Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνταξιοδότηση κρατικών υπαλλήλων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 2
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση έχει εφαρμογή: Ι, Στην Ελλάδα:
 1. Στη νομοθεσία που διέπει τη συνταξιοδότηση των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων γενικά (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων π.δ. 1041/1979) και τα άρθρα 3-21 του ν. 2084/1992, και.
 2. στον περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως νόμο, Κεφ. 166 και τροποποιητικούς νόμους,.
 3. ΙΙ.
 4. Στην Κύπρο:.
 5. στον περί Συντάξεων νόμο, Κεφ. 311 και τροποποιητικούς νόμους,.
 6. στους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμούς του 1991, και
 7. στους Κανονισμούς που διέπουν τη συνταξιοδότηση των μόνιμων υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. και αρχών τοπικής διοίκησης και παραπέμπουν στον περί Συντάξεων νόμο, Κεφ. 311 και τροποποιητικούς νόμους ή επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις του.
2.  
  Η παρούσα- Σύμβαση εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις που κωδικοποιούν, τροποποιούν ή συμπληρώνουν τις νομοθεσίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
Άρθρο 3
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται στους κρατικούς υπαλλήλους γενικά των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών που βρίσκονται στην υπηρεσία κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, καθώς και για αυτούς που αποχώρησαν από την υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 1993
2.  
  Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, και στους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και στην περίπτωση των οποίων η ελληνική νομοθεσία αναγνώρισε για σκοπούς σύνταξης την προϋπηρεσία τους σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου πριν και μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας (16.8.1960), μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 1566/1985. Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξακολουθήσει να καταβάλλει εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους το μέρος της σύνταξης που κερδήθηκε από υπηρεσία παρασχεθείσα στην Κύπρο πριν από τη 16η Αυγούστου 1960. Το Κυπριακό Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, το μέρος της σύνταξης που κερδήθηκε από υπηρεσία παρασχεθείσα σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου μετά τη 16η Αυγούστου 1960 και στο ποσό που αυτή καταβάλλεται με βάση την ελληνική νομοθεσία. Η Ελληνική Κυβέρνηση αναλαμβάνει να παράσχει στην Κυπριακή Κυβέρνηση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους συνταξιούχους που αφορούν οι διατάξεις αυτές, ήτοι αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης και κατάσταση με το ποσό της κάθε φορά καταβαλλόμενης σύνταξης. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής τα ποσά των συντάξεων που θα οφείλονται από το Κυπριακό Δημόσιο θα καταβληθούν αναδρομικά μετά την παραλαβή των ανωτέρω συνταξιοδοτικών στοιχείων. Από το έτος 1995 και εφεξής το ποσό θα καταβάλλεται το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, με βάση τις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις.
Άρθρο 4 "Ισότητα μεταχείρισης"
1.  
  Οι κρατικοί υπάλληλοι καθενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη υπόκεινται στις υποχρεώσεις και απολαμβάνουν τα δικαιώματα, που προβλέπουν οι νομοθεσίες που απαριθμούνται στο άρθρο 2, κάτω από τις ίδιες με τους κρατικούς υπαλλήλους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους προϋποθέσεις
Άρθρο 5 "Καταβολή παροχών του ενός Κράτους στην περιοχή του άλλου ή τρίτου Κράτους"
1.  
  Συντάξεις και άλλες παροχές που οφείλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλονται στο δικαιούχο, εφόσον στην παρούσα Σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά και όταν ο δικαιούχος διαμένει στην περιοχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους
2.  
  Οι συντάξεις και άλλες παροχές του ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται στους δικαιούχους του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και όταν διαμένουν στην περιοχή τρίτου κράτους με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο ίδιο μέτρο, όπως στους δικαιούχους του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους που διαμένουν στην περιοχή του τρίτου κράτους
Άρθρο Άρθρο1 "Ερμηνεία"
1.  
  Στην παρούσα Σύμβαση οι όροι που χρησιμοποιούνται παρακάτω έχουν την αναγραφόμενη για καθέναν από αυτούς, αντίστοιχα, έννοια: 15 Φεβρουαρίου 1995 Αρμόδια αρχή όσον αφορά την Ελλάδα, τον Υπουργό Οικονομικών και τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς, όσον αφορά την Κύπρο, τον Υπουργό Οικονομικών. Αρμόδιος φορέας όσον αφορά την Ελλάδα, τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τη Διεύθυνση Συντάξεων προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. του Ι.Κ.Α. και τις αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., όσον αφορά την Κύπρο, την υπηρεσία Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και τον Κλάδο Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία όσον αφορά την Ελλάδα, αυτή που παρέχεται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, όσον αφορά την Κύπρο, την υπηρεσία που περιλαμβάνει τις θέσεις επιθεωρητών, διευθυντών, βοηθών διευθυντών, καθηγητών και δασκάλων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες θέσεις ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Δημόσιο σχολείο όσον αφορά την Ελλάδα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, όσον αφορά την Κύπρο, σχολείο, την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης του οποίου φέρει η Δημοκρατία και το οποίο δεν διέπεται από άλλο νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως δημόσιο σχολείο για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Εκπαιδευτικός όσον αφορά την Ελλάδα, το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, όσον αφορά την Κύπρο, τον κάτοχο μόνιμης θέσης στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία της Κύπρου. Καθηγητής Πανεπιστημίου όσον αφορά την Ελλάδα, τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ. Ε. Π. ) των Α.Ε.Ι. το οποίο αποτελείται από καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και λέκτορες, όσον αφορά την Κύπρο, τον κάτοχο της θέσης καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κρατικός υπάλληλος όσον αφορά την Ελλάδα, τους τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, καθώς και τους λοιπούς δημόσιους λειτουργούς που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.1041/1979) και στις διατάξεις των άρθρων 3-21 του ν. 2084/1992, καθώς και τους εξομοιούμενους με αυτούς τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από όμοιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, όσον αφορά την Κύπρο, τον κάτοχο μόνιμης θέσης στη δημόσια υπηρεσία και στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία της Κύπρου και περιλαμβάνει τον κάτοχο μόνιμης θέσης στην Αστυνομία, στο Στρατό της Δημοκρατίας και στη δικαστική υπηρεσία, τους Καθηγητές Πανεπιστημίου, καθώς και τους μόνιμους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και αρχών τοπικής διοίκησης που διέπονται από όμοιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς. Νομοθεσία .τους Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και κάθε άλλη συνταξιοδοτική διάταξη που ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη που αφορούν τη συνταξιοδότηση κρατικών εν γένει υπαλλήλων και που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης. Παροχές σύνταξη, κύρια και επικουρική, εφάπαξ ποσό, φιλοδώρημα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας καθενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Συντάξιμες απολαβές τις απολαβές που ορίζονται ή λαμβάνονται υπόψη από τη νομοθεσία για σκοπούς υπολογισμού των παροχών. Συντάξιμη υπηρεσία την υπηρεσία που ορίζεται ή λαμβάνεται υπόψη από τη νομοθεσία για σκοπούς υπολογισμού της παροχής που θα χορηγηθεί. Υπηρεσία την περίοδο που ορίζεται ή λαμβάνεται υπόψη, από τη νομοθεσία για σκοπούς καθορισμού παροχής, αν ο κρατικός υπάλληλος δικαιούται σε παροχές βάσει ορισμένου χρόνου υπηρεσίας. Χήρα/χήρος, τέκνα και άλλοι προστατευόμενοι τη χήρα/ το χήρο, τα τέκνα και άλλους προστατευόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Κράτους σε βάρος του οποίου χορηγούνται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα αφυπηρέτησης. Οι υπόλοιποι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τη νομοθεσία του οικείου Συμβαλλόμενου Κράτους.

ΜΕΡΟΣ
Ειδικές διατάξεις Συντάξεις και άλλες παροχές αφυπηρέτησης

Άρθρο 6 "δικαιώματος"
1.  
  Εφόσον η νομοθεσία του ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη απαιτεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας και εφόσον ο χρόνος που ο ενδιαφερόμενος έχει διανύσει στο Κράτος αυτό δεν επαρκεί για τη θεμελίωση του δικαιώματος κατά τη νομοθεσία του. ο αρμόδιος φορέας συνυπολογίζει και το χρόνο υπηρεσίας που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, τόσο χρόνο όσος απαιτείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος.
2.  
  Δικαιούχος ο οποίος θεμελιώνει δικαίωμα σε εφάπαξ ποσό αντί συντάξεως κατά την κυπριακή νομοθεσία με βάση μόνο την υπηρεσία του στην Κύπρο δικαιούται να επιλέξει όπως μην εφαρμοστεί στην περίπτωσή του η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. Η επιλογή της παρούσας παραγράφου ασκείται μια φορά και κατά την αφυπηρέτηση του υπαλλήλου.
Άρθρο 7 "Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με το άρθρο 6 συνυπολογίζεται χρόνος υπηρεσίας που ο ενδιαφερόμενος πραγματοποίησε στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, το ποσό της καταβλητέας παροχής καθορίζεται ως εξής: α) Ο αρμόδιος φορέας υπολογίζει το ποσό της παροχής που [...]"
2.  
  Χρόνος υπηρεσίας που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό ποσού της σύνταξης από το ένα Κράτος δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από το άλλο Κράτος. Προς το σκοπό αυτόν οι συνταξιοδοτούμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα υποβάλλουν και αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης από το Κράτος αφυπηρέτησης.
3.  
  Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, ο αρμόδιος φορέας καταβάλλει τις συντάξεις απευθείας στους δικαιούχους
Άρθρο 8
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται και σε παροχές στις περιπτώσεις χηρείας, τέκνων και των προστατευομένων από αυτούς. 2 Παροχές, σε περιπτώσεις χηρείας, τέκνων και άλλων προστατευομένων που καταβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Συμβαλλομένου Κράτους σε δικαιούχους που είναι πολίτες του Κράτους αυτού, καταβάλλονται επίσης με τις ίδιες προϋποθέσεις σε δικαιούχους που είναι πολίτες του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.

ΜΕΡΟΣ
Διάφορες διατάξεις Διοικητική συνεργασία

Άρθρο 2
1.  
  Από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα συνταξιοδότησης ή αναγνώρισης ως συντάξιμης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην Κύπρο. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται, βάσει των διατάξεων αυτών, θα διέπονται από τους όρους της Σύμβασης αυτής.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 9
2.  
  Το ευεργέτημα των απαλλαγών από τέλη ή χαρτόσημα που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη για τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Κράτους αυτού, επεκτείνεται και στα αντίστοιχα έγγραφα ή δικαιολογητικά, που εκδίδονται για την εφαρμογή της νομοθεσίας του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους
3.  
  Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται- σε εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, απαλλάσσονται από τη θεώρηση νομιμοποίησης από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές
4.  
  Για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης οι υπηρεσίες θα αλληλογραφούν μεταξύ τους στην ελληνική γλώσσα
Άρθρο 10 "Υποβολή αιτήσεων"
1.  
  Οι αιτήσεις, δηλώσεις ή προσφυγές, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται για την εφαρμογή της νομοθεσίας ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη μέσα σε ορισμένη προθεσμία σε αρχή ή οργανισμό του Κράτους αυτού, γίνονται δεκτές αν υποβάλλονται μέσα στην ίδια προθεσμία σε αρχή ή οργανισμό του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους
Άρθρο 11
1.  
  Ο αρμόδιος φορέας του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, ο οποίος οφείλει χρηματικές παροχές, σε εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, σε δικαιούχους που διαμένουν στην περιοχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, εξοφλεί έγκαιρα τις παροχές αυτές στον τόπο διαμονής του δικαιούχου στο νόμισμα του πρώτου Κράτους ή σε οποιοδήποτε άλλο ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. 2 Οι μεταφορές των ποσών σε εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές συμφωνίες μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών.
3.  
  Προκαταβολές που έχουν καταβληθεί σε δικαιούχο από φορέα ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, παρακρατούνται με αίτηση του εν λόγω φορέα από τον αρμόδιο φορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους από το ποσό που έχει να λάβει ο δικαιούχος από τον τελευταίο αυτόν φορέα
4.  
  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει προκειμένου και για παροχές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως
Άρθρο 12 "Επίλυση αμφισβητήσεων"
1.  
  Κάθε αμφισβήτηση μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, θα αποτελεί αντικείμενο άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Κρατών και θα ρυθμίζεται με όμοια σύμβαση, η οποία θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να κυρώνεται με νόμο
Άρθρο 13
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση θα επικυρωθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις και θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο θα έχουν ανταλλαγεί τα έγγραφα επικύρωσης
2.  
  Τα έγγραφα επικύρωσης θα ανταλλαγούν το γρηγορότερο δυνατό στην Κύπρο
3.  
  Η Σύμβαση συνομολογείται για αόριστη διάρκεια αρχίζοντας από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. Δύναται να καταγγελθεί από το ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη ύστερα από ειδοποίηση προς το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Η ισχύς της Σύμβασης τερματίζεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος μέσα στο οποίο δίδεται η ειδοποίηση.
4.  
  Αν η Σύμβαση παύσει να ισχύει κατόπιν καταγγελίας, τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν από ένα πρόσωπο με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν και γίνονται διαπραγματεύσεις με σκοπό τη διευθέτηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της απόκτησης με βάση τη Σύμβαση. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥ, οι πληρεξούσιοι των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. Έγινε στη Λευκωσία στις 11 Ιουλίου 1994, σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα και τα δύο κείμενα έχουν την ίδια ισχύ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία