Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Ιταλίας σε θέματα ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών δια της Βαλκανικής οδού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Ιταλίας σε θέματα ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών δια της Βαλκανικής οδού, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 28 Μαΐου 1993, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟΟ Υπουργός Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Ιταλίας, - Κινούμενοι στο πνεύμα της κοινής δήλωσης, που υπογράφηκε στη συνάντηση της Ρώμης από δέκα (10) χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Ιταλία, στις 16 και 17 Μαρτίου 1990, και που. καθιέρωσε μεταξύ άλλων την υιοθέτηση περισσότερο αποτελεσματικών μέτρων και διαδικασιών για ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών δια της Βαλκανικής οδού. Υλοποιώντας το πρακτικό συνεργασίας που υπέγραψαν οι εμπειρογνώμονες και οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων των δέκα (10) χωρών, που συμετείχαν στη συνάντηση της Σόφιας στις 1 και 2 Ιουνίου 1990, κατά την οποία επισημάνθηκαν συγκεκριμένες περιοχές κοινής επιχειρησιακής δράσης μεταξύ των χωρών, που επηρεάζονται από τις περιπτώσεις διενέργειας παράνομης διακίνησης ναρκωτικών διαμέσου της Βαλκανικής οδού. -Και τέλος με τη διαπίστωση ότι, ο ταχύτερος δυνατός τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών για την παράνομη διακίνησηναρκωτικών ουσιώνδιαμέσου της Βαλκανικής οδού είναι η εγκατάσταση σύγχρονου μηχανογραφικού εξοπλισμού για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών. - Σεβόμενοι τις Διεθνείς Συμφωνίες και τις νομοθεσίες που ισχύουν σε αμφότερα τα Κράτη και υπό την επιφύλαξη ανειλημμένων υποχρεώσεών τους, βάσει των διμερών και πολυμερών Συμφωνιών με τρίτα Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Κοινό μηχανογραφικό σύστημαΜέσα στα πλαίσια της αμοιβαίας βοήθειας και διεθνούς συνεργασίας, στοχεύοντας στην υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων συνεργασίας στον αγώνα κατά της διακίνησης των ναρκωτικών, θα εγκαθιδρυθεί ένα κοινό μηχανογραφικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω των τηλεπικοινωνιών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Στο μέλλον αυτό το σύστημα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες ενδιαφερόμενες και αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα χώρες, στη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών στη Βαλκανική οδό. Προ της εγκαταστάσεως του μηχανογραφικού συστήματος θα συνταχθεί μελέτη σκοπιμότητας από ειδικούς των δύο χωρών, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 7 της παρούσας Συμφωνίας. Το μηχανογραφικό σύστημα που θα εγκατασταθεί θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά δικές του γραμμές. Άρθρο 2 ΑρχιτεκτονικήΤο κοινό σύστημα πληροφοριών θα δομηθεί πάνω σε έναν κεντρικό υπολογιστή συνδεδεμένο μέσω μονών γραμμών μεταβίβασης πληροφοριών στους προσωπικούς υπολογιστές εγκατεστημένους στα γραφεία των εθνικών αρχών που ορίστηκαν από αμφότερες τις χώρες και τα οποία θα αποτελούν το μοναδικό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για το χειρισμό και εκμετάλλευση των αποθηκευμένων πληροφοριών. Η εγκατάσταση μιας παρόμοιας βάσης στοιχείων (τράπεζα πληροφοριών) στην Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει, από τη μια πλευρά για απαντήσεις σε ερωτήσεις προερχόμενες από τα εθνικά γραφεία και από την άλλη πλευρά για ενημέρωση της κεντρικής ιταλικής βάσης στοιχείων, θα εξετασθεί στη συνέχεια. Η Εθνική Ιταλική Αρχή που ορίσθηκε για το χειρισμό και χρησιμοποίηση των αποθηκευμένων πληροφοριών είναι η Κεντρική Διεύθυνση για τις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών (DΙRΕΖΙΟΝΕ CΕΝΤRΑLΕ ΡΕR Ι SΕRVΙΖΙ ΑΝΤΙDRΟGΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών στη Ρώμη. Η Εθνική Ελληνική Αρχή, που ορίσθηκε για το χειρισμό και χρησιμοποίηση των αποθηκευμένων πληροφοριών, είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας / Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ΙΝΤΕRΡΟL), Τμήμα 1ο, και τερματικά θα τοποθετηθούν στα τρία συναρμόδια Υπουργεία, ήτοι Οικονομικών, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ενώ το κόστος των εσωτερικών γραμμών θα εξασφαλισθεί από τα ενδιαφερόμενα Υπουργεία. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνεται με τη χρήση μιας κοινής γλώσσας, της αγγλικής, και μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με ένα σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Άρθρο 3 Ο κεντρικός υπολογιστήςΈνα εξειδικευμένο γραφείο της Ιταλικής Αστυνομίας είναι υπεύθυνο για τον κατάλληλο χειρισμό των αποθηκευμένων πληροφοριών στον κεντρικό υπολογιστή. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στις ορισθείσες από αμφότερες τις χώρες εθνικές αρχές να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο (ΟΝ LΙΝΕ-RΕΑL ΤΙΜΕ) τις αναγκαίες πληροφορίες για άτομα, αντικείμενα, γεγονότα και μέθοδο δράσης (ΜΟDUS ΟΡΕRΑΝDΙ). Οι ζητούμενες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ελέγχους στα σύνορα ή για άλλους αστυνομικούς και τελωνειακούς ελέγχους που γίνονται σε κάθε χώρα, σύμφωνα προς τους σχετικούς εθνικούς νόμους. Όσον αφορά την εγκατάσταση ενός κοινού συστήματος πληροφοριών, η Ιταλία προσφέρει και χρηματοδοτεί τα ακόλουθα: παρέχει ειδική γραμμή μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ του Ιταλικού Κεντρικού Υπολογιστή και του υπολογιστή (SΕRVΕR), εγκατεστημένου στην ορισθείσα Ελληνική Αρχή, εφοδιάζει τη Μονάδα Κεντρικού Υπολογιστή με το απαιτούμενο SΟFΤWΑRΕ για τη στήριξη του κοινού συστήματος πληροφοριών, που θα εγκατασταθεί σε έναν ειδικά ασφαλή χώρο. μεριμνά για το χειρισμό και τη συντήρησή του, μέσω ενός κατάλληλου γραφείου, με σκοπό την εξασφάλιση της ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των εθνικών αρχών αμφοτέρων των χωρών, καθ όλο το 24ωρο και καθ όλο το έτος, καθορίζει, προμηθεύεται και προσαρμόζει βασικά και ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τη λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος πληροφοριών, αναζητεί, λαμβάνει και υιοθετεί αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των στοιχείων και του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της καθημερινής αναπαραγωγής σε ένα άλλο ειδικά προστατευόμενο κέντρο επεξεργασίας στοιχείων, εξασφαλίζει τη διάθεση μαγνητικών αποθηκευτικών χωρών με την προοπτική της υιοθέτησης μηχανογραφικών ενεργειών, επιτρεπουσών ακολούθως αναθεώρηση των ήδη δοθέντων στοιχείων, αλλά και αυτών που πρόκειται να αποθηκευθούν, - οργανώνει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό που χειρίζεται τους προσωπικούς υπολογιστές στην Ελλάδα και αναλαμβάνει τα έξοδα διαβίωσής του κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων αυτών, όταν πραγματοποιούνται στην Ιταλία, προσφέρει τεχνική βοήθεια, όταν αυτή ζητείται, για την εγκατάσταση των αναφερθέντων προσωπικών υπολογιστών, προμηθεύει, όταν ζητούνται, τους προσωπικούς υπολογιστές και τις μονάδες ελέγχου που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και τα κατάλληλα μηχανήματα για την κρυπτογράφηση των διακινούμενων μέσω τηλεφωνικών γραμμών πληροφοριών. Οι παραπάνω αναφερθείσες ενέργειες υλοποιούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας Στοιχείων της Ιταλικής Αστυνομίας, το οποίο διαθέτει και τις κατάλληλες ειδικές και τεχνικές γνώσεις. Άρθρο 4 Ταξινόμηση στοιχείωνΚάθε χώρα θα αποθηκεύσει στον Κεντρικό Υπολογιστή, μέσω των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών εγκατεστημένων στην ορισθείσα εθνική αρχή και σύμφωνα με τεχνικές διαδικασίες, που θα καθορισθούν από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όλες τις κατηγορίες των στοιχείων, που θα καθορισθούν από την ίδια επιτροπή και που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διακίνηση των ναρκωτικών που αφορούν κάθε χώρα. Άρθρο 5 Ενημέρωση στοιχείων και διαγραφήΚάθε χώρα παραμένει ιδιοκτήτης των πληροφοριών που καταχωρούνται στον Κεντρικό Υπολογιστή και έχει δικαίωμα επέμβασης μόνο στις πληροφορίες αυτές. Εάν κάθε χώρα πιστεύει ότι τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν προηγουμένως, από άλλους εταίρους, είναι λανθασμένα ή ανακριβή, είναι δυνατόν γι αυτήν τη χώρα να ζητήσει από τον εταίρο, που καταχώρησε τα υπό αμφισβήτηση στοιχεία, να τα διορθώσει ή να τα διαγράψει. Άρθρο 6 Χρησιμοποίηση καταχωρηθέντων στοιχείωνΟι πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στον Κεντρικό Υπολογιστή δεν υποχρεώνουν την κάθε χώρα να ακολουθήσει προκαθορισμένη γραμμή δράσης. Κάθε χώρα είναι ελεύθερη να ενεργεί, καθώς και να καταχωρεί πληροφορίες, σύμφωνα με τη δική της εθνική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα δικά της ενδιαφέροντα εγκλήματος, την προστασία εμπλεκομένων ατόμων, καθώς επίσης και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Άρθρο 7 Η επιτροπή των εμπειρογνωμόνωνΗ επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, που αναφέρεται στο άρθρο 4, θα συσταθεί από έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, πού θα διορισθούν από κάθε εθνική αρχή και από έναν ή περισσότερους ειδικούς των υπολογιστών και επικοινωνιών για κάθε χώρα. Ο πρόεδρος της επιτροπής αυτής θα ορίζεται εκ περιτροπής από κάθε χώρα ανά έτος. Οι εμπειρογνώμονες των ενδιαφερόμενων χωρών εξετάζουν και μετά από σύμφωνη γνώμη των δύο Μερών υλοποιούν κάθε μέτρο που αποβλέπει στη βελτίωση του συστήματος στο μέλλον, όπως είναι η μεταβίβαση και απομνημόνευση δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών. Άρθρο 8 Αναστολή ισχύος ΣυμφωνίαςΈκαστο των Συμβαλλόμενων Μερών θα δύναται για λόγους εθνικής ασφάλειας και εσωτερικής τάξης να αναστέλλει εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας. Η αναστολή αυτή και η λήξη της θα κοινοποιείται στο έτερο Μέρος, κατόπιν έγγραφης προειδοποιήσεως διαμέσου της διπλωματικής οδού. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος ΣυμφωνίαςΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανταλλαγής των εγγράφων επικύρωσής της. Εγένετο εις δύο (2) αυθεντικά κείμενα στην ελληνική και ιταλική γλώσσα, εκάστου επέχοντος ίση ισχύ. Υπεγράφη στη Ρώμη την 28η Μαίου 1993. Ο Υπουργός Δημόσιας Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάξης της Ελληνικής της Ιταλικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας (υπογραφή) (υπογραφή)Νικόλαος Αν. Γκελεστάθης Νicοla Μancinο
Άρθρο 2
1.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που καταρτίζονται από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του άρθρου 7 της Συμφωνίας, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία