ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2297

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-03-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-03-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
2.  
  Για το σκοπό αυτόν, στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε ειδικό λογαριασμό των αρμοδίων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων εγγράφονται δαπάνες όπως ακολουθεί. Η έγκριση των δαπανών γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
 1. Δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή διμερών και πολυμερών συμβάσεων και συμφωνιών, που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και Κυβερνήσεων τρίτων χωρών, όπως ορίζονται κατά την έννοια του άρθρου 19 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Ά), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., ή διεθνών χρηματοδοτικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών και αναπτυξιακών τραπεζών (Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή ΤράπεζαΑνασυγκροτήσεως καιΑναπτύξεως κ.λπ.).
 2. Οι ως άνω δαπάνες αφορούν στην υλοποίηση έργων καιπρογραμμάτων τεχνικής,οικονομικής και αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας, ερευνητικών, μελετητικών, επιμορφωτικών και προγραμμάτων κατάρτισης, υλοποίησης πιλοτικών επενδυτικών, αναπτυξιακών και προγραμμάτων υποδομής, τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αποστολής και παραμονής στο εξωτερικό στελεχών προερχομένων από το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο ή και τον ιδιωτικό τομέα για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων και την εν γένει παροχή υπηρεσιών σε θέματα οικονομικά, αναπτυξιακά, τεχνολογίας κ.λπ.,τόσο εντόςόσο καιεκτός της ελληνικής επικράτειας,σε τομείςόπως μεταφορές, επικοινωνίες, συγκοινωνιακά, γεωργία, ενέργεια, εκμετάλλευση φυσικών πόρων, υδροοικονομία. τεχνικά και έργα υποδομής, μεταφορά τεχνογνωσίας, προστασία περιβάλλοντος, τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, τουρισμό και άλλους συναφείς τομείς συνεργασίας.
 3. Επίσης, δαπάνες περιπτώσεων που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένες διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις αλλά κρίνονται επιβεβλημένες για λόγους εθνικής σκοπιμότητος και συμφέροντος, ως εντασσόμενες στα πλαίσια της ευρύτερης εθνικής και κυβερνητικής εξωτερικής οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής και εξαγγέλονται στο επίσημο πρόγραμμα της Κυβερνήσεως ή σε επί τούτου κυβερνητικές εξαγγελίες και αφορούν στους ανωτέρω τομείς.
 4. Η υλοποίηση των ανωτέρω αναφερθέντων δαπανών, έργων και προγραμμάτων γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή και με απευθείας ανάθεση για προφανείς λόγους εθνικού συμφέροντος σε ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ανεγνωρισμένου κύρους και με ήδη επαρκή και θετική εμπειρία από την υλοποίηση αναλόγων προγραμμάτων εντός και εκτός Ελλάδος, μετά από συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, και του ενδιαφερόμενου φορέα μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες (Κ.Α.Ε.) και Σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και αναπτυσσόμενες χώρες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.
 5. Τα πιο πάνω αναφερθέντα έργα και προγράμματα δύνανται να υλοποιούνται και στα πλαίσια προγραμμάτων συγχρηματοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών αναπτυξιακών χρηματοδοτικών, χρηματοπιστωτικών και άλλων οργανισμών και άλλων χωρών.
 6. Δαπάνες προκαλούμενες από τη χορήγηση δωρεάν βοήθειας, ειδικά αιτιολογημένης, στις χώρες που ορίζονται κατά την έννοια του άρθρου 19 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν είτε απευθείας προς το κράτος λήπτη της βοήθειας αυτής είτε μέσω εταιρειών ή οργανισμών του ευρύτερου Ελληνικού Δημόσιου Τομέα ή μέσω Ελληνικών μη Κερδοσκοπικών μη Κυβερνητικών Οργανισμών.
 7. Οι δαπάνες αυτές υλοποιούνται με συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, και του φορέως υλοποιήσεως, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες (Κ.Α.Ε.) και Σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και αναπτυσσόμενες χώρες του ΥΠ.ΕΘ.Ο.
4.  
  Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες (Κ.Α.Ε.) και Σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και αναπτυσσόμενες χώρες του ΥΠ.ΕΘ.Ο., δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές, ερευνητικές ομάδες ή ομάδες εργασίας για την επωφελή υιοθέτηση και προσαρμογή στη χώρα μας δοκιμασμένων μεθόδων, που αποβλέπουν στην διεύρυνση και προαγωγή, της οικονομικής, τεχνικής και αναπτυξιακής συνεργασίας της χώρας μας με τις χώρες που ορίζονται κατά την έννοια του άρθρου 19 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Ά), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
Άρθρο 3
1.  
  Την παροχή βοήθειας προς τις χώρες που ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., η οποία περιλαμβάνει τη δαπάνη εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, κατάρτισης ή άσκησης ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, διάρκειας κατά μέγιστο ενός έτους, μη αποσκοπούσης σε απόκτηση τίτλου σπουδών, πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή κατόχων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών που προέρχονται από τις ως άνω χώρες, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι ως άνω δραστηριότητες υλοποιούνται με την τοποθέτηση των ανωτέρω σε θέσεις που διατίθενται στην Ελλάδα από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μη Κυβερνητικούς - μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και πάσης φύσεως φορείς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Οι ως άνω τοποθετήσεις, καθώς και το ύψος και είδος των σχετικών δαπανών, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
1.  
7.Εγκρίνεται η συμμετοχή της Ελλάδας στο υπό σύσταση Ειδικό Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Β.R.D.). Η συμμετοχή υπό μορφήν άμεσης συνεισφοράς σε χρήμα της Ελληνικής Κυβέρνησης προς το εν λόγω Ταμείο, βάσει του άρθρου 18 της Συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σκοπό έχει τη χρηματοδότηση από την Ε.Β.R.D. προγραμμάτων και έργων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., των οποίων η υλοποίηση θα γίνεται αποκλειστικά από ελληνικές εταιρείες υπό τους προβλεπόμενους όρους συμμετοχής στα Ειδικά Ταμεία της Ε.Β.R.D.. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής του Ελληνικού Δημοσίου προς το Ειδικό Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της Τράπεζας καθορίζεται ετησίως με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες (Κ.Α.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και εγγραφή του σχετικού ποσού στον Τακτικό Προϋπολογισμό. Με τις ίδιες αποφάσεις εγκρίνεται και η μεταβίβαση του σχετικού ποσού στο υπόψη Ταμείο. Ειδικώς για το 1994, η συμμετοχή της Ελλάδας στο Ειδικό Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της Ε.Β.R.D., καθορίζεται στο ισόποσο σε δραχμές των 200.000 ΕCU με ισοτιμία Fixing της ημέρας δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 9 Οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 799/1978 (ΦΕΚ 117 Α), όπως αυθεντικώς ερμηνεύτηκαν με το άρθρο 7 του ν. 826/1978 (ΦΕΚ 194 Α), ως ειδικές, θεωρούνται μηδέποτε καταργηθείσες και εξακολουθούν να ισχύουν, επιφυλασσομένης σε κάθε περίπτωση της ισχύος των διατάξεων για τις προσλήψεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Άρθρο 101.Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει αυτοδικαίως η θητεία όλων των μελών και του Προέδρου μετά των αναπληρωτών τους του Διοικητικού Συμβούλου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ε.Ι.Ε.), που ιδρύθηκε με το ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 38 Α). Για τη λήξη της κατά το προηγούμενο εδάφιο θητείας, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση. 2.Ο Πρόεδρος και αναπληρωτής προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) στο εξής θα είναι πλήρους απασχόλησης, οι αποδοχές τους θα ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ι.Ε.. Άρθρο 111.1)Η παρ. 4 του άρθρου 33α του «κωδικοποιημένου νόμου 792/1978», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220) και έχει προστεθεί με το άρθρο 25 του ν 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται ο φορέας διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), ο τρόπος οργανώσεως και λειτουργίας του, οι δικαιούχοι του επιδόματος και η διαδικασία εισπράξεως και αποδόσεως των εισφορών προς τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Το ύψος του κατ έτος χορηγούμενου επιδόματος του τυχόν συμπληρωματικού αυτού, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής αυτού καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.. Υπόλοιπα που προκύπτουν μετά το κλείσιμο του ισολογισμού στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης διατίθενται για την κάλυψη της καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων, που αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση και για το σκοπό αυτόν μεταφέρονται στην επόμενη διαχειριστική χρήση.Εάν και πάλι απομένει ικανό υπόλοιπο, μετά την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών μαζί με τυχόν υπόλοιπο που εισπράττεται από το Ν.Α.Τ. μετά το κλείσιμο του ισολογισμού του που αφορά τη χρήση της υπάρξεως του πλεονάσματος, δύναται να διατίθεται προς νέα συμπληρωματική διανομή Εάν διενεργηθεί συμπληρωματική διανομή και προκύψει και πάλι υπόλοιπο από οποιαδήποτε αιτία το υπόλοιπο αυτό του συγκεκριμένου έτους, καθώς και οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από παραγραφές βεβαιωμένων οικογενειακών επιδομάτων προστίθενται στο κατά τις επόμενες διατάξεις προβλεπόμενο αποθεματικό του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.. 1.1)Στο άρθρο 33α του κωδικοποιημένου νόμου 792/1978, όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220) και έχει προστεθεί με το άρθρο 25 του ν 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α) προστίθεται παρ. 6 ως ακολούθως: 6. Επιτρέπεται η δημιουργία και διατήρηση από τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. αποθεματικού κεφαλαίου δια της παρακρατήσεως εκ των πάσης φύσεως εισπραττομένων πόρων του, ποσοστού μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) κατά ετήσια χρήση, προς το σκοπό της αντιμετωπίσεως δυσμενών συνθηκών ή κρίσεως της Εθνικής Ναυπλίας ή λόγω παροπλισμού των πλοίων ή άλλων σοβαρών αιτιών Το συνολικό ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Υπόλοιπα που έχουν προκύψει μέχρι 31 12.1994 από κεφάλαια ή τόκους διαχειριστικής χρήσεως του 1992 και όλων των προγενεστέρων αυτής, αποτελούν αποθεματικό κεφάλαιο του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.. Οι τόκοι του εκάστοτε αποθεματικού κεφαλαίου δύνανται να προστίθενται στα κατ έτος χορηγούμενα από το Ν.Α.Τ ποσά για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος από τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.. Τα αποθεματικά κεφάλαια του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. δύνανται να επενδύονται και σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.. Τα κατ έτος παρά του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. εισπραττόμενα ποσά από το ΝΑΤ πριν το κλείσιμο των ισολογισμών του, λογίζονται ως προς τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν. ότι αποτελούν εισφορές των ναυτικών του αμέσως προηγούμενου της εισπράξεως έτους, εκτός αν άλλως ορίζεται από το Ν.Α.Τ. κατά την απόδοση αυτών. Κάθε λεπτομέρεια σε σχέση με την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου 6 ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ./Ε.Λ.Ο.Ε.Ν και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Στο άρθρο 7 του ν.δ/τος 92/1973 (ΦΕΚ 169 Α), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 22 του ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: 1)Στην παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο ε ως ακολούθως: 1. ε. Μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της ή υπομίσθωση ακινήτων που έχει μισθώσει από τρίτους. 2)Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 4. α. Οι πόροι της Εστίας μπορούν να τοποθετούνται σε αγορά οικοπέδων και την ανέγερση κτιρίων σε αυτά ή σε αγορά έτοιμων ακινήτων ή για την εγκατάσταση των γραφείων της ή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία και εξοπλισμό εντευκτηρίων ή στην παροχή διαμονής και διανυκτέρευσης στους Έλληνες ναυτικούς. 4. β. Μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, και εφόσον κριθεί ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο αγοράσθηκε ή αναγέρθηκε, κατά τα παραπάνω, ακίνητο της Εστίας ή ότι είναι ασύμφορη πλέον η ιδιοχρησιμοποίησή του, επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης για την οποία αρχικά προοριζόταν ή μίσθωση (ολική ή μερική) του ακινήτου αυτού. 3 Η προβλεπόμενη από το άρθρο 13 παρ. 4 του ν.δ/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α) εισφορά του Οίκου Ναύτου δύο τοις εκατό (2%), επί των πιστώσεων που διατίθενται ετησίως από αυτόν για την εν γένει περίθαλψη των ασφαλισμένων του, υπέρ του Λογαριασμού Υγειονομικών Κτιρίων, καταργείται, συμπεριλαμβανομένων των ισολογισμών του Ταμείου που δεν έχουν συνταχθεί μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου. 4.Τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2, 3, 4 και 8 του άρθρου 38 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α) έξοδα κινήσεως και επιδόματα ετοιμότητας, ειδικότητας και βιβλιοθήκης, χορηγούνται και στους μόνιμους ιατρούς και οδοντιάτρους του Οίκου Ναύτου. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ./Ο.Ν. μπορεί τα παραπάνω επιδόματα να χορηγούνται στους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ο.Ν., που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Άρθρο Άρθρο 121.Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1967/1991 αντικαθίσταται ως εξής: 3. α Το Ίδρυμα εποπτεύεται αποκλειστικά από τον Υπουργό Εξωτερικών και διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. κατόπιν προτάσεως του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, τα μέλη του μπορεί να αυξηθούν σε εννέα (9), με όμοια δε απόφαση μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των μελών αυτών, όχι όμως κατά των επτά· (7). 1)Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται πενταετής Ειδικά για το παρόν διοικητικό συμβούλιο ορίζεται ότι η θητεία του θα λήξει με τη συμπλήρωση πενταετίας από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 10 του ν. 1967/1991(29.7.1991). 2)Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν προτάσεως του δωρητή. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας ή θανάτου για οποιονδήποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν προτάσεως του δωρητή και σύμφωνης γνώμης των υπόλοιπων μελών. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους του παρόντος διοικητικού συμβουλίου. 3)Το δικαίωμα πρότασης για διορισμό διοικητικού συμβουλίου ή συμπλήρωσης των μελών του κατά τα ανωτέρω, σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας του δωρητή θα ασκείται από οικογενειακό συμβούλιο αποτελούμενο από τη σύζυγο και τα τέκνα του, η σχετική απόφαση των οποίων θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. 4)Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση τουΥπουργού Εξωτερικών καταρτίζεται και τροποποιείται ο Οργανισμός του Ιδρύματος. 2α.Καταργείται η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο FΑΟ, που εδρεύει στη Ρώμη. Οι προβλεπόμενες από το ν. 419/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θέσεις του μόνιμου και με σύμβαση προσωπικού της Αρχής αυτής θα κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες, σε άλλες διπλωματικές και προξενικές Αρχές ή και σε Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας. 1)Καταργείται το Υποπροξενείο της Ελλάδας στο Σαρλερουά. Οι προβλεπόμενες από το ν. 419/1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θέσεις του μόνιμου και με σύμβαση προσωπικού της Αρχής αυτής θα κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες σε άλλες διπλωματικές και προξενικές Αρχές ή και σε Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας. Τα άρθρα 18 και 19 του ν. 2080/1992 (ΦΕΚ 154 Α) καταργούνται. 3.1)Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 962/1979 Για την ίδρυση στο Υπουργείο Εξωτερικών Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών κ.λπ. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, β) το Διευθυντή Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, γ) το Διευθυντή του Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών, δ) επιστήμονα των Κοινωνικών ή Πολιτικών ή Ιστορικών Επιστημών, ε) προσωπικότητα των Γραμμάτων και Τεχνών και στ) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, με βαθμό τουλάχιστον Διευθυντού Τμήματος, που προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. 2)Ειδικώς για τους σπουδαστές, που φοιτούν στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών από τις 2 Ιανουαρίου 1995 και αποτελούν τη Δ Εκπαιδευτική Σειρά, ορίζεται ως χρόνος διάρκειας της φοίτησης τους στο Κέντρο το εξάμηνο, που αρχίζει από την αυτή παραπάνω ημερομηνία. Άρθρο Άρθρο 131.Η παρ. 17 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 17. Από την κατά την παρ. 16 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου συνιστάται Υπηρεσία Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων, στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 39 του ίδιου νόμου το προσωπικό της Νομαρχιακής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό του Νομαρχιακού Ταμείου., που ασχολείται με την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, μέχρι την κατάργηση του Νομαρχιακού Ταμείου. 2.Μέχρι την κατάργηση των Νομαρχιακών Ταμείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 18 του ν. 2240/1994 οι προϋπολογισμοί τους, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Κύριος διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Ταμείων που αφορούν δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1995 είναι ο αιρετός νομάρχης. Για τις λοιπές δαπάνες του προϋπολογισμού κύριος διατάκτης είναι ο περιφερειακός διευθυντής. 3.Οι πληρωμές των έργων και μελετών των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 1994 των Νομαρχιών Αττικής εξακολουθούν να γίνονται από τα Νομαρχιακά Ταμεία στον προϋπολογισμό των οποίων έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώσεις ανεξάρτητα της χωρικής αρμοδιότητας στην οποία ανήκει σήμερα ο φορέας εκτέλεσής τους. 4.Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά εξακολουθούν, και μετά την ημερομηνία καθορισμού των οριστικών εδρών των Νομαρχιών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, να είναι αρμόδιες για τα έργα και τις μελέτες που είχε αρχίσει η εκτέλεση τους κατά την ανωτέρω ημερομηνία, μέχρι και την πλήρη εκκαθάριση όλων των συμβατικών σχέσεων που προκύπτουν από αυτές. 5.Οι νομαρχιακές υπηρεσίες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά καθίστανται αρμόδιες για το χειρισμό και των υποθέσεων οι οποίες μέχρι τη 16 9.1994 υπάγονταν στη χωρική τους αρμοδιότητα και εξαιτίας του ανακαθορισμού των ορίων των Νομαρχιών Αττικής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α) αποσπάστηκαν και περιήλθαν στη Νομαρχία Αθηνών ή Ανατολικής Αττικής ή Πειραιά. Η έκδοση των πράξεων και εισηγήσεων για τις ανωτέρω υποθέσεις γίνεται για λογαριασμό της νομαρχίας στην οποία περιήλθε η χωρική αρμοδιότητα. 6.Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα οικεία συλλογικά όργανα της δημόσιας διοίκησης που λειτουργούν στις ως άνω νομαρχίες. 7.Η ισχύς των παραγράφων 5 μέχρι 6 του άρθρου αυτού λήγει με τη δημοσίευση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς.8.Από τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος εξαιρούνται οι νομαρχιακές υπηρεσίες του. Νομού Αττικής για τις οποίες έχει γίνει διαφορετική ρύθμιση. 9.Για τους υπαλλήλους εν ενεργεία δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα που διορίζονται περιφερειακοί διευθυντές ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στις θέσεις αυτές λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Σε περίπτωση αποχώρησης τους από τη θέση του περιφερειακού διευθυντή επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή θεωρούνται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται επίσης αυτοδικαίως όταν αποχωρήσουν από την υπηρεσία. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά και για όσους διορίστηκαν στις θέσεις αυτές μετά τη 16.9.1994, ημερομηνία έναρξης του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α). 10.Το διοικητικό συμβούλιο του Νομαρχιακού Ταμείου λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1235/1982.Άρθρο Άρθρο 14Υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους1. Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, των στρατιωτικών, του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., του ιερού κλήρου, καθώς και των δικηγόρων που αμείβονται με πάγια αντιμισθία, όπως οι αποδοχές αυτές διαμορφώθηκαν την 1.1.1995 με τη χορήγηση του διορθωτικού ποσοστού αύξησης, αυξάνονται κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) από την ίδια ημεροχρονολογία (1.1.1995). Στις αυξημένες αυτές αποδοχές, όπως θα διαμορφωθούν την 30.6.1995, χορηγείται πρόσθετη αύξηση τρία τοις εκατό (3%) από 1.7.1995. Οι αυξήσεις αυτές για τους εκ των ανωτέρω απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να χορηγηθούν και με τη διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 2.Στην περίπτωση που ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) αυξηθεί μέσα στο τρέχον έτος κατά ποσοστό ανώτερο του έξι τοις εκατό (6%), θα χορηγηθεί διορθωτικό ποσοστό αύξησης, με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των ως άνω χορηγούμενων αυξήσεων και του τιμάριθμου. Η αύξηση αυτή θα υπολογισθεί στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές, που θα διαμορφωθούν την 31.12.1995. 3 Ως τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό των παραπάνω αυξήσεων νοούνται οι αποδοχές εκείνες, που λαμβάνονταν υπόψη για τη χορήγηση της Α.Τ.Α., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α) και την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α), καθώς και οι μετά την κατάργηση της χορηγηθείσες ποσοστιαίες αυξήσεις σε εφαρμογή των νόμων περί εισοδηματικής πολιτικής. 4.Τα επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, αυξάνονται μέχρι ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), από 1.1.1995. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ποσοστό αύξησης κατά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Άρθρο 15 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
1.  
  Στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και εφόσον αυτό κρίνει θέματα υπηρεσιακής καταστάσεως υπαλλήλων των Κλάδων Υπαλλήλων Ο.Ε!Υ. και Διοικητικών Γραμματέων, μετέχει Σύμβουλος ή Ακόλουθος Ο.Ε.Υ., ανεξάρτητα από τη χώρα που υπηρετεί, ο οποίος αναπληρώνει έναν εκ των δύο, εκτός του Προέδρου, μη αιρετών μελών.
2.  
  Για την επιλογή των προϊσταμένων Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., αρμόδιο είναι το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2190/1994. Η επιλογή γίνεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 36 παρ. 2 εδάφιο 2 του ίδιου νόμου. 3 Οι εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας των υπαλλήλων των κλάδων Ο.Ε Υ και Διοικητικών Γραμματέων συντάσσονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες για τους υπαγόμενους στον Υπαλληλικό Κώδικα υπαλλήλους διατάξεις. Οι ανωτέρω εκθέσεις συντάσσονται:.
 1. των προϊσταμένων των Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ από το Γενικό Γραμματέα Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων,.
 2. των προϊσταμένων των λοιπών Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων από το Γενικό Διευθυντή Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού και μη υπάρχοντος αυτού από το Γενικό Γραμματέα Δ.Ο Σ.
 3. των προϊσταμένων των Γραφείων Ακολούθων Ο.Ε.Υ. που υπάγονται στη χώρα αρμοδιότητας Γραφείου Γενικού Συμβούλου ή Συμβούλου από τον οικείο προϊστάμενο του εν λόγω Γραφείου,.
 4. των υπολοίπων υπαλλήλων από τους οικείους προϊσταμένους των Γραφείων Ο.Ε.Υ.,.
 5. των υπαλλήλων που υπηρετούν σε θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας από τους οικείους προϊσταμένους τους.
 6. Ως δεύτερος αξιολογητής ορίζεται ο αμέσως ανώτερος προϊστάμενος του πρώτου, όταν υπάρχει.
4.  
  Η τοποθέτηση των υπαλλήλων των κλάδων Ο.Ε.Υ. και Διοικητικών Γραμματέων στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες ή τις λοιπές Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
5.  
  Η μετάθεση ή απόσπαση των υπαλλήλων των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού γίνεται εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο Ο Ε.Υ., με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η μετάθεση ή απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να γίνει και προ της παρελεύσεως τριετίας, είτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου είτε εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες ειδικώς αιτιολογημένες ή σοβαρό παράπτωμα για το οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Ανώτατο όριο παραμονής των Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε Γραφεία που δεν χαρακτηρίζονται ως ειδικών συνθηκών ορίζεται η εξαετία. Στα Γραφεία ειδικών συνθηκών ανώτατο όριο παραμονής των Υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ. ορίζεται η τετραετία, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί για δύο (2) ακόμη χρόνια, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
6.  
  Η μετάθεση των υπαλλήλων των κλάδων Ο.Ε.Υ. και Διοικητικών Γραμματέων στην Κεντρική Υπηρεσία γίνεται στις προβλεπόμενες, κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος, οργανικές θέσεις και η παραμονή τους στις θέσεις αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, η οποία δύναται να παραταθεί κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου για τρία (3) ακόμη έτη.
7.  
  Η Υπηρεσία μεριμνά ώστε οι μεταθέσεις των υπαλλήλων των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού να διενεργούνται με τρόπο που να κατοχυρώνει την εναλλαγή αυτών μεταξύ Γραφείων Ο.Ε.Υ. τα οποία χαρακτηρίζονται από τον παρόντα νόμο ως Γραφεία ειδικών συνθηκών και λοιπών Γραφείων. Οι μεταθέσεις προγραμματίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού το πρώτο τετράμηνο εκάστου έτους και πραγματοποιούνται, κατά το δυνατόν, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, προκειμένου περί χωρών του βορείου ημισφαιρίου και τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο, προκειμένου περί χωρών του νοτίου.
8.  
  Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού από το ένα Γραφείο Ο.Ε.Υ. σε άλλο, καθώς και σε Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές και Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από υπηρεσιακές ανάγκες ειδικώς αιτιολογημένες. Η απόσπαση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη και γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εξωτερικών, προκειμένου για Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
9.  
  Για την πληρέστερη ενημέρωση και αρτιότερη κατάρτιση στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους μπορούν να αποσπώνται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε εποπτευόμενους από τη Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ. Οργανισμούς ή σε Υπηρεσίες αυτής, μέχρι δεκαπέντε (15) Υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και μέχρι πέντε (5) Διοικητικοί Γραμματείς. Ο χρόνος απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη και δύναται να παραταθεί, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, για ένα (1) ακόμη έτος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Για τους ίδιους λόγους κατάρτισης και ενημέρωσης σε θέματα εξωτερικού εμπορίου και για το ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να αποσπώνται σε Γραφεία Ο.Ε.Υ. μέχρι δέκα (10) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και πέντε (5) υπάλληλοι λοιπών κατηγοριών που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ. Οι εν λόγω αποσπασμένοι υπάλληλοι εργάζονται υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του προϊσταμένου του οικείου Γραφείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Στους αποσπώμενους καταβάλλονται έξοδα μετακινήσεως και επίδομα αλλοδαπής. Ως προς το επίδομα αλλοδαπής, οι αποσπώμενοι υπάλληλοι εξομοιούνται οι μεν κατηγορίας ΠΕ προς το Γραμματέα Α Πρεσβείας, οι δε λοιπών κατηγοριών προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Δ του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες σε Γραφεία Ο.Ε.Υ αποσπασμένοι υπάλληλοι διατηρούν τις θέσεις τους με το νομικό καθεστώς της απόσπασης τους και μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής.
10.  
  Οι Υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν μπορούν να επανέλθουν στο ίδιο Γραφείο Ο.Ε.Υ. ή την Κεντρική Υπηρεσία πριν από την παρέλευση εξαετίας από τη λήξη της προηγούμενης θητείας τους σε αυτό, εκτός από περιπτώσεις σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών και μετά από ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
11.  
  Η συνεχής θητεία στο ίδιο Γραφείο Ο.Ε.Υ. των Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, η δε συνολική θητεία στο ίδιο Γραφείο Ο.Ε.Υ. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη.
12.  
  Η κατά βαθμό σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτες ανάγκες εκπροσώπησης των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της χώρας. Στα Γραφεία Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. ή Συμβούλων Ο.Ε.Υ., η κατά βαθμό σύνθεση μπορεί να περιλαμβάνει Γενικό Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. ή Σύμβουλο Ο.Ε.Υ., Ακολούθους Ο.Ε.Υ., Γραμματείς Α - Β Ο.Ε.Υ. και Διοικητικούς Γραμματείς. Στα Γραφεία Ακολούθων Ο.Ε.Υ., η κατά βαθμό σύνθεση μπορεί να περιλαμβάνει Ακόλουθο Ο.Ε.Υ., Γραμματείς Α-Β Ο.Ε.Υ. και Διοικητικούς Γραμματείς.
13.  
  Σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος, τον προϊστάμενο Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους υπηρετούντες στο Γραφείο αυτό υπαλλήλους του ιδίου κλάδου και του αμέσως επόμενου βαθμού του προϊσταμένου. Ελλείψει Συμβούλου Ο.Ε.Υ. ή Ακολούθου Ο.Ε.Υ., δύναται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας να ανατεθεί σε Ακολούθους Ο.Ε.Υ. ή Γραμματείς Ο.Ε.Υ. η άσκηση των καθηκόντων του προϊσταμένου του οικείου Γραφείου. Υπάλληλοι του κλάδου Ο.Ε.Υ., στους οποίους ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθήκοντα θέσεως ανώτερης του βαθμού τους, λαμβάνουν από την οριζόμενη στην ως άνω απόφαση αναθέσεως ημερομηνία το επίδομα αλλοδαπής που αντιστοιχεί στην αμέσως ανώτερη από αυτή στην οποία ανήκουν επιδοματική βαθμίδα.
14.  
  Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, οι Υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αναπτύσσουν τις απαραίτητες επαφές με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις εμπορικές και οικονομικές οργανώσεις και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις των χωρών της αρμοδιότητας τους, με τα όργανα και τις υπηρεσίες των Διεθνών Οργανισμών που λειτουργούν στις χώρες όπου υπηρετούν και συνεργάζονται με τους ομολόγους τους των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των οργάνων εκπροσώπησης των συμφερόντων αυτής. Οι Υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πρέπει να αναπτύσσουν τις απαραίτητες κοινωνικές σχέσεις, να έχουν άριστη κοινωνική παράσταση και να ζουν με άψογο και αξιοπρεπή τρόπο.
15.  
  Οι προϊστάμενοι των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Ακολούθου Ο.Ε.Υ., των οποίων τα Γραφεία εδρεύουν σε χώρα όπου υπάρχει και Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με προϊστάμενο Γενικό Σύμβουλο Ο.Ε.Υ. ή Σύμβουλο Ο.Ε.Υ., θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο αυτό επί των σημαντικών ενεργειών τους και να ακολουθούν τις παρεχόμενες από αυτό οδηγίες.
16.  
  Οι Υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων συμβουλεύονται τους οικείους Πρέσβεις ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους για θέματα της αρμοδιότητας αυτών και ακολουθούν τις οδηγίες τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν 419/1976. Για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος τηρούν ενήμερα τα σχετικά με το θέμα Υπουργεία, κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα και τις ετήσιες εκθέσεις τους.
17.  
  Στους υπαλλήλους των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, για δικό τους λογαριασμό ή άλλων, άσκηση εμπορίας, η συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθώς και η επ αμοιβή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την άμεση ανάκληση του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ενώ παράλληλα κινείται η νόμιμη πειθαρχική διαδικασία.
18.  
  Κατά τα λοιπά, ως προς τα καθήκοντα και τις απαγορεύσεις εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977).
19.  
  Οι Υπάλληλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Υπηρεσιών Εξωτερικού υπάγονται στις οικείες Διπλωματικές Αρχές και μέσω αυτών ανακοινώνονται στις Αρχές των χωρών στις οποίες εκτείνεται η αρμοδιότητα τους. Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στα υπόλοιπα μέλη του διπλωματικού προσωπικού των Πρεσβειών, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους και εφοδιάζονται με διπλωματικά διαβατήρια.
20.  
  Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. εξομοιούνται βαθμολογικά προς τους Πληρεξουσίους Υπουργούς Β τάξεως του Υπουργείου Εξωτερικών (Διπλωματικούς), οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. εξομοιούνται βαθμολογικά προς τους Συμβούλους Α Πρεσβείας, οι Ακόλουθοι Ο.Ε.Υ. εξομοιούνται βαθμολογικά προς τους Γραμματείς Α Πρεσβείας και οι Γραμματείς Α και Β Ο.Ε.Υ. με τους Γραμματείς Γ Πρεσβείας, όλοι δε έπονται ως προς το προβάδισμα των ομοιοβάθμων τους Διπλωματικών Υπαλλήλων και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας που υπηρετούν με το διπλωματικό βαθμό με τον οποίο εξομοιούνται, προστιθεμένης της φράσεως Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του κλάδου Υπαλλήλων Ο.Ε.Υ. του ΥΠ.ΕΘ.Ο. έπεται του νόμιμου αναπληρωτή του Πρέσβη.
21.  
  Οι Διοικητικοί Γραμματείς Α εξομοιούνται βαθμολογικά προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Α του Υπουργείου Εξωτερικών, Διοικητικοί Γραμματείς Β προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Γ του Υπουργείου Εξωτερικών και οι Διοικητικοί Γραμματείς Γ-Δ προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Ε-ΣΤ αντίστοιχα, έχουν δε όλα τα προνόμια και ευεργετήματα που παρέχονται στους ομοιόβαθμους και όμοιας κατηγορίας υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στη Διπλωματική Αρχή της έδρας του Γραφείου
Άρθρο 4
1.  
  Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. εξομοιούνται πλήρως, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και τις προσαυξήσεις τους προς τους Πληρεξούσιους Υπουργούς Β τάξεως του Υπουργείου Εξωτερικών (Διπλωματικούς), οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. προς τους Συμβούλους Α Πρεσβείας, οι Ακόλουθοι Ο.Ε.Υ. προς τους Γραμματείς Α Πρεσβείας και οι Γραμματείς Α-Β Ο.Ε.Υ. προς τους Γραμματείς Γ Πρεσβείας. Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ λαμβάνουν το μισθό και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 8 του ν. 1892/1990. Στους προϊσταμένους των Γραφείων Ο.Ε Υ. και ελλείψει αυτών στους ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 13 του άρθρου 3, καταβάλλεται και το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.
2.  
  Οι Διοικητικοί Γραμματείς Α εξομοιούνται πλήρως, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και τις- προσαυξήσεις τους προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Α-Β του Υπουργείου Εξωτερικών, οι Διοικητικοί Γραμματείς Β προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Γ -Δ του Υπουργείου Εξωτερικών και οι Διοικητικοί Γραμματείς Γ-Δ προς τους Διοικητικούς Γραμματείς Ε-ΣΤ του Υπουργείου Εξωτερικών
3.  
  Στους υπαλλήλους του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετούν στο εξωτερικό καταβάλλεται το επίδομα ξενίας το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 131 παρ.6 του ν. 419/1976, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2129/1993. Το ύψος του εν λόγω επιδόματος των προϊσταμένων των Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., των Συμβουλών Ο.Ε.Υ. και των Ακολούθων Ο.Ε.Υ. υπολογίζεται στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο του ν. 1505/1984. Στους Γραμματείς Α-Β Ο.Ε.Υ. καταβάλλεται επίδομα ξενίας υπολογιζόμενο στο 28ο μισθολογικό κλιμάκιο του ν. 1505/1984.
4.  
  Τα οδοιπορικά και τα έξοδα μετακινήσεως, οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής και οι αποζημιώσεις των τοποθετούμενων, μετατιθέμενων ή για υπηρεσιακούς λόγους μετακινούμενων Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ρυθμίζονται κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους ομοιόβαθμούς τους Διπλωματικούς Υπαλλήλους, των δε Διοικητικών Γραμματέων των Υπηρεσιών Εξωτερικού κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους ομοιόβαθμούς τους Διοικητικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εξωτερικών
5.  
  Στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων χορηγείται πάγια προκαταβολή, οριζόμενη με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας για καθένα Γραφείο προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Γραφείων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται ο υπόλογος της πάγιας προκαταβολής κάθε Γραφείου.
6.  
  Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου εγγράφονται κατ έτος, πέραν των κονδυλίων για τις τακτικές δαπάνες των Γραφείων, και ειδικά κονδύλια για δαπάνες δημόσιων σχέσεων και κοινωνικής παραστάσεως των υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ., καθώς και για έκτακτα έξοδα που προκύπτουν, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων και την παροχή σε αυτά της δυνατότητας προβολής της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών προϊόντων. Προκειμένου να χορηγηθούν κονδύλια για δαπάνες δημόσιων σχέσεων, κοινωνικής παραστάσεως και λοιπών έκτακτων εξόδων, απαιτείται κάθε φορά προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Άρθρο 5 "Σύμβουλοι εκ προσωπικοτήτων, επίτιμοι άμισθοι Ακόλουθοι, επιτόπιο προσωπικό 1 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας διορίζονται και παύονται οποτεδήποτε μέχρι δύο (2) εκ προσωπικοτήτων Οικονομικοί - Εμπορικοί Σ [...]"
1.  
  Η προκήρυξη, κρίση αιτήσεων και τελική επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την υπάρχουσα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Κεντρική Επιτροπή Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας και προεδρεύεται από το Γενικό Γραμματέα Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η τελική έγκριση της επιλογής των υποτρόφων, το ύψος του μηνιαίου επιδόματος, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά σε θέματα υποτρόφων, καθορίζονται και εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Οι εισηγήσεις στην Επιτροπή αυτή γίνονται από τους προϊσταμένους των αρμόδιων Διευθύνσεων. Άρθρο 8 Τροποποιείται το άρθρο τρίτο του ν. 1942/1991 (ΦΕΚ 48 Α) Κύρωση της Συμφωνίας ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Β.R.D.), καθώς και των συνημμένων δύο (2) Παραρτημάτων, με την προσθήκη νέας παραγράφου 7 όπως ακολουθεί:.
2.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας διορίζονται και παύονται επίτιμοι άμισθοι Οικονομικοί - Εμπορικοί Ακόλουθοι, εκτός των οργανικών θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η έδρα και η περιφέρεια αρμοδιότητας του επίτιμου άμισθου Οικονομικού - Εμπορικού Ακολούθου, καθώς και τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του. Ο επίτιμος άμισθος Οικονομικός - Εμπορικός Ακόλουθος πρέπει να είναι έγκριτος πολίτης, ελληνικής υπηκοότητας, που διαμένει μόνιμα τουλάχιστον από πενταετίας στον τόπο που ορίζεται ως έδρα του και να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στα οικονομικά βάρη που προκύπτουν από την εκτέλεση των καθηκόντων του. Μπορεί επίσης να διορισθεί επίτιμος άμισθος Οικονομικός - Εμπορικός Ακόλουθος επιφανής και αναγνωρισμένου κύρους πολίτης της χώρας όπου ορίζεται η έδρα του, μετά από εισήγηση του Έλληνα Πρεσβευτή στη χώρα αυτή. Στους επίτιμους άμισθους Οικονομικούς - Εμπορικούς Ακολούθους απαγορεύεται η επ αμοιβή παροχή εξαρτημένης εργασίας, που έχει σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας είναι δυνατή, για τις ανάγκες των Γραφείων Ο.Ε.Υ., η κατ’ εξαίρεση από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, κατ επιλογή πρόσληψη επιτόπιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, το οποίο κατά περίπτωση θα μπορεί να καλύπτει είτε ανάγκες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις είτε τοπικές ανάγκες διοικητικής υποστήριξης. Η παραπάνω κατ’ εξαίρεση πρόσληψη τοπικού βοηθητικού προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει για μεν τα Γραφεία Γενικών Συμβούλων και Συμβούλων Ο.Ε.Υ., τα τρία (3) άτομα, για δε τα Γραφεία Ακολούθων Ο.Ε.Υ. τα δύο (2) άτομα. Η αμοιβή του ως άνω προσλαμβανόμενου με σύμβαση έργου επιτόπιου προσωπικού καθορίζεται με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας για άτομα ανάλογης εξειδίκευσης. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει: α) να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Προκειμένου περί Ελλήνων υπηκόων, αυτοί πρέπει να κατοικούν μονίμως στη χώρα αυτή,.
 1. να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο.
 2. Η γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική αποτελεί πρόσθετο προσόν.
 3. Προκειμένου περί υπηκόων της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν ως μητρική τη γλώσσα της χώρας αυτής, τυχόν δε γνώση της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν.
 4. Προκειμένου περί επιτόπιου βοηθητικού προσωπικού, το οποίο καλύπτει ανάγκες διοικητικής υποστήριξης, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν δακτυλογράφηση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 5. Προκειμένου περί επιτόπιου βοηθητικού προσωπικού, το οποίο καλύπτει ανάγκες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης.
 6. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού καταρτίζεται σύμβαση που υπογράφεται για λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ή από εξουσιοδοτούμενο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 55 του.
 7. δ/τος 138/1993 φορείς ή από τον προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Ο.Ε.Υ., κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.
 8. Στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης πρόσληψης από εξουσιοδοτούμενο φορέα, η δαπάνη που προκύπτει βαρύνει το φορέα αυτόν.
 9. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω προσωπικό εργάζεται υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του προϊσταμένου του οικείου Γραφείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
 10. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, που απασχολούνται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε Γραφεία Ο.Ε.Υ., διατηρούν το προβλεπόμενο από την υπ αριθμ. 17594/15.9.1989 (ΦΕΚ 725 Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας μισθολογικό καθεστώς τους μέχρι την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
 11. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου, η μετατροπή συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, όπως και η καθ οιονδήποτε τρόπο μονιμοποίηση συμβασιούχων επιτόπιων υπαλλήλων.
Άρθρο 6 "1 Στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών, Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού του ΥΠ.ΕΘ.Ο. ή του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού, καθώς [...]"
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού, που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993, άρθρο 27 παρ. 11 και της απόφασης αριθ. 69800/ΔΙΟΕ-1042/30.9.1993 (ΦΕΚ 778 Β) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού με αρμοδιότητα στους τομείς συντονισμού των δραστηριοτήτων των Γραφείων Ο.Ε.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργάνωσης, συντονισμού της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας και επιθεώρησης των Γραφείων Ο.Ε.Υ. του ΥΠ.ΕΘ.Ο.
3.  
  Με κοινή απόφαση κανονιστικού περιεχομένου των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται η οργανωτική διάρθρωση, οι θέσεις και οι επί μέρους αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης ισχύουν οι διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 69800/ΔΙΟΕ-1042/30.9.1993 (ΦΕΚ 778 Β) και αριθ. 58905/ΔΙΟΕ-1112/16.9.1994 (ΦΕΚ 718 Β).
4.  
  Για θέματα καταστάσεως των υπαλλήλων των κλάδων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Διοικητικών Γραμματέων, που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 5 Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού έχει την αρμοδιότητα εκ μέρους του ΥΠ.ΕΘ.Ο για την επιθεώρηση των Γραφείων Ο.Ε.Υ.
6.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος: α) καταργούνται οι διατάξεις του ν. δ/τος 367/1969, του άρθρου 6 του ν. 373/1976 και των παραγράφων 24 και 25 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 β) δεν εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάταξη των νόμων 1586/1986, 2085/ 1992, 2190/1994 και κάθε άλλου νόμου που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπει ο παρών νόμος.
7.  
  Ο κλάδος ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΥΠ.ΕΘ.Ο. μετονομάζεται σε κλάδο Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και ο κλάδος ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΥΠ.ΕΘ.Ο. μετονομάζεται σε κλάδο Διοικητικών Γραμματέων. Ο προσωρινός κλάδος ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού καταργείται μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπηρετούντος σε αυτόν υπαλλήλου, ο οποίος μέχρι την αποχώρηση του κατατάσσεται σε προσωρινή θέση του εν λόγω κλάδου. Στους κλάδους Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και Διοικητικών Γραμματέων κατατάσσονται οι υπηρετούντες υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού και ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού, αντίστοιχα.
8.  
  Η κατάταξη των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΥΠ.ΕΘ.Ο. στους βαθμούς του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων γίνεται ως ακολούθως:.
 1. Στο βαθμό Συμβούλου Ο.Ε.Υ. κατατάσσονται αυτοδικαίως οι Υπάλληλοι Ο.Ε.Υ. που την 31.3.1986 κατείχαν το βαθμό του Εμπορικού Συμβούλου (2ο-3ο) του ν.δ/τος 367/1969, τηρούμενης της σειράς αρχαιότητας που είχαν την ημερομηνία αυτή.
 2. Οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο που έχει διανυθεί από την ημερομηνία που κατέλαβαν το βαθμό του Εμπορικού Συμβούλου του ν.δ/τος 367/1969 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 3. Στο βαθμό Ακολούθου Ο.Ε.Υ. κατατάσσονται αυτοδικαίως οι Υπάλληλοι Ο.Ε.Υ. που την 31.3.1986 κατείχαν το βαθμό .του Εμπορικού Ακολούθου (4ο-5ο) του ν.δ/τος 367/1969, τηρούμενης της σειράς αρχαιότητας που είχαν την ημερομηνία αυτή.
 4. Οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο που έχει διανυθεί από την ημερομηνία που κατέλαβαν το βαθμό του Εμπορικού Ακολούθου του ν.δ/τος 367/1969 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 5. Στο βαθμό Γραμματέα Α Ο.Ε.Υ. κατατάσσονται αυτοδικαίως οι Υπάλληλοι Ο.Ε.Υ. που την 31.3.1986 κατείχαν το βαθμό του Εμπορικού Γραμματέα (6ο) του ν.δ/τος 367/1969, τηρούμενης της σειράς αρχαιότητας που είχαν την ημερομηνία αυτή.
 6. Οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο που έχει διανυθεί από την ημερομηνία που κατέλαβαν το βαθμό του Εμπορικού Γραμματέα του ν.δ/τος 367/1969 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 7. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάλληλοι στον κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού και οι οποίοι μετετάγησαν σε αυτόν κατ εφαρμογή του ν. 1586/1986 κατατάσσονται αυτοδικαίως στο βαθμό του Γραμματέα Α Ο.Ε.Υ. και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει διανυθεί από την ημερομηνία μετάταξης τους στο κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 8. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Α Ο.Ε.Υ. με βάση την ημερομηνία διορισμού τους και κατά τη σειρά αποφοίτησης τους από την Ε.Σ.Σ.Δ. και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει διανυθεί από την ημερομηνία διορισμού τους στον κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 9. Ο πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Σ.Δ. των εν λόγω υπαλλήλων συνυπολογίζεται για την προαγωγή τους από το βαθμό του Γραμματέα Α Ο.Ε.Υ. στον επόμενο βαθμό.
 10. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάλληλοι και καθ οιονδήποτε τρόπο μεταταγέντες ή μονιμοποιηθέντες μετά την 1.4.1986 στον κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Α Ο.Ε.Υ. μετά από προσμέτρηση της πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τους στο κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού και θεωρούνται ότι έχουν χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν το χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει διανυθεί από την ημερομηνία μετάταξης ή μονιμοποίησης τους στον κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
9.  
  Ως προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ δύνανται να επιλεγούν, μετά από κρίση του οικείου ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει εικοσαετή πραγματική υπηρεσία στον κλάδο Υπαλλήλων Ο.Ε.Υ. και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί εξαετία προϊστάμενοι Γραφείου Συμβούλου Ο.Ε.Υ.
10.  
  Για την κατάταξη των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπαλλήλων, του κλάδου Υπαλλήλων Ο.Ε.Υ., τυχόν προϋπηρεσία σε άλλη κατηγορία των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού ή άλλη δημόσια υπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.
11.  
  Η κατάταξη των υπηρετούντων κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού του ΥΠ.ΕΘ.Ο. στους βαθμούς του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων γίνεται αυτοδικαίως με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν διανύσει.
12.  
  Η τήρηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 παρ. 5 εδ. β και 11 ανώτατων χρονικών ορίων παραμονής και συνολικής υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο Ο.Ε.Υ. δεν απαιτείται κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
13.  
  Η προσωρινή θέση του κλάδου ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού καταργείται αυτοδικαίως μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει. Ο εν λόγω υπάλληλος ακολουθεί την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις των νόμων περί δημόσιας διοίκησης βαθμολογική εξέλιξη της κατηγορίας ΤΕ και μέχρι την αποχώρηση του, όταν υπηρετεί στο εξωτερικό, εξομοιούται πλήρως ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και προσαυξήσεις προς Γραμματέα Γ Πρεσβείας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το καταβαλλόμενο σε αυτόν επίδομα ξενίας υπολογίζεται στο 28ο μισθολογικό κλιμάκιο του ν. 1505/1984.
14.  
  Το συσταθέν με το π.δ. 545/1988 (ΦΕΚ 254 Α) Οικονομικό Γραφείο στο Τόκυο καταργείται και οι αρμοδιότητες του ασκούνται από το Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Τόκυο.
15.  
  Το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μ.Ε.Α. στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη (π.δ. 1202/1980 άρθρα 12 και 13, π.δ. 816/1977 άρθρα 92 και 93, ν.δ. 851/1971) αναδιοργανώνεται, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νεοσύστατου Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Με προεδρικά διατάγματα των Υπουργών Εξωτερικών, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση, οι θέσεις και οι αρμοδιότητες της εν λόγω Υπηρεσίας.
16.  
  Το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στην Ουάσιγκτον που συστάθηκε με το π.δ. 545/1988 (ΦΕΚ 254 Α) τελεί υπό την εποπτεία του προϊσταμένου του Γραφείου Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Ουάσιγκτον.
Άρθρο 7
1.  
  Στο ν. 1673/1986 (ΦΕΚ 207 Α) που αφορά στην Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Π.Α.Η.Ε.) και ρύθμιση θεμάτων τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας τροποποιείται το άρθρο δεύτερο με αντικατάσταση των παραγράφων αυτού 2, 2β, 2γ και 4 όπως ακολουθεί. Το άρθρο τρίτο συμπληρώνεται με νέα παράγραφο ζ και τροποποιείται το άρθρο πέμπτο με αντικατάσταση της μοναδικής παραγράφου του όπως ακολουθεί:.
Άρθρο Άρθρο1 "Σύσταση, λειτουργία, διάρθρωση και αρμοδιότητες Γραφείων"
1.  
  Ουάσιγκτον Ουάσιγκτον Η.Π.Α. Διακρίνονται σε Γραφεία Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., Γραφεία Συμβούλων Ο.Ε.Υ. και Γραφεία Ακολούθων Ο.Ε.Υ.
2.  
  Βόννης Βόννη Ο.Δ. Γερμανίας. Τα ως άνω Γραφεία λειτουργούν σε Πρεσβείες, Γενικά Προξενεία και Προξενεία. Με το ιδρυτικό προεδρικό διάταγμα καθορίζεται για καθένα από τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. η έδρα και η περιφέρεια αρμοδιότητας του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία χώρες. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δύνανται να ανατίθενται ειδικότερες αρμοδιότητες ή καθήκοντα στους προϊσταμένους Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ.
3.  
  Βέρνης Βέρνη Ελβετία Η σύνθεση των Γραφείων Ο.Ε.Υ. σε προσωπικό καθορίζεται στα πλαίσια του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.
4.  
  Βόννης Βερολίνο Ανατολική Γερμανία
 1. Γραφεία Γενικών Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΠρεσβείαΈδρα Περιφέρεια αρμοδιότητας
5.  
  Βόννης Μόναχο Νότια Γερμανία
 1. Η μελέτη της γενικής οικονομικής κατάστασης και η παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων των χωρών της αρμοδιότητάς τους
 2. Η μελέτη της παραγωγής, του εξωτερικού εμπορίου και των διεθνών συναλλαγών των χωρών της αρμοδιότητάς τους σε σχέση με την παραγωγή και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας
 3. Η συνεχής και μεθοδική έρευνα της αγοράς των χωρών της αρμοδιότητάς τους, ώστε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες τοποθετήσεως ελληνικών προϊόντων.
 4. Για το σκοπό αυτόν μελετώνται οι συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη αγορά, οι συνήθειες, προτιμήσεις και απαιτήσεις της κατανάλωσης, καθώς και οι προβλεπόμενες ή διαγραφόμενες τάσεις της αγοράς σε συσχετισμό με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των ομοειδών προϊόντων άλλων χωρών.
 5. Η προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων στην Ελλάδα, η προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό, η συμβολή στη συγκρότηση συλλογικών φορέων και ομάδων στήριξης των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων και η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, ειδικότερα σε ζητήματα σύστασης και λειτουργίας μεικτών επιχειρήσεων στην αλλοδαπή, μεταφοράς τεχνολογίας, υπεργολαβιών, συμπαραγωγής προϊόντων, αντισταθμιστικού εμπορίου και τουριστικής πολιτικής
 6. Η παρακολούθηση και η μελέτη των τάσεων και εξελίξεων του διμερούς εμπορίου με τις χώρες αρμοδιότητας τους και η υποβολή ετήσιων εκθέσεων στην Κεντρική Υπηρεσία, όπου εκτίθενται αναλυτικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. στ.
 7. Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για μέτρα οικονομικού, εμπορικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα που μελετώνται ή λαμβάνονται από τις χώρες της αρμοδιότητάς τους και αφορούν στο εξωτερικό εμπόριο, στη σύναψη διεθνών οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, στις εμπορικές συμβάσεις και στην τελωνειακή νομοθεσία.
 8. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών με στόχο τη συνεχή και προοδευτική αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων
 9. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη σύναψη εμπορικών και οικονομικών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών της αρμοδιότητας τους, καθώς και η υποβολή προτάσεων και η συμμετοχή σε θέματα εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις χώρες αυτές
 10. Η διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων με σκοπό την προβολή των δυνατοτήτων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικής συνεργασίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων στις χώρες της αρμοδιότητας τους. ι. Η παρακολούθηση, καταγραφή και ενημέρωση για ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τεχνικής, οικονομικής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και για διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών και δημόσιων έργων.
 11. Η παροχή κάθε χρήσιμης πληροφορίας στους ελληνικούς εμπορικούςοίκους γιαεισαγωγικούς καιεξαγωγικούς οίκους της περιφέρειάς τους, καθώς και κάθε δυνατής συνδρομής για την τοποθέτηση των προϊόντων τους
 12. Η μεσολάβηση για την επίλυση εμπορικών διαφορών μέσω διαιτησίας και επιδιαιτησίας ή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
 13. Η διοργάνωση εμπορικών και επιχειρηματικών αποστολών από και προς τη χώρα αρμοδιότητας τους
 14. Η προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών και η υποβοήθηση πράξεων και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας
 15. Η μελέτη και εισήγηση για την οργάνωση εκθέσεων ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάσταση μόνιμων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προβολή και διαφήμιση των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων με τα πιο πρόσφορα μέσα
 16. Η μελέτη και παρακολούθηση θεμάτων γεωργικής, τουριστικής πολιτικής, καθώς και θεμάτων πολιτικής χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών σε χώρες όπου δεν υπάρχουν εκπρόσωποι αντίστοιχων υπουργείων που να καλύπτουν τα θέματα αυτά
6.  
  Βόννης Αμβούργο Βόρεια Γερμανία
7.  
  Βρυξελλών Βρυξέλλες Βέλγιο - Λουξεμβούργο
8.  
  Δουβλίνου Δουβλίνο Ιρλανδία
9.  
  Ελσίνκι Ελσίνκι Φινλανδία, Εσθονία
10.  
  Κοπεγχάγης Κοπεγχάγη Δανία
11.  
  Αγκύρας Κων/πόλη Τουρκία
12.  
  Δαμασκού Δαμασκός Συρία, Ιορδανία
13.  
  Βαγδάτης Βαγδάτη Ιράκ
14.  
  Βουκουρεστίου Βουκουρέστι Ρουμανία
15.  
  Κουβέιτ Κουβέιτ Κουβέιτ, Εμιράτα Περσικού Κόλπου
16.  
  Βελιγραδίου Βελιγράδι Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας, Π.Γ.Δ.Μ. Βοσνία -Ερζεγοβίνη Γ πρεσβεία Έδρα Περιφέρεια αρμοδιότητας.
17.  
  Πεκίνου Πεκίνο Κίνα
18.  
  Οττάβας Μόντρεαλ Καναδάς
19.  
  Ουάσιγκτον Νέα Υόρκη Ανατολικές Πολιτείες Η.Π.Α.
20.  
  Βηρυττού Βηρυττός Λίβανος
21.  
  Ν. Δελχί Ν. Δελχί Ινδία.
 1. Γραφεία Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Π Πρεσβεία Έδρα Περιφέρεια αρμοδιότητας
22.  
  Σεούλ Σεούλ Νότια Κορέα
23.  
  Καμπέρας Σύδνευ Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
24.  
  Οττάβας Τορόντο Δυτικός Καναδάς
25.  
  Ουάσινγκτον Σικάγο Μεσοδυτικές Πολιτείες Η.Π.Α.
26.  
  Ουάσινγκτον Λος Αντζελες Δυτικές Πολιτείες Η.Π.Α.
27.  
  Λιουμπλιάνας Λιουμπλιάνα Σλοβενία
28.  
  Ζάγκρεμπ Ζάγκρεμπ Κροατία
29.  
  Κιέβου Κίεβο Ουκρανία
30.  
  Τυφλίδας Τυφλίδα Γεωργία
31.  
  Ερεβαν Ερεβαν Αρμενία
32.  
  Μπακού Μπακού Αζερμπαϊτζάν
33.  
  Αλμα Άτα Άλμα Άτα Καζακστάν
34.  
  Μόσχας Τασκένδη Ουζμπεκιστάν 35 Μόσχας Κρασνοντάρ Νότια Ρωσία
36.  
  Σιγκαπούρης Σιγκαπούρη Σιγκαπούρη 37 Τιράνων Τίρανα Αλβανία 38 Μπραζίλια Σάο Πάολο Βραζιλία Ως Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ειδικών συνθηκών χαρακτηρίζονται τα Γραφεία που λειτουργούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Αυστραλίας
Άρθρο Άρθρο2 "Κλάδοι, οργανικές θέσεις, πλήρωση θέσεων, προαγωγές"
1.  
  Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. της Γενικής Γραμματείας Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) στελεχώνονται από μόνιμους υπαλλήλους των κατωτέρω δύο κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού: Κλάδος Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων.
2.  
  Για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και τέσσερις (4) οργανικές θέσεις υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων. Οι παραπάνω θέσεις συνιστώνται πέραν των υφισταμένων με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 άρθρο 27 παρ. 11 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 69800/ΔΙΟΕ -1042/30.9.1993 (ΦΕΚ 778 Β) και της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 58905/ΔΙΟΕ -1112/ 16.9.1994 (ΦΕΚ 718 Β) και καλύπτονται από μετατιθέμενους υπαλλήλους των εν λόγω κλάδων σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Στις Διευθύνσεις και στα Τμήματα της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης δύνανται να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι εκτός των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 και υπάλληλοι του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Συμβούλου ή Ακολούθου αντίστοιχα.
3.  
  Οι οργανικές θέσεις των κλάδων Υπηρεσιών Εξωτερικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται κατά βαθμό ως εξής:.
 1. Κλάδος Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων:
  • Γενικοί Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. (Οργανικές θέσεις 4).
  • Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. (Οργανικές θέσεις 22).
  • Ακόλουθοι Ο.Ε.Υ. (Οργανικές θέσεις 46).
  • Γραμματείς Α - Β Ο.Ε.Υ. (Οργανικές θέσεις 75).
 2. Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων:
  • Διοικητικοί Γραμματείς Α (Οργανικές θέσεις 30)
  • Διοικητικοί Γραμματείς Β (Οργανικές θέσεις 15)
  • Διοικητικοί Γραμματείς Γ (Οργανικές θέσεις 5)
  • Διοικητικοί Γραμματείς Δ (Οργανικές θέσεις 5)
4.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας, ο αριθμός των ανωτέρω οργανικών θέσεων μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
5.  
  Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται να τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του παρόντος, και στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες και τις λοιπές Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 138/5.4.1993 (ΦΕΚ 55 Α).
6.  
  Η στελέχωση του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων γίνεται αποκλειστικά από αποφοίτους του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα .στο ν. 1388/1983. Απαραίτητα προσόντα για την εισαγωγή στο Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων της Ε.Σ.Δ.Δ. είναι και η άριστη γνώση, διαπιστούμενη με εξέταση, της αγγλικής γλώσσας και μίας από τις γλώσσες γαλλική ή γερμανική.
7.  
  Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καθορίζει και γνωστοποιεί κατ έτος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων σε αποφοίτους του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων αυτής
8.  
  Οι Διοικητικοί Γραμματείς διορίζονται μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε διαγωνισμό που διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προσλήψεως υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα. Απαραίτητα προσόντα διορισμού θεωρούνται:.
 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου
 2. Αρίστη γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική
 3. Η τέλεια γνώση ελληνικής και ξένης δακτυλογραφίας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
 4. Η γνώση και δεύτερης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν.
 5. Προς τούτο ο υποψήφιος εξετάζεται και βαθμολογείται σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 2190/1994.
9.  
  Οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Υπηρεσιών Εξωτερικού πληρούνται: α) των Γραμματέων Β Ο.Ε.Υ. με αποφοίτους του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι μετά την αποφοίτηση τους τοποθετούνται στη Γενική Γραμματεία Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων ή σε εποπτευόμενους από αυτήν Οργανισμούς και παραμένουν για ενημέρωση επί του αντικειμένου τους για διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο δύναται να παραταθεί επί ένα (1) ακόμη έτος, β) των Γραμματέων Α, Ακολούθων και Συμβούλων, με προαγωγή των υπηρετούντων Υπαλλήλων Ο.Ε.Υ. Ως προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. επιλέγονται Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. για χρονικό διάστημα μίας τριετίας, που δύναται να ανανεωθεί. Σε περίπτωση που προϊστάμενος Γραφείου Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. δεν επιλεγεί για δεύτερη φορά επανέρχεται αυτοδικαίως σε θέση Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., οι οποίοι δεν επιλεγούν εκ νέου, δύνανται να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση της μη επανεπιλογής τους. Σύμβουλος Ο.Ε.Υ., ο οποίος επιλέγεται για τρίτη φορά ως προϊστάμενος Γραφείου Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ., θεωρείται αυτοδικαίως ότι καταλαμβάνει θέση Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ.
10.  
  Η προαγωγή στον αμέσως επόμενο βαθμό των υπαλλήλων του κλάδου Υπαλλήλων Ο.Ε.Υ., οι οποίοι καλύπτουν τις οργανικές θέσεις του άρθρου 2 παρ. 3α του παρόντος νόμου, γίνεται, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, με σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει των καταρτιζόμενων πινάκων προακτέων κατά τις διατάξεις της παρ. 15 του παρόντος άρθρου. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κατά την είσοδο τους στον κλάδο Υπαλλήλων Ο.Ε.Υ. εντάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Β Ο.Ε.Υ. Ο πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. των εν λόγω υπαλλήλων συνυπολογίζεται για την προαγωγή τους στο βαθμό του Γραμματέα Α Ο.Ε.Υ. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου αυτού απαιτείται:.
 1. από το βαθμό του Γραμματέα Β Ο.Ε.Υ. στο βαθμό του Γραμματέα Α Ο.Ε.Υ. διετής ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Β Ο.Ε.Υ.,.
 2. από το βαθμό του Γραμματέα Α Ο.Ε.Υ. στο βαθμό του Ακολούθου Ο.Ε.Υ. εξαετής ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Α Ο.Ε.Υ.
 3. Προκειμένου περί Γραμματέων Α Ο.Ε.Υ. κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους και κατόχων διδακτορικού διπλώματος, ο ως άνω ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό αυτόν μειώνεται κατά ένα (1) και δύο (2) έτη αντίστοιχα,.
 4. από το βαθμό του Ακολούθου Ο.Ε.Υ. στο βαθμό του Συμβούλου Ο.Ε.Υ. εξαετής ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του Ακολούθου Ο.Ε.Υ.
 5. Ως προϊστάμενοι Γραφείων Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. επιλέγονται Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. που έχουν συμπληρώσει εικοσαετή πραγματική υπηρεσία στον κλάδο Υπαλλήλων Ο.Ε.Υ. και έχουν διατελέσει τουλάχιστον επί εξαετία, προϊστάμενοι Γραφείου Συμβούλου Ο.Ε.Υ.
 6. Η τυχόν ύπαρξη πραγματικής προϋπηρεσίας σε δημόσια υπηρεσία, προ της εισόδου στον κλάδο Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου.
11.  
  Γραμματέας Α Ο.Ε.Υ. για να προαχθεί στο βαθμό του Ακολούθου Ο.Ε.Υ. απαιτείται να έχει πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία, συνολικά από την είσοδο του σε κλάδο Υπηρεσιών Εξωτερικού, δύο (2) τουλάχιστον ετών στην Κεντρική Υπηρεσία ή ανάλογο χρονικό διάστημα σε χώρες ειδικών συνθηκών.
12.  
  Ακόλουθος Ο.Ε.Υ. για να προαχθεί στο βαθμό του Συμβούλου Ο.Ε.Υ. απαιτείται να έχει πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία συνολικά από την είσοδο του σε κλάδο Υπηρεσιών Εξωτερικού δύο (2) τουλάχιστον ετών στην Κεντρική Υπηρεσία και τεσσάρων (4) ετών σε χώρες ειδικών συνθηκών η έξι (6) ετών συνολικά σε χώρες ειδικών συνθηκών.
13.  
  Η τήρηση των προβλεπόμενων από τις ανωτέρω παραγράφους 11-12 προϋποθέσεων για προαγωγή στον επόμενο βαθμό δεν απαιτείται, εφόσον ο κρινόμενος υπάλληλος τοποθετήθηκε και υπηρετεί ήδη, κατά το χρόνο της κρίσεως του, σε χώρα ειδικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτήν ο κατά τα ανωτέρω προαχθείς υπάλληλος δεν δύναται να μετακινηθεί προ της συμπληρώσεως του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας σε χώρες ειδικών συνθηκών.
14.  
  Η τήρηση των προβλεπομένων από τις ανωτέρω παραγράφους 11 έως 12 προϋποθέσεων, που αφορούν τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας σε χώρες ειδικών συνθηκών και την Κεντρική Υπηρεσία, δεν απαιτείται κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
15.  
  Το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει πίνακες προακτέων κατ εκλογή και κατ αρχαιότητα κατά βαθμό, καθώς και πίνακα μη προακτέων. Στους πίνακες αυτούς εγγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισης τους. Ως προακτέοι κατ εκλογή, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα της αφοσιώσεως στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους , της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση, πλήρως και με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Ως προακτέοι κατ αρχαιότητα χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε καλό επίπεδο τα εν λόγω προσόντα και ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Ως μη προακτέοι χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που δεν έχουν τα ανωτέρω προσόντα και δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.
16.  
  Η κρίση προς προαγωγή γίνεται μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του υπαλλήλου, λαμβανομένων υπόψη των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας των τελευταίων δέκα (10) ετών και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο βαθμό
17.  
  Το υπηρεσιακό συμβούλιο υποβάλλει σε κρίση τους έχοντες τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους και τους κρίνει ως προακτέους κατ εκλογή, κατ αρχαιότητα ή ως μη προακτέους, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι κενές θέσεις πληρούνται κατά προτεραιότητα από τους κρινόμενους κατ εκλογή προακτέους, οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Αν δεν πληρωθούν όλες οι κενές θέσεις με τον τρόπο αυτόν, το υπηρεσιακό συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με προακτέους κατ αρχαιότητα τους οποίους προάγει κατά τη σειρά κατατάξεως τους στην επετηρίδα. Στην περίπτωση αυτή οι κριθέντες κατ’ αρχαιότητα προακτέοι έπονται όλων των προακτέων κατ’ εκλογή.
18.  
  Το υπηρεσιακό συμβούλιο υποχρεούται να αιτιολογήσει την πρόκριση των προακτέων κατ εκλογή, καθώς και την παράλειψη των αρχαιοτέρων ή την προαγωγή των αρχαιοτέρων σε κατώτερη σειρά
19.  
  Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. επιλέγονται μετά από κρίση του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις οικείες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.
20.  
  Οι κενές οργανικές θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3β του παρόντος νόμου των υπαλλήλων του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων πληρούνται: α) των Διοικητικών Γραμματέων Δ από τους επιτυχόντες στον εισαγωγικό διαγωνισμό του άρθρου 2 παρ. 8 του παρόντος νόμου, β) των λοιπών βαθμών με προαγωγή των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων του κλάδου. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου αυτού απαιτείται: αα. από το βαθμό Δ στο βαθμό Γ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ, ββ. από το βαθμό Γ στο βαθμό Β εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Π, γγ. από το βαθμό Β στο βαθμό Α εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. Οι θέσεις όλων των βαθμών του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων είναι οργανικά ενιαίες. Οι προαγωγές ;ων υπαλλήλων του ανωτέρω κλάδου γίνονται μετά από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 8 κ.ε. του ν. 2190/1994.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/17594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/17594 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/69800/ΔΙΟΕ-1042 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/69800_ΔΙΟΕ-1042 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/58905/ΔΙΟΕ-1112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/58905_ΔΙΟΕ-1112 1994
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/2085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2085 1992
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2190 1994
ΝΟΜΟΣ 1976/373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/373 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1673 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1673 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1942 1991
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2020 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/2129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2129 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/367 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/367 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/851 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/816 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/816 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1202 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1202 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/545 1988
Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1993/138 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Συμπλήρωση του Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 1996/199 1996
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/196 1997
Ανακατανομή θέσεων διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1997/205 1997
Ανακατανομή θέσεων διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1997/208 1997
Προαγωγή του Έμμισθου Υποπροξενείου της Ελλάδος στην Κορυτσά σε Έμμισθο Γενικό Προξενείο, καθορισμός περιφέρειας δικαιοδοσίας του και οργανικής συνθέσεώς του. 1997/284 1997
Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 1997/317 1997
Αύξηση θέσεων μονίμων υπαλλήλων του Κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/318 1997
Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 1997/337 1997
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1997/53 1997
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/176 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/177 1998
Περιορισμός της περιφερείας αρμοδιότητος του Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Μαρόκο και Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Ο.Ε.Υ. στην Τυνησία. 1998/192 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1998/63 1998
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 1999/124 1999
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1999/249 1999
Υποβάθμιση Γραφείου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Βελιγράδι σε Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στη Ρώμη σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ. 1999/257 1999
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 1999/37 1999
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/20 2001
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/21 2001
Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 2001/66 2001
Τροποποίηση στον «Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων» (απόφαση Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών υπαριθμ.177647/8720/13.9.1961, Β΄ 320, όπως τροποποιηθείσα ισχύει). 2002/303 2002