ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2307

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (π.δ. 323/1989) Άρθρο 1 1.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 4 του π.δ/τος 323/1989 (ΦΕΚ 146 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεως των εκλογέων κατοίκων ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας βεβαιώνει επίσης και αν οι αιτούντες είναι τουλάχιστον οι μισοί από τους εκλογείς κατοίκους. 2.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Για την προσάρτηση εκδίδεται διάταγμα, μετά από γνώμη του συμβουλίου του άρθρου 8. 3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Αν ο παραπάνω συνοικισμός δεν ανήκει στον ίδιο νομό με το δήμο ή την κοινότητα με τον οποίο συνορεύει και στον οποίο θα προσαρτηθεί, το διάταγμα εκδίδεται μετά γνώμη του κατά το άρθρο 8 συμβουλίου του νομού που βρίσκεται ο δήμος ή η κοινότητα, στον οποίο πρόκειται να προσαρτηθεί ο συνοικισμός. 4.Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Συνιστάται σε κάθε νομό ή νομαρχία συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του νομού, ως πρόεδρο και τέσσερις αιρετούς εκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων. Τα καθήκοντα του γραμματέα εκτελεί δημόσιος υπάλληλος που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Τον πρόεδρο πρωτοδικών και τα λοιπά μέλη του συμβουλίου αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Το συμβούλιο συνεδριάζει αν είναι παρόντα τρία τουλάχιστο μέλη του, οπότε η απόφαση στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι ομόφωνη. 5.Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 2.“Συνοικισμοί που υπάρχουν ήδη ή δημιουργούνται για πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς, αν δεν έχουν όνομα, μπορούν να αποκτήσουν όνομα με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με φροντίδα του Περιφερειακού Διευθυντή. 6.Το άρθρο 12 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12 Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών - πλατειών Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου που προβλέπει το άρθρο 8, στο οποίο για τις περιπτώσεις αυτές συμμετέχουν μετά ψήφου και δύο φιλόλογοι ή ιστορικοί καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με τον ίδιο τρόπο. 7.Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του ν. 2218/1994 καταργείται. 8.Η διάταξη του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992, δεν εφαρμόζεται για τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 107 του π.δ/τος 323/1989, 48 παράγραφος 1, 57 παράγραφος 11 του ν. 2218/1994 και 6 παράγραφος 26 του ν. 2240/1994. Οι μεταβολές που έγιναν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (αναγνωρίσεις, συνενώσεις, ενώσεις, προσαρτήσεις, καταργήσεις, μεταφορά έδρας, διαίρεση δήμων σε διαμερίσματα, σύσταση συμβουλίων περιοχής) με προεδρικά διατάγματα, που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, είναι ισχυρές, 9.Όπου στο κείμενο του π.δ/τος 143/1981 (ΦΕΚ 46 Α) Περί της διαδικασίας συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίων δήμων και κοινοτήτων κ.λπ. αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής. 10.Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 1832/1989 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2130/1993, προκειμένου για αιτήσεις δήμων και κοινοτήτων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στους αρμόδιους νομάρχες για νέο καθορισμό των ορίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ολοκληρώνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή. Η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής που αποτελείται από ένα διοικητικό υπάλληλο και ένα μηχανικό που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή με τους αναπληρωτές τους και τους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων των ενδιαφερόμενων δήμων και κοινοτήτων. Ο Περιφερειακός Διευθυντής παραπέμπει την αίτηση στην πιο πάνω επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη της αίτησης. Η επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του διοικητικού υπαλλήλου και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του διοικητικού υπαλλήλου, ο οποίος και προεδρεύει της επιτροπής. Ο Περιφερειακός Διευθυντής μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της γνώμης της επιτροπής αποφασίζει αιτιολογημένα για την αίτηση και, σε περίπτωση αποδοχής, παραπέμπει την υπόθεση στην επιτροπή ορίων για να αποφασίσει σχετικά και να προσδιορίσει τα νέα όρια. 11.Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο η απώλεια της εκθέσεως ή της δικαστικής αποφάσεως αποδεικνύεται ιδίως με γραπτές πιστοποιήσεις των δημάρχων και των προέδρων των ενδιαφερόμενων δήμων και κοινοτήτων, του ειρηνοδίκη, του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Διοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. 12.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Επιτρέπεται με πρόταση του Περιφερειακού Διευθυντή ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή κοινότητας νέος καθορισμός ορίων από την επιτροπή ορίων δήμων και κοινοτήτων ή από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο κατά περίπτωση, όταν με μέριμνα του Κράτους μεταφερθεί οικισμός ενός Ο.Τ.Α. στη διοικητική περιφέρεια άλλου όμορου Ο.Τ.Α. και εφόσον εγκαταστάθηκε σε αυτόν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του οικισμού. 13.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18α του π.δ/τος 323/1989, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον οικείο δήμο ή κοινότητα για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο δημοτολόγιο. 14.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18α του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Στην περίπτωση αυτήν, εφόσον ο νομάρχης συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, εκδίδει σχετική απόφαση την οποία κοινοποιεί στον οικείο δήμο ή κοινότητα για την εγγραφή αυτού στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο ως άνω ονοματεπώνυμο. 15.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18α του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Στην περίπτωση αυτήν ο νομάρχης αποφασίζει για τη διόρθωση των σχετικών στοιχείων στο δημοτολόγιο και την απόφασή του αυτή κοινοποιεί στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα για την καταχώριση αυτών στο δημοτολόγιο. 16.Όπου στο κείμενο του άρθρου 18α του π.δ/τος 323/1989, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.2130/1993, αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης. 17.Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Προσφορά προσωπικής εργασίας μπορεί να επιβληθεί στους κατοίκους του δήμου ή της κοινότητας μόνο για την αντιμετώπιση επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, με ειδική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 18.Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Η ένταξη, ο καθορισμός της σειράς αρχαιότητας των εντασσομένων και η ρύθμιση όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής τους κατάστασης, που προκύπτουν από τη μεταφορά προσωπικού, γίνονται με αποφάσεις του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 19.Η παράγραφος 5 του άρθρου 27 του π.δ/τος 323/1989 καταργείται. 20.Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του π.δ/τος 323/1989 καταργείται. 21.Όπου στα κείμενα των κατωτέρω διατάξεων του π.δ/τος 323/1989 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, όπως ισχύουν, αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης. Άρθρο 34 παράγραφοι 4 και 5παράγραφος 55054 παράγραφος 2 6062 69 παράγραφος 4 747879125 22.Όπου στα κείμενα των κατωτέρω προεδρικών διαταγμάτων αναγράφονται: 1)η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης 2)οι λέξεις Νομαρχιακό Κατάστημα, εφεξής νοείται το κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 3)οι λέξεις Νομαρχιακό γραφείο εκλογικών καταλόγων, εφεξής νοείται το γραφείο εκλογικών καταλόγων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 4)η λέξη Νομαρχία, εφεξής νοείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τα προεδρικά διατάγματα είναι: 1)π.δ. 150/1975 (ΦΕΚ 44 Α) Περί καταρτίσεως οριστικών εκλογικών καταλόγων επί αναγνωρίσεως και μεταβολών δήμων και κοινοτήτων, 2)π.δ. 192/1975 (ΦΕΚ 55 Α) Περί καταρτίσεως προσωρινών εκλογικών καταλόγων δια τας πρώτας εκλογάς των αναγνωριζομένων κοινοτήτων. 23.Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του π.δ/τος 323/1989, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν ο πρώτος συνδυασμός, σε όλους γενικά τους δήμους, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους, καθώς και στις κοινότητες οι οποίες έχουν περισσότερους από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων πάνω από 60%, τότε η κατανομή όλων των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5. 24.Η παράγραφος 2 του άρθρου 73 του π.δ/τος 323/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 20 του ν. 1900/1990, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης εκθέτει την απόφαση στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις συνεχείς ημέρες και στέλνει αντίγραφό της στο Νομάρχη και στον Περιφερειακό Διευθυντή. Όμοιο αντίγραφο της αποφάσεως στέλνει ο Περιφερειακός Διευθυντής σε κάθε δήμο και κοινότητα της περιφέρειάς του. - 25. Η παράγραφος 5 του άρθρου 73ε του π.δ/τος 323/1989, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 25 του ν. 1900/1990, αντικαθίσταται ως εξής: 5. Το δικαστήριο στέλνει αντίγραφο των αποφάσεων, που αφορούν ενστάσεις ή εφέσεις, χωρίς καθυστέρηση στο Νομάρχη και στον Περιφερειακό Διευθυντή. Όμοιο αντίγραφο της απόφασης στέλνει ο Περιφερειακός Διευθυντής στους ενδιαφερόμενους δήμους και κοινότητες. 26.Το άρθρο 75 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 75 Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών 1.Μετά την τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής και ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της κοινότητας και οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο: Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. 2.Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας σε δημόσια συνεδρίαση της οποίας ο ακριβής χρόνος (χρονολογία και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. 3.Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας και όλους τους συμβούλους που ορκίστηκαν. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δυο αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στο δήμο ή στην κοινότητα και το άλλο στέλνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους από την ημέρα της εγκαταστάσεως. 27.Το άρθρο 76 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 76 Αποποίηση εκλογής 1.Αν ένας δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας αποποιηθεί την εκλογή του, οφείλει να το δηλώσει με έγγραφο στον Περιφερειακό Διευθυντή έως την παραμονή εγκαταστάσεως των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. 2.Αν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος αποποιηθεί την εκλογή του, οφείλει να το δηλώσει με έγγραφο στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, αντίστοιχα, έως την παραμονή εγκαταστάσεως των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. 3.Όποιος δεν αποποιηθεί την εκλογή του και δεν δώσει τον όρκο, που προβλέπεται από τις διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα μέσα στην προθεσμία που ορίζουν οι δύο προηγούμενες παράγραφοι, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. 28.Το άρθρο 77 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 77 Παραίτηση 1.Η παραίτηση του δημάρχου και του προέδρου κοινότητας υποβάλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή και γίνεται οριστική αφότου ο Περιφερειακός Διευθυντής την αποδεχθεί. Αν ο Περιφερειακός Διευθυντής δεν την αποδέχεται, η παραίτηση γίνεται οριστική αφότου υποβληθεί και πάλι με επίδοση που γίνεται με δικαστικό επιμελητή. Αν ένας πρόεδρος κοινότητας παραιτηθεί από το αξίωμά του, παραμένει κοινοτικός σύμβουλος. 2.Η παραίτηση των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων υποβάλλεται στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και γίνεται οριστική αφότου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας την αποδεχθεί. Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας δεν την αποδέχεται, η παραίτηση γίνεται οριστική αφότου υποβληθεί και πάλι με επίδοση που γίνεται με δικαστικό επιμελητή. 29.Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Τις έδρες δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί του ίδιου συνδυασμού. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας καλεί αμέσως τους αναπληρωμαπκούς συμβούλους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Αν δεν παρουσιαστούν μέσα στην προθεσμία αυτήν, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών του συνδυασμού αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις, που έμειναν κενές για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρωματικοί από άλλους συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλογικής δυνάμεως των συνδυασμών και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδυασμού. Στην περίπτωση θέσεως σε αργία μελών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών πού απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητας για το μέχρι λήξεως της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους. 30.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 83 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Ο πρόεδρος της κοινότητας στέλνει στον Περιφερειακό Διευθυντή απόσπασμα των πρακτικών που περιλαμβάνει κάθε απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση. 31.Η παράγραφος 3 του άρθρου 86 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται, ως εξής: 3. Αν δεν σχηματίζεται απαρτία εξαιτίας των συμβούλων που έχουν δηλώσει κώλυμα, ο πρόεδρος της κοινότητας καλεί ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τη σειρά της εκλογής τους Τα πρόσωπα που καλούνται δίνουν τον όρκο που ορίζει το άρθρο 75. 32.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 90 του π.δ/τος 323/1989 η τελευταία φράση μετά από κλήρωση που γίνεται από το νομάρχη, παρουσία των ισοψηφούντων, αντικαθίσταται ως εξής: μετά από κλήρωση που γίνεται μεταξύ των ισοψηφούντων. 33.Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής: Σε δήμους που έχουν πληθυσμό δέκα και έως είκοσι πέντε χιλιάδες κατοίκους ορίζονται δύο αντιδήμαρχοι. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι πέντε χιλιάδες και έως εβδομήντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τρεις αντιδήμαρχοι. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από εβδομήντα χιλιάδες και έως εκατόν δέκα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται τέσσερις αντιδήμαρχοι. Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από εκατόν δέκα χιλιάδες και έως εκατόν πενήντα χιλιάδες κατοίκους ορίζονται πέντε αντιδήμαρχοι. 34.Η παράγραφος 2 του άρθρου 104 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν ο δήμαρχος έχει τεθεί σε αργία, το δημοτικό συμβούλιο ορίζει αναπληρωτή του έναν από τους αντιδημάρχους της πλειοψηφίας και αν δεν προβλέπεται αντιδήμαρχος έναν από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν το δημοτικό συμβούλιο δεν ορίσει αναπληρωτή μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών αφότου ο δήμαρχος τέθηκε σε αργία ή αν εκείνος που ορίστηκε αρνείται να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν αυτός δεν τα ασκήσει, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο δεύτερος κατά τη σειρά επιτυχίας του ίδιου συνδυασμού, και αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί ένας από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά επιτυχίας, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν κανένας από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού δεν δέχεται να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, τότε ασκεί αυτά ο πρώτος κατά τη σειρά επιτυχίας σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού και αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί ο δεύτερος, ο τρίτος κ.λπ. μέχρι να εξαντληθούν οι σύμβουλοι του συνδυασμού αυτού. Αν κανένας από τους συμβούλους και αυτού του συνδυασμού δεν δεχθεί να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, τότε ασκεί αυτά ο πρώτος κατά τη σειρά επιτυχίας σύμβουλος του επόμενου επιλαχόντος συνδυασμού, και αν αυτός δεν δεχθεί να τα ασκήσει, τα ασκεί ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας σύμβουλος, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του συνδυασμού. Το ίδιο επαναλαμβάνεται με τον τέταρτο, πέμπτο συνδυασμό μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του και ούτω καθεξής. Όπου κατά τα ανωτέρω υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Ο σύμβουλος που αναλαμβάνει κατά τα ανωτέρω να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου υπογράφει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντα αυτά, δήλωση αναλήψεως των καθηκόντων δημάρχου, η οποία λαμβάνει αριθμό του γενικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας του δήμου και κοινοποιείται αυθημερόν προς το δημοτικό συμβούλιο, το λογιστήριο του δήμου και προς τον Περιφερειακό Διευθυντή. 35.Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 105 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής: Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε του επιλαχόντος συνδυασμού ή έχει δηλωθεί μόνο ένας συνδυασμός, τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελεί ένας υπάλληλος του δήμου ή ένας δημόσιος υπάλληλος, που διορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Αυτός ασκεί τις αρμοδιότητες του δημάρχου μόνο για να διεκπεραιώνει τρέχουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και να αντιμετωπίζει κατεπείγοντα θέματα. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Περιφερειακός Διευθυντής εκδίδει διαπιστωτική πράξη. 36.Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 153 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Ο πάρεδρος μεταφέρει εγγράφως τις αποφάσεις αυτές της συνέλευσης στο δήμο ή την κοινότητα. 37.Η παράγραφος 4 του άρθρου 159 του π.δ/τος 323/1989 καταργείται. 38.Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Για τους δήμους που η έδρα τους είναι έδρα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος και για τους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, μπορεί ο δήμαρχος να λαμβάνει έξοδα παράστασης αυξημένα έως είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση των εσόδων. 39.Η παράγραφος 5 του άρθρου 160 του π.δ/τος 323/1989 καταργείται. 40.Στο άρθρο 11 του ν. 1900/1990 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά στους αντιδημάρχους των δήμων, που έχουν αναγνωριστεί ως τουριστικοί τόποι και έχουν πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, μπορούν να καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έξοδα παραστάσεως. Άρθρο 2 1.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 163 του π.δ/τος 323/1989 καταργούνται. 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 163 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994, οι οποίες εκδίδονται: α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 περίπτωση β του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 και β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και 3 του ν. 2218/1994, κοινοποιούνται στον Περιφερειακό Διευθυντή και στο δήμο ή στην κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται με φροντίδα του δήμου ή της κοινότητας με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του οργανισμού, η πράξη του οποίου έχει προσβληθεί. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων. 3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 163 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Οι αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδονται στις περιπτώσεις ιστ και ιζ της παραγράφου 1 του άρθρου 80, δεν ελέγχονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. 4.Το άρθρο 164 του π.δ/τος 323/1989 καταργείται. 5.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 165 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίστανται με την κατωτέρω παράγραφο. η οποία λαμβάνει αριθμό 1 και έχει ως εξής: 1. Οι πράξεις της δημαρχιακής επιτροπής αποστέλλονται στον Περιφερειακό Διευθυντή μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση. 6.Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του π.δ/τος 323/1989, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με αυτόν το νόμο, εφαρμόζονται και για τις πράξεις της δημαρχιακής επιτροπής. 7.Η παράγραφος 4 του άρθρου 165 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Οι αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής, που εκδίδονται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ και ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 98, δεν ελέγχονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. 8.Τα πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 168 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχίας με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του νομού ή της νομαρχίας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος, β) τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή, όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ) τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από τον αντιπρόεδρο αυτής. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Περιφερειακής Διοίκησης που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του δήμου ή της κοινότητας ή με εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή, που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη και αποφασίζει, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που κατηγορούνται για τη ζημία, να δώσουν εξηγήσεις, μέσα σε εύλογο διάστημα. 9.Η σειρά των λέξεων το Διευθυντή εσωτερικών της νομαρχίας, η οποία αναγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 170 του π.δ/τος 323/1989, αντικαθίσταται με τη σειρά των λέξεων υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 10.Η παράγραφος 7 του άρθρου 170 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 7. Το συμβούλιο της παρ. 2 συγκροτείται κάθε δύο χρόνια με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, και τα καθήκοντα του γραμματέα εκτελεί ένας υπάλληλος της Περιφερειακής Διοίκησης, τον οποίο ορίζει, μαζί με τον αναπληρωτή του, ο Περιφερειακός Διευθυντής. 11.Εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις οι οποίες άρχισαν από το μετακλητό Νομάρχη συνεχίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. 12.Η παράγραφος 1 του άρθρου 187 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία τους. Ο Περιφερειακός Διευθυντής εκδίδει με βάση τη σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου την πράξη σύστασης του Νομικού Προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 13.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 187 του π.δ/τος 323/1989, όπως αυτή αναριθμήθηκε με το άρθρο 11 του ν.2130/1993, αντικαθίσταται ως εξής: 6. Η συγχώνευση δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων αυτού του άρθρου, τα οποία έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο και ανήκουν στο δήμο ή κοινότητα, σε ένα νομικό πρόσωπο, γίνεται με πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 14.Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 187 του π.δ/τος 323/1989, όπως αυτές αναριθμήθηκαν με το άρθρο 11 του ν.2130/1993, αντικαθίστανται ως εξής: 7. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 8.Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από το δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τον πρόεδρο της κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 15.Η παράγραφος 6 του άρθρου 190 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Για τη σύσταση συνδέσμου δήμων ή κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων που υπάγονται στην περιφέρεια περισσότερων όμορων νομών, για τη συμμετοχή ή αποχώρηση μέλους από το σύνδεσμο αυτόν, για τη διεύρυνση των σκοπών, την παράταση της διάρκειας, την αύξηση των εισφορών των μελών του συνδέσμου προς αυτόν και τον καθορισμό ή τη μεταφορά της έδρας του συνδέσμου εκδίδεται πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα του συνδέσμου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την εποπτεία του συνδέσμου αυτού ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής, στην περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η έδρα του. 16.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 195 του π.δ/τος 323/1989 προστίθενται τα εξής: Ό σύνδεσμος διαλύεται και εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί τα όργανά του για διάστημα περισσότερο από δύο (2) χρόνια. Ο Περιφερειακός Διευθυντής διαπιστώνει τα ανωτέρω και εκδίδει σχετική πράξη για τη διάλυση του συνδέσμου. Τυχόν επιχορήγηση του συνδέσμου, που διαλύεται για ρύθμιση υποχρεώσεών του, παρέχεται στον Περιφερειακό Διευθυντή, ο οποίος προβαίνει στην εξόφληση των υποχρεώσεων αυτού. Με την ίδια πράξη ρυθμίζονται, κατ εξαίρεση της παραγράφου 3, τα θέματα τα σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του συνδέσμου που διαλύεται, καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση, ανάλογα με το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου ή κοινότητας που συμμετέχει. 17.Η παράγραφος 4 του άρθρου 196 του π.δ/τος 323/1989 καταργείται. 18.Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι των οποίων οι Ο.Τ.Α. μέλη ανήκουν σε περισσότερα του ενός συμβούλια περιοχής εξακολουθούν να λειτουργούν ως σύνδεσμοι του άρθρου 190 του π.δ/τος 323/1989 και η χρονική τους διάρκεια λήγει με την εκπλήρωση του σκοπού τους. Άρθρο 3 1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 202, η παράγραφος 3 του άρθρου 209 και η παράγραφος 3 του άρθρου 210 του π.δ/τος 323/1989 καταργούνται. 2.Το άρθρο 205 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 205 Έλεγχος προϋπολογισμού 1.Ο προϋπολογισμός αποστέλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή μαζί με τις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που είναι γραμμένες σε αυτόν. 2.Ο Περιφερειακός Διευθυντής, αν διαπιστώσει ότι α) οι υποχρεωτικές δαπάνες δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και β) τα έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτών, καλεί το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει τον προϋπολογισμό και να εγγράψει σε αυτόν τις υποχρεωτικές δαπάνες και τους επιπλέον αναγκαίους πόρους. 3.Ο τύπος του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. 3.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 215 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Ο δημοτικός ταμίας δεν έχει δικαίωμα να κρατά στο ταμείο περισσότερο από ένα δωδεκατημόριο των εξόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό του δήμου. Τα υπόλοιπα χρήματα καταθέτει εντόκως και σε λογαριασμό όψεως σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε τράπεζα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 3.Ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους, που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομά τους, σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε τράπεζα, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση, για το διάστημα που μεσολαβεί έως την έναρξη της εκτελέσεως των έργων αυτών. 4.Η παράγραφος 3 του άρθρου 219 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Αν ο ταμίας αμφισβητεί τη νομιμότητα εντάλματος, γνωστοποιεί στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας με ειδική αναφορά τους λόγους αμφισβήτησης. Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας απορρίψει τους λόγους αμφισβήτησης, το ένταλμα εκτελείται . Στη συνέχεια με φροντίδα του ταμία αποστέλλεται μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, χωρίς καθυστέρηση, στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του νομού ή της νομαρχίας για έλεγχο κατά προτεραιότητα. 5.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 221 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Εγγυήσεις του Δημοσίου για τη σύναψη δανείων παρέχονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 6.Η παράγραφος 2 του άρθρου 226 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η κατανομή της οφειλής γίνεται ανάλογα με την ωφέλεια που προέκυψε για το συνοικισμό από τα έργα, αφού ληφθεί υπόψη και ο πληθυσμός, με απόφαση του συμβουλίου που προβλέπει το άρθρο 8. 7.Η περίπτωση β του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 228 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: β) στους λοιπούς δήμους και κοινότητες συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και αποτελείται από δύο μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το συμβούλιο και από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Τ.Α., εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τ.Υ.Δ.Κ. ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. 8.Οι παράγραφοι 5, 6 και 8 του άρθρου 228 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής: 5. Οι εκθέσεις της επιτροπής μπορούν να αναθεωρούνται, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοινώσεως. Την αναθεώρηση ενεργεί η δημαρχιακή επιτροπή στους δήμους και το κοινοτικό συμβούλιο στις κοινότητες. 6.Αν υπάρχει ασάφεια στις εκθέσεις της επιτροπής ή στην απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, σχετική με τον καθορισμό των ορίων, την έκταση και τη θέση των ακινήτων που έχουν περιληφθεί στο κτηματολόγιο ή αν διαπιστωθεί ότι έχει παραληφθεί η εγγραφή στο κτηματολόγιο των δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, καθώς και αν έχει γίνει εσφαλμένη εγγραφή ιδιωτικών ακινήτων ως δημοτικών ή κοινοτικών, επιτρέπεται στην επιτροπή, στη δημαρχιακή επιτροπή και στο κοινοτικό συμβούλιο να προβαίνουν στις αναγκαίες αποσαφηνίσεις, συμπληρώσεις και διορθώσεις μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση των εκθέσεών τους, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως. 8.Στα μέλη της επιτροπής και στο γραμματέα καταβάλλονται τα έξοδα κινήσεως καθώς και, μετά την οριστικοποίηση του κτηματολογίου, αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου! Οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν τους ενδιαφερόμενους δήμους και κοινότητες. 9.Η παράγραφος 6 του άρθρου 231 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Το τίμημα των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Τ.Α., εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τ.Υ.Δ.Κ. ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. 10.Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 2130/1993 αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης. 11.Το άρθρο 1 του ν.δ/τος 31/1968 (ΦΕΚ 281 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν. 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 1.Ως προς τα κτήματα των δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει εκάστοτε για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου εκτός από τα άρθρα 8 έως 20 του α.ν. 1539/1938 (ΦΕΚ 488 Α). 2.Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται: α) Δημόσιο, β) διεύθυνση δημοσίων κτημάτων, γ) υπουργός ή Υπουργείο Οικονομικών, δ) οικονομικός έφορος ή οικονομικός υπάλληλος, ε) πρόεδρος νομικού συμβουλίου, νοείται αντίστοιχα: α) οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, β) οικονομική υπηρεσία του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) δήμος ή κοινότητα, δ) δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας, ε) νόμιμος εκπρόσωπος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 12.Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, που προβλέπεται, από τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν 263/1968 (ΦΕΚ 12 Α), προκειμένου περί δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, συντάσσεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 13.Η παράγραφος 3 του άρθρου 241 του π.δ/τος 323/1989 καταργείται. 14.Η παράγραφος 6 του άρθρου 242 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του δήμου ή της κοινότητας. Αν δεν υπάρχει δημοτικός ή κοινοτικός τεχνικός υπάλληλος, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει ως τρίτο μέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από την Τ.Υ.Δ.Κ. ή αν δεν υπάρχει, από άλλη δημόσια υπηρεσία. Άρθρο 4 1.Το άρθρο 250 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 250 1.Οι προμήθειες των δήμων, των κοινοτήτων, των συνδέσμων τους, των συμβουλίων περιοχής, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των ιδρυμάτων τους και των τοπικών συμβουλίων εκτελούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Εξαιρούνται οι προμήθειες υλικών και πάσης φύσεως εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στα έργα τους, και οι οποίες διενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και του π.δ/τος 28/1980, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 2.Οι κατά την παράγραφο 1 εξαιρούμενες προμήθειες, οι εργασίες και οι μεταφορές εκτελούνται με σύμβαση, που συνάπτεται ύστερα από διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις. Αν ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του Δ.Σ. των λοιπών φορέων, η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την επανάληψή του και προσφορές που αντιστοιχούν σε αξία προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς ίσης ή μεγαλύτερης της αξίας τους, όπως υπολογίσθηκε από τη μελέτη. 3.Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή διοικητικών συμβουλίων των λοιπών φορέων της παρ.1 επιτρέπεται η εκτέλεση των ανωτέρω εξαιρουμένων προμηθειών, μεταφορών και εργασιών με σύναψη σύμβασης, μετά από πρόσκληση περιορισμένου αριθμού προμηθευτών, μεταφορέων και εργολάβων και διαγωνισμό μεταξύ τους ή χωρίς διαγωνισμό ή απευθείας από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω φορέων: 1)Για πράγματα για τα οποία υπάρχει αποκλειστικότητα προμήθειας ή εισαγωγής. 2)Για πράγματα που είναι διατιμημένα, εφόσον κρίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερη τιμή σε διαγωνισμό. 3)Για καλλιτεχνικά έργα που η αξία τους δεν είναι μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. 4)Αν ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα είτε οι προσφορές κριθούν ασύμφορες. Το ασύμφορο των προσφορών του διαγωνισμού κρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή το διοικητικό συμβούλιο των παραπάνω φορέων με απόφασή του, που λαμβάνεται ύστερα από γραπτή αιτιολογημένη πρόταση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία. 5)Αν υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη, που προέκυψε από απρόβλεπτα ή έκτακτα περιστατικά και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί αμέσως (όπως φυσικές καταστροφές κ.α.). 6)Αν οι λοιποί φορείς της παραγράφου 1 διαθέτουν ή μπορούν να μισθώσουν από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από κατασκευαστικές επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ανάλογο με την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εργασία τεχνικό εξοπλισμό. 7)Αν πρόκειται να συνεχισθούν οι εργασίες μετά από έκπτωση του αναδόχου ή μετά από διάλυση της εργολαβικής σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο. 4.Η απόφαση της παραγράφου 3 πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και να καθορίζει τους όρους της σύμβασης. 5.Οι φορείς της παραγράφου 1 μπορούν, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου με όρο που αναγράφεται στη διακήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, να προμηθεύουν χωριστά τα αναγκαία υλικά με διαγωνισμό ή απευθείας, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 3, να μεταφέρουν ή να χρησιμοποιούν μηχανήματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου και να εκτελούν απευθείας ορισμένες εργασίες που δεν νοούνται ως έργα. 6.Επιτρέπεται η εκτέλεση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, εργασίας ή μεταφοράς και η διενέργεια προμήθειας από τους δήμους και κοινότητες για λογαριασμό ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχουν συστήσει, μετά από σχετική απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου, με μεταφορά και της αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό των φορέων αυτών. 2.Το άρθρο 251 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 251 Απευθείας ενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών και ανάθεση ή εκτέλεση εργασιών από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του Δ.Σ. των φορέων του άρθρου 250 1.Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 250 μπορεί, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου, ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό να συνάπτει σύμβαση για την απευθείας ανάθεση ή την απευθείας εκτέλεση εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας, αν η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (2.200.000) δραχμών, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών για τους λοιπούς δήμους και τα συμβούλια περιοχής, του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000.) δραχμών για τις κοινότητες ή τα τοπικά συμβούλια. 2.Για να εφαρμοσθούν όσα ορίζονται στην παρ.1 απαιτείται να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξειδικευμένη πίστωση, προορισμένη για προμήθεια, εργασία ή μεταφορά που κατονομάζεται ρητά στον προϋπολογισμό. 3.Τα ποσά, που αναφέρονται στην παρ.1, μπορούν να αυξάνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης έως πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον οι προβλεπόμενες πιστώσεις αποδειχθούν ανεπαρκείς, ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου ή του Δ.Σ. των λοιπών φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 250 και εφόσον υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για την ενίσχυση των πιστώσεων, που κρίθηκαν ανεπαρκείς, με σύνταξη συγκριτικού πίνακα κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 28/1980, όπως ισχύουν κάθε φορά. 4.Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων αυτού του άρθρου δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου και οι κάθε είδους φόροι, εκτός από τον Φ.Π.Α., εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν αυτόν. 3.Το άρθρο 252 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 252 Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση μεταφορών και εργασιών και τη διενέργεια εξαιρουμένων προμηθειών της παρ.2 του άρθρου 250 1.Σε όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασίας ή μεταφοράς ή διενέργειας προμήθειας απευθείας από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή τον πρόεδρο του Δ.Σ. των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 250 μετά από εξουσιοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου των φορέων αυτών ή δική του απόφαση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 250, παρ. 2 και επομένων και 251 δεν επιτρέπεται η εκτέλεση να είναι ποιοτικά κατώτερη ή δαπανηρότερη για την ίδια ποιότητα από την αξία, που προβλέπει η σχετική μελέτη, που στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται να συντάσσεται με βάση τις τιμές ημερομισθίων και υλικών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 251 και της τυχόν αναθεώρησης των τιμών, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αν διαπιστωθεί επιπλέον διαφορά της δαπάνης, η διαφορά αυτή καταλογίζεται στο δήμαρχο ή στον πρόεδρο κοινότητας ή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των λοιπών φορέων, που εκτέλεσε την εργασία ή έκανε την προμήθεια ή τη μεταφορά, καθώς και στον συνυπεύθυνο επιβλέποντα κατά το μέρος που ευθύνεται καθένας, κατά τη διάταξη του άρθρου 168. 2.Απαγορεύεται να συσταθεί από το δήμο ή την κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο ή το συμβούλιο περιοχής συνεργείο για την εκτέλεση εργασίας ή μεταφοράς. Όταν την εκτέλεση της εργασίας ή μεταφοράς αναλαμβάνει ο δήμος ή η κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο ή το συμβούλιο περιοχής με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η χρησιμοποίηση εργατοτεχνιτών, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας ή της μεταφοράς και μέσα στα όρια της μελέτης, η δε τυχόν απαιτούμενη πρόσληψη με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2130/1993. 3.Οι μελέτες των έργων, των προμηθειών της παρ.2 και επομένων του άρθρου 250, των εργασιών ή των μεταφορών καταρτίζονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της Κοινότητας και αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του συμβουλίου περιοχής και αν αυτή δεν υπάρχει ή αδυνατεί από την τεχνική υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.). Κατ εξαίρεση, η θεώρηση μελετών προϋπολογισμού πάνω από διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) και μέχρι οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές ή ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, γίνεται από τις ίδιες αυτές υπηρεσίες ύστερα από γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου δημόσιων έργων. Μελέτες προϋπολογισμού πάνω από οκτακόσια εκατομμύρια (800.000.000) δραχμές ή ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές, αν πρόκειται για τους Δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση των συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών έργων και θεώρησης μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι μελέτες των έργων, των προμηθειών, των εργασιών ή των μεταφορών των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης του ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α) και του ν.890/1979 (ΦΕΚ 80 Α) συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική τους υπηρεσία και όπου δεν υπάρχει ή αδυνατεί η υπηρεσία αυτή, από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας που τις έχει συστήσει. Στην περίπτωση που και η τελευταία αυτή υπηρεσία δεν υπάρχει, η σύνταξη και η θεώρηση γίνεται από την τεχνική υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.). Κατ εξαίρεση η θεώρηση μελετών προύπολογισμού πάνω από διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και μέχρι ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές γίνεται από τις ίδιες αυτές υπηρεσίες ύστερα από γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου δημόσιων έργων. Οι μελέτες των πιο πάνω επιχειρήσεων προϋπολογισμού πάνω από ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια (1.300.000.000) δραχμές θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνωμοδότηση του συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών έργων και θεώρησης μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών. 4.Η θεώρηση των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και των συγκριτικών πινάκων των παραπάνω προμηθειών, μεταφορών και εργασιών γίνεται από τις υπηρεσίες της παραγράφου 3, χωρίς γνώμη του συμβουλίου έργων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε προμήθειες, μεταφορές και εργασίες που έχουν δημοπρατηθεί ή ανατεθεί χωρίς διαγωνισμό ή έχει ληφθεί απόφαση για την εκτέλεσή τους με αυτεπιστασία πρίν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. 4.Το άρθρο 254 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 254 Επίλυση διαφορών 1.Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προμηθειών της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 250, των εργασιών και μεταφορών επιλύονται κατά τις διατάξεις των επομένων παραγράφων. 2.Για κάθε πράξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του, δικαιούται να υποβάλει ένσταση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό συμβούλιο του συμβουλίου περιοχής, του συνδέσμου του δημοτικού και κοινοτικού ιδρύματος, των λοιπών δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980 και 890/1979 και των τοπικών συμβουλίων, υποχρεωτικά μέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας, η οποία τη διαβιβάζει σε αυτό, μαζί με τις παρατηρήσεις της, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Η ένσταση του αναδόχου ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου ο ανάδοχος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξεως ή από της επιδόσεως αυτής με αποδεικτικό. Στην περίπτωση θεώρησης Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ή Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 252 , η κατά τα ανωτέρω υποβολή της ένστασης του αναδόχου προς το συμβούλιο γίνεται μετά την επίδοση σε αυτόν από την επιβλέπουσα υπηρεσία, με αποδεικτικό, του θεωρημένου από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ή Σ.Π.. Η ένσταση στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία τη διαβιβάζει στο αρμόδιο για τη λήψη απόφασης συμβούλιο και στην επιβλέπουσα υπηρεσία, μαζί με τις παρατηρήσεις της. Το συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει επί της ενστάσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία που αυτή περιέρχεται σε αυτό. 3.Εάν ο ανάδοχος διαφωνεί προς την απόφαση του συμβουλίου ή περάσουν δύο (2) μήνες από την κατάθεση της ένστασης χωρίς να έχει ληφθεί η απόφαση αυτή, μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας προς την Επιτροπή του άρθρου 18 του ν. 2218/1994, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την επίδοση της απόφασης με αποδεικτικό ή την παρέλευση άπρακτης της δίμηνης προθεσμίας μέσα στην οποία έπρεπε να αποφανθεί το συμβούλιο. Η έκδοση ή η κοινοποίηση απόφασης του συμβουλίου επί της ενστάσεως μετά την πάροδο του διμήνου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας, κατά τις επόμενες διατάξεις. Αίτηση θεραπείας μπορεί επίσης να ασκήσει ο ανάδοχος και όταν το συμβούλιο, μέσα στην ίδια ανατρεπτική προθεσμία των (2) μηνών, δεν αποφαίνεται σε πράξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, η οποία πράξη προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκτέλεση προμηθειών της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 250, εργασιών και μεταφορών και υπόκεινται στην έγκρισή του. Ομοίως, ο ανάδοχος δικαιούται να ασκήσει αίτηση θεραπείας για βλάβη των συμφερόντων του, που προκύπτει το πρώτον από απόφαση του συμβουλίου, καθώς και στην περίπτωση της κήρυξής του ως εκπτώτου από αυτό. 4.Η Επιτροπή του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 αποφαίνεται επί της αιτήσεως θεραπείας, μετά γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου δημόσιων έργων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή σε αυτή της αιτήσεως θεραπείας. 5.Η διαφορά συζητείται στο νομαρχιακό συμβούλιο δημόσιων έργων, αφού πρώτα κληθούν υποχρεωτικά ο ανάδοχος και εκπρόσωπος του εργοδότη. Το νομαρχιακό συμβούλιο δημόσιων έργων γνωμοδοτεί αιτιολογημένα από άποψη νομιμότητας και ουσίας, ακόμη και εάν δεν παραστούν αυτοί που έχουν κληθεί ως ανωτέρω. Αρμόδια υπηρεσία για τη σχετική έγγραφη εισήγηση προς το νομαρχιακό συμβούλιο δημόσιων έργων είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία. 6.Αν η Επιτροπή του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 δεν εκδώσει την απόφαση της μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των τριών (3) μηνών ή κάποιος από τους συμβαλλόμενους δεν αποδεχτεί την απόφασή της ή η διαφορά των συμβαλλομένων γεννηθεί για πρώτη φορά έπειτα από απόφαση της Επιτροπής, κατά την άσκηση εποπτείας των πράξεων των οργάνων διοίκησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6β του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 και του άρθρου 47 του ν. 2218/1994 τότε αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται είναι το αρμόδιο κατά περίπτωση διοικητικό ή πολιτικό εφετείο στην περιφέρεια του οποίου αναφέρεται η προμήθεια, η εργασία ή η μεταφορά. Το εφετείο δικάζει ύστερα από προσφυγή που ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 ή πέρασε άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 7.Πριν υποβληθεί η διαφορά των συμβαλλομένων στο εφετείο, πρέπει να έχει εξαντληθεί η διοικητική διαδικασία, που προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού. Στην αντίθετη περίπτωση η προσφυγή είναι απαράδεκτη, εκτός εάν η διαφορά γεννάται για πρώτη φορά ύστερα από την, κατά τα ανωτέρω, σχετική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/1994. 8.Κάθε αξίωση του αναδόχου προμηθειών της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 250, εργασιών και μεταφορών κατά του εργοδότη ή αντίθετα του εργοδότη κατά του αναδόχου, όταν η τελευταία αυτή δεν στηρίζεται σε απόφαση της αρμοδίας αρχής και για τις οποίες έγινε προσφυγή στο εφετείο, παραγράφεται εάν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. Για τις αξιώσεις των αναδόχων, που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρίσθηκαν με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 5.Οι διατάξεις του άρθρου 254 του π.δ/τος 323/1989 εφαρμόζονται και στις προμήθειες της παραγράφου 2 και επομένων του άρθρου 250, καθώς και στις εργασίες και μεταφορές, των οποίων αποφασίσθηκε η εκτέλεση, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. 6.Το άρθρο 255 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 255 Αστυνόμευση των έργων 1.Η αστυνόμευση των δημοτικών και κοινοτικών έργων ασκείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και, αν αυτές δεν υπάρχουν, από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης. 2.Η αστυνόμευση συνίσταται στην παρακολούθηση και εποπτεία για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των έργων. 3.Οι παραπάνω υπηρεσίες προτείνουν στον κύριο του έργου τα αναγκαία μέτρα, που πρέπει να ληφθούν, για την αποτροπή κινδύνων και σε περίπτωση βλαβών στα έργα, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση αυτών. Άρθρο 5 Απαλλοτριώσεις - Τεχνικός εξοπλισμός Επιχειρήσεις 1.Οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 258 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίστανται ως εξής: 6. Ο καθ ου έχει δικαίωμα προσφυγής στην επιτροπή του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου. 7.Αν η επιτροπή αποφανθεί ότι νόμιμα εκδόθηκε η απόφαση της παραγράφου 1, αυτή δημοσιεύεται, με φροντίδα του δήμου ή της κοινότητας μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό. Αν δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, η δημοσίευση γίνεται σε δύο εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες. Με τη δημοσίευση ή τις δημοσιεύσεις αυτές ολοκληρώνεται η διαδικασία κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας. 8.Αν η επιτροπή ακυρώσει την απόφαση απαλλοτρίωσης ή σύστασης δουλείας, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται μόνο αν ακυρωθεί η απόφαση της επιτροπής από τον Υπουργό Εσωτερικών. 9.Αν κηρυχθεί απαλλοτρίωση ή γίνει σύσταση δουλείας σε ακίνητο, που βρίσκεται έξω από τη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας, η σχετική απόφαση επιδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας στο δήμο ή την κοινότητα, στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου αυτού ή της κοινότητας υποχρεούται να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, η οποία αρχίζει από την επόμενη της επίδοσης του προηγούμενου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η διαδικασία της απαλλοτρίωσης ή της σύστασης δουλείας συνεχίζεται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 5, 6, 7 και 8. 2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 259 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Αν προκληθεί ζημιά από τις ενέργειες αυτές, η οφειλόμενη αποζημίωση ορίζεται με πρωτόκολλο που συντάσσει η επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 231. 3.Ο τεχνικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα εργαλειομηχανές κ.λπ.) που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση, από το Υπουργείο Εσωτερικών στα νομαρχιακά ταμεία του Κράτους και βρίσκεται σε αυτά, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, περιέρχεται αυτοδικαίως, κατά κυριότητα, σε αυτές από την παραπάνω ημερομηνία. 4.Υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν τα νομαρχιακά ταμεία και ρυθμίζουν ιδιαίτερα τον τρόπο λειτουργίας, συντήρησης και διάθεσης των μηχανημάτων και οχημάτων, καθώς και τα καταβλητέα μισθώματα, τη βεβαίωση και την είσπραξη των τελών χρήσης ή μισθωμάτων και τη διαχείριση γενικά του τεχνικού εξοπλισμού, εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 3. 5.Ομοίως διατάξεις που ισχύουν για τα νομαρχιακά ταμεία και αφορούν την προμήθεια ειδών τεχνικού εξοπλισμού και την ενίσχυση του λογαριασμού διαχείρισης εσόδων και εξόδων των νομαρχιακών ταμείων από τον υφιστάμενο ειδικό λογαριασμό του άρθρου 68 του ν.δ/τος 3033/1954, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 3. 6.Όπου, στις παραπάνω διατάξεις, αναφέρεται: α) διοικητικό συμβούλιο νομαρχιακού ταμείου νοείται το νομαρχιακό συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο στο οποίο μπορεί να μεταβιβασθεί από αυτό η αντίστοιχη αρμοδιότητα και β) Νομάρχης νοείται ο αιρετός Νομάρχης. 7.Με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 26 παρ. 6 του ν. 2218/1994 ρυθμίζονται και θέματα εκποίησης ειδών τεχνικού εξοπλισμού. 8.Σε κάθε περίπτωση η εκμίσθωση των μηχανημάτων και οχημάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε Ο.Τ.Α., τα νομικά, τους πρόσωπα και τα συμβούλια περιοχής θα γίνεται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. 9.Τα συμβούλια περιοχής και οι Ο.Τ.Α. των νησιών, που δεν περιλαμβάνονται σε συμβούλιο περιοχής, μισθώνουν τον τεχνικό εξοπλισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με μειωμένα κατά 30% τα αντίστοιχα καθορισμένα τέλη χρήσης. 10.Η παράγραφος 3 του άρθρου 260 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η σύσταση αμιγούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση γίνεται, μετά πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης. 11.Η παράγραφος 3 του άρθρου 264 του π.δ/τος 323/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, εφόσον συντρέχει ειδική περίπτωση, μπορεί να ενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχειρήσεως από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος της αμοιβής τους που βαρύνει την επιχείρηση. 12.Όπου στο κείμενο του π.δ/τος 520/1988 (ΦΕΚ 236 Α) Βιβλία και στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις αναγράφονται: 1)η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής. 2)οι λέξεις υπηρεσία της Νομαρχίας εφεξής νοείται η υπηρεσία της Περιφερειακής Διοίκησης. 13.Όπου στο κείμενο της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών υπ αριθ. 25027/9.4.1984 (ΦΕΚ Β 244/19.4.1984) Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 έως 213 του ν. 1065/1980 κ.λπ. αναγράφεται: - απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εφεξής αντικαθίσταται με: πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή. 14.Όπου στο κείμενο των άρθρων 5 και 15 του π.δ/τος 80/1986 Ανώνυμες Εταιρείες που συνιστούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμοί, Δημοτικές ή Κοινοτικές Εταιρείες λαϊκής βάσης (ΦΕΚ Α 30/1986) αναγράφονται: 1)οι λέξεις ή Νομαρχιακό Συμβούλιο, αυτές διαγράφονται. 2)η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής. 3)η λέξη Νομαρχία εφεξής νοείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 15.Όπου στις κατωτέρω διατάξεις του π.δ/τος 323/1989 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας αναφέρεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής Άρθρο Άρθρο 4 παράγραφος7 14 . 1-473 στ παράγραφος79 8589 3 τα τρία τελευταία εδάφια 3 94 104 3 τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο 105 παράγραφοι 5 και 6παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 166 167 παράγραφος168169170 1 1711 τελευταίο εδάφιο και παράγραφος 2 Άρθρο 173 παράγραφος175 4 δεύτερο εδάφιοπαράγραφοι 3, 4, 5 και 7παράγραφος206 3 208213 εδάφιο πρώτοπαράγραφος27928416. Στους προέδρους των Συμβουλίων Περιοχής, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του ν. 1256/1982, χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια τριών (3) μηνών κατ έτος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Άρθρο 6 1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ενα από τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που ορίζονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέρχεται από τη μειοψηφία. 2.Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ και το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως ε της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 1069/1980 καταργούνται. 3.Η περίπτωση α της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής: α, εκτελέσεως προμηθειών και αναλήψεως υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000), επιτρεπομένης της αυξομείωσης του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 4.Στο άρθρο 10 του ν.1069/1980 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, οι οποίες έχουν ως εξής: 3. Στους πόρους της επιχείρησης, που διευρύνεται με το αντικείμενο της τηλεθέρμανσης, περιλαμβάνονται: 1)η χρέωση σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης, 2)τα εισπραττόμενα ποσά για τη δαπάνη της μετατόπισης αγωγών και συνδέσεων τηλεθέρμανσης, εναλλακτών ή άλλων συναφών εργασιών, 3)η αξία των καταναλισκόμενων θερμικών μονάδων, 4)οι συνεισφορές τρίτων για εκτέλεση έργων τηλεθέρμανσης κατά προτεραιότητα και 5)τα εισπραττόμενα ποσά για οποιαδήποτε απαραίτητη δαπάνη σχετική με τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το νέο αντικείμενο της επιχείρησης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις διευρύνσεως του αντικειμένου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.1069/1980. 4.Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1069/1980 εφαρμόζονται αναλόγως και για την υπηρεσία τηλεθέρμανσης. 5.Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής: Η μέση αυτή τιμή δαπάνης διακλάδωσης ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 6.Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής: Στις περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια, επιχειρήσεις λουτρών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ακινήτων, που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, κατά κατηγορίες και αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, καθώς και το τέλος χρήσης υπονόμου, καθορίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 7.Το άρθρο 18 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 18 Διαχειριστικός έλεγχος Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρησης της επιχείρησης ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι προτείνονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και διορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται και η αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 226/1992 (ΦΕΚ Α 120/1992). 8.Το άρθρο 20 του ν.1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 20 Εποπτεία επί των επιχειρήσεων 1.Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο ανήκει η επιχείρηση ελέγχει τις εξής αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου: 1)Για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. 2)Για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων. 3)Για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα. 4)Για τη σύναψη δανείων. 5)Για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες. 2.Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο ανήκει η επιχείρηση ελέγχει τον ισολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμιακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές. 9.Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν.1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Με κανονισμούς, που συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχειρήσεως και ελέγχονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή της κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, ρυθμίζονται κάθε φορά τα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης, σύμφωνα με τις γενικής παραδοχής λογιστικές και οργανωτικές αρχές. 10.Το άρθρο 23 του ν.1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 23 Κανονισμοί δικτύων 1.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως, και ιδίως οι πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, οι ουσίες των οποίων η διάθεση καθ Οιονδήποτε τρόπο στο δίκτυο απαγορεύεται, η επιτρεπόμενη συγκέντρωση ρυπαινουσών ουσιών, τα όρια των φυσικών και λοιπών παραμέτρων των αγρών βιομηχανικών αποβλήτων που διατίθενται στα δίκτυα, τα της χρησιμοποιήσεως των υδάτων και των προϊόντων της αποχετεύσεως, οι όροι προστασίας των υδατικών αποδεκτών γενικώς και τα των υλικών κατασκευής των δικτύων αποχετεύσεως. 2.Με την ίδια ως άνω διαδικασία εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως και ιδίως τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, ο αριθμός των εξωτερικών διακλαδώσεων, για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των ακινήτων, για την αποχέτευση χαμηλών χώρων και επιφανειών, για τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, για τη διακοπή των συνδέσεων, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις γενικώς των ιδιοκτητών ακινήτων των κατοίκων και λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των οργάνων της επιχειρήσεως, το μήκος συνδέσεως για ακίνητα που έχουν προσόψεις σε περισσότερες από μια οδούς που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους συνδέσεως, ο τρόπος υπολογισμού της επιβάρυνσης των ακινήτων στο ίδιο οικόπεδο στο οποίο υφίσταται κάθετη ιδιοκτησία, ρ τρόπος κατασκευής από την επιχείρηση της εξωτερικής διακλάδωσης για τη σύνδεση ακινήτων, των οποίων οι υπόχρεοι για αυτό δεν υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που έχει τάξει η επιχείρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύνδεσης και για την είσπραξη των δαπανών συνδέσεων στην περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων της επιχείρησης. 3.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο του δήμου ή κοινότητας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση καθορίζονται όλα τα σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου υδρεύσεως και ιδίως ο τρόπος του καθορισμού κάθε φορά της τιμής του ύδατος, της διανομής αυτού, τα σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο υδρεύσεως, τη διακοπή των συνδέσεων, την εγγύηση χρήσεως υδρομετρητών, τις διακλαδώσεις του δικτύου, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα, οι υπόχρεοι καταβολής των τελών υδρεύσεως πάσης φύσεως και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι αντίστοιχες από αυτά κυρώσεις και γενικά κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων ύδρευσης της επιχείρησης. Μέχρι την έκδοση αυτών των κανονισμών εφαρμόζονται τα τιμολόγια που ισχύουν και οι κανονισμοί των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως του δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου από τους οποίους ιδρύεται η επιχείρηση. 11.Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν. 1069/1980 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο καθορίζονται χωριστά τιμολόγια για την υπηρεσία υδρεύσεως και αποχετεύσεως. 3.Τα έσοδα από τα τέλη επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου για την εκτέλεση έργων σύμφωνα με το σκοπό της επιχείρησης μετά την πάροδο της δεκαετίας, όπως αναγράφεται στα άρθρα 11 και 12 του νόμου αυτού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. 12.Το άρθρο 26 του ν. 1069/1980 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 26 Διαφοροποίηση τελών Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί: 1)να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης για τους κατοίκους των δήμων ή κοινοτήτων ή συνοικισμών αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση οι οποίοι εξυπηρετούνται με δικό τους δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης και 2)να θεσπίζονται διαφορετικά τιμολόγια κατά περιοχές ανάλογα με τα εκτελούμενα έργα ή με το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής. 13.Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 1069/1980 αντικαθίστανται ως εξής: Τις αρμοδιότητες του επιθεωρητή δημόσιων έργων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ασκεί ο γενικός διευθυντής της επιχειρήσεως. Η βεβαίωση των ποσών της ζημίας διενεργείται από την επιχείρηση και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων της επιχείρησης. 14.Όπου στις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1069/1980 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως αναφέρεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής. Άρθρο 5 15.Επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού, από Δ.Ε.Υ.Α. σε Δ.Ε.Υ.Α. ή σε αμιγή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση, με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης από την οποία ζητείται η μετάταξη. 16.Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.890/1979 (ΦΕΚ 80 Α) αντικαθίσταται ως εξής: γ) Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων κατασκευής, συμπληρώσεως και συντηρήσεως του δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως, ως και το πρόγραμμα επενδύσεων. 17.Η περίπτωση α του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: α) εκτελέσεως συνήθους φύσεως έργων ή προμηθειών και αναλήψεως υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές, επιτρεπομένης της αυξομειώσεως του χρηματικού τούτου ορίου, δια αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 18.Το άρθρο 8 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχειρήσεως ενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι προτείνονται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών και διορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται και η αμοιβή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 226/1992 ( ΦΕΚ 120 Α). 19.Το άρθρο 9 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9 Εποπτεία επί της επιχειρήσεως 1.Ο Περιφερειακός Διευθυντής ελέγχει τις εξής αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου: α) για την ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης και για κάθε τροποποίησή του, β) για την αγορά και εκποίηση ακινήτων κτημάτων, γ) για την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα, δ) για τη σύναψη δανείων, ε) για την επέκταση της επιχείρησης, στ) για τις μελέτες, τα έργα και τις προμήθειες. 2; Ο Περιφερειακός Διευθυντής ελέγχει τον ισολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων και μπορεί να διατάξει τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού και ταμιακού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές. 20.Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Με κανονισμούς, που συντάσσονται και ψηφίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης και ελέγχονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ρυθμίζονται κάθε φορά τα της λειτουργίας και της διαχείρισης της επιχείρησης με βάση γενικής παραδοχής λογιστικές αρχές. 21.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Η μέση αυτή τιμή δαπάνης διακλαδώσεως ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης·. 22.Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 3 και το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.890/1979, καθώς και από τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, έγκριση του νομάρχη καταργείται. 23.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται μόνον ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 24.Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Επιτρέπεται σε ειδικές από τη φύση των έργων περιπτώσεις, η εκτέλεση έργων και κατά το απολογιστικό σύστημα ή με αυτεπιστασία ή με εργολαβία, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου το οποίο καθορίζει τους όρους αυτής της απολογιστικής εκτέλεσης των έργων. 25.Το άρθρο 16 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 16 1.Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, εκδίδεται κανονισμός, με τον οποίο καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως και ιδίως τα ακίνητα που είναι υπόχρεα για σύνδεση, ο αριθμός των εξωτερικών διακλαδώσεων, η αποχέτευση χαμηλών χώρων και επιφανειών, η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων των ακινήτων, οι ουσίες των οποίων απαγορεύεται η αποχέτευση, οι πρόσθετες υποχρεώσεις καθαρισμού και απαλλαγής από βλαπτικές ουσίες των λυμάτων τους, που επιβάλλονται ιδίως στις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, η χρησιμοποίηση των υδάτων και των προϊόντων της αποχέτευσης, η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, η διακοπή των συνδέσεων, οι αντίστοιχες εν γένει υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων των κατοίκων, των λοιπών οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα των οργάνων της επιχειρήσεως, το μήκος συνδέσεως για ακίνητα που έχουν προσόψεις σε περισσότερες από μία οδούς το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιώματος συνδέσεως, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων της επιχειρήσεως. 2.Με την ίδια διαδικασία της παραγράφου 1, ορίζεται ο τρόπος κατασκευής από την επιχείρηση της εξωτερικής διακλαδώσεως για σύνδεση ακινήτων, των οποίων. οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την επιχείρηση τα σχετικά δικαιολογητικά για την εκτέλεση της σύνδεσης και τα σχετικά με την είσπραξη των δαπανών και του δικαιώματος συνδέσεων για την περίπτωση αυτή. Για την έναρξη της υποχρεώσεως καταβολής του δικαιώματος χρήσεως υπονόμων εφαρμόζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του παρόντος. 3.Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης που υπόκειται στον έλεγχο του Περιφερειακού Διευθυντή καθορίζονται τα της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, ιδίως δε ο τρόπος του καθορισμού κάθε φορά της τιμής του ύδατος, της διανομής αυτού, της διαδικασίας σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, της διακοπής συνδέσεων, των διακλαδώσεων του δικτύου, τα υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα και οι υπόχρεοι καταβολής των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων υδρεύσεως και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι αντίστοιχες εκ τούτων κυρώσεις και γενικά κάθε λεπτομέρεια όσον αφορά τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων ύδρευσης της επιχείρησης. Μέχρι να εκδοθεί ο κανονισμός αυτός, εφαρμόζονται τα τιμολόγια που ισχύουν και οι κανονισμοί υδρεύσεως του υπάρχοντος δημοτικού οργανισμού υδρεύσεως και αποχετεύσεως Βόλου, του Δήμου Νέας Ιωνίας και της Κοινότητας Διμηνίου. 26.Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που υπόκειται στον έλεγχο του Περιφερειακού Διευθυντή, μπορεί: α) να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως και αποχετεύσεως για τους κατοίκους των δήμων ή κοινοτήτων ή συνοικισμών αυτών που μετέχουν στην επιχείρηση, οι οποίοι εξυπηρετούνται από χωριστό δίκτυο ανεξάρτητο από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης και β) να θεσπίζονται διαφορετικά τιμολόγια κατά περιοχές ανάλογα με τα εκτελούμενα έργα ή το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων της περιοχής. 27.Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Τις αρμοδιότητες του επιθεωρητή δημόσιων έργων σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ασκεί ο γενικός Διευθυντής της επιχείρησης. 28.Το άρθρο 24 του ν. 890/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 24 Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών, που προβλέπονται από αυτόν το νόμο, ασκούνται από τη διεύθυνση οργανώσεως και λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Περιφερειακού Διευθυντή από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Διοίκησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΣΟΔΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Άρθρο 7 1.Το άρθρο 8 του β.δ/τος της 24.9/20.10.1958 αντικαθίσταται ως εξής: Αν το συμβούλιο δεν εκδώσει για κάθε έτος απόφαση διάθεσης των βοσκήσιμων τόπων ισχύει η προηγούμενη απόφαση. 2.Η παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ/τος της 24.9/20.10.1958 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Ποσοστό από τις ετήσιες εισπράξεις του δικαιώματος βοσκής, που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, διατίθεται υποχρεωτικά για τη βελτίωση των βοσκοτόπων. Οι εργασίες βελτίωσης των βοσκοτόπων γίνονται με βάση μελέτη γεωπόνου, η οποία εγκρίνεται από την υπηρεσία Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ύστερα από αίτηση του δήμου ή της κοινότητας. 3.Όπου στην παρ. 6 του άρθρου 21 του β.δ/τος της 24.9/20.10.1958 αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής. 4.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 429/1976 (ΦΕΚ 235 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: Ή διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου. 5.Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 37 και η παρ. 3 του άρθρου 68 του β.δ/τος της 24.9/20.10.1958 καταργούνται. 6.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 97 του β.δ/τος της 24.9/20.10.1958 αντικαθίσταται ως εξής: Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί για εξαιρετικούς λόγους να ορίζεται η εξόφληση των χρεών σε δήμους και κοινότητες σε δόσεις. 7.Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η άδεια, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για να γίνει τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος πεζόδρομου ή πεζοδρομίου δημοτικού ή κοινοτικού δρόμου για την κατασκευή έργου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δίδεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας. Αν ο δήμος ή η κοινότητα δεν έχει δική του τεχνική υπηρεσία, το ύψος του ποσού της εγγυητικής επιστολής ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητος ύστερα από πρόταση μηχανικού του Ο.Τ.Α. και εφόσον δεν υπάρχει, από μηχανικό της Τ.Υ.Δ.Κ.. Στην τελευταία περίπτωση η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ενδιαφερόμενο και προκαταβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας αρνείται να χορηγήσει την άδεια ή περάσει η προθεσμία για τη χορήγησή της αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και ύστερα από γνώμη επιτροπής ειδικών που συγκροτείται από αυτόν. 8. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 τροποποιούνται ως εξής: Ί. Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων. Σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους μπορεί να συνιστώνται περισσότερες από μία επιτροπές. 2.Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου: 1)Σε δήμους και κοινότητες με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουμένων. Ο πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. 2)Προκειμένου για τους δήμους και κοινότητες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από: α) έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ διοικητικού με βαθμό Α αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως προέδρου, β) έναν υπάλληλο του κλάδου Π Ε διοικητικού αρμοδιότητας του αυτού Υπουργείου ή δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου με βαθμό τουλάχιστον Β και γ) ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και ο γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1505/1984, όπως ισχύει κάθε φορά. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου ή της κοινότητας. 9.Το άρθρο 13 του ν. 1468/1984 καταργείται. 10.Όπου στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 1416/1984 αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης. 11.Η παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 1416/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στο Δημόσιο μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας τους ως κοινοχρήστων, σε δήμους και κοινότητες, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται. 12.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Αν ο υπόχρεος δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την παραπάνω εισφορά μέχρι τη λήξη της χρήσης, επιτρέπεται η παρακράτηση και απόδοσή της με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διαπίστωση και γνωστοποίηση από την τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, από την τακτική οικονομική ενίσχυση που δικαιούται ο δήμος ή η κοινότητα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. 13.Η παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ/τος 197/1978, που προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 1416/1984, καταργείται. 14.Οι αρμοδιότητες του νομάρχη που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του ν.1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α) καταργούνται. 15.Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1491/1984 τροποποιείται ως εξής: 2. Σε περίπτωση άρνησης του οικείου δήμου ή κοινότητας για την παροχή της κατά την προηγούμενη παράγραφο συναίνεσης αποφασίζει σχετικά ο Περιφερειακός Διευθυντής, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει ανάγκη ύδρευσης του οικισμού και αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης έργου ύδρευσης από το δήμο ή την κοινότητα στην οποία ανήκει. 16.Οι αρμοδιότητες του νομάρχη που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 16 του άρθρου 5 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α), ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. 17.Η παρ. 2 του άρθρου 54 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 καταργείται. 18.Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 αντικαθίσταται ως εξής: 3.Τα διαχειριστικά βιβλία που χρησιμοποιούν οι ταμίες των δήμων και τα λοιπά δημοτικά όργανα που κάνουν εισπράξεις θεωρούνται από τον προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου ή από τον προϊστάμενο που προβλέπεται από τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου. Ο προϊστάμενος που θεωρεί τα διαχειριστικά βιβλία εκδίδει και τη βεβαίωση που υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τον ετήσιο απολογισμό και με την οποία βεβαιώνεται ο αριθμός των βιβλίων διπλοτύπων εισπράξεων και γραμματίων εισπράξεως που θεωρήθηκαν και παραδόθηκαν στον ταμία και ο αριθμός όσων δεν χρησιμοποιήθηκαν και επιστράφηκαν. 19.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 επαναφέρονται σε ισχύ για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 20.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η παράλειψη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης αυτής και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις οφειλές αυτές μέχρι την ημερομηνία καταβολής της σχετικής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν γεννούν αξίωση κατά των δήμων και κοινοτήτων για επιστροφή τους. 21.Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού, μπορεί οι οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα δημοτικά ταμεία να ρυθμιστούν και να καταβληθούν σε τριάντα (30) δόσεις χωρίς καταβολή προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Η ρύθμιση γίνεται από τις ανωτέρω υπηρεσίες ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται σε αυτές μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης του οικείου συμβουλίου και οι λοιπές σε αντίστοιχη ημερομηνία των επόμενων μηνών. Η παράλειψη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος αυτής και την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις οφειλές αυτές μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν γεννούν αξίωση κατά των δήμων και κοινοτήτων για επιστροφή τους. 22.Η αληθής έννοια της διάταξης του εδαφίου Β της παρ. 1 του άρθρου 1 -του ν. 339/1976, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989, με την οποία επιβάλλεται τέλος σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) Κέντρων διασκέδασης και των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων Γ κατηγορίας και ανωτέρας, στα οποία προσφέρονται φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, β) Ζυθοπωλείων ανεξαρτήτως κατηγορίας, μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης κατηγορίας και γ) Κέντρων πολυτελείας, είναι ότι: το τέλος επιβάλλεται μόνο στα προϊόντα, τα οποία σερβίρονται και καταναλώνονται στα καταστήματα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή. Ο διαχωρισμός των ακαθάριστων εσόδων που υπόκεινται στο παραπάνω τέλος γίνεται σε ιδιαίτερες σειρές φορολογικών στοιχείων, όταν δε χρησιμοποιείται φορολογική ταμειακή μηχανή πρέπει να καταχωρούνται σε διαφορετικά τμήματα (αθροιστές). Η ύπαρξη των σειρών ή των συγκεκριμένων αθροιστών γνωστοποιείται πριν από τη χρησιμοποίησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για τη μη τήρηση των προηγούμενων διατάξεων επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 32 και 34 του π.δ/τος 186/1992. Ποσά που καταβλήθηκαν, για την αξία προϊόντων που πωλήθηκαν για κατανάλωση εκτός των ανωτέρω καταστημάτων, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν επιστρέφονται. Τα βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη, για τις πωλήσεις σε πακέτο των οποίων οι πράξεις βεβαιώσεως έχουν επιδοθεί μέχρι 31.12.1994, καταβάλλονται μόνο κατά το είκοσι τοις εκατό (20%), αφαιρουμένων των προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.. Διαγράφονται τα τέλη της παραπάνω περίπτωσης που βεβαιώθηκαν ή οι πράξεις βεβαιώσεώς τους επιδόθηκαν μετά την 1.1.1995. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, η μικρότερη των οποίων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. 23.Για οφειλές του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), που προέρχονται από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ποσού κάτω των τριακοσίων (300) δραχμών, δεν συντάσσονται φορολογικοί κατάλογοι. 24.Παρατείνεται μέχρι τον Ιούνιο 1995 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου που έληξε τον Οκτώβριο 1994, για τους επιτηδευματίες των περιοχών των Δήμων Κάσου και Αρχαγγέλου και της Κοινότητας Ολύμπου, καθώς και εκείνων που βρίσκονται εκτός των παραπάνω περιοχών, για τους οποίους αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται από το Νομάρχη Δωδεκανήσου βεβαιώνει ότι επλήγησαν από τη θεομηνία του Οκτωβρίου 1994. 25.Τα χρέη των δημοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας προς το Ι.Κ.Α. ρυθμίζονται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1η Ιουλίου 1995. Επίσης, τα χρέη των επιχειρήσεων αυτών για το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών προς το Δημόσιο ρυθμίζονται σε τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1η Ιουλίου 1995. 26. 1)Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 1416/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού απαλλάσσονται οι αγωνιστικοί χώροι, οι χώροι των κερκίδων και οι χώροι των αποδυτηρίων των αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις και άλλοι αγωνιστικοί χώροι, εφόσον η είσοδος στους τελευταίους είναι ελεύθερη και δεν εισπράττεται δικαίωμα εισόδου. 2)Τέλη καθαριότητας, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος των ανωτέρω για τους χώρους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και δεν έχουν πληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διαγράφονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (ν. 1188/1981) Άρθρο 8 1.Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α) αντικαθίσταται ως εξής: * 2. Η υπαγωγή του προσωπικού της παρ. 1 ενεργείται με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ή συνδέσμου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. , Το υπηρεσιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί κατόπιν εγγράφου ερωτήματος που απευθύνει προς αυτό ο εκπροσωπών τον οικείο οργανισμό ή κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. Προκειμένου περί συνδέσμων που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του Νομού Αττικής και οι μετέχοντες δήμοι και κοινότητες ανήκουν σε διαφορετικούς νομούς ή νομαρχίες, αρμόδιο για την έκδοση της γνωμοδότησης είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Νομαρχίας Αθηνών. 2.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1188/1981 καταργείται. 3.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα δίμηνο από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος. 4.Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 1188/1981 αντικαθίστανται ως εξής: (1). Συνιστάται σε κάθε νομό και νομαρχία υπηρεσιακό συμβούλιο συγκροτούμενο με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή το οποίο αποτελείται από: 1)τρεις (3) δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, ύστερα από υπόδειξη της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων, 2)δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, που εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.). Η γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχεται μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη της Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.. (2). Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του δήμου της έδρας του νομού, με εξαίρεση τα συμβούλια νομαρχιών Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήμου, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Ο γραμματέας του συμβουλίου πρέπει να είναι κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ17 διοικητικών - λογιστικών ή ΔΕ1 διοικητικών με βαθμό τουλάχιστον Π. (3). Ως τόπος συνεδρίασης του συμβουλίου ορίζεται το κατάστημα του δήμου της έδρας του νομού και το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου για τα συμβούλια των νομαρχιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, πλην των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. (4). Στη διοικητική περιφέρεια της Νομαρχίας Αθηνών συνιστώνται τρία (3) υπηρεσιακά συμβούλια με αρμοδιότητα τους κατωτέρω Ο.Τ.Α.: Α. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Ταύρου, Μοσχάτου, Καλλιθέας, Ν.Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Δάφνης, Υμηττού, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αλίμου, Αργυρούπολης, Ελληνικού και Γλυφάδας. Β. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ν. Λιοσίων, Αγ. Αναργύρων και Καματερού: Γ. Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Νέας Χαλκηδόνας, Ν. Φιλαδέλφειας, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Ηρακλείου, Λυκόβρυσης, Πεύκης, Γαλατσίου, Φιλοθέης, Ψυχικού, Ν. Ψυχικού, Χολαργού, Παπάγου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Αγ. Παρασκευής, Χαλανδρίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεντέλης, Ν. Πεντέλης, Εκάλης, Νέας Ερυθραίας, Αμαρουσίου και Κηφισιάς. (5). Τα ανωτέρω υπηρεσιακά συμβούλια της Νομαρχίας Αθηνών συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και αποτελούνται από: 1)τρεις (3) δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή, ύστερα από υπόδειξη της διοικούσας επιτροπής της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων, 2)δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων των οικείων Ο.Τ.Α., που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β της υποπαραγράφου (1) αυτού του άρθρου. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήμου. Ως τόπος συνεδρίασης των ανωτέρω συμβουλίων ορίζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου. (6). Σε καθέναν από τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συνιστάται υπηρεσιακό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή και αποτελείται από: 1)τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α της υποπαραγράφου (1) αυτού του άρθρου, β. δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του οικείου δήμου, που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β της υποπαραγράφου (1) αυτού του άρθρου. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ17 διοικητικών - λογιστικών ή ΔΕ1 διοικητικών του οικείου δήμου με βαθμό τουλάχιστον Γ, που προτείνεται από το δήμαρχο. (7). Για τα υπηρεσιακά συμβούλια των υποπαραγράφων (1), (4) και (6) της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα: 1)Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας. 2)Με την απόφαση συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου. 8)Όταν το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί ως πειθαρχικό, ο πρόεδρος αντικαθίσταται από δικαστικό λειτουργό ή σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου Β1 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α). 9)Αν τα αιρετά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που κρίνονται για προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, αυτά κρίνονται κατά την πρώτη συνεδρίαση και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή για την κρίση που τους αφορά. Αν και τα αναπληρωματικά μέλη έχουν το ίδιο κώλυμα, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη. 10)Κατά τα λοιπά για τη συγκρότηση, λειτουργία και τήρηση πρακτικών των υπηρεσιακών συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του ν. 1188/1981, όπως ισχύουν και κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. (8). Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν τα υπάρχοντα. (9). Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων των υποπαραγράφων (1) και (6) του παρόντος, καθώς και οι αναπληρωτές τους, είναι αυτά που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με την 27581/16.6.1994 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 486 Β) με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (4) του άρθρου αυτού. 5.Το άρθρο 12 του ν. 1188/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12 Οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας Συγκρότηση υπηρεσιών (1). Με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. (2). Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού ή διοικητικού συμβουλίου ψηφίζονται οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δήμων, κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, αντίστοιχα, και εκδίδεται πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (3). Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας τακτικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων χρόνων, κάθε Ο.Τ.Α., να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού μετά της Α.Τ.Α. του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων, πολλαπλασιαζομένης της δαπάνης αυτής επί δύο (2). (4). Τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 317, 318 και 320 δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των οργανισμών κατά το τελευταίο έτος της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου. (5). Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκειται για τη σύσταση θέσεων προσωπικού των συμβουλίων περιοχής. Για τη σύσταση θέσεων προσωπικού με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των συμβουλίων περιοχής λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο αριθμός των Ο.Τ.Α. που απαρτίζουν το συμβούλιο περιοχής, η εδαφική έκτασή τους, ο πληθυσμός τους, τα προσδοκώμενα έσοδά τους, η έκταση του οδικού, ηλεκτρικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου τους, καθώς και κάθε άλλος παράγοντας που αναδεικνύει την αναπτυξιακή τους δραστηριότητα. 6.Το άρθρο 23 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 23 Δημοσίευση διορισμού Η πράξη διορισμού δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με επιμέλεια του Περιφερειακού Διευθυντή, πριν να κοινοποιηθεί στον διοριζόμενο. 7.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Αν αυτός που διορίστηκε δεν γίνει δεκτός για ορκωμοσία από το αρμόδιο όργανο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις παραγράφους 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται για όλες τις συνέπειες ότι ανέλαβε υπηρεσία μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πράξης του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής των αποδοχών από τον εκπροσωπούντα τον οικείο Ο.Τ.Α., αυτές καταβάλλονται με εντολή του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του οικείου οργανισμού ή του προϊσταμένου της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ.) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.. 8.Οι παράγραφοι 5 και θ του άρθρου 89 του ν. 1188/1981, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 5. Το καθημερινό ωράριο εργασίας ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή. 6.Οι καθημερινές ώρες εργασίας είναι συνεχείς, μπορεί δε κατ εξαίρεση να ορίζονται διακεκομμένες με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, μετά από πρόταση των οικείων συμβουλίων ή διοικήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος, κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται λόγω ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. 9.Στην παράγραφο 4 του άρθρου 89 του ν. 1188/1981 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ειδικά για τους εργαζομένους αποκλειστικά: α) στις χωματερές (υγειονομικής ταφής απορριμμάτων - σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων κ.λπ.), β) στην αποκομιδή απορριμμάτων και γ) στην ταφή και εκταφή νεκρών, οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης ορίζονται σε τριάντα δύο (32). 10.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 89 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Προκειμένου για το προσωπικό ή μέρος του προσωπικού των μηχανογραφικών υπηρεσιών, οι κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου οριζόμενες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας μπορούν κατ εξαίρεση, λόγω ειδικών δυσμενών συνθηκών εργασίας του ως άνω προσωπικού, να μειώνονται κατά τρεις (3) ώρες με απόφαση των οργάνων της παραγράφου 3. 11.Η παράγραφος 9 του άρθρου 89 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 9. Σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση των οργάνων της παραγράφου 3 μπορεί να ορίζονται κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο ειδικότερα στις υπηρεσίες αυτές προσωπικό κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, καθώς και η υποχρεωτικά παρεχόμενη σε αυτό αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης καθορίζονται με απόφαση των ανωτέρω οργάνων. 12.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του π.δ/τος 588/1988 (ΦΕΚ 284 Α) καταργείται. 13.Η παράγραφος 2 του άρθρου 94 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση με αμοιβή έργου ή εργασίας που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο. 14.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 103 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η μονιμοποίηση θεωρείται ότι συντελέστηκε από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης της απόφασης του υπηρεσιακού συμβουλίου, η οποία γίνεται με μέριμνα του Περιφερειακού Διευθυντή. 15.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, με τους όρους, τους περιορισμούς και τη διαδικασία των γενικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109. 16.Στο άρθρο 111 του ν. 1188/1981, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής: 6.α. Για τους εργαζομένους αποκλειστικά στις χωματερές, στην υγειονομική ταφή - καύση κ.λπ., για όσους εργάζονται επί πενθήμερο εβδομαδιαίως οι ημέρες άδειας ορίζονται σε είκοσι επτά (27) μη συνυπολογιζομένης της ημέρας του Σαββάτου ή της Δευτέρας, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 89, για όσους δε εργάζονται επί εξαήμερο εβδομαδιαίως οι ημέρες ορίζονται σε τριάντα δύο (32). 1)Για τους εργαζομένους αποκλειστικά στην αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς και στην ταφή και εκταφή νεκρών μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας οι ημέρες άδειας αυξάνονται κατά τρεις (3). 17.Με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., οι οποίοι πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους τηρούν τα Πρακτικά συνεδριάσεων του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και των συμβουλίων των συνδέσμων, νομικών προσώπων και ιδρυμάτων των Ο.Τ.Α.. Η υπερωριακή εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων είναι μέσα στα όρια που καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους. 18.Οι υπάλληλοι δήμων, κοινοτήτων, ιδρυμάτων, λοιπών νομικών προσώπων και συνδέσμων των Ο.Τ.Α. και των συμβουλίων περιοχής μπορούν να μετακινούνται έξω από την έδρα τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου και μέχρι τρεις (3) ημέρες το μήνα κατ ανώτατο όριο Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών η μετακίνηση γίνεται ύστερα από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και της εκτελεστικής επιτροπής των ιδρυμάτων, συνδέσμων Ο.Τ.Α. και συμβουλίων περιοχής. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η μετακίνηση χωρίς προηγούμενη απόφαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων. Στις περιπτώσεις αυτές τα συλλογικά όργανα αποφασίζουν χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν δικαιολογημένη ή όχι. 19.Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου επιτρέπεται να ανατεθούν προσωρινώς σε τακτικό διοικητικό υπάλληλο παραπλήσιου Ο.Τ.Α. τα καθήκοντα του γραμματέα της κοινότητας του οποίου η θέση είναι κενή. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει ανάθεση καθηκόντων κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου, να ανατεθούν προσωρινώς καθήκοντα γραμματέα σε δημόσιο υπάλληλο ή σε υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ.. Οι ώρες της μηνιαίας απασχόλησης του γραμματέα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του ν.1188/1981. 20.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Η μετάταξη ενεργείται με αίτηση του υπαλλήλου σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 21.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 132 του ν.1188/1981, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 2. Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. εκ του οποίου ζητείται η μετάταξη και των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. 3.Κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 επιτρέπεται η μετάταξη με αίτηση του υπαλλήλου από κοινότητα σε κοινότητα. 22.Η παράγραφος 9 του άρθρου 132 του ν. 1188/1981, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 2130/1993, αντικαθίσταται ως εξής: 9. Μετάταξη υπαλλήλου δήμου ή κοινότητας ή ιδρύματος ή νομικού προσώπου ή συνδέσμου ή συμβουλίου περιοχής σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή ίδρυμα δήμου ή κοινότητας ή νομικό πρόσωπο ή σύνδεσμο ή συμβούλιο περιοχής, επιτρέπεται, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού και εφόσον υφίσταται αντιστοιχία των διατάξεων συνταξιοδότησης του μετατασσόμενου υπαλλήλου προς τις διατάξεις του προσωπικού του φορέα στον οποίο γίνεται η μετάταξη, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, μπορεί, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων, υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή ιδρύματος ή δημοτικού ή κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, να μεταταγεί σε ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου ή άλλου δήμου ή κοινότητας με τη μεταφορά της θέσης. Ο μετατασσόμενος διατηρεί το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που κατείχε πριν τη μετάταξή του. 23.Στο άρθρο 132 του ν.1188/1981, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 65 του ν.1416/1984 και την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 2130/1993, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 10. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου αυτού επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ23 ειδικού προσωπικού από δήμο σε δήμο, από δήμο σε κοινότητα και αντίστροφα. 24.Οι υπηρετούντες στους δήμους, στις κοινότητες και στα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να μεταταγούν από δήμο ή κοινότητα ή Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλο δήμο, κοινότητα ή δημοτικό ή κοινοτικό Ν.Π.Δ.Δ.. Η μετάταξη ενεργείται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων και· μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων και σχετική γνωμοδότηση της δημαρχιακής επιτροπής για τους δήμους, του κοινοτικού συμβουλίου για τις κοινότητες και του διοικητικού συμβουλίου τους για το Ν.Π.Δ.Δ. με μεταφορά της θέσης. Η μετάταξη τελειούται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του δήμου, κοινότητας ή Ν.Π.Δ.Δ. υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 25.Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 9 του άρθρου 17 του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α), για τη μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, εφαρμόζονται και για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται τρίμηνη από τη δημοσίευση του παρόντος. 26.Η παράγραφος 3 του άρθρου 133 του ν. 1188/1981, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν.1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α; υποδοχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. εκ του οποίου ζητείται η απόσπαση. Η απόσπαση γίνεται για ένα (1) έτος και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη. Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης ο υπάλληλος υποχρεούται να επανέλθει στον Ο.Τ.Α. από τον οποίο αποσπάσθηκε. 27.Το άρθρο 144 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 144 Δημοσίευση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαιτείται δημοσίευση της περίληψης των πράξεων των οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων τους, αυτή ενεργείται με μέριμνα του Περιφερειακού Διευθυντή. 28.Το άρθρο 145 του ν.1188/1981 καταργείται. 29.Η περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του ν.1188/1981 καταργείται. 30.Η περίπτωση γ του άρθρου 177 του ν.1188/1981 καταργείται. 31.Η παράγραφος 6 του άρθρου 178 του ν.1188/1981 καταργείται. 32.Η παράγραφος 1 του άρθρου 183 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Αν τα πειθαρχικά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 179 κρίνουν ότι το αδίκημα είναι τιμωρητέο με ποινή μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς τους, παραπέμπουν την υπόθεση στο υπηρεσιακό πειθαρχικό συμβούλιο. 33.Το άρθρο 192 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 192 Εκτίμηση βαρύτητας του αδικήματος Σε αυτεπάγγελτη δίωξη τα πειθαρχικά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 179 μετά το τέλος της προανάκρισης ή της ανάκρισης ενεργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 183 του νόμου αυτού. Ο πειθαρχικός προϊστάμενος, που έχει επιληφθεί της υπόθεσης σε οποιοδήποτε στάδιο των ανακρίσεων ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου 5 του άρθρου 178, αν κατά την κρίση του το εικαζόμενο αδίκημα επιφέρει ποινή μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς του. 34.Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: β) το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του οικείου Ο.Τ.Α. στο οποίο κοινοποιείται υποχρεωτικά η απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η έφεση γίνεται και κατά των απαλλακτικών πειθαρχικών αποφάσεων. 35.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του ν.1188/1981 καταργείται. 36.Η παράγραφος 4 του άρθρου 202 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η έφεση ασκείται από τον τιμωρηθέντα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν και από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο από την περιέλευση της απόφασης σε αυτό. 37.Η παράγραφος 6 του άρθρου 202 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Το υπηρεσιακό πειθαρχικό συμβούλιο, όταν κρίνει την έφεση: α) του υπαλλήλου που τιμωρήθηκε, δεν μπορεί να καταστήσει χειρότερη τη θέση του και β) του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του οικείου Ο.Τ.Α., δεν μπορεί να επιβάλει ποινή ελαφρύτερη από εκείνη που επιβλήθηκε. Σε περίπτωση που ασκηθούν εφέσεις και από τους δύο ανωτέρω, το υπηρεσιακό συμβούλιο συνεκδικάζει και τις δύο εφέσεις χωρίς να δεσμεύεται για την επιβολή της ποινής. 38.Η παράγραφος 1 του άρθρου 204 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στην περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής ποινικής απόφασης την κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 171 επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητούν τα πειθαρχικά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 179, σε περίπτωση δε έκδοσης αθωωτικής ποινικής απόφασης, αυτός που αθωώθηκε. 39.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 205 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Οι υπόλοιπες ποινές εκτελούνται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του οικείου οργανισμού. 40.Το άρθρο 225 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 225 Μετάταξη Επιτρέπεται η μετάταξη ελεγκτή εσόδων και εξόδων με αίτησή του σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση δήμου ή κοινότητας, που υπάγεται στην περιφέρεια άλλης δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή. Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στο οποίο υπάγεται το προσωπικό του δήμου ή της κοινότητας υποδοχής. 41.Η παράγραφος 4 του άρθρου 234 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Αν λείπουν τελείως πρόσωπα κατάλληλα για τη θέση του γραμματέα επιτρέπεται προσωρινή ανάθεση των καθηκόντων του, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α). 42.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 236 του ν. 1188/1981, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 1832/1989, αντικαθίσταται ως εξής: Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων και των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών τους, συνιστώνται θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Για τη σύσταση των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των υπηρεσιών τους και η οικονομική δυνατότητά τους. 43.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρουτου ν.1188/1981 καταργείται. 44.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρουτου ν. 1188/1981, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ν.1416/1984, την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 1832/1989 και το άρθρο 34 του ν. 2130/1993, αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, μπορεί να συσταθεί θέση μετακλητού γενικού γραμματέα στο σύνδεσμο αυτόν. 45.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 243 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Ο αριθμός των εφημερίων και των ιεροδιακόνων που προσλαμβάνονται στους μη ενοριακούς ναούς των κοιμητηρίων που τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση των δήμων και κοινοτήτων καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 46.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 243 του ν. 1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των ιεροψαλτών και νεωκόρων των ιερών ναών της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 47.Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 300 του ν. 1188/1981 εφαρμόζονται αναλόγως και στους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. που επέλεξαν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α.. 48.Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 317 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: Η ένταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, που κρίνει για την καταλληλότητά τους. 49.Η παράγραφος 2 του άρθρου 318 του ν.1188/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. 50.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1. του άρθρου 5 του π.δ/τος 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Όπου από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται συγκρότηση των υπηρεσιών με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, οι θέσεις αυτές συνιστώνται με αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α., που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 51.Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ/τος 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α) εκπαιδευτική άδεια στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, όπου αυτό απαιτείται από τις οικείες διατάξεις. 52.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του π.δ/τος 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της ειδικότητας στην οποία μετατάσσεται. 53.Οι διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 1188/1981 εφαρμόζονται και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. του κεφαλαίου Β του π.δ/τος 410/1988 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη οργανικών θέσεων. 54.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 1832/1989, την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 2130/1993 και την παράγραφο 10 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994, αντικαθίσταται ως εξής: Αν οι κείμενες διατάξεις δεν προβλέπουν συγκρότησή των υπηρεσιών με οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, η θέση συνιστάται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 55.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 67 του ν.1416/1984 αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη. 56.Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 1416/1984 καταργούνται. 57.Για την απασχόληση προσωπικού στους Ο.Τ.Α. με σύμβαση μίσθωσης έργου, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1735/1387 απόφαση εκδίδεται από το δημοτικό συμβούλιο, εάν αυτό έχει έως και δεκαπέντε μέλη, τη δημαρχιακή επιτροπή για δήμους με συμβούλια άνω των δεκαπέντε μελών, το κοινοτικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο των λοιπών νομικών προσώπων και την εκτελεστική επιτροπή των ιδρυμάτων, συνδέσμων Ο.Τ.Α. και. συμβουλίων περιοχής. 58.Το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, υπάγεται στις διατάξεις του πρώτου και τρίτου μέρους, αντίστοιχα, του ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 Α). Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ψηφίζεται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 182 του π.δ/τος 323/1989 και του άρθρου 12 του ν. 1188/1981, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 υποπαράγραφος 3 του άρθρου αυτού. Η σύσταση θέσεων προσωπικού γίνεται με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών τους και της οικονομικής δυνατότητάς τους. Το προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, εντάσσεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1188/1981. 59.Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Αν μεταξύ των επιτυχόντων σε διαγωνισμό για πλήρωση θέσεων Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται υποψήφιοι που είναι κάτοικοι και δημότες του δήμου ή της κοινότητας πληθυσμού κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, για τον οποίο και δηλώνουν προτίμηση, προστίθενται στο βαθμό τον οποίο έλαβαν 20% αυτού. 60.Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.1416/1984 εφαρμόζονται και για την απόσπαση στην επιτροπή εγχώριας περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ενός δικηγόρου που υπηρετεί με σχέση έμμισθης εντολής στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της .παραγράφου 6 του άρθρουτου ν. 1256/1982. 61.Όπου στις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1188/1981 περί κυρώσεως του Κώδικος περί καταστάσεως προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως αναφέρεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής. Άρθρο 89 παράγραφος207 παράγραφος208 πρώτο εδάφιοπαράγραφος219 1 δεύτερο εδάφιο1 πρώτο εδάφιοπαράγραφοι 1,2 πρώτο εδάφιο 222227 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιοπαράγραφοι 1, 2 πρώτο εδάφιο 229 62.Όπου στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α) αναφέρεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ Άρθρο 9 1.Με πράξη του Νομάρχη διαπιστώνεται η κτήση ή μη της ελληνικής ιθαγένειας ατόμων που ζητούν να καθορισθεί η ιθαγένεια τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.δ. 3370/1955, ΦΕΚ 258 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς και με τις προϊσχύουσες αυτού σχετικές διατάξεις, καθώς και διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Για την έκδοση της ανωτέρω πράξης απαιτείται έρευνα όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων του αιτούντος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαπίστωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Μετά τη θετική διαπίστωση αυτών οι φάκελοι των υποθέσεων διαβιβάζονται στον οικείο Νομάρχη προς έκδοση εντός διμήνου της διαπιστωτικής πράξης. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας η πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. 2.Όπου στις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.δ. 3370/1955, ΦΕΚ 258 Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 1438/1984 (ΦΕΚ 60 Α) και 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α), αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης. 3.Όπου στο κείμενο των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 5 του ν. 1763/1988 Στρατολογία των Ελλήνων αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης. 4.Όπου στα κείμενα των κατωτέρω διατάξεων του ν. 2119/1993 (ΦΕΚ 23 Β) Κύρωση Κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων* αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης, και όπου η λέξη Νομαρχία, εφεξής νοείται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Άρθρο Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 4 περίπτ. α Άρθρο Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο Άρθρο 4 παράγραφοι 1 περίπτ. β, 2 και 3 Άρθρο Άρθρο 5 παράγραφος 3 Άρθρο Άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 3 Άρθρο Άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 3 Άρθρο Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 12 παράγραφος 3 Άρθρο 13 παράγραφοι 1, 2 και 3 Άρθρο 14 παράγραφος 2 Άρθρο 16 παράγραφοι 1, 3, 5 και 6 Άρθρο 21 παράγραφος 2 Άρθρο 22 Άρθρο 23 παράγραφοι 1, 2 και 3 Άρθρο 24 παράγραφος 1 Άρθρο 26 5.Η περίπτωση γ της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 2119/1993 αντικαθίσταται ως εξής: γ. Βεβαιώνει αυτούς μετά προηγούμενη διαπίστωση ότι έχουν γίνει οι μεταβολές, που επήλθαν με βάση τις αποφάσεις αυτές. 6.Το άρθρο 21 του ν. 2119/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 21 1.Η επιτροπή, που συνέρχεται μέσα στο μήνα Ιούνιο, αποφαίνεται επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν και για όσες από αυτές έγιναν αποδεκτές επιφέρει τις αναγκαίες μεταβολές και συντάσσει σχετικό πρακτικό. 2.Ακολούθως, η επιτροπή ανασυντάσσει σε τέσσερα αντίτυπα τον ονομαστικό κατάλογο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου, τον υπογράφει και τον στέλνει στον οικείο νομάρχη μέχρι τέλους του ίδιου μήνα. Μαζί με τα αντίτυπα του ονομαστικού καταλόγου στέλνονται τα πρακτικά και το αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως. 7.Το άρθρο 22 του ν. 2119/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 22 Οριστικοποίηση ετήσιου μητρώου αρρένων Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας των ονομαστικών καταλόγων ο Νομάρχης τους οριστικοποιεί. Με την οριστικοποίηση αυτή οι κατάλογοι αποτελούν τα ετήσια μητρώα αρρένων. 8.Όπου στο κείμενο του ν.δ/τος 4239/1962 (ΦΕΚ 126 Α) Περί συνταξιοδοτήσεως του τακτικού προσωπικού του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και τροποποιήσεως συνταξιοδοτικών και των περί μητρώων αρρένων διατάξεων τινών αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης (Άρθρο 12 παράγραφος 2). 9.Το άρθρο μόνο του ν.δ/τος 2573/1953 (ΦΕΚ 241 Α) Περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο μόνο 1.Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου σε παιδιά γεννηθέντα χωρίς νόμιμο γάμο των γονέων τους ή αγνώστων γονέων γίνεται με απόφαση του Νομάρχη. Επίσης, η προσθήκη στοιχείων που λείπουν στις εγγραφές στα μητρώα αρρένων ή στα δημοτολόγια, καθώς και η διόρθωση αυτών, εκτός της ηλικίας, για την οποία προβλέπουν ειδικές διατάξεις, γίνεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπάγγελτα, με απόφαση του Νομάρχη. 2.Προκειμένου περί: α) ελλήνων του εξωτερικού, β) ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και γ) παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ο Νομάρχης, προς το σκοπό εξελληνισμού του ονοματεπωνύμου τους, μπορεί να αποφασίσει κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου την αλλαγή, τόσο του επωνύμου, όσο και του κύριου ονόματος. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Νομάρχη κοινοποιούνται στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα και Στρατολογικό Γραφείο. 3.Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να καθορίζονται λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου. 10.Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του π.δ/τος 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α) Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια καταργείται και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου παίρνει τον αριθμό 2. 11.Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ως άνω προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από το Νομάρχη για τη διόρθωση ή προσθήκη στοιχείων εγγραφής, ως και κάθε άλλη κατά νόμο μεταβολή στα μητρώα αρρένων εκτελούνται και ως προς τα δημοτολόγια δια καταχωρίσεως των στοιχείων στα οποία αναφέρονται οι αποφάσεις αυτές στα δημοτολόγια, από τα όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. 12.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του ως άνω π.δ/τος 497/1991 καταργούνται. 13.Η παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι εγγραφές, διαγραφές, μεταδημοτεύσεις και οι πάσης φύσεως μεταβολές, που επέρχονται με πράξη του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, καταχωρίζονται αμέσως στο δημοτολόγιο με μέριμνα και ευθύνη, για μεν τους δήμους του προϊσταμένου του δημοτολογίου δημοτικού υπαλλήλου και του δημάρχου, για δε τις κοινότητες του αρμόδιου κοινοτικού υπαλλήλου και του προέδρου της κοινότητας. 14.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α) περί ληξιαρχιακών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση σύμπτυξης περισσότερων ληξιαρχικών περιφερειών σε μία, ληξίαρχος ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ένας από τους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων. 15.Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής: 2. Όταν η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά δύσκολη, ληξίαρχος μπορεί να διοριστεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος ή δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος ή δημότης κάτοικος του δήμου ή της κοινότητας ή δημόσιος υπάλληλος. Μέχρι να γίνει ο διορισμός καθήκοντα ληξιάρχου ανατίθενται από τον Περιφερειακό Διευθυντή σε ληξίαρχο παραπλήσιου δήμου ή κοινότητας. Η πιο πάνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτόν που διορίστηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 16.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής: Για τη μεταβολή αυτή του προσώπου του ληξιάρχου ειδοποιείται αμέσως και η οικεία Περιφερειακή Διοίκηση. 17.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής: Οι ληξίαρχοι, αν είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι, αποζημιώνονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα περί καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνουν αποζημίωση η οποία καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του βασικού μηνιαίου μισθού τους. Οι λοιποί λαμβάνουν αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 18.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 344/1976 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Επί ληξιάρχων δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων την πειθαρχική εξουσία ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο οποίος μπορεί να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις οικείες διατάξεις αυτού. 3.Επί ληξιάρχων δημοτών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του Δημοσίου, πειθαρχικός δε προϊστάμενος αυτών είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής, ο οποίος μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης και του προστίμου μέχρι του ενός τετάρτου της μηνιαίας αποζημίωσής τους. 19.Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α) περί ληξιαρχικών πράξεων αντικαθίσταται ως εξής: 4. Οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη γνώμη του επιθεωρητή για τα μέτρα που τυχόν πρέπει να ληφθούν, αποστέλλονται από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών απευθείας στον Περιφερειακό Διευθυντή, στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το ληξιαρχείο. 20.Οι υπηρεσίες των Ληξιαρχείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταφέρονται αντίστοιχα στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και αποτελούν υπηρεσίες των Δήμων αυτών, με αρμοδιότητα για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια τους. 21.Οι αρμοδιότητες του Ληξιαρχείου Αθηνών για γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή ασκούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 22.Τα κινητά πράγματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των Ληξιαρχείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης περιέρχονται στους αντίστοιχους Δήμους. 23.Ο ισχύων οργανισμός των Ληξιαρχείων αυτών, μέχρι τη σύνταξη οργανισμού από τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, συγκροτεί τον προσωρινό οργανισμό τους. 24.Με απόφαση της οικείας δημαρχιακής επιτροπής καταρτίζεται μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο εσωτερικός οργανισμός οργάνωσης και λειτουργίας καθενός από τα παραπάνω Ληξιαρχεία, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωσή τους σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητές τους, οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. 25.Το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετεί στα μεταφερόμενα ληξιαρχεία, προσφέρει εφεξής τις υπηρεσίες του στο οικείο δημοτικό ληξιαρχείο και καταλαμβάνει τις θέσεις του προσωρινού οργανισμού του, τις οποίες κατείχε και στα μεταφερόμενα ληξιαρχεία. Το προσωπικό αυτό θεωρείται αποσπασμένο στο οικείο δημοτικό ληξιαρχείο κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τα χρονικά όρια της απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων μέχρι την έκδοση των νέων οργανισμών των δημοτικών ληξιαρχείων και την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων τους. Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Περιφερειακό Διευθυντή, που κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον οικείο δήμο. 26.Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τα μεταφερόμενα ληξιαρχεία κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες στα μεταφερόμενα ληξιαρχεία. 27.Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 20 έως και 26 του άρθρου αυτού αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 28.Συνιστάται στην έδρα της Περιφερειακής Διοίκησης Αθηνών το Ειδικό Ληξιαρχείο, ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με αρμοδιότητα τα ληξιαρχικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή. 29.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζονται λεπτομερώς η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου, οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού της, ο αριθμός θέσεων κατά κλάδο και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών της μονάδων. 30.Το Ειδικό Ληξιαρχείο αρχίζει να λειτουργεί έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Άρθρο 10 1.Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται και λειτουργεί Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης. 2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.δ/τος 17/1974 μετά τις λέξεις τας Νομαρχίας προστίθενται οι λέξεις και τις Περιφέρειες. 3.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν.δ/τος 17/1974 μετά τη λέξη Νομαρχιών προστίθενται οι λέξεις: και των Περιφερειακών και μετά τη λέξη επιπέδου προστίθενται οι λέξεις και επί επιπέδου Περιφέρειας. 4.Στην παράγραφο 2 περίπτωση δ) του άρθρου 8 του ν.δ/τος 17/1974 μετά τη λέξη Νομαρχίας προστίθενται οι λέξεις και τις Περιφέρειες. 5.Τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του ν.δ/τος 17/1974 σχέδια και στοιχεία που καταρτίζουν και συγκεντρώνουν οι Νομάρχες κοινοποιούνται προς ενημέρωση στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών. 6.Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του ν.δ/τος 17/1974 τροποποιείται ως εξής: 2. Οι επιτάξεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο μπορούν με τις ίδιες προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής να διατάσσονται σε περίπτωση κατεπείγοντος και με απόφαση του Νομάρχη ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 7.Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν.δ/τος 17/1974 τροποποιείται ως εξής: 1. Μετά την κήρυξη της πολιτικής κινητοποίησης μπορεί με απόφαση του Πρωθυπουργού να εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών και οι Νομάρχες να ενεργούν πολιτική επιστράτευση προσωπικού από μη καλούμενες κλάσεις και πέραν των αναστολών κατατάξεων που χορηγήθηκαν με αποφάσεις του Συμβουλίου Αναστολών Κατατάξεων προς ικανοποίηση των αναγκών της πολιτικής σχεδιάσεως εκτάκτων αναγκών σε έμψυχο δυναμικό. Η πολιτική επιστράτευση πραγματοποιείται με Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης Πολιτικής Επιστράτευσης που επιδίδονται από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές προς τους υποκειμένους σε πολιτική επιστράτευση. Τα Φύλλα Ατομικής Πρόσκλησης Πολιτικής Επιστράτευσης μπορούν να επιδίδονται και από τον καιρό της ειρήνης 8.Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών ευθύνονται για την τήρηση στοιχείων, για τα υλικά, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό αρμοδιότητας των υπηρεσιών που υπάγονται στην Περιφέρεια με τη διενέργεια απογραφών και συνδράμουν τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε περίπτωση εκτεταμένων καταστροφών και ζημιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 1.Για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές και άλλες διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και τη δασική νομοθεσία. 2.Οι διατάξεις του π.δ/τος 180/1979 (ΦΕΚ 46 Α) περί όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης ή αφαίρεσης αδειών ή σφράγισης των καταστημάτων αναφέρεται Αστυνομική Αρχή ή Αστυνομικός Διευθυντής ή Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ή Υπουργός Δημόσιας Τάξης, νοείται το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο το οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που πληρούνται οι αντίστοιχες νόμιμες προϋποθέσεις. Κατ εξαίρεση οι αποφάσεις για την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων εκδίδονται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας υποχρεούται στην άμεση εκτέλεση της απόφασης. Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος, τιμωρούμενη κατά τις οικείες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. 3.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να τροποποιούνται, να συμπληρώνονται ή να επανακαθορίζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 180/1979 και να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών από τα νέα όργανα που κατέστησαν αρμόδια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 4.Όπου στον α.ν. 2520/1940, στον Υγειονομικό Κανονισμό, κατά. το μέρος που αυτός εξακολουθεί να ισχύει και στις Υγειονομικές Διατάξεις, με τις οποίες προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναφέρεται η Αστυνομική Αρχή ως αρμόδια για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοείται το όργανο που ορίζεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο δύναται όπου κρίνει αναγκαίο να ζητά και τη συνδρομή της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ/τος 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α). 5.Όσοι παραβιάζουν τη σφραγίδα α) καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που σφραγίστηκαν μετά από απόφαση προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή ανάκλησης αυτής και β) των καταστημάτων ή επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς άδεια, τιμωρούνται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο σφράγισης των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 7.Όπου στους α.ν. 445/1937 (ΦΕΚ 22 Α). 446/1937 (ΦΕΚ 23 Α) και σε άλλες περί κινηματογράφων; θεάτρων και παρεμφερών εγκαταστάσεων διατάξεις αναφέρεται η Αστυνομική Αρχή ως αρμόδια για το κλείσιμο των επιχειρήσεων ή την αφαίρεση ή ανάκληση των αδειών αυτών, καθώς επίσης και στη μέριμνα για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων, στο εξής νοείται το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. 8.Όπου προβλέπεται κλείσιμο των επιχειρήσεων της παραγράφου 7, αυτό γίνεται με σφράγιση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής, -οι παραβάτες τιμωρούνται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα. 9.Οι ανωτέρω ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 εφαρμόζονται και στις επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιδιών κάθε φύσεως. 10 Όποιος από πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275 Β/1938), κατά το μέρος που αυτός εξακολουθεί να ισχύει και των Υγειονομικών Διατάξεων του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α/4.9.1940), τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή και με τις δύο ποινές. Σε περιπτώσεις υποτροπής τα παραπάνω όρια των ποινών διπλασιάζονται. Το άρθρο 3 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α/4.9.1940), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 290/1943 (ΦΕΚ 185 Α), που κυρώθηκε με την 303/1946 ΠΥΣ και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (ΦΕΚ 65 Α) καταργείται και τα επόμενα άρθρα 4 έως και 15 αριθμούνται και παίρνουν τους αριθμούς 3 έως και 14 αντιστοίχως. 11.Στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια Επιθεωρήσεως Θεάτρων - Κινηματογράφων που προβλέπονται από τις διατάξεις των α.ν. 445/1937, 446/1937 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α) και της υπ αριθ. 7004/15/7λβ από 21.9.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, συμμετέχει στο εξής εκπρόσωπος του οικείου Ο.Τ.Α., ως Πρόεδρος αντί του εκπροσώπου της Αστυνομίας, ο οποίος συμμετέχει ως απλό μέλος και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος ειδικός σε θέματα ασφαλείας των χώρων των ανωτέρω εγκαταστάσεων. Χρέη γραμματέα των ανωτέρω Συμβουλίων εκτελεί υπάλληλος του Ο.ΤΑ, αντί Αστυνομικού. 12.Στην Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 8 του ν. 1590/1986 (.ΦΕΚ 49 Α) στο εξής συμμετέχει και εκπρόσωπος του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής. 13.Στις Επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α) δεν συμμετέχει στο εξής εκπρόσωπος της Αστυνομίας και στην Επιτροπή της παραγράφου 1 της ΦΓ4ε/5258/17,6.1970 (ΦΕΚ 426 Β) Υγειονομικής Διάταξης συμμετέχει αντί του εκπροσώπου της Αστυνομίας εκπρόσωπος του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 14.Τα παράβολα που απαιτούνται για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκεδάσεως, σταυλισμών κ.λπ. κατατίθενται στο όνομα του οικείου δήμου ή κοινότητας. Άρθρο 12 1. 1)Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν: 2240/1994 αντικαθίσταται ως εξής: (1) Οι υφιστάμενες δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες κάθε νομού και νομαρχίας, που δεν περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς και η υπηρεσία του επόμενου εδαφίου συγκροτούν την Περιφερειακή Διοίκηση του νομού ή της νομαρχίας, η οποία μαζί με την υπηρεσία του επόμενου εδαφίου αποτελεί μονάδα της ενιαίας υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας. Για την επικουρία του Περιφερειακού Διευθυντή της παραγράφου 2 στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου αυτού και λοιπών καθηκόντων του συνιστάται σε κάθε νομό ή νομαρχία υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. (2) Για την άμεση έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών, καθώς και των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α) από το σύνολο των οργανικών θέσεων των Διευθύνσεων Εσωτερικών των Νομαρχιών μεταφέρονται στις 13 Περιφέρειες και στις Περιφερειακές Διοικήσεις των νομών και των νομαρχιών θέσεις τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, όπως αυτές ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω: Τακτικό Προσωπικό Με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος ΠΕ ΔιοικητικούΚλάδος ΠΕ Πολ. Μηχανικών3 Κλάδος ΠΕ Αρχ/νων Μηχ/κών1 Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρ. Μηχ/γων Μηχ/κών2 Κλάδος ΠΕ Αγρον. Τοπ. Μηχ/κώνΚλάδος ΠΕ ΓεωλόγωνΚατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών2 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - ΛογιστικούΚλάδος ΔΕ Δακτ/γράφων - Στενογράφων 67 Κλάδος ΔΕ Τεχνικών (οδηγών)Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών (προσωρινός)2 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος Υ Ε Βοηθητικού Προσωπικού 67 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας(3) Η κατανομή των θέσεων αυτών σε κάθε Περιφέρεια και Περιφερειακή Διοίκηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. (4) Τις θέσεις των τεχνικών κλάδων καταλαμβάνουν αυτοδίκαια οι υπάλληλοι των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) των Διευθύνσεων Εσωτερικών, τα οποία λειτουργούν εφεξής ως οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 924/1976, όπως ισχύει. Στις λοιπές θέσεις, πλην τεχνικών, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπάλληλοι από τις Διευθύνσεις Εσωτερικών των Νομαρχιών, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να μεταταγούν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994. 2)Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α) ο αριθμός 76 αντικαθίσταται με τον αριθμό 74. 3)Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των υπουργείων στα οποία ανήκουν οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με την παράγραφο 2, όπως ισχύει, καταργούνται, μειώνονται κατά τον αριθμό των υπαλλήλων, οι οποίοι, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των Ν.Α., αποχωρούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο. Οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις στις διευθύνσεις και τα τμήματα των νομαρχιών και επαρχείων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την δημοσίευση των εσωτερικών οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, διατηρούνται και κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1995. 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Συνιστάται σε κάθε νομό και νομαρχία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος φέρει τον τίτλο Περιφερειακός Διευθυντής και διορίζεται, μετατίθεται και παύεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. * 3. 1)Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ο Περιφερειακός Διευθυντής μπορεί με απόφαση του να αποσπά στο γραφείο του μέχρι τρείς (3) υπαλλήλους των υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. που ανήκουν σε αυτόν ή εποπτεύονται από αυτόν κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και χωρίς χρονικό περιορισμό της απόσπασης. Η απόσπαση αίρεται είκοσι (20) ημέρες μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Περιφερειακού Διευθυντή ο οποίος εξέδωσε την απόφαση, εκτός αν ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής εκδώσει νέα απόφαση για τη συνέχιση της απόσπασης. β: Ο Περιφερειακός Διευθυντής για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να αποσπά για ένα έτος υπαλλήλους των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του νομού ή των υπό την εποπτεία του Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. του νομού. 4.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: 3. Περιφερειακοί Διευθυντές διορίζονται πρόσωπα που είναι ή έχουν διατελέσει ανώτατοι ή ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες στο δημόσιο τομέα και έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα λειτουργίας της κρατικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης ή διατελέσαντες αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. 5.Ο Περιφερειακός Διευθυντής καθίσταται κύριος διατάκτης και διαθέτει τις πιστώσεις που εγγράφονται στον ειδικό προϋπολογισμό εξόδων της Περιφερειακής Διοίκησης και των κρατικών υπηρεσιών του νομού ή της νομαρχίας, οι οποίες ασκούν τις κρατικές αρμοδιότητες που δεν περιέρχονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2218/1994, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων περί κυρίων διατακτών του ν.δ. 321/1969 (ΦΕΚ 205 Α) και των κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, όπως κάθε φορά ισχύουν. 6.Οι παράγραφοι 22 και 23 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994 καταργούνται. 7.Συνιστάται σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση μία θέση ειδικού συμβούλου, η οποία διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1320/1983. 8.Η παράγραφος 13 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994 καταργείται. 9.Η παράγραφος 5 του άρθρου 52 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας μπορεί για ειδικούς λόγους να εξαιρούνται φορείς του δημόσιου τομέα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου. 10.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 2218/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν απαιτείται η γνώμη του οικείου περιφερειακού ταμείου. 11.Όπου στο κείμενο του π.δ/τος 197/1978 (ΦΕΚ 43 Α) αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής. 12.Η περίπτωση κ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του π.δ/τος 323/1989 (ΦΕΚ 146 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 1)η χορήγηση αδειών μικροπωλητών και λειτουργίας κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση, κήπους, κ.λπ.). 13.Στους δημάρχους πρωτευουσών νομών ή πόλεων των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και άνω, καθώς και στους αντιδημάρχους δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων που είναι δημόσια υπάλληλοι ή υπάλληλα φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του ν.1256/1982, χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Άρθρο 13 1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Ο αριθμός των Ν.Ε. είναι 3, 4, 5. ή 6 αντίστοιχα για τις Ν.Α. με 21 μέλη, 25 μέλη, 31 μέλη και 37 και άνω μέλη του Ν.Σ. . 2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2218/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές αυτές αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Κατά τη διάρκεια της εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 97 του π.δ/τος 92/1994. 3.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Δημόσιοι υπάλληλοι, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς, υπάλληλοι νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), καθώς και υπάλληλοι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι νομάρχες ή νομαρχιακοί σύμβουλοι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια της οποίας υπηρέτησαν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας σε επίπεδο διεύθυνσης και γενικής διεύθυνσης κατά τη διάρκεια του έτους διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των αρχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.. 4.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Τα ψηφοδέλτια έχουν σχήμα ορθογώνιο, είναι μόνο έντυπα με τυπογραφικά στοιχεία μελανής απόχρωσης, η δε απόχρωση του χαρτιού των ψηφοδελτίων και οι διαστάσεις τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 5.Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 2218/1994 προστίθενται εδάφια ως εξής: Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 96 του π.δ/τος 92/1994 για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται και στις εκλογές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Οι ίδιες αυτές διατάξεις ισχύουν και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Το άρθρο 62 του π.δ/τος 92/1994 εφαρμόζεται ανάλογα και στις νομαρχιακές εκλογές σύμφωνα με τα κατωτέρω: Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι αυτών, ψηφίζουν στις νομαρχιακές εκλογές μόνο αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά. Αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας που ανήκει το εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν αυτά τα καθήκοντά τους και είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου ή κοινότητας της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος ή η κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι και ψηφίζουν. 6.Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2218/1994 προστίθενται τα εξής: καθώς και στα 43μελή 26 και 17. 7.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2218/1994 η φράση και για τα 37μελή 19 και 18 αντίστοιχα αντικαθίσταται ως εξής: για τα 37μελή 19 και 18, για τα 41 μελή 21 και 20 και για τα 43μελή 22 και 21 αντίστοιχα. 8.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 11 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 18. Μετά την τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών και πριν από την ημέρα της εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους, ο νομάρχης και οι νομαρχιακοί σύμβουλοι δίνουν στο κατάστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:. 9.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2218/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου. 10. 1)Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 2218/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994, μετά τη φράση Οι περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για τον ανώτατο ...... προστίθεται η φράση και τον κατώτατο. 2)Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 2218/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2218/1994 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Επαρχιακά Συμβούλια. 3)Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2218/1994 προστίθενται τα εξής: Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος, αναπληρώνεται από το δεύτερο σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακό σύμβουλο του επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος, στα πενταμελή και επταμελή επαρχιακά συμβούλια προεδρεύει ο αναπληρωτής του επάρχου, στα δε τριμελή προεδρεύει ο έπαρχος ή ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής που ορίζεται από το νομάρχη. 4)Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2218/1994 καταργείται. 11.Στο άρθρο 15 του ν. 2218/1994 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 5. Κατ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 επιτρέπεται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του πρώτου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο εφάπαξ ανακαθορισμός του αριθμού των νομαρχιακών επιτροπών, του αριθμού των μελών κάθε επιτροπής, των αρμοδιοτήτων κάθε επιτροπής, καθώς και η αντικατάσταση των μελών των νομαρχιακών επιτροπών και των προέδρων των νομαρχιακών επιτροπών. Οι ανωτέρω μεταβολές ισχύουν για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της πρώτης διετίας της διανυόμενης νομαρχιακής περιόδου. 12.Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Αν ο νομάρχης μετά την εγκατάσταση των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει, αν ακυρωθεί η εκλογή ή αν η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος νομάρχης, ένας από τους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών με τη σειρά που έχουν ορισθεί 13.Τα δύο τελευταία εδάφια της περιπτώσεως η της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής: Μπορεί επίσης να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και σε προϊσταμένους ή άλλα στελέχη των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου (Έπαρχος) είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του επαρχείου που περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και εκτελεί τις αποφάσεις του Επαρχιακού Συμβουλίου. 14.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρουτου ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Στους προέδρους των Ν.Ε. καταβάλλεται το 1/2 των εξόδων παράστασης του νομάρχη. 15. 1)Η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρουτου ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: β. Ένα δημόσιο υπάλληλο αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α και εφόσον δεν υπάρχει με βαθμό Β ή Γ του ίδιου κλάδου και όταν λείπουν και αυτοί άλλου υπουργείου ή Ν,Π.Δ.Δ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας. 2)Στην παράγραφο 12 του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 προστίθενται τα εξής: Ομοια προσφυγή και με τις ίδιες προϋποθέσεις επιτρέπεται κατά των αποφάσεων των προέδρων των νομαρχιακών επιτροπών και των επάρχων, καθώς και των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι διατάξεις για την προσφυγή κατά των αποφάσεων του νομάρχη ισχύουν αναλόγως και για την προσφυγή κατά των αποφάσεων των ως άνω μονομελών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των νομικών τους προσώπων. 16.Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 2218/1994 η φράση μετέχει ως τρίτο μέλος στη συγκρότηση του συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: μετέχει ως πέμπτο μέλος στη συγκρότηση του συμβουλίου . 17.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται τα κριτήρια, τα οποία θα βασίζονται στις δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικιστικές συνθήκες κάθε περιοχής, καθώς και η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες για την κατανομή του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα επαρχεία. 18. 1)Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 2218/1994, το οποίο έχει ως εξής: Οι θέσεις της κατηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο, καταργείται. 2)Στο άρθρο 30 του ν. 2218/1994 προστίθεται παράγραφος ως κατωτέρω, η οποία λαμβάνει αριθμό 3 και οι λοιπές παράγραφοι αναριθμούνται σε 4, 5 και 6. 3. Συνιστώνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα νομαρχιακά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων δύο θέσεις και με πληθυσμό πάνω από εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους τρεις θέσεις, καθώς και στις ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την Κεντρική Υπηρεσία τους, τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών συνεργατών ή ειδικών συνεργατών. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου νομάρχη ή προέδρου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984. 3)Στην παράγραφο 4 του άρθρου 30 του ν. 2218/1994, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η γνώμη αυτή δεν απαιτείται για τη σύνταξη και ψήφιση του πρώτου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 19.Οι οργανισμοί εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύουν ως προς τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αναγράφονται σ αυτούς μόνο κατά το μέρος που αυτές είναι σύμφωνες με τους νόμους 2218/1994, 2240/1994 και με τον παρόντα νόμο. 20.Οι παράγραφοι 6, 8 και 9 του άρθρου 31 του ν. 2218/1994 καταργούνται και οι παράγραφοι 7 και 10 αναριθμούνται ως 6 και 7. 21.Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων Ν.Α. σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. ή από μία Ν.Α. σε άλλη, καθώς και υπαλλήλων Ν.Α. σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ή συμβούλια περιοχής και αντίστροφα. Η μετάταξη γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων. 22.Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στον πρόεδρο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στο νομάρχη και στους προέδρους των Ν.Ε. πού είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιατροί του Ε.Σ.Υ. ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του ν. 1256/1982 ή των Τ.Ε.Δ.Κ. ή της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου ισχύουν από 1.1.1995. 23. 1)Υπάλληλοι δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, που καταργούνται κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994, οι οποίοι υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με απόσπαση σε δημόσιες πολιτικές υπηρεσίες, που επίσης καταργούνται, θεωρούνται αποσπασμένοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όπου υπηρετούν με απόσπαση. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να μεταταγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παραπάνω άρθρου, στη Ν.Α. του νομού της οργανικής τους θέσης ή στη Ν.Α. που είναι αποσπασμένοι. 2)Υπάλληλοι δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν καταργούνται καθώς και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., που κατά τη δημοσίευση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Ν.Α. υπηρετούν σε υπηρεσίες που καταργούνται ή στις συσταθείσες υπηρεσίες προγραμματισμού και διαχείρισης Προγραμμάτων Επενδύσεων, θεωρούνται αποσπασμένοι στις Ν.Α. και δύνανται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας της οικείας Ν.Α. να ζητήσουν μετάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2218/1994. Για τη μετάταξη δεν απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ειδικά για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. για τη μετάταξη απαιτείται και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου. 24.Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του ν. 2240/1994, προστίθενται τα εξής: Εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τη μοριοποίηση των μεταθέσεων των δημόσιων υπαλλήλων. Το σχετικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών. 25.Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής: 5. Οι θέσεις που θα συσταθούν με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α. καλύπτονται κατά προτεραιότητα με μετατάξεις από το προσωπικό που υπηρετεί κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες περιέρχονται στη Ν.Α., Οι μετατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων που υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση των ως άνω Οργανισμών με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου υπουργού και είναι υποχρεωτικές για την υπηρεσία. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη διετία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ως άνω δικαιούμενοι μετάταξης υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις κρίσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, είτε στον κρατικό φορέα είτε στη Ν.Α.. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος επιθυμεί να κριθεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας και να μεταταγεί σε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κρίνεται ύστερα από σχετική αίτησή του από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εάν το δικαίωμα της με αίτηση μετάταξης στη Ν.Α. δεν ασκηθεί εντός της τετραετίας ούτε πραγματοποιηθεί η μετάταξη, τότε οι υπάλληλοι εξακολουθούν να παραμένουν αποσπασμένοι στη Ν.Α., διατηρώντας το δικαίωμα κρίσης στο φορέα από τον οποίο προέρχονται. Οι δυνατότητες της παραγράφου αυτής παρέχονται και στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις δημόσιες υπηρεσίες που περιέρχονται στη Ν.Α.. 26.Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 20 του ν. 2240/1994, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Ό προϋπολογισμός των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 1996 θα επιχορηγηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 1995 των ανωτέρω υπηρεσιών, προσαυξημένο κατά το ποσοστό αύξησης των λειτουργικών (λοιπών) δαπανών τακτικού προϋπολογισμού σε σχέση με το 1995. 27.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 2218/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθροτου ν. 2240/1994, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα αιρετά όργανά τους, εκτός των ειδικών ρυθμίσεων αυτού του άρθρου, έχουν ανάλογη εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αφορούν τις άλλες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα αντίστοιχα όργανά τους. 28.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν. 2218/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2240/1994, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που αποτελείται από όλους τους συμβούλους των διαμερισμάτων και η Τριμελής Επιτροπή. 29.Η παράγραφος 7γ του άρθρου 40 του ν. 2218/1994,. όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθροτου ν. 2240/1994, αντικαθίσταται ως εξής: Νομαρχιακές Επιτροπές συνιστώνται μόνο στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. Οι διατάξεις της παραγράφουτου άρθρου 4 και του άρθρου 15, όπως αυτό ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως για τις Νομαρχιακές Επιτροπές των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων. 30.Η παράγραφος 10 α και β του άρθρου 40 του ν. 2218/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2240/1994, αντικαθίσταται ως εξής: Οι διατάξεις των παραγράφων 18, 19 και 20 του άρθρου 11, των παραγράφων 3 έως 10 του άρθρου 16, των άρθρων 19, 20 και 37 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δίνει τον όρκο και εγκαθίσταται με το νομάρχη και τους νομαρχιακούς συμβούλους του νομαρχιακού διαμερίσματος της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τις κατωτέρω διαφοροποιήσεις όσον αφορά το άρθρο 16 (παράγραφοι 3 έως 10). Τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος, ο νομάρχης του νομαρχιακού διαμερίσματος της έδρας της Ν.Α. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο νομάρχης του άλλου νομαρχιακού διαμερίσματος και επί πλειόνων Ν.Δ., ο μεγαλύτερος σε ηλικία νομάρχης των άλλων νομαρχιακών διαμερισμάτων. Για την εκλογή νέου προέδρου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως. Πρόεδρος εκλέγεται ένας από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού. 31.Στο άρθρο 40 του ν. 2218/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2240/1994, προστίθεται παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής: 11. Οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα όργανα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τις πράξεις αυτών. Αρμόδια επιτροπή για αυτά είναι η επιτροπή της έδρας της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 32.Στο άρθρο 40 του ν. 2218/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2240/1994, προστίθεται παράγραφος 12, η οποία έχει ως εξής: 12. Η Τριμελής Επιτροπή της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα αυτού, ως μέλη. Στην Τριμελή Επιτροπή μπορεί να μεταβιβαστούν, με απόφαση του Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητες των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 3 του άρθρου 15, καθόσον αφορά το Συμβούλιο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το γενικό μέρος του προϋπολογισμού και απολογισμού που αφορά την Κεντρική Υπηρεσία αυτής. Ομοίως, μπορεί να μεταβιβαστούν και αρμοδιότητες των περιπτώσεων ζ, κγ και κδ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2218/1994. Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. 33.Οι δαπάνες λειτουργίας του Προέδρου και της Κεντρικής Υπηρεσίας των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2240/1994, μέχρι την ψήφιση των προϋπολογισμών των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των νομαρχιών της έδρας των διευρυμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 34.Στην έδρα κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος συνιστάται η Επιτροπή του άρθρου 18 παράγραφος 4 του ν. 2218/1994 και λειτουργεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18 και 47 του ίδιου νόμου. 35. 1)Η περίπτωση κζ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: κζ. η αποθήκευση και η εμπορία υγρών και αερίων καυσίμων. 2)Στην παράγραφο 1 περίπτωση β του άρθρου 44 του ν. 2218/1994, μετά τις λέξεις προστασίας των θαλασσών προστίθενται οι λέξεις από πηγές ξηράς. 3)Στην παράγραφο 1 περίπτωση δ του άρθρου 51 του ν. 2218/1994, μετά τις λέξεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πριν από τις λέξεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προστίθενται οι λέξεις του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 4)Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 2218/1994 προστίθενται τα εξής: καθώς και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 5)Στη νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994, μετέχει και ένας εκπρόσωπος του Περιφερειακού Διευθυντή. 36.Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, καθώς και οι υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που εξέρχονται του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, εκλεγόμενοι νομάρχες, μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου ή πρόεδροι ή μέλη των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός νομού, στον οποίο έχουν εκλεγεί, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 57 του ν. 1943/1993 (ΦΕΚ 50 Α). 37.Στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με την απόφαση αυτή επίσης καθορίζεται ετησίως ποσοστό μέχρι 5% των πιστώσεων που αντιστοιχούν σε κάθε νομό, το οποίο κατανέμεται από το νομάρχη με σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής της Τ.Ε.Δ.Κ. για απολύτως αναγκαίες έκτακτες δαπάνες ή μικρές επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων, κοινοτήτων και συμβουλίων περιοχής. 38 α. Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου νομικού προσώπου, επιτρέπεται η απόσπαση στα γραφεία των νομαρχών μέχρι τριών (3) συνολικά υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 περιπτώσεις β, γ, δ, στ και ζ του ν. 1256/1982, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη. 1)Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού που εκδίδεται προκειμένου για Ν.Π. ύστερα από γνώμη του οικείου νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση στα γραφεία των προέδρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι έξι. συνολικά υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του ν. 1256/1982, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη. 39.Για την οργανωμένη συνεργασία, προαγωγή και εκπροσώπηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το όνομα Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας και συντετμημένα Ε.Ν.Α.Ε., το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και έχει έδρα την Αθήνα. Μέλη της Ε.Ν.Α.Ε. είναι όλες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οργανα της Ε.Ν.Α.Ε. είναι τα εξής: Η Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό Συμβούλιο Η Εκτελεστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος Το Εποπτικό Συμβούλιο. Πόροι της Ε.Ν.Α.Ε. είναι οι εισφορές των μελών της, που καθορίζονται σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη πηγή. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται αναλυτικά ο σκοπός της σύστασης της Ε.Ν.Α.Ε., η εκπροσώπηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε αυτήν, η σύνθεση και η συγκρότηση των οργάνων της και ο τρόπος ανάδειξης αυτών, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των οργάνων, οι πόροι, η περιουσία, η οικονομική διοίκηση, η διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος, το προσωπικό, η οργάνωση, οι κανονισμοί, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 40.Η παράγραφος 2 του άρθρου 61 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το μετοχικό κεφάλαιο του κέντρου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών που καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ίσης αξίας, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους. Με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ορίζεται ο αριθμός των μετοχών. Οι μετοχές ανήκουν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του ν. 2218/1994 η φράση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης αντικαθίσταται με τη φράση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 41.Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 2218/1994 αντικαθίστανται ως εξής: Στη γενική συνέλευση των μετόχων η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εκπροσωπείται από το Νομάρχη, τον Πρόεδρο και τα μέλη της αρμόδιας νομαρχιακής επιτροπής. Η γενική συνέλευση εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι εννεαμελές. Άρθρο Άρθρο 14 Λοιπές διατάξεις 1.Οι θέσεις ειδικών συμβούλων των νομαρχιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καταργούνται. 2.Στο ν.1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α) μετά το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο με αριθμό 32Α, που έχει ως εξής: Άρθρο 32Α Οι κατά την έννοια του παρόντος νόμου ανάπηροι απολαύουν του ευεργετήματος του ν.δ/τος 1044/1971 άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση γ υπό τους όρους και τη διαδικασία, που προσδιορίζουν οι ισχύουσες περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου διατάξεις. Οι αποφάσεις των νομαρχών, με τις οποίες παραχωρήθηκε το παραπάνω ευεργέτημα στους αναπήρους του παρόντος νόμου, καθίστανται έγκυρες αναδρομικά, από της εκδόσεώς τους. 3.Όπου στο κείμενο του π.δ/τος 92/1994 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 69 Α) αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις: άρθρου 96 παράγραφοι 2 και 3, όπου για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. - άρθρων 97 παράγραφοι 2 και 3 και 100 παράγραφος 3, όπου οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. 4.Στο άρθρο 97 του π.δ/τος 92/1994 προστίθεται παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής: 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές, καθώς και κάθε άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας, που αφορούν τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικών κέντρων, τη σειρά προτεραιότητας ίδρυσης αυτών, τη σειρά προτεραιότητας για την πραγματοποίηση των προεκλογικών ομιλιών και κάθε άλλο συναφές θέμα. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή από καθηγητές μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς εν ενεργεία ή μη, υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών ή συνταξιούχους αυτού και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία στα θέματα των εκλογικών διαδικασιών. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η υποβολή πρότασης για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διενέργειας των εκλογών και την απλούστευση των εκλογικών διαδικασιών γενικότερα. Για την τεχνική στήριξη και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών δύο υπάλληλοι από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Στους ανωτέρω καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 123 του π.δ/τος 92/1994. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 7 Νοεμβρίου 1994. 6.Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού με βάση τις αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις ΠΥΣ 160/1991 και 167/1992 και δεν έχουν ολοκληρωθεί καταργούνται. Σχετικές εκκρεμείς δίκες καταργούνται. 7.Καταλογισμοί που έγιναν σε βάρος των μελών των διοικήσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) για δαπάνες των Ν.Ε.Λ.Ε. που έχουν γίνει μέχρι 31.12.1992, εφόσον με την πράξη καταλογισμού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε δόλος ή βαρειά αμέλεια, αίρονται, τα βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες καταργούνται. 8.Όπου στο κείμενο του π.δ/τος 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α. και για όσες διατάξεις αυτού εξακολουθούν να ισχύουν και της αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής. 9.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ιδιαίτερο κείμενο νόμου για κάθε κατηγορία οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται: 1)στην Περιφέρεια, 2)στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 3)στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, 4)στις επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (νόμων 1069/1980 και 890/1979), 5)στον Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (ν.1188/1981), 6)στα έσοδα, στη φορολογία, στο λογιστικό και στην περιουσία των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (β.δ. 24.9/20.10.1958), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι και με τον παρόντα νόμο. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση. 10.Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα των δήμων και κοινοτήτων αρνούνται να προβούν στην επαναπρόσληψη υπαλλήλων, που απολύθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και αποκαταστάθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, οι υπάλληλοι αυτοί θεωρούνται ότι επαναπροσλήφθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές σε κενή οργανική θέση και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σε αυτοδικαίως συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής αποδοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 1188/1981, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 8 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου. 11.Θεωρούνται νόμιμες οι επιχορηγήσεις που δόθηκαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τα Νομαρχιακά Ταμεία στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων - οχημάτων και αποκατάστασης ζημιών, που προήλθαν από έκτακτες ανάγκες (πλημμύρες - θεομηνίες κ.λπ.) και αφορούν πιστώσεις που μεταβιβάστηκαν στα Νομαρχιακά Ταμεία από το λογαριασμό του άρθρου 68 του ν. 3033/1954 του Υπουργείου Εσωτερικών. 12.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 2218/1994 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: Πέραν των ανωτέρω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν ως μέλη και οι : 1)Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 2)Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης. 13.Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α) καταργούνται. 14.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α) ισχύουν και για τους γενικούς γραμματείς των δήμων. 15.Όπου στο κείμενο του άρθρου 10 του ν. 1416/1984 αναγράφεται η λέξη Νομάρχης νοείται ο αιρετός Νομάρχης. 16.Το άρθρο 8 του ν.1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 1.Η τοποθέτηση ή διάθεση των προσώπων, που προστατεύονται από το νόμο αυτόν γίνεται από επιτροπές του Ο.Α.Ε.Δ., που εδρεύουν στην έδρα κάθε νομού. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία, ο τρόπος λειτουργίας, η αμοιβή των μελών των ως άνω επιτροπών και όσων παρέχουν υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης. 17.Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 134 του ν. 1188/1981 επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις κλάδου ΔΕ23 ειδικού προσωπικού, εφόσον έχουν και τα ειδικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται. Άρθρο 15 Στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - συνιστώνται τρεις (3) Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων, επιπέδου Διεύθυνσης, που λειτουργούν στις αντίστοιχες έδρες των Νομαρχιακών Τομέων Ανατολικής, Δυτικής και Νότιας Αθήνας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, για την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων των ανωτέρω Νομαρχιακών Τομέων. Η οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Διευθύνσεων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 16 1.Το χρεωστικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού Π.Α.Κ.Υ. Πληρωμές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλων κατά την 31.12.1994 κεφαλαιοποιείται και η εξόφληση του γίνεται σταδιακά με παρακράτηση: α) ποσοστού 10% από τα καθαρά κέρδη που αποδίδει κάθε χρόνο το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και β) ποσοστού 8% από τους τόκους που αποδίδει κάθε εξάμηνο το Ταμείο στο Υπουργείο Εσωτερικών επί των κατά το άρθρο 215 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. (π.δ. 323/1989) χρηματικών υπολοίπων των δήμων και κοινοτήτων. Η παρακράτηση θα αρχίσει κατά την απόδοση των κερδών της οικονομικής χρήσης 1995-1996 και των τόκων του πρώτου εξαμήνου 1996. Στο τέλος κάθε έτους το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γνωστοποιεί στο Υπουργείο Εσωτερικών το ποσό που έχει παρακρατήσει και το ποσό που απομένει για εξόφληση του χρέους. 2.(1) Από την ισχύ του παρόντος παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που κατανέμονται κάθε μήνα στους Ο.Τ.Α., από το Υπουργείο Εσωτερικών, και αποδίδονται στην Ε.ΥΔ.Α.Π., όλοι οι μετά την πιο πάνω ημερομηνία καθιστάμενοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π., που παραμένουν ανεξόφλητοι, επί δύο τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί προκύπτουν από σχετική κατάσταση της Ε.ΥΔ.Α.Π. προς το Υπουργείο Εσωτερικών. (2) Οι πάσης φύσεως εκκρεμείς, μέχρι την ισχύ του παρόντος, οφειλές των Ο.Τ.Α. προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. εξοφλούνται σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες αυξάνονται σε σαράντα οκτώ (48) στην περίπτωση που αυτές υπερβαίνουν τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, αρχής γενομένης, δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι πιο πάνω δόσεις, εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα, απαλλάσσονται των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. (3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης, το Υπουργείο Εσωτερικών, ύστερα από σχετική αίτηση της Ε.ΥΔ.Α.Π., στην οποία αναγράφεται το καθυστερούμενο ποσό, παρακρατεί υποχρεωτικά το ποσό αυτό, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και το αποδίδει στην Ε.ΥΔ.Α.Π. σε εξόφληση της αντίστοιχης οφειλής. Τυχόν αμφισβήτηση της οφειλής δεν αναστέλλει την παραπάνω διαδικασία. Εάν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των πιο πάνω οφειλών, τα μη καλυπτόμενα ποσά παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του επόμενου έτους και αποδίδονται στην Ε.ΥΔ.Α.Π.. (4) Τα εδάφια β και γ του άρθρου 19 του ν. 2052/1992 καταργούνται. 3.(1) Δήμοι και κοινότητες, που οι λογαριασμοί τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εμφανίζουν την 31η Μαρτίου 1995 χρεωστικό υπόλοιπο (άνοιγμα) άνω των τριάντα (30) εκατομμυρίων δραχμών δύναται, με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν τη ρύθμιση του χρέους με δανεισμό από το Ταμείο. Τα χορηγούμενα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το σκοπό αυτόν δάνεια θα έχουν χρόνο εξόφλησης δεκαπέντε (15) έτη, ο οποίος αρχίζει από την 1.7.1996 και επιτόκιο 12%. (2) Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που εκδίδονται κατά περίπτωση, μπορούν να καθορίζονται πρόσθετοι όροι για τη χορήγηση των εν λόγω δανείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Επίσης, με απόφαση του. διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος εξόφλησης να ορισθεί σε περισσότερα από δεκαπέντε (15) έτη και με επιτόκιο μικρότερο του 12%. Άρθρο 17 Εκ των εισπραττομένων από τον Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλλονίκης (Ο.Υ.Θ.) δικαιωμάτων του για τη βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση στον Οργανισμό Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) των τελών χρήσεων υπονόμων, δύναται να χορηγείται στους διοικητικούς -οικονομικούς υπαλλήλους και στο εργατοτεχνικό προσωπικό και το προσωπικό φυλάξεως του Οργανισμού αυτού (Ο.Υ.Θ.) ειδικό επίδομα ως κίνητρο για την απασχόλησή τους με τα πρόσθετα αυτά καθήκοντα. Το ύψος του επιδόματος, η διαδικασία πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Άρθρο 18 1.Η αποζημίωση του άρθρου 123 παρ. 1 του π.δ/τος 92/1994 προκειμένου περί των υπαλλήλων των Ο.ΤΑ α βαθμού δύναται να καθορίζεται σε μηνιαία βάση με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης αυτής, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων δήμων και κοινοτήτων. Άρθρο 19 Η ημέρα αργίας για την περιφέρεια του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδας, που καθιερώθηκε με το β.δ. 830/21.11.1968, μεταφέρεται για την ογδόη (8η) Νοεμβρίου, εορτή των Ταξιαρχών. Άρθρο 20 Οικοπεδικοί χώροι, που ανήκουν στην κυριότητα της Κοινότητας Πιτσιδίων του Νομού Ηρακλείου στον οικισμό Μάταλα και κατέχονται αυθαίρετα από τρίτους από πενταετίας τουλάχιστον κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού, μπορεί να εκποιηθούν απευθείας και χωρίς δημοπρασία με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου στους κατόχους τους, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το τίμημα των οικοπεδικών χώρων αυτών καθορίζεται από την επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 231 του π.δ/τος 323/1989, σύμφωνα με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο εκποίησης και καταβάλλεται σε έξι (6) ετήσιες άτοκες και ισόποσες δόσεις από τη βεβαίωση του τιμήματος, μετά δε την εξόφλησή τους γίνεται η μεταβίβαση της κυριότητας. Αν οι κάτοχοι είναι περισσότεροι από έναν ή αν πρόκειται για περισσότερους κληρονόμους των αρχικών κατόχων, η μεταβίβαση γίνεται προς όλους συμμετρικά ή εφόσον πρόκειται για κληρονόμους κατά το λόγο κληρονομικής μερίδας. Τα έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας των οικοπεδικών αυτών χώρων βαρύνουν εκείνους στους οποίους εκποιούνται. Άρθρο 21 1.Εκτάσεις, που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου. Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται μέσα στο σχέδιο πόλεως και έχουν καταληφθεί αυθαίρετα μέχρι 31.12.1990 και εξακολουθούν να κατέχονται κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου, μπορεί να παραχωρηθούν στους κατόχους τους ή τους καθολικούς διαδόχους τους, εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου την τελευταία τουλάχιστον πενταετία. 2.Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και αφορά: 1)σε εκτάσεις που έχουν διαμορφωθεί από πράξη εφαρμογής ή τακτοποίησης, 2)σε εκτάσεις που έχουν διαμορφωθεί με βάση προεδρικά διατάγματα ή το ν. 1337/1983 και 3)σε εκτάσεις που συνορεύουν με ιδιόκτητο οικόπεδο του ενδιαφερομένου, έχουν καταληφθεί τουλάχιστον πριν δέκα (10) χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν προορίζονται για εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου. 3.Το τίμημα των παραχωρουμένων εκτάσεων καταβάλλεται σε έξι (6) ετήσιες άτοκες δόσεις και τα έσοδα διατίθενται για την εκτέλεση διαφόρων δημοτικών έργων, ιδίως μέσα στο χώρο των εν λόγω εκτάσεων. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός μηνός από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τιμήματος μέχρι τη λήξη της πρώτης δόσης παρέχεται στον καταβάλλοντα έκπτωση 20%. 4.Το τίμημα των εκτάσεων που παραχωρούνται καθορίζεται από την επιτροπή του άρθρου 231 παρ. 6 του Δ.Κ.Κ. και υπολογίζεται ως εξής: α) στο ένα τρίτο (1/3) της τρέχουσας αξίας για τα πρώτα διακόσια τετραγωνικά μέτρα, β) στο ένα δεύτερο (1/2) της τρέχουσας αξίας για τα επόμενα εκατό τετραγωνικά μέτρα, γ) στην τρέχουσα αξία για τα επόμενα υπόλοιπα άνω των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων, στις περιπτώσεις όπου ο συντελεστής δόμησης είναι 0,8. Στις περιπτώσεις όπου ο συντελεστής δόμησης είναι 1,6 και άνω το τίμημα θα ορίζεται από την άνω επιτροπή ως εξής: α) στο ένα τρίτο (1/3) της τρέχουσας αξίας για τα πρώτα εκατό τετραγωνικά μέτρα, β) στο ένα δεύτερο (1/2) της τρέχουσας αξίας για τα επόμενα πενήντα τετραγωνικά μέτρα, γ) στην τρέχουσα αξία για τα υπόλοιπα άνω των εκατόν πενήντα τετραγωνικών μέτρων. Στην τρέχουσα αξία δεν υπολογίζεται η αξία των τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων. 5.Δικαιούχοι της παραχώρησης με το τίμημα της παραγράφου 4 του παρόντος είναι οι κατά το χρόνο της κατάληψης ενήλικοι κάτοχοι των οικοπέδων που το χρησιμοποιούν για οικογενειακή ή επαγγελματική στέγη και στερούνται άλλου ακινήτου της ιδίας προς το κατεχόμενο χρήσης στα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή του τόπου κατοικίας τους, όταν αυτή βρίσκεται σε δήμο ή κοινότητα που υπερβαίνει τους πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το τίμημα των εκτάσεων που παραχωρούνται θα καθορίζεται από την ανωτέρω επιτροπή στην τρέχουσα αξία. 6.Ο κάτοχος περισσοτέρων του ενός οικοπέδων, υποχρεούται, εάν του ζητηθεί, να περιορισθεί σε ένα από αυτά που θα του υποδειχθεί και να παραδώσει τα υπόλοιπα στο Δήμο. Το δημοτικό συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παραχώρηση και του ενός οικοπέδου πριν την τακτοποίηση της πιο πάνω εκκρεμότητας. Αν το δημοτικό συμβούλιο αποφασίσει την παραχώρηση περισσοτέρων του ενός οικοπέδων στο ίδιο πρόσωπο ή σε άλλο πρόσωπο της οικογένειας που θα υποδείξει ο ίδιος, η καταβολή του τιμήματος θα γίνει με την τρέχουσα αξία και θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες ετήσιες άτοκες δόσεις. Το ίδιο δικαίωμα έχει το δημοτικό συμβούλιο και στην περίπτωση που το κατεχόμενο οικόπεδο υπερβαίνει τα τριακόσια τετραγωνικά μέτρα και παρότι είναι δυνατή, επ ωφελεία του Δήμου, η διαμόρφωση, πέρα των μέτρων τούτων, και άλλου οικοπέδου αρτίου και οικοδομήσιμου, ο κάτοχος αρνείται την τακτοποίησή του. 7.Αν οι κάτοχοι ή οι καθολικοί διάδοχοί τους είναι περισσότεροι από έναν, η μεταβίβαση γίνεται προς όλους κατ ισομερία ή, εφόσον πρόκειται για τους κληρονόμους, κατά το λόγο της κληρονομικής μερίδας τους. 8.Το οριστικό συμβόλαιο για τη μεταβίβαση της κυριότητας των παραχωρούμενων εκτάσεων καταρτίζεται μετά την εξόφληση του, τιμήματος. 9.Εφόσον στις εκτάσεις που κατέχονται και ρυμοτομούνται ολικά υπάρχουν κτίσματα, αντί αυτών παραχωρούνται στους κατόχους εκτάσεις αδιάθετες που μένουν στο Δήμο μετά την παραχώρηση των κατεχόμενων, εφόσον αποτελούν οικοδομήσιμα οικόπεδα, κατά τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Άρθρο 22 1.Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφος 16 και 21 έως και 25, 9 παράγραφοι 1 έως και 13, 10 παράγραφοι 5, 6 και 7 και 14 παράγραφος 3 αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2.Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2344 1995
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 2003/3127 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Οργανισμός Εθελοντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις. 2005/3390 2005
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2010/3904 2010
Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας 1995/369 1995
(1 ) Εδαφική περιφέρεια, έδρα και ονομασία των συνδέσμων «συμβουλίων περιοχής» του νομού Αρκαδίας, άρθρου 48 του Ν. 2218/1994 (90 Α). 1995/442 1995
Συνένωση των Κοινοτήτων Ασωπού, Παππαδιανίκων και Φοινικίου της Επαρχίας Επιδαύρου Λιμήρας του Νομού Λακωνίας. 1996/109 1996
Ένωση των κοινοτήτων Εύας και Καλαμαρά της Επαρχίας Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας. 1996/116 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Γεωργιανής και Νικήσιανης της Επαρχίας Παγγαίου του Νομού Καβάλας σε Δήμο. 1996/119 1996
Συνένωση των κοινοτήτων Γαληψού, Κάριανης, Ορφανίου και Οφρυνίου της Επαρχίας Παγγαίου του Νομού Καβάλας. 1996/138 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίου Νικολάου, Αρχοντικού, Καστανίας, Κοκκίνων Λουριών, Μελίσσης και Σελεγουδίου της Επαρχίας Λακεδαίμονος του Νομού Λακωνίας. 1996/176 1996
Σύσταση και λειτουργία ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. 1996/198 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας, Ζαρούχλης, Μεσορρουγίου και Περιστέρας της Επαρχίας Καλαβρύτων του Νομού Αχαΐας. 1996/205 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Αηδονιάς, Βαλανιδούσσης, Δεσποτικού και Εκκλησιών της Επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας του Νομού Πρεβέζης. 1996/214 1996
Ένωση Κοινοτήτων Ροδολίβους και Δομίρου της Επαρχίας Φυλλίδος του Νομού Σερρών. 1996/215 1996
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκοπέλου του Ν. Μαγνησίας. 1996/231 1996
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυτιλήνης του Νομού Λέσβου. 1996/232 1996
Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 1996/242 1996
(1) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας του Νομού Ημαθίας. 1996/260 1996
Ένωση των Κοινοτήτων Αγιου Χαραλάμπους και Μώλου της Επαρχίας Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδας. 1996/294 1996
Ένωση του Δήμου Ανατολικής Φαλαισίας, με την Κοινότητα Πέτρινος, της Επαρχίας Μεγαλοπόλεως του Νομού Αρκαδίας. 1996/295 1996
Συνένωση των Κοινοτήτων Δελβινακοπούλου, Κληματιάς, Κοκκινοχώματος, Λευκοθέας, Παλιουρής και Σουλοπούλου της Επαρχίας Δωδώνης του Νομού Ιωαννίνων. 1996/297 1996
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ του Νομού Τρικάλων» (ΔΕΥΑΠ). 1996/313 1996
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιεράπετρας του Νομού Λασιθίου. 1996/314 1996
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας. 1996/315 1996
Συνένωση κοινοτήτων Ιουλίδος και Κορησσίας της Επαρχίας Κέας του Νομού Κυκλάδων. 1996/332 1996
Συνένωση κοινοτήτων Αμπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Γρηγορίου, Ελατόβρυσης, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων της Επαρχίας Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 1996/333 1996
Συνένωση κοινοτήτων Δρακόνας, Κάμπων, Κοντοπούλων, Μαλάξας, Παππαδιανών και Πλατυβόλας της Επαρχίας Κυδωνίας του Νομού Χανίων. 1996/334 1996
(1) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδος. 1996/337 1996
Ένωση των Κοινοτήτων Κουτσίου και Νεμέας της Επαρχίας Κορινθίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/378 1996
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύργου του Νομού Ηλείας». 1996/388 1996
(1) Συνένωση Κοινοτήτων Δερβενίου, Εβροστίνης- Ροζενών, Λυγιάς, Σαρανταπήχου, Στομίου και Χελυδορέου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας. 1996/395 1996
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ του Νομού ΚΟΖΑΝΗΣ». 1997/121 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». 1997/14 1997
Συνένωση των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνος της Επαρχίας Μήλου του Νομού Κυκλάδων. 1997/195 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ του Νομού ΛΑΡΙΣΑΣ». 1997/203 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΣ ΤΟΥ Νομού Λάρισας». 1997/73 1997
Επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ενιαίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου του Νομού Ηρακλείου στην περιφέρεια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού του Νομού Ηρακλείου. 1997/74 1997
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ της νήσου Κώ του Νομού Δωδεκανήσου». 1997/75 1997
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». 1998/103 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ του Νομού Τρικάλων». 1998/134 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ του Νομού ΛΑΡΙΣΗΣ». 1998/135 1998
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών - Η ΕΛΠΙΔΑ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. 1998/239 1998
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΙΦΟΥ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». 1998/245 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» στο Δήμο Λευκιμμαίων του Νομού Κερκύρας. 1998/30 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ του Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». 1998/359 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ) στο Δήμο Σαρανταπόρου του Νομού Λάρισας. 1998/364 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ του Νομού Μεσσηνίας». 1998/42 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ» του Νομού Θεσσαλονίκης. 1998/43 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» του Νομού Ευβοίας. 1998/47 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΛΟΥ» στο Δήμο Τήλου του Νομού Δωδεκανήσου. 1998/94 1998
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ του Νομού ΕΥΒΟΙΑΣ». 1998/97 1998
Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α΄- 46). 2001/257 2001
Ένωση των Κοινοτήτων Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού του Νομού Αττικής. 2002/210 2002
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2003/264 2003
Διάρθρωση, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδων επιλογής προϊσταμένων της Διεύθυνσης του Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2005/243 2005
Διαίρεση Δήμου Καλλιθέας Νομού Αττικήςσε δημοτικά διαμερίσματα. 2006/176 2006
Διαίρεση Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου σε δημοτικά διαμερίσματα. 2006/179 2006
Διαίρεση Δήμου Λαρισαίων Νομού Λαρίσης σε δημοτικά διαμερίσματα. 2006/188 2006
Διαίρεση Δήμου Περιστερίου Νομού Αττικής σε δημοτικά διαμερίσματα. 2006/193 2006