ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2308

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.), που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κηρύσσεται υπό κτηματογράφηση η οριοθετούμενη με την απόφαση αυτή περιοχή.
2.  
  Η απόφαση για την κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση τοιχοκολλάται στα οικεία δημοτικά ή κοινοτικά καταστήματα, δημοσιεύεται δύο φορές διαδοχικά σε δύο εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον υπάρχουν, και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επίσης στον κατά τόπο αρμόδιο συμβολαιογραφικό σύλλογο και το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου
Άρθρο 2
1.  
  Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση με περιγραφή του δικαιώματος και αναφορά στην αιτία κτήσης του. Η δήλωση γίνεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου, με μνεία των εγγράφων που συνυποβάλλονται, καθορίζεται με απόφαση του ΟΚ.Χ.Ε.
2.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο, οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της κατά την προηγούμενη παράγραφο δήλωσης
3.  
  Έως ότου εκδοθεί νόμος για τα κτηματολογικά βιβλία, τα δικαιώματα σε ακίνητα, για τα οποία πρέπει να υποβληθεί δήλωση, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
4.  
  Η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου ή στο οικείο κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα ή όπου αλλού ορίζεται στην απόφαση που κηρύσσει την περιοχή υπό κτηματογράφηση
5.  
  Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την τελευταία δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 1 στον τύπο. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους της αλλοδαπής είναι έξι (6) μηνών.
6.  
  Για κάθε μεταβολή των κατά την παράγραφο 3 δικαιωμάτων, που επέρχεται από την επομένη της υποβολής της αρχικής δήλωσης έως την έναρξη της κατά το άρθρο 5 παράγραφο 1 προθεσμίας, υποχρεούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση. Για τη δήλωση αυτή ισχύουν αναλόγως οι παράγραφοι 1 και 4.
7.  
  Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.
8.  
  Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης απαγορεύεται κάθε εμπράγματη δικαιοπραξία για το ακίνητο το οποίο αφορά, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδομής, αποκλείεται η είσπραξη της τυχόν, από αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου ή από άλλη συναφή αιτία, οφειλόμενης αποζημίωσης, η οποία και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του δικαιούχου, και επιβάλλεται, ύστερα από σχετική βεβαίωση του Ο.Κ.Χ.Ε., πρόστιμο το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τα παραπάνω πρόστιμα δεν δύνανται να είναι μικρότερα των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, και μεγαλύτερα των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών ανάλογα με το είδος ή την αξία των ακινήτων, όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου αίρεται με την εκ των υστέρων υποβολή δηλώσεως, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδει το αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου. Η εκπρόθεσμη αυτή δήλωση, η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου, κατά τον προβλεπόμενο από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 τρόπο, δεν είναι δυνατή μετά την περαίωση του έργου της, κατά το άρθρο 10 του παρόντος, Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων του Κτηματολογίου επιτρέπεται μόνον εφόσον στηρίζεται σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση των πολιτικών δικαστηρίων, με την οποία αναγνωρίζεται το σχετικό εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα.
Άρθρο 3 "Κτηματογράφηση Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων"
1.  
  Για τη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων τίθενται ενδεικτικώς ως βάση τα τοπογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει ο Ο.Κ.Χ.Ε., οι κατά το άρθρο 2 δηλώσεις, οι συνυποβαλλόμενοι με αυτές τίτλοι, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγει ο Ο.Κ.Χ.Ε. από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή με επιτόπια έρευνα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
2.  
  Κάθε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική υπηρεσία οφείλει να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδρομή για την εκτέλεση των εργασιών της κτηματογράφησης
3.  
  Το περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, οι τεχνικές προδιαγραφές και το τιμολόγιο εκτέλεσης των εργασιών κτηματογράφησης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εισήγηση του Ο.Κ.Χ.Ε., οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σε σχέση με την κτηματογράφηση ρυθμίζονται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.
Άρθρο 4
1.  
  Πρώτη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες αναρτώνται στο Γραφείο Κτηματολογίου και στο. οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Ανακοίνωση του Ο.Κ.Χ.Ε. για τη γενόμενη ανάρτηση, με μνεία του δικαιώματος υποβολής ένστασης κατά της εγγραφής στα πιο πάνω προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και τους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες ενώπιον της κατά το άρθρο 7 Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον υπάρχουν, και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επίσης στον κατά τόπο αρμόδιο συμβολαιογραφικό σύλλογο και το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Τα διαγράμματα και οι πίνακες παραμένουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες από την τελευταία δημοσίευση της κατά τα παραπάνω ανακοίνωσης του Ο.Κ.Χ.Ε.
Άρθρο 5 "Διατυπώσεις για τη σύνταξη συμβολαίων, για τη διεξαγωγή δικών και για τις εγγραφές στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών μετά την πρώτη ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης"
1.  
  Ενα (1) μήνα μετά την κατά το προηγούμενο άρθρο τελευταία δημοσίευση έως τις κατά το άρθρο 12 πρώτες εγγραφές, απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής, την οποία αφορούν τα αναρτώμενα στοιχεία, αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό σχετικό κτηματογραφικό απόσπασμα, εκδιδόμενο από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου. Το περιεχόμενο του κτηματογραφικού αποσπάσματος ορίζεται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.
2.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευσης δεν επιτρέπεται, χωρίς προσκόμιση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 κτηματογραφικού αποσπάσματος, η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου υπόθεσης που έχει ως αντικείμενο εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της περιοχής, την οποία αφορούν τα αναρτώμενα στοιχεία
3.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την παράγραφο 1 απαγόρευσης δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε πράξης που υπόκειται κατά νόμο σε μεταγραφή ή εγγραφή στα πιο πάνω βιβλία, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 κτηματογραφικό απόσπασμα. Μετά την καταχώριση της πράξης οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών αποστέλλουν αμέσως στο Γραφείο Κτηματολογίου αντίγραφο της περίληψης της πράξης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ότι επισυνάπτεται σε αυτήν το προαναφερόμενο απόσπασμα. Το Γραφείο Κτηματολογίου ενημερώνει αμέσως τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες.
Άρθρο 6
1.  
  Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της κατά το άρθρο 4 του παρόντος ανακοίνωσης του Ο.Κ.Χ.Ε. για την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφηοης, να υποβάλει ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου ή στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. η κατά την παρούσα παράγραφο προθεσμία υποβολής ένστασης είναι τεσσάρων (4) μηνών.
2.  
  Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. επιτρέπεται η κατά δύο (2) μήνες παράταση είτε μόνου του χρόνου του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 4 είτε μόνης της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είτε και των δύο.
3.  
  Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων ρυθμίζονται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7 "Εξέταση ενστάσεων Σύνθεση και λειτουργία Πρωτοβάθμιας Επιτροπής"
1.  
  Οι ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. και αποτελείται από: α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, ως πρόεδρο, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης, ήτοι έναν ειρηνοδίκη, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία ή ένα δικηγόρο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή ένα συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο ή τον κατά τόπο αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, β) έναν αγρονόμο - τοπογράφο μηχανικό, υποδεικνυόμενο από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Γραφείου Κτηματολογίου και γ) έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποδεικνυόμενο από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του νομού της υπό κτηματογράφηση περιοχής.
2.  
  Για καθένα από τα κατά την παράγραφο 1 τακτικά μέλη της Επιτροπής ορίζεται, κατά τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 τρόπο, νόμιμος αναπληρωτής του
3.  
  Ο κατά τις παραγράφους 1 και 2 ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του Ο.Κ.Χ.Ε. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, ο Ο.Κ.Χ.Ε. έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπροθέσμως μέλος, το οποίο, για μεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών είτε δικηγόρος είτε συμβολαιογράφος, για δε τη θέση των υπόλοιπων δύο μελών πρέπει να είναι είτε αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός και ένας ακόμη από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς είτε δύο αγρονόμοι-τοπογράφοι μηχανικοί.
4.  
  Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5, η κατά τόπο αρμοδιότητα της Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της, η αμοιβή των μελών της, η οποία μπορεί να ορίζεται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, η γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε.
5.  
  Η Επιτροπή αποφαίνεται για τις ενστάσεις, εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και πιθανολογώντας τα τιθέμενα ενώπιον της πραγματικά περιστατικά με βάση: α) όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προσάγουν προαποδεικτικώς και επικαλούνται τα μέρη, β) τις πληροφορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν ο Ο.Κ.Χ.Ε. Ο χρόνος μέσα στον οποίο οφείλει να αποφανθεί η Επιτροπή για τις ενστάσεις είναι δύο (2) μήνες από την παράδοση σε αυτήν από τον Ο.Κ.Χ.Ε. του φακέλου των ενστάσεων. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται κατά ένα ακόμη δίμηνο με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., ύστερα από αιτιολογημένο σχετικό αίτημα της Επιτροπής.
Άρθρο 8
1.  
  Αναμόρφωση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των ενστάσεων Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρωνκαι 7 του παρόντος, το Γραφείο του Κτηματολογίου, αφού ζητήσει από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, όποτε το κρίνει αναγκαίο, τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων, προβαίνει ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη του τα πιο πάνω πιστοποιητικά, συμπληρωματικά προς τις αποφάσεις της κατά το άρθροτου παρόντος Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, στις αναγκαίες αναμορφώσεις των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων
Άρθρο 9
1.  
  Δεύτερη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 8, τα στοιχεία της κτηματογράφησης αναρτώνται για δεύτερη φορά. Για τη δεύτερη αυτή ανάρτηση και για τη σχετική με αυτήν ανακοίνωση του Ο.Κ.Χ.Ε., με μνεία του δικαιώματος υποβολής προσφυγής, κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του παρόντος Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
Άρθρο 11 "Περαίωση της κτηματογράφησης"
1.  
  Μετά την ολοκλήρωση, κατά το προηγούμενο άρθρο, της διαδικασίας εκδίκασης των προσφυγών, το αρμόδιο Γραφείο Κτηματολογίου αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες με βάση τις αποφάσεις της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. Αμέσως μετά το πέρας και της αναμόρφωσης αυτής εκδίδεται από τον Ο.Κ.Χ.Ε,, διαπιστωτική πράξη περαίωσης της όλης διαδικασίας κτηματογράφησης.
Άρθρο 12
1.  
  Μετά την έκδοση της κατά το προηγούμενο άρθρο διαπιστωτικής πράξης, το Γραφείο Κτηματολογίου προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για όλα τα ακίνητα της περιοχής που κτηματογραφήθηκε. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία σημειώνεται στα βιβλία αυτά, απόσπασμα δε της σημείωσης αυτής τοιχοκολλάται σε εμφανείς θέσεις του Γραφείου Κτηματολογίου και η τοιχοκόλληση αυτή αποτελεί αφετηρία για τον υπολογισμό της προθεσμίας, που θα ορισθεί νομοθετικά, για την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και τη δημιουργία με την οριστικοποίηση αυτή τεκμηρίου των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων.
2.  
  Στους αναγραφόμενους, κατά την προηγούμενη παράγραφο, στα κτηματολογικά βιβλία ως δικαιούχους των εγγραπτέων σε αυτά δικαιωμάτων χορηγούνται βεβαιώσεις από το Γραφείο Κτηματολογίου. Οι βεβαιώσεις αυτές, οι οποίες δεν αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι αυτά, πιστοποιούν, ως προς το ακίνητο στο οποίο αναφέρονται, την πρώτη εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία, την ημερομηνία της πρώτης αυτής εγγραφής και τα λοιπά ουσιώδη της στοιχεία. Για τη χορήγηση βεβαίωσης, σε κάθε δικαιούχο, καταβάλλεται στον Ο.Κ.Χ.Ε. ανταποδοτικό τέλος, του οποίου το ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και μεγαλύτερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση μη οικειοθελούς καταβολής από μέρους του υποχρέου του ανταποδοτικού τέλους. αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από σχετική βεβαίωση του Ο.Κ.Χ.Ε. Τα έσοδα από την είσπραξη του ανταποδοτικού αυτού τέλους εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Χ.Ε. και διατίθενται για την εκπλήρωση των σκοπών του.
3.  
  Ζητήματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τις κατά το παρόν άρθρο πρώτες εγγραφές, το περιεχόμενο των κατά την προηγούμενη παράγραφο βεβαιώσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 15
1.  
  Από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α), επιτρέπεται να καλύπτονται και οι δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα για μεταβάσεις, στα Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσωπικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, προς υποστήριξη θεμάτων και αιτημάτων των υπηρεσιών αυτών στα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Από τις ίδιες πιστώσεις μπορεί επίσης να καλύπτονται, ειδικά για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, και οι δαπάνες για εκτός έδρας κίνηση και οδοιπορικά έξοδα και του λοιπού μη τεχνικού προσωπικού, καθώς επίσης και οι αμοιβές για υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του τεχνικού και λοιπού προσωπικού.
2.  
 1. Στη δεύτερη σειρά της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α), μετά τις λέξεις εκπονούμενης μελέτης προστίθενται οι λέξεις μετά την έγκριση της.
 2. Στο τέλος της ανωτέρω παραγράφου 7 προστίθενται τα κάτωθι:
 3. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για μελέτες πολεοδόμησης τοπογραφικές, κτηματογραφικές, πράξεις εφαρμογής, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου, ρυθμιστικές και χωροταξικές και γενικά μελέτες οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση δημόσιων έργων..
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου Α του άρθρου Μόνου του ν.δ/τος 2726/1953 (ΦΕΚ 325 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης κατάθεσης των αμοιβών μελετών ή επιβλέψεων από τον εργοδότη μπορεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της οφειλόμενης αμοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του Τ.Ε.Ε. ή της εταιρείας εκπονήσεως τεχνικών μελετών ή των εκάστοτε συνιστώμενων γραφείων ή συμπραττόντων γραφείων εκπονήσεως τεχνικών μελετών, στην οποία θα προσδιορίζεται και το σύνολο της δικαιούμενης αμοιβής.
4.  
 1. Η περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρουτου π.δ/τος της 27.11/14.12.1926 περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1486/1984, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. α) εκλέγει από τα μέλη της για όλη τη θητεία της με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α αντιπρόεδρο. το Β αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της αντιπροσωπείας, που αποτελούν το Προεδρείο της και.
 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου α) η αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. συγκαλείται σε ειδική συνεδρίαση μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκλέγει για τη συμπλήρωση του προεδρείου της τον Β αντιπρόεδρο και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ιδίου π.δ/τος της 27.11/14.12.1926, όπως ισχύει.
 4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρουτου ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 5. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη αυτής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, είναι περισσότερα από τα απόντα.
 6. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 7. Οι Διοικούσες Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα
5.  
 1. Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α) προστίθεται φράση που έχει ως εξής:
 2. και της κράτησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α).
 3. Η αληθινή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 είναι ότι σε αυτές δεν περιλαμβάνεται το αντίστοιχης ειδικότητας προσωπικό των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ, ε, η, ια, ιβ, ιγ και ιδ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών.
Άρθρο 17
1.  
  Α) Εντός των ορίων της περιοχής που χαρακτηρίζεται ως ΒΙΠΑ με την 85766/6244/16.9.1993 απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Έγκριση ΓΠΣ του οικισμού Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) (ΦΕΚ 1260 Δ) ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ. Το παραπάνω όριο κατάτμησης ισχύει μόνο για γήπεδα που υφίσταντο νομίμως την 7η Ιουλίου 1983, ημερομηνία δημοσίευσης του από 7.7.1983 π.δ/τος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 περιοχή του Ν. Αττικής (ΦΕΚ 284 Δ). Β) α. Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσης και χαμηλής όχλησης εντός των ορίων της παραπάνω περιοχής ΒΙΠΑ, καθώς και σε γήπεδα εντός των ορίων του ΓΠΣ, στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια για βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση, εφόσον αυτό προκύπτει από την οικοδομική άδεια βάσει της οποίας ανεγέρθηκαν.
 1. ι. Οι παραπάνω ρυθμίσεις καλύπτουν τις ήδη επιτρεπόμενες από το π.δ. 84/1984 δραστηριότητες, όπως και τις δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος αυτού.
  • Η εγκατάσταση και λειτουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση των παραπάνω δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης μπορούν να εγκρίνονται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του παραπάνω π.δ/τος 84/1984. ιιι.
  • Οι παραπάνω μονάδες αδειοδοτούνται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
  • Γ) Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 2 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Δήμου Λαυρίου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής από το Δήμο του αντιγράφου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των στοιχείων του πίνακα 3 του άρθρου 16 της παραπάνω Κ.Υ.Α., τα οποία αποστέλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
2.  
 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζονται επιτροπές αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειες και Τεχνολογίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, που ελέγχουν την οικονομική διαχείριση και την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο χρηματοδοτούνται οι μελέτες, τα έργα και τα προγράμματα της παραγράφου 1.
 3. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να εξειδικεύεται το έργο των επιτροπών..
 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α), αντικαθίσταται ως εξής:
 5. 4.
 6. α) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθμίζονται θέματα, όροι και διαδικασίες αναφορικά:
 7. αα) με την εφαρμογή και τη διαχείριση προγραμμάτων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τμημάτων τους, ββ) με την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται στα ανωτέρω προγράμματα ή τμήματα τους ή απαιτούνται για την υποστήριξη τους και γγ) με την ένταξη έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στα ανωτέρω προγράμματα ή τμήματα τους και τη χρηματοδότηση τους.
 8. Στα διατάγματα αυτά είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος εφαρμογής τους ρυθμίζονται στην προκήρυξη, όπου αυτή απαιτείται.
 9. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α) εφαρμόζονται αναλογικά ως προς τα προγράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 10. Τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και οι αποφάσεις της παραγράφου 3 από τους Υπουργούς Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας..
Άρθρο 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Ο παρών νόμος αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο10 "Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή"
1.  
  Κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Η προθεσμία για την άσκηση αυτής της προσφυγής είναι εξήντα (60) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης για την κατά το άρθρο 9 του παρόντος δεύτερη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης.
2.  
  Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. και αποτελείται από: α) έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη, με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία, β) έναν αγρονόμο-τοπογράφο μηχανικό, υποδεικνυόμενο από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Γραφείου Κτηματολογίου και γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης, ήτοι τον κατά τόπο αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών ή ένα δικηγόρο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή ένα συμβολαιογράφο, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.
3.  
  Για καθένα από τα κατά την παράγραφο 1 τακτικά μέλη της Επιτροπής ορίζεται νόμιμος αναπληρωτής του. Ο ορισμός αυτός γίνεται κατά τον προβλεπόμενο και για τα τακτικά μέλη στην παράγραφο 2 τρόπο.
4.  
  Ο κατά τις παραγράφους 1 και 2 ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του Ο.Κ.Χ.Ε. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή, ο Ο.Κ.Χ.Ε. έχει δικαίωμα να ορίσει αυτός το μη υποδεικνυόμενο εμπροθέσμως μέλος, το οποίο, για μεν τη θέση του προέδρου πρέπει να είναι είτε φύλακας μεταγραφών και υποθηκών είτε δικηγόρος είτε συμβολαιογράφος, για δε τη θέση των υπόλοιπων δύο μελών πρέπει να είναι ένας αγρονόμος-τοπογράφος μηχανικός και ένας από τους αμέσως προηγουμένως αναφερόμενους νομικούς.
5.  
  Πλην της κατά τα παραπάνω αρμοδιότητας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, η Επιτροπή αυτή εξετάζει επίσης, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ενστάσεις υποβαλλόμενες σε αυτήν, από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται μέσα στην ίδια προθεσμία που ορίζεται και για τις προσφυγές με την παράγραφο 1.
6.  
  Για τον τρόπο λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και έκδοσης των αποφάσεων της, τόσο ως προς τις κατά την παράγραφο 1 προσφυγές όσο και ως προς τις κατά την προηγούμενη παράγραφο ενστάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7, που ισχύουν για την Πρωτοβάθμια Επιτροπή
Άρθρο Άρθρο13 "Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις"
1.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συνιστώνται τα προβλεπόμενα από το νόμο αυτόν Γραφεία Κτηματολογίου, καθορίζονται οι αρμοδιότητες τους και ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία τους
2.  
  Με αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε., που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται, πλην των ζητημάτων που καλύπτονται με τις προβλεπόμενος σε προηγούμενες διατάξεις του παρόντος νόμου ειδικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής αυτού του νόμου, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.
Άρθρο Άρθρο14 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Για τη μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου δύναται να συσταθεί ανώνυμη εταιρεία, για την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 17 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν.2261/1994 (ΦΕΚ 205 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν. Στην ίδια εταιρεία ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται με αποφάσεις του, μετά από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε. να μεταφέρει αρμοδιότητες του Οργανισμού αυτού. σχετικές με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της παραγράφου 1, που θα συσταθεί για τη μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, του Ο.Κ.Χ.Ε., καθώς και μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου οποιασδήποτε ειδικότητας και ιδιότητας.
3.  
  Στο άρθρο 2 του ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α) περί Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλων σχετικών διατάξεων, προστίθεται παράγραφος 10 με το ακόλουθο περιεχόμενο: 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Χ.Ε., με απόφαση του, μπορεί να συνιστά και να συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δικαστικούς λειτουργούς οποιουδήποτε βαθμού, ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές Α.Ε.Ι. και υπαλλήλους του Δημοσίου, με σκοπό τη σύνταξη μελετών, καθώς και την κατάρτιση προσχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων. Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας, η δε αποζημίωση για τους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς τους, η οποία μπορεί να ορίζεται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε. .
4.  
  Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που αναφέρεται στην 13426/30.11.1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, θεωρείται ότι έχει συσταθεί και λειτουργήσει εγκύρως από το χρόνο έκδοσης της υπουργικής αυτής απόφασης. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 1647/1986, η οποία προστίθεται με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζεται και ως προς την παραπάνω νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
5.  
  Αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν. 1647/1986 περί Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλων σχετικών διατάξεων, ως εξής: 8. Στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στο γραμματέα και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης στον εισηγητή των εισαγόμενων προς συζήτηση ενώπιον του θεμάτων, καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε. .
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1512/1985, όπως ισχύει ήδη, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Τα συμβόλαια για σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα του Δήμου Καλλιθέας της Νομαρχίας Πειραιά, τα οποία καταρτίστηκαν από 8.11.1993 έως 31.12.1993, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων της ίδιας παραγράφου, θεωρούνται έγκυρα εξυ-παρχής, εφόσον, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσκομιστεί στον οικείο υποθηκοφύλακα, με φροντίδα των συμβολαιογράφων που συνέταξαν τα συμβόλαια αυτά, το απόσπασμα από τα κτηματογραφικά στοιχεία που τηρεί το οικείο Γραφείο Κτηματολογίου..
7.  
  Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου και το Κτηματολογικό Γραφείο Πρωτευούσης ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται επίσης θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο Άρθρο16
1.  
  Στο άρθρο δέκατο του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α) προστίθεται η παράγραφος 6 που έχει ως εξής: 6. Μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την απόδοση των ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων περί νομής των διατάξεων του άρθρου 733 και των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 734 του Κ. Πολ. Δ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ανωτέρω άρθρου 734. Η συζήτηση για την απόδοση των ακινήτων προσδιορίζεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μια φορά για ουσιώδη λόγο. Νέα δικάσιμος προσδιορίζεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες και σε αυτή κλητεύονται μόνο όσοι διάδικοι απουσίαζαν. Κλήτευση για τη νέα συζήτηση γίνεται πριν από 48 ώρες. Με την ίδια διαδικασία δύναται η Εταιρεία να ζητήσει την απόδοση των χώρων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει προσωρινώς, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος..
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Σε δημοπρασία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας (κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία), δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημοπρασία.
3.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 προστίθενται τα εξής: ή των οποίων η προκήρυξη της δημοπράτησης ή η ανάθεση γίνει από τον αρμόδιο φορέα, στον οποίο ανήκε το έργο, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη σύσταση της εταιρείας.
4.  
  Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επίσης με την ίδια απόφαση του Υπουργού το ποσό αυτό διατίθεται για έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, για την απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων και τη μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου, καθώς και την απόκτηση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων τους με τη δημιουργία αστικού και περιαστικού πρασίνου στους Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
5.  
 1. Μόνιμοι υπάλληλοι του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του Ινστιτούτου των κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Σεισμολόγων (προσωρινός κλάδος) και έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να εντάσσονται σε θέσεις Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού (Μ.Ε.Π.) και σε βαθμίδα ανάλογη με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του π.δ/τος 77/1989 (ΦΕΚ 35 Α) προσόντα.
 2. Οι παραπάνω υποψήφιοι κρίνονται για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 77/1989, ύστερα από αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Σ.Α.Κ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ή από την ημερομηνία απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος.
 3. Για την προαγωγή του προσωπικού αυτού σε ανώτερη βαθμίδα τηρείται η διαδικασία του άρθρου 11 του π.δ/τος 77/1989.
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994, προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής: Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πρώτων τεσσάρων εδαφίων της παραγράφου αυτής για πρόσληψη τεχνικού προσωπικού, και για κάθε έργο εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου (εκτός έργων ΕΥΔΕ), που περιλαμβάνεται σε κοινοτικό πρόγραμμα και εκτελείται από το Δημόσιο ή τους φορείς του δημόσιου τομέα. Με τις αυτές αποφάσεις ρυθμίζονται και όλα τα σχετικά θέματα. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για ποσό προϋπολογισμού έργου μέχρι ένα και μισό δισεκατομμύριο και για πέραν του ποσού αυτού ποσοστό 0,5%..
Άρθρο Άρθρο18 ";. Επιτρέπεται η ταξινόμηση ως επιβατηγών δημόσιας χρήσης για τις περιοχές Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων και θεσσαλονίκης, όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 1437/1984, μεταχειρισμένων εκ. κατασκευής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας βενζινοκίνητ [...]"
2.  
  Τα οχήματα της παραπάνω παραγράφου 1 απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του άρθρου 1 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α) και του άρθρου 4 του ν. 1108/1960 (ΦΕΚ 304 Α), όπως ισχύουν, κατά ποσοστό 90% ή 80% αντίστοιχα, αν έχουν κατασκευαστεί ένα (1) ή δύο (2) έτη προ του έτους κατάθεσης του σχετικού παραστατικού εισαγωγής ή της Ειδικής Δήλωσης. Οι διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυτοκίνητα του παρόντος άρθρου.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την πιστοποίηση του έτους κατασκευής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο Άρθρο19
1.  
  Τα άρθρα 20 και 21 του νόμου Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις καταργούνται από τότε που ίσχυσαν
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-06-15 Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/114
2006-08-02 Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8, 8α και 8β, το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεγεί εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Εγγραπτέο δικαίωμα, για το οποίο υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση της παραγράφου 8 του άρθρου 2 μετά την ανάρτηση, δεν καταχωρίζεται στον κτηματολογικό πίνακα, εφόσον η καταχώρισή του θα συνεπαγόταν την αντικατάσταση (τον εκτοπισμό) δικαιώματος που είχε περιληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις της ειδικής και καθολικής διαδοχής στο δικαίωμα που είχε περιληφθεί στους κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης ούτε στις περιπτώσεις που προσκομίζεται δικαστική απόφαση, με την οποία επιλύεται διαφορά μεταξύ των δηλούντων.
Σε κάθε περίπτωση, στη στήλη των παρατηρήσεων του κτηματολογικού πίνακα καταχωρίζεται σύντομη αιτιολόγηση για τις μεταβολές που επέρχονται σε σχέση με τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης.
Αμέσως μετά το πέρας της αναμόρφωσης αυτής, εκδίδεται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. διαπιστωτική πράξη περαίωσης της όλης διαδικασίας κτηματογράφησης .
Αντικατάσταση
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 6 και 7, το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να ζητήσει, μέσω του Ο.Κ.Χ.Ε., ή της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων με σκοπό τη συμπλήρωση των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων .
Αντικατάσταση
Το περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και οι τεχνικές προδιαγραφές κτηματογράφησης καθορίζονται, εφόσον τέτοιος καθορισμός προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, με αποφάσεις του Ο.Κ.Χ.Ε., οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με όμοιες αποφάσεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης κτηματογράφησης μικρής κλίμακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηματογράφησης και δεν βλάπτονται τα συμβατικά δικαιώματα του αναδόχου .
Αντικατάσταση
Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται .
Αντικατάσταση
A/2006/162
2013-07-09 Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται μέσω ειδικής εφαρμογής.
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων και των τυχόν συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων και τυχόν τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Προσθήκη
Άρθρο 5
Από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται, με ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής, στην οποία αφορούν τα αναρτημένα στοιχεία, αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Το περιεχόμενο του πιστοποιητικού αυτού καθορίζεται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγόρευσης δεν επιτρέπεται, χωρίς προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου, υπόθεσης, που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα, εφόσον τη συζήτηση της υπόθεσης επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατά την παράγραφο 1, απαγόρευσης δεν επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης, της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να καθορίζεται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, και αντίγραφο της πράξης.
Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή.
Μετά την καταχώριση της πράξης οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών συμπληρώνουν στα οικεία πεδία του εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της μεταγραφής ή εγγραφής ή σημείωσης της πράξης, αντίστοιχα, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τη διαβιβάζουν μαζί με το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
Η ανωτέρω συμπλήρωση των στοιχείων της μεταγραφής ή εγγραφής ή σημείωσης της πράξης μπορεί να γίνει στα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης.
Στην τελευταία περίπτωση, μετά τη συμπλήρωση των οικείων πεδίων της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης, ο υποθηκοφύλακας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης την πράξη και τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα.
Το Γραφείο Κτηματογράφησης ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα.
Αντικατάσταση
Με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση με περιγραφή του δικαιώματος και αναφορά στην αιτία κτήσης του.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, δημοσιεύεται σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο του νομού ή της περιφέρειας και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών και στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.
Με όμοια απόφαση συγκροτείται Γραφείο Κτηματογράφησης, στο οποίο μπορούν να υπαχθούν περισσότερες της μίας υπό κτηματογράφηση περιοχές, ορίζεται η έδρα του και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τη λειτουργία του.
Στην περίπτωση που η κτηματογράφηση διενεργείται από αναδόχους μελετών κτηματογράφησης, το Γραφείο Κτηματογράφησης στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί με ευθύνη τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση.
Σε συμπράττοντα σχήματα, στα οποία ανατίθενται μελέτες κτηματογράφησης, επιτρέπεται να συμμετέχουν και δικηγόροι.
Η δήλωση γίνεται σε ειδικό έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου, με μνεία των εγγράφων που συνυποβάλλονται, καθορίζεται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται.
Αντικατάσταση
Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.
Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών του Ο.Τ.Α. υπό κτηματογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979, διανομών και αναδασμών, καθώς και τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, τα οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης.
Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την οικεία Διεύθυνση Δασών τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση στις περιπτώσεις του εδαφίου α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
Αντικατάσταση
Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, η έναρξη της οποία ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο είναι έξι (6) μήνες.
Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες με αποφάσεις της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, που δημοσιεύονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Αντικατάσταση
 • Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση.
 • Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, μπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιμο.
 • Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ και μεγαλύτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων, όπως καθορίζεται ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξης, καθώς και η προθεσμία καταβολής του προστίμου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 • Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία.
 • Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 • Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται.
 • Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται.
 • Αντικατάσταση
  Για τη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων τίθενται ενδεικτικώς ως βάση τα τοπογραφικά υπόβαθρα που διαθέτει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, οι κατά το άρθρο 2 δηλώσεις, οι συνυποβαλλόμενοι με αυτές τίτλοι και οι κυρωμένες διοικητικές πράξεις, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται από άλλες υπηρεσίες και από τους οριοδείκτες ή με επιτόπια έρευνα ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
  Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, μπορεί να ζητά απευθείας ή μέσω του αρμόδιου Γραφείου Κτηματογράφησης τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων, καθώς και την εν γένει παροχή υπηρεσιών από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών.
  Αντικατάσταση
  Το περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και οι τεχνικές προδιαγραφές κτηματογράφησης, καθώς και των υποστηρικτικών έργων (π.χ. σύνταξη υποβάθρων κ.λπ.) καθορίζονται, εφόσον τέτοιος καθορισμός προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Με όμοιες αποφάσεις, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της μελέτης κτηματογράφησης μικρής κλίμακας αλλαγές των καθορισθεισών τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον αυτές εξυπηρετούν το σκοπό της κτηματογράφησης και δεν βλάπτονται τα συμβατικά δικαιώματα του αναδόχου.
  Αντικατάσταση
  Εφόσον η αίτηση δεν αναφέρεται στη διόρθωση προδήλου σφάλματος, υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, η οποία υπολογίζεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4.
  Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι τέσσερις (4) μήνες .
  Αντικατάσταση
  Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, και αποτελείται από.α) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς ως πρόεδρο - με τη σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο της παρούσας διάταξης - δηλαδή είτε από έναν πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, οριζόμενο κατά την κείμενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νομοθεσία είτε από έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο είτε από έναν δικηγόρο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο είτε από έναν συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο, β) έναν αγρονόμο-τοπογράφο μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο επιστημονικό σύλλογο, γ) έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, δηλαδή έναν φύλακα μεταγραφών και υποθηκών με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο σύλλογο, ή έναν δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον εμπειρία υποδεικνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ή έναν συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο συμβολαιογραφικό σύλλογο.
  Αντικατάσταση
  A/2013/156
  2016-05-27 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
  Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.
  Η εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» παρέχει υποχρεωτικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για τον υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 (Α’ 169), διανομών και αναδασμών, καθώς και τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, τα οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης.
  Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τις οικείες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση ούτε ένσταση ή αίτηση διόρθωσης στις περιπτώσεις του εδαφίου α της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
  Η εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε» αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί σε δικαιούχο κυριότητας με αιτία κτήσης τη χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων.
  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α 50), όπως ισχύει, τα γεωχωρικά δεδομένα με πλήρη αναφορά στα ΚΑΕΚ των κτηματολογικών διαγραμμάτων των πρώτων εγγραφών για το σύνολο της κτηματογραφούμενης περιοχής, χορηγούνται υποχρεωτικά στις δημόσιες αρχές που τα αιτούνται εφόσον θεμελιώνονται στην αίτηση λόγοι διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
  Αντικατάσταση
  A/2016/94
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/85766/6244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/85766_6244 1993
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/13426 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/13426 1994
  ΝΟΜΟΣ 1960/1108 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/1108 1960
  ΝΟΜΟΣ 1976/363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/363 1976
  ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
  ΝΟΜΟΣ 1979/947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/947 1979
  ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
  ΝΟΜΟΣ 1984/1486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1486 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1647 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1647 1986
  ΝΟΜΟΣ 1989/1832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1832 1989
  ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
  ΝΟΜΟΣ 1991/1960 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1960 1991
  Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
  Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
  Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 1994/2242 1994
  Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
  Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ΚΡΙΣΤΙΑΝΙ ΚΑΙ ΝΙΛΣΕΝ Λ.Τ.Δ. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΖΕΥΞΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ» που υπογρ[...]" 1994/2261 1994
  ΝΟΜΟΣ 1997/2472 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2472 1997
  ΝΟΜΟΣ 2010/3889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3889 2010
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2726 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2726 1953
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1926/27.11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/27_11 1926
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/84 1984
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/77 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/77 1989
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
  Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2445 1996
  Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
  Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
  Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
  Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. 1999/2719 1999
  Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
  Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
  Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
  Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
  Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 2003/3127 2003
  Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
  Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 2004/3297 2004
  Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
  Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
  Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις. 2013/4164 2013
  Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
  Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2014/4237 2014
  Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
  Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
  Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 2017/4488 2017
  Διαδικασία εντάξεως έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα του τομέα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η εφαρμογή και η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε ενδιάμεσο φορέα. 1997/322 1997
  Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. 1997/93 1997
  Συγχώνευση του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα­κείου Κιμώλου με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Μήλου 2015/47 2015
  Συγχώνευση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ιτέας και του μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Δελφών με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας 2016/37 2016