Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, στο εξής ονομαζόμενες τα Μέρη, εμπνεόμενες από τις αρχές και τους στόχους της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι, από τα Καταληκτικά Κείμενα των συναντήσεων στη Μαδρίτη και στη Βιέννη, τις διατάξεις της Χάρτας των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη, καθώς και του Τελικού Κειμένου του συμποσίου της Δ.Α.Σ.Ε. για την πολιτιστική κληρονομιά, που υπογράφηκε στην Κρακοβία το 1991, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ την ανάπτυξη και την παγίωση των φιλικών σχέσεων που υφίστανται μεταξύ των δύο χωρών, ΑΠΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ στην ενθάρρυνση της αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού, της επιστήμης και της εκπαίδευσης, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ. ΑΡΘΡΟ 1 Τα Μέρη θα αναπτύξουν συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού, της επιστήμης και της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Τα δύο Μέρη θα αναπτύξουν τη συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης με σκοπό τη σύσφιξη των δεσμών τους. Ειδικότερα: Θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Α.Ε.Ι. και των Ακαδημιών Επιστημών των δύο χωρών. Θα προωθήσουν τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές επιστημόνων και καθηγητών από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές και φοιτητές με σκοπό την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Θα διευκολύνουν τη συμμετοχή επιστημόνων σε επιστημονικές εκδηλώσεις που θα οργανώνονται στις δύο χώρες. Θα ενθαρρύνουν τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή εμπειριών για το εκπαιδευτικό σύστημα των δύο χωρών, την κινητικότητα του φοιτητικού και μαθητικού πληθυσμού και θα διερευνήσουν τη δυνατότητα της αμοιβαίας αναγνώρισης των παρεχόμενων τίτλων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. - Θα συμπράξουν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη διάδοση, διδασκαλία και μελέτη της ελληνικής γλώσσας στη Ρωσία και της ρωσικής στην Ελλάδα και στη διατήρηση της μητρικής γλώσσας, των παραδόσεων και του πολιτισμού στους πολίτες ρωσικής και ελληνικής καταγωγής που διαβιούν μονίμως στην άλλη χώρα. - Θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Κρατικών Αρχείων και των Βιβλιοθηκών των δύο χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κάθε πλευράς. - Κάθε άλλη δραστηριότητα, που αφορά εκπαιδευτικά θέματα, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο των Προγραμμάτων πουθα καταρτισθούνεπί τηβάσει του άρθρου 22 της Συμφωνίας αυτής. Άρθρο 2 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διμερούς πολιτιστικής συνεργασίας και ανταλλαγών επί αμοιβαίως επωφελούς βάσεως. Τα Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη γνωριμία του κοινού του άλλου Μέρους με τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές αξίες του, ενθαρρύνοντας τις σχετικές διακρατικές και ιδιωτικές επαφές. Άρθρο 3 Τα Μέρη θα αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για τις διεθνείς συνδιασκέψεις, τους διαγωνισμούς, τα φεστιβάλ και τις άλλες εκδηλώσεις στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης που πραγματοποιούνται στις χώρες τους. Άρθρο 4 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή θεατρικών μουσικών και άλλων καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, καθώς και επί μέρους σολίστ, επί εμπορικής και μη εμπορικής βάσεως. Άρθρο 5 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα των εκθέσεων πολιτιστικού περιεχομένου. Τα Μέρη θα συμπράττουν στη συνεργασία μεταξύ των κρατικών Μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχείων, λαμβάνοντας μέτρα για την εξασφάλιση κρατικών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής ευθύνης σε περίπτωση εκδηλώσεων που συνεπάγονται μεταφορά αντικειμένων πολιτιστικής αξίας. Άρθρο 6 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη απευθείας επαφών και συνεργασίας μεταξύ των πολιτιστικών ιδρυμάτων, των καλλιτεχνικών οργανώσεων, των ιδρυμάτων και των άλλων πολιτιστικών φορέων των δύο χωρών. Άρθρο 7 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία μελέτη των εμπειριών στον τομέα του πολιτισμού, της τέχνης και της λογοτεχνίας με την οργάνωση συνδιασκέψεων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών φόρουμ, καθώς και με τις ανταλλαγές ειδικών και με την πραγματοποίηση κοινών επιστημονικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων. Άρθρο 8 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της κινηματογραφίας και τη γνωριμία του κοινού τους με την κινηματογραφική τέχνη της άλλης χώρας, με την ανταλλαγή ταινιών επί εμπορικής και μη εμπορικής βάσεως, την πραγματοποίηση εβδομάδων κινηματογράφου και τις ανταλλαγές και συναντήσεις ειδικών, ως και τη συμμετοχή σε Διεθνή Κινηματογραφικά Φεστιβάλ, που διοργανώνονται από την άλλη χώρα. Άρθρο 9 Τα Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη διατήρηση των πολιτιστικών-ιστορικών μνημείων και των άλλων αντικειμένων του υλικού και πνευματικού πολιτισμού του ενός Μέρους στο έδαφος του άλλου Μέρους. Θα λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της παράνομης εισαγωγής και εξαγωγής αντικειμένων πολιτιστικής αξίας του καθενός από τα Μέρη, στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων στις οποίες είναι Μέρη και σύμφωνα με την οικεία εσωτερική τους νομοθεσία. Άρθρο 10 Τα Μέρη θα αναπτύσσουν συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της εκπαίδευσης με ανταλλαγές ειδικών, επιστημόνων, διδασκάλων, φοιτητών και σπουδαστών με σκοπό την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση, καθώς και τις κοινές επιστημονικές δραστηριότητες, τη συμμετοχή σε συμπόσια, συνδιασκέψεις και άλλα επιστημονικά φόρουμ που παρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον. Άρθρο 11 Τα Μέρη θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη άμεσων σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των ανωτάτων, μέσων και επαγγελματικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανώσεων, ιδρυμάτων υγείας, πολιτισμού και τεχνών σε βάση συμβάσεων, συμφωνιών και προγραμμάτων που θα συνομολογηθούν μεταξύ τους. Άρθρο 12 Τα Μέρη θα διεξάγουν διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για αμοιβαία αναγνώριση εγγράφων σπουδών, διπλωμάτων, επιστημονικών βαθμών και τίτλων. Άρθρο 13 Τα Μέρη θα συμπράττουν στην ανάπτυξη αμοιβαίως επωφελούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ακαδημίας Επιστημών και της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Άρθρο 14 Τα Μέρη, αναγνωρίζοντας ότι η διεύρυνση των γνώσεων της γλώσσας της άλλης χώρας αποτελεί σημαντικό παράγοντα συνεργασίας, θα ενθαρρύνουν τη μελέτη και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στη Ρωσία και της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα. Θα συμπράττουν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη διατήρηση της μητρικής γλώσσας, του πολιτισμού και των εθνικών παραδόσεων των μονίμως διαβιούντων στα εδάφη τους πολιτών ελληνικής και ρωσικής καταγωγής αντιστοίχως. Άρθρο 15 Τα Μέρη συμφωνούν να προβούν, με βάση την αμοιβαιότητα και σε εύθετο χρόνο, στην ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων στις αντίστοιχες πρωτεύουσες. Το νομικό καθεστώς και οι όροι της οργανώσεως και λειτουργίας των Κέντρων θα ρυθμιστούν με ιδιαίτερη Διακρατική Συμφωνία. Άρθρο 16 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ειδικότερα με τη σύναψη άμεσων συμφωνιών μεταξύ των αναλόγων ιδρυμάτων και επαγγελματικών οργανώσεων, με την από κοινού παραγωγή εντύπων και οπτικοακουστικών μέσων, την ανταλλαγή ειδικών και την οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων εμπορικού χαρακτήρα. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. και των αντίστοιχων δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η μορφή και οι όροι της οποίας θα διατυπωθούν στις μεταξύ τους συμφωνίες συνεργασίας. Ειδικότερα, τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και τις τηλεοπτικές συμπαραγωγές. Επίσης, τόσο η Ε.Ρ.Τ. όσο και οι αντίστοιχοι Ραδιοτηλεοπτικοί Οργανισμοί της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο των δημοσιογράφων που επισκέπτονται τις δύο χώρες. Άρθρο 17 Τα Μέρη θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών Αρχείων των δύο χωρών. Ο τρόπος και οι όροι αυτής της συνεργασίας θα ορισθούν με ιδιαίτερο Πρωτόκολλο μεταξύ των Γενικών Αρχείων του Κράτους της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Υπηρεσίας Αρχείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Άρθρο 18 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Άρθρο 19 Τα Μέρη θα συμπράττουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και θα ενθαρρύνουν επίσης τις άμεσες σχέσεις μεταξύ των αθλητών, των προπονητών, των αθλητικών καθοδηγητών και των ομάδων των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στο χώρο του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής και θα επιδιώξουν την άμεση επαφή και στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις αθλητικές αρχές τους. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας θα ορισθούν με ιδιαίτερη συμφωνία των αρμόδιων εν προκειμένω αρχών. Άρθρο 20 Τα Μέρη θα αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και των ενώσεων της νεολαίας και θα ενθαρρύνουν επίσης τις άμεσες σχέσεις μεταξύ των νέων των δύο χωρών. Άρθρο 21 Τα Μέρη θα συμπράττουν στην ανάπτυξη των τουριστικών ανταλλαγών, ώστε να γίνει γνωστός ο πολιτισμός των δύο χωρών. Άρθρο 22 Τα Μέρη θα λάβουν, μετά από αμοιβαίες διαβουλεύσεις, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Συνομολογούν να συστήσουν μια Μικτή Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται ανά διετία εναλλάξ στην Αθήνα και τη Μόσχα, θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο Μερών και θα έχει ως αποστολή την εκπόνηση και έγκριση Προγραμμάτων Ανταλλαγών και Μορφωτικής Συνεργασίας, καθώς και την εκπόνηση του ισολογισμού των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν. Κάθε Πρόγραμμα θα καλύπτει μία περίοδο δύο ετών και θα προσδιορίζει τις δραστηριότητες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ αυτό το χρονικό διάστημα, στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας. Θα καθορίζει, επίσης, τους τρόπους χρηματοδότησης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων. Άρθρο 23 Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της κοινοποίησης μέσω της διπλωματικής οδού της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης που επιβεβαιώνει τη διεκπεραίωση από το κάθε Μέρος των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για να τεθεί σε ισχύ. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για πέντε χρόνια και ακολούθως παρατείνεται αυτομάτως για άλλα πενταετή χρονικά διαστήματα, εφόσον το ένα από τα Μέρη δεν γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος, έξι μήνες προ της λήξεως της πενταετούς προθεσμίας, την πρόθεση του να παύσει την ισχύ της. Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, η Συμφωνία Μορφωτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, που υπογράφηκε στις 6.9.1978, παύει να ισχύει ως προς την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έγινε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993, σε δύο πρωτότυπα, στη ρωσική και την ελληνική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα έχουν την αυτή ισχύ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Τα κείμενα που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 22 της παρούσας Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 23 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Προγράμματος πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 1995-1998. Αθήνα, 14.12.1995 1996/Φ.0544_3_ΑΣ4_Μ.4542 1996
Έγκριση του Προγράμματος πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 1999-2001». Μόσχα, 10.2.1999. 1999/Φ.0544_2_ΑΣ175_Μ.4953 1999
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Ελληνο - Ρωσικής Ομάδος Εργασίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία». Αθήνα, 18.5.1999. 1999/φ.0544_4_ΑΣ580_Μ.5009 1999
Έγκριση του Προγράμματος πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2002 - 2004. Αθήνα, 6.12.2001. 2002/Φ.0544_2_ΑΣ928_Μ.5331 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Ρωσικής Ομοσπονδίας για την οικονομική, βιομηχανική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. 2002/Φ.0544_ΑΣ94_Μ.5354 2002
Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2005 - 2007. 2007/Φ.0544_ΑΣ953_Μ.5821 2007
Έγκριση του Προγράμματος Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 2014-2016. 2016/Φ.0544_Μ.6756_ΑΣ362 2016