GENERAL DATA

TYPE

Law

REF.NUMBER

1995/2292

 DATES

PUBLISHED

1995-02-15

IN-FORCE

1995-02-15

SIGNATURE

1995-02-15

 SIGNERS

 MINISTRIES

 LABELS

ΕΛΛΑΔΑ

Enacted Version
 Export XML
 Export PDF
 Export RDF
 Export JSON

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Container
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ Άρθρο 1 Γενικά 1.Η Εθνική Άμυνα περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται από το Κράτος, με σκοπό την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης ή απειλής, καθώς και την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. 2.Η ευθύνη για την άμυνα της Χώρας ανήκει στην Κυβέρνηση, η οποία καθορίζει την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και ασκεί τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων. 3.Κύριο όργανο για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα, που αφορούν την άσκηση της παραπάνω πολιτικής και γενικά την Εθνική Άμυνα της Χώρας, είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. 4.Για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής η Κυβέρνηση διαθέτει κυρίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) και τις υπαγόμενες σε αυτό Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας: Στρατό Ξηράς - Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία. Διαθέτει επίσης και όλα τα υπόλοιπα υπουργεία, σώματα, οργανισμούς και υπηρεσίες, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλουν στην Εθνική Άμυνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 2 1.Η σύνθεση και λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) καθορίζονται από το σχετικό νόμο. Επιπλέον ισχύουν και τα ακόλουθα: 1)Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο οριζόμενος από αυτόν Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΦ.ΕΘ.Α.), εκτός εάν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του. 2)Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να προσκληθούν από τον Πρόεδρο στις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, οπότε μετέχουν σε αυτό χωρίς ψήφο. 3)Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.), απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει με δικαίωμα ψήφου ο αρχαιότερος των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 4)Εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, μετέχει, ως Γραμματέας αυτού, ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της κοινής Γραμματείας ΚΥ.Σ.Ε.Α. - Συμβουλίου Άμυνας (Σ.Α.Μ.) - Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.), ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά. 2.Σε πολεμική περίοδο το ΚΥ.Σ.Ε.Α. μετονομάζεται σε Πολεμικό Συμβούλιο. Άρθρο 3 1.Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. επί θεμάτων Εθνικής Άμυνας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)Διαμορφώνει την Πολιτική Εθνικής Άμυνας της Χώρας, σύμφωνα με εκτίμηση μακράς προοπτικής. 2)Αποφασίζει τη μελλοντική δομή δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. 3)Εγκρίνει τα μακροπρόθεσμα προγράμματα ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της Χώρας και τα μείζονα προγράμματα προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων και υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. 4)Εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, καθώς και τα μείζονα προγράμματα έρευνας. 5)Αποφασίζει για την οργάνωση του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων, παρέχοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα συναρμόδια υπουργεία και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 6)Προβαίνει σε έκτακτες εκτιμήσεις κρίσεων και εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες. 7)Αποφασίζει την κήρυξη και άρση μέτρων και σταδίων συναγερμού για τη μερική ή γενική κινητοποίηση της Χώρας και την εφαρμογή και άρση των Κανόνων Εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκχωρεί, κατά την κρίση του, αρμοδιότητες σχετικά με τα παραπάνω για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή επεισοδίων. 8)Καθορίζει την πολιτική και τις προτεραιότητες συλλογής και εκμετάλλευσης στρατηγικών πληροφοριών, που ενδιαφέρουν την Εθνική Άμυνα. 9)Αποφασίζει για διάθεση εθνικών δυνάμεων στα πλαίσια διεθνών υποχρεώσεων. 10)Καθορίζει την πολιτική συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων στη δοκιμή εφαρμογής των σχεδίων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). 11)Αποφασίζει για την πολιτική και τα μέτρα αντιμετώπισης λαθρομεταναστών και οικονομικών προσφύγων. 12)Εισηγείται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, την κήρυξη και άρση της Γενικής ή Μερικής Επιστράτευσης. όπως και την κήρυξη πολέμου. 13)Επιλέγει τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην περίπτωση αυτή, δεν μετέχει του Συμβουλίου ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. 14)Επιλέγει τους Αρχηγούς ίων Γενικών Επιτελείων. των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και τις έγγραφες εισηγήσεις του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α.. 15)Επιλέγει τους Αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, αντίστοιχα. 16)Τοποθετεί τους Διοικητές Στρατιών και γενικά τους Αντιστράτηγους και Υποστρατήγους σε θέση Αντιστράτηγου, όταν παρίσταται ανάγκη, τον Αρχηγό του Στόλου, τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας και τον Υπαρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α., μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και τις έγγραφες εισηγήσεις του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘΑ. και του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου. 17)Αποφασίζει για προαγωγές και αποστρατείες αξιωματικών, όπου και όπως ο παρών και οι ειδικοί νόμοι ορίζουν. 18)Αποφασίζει σχετικά με ζητήματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται η συνεργασία περισσότερων του ενός υπουργείων. 19)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες του ΚΥ.Σ.Ε.Α., που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο ή από άλλες διατάξεις, μπορούν να μεταβάλλονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. 2.Οι αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στα δε λοιπά υπουργεία κοινοποιούνται οι αποφάσεις, εφόσον αναφέρονται ή αφορούν σε αυτά. Τα υπουργεία υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αποφασιζόμενα μέτρα από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., εκδίδοντας ή προκαλώντας τις αναγκαίες για την εφαρμογή τους διοικητικές πράξεις, προβαίνοντας, όταν χρειάζεται, και στις απαραίτητες ενέργειες για ρύθμιση τους με νόμο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 4 Κύρια όργανα Τα κύρια όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τα οποία επιτελείται η διαμόρφωση και ενάσκηση της Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, όπως αυτή απορρέει από την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και ασκείται η διοίκηση και ο έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων είναι: α. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.). β. Ο Υφυπουργός ή Υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας (ΥΦ.ΕΘ.Α). γ. Το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.Α.Μ.). δ. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.). ε. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.). στ. Τα κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Ανώτατα Συμβούλια (ΑΣΣ-ΑΝΣ-ΑΑΣ). ζ. Οι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων των τριών Κλάδων. η. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας, Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι οποίες καλούνται στον παρόντα νόμο Κλάδοι Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). θ. Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (Γ.Δ.Ε.). Α ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 5 1.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνος έναντι της Κυβέρνησης για τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων, προς υλοποίηση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας που χαράσσει η Κυβέρνηση. 2.Προΐσταται του Επιτελείου Υ.ΕΘ.Α., του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει όλες τις αρμοδιότητες του παρόντος νόμου, καθώς και αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω των Αρχηγών των Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α., και το συντονισμό τους δια του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Ειδικά την επιχειρησιακή διοίκηση των δυνάμεων των Κλάδων ασκεί δια του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων, όπως στον παρόντα νόμο ορίζεται. 3.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την Πολιτική Εθνικής Άμυνας, που εκάστοτε διαμορφώνεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και τις εισηγήσεις των Σ.Α.Μ. και Σ.Α.Γ.Ε.: 1)Εγκρίνει την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, τη Στρατιωτική Αξιολόγηση της Κατάστασης και τις Κατευθύνσεις της Αμυντικής Σχεδίασης, που καθορίζουν τους στόχους Εθνικής Άμυνας. 2)Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. τη μελλοντική δομή των δυνάμεων, με βάση τα κείμενα της παραγράφου 3α του παρόντος άρθρου. 3)Αποφασίζει για τη δομή και οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων και των οργανικών θέσεων των μόνιμων στρατιωτικών και των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκαλώντας αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ή κοινές αποφάσεις υπουργών ή άλλες διοικητικές πράξεις, όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν, για την επίτευξη επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με βάση τα κριτήρια κόστους - αποτελεσματικότητας, καθώς και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού. 4)Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. τη μακροπρόθεσμη σχεδίαση και το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων και υποβάλλει σχετική έκθεση καταλληλότητας και εκτίμησης του εναπομένοντος κινδύνου. 5)Αποφασίζει τις απαιτούμενες ετήσιες αναπροσαρμογές του εγκεκριμένου μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού, μέσα στα πλαίσια του ύψους των πιστώσεων που διατίθενται κάθε φορά και ελέγχει την υλοποίησή του. 6)Αποφασίζει για την κατανομή της οροφής προσωπικού και των πιστώσεων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. και στις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 7)Αποφασίζει για τη συγκρότηση και διάλυση Μονάδων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και μεικτών Μονάδων, μετά από πρόταση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου Κλάδου και του Σ.Α.Γ.Ε., αντίστοιχα. 8)Αποφασίζει για θέματα επιστημονικής, τεχνολογικής έρευνας και ερευνητικών κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων. 9)Εγκρίνει προγράμματα ερευνών ανάπτυξης και αμυντικής παραγωγής ή προκαλεί αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή κοινές αποφάσεις υπουργών ή εισηγείται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση των αντίστοιχων θεμάτων. 10)Κατευθύνει και συντονίζει, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις ενέργειες των λοιπών Κρατικών Οργανισμών και Υπηρεσιών για τη συμβολή τους στην Εθνική Άμυνα και για την αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού. Παρέχει επίσης σε συνεννόηση με τους συναρμόδιους υπουργούς τις γενικές κατευθύνσεις για την προπαρασκευή και επεξεργασία της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης στις παραπάνω Υπηρεσίες και Οργανισμούς. 11)Παρέχει γενικές κατευθύνσεις στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Άμυνας και Κλάδων για την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την οικονομική πολιτική του Υπουργείου, έχει δε την ανώτατη εποπτεία για τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων που διατίθενται με τον προϋπολογισμό, καθώς και για τα μέσα υποστήριξης των Ενόπλων Δυνάμεων που διατίθενται με ειδικά προγράμματα και πηγές. 12)Ασκεί τις οικονομικές αρμοδιότητες, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 13)Αποφασίζει για θέματα υποδομής, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 14)Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. την πολιτική για ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της αμυντικής βιομηχανίας. 15)Εισηγείται στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. την πολιτική αντισταθμιστικών ωφελημάτων σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και την εφαρμόζει, μετά την έγκρισή της, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 16)Συντονίζει και εγκρίνει προγράμματα προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων, ελέγχει συμβάσεις προμηθειών και αποφασίζει για θέματα κωδικοποίησης και τυποποίησης υλικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 17)Υποβάλλει στη Βουλή για ενημέρωση ετήσια έκθεση για τις κυριότερες δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, τα κύρια εξοπλιστικά προγράμματα, τις αμυντικές δαπάνες και τις προοπτικές. 18)Καθορίζει την πολιτική σε θέματα εκπαίδευσης, τοποθετήσεων και μεταθέσεων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 19)Εισηγείται και εφαρμόζει τη νομοθεσία τη σχετική με τα στρατολογικά θέματα, τους ανάπηρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, έφεδρους πολεμιστές και αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης. 4.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παραγγέλλει ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. 5.Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Γ.Ε., εάν το κρίνει σκόπιμο, οπότε και προεδρεύει σε αυτό. 6.Σε συνεννόηση με τους αρμόδιους υπουργούς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέχει τις γενικές κατευθύνσεις για την προπαρασκευή και επεξεργασία των Γενικών Σχεδίων Άμυνας στα παρακάτω Σώματα και Υπηρεσίες: 1)Τα Σώματα Ασφαλείας: Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.). β. Το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.). γ. Την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). δ. Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). 7.Καθορίζει την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όσον αφορά διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις. Επεξεργάζεται, μέσω της νομικής υπηρεσίας του Επιτελείου του, τις διεθνείς συμβάσεις, συνθήκες και συμφωνίες αρμοδιότητας του Υπουργείου και τις συνυπογράφει σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία. 8.Συντονίζει, μέσω της νομικής υπηρεσίας του Επιτελείου του, τα νομοθετικά μέτρα που αφορούν τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. 9.Υλοποιεί τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για τη συμμετοχή προσωπικού ή μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε αποστολές εκτός ελληνικής επικράτειας, που απορρέουν από υποχρεώσεις προς συμμαχικούς ή διεθνείς οργανισμούς και καθορίζει την αποστολή και υπαγωγή τους. 10.Καθορίζει την πολιτική συμμετοχής εθνικών δυνάμεων σε ασκήσεις συμμαχικές ή στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών. 11.Αποφασίζει για τις αλλαγές στην υπαγωγή των εθνικών δυνάμεων, που απορρέουν από συμμαχικές υποχρεώσεις, στα πλαίσια της πολιτικής που καθορίζεται κάθε φορά από το ΚΥ.Σ.Ε.Α.. 12.Καθορίζει την πολιτική για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα και με τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική. 13.Αποφασίζει για την υγειονομική πολιτική στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. 14.Καθορίζει την πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του επικοινωνιακού δυναμικού της Χώρας, με σκοπό την υποστήριξη της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνεργασία με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 15.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών συντονίζονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εκφέρει γνώμη, μέσω του Α/Γ.Ε.Α., για θέματα της Υ.Π.Α. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα οποία αναφέρονται στη χορήγηση άδειας διέλευσης και προσγείωσης πολιτικών αεροσκαφών, που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες συμβάσεις ή άδειες. Προσυπογράφει νομοσχέδια και διατάγματα που αναφέρονται σε κανονισμούς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. 16.Για έργα που επηρεάζουν την Εθνική Άμυνα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και των αρμόδιων καθ’ ύλην υπουργών, ρυθμίζονται θέματα συντονισμού για την κατασκευή, επισκευή ή επέκταση λιμένων, οδικών αξόνων, γεφυρών, αεροδρομίων και εγκαταστάσεων ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων. Ο συντονισμός γίνεται μέσω των αρμόδιων φορέων των Γενικών Επιτελείων. 17.Με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εισηγήσεις των Αρχηγών Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και μετά από επεξεργασία στο Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α. και οι οποίοι κυρώνονται με προεδρικό διάταγμα, ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα: 1)Η άσκηση της διοίκησης και οι επιβαλλόμενες στους στρατιωτικούς υποχρεώσεις για την εκτέλεση του καθήκοντος τους κατά τον προσήκοντα τρόπο. 2)Τα πειθαρχικά παραπτώματα των στρατιωτικών και οι αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις, η πειθαρχική δικαιοδοσία κάθε βαθμού, μέσα στα όρια τα οποία τίθενται από τους στρατιωτικούς κανονισμούς, καθώς και ο τρόπος έκτισης των πειθαρχικών ποινών. 3)Οι διοικητικές κυρώσεις ειδικά για τους στρατιωτικούς που απουσιάζουν αυθαίρετα και ο .τρόπος πρόληψης και καταστολής της αυθαίρετης απουσίας τους. 4)Η συγκρότηση, λειτουργία και δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων Κληρωτών Οπλιτών. 5)Η διαδικασία απονομής ηθικών αμοιβών, υποβολής παραπόνων, καθώς και τα θέματα αδειών και νοσηλείας των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις. 6)Τα ειδικά καθήκοντα των στρατιωτικών εκτός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οι σχέσεις τους προς άλλες διοικητικές αρχές και ιδίως προς τα Σώματα Ασφαλείας και τα καθήκοντά τους στην περιοχή προκάλυψης για την εκτέλεση της αποστολής τους. 7)Θέματα που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία των στρατιωτικών δικαστηρίων και δικαστικών γραφείων, καθώς και στις στρατιωτικές φυλακές. 8)Γενικά κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος νόμου και των σχετικών με τις Ένοπλες Δυνάμεις νόμων. 18.Με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από γνώμη των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, ρυθμίζονται τα θέματα της εξωτερικής υπηρεσίας των στρατευμάτων. 19.Οι θέσεις στις Ελληνικές Πρεσβείες των Ακολούθων Άμυνας, των Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Ακολούθων, των Βοηθών Ακολούθων, καθώς και οι λοιπές θέσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται με πρόταση του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Γ.Ε.. 20.Με κοινή απόφαση του Προέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες του παρόντος νόμου, όπως και άλλες, οι οποίες προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, στον Υφυπουργό ή Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας. Επίσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Α/ΓΈ.ΕΘ.Α. και τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στα υφιστάμενά τους κλιμάκια. Σε ό,τι αφορά στη μεταβίβαση των οικονομικών αρμοδιοτήτων έχει εφαρμογή ο ειδικός νόμος περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 21.Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να συγκροτούνται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας συμβουλευτικού χαρακτήρα. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται η συγκρότηση, αποστολή, λειτουργία και η συνεργασία τους με Α.Ε.Ι., κρατικούς ή άλλους φορείς, καθώς και θέματα αποζημιώσεων. 22.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μπορούν να ιδρύονται ινστιτούτα ως Ν.Π.Ι.Δ., επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την παροχή αποκλειστικά στον Υ.ΕΘ.Α. απόψεων ή γνωμών σε θέματα αμυντικής πολιτικής και εξοπλισμών. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η διοίκηση, η διάρθρωση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ίδρυση και λειτουργία τους. 23.Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο οριζόμενος από αυτόν Υφυπουργός, εκτός εάν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του. Άρθρο 6 Αρμοδιότητα κατά Κλάδους Ενόπλων Δυνάμεων Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες των τέως υπουργών και υφυπουργών Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας, που δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται με το νόμο αυτόν. Β ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 7 1.Ο ΥΦ.ΕΘ.Α. ή οι ΥΦ.ΕΘ.Α. ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υ.ΕΘ.Α.. 2.Οι ΥΦ.ΕΘ.Α. μπορούν να μεταβιβάζουν στους Αρχηγούς Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α., καθώς και σε ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς, αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που έχουν ανατεθεί ή μεταβιβασθεί σε αυτούς. Γ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 8 1.Το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.Α.Μ.) αποτελείται από τους: 1)Υπουργό Εθνικής Άμυνας. β. Υφυπουργό ή Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας. γ. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. δ. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού. ε. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. στ. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Στο Συμβούλιο Άμυνας προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 2.Ο Πρόεδρος μπορεί, κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Α.Μ., να καλεί και άλλα πρόσωπα να συμμετάσχουν στις εργασίες του και να παράσχουν σε αυτό πληροφορίες και εκτιμήσεις για τα συζητούμενα θέματα. 3.Το Σ.Α.Μ. συγκαλείται με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας οίκοθεν ή με αίτηση ενός των μελών. 4.Το Σ.Α.Μ. είναι το ανώτατο όργανο από το οποίο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας βοηθείται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του για: 1)Εκτιμήσεις επί καταστάσεων που παρουσιάζονται στο εγγύς ή ευρύτερο περιβάλλον και είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τις σχέσεις της Χώρας με όμορα κράτη. Επίσης για θέματα που απαιτούν άμεση αντίδραση σε επεισόδια, ή έκτακτες καταστάσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε κρίση, καθώς και την ανάθεση της Επιχειρησιακής Διοίκησης δυνάμεων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στον Α/Γ.Ε.ΕΘΆ.. 2)Θέματα δομής δυνάμεων, εξοπλιστικών και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 3)Κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του οποίου η συζήτηση κρίνεται σκόπιμη. 5.Στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Μ. τηρούνται πρακτικά από ανώτατο ή ανώτερο αξιωματικό της κοινής Γραμματείας ΚΥ.Σ.ΕΆ.-Σ.Α.Μ.-Σ.Α.Γ.Ε.. Δ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 9 1.Το Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α. είναι το όργανο με το οποίο υποβοηθείται ο Υπουργός στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του συντονισμού σχεδίασης και προγραμματισμού των εξοπλισμών, του προϋπολογισμού, των στρατηγικών μελετών, των κοινωνικών δραστηριοτήτων, καθώς και της έρευνας - τεχνολογίας για τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Επιτελείο αυτό δεν έχει ιεραρχική σχέση με τα Γενικά Επιτελεία, οι αρχηγοί των οποίων αναφέρουν κατευθείαν στον Υπουργό. 2.Το Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α. είναι οργανωμένο σε διευθύνσεις και τμήματα. 3.Το Επιτελείο στελεχώνεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των κοινών Σωμάτων, με προσόντα που ανταποκρίνονται στη φύση του έργου και τη λειτουργικότητα κάθε Διεύθυνσης. Οι τοποθετούμενοι σε αυτό καλύπτουν οργανικές θέσεις εντός του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α. μπορεί να αποσπάται προσωπικό άλλων υπουργείων, οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ειδικής επιστημονικής κατάρτισης και ανάλογης εμπειρίας. 4.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, η λειτουργία, οι τομείς αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι θέσεις του προσωπικού που μεταφέρονται για τη στελέχωση του Επιτελείου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού, η υποστήριξη από πλευράς διοικητικής μέριμνας και ο χρόνος έναρξης των λειτουργιών του Επιτελείου Υ.ΕΘ.Α.. 5.Ο κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Επιτελείου Υ.ΕΘ.Α. και η περιγραφή καθηκόντων του προσωπικού, καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Άμυνας. Ε ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ Άρθρο Άρθρο 10 Σύνθεση - Αρμοδιότητες 1.Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.) αποτελείται από τους: 1)Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ Γ.Ε.ΕΘΆ.). 2)Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/Γ.Ε.Σ.). 3)Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/Γ.Ε.Ν.). 4)Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Α.). Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Α/Γ.Ε.ΕΘΆ.. Όταν παρίσταται ο Υ.ΕΘ.Α. ή ο από αυτόν εξουσιοδοτημένος ΥΦ.ΕΘ.Α., προεδρεύουν αυτοί. 2.Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες απαραίτητα τον Α/Γ.Ε.ΕΘΆ. και δύο τουλάχιστον μέλη. Όταν συζητείται θέμα που αφορά σε κάποιο Κλάδο, η παρουσία του οικείου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου είναι υποχρεωτική. 3.Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 4.Ο Πρόεδρος μπορεί κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Α.Γ.Ε. να καλεί κάθε αρμόδιο για να παράσχει σε αυτό πληροφορίες για τα εξεταζόμενα θέματα, προκειμένου να μορφώσει πληρέστερη γνώμη. 5.Το Σ.Α.Γ.Ε. συγκαλείται: 1)Με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 2)Με πρόσκληση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., που εκδίδεται από τον ίδιο ή μετά από αίτηση ενός από τα μέλη, με υποχρέωση κοινοποίησης της απόφασης σύγκλησης και στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 6.Το Σ.Α.Γ.Ε. έχει αρμοδιότητες: 1)Τη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως και για ζητήματα αρμοδιότητας του που τίθενται από τον Υ.ΕΘ.Α., Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. ή και μέλη αυτού. 2)Την υποβολή εισηγήσεων ή γνωματεύσεων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για θέματα Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής, Στρατιωτικής Αξιολόγησης της Κατάστασης, Κατευθύνσεων Αμυντικής Σχεδίασης, δομής δυνάμεων, όπως και για άλλα θέματα μείζονος σημασίας για την Εθνική Άμυνα. 3)Την υποβολή γνωματεύσεων στον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. για το Γενικό Σχέδιο Άμυνας της Χώρας (ΓΕ.Σ.Α.Χ.), των Γενικών Σχεδίων που απορρέουν από αυτό, καθώς και των Ειδικών και Ενδεχομένων Σχεδίων, που αφορούν κοινή δράση Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης υποβολή γνωματεύσεων για θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση μεικτών επιχειρησιακών δογμάτων, τις στρατιωτικές συμφωνίες και λοιπά θέματα αρμοδιότητάς του. 7.Στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Γ.Ε. τηρούνται πρακτικά από ανώτατο ή ανώτερο αξιωματικό της Γραμματείας του. 8.Οι αποφάσεις του Σ.Α.Γ.Ε. κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δικαιούται να τις αναπέμπει στο Συμβούλιο για νέα κρίση, δεν είναι δε υποχρεωτικές γι αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Η εισήγηση υποβάλλεται με τα πρακτικά συνεδρίασης, που αποτελούν την αιτιολογία της απόφασης. Όταν η απόφαση δεν είναι ομόφωνη, γίνεται ειδική μνεία στα πρακτικά. ΣΤ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Άρθρο 11 1.Ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. προΐσταται του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των υπαγόμενων σε αυτό υπηρεσιών και οργανικών και μη μονάδων, όπως στον παρόντα νόμο ορίζεται. 2.Ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. επιλέγεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των Αντιστράτηγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, που εναλλάσσονται με αναλογία: δύο Αντιστράτηγοι, ένας Αντιναύαρχος, ένας Αντιπτέραρχος. Η σειρά, με την οποία γίνεται η εναλλαγή, καθορίζεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί να αλλάξει την αναλογία, με αιτιολογημένη απόφαση. Ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, με το οποίο και προάγεται σε Στρατηγό, Ναύαρχο ή Πτέραρχο, για χρονική διάρκεια δύο ετών που μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος. Η επιλογή του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. πραγματοποιείται τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν το διορισμό του. 3.Ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. είναι ο κύριος σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για στρατιωτικά θέματα. Επίσης είναι ο στρατιωτικός σύμβουλος του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. 4.Επίσης ο Α/Γ.Ε.ΕΘΑ: 1)Μετέχει με ψήφο στο ΚΥ.Σ.Ε.Α.. 2)Μετέχει στο Σ.Α.Μ.. 3)Προεδρεύει στο Σ.Α.Γ.Ε.. 5.Ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε περίοδο ειρήνης ασκεί την επιχειρησιακή διοίκηση δυνάμεων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων στις περιπτώσεις: 1)Εφαρμογής σχεδίων επιχειρήσεων και δοκιμής τους. 2)Εφαρμογής του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων. 3)Διεξαγωγής επιχειρήσεων εκτός ελληνικής επικράτειας, μετά από αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 4)Συμμετοχής τους για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων λόγω συμφορών, καταστροφών ή μειζόνων ατυχημάτων, μετά από απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε.. 5)Οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο από το Σ.Α.Μ.. 6.Με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α., μετά από γνώμη του Σ.Α.Μ., ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., σε περίοδο ειρήνης, αναλαμβάνει απευθείας την επιχειρησιακή διοίκηση δυνάμεων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για αντιμετώπιση στρατιωτικών ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της Χώρας και των νόμιμων συμφερόντων της και απαιτούν συντονισμένη δράση δυνάμεων των Κλάδων. 7.Υλοποιεί τις αποφάσεις Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Σ.Α.Γ.Ε. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. 8.Ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. με βάση την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική: 1)Συντάσσει το Γενικό Σχέδιο Άμυνας της Χώρας (ΓΕ.Σ.Α.Χ.), το οποίο εισάγει στο Σ.Α.Γ.Ε. για έγκριση. 2)Εκδίδει τα Γενικά, Ειδικά και Ενδεχόμενα Σχέδια, στα οποία εμπλέκονται περισσότεροι από ένας Κλάδοι, μετά από γνωμάτευση του Σ.Α.Γ.Ε.. 3)Καθορίζει την αποστολή των δυνάμεων, που έχουν διατεθεί στον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. για ειδικές επιχειρήσεις στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Άμυνας της Χώρας (ΓΕ.Σ.Α.Χ.). Στις δυνάμεις αυτές ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. ασκεί απευθείας την επιχειρησιακή διοίκησή 4)Εκδίδει τα Μεικτά Επιχειρησιακά Δόγματα για την εξασφάλιση της διακλαδικής συνεργασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρησιακών σχεδίων με τη συνδρομή των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων. 5)Ευθύνεται για τη συνολική εκτίμηση της απειλής, με τη συνδρομή των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και των αρμόδιων κρατικών φορέων και υπηρεσιών. Προβαίνει σε στρατηγικές εκτιμήσεις εντός της ζώνης ενδιαφέροντος της Χώρας. 6)Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση του Σ.Α.Γ.Ε., την οργάνωση του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων για έγκριση από το ΚΥ.Σ.Ε.Α.. 7)Οργανώνει στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. Ενιαίο Σύστημα Συλλογής, Επεξεργασίας και Εκμετάλλευσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, εκδίδοντας κατευθύνσεις και προσδιορίζοντας απαιτήσεις πληροφοριών στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Κλάδων, συνεργαζόμενος και με αρμόδιους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη της επιχειρησιακής σχεδίασης. 8)Οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ.), ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα διεύθυνσης επιχειρήσεων σε σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον από την περίοδο της ειρήνης. Η στελέχωση του ΕΘ.Κ.ΕΠΙΧ. πραγματοποιείται κατά τρόπο που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αυτοδυναμίας με επιχειρησιακό προσωπικό του Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε περίοδο ειρήνης, ενισχυομένη όπως απαιτείται σε περίοδο κρίσης και πολέμου με επιχειρησιακές ομάδες από τους Κλάδους. 9)Καθορίζει την πολιτική διεξαγωγής διακλαδικών ασκήσεων μετά από γνωμάτευση του Σ.Α.Γ.Ε.. 10)Καθορίζει τα της συγκρότησης και λειτουργίας Σχολών και Κέντρων κοινής εκπαίδευσης προσωπικού Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, με ή χωρίς συμμετοχή στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και υπαλλήλων κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών, ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία στελεχών κατάλληλων για το χειρισμό θεμάτων Εθνικής Άμυνας και να ενισχύεται το πνεύμα διακλαδικής συνεργασίας. 11)Συντάσσει και χειρίζεται κατάλληλα τα προγράμματα εξοπλισμού των Ειδικών Δυνάμεων που υπάγονται σε αυτόν, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες πιστώσεις. ιβ. Αποφασίζει για το λειτουργικό και αναπτυξιακό προϋπολογισμό του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και εκφέρει άποψη κατά τη διαμόρφωση στο Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α. του προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Κλάδων. 12)Εκφέρει γνώμη στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των εξοπλιστικών προγραμμάτων μεταξύ των Κλάδων και του Επιτελείου Υ.ΕΘ.Α.. 13)Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στρατολογικά θέματα που επηρεάζουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 14)Κατευθύνει και συντονίζει την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης όλου του δυναμικού του πολιτικού τομέα της Χώρας, σε ό, τι αφορά την Εθνική Άμυνα και την επιβίωση στον πόλεμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την επιχειρησιακή σχεδίαση. 15)Εισηγείται την έκδοση των διαταγμάτων επιστράτευσης και συντονίζει θέματα πολιτικής επιστράτευσης της Χώρας, όπως αυτά ορίζονται, από τις κείμενες διατάξεις. 16)Συντονίζει και κατευθύνει από την περίοδο ειρήνης, σε ό, τι αφορά τη συμβολή τους στην άμυνα της Χώρας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΥ.Σ.Ε.Α. και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και προς υποστήριξη της επιχειρησιακής σχεδίασης του Γ.Ε.ΕΘ.Α., τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Αρχηγού Γ.Ε.Σ., το Λιμενικό Σώμα, μέσω του Αρχηγού Γ.Ε.Ν., την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω του Αρχηγού Γ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλη κρατική υπηρεσία, μέσω του κατά τις κείμενες διατάξεις και τα ισχύοντα σχέδια άμυνας αρμόδιου Αρχηγού. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε περίοδο δοκιμής εθνικών σχεδίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 9.Διεξάγει τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη στρατιωτικών συμφωνιών, όπως αυτές απορρέουν από τις συναπτόμενες από το κράτος αντίστοιχες πολιτικές συμφωνίες. 10.Συντονίζει την τοποθέτηση των Ακολούθων Άμυνας, Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών, καθώς επίσης και των αξιωματικών που διατίθενται στα συμμαχικά επιτελεία της αλλοδαπής και των συνδέσμων στα στρατηγεία ξένων κρατών, μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου. Συντονίζει τις δραστηριότητες τους για θέματα διακλαδικού ενδιαφέροντος και εθνικής πολιτικής. 11.Χειρίζεται τα θέματα αμυντικής πολιτικής και συμμαχικών και άλλων διεθνών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 12.Είναι αρμόδιος για την οργάνωση, διάθεση, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο ειρηνευτικών αποσπασμάτων σε αποστολές εκτός της ελληνικής επικράτειας, που έχουν αποφασιστεί από την Κυβέρνηση. 13.Πραγματοποιεί ενημερωτικές επισκέψεις σε σχηματισμούς και μονάδες των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από συνεργασία με τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων. 14.Συντονίζει τα σχέδια νόμων και τα προεδρικά διατάγματα, καθώς και τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εφόσον αφορούν και στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. 15.Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία των Οργανικών Μονάδων του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. 16.Έχει διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία Αρχηγού Κλάδου για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Επιτελείου του και των Οργανικών Μονάδων του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Προκαλεί την επέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τον πειθαρχικό έλεγχο στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ό, τι αφορά στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, όπως καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. 17.Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 18.Τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Εφόσον η απουσία ή το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, τότε, με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Αρχηγό των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 19.Με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., σε περίοδο πολέμου ή Γενικής Επιστράτευσης ή σε περίπτωση άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων, ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. επιπλέον έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1)Αναλαμβάνει υπό τη δικαιοδοσία του και ασκεί απευθείας ή και διαμέσου των κατά τόπους Στρατιωτικών Διοικητών ή - και των προϊσταμένων κλιμακίων τους, πλήρη έλεγχο σε ό, τι αφορά τη συμβολή τους στην άμυνα και ασφάλεια της Χώρας στα παρακάτω Σώματα και Υπηρεσίες: (1) Την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). (2) Την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα (διαμέσου του Γενικού Επιτελείου Στρατού). (3) Το Λιμενικό Σώμα (διαμέσου του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού). (4) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (διαμέσου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας). 2)Αναλαμβάνει, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς το ΚΥ.Σ.ΕΑ, υπό τη δικαιοδοσία του οργανισμούς και επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι δραστηριότητες κρίνονται από το ΚΥ.Σ.ΕΑ ότι συμβάλλουν στην άμυνα και ασφάλεια της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή μετέχουν στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. με δικαίωμα ψήφου και οι αρμόδιοι υπουργοί. 3)Διεξάγει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο ή οπουδήποτε αλλού αυτό υπαγορεύεται από την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης, ασκώντας πλήρη διοίκηση στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τη διοίκηση αυτή ασκεί με τη βοήθεια του Σ.Α.Γ.Ε.. 4)Αποφασίζει για τη συγκρότηση και σύνθεση των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα στα πλαίσια των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί από την Κυβέρνηση. 20.Στις περιπτώσεις καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου με αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α., που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και που κυρώνονται με προεδρικά διατάγματα, μπορούν να ανατεθούν στον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και όσες από τις αρμοδιότητες του Υπουργού προβλέπονται από τον παρόντα νόμο ή με άλλες διατάξεις και αφορούν στην προπαρασκευή για πόλεμο ή τη διεξαγωγή του. Επίσης, παρέχονται σε αυτόν νέες αρμοδιότητες, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής του. 21.Όλες ή μερικές από τις αρμοδιότητες των παραγράφων 19 και 20 μπορούν να ανακληθούν από το Κ Υ Σ.Ε.Α. σε παρατεταμένη κατάσταση πολέμου ή Γενικής Επιστράτευσης. Άρθρο 12 1.Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. αποτελεί το Επιτελικό Όργανο μέσω του οποίου ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. βοηθείται στην άσκηση των καθηκόντων του. 2.Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. περιλαμβάνει τον Υπαρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α., ο οποίος προέρχεται από τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων από αυτόν που προέρχεται ο Αρχηγός. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γ.Ε.ΕΘ.Α.. 3.Ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, Αντιναυάρχου ή Αντιπτεράρχου. Για την τοποθέτησή του το ΚΥ.Σ.Ε.Α. θεσμοθετεί μία οργανική θέση ανώτατου βαθμού του Κλάδου από τον οποίο προέρχεται, για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί την ιδιότητα του αυτή. Η θέση αυτή ακολουθεί τη σειρά εναλλαγής του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α., όπως καθορίζεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., και κατά τρόπο, ώστε να πληρούται περιοδικά από όλους τους Κλάδους. 4.Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. απαρτίζεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και από τους τρεις Κλάδους· των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και από στρατιωτικό προσωπικό των κοινών Σωμάτων. Μπορεί να περιλαμβάνει στη σύνθεσή του αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος, καθώς και υπαλλήλους από. άλλα υπουργεία ή οργανισμούς, κατά προτίμηση απόφοιτους της ΣΕΘΑ ή ειδικής επιστημονικής κατάρτισης ή εμπειρίας. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει πολιτικό προσωπικό ειδικών γνώσεων και εμπειρίας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. 5.Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. είναι οργανωμένο σε Κλάδους, Διευθύνσεις και Τμήματα. Η οργάνωση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες του καθορίζονται με Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις του Σ.Α.Γ.Ε.. 6.Η σύνθεση του Γ.Ε.ΕΘ.Α. από πλευράς προσωπικού γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβαλλόμενη εκπροσώπηση των τριών Κλάδων. Οι θέσεις των Διευθυντών Κλάδων και Διευθύνσεων κατανέμονται έτσι, ώστε να υπάρχει εναλλαγή στελεχών από όλους τους Κλάδους. Η σύνθεση καθορίζεται, όταν δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε., που μπορεί να μην δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Σ.Α.Γ.Ε. και κυρώνεται με προεδρικό διάταγμα. 7.Η τοποθέτηση προσωπικού στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. ενεργείται από τον οικείο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση κριτήρια που καθορίζονται από το Σ.Α.Γ.Ε. και μετά από σύμφωνη γνώμη του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Ειδικά η τοποθέτηση ανώτατων αξιωματικών ενεργείται με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από συντονισμένη εισήγηση Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Οι τοποθετούμενοι σε αυτό καλύπτουν οργανικές θέσεις πρόσθετες αυτών που προβλέπονται σε κάθε Κλάδο. Άρθρο 13 1.Οι υπηρεσίες και οι οργανικές και μη μονάδες του Γ.Ε.ΕΘ.Α. καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε.. 2. Με αποφάσεις, που εκδίδονται με την ίδια διαδικασία, καθορίζονται τα της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των μονάδων και υπηρεσιών. Ζ* ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Άρθρο 14 Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων Στρατού - Ναυτικού Αεροπορίας 1.Σε κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων προΐσταται ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος έχει πλήρη διοίκηση του Κλάδου του, ασκώντας τις επιχειρησιακές αρμοδιότητές του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11. 2.Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου επιλέγεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Διορίζεται με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υ.ΕΘ.Α., για χρονική περίοδο δύο ετών, που μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος. Η μη συμπλήρωση της διετούς θητείας δεν αποτελεί κώλυμα για επιλογή του ως Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. 3.Μετά το διορισμό του σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Αρχηγός καθίσταται αρχαιότερος όλων των ομοιοβάθμων του αξιωματικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η αρχαιότητα μεταξύ των Αρχηγών των Κλάδων καθορίζεται όπως ο ειδικός νόμος ορίζει. 4.Έκαστος των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων: 1)Είναι ο κύριος σύμβουλος και υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την άρτια οργάνωση, επάνδρωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση και προπαρασκευή για πόλεμο, ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του Κλάδου του, σύμφωνα και προς τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. για θέματα αρμοδιότητάς του. 2)Είναι Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου του Κλάδου του. 3)Μετέχει ως μέλος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Άμυνας. 4)Είναι μέλος με ψήφο στο Σ.Α.Γ.Ε.. 5)Εισηγείται προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την προώθηση των σχεδίων νόμων και κανονιστικών διαταγμάτων που αφορούν αποκλειστικά στον Κλάδο του. 6)Αποφασίζει για τη συγκρότηση μονάδων του Κλάδου του, όταν αυτή δεν διαφοροποιεί την υφιστάμενη οροφή προσωπικού του Κλάδου του, καθώς και για τη διάλυση μονάδων. Ο Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. τηρείται ενήμερος για αλλαγές που επηρεάζουν σημαντικά την επιχειρησιακή σχεδίαση. 7)Είναι αρμόδιος για την επιχειρησιακή αξιολόγηση υλικού των εξοπλιστικών προγραμμάτων. 8)Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. 5.Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος των Υπαρχηγών. ΦΕΚ 35 Τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού, Αεροπορίας, απόντες ή κωλυόμενους, αναπληρώνουν οι Υπαρχηγοί των οικείων Κλάδων. Εφόσον η απουσία ή το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων αναπληρώνονται από τον αμέσως νεότερο αξιωματικό του Κλάδου τους, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Στην περίπτωση αυτή ο αναπληρωτής ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες Αρχηγού Γενικού Επιτελείου και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, στη θέση του αντίστοιχου Αρχηγού. 6.Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ειδικά είναι υπεύθυνος και για την Αεράμυνα της χώρας. 7.Ο Αρχηγός Γ.Ε.Ν. ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο των Ναυτικών Δυνάμεων. Άρθρο 15 Σύνθεση - Συγκρότηση Γενικών Επιτελείων Στρατού - Ναυτικού - Αεροπορίας 1.Τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας είναι τα Ανώτατα Ιεραρχικά Κλιμάκια των Κλάδων, με τα οποία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων βοηθούνται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. 2.Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων στην άσκηση των καθηκόντων τους, σε ειρήνη και σε πόλεμο, βοηθούνται από Επιτελεία τα οποία στελεχώνονται από αξιωματικούς και πολιτικούς υπαλλήλους του Κλάδου τους. Στα Επιτελεία μπορούν να υπηρετούν αξιωματικοί και υπάλληλοι άλλων υπουργείων ή οργανισμών. 3.Οι Υπαρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων (Υ/Γ.Ε.Σ. - Υ/Γ.Ε.Ν. - Υ/Γ.Ε.Α.) είναι ανώτατοι αξιωματικοί βαθμού Αντιστράτηγου, Υποναυάρχου, Υποπτεράρχου και διοικούν αντίστοιχα τα Γενικά Επιτελεία των οικείων Κλάδων, των οποίων τις εργασίες κατευθύνουν και συντονίζουν. Επίσης διοικούν και τις Οργανικές Μονάδες των Γενικών Επιτελείων. 4.Σε περίπτωση ορισμού Γενικών Επιθεωρητών, αυτοί είναι όργανα ελέγχου κάθε Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων. Η υπαγωγή, η αποστολή και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Αρχηγού του Κλάδου. 5.Η διάρθρωση, η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και η εσωτερική λειτουργία των τριών Γενικών Επιτελείων καθορίζονται με κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό κάθε Κλάδου, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου, ο οποίος κυρώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Για τους παραπάνω κανονισμούς και πριν από την κύρωση τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ενημερώνεται το Σ.Α.Γ.Ε.. 6.Η οργάνωση των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ειρήνη και σε πόλεμο, περιλαμβάνει: 1)Τους Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (Α/Γ.Ε.Σ. - Α/Γ.Ε.Ν. - Α/Γ.Ε.Α.). 2)Τα Επιτελεία των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων. 3)Τις Οργανικές Μονάδες των Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 7.Η σύνθεση σε προσωπικό των Επιτελείων, των Οργανικών τους Μονάδων και των Μονάδων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθορίζεται ως εξής: 1)Όταν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του οικείου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου, μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου του Κλάδου του, και κυρώνεται με προεδρικό διάταγμα. 2)Όταν δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση, με απόφαση του οικείου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου, μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου του Κλάδου του, που μπορεί και να μην δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΑΝΩΤΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Άρθρο 16 1.Σε κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων λειτουργεί το οικείο Ανώτατο Συμβούλιο. 2.Τα Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων είναι αντίστοιχα: Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (Α.Σ.Σ.), το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (Α.Ν.Σ.) και το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (Α.Α.Σ.), η Σύνθεση των οποίων ορίζεται στα επόμενα άρθρα. 3.Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου είναι ο Αρχηγός του οικείου Κλάδου, ο οποίος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε αξιωματικό ή πολιτικό υπάλληλο για παροχή στο Συμβούλιο σχετικών πληροφοριών σε θέμα της αρμοδιότητάς του. 4.Τα Ανώτατα Συμβούλια συγκαλούνται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου περιοδικά ή έκτακτα ή στις χρονολογίες που καθορίζονται από το νόμο. Η διαταγή σύγκλησης υποβάλλεται και στους Υ.ΕΘ.Α. και ΥΦ.ΕΘ.Α., κοινοποιούμενη και στον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. 5.Οι αποφάσεις των Ανώτατων Συμβουλίων λαμβάνονται από τα μέλη τους που έχουν δικαίωμα ψήφου με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 6.Σε κάθε Ανώτατο Συμβούλιο των Κλάδων λειτουργεί Γραμματεία, της οποίας προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός του οικείου Κλάδου ως Γραμματέας, ο οποίος ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου. Αυτός μετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χωρίς ψήφο και τηρεί τα πρακτικά. Άρθρο Άρθρο 17 Κοινές αρμοδιότητες Ανώτατων Συμβουλίων 1.Τα Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων επιλαμβάνονται οποιουδήποτε θέματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, λαμβάνουν αποφάσεις ή γνωμοδοτούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα παρακάτω: 1)Οργάνωση και διάρθρωση του Κλάδου τους, σύμφωνα με την κατανομή προσωπικού και υλικού, και με βάση τις αρχές του άρθρου 5 παρ. 3γ του παρόντος νόμου. 2)Δόγμα Επιχειρήσεων των Δυνάμεων του Κλάδου τους και παροχή γενικών κατευθύνσεων για πολεμικά σχέδια, σχέδια διάταξης μάχης, εκπαίδευσης, επιστράτευσης, υποστήριξης και ασφάλειας. 3)Πειθαρχία και Εσωτερική Διοίκηση. 4)Προγράμματα εξοπλισμών, επάνδρωσης, κατασκευών και ευκολιών υποστήριξης με βάση την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και σκοπιμότητά τους. 5)Συντασσόμενα σχέδια Προϋπολογισμού και Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων του οικείου Κλάδου, πριν από τη διαμόρφωσή τους στο Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α. και την έγκριση τους από τον Υπουργό Εθνικής. Άμυνας, μετά από εξέταση στο Συμβούλιο Άμυνας.. 6)Κατανομή των πιστώσεων που διατέθηκαν τελικά στον οικείο Κλάδο. 7)Τοποθετήσεις, προαγωγές, αποστρατείες και παράπονα αξιωματικών για δυσμενή κρίση, όπως ο ειδικός νόμος ορίζει. 8)Ανάκληση στην ενέργεια μόνιμων εξ εφεδρείας αξιωματικών και απόλυσή τους. 9)Προτάσεις απονομής ηθικών αμοιβών. 10)Σχέδια νόμων, κανονιστικά διατάγματα και κανονισμούς που αφορούν τον Κλάδο τους. 2.Οι αποφάσεις των Ανώτατων Συμβουλίων κοινοποιούνται με διαταγές του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Κλάδου, εκτός από τις περιπτώσεις αρμοδιότητας Υπουργού, οπότε η σχετική ενέργεια προκαλείται με μέριμνα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου. 3.Επίσης, τα Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που τίθεται από τον Υ.ΕΘ.Α., τον ΥΦ.ΕΘ.Α., τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου. 4.Τα προς εξέταση θέματα εισάγονται για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα Ανώτατα Συμβούλια Βασικής Συνθέσεως, εφόσον από τον παρόντα ή από άλλους νόμους δεν καθορίζεται διαφορετικά για τη σύνθεση των Ανώτατων κατά Κλάδο Συμβουλίων. Ο Πρόεδρος του οικείου Συμβουλίου μπορεί να τα παραπέμψει στην Ολομέλεια ή στο Συμβούλιο Περιορισμένης Συνθέσεως, ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος. 5.Τα Ανώτατα Συμβούλια Περιορισμένης Συνθέσεως έχουν αρμοδιότητες σε θέματα για τα οποία θα εξουσιοδοτούνται από τα Ανώτατα Συμβούλια Βασικής Συνθέσεως. Οι αποφάσεις τους έχουν την ίδια ισχύ με εκείνες των Ανώτατων Συμβουλίων Βασικής Συνθέσεως, τα πρακτικά τους όμως παρουσιάζονται για ενημέρωση των Συμβουλίων Βασικής Συνθέσεως στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή τους. 6.Σε περίοδο πολέμου και εφόσον διορισθεί Αρχιστράτηγος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί με απόφαση του, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχιστρατήγου, να καταργεί τα Συμβούλια κρίσεων και τοποθετήσεων των Κλάδων. Στην περίπτωση αυτή οι αρμοδιότητες και εξουσίες των καταργούμενων Συμβουλίων αναλαμβάνονται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος νόμου Συμβούλια, εκτός από αυτές που αναλαμβάνονται από τον Αρχιστράτηγο. Άρθρο 18 1.Το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (Α.Σ.Σ.) ανάλογα με τη σύνθεσή του διακρίνεται σε Συμβούλιο Ολομέλειας, Βασικής Συνθέσεως και Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας). 2.Το Συμβούλιο Ολομέλειας αποτελείται από: 1)Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως Πρόεδρο. 2)Όλους τους ευρισκόμενους στη Χώρα μόνιμους εν ενεργεία Αντιστράτηγους Όπλων, που κατέχουν οργανικές θέσεις του Στρατού Ξηράς και Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως μέλη. 3.Το Συμβούλιο Βασικής Συνθέσεως αποτελείται από τους: 1)Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως Πρόεδρο. β. Διοικητή Στρατιάς. γ. Γενικό Επιθεωρητή. 2)Δύο Υπαρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Στρατού και 3)Έναν Αντιστράτηγο, που κατέχει οργανική θέση του Στρατού Ξηράς στην περιοχή της Αττικής, ως μέλη. 4.Το Συμβούλιο Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας) αποτελείται από τους: 1)Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως Πρόεδρο. β. Δύο Υπαρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως μέλη. 5.Τα Συμβούλια αυτά ευρίσκονται σε απαρτία παρόντων των παρακάτω: 1)Στο Συμβούλιο Ολομέλειας, των 2/3 τουλάχιστον των μελών του, με παράλειψη του κλάσματος που τυχόν προκύπτει. 2)Στο Συμβούλιο Βασικής Συνθέσεως, του Προέδρου και τριών τουλάχιστον από τα πέντε μέλη του. Οποτεδήποτε δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη απαρτίας, ο απαιτούμενος αριθμός των τεσσάρων μελών συμπληρώνεται με την προσθήκη, ως μελών του, εν ενεργεία Αντιστρατήγων, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Α/Γ.Ε.Σ.. 3)Στο Συμβούλιο Περιορισμένης Συνθέσεως, του Προέδρου και των δύο μελών. Άρθρο 19 1.Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (Α.Ν.Σ.) ανάλογα με τη σύνθεση του διακρίνεται σε Συμβούλιο Ολομέλειας, Βασικής Συνθέσεως και Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας). 2.Το Συμβούλιο Ολομέλειας αποτελείται από: 1)Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο. 2)Όλους τους ευρισκόμενους στη χώρα μόνιμους εν ενεργεία Αντιναυάρχους και Υποναυάρχους, που κατέχουν οργανικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού και Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως μέλη. 3.Το Συμβούλιο Βασικής Συνθέσεως αποτελείται από: α. Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο. 1)Τον Αρχηγό Στόλου. 2)Τρεις μάχιμους Υποναυάρχους μόνιμους εν ενεργεία, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού και Γ.Ε.ΕΘ.Α., που ορίζονται από τον Α/Γ.Ε.Ν.. Εφόσον υφίσταται Αντιναύαρχος Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. αυτός μετέχει αντί ενός μάχιμου Υποναυάρχου, και 3)Έναν Υποναύαρχο Μηχανικό, ως μέλη. 4.Το Συμβούλιο Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας) αποτελείται από τους: 1)Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο. 2)Αρχηγό Στόλου. 3)Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 4)Υποναύαρχο Μηχανικό ή Υποναύαρχο Οικονομικού ή Υγειονομικού, εφόσον υφίστανται θέματα της αρμοδιότητας τους, ως μέλη. 5.Τα Ανώτατα Ναυτικά Συμβούλια Ολομέλειας και Βασικής Συνθέσεως βρίσκονται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τα 2/3 τουλάχιστον των μελών, το δε περιορισμένης συνθέσεως, εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος και δύο ή τρία κατά περίπτωση μέλη του. Άρθρο 20 1.Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (Α.Α.Σ.) ανάλογα με τη σύνθεσή του διακρίνεται σε Συμβούλιο Ολομέλειας, Βασικής Συνθέσεως και Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας). 2.Το Συμβούλιο Ολομέλειας αποτελείται από: 1)Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο. 2)Όλους τους μόνιμους εν ενεργεία Αντιπτεράρχους και Υποπτεράρχους οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και Γ.Ε.ΕΘ.Α., ως μέλη. 3.Το Συμβούλιο Βασικής Συνθέσεως αποτελείται από: α. Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο. 1)Τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας. 2)Τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 3)Τους δύο αρχαιότερους μόνιμους εν ενεργεία Ιπταμένους Υποπτεράρχους, που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και Γ.Ε.ΕΘ.Α. και 4)Τον αρχαιότερο Υποπτέραρχο Τεχνικό, ως μέλη. Εφόσον υφίσταται Αντιπτέραρχος Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘΑ, αυτός μετέχει αντί ενός των Ιπταμένων Υποπτεράρχων, ο οποίος ορίζεται από τον Α/Γ.Ε.Α.. 4.Το Συμβούλιο Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας) αποτελείται από τους: 1)Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο. 2)Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας. 3)Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και 4)Υποπτέραρχο Τεχνικό ή Υποπτέραρχο Υγειονομικού, εφόσον υφίστανται θέματα της αρμοδιότητάς τους, ως μέλη. 5.Τα Ανώτατα Αεροπορικά Συμβούλια Ολομέλειας και Βασικής Συνθέσεως ευρίσκονται σε απαρτία παρόντων των 2/3 τουλάχιστον των μελών, το δε Περιορισμένης Συνθέσεως, εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος και δύο μέλη του. Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ Άρθρο 21 1.Η Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών είναι Υπηρεσία, που υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η οποία είναι αρμόδια για την αμυντική βιομηχανία, έρευνα και τεχνολογία, κωδικοποίηση και τυποποίηση, αντισταθμιστικά ωφελήματα, υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων κύριου υλικού, καθώς και το συντονισμό προμηθειών υπόλοιπου υλικού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 2.Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι θέσεις του προσωπικού, καθώς και οι θέσεις που μεταφέρονται από Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Γενικά Επιτελεία Κλάδων, Υ.ΠΟ.ΒΙ. και άλλες υπηρεσίες, τα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού, η υποστήριξη από πλευράς διοικητικής μέριμνας και ο χρόνος έναρξης των λειτουργιών της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. 3.Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας και η περιγραφή καθηκόντων του προσωπικού καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Άρθρο 22 1.Σε περίοδο πολέμου ή γενικής επιστράτευσης ή σε περίπτωση άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας της Χώρας λόγω εξωτερικών κινδύνων το ΚΥ.ΣΕ.Α., μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, διορίζει τον Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. Αρχιστράτηγο. 2.Όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. που περιλαμβάνονται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στον Αρχιστράτηγο, ταυτόχρονα με το διορισμό του. Ο Αρχιστράτηγος μεταβιβάζει κατά την κρίση του σε ανώτατο αξιωματικό της επιλογής του αρμοδιότητες του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Άρθρο 23 1.Σε πολεμική περίοδο, το ΚΥ.Σ.Ε.Α. μετονομάζεται σε Πολεμικό Συμβούλιο. 2.Όλες οι αρμοδιότητες του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ασκούνται από το Πολεμικό Συμβούλιο, εκτός από εκείνες τις οποίες αυτό εκχωρεί στον Αρχιστράτηγο, με αποφάσεις του που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κυρώνονται με προεδρικό διάταγμα. 3.Το Πολεμικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να παραχωρεί στον Αρχιστράτηγο και άλλες αρμοδιότητες που ανήκουν σε άλλα συλλογικά όργανα του κράτους. Άρθρο 24 Ειδικά Συμβούλια Κρίσεων στον πόλεμο Στον πόλεμο, και εφόσον καταργηθούν τα Ανώτατα Συμβούλια και λοιπά Συμβούλια Κρίσεων, οι αρμοδιότητες κρίσεων για προαγωγές και αποστρατείες ή τοποθετήσεις αξιωματικών των τριών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός από εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανήκουν στον Αρχιστράτηγο, ανατίθενται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη του Αρχιστρατήγου σε ένα ή περισσότερα, ανάλογα με το βαθμό των κρινόμενων κατά Κλάδο, Ειδικά Συμβούλια των οποίων η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας τους καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του Αρχιστρατήγου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 25 1.Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και διαμέσου του Γ.Ε.ΕΘ.Α. ή των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων, υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται οι παρακάτω Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα και Υπηρεσίες: 1)Δια του Γ.Ε.ΕΘ.Α. το Πολεμικό Μουσείο. 2)Δια του Γ.Ε.Σ.: (1) Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. (2) Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατού Ξηράς. (3) Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών. (4) Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού. (5) Η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. (6) Το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και θυμάτων Πολέμου. (7) Η Ένωση Ελλήνων Απόστρατων Αξιωματικών. (8) Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. (9) Το Ταμείο Αρωγής Μόνιμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Στρατού. (10) Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού. (11) Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μόνιμων Αξιωματικών Στρατού. (12) Η Σχολή Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων. (13) Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ενόπλων Δυνάμεων. (14) Οι Φυλακές Ενόπλων Δυνάμεων. (15) Το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού. γ. Δια του Γ.Ε.Ν.: (1) Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού. (2) Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ναυτικού. (3) Το Ταμείο Προνοίας Ναυτικού. (4) Το Ταμείο Εθνικού Στόλου. (5) Η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού. (6) Η Ελληνική Θαλάσσια Ένωση. (7) Ο Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού. δ. Δια του Γ.Ε.Α.: (1) Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. (2) Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατιωτικών Αεροπορίας. (3) Το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας. (4) Η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Αεροπορίας. (5) Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης της Πολεμικής Αεροπορίας. 2.Στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. υπάγονται: α. Η Σχολή Εθνικής Άμυνας. 1)Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. γ. Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. δ. Το Πεδίο Βολής Κρήτης. ε. Το Αναθεωρητικό Δικαστήριο. στ. Η Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποιήσεως Λιμένων. 3.Στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. υπάγονται δια του Γ.Ε.Σ., οι εξής Μονάδες: 1)Η Μονάδα Εκφορτώσεως στις Ακτές. β. Ο Μεικτός Λόχος Στρατονομίας. 4.Στα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων υπάγονται: 1)Στο Γ.Ε.Σ., η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. β. Στο Γ.Ε.Ν., η Υδρογραφική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Φάρων. 5.Οι Υπηρεσίες, που λειτουργούν για εξυπηρέτηση των Οργανισμών και Ν.Π.Δ.Δ. και συγκροτούνται από στρατιωτικό προσωπικό, αποτελούν αυτοτελείς Στρατιωτικές Υπηρεσίες και λογίζονται ως οργανικές μονάδες των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων των Κλάδων. 6.Τα κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων υπάγονται διοικητικά στον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Με υπουργική απόφαση που εκδίδεται μετά από γνωμάτευση του Σ.Α.Γ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία λειτουργίας των Στρατολογικών Υπηρεσιών. 7.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε. ή του αρμόδιου κατά Κλάδο Ενόπλων Δυνάμεων Ανώτατου Συμβουλίου, είναι δυνατόν να μεταβάλλεται η υπαγωγή ή εποπτεία των Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. ή και Υπηρεσιών των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου. 8.Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), είναι υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με τη διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη του Γ.Ε.Α.. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται τα της εποπτείας, διοικήσεως, οργανώσεως, διαρθρώσεως και λειτουργίας της Ε.Μ.Υ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το έργο της, καθώς και η πολιτική διαθέσεως μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων. 9.Το Κέντρο Έρευνας - Τεχνολογίας Ελληνικού Στρατού (Κ.Ε.Τ.Ε.Σ.), το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού (Γ.Ε.Τ.Ε.Ν.) και το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης- Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιών- Ηλεκτρονικών Μέσων (Κ.Ε.Τ.Α.Ε.Τ.Η.Μ.) υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με τη διοικητική μέριμνα των οικείων Γενικών Επιτελείων και συντονίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 26 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ. Α: και οι Αρχηγοί Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α. μπορούν να μεταβιβάζουν περαιτέρω σε ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και από τις λοιπές κείμενες .διατάξεις, ως και αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που έχουν ανατεθεί ή μεταβιβασθεί σε αυτούς. Άρθρο 27 1.Μέχρι να οργανωθεί το Επιτελείο Υ.ΕΘ.Α., η άσκηση των αρμοδιοτήτων στο σύνολό τους ή μερικώς μπορεί, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να ανατίθεται στον Α/Γ.Ε.ΕΘΆ. ή και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων ανάλογα με την περίπτωση. 2.Σε κατάσταση παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης οι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής τους στο στράτευμα, όπως προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αποστρατείας ή παραίτησης, τις οποίες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί να αποδέχεται μετά από γνώμη του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται η οργάνωση, δομή και λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς επίσης και οι βαθμίδες εξέλιξης και τα απαιτούμενα προσόντα του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού των εν λόγω Κέντρων. Άρθρο 28 1.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται: 1)Ο ν. 660/1977 Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 218 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν στα περί Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας (Υ.ΠΟ.ΒΙ.), οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι το χρόνο έναρξης των λειτουργιών της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, όπως θα καθορισθεί με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος νόμου. 2)Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση αυτές που αφορούν στα Κοινά Σώματα. 2.Από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 8 του παρόντος νόμου, καταργούνται οι διατάξεις του ν.δ/τος 367/1974 (ΦΕΚ 86 Α), του π.δ/τος 909/1977 (ΦΕΚ 303 Α), όπως και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις των προεδρικών αυτών διαταγμάτων. Άρθρο 29 Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η παρακάτω απόφαση από 7.12.1994 (Φ. 420/16/9391) και που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 932 Β) ΑΠΟΦΑΣΗ Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. τις διατάξεις του ν. 1763/1988 Στρατολογία των Ελλήνων (ΦΕΚ 57 Α), β. την απόφαση ΥΕΘΑ Φ. 420/25/Γ1092/Σ. 523/7.3.91 (ΦΕΚ 132 Β), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α), γ. την ανάγκη για την αποκατάσταση της ίσης στρατολογικής αντιμετώπισης κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, δ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, Αποφασίζουμε Άρθρο 1 Στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 1763/ 1988 Στρατολογία των Ελλήνων υπάγονται όλοι οι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού (25.9.88) υπόχρεοι σε στράτευση, οι οποίοι απέκτησαν την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας. Άρθρο 2 1.Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 2.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ισχύσει από τη δημοσίευσή της και να κυρωθεί με νόμο.
Title Ref.Number Date
Title Ref.Number Date
Έγκριση Μεταβίβασης στην Κυριότητα του ΑΟΟΑ, Ακινήτων, που ανήκαν στην περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ). ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ(Συνεδρίαση 4η/30.5.2006) 2006/1_16.06.2006 2006
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2004/3257 2004
Κύρωση Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Βουλγαρικής Δημοκρατίας και άλλες διατάξεις. 2006/3442 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 2014/4250 2014
Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2014/4284 2014
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις. 2017/4494 2017
Καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας του Στρατοδικείου Ξάνθης. 1995/272 1995
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 1995/393 1995
Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1995/438 1995
(1) Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1996/320 1996
Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1997/161 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 284/1989 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ. 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 133), όπως ισχύει. 1997/189 1997
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1997/206 1997
Τροποποίηση διάταξης του Π.Δ. 350/75 (Α 102) Περί Οργανισμού Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), όπως αυτό ισχύει. 1997/25 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173). 1998/142 1998
Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). 1998/250 1998
Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ΠΔ 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» (ΦΕΚ Α 42), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 317/93 (ΦΕΚ Α 138) (Διόρθ. Σφάλματος ΦΕΚ Α 165). 1998/312 1998
Τροποποίηση του από 31.12.1942 Διατάγματος (ΦΕΚ Α~ 44) «Περί καθορισμού τύπου κλάσεων και χρόνου εφαρμογής του υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Πολεμικών Υπουργείων καθιερωθέντος υπό του Ν.Δ. 1938/42 ειδικού ενσήμου» (ΦΕΚ Α~ 289) όπως ισχύει. 1998/367 1998
Τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 468/78 περί «καθορισμού ειδικοτήτων γυναικών στρατευσίμων και εθελοντριών, των φορέων παρακολουθήσεως αυτών, της κατανομής κατά κλάδον των Ε.Δ., προκειμένου περί στρατευσίμων ως και της επιστρατεύσεως τούτων» (ΦΕΚ 97[...]" 1999/172 1999
Τροποποίηση διατάξεων του από 2.8.58 Β.Δ. «Περί Οργανισμού Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών» (Α΄ 124). 1999/199 1999
Χαρακτηρισμός ως Ναυτικών Οχυρών (Ν.Ο) περιοχών στις ΤΡΕΙΣ ΜΠΟΥΚΕΣ και στο ΛΙΜΝΟΝΑΡΙ της Νήσου Σκύρου και καθορισμός Διοικητού αυτών. 1999/262 1999
Απονομή Πολεμικής Σημαίας σε Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας. 1999/279 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 97/1983 (43 Α) «Οργανισμός Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού». 1999/297 1999
Περί Οργανισμού Σχολών Αρχηγείου Στόλου (Ο/ΣΑΣ). 2001/15 2001
Ιδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών. 2001/16 2001
Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού Αντιρρίου. 2001/265 2001
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Θεσσαλονίκης. 2001/266 2001
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών. 2001/292 2001
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2001/295 2001
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Κέρκυρας 2001/398 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 97/1983 (ΦΕΚ Α.΄ 43 ) Οργανισμός Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού. 2001/67 2001
Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. 2002/151 2002
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Σούδας της νήσου Κρήτης. 2002/165 2002
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) της βόρειας περιοχής της νήσου Αίγινας. 2002/211 2002
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Βοτανικού 2002/212 2002
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Αγίας Μαρίνης Λοιμικού (Μαραθώνος). 2002/213 2002
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Βριλησσίων. 2002/214 2002
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κοτρώνι Μαραθώνος. 2002/215 2002
Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης και Νοτίου Αιγίνης. 2002/216 2002
Καθορισμός του Τύπου και των Κλάσεων των Ειδικών Εντύπων Παραβόλων, σε ΕΥΡΩ, προς Αντικατάσταση του κινητού επισήματος του ειδικού ενσήμου των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθιερωθέντος από το Ν.Δ 1938/42 (ΦΕΚ Α΄ 289). 2002/251 2002
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας 2002/281 2002
Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2002/290 2002
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κάτω Σούλι Μαραθώνα. 2002/318 2002
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κυριαμαδίου της νήσου Κρήτης. 2002/319 2002
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Αυλιωτών της νήσου Κέρκυρας. 2002/320 2002
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» (ΦΕΚ 42/10.4.84 τ.Α΄). 2002/334 2002
Τροποποίηση - συμπλήρωση νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων. 2002/351 2002
Απονομή ΠολεμικήςΣημαίας στην 31η Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας 2002/36 2002
Άρση της Γενικής Επιστρατεύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 2002/371 2002
Τροποποίηση Π.Δ. 16/2001 «Ίδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών» (Α΄ 13). 2002/47 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 251/2002 (ΦΕΚ Α΄224) «Περί Καθορισμού του Τύπου και των Κλάσεων των Ειδικών Εντύπων Παραβόλων, σε ΕΥΡΩ, προς Αντικατάσταση του κινητού επισήματος του ειδικού ενσήμου των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθιερωθ[...]" 2003/123 2003
Τροποποίηση Π.Δ. 16/2001 «Ιδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών» (Α΄ 13) και Π.Δ. 15/2001 «Περί Οργανισμού Αρχηγείου Στόλου (Ο/ΣΑΣ) (Α΄ 13). 2003/150 2003
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ 515/85 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών» (ΦΕΚ 187/7.11.85, τ.Α΄). 2003/160 2003
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής Άκρας Δρεπάνου της νήσου Κρήτης. 2003/18 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/1992 (ΦΕΚ Α΄ 27) Περί συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων Μ.Τ.Σ. 2003/212 2003
Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 (Α~ 298) «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων». 2003/224 2003
Τροποποίηση του Κανονισμού Στολών Πολεμικού Ναυτικού, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 241/2000 (ΦΕΚ 205/Α΄). 2003/231 2003
Αντικατάσταση του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 119 του Β.Δ. 312/68 «Περί Κυρώσεως του ΣΚ 5-53 Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (ΦΕΚ 99/6.5.68/τ.Α΄). 2003/232 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 1338/81 Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Α 334). 2003/248 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 456/1983 (ΦΕΚ 172/Α΄) όσον αφορά τον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Φοίνικα Σύρου της νήσου Σύρου. 2003/282 2003
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 281/2002 «Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Α΄ 249). 2003/3 2003
Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων (Ο/ΣΥΒ) 2003/322 2003
Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών - Οπλιτών (Ανδρών - Γυναικών) του Στρατού Ξηράς. 2003/340 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α΄ 204). 2003/6 2003
Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Παλαιοκαστρίτσας της νήσου Κερκύρας. 2003/87 2003
Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Σπάτων του νομού Αττικής. 2003/88 2003
Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Π.Ν. (Ο/ΣΔΕΠΝ). 2004/127 2004
Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» (Α΄ 298). 2004/181 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 1338/1981 «Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (Α~ 334). 2004/208 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 262 της 27.9.1999 (Α΄ 214) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) της περιοχής Λιμνοναρίου της νήσου Σκύρου. 2004/225 2004
Σύσταση Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 2004/39 2004
Τροποποίηση του από 27.9.1956 Β.Δ. (Α΄295) κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό ορίων των Ναυτικών Οχυρών (Ν.Ο) των περιοχών νήσου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣκαι ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του νομού Αττικής^ 2004/49 2004
Συμπλήρωση του Π.Δ. 387/1991 (Α΄ 140) Περί Καθορισμού και Αναγνωρίσεως Πτυχίων Ειδικεύσεως-Εξειδικεύσεως των Μαχίμων, Μηχανικών και Οικονομικών Αξιωματικών του Π.Ν.. 2004/90 2004
Τροποποίηση του β.δ. της 10.12.1956 (Α΄ 295) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) της περιοχής Αράξου του κόλπου Πατρών. 2005/108 2005
Τροποποίηση του β.δ. της 10.12.1956 (Α΄ 295) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής Πειραιά. 2005/109 2005
Τροποποίηση - Συμπλήρωση Νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων. 2005/168 2005
Σύσταση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών Βραζιλίας. 2005/227 2005
Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Βριλησσίων. 2005/25 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το π.δ. 6/2003 (ΦΕΚ Α΄ 5). 2005/65 2005
Τροποποίηση π.δ. 322/2003 «Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων (Ο/ΣΥΒ)» (Α/271). 2005/87 2005
Τροποποίηση του π.δ. 456/1983 (Α΄172) κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής ΠΑΡΝΗΘΑΣ του νομού Αττικής. 2006/136 2006
Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 671/1969 Περί Οργανισμού των Τμημάτων της Σχολής Ικάρων (Α΄ 209), όπως ισχύει. 2006/155 2006
Τροποποίηση του π.δ. 340/2003 Κύρωση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Οπλιτών (Ανδρών-Γυναικών) του Στρατού Ξηράς (Α’ 300). 2006/171 2006
Τροποποίηση π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού (Ο/ΣΕΝ) (Α΄ 17). 2006/220 2006
Τροποποίηση του π.δ. 262 /1999 (Α΄ 214) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής ΤΡΕΙΣ ΜΠΟΥΚΕΣ της νήσου Σκύρου. 2006/229 2006
Κύρωση Κανονισμού Στολών Μαθητών και Μαθητριών Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ). 2007/165 2007
Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. 2007/31 2007
Τροποποίηση του π.δ. 60/1992 «Περί συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων Μ.Τ.Σ.». 2007/56 2007
Σχολεία Υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. 2007/61 2007
Τροποποίηση Κανονισμού Στολών Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Οπλιτών (Ανδρών - Γυναικών) της Πολεμικής Αεροπορίας» 2007/92 2007
Τροποποίηση του π.δ. 49/2004 (ΦΕΚ Α΄41) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των χερσαίων ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του νομού Αττικής. 2008/185 2008
Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς. 2008/6 2008
Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς. 2008/76 2008
Κύρωση Κανονισμού ΠειθαρχίαςΠολεμικής Αεροπορίας 2009/60 2009
Κύρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων. 2009/84 2009
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1338/1981 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 334). 2009/91 2009
Συγκρότηση και Λειτουργία του Δημοσίου Στρατιωτικού Ταμείου του Ζ΄ ΕΛΔΑΠ στο Στρατό Ξηράς. 2010/111 2010
Τροποποίηση του ΠΔ 340/2003 (ΦΕΚ Α΄300) περί κύρωσης Κανονισμού Στολών Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών - Οπλιτών (Ανδρών - Γυναικών) του Στρατού Ξηράς. 2010/14 2010
Οργανισμός Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 2010/61 2010
Τροποποίηση του π.δ 212/2002 (Α΄ 202) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό των ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ του νομού Αττικής. 2010/95 2010
Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού. 2011/18 2011
Οργανισμός Σχολής Ικάρων. 2013/151 2013
Τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 192/91 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 75)» και ΠΔ 146/93 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσε[...]" 2013/19 2013
Τροποποίηση του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου. 2013/60 2013
Καθορισμός Εξειδικεύσεων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού. 2013/9 2013
Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). 2014/138 2014
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 130/1984 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» (Α΄42). 2014/30 2014
Τροποποίηση του π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού» (Α΄ 17). 2014/5 2014
Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών που Απονέμονται με Διαταγή. 2015/13 2015
Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 2015/18 2015
Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2015/34 2015
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cοspas Sarsat. 2016/118 2016
Προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL) για την εναρμόνιση της Επιχειρησιακής Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΑΤ), βάσει Κανόνων Πτήσης με Όργανα (ΙFR), εντός του ελεγχόμενου Εναέριου Χώρου της Περιοχής της Συνδ[...]" 2017/143 2017
Τροποποίηση του π.δ. 18/2015 «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ» (Α’ 14). 2017/144 2017
Τροποποίηση των π.δ. 18/2011 «Καθορισμός Ειδικοτήτων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α 44) και 9/2013 «Καθορισμός Εξειδικεύσεων του Σώματος Πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού» (Α 31). 2017/47 2017
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (118/ 25-6-2008, τ. Α΄). 2017/6 2017
Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ). 2017/86 2017
Τροποποίηση του π.δ. 165/2002 (Α΄150), κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό νέων ορίων Απαγορευμένης Ζώνης (Α.Ζ.) της περιοχής των πρώην φυλακών Καλαμίου Σούδας του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Σούδας της νήσου Κρήτης. 2018/44 2018
Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. 2018/50 2018
Τροποποίηση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς 2018/63 2018
Συγκρότηση Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού. 2018/80 2018
Τροποποίηση του π.δ. 215/2002 «Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Κοτρώνι Μαραθώνος» (Α’ 203). 2018/89 2018
Name
Label
Label