Κύρωση του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993 και του Πρωτοκόλλου της 19ης Δεκεμβρίου 1994 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια του φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το χρονοδιάγραμμα απολήψεων των ποσοτήτων φυσικού αερίου που αναφέρεται στο Άρθρο 1 της Διακρατικής Συμφωνίας της 7ης Οκτωβρίου 1987 μεταβάλλεται. Ως έτος έναρξης συμφωνείται το 1995, αντί του 1992, και έτος λήξης το έτος 2016. Οι ετήσιες συμβατικές ποσότητες φυσικού αερίου παραμένουν σύμφωνα με την ως άνω Διακρατική Συμφωνία. Ως χρόνος ενάρξεως της ρήτρας take οr pay ορίζεται η 1η Ιουλίου 1997. Ταυτόχρονα η RΑΟ GΑΖΡRΟΜ, εγγυάται ότι θα προμηθεύει τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου της Ελλάδας (Δ.ΕΠ.Α.) με φυσικό αέριο, είτε μέσω της GΑΖΕΧΡΟRΤ είτε μέσω εταιρίας στην οποία αυτή είναι μέτοχος, και μετά το έτος 2016 και για μία δεκαετία τουλάχιστον. Για το σκοπό αυτόν θα υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Προσαρτήματος και του Πρωτοκόλλου που κυρώνονται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του Προσαρτήματος και της παραγράφου ΙV του Πρωτοκόλλου. Οι αναθέσεις αυτές θα γίνονται υπό ανταγωνιστικούς όρους τιμών και λοιπούς όρους που θα συμφωνούνται αμοιβαίως, μεταξύ της SΤRΟΥΤRΑΝSGΑΖ και της Δ.ΕΠ.Α., στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος κατασκευής των έργων υποδομής για τη διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ειδικά για τον κλάδο του Λαυρίου, η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι η SΤRΟΥΤRΑΝSGΑΖ θα εγγυηθεί την έγκαιρη αποπεράτωση του, προκειμένου να τροφοδοτηθούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής του Λαυρίου εντός του 1995. Συμφωνείται επίσης ότι ανατίθεται στη RΑΟ GΑΖΡRΟΜ η κατασκευή θερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 250-350 ΜW συνδυασμένου κύκλου με χρήση φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα. Η ανάθεση γίνεται υπό τον όρο Κατασκευή-Ιδιοκτησία-Εκμετάλλευση (Βuild-Οwn-Οperate-ΒΟΟ) από Κοινοπραξία που θα συστήσει για το σκοπό αυτόν η RΑΟ GΑΖΡRΟΜ. Οι αρμόδιοι φορείς των δύο πλευρών θα προσδιορίσουν τα επί μέρους τεχνικά και λοιπά στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο έργο και θα υπογράψουν τα αναγκαία έγγραφα το συντομότερο δυνατόν.
Άρθρο 3
1.  
  Η Δ.ΕΠ.Α. θα δώσει τη δυνατότητα στην GΑΖΕΧΡΟRΤ ή σε εταιρία που αυτή είναι μέτοχος να χρησιμοποιεί τα δίκτυα της Δ.ΕΠ.Α. για τη μεταφορά στην Επικράτεια της Ελλάδας φυσικού αερίου τρία (3) έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του, ήτοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, για χρήση υπό αμοιβαίως επωφελείς εμπορικούς όρους. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αυτό τίθεται σε ισχύ εφόσον η Δ.ΕΠ.Α. έχει διαθέσει όλη τη συμβατική ποσότητα εκάστου έτους. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για ποσότητες φυσικού αερίου που οι προαναφερόμενες εταιρίες προορίζουν για την Ελληνική Επικράτεια. Δεν ισχύει για αέριο που προορίζεται για επανεξαγωγή εκτός Ελληνικής Επικράτειας ή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που προορίζεται για εξαγωγή. Η Δ.ΕΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα προτιμήσεως έναντι της GΑΖΕΧΡΟRΤ ή εταιρίας που αυτή είναι μέτοχος για τη διάθεση των συμβατικών ποσοτήτων εκάστου έτους.
Άρθρο 4
1.  
  Με το παρόν Προσάρτημα στη Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 διευθετούνται όλες οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών που συνδέονται με την υλοποίηση της ανωτέρω Σύμβασης για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Άρθρο 5
1.  
  Το παρόν Προσάρτημα τίθεται σε ισχύ προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής του και οριστικά από την ημερομηνία ανταλλαγής των διακοινώσεων που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισής του. Έγινε την 1η Ιουλίου 1993 στην Αθήνα σε δύο πρωτότυπα, ένα στη ελληνική και ένα στη ρωσική γλώσσα, και το καθένα από αυτά είναι εξίσου αυθεντικό. Με την εξουσιοδότηση Με την εξουσιοδότηση της Κυβερνήσεως της της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) (υπογραφή) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟπου τροποποιεί το Προσάρτημα της 1ης Ιουλίου 1993 στη Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας συμφώνησαν να προβούν στις κάτωθι αλλαγές και προσθήκες στο υπογραφέν Προσάρτημα της 1ης Ιουλίου-1993 στη Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία. Ι. Το.
Άρθρο Άρθρο2
1.  
  του Προσαρτήματος αναδιατυπώνεται ως εξής: Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας των δύο χωρών και δεδομένης της εμπειρίας των Ρωσικών Οργανισμών σε όλους τους τομείς της υπό ανάπτυξη βιομηχανίας Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, η ελληνική πλευρά θα αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως την κατασκευή υπό τον όρο με το κλειδί στο χέρι (ΤURΝ ΚΕΥ), των κλάδων αγωγών μεταφοράς Φυσικού Αερίου του κυρίου αγωγού μεταφοράς προς Λαύριο, Κερατσίνι, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καβάλα και κλάδων προς Θράκη, Χαλκίδα και Πτολεμαΐδα (εάν γι αυτούς ληφθεί απόφαση από τη Δ.ΕΠ.Α. να κατασκευαστούν), καθώς και των προγραμματισμένων μέχρι το 2010 σταθμών συμπίεσης του Κεντρικού Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε Κοινοπραξίες που θα συστήσουν και θα συμμετάσχουν για το σκοπόν αυτόν οι εταιρίες ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS Α.Ε. και η SΤRΟΥΤRΑΝSGΑS Α.Ε. (θυγατρική κατασκευαστική εταιρεία της RΑΟ GΑΖΡRΟΜ). Οι προτάσεις της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS Α.Ε. και της SΤRΟΥΤRΑΝSGΑS Α.Ε. για τη συμμετοχή και άλλων εταιρειών στις εν λόγω Κοινοπραξίες θα συμφωνούνται με τη Δ.ΕΠ.Α. Οι κατασκευές των παραπάνω έργων θα γίνουν με βάση τις προδιαγραφές που θα καθορίσει η Δ.ΕΠ.Α. και υπό την επίβλεψη της. Η κατασκευή των σταθμών συμπίεσης θα γίνεται υπό ανταγωνιστικούς όρους που θα συμφωνούνται μεταξύ των Κοινοπραξιών και της Δ.ΕΠ.Α. Οι συμβάσεις για την κατασκευή των κλάδων θα συνάπτονται μεταξύ των Κοινοπραξιών και της Δ.ΕΠ.Α., υπό όρους ανάλογους αυτών της σύμβασης μεταξύ της Δ.ΕΠ.Α. και της Κοινοπραξίας ΜΑCΗΙΝΟΙΜΡΟRΤ για την κατασκευή του Κεντρικού Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Οι αντίστοιχες συμβάσεις για τους παραπάνω αναφερόμενους κλάδους θα υπογραφούν εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία οριστικής ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου και του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993. Ειδικά για τον κλάδο Καβάλας η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί όταν αποφασισθεί η κατασκευή του και πάντως όχι αργότερα της 31ης Δεκεμβρίου 1995. Σε αντικατάσταση της υποχρέωσης της ελληνικής πλευράς να αναθέσει στην RΑΟ GΑΖΡRΟΜ το δικαίωμα για την κατασκευή θερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 250-350 ΜW συνδυασμένου κύκλου στη Βόρεια Ελλάδα υπό τον όρο Κατασκευή- Ιδιοκτησία-Εκμετάλλευση (Βuild-Οwn-Οperate-ΒΟΟ), η ελληνική πλευρά θα αναθέσει, δι απευθείας αναθέσεως σε Κοινοπραξίες (Cοnsοrtia) που θα συστήσουν και θα συμμετάσχουν για το σκοπό αυτόν οι Εταιρείες ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS Α.Ε. και RΑΟ GΑΖΡRΟΜ, τα ακόλουθα έργα: 1) Την κατασκευή υπό τον όρο με το κλειδί στο χέρι (ΤURΝ ΚΕΥ) πλήρους ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειεας στην περιοχή Φλώρινας, ισχύος περίπου 300 ΜW, με ένα σύστημα αποθείωσης και με δυνατότητα τηλεθέρμανσης της περιοχής· Το έργο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που θα διατυπώσει γι αυτό η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Ελλάδος (Δ.Ε.Η.). Η κατασκευή του έργου θα τελεί υπό την επίβλεψη της Δ.Ε.Η., σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η σχετική σύμβαση ανάθεσης του έργου μεταξύ Δ.Ε.Η. και της Κοινοπραξίας θα υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους 1995 υπό ανταγωνιστικούς όρους. Οι προτάσεις της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GΑS Α.Ε. και της RΑΟ GΑΖΡRΟΜ για τη συμμετοχή στην Κοινοπραξία και άλλων εταιρειών θα συμφωνούνται με την Δ.Ε.Η. 2) Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και Πευκόφυτου, των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου, με τη συμμετοχή των εταιρειών ΑΒΒ και ΤΕCΗΝΟΡRΟΜΕΧΡΟRΤ, με βάση τις τιμές και τους συναφείς με αυτές οικονομικούς και τεχνικούς όρους που αφορούν τους δύο σταθμούς, όπως προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη τη Β φάση του διαγωνισμού για την εκτροπή του Αχελώου ποταμού και την αξιοποίηση της Θεσσαλικής Πεδιάδας της 14ης Απριλίου 1989 για τα συγκεκριμένα έργα. Η σχετική σύμβαση ανάθεσης θα υπογραφεί εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία οριστικής ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου και του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993. Η σύμβαση θα παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης (εύλογης αυξομείωσης) του τιμήματος σε περίπτωση που η ελληνική πλευρά προβεί στο μέλλον σε αντίστοιχη τροποποίηση των τεχνικών μεγεθών και χαρακτηριστικών των σταθμών Συκιάς ή/και Πευκόφυτου. ΙΙ.Προς τροποποίηση του άρθρου 4 του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993, τα δύο Μέρη συνεφώνησαν ότι με το παρόν Πρωτόκολλο συμφωνούνται οι όροι, με την υλοποίηση των οποίων διευθετούνται οι μέχρι της υπογραφής του παρόντος Πρωτοκόλλου διαφορές, σχετικά με την υλοποίηση της Διακρατικής Συμφωνίας της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία. ΙΙΙ.Κατά τα λοιπά, για όσα δεν προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο, θα ισχύουν οι διατάξεις του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993 στη Διακρατική Συμφωνία της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία. ΙV. Το παρόν Πρωτόκολλο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993, τίθεται σε ισχύ προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής του και οριστικά από την ημερομηνία ανταλλαγής των διακοινώσεων που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση από τα Μέρη της απαραίτητης διαδικασίας για την έγκριση του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993 και του παρόντος Πρωτοκόλλου. Έγινε στην Αθήνα την 19η Δεκεμβρίου 1994 σε δύο πρωτότυπα, τόσο στην ελληνική όσο και στην ρωσική γλώσσα, και καθένα από αυτά είναι εξίσου αυθεντικό. Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Ρωσικής Ομοσπονδίας (υπογραφή)(υπογραφή).