εξέλιξη γεγονότων που δικαιολογεί τη μη εκτέλεση της σύμβασης*.οι υποχρεώσεις των μελών χρηστών όσον αφορά τις υπηρεσίες των φορέων ελέγχου πριν από την αποστολή σε σχέση με τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας είναι οι υποχρεώσεις που αυτά έχουν αποδεχθεί στο πλαίσιο της GΑΤΤ του 1994 και των άλλων πολυμερών εμπορικών συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΑ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ. 1)οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν συμβατική τιμή που συμφωνήθηκε μεταξύ κάποιου εξαγωγέα και κάποιου εισαγωγέα, αν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το συμπέρασμα για μη ικανοποιητική τιμή βασίζεται σε διαδικασία ελέγχου που είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που καθορίζονται στα στοιχεία (β) έως (ε)· 2)ο φορέας ελέγχου πριν από την αποστολή βασίζει τη σύγκριση των τιμών για τον έλεγχο της τιμής εξαγωγής στην τιμή (στις τιμές) πανομοιότυπων ή ομοειδών εμπορευμάτων που προορίζονται για εξαγωγή από την ίδια χώρα εξαγωγής κατά τον ίδιο χρόνο ή περίπου κατά τον ίδιο χρόνο, υπό ανταγωνιστικές και συγκρίσιμες συνθήκες πώλησης, σύμφωνα με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές και χωρίς εκπτώσεις. Η σύγκριση αυτή βασίζεται στα εξής: (i) εφαρμόζονται μόνον οι τιμές που εξασφαλίζουν έγκυρη βάση σύγκρισης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών οικονομικών συνθηκών που ισχύουν στη χώρα εισαγωγής και στη χώρα ή τις χώρες που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των τιμών · 1) ο φορέας ελέγχου πριν από την αποστολή δεν βασίζεται στην τιμή εμπορευμάτων που προορίζονται για εξαγωγή σε διάφορες χώρες εισαγωγής για να επιβάλει αυθαίρετα τη χαμηλότερη τιμή στο φορτίο· (iii) ο φορέας ελέγχου πριν από την αποστολή λαμβάνει υπόψη τα ειδικά στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο (γ), (iν) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω, ο φορέας ελέγχου πριν από την αποστολή παρέχει στον εξαγωγέα τη δυνατότητα να δικαιολογήσει την τιμή· 3)κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους όρους της σύμβασης πώλησης και τους γενικά ισχύοντες παράγοντες προσαρμογής όσον αφορά τη συναλλαγή· οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, χωρίς όμως να περιορίζονται σαυτά, το εμπορικό επίπεδο και την ποσότητα της πώλησης, τις περιόδους και τους όρους παράδοσης, τις ρήτρες κλιμάκωσης των τιμών, τις προδιαγραφές ποιότητας, τα ειδικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, τις ειδικές προδιαγραφές συσκευασίας ή αποστολής, το μέγεθος της παραγγελίας, τις πωλήσεις μικρής έκτασης, τις εποχιακές τάσεις, τα τέλη για την έκδοση άδειας ή για άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της σύμβασης, αν αυτές δεν τιμολογούνται, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, χωριστά· περιλαμβάνουν επίσης ορισμένα στοιχεία για την τιμή που εφαρμόζει ο εξαγωγέας, όπως η συμβατική σχέση μεταξύ του εισαγωγέα και του εξαγωγέα· 4)ο έλεγχος των εξόδων μεταφοράς συνδέεται μόνο με τη συμφωνηθείσα τιμή για το μεταφορικό μέσο στη χώρα εξαγωγής, όπως αναφέρεται στη σύμβαση πώλησης· 5)τα παρακάτω στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της τιμής: (i) η τιμή πώλησης στη χώρα εισαγωγής των εμπορευμάτων που παράγονται στην εν λόγω χώρα. (ii) η τιμή των εμπορευμάτων που προορίζονται για εξαγωγή από χώρα άλλη από τη χώρα εξαγωγής (iii) το κόστος παραγωγής, (iν) αυθαίρετες ή πλασματικές τιμές ή αξίες. Διαδικασίες προσφυγής 21.Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν ότι οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή θεσπίζουν διαδικασίες για την υποβολή και την εξέταση παραπόνων που διατυπώνουν οι εξαγωγείς και τη λήψη σχετικών αποφάσεων, οι πληροφορίες δε για τις διαδικασίες αυτές παρέχονται στους εξαγωγείς σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7. Τα μέλη χρήστες διασφαλίζουν επίσης ότι οι διαδικασίες εξελίσσονται και τηρούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 1)οι φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή ορίζουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους διαθέσιμους κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας σε κάθε πόλη ή λιμένα, όπου διατηρούν γραφείο ελέγχου πριν από την αποστολή, να παραλαμβάνουν και να εξετάζουν τις προσφυγές και τα παράπονα των εξαγωγέων καθώς και να λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις· 2)οι εξαγωγείς γνωστοποιούν γραπτώς στον αρμόδιο υπάλληλο τα γεγονότα για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, τη φύση του παραπόνου και την προτεινόμενη λύση· 3)ο αρμόδιος υπάλληλος εξετάζει ευνοϊκά τα παράπονα των εξαγωγέων και λαμβάνει σχετική απόφαση το ταχύτερο δυνατό, αφού λάβει τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αναφέρονται στο στοιχείο (β). Παρέκκλιση 22.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2, τα μέλη χρήστες προβλέπουν ότι, με εξαίρεση τις τμηματικές αποστολές, οι αποστολές των οποίων η αξία είναι μικρότερη από την ελάχιστη αξία που ισχύει για τέτοιες αποστολές, όπως ορίζονται από το μέλος χρήστη ελέγχονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτή η ελάχιστη αξία περιλαμβάνεται στις πληροφορίες που παρέχουν οι εξαγωγείς βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6. λρθρο 3 Υποχρεώσεις των μελών εξαγωγής Μη διακριτική μεταχείριση 1.Τα μέλη εξαγωγής διασφαλίζουν ότι οι νόμοι και οι κανονιστικές διατάξεις τους για τον έλεγχο πριν από την αποστολή εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις. Διαφάνεια 2.Τα μέλη εξαγωγής δημοσιεύουν αμέσως όλους τους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις για τις δραστηριότητες ελέγχου πριν από την αποστολή, έτσι ώστε να επιτρέπουν στις λοιπές κυβερνήσεις και στους εμπόρους να ενημερώνονται σχετικά. Τεχνική βοήθεια 3.Τα μέλη εξαγωγής προτείνουν στα μέλη χρήστες την παροχή, μετά από σχετική αίτηση, τεχνικής βοήθειας με σκοπό την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας στο πλαίσιο αμοιβαία αποδεκτών όρων.5 Άρθρο 4 Διαδικασίες ανεξάρτητης εξέτασης Τα μέλη ενθαρρύνουν τους φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή και τους εξαγωγείς να επιλύουν αμοιβαία τις διαφορές τους. Ωστόσο, δύο εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή του παραπόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 21 οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να υποβάλει τη διαφορά σε ανεξάρτητη εξέταση. Τα μέλη λαμβάνουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την καθιέρωση και την τήρηση των παρακάτω διαδικασιών: (α) οι διαδικασίες αυτές διευθύνονται από ανεξάρτητο φορέα του οποίου η σύσταση πραγματοποιείται από κοινού από οργάνωση που αντιπροσωπεύει τους φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή και οργάνωση που αντιπροσωπεύει τους εξαγωγείς για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας· (β) ο ανεξάρτητος φορέας που αναφέρεται στο στοιχείο (α) καταρτίζει κατάσταση εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνει: (i) ομάδα μελών που ορίζεται από οργάνωση, που εκπροσωπεί τους φορείς ελέγχου πριν από την αποστολή· (ii) ομάδα μελών που ορίζεται από οργάνωση που εκπροσωπεί τους εξαγωγείς· (iii) ομάδα ανεξάρτητων εμπορικών εμπειρογνωμόνων, που ορίζεται από τον ανεξάρτητο φορέα που αναφέρεται στο στοιχείο (α). Η γεωγραφική κατανομή των εμπειρογνωμόνων της κατάστασης αυτής πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την επίλυση το ταχύτερο δυνατό, των διαφορών που δημιουργούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών. Η κατάσταση αυτή καταρτίζεται εντός δύο μηνών από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και ενημερώνεται μια φορά το έτος. Η κατάσταση τίθεται στη διάθεση του κοινού. Κοινοποιείται στη Γραμματεία και διαβιβάζεται σε όλα τα μέλη. (γ) ο εξαγωγέας ή ο φορέας ελέγχου πριν από την αποστολή που επιθυμεί να υποβάλει κάποια διαφορά προς εξέταση έρχεται σε επαφή με τον ανεξάρτητο φορέα που αναφέρεται στο εδάφιο (α) και ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας (πάνελ), ο ανεξάρτητος φορέας είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ειδικής ομάδας η οποία αποτελείται από τρία μέλη. Τα μέλη της ειδικής ομάδας επιλέγονται έτσι ώστε να αποφεύγονται περιττά έξοδα και καθυστερήσεις. Το πρώτο μέλος επιλέγεται από την ομάδα (i) της προαναφερθείσας κατάστασης από τον ενδιαφερόμενο φορέα ελέγχου πριν από την αποστολή, υπό τον όρο ότι το μέλος αυτό δεν συνδέεται με τον εν λόγω φορέα. Το δεύτερο μέλος επιλέγεται απόΕννοείται ότι μια τέτοια τεχνική βοήθεια μπορεί να δοθεί σε διμερή, πλειομερή ή πολυμερή βάση. την ομάδα (ιι) της προαναφερθείσας κατάστασης από τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα, υπό τον όρο ότι το μέλος αυτό δεν συνδέεται με τον εξαγωγέα. Το τρίτο μέλος επιλέγεται από την ομάδα (iii) της προαναφερθείσας κατάστασης από τον ανεξάρτητο φορέα που αναφέρεται στο στοιχείο (α). Δεν επιτρέπεται η προβολή αντιρρήσεων για οποιονδήποτε από τους εμπορικούς εμπειρογνώμονες που επιλέγεται από την ομάδα (iii) της προαναφερθείσας κατάστασης· (δ) ο ανεξάρτητος εμπορικός εμπειρογνώμονας που επιλέγεται από την ομάδα (iii) της προαναφερθείσας κατάστασης εκτελεί χρέη προέδρου της ειδικής ομάδας. ο ανεξάρτητος εμπορικός εμπειρογνώμονας λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για να εξασφαλίσει την όσο το δυνατό ταχύτερη επίλυση της διαφοράς από την ειδική ομάδα· για παράδειγμα, αποφασίζει αν συντρέχουν οι λόγοι να συνέλθουν τα μέλη της ομάδας και, αν αυτό συμβαίνει, πού θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, λαμβανομένου υπόψη του τόπου ελέγχου στη συγκεκριμένη περίπτωση· (ε) αν οι διάδικοι συμφωνούν, είναι δυνατό να επιλεγεί ανεξάρτητος εμπορικός εμπειρογνώμονας από την ομάδα (iii) της προαναφερθείσας κατάστασης από τον ανεξάρτητο φορέα που αναφέρεται στο στοιχείο (α) για να εξετάσει τη σχετική διαφορά. Ο εμπειρογνώμονας αυτός λαμβάνει τις αποφάσεις που απαιτούνται για να εξασφαλίσει την όσο το δυνατό ταχύτερη επίλυση της διαφοράς, λαμβάνοντας για παράδειγμα υπόψη τον τόπο ελέγχου στη συγκεκριμένη περίπτωση· ( στ) στόχος της εξέτασης πρέπει να είναι το αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου που δημιούργησε τη διαφορά οι διάδικοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Οι διαδικασίες επιβάλλεται να είναι ταχείες και να παρέχουν τη δυνατότητα και στα δύο μέλη να εκθέσουν τις απόψεις τους προφορικώς ή γραπτώς· (ζ) οι αποφάσεις της τριμελούς ειδικής ομάδας λαμβάνονται με πλειοψηφία. Η απόφαση επί της διαφοράς εκδίδεται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης για ανεξάρτητη εξέταση και κοινοποιείται στους διαδίκους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μετά από συμφωνία των διαδίκων. Η ειδική ομάδα ή ο ανεξάρτητος εμπορικός εμπειρογνώμονας κατανέμουν τα έξοδα, βάσει των ιδιαίτερων στοιχείων της υπόθεσης· (η) η απόφαση της ειδικής ομάδας είναι δεσμευτική για το φορέα ελέγχου πριν από την αποστολή και τον εξαγωγέα που αποτελούν τους διαδίκους της υπόθεσης. Άρθρο 5 Γνωστοποίηση Τα μέλη υποβάλλουν στη Γραμματεία αντίγραφα των νόμων και των κανονιστικών τους ρυθμίσεων που θέτουν σε ισχύ την παρούσα συμφωνία, καθώς και αντίγραφα κάθε άλλου νόμου και κανονιστικής διάταξης που έχει σχέση με τον έλεγχο πριν από την αποστολή, όταν αρχίσει να ισχύει η συμφωνία για τον ΠΟΕ έναντι του ενδιαφερομένου μέλους. Δεν επιβάλλονται αλλαγές των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων όσον αφορά τον έλεγχο πριν από την αποστολή προτού αυτές δημοσιευθούν επίσημα. Αμέσως μετά τη δημοσίευση τους οι αλλαγές αυτές ανακοινώνονται στη Γραμματεία. Η Γραμματεία ενημερώνει τα μέλη για την ύπαρξη των πληροφοριών αυτών. Άρθρο Αρθρο 6 Επανεξέταση Κατά το τέλος του δεύτερου έτους από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και στη συνέχεια ανά τριετία, η υπουργική συνδιάσκεψη επανεξετάζει τις διατάξεις, την εφαρμογή και τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της και την πείρα που έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής η υπουργική συνδιάσκεψη έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τις διατάξεις της συμφωνίας. Άρθρο Αρθρο 7 Διαβουλεύσεις Τα μέλη διενεργούν διαβουλεύσεις με τα λοιπά μέλη μετά από σχετική αίτηση για κάθε θέμα που άπτεται της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύουν για την παρούσα συμφωνία οι διατάζεις του άρθρου ΧΧΙΙ της GΑΤΤ του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και ισχύουν στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών. Άρθρο Αρθρο 8 Επίλυση των διαφορών Κάθε διαφορά μεταξύ των μελών σχετικά με τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας υποβάλλεται στις διατάζεις του άρθρου ΧΧΙΙΙ της GΑΤΤ του 199 4, όπως διαμορφώθηκαν και ισχύουν στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών. Άρθρο Αρθρο 9 Τελικές διατάζεις 1.Τα μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. 2.Τα μέλη διασφαλίζουν ότι οι νόμοι και οι κανονιστικές τους διατάζεις δεν αντιτίθενται στις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Τα μέλη, Εχοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί συμφώνησαν, στις 20 Σεπτεμβρίου 198S, ότι οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης αποβλέπουν στην επίτευξη μεγαλύτερης απελευθέρωσης και επέκτασης του παγκόσμιου εμπορίου, στην ενίσχυση του ρόλου της GΑΤΤ και στην αύξηση της ικανότητας του συστήματος της GΑΤΤ να προσαρμόζεται στις εξελίξεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος· Επιθυμώντας να προωθήσουν τους στόχους της GΑΤΤ του 1994· Αναγνωρίζοντας ότι η θέσπιση και η εφαρμογή σαφών και ευπρόβλεπτων κανόνων καταγωγής διευκολύνουν τη ροή του διεθνούς εμπορίου· Επιθυμώντας να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες καταγωγής δεν δημιουργούν από μόνοι τους περιττά εμπόδια στο εμπόριο· Επιθυμώντας να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες καταγωγής δεν καταργούν ούτε εξασθενίζουν τα δικαιώματα των μελών στο πλαίσιο της GΑΤΤ του 1994· Αναγνωρίζοντας ότι είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των νόμων, των κανονισμών και των πρακτικών, όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής· Επιθυμώντας να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες καταγωγής συντάσσονται και εφαρμόζονται με αντικειμενικό, διαφανή, ευπρόβλεπτο, συνεπή και ουδέτερο τρόπο, Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη μηχανισμού διαβουλεύσεων και διαδικασιών για την ταχεία, αποτελεσματική και δίκαιη επίλυση των διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, Επιθυμώντας να εναρμονίσουν και να διευκρινίσουν τους κανόνες καταγωγής, Συμφωνούν τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο Αρθρο 1 Κανόνες καταγωγής 1.Για την εφαρμογή των μερών Ι έως ΙV της παρούσας συμφωνίας, οι κανόνες καταγωγής θεωρούνται ως νόμοι, κανονισμοί και διοικητικές ρυθμίσεις γενικής εφαρμογής, που ισχύουν σε κάθε μέλος για τον προσδιορισμό της χώρας καταγωγής των προϊόντων υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες καταγωγής δεν συνδέονται με συμβατικά ή αυτόνομα εμπορικά καθεστώτα που περιλαμβάνουν την παραχώρηση δασμολογικών προτιμήσεων οι οποίες επεκτείνονται πέραν της εφαρμογής του άρθρου Ι, παράγραφοςτης GΑΤΤ του 1994. 2.Οι κανόνες καταγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν όλους τους κανόνες καταγωγής που περιέχονται σε μη προτιμησιακές πράξεις εμπορικής πολιτικής όπως π. χ. : τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους βάσει των άρθρων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΧΙ και ΧΙΙΙ της GΑΤΤ του 1994, τους δασμούς αντιντάμπινγκ και τους αντισταθμιστικούς δασμούς βάσει του άρθρου VΙ της GΑΤΤ του 1994, τα μέτρα διασφάλισης βάσει του άρθρου ΧΙΧ της GΑΤΤ του 1994, τις απαιτήσεις επίθεσης σήματος καταγωγής βάσει του άρθρου ΙΧ της. GΑΤΤ του 1994, καθώς και κάθε ποσόστωση ή ποσοτικό περιορισμό που δημιουργεί διακρίσεις. Αυτοί περιλαμβάνουν επίσης κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται για τις δημόσιες συμβάσεις και τις εμπορικές στατιστικές. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο Αρθρο 2 Ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τη μεταβατική περίοδο Μέχρις ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εργασίας για την εναρμόνιση των κανόνων .καταγωγής που παρατίθενται στο μέρος ΙV, τα μέλη διασφαλίζουν ότι: (α) όταν εκδίδουν διοικητικούς κανόνες γενικής εφαρμογής, οι προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούνται καθορίζονται σαφώς. Ιδίως : (i) σε περιπτώσεις όπου ισχύει το κριτήριο μεταβολής της δασμολογικής κατάταξης, ο κανόνας καταγωγής και κάθε εξαίρεση του κανόνα αυτού, απαιτείται να καθορίζει σαφώς τις διακρίσεις ή τις κλάσεις της δασμολογικής ονοματολογίας τις οποίες αφορά ο κανόνας· (ιι) σε περιπτώσεις όπου ισχύει το κριτήριο του καταξία ποσοστού, η μέθοδος υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού αναφέρεται επίσης στους κανόνες καταγωγής· (iii) σε περιπτώσεις όπου ισχύει το κριτήριο εργασίας κατασκευής ή μεταποίησης, η εργασία που προσδίδει την καταγωγή στο σχετικό εμπόρευμα ορίζεται σαφώς· (β) παρά το μέτρο ή την πράξη εμπορικής πολιτικής προς την οποία συνδέονται, οι κανόνες καταγωγής δεν χρησιμεύουν ως μέσα άμεσης ή έμμεσης επιδίωξης εμπορικών στόχων· (γ) οι κανόνες καταγωγής δεν επιφέρουν από μόνοι τους περιορισμούς, στρεβλώσεις ή διακοπές του διεθνούς εμπορίου. Δεν επιβάλλουν αδικαιολόγητα αυστηρές απαιτήσεις ούτε απαιτούν την πλήρωση προϋποθέσεων που δεν συνδέονται με την κατασκευή ή τη μεταποίηση ως προαπαιτούμενο για τον καθορισμό της χώρας καταγωγής. Ωστόσο, το κόστος που δεν συνδέεται αμέσως με την κατασκευή ή τη μεταποίηση μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή κριτηρίου ποσοστού καταξία, σύμφωνα με το στοιχείο (δ) οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στις εισαγωγές και τις εξαγωγές δεν είναι περισσότερο αυστηροί από τους κανόνεςΕννοείται ότι η διάταξη αυτή δεν θίγει τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τον καθορισμό της εγχώριας βιομηχανίας ή των ομοειδών προϊόντων της εγχώριας βιομηχανίας ή παρόμοιων όρων όταν υπάρχει περίπτωση εφαρμογής τους. καταγωγής που εφαρμόζονται με σκοπό τον καθορισμό του αν κάποιο εμπόρευμα αποτελεί εγχώριο προϊόν και δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ άλλων μελών, ανεξάρτητα από το αν οι κατασκευαστές του σχετικού εμπορεύματος συνδέονται ή όχι μεταξύ τους·2 (ε) οι κανόνες καταγωγής εφαρμόζονται με τρόπο συνεπή, ομοιόμορφο, αντικειμενικό και λογικό· (στ) οι κανόνες καταγωγής τους βασίζονται σε θετικά κριτήρια. Οι κανόνες καταγωγής που ορίζουν τι δεν προσδίδει την καταγωγή (αρνητικό κριτήριο) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο διευκρίνισης θετικού κριτηρίου ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν δεν είναι αναγκαίος ο θετικός προσδιορισμός της καταγωγής· (ζ) οι νόμοι, κανονισμοί, δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις τους γενικής εφαρμογής που έχουν σχέση με κανόνες καταγωγής δημοσιεύονται σαν να υπέκειντο στις διατάξεις του άρθρου Χ, παράγραφος 1 της GΑΤΤ του 1994, και σύμφωνα με αυτές· (η) μετά από αίτηση εξαγωγέα, εισαγωγέα ή άλλου νομιμοποιούμενου προσώπου, οι εκτιμήσεις όσον αφορά την καταγωγή παρέχονται το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 150 ημέρες3 μετά την αίτηση για τέτοια εκτίμηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκομιστεί όλα τα αναγκαία στοιχεία. Οι αιτήσεις για τις εκτιμήσεις αυτές υποβάλλονται προτού αρχίσει το εμπόριο του σχετικού εμπορεύματος και είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, οι εκτιμήσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν επί τρία έτη υπό τον όρο ότι τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων καταγωγής, που αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση τους παραμένουν σε συγκρίσιμα επίπεδα. Εφόσον ενημερωθούν εγκαίρως τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι εκτιμήσεις αυτές παύουν να ισχύουν μόλις εκδοθεί απόφαση αντίθετη προς αυτές στο πλαίσιο επανεξέτασης σύμφωνα με το στοιχείο (ι). Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δημοσιεύονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου (κ)· (θ) όταν οι κανόνες καταγωγής τροποποιούνται ή όταν θεσπίζονται νέοι κανόνες καταγωγής, δεν τους εφαρμόζουν αναδρομικά όπως ορίζεται στους νόμους και τους κανονισμούς τους και με την επιφύλαξη αυτών (ι) κάθε δράση διοικητικής μορφής την οποία αναλαμβάνουν σε σχέση με τον καθορισμό της καταγωγής επανεξετάζεται αμέσως από τα τακτικά, διαιτητικά ή διοικητικά δικαστήρια ή διαδικασίες, ανεξάρτητα από την αρχή που πραγματσποιεί αυτόν τον καθορισμό, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την τροποποίηση ή την ανατροπή του καθορισμούΟσον αφορά τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις, η παρούσα διάταξη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις πέραν αυτών που έχουν ήδη αναλάβει τα μέλη στο πλαίσιο της GΑΤΤ του 1994.Οσον αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο έτος μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, τα μέλη υποχρεούνται να αποφαίνονται σχετικά το ταχύτερο δυνατό. (κ) όλες οι πληροφορίες οι οποίες είναι εκ φύσεως εμπιστευτικές ή παρέχονται εμπιστευτικά για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές από τις σχετικές αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να μην τις διαδίδουν χωρίς τη συγκεκριμένη άδεια του προσώπου ή της κυβέρνησης που τις παρέσχε, εκτός αν αναγκάζονται να το πράξουν στο πλαίσιο δικαστικής εξέτασης. Άρθρο Αρθρο 3 Ρυθμίσεις που ισχύουν μετά τη μεταβατική περίοδο Εχοντας υπόψη το σκοπό όλων των μελών να επιτύχουν, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για την εναρμόνιση που περιγράφεται στο μέρος ΙV, τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων καταγωγής, τα μέλη διασφαλίζουν, κατά την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας για την εναρμόνιση, ότι: (α) εφαρμόζουν κανόνες καταγωγής με ίσους όρους για όλους τους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1· (β) σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής τους, η χώρα που πρόκειται να ορισθεί ως χώρα καταγωγής συγκεκριμένων εμπορευμάτων είναι είτε η χώρα όπου τα εμπορεύματα έχουν παραχθεί πλήρως ή,, όταν στην παραγωγή του εμπορεύματος συμμετέχουν περισσότερες από μια χώρα, η χώρα στην οποία διενεργείται η τελευταία ουσιαστική μεταποίηση· (γ) οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζουν στις εισαγωγές και τις εξαγωγές δεν είναι περισσότερο αυστηροί από τους κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται για να καθοριστεί αν κάποιο εμπόρευμα αποτελεί εγχώριο προϊόν και δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ άλλων μελών, ανεξάρτητα από το αν οι κατασκευαστές του σχετικού εμπορεύματος συνδέονται ή όχι μεταξύ τους (δ) οι κανόνες καταγωγής εφαρμόζονται με τρόπο συνεπή, ομοιόμορφο, αντικειμενικό και λογικό, (ε) οι νόμοι τους, κανονισμοί, δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις γενικής εφαρμογής που έχουν σχέση με κανόνες καταγωγής δημοσιεύονται σαν να υπέκειντο στις διατάξεις του άρθρου Χ, παράγραφος 1 της GΑΤΤ του 1994, και σύμφωνα με αυτές· (στ) μετά από αίτηση εξαγωγέα, εισαγωγέα ή άλλου νομιμοποιούμενου προσώπου, οι εκτιμήσεις όσον αφορά την καταγωγή παρέχονται το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 150 ημέρες μετά την αίτηση για τέτοια εκτίμηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκομιστεί όλα τα αναγκαία στοιχεία. Οι αιτήσεις για τις εκτιμήσεις αυτές υποβάλλονται προτού αρχίσει το εμπόριο του σχετικού εμπορεύματος και είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Οι εκτιμήσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν επί τρία έτη υπό τον όρο ότι τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων καταγωγής, που αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση τους παραμένουν σε συγκρίσιμα επίπεδα, εφόσον ενημερωθούν εγκαίρως τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι εκτιμήσεις αυτές παύουν να ισχύουν μόλις εκδοθεί απόφαση αντίθετη προς αυτές στο πλαίσιο επανεξέτασης σύμφωνα με το στοιχείο (ι). Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δημοσιεύονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου (κ)· (ζ) όταν οι κανόνες καταγωγής τροποποιούνται ή όταν θεσπίζονται νέοι κανόνες καταγωγής, δεν τους εφαρμόζουν αναδρομικά όπως ορίζεται στους νόμους και τους κανονισμούς τους και με την επιφύλαξη αυτών· (η) κάθε δράση διοικητικής μορφής την οποία αναλαμβάνουν σε σχέση με τον καθορισμό της καταγωγής επανεξετάζεται αμέσως από τα τακτικά, διαιτητικά ή διοικητικά δικαστήρια ή διαδικασίες, ανεξάρτητα από την αρχή που πραγματοποιεί αυτόν τον καθορισμό, με ενδεχόμενο την τροποποίηση ή την ανατροπή του καθορισμού, (θ) όλες οι πληροφορίες οι οποίες είναι εκ φύσεως εμπιστευτικές ή παρέχονται εμπιστευτικά για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές από τις σχετικές αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να μην τις διαδίδουν χωρίς τη συγκεκριμένη άδεια του προσώπου ή της κυβέρνησης που τις παρέσχε, εκτός αν αναγκάζονται να το πράξουν στο πλαίσιο δικαστικής εξέτασης. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ, ΤΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 4 1.Δημιουργείται Επιτροπή Κανόνων Καταγωγής (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η επιτροπή) αποτελούμενη από εκπροσώπους κάθε μέλους. Η επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και συνέρχεται όταν παρίσταται σχετική ανάγκη, τουλάχιστον όμως μια φορά κατέτος, με σκοπό την παροχή στα μέλη της δυνατότητας να διενεργούν διαβουλεύσεις επί θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των μερών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV ή με την προώθηση των στόχων που θέτουν αυτά τα μέρη καθώς και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας ή από το Συμβούλιο Εμπορευματικών Συναλλαγών. Η επιτροπή ζητεί, όταν χρειάζεται, πληροφορίες και συμβουλές από την τεχνική επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 για θέματα σχετικά με την παρούσα συμφωνία. Η επιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί από την τεχνική επιτροπή την εκτέλεση και άλλων εργασιών που θεωρεί αναγκαίες για την προώθηση των προαναφερθέντων στόχων της παρούσας συμφωνίας. Η Γραμματεία του ΠΟΕ εκτελεί χρέη γραμματείας της επιτροπής. 2.Δημιουργείται Τεχνική Επιτροπή Κανόνων Καταγωγής (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η τεχνική επιτροπή) υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (ΣΤΣ), όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι. Η τεχνική επιτροπή ασχολείται με τις εργασίες τεχνικής μορφής που αναφέρονται στο μέρος ΙV και περιγράφονται στο παράρτημα Ι. Η τεχνική επιτροπή ζητεί, όταν χρειάζεται, πληροφορίες και συμβουλές από την επιτροπή για θέματα σχετικά με την παρούσα συμφωνία. Η τεχνική επιτροπή μπορεί επίσης να ζητεί από την επιτροπή την εκτέλεση και άλλων εργασιών που θεωρεί αναγκαίες για την προώθηση των προαναφερθέντων στόχων της συμφωνίας. Η Γραμματεία του ΣΤΣ εκτελεί χρέη Γραμματείας της τεχνικής επιτροπής. Άρθρο 5 Πληροφορίες και διαδικασίες για την τροποποίηση και τη θέσπιση νέων κανόνων καταγωγής 1.Κάθε μέλος παρέχει στη Γραμματεία, εντός 90 ημερών μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ έναντι αυτού, τους κανόνες καταγωγής, τις δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις γενικής εφαρμογής που έχουν σχέση με κανόνες καταγωγής και ισχύουν σαυτό την εν λόγω ημερομηνία. Αν δεν έχει γνωστοποιηθεί, εκ παραδρομής, κάποιος κανόνας καταγωγής, το ενδιαφερόμενο μέλος υποχρεούται να τον κοινοποιήσει μόλις η έλλειψη του γίνει γνωστή. Η Γραμματεία διαβιβάζει στα μέλη καταλόγους με τα λαμβανόμενα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία. 2.Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 2, τα μέλη που θεσπίζουν τροποποιήσεις, εκτός από τις ασήμαντες αλλαγές, των κανόνων καταγωγής ή επιβάλλουν νέους κανόνες καταγωγής οι οποίοι περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, κανόνα καταγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και δεν ενημερώνουν σχετικά τη Γραμματεία, δημοσιεύουν σχετική ανακοίνωση 60 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη θέση σε ισχύ του τροποποιημένου ή νέου κανόνα, έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι σε θέση να γνωρίζουν την πρόθεση τροποποίησης ή θέσπισης νέου κανόνα καταγωγής, εντός αν υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρετικές περιστάσεις για κάποιο μέλος. Σαυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, τα μέλη δημοσιεύουν τον τροποποιημένο ή τον νέο κανόνα το ταχύτερο δυνατό. Άρθρο Αρθρο 6 Επανεξέταση 1.Η επιτροπή επανεξετάζει ετησίως την εφαρμογή και τη λειτουργία των μερών ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τους στόχους της. Η επιτροπή ενημερώνει ετησίως το Συμβούλιο Εμπορευματικών Συναλλαγών για τις εξελίξεις κατά την περίοδο που καλύπτει η εν λόγω επανεξέταση. 2.Η επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις των μερών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και προτείνει τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τα αποτελέσματα του προγράμματος εργασίας για την εναρμόνιση. 3.Η επιτροπή, σε συνεργασία με την τεχνική επιτροπή, καθορίζει μηχανισμό για την εξέταση και την πρόταση τροποποίησεων του προγράμματος εργασίας για την εναρμόνιση, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις αρχές που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9. Πιθανόν να πρόκειται για περιπτώσεις όπου οι κανόνες χρειάζεται να γίνουν περισσότερο λειτουργικοί ή να προσαρμοστούν ώστε να λάβουν υπόψη τις νέες μεθόδους παραγωγής όπως αυτές επηρεάζονται από οποιαδήποτε τεχνολογική αλλαγή. Άρθρο Αρθρο 7 Διαβουλεύσεις Οι διατάξεις του άρθρου ΧΧΙΙ της GΑΤΤ του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και ισχύουν στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών εφαρμόζονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο Αρθρο 8 Επίλυση των διαφορών Οι διατάξεις του άρθρου ΧΧΙΙΙ της GΑΤΤ του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και ισχύουν στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών εφαρμόζονται στην παρούσα συμφωνία. ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 9 Στόχοι και αρχές 1.Εχοντας ως στόχο την εναρμόνιση των κανόνων καταγωγής και, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση μεγαλύτερης βεβαιότητας κατά τη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου, η υπουργική συνδιάσκεψη εκτελεί από κοινού με το ΣΤΣ το πρόγραμμα εργασίας με βάση τις παρακάτω αρχές: 1)οι κανόνες καταγωγής είναι ανάγκη να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους σκοπούς που παρατίθενται στο άρθρο 1· 2)οι κανόνες καταγωγής απαιτείται να προβλέπουν ότι η χώρα που ορίζεται ως χώρα καταγωγής κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος είναι αυτή στην οποία παράγεται πλήρως το εμπόρευμα ή, σε περίπτωση που στην παραγωγή του συμμετέχουν περισσότερες της μιας χώρες, αυτή στην οποία πραγματοποιείται η τελευταία ουσιαστική μεταποίηση· 3)οι κανόνες καταγωγής επιβάλλεται να είναι αντικειμενικοί, κατανοητοί και ευπρόβλεπτοι, 4)παρά το μέτρο ή την πράξη προς την οποία συνδέονται, οι κανόνες καταγωγής δεν χρησιμεύουν ως μέσα άμεσης ή έμμεσης επιδίωξης εμπορικών στόχων. Αυτοί δεν επιφέρουν από μόνοι τους περιορισμούς, στρεβλώσεις ή διακοπές του διεθνούς εμπορίου. Δεν επιβάλλουν αδικαιολόγητα αυστηρές απαιτήσεις ούτε απαιτούν την πλήρωση προϋποθέσεων που δεν συνδέονται με την κατασκευή ή τη μεταποίηση για τον καθορισμό της χώρας καταγωγής. Ωστόσο, το κόστος που δεν συνδέεται αμέσως με την κατασκευή ή τη μεταποίηση μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή κριτηρίου ποσοστού καταξία, 5)οι κανόνες καταγωγής εφαρμόζονται με τρόπο συνεπή, ομοιόμορφο, αντικειμενικό και λογικό, 6)οι κανόνες καταγωγής απαιτείται να έχουν συνοχή, 7)οι κανόνες καταγωγής είναι ανάγκη να βασίζονται σε θετικά κριτήρια. Τα αρνητικά κριτήρια επιτρέπονται μόνον όταν πρόκειται να διευκρινίσουν θετικό κριτήριο. Πρόγραμμα εργασίας 2.1)Το πρόγραμμα εργασίας θα αρχίσει να εφαρμόζεται αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και θα ολοκληρωθεί εντός τριών ετών από την έναρξη εφαρμογής του. 2)Η επιτροπή και η τεχνική επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 4 είναι τα κατάλληλα όργανα για να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο. 3)Για να υπάρξει εκτεταμένη συμμετοχή του ΣΤΣ σαυτές τις εργασίες, η επιτροπή ζητεί από την τεχνική επιτροπή να της κοινοποιήσει τις ερμηνείες και τις γνώμες της που απορρέουν από τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω, βάσει των αρχών που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1. Για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος εργασίας για την εναρμόνιση, η εργασία αυτή είναι ανάγκη να διενεργηθεί με βάση τους τομείς προϊόντων, όπως αυτοί εμφανίζονται στα διάφορα κεφάλαια ή τμήματα της ονοματολογίας του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ). (i) Πλήρως παραχθέντα προϊόντα και ελάχιστες εργασίες ή μεταποιήσει ς Η τεχνική επιτροπή εξασφαλίζει εναρμονισμένους ορισμούς όσον αφορά : τα εμπορεύματα, τα οποία πρέπει να θεωρούνται ως παραχθέντα πλήρως σε κάποια χώρα. Η εργασία αυτή χρειάζεται να είναι όσο το δυνατό λεπτομερέστερη. τις ελάχιστες εργασίες ή επεξεργασίες, οι οποίες δεν προσδίδουν από μόνες τους την καταγωγή στα εμπορεύματα. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας υποβάλλονται στην επιτροπή εντός τριών μηνών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης της επιτροπής. (ii) Ουσιαστική μεταποίηση - Μεταβολή της δασμολογικής κατάταξης Η τεχνική επιτροπή εξετάζει και μελετά, με βάση το κριτήριο της ουσιαστικής μεταποίησης, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της έννοιας της αλλαγής δασμολογικής διάκρισης ή κλάσης κατά την επεξεργασία κανόνων καταγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα ή τομέα προϊόντων και, ενδεχομένως, της ελάχιστης αλλαγής στο πλαίσιο της ονοματολογίας, η οποία ανταποκρίνεται σαυτό το κριτήριο. Η τεχνική επιτροπή κατανέμει την προαναφερθείσα εργασία κατά τομείς προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια ή τα τμήματα της ονοματολογίας του ΕΣ, έτσι ώστε να υποβάλλει τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής στην επιτροπή κάθε τρεις μήνες τουλάχιστον. Η τεχνική επιτροπή ολοκληρώνει την εργασία αυτή εντός ενός έτους και τριών μηνών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης της επιτροπής. (iii) Ουσιαστική μεταποίηση - Συμπληρωματικά κριτήρια Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία που αναφέρεται στο σημείο (ii) για κάθε τομέα προϊόντων ή κατηγορία μεμονωμένου προϊόντος, όταν η αποκλειστική χρησιμοποίηση της ονοματολογίας του ΕΣ δεν επιτρέπει να υποστηριχθεί, ότι πραγματοποιήθηκε ουσιαστική μεταποίηση, η τεχνική επιτροπή: εξετάζει και επεξεργάζεται, βάσει του κριτηρίου της ουσιαστικής μεταποίησης, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης, αποκλειστικά ή συμπληρωματικά, άλλων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων ποσοστών καταξία ή/και εργασιών κατασκευής ή μεταποίησης, κατά την επεξεργασία των κανόνων καταγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα ή τομέα προϊόντων έχει την ευχέρεια να παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά τις προτάσεις της,Αν προβλέπεται κριτήριο καταξία, η μέθοδος για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού περιλαμβάνεται επίσης στους κανόνες καταγωγής.Αν προβλέπεται το κριτήριο εργασιών κατασκευής ή μεταποίησης, καθορίζεται σαφώς η εργασία που προσδίδει την καταγωγή στο σχετικό προϊόν. χωρίζει τις παραπάνω εργασίες με βάση τα προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια ή τα τμήματα της ονοματολογίας του ΕΣ, με σκοπό την υποβολή των αποτελεσμάτων των εργασιών της στην επιτροπή τουλάχιστον ανά τρίμηνο. Η τεχνική επιτροπή ολοκληρώνει την προαναφερθείσα εργασία εντός δύο ετών και τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης της επιτροπής. Ρόλος της επιτροπής 3.Με βάση τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1: 1)η επιτροπή εξετάζει τις ερμηνείες και τις γνώμες της τεχνικής επιτροπής σε περιοδική βάση σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που παρέχονται στην παράγραφο 2, στοιχείο (γ), σημεία (i), (ii) και (iii) με σκοπό την υιοθέτηση αυτών των ερμηνειών και γνωμών. Η επιτροπή έχει την ευχέρεια να ζητεί από την τεχνική επιτροπή να επεξεργαστεί περισσότερο τα αποτελέσματα των εργασιών της ή/και να αναπτύξει νέες προσεγγίσεις. Για να βοηθήσει την τεχνική επιτροπή, η επιτροπή θα ήταν σκόπιμο να γνωστοποιεί τους λόγους για τους οποίους ζητεί συμπληρωματικές εργασίες και, ενδεχομένως, να προτείνει εναλλακτικές λύσεις· 2)μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχείο (γ), σημεία (i), (ii) και (iii), η επιτροπή εξετάζει τη γενική συνοχή των αποτελεσμάτων. Αποτελέσματα του προγράμματος εργασίας για την εναρμόνιση και παρεπόμενες εργασίες 4.Η υπουργική συνδιάσκεψη διατυπώνει τα αποτελέσματα του προγράμματος εργασίας για την εναρμόνιση σε παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας. Η υπουργική συνδιάσκεψη καθορίζει χρονοδιάγραμμα για τη θέση σε ισχύ του εν λόγω παραρτήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Αρμοδιότητες 1.Οι αρμοδιότητες της τεχνικής επιτροπής περιλαμβάνουν τα εξής: 1)μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους της τεχνικής επιτροπής, η εξέταση ειδικών τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την καθημερινή εφαρμογή των κανόνων καταγωγής των μελών και η έκδοση γνώμης συμβουλευτικού χαρακτήρα, όσον αφορά τις κατάλληλες λύσεις που βασίζονται επί των γνωστοποιούμενων γεγονότων· 2)η παροχή πληροφοριών και συμβουλών επί οποιουδήποτε θέματος για τον προσδιορισμό της καταγωγής των εμπορευμάτων που είναι δυνατό να ζητεί οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής· 3)η εκπόνηση και η κοινοποίηση περιοδικών εκθέσεων για τις τεχνικές πτυχές της λειτουργεί και του καθεστώτος της παρούσας συμφωνίας, καιΤαυτόχρονα, εξετάζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν την επίλυση των διαφορών όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη. 4)η ετήσια επανεξέταση των τεχνικών πτυχών της εφαρμογής και της λειτουργίας των μερών ΙΙ και ΙΙΙ. 2.Η τεχνική επιτροπή ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες που της αναθέτει ενδεχομένως η επιτροπή. 3.Η τεχνική επιτροπή προσπαθεί να ολοκληρώσει, σε λογικά σύντομο χρονικό διάστημα, τις εργασίες της επί ειδικών θεμάτων, ιδίως εκείνων που φέρονται ενώπιον της από τα μέλη της ή την επιτροπή. Εκττροσώπηση 4.Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται στην τεχνική επιτροπή. Κάθε μέλος μπορεί να ορίζει έναν τακτικό αντιπρόσωπο και έναν ή περισσότερους αναπληρωματικούς αντιπροσώπους για να το εκπροσωπούν στην τεχνική επιτροπή. Το μέλος που εκπροσωπείται καταυτόν τον τρόπο στην τεχνική επιτροπή καλείται στο εξής μέλος της τεχνικής επιτροπής. Οι αντιπρόσωποι των μελών της τεχνικής επιτροπής είναι δυνατό να συνοδεύονται από συμβούλους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της τεχνικής επιτροπής. Η Γραμματεία του ΠΟΕ μπορεί επίσης να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις αυτές ως παρατηρητής. 5.Τα μέλη του ΣΤΣ τα οποία δεν αποτελούν μέλη του ΠΟΕ είναι δυνατό να εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής από έναν τακτικό αντιπρόσωπο και έναν ή περισσότερους αναπληρωματικούς αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι αυτοί παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής ως παρατηρητές. 6.Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης εκ μέρους του προέδρου της τεχνικής επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΤΣ (αποκαλούμενος εφεξής ο Γενικός Γραμματέας) έχει την ευχέρεια να καλεί εκπροσώπους των κυβερνήσεων που δεν αποτελούν μέλη του ΠΟΕ ούτε μέλη του ΣΤΣ και εκπροσώπους διεθνών δημοσίων και εμπορικών οργανισμών να συμμετάσχουν στην τεχνική επιτροπή ως παρατηρητές. 7.Ο ορισμός αντιπροσώπων, αναπληρωματικών αντιπροσώπων και συμβούλων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της τεχνικής επιτροπής ανακοινώνεται στο Γενικό Γραμματέα. Συνεδριάσεις 8.Η τεχνική επιτροπή συνεδριάζει όταν χρειάζεται, τουλάχιστον όμως μια φορά το έτος. Διαδικασίες 9.Η τεχνική επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της και θεσπίζει τις διαδικασίες της. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 1.Αναγνωρίζοντας ότι ορισμένα μέλη εφαρμόζουν προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, διαφορετικούς από τους μη προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, τα μέλη συμφωνούν τα ακόλουθα. 2.Για τους σκοπούς της παρούσας κοινής δήλωσης, οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής θεωρούνται ως νόμοι, κανονισμοί και διοικητικές ρυθμίσεις γενικής εφαρμογής, που ισχύουν σε κάθε μέλος και ορίζουν αν τα εμπορεύματα δύνανται να υπάγονται σε προτιμησιακή μεταχείριση στο πλαίσιο συμβατικών ή αυτόνομων εμπορικών καθεστώτων, που οδηγούν στην παραχώρηση δασμολογικών προτιμήσεων, οι οποίες επεκτείνονται πέραν της εφαρμογής του άρθρου Ι, παράγραφος 1 της GΑΤΤ του 1994. 3.Τα μέλη συμφωνούν να διασφαλίζουν ότι: 1)όταν εκδίδουν διοικητικές ρυθμίσεις γενικής εφαρμογής, οι προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούνται καθορίζονται σαφώς. Ιδίως: (i) σε περιπτώσεις όπου ισχύει το κριτήριο μεταβολής της δασμολογικής κατάταξης, ένας τέτοιος προτιμησιακός κανόνας καταγωγής και κάθε εξαίρεση του κανόνα αυτού, απαιτείται να καθορίζει σαφώς τις διακρίσεις ή τις κλάσεις της δασμολογικής ονοματολογίας, τις οποίες αφορά ο κανόνας· 1) σε περιπτώσεις όπου ισχύει το κριτήριο του καταξία ποσοστού, η μέθοδος υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού αναφέρεται επίσης στους κανόνες καταγωγής· (iii) σε περιπτώσεις όπου ισχύει το κριτήριο των εργασιών κατασκευής ή μεταποίησης, η εργασία που προσδίδει την προτιμησιακή καταγωγή ορίζεται σαφώς 2)οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής τους βασίζονται σε θετικό κριτήριο. Οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που ορίζουν τι δεν προσδίδει την καταγωγή (αρνητικό κριτήριο) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο διευκρίνισης θετικού κριτηρίου ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν δεν είναι αναγκαίος ο θετικός προσδιορισμός της προτιμησιακής καταγωγής 3)οι νόμοι τους, κανονισμοί, δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις γενικής εφαρμογής που έχουν σχέση με προτιμησιακούς κανόνες, καταγωγής δημοσιεύονται σαν να υπέκειντο στις διατάζεις του άρθρου Χ, παράγραφος 1 της GΑΤΤ του 1994, και σύμφωνα με αυτές· 4)μετά από αίτηση εξαγωγέα, εισαγωγέα ή άλλου νομιμοποιούμενου προσώπου, οι εκτιμήσεις όσον αφορά την προτιμησιακή καταγωγή παρέχονται το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 150 ημέρες μετά την αίτηση για τέτοια εκτίμηση υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκομιστεί όλα τα αναγκαία στοιχεία, οι αιτήσεις για τις εκτιμήσεις αυτές υποβάλλονται προτού αρχίσει το εμπόριο του σχετικού εμπορεύματος και είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Οι εκτιμήσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν επί τρία έτη υπό τον όρο ότι τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής, που αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση τους παραμένουν σε συγκρίσιμα επίπεδα. Εφόσον ενημερωθούν εγκαίρως τα ενδιαφερόμενα μέρη οι εκτιμήσεις αυτές παύουν να ισχύουν μόλις εκδοθεί απόφαση αντίθετη προς αυτές στο πλαίσιο επανεξέτασης σύμφωνα με το στοιχείο (στ). Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δημοσιεύονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου (ζ), 7 Οσον αφορά αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο έτος μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, τα μέλη υποχρεούνται να εκδίδουν τις εκτιμήσεις αυτές το ταχύτερο δυνατό. (ε). όταν οι κανόνες καταγωγής τροποποιούνται ή όταν θεσπίζονται νέοι κανόνες καταγωγής, αυτά δεν τους εφαρμόζουν αναδρομικά όπως ορίζεται στους νόμους και τις κανονιστικές τους διατάζεις και με την επιφύλαξη αυτών, 5)κάθε δράση διοικητικής μορφής την οποία αναλαμβάνουν σε σχέση με τον καθορισμό της προτιμησιακής καταγωγής επανεξετάζεται αμέσως από τα τακτικά, διαιτητικά ή διοικητικά δικαστήρια ή διαδικασίες, ανεξάρτητα από τη φύση της αρχής που πραγματοποιεί αυτόν τον καθορισμό, με ενδεχόμενο την τροποποίηση ή την ανατροπή του καθορισμού, 6)όλες οι πληροφορίες οι οποίες είναι εκ φύσεως εμπιστευτικές ή παρέχονται εμπιστευτικά για την εφαρμογή των προτιμησιακών κανόνων καταγωγής θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές από τις σχετικές αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να μην τις διαδίδουν χωρίς τη συγκεκριμένη άδεια του προσώπου ή της κυβέρνησης που τις παρέσχε, εκτός αν αναγκάζονται να το πράξουν στο πλαίσιο δικαστικής εξέτασης. 4.Τα μέλη συμφωνούν να παρέχουν αμέσως στη Γραμματεία τους προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένης κατάστασης των προτιμησιακών διευθετήσεων στις οποίες αυτοί εφαρμόζονται, και τις δικαστικές και τις διοικητικές αποφάσεις γενικής εφαρμογής που συνδέονται με τους προτιμησιακούς τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ έναντι του ενδιαφερομένου μέλους. Ακόμη, τα μέλη συμφωνούν να γνωστοποιούν κάθε τροποποίηση των προτιμησιακών τους κανόνων καταγωγής ή τους νέους προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής το ταχύτερο δυνατό στη Γραμματεία. Οι καταστάσεις με τις πληροφορίες που λαμβάνονται και είναι διαθέσιμες στη Γραμματεία διαβιβάζονται από αυτή στα μέλη. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Τα μέλη, έχοντας υπόψη τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσειςΕπιθυμώντας να προωθήσουν τους στόχους της GΑΤΤ του 1994· Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εμπορικές, αναπτυξιακές και χρηματοδοτικές ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών, Αναγνωρίζοντας ότι η αυτόματη έκδοση αδειών εισαγωγής είναι χρήσιμη για ορισμένους σκοπούς και ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του εμπορίου· Αναγνωρίζοντας ότι οι άδειες εισαγωγής είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή μέτρων όπως εκείνα που λαμβάνονται βάσει των σχετικών διατάξεων της GΑΤΤ του 1994· Αναγνωρίζοντας ότι οι διατάξεις της GΑΤΤ του 1994 εφαρμόζονται στις διαδικασίες έκδοσης αδειών εισαγωγής Επιθυμώντας να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες έκδοσης αδειών εισαγωγής δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο που να αντιβαίνει στις αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την GΑΤΤ του 1994· Αναγνωρίζοντας ότι η ακατάλληλη χρήση των διαδικασιών έκδοσης αδειών εισαγωγής μπορεί να εμποδίζει τη ροή του διεθνούς εμπορίου· Με την πεποίθηση ότι η έκδοση αδειών εισαγωγής, ιδίως η μη αυτόματη έκδοση αδειών εισαγωγής είναι ανάγκη να πραγματοποιείται με διαφανή και ευπρόβλεπτο τρόπο, Αναγνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες μη αυτόματης έκδοσης αδειών εισαγωγής δεν επιτρέπεται να δημιουργούν διοικητικά βάρη μεγαλύτερα από αυτά που είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή του αντίστοιχου μέτρου· Επιθυμώντας να απλουστεύσουν και να καταστήσουν διαφανείς τις διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται στο διεθνές εμπόριο καθώς και να διασφαλίσουν τη δίκαιη και θεμιτή εφαρμογή και διαχείριση τέτοιων διαδικασιών και πρακτικών· επιθυμώντας να εξασφαλίσουν ένα μηχανισμό διαβουλεύσεων και την ταχεία, αποτελεσματική και δίκαιη επίλυση των διαφορών που δημιουργούνται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, Συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο Αρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1.Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, οι διατυπώσεις έκδοσης αδειών εισαγωγής ορίζονται ως διοικητικές διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των καθεστώτων έκδοσης αδειών εισαγωγής, τα οποία ορίζουν ως προκαταρκτική προϋπόθεση της εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος του μέλους εισαγωγής, την υποβολή στο αρμόδιο διοικητικό όργανο αίτησης ή άλλου εγγράφου (διαφορετικού από αυτά που απαιτούνται για τελωνειακούς σκοπούς). 2.Τα μέλη διασφαλίζουν ότι οι διοικητικές διαδικασίες, που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των καθεστώτων έκδοσης αδειών εισαγωγής, είναι σύμφωνες προς τις σχετικές διατάζεις της GΑΤΤ του 1994, των παραρτημάτων της και των πρωτοκόλλων της, όπως ερμηνεύονται από την παρούσα συμφωνία, για να εμποδίζονται οι στρεβλώσεις του εμπορίου, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από ακατάλληλη εφαρμογή των διαδικασιών αυτών, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης και των χρηματοδοτικών και εμπορικών αναγκών των αναπτυσσομένων χωρών μελών.2 3.Οι κανόνες που ισχύουν για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών εισαγωγής είναι ουδέτεροι στην εφαρμογή τους και εφαρμόζονται με ισότητα και δικαιοσύνη. 4. 1)Οι κανόνες και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων, περιλαμβανομένων των όρων υπό τους οποίους πρόσωπα, επιχειρήσεις ή οργανισμοί νομιμοποιούνται να υποβάλλουν τέτοιες αιτήσεις, το αρμόδιο διοικητικό όργανο καθώς και οι κατάλογοι των προϊόντων που υπόκεινται σε καθεστώς άδειας εισαγωγής, δημοσιεύονται κατά τρόπο που γνωστοποιείται στην Επιτροπή Εκδοσης Αδειών Εισαγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 4 (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η επιτροπή), έτσι ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις και τους εμπόρους να ενημερώνονται σχετικά. Η δημοσίευση αυτή πραγματοποιείται όταν υπάρχει σχετική δυνατότητα στην πράξη, 21 ημέρες πριν από την πραγματική ημερομηνία αυτής της απαίτησης αλλά εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από την ημερομηνία αυτή. Κάθε εξαίρεση, παρέκκλιση ή τροποποίηση των κανόνων έκδοσης αδειών ή της κατάστασης των προϊόντων που υποβάλλονται σε άδειες εισαγωγής δημοσιεύονται επίσης κατά τον ίδιο τρόπο και εντός των ίδιων προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω. Αντίγραφα των δημοσιευμάτων αυτών απαιτείται επίσης να τίθενται στη διάθεση της Γραμματείας. 2)Στα μέλη που επιθυμούν να διατυπώσουν σχόλια εγγράφως παρέχεται η ευκαιρία, μετά από σχετική αίτηση, να συζητήσουν τα εν λόγω σχόλια. Το ενδιαφερόμενο μέλος παρέχει τη δέουσα προσοχή στα σχόλια αυτά καθώς και στα αποτελέσματα της συζήτησης.Οι διαδικασίες που περιγράφονται με τον όρο άδειες καθώς και άλλες παρόμοιες διοικητικές διαδικασίες.Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπονοεί ότι η βάση, η έκταση εφαρμογής ή η διάρκεια ισχύος κάποιου μέτρου που εφαρμόζεται στο πλαίσιο διαδικασίας έκδοσης αδειών τίθεται υπό αμφισβήτηση από την παρούσα συμφωνία.Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ο όρος κυβερνήσεις θεωρείται ότι περιλαμβάνει τις αρμόδιες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5.Τα έντυπα αίτησης και, όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση, τα έντυπα ανανέωσης είναι 600 το δυνατό πιο απλά. Τα έγγραφα και οι πληροφορίες που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την καλή λειτουργία του καθεστώτος έκδοσης αδειών είναι δυνατό να ζητούνται με σχετική αίτηση. 6.Οι διαδικασίες υποβολής της αίτησης και, όπου υπάρχει τέτοια περίπτωση, της ανανέωσης είναι όσο το δυνατό πιο απλές. Παρέχεται στους αιτούντες εύλογη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων προς έκδοση άδειας. Οταν υπάρχει ημερομηνία λήξης, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε 21 τουλάχιστον ημέρες με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες παραλήφθηκε μικρός αριθμός αιτήσεων εντός της ταχθείσας περιόδου. Οι αιτούντες απευθύνονται σε ένα μόνο διοικητικό όργανο για την αίτηση. Οταν είναι απολύτως απαραίτητο οι αιτούντες να απευθύνονται σε περισσότερα του ενός διοικητικά όργανα, αυτοί δεν χρειάζεται να απευθύνονται σε περισσότερα από τρία διοικητικά όργανα. 7.Καμία αίτηση δεν απορρίπτεται λόγω ύπαρξης ασήμαντων σφαλμάτων στην τεκμηρίωση, τα οποία δεν αλλοιώνουν τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται σαυτή. Για τις παραλείψεις ή τα σφάλματα στα έγγραφα ή τις διαδικασίες, που είναι προφανές ότι πραγματοποιήθηκαν χωρίς να υπάρχει δόλος ή σοβαρή αμέλεια , δεν επιβάλλεται πρόστιμο μεγαλύτερο από το αναγκαίο ποσό που θα χρησίμευε ως απλή προειδοποίηση. 8.Οι εισαγωγές εμπορευμάτων που συνοδεύονται από σχετική άδεια δεν είναι δυνατό να απαγορεύονται λόγω ασήμαντων διακυμάνσεων της αξίας, της ποσότητας ή του βάρους σε σχέση με τα στοιχεία της άδειας λόγω διαφορών που προκύπτουν κατά τη μεταφορά, που δημιουργούνται από τη φόρτωση εμπορευμάτων χύμα ή άλλων ασήμαντων διαφορών που συμβιβάζονται με τη συνήθη εμπορική πρακτική. 9.Τα αναγκαία ποσά συναλλάγματος για τον διακανονισμό των εισαγωγών που υποβάλλονται σε καθεστώς άδειας τίθενται στη διάθεση των κατόχων των αδειών κατά τον ίδιο τρόπο με εκείνον που ισχύει για τους εισαγωγείς εμπορευμάτων, για τα οποία δεν απαιτείται άδεια εισαγωγής. 10.Οσον αφορά τις εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου ΧΧΙ της GΑΤΤ του 1994. 11.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνουν τα μέλη να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες, η γνωστοποίηση των οποίων θα δημιουργούσε εμπόδια στην εφαρμογή των νόμων, θα ήταν αντίθετη στο δημόσιο συμφέρον ή θα ζημίωνε τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Άρθρο Άρθρο 2 Αυτόματη έκδοση αδειών εισαγωγής4 1.Αυτόματη έκδοση αδειών εισαγωγής υπάρχει όταν η έγκριση της αίτησης είναι εξασφαλισμένη σε όλες τις περιπτώσεις και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, στοιχείο (α). 4 Οι διαδικασίες έκδοσης αδειών εισαγωγής που απαιτούν τη σύσταση εγγύησης που δεν έχει περιοριστικά αποτελέσματα για τις εισαγωγές θεωρείται ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφωνκαι 2.2. Οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται, μαζί με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφοι 1 έως 11 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις διαδικασίες αυτόματης έκδοσης αδειών εισαγωγής: 1)η εφαρμογή των διαδικασιών αυτόματης έκδοσης αδειών πραγματοποιείται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές που υπόκεινται σε διαδικασίες αυτόματης έκδοσης αδειών εισαγωγής. Οι διαδικασίες αυτόματης έκδοσης αδειών είναι δυνατό να έχουν περιοριστικά αποτελέσματα για το εμπόριο εκτός αν, μεταξύ άλλων: (i) κάθε πρόσωπο, επιχείρηση ή οργανισμός που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις που επιβάλλει το μέλος εισαγωγής για τη διενέργεια πράξεων εισαγωγής που αφορούν προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε αυτόματη έκδοση αδειών, νομιμοποιούνται εξ ίσου να ζητήσουν και να λάβουν άδειες εισαγωγής· (ii) οι αιτήσεις για χορήγηση αδειών είναι δυνατό να υποβάλλονται οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα πριν από τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων· (iii) οι αιτήσεις για έκδοση αδειών που υποβάλλονται σωστά και με όλους τους τύπους εγκρίνονται αμέσως μόλις παραληφθούν, εφόσον αυτό είναι διοικητικά δυνατό, αλλιώς εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών το αργότερο. 2)Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι η αυτόματη έκδοση αδειών είναι δυνατό να είναι αναγκαία, όταν δεν υφίστανται άλλες κατάλληλες διαδικασίες. Η αυτόματη έκδοση αδειών μπορεί να συνεχίζεται εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι περιστάσεις, οι οποίες οδήγησαν στη θέσπιση της ή εφόσον οι σκοποί της διοίκησης οι οποίοι αποτέλεσαν την αφορμή για τη θέσπιση της δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν κατά προσφορότερο τρόπο. Άρθρο 3 1.Οι παρακάτω διατάξεις εφαρμόζονται, ταυτόχρονα με αυτές του άρθρου 1, παράγραφοι 1 έως 11, στις διαδικασίες μη αυτόματης έκδοσης αδειών εισαγωγής. Οι διαδικασίες μη αυτόματης έκδοσης αδειών εισαγωγής καθορίζονται ως διαδικασίες έκδοσης αδειών εισαγωγής που δεν εμπίπτουν στον ορισμό που περιέχεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1. 2.Η μη αυτόματη έκδοση αδειών απαγορεύεται να ασκεί στο εισαγωγικό εμπόριο περιορισμούς ή στρεβλώσεις πέραν των αποτελεσμάτων που προκαλούνται από την επιβολή του περιορισμού. Οι διαδικασίες μη αυτόματης έκδοσης αδειών αντιστοιχούν ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια ισχύος στο μέτρο στην επιβολή του οποίου αποβλέπουν και πρέπει να απαιτούν τη διοικητική επιβάρυνση που είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή του μέτρου. 5 Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα μέλος, εκτός από αυτές που αποτελούσαν συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για την Εκδοση Αδειών Εισαγωγής, της 12ης Απριλίου 1979, η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο στοιχείο (α), σημεία (ii) και (iii) μπορεί, μετά από σχετική ανακοίνωση στην Επιτροπή, να καθυστερήσει την εφαρμογή αυτών των παραγράφων κατά δύο έτη το πολύ από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ έναντι του εν λόγω μέλους. 3.Στην περίπτωση που απαιτούνται διατυπώσεις έκδοσης αδειών για σκοπούς άλλους από την εφαρμογή ποσοτικών περιορισμών, τα μέλη παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στα λοιπά μέλη και στους εμπόρους, ώστε να επιτυγχάνεται ενημέρωση αυτών, όσον αφορά τους λόγους χορήγησης ή/και κατανομής των αδειών. 4.Οταν κάποιο μέλος παρέχει τη δυνατότητα σε πρόσωπα, επιχειρήσεις ή όργανα να ζητούν την παραχώρηση εξαιρέσεων ή παρεκκλίσεων όσον αφορά τις διατυπώσεις έκδοσης αδειών, αναφέρει το γεγονός αυτό στις πληροφορίες που παρέχει στο πλαίσιο του άρθρου 1, παράγραφος 4 καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται το σχετικό αίτημα και, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η εξέταση των εν λόγω αιτήσεων. 5. 1)Τα μέλη παρέχουν, μετά από σχετική αίτηση οποιουδήποτε μέλους το οποίο ενδιαφέρεται για το εμπόριο του σχετικού προϊόντος, όλες τις σχετικές πληροφορίες για: (i) την εφαρμογή των περιορισμών· 1) τις άδειες εισαγωγής που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης περιόδου(iii) την κατανομή των αδειών αυτών μεταξύ των προμηθευτριών χωρών· (iν) όταν αυτό είναι πρακτικά δυνατό, στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές (όσον αφορά την αξία ή/και τον όγκο) όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εισαγωγής. Οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη δεν υποχρεούνται να αναλάβουν πρόσθετα διοικητικά ή δημοσιονομικά βάρη σχετικά με το θέμα αυτό. 2)Τα μέλη που εφαρμόζουν ποσοστώσεις με σύστημα αδειών δημοσιεύουν τη συνολική ποσότητα ή/και αξία των ποσοστώσεων που εφαρμόζουν, τις ημερομηνίες ανοίγματος και κλεισίματος και κάθε τροποποίηση που αναφέρεται σαυτές, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 και με τέτοιο τρόπο ώστε οι κυβερνήσεις και οι έμποροι να ενημερώνονται σχετικά(γ) στην περίπτωση ποσοστώσεων που έχουν κατανεμηθεί μεταξύ των προμηθευτριών χωρών, το μέλος που εφαρμόζει τον περιορισμό ενημερώνει το συντομότερο δυνατό όλα τα λοιπά μέρη που ενδιαφέρονται να προμηθεύσουν το εν λόγω προϊόν για τα μερίδια της ποσόστωσης που κατανέμονται για την τρέχουσα περίοδο, σε ποσότητα ή σε αξία, στις διάφορες προμηθεύτριες χώρες και ανακοινώνει όλες τις χρήσιμες για το θέμα αυτό πληροφορίες, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 και με τέτοιο τρόπο, ώστε οι κυβερνήσεις και οι έμποροι να ενημερώνονται σχετικά 3)στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η πρόβλεψη για άνοιγμα, το ταχύτερο δυνατό, ποσόστωσης, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 επιβάλλεται να δημοσιεύονται εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 και με τέτοιο τρόπο ώστε οι κυβερνήσεις και οι έμποροι να ενημερώνονται σχετικά, (c) κάθε πρόσωπο, επιχείρηση ή όργανο που πληροί τις νόμιμες και διοικητικές προϋποθέσεις που επιβάλλει η χώρα εισαγωγής, νομιμοποιείται με ίσους όρους, να υποβάλει αίτηση και να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση των αδειών. Αν κάποια αίτηση για έκδοση άδειας δεν εγκριθεί, ο αιτών μπορεί να ζητήσει να του ανακοινωθούν οι σχετικοί λόγοι και έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ή να ζητήσει επανεξέταση σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εσωτερικές διαδικασίες του μέλους εισαγωγής· 4)ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτό είναι αδύνατο για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται το μέλος, δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες εφόσον οι αιτήσεις εξετάζονται με βάση τη σειρά παραλαβής τους, δηλ. κατά προτεραιότητα και τις 60 ημέρες, εφόσον θεωρείται ότι όλες οι αιτήσεις παραλήφθηκαν ταυτόχρονα. Στην τελευταία περίπτωση, ο χρόνος για την εξέταση των αιτήσεων θεωρείται ότι αρχίζει την ημερομηνία που ακολουθεί την ημερομηνία λήξης της ταχθείσας προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων 5)η διάρκεια ισχύος των αδειών είναι εύλογη και όχι τόσο σύντομη ώστε να παρεμποδίζει τις εισαγωγές. Δεν εμποδίζει τις εισαγωγές εμπορευμάτων που προέρχονται από μεγάλες αποστάσεις, εκτός στις ειδικές περιπτώσεις που οι εισαγωγές είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων βραχυπρόθεσμων αναγκών. 6)κατά τη διαχείριση των ποσοστώσεων, τα μέλη δεν εμποδίζουν την πραγματοποίηση των εισαγωγών σύμφωνα με τις άδειες που έχουν εκδοθεί, και δεν αποθαρρύνουν την πλήρη χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων· 7)κατά την έκδοση των αδειών, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι είναι επιθυμητό να εκδίδονται άδειες που να ανταποκρίνονται σε ποσότητα προϊόντων η οποία παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον· 8)κατά την κατανομή των αδειών, τα μέλη υποχρεούνται να εξετάζουν τις επιδόσεις του αιτούντα όσον αφορά τις εισαγωγές. Εξετάζεται συγκεκριμένα αν οι άδειες που είχαν χορηγηθεί σε αιτούντες κατά το παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί στο σύνολο τους κατά τη διάρκεια πρόσφατης αντιπροσωπευτικής περιόδου. Σε περιπτώσεις που οι άδειες δεν χρησιμοποιήθηκαν πλήρως, τα μέλη εξετάζουν τους λόγους που οδήγησαν σαυτό και τους λαμβάνουν υπόψη κατά την κατανομή νέων αδειών. Δίδεται επίσης προσοχή στην εξασφάλιση εύλογου αριθμού αδειών υπέρ των νέων εισαγωγέων, λαμβανομένης υπόψη της επιθυμίας έκδοσης αδειών για προϊόντα σε ποσότητες που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον. Δίδεται σχετικά ιδιαίτερη προσοχή στους εισαγωγείς που εισάγουν προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών μελών και, ιδίως, λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών. 9)στην περίπτωση ποσοστώσεων των οποίων η διαχείριση γίνεται με άδειες και οι οποίες δεν έχουν κατανεμηθεί μεταξύ προμηθευτριών χωρών, οι κάτοχοι αδειών έχουν ελευθερία να επιλέγουν την προέλευση των εισαγόμενων προϊόντων. Στην περίπτωση ποσοστώσεων που έχουν κατανεμηθεί μεταξύ προμηθευτριών χωρών, η άδεια προβλέπει ρητά την ή τις χώρες προέλευσης·Αποκαλούμενοι μερικές φορές κάτοχοι ποσοστώσεων. 10)κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1, παράγραφος 8, οι μελλοντικές κατανομές αδειών είναι δυνατό να προσαρμόζονται για να συμψηφίζουν τις εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν καθυπέρβαση ενός προηγούμενου επιπέδου αδειών. Άρθρο Άρθρο 4 Οργανα Δημιουργείται Επιτροπή Εκδοσης Αδειών Εισαγωγής αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των μελών. Η επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της και συνέρχεται όταν είναι αναγκαίο για να παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα να διεξάγουν διαβουλεύσεις για κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία της συμφωνίας και την επιδίωξη των στόχων της. Άρθρο Αρθρο 5 Γνωστοποίηση 1.Τα μέλη τα οποία καθιερώνουν διαδικασίες έκδοσης αδειών ή τροποποιούν τέτοιες διαδικασίες γνωστοποιούν τις ενέργειες τους στην επιτροπή εντόςημερών από τη σχετική δημοσίευση. 2.Οι γνωστοποιήσεις σχετικά με την καθιέρωση διαδικασιών έκδοσης αδειών εισαγωγής περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: (α) κατάσταση των προϊόντων για τα οποία απαιτείται έκδοση άδειας εισαγωγής· 1)αρμόδια πρόσωπα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας· 2)διοικητικό όργανο ή όργανα αρμόδια για την υποβολή των αιτήσεων· 3)ημερομηνία και όνομα εντύπου στο οποίο δημοσιεύονται οι διαδικασίες έκδοσης αδειών· 4)μνεία σχετικά με το αν πρόκειται για διαδικασία αυτόματης ή μη αυτόματης έκδοσης αδειών, σύμφωνα με τους ορισμούς που δίδονται στα άρθρα 2 και 3· 5)στην περίπτωση των διαδικασιών αυτόματης έκδοσης αδειών, αναφορά των διοικητικών λόγων που την επιβάλλουν· 6)στην περίπτωση διαδικασιών μη αυτόματης έκδοσης αδειών, αναφορά του μέτρου που εφαρμόζεται μέσω της εν λόγω διαδικασίας, και 7)αναμενόμενη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης αδειών, εφόσον αυτή μπορεί να υπολογιστεί με κάποια πιθανότητα· σε αντίθετη περίπτωση, αναφορά των λόγων για τους οποίους δεν είναι δυνατή η παροχή αυτής της πληροφορίας. 3.Οι γνωστοποιήσεις σχετικά με τροποποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών εισαγωγής είναι ανάγκη να αναφέρουν τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν εφόσον αυτά τροποποιούνται. 4.Τα μέλη γνωστοποιούν στην επιτροπή το έντυπο ή τα έντυπα στα οποία πρόκειται να δημοσιευθούν οι πληροφορίες που ζητούνται στο άρθρο 1, παράγραφος 4. 5.Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος που θεωρεί ότι κάποιο άλλο μέλος δεν ανακοίνωσε τη θέσπιση διαδικασίας έκδοσης αδειών ή την τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 μπορεί να γνωστοποιήσει το θέμα στο εν λόγω άλλο μέλος. Αν δεν ακολουθήσει αμέσως μετά γνωστοποίηση, το μέλος αυτό έχει το δικαίωμα να ανακοινώσει το ίδιο τη διαδικασία έκδοσης αδειών ή την τροποποίηση της, συμπεριλαμβανομένης κάθε σχετικής και διαθέσιμης πληροφορίας. Άρθρο 6 Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών Οι διαβουλεύσεις και η επίλυση διαφορών, όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα που θίγει τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, υπόκεινται στις διατάζεις των άρθρων ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ της GΑΤΤ του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και ισχύουν στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών. Άρθρο 7 1.Η επιτροπή επανεξετάζει όταν χρειάζεται, αλλά τουλάχιστον μια φορά ανά διετία, την εφαρμογή και τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιέχονται σαυτή. 2.Η Γραμματεία ετοιμάζει έκθεση για τα πραγματικά περιστατικά βασισμένη σε πληροφορίες που παρέχονται βάσει του άρθρου 5, σε απαντήσεις στα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο ετήσιο ερωτηματολόγιο για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών εισαγωγής7 και σε άλλες σχετικές έγκυρες πληροφορίες τις οποίες διαθέτει· η έκθεση αυτή αποτελεί τη βάση για την επανεξέταση, ενώ προσφέρει περίληψη των προαναφερθεισών πληροφοριών, αναφέροντας ιδίως τις αλλαγές ή τις εξελίξεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο, περιλαμβάνει δε και κάθε άλλη πληροφορία που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της επιτροπής. 3.Τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπληρώνουν το ετήσιο ερωτηματολόγιο για τις διαδικασίες έκδοσης αδειών εισαγωγής αμέσως και στο σύνολο του. 4.Η επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο Εμπορευματικών Συναλλαγών για τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από αυτή την επανεξέταση. Άρθρο 8 Επιφύλαξεις 1.Δεν είναι δυνατό να διατυπωθούν επιφυλάξεις για καμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας χωρίς τη συναίνεση των λοιπών μελών. Εσωτερική νομοθεσία 2. 1)Κάθε μέλος διασφαλίζει, το αργότερο την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας για τον ΠΟΕ ώς προς αυτό, τη συμμόρφωση των νόμων, κανονισμών και διοικητικών του διαδικασιών με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.Κυκλοφόρησε αρχικά ως έγγραφο της GΑΤΤ τουL/3515, της 23ης Μαρτίου 1971. 2)Κάθε μέλος ενημερώνει την επιτροπή για κάθε αλλαγή των νόμων και κανονισμών που βασίζονται στην παρούσα συμφωνία καθώς και για τον τρόπο εφαρμογής των εν λόγω νόμων και κανονισμών. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Τα μέλη συμφωνούν τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑρθροΟρισμός της έννοιας επιδότηση 1.1 Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, γίνεται δεκτό ότι συντρέχει περίπτωση επιδότησης εφόσον: (α)(1) παρέχεται χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε κρατικό φορέα που λειτουργεί στην επικράτεια ενός μέλους (καλούμενα στην παρούσα συμφωνία το Δημόσιο), κα. ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν το Δημόσιο ενεργεί κατά τρόπο που συνεπάγεται άμεση μεταφορά κεφαλαίων (π.χ. υπό μορφή επιχορηγήσεων, δανείων ή εισφοράς στο κεφάλαιο) ή δυνητική άμεση μεταφορά κεφαλαίων ή υποχρεώσεων (π.χ. παροχή εγγύησης για δάνεια) (iι) όταν το Δημόσιο παραιτείται από κάποια απαίτηση ή δεν εισπράττει κάποια οφειλή που πρέπει κανονικά να αποδοθεί σε αυτό (π. χ. μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων, όπως είναι οι πιστώσεις φόρου)1 (iii) όταν το Δημόσιο παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες, με εξαίρεση στη γενικότερη υποδομή, ή όταν αγοράζει αγαθά (iν) όταν το Δημόσιο συνεισφέρει ποσά σε κάποιο σύστημα χρηματοδοτήσεων ή όταν αναθέτει ή δίδει εντολή σε έναν ιδιωτικό φορέα να ενεργήσει μ ία ή περισσότερες από τις πράξεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις (i) έως (iii) ανωτέρω, οι οποίες κανονικά υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημοσίου, και εφόσον η διενέργεια των εν λόγω πράξεων δεν διαφέρει κατουσίαν από τη συνήθη διενέργεια πράξεων εκ μέρους του Δημοσίου (α)(2) όταν παρέχεται στήριξη του εισοδήματος ή των τιμών υπό οιαδήποτε μορφή, κατά την έννοια του άρθρου ΧVΙ της GΑΤΤ του 1994 και 1 Σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου ΧVΙ της GΑΤΤ του 1994 (σημείωση στο άρθρο ΧVΙ) και με τις διατάξεις των παραρτημάτων Ι έως ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας, δεν θεωρείται μορφή επιδότησης η απαλλαγή ενός εξαγόμενου προϊόντος από δασμούς ή φόρους που επιβαρύνουν το ομοειδές προϊόν, όταν αυτό προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση, ούτε η παραίτηση από την είσπραξη τέτοιου είδους δασμών ή φόρων μέχρι ενός ποσού που δεν υπερβαίνει το ύψος της αναλογούσας οφειλής. 2)με τον τρόπο αυτό προσπορίζεται κάποιο όφελος. 1.2 Επιδότηση, η οποία υπάγεται στον ορισμό της παραγράφου 1, υπόκειται στις διατάζεις του μέρους ΙΙ ή στις διατάξεις του μέρους 112 ή ν μόνο εφόσον η επιδότηση αυτή έχει ατομικό χαρακτήρα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2.ΑρθροΑτομικός χαρακτήρας 2.1 Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον μία επιδότηση,η οποία ανταποκρίνεται στον ορισμό του άρθρου 1, παράγραφος 1, παρέχεται ατομικά προς συγκεκριμένη επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων ή προς συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής ή ομάδα κλάδων παραγωγής (στην παρούσα συμφωνία προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις), που υπάγεται στην αρμοδιότητα της αρχής που παρέχει την επιδότηση, είναι εφαρμοστέες οι ακόλουθες αρχές: 1)Μία επιδότηση θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα, όταν η αρχή που την παρέχει ή η νομοθετική διάταξη βάσει της οποίας ενεργεί η αρχή που παρέχει την επιδότηση ορίζει ρητώς ότι την επιδότηση είναι δυνατό να λάβουν μόνο συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 2)Γίνεται δεκτό ότι μία επιδότηση δεν έχει ατομικό χαρακτήρα, όταν η αρχή που την παρέχει ή η νομοθετική διάταξη βάσει της οποίας ενεργεί η αρχή που παρέχει την επιδότηση θέτει αντικειμενικά κριτήρια ή προϋποθέσεις, με βάση τα οποία αποφασίζεται κατά πόσον δεδομένη επιχείρηση δικαιούται να λάβει την επιδότηση, και ορίζει το ύφος της, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το δικαίωμα λήψης της επιδότησης γεννάται αυτομάτως και ότι τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις τηρούνται απαρεγκλίτως. Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια και προϋποθέσεις πρέπει να καθορίζονται σαφώς στον οικείο νόμο, κανονισμό ή άλλο επίσημο έγγραφο, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της εφαρμογής τους. 3)Ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εκ πρώτης όψεως από την εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται στα στοιχεία (α) και (β) προκύπτει ότι δεδομένη επιδότηση δεν έχει ατομικό χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι στην πραγματικότητα η επιδότηση έχει ατομικό χαρακτήρα, είναι δυνατό να συνεκτιμηθούν ορισμένοι άλλοι παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι εξής: η αξιοποίηση ενός προγράμματος επιδοτήσεων εκ μέρους περιορισμένου αριθμού συγκεκριμένων επιχειρήσεων, η σε μεγάλο ποσοστό συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων συγκεκριμένων επιχειρήσεων η παροχή δυσανάλογα υψηλών επιδοτήσεων προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις. και ο τρόπος με τον οποίο η αρμόδια για την παροχή της επιδότησης αρχή άσκησε τη διακριτική ευχέρεια που διέθετε, προκειμένου να αποφασίσει για την παροχή ή μη επιδότησης.3 Κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, συνεκτιμάται ο βαθμός διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της αρχής που έχει κάθε φορά την ευθύνη για την παροχή τωνΜε τον όρο αντικειμενικά κριτήρια ή προϋποθέσεις νοούνται κριτήρια ή προϋποθέσεις που έχουν ουδέτερο χαρακτήρα, δεν ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε βάρος άλλων, στηρίζονται σε οικονομικά δεδομένα και εφαρμόζονται οριζοντίως, όπως είναι π.χ. ο αριθμός των απασχολουμένων ή το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης.Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπόψη ιδίως στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα απόρριψης ή έγκρισης των αιτήσεων παροχής επιδότησης, καθώς και οι λόγοι στους οποίους στηρίζονται οι εν λόγω αποφάσεις. επιδοτήσεων, καθώς και ο χρόνος που χρειάστηκε για την εφαρμογή του οικείου προγράμματος επιδοτήσεων. 2.2 Εχουν ατομικό χαρακτήρα οι επιδοτήσεις που παρέχονται αποκλειστικά προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε καθορισμένη γεωγραφική περιοχή, υπαγόμενη στην αρμοδιότητα της αρχής που παρέχει την επιδότηση. Γίνεται δεκτό ότι, για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, δεν θεωρείται μορφή επιδότησης ατουμικού χαρακτήρα ο καθορισμός ή η μεταβολή φορολογικών συντελεστών γενικής ισχύος από διοικητική αρχή οποιασδήποτε βαθμιδας, η οποία διαθέτει τη σχετική εξουσία. 2.3 Γίνεται δεκτό ότι έχει ατομικό χαρακτήρα κάθε επιδότηση η οποία υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 3.2.4 Κάθε κρίση σχετικά με τον ατομικό ή μη χαρακτήρα μιας επιδότησης, βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια βάσει θετικών αποδεικτικών στοιχείων. ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑρθροΑπαγόρευση 3.1 Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη συμφωνία για τη γεωργία, απαγορεύονται οι ακόλουθες μορφές επιδοτήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 1: 1)οι επιδοτήσεις για την παροχή των οποίων τίθεται, είτε από το νόμο, είτε στην πράξη, ως μόνη ή παράλληλη προυπόθεση η επίτευξη κάποιας εξαγωγικής επίδοσης, συμπεριλαμβανομένων τών μορφών επιδοτήσεων που περιγράφονται στο παράρτημα Ι 2)οι επιδοτήσεις για την παροχή των οποίων τίθεται, είτε ως μόνη, είτε ως παράλληλη προϋπόθεση, ότι πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί εγχώρια και όχι εισαγόμενα προϊόντα. 3.2 Τα μέλη δεν επιτρέπεται να προβαίνουν ή να ευμένουν στη χορήγηση των επιδοτήσεων για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1.ΑρθροΜέσα παροχής έννομης προστασίας 4.1 Όποτε ένα μέλος έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιο άλλο μέλος προβαίνει ή εμμένει στην παροχή μιας απαγορευμένης μορφής επιδότησης, το μέλος αυτό δύναται να ζητήσει τη διενέργεια διαβουλεύσεων με το οικείο άλλο μέλος.Η προϋπόθεση αυτή συντρέχει όταν από τα πραγματικά δεδομένα προκύπτει ότι, και αν ακόμη ο νόμος δεν εξαρτά την παροχή της επιδότησης από την επίτευξη κάποιας εξαγωγικής επίδοσης, ωστόσο στην πράξη η παροχή της συναρτάται από κάποιον πραγματικό ή προσδοκώμενο όγκο εξαγωγών ή από την πραγματοποίηση εσόδων ορισμένου ύψους από εξαγωγές. Το γεγονός καθαυτό ότι δεδομένη επιδότηση παρέχεται προς επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές δεν αρκεί από μόνο του για να της προσδώσει το χαρακτήρα εξαγωγικής επιδοτήσεως κατά την έννοια της παρούσας διάταξης.Δεν απαγορεύονται βάσει της παρούσας ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας τα μέτρα για τα οποία ορίζεται στο παράρτημα Ι ότι δεν αποτελούν μορφές εξαγωγικών επιδοτήσεων. 4.2 Στην αίτηση για τη διενέργεια διαβουλεύσεων, η οποία, υποβάλλεται βάσει της παραγράφου 1, πρέπει να μνημονεύονται τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με την ύπαρξη και το χαρακτήρα της επίμαχης επιδότησης. 4.3 Εφόσον υποβληθεί αίτηση για τη διενέργεια διαβουλεύσεων βάσει της παραγράφου 1, το μέλος για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι προβαίνει ή εμμένει στην παροχή της επίμαχης επιδότησης φροντίζει για την έναρξη των σχετικών διαβουλεϋσεων το συντομότερο δυνατόν. Σκοπός των διαβουλεύσεων είναι η αποσαφήνιση των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης και η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης. 4.4 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης για τη διενέργεια διαβουλεύσεων, οποιοδήποτε από τα μέλη που μετέχουν στις διαβουλεύσεις αυτές δύναται να παραπέμψει το θέμα στο Όργανο Επίλυσης Διαφορών (ΌΕΔ) με αίτημα την άμεση συγκρότηση ειδικής ομάδας (πάνελ), εκτός αν το ΟΕΔ ταχθεί με ομόφωνη απόφασή του κατά της συγκρότησης ειδικής ομάδας. 4.5 Αφ ης στιγμής συγκροτηθεί, η ειδική ομάδα δύναται να ζητήσει τη συνδρομή της Διαρκούς Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (η οποία καλείται στην παρούσα συμφωνία ΔΟΕ), προκειμένου να αποφασισθεί κατά πόσον το επίμαχο μέτρο αποτελεί απαγορευμένη μορφή επιδότησης. Εφόσον της υποβληθεί σχετικό αίτημα, η ΔΟΕ εξετάζει πάραυτα τα αποδεικτικά στοιχεία τα σχετικά με την ύπαρξη και το χαρακτήρα του επίμαχου μέτρου και παρέχει τη δυνατότητα στο μέλος το οποίο προβαίνει ή εμμένει στην εφαρμογή του μέτρου να αποδείξει ότι το εν λόγω μέτρο δεν αποτελεί απαγορευμένη μορφή επιδότησης. Η ΔΟΕ διαβιβάζει τα συμπεράσματα της στην ειδική ομάδα εντός προθεσμίας που έχει καθορίσει αυτή η τελευταία. Τα συμπεράσματα της ΔΟΕ σχετικά με το κατά πόσον το επίμαχο μέτρο αποτελεί ή όχι απαγορευμένη μορφή επιδότησης γίνονται δεκτά από την ειδική ομάδα χωρίς τροποποιήσεις. 4.6 Η ειδική ομάδα υποβάλλει την τελική της έκθεση στα διάδικα μέλη. Η έκθεση κοινοποιείται στο σύνολο των μελών εντός SΟ ημερών από την ημερομηνία συγκρότησης της ειδικής ομάδας και καθορισμού των καθηκόντων της. 4.7 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το επίμαχο μέτρο αποτελεί απαγορευμένη μορφή επιδότησης, η ειδική ομάδα συστήνει στο μέλος που παρέχει την επιδότηση να την καταργήσει αμελλητί. Για τον σκοπό αυτό, η ειδική ομάδα καθορίζει, όταν διατυπώνει τη σύσταση της, προθεσμία εντός. της οποίας πρέπει να καταργηθεί το μέτρο. 4.8 Εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης και ειδικής ομάδας προς το σύνολο των μελών, το ΟΕΔ εγκρίνει την έκθεση, εκτός αν κάποιο από τα διάδικα μέλη ενημερώσει επίσημα το ΟΕΔ σχετικά με την απόφαση του να ασκήσει έφεση ή αν το ΟΕΔ αποφασίσει ομόφωνα να μην εγκρίνει την έκθεση. 4.9 Σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατά της έκθεσης της ειδικής ομάδας, το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο εκδίδει την απόφασή του σχετικά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το οικείο διάδικο μέλος γνωστοποίησε επίσημα την πρόθεση του να ασκήσει έφεση. Σε περίπτωση που το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκδώσει την έκθεση του εντός 30 ημερών, ενημερώνει γραπτώς το ΟΕΔ σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης, ενώ παράλληλα αναφέρειΚάθε προθεσμία που τάσσεται στο παρόν άρθρο είναι δυνατό να παρατείνεται με αμοιβαία συμφωνία.Τα σχετικά με τη σύσταση του εν λόγω οργάνου προβλέπονται από το άρθρο 24. κατά προσέγγιση το χρονικό διάστημα που θα χρειασθεί μέχρι την υποβολή της έκθεσης. Η διαδικασ ία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις 60 ημέρες. Η έκθεση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου εγκρίνεται από το ΟΕΔ και γίνεται άνευ όρων αποδεχτή από τους διαδίκους εκτός αν το ΟΕΔ αποφασίσει με συναίνεση να μην εγκρίνει την έκθεση του δευτεροβάθμιου δικαιδοτικού οργάνου εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της στα μέλη. 4.10 Σε περίπτωση που η σύσταση την οποία έχει διατυπώσει το ΟΕΔ δεν υλοποιηθεί εντός της προθεσμίας που έχει τάξει για το σκοπό αυτό η ειδική ομάδα η οποία άρχεται από την ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης της ειδικής ομάδας ή της έκθεσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, το ΟΕΔ παρέχει έγκριση στο καταγγέλλον μέλος για τη λήψη των κατάλληλων αντιμέτρων, εκτός αν το ΟΕΔ απορρίψει το σχετικό αίτημα με συναίνεση. 4.11 Σε περίπτωση που ένα διάδικο μέλος ζητεί τη διεξαγωγή διαιτησίας βάσει του άρθρου 22, παράγραφος 6 του Μνημονίου Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών ( ΜΣΕΔ ), ο διαιτητής αποφαίνεται σχετικά με την καταλληλότητα ή μη των αντιμέτρων.10 4.12 Για τους σκοπούς των διαδικασιών επίλυσης διαφορών, οι οποίες διεξάγονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται ρητώς στο παρόν άρθρο, οι προθεσμίες που ισχύουν βάσει του ΜΣΕΔ για τη διεξαγωγή των εν λόγω διαδικασιών ισούται με το ήμισυ των προθεσμιών που καθορίζονται στο προαναφερθέν κείμενο. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Άρθρο Άρθρο 5 Αρνητικές συνέπειες Απαγορεύεται στα μέλη να βλάπτουν τα συμφέροντα των υπολοίπων μελών παρέχοντας οποιαδήποτε από τις επιδοτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2. Ειδικότερα, απαγορεύεται στα μέλη: (α) να προξενούν ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής κάποιου άλλου μέλους11 (β) να αναιρούν ολικώς ή μερικώς τα οφέλη που απορρέουν αμέσως ή εμμέσως για τα υπόλοιπα μέλη βάσει της GΑΤΤ του 1994, και ειδικότερα τα οφέλη που προκύπτουν από τις παραχωρήσεις τις 8, Σε περίπτωση που δεν έχει προγραμματισθεί κάποια συνεδρίαση του ΟΕΔ για το εν λόγω χρονικό διάστημα, το ΟΕΔ συγκαλείται επί τούτου.Ο όρος αυτός δεν σημαίνει ότι επιτρέπονται αντίμετρα δυσανάλογης βαρύτητας με βάση το γεγονός ότι οι παρούσες διατάξεις αφορούν απαγορευμένες μορφές επιδοτήσεων.Ο όρος αυτός δεν σημαίνει ότι επιτρέπονται αντίμετρα δυσανάλογης βαρύτητας με βάση το γεγονός ότι οι παρούσες διατάξεις αφορούν απαγορευμένες μορφές επιδοτήσεων.ο όρος ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής έχει εδώ την ίδια έννοια με αυτήν που του αποδίδεται στο μέρος V. οποίες τα μέλη αποδέχονται βάσει του άρθρου ΙΙ της GΑΤΤ του Ι99412· (γ) να προξενούν σοβαρή ζημία στα συμφέροντα κάποιου άλλου μέλους.13 Το παρόν άρθρο δεν ισχύει προκειμένου περί των επιδοτήσεων που εξακολουθούν να παρέχονται για τα γεωργικά προϊόντα, όπως πρόβλεπει το άρθροτης συμφωνίας για τη γεωργία. ΑρθροΣοβαρή ζημία 6.1 Σοβαρή ζημία κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος (γ) γίνεται δεκτό ότι προξενείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν η συνολική κατ αξίαν επιδότηση ενός προϊόντος υπερβαίνει το 5%. (β) σε περιπτώσεις επιδοτήσεων προς κάλυψη των απωλειών εκμετάλλευσης που έχει υποστεί ένας κλάδος παραγωγής. (γ) σε περιπτώσεις επιδοτήσεων προς κάλυψη των απωλειών εκμετάλλευσης που έχει υποστεί μία επιχείρηση, εκτός αν πρόκειται για μέτρα που λαμβάνονται εφάπαξ και έχουν έκτακτο χαρακτήρα, τα οποία δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθούν εκ νέου ως προς την ίδια επιχείρηση και τα οποία εφαρμόζονται με αποκλειστικό σκοπό την παραχώρηση χρόνου γιο την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων και για την αποτροπή οξέων κοινωνικών προβλημάτων (δ) σε περιπτώσεις άμεσης άφεσης χρέους, και συγκεκριμένα άφεσης κάποιου χρέους που οφείλεται στο Δημόσιο ή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων που παρέχονται για την αποπληρωμή κάποιου δανείου.16 6.2 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, γίνεται δεκτό ότι δεν έχει προκληθεί σοβαρή ζημία αν το μέλος που παρέχει την επίμαχη επιδότηση αποδεικνύει ότι η επιδότηση αυτή δεν έχει προκαλέσει καμία από τις συνέπειες που απαριθμούνται στην παράγραφο 3.Ο όρος αναιρούν ολικώς ή μερικώς χρησιμοποιείται στην παρούσα συμφωνία με την ίδια έννοια με την οποία χρησιμοποιείται στις αντίστοιχες διατάξεις της GΑΤΤ του 1994, ενώ για να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχει ολική ή μερική αναίρεση εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος που ακολουθείται και για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.Ο όρος σοβαρή ζημία στα συμφέροντα κάποιου άλλου μέλους χρησιμοποιείται στην παρούσα συμφωνία με την ίδια έννοια με την οποία χρησιμοποιείται στο άρθρο ΧVΙ, παράγραφος 1 της GΑΤΤ του 1994, και περιλαμβάνει την έννοια του κινδύνου πρόκλησης σοβαρής ζημίας.Η συνολική κατ αξίαν επιδότηση υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙV.Το κατώτατο όριο που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύει για τα αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας, δεδομένου ότι αυτά αναμένεται να υπαχθούν σε ειδικούς πολυμερείς κανόνες.Τα μέλη συμφωνούν ότι, όταν ένα δάνειο που έχει χορηγηθεί με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση προγράμματος του τομέα αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας δεν αποπληρώνεται ολοσχερώς εξαιτίας του ότι οι πραγματικές πωλήσεις υπολείπονται των προβλέψεων που είχαν πραγματοποιηθεί για τις πωλήσεις, το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται από μόνο του την πρόκληση σοβαρής ζημίας στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 6.3 Σοβαρή ζημία κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος (γ) ενδέχεται να προκαλείται εν πάση περιπτώσει όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιστάσεις: (α) η επιδότηση έχει ως συνέπεια την υποκατάσταση ή την. παρεμπόδιση των εισαγωγών κάποιου ομοειδούς προϊόντος από ένα άλλο μέλος στην αγορά του επιδοτούντος μέλους (β) η επιδότηση έχει ως συνέπεια την υποκατάσταση ή την παρεμπόδιση των εισαγωγών κάποιου ομοειδούς προϊόντος ενός άλλου μέλους από την αγορά κάποιας τρίτης χώρας· (γ) η επιδότηση έχει ως συνέπεια την πώληση του επιδοτούμενου προϊόντος σε τιμή αισθητά χαμηλότερη από την τιμή κάποιου ομοειδούς προϊόντος ενός άλλου μέλους στην ίδια αγορά ή δυσχεραίνει σημαντικά την αύξηση των τιμών ή οδηγεί σε συμπίεση των τιμών ή σε απώλεια πωλήσεων στην ίδια αγορά (δ) η επιδότηση έχει ως συνέπεια την αύξηση του μεριδίου που κατέχει το επιδοτούν μέλος στην παγκόσμια αγορά ενός συγκεκριμένου επιδοτούμενου προϊόντος ή αγαθού του πρωτογενούς τομέα17 εν συγκρίσει με τον μέσο όρο του μεριδίου που το μέλος αυτό κατείχε κατά την προηγούμενη τριετία, ενώ η αύξηση αυτή έχει ακολουθήσει σταθερή πορεία για χρονικό διάστημα κατά το οποίο χορηγούνταν επιδοτήσεις. 6.4 Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 3, στοιχείο β), στις περιπτώσεις υποκατάστασης ή παρεμπόδισης εξαγωγών υπάγεται και κάθε περίπτωση κατά την οποία, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7, αποδεικνύεται ότι έχει σημειωθεί μεταβολή των αναλογούντων μεριδίων αγοράς εις βάρος του μη επιδοτούμενου ομοειδούς προϊόντος (για χρονικό διάστημα αρκετά μακρύ, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον σαφή καθορισμό της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται η αγορά του εκάστοτε προϊόντος· το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι δυνατό, υπο κανονικές συνθήκες, να είναι κατώτερο του ενός έτους). Στον όρο μεταβολή των αναλογούντων μεριδίων αγοράς υπάγεται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) όταν έχει σημειωθεί αύξηση του μεριδίου αγοράς του επιδοτούμενου προϊόντος· (β) όταν το μερίδιο αγοράς του επιδοτούμενου προϊόντος διατηρείται σταθερό υπό συνθήκες οι οποίες, αν το εν λόγω προϊόν δεν επιδοτείτο, θα είχαν προκαλέσει τη μείωση του μεριδίου αγοράς του· (γ) όταν το μερίδιο αγοράς του επιδοτούμενου προϊόντος σημειώνει μεν πτώση, αλλά με ρυθμό βραδύτερο από αυτόν που θα ίσχυε αν το εν λόγω προϊόν δεν επιδοτείτο. 6.5 Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 3, στοιχείο γ), στις περιπτώσεις πραγματοποίησης πωλήσεων σε χαμηλότερες τιμές υπάγεται και κάθε περίπτωση κατά την οποία η πραγματοποίηση τέτοιων πωλήσεων αποδεικνύεται μέσω της σύγκρισης των τιμών του επιδοτούμενου προϊόντος με τις τιμές κάποιου μη επιδοτούμενου ομοειδούς προϊόντος, το οποίο διατίθεται στην ίδια αγορά. Η σύγκριση πρέπει να αφορά το ίδιο στάδιο εμπορίας και ανάλογα χρονικά σημεία, λαμβανομένου υπόψη οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που επηρεάζει τη συγκρισιμότητα των τιμών. Εντούτοις, αν δεν είναι εφικτή μια τέτοια άμεση σύγκριση, η πραγματοποίηση πωλήσεων σε χαμηλότερες τιμές είναι δυνατό να αποδεικνύεται με βάση τις τιμές μονάδας κατά την εξαγωγή. 17 Εκτός αν για τις συναλλαγές με αντικείμενο το συγκεκριμένο προϊόν ή αγαθό είναι εφαρμοστέοι άλλοι ειδικοί κανόνες, οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί σε πολυμερές επίπεδο. 6.6 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παραρτήματος V, κάθε μέλος στην αγορά του οποίου υποτίθεται ότι έχει προκληθεί σοβαρή ζημία παρέχει στα μέλη που συμμετέχουν σε διαδικασία επίλυσης διαφοράς κατεφαρμογήν του άρθρου 7, καθώς και στην ειδική ομάδα που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 4 όλα τα συναφή στοιχεία που είναι δυνατό να συγκεντρώσει όσον αφορά τις αυξομειώσεις των μεριδίων αγοράς των διαδίκων μελών, καθώς και τις τιμές των προϊόντων τα οποία αφορά η διαδικασία. 6.7 Γίνεται δεκτό ότι βάσει της παραγράφου 3 δεν έχει προκληθεί σοβαρή ζημία συνεπεία της υποκατάστασης ή παρεμπόδισης εξαγωγών, όταν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιστάσεις.18 (α) απαγόρευση ή θέση περιορισμών επί των εξαγωγών του ομοειδούς προϊόντος από το καταγγέλλον μέλος ή επί των εισαγωγών που προέρχονται από το καταγγέλλον μέλος και προορίζονται για την αγορά της οικείας τρίτης χώρας· (β) απόφαση των αρχών του εισάγοντος μέλους, στο οποίο ισχύει εμπορικό μονοπώλιο ή σύστημα κρατικού εμπορίου όσον αφορά το οικείο προϊόν, να υποκαταστήσει για λόγους μη εμπορικούς τις εισαγωγές από το καταγγέλλον μέλος με εισαγωγές από άλλη χώρα ή χώρες· (γ) θεομηνίες, απεργίες, προβλήματα στις μεταφορές ή άλλα γεγονότα ανωτέρας βίας, τα οποία έχουν σοβαρές συνέπειες για την παραγωγή τις ποιότητες, τις ποσότητες ή τις τιμές του προϊόντος που διατίθεται προς εξαγωγή από το καταγγέλλον μέλος· (δ) ύπαρξη διακανονισμών για τον περιορισμό των εξαγωγών του καταγγέλλοντος μέλους (ε) εκούσια μείωση των ποσοτήτων του οικείου προϊόντος οι οποίες διατίθενται προς εξαγωγή από το καταγγέλλον μέλος (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της περίπτωσης κατά την οποία επιχειρήσεις του καταγγέλλοντος μέλους προβαίνουν με ανεξάρτητη απόφασή τους στη διοχέτευση των εξαγωγών του οικείου προϊόντος προς νέες αγορές)· (στ) αδυναμία συμμόρφωσης προς τα πρότυπα και τις λοιπές απαιτήσεις κανονιστικού χαρακτήρα που ισχύουν στη χώρα εισαγωγής. 6.8 Εφόσον δεν συντρέχει κάποια από τις περιστάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 7, η πρόκληση ή μη σοβαρής ζημίας διαπιστώνεται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ειδική ομάδα ή συγκεντρωθεί από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παραρτήματος V. 6.9 Το παρόν άρθρο δεν ισχύει προκειμένου περί των επιδοτήσεων που εξακολουθούν να παρέχονται για τα γεωργικά προϊόντα, όπως προβλέπει το άρθρο 13 της συμφωνίας για τη γεωργία. 18 Το γεγονός ότι στην παρούσα παράγραφο μνημονεύονται ορισμένες περιστάσεις δεν προσδίδει από μόνο του στις περιστάσεις αυτές κάποια νομική σημασία, είτε βάσει της GΑΤΤ του 1994, είτε βάσει της παρούσας συμφωνίας. Οι περιστάσεις αυτές δεν πρέπει να είναι μεμονωμένες, ούτε να παρατηρούνται ανά αραιά χρονικά διαστήματα, ούτε να στερούνται βαρύτητας για οποιονδήποτε λόγο. Αρθρο 7 Μέσα παροχής έννομης προστασίας 7.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 της συμφωνίας για τη γεωργία, όποτε ένα μέλος έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα άλλο μέλος προβαίνει ή εμμένει στην παροχή οποιασδήποτε από τις επιδοτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 1, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στον εγχώριο κλάδο παραγωγής του εν λόγω μέλους, την ολική ή μερική αναίρεση των ωφελειών που απορρέουν γι αυτό ή την πρόκληση σοβαρής ζημίας, το εν λόγω μέλος δύναται να ζητήσει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με το εκάστοτε άλλο μέλος. 7.2 Στην αίτηση για τη διενέργεια διαβουλεύσεων, η οποία υποβάλλεται βάσει της παραγράφου 1, πρέπει να μνημονεύονται τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση: (α) με την ύπαρξη και το χαρακτήρα της επίμαχης επιδότησης, και (β) με τη ζημία που έχει προκληθεί στον εγχώριο κλάδο παραγωγής, την ολική ή μερική αναίρεση τ_·. ωφελειών ή την πρόκληση σοβαρής ζημίας στα συμφέροντα του μέλους που ζητεί τη διενέργεια διαβουλεύσεων. 7.3 Εφόσον υποβληθεί αίτηση για τη διενέργεια διαβουλεύσεων βάσει της παραγράφου 1, το μέλος για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι προβαίνει ή εμμένει στην επίμαχη πρακτική επιδοτήσεων φροντίζει για την έναρξη των σχετικών διαβουλεύσεων το συντομότερο δυνατόν. Σκοπός των διαβουλεύσεων είναι η αποσαφήνιση των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης και εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης. 7.4 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση εντός 60. ημερών, οποιοδήποτε από τα μέλη που μετέχουν στις διαβουλεύσεις αυτές δύναται να παραπέμψει το θέμα στο ΟΕΔ με αίτημα τη συγκρότηση ειδικής ομάδας, εκτός αν το ΟΕΔ ταχθεί με ομόφωνη απόφαση του κατά της συγκρότησης ειδικής ομάδας. Η σύνθεση της ειδικής ομάδας, καθώς και τα καθήκοντα της αποφασίζονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία συγκρότησης της. 7.5 Η ειδική ομάδα εξετάζει την υπόθεση και υποβάλλει την τελική της έκθεση προς τα διάδικα μέλη. Η έκθεση κοινοποιείται στο σύνολο των μελών εντός 120 ημερών από την ημερομηνία συγκρότησης της ειδικής ομάδας και καθορισμού των καθηκόντων της. 7.6 Εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης της ειδικής ομάδας στο σύνολο των μελών, το ΟΕΔ εγκρίνει την έκθεση, εκτός αν κάποιο από τα διάδικα μέλη ενημερώσει επίσημα το ΟΕΔ σχετικά με την απόφαση του να ασκήσει έφεση ή αν το ΟΕΔ αποφασίσει ομόφωνα να μην εγκρίνει την έκθεση.Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά κάποια επιδότηση, η οποία υποτίθεται ότι προκαλεί σοβαρή ζημία κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, η υποχρέωση υποβολής των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με την πρόκληση σοβαρής ζημίας είναι δυνατό να περιορίζεται στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα σχετικά με το κατά πόσον πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 6, παράγραφος 1.Κάθε προθεσμία που τάσσεται στο παρόν άρθρο είναι δυνατό να παρατείνεται με αμοιβαία συμφωνία.Σε περίπτωση που δεν έχει προγραμματισθεί κάποια συνεδρίαση του ΟΕΔ για το εν λόγω χρονικό διάστημα, το ΟΕΔ συγκαλείται επί τούτου. 7.7 Σε περίπτωση άσκησης έφεσης κατά της έκθεσης της ειδικής ομάδας, το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο εκδίδει την απόφαση του σχετικά εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το οικείο διάδικο μέλος γνωστοποίησε επίσημα την πρόθεση του να ασκήσει έφεση. Σε περίπτωση που το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκδώσει την έκθεση του εντός 60 ημερών, ενημερώνει γραπτώς το ΟΕΔ σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης, ενώ παράλληλα. αναφέρει κατά προσέγγιση το χρονικό διάστημα που θα χρειασθεί μέχρι την υποβολή της έκθεσης. Η διαδικασία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να απαιτήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Η έκθεση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου εγκρίνεται από το ΟΕΔ και γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτή από τα διάδικο μέλη, εκτός αν το ΟΕΔ αποφασίσει ομόφωνα να μην εγκρίνει την έκθεση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της στα μέλη.22 7.8 Οταν εγκρίνεται έκθεση της ειδικής ομάδας ή του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, στην οποία διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι δεδομένη επιδότηση έχει προκαλέσει βλάβη στα συμφέροντα κάποιου άλλου μέλους κατά την έννοια του άρθρου 5, το μέλος το οποίο προβαίνει ή εμμένει στην παροχή της επιδότησης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι αρνητικές της συνέπειες ή καταργεί την επιδότηση. 7.9 Σε περίπτωση που το οικείο μέλος δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών της επιδότησης ή δεν έχει προβεί στην κατάργηση της εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης της ειδικής ομάδας ή της έκθεσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου εκ μέρους του ΟΕΔ, και εφόσον δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για την καταβολή αποζημίωσης, το ΟΕΔ παρέχει άδεια στο καταγγέλλον μέλος για τη λήψη των κατάλληλων αντιμέτρων, τα οποία πρέπει να είναι ανάλογα της σοβαρότητας και του χαρακτήρα των αρνητικών συνεπειών που έχουν διαπιστωθεί, εκτός αν το ΟΕΔ απορρίψει το σχετικό αίτημα με συναίνεση. 7.10 Σε περίπτωση που ένα διάδικο μέλος έχει προσφύγει σε διαιτησία δυνάμει του άρθρου 22, παράγραφος 6 του ΜΣΕΔ, ο διαιτητής κρίνει κατά πόσον τα αντίμετρα ανταποκρίνονται στη βαρύτητα και το χαρακτήρα των αρνητικών συνεπειών που έχει διαπιστωθεί ότι προκαλούνται. ΜΕΡΟΣ ΙV: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Άρθρο 8 Καθορισμός των επιδοτήσεων για τις οποίες δεν είναι δυνατό να ζητηθεί έννομη προστασία 8.1 Γίνεται δεκτό ότι δεν είναι δυνατό να ζητηθεί έννομη προστασία σε σχέση με τις ακόλουθες περιπτώσεις επιδοτήσεων23:Σε περίπτωση που δεν έχει προγραμματισθεί κάποια συνεδρίαση του ΟΕΔ για το εν λόγω χρονικό διάστημα, το ΟΕΔ συγκαλείται επί τούτου.Γίνεται δεκτό ότι στα μέλη συνηθίζεται ευρέως η παροχή βοήθειας από το Δημόσιο για διάφορους σκοπούς και ότι το γεγονός και μόνο ότι συγκεκριμένη βοήθεια αυτής της μορφής είναι πιθανό να μην πληροί τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου μία επιδότηση να μην είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο αίτησης παροχής έννομης προστασίας βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν περιστέλλει αφ εαυτού τη δυνατότητα των μελών να παρέχουν βοήθεια αυτής της μορφής. (α) επιδοτήσεις που δεν έχουν ατομικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου(β) επιδοτήσεις που έχουν μεν ατομικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2, αλλά οι οποίες ανταποκρίνονται στο σύνολο των προϋποθέσεων του προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) ή γ κατωτέρω. 3.2 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του μέρους ΙΙΙ και του μέρους V, δεν είναι δυνατό να ζητηθεί έννομη προστασία έναντι των ακόλουθων περιπτώσεων επιδοτήσεων : (α) περιπτώσεις βοήθειας που παρέχεται για ερευνητικές δραστηριότητες επιχειρήσεων ή ανώτερων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο συμβάσεων που έχουν συναφθεί με εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι 24,25,26:Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τα αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας, δεδομένου ότι αυτά αναμένεται να υπαχθούν σε ειδικούς πολυμερείς κανόνες.Το αργότερο 18 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ, η επιτροπή για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 2 4 (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η επιτροπή), προβαίνει σε εξέταση της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2, στοιχείο α), σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια όλων των απαραίτητων τροποποιήσεων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. Όταν μελετά το ενδεχόμενο διενέργειας ορισμένων τροποποιήσεων, η επιτροπή εξετάζει προσεκτικά τους ορισμούς των διαφόρων κατηγοριών που δίδονται στην παρούσα παράγραφο, επανεκτιμώντας για τον σκοπό αυτό την πείρα που τα μέλη έχουν αποκτήσει όσον αφορά την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο άλλων συναφών διεθνών οργανισμών.Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν ισχύουν προκειμένου περί εργασιών βασικής έρευνας που διεξάγονται σε ανεξάρτητη βάση από ανώτερα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, ο όρος βασική έρευνα σημαίνει τη διεύρυνση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων γενικού χαρακτήρα, η οποία επιχειρείται ανεξαρτήτως βιομηχανικών ή εμπορικών στόχων. η βοήθεια δεν καλύπτει27 ποσοστό μεγαλύτερο του 75% του συνολικού κόστους της απαιτούμενης βιομηχανικής έρευνας28 ή του 50% του συνολικού κόστους των εργασιών προανταγωνιστικής ανάπτυξης29,30. και εφόσον η παρεχόμενη βοήθεια αφορά αποκλειστικά: (ί) τις δαπάνες μισθοδοσίας (για τους ερευνητές, τους τεχνικούς και το λοιπό προσωπικό υποστήριξης που απασχολείται αποκλειστικά στην εκάστοτε ερευνητική δραστηριότητα)· (ii) το κόστος των οργάνων, του εξοπλισμού, των γηπέδων και των κτιρίων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για τις ανάγκες της εκάστοτε ερευνητικής δραστηριότητας (εκτός αν η χρήση τους διέπεται από καθεστώς του ιδιωτικού δικαίου)· (iii) τα έξοδα για συμβούλους και παρεμφερείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκάστοτε ερευνητικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έρευνας, των τεχνικών γνώσεων, των ευρεσιτεχνιών, κ.τ.λ., που έχουν αποκτηθεί έναντι ανταλλάγματος από εξωτερικές πηγές (iν) πρόσθετα γενικά έξοδα τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκάστοτε ερευνητική δραστηριότητα 27 Τα επιτρεπόμενα επίπεδα βοήθειας βάσει της παρούσας παραγράφου χωρίς να είναι δυνατό να ζητηθεί η παροχή έννομης προστασίας, καθορίζονται με βάση τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που έχουν απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου. 29 Ο όρος βιομηχανική έρευνα σημαίνει την βάσει προγράμματος ή κριτική έρευνα, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη νέων γνώσεων, με απώτερο στόχο την ενδεχόμενη αξιοποίηση των γνώσεων αυτών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών.Ο όρος εργασίες προανταγωνιστικής ανάπτυξης σημαίνει το μετασχηματισμό των πορισμάτων της βιομηχανικής έρευνας σε κάποιο πλάνο, προσχέδιο ή σχέδιο σε σχέση με νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένο προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες, είτε αυτά προορίζονται για πώληση, είτε για χρήση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός πρωταρχικού προτύπου που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για εμπορική χρήση. Επίσης είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνει τη θεωρητική επινόηση και σχεδίαση εναλλακτικών προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών και την αρχική δοκιμή πρότυπων σχεδίων, υπό τον όρο ότι αυτά δεν μπορούν να υποστούν μετατροπή ή να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς βιομηχανικής εφαρμογής ή εμπορικής εκμετάλλευσης, ο όρος δεν συμπεριλαμβάνει συνήθεις ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετατροπές υφιστάμενων προϊόντων, γραμμών παραγωγής, μεθόδων παραγωγής ή υπηρεσιών, ούτε άλλης μορφής πράξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ακόμη και αν οι μετατροπές αυτές είναι πιθανό να αποτελούν βελτιώσεις.Στην περίπτωση προγραμμάτων που συνδυάζουν βιομηχανική έρευνα και προανταγωνιστική ανάπτυξη, το επιτρεπόμενο επίπεδο βοήθειας για την οποία δεν είναι δυνατή η παροχή έννομης προστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον απλό μέσο όρο των επιτρεπόμενων επιπέδων βοήθειας για την οποία δεν είναι δυνατή η παροχή έννομης προστασίας, τα οποία ισχύουν για τις ανωτέρω δύο κατηγορίες, υπολογιζόμενο με βάση το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών κατά τα οριζόμενα στα σημεία (i) έως (ν) της παρούσας παραγράφου. (ν) λοιπά λειτουργικά έξοδα (π.χ. για εξοπλισμό, προμήθεια υλικών, κ.τ.λ.), τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκάστοτε ερευνητική δραστηριότητα. (β) περιπτώσεις βοήθειας που παρέχεται προς μειονεκτούσες περιφέρειες της επικράτειας ενός μέλους στο πλαίσιο κάποιου συνολικού προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης31, η χορήγηση της οποίας στις περιφέρειες που τη δικαιούνται δεν έχει ατομικό χαραχτήρα (κατά την έννοια του άρθρου 2 ) υπό την προϋπόθεση ότι: (i) κάθε μειονεκτούσα περιφέρεια πρέπει να αποτελεί σαφώς καθορισμένη και ενιαία γεωγραφική περιοχή και να έχει καθορίσιμα οικονομικά και διοικητικά χαρακτηριστικά· (ii) η εκάστοτε περιφέρεια αξιολογείται ως μειονεκτούσα βάσει ουδέτερων και αντικειμενικών κριτηρίων32, από τα οποία προκύπτει ότι οι δυσχέρειες τις οποίες αντιμετωπίζει οφείλονται σε παράγοντες που δεν έχουν απλώς παροδικό χαρακτήρα τα εν λόγω κριτήριο πρέπει να καθορίζονται επακριβώς στο σχετικό νόμο, κανονισμό ή άλλο επίσημο έγγραφο, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής τους· (iii) τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης της οικείας περιφέρειας, με βάση τουλάχιστον έναν ατό τους παρακάτω παράγοντες: - το κατά κεφαλήν εισόδημα ή το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών ή το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 85% του μέσου όρου που ισχύει για το σύνολο της επικράτειας του οικείου μέλους·Με τον όρο συνολικό πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης νοείται ότι πρόκειται για περιφερειακά προγράμματα επιδότησης, τα οποία εντάσσονται σε πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης με συνεκτική εσωτερική διάρθρωση και γενική ισχύ, καθώς και ότι οι επιδοτήσεις που παρέχονται για την περιφερειακή ανάπτυξη δεν διοχετεύονται προς μεμονωμένα σημεία της εκάστοτε περιφέρειας, μη ασκώντας με τον τρόπο αυτό καμία ή σχεδόν καμία επίδραση στην ανάπτυξη μιας περιφέρειας.Με τον όρο ουδέτερα και αντικειμενικά κριτήρια νοούνται κριτήρια με τα οποία δεν ευνοούνται ορισμένες περιφέρειες περισσότερο από ό,τι απαιτείται για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, στο πλαίσιο της ακολουθούμενης πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, τα περιφερειακά προγράμματα επιδοτήσεων πρέπει να προβλέπουν ανώτατα ποσά βοήθειας που είναι δυνατό να χορηγείται για κάθε επιμέρους επιδοτούμενο έργο. Τα εν λόγω ανώτατα όρια πρέπει να διαφοροποιούνται με γνώμονα το βαθμό ανάπτυξης καθεμιάς από τις περιφέρειες που λαμβάνουν τη βοήθεια, καθώς επίσης να ανταποκρίνονται στο επενδυτικό κόστος και στο κόστος της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Εντός των εν λόγω ανωτάτων ορίων, η κατανομή της βοήθειας πρέπει να είναι αρκούντως ευρεία και ισορροπημένη, ώστε να αποτρέπεται η σε μεγάλο βαθμό αξιοποίηση της επιδότησης από συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή η χορήγηση επιδοτήσεων δυσανάλογα μεγάλου ύψους προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2. - το ποσοστό της ανεργίας, το οποίο επιβάλλεται να ισούται με το 110% τουλάχιστον του μέσου όρου που ισχύει για την επικράτεια του οικείου μέλους ο. Τιμές που λαμβάνονται υπόψη βάσει των ανωτέρω είναι αυτές που κατεγράφησαν σε περίοδο τριών ετών. πάντως η παραπάνω μέτρηση είναι δυνατό να προκύπτει με τη σύνθεση διαφόρων στοιχείων και να συμπεριλαμβάνει και άλλους παράγοντες . (γ) περιπτώσεις βοήθειας για την προώθηση της προσαρμογής υφιστάμενων μονάδων33, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται σε νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις που έχουν επιβληθεί διά νόμου ή/και κανονισμών και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερους περιορισμούς και οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, υπο την προϋπόθεση ότι η παρεχόμενη βοήθεια: (i) αποτελεί μέτρο που εφαρμόζεται άπαξ και δεν πρόκειται να επαναληφθεί και (ii) αντιπροσωπεύει ποσοστό όχι ανώτερο του 20% του κόστους της απαιτούμενης προσαρμογής. και (iii) δεν καλύπτει το κόστος της αντικατάστασης και εκμετάλλευσης της επένδυσης για την οποία παρέχεται η βοήθεια, το οποίο αναλαμβάνουν υποχρεωτικά και εξ ολοκλήρου οι οικείες επιχειρήσεις. και (iν) συνδέεται άμεσα και είναι ανάλογη με τη σχεδιαζόμενη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της ρύπανσης που προκαλείται από τη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης και δεν καλύπτει την μείωση του κατασκευαστικού κόστους που επιτυγχάνεται ενδεχομένως· και (ν) είναι δυνατό να χορηγηθεί προς κάθε επιχείρηση η οποία είναι σε θέση να αρχίσει να χρησιμοποιεί τον νέου τύπου εξοπλισμό ή/και τις νέες μεθόδους παραγωγής. 8.3 Όταν γίνεται επίκληση των διατάξεων της παραγράφου 2 σε σχέση με ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να γνωστοποιείται πριν από την εφαρμογή του στην επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους VΙΙ. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να είναι αρκετά εμπεριστατωμένη, ώστε να επιτρέπει στα λοιπά μέλη να εξετάζουν κατά πόσον το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 2. Τα μέλη υποβάλλο