ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2302

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-04-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-04-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μετοχών της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε."
1.  
  Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Α.) προκηρύσσει δημόσιο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση χαρτοφυλακίου πλειοψηφίας έως και εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της ανωνύμου εταιρίας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας και ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, ειδικά για την πώληση των μετοχών της εταιρίας αυτής, εκπροσωπούν, ενεργούντες από κοινού, το Ελληνικό Δημόσιο, ως αποκλειστικό μέτοχο της Ε.Τ.Β.Α.
2.  
  Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται με ευθύνη της. Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και μία τουλάχιστον ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που εκδίδονται στην Αθήνα και σε δύο τουλάχιστον διεθνούς κυκλοφορίας οικονομικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην αλλοδαπή.
3.  
  Η Ε.Τ.Β.Α. προβαίνει στη σύνταξη υπομνήματος προσφοράς, το οποίο, υπό τον όρο της τήρησης εχεμύθειας, γνωστοποιείται στους ενδιαφερομένους για το διαγωνισμό και επιμελείται όλων των απαραίτητων ενεργειών για την προετοιμασία και πραγματοποίηση του διαγωνισμού.
4.  
  Κάθε πράξη των ανωτέρω Υπουργών θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως επέχουσα θέση απόφασης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Τ.Β.Α.
5.  
  Για την επιλογή του τελικού πλειοδότη ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:
 1. Ο αριθμός των εξασφαλιζόμενων θέσεων εργασίας για το χρονικό διάστημα των πρώτων έξι (6) ετών από τη μεταβίβαση των μετοχών
 2. Το προσφερόμενο τίμημα και ο τρόπος καταβολής του
 3. Το επιχειρηματικό σχέδιο και το επενδυτικό πρόγραμμα
 4. Η οικονομική φερεγγυότητα και η επιχειρηματική αξιοπιστία των υποψήφιων αγοραστών
 5. Οι τυχόν πρόσθετες, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 7, εδ. 2 του παρόντος, παροχές προς το προσωπικό και.
 6. Οι προτεινόμενες εγγυήσεις για την εξασφάλιση των όρων κάθε προσφοράς
6.  
  Μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, το Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών που θα έχουν κατατεθεί και, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την αποσφράγισή τους, συντάσσει, βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, έκθεση αξιολόγησης με πίνακα κατάταξής τους, την οποία, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποστέλλει στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και στον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών. Οι παραπάνω Υπουργοί, μετά τη λήψη της έκθεσης αξιολόγησης, δύνανται να επιδιώξουν τη βελτίωση των προσφορών για την επίτευξη καλύτερων όρων. Επίσης, οι δύο ως άνω Υπουργοί, με δεδομένη τη σημαντική συμμετοχή της ιδιωτικοποιούμενης επιχείρησης στις προμήθειες στρατιωτικού υλικού του Πολεμικού Ναυτικού, δύνανται να αποκλείσουν κάποιον υποψήφιο αγοραστή για λόγους δημόσιου συμφέροντος, σχετικού με την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών το βραδύτερο από τη λήψη της έκθεσης αξιολόγησης, οι δύο ως άνω Υπουργοί με κοινή απόφασή τους προβαίνουν στην κατακύρωση του διαγωνισμού στον κατά την κρίση τους επικρατέστερο επενδυτή και στην οριστικοποίηση του πίνακα κατάταξης των υπολοίπων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Ε.Τ.Β.Α., συνοδευόμενη από εντολή για κατάρτιση της σύμβασης με τον επενδυτή που θα έχει επιλεγεί. Η σύμβαση του προηγούμενου εδαφίου θα καταρτισθεί ενώπιον συμβολαιογράφου και θα κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή.
7.  
  Με τη σύμβαση ο αγοραστής θα δεσμεύεται ότι, χωρίς να αποκλείεται και κάθε άλλη παράλληλη επιτρεπτή χρήση, θα διατηρήσει την επιχείρηση κυρίως ως Ναυπηγείο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την υπογραφή της. Επίσης, ο αγοραστής υποχρεούται να μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των μετοχών της επιχείρησης στους εργαζομένους, οι οποίοι θα παραμείνουν ή θα προσληφθούν στις εξασφαλιζόμενες θέσεις εργασίας, κατ ισομοιρίαν. Εάν η αγορά περιορισθεί σε ποσοστό μετοχών μικρότερο του εκατό τοις εκατό (100%), τότε το πέντε τοις εκατό (5%) θα καλυφθεί από τον αγοραστή και την Ε.Τ.Β.Α. κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρίας. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως του παρόντος εδαφίου (πίνακας δικαιούχων, χρόνος και τρόπος διανομής, φύλαξη των μετοχών μέχρι τη διανομή κ.λπ.) θα ρυθμιστούν με κοινές αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας και του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη του σωματείου των εργαζομένων.
8.  
  Η σύμβαση και όλες οι συνεπεία αυτής πράξεις, μεταβιβάσεις, μεταγραφές, εγγραφές υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή παραχώρηση ενεχύρου ή οποιουδήποτε άλλου εμπράγματου βάρους, καθώς και η άρση εμπραγμάτων βαρών, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, χαρτόσημο ή άλλο αντίστοιχο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος. Επίσης, απαλλάσσονται κάθε φόρου οι τυχόν τόκοι του ενδεχομένως πιστούμενου τιμήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν σωρευτικά: α) η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 168 Α) και β) οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α), με τις οποίες ερμηνεύτηκαν αυθεντικά διάφορες διατάξεις της νομοθεσίας για τις αποκρατικοποιήσεις. Οι απαλλαγές αυτές ισχύουν και για την υλοποίηση της κατά το άρθρο 44 του ν. 1892/1990 συμφωνίας διαγραφής των χρεών της επιχείρησης, καθώς και για οποιοδήποτε τυχόν κέρδος εμφανισθεί λογιστικά στην επιχείρηση συνεπεία της διαγραφής αυτής.
9.  
  Με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου διαγράφονται αυτοδικαίως οι απαιτήσεις της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. από δάνειο 2.500.000 δολλαρίων Η.Π.Α. προς τους εργαζομένους, καθώς και απαίτηση της Εταιρίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 30.405.000 δολλαρίων Η.Π.Α., έναντι αξιούμενων από αυτήν επιχορηγήσεων ναυπηγικών εργασιών για τις χρήσεις 1989 και 1990. Διαγράφεται επίσης απαίτηση της Εταιρίας από πρόβλεψη τόκων για καθυστερημένες οφειλές του Ο.Σ.Ε. περιόδου 1990-1993, ύψους 1.700.000 δολλαρίων Η.Π.Α. Τα εν λόγω χρέη ή αξιώσεις και οι κάθε φύσης επιβαρύνσεις τους (τόκοι κ.λπ.) διαγράφονται εξ ολοκλήρου, οποιοδήποτε και αν είναι το ύψος τους κατά την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου.
10.  
  Οι ισχύουσες, νόμιμες ή συμβατικές, λόγω καταγγελίας αποζημιώσεις του προσωπικού που ενδεχομένως δεν θα καταστεί δυνατόν να συνεχίσει την απασχόλησή του στην επιχείρηση, μετά την κατά τις προηγούμενες παραγράφους μεταβίβαση των μετοχών και εξαιτίας των όρων της, θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου από την Ε.Τ.Β.Α.
11.  
  Ειδικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων:
 1. Οι απολυόμενοι μισθωτοί της προηγούμενης παραγράφου - καθώς και εκείνοι, των οποίων θα καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας μετά από σχετική αίτηση τους (οικειοθελώς) και αποδοχή της από την Ε.Τ.Β.Α. - εφόσον δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτησή τους από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε κατάλληλη επιδοτούμενη εργασία, με έγγραφη δήλωσή τους (ν. 1599/1986) που δεν ανακαλείται και υποβάλλεται στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απαιτούμενης συνέντευξης στον Ο.Α.Ε.Δ., δικαιούνται να επιλέξουν:
 2. Πρώτον, την αυταπασχόλησή τους ή Δεύτερον, την ένταξή τους σε ειδικό πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για την επαγγελματική επανακατάρτισή τους ή Τρίτον, την ειδική τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την υποβολή της δήλωσης το 55ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω δήλωσης ο απολυθείς μπορεί να επιδοτηθεί τακτικά ως κοινός άνεργος.
 4. Μέχρι τη λήψη της ως άνω συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τριμήνου από την καταγγελία της σύμβασης του μισθωτή, ο απολυθείς θα λαμβάνει, στο τέλος κάθε μήνα, ειδικό επίδομα ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών, που προσαυξάνεται κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για την (τον) μη εργαζόμενη (ο) σύζυγο και κατά δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για καθένα από τα προστατευόμενα τέκνα του.
 5. Το επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται, εφόσον το διάστημα για το οποίο οφείλεται είναι μικρότερο του δεκαπενθημέρου.
 6. Σε όσους επιλέξουν την αυταπασχόλησή θα τους καταβληθεί σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις και εντός έτους από τη σχετική επιλογή, ποσό ίσο προς το δωδεκαπλάσιο του μέσου όρου των πράγματι καταβληθεισών εντός του 1994 αποδοχών τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών και κανονικής άδειας και μέχρι ποσού διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) δραχμών ανά μήνα.
 7. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση.
 8. Όσοι επιλέξουν την επανακατάρτισή υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής επανακατάρτισης στα οποία θα ενταχθούν από το Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης.
 9. Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών μπορεί να φθάσει τους τέσσερις (4) μήνες και δεκαπέντε (15) ημέρες.
 10. Κατά το χρόνο της επανακατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν επίδομα, που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, ίσο προς το μέσο όρο των πράγματι καταβληθεισών εντός του 1994 αποδοχών τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών και κανονικής άδειας και μέχρι ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών ανά μήνα.
 11. Για το διάστημα της επανακατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση, κύρια και επικουρική, των ιδίων κλάδων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην επιχείρηση.
 12. Το σύνολο των σχετικών εισφορών βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ.
 13. Μετά τη λήξη της επανακατάρτισης λαμβάνεται μέριμνα για τοποθέτηση των επανακαταρτισθέντων σε κατάλληλη επιδοτούμενη απασχόληση.
 14. Ως τέτοια θεωρείται εκείνη που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν.δ/τος 2961/1954.
 15. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτηση σε εργασία, ο επανακαταρτισθείς λαμβάνει τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με ημερήσιο επίδομα αυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%) σε σχέση με αυτό των κοινών ανέργων.
 16. Όσοι επιλέξουν την ειδική επιδότηση ανεργίας θα λαμβάνουν τακτική επιδότηση διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με ημερήσιο επίδομα αυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%) σε σχέση με αυτό των κοινών ανέργων.
 17. Για το ίδιο διάστημα θα καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς το σύνολο των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, που αντιστοιχούν στο μέσο όρο των πράγματι καταβληθεισών εντός του 1994 αποδοχών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα εορτών και κανονικής άδειας και για αποδοχές μέχρι τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) δραχμές ανά μήνα.
 18. Εφόσον μέχρι τη λήξη της επιδότησης αυτής ο ασφαλισμένος δεν έχει συνταξιοδοτηθεί, χωρίς υπαιτιότητά του, συνεχίζεται η ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου για ένα (1) ακόμη, κατά μέγιστη διάρκεια, έτος.
 19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
 20. Η δήλωση για οικειοθελή αποχώρηση πρέπει να υποβληθεί στη Διοίκηση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. εντός δεκαπενθημέρου από την ανάδειξη του πλειοδότη και θα ενεργοποιείται αμέσως μετά την επικύρωση της σύμβασης από τη Βουλή και την εγκατάσταση του πλειοδότη.
 21. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 22. Τα ποσά που απαιτούνται για την υλοποίηση των ρυθμίσεων του παρόντος, εφόσον δεν εξευρεθούν από κονδύλια σχετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 12., Με συμφωνία του Δημοσίου και της Ε.Τ.Β.Α. -ως πιστωτών της Εταιρίας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. σε ποσοστό ανώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου και του σαράντα τοις εκατό (40%) των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων κατά της εν λόγω Εταιρίας - και της ιδίας διαγράφονται κατά ποσοστό ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) όλες οι υφιστάμενες υποχρεώσεις της, είτε αναφέρονται στα βιβλία της είτε όχι, καθώς και εκείνες που θα δημιουργηθούν εν τω μεταξύ, μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών και πάντως όχι μεταγενέστερα της 30.6.1995.
 23. Στη συμφωνία των πιστωτών δεν υπάγονται κατ εξαίρεση οι προκαταβολές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), οι αξιώσεις των προμηθευτών υλικών και εφοδίων, καθώς και των εργολάβων - υπεργολάβων, στους οποίους θα καταβάλλονται τα ήδη οφειλόμενα και τα δημιουργούμενα στο μεταξύ χρέη.
 24. Κάθε άλλη προηγούμενη τέτοια συμφωνία μεταξύ των ιδίων ή άλλων πιστωτών και της επιχείρησης καταργείται.
 25. Οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις διαγράφονται, σύμφωνα με την παραπάνω συμφωνία, θα ικανοποιηθούν κατ αναλογία των πιστώσεών τους από το τίμημα που θα επιτευχθεί, μετά την αφαίρεση:
 26. α) των εξόδων διενέργειας και υποστήριξης του διαγωνισμού και β) των αποζημιώσεων του προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
 27. Στην κατ αναλογία αυτή κατανομή του τιμήματος το Δημόσιο θα καταταγεί και για τη ζημία του Πολεμικού Ναυτικού που διαγράφεται δυνάμει της διατάξεως του εδαφίου δ της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.
 28. Ειδικότερα, τα μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που θα διαγραφούν και δεν θα αναπληρωθούν κατά τις παραπάνω διατάξεις, αναλαμβάνονται από το Δημόσιο.
13.  
  Οι συμβάσεις ναυπηγήσεων, επισκευών και κατασκευών συνεχίζονται και μετά τη μεταβίβαση των μετοχών χωρίς καμία μεταβολή. Ειδικότερα, για την από 10.5.1989 σύμβαση ναυπήγησης των τριών φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού ορίζεται ότι η ναυπήγησή τους θα συνεχισθεί και από το νέο φορέα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραπάνω σύμβασης, με τις ακόλουθες διαφορές:.
 1. Κατά τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 2 της σύμβασης, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης παρατείνεται για το πρώτο πλοίο κατά δεκαεπτά (17) μήνες, για το δεύτερο κατά δώδεκα (12) μήνες και για το τρίτο κατά οκτώ (8) μήνες.
 2. Η περίοδος χάριτος προσδιορίζεται σε πέντε (5) μήνες, των σχετικών άρθρων της σύμβασης τροποποιουμένων αναλόγως.
 3. Κατά τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 της σύμβασης, η δωδεκαήμερη προθεσμία πληρωμής γίνεται εικοσαήμερη και η δεκαήμερη προθεσμία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου γίνεται εικοσαήμερη.
 4. Το άρθρο 19.1.2 της σύμβασης μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε., που αφορά ποινικές ρήτρες για την τυχόν καθυστέρηση του έργου, τροποποιείται ως ακολούθως:
 5. Εάν η παράδοση κάθε πλοίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 17 και τροποποιείται με το παρόν, καθυστερήσει πέραν της περιόδου χάριτος θα πληρωθούν από την Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. οι εξής ποινικές ρήτρες υπολογιζόμενες επί του βασικού τιμήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.1.1 της σύμβασης.
 6. Για καθυστέρηση από την πρώτη μέχρι την τριακοστή ημέρα0.01% ανά ημέρα Για καθυστέρηση από την τριακοστή πρώτη μέχρι την εξηκοστή ημέρα 0.02% ανά ημέρα Για καθυστέρηση από την εξηκοστή πρώτη μέχρι την ενενηκοστή ημέρα 0.03% ανά ημέρα Για καθυστέρηση από την ενενηκοστή πρώτη μέχρι την εκατοστή εικοστή ημέρα 0.04% ανά ημέρα Για καθυστέρηση από την εκατοστή εικοστή πρώτη μέχρι την εκατοστή πεντηκοστή ημέρα 0.05% ανά ημέρα Γιακαθυστέρηση απότην εκατοστή πεντηκοστή πρώτη ημέρα μέχρι την αντίστοιχη περίοδοκαθυστέρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19.1.3 για κάθε πλοίο 0.06% ανά ημέρα.
 7. Η ζημία του Πολεμικού Ναυτικού, λόγω των καθυστερήσεων στη ναυπήγηση των τριών φρεγατών, εκκαθαριζόμενη οριστικά στο ποσόν των πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) δραχμών, διαγράφεται εκ του νόμου σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
 8. Διαγράφεται επίσης καθ ολοκληρίαν κάθε ανταξίωση της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. για καθυστέρηση καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος, όπως και για οποιαδήποτε άλλη αιτία, κατά του Πολεμικού Ναυτικού και αντιστρόφως.
 9. Το βραδύτερο είκοσι (20) ημέρες προ της τελευταίας ημέρας του διαγωνισμού η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. οφείλει να συντάξει αποτίμηση του εκτελεσθέντος έργου και να προσδιορίσει τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν.
 10. Η αποτίμηση αυτή θεωρείται από το Πολεμικό Ναυτικό, ενημερώνεται κατά την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης και προσαρτάται στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο.
 11. Για όσο χρόνο διαρκεί η ναυπήγηση των τριών φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, ο Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών δικαιούνται, με κοινή απόφαση τους, να διορίσουν ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε..
14.  
  Προστίθεται περίπτωση ε στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α), όπως συμπληρώθηκε διαδοχικά με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α) και την παρ. 18 του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), ως εξής: ε) Τα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατασκευασθέντα κτίρια, εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές, που βρίσκονται εντός του Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα ως έχουν.
15.  
  Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. διατηρεί - και μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της σε εκτέλεση του διαγωνισμού - κάθε μορφής προνόμια (πλην φορολογικών) και άδειες που νόμιμα ή συμβατικά της έχουν παρασχεθεί. Η ρύθμιση που προβλέπεται από την παρ. 10 του άρθρου 7 της από 12.9.1956 σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και του ιδρυτή της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. Στ. Νιάρχου, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 3593/1956 (ΦΕΚ 238 Α), ισχύει και για τη νέα γραμμή αιγιαλού (όπως αυτή ορίζεται από τη 16301/30.9.1994 απόφαση της Νομαρχίας Δυτ. Αττικής, ΦΕΚ 1147 Δ), καθώς και για την παρεμβληθείσα μεταξύ αυτής και της παλαιάς γραμμής λωρίδα γης, επί των οποίων η Εταιρία θα έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, καθόλη τη διάρκεια διατήρησης της επιχείρησης κυρίως ως ναυπηγείου.
16.  
  Η τήρηση των βιβλίων της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. μπορεί να γίνεται εφεξής σε δραχμές, με έναρξη τη χρήση που αρχίζει την 1.1.1996. Για τη μεταφορά των υπολογισμών από δολλάρια Η.Π.Α. σε δραχμές θα χρησιμοποιηθεί η επίσημη fixing ισοτιμία δραχμής - δολλαρίου Η.Π.Α. που θα ισχύει την ημερομηνία αυτή (1.1.1996). Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν σε δραχμές, ισοδυναμούν με αυξήσεις σε δολλάρια Η.Π.Α. με την επίσημη fixing ισοτιμία της ημερομηνίας των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε., κατά τις οποίες έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 16 της από 12.9.1956 σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με τον ιδρυτή της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. Στ. Νιάρχο, όπως αυτή κυρώθηκε με το ν.δ. 3593/1956, καταργείται και παραγράφεται τυχόν σχετική αξίωση της Τράπεζας της Ελλάδος για κάλυψη σε συνάλλαγμα του χρεωστικού υπολοίπου .του σχετικού παρ αυτή λογαριασμού της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε..
Άρθρο 2 "Συμπλήρωση, ερμηνεία και τροποποίηση διατάξεων για τις αποκρατικοποιήσεις"
1.  
  Η παρ. 16 του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 τροποποιείται ως εξής: 16. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του εκκαθαριστή, είναι δυνατόν να παρατείνονται οι προθεσμίες των παραγράφων 3,4,5,7 και 11 του παρόντος άρθρου, μία μόνο κατά περίπτωση φορά και μέχρι του διπλασίου του χρόνου, που προβλέπεται από τις εν λόγω παραγράφους. Ωσαύτως με απόφαση του ίδιου Υπουργού μπορεί να αυξομειώνονται τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων της παραγράφου 13..
2.  
  Η αληθής έννοια της παρ. 7α του άρθρου 46α του ν. 1892/1990, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 2224/1994, είναι ότι, εφόσον οι πιστωτές υποβάλλουν εγγράφως στον εκκαθαριστή, εντός της προβλεπόμενης στη διάταξη αυτή μηνιαίας προθεσμίας, τυχόν παρατηρήσεις τους ή ζητήσουν διευκρινίσεις ή βελτιώσεις των προσφορών, το δικαίωμά τους για ανάδειξη του κατά την κρίση τους - με βάση είτε τις · αρχικές είτε τις τυχόν βελτιωμένες προσφορές - τελικού πλειοδότη δεν υπόκειται σε προθεσμία.
3.  
  Η αληθής έννοια της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 1892/1990, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991, είναι ότι η προβλεπόμενη από την εν λόγω διάταξη απαγόρευση αφορά όλα τα χρέη της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης, τόσο εκείνα που δημιουργήθηκαν πριν όσο και εκείνα που δημιουργούνται μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου.
4.  
  Στο άρθρο 46α του ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 23 και 24: 23. Με την υπογραφή της συμβάσεως της παραγράφου 7 του παρόντος και κάθε άλλης σχετικής με τη μεταβίβαση ιδιωτικοποιούμενης επιχείρησης συμβάσεως, συμμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον πλειοδότη και οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού. Περιλαμβάνονται και οι άδειες για όσο χρόνο ισχύουν και πάντως για περίοδο όχι μικρότερη του έτους ή του τυχόν προβλεπόμενου από ειδική διάταξη χρόνου υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης, στη συνέχεια δε εκδίδεται επιβεβαιωτική πράξη μεταβιβάσεως της άδειας στο όνομα του πλειοδότη. Το αυτό ισχύει και για τα δικαιώματα μεταλλειοκτησίας, τα οποία αποτελούν τμήμα του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού.
5.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 2065/1992 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Ή Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποίησης (Δ.Ε.Α.) μπορεί να συγκροτεί επιτροπές παρακολούθησης, παραλαβής και εγκρίσεως πληρωμών για το έργο συμβούλων εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης.
6.  
  Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 τροποποιείται ως ακολούθως: α. Οι συμβεβλημένοι πιστωτές εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων, όπως οι απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα από την επιχείρηση βιβλία και τον ισολογισμό της τελευταίας πριν από τη σχετική συμφωνία εταιρικής χρήσης. Σε περίπτωση που συμβάλλεται ως πιστωτής που εκπροσωπεί το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων αυτών ο Οργανισμός Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Επιχειρήσεων Α.Ε. (Ο.Α.Ε.), δεν απαιτείται για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής να περιλαμβάνεται στο ποσοστό αυτό και το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων.
7.  
  Σε κάθε διαγωνισμό για την αποκρατικοποίηση επιχείρησης ή στοιχείων του ενεργητικού της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44, 46 και 46α του ν. 2000/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να απορρίψουν προσφορές που περιέχουν όρους ή αιρέσεις, ανεξάρτητα αν αυτές υπερτερούν άλλων προσφορών ή να θεωρήσουν τους όρους αυτούς ως μη γεγραμμένους, οπότε η προσφορά παραμένει δεσμευτική κατά το υπόλοιπο περιεχόμενό της. Προκειμένου για διαγωνισμούς που έχουν ήδη διεξαχθεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, η θεώρηση των όρων ή αιρέσεων ως μη γεγραμμένων προϋποθέτει τη συναίνεση του υποβαλλόντος τη σχετική προσφορά.
8.  
  Σε κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης επιχείρησης ή στοιχείων του ενεργητικού της, ο νέος φορέας δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ιδιόχρησης, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επί τριάντα (30) μήνες άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων κατ επάγγελμα, που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 813/1978, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1229/1982.
9.  
  Το άρθρο 49 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής:.
24.  
  Το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή οποιονδήποτε άλλο Υπουργό ορίσει η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποίησης (Δ.Ε.Α.), δύναται κατά την κρίση του να συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος στις συμβάσεις μεταβιβάσεως της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση αποκρατικοποίησης και να αποδέχεται την ανάληψη υποχρεώσεων από τον αποκτώντα για τη διενέργεια επενδυτικών προγραμμάτων σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού τα οποία αποκτά, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων δράσεως και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση κατά την οποία για τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων απαιτείται προηγούμενη άδεια οποιασδήποτε αρχής, η άδεια αυτή θεωρείται παρασχεθείσα, εφόσον συμβάλλεται ως τρίτος το Δημόσιο κατά το προηγούμενο εδάφιο.
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, πλην των διπλωματούχων μηχανικών, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο της εγκατάστασης, στο υπόμνημα του οποίου αναγράφονται τα από τους ισχύοντες κανονισμούς και εγκυκλίους διαταγές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθοριζόμενα συμπληρωματικά στοιχεία, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, την ειδικότητα και κατηγορία της άδειάς του και τη χρονική ισχύ της αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικό σωματείο. Σε διαφορετική περίπτωση ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο σωματείο η παραπάνω θεώρηση γίνεται από την οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το σωματείο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη θεώρηση μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υποχρεούται δε στην περίπτωση αυτή να αιολογήσει γραπτά τους λόγους της άρνησης της θεώρησης επί της δήλωσης και να διαβιβάσει αυτήν εντός δύο (2) ημερών στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4483/1965 αντικαθίσται ως εξής: 2. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες υποχρεούνται επίσης στη χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευάσει εφόσον: α) η βλάβη σημειωθεί εντός διετίας από τη χορήγηση της βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 2 του ν. 4483/1965. όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία καταλογίζεται ευθύνη σε αυτούς μετά από προηγούμενο έλεγχο της εγκατάστασης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή της Δ.Ε.Η. .
3.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δια των υπαλλήλων του ή υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. διενεργεί ελέγχους ή προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο των πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος. Στους ελέγχους αυτούς δυνατόν να παρίσταται εκπρόσωπος δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων των ηλεκτρολόγων. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι δεν επιτρέψουν τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων, το παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα δύναται να διακόπτεται μετά από έγγραφη σχετική ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας προς τη Δ.Ε.Η. .
4.  
  Στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν.δ/τος 2596/1953 (ΦΕΚ 258 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4483/1965, ο αριθμός χίλια (1.000) αντικαθίσταται με τον αριθμό τριακόσιες χιλιάδες (300.000).
5.  
  Στο άρθρο 5 παρ. 2 του ν.δ/τος 2596/1953, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118 Α), ο αριθμός διακόσια (200) αντικαθίσταται με τον αριθμό πενήντα χιλιάδες (50.000). Τα ποσά προστίμων, που προβλέπονται στις ως άνω παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 4
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2000/1991 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ως Πρόεδρος της ΔΕΑ μπορεί επίσης να είναι εισηγητής στη ΔΕΑ, παράλληλα ή ανεξάρτητα από τον εποπτεύοντα την υπό αποκρατικοποίηση εταιρία, φορέα ή οργανισμό Υπουργό ή/και τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας..
Άρθρο 5
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α) προστίθενται τα εξής: Κατ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων (Βusiness Ρlan) στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέχρι 28 Απριλίου 1995..
2.  
  Στο τέλος του α εδαφίου της παρ. 4α του άρθρου 23β του ν 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α), προστίθενται τα εξής: Κατ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, οι αιτήσεις επιχειρήσεων για την υπαγωγή, τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται εις διπλούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέχρι 28 Απριλίου 1995..
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 49
1.  
  Στις περιπτώσεις πώλησης ή κάθε άλλου είδους μεταβίβασης επιχειρήσεων ή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού τους ή της πλειοψηφίας των μετοχών των επιχειρήσεων αυτών που ανήκουν στα κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις ισχύουσες διατάξεις, ως και των θυγατρικών εταιριών των επιχειρήσεων αυτών, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση, που ανάγονται σε προηγούμενο της μεταβίβασης χρονικό διάστημα, βαρύνουν αποκλειστικά τους πωλητές του ευρύτερου δημόσιου τομέα και βεβαιώνονται αποκλειστικά εις βάρος τους. Η επιβάρυνση των πωλητών από την εν λόγω αιτία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τίμημα που συνομολόγησαν να εισπράξουν από την πώληση ή μεταβίβαση. Οι κατά το πρώτο εδάφιο φόροι και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις κατανέμονται μεταξύ των πωλητών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο της πώλησης ή μεταβίβασης. Αν μετά την κατανομή αυτή δεν καλύπτεται πλήρως το ποσό των οφειλόμενων φόρων, το υπόλοιπο διαγράφεται εις βάρος του Δημοσίου.
2.  
  Προκειμένου για ήδη μεταβιβασθείσες επιχειρήσεις φορολογικές επιβαρύνσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τους μετά τη μεταβίβαση τους και ανάγονται σε προηγούμενο της μεταβίβασης χρονικό διάστημα, διαγράφονται με απόφαση του προϊσταμένου των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. και βεβαιώνεται στη συνέχεια από τον ίδιο προϊστάμενο σε βάρος των πωλητών του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Η παράλειψη διενέργειας των μεταβολών αυτών συνιστά για τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.
3.  
  Εξαιρετικώς, τα προαναφερόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που ο αγοραστής των επιχειρήσεων αυτών έχει εγγράφως αναλάβει τα παραπάνω φορολογικά βάρη
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-04-17 Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/74
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1965/4483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4483 1965
ΝΟΜΟΣ 1978/813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/813 1978
ΝΟΜΟΣ 1982/1229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1229 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1647 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1647 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 1994/2234 1994
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2596 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2596 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2961 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3593 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3593 1956