ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2303

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-05-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3
1.  
  Η απονομή των μισθολογικών κλιμακίων και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, γίνεται αυτόματα (από τον υπολογιστή) με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου, κατά περίπτωση, χρόνου υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης
2.  
  Στις περιπτώσεις που συντρέχει λόγος αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης του υπαλλήλου, η αναστολή ενεργείται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, εντός του επόμενου από την πληρωμή των αποδοχών μηνός, κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α).
Άρθρο 4 "Ανώτατο"
1.  
  όριο αποδοχών Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.1326/1983 (ΦΕΚ 19 Α), αντικαθίσταται, από 1.1.1995. ως εξής: 1. Οι συνολικές μηνιαίες καθαρές απολαβές, από οποιονδήποτε φορέα, όπως αυτές προσδιορίζονται με την κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος υπουργική απόφαση, που προέρχονται από την άσκηση εργασίας, λειτουργήματος, έργου ή οποιαδήποτε άλλη απασχόληση ή από συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό φορέα κύριας και οποιασδήποτε επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών γενικά και λειτουργών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του παρόντος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 50/πλάσιο του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της κατά το άρθρο 37 του α.ν 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α) 22ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. Ως καθαρές απολαβές λογίζεται το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση, από το ακαθάριστο ποσό των απολαβών των δικαιούχων, των κάθε είδους κρατήσεων, που κατά νόμο τις βαρύνουν και του φόρου εισοδήματος ως και της εισφοράς Ο.Γ.Α. που αναλογούν σε αυτές τις απολαβές. Για τον υπολογισμό του φόρου δε λαμβάνονται υπόψη τυχόν άλλα εισοδήματα του δικαιούχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θεωρείται ότι έχει σύζυγο και δύο τέκνα που τον βαρύνουν.
Άρθρο 5
1.  
  Ο χρόνος εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα του κατά τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α) μεταφερθέντος προσωπικού, οι οποίες εξαγοράστηκαν από επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπολογίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
2.  
  Στις ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α), εμπίπτουν, από την έναρξη της ισχύος τους, και οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, καθώς και οι ιδιώτες, που διορίζονται στις προβλεπόμενες από τη διάταξη αυτή θέσεις και τα εξ ιδιωτών μέλη των συλλογικών οργάνων του δημόσιου τομέα, αντίστοιχα.
3.  
  Οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων, των ειδικών συμβούλων και συνεργατών, που διορίζονται στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβερνήσεως και των υφυπουργών, καταβάλλονται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον η απόφαση διορισμού τους δημοσιεύθηκε εντός διμήνου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 13 Οκτωβρίου 1993.
4.  
  Διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, που προβλέπουν καθορισμό αποζημίωσης μελών συλλογικών οργάνων, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, καλύπτουν, από της ισχύος τους και την παρέκκλιση για την καταβολή της στους δικαιούχους, από όλους τους ισχύοντες περιορισμούς του ν. 1256/ 1982.
5.  
  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) αύξηση χορηγείται ως ξεχωριστή παροχή και σε καμία περίπτωση δεν προσαυξάνει το βασικό μισθό, την Α.Τ.Α. και τα λοιπό δραχμικά επιδόματα, επί των οποίων και μόνο υπολογίζεται. Στην έννοια των δραχμικών επιδομάτων δεν περιλαμβάνονται τα υπολογιζόμενα σε ποσοστό επί του βασικού μισθού. Στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α) υπάγονται και τα ποσά που εισπράττονται από: α) συμμετοχή στη διοίκηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.ΣΑ), του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, σε Διοικούσα Επιτροπή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή σε επιτροπές κρίσης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., β) συμμετοχή σε συμβούλια ή μόνιμες ή πρόσκαιρες επιτροπές ή ομάδες εργασίας των Α.Ε.Ι. ή του δημόσιου τομέα, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, όπως Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, Κεντρική Επιτροπή Μεταγραφών Εξωτερικού, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, γ) παροχή διδακτικού ή διευθυντικού έργου σε εκπαιδευτικές μονάδες, υπηρεσίες, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παραγωγικές Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και δ) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., τα οποία έχουν εγκρίνει και διαχειριστεί επιτροπές ερευνών άλλων Α.Ε.Ι. από αυτά που υπηρετούν τα μέλη του Δ.Ε.Π. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.1994.
6.  
  Στις περιπτώσεις συμμόρφωσης της Διοίκησης προς ακυρωτικές αποφάσεις των δικαστηρίων με αναδρομική αποκατάσταση υπαλλήλων, βάσει των διατάξεων του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α) και του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), καταβάλλεται αναδρομικά και η διαφορά του επιδόματος θέσης. Πληρωμές, που έχουν γίνει από την αιτία αυτή, θεωρούνται νόμιμες.
7.  
  Στη διάταξη του εδαφίου στ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 1810/1988 περιλαμβάνονται, από την έναρξη της ισχύος της, και τα τέκνα και οι σύζυγοι των επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων.
Άρθρο 6 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν, καταργείται
Άρθρο 7 "Στις διατάξεις του ν. 1642/1986 επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις-συμπληρώσεις;"
1.  
  Στο Παράρτημα ΙΙΙ προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 60 και 61 ως εξής: 60. Η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων (Δ.Κ. 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και 9706).
2.  
  Προστίθεται Παράρτημα V ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β θεωρούνται: Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1)Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες (Δ.Κ 9701). 2)Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες (Δ.Κ. 9702). 3)Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη. Εκμαγεία γλυπτών, οκτώ (8) το πολύ αντιτύπων, τα οποία γίνονται υπό την εποπτεία του ίδιου του καλλιτέχνη ή των διαδόχων του (Δ.Κ. 9703). 4)Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα, από πρωτότυπα σχέδια καλλιτεχνών, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άνω των οκτώ (8) αντιτύπων από κάθε είδος (Δ.Κ. 5805). 5) Άλλα χειροποίητα είδη επίπλωσης από υφαντικές ύλες, τοίχου, από πρωτότυπα σχέδια καλλιτεχνών, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άνω των οκτώ (8) αντιτύπων από κάθε είδος (Δ.Κ. ΕΧ 6304). 6)Μοναδικά έργα κεραμικής, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου δια χειρός του καλλιτέχνη και υπογεγραμμένα από τον ίδιο. 7)Τεχνουργήματα σμάλτου πάνω σε χαλκό, εξ ολοκλήρου χειροποίητα, μέχρι οκτώ (8) το πολύ αριθμημένα αντίτυπα που φέρουν την υπογραφή του καλλιτέχνη ή του καλλιτεχνικού εργαστηρίου, εξαιρουμένων των ειδών κοσμηματοποιίας, αργυροχοΐας ή χρυσοχοΐας. 8)Φωτογραφίες που ελήφθησαν από τον καλλιτέχνη, οι οποίες εκτυπώθηκαν από τον ίδιο ή υπό τον έλεγχό του, υπογεγραμμένες και αριθμημένες, μέχρι τριάντα (30) το πολύ αντίτυπα, ανεξαρτήτως μεγέθους και υλικού υποστρώματος. Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1)Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (Δ.Κ. 9704). 2)Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον (Δ.Κ. 9705). Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Τα αρχαιολογικά αντικείμενα, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών (Δ.Κ. 9706). 3. Ηισχύς τωνδιατάξεων τουπαρόντος άρθρουαρχίζει από 1.1.1995.
61.  
  Η παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παραγράφων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος V του παρόντος νόμου, εφόσον πραγματοποιείται από τον ίδιο το δημιουργό τους ή τους διαδόχους του..
Άρθρο 8
1.  
  Οι περιπτώσεις ε, στ, ζ, θ, ι και ια της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2127/1993, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: ε)Πετρέλαιο εσωτερικήςκαύσης (DΙΕSΕL)κίνησης ΕΧ 27.10.00.69 72000 χιλιόλιτρο.
 1. Πετρέλαιο εσωτερικήςκαύσης (DΙΕSΕL)θέρμανσης ΕΧ 27.10.00.69 72.000 χιλιόλιτρο Ειδικά για την περίοδο από την τρίτη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου μέχρι την τελευταία Κυριακή του μηνός Απριλίου κάθε έτους, ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 39.000 δρχ. το χιλιόλιτρο.
 2. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ε και στ ΕΧ 27.10.00.69 72.000 χιλιόλιτρο.
 3. Κηροζίνη (φωτιστικόπετρέλαιο) 27.10.00.51 & 72.000 χιλιόλιτρο ΕΧ 27.10.00.55 ι) Κηροζίνηθέρμανσης ΕΧ 27.10.00.55 72.000 χιλιόλιτρο ια) Υγραέριακαι μεθάνιο ΕΧ 27.11.12.11 που χρησιμοποιούνται έωςΕΧ 27.11.19.00 ως καύσιμο &κινητήρων ΕΧ 27.11.29.00 30.000 μετ. τόννος.
2.  
  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.1995.
Άρθρο 9 "Είσπραξη και απόδοση"
1.  
  συνδικαλιστικών εισφορών Η παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών των δημοσίων υπαλλήλων, υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες ανήκουν, δύναται, με τη συγκατάθεσή τους, να διενεργείται από τις μηνιαίες αποδοχές τους. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Άρθρο 19
1.  
  Κατά τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς των νοσοκομείων, οι προμηθευτές (μειοδότες) υποχρεούνται να καταθέτουν αντίγραφα των τιμολογίων πωλήσεως όμοιων ειδών σε αντίστοιχα ιδιωτικά ιδρύματα. Επιπροσθέτως, προκειμένου περί προϊόντων προελεύσεως εξωτερικού, κάθε προμηθευτής που μετέχει στο διαγωνισμό καταθέτει επίσημα τιμολόγια πωλήσεων της εταιρείας που εκπροσωπεί, στα νοσοκομεία της χώρας παραγωγής, καθώς και στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση καταθέσεως ψευδών στοιχείων, ο προμηθευτής και η εταιρεία αποκλείονται από τους διαγωνισμούς των κρατικών νοσοκομείων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2.  
  Πρόεδροι, διοικητικοί και επιστημονικοί διευθυντές που διορίζονται ή υπηρετούν σε νοσοκομεία ή ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., επιχορηγούμενα από το κράτος, δεν μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι ή οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους σε Διοικητικά Συμβούλια μη κερδοσκοπικών συλλόγων, σωματείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, τα οποία, αυτά καθ εαυτά ή εκδηλώσεις τους, επιχορηγούνται καθ οιονδήποτε τρόπο από προμηθευτές των νοσοκομείων ή ιδρυμάτων στα οποία υπηρετούν. Οι ανωτέρω υποχρεούνται κάθε χρόνο να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 προς το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου που υπηρετούν. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως, πέραν των νομίμων κυρώσεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματος ή της θέσεως που κατέχουν.
Άρθρο 20
1.  
  Οι διατάξεις των εδαφ. α-δ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α) επεκτείνονται και ισχύουν για τους αλλοδαπούς υπηκόους, που εργάζονταν ως μέλη ή πολιτικό προσωπικό στην 7276 Αμερικανική Αεροπορία Βάση Γουρνών Ηρακλείου Κρήτης, εφόσον εξαιτίας της κατάργησης των ανωτέρω βάσεων τα πρόσωπα αυτά απολύθηκαν, συνταξιοδοτήθηκαν ή παραιτήθηκαν. Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται εφόσον το αυτοκίνητο και τα είδη οικοσκευής τεθούν σε ανάλωση εντός έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατεινομένης αναλόγως της διάρκειας του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 21 "Προμήθεια επαγγελματικού περιοδικού για φοροτεχνικούς υπαλλήλους"
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και για τη συνδρομή που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα παραρτήματα της Υπηρεσίας Προληπτικού Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών (Υ.Π.Ε.Δ.Α.) των νομών της Θράκης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου για την αγορά του επιστημονικού περιοδικού ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ.
Άρθρο 22
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 2 του ν. 251/1976 (ΦΕΚ 19 Α) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε.
Άρθρο 23
1.  
  Πρόεδροι διοικητικού συμβουλίου, γενικοί διευθυντές ανώνυμων τραπεζικών εταιρειών που υπήγοντο στο Δημόσιο Τομέα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/1982, οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος και έχουν επανέλθει ή επανέρχονται αυτοδικαίως στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δύο ετών, καταλαμβάνουν προσωποπαγή και εκτός οργανικών θέσεων θέση και βαθμό διευθυντή. Τα καθήκοντα των διευθυντών αυτών καθορίζονται με αποφάσεις του διοικούντος οργάνου.
Άρθρο 25
1.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 22 του ν. 2166/1993, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν, έχουν εφαρμογή και για τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που χορηγήθηκαν στο ΚΤΕΛ Λήμνου, στο ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας και στο ΚΤΕΛ Ζακύνθου μέχρι 7 Μαΐου 1990, στο ΚΤΕΛ Πάρου μέχρι 9 Μαΐου 1990, στο ΚΤΕΛ Νάξου μέχρι 21 Μαΐου 1990, στο ΚΤΕΛ Μυκόνου μέχρι 13 Ιουνίου 1990, καθώς και στον Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδας (Κ.Σ.Α.Υ.Λ.Ε.) για τα δάνεια που χορηγήθηκαν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά τα έτη 1987-1989.
Άρθρο 26 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο1 "Εκσυγχρονισμός συστήματος πληρωμής αποδοχών"
1.  
  Η πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία με βάση τα στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών από το Κέντρο Πληροφορικής του ίδιου Υπουργείου (ΚΕ.Π.Υ.Ο.), γίνεται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, επιλογής του Δημοσίου με πίστωση ατομικών έντοκων λογαριασμών αυτών (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενων). Για το σκοπό αυτόν υπογράφεται σχετική σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν. Οι τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα θα μεταφέρουν τα πληρωτέα ποσά σε πίστωση των έντοκων λογαριασμών των δικαιούχων υπαλλήλων, αφού προηγουμένως πιστωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, σε βάρος του λογαριασμού του Δημοσίου, που τηρείται σε αυτήν. Η πίστωση γίνεται βάσει ειδικών εντολών του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Από την επόμενη ημέρα της πίστωσης των λογαριασμών των υπαλλήλων είναι πληρωτέο το ποσό στους δικαιούχους, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. Οι συμβαλλόμενες τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται από τον υπόλογο συμψηφισμών της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών ειδική υπηρεσία, σε επίπεδο διεύθυνσης, για την εκκαθάριση, τον έλεγχο και την εντολή πληρωμής των αποδοχών των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου. Μέχρι τη σύσταση της νέας αυτής υπηρεσίας, η αρμοδιότητα εκκαθάρισης ελέγχου και εντολής πληρωμής τωναποδοχών τωνυπαλλήλων τουάρθρου αυτού περιέρχεται στη Διεύθυνση Μισθολογίου (Δ.22) του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Διεύθυνση αυτή συνιστώνται δύο επιπλέον τμήματα, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των νέων αυτών τμημάτων και η στελέχωσή τους θα καθορισθούν με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη διαδικασία της πληρωμής των αποδοχών των υπαλλήλων, οι όροι συμμετοχής τους, ο χρόνος και ο τρόπος πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων και της μεταφοράς των πληρωτέων ποσών στις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμών και ελέγχου αυτών, οι συγκεκριμένες αποδοχές ή απολαβές που θα πληρώνονται μέσω τραπεζών, ο εκκαθαριστής των ανωτέρω αποδοχών και οι βοηθοί του, καθώς και κάθε άλλο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που θα ανακύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού
4.  
  Προκειμένου περί των αποδοχών των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρεται εκκαθαριστής αποδοχών ή ελεγκτής εξόδων νοείται η Διεύθυνση Μισθολογίου (Δ.22) του Υπουργείου Οικονομικών, όπου δε αναφέρεται Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή Δημόσιο Ταμείο Πληρωμών νοούνται οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα που θα καθορισθούν με τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου.
5.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου μπορεί να επεκτείνεται και σε υπαλλήλους άλλων υπουργείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
6.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα τεθούν σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών για τη μετάβαση στο καθιερούμενο νέο σύστημα πληρωμής αποδοχών
Άρθρο Άρθρο2 "Προσδιορισμός της έννοιας των αποδοχών 1 Στην έννοια του όρου αποδοχές, των υπαλλήλων του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός, τα πάγια επιδόματα που συνεντέλλονται με αυτόν, καθώς και οι αποζημιώσεις και παροχές για ειδικές ή πρόσθ [...]"
2.  
  Κάθε άλλη αποζημίωση, που χορηγείται στους ανωτέρω για προσφορά εργασίας εκτός των κύριων καθηκόντων τους, αποτελεί πρόσθετη παροχή ή απολαβή
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.1993.
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) και του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α), που αναφέρονται στη χορήγηση υποτροφιών επίδοσης και υποτροφιών και δανείων ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται από 1ης Σεπτεμβρίου 1992, ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 1992-93.
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Στο άρθρο 14 του ν. 1642/1986 προστίθεται νέα παράγραφος 2α ως εξής: 2α. Για σκάφη αναψυχής, τα οποία βρίσκονταν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στο εσωτερικό της χώρας κατά την 31.12.1992, βάσει δελτίων κίνησης που έχουν χορηγήσει οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σε άλλο Κράτος - Μέλος την έδρα τής οικονομικής τους δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά τη λήξη του καθεστώτος στο οποίο είχαν υπαχθεί. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται, εφόσον αποδεικνύεται ότι:.
 1. τα σκάφη αυτά εξάγονται,
 2. καταβλήθηκε ο φόρος κατά την εισαγωγή των σκαφών αυτών στο εσωτερικό της χώρας,
 3. καταβλήθηκε ο φόρος στο Κράτος-Μέλος που πραγματοποιήθηκε η αγορά τους, χωρίς να τύχουν απαλλαγής ή επιστροφής του φόρου αυτού λόγω εξαγωγής,
 4. έχουν νηολογηθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί αποδεδειγμένα για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1985 και.
 5. η τρέχουσα αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών..
2.  
  Η περίπτωση ι της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α) αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Οι αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές προσώπων από το εσωτερικό της χώρας στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι στενά συνδεόμενες με αυτές βοηθητικές υπηρεσίες
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι πράξεις, που γίνονται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης, θεωρούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσίας του πρακτορείου προς τον ταξιδιώτη. Η παροχή αυτή φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του πρακτορείου ή η μόνιμη εγκατάστασή του, από την οποία αυτό ενεργεί για την πραγματοποίηση του ταξιδίου, βρίσκονται στην Ελλάδα και μόνο κατά το μέρος που αναλογεί σε υπηρεσίες που το πρακτορείο αναθέτει σε άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τελευταίους στο εσωτερικό της χώρας ή εντός της Κοινότητας. Αντίθετα, δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών από το πρακτορείο ταξιδίων που αναλογεί στις πράξεις, τις οποίες αυτό αναθέτει σε άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τελευταίους εκτός της Κοινότητας. Για τις υπηρεσίες αυτές, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 20..
4.  
  Η ισχύς των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 αρχίζει από 1.3.1995.
Άρθρο Άρθρο12 "Θέματα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων"
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 63 του ν. 2214/1994 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής: Επί πλειστηριασμού διενεργουμένου επισπεύσει του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το πλειστηριαζόμενο ακίνητο κατακυρούται μεν στο Ταμείο με την τιμή της πρώτης προσφοράς, χωρίς να απαιτείται αίτηση του παρισταμένου εκπροσώπου του, αλλά το Δ.Σ. του ίδιου Οργανισμού, με απόφασή του δύναται να εγκρίνει ή μη την κατακύρωση. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη πάροδο της προβλεπόμενης από το άρθρο 47 του Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974 προθεσμίας. Παρερχορένης απράκτου της προθεσμίας εκδόσεως της ως άνω αποφάσεως, η κατακύρωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θεωρείται ως μη εγκριθείσα..
2.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 63 του ν. 2214/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Χρέη γραμματέα των ανωτέρω επιτροπών ή των ομάδων εργασίας εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α)..
3.  
  Στο άρθρο 63 του ν. 2214/1994 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: 7. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται Ταμειακή Υπηρεσία νοείται η Διεύθυνση Εισπράξεως Εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και όπου αναφέρεται Διευθυντής της Ταμειακής Υπηρεσίας νοείται ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Εισπράξεως Εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων..
4.  
  Η αρμοδιότητα της περίπτωσης δ της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 4464/1965 (ΦΕΚ 72 Α), προκειμένου για τα υποκαταστήματα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που λειτουργούν εκτός του νομού Αττικής, ασκείται στο εξής από τα οικεία κατά τόπους Γραφεία Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο13
1.  
  Στο άρθρο 27 του ν. 827/1978 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: 6. Στην ανώνυμη Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. επιτρέπεται: α) Να αναλαμβάνει μετά από προηγούμενη συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους (αγοραστή - ταξιδιώτη και πωλητή) τη διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση της απαλλαγής ή επιστροφής του Φ.Π.Α. στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί επιστροφής Φ.Π.Α., έναντι συμφωνημένης αμοιβής. β) Να εφοδιάζει αφορολόγητα και αδασμολόγητα είδη σε πλοία, αεροσκάφη, πρεσβείες κ.λπ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. γ) Να ιδρύει καταστήματα πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών στην αλλοδαπή, καθώς και σε μέσα χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών (πλοία -αμαξοστοιχίες κλπ.). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία εφοδιασμού, αποθήκευσης και πώλησης των αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων.
Άρθρο Άρθρο14
1.  
  Τα χρέη των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών, με αποκλειστικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο ή και κρατική τράπεζα, και των θυγατρικών εταιριών τους, που υπάγονται οπωσδήποτε στην έννοια των άρθρων 51 του ν. 1892/1990, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 1943/1991 και 14 παράγραφος 1 εδ. ε του ν. 2190/1994 (ΑΕΕΠ-Κ, Ε.Α.Β., Ε.Β.Ο.), προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.), μπορούν να κεφαλαιοποιούνται με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και την έκδοση ίσης αξίας προς τα χρέη μετοχών, οι οποίες θα αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή τον Ο.Α.Ε. αντίστοιχα, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Άρθρο Άρθρο15
1.  
  Για εκπρόθεσμες συμβατικές παραδόσεις υλικών, των οποίων η προμήθεια ανατέθηκε από τους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων σε κρατικές αμυντικές βιομηχανίες ή σε θυγατρικές τους εταιρείες, υπαγόμενες οπωσδήποτε στην έννοια των άρθρων 51 του ν. 1892/ 1990, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 1943/1991 και 14 παράγραφος 1 εδ. ε του ν. 2190/1994,δεν επιβάλλονται συμβατικές ποινικέςρήτρες ούτε οφείλονται τόκοι δικαιοπραξίας έναντι των προκαταβολών που καταβλήθηκαν σε αυτές μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο Άρθρο16
1.  
  Η αληθής έννοια του άρθρου 10 του ν. 2187/1994 είναι ότι στις ρυθμίσεις του υπάγονται επίσης και όλες εν γένει οι αξιώσεις του Δημοσίου και όλα εν γένει τα μέτρα, που έχουν ιστορική βάση, τις πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τα περιστατικά, που κρίθηκαν στο σύνολο τους με την 68/1988 Απόφαση του Δικαστηρίου* της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2.  
  Οι ρυθμίσεις όλων των παραγράφων του άρθρου 10 του ν. 2187/1994 ισχύουν και αφορούν, επίσης και το Νομικό Πρόσωπο όπου ασκούσαν τα καθήκοντα τους τα πρόσωπα της άνω παραγράφου 2, έναντι του οποίου (Νομικού Προσώπου) καταργούνται επίσης όλες οι εκκρεμείς δίκες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, εφόσον προκλήθηκαν εξαιτίας καταλογιστικών πράξεων, αιτήσεων καταλογισμού, αγωγών, προσεπικλήσεων σε παρέμβαση άλλων νομικών ενεργειών και αναφέρονται στις αξιώσεις του παρόντος άρθρου, που έχουν σαν ιστορική βάση τις πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τα ιστορικά γεγονότα που αποτέλεσαν αντικείμενο της δίκης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περί των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 68/1988 απόφασή του.
Άρθρο Άρθρο17
1.  
  Ο Ε.Ο.Φ. μπορεί να επιχορηγεί τις θυγατρικές του εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, μετά τη διακοπή της λειτουργίας τους, για οικονομικούς λόγους, με αποκλειστικό σκοπό την εξόφληση οφειλών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
2.  
  Τα πάσης φύσεως χρέη της Ελληνικής Βιομηχανίας Προϊόντων Υγείας (ΕΛ.ΒΙ.Π.Υ. Α.Ε.), προς τον Ε.Ο.Φ., από καθυστερούμενες εισφορές, διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Φ.
3.  
  Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην ΕΛ.ΒΙ.Π.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, μετά τη διακοπή της λειτουργίας της, μεταφέρεται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό και κατατάσσεται σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον έχει τα ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η κατάταξη γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχες με την ειδικότητα την οποία κατέχουν, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση μεταφοράς. Οι προσωρινές αυτές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπηρετούντες στην ΕΛ.ΒΙ.Π.Υ. δικηγόρους.
4.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταφορά του προσωπικού στις ως άνω υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του οικείου συλλογικού οργάνου διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., προκειμένου περί μεταφοράς σε Ν.Π.Δ.Δ. Με την ίδια απόφαση γίνεται και η κατάταξη του προσωπικού αυτού σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έμμισθης εντολής, αντίστοιχα. Η μεταφορά γίνεται στις υπηρεσίες της παραγράφου 3 του παρόντος, εντός των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Μεταφορά είναι δυνατό να γίνει και σε υπηρεσίες εκτός των παραπάνω νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, εφόσον αυτό ζητηθεί με την αίτηση που υποβάλλεται από το μεταφερόμενο προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
5.  
  Η κατά τ ανωτέρω μεταφορά του προσωπικού χωρεί, εφόσον ζητηθεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εάν δεν ζητηθεί η μεταφορά, με την υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης, το προσωπικό τούτο απολύεται, λαμβάνοντας τη νόμιμη αποζημίωση του. Οι υπάλληλοι που μεταφέρονται υποχρεούνται να εμφανισθούν για ανάληψη των καθηκόντων τους στο φορέα και στον τόπο που γίνεται η μεταφορά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της οικείας πράξης μεταφοράς, οπότε συντάσσεται σχετικό πρακτικό εμφάνισης. Η βεβαίωση μη εμφάνισης αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης απόλυσης για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.
6.  
  Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1505/1984, ως χρόνος δε υπηρεσίας του για την κατάταξή του στα μισθολογικά κλιμάκια αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασίας που αναγνωρίστηκε από την ΕΛ.ΒΙ.Π.Υ. Α.Ε. Για το προσωπικό αυτό έχει ανάλογη εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του ν. 1735/1987.
7.  
  Το προσωπικό που μεταφέρεται στους κατά την παράγραφο 1 φορείς επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ταμεία κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που υπήγετο πριν από τη μεταφορά του ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας θέσης του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών και προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης, σε περίπτωση αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης, εφόσον δεν καλύπτονται από τις κείμενες διατάξεις.
8.  
  Οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για το προσωπικό εκείνο που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συμπληρώνει τις προύποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως από τον οικείο φορέα κύριας ασφάλισης, στον οποίο είναι τούτο ασφαλισμένο
Άρθρο Άρθρο18
1.  
  Η δαπάνη μεταφοράς των μαθητών που επισκέπτονται την Έκθεση Ιστορικών Αντικειμένων της Νεότερης Ελλάδας στη Βουλή των Ελλήνων ύστερα από πρόσκληση της Βουλής, που διαβιβάζεται με σχετική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 0821 του προϋπολογισμού της νομαρχίας από την οποία μετακινούνται οι μαθητές. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 18.5.1994.
Άρθρο Άρθρο24
1.  
  Επιχειρήσεις, που επλήγησαν από θεομηνίες κατά τον Οκτώβριο του έτους 1994, εφόσον αγοράζουν άλλο ακίνητο για μετεγκατάσταση τους, ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στην αγορά αυτή και υπερβαίνει το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η ως άνω διάταξη ισχύει για αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και 31.8.1995.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/356 1974
ΝΟΜΟΣ 1965/4464 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4464 1965
ΝΟΜΟΣ 1976/251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/251 1976
ΝΟΜΟΣ 1978/827 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/827 1978
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1326 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. 1994/2187 1994
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις. 1994/2216 1994
Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1846 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2344 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία» («Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.») και άλλες διατάξεις. 1997/2526 1997
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Ρύθμιση θεμάτων συγχώνευσης εταιριών ΕΒΟ Α.Ε. ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. 2003/3195 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις. 2014/4275 2014