Κύρωση Συμφωνίας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ουκρανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ουκρανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων, που υπογράφηκε στο Κίεβο την 1η Σεπτεμβρίου 1994, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ουκρανίας, Αποκαλούμενες εφεξής τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία, προς το αμοιβαίο όφελος των δύο Κρατών, ΕΧΟΝΤΑΣ ως στόχο τη δημιουργία και διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών για τις επενδύσεις επενδυτών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, θα τονώσει την επιχειρηματική πρωτοβουλία στον τομέα αυτόν, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: 1. Ο όρος επένδυση σημαίνει κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, το οποίο επενδύεται από επενδυτή του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου και περιλαμβάνει ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά: α) κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία και κάθε εμπράγματο δικαίωμα, όπως υποθήκες, εμπράγματες ασφάλειες, ενέχυρα κ.λπ., β) μετοχές, εταιρικά μερίδια και ομολογίες και κάθε άλλη μορφή συμμετοχής σε εταιρία, γ) χρηματικές απαιτήσεις ή κάθε άλλη συμβατική απαίτηση που έχει οικονομική αξία και συνδέεται με επένδυση, δ) δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων και σημάτων, ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων, τεχνικών μεθόδων, τεχνογνωσίας, εμπορικών μυστικών, επωνυμιών και επιχειρηματικής φήμης, συνδεόμενα με επενδύσεις, ε) δικαιώματα εκχωρούμενα βάσει νόμου ή συμβάσεως, καθώς και παντός τύπου άδειες παραχωρούμενες βάσει νομοθεσίας, περιλαμβανομένων και εκχωρήσεων για έρευνα, εξόρυξη, ανάπτυξη ή εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Οποιαδήποτε μεταβολή του τύπου υπό τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της ως επένδυσης. 2.Ο όρος επενδυτής σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, που πραγματοποιεί επενδύσεις στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 1)Ο όρος φυσικό πρόσωπο σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του. β) Ο όρος νομικό πρόσωπο σημαίνει: ι) Ως προς την Ελληνική Δημοκρατία: νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. ιι) Ως προς την Ουκρανία: - κάθε οντότητα που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία και αναγνωρίζεται ως νομικό πρόσωπο από αυτή, - κάθε ομάδα προσώπων η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα, αλλά αναγνωρίζεται ως εταιρία από την ουκρανική νομοθεσία. 3.Ο όρος απόδοση σημαίνει τα έσοδα που αποφέρει μία επένδυση και περιλαμβάνει ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, κέρδη, τόκους, υπεραξία, μερίσματα, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αμοιβές. 4.Ο όρος έδαφος σημαίνει, σε σχέση με κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος, το έδαφος υπό την κυριαρχία του, καθώς και τις θαλάσσιες και υποθαλάσσιες περιοχές επί των οποίων το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος ασκεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσία. Άρθρο 2 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος προωθεί και δημιουργεί στο έδαφος του ευνοϊκές συνθήκες για την πραγματοποίηση επενδύσεων από επενδυτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και κάνει δεκτές τις επενδύσεις αυτές σύμφωνα με τη νομοθεσία του. 2.Επενδύσεις επενδυτών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους απολαμβάνουν πάντοτε στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους πλήρους προστασίας και ασφάλειας. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος εξασφαλίζει ότι η διαχείριση, συντήρηση, χρήση, εκμετάλλευση ή διάθεση, στο έδαφός του, επενδύσεων επενδυτών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, δεν παρακωλύεται καθ οιονδήποτε τρόπο με μέτρα αδικαιολόγητα ή διακριτικής φύσεως. 3.Η απόδοση των επενδύσεων απολαμβάνει την ίδια προστασία με την αρχική επένδυση. Άρθρο 3 Μεταχείριση των επενδύσεων1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παραχωρεί, στο έδαφός του, στις επενδύσεις επενδυτών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και στην απόδοση των επενδύσεων αυτών, μεταχείριση δίκαιη και όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσει στις επενδύσεις των ιδίων επενδυτών του και στην απόδοση των επενδύσεων αυτών ή στις επενδύσεις επενδυτών τρίτου κράτους και στην απόδοση των επενδύσεων αυτών, εφαρμοζομένης της ευνοϊκότερης μεταχείρισης. 2.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παραχωρεί, στο έδαφός του, στους επενδυτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, όσον αφορά τη διαχείριση, συντήρηση, χρήση, εκμετάλλευση ή διάθεση της επενδύσεώς του, μεταχείριση δίκαιη και όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παραχωρεί στους ιδίους επενδυτές του ή στους επενδυτές τρίτου κράτους, εφαρμοζομένης της ευνοϊκότερης μεταχείρισης. 3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν συνεπάγονται υποχρέωση του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους να επεκτείνει στους επενδυτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους τα πλεονεκτήματα οποιασδήποτε μεταχειρίσεως, προτιμήσεως ή προνομίου που παραχωρεί το πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος βάσει: 1)υφιστάμενου ή μελλοντικού οργανισμού περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, τελωνειακής ενώσεως, κοινής αγοράς ή άλλων παρόμοιων διεθνών συμφωνιών, καθώς και άλλων μορφών περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας, στις οποίες το εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος είναι ή μπορεί να γίνει μέλος, 2)διεθνούς συμφωνίας ή ρυθμίσεως σχετικής εν όλω ή εν μέρει με φορολογία. Άρθρο 4 Αποζημιώσεις1.Σε περίπτωση που επενδύσεις επενδυτών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους υφίστανται ζημίες λόγω πολέμου, ένοπλης σύγκρουσης, καταστάσεως εσωτερικής έκτακτης ανάγκης, στάσεως, εξεγέρσεως, αναταραχών ή άλλων παρόμοιων γεγονότων στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, απολαμβάνουν από το δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος μεταχείριση, όσον αφορά την αποκατάσταση, αποζημίωση ή άλλου είδους διευθέτηση, όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που το Συμβαλλόμενο Μέρος αυτό επιφυλάσσει στους ιδίους επενδυτές του ή στους επενδυτές τρίτου κράτους, εφαρμοζομένης της ευνοϊκότερης μεταχείρισης. 2.Μη θιγομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επενδυτές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους οι οποίοι, σε οποιαδήποτε από τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, υφίστανται ζημίες στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους λόγω: 1)επιτάξεως της περιουσίας τους από τις δυνάμεις ή αρχές του δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους ή 2)καταστροφής της περιουσίας τους από τις δυνάμεις ή αρχές του δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους, η οποία δεν προκλήθηκε από πολεμική δράση ή δεν επεβάλλετο από την κατάσταση, τυγχάνουν δίκαιης και επαρκούς αποζημιώσεως για τις ζημίες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της επιτάξεως ή ως αποτέλεσμα της καταστροφής της περιουσίας τους. Οι σχετικές πληρωμές μεταφέρονται ελεύθερα και αμέσως σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. Άρθρο 5 Απαλλοτρίωση1.Επενδύσεις επενδυτών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν υπόκεινται σε εθνικοποίηση, απαλλοτρίωση ή σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο, τα αποτελέσματα του οποίου ισοδυναμούν με εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση (αποκαλούμενες εφεξής απαλλοτρίωση) στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, παρά μόνο για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Η απαλλοτρίωση εκτελείται με νόμιμες διαδικασίες επί μη διακριτικής βάσεως και συνοδεύεται από προβλέψεις για την καταβολή άμεσης, επαρκούς και αποτελεσματικής αποζημιώσεως. Η αποζημίωση αυτή είναι ίση με την αγοραία αξία της απαλλοτριωθείσας επενδύσεως αμέσως πριν από την απαλλοτρίωση ή από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η απειλούμενη απαλλοτρίωση έγινε δημοσίως γνωστή, περιλαμβάνει τόκο από την ημέρα της απαλλοτριώσεως, είναι άμεσα διαθέσιμη και καταβλητέα, μεταφέρεται δε ελεύθερα σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. 2.Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής έχει δικαίωμα αμέσου εξετάσεως, από δικαστική ή άλλη ανεξάρτητη αρχή του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους, της υποθέσεως του και της εκτιμήσεως της επενδύσεώς του, σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος άρθρου. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία Συμβαλλόμενο Μέρος προβαίνει σε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων εταιρίας, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του σε οποιοδήποτε σημείο του εδάφους του και της οποίας επενδυτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατέχουν μετοχές. Άρθρο 6 Μεταφορές1.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται τη μεταφορά των πληρωμών των σχετικών με επενδύσεις και της αποδόσεώς τους. Οι μεταφορές πραγματοποιούνται σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα, χωρίς περιορισμούς και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Οι μεταφορές αυτές περιλαμβάνουν ειδικότερα, αλλά όχι αποκλειστικά: 1)κεφάλαιο και πρόσθετα ποσά για τη συντήρηση ή επέκταση της επένδυσης, 2)κέρδη, τόκους, μερίσματα και άλλα τρέχοντα εισοδήματα, 3)ποσά για την εξόφληση δανείων, 4)δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αμοιβές, 5)προϊόν πωλήσεως ή ρευστοποιήσεως της επένδυσης ή μέρους αυτής, 6)το εισόδημα προσωπικού, το οποίο έχει προσληφθεί από το εξωτερικό, τηρουμένης της νομοθεσίας του Συμβαλλόμενου Μέρους στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. 2.Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, εφαρμοστέα ισοτιμία είναι η ισοτιμία που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, κατά την ημέρα της μεταφοράς, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως. Άρθρο 7 ΥποκατάστασηΕάν οι επενδύσεις επενδυτή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους είναι ασφαλισμένες από το Συμβαλλόμενο Μέρος αυτό ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό οργανισμό για μη εμπορικούς κινδύνους, βάσει νόμιμου συστήματος εγγυήσεως, κάθε υποκατάσταση του ασφαλιστή ή αντασφαλιστή στα δικαιώματα του εν λόγω επενδυτή, σύμφωνα με τους όρους της ασφάλειας αυτής, αναγνωρίζεται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 8 Επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους 1.Οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να ανακύψει μεταξύ επενδυτή του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σε σχέση με επένδυση του πρώτου στο έδαφος του δεύτερου Συμβαλλόμενου Μέρους, επιλύεται με διαπραγματεύσεις, άμα τη λήψει, από το Συμβαλλόμενο Μέρος, μέρος στη διαφορά, εγγράφου γνωστοποιήσεως, από τον επενδυτή, της απαιτήσεώς του. 2.Εάν η εν λόγω διαφορά μεταξύ επενδυτή του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους δεν μπορέσει να επιλυθεί κατ αυτόν τον τρόπο εντός έξι μηνών από τη λήψη της. γνωστοποιήσεως, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δικαιούται να υποβάλει τη διαφορά: 1)στα αρμόδια δικαστήρια ή διαιτησία του Συμβαλλόμενου Μέρους, στο έδαφος του οποίου έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση, ή2)στο Διεθνές Κέντρο για το Διακανονισμό των Διαφορών εξ Επενδύσεων (Ι.C.S.Ι.D.), έχοντας υπόψη τις εφαρμοστέες διατάξεις της Συμβάσεως δια την ρύθμισιν των σχετιζομένων προς τας επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων άλλων Κρατών, η οποία ανοίχθηκε για υπογραφή στην Ουάσιγκτον D.C. στις 18 Μαρτίου 1965, σε περίπτωση που και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση, ή3)σε διεθνές ad hοc διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο συνιστάται σύμφωνα με τους κανόνες περί διαιτησίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (U.Ν.C.Ι.Τ.R.Α.L.). Τα μέρη στη διαφορά μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως την τροποποίηση των κανόνων αυτών. Οι διαιτητικές αποφάσεις είναι τελεσίδικες και δεσμευτικές και για τα δύο μέρη της διαφοράς. Άρθρο 9 Επίλυση διαφορών μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών 1.Διαφορές μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών σχετικές με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, επιλύονται, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, με διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις, κατόπιν έγγραφης γνωστοποιήσεως ενός των Συμβαλλόμενων Μερών. 2.Εάν η διαφορά δεν μπορέσει να επιλυθεί κατ αυτόν τον τρόπο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήψεως της γνωστοποιήσεως, υποβάλλεται, κατόπιν αιτήσεως ενός των Συμβαλλόμενων Μερών, σε διαιτητικό δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 3.Το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ως ακολούθως: Εντός δύο μηνών από τη λήψη της αιτήσεως για διαιτησία, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ορίζει ένα μέλος του δικαστηρίου. Τα δύο αυτά μέλη επιλέγουν εν συνεχεία υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος, αφού εγκριθεί από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ορίζεται πρόεδρος του δικαστηρίου (αποκαλούμενος εφεξής πρόεδρος). Ο πρόεδρος ορίζεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ορισμού του δεύτερου μέλους του δικαστηρίου. 4.Εάν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν γίνει οι αναγκαίοι διορισμοί, μπορεί να προσκληθεί ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου να προβεί στους εν λόγω διορισμούς. Εάν ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι υπήκοος ενός των Συμβαλλόμενων Μερών ή κωλύεται κατ άλλον τρόπο να ασκήσει το εν λόγω καθήκον, καλείται ο Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου να προβεί στους αναγκαίους διορισμούς. Εάν ο Αντιπρόεδρος είναι επίσης υπήκοος ενός των Συμβαλλόμενων Μερών ή κωλύεται κατ άλλον τρόπο να ασκήσει το εν λόγω καθήκον, το αρχαιότερο κατά σειρά μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου, που δεν είναι υπήκοος Συμβαλλόμενου Μέρους, καλείται να προβεί στους εν λόγω διορισμούς. 5.Το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του κατά πλειοψηφία. Η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος φέρει τη δαπάνη του διαιτητή, που όρισε το ίδιο, καθώς και της εκπροσώπησής του στη διαιτητική διαδικασία. Τη δαπάνη του προέδρου και κάθε άλλη δαπάνη φέρουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξίσου. Το δικαστήριο αποφασίζει την εσωτερική του διαδικασία. Άρθρο 10 Εφαρμογή άλλων διατάξεων και ειδικές δεσμεύσεις1.Εάν βάσει διεθνούς συμφωνίας, στην οποία είναι μέρη και τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, παρέχεται σε επενδύσεις ή σε δραστηριότητες συνδεόμενες με επενδύσεις επενδυτή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, μεταχείριση περισσότερο ευνοϊκή από την προβλεπόμενη στην παρούσα Συμφωνία, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη μεταχείριση. 2.Εάν η μεταχείριση που παραχωρείται από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος σε επενδυτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ή σύμφωνα με ειδικούς όρους συμβάσεων, είναι περισσότερο ευνοϊκή από την προβλεπόμενη στην παρούσα Συμφωνία, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη μεταχείριση. Άρθρο 11 Εφαρμογή της παρούσας ΣυμφωνίαςΟι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόζονται σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από επενδυτές του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, τόσο πριν, όσο και μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 12 Θέση σε ισχύ, διάρκεια και καταγγελία1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται από τη νομοθεσία του για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ τριάντα ημέρες από τη λήψη της τελευταίας γνωστοποιήσεως. 2.Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ για μία περίοδο δέκα (10) ετών και εξακολουθεί εν συνεχεία να ισχύει εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως, με ετήσια προειδοποίηση, την πρόθεσή του να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία. 3.Όσον αφορά επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, οι διατάξεις της θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται για μία δεκαετία από την ημερομηνία καταγγελίας. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. ΕΓΙΝΕ εις διπλούν, στο Κίεβο, την 1η Σεπτεμβρίου 1994, στην ελληνική και ουκρανική γλώσσα και τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(υπογραφή) (υπογραφή)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ι. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ C. ΟCUΚΑ
Άρθρο 2
1.  
    Η τελευταία περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Το ίδρυμα έχει ως σκοπό την κατά συστηματικό τρόπο προβολή, διάδοση και καλλιέργεια στο εξωτερικό του ελληνικού πολιτισμού και συνεργάζεται και συντονίζεται με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τη διατήρηση και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στις νέες γενιές των ομογενών που κατοικούν σε περιοχές, όπου δεν παρέχεται οργανωμένα ελληνική εκπαίδευση, καθώς και την προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς. Οι ειδικότερες μορφές συνεργασίας του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, σχετικά με τη διατήρηση, καλλιέργεια, προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όργανα του Ιδρύματος είναι η γενική συνέλευση των μελών, το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η εξελεγκτική επιτροπή. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συνιστώνται θεματικές επιτροπές που αποτελούνται από μέλη της γενικής συνέλευσης και είναι υπεύθυνες για τη διεκπεραίωση κάθε ιδιαίτερου κλάδου του έργου του ιδρύματος. Η γενική συνέλευση των μελών αποτελείται από Έλληνες πολίτες που διακρίνονται για την προσφορά τους στον πολιτισμό της χώρας, στην επιστήμη, στην τέχνη, σε κοινωνικές ή εθνικές δραστηριότητες, καθώς και από ομογενείς και επιφανείς ελληνιστές που διακρίνονται για τη συνεχή και ενεργό προσφορά τους στον ελληνικό πολιτισμό. Η γενική συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Ιδρύματος, συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος και εγκρίνει τον απολογισμό του έργου του διοικητικού συμβουλίου, τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των μελών ρυθμίζονται από τον εσωτερικό της κανονισμό που εκδίδεται από αυτή μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τετραετή θητεία και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ταμία και έντεκα συμβούλους. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση των μελών, έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεών τους και την εποπτεία γενικά της λειτουργίας του Ιδρύματος και των διαφόρων υπηρεσιών του..
2.  
    Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού, καταρτίζεται ο οργανισμός του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, που συστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 2026/1992 και καθορίζονται τα της λειτουργίας του, σύμφωνα με το σκοπό του. Με όμοια διατάγματα μπορούν να επέρχονται τροποποιήσεις του οργανισμού και των διατάξεων για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Μέχρι την έκδοση του διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις αυτού, το Ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που διορίζεται με πράξη του Υπουργού Εξωτερικών και απαρτίζεται από μέλη του Ιδρύματος ή και μη μέλη, που διακρίνονται για την προσφορά τους, στον πολιτισμό της χώρας. Με την ίδια πράξη ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας του Ιδρύματος. Το διοικητικό αυτό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση των μελών τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων του Ιδρύματος το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 1996, ενώ μέσα σε έξι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του υποβάλλει στον Υπουργό Εξωτερικών γνώμη για τον οργανισμό του Ιδρύματος και τις διατάξεις για τη λειτουργία του.
Άρθρο 3 "Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της"
1.  
    Συμφωνίας που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. 1997/2524 1997