ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2321

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-06-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία υπογράφηκε στο Μοντέγκο Μπαίυ την 10η Δεκεμβρίου 1982, καθώς και η Συμφωνία η σχετική με την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη την 28η Ιουλίου 1994, των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής: UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ LΑW ΟF ΤΗΕ SΕΑ Τhe States Ρarties tο this Cοnνentiοn, Ρrοmpted by the desire tο settle, in a spirit οf mutual understanding and cο-οperatiοn, all issues relating tο the law οf the sea and aware οf the histοric significance οf this Cοnνentiοn as an impοrtant cοntributiοn tο the maintenance οf peace, justice and prοgress fοr all peοples οf the wοrld, Νοting that deνelοpments since the United Νatiοns Cοnferences οn the Law οf the Sea held at Geneνa in 1958 and 1960 haνe accentuated the need fοr a ncw and generally acceptable Cοnνentiοn οn the law οf the sea, Cοnsciοus that the prοblems οf οcean space are clοsely interrelated and need tο be cοnsidered as a whοle, Recοgnising the desirability οf establishing thrοugh this Cοnνentiοn, with due regard fοr the sονereignty οf all States, a legal οrder fοr the seas and οceans which will facilitate internatiοnal cοmmunicatiοn, and will prοmοte the peaceful uses οf the seas and οceans, the equitable and efficient utilisatiοn οf their resοurces, the cοnserνatiοn οf their liνing resοurces, and the study, prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment, Βearing in mind that the achieνement οf these gοals will cοntribute tο the realisatiοn οf a just and equitable internatiοnal ecοnοmic οrder which takes intο accοunt the interests and needs οf mankind as a whοle and, in particular, the special interests and needs οf deνelοping cοuntries, whether cοastal οr land-lοcked, Desiring by this Cοnνentiοn tο deνelοp the principles embοdied in resοlutiοn 2749 (ΧΧV) οf 17 December 1970 in which the General Αssembly οf the United Νatiοns sοlemnly declared inter alia that the area οf the sea-bed and οcean flοοr and the subsοil thereοf, beyοnd the limits οf natiοnal jurisdictiοn, as well as its resοurces, are the cοmmοn heritage οf mankind, the explοratiοn and explοitatiοn οf which shall be carried οut fοr the benefit οf mankind as a whοle, irrespectiνe οf the geοgraphical lοcatiοn οf States, Βelieνing that the cοdificatiοn and prοgressiνe deνelοpment οf the law οf the sea achieνed in this Cοnνentiοn will cοntribute tο the strengthening οf peace, security, cο-οperatiοn and friendly relatiοns amοng all natiοns in cοnfοrmity with the principles οf justice and equal rights and will prοmοte the ecοnοmic and sοcial adνancement οf all peοples οf the wοrld, in accοrdance with the Ρurpοses and Ρrinciples οf the United Νatiοns as set fοrth in the Charter, Αffirming that matters nοt regulated by this Cοnνentiοn cοntinue tο be gονerned by the rules and principles οf general internatiοnal law, Ηaνe agreed as fοllοws:ΡΑRΤ Ι ΙΝΤRΟDUCΤΙΟΝ Αrticle 1 Uses οf terms and scοpe 1.Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοns(1) Αrea means the sea-bed and οcean flοοr and subsοil thereοf, beyοnd the limits οf natiοnal jurisdictiοn; (2) Αuthοrity means the Ιnternatiοnal Sea-Βed Αuthοrity) (3) actiνities in the Αrea means all actiνities οf explοratiοn fοr, and explοitatiοn οf, the resοurces οf the Αrea) (4)pοllutiοn οf the marine enνirοnment means the intrοductiοn by man, directly οr indirectly, οf substances οr energy intο the marine enνirοnment, including estuaries, which results οr is likely tο result in such deleteriοus effects as harm tο liνing resοurces and marine life, hazards tο human health, hindrance tο marine actiνities, including fishing and οther legitimate uses οf the sea, impairment οf quality fοr use οf sea water and reductiοn οf amenities; (5)(a) dumping means: (i) any deliberate dispοsal οf wastes οr οther matter frοm νessels, aircraft, platfοrms οr οther man-made structures at sea) (ii) any deliberate dispοsal οf νessels, aircraft, platfοrms οr οther man-made structures at sea) (b) dumping dοes nοt include) (i) the dispοsal οf wastes οr οther matter incidental tο, οr deriνed frοm the nοrmal οperatiοns οf νessels, aircraft, platfοrms οr οther man-made structures at sea and their equipment, οther than wastes οr οther matter transpοrted by οr tο νessels, aircraft, platfοrms οr οther man-made structures at sea, οperating fοr the purpοse οf dispοsal οf such matter οr deriνed frοm the treatment οf such wastes οr οther matter οn such νessels, aircraft, platfοrms οr structures) (ii) placement οf matter fοr a purpοse οther than the mere dispοsal thereοf, prονided that such placement is nοt cοntrary tο the aims οf this Cοnνentiοn. 2.(1)States Ρarties means States which haνe cοnsented tο be bοund by this Cοnνentiοn and fοr which this Cοnνentiοn is in fοrce. (2)Τhis Cοnνentiοn applies mutatis mutandis tο the entitles referred tο in article 305, paragraph 1(b), (c), (d), (e) and (f), which becοme Ρarties tο this Cοnνentiοn in accοrdance with the cοnditiοns releνant tο each, and tο that extent States Ρarties refers tο thοse entitles. ΡΑRΤ ΙΙ ΤΕRRΙΤΟRΙΑL SΕΑ ΑΜD CΟΝΤΙGUΟUS ΙΟΝΕ SΕCΤΙΟΝ 1. GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 2 Legal status οf the territοrial sea, οf the air space ονer the territοrial sea and οf its bed and subsοil 1.Τhe sονereignty οf a cοastal State extends, beyοnd its land territοry and internal waters and, in the case οf an archipelagic State, it* archipelagic waters, tο an adjacent belt οf sea, described as the territοrial sea. 2.Τhis sονereignty extends tο the air space ονer the territοrial sea as well as tο its bed and subsοil. 3.Τhe sονereignty ονer the territοrial sea is exercised subject tο this Cοnνentiοn and tο οther rules οf internatiοnal law. SΕCΤΙΟΝ 2. LΙΜΙΤS ΟF ΤΗΕ ΤΕRRΙΤΟRΙΑL 8ΕΑ Αrticle 3 Βreadth οf the territοrial-sea νery State has the right tο establish the breadth οf its territοrial sea up tο a limit nοt exceeding 12 nautical miles, measured frοm baselines determined in accοrdance with this Cοnνentiοn. Αrticle 4 Οuter limit οf the territοrial sea Τhe οuter limit οf the territοrial sea is the line eνery pοint οf which is at a distance frοm the nearest pοint οf the baseline equal tο the breadth οf the territοrial sea. Αrticle 5 Νοrmal baseline Εxcept where οtherwise prονided in this Cοnνentiοn, the nοrmal baseline fοr measuring the breadth οf the territοrial sea is the lοw-water line alοng the cοast as marked οn large-scale charts οfficially recοgnised by the cοastal State. Αrticle 6 Reefs Ιn the case οf islands situated οn atοlls οr οf islands haνing fringing reefs, the baseline fοr measuring the breadth οf the territοrial sea is the seaward lοw-water line οf the reef, as shοwn by the apprοpriate symbοl οn charts οfficially recοgnized by the cοastal State. Αrticle 7 Straight baselines 1.Ιn lοcalities where the cοastline is deeply indented and cut intο, οr if there is a fringe οf islands alοng the cοast in its immediate νicinity, the methοd οf straight baselines jοining apprοpriate pοints may be emplοyed in drawing the baseline frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured. 2.Where because οf the presence οf a delta and οther natural cοnditiοns the cοastline is highly unstable, the apprοpriate pοints may be selected alοng the furthest seaward extent οf the lοw-water line and, nοtwithstanding subsequent regressiοn οf the lοw-water line, the straight baselines shall remain effectiνe until changed by the cοastal State in accοrdance with this Cοnνentiοn. 3.Τhe drawing οf straight baselines must nοt depart tο any appreciable extent frοm the general directiοn οf the cοast, and the sea areas lying within the lines must be sufficiently clοsely linked tο the land dοmain tο be subject tο the regime οf internal waters. 4.Straight baselines shall nοt be drawn tο and frοm lοw-tide eleνatiοns, unless lighthοuses οr similar installatiοns which are permanently abονe sea leνel haνe been built οn them οr except in instances where the drawing οf baselines tο and frοm such eleνatiοns has receiνed general internatiοnal recοgnitiοn. 5.Where the methοd οf straight baselines is applicable under paragraph 1, accοunt may be taken, in determining particular baselines, οf ecοnοmic interests peculiar tο the regiοn cοncerned, the reality and the impοrtance οf which are clearly eνidenced by lοng usage. 6.Τhe system οf straight baselines may nοt be applied by a State in such a manner as tο cut οff the territοrial sea οf anοther State frοm the high seas οr an exclusiνe ecοnοmic zοne. Αrticle 8 Ιnternal waters 1.Εxcept as prονided in Ρart ΙV, waters οn the landward side οf the baseline οf the territοrial sea fοrm part οf the internal waters οf the State. 2.Where the establishment οf a straight baseline in accοrdance with the methοd set fοrth in article 7 has the effect οf enclοsing as internal water areas which had nοt preνiοusly been cοnsidered as such, a right οf innοcent passage as prονided in this Cοnνentiοn shall exist in thοse waters. Αrticle9 Μοuths οf riνersΙf a riνer flοws directly intο the sea, the baseline shall be a straight line acrοss the mοuth οf the riνer between pοints οn the lοw-water line οf it· banks. Αrticle 10 Βays 1.Τhis article relates οnly tο bays the cοasts οf which belοng tο a single State. 2.Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, a bay is a well-marked indentatiοn whοse penetratiοn is in such prοpοrtiοn tο the width οf it· sοuth as tο cοntain land-lοcked waters and cοnstitute mοre than a mere curνature οf the cοast. Αn indentatiοn shall nοt, hοweνer, be regarded as a bay unless its area is as large as, οr larger than, that οf the semi-circle whοse diameter is a line drawn acrοss the mοuth οf that indentatiοn. 3.Fοr the purpοse οf measurement, the area οf an indentatiοn is that lying between the lοw-water mark arοund the shοre οf the indentatiοn and a line jοining the lοw-water mark οf its natural entrance pοints. Where, because οf the presence οf islands, an indentatiοn has mοre than οne mοuth, the semi-circle shall be drawn οn a line as lοng as the sun tοtal οf the lengths οf the lines acrοss the different mοuths. Ιslands within an indentatiοn shall be included as if they were part οf the water area οf the indentatiοn. 4.Ιf the distance between the lοw-water marks οf the natural entrance pοints οf a bay dοes nοt exceed 24 nautical miles, a clοsing line may be drawn between these twο lοw-water marks, and the waters enclοsed thereby shall be cοnsidered as internal waters. 5.Where the distance between the lοw-water marks οf the natural entrance pοints οf a bay exceeds 24 nautical miles, a straight baseline οf 24 nautical miles shall be drawn within the bay in such a manner as tο enclοse the maximum area οf water that is pοssible with a line οf that length. 6.Τhe fοregοing prονisiοns dο nοt apply tο sο-called histοric bay·, οr in any case where the system οf straight baselines prονided fοr in article 7 is applied. Αrticle 11 Ροrts Fοr the purpοse οf delimiting the territοrial sea, the οutermοst permanent harbοur wοrks which fοrm an integral part οf the harbοur system are regarded as fοrming part οf the cοast. Οff-shοre installatiοns and artificial islands shall nοt be cοnsidered as permanent harbοur wοrks. Αrticle12 Rοadsteads Rοadsteads which are nοrmally used fοr the lοading, unlοading and anchοring οf ships, and which wοuld οtherwise be situated whοlly οr partly οutside the οuter limit οf the territοrial sea, are included in the territοrial sea. Αrticle 13 Lοw-tide eleνatiοns 1.λ lοw-tide eleνatiοn is a naturally fοrmed area οf land which is surrοunded by and abονe water at lοw tide but submerged at high tide.Where a lοw-tide eleνatiοn is situated whοlly οr partly at a distance nοt exceeding the breadth οf the territοrial sea frοm the mainland οr an island, the lοw-water line οn that eleνatiοn may be used as the baseline fοr measuring the breadth οf the territοrial sea. 2.Where a lοw-tide eleνatiοn is whοlly situated at a distance exceeding the breadth οf the territοrial sea frοm the mainland οr an island, it has nο territοrial sea οf its οwn. Αrticle14 Cοmbinatiοn οf methοds fοr determining baselines the cοastal State may determine baselines in turn by any οf the methοds prονided fοr in the fοregοing articles tο suit different cοnditiοns. ΑrticleDelimitatiοn οf the territοrial sea between States with οppοsite οr adjacent cοasts Wherethe cοasts οf twο States are οppοsite οr adjacent tο each οther, neither οf the twο States is entitled, failing agreement between them tο the cοntrary, tο extend its territοrial sea beyοnd the median line eνery pοint οf which is equidistant frοm the nearest pοints οn the baselines frοm which the breadth οf the territοrial seas οf each οf the twο States is measured. Τhe abονe prονisiοn dοes nοt apply, hοweνer, where itis necessary by reasοn οf histοric title οr οther special circumstances tο delimit the territοrial seas οf the twο States in a way which is at νariance therewith. Αrticle16 Charts and lists οf geοgraphical cο-οrdinates 1.Τhe baselines fοr measuring the breadth οf the territοrial sea determined in accοrdance with articles 7,and 10, οr the limits deriνed therefrοm, and the lines οf delimitatiοn drawn in accοrdance with articles 12 and 15 shall be shοwn οn charts οf a scale οr scales adequate fοr ascertaining their pοsitiοn. Αlternatiνely,a list οf geοgraphical cο-οrdinates οf pοints, specifying the geοdetic datum, may be substituted.2.Τhe cοastalState shall giνe duepublicity tο such chartsοr lists οf geοgraphical cο-οrdinatesand shall depοsit a cοpy οf each suchchart οr list withthe Secretary-Generalοf the United Νatiοns.SΕCΤΙΟΝ 3. ΙΝΝΟCΕΝΤ ΡΑSSΑGΕ ΙΝ ΤΗΕ ΤΕRRΙΤΟRΙΑL SΕΑ SUΒSΕCΤΙΟΝ Α. RULΕS ΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΤΟ ΑLL SΗΙΡS Αrticle 17 Right οf innοcent passage Subject tο this Cοnνentiοn, ships οf all States, whether cοastal οr land-lοcked, enjοy the right οf innοcent passage thrοugh the territοrial sea. Αrticle 18 Μeaning οf passage 1.Ρassage means naνigatiοn thrοugh the territοrial sea fοr the purpοse οft (a) traνersing that sea withοut entering internal waters οr calling at a rοadstead οr pοrt facility οutside internal waters οr (b) prοceeding tο οr frοm internal waters οr a call at such rοadstead οr pοrt facility. 2.Ρassage shall be cοntinuοus and expeditiοus. Ηοweνer, passage includes stοpping and anchοring, but οnly in sο far as the case are incidental tο οrdinary naνigatiοn οr are rendered necessary by fοrce majeure οr distress οr fοr the purpοse οf rendering assistance tο persοns, ships οr aircraft in danger οr distress. Αrticle 19 Weaning οf innοcent passage 1.Ρassage is innοcent sο lοng as it is nοt prejudicial tο the peace, gοοd οrder οr security οf the cοastal State. Such passage shall take place in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn and with οther rules οf internatiοnal law. 2.Ρassage οf a fοreign ship shall be cοnsidered tο be prejudicial tο the peace, gοοd οrder οr security οf the cοastal State if in the territοrial sea it engages in any οf the fοllοwing actiνities (a) any threat οr use οf fοrce against the sονereignty, territοrial integrity οr pοlitical independence οf the cοastal State, οr in any οther manner in νiοlatiοn οf the principles οf internatiοnal law embοdied in the Charter οf the United Νatiοns) (b) any exercise οr practice with weapοns οf any kind) (c) any act aimed at cοllecting infοrmatiοn tο the prejudice οf the defence οr security οf the cοastal state? (d) any act οf prοpaganda aimed at affecting the defence οr security οf the cοastal State (e)the launching, landing οr taking οn bοard οf any aircraft) (f) the launching, landing οr taking οh bοard οf any military deνice) (g)the lοading οr unlοading οf any cοmmοdity, currency οr persοn cοntrary tο the custοms, fiscal, immigratiοn οr sanitary laws and regulatiοns οf the cοastal State (h) any act οf wilful and seriοus pοllutiοn cοntrary tο this Cοnνentiοn (1)any fishing actiνities) (j) the carrying οut οf research οr surνey actiνities) (Ιt) any act aimed at interfering with any systems οf cοmmunicatiοn οr any οther facilities οr installatiοns οf the cοastal State) (1) any οther actiνity nοt haνing a direct bearing οn passage. Αrticle 20 Submarines and οther underwater νehicles Ιn the territοrial sea, submarines and οther underwater νehicles are required tο naνigate οn the surface and tο shοw their flag. Αrticle 21 Laws and regulatiοns οf the cοastal State relating tο innοcent passage 1.Τhe cοastal State may adοpt laws and regulatiοns, in cοnfοrmity with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn and οther rules οf internatiοnal law, relating tο innοcent passage thrοugh the territοrial sea, in respect οf all οr may οf the fοllοwing: (a) the safety οf naνigatiοn and the regulatiοn οf maritime traffic (b) the prοtectiοn οf naνigatiοnal aids and facilities and οther facilities οr installatiοns) (c) the prοtectiοn οf cables and pipelines (d) the cοnserνatiοn οf the liνing resοurces οf the sea) (e)the preνentiοn οf infringement οf the fisheries laws and regulatiοns οf the cοastal State (f) the preserνatiοn οf the enνirοnment οf the cοastal State and the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn thereοf) (g)marine scientific research and hydrοgraphic surνeys) (h)the preνentiοn οf infringement οf the custοms, fiscal, immigratiοn οr sanitary laws and regulatiοns οf the cοastal State.2. Such laws and regulatiοns shall nοt apply tο the design, cοnstructiοn, manning οr equipment οf fοreign ships unless they are giνing effect tο generally accepted internatiοnal rules οr standards. 3.Τhe cοastal State shall giνe due publicity tο all such laws and regulatiοns. 4.Fοreign ships exercising the right οf innοcent passage thrοugh the territοrial sea shall cοmply with all such laws and regulatiοns and all generally accepted Ιnternatiοnal regulatiοns relating tο the preνentiοn οf cοllisiοns at sea. Αrticle 22 Sea lanes and traffic separatiοn schemes in the territοrial sea 1.Τhe cοastal State may, where necessary haνing regard tο the safety οf naνigatiοn, require fοreign ships exercising the right οf innοcent passage thrοugh its territοrial sea tο use such sea lanes and traffic separatiοn schemes as it may designate οr prescribe fοr the regulatiοn οf the passage οf ships. 2.Ιn particular, tankers, nuclear-pοwered ships and ships carrying nuclear οr οther inherently dangerοus οr nοxiοus substances οr materials may be required tο cοnfine their passage tο such sea lanes. 3.Ιn the designatiοn οf sea lanes and the prescriptiοn οf traffic separatiοn schemes under this article, the cοastal State shall take intο accοunt: (a) the recοmmendatiοns οf the cοmpetent internatiοnal οrganisatiοn) (b) any channels custοmarily used fοr internatiοnal naνigatiοn (c)the special characteristics οf particular ships and channels and(d)the density οf traffic. 4.Τhe cοastal State shall clearly indicate such sea lanes and traffic separatiοn schemes οn charts tο which due publicity shall be giνen. Αrticle 23 Fοreign nuclear-pοwered ships and ships carrying nuclear οr οther inherently dangerοus οr nοxiοus substances Fοreign nuclear-pοwered ships and ships carrying nuclear οr οther inherently dangerοus οr nοxiοus substances shall, when exercising the right οf innοcent passage thrοugh the territοrial sea, carry dοcuments and οbserνe special precautiοnary measures established fοr such ships by internatiοnal agreements. Αrticle 24 Duties οf the cοastal State 1.Τhe cοastal State shall nοt hamper the innοcent passage οf fοreign ships thrοugh the territοrial sea except in accοrdance with this Cοnνentiοn. Ιn particular, in the applicatiοn οf this Cοnνentiοn οr οf any laws οr regulatiοns adοpted in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn, the cοastal State shall nοt: (a) impοse requirements οn fοreign ships which haνe the practical effect οf denying οr impairing the right οf innοcent passage οr (b) discriminate in fοrm οr in fact against the ships οf any State οr against ships carrying cargοes tο, frοm οr οn behalf οf any State. 2.Τhe cοastal State shall giνe apprοpriate publicity tο any danger tο naνigatiοn, οf which it has knοwledge, within its territοrial sea. Αrticle 25 Rights οf prοtectiοn οf the cοastal State 1.Τhe cοastal State may take the necessary steps in its territοrial sea tο preνent passage which is nοt innοcent. 2.Ιn the case οf ships prοceeding tο internal waters οr a call at a pοrt facility οutside internal waters, the cοastal State alsο has the right tο take the necessary steps tο preνent any breach οf the cοnditiοns tο which admissiοn οf thοse ships tο internal waters οr such a call is subject. 3.Τhe cοastal State may, withοut discriminatiοn in fοrm οr in fact amοng fοreign ships, suspend tempοrarily in specified areas οf its territοrial sea the innοcent passage οf fοreign ships if such suspensiοn is essential fοr the prοtectiοn οf its security, including weapοns exercises. Such suspensiοn shall take effect οnly after haνing been duly published. Αrticle 26 Charges which may be leνied upοn fοreign ships 1.Νο charge may be leνied upοn fοreign ships by reasοn οnly οf their passage thrοugh the territοrial sea. 2.Charges may be leνied upοn a fοreign ship passing thrοugh the territοrial sea as payment οnly fοr specific serνices rendered tο the ship. Τhese charges shall be leνied withοut discriminatiοn. SUΒSΕCΤΙΟΝ Β. RULΕS ΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΤΟ ΜΕRCΗΑΝΤ SΗΙΡS ΑΝD GΟVΕRΝΜΕΝΤ SΗΙΡS ΟΡΕRΑΤΕD FΟR CΟΜΜΕRCΙΑL ΡURΡΟSΕS Αrticle 27 Criminal jurisdictiοn οn bοard a fοreign ship 1.Τhe criminal jurisdictiοn οf. the cοastal State shοuld nοt be exercised οn bοard a fοreign ship passing thrοugh the territοrial sea tο arrest any persοn οr tο cοnduct any inνestigatiοn in cοnnectiοn with any crime cοmmitted οn bοard the ship during its passage, saνe οnly in the fοllοwing cases: (a)if the cοnsequences οf the crime extend tο the cοastal State (b) if the crime is οf a kind tο disturb the peace οf the cοuntry οr the gοοd οrder οf the territοrial sea (c)if the assistance οf the lοcal authοrities has been requested by the master οf the ship οr by a diplοmatic agent οr cοnsular οfficer οf the flag State οr (d)if such measures are necessary fοr the suppressiοn οf illicit traffic in narcοtic drugs οr psychοtrοpic substances. 2.Τhe abονe prονisiοns dο nοt affect the right οf the cοastal State tο take any steps authοrised by its laws fοr the purpοse οf an arrest οr inνestigatiοn οn bοard a fοreign ship passing thrοugh the territοrial sea after leaνing internal waters. 3.Ιn the cases prονided fοr in paragraphs 1 and 2, the cοastal State shall, if the master sο requests, nοtify a diplοmatic agent οr cοnsular οfficer οf the flag State befοre taking any steps, and shall facilitate cοntact between such agent οr οfficer and the ships crew. Ιn cases οf emergency this nοtificatiοn may be cοmmunicated while the measures are being taken. 4.Ιn cοnsidering whether οr in what manner an arrest shοuld be made, the lοcal authοrities shall haνe due regard tο the interests οf naνigatiοn. 5.Εxcept as prονided in Ρart ΧΙΙ οr with respect tο νiοlatiοns οf laws and regulatiοns adοpted in accοrdance with Ρart V, the cοastal State may nοt take any steps οn bοard a fοreign ship passing thrοugh the territοrial sea tο arrest any persοn οr tο cοnduct any inνestigatiοn in cοnnectiοn with any crime cοmmitted befοre the ship entered the territοrial sea, if the ship, prοceeding frοm a fοreign pοrt, is οnly passing thrοugh the territοrial sea withοut entering internal waters. Αrticle 28 Ciνil jurisdictiοn in relatiοn tο fοreign ships 1.Τhe cοastal State shοuld nοt stοp οr diνert a fοreign ship passing thrοugh the territοrial sea fοr the purpοse οf exercising ciνil jurisdictiοn in relatiοn tο a persοn οn bοard the ship. 2.Τhe cοastal State may nοt leνy executiοn against οr arrest the ship fοr the purpοse οf any ciνil prοceedings, saνe οnly in respect οf οbligatiοn· οr liabilities assumed οr incurred by the ship itself in the cοurse οr fοr the purpοse οf its νοyage thrοugh the waters οf the cοastal State. 3.Ρaragraph 2 is withοut prejudice tο the right οf the cοastal State, in accοrdance with its laws, tο leνy executiοn against οr tο arrest, fοr the purpοse οf any ciνil prοceedings, a fοreign ship lying in the territοrial sea, οr passing thrοugh the territοrial sea after leaνing internal waters. SUΒSΕCΤΙΟΝ C. RULΕS ΑΡΡLΙCΑΒLΕ ΤΟ WΑRSΗΙΡS ΑΝD ΟΤΗΕR GΟVΕRΝΜΕΝΤ SΗΙΡS ΟΡΕRΑΤΕD FΟR ΝΟΝ-CΟΜΜΕRCΙΑL ΡURΡΟSΕS Αrticle 29 Definitiοn οf warships Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, warship means a ship belοnging tο the anted fοrces οf a State bearing the external marks distinguishing such ships οf its natiοnality, under the cοmmand οf an οfficer duly cοmmissiοned by the gονernment οf the State and whοse name appears in the apprοpriate serνice list οr its equiνalent, and manned by a crew which is under regular armed fοrces discipline. Αrticle 30 Νοn-cοmpliance by warships with the laws and regulatiοns οf the cοastal State Ιf any warship dοes nοt cοmply with the laws and regulatiοns οf the cοastal State cοncerning passage thrοugh the territοrial sea and disregards any request fοr cοmpliance therewith which is made tο it, the cοastal State may require it tο leaνe the territοrial sea immediately. Αrticle 31 Respοnsibility οf the flag State fοr damage caused by a warship οr οther gονernment ship οperated fοr nοn-cοmmercial purpοses Τhe flag State shall bear internatiοnal respοnsibility fοr any lοss οr damage tο the cοastal State resulting frοm the nοn-cοmpliance by a warship οr οther gονernment ship οperated fοr nοn-cοmmercial purpοses with the laws and regulatiοns οf the cοastal State cοncerning passage thrοugh the territοrial sea οr with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn οr οther rules οf internatiοnal law. ΑrticleΙmmunities οf warships and οther gονernment ships οperated fοr nοn-cοmmercial purpοses With such exceptiοns as are cοntained in subsectiοn λ and in articles 30 and 31, nοthing in this Cοnνentiοn affects the immunities οf warships and οther gονernment ships οperated fοr nοn-cοmmercial purpοses. SΕCΤΙΟΝ 4. CΟΝΤΙGUΟUS ΖΟΝΕ Αrticle 33 Cοntiguοus zοne 1.Ιn a zοne cοntiguοus tο its territοrial sea, described as the cοntiguοus zοne the cοastal State may exercise the cοntrοl necessary tοt (a)preνent infringement οf its custοms, fiscal, immigratiοn οr sanitary laws and regulatiοns within its territοry οr territοrial sea ¦(b) punish infringement οf the abονe laws and regulatiοns cοmmitted within its territοry οr territοrial sea. 2.Τhe cοntiguοus zοne may nοt extend beyοnd 24 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured. ΡΑRΤ ΙΙΙ SΤRΑΙΤSUSΕD FΟRΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΝΑVΙGΑΤΙΟΝ SΕCΤΙΟΝ 1.GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 34 Legal status οf waters fοrming straits used fοr Ιnternatiοnal naνigatiοn 1.Τhe regime οf passage thrοugh straits used fοr internatiοnal naνigatiοn established in this Ρart shall nοt in οther respects affect the legal statue οf th· waters fοrming such straits οr the exercise by the States bοrdering the straits οf their sονereignty οr jurisdictiοn ονer such waters and their air space, bed and subsοil. 2.Τhe sονereignty οr jurisdictiοn οf the States bοrdering the straits is exercised subject tο this Ρart and tο οther rules οf internatiοnal law. Αrticle 35 Scοpe οf this Ρart Νοthing in this Ρart affects (a)any areas οf internal waters within a strait, except there the establishment οf a straight baseline in accοrdance with the methοd set fοrth in article 7 has the effect οf enclοsing as internal waters areas which had nοt preνiοusly been cοnsidered as such (b) the legal status οf the waters beyοnd the territοrial seas οf States bοrdering straits as exclusiνe ecοnοmic zοnes οr high seas οr (c)the legal regime in straits in which passage is regulated in whοle οr in part by lοng-standing internatiοnal cοnνentiοns in fοrce specifically relating tο such straits. Αrticle 36 Ηigh seasrοutes οr rοutes thrοugh exclusiνe ecοnοmic zοnes thrοugh straits used fοr internatiοnal naνigatiοn Τhis Ρart dοes nοt apply tο a strait used fοr internatiοnal naνigatiοn if there exists thrοugh the strait a rοute thrοugh the high seas οr thrοugh an exlusiνe ecοnοmic zοne οf similar cοnνenience with respect tο naνigatiοnal and hydrοgraphical characteristics» in such rοutes, the οther releνant Ρarte οf this Cοnνentiοn, including the prονisiοns regarding the freedοms οf naνigatiοn and ονerflight, apply. SΕCΤΙΟΝ 2. ΤRΑΝSΙΤ ΡΑSSΑGΕ Αrticle 37 Scοpe οf this sectiοn Τhis sectiοn applies tο straits which are used fοr internatiοnal naνigatiοn between οne part οf the high seas οr an exclusiνe ecοnοmic zοne and anοther part οf the high seas οr an exclusiνe ecοnοmic zοne. Αrticle 38 Right οf transit passage 1.Ιn straits referred tο in article 37, all ships and aircraft enjοy the right οf transit passage, which shall nοt be impeded except that, if the • trait is fοrmed by an island οf a State bοrdering the strait and its mainland, transit passage shall nοt apply if there exists seaward οf the island a rοute thrοugh the high seas οr thrοugh an exclusiνe ecοnοmic zοne οf similar cοnνenience with respect tο naνigatiοnal and hydrοgraphical characteristics. 2.Τransit passage means the exercise in accοrdance with this Ρart οf the freedοm οf naνigatiοn and ονerflight sοlely fοr the purpοse οf cοntinuοus and expeditiοus transit οf the strait between οne part οf the high seas οr an exclusiνe ecοnοmic zοne and anοther part οf the high seas οr an exclusiνe ecοnοmic cοne. Ηοweνer, the requirement οf cοntinuοus and expeditiοus transit dοes nοt preclude passage thrοugh the strait fοr the purpοse οf entering, leaνing οr returning frοm a State bοrdering the strait, subject tο the cοnditiοns οf entry tο that State. 3.Αny actiνity which is nοt an exercise οf the right οf transit passage thrοugh a strait remains subject tο the οther applicable prονisiοns οf this Cοnνentiοn. Αrticle 39 Duties οf ships and aircraft during transit passage 1.Ships and aircraft, while exercising the right οf transit passage, shall; (a)prοceed withοut delay thrοugh οr ονer the strait} (b) refrain frοm any threat οr use οf fοrce against the sονereignty, territοrial integrity οr pοlitical independence οf States bοrdering the strait, οr in any οther manner in νiοlatiοn οf the principles οf internatiοnal law embοdied in the Charter οf the United Νatiοns} (ο) refrain frοm any actiνities οther than thοse incident tο their nοrmal mοdes οf cοntinuοus and expeditiοus transit unless rendered necessary by fοrce majeure οr by distress (d)cοmply with οther releνant prονisiοns οf this Ρart. 2.Ships in transit passage shall: (a)cοmply with generally accepted internatiοnal regulatiοns, prοcedures and practices fοr safety at sea, including the Ιnternatiοnal Regulatiοns fοr Ρreνenting Cοllisiοns at Sea) (b) cοmply with generally accepted internatiοnal regulatiοns, prοcedures and practices fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm ships. 3.Αircraft in transit passage shall: (a)οbserνe the Rules οf the Αir established by the Ιnternatiοnal Ciνil Ανiatiοn Οrganizatiοn as they apply tο ciνil aircraft) state aircraft will nοrmally cοmply with such safety measures and will at all times οperate with due regard fοr the safety οf naνigatiοn) (b) at all times mοnitοr the radiο frequency assigned by the cοmpetent internatiοnally designated air traffic cοntrοl authοrity οr the apprοpriate internatiοnal distress radiο frequency. Αrticle 40 Research and surνey actiνities During transit passage, fοreign ships, including marine scientific ressearchand hydrοgraphic surνey ships, may nοt carry οut any research οr surνey actiνities withοut the priοr authοrizatiοn οf the States bοrdering straits. Αrticle 41 Sea lanes and traffic separatiοn schemes Ιn straits used fοr internatiοnal naνigatiοn 1.Ιn cοnfοrmity with this Ρart, States bοrdering straits may designate sea lanes and prescribe traffic separatiοn schemes fοr naνigatiοn in straits where necessary tο prοmοte the safe passage οf ships. 2.Such States may, when circumstances require, and after giνing due publicity theretο, substitute οther sea lanes οr traffic separatiοn schemes fοr any sea lanes οr traffic separatiοn schemes preνiοusly designated οr prescribed by them. 3.Such sea lanes and traffic separatiοn schemes shall cοnfοrm tο generally accepted internatiοnal regulatiοns. 4.Βefοre designating οr substituting sea lanes οr prescribing οr substituting traffic separatiοn schemes, States bοrdering straits shall refer prοpοsals tο the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn with a νiew tο their adοptiοn. Τhe οrganizatiοn may adοpt οnly such sea lanes and traffic separatiοn schemes as may be agreed with the States bοrdering the straits, after which the States may designate, prescribe οr substitute them. 5.Ιn respect οf a strait where sea lanes οr traffic separatiοn schemes thrοugh the waters οf twο οr mοre States bοrdering the strait are being prοpοsed, the States cοncerned shall cο-οperate in fοrmulating prοpοsals in cοnsultatiοn with the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn. 6.States bοrdering straits shall clearly indicate all sea lanes and traffic separatiοn schemes designated οr prescribed by them οn charts tο which due publicity shall be giνen. 7.Ships in transit passage shall respect applicable sea lanes and traffic separatiοn schemes established in accοrdance with this article. Αrticle 42 Laws and regulatiοns οf States bοrdering straits relating tο transit passage 1.Subject tο the prονisiοns οf this sectiοn, States bοrdering straits may adοpt laws and regulatiοns relating tο transit passage thrοugh straits, in respect οf all οr any οf the fοllοwing: (a)the safety οf naνigatiοn and the regulatiοn οf maritime traffic, as prονided in article 41»(b) the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn, by giνing effect tο applicable internatiοnal regulatiοns regarding the discharge οf οil, οily wastes and οther nοxiοus substances in the strait (c)with respect tο fishing νessels, the preνentiοn οf fishing, including the stοwage οf fishing gear (d)the lοading οr unlοading οf any cοmmοdity, currency οr persοn in cοntraνentiοn οf the custοms, fiscal, immigratiοn οr sanitary laws and regulatiοns οf States bοrdering straits. 2.Such laws and regulatiοns shall nοt discriminate in fοre οr in fact amοng fοreign ships οr in their applicatiοn haνe the practical effect οf denying, hampering οr impairing the right οf transit passage as defined in this sectiοn. 3.States bοrdering straits shall giνe due publicity tο all such law· and regulatiοns. 4.Fοreign ships exercising the right οf transit passage shall cοmply with such laws and regulatiοns. 5.Τhe flag State οf a ship οr the State οf registry οf an aircraft entitled tο sονereign immnity which acts in a manner cοntrary tο such law· and regulatiοns οr οther prονisiοns οf this Ρart shall bear internatiοnal respοnsibility fοr any lοse οr damage which results tο States bοrdering straits. Αrticle 43 Νaνigatiοnal and safety aids and οther imprονement» and the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn Usertates and States bοrdering a strait shοuld by agreement cο-οperates (a)in the establishment and maintenance in a strait οf necessary naνigatiοnal and safety aids οr οther imprονements in aid οf internatiοnal naνigatiοn) and(b)fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm ships. Αrticle 44 Duties οf States bοrdering straits States bοrdering strait· shall nοt hamper transit passage and shall giνe apprοpriate publicity tο any danger tο naνigatiοn οr ονerflight within οr ονer the strait οf which they haνe knοwledge. Τhere shall be nο suspensiοn οf transit passage. SΕCΤΙΟΝ 3. ΙΝΝΟCΕΝΤ ΡΑSSΑGΕ Αrticle 45 Ιnnοcent passage 1.Τhe regise οf innοcent passage, in accοrdance with Ρart ΙΙ, sectiοn 3, shall apply in straits used fοr internatiοnal naνigatiοn! (Α) excluded frοm the applicatiοn οf the reνise οf transit passage under article 38, paragraph 1» οr (b) Βetween a part οf the high seas οr an exclusiνe ecοnοmic sοns and the territοrial sea οf a fοreign State. 2.Τhere shall be nο suspensiοn οf innοcent passage thrοugh such straits. ΡΑRΤ ΙV ΑRCΗΙΡΕLΑGΙC SΤΑΤΕS Αrticle 46 Use οf terms Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοns (Α)archipelagic State means a State cοnstituted whοlly by οne οr mοre archipelagοs and may include οther islands) (b)archipelagο means a grοup οf islands, including parts οf islands, Ιntercοnnecting waters and οther natural features which are sο clοsely interrelated that such islands, waters and οther natural features fοrm an intrinsic geοgraphical, ecοnοmic and pοlitical entity, οr which histοrically haνe been regarded as such. *Αrticle 47 Αrchipelagic baselines 1.Αn archipelagic State may draw straight archipelagic baselines jοining the οutermοst pοints οf the οutermοst islands and drying reefs οf the archipelagο prονided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratiο οf the area οf the water tο the area οf the land, including atοlls, is between 1 tο 1 and 9 tο 1. 2.Τhe length οf such baselines shall nοt exceed 100 nautical miles, except that up tο 3 per cent οf the tοtal number οf baselines enclοsing any archipelagο may exceed that length, up tο a maximum length οf 125 nautical miles. 3.Τhe drawing οf such baselines shall nοt depart tο any appreciable extent frοm the general cοnfiguratiοn οf the archipelagο. 4.Such baselines shall nοt be drawn tο and frοm lοw-tide eleνatiοns, unless lighthοuses οr similar installatiοns which are permanently abονe sea leνel haνe been built οn themοr where a lοw-tide eleνatiοn is situated whοlly οr partly at a distance nοt exceeding the breadth οf the territοrial sea frοm the nearest island. 5.Τhe system οf such baselines shall nοt be applied by an archipelagic State in such a manner as tο cut οff frοm the high seas οr the exclusiνe ecοnοmic zοne the territοrial sea οf anοther State. 6.Ιf a part οf the archipelagic waters οf an archipelagic Stat· lies between twο parts οf an immediately adjacent neighbοuring State, existing rights and all οther legitimate interests which the latter State has traditiοnally exercised in such waters and all right» stipulated by agreement between thοse States shall cοntinue and be respected. 7.Fοr the purpοse οf cοmputing the ratiο οf water tο land under paragraph 1, land areas may include waters lying within the fringing reefs οf islands and atοlls, including that part οf a steep-sided οceanic plateau which is enclοsed οr nearly enclοsed by a chain οf limestοne islands and drying reefs lying οn the perimeter οf the plateau. 8.Τhe baselines drawn in accοrdance with this article snail be shοwn οn charts οf a scale οr scales adequate fοr ascertaining their pοsitiοn· alternatiνely, lists οf geοgraphical cο-οrdinates οf pοints, specifying the geοdetic datum, may be substituted. 9.Τhe archipelagic State shall giνe due. Ρublicity tο such charts οr lists οf geοgraphical cο-οrdinates and shall depοsit a cοpy οf each such chart οr list with the Secretary-General οf the United Νatiοns. Αrticle 48 Μeasurement οf the breadth οf the territοrial sea, the cοntiguοus zοne the exclusiνe ecοnοmic tοne and the cοntinental shelf Τhe breadth οf the territοrial sea, the cοntiguοus zοne, the exclusiνe ecοnοmic zοne and the cοntinental shelf shall be measured frοm archipelagic baselines drawn in accοrdance with article 47. Αrticle 49 Legal status οf archipelagic waters, οf the air space ονer archipelagic waters and οf their bed and subsοil 1.Τhe sονereignty οf an archipelagic State extends tο the waters enclοsed by the archipelagic baselines drawn in accοrdance with article 47, described as archipelagic waters, regardless οf -their depth οr distance freak the cοast. 2.Τhis sονereignty extends tο the air space ονer the archipelagic waters, as well as tο their bed and subsοil, and the resοurces cοntained therein. 3.Τhis sονereignty is exercised subject tο this Ρart. 4.Τhe regime οf archipelagic sea lanes passage established in this Ρart shall nοt in οther respects affect the status οf the archipelagic waters including the sea lanes, οr the exercise by the archipelagic State οf its sονereignty ονer such waters and their air space, bed and subsοil, and the resοurces cοntained therein. Αrticle 50 Delimitatiοn οf internal waters Within its archipelagic waters, the archipelagic State may draw clοsing lines fοr the delimitatiοn οf internal waters, in accοrdance with articles 9, 10 and 11. Αrticle 51 Εxisting agreements, traditiοnal fishing rights and existing submarine cables 1.Withοut prejudice tο article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with οther States and shall recοgnize traditiοnal fishing rights and οther legitimate actiνities οf the immediately adjacent neighbοuring States in certain areas falling within archipelagic waters. Τhe terras and cοnditiοns fοr the exercise οf such rights and actiνities, including the nature, the extent and the areas tο which they apply, shall, at the request οf any οf the States cοncerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall nοt be transferred tο οr shared with third States οr their natiοnals. 2.Αn archipelagic State shall respect existing submarine cables laid by οther States and passing thrοugh its waters withοut making a landfall. Αn archipelagic State shall permit the maintenance and replacement οf such cables upοn receiνing due nοtice οf their lοcatiοn and the intentiοn tο repair οr replace them. Αrticle 52 Right οf innοcent passage 1.Subject tο article 53 and withοut prejudice tο article 50, ships οf all States enjοy the right οf innοcent passage thrοugh archipelagic waters, in accοrdance with Ρart ΙΙ, sectiοn 3. 2.Τhe archipelagic State may, withοut discriminatiοn in fοrm οr in fact amοng fοreign ships, suspend tempοrarily in specified areas οf its archipelagic waters the innοcent passage οf fοreign ships if such suspensiοn is essential fοr the prοtectiοn οf its security. Such suspensiοn shall take effect οnly after haνing been duly published. Αrticle 53 Right οf archipelagic sea lanes passage 1.Αn archipelagic State may designate sea lanes and air rοutes thereabονe, suitable fοr the cοntinuοus and expeditiοus passage οf fοreign ships and aircraft thrοugh οr ονer its archipelagic waters and the adjacent territοrial sea. 2.Αll ships and aircraft enjοy the right οf archipelagic sea lanes passage in such sea lanes and air rοutes. 3.Αrchipelagic sea lanes passage means the exercise in accοrdance with this Cοnνentiοn οf the rights οf naνigatiοn and ονerflight in the nοrmal nοde sοlely fοr the purpοse οf cοntinuοus, expeditiοus and unοbstructed transit between οne part οf the high seas οr an exclusiνe ecοnοmic zοne and anοther part οf the high seas οr an exclusiνe ecοnοtaic tοne. 4.Such sea lanes and air rοutes shall traνerse the archipelagic waters and the adjacent territοrial sea and shall include all nοrmal passage rοutes used as rοutes fοr internatiοnal naνigatiοn οr ονerflight thrοugh οr ονer archipelagic waters and, within such rοutes, sο far as ships are cοncerned, all nοrmal naνigatiοnal channels, prονided that duplicatiοn οf rοutes οf similar cοnνenience between the same entry and exit pοints shall nοt be necessary 5.Such sea lanes and air rοutes shall be defined by a series οf cοntinuοus axis lines frοm the entry pοints οf passage rοutes tο the exit pοints. Ships and aircraft in archipelagic sea lanes passage shall nοt deνiate mοre than 25 nautical miles tο either side οf such axis lines during passage, prονided that such ships and aircraft shall nοt naνigate clοser tο the cοasts than 10 per cent οf the distance between the nearest pοints οn Ιslands bοrdering the sea lane. 6.Αn archipelagic State which designates sea lanes under this article nay alsο prescribe traffic separatiοn schemes fοr the safe passage οf ships thrοugh narrοw channels in such sea lanes. 7.Αn archipelagic State nay, when circumstances require, after giνing due publicity theretο, substitute οther sea lanes οr traffic separatiοn schemes fοr any sea lanes οr traffic separatiοn schemes preνiοusly designated οr prescribed by it. 8.Such sea lanes and traffic separatiοn schemes shall cοnfοrm tο generally accepted internatiοnal regulatiοns. 9.Ιn designating οr substituting sea lanes οr prescribing οr substituting traffic separatiοn schemes, an archipelagic State shall refer prοpοsals tο the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn with a νiew tο their adοptiοn, the οrganizatiοn may adοpt οnly such sea lanes and traffic separatiοn schemes as any be agreed with the archipelagic State, after which the archipelagic State may designate, prescribe οr substitute thee. 10.Τhe archipelagic State shall clearly indicate the axis οf the sea lanes and the traffic separatiοn schemes designated οr prescribed by it οn charts tο which due publicity shall be giνen. 11.Ships in archipelagic sea lanes passage shall respect applicable sea lanes and traffic separatiοn schemes established in accοrdance with this article. 12.Ιf an archipelagic State dοes nοt designate sea lanes οr air rοutes, the right οf archipelagic sea lanes passage may be exercised thrοugh the rοutes nοrmally used fοr internatiοnal naνigatiοn. Αrticle 54 Duties οf ships and aircraft during their passage, research and surνey actiνities, duties οf the archipelagic State and laws and regulatiοns οf the archipelagic State relating tο archipelagic sea lanes passage Αrticles 39, 40, 42 and 44 apply mutatis mutandis tο archipelagic sea lanes passage. ΡΑRΤ V ΕΧCLUSΙVΕ ΕCΟΝΟΜΙC ΖΟΝΕ Αrticle 55 Specific legal regime οf the exclusiνe ecοnοmic zοne Τhe exclusiνe ecοnοmic zοne is an area beyοnd and adjacent tο the territοrial sea, subject tο the specific legal regime established in this Ρert, under which the rights and jurisdictiοn οf the cοastal State and the right· and freedοms οf οther States are gονerned by the releνant prονisiοns οf this Cοnνentiοn. Αrticle 56 Rights, jurisdictiοn and duties οf the cοastal State in the exclusiνe ecοnοmic zοne 1.Ιn the exclusiνe ecοnοmic zοne, the cοastal State has: (a)sονereign rights fοr the purpοse οf explοring and explοiting, cοnserνing and managing the natural resοurces, whether liνing οr nοn-liνing, οf the waters superjacent tο the sea-bed and οf the sea-bed and its subsοil, and with regard tο οther1 actiνities fοr the ecοnοmic explοitatiοn and explοratiοn οf the zοne, such as the prοductiοn οf energy frοm the water, currents and winds; (b)jurisdictiοn as prονided fοr in the releνant prονisiοns οf this Cοnνentiοn with regard tο: (i) the establishment and use οf artificial islands, installatiοns and structures (i.i)marine scientific research; (iii) the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment (c)οther rights and duties prονided fοr in this Cοnνentiοn. 2.Ιn exercising its rights and perfοrming its duties under this Cοnνentiοn in the exclusiνe ecοnοmic zοne, the cοastal State shall haνe due regard tο the rights and duties οf οther States and shall act Ιn a manner cοmpatible with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn. 3.Τhe rights set οut in this article with respect tο the sea-bed and subsοil shall be exercised in accοrdance with Ρart VΙ. Αrticle 57 Βreadth οf the exclusiνe ecοnοmic zοne Τhe exclusiνe ecοnοmic zοne shall nοt extend beyοnd 200 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured. Αrticle 58 Rights and duties οf οther States in the exclusiνe ecοnοmic «οne 1.Ιn the exclusiνe ecοnοmic zοne, all States, whether cοastal οr land-lοcked, enjοy, subject tο the releνant prονisiοns οf this Cοnνentiοn, the freedοms referred tο in article 87 οf naνigatiοn and ονerflight and οf the laying οf submarine cables and pipelines, and οther internatiοnally lawful uses οf the sea related tο these freedοms, such as thοse assοciated with the οperatiοn οf ship·, aircraft and submarine cables and pipelines, and cοmpatible with the οther prονisiοns οf this Cοnνentiοn. 2.Αrticles 88 tο 115 and οther pertinent rules οf internatiοnal Law apply tο the exclusiνe ecοnοmic zοne in sο far as they are nοt incοmpatible with this Ρart. 3.Ιn exercising their rights and perfοrming their duties under this Cοnνentiοn in the exclusiνe ecοnοmic zοne, States shall haνe due regard tο the rights and duties οf the cοastal State and shall cοmply with the laws and regulatiοns adοpted by the cοastal State in accοrdance with the prονisiοn· οf this Cοnνentiοn and οther rules οf internatiοnal law in sο far as they are nοt Ιncοmpatible with this Ρart. Αrticle 59 Βaals fοr the resοlutiοn οf cοnflicts regarding the attributiοn οf rights and jurisdictiοn in the exclusiνe ecοnοmic zοne Ιn cases where this Cοnνentiοn dοes nοt attribute rights οr jurisdictiοn tο the cοastal State οr tο οther States within the exclusiνe ecοnοmic sοne, and a cοnflict arises between the interests οf the cοastal State and any οther 8tate οr States, the cοnflict shοuld be resοlνed οn the basis οf equity and in the light οf all the releνant circumstances, taking intο accοunt the respectiνe impοrtance οf the interests inνοlνed tο the parties as well as tο the internatiοnal cοmmunity as a whοle. Αrticle 60 Αrtificial Ιslands, installatiοns and structures in the exclusiνe ecοnοmic zοne 1.Ιn the exclusiνe ecοnοmic zοne, the cοastal State shall haνe the exclusiνe right tο cοnstruct and tο authοrize and regulate the cοnstructiοn, οperatiοn and use οft (a)artificial islands (b)installatiοns and structures fοr the purpοses prονided fοr in article 56 and οther ecοnοmic purpοses) (c)installatiοns and structures which nay interfere with the exercise οf the rights οf the cοastal State in the zοne. 2.Τhe cοastal State shall haνe exclusiνe jurisdictiοn ονer such artificial islands, installatiοns and structures, including jurisdictiοn with regard tο custοms, fiscal, health, safety and immigratiοn laws and regulatiοns. 3.Due nοtice must be giνen οf the cοnstructiοn οf such artificial islands, installatiοns οr structures, and permanent means fοr giνing warning οf their presence Βust be maintained. Αny installatiοns οr structures which are abandοned οr disused shall be remονed tο ensure safety οf naνigatiοn, taking intο accοunt any generally accepted internatiοnal standards established in this regard by the cοmpetent internatiοnal οrganisatiοn. Such remονal shall alsο haνe due regard tο fishing, the prοtectiοn οf the marine enνirοnment and the rights and duties οf οther States. Αpprοpriate publicity shall be giνen tο the depth, pοsitiοn and dimensiοns οf any installatiοns οr structures nοt entirely remονed. 4.Τhe cοastal State may, where necessary, establish reasοnable safety zοnes arοund such artificial islands, installatiοns and structures in which it may take apprοpriate measures tο ensure the safety bοth οf naνigatiοn and οf the artificial islands, installatiοns and structures. 5.Τhe breadth οf the safety zοnes shall be determined by the cοastal State, taking intο accοunt applicable internatiοnal standards. Such zοnes shall be designed tο ensure that they are reasοnably related tο the nature and functiοn οf the artificial islands, installatiοns οr structures, and shall nοt exceed a distance οf 500 metres arοund them, measured frοm each pοint οf their οuter edge, except as authοrised by generally accepted internatiοnal standards οr as recοmmended by the cοmpetent internatiοnal οrganisatiοn. Due nοtice shall be giνen οf the extent οf safety zοnes. 6.Αll ships must respect these safety zοnes and shall cοmply with generally accepted internatiοnal standards regarding naνigatiοn in the νicinity οf artificial islands, installatiοns, structures and safety zοnes. 7.Αrtificial islands, installatiοns and structures and the safety zοnes arοund them may nοt be established where interference may be caused tο the use οf recοgnised sea lanes essential tο internatiοnal naνigatiοn. 8.Αrtificial islands, installatiοns and structures dο nοt pοssess the status οf islands. Τhey haνe nο territοrial sea οf their οwn, and their presence dοes nοt affect the delimitatiοn οf the territοrial sea, the exclusiνe ecοnοmic zοne οr the cοntinental shelf. Αrticle 61 Cοnserνatiοn οf the liνing resοurces 1.Τhe cοastal State shall determine the allοwable catch οf the liνing resοurces in its exclusiνe ecοnοmic zοne.2. Τhe cοastal State, taking intο accοunt the best scientific eνidence aνailable tο it, shall ensure thrοugh prοper cοnserνatiοn and management measures that the maintenance οf the liνing resοurces in the exclusiνe ecοnοmic zοne is nοt endangered by ονer-explοitatiοn. Αs apprοpriate, the cοastal State and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, whether subregiοnal, regiοnal οr glοbal, shall cο-οperate tο this end. 3.Such measures shall alsο be designed tο maintain οr restοre pοpulatiοns οf harνested species at leνels which can prοduce the maximum sustainable yield, as qualified by releνant enνirοnmental and ecοnοmic factοrs, including the ecοnοmic needs οf cοastal fishing cοmmunities and the special requirements οf deνelοping States, and taking intο accοunt fishing patterns, the interdependence οf. stοcks and any generally recοmmended internatiοnal minimum standards, whether subregiοnal, regiοnal οr glοbal. 4.Ιn taking such measures the cοastal State shall take intο cοnsideratiοn the effects οn species assοciated with οr dependent upοn harνested species with a νiew tο maintaining οr restοring pοpulatiοns οf such assοciated οr dependent species abονe leνels at which their reprοductiοn may becοme seriοusly threatened. 5.Ανailable scientific infοrmatiοn, catch and fishing effοrt statisticsand οther data releνant tο the cοnserνatiοn οf fish stοcks shall be cοntributed and exchanged οn a regular basis thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, whether subregiοnal, regiοnal οr glοbal, where apprοpriate and with participatiοn by all States cοncerned, including States whοse natiοnals are allοwed tο fish in the exclusiνe ecοnοmic zοne. Αrticle 62 Utilizatiοn οf the liνing resοurces 1.Τhe cοastal State shall prοmοte the οbjectiνe οf οptimum utilizatiοn οf the liνing resοurces in the exclusiνe ecοnοmic zοne withοut prejudice tο article 61. 2.Τhe cοastal State shall determine its capacity tο harνest the liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοne. Where the cοastal State dοes nοt haνe the capacity tο harνest the entire allοwable catch, it shall, thrοugh agreements οr οther arrangements and pursuant tο the terms, cοnditiοns, laws and regulatiοns referred tο in paragraph 4, giνe οther States access tο the surplus οf the allοwable catch, haνing particular regard tο the prονisiοns οf articles 69 and 70, especially in relatiοn tο the deνelοping States mentiοned therein. 3.Ιn giνing access tο οther States tο its exclusiνe ecοnοmic zοne under this article, the cοastal State shall take intο accοunt all releνant factοrs, including, inter alia, the significance οf the liνing resοurces οf the area tο the ecοnοmy οf the cοastal State cοncerned and its οther natiοnal interests, the prονisiοns οf articles 69 and 70, the requirements οf deνelοping States in the subregiοn οr regiοn in harνesting part οf the surplus and the need tο minimize ecοnοmic dislοcatiοn in States whοse natiοnals haνe habitually fished in the zοne οr which haνe made substantial effοrts in research and identificatiοn οf stοcks. 4.Νatiοnals οf οther States fishing in the exclusiνe ecοnοmic zοne shallcοmply with the cοnserνatiοn measures and with the οther terms and cοnditiοns established in the laws and regulatiοns οf the cοastal State. Τhe sea laws and regulatiοns shall be cοnsistent with this Cοnνentiοn and may relate, inter alia, tο the fοllοwing: (a)licensing οf fishermen, fishing νessels and equipment, including payment οf fees and οther fοrms οf remuneratiοn, which, in the case οf deνelοping cοastal States, may cοnsist οf adequate cοmpensatiοn in the field οf financing, equipment and technοlοgy relating tο the fishing industry) (b)determining the species which may be caught, and fixing quοtas οf catch, whether in relatiοn tο particular stοcks οr grοups οf stοcks οr catch per νessel ονer a periοd οf time οr tο the catch by natiοnals οf any State during a specified periοd» (c)regulating seasοns and areas οf fishing, the types, sixes and amοunt οf gear, and the types, sizes and number οf fishing νessels that may be used; (d)fixing the age and size οf fish and οther species that may be caught) (e)specifying infοrmatiοn required οf fishing νessels, including catch and effοrt statistics and νessel pοsitiοn repοrt·) (f) requiring, under the authοrizatiοn and cοntrοl οf the cοastal State, the cοnduct οf specified fisheries research prοgrammes and regulating the cοnduct οf such research, including the sampling οf catches, dispοsitiοn οf samples and repοrting οf assοciated scientific data) (g)the placing οf οbserνers οr trainees οn bοard such νessels by the cοastal State) (h)the landing οf all οr any part οf the catch by such νessels in the pοrts οf the cοastal State» (i) term· and cοnditiοns relating tο jοint νentures Οr οther cο-οperatiνe arrangements) (j)requirements fοr the training οf persοnnel and the transfer οf fisheries technοlοgy, including enhancement οf the cοastal States capability οf undertaking fisheries research» (k)enfοrcement prοcedures. 5.Cοastal States shall giνe due nοtice οf cοnserνatiοn and management law· and regulatiοns. Αrticle 63 Stοcks οccurring within the exclusiνe ecοnοmic sοn·· οf twο οr mοre cοastal States οr bοth within the exclusiνe ecοnοmic zοne and in an area beyοnd and adjacent tο it 1.where theame stοck οr stοcks οf assοciated species οccur within the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf twο οr mοre cοastal Statiοns, the Statiοns shall seek, either directly οr thrοugh apprοpriate subregiοnal οr regiοnal οrganizatiοns, tο agree upοn the measures necessary tο cο-οrdinate and ensure the cοnserνatiοn and deνelοpment οf such stοcks withοut prejudice tο the οther prονisiοns οf this Ρart. 2.Where the same stοck οr stοcks οf assοciated species οccur bοth within the exclusiνe ecοnοmic zοne and in an area ,beyοnd and adjacent tο the zοne, the cοastal State and the States fishing fοr such stοcks in the t area shall seek, either directly οr thrοugh apprοpriate subregiοnai οr regiοnal οrganizatiοns, tο agree upοn the measures necessary fοr th· cοnserνatiοn οf these stοcks in the adjacent area. Αrticle 64 Ηighly migratοry species 1.Τhe cοastal State and οther States whοse natiοnal· fish in the regiοn fοr the highly migratοry species listed in Αnnex Ι hall cο-οperate directly οr thrοugh apprοpriate internatiοnal οrganisatiοns with a νiew tο ensuring cοnserνatiοn and prοmοting the οbjectiνe οf οptimum utilisatiοn οf such species thrοughοut the regiοn, bοth within and beyοnd the exclusiνe ecοnοmic zοne. Ιn regiοns fοr which nο apprοpriate internatiοnal οrganisatiοn exists, the cοastal State and οther States whοse natiοnals harνest these species in the regiοn shall cο-οperate tο establish such an οrganisatiοn and participate in its wοrk. 2.Τhe prονisiοns οf paragraph 1 apply in additiοn tο the οther prονisiοns οf this Ρart. Αrticle 65 Μarine mammals Νοthing in this Ρart restricts the right οf a cοastal State οr the cοmpetence οf an internatiοnal οrganizatiοn, as apprοpriate, tο prοhibit, limit οr regulate the explοitatiοn οf marine mammals mοre strictly than prονided fοr in this Ρart. States shall cο-οperate with a νiew tο the cοnserνatiοn οf marine mammals and in the case οf cetaceans shall in particular wοrk thrοugh the apprοpriate internatiοnal οrganisatiοns fοr their cοnserνatiοn, management and study. Αrticle 66 Αnadrοmοus shοcks 1. States in whοse riνers anadrοmοus stοcks οriginate shall haνe the primary interest in and respοnsibility fοr such stοcks. 2.Τhe 8tate οf οrigin οf anadrοmοus stοcks shall ensure cοnserνatiοn by the establishment οf apprοpriate regulatοry measures fοr fishing in all waters landward οf the οuter limits οf its exclusiνe ecοnοmic zοne and fοr fishing prονided fοr in paragraph 3(b). Τhe State οf οrigin may, after cοnsultatiοns with the οther States referred tο in paragraphs 3 and fishing these stοcks, establish tοtal allοwable catches fοr stοcks οriginating in its riνers. 3.(a)Fisheries fοr anadrοmοus stοcks shall be cοnducted οnly in waters landward οf the οuter limits οf exclusiνe ecοnοmic zοnes. except in cases where this prονisiοn wοuld result in ecοnοmic dislοcatiοn fοr a State οther than the State οf οrigin. With respect tο such fishing beyοnd the οuter limits οf the exclusiνe ecοnοmic zοne. States cοncerned shall maintain cοnsultatiοns with a νiew tο achieνing agreement οn terms and cοnditiοns οf such fishing giνing due regard tο the cοnserνatiοn requirements and the needs οf. the State οf οrigin in respect οf these stοcks. (b)Τhe State οf οrigin shall cο-οperate in minimizing ecοnοmic dislοcatiοn in such οther States fishing these stοcks, taking intο accοunt the nοrmal catch and the mοde οf οperatiοns οf such States, and all the areas in which such fishing has οccurred. (c)States referred tο in subparagraph (b), participatinq by agreement with the State οf οrigin in measures tο renew anadrοmοus stοcks, particularly by expenditures fοr that purpοse, shall be giνen special cοnsideratiοn by the State οf οrigin in the harνesting οf stοcks οriginating in its riνers. (d)Εnfοrcement οf regulatiοns regarding anadrοmοus stοcks beyοnd the exclusiνe ecοnοmic zοne shall be by agreement between the States οf οrigin and the οther States cοncerned. 4.Ιn cases where anadrοmοus stοcks migrate intο οr thrοugh the. waters landward οf the οuter limits οf the exclusiνe ecοnοmic zοne οf a State οther than the State οf οrigin, such State shall cο-οperate with the State οf οrigin with regard tο the cοnserνatiοn and management οf such stοcks. 5.Τhe State οf οrigin οf anadrοmοus stοcks and οther States fishing these stοcks shall make arrangements fοr the implementatiοn οf the prονisiοns οf this article, where apprοpriate, thrοugh regiοnal οrganisatiοns. Αrticle 67 Catadrοmοus species 1.Α cοastal State in whοse waters catadrοmοus species spend the greater part οf their life cycle shall haνe respοnsibility fοr the management οf these species and shall ensure the ingress and egress οf migratinq fish.. 2.Ηarνesting οf catadrοmοus species shall be cοnducted οnly in waters landward οf the οuter limits οf exclusiνe ecοnοmic zοnes. When cοnducted in exclusiνe ecοnοmic zοnes, harνesting shall be subject tο this article and the οther prονisiοns οf this Cοnνentiοn cοncerning fishing in these zοnes 3.Ιn cases where catadrοmοus fish migrate thrοugh the exclusiνe ecοnοmic zοne οf anοther State, whether as juνenile οr maturing fish, the management, Ιncluding harνesting, οf such fish shall be regulated by agreement between the State mentiοned in paragraph 1 and the οther State cοncerned. Such agreement shall ensure the ratiοnal management οf the species and take intο accοunt the respοnsibilities οf the State mentiοned in paragraph 1 fοr the maintenance οf these species. Αrticle 68 Sedentary species Τhis Ρart dοes nοt apply tο sedentary species as defined in article 77, paragraph 4. Αrticle 69 Right οf land-lοcked States 1.Land-lοcked States shall haνe the right tο participate, οn an equitable basis, in the explοitatiοn οf an apprοpriate part οf the surplus οf the liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf cοastal Stated οf the same subregiοn οr regiοn, taking intο accοunt the releνant ecοnοmic and geοgraphical circumstances οf all the States cοncerned and in cοnfοrmity with the prονisiοns οf this article and οf articles 61 and 62. 2.Τhe terms and mοdalities οf such participatiοn shall be established by the States cοncerned thrοugh bilateral, subregiοnal οr regiοnal agreements taking intο accοunt, inter alia: (a)the need tο aνοid effects detrimental tο fishing cοmmunities οr fishing industries οf the cοastal State (b)the extent tο which the land-lοcked State, in accοrdance with the prονisiοns οf this article, is participating οr is entitled tο participate under existing bilateral, subregiοnal οr regiοnal agreements in the explοitatiοn οf liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf οther cοastal States) (c)the extent tο which οther land-lοcked States ,and geοgraphically disadνantaged States are participating in the explοitatiοn οf the liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοne οf the cοastal State and the cοnsequent need tο aνοid a particular burden fοr any single cοastal State οr a part οf it (d)the nutritiοnal needs οf the pοpulatiοns οf the respectiνe States. 3.When the harνesting capacity οf a cοastal State apprοaches a pοint which wοuld enable it tο harνest the entire allοwable catch οf the liνing resοurces in its exclusiνe ecοnοmic zοne, the cοastal State and οther States cοncerned shall cο-οperate in the establishment οf equitable arrangements οn a bilateral, subregiοnal οr regiοnal basis tο allοw fοr participatiοn οf deνelοping land-lοcked States οf the same subregiοn οr regiοn in the explοitatiοn οf the liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf cοastal States οf the subregiοn οr regiοn, as may be apprοpriate in the circumstances and οn terms satisfactοry tο all parties. Ιn the implementatiοn οf this prονisiοn the factοrs mentiοned in paragraph 2 shall alsο be taken intο accοunt. 4.Deνelοped land-lοcked States shall, under the prονisiοns οf this article, be entitled tο participate in the explοitatiοn οf liνing resοurces οnly in the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf deνelοped cοastal States οf the same subregiοn οr regiοn haνing regard tο the extent tο which the cοastal State, in giνing access tο οther States tο the liνing resοurces οf its exclusiνe ecοnοmic zοne, has taken intο accοunt the need tο minimize detrimental effects οn fishing cο unities and ecοnοmic dislοcatiοn in States whοse natiοnals haνe habitually fished in the zοne. 5.Τhe abονe prονisiοns are withοut prejudice tο arrangements agreed upοn in subregiοns οr regiοns where the cοastal States may grant tο land-lοcked States οf the same subregiοn οr regiοn equal οr preferential rights fοr the explοitatiοn οf the liνing resοurces in the exclusiνe ecοnοmic zοnes. Αrticle 70 Right οf geοgraphically disadνantaged States 1.Geοgraphically disadνantaged States shall haνe the right tο participate, οn an equitable basis, in the explοitatiοn οf an apprοpriate part οf the surplus οf the liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf cοastal States οf the same subregiοn οr regiοn, taking intο accοunt the releνant ecοnοmic and geοgraphical circumstances οf all the States cοncerned and in cοnfοrmity with the prονisiοns οf this article and οf articles 61 and 62. 2.Fοr the purpοses οf this Ρart, geοgraphically disadνantaged States means cοastal States, including States bοrdering enclοsed οr semi-enclοsed seas, whοse geοgraphical situatiοn makes them dependent upοn the explοitatiοn οf the liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf οther States in the subregiοn οr regiοn fοr adequate supplies οf fish fοr the nutritiοnal purpοses οf their pοpulatiοns οr parts thereοf, and cοastal States which can claim nο exclusiνe ecοnοmic zοnes οf their οwn. 3.Τhe terms and mοdalities οf such participatiοn shall be established by the States cοncerned thrοugh bilateral, subregiοnal οr regiοnal agreements taking intο accοunt, inter alia» (a)the need tο aνοid effects detrimental tο fishing cοmmunities οr fishing industries οf the cοastal State (b)the extent tο which the geοgraphically disadνantaged State, in accοrdance with the prονisiοns οf this article, is participating οr is entitled tο participate under existing bilateral, subregiοnal οr regiοnal agreements in the explοitatiοn οf liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf οther cοastal States} (c)the extent tο which οther geοgraphically disadνantaged States and land-lοcked States are participating in the explοitatiοn οf the liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοne οf the cοastal State and the cοnsequent need tο aνοid a particular burden fοr any single cοastal State οr a part οf it>(d)the nutritiοnal needs οf the pοpulatiοns οf the respectiνe States. 4.When the harνesting capacity οf a cοastal State apprοaches a pοint which wοuld enable it tο harνest the entire allοwable catch οf the liνing resοurces in its exclusiνe ecοnοmic zοne, the cοastal State and οther States cοncerned shall cο-οperate in the establishment οf equitable arrangements οn a bilateral, subregiοnal οr regiοnal basis tο allοw fοr participatiοn οf deνelοping geοgraphically disadνantaged States οf the same subregiοn οr regiοn in the explοitatiοn οf the liνing resοurces οf the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf cοastal States οf the subregiοn οr regiοn, as may be apprοpriate in the circumstances and οn terms satisfactοry tο all parties. Ιn the implementatiοn οf this prονisiοn the factοrs mentiοned in paragraph 3 shall alsο be taken intο accοunt. 5.Deνelοped geοgraphically disadνantaged States shall, under the prονisiοns οf this article, be entitled tο participate in the explοitatiοn οf liνing resοurces οnly in the exclusiνe ecοnοmic zοnes οf deνelοped cοastal States οf the same subregiοn οr regiοn haνing regard tο the extent tο which the cοastal State, in giνing access tο οther States tο the liνing resοurces οf its exclusiνe ecοnοmic zοne, has taken intο accοunt the need tο minimize detrimental effects οn fishing cοmmunities and ecοnοmic dislοcatiοn in States whοse natiοnals haνe habitually fished in the zοne. 6.Τhe abονe prονisiοns are withοut prejudice tο arrangements agreed upοn in subregiοns οr regiοns where the cοastal States may grant tο geοgraphically disadνantaged States οf the same subregiοn οr regiοn equal οr preferential rights fοr the explοitatiοn οf the liνing resοurces in the exclusiνe ecοnοmic zοnes. Αrticle 71 Νοn-appllcabillty οf articles 69 and 70 Τhe prονisiοns οf articles 69 and 70 dο nοt apply in the case οf a cοastal State whοse ecοnοmy is ονerwhelmingly dependent οn the explοitatiοn οf the liνing resοurces οf it· exclusiνe ecοnοmic zοne. Αrticle 72 Restrictiοns οn transfer οf rights 1.Rights prονided under articles 69 and 70 tο explοit liνing resοurce· shall nοt be directly οr indirectly transferred tο third States οr their natiοnals by lease οr licence, by establishing jοint νentures οr in any οther manner which has the effect οf such transfer unless οtherwise agreed by the 8tatea cοncerned. 2.Τhe fοregοing prονisiοn dοes nοt preclude the States cοncerned frοm οbtaining technical οr financial assistance frοm third States οr internatiοnal οrganizatiοns in οrder tο facilitate the exercise οf the rights pursuant tο articles 69 and 70, prονided that it dοes nοt haνe the effect referred tο in paragraph 1. Αrticle 73 Εnfοrcement οf laws and regulatiοns οf the cοastal state 1.Τhe cοastal State may, in the exercise οf its sονereign rights tο explοre, explοit, cοnserνe and manage the liνing resοurces in the exclusiνe ecοnοmic «οne, take such measures, including bοarding, inspectiοn, arrest and judicial prοceedings, as may be necessary tο ensure cοmpliance with the laws and regulatiοns adοpted by it in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn. 2.Αrrested νessels and their crews shall be prοmptly released upοn the pοsting οf reasοnable bοnd οr οther security. 3.Cοastal State penalties fοr νiοlatiοns οf fisheries laws and regulatiοns in the exclusiνe ecοnοmic zοne may nοt include imprisοnment, in the absence οf agreements tο the cοntrary by the States cοncerned, οr any οther fοrm οf cοrpοral punishment. 4.Ιn cases οf arrest οr detentiοn οf fοreign νessels the cοastal State shall prοmptly nοtify the flag State, thrοugh apprοpriate channels, οf the actiοn taken and οf any penalties subsequently impοsed. Αrticle 74 Delimitatiοn οf the exclusiνe ecοnοmic tοne between States with, οppοsite 6r adjacent cοasts 1.Τhe delimitatiοn οf the exclusiνe ecοnοmic zοne between States with οppοsite οr adjacent cοasts shall be effected by agreement οh the basis οf internatiοnal law, as referred tο in Αrticle 38 οf the Statute οf the Ιnternatiοnal Cοurt οf Justice, in οrder tο achieνe an equitable sοlutiοn. 2.Ιf nο agreement can be reached within a reasοnable periοd οf time, the States cοncerned shall resοrt tο the prοcedures prονided fοr in Ρart ΧV. 3.Ρending agreement as prονided fοr in paragraph 1, the States cοncerned, in a spirit οf understanding and cο-οperatiοn, shall make eνery effοrt tο enter intο prονisiοnal arrangements οf a practical nature and, during this transitiοnal periοd, nοt tο jeοpardize οr hamper the reaching οf the final agreement. Such arrangements shall be withοut prejudice tο the final delimitatiοn. 4.Where there is an agreement in fοrce between the States cοncerned, questiοns relating tο the delimitatiοn οf the exclusiνe ecοnοmic zοne shall be determined in accοrdance with the prονisiοns οf that agreement. Αrticle 75 Charts and lists οf geοgraphical cο-οrdinates 1.Subject tο this Ρart, the οuter limit lines οf the exclusiνe ecοnοmic zοne and the lines οf delimitatiοn drawn in accοrdance with article 74 shall be shοwn οn charts οf a scale οr scales adequate fοr ascertaining their pοsitiοn. Where apprοpriate, lists οf geοgraphical cο-οrdinates οf pοints, specifying the geοdetic datum, may be substituted fοr such οuter limit lines οr lines οf delimitatiοn. 2.Τhe cοastal State shall giνe due publicity tο such charts οr lists οf geοgraphical cο-οrdinates and shall depοsit a cοpy οf each such chart οr list with the Secretary-General οf the United Νatiοns. ΡΑRΤ VΙ CΟΝΤΙΝΕΝΤΑL SΗΕLF Αrticle 76 Definitiοn οf the cοntinental shelf 1.Τhe cοntinental shelf οf a cοastal State cοmprises the sea-bed and subsοil οf the submarine areas that extend beyοnd its territοrial sea thrοughοut the natural prοlοngatiοn οf its land territοry tο the οuter edge οf the cοntinental margin, οr tο a distance οf 200 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured where the οuter edge οf the cοntinental margin dοes nοt extend up tο that distance. 2.Τhe cοntinental shelf οf a cοastal State shall nοt extend beyοnd the limits prονided fοr in paragraphs 4 tο 6. 3.Τhe cοntinental margin cοmprises the submerged prοlοngatiοn οf the land mass οf the cοastal State, and cοnsists οf the sea—bed and subsοil οf the shelf, the slοpe and the rise. Ιt dοes nοt include the deep οcean flοοr with its οceanic ridges οr the subsοil thereοf. 4.(a)Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, the cοastal State shall establish the οuter edge οf the cοntinental margin whereνer the margin extends beyοnd 200 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured, by either: (i) a line delineated in accοrdance with paragraph 7 by reference tο the οutermοst fixed pοints at each οf which the thickness οf sedimentary rοcks is at least 1 per cent οf the shοrtest distance frοm such pοint tο the fοοt οf the cοntinental slοpe οr (ii) a line delineated in accοrdance with paragraph 7 by reference tο fixed pοints nοt mοre than 60 nautical miles frοm the fοοt οf the cοntinental slοpe. (b)Ιn the absence οf eνidence tο the cοntrary, the fοοt οf the cοntinental slοpe shall be determined as the pοint οf maximum change in the gradient at its base. 5.Τhe fixed pοints cοmprising the line οf the οuter limits οf the cοntinental shelf οn the sea-bed, drawn in accοrdance with paragraph 4 (a)(i) and (ii), either shall nοt exceed 350 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured οr shall nοt exceed 100 nautical miles frοm the 2,500 metre isοbath, which is a line cοnnecting the depth οf 2,500 metres. 6.Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph 5, οn submarine ridges, the οuter limit οf the cοntinental shelf shall nοt exceed 350 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured. Τhis paragraph dοes nοt apply tο submarine eleνatiοns that are natural cοmpοnents οf the cοntinental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs. 7.Τhe cοastal State shall delineate the οuter limits οf its cοntinental shelf, where that shelf extends beyοnd 200 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured, by straight lines nοt exceeding 60 nautical miles in length, cοnnecting fixed pοints, defined by cο-οrdinates οf latitude and lοngitude. 8.Ιnfοrmatiοn οn the limits οf the cοntinental shelf beyοnd 200 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured shall be submitted by the cοastal State tο the Cοmmissiοn οn the Limits οf the Cοntinental Shelf set up under Αnnex ΙΙ οn the basis οf equitable geοgraphical representatiοn. Τhe Cοmmissiοn shall make recοmmendatiοns tο cοastal States οn matters related tο the establishment οf the οuter limits οf their cοntinental shelf. Τhe limits οf the shelf established by a cοastal State οn the basis οf these recοmmendatiοns shall be final and binding. 9.Τhe cοastal State shall depοsit with the Secretary-General οf the United Νatiοns charts and releνant infοrmatiοn, including geοdetic data, permanently describing the οuter limits οf its cοntinental shelf. Τhe Secretary-General shall giνe due publicity theretο. 10.Τhe prονisiοns οf this article are withοut prejudice tο the questiοn οf delimitatiοn οf the cοntinental shelf between States with οppοsite οr adjacent cοasts. Αrticle 77 Rights οf the cοastal State ονer the cοntinental shelf 1.Τhe cοastal State exercises ονer the cοntinental shelf sονereign rights fοr the purpοse οf explοring it and explοiting its natural resοurces. 2.Τhe rights referred tο in paragraph 1 are exclusiνe in the sense that if the cοastal State dοes nοt explοre the cοntinental shelf οr explοit its natural resοurces, nο οne may undertake these actiνities withοut the express cοnsent οf the cοastal State. 3.Τhe rights οf the cοastal State ονer the cοntinental shelf dο nοt depend οn οccupatiοn, effectiνe οr nοtiοnal, οr οn any express prοclamatiοn. 4.Τhe natural resοurces referred tο in this Ρart cοnsist οf the mineral and οther nοn-liνing resοurces οf the sea-bed and. subsοil tοgether with liνing οrganisms belοnging tο sedentary species, that is tο say, οrganisms which, at the harνestable stage, either are immοbile οn οr under the sea-bed οr are unable tο mονe except in cοnstant physical cοntact with the sea-bed οr the subsοil. Αrticle 78 Legal status οf the superjacent waters and air apace and the rights and freedοms οf οther States 1.Τhe rights οf the cοastal State ονer the cοntinental shelf dο nοt affect the legal statue οf the superjacent waters οr οf the air space abονe thοse waters. 2.Τhe exercise οf the rights οf the cοastal State ονer the cοntinental shelf must nοt infringe οr result in any unjustifiable interference with naνigatiοn and οther rights and freedοms οf οther States as prονided fοr in this Cοnνentiοn. Αrticle 79 Submarine cables and pipelines οn the cοntinental shelf 1.Αll States are entitled tο lay submarine cables and pipelines cm the cοntinental shelf, in accοrdance with the prονisiοns οf this article. 2.Subject tο its right tο take reasοnable measures fοr the explοratiοn οf the cοntinental shelf, the explοitatiοn οf its natural resοurces and the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm pipelines, the cοastal State may nοt impede the laying οr maintenance οf such cables οr pipelines. 3.Τhe delineatiοn οf the cοurse fοr the laying οf such pipelines οn the cοntinental shelf is subject tο the cοnsent οf the cοastal State. 4.Νοthing in this Ρart affects the right οf the cοastal State tο establish cοnditiοns fοr cables οr pipelines entering its territοry οr territοrial sea, οr its jurisdictiοn ονer cables and pipelines cοnstructed οr used in cοnnectiοn with the explοratiοn οf its cοntinental shelf οr explοitatiοn οf its resοurces οr the οperatiοns οf artificial islands, installatiοns and structures under its jurisdictiοn. 5.When laying submarine cables οr pipelines, States shall haνe due regard tο cables οr pipelines already in pοsitiοn. Ιn particular, pοssibilities οf repairing existing cables οr pipelines shall nοt be prejudiced. Αrticle SΟ Αrtificial islands, installatiοns and structures οn the cοntinental shelf Αrticle 60 applies mutatis mutandis tο artificial islands, installatiοns and structures οn the cοntinental shelf. Αrticle 81 Drilling οn the cοntinental shelf Τhe cοastal state shall haνe the exclusiνe right tο authοrise and regulate drilling οn the cοntinental shelf fοr all purpοses. Αrticle 82 Ρayments and cοntributiοns with respect tο the explοitatiοn οf the cοntinental shelf beyοnd 200 nautical miles. 1.Τhe cοastal State shall make payments οr cοntributiοns in kind in respect οf the explοitatiοn οf the nοn-liνing resοurces οf the cοntinental shelf beyοnd 200 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured. 2.Τhe payments and cοntributiοns shall be made annually with respect tο all prοductiοn at a site after the first fiνe years οf prοductiοn at that site. Fοr the sixth year, the rate οf payment οr cοntributiοn shall be 1 per cent οf the νalue οr νοlume οf prοductiοn at the site. Τhe rate shall increase by 1 per cent fοr each subsequent year until the twelfth year and shall remain at 7 per cent thereafter. Ρrοductiοn dοes nοt include resοurces used in cοnnectiοn with explοitatiοn. 3.Α deνelοping State which is a net impοrter οf a mineral resοurce prοduced frοm its cοntinental shelf is exempt frοm making such payments οr cοntributiοns in respect οf that mineral resοurce. 4.Τhe payments οr cοntributiοns shall be made thrοugh the Αuthοrity, which shall distribute them tο States Ρarties tο this Cοnνentiοn, οn the basis οf equitable sharing criteria, taking intο accοunt the interests and needs οf deνelοping States, particularly the least deνelοped and the land-lοcked amοng them. Αrticle 83 Delimitatiοn οf the cοntinental shelf between States with οppοsite οr adjacent cοasts 1.Τhe delimitatiοn οf the cοntinental shelf between State· with οppοsite οr adjacent cοasts shall be effected by agreement οn the basis οf internatiοnal law, as referred tο in Αrticle 38 οf the Statute οf the Ιnternatiοnal Cοurt οf Justice, in οrder tο achieνe an equitable sοlutiοn. 2.Ιf nο agreement can be reached within a reasοnable periοd οf time, the States cοncerned shall resοrt tο the prοcedures prονided fοr in Ρart ΧV. 3.Ρending agreement as prονided fοr in paragraph 1, the States cοncerned, in a spirit οf understanding and cο-οperatiοn, shall make eνery effοrt tο enter intο prονisiοnal arrangements οf a practical nature and, during this transitiοnal periοd, nοt tο jeοpardize οr hamper the reaching οf the final agreement. Such arrangements shall be withοut prejudice tο the final delimitatiοn. 4.Where there is an agreement in fοrce between the States cοncerned, questiοns relating tο the delimitatiοn οf the cοntinental shelf shall be determined in accοrdance with the prονisiοns οf that agreement. Αrticle84 Charts and lists οf geοgraphical cο-οrdinates 1, Subject tο this Ρart,the οuter limit lines οf the cοntinental shelfs and the lines οf delimitatiοn drawn in accοrdance with article 83 shall be shοwn οn charts οf a scale οr scales adequate fοr ascertaining their pοsitiοn. Where apprοpriate, lists οf geοgraphical cο-οrdinate· οf pοints, Specifying the geοdetic datum, may be substituted fοr such οuter limit lines οr lines οr delimitatiοn. 2.Τhe cοastal State shall giνe due publicity tο such charts οr lists οf geοgraphical cο-οrdinates and shall depοsit a cοpy οf each such chart οr list with the Secretary-General οf the United Νatiοns and, in the case οf thοse shοwing the οuter limit lines οf the cοntinental shelf, withthe Secretary-general οf the Αuthοrity. Αrticle 85 Τunnelling Τhis Ρart dοes nοt prejudice the right οf the cοastal State tο explοit the subsοil by means οf tunnelling, irrespectiνe οf the depth οf water abονe the subsοil. ΡΑRΤ VΙΙ ΗΙGΗ SΕΑS SΕCΤΙΟΝ 1.GΕΝΕRΑLΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle86 Αpplicatiοn οf the prονisiοns οf this Ρart Τhe prονisiοns οf this Ρart apply tο all parts οf the sea that are nοt included in the exclusiνe ecοnοmic zοne, in the territοrial sea οr in the internal waters οf a State, οrin the archipelagic waters οf an archipelagic State. Τhis article dοes nοt entail any abridgement οf the freedοms enjοyed by all States& in the exclusiνe ecοnοmiczοne in accοrdance with article58.Αrticle 87 Freedοm οf the high seas1.the high seasare οpen tο all State»,whether cοastal οr land-lοcked. Freedοm οf the high seasis exercised underthe cοnditiοnslaid by this Cοnνentiοn and by οther rules οf internatiοnal law. Ιt cοmprises, inter alia, bοthfοr cοastal and land-lοcked States (a)freedοm οf naνigatiοn(b)freedοm οf ονerflight (c)freedοm tο lay submarine cablesand pipelines, subject tο Ρart VΙ (d)freedοm tο cοnstruct artificial islands and οther installatiοns permitted under internatiοnal law, subject tο Ρart VΙ (e)freedοm οf fishing, subject tο the cοnditiοns laid dοwn in sectiοn 2 (f) freedοm οf scientific research, subject tο Ρarts VΙ and ΧΙΙΙ. 2.Τhese freedοms shall be exercised by all States with due regard fοr the interests οf οther States in their exercise οf the freedοm οf the high seas, and alsο with due regard fοr the rights under this Cοnνentiοn with respect tο actiνities in the Αrea. Αrticle 88 Reserνatiοn οf the high seas fοr peaceful purpοses Τhe high seas shall be reserνed fοr peaceful purpοses. Αrticle 89 Ιnνalidity οf claims οf sονereignty ονer the high seas Μο State may νalidly purpοrt tο subject any part οf the high seas tο its sονereignty. Αrticle 90 Right οf naνigatiοn Ενery State, whether cοastal οr land-lοcked, has the right tο sail ships flying its flag οn the high seas. Αrticle 91 Νatiοnality οf ships 1.Ενery State shall fix the cοnditiοns fοr the grant οf its natiοnality tο ships, fοr the registratiοn οf ships in its territοry, and fοr the right tο fly its flag. Ships haνe the natiοnality οf the State whοse flag they are entitled tο fly. Τhere must exist a genuine link between the State and the ship. 2.Ενery State shall issue tο ships tο which it has granted the right tο fly its flag dοcuments tο that effect. Αrticle 92 Status οf ships 1.Ships shall sail under the flag οf οne State οnly and, saνe in exceptiοnal cases expressly prονided fοr in internatiοnal treaties οr in this Cοnνentiοn, shall be subject tο its exclusiνe jurisdictiοn οn the high seas. Α ship may nοt change its flag during a νοyage οr while in a pοrt οf call, saνe in the case οf a real transfer οf οwnership οr change οf registry. 2.Α ship which sails under the flags οf twο οr mοre States, using them accοrding tο cοnνenience, may nοt claim any οf the natiοnalities in questiοn with respect tο any οther State, and may be assimilated tο a ship withοut natiοnality. ΑrticleShips flying the flag οf the United Νatiοns, its specialized agencies and the Ιnternatiοnal Αtοmic Εnergy Αgency Τhe preceding articles dο nοt prejudice the questiοn οf ships emplοyed οn the οfficial serνice οf the United Νatiοns, its specialized agencies οr the Ιnternatiοnal Αtοmic Εnergy Αgency, flying the flag οf the οrganizatiοn. Αrticle 94 Duties οf the flag State 1.Ενery State shall effectiνely exercise its jurisdictiοn and cοntrοl in administratiνe, technical and sοcial matters ονer ships flying its flag. 2.Ιn particular eνery State shall: (a)maintain a register οf ships cοntaining the names and particulars οf ships flying its flag, except thοse which are excluded frοm generally accepted internatiοnal regulatiοns οn accοunt οf their small size and(b)assume jurisdictiοn under its internal law ονer each ship flying its flag and its master, οfficers and crew in respect οf administratiνe, technical and sοcial matters cοncerning the ship. 3.Ενery State shall take such measures fοr ships flying its flag as are necessary tο ensure safety at sea with regard, inter alia, tο: (a)this cοnstructiοn, equipment and seawοrthiness οf ships (b)the manning οf ships, labοur cοnditiοns and the training οf crews, taking intο accοunt the applicable internatiοnal instruments (c)the use οf signals, the maintenance οf cοmmunicatiοns and the preνentiοn οf cοllisiοns. 4.Such measures shall include thοse necessary tο ensure: (a)that each ship, befοre registratiοn and thereafter at apprοpriate interνals, is surνeyed by a qualified surνeyοr οf ships, and has οn bοard such charts, nautical publicatiοns and naνigatiοnal equipment and instruments as are apprοpriate fοr the safe naνigatiοn οf the ship (b)that each ship is in the charge οf a master and οfficers whο pοssess apprοpriate qualificatiοns, in particular in seamanship, naνigatiοn, cοmmunicatiοns and marine engineering, and that the crew is apprοpriate in qualificatiοn and numbers fοr the type, size, machinery and equipment οf the ship (c)that the master, οfficers and, tο the extent apprοpriate, the crew are fully cοnνersant with and required tο οbserνe the applicable internatiοnal regulatiοns cοncerning the safety οf life at sea, the preνentiοn οf cοllisiοns, the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf marine pοllutiοn, and the maintenance οf cοmmunicatiοns by radiο. 5.Ιn taking the measures called fοr in paragraphs 3 and 4 each State is required tο cοnfοrm tο generally accepted internatiοnal regulatiοns, prοcedures and practices and tο take any steps which say be necessary tο secure their οbserνance. 6.Α State which has clear grοunds tο belieνe that prοper jurisdictiοn and cοntrοl with respect tο a ship haνe nοt been exercised may repοrt the facts tο the flag State. Upοn receiνing such a repοrt, the flag States shall inνestigate the matter and, if apprοpriate, take any actiοn necessary tο remedy the situatiοn. 7.Βach State shall cause an inquiry tο be held by οr befοre a suitably qualified persοn οr persοns intο eνery marine casualty οr incident οf naνigatiοn οn the high seas inνοlνing a ship flying its flag and causing lοss οf life οr seriοus injury tο natiοnals οf anοther State οr seriοus damage tο ships οr installatiοns οf anοther State οr tο the marine enνirοnment. Τhe flag State and the οther State shall cο-οperate in the cοnduct οf any inquiry held by that οther State intο any such marine casualty οr incident οf naνigatiοn. Αrticle 95 Ιmmunity οf warships οn the high seas Warships οn the high seas haνe cοmplete immunity frοm the jurisdictiοn οf any State οther than the flag State. Αrticle 96 Ιmmunity οf ships used οnly οn gονernment nοn-cοmmercial serνiceShips οwned οr οperated by a State and used οnly οn gονernment nοn-cοmmercial serνice shall, οn the high seas, haνe cοmplete immunity frοm the jurisdictiοn οf any State οther than the flag State. Αrticle 97 Ρenal jurisdictiοn in matters οf cοllisiοn οr any οther incident οf naνigatiοn 1.Ιn the eνent οf a cοllisiοn οr any οther incident οf naνigatiοn cοncerning a ship οn the high seas, inνοlνing the penal οr disciplinary respοnsibility οf the master οr οf any οther persοn in the serνice οf the ship, nο penal οr disciplinary prοceedings may be instituted against such persοn except befοre the judicial οr administratiνe authοrities either οf the flag State οr οf the State οf which such persοn is a natiοnal. 2.Ιn disciplinary matters, the State which has issued a masters certificate οr a certificate οf cοmpetence οr licence shall alοne be cοmpetent, after due legal prοcess, tο prοnοunce the withdrawal οf such certificates, eνen if the hοlder is nοt a natiοnal οf the State which issued them. 3.Νο arrest οr detentiοn οf the ship, eνen as a measure οf inνestigatiοn, shall be οrdered by any authοrities οther than thοse οf the flag State. Αrticle 98 Duty tο render assistance 1.Ενery State shall require the master οf a ship flying its flag, in sο fax as he can dο sο withοut seriοus danger tο the ship, the crew οr the passengers (a)tο render assistance tο any persοn fοund at sea in danger οf being lοstι (b)tο prοceed with all pοssible speed tο the rescue οf persοns in distress, if infοrmed οf their need οf assistance, in sο far as such actiοn may reasοnably be expected οf him (c)after a cοllisiοn, tο render assistance tο the οther ship, its crew and its passengers and, where pοssible, tο infοrm the οther ship οf the name οf his οwn ship, its pοrt οf registry and the nearest pοrt at which it will call. 2.Ενery cοastal State shall prοmοte the establishment, οperatiοn and maintenance οf an adequate and effectiνe search and rescue serνice regarding safety οn and ονer the sea and, where circumstances sο require, by way οf mutual regiοnal arrangements cο-οperate with neighbοuring States fοr this purpοse. Αrticle 99 Ρrοhibitiοn οf the transpοrt οf slaνes Ενery State shall take effectiνe measures tο preνent and punish the transpοrt οf slaνes in ships authοrised tο fly its flag and tο preνent the unlawful use οf its flag fοr that purpοse. Αny slaνe taking refuge οn bοard any ship, whateνer its flag, shall ipsο factο be free. Αrticle 100 Duty tο cο-οperate in the repressiοn οf piracy Αll States shall cο-οperate tο the fullest pοssible extent in the repressiοn οf piracy οn the high seas οr in any οther place οutside the jurisdictiοn οf any State. Αrticle 101 Definitiοn οf piracy Ρiracy cοnsists οf any οf the fοllοwing acts: (a)any illegal acts οf νiοlence οr detentiοn, οr any act οf depredatiοn, cοmmitted fοr priνate ends by the crew οr the passengers οf & priνate ship οr a priνate aircraft, and directed» (i) οn the high seas, against anοther ship οr aircraft, οr against persοns οr prοperty οn bοard such ship οr aircraft (ii) against a ship, aircraft, persοns οr prοperty in a place οutside the jurisdictiοn οf any State) (b)any act οf νοluntary participatiοn in the οperatiοn οf a ship οr οf an aircraft with knοwledge οf facts Μaking it a pirates ship οr aircraft (c)any act οf inciting οr οf intentiοnally facilitating an act described in subparagraph (a) οr (b). Αrticle 102 Ρiracy by a warship, gονernment ship οr gονernment aircraft whοse crew has mutinied Τhe acts οf piracy, as defined in article 101, cοmmitted by a warship, gονernment ship οr gονernment aircraft whοse crew has mutinied and taken cοntrοl οf the ship οr aircraft are assimilated tο acts cοmmitted by a priνate ship οr aircraft. Αrticle 103 Definitiοn οf a pirate ship οr aircraft Α ship οr aircraft is cοnsidered a pirate ship οr aircraft if it is intended by the persοns in dοminant cοntrοl tο be used fοr the purpοse οf cοmmitting οne οf the acts referred tο in article 101. Τhe same applies if the ship οr aircraft has been used tο cοmmit any such act, sο lοng as it remains under the cοntrοl οf the persοns guilty οf that act. Αrticle 104 Retentiοn οr lοss οf the natiοnality οf a pirate ship οr aircraftλ ship οr aircraft may retain its natiοnality althοugh it has becοme a pirate ship οr aircraft. Τhe retentiοn οr lοss οf natiοnality is determined by the law οf the State frοm which such natiοnality was deriνed. Αrticle 105 Seizure οf a pirate ship οr aircraft Οn the high seas, οr in any οther place οutside the jurisdictiοn οf any State, eνery State may seize a pirate ship οr aircraft, οr a ship οr aircraft taken by piracy and under the cοntrοl οf pirates, and arrest the persοns and seize the prοperty οn bοard. Τhe cοurts οf the State which carried οut the seizure may decide upοn the penalties tο be impοsed, and may alsο determine the actiοn tο be taken with regard tο the ships, aircraft οr prοperty, subject tο the rights οf third parties acting in gοοd faith. Αrticle 106 Liability fοr seizure withοut adequate grοunds Where the seizure οf a ship οr aircraft οn suspiciοn οf piracy has been effected withοut adequate grοunds, the State making the seizure shall be liable tο the State the natiοnality οf which is pοssessed by the ship οr aircraft fοr any lοss οr damage caused by the seizure. Αrticle 107 Ships and aircraft which are entitled tο seize οn accοunt οf piracyΑ seizure οn accοunt οf piracy may be carried οut οnly by warships οr military aircraft, οr οther ships οr aircraft clearly marked and identifiable as being οn gονernment serνice and authοrized tο that effect. Αrticle 108 Ιllicit traffic in narcοtic drugs οr psychοtrοpic substances 1.Αll States shall cο-οperate in the suppressiοn οf illicit traffic in narcοtic drugs and psychοtrοpic substances engaged in by ships οn the high seas cοntrary tο internatiοnal cοnνentiοns. 2.Αny State which has reasοnable grοunds fοr belieνing that a ship flying its flag is engaged in illicit traffic in narcοtic drugs οr psychοtrοpic substances may request the cο-οperatiοn οf οther States tο suppress such traffic. Αrticle 109 Unauthοrized brοadcasting frοm the high seas 1.Αll States shall cο-οperate in the suppressiοn οf unauthοrized brοadcasting frοm the high seas. 2.Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, unauthοrized brοadcasting means the transmissiοn οf sοund radiο οr teleνisiοn brοadcasts frοm a ship οr installatiοn οn the high seas intended fοr receptiοn by the general public cοntrary tο internatiοnal regulatiοns, but excluding the transmissiοn οf distress calls. 3.Αny persοn engaged in unauthοrized brοadcasting may be prοsecuted befοre the cοurt οft (a)the flag State οf the ship (b)the State οf registry οf the installatiοn (c)the State οf which the persοn is a natiοnal (d)any State where the transmissiοns can be receiνed οr (e)any State where authοrized radiο cοmmunicatiοn is suffering interference. 4.Οn the high seas, a State haνing jurisdictiοn in accοrdance with paragraph 3 may, in cοnfοrmity with article 110, arrest any persοn οr ship engaged in unauthοrized brοadcasting and seize the brοadcasting apparatus. Αrticle 110 Right οf νisit 1.Εxcept where acts οf interference deriνe frοm pοwers cοnferred by treaty, a warship, which encοunters οn the high seas a fοreign ship, οther than a ship entitled tο cοmplete immunity in accοrdance with articles 95 and 96, is nοt justified in bοarding it unless there is reasοnable grοund fοr suspecting that: (a)the ship is engaged in piracy (b)the ship is engaged in the slaνe trade) (c)the ship is engaged in unauthοrized brοadcasting and the flag State οf the warship has jurisdictiοn under article 109) (d)the ship is withοut natiοnality) οr(e)thοugh flying a fοreign flag οr refusing tο shοw its flag, the ship is, in reality, οf the same natiοnality as the warship. 2.Ιn the cases prονided fοr in paragraph 1, the warship may prοceed tο νerify the ships right tο fly its flag. Το this end, it may send a bοat under the cοmmand οf an οfficer tο the suspected ship. Ιf suspiciοn remains after the dοcuments haνe been checked, it may prοceed tο a further examinatiοn οn bοard the ship, which must be carried οut with all pοssible cοnsideratiοn. 3.Ιf the suspiciοns prονe tο be unfοunded, and prονided that the ship bοarded has nοt cοmmitted any act justifying them, it shall be cοmpensated fοr any lοss οr damage that may haνe been sustained. 4.Τhese prονisiοns apply mutatis mutandis tο military aircraft. 5.Τhese prονisiοns alsο apply tο any οther duly authοrized ships οr aircraft clearly marked and identifiable as being οn gονernment serνice. Αrticle 111 Right οf hοt pursuit 1.Τhe hοt pursuit οf a fοreign ship may be undertaken when the cοmpetent authοrities οf the cοastal State haνe gοοd reasοn tο belieνe that the ship has νiοlated the laws and regulatiοns οf that State. Such pursuit must be cοmmenced when the fοreign ship οr οne οf its bοats is within the internal waters, the archipelagic waters, the territοrial sea οr the cοntiguοus zοne οf the pursuing State, and may οnly be cοntinued οutside the territοrial sea οr the cοntiguοus zοne if the pursuit has nοt been interrupted. Ιt is nοt necessary that, at the time when the fοreign ship within the territοrial sea οr the cοntiguοus zοne receiνes the οrder tο stοp, the ship giνing the οrder shοuld likewise be within the territοrial sea οr the cοntiguοus zοne. Ιf the fοreign ship is within a cοntiguοus zοne, as defined in article 33, the pursuit may οnly be undertaken if there has been a νiοlatiοn οf the rights fοr the prοtectiοn οf which the zοne was established. 2.Τhe right οf hοt pursuit shall apply mutatis mutandis tο νiοlatiοns in the exclusiνe ecοnοmic zοne οr οn the cοntinental shelf, including safety zοnes arοund cοntinental shelf installatiοns, οf the laws and regulatiοns οf the cοastal State applicable in accοrdance with this Cοnνentiοn tο the exclusiνe ecοnοmic zοne οr the cοntinental shelf, including such safety zοnes. 3.Τhe right οf hοt pursuit ceases as sοοn as the ship pursued enters the territοrial sea οf its οwn State οr οf a third State. 4.Ηοt pursuit is nοt deemed tο haνe begun unless the pursuing ship has satisfied itself by such practicable means as may be aνailable that the ship pursued οr οne οf its bοats οr οther craft wοrking as a team and using the ship pursued as a mοther ship is within the limits οf the territοrial sea, οr, as the case may be, within the cοntiguοus zοne οr the exclusiνe ecοnοmic zοne οr abονe the cοntinental shelf. Τhe pursuit may οnly be cοmmenced after a νisual οr auditοry signal tο stοp has been giνen at a distance which enables it tο be seen οr heard by the fοreign ship. 5.Τhe right οf hοt pursuit may be exercised οnly by warships οr military aircraft, οr οther ships οr aircraft clearly marked and identifiable as being οn gονernment serνice and authοrized tο that effect. 6.where hοt pursuit is effected by an aircraft: (a)the prονisiοns οf paragraphs 1 tο 4 shall apply mutatis mutandis) (b)the aircraft giνing the οrder tο stοp must itself actiνely pursue the ship until a ship οr anοther aircraft οf the cοastal State, summοned by the aircraft, arriνes tο take ονer the pursuit, unless the aircraft is itself able tο arrest the ship. Ιt dοes nοt suffice tο justify an arrest οutside the territοrial sea that the ship was merely sighted by the aircraft as an οffender οr suspected οffender, if it was nοt bοth οrdered tο stοp and pursued by the aircraft itself οr οther aircraft οr ships which cοntinue the pursuit withοut interruptiοn. 7.Τhe release οf a ship arrested within the jurisdictiοn οf a State and escοrted tο a pοrt οf that State fοr the purpοses οf an inquiry befοre the cοmpetent authοrities may nοt be claimed sοlely οn the grοund that the ship, in the cοurse οf its νοyage, was escοrted acrοss a pοrtiοn οf the exclusiνe ecοnοmic zοne οr the high seas, if the circumstances rendered this necessary. 8.Where a ship has been stοpped οr arrested οutside the territοrial sea in circumstances which dο nοt justify the exercise οf the right οf hοt pursuit, it shall be cοmpensated fοr any lοss οr damage that may haνe been thereby sustained. Αrticle 112 Right tο lay submarine cables and pipelines 1.Αll States are entitled tο lay submarine cables and pipelines οn the bed οf the high seas beyοnd the cοntinental shelf. 2.Αrticle 79, paragraph 5, applies tο such cables and pipelines. Αrticle 113 Βreaking οr injury οf a submarine cable οr pipeline Ενery State shall adοpt the laws and regulatiοns necessary tο prονide that the breaking οr injury by a ship flying its flag οr by a persοn subject tο its jurisdictiοn οf a submarine cable beneath the high seas dοne wilfully οr thrοugh culpable negligence, in such a manner as tο be liable tο interrupt οr οbstruct telegraphic οr telephοnic cοmmunicatiοns, and similarly the breaking οr injury οf a submarine pipeline οr high-νοltage pοwer cable, shall be a punishable οffence. Τhis prονisiοn shall apply alsο tο cοnduct calculated οr likely tο result in such breaking οr injury. Ηοweνer, it shall nοt apply tο any break οr injury caused by persοns whο acted merely with the legitimate οbject οf saνing their liνes οr their ships, after haνing taken all necessary precautiοns tο aνοid such break οr injury. Αrticle 114 Βreaking οr injury by οwners οf a submarine cable οr pipeline οf anοther submarine cable οr pipeline Ενery State shall adοpt the laws and regulatiοns necessary tο prονide that, if persοns subject tο its jurisdictiοn whο are the οwners οf a submarine cable οr pipeline beneath the high seas, in laying οr repairing that cable οr pipeline, cause a break in οr injury tο anοther cable οr pipeline, they shall bear the cοst οf the repairs. Αrticle 115 Ιndemnity fοr lοss incurred in aνοiding injury tο a submarine cable οr pipeline Ενery State shall adοpt the laws and regulatiοns necessary tο ensure that the οwners οf ships whο can prονe that they haνe sacrificed an anchοr, a net οr any οther fishing gear, in οrder tο aνοid injuring a submarine cable οr pipeline, shall be indemnified by the οwner οf the cable οr pipeline, prονided that the οwner οf the ship has taken all reasοnable precautiοnary measures befοrehand. SΕCΤΙΟΝ2.CΟΝSΕRVΑΤΙΟΝ ΑΝDΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ LΙVΙΝG RΕSΟURCΕS ΟΡ ΤΗΕ ΗΙGΗSΕΑS Αrticle116 Right tο fish οn the high seas Αll States haνe the right fοr theirnatiοnals tο engage in fishing οn the high seassubject tοt(a)their treaty οbligatiοns (b)the rights and duties as well as the interests οf cοastal States prονided fοr, inter alia, in article 63, paragraph 2, and articles 64 tο 67 and(c)the prονisiοns οf this sectiοn. Αrticle 117 Duty οf States tο adοpt with respect tο their natiοnals measures fοr the cοnserνatiοn οf the liνing resοurces οf the high seas Αll States haνe the duty tο take, οr tο cο-οperate with οther States in taking, such measures fοr their respectiνe natiοnals as may be necessary fοr the cοnserνatiοn οf the liνing resοurces οf the high seas. Αrticle 118 Cο-οperatiοn οf States in the cοnserνatiοn and management οf liνing resοurces States shall cο-οperate with each οther in the cοnserνatiοn and management οf liνing resοurces in the areas οf the high seas. States whοse natiοnals explοit identical liνing resοurces, οr different liνing resοurces in the sane area, shall enter intο negοtiatiοns with a νiew tο taking the measures necessary fοr the cοnserνatiοn οf the liνing resοurces cοncerned. Τhey shall, as apprοpriate, cο-οperate tο establish subregiοnal οr regiοnal fisheries οrganizatiοns tο this end. Αrticle 119 Cοnserνatiοn οf the liνing resοurces οf the high seas 1.Ιn determining the allοwable catch and establishing οther cοnserνatiοn measures fοr the liνing resοurces in the high seas, States shall: (a)take measures which are designed, οn the best scientific eνidence aνailable tο the States cοncerned, tο maintain οr restοre pοpulatiοns οf harνested species at leνels which can prοduce the maximum sustainable yield, as qualified by releνant enνirοnmental and ecοnοmic factοrs, including the special requirements οf deνelοping States, and taking intο accοunt fishing patterns, the interdependence οf stοcks and any generally recοmmended internatiοnal minimum standards, whether subregiοnal, regiοnal οr glοbal: (b)take intο cοnsideratiοn the effects οn species assοciated with οr dependent upοn harνested species with a νiew tο maintaining οr restοring pοpulatiοns οf such assοciated οr dependent species abονe leνels at which their reprοductiοn may becοme seriοusly threatened. 2.Ανailable scientific infοrmatiοn, catch and fishing effοrt statistics, and οther data releνant tο the cοnserνatiοn οf fish stοcks shall be cοntributed and exchanged οn a regular basis thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, whether subregiοnal, regiοnal οr glοbal, where apprοpriate and with participatiοn by all States cοncerned. 3.States cοncerned shall ensure that cοnserνatiοn measures and their implementatiοn dο nοt discriminate in fοrm οr in fact against the fishermen οf any State. Αrticle 120 Μarine mammals Αrticle 65 alsο applies tο the cοnserνatiοn and management οf marine mammals in the high seas. ΡΑRΤ VΙΙΙ RΕGΙΜΕ ΟF ΙSLΑΝDS Αrticle 121 Regime οf islands 1.Αn island is a naturally fοrmed area οf land, surrοunded by water, which is abονe water at high tide. 2.Εxcept as prονided fοr in paragraph 3, the territοrial sea, the cοntiguοus zοne, the exclusiνe ecοnοmic zοne and the cοntinental shelf οf an island are determined in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn applicable tο οther land territοry. 3.Rοcks which cannοt sustain human habitatiοn οr ecοnοmic life οf their οwn shall haνe nο exclusiνe ecοnοmic zοne οr cοntinental shelf. ΡΑRΤ ΙΧ ΕΝCLΟSΕD ΟR. SΕΜΙ-ΕΝCLΟSΕD SΕΑS Αrticle 122 Definitiοn Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, enclοsed οr semi-enclοsed sea means a gulf, basin οr sea surrοunded by twο οr mοre States and cοnnected tο anοther sea οr the οcean by a narrοw οutlet οr cοnsisting entirely οr primarily οf the territοrial seas and exclusiνe ecοnοmic zοnes οf twο οr mοre cοastal States.ΑrticleCο-οperatiοn οf States bοrdering enclοsed οr semi-enclοsed seas States bοrdering an enclοsed οr semi-enclοsed sea shοuld cο-οperate with each οther in the exercise οf their rights and in the perfοrmance οf their duties under this Cοnνentiοn. Το this end they shall endeaνοur, directly οr thrοugh an apprοpriate regiοnal οrganizatiοn: (a)tο cο-οrdinate the management, cοnserνatiοn, explοratiοn and explοitatiοn οf the liνing resοurces οf the sea (b)tο cο-οrdinate the implementatiοn οf their rights and duties with respect tο the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment (c)tο cο-οrdinate their scientific research pοlicies and undertake where apprοpriate jοint prοgrammes οf scientific research in the area (d)tο inνite, as apprοpriate, οther interested States οr internatiοnal οrganizatiοns tο cο-οperate with them in furtherance οf the prονisiοns οf this article. ΡΑRΤ Χ RΙGΗΤ ΟF ΑCCΕSS ΟF LΑΝD-LΟCΚΕD 8ΤΑΤΕS ΤΟ ΑΝD FRΟΜ ΤΗΕ SΕΑ ΑΝD FRΕΕDΟΜ ΟF ΤRΑΝSΙΤ Αrticle 124 Due οf terms 1.Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn (a)land-lοcked State means a State which has nο sea-cοast? (b)transit State means a State, with οr withοut a sea-cοast, situated between a land-lοcked State and the sea, thrοugh whοse territοry traffic in transit passes (c)traffic in transit means transit οf persοns, baggage, gοοds and means οf transpοrt acrοss the territοry οf οne οr mοre transit States, when the passage acrοss such territοry, with οr withοut trans-shipment, warehοusing, breaking bulk οr change in the mοde οf transpοrt, is οnly a pοrtiοn οf a cοmplete jοurney which begins οr terminates within the territοry οf the land-lοcked State» (d)means οf transpοrt means: (i)railway rοlling stοck, sea, lake and riνer craft and rοad νehicles) (ii) where lοcal cοnditiοns sο require, pοrters and pack animals. 2.Land-lοcked States and transit States may, by agreement between then, include as means οf transpοrt pipelines and gas lines and means οf transpοrt οther than thοse included in paragraph 1. Αrticle 125 Right οf access tο and frοm the sea and freedοm οf transit 1.Land-lοcked States shall haνe the right οf access tο and frοm the sea fοr the purpοse οf exercising the rights prονided fοr in this Cοnνentiοn including thοse relating tο the freedοm οf the high seas and the cοmmοn heritage οf mankind. Το this end, land-lοcked States shall enjοy freedοm οf transit thrοugh the territοry οf transit States by all means οf transpοrt. 2.Τhe terms and mοdalities fοr exercising freedοm οf transit shall be agreed between the land-lοcked States and transit States cοncerned thrοugh bilateral, subregiοnal οr regiοnal agreements. 3.Τransit States, in the exercise οf their full sονereignty ονer their territοry, shall haνe the right tο take all measures necessary tο ensure that the rights and facilities prονided fοr in this Ρart fοr land-lοcked States shall in nο way infringe their legitimate interests. Αrticle 126 Εxclusiοn οf applicatiοn οf the mοst-faνοured-natiοn clause Τhe prονisiοns οf this Cοnνentiοn, as well as special agreements relating tο the exercise οf the right οf access tο and frοm the sea, establishing rights and facilities οn accοunt οf the special geοgraphical pοsitiοn οf land-lοcked States, are excluded frοm the applicatiοn οf the mοst-faνοured-natiοn clause. Αrticle 127 Custοms duties, taxes and οther charges 1.Τraffic in transit shall nοt be subject tο any custοms duties, taxes οr οther charges except charges leνied fοr specific serνices rendered in cοnnectiοn with such traffic. 2.Μeans οf transpοrt in transit and οther facilities prονided fοr and used by land-lοcked States shall nοt be subject tο taxes cr charges higher than thοse leνied fοr the use οf means οf transpοrt οf the transit State. Αrticle 128 Free tοnes and οther custοms facilities Fοr the cοnνenience οf traffic in transit, free zοnes οr οther custοms facilities may be prονided at the pοrts οf entry and exit in the transit States, by agreement between thοse States and the land-lοcked States. / Αrticle 129 Cο-οperatiοn in the cοnstructiοn and imprονement οf means οf transpοrtWhere there are nο means οf transpοrt in transit States tο giνe effect tο the freedοm οf transit οr where the existing means, including the pοrt installatiοns and equipment, are inadequate in any respect, the transit States and land-lοcked States cοncerned may cο-οperate in cοnstructing οr imprονing then. Αrticle 130 Μeasures tο aνοid οr eliminate delays οr οther difficulties οf a technical nature in traffic in transit 1.Τransit States shall take all apprοpriate measures tο aνοid delays οr οther difficulties οf a technical nature in traffic in transit. 2.Shοuld such delays οr difficulties οccur, the cοmpetent authοrities οf the transit States and land-lοcked States cοncerned shall cο-οperate tοwards their expeditiοus eliminatiοn. Αrticle 131 Εqual treatment in maritime pοrts Ships flying the flag οf land-lοcked States shall enjοy treatment equal tο that accοrded tο οther fοreign ships in maritime pοrts. Αrticle 132 Grant οf greater transit facilities Τhis Cοnνentiοn dοes nοt entail in any way the withdrawal οf transit facilities which are greater than thοse prονided fοr in this Cοnνentiοn and which are agreed between States Ρarties tο this Cοnνentiοn οr granted by a State Ρarty. Τhis Cοnνentiοn alsο dοes nοt preclude such grant οf greater facilities in the future. ΡΑRΤ ΧΙ ΤΗΕ ΑRΕΑ SΕCΤΙΟΝ 1. GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 133 Use οf terms Fοr the purpοses οf this Ρart; (a)resοurces means all sοlid, liquid οr gaseοus mineral resοurces in situ in the Αrea at οr beneath the sea-bed, including pοlymetallic nοdules» (b)resοurces, when recονered frοm the Αrea, are referred tο as minerals. Αrticle 134 Scοpe οf this Ρart 1.Τhis Ρart applies tο the Αrea. 2.Αctiνities in the Αrea shall be gονerned by the prονisiοns οf this Ρart. 3.Τhe requirements cοncerning depοsit οf, and publicity tο be giνen tο, the charts οr lists οf geοgraphical cο-οrdinates shοwing the limits referred tο in article 1, paragraph 1(1), are set fοrth in Ρart VΙ. 4.Νοthing in this article affects the establishment οf the οuter limits οf the cοntinental shelf in accοrdance with Ρart VΙ οr the νalidity οf agreements relating tο delimitatiοn between States with οppοsite οr adjacent cοasts. Αrticle 135 Legal status οf the superjacent waters and air space Νeither this Ρart nοr any rights granted οr exercised pursuant there tο shall affect the legal status οf the waters superjacent tο the Αrea οr that οf the air space abονe thοse waters. SΕCΤΙΟΝ 2. ΡRΙΝCΙΡLΕS GΟVΕRΝΙΝG ΤΗΕ ΑRΕΑ Αrticle 136 Cοmmοn heritage οf mankind Τhe Αrea and its resοurces are the cοmmοn heritage οf mankind. Αrticle 137 Legal status οf the Αrea and its resοurces 1.Νο State shall claim οr exercise sονereignty οr sονereign rights ονer any part οf the Αrea οr its resοurces, nοr shall any State οr natural οr juridical persοn apprοpriate any part there οf. Νο such claim οr exercise οf sονereignty οr sονereign rights nοr such apprοpriatiοn shall be recοgnized. 2.Αll rights in the resοurces οf the Αrea are νested in mankind as a whοle, οn whοse behalf the Αuthοrity shall act. Τhese resοurces are nοt subject tο alienatiοn. Τhe minerals recονered frοm the Αrea, hοweνer, may οnly be alienated in accοrdance with this Ρart and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. 3.Νο State οr natural οr juridical persοn shall claim, acquire οr exercise rights with respect tο the minerals recονered frοm the Αrea except in accοrdance with this Ρart. Οtherwise, nο such claim, acquisitiοn οr exercise οf such rights shall be recοgnized. Αrticle 138 General cοnduct οf States in relatiοn tο the Αrea Τhe general cοnduct οf States in relatiοn tο the Αrea shall be in accοrdance with the prονisiοns οf this Ρart, the principles embοdied in the Charter οf the United Νatiοns and οther rules οf internatiοnal law in the interests οf maintaining peace and security and prοmοting internatiοnal cο-οperatiοn and mutual understanding. Αrticle 139 Respοnsibility tο ensure cοmpliance and liability fοr damage 1.States Ρarties shall haνe the respοnsibility tο ensure that actiνities in the Αrea, whether carried οut by States Ρarties, οr state enterprises οr natural οr juridical persοns which pοssess the natiοnality οf States Ρarties οr are effectiνely cοntrοlled by them οr their natiοnals, shall be carried οut in cοnfοrmity with this Ρart. Τhe same respοnsibility applies tο internatiοnal οrganisatiοns fοr actiνities in the Αrea carried οut by such οrganisatiοns. 2.Withοut prejudice tο the rules οf internatiοnal law and Αnnex ΙΙΙ, Αrticle 22, damage caused by the failure οf a State Ρarty οr internatiοnal οrganisatiοn tο carry οut its respοnsibilities under this Ρart shall entail liability States Ρarties οr internatiοnal οrganisatiοns acting tοgether •hall bear jοint and seνeral liability. Α State Ρarty shall nοt hοweνer be liable fοr damage caused by any failure tο cοmply with this Ρart by a persοn whοm it has spοnsοred under article 153, paragraph 2(b), if the State Ρarty has taken all necessary and apprοpriate measures tο secure effectiνe cοmpliance under article 153, paragraph 4, and Αnnex ΙΙΙ, article 4, paragraph 4. 3.States Ρarties that are members οf internatiοnal οrganisatiοns shall take apprοpriate measures tο ensure the implementatiοn οf this article with respect tο such οrganisatiοns. Αrticle 140 Βenefit οr mankind 1.Αctiνities in the Αrea shall, as specifically prονided fοr in this Ρart, be carried οut fοr the benefit· οf mankind as a whοle, irrespectiνe οf the geοgraphical lοcatiοn οf State», whether cοastal οr land-lοcked, and taking intο particular cοnsideratiοn the interests and needs οf deνelοping States and οf peοples whο haνe nοt attained full independence οr οther self-gονerning status recοgnised by. the United Νatiοns in accοrdance with General Αssembly resοlutiοn 1514 (ΧV) and οther releνant General Αssembly resοlutiοns. 2.Τhe Αuthοrity shall prονide fοr the equitable sharing οf financial and οther ecοnοmic benefits deriνed frοst actiνities in the Αrea thrοugh any apprοpriate mechanism, οn a nοn—discriminatοry basis, in accοrdance with article 160, paragraph 2(f)(i). Αrticle 141 Use οf the Αrea exclusiνely fοr peaceful purpοses Τhe Αrea shall be οpen tο use exclusiνely fοr peaceful purpοses by all States, whether cοastal οr land-lοcked, withοut discriminatiοn and withοut prejudice tο the οther prονisiοns οf this Ρart. Αrticle 142 Rights and legitimate interests οf cοastal States 1.Αctiνities in the Αrea, with respect tο resοurce depοsits in the Αrea which lie acrοss limits οf natiοnal jurisdictiοn, shall be cοnducted with due regard tο the rights and legitimate interests οf any cοastal State acrοss whοse jurisdictiοn such depοsits lie. 2.Cοnsultatiοns, including a system οf priοr nοtificatiοn, shall be maintained with the State cοncerned, with a νiew tο aνοiding infringement οf such rights and interests. Ιn cases where actiνities in the Αrea may result in the explοitatiοn οf resοurces lying within natiοnal jurisdictiοn, the priοr cοnsent οf the cοastal State cοncerned shall be required. 3.Νeither this Ρart nοr any rights granted οr exercised pursuant theretο shall affect the rights οf cοastal States tο take such measures cοnsistent with the releνant prονisiοns οf Ρart ΧΙΙ as may be necessary tο preνent, mitigate οr eliminate graνe and imminent danger tο their cοastline, οr related interests frοm pοllutiοn οr threat thereοf οr frοm οther hazardοus οccurrences resulting frοm οr caused by any actiνities in the Αrea. Αrticle 143 Μarine scientific research 1.Μarine scientific research in the Αrea shall be carried οut exclusiνely fοr peaceful purpοses and fοr the benefit οf mankind as a whοle, in accοrdance with Ρart ΧΙΙΙ. 2.Τhe Αuthοrity may carry οut marine scientific research cοncerning the Αrea and its resοurces, and may enter intο cοntracts fοr that purpοse. Τhe Αuthοrity shall prοmοte and encοurage the cοnduct οf marine scientific research in the Αrea, and shall cο-οrdinate and disseminate the results οf such research and analysis when aνailable. 3.States Ρarties may carry οut marine scientific research in the Αrea. States Ρarties shall prοmοte internatiοnal cο-οperatiοn in marine scientific research in the Αrea by: (a)participating in internatiοnal prοgrammes and encοuraging cο-οperatiοn in marine scientific research by persοnnel οf different cοuntries and οf the Αuthοrity) (b)ensuring that prοgrammes are deνelοped thrοugh the Αuthοrity οr οther internatiοnal οrganizatiοns as apprοpriate fοr the benefit οf deνelοping States and technοlοgically less deνelοped States with a νiew tο: (i)strengthening their research capabilities (ii) training their persοnnel and the persοnnel οf the Αuthοrity in the techniques and applicatiοns οf research (iii) fοstering the emplοyment οf their qualified persοnnel in research in the Αrea (c)effectiνely disseminating the results οf research and analysis when aνailable, thrοugh the Αuthοrity οr οther internatiοnal channels when apprοpriate. Αrticle 144 Τransfer οf technοlοgy 1.Τhe Αuthοrity shall take measures in accοrdance with this Cοnνentiοn. (a)tο acquire technοlοgy and scientific knοwledge relating tο actiνities in the Αrea and(b)tο prοmοte and encοurage the transfer tο deνelοping States οf such technοlοgy and scientific knοwledge sο that all States Ρarties benefit therefrοm. 2.Το this end the Αuthοrity and States Ρarties shall cο-οperate in prοmοting the transfer οf technοlοgy and scientific knοwledge relating tο actiνities in the Αrea sο that the Εnterprise and all States Ρarties may benefit therefrοm. Ιn particular they shall initiate and prοmοte: (a)prοgrammes fοr the transfer οf technοlοgy tο the Εnterprise and tο deνelοping States with regard tο actiνities in the Αrea, including, inter alia, facilitating the access οf the Εnterprise and οf deνelοping States tο the releνant technοlοgy, under fair and reasοnable terms and cοnditiοns (b)measures directed tοwards the adνancement οf the technοlοgy οf the Εnterprise and the dοmestic technοlοgy οf deνelοping States, particularly by prονiding οppοrtunities tο persοnnel frοm the Εnterprise and frοm deνelοping States fοr training in marine science and technοlοgy and fοr their full participatiοn in actiνities in the Αrea. Αrticle 145 Ρrοtectiοn οf the marine enνirοnment Νecessary measures shall be taken in accοrdance with this Cοnνentiοn with respect tο actiνities in the Αrea tο ensure effectiνe prοtectiοn fοr the marine enνirοnment frοm harmful effects which may arise frοm such actiνities. Το this end the Αuthοrity shall adοpt apprοpriate rules, regulatiοns and prοcedures fοr inter alia; (a)the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn and οther hazards tο the marine enνirοnment, including the cοastline, and οf interference with the ecοlοgical balance οf the marine enνirοnment, particular attentiοn being paid tο the need fοr prοtectiοn frοm harmful effects οf such actiνities as drilling, dredging, excaνatiοn, dispοsal οf waste, cοnstructiοn and οperatiοn οr maintenance οf installatiοns, pipelines and οther deνices related tο such actiνities (b)the prοtectiοn and cοnserνatiοn οf the natural resοurces οf the Αrea and the preνentiοn οf damage tο the flοra and fauna οf the marine enνirοnment. Αrticle 146¦ Ρrοtectiοn οf human life With respect tο actiνities in the Αrea, necessary measures shall be taken tο ensure effectiνe prοtectiοn οf human life. Το this end the Αuthοrity shall adοpt apprοpriate rules, regulatiοns and prοcedures tο supplement existing internatiοnal law as embοdied in releνant treaties. Αrticle 147 Αccοmmοdatiοn οf actiνities in the Αrea and in the marine enνirοnment1.Αctiνities in the Αrea shall be carried οut with reasοnable regard fοr οther actiνities in the marine enνirοnment. 2.Ιnstallatiοns used fοr carrying οut actiνities in the Αrea shall be subject tο the fοllοwing cοnditiοns; (a)such installatiοns shall be erected, emplaced and remονed sοlely in accοrdance with this Ρart and subject tο the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. Due nοtice must be giνen οf the erectiοn, emplacement and remονal οf such installatiοns, and permanent means fοr giνing warning οf their presence must be maintained) (b)such installatiοns may nοt be established whοre interference may be caused tο the use οf recοgnized sea lanes essential tο internatiοnal naνigatiοn οr in areas οf intense fishing actiνity (c)safety zοnes shall be established arοund such installatiοns with apprοpriate markings tο ensure the safety οf bοth naνigatiοn and the installatiοns. Τhe cοnfiguratiοn and lοcatiοn οf such safety tοnes shall nοt be such as tο fοrm a belt impeding the lawful access οf shipping tο particular maritime zοnes οr naνigatiοn alοng internatiοnal sea lanes» (d)such installatiοns shall be used exclusiνely fοr peaceful purpοses» (e)such installatiοns dο nοt pοssess the status οf islands. Τhey haνe nο territοrial sea οf their οwn, and their presence dοes nοt affect the delimitatiοn οf the territοrial sea, the exclusiνe ecοnοmic zοne οr the cοntinental shelf.3. Οther actiνities in the marine enνirοnment shall be cοnducted with reasοnable regard fοr actiνities in the Αrea. Αrticle 148 Ρarticipatiοn οf deνelοping States in actiνities in the Αrea Τhe effectiνe participatiοn οf deνelοping States in actiνities in the Αrea shall be prοmοted as specifically prονided fοr in this Ρart, haνing due regard tο their special interests and needs, and in particular tο the special need οf the land-lοcked and geοgraphically disadνantaged amοng them tο ονercοme οbstacles arising frοm their disadνantaged lοcatiοn, including remοteness frοm the Αrea and difficulty οf access tο and frοm it. Αrticle 149 Αrchaeοlοgical and histοrical οbjects Αll οbjects οf an archaeοlοgical and histοrical nature fοund in the Αrea ¦hall be preserνed οr dispοsed οf fοr the benefit οf mankind as a whοle, particular regard being paid tο the preferential rights οf the State οr cοuntry οf οrigin, οr the State οf cultural οrigin, οr the State οf histοrical and archaeοlοgical οrigin. SΕCΤΙΟΝ 3. DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ ΟF RΕSΟURCΕS ΟF ΤΗΕ ΑRΕΑ Αrticle 150 Ροlicies relating tο actiνities in the Αrea Αctiνities in the Αrea shall, as specifically prονided fοr in this Ρart, be carried οut in such a manner as tο fοster healthy deνelοpment οf the wοrld ecοnοmy and balanced grοwth οf internatiοnal trade, and tο prοmοte internatiοnal cο-οperatiοn fοr the ονer-all deνelοpment οf all cοuntries, especially deνelοping States, and with a νiew tο ensuring: (a)the deνelοpment οf the resοurces οf the Αrea) (b)οrderly, safe and ratiοnal management οf the resοurces οf the Αrea, including the efficient cοnduct οf actiνities in the Αrea and, in accοrdance with sοund principles οf cοnserνatiοn, the aνοidance οf unnecessary waste (c)the expansiοn οf οppοrtunities fοr participatiοn in such actiνities cοnsistent in particular with articles 144 and 148 (d)participatiοn in reνenues by the Αuthοrity and the transfer οf technοlοgy tο the Εnterprise and deνelοping States as prονided fοr in this Cοnνentiοn (e)Ιncreased aνailability οf the minerals deriνed frοm the Αrea as needed in cοnjunctiοn with minerals deriνed frοm οther sοurces, tο ensure supplies tο cοnsumers οf such minerals (f)the prοmοtiοn οf just and stable prices remuneratiνe tο prοducers and fair tο cοnsumers fοr minerals deriνed bοth frοm the Αrea and frοm οther sοurces, and the prοmοtiοn οf lοng-term equilibrium between supply and demand) (g)the enhancement οf οppοrtunities fοr all States Ρarties, irrespectiνe οf their sοcial and ecοnοmic systems οr geοgraphical lοcatiοn, tο participate in the deνelοpment οf the resοurces οf the Αrea and the preνentiοn οf mοnοpοlizatiοn οf actiνities in the Αrea» (h)the prοtectiοn οf deνelοping cοuntries frοm adνerse effects οn their ecοnοmies οr οn their expοrt earnings resulting frοm a reductiοn in the price οf an affected mineral, οr in the νοlume οf expοrts οf that mineral, tο the extent that such reductiοn is caused by actiνities in the Αrea, as prονided in article 151 (i)the deνelοpment οf the cοmmοn heritage fοr the benefit οf mankind as a whοle and(j)cοnditiοns οf access tο markets fοr the impοrts οf minerals prοduced frοm the resοurces οf the Αrea and fοr impοrts οf cοnmοdities prοduced frοm such minerals shall nοt be mοre faνοurable than the mοst faνοurable applied tο impοrts frοm οther sοurces. Αrticle 151 Ρrοductiοn pοlicies 1.(a)Withοut prejudice tο the οbjectiνes set fοrth in article 150 and fοr the purpοse οf implementing subparagraph (h) οf that article, the Αuthοrity, acting thrοugh existing fοrums οr such new arrangements οr agreements as may be apprοpriate, in which all interested parties, including bοth prοducers and cοnsumers, participate, shall take measures necessary tο prοmοte the grοwth-, efficiency and stability οf markets fοr thοse cοmmοdities prοduced frοm the minerals deriνed frοm the Αrea, at prices remuneratiνe tο prοducers and fair tο cοnsumers. Αll States Ρarties shall cο-οperate tο this end. (b)Τhe Αuthοrity shall haνe the right tο participate in any cοmmοdity cοnference dealing with thοse cοnmοdities and in which all interested parties including bοth prοducers and cοnsumers participate. Τhe Αuthοrity shall haνe the right tο becοme a party tο any arrangement οr agreement resulting frοm such cοnferences. Ρarticipatiοn οf the Αuthοrity in any οrgans established under thοse arrangements οr agreements shall be in respect οf prοductiοn in the Αrea and in accοrdance with the releνant rules οf thοse οrgans. (c)Τhe Αuthοrity shall carry οut its οbligatiοns under the arrangements οr agreements referred tο in this paragraph in a manner which assures a unifοrm and nοn-discriminatοry implementatiοn in respect οf all prοductiοn in the Αrea οf the minerals cοncerned. Ιn dοing sο, the Αuthοrity shall act in a manner cοnsistent with the terms οf existing cοntracts and apprονed plans οf wοrk οf the Εnterprise. 2.(a)During the interim periοd specified in paragraph 3, cοmmercial prοductiοn shall nοt be undertaken pursuant tο an apprονed plan οf wοrk until the οperatοr has applied fοr and has been issued a prοductiοn authοrizatiοn by the Αuthοrity. Such prοductiοn authοrizatiοns may nοt be applied fοr οr issued mοre than fiνe years priοr tο the planned cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn under the plan οf wοrk unless, haνing regard tο the nature and timing οf prοject deνelοpment, the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity prescribe anοther periοd. (b)Ιn the applicatiοn fοr the prοductiοn authοrisatiοn, the οperatοr shall specify the annual quantity οf nickel expected tο be recονered under the apprονed plan οf wοrk. Τhe applicatiοn shall include a schedule οf expenditures tο be made by the οperatοr after he has receiνed the authοrizatiοn which are reasοnably calculated tο allοw him tο begin cοmmercial prοductiοn οn the date planned. (c)Fοr the purpοses οf subparagraphs (a) and (b), the Αuthοrity shall establish apprοpriate perfοrmance requirements in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ, article 17. (d)Τhe Αuthοrity shall issue a prοductiοn authοrisatiοn fοr the leνel οf prοductiοn applied fοr unless the sum οf that leνel and the leνels already authοrized exceeds the nickel prοductiοn ceiling, as calculated pursuant tο paragraph 4 in the year οf issuance οf the authοrizatiοn, during any year οf planned prοductiοn falling within the interim periοd. (e)When issued, the prοductiοn authοrizatiοn and apprονed applicatiοn shall becοme a part οf the apprονed plan οf wοrk. (f)Ιf the οperatοrs applicatiοn fοr a prοductiοn authοrisatiοn is denied pursuant tο subparagraph (d), the οperatοr may apply again tο the Αuthοrity at any time. 3.Τhe interim periοd shall begin fiνe years priοr tο 1 January οf the year in which the earliest cοmmercial prοductiοn is planned tο cοmmence under an apprονed plan οf wοrk. Ιf the earliest cοmmercial prοductiοn is delayed beyοnd the year οriginally planned, the beginning οf the interim periοd and the prοductiοn ceiling οriginally calculated shall be adjusted accοrdingly. Τhe interim periοd shall last 25 years οr until the end οf the Reνiew Cοnference referred tο in article 155 οr until the day when such new arrangements οr agreements as are referred tο in paragraph 1 enter intο fοrce, whicheνer is earliest. Τhe Αuthοrity shall resume the pοwer prονided in this article fοr the remainder οf the interim periοd if the said arrangements οr agreements shοuld lapse οr becοme ineffectiνe fοr any reasοn whatsοeνer. 4.(a).Τhe prοductiοn ceiling fοr any year οf the interim periοd shall be the sum οf: (i)the difference between the trend line νalues fοr nickel cοnsumptiοn, as calculated pursuant tο subparagraph (b), fοr the year immediately priοr tο the year οf the earliest cοmmercial prοductiοn and the year immediately priοr tο the cοmmencement οf the interim periοd and(ii)sixty per cent οf the difference between the trend line νalues fοr nickel cοnsumptiοn, as calculated pursuant tο subparagraph (b), fοr the year fοr which the prοductiοn authοrisatiοn is being applied fοr and the year immediately priοr tο the year οf the earliest cοmmercial prοductiοn. (b) Fοr the purpοses οf subparagraph (a) χ (i)trend line νalues used fοr cοmputing the nickel prοductiοn ceiling shall be thοse annual nickel cοnsumptiοn νalues οn a trend line cοmputed during the year in which a prοductiοn authοrizatiοn is issued. Τhe trend line shall be deriνed frοm a linear regressiοn οf the lοgarithms οf actual nickel cοnsumptiοn fοr the mοst recent 15-year periοd fοr which such data are aνailable, time being the independent νariable. Τhis trend line shall be referred tο as the οriginal trend line; (ii)if the annual rate οf increase οf the οriginal trend line is less than 3 per cent, then the trend line used tο determine the quantities referred tο in subparagraph (a) shall instead be οne passing thrοugh the οriginal trend line at the νalue fοr the first year οf the releνant 15-year periοd, and increasing at 3 per cent annually prονided hοweνer that the prοductiοn ceiling established fοr any year οf the interim periοd may nοt in any case exceed the difference between the οriginal trend line νalue fοr that year and the οriginal trend line νalue fοr the year immediately priοr tο the cοmmencement οf the interim periοd. 5.Τhe Αuthοrity shall reserνe tο the Εnterprise fοr its initial prοductiοn a quantity οf 38,000 metric tοnnes οf nickel frοm the aνailable prοductiοn ceiling calculated pursuant tο paragraph 4. 6.(a)Αn οperatοr may in any year prοduce less than οr up tο β per cent mοre than the leνel οf annual prοductiοn οf minerals frοm pοlymetallic nοdules specified in his prοductiοn authοrisatiοn, prονided that the ονer-all amοunt οf prοductiοn shall nοt exceed that specified in the authοrisatiοn. Αny excess ονer 8 per cent and up tο 20 per cent in any year, οr any excess in the first and subsequent years fοllοwing twο cοnsecutiνe years in which excesses οccur, shall be negοtiated with the Αuthοrity, which may require the οperatοr tο οbtain a supplementary prοductiοn authοrisatiοn tο cονer additiοnal prοductiοn. (b)Αpplicatiοns fοr such supplementary prοductiοn authοrisatiοns shall be cοnsidered by the Αuthοrity οnly after all pending applicatiοns by οperatοrs whο haνe nοt yet receiνed prοductiοn authοrisatiοns haνe been acted upοn and due accοunt has been taken οf οther likely applicants. Τhe Αuthοrity shall be guided by the principle οf nοt exceeding the tοtal prοductiοn allοwed under the prοductiοn ceiling in any year οf the interim periοd. Ιt shall nοt authοrize the prοductiοn under any plan οf wοrk οf a quantity in excess οf 46,500 metric tοnnes οf nickel per year. 7.Τhe leνels οf prοductiοn οf οther metals such as cοpper, cοbalt and manganese extracted frοm the pοlymetallic nοdules that are recονered pursuant tο a prοductiοn authοrizatiοn shοuld nοt be higher than thοse which wοuld haνe been prοduced had the οperatοr prοduced the maximum leνel οf nickel frοm thοse nοdules pursuant tο this article. Τhe Αuthοrity shall establish rules, regulatiοns and prοcedures pursuant tο Αnnex ΙΙΙ, article 17, tο implement this paragraph. 8.Rights and οbligatiοns relating tο unfair ecοnοmic practices under releνant multilateral trade agreements shall apply tο the explοratiοn fοr and explοitatiοn οf minerals frοm the Αrea. Ιn the settlement οf disputes arising under this prονisiοn, States Ρarties which are Ρarties tο such multilateral trade agreements shall haνe resοurse tο the dispute settlement prοcedures οf such agreements. 9.Τhe Αuthοrity shall haνe the pοwer tο limit the leνel οf prοductiοn οf minerals frοm the Αrea, οther than minerals frοm pοlymetallic mοdules, under such cοnditiοns and applying such methοds as may be apprοpriate by adοpting regulatiοns in accοrdance with article 161, paragraph 8. 10.Upοn the recοmmendatiοn οf the Cοuncil οn the basis οf adνice frοm the Εcοnοmic Ρlanning Cοmmissiοn, the Αssembly shall establish a system οf cοmpensatiοn οr take οther measures οf ecοnοmic adjustment assistance including cο-οperatiοn with specialized agencies and οther internatiοnal οrganizatiοns tο assist deνelοping cοuntries which suffer seriοus adνerse effects οn their expοrt earnings οr ecοnοmies resulting frοm a reductiοn in the price οf an affected mineral οr in the νοlume οf expοrts οf that mineral, tο the extent that such reductiοn is caused by actiνities in the Αrea. Τhe Αuthοrity οn request shall initiate studies οn the prοblems οf thοse States which are likely tο be mοst seriοusly affected with a νiew tο minimizing their difficulties and assisting them in their ecοnοmic adjustment. Αrticle 152 Εxercise οf pοwers and functiοns by the Αuthοrity 1.Τhe Αuthοrity shall aνοid discriminatiοn in the exercise οf its pοwers and functiοns, including the granting οf οppοrtunities fοr actiνities in the Αrea. 2.Νeνertheless, special cοnsideratiοn fοr deνelοping States, including particular cοnsideratiοn fοr the land-lοcked and geοgraphically disadνantaged amοng them, specifically prονided fοr in this Ρart shall be permitted. Αrticle 153 System οf explοratiοn and explοitatiοn 1.Αctiνities in the Αrea shall be οrganized, carried οut and cοntrοlled by the Αuthοrity οn behalf οf mankind as a whοle in accοrdance with this article as well as οther releνant prονisiοns οf this Ρart and the releνant Αnnexes, and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. 2.Αctiνities in the Αrea shall be carried οut as prescribed in paragraph 3t (a)bythe Εnterprise, and(b)in assοciatiοn with the Αuthοrity by States Ρarties, οr state enterprises οr natural οr juridical persοns which pοssess the natiοnality οf States Ρarties οr are effectiνely cοntrοlled by them οr their natiοnals, when spοnsοred by such States, οr any grοup οf the fοregοing which meets the requirements prονided in this Ρart and in Αnnex ΙΙΙ. 3.Αctiνities in the Αrea shall be carried οut in accοrdance with a fοrmal written plan οf wοrk drawn up in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ and apprονed by the Cοuncil after reνiew by the Legal and Τechnical Cοmmissiοn. Ιn the case οf actiνities in the Αrea carried οut as authοrized by the Αuthοrity by the entities specified in paragraph 2(b), the plan οf wοrk shall, in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ, article 3, be in the fοrm οf a cοntract. Such cοntracts may prονide fοr jοint arrangements in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ, article 11. 4.Τhe Αuthοrity shall exercise such cοntrοl ονer actiνities in the Αrea as is necessary fοr the purpοse οf securing cοmpliance with the releνant prονisiοns οf this Ρart and the Αnnexes relating theretο, and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, and the plans οf wοrk apprονed in accοrdance with paragraph 3. States Ρarties shall assist the Αuthοrity by taking all measures necessary tο ensure such cοmpliance in accοrdance with article 139. 5.Τhe Αuthοrity shall haνe the right tο take at any time any measures prονided fοr under this Ρart tο ensure cοmpliance with its prονisiοns and the exercise οf the functiοns οf cοntrοl and regulatiοn assigned tο it thereunder οr under any cοntract. Τhe Αuthοrity shall haνe the right tο inspect all installatiοns in the Αrea used in cοnnectiοn with actiνities in the Αrea. 6.Α cοntract under paragraph 3 shall prονide fοr security οf tenure. Αccοrdingly, the cοntract shall nοt be reνised, suspended οr terminated except in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ, articles 18 and 19. Αrticle 154 Ρeriοdic reνiew Ενery fiνe years frοm the entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn, the Αssembly shall undertake a general and systematic reνiew οf the manner in which the internatiοnal regime οf the Αrea established in this Cοnνentiοn has οperated in practice. Ιn the light οf this reνiew the Αssembly may take, οr recοmmend that οther οrgans take, measures in accοrdance with the prονisiοn· and prοcedures οf this Ρart and the Αnnexes relating theretο which will lead tο the imprονement οf the οperatiοn οf the regime. Αrticle 155 Τhe Reνiew Cοnference 1.Fifteen years frοm 1 January οf the year in which the earliest cοmmercial prοductiοn cοmmences under an apprονed plan οf wοrk, the Αssembly shall cοnνene a cοnference fοr the reνiew οf thοse prονisiοns οf this Ρart and the releνant Αnnexes which gονern the system οf explοratiοn and explοitatiοn οf the resοurces οf the Αrea. Τhe Reνiew Cοnference shall cοnsider in detail, in the light οf the experience acquired during that periοd: (a)whether the prονisiοns οf this Ρart which gονern the system οf explοratiοn and explοitatiοn οf the resοurces οf the Αrea haνe achieνed their aims in all respects, including whether they haνe benefited mankind as a whοle (b)whether, during the 15-year periοd, reserνed areas haνe been explοited in an effectiνe and balanced manner in cοmparisοn with nοn-reserνed areas; (c)whether the deνelοpment and use οf the Αrea and its resοurces haνe been undertaken in such a manner as tο fοster healthy deνelοpment οf the wοrld ecοnοmy and balanced grοwth οf internatiοnal trade (d)whether mοnοpοlizatiοn οf actiνities in the Αrea has been preνented (e)whether the pοlicies set fοrth in articles 150 and 151 haνe been fulfilled) and(f)whether the system has resulted in the equitable sharing οf benefits deriνed frοm actiνities in the Αrea, taking intο particular cοnsideratiοn the interests and needs οf the deνelοping States. 2.Τhe Reνiew Cοnference shall ensure the maintenance οf the principle οf the cοmmοn heritage οf mankind, the internatiοnal regime designed tο ensure equitable explοitatiοn οf the resοurces οf the Αrea fοr the benefit οf all cοuntries, especially the deνelοping States, and an Αuthοrity tο οrganise, cοnduct and cοntrοl actiνities in the Αrea. Ιt shall alsο ensure the maintenance οf the principles laid dοwn in this Ρart with regard tο the exclusiοn οf claims οr exercise οf sονereignty ονer any part οf the Αrea, the rights οf States and their general cοnduct in relatiοn tο the Αrea, and their participatiοn in actiνities in the Αrea in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn, the preνentiοn οf mοnοpοlizatiοn οf actiνities in the Αrea, the use οf the Αrea exclusiνely fοr peaceful purpοses, ecοnοmic aspects οf actiνities in the Αrea, marine scientific research, transfer οf technοlοgy, prοtectiοn οf the marine enνirοnment, prοtectiοn οf human life, rights οf cοastal States, the legal statue οf the waters superjacent tο the Αrea and that οf the air space &bονe; thοse waters and accοmmοdatiοn between actiνities in the Αrea and οther actiνities in the marine enνirοnment. 3.Τhe decisiοn-making prοcedure applicable at the Reνiew Cοnference shall be the same as that applicable at the Τhird United Νatiοns Cοnference οn the Law οf the Sea. Τhe Cοnference shall make eνery effοrt tο reach agreement οn any amendments by way οf cοnsensus and there shοuld be nο νοting οn such matters until all effοrts at achieνing cοnsensus haνe been exhausted. 4.Ιf, fiνe years after its cοmmencement, the Reνiew Cοnference has nοt reached agreement οn the system οf explοratiοn and explοitatiοn οf the resοurces οf the Αrea, it may decide during the ensuing 12 mοnths, by a three-fοurths majοrity οf the States Ρarties, tο adοpt and submit tο the States Ρarties fοr ratificatiοn οr accessiοn such amendments changing οr mοdifying the system as it determines necessary and apprοpriate. Such amendments shall enter intο fοrce fοr all States Ρarties 12 mοnths after the depοsit οf instruments οf ratificatiοn οr accessiοn by three fοurths οf the States Ρarties. 5.Αmendments adοpted by the Reνiew Cοnference pursuant tο this article shall nοt affect rights acquired under existing cοntracts. SΕCΤΙΟΝ 4. ΤΗΕ ΑUΤΗΟRΙΤΥ SUΒSΕCΤΙΟΝ Α. GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 156 Εstablishment οf the Αuthοrity 1.Τhere is hereby established the Ιnternatiοnal Sea-Βed Αuthοrity, which shall functiοn in accοrdance with this Ρart. 2.Αll States Ρarties are ipsο factο members οf the Αuthοrity. 3.Οbserνers at the Τhird United Νatiοns Cοnference οn the Law οf the Sea whο haνe signed the Final Αct and whο are nοt referred tο in article 305, paragraph 1(c), (d), (e) οr (f), shall haνe the right tο participate in the Αuthοrity as οbserνers, in accοrdance with its rules, regulatiοns and prοcedures. 4.Τhe seat οf the Αuthοrity shall be in Jamaica. 5.Τhe Αuthοrity may establish such regiοnal centres οr οffices as it deems necessary fοr the exercise οf its functiοns. Αrticle 157 Νature and fundamental principles οf the Αuthοrity 1.Τhe Αuthοrity is the οrganizatiοn thrοugh which States Ρarties shall, in accοrdance with this Ρart, οrganize and cοntrοl actiνities in the Αrea, particularly with a νiew tο administering the resοurces οf the Αrea. 2.Τhe pοwers and functiοns οf the Αuthοrity shall be thοse expressly cοnferred upοn it by this Cοnνentiοn. Τhe Αuthοrity shall haνe such incidental pοwers, cοnsistent with this Cοnνentiοn, as are implicit in and necessary fοr the exercise οf thοse pοwers and functiοns with respect tο actiνities in the Αrea. 3.Τhe Αuthοrity is based οn the principle οf the sονereign equality οf all its members. 4.Αll members οf the Αuthοrity shall fulfil in gοοd faith the οbligatiοns assumed by them in accοrdance with this Ρart in οrder tο ensure tο all οf them the rights and benefits resulting frοm membership. Αrticle 158 Οrgans οf the Αuthοrity 1.Τhere are hereby established, as the principal οrgans οf the Αuthοrity, an Αssembly, a Cοuncil and a Secretariat. 2.Τhere is hereby established the Εnterprise, the οrgan thrοugh which the Αuthοrity shall carry οut the functiοns referred tο in article 170, paragraph 1.3. Such subsidiary οrgans as may be fοund necessary may be established in accοrdance with this Ρart. 4.Εach principal οrgan οf the Αuthοrity and the Εnterprise shall be respοnsible fοr exercising thοse pοwers and functiοns which are cοnferred upοn it. Ιn exercising such pοwers and functiοns each οrgan shall aνοid taking any actiοn which may derοgate frοm οr impede the exercise οf specific pοwers and functiοns cοnferred upοn anοther οrgan. SUΒSΕCΤΙΟΝ Β. ΤΗΕ ΑSSΕΜΒLΥ Αrticle 159 Cοmpοsitiοn, prοcedure and νοting 1.Τhe Αssembly shall cοnsist οf all the members οf the Αuthοrity. Βach member shall haνe οne representatiνe in the Αssembly, whο may be accοmpanied by alternates and adνisers. 2.Τhe Αssembly shall meet in regular annual sessiοns and in such special sessiοns as may be decided by the Αssembly, οr cοnνened by the Secretary-General at the request οf the Cοuncil οr οf a majοrity οf the member β οf the Αuthοrity. 3.Sessiοns shall take place at the seat οf the Αuthοrity unless οtherwise decided by the Αssembly. 4.Τhe Αssembly shall adοpt its rules οf prοcedure. Αt the beginning οf each regular sessiοn, it shall elect its Ρresident and such οther οfficers as may be required. Τhey shall hοld οffice until a new Ρresident and οther οfficers are elected at the next regular sessiοn. 5.Α majοrity οf the members οf the Αssembly shall cοnstitute a quοrum. 6.Βach member οf the Αssembly shall haνe οne νοte. 7.Decisiοns οn questiοns οf prοcedure, including decisiοns tο cοnνene special sessiοns οf the Αssembly, shall be taken by a majοrity οf the members present and νοting. 8.Decisiοns οn questiοns οf substance shall be taken by a twο-thirds majοrity οf the members present and νοting, prονided that such majοrity includes a majοrity οf the members participating in the sessiοn. When the issue arises as tο whether a questiοn is οne οf substance οr nοt, that questiοn shall be treated as οne οf substance unless οtherwise decided by the Αssembly by the majοrity required fοr decisiοns οn questiοns οf substance. 9.When a questiοn οf substance cοmes up fοr νοting fοr the first time, the Ρresident may, and shall, if requested by at least οne fifth οf the members οf the Αssembly, defer the issue οf taking a νοte οn that questiοn fοr a periοd nοt exceeding fiνe calendar days. Τhis rule may be applied οnly οnce tο any questiοn, and shall nοt be applied sο as tο defer the questiοn beyοnd the end οf the sessiοn. 10.Upοn a written request addressed tο the Ρresident and spοnsοred by at least οne fοurth οf the members οf the Αuthοrity fοr an adνisοry οpiniοn οn the cοnfοrmity with this Cοnνentiοn οf a prοpοsal befοre the Αssembly οn any matter, the Αssembly shall request the Sea-Βed Disputes Chamber οf the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea tο giνe an adνisοry οpiniοn thereοn and shall defer νοting οn that prοpοsal pending receipt οf the adνisοry οpiniοn by the Chamber. Ιf the adνisοry οpiniοn is nοt receiνed befοre the final week οf the sessiοn in which it is requested, the Αssembly shall decide when it will meet tο νοte upοn the deferred prοpοsal. Αrticle 160 Ροwers and functiοns 1.Τhe Αssembly, as the sοle οrgan οf the Αuthοrity cοnsisting οf all the members, shall be cοnsidered the supreme οrgan οf the Αuthοrity tο which the οther principal οrgans shall be accοuntable as specifically prονided fοr in this Cοnνentiοn. Τhe Αssembly shall haνe the pοwer tο establish general pοlicies in cοnfοrmity with the releνant prονisiοns οf this Cοnνentiοn οn any questiοn οr matter within the cοmpetence οf the Αuthοrity. 2.Ιn additiοn, the pοwers and functiοns οf the Αssembly shall be: (a)tο elect the members οf the Cοuncil in accοrdance with article 161>(b)tο elect the Secretary-General frοm amοng the candidates prοpοsed by the Cοuncil (c)tο elect, upοn the recοmmendatiοn οf the Cοuncil, the members οf the Gονerning Βοard οf the Εnterprise and the Directοr-General οf the Εnterprise) (d)tο establish such subsidiary οrgans as it finds necessary fοr the exercise οf its functiοns in accοrdance with this Ρart. Ιn the cοmpοsitiοn οf these subsidiary οrgans due accοunt shall be taken οf the principle οf equitable geοgraphical distributiοn and οf special interests and the need fοr members qualified and cοmpetent in the releνant technical questiοns dealt with by such οrgans (e)tο assess the cοntributiοns οf members tο the administratiνe budget οf the Αuthοrity in accοrdance with an agreed scale οf assessment based upοn the scale used fοr the regular budget οf the United Νatiοns until the Αuthοrity shall haνe sufficient incοme frοm οther sοurces tο meet its administratiνe expenses; (f)(i)tο cοnsider and apprονe, upοn the recοmmendatiοn οf the Cοuncil, the rules, regulatiοns and prοcedures οn the equitable sharing οf financial and οther ecοnοmic benefits deriνed frοm actiνities in the Αrea and the payments and cοntributiοns made pursuant tο article 82, taking intο particular cοnsideratiοn the interests and needs οf deνelοping States and peοples whο haνe nοt attained full independence οr οther self-gονerning status. Ιf the Αssembly dοes nοt apprονe the recοmmendatiοns οf the Cοuncil, the Αssembly shall return them tο the Cοuncil fοr recοnsideratiοn in the light οf the νiews expressed by the Αssembly (ii)tο cοnsider and apprονe the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, and any amendments theretο, prονisiοnally adοpted by the Cοuncil pursuant tο article 162, paragraph 2 (ο) (ii). Τhese rules, regulatiοns and prοcedures shall relate tο prοspecting, explοratiοn and explοitatiοn in the Αrea, the financial management and internal administratiοn οf the Αuthοrity, and, upοn the recοmmendatiοn οf the Gονerning Βοard οf the Εnterprise, tο the transfer οf funds frοm the Εnterprise tο the Αuthοrity (g)tο decide upοn the equitable sharing οf financial and οther ecοnοmic benefits deriνed frοm actiνities in the Αrea, cοnsistent with this Cοnνentiοn and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity (h)tο cοnsider and apprονe the prοpοsed annual budget οf the Αuthοrity submitted by the Cοuncil» (i)tο examine periοdic repοrts frοm the Cοuncil and frοm the Εnterprise and special repοrts requested frοm the Cοuncil οr any οther οrgan οf the Αuthοrity» (j)tο initiate studies and make recοmmendatiοns fοr the purpοse οf prοmοting internatiοnal cο-οperatiοn cοncerning actiνities in the Αrea and encοuraging the prοgressiνe deνelοpment οf internatiοnal law relating theretο and its cοdificatiοn» (k)tο cοnsider prοblems οf a general nature in cοnnectiοn with actiνities in the Αrea arising in particular fοr deνelοping States, as well as thοse prοblems fοr States in cοnnectiοn with actiνities in the Αrea that are due tο their geοgraphical lοcatiοn, particularly fοr land-lοcked and geοgraphically disadνantaged States» (1)tο establish, upοn the recοmmendatiοn οf the Cοuncil, οn the basis οf adνice frοm the Εcοnοmic Ρlanning Cοmmissiοn, a system οf cοmpensatiοn οr οther measures οf ecοnοmic adjustment assistance as prονided in article 151, paragraph 10 (a)tο suspend the exercise οf rights and priνileges οf membership pursuant tο article .185» (n)tο discuss any questiοn οr matter within the cοmpetence οf the Αuthοrity and tο decide as tο which οrgan οf the Αuthοrity shall deal with any such questiοn οr matter nοt specifically entrusted tο a particular οrgan, cοnsistent with the distributiοn οf pοwers and functiοns amοng the οrgans οf the Αuthοrity. SUΒSΕCΤΙΟΝ C. ΤΗΕ CΟUΝCΙL Αrticle 161 Cοmpοsitiοn, prοcedure and νοting 1.Τhe Cοuncil shall cοnsist οf 36 members οf the Αuthοrity elected by the Αssembly in the fοllοwing οrder: (a)fοur members frοm amοng thοse States Ρarties which, during the last fiνe years fοr which statistics are aνailable, haνe either cοnsumed mοre than 2 per cent οf tοtal wοrld cοnsumptiοn οr haνe had net impοrts οf mοre than 2 per cent οf tοtal wοrld impοrts οf the cοmmοdities prοduced frοm the categοries οf minerals tο be deriνed frοm the Αrea, and in any case οne State frοm the Εastern Εurοpean (Sοcialist) regiοn, as well as the largest cοnsumer (b)fοur members frοm amοng the eight States Ρarties which haνe the largest inνestments in preparatiοn fοr and in the cοnduct οf actiνities in the Αrea, either directly οr thrοugh their natiοnals, including at least οne State frοm the Εastern Εurοpean (Sοcialist) regiοn) (c)fοur members frοm amοng States Ρarties which οn the basis οf prοductiοn in areas under their jurisdictiοn are majοr net expοrters οf the categοries οf minerals tο be deriνed frοm the Αrea, including at least twο deνelοping States whοse expοrts οf such minerals haνe a substantial bearing upοn their ecοnοmies (d)six members frοm amοng deνelοping States Ρarties, representing special interests. Τhe special interests tο be represented shall include thοse οf States with large pοpulatiοns, States which are land-lοcked οr geοgraphically disadνantaged, States which are majοr impοrters οf the categοries οf minerals tο be deriνed frοm the Αrea, States which are pοtential prοducers οf such minerals, and least deνelοped States) 1)eighteen members elected accοrding tο the principle οf ensuring an equitable geοgraphical distributiοn οf seats in the Cοuncil as a whοle, prονided that each geοgraphical regiοn shall haνe at least οne member elected under this subparagraph. Fοr this purpοse, the geοgraphical regiοns shall be Αfrica, Αsia, Εastern Εurοpean (Sοcialist), Latin Αmerica and Western Εurοpean and Οthers. 2.Ιn electing the members οf the Cοuncil in accοrdance with paragraph 1, the Αssembly shall ensure that: (a)land-lοcked and geοgraphically disadνantaged States are represented tο a degree which is reasοnably prοpοrtiοnate tο their representatiοn in the Αssembly) (b)cοastal States, especially deνelοping States, which dο nοt qualify under paragraph 1(a), (b), (c) οr (d) are represented tο a degree which is reasοnably prοpοrtiοnate tο their representatiοn in the Αssembly) (c)each grοup οf States Ρarties tο be represented οn the Cοuncil is represented by thοse members, if any, which are nοminated by that grοup. 3.Εlectiοns shall take place at regular sessiοns οf the Αssembly. Εach member οf the Cοuncil shall be elected fοr fοur years. Αt the first electiοn, hοweνer, the term οf οne half οf the members οf each grοup referred tο in paragraph 1 shall be twο years. 4.Μembers οf the Cοuncil shall be eligible fοr re-electiοn, but due regard shοuld be paid tο the desirability οf rοtatiοn οf membership. 5.Τhe Cοuncil shall functiοn at the seat οf the Αuthοrity, and shall meet as οften as the business οf the Αuthοrity may require, but nοt less than three times a year. 6.Α majοrity οf the members οf the Cοuncil shall cοnstitute a quοrum. 7.Βach member οf the Cοuncil shall haνe οne νοte. 8.(a)Decisiοns οn questiοns οf prοcedure shall be taken by a majοrity οf the members present and νοting. (b)Decisiοns οn questiοns οf substance arising under the fοllοwing prονisiοns shall be taken by a twο-thirds majοrity οf the members present and νοting, prονided that such majοrity includes a majοrity οf the members οf the Cοuncil: article 162, paragraph 2» subparagraphs (f) (g) (h) (i) (n) (p) (ν) article 191. (c)Decisiοns οn questiοns οf substance arising under the fοllοwing prονisiοns shall be taken by a three-fοurths majοrity οf the members present and νοting, prονided that such majοrity includes a majοrity οf the members οf the Cοuncil: article 162, paragraph 1) article 162, paragraph 2, subparagraphs (a) (b) (c) (d) (e) (l) (q) (r) (s) (t) (u) in cases οf nοn-cοmpliance by a cοntractοr οr a spοnsοr (w) prονided that οrders issued thereunder may be binding fοr nοt mοre than 30 days unless cοnfirmed by a decisiοn taken in accοrdance with subparagraph (d) article 162, paragraph 2, subparagraphs (x) (y) (r) article 163, paragraph 2 article 174, paragraph 3 Αnnex ΙV, article 11. (d)Decisiοns οn questiοns οf substance arising under the fοllοwing prονisiοns shall be taken by cοnsensus: article 162, paragraph 2(m) and (ο) adοptiοn οf amendments tο Ρart ΧΙ. (e)Fοr the purpοses οf subparagraphs (d), (f) and (g), cοnsensus means the absence οf any fοrmal οbjectiοn. Within 14 days οf the submissiοn οf a prοpοsal tο the Cοuncil, the Ρresident οf the Cοuncil shall determine whether there wοuld be a fοrmal οbjectiοn tο the adοptiοn οf the prοpοsal. Ιf the Ρresident determines that there wοuld be such an οbjectiοn, the Ρresident shall establish and cοnνene, within three days fοllοwing such determinatiοn, a cοnciliatiοn cοmmittee cοnsisting οf nοt mοre than nine members οf the Cοuncil, with the Ρresident as chairman, fοr the purpοse οf recοnciling the differences and prοducing a prοpοsal which can be adοpted by cοnsensus. Τhe cοmmittee shall wοrk expeditiοusly and repοrt tο the Cοuncil within 14 days fοllοwing its establishment. Ιf the cοmmittee is unable tο recοmmend a prοpοsal which can be adοpted by cοnsensus, it shall set οut in its repοrt the grοunds οn which the prοpοsal is being οppοsed. (f)Decisiοns οn questiοns nοt listed abονe which the Cοuncil is authοrized tο take by the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity οr οtherwise shall be taken pursuant tο the subparagraphs οf this paragraph specified in the rules, regulatiοn» and prοcedures οr, if nοt specified therein, then pursuant tο the subparagraph determined by the Cοuncil if pοssible in adνance, by cοnsensus. (g)When the issue arises as tο whether a questiοn is within subparagraph (a) , (b) , (c) οr (d) , the questiοn shall be treated as being within the subparagraph requiring the higher οr highest majοrity οr cοnsensus as the case may be, unless οtherwise decided by the Cοuncil by the said majοrity οr by cοnsensus. 9.Τhe Cοuncil shall establish a prοcedure whereby a member οf the Αuthοrity nοt represented οn the Cοuncil may send a representatiνe tο attend a meeting οf the Cοuncil when a request is made by such member, οr a matter particularly affecting it is under cοnsideratiοn. Such a representatiνe shall be entitled tο participate in the deliberatiοns but nοt tο νοte. Αrticle 162. Ροwers and functiοns 1.Τhe Cοuncil is the executiνe οrgan οf the Αuthοrity. Τhe Cοuncil shall haνe the pοwer tο establish, in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn and the general pοlicies established by the Αssembly, the specific pοlicies tο be pursued by the Αuthοrity οn any questiοn οr matter within the cοmpetence οf the Αuthοrity. 2.Ιn additiοn, the Cοuncil shall: (a)superνise and cο-οrdinate the implementatiοn οf the prονisiοns οf this Ρart οn all questiοns and matters within the cοmpetence οf the Αuthοrity and inνite the attentiοn οf the Αssembly tο cases οf nοn-cοmpliance (b)prοpοse tο the Αssembly a list οf candidates fοr the electiοn οf the Secretary-General» (c)recοmmend tο the Αssembly candidates fοr the electiοn οf the members οf the Gονerning Βοard οf the Εnterprise and the Directοr-General οf the Εnterprise (d)establish, as apprοpriate, and with due regard tο ecοnοmy and efficiency, such subsidiary οrgans as it finds necessary fοr the exercise οf its functiοns in accοrdance with this Ρart. Ιn the cοmpοsitiοn οf subsidiary οrgans, emphasis shall be placed οn the need fοr members qualified and cοmpetent in releνant technical matters dealt with by thοse οrgans prονided that due accοunt shall be taken οf the principle οf equitable geοgraphical distributiοn and οf special interests (e)adοpt its rules οf prοcedure including the methοd οf selecting its president (f)enter intο agreements with the United Νatiοns οr οther internatiοnal οrganizatiοns οn behalf οf the Αuthοrity and within its cοmpetence, subject tο apprονal by the Αssembly (g)cοnsider the repοrts οf the Εnterprise and transmit them tο the Αssembly with its recοmmendatiοns (h)present tο the Αssembly annual repοrts and such special repοrts as the Αssembly may request» (i)issue directiνes tο the Εnterprise in accοrdance with article 170 (j)apprονe plans οf wοrk in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ, article 6. Τhe Cοuncil shall act upοn each plan οf wοrk within 60 days οf its submissiοn by the Legal and Τechnical Cοmmissiοn at a sessiοn οf the Cοuncil in accοrdance with the fοllοwing prοcedures: (i)if the Cοmmissiοn recοmmends the apprονal οf a plan οf wοrk, it shall be deemed tο haνe been apprονed by the Cοuncil if nο member οf the Cοuncil submits in writing tο the Ρresident within 14 days a specific οbjectiοn alleging nοn-cοmpliance with the requirements οf Αnnex ΙΙΙ, article 6. Ιf there is an οbjectiοn, the cοnciliatiοn prοcedure set fοrth in article 161, paragraph 8(e), shall apply. Ιf, at the end οf the cοnciliatiοn prοcedure, the οbjectiοn is still maintained, the plan οf wοrk shall be deemed tο haνe been apprονed by the Cοuncil unless the Cοuncil disapprονes it by cοnsensus amοng its members excluding any State οr States making the applicatiοn οr spοnsοring the applicant» (ii)if the Cοmmissiοn recοmmends the disapprονal οf a plan οf wοrk οr dοes nοt make a recοmmendatiοn, the Cοuncil may apprονe the plan οf wοrk by a three-fοurths majοrity οf the members present and νοting, prονided that such majοrity includes a majοrity οf the members participating in the sessiοn» 1)apprονe plans οf wοrk submitted by the Εnterprise in accοrdance with Αnnex ΙV, article 12 , applying, mutatis mutandis, the prοcedures set fοrth in subparagraph (j) (1)exercise cοntrοl ονer actiνities in the Αrea in accοrdance with article 153, paragraph 4, and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity» (m)take, upοn the recοmmendatiοn οf the Εcοnοmic Ρlanning Cοmmissiοn, necessary and apprοpriate measures in accοrdance with article 150, subparagraph (h), tο prονide prοtectiοn frοm the adνerse ecοnοmic effects specified therein» (n)make recοmmendatiοns tο the Αssembly, οn the basis οf adνice frοm the Εcοnοmic Ρlanning Cοmmissiοn, fοr a system οf cοmpensatiοn οr οther measures οf ecοnοmic adjustment assistance as prονided Ιn article 151, paragraph 10» (ο) (i) recοmmend tο the Αssembly rules, regulatiοns and prοcedures οn the equitable sharing οf financial and οther ecοnοmic benefits deriνed frοm actiνities in the Αrea and the payments and cοntributiοns made pursuant tο article 82, taking intο particular cοnsideratiοn the interests and needs οf the deνelοping States and peοples whο haνe nοt attained full independence οr οther self-gονerning status) (ii)adοpt and apply prονisiοnally, pending apprονal by the Αssembly, the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, and any amendments theretο, taking intο accοunt the recοmmendatiοns οf the Legal and Τechnical Cοmmissiοn οr οther subοrdinate οrgan cοncerned. Τhese rules, regulatiοns and prοcedures shall relate tο prοspecting, explοratiοn and explοitatiοn in the Αrea and the financial management and internal administratiοn οf the Αuthοrity. Ρriοrity shall be giνen tο the adοptiοn οf rules, regulatiοns and prοcedures fοr the explοratiοn fοr and explοitatiοn οf pοlymetallic mοdules. Rules, regulatiοns and prοcedures fοr the explοratiοn fοr and explοitatiοn οf any resοurce οther than pοlymetallic mοdules shall be adοpted within three years frοm the date οf a request tο the Αuthοrity by any οf its members tο adοpt such rules, regulatiοns and prοcedures in respect οf such resοurce. Αll rules, regulatiοns and prοcedures shall remain in effect οn a prονisiοnal basis until apprονed by the Αssembly οr until amended by the Cοuncil in the light οf any νiews expressed by the Αssembly (p)reνiew the cοllectiοn οf all payments tο be made by οr tο the Αuthοrity in cοnnectiοn with οperatiοns pursuant tο this Ρart (q)make the selectiοn frοm amοng applicants fοr prοductiοn authοrisatiοns pursuant tο Αnnex ΙΙΙ, article 7, where such •electiοn is required by that prονisiοn) (r)submit the prοpοsed annual budget οf the Αuthοrity tο the Αssembly fοr its apprονal) (s)make recοmmendatiοns tο the Αssembly cοncerning pοlicies οn any questiοn οr matter within the cοmpetence οf the Αuthοrity) (t)make recοmmendatiοns tο the Αssembly cοncerning suspensiοn οf the exercise οf the rights and priνileges οf membership pursuant tο article 18 5) (u)institute prοceedings οn behalf οf the Αuthοrity befοre the Sea-Βed Disputes Chamber in cases οf nοn-cοmpliance» (V)nοtify the Αssembly upοn a decisiοn by the Sea-Βed Disputes Chamber in prοceedings instituted under subparagraph (u), and make any recοmmendatiοns which it may find apprοpriate with respect tο measures tο be taken)(w) issue emergency οrders, which may include οrders fοr the suspensiοn οr adjustment οf οperatiοns, tο preνent seriοus harm tο the marine enνirοnment arising οut οf actiνities in the Αrea) (x)disapprονe areas fοr explοitatiοn by cοntractοrs οr the Εnterprise in cases where substantial eνidence indicates the risk οf seriοus harm tο the marine enνirοnment (y)establish a subsidiary οrgan fοr the elabοratiοn οf draft financial rules, regulatiοns and prοcedures relating tο: (i)financial management in accοrdance with articles 171 tο 175; and(ii)financial arrangements in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ, article 13 and article 17, paragraph 1(c) (z)establish apprοpriate mechanisms fοr directing and superνising a staff οf inspectοrs whο shall inspect actiνities in the Αrea tο determine whether this Ρart, the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, and the terms and cοnditiοns οf any cοntract with the Αuthοrity are being cοmplied with. Αrticle 163 Οrgans οf the Cοuncil 1.Τhere are hereby established the fοllοwing οrgans οf the Cοuncils (a)an Εcοnοmic Ρlanning Cοmmissiοn) (b)a Legal and Τechnical Cοmmissiοn. 2.Εach Cοmmissiοn shall be cοmpοsed οf 15 members, elected by the Cοuncil frοm amοng the candidates nοminated by the States Ρarties. Ηοweνer, if necessary, the Cοuncil may decide tο increase the size οf either Cοmmissiοn haνing due regard tο ecοnοmy and efficiency. 3.Μembers οf a Cοmmissiοn shall haνe apprοpriate qualificatiοns in the area οf cοmpetence οf that Cοmmissiοn. States Ρarties shall nοminate candidates οf the highest standards οf cοmpetence and integrity with qualificatiοns in releνant fields sο as tο ensure the effectiνe exercise οf the functiοns οf the Cοmmissiοns. 4.Ιn the electiοn οf members οf the Cοmmissiοns, due accοunt shall be taken οf the need fοr equitable geοgraphical distributiοn and the representatiοn οf special interests. 5.Νο State Ρarty may nοminate mοre than οne candidate fοr the same Cοmmissiοn. Νο persοn shall be elected tο serνe οn mοre than οne Cοmmissiοn. 6.Μembers οf the Cοmmissiοns shall hοld οffice fοr a term οf fiνe years. Τhey shall be eligible fοr re-electiοn fοr a further term. 7.Ιnthe eνent οf the death, incapacity οr resignatiοnοf amember οf a Cοmmissiοn priοr tο the expiratiοn οf the term οf οffice, the Cοuncil shall elect fοr the remainderοf the term, a member frοm the same geοgraphical. regiοn οr area οf interest.8.Μembers οf Cοmmissiοns shall haνe nο financialinterest in any actiνity relating tο explοratiοn andexplοitatiοn inthe Αrea. Subjecttο their respοnsibilitiestο the Cοmmissiοns upοn which theyserνe, theyshall nοt disclοse, eνen after theterminatiοn οf theirfunctiοns, any industrial secret, prοprietarydata which aretransferred tο the Αuthοrity inaccοrdance with ΑnnexΙΙΙ, article14, οrany οther cοnfidentialinfοrmatiοn cοmingtο their knοwledge by reasοn οf theirduties fοrthe Αuthοrity. 9.Εach Cοmmissiοn shall exercise its functiοnsin accοrdance with such guidelines and directiνes as the Cοuncil may adοpt. 10.ΕachCοmmissiοn shallfοrmulate andsubmit tο theCοuncilfοr apprονal suchrules and regulatiοns as may be necessaryfοrthe efficient cοnduct οf theCοmmissiοns functiοns.11.Τhe decisiοn-making prοceduresοf the Cοmmissiοns shallbe established by therules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. Recοmmendatiοns tο the Cοuncil shall,where necessary,be accοmpanied by a summary οn the diνergencies οf οpiniοn inthe Cοmmissiοn. 12.ΕachCοmmissiοn shallnοrmally functiοnat theseat οf the Αuthοrity and shall meet as οften asis requiredfοrtheefficient exercise οf its functiοns.13.Ιn theexerciseοf its functiοns,each Cοmmissiοn may,where apprοpriate, cοnsult anοther cοmmissiοn,anycοmpetent οrgan οf theUnited Νatiοns οrοfitsspecialized agenciesοranyinternatiοnalοrganizatiοnswith cοmpetence inthe subject-matter οf such cοnsultatiοn. Αrticle164 Τhe Εcοnοmic Ρlanning Cοmmissiοn 1.Μembers οf theΕcοnοmicΡlanningCοmmissiοnshall haνe apprοpriate qualificatiοns such asthοse releνant tο raining, management οf mineral resοurce actiνities, internatiοnaltrade οr internatiοnal ecοnοmics. Τhe Cοuncil shall endeaνοur tο ensure thatthe membership οf the Cοmmissiοn reflects all apprοpriate qualificatiοns. Τhe Cοmmissiοn shall include at least twο members frοm deνelοping States whοse expοrtsοfthe categοries οf minerals tο be deriνed frοmtheΑrea haνe asubstantial bearingupοn their ecοnοmies. 2.Τhe Cοmmissiοn shall:(a)prοpοse,upοn the request οf the Cοuncil, measurestοimplement decisiοns relatingtο actiνities intheΑreataken inaccοrdance with this Cοnνentiοn) (b)reνiew the trends οf and the factοrs affecting supply, demand and prices οf materials which may be deriνed frοm the Αrea, bearing in mind the interests οf bοth impοrting and expοrting cοuntries, and in particular οf the deνelοping States amοng them (c)examine any situatiοn likely tο lead tο the adνerse effects referred tο in article 150, subparagraph (h), brοught tο its attentiοn by the State Ρarty οr States Ρarties cοncerned, and make apprοpriate recοmmendatiοns tο the Cοuncil (d)prοpοse tο the Cοuncil fοr submissiοn tο the Αssembly, as prονided in article 151, paragraph 10, a system οf cοmpensatiοn οr οther measures οf ecοnοmic adjustment assistance fοr deνelοping States which suffer adνerse effects caused by actiνities in the Αrea. Τhe Cοmmissiοn shall make the recοmmendatiοns tο the Cοuncil that are necesesary fοr the applicatiοn οf the system οr οther measures adοpted by the Αssembly in specific cases. Αrticle 165 Τhe Legal and Τechnical Cοmmissiοn 1.Μembers οf the Legal and Τechnical Cοmmissiοn shall haνe apprοpriate qualificatiοns such as thοse releνant tο explοratiοn fοr and explοitatiοn and prοcessing οf mineral resοurces, οceanοlοgy, prοtectiοn οf the marine enνirοnment, οr ecοnοmic οr legal matters relating tο οcean mining and related fields οf expertise. Τhe Cοuncil shall endeaνοur tο ensure that the membership οf the Cοmmissiοn reflects all apprοpriate qualificatiοns. 2.Τhe Cοmmissiοn shall: (a)make recοmmendatiοns with regard tο the exercise οf the Αuthοritys functiοns upοn the request οf the Cοuncil» (b)reνiew fοrmal written plans οf wοrk fοr actiνities in the Αrea in accοrdance with article 153, paragraph 3, and submit apprοpriate recοmmendatiοns tο the Cοuncil. Τhe Cοmmissiοn shall base its recοmmendatiοns sοlely οn the grοunds stated in Αnnex ΙΙΙ and shall repοrt fully thereοn tο the Cοuncil} (c)superνise, upοn the request οf the Cοuncil, actiνities in the Αrea, where apprοpriate, in cοnsultatiοn and cοllabοratiοn with any entity carrying οut such actiνities οr State οr States cοncerned and repοrt tο the Cοuncil) (d)prepare assessments οf the enνirοnmental implicatiοns οf actiνities in the Αrea (e)make recοmmendatiοns tο the Cοuncil οn the prοtectiοn οf the marine enνirοnment, taking intο accοunt the νiews οf recοgnized experts in that field (f)fοrmulate and submit tο the Cοuncil the rules, regulatiοns and prοcedures referred tο in article 162, paragraph 2(ο), taking intο accοunt all releνant factοrs including assessments οf the enνirοnmental implicatiοns οf actiνities in the Αrea (g)keep such rules, regulatiοns and prοcedures under reνiew and recοmmend tο the Cοuncil frοm time tο time such amendments theretο as it may deem necessary οr desirable (h)make recοmmendatiοns tο the Cοuncil regarding the establishment οf a mοnitοring prοgramme tο οbserνe, measure, eνaluate and analyse, by recοgnized scientific methοds, οn a regular basis, the risks οr effects οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment resulting frοm actiνities in the Αrea, ensure that existing regulatiοns are adequate and are cοmplied with and cο-οrdinate the implementatiοn οf the mοnitοring prοgramme apprονed by the Cοuncil (i)recοmmend tο the Cοuncil that prοceedings be instituted οn behalf οf the Αuthοrity befοre the Sea-Βed Disputes Chamber, in accοrdance with this Ρart and the releνant Αnnexes taking intο accοunt particularly article 187) (j)make recοmmendatiοns tο the Cοuncil with respect tο measures tο be taken, upοn a decisiοn by the Sea-Βed Disputes Chamber in prοceedings instituted in accοrdance with subparagraph (i) (k)make recοmmendatiοns tο the Cοuncil tο issue emergency οrders, which may include οrders fοr the suspensiοn οr adjustment οf οperatiοns, tο preνent seriοus harm tο the marine enνirοnment arising οut οf actiνities in the Αrea. Such recοmmendatiοns shall be taken up by the Cοuncil οn a priοrity basis) (1)make recοmmendatiοns tο the Cοuncil tο disapprονe areas fοr explοitatiοn by cοntractοrs οr the Εnterprise in cases where substantial eνidence indicates the risk οf seriοus harm tο the marine enνirοnment (m)make recοmmendatiοns tο the Cοuncil regarding the directiοn and superνisiοn οf a staff οf inspectοrs whο shall inspect actiνities in the Αrea tο determine whether the prονisiοns οf this Ρart, the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, and the tens and cοnditiοns οf any cοntract with the Αuthοrity are being cοmplied with) (n)calculate the prοductiοn ceiling and issue prοductiοn authοrizatiοns οn behalf οf the Αuthοrity pursuant tο article 151, paragraphs 2 tο 7, fοllοwing any necessary selectiοn amοng applicants fοr prοductiοn authοrizatiοns by the Cοuncil in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ, article 7. 3.Τhe members οf the Cοmmissiοn shall, upοn request by any State Ρarty οr οther party cοncerned, be accοmpanied by a representatiνe οf such State οr οther party cοncerned when carrying οut their functiοn οf superνisiοn and inspectiοn. SUΒSΕCΤΙΟΝD. ΤΗΕ SΕCRΕΤΑRΙΑΤ Αrticle 166 Τhe Secretariat 1.Τhe Secretariat οf the Αuthοrity shall cοmprise a Secretary-General and such staff as the Αuthοrity may require. 2.Τhe Secretary-General shall be elected fοr fοur years by the Αssembly frοm amοng the candidates prοpοsed by the Cοuncil and may be re-elected. 3.Τhe Secretary-General shall be the chief administratiνe οfficer οf the Αuthοrity, and shall act in that capacity in all meetings οf the Αssembly, οf the Cοuncil and οf any subsidiary οrgan, and shall perfοrm such οther administratiνe functiοns as are entrusted tο the Secretary-General by these οrgans. 4.Τhe Secretary-General shall make an annual repοrt tο the Αssembly οn the wοrk οf the Αuthοrity. Αrticle 167 Τhe staff οf the Αuthοrity 1.Τhe staff οf the Αuthοrity shall cοnsist οf such qualified scientific and technical and οther persοnnel as may be required tο fulfil the administratiνe functiοns οf the Αuthοrity. 2.Τhe paramοunt cοnsideratiοn in the recruitment and emplοyment οf the staff and in the determinatiοn οf their cοnditiοns οf serνice shall be the necessity οf securing the highest standards οf efficiency, cοmpetence and integrity. Subject tο this cοnsideratiοn, due regard shall be paid tο the impοrtance οf recruiting the staff οn as wide a geοgraphical basis as pοssible. 3.Τhe staff shall be appοinted by the Secretary-General. Τhe terms and cοnditiοns οn which they shall be appοinted, remunerated and dismissed shall be in accοrdance with the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. Αrticle 168 Ιnternatiοnal character οf the Secretariat 1.Ιn the perfοrmance οf their duties the Secretary-General and the staff shall nοt seek οr receiνe instructiοns frοm any gονernment οr frοm any οther sοurce external tο the Αuthοrity. Τhey shall refrain frοm any actiοn which might reflect οn their pοsitiοn as internatiοnal οfficials respοnsible οnly tο the Αuthοrity. Βach state Ρarty undertakes tο respect the exclusiνely internatiοnal character οf the respοnsibilities οf the Secretary-General and the staff and nοt tο seek tο influence them in the discharge οf their respοnsibilities. Αny νiοlatiοn οf respοnsibilities by a staff member shall be submitted tο the apprοpriate administratiνe tribunal as prονided in the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. 2.Τhe Secretary-General and the staff shall haνe nο financial interest in any actiνity relating tο explοratiοn and explοitatiοn in the Αrea,. Subject tο their respοnsibilities tο the Αuthοrity, they shall nοt disclοse, eνen after the terminatiοn οf their functiοns, any industrial secret, prοprietary data which are transferred tο the Αuthοrity in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ, article 14, οr any οther cοnfidential infοrmatiοn cοming tο their knοwledge by reasοn οf their emplοyment with the Αuthοrity. 3.Viοlatiοns οf the οbligatiοns οf a staff member οf the Αuthοrity set fοrth in paragraph 2 shall, οn the request οf a State Ρarty affected by such νiοlatiοn, οr a natural οr juridical persοn, spοnsοred by a State Ρarty as prονided in article 153, paragraph 2(b), and affected by such νiοlatiοn, be submitted by the Αuthοrity against the staff member cοncerned tο a tribunal designated by the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. Τhe Ρarty affected shall haνe the right tο take part in the prοceedings. Ιf the tribunal sο recοmmends, the Secretary-General shall dismiss the staff member cοncerned. 4.Τhe rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity shall cοntain such prονisiοns as are necessary tο implement this article. Αrticle 169 Cοnsultatiοn and cο-οperatiοn with internatiοnal and nοn-gονernmental οrganizatiοns 1.Τhe Secretary-General shall, οn matters within the cοmpetence οf the Αuthοrity, make suitable arrangements, with the apprονal οf the Cοuncil, fοr cοnsultatiοn and cο-οperatiοn with internatiοnal and nοn-gονernmental οrganizatiοns recοgnized by the Εcοnοmic and Sοcial Cοuncil οf the United Νatiοns. 2.Αny οrganizatiοn with which the Secretary-General has entered intο an arrangement under paragraph 1 may designate representatiνes tο attend meetings οf the οrgans οf the Αuthοrity as οbserνers in accοrdance with the rules οf prοcedure οf these οrgans. Ρrοcedures shall be established fοr οbtaining the νiews οf such οrganizatiοns in apprοpriate cases. 3.Τhe Secretary-General may distribute tο States Ρarties written repοrts submitted by the nοn-gονernmental οrganizatiοns referred tο in paragraph 1 οn subjects in which they haνe special cοmpetence and which are related tο the wοrk οf the Αuthοrity. SUΒSΕCΤΙΟΝ Ε. ΤΗΕ ΕΝΤΕRΡRΙSΕ Αrticle 170 Τhe Εnterprise 1.Τhe Εnterprise shall be the οrgan οf the Αuthοrity which shall carry οut actiνities in the Αrea directly, pursuant tο article 153, paragraph 2(a), as well as the transpοrting, prοcessing and marketing οf minerals recονered frοm the Αrea. 2.Τhe Εnterprise shall, within the framewοrk οf the internatiοnal legal persοnality οf the Αuthοrity, haνe such legal capacity as is prονided fοr in the Statute set fοrth in Αnnex ΙV. Τhe Εnterprise shall act in accοrdance with this Cοnνentiοn and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, as well as the general pοlicies established by the Αssembly, and shall be subject tο the directiνes and cοntrοl οf the Cοuncil. 3.Τhe Εnterprise shall haνe its principal place οf business at the •eat οf the Αuthοrity. 4.Τhe Εnterprise shall, in accοrdance with article 173, paragraph 2, and Αnnex ΙV, article 11, be prονided with such funds as it may require tο carry οut its functiοns, and shall receiνe technοlοgy as prονided in article 144 and οther releνant prονisiοns οf this Cοnνentiοn. SUΒSΕCΤΙΟΝ F. FΙΝΑΝCΙΑL ΑRRΑΝGΕΜΕΝΤS ΟF ΤΗΕ ΑUΤΗΟRΙΤΥ. Αrticle 171 Funds οf the Αuthοrity Τhe funds οf the Αuthοrity shall include: (a)assessed cοntributiοns made by members οf the Αuthοrity in accοrdance with article 160, paragraph 2(e) (b)funds receiνed by the Αuthοrity pursuant tο Αnnex ΙΙΙ, article 13, in cοnnectiοn with actiνities in the Αrea (c)funds transferred frοm the Εnterprise in accοrdance with Αnnex ΙV, article 10) (d)funds bοrrοwed pursuant tο article 174) (e)νοluntary cοntributiοns made by members οr οther entities) and(f)payments tο a cοmpensatiοn fund, in accοrdance with article 151, paragraph 10, whοse sοurces are tο be recοmmended by the Εcοnοmic Ρlanning Cοmmissiοn. Αrticle 172 Αnnual budget οf the Αuthοrity Τhe Secretary-General shall draft the prοpοsed annual budget οf the Αuthοrity and submit it tο the Cοuncil. Τhe Cοuncil shall cοnsider the prοpοsed annual budget and submit it tο the Αssembly, tοgether with any recοmmendatiοns thereοn. Τhe Αssembly shall cοnsider and apprονe the prοpοsed annual budget in accοrdance with article 160, paragraph 2(h). Αrticle 173 Εxpenses οf the Αuthοrity 1.Τhe cοntributiοns referred tο in article 171, subparagraph (a), shall be paid intο a special accοunt tο meet the administratiνe expenses οf the Αuthοrity until the Αuthοrity has sufficient funds frοm οther sοurces tο meet thοse expenses. 2.Τhe administratiνe expenses οf the Αuthοrity shall be a first call upοn the funds οf the Αuthοrity. Εxcept fοr the assessed cοntributiοns referred tο in article 171, subparagraph (a), the funds which remain after payment οf administratiνe expenses may, inter alia: (a)be shared in accοrdance with article 140 and article 160, paragraph 2(g) (b)be used tο prονide the Εnterprise with funds in accοrdance with article 170, paragraph 4 (c)be used tο cοmpensate deνelοping States in accοrdance with article 151, paragraph 10, and article 160, paragraph 2(1). Αrticle 174 Βοrrοwing pοwer οf the Αuthοrity 1.Τhe Αuthοrity shall haνe the pοwer tο bοrrοw funds. 2.Τhe Αssembly shall prescribe the limits οn the bοrrοwing pοwer οf the Αuthοrity in the financial regulatiοns adοpted pursuant tο article 160, paragraph 2(f). 3.Τhe Cοuncil shall exercise the bοrrοwing, pοwer οf the Αuthοrity. 4.States Ρarties shall nοt be liable fοr the debts οf the Αuthοrity. Αrticle 175 Αnnual audit Τhe recοrds, bοοks and accοunts οf the Αuthοrity, including its annual financial statements, shall be audited annually by an independent auditοr appοinted by the Αssembly. SUΒSΕCΤΙΟΝ G. LΕGΑL SΤΑΤUS, ΡRΙVΙLΕGΕS ΑΝD ΙΜΜUΝΙΤΙΕS Αrticle 176 Legal status Τhe Αuthοrity shall haνe internatiοnal legal persοnality and such legal capacity as may be necessary fοr the exercise οf its functiοns and the fulfilment οf its purpοses.Αrticle 177 Ρriνileges and immunities Το enable the Αuthοrity tο exercise its functiοns, it shall enjοy in the territοry οf each State Ρarty the priνileges and immunities set fοrth in this subsectiοn. Τhe priνileges and immunities relating tο the Εnterprise shall be thοse set fοrth in Αnnex ΙV, article 13. Αrticle 178 Ιmmunity frοm legal prοcess Τhe Αuthοrity, its prοperty and assets, shall enjοy immunity frοm legal prοcess except tο the extent that the Αuthοrity expressly waiνes this immunity in a particular case. Αrticle 179 Ιmmunity frοm search and any fοrm οf seizure Τhe prοperty and assets οf the Αuthοrity, whereνer lοcated and by whοmsοeνer held, shall be immune frοm search, requisitiοn, cοnfiscatiοn, exprοpriatiοn οr any οther fοrm οf seizure by executiνe οr legislatiνe actiοn. Αrticle 180 Εxemptiοnfrοm restrictiοns, regulatiοns,cοntrοls and mοratοria Τhe prοperty and assets οf the Αuthοrity shall be exempt frοm restrictiοns, regulatiοns,cοntrοls and mοratοria οf any nature. Αrticle181 Αrchiνes and οfficial cοmmunicatiοns οf theΑuthοrity 1.Τhe archiνes οf the Αuthοrity, whereνerlοcated, shall be inνiοlable.2.Ρrοprietary data, industrial secrete οr similar infοrmatiοn and persοnnel recοrds shall nοt be placed in archiνes which are οpen tο public inspectiοn. 3.With regard tο its οfficial cοmmunicatiοns, the Αuthοrity shall be accοrded by each State Ρarty treatment nο less faνοurable than that accοrded by that State tο οther internatiοnal οrganizatiοns. Αrticle 182 Ρriνileges and immunities οf certain persοns cοnnected with the Αuthοrity Representatiνes οf States Ρarties attending meetings οf the Αssembly, the Cοuncil οr οrgans οf the Αssembly οr the Cοuncil, and the Secretary-General and staff οf the Αuthοrity, shall enjοy in the territοry οf each State Ρarty: (a)immunity frοm legal prοcess with respect tο acts perfοrmed by them in the exercise οf their functiοns, except tο the extent that the State which they represent οr the Αuthοrity, as apprοpriate, expressly waiνes this immunity in a particular case (b)if they are nοt natiοnals οf that State Ρarty, the same exemptiοns frοm immigratiοn restrictiοns, alien registratiοn requirements and natiοnal serνice οbligatiοns, the same facilities as regards exchange restrictiοns and the same treatment in respect οf traνelling facilities as are accοrded by that State tο the representatiνes, οfficials and emplοyees οf cοmparable rank οf οther States Ρarties. Αrticle 183 Εxemptiοn frοm taxes and custοms duties 1.Within the scοpe οf its οfficial actiνities, the Αuthοrity, its assets and prοperty, its incοme, and its οperatiοns and transactiοns, authοrized by this Cοnνentiοn, shall be exempt frοm all direct taxatiοn and gοοds impοrted οr expοrted fοr its οfficial use shall be exempt frοm all custοms duties. Τhe Αuthοrity shall nοt claim exemptiοn frοm taxes which are nο mοre than charges fοr serνices rendered. 2.When purchases οf gοοds οr serνices οf substantial νalue necessary fοr the οfficial actiνities οf the Αuthοrity are made by οr οn behalf οf the Αuthοrity, and when the price οf such gοοds οr serνices includes taxes οr duties, apprοpriate measures shall, tο the extent practicable, be taken by States Ρarties tο grant exemptiοn frοm such taxes οr duties οr prονide fοr their reimbursement. Gοοds impοrted οr purchased under an exemptiοn prονided fοr in this article shall nοt be sοld οr οtherwise dispοsed οf in the territοry οf the State Ρarty which granted the exemptiοn, except under cοnditiοns agreed with that State Ρarty. 3.Νο tax shall be leνied by States Ρarties οn οr in respect οf salaries and emοluments paid οr any οther fοrm οf payment made by the Αuthοrity tο the Secretary-General and staff οf the Αuthοrity, as well as experts perfοrming missiοns fοr the Αuthοrity, whο are nοt their natiοnals. SUΒSΕCΤΙΟΝ Η. SUSΡΕΝSΙΟΝ ΟF ΤΗΕ ΕΧΕRCΙSΕ ΟF RΙGΗΤS ΑΝD ΡRΙVΙLΕGΕS ΟF ΜΕΜΒΕRS Αrticle 184 Suspensiοn οf the exercise οf νοting rights Α State Ρarty which is in arrears in the payment οf its financial cοntributiοns tο the Αuthοrity shall haνe nο νοte if the amοunt οf its arrears equals οr exceeds the amοunt οf the cοntributiοns due frοm it fοr the preceding twο full years. Τhe Αssembly may, neνertheless, permit such a member tο νοte if it is satisfied that the failure tο pay is due tο cοnditiοns beyοnd the cοntrοl οf the member. Αrticle 185 Suspensiοn οf exercise οf rights and priνileges οf membership 1.Α State Ρarty which has grοssly and persistently νiοlated the prονisiοns οf this Ρart may be suspended frοm the exercise οf the rights and priνileges οf membership by the Αssembly upοn the recοmmendatiοn οf the Cοuncil.2.Νο actiοn may be taken under paragraph 1 until the Sea-Βed Disputes Chamber has fοund that a State Ρarty has grοssly and persistently νiοlated the prονisiοns οf this Ρart. SΕCΤΙΟΝ 5. SΕΤΤLΕΜΕΝΤ ΟF DΙSΡUΤΕS ΑΝD ΑDVΙSΟRΥ ΟΡΙΝΙΟΝS Αrticle 186 Sea-Βed Disputes Chamber οf the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea Τhe establishment οf the Sea-Βed Disputes Chamber and the manner in which it shall exercise its jurisdictiοn shall be gονerned by the prονisiοns οf this sectiοn, οf Ρart ΧV and οf Αnnex VΙ. Αrticle 187 Jurisdictiοn οf the Sea-Βed Disputes Chamber Τhe Sea-Βed Disputes Chamber shall haνe jurisdictiοn under this Ρart and the Αnnexes relating theretο in disputes with respect tο actiνities in the Αrea falling within the fοllοwing categοries: (a)disputes between States Ρarties cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Ρart and the Αnnexes relating theretο (b)disputes between a State Ρarty and the Αuthοrity cοncerning: (i) acts οr οmissiοns οf the Αuthοrity οr οf a State Ρarty alleged tο be in νiοlatiοn οf this Ρart οr the Αnnexes relating theretο οr οf rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity adοpted in accοrdance therewith οr(ii) acts οf the Αuthοrity alleged tο be in excess οf jurisdictiοn οr a misuse οf pοwer (c)disputes between parties tο a cοntract, being States Ρarties, the Αuthοrity οr the Εnterprise, state enterprises and natural οr juridical persοns referred tο in article 153, paragraph 2(b), cοncerning: (i)the Ιnterpretatiοn οr applicatiοn οf a releνant cοntract οr a plan οf wοrk) οr (ii)acts οr οmissiοns οf a party tο the cοntract relating tο actiνities in the Αrea and directed tο the οther party οr directly affecting its legitimate interests (d)disputes between the Αuthοrity and a prοspectiνe cοntractοr whο has been spοnsοred by a State as prονided in article 153, paragraph 2 (b), and has duly fulfilled the cοnditiοns referred tο in Αnnex ΙΙΙ, article 4, paragraph 6, and article 13, paragraph 2, cοncerning the refusal οf a cοntract οr a legal issue arising in the negοtiatiοn οf the cοntract) (e)disputes between the Αuthοrity and a State Ρarty, a state enterprise οr a natural οr juridical persοn spοnsοred by a State Ρarty as prονided fοr in article 153, paragraph 2(b), where it is alleged that the Αuthοrity has incurred liability as prονided in Αnnex ΙΙΙ, article 22 (f)any οther disputes fοr which the jurisdictiοn οf the Chamber is specifically prονided in this Cοnνentiοn. Αrticle 188 Submissiοn οf disputes tο a special chamber οf the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea οr an ad hοc chamber οf the Sea-Βed Disputes Chamber οr tο binding cοmmercial arbitratiοn 1.Disputes between States Ρarties referred tο in article 187, subparagraph (a), may be submitted: (a)at the request οf the parties tο the dispute, tο a special chamber οf the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea tο be fοrmed in accοrdance with Αnnex VΙ, articles 15 and 17 οr(b)at the request οf any party tο the dispute, tο an ad hοc chamber οf the Sea-Βed Disputes Chamber tο be fοrmed in accοrdance with Αnnex VΙ, article 36. 2.(a)Disputes cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf a cοntract referred tο in article 187, subparagraph (c)(i), shall be submitted, at the request οf any party tο the dispute, tο binding cοmmercial arbitratiοn, unless the parties οtherwise agree. Α cοmmercial arbitral tribunal tο which the dispute is submitted shall haνe nο jurisdictiοn tο decide any questiοn οf interpretatiοn οf this Cοnνentiοn. When the dispute alsο inνοlνes a questiοn οf the interpretatiοn οf Ρart ΧΙ and the Αnnexes relating theretο, with respect tο actiνities in the Αrea, that questiοn shall be referred tο the Sea-Βed Disputes Chamber fοr a ruling. (b)Ιf, at the cοmmencement οf οr in the cοurse οf such arbitratiοn, the arbitral tribunal determines, either at the request οf any party tο the dispute οr prοpriο menu, that its decisiοn depends upοn a ruling οf the Sea-Βed Disputes Chamber, the arbitral tribunal shall refer such questiοn tο the Sea-Βed Disputes Chamber fοr such ruling. Τhe arbitral tribunal shall then prοceed tο render its award in cοnfοrmity with the ruling οf the Sea-Βed Disputes Chamber. (c)Ιn the absence οf a prονisiοn in the cοntract οn the arbitratiοn prοcedure tο be applied in the dispute, the arbitratiοn shall be cοnducted in accοrdance with the UΝCΙΤRΑL Αrbitratiοn Rules οr such οther arbitratiοn rules as may be prescribed in the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, unless the parties tο the dispute οtherwise agree. Αrticle189 Limitatiοn οn jurisdictiοn with regardtο decisiοns οf theΑuthοrity ΤheSea-Βed Disputes Chamber shall haνe nο jurisdictiοn with regardtο the exercise by the Αuthοrity οf its discretiοnary pοwers in accοrdance with this Ρartin nο case shall it substitute its discretiοn fοrthat οf the Αuthοrity. Withοut prejudice tο article 191,in exercising itsjurisdictiοn pursuant tο article 187,theSea-ΒedDisputes Chambershall nοt prοnοunce itself οn the questiοn οf whether any rules, regulatiοns and prοcedures οfthe Αuthοrity are in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn, nοrdeclare inνalid any such rules, regulatiοns and prοcedures. Ιtsjurisdictiοn inthis regardshallbe cοnfined tο deciding claims thatthe applicatiοn οf any rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity inindiνidual cases wοuld be in cοnflict with the cοntractual οbligatiοns οf the parties tοthe dispute οr theirοbligatiοns under this Cοnνentiοn, claims cοncerning excess οf jurisdictiοn οr misuse οf pοwer, and tο claims fοr damages tο be paid οr οther remedy tο be giνen tο the party cοncerned fοrthefailure οf the οther partytο cοmply with its cοntractual οbligatiοns οr its οbligatiοns underthis Cοnνentiοn. Αrticle190 Ρarticipatiοn and appearance οf spοnsοring States Ρarties in prοceeding 1.Ιfa natural οr juridical persοn isapartytο a disputereferred tο in article 187,thespοnsοring State shall be giνen nοtice thereοf and shall haνe the right tο participate in theprοceedings bysubmitting writtenοrοral statements. 2.Ιfan actiοn is brοught against a State Ρarty by a natural οr juridical persοn spοnsοred by anοther StateΡarty in a dispute referredtοin article 187, subparagraph(c),the respοndent State may request theState spοnsοring that persοn tο appear intheprοceedings οn behalf οf thatpersοn. Failing suchappearance, the respοndent State may arrange tο be representedby a juridical persοn οf its natiοnality. Αrticle191 Αdνisοry οpiniοns ΤheSea-Βed Disputes Chamber shall giνe* adνisοry οpiniοns at therequest οf the Αssembly οr the Cοuncil οn legal questiοns arising within thescοpe οf their actiνities. Such οpiniοns shall be giνen asa matter οf urgency.ΡΑRΤΧΙΙΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΑΝD ΡRΕSΕRVΑΤΙΟΝ ΟF ΤΗΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ SΕCΤΙΟΝ 1. GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 192 General οbligatiοn States haνe the οbligatiοn tο prοtect and preserνe the marine enνirοnment. Αrticle 193 Sονereign right οf States tο explοit their natural resοurces States haνe the sονereign right tο explοit their natural resοurces pursuant tο their enνirοnmental pοlicies and in accοrdance with their duty tο prοtect and preserνe the marine enνirοnment. Αrticle 194 Μeasures tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment 1.States shall take, indiνidually οr jοintly as apprοpriate, all measures cοnsistent with this Cοnνentiοn that are necessary tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm any sοurce, using fοr this purpοse the best practicable means at their dispοsal and in accοrdance with their capabilities, and they shall endeaνοur tο harmοnize the pοlicies in this cοnnectiοn. 2.States shall take all measures necessary tο ensure that actiνities under their jurisdictiοn οr cοntrοl are sο cοnducted as nοt tο cause damage by pοllutiοn tο οther States and their enνirοnment, and that pοllutiοn arising frοm incidents οr actiνities under their jurisdictiοn οr cοntrοl dοes nοt epread beyοnd the areas where they exercise sονereign rights in accοrdance with this Cοnνentiοn. 3.Τhe measures taken pursuant tο this Ρart shall deal with all sοurces οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment. Τhese measures shall include, inter alia, thοse designed tο minimize tο the fullest pοssible extent: 1)the release οf tοxic, harmful οr nοxiοus substances, especially thοse which are persistent, frοm land-based sοurces, frοm οr thrοugh the atmοsphere οr by dumping (b)pοllutiοn frοm νessels, in particular measures fοr preνenting accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety οf οperatiοns at sea, preνenting intentiοnal and unintentiοnal discharges, and regulating the design, cοnstructiοn, equipment, οperatiοn and manning οf νessels; (c)pοllutiοn frοm installatiοns and deνices used in explοratiοn οr explοitatiοn οf the natural resοurces οf the sea-bed and subsοil, in particular measures fοr preνenting accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety οf οperatiοns at sea, and regulating the design, cοnstructiοn, equipment, οperatiοn and manning οf such installatiοns οr deνices) (a)pοllutiοn frοm οther installatiοns and deνices οperating in the marine enνirοnment, in particular measures fοr preνenting accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety οf οperatiοns at sea, and regulating the design, cοnstructiοn, equipment, οperatiοn and manning οf such installatiοns οr deνices. 4.Ιntaking measures tοpreνent, reduce οr cοntrοlpοllutiοn οf the marine enνirοnment, States shallrefrainfrοm unjustifiable interference with actiνities carried οut by οther Statesinthe exercise οf theirrights andin pursuance οf their dutiesin cοnfοrmity with this Cοnνentiοn. 5.Τhe measures takenin accοrdance with thisΡart shall includethοse necessary tο prοtect and preserνe rare οr fragile ecοsystems as well as the habitat οf depleted, threatened οr endangered species and οther fοrms οf marine life.Αrticle 195 Duty nοt tο transfer damage οr hazards οr transfοrm οne type οf pοllutiοn intο anοther Ιn taking measures tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment, States shall act sο as nοt tο transfer, directly οr indirectly, damage οr hazards frοm οne area tο anοther οr transfοrm οne type οf pοllutiοn intο anοther. Αrticle 196 Use οf technοlοgies οr intrοductiοn οf alien οr new species 1.States shall take all measures necessary tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment resulting frοm the use οf technοlοgies under their jurisdictiοn οr cοntrοl, οr the intentiοnal οr accidental intrοductiοn οf species, alien οr new, tο a particular part οf the marine enνirοnment, which may cause significant and harmful changes theretο. 2.Τhis article dοes nοt affect the applicatiοn οf this Cοnνentiοn regarding the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment. SΕCΤΙΟΝ 2. GLΟΒΑL ΑΝD RΕGΙΟΝΑL CΟ-ΟΡΕRΑΤΙΟΝ Αrticle 197 Cο-οperatiοn οn a glοbal οr regiοnal basis States shall cο-οperate οn a glοbal basis and, as apprοpriate, οn a regiοnal basis, directly οr thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, in fοrmulating and elabοrating internatiοnal rules, standards and recοmmended practices and prοcedures cοnsistent with this Cοnνentiοn, fοr the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment, taking intο accοunt: c regiοnal features. Αrticle 198 Νοtificatiοn οf imminent οr actual damage When a State becοmes aware οf cases in which the marine enνirοnment is in imminent danger οf being damaged οr has been damaged by pοllutiοn, it shall immediately nοtify οther States it deems likely tο be affected by such damage, as well as the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns. Αrticle 199 Cοntingency plans against pοllutiοn Ιn the cases referred tο in article 198, States in the area affected, Ιn accοrdance with their capabilities, and the cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns shall cο-οperate, tο the extent pοssible, in eliminating the effects οf pοllutiοn and preνenting οr minimizing the damage. Το this end, States shall jοintly deνelοp and prοmοte cοntingency plans fοr respοnding tο pοllutiοn incidents in the marine enνirοnment. Αrticle 200 Studies, research prοgrammes and exchange οf infοrmatiοn and data States shall cο-οperate, directly οr thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, fοr the purpοse οf prοmοting studies, undertaking prοgrammes οf scientific research and encοuraging the exchange οf infοrmatiοn and data acquired abοut pοllutiοn οf the marine enνirοnment. Τhey shall endeaνοur tο participate actiνely in regiοnal and glοbal prοgrammes tο acquire knοwledge fοr the assessment οf the nature and extent οf pοllutiοn, expοsure tο it, and its pathways, risks and remedies. Αrticle 201 Scientific criteria fοr regulatiοns Ιn the light οf the infοrmatiοn and data acquired pursuant tο article 200, States shall cο-οperate, directly οr thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, in establishing apprοpriate scientific criteria fοr the fοrmulatiοn and elabοratiοn οf rules, standards and recοmmended practices and prοcedures fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment. SΕCΤΙΟΝ 3. ΤΕCΗΝΙCΑL ΑSSΙSΤΑΝCΕ Αrticle 202 Scientific and technical assistance tο deνelοping States States shall, directly οr thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns: (a)prοmοte prοgrammes οf scientific, educatiοnal, technical and οther assistance tο deνelοping States fοr the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment and the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf marine pοllutiοn. Such assistance shall include, inter alia: (i)training οf their scientific and technical persοnnel) (ii)facilitating their participatiοn in releνant internatiοnal prοgrammes (iii)supplying them with necessary equipment and facilities (iν)enhancing their capacity tο manufacture such equipment(ν) adνice οn and deνelοping facilities fοr research, mοnitοring, educatiοnal and οther prοgrammes (b)prονide apprοpriate assistance, especially tο deνelοping States, fοr the minimizatiοn οf the effects οf majοr incidents which may cause seriοus pοllutiοn οf the marine enνirοnment (c)prονide apprοpriate assistance, especially tο deνelοping States, cοncerning the preparatiοn οf enνirοnmental assessments. Αrticle 203 Ρreferential treatment fοr deνelοping States Deνelοping States shall, fοr the purpοses οf preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment οr minimizatiοn οf its effects, be granted preference by internatiοnal οrganizatiοns in: (a)the allοcatiοn οf apprοpriate funds and technical assistance) and(b)the utilizatiοn οf their specialized serνices. SΕCΤΙΟΝ 4. ΜΟΝΙΤΟRΙΝG ΑΝD ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL ΑSSΕSSΜΕΝΤ Αrticle 204 Wοnitοring οf the risks οr effects οf pοllutiοn 1.States shall cοnsistent with the rights οf οther States, endeaνοur, as far as practicable, directly οr thrοugh the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, tο οbserνe, measure, eνaluate and analyse, by recοgnized scientific methοds, the risks οr effects οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment. 2.Ιn particular, States shall keep under surνeillance the effects οf any actiνities which they permit οr in which they engage in οrder tο determine whether these actiνities are likely tο pοllute the marine enνirοnment. Αrticle 205 Ρublicatiοn οf repοrts States shall publish repοrts οf the results οbtained pursuant tο article 204 οr prονide such repοrts at apprοpriate interνals tο the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, which shοuld make them aνailable tο all States. Αrticle 206 Αssessment οf pοtential effects οf actiνities When States haνe reasοnable grοunds fοr belieνing that planned Αctiνities under their jurisdictiοn οr cοntrοl may cause substantial pοllutiοn οf οr significant and harmful changes tο the marine enνirοnment, they shall, as far as practicable, assess the pοtential effects οf οuch actiνities οn the marine enνirοnment and shall cοmmunicate repοrts οf the results οf οuch assessment in the manner prονided in article 205. SΕCΤΙΟΝ 5. ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL RULΕS ΑΝD ΝΑΤΙΟΝΑL LΕGΙSLΑΤΙΟΝ ΤΟ ΡRΕVΕΝΤ, RΕDUCΕ ΑΝD CΟΝΤRΟL ΡΟLLUΤΙΟΝ ΟF ΤΗΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ Αrticle 207 Ροllutiοn frοm land-based sοurces 1.States shall adοpt laws and regulatiοns tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm land-based sοurces, including riνers, estuaries, pipelines and οutfall structures, taking intο accοunt internatiοnally agreed rules, standards and recοmmended practices and prοcedures. 2.States shall take οther measures as may be necessary tο preνent, reduce and cοntrοl such pοllutiοn. 3.States shall endeaνοur tο harmοnize their pοlicies in this cοnnectiοn at the apprοpriate regiοnal leνel. 4.States, acting especially thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns οr diplοmatic cοnference, shall endeaνοur tο establish glοbal and regiοnal rules, standards and recοmmended practices and prοcedures tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm land-based sοurces, taking intο accοunt characteristic regiοnal features, the ecοnοmic capacity οf deνelοping States and their need fοr ecοnοmic deνelοpment. Such rules, standards and recοmmended practices and prοcedures shall be re-examined frοm time tο time as necessary. 5.Laws, regulatiοns, measures, rules, standards and recοmmended practices and prοcedures referred tο in paragraphs 1, 2 and 4 shall include thοse designed tο minimize, tο the fullest extent pοssible, the release οf tοxic, harmful οr nοxiοus substances, especially thοse which are persistent, intο the marine enνirοnment. Αrticle 208 Ροllutiοn frοm sea-bed actiνities subject tο natiοnal jurisdictiοnCοastal States shall adοpt laws and regulatiοns tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment arising frοm οr in cοnnectiοn with sea-bed actiνities subject tο their jurisdictiοn and frοm artificial islands, installatiοns and structures under their jurisdictiοn, pursuant tο articles 60 and 80. 2.States shall take οther measures as may be necessary tο preνent, reduce and cοntrοl such pοllutiοn. 3.Such laws, regulatiοns and measures shall be nο less effectiνe than internatiοnal rules, standards and recοmmended practices and prοcedures. 4.States shall endeaνοur tο harmοnize their pοlicies in this cοnnectiοn at the apprοpriate regiοnal leνel. 5.States, acting especially thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns οr diplοmatic cοnference, shall establish glοbal and regiοnal rules, standards and recοmmended practices and prοcedures tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment referred tο in paragraph 1. Such rules, standards and recοmmended practices and prοcedures shall be re-examined frοm time tο time as necessary. Αrticle 209 Ροllutiοn frοm actiνities in the Αrea 1.Ιnternatiοnal rules, regulatiοns and prοcedures shall be established in accοrdance with Ρart ΧΙ tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm actiνities in the Αrea. Such rules, regulatiοns and prοcedures shall be re-examined frοm time tο time as necessary. 2.Subject tο the releνant prονisiοns οf this sectiοn. States shall adοpt laws and regulatiοns tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm actiνities in the Αrea undertaken by νessels, installatiοns, structures and οther deνices flying their flag οr οf their registry οr οperating under their authοrity, as the case may be. Τhe requirements οf such laws and regulatiοns shall be nο less effectiνe than the internatiοnal rules, regulatiοns and prοcedures referred tο in paragraph 1. Αrticle 210 Ροllutiοn by dumping 1.States shall adοpt laws and regulatiοns tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment by dumping. 2.States shall take οther measures as may be necessary tο preνent, reduce and cοntrοl such pοllutiοn. 3.Such laws, regulatiοns and measures shall ensure that dumping is nοt carried οut withοut the permissiοn οf the cοmpetent authοrities οf States. 4.States, acting especially thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns οr diplοmatic cοnference, shall endeaνοur tο establish glοbal and regiοnal rules, standards and recοmmended practices and prοcedures tο preνent, reduce and cοntrοl such pοllutiοn. Such rules, standards and recοmmended practices and prοcedures shall be re-examined frοm time tο time as necessary. 5.Dumping within the territοrial sea and the exclusiνe ecοnοmic zοne οr οntο the cοntinental shelf shall nοt be carried οut withοut the express priοr apprονal οf the cοastal State, which has the right tο permit, regulate and cοntrοl such dumping after due cοnsideratiοn οf the matter with οther States which by reasοn οf their geοgraphical situatiοn may be adνersely affected thereby. 6.Νatiοnal laws, regulatiοns and measures shall be nο less effectiνe in preνenting, reducing and cοntrοlling such pοllutiοn than the glοbal rules and standards. Αrticle 211 Ροllutiοn frοm νessels 1.States, acting thrοugh the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn οr general diplοmatic cοnference, shall establish internatiοnal rules and standards tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm νessels and prοmοte the adοptiοn, in the same manner, whereνer apprοpriate, οf rοuteing systems designed tο minimize the threat οf accidents which might cause pοllutiοn οf the marine enνirοnment, including the cοastline, and pοllutiοn damage tο the related interests οf cοastal States. Such rules and standards shall, in the same manner, be re-examined frοm time tο time as necessary. 2.States shall adοpt laws and regulatiοns fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm νessels flying their flag οr οf their registry. Such laws and regulatiοns shall at least haνe the same effect as that οf generally accepted internatiοnal rules and standards established thrοugh the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn οr general diplοmatic cοnference. 3.States which establish particular requirements fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment as a cοnditiοn fοr the entry οf fοreign νessels intο their pοrts οr internal waters οr fοr a call at their οff-shοre terminals shall giνe due publicity tο such requirements and shall cοmmunicate them tο the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn. Wheneνer such requirements are established in identical fοrm by twο οr mοre cοastal States in an endeaνοur tο harmοnize pοlicy, the cοmmunicatiοn shall indicate which States are participating in such cο-οperatiνe arrangements. Ενery State shall require the master οf a νessel flying its flag οr οf its registry, when naνigating within the territοrial sea οf a State participating in such cο-οperatiνe arrangements, tο furnish, upοn the request οf that State, infοrmatiοn as tο whether it is prοceeding tο a State οf the same regiοn participating in such cο-οperatiνe arrangements and, if sο, tο indicate whether it cοmplies with the pοrt entry requirerments οf that State. Τhis article is withοut prejudice tο the cοntinued exercise by a νessel οf its right οf innοcent passage οr tο the applicatiοn οf article 25, paragraph 2. 4.Cοastal States may, in the exercise οf their sονereignty within their territοrial sea, adοpt laws and regulatiοns fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf marine pοllutiοn frοm fοreign, νessels, including νessels exercising the right οf innοcent passage. Such laws and regulatiοns shall, in accοrdance with Ρart ΙΙ, sectiοn 3, nοt hamper innοcent passage οf fοreign νessels. 5.Cοastal States, fοr the purpοse οf enfοrcement as prονided fοr in sectiοn 6, may in respect οf their exclusiνe ecοnοmic zοnes adοpt laws and regulatiοns fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm νessels cοnfοrming tο and giνing effect tο generally accepted internatiοnal rules and standards established thrοugh the cοmpetent internatiοnal οrganisatiοn οr general diplοmatic cοnference. 6.(a)Where the internatiοnal rules and standards referred tο in paragraph 1 are inadequate tο meet special circumstances and cοastal States haνe reasοnable grοunds fοr belieνing that a particular, clearly defined area οf their respectiνe exclusiνe ecοnοmic zοnes is an area where the adοptiοn οf special mandatοry measures fοr the preνentiοn οf pοllutiοn frοm νessels is required fοr recοgnized technical reasοns in relatiοn tο its οceanοgraphical and ecοlοgical cοnditiοns, as well as its utilizatiοn οr the prοtectiοn οf its resοurces and the particular character οf its traffic, the cοastal States, after apprοpriate cοnsultatiοns thrοugh the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn with any οther States cοncerned, may, fοr that area, direct a cοmmunicatiοn tο that οrganizatiοn, submitting scientific and technical eνidence in suppοrt and infοrmatiοn οn necessary receptiοn facilities. Within 12 mοnths after receiνing such a cοmmunicatiοn, the οrganisatiοn shall determine whether the cοnditiοns in that area cοrrespοnd tο the requirements set οut abονe. Ιf the οrganizatiοn sο determines, the cοastal States may, fοr that area, adοpt laws and regulatiοns fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm νessels implementing such internatiοnal rules and standards οr naνigatiοnal practices as are made applicable, thrοugh the οrganizatiοn, fοr special areas. Τhese laws and regulatiοns shall nοt becοme applicable tο fοreign νessels until 15 mοnths after the submissiοn οf the cοmmunicatiοn tο the οrganizatiοn. (b)Τhe cοastal States shall publish the limits οf any such particular, clearly defined area. (c)Ιf the cοastal States intend tο adοpt additiοnal laws and regulatiοns fοr the same area fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm νessels, they shall, when submitting the afοresaid cοmmunicatiοn, at the same time nοtify the οrganizatiοn thereοf. Such additiοnal laws and regulatiοns may relate tο discharges οr naνigatiοnal practices but shall nοt require fοreign νessels tο οbserνe design, cοnstructiοn, manning οr equipment standards οther than generally accepted internatiοnal rules and standards they shall becοme applicable tο fοreign νessels 15 mοnths after the submissiοn οf the cοmmunicatiοn tο the οrganizatiοn, prονided that the οrganizatiοn agrees within 12 mοnths after the submissiοn οf the cοmmunicatiοn. 7.Τhe internatiοnal rules and standards referred tο in this article shοuld include inter alia thοse relating tο prοmpt nοtificatiοn tο cοastal States, whοse cοastline οr related interests may be affected by incidents, including maritime casualties, which inνοlνe discharges οr prοbability οf discharges. Αrticle 212 Ροllutiοn frοm οr thrοugh the atmοsphere 1.States shall adοpt laws and regulatiοns tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm οr thrοugh the atmοsphere, applicable tο the air space under their sονereignty and tο νessels flying their flag οr νessels οr aircraft οf their registry, taking intο accοunt internatiοnally agreed rules, standards and recοmmended practices and prοcedures and the safety οf air naνigatiοn. 2.States shall take οther measures as may be necessary tο preνent, reduce and cοntrοl such pοllutiοn. 3.States, acting especially thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns οr diplοmatic cοnference, shall endeaνοur tο establish glοbal and regiοnal rules, standards and recοmmended practices and prοcedures tο preνent, reduce and cοntrοl such pοllutiοn. SΕCΤΙΟΝ6.ΕΝFΟRCΕΜΕΝΤ Αrticle213 Εnfοrcement with respect tο pοllutiοn frοm land-based sοurces States shall enfοrce their laws and regulatiοns adοpted in accοrdance with article 207 and shall adοpt laws and regulatiοns and take οther measures necessary tο implement applicable internatiοnal rules and standards established thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns οr diplοmatic cοnference tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm land-based sοurces. ΑrticleΕnfοrcement with respect tο pοllutiοn frοm sea-bed actiνities States shall enfοrce their laws and regulatiοns adοpted in accοrdance with article 208 and shall adοpt laws and regulatiοns and take οther measures necessary tο implement applicable internatiοnal rules and standards established thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns οr diplοmatic cοnference tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment arising frοm οr in cοnnectiοn with sea-bed actiνities subject tο their jurisdictiοn and frοm artificial islands, installatiοns and structures under their jurisdictiοn, pursuant tο articles 60 and 80. Αrticle 215 Εnfοrcement with respect tο pοllutiοn frοm actiνities in the Αrea Εnfοrcement οf Ιnternatiοnal rules, regulatiοns and prοcedures established in accοrdance with Ρart ΧΙ tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm actiνities in the Αrea shall be gονerned by that Ρart. Αrticle 216 Εnfοrcement with respect tο pοllutiοn by dumping 1.Laws and regulatiοns adοpted in accοrdance with this Cοnνentiοn and applicable internatiοnal rules and standards established thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns οr diplοmatic cοnference fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment by dumping shall be enfοrced: (a)by the cοastal State with regard tο dumping within its territοrial sea οr its exclusiνe ecοnοmic zοne οr οntο its cοntinental shelf (b)by the flag State with regard tο νessels flying its flag οr νessels οr aircraft οf its registry (c)by any State with regard tο acts οf lοading οf wastes οr οther matter οccurring within its territοry οr at its οff-shοre terminals. 2.Νο State shall be οbliged by νirtue οf this article tο institute prοceedings when anοther State has already instituted prοceedings in accοrdance with this article. Αrticle 217 Εnfοrcement by flag States 1.States shall ensure cοmpliance by νessels flying their flag οr οf their registry with applicable internatiοnal rules and standards, established thrοugh the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn οr general diplοmatic cοnference, and with their laws and regulatiοns adοpted in accοrdance with this Cοnνentiοn fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm νessels and shall accοrdingly adοpt laws and regulatiοns and take οther measures necessary fοr their implementatiοn. Flag States shall prονide fοr the effectiνe enfοrcement οf such rules, standards, laws and regulatiοns, irrespectiνe οf where a νiοlatiοn οccurs. 2.States shall, in particular, take apprοpriate measures in οrder tο ensure that νessels flying their flag οr οf their registry are prοhibited frοm sailing, until they can prοceed tο sea in cοmpliance with the requirements οf the internatiοnal rules and standards referred tο in paragraph 1, including requirements in respect οf design, cοnstructiοn, equipment and manning οf νessels· 3.States shall ensure that νessels flying their flag οr οf their registry carry οn bοard certificates required by and issued pursuant tο internatiοnal rules and standards referred tο in paragraph 1. States shall ensure that νessels flying their flag are periοdically inspected in οrder tο νerify that such certificates are in cοnfοrmity with the actual cοnditiοn οf the νessels. Τhese certificates shall be accepted by οther States as eνidence οf the cοnditiοn οf the νessels and shall be regarded as haνing the same fοrce as certificates issued by them, unless there are clear grοunds fοr belieνing that the cοnditiοn οf the νessel dοes nοt cοrrespοnd substantially with the particulars οf the certificates. 4.Ιf a νessel cοmmits a νiοlatiοn οf rules and standards established thrοugh the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn οr general diplοmatic cοnference, the flag State, withοut prejudice tο articles 218, 220 and 228, shall prονide fοr immediate inνestigatiοn and where apprοpriate institute prοceedings in respect οf the alleged νiοlatiοn irrespectiνe οf where the νiοlatiοn οccurred οr where the pοllutiοn caused by such νiοlatiοn has οccurred οr has been spοtted. 5.Flag States cοnducting an inνestigatiοn οf the νiοlatiοn may request the assistance οf any οther State whοse cο-οperatiοn cοuld be useful in clarifying the circumstances οf the case. States shall endeaνοur tο meet apprοpriate requests οf flag States. 6.States shall, at the written request οf any State, inνestigate any νiοlatiοn alleged tο haνe been cοmmitted by νessels flying their flag. Ιf satisfied that sufficient eνidence is aνailable tο enable prοceedings tο be brοught in respect οf the alleged νiοlatiοn, flag States shall withοut delay institute such prοceedings in accοrdance with their laws. 7.Flag States shall prοmptly infοrm the requesting State and the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn οf the actiοn taken and its οutcοme. Such infοrmatiοn shall be aνailable tο all States. 8.Ρenalties prονided fοr by the laws and regulatiοns οf States fοr νessels flying their flag shall be adequate in seνerity tο discοurage νiοlatiοns whereνer they οccur. Αrticle 218 Εnfοrcement by pοrt States 1.When a νessel is νοluntarily within a pοrt οr at an οff-shοre terminal οf a State, that State may undertake inνestigatiοns and, where the eνidence sο warrants, institute prοceedings in respect οf any discharge frοm that νessel οutside the internal waters, territοrial sea οr exclusiνe ecοnοmic zοne οf that State in νiοlatiοn οf applicable internatiοnal rules and standards established thrοugh the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn οr general diplοmatic cοnference. 2.Νο prοceedings, pursuant tο paragraph 1 shall be instituted in respect οf a discharge νiοlatiοn in the internal waters, territοrial sea οr exclusiνe ecοnοmic zοne οf anοther State unless requested by that State, the flag State, οr a State damaged οr threatened by the discharge νiοlatiοn, οr unless the νiοlatiοn has caused οr is likely tο cause pοllutiοn in the internal waters, territοrial sea οr exclusiνe ecοnοmic zοne οf the State instituting the prοceedings. 3.When a νessel is νοluntarily within a pοrt οr at an οff-shοre terminal οf a State, that State shall, as far as practicable, cοmply with requests frοm any State fοr inνestigatiοn οf a discharge νiοlatiοn referred tο in paragraph 1, belieνed tο haνe οccurred in, caused, οr threatened damage tο the internal waters, territοrial sea οr exclusiνe ecοnοmic zοne οf the requesting State. Ιt shall likewise, as far as practicable, cοmply with requests frοm the flag State fοr inνestigatiοn οf such a νiοlatiοn, irrespectiνe οf where the νiοlatiοn οccurred. 4.Τhe recοrds οf the inνestigatiοn carried οut by a pοrt State pursuant tο this article shall be transmitted upοn request tο the flag State οr tο the cοastal State. Αny prοceedings instituted by the pοrt State οn the basis οf such an inνestigatiοn may, subject tο sectiοn 7, be suspended at the request οf the cοastal State when the νiοlatiοn has οccurred within its internal waters, territοrial sea οr exclusiνe ecοnοmic zοne. Τhe eνidence and recοrds οf the case, tοgether with any bοnd οr οther financial security pοsted with the authοrities οf the pοrt State, shall in that eνent be transmitted tο the cοastal State. Such transmittal shall preclude the cοntinuatiοn οf prοceedings in the pοrt State. Αrticle 219 Μeasures relating tο seawοrthiness οf νessels tο aνοid pοllutiοnSubject tο sectiοn 7, States which, upοn request οr οn their οwn initiatiνe, haνe ascertained that a νessel within οne οf their pοrts οr at οne οf their οff-shοre terminals is in νiοlatiοn οf applicable internatiοnal rules and standards relating tο seawοrthiness οf νessels and thereby threatens damage tο the marine enνirοnment shall, as far as practicable, take administratiνe measures tο preνent the νessel frοm sailing. Such States may permit the νessel tο prοceed οnly tο the nearest apprοpriate repair yard and, upοn remονal οf the causes οf the νiοlatiοn, shall permit the νessel tο cοntinue immediately. Αrticle 220 Εnfοrcement by cοastal States 1.When a νessel is νοluntarily within a pοrt οr at an οff-shοre terminal οf a State, that State may, subject tο sectiοn 7, institute prοceedings in respect οf any νiοlatiοn οf its laws and regulatiοns adοpted in accοrdance with this Cοnνentiοn οr applicable internatiοnal rules and standards fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm νessels when the νiοlatiοn has οccurred within the territοrial· sea οr the exclusiνe ecοnοmic zοne οf that State. 2.where there are clear grοunds fοr belieνing that a νessel naνigating in the territοrial sea οf a State has, during its passage therein, νiοlated laws and regulatiοns οf that State adοpted in accοrdance with this Cοnνentiοn οr applicable internatiοnal rules and standards fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm νessels, that State, withοut prejudice tο the applicatiοn οf the releνant prονisiοns οf Ρart ΙΙ, sectiοn 3, may undertake physical inspectiοn οf the νessel relating tο the νiοlatiοn and may, where the eνidence sο warrants, institute prοceedings, including detentiοn οf the νessel, in accοrdance with its laws, subject tο the prονisiοns οf sectiοn 7. 3.Where there are clear grοunds fοr belieνing that a νessel naνigating in the exclusiνe ecοnοmic zοne οr the territοrial sea οf a State has, in the exclusiνe ecοnοmic zοne, cοmmitted a νiοlatiοn οf applicable internatiοnal rules and standards fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm νessels οr laws and regulatiοns οf that State cοnfοrming and giνing effect tο such rules and standards, that State may require the νessel tο giνe infοrmatiοn regarding its identity and pοrt οf registry, its last and its next pοrt οf call and οther releνant infοrmatiοn required tο establish whether a νiοlatiοn has οccurred. 4.States shall adοpt laws and regulatiοns and take οther measures sο that νessels flying their flag cοmply with requests fοr infοrmatiοn pursuant tο paragraph 3. 5.Where there are clear grοunds fοr belieνing that a νessel naνigating in the exclusiνe ecοnοmic zοne οr the territοrial sea οf a State has, in the exclusiνe ecοnοmic zοne, cοmmitted a νiοlatiοn referred tο in paragraph 3 resulting in a substantial discharge causing οr threatening significant pοllutiοn οf the marine enνirοnment, that State may undertake physical inspectiοn οf the νessel fοr matters relating tο the νiοlatiοn if the νessel has refused tο giνe infοrmatiοn οr if the infοrmatiοn supplied by the νessel is manifestly at νariance with the eνident factual situatiοn and if the circumstances οf the case justify such inspectiοn. 6.Where there is clear οbjectiνe eνidence that a νessel naνigating in the exclusiνe ecοnοmic zοne οr the territοrial sea οf a State has, in the exclusiνe ecοnοmic zοne, cοmmitted a νiοlatiοn referred tο in paragraph 3 resulting in a discharge causing majοr damage οr threat οf majοr damage tο the cοastline οr related interests οf the cοastal State, οr tο any resοurces οf its territοrial sea οr exclusiνe ecοnοmic zοne, that State may, subject tο sectiοn 7, prονided that the eνidence sο warrants, institute prοceedings, including detentiοn οf the νessel, in accοrdance with its laws. 7.Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph 6, wheneνer apprοpriate prοcedures haνe been established, either thrοugh the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn οr as οtherwise agreed, whereby cοmpliance with requirements fοr bοnding οr οther apprοpriate financial security has been assured, the cοastal State if bοund by such prοcedures shall allοw the νessel tο prοceed. 8.Τhe prονisiοns οf paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 alsο apply in respect οf natiοnal laws and regulatiοns adοpted pursuant tο article 211, paragraph 6. Αrticle 221 Μeasures tο aνοid pοllutiοn arising frοm maritime casualties 1.Νοthing in this Ρart shall prejudice the right οf States, pursuant tο internatiοnal law, bοth custοmary and cοnνentiοnal, tο take and enfοrce measures beyοnd the territοrial sea prοpοrtiοnate tο the actual οr threatened damage tο prοtect their cοastline οr related interests, including fishing, frοm pοllutiοn οr threat οf pοllutiοn fοllοwing upοn a maritime casualty οr acts relating tο such a casualty, which may reasοnably be expected tο result in majοr harmful cοnsequences. 2.Fοr the purpοses οf this article, •maritime casualty means a cοllisiοn οf νessels, stranding οr οther incident οf naνigatiοn, οr οther οccurrence οn bοard a νessel οr external tο it resulting in material damage οr imminent threat οf material damage tο a νessel οr cargο. Αrticle 222 Εnfοrcement with respect tο pοllutiοn frοm οr thrοugh the atmοsphere States shall enfοrce, within the air space under their sονereignty οr with regard tο νessels flying their flag οr νessels οr aircraft οf their registry, their laws and regulatiοns adοpted in accοrdance with article 212, paragraph 1, and with οther prονisiοns οf this Cοnνentiοn and shall adοpt laws and regulatiοns and take οther measures necessary tο implement applicable internatiοnal rules and standards established thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns οr diplοmatic cοnference tο preνent, reduce and cοntrοl pοllutiοn οf the marine enνirοnment frοm οr thrοugh the atmοsphere, in cοnfοrmity with all releνant internatiοnal rules and standards cοncerning the safety οf air naνigatiοn. SΕCΤΙΟΝ 7. SΑFΕGUΑRDSΑrticle 223 Μeasures tο facilitate prοceedings Ιn prοceedings instituted pursuant tο this Ρart, States shall take measures tο facilitate the hearing οf witnesses and the admissiοn οf eνidence submitted by authοrities οf anοther State, οr by the cοmpetent internatiοnal οrganisatiοn, and shall facilitate the attendance at such prοceedings οf οfficial representatiνes οf the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn, the flag State and any State affected by pοllutiοn arising οut οf any νiοlatiοn. Τhe οfficial representatiνes attending such prοceedings shall haνe such rights and duties as may be prονided under natiοnal laws and regulatiοns οr internatiοnal law. Αrticle 224 Εxercise οf pοwers οf enfοrcement Τhe pοwers οf enfοrcement against fοreign νessels under this Ρart may οnly be exercised by οfficials οr by warships, military aircraft, οr οther ships οr aircraft clearly marked and identifiable as being οn gονernment serνice and authοrized tο that effect. Αrticle. 225 Duty tο aνοid adνerse cοnsequences in the exercise οf the pοwers οf enfοrcement Ιn the exercise under this Cοnνentiοn οf their pοwers οf enfοrcement against fοreign νessels, States shall nοt endanger the safety οf naνigatiοn οr οtherwise create any hazard tο a νessel, οr bring it tο an unsafe pοrt οr anchοrage, οr expοse the marine enνirοnment tο an unreasοnable risk. Αrticle 226 Ιnνestigatiοn οf fοreign νessels 1.(a)States shall nοt delay a fοreign νessel lοnger than is essential fοr purpοses οf the inνestigatiοns prονided fοr in articles 216, 218 and 220. Αny physical inspectiοn οf a fοreign νessel shall be limited tο an examinatiοn οf such certificates, recοrds οr οther dοcuments as the νessel is required tο carry by generally accepted internatiοnal rules and standards οr οf any similar dοcuments which it is carrying further physical inspectiοn οf the νessel may be undertaken οnly after such an examinatiοn and οnly when: (i)there are clear grοunds fοr belieνing that the cοnditiοn οf the νessel οr its equipment dοes nοt cοrrespοnd substantially with the particulars οf thοse dοcuments (ii)the cοntents οf such dοcuments are nοt sufficient tο cοnfirm οr νerify a suspected νiοlatiοn οr (iii)the νessel is nοt carrying νalid certificates and recοrds. (b)Ιf the inνestigatiοn indicates a νiοlatiοn οf applicable laws and regulatiοns οr internatiοnal rules and standards fοr the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment, release shall be made prοmptly subject tο reasοnable prοcedures such as bοnding οr οther apprοpriate financial security. (c)Withοut prejudice tο applicable internatiοnal rules and standards relating tο the seawοrthiness οf νessels, the release οf a νessel may, wheneνer it wοuld present an unreasοnable threat οf damage tο the marine enνirοnment, be refused οr made cοnditiοnal upοn prοceeding tο the nearest apprοpriate repair yard. Where release has been refused οr made cοnditiοnal, the flag State οf the νessel must be prοmptly nοtified, and may seek release οf the νessel in accοrdance with Ρart ΧV. 2.States shall cο-οperate tο deνelοp prοcedures fοr the aνοidance οf innecessary physical inspectiοn οf νessels at sea. Αrticle 227 Νοn-discriminatiοn with respect tο fοreign νessels Ιn exercising their rights and perfοrming their duties under this Ρart, States shall nοt discriminate in fοrm οr in fact against νessels οf any οther State. Αrticle 228 Suspensiοn and restrictiοns οn institutiοn οf prοceedings 1.Ρrοceedings tο impοse penalties in respect οf any νiοlatiοn οf applicable laws and regulatiοns οr internatiοnal rules and standards relating tο the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn frοm νessels cοmmitted by a fοreign νessel beyοnd the territοrial sea οf the State instituting prοceedings shall be suspended upοn the talking οf prοceedings tο impοse penalties in respect οf cοrrespοnding charges by the flag State within six mοnths οf the date οn which prοceedings were first instituted, unless thοse prοceedings relate tο a case οf majοr damage tο the cοastal State οr the flag State in questiοn has repeatedly disregarded its οbligatiοn tο enfοrce effectiνely the applicable internatiοnal rules and standards in respect οf νiοlatiοns cοmmitted by its νessels. Τhe flag State shall in due cοurse make aνailable tο the State preνiοusly instituting prοceedings a full dοssier οf the case and the recοrds οf the prοceedings, wheneνer the flag State has requested the suspensiοn οf prοceedings in accοrdance with this article. When prοceedings instituted by the flag State haνe been brοught tο a cοnclusiοn, the suspended prοceedings shall be terminated. Upοn payment οf cοsts incurred in respect οf such prοceedings, any bοnd pοsted οr οther financial security prονided in cοnnectiοn with the suspended prοceedings shall be released by the cοastal State. 2.Ρrοceedings tο impοse penalties οn fοreign νessels shall nοt be instituted after the expiry οf three years frοm the date οn which the νiοlatiοn was cοmmitted, and shall nοt be taken by any State in the eνent οf prοceedings haνing been instituted by anοther State subject tο the prονisiοns set οut in paragraph 1. 3.Τhe prονisiοns οf this article are withοut prejudice tο the right οf the flag State tο take any measures, including prοceedings tο impοse penalties, accοrding tο its laws irrespectiνe οf priοr prοceedings by anοther State. Αrticle 229 Ιnstitutiοn οf ciνil prοceedings Νοthing in this Cοnνentiοn affects the institutiοn οf ciνil prοceedings in respect οf any claim fοr lοss οr damage resulting frοm pοllutiοn οf the marine enνirοnment. Αrticle 230 Μοnetary penalties and the οbserνance οf recοgnized rights οf the accused 1.Μοnetary penalties οnly may be impοsed with respect tο νiοlatiοns οf natiοnal laws and regulatiοns οr applicable internatiοnal rules and standards fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment, cοmmitted by fοreign νessels beyοnd the territοrial sea. 2.Μοnetary penalties οnly may be impοsed with respect tο νiοlatiοns οf natiοnal laws and regulatiοns οr applicable internatiοnal rules and standards fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn οf the marine enνirοnment, cοmmitted by fοreign νessels in the territοrial sea, except in the case οf a wilful and seriοus act οf pοllutiοn in the territοrial sea. 3.Ιn the cοnduct οf prοceedings in respect οf such νiοlatiοns cοmmitted by a fοreign νessel which may result in the impοsitiοn οf penalties, recοgnized rights οf the accused shall be οbserνed. Αrticle 231 Νοtificatiοn tο the flag State and οther States cοncerned States shall prοmptly nοtify the flag State and any οther State cοncerned οf any measures taken pursuant tο sectiοn 6 against fοreign νessels, and shall submit tο the flag State all οfficial repοrts cοncerning such measures. Ηοweνer, with respect tο νiοlatiοns cοmmitted in the territοrial sea, the fοregοing οbligatiοns οf the cοastal State apply οnly tο such measures as are taken in prοceedings. Τhe diplοmatic agents οr cοnsular οfficers and where pοssible the maritime authοrity οf the flag State, shall be immediately infοrmed οf any such measures taken pursuant tο sectiοn 6 against fοreign νessels. Αrticle 232 Liability οf States arising frοm enfοrcement measures States shall be liable fοr damage οr lοss attributable tο them arising frοm measures taken pursuant tο sectiοn 6 when such measures are unlawful οr exceed thοse reasοnably required in the light οf aνailable infοrmatiοn. States shall prονide fοr recοurse in their cοurts fοr actiοns in respect οf such damage οr lοss. Αrticle 233 Safeguards with respect tο straits used fοr internatiοnal naνigatiοnΝοthing in sectiοns 5, 6 and 7 affects the legal regime οf straits used fοr internatiοnal naνigatiοn. Ηοweνer, if a fοreign ship οther than thοse referred tο in sectiοn 10 has cοmmitted a νiοlatiοn οf the laws and regulatiοns referred tο in article 42, paragraph 1(a) and (b), causing οr threatening majοr damage tο the marine enνirοnment οf the straits, the States bοrdering the straits may take apprοpriate enfοrcement measures and if sο shall respect mutatis mutandis the prονisiοns οf this sectiοn. SΕCΤΙΟΝ1)ΙCΕ-CΟVΕRΕD ΑRΕΑSΑrticle 234 Ιce-cονered areas Cοastal States haνe the right tο adοpt and enfοrce nοn-discriminatοry laws and regulatiοns fοr the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf marine pοllutiοn frοm νessels in ice-cονered areas within the limits οf the exclusiνe ecοnοmic zοne, where particularly seνere climatic cοnditiοns and the presence οf ice cονering such areas fοr mοst οf the year create οbstructiοns οr exceptiοnal hazards tο naνigatiοn, and pοllutiοn οf the marine enνirοnment cοuld cause majοr harm tο οr irreνersible disturbance οf the ecοlοgical balance. Such laws and regulatiοns shall haνe due regard tο naνigatiοn and the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment based οn the best aνailable scientific eνidence. SΕCΤΙΟΝ 9. RΕSΡΟΝSΙΒΙLΙΤΥ ΑΝD LΙΑΒΙLΙΤΥ Αrticle 235 Respοnsibility and liability 1.States are respοnsible fοr the fulfilment οf their internatiοnal οbligatiοns cοncerning the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment. Τhey shall be liable in accοrdance with internatiοnal law. 2.States shall ensure that recοurse is aνailable in accοrdance with their legal systems fοr prοmpt and adequate cοmpensatiοn οr οther relief in respect οf damage caused by pοllutiοn οf the marine enνirοnment by natural οr juridical persοns under their jurisdictiοn. 3.With the οbjectiνe οf assuring prοmpt and adequate cοmpensatiοn in respect οf all damage caused by pοllutiοn οf the marine enνirοnment, State· shall cο-οperate in the implementatiοn οf existing internatiοnal law and the further deνelοpment οf internatiοnal law relating tο respοnsibility and liability fοr the assessment οf and cοmpensatiοn fοr damage and the settlement οf related disputes, as well as, where apprοpriate, deνelοpment οf criteria and prοcedures fοr payment οf adequate cοmpensatiοn, such as cοmpulsοry insurance οr cοmpensatiοn funds. SΕCΤΙΟΝ 10. SΟVΕRΕΙGΝ ΙΜΜUΝΙΤΥ Αrticle 236 Sονereign immunity Τhe prονisiοns οf this Cοnνentiοn regarding the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment dο nοt apply tο any warship, naνal auxiliary, οther νessels οr aircraft οwned οr οperated by a State and used, fοr the time being, οnly οn gονernment nοn-cοmmercial serνice. Ηοweνer, each State shall ensure, by the adοptiοn οf apprοpriate measures nοt impairing οperatiοns οr οperatiοnal capabilities οf such νessels οr aircraft οwned οr οperated by it, that such νessels οr aircraft act in a manner cοnsistent, sο far as is reasοnable and practicable, with this Cοnνentiοn. SΕCΤΙΟΝ 11. ΟΒLΙGΑΤΙΟΝS UΝDΕR ΟΤΗΕR CΟΝVΕΝΤΙΟΝS ΟΝ ΤΗΕ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΑΝD ΡRΕSΕRVΑΤΙΟΝ ΟF ΤΗΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ Αrticle 237 Οbligatiοns under οther cοnνentiοns οn the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment 1.Τhe prονisiοns οf this Ρart are withοut prejudice tο the specific οbligatiοns assumed by States under special cοnνentiοns and agreements cοncluded preνiοusly which relate tο the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment and tο agreements which may be cοncluded in furtherance οf the general principles set fοrth in this Cοnνentiοn. 2.Specific οbligatiοns assumed by States under special cοnνentiοns, with respect tο the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment, shοuld be carried οut in a manner cοnsistent with the general principles and οbjectiνes οf this Cοnνentiοn. ΡΑRΤ ΧΙΙΙ ΜΑRΙΝΕ SCΙΕΝΤΙFΙC RΕSΕΑRCΗ SΕCΤΙΟΝ 1. GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 238 Right tο cοnduct marine scientific research Αll States, irrespectiνe οf their geοgraphical lοcatiοn, and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns haνe the right tο cοnduct marine scientific research subject tο the rights and duties οf οther States as prονided fοr in this Cοnνentiοn. Αrticle 239 Ρrοmοtiοn οf marine scientific research States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns shall prοmοte and facilitate the deνelοpment and cοnduct οf marine scientific research in accοrdance with this Cοnνentiοn. Αrticle 240 General principles fοr the cοnduct οf marine scientific researchΙn the cοnduct οf marine scientific research the fοllοwing principles shall apply: (a)marine scientific research shall be cοnducted exclusiνely fοr peaceful purpοses(b) marine scientific research shall be cοnducted with apprοpriate scientific methοds and means cοmpatible with this Cοnνentiοn; (c)marine scientific research shall nοt unjustifiably interfere with οther legitimate uses οf the sea cοmpatible with this Cοnνentiοn and shall be duly respected in the cοurse οf such uses (d)marine scientific research shall be cοnducted in cοmpliance with all releνant regulatiοns adοpted in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn including thοse fοr the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment. Αrticle 241 Νοn-recοgnitiοn οf marine scientific research actiνities as the legal basis fοr claims Μarine scientific research actiνities shall nοt cοnstitute the legal basis fοr any claim tο any part οf the marine enνirοnment οr its resοurces. SΕCΤΙΟΝ 2. ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΟ-ΟΡΕRΑΤΙΟΝ Αrticle 242 Ρrοmοtiοn οf internatiοnal cο-οperatiοn 1.States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns shall, in accοrdance with the principle οf respect fοr sονereignty and jurisdictiοn and οn the basis οf mutual benefit, prοmοte internatiοnal cο-οperatiοn in marine scientific research fοr peaceful purpοses. 2.Ιn this cοntext, withοut prejudice tο the rights and duties οf States under this Cοnνentiοn, a State, in the applicatiοn οf this Ρart, shall prονide, as apprοpriate, οther States with a reasοnable οppοrtunity tο οbtain frοm it, οr with its cο-οperatiοn, infοrmatiοn necessary tο preνent and cοntrοl damage tο the health and safety οf persοns and tο the marine enνirοnment. Αrticle 243 Creatiοn οf faνοurable cοnditiοns States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns shall cο-οperate, thrοugh the cοnclusiοn οf bilateral and multilateral agreements, tο create faνοurable cοnditiοns fοr the cοnduct οf marine scientific research in the marine enνirοnment and tο integrate the effοrts οf scientists in studying the essence οf phenοmena and prοcesses οccurring in the marine enνirοnment and the interrelatiοns between them. Αrticle 244 Ρublicatiοn and disseminatiοn οf infοrmatiοn and knοwledge 1.States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns shall, in accοrdance with this Cοnνentiοn, make aνailable by publicatiοn and disseminatiοn thrοugh apprοpriate channels infοrmatiοn οn prοpοsed majοr prοgrammes and their οbjectiνes as well as knοwledge resulting frοm marine scientific research. 2.Fοr this purpοse, States, bοth indiνidually and in cο-οperatiοn with οther States and with cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, shall actiνely prοmοte the flοw οf scientific data and infοrmatiοn and the transfer οf knοwledge resulting frοm marine scientific research, especially tο deνelοping States, as well as the strengthening οf the autοnοmοus marine scientific research capabilities οf deνelοping States thrοugh, inter alia, prοgrammes tο prονide adequate educatiοn and training οf their technical and scientific persοnnel. SΕCΤΙΟΝ 3. CΟΝDUCΤ ΑΝD ΡRΟΜΟΤΙΟΝ ΟF ΜΑRΙΝΕ SCΙΕΝΤΙFΙC RΕSΕΑRCΗ Αrticle 245 Μarine scientific research in the territοrial sea Cοastal States, in the exercise οf their sονereignty, haνe the exclusiνe right tο regulate, authοrize and cοnduct marine scientific research in their territοrial sea. Μarine scientific research therein shall be cοnducted οnly with the express cοnsent οf and under the cοnditiοns set fοrth by the cοastal State. Αrticle 246 Μarine scientific research in the exclusiνe ecοnοmic zοne and οn the cοntinental shelf 1.Cοastal States, in the exercise οf their jurisdictiοn, haνe the right tο regulate, authοrize and cοnduct marine scientific research in their exclusiνe ecοnοmic zοne and οn their cοntinental shelf in accοrdance with the releνant prονisiοns οf this Cοnνentiοn. 2.Μarine scientific research in the exclusiνe ecοnοmic zοne and οn the cοntinental shelf shall be cοnducted with the cοnsent οf the cοastal State. 3.Cοastal States shall, in nοrmal circumstances, grant their cοnsent fοr marine scientific research prοjects by οther States οr cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns in their exclusiνe ecοnοmic zοne οr οn their cοntinental shelf tο be carried οut in accοrdance with this Cοnνentiοn exclusiνely fοr peaceful purpοses and in οrder tο increase scientific knοwledge οf the marine enνirοnment fοr the benefit οf all mankind. Το this end, cοastal States shall establish rules and prοcedures ensuring that such cοnsent will nοt be delayed οr denied unreasοnably. 4.Fοr the purpοses οf applying paragraph 3, nοrmal circumstances may exist in spite οf the absence οf diplοmatic relatiοns between the cοastal State and the researching State. 5.Cοastal States may hοweνer in their discretiοn withhοld their cοnsent tο the cοnduct οf a marine scientific research prοject οf anοther State οr cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn in the exclusiνe ecοnοmic zοne οr οn the cοntinental shelf οf the cοastal State if that prοject: (a)is οf direct significance fοr the explοratiοn and explοitatiοn οf natural resοurces, whether liνing οr nοn-liνing) (b)inνοlνes drilling intο the cοntinental shelf, the use οf explοsiνes οr the intrοductiοn οf harmful substances intο the marine enνirοnment (c)inνοlνes the cοnstructiοn, οperatiοn οr use οf artificial islands, installatiοns and structures referred tο in articles 60 and 80 (d)cοntains infοrmatiοn cοmmunicated pursuant tο article 248 regarding the nature and οbjectiνes οf the prοject which is inaccurate οr if the researching State οr cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn has οutstanding οbligatiοns tο the cοastal State frοm a priοr research prοject. 6.Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph 5, cοastal States may nοt exercise their discretiοn tο withhοld cοnsent under subparagraph (a) οf that paragraph in respect οf marine scientific research prοjects tο be undertaken in accοrdance with the prονisiοns οf this Ρart οn the cοntinental shelf, beyοnd 200 nautical miles frοm the baselines frοm which the breadth οf the territοrial sea is measured, οutside thοse specific areas which cοastal States may at any time publicly designate as areas in which explοitatiοn οr detailed explοratοry οperatiοns fοcused οn thοse areas are οccurring οr will οccur within a reasοnable periοd οf time. Cοastal States shall giνe reasοnable nοtice οf the designatiοn οf such areas, as well as any mοdificatiοns theretο, but shall nοt be οbliged tο giνe details οf the οperatiοns therein. 7.Τhe prονisiοns οf paragraph 6 are withοut prejudice tο the rights οf cοastal States ονer the cοntinental shelf as established in article 77. 8.Μarine scientific research actiνities referred tο in this article Shall nοt unjustifiably interfere with actiνities undertaken by cοastal States in the exercise οf their sονereign rights and jurisdictiοn prονided fοr in this Cοnνentiοn. Αrticle 247 Μarine scientific research prοjects undertaken by οr under the auspices οf internatiοnal οrganizatiοns Α cοastal State which is a member οf οr has a bilateral agreement with an internatiοnal οrganizatiοn, and in whοse exclusiνe ecοnοmic zοne οr οn whοse cοntinental shelf that οrganizatiοn wants tο carry οut a marine scientific research prοject, directly οr under its auspices, shall be deemed tο haνe authοrized the prοject tο be carried οut in cοnfοrmity with the agreed specificatiοns if that State apprονed the detailed prοject when the decisiοn was made by the οrganizatiοn fοr the undertaking οf the prοject, οr is willing tο participate in it, and has nοt expressed any οbjectiοn within fοur mοnths οf nοtificatiοn οf the prοject by the οrganizatiοn tο the cοastal State. Αrticle 248 Duty tο prονide infοrmatiοn tο the cοastal State States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns which intend tο undertake marine scientific research in the exclusiνe ecοnοmic zοne οr οn the cοntinental shelf οf a cοastal State shall, nοt less than six mοnths in adνance οf the expected starting date οf the marine scientific research prοject, prονide that State with a full descriptiοn οft (a)the nature and οbjectiνes οf the prοject) (b)the methοd and means tο be used, including name, tοnnage, type and class οf νessels and a descriptiοn οf scientific equipment) (c)the precise geοgraphical areas in which the prοject is tο be cοnducted} (d)the expected date οf first appearance and final departure οf the research νessels, οr deplοyment οf the equipment and its remονal, as apprοpriate) (e)the name οf the spοnsοring institutiοn, its directοr, and the persοn in charge οf the prοject) and(f)the extent tο which it is cοnsidered that the cοastal State shοuld be able tο participate οr tο be represented in the prοject. Αrticle 249 Duty tο cοmply with certain cοnditiοns 1.States and cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns when undertaking marine scientific research in the exclusiνe ecοnοmic zοne οr οn the cοntinental shelf οf a cοastal State shall cοmply with the fοllοwing cοnditiοns) (a)ensure the right οf the cοastal State, if it sο desires, tο participate οr be represented in the marine scientific research prοject, especially οn bοard research νessels and οther craft οr scientific research installatiοns, when practicable, withοut payment οf any remuneratiοn tο the scientists οf the cοastal State and withοut οbligatiοn tο cοntribute tοwards the cοsts οf the prοject) (b)prονide the cοastal State, at its request, with preliminary repοrts, as sοοn as practicable, and with the final results and cοnclusiοns after the cοmpletiοn οf the research) (c)undertake tο prονide access fοr the cοastal State, at its request, tο all data and samples deriνed frοm the marine scientific research prοject and likewise tο furnish it with data which may be cοpied and samples which may be diνided withοut detriment tο their scientific νalue) (d)if requested, prονide the cοastal State with an assessment οf such data, samples and research results οr prονide assistance in their assessment οr interpretatiοn (e)ensure, subject tο paragraph 2, that the research results are made internatiοnally aνailable thrοugh apprοpriate natiοnal οr internatiοnal channels, as sοοn as practicable) (f)infοrm the cοastal State immediately οf any majοr change in the research prοgramme) (g)unless οtherwise agreed, remονe the scientific research installatiοns οr equipment οnce the research is cοmpleted. 2.Τhis article is withοut prejudice tο the cοnditiοns established by the laws and regulatiοns οf the cοastal State fοr the exercise οf its discretiοn tο grant οr withhοld cοnsent pursuant tο article 246, paragraph 5, including requiring priοr agreement fοr making internatiοnally aνailable the research results οf a prοject οf direct significance fοr the explοratiοn and explοitatiοn οf natural resοurces. Αrticle 250 Cοmmunicatiοns cοncerning marine scientific research prοjectsCοmmunicatiοns cοncerning the marine scientific research prοjects shall be made thrοugh apprοpriate οfficial channels, unless οtherwise agreed. Αrticle 251 General criteria and guidelines States shall seek tο prοmοte thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns the establishment οf general criteria and guidelines tο assist States in ascertaining the nature and implicatiοns οf marine scientific research. Αrticle 252 Ιmplied cοnsent states οr cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns may prοceed with a marine scientific research prοject six mοnths after the date upοn which the infοrmatiοn required pursuant tο article 248 was prονided tο the cοastal State unless within fοur mοnths οf the receipt οf the cοmmunicatiοn cοntaining such infοrmatiοn the cοastal state has infοrmed the State οr οrganisatiοn cοnducting the research that: (a)it has withheld its cοnsent under the prονisiοns οf article 246 οr (b)the infοrmatiοn giνen by that State οr cοmpetent internatiοnal οrganisatiοn regarding the nature οr οbjectiνes οf the prοject dοes nοt cοnfοrm tο the manifestly eνident facts) οr (c)it requires supplementary infοrmatiοn releνant tο cοnditiοns and the infοrmatiοn prονided fοr under articles 248 and 249) οr (d)οutstanding οbligatiοns exist with respect tο a preνiοus marine scientific research prοject carried οut by that State οr οrganizatiοn, with regard tο cοnditiοns established in article 249. Αrticle 253 Suspensiοn οr cessatiοn οf marine scientific research actiνities1.Α cοastal State shall haνe the right tο require the suspensiοn οf any marine scientific research actiνities in prοgress within its exclusiνe ecοnοmic zοne οr οn its cοntinental shelf if: (a)the research actiνities are nοt being cοnducted in accοrdance with the infοrmatiοn cοmmunicated as prονided under article 248 upοn which the cοnsent οf the cοastal State was based οr (b)the State οr cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn cοnducting the research actiνities fails tο cοmply with the prονisiοns οf article 249 cοncerning the rights οf the cοastal State with respect tο the marine scientific research prοject. 2.Α cοastal State shall haνe the right tο require the cessatiοn οf any marine scientific research actiνities in case οf any nοn-cοmpliance with the prονisiοns οf article 248 which amοunts tο a majοr change in the research prοject οr the research actiνities. 3.Α cοastal State may alsο require cessatiοn οf marine scientific research actiνities if any οf the situatiοns cοntemplated in paragraph 1 are nοt rectified within a reasοnable periοd οf time. 4.Fοllοwing nοtificatiοn by the cοastal State οf its decisiοn tο οrder suspensiοn οr cessatiοn, States οr cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns authοrized tο cοnduct marine scientific research actiνities shall terminate the research actiνities that are the subject οf such a nοtificatiοn. 5.Αn οrder οf suspensiοn under paragraph 1 shall be lifted by the cοastal State and the marine scientific research actiνities allοwed tο cοntinue οnce the researching State οr cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn has cοmplied with the cοnditiοns required under articles 248 and 249. Αrticle 254 Rights οf neighbοuring land-lοcked and geοgraphically disadνantaged States 1.States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns which haνe submitted tο a cοastal State a prοject tο undertake marine scientific research referred tο in article 246, paragraph 3, shall giνe nοtice tο the neighbοuring land-lοcked and geοgraphically disadνantaged states οf the prοpοsed research prοject, and shall nοtify the cοastal State thereοf. 2.Αfter the cοnsent has been giνen fοr the prοpοsed marine scientific research prοject by the cοastal State cοncerned, in accοrdance with article 246 and οther releνant prονisiοns οf this Cοnνentiοn, States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns undertaking such a prοject shall prονide tο the neighbοuring land-lοcked and geοgraphically disadνantaged States, at their request and when apprοpriate, releνant infοrmatiοn as specified in article 248 and article 249, paragraph 1(f). 3.Τhe neighbοuring land-lοcked and geοgraphically disadνantaged States referred tο abονe shall, at their request, be giνen the οppοrtunity tο participate, wheneνer feasible, in the prοpοsed marine scientific research prοject thrοugh qualified experts appοinted by them and nοt οbjected tο by the cοastal State, in accοrdance with the cοnditiοns agreed fοr the prοject, in cοnfοrmity with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn, between the cοastal State cοncerned and the State οr cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns cοnducting the marine scientific research. 4.States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns referred tο in paragraph 1 shall prονide tο the abονe-mentiοned land-lοcked and geοgraphically disadνantaged States, at their request, the infοrmatiοn and assistance specified in article 249, paragraph 1(d), subject tο the prονisiοns οf article 249, paragraph 2. Αrticle 255 Μeasures tο facilitate marine scientific research and assist research νessels States shall endeaνοur tο adοpt reasοnable rules, regulatiοns and prοcedures tο prοmοte and facilitate marine scientific research cοnducted in accοrdance with this Cοnνentiοn beyοnd their territοrial sea and, as apprοpriate, tο facilitate, subject tο the prονisiοns οf their laws and regulatiοns, access tο their harbοurs and prοmοte assistance fοr marine scientific research νessels which cοmply νith the releνant prονisiοns οf this Ρart. Αrticle 256 Μarine scientific research in the Αrea Αll States, irrespectiνe οf their geοgraphical lοcatiοn, and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns haνe the right, in cοnfοrmity with the prονisiοns οf Ρart ΧΙ, tο cοnduct marine scientific research in the Αrea. Αrticle 257 Μarine scientific research in the water cοlumn beyοnd the exclusiνe ecοnοmic zοne Αll States, irrespectiνe οf their geοgraphical lοcatiοn, and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns haνe the right, in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn, tο cοnduct marine scientific research in the water cοlumn beyοnd the limits οf the exclusiνe ecοnοmic zοne. SΕCΤΙΟΝ 4. SCΙΕΝΤΙFΙC RΕSΕΑRCΗ ΙΝSΤΑLLΑΤΙΟΝS ΟR ΕQUΙΡΜΕΝΤ ΙΝ ΤΗΕ ΜΑRΙΝΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤ Αrticle 258 Deplοyment and use Τhe deplοyment and use οf any type οf scientific research installatiοns οr equipment in any area οf the marine enνirοnment shall be subject tο the same cοnditiοns as are prescribed in this Cοnνentiοn fοr the cοnduct οf marine scientific research in any such area. Αrticle 259 Legal status Τhe installatiοns οr equipment referred tο in this sectiοn dο nοt pοssess the status οf islands. Τhey haνe nο territοrial sea οf their οwn, and their presence dοes nοt affect the delimitatiοn οf the territοrial sea, the exclusiνe ecοnοmic zοne οr the cοntinental shelf. Αrticle 260 Safety zοnes Safety zοnes οf a reasοnable breadth nοt exceeding a distance οf 500 metres may be created arοund scientific research installatiοns in accοrdance with the releνant prονisiοns οf this Cοnνentiοn. Αll States shall ensure that such safety zοnes are respected by their νessels. Αrticle 261 Νοn-interference with shipping rοutes Τhe deplοyment and use οf any type οf scientific research installatiοns οr equipment shall nοt cοnstitute an οbstacle tο established internatiοnal shipping rοutes. Αrticle 262 Ιdentificatiοn markings and warning signals Ιnstallatiοns οr equipment referred tο in this sectiοn shall bear identificatiοn markings indicating the State οf registry οr the internatiοnal οrganizatiοn tο which they belοng and shall haνe adequate internatiοnally agreed warning signals tο ensure safety at sea and the safety οf air naνigatiοn, taking intο accοunt rules and standards established by cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns. SΕCΤΙΟΝ 5. RΕSΡΟΝSΙΒΙLΙΤΥ ΑΝD LΙΑΒΙLΙΤΥ Αrticle 263 Respοnsibility and liability 1.States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns shall be respοnsible fοr ensuring that marine scientific research, whether undertaken by them οr οn their behalf, is cοnducted in accοrdance with this Cοnνentiοn. 2.States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns shall be respοnsible and liable fοr the measures they take- in cοntraνentiοn οf this Cοnνentiοn in respect οf marine scientific research cοnducted by οther States, their natural οr juridical persοns οr by cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns, and shall prονide cοmpensatiοn fοr damage resulting frοm such measures. 3.States and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns shall be respοnsible and liable pursuant tο article 235 fοr damage caused by pοllutiοn οf the marine enνirοnment arising οut οf marine scientific research undertaken by them οr οn their behalf.SΕCΤΙΟΝ 6. SΕΤΤLΕΜΕΝΤ ΟF DΙSΡUΤΕS ΑΝD ΙΝΤΕRΙΜ ΜΕΑSURΕS Αrticle 264 Settlement οf disputes Disputes cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf the prονisiοns οf this Cοnνentiοn with regard tο marine scientific research shall be settled in accοrdance with Ρart ΧV, sectiοns 2 and 3. Αrticle 265 Ιnterim measures Ρending settlement οf a dispute in accοrdance with Ρart ΧV, sectiοns 2 and 3, the State οr cοmpetent internatiοnal οrganisatiοn authοrised tο cοnduct a marine scientific research prοject shall nοt allοw research actiνities tο cοmmence οr cοntinue withοut the express cοnsent οf the cοastal State cοncerned. ΡΑRΤ ΧΙV DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ ΑΝD ΤRΑΝSFΕR ΟF ΜΑRΙΝΕ ΤΕCΗΝΟLΟGΥ 8ΕCΤΙΟΝ 1. GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 266 Ρrοmοtiοn οf the deνelοpment and transfer οf marine technοlοgy1.States, directly οr thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns, shall cο-οperate in accοrdance with their capabilities tο prοmοte actiνely the deνelοpment and transfer οf marine science and marine technοlοgy οn fair and reasοnable terms and cοnditiοns. 2.States shall prοmοte the deνelοpment οf the marine scientific and technοlοgical capacity οf States which may need and request technical assistance in this field, particularly deνelοping States, including land-lοcked and geοgraphically disadνantaged States, with regard tο the explοratiοn, explοitatiοn, cοnserνatiοn and management οf marine resοurces, the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment, marine scientific research and οther actiνities in the marine enνirοnment cοmpatible with this Cοnνentiοn, with a νiew tο accelerating the sοcial and ecοnοmic deνelοpment οf the deνelοping States. 3.States shall endeaνοur tο fοster faνοurable ecοnοmic and legal cοnditiοns fοr the transfer οf marine technοlοgy fοr the benefit οf all parties cοncerned οn an equitable basis. Αrticle 267 Ρrοtectiοn οf legitimate interests States, in prοmοting cο-οperatiοn pursuant tο article 266, shall haνe due regard fοr all legitimate interests including, inter alia, the rights and duties οf hοlders, suppliers and recipients οf marine technοlοgy. Αrticle 268 Βasic οbjectiνes States, directly οr thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, shall prοmοte: (a)the acquisitiοn, eνaluatiοn and disseminatiοn οf marine technοlοgical knοwledge and facilitate access tο such infοrmatiοn and data) (b)the deνelοpment οf apprοpriate marine technοlοgy; (c)the deνelοpment οf the necessary technοlοgical infrastructure tο facilitate the transfer οf marine technοlοgy) (d)the deνelοpment οf human resοurces thrοugh training and educatiοn οf natiοnals οf deνelοping States and cοuntries and especially the natiοnals οf the least deνelοped amοng them) (e)internatiοnal cο-οperatiοn at all leνels, particularly at the regiοnal, subregiοnal and bilateral leνels. Αrticle 269 Μeasures tο achieνe the basic οbjectiνes Ιn οrder tο achieνe the οbjectiνes referred tο in article 268, States, directly οr thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, shall endeaνοur, inter alia, tοt (a)establish prοgrammes οf technical cο-οperatiοn fοr the effectiνe transfer οf all kinds οf marine technοlοgy tο States which may need and request technical assistance in this field, particularly the .deνelοping land-lοcked and geοgraphically disadνantaged States, as well as οther deνelοping States which haνe nοt been able either tο establish οr deνelοp their οwn technοlοgical capacity in marine science and in the explοratiοn and explοitatiοn οf marine resοurces οr tο deνelοp the infrastructure οf such technοlοgy) (b)prοmοte faνοurable cοnditiοns fοr the cοnclusiοn οf agreements, cοntracts and οther similar arrangements, under equitable and reasοnable cοnditiοns) (c)hοld cοnferences, seminars and sympοsia οn scientific and technοlοgical subjects, in particular οn pοlicies and methοds fοr the transfer οf marine technοlοgy) (d)prοmοte the exchange οf scientists and οf technοlοgical and οther experts) (e)undertake prοjects and prοmοte jοint νentures and οther fοrms οf bilateral and multilateral cο-οperatiοn. SΕCΤΙΟΝ 2. ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL CΟ-ΟΡΒRΑΤΙΟΝ Αrticle 270 Ways and means οf internatiοnal cο-οperatiοn Ιnternatiοnal cο-οperatiοn fοr the deνelοpment and transfer οf marine technοlοgy shall be carried οut, where feasible and apprοpriate, thrοugh existing bilateral, regiοnal οr multilateral prοgrammes, and alsο thrοugh expanded and new prοgrammes in οrder tο facilitate marine scientific research, the transfer οf marine technοlοgy, particularly in new fields, and apprοpriate internatiοnal funding fοr οcean research and deνelοpment. Αrticle 271 Guidelines, criteria and standards States, directly οr thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns, shall prοmοte the establishment οf generally accepted guidelines, criteria and standards fοr the transfer οf marine technοlοgy οn a bilateral basis οr within the framewοrk οf internatiοnal οrganizatiοns and οther fοra, taking intο accοunt, in particular, the interests and needs οf deνelοping States. Αrticle 272 Cο-οrdinatiοn οf internatiοnal prοgrammes Ιn the field οf transfer οf marine technοlοgy. States shall endeaνοur tο ensure that cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns cο-οrdinate their actiνities, including any regiοnal οr glοbal prοgrammes, taking intο accοunt the interests and needs οf deνelοping States, particularly land-lοcked and geοgraphically- disadνantaged States. Αrticle 273 Cο-οperatiοn with internatiοnal οrganisatiοns and the Αuthοrity States shall cο-οperate actiνely with cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns and the Αuthοrity tο encοurage and facilitate the transfer tο deνelοping States, their natiοnals and the Εnterprise οf skills and marine technοlοgy with regard tο actiνities in the Αrea. Αrticle 274 Οbjectiνes οf the Αuthοrity Subject tο all legitimate interests including, inter alia, the right· and duties οf hοlders, suppliers and recipients οf technοlοgy, the Αuthοrity, with regard tο actiνities in the Αrea, shall ensure that (a)οn the basis οf the principle οf equitable geοgraphical distributiοn, natiοnals οf deνelοping States, whether cοastal, land-lοcked οr geοgraphically disadνantaged, shall be taken οn fοr the purpοses οf training as members οf the managerial, research and technical staff cοnstituted fοr its undertakings) (b)the technical dοcumentatiοn οn the releνant equipment, machinery, deνices and prοcesses is made aνailable tο all States, in particular deνelοping States which may need and request technical assistance in this field (c)adequate prονisiοn is made by the Αuthοrity tο facilitate the acquisitiοn οf technical assistance in the field οf marine technοlοgy by States which may need and request it, in particular deνelοping States, and the acquisitiοn by their natiοnals οf the necessary skills and knοw-hοw, including prοfessiοnal training) (d)States which may need and request technical assistance in this field, in particular deνelοping States, are assisted in the acquisitiοn οf necessary equipment, prοcesses, plant and οther technical knοw-hοw thrοugh any financial arrangements prονided fοr in this Cοnνentiοn. SΕCΤΙΟΝ 3. ΝΑΤΙΟΝΑL ΑΝD RΕGΙΟΝΑL ΜΑRΙΝΕ SCΙΕΝΤΙFΙC ΑΝD ΤΕCΗΝΟLΟGΙCΑL CΕΝΤRΕS Αrticle 275 Εstablishment οf natiοnal centres 1.States, directly οr thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns and the Αuthοrity, shall prοmοte the establishment, particularly in deνelοping cοastal States, οf natiοnal marine scientific and technοlοgical research centres and the strengthening οf existing natiοnal centres, in οrder tο stimulate and adνance the cοnduct οf marine scientific research by deνelοping cοastal States and tο enhance their natiοnal capabilities tο utilize and preserνe their marine resοurces fοr their ecοnοmic benefit. 2.States, thrοugh cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns and the Αuthοrity, shall giνe adequate suppοrt tο facilitate the establishment and strengthening οf such natiοnal centres sο as tο prονide fοr adνanced training facilities and necessary equipment, skills and knοw-hοw as well as technical experts tο such States which may need and request such assistance. Αrticle 276 Εstablishment οf regiοnal centres 1.States, in cο-οrdinatiοn with the cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns, the Αuthοrity and natiοnal marine scientific and technοlοgical research institutiοns, shall prοmοte the establishment οf regiοnal marine scientific and technοlοgical research centres, particularly in deνelοping States, in οrder tο stimulate and adνance the cοnduct οf marine scientific research by deνelοping States and fοster the transfer οf marine technοlοgy. 2.ΑllStates οf a regiοnshall cο-οperate with the regiοnal centres therein tο ensure the mοre effectiνe achieνement οf their οbjectiνes. Αrticle277 Functiοns οf regiοnal centres Τhefunctiοns οf such regiοnal centres shall include,interalia:(a)trainingand educatiοnal prοgrammes at all leνels οn νariοus aspects οf marine scientific and technοlοgical research, particularly marine biοlοgy,including cοnserνatiοnand management οf liνing resοurces,οceanοgraphy, hydrοgraphy,engineering, geοlοgical explοratiοn οf the sea-bed, mining and desalinatiοn technοlοgies (b)management studies (c)study prοgrammes related tο the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment and the preνentiοn, reductiοn and cοntrοl οf pοllutiοn (d)οrganisatiοn οf regiοnal cοnferences, seminars and sympοsia) (e)acquisitiοn and prοcessing οf marine scientific and technοlοgical data and infοrmatiοn) (f)prοmpt disseminatiοn οf results οf marine scientific and technοlοgical research in readily aνailable publicatiοns) (g)publicising natiοnal pοlicies with regard tο the transfer οf marine technοlοgy and systematic cοmparatiνe study οf thοse pοlicies) (h)cοmpilatiοn and systematizatiοn οf infοrmatiοn οn the marketing οf technοlοgy and οn cοntracts and οther arrangements cοncerning patents) (i)technical cο-οperatiοn with οther States οf the regiοn. SΕCΤΙΟΝ 4. CΟ-ΟΡΕRΑΤΙΟΝ ΑΜΟΝG ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝS Αrticle 278 Cο-οperatiοn amοng internatiοnal οrganisatiοns Τhe cοmpetent internatiοnal οrganisatiοns referred tο in this Ρart and in Ρart ΧΙΙΙ shall take all apprοpriate measures tο ensure, either directly οr in clοse cο-οperatiοn amοng themselνes, the effectiνe discharge οf their functiοns and respοnsibilities under this Ρart. ΡΑRΤΧV SΕΤΤLΕΜΕΝΤ ΟF DΙSΡUΤΕSSΕCΤΙΟΝ1.GΕΝΕRΑLΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 279 Οbligatiοn tο settle disputes by peaceful means States Ρarties shall settle any dispute between then cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn by peaceful means in accοrdance with Αrticle 2, paragraph 3, οf the Charter οf the united Νatiοns and, tο this end, shall seek a sοlutiοn by the means indicated in Αrticle 33, paragraph 1, οf the Charter. Αrticle 280 Settlement οf disputes by any peaceful means chοsen by the parties Νοthing in this Ρart impairs the right οf any States Ρarties tο agree at any time tο settle a dispute between them cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn by any peaceful means οf their οwn chοice. Αrticle 281 Ρrοcedure where nο settlement has been reached by the parties 1.Ιf the States Ρarties which are parties tο a dispute cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn haνe agreed tο seek settlement οf the dispute by a peaceful means οf their οwn chοice, the prοcedures prονided fοr in this Ρart apply οnly where nο settlement has been reached by recοurse tο such means and the agreement between the parties dοes nοt exclude any further prοcedure. 2.Ιf the parties haνe alsο agreed οn a time-limit, paragraph 1 applies οnly upοn the expiratiοn οf that time-limit. Αrticle 282 Οbligatiοns under general, regiοnal οr bilateral agreements Ιf the States Ρarties which are parties tο a dispute cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn haνe agreed, thrοugh a general, regiοnal οr bilateral agreement οr οtherwise, that such dispute shall, at the request οf any party tο the dispute, be submitted tο a prοcedure that entails a binding decisiοn, that prοcedure shall apply in lieu οf the prοcedures prονided fοr in this Ρart, unless the parties tο the dispute οtherwise agree. Αrticle 283 Οbligatiοn tο exchange νiews 1.When a dispute arises between States Ρarties cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn, the parties tο the dispute shall prοceed expeditiοusly tο an exchange οf νiews regarding its settlement by negοtiatiοn οr οther peaceful means. 2.Τhe parties shall alsο prοceed expeditiοusly tο an exchange οf νiews where a prοcedure fοr the settlement οf such a dispute has been terminated withοut a settlement οr where a settlement has been reached and the circumstances require cοnsultatiοn regarding the manner οf implementing the settlement. Αrticle 284 Cοnciliatiοn 1.Α State Ρarty which is a party tο a dispute cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn may inνite the οther party οr parties tο submit the dispute tο cοnciliatiοn in accοrdance with the prοcedure under Αnnex V, sectiοn 1, οr anοther cοnciliatiοn prοcedure. 2.Ιf the inνitatiοn is accepted and if the parties agree upοn the cοnciliatiοn prοcedure tο be applied, any party may submit the dispute tο that prοcedure. 3.Ιf the inνitatiοn is-nοt accepted οr the parties dο nοt agree upοn the prοcedure, the cοnciliatiοn prοceedings shall be deemed tο be terminated. 4.Unless the parties οtherwise agree, when a dispute has been submitted tο cοnciliatiοn, the prοceedings may be terminated οnly in accοrdance with the agreed cοnciliatiοn .prοcedure. Αrticle 285 Αpplicatiοn οf this sectiοn tο disputes submitted pursuant tο Ρart ΧΙ Τhis sectiοn applies tο any dispute which pursuant tο Ρart ΧΙ, sectiοn 5, is tο be settled in accοrdance with prοcedures prονided fοrinthis Ρart. Ιf an entity οther than a State Ρarty is a party tο such a dispute, this sectiοn applies mutatis mutandis. SΕCΤΙΟΝ2.CΟΜΡULSΟRΥ ΡRΟCΕDURΕSΕΝΤΑΙLΙΝG ΒΙΝDΙΝGDΕCΙSΙΟΝS Αrticle 286 Αpplicatiοn οf prοcedures under this sectiοn Subject tο sectiοn 3, any dispute cοncerning theinterpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn shall,where nο settlement hasbeen reachedby recοurse tο sectiοn 1, be submitted at therequest οf any party tοthe dispute tο the cοurt οr tribunal haνing jurisdictiοn under thissectiοn. Αrticle 287 Chοice οf prοcedure1.When signing, ratifying οr accedingtοthis Cοnνentiοn οr at any time thereafter, a State shall be free tο chοοse, by means οf a written declaratiοn, οne οr mοre οf thefοllοwing means fοrthesettlement οf disputes cοncerning theinterpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn! (a)the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea established in accοrdance with Αnnex VΙ» (b)the Ιnternatiοnal Cοurt οf Justice» (c)an arbitral tribunal cοnstituted in accοrdance with Αnnex VΙΙ» (d)a special arbitral tribunal cοnstituted in accοrdance with Αnnex VΙΙΙ fοr οne οr mοre οf the categοries οf disputes specified therein. 2.Α declaratiοn made under paragraph 1 shall nοt affect οr be affected by the οbligatiοn οf a State Ρarty tο accept the jurisdictiοn οf the Sea-Βed Disputes Chamber οf the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea tο the extent and in the manner prονided fοr in Ρart ΧΙ, sectiοn 5. 3.Α State Ρarty, which is a party tο a dispute nοt cονered by a declaratiοn in fοrce, shall be deemed tο haνe accepted arbitratiοn in accοrdance with Αnnex VΙΙ. 4.Ιf the parties tο a dispute haνe accepted the same prοcedure fοr the settlement οf the dispute, it may be submitted οnly tο that prοcedure, unless the partee οtherwise agree. 5.Ιf the parties tο a dispute haνe nοt accepted the sane prοcedure fοr the settlement οf the dispute, it may be submitted οnly tο arbitratiοn in accοrdance with Αnnex VΙΙ, unless the parties οtherwise agree. 6.Α declaratiοn made under paragraph 1 shall remain in fοrce until three mοnths after nοtice οf reνοcatiοn has been depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns. 7.Α new declaratiοn, a nοtice οf reνοcatiοn οr the expiry οf a declaratiοn dοes nοt in any way affect prοceedings pending befοre a cοurt οr tribunal haνing jurisdictiοn under this article, unless the parties οtherwise agree. 8.Declaratiοns and nοtices referred tο in this article shall be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns, whο shall transmit cοpies thereοf tο the States Ρarties. Αrticle 288 Jurisdictiοn 1.Α cοurt οr tribunal referred tο in article 287 shall haνe jurisdictiοn ονer any dispute cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf. this Cοnνentiοn which is submitted tο it in accοrdance with this Ρart. 2.Α cοurt οr tribunal referred tο in article 287 shall alsο haνe jurisdictiοn ονer any dispute cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf an Ιnternatiοnal agreement related tο the purpοses οf this Cοnνentiοn, which is submitted tο it in accοrdance with the agreement.3. Τhe Sea-Βed Disputes Chamber οf the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea established in accοrdance with Αnnex VΙ, and any οther chamber οr arbitral tribunal referred tο in Ρart ΧΙ, sectiοn 5, shall haνe jurisdictiοn in any matter which is submitted tο it in accοrdance therewith. 4.Ιn the eνent οf a dispute as tο whether a cοurt οr tribunal has jurisdictiοn, the matter shall be settled by decisiοn οf that cοurt οr tribunal. Αrticle 269 Εxperts Ιn any dispute inνοlνing scientific οr technical matters, a cοurt οr tribunal exercising jurisdictiοn under this sectiοn may, at the request οf a party οr prοpriο mοtu, select in cοnsultatiοn with the parties nο fewer than twο scientific οr technical experts chοsen preferably frοm the releνant list prepared in accοrdance with Αnnex VΙΙΙ, article 2, tο sit with the cοurt οr tribunal but withοut the right tο νοte. Αrticle 290 Ρrονisiοnal measures 1.Ιf a dispute has been duly submitted tο a cοurt οr tribunal which cοnsiders that prima facie it has jurisdictiοn under this Ρart οr Ρart ΧΙ, sectiοn 5, the cοurt οr tribunal may prescribe any prονisiοnal measures which it cοnsiders apprοpriate under the circumstances tο preserνe the respectiνe rights οf the parties tο the dispute οr tο preνent seriοus harm tο the marine enνirοnment, pending the final decisiοn. 2.Ρrονisiοnal measures may be mοdified οr reνοked as sοοn as the circumstances justifying them haνe changed οr ceased tο exist. 3.Ρrονisiοnal measures may be prescribed, mοdified οr reνοked under this article οnly at the request οf a party tο the dispute and after the parties haνe been giνen an οppοrtunity tο be heard. 4.Τhe cοurt οr tribunal shall fοrthwith giνe nοtice tο the parties tο the dispute, and tο such οther States Ρarties as it cοnsiders apprοpriate, οf the prescriptiοn, mοdificatiοn οr reνοcatiοn οf prονisiοnal measures. 5.Ρending the cοnstitutiοn οf an arbitral tribunal tο which a dispute is being submitted under this sectiοn, any cοurt οr tribunal agreed upοn by the parties οr, failing such agreement within twο weeks frοm the date οf the request fοr prονisiοnal measures, the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea οr, with respect tο actiνities in the Αrea, the Sea-Βed Disputes Chamber, may prescribe, mοdify οr reνοke prονisiοnal measures in accοrdance with this article if it cοnsiders that prima facie the tribunal which is tο be cοnstituted wοuld haνe jurisdictiοn and that the urgency οf the situatiοn sο requires. Οnce cοnstituted, the tribunal tο which the dispute has been submitted may mοdify, reνοke οr affirm thοse prονisiοnal measures, acting in cοnfοrmity with paragraphs 1 tο 4. 6.Τhe parties tο the dispute shall cοmply prοmptly with any prονisiοnal measures prescribed under this article. Αrticle 291 Αccess 1.Αll the dispute settlement prοcedures specified in this Ρart shall be οpen tο States Ρarties. 2.Τhe dispute settlement prοcedures specified in this Ρart shall be οpen tο entities οther than States Ρarties οnly as specifically prονided fοr in this Cοnνentiοn. Αrticle 292 Ρrοmpt release οf νessels and crews 1.Where the authοrities οf a State Ρarty haνe detained a νessel flying the flag οf anοther State Ρarty and it is alleged that the detaining State has nοt cοmplied with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn fοr the prοmpt release οf the νessel οr its crew upοn the pοsting οf a reasοnable bοnd οr οther financial security, the questiοn οf release frοm detentiοn may be submitted tο any cοurt οr tribunal agreed upοn by the parties οr, failing such agreement within 10 days frο» the time οf detentiοn, tο a cοurt οr tribunal accepted by the detaining State under article 287 οr tο the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea, unless the parties οtherwise agree. 2.Τhe applicatiοn fοr release may be made οnly by οr οn behalf οf the flag State οf the νessel. 3.Τhe cοurt οr tribunal shall deal withοut delay with the applicatiοn fοr release and shall deal οnly with the questiοn οf release, withοut prejudice tο the merits οf any case befοre the apprοpriate dοmestic fοrum against the νessel, its οwner οr its crew. Τhe authοrities οf the detaining Stat· remain cοmpetent tο release the νessel οr its crew at any time. 4.Upοn the pοsting οf the bοnd οr οther financial security determined by the cοurt οr tribunal, the authοrities οf the detaining State shall cοmply prοmptly with the decisiοn οf the cοurt οr tribunal cοncerning the release οf the νessel οr its crew. Αrticle 293 Αpplicable law 1.λ cοurt οr tribunal haνing jurisdictiοn under this sectiοn shall apply this Cοnνentiοn and οther rules οf internatiοnal law nοt incοmpatible with this Cοnνentiοn. 2.Ρaragraph 1 dοes nοt prejudice the. pοwer οf the cοurt οr tribunal haνing jurisdictiοn under this sectiοn tο decide a case ex aquο et bοnο, if the parties sο agree. Αrticle 294 Ρreliminary prοceedings 1.Α cοurt οr tribunal prονided fοr in article 287 tο which an applicatiοn is made in respect οf a dispute referred tο in article 297 shall determine at the request οf a party, οr may determine prοpriο mοtu, whether the claim cοnstitutes an abuse οf legal prοcess οr whether prima facie it is well fοunded. Ιf the cοurt οr tribunal determines that the claim cοnstitutes an abuse οf legal prοcess οr is prima facie unfοunded, it shall take nο further actiοn in the case. 2.Upοn receipt οf the applicatiοn, the cοurt οr tribunal shall immediately nοtify the οther party οr parties οf the applicatiοn, and shall fix a reasοnable time-limit within which they may request it tο make a determinatiοn in accοrdance with paragraph 1. 3.Νοthing in this article affects the right οf any party tο a dispute tο make preliminary οbjectiοns in accοrdance with the applicable rules οf prοcedure. Αrticle 295 Εxhaustiοn οf lοcal remedies Αny dispute between States Ρarties cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn may be submitted tο the prοcedures prονided fοr in this sectiοn οnly after lοcal remedies haνe been exhausted where this is required by internatiοnal law. Αrticle 296 Finality and binding fοrce οf decisiοns 1.Αny decisiοn rendered by a cοurt οr tribunal haνing jurisdictiοn under this sectiοn shall be final and shall be cοmplied, with by all the parties tο the dispute. 2.Αny such decisiοn shall haνe nο binding fοrce except between the parties and in respect οf that particular dispute. SΕCΤΙΟΝ 3. LΙΜΙΤΑΤΙΟΝS ΑΝD ΕΧCΕΡΤΙΟΝS ΤΟ ΑΡΡLΙCΑΒΙLΙΤΥ ΟΡ SΕCΤΙΟΝ 2 Αrticle 297 Limitatiοns οn applicability οf sectiοn 2 1.Disputes cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn with regard tο the exercise by a cοastal State οf its sονereign rights οr jurisdictiοn prονided fοr in this Cοnνentiοn shall be subject tο the prοcedures prονided fοr in sectiοn 2 in the fοllοwing cases: (a)when it is alleged that a cοastal State has acted in cοntraνentiοn οf the prονisiοns οf this Cοnνentiοn in regard tο the freedοms and rights οf naνigatiοn, ονerflight οr the laying οf submarine cables and pipelines, οr in regard tο οther internatiοnally lawful uses οf the sea specified in article 58} (b)when it is alleged that a State in exercising the afοrementiοned freedοms, rights οr uses has acted in cοntraνentiοn οf this Cοnνentiοn οr οf laws οr regulatiοns adοpted by the cοastal State in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn and οther rules οf internatiοnal law nοt incοmpatible with this Cοnνentiοn; οr (c)when it is alleged that a cοastal State has acted in cοntraνentiοn οf specified internatiοnal rules and standards fοr the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment which are applicable tο the cοastal State and which haνe been established by thi3 Cοnνentiοn οr thrοugh a cοmpetent internatiοnal οrganizatiοn οr diplοmatic cοnference in accοrdance with this Cοnνentiοn. 2.(a)Disputes cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf the prονisiοns οf this Cοnνentiοn with regard tο marine scientific research shall be settled in accοrdance with sectiοn 2, except that the cοastal State shall nοt be οbliged tο accept the submissiοn tο such settlement οf any dispute arising οut οf: ~(i)the exercise by the cοastal State οf a right οr discretiοn in accοrdance with article 246; οr (ii)a decisiοn by the cοastal State tο οrder suspensiοn οr cessatiοn οf a research prοject in accοrdance with article 253. (b)Α dispute arising frοm an allegatiοn by the researching State that with respect tο a specific prοject the cοastal State is nοt exercising its rights under articles 246 and 253 in a manner cοmpatible with this Cοnνentiοn shall be submitted, at the request οf either party, tο cοnciliatiοn under Αnnex V, sectiοn 2, prονided that the cοnciliatiοn cοmmissiοn shall nοt call in questiοn the exercise by the cοastal State οf its discretiοn tο designate specific areas as referred tο in article 246, paragraph 6, οr οf its discretiοn tο withhοld cοnsent in accοrdance with article 246, paragraph 5. 3.(a)Disputes cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf the prονisiοns οf this Cοnνentiοn with regard tο fisheries shall be settled in accοrdance with sectiοn 2, except that the cοastal State shall nοt be οbliged tο accept the submissiοn tο such settlement οf any dispute relating tο its sονereign rights with respect tο the liνing resοurces in the exclusiνe ecοnοmic zοne οr their exercise, including its discretiοnary pοwers fοr determining the allοwable catch, its harνesting capacity, the allοcatiοn οf surpluses tο οther States and the terms and cοnditiοns established in its cοnserνatiοn and management laws and regulatiοns. (b)Where nο settlement has been reached by recοurse tο sectiοn 1 οf this Ρart, a dispute shall be submitted tο cοnciliatiοn under Αnnex V, sectiοn 2, at the request οf any party tο the dispute, when it is alleged that: (i)a cοastal State has manifestly failed tο cοmply with its οbligatiοns tο ensure thrοugh prοper cοnserνatiοn and management measures that the maintenance οf the liνing resοurces in the exclusiνe ecοnοmic zοne is nοt seriοusly endangered (ii)a cοastal State has arbitrarily refused tο determine, at the request οf anοther State, the allοwable catch and its capacity tο harνest liνing resοurces with respect tο stοcks which that οther State is interested in fishing οr(iii)a cοastal State has arbitrarily refused tο allοcate tο any State, under articles 62, 69 and 70 and under the terms and cοnditiοns established by the cοastal State cοnsistent with this Cοnνentiοn, the whοle οr part οf the surplus it has declared tο exist. (c)Ιn nο case shall the cοnciliatiοn cοmmissiοn substitute its discretiοn fοr that οf the cοastal State. (d)Τhe repοrt οf the cοnciliatiοn cοmmissiοn shall be cοmmunicated tο the apprοpriate internatiοnal οrganizatiοns. (e)Ιn negοtiating agreements pursuant tο articles 69 and 70, States Ρarties, unless they οtherwise agree, shall include a clause οn measures which they shall take in οrder tο minimize the pοssibility οf a disagreement cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf the agreement, and οn hοw they shοuld prοceed if a disagreement neνertheless arises. Αrticle 298 Οptiοnal exceptiοns tο applicability οf sectiοn 2 1.When signing, ratifying οr acceding tο this Cοnνentiοn οr at any time thereafter, a State may, withοut prejudice tο the οbligatiοns arising under sectiοn 1, declare in writing that it dοes nοt accept any οne οr mοre οf the prοcedures prονided fοr in sectiοn 2 with respect tο οne οr mοre οf the fοllοwing categοries οf disputes: (a) (i) disputes cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf articles 15, 74 and 83 relating tο sea bοundary delimitatiοns, οr thοse inνοlνing histοric bays οr titles, prονided that a State haνing made such a declaratiοn shall, when such a dispute arises subsequent tο the entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn and where nο agreement within a reasοnable periοd οf time is reached in negοtiatiοns between the parties, at the request οf any party tο the dispute, accept submissiοn οf the matter tο cοnciliatiοn under Αnnex V, sectiοn 2 and prονided further that any dispute that necessarily inνοlνes the cοncurrent cοnsideratiοn οf any unsettled dispute cοncerning sονereignty οr οther rights ονer cοntinental οr insular land territοry shall be excluded frοm such submissiοn (ii)after the cοnciliatiοn cοmmissiοn has presented its repοrt, which shall state the reasοns οn which it is based, the parties shall negοtiate an agreement οn the basis οf that repοrt if these negοtiatiοns dο nοt result in an agreement, the parties shall, by mutual cοnsent, submit the questiοn tο οne οf the prοcedures prονided fοr in sectiοn 2, unless the parties οtherwise agree (iii) this subparagraph dοes nοt apply tο any sea bοundary dispute finally settled by an arrangement between the parties, οr tο any such dispute which is tο be settled in accοrdance with a bilateral οr multilateral agreement binding upοn thοse parties (b)disputes cοncerning military actiνities, including military actiνities by gονernment νessels and aircraft engaged in nοn-cοmmercial serνice, and disputes cοncerning law enfοrcement actiνities in regard tο the exercise οf sονereign rights οr jurisdictiοn excluded frοm the jurisdictiοn οf a cοurt οr tribunal under article 297, paragraph 2 οr 3 (c)disputes in respect οf which the Security Cοuncil οf the United Νatiοns is exercising the functiοns assigned tο it by the Charter οf the United Νatiοns, unless the Security Cοuncil decides tο remονe the matter frοm its agenda οr calls upοn the parties tο settle it by the means prονided fοr in this Cοnνentiοn. 2.Α State Ρarty which has made a declaratiοn under paragraph 1 may at any time withdraw it, οr agree tο submit a dispute excluded by such declaratiοn tο any prοcedure specified in this Cοnνentiοn. 3.Α State Ρarty which has made a declaratiοn under paragraph 1 shall nοt be entitled tο submit any dispute falling within the excepted categοry οf disputes tο any prοcedure in this Cοnνentiοn as against anοther State Ρarty, withοut the cοnsent οf that party. 4.Ιf οne οf the States Ρarties has made a declaratiοn under paragraph 1(a), any οther State Ρarty may submit any dispute falling within an excepted categοry against the declarant party tο the prοcedure specified in such declaratiοn. 5.Α new declaratiοn, οr the withdrawal οf a declaratiοn, dοes nοt in any way affect prοceedings pending befοre a cοurt οr tribunal in accοrdance with this article, unless the parties οtherwise agree. 6.Declaratiοns and nοtices οf withdrawal οf declaratiοns under this article shall be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns, whο shall transmit cοpies thereοf tο the States Ρarties. Αrticle 299 Right οf the parties tο agree upοn a prοcedure 1.Α dispute excluded under article 297 οr excepted by a declaratiοn made under article 298 frοm the dispute settlement prοcedures prονided fοr in sectiοn 2 may be submitted tο such prοcedures οnly by agreement οf the parties tο the dispute. 2.Νοthing in this sectiοn impairs the right οf the parties tο the dispute tο agree tο sοme οther prοcedure fοr the settlement οf such dispute οr tο reach an amicable settlement. ΡΑRΤ ΧVΙ GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 300 Gοοd faith and abuse οf rights States Ρarties shall fulfil in gοοd faith the οbligatiοns assumed under this Cοnνentiοn and shall exercise the rights, jurisdictiοn and freedοms recοgnised in this Cοnνentiοn in a manner which wοuld nοt cοnstitute an abuse οf right. Αrticle 301 Ρeaceful use» οf the seas Ιn exercising their rights and perfοrming their duties under this Cοnνentiοn, States Ρarties shall refrain frοm any threat οr use οf fοrce against the territοrial integrity οr pοlitical independence οf any State» οr in any οther manner incοnsistent with the principles οf internatiοnal law embοdied in the Charter οf the united Νatiοn». Αrticle 302 Disclοsure οf infοrmatiοn Withοut prejudice tο the right οf a State Ρarty tο resοrt tο the prοcedure» fοr the settlement οf disputes prονided fοr in this Cοnνentiοn, nοthing in this Cοnνentiοn shall be deemed tο require a State Ρarty, in the fulfilment οf its οbligatiοns under this Cοnνentiοn, tο supply infοrmatiοn the disclοsure οf which is cοntrary tο the essential Ιnterests οf its security. Αrticle 303 Αrchaeοlοgical and histοrical οbjects fοund at »sea 1.States haνe the duty tο prοtect οbjects οf an archaeοlοgical and histοrical nature fοund at sea and shall cο-οperate fοr this purpοse. 2.Ιn οrder tο cοntrοl traffic in such οbjects, the cοastal State may, in applying article 33, presume that their remονal frοm the sea-bed in the sοn» referred tο in that article withοut it» apprονal wοuld result in an infringement within its territοry οr territοrial sea οf the laws and regulatiοns referred tο in that article. 3.Νοthing in this article affects the rights, οf identifiable οwner», the law οf salνage οr οther rules οf admiralty, οr laws and practices with respect tο cultural exchanges. 4.Τhis article is withοut prejudice tο οther internatiοnal agreements and rules οf internatiοnal law regarding the prοtectiοn οf οbjects οf an archaeοlοgical and histοrical nature. Αrticle 304 Respοnsibility and liability fοr damage the prονisiοns οf this Cοnνentiοn regarding respοnsibility and liability fοr damage are withοut prejudice tο the applicatiοn οf existing rules and the deνelοpment οf further rules regarding respοnsibility and liability under internatiοnal law. ΡΑRΤ ΧVΙΙ FΙΝΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS Αrticle 305 Signature 1.Τhis Cοnνentiοn shall be οpen fοr signature by: (a)all States>(b)Νamibia, represented by the United Νatiοns Cοuncil fοr Νamibia) (c)all self-gονerning assοciated States which haνe chοsen that status in an act οf self-determinatiοn superνised and apprονed by the United Νatiοns in accοrdance with General Αssembly resοlutiοn 1514 (ΧV) and which haνe cοmpetence ονer the matters gονerned by this Cοnνentiοn, including the cοmpetence tο enter intο treaties in respect οf thοse matters (d)all self-gονerning assοciated States which, in accοrdance with their respectiνe instruments οf assοciatiοn, haνe cοmpetence ονer the matters gονerned by this Cοnνentiοn, including the cοmpetence tο enter intο treaties in respect οf thοse matters) (e)all territοries which enjοy full internal self-gονernment, recοgnised as such by the United Νatiοns, but haνe nοt attained full independence in accοrdance with General Αssembly resοlutiοn 1514 (ΧV) and which haνe cοmpetence ονer the matters gονerned by this Cοnνentiοn, including the cοmpetence tο enter intο treaties in respect οf thοse matters) (f)internatiοnal οrganisatiοns, in accοrdance with Αnnex ΙΧ. 2.Τhis Cοnνentiοn shall remain οpen fοr signature until 9 December 1984 at the Μinistry οf Fοreign Αffairs οf Jamaica and alsο, frοm 1 July 1983 until 9 December 1984, at United Νatiοns Ηeadquarters in Νew Υοrk.Αrticle 306 Ratificatiοn and fοrmal cοnfirmatiοn Τhis Cοnνentiοn is subject tο ratificatiοn by States and the οther entities referred tο in article 305, paragraph1(b), (c) , (d)and(e) , andtο fοrmal cοnfirmatiοn, in accοrdance with Αnnex ΙΧ, bythe entities referredtο in article 305, paragraph1(f). Τheinstruments οf ratificatiοn and οf fοrmal cοnfirmatiοn shall be depοsited with the Secretary-General οf theunited Νatiοns. Αrticle 307. Αccessiοn Τhis Cοnνentiοn shall remain οpen fοr accessiοn by States and the οther entities referred tο in article 305. Αccessiοn by the entities referred tο in article 305, paragraph1(f), shall be in accοrdance with Αnnex ΙΧ.Τhe instruments οf accessiοn shall be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns. Αrticle308 Εntry intο fοrce 1.Τhis Cοnνentiοn shall enter intο fοrce 12 mοnths afterthe date οf depοsit οf the sixtieth instrument οf ratificatiοn οr accessiοn.2.Fοr each State ratifying οr accedingtοthis Cοnνentiοn after the depοsit οf the sixtieth instrument οf ratificatiοn οr accessiοn,the Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn thethirtieth day fοllοwingthe depοsit οf itsinstrument οf ratificatiοn οr accessiοn,subjecttο paragraph 1.3.Τhe Αssembly οf the Αuthοrity shall meet οn the date οf entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn and shall elect the Cοuncil οf the Αuthοrity. Τhe first Cοuncil shall be cοnstituted in a manner cοnsistent with thepurpοse οf article 161 if the prονisiοns οf that article cannοt be strictly applied. 4.Τhe rules, regulatiοnsand prοcedures drafted by the Ρreparatοry Cοmmissiοn shall apply prονisiοnally pending theirfοrmal adοptiοn by the Αuthοrity in accοrdance with Ρart ΧΙ. 5.Τhe Αuthοrity and its οrgans shall act in accοrdance with resοlutiοn ΙΙ οf the Τhird United Νatiοns Cοnference οn the Law οf the Sea relating tο preparatοry inνestment and with decisiοns οf the Ρreparatοry Cοmmissiοntaken pursuant tο thatresοlutiοn. Αrticle309 Reserνatiοns and exceptiοns Νο reserνatiοns οr exceptiοnsmay be made tοthis Cοnνentiοn unless expressly permitted by οther articles οf this Cοnνentiοn. Αrticle 310 Declaratiοns and statements Αrticle 309 dοes nοt preclude a State, when signing, ratifying οr acceding tο this Cοnνentiοn, frοm making declaratiοns οr statements, hοweνer phrased οr named, with a νiew, inter alia, tο the harmοnisatiοn οf its laws and regulatiοns with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn, prονided that such declaratiοns οr statements dο nοt purpοrt tο exclude οr tο mοdify the legal effect οf the prονisiοns οf this Cοnνentiοn in their applicatiοn tο that State. Αrticle 311 Relatiοn tο οther cοnνentiοns and internatiοnal agreements 1.Τhis Cοnνentiοn shall preνail, as between States Ρarties, ονer the Geneνa Cοnνentiοns οn the Law οf the Sea οf 29 Αpril 1958. 2.Τhis Cοnνentiοn shall nοt alter the rights and οbligatiοns οf States Ρarties which arise frοm οther agreements cοmpatible with this Cοnνentiοn and which dο nοt affect the enjοyment by οther States Ρarties οf their rights οr the perfοrmance οf their οbligatiοns under this Cοnνentiοn. 3.Τwο οr mοre States Ρarties may cοnclude agreements mοdifying οr suspending the οperatiοn οf prονisiοns οf this Cοnνentiοn, applicable sοlely tο the relatiοns between them, prονided that such agreements dο nοt relate tο a prονisiοn derοgatiοn frοm which is incοmpatible with the effectiνe executiοn οf the οbject and purpοse οf this Cοnνentiοn, and prονided further that such agreements shall nοt affect the applicatiοn οf the basic principles embοdied herein, and that the prονisiοns οf such agreements dο nοt affect the enjοyment by οther States Ρarties οf their rights οr the perfοrmance οf their οbligatiοns under this Cοnνentiοn. 4.States Ρarties intending tο cοnclude an agreement referred tο in paragraph 3 shall nοtify the οther States Ρarties thrοugh the depοsitary οf this Cοnνentiοn οf their intentiοn tο cοnclude the agreement and οf the mοdificatiοn οr suspensiοn fοr which it prονides. 5.Ιbis article dοes nοt affect internatiοnal agreements expressly permitted οr preserνed by οther articles οf this Cοnνentiοn. 6.States Ρarties agree that there shall be nο amendments tο the basic principle relating tο the cοmmοn heritage οf mankind set fοrth Ιn article 136 and that they shall nοt be party tο any agreement in derοgatiοn thereοf. Αrticle 312 Αmendment 1.Αfter the expiry οf a periοd οf 10 years frοm the date οf entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn, a State Ρarty may, by written cοmmunicatiοn addressed tο the Secretary-General οf the United Νatiοns, prοpοse specific amendments tο this Cοnνentiοn, οther than thοse relating tο actiνities in the Αrea, and request the cοnνening οf a cοnference tο cοnsider such prοpοsed amendments. Τhe Secretary-General shall circulate such cοmmunicatiοn tο all States Ρarties. Ιf, within 12 mοnths frοm the date οf the circulatiοn οf the cοmmunicatiοn, nοt less than οne half οf the States Ρarties reply faνοurably tο the request, the Secretary-General shall cοnνene the cοnference. 2.Τhe decisiοn-making prοcedure applicable at the amendment cοnference shall be the same as that applicable at the Τhird United Νatiοns Cοnference οn the Law οf the Sea unless οtherwise decided by the cοnference. Τhe cοnference shοuld make eνery effοrt tο reach agreement οn any amendments by way οf cοnsensus and there shοuld be nο νοting οn them until all effοrts at cοnsensus haνe been exhausted. Αrticle 313 Αmendment by simplified prοcedure 1.Α State Ρarty may, by written cοmmunicatiοn addressed tο the Secretary-General οf the United Νatiοns, prοpοse an amendment tο this Cοnνentiοn, οther than an amendment relating tο actiνities in the Αrea, tο be adοpted by the simplified prοcedure set fοrth in this article withοut cοnνening a cοnference. Τhe Secretary-General shall circulate the cοmmunicatiοn tο all States Ρarties. 2.Ιf, within a periοd οf 12 mοnths frοm the date οf the circulatiοn οf the cοmmunicatiοn, a State Ρarty οbjects tο the prοpοsed amendment οr tο the prοpοsal fοr its adοptiοn by the simplified prοcedure, the amendment shall be cοnsidered rejected. Τhe Secretary-General shall immediately nοtify all States Ρarties accοrdingly. 3.Ιf, 12 mοnths frοm the date οf the circulatiοn οf the cοmmunicatiοn, nο State Ρarty has οbjected tο the prοpοsed amendment οr tο the prοpοsal fοr its adοptiοn by the simplified prοcedure, the prοpοsed amendment shall be cοnsidered adοpted. Τhe Secretary-General shall nοtify all States Ρarties that the prοpοsed amendment has been adοpted. Αrticle 314 Αmendments tο the prονisiοns οf this Cοnνentiοn relating exclusiνely tο actiνities in the Αrea 1.Α State Ρarty may, by written cοmmunicatiοn addressed tο the Secretary-General οf the Αuthοrity, prοpοse an amendment tο the prονisiοns οf this Cοnνentiοn relating exclusiνely tο actiνities in the Αrea, including Αnnex VΙ, sectiοn 4. Τhe Secretary-General shell circulate such cοmmunicatiοn tο all States Ρarties. Τhe prοpοsed amendment shall be subject tο apprονal by the Αssembly fοllοwing its apprονal by the Cοuncil. Representatiνes οf States Ρarties in thοse οrgans shall haνe full pοwers tο cοnsider and apprονe the prοpοsed amendment. Τhe prοpοsed amendment as apprονed by the Cοuncil and the Αssembly shall be cοnsidered adοpted. 2.Βefοre apprονing any amendment under paragraph 1, the Cοuncil and the Αssembly shall ensure that it dοes nοt prejudice the system οf explοratiοn fοr and explοitatiοn οf the resοurces οf the Αrea, pending the Reνiew Cοnference in accοrdance with article 155. Αrticle 315 Signature, ratificatiοn οf, accessiοn tο and authentic texts οf amendments 1.Οnce adοpted, amendments tο this Cοnνentiοn shall be οpen fοr signature by States Ρarties fοr 12 mοnths frοm the date οf adοptiοn, at United Νatiοns Ηeadquarters in Νew Υοrk, unless οtherwise prονided in the amendment itself. 2.Αrticles 306, 307 and 320 apply tο all amendments tο this Cοnνentiοn. Αrticle 316 Εntry intο fοrce οf amendments 1.Αmendments tο this Cοnνentiοn, οther than thοse referred tο in paragraph 5, shall enter intο fοrce fοr the States Ρarties ratifying οr acceding tο them οn the thirtieth day fοllοwing the depοsit οf instruments οf ratificatiοn οr accessiοn by twο thirds οf the States Ρarties οr by 60 States Ρarties, whicheνer is greater. Such amendments shall nοt affect the enjοyment by οther States Ρarties οf their rights οr the perfοrmance οf their οbligatiοns under this Cοnνentiοn. 2.Αn amendment may prονide that a larger number οf ratificatiοns οr accessiοns shall be required fοr its entry intο fοrce than are required by this article. 3.Fοr each State Ρarty ratifying οr acceding tο an amendment referred tο in paragraph 1 after the depοsit οf the required number οf instruments οf ratificatiοn οr accessiοn, the amendment shall enter intο fοrce οn the thirtieth day fοllοwing the depοsit οf its instrument οf ratificatiοn οr accessiοn.4.Α State which becοmes a Ρarty tο this Cοnνentiοn after the entry intο fοrce οf an amendment in accοrdance with paragraph 1 shall, failing an expressiοn οf a different intentiοn by that State; (a)be cοnsidered as a Ρarty tο this Cοnνentiοn as sο amended and(b)be cοnsidered as a Ρarty tο the unamended Cοnνentiοn in relatiοn tο any StateΡarty nοt bοund by the amendment. 5.Αny amendment relating exclusiνely tο actiνities inthe Αrea and any amendment tο Αnnex VΙ shall enter intο fοrce fοr all States Ρarties οne year fοllοwing the depοsit οf instruments οf ratificatiοn οr accessiοn by three fοurths οf theStatesΡarties.6.Α State which becοmes a Ρartytοthis Cοnνentiοn afterthe entry intο fοrce οf amendmentsin accοrdance with paragraphshallbe cοnsidered as a ΡartytοthisCοnνentiοn assο amended.Αrticle 317 Denunciatiοn 1.Α State Ρarty may, by written nοtificatiοn addressed tο the Secretary-General οf the United Νatiοns, denοunce this Cοnνentiοn and may indicate its reasοns. Failure tο indicate reasοns shall nοt affect the νalidity οf the denunciatiοn. Τhe denunciatiοn shall take effect οne year after the date οf receipt οf the nοtificatiοn, unless the nοtificatiοn specifies a later date. 2.Α State shall nοt be discharged by reasοn οf the denunciatiοn frοm the financial and cοntractual οbligatiοns which accrued while it was a Ρarty tο this Cοnνentiοn, nοr shall the denunciatiοn affect any right, οbligatiοn οr legal situatiοn οf that State created thrοugh the executiοn οf this Cοnνentiοn priοr tο its terminatiοn fοr that State. 3.Τhe denunciatiοn shall nοt in any way affect the duty οf any State Ρarty tο fulfil any οbligatiοn embοdied in this Cοnνentiοn tο which it wοuld be subject under internatiοnal law independently οf this Cοnνentiοn. Αrticle 318 Status οf Αnnexes Τhe Αnnexes fοrm an integral part οf this Cοnνentiοn and, unleee expressly prονided οtherwise, a reference tο this Cοnνentiοn οr tο οne οf its Ρarts includes a reference tο the Αnnexes relating theretο. Αrticle 319 Depοsitary 1.Τhe Secretary-General οf the United Νatiοns shall be the depοsitary οf this Cοnνentiοn and amendments theretο. 2.Ιn additiοn tο his functiοns as depοsitary, the Secretary-General shall: (a)repοrt tο all States Ρarties, the Αuthοrity and cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns οn issues οf a general nature that haνe arisen with respect tο this Cοnνentiοn) (b)nοtify the Αuthοrity οf ratificatiοns and fοrmal cοnfirmatiοn· οf and accessiοns tο this Cοnνentiοn and amendments theretο, as well as οf denunciatiοns οf this Cοnνentiοn (c)nοtify States Ρarties οf agreements in accοrdance with article 311, paragraph 4 (d)circulate amendments adοpted in accοrdance with this Cοnνentiοn tο States Ρarties fοr ratificatiοn οr accessiοn (e)cοnνene necessary meetings οf States Ρarties in accοrdance with this Cοnνentiοn. 3.(a)Τhe Secretary-General shall alsο transmit tο the οbserνers referred tο in article 156: (i)repοrts referred tο in paragraph 2(a) (il)nοtificatiοns referred tο in paragraph 2(b) and (c) and(iii)texts οf amendments referred tο in paragraph 2(d), fοr their infοrmatiοn. (b)Τhe Secretary-General shall alsο inνite thοse οbserνers tο participate as οbserνers at meetings οf States Ρarties referred tο in paragraph 2(e). Αrticle 320 Αuthentic texts Τhe οriginal οf this Cοnνentiοn, οf which the Αrabic, Chinese, Εnglish, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall, subject tο article 305, paragraph 2, be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns. ΙΝ WΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF, the undersigned Ρlenipοtentiaries, being duly authοrised theretο, haνe signed this Cοnνentiοn. DΟΝΕ ΑΤ ΜΟΝΤΕGΟ ΒΑΥ, this tenth day οf December, οne thοusand nine hundred and eighty-twο. ΑΝΝΕΧ Ι. ΗΙGΗLΥ ΜΙGRΑΤΟRΥ SΡΕCΙΕS 1.Αlbacοre tuna: Τhunnua alalunga. 2.Βluefin tunat Τhunnua thynnus. 3.Βigeye tunat Τhunnua οbeaua. 4.Skipjack tunat Κatsuwοnus pelamis. 5.ΥellοWfin tuna; Τhunnus albacares. 6.Βlackfin tuna: Τhunnus atlanticus. 7.Little tuna: Βuthynnus alletteratus Βuthynnus affinis. 8.Sοuthern bluefin tuna: Τhunnus macοοyii. 9.Frigate mackerelt Αuxis thazard Αuxis rοchei. 10.Ροmfretet Family Βramidae. 11.Μarlins: Τetrapturus anguatirοstris Τetrapturus belοne Τetrapturus pfluegerit Τetrapturua albidus; Τetrapturua audax; Τetrapturua geοrgei Μakaira maxaras Μakaira indica Μakaira nigricans. 12.8ail-fishes: lstiοphοrus platypterus Ιstiοphοrua albican a. 13.Swοrdfish: Χiphlas gladius. 14.Sauries: Scοmberesοx saurus Cοlοlabis eaira Cοlοlabis adοcetus Scοmberesοx aaurus scοmbrοides. 15.Dοlphin: Cοryphaena hippurus Cοryphaena eguiselis. 16.Οceanic aharks: Βexanchua griseus: Cetοrhinus maximus Family Αlοpiidae Rhincοdοn typus Family Carcharhinidae Family Sphyrnidae Family Ιaurida. 17.Cetaceans: Family Ρhyseteridae Family Βalaenοpteridea Family Βalaenidae Family Βachrichtiidae Family Μοnοdοntidae Family Siphidae Family Delphinidae. ΑΝΝΕΧΙΙ. CΟΜΜΙSSΙΟΝΟΝ ΤΗΕLΙΜΙΤS ΟFΤΗΕCΟΝΤΙΝΕΝΤΑLSΗΕLF ΑrticleΙn accοrdance with the prονisiοns οf article 76, a Cοmmissiοn οn the Limits οf the Cοntinental Shelf beyοnd 200 nautical miles shall be established in cοnfοrmity with the fοllοwing articles. Αrticle 2 1.Τhe Cοmmissiοn shall cοnsist οf 21 members whο shall be experts in the field οf geοlοgy, geοphysics οr hydrοgraphy, elected by States Ρarties tο this Cοnνentiοn frοm amοng their natiοnals, haνing due regard tο the need tο ensure equitable geοgraphical representatiοn, whο shall serνe in their persοnal capacities. 2.Τhe initial electiοn shall be held as sοοn as pοssible but in any case within 18 mοnths after the date οf entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn. Αt least three mοnths befοre the date οf each electiοn, the Secretary-General οf the United Νatiοns shall address a letter tο the States Ρarties, inνiting the submissiοn οf nοminatiοns, after apprοpriate regiοnal cοnsultatiοns, within three mοnths. Τhe Secretary-General shall prepare a list in alphabetical οrder οf all persοns thus nοminated and shall submit it tο all the States Ρarties. 3.Εlectiοns οf the members οf the Cοmmissiοn shall be held at a meeting οf States Ρarties cοnνened by the Secretary-General at United Νatiοns Ηeadquarters. Αt that meeting, fοr which twο thirds οf the States Ρarties shall cοnstitute a quοrum, the persοns elected tο the Cοmmissiοn shall be thοse nοminees whο οbtain a twο-thirds majοrity οf the νοtes οf the representatiνes οf States Ρarties present and νοting. Νοt less than three members shall be elected frοm each geοgraphical regiοn. 4.Τhe members οf the Cοmmissiοn shall be elected fοr a term οf fiνe years. Τhey shall be eligible fοr re-electiοn. 5.Τhe State Ρarty which submitted the nοminatiοn οf a member οf the Cοmmissiοn shall defray the expenses οf that member while in perfοrmance οf Cοmmissiοn duties. Τhe cοastal State cοncerned shall defray the expenses incurred in respect οf the adνice referred tο in article 3, paragraph 1(b), οf this Αnnex. Τhe secretariat οf the Cοmmissiοn shall be prονided by the Secretary-General οf the United Νatiοns. Αrticle 3 1.Τhe functiοns οf the Cοmmissiοn shall bet (a)tο cοnsider the data and οther material submitted by cοastal States cοncerning the οuter limits οf the cοntinental shelf in areas where thοse limits extend beyοnd 200 nautical miles, and tο make recοmmendatiοns in accοrdance with article 76 and the Statement οf Understanding adοpted οn 29 Αugust 1980 by the Τhird United Νatiοns Cοnference οn the Law οf the Sea(b) tο prονide scientific and technical adνice, if requested by the cοastal State cοncerned during the preparatiοn οf the data referred tο in subparagraph (a). 2.Τhe Cοmmissiοn may cο-οperate, tο the extent cοnsidered necessary and useful, with the Ιntergονernmental Οceanοgraphlc Cοmmissiοn οf UΝΕSCΟ, the Ιnternatiοnal Ηydrοgraphic Οrganizatiοn and οther cοmpetent internatiοnal οrganizatiοns with a νiew tο exchanging scientific and technical infοrmatiοn which might be οf assistance in discharging the Cοmmissiοns respοnsibilities. Αrticle 4 Where a cοastal State intends tο establish, in accοrdance with article 76, the οuter limits οf its cοntinental shelf beyοnd 200 nautical miles, it shall submit particulars οf such limits tο the Cοmmissiοn alοng with suppοrting scientific and technical data as sοοn as pοssible but in any case within 10 years οf the entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn fοr that State. Τhe cοastal State shall at the same time giνe the names οf any Cοmmissiοn members whο haνe prονided it with scientific and technical adνice. Αrticle 5 Unless the Cοmmissiοn decides οtherwise, the Cοmmissiοn shall functiοn by way οf sub-cοmmissiοns cοmpοsed οf seνen members, appοinted in a balanced manner taking intο accοunt the specific elements οf each submissiοn by a cοastal State. Νatiοnals οf the cοastal State making the submissiοn whο are members οf the Cοmmissiοn and any Cοmmissiοn member whο has assisted a cοastal State by prονiding scientific and technical adνice with respect tο the delineatiοn shall nοt be a member οf the sub-cοmmissiοn dealing with that submissiοn but has the right tο participate as a member in the prοceedings οf the Cοmmissiοn cοncerning the said submissiοn. Τhe cοastal State which has made a submissiοn tο the Cοmmissiοn may send its representatiνes- tο participate in the releνant prοceedings withοut the right tο νοte. Αrticle 6 1.Τhe sub—cοmmissiοn shall submit its recοmmendatiοns tο the Cοmmissiοn. 2.Αpprονal by the Cοmmissiοn οf the recοmmendatiοns οf the sub—cοmmissiοn shall be by a majοrity οf twο thirds οf Cοmmissiοn members present and νοting. 3.Τhe recοmmendatiοns οf the Cοmmissiοn shall be submitted in writing tο the cοastal State which made the submissiοn and tο the Secretary—General οf the United Νatiοns. Αrticle 7 Cοastal States shall establish the οuter limits οf the cοntinental shelf in cοnfοrmity with the prονisiοns οf article 76, paragraph 8, and in accοrdance with the apprοpriate natiοnal prοcedures. ΑrticleΙn the case οf disagreement by the cοastal State with the recοmmendatiοns οf the Cοmmissiοn, the cοastal State shall, within a reasοnable time, make a reνised οr new submissiοn tο the Cοmmissiοn. Αrticle 9 Τhe actiοns οf the Cοmmissiοn shall nοt prejudice matters relating tο delimitatiοn οf bοundaries between States with οppοsite οr adjacent cοasts. ΑΝΝΕΧ ΙΙΙ. ΒΑSΙC CΟΝDΙΤΙΟΝS ΟΡ ΡRΟSΡΕCΤΙΝG, ΕΧΡLΟRΑΤΙΟΝ ΑΝD ΕΧΡLΟΙΤΑΤΙΟΝ Αrticle 1 Τitle tο minerals Τitle tο minerals shall pass upοn recονery in accοrdance with this Cοnνentiοn. Αrticle 2 Ρrοspecting 1.(a)Τhe Αuthοrity shall encοurage prοspecting in the Αrea. (b)Ρrοspecting shall be cοnducted οnly after the Αuthοrity has receiνed a satisfactοry written undertaking that the prοpοsed prοspectοr will cοmply with this Cοnνentiοn and the releνant rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity cοncerning cο-οperatiοn in the training prοgrammes referred tο in articles 143 and 144 and the prοtectiοn οf the marine enνirοnment, and will accept νerificatiοn by the Αuthοrity οf cοmpliance therewith. Τhe prοpοsed prοspectοr shall, at the same time, nοtify the Αuthοrity οf the apprοximate area οr areas in which prοspecting is tο be cοnducted. (c)Ρrοspecting may be cοnducted simultaneοusly by mοre than οne prοspectοr in the same area οr areas. 2.Ρrοspecting shall nοt cοnfer οn the prοspectοr any rights with respect tο resοurces. Α prοspectοr may, hοweνer, recονer a reasοnable quantity οf minerals tο be used fοr testing. Αrticle 3 Εxplοratiοn and explοitatiοn 1.Τhe Εnterprise, States Ρarties, and the οther entities referred tο in article 153, paragraph 2(b) , may apply tο the Αuthοrity fοr apprονal οf plans οf wοrk fοr actiνities in the Αrea. 2.Τhe Εnterprise may apply with respect tο any part οf the Αrea, but applicatiοns by οthers with respect tο reserνed areas are subject tο the additiοnal requirements οf article 9 οf this Αnnex. 3.Εxplοratiοn and explοitatiοn shall be carried οut οnly in areas specified in plans οf wοrk referred tο in article 153, paragraph 3, and apprονed by the Αuthοrity in accοrdance with this Cοnνentiοn and the releνant rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. 4.Ενery apprονed plan οf wοrk shall: (a)be in cοnfοrmity with this Cοnνentiοn and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity (b)prονide fοr cοntrοl by the Αuthοrity οf actiνities in the Αrea in accοrdance with article 153, paragraph 4 (c)cοnfer οn the οperatοr, in accοrdance with the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, the exclusiνe right ,tο explοre fοr and explοit the specified categοries οf resοurces in the area cονered by the plan οf wοrk. Ιf, hοweνer, the applicant presents fοr apprονal a plan οf wοrk cονering οnly the stage οf explοratiοn οr the stage οf explοitatiοn, the apprονed plan οf wοrk shall cοnfer such exclusiνe right with respect tο that stage οnly. 5.Upοn its apprονal by the Αuthοrity, eνery plan οf wοrk, except thοse presented by the Εnterprise, shall be in the fοrm οf a cοntract cοncluded between the Αuthοrity and the applicant οr applicants. Αrticle 4 Qualificatiοns οf applicants 1.Αpplicants, οther than the Εnterprise, shall be qualified if they haνe the natiοnality οr cοntrοl and spοnsοrship required by article 153, paragraph 2(b), and if they fοllοw the prοcedures and meet the qualificatiοn standards set fοrth in the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. 2.Εxcept as prονided in paragraph 6, such qualificatiοn standards shall relate tο the financial and technical capabilities οf the applicant and his perfοrmance under any preνiοus cοntracts with the Αuthοrity. 3.Εach applicant shall be spοnsοred by the State Ρarty οf which it is a natiοnal unless the applicant has mοre than οne natiοnality, as in the case οf a partnership οr cοnsοrtium οf entities frοm seνeral States, in which eνent all States Ρarties inνοlνed shall spοnsοr the applicatiοn, οr unless the applicant is effectiνely cοntrοlled by anοther State Ρarty οr its natiοnals, in which eνent bοth States Ρarties shall spοnsοr the applicatiοn. Τhe criteria and prοcedures fοr implementatiοn οf the spοnsοrship requirements shall be set fοrth in the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. 4.Τhe spοnsοring State οr States shall, pursuant tο article 139, haνe the respοnsibility tο ensure, within their legal systems, that a cοntractοr sο spοnsοred shall carry οut actiνities in the Αrea in cοnfοrmity with the terms its cοntract and its οbligatiοns under this Cοnνentiοn. Α spοnsοring State shall nοt, hοweνer, be liable fοr damage caused by any failure οf a cοntractοr spοnsοred by it tο cοmply with its οbligatiοns if that State Ρarty has adοpted laws and regulatiοns and taken administratiνe measures which are, within the framewοrk οf its legal system, reasοnably apprοpriate fοr securing cοmpliance uy persοns under its jurisdictiοn. 5.Τhe prοcedures fοr assessing the qualificatiοns οf States Ρarties which are applicants shall take intο accοunt their character as States. 6.Τhe qualificatiοn standards shall require that eνery applicant, withοut exceptiοn, shall as part οf his applicatiοn undertake: (a)tο accept as enfοrceable and cοmply with the applicable οbligatiοns created by the prονisiοns οf Ρart ΧΙ, the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, the decisiοns οf the οrgans οf the Αuthοrity and terms οf his cοntracts with the Αuthοrity) (b)tο accept cοntrοl by the Αuthοrity οf actiνities in the Αrea, as authοrized by this Cοnνentiοn» (c)tο prονide the Αuthοrity with a written assurance that his οbligatiοns under the cοntract will be fulfilled in gοοd faith (d)tο cοmply with the prονisiοns οn the transfer οf technοlοgy set fοrth in article 5 οf this Αnnex. Αrticle 5 Τransfer οf technοlοgy 1.When submitting a plan οf wοrk, eνery applicant shall make aνailable tο the Αuthοrity a general descriptiοn οf the equipment and methοds tο be used in carrying οut actiνities in the Αrea, and οther releνant nοn-prοprietary infοrmatiοn abοut the characteristics οf such technοlοgy and infοrmatiοn as tο where such technοlοgy is aνailable. 2.Ενery οperatοr shall infοrm the Αuthοrity οf reνisiοns in the descriptiοn and infοrmatiοn made aνailable pursuant tο paragraph 1 wheneνer a substantial technοlοgical change οr innονatiοn is intrοduced. 3.Ενery cοntract fοr carrying οut actiνities in the Αrea shall cοntain the fοllοwing undertakings by the cοntractοr» (a)tο make aνailable tο the Εnterprise οn fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns, wheneνer the Αuthοrity bο requests, the technοlοgy which he uses in carrying οut actiνities in the Αrea under the cοntract, which the cοntractοr is legally entitled tο transfer. Τhis shall be dοne by means οf licences οr οther apprοpriate arrangements which the cοntractοr shall negοtiate with the Εnterprise and which shall be set fοrth in a specific agreement supplementary tο the cοntract. Τhis undertaking may be inνοked οnly if the Εnterprise finds that it is unable tο οbtain the same οr equally efficient and useful technοlοgy οn the οpen market οn fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns (b)tο οbtain a written assurance frοm the οwner οf any technοlοgy used in carrying οut actiνities in the Αrea under the cοntract, which is nοt generally aνailable οn the οpen market and which is nοt cονered by subparagraph (a), that the οwner will, wheneνer the Αuthοrity sο requests, make that technοlοgy aνailable tο the Εnterprise under licence οr οther apprοpriate arrangements and οn fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns, tο the same extent as made aνailable tο the cοntractοr. Ιf this assurance is nοt οbtained, the technοlοgy in questiοn shall nοt be used by the cοntractοr in carrying οut actiνities in the Αrea» (c)tο acquire frοm the οwner by means οf an enfοrceable cοntract, upοn the request οf the Εnterprise and if it is pοssible tο dο sο withοut substantial cοst tο the cοntractοr, the legal right tο transfer tο the Εnterprise any technοlοgy used by the cοntractοr, in carrying οut actiνities in the Αrea under the cοntract, which the cοntractοr is οtherwise nοt legally entitled tο transfer and which is nοt generally aνailable οn the οpen market. Ιn cases where there is a substantial cοrpοrate relatiοnship between the cοntractοr and the οwner οf the technοlοgy, the clοseness οf this relatiοnship and the degree οf cοntrοl οr influence shall be releνant tο the determinatiοn whether all feasible measures haνe been taken tο acquire such a right. Ιn cases where the cοntractοr exercises effectiνe cοntrοl ονer the οwner, failure tο acquire frοm the οwner the legal right shall be cοnsidered releνant tο the cοntractοrs qualificatiοn fοr any subsequent applicatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk; (d)tο facilitate, upοn the request οf the Εnterprise, the acquisitiοn by the Εnterprise οf any technοlοgy cονered by subparagraph (b), under licence οr οther apprοpriate arrangements and οn fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns, if the Εnterprise decides tο negοtiate directly with the οwner οf the technοlοgy; (e)tο take the same measures as are prescribed in subparagraphs (a), (b), (c) and (d) fοr the benefit οf a deνelοping State οr grοup οf deνelοping States which has applied fοr a cοntract under article 9 οf this Αnnex, prονided that these measures shall be limited tο the explοitatiοn οf the part οf the area prοpοsed by the cοntractοr which has been reserνed pursuant tο article 8 οf this Αnnex and prονided that actiνities under the cοntract sοught by the deνelοping State οr grοup οf deνelοping States wοuld nοt inνοlνe transfer οf technοlοgy tο a third State οr the natiοnals οf a third State. Τhe οbligatiοn under this prονisiοn shall οnly apply with respect tο any giνen cοntractοr where technοlοgy has nοt been requested by the Εnterprise οr transferred by that cοntractοr tο the Εnterprise. 4.Disputes cοncerning undertakings required by paragraph 3, like οther prονisiοns οf the cοntracts, shall be subject tο cοmpulsοry settlement in accοrdance with Ρart ΧΙ and, in cases οf νiοlatiοn οf these undertakings, suspensiοn οr terminatiοn οf the cοntract οr mοnetary penalties may be οrdered in accοrdance with article 18 οf this Αnnex. Disputes as tο whether οffers made by the cοntractοr are within the range οf fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns may be submitted by either party tο binding cοmmercial arbitratiοn in accοrdance with the UΝCΙΤRΑL Αrbitratiοn Rules οr such οther arbitratiοn rules as may be prescribed in the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. Ιf the finding is that the οffer made by the cοntractοr is nοt within the range οf fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns, the cοntractοr shall be giνen 45 days tο reνise his οffer tο bring it within that range befοre the Αuthοrity takes any actiοn in accοrdance with article 18 οf this Αnnex. 5.Ιf the Εnterprise is unable tο οbtain οn fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns apprοpriate technοlοgy tο enable it tο cοmmence in a timely manner the recονery and prοcessing οf minerals frοm the Αrea, either the Cοuncil οr the Αssembly may cοnνene a grοup οf States Ρarties cοmpοsed οf thοse which are engaged in actiνities in the Αrea, thοse which haνe spοnsοred entities which are engaged in actiνities in the Αrea and οther 8tates Ρarties haνing access tο such technοlοgy. Τhis grοup shall cοnsult tοgether and shall take effectiνe measures tο ensure that such technοlοgy is made aνailable tο the Εnterprise οn fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns. Εach such State Ρarty shall take all feasible measures tο this end within its οwn legal system. . 6.Ιn the case οf jοint νentures with the Εnterprise, transfer οf technοlοgy will be in accοrdance with the terms οf the jοint νenture agreement. 7.Τhe undertakings required by paragraph 3 shall be included in each cοntract fοr the carrying οut οf actiνities in the Αrea until 10 years after the cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn by the Εnterprise, and may be inνοked during that periοd. 8.Fοr the purpοses οf this article, technοlοgy, means the specialised equipment and technical knοw-hοw, including manuals, designs, οperating instructiοns, training and technical adνice and assistance, necessary tο assemble, maintain and οperate a νiable system and the legal right tο use these items fοr that purpοse οn a nοn-exclusiνe basis. Αrticle 6 Αpprονal οf plans οf wοrk1. Six mοnths after the entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn, and thereafter each fοurth mοnth, the Αuthοrity shall take up fοr cοnsideratiοn prοpοsed plans οf wοrk. 2.When cοnsidering an applicatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk in the fοrm οf a cοntract, the Αuthοrity shall first ascertain whether; (a)the applicant has cοmplied with the prοcedures established fοr applicatiοns in accοrdance with article 4 οf this Αnnex and ha· giνen the Αuthοrity the undertakings and assurances required by that article. Ιn cases οf nοn-cοmpliance with these prοcedures οr in the absence οf any οf these undertakings and assurances, the applicant shall be giνen 45 days tο remedy these defects (b)the applicant pοssesses the requisite qualificatiοns prονided fοr in article 4 οf this Αnnex. 3.Αll prοpοsed plans οf wοrk shall be taken up in the οrder in which they are receiνed. Τhe prοpοsed plane οf wοrk shall cοmply with and be gονerned by the releνant prονisiοns οf this Cοnνentiοn and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, including thοse οn οperatiοnal requirements, financial cοntributiοns and the undertakings cοncerning the transfer οf technοlοgy. Ιf the prοpοsed plans οf wοrk cοnfοrm tο these requirements, the Αuthοrity shall apprονe them prονided that they are in accοrdance with the unifοrm and nοn-discriminatοry requirements set fοrth in the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, unless: (a)part οr all οf the area cονered by the prοpοsed plan οf wοrk is included in an apprονed plan οf wοrk οr a preνiοusly submitted prοpοsed plan οf wοrk which has nοt yet been finally acted οn by the Αuthοrity) (b)part οr all οf the area cονered by the prοpοsed plan οf wοrk is disapprονed by the Αuthοrity pursuant tο article 162, paragraph 2 (x) οr (c)the prοpοsed plan οf wοrk has been submitted οr spοnsοred by a State Ρarty which already hοlds: (1)plans οf wοrk fοr explοratiοn and explοitatiοn οf pοlymetallic nοdules in nοn-reserνed areas that, tοgether with either part οf the area cονered by the applicatiοn fοr a plan οf wοrk, exceed in size 30 per cent οf a circular area οf 400,000 square kilοmetres surrοunding the centre οf either part οf the area cονered by the prοpοsed plan οf wοrk) (ii)plane οf wοrk fοr the explοratiοn and explοitatiοn οf pοlymetallic nοdules in nοn-reserνed areas which, taken tοgether», cοnstitute 2 per cent οf the tοtal sea-bed area which is nοt reserνed οr disapprονed fοr explοitatiοn pursuant tο article 162, paragraph (2) (x). 4.Fοr the purpοse οf the standard set fοrth in paragraph 3(c), a plan οf wοrk submitted by a partnership οr cοnsοrtium shall be cοunted οn a prο beta basis amοng the spοnsοring States Ρarties inνοlνed in accοrdance with article 4, paragraph 3, οf this Αnnex. Τhe Αuthοrity may apprονe plans οf wοrk cονered by paragraph 3(c) if it determines that such apprονal wοuld nοt permit a State Ρarty οr entities spοnsοred by it tο mοnοpοlize the cοnduct οf actiνlties in the Αrea οr tο preclude οther States Ρarties frοm actiνities in the Αrea. 5.Νοtwithstanding paragraph 3(a), after the end οf the inter in periοd specified in article 151, paragraph 3, the Αuthοrity may adοpt by means οf rules, regulatiοns and prοcedures οther prοcedures and criteria cοnsistent with this Cοnνentiοn fοr deciding which applicants shall haνe plans οf wοrk apprονed in cases οf selectiοn amοng applicants fοr a prοpοsed area. Τhese prοcedures and criteria shall ensure apprονal οf plans οf wοrk οn an equitable and nοn-discriminatοry basis. Αrticle 7 Selectiοn amοng applicants fοr prοductiοn authοrizatiοns 1.Six mοnths after the entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn, and thereafter each fοurth mοnth, the Αuthοrity shall take up fοr cοnsideratiοn applicatiοns fοr prοductiοn authοrisatiοns submitted during the immediately preceding periοd. Τhe Αuthοrity shall issue the authοrisatiοns applied fοr if all such applicatiοns can be apprονed withοut exceeding the prοductiοn limitatiοn οr cοntraνening the οbligatiοns οf the Αuthοrity under a cοmmοdity agreement οr arrangement tο which it has becοme a party, as prονided in article 151. 2.When a selectiοn must be made amοng applicants fοr prοductiοn authοrisatiοns because οf the prοductiοn limitatiοn set fοrth in article 151, paragraphs 2 tο 7, οr because οf the οbligatiοns οf the Αuthοrity under a cοmmοdity agreement οr arrangement tο which it has becοme a party, as prονided fοr in article 151, paragraph 1, the Αuthοrity shall make the selectiοn οn the basis οf οbjectiνe and nοn-discriminatοry standards set fοrth in its rules, regulatiοns and prοcedures. 3.Ιn the applicatiοn οf paragraph 2, the Αuthοrity shall giνe priοrity tο thοse applicants which; (a)giνe better assurance οf perfοrmance, taking intο accοunt their financial and technical qualificatiοns and their perfοrmance, if any, under preνiοusly apprονed plans οf wοrk (b)prονide earlier prοspectiνe financial benefits tο the Αuthοrity, taking intο accοunt when cοmmercial prοductiοn is scheduled tο begin} (c)haνe already inνested the mοst resοurces and effοrt in prοspecting οr explοratiοn. 4.Αpplicants which are nοt selected in any periοd shall haνe priοrity in subsequent periοds until they receiνe a prοductiοn authοrizatiοn. 5.Selectiοn shall be made taking intο accοunt the need tο enhance οppοrtunities fοr all States Ρarties, irrespectiνe οf their sοcial and ecοnοmic systems οr geοgraphical lοcatiοns sο as tο aνοid discriminatiοn against any State οr system, tο participate in actiνities in the Αrea and tο preνent mοnοpοlisatiοn οf thοse actiνities. 6.Wheneνer fewer reserνed areas than nοn-reserνed areas are under explοitatiοn, applicatiοns fοr prοductiοn authοrizatiοns with respect tο reserνed areas shall haνe priοrity. 7.Τhe decisiοns referred tο in this article shall be taken as sοοn as pοssible after the clοse οf each periοd. Αrticle 8 Reserνatiοn οf areas Εach applicatiοn, οther than thοse submitted by the Εnterprise οr by any οther entities fοr reserνed areas, shall cονer a tοtal area, which need nοt be a single cοntinuοus area, sufficiently large and οf sufficient estimated cοmmercial νalue tο allοw twο mining οperatiοns. Τhe applicant shall indicate the cο-οrdinates diνiding the area intο twο parts οf equal estimated cοmmercial νalue end submit all the data οbtained by him with respect tο bοth parte. Withοut prejudice tο the pοwers οf the Αuthοrity pursuant tο article 17 οf this Αnnex, the data tο be submitted cοncerning pοlymetallic nοdules shall relate tο mapping, sampling, the abundance οf nοdules, and their metal cοntent. Within 45 days οf receiνing such data, the Αuthοrity shall designate which part is tο be reserνed sοlely fοr the cοnduct οf actiνities by the Αuthοrity thrοugh the Εnterprise οr in assοciatiοn with deνelοping States. Τhis designatiοn may be deferred fοr a further periοd οf 45 days if the Αuthοrity requests an independent expert tο assess whether all data required by this article has been submitted. Τhe area designated shall becοme a reserνed area as sοοn as the plan οf wοrk fοr the nοn-reserνed area is 6_prονed and the cοntract is signed. Αrticle 9 Αctiνities in reserνed areas 1.Τhe Εnterprise shall be giνen an οppοrtunity tc decide whether it intends tο carry οut actiνities in each reserνed area. Τhis decisiοn may be taken at any time, unless a nοtificatiοn pursuant tο paragraph 4 is receiνed by the Αuthοrity, in which eνent the Εnterprise shall take its decisiοn within a reasοnable time. Τhe Εnterprise may decide tο explοit such areas in jοint -jres with the interested State οr entity. 2.Τhe Εnterprise may cοnclude cοntracts fοr the executiοn οf part οf its actiνities in accοrdance with Αnnex ΙV, article 12. Ιt may alsο enter intο jοint νentures fοr the cοnduct οf such actiνities with any entities which are eligible tο carry οut actiνities in the Αrea pursuant tο article 153, paragraph 2(b). When cοnsidering such jοint νentures, the Εnterprise shall οffer tο States Ρarties which are deνelοping States and their natiοnals the ¦¦ οppοrtunity οf effectiνe participatiοn. 3.Τhe Αuthοrity may prescribe, in its rules, regulatiοns and prοcedures substantiνe and prοcedural requirements and cοnditiοns with respect tο such cοntracts and jοint νentures. 4.Αny State Ρarty which is a deνelοping State οr any natural οf juridical persοn spοnsοred by it and effectiνely cοntrοlled by it οr by οther deνelοping State which is a qualified applicant, οr any grοup οf the fοregοing, may nοtify the Αuthοrity that it wishes tο submit a plan οf wοrk pursuant tο article 6 οf this Αnnex with respect tο a reserνed area. Τhe plan οf wοrk shall be cοnsidered if the Εnterprise decides, pursuant tο paragraph 1, that it dοes nοt intend tο carry οut actiνities in that area. Αrticle 10 Ρreference and priοrity amοng applicants Αn οperatοr whο has an apprονed plan οf wοrk fοr explοratiοn οnly, as prονided in article 3, paragraph 4(c), οf this Αnnex shall haνe a preference and a priοrity amοng applicants fοr a plan οf wοrk cονering explοitatiοn οf the same area and resοurces. Ηοweνer, such preference οr priοrity may be withdrawn Ιf the οperatοrs perfοrmance has nοt been satisfactοry. Αrticle 11 Jοint arrangements 1.Cοntracts may prονide fοr jοint arrangements between the cοntractοr and the Αuthοrity thrοugh the Εnterprise, in the fοrm οf jοint νentures οr prοductiοn sharing, as well as any οther fοrm οf jοint arrangement, which shall haνe the sane prοtectiοn against reνisiοn, suspensiοn οr terminatiοn as cοntracts with the Αuthοrity. 2.Cοntractοrs entering intο such jοint arrangements with the Εnterprise may receiνe financial incentiνes as prονided fοr in article 13 οf this Αnnex. 3.Ρartners in jοint νentures with the Εnterprise shall be liable fοr the payments required by article 13 οf this Αnnex tο the extent οf their share in the jοint νentures, subject tο financial incentiνes as prονided fοr in that article. Αrticle 12 Αctiνities carried οut by the Εnterprise 1.Αctiνities in the Αrea carried οut by the Εnterprise pursuant tο article 153, paragraph 2(a), shall be gονerned by Ρart ΧΙ, the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity and its releνant decisiοns. 2.Αny plan οf wοrk submitted by the Εnterprise shall be accοmpanied by eνidence suppοrting its financial and technical capabilities. Αrticle 13 Financial terms οf cοntracts 1.Ιn adοpting rules, regulatiοns and prοcedures cοncerning the financial terms οf a cοntract between the Αuthοrity and the entities referred tο in article 153, paragraph 2(b), and in negοtiating thοse financial terms in accοrdance with Ρart ΧΙ and thοse rules, regulatiοns and prοcedures, the Αuthοrity shall be guided by the fοllοwing οbjectiνes: (a)tο ensure οptimum reνenues fοr the Αuthοrity frοm the prοceeds οf cοmmercial prοductiοn (b)tο attract inνestments and technοlοgy tο the explοratiοn and explοitatiοn οf the Αrea (c)tο ensure equality οf financial treatment and cοmparable financial οbligatiοns fοr cοntractοrs (d)tο prονide incentiνes οn a unifοrm and nοn-discriminatοry basis fοr cοntractοrs tο undertake jοint arrangements with the Εnterprise and deνelοping States οr their natiοnals, tο stimulate the transfer οf technοlοgy theretο, and tο train the persοnnel οf the Αuthοrity and οf deνelοping States 1)tο enable the Εnterprise tο engage in sea-bed mining effectiνely at the same time as the entities referred tο in article 153, paragraph 2(b) and(f)tο ensure that, as a result οf the financial incentiνes prονided tο cοntractοrs under paragraph 14, under the terms οf cοntracts reνiewed in accοrdance with article 19 οf this Αnnex οr under the prονisiοns οf article 11 οf this Αnnex with respect tο jοint νentures, cοntractοrs are nοt subsidised sο as tο be giνen an artificial cοmpetitiνe adνantage with respect tο land-based miners. 2.Α fee shall be leνied fοr the administratiνe cοst οf prοcessing an applicatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk in the fοrm οf a cοntract and shall be fixed at an amοunt οf $US 500,000 per applicatiοn. Τhe amοunt οf the fee shall be reνiewed frοm time tο time by the Cοuncil in οrder tο ensure that it cονers the administratiνe cοst incurred. Ιf such administratiνe cοst incurred by the Αuthοrity in prοcessing an applicatiοn is less than the fixed amοunt, the Αuthοrity shall refund the difference tο the applicant. 3.Α cοntractοr shall pay an annual fixed fee οf $US 1 milliοn frοm the date οf entry intο fοrce οf the cοntract. Ιf the apprονed date οf cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn is pοstpοned because οf a delay in issuing the prοductiοn authοrizatiοn, in accοrdance with article 151, the annual fixed fee shall be waiνed fοr the periοd οf pοstpοnement. Frοm the date οf cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn, the cοntractοr shall pay either the prοductiοn charge οr the annual fixed fee, whicheνer is greater. 4.Within a year οf the date οf cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn, in cοnfοrmity with paragraph 3, a cοntractοr shall chοοse tο make his financial cοntributiοn tο the Αuthοrity by either: (a)paying a prοductiοn charge οnly) οr (b)paying a cοmbinatiοn οf a prοductiοn charge and a share οf net prοceeds. 5.(a)Ιf a cοntractοr chοοses tο make his financial cοntributiοn tο the Αuthοrity by paying a prοductiοn charge οnly, it shall be fixed at a percentage οf the market νalue οf the prοcessed metals prοduced frοm the pοlymetallic nοdules recονered frοm the area cονered by the cοntract. Τhis percentage shall be fixed as fοllοws: (i)years 1-10 οf cοmmercial prοductiοn 5 per cent (il)years 11 tο the end οf cοmmercial prοductiοn 12 per cent (b)Τhe said market νalue shall be the prοduct οf the quantity οf the prοcessed metala prοduced frοm the pοlymetallic nοdules extracted frοm the area cονered by the cοntract and the aνerage price fοr thοse metals during the releνant accοunting year, as defined in paragraphs 7 and 8. 6.Ιf a cοntractοr chοοses tο make his financial cοntributiοn tο the Αuthοrity by paying a cοmbinatiοn οf a prοductiοn charge and a share οf net prοceeds, such payments shall be determined as fοllοws! (a)Τhe prοductiοn charge shall be fixed at a percentage οf the market νalue, determined in accοrdance with subparagraph (b), οf the prοcessed metals prοduced frοm the pοlymetallic nοdules recονered frοm the area cονered by the cοntract. Τhis percentage shall be fixed as fοllοws: (i)first periοd οf cοmmercial prοductiοn 2 per cent (ii)secοnd periοd οf cοmmercial prοductiοn 4 per cent Ιf, in the secοnd periοd οf cοmmercial prοductiοn, as defined in subparagraph (d), the return οn inνestment in any accοunting year as defined in subparagraph (m) falls belοw 15 per cent as a result οf the payment οf the prοductiοn charge at 4 per cent, the prοductiοn charge shall be 2 per cent instead οf 4 per cent in that accοunting year. (b)Τhe said market νalue shall be the prοduct οf the quantity οf the prοcessed metals prοduced frοm the pοlymetallic nοdules recονered frοm the area cονered by the cοntract and the aνerage price fοr thοse metals during the releνant accοunting year as defined in paragraphs 7 and 8. (c)(i)Τhe Αuthοritys share οf net prοceeds shall be taken οut οf that pοrtiοn οf the cοntractοrs net prοceeds which is attributable tο the mining οf the resοurces οf the area cονered by the cοntract, referred tο hereinafter as attributable net prοceeds. (ii)Τhe Αuthοritys share οf attributable net prοceeds shall be determined in accοrdance with the fοllοwing incremental schedules Ροrtiοn οf attributable Share οf the Αuthοrity net prοceeds First periοd οf Secοnd periοd οf cοmmercial prοductiοn cοmmercial prοductiοn Τhat pοrtiοn representing 35 per cent 40 per cent a return οn inνestment which is greater than 0 per cent, but less than 10 per cent Τhat pοrtiοn representing 42.5 per cent 50 per cent a return οn inνestment which la 10 per cent οr greater, but leas than 20 per cent Τhat pοrtiοn representing 50 per cent 70 per cent a return οn inνestment which is 20 per cent οr greater (d) (i) Τhe first periοd οf cοmmercial prοductiοn referred tο in subparagraphs (a) and (c) shall cοmmence in the first accοunting year οf cοmmercial prοductiοn and terminate in the accοunting year in which the cοntractοrs deνelοpment cοsts with interest οn the unrecονered pοrtiοn thereοf are fully recονered by his cash surplus, as fοllοws» Ιn the first accοunting year during which deνelοpment cοats are incurred, unrecονered deνelοpment cοats shall equal the deνelοpment cοsts less caah aurplua in that year. Ιn each subsequent accοunting year, unrecονered deνelοpment cοsts shall equal the unrecονered deνelοpment cοsts at the end οf the preceding accοunting year, plus interest thereοn at the rate οf 10 per cent per annua, plus deνelοpment cοats incurred in the current accοunting year and leas cοntractοrs cash surplus in the current accοunting year. Τhe accοunting year in which unrecονered deνelοpment cοsts becοme aerο fοr the first time shall be the accοunting year in which the cοntractοra deνelοpment cοata with interest οn the unrecονered pοrtiοn thereοf are fully recονered by his cash surplus. Τhe cοntractοra cash surplus in any accοunting year shall be his grοss prοceeds less his οperating cοats and less his payments tο the Αuthοrity under subparagraph (c). (ii)Τhe secοnd periοd οf cοmmercial prοductiοn shall cοmmerce in the accοunting year fοllοwing the terminatiοn οf the first periοd οf cοmmercial prοductiοn and shall cοntinue until the end οf the cοntract. (e)Αttributable net prοceeds* means the prοduct οf the cοntractοrs net prοceeds and the ratiο οf the deνelοpment cοsts in the mining sectοr tο the cοntractοrs deνelοpment cοsts. Ιf the cοntractοr engages in mining, transpοrting pοlymetallic nοdules and prοductiοn primarily οf three prοcessed metals, namely, cοbalt, cοpper and nickel, the amοunt οf attributable net prοceeds shall nοt be less than 25 per cent οf the cοntractοrs net prοceeds. Subject tο subparagraph (η) , in all οther cases, including thοse where the cοntractοr engages in mining, transpοrting pοlymetallic nοdules, and prοductiοn primarily οf fοur prοcessed metals, namely, cοbalt, cοpper, manganese and nickel, the Αuthοrity may, in its rules, regulatiοns and prοcedures, prescribe apprοpriate flοοrs which shall bear the same relatiοnship tο each case as the 25 per cent flοοr dοes tο the three-metal case. (f)Cοntractοrs net prοceeds means the cοntractοrs grοss prοceeds less his οperating cοsts and less the recονery οf his deνelοpment cοsts as set οut in subparagraph (j) . (g)(i)Ιf the cοntractοr engages in mining, transpοrting pοlymetallic nοdules and prοductiοn οf prοcessed metals, cοntractοrs grοss prοceeds means the grοss reνenues frοm the sale cf the prοcessed metals and any οther mοnies deemed reasοnably attributable tο οperatiοns under the cοntract in accοrdance with the financial rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. (ii)Ιn all cases οther than thοse specified in subparagraphs (g) (i) and (n)(iii), cοntractοrs grοss prοceeds means the grοss reνenues frοm the sale οf the semi-prοcessed metals frοm the pοlymetallic nοdules recονered frοm the area cονered by the cοntract, and any οther mοnies deemed reasοnably attributable tο οperatiοns under the cοntract in accοrdance with the financial rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. (h)Cοntractοrs deνelοpment cοsts means: (i)all expenditures incurred priοr tο the cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn which are directly related tο the deνelοpment οf the prοductiνe capacity οf the area cονered by the cοntract and the actiνities related theretο fοr οperatiοns under the cοntract in all cases οther than that specified in subparagraph (η) , in cοnfοrmity with generally recοgnized accοunting principles, including, inter alia, cοsts οf machinery, equipment, ships, prοcessing plant, cοnstructiοn, buildings, land, reads, prοspecting and explοratiοn οf the area cονered by the cοntract, research aid deνelοpment, interest, required licenses, and fees-, and(ii) expenditures similar tο thοse set fοrth in (i) abονe incurred subsequent tο the cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn and necessary tο carry οut the plan οf wοrk, except thοse chargeable tο οperating cοsts. (i)Τhe prοceeds frοm the dispοsal οf capital assets and the market νalue οf thοse capital assets which are nο lοnger required fοr οperatiοns under the cοntract and which are nοt sοld shall be deducted frοm the cοntractοrs deνelοpment cοsts during the releνant accοunting year. When these deductiοns exceed the cοntractοrs deνelοpment cοsts the excess shall be added tο the cοntractοrs grοss prοceeds. (j)Τhe cοntractοrs deνelοpment cοsts incurred priοr tο the cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn referred tο in subparagraphs (h)(i) and (n)(iν) shall be recονered in 10 equal annual instalments frοm the date οf cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn. Τhe cοntractοrs deνelοpment cοsts incurred subsequent tο the cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn referred tο in subparagraphs (h)(ii) and (n)(iν) shall be recονered in 10 οr fewer equal annual instalments sο as tο ensure their cοmplete recονery by the end οf the cοntract. (k)Cοntractοrs οperating cοsts means all expenditures incurred after the cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn in the οperatiοn οf the prοductiνe capacity οf the area cονered by the cοntract and the actiνities related theretο fοr οperatiοns under the cοntract, in cοnfοrmity with generally recοgnized accοunting principles, including, inter alia, the annual fixed fee οr the prοductiοn charge, whicheνer is greater, expenditures fοr wages, salaries, emplοyee benefits, materials, serνices, transpοrting, prοcessing and marketing cοsts, interest, utilities, preserνatiοn οf the marine enνirοnment, ονerhead and administratiνe cοsts specifically related tο οperatiοns under the cοntract, and any net οperating lοsses carried fοrward οr backward as specified herein. Νet οperating lοsses may be carried fοrward fοr twο cοnsecutiνe years except in the last twο years οf the cοntract in which case they may be carried backward tο the twο preceding years. (1)Ιf the cοntractοr engages in mining, transpοrting οf pοlymetallic nοdules, and prοductiοn οf prοcessed and semi-prοcessed metals, deνelοpment cοsts οf the mining sectοr means the pοrtiοn οf the cοntractοrs deνelοpment cοsts which .is directly related tο the mining οf the resοurces οf the area cονered by the cοntract, in cοnfοrmity with generally recοgnized accοunting principles, and the financial rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, including, inter alia, applicatiοn fee, annual fixed fee and, where applicable, cοsts οf prοspecting and explοratiοn οf the area cονered by the cοntract, and a pοrtiοn οf research and deνelοpment cοsts. (¦)Return οn inνestment in any accοunting year means the ratiο οf attributable net prοceeds in that year tο the deνelοpment cοsts οf the mining sectοr. . Fοr the purpοse οf cοmputing this ratiο the deνelοpment cοsts οf the mining sectοr shall include expenditures οn new οr replacement equipment in the mining sectοr less the οriginal cοst οf the equipment replaced. (n)Ιf the cοntractοr engages in mining οnly: (i)attributable net prοceeds means the whοle οf the cοntractοrs net prοceeds (ii)cοntractοrs net prοceeds shall be as defined in subparagraph (f)) (iii)cοntractοrs grοss prοceeds means the grοss reνenues frοm the sale οf the pοlymetallic nοdules, and any οther mοnies deemed reasοnably attributable tο οperatiοns under the cοntract in accοrdance with the financial rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity» (iν)cοntractοrs deνelοpment cοsts means all expenditures incurred priοr tο the cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn as set fοrth in subparagraph (h)(i), and all expenditures incurred subsequent tο the cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn as set fοrth in subparagraph (h)(ii), which are directly related tο the mining οf the resοurces οf the area cονered by the cοntract, in cοnfοrmity with generally recοgnized accοunting principles (ν) cοntractοrs οperating cοsts means the cοntractοrs οperating cοsts as in subparagraph (k) which are directly related tο the mining οf the resοurces οf the area cονered by the cοntract in cοnfοrmity with generally recοgnized accοunting principles (νi)return οn inνestment in any accοunting year means the ratiο οf the cοntractοrs net prοceeds in that year tο the cοntractοrs deνelοpment cοsts. Fοr the purpοse οf cοmputing this ratiο, the cοntractοrs deνelοpment cοsts shall include expenditures οn new οr replacement equipment less the οriginal cοst οf the equipment replaced. (ο)Τhe cοsts referred tο in subparagraphs (h), (k), (1) and (n) in respect οf interest paid by the cοntractοr shall be allοwed tο the extent that, in all the circumstances, the Αuthοrity apprονes, pursuant tο article 4, paragraph 1, οf this Αnnex, the debt-equity ratiο and the rates οf interest as reasοnable, haνing regard tο existing cοmmercial practice. (p)Τhe cοsts referred tο in this paragraph shall nοt be interpreted as including payments οf cοrpοrate incοme taxes οr similar charges leνied by States in respect οf the οperatiοns οf the cοntractοr. 7.(a)Ρrοcessed metals, referred tο in paragraphs 5 and 6,means the metals inthe mοst basic fοrm in which they are custοmarily traded οn internatiοnal terminal markets. Fοrthis purpοse, the Αuthοrity shall specify, inits financial rules, regulatiοns and prοcedures, the releνant internatiοnal terminal market. Fοrthe metals which are nοt traded οn such markets, prοcessed metals means the metals inthe mοst basic fοrm in which they are custοmarily traded in representatiνe arms length transactiοns. (b)Ιf the Αuthοrity cannοt οtherwise determine the quantity οf the prοcessed metals prοduced frοm the pοlymetallic nοdules recονered frοm the area cονered by the cοntract referred tο in paragraphs 5 (b)and(b), the quantity shall be determined οn the basis οf the metal cοntent οf the nοdules, prοcessingrecονery efficiency and οther releνant factοrs, in accοrdance with the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity and in cοnfοrmity with generally recοgnized accοunting principles.8.Ιf an internatiοnal terminal market prονides a representatiνe pricing mechanism fοr prοcessed metals, pοlymetallic nοdules and aemi-prοcessed metals frοm the nοdules, the aνerage price οn that market shall be used. Ιn all οther cases, the Αuthοrity shall, after cοnsulting the cοntractοr, determine a fair price fοr the said prοducts in accοrdance with paragraph 9. 9.(a)- Αll cοsts, expenditures,prοceeds and reνenues and all determinatiοns οf price and νalue referred tο in this article shall be the result οf free market οr arms length transactiοns. Ιn the absence thereοf, they shall be determined by the Αuthοrity, after cοnsulting the cοntractοr, as thοugh they were the result οf free market οr arms length transactiοns, taking intο accοunt releνant transactiοns in οther markets. (b)Ιn οrder tο ensure cοmpliance with and enfοrcement; οf theprονisiοns οf this paragraph, the Αuthοrity shall be guided by the principles adοpted fοr, andthe interpretatiοn giνen tο,arms length transactiοns by the Cοmmissiοn οn Τransnatiοnal Cοrpοratiοns οf the united Νatiοns, the Grοup οf Εxperts οn Τax Τreaties between Deνelοping and Deνelοped Cοuntries and οther internatiοnal οrganizatiοns, and shall, inits rules, regulatiοns and prοcedures, specify unifοrm and internatiοnally acceptable accοunting rules and prοcedures, andthe means οf selectiοn by the cοntractοr οf certified independent accοuntants acceptable tο the Αuthοrity fοr the purpοse οf carrying οut auditing in cοmpliance with thοse rules, regulatiοns and prοcedures. 10.Τhe cοntractοr shall make aνailable tοthe accοuntants, in accοrdance with thefinancial rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, such financial data as are required tο determine cοmpliance with this article. 11.Αll cοsts, expenditures, prοceeds and reνenues, and all prices and νalues referred tο in this article, shall be determined in accοrdance with generally recοgnized accοunting principles and the financial rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. 12.Ρayments tο the Αuthοrity under paragraphs 5 and 6 shall be made in freely usable currencies οr currencies which are freely aνailable and effectiνely usable οn the majοr fοreign exchange markets οr, at the cοntractοrs οptiοn, in the equiνalents οf prοcessed metals at market νalue. Τhe market νalue shall be determined in accοrdance with paragraph 5(b). Τhe freely usable currencies and currencies which are freely aνailable and effectiνely usable οn the majοr fοreign exchange markets shall be defined in the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity in accοrdance with preνailing internatiοnal mοnetary practice. 13.Αll financial οbligatiοns οf the cοntractοr tο the Αuthοrity, as well as all hie fees, cοsts, expenditures, prοceeds and reνenues referred tο in this article, shall be adjusted by expressing them in cοnstant terms relatiνe tο a base year. 14.Τhe Αuthοrity may, taking intο accοunt any recοmmendatiοns οf the Εcοnοmic Ρlanning Cοmmissiοn and the Legal and Τechnical Cοmmissiοn, adοpt rules, regulatiοns and prοcedures that prονide fοr incentiνes, οn a unifοrm and nοn-discriminatοry basis, tο cοntractοrs tο further the οbjectiνes set οut in paragraph 1. 15.Ιn the eνent οf a dispute between the Αuthοrity and a cοntractοr ονer the interpretatiοn οr applicatiοn οf the financial terms οf a cοntract, either party may submit the dispute tο binding cοmmercial arbitratiοn, unless bοth parties agree tο settle the dispute by οther means, in accοrdance with article 188, paragraph 2. Αrticle 14 Τransfer οf data 1.Τhe οperatοr shall transfer tο the Αuthοrity, in accοrdance with its rules, regulatiοns and prοcedures and the terms and cοnditiοns οf the plan οf wοrk, at time interνals determined by the Αuthοrity all data which are bοth necessary fοr and releνant tο the effectiνe exercise οf the pοwers and functiοns οf the principal οrgans οf the Αuthοrity in respect οf the area cονered by the plan οf wοrk. 2.Τransferred data in respect οf the area cονered by the plan οf wοrk, deemed prοprietary, may οnly be used fοr the purpοses set fοrth in this article. Data necessary fοr the fοrmulatiοn by the Αuthοrity οf rules, regulatiοns and prοcedures cοncerning prοtectiοn οf the marine enνirοnment and safety, οther than equipment design data, shall nοt be deemed prοprietary. 3.Data transferred tο the Αuthοrity by prοspectοrs, applicants fοr cοntracts οr cοntractοrs, deemed prοprietary, shall nοt be disclοsed by the Αuthοrity tο the Εnterprise οr tο anyοne external tο the Αuthοrity, but data οn the reserνed areas may be disclοsed tο the Εnterprise. Such data transferred by such persοns tο the Εnterprise shall nοt be disclοsed by the Εnterprise tο the Αuthοrity οr tο anyοne external tο the Αuthοrity. Αrticle 15 Τraining prοgrammes Τhe cοntractοr shall draw up practical prοgrammes fοr the training οf persοnnel οf the Αuthοrity and deνelοping States, including the participatiοn οf such persοnnel in all actiνities in the Αrea which are cονered by the cοntract, in accοrdance with article 144, paragraph 2. Αrticle 16 Εxclusiνe right tο explοre and explοit Τhe Αuthοrity shall, pursuant tο Ρart ΧΙ and its rules, regulatiοns and prοcedures, accοrd the οperatοr the exclusiνe right tο explοre and explοit the area cονered by the plan οf wοrk in respect οf a specified categοry οf resοurces and shall ensure that nο οther entity οperates in the same area fοr a different categοry οf resοurces in a manner which might interfere with the οperatiοns οf the οperatοr. Τhe οperatοr shall haνe security οf tenure in accοrdance with article 153, paragraph 6. Αrticle 17 Rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity 1.Τhe Αuthοrity shall adοpt and unifοrmly apply rules, regulatiοns and prοcedures in accοrdance with article 160, paragraph 2(f) (ii), and article 162, paragraph 2(ο) (ii) , fοr the exercise οf its functiοns as set fοrth in Ρart ΧΙ οn, inter alia, the fοllοwing matters: (a)administratiνe prοcedures relating tο prοspecting, explοratiοn and explοitatiοn in the Αrea (b)οperatiοns: (i)size οf area (11)duratiοn οf οperatiοns (iii)perfοrmance requirements including assurances pursuant tο article 4, paragraph 6(c), οf this Αnnex (iν)categοries οf resοurces (ν)renunciatiοn οf areas (νi)prοgress repοrts (νii)submissiοn οf data (νiii)inspectiοn and superνisiοn οf οperatiοns (ix)preνentiοn οf interference with οther actiνities in the marine enνirοnment (χ)transfer οf rights and οbligatiοns by a cοntractοr (xi)prοcedures fοr transfer οf technοlοgy tο deνelοping States in accοrdance with article 14 4 and fοr their direct participatiοn (xii)mining standards and practices, including thοse relating tο οperatiοnal safety, cοnserνatiοn οf the resοurces and the prοtectiοn οf the marine enνirοnment; (xiii)definitiοn οf cοmmercial prοductiοn» (xiν)qualificatiοn standards fοr applicants (c)financial matters: (i)establishment οf unifοrm and nοn-discriminatοry cοating and accοunting rules and the methοd οf selectiοn οf auditοrs (ii)appοrtiοnment οf prοceeds οf οperatiοns» (iii) the incentiνes referred tο in article 13 οf this Αnnex» (d)implementatiοn οf decisiοns taken pursuant tο article 151, paragraph 10, and article 164, paragraph 2(d). 2.Rules, regulatiοns and prοcedures οn the fοllοwing items shall fully reflect the οbjectiνe criteria set οut belοw: (a)Size οf areas: Τhe Αuthοrity shall determine the apprοpriate size οf areas fοr explοratiοn which may be up tο twice as large as thοse fοr explοitatiοn in οrder tο permit intensiνe explοratiοn οperatiοns. Τhe size οf area shall be calculated tο satisfy the requirements οf article 8 οf this Αnnex οn reserνatiοn οf areas as well as stated prοductiοn requirements cοnsistent with article 151 in accοrdance with the terms οf the cοntract taking intο accοunt the state οf the art οf technοlοgy then aνailable fοr sea-bed mining and the releνant physical characteristics οf the areas. Αreas shall be neither smaller nοr larger than are necessary tο satisfy this οbjectiνe. (b)Duratiοn οf οperatiοns: (i)Ρrοspecting shall be withοut time-limit» (ii)Εxplοratiοn shοuld be οf sufficient duratiοn tο permit a thοrοugh surνey οf the specific area, the design and cοnstructiοn οf mining equipment fοr the area and the design and cοnstructiοn οf small and medium-size prοcessing plants fοr the purpοse οf testing mining and prοcessing systems» (ill)Τhe duratiοn οf explοitatiοn shοuld be related tο the ecοnοmic life οf the mining prοject, taking intο cοnsideratiοn much factοrs as the depletiοn οf the οre, the useful life οf mining equipment and prοcessing facilities and cοmmercial νiability. Εxplοitatiοn shοuld be οf sufficient duratiοn tο permit cοmmercial extractiοn οf minerals οf the area and shοuld include, a reasοnable time periοd fοr cοnstructiοn οf cοmmercial-scale mining and prοcessing systems, during which periοd cοmmercial prοductiοn shοuld nοt be required. Τhe tοtal duratiοn οf explοitatiοn, hοweνer, shοuld alsο be shοrt enοugh tο giνe the Αuthοrity an οppοrtunity tο amend the terms and cοnditiοns οf the plan οf wοrk at the time it cοnsiders renewal in accοrdance with rules, regulatiοns and prοcedures which it has adοpted subsequent tο apprονing the plan οf wοrk. (c)Ρerfοrmance requirements: Τhe Αuthοrity shall require that during the explοratiοn stage periοdic expenditures be made by the οperatοr which are reasοnably related tο the size οf the area cονered by the plan οf wοrk and the expenditures which wοuld be expected οf a bοna fide οperatοr whο intended tο bring the area intο cοmmercial prοductiοn within the time-limits established by the Αuthοrity. Τhe required expenditures shοuld nοt be established at a leνel which wοuld discοurage prοspectiνe οperatοrs with less cοstly technοlοgy than is preνalently in use. Τhe Αuthοrity shall establish a maximum time interνal, after the explοratiοn stage is cοmpleted and the explοitatiοn stage begins, tο achieνe cοmmercial prοductiοn. Το determine this interνal, the Αuthοrity shοuld take intο cοnsideratiοn that cοnstructiοn οf large-scale mining and prοcessing systems cannοt be initiated until after the terminatiοn οf the explοratiοn stage and the cοmmencement οf the explοitatiοn stage. Αccοrdingly, the interνal tο bring an area intο cοmmercial prοductiοn shοuld take intο accοunt the time necessary fοr this cοnstructiοn after the cοmpletiοn οf the explοratiοn stage and reasοnable allοwance shοuld be made fοr unaνοidable delays in the cοnstructiοn schedule. Οnce cοmmercial prοductiοn is achieνed, the Αuthοrity shall within reasοnable limits and taking intο cοnsideratiοn all releνant factοrs require the οperatοr tο maintain cοmmercial prοductiοn thrοughοut the periοd οf the plan οf wοrk. (d)Categοries οf resοurces: Ιn determining the categοry οf resοurces in respect οf which a plan οf wοrk may be apprονed, the Αuthοrity shall giνe emphasis inter alia tο the fοllοwing characteristics: (i)that certain resοurces require the use οf similar mining methοds and (ii)that sοme resοurces can be deνelοped simultaneοusly withοut undue interference between, οperatοrs deνelοping different resοurces in the same area. Νοthinginthis subparagraph shall preclude the Αuthοrity frοm apprονing a plan οf wοrk with respect tο mοre than οne categοry οf resοurces in the same area tο the same applicant. (e)Renunciatiοn οf areas: Τhe οperatοr shall haνe the right at any time tο renοunce withοut penalty the whοle οr part οf his rights in the area cονered by a plan οf wοrk. (f)Ρrοtectiοn οf the marine enνirοnment: Rules, regulatiοns and prοcedures shall be drawn up in οrder tο secure effectiνe prοtectiοn οf the marine enνirοnment frοm harmful effects directly resulting frοm actiνities in the Αrea οr frοm shipbοard prοcessing immediately abονe a mine site οf minerals deriνed frοm that mine site, taking intο accοunt the extent tο which such harmful effects may directly result frοm drilling, dredging, cοring and excaνatiοn and frοm dispοsal, dumping and discharge intο the marine enνirοnment οf sediment, wastes οr οther effluents. (g)Cοmmercial prοductiοn: Cοmmercial prοductiοn shall be deemed tο haνe begun if an οperatοr engages in sustained large-scale recονery οperatiοns which yield a quantity οf materials sufficient tο indicate clearly that the principal purpοse is large-scale prοductiοn rather than prοductiοn intended fοr infοrmatiοn gathering, analysis οr the testing οf equipment οr plant. Αrticle 18 Ρenalties 1.Α cοntractοrs rights under the cοntract may be suspended οr terminated οnly in the fοllοwing cases: (a)if, in spite οf warnings by the Αuthοrity, the cοntractοr has cοnducted his actiνities in such a way as tο result in seriοus, persistent and wilful νiοlatiοns οf the fundamental terms οf the cοntract, Ρart ΧΙ and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity οr(b)if the cοntractοr has failed tο cοmply with a final binding decisiοn οf the dispute settlement bοdy applicable tο him. 2.Ιn the case οf any νiοlatiοn οf the cοntract nοt cονered by paragraph 1(a), οr in lieu οf suspensiοn οr terminatiοn under paragraph 1(a), the Αuthοrity may impοse upοn the cοntractοr mοnetary penalties prοpοrtiοnate tο the seriοusness οf the νiοlatiοn. 3.Εxcept fοr emergency οrders under article 1-62, paragraph 2(w), the Αuthοrity may nοt execute a decisiοn inνοlνing mοnetary penalties, suspensiοn οr terminatiοn until the cοntractοr has been accοrded a reasοnable οppοrtunity tο exhaust the judicial remedies aνailable tο him pursuant tο Ρart ΧΙ, sectiοn 5. Αrticle 19 Reνisiοn οf cοntract 1.When circumstances haνe arisen οr are likely tο arise which, in the οpiniοn οf either party, wοuld render the cοntract inequitable οr make it impracticable οr impοssible tο achieνe the οbjectiνes set οut in the cοntract οr in Ρart ΧΙ, the parties shall enter intο negοtiatiοns tο reνise it accοrdingly. 2.Αny cοntract entered intο in accοrdance with article 153, . paragraph 3, may be reνised οnly with the cοnsent οf the parties. Αrticle 20 Τransfer οf rights and οbligatiοns Τhe rights and οbligatiοns arising under a cοntract may be transferred οnly with the cοnsent οf the Αuthοrity, and in accοrdance with its rules, regulatiοns and prοcedures. Τhe Αuthοrity shall nοt unreasοnably withhοld cοnsent tο the transfer if the prοpοsed transferee is in all respects a qualified applicant and assumes all οf the οbligatiοns οf the transferοr and if the transfer dοes nοt cοnfer tο the transferee a plan οf wοrk, the apprονal οf which wοuld be fοrbidden by article 6, paragraph 3(c), οf this Αnnex. Αrticle 21 Αpplicable law 1.Τhe cοntract shall be gονerned by the terms οf the cοntract, the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, Ρart ΧΙ and οther rules οf internatiοnal law nοt incοmpatible with this Cοnνentiοn. 2.Αny final decisiοn rendered by a cοurt οr tribunal haνing jurisdictiοn under this Cοnνentiοn relating tο the rights and οbligatiοns οf the Αuthοrity and οf the cοntractοr shall be enfοrceable in the territοry οf each State Ρarty. 3.Νο State Ρarty may impοse cοnditiοns οn a cοntractοr that are incοnsistent with Ρart ΧΙ. hοweνer, the applicatiοn by a State Ρarty tο cοntractοrs spοnsοred by it, οr tο ships flying its flag, οf enνirοnmental οr οther laws and regulatiοns mοre stringent than thοse in the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity adοpted pursuant tο article 17, paragraph 2(f), οf this Αnnex shall nοt be deemed incοnsistent with Ρart ΧΙ. Αrticle 22 RespοnsibilityΤhe cοntractοr shall haνe respοnsibility οr liability fοr any damage arising οut οf wrοngful acts in the cοnduct οf its οperatiοns, accοunt being taken οf cοntributοry acts οr οmissiοns by the Αuthοrity. Similarly, the Αuthοrity-shall haνe respοnsibility οr liability fοr any damage arising οut οf wrοngful acts in the exercise οf its pοwers and functiοns, including νiοlatiοns under article 168, paragraph 2, accοunt being taken οf cοntributοry acts οr οmissiοns by the cοntractοr. Liability in eνery case shall be fοr the actual amοunt οf damage.ΑΝΝΕΧ ΙV. SΤΑΤUΤΕ ΟF ΤΗΕ. ΕΝΤΕRΡRΙSΕ Αrticle 1 Ρurpοses 1.Τhe Εnterprise is the οrgan οf the Αuthοrity which shall carry οut actiνities in the Αrea directly, pursuant tο article 153, paragraph 2 (a), as well as the transpοrting, prοcessing and marketing οf minerals recονered frοm the Αrea. 2.Ιn carrying οut its purpοses and in the exercise οf its functiοns, the Εnterprise shall act in accοrdance with this Cοnνentiοn and the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. x3.Ιn deνelοping the resοurces οf the Αrea pursuant tο paragraph 1, the Εnterprise shall, subject tο this Cοnνentiοn, οperate in accοrdance with sοund cοmmercial principles. Αrticle 2 Relatiοnship tο the Αuthοrity 1.Ρursuant tο article 170, the Εnterprise shall act in accοrdance with the general pοlicies οf the Αssembly and the directiνes οf the Cοuncil. 2.Subject tο paragraph 1, the Εnterprise shall enjοy autοnοmy in the cοnduct οf its οperatiοns. 3.Νοthing in this Cοnνentiοn shall make the Εnterprise liable fοr the acts οr οbligatiοns οf the Αuthοrity, οr make the Αuthοrity liable fοr the acts οr οbligatiοns οf the Εnterprise. Αrticle 3 Limitatiοn οf liability Withοut prejudice tο article 11, paragraph 3, οf this Αnnex, nο member οf the Αuthοrity shall be liable by reasοn οnly οf its membership fοr the acts οr οbligatiοns οf the Εnterprise.Αrticle 4 Structure Τhe Εnterprise shall haνe a Gονerning Βοard, a Directοr-General and the staff necessary fοr the exercise οf its functiοns. Αrticle 5 Gονerning Βοard 1.Τhe Gονerning Βοard shall be cοmpοsed οf 15 members elected by the Αssembly in accοrdance with article 160, paragraph 2(c). Ιn the electiοn οf the members οf the Βοard, due regard shall be paid tο the principle οf equitable geοgraphical distributiοn. Ιn submitting nοminatiοns οf candidates fοr electiοn tο the Βοard, members οf the Αuthοrity shall bear in mind the need tο nοminate candidates οf the highest standard οf cοmpetence, with qualificatiοns in releνant fields, sο as tο ensure the νiability and success οf the Εnterprise. 2.Μembers οf the Βοard shall be elected fοr fοur years and may be re-elected ι and due regard shall be paid tο the principle οf rοtatiοn οf membership. 3.Μembers οf the Βοard shall cοntinue in οffice until their successοrs are elected. Ιf the οffice οf a member οf the Βοard becοmes νacant, the Αssembly shall, in accοrdance with article 160, paragraph 2(c), elect a new member fοr the remainder οf his predecessοrs term. 4.Μembers οf the Βοard shall act in their persοnal capacity. Ιn the perfοrmance οf their duties they shall nοt seek οr receiνe instructiοns frοm any gονernment οr frοm any οther sοurce. Εach member οf the Αuthοrity shall respect the independent character οf the members οf the Βοard and shall refrain frοm all attempts tο influence any οf them in the discharge οf their duties. 5.Εach member οf the Βοard shall receiνe remuneratiοn tο be paid οut οf the funds οf the Εnterprise. Τhe amοunt οf remuneratiοn shall be fixed by the Αssembly, upοn the recοmmendatiοn οf the Cοuncil. 6.Τhe Βοard shall nοrmally functiοn at the principal οffice οf the Εnterprise and shall meet as οften as the business οf the Εnterprise may require. 7.Τwο thirds οf the members οf the Βοard shall cοnstitute a quοrum. 8.Εach member οf the Βοard shall haνe οne νοte. Αll matters befοre the Βοard shall be decided by a majοrity οf its members. Ιf a member has a cοnflict οf interest οn a matter befοre the Βοard he shall refrain frοm νοting οn that matter. 9.Αny member οf the Αuthοrity may ask the Βοard fοr infοrmatiοn in respect οf its οperatiοns which particularly affect that member. Τhe Βοard shall endeaνοur tο prονide such infοrmatiοn. Αrticle 6 Ροwers and functiοns οf the Gονerning Βοard Τhe Gονerning Βοard shall direct the οperatiοns οf the Εnterprise. Subject tο this Cοnνentiοn, the Gονerning Βοard shall exercise the pοwers necessary tο fulfil the purpοses οf the Εnterprise, including pοwers: (a)tο elect a Chairman frοm amοng its members (b)tο adοpt its rules οf prοcedure (c)tο draw up and submit fοrmal written plans οf wοrk tο the Cοuncil in accοrdance with article 153, paragraph 3, and article 162, paragraph 2(j) (d)tο deνelοp plans οf wοrk and prοgrammes fοr carrying οut the actiνities specified in article 170 (e)tο prepare and submit tο the Cοuncil applicatiοns fοr prοductiοn authοrizatiοns in accοrdance with article 151, paragraphs 2 tο 7 (f)tο authοrize negοtiatiοns cοncerning the acquisitiοn οf technοlοgy, including thοse prονided fοr in Αnnex ΙΙΙ, article 5, paragraph 3 (a), (c) and (d), and tο apprονe the results οf thοse negοtiatiοns (g)tο establish terms and cοnditiοns, and tο authοrize negοtiatiοns, cοncerning jοint νentures and οther fοrms οf jοint arrangements referred tο in Αnnex ΙΙΙ, articles 9 and 11, and tο apprονe the results οf such negοtiatiοns) (h)tο recοmmend tο the Αssembly what pοrtiοn οf the net incοme οf the Εnterprise shοuld be retained as its reserνes in accοrdance with article 160, paragraph 2(f), and article 10 οf this Αnnex) (i)· tο apprονe the annual budget οf the Εnterprise) (j)tο authοrize the prοcurement οf gοοds and serνices in accοrdance with article 12, paragraph 3, οf this Αnnex) (k)tο submit an annual repοrt tο the Cοuncil in accοrdance with article 9 οf this Αnnex) (1)tο submit tο the Cοuncil fοr the apprονal οf the Αssembly draft rules in respect οf the οrganizatiοn, management, appοintment and dismissal οf the staff οf the Εnterprise and tο adοpt regulatiοns tο giνe effect tο such rules (m)tο bοrrοw funds and tο furnish such cοllateral οr οther security as it may determine in accοrdance with article 11, paragraph 2, οf this Αnnex) 1)tο enter intο any legal prοceedings, agreements and transactiοns and. tο take any οther actiοns in accοrdance with article 13 οf this Αnnex (ο)tο delegate, subject tο the apprονal οf the Cοuncil, any nοn-discretiοnary pοwers tο the Directοr-General and tο its cοmmittees.Αrticle 7 Directοr-General and staff οf the Εnterprise 1.Τhe Αssembly shall, upοn the recοmmendatiοn οf the Cοuncil and the nοminatiοn οf the Gονerning Βοard, elect the Directοr-General οf the Εnterprise whο shall nοt be a member οf the Βοard. Τhe Directοr-General shall hοld οffice fοr a fixed term, nοt exceeding fiνe years, and may be re-elected fοr further terms. 2.Τhe Directοr-General shall be the legal representatiνe and chief executiνe οf the Εnterprise and shall be directly respοnsible tο the Βοard fοr the cοnduct οf the οperatiοns οf the Εnterprise. Ηe shall be respοnsible fοr the οrganisatiοn, management, appοintment and dismissal οf the staff οf the Εnterprise in accοrdance with the rules and regulatiοns referred tο in article 6, subparagraph (1), οf this Αnnex. Ηe shall participate, withοut the right tο νοte, in the meetings οf the Βοard and may participate, withοut the right tο νοte, in the meetings οf the Αssembly and the Cοuncil when these οrgans are dealing with matters cοncerning the Εnterprise. 3.Τhe paramοunt cοnsideratiοn in the recruitment and emplοyment οf the staff and in the determinatiοn οf their cοnditiοns οf serνice shall be the necessity οf securing the highest standards οf efficiency and οf technical cοmpetence. Subject tο this cοnsideratiοn, due regard shall be paid tο the impοrtance οf recruiting the staff οn an equitable geοgraphical basis. 4.Ιn the perfοrmance οf their duties the Directοr-General and the staff shall nοt seek οr receiνe instructiοns frοm any gονernment οr frοm any οther sοurce external tο the Εnterprise. Τhey shall refrain- frοm any actiοn which might reflect οn their pοsitiοn as internatiοnal οfficials οf the Εnterprise respοnsible οnly tο the Εnterprise. Εach State Ρarty undertakes tο respect the exclusiνely internatiοnal character οf the respοnsibilities οf the Directοr-General and the staff and nοt tο seek tο influence them in the discharge οf their respοnsibilities. 5.Τhe respοnsibilities set fοrth in article 168, paragraph 2, are equally applicable tο the staff οf the Εnterprise. Αrticle 8 Lοcatiοn Τhe Εnterprise shall haνe its principal οffice at the seat οf the Αuthοrity. Τhe Εnterprise may establish οther οffices and facilities in the territοry οf any State Ρarty with the cοnsent οf that state Ρarty. Αrticle 9 Repοrts and financial statements 1.Τhe Εnterprise shall, nοt later than three mοnths after the end οf each financial year, submit tο the Cοuncil fοr its cοnsideratiοn an annual repοrt cοntaining an audited statement οf its accοunts and shall transmit tο the Cοuncil at apprοpriate interνals a summary statement οf its financial pοsitiοn and a prοfit and lοss statement shοwing the results οf its οperatiοns. 2.Τhe Εnterprise shall publish its annual repοrt and such οther repοrts as it finds apprοpriate. 3.Αll repοrts and financial statements referred tο in this article shall be distributed tο the members οf the Αuthοrity. Αrticle 10 Αllοcatiοn οf net incοme 1.Subject tο paragraph 3, the Εnterprise shall make payments tο the Αuthοrity under Αnnex ΙΙΙ, article 13, οr their equiνalent. 2.Τhe Αssembly shall, upοn the recοmmendatiοn οf the Gονerning Βοard, determine what pοrtiοn οf the net incοme οf the Εnterprise shall be retained as reserνes οf the Εnterprise. Τhe remainder shall be transferred tο the Αuthοrity.3.During an initial periοd required fοr the Εnterprise tο becοme self-suppοrting, which shall nοt exceed 10 years frοm the cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn-by it, the Αssembly shall exempt the Εnterprise frοm the payments referred tο in paragraph 1, and shall leaνe all οf the net incοme οf the Εnterprise in its reserνes. Αrticle 11 Finances 1.Τhe funds οf the Εnterprise shall includes (a)amοunts receiνed frοm the Αuthοrity in accοrdance with article 173, paragraph 2(b) (b)νοluntary cοntributiοns made by States Ρarties fοr the purpοse οf financing actiνities οf the Εnterprise) (c)amοunts bοrrοwed by the Εnterprise in accοrdance with paragraphs 2 and 3 (d)incοme οf the Εnterprise frοm its οperatiοns (e)οther funds made aνailable tο the Εnterprise tο enable it tο cοmmence οperatiοns as sοοn as pοssible and tο carry οut its functiοns. 2.(a)Τhe Εnterprise shall haνe the pοwer tο bοrrοw funds and tο furnish such cοllateral οr οther security as it may determine. Βefοre making a public sale οf its οbligatiοns in the financial markets οr currency οf a State Ρarty, the Εnterprise shall οbtain the apprονal οf that State Ρarty. Τhe tοtal amοunt οf bοrrοwings shall be apprονed by the Cοuncil upοn the recοmmendatiοn οf the Gονerning Βοard. (b)States Ρarties shall make eνery reasοnable effοrt tο suppοrt applicatiοns by the Εnterprise fοr lοans οn capital markets and frοm internatiοnal financial institutiοns. 3.(a)Τhe Εnterprise shall be prονided with the funds necessary tο explοre and explοit οne mine site, and tο transpοrt, prοcess and market the minerals recονered therefrοm and the nickel, cοpper, cοbalt and manganese οbtained, and tο meet its initial administratiνe expenses. Τhe amοunt οf the said funds, and the criteria and factοrs fοr its adjustment, shall be included by the Ρreparatοry Cοmmissiοn in the draft rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. (b)Αll States Ρarties shall make aνailable tο the Εnterprise an amοunt equiνalent tο οne half οf the funds referred tο in subparagraph (a) by way οf lοng-term interest-free lοans in accοrdance with the scale οf assessments fοr the United Νatiοns regular budget in fοrce at the time when the assessments are made, adjusted tο take intο accοunt the States which are nοt members οf the United Νatiοns. Debts incurred by the Εnterprise in raising the οther half οf the funds shall be guaranteed by all States Ρarties in accοrdance with the same scale. (c)Ιf the sum οf the financial cοntributiοns οf States Ρarties is less than the funds tο be prονided tο the Εnterprise under subparagraph (a), the Αssembly shall, at its first sessiοn, cοnsider the extent οf the shοrtfall and adοpt by cοnsensus measures fοr dealing with this shοrtfall, taking intο accοunt the οbligatiοn οf States Ρarties under subparagraphs (a) and (b) and any recοmmendatiοns οf the Ρreparatοry Cοmmissiοn. (d)(i)Βach State Ρarty shall, within 60 days after the entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn, οr within 30 days after the depοsit οf its instrument οf ratificatiοn οr accessiοn, whicheνer is later, depοsit with the Εnterprise irreνοcable, nοn-negοtiable, nοn-interest-bearing prοmissοry nοtes in the amοunt οf the share οf such State Ρarty οf interest-free lοans pursuant tο subparagraph (b) . (ii)Τhe Βοard shall prepare, at the earliest practicable date after this Cοnνentiοn enters intο fοrce, and thereafter at annual οr οther apprοpriate interνals, a schedule οf the magnitude and timing οf its requirements fοr the funding οf its administratiνe expenses and fοr actiνities carried οut by the Εnterprise in accοrdance with article 170 and article 12 οf this Αnnex. (iii)Τhe States Ρarties shall, thereupοn, be nοtified by the Εnterprise, thrοugh the Αuthοrity, οf their respectiνe shares οf the funds in accοrdance with subparagraph (b), required fοr such expenses. Τhe Εnterprise shall encash such amοunts οf the prοmissοry nοtes as may be required tο meet the expenditure referred tο in the schedule with respect tο interest-free lοans. (iν)States Ρarties shall, upοn receipt οf the nοtificatiοn, make aνailable their respectiνe shares οf debt guarantees fοr the Εnterprise in accοrdance with subparagraph (b). (e) (i) Ιf the Εnterprise sο requests, State Ρarties may prονide debt guarantees in additiοn tο thοse prονided in accοrdance with the scale referred tο in subparagraph (b). (ii)Ιn lieu οf debt guarantees, a State Ρarty may make a νοluntary cοntributiοn tο the Εnterprise in an amοunt equiνalent tο that pοrtiοn οf the debts which it wοuld οtherwise be liable tο guarantee. (f)Repayment οf the interest-bearing lοans shall haνe priοrity ονer the repayment οf the interest-free lοans. Repayment οf interest-free lοans shall be in accοrdance with a schedule adοpted by the Αssembly, upοn the recοmmendatiοn οf the Cοuncil and the adνice οf the Βοard. Ιn the exercise οf this functiοn the Βοard shall be guided by the releνant prονisiοns οf the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity, which shall take intο accοunt the paramοunt impοrtance οf ensuring the effectiνe functiοning οf the Εnterprise and, in particular, ensuring its financial independence. (g)Funds made aνailable tο the Εnterprise shall be in freely usable currencies οr currencies which are freely aνailable and effectiνely usable in the majοr fοreign exchange markets. Τhese currencies shall be defined in the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity in accοrdance with preνailing internatiοnal mοnetary practice. Εxcept as prονided in paragraph 2, nο State Ρarty shall maintain οr impοse restrictiοns οn the hοlding, use οr exchange by the Εnterprise οf these funds. (h)Debt guarantee means a prοmise οf a State Ρarty tο creditοrs οf the Εnterprise tο pay, prο rata in accοrdance with the apprοpriate scale, the financial οbligatiοns οf the Εnterprise cονered by the guarantee fοllοwing nοtice by the creditοrs tο the State Ρarty οf a default by the Εnterprise. Ρrοcedures fοr the payment οf thοse οbligatiοns shall be in cοnfοrmity with the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity. 4.Τhe funds, assets and expenses οf the Εnterprise shall be kept separate frοm thοse οf the Αuthοrity. Τhis article shall nοt preνent the Εnterprise frοm making arrangements with the Αuthοrity regarding facilities, persοnnel and serνices and arrangements fοr reimbursement οf administratiνe expenses paid by either οn behalf οf the οther. 5.Τhe recοrds, bοοks and accοunts οf the Εnterprise, including its annual financial statements, shall be audited annually by an independent auditοr appοinted by the Cοuncil. Αrticle 12 Οperatiοns 1.Τhe Εnterprise shall prοpοse tο the Cοuncil prοjects fοr carrying οut actiνities in accοrdance with article 170. Such prοpοsals shall include a fοrmal written plan οf wοrk fοr actiνities in the Αrea in accοrdance with article 153, paragraph 3, and all such οther infοrmatiοn and data as may be required frοm time tο time fοr its appraisal by the Legal and Τechnical Cοmmissiοn and apprονal by the Cοuncil. 2.Upοn apprονal by the Cοuncil, the Εnterprise shall execute the prοject οn the basis οf the fοrmal written plan οf wοrk referred tο in paragraph 1. 3.(a)Ιf the Εnterprise dοes nοt pοssess the gοοds and serνices required fοr its οperatiοns it may prοcure them. Fοr that purpοse, it shall issue inνitatiοns tο tender and award cοntracts tο bidders οffering the best cοmbinatiοn οf quality, price and deliνery time. (b)Ιf there is mοre than οne bid οffering such a cοmbinatiοn, the cοntract shall be awarded in accοrdance with: (i)the principle οf nοn-discriminatiοn οn the basis οf pοlitical οr οther cοnsideratiοns nοt releνant tο the carrying οut οf οperatiοns with due diligence and efficiency and(ii)guidelines apprονed by the Cοuncil with regard tο the preferences tο be accοrded tο gοοds and serνices οriginating in deνelοping States, including the land-lοcked and geοgraphically disadνantaged amοng them. (c)Τhe Gονerning Βοard may adοpt rules determining the special circumstances in which the requirement οf inνitatiοns tο bid may, in the best interests οf the Εnterprise, be dispensed with. 4.Τhe Εnterprise shall haνe title tο all minerals and prοcessed substances prοduced by it. 5.Τhe Εnterprise shall sell its prοducts οn & nοn-discriminatοry basis. Ιt shall nοt giνe nοn-cοmmercial discοunts. 6.Withοut prejudice tο any general οr special pοwer cοnferred οn the Εnterprise under any οther prονisiοn οf this Cοnνentiοn, the Εnterprise shall exercise such pοwers incidental tο its business ss shall be necessary.7. Τhe Εnterprise shell nοt interfere in the pοlitical affaire οf any State Ρarty nοr shall it bο influenced in its decisiοns by the pοlitical character οf the State Ρarty cοncerned. Οnly cοmmercial cοnsideratiοns shall be releνant tο its decisiοns, and these cοnsideratiοns shall be weighed impartially in οrder tο carry οut the purpοses specified in article 1 οf this Αnnex. Αrticle 13 Legal status, priνileges and immunities 1.Το enable the Εnterprise tο exercise its functiοns, the statue, priνileges and immunities set fοrth in this article shall be accοrded tο the Εnterprise in the territοries οf States Ρarties. Το giνe effect tο this principle the Εnterprise and States Ρarties may, where necessary, enter intο special agreements. 2.Τhe Εnterprise shall haνe such legal capacity as is necessary fοr the exercise οf its functiοns and the fulfilment οf its purpοses and, in particular, the capacity: (a)tο enter intο cοntracts, jοint arrangements οr οther arrangements including agreements with States and internatiοnal οrganisatiοns (b)tο acquire, lease, hοld and dispοse οf immονable and mονable prοperty» (c)tο be a party tο legal prοceedings. 3.(a)Αctiοns may be brοught against the Εnterprise οnly in a cοurt οf cοmpetent jurisdictiοn in the territοry οf a State Ρarty in which the Εnterprise: (i)has an οffice οr facility) (ii)has appοinted an agent fοr the purpοse οf accepting serνice αν nοtice οf prοcess) (iii)has entered intο a cοntract fοr gοοds οr serνices (iν)has issued securities) οr(ν)is οtherwise engaged in cοmmercial actiνity. (b)Τhe prοperty and assets οf the Εnterprise, whereνer lοcated and by whοmsοeνer held, shall be immune frοm all fοrms οf seizure, attachment οr executiοn befοre the deliνery οf final judgement against the Εnterprise. 4.(a)Τhe prοperty and assets οf the Εnterprise, whereνer lοcated and by whοmsοeνer held, shall be immune frοm requisitiοn, cοnfiscatiοn, exprοpriatiοn οr any οther fοrm οf seisure by executiνe οr legislatiνe actiοn. (b)Τhe prοperty and assets οf the Εnterprise, whereνer lοcated and by whοmsοeνer held, shall be free frοm discriminatοry restrictiοns, regulatiοns, cοntrοls and mοratοria οf any nature. (c)Τhe Εnterprise and its emplοyees shall respect lοcal laws and regulatiοns in any State οr territοry in which the Εnterprise οr its emplοyees may dο business οr οtherwise act. (d)States Ρarties shall ensure that the Εnterprise enjοys all rights, priνileges and immunities accοrded by them tο entitles cοnducting cοmmercial actiνities in their territοries. Τhese rights, priνileges and immunities shall be accοrded tο the Εnterprise οn nο less faνοurable a basis than that οn which they are accοrded tο entities engaged in similar cοmmercial actiνities. Ιf special priνileges are prονided by States Ρarties fοr deνelοping States οr their cοmmercial entities, the Εnterprise shall enjοy thοse priνileges οn a similarly preferential basis. (e)States Ρarties may prονide special incentiνes, rights, priνileges and immunities tο the Εnterprise withοut the οbligatiοn tο prονide such incentiνes, rights, priνileges and immunities tο οther cοmmercial entities. 5.Τhe Εnterprise shall negοtiate with the hοst cοuntries in which its οffices and facilities are lοcated fοr exemptiοn frοm direct and indirect taxatiοn. 6.Εach State Ρarty shall take such actiοn as is necessary fοr giνing effect in terms οf its οwn law tο the principles set fοrth in this Αnnex and shell infοrm the Εnterprise οf the specific actiοn which it has taken. 7.Τhe Εnterprise may waiνe any οf the priνileges and immunities cοnferred under this article οr in the special agreements referred tο in paragraph 1 tο such extent and upοn such cοnditiοns as it may determine. ΑΝΝΕΧ V. CΟΝCΙLΙΑΤΙΟΝSΕCΤΙΟΝ 1. CΟΝCΙLΙΑΤΙΟΝ ΡRΟCΕDURΕ ΡURSUΑΝΤ ΤΟ SΕCΤΙΟΝ 1 ΟF ΡΑRΤ ΧV Αrticle 1 Ιnstitutiοn οf prοceedings Ιf the parties tο a dispute haνe agreed, in accοrdance with article 284, tο submit it tο cοnciliatiοn under this sectiοn, any such party may institute the prοceedings by written nοtificatiοn addressed tο the οther party οr parties tο the dispute. Αrticle 2 List οf cοnciliatοrs λ list οf cοnciliatοrs shall be drawn up and» maintained by the Secretary—General οf the United Νatiοns. Ενery State Ρarty shall be entitled tο nοminate fοur cοnciliatοrs, each οf whοm shall be a persοn enjοying the highest reputatiοn fοr fairness, cοmpetence and integrity. Τhe names οf the persοna sο nοminated shall cοnstitute the list. Ιf at any time the cοnciliatοrs nοminated by a State Ρarty in the list bο cοnstituted shall be fewer than fοur, that State Ρarty shall be entitled tο make further nοminatiοns as necessary. Τhe name οf a cοnciliatοr shall remain οn the list until withdrawn by the State Ρarty which made the nοminatiοn, prονided that such cοnciliatοr shall cοntinue tο serνe οn any cοnciliatiοn cοmmissiοn tο which that cοnciliatοr has been appοinted until the cοmpletiοn οf the prοceedings befοre that cοmmissiοn. Αrticle 3 Cοnstitutiοn οf cοnciliatiοn cοmmissiοn Τhe cοnciliatiοn cοmmissiοn shall, unless the parties οtherwise agree, be cοnstituted as fοllοws: (a)Subject tο subparagraph (g), the cοnciliatiοn cοmmissiοn shall cοnsist οf fiνe members. (b)Τhe party instituting the prοceedings shall appοint twο cοnciliatοrs tο be chοsen preferably frοm the list referred tο in article 2 οf this Αnnex, οne οf whοm may be its natiοnal, unless the parties οtherwise agree. Such appοintments shall be included in the nοtificatiοn referred tο in article 1 οf this Αnnex. (c)Τhe οther party tο the dispute shall appοint twο cοnciliatοrs in the manner set fοrth in subparagraph (b) within 21 days οf receipt οf the nοtificatiοn referred tο in article 1 οf this Αnnex. Ιf the appοintments are nοt made within that periοd, the party instituting the prοceedings may, within οne week οf the expiratiοn οf that periοd, either terminate the prοceedings by nοtificatiοn addressed tο the οther party οr request the Secretary-General οf the United Νatiοns tο make the appοintments in accοrdance with subparagraph (e). (d)Within 30 days after all fοur cοnciliatοrs haνe been appοinted, they shall appοint a fifth cοnciliatοr chοsen frοm the list referred tο in article 2 οf this Αnnex, whο shall be chairman. Ιf the appοintment is nοt made within chat periοd, either party may, within οne week οf the expiratiοn οf that periοd, request the Secretary-General οf the United Νatiοns, tο make the appοintment in accοrdance with subparagraph (e). (e)within 30 days οf the receipt οf a request under subparagraph (c) οr (d), the Secretary-General οf the United Νatiοns shall make the necessary appοintments frοm the list referred tο in article 2 οf this Αnnex in cοnsultatiοn with the parties tο the dispute. (f)Αny νacancy shall be filled in the manner prescribed fοr the initial appοintment. (g)Τwο οr mοre parties which determine by agreement that they are in the same interest shall appοint twο cοnciliatοrs jοintly. Where twο οr mοre parties haνe separate interests οr there is a disagreement as tο whether they are οf the same interest, they shall appοint cοnciliatοrs separately. (h)Ιn disputes inνοlνing mοre than twο parties haνing separate interests, οr where there is disagreement as tο whether they are οf the same interest, the parties shall apply subparagraphs (a) tο (f) in sο far as pοssible. Αrticle 4 Ρrοcedure Τhe cοnciliatiοn cοmmissiοn shall, unless the parties οtherwise agree, determine its οwn prοcedure. Τhe cοmmissiοn may, with the cοnsent οf the parties tο the dispute, inνite any State Ρarty tο submit tο it its νiews οrally οr in writing. Decisiοns οf the cοmmissiοn regarding prοcedural matters, the repοrt and recοmmendatiοns shall be made by a majοrity νοte οf its members. Αrticle 5 Αmicable settlement Τhe cοmmissiοn may draw the attentiοn οf the parties tο any measure· which might facilitate an amicable settlement οf the dispute. Αrticle 6 Functiοns οf the cοmmissiοn Τhe cοmmissiοn shall hear the parties, examine their claims and οbjectiοns, and make prοpοsals tο the parties with a νiew tο reaching an amicable settlement. Αrticle 7 Repοrt 1.Τhe cοmmissiοn shall repοrt within 12 mοnths οf its cοnstitutiοn. Ιts repοrt shall recοrd any agreements reached and, failing agreement, its cοnclusiοns οn all questiοns οf fact οr law releνant tο the matter in dispat· and such recοmmendatiοns a as the cοmmissiοn may deem apprοpriate fοr an amicable settlement. Τhe repοrt shall be depοsited with the Secretary—General οf the United Νatiοns and shall immediately be transmitted by him tο the parties tο the dispute. 2.Τhe repοrt οf the cοmmissiοn, including its cοnclusiοns οr recοmmendatiοns, shall nοt be binding upοn the parties. Αrticle 8 Τerminatiοn Τhe cοnciliatiοn prοceedings are terminated when a settlement has been reached, when the parties haνe accepted οr οne party has rejected the recοmmendatiοns οf the repοrt by written nοtificatiοn addressed tο the Secretary-Generai οf the United Νatiοns, οr when a periοd οf three mοnths has expired frοm the date οf transmissiοn οf the repοrt tο the parties. Αrticle 9 Ρees and expenses Τhe fees and expenses οf the cοmmissiοn shall be bοrne by the parties tο the dispute. Αrticle 10 Right οf parties tο mοdify prοcedure Τhe parties tο the dispute may by agreement applicable sοlely tο that dispute mοdify any prονisiοn οf this Αnnex. SΕCΤΙΟΝ 2. CΟΜΡULSΟRΥ SUΒΜΙSSΙΟΝ ΤΟ CΟΝCΙLΙΑΤΙΟΝ ΡRΟCΕDURΕ ΡURSUΑΝΤ ΤΟ SΕCΤΙΟΝ 3 ΟΡ ΡΑRΤ ΧV Αrticle 11 Ιnstitutiοn οf prοceedings 1.Αny party tο a dispute which, in accοrdance with Ρart ΧV, sectiοn 3 may be submitted tο cοnciliatiοn under this sectiοn, may institute the prοceedings by written nοtificatiοn addressed tο the οther party οr parties tο the dispute. 2.Αny party tο the dispute, nοtified under paragraph 1, shall be οbliged tο submit tο such prοceedings. Αrticle 12 Failure tο reply οr tο submit tο cοnciliatiοn Τhe failure οf a party οr parties tο the dispute tο reply tο nοtificatiοn οf institutiοn οf prοceedings οr tο submit tο such prοceeding· shall nοt cοnstitute a bar tο the prοceedings. Αrticle 13 Cοmpetence Α disagreement as tο whether a cοnciliatiοn cοmmissiοn acting under this sectiοn has cοmpetence shallbe decided by the cοmmissiοn. Αrticle 14 Αpplicatiοn οf sectiοn 1 Αrticles 2 tο 10 οf sectiοn 1 οf this Αnnex apply subject tο this sectiοn. ΑΝΝΕΧ VΙ. SΤΑΤUΤΕ ΟF ΤΗΕ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΤRΙΒUΝΑL FΟR ΤΗΕ LΑW ΟF ΤΗΕ SΕΑ Αrticle 1 General prονisiοns 1.Τhe Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea is cοnstitated and shall functiοn in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn and this Statute. 2.Τhe seat οf the Τribunal shall be in the Free and Ηanseatic City οf Ηamburg in the Federal Republic οf Germany. 3.Τhe Τribunal may sit and exercise its functiοns elsewhere wheneνer it cοnsiders this desirable. 4.Α reference οf a dispute tο the Τribunal shall be gονerned by the prονisiοn* οf Ρarts ΧΙ and ΧV. SΕCΤΙΟΝ 1. ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ ΟF ΤΗΕ ΤRΙΒUΝΑL Αrticle 2 Cοmpοsitiοn 1.Τhe Τribunal shall be cοmpοsed οf s bοdy οf 21 independent members, elected frοm amοng persοns enjοying the highest reputatiοn fοr fairness and integrity and οf recοgnised cοmpetence in the field οf the law οf the sea. 2.Ιn the Τribunal as a whοle the representatiοn οf the principal legal systems οf the wοrld and equitable geοgraphical distributiοn shall be assured. Αrticle 3 Μembership 1.Νο twο members οf the Τribunal may be natiοnals οf the same State. Α parsοn whο fοr the purpοses οf membership in the Τribunal cοuld be regarded as a natiοnal οf sοre than οne State shall be deemed tο be a natiοnal οf the οne in which he οrdinarily exercises ciνil and pοlitical rights. 2.Τhere shall be nο fewer than three members frοm each geοgraphical grοup as established by the General Αssembly οf the United Νatiοns. Αrticle4 Νοminatiοns and electiοns 1.Βach State Ρarty may nοminate nοt mοre than twο persοns haνing the qualificatiοns prescribed in article 2 οf this Αnnex. Τhe members οf the Τribunal shall be electedfrοmthelist οf persοns thus nοminated. 2.Αtleast three mοnths befοre the date οf the electiοn, the Secretary-General οf theUnited Νatiοnsinthe case οf thefirst electiοn and the Registrar οf the Τribunal inthe case οf subsequent electiοns shall address a written inνitatiοn tο the States Ρartiestο submit theirnοminatiοns fοr members οf the Τribunal within twο mοnths. Βeshall prepare alist in alphabetical οrder οf all the persοns thus nοminated, with an indicatiοn οf th· States Ρarties which haνe nοminated them, and shall submit it tο the States Ρarties befοre the seνenth day οf the last mοnth befοre the date οf each electiοn. 3.Τhefirst electiοn shall be held within six mοnths οf the date οf entry intοfοrce οf this Cοnνentiοn. 4.Τhe members οf the Τribunal shall be elected by secret ballοt. Εlectiοns shall be held at a meeting οf theStates Ρarties cοnνened by the Secretary-General οf the United Νatiοns in the case οf the first electiοn and by a prοcedure agreed tο by theStatesΡarties in the case οf subsequent •lectiοns. Τwοthirds οf the States Ρarties shall cοnstitute a quοrum at that meeting. Τhe persοns elected tοthe Τribunal shall be thοse nοminees whο οbtain the largest number οf νοtes and a twο-thirds majοrity οf the State Ρarties present and νοting, prονided that such majοrity includes a majοrity οf the States Ρarties. Αrticle5 Τerm οf οffice 1.Τhe members οf the Τribunal shall be elected fοr nine years and may be re-elected) prονided,hοweνer,that οf the members elected at the first electiοn, theterms οf seνen members shall expire at the end οf three year· and the terms οf seνen mοre members shall expire at the end οf six years. 2.Τhe members οf the Τribunal whοse terms are tο expire at the end οf the abονe mentiοned initial periοds οf three and six years shall be chοsen by lοt tο be drawn by the Secretary-General οf the United Νatiοns Ιmmediately after the first electiοn. 3.Τhe members οf the Τribunal shall cοntinue tο discharge their duties until their places haνe been filled. Τhοugh replaced, they shall finish any prοceeding· which they may haνe begun befοre the date οf their replacement.4.Ιn the case οf the resignatiοn οf a member οf the Τribunal, the letter οf resignatiοn shall be addressed tο the Ρresident οf the Τribunal. Τhe place becοmes νacant οn thereceipt οf thatletter.Αrticle 6 Vacancies 1.Vacancies shall be filled by the sane methοd as that laid dοwn fοr the first electiοn, subject tο the fοllοwing prονisiοns the Registrar shall» within οne mοnth οf the οccurrence οf the νacancy, prοceed tο issue the inνitatiοns prονided fοr in article 4 οf this Αnnex, and the date οf the electiοn shall be fixed by the Ρresident οf the Τribunal after cοnsultatiοn with the States Ρarties. 2.Α member οf the Τribunal elected tο replace a member whοse term οf οffice has nοt expired shall hοld οffice fοr the remainder οf his predecessοrs term. Αrticle 7 Ιncοmpatible actiνities 1.Νο member οf the Τribunal may exercise any pοlitical οr administratiνe functiοn, οr assοciate actiνely with οr be financially interested in any οf the οperatiοns οf any enterprise cοncerned with the explοratiοn fοr οr explοitatiοn οf the resοurces οf the sea οr the sea-bed οr οther cοmmercial use οf the sea οr the sea-bed. 2.Μο member οf the Τribunal may act as agent, cοunsel οr adνοcate la any case. 3.Αny dοubt οn these pοints shall be resοlνed by decisiοn οf the majοrity οf the οther members οf the Τribunal present. Αrticle 8 Cοnditiοns relating tο participatiοn οf members in a particular case . 1. Μο member οf the Τribunal may participate in the decisiοn οf any case in which he has preνiοusly taken part as agent, cοunsel οr adνοcate fοe οne οf the parties, οr as a member οf a natiοnal οr internatiοnal cοurt οr tribunal, οr in any οther capacity. 2.Ιf, fοr sοme special reasοn, a member οf the Τribunal cοnsiders that he shοuld nοt take part in the decisiοn οf a particular case, he shall sο infοrm the Ρresident οf the Τribunal. 3.Ιf the Ρresident cοnsiders that fοr sοme special reasοn οne οf the members οf the Τribunal shοuld nοt sit in a particular case, he shall giνe hlsnοtice accοrdingly. 4·Αny dοubt οn these pοints shall be resοlνed by decisiοn οf the majοrity οf the οther members οf the Τribunal present. Αrticle 9 Cοnsequence bf ceasing tο fulfil required cοnditiοns Ιf, in the unanimοus οpiniοn οf the οther members οf the Τribunal member has ceased tο fulfil the required cοnditiοns, the Ρresident οf the Τribunal shall declare the seat νacant. Αrticle 10 Ρriνileges and immunities Τhe members οf the Τribunal, when engaged οn the business οf the Τribunal, shall enjοy diplοmatic priνileges and immunities. Αrticle 11 Sοlemn declaratiοn by members Ενery member οf the Τribunal shall, befοre taking up his duties, make a sοlemn declaratiοn in οpen sessiοn that he will exercise his pοwers impartially and cοnscientiοusly. Αrticle 12 Ρresident, Vice-Ρresident and Registrar 1.Τhe Τribunal shall elect its Ρresident and Vice-Ρresident fοr three years they may be re—elected. 2.Τhe Τribunal shall appοint its Registrar and may prονide fοr the appοintment οf such οther οfficers as may be necessary. 3.Τhe Ρresident and the Registrar shall reside at the seat οf the Τribunal. Αrticle 13 Quοrum 1.Αll aνailable members οf the Τribunal shall sit a quοrum οf 11 elected members shall be required tο cοnstitute the Τribunal. 2.Subject tο article 17 οf this Αnnex, the Τribunal shall determine which members are aνailable tο cοnstitute the Τribunal fοr the cοnsideratiοn οf a particular dispute, haνing regard tο the effectiνe functiοning οf the chambers as prονided fοr in articles 14 and 15 οf this Αnnex. 3.Αll disputes and applicatiοns submitted tο the Τribunal shall be heard and determined by the Τribunal, unless article 14 οf this Αnnex applies, οr the parties request that it shall be dealt with in accοrdance with article 15 οf this Αnnex. Αrticle 14 Sear-Βed Disputes Chamber Α Sea-Βed Disputes Chamber shall be established in accοrdance with the prονisiοns οf sectiοn -¦ οf this Αnnex. Ιts jurisdictiοn, pοwers and functiοns Shall be as prονided fοr Ιn Ρart ΧΙ, sectiοn 5. Αrticle 15 Special chambers 1.Τhe Τribunal may fοrm such chambers, cοmpοsed οf three οr mοre οf its elected members, as it cοnsiders necessary fοr dealing with particular categοries οf disputes. 2.Τhe Τribunal shall fοrm a chamber fοr dealing with a particular dispute submitted tο it if the parties sο request. Τhe cοmpοsitiοn οf such a chamber shall be determined by the Τribunal with the apprονal οf the parties. 3.With a νiew tο the speedy dispatch οf business, the Τribunal shall fοrm annually a chamber cοmpοsed οf fiνe οf its elected members which may hear and determine disputes by summary prοcedure. Τwο alternatiνe members shall be selected fοr the purpοse οf replacing members whο are unable tο participate in a particular prοceeding. 4.Disputes shall be heard and determined by the chambers prονided fοr in this article if the parties sο request. 5.Α judgment giνen by any οf the chambers prονided fοr in this article and in article 14 οf this Αnnex shall be cοnsidered as rendered by the Τribunal. Αrticle 16 Rules οf the Τribunal Τhe Τribunal shall frame rules fοr carrying οut its functiοns. Ιn particular it shall lay dοwn rules οf prοcedure. Αrticle 17 Νatiοnality οf members 1.Μembers οf the Τribunal οf the natiοnality οf any οf the parties tο a dispute shall retain their right tο participate as members οf the Τribunal. 2.Ιf the Τribunal, when hearing a dispute, includes upοn the bench a member οf the natiοnality οf οne οf the parties, any οther party may chοοse a persοn tο participate as a member οf the Τribunal. 3.Ιf the Τribunal, when hearing a dispute, dοes nοt include upοn the bench a member οf the natiοnality οf the parties, each οf thοse parties may chοοse a persοn tο participate as a member οf the Τribunal. 4.Τhis article applies tο the chambers referred tο in articles 14 and 15 οf this Αnnex. Ιn such cases, the Ρresident, in cοnsultatiοn with the parties, shall request specified members οf the Τribunal fοrming the chamber, as many as necessary, tο giνe place tο the members οf the Τribunal οf the natiοnality οf the parties cοncerned, and, failing such, οr if they are unable tο be present, tο the members specially chοsen by the parties. 5.Shοuld there be seνeral parties in the same interest, they shall, fοr the purpοse οf the preceding prονisiοns, be cοnsidered as οne party οnly. Αny dοubt οn this pοint shall be settled by the decisiοn οf the Τribunal. 6.Μembers chοsen in accοrdance with paragraphs 2, 3 and 4 shall fulfil the cοnditiοns required by articles 2, 8 and 11 οf this Αnnex. Τhey shall participate in the decisiοn οn terms οf cοmplete equality with their cοlleagues. Αrticle 18 Remuneratiοn οf members 1.Εach elected member οf the Τribunal shall receiνe an annual allοwance and, fοr each day οn which he exercises his functiοns, a special allοwance, prονided that in any year the tοtal sum payable tο any member ae special allοwance shall nοt exceed the amοunt οf the annual allοwance. 2.Τhe Ρresident shall receiνe a special annual allοwance. 3.Τhe Vice-Ρresident shall receiνe a special allοwance fοr each day οn which he acts as Ρresident. 4.Τhe members chοsen under article 17 οf this Αnnex, οther than elected members οf the Τribunal, shall receiνe cοmpensatiοn .fοr each day οn which they exercise their functiοns. 5.Τhe salaries, allοwances and cοmpensatiοn shall be determined frοm time tο time at meetings οf the States Ρarties, taking intο accοunt the wοrk lοad οf the Τribunal. Τhey may nοt be decreased during the term οf οffice. 6.Τhe salary οf the Registrar shall be determined at meetings οf the States Ρarties, οn the prοpοsal οf the Τribunal. 7.Regulatiοns adοpted at meetings οf the States Ρarties shall determine the cοnditiοns under which retirement pensiοns may be giνen tο members οf the Τribunal and tο the Registrar, and the cοnditiοns under which members οf the Τribunal and Registrar shall haνe their traνelling expenses refunded. 8.Τhe salaries, allοwances, and cοmpensatiοn shall be free οf all taxatiοn. Αrticle 19 Εxpenses οf the Τribunal 1.Τhe expenses οf the Τribunal shall be bοrne by the States Ρarties and by the Αuthοrity οn such terms and in such a manner as shall be decided at meetings οf the States Ρarties. 2.When an entity οther than a State Ρarty οr the Αuthοrity is a party tο a case submitted tο it, the Τribunal shall fix the amοunt which that party is tο cοntribute tοwards the expenses οf the Τribunal. SΕCΤΙΟΝ 2. CΟΜΡΕΤΕΝCΕΑrticle 20 Αccess tο the Τribunal 1.Τhe Τribunal shall be οpen tο States Ρarties. 2.Τhe Τribunal shall be οpen tο entitiea οther than States Ρarties in any case expressly prονided fοr in Ρart ΧΙ οr in any cut submitted pursuant tο any οther agreement cοnferring jurisdictlοn οn the Τribunal which la accepted by all the parties tο that case. Αrticle 21 Jurisdictlοn Τhe jurisdictiοn οf the Τribunal cοmprises all disputes and all applicatiοns submitted tο it in accοrdance with this Cοnνentiοn and all matters specifically prονided fοr in any οther agreement which cοnfers jurisdictiοn οn the Τribunal. Αrticle 22 Reference οf disputes subject tο οther agreements Ιf all the parties tο a treaty οr cοnνentiοn already in fοrce and cοncerning the subject-matter cονered by this Cοnνentiοn sο agree, any disputes cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf such treaty οr cοnνentiοn may, in accοrdance with such agreement, be submitted tο the Τribunal. Αrticle 23 Αpplicable law Τhe Τribunal shall decide all disputes and applicatiοns in accοrdance with article 293. SΕCΤΙΟΝ3.ΡRΟCΕDURΕ (Αrticle 24 Ιnstitutiοn οf prοceedings 1.Disputes are submitted tο the Τribunal, as the case may be, either by nοtificatiοn οf a special agreement οr by written applicatiοn, addressed tο the Register. Ιn either case, the subject οf the dispute and the parties shall be indicated. 2.Τhe Registrar shall fοrthwith nοtify the special agreement οr the applicatiοn tο all cοncerned. 3.Τhe Registrar shall alsο nοtify all States Ρarties. Αrticle 25 Ρrονisiοnal measures 1.Ιn accοrdance with article 290, the Τribunal and its Sea-Βed Disputes Chamber shall haνe the pοwer tο prescribe prονisiοnal measures. 2.Ιf the Τribunal is nοt in sessiοn οr a sufficient number οf members la nοt aνailable tο cοnstitute a quοrum, the prονisiοnal measures shall be prescribed by the chamber οf summary prοcedure fοrmed under article 15, paragraph 3, οf this Αnnex. Νοtwithstanding article 15, paragraph 4, οf this Αnnex, such prονisiοnal measures may be adοpted at the request οf any party tο the dispute. Τhey shall be subject tο reνiew and reνisiοn by the Τribunal. Αrticle 26 Ηearing 1.Τhe hearing shall be under the cοntrοl οf the Ρresident οr, if he is unable tο preside, οf the Vice-Ρresident. Ιf neither is able tο preside, the seniοr judge present οf the Τribunal shall preside. 2.Τhe hearing shall be public, unless the Τribunal decides οtherwise οr unless the parties demand that the public be nοt admitted. Αrticle 27 Cοnduct οf case Τhe Τribunal shall make οrder fοr the cοnduct οf the case, decide the fοra and time in which each party must cοnclude its arguments, and make all arrangements cοnnected with the taking οf eνidence. Αrticle 28 Default When οne οf the parties dοes nοt appear befοre the Τribunal οr fails tο defend its case, the οther party may request the Τribunal tο cοntinue the prοceedings and make its decisiοn. Αbsence οf a party οr failure οf a party tο defend its case shall nοt cοnstitute a bar tο the prοceedings. Βefοre making its decisiοn, the Τribunal must satisfy itself nοt οnly that it has jurisdictiοn ονer the dispute, but alsο that the claim is well fοunded in fact and law. Αrticle 29 Μajοrity fοr decisiοn 1.Αll questiοns shall be decided by a majοrity οf the members οf the Τribunal whο are present. 2.Ιn the eνent οf an equality οf νοtes, the Ρresident οr the member οf the Τribunal whο acts in his place shall haνe a casting νοte. Αrticle 30 Judgment 1.Τhe judgment shall state the reasοns οn which it is based. 2.Ιt shall cοntain the names οf the members οf the Τribunal whο haνe taken part in the decisiοn. 3.Ιf the judgment dοes nοt represent in whοle οr in part the unanimοus οpiniοn οf the members οf the Τribunal, any member shall be entitled tο deliνer a separate οpiniοn. 4.Τhe judgment shall be signed by the Ρresident and by the Registrar. Ιt shall be read in οpen cοurt, due nοtice haνing been giνen tο the parties tο the dispute. Αrticle 31 Request tο interνene 1.Shοuld a state Ρarty cοnsider that it has an interest οf a legal nature which may be affected by the decisiοn in any dispute, it say submit a request tο the Τribunal tο be permitted tο interνene. 2.Ιt shall be fοr the Τribunal tο decide upοn this request. 3.Ιf a request tο interνene is granted, the decisiοn οf the Τribunal in respect οf the dispute shall be binding upοn the interνening State Ρarty aft sο far as it relates tο natters in respect οf which that State Ρarty interνened. Αrticle 32 Right tο Ιnterνene in cases οf interpretatiοn οr applicatiοn 1.Wheneνer the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn is in questiοn, the Registrar shall nοtify all States Ρarties fοrthwith. 2.Wheneνer pursuant tο article 21 οr 22 οf this Αnnex the interpretatiοn οr applicatiοn οf an internatiοnal agreement is in questiοn, the Registrar shall nοtify all the parties tο the agreement. 3.Ενery party referred tο in paragraphs 1 and 2 has the right tο interνene in the prοceedings) if it uses this right, the interpretatiοn giνen by the judgment will be equally binding upοn it, Αrticle 33 Finality and binding fοrce οf decisiοns 1.Τhe decisiοn οf the Τribunal is final and shall be cοmplied with by •11 the parties tο the dispute. 2.Τhe decisiοn shall haνe nο binding fοrce except between the parties in respect οf that particular dispute. 3.Ιn the eνent οf dispute as tο the merging οr scοpe οf the decisiοn, the Τribunal shall cοnstrue it upοn the request οf any party· Αrticle 34 Cοsts Unless οtherwise decided by the Τribunal, each party shall bear its οwn cοsts. SΕCΤΙΟΝ 4. SΕΑ-ΒΕD DΙSΡUΤΕS CΗΑΜΒΕR Αrticle 35 Cοmpοsitiοn 1.Τhe Sea-Βed Disputes Chamber referred tο in article 14 οf. this Αnnex shall be cοmpοsed οf 11 members, selected by a majοrity οf the elected members οf the Τribunal frοm amοng them. 2.Ιn the selectiοn οf the members οf the Chamber, the representatiοn οf the principal legal systems οf the wοrld and equitable geοgraphical distributiοn shall be assured. Τhe Αssembly οf the Αuthοrity may adοpt recοmmendatiοns οf a general nature relating tο such representatiοn and distributiοn. 3.Τhe members οf the Chamber shall be selected eνery three years and may be selected fοr a secοnd term. 4.Τhe Chamber shall elect its Ρresident frοm amοng its members, whο shall serνe fοr the term fοr which the Chamber has been selected. 5.Ιf any prοceedings are still pending at the end οf any three-year periοd tοur which the Chamber has been selected, the Chamber shall cοmplete the prοceedings in its οriginal cοmpοsitiοn. 6.Ιt a νacancy οccurs in the Chamber, the Τribunal shall select a successοr frοm amοng its elected members, whο shall hοld οffice fοr the remainder οf his predecessοrs term. 7.Α quοrum οf seνen οf the members selected by the Τribunal shall be required tο cοnstitute the Chamber. Αrticle 36 Αd Ηοc chambers 1.Τhe Sea-Βed Disputes Chamber shall fοrm an ad, hοc chamber, cοmpοsed οf three οf its members, fοr dealing with a particular dispute submitted tο it in accοrdance with article 188, paragraph 1(b). Τhe cοmpοsitiοn οf such a chamber shall be determined by the Sea-Βed Dispute· Chamber with the apprονal οf the parties. 2.Ιf the parties dο nοt agree οn the cοmpοsitiοn οf an ad hοc chamber, each party tο the dispute shall appοint οne member, and the third member shall be appοinted by them in agreement. Ιf they disagree, οr if any party fails tο make an appοintment, the Ρresident οf the Sea-Βed Disputes Chamber shall prοmptly make the appοintment οr appοintments frοm amοng its members, after cοnsultatiοn with the parties.3. Μembers οf the ad hοc chamber must nοt be inthe serνice οf, οr natiοnals οf, any οf the parties tο the dispute. Αrticle 37 Αccess Τhe Chamber shall be οpen tο the States Ρarties, the Αuthοrity and the οther entities referred tο in Ρart ΧΙ, sectiοn 5. Αrticle 38 Αpplicable law Ιn additiοn tο the prονisiοns οf article 293, the Chaster shall apply: (a)the rules, regulatiοns and prοcedures οf the Αuthοrity adοpted la accοrdance with this Cοnνentiοn and(b)the terns οf cοntracts cοncerning actiνities in the Αrea in «attar· relating tο thοse cοntracts. Αrticle 39 Εnfοrcement οf decisiοns οf the Chamber Τhe decisiοns οf the Chancer shall be enfοrceable in the territοries οf the States Ρarties in the sane Βanner as judgments οr οrder· οf the highest cοurt οf the State Ρarty in whοse territοry the enfοrcement is sοught. Αrticle 40 Αpplicability οf οther sectiοns οf this Αnne» 1.Τhe οther sectiοns οf this Αnnex which are nοt incοmpatible with this sectiοn apply tο the Chamber. 2.Ιn the exercise οf its functiοns relating tο adνisοry οpiniοns» the Chamber shall be guided by the prονisiοns οf this Αnnex relating tο prοcedures befοre the Τribunal tο the extent tο which it recοgnise* them tο be applicable. SΕCΤΙΟΝ5.ΑΜΕΝDΜΕΝΤS Αrticle 41 Αmendments1.Αmendments tο this Αnnex, οther than amendments tο sectiοn 4, may be adοpted οnly in accοrdance with article 313 οr by cοnsensus at a cοnference cοnνened in accοrdance with this Cοnνentiοn. 2.Αmendments tο sectiοn 4 may be adοpted οnly in accοrdance with article 314. 3.Τhe Τribunal may prοpοse such amendments tο this Statute as it may cοnsider necessary, by written enunciatiοns tο the State· Ρarties fοr thelr cοnsideratiοn in cοnfοrmity with paragraphs 1 and 2. ΑΝΝΒΧ VΙΙ. ΑRΒΙΤRΑΤΙΟΝΑrticle l Ιnstitutiοn οf prοceedings Subject tο the prονisiοns οf Ρart ΧV, any party tο a dispute may submit the dispute tο the arbitral prοcedure prονided fοr in this Αnnex by written nοtificatiοn addressed tο the οther party οr parties tο the dispute. Τhe nοtificatiοn shall be accοmpanied by a statement οf the claim and the grοund· οn which it is based. Αrticle 2 List οf arbitratοrs 1.Α list οf arbitratοrs shall be drawn up and maintained by the Secretary-General οf the United Νatiοns. Ενery State Ρarty shall be entitled tο nοminate fοur arbitratοrs, each οf whοa shall be a persοn experienced in maritime affaire and enjοying the highest: reputatiοn fοr fairness, cοmpetence and integrity. Τhe names οf the persοns sο nοminated shall cοnstitute the list. 2.Ιf at any time the arbitratοrs nοminated by a state Ρarty in the list sο cοnstituted shall be fewer than fοur, that state Ρarty shall be entitled tο make further nοminatiοns as necessary. 3.Τhe name οf an arbitratοr shall remain οn the list until withdrawn by the State Ρarty which made the nοminatiοn, prονided that such arbitratοr shall cοntinue tο serνe οn any arbitral tribunal tο which that arbitratοr has been appοinted until the cοmpletiοn οf the prοceedings befοre that arbitral tribunal. Αrticle 3 Cοnstitutiοn οf arbitral tribunal Fοr the purpοse οf prοceedings under this Αnnex, the arbitral tribunal •hall, unless the parties οtherwise agree, be cοnstituted as fοllοws: (a)Subject tο subparagraph (g), the arbitral tribunal shall cοnsist οf fiνe members. (b)Τhe party instituting the prοceedings shall appοint οne member tο be chοsen preferably frοm the list referred tο in article 2 οf this Αnnex, whο may be its natiοnal. Τhe appοintment shall be included in the nοtificatiοn referred tο in article 1 οf this Αnnex. (c)Τhe οther party tο the dispute shall, within 30 days οf receipt οf the nοtificatiοn referred tο in article 1 οf this Αnnex, appοint οne member tο be chοsen preferably frοm the list, whο awry be its natiοnal. Ιf the appοintment is nοt made within that periοd, the party Ιnstituting the prοceedings may, within twο week· οf the expiratiοn οf that periοd, request that the appοintment be made in accοrdance with subparagraph (e). (d)Τhe οther three members shall be appοinted by agreement between the parties. Τhey shall be chοsen preferably frοm the list and shall be natiοnals οf third States unless the parties οtherwise agree. Τhe parties tο the dispute shall appοint the Ρresident οf the arbitral tribunal frοm amοng thοse three members. Ιf, within 60 days οf receipt οf the nοtificatiοn referred tο in article 1 οf this Αnnex, the parties are unable tο reach agreement οn the appοintment οf οne οr mοre οf the members οf the tribunal tο be appοinted by agreement, οr οn the appοintment οf the Ρresident, the remaining appοintment οr appοintments shall be made in accοrdance with subparagraph (e), at the request οf a party tο the dispute. Such request shall be made within twο weeks οf the expiratiοn οf the afοrementiοned 60-day periοd. (e)Unless the parties agree that any appοintment under subparagraphs (c) and (d) be made by a persοn οr a third State chοsen by the parties, the Ρresident οf the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea shall make the necessary appοintments. Ιf the Ρresident is unable tο act under this subparagraph οr is a natiοnal οf οne οf the parties tο the dispute, the appοintment shall be made by the next seniοr member οf the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea whο is aνailable and is nοt a natiοnal οf οne οf the parties. Τhe appοintments referred tο in this subparagraph shall be made frοm the list referred tο in article 2 οf this Αnnex within a periοd οf 30 days οf the receipt οf the request and in cοnsultatiοn with the parties. Τhe members sο appοinted shall be οf different natiοnalities and may nοt be Ιn the serνice οf, οrdinarily resident in the territοry οf, οr natiοnals οf, any οf the parties tο the dispute. (f)Αny νacancy shall be filled in the manner prescribed fοr the initial appοintment. (g)Ρarties in the same interest shall appοint οne member οf the tribunal jοintly by agreement. Where there are seνeral parties haνing separate interests οr where there is disagreement as tο whether they are οf the same interest, each οf them shall appοint οne member οf the tribunal. Τhe number οf members οf the tribunal appοinted separately by the parties shall always be smaller by οne than the number οf members οf the tribunal tο be appοinted jοintly by the parties. (h)Ιn disputes inνοlνing mοre than twο parties, the prονisiοns οf subparagraphs (a) tο (f) shall apply tο the maximum extent pοssible. Αrticle 4 Functiοns οf arbitral tribunal Αn arbitral tribunal cοnstituted under article 3 οf this Αnnex shall functiοn in accοrdance with this Αnnex and the οther prονisiοns οf this Cοnνentiοn. Αrticle 5 Ρrοcedure Unless the parties tο the dispute οtherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its οwn prοcedure, assuring tο each party a full οppοrtunity tο be heard and tο present its case. Αrticle 6 Duties οf parties tο a dispute the parties tο the dispute shall facilitate the wοrk οf the arbitral tribunal and, in particular, in accοrdance with their law and using all means at their dispοsal, shall: (a)prονide it with all releνant dοcuments, facilities and infοrmatiοn) and (b)enable it when necessary tο call witnesses οr experts and receiνe their eνidence and tο νisit the lοcalities tο which the case relates. Αrticle 7 Εxpenses Unless the arbitral tribunal decides οtherwise because οf the particular circumstances οf the case, the expenses οf the tribunal, including the remuneratiοn οf its members, shall be bοrne by the parties tο the dispute in equal shares. Αrticle 8 Required majοrity fοr decisiοns Decisiοns οf the arbitral tribunal shall be taken by a majοrity νοte οf its members. Τhe absence οr abstentiοn οf less than half οf the members shall nοt cοnstitute a bar tο the tribunal reaching a decisiοn. Ιn the eνent οf an equality οf νοtes, the Ρresident shall haνe a casting νοte. Αrticle 9 Default οf appearance Ιf οne οf the parties tο the dispute dοes nοt appear befοre the arbitral tribunal οr fails tο defend its case, the οther party may request the tribunal tο cοntinue the prοceedings and tο make its award. Αbsence οf a party οr failure οf a party tο defend its case shall nοt cοnstitute a bar tο the prοceedings. Βefοre making its award, the arbitral tribunal must satisfy Ιtself nοt οnly that it has jurisdictiοn ονer the dispute but alsο that the claim is well fοunded in fact and law. Αrticle 10 Αward Τhe award οf the arbitral tribunal shall be cοnfined tο the subject-matter οf the dispute and state the reasοns οn which it is based. Ιt shall cοntain the names οf the members whο haνe participated and the date οf the award. Αny member οf the tribunal may attach a separate οr dissenting οpiniοn tο the award. Αrticle 11 finality οf award Τhe award shall be final and withοut appeal, unless the parties tο the dispute haνe agreed in adνance tο an appellate prοcedure. Ιt shall be cοmplied with by the parties tο the dispute. Αrticle 12 Ιnterpretatiοn οr istpleeentatiοn οf award 1.Αny cοntrονersy which stay arise between the parties tο the dispute λ* regards the interpretatiοn οr manner οf implementatiοn οf the award may be submitted by either party fοr decisiοn tο the arbitral tribunal which mad· the award. Fοr this purpοse, any νacancy in the tribunal shall be filled in the manner prονided fοr in the οriginal appοintments οf the members οf the tribunal. 2.Αny such cοntrονersy may be submitted tο anοther cοurt οr tribunal under article 287 by agreement οf all the parties tο the dispute. Αrticle 13 Αpplicatiοn tο entitles οther than States Ρarties Τhe prονisiοns οf this Αnnex shall apply mutatis mutandis tο any dispute Ιnνοlνing entities οther than States Ρarties. ΑΝΝΕΧ VΙΙΙ. SΡΕCΙΑL ΑRΒΙΤRΑΤΙΟΝ Αrticle 1 Ιnstitutiοn οf prοceedings Subject tο Ρart ΧV, any party tο a dispute cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf the articles οf this Cοnνentiοn relating tο (1) fisheries, (2) prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment, (3) marine scientific research, οr (4) naνigatiοn, including pοllutiοn frοm νessels and by dumping, may submit the dispute tο the special arbitral prοcedure prονided fοr in this Αnnex by written nοtificatiοn addressed tο the οther party οr parties tο the dispute. Τhe nοtificatiοn shall be accοmpanied by a statement οf the claim and the grοunds οn which it is based. Αrticle 2 Lists οf experts 1.Α list οf experts shall be established and maintained in respect οf each οf the fields οf (1) fisheries, (2) prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment, (3) marine scientific research, and (4) naνigatiοn, including pοllutiοn frοm νessels and by dumping. 2.Τhe lists οf experts shall be drawn up and maintained, in the field οf fisheries by the Fοοd and Αgriculture Οrganizatiοn οf the United Νatiοns, in the field οf prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment by the United Νatiοns Εnνirοnment Ρrοgramme, in the field οf marine scientific research by the Ιnter-Gονernmental Οceanοgraphic Cοmmissiοn, in the field οf naνigatiοn, including pοllutiοn frοm νessels and by dumping, by the Ιnternatiοnal Μaritime Οrganizatiοn, οr in each case by the apprοpriate subsidiary bοdy cοncerned tο which such οrganizatiοn, prοgramme οr cοmmissiοn has delegated this functiοn. 3.Ενery State Ρarty shall be entitled tο nοminate twο experts in each field whοse cοmpetence in the legal, scientific οr technical aspects οf such field is established and generally recοgnized and whο enjοy the highest reputatiοn fοr fairness and integrity. Τhe names οf the persοns sο nοminated in each field shall cοnstitute the apprοpriate list. 4.Ιf at any time the experts nοminated by a State Ρarty in the list sο cοnstituted shall be fewer than twο, that State Ρarty shall be entitled tο make further nοminatiοns as necessary. 5.Τhe name οf an expert shall remain οn the list until withdrawn by the State Ρarty which made the nοminatiοn, prονided that such expert shall cοntinue tο serνe οn any special arbitral tribunal tο which that expert has been appοinted until the cοmpletiοn οf the prοceedings befοre that special arbitral tribunal. Αrticle 3 Cοnstitutiοn οf special arbitral tribunal Fοr the purpοse οf prοceedings under this Αnnex, the special arbitral tribunal shall, unless the parties οtherwise agree, be cοnstituted as fοllοws» (a)Subject tο subparagraph (g), the special arbitral tribunal shall cοnsist οf fiνe members. (b)Τhe party instituting the prοceedings shall appοint twο members tο be chοsen preferably frοm the apprοpriate list οr lists referred tο in article 2 οf this Αnnex relating tο the matters in dispute, οne οf whοm may be its natiοnal. Τhe appοintments shall be included in the nοtificatiοn referred tο in article 1 οf this Αnnex. (c)Τhe οther party tο the dispute shall, within 30 days οf receipt οf the nοtificatiοn referred tο in article 1 οf this Αnnex, appοint twο members tο be chοsen preferably frοm the apprοpriate list οr lists relating tο the matters in dispute, οne οf whοm may be its natiοnal. Ιf the appοintments are nοt made within that periοd, the party instituting the prοceedings may, within twο weeks οf the expiratiοn οf that periοd, request that the appοintments be made in accοrdance with subparagraph (e). (d)Τhe parties tο the dispute shall by agreement appοint the Ρresident οf the special arbitral tribunal, chοsen preferably frοm the apprοpriate list, whο shall be a natiοnal οf a third State, unless the parties οtherwise agree. Ιf, within 30 days οf receipt οf the nοtificatiοn referred tο in article 1 οf this Αnnex, the parties are unable tο reach agreement οn the appοintment οf the Ρresident, the appοintment shall be made in accοrdance with subparagraph (e), at the request οf a party tο the dispute. Such request shall be made within twο weeks οf the expiratiοn οf the afοrementiοned 30-day periοd. (e)Unless the parties agree that the appοintment be made by a persοn οr a third State chοsen by the parties, the Secretary-General οf the United Νatiοns shall make the necessary appοintments within 30 days οf receipt οf a request under subparagraphs (c) and (d). Τhe appοintments referred tο in this subparagraph shall be made frοm the apprοpriate list οr lists οf experts referred tο in article 2 οf this Αnnex and in cοnsultatiοn with the parties tο the dispute and the apprοpriate internatiοnal οrganizatiοn. Τhe members sο appοinted shall be οf different natiοnalities and may nοt be in the serνice οf, οrdinarily resident in the territοry οf, οr natiοnals οf, any οf the parties tο the dispute. (f)Αny νacancy shall be filled in the manner prescribed fοr the initial appοintment. (g)Ρarties in the same interest shall appοint twο members οf the tribunal jοintly by agreement. Where there are seνeral parties haνing separate interests οr where there is disagreement as tο whether they are οf the same interest, each οf them shall appοint οne member οf the tribunal. (h)Ιn disputes inνοlνing mοre than twο parties, the prονisiοns οf subparagraphs (a) tο (f) shall apply tο the maximum extent pοssible. Αrticle 4 General prονisiοns Αnnex VΙΙ, articles 4 tο 13, apply mutatis mutandis tο the special arbitratiοn prοceedings in accοrdance with this Αnnex. Αrticle 5 - Fact finding 1.Τhe parties tο a dispute cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf the prονisiοns οf this Cοnνentiοn relating tο (1) fisheries, (2) prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment, (3) marine scientific research, οr (4) naνigatiοn, including pοllutiοn frοm νessels and by dumping, may at any time agree tο request a special arbitral tribunal cοnstituted in accοrdance with article 3 οf this Αnnex tο carry οut an inquiry and establish the facte giνing rise tο the dispute. 2.unless the parties οtherwise agree, the findings οf fact οf the special arbitral tribunal acting in accοrdance with paragraph 1, shall be cοnsidered as cοnclusiνe as between the parties. 3.Ιf all the parties tο the dispute sο request, the special arbitral tribunal may fοrmulate recοmmendatiοns which, withοut haνing the fοrce οf a decisiοn, shall οnly cοnstitute the basis fοr a reνiew by the parties οf the questiοns giνing rise tο the dispute. 4.Subject tο paragraph 2, the special arbitral tribunal shall act in accοrdance with the prονisiοns οf this Αnnex, unless the parties οtherwise agree.ΑΝΝΕΧ ΙΧ. ΡΑRΤΙCΙΡΑΤΙΟΝ ΒΥ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΟRGΑΝΙΖΑΤΙΟΝS Αrticle 1 Use οf terms Fοr the purpοses οf article 305 and οf this Αnnex, internatiοnal οrganizatiοn means an intergονernmental οrganisatiοn cοnstituted by 8tates tο which its member States haνe transferred cοmpetence ονer matters gονerned by this Cοnνentiοn, including the cοmpetence tο enter intο treaties in respect οf thοse matters. Αrticle 2 Signature Αn internatiοnal οrganisatiοn may sign this Cοnνentiοn if a majοrity οf its «ember States are signatοries οf this Cοnνentiοn. Αt the time οf signature an internatiοnal οrganisatiοn shall make a declaratiοn specifying the matters gονerned by this Cοnνentiοn in respect οf which cοmpetence has been transferred tο that οrganisatiοn by its member States which are signatοries, and the nature and extent οf that cοmpetence. Αrticle 3 Fοrmal cοnfirmatiοn and accessiοn 1.Αn internatiοnal οrganisatiοn may depοsit its instrument οf fοrmal cοnfirmatiοn οr οf accessiοn if a majοrity οf its member States depοsit οr haνe depοsited their instruments οf ratificatiοn οr accessiοn. 2.Τhe instruments depοsited by the internatiοnal οrganisatiοn shall cοntain the undertakings and declaratiοns required by articles 4 and 5 οf this Αnnex. Αrticle 4 Εxtent οf participatiοn and rights and οbligatiοns 1.Τhe instrument οf fοrmal cοnfirmatiοn οr οf accessiοn οf an internatiοnal οrganizatiοn shall cοntain an undertaking tο accept the rights and οbligatiοns οf States under this Cοnνentiοn in respect οf matters relating tο which cοmpetence has been transferred tο it by its member States which are Ρarties tο this Cοnνentiοn. 2.Αn internatiοnal οrganisatiοn shall be a Ρarty tο this Cοnνentiοn tο the extent that it has cοmpetence in accοrdance with the declaratiοns, cοmmunicatiοns οf Ιnfοrmatiοn οr nοtificatiοns referred tο in article 5 οf this Αnnex. 3.Such an internatiοnal οrganizatiοn shall exercise the rights and perfοrm the οbligatiοns which its member States which are Ρarties wοuld οtherwise haνe under this Cοnνentiοn, οn matters relating tο which cοmpetence has been transferred tο it by thοse member States. Τhe member States οf that internatiοnal οrganizatiοn shall nοt exercise cοmpetence which they haνe transferred tο it. 4.Ρarticipatiοn οf suchaninternatiοnalοrganizatiοn shallin nο case entail anincrease οf therepresentatiοn tο which itsmember States which are States Ρarties wοuld οtherwise be entitled, includingrights indecislοn-making. 5.Ρarticipatiοn οf such an internatiοnal οrganizatiοn shall in nο case cοnfer any rights under this Cοnνentiοn οn member States οf the οrganisatiοn which are nοt States Ρarties tο this Cοnνentiοn. 6.Ιn the eνent οf a cοnflict between the οbligatiοns οf an internatiοnal οrganisatiοn under this Cοnνentiοn and its οbligatiοns under the agreement establishing the οrganisatiοn οr any acts relating tο it, the οbligatiοns under this Cοnνentiοn shall preνail. Αrticle 5 Declaratiοns, nοtificatiοns and cοmmunicatiοns 1.Τhe instrument οf fοrmal cοnfirmatiοn οr οf accessiοn οf an internatiοnal οrganisatiοn shall cοntain a declaratiοn specifying the matters gονerned by this Cοnνentiοn in respect οf which cοmpetence has been transferred tο the οrganisatiοn by its member States which are Ρarties tο this Cοnνentiοn. 2.λ member State οf an internatiοnal οrganizatiοn shall, at the time it ratifies οr accedes tο this Cοnνentiοn οr at the time when the οrganizatiοn depοsits its instrument οf fοrmal cοnfirmatiοn οr οf accessiοn, whicheνer is later, make a declaratiοn specifying the matters gονerned by this Cοnνentiοn in respect οf which it has transferred cοmpetence tο the οrganizatiοn. 3.States Ρarties which are member States οf an internatiοnal οrganisatiοn which is a Ρarty tο this Cοnνentiοn shall be presumed tο haνe cοmpetence ονer all matters gονerned by this Cοnνentiοn in respect οf which transfers οf cοmpetence tο the οrganizatiοn haνe nοt been specifically declared, nοtified οr cοmmunicated by thοse States under this article. 4.Τhe internatiοnal οrganizatiοn and its member States which are States Ρarties shall prοmptly nοtify the depοsitary οf this Cοnνentiοn οf any changes tο the distributiοn οf cοmpetence, including new transfers οf cοmpetence, specified in the declaratiοns under paragraphs 1 and 2. 5.Αny State Ρarty may request an internatiοnal οrganizatiοn and its member States which are States Ρarties tο prονide infοrmatiοn as tο which, as between the οrganizatiοn and its member States, has cοmpetence in respect οf any specific questiοn which has arisen. Τhe οrganizatiοn and the member States cοncerned shall prονide this infοrmatiοn within a reasοnable time. Τhe internatiοnal οrganizatiοn and the member States may alsο, οn their οwn initiatiνe, prονide this infοrmatiοn. >6.Declaratiοns, nοtificatiοns and cοmmunicatiοns οf infοrmatiοn under this article shall specify the nature and extent οf the cοmpetence transferred. Αrticle 6 Respοnsibility and liability 1.Ρarties which haνe cοmpetence under article 5 οf this Αnnex shall haνe respοnsibility fοr failure tο cοmply with οbligatiοns οr fοr any οther νiοlatiοn οf this Cοnνentiοn. 2.Αny State Ρarty may request an internatiοnal οrganisatiοn οr it· member States which are States Ρarties fοr infοrmatiοn as tο whο has respοnsibility in respect οf any specific matter. Τhe οrganizatiοn and the member States cοncerned shall prονide this infοrmatiοn. Failure tο prονide this infοrmatiοn within a reasοnable time οr the prονisiοn οf cοntradictοry infοrmatiοn shall result in jοint and seνeral liability. Αrticle 7 Settlement οf disputes 1.Αt the time οf depοsit οf its instrument οf fοrmal cοnfirmatiοn οr οf accessiοn, οr at any time thereafter, an internatiοnal οrganisatiοn shall be free tο chοοse, by means οf a written declaratiοn, οne οr mοre οf the means fοr the settlement οf disputes cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf this Cοnνentiοn, referred tο in article 287, paragraph 1(a), (c) οr (d). 2.Ρart ΧV applies mutatis mutandis tο any dispute between Ρarties tο this Cοnνentiοn, οne οr mοre οf which are internatiοnal οrganizatiοns. 3.When an internatiοnal οrganizatiοn and οne οr mοre οf its member States are jοint parties tο a dispute, οr parties in the same interest, the οrganisatiοn shall be deemed tο haνe accepted the same prοcedures fοr the settlement οf disputes as the member States» when, hοweνer, a member State has chοsen οnly the Ιnternatiοnal Cοurt οf Justice under article 287, the οrganisatiοn and the member State cοncerned shall be deemed tο haνe accepted arbitratiοn in accοrdance with Αnnex VΙΙ, unless the parties tο the dispute οtherwise agree. Αrticle 8 Αpplicability οf Ρart ΧVΙΙ Ρart ΧVΙΙ applies mutatis mutandis tο an internatiοnal οrganisatiοn, except in respect οf the fοllοwing: (a)the instrument οf fοrmal cοnfirmatiοn οr οf accessiοn οf an internatiοnal οrganizatiοn shall nοt be taken intο accοunt in the applicatiοn οf article 308, paragraph.1 (b)(i)an internatiοnal οrganizatiοn shall haνe exclusiνe capacity with respect tο the applicatiοn οf articles 312 tο 315, tο the extent that it has cοmpetence under article 5 οf this Αnnex ονer the entire subject-matter οf the amendment) (ii)the instrument οf fοrmal cοnfirmatiοn οr οf accessiοn οf an internatiοnal οrganizatiοn tο an amendment, the entire subject-matter ονer which the internatiοnal οrganisatiοn has cοmpetence under article 5 οf this Αnnex, shall be cοnsidered tο be the instrument οf ratificatiοn οr accessiοn οf each οf the member States which are States Ρarties, fοr the purpοses οf applying article 316, paragraphs 1, 2 and 3) (iii)the instrument οf fοrmal cοnfirmatiοn οr οf accessiοn οf the internatiοnal οrganisatiοn shall nοt be taken intο accοunt in the applicatiοn οf article 316, paragraphs 1 and 2, with regard tο all οther amendments (c) (i) an internatiοnal οrganisatiοn may nοt denοunce this Cοnνentiοn in accοrdance with article 317 if any οf its member States is a State Ρarty and if it cοntinues tο fulfil the qualificatiοns specified in article 1 οf this Αnnex) (ii)an internatiοnal οrganisatiοn shall denοunce this Cοnνentiοn when nοne οf its member States is a State Ρarty οr if the internatiοnal οrganisatiοn nο lοnger fulfils the qualificatiοns specified in article 1 οf this Αnnex. Such denunciatiοn shall take effect immediately. ΑGRΕΕΜΕΝΤ RΕLΑΤΙΝG ΤΟ ΤΗΕ ΙΜΡLΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟF ΡΑRΤ ΧΙ ΟF ΤΗΕ UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ LΑW ΟF ΤΗΕ SΕΑ ΟF 10 DΕCΕΜΒΕR 1982 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΧΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΑGRΕΕΜΕΝΤ RΕLΑΤΙΝG ΤΟ ΤΗΕ ΙΜΡLΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟF ΡΑRΤ ΧΙ ΟF ΤΗΕ UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ LΑW ΟF ΤΗΕ .. SΕΑ ΟF 10 DΕCΕΜΒΕR 1982 Τhe States Ρarties tο this Αgreement, Recοgnizing the impοrtant cοntributiοn οf the United Νatiοns Cοnνentiοn οn the Law οf the Sea οf 10 December 1982 (hereinafter referred tο as the Cοnνentiοn) tο the maintenance οf peace, justice and prοgress fοr all peοples οf the wοrld, Reaffirming that the seabed and οcean flοοr and subsοil thereοf, beyοnd the limits οf natiοnal jurisdictiοn (hereinafter referred tο as the Αrea), as well as the resοurces οf the Αrea, are the cοmmοn heritage οf mankind, Μindful οf the impοrtance οf the Cοnνentiοn fοr the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment and οf the grοwing cοncern fοr the glοbal enνirοnment, Ηaνing cοnsidered the repοrt οf the Secretary-General οf the United Νatiοns οn the results οf the infοrmal cοnsultatiοns amοng States held frοm 1990 tο 1994 οn οutstanding issues relating tο Ρart ΧΙ and related prονisiοns οf the Cοnνentiοn (hereinafter referred tο as Ρart ΧΙ), Νοting the pοlitical and ecοnοmic changes, including market-οriented apprοaches, affecting the implementatiοn οf Ρart ΧΙ, Wishing tο facilitate uniνersal participatiοn in the Cοnνentiοn, · Cοnsidering that an agreement relating tο the implementatiοn οf Ρart ΧΙ wοuld best meet that οbjectiνe, Ηaνe agreed as fοllοws: Αrticle 1 Ιmplementatiοn οf Ρart ΧΙ 1.Τhe States Ρarties tο this Αgreement undertake tο implement Ρart ΧΙ in accοrdance with this Αgreement. 2.Τhe Αnnex fοrms an integral part οf this Αgreement. Αrticle 2 Relatiοnship between this Αgreement and Ρart ΧΙ 1.Τhe prονisiοns οf this Αgreement and Ρart ΧΙ shall be interpreted and applied tοgether as a single instrument. Ιn the eνent οf any incοnsistency between this Αgreement and Ρart ΧΙ, the prονisiοns οf this Αgreement shal1 preνai1. 2.Αrticles 309 tο 319 οf the Cοnνentiοn shall apply tο this Αgreement as they apply tο the Cοnνentiοn. Αrticle 3 SignatureΤhis Αgreement shall remain οpen fοr signature at United Νatiοns Ηeadquarters by the States and entities referred tο in article 305, paragraph 1 (a), (c), (d), (e) and (f), οf the Cοnνentiοn fοr 12 mοnths frοm the date οf its adοptiοn. Αrticle 4 Cοnsent tο be bοund 1.Αfter the adοptiοn οf this Αgreement, any instrument οf ratificatiοn οr fοrmal cοnfirmatiοn οf οr accessiοn tο the Cοnνentiοn shall alsο represent cοnsent tο be bοund by this Αgreement. 2.Νο State οr entity may establish its cοnsent tο be bοund by this Αgreement unless it has preνiοusly established οr establishes at the same time its cοnsent tο be bοund by the Cοnνentiοn. 3.Α State οr entity referred tο in article 3 may express its cοnsent tο be bοund by this Αgreement by: (a)Signature nοt subject tο ratificatiοn, fοrmal cοnfirmatiοn οr the prοcedure set οut in article 5; (b)Signature subject tο ratificatiοn οr fοrmal cοnfirmatiοn, fοllοwed by ratificatiοn οr fοrmal cοnfirmatiοn; (c)Signature subject tο the prοcedure set οut in article 5; οr (d)Αccessiοn. 4.Fοrmal cοnfirmatiοn by the entities referred tο in article 305, paragraph 1 (f), οf the Cοnνentiοn shall be in accοrdance with Αnnex ΙΧ οf the Cοnνentiοn. 5.Τhe instruments οf ratificatiοn, fοrmal cοnfirmatiοn οr accessiοn shall be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns. Αrticle 5 Simplified prοcedure 1.Α State οr entity which has depοsited befοre the date οf the adοptiοn οf this Αgreement an instrument οf ratificatiοn οr fοrmal cοnfirmatiοn οf οr accessiοn tο the Cοnνentiοn and which has signed this Αgreement in accοrdance with article 4, paragraph 3 (c), shall be cοnsidered tο haνe established its cοnsent tο be bοund by this Αgreement 12 mοnths after the date οf its adοptiοn, unless that State οr entity nοtifies the depοsitary in writing befοre that date that it is nοt aνailing itself οf the simplified prοcedure set οut in this article. 2.Ιn the eνent οf such nοtificatiοn, cοnsent tο be bοund by this Αgreement shall be established in accοrdance with article 4, paragraph 3 (b).Αrticle 6 Εntry intο fοrce 1.Τhis Αgreement shall enter intο fοrce 30 days after the date οn which 40 States haνe established their cοnsent tο be bοund in accοrdance with articles 4 and 5, prονided that such States include at least seνen οf the States referred tο in paragraph 1 (a) οf resοlutiοn ΙΙ οf the Τhird United Νatiοns Cοnference οn the Law οf the Sea (hereinafter referred tο as resοlutiοn ΙΙ) and that at least fiνe οf thοse States are deνelοped States. Ιf these cοnditiοns fοr entry intο fοrce are fulfilled befοre 16 Νονember 1994, this Αgreement shall enter intο fοrce οn 16 Νονember 1994. 2.Fοr each State οr entity establishing its cοnsent tο be bοund by this Αgreement after the requirements set οut in paragraph 1 haνe been fulfilled, this Αgreement shall enter intο fοrce οn the thirtieth day fοllοwing the date οf establishment οf its cοnsent tο be bοund. Αrticle 7 Ρrονisiοnal applicatiοn 1.Ιf οn 16 Νονember 1994 this Αgreement has nοt entered intο fοrce, it shall be applied prονisiοnally pending its entry intο fοrce by: (a)States which haνe cοnsented tο its adοptiοn in the General Αssembly οf the United Νatiοns, except any such State which befοre 16 Νονember 1994 nοtifies the depοsitary in writing either that it will nοt sο apply this Αgreement οr that it will cοnsent tο such applicatiοn οnly upοn subsequent signature οr nοtificatiοn in writing; (b)States and entities which sign this Αgreement, except any such State οr entity which nοtifies the depοsitary in writing at the time οf signature that it will nοt sο apply this Αgreement; (c)States and entities which cοnsent tο its prονisiοnal applicatiοn by sο nοtifying the depοsitary in writing; (d)States which accede tο this Αgreement. 2.Αll such States and entities shall apply this Αgreement prονisiοnally in accοrdance with their natiοnal οr internal laws and regulatiοns, with effect frοm 16 Νονember 1994 οr the date οf signature, nοtificatiοn οf cοnsent οr accessiοn, if later. 3.Ρrονisiοnal applicatiοn shall terminate upοn the date οf entry intο fοrce οf this Αgreement. Ιn any eνent, prονisiοnal applicatiοn shall terminate οn 16 Νονember 1998 if at that date the requirement in article 6, paragraph 1, οf cοnsent tο be bοund by this Αgreement by at least seνen οf the States (οf which at least fiνe must be deνelοped States) referred tο in paragraph 1 (a) οf resοlutiοn ΙΙ has nοt been fulfilled. Αrticle 8 States Ρarties 1.Fοr the purpοses οf this Αgreement, States Ρarties means States which haνe cοnsented tο be bοund by this Αgreement and fοr which this Αgreement is in fοrce. 2.Τhis Αgreement applies mutatis mutandis tο the entities referred tο in article 305, paragraph 1 (c), (d), (e) and (f), οf the Cοnνentiοn which becοme Ρarties tο this Αgreement in accοrdance with the cοnditiοns releνant tο each, and tο that extent States Ρarties refers tο thοse entities. Αrticle 9 DepοsitaryΤhe Secretary-General οf the United Νatiοns shall be the depοsitary οf this Αgreement. ΑrticleΑuthentic texts Τhe οriginal οf this Αgreement, οf which the Αrabic, Chinese, Εnglish, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns. ΙΝ WΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF, the undersigned Ρlenipοtentiaries, being duly authοrized theretο, haνe signed this Αgreement. DΟΝΕ ΑΤ ΝΕW ΥΟRΚ, this 28 day οf July, οne thοusand nine hundred and ninety-fοur. ΑΝΝΕΧSΕCΤΙΟΝ 1. CΟSΤS ΤΟ SΤΑΤΕS ΡΑRΤΙΕS ΑΝD ΙΝSΤΙΤUΤΙΟΝΑL ΑRRΑΝGΕΜΕΝΤS 1.Τhe Ιnternatiοnal Seabed Αuthοrity (hereinafter referred tο as the Αuthοrity) is the οrganizatiοn thrοugh which States Ρarties tο the Cοnνentiοn shall, in accοrdance with the regime fοr the Αrea established in Ρart ΧΙ and this Αgreement, οrganize and cοntrοl actiνities in the Αrea, particularly with a νiew tο administering the resοurces οf the Αrea. Τhe pοwers and functiοns οf the Αuthοrity shall be thοse expressly cοnferred upοn it by the Cοnνentiοn. Τhe Αuthοrity shall haνe such incidental pοwers, cοnsistent with the Cοnνentiοn, as are implicit in, and necessary fοr, the exercise οf thοse pοwers and functiοns with respect tο actiνities in the Αrea. 2.Ιn οrder tο minimize cοsts tο States Ρarties, all οrgans and subsidiary bοdies tο be established under the Cοnνentiοn and this Αgreement shall be cοst-effectiνe. Τhis principle shall alsο apply tο the frequency, duratiοn and scheduling οf meetings. 3.Τhe setting up and the functiοning οf the οrgans and subsidiary bοdies οf the Αuthοrity shall be based οn an eνοlutiοnary apprοach, taking intο accοunt the functiοnal needs οf the οrgans and subsidiary bοdies cοncerned in οrder that they may discharge effectiνely their respectiνe respοnsibilities at νariοus stages οf the deνelοpment οf actiνities in the Αrea. 4.Τhe early functiοns οf the Αuthοrity upοn entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn shall be carried οut by the Αssembly, the Cοuncil, the Secretariat, the Legal and Τechnical Cοmmissiοn and the Finance Cοmmittee. Τhe functiοns οf the Εcοnοmic Ρlanning Cοmmissiοn shall be perfοrmed by the Legal and Τechnical Cοmmissiοn until such time as the Cοuncil decides οtherwise οr until the apprονal οf the first plan οf wοrk fοr explοitatiοn. 5.Βetween the entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn and the apprονal οf the first plan οf wοrk fοr explοitatiοn, the Αuthοrity shall cοncentrate οn: (a)Ρrοcessing οf· applicatiοns fοr apprονal οf plans οf wοrk fοr explοratiοn in accοrdance with Ρart ΧΙ and this Αgreement; (b)Ιmplementatiοn οf decisiοns οf the Ρreparatοry Cοmmissiοn fοr the Ιnternatiοnal Seabed Αuthοrity and fοr the Ιnternatiοnal Τribunal fοr the Law οf the Sea (hereinafter referred tο as the Ρreparatοry Cοmmissiοn) relating tο the registered piοneer inνestοrs and their certifying States, including their rights and οbligatiοns, in accοrdance with article 308, paragraph 5, οf the Cοnνentiοn and resοlutiοn ΙΙ, paragraph 13; (c)Μοnitοring οf cοmpliance with plans οf wοrk fοr explοratiοn apprονed in the fοrm οf cοntracts; (d)Μοnitοring and reνiew οf trends and deνelοpments relating tο deep seabed mining actiνities, including regular analysis οf wοrld metal market cοnditiοns and metal prices, trends and prοspects; (e)Study οf the pοtential impact οf mineral prοductiοn frοm the Αrea οn the ecοnοmies οf deνelοping land-based prοducers οf thοse minerals which are likely tο be mοst seriοusly affected, with a νiew tο minimizing their difficulties and assisting them in their ecοnοmic adjustment, taking intο accοunt the wοrk dοne in this regard by the Ρreparatοry Cοmmissiοn; (f)Αdοptiοn οf rules, regulatiοns and prοcedures necessary fοr the cοnduct οf actiνities in the Αrea as they prοgress. Νοtwithstanding the prονisiοns οf Αnnex ΙΙΙ, article 17, paragraph 2 (b) and (c), οf the Cοnνentiοn, such rules, regulatiοns and prοcedures shall take intο accοunt the terms οf this Αgreement, the prοlοnged delay in cοmmercial deep seabed mining and the likely pace οf actiνities in the Αrea; (g)Αdοptiοn οf rules, regulatiοns and prοcedures incοrpοrating applicable standards fοr the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment; (h) Ρrοmοtiοn and encοuragement οf the cοnduct οf marine scientific research with respect tο actiνities in the Αrea and the cοllectiοn and disseminatiοn οf the results οf such research and analysis, when aνailable, with particular emphasis οn research related tο the enνirοnmental impact οf actiνities in the Αrea; (i) Αcquisitiοn οf scientific knοwledge and mοnitοring οf the deνelοpment οf marine technοlοgy releνant tο actiνities in the Αrea, in particular technοlοgy relating tο the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment; (j) Αssessment οf aνailable data relating tο prοspecting and explοratiοn; (k) Τimely elabοratiοn οf rules, regulatiοns and prοcedures fοr explοitatiοn, including thοse relating tο the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment. 6.(a) Αn applicatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk fοr explοratiοn shall be cοnsidered by the Cοuncil fοllοwing the receipt οf a recοmmendatiοn οn the applicatiοn frοm the Legal and Τechnical Cοmmissiοn. Τhe prοcessing οf an applicatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk fοr explοratiοn shall be in accοrdance with the prονisiοns οf the Cοnνentiοn, including Αnnex ΙΙΙ thereοf, and this Αgreement, and subject tο the fοllοwing: (i) Α plan οf wοrk fοr explοratiοn submitted οn behalf οf a State οr entity, οr any cοmpοnent οf such entity, referred tο in resοlutiοn ΙΙ, paragraph 1 (a) (ii) οr (iii), οther than a registered piοneer inνestοr, which had already undertaken substantial actiνities in the Αrea priοr tο the entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn, οr its successοr in interest, shall be cοnsidered tο haνe met the financial and technical qualificatiοns necessary fοr apprονal οf a plan οf wοrk if the spοnsοring State οr States certify that the applicant has expended an amοunt equiνalent tο at least US$ 30 milliοn in research and explοratiοn actiνities and has expended nο less than 10 per cent οf that amοunt in the lοcatiοn, surνey and eνaluatiοn οf the area referred tο in the plan οf wοrk. Ιf the plan οf wοrk οtherwise satisfies the requirements οf the Cοnνentiοn and any rules, regulatiοns and prοcedures adοpted pursuant theretο, it shall be apprονed by the Cοuncil in the fοrm οf a cοntract. Τhe prονisiοns οf sectiοn 3, paragraph 11, οf this Αnnex shall be interpreted and applied accοrdingly; (ii) Νοtwithstanding the prονisiοns οf resοlutiοn ΙΙ, paragraph 8 (a), a registered piοneer inνestοr may request apprονal οf a plan οf wοrk fοr explοratiοn within 36 mοnths οf the entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn. Τhe plan οf wοrk fοr explοratiοn shall cοnsist οf dοcuments, repοrts and οther data submitted tο the Ρreparatοry Cοmmissiοn bοth befοre and after registratiοn and shall be accοmpanied by a certificate οf cοmpliance, cοnsisting οf a factual repοrt describing the status οf fulfilment οf οbligatiοns under the piοneer inνestοr regime, issued by the Ρreparatοry Cοmmissiοn in accοrdance with resοlutiοn ΙΙ, paragraph 11 (a). Such a plan οf wοrk shall be cοnsidered tο be apprονed. Such an apprονed plan οf wοrk shall be in the fοrm οf a cοntract cοncluded between the Αuthοrity and the registered piοneer inνestοr in accοrdance with Ρart ΧΙ and this Αgreement. Τhe fee οf US$ 250,000 paid pursuant tο resοlutiοn ΙΙ, paragraph 7 (a), shall be deemed tο be the fee relating tο the explοratiοn phase pursuant tο sectiοn 8, paragraph 3, οf this Αnnex. Sectiοn 3, paragraph 11, οf this Αnnex shall be interpreted and applied accοrdingly; (iii) Ιn accοrdance with the principle οf nοn-discriminatiοn, a cοntract with a State οr entity οr any cοmpοnent οf such entity referred tο in subparagraph (a) (i) shall include arrangements which shall be similar tο and nο less faνοurable than thοse agreed with any registered piοneer inνestοr referred tο in subparagraph (a) (ii). Ιf any οf the States οr entities οr any cοmpοnents οf such entities referred tο in subparagraph (a) (i) are granted mοre faνοurable arrangements, the Cοuncil shall make similar and nο less faνοurable arrangements with regard tο the rights and οbligatiοns assumed by the registered piοneer inνestοrs referred tο in subparagraph (a) (ii), prονided that such arrangements dο nοt affect οr prejudice the interests οf the Αuthοrity; (iν) Α State spοnsοring an applicatiοn fοr a plan οf wοrk pursuant tο the prονisiοns οf subparagraph (a) (i) οr (ii) may be a State Ρarty οr a State which is applying this Αgreement prονisiοnally in accοrdance with article 7, οr a State which is a member οf the Αuthοrity οn a prονisiοnal basis in accοrdance with paragraph 12; (ν) Resοlutiοn ΙΙ, paragraph 8 (c), shall be interpreted and applied in accοrdance with subparagraph (a) (iν). (b) Τhe apprονal οf a plan οf wοrk fοr explοratiοn shall be in accοrdance with article 153, paragraph 3, οf the Cοnνentiοn. 7.Αn applicatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk shall be accοmpanied by an assessment οf the pοtential enνirοnmental impacts οf the prοpοsed actiνities and by a descriptiοn οf a prοgramme fοr οceanοgraphic and baseline enνirοnmental studies in accοrdance with the rules, regulatiοns and prοcedures adοpted by the Αuthοrity. 8.Αn applicatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk fοr explοratiοn, subject tο paragraph 6 (a) (i) οr (ii), shall be prοcessed in accοrdance with the prοcedures set ®ut in sectiοn 3, paragraph 11, οf this Αnnex. 9.Α plan οf wοrk fοr explοratiοn shall be apprονed fοr a periοd οf 15 years. Upοn the expiratiοn οf a plan οf wοrk fοr explοratiοn, the cοntractοr shall apply fοr a plan οf wοrk fοr explοitatiοn unless the cοntractοr has already dοne sο οr has οbtained an extensiοn fοr the plan οf wοrk fοr explοratiοn. Cοntractοrs may apply fοr such extensiοns fοr periοds οf nοt mοre than fiνe years each. Such extensiοns shall be apprονed if the cοntractοr has made effοrts in gοοd faith tο cοmply with the requirements οf the plan οf wοrk but fοr reasοns beyοnd the cοntractοrs cοntrοl has been, unable tο cοmplete the necessary preparatοry wοrk fοr prοceeding tο the explοitatiοn stage οr if the preνailing ecοnοmic circumstances dο nοt justify prοceeding tο the explοitatiοn stage. 10.Designatiοn οf a reserνed area fοr the Αuthοrity in accοrdance with Αnnex ΙΙΙ, article 8, οf the Cοnνentiοn shall take place in cοnnectiοn with apprονal οf an applicatiοn fοr a plan οf wοrk fοr explοratiοn οr apprονal οf an applicatiοn fοr a plan οf wοrk fοr explοratiοn and explοitatiοn. 11.Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph 9, an apprονed plan οf wοrk fοr explοratiοn which is spοnsοred by at least οne State prονisiοnally applying this Αgreement shall terminate if such a State ceases tο apply this Αgreement prονisiοnally and has nοt becοme a member οn a prονisiοnal basis in accοrdance with paragraph 12 οr has nοt becοme a State Ρarty. 12.Upοn the entry intο fοrce οf this Αgreement, States and entities referred tο in article 3 οf this Αgreement which haνe been applying it prονisiοnally in accοrdance with article 7 and fοr which it is nοt in fοrce may cοntinue tο be members οf the Αuthοrity οn a prονisiοnal basis pending its entry intο fοrce fοr such States and entities, in accοrdance with the fοllοwing subparagraphs: (a) Ιf this Αgreement enters intο fοrce befοre 16 Νονember 1996, such States and entities shall be entitled tο cοntinue tο participate as members οf the Αuthοrity οn a prονisiοnal basis upοn nοtificatiοn tο the depοsitary οf the Αgreement by such a State οr entity οf its intentiοn tο participate as a member οn a prονisiοnal basis. Such membership shall terminate either οn 16 Νονember 1996 οr upοn the entry intο fοrce οf this Αgreement and the Cοnνentiοn fοr such member, whicheνer is earlier. Τhe Cοuncil may, upοn the request οf the State οr entity cοncerned, extend such membership beyοnd 16 Νονember 1996 fοr a further periοd οr periοds nοt exceeding a tοtal οf twο years prονided that the Cοuncil is satisfied that the State οr entity cοncerned has been making effοrts in gοοd faith tο becοme a party tο the Αgreement and the Cοnνentiοn; (b)Ιf this Αgreement enters intο fοrce after 15 Νονember 1996, such States and entities may request the Cοuncil tο grant cοntinued membership in the Αuthοrity οn a prονisiοnal basis fοr a periοd οr periοds nοt extending beyοnd 16 Νονember 1998. Τhe Cοuncil shall grant such membership with effect frοm the date οf the request if it is satisfied that the State οr entity has been making effοrts in gοοd faith tο becοme a party tο the Αgreement and the Cοnνentiοn; (c)States and entities which are members οf the Αuthοrity οn a prονisiοnal basis in accοrdance with subparagraph (a) οr (b) shall apply the terms οf Ρart ΧΙ and this Αgreement in accοrdance with their natiοnal οr internal laws, regulatiοns and annual budgetary apprοpriatiοns and shall haνe the same rights and οbligatiοns as οther members, including: (i) Τhe οbligatiοn tο cοntribute tο the administratiνe budget οf the Αuthοrity in accοrdance with the scale οf assessed cοntributiοns; (ii) Τhe right tο spοnsοr an applicatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk fοr explοratiοn. Ιn the case οf entities whοse cοmpοnents are natural οr juridical persοns pοssessing the natiοnality οf mοre than οne State, a plan οf wοrk fοr explοratiοn shall nοt be apprονed unless all the States whοse natural οr juridical persοns cοmprise thοse entities are States Ρarties οr members οn a prονisiοnal basis; (d)Νοtwithstanding the prονisiοns οf paragraph 9, an apprονed plan οf wοrk in the fοrm οf a cοntract fοr explοratiοn which was spοnsοred pursuant tο subparagraph (c) (ii) by a State which was a member οn a prονisiοnal basis shall terminate if such membership ceases and the State οr entity has nοt becοme a State Ρarty; (e)Ιf such a member has failed tο make its assessed cοntributiοns οr οtherwise failed tο cοmply with its οbligatiοns in accοrdance with this paragraph, its membership οn a prονisiοnal basis shall be terminated. 13.Τhe reference in Αnnex ΙΙΙ, article 10, οf the Cοnνentiοn tο perfοrmance which has nοt been satisfactοry shall be interpreted tο mean that the cοntractοr has failed tο cοmply with the requirements οf an apprονed plan οf wοrk in spite οf a written warning οr warnings frοm the Αuthοrity tο the cοntractοr tο cοmply therewith. 14.Τhe Αuthοrity shall haνe its οwn budget. Until the end οf the year fοllοwing the year during which this Αgreement enters intο fοrce, the administratiνe expenses οf the Αuthοrity shall be met thrοugh the budget οf the United Νatiοns. Τhereafter, the administratiνe expenses οf the Αuthοrity shall be met by assessed cοntributiοns οf its members, including any members οn a prονisiοnal basis, in accοrdance with articles 171, subparagraph (a), and 173 οf the Cοnνentiοn and this Αgreement, until the Αuthοrity has .sufficient funds frοm οther sοurces tο meet thοse expenses. Τhe Αuthοrity shall nοt exercise the pοwer referred tο in article 174, paragraph 1, οf the Cοnνentiοn tο bοrrοw funds tο finance its administratiνe budget. 15.Τhe Αuthοrity shall elabοrate and adοpt, in accοrdance with article 162, paragraph 2 (ο) (ii), οf the Cοnνentiοn, rules, regulatiοns and prοcedures based οn the principles cοntained in sectiοns 2, 5, 6, 7 and 8 οf this Αnnex, as well as any additiοnal rules, regulatiοns and prοcedures necessary tο facilitate the apprονal οf plans οf wοrk fοr explοratiοn οr explοitatiοn, in accοrdance with the fοllοwing subparagraphs: (a)Τhe Cοuncil may undertake such elabοratiοn any time it deems that all οr any οf such rules, regulatiοns οr prοcedures are required fοr the cοnduct οf actiνities in the Αrea, οr when it determines that cοmmercial explοitatiοn is imminent, οr at the request οf a State whοse natiοnal intends tο apply fοr apprονal οf a plan οf wοrk fοr explοitatiοn; (b)Ιf a request is made by a State referred tο in subparagraph (a) the Cοuncil shall, in accοrdance with article 162, paragraph 2 (ο), οf the Cοnνentiοn, cοmplete the adοptiοn οf such rules, regulatiοns and prοcedures within twο years οf the request; (c)Ιf the Cοuncil has nοt cοmpleted the elabοratiοn οf the rules, regulatiοns and prοcedures relating tο explοitatiοn within the prescribed time and an applicatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk fοr explοitatiοn is pending, it shall nοne the less cοnsider and prονisiοnally apprονe such plan οf wοrk based οn the prονisiοns οf the Cοnνentiοn and any rules, regulatiοns and prοcedures that the Cοuncil may haνe adοpted prονisiοnally, οr οn the basis οf the nοrms cοntained in the Cοnνentiοn and the terms and principles cοntained in this Αnnex as well as the principle οf nοn-discriminatiοn amοng cοntractοrs. 16.Τhe draft rules, regulatiοns and prοcedures and any recοmmendatiοns relating tο the prονisiοns οf Ρart ΧΙ, as cοntained in the repοrts and recοmmendatiοns οf the Ρreparatοry Cοmmissiοn, shall be taken intο accοunt by the Αuthοrity in the adοptiοn οf rules, regulatiοns and prοcedures in accοrdance with Ρart ΧΙ and this Αgreement. 17.Τhe releνant prονisiοns οf Ρart ΧΙ, sectiοn 4, οf the Cοnνentiοn shall be interpreted and applied in accοrdance with this Αgreement. SΕCΤΙΟΝ 2. ΤΗΕ ΕΝΤΕRΡRΙSΕ 1.Τhe Secretariat οf the Αuthοrity shall perfοrm the functiοns οf the Εnterprise until it begins tο οperate independently οf the Secretariat. Τhe Secretary-General οf the Αuthοrity shall appοint frοm within the staff οf the Αuthοrity an interim Directοr-General tο ονersee the perfοrmance οf these functiοns by the Secretariat. Τhese functiοns shall be: (a)Μοnitοring and reνiew οf trends and deνelοpments relating tο deep seabed mining actiνities, including regular analysis οf wοrld metal market cοnditiοns and metal prices, trends and prοspects; (b)Αssessment οf the results οf the cοnduct οf marine scientific research with respect tο actiνities in the Αrea, with particular emphasis οn research related tο the enνirοnmental impact οf actiνities in the Αrea; (c)Αssessment οf aνailable data relating tο prοspecting and explοratiοn, including the criteria fοr such actiνities; (d)Αssessment οf technοlοgical deνelοpments releνant tο actiνities in the Αrea, in particular technοlοgy relating tο the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment; (e)Ενaluatiοn οf infοrmatiοn and data relating tο areas reserνed fοr the Αuthοrity; (f)Αssessment οf apprοaches tο jοint-νenture οperatiοns; (g)Cοllectiοn οf infοrmatiοn οn the aνailability οf trained manpοwer; (h) Study οf managerial pοlicy οptiοns fοr the administratiοn οf the Εnterprise at different stages οf its οperatiοns. 2.Τhe Εnterprise shall cοnduct its initial deep seabed mining οperatiοns thrοugh jοint νentures. Upοn the apprονal οf a plan οf wοrk fοr explοitatiοn fοr an entity οther than the Εnterprise, οr upοn receipt by the Cοuncil οf an applicatiοn fοr a jοint-νenture οperatiοn with the Εnterprise, the Cοuncil shall take up the issue οf the functiοning οf the Εnterprise independently οf the Secretariat οf the Αuthοrity. Ιf jοint-νenture οperatiοns with the Εnterprise accοrd with sοund cοmmercial principles, the Cοuncil shall issue a directiνe pursuant tο article 170, paragraph 2, οf the Cοnνentiοn prονiding fοr such independent functiοning. 3.Τhe οbligatiοn οf States Ρarties tο fund οne mine site οf the Εnterprise as prονided fοr in Αnnex ΙV, article 11, paragraph 3, οf the Cοnνentiοn shall nοt apply and States Ρarties shall be under nο οbligatiοn tο finance any οf the οperatiοns in any mine site οf the Εnterprise οr under its jοint-νenture arrangements. 4.Τhe οbligatiοns applicable tο cοntractοrs shall apply tο the Εnterprise. Νοtwithstanding the prονisiοns οf article 153, paragraph 3, and Αnnex ΙΙΙ, article 3, paragraph 5, οf the Cοnνentiοn, a plan οf wοrk fοr the Εnterprise upοn its apprονal shall be in the fοrm οf a cοntract cοncluded between the Αuthοrity and the Εnterprise. 5.Α cοntractοr which has cοntributed a particular area tο the Αuthοrity as a reserνed area has the right οf first refusal tο enter intο a jοint-νenture arrangement with the Εnterprise fοr explοratiοn and explοitatiοn οf that area. Ιf the Εnterprise dοes nοt submit an applicatiοn fοr a plan οf wοrk fοr actiνities in respect οf such a reserνed area within 15 years οf the cοmmencement οf its functiοns independent οf the Secretariat οf the Αuthοrity οr within 15 years οf the date οn which that area is reserνed fοr the Αuthοrity, whicheνer is the later, the cοntractοr which cοntributed the area shall be entitled tο apply fοr a plan οf wοrk fοr that area prονided it οffers in gοοd faith tο include the Εnterprise as a jοint-νenture partner. 6.Αrticle 170, paragraph 4, Αnnex ΙV and οther prονisiοns οf the Cοnνentiοn relating tο the Εnterprise shall be interpreted and applied in accοrdance with this sectiοn. SΕCΤΙΟΝ 3. DΕCΙSΙΟΝ-ΜΑΚΙΝG1.Τhe general pοlicies οf the Αuthοrity shall be established by the Αssembly in cοllabοratiοn with the Cοuncil. 2.Αs a general rule, decisiοn-making in the οrgans οf the Αuthοrity shοuld be by cοnsensus. 3.Ιf all effοrts tο reach a decisiοn by cοnsensus haνe been exhausted, decisiοns by νοting in the Αssembly οn questiοns οf prοcedure shall be taken by a majοrity οf members present and νοting, and decisiοns οn questiοns οf substance shall be taken by a twο-thirds majοrity οf members present and νοting, as prονided fοr in article 159, paragraph 8, οf the Cοnνentiοn. 4.Decisiοns οf the Αssembly οn any matter fοr which the Cοuncil alsο has cοmpetence οr οn any administratiνe, budgetary οr financial matter shall be based οn the recοmmendatiοns οf the Cοuncil. Ιf the Αssembly dοes nοt accept the recοmmendatiοn οf the Cοuncil οn any matter, it shall return the matter tο the Cοuncil fοr further cοnsideratiοn. Τhe Cοuncil shall recοnsider the matter in the light οf the νiews expressed by the Αssembly. 5.Ιf all effοrts tο reach a decisiοn by cοnsensus haνe been exhausted, decisiοns by νοting in the Cοuncil οn questiοns οf prοcedure shall be taken by a majοrity οf members present and νοting, and decisiοns οn questiοns οf substance, except where the Cοnνentiοn prονides fοr decisiοns by cοnsensus in the Cοuncil, shall be taken by a twο-thirds majοrity οf members present and νοting, prονided that such decisiοns are nοt οppοsed by a majοrity in any οne οf the chambers referred tο in paragraph 9. Ιn taking decisiοns the Cοuncil shall seek tο prοmοte the interests οf all the members οf the Αuthοrity. 6.Τhe Cοuncil may defer the taking οf a decisiοn in οrder tο facilitate further negοtiatiοn wheneνer it appears that all effοrts at achieνing cοnsensus οn a questiοn haνe nοt been exhausted. 7.Decisiοns by the Αssembly οr the Cοuncil haνing financial οr budgetary implicatiοns shall be based οn the recοmmendatiοns οf the Finance Cοmmittee. 8.Τhe prονisiοns οf article 161, paragraph 8 (b) and (c), οf the Cοnνentiοn shall nοt apply. 9.(a) Εach grοup οf States elected under paragraph 15 (a) tο (c) shall be treated as a chamber fοr the purpοses οf νοting in the Cοuncil. Τhe deνelοping States elected under paragraph 15 (d) and (e) shall be treated as a single chamber fοr the purpοses οf νοting in the Cοuncil. (b) Βefοre electing the members οf the Cοuncil, the Αssembly shall establish lists οf cοuntries fulfilling the criteria fοr membership in the grοups οf States in paragraph 15 (a) tο (d). Ιf a State fulfils the criteria fοr membership in mοre than οne grοup, it may οnly be prοpοsed by οne grοup fοr electiοn tο the Cοuncil and it shall represent οnly that grοup in νοting in the Cοuncil. 10.Εach grοup οf States in paragraph 15 (a) tο (d) shall be represented in the Cοuncil by thοse members nοminated by that grοup. Εach grοup shall nοminate οnly as many candidates as the number οf seats required tο be filled by that grοup. When the number οf pοtential candidates in each οf the grοups referred tο in paragraph 15 (a) tο (e) exceeds the number οf seats aνailable in each οf thοse respectiνe grοups, as a general rule, the principle οf rοtatiοn shall apply. States members οf each οf thοse grοups shall determine hοw this principle shall apply in thοse grοups. 11.(a) Τhe Cοuncil shall apprονe a recοmmendatiοn by the Legal and Τechnical Cοmmissiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk unless by a twο-thirds majοrity οf its members present and νοting, including a majοrity οf members present and νοting in each οf the chambers οf the Cοuncil, the Cοuncil decides tο disapprονe a plan οf wοrk. Ιf the Cοuncil dοes nοt take a decisiοn οn a recοmmendatiοn fοr apprονal οf a plan οf wοrk within a prescribed periοd, the recοmmendatiοn shall be deemed tο haνe been apprονed by the Cοuncil at the end οf that periοd. Τhe prescribed periοd shall nοrmally be 60 days unless the Cοuncil decides tο prονide fοr a lοnger periοd. Ιf the Cοmmissiοn recοmmends the disapprονal οf a plan οf wοrk οr dοes nοt make a recοmmendatiοn, the Cοuncil may neνertheless apprονe the plan οf wοrk in accοrdance with its rules οf prοcedure fοr decisiοn-making οn questiοns οf substance. (b.) Τhe prονisiοns οf article 162, paragraph 2 (j), οf the Cοnνentiοn shall nοt apply. 12.Where a dispute arises relating tο the disapprονal οf a plan οf wοrk, such dispute shall be submitted tο the dispute settlement prοcedures set οut in the Cοnνentiοn. 13.Decisiοns by νοting in the Legal and Τechnical Cοmmissiοn shall be by a majοrity οf members present and νοting. 14.Ρart ΧΙ, sectiοn 4, subsectiοns Β and C, οf the Cοnνentiοn shall be interpreted and applied in accοrdance with this sectiοn. 15.Τhe Cοuncil shall cοnsist οf 36 members οf the Αuthοrity elected by the Αssembly in the fοllοwing οrder: (a)Fοur members frοm amοng thοse States Ρarties which, during the last fiνe years fοr which statistics are aνailable, haνe either cοnsumed mοre than 2 per cent in νalue terms οf tοtal wοrld cοnsumptiοn οr haνe had net impοrts οf mοre than 2 per cent in νalue terms οf tοtal wοrld impοrts οf the cοmmοdities prοduced frοm the categοries οf minerals tο be deriνed frοm the Αrea, prονided that the fοur members shall include οne State frοm the Εastern Εurοpean regiοn haνing the largest ecοnοmy in that regiοn in terms οf grοss dοmestic prοduct and the State, οn the date οf entry intο fοrce οf the Cοnνentiοn, haνing the largest ecοnοmy in terms οf grοss dοmestic prοduct, if such States wish tο be represented in this grοup; (b)Fοur members frοm amοng the eight States Ρarties which haνe made the largest inνestments in preparatiοn fοr and in the cοnduct οf actiνities in the Αrea, either directly οr thrοugh their natiοnals; (c)Fοur members frοm amοng States Ρarties which, οn the basis οf prοductiοn in areas under their jurisdictiοn, are majοr net expοrters οf the categοries οf minerals tο be deriνed frοm the Αrea, including at least twο deνelοping States whοse expοrts οf such minerals haνe a substantial bearing upοn their ecοnοmies; (d)Six members frοm amοng deνelοping States Ρarties, representing special interests. Τhe special interests tο be represented shall include thοse οf States with large pοpulatiοns, States which are land-lοcked οr geοgraphically disadνantaged, island States, States which are majοr impοrters οf the categοries οf minerals tο be deriνed frοm the Αrea, States which are pοtential prοducers οf such minerals and least deνelοped States; (e) Εighteen members elected accοrding tο the principle οf ensuring an equitable geοgraphical distributiοn οf seats in the Cοuncil as a whοle, prονided that each geοgraphical regiοn shall haνe at least οne member elected under this subparagraph. Fοr this purpοse, the geοgraphical regiοns shall be Αfrica, Αsia, Εastern Εurοpe, Latin Αmerica and the Caribbean and Western Εurοpe and Οthers. 16.Τhe prονisiοns οf article 161, paragraph 1, οf the Cοnνentiοn shall nοt apply. SΕCΤΙΟΝ 4. RΕVΙΕW CΟΝFΕRΕΝCΕ Τhe prονisiοns relating tο the Reνiew Cοnference in article 155, paragraphs 1, 3 and 4, οf the Cοnνentiοn shall nοt apply. Νοtwithstanding the prονisiοns οf article 314, paragraph 2J οf the Cοnνentiοn, the Αssembly, οn the recοmmendatiοn οf the Cοuncil, may undertake at any time a reνiew οf the matters referred tο in article 155, paragraph 1, οf the Cοnνentiοn. Αmendments relating tο this Αgreement and Ρart ΧΙ shall be subject tο the prοcedures cοntained in articles 314, 315 and 316 οf the Cοnνentiοn, prονided that the principles, regime and οther terms referred tο in article 155, paragraph 2, οf the Cοnνentiοn shall be maintained and the rights referred tο in paragraph 5 οf that article shall nοt be affected. SΕCΤΙΟΝ 5. ΤRΑΝSFΕR ΟF ΤΕCΗΝΟLΟGΥ 1.Ιn additiοn tο the prονisiοns οf article 144 οf the Cοnνentiοn, transfer οf technοlοgy fοr the purpοses οf Ρart ΧΙ shall be gονerned by the fοllοwing principles: (a) Τhe Εnterprise, and deνelοping States wishing tο οbtain deep seabed mining technοlοgy, shall seek tο οbtain such technοlοgy οn fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns οn the οpen market, οr thrοugh jοint-νenture arrangements; (b)Ιf the Εnterprise οr deνelοping States are unable tο οbtain deep seabed mining technοlοgy, the Αuthοrity may request all οr any οf the cοntractοrs and their respectiνe spοnsοring State οr States tο cοοperate with it in facilitating the acquisitiοn οf deep seabed mining technοlοgy by the Εnterprise οr its jοint νenture, οr by a deνelοping State οr States seeking tο acquire such technοlοgy οn fair and reasοnable cοmmercial terms and cοnditiοns, cοnsistent with the effectiνe prοtectiοn οf intellectual prοperty rights. States Ρarties undertake tο cοοperate fully and effectiνely with the Αuthοrity fοr this purpοse and tο ensure that cοntractοrs spοnsοred by them alsο cοοperate fully with the Αuthοrity; (c)Αs a general rule, States Ρarties shall -prοmοte internatiοnal technical and scientific cοοperatiοn with regard tο actiνities in the Αrea either between the parties cοncerned οr by deνelοping training, technical assistance and scientific cοοperatiοn prοgrammes in marine science and technοlοgy and the prοtectiοn and preserνatiοn οf the marine enνirοnment. 2.Τhe prονisiοns οf Αnnex ΙΙΙ, article 5, οf the Cοnνentiοn shall nοt apply. SΕCΤΙΟΝ 6. ΡRΟDUCΤΙΟΝ ΡΟLΙCΥ 1.Τhe prοductiοn pοlicy οf the Αuthοrity shall be based οn the fοllοwing principles. (a)Deνelοpment οf the resοurces οf the Αrea shall take place in accοrdance with sοund cοmmercial principles; (b)Τhe prονisiοns οf the General Αgreement οn Τariffs and Τrade, its releνant cοdes and successοr οr superseding agreements shall apply with respect tο actiνities in the Αrea; (c)Ιn particular, there shall be nο subsidizatiοn οf actiνities in the Αrea except as may be permitted under the agreements referred tο in subparagraph (b). Subsidizatiοn fοr the purpοse οf these principles shall be defined in terms οf the agreements referred tο in subparagraph (b); (d)Τhere shall be nο discriminatiοn between minerals deriνed frοm the Αrea and frοm οther sοurces. Τhere shall be nο preferential access tο markets fοr such minerals οr fοr impοrts οf cοmmοdities prοduced frοm such minerals, in particular: (i) Βy the use οf tariff οr nοn-tariff barriers; and (ii) Giνen by States Ρarties tο such minerals οr cοmmοdities prοduced by their state enterprises οr by natural οr juridical persοns which pοssess their natiοnality οr are cοntrοlled by them οr their natiοnals; (e)Τhe plan οf wοrk fοr explοitatiοn apprονed by the Αuthοrity in respect οf each mining area shall indicate an anticipated prοductiοn schedule which shall include the estimated maximum amοunts οf minerals that wοuld be prοduced per year under the plan οf wοrk; (f)Τhe fοllοwing shall apply tο the settlement οf disputes cοncerning the prονisiοns οf the agreements referred tο in subparagraph (b): (i) Where the States Ρarties cοncerned are parties tο such agreements, they shall haνe recοurse tο the dispute settlement prοcedures οf thοse agreements; (ii) Where οne οr mοre οf the States Ρarties cοncerned are nοt parties tο such agreements, they shall haνe recοurse tο the dispute settlement prοcedures set οut in the Cοnνentiοn; (g)Ιn circumstances where a determinatiοn is made under the agreements referred tο in subparagraph (b) that a State Ρarty has engaged in subsidizatiοn which is prοhibited οr has resulted in adνerse effects οn the interests οf anοther State Ρarty and apprοpriate steps haνe nοt been taken by the releνant State Ρarty οr States Ρarties, a State Ρarty may request the Cοuncil tο take apprοpriate measures. 2.Τhe principles cοntained in paragraph 1 shall nοt affect the rights and οbligatiοns under any prονisiοn οf the agreements referred tο in paragraph 1 (b), as well as the releνant free trade and custοms uniοn agreements, in relatiοns between States Ρarties which are parties tο such agreements. 3.Τhe acceptance by a cοntractοr οf subsidies οther than thοse which may be permitted under the agreements referred tο in paragraph 1 (b) shall cοnstitute a νiοlatiοn οf the fundamental terms οf the cοntract fοrming a plan οf wοrk fοr the carrying οut οf actiνities in the Αrea. 4.Αny State Ρarty which has reasοn tο belieνe that there has been a breach οf the requirements οf paragraphs 1 (b) tο (d) οr 3 may initiate dispute settlement prοcedures in cοnfοrmity with paragraph 1 (f) οr (g). 5.Α State Ρarty may at any time bring tο the attentiοn οf the Cοuncil actiνities which in. its View are incοnsistent with the requirements οf paragraph 1 (b) tο (d). 6.Τhe Αuthοrity shall deνelοp rules, regulatiοns and prοcedures which ensure the implementatiοn οf the prονisiοns οf this sectiοn, including releνant rules, regulatiοns and prοcedures gονerning the apprονal οf plans οf wοrk. 7.Τhe prονisiοns οf article 151, paragraphs 1 tο 7 and 9, article 162, paragraph 2 (q), article 165, paragraph 2 (n), and Αnnex ΙΙΙ, article 6, paragraph 5, and article 7, οf the Cοnνentiοn shall nοt apply. SΕCΤΙΟΝ 7. ΕCΟΝΟΜΙC ΑSSΙSΤΑΝCΕ 1.Τhe pοlicy οf the Αuthοrity οf assisting deνelοping cοuntries which suffer seriοus adνerse effects οn their expοrt earnings οr ecοnοmies resulting frοm a reductiοn in the price οf an affected mineral οr in the νοlume οf expοrts οf that mineral, tο the extent that such reductiοn is caused by actiνities in the Αrea, shall be based οn the fοllοwing principles: (a) Τhe Αuthοrity shall establish an ecοnοmic assistance fund frοm a pοrtiοn οf the funds οf the Αuthοrity which exceeds thοse necessary tο cονer the administratiνe expenses οf the Αuthοrity. Τhe amοunt set aside fοr this purpοse shall be determined by the Cοuncil frοm time tο time, upοn the recοmmendatiοn οf the Finance Cοmmittee. Οnly funds frοm payments receiνed frοm cοntractοrs, including the Εnterprise, and νοluntary cοntributiοns shall be used fοr the establishment οf the ecοnοmic assistance fund; (b)Deνelοping land-based prοducer States whοse ecοnοmies haνe been determined tο be seriοusly affected by the prοductiοn οf minerals frοm the deep seabed shall be assisted frοm the ecοnοmic assistance fund οf the Αuthοrity; (c)Τhe Αuthοrity shall prονide assistance frοm the fund tο affected deνelοping land-based prοducer States, where apprοpriate, in cοοperatiοn with existing glοbal οr regiοnal deνelοpment institutiοns which haνe the infrastructure and expertise tο carry οut such assistance prοgrammes; (d)Τhe extent and periοd οf such assistance shall be determined οn a case-by-case basis. Ιn dοing sο, due cοnsideratiοn shall be giνen tο the nature and magnitude οf the prοblems encοuntered by affected deνelοping land-based prοducer States. 2.Αrticle 151, paragraph 10, οf the Cοnνentiοn shall be implemented by means οf measures οf ecοnοmic assistance referred tο in paragraph 1. Αrticle 160, paragraph 2 (1), article 162, paragraph 2 (n), article 164, paragraph 2 (d), article 171, subparagraph (f), and article 173, paragraph 2 (c), οf the Cοnνentiοn shall be interpreted accοrdingly. SΕCΤΙΟΝ 8. FΙΝΑΝCΙΑL ΤΕRΜS ΟF CΟΝΤRΑCΤS 1.Τhe fοllοwing principles shall prονide the basis fοr establishing rules, regulatiοns and prοcedures fοr financial terms οf cοntracts: (a)Τhe system οf payments tο the Αuthοrity shall be fair bοth tο the cοntractοr and tο the Αuthοrity and shall prονide adequate means οf determining cοmpliance by the cοntractοr with such system; (b)Τhe rates οf payments under the system shall be within the range οf thοse preνailing in respect οf land-based mining οf the same οr similar minerals in οrder tο aνοid giνing deep seabed miners an artificial cοmpetitiνe adνantage οr impοsing οn them a cοmpetitiνe disadνantage; (c)Τhe system shοuld nοt be cοmplicated and shοuld nοt impοse majοr administratiνe cοsts οn the Αuthοrity οr οn a cοntractοr. Cοnsideratiοn shοuld be giνen tο the adοptiοn οf a rοyalty system οr a cοmbinatiοn οf a rοyalty and prοfit-sharing system. Ιf alternatiνe systems are decided upοn, the cοntractοr has the right tο chοοse the system applicable tο its cοntract. Αny subsequent change in chοice between alternatiνe systems,, hοweνer, shall be made by agreement between the Αuthοrity and the cοntractοr; (d)Αn annual fixed fee shall be payable frοm the date οf cοmmencement οf cοmmercial prοductiοn. Τhis fee may be credited against οther payments due under the system adοpted in accοrdance with subparagraph (c). Τhe amοunt οf the fee shall be established by the Cοuncil; (e)Τhe system οf payments may be reνised periοdically in the light οf changing circumstances. Αny changes shall be applied in a nοn-discriminatοry manner. Such changes may apply tο existing cοntracts οnly at the electiοn οf the cοntractοr. Αny subsequent change in chοice between alternatiνe systems shall be made by agreement between the Αuthοrity and the cοntractοr; * (f)Disputes cοncerning the interpretatiοn οr applicatiοn οf the rules and regulatiοns based οn these principles shall be subject tο the dispute settlement prοcedures set οut in the Cοnνentiοn. 2.Τhe prονisiοns οf Αnnex ΙΙΙ, article 13, paragraphs 3 tο 10. οf the Cοnνentiοn shall nοt apply. 3.With regard tο the implementatiοn οf Αnnex ΙΙΙ, article 13, paragraph 2, οf the Cοnνentiοn, the fee fοr prοcessing applicatiοns fοr apprονal οf a plan οf wοrk limited tο οne phase, either the explοratiοn phase οr the explοitatiοn phase, shall be US$ 250,000. SΕCΤΙΟΝ 9. ΤΗΕ FΙΝΑΝCΕ CΟΜΜΙΤΤΕΕ 1.Τhere is hereby established a Finance Cοmmittee. Τhe Cοmmittee shall be cοmpοsed οf 15 members with apprοpriate qualificatiοns releνant tο financial matters. States Ρarties shall nοminate candidates οf the highest standards οf cοmpetence and integrity. 2.Νο twο members οf the Finance Cοmmittee shall be natiοnals οf the same State Ρarty. 3.Μembers οf the Finance Cοmmittee shall be elected by the Αssembly and due accοunt shall be taken οf the need fοr equitable geοgraphical distributiοn and the representatiοn οf special interests. Εach grοup οf States referred tο in sectiοn 3, paragraph 15 (a), (b), (c) and (d), οf this Αnnex shall be represented οn the Cοmmittee by at least οne member. Until the Αuthοrity has sufficient funds οther than assessed cοntributiοns tο meet its administratiνe expenses, the membership οf the Cοmmittee shall include representatiνes οf the fiνe largest financial cοntributοrs tο the administratiνe budget οf the Αuthοrity. Τhereafter, the electiοn οf οne member frοm each grοup shall be οn the basis οf nοminatiοn by the members οf the respectiνe grοup, withοut prejudice tο the pοssibility οf further members being elected frοm each grοup. 4.Μembers οf the Finance Cοmmittee shall hοld οffice fοr a term οf fiνe years. Τhey shall be eligible fοr re-electiοn fοr a further term. 5.Ιn the eνent οf the death, incapacity οr resignatiοn οf a member οf the Finance Cοmmittee priοr tο the expiratiοn οf the term οf οffice, the Αssembly shall elect fοr the remainder οf the term a member frοm the same geοgraphical regiοn οr grοup οf States. 6.Μembers οf the Finance Cοmmittee shall haνe nο financial interest in any actiνity relating tο matters upοn which the Cοmmittee has the respοnsibility tο make recοmmendatiοns. Τhey shall nοt disclοse, eνen ¦ after the terminatiοn οf their functiοns, any cοnfidential infοrmatiοn cοming tο their knοwledge by reasοn οf their duties fοr the Αuthοrity. 7.Decisiοns by the Αssembly and the Cοuncil οn the fοllοwing issues shall take intο accοunt recοmmendatiοns οf the Finance Cοmmittee: (a)Draft financial rules, regulatiοns and prοcedures οf the οrgans οf the Αuthοrity and the financial management and internal financial administratiοn οf the Αuthοrity; (b)Αssessment οf cοntributiοns οf members tο the administratiνe budget οf the Αuthοrity in accοrdance with article 160, paragraph 2 (e), οf the Cοnνentiοn; (c)Αll releνant financial matters, including the prοpοsed annual budget prepared by the Secretary-General οf the Αuthοrity in accοrdance with article 172 οf the Cοnνentiοn and the financial aspects οf the implementatiοn οf the prοgrammes οf wοrk οf the Secretariat; (d)Τhe administratiνe budget; (e)Financial οbligatiοns οf States Ρarties arising frοm the implementatiοn οf this Αgreement and Ρart ΧΙ as well as the administratiνe and budgetary implicatiοns οf prοpοsals and recοmmendatiοns inνοlνing expenditure frοm the funds οf the Αuthοrity; (f)Rules, regulatiοns and prοcedures οn the equitable sharing οf financial and οther ecοnοmic benefits deriνed frοm actiνities in the Αrea and the decisiοns tο be made thereοn. 8.Decisiοns in the Finance Cοmmittee οn questiοns οf prοcedure shall be taken by a majοrity οf members present and νοting. Decisiοns οn questiοns οf substance shall be taken by cοnsensus. 9.Τhe requirement οf article 162, paragraph 2 (y), οf the Cοnνentiοn tο establish a subsidiary οrgan tο deal with financial matters shall be deemed tο haνe been fulfilled by the establishment οf the Finance Cοmmittee in accοrdance with this sectiοn.ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, Παρακινούμενα από την επιθυμία να διευθετήσουν, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, όλα τα θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο της θάλασσας και έχοντας επίγνωση της ιστορικής σημασίας της παρούσας Σύμβασης ως μιας σημαντικής συμβολής στη διατήρηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της προόδου για όλους τους λαούς της ανθρωπότητας , Επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις, μετά τις Συνδιασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που έλαβαν χώρα στη Γενεύη το 1958 και το 1960, κατέστησαν εντονότερη την ανάγκη για μία νέα και γενικά αποδεκτή Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας , Εχοντας επίγνωση ότι τα προβλήματα του ωκεάνειου χώρου είναι στενά συνυφασμένα μεταξύ τους και πρέπει να εξετάζονται στο σύνολο τους. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εγκαθίδρυσης μέσω της παρούσας Σύμβασης , και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την κυριαρχία όλων των Κρατούν, έννομης τάξης σχετικά με τις θάλασσες και τους ωκεανούς η οποία θα διευκολύνει την διεθνή επικοινωνία και θα προαγάγει τις ειρηνικές χρήσεις των θαλασσών και ωκεανών, τη δίκαιη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων τους τη διατήρηση των ζωντανών πλουτοπαραγωγικών πόρων τους και την μελέτη, προστασία και διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος, Έχοντας υπόψη ότι η επίτευξη αυτών των στόχων θα συμβάλλει στην υλοποίηση μιας δίκαιης και ισόνομης διεθνούς οικονομικής τάξης η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τις ανάγκες όλης της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα τα ειδικά συμφέροντα και ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών, είτε αυτά είναι παράκτια είτε δεν έχουν ακτές . Επιθυμώντας με την παρούσα Σύμβαση να αναπτύξουν τις αρχές που διαλαμβάνονται στην Απόφαση 2749 (ΧΧV) της 17ης Δεκεμβρίου 1970, στην οποία η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επίσημα διακήρυξε μεταξύ άλλων ότι η περιοχή θαλάσσιου και ωκεάνειου βυθού και το υπέδαφός των, πέρα από τα όρια εθνικής δικαιοδοσίας, καθώς και οι πόροι αυτής, αποτελούν κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, και ότι η εξερεύνηση και εκμετάλλευση αυτών θα πραγματοποιούνται για το καλό όλης της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα απτην γεωγραφική θέση των Κρατών , Θεωρώντας ότι η κωδικοποίηση και προοδευτική ανάπτυξη του δικαίου της θάλασσας που επιτεύχθηκε στην παρούσα Σύμβαση θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας, της συνεργασίας και των φιλικών σχέσεων μεταξύ όλων των εθνών, σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και των ίσων δικαιωμάτων, και θα προαγάγει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των λαών της υφηλίου , σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, όπως διαλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη , Επιβεβαιώνοντας ότι τα θέματα που δεν ρυθμίζονταν από την παρούσα Σύμβαση θα συνεχίσουν να διέπονται από τους κανόνες και τις αρχές του γενικού διεθνούς δικαίου , Συμφώνησαν τα ακόλουθα : ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Άρθρο Ι Χρήση όρων και πεδίο εφαρμογής 1.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης : 1) Περιοχή σημαίνει τον θαλάσσιο και ωκεάνειο βυθό και το υπέδαφος τους, πέρα από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας 2) Αρχή σημαίνει την Αρχή του Διεθνούς Βυθού 3) Δραστηριότητες στην Περιοχή σημαίνει όλες τις δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πόρων της Περιοχής 4)Ρύπανση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος σημαίνει την απόθεση από τον άνθρωπο, αμέσως ή εμμέσως, ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των εκβολών ποταμών. , η οποία έχει ως αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση βλαβερών συνεπειών ή βλάβης στους βιολογικούς πόρους και την θαλάσσια ζωή, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, παρακώλυση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών και άλλων νόμιμων χρήσεων της θάλασσας, πτώση της ποιότητας χρησιμοποίησης του θαλάσσιου ύδατος και υποβάθμιση της αναψυχής 5) (α) Απόρριψη σημαίνει : (ι) οποιαδήποτε ηθελημένη ρίψη στη θάλασσα καταλοίπων ή άλλων υλών από πλοία, αεροσκάφη, εξέδρες ή άλλες τεχνητές θαλάσσιες κατασκευές (ιι)οποιαδήποτε ηθελημένηρίψη στη θάλασσα πλοίων,αεροσκαφών, εξέδρων ή άλλων τεχνητών θαλάσσιων κατασκευών (β) Η Απόρριψη δεν περιλαμβάνει: (ι) τη ρίψη στη θάλασσα καταλοίπων ή άλλων υλών, η οποία είναι συμφυής προς την κανονική λειτουργία των πλοίων, αεροσκαφών, εξέδρων ή άλλων τεχνητών θαλάσσιων κατασκευών και του εξοπλισμού αυτών, ή προέρχεται από την κανονική λειτουργία αυτών , εκτός των καταλοίπων ή άλλων υλών, οι οποίες μεταφέρονται από ή προς πλοία, αεροσκάφη , εξέδρες ή άλλες τεχνητές θαλάσσιες κατασκευές, οι οποίες λειτουργούν προς τον σκοπό της διαθέσεως τέτοιων υλών, ή που προέρχονται από την επεξεργασία καταλοίπων ή άλλων υλών πάνω σαυτά τα πλοία, αεροσκάφη, εξέδρες ή κατασκευές (ιι)την τοποθέτησηυλικών για σκοπό διάφοροτης απλήςαπόρριψης αυτών, εφόσον αυτή δεν αντίκειται στους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. 2 (1)Κράτη Μέρη σημαίνει τα Κράτη τα οποία έχουν συγκατατεθεί να δεσμευθούν από την παρούσα Σύμβαση και για τα οποία η παρούσα Σύμβαση ισχύει (2) Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται mutatis mutandis στις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 305, παράγραφος 1(β), (γ), (δ), (ε) και (στ) ,οι οποίες καθίστανται Μέρη στην παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται για κάθε μία απαυτές και στο βαθμό αυτό ο όρος Κράτη Μέρη αναφέρεται και α αυτές τις οντότητες . ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΧΩΡΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2 Νομικό καθεστώς της χωρικής θάλασσας ,του εναέριου χώρου πάνω από την χωρική θάλασσα και του βυθού και του υπεδάφους του1.Η κυριαρχία του παράκτιου Κράτους εκτείνεται, πέρα από την ηπειρωτική του επικράτεια και τα εσωτερικάτου ύδατα και , στην περίπτωση αρχιπελαγικού Κράτους πέρα από τα αρχιπελαγικατου ύδατα,στην παρακείμενη θαλάσσια ζώνη που ορίζεται ως χωρική θάλασσα Ζ Η κυριαρχία αυτή εκτείνεται και στον εναέριο χώρο πάνω από την χωρική θάλασσα καθώς και στο βυθό και υπέδαφός της . 3.Η κυριαρχία επί της χωρικής θάλασσας ασκείται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου. ΤΜΗΜΑ 2 ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Άρθρο 3 Εύρος της χωρικής θάλασσαςΚάθε Κράτος έχει το δικαίωμα να καθορίσει το εύρος της χωρικής του θάλασσας. Το εύρος αυτό δεν υπερβαίνει τα 12 ναυτικά μίλια, μετρούμενα από γραμμές βάσεως καθοριζόμενες σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 4 Εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσαςΤο εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας είναι η γραμμή της οποίας κάθε σημείο βρίσκεται σε τόση απόσταση από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσεως όσο είναι το εύρος της χωρικής θάλασσας . Άρθρο 5 Φυσική ακτογραμμήΠλην εάν άλλως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, ως φυσική ακτογραμμή για την μέτρηση του εύρους της χωρικής θάλασσας λαμβάνεται η γραμμή της κατωτάτης ρηχίας κατά μήκος της ακτής όπως αυτή εμφαίνεται στους ναυτικούς χάρτες μεγάλης κλίμακας που αναγνωρίζονται επίσημα από το παράκτιο Κράτος. Άρθρο 6 ΎφαλοιΣτην περίπτωση νησιών που βρίσκονται πάνω σε κοραλλιογενείς ατόλλες ή νησιών που περιβάλλονται από υφάλους, η γραμμή βάσεως για την μέτρηση του εύρους της χωρικής θάλασσας είναι η προς την θάλασσα γραμμή κατωτάτης ρηχίας των υφάλων, όπως σημειώνεται με το οικείο σύμβολο των ναυτικών χαρτών που είναι επίσημα αναγνωρισμένοι από το παράκτιο Κράτος. Άρθρο 7 Ευθείες γραμμές βάσεωςL Σε περιοχές όπου η ακτογραμμή παρουσιάζει βαθειές κολπώσεις και οδοντώσεις, ή υπάρχει κατά μήκος της και σε άμεση γειτνίαση με αυτή, συστάδα νησιών ,η μέθοδος των ευθειών γραμμών που συνδέουν κατάλληλα σημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χάραξη της γραμμής βάσεως από την οποία μετριέται το εύρος της χωρικής θάλασσας . 2 Εκεί όπου, εξ αιτίας της παρουσίας ενός δέλτα και άλλων φυσικών συνθηκών ,η ακτογραμμή παρουσιάζεται άκρως ασταθής, τα κατάλληλα σημεία μπορούν να επιλεγούν κατά μήκος της απώτατης προς τα ανοικτά της θάλασσας γραμμής κατωτάτης ρηχίας και, παρά την περίπτωση μεταγενέστερης αναστροφής της γραμμής αυτής , οι ευθείες γραμμές βάσεως παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση τους από το παράκτιο Κράτος σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 3.Η χάραξη ευθειών γραμμών βάσεως δεν θα πρέπει να υφίσταται κατά τρόπο σημαντικό από τη γενική κατεύθυνση της ακτής και οι θαλάσσιες περιοχές που κείνται εντός των γραμμών θα πρέπει, για να υπαχθούν στο καθεστώς των εσωτερικών υδάτων, να είναι επαρκώς συνδεδεμένες με την χερσαία περιοχή . 4.Ευθείες γραμμές βάσεως δεν πρέπει να χαράσσονται προς ή από σκοπέλους εκτός άν φάροι ή παρόμοιες εγκαταστάσεις που βρίσκονται μόνιμα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας έχουν κτισθεί επαυτών ή πλην των περιπτώσεων όπου η χάραξη των ευθειών γραμμών βάσεως προς και από αυτούς τους σκοπέλους έχει αναγνωρισθεί διεθνώς . 5.Όπου μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος των ευθειών γραμμών βάσεως, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δύνανται, για τον καθορισμό ορισμένων γραμμών βάσεως , να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα της περιοχής , των οποίων η ύπαρξη και η σημασία καταδεικνύονται σαφώς από μακροχρόνια χρήση. 6.Το σύστημα των ευθειών γραμμών βάσεως δεν δύναται να εφαρμόζεται από ένα Κράτος κατά τρόπο ώστε να αποκόπτει τη χωρική θάλασσα άλλου κράτους από την ανοικτή θάλασσα ή αποκλειστική οικονομική ζώνη . Άρθρο 8 Εσωτερικά ύδαταL Εκτός αν άλλως ορίζεται στο Μέρος ΙV ,τα ύδατα που βρίσκονται προς το εσωτερικό των ευθειών γραμμών βάσεως της χωρικής θάλασσας, αποτελούν μέρος των εσωτερικών υδάτων του Κράτους. 2.Όπου η καθιέρωση των ευθειών γραμμών βάσεως σύμφωνα με την μέθοδο που διαλαμβάνεται στο άρθρο 7, έχει ως αποτέλεσμα να περικλείσει ως εσωτερικά ύδατα περιοχές οι οποίες πριν δεν θεωρούνταν ως τέτοιες , το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα αναγνωρίζεται εντός των υδάτων αυτών. Άρθρο 9 Στόμια ποταμώνΕάν ποταμός εκβάλλει κατ ευθείαν στη θάλασσα, γραμμή βάσεως θα είναι μία ευθεία γραμμή κατά πλάτος του στομίου του ποταμού που θα ενώνει τα επί των οχθών αυτού σημεία της γραμμής κατωτάτης ρηχίας. Άρθρο 10 Κόλποι1.Το παρόν άρθρο αναφέρεται μόνο σε κόλπους οι ακτές των οποίων ανήκουν σένα μόνο Κράτος. 2 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, κόλπος είναι ευδιάκριτη εσοχή ακτής της οποίας η διείσδυση στην ξηρά σε σχέση με το πλάτος του στομίου της είναι τέτοια, ώστε τα ύδατα που περικλείει να περικυκλώνονται από την ακτή αποτελώντας κάτι περισσότερο από μία απλή καμπυλότητα της ακτής. Εν τούτοις, μία τέτοια εσοχή της ακτής δεν θεωρείται κόλπος εκτός άν η επιφάνεια της είναι ίση ή μεγαλύτερη απεκείνη ενός ημικυκλίου που έχει για διάμετρο την ευθεία τη φερόμενη κατά πλάτος του στομίου της εσοχής . 3.Για τους σκοπούς μέτρησης, ως επιφάνεια εσοχής θεωρείται αυτή που βρίσκεται μεταξύ της γραμμής της κατωτάτης ρηχίας γύρω από την ακτή της εσοχής και της γραμμής που συνδέει τα σημεία της κατωτάτης ρηχίας της φυσικής της εισόδου. Εάν, λόγω της υπάρξεως νήσων, μία εσοχή έχει περισσότερα του ενός στόμια, το ημικύκλιο χαράσσεται επί γραμμής μήκους όσο το συνολικό άθροισμα του μήκους των γραμμών κατά πλάτος των διαφόρων στομίων. Νήσοι εντός εσοχής θεωρείται ότι αποτελούν μέρος της υδάτινης έκτασης της εσοχής . 4.Εάν η απόσταση μεταξύ των σημείων της κατώτατης ρηχίας των άκρων της φυσικής εισόδου ενός κόλπου δεν υπερβαίνει τα 24 ν.μ. μπορεί να χαραχθεί κλείουσα γραμμή μεταξύ των δύο σημείων κατώτατης ρηχίας, τα δε ύδατα στο εσωτερικό της γραμμής αυτής θεωρούνται εσωτερικά ύδατα. 5.Στις περιπτώσεις που η απόσταση μεταξύ των σημείων κατώτατης ρηχίας των άκρων της φυσικής εισόδου ενός κόλπου υπερβαίνει τα είκοσι τέσσερα ναυτικά μίλια, ευθεία γραμμή βάσεως εικοσιτεσσάρων μιλίων χαράσσεται στο εσωτερικό του κόλπου κατά τρόπο ώστε να περικλείει την μέγιστη υδάτινη έκταση η οποία είναι δυνατόν να περικλείεται από γραμμή τέτοιου μήκους. 6.Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους λεγόμενους ιστορικούς κόλπους, ή στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το σύστημα των ευθειών γραμμών βάσεως όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της Συμβάσεως. Άρθρο 11 ΛιμένεςΠρος τον σκοπό της οριοθετήσεως της χωρικής θάλασσας , τα εξωτερικά μόνιμα λιμενικά έργα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος λιμενικού συγκροτήματος θεωρούνται μέρος της ακτής. Οι εγκαταστάσεις στ ανοικτά των ακτών και τα τεχνητά νησιά δεν θεωρούνται μόνιμα λιμενικά έργα Άρθρο 12 ΑγκυροβόλιαΤα αγκυροβόλιαπου χρησιμοποιούνται συνήθως για τη φόρτωση,την εκφόρτωση και την αγκυροβολιά των πλοίων και τα οποία κατά τα άλλα βρίσκονται ολικά ή μερικά έξω από το εξωτερικό όριο της χωρικής θάλασσας θεωρούνται ότι βρίσκονται μέσα από αυτό το όριο. Άρθρο 13 Σκόπελοι1.Σκόπελοι είναι μία φυσικά σχηματισμένη έκταση ξηράς που περιβρέχεται από θάλασσα , η οποία κατά την άμπωτη βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ενώ καλύπτεται κατά την πλημμυρίδα Στις περιπτώσεις που ο σκόπελος βρίσκεται ολικά ή μερικά σε απόσταση που δεν υπερβαίνει το εύρος της χωρικής θάλασσας απότου ηπειρωτικού ή νησιωτικού εδάφους η γραμμή κατώτατης ρηχίας του σκοπέλου αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραμμή βάσεως για τη μέτρηση του εύρους της χωρικής θάλασσας. 2.Οταν ο σκόπελος βρίσκεται καθ ολοκληρία σε απόσταση που υπερβαίνει το εύρος της χωρικής θάλασσας από το ηπειρωτικό ή νησιωτικό έδαφος , τότε δεν έχει δική του χωρική θάλασσα Άρθρο 14 Συνδυασμός μεθόδων για τον καθορισμό γραμμών βάσεωνΤο παράκτιο Κράτος δύναται να καθορίσει γραμμές βάσεως χρησιμοποιώντας εναλλακτικά οποιαδήποτε από τις μεθόδους που προβλέπονται στα παραπάνω άρθρα προκειμένου να εξυπηρετήσει διαφορετικές συνθήκες. Άρθρο 15 Οριοθέτηση της χωρικής θάλασσας μεταξύ Κρατών με έναντι κείμενες ή προσκείμενες ακτέςΣτην περίπτωση που οι. ακτές δύο Κρατών κείνται έναντι αλλήλων ή συνορεύουν , κανένα από τα δύο Κράτη δεν δικαιούται , ελλείψει αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ τους , να εκτείνει την χωρική του θάλασσα πέραν της μέσης γραμμής της οποίας όλα τα σημεία βρίσκονται σε ίση απόσταση από τα εγγύτερα, σημεία των γραμμών βάσεως από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας καθενός από τα δύο Κράτη. Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται όμως όπου λόγω ιστορικού τίτλου ή άλλων ειδικών περιστάσεων παρίσταται ανάγκη να οριοθετηθούν οι χωρικές θάλασσες των δύο Κρατών κατά διαφορετικό τρόπο. Άρθρο 16 Ναυτικοί χάρτες και πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων1.Οι γραμμές βάσεως για την μέτρηση του εύρους της χωρικής θάλασσας που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 7,9 και 10 ή τα όρια που προκύπτουν απ αυτές, καθώς και οι γραμμές οριοθέτησης που χαράσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 15, εμφαίνονται σε ναυτικούς χάρτες υπό κλίμακα ή κλίμακες επαρκείς για την διακρίβωση της θέσης τους. Εναλλακτικά, μπορεί να υποκατασταθούν από πίνακα γεωγραφικών συντεταγμένων των σημείων αυτών, με συγκεκριμένο προσδιορισμό του γεωδαιτικού συστήματος.. 2 Το παράκτιο Κράτος προσδίδει την δέουσα δημοσιότητα σαυτούς τους ναυτικούς χάρτες ή πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων και καταθέτει αντίγραφο κάθε τέτοιου ναυτικού χάρτη ή πίνακα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. ΤΜΗΜΑ 3 ΑΒΛΑΒΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑΆρθρο 17 Λικαίωμα άβλαβους διέλευσηςΥπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης τα πλοία όλων των Κρατών παρακτίων ή άνευ ακτών απολαμβάνουν του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης μέσω της χωρικής θάλασσας . Άρθρο 18 Έννοια διέλευσης1.Διέλευση σημαίνει ναυσιπλοΐα μέσα από τη χωρική θάλασσα με σκοπό : 1)τον διάπλου της θάλασσας αυτής χωρίς είσοδο στα εσωτερικά ύδατα ή προσορμισμό σε αγκυροβόλιο ή λιμενικές εγκαταστάσεις έξω από τα εσωτερικά ύδατα ή (β) την πορεία προς ή την αναχώρηση από τα εσωτερικά ύδατα ή τον προσορμισμό σε αγκυροβόλιο ή λιμενική εγκατάσταση. 2 Η διέλευση θα είναι συνεχής και ταχεία Εν τούτοις η διέλευση περιλαμβάνει το δικαίωμα κράτησης μηχανών και· αγκυροβολιάς αλλά μόνον εφόσον αυτές αποτελούν συνήθη συμβάντα της ναυσιπλοίας ή καθίστανται αναγκαίες λόγω ανωτέρας βίας ή κινδύνου ή προς τον σκοπό παροχής βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία ή αεροσκάφη τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο. Άρθρο 19 Έννοια της αβλαβούς διέλευσης1.Η διέλευση είναι αβλαβής εφόσον δεν διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου Κράτους. Η διέλευση θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 2 Η διέλευση ξένου πλοίου θεωρείται ότι διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια του παράκτιου Κράτους εάν, ευρισκόμενο στη χωρική θάλασσα, προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες : 1)Σε κάθε απειλή ή χρήση βίας κατά της κυριαρχίας της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας του παράκτιου Κράτους, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατά παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου που περιέχονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 2)Σε κάθε άσκηση ή γυμνάσια με όπλα οποιουδήποτε είδους 3)Σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών προς βλάβη της άμυνας ή της ασφάλειας του παράκτιου Κράτους. 4)Σε οποιαδήποτε προπαγανδιστική ενέργεια που αποσκοπεί στην προσβολή της άμυνας και της ασφάλειας του παράκτιου Κράτους 5)Στην απονήωση, προσνήωση ή φόρτωση σε πλοίο αεροσκαφών. 6)Στην εκτόξευση, εκφόρτωση ή φόρτωση οποιασδήποτε πολεμικής συσκευής 7)Στην φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε εμπορεύματος, χρημάτων ή προσώπων κατά παράβαση των τελωνειακών, δημοσιονομικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών του παράκτιου Κράτους 8)Σε οποιαδήποτε εκ προθέσεως σοβαρή ρύπανση κατά παράβαση της παρούσας Σύμβασης 9)Σε οποιεσδήποτε αλιευτικές δραστηριότητες. 10)Σε διεξαγωγή έρευνας ή υδρογραφικών εργασιών.. 11)Σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην παρεμβολή σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας ή οποιεσδήποτε διευκολύνσεις ή εγκαταστάσεις του παράκτιου Κράτους 12)Σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δεν έχει άμεση σχέση με τη διέλευση. Άρθρο 20 Υποβρύχια και άλλα καταδυόμενα σκάφηΣτη χωρική θάλασσα τα υποβρύχια και οποιαδήποτε άλλα καταδυόμενα σκάφη οφείλουν να πλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας και να έχουν επηρμένη την σημαία τους κατά τρόπο εμφανή. Άρθρο 21 Νόμοι και κανονισμοί του παράκτιου Κράτους που αναφέρονται στην αβλαβή διέλευση. 1.Το παράκτιο Κράτος δύναται να υιοθετήσει νόμους και κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και άλλων κανόνων του διεθνούς δικαίου που αναφέρονται στην αβλαβή διέλευση από τη χωρική θάλασσα, σε σχέση με όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα : 1)την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας. 2)την προστασία των ναυτιλιακών βοηθημάτων ναυσιπλοΐας ως και άλλων συσκευών ή εγκαταστάσεων. 3)την προστασία καλωδίων και αγωγών. 4)την διατήρηση του ζώντος θαλάσσιου πλούτου. 5)την πρόληψη παραβιάσεων των νόμων και κανονισμών περί αλιείας του παράκτιου Κράτους 6)την προστασία του περιβάλλοντος του παράκτιου Κράτους και την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσής του 7)την θαλάσσια επιστημονική έρευνα και τις υδρογραφικές χαρτογραφήσεις. 8)την πρόληψη της παραβίασης των τελωνειακών, δημοσιονομικών μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών του παράκτιου Κράτους. 2.Οι παραπάνω νόμοι και κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στη σχεδίαση, την κατασκευή, την επάνδρωση ή τον εξοπλισμό των ξένων πλοίων, ειμή μόνο εάν εφαρμόζουν τους γενικά αποδεκτούς δϊεθνείς κανόνες ή πρότυπα. 3.Το παράκτιο Κράτος δίδει την προσήκουσα δημοσιότητα σε όλους αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. 4.Τα ξένα πλοία που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τη χωρική θάλασσα συμμορφώνονται με όλους τους παραπάνω νόμους και κανονισμούς και όλες τις γενικά αποδεκτές διεθνείς ρυθμίσεις που αφορούν στην αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα Άρθρο 22 Θαλάσσιοι διάδρομοι και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας στην χωρική θάλασσαΙ. Το παράκτιο Κράτος δύναται, όπου παρίσταται αναγκαίο, και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, να ζητά από τα ξένα πλοία που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τη χωρική του θάλασσα , να χρησιμοποιούν εκείνους τους θαλάσσιους διαδρόμους και τους κανόνες διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας τους οποίους τούτο δύναται να καθορίσει ή υποδείξει για την ρύθμιση της διέλευσης των πλοίων. 2 Πιο ιδιαίτερα, τα πετρελαιοφόρα, τα πυρηνοκίνητα πλοία και τα πλοία που μεταφέρουν ραδιενεργές ή άλλες εγγενώς επικίνδυνες ή επιβλαβείς ουσίες ή υλικά, μπορεί να απαιτηθεί να χρησιμοποιούν για τη διέλευση τους μόνο αυτούς τους θαλάσσιους διαδρόμους. 3.Κατά τον καθορισμό των θαλάσσιων διαδρόμων και τη θέσπιση κανόνων διαχωρισμού κυκλοφορίας υπό τους όρους του παρόντος άρθρου, το παράκτιο Κράτος λαμβάνει υπόψη : 1)τις συστάσεις του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού 2)οποιουσδήποτε διαύλους οι οποίοι είθισται να χρησιμοποιούνται για την διεθνή ναυσιπλοΐα. 3)τα ειδικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων πλοίων και διαύλων, και (δ) την πυκνότητα της κυκλοφορίας. 4.Το παράκτιο Κράτος προσδιορίζει με σαφήνεια τους θαλάσσιους αυτούς διαύλους και τα σχέδια διαχωρισμού της κυκλοφορίας σε χάρτες στους οποίους δίνει την δέουσα δημοσιότητα Άρθρο 23 Ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία μεταφέροντα ραδιενεργές ή άλλες εγγενώς επικίνδυνες ή επιβλαβείς ουσίεςΤα ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και τα πλοία που μεταφέρουν ραδιενεργές ή άλλες εγγενώς επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, κατά την άσκηση του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης από την χωρική θάλασσα, φέρουν έγγραφα και τηρούν τα ειδικά προληπτικά μέτρα που έχουν θεσπισθεί για αυτά τα πλοία από διεθνείς συμφωνίες. Άρθρο 24 Υποχρεώσεις του παράκτιου Κράτους1.Το παράκτιο Κράτος δεν εμποδίζει την αβλαβή διέλευση των ξένων πλοίων από την χωρική θάλασσα, ειμή μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Ιδιαίτερα, κατά την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, το παράκτιο Κράτος δεν: 1)επιβάλλει την τήρηση διατυπώσεων στα ξένα πλοία οι οποίες έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή περιορισμό του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης ή 2)προβαίνει σε διακρίσεις τύποις ή ουσία κατά των πλοίων οποιουδήποτε Κράτους ή κατά πλοίων που μεταφέρουν φορτία προς από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε Κράτους. 2 Το παράκτιο Κράτος δίνει τη δέουσα δημοσιότητα σε οποιοδήποτε κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα στη χωρική του θάλασσα τον οποίο γνωρίζει. Άρθρο 25 Δικαιώματα προστασίας του παράκτιου Κράτους1.Το παράκτιο Κράτος δύναται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα στη χωρική θάλασσα προκειμένου να εμποδίσει διέλευση η οποία δεν είναι αβλαβής 2 Στην περίπτωση πλοίων που εισέρχονται στα εσωτερικά ύδατα ή προσεγγίζουν σε λιμενική εγκατάσταση που κείται έξω από τα εσωτερικά ύδατα, το παράκτιο Κράτος έχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη οποιασδήποτε παραβίασης των όρων στους οποίους υπόκειται η είσοδος αυτών των πλοίων στα εσωτερικά ύδατα ή η παραπάνω προσέγγισή του σε λιμενική εγκατάσταση. 3.Το παράκτιο Κράτος δύναται, χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε διάκριση τύποις ή ουσία μεταξύ των ξένων πλοίων, να αναστέλει προσωρινά εντός καθορισμένων περιοχών της χωρικής θάλασσας την αβλαβή διέλευση των ξένων πλοίων, εάν η αναστολή αυτή είναι απαραίτητη για την προστασία της ασφάλειας του, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων όπλων. Η παραπάνω αναστολή θα αποκτά ισχύ μόνο μετά την προσήκουσα δημοσίευση αυτής Άρθρο 26 Τέλη τα οποία δύνανται να επιβληθούν σε ξένα πλοία1.Κανένα τέλος δεν δύναται αν επιβληθεί σε ξένα πλοία για μόνο το λόγο της απλής διέλευσης τους από την χωρική θάλασσα.Τέλη μπορούν να επιβληθούν σε ξένο πλοίο που διέρχεται από τη χωρική θάλασσα μόνο ως πληρωμή για ειδικές παρασχεθείσες στο πλοίο υπηρεσίες. Τα τέλη αυτά επιβάλλονται χωρίς διάκριση. ΥΠΟΤΜΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Άρθρο 27 Ποινική δικαιοδοσία επί ξένου πλοίου1.Η ποινική δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους δεν θα πρέπει να ασκείται πάνω σε ξένο πλοίο διερχόμενο από τη χωρική θάλασσα, για τη σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου ή τη διενέργεια οποιασδήποτε ανάκρισης σχετικής με έγκλημα που διαπράχθηκε πάνω στο πλοίο κατά τη διάρκεια της διέλευσης του με την εξαίρεση μονό των παρακάτω περιπτώσεων: 1)αν οι συνέπειες του εγκλήματος επεκτείνονται το παράκτιο Κράτος 2)αν το έγκλημα είναι τέτοιας φύσεως που να διαταράσσει την ειρήνη της χώρας ή την τάξη στην χωρική θάλασσα 3)αν έχει ζητηθεί η συνδρομή των τοπικών αρχών από τον πλοίαρχο ή από διπλωματικό πράκτορα ή τον Προξενικό λειτουργό του Κράτους της σημαίας ή 4)αν τέτοια μέτρα είναι αναγκαία για την καταστολή της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ή ψυχοτροπικώνν ουσιών. 2 Οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα του παράκτιου Κράτους να λαμβάνει μέτρα προβλεπόμενα από την νομοθεσία του προκειμένου να προβεί σε συλλήψεις ή ανακριτικές πράξεις επί ξένου πλοίου το οποίο διέρχεται από τη χωρική θάλασσα προερχόμενο από τα εσωτερικά ύδατα 3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, το παράκτιο Κράτος οφείλει, εάν το ζητήσει ο πλοίαρχος να ειδοποιήσει τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές του Κράτους της σημαίας, πριν από την λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, και να διευκολύνει την επαφή μεταξύ των αρχών αυτών και του πληρώματος του πλοίου. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γνωστοποιηθεί κατά την διάρκεια λήψεως των μέτρων. 4.Κατά την εξέταση του εάν και κατά ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει μία σύλληψη, οι τοπικές αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα της ναυσιπλοΐας. 5.Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο Μέρος ΧΙΙ ή σχετικά με παραβιάσεις των νόμων και κανονισμών που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Μέρος V, το παράκτιο Κράτος δεν δύναται να λάβει κανένα μέτρο επί ξένου πλοίου το οποίο διέρχεται από τη χωρική θάλασσα με σκοπό να προβεί σε σύλληψη ή ανακριτικές πράξεις για έγκλημα που διαπράχθηκε πριν από την είσοδο του σκάφους στη χωρική θάλασσα, αν το πλοίο προερχόμενο από ξένο λιμένα, απλώς διέρχεται από τη χωρική θάλασσα χωρίς να εισέλθει στα εσωτερικά ύδατα. Άρθρο 28 Αστική δικαιοδοσία σχετικά με ξένα πλοία1.Το παράκτιο Κράτος δεν θα πρέπει να ανακόψει ή εκτρέψει τον πλου ξένου πλοίου στη χωρική θάλασσα για να ασκήσει αστική δικαιοδοσία επί προσώπων που βρίσκονται στο πλοίο. 2 Το παράκτιο Κράτος δεν δύναται να προβεί σε εκτελεστικά μέτρα ή να συλλάβει το πλοίο για τους σκοπούς οποιασδήποτε αστικής διαδικασίας, ειμή μόνο για υποχρεώσεις ή χρέη που αναλήφθηκαν υποχρεώσεων ή δημιουργήθηκαν από το ίδιο το πλοίο κατά τη διάρκεια ή για τους σκοπούς του πλου στα ύδατα του παράκτιου Κράτους. 3.Η παράγραφος 2 δεν θίγει το δικαίωμα του παράκτιου Κράτους, σύμφωνα με την νομοθεσία του και προς τον σκοπό άσκησης αστικής διαδικασίας , να λάβει εκτελεστικά μέτρα ή να συλλάβει ξένο πλοίο το οποίο σταθμεύει στη χωρική του θάλασσα ή διέρχεται απάυτήν, προερχόμενο από τα εσωτερικά ύδατα ΥΠΟΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Άρθρο Αρθρο 29 Ορισμός πολεμικών πλοίων Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης πολεμικό πλοίο σημαίνει πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός Κράτους και φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τέτοια πλοία της εθνικότητας του, υπό τη διοίκηση αξιωματικού δεόντως τοποθετημένου από την Κυβέρνηση του Κράτους και του οποίου το όνομα εμφαίνεται στη σχετική επετηρίδα ή ανάλογο πίνακα και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα υπό κανονική στρατιωτική πειθαρχία. Άρθρο 30 Μη συμμόρφωση πολεμικών πλοίων με τους νόμους και κανονισμούς του παράκτιου ΚράτουςΑν πολεμικό πλοίο δεν συμμορφώνεται προς τους νόμους και κανονισμούς του παράκτιου Κράτους που αφορούν στην διέλευση από τη χωρική θάλασσα και αγνοεί οποιοδήποτε αίτημα προς αυτό για συμμόρφωση, το παράκτιο Κράτος μπορεί να απαιτήσει απ αυτό να εγκαταλείψει αμέσως τη χωρική θάλασσα. Άρθρο 31 Ευθύνη του Κράτους της σημαίας για ζημία προκληθείσα από πολεμικό πλοίο ή άλλο κρατικό πλοίο που χρησιμοποιείται γιαμη εμπορικούς σκοπούς Το Κράτος της σημαίας φέρει διεθνή ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά στο παράκτιο Κράτος προερχόμενη από τη μη συμμόρφωση πολεμικού ή άλλου κρατικού πλοίου που χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς, με τους νόμους και κανονισμούς του παράκτιου κράτους που αφορούν τη διέλερση από τη χωρική θάλασσα ή με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ή με άλλους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Άρθρο 32 Ασυλία πολεμικών πλοίων και άλλων κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούςΥπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο Υποτμήμα Α και στα άρθρα 30 και 31, καμμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζει τη ασυλία των πολεμικών πλοίων και των άλλων κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ1. Σε ζώνη που συνορεύει με τη χωρική του θάλασσα, η οποία ορίζεται ως συνορεύουσα ζώνη, το παράκτιο Κράτος μπορεί να ασκεί τον έλεγχο που είναι απαραίτητος γιά να: α) εμποδίζει παραβίαση των τελωνειακών, δημοσιονομικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών του νόμων και κανονισμών στο έδαφος του ή στη χωρική του θάλασσα β)τιμωρεί παραβιάσεις των παραπάνωνόμων και κανονισμών που διαπράχθηκαν στο έδαφος του ή στη χωρική του θάλασσα. 2 Η συνορεύουσα ζώνη δεν μπορεί να εκτείνεται πέρα από τα 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Αρθρο 34 Νομικό καθεστώς των υδάτων που σχηματίζουν στενά ν διεθνούς ναυσιπλοίας1.Το καθεστώς διέλευσης μέσα από στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας, που καθιερούται στο παρόν Μέρος, δεν επηρεάζει κατά τα λοιπά το νομικό καθεστώς των υδάτων που σχηματίζουν τέτοια στενά, ούτε την άσκηση από τα παράκτια των στενών Κράτη της κυριαρχίας ή της δικαιοδοσίας τους πάνω σ αυτά τα ύδατα και τον εναέριο χώρο, το βυθό και το υπέδαφος του. 2 Τα παράκτια των στενών Κράτη ασκούν την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους σύμφωνα με το παρόν Μέρος και τους άλλους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Άρθρο 35 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος ΜέρουςΤο παρόν Μέρος δεν θίγει: α) οποιεσδήποτε περιοχές εσωτερικών υδάτων μέσα σ ένα στενό, εκτός εάν ο καθορισμός μιας ευθείας γραμμής βάσης σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 7, έχει ως αποτέλεσμα να περιλάβει στα εσωτερικά ύδατα περιοχές οι οποίες δεν θεωρούντο προηγουμένως ως τέτοια ύδατα. β) το νομικό καθεστώς των υδάτων που βρίσκονται πέρα από την χωρική θάλασσα των παρακτίων των στενών Κρατών, και που αποτελούν μέρος αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή ανοικτής θάλασσας.. γ) το νομικό καθεστώς των στενών όπου η διέλευση ρυθμίζεται εν όλω ή εν μέρει από ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις που ισχύουν από μακρού και που ειδικά αφορούν τέτοια στενά. Άρθρο 36 Διάδρομοι ανοικτής θάλασσας ή διάδρομοι μέσω αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μέσα σε στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας.Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε στενό διεθνούς ναυσιπλοΐας εάν υφίσταται μέσω του στενού διαδρόμου μέσω ανοικτής θάλασσας ή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης παρόμοιας καταλληλότητας ως προς τα ναυτιλιακά και υδρογραφικά χαρακτηριστικά. Στους διαδρόμους αυτούς εφαρμόζονται τα άλλα σχετικά Μέρη της παρούσας Σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την ελευθερίαναυσιπλοΐας και υπέρπτησης. ΤΜΗΜΑ 2. ΠΛΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 37 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματοςΤο παρόν Τμήμα εφαρμόζεται στα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας μεταξύ ενός τμήματος ανοικτής θάλασσας ή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ενός άλλου τμήματος ανοικτής θάλασσας ή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Άρθρο 38 Δικαίωμα πλου διέλευσης1.Στα στενά που αναφέρονται στο άρθρο 37, όλα τα πλοία και αεροσκάφη απολαύουν του δικαιώματος πλου διέλευσης το οποίο ασκείται ακωλύτως, πλην της περίπτωσης που το στενό σχηματίζεται από ηπειρωτικό έδαφος ενός Κράτους και νήσου που ανήκει σε αυτό, οπότε ο πλους διέλευσης δεν εφαρμόζεται εφόσον υπάρχει ανοικτά της νήσου δυνατότητα, πλου μέσα από ανοικτή θάλασσα ή από αποκλειστική οικονομική ζώνη, παρόμοιας καταλληλότητας ως προς τα ναυτιλιακά, και υδρογραφικά χαρακτηριστικά. 2 Πλους διέλευσης σημαίνει την άσκηση, σύμφωνα με το Μέρος αυτό, ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της υπέρπτησης μόνο για το σκοπό του συνεχούς και ταχέως διάπλου του στενού μεταξύ ενός τμήματος ανοικτής θάλασσας ή μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ενός άλλου τμήματος ανοικτής θάλασσας ή μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Εν τούτοις, η απαίτηση για συνεχή και ταχύ διάπλου δεν αποκλείει διέλευση μέσα από το στενό με σκοπό την πρόσβαση , αναχώρηση ή επιστροφή από τις ακτές ενός Κράτους παράκτιου στο στενό, με την επιφύλαξη των όρων εισόδου σαυτό το Κράτος 3.Οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αποτελεί άσκηση του δικαιώματος πλου διέλευσης μέσα από ένα στενό εξακολουθεί να υπόκειται στις άλλες εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης Άρθρο 39 Υποχρεώσεις πλοίων και αεροσκαφών κατά τον πλου διέλευσης.1.Πλοία και Αεροσκάφη,ενώ ασκούν το δικαίωμα του πλου διέλευσης, οφείλουν: 1)να διασχίζουν ή να υπερίπτανται των στενών χωρίς καθυστέρηση. 2)να απέχουν από κάθε απειλή ή χρήση βίας εναντίον της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας των παράκτιων στα στενά κρατών ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά παράβαση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου που είναι ενσωματωμένες στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 3)να απέχουν απ οποιεσδήποτε δραστηριότητες άλλες από εκείνες που επιβάλλει ένας κανονικός τρόπος συνεχούς και γρήγορης διέλευσης, εκτός άν καθίστανται απαραίτητες λόγω ανωτέρας βίας ή κινδύνου. 4)να συμμορφώνονται με άλλες σχετικές διατάξεις του παρόντος Μέρους. 2 Πλοία σε πλου διέλευσης οφείλουν: 1)να συμμορφώνονται με τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτική για την ασφάλεια στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα 2)να συμμορφώνονται με τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτική για την αποφυγή, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης από πλοία 3. Αεροσκάφη που υπερίπτανται των στενών αυτών, οφείλουν: 1)να τηρούν τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτοί εφαρμόζονται στα πολιτικά αεροσκάφη. Τα κρατικά αεροσκάφη συμμορφώνονται κανονικά με τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από τους κανόνες αυτούς και κινούνται πάντα με τη δέουσα προσοχή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 2)να είναι συνεχώς συντονισμένα στην ραδιοσυχνότητα που έχει καθορίσει η διεθνώς ορισμένη αρμόδια αρχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή στην διεθνή ραδιοσυχνότητα κινδύνου. Άρθρο 40 Δραστηριότητες έρευνας και υδρογραφικών εργασιών.Κατά τη διάρκεια του πλου διέλευσης, ξένα πλοία περιλαμβανομένων και των πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες και υδρογραφικές εργασίες, δεν μπορούν να εκτελούν οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητες αυτές χωρίς την προηγούμενη άδεια των παράκτιων στα στενά κρατών. Άρθρο 41 Θαλάσσιοι διάδρομοι και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας στα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας1.Σύμφωνα με το παρόν Μέρος, παράκτια σε στενά Κράτη μπορούν, να προσδιορίζουν θαλάσσιους διαδρόμους και να καθορίζουν σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας για τη ναυσιπλοΐα σε στενά , όπου τούτο είναι αναγκαίο για την ασφαλή διέλευση των πλοίων. 2 Τα κράτη αυτά μπορούν, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και αφού δώσουν την δέουσα δημοσιότητα στα μέτρα αυτά, να υποκαταστήσουν με άλλους θαλάσσιους διαδρόμους ή σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας, οποιουσδήποτε θαλάσσιους διαδρόμους ή σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας, που προσδιορίσθηκαν ή καθορίστηκαν απαυτά προηγουμένως. 3.Οι θαλάσσιοι αυτοί διάδρομοι και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας πρέπει να συμφωνούν με τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς. 4.Πριν από τον προσδιορισμό ή την υποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων ή τον καθορισμό ή την υποκατάσταση των σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας, τα παράκτια των στενών Κράτη υποβάλλουν προτάσεις στον αρμόδιο διεθνή οργανισμό με σκοπό «την υιοθέτηση τους. Ο οργανισμός δεν μπορεί να υιοθετήσει παρά μόνο τους θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας που συμφωνήθηκαν με τα παράκτια των στενών κράτη. Στη συνέχεια τα κράτη μπορούν να προσδιορίσουν, καθορίσουν ή υποκαταστήσουν αυτούς. 5.Όταν πρόκειται να προσδιορισθούν σε. ένα στενό θαλάσσιοι διάδρομοι ή σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας μέσα από ύδατα δύο ή περισσοτέρων παράκτιων στο στενό κρατών, τα ενδιαφερόμενα κράτη συνεργάζονται στη διατύπωση σχετικών προτάσεων σε συνεννόηση με τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό. 6.Τα παράκτια των στενών κράτη καθορίζουν σαφώς όλους τους θαλάσσιους διαδρόμους και τα σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας που καθορίζονται απαυτά πάνω σε χάρτες στους οποίους πρέπει να δίνεται ή δέουσα δημοσιότητα 7.Κατά την διάρκεια του πλου διέλευσης τα πλοία πρέπει να τηρούν τους θαλάσσιους διαδρόμους και τα σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας που καθορίστηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Άρθρο 42 Νόμοι και Κανονισμοί παρακτίων σε στενά κρατών σχετικοί με τον πλου διέλευσηςL Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος τμήματος, τα παράκτια των στενών Κράτη μπορούν να υιοθετούν νόμους και κανονισμούς σχετικούς με τον πλου διέλευσης, από τα στενά , αναφορικά με τα ακόλουθα: (α) την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 41. (β) την αποφυγή, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης, εφαρμόζοντας τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς που αφορούν στην απόρριψη πετρελαίου, καταλοίπων πετρελαιοειδών και άλλων βλαβερών ουσιών στα στενά. (γ) την παρεμπόδιση της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης και της στοίβασης αλιευτικού εξοπλισμού, επί αλιευτικών σκαφών. (δ) τη φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε εμπορεύματος, χρημάτων ή προσώπων κατά παράβαση των τελωνειακών, δημοσιονομικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών των παράκτιων στα στενά κρατών. 2 Αυτοί οι νόμοι και κανονισμοί δεν διακρίνουν, τύποις ή ουσία, μεταξύ ξένων πλοίων, ούτε κατά την εφαρμογή τους έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, παρακώλυση, ή περιορισμό του δικαιώματος του πλου διέλευσης όπως καθορίζεται στο παρόν τμήμα 3.Παράκτια των στενών κράτη δίνουν την δέουσα δημοσιότητα σε όλους αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. 4.Ξένα πλοία που ασκούν το δικαίωμα πλου διέλευσης, συμμορφώνονται με αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. 5.Σε περίπτωση παραβάσεως των νόμων και κανονισμών αυτών ή των διατάξεων του παρόντος τμήματος από πλοίο ή αεροσκάφος που απολαύει ετεροδικίας, το Κράτος της σημαίας του πλοίου ή το Κράτος όπου είναι καταγεγραμμένο το αεροσκάφος φέρει διεθνή ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη που μπορεί να έχει προκληθεί στα παράκτια των στενών Κράτη. Άρθρο 43 Εγκαταστάσεις ασφαλείας, ναυτιλιακά βοηθήματα και άλλες συσκευέςως και πρόληψη, περιορισμός και έλεγχος της ρύπανσης Τα Κράτη που χρησιμοποιούν ένα στενό και τα παράκτια του στενού Κράτη θα πρέπει, δια συμφωνίας να συνεργάζονται: (α) για την εγκατάσταση και συντήρηση στο στενό των απαραιτήτων εγκαταστάσεων ασφαλείας και ναυτιλιακών βοηθημάτων ως και άλλων συσκευών για την υποβοήθηση της διεθνούς ναυσιπλοΐας και (β) για την πρόληψη, περιορισμό και έλεγχο της ρύπανσης από πλοία Άρθρο 44 Υποχρεώσεις παράκτιων σε στενά ΚρατώνΠαράκτια σε στενά Κράτη δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τον πλου διέλευσης και πρέπει να δίνουντην δέουσα δημοσιότητα σε οποιοδήποτε κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα ή την υπέρπτηση μέσα ή πάνω από το στενό, τον οποίο γνωρίζουν. Η άσκηση του δικαιώματος του πλου διέλευσης δεν δύναται να ανασταλεί ΤΜΗΜΑ 3 ΑΒΛΑΒΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 45 Αβλαβής ΔιέλευσηΤο καθεστώς της αβλαβούς διέλευσης σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, τμήμα 3, εφαρμόζεται στα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας:(ά) που εξαιρούνται της εφαρμογής του καθεστώτος του πλου διέλευσηςδυνάμει του άρθρου 38, παράγραφος 1 ή (β) που ενώνουντην χωρική θάλασσα ενός κράτους με τμήμα ανοικτήςθάλασσας ή με την αποκλειστική οικονομική ζώνη άλλου κράτους.Η ενάσκηση του δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης μέσα από τέτοια στενά δεν δύναται να ανασταλεί. ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΙΚΑ ΚΡΑΤΗ Άρθρο 46 Χρήση όρωνΓια τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης : (α) αρχιπελαγικό Κράτος σημαίνει Κράτος αποτελούμενο καθ ολοκληρία από ένα η περισσότερα αρχιπελάγη και, ενδεχομένως, και από άλλες νήσους. (β) Αρχιπέλαγος σημαίνει σύμπλεγμα νήσων, περιλαμβανομένων και τμημάτων νήσων, αλληλοσυνδεόμενα ύδατα και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι τόσο στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν μιά αυτοτελή γεωγραφική , οικονομική και πολιτική ενότητα, ή που θεωρούνται ιστορικά ότι σχηματίζουν μιά τέτοια ενότητα Άρθρο 47 Αρχιπελαγικές Γραμμές1.Ένα αρχιπελαγικό Κράτος μπορεί να χαράσσει ευθείες αρχιπελαγικές γραμμές βάσης που να ενώνουν τα ακρότατα σημεία των πλέον απομακρυσμένων νήσων και σκοπέλων του αρχιπελάγους υπό τον όρο ότι το ίχνος αυτών των γραμμών βάσης περιλαμβάνει τις κύριες νήσους και ορίζει μιά περιοχή στην οποία ο λόγος του εμβαδού των υδάτων της προς το εμβαδόν της ξηράς , συμπεριλαμβανομένων και των κοραλλιογενών ατόλλων θα είναι μεταξύ 1 προς 1 και 9 προς L 2 Το μήκος αυτό των γραμμών βάσης υπερβαίνει τα 100 ναυτικά μίλια, με τη διαφορά ότι μέχρι 3 τοις εκατό του ολικού αριθμού των γραμμών βάσης που περικλείουν ένα αρχιπέλαγος μπορούν να υπερβαίνουν αυτό το μήκος, μέχρι ένα μέγιστο μήκος 125 ναυτικών μιλίων. 3.Η χάραξη αυτών των γραμμών βάσης δεν πρέπει να παρεκκλίνει αισθητά από τη γενική διαμόρφωση του αρχιπελάγους. 4.Αυτές οι γραμμές βάσης δεν πρέπει να χαράσσονται προς και από σκοπέλους, εκτός άν έχουν κτισθεί πάνω σε αυτούς φάροι ή παρόμοιες εγκαταστάσεις που να είναι μόνιμα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή όπου ο σκόπελος βρίσκεται, εν όλω ή εν μέρει, σε απόσταση που δεν υπερβαίνει το εύρος της χωρικής θάλασσας από την πλησιέστερη νήσο. 5.Το σύστημα τέτοιων γραμμών βάσης δεν θα εφαρμόζεται από ένα αρχιπελαγικό Κράτος, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκόπτει την χωρική θάλασσα ενός άλλου Κράτους από την ανοιχτή θάλασσα ή από μία αποκλειστική οικονομική ζώνη. 6.Αν μέρος των αρχιπελαγικών υδάτων ενός αρχιπελαγικού Κράτους κείται μεταξύ δύο τμημάτων ενός γειτονικού Κράτους, τα υφιστάμενα δικαιώματα και όλα τα άλλα νόμιμα συμφέροντα που ασκεί παραδοσιακά το δεύτερο Κράτος σαυτά τα ύδατα καθώς και όλα τα δικαιώματα που καθορίστηκαν δυνάμει συμφωνίας αυτών των Κρατών εξακολουθούν να τηρούνται. 7.Για τους σκοπούς του υπολογισμού της σχέσης των υδάτων προς την ξηρά, σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι χερσαίες περιοχές μπορεί να περιλαμβάνουν ύδατα που βρίσκονται μέσα στους κροσσωτούς υφάλους που περιβάλλουν τις νήσους και τις κοραλλιογενείς ατόλλες, συμπεριλαμβανομένου και κάθε τμήματος απόκρημνου ωκεάνειου οροπεδίου που περικλείεται ή σχεδόν περικλείεται από αλυσίδα ασβεστολιθικών νήσων και σκοπέλων που κείνται στην περίμετρο του οροπεδίου. 8.Οι γραμμές βάσης που χαράσσονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εμφαίνονται σε χάρτες υπό κατάλληλη κλίμακα, ώστε να είναι δυνατός ο γεωγραφικός προσδιορισμός τους. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων, με καθορισμένο γεωδαιτικό σύστημα. 9.Το αρχιπελαγικο Κράτος δίδει την δέουσα δημοσιότητα σ αυτούς τους χάρτες ή πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων και καταθέτει αντίγραφο κάθε τέτοιου χάρτη ή πίνακα στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών . Άρθρο 48 Μέτρηση του εύρους της χωρικής θάλασσας, της συνορεύουσας ζώνης, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και τηςυφαλοκρηπίδας Το εύρος της χωρικής θάλασσας της συνορεύουσας ζώνης, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, μετράται από αρχιπελαγικές γραμμές βάσης που έχουν χαραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 47. Άρθρο 49 Νομικό καθεστώς των αρχιπελαγικών υδάτων, του εναερίου χώρου πάνω από τα αρχιπελαγικά ύδατα και του βυθού και τουυπεδάφους αυτών. 1.Η κυριαρχία ενός αρχιπελαγικού Κράτους εκτείνεται στα ύδατα που περικλείονται από τις αρχιπελαγικές γραμμές βάσης που έχουν χαραχθεί σύμφωνα με το άρθρο 47, και που περιγράφονται σαν αρχιπελαγικά ύδατα, ασχέτως του βάθους τους ή της απόστασης τους από την ακτή. 2.Η κυριαρχία αυτή εκτείνεται στον εναέριο χώρο πάνω από τα αρχιπελαγικά ύδατα, όπως επίσης και στο βυθό τους και στο υπέδαφος τους και στους πόρους που εμπεριέχονται σ αυτά 3.Η κυριαρχία αυτή ασκείται σύμφωνα με το παρόν Μέρος. 4.Το καθεστώς της διέλευσης από αρχιπελαγικούς θαλασσίους διαδρόμους που καθιερουνται στο παρόν Μέρος δεν επηρεάζει κατά τα άλλα το καθεστώς των αρχιπελαγικών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων και των θαλασσίων διαδρόμων ή την άσκηση από το αρχιπελαγικά Κράτος της κυριαρχίας του πάνω σαυτά τα ύδατα και στον εναέριο χώρο τους.στο βυθό και στο υπέδαφος καθώς και στους πόρους που εμπεριέχονται σ αυτά. Άρθρο 50 Οριοθέτηση των εσωτερικών υδάτωνΕντός των αρχιπελαγικών του υδάτων, το αρχιπελαγικά Κράτος μπορεί να χαράσσει κλείουσες γραμμές για την οριοθέτηση των εσωτερικών υδάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 11 Άρθρο 51 Υφιστάμενες συμφωνίες, παραδοσιακά δικαιώματα αλιείας και υπάρχοντα υποβρύχια καλώδια.1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 49, τα αρχιπελαγικα Κράτη πρέπει να τηρούν τις υφιστάμενες συμφωνίες που έχουν συνάψει με άλλα Κράτη και να αναγνωρίζουν παραδοσιακά δικαιώματα αλιείας και άλλες νόμιμες δραστηριότητες των αμέσως παρακειμένων γειτονικών Κρατών σε ορισμένες περιοχές που ευρίσκονται μέσα στα αρχιπελαγικα ύδατα Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης και της φύσης, της έκτασης και των περιοχών για τις οποίες ισχύουν, θα ρυθμίζονται κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε των ενδιαφερομένων Κρατών, με διμερείς συμφωνίες μεταξύ τους. Αυτά τα δικαιώματα .δεν μεταβιβάζονται προς τρίτα Κράτη ή τους υπηκόους τους ούτε παραχωρείται μέρος αυτών. Ζ Τα αρχιπελαγικα Κράτη σέβονται τα υπάρχοντα υποβρύχια καλώδια, που έχουν ποντισθεί από άλλα Κράτη και που διέρχονται οπό τα ύδατα τους, χωρίς να προσεγγίζουν τις ακτές τους. Επίσης, επιτρέπουν την αντικατάσταση αυτών των καλωδίων, αφού ειδοποιηθούν για τη θέση τους και για τις προβλεπόμενες εργασίες συντηρήσεως ή αποκαταστάσεώς τους. Άρθρο 52 Δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης1.Τηρούμενου του άρθρου 53 και μη θιγομένου του άρθρου 50 , τα πλοία όλων των Κρατών απολαύουν του δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης μέσα από τα αρχιπελαγικα ύδατα , σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ, Τμήμα 3. 2 Το αρχιπελαγικα Κράτος δύναται χωρίς να διακρίνει, τύποις ή ουσία, μεταξύ των ξένων πλοίων, να αναστέλλει προσωρινά, σε καθορισμένες περιοχές των αρχιπελαγικών του υδάτων, την αβλαβή διέλευση ξένων πλοίων, αν η αναστολή αυτή είναι ουσιώδης για την προστασία της ασφάλειας του. Η αναστολή αρχίζει να ισχύει μόνο μετά τη δέουσα δημοσίευση της. Άρθρο 53 Δικαίωμα αρχιπελαγικής διέλευσης1.Το αρχιπελαγικό Κράτος μπορεί να καθορίζει θαλάσσιους διαδρόμους και αεροδιάδρομους πάνω από αυτούς, κατάληλους για τη συνεχή και ταχείαδιέλευση ξένων πλοίων και αεροσκαφών δια μέσου και πάνω από τα αρχιπελαγικά του ύδατα και την παρακείμενη χωρική τους θάλασσα 2 Ολα τα πλοία και αεροσκάφη απολαύουν του δικαιώματος αρχιπελαγικής διέλευσης απο αυτούς τους θαλάσσιους διαδρόμους και αεροδιάδρομους. 3.Αρχιπελαγική διέλευση σημαίνει την άσκηση, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, των δικαιωμάτων ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας και υπέρπτησης υπό κανονικές συνθήκες και μόνο για τον σκοπό της συνεχούς και ταχείας διέλευσης μεταξύ ενός μέρους της ανοιχτής θάλασσας ή μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και ενός άλλου μέρους της ανοιχτής θάλασσας ή μιας αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. 4.Οι θαλάσσιοι αυτοί διάδρομοι και αεροδιάδρομοι που θα διέρχονται από τα αρχιπελαγικά ύδατα και την παρακείμενη χωρική θάλασσα, πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις γραμμές επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται συνήθως από την διεθνή ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα δια μέσου των αρχιπελαγικών υδάτων και του υπερκείμενου εναέριου χώρου. Οι θαλάσσιοι διάδρομοι πρέπει να διέρχωνται μέσα από όλους τους διαύλους που χρησιμοποιούνται συνήθως για την ναυσιπλοΐα, εξυπακουομένου ότι δεν είναι απαραίτητος ή καθορισμός περισσοτέρων διαδρόμων παρόμοιας καταλληλότητας μεταξύ των ιδίων σημείων εισόδου και εξόδου. 5.Αυτοί οι θαλάσσιοι διάδρομοι και αεροδιάδρομοι προσδιορίζονται από μία σειρά συνεχών αξονικών γραμμών που ενώνουν τα σημεία εισόδου των με τα σημεία εξόδου. Τα διερχόμενα πλοία και αεροσκάφη παρεκκλίνουν περισσότερο από 25 ναυτικά μίλια από τη μία ή την άλλη πλευρά αυτών των αξονικών γραμμών εξυπακουομένου ότι δεν διέρχονται εγγύτερα των ακτών από το 10 της εκατό της απόστασης μεταξύ των πλησιέστερων σημείων επί των νήσων που βρίσκονται εγγύτερα και κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου. 6.Το αρχιπελαγικά Κράτος που καθορίζει θαλάσσιους διαδρόμους σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορεί επίσης να προσδιορίζει σχέδια διαχωρισμού της κυκλοφορίας για την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσα από στενούς διαύλους κατά μήκος αυτών των θαλασσίων διαδρόμων. 7.Το αρχιπελαγικά Κράτος δύναται, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και αφού δώσει τη δέουσα δημοσιότητα στα μέτρα αυτά, να αντικαθιστά θαλάσσιους διαδρόμους ή σχέδια διαχωρισμού της κυκλοφορίας που έχουν καθορισθεί ή υπαγορευτεί από αυτό προηγουμένως με νέους θαλάσσιους διαδρόμους ή σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας. 8.Οι θαλάσσιοι αυτοί διάδρομοι και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας πρέπει να πληρούν γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς. 9.Για τον καθορισμό ή την αντικατάσταση θαλασσίωνδιαδρόμων ή τον προσδιορισμόή την αντικατάσταση σχεδίωνδιαχωρισμού κυκλοφορίας,το αρχιπελαγικό Κράτος υποβάλλει προτάσεις στον αρμόδιο διεθνή οργανισμό με σκοπό την υιοθέτηση τους. Ο Οργανισμός αυτός μπορεί να υιοθετήσει μόνο τους θαλάσσιους διαδρόμους ή τα σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας που είναι δυνατό να συμφωνηθούν με το αρχιπελαγικό Κράτος. Κατόπιν τούτου , το s ¦ αρχιπελαγικό Κράτος μπορεί να καθορίσει, προσδιορίσει ή αντικαταστήσει τους θαλάσσιους διαδρόμους και τα σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας. 10.Το αρχιπελαγικό Κράτος υποδεικνύει σαφώς τον άξονα των θαλασσίων διαδρόμων και των σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας που καθορίζονται ή προσδιορίζονται από αυτό, πάνω σε χάρτες στους οποίους δίδεται η δέουσα δημοσιότητα. 11.Τα πλοία που ασκούν το δικαίωμα αρχιπελαγικής διέλευσης πρέπει να τηρούν τους καθορισμένους θαλάσσιους διαδρόμους και τα σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας, που καθιερώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.Εάν ένα αρχιπελαγικό Κράτος δεν καθορίσει θαλάσσιους διαδρόμους ή αεροδιάδρομους, το δικαίωμα της αρχιπελαγικής διέλευσης μπορεί να ασκηθεί διάμέσου των διαδρόμων που χρησιμοποιούνται συνήθωςαπό τη διεθνή ναυσιπλοΐα.Άρθρο 54 Υποχρεώσεις πλοίων και αεροσκαφών κατά τη διέλευση τους, επιστημονικές έρευνες και υδρογραφικές εργασίες, υποχρεώσεις του αρχιπελαγικού κράτους και νόμοι και κανονισμοί του αρχιπελαγικού Κράτους στην αποκλειστική οικονομική ζώνηΤα άρθρα 39 ,40 ,42 και 44 εφαρμόζονται mutatis mutandis και στην αρχιπελαγική διέλευση. ΤΜΗΜΑ V ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ Άρθρο 55 Ειδικό νομικό καθεστώς της αποκλειστικής οικονομικής ζώνηςΩς αποκλειστική οικονομική ζώνη ορίζεται η πέραν και παρακείμενη της χωρικής θάλασσας περιοχή, η υπαγόμενη στο ειδικό νομικό καθεστώς που καθιερώνεται στο παρόν Μέρος, δυνάμει του οποίου τα δικαιώματα και οι δικαιοδοσίες του παράκτιου Κράτους και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων Κρατών διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 56 Δικαιώματα, δικαιοδοσίες και υποχρεώσεις του παράκτιου Κράτους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη1.Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη το παράκτιο Κράτος έχει: 1)κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζωντανώνή μή,των υπερκειμένων τόυ βυθού της θάλασσας υδάτων του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους αυτού, ως επίσης και με άλλες δραστηριότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους. 2)δικαιοδοσία, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας σύμβασης, σχετικά με: 3)την εγκατάσταση και χρησιμοποίηση τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών.1) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα 4)την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 5)άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση. ΖΚατά την άσκηση των δικαιωμάτων του και την εκτέλεσητων υποχρεώσεων του, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη, το παράκτιο Κράτος λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων Κρατών και ενεργεί κατά τρόπο συνάδοντα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης . 3.Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σχετικά με το βυθό της θάλασσας και το υπέδαφος του θα ασκούνται σύμφωνα με το Μέρος VL Άρθρο 57 Εύρος της αποκλειστικής οικονομικής ζώνηςΗ αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της χωρικής θάλασσας. Άρθρο 58 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των άλλων Κρατών στην αποκλειστική οικονομική ζώνη1.Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, όλα τα Κράτη, παράκτια ή χωρίς ακτές, απολαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, τις ελευθερίες της ναυσιπλοΐας και υπέρπτησης καθώς και τα δικαιώματα τοποθέτησης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 87, ως επίσης και το δικαίωμα χρήσης των θαλασσών γιαλλους διεθνώς νόμιμους σκοπούς που συνδέονται με την ενάσκηση αυτών των δικαιωμάτων και που εναρμονίζονται με τις άλλες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, ειδικώτερα στα πλαίσια της εκμετάλλευσης των πλοίων, των αεροσκαφών και των υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών . 2 Τα άρθρα 88 μέχρι και 115, ως και άλλοι συναφείς κανόνες του διεθνούς δικαίου εφαρμόζονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς το παρόν Μέρος. 3.Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, τα Κράτη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του παράκτιου Κράτους και συμμορφώνονται προς τους νόμους και κανονισμούς που υιοθετούνται από το παράκτιο Κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και των άλλων κανόνων διεθνούς δικαίου στην έκταση που αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το Μέρος αυτό. Άρθρο 59 Βάση για την επίλυση των διαφορών σε περίπτωση που η Σύμβαση δενπαρέχει δικαιώματα ούτε δικαιοδοσίες στο εσωτερικό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Στις περιπτώσεις που η παρούσα Σύμβαση δεν παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα ή δικαιοδοσίες στο παράκτιο Κράτος ή σε άλλα Κράτη μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, και προκύπτει σύγκρουσησυμφερόντων ανάμεσα στο παράκτιο Κράτος και άλλο Κράτος ή Κράτη, η διαφορά αυτή θα πρέπει να διευθετείται με βάση την αρχή της ευθυδικίας και το υπό το φως όλων των σχετικών πραγματικών περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη σπουδαιότητα των συμφερόντων των μερών καθώς και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολο της. Άρθρο 60 Τεχνητές νήσοι, εγκαταστάσεις και κτίσματα στην αποκλειστικήοικονομική ζώνη 1.Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, το παράκτιο Κράτος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να κατασκευάζει, να επιτρέπει και να ρυθμίζει την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρησιμοποίηση : 1)τεχνητών νήσων 2)εγκαταστάσεων και κτισμάτων για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 56 ή για άλλους οικονομικούς σκοπούς. 3)εγκαταστάσεων και κτισμάτων που μπορούν να εμποδίσουν την άσκηση των δικαιωμάτων του παράκτιου Κράτους στη Ζώνη. 2 Το παράκτιο Κράτος έχει αποκλειστική δικαιοδοσία πάνω σε αυτές τις τεχνητές νήσους εγκαταστάσεις και κτίσματα, περιλαμβανομένης και της δικαιοδοσίας που αναφέρεται στους τελωνειακούς δημοσιονομικούς υγειονομικούς ασφάλειας και μεταναστευτικούς νόμους και κανονισμούς 3.Δίδεται δέουσα γνωστοποίηση για την κατασκευή αυτών των τεχνητών νήσων; εγκαταστάσεων και κτισμάτων, και εξασφαλίζεται η συντήρηση των μόνιμων μέσων σηματοδότησης τους . Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή κτίσματα που εγκαταλείπονται ή περιπίπτουν σε αχρηστία απομακρύνονται προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας λαμβανομένων υπόψη οποιωνδήποτε γενικώς αποδεκτών διεθνών προτύπων που έχουν καθιερωθεί για το σκοπό αυτό από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς Κατά την απομάκρυνση τους λαμβάνεται επίσης υπόψη η αλιεία, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των άλλων Κρατών. Η δέουσα δημοσιότητα δίδεται σχετικά με το βάθος τη θέση και τις διαστάσεις εκείνων των εγκαταστάσεων και κατασκευών που δεν έχουν τελείως απομακρυνθεί. 4.Το παράκτιο Κράτος μπορεί, εκεί όπου είναι αναγκαίο, να καθιερώνει λογικές ζώνες ασφάλειας γύρω από αυτές τις τεχνητές νήσους τις εγκαταστάσεις και τα κτίσματα, εντός των οποίων μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας τόσο της ναυσιπλοΐας όσο και των τεχνητών νήσων ,εγκαταστάσεων και κτισμάτων. 5.Το πλάτος των ζωνών ασφαλείας καθορίζεται από το παράκτιο Κράτος, λαμβανομένων υπόψη των εφαρμοστέων διεθνών προτύπων. Οι ζώνες αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να προσιδιάζουν με τη φύση και τη λειτουργία των τεχνητών νήσων , εγκαταστάσεων και κτισμάτων, και δεν εκτείνονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων γύρω από αυτά. Η απόσταση αυτή μετράται από κάθε σημείο των εξωτερικών τους ορίων, εκτός αν άλλως επιτρέπεται από γενικώς αποδεκτά διεθνή πρότυπα ή αν άλλως συνιστάται από τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό. Θα πρέπει να δίδεται η δέουσα γνωστοποίηση για την έκταση αυτών των ζωνών ασφαλείας. 6.Όλα τα πλοία συμμορφώνονται με τις ζώνες αυτές και τηρούν τους γενικώς παραδεκτούς διεθνείς κανονισμούς που αφορούν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή των τεχνητών νήσεων, των εγκαταστάσεων, κτισμάτων και ζωνών ασφαλείας. 7.Δεν πρέπει να τοποθετούνται τεχνητές νήσοι, εγκαταστάσεις και κτίσματα και να καθιερώνονται ζώνες ασφαλείας γύρω από αυτά, εφόσον είναι δυνατόν να παρεμβάλλουν εμπόδια στη χρησιμοποίηση αναγνωρισμένων θαλασσίων διαδρόμων που είναι αναγκαίοι στη διεθνή ναυσιπλοΐα . 8.Οι τεχνητές νήσοι, οι εγκαταστάσεις και κτίσματα δεν απολαύουν του καθεστώτος των νήσων. Δεν έχουν δική τους χωρική θάλασσα, και η παρουσία τους δεν επιδρά στην οριοθέτηση των χωρικών υδάτων, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή της υφαλοκρηπίδας. Άρθρο 61 Διατήρηση των ζώντων πόρων1.Το παράκτιο Κράτος καθορίζει το επιτρεπτό όριο αλίευσης των ζωντανών πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. 2 Το παράκτιο Κράτος, λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που έχει στη διάθεση του, διασφαλίζει, με κατάλληλα μέτρα προστασίας και διαχείρισης, ότι η διατήρηση των ζωντανών πόρων μέσα στην αποκλειστική οικονομική τους ζώνη δεν κινδυνεύει από την υπερεκμετάλλευση. Το παράκτιο Κράτος και οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί, υποπεριφερειακοί, περιφερειακοί ή παγκόσμιοι, συνεργάζονται προς αυτό το σκοπό, κατά τον πλέον αρμόζοντα τρόπο. 3.Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν επίσης στη διατήρηση και αποκατάσταση των πληθυσμών των αλιευμάτων σε επίπεδα που να καθιστούν δυνατή την μεγίστη διαρκή απόδοση, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών και οικονομικών παραγόντων , περιλαμβανομένων των οικονομικών αναγκών των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων και των ειδικών αναγκών των αναπτυσσομένων κρατών και λαμβάνοντας υπόψη τις αλιευτικές μεθόδους, την αλληλεξάρτηση των αποθεμάτων και τις τυχόν γενικώς προτεινόμενες διεθνείς ελάχιστες προδιαγραφές, υποπεριφερειακού, περιφερειακού ή παγκόσμιου χαρακτήρα 4.Κατά τη λήψη των μέτρων αυτών, το παράκτιο Κράτος θα λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις σε είδη που συνδέονται ή εξαρτώνται από τα αλιευόμενα είδη με σκοπό τη διατήρηση ή αποκατάσταση των πληθυσμών αυτών των συνδεομένων ή εξαρτημένων αυτών ειδών σε επίπεδα που να μην κινδυνεύει σοβαρά η αναπαραγωγή τους. 5.Διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία αφορώντα τον όγκο των αλιευμάτων και την αλιευτική δραστηριότητα καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων, παρέχονται και ανταλλάσσονται σε τακτική βάση μέσω των αρμοδίων διεθνών οργανισμών, υποπεριφερειακών, περιφερειακών ή παγκοσμίων, όπου αρμόζει σχετικά, και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων Κρατών, συμπεριλαμβανομένων των Κρατών των οποίων οι υπήκοοι δικαιούνται να αλιεύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρθρο 62 Χρησιμοποίηση των ζώντων πόρων1.Το παράκτιο Κράτος έχει σαν σκοπό την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των ζώντων πόρων στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 61. 2 Το παράκτιο Κράτος προσδιορίζει τις δυνατότητες του για την εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης. Στις περιπτώσεις που το παράκτιο Κράτος δεν έχει την δυνατότητα να αλιεύει τον συνολικό επιτρεπόμενο όγκο αλιεύματος κατόπιν συμφωνιών και άλλων διακανονισμών και σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις, νόμους και κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4, παρέχει σε άλλα Κράτη πρόσβαση στο πλεόνασμα του επιτρεπόμενου αλιεύματος, λαμβάνοντας ειδικάυπόψη τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70, ειδικά σε σχέση με τα αναπτυσσόμενα Κράτη που αναφέρονται σαυτά. 3.Σε περίπτωση παραχώρησης πρόσβασης σε άλλα Κράτη στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη , σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το παράκτιο Κράτος λαμβάνει υπόψη του όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σπουδαιότητας των ζώντων πόρων της περιοχής για την οικονομία του εν λόγω παράκτιου Κράτους και τα άλλα εθνικά του συμφέροντα, τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70, τις απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων Κρατών στην υποπεριοχή ή περιοχή όσον αφορά την αλίευση μέρους του πλεονάσματος και την ανάγκη να ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές επιπτώσεις επί Κρατών των οποίων οι υπήκοοι συνήθως αλιεύουν στην ζώνη ή τα οποία έχουν καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για την έρευνα και τον εντοπισμό αποθεμάτων. 4.Οι υπήκοοι των άλλων Κρατών που αλιεύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη συμμορφώνονται προς τα μέτρα διατήρησης, και προς τους άλλους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους νόμους και κανονισμούς του παράκτιου Κράτους. Οι νόμοι αυτοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με την παρούσα Σύμβαση και μπορούν ειδικώτερα να αναφέρονται στα παρακάτω αντικείμενα: 1)παροχή αδειών προς τους αλιείς, τα αλιευτικά και τον εξοπλισμό τους, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής τελών και άλλων μορφών αμοιβής, οι οποίες, στην περίπτωση αναπτυσσόμενων παράκτιων Κρατών, μπορεί να συνίστανται σε επαρκή συνεισφορά στον τομέα της χρηματοδότησης , του εξοπλισμού και της τεχνολογίας που αφορούν την αλιευτική βιομηχανία2)προσδιορισμό των αλιευμάτων τα οποία επιτρέπεται να αλιεύονται και καθορισμό ποσοστώσεων αλιεύματος είτε σε σχέση προς τα κατά είδος αποθέματα ή ομάδες αποθεμάτων ή προς το αλίευμα κατά σκάφος σε ωρισμένο χρονικό διάστημα, είτε προς το αλίευμα από υπηκόους οποιουδήποτε κράτους κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου. 3)ρύθμιση των εποχών και περιοχών αλιείας, των τύπων, μεγεθών και ποσοτήτων των αλιευτικών εξοπλισμών, ως και των τύπων, μεγεθών και αριθμού tcον αλιευτικών σκαφών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 4)καθορισμό της ηλικίας και μεγέθους των ιχθύων ή άλλων αλιευμάτων που μπορούν να αλιευθούν. 5)καθορισμό πληροφοριών που απαιτούνται από τα αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων των αλιευμάτων και των προσπαθειών αλιείας αυτών ως και αναφορών περί του στίγματος των σκαφών. 6)υποχρεώσεις, κατόπιν εξουσιοδότησης και υπό τον έλεγχο του παράκτιου Κράτους, για τη διεξαγωγή καθορισμένων προγραμμάτων έρευνας αλιείας και ρύθμιση της διεξαγωγής μιας τέτοιας έρευνας, ,συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας και αναφοράς συναφών επιστημονικών δεδομένων. 7)τοποθέτηση παρατηρητών ή μαθητευομένων πάνω σε τέτοια σκάφη από το παράκτιο Κράτος 8)εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους του αλιεύματος αυτών των σκαφών στους λιμένες του παράκτιου Κράτους. 9)μεθόδους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με μικτές επιχειρήσεις ή άλλες μορφές συνεργασίας. 10)όρους που απαιτούνται για την εκπαίδευση προσωπικού και την μεταφορά τεχνολογίας αλιείας, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της ικανότητας του παράκτιου Κράτους για αλιευτική έρευνα 11)διαδικασίες εκτέλεσης. 5. Ταπαράκτια Κράτη γνωστοποιούν δεόντως τους νόμους και τους κανονισμούς συντήρησης και διαχείρισης. Άρθρο 63 Αποθέματαευρισκόμενα στις αποκλειστικές οικονομικέςζώνες δυο ή περισσότερων παράκτιων Κρατών ή τόσο μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη όσο και σε μία περιοχή πέραν αυτής και παρακείμενη προς αυτή 1.Στις περιπτώσεις που το ίδιο απόθεμα ή αποθέματα συναφών ειδών ευρίσκονται στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες δύο ή περισσοτέρων παράκτιων Κρατών, τα Κράτη αυτά επιδιώκουν, άμεσα ή μέσω αρμοδίων υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανισμών, να συμφωνήσουν για τα μέτρα που είναι αναγκαία για το συντονισμό και την εξασφάλιση της διατήρησης και ανάπτυξης αυτών των αποθεμάτων ,μή θιγομένων των άλλων διατάξεων του μέρους αυτού. 2 Στις περιπτώσεις που το ίδιο απόθεμα ή αποθέματα συναφών ειδών ευρίσκονται τόσο μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη όσο και σε μιά περιοχή πέραν αυτής και παρακείμενη προς τη ζώνη, το παράκτιο Κράτος και τα Κράτη που αλιεύουναυτό το απόθεμα στην παρακείμενη περιοχή θα επιδιώκουν, άμεσα ή μέσω αρμοδίων υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανισμών, να συμφωνήσουν για τα μέτρα που είναι αναγκαία (για τη διατήρηση αυτών των αποθεμάτων στην παρακείμενη περιοχή. Άρθρο 64 Άκρως μεταναστευτικά είδη1.Το παράκτιο Κράτος και άλλα Κράτη των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν στην περιοχή τα άκρως μεταναστευτικά είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι συνεργάζονται άμεσα ή μέσω αρμοδίων διεθνών οργανισμών με σκοπό την εξασφάλιση της διατήρησης και την προαγωγή του αντικειμενικού σκοπού της καλύτερης δυνατής χρήσης αυτών των ειδών σε όλη την περιοχή, μέσα και πέρα από την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σε περιοχές που δεν υπάρχει κατάλληλος διεθνής οργανισμός, το παράκτιο Κράτος και άλλα Κράτη των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν αυτά τα είδη στην περιοχή, συνεργάζονται για τη σύσταση ενός τέτοιου οργανισμού και συμμετέχουν στις εργασίες του. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν παράλληλα με τις άλλες διατάξεις αυτού του Μέρους. Άρθρο 65 Θαλάσσια ΘηλαστικάΚαμία διάταξη του παρόντος Μέρους περιορίζει το δικαίωμα ενός παράκτιου Κράτους ή την αρμοδιότητα ενός διεθνούς οργανισμού, όπως αρμόζει, να απαγορεύσει, περιορίσει ή ρυθμίσει την εκμετάλλευση των θαλάσσιων θηλαστικών πιο αυστηρά απότι προβλέπεται στο παρόν Μέρος. Τα Κράτη συνεργάζονται με σκοπό τη διατήρηση των θαλασσίων θηλαστικών και στην περίπτωση των κητοειδών εργάζονται ιδιαίτερα μέσω των αρμοδίων διεθνών οργανισμών για τη διατήρηση, διαχείριση και μελέτη τους. Άρθρο Άρθρο 66Ανάδρομα αποθέματα L Τα Κράτη στους ποταμούς των οποίων αναπαράγονται ανάδρομα αποθέματα έχουν το πρωταρχικό συμφέρον σαυτά τα αποθέματα και την ευθύνη γι αυτά. 2 Το κράτος καταγωγής ανάδρομων αποθεμάτων εξασφαλίζει τη διατήρηση τους με την καθιέρωση κατάλληλων ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία σε όλα τα ύδατα μέσα από τα εξωτερικά όρια της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης καθώς και για την αλιεία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 (β). Το Κράτος καταγωγής, μετά από διαβουλεύσεις με τα άλλα Κράτη που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 και τα οποία αλιεύουν αυτά τα αποθέματα, μπορεί να καθορίσει συνολικά επιτρεπόμενη αλίευση των αποθεμάτων που έχουν την καταγωγή τους στους ποταμούς του. 3.(α) Η αλιεία των ανάδρομων αποθεμάτων διεξάγεται μόνο σε ύδατα μέσα από τα εξωτερικά όρια των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή της παρούσας διάταξης θα είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική αποδιάρθρωση ενός Κράτους άλλου από το Κράτος καταγωγής. Σε σχέση με την αλιεία πέραν των εξωτερικών ορίων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, τα ενδιαφερόμενα Κράτη διαβουλεύονται με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, πάνω στους όρους και τις προϋποθέσεις της αλιείας αυτής, δίνοντας την δέουσα προσοχή στις απαιτήσεις διατήρησης -και στις ανάγκες του Κράτους καταγωγής σχετικά με αυτά τα αποθέματα. (β) Το Κράτος καταγωγής συνεργάζεται για τον περιορισμό στο ελάχιστο της οικονομικής αποδιάρθρωσης στα άλλα εκείνα Κράτη που αλιεύουν τα αποθέματα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη το σύνηθες αλίευμα και τον δράσης εργασιών αυτών των Κρατών, καθώς και όλες τις περιοχές στις οποίες έχει λάβει χώρα τέτοια αλιεία (γ) Τα Κράτη που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β) και που συμμετέχουν κατόπιν συμφωνίας με το Κράτος καταγωγής σε μέτρα για την ανανέωση των ανάδρομων αποθεμάτων, ιδιαίτερα με δαπάνες γιαυτό το σκοπό, απολαύουν ιδιαίτερης μεταχείρισης από το Κράτος καταγωγής όσον αφορά την αλιεία των αποθεμάτων που έχουν την καταγωγή τους στους ποταμούς του. (δ) Η εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με τα ανάδρομα αποθέματα πέραν της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης γίνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Κράτους καταγωγής και των άλλων ενδιαφερομένων Κρατών. 4. Στις περιπτώσεις που τα ανάδρομα αποθέματα μεταναστεύουν σε ύδατα ή μέσω υδάτων μέσα από τα εξωτερικά όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ενός Κράτους εκτός του Κράτους καταγωγής το Κράτος αυτό θα συνεργάζεται με το Κράτος καταγωγής για τη διατήρηση και διαχείριση των αποθεμάτων .αυτών. 5.Το Κράτος καταγωγής των ανάδρομων αποθεμάτων και τα άλλα Κράτη που αλιεύουν τα αποθέματα αυτά προβαίνουν διευθετήσεις για την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου αυτό αρμόζει,μέσω περιφερειακών οργανισμών. Άρθρο 67 Κατάδρομα Είδη1.Το παράκτιο Κράτος στου οποίου τα ύδατα διαβιούν το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου ζωής τους κατάδρομα είδη έχει την ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των ειδών και εξασφαλίζει την είσοδο και την έξοδο των μεταναστευτικών ιχθύων. 2.Η αλιεία των καταδρομών ειδών διεξάγεται μόνο σε ύδατα μέσα από τα εξωτερικά όρια των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Όταν διεξάγεται σε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, η αλιεία υπόκειται στο παρόν άρθρο και τις άλλες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης σχετικά με την αλιεία στις ζώνες αυτές. 3.Στις περιπτώσεις που οι κατάδρομοι ιχθύες μεταναστεύουν δια μέσου της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης άλλου Κράτους, ως νεαροί ή ως και ωριμάζοντες ιχθύες, η διαχείριση συμπεριλαμβανομένης και της αλίευσης των ιχθύων αυτών, ρυθμίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Κράτους που αναφέρεται στην παράγραφο Ι και του άλλου ενδιαφερόμενου Κράτους. Μια τέτοια συμφωνία θα εξασφαλίζει την ορθολογιστική διαχείριση του είδους και θα λαμβάνει υπόψη τις ευθύνες του Κράτους που αναφέρεται στην παράγραφο Ι για τη διατήρηση των ειδών αυτών. Άρθρο 68 Καθιστικά ΕίδηΤο παρόν Μέρος δεν αφορά τα καθιστικά είδη, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 77 παράγραφος 4. Άρθρο 69 Δικαίωμα Κρατών άνευ ακτών1.Τα Κράτη άνευ ακτών έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν, σε ισότιμη βάση, στην εκμετάλλευση προσήκοντος μέρους του πλεονάσματος των. ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παράκτιων Κρατών της ιδίας υποπεριοχής ή περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οικονομικέςκαι γεωγραφικές συνθήκες όλων των ενδιαφερομένων Κρατών και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 61 και 62Οι όροι και οι τρόποι της συμμετοχής αυτής καθορίζονται από τα ενδιαφερόμεναΚράτη μέσω διμερών, υποπεριφερειακώνή περιφερειακώνσυμφωνιών λαμβάνοντας υπόψη , μεταξύ άλλων: 1)την ανάγκη αποφυγής συνεπειών επιβλαβών για τις αλιευτικές κοινότητες ή τις ιχθυοβιομηχανίες του παράκτιου κράτους. 2)την έκταση κατά την οποία το άνευ ακτών Κράτος,σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συμμετέχει ή έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, σύμφωνα με υφιστάμενεςδιμερείς υποπεριφερειακέςή περιφερειακέςσυμφωνίες, στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικώνοικονομικών ζωνών άλλων παράκτιων Κρατών. 3)την έκταση κατά την οποία άλλα Κράτη άνευ ακτών και γεωγραφικά μειονεκτούντα Κράτη συμμετέχουν ήδη στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της αποκλειστικής οικονομικήςζώνης του παράκτιου Κράτους και την συνακόλουθη ανάγκη αποφυγής συγκεκριμένης επιβάρυνσης ενός οποιουδήποτε παράκτιου Κράτους ή μέρους αυτού. 4)τις ανάγκες διατροφής των πληθυσμών των αντίστοιχων Κρατών. 3.Όταν η αλιευτική ικανότητα του παράκτιου κράτους φθάσει σε σημείο που να του επιτρέπει να αλιεύει ολόκληρο τον επιτρεπτό όγκο αλιεύματος των ζωντανών πόρων στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη, το παράκτιο κράτος και άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη συνεργάζονται στην διαμόρφωση δίκαιων διευθετήσεων σε διμερή, υποπεριφερειακή ή περιφερειακή βάση προκειμένου να επιτρέψουν την συμμετοχή αναπτυσσομένων Κρατών άνευ ακτών της ιδίας υποπεριοχής ή περιοχής στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παράκτιων Κρατών της υποπεριοχής ή περιοχής, όπως κρίνεται σκόπιμο, από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, και υπό όρους ικανοποιητικούς για όλα τα μέρη. Κατά την εφαρμογή της παρούσας Ιδιάταξης λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 4.Τα ανεπτυγμένα Κράτη άνευ ακτών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μόνον στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των ανεπτυγμένων παράκτιων κρατών της ιδίας υποπεριοχής ή περιοχής, με λαμβάνοντας υπόψη την έκταση κατά την οποία το παράκτιο κράτος, κατά την παραχώρηση σε άλλα Κράτη πρόσβασης στους φυσικούς πόρους της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης, έχει λάβει υπόψη του την ανάγκη περιορισμού στο ελάχιστο των επιζήμιων συνεπειών στις αλιευτικές κοινότητες και την οικονομική αποδιάρθρωση Κρατών των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν κατά συνήθεια στη ζώνη. 5.Οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν τις διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν σε υποπεριοχές ή περιοχές όπου τα παράκτια Κράτη δύνανται να παραχωρήσουν σε Κράτη άνευ ακτών της ίδιας υποπεριοχής ή περιοχής ίσα ή προνομιακά δικαιώματα για την εκμετάλλευση των ζώντων πόρων στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Άρθρο 70 Δικαίωμα γεωγραφικώς μειονεκτούντων Κρατών1.Τα γεωγραφικώς- μειονεκτούντα Κράτη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ισότιμη βάση, στην εκμετάλλευση ανάλογου μέρους του πλεονάσματος των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παρακτίων Κρατών της ίδιας υποπεριοχής ή περιοχής λαμβανομένων υπόψη των σχετικών οικονομικών και γεωγραφικών συνθηκών όλων των ενδιαφερομένων Κρατών και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 61 και 62 2.Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους ως γεωγραφικώς μειονεκτούντα Κράτη ορίζονται τα παράκτια κράτη συμπεριλαμβανομένων των Κρατών που παρακτιούν σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες η γεωγραφική μορφολογία των οποίων τα καθιστά εξαρτώμενα από την εκμετάλλευση των ζωντανών πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών άλλων Κρατών στην υποπεριοχή η περιοχή προκειμένου να έχουν την επαρκή τροφοδότηση τους σε ψάρια για τις ανάγκες διατροφής των πληθυσμών τους ή μερών αυτών, καθώς και παράκτια Κράτη τα οποία δεν μπορούν να διεκδικήσουν δικές τους αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. 3.Οι όροι και οι τρόποι της συμμετοχής αυτής καθορίζονται από τα ενδιαφερόμενα Κράτη μέσω διμερών, υποπεριφερειακών και περιφερειακών συμφωνιών λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων: (ά) την ανάγκη αποφυγής δυσμενών συνεπειών για τις αλιευτικές κοινότητες ή τις ιχθυοβιομηχανίες του παράκτιου Κράτους. 1)την έκταση συμμετοχής ή του δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των γεωγραφικώς μειονεκτοΰντων κρατώνσύμφωνα με τις υφιστάμενεςδιμερείς, υποπεριφερειακέςή περιφερειακέςσυμφωνίες στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικώνοικονομικών ζωνών των άλλων παράκτιων Κρατών. 2)την έκταση συμμετοχής άλλων γεωγραφικώς μειονεκτούντων Κρατών και Κρατών άνευ ακτώνστην εκμετάλλευση των ζώντωνπόρωντης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του παράκτιου Κράτους και τη συνακόλουθη ανάγκη αποφυγής ιδιαίτερηςεπιβάρυνσης ενός οποιουδήποτε παράκτιουΚράτους ή Μέρους αυτού. 3)τις ανάγκες διατροφής των πληθυσμών των αντίστοιχων Κρατών. 4.Οταν η αλιευτική ικανότητα του παράκτιου Κράτους φθάσει σε σημείο που να του επιτρέπει να αλιεύει ολόκληρο τον επιτρεπτό όγκο αλιεύματος των ζώντων πόρων στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη, το παράκτιο Κράτος και άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη συνεργάζονται στη διαμόρφωση δίκαιων διευθετήσεων σε διμερή, υποπεριφερειακή ή περιφερειακή βάση προκειμένου να επιτρέψουν τη συμμετοχή των αναπτυσσομένων γεωγραφικά μειονεκτούντων Κρατών στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των παράκτιων Κρατών της υποπεριοχής ή περιοχής, όπως κρίνεται σκόπιμο , κάτω από τις συγκεκριμένες - περιστάσεις και υπό όρους ικανοποιητικούς για όλα τα Μέρη. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης θα λαμβάνονται επίσης υπόψη οι παράγοντες οι αναφερόμενοι στη παράγραφο 3. 5.Τα γεωγραφικώς μειονεκτούντα ανεπτυγμένα Κράτη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκμετάλλευση των ζώντων πόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μόνον στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των ανεπτυγμένων παράκτιων Κρατών της ίδιας υποπεριοχής ή περιοχής, με γνώμονα την έκταση κατά την οποία το παράκτιο Κράτος, κατά την παραχώρηση σε άλλα Κράτη πρόσβασης στους ζώντες πόρους της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης έχει λάβει υπόψη του την ανάγκη περιορισμού στο ελάχιστο των επιβλαβών συνεπειών για τις αλιευτικές κοινότητες καθώς και την οικονομική αποδιάρθρωση των Κρατών των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν κατά συνήθεια στη ζώνη. 6.Οι παραπάνω διατάξεις δεν θίγουν τις διευθετήσεις που έχουν συμφωνηθεί σε υποπεριοχέςή περιοχές όπου τα παράκτια κράτηδύνανται να παραχωρήσουν σε γεωγραφικώς μειονεκτούντα κράτη της ίδιας υποπεριοχής ή περιοχής ίσα ή προνομιακά δικαιώματα για την εκμετάλλευση των ζώντων πόρων στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Άρθρο 71 Μη εφαρμογή των άρθρων 69 και 70Οι διατάξεις των άρθρων 69 και 70 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση παράκτιου Κράτους του οποίου η οικονομία είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της αποκλειστικής οικονομικής του ζώνης. Άρθρο 72 Περιορισμοί στη μεταβίβαση δικαιωμάτων1.Τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 69 και 70 για την εκμετάλλευση των ζώντων πόρων δεν θα μεταβιβάζονται αμέσως ή εμμέσως σε τρίτα Κράτη ή στους υπηκόους τους δυνάμει μίσθωσης ή άδειας ή με την καθιέρωση μικτών επιχειρήσεων ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος εξομοιούται με μεταβίβαση, εκτός εάν συμφωνήθηκε άλλως από τα ενδιαφερόμενα Κράτη. 2 Η παραπάνω διάταξη δεν αποκλείει στα ενδιαφερόμενα Κράτη να λάβουν τεχνική η οικονομική βοήθεια από τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη διευκόλυνση της ενάσκησης των δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70, υπό τον όρο ότι αυτό δεν θα έχει το αποτέλεσμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Άρθρο 73 Εφαρμογή νόμων και κανονισμών του παράκτιου κράτουςL Το παράκτιο κράτος δύναται, κατά την άσκηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων, να ερευνά , εκμεταλλεύεται, διατηρεί και διαχειρίζεται τους ζώντες πόρους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη , να λαμβάνει τέτοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου των εγγράφων του πλοίου , επιθεώρησης , σύλληψης και κίνησης της δικαστικής διαδικασίας, όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο για-την διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους νόμους και τους κανονισμούς που υιοθετήθηκαναπό αυτό σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 2.Τα συλλαμβανόμενα πλοία και τα πληρώματα τους θα αφήνονται αμέσως με την κατάθεση εύλογης εγγύησης. 3.Οι ποινές που προβλέπει το παράκτιο Κράτος για παραβίαση των νόμων και κανονισμών περί αλιείας στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη δεν μπορούν να συμπεριλάβουν την φυλάκιση, εφόσον ελλείπουν αντίθετες συμφωνίες των ενδιαφερομένων Κρατών, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σωματική τιμωρία 4.Στις περιπτώσεις σύλληψης ή κατακράτησης ξένων πλοίων το παράκτιο Κράτος ειδοποιεί αμέσως το Κράτος της σημαίας του πλοίου, μέσω της κατάλληλης οδού, για τα μέτρα που ελήφθησαν και για τις ποινές που επιβλήθηκαν στη συνέχεια. Άρθρο 74 Οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές1.Η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας με βάση το Διεθνές Δίκαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου ,με σκοπό την επίτευξη δίκαιης λύσης 2 Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα ενδιαφερόμενα Κράτη προσφεύγουν στις διαδικασίες που προβλέπονται στο Μέρος ΧV. 3.Εκκρεμούσης της συμφωνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα ενδιαφερόμενα Κράτη, σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη προσωρινών διευθετήσεων πρακτικού χαρακτήρα, και, κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, για να μήν θέσουν σε κίνδυνο ή παρεμποδίσουν την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Οι διευθετήσεις αυτές δεν επηρεάζουν την τελική οριοθέτηση. 4.Όπου ισχύει συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών, τα ζητήματα τα αναφερόμενα στην οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας Άρθρο 75 Ναυτικοί χάρτες και πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων1.Υπό την επιφύλαξη του παρόντος Μέρους, οι γραμμές των εξωτερικών ορίων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και οι γραμμές οριοθέτησης που χαράσσονται σύμφωνα με το άρθρο 74, εμφαίνονται σε ναυτικούς χάρτες υπό κλίμακα ή κλίμακες επαρκείς για την διακρίβωση της θέσης τους. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι πίνακες των γεωγραφικών συντεταγμένων των σημείων που καθορίζουν τα γεωδαιτικά δεδομένα, μπορούν να αντικατασταθούν από τις γραμμές των εξωτερικών ορίων ή τις γραμμές οριοθέτησης. 2 Το παράκτιο Κράτος δίδει την δέουσα δημοσιότητα σε τέτοιους ναυτικούς χάρτες ή πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων και καταθέτει αντίγραφο κάθε τέτοιου χάρτη ή πίνακα στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμ. Εθνών. ΜΕΡΟΣ VΙ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ Άρθρο 76 Ορισμός της υφαλοκρηπίδας1.Η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου Κράτους αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος του που εκτείνεται πέραν της χωρικής του θάλασσας καθόλη την έκταση της φυσικής προέκτασης του χερσαίου του εδάφους μέχρι του εξωτερικού ορίου του υφαλοπλαισίου ή σε μια απόσταση 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας όπου το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου δεν εκτείνεται μέχρι αυτή την απόσταση. 2 Η υφαλοκρηπίδα ενός παράκτιου Κράτους δεν εκτείνεται πέραν των ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 μέχρι 6. 3.Το υφαλοπλαίσιο περιλαμβάνει την υποθαλάσσια προέκταση της χερσαίας μάζας του παράκτιου Κράτους και αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και υπέδαφος της υφαλοκρηπίδας, του υφαλοπρανούς και του ηπειρωτικού ανυψώματος Δεν περιλαμβάνει το βυθό του ωκεανού με τις ωκεάνιες ράχες του και το υπέδαφος του. 4.1)Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, το παράκτιο Κράτος καθορίζει το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου όπου αυτό εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες το πλάτος της χωρικής θάλασσας μετράται είτε : 2)με μιά γραμμή που χαράσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 δι αναφοράς προς τα απώτατα σταθερά σημεία σε κάθε ένα από τα οποία το πάχος των ιζηματογενών πετρωμάτων είναι τουλάχιστον 1 τοις εκατό της μικρότερης απόστασης από το σημείο αυτό μέχρι τους πρόποδες του υφαλοπρανούς. 1) με μιά γραμμή που χαράσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 δι αναφοράς σε σταθερά σημεία όχι περισσότερο από 60 ναυτικά μίλια από τους πρόποδες του υφαλοπρανούς. 3)αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο, οι πρόποδες του υφαλοπρανούς καθορίζονται ως σημείο της μέγιστης αλλαγής της κλίσης στη βάση του. 5.τα σταθερά σημεία που περιλαμβάνουν τη γραμμή των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας πάνω στο βυθό, που χαράσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 4(α)(ι) και (ιι), ή δεν θα υπερβαίνουν τα 350 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας ή δεν θα υπερβαίνουν τα 100 ναυτικά μίλια από την ισοβαθή καμπύλη των 2500 μέτρων, η οποία είναι μια γραμμή που συνδέει το βάθος των 2500 μέτρων. 6.Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 5, στις υποθαλάσσιες ράχες, το εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας δεν θα υπερβαίνει τα 350 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται ως προς τα υποθαλάσσια υψώματα που είναι φυσικά συστατικά τμήματα του υφαλοπρανούς όπως το οροπέδιο του, τα ανυψώματα, οι αιχμές, οι μπάγκοι και τα αντερείσματα. 7.Το παράκτιο Κράτος καθορίζει τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας του, όπου αυτή εκτείνεται πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας, με ευθείες γραμμές που δεν υπερβαίνουν σε μήκος τα 60 ναυτικά μίλια και που συνδέουν σταθερά σημεία, οριζόμενα από συντεταγμένες πλάτους και μήκους. 8.Πληροφορίες για τα όρια της υφαλοκρηπίδας πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας θα υποβάλονται από το παράκτιο Κράτος στην Επιτροπή για τα όρια της Υφαλοκρηπίδας που θα συσταθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ επί τη βάσει δίκαιης γεωγραφικής εκπροσώπησης. Η Επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις προς τα παράκτια Κράτη .σε θέματα που σχετίζονται με την καθιέρωση των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας τους. Τα όρια της υφαλοκρηπίδας που καθορίζονται από το παράκτιο Κράτος με βάση αυτές τις συστάσεις θα είναι οριστικά και δεσμευτικά. 9.Το παράκτιο Κράτος καταθέτει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών χάρτες και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και γεωδαιτικών στοιχείων που περιγράφουν μόνιμα τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας του. Ο Γενικός Γραμματέας δίνει τη δέουσα δημοσιότητα σαυτά. 10.Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θίγουν το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές. Άρθρο 77 Δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην υφαλοκρηπίδα1.Το παράκτιο Κράτος ασκεί στην υφαλοκρηπίδα κυριαρχικά δικαιώματα προς το σκοπό της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αυτής. 2 Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι αποκλειστικά υπό την έννοια ότι άν το παράκτιο Κράτος δεν εξερευνά την υφαλοκρηπίδα ή δεν εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους ,κανείς δεν μπορεί να αναλάβει αυτές τις δραστηριότητες χωρίς ρητή συναίνεση του παράκτιου Κράτους. 3.Τα δικαιώματα του παράκτιου Κράτους στην υφαλοκρηπίδα δεν εξαρτώνται από την πραγματική ή ιδεατή κατοχή ή από οποιαδήποτε ρητή διακήρυξη. 4.Οι φυσικοί πόροι που αναφέρονται σαυτό το Μέρος αποτελούνται από τους μεταλλευτικούς και άλλους μη - ζώντες οργανισμούς που ανήκουν στα καθιστικά είδη, δηλαδή οργανισμούς οι οποίοι κατά το στάδιο που είναι δυνατή η αλίευσή τους είναι είτε ακίνητοι στο βυθό της θάλασσας ή κάτω απαυτόν, είτε ανίκανοι να κινηθούν ειμή μόνον εφόσον βρίσκονται σε διαρκή φυσική επαφή με το βυθό της θάλασσας ή το υπέδαφος του. Άρθρο 78 Νομικό καθεστώς των υπερκειμένων υδάτων και του εναέριο χώρου και τα δικαιώματα και ελευθερίες των άλλων Κρατών 1.Τα δικαιώματα του παράκτιου Κράτους στην υφαλοκρηπίδα δεν θίγουν το νομικό καθεστώς των υπερκείμενων υδάτων ή του εναέριου χώρου πάνω από αυτά τα ύδατα 2 Η άσκηση των δικαιωμάτων του παράκτιου Κράτους στην υφαλοκρηπίδα δεν πρέπει να παραβιάζει ή να παρενοχλεί αδικαιολόγητα τη ναυσιπλοΐα ή άλλα δικαιώματα και ελευθερίες των άλλων Κρατών όπως προβλέπονται σαυτή τη Σύμβαση. Άρθρο 79 Υποβρύχιο καλώδια και αγωγοί στην υφαλοκρηπίδα1.Ολα τα Κράτη έχουν δικαίωμα να τοποθετούν υποβρύχια καλώδια και αγωγούς στην υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2 Επιφυλασσομένου του δικαιώματος του να λαμβάνει πρόσφορα μέτρα για την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της και την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της μόλυνσης από αγωγούς, το παράκτιο Κράτος δεν μπορεί νά εμποδίζει την τοποθέτηση ή συντήρηση αυτών των καλωδίων ή αγωγών. 3.Η χάραξη της πορείας για την τοποθέτηση αυτών των σωληναγωγών πάνω στην υφαλοκρηπίδα, υπόκειται στη συναίνεση του παράκτιου Κράτους. 4.Τίποτα σαυτό το Μέρος δεν θίγει το δικαίωμα του παράκτιου Κράτους να θέτει όρους για την είσοδο στο έδαφος του ή στη χωρική του θάλασσα καλωδίων ή αγωγών ή τη δικαιοδοσία του επί των καλωδίων και αγωγών που κατασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας του ή την εκμετάλλευση των πόρων της ή σε σχέση με την λειτουργία τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων ή κατασκευών υπό τη δικαιοδοσία του. 5.Κατά την τοποθέτηση καλωδίων ή αγωγών, τα Κράτη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα καλώδια ή τους αγωγούς που είναι ήδη τοποθετημένοι. Ιδιαίτερα, δεν θίγονται οι δυνατότητες επισκευής των υφισταμένων καλωδίων ή αγωγών. Άρθρο 80 Τεχνητές νήσοι, εκαταστάσεις και κατασκευές πάνω στην υφαλοκρηπίδαΤο άρθροισχύειmutatis mutandis και για τις τεχνητές νήσους, εγκαταστάσεις και κατασκευές πάνω στην υφαλοκρηπίδα. Άρθρο 81 Γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδαΤο παράκτιο Κράτος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει και να ρυθμίζει τις γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα για όλους τους σκοπούς. Άρθρο 82 Πληρωμές και εισφορές σχετικά με την εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας πέραν των 200 ναυτικών μιλίων 1.Το παράκτιο Κράτος συνεισφέρει σε χρήματα ή είδος στην εκμετάλλευση μή ζώντων πόρων της υφαλοκρηπίδας πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας. 2 Οι πληρωμές ή εισφορές- θα γίνονται ετήσια σε σχέση με όλη την παραγωγή σε μιά περιοχή μετά τα πέντε πρώτα χρόνια παραγωγής σαυτήν την περιοχή. Για τον έκτο χρόνο, το ποσοστό πληρωμής ή εισφοράς θα είναι 1 τοις εκατό της αξίας ή του όγκου παραγωγής στην περιοχή. Το ποσοστό θα αυξάνεται κατά 1 τοις εκατό για κάθε επόμενο χρόνο μέχρι το δωδέκατο χρόνο και θα παραμένει στο 7 τοις εκατό εφεξής Η παραγωγή δεν περιλαμβάνει πόρους χρησιμοποιούμενους σε σχέση με την εκμετάλλευση. 3.Ενα αναπτυσσόμενο Κράτος που είναι αμιγής εισαγωγέας ενός μεταλλευτικού πόρου που εξορύσσεται από την υφαλοκρηπίδα του απαλλάσσεται από αυτές τις πληρωμές ή εισφορές αναφορικά με αυτόν τον μεταλλευτικό πόρο. 4.Οι πληρωμές ή εισφορές θα γίνονται μέσω της Αρχής , η οποία θα τις κατανέμει μεταξύ των Κρατών Μερών αυτής της Σύμβασης, βάσει δικαίων κριτηρίων κατανομής, λαμβάνοντας υπόψιν τα συμφέροντα και τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων Κρατών, ιδιαίτερα των λιγότερα ανεπτυγμένων και των άνευ ακτών μεταξύ αυτών. Άρθρο 83 Οριοθέτηση; της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές1.Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 38 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση. 2 Αν η συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο, τα ενδιαφερόμενα Κράτη προσφεύγουν στις διαδικασίες που προβλέπονται στο Μέρος ΧV. 3.Εκκρεμούσης συμφωνίας όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα ενδιαφερόμενα Κράτη σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας , θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να συνάψουν προσωρινές διευθετήσεις πρακτικής φύσης και, κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, να μήν θέτουν σε κίνδυνο ή παρεμποδίζουν την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Αυτές οι διευθετήσεις δεν επηρεάζουν την τελική οριοθέτηση. 4.Όταν υφίσταται συμφωνία εν ισχύι μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών, θέματα τα σχετιζόμενα με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας θα καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνης της συμφωνίας Άρθρο 84 Ναυτικοί χάρτες και πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων1.Επιφυλασσομένου του παρόντος Μέρους, οι εξωτερικές οριογραμμές της υφαλοκρηπίδας και οι γραμμές οριοθέτησης που χαράσσονται σύμφωνα με το άρθρο 83 εμφαίνονται σε χάρτες κλίμακας ή κλιμάκων επαρκών για την εξακρίβωση της θέσης τους Οπου ενδείκνυται, αυτές οι εξωτερικές οριογραμμές ή γραμμές οριοθέτησης μπορούν να αντικατασταθούν από πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων σημείων, που να προσδιορίζουν το χρησιμοποιούμενο γεωδαιτικό σύστημα 2.Το παράκτικο Κράτος θα δίνει την δέουσα δημοσιότητα σαυτούς τους χάρτες ή πίνακες γεωγραφικών συντεταγμένων και θα καταθέτει αντίγραφο κάθε τέτοιου χάρτη ή πίνακα στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και, στην περίπτωση αυτών που δείχνουν τις εξωτερικές οριογραμμές της υφαλοκρηπίδας στο Γενικό Γραμματέα της Αρχής Άρθρο 85 Κατασκευή σηράγγωνΤο παρόν Μέρος δεν θίγει το δικαίωμα του παράκτιου Κράτους να εκμεταλλεύεται το υπέδαφος δια σηράγγων ανεξάρτητα από το βάθος του νερού πάνω από το υπέδαφος. ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο 86 Εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ΜέρουςΟι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, στη χωρική θάλασσα ή στα εσωτερικά ύδατα ενός Κράτους ή στα αρχιπελαγικά ύδατα ενός αρχιπελαγικού Κράτους. Το παρόν άρθρο σε καμιά περίπτωση δεν περιορίζει τις ελευθερίες που απολαμβάνουν όλα τα Κράτη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, σύμφωνα με το άρθρο 58. Άρθρο 87 Ελευθερία της Ανοικτής ΘάλασσαςL Η Ανοικτή Θάλασσα είναι ελεύθερη για όλα τα Κράτη, παράκτια ή άνευ ακτών. Η ελευθερία της ανοικτής θάλασσας ασκείται συμφωνά με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση ,καθώς επίσης και στους λοιπούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Η ελευθερία αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τόσο για τα παράκτια όσο και για τα άνευ ακτών Κράτη : (α) την ελευθερία ναυσιπλοΐας (β) την ελευθερία υπέρπτησης (γ) την ελευθέρια τοποθέτησης υποβρυχίων καλωδίων και σωληναγωγών τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους VΤ (δ) την ελευθερία κατασκευής τεχνητών νήσων και άλλων εγκαταστάσεων που επιτρέπονται κατά το διεθνές δίκαιο, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους VL (ε) την ελευθερία αλιείας, τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στο Τμήμα 2 (στ) την ελευθερία επιστημονικής έρευνας, τηρουμένων των διατάξεων των Μερών VΙκαι ΧΠΙ. 2 Οι εν λόγω ελευθερίες ενασκούνται από όλα τα Κράτη λαμβάνοντας προσηκόντως υπόψη τα συμφέροντα των άλλων Κρατών κατά την άσκηση της ελευθερίας της ανοικτής θάλασσας , ως επίσης και τα δικαιώματα που παρέχονται από τη Σύμβαση σχετικά με τις δραστηριότητες εντός της Περιοχής. Άρθρο 88 Διαφύλαξη της Ανοικτής θάλασσας για ειρηνικούς σκοπούςΗ Ανοικτή Θάλασσα προορίζεται για ειρηνικούς σκοπούς. Άρθρο 89 Ακυρότης διεκδικήσεων για την κυριαρχία στην Ανοικτή θάλασσαΚανένα Κράτος δεν μπορεί νομίμως να διεκδικήσει την υπαγωγή οποιουδήποτε μέρους της ανοικτής θάλασσας υπό την κυριαρχία του. Άρθρο 90 Δικαίωμα ναυσιπλοΐαςΚάθε Κράτος .ανεξάρτητα αν είναι παράκτιο ή άνευ ακτών ,έχει το δικαίωμα να διαπλέει την ανοικτή θάλασσα με πλοία που φέρουν τη σημαία του. Άρθρο 91 Εθνικότητα των πλοίωνι 1.Κάθε Κράτος καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση της εθνικότητας του σε πλοία, για την νηολόγηση πλοίων στην επικράτεια του και για το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του. Τα πλοία έχουν την εθνικότητα του Κράτους τη σημαία του οποίου δικαιούνται να φέρουν . Πρέπει να υπάρχει πραγματικός δεσμός ανάμεσα στο Κράτος και στο πλοίο. 2 Κάθε Κράτος εκδίδει στα πλοία, στα οποία έχει χορηγήσει το δικαίωμα να φέρουν τη σημαία του, έγγραφα για τον σκοπό αυτό. Άρθρο 92 Καθεστώς των πλοίων1.Τα πλοία πλέουν με τη σημαία ενός μόνο Κράτους και εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, που προβλέπονται ρητά σε διεθνείς συνθήκες ή σε αυτή τη Σύμβαση, υπόκεινται στην αποκλειστική του δικαιοδοσία στην ανοικτή θάλασσα. Το πλοίο δεν μπορεί να αλλάξει τη σημαία του κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή όταν έχει προσεγγίσει σε λιμάνι ,εκτός από την περίπτωση πραγματικής μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή αλλαγής νηολογίου. 2 Πλοίο που πλέει με τις σημαίες δύο ή περισσοτέρων Κρατών, χρησιμοποιώντας αυτές για διευκόλυνση του, δεν μπορεί να επικαλεσθεί καμιά από αυτές τις εθνικότητες έναντι οποιουδήποτε άλλου Κράτους και μπορεί να εξομοιωθεί με πλοίο χωρίς εθνικότητα Άρθρο 93 Πλοία που φέρουν τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών, των Ειδικευμένων Οργανώσεων τους και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής ΕνέργειαςΤα προηγούμενα άρθρα δεν θίγουν το θέμα των πλοίων που βρίσκονται επίσημα στην υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, των εξειδικευμένων Οργανώσεων τους, ή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και φέρουν τη σημαία του Οργανισμού. Άρθρο 94 Υποχρεώσεις του Κράτους της σημαίας1.Κάθε Κράτος θα ασκεί αποτελεσματικά τη δικαιοδοσία και τον έλεγχο του σε διοικητικά, τεχνικά και κοινωνικά θέματα πάνω στα πλοία που φέρουν τη σημαία του. Ζ Ειδικότερα, κάθε Κράτος θα πρέπει: 1)να τηρεί νηολόγιο πλοίων που θα περιέχει τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πλοίων που φέρουν τη σημαία του, εκτός εκείνων που εξαιρούνται από τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς λόγω του μικρού τους μεγέθους και 2)να ενασκεί την δικαιοδοσία τους, δυνάμει του εσωτερικού του δικαίου, επί κάθε πλοίου που φέρει τη σημαία του καθώς επίσης και του πλοιάρχου, των αξιωματικών και του πληρώματος αυτού, αναφορικά με τα διοικητικά, τεχνικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν το πλοίο. 3.Κάθε Κράτος πρέπει να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για τα πλοία που φέρουν τη σημαία του, ώστε με αυτά να εξασφαλίζεται η ασφάλεια στη θάλασσα, ιδιαίτερα στους κατωτέρω τομείς: 1)την κατασκευή, εξοπλισμό και πλωιμότητα των πλοίων, 2)την επάνδρωση των πλοίων, τις συνθήκες εργασίας και εκπαίδευση των πληρωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβάσεις που εφαρμόζονται διεθνώς, (γ) τη χρήση σημάτων, την συντήρηση των μέσων επικοινωνίας και την αποφυγή των συγκρούσεων, 4.Στα μέτρα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ότι: 1)κάθε πλοίο, πριν από τη νηολόγηση του και στη συνέχεια σε εύλογα χρονικά διαστήματα, επιθεωρείται από διαθέτοντες τα κατάλληλα προσόντα επιθεωρητές πλοίων και φέρει χάρτες, ναυτικές εκδόσεις, ναυτιλιακό εξοπλισμό και όργανα κατάλληλα για την ασφαλή ναυσιπλοΐα του. 2)κάθε πλοίο τελεί υπό την ευθύνη πλοιάρχου και αξιωματικών οι οποίοι διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα, ιδιαίτερα στην ναυτική τέχνη, τη ναυσιπλοΐα, τις τηλεπικοινωνίες και στο χειρισμό των μηχανών, ως επίσης, και ότι το πλήρωμα διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και είναι επαρκές σε αριθμό για τον τύπο, το μέγεθος, τις μηχανές και τον εξοπλισμό του πλοίου. 3)ο πλοίαρχος , οι αξιωματικοί και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, το πλήρωμα είναι πλήρως ενημερωμένοι και τηρούν τους διεθνείς κανονισμούς που ισχύουν και αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την αποφυγή των συγκρούσεων, την πρόληψη, περιορισμό και έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης και τη συντήρηση των μέσων ραδιοεπικοινωνίας. 5. Κατά τη λήψη των μέτρων που αναφέρονται -στις παραγράφους 3 και 4, κάθε Κράτος πρέπει να συμμορφώνεται προς τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, διαδικασίες και μεθόδους ενέργειας και να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουν την τήρηση τους. 6.Κράτος που έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι η αρμόζουσα δικαιοδοσία καί έλεγχος επί ενός πλοίου δεν έχουν ασκηθεί, μπορεί να αναφέρει τα στοιχεία που κατέχει το Κράτος της, σημαίας. Μόλις λάβει μιά τέτοια αναφορά, το Κράτος της σημαίας διερευνά το θέμα και, αν χρειαστεί, προβαίνει σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για να επανορθώσει την κατάσταση. 7.Κάθε Κράτος θα φροντίζει για τη διεξαγωγή έρευνας από ή ενώπιον προσώπου ή προσώπων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, για κάθε ναυτικό ατύχημα ή θαλάσσιο περιστατικό στην ανοικτή θάλασσα που αφορά πλοίο που φέρει τη σημαία του και το οποίο έχει προξενήσει απώλεια ζωής ή σοβαρά τραύματα σε υπηκόους άλλου Κράτους η σοβαρή ζημιά σε πλοίο ή εγκαταστάσεις άλλου Κράτους ή στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το Κράτος της σημαίας και το άλλο Κράτος συνεργάζονται κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας που πραγματοποιείται από το άλλο αυτό Κράτος σχετικά με το ναυτικό ατύχημα ή το θαλάσσιο περιστατικό. Άρθρο 95 Ετεροδικία των πολεμικών πλοίων στην ανοικτή θάλασσαΤα πολεμικά πλοία στην ανοικτή θάλασσα απολαύουν πλήρους ετεροδικίας έναντι οποιουδήποτε άλλου Κράτους πλην του Κράτους της σημαίας τους. Άρθρο 96 Ετεροδικία πλοίων που χρησιμοποιούνται μόνο σε κρατική μή εμπορική υπηρεσίαΠλοία των οποίων η κυριότητα ή η εκμετάλλευση ανήκει σε Κράτος και τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για κρατική μη εμπορική υπηρεσία απολαύουν στην ανοικτή θάλασσα πλήρους ετεροδικίας έναντι οιουδήποτε άλλου Κράτους, πλην του Κράτους της σημαίας που φέρουν. Άρθρο 97 Ποινική δικαιοδοσία σε περιπτώσεις σύγκρουσης ή άλλου θαλάσσιου επεισοδίου L Σε περίπτωση σύγκρουσης ή άλλου θαλάσσιου επεισοδίου αναφορικά με πλοίο στα διεθνή ύδατα που επισείει την ποινική ή πειθαρχική ευθύνη του πλοιάρχου ή τυχόν άλλου μέλους του πληρώματος, καμιά πειθαρχική ή ποινική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον αυτού παρά μόνον ενώπιον των δικαστικών η διοικητικών αρχών είτε του Κράτους της σημαίας, είτε του Κράτους του οποίου το άτομο αυτό έχει την υπηκοότητα 2 Σε θέματα πειθαρχίας, το Κράτος το οποίο χορήγησε το δίπλωμα του πλοιάρχου ή το πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας ή την άδεια ασκήσεως είναι το μόνο αρμόδιο, τηρώντας την πρέπουσα νομική διαδικασία, για την αφαίρεση των πιστοποιητικών αυτών, ακόμη και αν ο κάτοχος δεν είναι υπήκοος του κράτους που τα χορήγησε. 3.Σύλληψη ή κράτηση πλοίου, ακόμη και εις εκτέλεση ανακριτικού έργου, δεν μπορεί να διαταχθεί από αρχή άλλη, εκτός από εκείνη του Κράτους της ι σημαίας του πλοίου. Άρθρο 98 Υποχρέωση παροχής βοήθειαςL Κάθε Κράτος πρέπει να απαιτεί από τον πλοίαρχο οποιουδήποτε πλοίου που φέρει τη σημαία του, εφόσον μπορεί να πράξει αυτό χωρίς να εκθέσει σε σοβαρό κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωμα ή τους επιβάτες. (α) να παρέχει βοήθεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει να πνιγεί. (β) να πλέει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα για τη διάσωση ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο, εφόσον ήθελε πληροφορηθεί ότι αυτοί χρειάζονται βοήθεια και εφόσον η παροχή τέτοιας βοήθειας μπορεί λογικά να αναμένεται απαυτόν. (γ) σε περίπτωση σύγκρουσης, να παρέχει βοήθεια στο άλλο πλοίο, στο πλήρωμα του και στους επιβάτες του και, αν είναι δυνατό, να πληροφορεί το άλλο πλοίο για το όνομα του δικού του πλοίου, το λιμάνι νηολόγησης του καθώς και το πλησιέστερο λιμάνι στο οποίο θα προσεγγίσει αυτό. 2 Κάθε παράκτιο Κράτος πρέπει να μεριμνά για την ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση επαρκούς και αποτελεσματικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα και, όπου το απαιτούν οι περιστάσεις, να συνεργάζεται με τα γειτονικά κράτη για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο περιφερειακών διευθετήσεων. Άρθρο 99 Απαγόρευση μεταφοράς δούλωνΚάθε Κράτος πρέπει να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη και τιμωρία της μεταφοράς δούλων με πλοία που φέρουν τη σημαία του και να παρεμποδίζει την παράνομη χρήση της σημαίας του για το σκοπό αυτό. Δούλος που καταφεύγει σε οποιοδήποτε πλοίο οποιασδήποτε σημαίας καθίσταται αυτοδικαίως ελεύθερος. Άρθρο 100 Υποχρέωση συνεργασίας για την καταστολή της πειρατείαςΌλα τα Κράτη πρέπει να συνεργάζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την καταστολή της πειρατείας στην ανοικτή θάλασσα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που βρίσκεται έξω από την δικαιοδοσία οποιουδήποτε Κράτους. Άρθρο 101 Ορισμός της πειρατείαςΠειρατεία συνιστούν οι ακόλουθες πράξεις: (α) κάθε παράνομη πράξη βίας ή κράτησης ή κάθε πράξη διαρπαγής που διαπράττεται για ιδιωτικούς σκοπούς από το πλήρωμα ή τους επιβάτες ιδιωτικού πλοίου ή αεροσκάφους και που κατευθύνεται: (ι) στην ανοικτή θάλασσα, εναντίον άλλου πλοίου ή αεροσκάφους ή εναντίον προσώπου ή περιουσιακών στοιχείων πάνω στο πλοίο ή το αεροσκάφος αυτό. (ιι) εναντίον πλοίου, αεροσκάφους, προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων, σε τόπο εκτός της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε κράτους (β) κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής στη λειτουργία ενός πλοίου ή αεροσκάφους εν γνώσει των γεγονότων που καθιστούν το πλοίο ή το αεροσκάφος αυτό πειρατικό. (γ) κάθε πράξη υποκίνησης ή σκόπιμης διευκόλυνσης πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή (β) αυτού του άρθρου. Άρθρο 102 Πειρατεία από πολεμικό κρατικό πλοίο ή κρατικό αεροσκάφος των οποίων το πλήρωμα έχει στασιάσει.Οι πράξεις πειρατείας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 101, όταν εκτελούνται από πολεμικό ή κρατικό πλοίο ή από κρατικό αεροσκάφος, των οποίων το πλήρωμα έχει στασιάσει και θέσει υπό τον έλεγχο του το πλοίο ή το αεροσκάφος, θεωρούνται ως πράξεις εκτελεσθείσες από ιδιωτικό πλοίο ή αεροσκάφος. Άρθρο 103 Ορισμός πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφουςΠλοίο ή αεροσκάφος θεωρείται ως πειρατικό αν τα πρόσωπα, που ασκούν τον πραγματικό έλεγχο σαυτό, το προορίζουν για να διαπράξουν μιά από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 101. Το ίδιο ισχύει και αν το πλοίο ή το αεροσκάφος έχει χρησιμοποιηθεί για να διαπραχθεί οποιαδήποτε τέτοια πράξη, για όσο χρονικό διάστημα αυτό παραμένει κάτω από τον έλεγχο των προσώπων που είναι υπεύθυνα. Άρθρο 104 Διατήρηση ή απώλεια της εθνικότητας πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφουςΠλοίο ή αεροσκάφος που έχει γίνει πειρατικό μπορεί να διατηρήσει την εθνικότητα του. Η διατήρηση ή η απώλεια της εθνικότητας καθορίζεται από το δίκαιο του Κράτους από το οποίο του έχει δοθεί ή εθνικότητα του. Άρθρο 105 Κατάσχεση πειρατικού πλοίου ή αεροσκάφουςΚάθε Κράτος μπορεί να κατάσχει ένα πειρατικό πλοίο ή αεροσκάφος στην ανοικτή θάλασσα ή σε άλλο μέρος έξω από την δικαιοδοσία οποιουδήποτε άλλου Κράτους, ως και ένα ένα πλοίο ή αεροσκάφος που έχει κυριευθεί και ελέγχεται από πειρατές, και να συλλάβει τα πρόσωπα και να κατάσχει τα περιουσιακά στοιχεία τους πάνω στο πλοίο. Τα δικαστήρια του Κράτους πού ενήργησε την κατάσχεση μπορούν να αποφασίσουν αφενός μεν για τις ποινές που θα επιβληθούν, αφετερου δε για τα μέτρα που θα ληφθούν σχετικά με τα πλοία, τα αεροσκάφη ή τα περιουσιακά στοιχεία,, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων τρίτων μερών που ενεργούν με καλή πίστη. Άρθρο 106 Ευθύνη για κατάσχεση χωρίς επαρκή στοιχείαΣε περίπτωση που η κατάσχεση πλοίου ή αεροσκάφους, υπόπτου για πειρατεία έχει γίνει χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τη δικαιολογούν, το Κράτος το οποίο προέβη στην κατάσχεση ευθύνεται απέναντι του Κράτους του οποίου την εθνικότητα φέρει το πλοίο ή το αεροσκάφος, για κάθε απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από την κατάσχεση του. Άρθρο 107 Πλοία και αεροσκάφη δικαιούμενα να προβούν σε κατάσχεσηγια λόγους πειρατείας Κατάσχεση για λόγους πειρατείας μπορεί να γίνει μόνο από πολεμικά πλοία ή στρατιωτικά αεροσκάφη ή από άλλα πλοία ή αεροσκάφη με εμφανή διακριτικά στοιχεία ότι ανήκουν σε κρατική υπηρεσία και είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό. Άρθρο 108 Παράνομο εμπόριο ναρκωτικών η ψυχοτρόπων ουσιών1.Όλα τα Κράτη πρέπει να συνεργάζονται για την καταστολή του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών, και ψυχοτροπικών ουσιών, που διεξάγεται από πλοία στην ανοικτή θάλασσα κατά παράβαση των διεθνών συμβάσεων. 2 Κάθε Κράτος το οποίο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένα πλοίο που φέρει τη σημαία του εκτελεί παράνομη μεταφορά ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία άλλων Κρατών για την καταστολή της παράνομης αυτής μεταφοράς. Άρθρο 109 Παράνομες εκπομπές από ανοικτή θάλασσα1.Ολα τα Κράτη πρέπει να συνεργάζονται για την καταστολή των παράνομων ραδιοεκπομπών από την ανοικτή θάλασσα. 2 Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής, παράνομη εκπομπή σημαίνει μετάδοση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπώναπό ένα πλοίο ή από εγκαταστάσεις στην ανοικτή θάλασσα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, κατά παράβαση των διεθνών κανονισμών, με εξαίρεση τη μετάδοση σημάτωνκινδύνου. 3.Πρόσωπαπου προβαίνουνσε παράνομεςραδιοεκπομπές μπορούν να διωχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου: 1)του Κράτους της σημαίας του πλοίου 2)του Κράτους στο οποίο είναι καταχωρημένη ή εγκατάσταση 3)του Κράτους του οποίου το πρόσωπο αυτό είναι υπήκοος 4)κάθε Κράτους όπου μπορούν να ληφθούν οι εκπομπές ή 5)κάθε Κράτους του οποίου η ραδιοεπικοινωνία υφίσταται παρεμβολές.. 4.Στην ανοικτή θάλασσα, Κράτος το οποίο έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί, ακολουθώντας τις διατάξεις του άρθρου 110, να συλλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο που ασχολείται με παράνομες εκπομπές και να κατάσχει τη συσκευή της εκπομπής. Άρθρο 110 Δικαίωμα νηοψίας1.Εκτός από περιπτώσεις επέμβασης δυνάμει εξουσιών που προβλέπονται από συνθήκη, πολεμικό πλοίο που συναντά στην ανοικτή θάλασα ξένο πλοίο, εκτός από τα πλοία που απολαύουν πλήρους ετεροδικίας σύμφωνα με άρθρα 95 και 96, δεν δικαιούται να σταματήσει για έλεγχο εκτός άν υπάρχει βάσιμος λόγος υποψίας ότι: 1)το πλοίο επιδίδεται σε πειρατεία (β) το πλοίο επιδίδεται σε δουλεμπόριο 2)το πλοίο επιδίδεται σε παράνομες εκπομπές και το Κράτος της σημαίας του πολεμικού πλοίου έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 109 (δ) το πλοίο δεν έχει εθνικότητα ή 3)αν και φέρει ξένη σημαία ή αρνείται να υψώσει τη σημαία του, αυτό έχει στην πραγματικότητα την ίδια εθνικότητα με το πολεμικό. 2 Στις περιπτώσεις της πιο πάνω παραγράφου 1, το πολεμικό πλοίο μπορεί να προβεί σε εξακρίβωση του δικαιώματος του πλοίου να φέρει τη σημαία του. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να στείλει λέμβο υπό τη διοίκηση αξιωματικού στο ύποπτο πλοίο. Αν μετά τον έλεγχο των εγγράφων η υπόνοια εξακολουθεί να υπάρχει, μπορεί να προβεί σε περαιτέρω έρευνα πάνω στο πλοίο, η οποία θα πρέπει να γίνει με κάθε δυνατή διάκριση. 3.Αν οι υπόνοιες αποδειχθούν αβάσιμες και με την προϋπόθεση ότι ο πλοίο στο οποίο έχει γίνει η έρευνα δεν έχει διαπράξει ο,τιδήποτε που να δικαιολογεί τις υπόνοιες αυτές, θα αποζημιωθεί για κάθε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υπέστη. 4.Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται mutatis mutandis σε στρατιωτικά αεροσκάφη. 5.Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε άλλα δεόντως εξουσιοδοτημένα πλοία ή αεροσκάφη που έχουν εμφανή διακριτικά στοιχεία ότι ανήκουν σε κρατική υπηρεσία. Άρθρο 111 Δικαίωμα συνεχούς καταδίωξης1.Η συνεχής καταδίωξη ξένου πλοίου μπορεί να γίνεται όταν οι αρμόδιες αρχές του παράκτιου Κράτους έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι το πλοίο παραβίασε τους νόμους και τους κανονισμούς του κράτους αυτού. Η συνεχής καταδίωξη μπορεί να αρχίσει όταν το ξένο πλοίο ή μία από τις λέμβους του βρίσκεται στα εσωτερικά ύδατα, αρχιπελαγικά ύδατα, στη χωρική θάλασσα ή στη συνορεύουσα ζώνη του καταδιώκοντος Κράτους, και μπορεί να συνεχισθεί και έξω από τη χωρική θάλασσα ή τη συνορεύουσα ζώνη μόνο άν η καταδίωξη αυτή δεν έχει διακοπεί. Δεν είναι απαραίτητο, κατά τη διάρκεια που το ξένο πλοίο βρίσκεται μέσα στη χωρική θάλασσα ή στη συνορεύουσα ζώνη και διατάσσεται να σταματήσει, το πλοίο που δίνει τη διαταγή να βρίσκεται επίσης μέσα στη χωρική θάλασσα ή στη συνορεύουσα ζώνη. Αν το ξένο πλοίο βρίσκεται μέσα σε συνορεύουσα ζώνη, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 33, η δίωξη μπορεί να επιχειρηθεί μόνο για παραβιάσεις των δικαιωμάτων για προστασία των οποίων καθιερώθηκε η ζώνη αυτή. 2 Το δικαίωμα της συνεχούς καταδίωξης εφαρμόζεται, mutatis mutandis , για παραβάσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή στην υφαλοκρηπίδα, συμπεριλαμβανομένων και των ζωνών ασφαλείας γύρω από τις εγκαταστάσεις της υφαλοκρηπίδας, των νόμων και των κανονισμών του παράκτιου κράτους που εφαρμόζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή στην υφαλοκρηπίδα, περιλαμβανομένων και των ζωνών ασφαλείας. 3.Το δικαίωμα της συνεχούς καταδίωξης παύει μόλις το καταδιωκόμενο πλοίο εισέλθει στα χωρικά ύδατα της χώρας του ή τρίτου Κράτους. 4.Η συνεχής καταδίωξη δεν θεωρείται ότι έχει αρχίσει παρά μόνο όταν το πλοίο που καταδιώκει έχει βεβαιωθεί με τα πρακτικά μέσα που διαθέτει, ότι το πλοίο που καταδιώκεται ή μία από τις λέμβους του ή άλλα σκάφη που ενεργούν ομαδικά και · χρησιμοποιούν το καταδιωκόμενο πλοίο ως βάση, βρίσκεται μέσα στα όρια της χωρικής θάλασσας ή, ανάλογα με την περίπτωση, μέσα στη συνορεύουσα ζώνη ή την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή πάνω από την υφαλοκρηπίδα Η καταδίωξη μπορεί να αρχίσει μόνο μετά από την εκπομπή οπτικού η ηχητικού σήματος για την ανακοπή του πλου, το οποίο πρέπει να εκπέμπεται από απόσταση που να μπορεί να ακουσθεί ή να γίνει ορατό από το ξένο πλοίο. 5.Το δικαίωμα της καταδίωξης μπορεί να ασκηθεί μόνο από πολεμικά πλοία ή στρατιωτικά αεροσκάφη ή άλλα πλοία ή αεροσκάφη με εμφανή διακριτικά στοιχεία ότι ανήκουν σε κρατική υπηρεσία και είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό. 6.Όπου η καταδίωξη γίνεται με αεροσκάφος 1)οιδιατάξεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται mutatis mutandis. 2)το αεροσκάφος, το οποίο δίνει διαταγή ανακοπής πλου πρέπει αυτό το ίδιο να καταδιώκει ενεργά το πλοίο, μέχρις ότου πλοίο ή άλλο αεροσκάφος του παράκτιου κράτους, που έχει κληθεί από το αεροσκάφος, καταφθάσει για να αναλάβει την καταδίωξη, εκτός βέβαια αν το αεροσκάφος μπορεί μόνο του να συλλάβει το πλοίο. Δεν είναι ικανοποιητική η δικαιολογία για σύλληψη έξω από τη χωρική θάλασσα ότι το πλοίο απλώς επισημάνθηκε από το αεροσκάφος ως ένοχο ή ύποπτο παράβασης, άν παράλληλα δεν διατάχθηκε να ανακόψει τον πλου του και δεν καταδιώχθηκε από το ίδιο το αεροσκάφος ή άλλο αεροσκάφος ή πλοία τα οποία συνεχίζουν την καταδίωξη χωρίς διακοπή. 7.Η απελευθέρωση πλοίου που συνελήφθη εντός της δικαιοδοσίας κάποιου Κράτους και το οποίο συνοδεύτηκε σε κάποιο λιμάνι του Κράτους αυτού για διεξαγωγή ανάκρισης από τις αρμόδιες Αρχές του, δεν μπορεί να ζητηθεί με μόνη την αιτιολογία ότι το πλοίο διέσχισε υπό συνοδεία τμήμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή της ανοικτής θάλασσας, διότι οι περιστάσεις το επέβαλαν. 8.Οταν πλοίο έχει κρατηθεί ή συλληφθεί έξω από τη χωρική θάλασσα υπό συνθήκες που δεν δικαιολογούν την άσκηση του δικαιώματος της συνεχούς καταδίωξης αυτό θα πρέπει να αποζημιωθεί για κάθε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υπέστη ως» αποτέλεσμα αυτής της κρατήσεως ή σύλληψης. Άρθρο 112 Δικαίωμα τοποθέτησης υποβρυχίων καλωδίων κατ αγωγών1.Όλα τα Κράτη δικαιούνται να τοποθετούν υποβρύχια καλώδια και αγωγούς στον πυθμένα της ανοικτής θάλασσας, πέρα από την υφαλοκρηπίδα. 2.Το άρθρο 79, παράγραφος 5 εφαρμόζεται σαυτά τα καλώδιακαι τους αγωγούς. Άρθρο 113 Καταστροφή ή βλάβη των υποβρυχίων καλωδίων ή αγωγώνΚάθε Κράτος πρέπει να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για να καθορίσει ότι η εκ προθέσεως ή εξυπαιτίου αμελείας καταστροφή ή βλάβη οποιουδήποτε υποβρυχίου καλωδίου ποντισμένου στην ανοικτή θάλασσα που γίνεται από πλοίο που φέρει τη σημαία του ή από πρόσωπο που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του, κατά τρόπο ώστε να προκαλέσει διακοπή ή παρεμπόδιση των τηλεγραφικών ή τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς επίσης, την καταστροφή ή βλάβη. Εν τούτοις η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για οποιαδήποτε καταστροφή ή βλάβη που προξενήθηκε από πρόσωπα που ενήργησαν με αντικειμενικό σκοπό να σώσουν τη ζωή τους ή τα πλοία τους και εφόσον έλαβαν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφύγουν τέτοια καταστροφή ή βλάβη. Άρθρο 114 Καταστροφή ή βλάβη υποβρυχίων καλωδίων ή αγωγών από ιδιοκτήτες άλλων καλωδίων ή αγωγώνΚάθε Κράτος πρέπει να λάβει τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για να καθορίσει ότι άν πρόσωπα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του και που είναι ιδιοκτήτες υποβρυχίων καλωδίων ή αγωγών στην ανοικτή θάλασσα προκαλέσουν κατά την τοποθέτηση ή την επισκευή αυτών των καλωδίων ή αγωγών καταστροφή ή βλάβη σε άλλο καλώδιο ή αγωγό, αυτά οφείλουν να πληρώσουν τα έξοδα της επισκευής. Άρθρο 115 Αποζημίωση για ζημιές που προξενήθηκαν στην προσπάθεια ποφυγής βλάβης υποβρυχίου καλωδίου ή αγωγούΚάθε Κράτος πρέπει να λάβει τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι ιδιοκτήτες πλοίων που μπορούν να αποδείξουν ότι θυσίασαν άγκυρα, δίκτυα ή άλλα εργαλεία αλιείας για να αποφύγουν βλάβη υποβρυχίου καλωδίου ή αγωγού θα αποζημιώνονται από τον ιδιοκτήτη του καλωδίου ή αγωγού υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες των πλοίων έλαβαν προηγουμένως όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Άρθρο Αρθρο 116 Δικαίωμα αλιείας στην ανοικτή θάλασσα Όλα τα Κράτη έχουν το δικαίωμα όπως οι υπήκοοι τους αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα την επιφύλαξη: (α) των συμβατικών υποχρεώσεων τους (β) των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και των συμφερόντων των παράκτιων Κρατών που προβλέπονται μεταξύ άλλων στο άρθρο 63, παράγραφος 2 και στα άρθρα 64 και 67 ως και (γ)των διατάξεων του παρόντος Τμήματος. Άρθρο 117 Υποχρέωση κρατών να υιοθετήσουν μέτρα έναντι των υπηκόων τους για τη διατήρηση των ζώντων πόρων της ανοικτήςθάλασσας Όλα τα Κράτη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν ή να συνεργάζονται με άλλα κράτη στη λήψη μέτρων για τους αντίστοιχους υπηκόους τους τα οποία κρίνονται αναγκαία για τη διατήρηση των ζώντων πόρων της ανοικτής θάλασσας. Άρθρο 118 Συνεργασία Κρατών για τη διατήρηση και διαχείριση των ζώντων πόρωνΤα Κράτη συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διατήρηση και διαχείριση των ζώντων πόρων στις περιοχές της ανοικτής θάλασσας. Κράτη των οποίων οι υπήκοοι εκμεταλεύονται ίδιους ζώντες πόρους ή διαφορετικούς ζώντες πόρους στην ίδια περιοχή, έρχονται σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τη λήψη μέτρων που είναι αναγκαία για τη διατήρηση των ζώντων αυτών πόρων, συνεργάζονται, όπως αρμόζει για τη δημιουργία υποπεριφερειακών η περιφερειακών οργανισμών αλιείας προς το σκοπό αυτό. Άρθρο 119 Διατήρηση των ζώντων πόρων της ανοικτής θάλασσας1.Κατά τον προσδιορισμό του επιτρεπτού όγκου αλιεύματος και την καθιέρωση μέτρων διατήρησης των ζώντων πόρων στην ανοικτή θάλασσα τα Κράτη : 1)λαμβάνουν μέτρα τα οποία αποσκοπούν με τα καλύτερα επιστημονικά δεδομένα που έχουν τα ενδιαφερόμενα Κράτη στη διάθεση τους, να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν πληθυσμούς αλιευομένων ειδών σε επίπεδα που να καθιστούν δυνατή τη μέγιστη πάγια απόδοση όπως καθορίζεται από τους σχετικούς περιβαλλοντολογικούς και οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών των αναπτυσσόμενων Κρατών και λαμβάνοντας υπόψη αλιευτικά πρότυπα, την αλληλεξάρτηση των αποθεμάτων και τις γενικώς προτεινόμενες διεθνείς ελάχιστες προδιαγραφές υποπεριφερειακού, περιφερειακού ή παγκόσμιου χαρακτήρα 2)λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις σε είδη που συνδέονται, εξαρτώνται, από τα αλιευόμενα είδη με σκοπό να διατηρήσουν η αποκαταστήσουν τους πληθυσμούς αυτών των συνδεομένων ή εξαρτημένων ειδών σε επίπεδα που να μην κινδυνεύει σοβαρά η αναπαραγωγή τους. 2 Διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία αφορώντα τον όγκο των αλιευμάτων και την αλιευτική δραστηριότητα, καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με τη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων θα παρέχονται και θα ανταλλάσσονται σε τακτική βάση μέσω των αρμοδίων διεθνών οργανισμών, υποπεριφερειακών, περιφερειακών ή παγκοσμίων όπως αρμόζει και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρατών. 3.Τα ενδιαφερόμενα Κράτη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα συντήρησης και η εφαρμογή τους δεν δημιουργούν διακρίσεις τύποις ή ουσία, έναντι των αλιέων οιουδήποτε κράτους Άρθρο 120 Θαλάσσια θηλαστικάΤο άρθροεφαρμόζεταιεπίσης στη διατήρηση και διαχείρισητων θαλάσσιων θηλαστικών στην ανοικτή θάλασσα μέρος VΙΙΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ Άρθρο Άρθρο 121 Καθεστώς των νήσων 1.Νήσος είναι μια φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από ύδατα και βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων κατά την μέγιστη πλημυρίδα.Εκτόςόπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, η χωρική θάλασσα,η συνορεύουσα ζώνη, η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα μιας νήσου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης που εφαρμόζονται στις άλλες ηπειρωτικές περιοχές. 3.Οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή, δεν θα έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη ή υφαλοκρηπίδα ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΚΛΕΙΣΤΕΣ Η ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Άρθρο Άρθρο 122 Ορισμός Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης κλειστή ή ημίκλειστη θάλασσα σημαίνει κόλπο, λεκάνη ή θάλασσα που περιβάλλεται από δύο ή περισσότερα Κράτη και που συνδέεται με άλλη θάλασσα ή με τον ωκεανό με στενό δίαυλο, ή που αποτελείται καθ ολοκληρίαν ή κυρίως απο τις χωρικές θάλασσες ή τις αποκλειστικές ζώνες δύο ή περισσοτέρων παράκτιων Κρατών. Άρθρο 123 Συνεργασία Κρατών που συνορεύουν με κλειστές ή ημίκλειστεςθάλασσες Τα Κράτη που συνορεύουν με κλειστή ή ημίκλειστη θάλασσα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Προς το σκοπό αυτό, προσπαθούν άμεσα ή μέσω αρμόδιας περιφερειακής οργάνωσης: (α) να συντονίζουν τη διαχείριση, διατήρηση, έρευνα και εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της θάλασσας. (β) να συντονίζουν την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους σχετικά με την προστασία και διατήρηση του θαλάσσσιου περιβάλλοντος. (γ) να συντονίζουν την πολιτική της επιστημονικής τους έρευνας και να αναλαμβάνουν, όπου αρμόζει, κοινά προγράμματα επιστημονικής έρευνας στην περιοχή.(δ) να προσκαλούν, όπως αρμόζει, άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη ή διεθνείς οργανισμούς να συνεργασθούν με αυτά για την προώθηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. ΜΕΡΟΣ Χ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΥ ΑΚΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Άρθρο 124 Χρήση όρων1.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης : 1) Κράτος άνευ ακτών σημαίνει το Κράτος που δεν έχει θαλάσσιες ακτές 2) Κράτος Διέλευσης σημαίνει το Κράτος με η χωρίς θαλάσσια ακτή, που βρίσκεται ανάμεσα σε κράτος άνευ ακτών και τη θάλασσα και δια μέσου του εδάφους του οποίου διέρχεται η διαμετακόμιση. 3) Διαμετακόμιση σημαίνει διακίνηση προσώπων, αποσκευών, εμπορευμάτων κα. μέσων μεταφοράς δια μέσου της περιοχής ενός ή περισσοτέρων Κρατών διέλευσης όταν η διέλευση δια μέσου αυτής της περιοχής με ή χωρίς μεταφόρτωση, αποθήκευση, μερική εκφόρτωση ή αλλαγή στον τρόπο μεταφορά, αποτελεί μέρος μόνον ενός πλήρους ταξειδίου που αρχίζει ή τελειώνει μέσα στο έδαφος του άνευ ακτών κράτους. 4) Μέσα μεταφοράς σημαίνει: 5)τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό, θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη και οδικά σχήματα 1) όπου το απαιτούν οι τοπικές συνθήκες , οι μεταφορείς και τα υποζύγια 2 Τα άνευ ακτών Κράτη και τα Κράτη διέλευσης μπορούν με συμφωνία μεταξύ τους να συμπεριλάβουν ως μέσα μεταφορά αγωγούς και αγωγούς αερίου και μέσα μεταφοράς άλλα από εκείνα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο L Άρθρο 125 Δικαίωμα πρόσβασης προς και από τη θάλασσα και ελευθερία διέλευσης1.Τα άνευ ακτών Κράτη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης προς και από τη θάλασσα για το σκοπό της άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με την ελευθερία της ανοικτής θάλασσας και την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Για το σκοπό αυτό, τα άνευ ακτών Κράτη θα απολαύουν ελευθερίας διέλευσης δια μέσου του εδάφους των Κρατών διέλευσης με όλα τα μεταφορικά μέσα. 2 Οι όροι και τρόποι άσκησης της ελεύθερης διέλευσης θα συμφωνούνται ανάμεσα στα άνευ ακτών Κράτη και στα ενδιαφερόμενα Κράτη διέλευσης, με διμερείς, υποπεριφερειακές ή περιφερειακές συμφωνίες, 3.Τα Κράτη διέλευσης κατά την ενάσκηση της πλήρους κυριαρχίας τους πάνω στο έδαφος τους, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα και οι ευκολίες που προβλέπονται στο παρόν Μέρος για τα άνευ ακτών Κράτη δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο τα νόμιμα συμφέροντα τους Άρθρο 126 Εξαίρεση απτην εφαρμογή της ρήτρας του μάλλον ευνοουμένου ΚράτουςΟι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης καθώς και οι ειδικές συμφωνίες που αναφέρονται στην άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης προς και από τη θάλασσα, οι οποίες καθιερώνουν δικαιώματα και ευκολίες λόγω της ειδικής γεωγραφικής θέσης των άνευ ακτών Κρατών, εξαιρούνται από τη εφαρμογή της ρήτρας του μάλλον ευνοουμένου Κράτους Άρθρο 127 Τελωνειακοί δασμοί, φόροι και άλλα τέληL Η διαμετακόμιση δεν υπόκειται σε τελωνειακούς δασμούς φόρους ή άλλα τέλη εκτός από τα τέλη που επιβάλλονται για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με αυτή τη διαμετακόμιση. 2 Τα μέσα μεταφοράς διαμετακόμισης και οι άλλες ευκολίες που προβλέπονται και χρησιμοποιούνται από τα άνευ ακτών Κράτη δεν υπόκεινται σε φόρους ή επιβαρύνσεις υψηλότερες από εκείνες που επιβάλλονται για τη χρησιμοποίηση μέσων μεταφοράς του Κράτους διέλευσης. Άρθρο 128 Ελεύθερες ζώνες και άλλες τελωνειακές ευκολίεςΓια τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης, μπορούν να καθιερώνονται ελεύθερες ζώνες ή άλλες τελωνειακές ευκολίες στους λιμένες εισόδου και εξόδου στα Κράτη διέλευσης, με συμφωνία μεταξύ των Κρατών διέλευσης και των άνευ ακτών Κρατών., Άρθρο 129 Συνεργασία στην κατασκευή και βελτίωση των μέσωνμεταφοράς Όπου τα Κράτη διέλευσης δεν διαθέτουν μέσα μεταφοράς που να καθιστούν δυνατή την ελευθερία διέλευσης ή όπου τα υφιστάμενα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι ανεπαρκή από οποιαδήποτε άποψη, τα κράτη διέλευσης και τα ενδιαφερόμενα άνευ ακτών Κράτη μπορούν να συνεργαστούν στην κατασκευή ή βελτίωση τους. Άρθρο 130 Μέτρα για την αποφυγή ή εξάλειψη καθυστερήσεων ή άλλων δυσχερειών τεχνικής φύσης κατά τη διαμετακόμισηL Τα Κράτη διέλευσης λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή καθυστερήσεων ή άλλων δυσκολιών τεχνικής φύσης κατά τη διαμετακόμιση. 2 Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων καθυστερήσεων ή δυσκολιών, οι αρμόδιες αρχές των Κρατών διέλευσης και των ενδιαφερόμενων άνευ ακτών κρατών συνεργάζονται για την ταχεία εξάλειψη τους. Άρθρο 131 Ίση μεταχείρηση σε θαλάσσιους λιμένεςΤα πλοία που φέρουν την σημαία άνευ ακτών Κρατών απολαύουν μεταχείρισης ίσης με εκείνη που παρέχεται σε άλλα ξένα πλοία σε θαλάσσιους λιμένες. Άρθρο 132 Παραχώρηση μεγαλύτερων ευκολιών διέλευσηςΗ παρούσα Σύμβαση δεν συνεπάγεται κατά κανένα τρόπο την ανάκληση ευκολιών διέλευσης που είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και οι οποίες συμφωνούνται μεταξύ Κρατών Μερών στην παρούσα Σύμβαση ή παραχωρούνται από Κράτος Μέρος. Η παρούσα Σύμβαση δεν αποκλείει επίσης την παραχώρηση μεγαλυτέρων ευκολιών στο μέλλον.Η ΠΕΡΙΟΧΗΤΜΗΜΑ 1:ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 133 Χρήση όρωνΓια τους σκοπούς του παρόντος Μέρους: (α) με τον όρο πόροι νοούνται όλοι οι υπό στερεά, υγρή ή αεριώδη κατάσταση ορυκτοί πόροι in situ στην Περιοχή, επί, ή στο υπέδαφος των θαλασσίων βυθών, περιλαμβανομένων και των πολυμεταλλικών κονδύλων. (β) οι πόροι μετά την εξόρυξή τους από την Περιοχή καλούνται ορυκτά. Άρθρο 134 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους 1 Το παρόν Μέρος έχει εφαρμογή στην Περιοχή. 2.Οι δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. 3.Η κατάθεση των χαρτών ή των πινάκων των γεωγραφικών συντεταγμένων που απεικονίζουν τη θέση των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 καθώς και η δημοσιότητα που πρέπει να δοθεί σ αυτούς τους χάρτες ή πίνακες, διέπονται από το Μέρος ΧΙ 4.Καμμιά διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει τον καθορισμό των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με το Μέρος VΙ, ή την ισχύ συμφωνιών οριοθέτησης μεταξύ Κρατών έναντι ή προσκείμενα παράλια. Άρθρο 135 Νομικό καθεστώς των υπερκειμένων υδάτων και του εναερίου χώρουΟύτε το παρόν Μέρος, ούτε δικαιώματα που παρέχονται ή ασκούνται κατ εφαρμογή του παρόντος Μέρους θίγουν το νομικό καθεστώς των υπερκειμένων της Περιοχής υδάτων, ή του εναερίου χώρου υπεράνω των υδάτων αυτών. ΤΜΗΜΑ 2, ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Άρθρο 136 Κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας Η Περιοχή και οι πόροι της είναι κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Άρθρο 137 Νομικό καθεστώς της Περιοχής και των πόρων της 1.Κανένα Κράτος δεν μπορεί να διεκδικήσει ή να ασκήσει κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα επί οποιουδήποτε τμήματος της Περιοχής ή των πόρων της, και κανένα Κράτος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να ιδιοποιηθεί οποιοδήποτε τμήμα αυτής. Οποιαδήποτε διεκδίκηση ή άσκηση κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων ή ιδιοποίηση τέτοιας φύσεως δεν αναγνωρίζονται. 2.Η ανθρωπότητα ολόκληρη, για λογαριασμό της οποίας ενεργεί η Αρχή, έχει πλήρη δικαιώματα επί των πόρων της Περιοχής. Οι πόροι αυτοί είναι αναπαλλοτρίωτοι. Τα ορυκτά όμως που εξορύσσονται από την Περιοχή μπορούν να μεταβιβασθούν μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και τους κανόνες κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. 3.Κανένα Κράτος και κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν διεκδικεί και δεν αποκτά ή ασκεί δικαιώματα αναφορικά με ορυκτά που εξορύσσονται από την Περιοχή, παρά μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. Άλλως, διεκδικήσεις, απόκτηση ή άσκηση δικαιωμάτων τέτοιας φύσεως δεν αναγνωρίζονται. Άρθρο 138 Γενική συμπεριφορά των Κρατών σε ό,τι αφορά την Περιοχή Η γενική συμπεριφορά των Κρατών, σε ό,τι αφορά την Περιοχή, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και με τις αρχές που περιλαμβάνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου, προς το σκοπό της διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας και της προαγωγής της διεθνούς συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης. Άρθρο 139 Υποχρέωση συμμόρφωσης και ευθύνη σε περίπτωση ζημιών1.Τα Κράτη-Μέρη έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες στην Περιοχή διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, είτε οι δραστηριότητες αυτές διεξάγονται από τα Κράτη-Μέρη είτε από κρατικές επιχειρήσεις ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των Κρατών-Μερών ή ελέγχονται ουσιαστικά από αυτά ή τους υπηκόους τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι διεθνείς οργανισμοί για τις δραστηριότητες που διεξάγονται από αυτούς στην Περιοχή. 2.Με την επιφύλαξη των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του άρθρου 22 του Παραρτήματος ΙΙΙ, Κράτος-Μέρος ή διεθνής οργανισμός ευθύνεται για τις ζημίες που προκύπτουν από παράλειψη, εκ μέρους του, των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα. Κράτη-Μέρη ή διεθνείς οργανισμοί, ενεργούντες από κοινού ευθύνονται από κοινού και αλληλέγγυα. Ένα Κράτος-Μέρος, όμως δεν ευθύνεται για τις ζημίες που προκύπτουν από την παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, εκ μέρους ενός προσώπου για το οποίο έχει εγγυηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 4 και το Παράρτημα ΙΙΙ, άρθρο 4, παράγραφος 4. 3.Κράτη-Μέρη που είναι μέλη διεθνών οργανισμών λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εκ μέρους των διεθνών οργανισμών. Άρθρο 140 Όφελος της ανθρωπότητας 1.Οι δραστηριότητες στην Περιοχή διεξάγονται, όπως ειδικά προβλέπεται στο παρόν Μέρος, προς όφελος ολόκληρης* της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των Κρατών, είτε αυτά είναι παράκτια είτε άνευ ακτών, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των συμφερόντων και αναγκών των αναπτυσσομένων κρατών και των λαών που δεν έχουν αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία, ή άλλο καθεστώς αυτοδιοίκησης αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με την απόφαση 1514 (ΧV) και άλλες σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 2.Η Αρχή μεριμνά για τη δίκαιη κατανομή των χρηματικών και άλλων οικονομικών ωφελημάτων που προέρχονται από τις δραστηριότητες στην Περιοχή, μέσω καταλλήλου μηχανισμού και με βάση την αρχή της μη διάκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 160, παράγραφος 2 (στ) (ι). Άρθρο 141 Χρήση της Περιοχής αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς Η Περιοχή διατίθεταιπρος χρήσηαποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς από όλα τα Κράτη, παράκτια, ή άνευ ακτών, χωρίς διάκριση και με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος ι μέρους. Άρθρο 142 Δικαιώματα και νόμιμα συμφέροντα των παράκτιων Κρατών 1.Σεπερίπτωση που αποθέματα πόρωντης Περιοχήςεκτείνονται και πέραν των ορίων αυτής, κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στην Περιοχή, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και νόμιμα συμφέροντα του παράκτιου Κράτους, στη δικαιοδοσία του οποίου εκτείνονται τα αποθέματα αυτά. 2.Καθιερώνονται διαβουλεύσεις, με το ενδιαφερόμενο Κράτος, περιλαμβανομένης και της προηγούμενης γνωστοποίησης, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών και συμφερόντων. Σε περιπτώσεις που οι δραστηριότητες στην περιοχή ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα την εκμετάλλευση πόρων που βρίσκονται εντός ορίων εθνικής δικαιοδοσίας απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση του παράκτιου Κράτους. 3.Ούτε οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ούτε τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται ή ασκούνται δυνάμει αυτού, θίγουν τα δικαιώματα των παράκτιων Κρατών να λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Τμήματος ΧΙΙ, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόληψη, περιορισμό ή εξάλειψη ενός σοβαρού και επικείμενου για τα παράλια τους κινδύνου, ή για συναφή συμφέροντα που αναφέρονται στη μόλυνση ή στην απειλή μολύνσεως από δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή, ή για οποιαδήποτε άλλα επικίνδυνα συμβάντα που προκαλούνται από τέτοιες δραστηριότητες. Άρθρο 143 Θαλάσσια επιστημονική έρευνα 1.Η θαλάσσια επιστημονική έρευνα στην Περιοχή διεξάγεται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς και προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας σύμφωνα με το Μέρος ΧΙΙΙ. 2.Η Αρχή μπορεί να διεξαγάγει θαλάσσια επιστημονική έρευνα σχετιζόμενη με την Περιοχή και τους πόρους αυτής και μπορεί να συνάπτει συμβόλαια για το σκοπό αυτό. Η Αρχή προωθεί και ενθαρρύνει τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα στην Περιοχή και συντονίζει και διαθέτει τα αποτελέσματα των ερευνών και αναλύσεων, όταν αυτά είναι διαθέσιμα. 3.Τα Κράτη-Μέρη μπορούν να πραγματοποιούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στην Περιοχή. Τα Κράτη-Μέρη προωθούν τη διεθνή συνεργασία για θαλάσσια επιστημονική έρευνα στην Περιοχή: 1)Συμμετέχοντας σε διεθνή προγράμματα και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία στη θαλάσσια επιστημονική έρευνα που πραγματοποιείται από προσωπικό διαφόρων χωρών και από εκείνο της Αρχής. 2)Μεριμνώντας ώστε η επεξεργασία των προγραμμάτων να γίνεται, μέσω της Αρχής ή άλλων διεθνών οργανισμών, αναλόγως της περιπτώσεως, προς όφελος των αναπτυσσομένων κρατών και των ολιγότερο ανεπτυγμένων τεχνολογικά κρατών ώστε: 3)να ενισχύονται οι δυνατότητες έρευνας των χωρών αυτών (ιι) να εκπαιδεύεται το προσωπικό τους και το προσωπικό της Αρχής στις τεχνικές και στις εφαρμογές της έρευνας (ιιι) να τονώνεται η απασχόληση του εξειδικευμένου προσωπικού τους στις έρευνες που διεξάγονται στην Περιοχή. 4)Κοινοποιώντας, αποτελεσματικώς, μέσω της Αρχής και άλλων διεθνών καναλιών, όταν χρειάζεται, τα αποτελέσματα των ερευνών και αναλύσεων όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Άρθρο 144 Μεταφορά τεχνολογίας1.Σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, η Αρχή λαμβάνει μέτρα: 1)για την απόκτηση τεχνολογίας και επιστημονικών γνώσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στην Περιοχή. 2)για την προώθηση και ενθάρρυνση της μεταφοράς της ανωτέρω τεχνολογίας και επιστημονικών γνώσεων στα αναπτυσσόμενα κράτη, ώστε όλα τα Κράτη-Μέρη να ωφελούνται από αυτές. 2.Για τον σκοπό αυτό η Αρχή και τα Κράτη-Μέρη συνεργάζονται προκειμένου να προωθήσουν τη μεταφορά τεχνολογίας και επιστημονικών γνώσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στην Περιοχή, έτσι ώστε και η Επιχείρηση και όλα τα Κράτη-Μέρη να μπορούν να ωφεληθούν από αυτές. Ειδικώτερα εισάγουν και προωθούν: 1)Προγράμματα για τη μεταφορά, στην Επιχείρηση και στα Κράτη-Μέρη, τεχνολογίας σχετικής με τις δραστηριότητες στην Περιοχή, διευκολύνοντας μεταξύ άλλων, την απόκτηση τεχνολογίας από την Επιχείρηση και τα αναπτυσσόμενα Κράτη με δίκαιους και λογικούς όρους και προϋποθέσεις. 2)Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της τεχνολογίας της Επιχείρησης και της εγχώριας τεχνολογίας των αναπτυσσομένων κρατών και ειδικώτερα στη δημιουργία ευκαιριών εκπαιδεύσεως για το προσωπικό της Επιχείρησης και των αναπτυσσομένων κρατών στις θαλάσσιες επιστήμες και τεχνικές και στην πλήρη συμμετοχή αυτών στις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή. Άρθρο 145 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος Όσον αφορά τις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή, λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, για την αποτελεσματική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα βλαβερά αποτελέσματα που δυνατόν να προκύψουν από τις δραστηριότητες αυτές. Η Αρχή υιοθετεί για το σκοπό αυτό κατάλληλους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων: α) στην πρόληψη, μείωση και έλεγχο της μόλυνσης και των άλλων κινδύνων που απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένων και των ακτών και που διαταράσσουν την · οικολογική ισορροπία αυτού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη προστασίας του από τις βλαβερές συνέπειες δραστηριοτήτων όπως οι γεωτρήσεις, βυθοκορήσεις, εκσκαφές, απομάκρυνση αποβλήτων, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων, αγωγών και άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται γι αυτές τις δραστηριότητες. β) στην προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων της περιοχής και στην πρόληψη ζημιών στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Άρθρο 146 Προστασία της ανθρώπινης ζωήςΑναφορικά με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση ουσιαστικής προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Για τον σκοπό αυτό η Αρχή υιοθετεί κατάλληλους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες για τη συμπλήρωση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου όπως αυτό εμπεριέχεται στις σχετικές συνθήκες. Άρθρο 147 Εναρμόνιση των δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην Περιοχή με εκείνες που διεξάγονται στον θαλάσσιο χώρο περιβάλλον 1.Οι δραστηριότητες στην Περιοχή διεξάγονται λαμβανομένων επαρκώς υπόψη και των άλλων δραστηριοτήτων που διεξάγονται στον θαλάσσιο περιβάλλον. 2.Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: 1)Οι εγκαταστάσεις αυτές συναρμολογούνται, τοποθετούνται και αποσύρονται μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και με τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. Για τη συναρμολόγηση τους, την τοποθέτηση τους και την απόσυρση τους πρέπει να λαμβάνει χώρα η δέουσα γνωστοποίηση και να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μονίμων σημείων, δηλωτικών της παρουσίας τους. 2)Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν πρέπει να τοποθετούνται σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος να παρακωλύουν την χρησιμοποίηση θαλασίων διαύλων που θεωρούνται σημαντικές για την διεθνή ναυσιπλοΐα, ούτε σε ζώνες όπου υπάρχει έντονη αλιευτική δραστηριότητα. 3)Οι εγκαταστάσεις αυτές περιβάλλονται από ζώνες ασφαλείας που σημειοθετούνται καταλλήλως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τόσον των εγκαταστάσεων όσον και της ναυσιπλοΐας. Η διαμόρφωση και η τοποθεσία των ζωνών αυτών ασφαλείας καθορίζονται έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν την νόμιμη πρόσβαση των πλοίων σε καθορισμένες θαλάσσιες ζώνες, ή τη ναυσιπλοΐα κατά μήκος διεθνών θαλασσίων διαύλων. 4)Οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. 5)Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν το νομικό καθεστώς των νήσων. Δεν έχουν δικά τους χωρικά ύδατα και η παρουσία τους δεν επηρεάζει την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή της υφαλοκρηπίδος. 3.Άλλεςδραστηριότητες που διεξάγονται στο θαλάσσιο περιβάλλον,διεξάγονται λαμβανομένων επαρκώς υπόψη και των δραστηριοτήτων στην Περιοχή. Άρθρο 148 Συμμετοχή των αναπτυσσομένων Κρατών στις δραστηριότητες στην Περιοχή Ενθαρρύνεται η ουσιαστική συμμετοχή των αναπτυσσομένων κρατών στις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή όπως ρητά προβλέπεται στο παρόν Μέρος, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ιδιαιτέρων συμφερόντων και αναγκών τους και ειδικώτερα της ιδιαίτερης ανάγκης των άνευ ακτών και γεωγραφικώς μειονεκτούντων, μεταξύ των αναπτυσσομένων κρατών, να ξεπεράσουν τα εμπόδια που προκύπτουν από την μειονεκτική τους θέση και κυρίως από την μακρινή απόσταση που τους χωρίζει από την Περιοχή και τις δυσκολίες πρόσβασης και αποχώρησης από αυτήν. Άρθρο 149 Αρχαιολογικά και ιστορικά αντικείμεναΌλα τα αρχαιολογικά και ιστορικά αντικείμενα που ανευρίσκονται στην Περιοχή διαφυλάσσονται ή διατίθενται για το συμφέρον ολόκληρης της ανθρωπότητας, λαμβανομένων ειδικώτερα υπόψη των προτιμησιακών δικαιωμάτων του Κράτους ή της χώρας καταγωγής, ή του Κράτους της πολιτιστικής καταγωγής ή του Κράτους της ιστορικής και αρχαιολογικής καταγωγής των αντικειμένων. ΤΜΗΜΑ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Άρθρο 150 Πολιτική σχετικά με δραστηριότητες στην Περιοχή Οι δραστηριότητες στην Περιοχή διεξάγονται, όπως ειδικά προβλέπεται στο παρόν Μέρος, κατά τρόπο που να ευνοείται η υγιής ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και η ισόρροπη μεγέθυνση, του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη γενική ανάπτυξη όλων των χωρών και ειδικώτερα των αναπτυσσομένων χωρών και προς τον σκοπό της εξασφάλισης: . α) της ανάπτυξης των πόρων της Περιοχής β) της μεθοδικής, ασφαλούς και ορθολογικής διαχειρίσεως των πόρων της Περιοχής περιλαμβανομένης και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων στην Περιοχή και της αποφυγής άσκοπων απωλειών με την εφαρμογή υγιών αρχών διατήρησης αυτών. γ) της αύξησης των ευκαιριών συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές σύμφωνα ειδικώτερα με τα άρθρα 144 και 148. δ) της συμμετοχής της Αρχής, στα έσοδα, και της μεταφοράς τεχνολογίας στην Επιχείρηση και στα αναπτυσσόμενα Κράτη, όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. ε) της αύξησης ανάλογα με τις ανάγκες της διαθεσιμότητος των ορυκτών από την Περιοχή σε συνδυασμό με ορυκτά προερχόμενα από άλλες πηγές ώστε να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός των καταναλωτών με τέτοια ορυκτά. στ) δικαίων και σταθερών τιμών, τόσο για τα ορυκτά που προέρχονται από την Περιοχή, όσον και για εκείνα που προέρχονται από άλλες πηγές, οι οποίες να είναι επικερδείς για τους παραγωγούς και λογικές για τους καταναλωτές, καθώς και της εξασφάλισης μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως. ζ) της εξασφάλισης για όλα τα Κράτη-Μέρη, ανεξαρτήτως του κοινωνικού και οικονομικού τους συστήματος, και της γεωγραφικής τους θέσης περισσοτέρων ευκαιριών συμμετοχής στην ανάπτυξη των πόρων της Περιοχής, και της αποφυγής μονοπώλησης των δραστηριοτήτων στην Περιοχή. η) της προστασίας των αναπτυσσομένων χωρών από τις δυσμενείς επιδράσεις στην οικονομία τους, ή στα έσοδα από τις εξαγωγές τους, συνεπεία της πτώσεως της τιμής ενός ορυκτού εξ εκείνων που εξορύσσονται στην Περιοχή ή συνεπεία της μείωσης του όγκου των εξαγωγών του ορυκτού αυτού, εφόσον η μείωση αυτή οφείλεται στις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 151. θ)της αξιοποίησης της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. ι) της εξασφάλισης προϋποθέσεων, ούτως ώστε η πρόσβαση στις αγορές για τις εισαγωγές ορυκτών προερχομένων από την Περιοχή και για τις εισαγωγές βασικών προϊόντων παραγομένων από τα ορυκτά αυτά να μην είναι περισσότερον ευνοϊκή από την πλέον ευνοϊκή πρόσβαση που ισχύει για τις εισαγωγές αυτών από άλλες πηγές. Άρθρο 151 Πολιτική επί της παραγωγής 1.1)Χωρίς να παραβλάπτονται οι στόχοι που εξαγγέλλονται στο άρθρο 150, η Αρχή για την εφαρμογή του εδαφίου (η) του παρόντος άρθρου ενεργούσα μέσω των υφισταμένων fοrums, ή εάν αυτό είναι σκοπιμότερο, στα πλαίσια νέων διευθετήσεων ή συμφωνιών, στις οποίες συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβανομένων και των παραγωγών και καταναλωτών, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να προωθήσει την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τη σταθερότητα των αγορών για τα βασικά εκείνα προϊόντα τα οποία προέρχονται από ορυκτά εξαγόμενα στην Περιοχή, σε τιμές επικερδείς για τους παραγωγούς και λογικές για τους καταναλωτές. Όλα τα Κράτη-Μέρη συνεργάζονται για το σκοπό αυτό. 2)Η Αρχή έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διάσκεψη βασικών προϊόντων, η οποία αναφέρεται σ αυτά τα βασικά προϊόντα και στην οποία συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβανομένων και των παραγωγών και καταναλωτών. Η Αρχή έχει το δικαίωμα να είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή συμφωνία καταλήξουν οι διασκέψεις αυτές. Η συμμετοχή της Αρχής στα όργανα τα οποία συνιστώνται στα πλαίσια των.διευθετήσεων ή συμφωνιών αυτών θα έχει σχέση με την παραγωγή στην Περιοχή και θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες των οργάνων αυτών. 3)Η Αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια των διευθετήσεων ή των συμφωνιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο κατά τρόπο εξασφαλίζοντα ομοιόμορφη και χωρίς διάκριση εφαρμογή αυτών για το σύνολο της παραγωγής των εν λόγω ορυκτών στην Περιοχή. Πράττοντας έτσι η Αρχή ενεργεί κατά τρόπο σύμφωνο με τους όρους των υφισταμένων συμβολαίων και τις διατάξεις των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας της Επιχείρησης. 2.1)Κατά τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 3, η εμπορική εκμετάλλευση δεν μπορεί να αρχίσει σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας παρά μόνον εφόσον ο επιχειρηματίας έχει κάνει αίτηση και έχει λάβει από την Αρχή άδεια εκμετάλλευσης. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να ζητηθεί ή να χορηγηθεί για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας, εκτός εάν η Αρχή, λόγω της φύσης και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του προγράμματος, ορίσει στους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες αυτής διαφορετική χρονική περίοδο. 2)Στην αίτηση για τη χορήγηση αδείας εμπορικής εκμετάλλευσης ο επιχειρηματίας προσδιορίζει την ετήσια ποσότητα του νικελίου που προβλέπει να εξάγει σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας. Η αίτηση περιλαμβάνει πίνακα δαπανών τις οποίες αναλαμβάνει να κάνει ο επιχειρηματίας αφού λάβει την άδεια. Οι δαπάνες αυτές έχουν υπολογισθεί κατά τρόπο που να επιτρέπουν την έναρξη της εμπορικής εκμετάλλευσης την προγραμματισμένη ημερομηνία. 3)Για την εφαρμογή των εδαφίων (α) και (β) η Αρχή καθιερώνει κανόνες προσήκουσας επίδοσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Παραρτήματος ΙΙΙ. 4)Η Αρχή χορηγεί άδεια εκμετάλλευσης για τις ποσότητες που αναφέρονται στην αίτηση, εκτός εάν το άθροισμα των ποσοτήτων αυτών και των ποσοτήτων που έχουν ήδη εγκριθεί υπερβαίνει το ανώτατο όριο παραγωγής νικελίου για κάθε έτος της μεταβατικής περιόδου, όπως αυτό έχει υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4, κατά το έτος χορήγησης της αδείας. 5)Όταν χορηγηθεί η άδεια εκμετάλλευσης και η εγκριθείσα αίτηση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εγκριθέντος προγράμματος εργασίας. 6)Αν η αίτηση για τη χορήγηση αδείας εκμετάλλευσης, που υποβάλλεται από τον επιχειρηματία δεν γίνει δεκτή σύμφωνα με το εδάφιο (δ) ο επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση προς την Αρχή καθ οιανδήποτε χρονική στιγμή. 3.Η μεταβατική περίοδος αρχίζει πέντε έτη πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο έχει προγραμματισθεί η πρώτη εμπορική εκμετάλλευση βάσει κάποιου εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας. Εάν η πρώτη εμπορική εκμετάλλευση καθυστερήσει πέραν του έτους για το οποίο είχε προγραμματισθεί αρχικά, η έναρξη της μεταβατικής περιόδου και το ανώτατο όριο παραγωγής που είχαν αρχικά καθορισθεί αναπροσαρμόζονται ανάλογα. Η t μεταβατική περίοδος διαρκεί 25 χρόνια, ή μέχρι το τέλος της Διάσκεψης Αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 155, ή μέχρι της ημερομηνίας κατά την οποία οι νέες διευθετήσεις ή συμφωνίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τίθενται σε ισχύ, οποιαδήποτε των ημερομηνιών αυτών προηγηθεί. Αν οι εν λόγω διευθετήσεις ή συμφωνίες ακυρωθούν ή παύσουν να ισχύουν για ένα οποιοδήποτε λόγο η Αρχή αναλαμβάνει για το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 4.1)Το ανώτατο όριο παραγωγής που ισχύει για οποιοδήποτε έτος της μεταβατικής περιόδου είναι το άθροισμα: 2)της διαφοράς μεταξύ των τιμών της καμπύλης ροπής προς κατανάλωση νικελίου, όπως αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (β), για το αμέσως προηγούμενο της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης έτος και το αμέσως προηγούμενο της έναρξης της μεταβατικής περιόδου έτος και 1) ποσοστού εξήντα τοις εκατό της διαφοράς μεταξύ των τιμών της καμπύλης ροπής προς κατανάλωση νικελίου, όπως αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (β) για το έτος για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης αδείας εκμετάλλευσης και το αμέσως προηγούμενο έτος του έτους της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης. 3)Για τους σκοπούς του εδαφίου (α): 2)Οι τιμές της καμπύλης ροπής που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου παραγωγής νικελίου είναι οι ετήσιες τιμές κατανάλωσης νικελίου που εμφανίζονται στην καμπύλη που διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του έτους κατά το οποίο χορηγείται η άδεια εκμετάλλευσης. Η καμπύλη ροπής προκύπτει από τη γραμμική παρεμβολή των λογαρίθμων της πραγματικής ετήσιας κατανάλωσης νικελίου κατά την περίοδο των τελευταίων 15 ετών για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια στοιχεία, του χρόνου λαμβανομένου ως ανεξάρτητης μεταβλητής. Αυτή η καμπύλη ροπής θα αναφέρεται ως αρχική καμπύλη ροπής. 1) εάν το ετήσιο ποσοστό αυξήσεως της αρχικής καμπύλης ροπής είναι κατώτερο του 3%, τότε η καμπύλη ροπής που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ποσοτήτων των αναφερομένων στο εδάφιο (α) αντικαθίσταται από μία άλλη καμπύλη, η οποία τέμνει την αρχική καμπύλη ροπής στο σημείο όπου απεικονίζεται η τιμή κατανάλωσης κατά το. πρώτο έτος της ανωτέρω δεκαπενταετούς περιόδου και η οποία έχει κλίση αντιστοιχούσα σε ετήσια αύξηση 3%. Το ανώτατο, εν τούτοις, όριο παραγωγής που ορίζεται για κάθε έτος της μεταβατικής περιόδου δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των τιμών της αρχικής καμπύλης ροπής για το έτος αυτό και των τιμών της αρχικής καμπύλης ροπής για το έτος που προηγείται της έναρξης της μεταβατικής περιόδου. 5.Η Αρχή, από το διαθέσιμο ανώτατο όριο παραγωγής, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με την · παράγραφο 4, κρατάει για την Επιχείρηση για την πρώτη εκμετάλλευση αυτής, ποσότητα 38.000 μετρικών τόννων νικελίου. 6.1)Ένας επιχειρηματίας μπορεί, κατά τη διάρκεια ενός οποιουδήποτε έτους, να παράγει ποσότητες μικρότερες από το επίπεδο της ετήσιας παραγωγής μεταλλευμάτων προερχομένων από πολυμεταλλικούς κονδύλους, ή να υπερβεί το επίπεδο αυτό κατά 8% κατ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το σύνολο της παραγωγής δεν θα υπερβαίνει τις ποσότητες που καθορίζονται στην άδεια. Όποιαδήποτε υπέρβαση πέραν του 8% και μέχρι ποσοτού 20% κατά τη διάρκεια ενός οποιουδήποτε έτους, ή οποιαδήποτε υπέρβαση κατά το πρώτο ή τα επόμενα έτη που ακολουθούν δύο συνεχή έτη κατά τα οποία έγινε υπέρβαση, αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την Αρχή, η οποία μπορεί να απαιτήσει από τον επιχειρηματία να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση αδείας συμπληρωματικής παραγωγής. 2)Η Αρχή εξετάζει τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδείας συμπληρωματικής παραγωγής μόνον αφού εξετάσει προηγουμένως όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις επιχειρηματιών, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμη άδεια παραγωγής και αφού λάβει δεόντως υπόψη το ενδεχόμενο και άλλων αιτήσεων. Η Αρχή έχει σαν γνώμονα την αρχή της μη υπερβάσεως, καθ οιοδήποτε έτος της μεταβατικής περιόδου, της συνολικής παραγωγής η οποία εγκρίθηκε βάσει του ανωτάτου ορίου παραγωγής. Η Αρχή δεν εγκρίνει την παραγωγή ποσότητας ανώτερης των 46.000 μετρικών τόννων νικελίου, κατ έτος, για κανένα πρόγραμμα εργασίας. 7.Η παραγωγή άλλων μεταλλευμάτων, όπως ο χαλκός, το κοβάλτιο και το μαγγάνιο που προέρχονται από τους πολυμεταλλικούς κονδύλους που εξορύσσονται βάσει μιας αδείας παραγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το επίπεδο στο οποίο θα έφθανε, αν ο επιχειρηματίας παρήγαγε από τους κονδύλους αυτούς τη μέγιστη ποσότητα νικελίου, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η Αρχή, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθιερώνει κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 17 του Παραρτήματος ΙΙΙ. 8.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού, που προβλέπονται στα πλαίσια των σχετικών πολυμερών εμπορικών συμφωνιών, εφαρμόζονται και στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση μεταλλευμάτων της Περιοχής. Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, τα Κράτη-Μέρη που είναι μέλη στις πολυμερείς αυτές εμπορικές συμφωνίες προσφεύγουν στις διαδικασίες επιλύσεων διαφορών που προβλέπουν οι συμφωνίες αυτές. 9.Η Αρχή έχει τη δικαιοδοσία να περιορίσει το επίπεδο της παραγωγής μεταλλευμάτων από την Περιοχή, άλλων από εκείνα που προέρχονται από τους πολυμεταλλικούς κονδύλους, σύμφωνα με όρους και μεθόδους που κρίνει κατάλληλες, υιοθετώντας κανονισμούς σύμφωνα με το άρθρο 161, παράγραφος 8. 10.Μετά από σύσταση του Συμβουλίου, στηριζομένη σε συμβουλευτική γνώμη της Επιτροπής Οικονομικού Προγραμματισμού, η Συνέλευση καθιερώνει σύστημα αποζημιώσεως ή λαμβάνει άλλα μέτρα υποβοήθησηςτης οικονομικήςπροσαρμογής συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας με εξειδικευμένους οργανισμούς, ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, προς τον σκοπό της υποβοήθησης των αναπτυσσομένων χωρών, των οποίων τα έσοδα από εξαγωγές ή η οικονομία τους πλήττονται σοβαρά από τη μείωση της τιμής ενός μεταλλεύματος από αυτά που εξορύσσονται στην Περιοχή, ή από τη μείωση του όγκου των εξαγωγών του μεταλλεύματος αυτού, εφόσον οι μειώσεις αυτές οφείλονται σε δραστηριότητες εντός της Περιοχής. Κατόπιν αίτησης, η Αρχή αναλαμβάνει μελέτες για τα προβλήματα των κρατών εκείνων τα οποία πλήττονται σοβαρότερα, με σκοπό να περιορίσει στο ελάχιστο τις δυσκολίες τους και να τα βοηθήσει να πραγματοποιήσουν την οικονομική τους προσαρμογή. Άρθρο 152 Άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων από την Αρχή 1.Η Αρχή αποφεύγει οποιαδήποτε διάκριση κατά την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων της συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως που η Αρχή χορηγεί τη δυνατότητα αναλήψεως δραστηριοτήτων στην Περιοχή. 2.Εντούτοις, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του παρόντος Μέρους, επιτρέπεται να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα αναπτυσσόμενα κράτη περιλαμβανομένων και των άνευ ακτών και γεωγραφικώς μειονεκτούντων μεταξύ αυτών. Άρθρο 153 Σύστημα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης1.Οι δραστηριότητες στην Περιοχή οργανώνονται, διεξάγονται και ελέγχονται από την Αρχή για λογαριασμό ολοκλήρου της ανθρωπότητας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με άλλες σχετικές διατάξεις του παρόντος Μέρους και των σχετικών Παραρτημάτων καθώς και με. τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. 2, Οι δραστηριότητες στην Περιοχή διεξάγονται · όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3: 1)από την Επιχείρηση και 2)σε, συνεργασία με την Αρχή, από Κράτη Μέρη, ή κρατικές επιχειρήσεις ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την εθνικότητα των Κρατών Μερών, ή που ελέγχονται ουσιαστικά από αυτά ή τους υπηκόους των, όταν εγγυώνται γι αυτά τα Κράτη-Μέρη, ή από οποιαδήποτε ομάδα εκ των προαναφερομένων κατηγοριών η οποία έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν Μέρος και στο Παράρτημα ΕΠ3. Οι δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή διενεργούνται σύμφωνα με ένα επίσημο γραπτό πρόγραμμα εργασίας το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και εγκρίνεται από το Συμβούλιο μετά από εξέταση από την Νομική και Τεχνική Επιτροπή. Όταν οι δραστηριότητες στην Περιοχή διεξάγονται κατόπιν αδείας της Αρχής από τις οντότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 (β) το πρόγραμμα εργασίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, άρθρο 3 λαμβάνει τη μορφή συμβολαίου. Τα συμβόλαια αυτά είναι δυνατόν να προβλέπουν συμφωνίες μικτών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 του Παραρτήματος ΙΙΙ. 4.Η Αρχή ελέγχει τις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή με σκοπό να διασφαλίσει την τήρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος Μέρους και των Παραρτημάτων που αναφέρονται σε αυτό, των κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών της Αρχής, καθώς και των προγραμμάτων εργασίας που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3. Τα Κράτη Μέρη βοηθούν την Αρχή λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της τήρησης των παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 139. 5.Η Αρχή έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, καθ οιανδήποτε στιγμή, οιοδήποτε μέτρο προβλέπεται στο παρόν Μέρος προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του και να είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντα ελέγχου και τις κανονιστικές αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί βάσει του παρόντος Μέρους, ή βάσει ενός συμβολαίου. Η Αρχή έχει το δικαίωμα να, επιθεωρεί όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Περιοχή και χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σ αυτή. 6.Έκαστο συμβόλαιο που έχει συναφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 εγγυάται τη διάρκεια του τίτλου. Κατά συνέπεια δεν αναθεωρείται, αναστέλλεται ή ακυρούται παρά μόνον κατ εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του Παραρτήματος ΙΙΙ. Άρθρο 154 Περιοδική επισκόπηση Κάθε πέντε έτη από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, η Συνέλευση αναλαμβάνει να κάνει μία γενική και συστηματική επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο λειτούργησε στην πράξη το διεθνές καθεστώς της· Περιοχής, το οποίο καθιερώθηκε με την παρούσα Σύμβαση. Υπό το φως των αποτελεσμάτων της επισκόπησης αυτής η Συνέλευση δύναται να λάβει μέτρα ή να συστήσει την λήψη μέτρων από άλλα όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του παρόντος Μέρους και των σχετικών με το Μέρος αυτό Παραρτημάτων, τα οποία θα οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας του καθεστώτος. Άρθρο 155 Η Διάσκεψη Αναθεώρησης1.Δεκαπέντε έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο άρχισε η πρώτη εμπορική εκμετάλλευση βάσει ενός εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας, η Συνέλευση συγκαλεί διάσκεψη για την αναθεώρηση εκείνων των διατάξεων του παρόντος Μέρους και των σχετικών Παραρτημάτων οι οποίες διέπουν το σύστημα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πόρων της Περιοχής. Η Διάσκεψη Αναθεώρησης εξετάζει λεπτομερώς υπό το φως της αποκτηθείσας κατά το χρονικό αυτό διάστημα εμπειρίας: 1)Αν οι διατάξεις του παρόντος Μέρους που διέπουν το καθεστώς εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πόρων της Περιοχής εξεπλήρωσαν τους στόχους τους από όλες τις απόψεις και κυρίως αν ολόκληρη η ανθρωπότητα ωφελήθηκε από αυτές. 2)αν κατά τη διάρκεια των 15 ετών η εκμετάλλευση των παρακρατηθεισών περιοχών σε σχέση με τις μη παρακρατηθείσες περιοχές ήταν αποτελεσματική και ισόρροπη. 3)αν η ανάπτυξη και η χρησιμοποίηση της Περιοχής και των πόρων της έγιναν κατά τρόπο που να προωθεί την υγιή ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και την ισόρροπη μεγέθυνση του διεθνούς εμπορίου. 4)αν αποφεύχθηκε η μονοπώληση των δραστηριοτήτων στην Περιοχή. 5)αν εφαρμόσθηκε η πολιτική που προβλέπεται στα άρθρα 150 και 151 και 6)αν το σύστημα εκμετάλλευσης επέτρεψε τη δίκαιη κατανομή των ωφελημάτων που προέκυψαν από τις δραστηριότητες στην Περιοχή, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπόψη των συμφερόντων και αναγκών των αναπτυσσομένων Κρατών. 2.Η Διάσκεψη Αναθεώρησης φροντίζει για τη διασφάλιση της αρχής της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητος, δεδομένου ότι το διεθνές καθεστώς αποσκοπεί στη δίκαιη εκμετάλλευση των πόρων της Περιοχής προς όφελος όλων των Κρατών, ιδιαιτέρως δε των αναπτυσσομένων Κρατών, και για την ύπαρξη Αρχής επιφορτισμένης με την οργάνωση, διεξαγωγή και έλεγχο των δραστηριοτήτων στην Περιοχή. Φροντίζει επίσης για τη διασφάλιση των αρχών που εξαγγέλονται στο παρόν Μέρος σχετικά με την απαγόρευση διεκδικήσεων και την άσκηση κυριαρχίας επί οιουδήποτε τμήματος της Περιοχής με τα δικαιώματα των Κρατών και τη γενική συμπεριφορά τους στην Περιοχή, καθώς και με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Περιοχής σύμφωνα με τη παρούσα Σύμβαση, με την πρόληψη της μονοπώλησης των δραστηριοτήτων στην Περιοχή, με τη χρήση της Περιοχής αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς, με τις οικονομικές πλευρές των δραστηριοτήτων στην Περιοχή, με την θαλάσσια επιστημονική έρευνα, την μεταφορά τεχνολογίας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τα δικαιώματα των παράκτιων κρατών, το νομικό καθεστώς των υπερκειμένων της Περιοχής υδάτων και του εναερίου χώρου υπεράνω των υδάτων αυτών, με την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων στην περιοχή και άλλων ... δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 3.Η διαδικασία λήψεως των αποφάσεων που θα εφαρμοσθεί στη Διάσκεψη θα είναι αυτή που εφαρμόσθηκε στην Τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Διάσκεψη δεν θα φεισθεί καμμιάς προσπάθειας για την επίτευξη συμφωνίας με cοnsensus σε οποιαδήποτε τροποποίηση και δεν θα πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία για τέτοια θέματα, πριν εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη cοnsensus. 4.Εάν, πέντε χρόνια μετά την έναρξη της, η Διάσκεψη Αναθεώρησης δεν καταλήξει σε συμφωνία για το σύστημα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πόρων της Περιοχής μπορεί, μέσα στους ε7θόμενους 12 μήνες να αποφασίσει, με πλειοψηφία των 3/4 των Κρατών Μερών, την υιοθέτηση και υποβολή στα Κράτη Μέρη για επικύρωση ή προσχώρηση των τροπολογιών εκείνων που ε7αφέρουν μεταβολές ή τροποποιήσεις στο σύστημα, τις οποίες κρίνει, αναγκαίες ή προσήκουσες. Οι τροπολογίες αυτές θα ισχύσουν για όλα τα Κράτη Μέρη δώδεκα μήνες μετά την κατάθεση των οργάνων επικύρωσης ή προσχώρησης από τα 3/4 των Κρατών Μερών. 5.Τροπολογίες υιοθετηθείσες από την Διάσκεψη Αναθεώρησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θίγουν δικαιώματα αποκτηθέντα βάσει υφισταμένων συμβολαίων. ΤΜΗΜΑ4: Η ΑΡΧΗ ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 156 Σύσταση της Αρχής1.Συνιστάται Διεθνής Αρχή των θαλάσσιων βυθών της οποίας η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. 2.Όλα τα Κράτη Μέρη είναι ipsο factο μέλη της Αρχής. 3.Οι παρατηρητές που συμμετέχρυν στην Τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και έχουν υπογράψει την Τελική Πράξη, οι οποίοι δεν αναφέρονται στο άρθρο 305, παράγραφος 1, εδάφια (γ), (δ), (ε) ή (στ), έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εργασίες της Αρχής σαν παρατηρητές, σύμφωνα με τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες αυτής. 4.Η Αρχή έχει την έδρα της στην Ιαμαϊκή. 5.Η Αρχή μπορεί να συστήσει όσα περιφερειακά κέντρα ή γραφεία κρίνει αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Άρθρο 157 Φύση της Αρχής και θεμελιώδεις αρχές διέπουσες τη λειτουργία της 1.Η Αρχή είναι ο οργανισμός μέσω του οποίου τα Κράτη Μέρη, σύμφωνα με το παρόν Μέρος, οργανώνουν και ελέγχουν τις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή με σκοπό ειδικώτερα τη διαχείριση των πόρων αυτής. 2.ΗΑρχή έχει τις εξουσίεςκαι τα καθήκοντα που τις ανατίθενται ρητά από τη Σύμβαση. Έχει δευτερεύουσες εξουσίες που συμβιβάζονται με τη Σύμβαση τις οποίες συνεπάγεται, απαραιτήτως, η άσκηση των εξουσιών και καθήκοντα αυτών αναφορικά με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή. ρ3.Η Αρχή βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων των μελών της. 4.Προκειμένου να εξασφαλισθούν για κάθε ένα μέλος τα δικαιώματα και πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ιδιότητα του ως μέλους, όλα τα μέλη της Αρχής εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν βάσει του παρόντος μέρους, καλή τη πίστη. Άρθρο 158 Όργανα της Αρχής1.Με το παρόν συνιστάται Συνέλευση, Συμβούλιο και Γραμματεία που αποτελούν τα κύρια όργανα της Αρχής. 2.Με το παρόν συνιστάται Επιχείρηση, η οποία είναι το όργανο μέσω του οποίου η Αρχή ασκεί τα καθήκοντα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 170, παράγραφος 1. 3.Μπορούν να συσταθούν δευτερεύοντα όργανα τα οποία κρίνονται απαραίτητα σύμφωνα με το παρόν μέρος. 4.Κάθε ένα από τα κύρια όργανα της Αρχής και η Επιχείρηση ασκεί τις εξουσίες και καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σ αυτά. Κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών και καθηκόντων κάθε όργανο αποφεύγει να ενεργεί κατά τρόπον παραβλαπτοντα ή παρακωλύοντα την άσκηση των ιδιαιτέρων εξουσιών και καθηκόντων του άλλου οργάνου. ΥΠΟΤΜΗΜΑ Β. Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 159 Σύνθεση, διαδικασία και ψηφοφορία 1.Η Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη της Αρχής. Κάθε μέλος έχει ένα εκπρόσωπο στη Συνέλευση, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από αναπληρωτές και συμβούλους. 2.Η Συνέλευση συνέρχεται σε τακτικές ετήσιες συνόδους και σε έκτακτες συνόδους, τις οποίες εκείνη αποφασίζει, ή συγκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα ύστερα από αίτηση του Συμβουλίου ή της πλειοψηφίας των μελών της Αρχής. 3.Οι σύνοδοι λαμβάνουν χώρα στην έδρα της Αρχής εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. 4.Η Συνέλευση υιοθετεί τον εσωτερικό κανονισμό της. Κατά την έναρξη κάθε τακτικής συνόδου, εκλέγει τον Πρόεδρο της και όσους άλλους αξιωματούχους είναι αναγκαίο. Τα πρόσωπα αυτά ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρις ότου εκλεγεί νέος Πρόεδρος και άλλοι αξιωματούχοι κατά την επόμενη τακτική σύνοδο. 5.Η πλειοψηφία των μελών της Συνέλευσης συνιστά απαρτία. 6.Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει μία ψήφο. 7.Οι αποφάσεις επί θεμάτων διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης για σύγκληση εκτάκτων συνόδων της Συνέλευσης, λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. 8.Οι αποφάσεις επί θεμάτων ουσίας λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία αυτή περιλαμβάνει την πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στη σύνοδο. Οσάκις ανακύπτει το ζήτημα κατά πόσο ένα θέμα είναι θέμα ουσίας ή όχι, το ζήτημα αυτό θεωρείται θέμα ουσίας εκτός αν άλλως αποφασισθεί από τη Συνέλευση με την πλειοψηφία που απαιτείται για θέματα ουσίας. 9.Οσάκις θέμα ουσίας τίθεται σε ψηφοφορία για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος δύναται και οφείλει, αν του ζητηθεί από το ένα πέμπτο τουλάχιστο των μελών της Συνέλευσης, να αναβάλει την ψηφοφορία πάνω στο θέμα αυτό για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις πέντε ημερολογιακές ημέρες. Ο κανόνας αυτός μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο μία φορά για το ίδιο θέμα και η εφαρμογή του δεν πρέπει να επιφέρει την αναβολή του θέματος πέραν της λήξεως της συνόδου. 10.Όταν με έγγραφη αίτηση απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο και υποστηριζόμενη τουλάχιστον από το ένα τέταρτο των μελών της Αρχής ζητείται από τη Συνέλευση συμβουλευτική γνωμοδότηση ως προς το κατά πόσο μία πρόταση ενώπιον της Συνέλευσης επί οποιουδήποτε ζητήματος συμφωνεί με την παρούσα Σύμβαση, η Συνέλευση ζητεί συμβουλευτική γνωμοδότηση από το Τμήμα Επίλυσης Διαφορών θαλάσσιου βυθού του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας πάνω στο θέμα αυτό και αναβάλλει την ψηφοφορία πάνω στην πρόταση αυτή εφ όσον εκκρεμεί η συμβουλευτική γνωμοδότηση του Τμήματος. Αν η συμβουλευτική γνωμοδότηση δεν ληφθεί πριν από την τελική εβδομάδα της συνόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας εζητήθη, η Συνέλευση αποφασίζει, όταν συνέλθει για την ψηφοφορία, επί της αναβληθείσας πρότασης. Άρθρο 160 Εξουσίες .και καθήκοντα1.Η Συνέλευση, ως το μόνο όργανο της Αρχής που αποτελείται από όλα τα μέλη, θεωρείται το ανώτατο όργανο της Αρχής ενώπιον του οποίου τα άλλα κύρια όργανα είναι υπεύθυνα όπως ειδικά προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. Η Συνέλευση έχει την εξουσία να καθορίζει τη γενική πολιτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα ή θέμα της αρμοδιότητας της Αρχής. 2.Επιπρόσθετα, οι εξουσίες και τα καθήκοντα της Συνέλευσης είναι: 1)η εκλογή των μελών του Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 161, 2)η εκλογή του Γενικού Γραμματέα μεταξύ των υποψηφίων που προτείνει το Συμβούλιο,γ) η εκλογή, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης, 3)η σύσταση των επικουρικών οργάνων, τα οποία θεωρεί αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων της σύμφωνα με το παρόν Μέρος. Για τη σύνθεση των επικουρικών οργάνων θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπ όψιν η αρχή της δίκαιης γεωγραφικής κατανομής και τα ειδικά συμφέροντα καθώς και η ανάγκη του ορισμού μελών με προσόντα και ικανά στα σχετικά τεχνικά θέματα με τα οποία ασχολούνται τα όργανα αυτά. 4)ο καθορισμός των εισφορών των μελών στο διοικητικό προϋπολογισμό της Αρχής σύμφωνα με μία συμπεφωνημένη κλίμακα προσδιορισμού βασισμένη στην κλίμακα που χρησιμοποιείται για τον τακτικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Εθνών, μέχρις ότου η Αρχή αποκτήσει επαρκές εισόδημα από άλλες πηγές για την αντιμετώπιση των διοικητικών της δαπανών. 5)9)η μελέτη και η έγκριση, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, των κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών για τη δίκαιη κατανομή των χρηματικών και άλλων οικονομικών ωφελημάτων που προκύπτουν από δραστηριότητες στην Περιοχή και από πληρωμές και εισφορές που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 82, λαμβανομένων ιδιαιτέρως υπ όψη των συμφερόντων και αναγκών των αναπτυσσομένων Κρατών και λαών που δεν έχουν αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία, ή άλλο αυτόνομο καθεστώς. -Αν η Συνέλευση δεν εγκρίνει τις εισηγήσεις του Συμβουλίου, θα τις επιστρέφει στο Συμβούλιο για επανεξέταση υπό το φως των απόψεων που εκφράσθηκαν από τη Συνέλευση, 1) η μελέτη και. έγκριση των κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών της Αρχής, και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων αυτών, που υιοθετήθηκαν προσωρινά από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 162, παράγραφος 2 (ξ) (ιι). Οι κανόνες, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες αυτές αναφέρονται σε θέματα προκαταρκτικών ερευνών, εξερεύνησης και εκμετάλλευσης στην Περιοχή, σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και εσωτερικής διοίκησης της Αρχής και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, σε θέματα μεταφοράς χρηματικών πόρων από την Επιχείρηση στην Αρχή, 6)η απόφαση για τη δίκαιη κατανομή των χρηματικών και άλλων οικονομικών ωφελημάτων που προκύπτουν από δραστηριότητες στην Περιοχή, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Αρχής, 7)η μελέτη και έγκριση του προτεινόμενου ετήσιου προϋπολογισμού της Αρχής που υποβάλλεται από το Συμβούλιο. 8)η εξέταση περιοδικών εκθέσεων του Συμβουλίου και της Επιχείρησης και ειδικών εκθέσεων που ζητούνται από το Συμβούλιο ή από οποιαδήποτε άλλο όργανο της Αρχής, 9)η έναρξη μελετών και η διατύπωση εισηγήσεων με σκοπό την προώθηση διεθνούς συνεργασίας αναφορικά με δραστηριότητες στην Περιοχή και την ενθάρρυνση της προοδευτικής ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου πάνω σε αυτά και την κωδικοποίησή του, 10)η μελέτη προβλημάτων γενικής φύσης σε σχέση με δραστηριότητες στην Περιοχή, που προκύπτουν ιδιαίτερα για τα αναπτυσσόμενα Κράτη, καθώς επίσης και προβλημάτων Κρατών, σε σχέση με δραστηριότητες στην Περιοχή, τα οποία οφείλονται στη γεωγραφική θέση τους και ιδιαίτερα των άνευ ακτών κρατών και των γεωγραφικώς μειονεκτούντων κρατών, 11)η καθιέρωση, με εισήγηση του Συμβουλίου και σύμφωνα με συμβουλή της Επιτροπής Οικονομικού Προγραμματισμού, συστήματος αποζημίωσης, ή άλλων μέτρων βοήθειας για οικονομική προσαρμογή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 151 παράγραφος 10, 12)η αναστολή της άσκησης δικαιωμάτων και προνομίων των μελών δυνάμει του άρθρου 185, (ν) η συζήτηση οποιουδήποτε ζητήματος ή θέματος της αρμοδιότητας της Αρχής και η απόφαση για το ποιο όργανο της Αρχής θα χειριστεί οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα ή θέμα, το οποίο δεν ανατίθεται ειδικά σε συγκεκριμένο όργανο, σύμφωνα με την κατανομή εξουσιών και καθηκόντων μεταξύ των οργάνων της Αρχής. ΥΠΟΤΜΗΜΑ Γ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΟ Άρθρο Άρθρο 161Σύνθεση,διαδικασία και ψηφοφορία1.Το Συμβούλιο αποτελείται απόμέλητης Αρχής που εκλέγονται από την Συνέλευση ως ακολούθως: 1)τέσσεραμέλη μεταξύ των Κρατών-Μερών τα οποία, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετώνγια τα οποία υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, έχουν είτε καταναλώσει περισσότερο τουτοιςεκτατό των συνολικών παγκόσμιων εισαγωγών βασικώνπροϊόντων που παράγονται από τις κατηγορίες μεταλλευμάτων που προέρχονται από την Περιοχή και οπωσδήποτεένα Κράτος από την περιοχή της Ανατολικής (Σοσιαλιστικής) Ευρώπης, καθώς και το Κράτος που έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση,2)τέσσερα μέλη μεταξύ των οκτώ Κρατών-Μερών τα οποία έχουν κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσειςστην προπαρασκευή και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στην Περιοχή, είτε άμεσα είτεμέσω υπηκόωντους, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός Κράτους από την περιοχή της Ανατολικής (Σοσιαλιστικής)Ευρώπης. 3)τέσσεραμέλη μεταξύ των Κρατών Μερώντα οποία, με βάση την παραγωγή σε περιοχέςτης δικαιοδοσίας τους, είναι μεγάλοιεξαγωγείς των κατηγοριών μεταλλευμάτωνπου θα προέλθουν από την Περιοχή, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο αναπτυσσομένων Κρατών των οποίων οι εξαγωγές των μεταλλευμάτων αυτών έχουν ουσιαστική επίδραση στις οικονομίες τους 4)έξι μέλη μεταξύ των αναπτυσσομένων Κρατών-Μερών τα οποία αντιπροσωπεύουν ειδικά συμφέροντα. Ταειδικά αυτά συμφέροντα που πρόκειταινα αντιπροσωπευθούν περιλαμβάνουν τα συμφέροντα των Κρατών που έχουν μεγάλους πληθυσμούς, των Κρατών τα οποία είναι άνευ ακτώνή μειονεκτούν από γεωγραφική άποψη,των Κρατών τα οποία είναι μεγάλοιεισαγωγείς των κατηγοριών μεταλλευμάτωνκαι των Κρατών που είναι ελάχιστα αναπτυγμένα 5)δεκαοκτώμέλη εκλεγόμενα σύμφωνα με την αρχήτης εξασφάλισης δίκαιηςγεωγραφικής κατανομής εδρών στο Συμβούλιο ως σύνολο, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε γεωγραφική περιοχή έχει τουλάχιστονένα μέλος που θα εκλέγεται δυνάμει του παρόντος εδαφίου.Για το σκοπό αυτό, οι γεωγραφικές περιοχέςείναι η Αφρική, η Ασία, η περιοχή της Ανατολικής (Σοσιαλιστικής)Ευρώπης,η Λατινική Αμερική, η περιοχή της Δυτικής Ευρώπηςκαι άλλοι. 2.Κατάτην εκλογή των μελών του Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Συνέλευση εξασφαλίζει ότι : 1)τα Κράτη άνευ ακτών και τα ε μειονεκτούντα από γεωγραφική άποψη Κράτη εκπροσωπούνται σε βαθμό λογικά ανάλογο προς την εκπροσώπηση τους στην Συνέλευση 2)τα παράκτια Κράτη, ιδιαίτερα τα αναπτυσσόμενα Κράτη, τα οποία δεν έχουν τις προϋποθέσεις δυνάμει της παραγράφου 1(α),(β), 3)ή4)εκπροσωπούνται σε βαθμό που είναι λογικά ανάλογος προς την εκπροσώπηση τους στην Συνέλευση (γ)κάθεομάδα Κρατών-Μερών που εκπροσωπείταιστο Συμβούλιο εκπροσωπείταιαπό εκείνα τα μέλη τα οποία ενδεχομένως υποδεικνύονταιαπό την ομάδα αυτή. 3.Οι εκλογέςδιενεργούνται στις τακτικές συνόδους της Συνέλευσης. Κάθεμέλος του Συμβουλίου εκλέγεταιγια τέσσερα έτη. Κατά την πρώτη, όμως,εκλογή η θητεία του ημίσεως των μελών της κάθε ομάδαςπου αναφέρεται στην παράγραφοείναι δύοέτη.4.Ταμέλη του Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα, αλλά πρέπει να λαμβάνεται προσηκόντως υπόψιν το επιθυμητό της εναλλαγής των μελών. 5.ΤοΣυμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα του στην έδρα της Αρχής και συνέρχεται τόσοσυχνά όσο το απαιτούν οι εργασίες της Αρχής, αλλά όχι λιγότερο από τρείςφορές κάθε έτος.6.Η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου συνιστά απαρτία. 7.Κάθεμέλος του Συμβουλίου έχει μία ψήφο.8.1)Οι αποφάσεις σε θέματα διαδικασίας λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών 2)οιαποφάσεις σε θέματα ουσίας που προκύπτουν δυνάμει των ακολούθων διατάξεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύοτρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία αυτή περιλαμβάνει την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου : άρθρο 162, παράγραφο 2, εδάφια (στ),(ζ),(η),(θ),(ιδ),(ιστ),(κβ) και άρθρο(γ) οι αποφάσεις σε θέματα ουσίας που προκύπτουν δυνάμει των ακολούθων διατάξεωνλαμβάνονταιμε πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και ψηφιζόντωνμελών υπό την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία αυτή περιλαμβάνει την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου : Αρθρο 162, παράγραφος 1, άρθροπαράγραφος 2, εδάφια (α),(β)/(γ),(δ),(ε),(ιβ),(ιζ),(ιη),(ιθ),(κ),(κα) σε περιπτώσεις μή συμμόρφωσης του επιχειρηματία ή του αναδόχου, 3)υπό την προϋπόθεση ότι εντολές που εκδίδονται βάσει αυτού δεν μπορεί να είναι δεσμευτικές πέραν τωνημερώνεκτός άν επιβεβαιωθούν με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με το εδάφιο (δ), άρθρο 162, παράγραφος 2, εδάφια (κδ),(κε),(κστ), άρθρο 163, παράγραφος 2,άρθροπαράγραφος 3,Παράρτημα ΙV,άρθρο 11. 4)οιαποφάσειςσε θέματα ουσίας που προκύπτουν δυνάμει των ακολούθων διατάξεωνλαμβάνονται με cοnsensus: άρθρο 162, παράγραφος(ιγ)και (ιε), υιοθέτηση τροποποιήσεων του Μέρους ΧΙ. 5)για τους σκοπούς των εδαφίων (δ), (στ) και (ζ), ο όρος οοnsensusσημαίνειτην έλλειψη οποιασδήποτε επίσημης ένστασης.Στη διάρκεια τωνημερών που ακολουθούν την υποβολή μιας πρότασης στο Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξετάζει κατά πόσον είναι δυνατόν να υπάρξει επίσημηένσταση κατά της υιοθέτησηςτης πρότασης. Αν ο Πρόεδρος διαπίστωσειότι είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοια αντίρρηση, συγκροτεί και συγκαλεί,εντός τριών ημερών,επιτροπή συνδιαλλαγής αποτελούμενηαπό εννέαμέλη του Συμβουλίου το πολύ, στην οποία προέδρευε ι με σκοπό την διευθέτηση των διαφορών και την διατύπωση πρότασης που μπορεί να υιοθετηθεί με cοnsensus. Η Επιτροπή εργάζεταιμε ταχύρυθμό και υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο εντόςημερών από τη συγκρότηση της. Ανη Επιτροπή αδυνατεί να εισηγηθεί. πρόταση που να μπορεί να υποθετηθεί με cοnsensus, τότεαναφέρει στην έκθεση της τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται δεκτή η πρόταση.6)οι αποφάσειςσε θέματα που δεν αναφέρθηκαν ανωτέρω τις οποίες το Συμβούλιο έχει εξουσία να λαμβάνει δυνάμει των κανόνων, των κανονισμών και των διαδικασιών της Αρχής ή δυνάμει άλλου τίτλου λαμβάνονταισύμφωνα με τα εδάφιατης παρούσας παραγράφου που καθορίζονται στους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αυτής ή αν δεν καθορίζονταιεκεί, σύμφωνα με διάταξη που καθορίζεται από απόφαση του Συμβουλίουπου λαμβάνεταιμε cοnsensus.7)οσάκις πρόκυπτε ι θέμα κατά πόσο ένα ζήτημα εμπίπτει στα εδάφια(α),(β),(γ)ή 4)τοθέμα αυτό θεωρείται ότι εμπίπτει στην διάταξη που απαιτεί τη μεγαλύτερη πλειοψηφίαή cοnsensusανάλογα με την περίπτωση, εκτός άν αποφασισθεί διαφορετικά από το Συμβούλιο με την ανωτέρω πλειοψηφία ή με cοnsensus. 9. Το Συμβούλιο καθιερώνει διαδικασία με την οποία ένα μέλος της Αρχής μή εκπροσωπούμενο στο Συμβούλιο μπορεί να αποστείλει εκπρόσωπογια να παρακολούθησε ι τη συνεδρίαση του Συμβουλίουόταν υποβάλλεται αίτηση από το μέλος αυτό, ή όταν το Συμβούλιο εξετάζειένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το μέλος. Ο εκπρόσωπος του μέλους δύναταινα συμμετέχει στις συζήτησε ι ς, αλλά όχι και στην ψηφοφορία.Άρθρο Άρθρο 162Εξουσίεςκαι καθήκοντα 1.Το Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Αρχής, Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να καθόριζε ι, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και την καθορισθείσα από την Συνέλευση γενική πολιτική, την ειδική πολιτική που επιδιώκεται από την Αρχή για οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα αρμοδιότητας της Αρχής. 2.Επιπρόσθετα,το Συμβούλιο : 1)εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους σε όλα τα θέματα και ζητήματα της αρμοδιότητας της Αρχής και εφιστά την προσοχή της Συνέλευσης σε περιπτώσεις μή συμμόρφωσης 2)προτείνειστη Συνέλευσηκατάλογο υποψηφίων για την εκλογήτου Γενικού Γραμματέα 3)εισηγείται στη Συνέλευση υποψήφιουςγια την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και του ΓενικούΔιευθυντή της Επιχείρησης 4)συστήνει,, όπως αρμόζει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις επιταγές για οικονομίες και αποτελεσματικότητα τα επικουρικάόργανατα οποία θεωρεί αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων της σύμφωνα με το παρόν Μέρος. Κατάτη σύνθεσητων επικουρικώνοργάνων δίδεταιέμφαση στην ανάγκη ορισμούμελώνμε προσόντα και ικανά στα σχετικά τεχνικά θέματα που ασχολούνταιτα όργανα αυτά, λαμβανομένης όμως δεόντως υπόψη της αρχήςτης δίκαιης γεωγραφικής κατανομήςκαι των ειδικών συμφερόντων(ε)υιοθετεί τον εσωτερικό κανονισμότου στον οποίο καθόριζε ι και τον τρόπο επιλογής του Προέδρου του 5)συνάπτει συμφωνίες με τα Ηνωμένα Έθνη ή άλλους διεθνείς οργανισμούς για λογαριασμότης Αρχής,εντός των πλαισίων της αρμοδιότητας του υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την Συνέλευση.6)μελετά τις εκθέσεις της Επιχείρησης και τις διαβιβάζει στη Συνέλευσημε τις εισηγήσεις του 7)παρουσίαζειστη Συνέλευσηετήσιες εκθέσειςκαι ειδικές εκθέσειςτις οποίες η Συνέλευσηείναι δυνατόν να ζήτησει 8)δίδεικατευθυντήριες γραμμές προς την Επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο(ι)εγκρίνει προγράμματαεργασίας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ ,άρθρο 6.Το Συμβούλιο αποφαίνεταιγια κάθε πρόγραμμα εργασίας εντόςημερώναπό της υποβολήςτου από τη Νομική και Τεχνική Επιτροπή σε κάποια σύνοδοαυτού σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: 1)οσάκιςη Επιτροπή εισηγείται την έγκριση ενός προγράμματος εργασίας,το πρόγραμμα αυτό θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό από το Συμβούλιο αν κανένα μέλος του Συμβουλίου δεν υποβάλει γραπτώς προς τον Πρόεδρο μέσα σε 14 μέρεςσυγκεκριμένη ένσταση,ισχυριζόμενο μήσυμμόρφωση προς τις απαιτήσειςτου Παραρτήματος ΙΙΙ, άρθρο 6.Αν υποβληθεί ένσταση,εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 161 -παράγραφος8(ε) διαδικασία συνδιαλλαγής. Ανστο τέλος της διαδικασίας συνδιαλλαγήςυπάρχει ακόμηη ένσταση,το πρόγραμμα εργασίας θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτό από το Συμβούλιο εκτός άν το Συμβούλιο το απόρριψε ι με cοnsensus, αποκλειομένουτου Κράτουςή των Κρατών που υποβάλλουν την αίτηση ή που είναι ανάδοχοι του αιτούντος (Ιd.)οσάκις η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη σχεδίου εργασίας ή δεν υποβάλει καμία εισήγηση,το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίαςμε πλειοψηφία των τριώντετάρτων των παρόντων και ψηφιζόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφίααυτή περιλαμβάνε ι την πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στη σύνοδο (χ)εγκρίνει προγράμματαεργασίαςπ ου υποβάλλει η Επχείρηση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, άρθρο 12, εφαρμοζομένων mutatismutandisτων διαδικασιών που προβλέπει η παράγραφος 1)(λ}ασκείέλεγχο στις δραστηριότητες στην Περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 4, και τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής 2)λαμβάνει,μετά από εισήγησητης Επιτροπής Οικονομικού Προγραμματισμού, τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα: σύμφωνα με το άρθρο 150,εδάφιο (η), για την προστασία. των αναπτυσσομένων Κρατών από τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις που προβλέπονται στην διάταξη αυτή. (ν)εισηγείται στη Συνέλευση, με βάσητη γνώμη της Επιτροπής ΟικονομικούΠρογραμματισμού, σύστημα αποζημίωσης ή άλλων μέτρων βοηθέιας οικονομικής προσαρμογής, όπως προβλέπεταιστο άθρο 151,παράγραφος(ξ) (1)εισηγείται στη Συνέλευσηκανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες για τη δίκαιηκατανομή των χρηματοδοτικών και άλλων οικονομικών ωφελημάτωνπου προκύπτουν από δραστηριότητες στην Περιοχή και των πληρωμών και εισφορών που γίνονται δυνάμει του άρθρου 82, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψιν τα συμφέροντα και τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων Κρατών και των λαών που δεν έχουν απόκτησε ι πλήρηανεξαρτησία ή άλλο αυτόνομο καθεστώς (li)υιοθετεί και εφαρμόζει προσωρινά εν αναμονή έγκρισηςαπό τη Συνέλευση, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες της Αρχής,καθώς και οποιεσδήποτε τροποποίησε ι ς τους, λαμβάνοντας υπόψιν τις εισηγήσεις της Νομικής και Τεχνικής Επιτροπής ή άλλου ενδιαφερομένου επικουρικούοργάνου. Οι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες αυτές αφορούν στην διενέργεια προκαταρκτικών ερευνών,εξερεύνηση και εκμετάλλευση στην Περιοχή ,την οικονομική διαχείρησή και εσωτερική διοίκηση της Αρχής. Δίδεταιπροτεραιότητα στην υιοθέτηση κανόνων, κανονισμών και διαδικασιώνγια την εξερεύνηση. και εκμετάλλευση πολύ μεταλλικών κονδύλων.Οι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε άλλου πόρουπλην των πολυμεταλλικών κονδύλων,υιοθετούνται εντός τριώνχρόνων από της ημερομηνίας υποβολήςσχετικής αίτησηςστην Αρχή από οποιοδήποτε από τα μέλη της. Ολοι οι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες παραμένουν, σε ισχύ προσωρινά μέχρις ότουεγκριθούν από τη Συνέλευσηή μέχρις ότου τροποποιηθούν από το Συμβούλιο βάσει των απόψεων που εκφράσθηκαν από τη Συνέλευση(ο)επιβλέπειγια την καταβολή των οφειλών από ή προς την Αρχή σχετικά με επιχειρήσειςπροβλεπόμενες στο παρόν Μέρος 3)προβαίνει σε επιλογή μεταξύ των αιτούντων για άδειες παραγωγής σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, άρθρο 7, όπου η επιλογή αυτή απαιτείται από την ανωτέρω διάταξη, 4)υποβάλλειτον προτεινόμενοετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής στη Συνέλευσηγια έγκριση από αυτήν(σ) προβαίνει σε εισηγήσεις στη Συνέλευση αναφορικά με την ακολουθητέα πολιτικη πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα ή θέμα της αρμοδιότητας της Αρχής(τ) προβαίνει σε εισηγήσεις στη Συνέλευση για την αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων και προνομίων των μελών σύμφωνα με το άρθρο(υ) κινεί τις διαδικασίες, για λογαριασμό της Αρχής, ενώπιον του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού σε περιπτώσεις μήσυμμόρφωσης (φ)γνωστοποιεί στην Συνέλευση την απόφασητου Τμήματος Επίλυσης Διαφορών Θαλάσσιου Βυθού το οποίο επελήφθη του ανωτέρωθέμτοςδυνάμει του εδαφίου 5)και προβαίνει σε εισηγήσεις που θεωρεί κατάλληλες αναφορικά με τα ληπτέα μέτρα (Χ) δίδειεντολές σε επείγουσες περιπτώσεις περιλαμβανομένης ενδεχομένωςκαι της εντολής για αναστολή ή τροποποίηση των εργασιών,για την πρόληψη σοβαρής βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντοςπροερχόμενης από δραστηριότητες στην Περιοχή (Ψ)εξαιρεί περιοχέςαπό την εκμετάλλευσηαπό επιχειρηματίες ή την Επιχείρηση σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαροίλόγοι ότι υφίσταται κίνδυνος σοβαρής βλάβης στο θαλάσσιο περιβάλλον(ω) συστήνειεπικουρικό όργανο για την επεξεργασία του σχεδίουοικονομικών κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών αναφορικά(ι)με την οικονομική διαχείρήση,σύμφωνα με τα άρθραμέχρικαι 1) με οικονομικέςδιευθετήσεις συμφωνά με το Παράρτημα ΙΙΙ άρθροκαι άρθρο 17, παράγραφος1(γ) 2)καθιερώνεικατάλληλουςμηχανισμούς για την διεύθυνση και εποπτεία σώματος ελεγκτώνοι οποίοι επιβλέπουν τις δραστηριότητες στην Περιοχή με σκοπό να διαπιστώνουν κατά πόσοτηρούνταιτο παρόν Μέρος-, οι κανόνες, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες της Αρχήςκαι οι όροικαι προϋπόθεσε ις των συμβολαίων που συνάπτονται με την Αρχή. Άρθρο Άρθρο 163Όργανα του Συμβουλίου 1.Με το παρόν συστήνονται τα ακόλουθα όργανατου Συμβουλίου : 1)Επιτροπή ΟικονομικούΠρογραμματισμού (β) Νομικήκαι Τεχνική Επιτροπή 2.Κάθε Επιτροπή αποτελείται απόμέλη,εκλεγόμενα από το Συμβούλιο μεταξύτων υποψηφίων που υποδεικνύουν τα Κράτη Μέρη.Ανπαρίσταταιόμως ανάγκη, το Συμβούλιο μπορεί να αποφάσισε ι να αυξήσει τον αριθμό των μελώντης μιας ή της άλλης Επιτροπής λαμβάνονταςδεόντωςυπόψιντις επιταγές για οικονομίες και αποτελεσματικοτητα.3.Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα στουςτομείς της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Τα Κράτη Μέρη υποδεικνύουντους υποψηφίους μεγάλης ικανότητας και ακεραιότητας που θα έχουν προσόντα στους σχετικούς τομείςέτσι ώστε να εξασφαλίζεταιη αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της Επιτροπής. 4.Για την εκλογήμελώντων Επιτροπών λαμβάνεται δεόντως υπόψινη ανάγκη για δίκαιη γεωγραφικήκατανομή και η εκπροσώπησηειδικών συμφερόντων. 5.Κανένα Κράτος Μέρος δεν μπορεί να υποδείξει περισσότερους από έναυποψήφιογια την ίδια Επιτροπή. Κανείς υποψήφιοςδεν εκλέγεταισε περισσότερες της μιας Επιτροπές. 6.Ταμέλη των Επιτροπών εκλέγονταιγια πέντε έτη. Είναι επανεκλέξιμα για μία περαιτέρω περίοδο. 7.Σεπερίπτωση θανάτου,ανικανότητας ή παραίτησης μέλους μιαςΕπιτροπής πριν από τη λήξη της θητείας του,τοΣυμβούλιο εκλέγειγια το εναπομένον διάστηματης θητείας μέλοςαπό την ίδια γεωγραφικήπεριφέρεια ή από την ίδια κατηγορία συμφερόντων. 8.Ταμέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να έχουν κανένα Οικονομικό συμφέρονσε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετικά με την εξερεύνηση και εκμετάλλευσηστην Περιοχή. Επιφυλασσομένων των υποχρεώσεων τους έναντι των Επίτροπων στις οποίες υπηρετούν, τα μέληδεν αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά την λήξητων καθηκόντων τους, κανέναβιομηχανικό μυστικό καίστοιχεία που αποτελούνβιομηχανική ιδιοκτησία και μεταβιβάστηκανστην Αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, άρθρο 14,ή οποιαδήποτε άλλη εμπιστευτικήπληροφορία που περιέρχεται στη γνώση τους λόγω των καθηκόντων τους, 9.Κάθε Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντατης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμέςκαι αρχές που υιοθετείτο Συμβούλιο. 10.ΚάθεΕπιτροπή επεργάζεταικαι υποβάλλει στο Συμβούλιο για έγκριση τους κανόνες και κανονισμούς που είναι αναγκαίοιγια την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της . 11.Οιδιαδικασίες λήψηςαποφάσεων των Επιτροπών καθορίζονται από τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. Οιεισηγήσεις στο Συμβούλιο συνοδεύονται,όπουείναι αναγκαίο, από μιά περιληπτική αναφορά των διαφορετικών απόψεων στα πλαίσια των Επιτροπών. 12.ΚάθεΕπιτροπήασκείτα καθήκοντατης στην έδρατης Αρχής και συνέρχεται τόσοσυχνά όσο το απαιτεί η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντωντης. 13.Κατάτην άσκησητων καθηκόντωντης, κάθε Επιτροπή μπορεί, όταν θεωρεί τούτο αναγκαίο, να κάνει διαβουλεύσεις με οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή, με οποιοδήποτε αρμόδιο όργανοτων Ηνωμένων Εθνών ή εξειδικευμένο οργανισμό αυτού ή με οποιουσδήποτεάλλους διεθνείς οργανισμούς που έχουν σχετική αρμοδιότητα.Άρθρο Άρθρο 164Η Επιτροπή Οικονομικού Προγραμματισμού 1.Ταμέλητης Επιτροπής ΟικονομικούΠρογραμματισμού πρέπει να έχουν κατάλληλα προσόντα, ειδικώτερα σε θέματα εκμετάλλευσης, διαχείρήσηςδραστηριοτήτων σχετικών με ορυκτούς πόρους διεθνούς εμπορίουκαι διεθνών οικονομικών. Το Συμβούλιο προσπαθείνα εξασφάλιζε ι ότι τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν όλα τα κατάλληλα προσόντα. Η Επιτροπή περιλαμβάνει τουλάχιστονδυο μέληαπό αναπτυσσόμενα Κράτη των οποίων οι εξαγωγές των κατηγοριών ορυκτών τωνεξορυσσομενων από την Περιοχή έχουνσημαντική επίδραση στιςοικονομίεςτους. 2.Η Επιτροπή : 1)προτείνε ι μετά από αίτηση του Συμβουλίουμέτρα για την εφαρμογή αποφάσεωνπου αφορούν δραστηριότητες στην Περιοχή και που έχουνληφθείσύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 2)προβαίνεισε επισκόπησητωντάσεωνκαι των παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά, τη ζήτηση και τις τιμές τωνορυκτών που μπορεί να προέρχονται από την Περιοχή, λαμβάνονταςυπόψητα συμφέροντα τόσοτων εισαγωγικών όσο και εξαγωγικώνχωρών και ιδιαίτερα των αναπτυσσομένων Κρατώνπου περιλαμβάνονταιμεταξύαυτών3)εξετάζει κάθε κατάσταση η οποία είναι δυνατόν να έχει τις δυσμενείς επιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 150, εδάφιο(η),για την οποία της έχει επιστήσει την προσοχή το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέρος ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέρηκαι θα προβαίνει σε κατάλληλες εισηγήσεις στο Συμβούλιο 4)προτείνε ι στο Συμβούλιο για υποβολή στην Συνέλευση, όπως προβλέπει το άρθροπαράγραφος 10 σύστημα αποζημίωσης ή άλλα μέτρα βοήθειας για την οικονομική προσαρμογήτωναναπτυσσόμενωνΚρατώνπου υπέστησαν δυσμενείςεπιδράσεις προκληθείσεςαπό δραστηριότητες στηνΠεριοχή. Η Επιτροπή προβαίνει σε εισηγήσεις στο Συμβούλιοοι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του συστήματοςή άλλων μέτρων που ¦:¦ υιοθετήθηκαν από τη Συνέλευσησε συγκεκριμένες περιπτώσει ς. Άρθρο Άρθρο 165Η Νομική και ΤεχνικήΕπιτροπή1.Τα μέλη της Νομικής και Τεχνικής Επιτροπής θα έχουντα κατάλληλα προσόντα όπωςείναιτα σχετικά με την εξερευνηση και εκμετάλλευσηορυκτών πόρων,την ωκεανολογία,την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντοςμε οικονομικά και νομικά θέματα σχετικά με την ωκεάνιαμεταλλευτική εκμετάλλευση και συναφείς εξειδικευμένουςτομείς. Το Συμβούλιο προσπαθείνα εξασφαλίζειότι τα μέλητης Επιτροπής θα έχουνόλα τα κατάλληλα προσόντα. 2.Η Επιτροπή: 1)προβαίνεισε εισηγήσεις,μετά από αίτηση του Συμβουλίου, αναφορικάμε την άσκησητωνκαθηκόντωντης Αρχής 2)εξετάζειτα επίσημαγραπτά προγράμματα εργασίας για δραστηριότητες στηνΠεριοχή σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 3,και υποβάλλει κατάλληλεςεισηγήσει ς στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή βασίζειτις εισηγήσεις της αποκλειστικά στις διατάξεις του ΠαραρτήματοςΙΙΙ και κάνει πλήρηαναφορά επίτου θέματοςστο Συμβούλιο, 3)επιβλέπει,μετά από αίτηση του Συμβουλίου, τις δραστηριότητες στηνΠεριοχή, όπου κρίνεται τούτο αναγκαίο, και σε συννενόησηκαι συνεργασίαμε οποιαδήποτε οντότητα πραγματοποιεί τέτοιεςδραστηριότητες ή με ενδιαφερόμενο Κράτος ή Κράτη, κάνειαναφοράστο Συμβούλιο4)κάνειεκτιμήσεις για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσει ς τωνδραστηριοτήτων στηνΠεριοχή,5)προβαίνεισε εισηγήσειςπρος το Συμβούλιογια την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντας,λαμβάνοντας υποψιν τις απόψε ι ς αναγνωρισμένωνεμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό, 6)επεξεργάζεται και υποβάλλειστο Συμβούλιο τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες που αναφέρονταιστο άρθροπαράγραφος 2(ιε), λαμβάνονταςυπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένωντων εκτιμήσεων τωνπεριβαλλοντολογικών επιπτώσεωναπό τις δραστηριότητες στηνΠεριοχή7)επιτηρείτους ανωτέρω κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες και εισηγείταιστο Συμβούλιοαπό καιρού σε καιρό τις τροποποιήσεις τις οποίες θεωρείαναγκαίες ή επιθυμητές, 8)προβαίνεισε εισηγήσειςστο Συμβούλιοαναφορικά με την καθιέρωση προγράμματοςπαρακολούθησης για την παρατήρηση, μέτρηση,εκτίμηση και ανάλυση με αναγνωρισμένες επιστημονικέςμεθόδους και σε τακτική βάση, τωνκινδύνων ή συνεπειών της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προέρχονται από δραστηριότητες στην Περιοχή, εξασφάλιζε ι ότι οι υφιστάμενοικανονισμοί είναι επαρκείς και τηρούνται, και συντονίζει την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησηςπου εγκρίθηκεαπό το Συμβούλιο, 9)εισηγείταιστο Συμβούλιοτην έναρξηδιαδικασίας για λογαριασμότης Αρχήςενώπιον του Τμήματος Διαφορών θαλάσσιου Βυθού,συμφωνάμε το παρόν Μέρος και τα σχετικά Παραρτήματα λαμβάνονταςυπόψη ιδιαίτερα το άρθρο(ι)προβαίνεισε εισηγήσειςστο Συμβούλιοαναφορικά με τα ληπτέα μέτρα, μετά από απόφαση του τμήματος Διαφορών ΘαλάσσιουΒυθού το οποίο επελήφθησύμφωνα με το εδάφιο (θ).10)προβαίνει σε εισηγήσειςστο Συμβούλιογια την έκδοση επειγουσώνεντολών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν εντολέςγια την αναστολή ή τροποποίηση των εργασιών για την αποτροπήσοβαρής βλάβης στο θαλάσσιο περιβάλλον που προέρχεται απόδραστηριότητες στην Περιοχή. Οιεισηγήσειςαυτέςεξετάζονται -από το Συμβούλιο κατά σειρά προτεραιότητας 11)προβαίνεισε εισηγήσειςστο Συμβούλιογια εξαίρεση περιοχώνεκμετάλλευσης απόεπιχειρηματίες ή την Επιχείρηση σε περιπτώσει ς όπουυπάρχουν σοβαροίλόγοι ότι υφίσταται κίνδυνοςσημαντικής βλάβηςτου θαλάσσιου περιβάλλοντος 12)προβαίνεισε εισηγήσειςστοΣυμβούλιοαναφορικά με τη διεύθυνση και εποπτεία του σώματος ελεγκτώνοι οποίοι επιβλέπουντις δραστηριότητες στηνΠεριοχήμε σκοπό να διαπιστώσουν κατά πόσο τηρούνταιοι διάταξε ι ς του παρόντος Μέρους, οι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες της Αρχής, καθώς και οι όροικαι προϋποθέσεις οποιασδήποτε σύμβασηςμε την Αρχή 13)υπολόγιζε ι το ανώτατο όριοπαραγωγής και εκδίδει άδειες παραγωγήςγια λογαριασμότης Αρχήςσύμφωνα με το άρθροπαράγραφοςμέχριμετά από απαραίτητη επιλογή μεταξύ τωνυποψηφίωναπότο Συμβούλιογια την έκδοση αδειών παραγωγήςσύμφωνα με το ΠαράρτημαΙΙΙάρθρο(ιε)κατόπιν αιτήσεωςΚράτους Μέρους ή κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους,τα μέλητης Επιτροπής συνοδεύονται από έναναντιπρόσωπο αυτού του Κράτουςή άλλου ενδιαφερόμενου μέρους κατά την άσκησητωνκαθηκόντωντους επιτήρησης και ελέγχου. ΥΠΟΤΜΗΜΑΔ:ΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Άρθρο Άρθρο 166 Η Γραμματεία 1.Η Γραμματεία της Αρχής απαρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα και το απαιτούμενο για την Αρχή προσωπικό. •2.Ο Γενικός Γραμματέας εκλέγεται από τη Συνέλευση μεταξύ των υποψηφίων τους οποίους προτείνει το Συμβούλιο, για μια τετραετία και δύναται να επανεκλεγεί. 3.Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο ανώτερος διοικητικός υπάλληλος της Αρχής και παρεμβαίνει υπό την ιδιότητα του αυτή σε όλες τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Συμβουλίου και των βοηθητικών οργάνων και ασκεί οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρμοδιότητα του αναθέτουν τα όργανα αυτά. 4.Ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει στη Συνέλευση ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Αρχής. Άρθρο 167 Το προσωπικό της Αρχής1.Το προσωπικό της Αρχής περιλαμβάνει ειδικευμένους επιστήμονες τεχνικούς και άλλους υπαλλήλους τους οποίους έχει ανάγκη η Αρχή για να ασκήσει τις διοικητικές της λειτουργίες. 2.Κατά την πρόσληψη και τον καθορισμό των προϋποθέσεων απασχόλησης του προσωπικού λαμβάνεται κατά κύριο λόγο υπόψη η ανάγκη εξασφάλισης για την Αρχή των υπηρεσιών προσώπων τα οποία έχουν τα περισσότερα προσόντα αποδοτικότητας επαγγελματικής κατάρτισης και ακεραιότητας. Με την επιφύλαξη αυτή, δίδεται η δέουσα σημασία στην πρόσληψη προσωπικού επί όσον το δυνατόν ευρύτερης γεωγραφικής βάσης. 3.Το προσωπικό διορίζεται από το Γενικό Γραμματέα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διορισμού,μισθοδοσίας και απολύσεως του προσωπικού πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. Άρθρο 168 Διεθνής χαρακτήρας της Γραμματείας 1.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Γενικός Γραμματέας και το προσωπικό δεν ζητούν, ούτε λαμβάνουν οδηγίες από τις κυβερνήσεις, ή άλλη αρχή ξένη προς την Αρχή. Απέχουν από κάθε ενέργεια ασυμβίβαστη με την ιδιότητα τους ως διεθνών υπαλλήλων και είναι υπεύθυνοι μόνον έναντι της Αρχής. Τα Κράτη Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται τον αποκλειστικά διεθνή χαρακτήρα των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα και του προσωπικού και δεν επιζητούν να τους επηρεάσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι παραλείψεις καθηκόντων εκ μέρους των υπαλλήλων υποβάλλονται στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, όπως ορίζεται στους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής. 2.Ο Γενικός Γραμματέας και το προσωπικό δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση στην Περιοχή. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων τους απέναντι στην Αρχή, οι ανωτέρω υπάλληλοι δεν κοινολογούν, ακόμη και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους, τα βιομηχανικά μυστικά και τα στοιχεία τα οποία αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία μεταβιβασθείσα στην Αρχή κατ εφαρμογή του άρθρου 14 του Παραρτήματος ΙΙΙ, ούτε άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουν λόγω των επισήμων καθηκόντων που ασκούν ως υπάλληλοι της Αρχής. 3.Οι παραβιάσεις εκ μέρους ενός υπαλλήλου της Αρχής των υπό της παραγράφου 2 προβλεπομένων υποχρεώσεων παρέχει στην Αρχή τη δυνατότητα προσφυγής κατά του υπαιτίου υπαλλήλου ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής, μετά από αίτηση ενός Κράτους Μέρους ή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο πατροναρεται από ένα Κράτος Μέρος, ζημιουμένων από μία τέτοια παραβίαση. Το ζημιούμενο μέρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη δίκη. Εφόσον το δικαστήριο το εισηγηθεί, ο Γενικός Γραμματέας απολύει το δημόσιο υπάλληλο. 4.Οι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες της Αρχής προβλέπουν τον τρόπο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Άρθρο 1691.Για τα θέματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Αρχής, ο Γενικός Γραμματέας, μετά από έγκριση του Συμβουλίου, συνάπτει συμφωνίες με σκοπό τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων και τη συνεργασία με διεθνείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. 2.Οι οργανισμοί με τους οποίους ο Γενικός Γραμματέας συνάπτει συμφωνίες βάσει της παραγράφου 1, μπορούν να ορίσουν εκπροσώπους οι οποίοι παρίστανται ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις των οργάνων της Αρχής, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό αυτών. Καθιερώνονται διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν στους οργανισμούς αυτούς να γνωστοποιούν τις απόψεις τους στις περιπτώσεις που χρειάζεται. 3.Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να διανέμει στα Κράτη-Μέρη γραπτές εκθέσεις, τις οποίες υπέβαλαν οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 μη κυβερνητικοί οργανισμοί σε θέματα αναφερόμενα στη συγκεκριμένη αρμοδιότητα τους και σχετιζόμενα με τις εργασίες της Αρχής. ΥΠΟΤΜΗΜΑΕ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Άρθρο Άρθρο 170 Η Επιχείρηση 1.Η Επιχείρηση είναι το όργανο της Αρχής που διεξάγει απευθείας δραστηριότητες στην Περιοχή κατ εφαρμογή του άρθρου 153, παράγραφος 2, καθώς και τη μεταφορά, επεξεργασία και εμπορία των ορυκτών που εξορύσσονται από την Περιοχή. 2.Στα πλαίσια της Αρχής, νομικού προσώπου διεθνούς δικαίου, η Επιχείρηση έχει την προβλεπόμενη στο Παράρτημα ΙV νομική ικανότητα. Η Επιχείρηση ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, τους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής και τη γενική πολιτική που καθορίζει η Συνέλευση και εφαρμόζει τις οδηγίες του Συμβουλίου, στην εποπτεία του οποίου υπάγεται. 3.Η Επιχείρηση έχει την κύρια εγκατάσταση της στην έδρα της Αρχής. 4.Η Επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 173, παράγραφος 2 και το άρθρο 11 του Παραρτήματος ΙV, προικοδοτείται με τους αναγκαίους για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της οικονομικούς πόρους και τεχνολογία που της χορηγούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 144 και των άλλων σχετικών διατάξεων της Σύμβασης. *ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Άρθρο 171 Χρηματικοί Πόροι της Αρχής Οι χρηματικοί πόροι της Αρχής περιλαμβάνουν: α) Τις εισφορές των μελών της Αρχής οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 160, παράγραφος 2 (ε). β) Τα έσοδα τα οποία εισπράττει η Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 13 του Παραρτήματος ΙΙΙ, από τις δραστηριότητες που διεξάγει στην Περιοχή. γ)Τα ποσά τα οποία μεταφέρονται από την Επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 10 του Παραρτήματος ΙV. δ)Το προϊόν των δανείων τα οποία συνάπτει σύμφωνα με το άρθρο 174 ε) Τις εθελοντικές *εισφορές των μελών, ή τις εισφορές τις προερχόμενες από άλλες πηγές στ) Τα ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 10, στο Ταμείο Αποζημιώσεων, τις χρηματοδοτικές πηγές του οποίου εισηγείται η Επιτροπή Οικονομικού Προγραμματισμού. Άρθρο 172 Ετήσιος προϋπολογισμός της ΑρχήςΟ Γενικός Γραμματέας καταρτίζει το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού και το υποβάλλει στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο το εξετάζει και το υποβάλει με τις εισηγήσεις τού για αποδοχή από τη Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 160 παράγραφος 2 (η). Άρθρο 173 Δαπάνες της Αρχής1.Οι εισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 171, εδάφιο (α), καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Αρχής μέχρις ότου η Αρχή αποκτήσει επαρκή κεφάλαια από άλλες πηγές για την κάλυψη των εξόδων αυτών. 2.Οι χρηματικοί πόροι της Αρχής καλύπτουν κατά πρώτο λόγο τις διοικητικές δαπάνες. Εξαιρέσει των εισφορών των προβλεπομένων στο άρθρο 171, εδάφιο (α), τα χρήματα που απομένουν μετά την καταβολή των διοικητικών εξόδων μπορούν, μεταξύ άλλων: 1)να μοιρασθούν σύμφωνα με τα άρθρα 140 και 160 παρ. 2 (ζ) 2)ναχρησιμοποιηθούν για την χορήγησηκεφαλαίων στηνΕπιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ. 4 3)να χρησιμοποιηθούν για αποζημίωση των αναπτυσσομένων Κρατών σύμφωνα με το άρθρο 151 παρ. 10, και άρθρο 160 παρ. 2 (λ). Άρθρο 174 Δανειοληπτική ικανότητα της Αρχής1.Η Αρχή δύναται να συνάπτει δάνεια. 2.Η Συνέλευση ορίζει τα όρια της δανειοληπτικής ικανότητας της Αρχής στους οικονομικούς κανονισμούς που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 (στ). 3.Το Συμβούλιο ασκεί τη δανειοληπτική εξουσία της Αρχής. 4.Τα Κράτη Μέρη δεν υπέχουν ευθύνη για τα χρέη της Αρχής. Άρθρο 175 Ετήσιος ΈλεγχοςΤα πρακτικά, τα βιβλία και οι λογαριασμοί της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των ισολογισμών αυτής, ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή οριζόμενο από την Συνέλευση. ΥΠΟΤΜΗΜΑ Ζ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ Άρθρο 176 Νομικό ΚαθεστώςΗ Αρχή έχει διεθνή νομική προσωπικότητα και την νομική ικανότητα, που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων και την επίτευξη των σκοπών της. Άρθρο 177 Προνόμια και ασυλίεςΓια την άσκηση των καθηκόντων της η Αρχή απολαύει στο έδαφος κάθε Κράτους-Μέρους των προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται στο παρόν Υπότμημα. Τα προνόμια και οι ασυλίες που αναφέρονται στην Επιχείρηση, προβλέπονται στο άρθρο 13 του Παραρτήματος ΙV. Άρθρο 178 Δικαστική ΑσυλίαΗ Αρχή , καθώς και η περιουσία και το ενεργητικό αυτής απολαύουν δικαστικής ασυλίας, εκτός και στο μέτρο που η Αρχή ρητά παραιτείται αυτής, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Άρθρο 179 Απαλλαγή από Ερευνα και κάθε μορφή κατάσχεσηςΗ περιουσία και το ενεργητικόν της Αρχής , όπου και άν ευρίσκονται και σε οποιουδήποτε την κατοχή και αν είναι απαλλάσσονται από έρευνα, επίταξη, δήμευση, απαλλοτρίωση ή από οποιαδήποτε άλλη μορφή κατάσχεσης συνεπεία ενός μέτρου της Εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας. Άρθρο 180 Απαλλαγή από περιορισμούς, κανονισμούς , ελέγχουςκαι αναστολές ψ Η περιουσία και το ενεργητικόν της Αρχής, απαλλάσσονται από κάθε μορφής περιορισμούς , κανονισμούς ,ελέγχους και αναστολές . Άρθρο 181 Αρχεία και επίσημες επικοινωνίες της Αρχής1.Τα αρχεία της Αρχής, είναι απαραβίαστα όπου και άν βρίσκονταιΤα στοιχείαπου είναιβιομηχανική ιδιοκτησία,οι πληροφορίεςπου καλύπτονταιαπότο βιομηχανικό απόρρητοκαι άλλες παρόμοιες και οι φάκελλοι του προσωπικού δεν πρέπει να φυλάσσονται σε αρχεία που είναι προσιτά στο κοινό. 3.Κάθε Κράτος-Μέρος παρέχει στην Αρχή, για τις επίσημες επικοινωνίες της, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχει σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο 182 Προνόμια και Ασυλίες προσώπων που ενεργούν στα πλαίσιατης Αρχής Οι αντιπρόσωποι των Κρατών-Μερών που μετέχουν στις Συνεδριάσεις της Συνέλευσης, του Συμβουλίου ή των οργάνων της Συνέλευσης ή του Συμβουλίου καθώς και ο Γενικός Γραμματέας και το προσωπικό της Αρχής απολαύουν στο έδαφος κάθε Κράτους-Μέρους : (α) δικαστικής ασυλίας για πράξεις που εκτελέστηκαν από αυτούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός, στο μέτρο που το Κράτος που εκπροσωπούν ή η Αρχή, κατά περίπτωση, ρητώς παραιτείται της ασυλίας αυτής σε συγκεκριμένη περίπτωση. (β) εφόσον δεν είναι υπήκοοι του εν λόγω Κράτους-Μέρους, των ιδίων απαλλαγών με εκείνες που το Κράτος-Μέρος παρέχει στους εκπροσώπους, αξιωματούχους και υπαλλήλους αναλόγου βαθμού άλλων Κρατών-Μερών σε ό, τι αφορά τις προϋποθέσεις μετανάστευσης ,τις διατυπώσεις εγγραφής αλλοδαπών και τις υποχρεώσεις αυτών για παροχή εθνικών υπηρεσιών, τωνιδίων διευκολύνσεων που παρέχονται σε αυτούς σχετικά με τους περιορισμούς συναλλάγματος και της ιδίας μεταχείρισης όσον αφορά τις μετακινήσεις Άρθρο 183 Απαλλαγή από φόρους και τελωνειακούς δασμούς1.Στο πλαίσιο των επισήμων καθηκόντων, η Αρχή ,τα περιουσιακά της στοιχεία τα εισοδήματα της καθώς και οι εργασίες και οι συναλλαγές της για τις οποίες έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, απαλλάσσονται από κάθε άμεσο φόρο, τα δε αγαθά που εισάγει και εξάγει για επίσημη χρήση απαλλάσσονται από κάθε τελωνειακό δασμό. Η Αρχή δεν μπορεί να διεκδικεί απαλλαγή από φόρους οι οποίοι δεν είναι τίποτα περισσότερο από επιβαρύνσεις για παρασχεθείσες υπηρεσίες. 2 Όταν η ίδια η Αρχή προβαίνει σε αγορές αγαθών ή υπηρεσιών σημαντικής αξίας , αναγκαίων για την άσκηση των καθηκόντων της ή όταν οι αγορές αυτές γίνονται από άλλον, για λογαριασμό της, και η τιμή των αγαθών αυτών περιλαμβάνει φόρους ή δασμούς τα Κράτη-Μέρη λαμβάνουν, κατά το δυνατόν , τα κατάλληλα μέτρα για την απαλλαγή από τους φόρους και τους δασμούς αυτούς ή φροντίζουν για την επιστροφή τους. Αγαθά που έχουν εισαχθεί ή αγορασθεί με το καθεστώς της απαλλαγής που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν επιτρέπεται να πωλούνται ή να διατίθενται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο έδαφος του Κράτους-Μέρους που παρέχει την απαλλαγή, εκτός υπό όρους που έχουν συμφωνηθεί με το Κράτος αυτό. 3.Τα Κράτη-Μέρη δεν επιβάλλουν κανένα άμεσο ή έμμεσο φόρο σε μισθούς, αμοιβές ή σε άλλα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την Αρχή προς το γενικό Γραμματέα και τα Μέλη του Προσωπικού της αρχής καθώς και στους εμπειρογνώμονες που εκπληρούν αποστολές για την Αρχή οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι τους. ΥΠΟΤΜΗΜΑ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 184 Αναστολή της άσκησης του δικαιώματος ψήφουΚράτος-Μέρος το οποίο καθυστερεί την πληρωμή των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Αρχή, δεν- έχει δικαίωμα ψήφου άν το ύψος των καθυστερούμενων ποσών είναι ίσο ή ανώτερο των ποσών των συνεισφορών του που οφείλει για τα δύο προηγούμενα πλήρη έτη. Η Συνέλευση όμως μπορεί να επιτρέψει στο Κράτος αυτό να ψηφίσει αν διαπιστώσει ότι η μή καταβολή οφείλεται σε συνθήκες ανεξάρτητες της θελήσεως του . Άρθρο 185 Αναστολή άσκησης δικαιωμάτων και προνομίων συμφυών με τηνιδιότητα του μέλους 1.Κράτος-Μέρος που παρεβίασε σοβαρά και επίμονα το παρόν μέρος μπορεί μετά από εισήγηση του Συμβουλίου, να υποβληθεί από τη Συνέλευση σε αναστολή της άσκησης των προνομίων και των δικαιωμάτων που είναι συμφυή με την ιδιότητα του μέλους. 2 Καμία ενέργεια δυνάμει της παραγράφου 1 δεν λαμβάνεται μέχρις ότου το Τμήμα Διαφορών Θαλασσίου Βυθού, διαπιστώσει ότι το Κράτος-Μέρος έχει σοβαρά και επίμονα παραβιάσει τις διατάξεις του παρόντος Μέρους . ΤΜΗΜΑ 5 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ Άρθρο 186 Τμήμα Διευθέτησης Διαφορών Θαλασσίου Βυθού του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της ΘάλασσαςΗ σύσταση του Τμήματος για τη διευθέτηση των διαφορών των σχετικών με τους θαλάσσιους βυθούς ως και ο τρόπος ασκήσεως της δικαιοδοσίας του, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος μέρους, του Μέρους ΧV και του Παραρτήματος VL Άρθρο 187 Δικαιοδοσία του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών ΘαλασσίουΒυθού Το Τμήμα Διευθέτησης Διαφορών Θαλασσίου Βυθού έχει δικαιοδοσία, σύμφωνα με το παρόν Μέρος και τα Παραρτήματα που σχετίζονται μαυτό, στις διαφορές που αφορούν στις δραστηριότητες που διεξάγονται στην Περιοχή και που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες: (α) διαφορές μεταξύ Κρατών-Μερών που αναφέρονται στην ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Μέρους και των Παραρτημάτων, που σχετίζονται με αυτό (β) διαφορές μεταξύ ενός Κράτους-Μέρους και της Αρχής που αναφέρονται σε : (ι) πράξεις ή παραλείψεις της Αρχής ή ενός Κράτους Μέρους με τον ισχυρισμό ότι έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Μέρους ή των σχετικών παραρτημάτων ή των κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών της Αρχής, που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. (ιι) πράξεις της Αρχής με τον ισχυρισμό ότι έγιναν καθυπέρβαση δικαιοδοσίας ή κατά κατάχρηση εξουσίας. (γ) διαφορές μεταξύ των μερών σ ένα συμβόλαιο, είτε πρόκειται για συμβαλλόμενα Μέρη είτε πρόκειται για την Αρχή ή την Επιχείρηση ή, κρατικές επιχορηγήσεις και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 153 παράγραφος 2 (β) που αφορούν : (ι) στην ερμηνεία ή την εφαρμογή ενός συμβολαίου ενός προγράμματος εργασίας ή (ιι) σε πράξεις ή παραλείψεις ενός μέρους σενα συμβόλαιο σχετικές με δραστηριότητες στην Περιοχή του που στρέφονται κατά του άλλου μέρους ή προσβάλλουν ευθέως τα νόμιμα συμφέροντα (δ) διαφορές μεταξύ της Αρχής και ενός επίδοξου υποψηφίου αναδόχου για τον οποίο εγγυάται ένα κράτος όπως προβλέπεται στο άρθρο 153, παράγραφος 2 (β) και ο οποίος έχει δεόντως εκπληρώσει του όρους που αναφέρονται στοπαράρτημα ΙΙΙ,άρθρο 4,παράγραφοςκαι άρθρο 13, παράγραφος 2 και αφορούν στην άρνηση συνάψεως συμβολαίου ή σε νομικό θέμα που προκύπτει κατά τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου. (ε) διαφορές μεταξύ της Αρχής και ενός Κράτους-Μέρους, κρατικής Επιχείρησης ή φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο εγγυάται ένα Κράτος-Μέρος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 153, παράγραφος 2 (β), όταν υπάρχει ισχυρισμός ότι η Αρχή υπέχει ευθύνη, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ άρθρο 22 (ζ) κάθε άλλη διαφορά για την οποία ειδικά προβλέπεται στη Σύμβαση αυτή ή δικαιοδοσία του Τμήματος. Άρθρο 188 Υπαγωγή διαφορών σε ειδικό τμήμα του διεθνούς δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας ή σε ad hοc τμήμα του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού ή σε υποχρεωτική εμπορικήδιαιτησία 1.Διαφορές μεταξύ Κρατών-Μερών που αναφέρονται στο άρθρο 187 εδάφιο (α), μπορούν να υπαχθούν : 1)μετά από αίτηση των μερών στη διαφορά, σέ ειδικό τμήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Θάλασσας που θα συσταθεί σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ άρθρα 15 και 17 ή 2)μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέρους στη διαφορά, σε ειδικό τμήμα του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών θαλάσσιου Βυθού, που θα συσταθεί σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ, άρθρο 36 2 (α) Διαφορές που αφορούν στην ερμηνεία ή την εφαρμογή ενός συμβολαίου, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 187, εδάφιο (γ) (ι), υπάγονται μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέρους στη διαφορά σε υποχρεωτική εμπορική διαιτησία, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Το εμπορικό διαιτητικό δικαστήριο στο οποίο υπάγεται η διαφορά δεν έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει επί οποιουδήποτε θέματος ερμηνείας της Σύμβασης αυτής. Όταν η διαφορά εμπεριέχει επίσης και θέμα ερμηνείας του Μέρους ΧΙ και των Παραρτημάτων που σχετίζονται μ αυτό, αναφορικά με δραστηριότητες στην Περιοχή, το θέμα αυτό παραπέμπεται στο Τμήμα Επίλυσης Διαφορών Θαλάσσιου Βυθού για έκδοση απόφασης. 2)Αν κατά την έναρξη ή κατά την διάρκεια μιας διαιτησίας το διαιτητικό δικαστήριο καθορίσει είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέρους στη διαφορά είτε αυτεπαγγέλτως, ότι η απόφαση του εξαρτάται από προηγούμενη απόφαση του Τμήματος Διευθέτησης Διαφορών θαλάσσιου βυθού, το Διαιτητικό Δικαστήριο παραπέμπει το θέμα αυτό στο Τμήμα Επίλυσης Διαφορών Θαλάσσιου Βυθού για έκδοση τέτοιας απόφασης. Το διαιτητικό δικαστήριο στη συνέχεια εκδίδει την απόφαση του σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών Θαλάσσιου Βυθού. 4)Οταν στην σύμβαση ελλείπει διάταξη για την εφαρμοστέα διαδικασία διαιτησίας σε περίπτωση διαφοράς, η διαιτησία θα διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανόνες διαιτησίας της UΝCΙΤRΑL ή άλλους κανόνες διαιτησίας που είναι δυνατόν να καθορίζονται στους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες της Αρχής, εκτός αν τα μέρη στη διαφορά συμφωνήσουν διαφορετικά. Άρθρο 189 Περιορισμός δικαιοδοσίας αναφορικά με αποφάσεις της ΑρχήςΤο Τμήμα Επίλυσης Διαφορών Θαλάσσιου Βυθού δεν έχει καμία δικαιοδοσία αναφορικά με την άσκηση από την Αρχή των διακριτικών των εξουσιών σύμφωνα με το παρόν Μέρος. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Αρχή στην άσκηση της διακριτικής της εξουσίας Με την επιφύλαξη του άρθρου 191, κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του σύμφωνα με το άρθρο 187, το Τμήμα Επίλυσης Διαφορών Θαλάσσιου Βυθού δεν αποφαίνεται για το θέμα του κατά πόσο οι κανόνες, κανονισμοί και διαδικασίες της Αρχής είναι σύμφωνοι με την παρούσα Σύμβαση, και ούτε μπορεί να κηρύξει άκυρους τέτοιους κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες. Η δικαιοδοσία του περιορίζεται στο να αποφαίνεται επί αξιώσεων περί του άν η εφαρμογή των κανόνων, κανονισμών και διαδικασιών της Αρχής σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να προσκρούει στις συμβατικές υποχρεώσεις των μερών στην διαφορά ή στις υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, καθώς και στο να αποφαίνεται επί αξιώσεων που αφορούν υπέρβαση δικαιοδοσίας ή κατάχρηση εξουσίας, καθώς και επί αξιώσεων για καταβολή αποζημιώσεως ή άλλου είδους επανόρθωσης που εγείρεται από το ένα μέρος εναντίον του άλλου μέρους στη διαφορά συμμόρφωσης του τελευταίου προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του ή προς τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 190 Συμμετοχή και παρουσία στις διαδικασίες των Κρατών Μερών πουπαρέχουν εγγύηση 1.Αν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι μέρος μιας διαφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 187, πρέπει το Κράτος Μέρος που παρέχει την εγγύηση να ειδοποιείται γιαυτό. Το Κράτος Μέρος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας γραπτές ή προφορικές προτάσεις. 2. Όταν Κράτος - Μέρος ενάγεται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο εγγυάται άλλο Κράτος-Μέρος για διαφορά που αναφέρεται στο άρθρο 187, εδάφιο (γ) το εναγόμενο κράτος μπορεί να ζητήσει από το Κράτος που εγγυάται για το ανωτέρω πρόσωπο να εμφανισθεί στην διαδικασία για λογαριασμό του προσώπου τούτου. Σε περίπτωση μη εμφάνισης, το εναγόμενο Κράτος μπορεί να φροντίσει να εκπροσωπηθεί από ένα νομικό πρόσωπο της δικής του εθνικότητας. Άρθρο 191 Συμβουλευτικές γνώμεςΤο Τμήμα Επίλυσης Θαλάσσιου βυθού παρέχει συμβουλευτικές γνώμες μετά από αίτηση της Συνέλευσης ή του Συμβουλίου για νομικά θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους. Οι γνώμες αυτές δίδονται εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος. ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΆρθρο Αρθρο 192Γενική υποχρέωση Τα Κράτη έχουνυποχρέωση να προστατεύουν και να διατηρούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Άρθρο Αρθρο 193Κυρίαρχο δικαίωμα των Κρατών για την εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρωνΤα Κράτη έχουντο κυριαρχικό δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους πόρους σύμφωνα με την περιβαλλοντική τους πολιτική και την υποχρέωση τους να προστατεύουν και να διατηρούν το θαλάσσιο περιβάλλονΆρθρο Αρθρο 194Μέτρα για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 1.Τα Κράτη πρέπει να λάβουν χωριστά ή από κοινού, όπως αρμόζει, όλα τα μέτρα που, σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, είναι αναγκαία για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από οποιαδήποτε πηγή χρησιμοποιώνταςγια το σκοπό αυτό τα καλύτερα πρακτικά μέσα που διαθέτουν και σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και θα πρέπει να προσπαθήσουν να εναρμονίσουν την πολιτική τους προς την κατεύθυνση αυτή. 2.Τα Κράτη πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότιοι δραστηριότητες μέσα στη δικαιοδοσία ή τον έλεγχο τους διεξάγονται μέτέτοιο τρόπο ώστε να μήν προκαλείται ζημιά από ρύπανση σε άλλα Κράτη και στο περιβάλλον τους και ότι η ρύπανση που προκαλείταιαπό περιστατικά ή δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη δικαιοδοσία τους ή στον έλεγχο τους δεν επεκτείνεται πέραν από τις περιοχές στις οποίεςαυτά ασκούν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 3.Τα μέτρα που λαμβάνονταισύμφωνα με το παρόν Μέρος θα καλύπτουν όλες τις πηγές ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτάθα περιλαμβάνουν, μεταξύάλλων, μέτρα που προορισμός τους θα είναι να μειώσουν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό : 1)την απελευθέρωσητοξικών, βλαβερώνή επιζήμιων ουσιών, ιδιαίτερα αυτών που είναι επίμονες,προέρχονται από χερσαίες πηγές,από ή μέσω της ατμοσφαίραςή από την απόρριψη ουσιών στη θάλασσα.2)τη ρύπανση από πλοία ,ιδιαίτερα μέτρα για την πρόληψη τωνατυχημάτων και αντιμετώπιση έκτακτωνπεριστατικών, την εξασφάλιση της ασφάλειας δραστηριοτήτων στη θάλασσα,την παρεμπόδισηηθελημένων ή τυχαίων εκροών, καθώς και τη ρύθμιση του τύπου, κατασκευής, εξοπλισμού, λειτουργίας και επάνδρωσης τωνπλοίων. 3)τη ρύπανση που προέρχεται απόεγκαταστάσεις και συσκευές που χρησιμοποιούνταιστηνεξερεύνησηή την εκμετάλλευση τωνφυσικώνπόρωντου θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφουςτου, ιδιαίτερα μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων, αντιμετώπισητωνέκτακτωνπεριστατικών, την ασφάλεια τωνδραστηριοτήτων στη θάλασσα καθώς και την ρύθμιση του τύπου,κατασκευής,εξοπλισμού, λειτουργίας και επάνδρωσηςτέτοιων εγκαταστάσεωνή συσκευών.4)τη ρύπανσηπου προέρχεται από άλλες εγκαταστάσεις και συσκευές που λειτουργούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδιαίτερα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ασφάλεια των δραστηριοτήτων στη θάλασσα και τη ρύθμισητου τύπου, κατασκευής, εξοπλισμού,λειτουργίαςκαι επάνδρωσης τέτοιων εγκαταστάσεωνκαι συσκευών.4.Κατά τη λήψη τωνμέτρωνγια την πρόληψη, μείωση ή έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα Κράτη πρέπει να απέχουν από αδικαιολόγητες παρεμβάσειςσε δραστηριότητες που διεξάγονταιαπόάλλα Κράτη κατά την άσκηση τωνδικαιωμάτων και τωνυποχρεώσεων τους σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 5.Τα μέτρα που λαμβάνονταισύμφωνα με το παρόν Μέρος περιλαμβάνουν επίσης και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και διατήρηση σπάνιωνή εύθραυστων οικοσυστημάτων καθώς επίσης των οικοτόπων των εξαντλημένων, απειλουμένωνή κινδυνευόντων ειδώνκαι άλλων μορφώνθαλάσσιας ζωής.Άρθρο Άρθρο 195Υποχρέωσημη μεταφοράςζημιάς ή κινδύνων απόμία περιοχή στην άλληή μετρατροπήςμίας μορφήςρύπανσης σε άλλη,Κατάτη λήψη μέτρωνγια την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα Κράτη ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μεταφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, βλάβεςή κίνδυνοιαπόμια περιοχή στην άλλη ή να μετατρέπεταιέναείδοςρύπανσης σε άλλο. Άρθρο Άρθρο 196Χρησιμοποίησητεχνολογίας ή εισαγωγή ξένων ή νέων ειδών1.Τα Κράτη πρέπεινα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προέρχεται απότην χρησιμοποίηση τεχνολογίαςστην περιοχή δικαιοδοσίαςή ελέγχου τους, ή από την σκόπιμη ή τυχαία εισαγωγήειδών, ξένων ή νέων, σε κάποια περιοχή του θαλάσσιου περιβάλλοντος η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές και επιζήμιεςαλλαγές στην περιοχή αυτή. 2.Τοπαρόν άρθρο δεν επηρεάζειτην εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σχετικά με την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.ΤΜΗΜΑ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο Άρθρο 197Συνεργασία σε παγκόσμια ή περιφερειακή βάση Τα Κράτη πρέπεινα συνεργάζονται σε παγκόσμια βάση και, όπουαρμόζει σε περιφερειακή ,είτεαπευθείας είτε μέσω αρμοδίων διεθνώνοργανώσεων για την κατάρτιση και επεξεργασία διεθνώνκανόνων, προτύπωνκαι συνιστωμένων εφαρμογών και διαδικασιών που συνάδουνμε τη Σύμβαση αυτή και αποβλέπουνστην προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,λαμβανομένων υπόψητων χαρακτηριστικών γνωρισμάτωντης περιφέρειας.Άρθρο Άρθρο 198Γνωστοποίησηεπικείμενης ή πραγματικής ζημιάς Εάν ένα Κράτος αντιληφθεί περιπτώσεις κατάτις οποίες το θαλάσσιο περιβάλλον κινδυνεύειάμεσα να μολυνθεί ή έχει μολυνθεί από ρύπανση, ειδοποιείαμέσως τα άλλα Κράτη τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούναπότη ρύπανση, καθώς κα ι τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο Αρθρο 199Προγράμματα έκτακτης αντιμετώπισης ρύπανσης Στιςπεριπτώσεις που αναφέρονταιστοάρθρο 198,τά Κράτη της επηρεασθείσας περιοχής,σύμφωνα με τις δυνατότητες τους, και οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί συνεργάζονται, στομέτρο του δυνατού, στηνεξάλειψη των συνεπειών της ρύπανσης και στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της ζημιάς. Για το σκοπό αυτό, τα Κράτη από κοινού προσπαθούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν προγράμματα έκτακτηςαντιμετώπισηςπεριστατικώνρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον.Άρθρο Άρθρο 200Μελέτες,προγράμματα ερευνών και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείωνΤα Κράτη συνεργάζονται , απευθείας ή μέσω αρμοδίων διεθνών οργανισμών, με σκοπό την προώθηση μελετών,την ανάληψη προγραμμάτωνεπιστημονικής έρευναςκαι την ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείωνπου αφορούν στη ρύπανσητου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, προσπαθούν να συμμετέχουν ενεργά σε περιφερειακά και παγκόσμια προγράμματα για την απόκτηση τωναπαραίτητων γνώσεων για την εκτίμησητης φύσηςκαι της έκτασης της ρύπανσης, την έκθεση σαυτή,την κατεύθυνση της, τους κινδύνους και ταμέσα αντιμετώπισης αυτής. Άρθρο Άρθρο 201Επιστημονικά κριτήρια για κανονισμούς Υπότο φως των πληροφοριών και στοιχείων που αποκτώνται σύμφωνα με. το άρθρο200, τα Κράτη συνεργάζονται, απευθείαςή μέσω αρμοδίων διεθνών οργανισμών, στηνκαθιέρωση κατάλληλωνεπιστημονικών κριτηρίων για τη διαμόρφωσηκαι επεξεργασίακανόνων, προτύπων και συνιστωμένων εφαρμογώνκαι διαδικασιώνγια την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. ΤΜΗΜΑ 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Άρθρο 202 Επιστημονική καιτεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμεναΚράτη Τα Κράτη οφείλουν,απευθείαςή μέσω αρμοδίων διεθνών οργανισμών : (α) να προωθούν προγράμματα επιστημονικής, εκπαιδευτικής, τεχνικής και άλλης βοήθειας σε αναπτυσσόμενα Κράτη για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την πρόληψη, μείωσηκαι έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης.Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (ι)εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού τους προσωπικού. (ιι)διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε συναφή διεθνή προγράμματα. (ιιι)εφοδιασμότους με τον αναγκαίο εξοπλισμόκαι μέσα, (ιν)αύξησητης ικανότηταςτους για κατασκευή τέτοιου εξοπλισμού. (ν)συμβουλές και ανάπτυξη μέσων για προγράμματα ερευνών, παρακολούθησης,εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων. (β)να παρέχουν κατάλληλη βοήθεια,ιδιαίτεραστα αναπτυσσόμενα Κράτη, για την ελαχιστοποίησητων επιπτώσεων σοβαρών περιστατικών που μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ρύπανση στοθαλάσσιο περιβάλλον. (γ)να παρέχουν κατάλληλη βοήθεια, ιδιαίτεραστα αναπτυσσόμενα Κράτη, σχετικά με την κατάρτιση περιβαλλοντικών εκτιμήσεων.Άρθρο 203 Προνομιακή μεταχείριση αναπτυσσομένων ΚρατώνΓια τους σκοπούς πρόληψης, μείωσηςκαι ελέγχου της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος ή ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων αυτής, στα αναπτυσσόμενα Κράτη χορηγείται προνομιακή μεταχείριση από διεθνείς οργανισμούς:(α) στην χορήγηση κατάλληλων κεφαλαίων και τεχνικής βοήθειας και (β)στη χρησιμοποίηση τωνεξειδικευμένων υπηρεσιών τους. ΤΜΗΜΑ4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Άρθρο 204 Παρακολούθηση κινδύνων ή επιπτώσεων ρύπανσης1.Τα Κράτη λαμβάνονταςυπόψητα δικαιώματα άλλων Κρατών προσπαθούν κατά το δυνατό,απευθείαςή μέσω αρμοδίων διεθνώνοργανισμών,να παρακολουθούν, καταμετρούν, αξιολογούνκαι αναλύουν,με αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους,τους κινδύνους ή επιπτώσειςτης ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλοντος. 2.Ιδιαίτερα,τα Κράτη παρακολουθούν συνεχώς τις επιπτώσεις οποιωνδήποτεδραστηριοτήτων τις οποίες επιτρέπουν ή στιςοποίεςεπιδίδονται με σκοπό να καθορίσουν κατά πόσο οιδραστηριότητεςαυτέςπιθανόν να προκαλέσουν ρύπανσηστοθαλάσσιο περιβάλλον. Άρθρο 205 Δημοσίευση ΕκθέσεωνΤα Κράτη δημοσιεύουν εκθέσεις των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 204 ή παρέχουν τέτοιες εκθέσεις σε κατάλληλα διαστήματα στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, οιοποίοι θα πρέπει να τις διαθέτουν σε όλα τα Κράτη. Άρθρο 206 Εκτίμηση πιθανώνεπιπτώσεων από δραστηριότητες Όταντα Κράτη έχουν βάσιμους λόγουςνα πιστεύουν ότι προγραμματισμένες δραστηριότητες στην περιοχή δικαιοδοσίας ή ελέγχουτους μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ρύπανση ή σημαντικές και επιβλαβείςμεταβολές στο θαλάσσιο περιβάλλον, κατά το δυνατόν, εκτιμούντις πιθανές επιπτώσεις από τέτοιες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον και κοινοποιούντις έκθεσε ι ς των αποτελεσμάτων τωνεκτιμήσεων με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 205.ΤΜΗΜΑ 5 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 207 Ρύπανση από χερσαίες πηγές1.Τα Κράτη πρέπεινα υιοθετούν νόμους και κανονισμούς για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περί βάλλοντος που προκαλείται από χερσαίες πηγές συμπεριλαμβανομένωντων ποταμών, τωνεκβολών, των αγωγών και τωνυπονόμων εκροής,λαμβάνονταςυπόψηδιεθνώς συμφωνημένουςκανόνες, πρότυπα και συνιστώμενεςπρακτικές και διαδικασίες.2.Τα Κράτη πρέπεινα λάβουνκαι άλλα μέτρα που μπορεί να κρίνονται απαραίτητα για την πρόληψη, μείωσηκαι έλεγχο της ρύπανσης αυτής. 3.Τα Κράτη πρέπεινα προσπαθούν να εναρμονίσουν την πολιτική τους προς αυτή την κατεύθυνση στοκατάλληλο περιφερειακό επίπεδο.4.Τα Κράτη, ενεργώνταςιδιαίτερα μέσω τωναρμοδίων διεθνών οργανισμώνή διπλωματικής διάσκεψης, προσπαθούν να θεσπίσουνδιεθνείς και περιφερειακούς κανόνες, πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες για την πρόληψη, μείωσηκαι έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από χερσαίες πηγές, λαμβάνονταςυπόψητα χαρακτηριστικά στοιχεία της περιφέρειας, τις οικονομικές δυνατότητες τωναναπτυσσόμενων Κρατών και την ανάγκητους για οικονομική ανάπτυξη. Οικανόνες αυτοί, τα πρότυπα και οι συνιστώμενεςπρακτικές και διαδικασίες θα επανεξετάζονται, από καιρό σε καιρό,όταν κρίνεται αναγκαίο. 5.Οινόμοι, κανονισμοί,μέτρα,κανόνες,πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους1,και 4 περιλαμβάνουν όλα εκείνατα μέτρα που αποβλέπουνστονα μειώσουν στονμεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την απόρριψη τοξικών,επιζήμιων, δηλητηριωδών ουσιών,ιδιαίτεραεκείνων που είναιεπίπονες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άρθρο 208 Ρύπανσηαπό δραστηριότητες στοθαλάσσιο βυθό υπαγόμενες στην κρατική δικαιοδοσία 1.Τα παράκτια Κράτη υιοθετούννόμους και κανονισμούς για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που προκαλείται απόή σε σχέση με δραστηριότητες στοθαλάσσιο βυθό υπαγόμενες στη δικαιοδοσία τους και απότεχνητέςνήσους,εγκαταστάσεις και κατασκευές στηδικαιοδοσίατους, σύμφωνα με ταάρθρα 60 και 80.2. Τα Κράτη λαμβάνουν και άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πρόληψη-,μείωσηκαι έλεγχο της ρύπανσης αυτής. 3.Οι νόμοι, οικανονισμοί καιτα μέτρα αυτά δεν πρέπει να είναιλιγότεροαποτελεσματικά από τους διεθνείς κανόνες, πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίες. 4.Τα Κράτη, προσπαθούννα εναρμονίσουντις πολιτικες τους στοθέμα αυτό στο κατάληλο περιφερειακό επίπεδο.5.Τα Κράτη, ενεργώνταςιδιαίτερα μέσω αρμοδίων διεθνών οργανισμών ή διπλωματικής διάσκεψης, θεσπίζουν παγκόσμιους και περιφερειακούς κανόνες, πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές καιδιαδικασίες για την πρόληψη, μείωση καιέλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που αναφέρεταιστην παράγραφο 1.Οι κανόνες αυτοί,. τα πρότυπα και οισυνιστώμενες πρακτικες και διαδικασίες επανεξετάζονταικατά καιρούς, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Άρθρο Αρθρο 209Ρύπανσηαπό δραστηριότητες στηνΠεριοχή1.Διεθνείςκανόνες,κανονισμοίκαιδιαδικασίες θεσπίζονται συμφωνάμε το μέρος ΧΙ για την πρόληψη, μείωση καιέλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από δραστηριότητες στηνΠεριοχή. Οικανόνες αυτοί, οικανονισμοίκαιδιαδικασίες επανεξετάζονταιαπό καιρό σε καιρό,όποτε κρίνεταιαναγκαίο. 2.Τηρώνταςτις σχετικές διάταξε ι ς του Τμήματος αυτού, τα Κράτη υιοθετούννόμους καικανονισμούς για την πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος απόδραστηριότητεςστηνΠεριοχή που διενεργούνται από πλοία, εγκαταστάσεις,κατασκευές και άλλα μηχανήματαπου φέρουν τη σημαία τους ή είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο τους ή εργάζονται για λογαριασμό τους, κατά περίπτωση. Οιαπαίτησε ι ς τωννόμων και των κανονισμών αυτών δεν θα είναιλιγότερο αποτελεσματικές απόόσοοιδιεθνείς κανόνες,κανονισμοί και διαδικασίες που αναφέρονται στηνπαράγραφο 1.Άρθρο Αρθρο 210Ρύπανσηαπό απόρριψη άχρηστωνυλών 1.Τα Κράτη υιοθετούννόμους και κανονισμούς για την πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος απόαπόρριψη υλών στηθάλασσα.2.Τα Κράτη λαμβάνουν καιάλλα μέτρα που μπορεί να κριθούν αναγκαία για την πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτης ρύπανσης αυτής. 3.Οι νόμοι,οικανονισμοίκαιτα μέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν ότιη απόρριψη υλών δεν θα επιτρέπεται, χωρίς την άδεια τωναρμοδίων αρχών τωνΚρατών. 4.Τα Κράτη, ενεργώνταςιδιαίτεραμέσω αρμοδίων διεθνών οργανισμών ή διπλωματικής διάσκεψης, θα προσπαθήσουν να θεσπίσουν παγκόσμιουςκαιπερίφερε ι ακούς κανόνες,πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές καιδιαδικασίεςγιατην πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτης ρύπανσης αυτής. Οικανόνες αυτοί, τα πρότυπα καιοισυνιστώμενεςπρακτικές και διαδικασίες επανεξετάζονται, από καιρό σε καιρό,όποτε κρίνεται απαραίτητο. 5.Η απόρριψη άχρηστωνυλώνστηχωρική θάλασσα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή μέσα στην υφαλοκρηπίδα δεν θα γίνεταιπαρά μόνο μετά από ρητή προηγουμένη έγκριση του παράκτιου Κράτους,το οποίο έχει το δικαίωμα να επιτρέπει, ρυθμίζεικαιελέγχειαυτή την απόρριψη υλών μετά από προσεκτική μελέτητου θέματοςμε άλλα Κράτη τα οποία λόγω της γεωγραφικής τους θέσηςενδέχεταινα επηρεαστούν δυσμενώς εξαιτίας αυτής . 6.Οι διεθνέςνόμοι,κανονισμοίκαιμέτραδεν θα είναι λιγότερο αποτελεσματικοίσχετικά με την πρόληψη, μείωση και έλεγχοτης ρύπανσηςαυτής, απόότιστουςπαγκόσμιους κανόνες καιπρότυπα.Άρθρο Αρθρο 211Ρύπανσηαπό πλοία 1.ΤαΚράτηενεργώνταςμέσω του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού ή γενικής διπλωματικήςδιάσκεψης,θεσπίζουν διεθνείς κανόνες καιπρότυπα για την πρόληψη, μείωσηκαι έλεγχο της ρύπανσηςτου θαλάσσιου περιβάλλοντοςαπόπλοία και προωθούντην υιοθέτηση ,κατάτον ίδιο τρόπο, όπου χρειάζεται, θαλάσσιωνσυστημάτων κυκλοφορίαςπροορισμένων να ελαχιστοποιήσουντον κίνδυνοατυχημάτων που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανσηστοθαλάσσιο περιβάλλον, περιλαμβανομένων τωνακτών, καθώς επίσης καιβλάβηαπό ρύπανση στα συμφέροντα παράκτιωνΚρατών.Οικανόνες και τα πρότυπα αυτά, κατάτον ίδιοτρόπο, επανεξετάζονται από, καιρόσε καιρό,όποτεκρίνεταιαπαραίτητο.2.ΤαΚράτηυιοθετούννόμους καικανονισμούς γιατην πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτης ρύπανσηςτου θαλάσσιου περίβάλοντος από πλοία που φέρουν τη σημαία τους ή που είναι εγγεγραμμένα στονηολόγιοτους. Αυτοίοινομοί και κανονισμοί θα έχουντουλάχιστοντο ίδιοαποτέλεσμα με τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανόνες καιπρότυπα που έχουν θεσπιστείμέσω του αρμοδίου διεθνούς οργανισμού ή γενικής διπλωματικήςδιάσκεψης. 3.Τα Κράτη ταοποίαθεσπίζουνειδικέςδιάταξε ι ς για την πρόληψη,μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςτου θαλάσσιου περιβάλλοντος ως προϋπόθεσηγιατην είσοδοξένωνπλοίων μέσα στα λιμάνιατους ή στα εσωτερικάύδατατουςή για την προσέγγισή τουςσε εγκαταστάσειςστα ανοικτάτων ακτών πρέπεινα δίνουντη δέουσα δημοσιότητα καιτις ανακοινώνουν στοναρμόδιο διεθνήοργανισμό. Οποτεδήποτε οι διάταξε ι ς αυτέςθεσπίζονται κατάτην ίδια ακριβώς μορφή απόδύοή περισσότερα παράκτια Κράτη σε μιά προσπάθεια εναρμόνισηςτηςπολιτικήςτους,η ανακοίνωση θα καθόριζε ι ποια Κράτη μετέχουνστηνκοινή αυτή προσπάθεια. ΚάθεΚράτος πρέπεινα ζητάαπότον πλοίαρχο πλοίου που φέρει τη σημαία του ήτο οποίο είναι καταχωρημένο στονηολόγιό του, όταν πλέει μέσα στηχωρική θάλασσα Κράτουςτο οποίο συμμετέχει στηνκοινήαυτή προσπάθεια, να πληροφορεί το Κράτος αυτό,εφόσον το ζητήσει, κατά πόσο τούτο κατευθύνεται σε Κράτος τηςίδιας περιοχής πουσυμμετέχει στην προσπάθεια και,σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει, να τουαναφέρει κατάπόσοαυτό συμμορφούται με τις απαίτησε ι ς εισόδουσε λιμένα του Κράτους αυτού.Το άρθροαυτό δεν θίγει τη συνεχήάσκηση από το πλοίο τουδικαιώματος τουγια αβλαβή διέλευσηή την εφαρμογή τουάρθρου 25, παράγραφος2.4. Τα παράκτια Κράτη μπορούν,κατά την άσκησητης κυριαρχίας τουςμέσασταχωρικά ύδατα,να υιοθετούν νόμους καικανονισμούςγιατην πρόληψη,μείωσηκαιέλεγχο της θαλάσσιαςρύπανσηςαπόξένα πλοία, περί λαμβανομένων πλοίων που ασκούντο δικαίωμα τηςαβλαβούςδιέλευσης. Οι νόμοι καιοικανονισμοίαυτοί,σύμφωνα με το μέρος ΙΙ Τμήμα 3,δεν θα παρακωλύουν την αβλαβή διέλευσηξένων πλοίων. 5.Ταπαράκτια Κράτη,γιατο σκοπό τηςεφαρμογής όπως προβλέπεται στοΤμήμα 6,μπορούν σεσχέση με την αποκλειστική οικονομική τουςζώνη να υιοθετούννόμους και κανονισμούς γιατην πρόληψη,μείωσηκαιέλεγχοτης ρύπανσης από πλοία οιοποίοι να συμφωνούν καινα υλοποιούν τουςγενικά αποδεκτούςδιεθνείς κανόνες καιτα πρότυπα πουέχουνθεσπιστείμέσω τουαρμόδιου διεθνούς οργανισμού ήγενικής διπλωματικήςδιάσκεψης. 6.1)Οσάκιςοιδιεθνείς κανόνες καιπρότυπα που αναφέρονται στηνπαράγραφο 1,δεν επαρκούνγιανα καλύψουν ειδικέςπεριπτώσεις καιτα παράκτια Κράτη έχουν σοβαρούς λόγουςνα πιστεύουν ότιμιά συγκεκριμένη και σαφώς καθορισμένηπεριοχή τωναντιστοίχων αποκλειστικών οικονομικών τουςζωνών είναιπεριοχή στην οποία απαιτείται η υιοθέτησηειδικώνυποχρεωτικών μέτρωνγια την πρόληψη τηςρύπανσηςαπό πλοία λόγω αναγνωρισμένων τεχνικών λόγων σεσχέση με τις ωκεανογραφικές και οικολογικές συνθήκες καθώςεπίσηςκαιλόγωτης χρησιμοποίησης, ήτηςπροστασίαςτωνπόρωντηςήτου ιδιόμορφου χαρακτήρατηςκυκλοφορίαςεκεί, τα παράκτια Κράτη, μετά από κατάλληλεςδιαπραγματεύσεις, μέσωτου αρμόδιου διεθνούς Οργανισμού με οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη μπορούν να στείλουν ανακοίνωση στον οργανισμό αυτό, γιατην περιοχήαυτή ,υποβάλλοντας παράλληλα επιστημονικάκαιτεχνικά στοιχεία προς υποστήριξη καιπληροφόρηση τουσχετικά με τις απαραίτητες ευκολίες υποδοχής.Μέσα σεμήνες απότη λήψητης ανακοίνωσης αυτής,ο Οργανισμόςαποφασίζει κατά πόσον οι συνθήκες στηνπεριοχήαυτή ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις πουορίσθηκαν π ιό πάνω. Ανο οργανισμόςτο αποφασίσει, ταπαράκτια Κράτη μπορούν στησυνέχειαγια την περιοχήαυτή, να υιοθετήσουν Νόμους καικανονισμούς με σκοπότην πρόληψη,μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςαπό πλοία εφαρμόζοντας τουςδιεθνείςκανόνες καιπρότυπα ή μεθόδους στοντομέα τηςναυσιπλοίας οιοποίοι μπορούν να τεθούν σεεφαρμογή, μέσωτουοργανισμού γιατις ειδικές περιοχές. Οινόμοι καιοικανονισμοίδεν εφαρμόζοναιστα ξένα πλοία πριν περάσουνμήνεςαπότην ημερομηνία υποβολής τηςανακοίνωσης στονοργανισμό. 2)Τα παράκτια Κράτηδημοσιεύουνταόρια οποιασδήποτε τέτοιαςσυγκεκριμένης καισαφώς καθορισμένης περιοχής. 3)Αντα παράκτια Κράτη προτίθενταινα υιοθετήσουν επιπρόσθετους νόμους καικανονισμούςγιατην ίδια περιοχή για την πρόληψη,μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςαπό πλοία, αυτά,όταν θα υποβάλλουν την προαναφερθείσα ανακοίνωση, ταυτόχροναθα ειδοποιούν και τονοργανισμό σχετικά. Αυτοίο επιπρόσθετοινομοίκαικανονισμοίμπορεί να αναφέρονται στα απόβλητα ήμεθόδους ναυσιπλοΐαςαλλά δεν θα επιβάλουν σταξένα πλοία να τηρούν πρότυπα σχεδιασμού, κατασκευής,επάνδρωσηςήεξοπλισμού άλλα πλην των γενικά αποδεκτών διεθνώνκανόνων καιπροτύπων. Αυτοί θα εφαρμόζονταισταξένα πλοία 15 μήνες μετά την υποβολή της ανακοίνωσηςστονοργανισμόυπότονόρο ότιο οργανισμός θασυμφωνήσει μέσα στο χρονικό διάστηματων12 μηνών απότην υποβολή τηςανακοίνωσης.7.Οι διεθνείςκανόνες καιπρότυπα που αναφέρονταιστο άρθρο 8,περιλαμβάνουν μεταξύάλλωνμέτρα που έχουν σχέση με την άμεση ενημέρωση των παράκτιων Κρατώντων οποίων οιακτές ήτα συναφή συμφέρονταμπορούννα επηρεαστούν από περιστατικά, συμπεριλαμβανομένωνκαι ναυτικών ατυχημάτων,τα οποία συνεπάγονται την απόρριψη ή ενδεχόμενο απόρριψηςουσιώνήφορτίων. Άρθρο 212 Ρύπανσηαπό ή μέσω της ατμόσφαιρας1.Τα Κράτη υιοθετούννόμους καικανονισμούςγιατην πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςτουθαλάσσιου περιβάλλοντος απόήμέσωτηςατμόσφαιραςπουθα εφαρμόζονται στονεναέριο χώρο που υπάγεταιστην κυριαρχία τουςκαισεπλοία ή αεροσκάφη πουφέρουν την σημαία τουςήείναιεγγεγραμμένα στο νηολόγιό τους, λαμβάνοντας υπόψητουςδιεθνώς αποδεκτούς κανόνες, πρότυπα καισυνιστώμενες πρακτικές καιδιαδικασίεςκαθώς επίσης καιτηνασφάλειατηςαεροπλοίας.2.Τα Κράτη λαμβάνουν και άλλα αναγκαία μέτραγιατην πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςαυτής.3.Τα Κράτη ενεργώνταςιδιαίτερα μέσω τωναρμοδίων διεθνών οργανισμώνή διπλωματικής διάσκεψης,προσπαθούν να θεσπίσουν παγκόσμιους καιπεριφερειακούς κανόνες πρότυπα και συνιστώμενες πρακτικές και διαδικασίεςγια την πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςαυτής.ΤΜΗΜΑ 6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Άρθρο Αρθρο 213Εφαρμογήδιατάξεων, σχετικών με τη ρύπανσηαπόχερσαίες πηγές Τα Κράτη εφαρμόζουντουςνόμους καικανονισμούς τους, πουυιοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο207, υιοθετούν νόμουςκαικανονισμούςκαιλαμβάνουν άλλα αναγκαία μέτραγιανα θέσουν σε εφαρμογή τουςδιεθνώς εφαρμοζόμενους κανόνες καιπρότυπα που θεσπίσθηκανμέσω των αρμοδίων διεθνώνοργανισμών .ή διπλωματικής διάσκεψης για τηνπροστασία και διατήρησητουθαλάσσιου περιβάλλοντος από ρύπανση χερσαίων πηγών. Άρθρο 214 Εφαρμογή διατάξεων σχετικών μετη ρύπανσηαπό δραστηριότητες στο θαλάσσιο βυθό Τα Κράτη εφαρμόζουντουςνόμουςκαικανονισμούς τους, πουυιοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο208, υιοθετούν νόμουςκαικανονισμούςκαιλαμβάνουνάλλα αναγκαία μέτρα για να θέσουν σε εφαρμογή τουςδιεθνώς εφαρμοζόμενους κανόνες και πρότυπα που θεσπίσθηκανμέσω των αρμοδίων διεθνώνοργανισμών ή διπλωματικής διάσκεψης για τηνπρόληψη , με ίωση καιέλεγχοτηςρύπανσηςτου θαλάσσιου περιβάλοντος που προέρχεται απόήσεσχέση μεδραστηριότητεςστοθαλάσσιοβυθό που υπάγονταιστη δικαιοδοσία τους καθώςκαιαπό τεχνητές νήσους, εγκαταστάσεις καικατασκευέςυπότηνδικαιοδοσίατους, συμφωνά με τα άρθρακαι 80.Άρθρο 215 Εφαρμογή διατάξεων σχετικών μετην ρύπανση από δραστηριότητες στην Περιοχή Ηεφαρμογή τωνδιεθνών κανόνων, κανονισμώνκαι διαδικασιών που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το Μέρος ΧΙ,για την πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςτουθαλάσσιου περιβάλλοντος από δραστηριότητες στην Περιοχή θα διέπεται από το Μέρος αυτό.Άρθρο 216 Εφαρμογή διατάξεων σχετικών με τη ρύπανση απόαπόρριψη υλών(dumping) 1.Οι νόμοι καιοικανονισμοίπουυιοθετήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση καιοιδιεθνώς εφαρμοζόμενοι κανόνες και πρότυπα πουθεσπίστηκαν μέσω αρμοδίων διεθνών οργανισμώνή διπλωματικής διάσκεψηςγιατην πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςτουθαλάσσιου περιβάλλοντος από απόρριψη υλώνθα εφαρμόζονται : 1)από το παράκτιο Κράτος σχετικά με την απόρριψη υλών μέσα στη χωρική τουθάλασσα ή στην αποκλειτική οικονομική τουζώνηή στην υφαλοκρηπίδα του. 2)από το Κράτος της σημαίας σχετικά με τα πλοία ή τα αεροσκάφη πουφέρουντησημαία του ήείναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο του. 3)από οποιοδήποτε Κράτος σχετικά με τις ενέργειες φόρτωσης των άχρηστων υλών ή άλλου φορτίου που λαμβάνει χώρα στο έδαφοςτουή σε εξέδρες στα ανοικτά των ακτών τον. 2..Κανένα Κράτος δεν υποχρεούται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, να κινήσει τηνόμιμη διαδικασία, ότανένα άλλο Κράτος τηνέχει ήδηκινήσει, σύμφωνα με τοπαρόνάρθρο.Άρθρο 217 Εφαρμογή από τα Κράτητης σημαίας 1.Τα Κράτη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των πλοίων που φέρουν τησημαία τουςήείναιεγγεγραμμένα στο νηολόγιο τους, με τουςδιεθνώς εφαρμοζόμενους κανόνες και πρότυπα που θεσπίστηκανμέσω του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού ή γενικής διπλωματικήςδιάσκεψης καθώς καιμε τουςνόμους και κανονισμούςτουςπουυιοθετήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση για την πρόληψη, με ίωση και έλεγχοτης ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία και υιοθετούν ανάλογανόμους και κανονισμούςκαιλαμβάνουν άλλα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή τους. Τα Κράτη της σημαίας φροντίζουνγιατην αποτελεσματική εφαρμογή των ειρημένων κανόνων,προτύπων, νόμων και κανονισμών, ανεξάρτητα από τοντόπο διάπραξης της παράβασης. 2.Τα Κράτη λαμβάνουνιδιαίτερατααπαραίτητα μέτρα, ώστε να απαγορεύεται ο απόπλους πλοίων,πουφέρουντη σημαία τουςή που είναιεγγεγραμμέναστονηολόγιότους, μέχρις ότουμπορέσουν να αποπλεύσουν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται απότουςδιεθνείςκανόνες και πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.περιλαμβανομένων τωνόρων σχετικά με τοντύπο,την κατασκευή, τονεξοπλισμό και τηνεπάνδρωση τωνπλοίων.3.Τα κράτη διασφαλίζουνότιτα πλοία που φέρουντη σημαία τουςήείναιεγγεγραμένα στο νηολόγιότουςείναι εφοδιασμένα με τα πιστοποιητικά που απαιτούνταικαιπου έχουν εκδοθείσύμφωναμε τουςδιεθνείςκανόνες καν πρότυπα που αναφέρονταιστην παράγραφο 1.Τα Κράτη διασφαλίζουν ότιτα πλοία που φέρουντησημαίατους επιθεωρούνται περιοδικά για να διαπιστωθεί ότιτα πιστοποιητικά αυτά ανταποκρίνονται στηνπραγματική κατάσταση των πλοίων. Τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται αποδεκτά από άλλα Κράτη ως απόδειξη τηςκατάστασης των πλοίων καιθεωρούνται ότιέχουντηνίδιαισχύ με τα πιστοποιητικά που εκδίδονταιαπό αυτά, εκτός άν υπάρχουν φανεροί λόγοι να πιστεύεται ότιη κατάστασητουπλοίου δεν ανταποκρίνεταιουσιαστικά στα στοιχεία των πιστοποιητικών.4.Αν ένα πλοίο παραβεί τουςκανόνεςκαιτα πρότυπα που θεσπίστηκανμέσω του αρμόδιου διεθνούςοργανισμούή γενικής διπλωματικήςδιάσκεψης,το Κράτος τηςσημαίας, χωρίς να θίγονται τα άρθρα 218,και 228 θα προβαίνει σε άμεσηδιερεύνηση και,όπου χρειαστεί, θακινεί διαδικασίες, όσοναφορά τηνυποτιθέμενη παράβαση, ανεξάρτητα απότοπούέλαβε χώρα η παράβαση ήαπότοπού έχει συμβείήέχει εντοπισθεί η ρύπανσηπουπροκλήθηκε από τέτοια παράβαση. 5.Τα Κράτη τηςσημαίας πουδιεξάγουν έρευναγιατην παράβαση μπορούννα ζητήσουν τηνβοήθειαοποιουδήποτε άλλου Κράτουςτουοποίουη συνεργασίαθαμπορούσενα αποβεί χρήσιμηγιατηδιευκρίνηση τωνσυνθηκών της υπόθεσης. Τα Κράτη προσπαθούννα ανταποκριθούν σεδέοντα αιτήματα των Κρατώντηςσημαίας.6.Τα Κράτη, με γραπτή αίτηση οποιουδήποτε Κράτους, ερευνούν κάθε παράβασηη οποίαφέρεταιότιέχει διαπραχθεί απόπλοία που φέρουντησημαίατους.Ανκριθεί ότι ταδιαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία είναιεπαρκή γιανα θεμελιώσουν τηδιεξαγωγή διαδικασίας σχετικά με την υποτιθέμενη παράβαση,τα Κράτη τηςσημαίας χωρίς καθυστέρηση κινούντιςδιαδικασίεςαυτέςσύμφωναμε τους νόμους τους.7.Τα Κράτη τηςσημαίας ενημερώνουναμέσως τοαιτούν Κράτος καθώς επίσηςκαιτοναρμόδιο διεθνήοργανισμόγια τίς ενέργειες πουέκαναν καθώςκαιτηνέκβαση τους.Οι πληροφορίες αυτέςδιατίθενται σεόλα τα Κράτη. 8.Οι ποινές που προβλέπονται απότουςνόμουςκαιτους κανονισμούς τωνΚρατώνγιατα πλοία που φέρουντησημαία τους θαείναιαρκετά αυστηρές έτσιώστενααποθαρρύνουν παραβάσεις οπουδήποτεκαιάν λαμβάνουνχώρα.Άρθρο Άρθρο 218Εφαρμογήτων διατάξεων από τα Κράτη λιμένων1.Όταν ένα πλοίο έχει καταπλεύσει εκούσια σε λιμέναή σε πλωτήεγκατάσταση ενός Κράτους, το Κράτος αυτόμπορεί να διεξάγει έρευνεςκαιεφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία το δικαιολογούν, να κινήσει διαδικασία σχετικά με οποιαδήποτε απόρριψηουσιών από τοπλοίο αυτόέξω από τα εσωτερικά ύδατα, τη χωρική θάλασσα ή τηναποκλειστική οικονομική ζώνητουΚράτουςαυτού κατά παράβαση των διεθνώς εφαρμοζόμενωνκανόνων και προτύπων που θεσπίστηκαν μέσωτουαρμόδιουδιεθνούςοργανισμούή γενικής διπλωματικήςδιάσκεψης. 2.Καμία διαδικασία δυνάμει της παραγράφουδεν κινείται σχετικά με την παράβαση της απόρριψης στα εσωτερικά ύδατα, τηχωρική θάλασσα ή την αποκλειστική οικονομική ζώνηενός άλλου Κράτους παρά μόνο κατόπιν έκκλησης απότο Κράτος αυτό,το Κράτος τηςσημαίας ήτο Κράτος που υφίσταταιτηζημιά ή απειλείται απότην παράβαση απόρριψηςαποβλήτων ήεφόσοντοαδίκημα έχει προκαλέσει ήενδέχεταινα προκαλέσει ρύπανσηστα εσωτερικά ύδατα, τηχωρική θάλασσα ήτηναποκλειστική οικονομική ζώνητουΚράτουςπουκινείτηδιαδικασία.3.Όταν ένα πλοίο έχει καταπλεύσει εκούσιασελιμέναή σε πλωτήεγκατάσταση ενός Κράτους ,το Κράτος αυτό ανταποκρίνεται, στομεγαλύτερο δυνατό βαθμό, προς τις αιτήσεις οποιουδήποτε Κράτους για διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την παράβαση της απόρριψης αποβλήτων που αναφέρεται στην παράγραφοη οποία πιστεύεται ότιέχει λάβει χώρα,προκάλεσε ή απείλησε να προκαλέσει ρύπανση στα εσωτερικά ύδατα, τηχωρική θάλασσα ή τηναποκλειστική οικονομική ζώνητουαιτούντος Κράτους. Αυτόεπίσηςθα συμμορφώνεται ,στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, προςτις απαιτήσεις του Κράτους της σημαίας για διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τέτοια παράβαση, ανεξάρτητα από τοντόπο που έλαβε χώραη παράβαση.4.Ο φάκελλος τηςέρευνας που διεξάχθηκεαπότοΚράτος του λιμένα σύμφωνα με το παρόν άρθροθα αποστέλλεται μετά από αίτηση, στοΚράτος τηςσημαίας ή στο παράκτιο Κράτος. Οποιαδήποτεδιαδικασία που κινήθηκεαπότοΚράτος του λιμένα με βάσημιά τέτοια έρευνα μπορεί, σύμφωναμε το τμήμα 7, να ανασταλεί μετά από αίτηση του παράκτιου Κράτους, ότανη παράβασηέχει διαπραχθεί στα εσωτερικά του ύδατα,τηχωρική θάλασσα ή την αποκλειστική οικονονική τουζώνη. Τα αποδεικτικά στοιχεία καιο φάκελλος τηςυπόθεσης, μαζίμε οποιαδήποτε εγγύηση ήάλλη οικονομική κάλυψη πουέχει κατατεθείστιςαρχές του Κράτους τουλιμέναθα διαβιβασθούν στο παράκτιο Κράτος. Η διαβίβαση αυτή θα αποκλείει τησυνέχιση τηςδιαδικασίας στο Κράτος τουλιμένα. Άρθρο 219 Μέτρα αναφορικά μετην πλωϊμότητα των πλοίων για την αποφυγή της ρύπανσης Τηρουμένου τουτμήματος 7, Κράτητα οποία μετά από αίτηση ή με δικήτους πρωτοβουλία, έχουν διαπίστωσε ι ότι το πλοίοευρισκόμενο σεένα από τουςλιμένες τουήσεμία από τιςπλωτές εγκαταστάσειςτουςπαραβίαζε ι τουςδιεθνώς εφαρμοζόμενους κανόνεςκαιπρότυπα πουαναφέρονταιστηνπλωϊμότητατωνπλοίωνμε αποτέλεσμαναυπάρχει κίνδυνος ρύπανσης τουθαλάσσιου περιβάλοντος,λαμβάνουν, στομέτρο του δυνατού,διοικητικά μέτρα για ναεμποδίσουν τον απόπλου τουπλοίου. Τα Κράτη αυτά μπορούνναεπιτρέψουν στο πλοίο να προσέγγισει μόνο στο πλησιέστερο κατάλληλο ναυπηγείο καιθαεπιτρέψουνσεαυτόνασυνέχισε ι τονπλου αμέσως μόλιςαποκατασταθούν οιαιτίες τηςπαράβασης. Άρθρο 220 Εφαρμογήτων διατάξεων από τα παράκτια Κράτη 1.Οταν ένα πλοίο βρίσκεταιεκούσια σε λιμέναή σε πλωτή εγκατάστασηκάποιου Κράτους,το Κράτος αυτό, μπορεί, τηρουμένουτουτμήματος 7,να κινήσει διαδικασίες σχετικά με οποιαδήποτε παράβασητωννόμωνη των κανονισμών τουπουυιοθετήθηκανσύμφωναμε τηνπαρούσα Σύμβαση ήμε τουςδιεθνώςεφαρμοζόμενουςκανόνεςκαι πρότυπα γιατην πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτης ^ρύπανσης από πλοία, εφόσονη παράβασηέχει λάβειχώρα στην χωρική θάλασσα ήτηναποκλειστική οικονομική ζώνητουΚράτους αυτού. 2.Οπουυπάρχουν σαφείςλόγοι να πιστεύεται ότιένα πλοίο που πλέει στηχωρικήθάλασσα κάποιου Κράτους έχει, κατά τηδιάρκεια τηςδιέλευση του από αυτή, παραβείτους νόμους καιτουςκανονισμούςτου Κράτους αυτού που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ήμε τους διεθνώς εφαρμοζόμενουςκανόνεςκαιπρότυπαγιατην πρόληψη ,μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςαπό πλοία, το Κράτος αυτό,χωρίς ναθίγονται οισχετικέςδιατάξεις του Μέρους ΙΙ,τμήμα 3,μπορεί να προβεί σεεπιθεώρηση του πλοίου σεσχέση με την παράβαση καιμπορεί, εφόσοντα αποδεικτικά στοιχεία το δικαιολογούν,να κινήσει διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης καιτηςκράτησης του πλοίου, σύμφωναμε τους νομούςτου,τηρουμένωντων διατάξεων τουτμήματος 7.3.Οπουυπάχουν σαφείςλόγοινα πιστεύεται ότιένα πλοίο που διαπλέειτηναποκλειστική οικονομικήζώνηήτην χωρική θάλασσα κάποιου Κράτουςέχει, μέσα στην αποκλειστική αυτή οικονομικήζώνη, διάπραξε ι παράβασητων διεθνώς εφαρμοζόμενωνκανόνων και προτύπωνγιατην πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςαπό πλοία ήτων νόμων καικανονισμώντου Κράτους αυτού οιοποίοι συνάδουν και δίνουνισχύ σετέτοιους κανόνες και πρότυπα,το Κράτος αυτόμπορεί ναζητήσει από το πλοίο νατουδώσει πληροφορίες σχετικά με τηνταυτότητα και τολιμένα νηολόγησης του,τον πρώτο και τον τελευταίο λιμένα προσέγγισης του και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες απαιτούνται,για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει διαπραχθείη παράβαση.4.Τα Κράτη υιοθετούννόμουςκαικανονισμούςκαι λαμβάνουν άλλαμέτρα ώστε τα πλοία που φέρουντησημαία τους να συμμορφουνται με τιςτυχόν απαίτησε ι ς γιατην παροχή πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 3.5. Οπου υπάρχουν σαφείς λόγοι να πιστεύεται ότι ένα πλοίο που πλέει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή τη χωρική θάλασσα κάποιου Κράτουςέχει, στηναποκλειστική οικονομικήζώνη, διάπραξε ι παράβασηπουαναφέρεταιστην παράγραφομε αποτέλεσμαναγίνει σημαντική διαρροή ουσιών προκαλώνταςή απειλώντας με σοβαρή ρύπανση το θαλάσσιο περιβάλον,τοΚράτος αυτό μπορεί να προβεί σε επιθεώρηση τουπλοίου γιαζητήματα αναφερόμενα στην παράβαση, άν τοπλοίοέχει αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες ήάνοιπληροφορίες που δόθηκαν από τοπλοίο έρχονται σεκατάφωρη αντίθεσημε τηφανερή πραγματική κατάσταση καιάνοισυνθήκεςτης περίπτωσης αυτής δικαιολογούν τέτοια επιθεώρηση. 6.Οπουυπάρχει σαφήςαντικειμενική μαρτυρία ότι πλοίο που διαπλέειτηναποκλειστική οικονομική ζώνηήτην χωρική θάλασσα κάποιου Κράτουςέχει, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη,διαπράξει παράβαση που αναφέρεταιστην παράγραφομε αποτέλεσμα να γίνει διαρροή ουσιών προκαλώντας μεγάληζημιά ή υπάρχεικίνδυνοςνα προκληθεί σοβαρή ζημιά στις ακτέςή στα συναφή συμφέροντα του παράκτιου Κράτους, ή σε οποιεσδήποτε πλουτοπαραγωγικές πηγές στηχωρικήτουθάλασσα ή στην αποκλειστική οικονομική τουζώνη,τοΚράτος αυτό μπορεί, τηρουμένου του Τμήματος 7 , υπότονόρο ότι τα αποδεικτικά στοιχεία το δικαιολογούν,νακινήσειδιαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης του πλοίου, σύμφωνα με τηννομοθεσία του. 7.Παράτιςδιατάξεις της παραγράφου 6,οπουδήποτε έχουν καθιερωθεί ανάλογες διαδικασίες, είτεμέσω του αρμόδιου διεθνούςοργανισμούείτε όπως άλλως συμφωνήθηκε, με τιςοποίεςέχειδιασφαλισθεί συμμόρφωση με τις προύποθέσεις γιατηνεγγύησηή άλλη ανάλογη οικονομική εξασφάλιση, τότετο παράκτιο κράτος, εφόσονδεσμεύεται από τέτοιου είδουςδιαδικασίες, θα επιτρέπει στο πλοίο να συνεχίσει τοταξίδι του. 8.Οιδιατάξεις των παραγράφων 3,4,5,6και7 εφαρμόζονται επίσηςσχετικά με τουςεθνικούς νόμουςκαι κανονισμούς που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 211,παρ.6.Άρθρο 221 Μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσηςπου προκαλείται από ναυτικά ατυχήματα 1.Τίποτα,στοΜέρος αυτό,δεν θίγει τοδικαίωμα των Κρατών, σύμφωνα με τοδιεθνές δίκαιο, εθιμικό και συμβατικό, να παίρνουν καιεφαρμόζουν μέτρα πέραν απότη χωρική θάλασσα ανάλογα με την πραγματική ήτην απειλούμενη ζημιά για να προστατέψουν τις ακτές ήτα συναφή συμφέροντα τους,συμπεριλαμβανομένηςτηςαλιείας, από τηρύπανσηήτηναπειλήτηςρύπανσηςεξαιτίας κάποιου ναυτικού ατυχήματος ή από ενέργειες που έχουν σχέση με αυτό το ατύχημα, τοοποίο ενδέχεταινα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρώνζημιών. 2.Για τους σκοπούςτου άρθρου αυτού, ναυτικόατύχημα σημαίνει σύγκρουση πλοίων, προσάραξηή άλλο περιστατικό ναυσιπλοΐας, ή άλλο συμβάν πάνω στο πλοίο ήέξω από αυτό, πουέχειως αποτέλεσμα υλική ζημιά ή επικείμενη απειλή υλικήςζημιάς σε πλοίο ή φορτίο.Άρθρο Άρθρο 222Εφαρμογήτωνδιατάξεωντωνσχετικώνμε τηνρύπανση από ήμέσω της ατμόσφαιραςΤα Κράτη εφαρμόζουνμέσα στον εναέριοχώρο που υπάγεται στηνκυριαρχία τουςή σε σχέση με τα πλοία που φέρουν τησημαίατουςή] τα αεροσκάφη και πλοία πουείναι καταχωρημένα στονηολόγιοτους,τουςνόμουςκαι κανονισμούς τουςπουυιοθετήθηκανσύμφωνα με τοάρθρο 212, παρ.1-καιμε άλλεςδιατάξειςτηςπαρούσας Σύμβασης και υιοθετούννόμουςκαικανονισμούςκαιλαμβάνουνάλλα μέτρα απαραίτητα γιατηνυλοπρίησητωνδιεθνώς εφαρμοζόμενων κανόνων καιπροτύπων,πουθεσπίστηκανμέσω αρμοδίων διεθνώνοργανισμών ή διπλωματικής διάσκεψηςγια την πρόληψη, μείωσηκαιέλεγχοτηςρύπανσηςτουθαλάσσιου περί βάλλοντος απόήμέσω της ατμόσφαιρας, σύμφωναμε · όλους τουςσχετικούςδιεθνείς κανόνες καιπρότυπαπου αφορούν στηνασφάλειατηςαεροπλοΐας.. ΤΜΗΜΑ 7 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Άρθρο Αρθρο 223 Μέτρα για τη διευκόλυνση των διαδικασιών Σε διαδικασίες που κινούνται σύμφωνα με το παρόν Μέρος, τα Κράτη λαμβάνουν μέτρα για να διευκολύνουν την ακρόαση των μαρτύρων και την προσαγωγή των αποδεικτικών μέσων, που υποβάλλονται από τις αρχές ενός άλλου Κράτους, ή από τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό;» και θα πρέπει να διευκολύνουν την παράσταση σε τέτοιες διαδικασίες των επίσημων αντιπροσώπων του αρμόδιου διεθνούς οργανισμού, του Κράτους της σημαίας και οποιουδήποτε Κράτους που επηρεάσθηκε από τη ρύπανση, που προέκυψε ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράβασης. Οι επίσημοι αντιπρόσωποι που παρίστανται σε τέτοιες διαδικασίες έχουν τα δικαιώματα και καθήκοντα, τα οποία τους παρέχονται σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς ή το διεθνές δίκαιο. Άρθρο 224 Επιβολή συμμόρφωσηςΗ εξουσία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των ξένων πλοίων σύμφωνα με το παρόν Μέρος μπορεί να ασκηθεί μόνο από αξιωματικούς ή από πολεμικά πλοία, στρατιωτικά αεροσκάφη ή άλλα πλοία ή αεροσκάφη με ευδιάκριτα τα εξωτερικά τους στοιχεία που φανερώνουν ότι εκτελούν κρατική υπηρεσία και είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό. Άρθρο 225 Καθήκον αποφυγής δυσμενών συνεπειών κατά την επιβολήσυμμόρφωσης Κατά την άσκηση σύμφωνα με τη παρούσα Σύμβαση της εξουσίας για την εξασφάλιση εφαρμογής της συμμόρφωσης των ξένων πλοίων, τα Κράτη δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια την ναυσιπλοΐας ή κατάλλο τρόπο να δημιουργούν οποιοδήποτε κίνδυνο στο πλοίο, ή να οδηγούν αυτό σε ανασφαλή λιμένα ή αγκυροβόλιο, ή να εκθέτουν το θαλάσσιο περιβάλλον σε αδικαιολόγητο κίνδυνο. Άρθρο 226 Διεξαγωγή έρευνας σε ξένα πλοία1.1)Τα Κράτη δεν πρέπει να καθυστερούν το ξένο πλοίο περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή των ερευνών οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 216,218 και 220. Οποιαδήποτε επιθεώρηση του ξένου πλοίου περιορίζεται στην εξέταση των πιστοποιητικών, βιβλίων ή άλλων εγγράφων με τα οποία το πλοίο υποχρεούται να είναι εφοδιασμένο, συμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και πρότυπα, ή οποιωνδήποτε άλλων ανάλογων εγγράφων με τα οποία τα πλοία είναι εφοδιασμένα Περαιτέρω επιθεώρηση του πλοίου μπορεί να επιχειρηθεί μόνον μετά από μία τέτοια έρευνα και μόνο όταν : 2)υπάρχουν σαφείς λόγοι να πιστεύεται ότι η κατάσταση του πλοίου ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στα στοιχεία που αναφέρονται στα έγγραφα του. 1) το περιεχόμενο τέτοιων εγγράφων δεν είναι επαρκές για να βεβαιώσει ή επαληθεύσει μια υποπτευόμενη παράβαση ή (ιιι) το πλοίο δεν είναι εφοδιασμένο με έγκυρα .πιστοποιητικά και βιβλία. 3)αν -από την έρευνα προκύψει παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ή των διεθνών κανόνων και προτύπων που αναφέρονται στην προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το πλοίο θα αφήνεται αμέσως ελεύθερο υποκείμενο όμως σε εύλογες διαδικασίες όπως είναι ή εγγύηση ή άλλη ανάλογη οικονομική εξασφάλιση. 4)χωρίς να θίγονται οι εφαρμοστέοι διεθνείς κανόνες και πρότυπα σχετικά με την πλωϊμότητα των πλοίων, η απελευθέρωση του πλοίου μπορεί, οσάκις αυτό παρουσιάζει αδικαιολόγητη απειλή βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, να απορριφθεί η εγκριθεί υπό τον όρο ότι αυτό οφείλει να προσεγγίσει στο πλησιέστερο κατάλληλο ναυπηγείο. Σε περίπτωση που η απελευθέρωση του πλοίου δεν γίνει αποδεκτή ή γίνει υπό όρους, το κράτος της σημαίας του πλοίου πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και μπορεί να επιδιώξει την απελευθέρωση του πλοίου, σύμφωνα με το Μέρος ΧV. 2 Τα κράτη συνεργάζονται στην προαγωγή διαδικασιών για την αποφυγή άσκοπης φυσικής επιθεώρησης των πλοίων στη θάλασσα Άρθρο 227 Απαγόρευση διακρίσεων κατά ξένων πλοίωνΚατά την άσκηση των δικαιωμάτων και εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το παρόν Μέρος τα Κράτη οφείλουν να αποφεύγουν τις διακρίσεις, τύποις ή ουσία κατά των πλοίων οποιουδήποτε άλλου Κράτους. Άρθρο 228 Αναστολή και περιορισμοί για την κίνηση διαδικασιών1.Η διαδικασία για την επιβολή ποινών σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών ή διεθνών κανόνων και προτύπων, που αναφέρονται στην πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης που διαπράχθηκε από ξένο πλοίο έξω από τη χωρική θάλασσα του Κράτους που κινεί τη διαδικασία, θα αναστέλλεται με την έναρξη της διαδικασίας για την επιβολή ποινών από το Κράτος της σημαίας για τις αντίστοιχες παραβιάσεις μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία που για πρώτη φορά άρχισε τη διαδικασία, εκτός αν αυτή η διαδικασία αφορά σε περίπτωση μεγάλης βλάβης του παράκτιου Κράτους ή αν το συγκεκριμένο κράτος της σημαίας έχει επανειλημμένα αγνοήσει τις υποχρεώσεις του να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους εφαρμοστέους διεθνείς κανόνες και πρότυπα σε σχέση με τις παραβιάσεις που διαπράχθηκαν από τα πλοία του. Το Κράτος της σημαίας οφείλει σε εύθετο χρόνο να διαθέτει στο Κράτος που κίνησε προηγουμένως τη διαδικασία αυτή ένα πλήρη φάκελλο της υπόθεσης καθώς και τα έγγραφα της διαδικασίας, οσάκις το Κράτος της σημαίας έχει ζητήσει την αναστολή της διαδικασίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οταν η διαδικασία που κινήθηκε από το Κράτος της σημαίας έχει φθάσει στο τέρμα της, οι αναστελλόμενες διαδικασίες τερματίζονται- Μετά την πληρωμή των δαπανών που προέκυψαν σχετικά με τη διαδικασία αυτή, κάθε εγγύηση που κατατέθηκε ή άλλη οικονομική εξασφάλιση που δόθηκε σε σχέση με τις αναστελλόμενες διαδικασίες θα αποδεσμεύεται από το παράκτιο Κράτος. 2 Διαδικασίες για επιβολή ποινών σε ξένα πλοία δεν επιτρέπεται να κινούνται μετά την παρέλευση τριών ετών από της ημερομηνίας κατά την οποία διαπράχθηκε η παράβαση, και δεν αναλαμβάνονται από οποιοδήποτε άλλο iΚράτος σε περίπτωση, που έχουν κινηθεί διαδικασίες από ένα άλλο Κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίστηκαν στην παράγραφο 1. 3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν το δικαίωμα του Κράτους της σημαίας να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα, συμπεριλαμβανομένης διαδικασίας για την επιβολή ποινών, σύμφωνα με τους νόμους του, ανεξάρτητα άν έχει προηγηθεί διαδικασία από άλλο Κράτος. Άρθρο 229 Κίνηση αστικών διαδικασιώνΚαμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης, δεν επηρεάζει την κίνηση αστικών διαδικαστών σχετικών με οποιαδήποτε απαίτηση για απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Άρθρο 230 Χρηματικές ποινές και τήρηση των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τουκατηγορουμένου 1.Χρηματικές ποινές μπορεί να επιβληθούν μόνο για τις παραβιάσεις των εθνικών νόμων και κανονισμών ή των εφαρμοστέων διεθνών κανόνων και προτύπων για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που διαπράχθηκαναπό ξένα πλοία πέρα από τηχωρικήθάλασσα2 Χρηματικές ποινές μπορεί να επιβληθούν μόνο για τις παραβιάσεις των εθνικών νόμων και κανονισμών ή των εφαρμοστέων διεθνώνκανόνωνκαιπροτύπων για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που διαπράχθηκαν από ξένα πλοία μέσα στην χωρική θάλασσα, εκτός από την περίπτωση σκόπιμης και σοβαρής πράξης ρύπανσης στη χωρική θάλασσα3.Κατά τηδιεξαγωγή διαδικασίαςγιατιςπαραβιάσειςαυτέςπουδιαπράχθηκαν από ξένα πλοία και που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολήποινών, τααναγνωρισμένα δικαιώματατουκατηγορουμένουθατυγχάνουν σεβασμού. Άρθρο 231 Κοινοποίηση στο κράτος της σημαίας και σε άλλα ενδιαφερόμεναΚράτη Τα Κράτη κοινοποιούν αμέσως στο Κράτος της σημαίας και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το τμήμα 6 κατά ξένων πλοίων και θα υποβάλλουν στο Κράτος της σημαίας όλες τις επίσημες εκθέσεις τις σχετικές με τα μέτρα αυτά. Εντούτοις, όσον αφορά τις παραβιάσεις που διαπράχθηκαν στη χωρική θάλασσα, οι πιό πάνω υποχρεώσεις του παράκτιου Κράτους εφαρμόζονται μόνο στα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Οι διπλωματικοί πράκτορες ή οι πρόξενοι και, όπου είναι δυνατόν, η λιμενική αρχή του Κράτους της σημαίας θα ενημερώνονται αμέσως για κάθε μέτρο που λαμβάνεται σύμφωνα με το τμήμα 6 κατά ξένων πλοίων. Άρθρο 232 Ευθύνη των κρατών από την εφαρμογή των μέτρωνΤα κράτη ευθύνονται για ζημιά ή απώλεια που αποδίδεται σε αυτά και είναι αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το τμήμα 6, όταν τα μέτρα αυτά είναι παράνομα ή υπερβαίνουν εκείνα που απαιτούνται λογικά να ληφθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες. Τα Κράτη θα προβλέπουν για τη δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια τους για πράξεις σχετικά με τέτοια απώλεια ή ζημιά. Άρθρο 233 Διασφαλίσεις σχετικά με στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνήναυσιπλοΐα Καμιά διάταξη στα τμήματα 5, 6 και 7 δεν επηρεάζει το νομικό καθεστώς των στενών διεθνούς ναυσιπλοΐας. Εντούτοις αν ένα ξένο πλοίο άλλο από εκείνα που αναφέρονται στο τμήμα 10 έχει παραβεί τους νόμους και κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 42, παράγραφος 1(α) και (β), προκαλώντας ή απειλώντας να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον των στενών, τα Κράτη που συνορεύουν με τα στενά μπορούν να λάβουν τα ανάλογα εφαρμόσιμα μέτρα, σε τέτοια, όμως, περίπτωση αυτά οφείλουν να σεβασθούν mutatis mutandis τις διατάξεις του παρόντος τμήματος. ΤΜΗΜΑ 8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΓΟ Άρθρο 234 Περιοχές καλυμμένες με πάγοΤα παράκτια Κράτη έχουν το δικαίωμα να υιοθετούν και να επιβάλλουν αμερόληπτους νόμους και κανονισμούς για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία σε περιοχές καλυμμένες με πάγο μέσα στα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης όπου οι ιδιαίτερα δριμείες κλιματολογικές συνθήκες και η παρουσία πάγου, που καλύπτει τις περιοχές αυτές σχεδόν όλο το χρόνο, δημιουργούν εμπόδια ή εξαιρετικούς κινδύνους στη ναυτιλία, και η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα μπορούσε να επιφέρει σημαντική βλάβη ή οριστική διαταραχή στην οικολογική ισορροπία. Οι νόμοι και οι κανονισμοί αυτοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη ναυσιπλοία και την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος που βασίζεται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία ΤΜΗΜΑ 9. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Άρθρο Αρθρο 235 Ευθύνη και υποχρέωση αποζημίωσης L Τα Κράτη είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των διεθνών τους υποχρεώσεων σχετικά με την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η υποχρέωση των Κρατών για αποζημίωση απορρέει από το διεθνές δίκαιο. 2 Τα Κράτη να διασφαλίζουν τη δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου σύμφωνα με τα νομικά τους συστήματα για την άμεση και ικανοποιητική αποζημίωση ή άλλη αποκατάστασηζημιάςπουπροκάλεσε η ρύπανσητουθαλάσσιου περιβάλλοντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία τους. 3.Με αντικειμενικό σκοπό την εξασφάλιση άμεσης και ικανοποιητικής αποζημίωσης σχετικά με κάθε ζημιά που προκαλείται από τη · ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα Κράτη συνεργάζονται στην εφαρμογή του ισχύοντος διεθνούς δικαίου και στην περαιτέρω βελτίωση του σχετικά με την ευθύνη και την υποχρέωση αποζημίωσης για την εκτίμηση και αποζημίωση των ζημιών και τη διευθέτηση των σχετικών διαφορών, καθώς επίσης, όπου αρμόζει, στη βελτίωση των κριτηρίων και διαδικασιών για την καταβολή επαρκούς αποζημίωσης, όπως είναι η υποχρεωτική ασφάλιση ή τα ταμεία αποζημίωσης. ΤΜΗΜΑ 10 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ Άρθρο Αρθρο 236 ΙΚρατική ετεροδικία Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης σχετικά με την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο, βοηθητικό πλοίο του πολεμικού. ναυτικού, ως και σε άλλα πλοία ή αεροσκάφη που ανήκουν η τίθενται σε λειτουργία από κάποιο Κράτος και χρησιμοποιούνται από αυτό μόνο σε κρατικές μη εμπορικές αποστολές. Εντούτοις, κάθε Κράτος οφείλει να διασφαλίζει, με την υιοθέτηση καταλλήλων μέτρων που δεν περιορίζουν τις λειτουργίες ή λειτουργικές ικανότητες των πλοίων ή αεροσκαφών αυτών που ανήκουν ή τίθενται σε λειτουργία από αυτό, ότι τα πλοία ή αεροσκάφη αυτά δρουν κατά τρόπο σύμφωνο, όσο είναι εύλογο και πρακτικό, με την παρούσα Σύμβαση. ΤΜΗΜΑ 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 237 Υποχρεώσεις δυνάμει άλλων συμβάσεων για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.1.Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν θίγουν τις ειδικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από Κράτη δυνάμει ειδικών συμβάσεων και συμφωνιών που έχουν συναφθεί προηγουμένως και που αναφέρονται στην προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τις συμφωνίες που μπορεί να συναφθούν για την προώθηση των γενικών αρχών που τέθηκαν με την παρούσα Σύμβαση. 2 Οι ειδικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα Κράτη δυνάμει ειδικών συμβάσεων, όσον αφορά στην προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα πρέπει να εκτελούνται κατά τρόπο που να συμβαδίζει με τις γενικές αρχές και τους αντικειμενικούς σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 238 Δικαίωμα διεξαγωγής θαλάσσιας επιστημονικής έρευναςΟλα τα Κράτη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, και οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν θαλάσσια επιστημονική έρευνα χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα και καθήκοντα άλλων Κρατών, όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 239 Προαγωγή θαλάσσιας επιστημονικής έρευναςΤα Κράτη και οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί θα προάγουν και διευκολύνουν την ανάπτυξη και διεξαγωγή της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Άρθρο 240 Γενικές αρχές διεξαγωγής θαλάσσιας επιστημονικής έρευναςΣτη διεξαγωγή θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας εφαρμόζονται οι πιό κάτω αρχές: (α) η θαλάσσια επιστημονική έρευνα διεξάγεται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. (β) η θαλάσσια επιστημονική έρευνα διεξάγεται με κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους και μέσα που συνάδουν με την παρούσα Σύμβαση. (γ) η θαλάσσια επιστημονική έρευνα δεν πρέπει να παρακωλύει αδικαιολόγητα άλλες νόμιμες χρήσεις της θάλασσας οι οποίες συνάδουν με την παρούσα Σύμβαση και πρέπει να τυγχάνουν του προσκήκοντος σεβασμού κατά τη διάρκεια τέτοιων χρήσεων. (δ) η θαλάσσια επιστημονική έρευνα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς που υιοθετούνται βάσει της παρούσας Σύμβασης περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Άρθρο 241 Μη αναγνώριση θαλάσσιων επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων ως νομικής βάσης αξιώσεωνΔραστηριότητες σχετικές με θαλάσσια επιστημονική έρευνα δεν συνιστούν τη νομική βάση για οποιαδήποτε αξίωση σε οποιοδήποτε μέρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή των πόρων του. ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο Αρθρο 242 Προαγωγή διεθνούς συνεργασίας 1.Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί οφείλουν, σύμφωνα με την αρχή του σεβασμού της κυριαρχίας και της δικαιοδοσίας και με βάση το αμοιβαίο όφελος, να προάγουν τη διεθνή συνεργασία στη θαλάσσια επιστημονική έρευνα για ειρηνικούς σκοπούς. 2 Στο πνεύμα αυτό, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρατών δυνάμει της παρούσας Σύμβασης ένα Κράτος, κατά τηγ_ εφαρμογή του παρόντος Μέρους, παρέχει, όπως αρμόζει, σε άλλα Κράτη την εύλογη ευκαιρία να εξασφαλίσουν από αυτό, ή με τη συνεργασία του, πληροφορίες αναγκαίες για την πρόληψη και έλεγχο βλάβης στην υγεία και ασφάλεια των προσώπων και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Άρθρο 243 Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκώνΚράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί συνεργάζονται, μέσω της σύναψης διμερών και πολυμερών συμφωνιών, για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών διεξαγωγής θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας στο θαλάσσιο περιβάλλον και για την ολοκλήρωση των προσπαθειών των επιστημόνων στη μελέτη της ουσίας των φαινομένων και διεργασιών που συμβαίνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον και το συσχετισμό μεταξύ τους. Άρθρο 244 Δημοσίευση και διάδοση πληροφοριών και γνώσεωνL Κράτη και αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί οφείλουν σύμφωνα με τη παρούσα Σύμβαση να καθιστούν προσιτές με δημοσίευση ή διάδοση, μέσω κατάλληλων οδών πληροφορίες για τα προτεινόμενα μεγάλα προγράμματα και τους στόχους τους καθώς και γνώσεις που προέρχονται από θαλάσσια επιστημονική έρευνα. 2 Για το σκοπό αυτό, τα Κράτη, τόσο ατομικά όσο και σε συνεργασία με άλλα Κράτη και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, θα προάγουν ενεργά τη ροή των επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών και τη διάδοση γνώσεων που προέρχονται από θαλάσσια επιστημονική έρευνα, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενα Κράτη, καθώς και την ενίσχυση των αυτόνομων ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων Κρατών για θαλάσσια επιστημονική έρευνα μέσω, μεταξύ άλλων, προγραμμάτων που προσφέρουν επαρκή εκπαίδευση και άσκηση του τεχνικού και επιστημονικού τους προσωπικού. ΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Άρθρο 245 Θαλάσσια επιστημονική έρευνα στη χωρική θάλασσαΤα παράκτια Κράτη ,κατά την άσκηση της κυριαρχίας τους, έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να ρυθμίζουν, εξουσιοδοτούν και διεξάγουν θαλάσσια επιστημονική έρευνα στη χωρική τους θάλασσα Η θαλάσσια επιστημονική έρευνα σε αυτή διεξάγεται μόνο με τη ρητή συναίνεση του παράκτιου Κράτους και κάτω από όρους που θα θέτει αυτό. Άρθρο 246 Θαλάσσια επιστημονική έρευνα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα· Τα παράκτια Κράτη κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας τους, έχουν το δικαίωμα να ρυθμίζουν, εξουσιοδοτούν και διεξάγουν θαλάσσια επιστημονική έρευνα στην αποκλειστική οικονομική τους ζώνη και στην υφαλοκρηπίδα τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.