ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2306

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας και Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία Συνεργασίας και Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες τη 16η Δεκεμβρίου 1991, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, αφ ενός, και Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ, αφ ετέρου, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ να εδραιώσουν και να επεκτείνουν τις ήδη στενές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι δεσμοί που υπάρχουν ήδη μεταξύ των δύο Μερών, ιδίως στον εμπορικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, με την καθιέρωση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι απαραίτητο, λόγω της κατάστασης του Αγίου Μαρίνου και της σημερινής ένταξης του στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, να δημιουργηθεί Τελωνειακή Ένωση μεταξύ της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Άρθρο 1 Η παρούσα Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου δημιουργεί Τελωνειακή Ένωση μεταξύ των δύο Μερών και έχει ως στόχο την προώθηση σφαιρικής συνεργασίας μεταξύ τους, με σκοπό να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου και να ενισχύσει τις σχέσεις τους. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Άρθρο 2 Ιδρύεται, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, Τελωνειακή Ένωση, όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 97 του κοινού δασμολογίου, με εξαίρεση τα προϊόντα που αναφέρονται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Άρθρο 31.Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται: α) στα εμπορεύματα που παράγονται· στην Κοινότητα ή στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων που λαμβάνονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, 1)στα εμπορεύματα προελεύσεως τρίτων χωρών, τα οποία βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου. 2.Θεωρούνται ως εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα ή στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, τα προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών για τα οποία έχουν συμπληρωθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής και έχουν εισπραχθεί οι απαιτούμενοι τελωνειακοί δασμοί και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, αλλά δεν έχει χορηγηθεί ολική ή μερική επιστροφή αυτών των δασμών ή επιβαρύνσεων. Άρθρο 4 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται επίσης στα εμπορεύματα που λαμβάνονται στην Κοινότητα ή στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, στην παρασκευή των οποίων υπεισήλθαν προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών, που δεν βρίσκονταν σε ελεύθερη κυκλοφορία ούτε στην Κοινότητα ούτε στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου. Ωστόσο, η υπαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων στις διατάξεις αυτές εξαρτάται από την είσπραξη, στο εξάγον Συμβαλλόμενο Μέρος, των τελωνειακών δασμών που προβλέπονται, στην Κοινότητα, για τα προϊόντα τρίτων χωρών που υπεισέρχονται στην κατασκευή τους. Άρθρο 51.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν επιβάλλουν μεταξύ τους νέους εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς, περιλαμβανομένων και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος. 2.Η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου αναλαμβάνει εξάλλου την υποχρέωση να μην τροποποιήσει τους δασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι εφαρμόζονται στις εισαγωγές προελεύσεως της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1991, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που υπάρχουν μεταξύ της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου και της Ιταλίας, δυνάμει της ανταλλαγής επιστολών της 21ης Δεκεμβρίου 1972. Άρθρο 61.Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται ατελώς από εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς, περιλαμβανομένων και των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3. 2.Για να επιτραπεί η κατάργηση, την 1.1.1996, των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται σήμερα στις εισαγωγές προελεύσεως Κοινότητας, η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου αναλαμβάνει την υποχρέωση, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, να επιβάλει συμπληρωματικό φόρο εκείνου που προβλέπεται σήμερα για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, ο οποίος θα πλήττει τα εθνικά προϊόντα που προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση. Αυτός ο φόρος εφαρμόζεται πλήρως από την προαναφερόμενη ημερομηνία. Ο συμπληρωματικός αυτός φόρος, που επιβάλλεται ως αντιστάθμιση, υπολογίζεται επί της προστιθέμενης αξίας των εθνικών προϊόντων με συντελεστές ίσους προς εκείνους που πλήττουν τα εισαγόμενα εμπορεύματα του ιδίου είδους. 3.1)Από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, η Κοινότητα, με εξαίρεση το Βασίλειο της Ισπανίας και την· Πορτογαλική Δημοκρατία, δέχεται τις εισαγωγές προελεύσεως της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου ατελώς από εισαγωγικούς δασμούς. 2)Από την έναρξη της Συμφωνίας, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζουν έναντι της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου τους ίδιους εισαγωγικούς δασμούς με αυτούς που επιβάλλουν οι δύο αυτές χώρες έναντι της Κοινότητας με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985. 4.Στον τομέα των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και του Αγίου Μαρίνου, η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπεριλάβει, τις κοινοτικές ρυθμίσεις στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα και στον τομέα ποιότητας, στο βαθμό που είναι αναγκαίος για την καλή λειτουργία της Συμφωνίας. Άρθρο 71.Η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου εφαρμόζει, από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας, έναντι των χωρών μη μελών της Κοινότητας: το δασμολογώ της Κοινότητας, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο τελωνειακό τομέα στην Κοινότητα και είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης, τις διατάξεις της κοινής εμπορικής πολιτικής της Κοινότητας, - τις κοινοτικές ρυθμίσεις, όσον αφορά τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων που υπόκεινται στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, με εξαίρεση τις επιστροφές και τα εξισωτικά ποσά που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, τις κοινοτικές ρυθμίσεις στον κτηνιατρικό και στο φυτοϋγειονομικό τομέα και στον τομέα ποιότητας, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία της Συμφωνίας. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο είναι αυτές που εφαρμόζονται σύμφωνα με τη διατύπωση που ισχύει ανά πάσα στιγμή στην Κοινότητα. 2.Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιπτώσεις δύο έως πέντε, διευκρινίζονται από την Επιτροπή Συνεργασίας. 3.Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, πρώτη περίπτωση, απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς οι δημοσιεύσεις, τα αντικείμενα τέχνης, το επιστημονικό ή διδακτικό υλικό, τα φάρμακα και τα ιατρικά μηχανήματα που προσφέρονται στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, καθώς και τα παράσημα και μετάλλια, γραμματόσημα, έντυπα και άλλα παρόμοια αντικείμενα ή αξίες που προορίζονται για χρήση από την Κυβέρνηση. Άρθρο 81.1)Κατά την πενταετή περίοδο από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας και πέραν της περιόδου αυτής, εάν η Συμφωνία δεν μπορεί να υλοποιηθεί δυνάμει του σημείου β), η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα να εξασφαλίζει, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, τις διατυπώσεις εκτελωνισμού και ιδίως τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών που προορίζονται για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου. Αυτές οι διατυπώσεις διενεργούνται μέσω των κοινοτικών τελωνείων που απαριθμούνται στο Παράρτημα. 2)Μετά από αυτή την περίοδο και στα πλαίσια του άρθρου 26, η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ασκήσει το δικαίωμα να διενεργεί τις διατυπώσεις εκτελωνισμού, κατόπιν συμφωνίας με τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Οι δασμοί εισαγωγής για τα εμπορεύματα, κατ εφαρμογή της παραγράφου 1, εισπράττονται για λογαριασμό της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου. Η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην επιστρέφει στους ενδιαφερομένους, αμέσως ή εμμέσως, τα εισπραττόμενα ποσά, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4. 3.Καθορίζονται στα πλαίσια της Επιτροπής Συνεργασίας: 1)Η ενδεχόμενη τροποποίηση του πίνακα των κοινοτικών τελωνείων, που είναι αρμόδια για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και η διαδικασία επαναποστολής των εν λόγω εμπορευμάτων προς τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου. 2)Οι λεπτομέρειες για τη διάθεση στο Δημόσιο Ταμείο του Αγίου Μαρίνου, των ποσών που εισπράττονται δυνάμει της παραγράφου 2, λαμβανομένης υπόψη της εκατοστιαίας αναλογίας που μπορεί να αφαιρεί η Κοινότητα ως διοικητικά έξοδα, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην Κοινότητα. 3)Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αποδεικνύεται αναγκαία για την καλή λειτουργία των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 4.Οι φόροι και οι εισφορές που εισπράττονται κατά την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιούνται από τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου για την ενίσχυση στην παραγωγή ή την εξαγωγή. Εν τούτοις, η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χορηγεί επιστροφές στην εξαγωγή ή υψηλότερα εξισωτικά ποσά από αυτά που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα κατά την εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες. Άρθρο 9 Οι ποσοτικοί περιορισμοί στην εισαγωγή και στην εξαγωγή, καθώς και κάθε μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου απαγορεύονται από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Άρθρο 10 Η παρούσα Συμφωνία δεν αποτελεί εμπόδιο ούτε για τις απαγορεύσεις ή τους περιορισμούς εισαγωγής, εξαγωγής ή διαμετακόμισης, που επιβάλλουν λόγοι δημόσιας ηθικής τάξης και ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ατόμων και των ζώων ή διατήρησης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της βιομηχανικής ή εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε για τις ρυθμίσεις στον τομέα του χρυσού και του αργύρου. Εν τούτοις, αυτές οι απαγορεύσεις ή περιορισμοί δεν πρέπει να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετης διάκρισης ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών. Άρθρο 11 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη απέχουν από κάθε εσωτερικό μέτρο ή πρακτική φορολογικής φύσεως, που επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα διάκριση μεταξύ των προϊόντων ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Για τα προϊόντα που αποστέλλονται προς το έδαφος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορεί να χορηγείται επιστροφή των εσωτερικών επιβαρύνσεων που να υπερβαίνει τις επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί άμεσα ή έμμεσα. Άρθρο 121.Σε περίπτωση σοβαρών διαταραχών σε έναν τομέα οικονομικής δραστηριότητας ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις κατωτέρω παραγράφους. 2.Στην περίπτωση που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, πριν από τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ή το συντομότερο δυνατόν στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την παράγραφο 3, το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος υποβάλλει στην Επιτροπή Συνεργασίας όλα τα χρήσιμα στοιχεία για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Πριν από τη λήψη των κατάλληλων μέτρων από το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος, πραγματοποιείται διαβούλευση στα πλαίσια της Επιτροπής Συνεργασίας, κατόπιν αιτήματος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 3.Σε εξαιρετικές περιστάσεις, που απαιτούν άμεση επέμβαση χωρίς προηγούμενη εξέταση, το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να εφαρμόζει, αμελλητί, τα απολύτως απαραίτητα συντηρητικά μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης. 4.Τα μέτρα που επιφέρουν τη μικρότερη διαταραχή στη λειτουργία της Συμφωνίας πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερης εμβέλειας από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που παρουσιάζονται. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως στην Επιτροπή Συνεργασίας και αποτελούν αντικείμενο, στα πλαίσια της, περιοδικών διαβουλεύσεων, ιδίως για την κατάργηση τους μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Άρθρο 131.Εκτός από τη συνεργασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 8, οι διοικητικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών, που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, παρέχουν αμοιβαία βοήθεια στις άλλες περιπτώσεις για να εξασφαλίσουν την τήρηση αυτών των διατάξεων. 2.Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 1 καθορίζονται από την Επιτροπή Συνεργασίας. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 14 Η Κοινότητα και η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου καθιερώνουν συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση των μεταξύ τους δεσμών στην ευρύτερη δυνατή βάση, προς το αμοιβαίο όφελος των Μερών και λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που έχουν. Η συνεργασία αυτή αφορά συγκεκριμένα τους τομείς προτεραιότητας που αναφέρονται στα άρθρα 15 έως 18 του παρόντος τίτλου. Άρθρο 15 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση της οικονομίας του Αγίου Μαρίνου στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, κατευθύνοντας τις δράσεις συνεργασίας ειδικότερα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρθρο 16 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργάζονται στους τομείς της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που προκαλούνται από τη μόλυνση του ύδατος, του εδάφους και του αέρα, τη διάβρωση και την αποψίλωση αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα ρύπανσης της Αδριατικής Θάλασσας. Άρθρο 17 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, υποστηρίζουν τη συνεργασία στον τουριστικό τομέα με δράσεις, όπως η ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων στον τομέα του τουρισμού ή η ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών για τον τουρισμό, καθώς και με δράσεις κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση και τη διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποδίδουν, στα πλαίσια αυτά, ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση του τουρισμού εκτός εποχής στον Άγιο Μαρίνο. Άρθρο 18 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να αναλάβουν κοινές δράσεις, όσον αφορά τους τομείς της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και των πολιτιστικών θεμάτων για την ενίσχυση των δεσμών που υπάρχουν ήδη μεταξύ τους, Αυτές οι δράσεις μπορούν να λαμβάνουν τις ακόλουθες μορφές: ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον πολιτιστικό τομέα και στον τομέα πληροφόρησης, οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, πολιτιστικές ανταλλαγές, πανεπιστημιακές ανταλλαγές. Άρθρο 19 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να διευρύνουν την παρούσα Συμφωνία με αμοιβαία συναίνεση για τη συμπλήρωση των τομέων συνεργασίας με συμφωνίες σχετικά με ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 20 Κάθε Κράτος-μέλος παρέχει στους εργαζομένους που έχουν την ιθαγένεια του Αγίου Μαρίνου και ασχολούνται στο έδαφος του, ένα καθεστώς που δεν περιέχει καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας σε σχέση με τους δικούς του υπηκόους, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και αμοιβής. Η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου παρέχει το ίδιο καθεστώς στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι των Κρατών-μελών και απασχολούνται στο έδαφος της. Άρθρο 211.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των ακόλουθων παραγράφων, στους εργαζομένους που έχουν την ιθαγένεια του Αγίου Μαρίνου και στα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν με αυτούς, παρέχεται, στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων, καθεστώς που δεν περιέχει καμία διάκριση λόγω ιθαγένειας σε σχέση με τους υπηκόους των Κρατών-μελών στα οποία απασχολούνται. 2.Για τους εργαζομένους αυτούς συνυπολογίζονται οι περίοδοι ασφάλισης, απασχόλησης ή διαμονής που συμπληρώθηκαν στα διάφορα Κράτη-μέλη, όσον αφορά τις συντάξεις και τις προσόδους γήρατος, θανάτου και αναπηρίας, καθώς και την ιατρική περίθαλψη για τους ίδιους ή την οικογένεια τους που διαμένει στο εσωτερικό της Κοινότητας. 3.Αυτοί οι εργαζόμενοι δικαιούνται οικογενειακών παροχών για τα μέλη της οικογένειας τους που διαμένουν στο εσωτερικό της Κοινότητας. 4.Για αυτούς τους εργαζομένους ισχύει η ελεύθερη μεταφορά προς τον Άγιο Μαρίνο, με τις ισοτιμίες που εφαρμόζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτουςμέλους ή των Κρατών-μελών οφειλετών, των συντάξεων και προσόδων αναπηρίας, γήρατος, θανάτου και ατυχήματος στον τόπο της εργασίας ή επαγγελματικής νόσου. 5.Η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου παρέχει στους εργαζομένους που είναι υπήκοοι των Κρατών-μελών και απασχολούνται στο έδαφος της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, ανάλογο καθεστώς με αυτό που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 3 και 4. Άρθρο 221.Πριν από το τέλος του πρώτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, η Επιτροπή Συνεργασίας θεσπίζει τις διατάξεις που επιτρέπουν την εφαρμογή των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 21. 2.Η Επιτροπή Συνεργασίας θεσπίζει τις λεπτομέρειες διοικητικής συνεργασίας που εξασφαλίζει εγγυήσεις διαχείρισης και ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 3.Οι διατάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή Συνεργασίας δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες που συνδέουν τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και τα Κράτη-μέλη της Κοινότητας στο βαθμό που προβλέπουν ευνοϊκότερο καθεστώς υπέρ των υπηκόων του Αγίου Μαρίνου ή των υπηκόων των Κρατών-μελών της Κοινότητας. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 231.Συγκροτείται Επιτροπή Συνεργασίας που αναλαμβάνει τη διαχείριση της παρούσας Συμφωνίας και μεριμνά για την καλή εκτέλεση της. Για το σκοπό αυτόν, διατυπώνει συστάσεις. Λαμβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπει η παρούσα Συμφωνία. Η εκτέλεση των αποφάσεων αυτών διενεργείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τους κατ ιδίαν κανόνες τους. 2.Για την καλή εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη προβαίνουν σε ανταλλαγή πληροφοριών και, κατόπιν αιτήματος ενός από αυτά, προβαίνουν σε διαβουλεύσεις στα πλαίσια της Επιτροπής Συνεργασίας. 3.Η Επιτροπή Συνεργασίας καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. 4.Η Επιτροπή Συνεργασίας αποτελείται, αφενός, από εκπροσώπους της Κοινότητας και, αφ ετέρου, από εκπροσώπους της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου. 5.Η Επιτροπή Συνεργασίας αποφασίζει με κοινή συμφωνία. 6.Η προεδρία της Επιτροπής Συνεργασίας ασκείται εκ περιτροπής από καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στον εσωτερικό της κανονισμό. 7.Η Επιτροπή Συνεργασίας συνέρχεται κατόπιν αιτήματος εκάστου των Συμβαλλόμενων Μερών, που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της προγραμματιζόμενης συνεδρίασης. Σε περίπτωση που ένα θέμα που αναφέρεται στο άρθρο 12 δικαιολογεί τη σύγκληση της Επιτροπής, η εν λόγω Επιτροπή συνέρχεται εντός προθεσμίας οκτώ εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος. 8.Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή Συνεργασίας καθορίζει τις διοικητικές μεθόδους συνεργασίας, με σκοπό την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4, βάσει των μεθόδων που έχει καθιερώσει η Κοινότητα, όσον αφορά τις συναλλαγές εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών-μελών. Άρθρο 241.Οι διαφορές σχετικά με την ερμηνεία της Συμφωνίας που προκύπτουν μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών υποβάλλονται στην Επιτροπή Συνεργασίας. 2.Εάν η Επιτροπή Συνεργασίας δεν κατορθώσει να ρυθμίσει τη διαφορά στην αμέσως επόμενη συνοδό της, έκαστο από τα δύο Μέρη μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο τον ορισμό διαιτητή τότε το άλλο Μέρος οφείλει να ορίσει ένα δεύτερο διαιτητή εντός προθεσμίας δύο μηνών. Η Επιτροπή Συνεργασίας ορίζει έναν τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε Μέρος της διαφοράς οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής της απόφασης των διαιτητών. Άρθρο 25 Στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών που καλύπτει η παρούσα Συμφωνία: το καθεστώς που εφαρμόζει η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου έναντι της Κοινότητας δεν μπορεί να οδηγεί σε καμία διάκριση μεταξύ των Κρατών-μελών, των υπηκόων τους ή των εταιριών τους, το καθεστώς που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου δεν μπορεί να οδηγεί σε καμία διάκριση μεταξύ των υπηκόων ή των εταιριών του Αγίου Μαρίνου. Άρθρο 26 Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστη διάρκεια. Εντός μεγίστης προθεσμίας πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της, τα δύο Μέρη συμφωνούν να εξετάσουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Συμφωνίας και, εάν απαιτείται, αρχίζουν διαπραγματεύσεις με σκοπό την τροποποίηση της υπό το πρίσμα της εξέτασης αυτής. Άρθρο 27 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος έχει την ευχέρεια να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία αυτής της κοινοποίησης. Άρθρο 28 Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας αντικαθιστούν τις διατάξεις των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των Κρατών-μελών της Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που δεν συμβιβάζονται με αυτές ή που ταυτίζονται με αυτές. Άρθρο 29 Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται αφ ενός στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας υπό τους όρους που προβλέπει η Συνθήκη αυτή και αφ ετέρου στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου. Άρθρο 30 Η παρούσα Συμφωνία εγκρίνεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα Συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Άρθρο 31 Το Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Άρθρο 32 Η παρούσα Συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα, και όλα αυτά τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Ηechο en Βruselas, el dieciseis de diciembre de mil nο-νecientοsnονentayunο. Udfaerdiget i Βruxelles, den sekstende december nitten hundrede οg enοghalνfems. Geschehen zu Βrussel am sechzehnten Dezember neun-zehnhunderteinundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα. Dοne at Βrussels οn the sixteenth day οf December in the year οne thοusand nine hundred and ninety-οne. Fait a Βruxelles, le seize decembre mil neuf cent quatre-νingt-οnze. Fattο a Βruxelles, addi sedici dicembre millenονecentο-nονantunο. Gedaan te Βrussel, de zestiende december negentien-hοnderd een-en-negentig. Feitο em Βruxelas, em dezasseis de Dezembrο de mil nονecentοs e nονenta e um. Ροur Sa Μajeste le Rοi des Βeiges Vοοr Ζigne Μajesteit de Κοning der Βelgen Fοr Ηendes Μajestaet Danmarks Drοnning Fur den Ρrasidenten der Βundesrepublik Deutschland Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Ροr Su Μajestad el Rey de Εspana Ροur le Ρresident de la Republique francaise Fοr the Ρresident οf Ιreland Τhar ceann Uachtaran na hΕireann Ρer il Ρresidente della Repubblica italiana Ροur Sοn Αltesse Rοyale le Grand - Due de Luxembοurg Vοοr Ηare Μajesteit de Κοningin der Νederlanden Ρelο Ρresidente da Republica Ροrtuguese Fοr Ηer Μajesty the Queen οf the United Κingdοm οf Great Βritain and Νοrthern Ιreland Ροr el Cοnsejο de las Cοmunidadas Εurοpeas Fοr Radet fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur den Rat der Εurοpaischen Gemeinschaften Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Fοr the Cοuncil οf the Εurοpean Cοmmunities Ροur le Cοnseil des Cοmmunautοs Εurοpeennes Ρer il Cοnsigliο delle Cοmunita Εurοpee Vοοr de Raad νan de Εurοpese Gemeenschappen Ρelο Cοnselhο das Cοmunidades Εurοpeias Ρer la Repubblica di San Μarinο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΚατάλογος των τελωνείων που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, σημείο α LΙVΟRΝΟ RΑVΕΝΝΑ RΙΜΙΝΙ ΤRΙΕSΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η Κοινότητα προτίθεται να διαπραγματευτεί, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, εφόσον δικαιολογείται από το μέγεθος των εμπορικών ρευμάτων, την αναγνώριση, υπό την κατάλληλη μορφή, εκ μέρους των χωρών με τις οποίες η Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες, της εξομοίωσης των προϊόντων καταγωγής Αγίου Μαρίνου με τα προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η Κοινότητα θα εξετάσει, εν ευθέτω χρόνω, υπό το πρίσμα ιδίως της προόδου που σημειώθηκε στη χάραξη κοινοτικής πολιτικής στον τομέα αυτόν, τα θέματα σχετικά με την πρόσβαση του Αγίου Μαρίνου στην αγορά διεθνών οδικών μεταφορών ταξιδιωτών και εμπορευμάτων. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRΑSΜUS Η Κοινότητα θα εξετάσει, με θετικό πνεύμα, την επιθυμία της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου να επωφεληθεί, εν ευθέτω χρόνω, από τις διατάξεις του προγράμματος ΕRΑSΜUS στον τομέα των ανταλλαγών φοιτητών και καθηγητών. ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣτα πλαίσια της Επιτροπής Συνεργασίας, η Κοινότητα είναι έτοιμη να εξετάσει, στα όρια των αρμοδιοτήτων της, τα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν στις σχέσεις μεταξύ Αγίου Μαρίνου και Κοινότητας, όσον αφορά ιδίως: τις ανταλλαγές υπηρεσιών, την πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία, την αναγνώριση των τίτλων κατάρτισης, την εκτίμηση της συμφωνίας των προϊόντων με τις τεχνικές ρυθμίσεις. ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ Τα Κράτη - μέλη θα εξετάσουν ευνοϊκά τις αιτήσεις που θα τους υποβάλει η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, όσον αφορά τις άδειες οδικής μεταφοράς ταξιδιωτών και εμπορευμάτων. ΕΙ textο que precede es cοpia certificada cοnfοrme del οriginal depοsitadο en lοs archiνοs de la Secretaria General del Cοnsejο en Βruselas. FοranstSende tekst er en bekraeftet genpart af οriginal-dοkumentet depοneret i Radets Generalsekretariats arkiνer i Βruxelles. Der νοrstehende Τext ist eine beglaubigte Αbschrift des Οriginals, das im Αrchiν des Generalsekretariats des Rates in Βrussel hinterlegt ist. Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Τhe preceding text is a certified true cοpy οf the οriginal depοsited in the archiνes οf the General Secretariat οf the Cοuncil in Βrussels. Le texte qui precede est une cοpie certified cοnfοrme a Γ οriginal depοse dans les archiνes du Secretariat general du Cοnseil a Βruxelles. ΙΙ testο che precede e cοpia certificata cοnfοrme all οrigi-nale depοsitatο negli archiνi del Segretariatο generale del Cοnsigliο a Βruxelles. De νοοrgaande tekst is het νοοr eensluidend gewaarmerkt afschrift νan het οrigineel, nedergelegd in de archieνen νan het Secretariaat-Generaal νan de Raad te Βrussel. Ο textο que precede e una cοpia autenticada dο οriginal depοsitadο nοs arquiνοs dο Secretariadο-Geral dο Cοnsel-hο em Βruxelas. Βruselas,Βruxelles, den Βrussel, den Βρυξέλλες,Βrussels, 13.1.1992Βruxelles, le Βruxelles, addi Βrussel,Βruxelas, em Ροr el Secretariο General del Cοnsejο de las Cοmuni-dades Εurοpeas Fοr Generalsekretaeren fοr Radet fοr De Εurοpaeiske Faellesskaber Fur den Generalsekretar des Rates der Εurοpaischen Ge-meinschaften Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Fοr the Secretary-General οf the Cοunsil οf the Εurοpean Cοmmunities Ροur le Secretaire General du Cοnseil des Cοmmunautes Εurοpeennes Ρer il Segretariο Generale del Cοnsigliο delle Cοmunita Εurοpee Vοοr de Secretaris-Generaal νan de Raad der Εurοpese Gemmeenschappen Ρelο Secretariο-Geraldο Cοnselhο das Cοmunidades Εu-rοpeias Α. DUΒΟΙS Directeur General
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 30 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία