Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να παρέχει με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη τριμελούς Διυπουργικής Επιτροπής που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή οίκους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς τεχνικούς οίκους, ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρίες γενικά, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, καθώς και σε ξένες Κυβερνήσεις:
 1. Για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων που χορηγούν προς:
  • Ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις γενικά, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανώνυμες Εταιρίες.
  • Ομάδες φυσικών προσώπων ή βιώσιμων ιδιωτικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, καθώς και για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων κλάδων και δραστηριοτήτων
  • Ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν πληγεί από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα ή σοβαρές οικονομικές διαταραχές προς αποκατάσταση των ζημιών τους και τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. β. Γιατην κάλυψηυποχρεώσεων είτεΑνώνυμων Εταιριών, των οποίων οι μετοχές ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο κατά εκατό τοις εκατό (100%) ή κατά απόλυτη πλειοψηφία, είτε άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.
2.  
  Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να παρέχει με απόφαση του, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου:
 1. Προς ημεδαπές τράπεζες ή αλλοδαπές τραπεζικές εταιρίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για τις πιστώσεις που χορηγούν στα πλαίσια των διευκολύνσεων που παρέχει η Ελλάδα σε άλλες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ή υπηρεσιών
 2. Για κάλυψη ομολογιακών δανείων, που εκδίδονται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή από Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις γενικά, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ταμεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3.  
  Επιτρέπεται στον Υπουργό Οικονομικών να παρέχει με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα για την κάλυψη δανείων που χορηγούν σε ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο εξωτερικό. Η εγγύηση παρέχεται με ταυτόχρονη αντεγγύηση του δανειολήπτη προς το Δημόσιο ίση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εγγυημένου ποσού.
4.  
  Για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα για τη δανειοδότηση θυγατρικών τους επιχειρήσεων απαιτείται η εγγραφή υπέρ του Δημοσίου πρώτης υποθήκης επί ακινήτων τους
5.  
  Για οποιαδήποτε υποθήκη που εγγράφεται προς εξασφάλιση του Δημοσίου από εγγυήσεις που χορηγούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.δ/τος 4242/1962 (ΦΕΚ 187 Α). Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και υποθήκες που δεν έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα, για εγγυήσεις που παρασχέθηκαν προ της ισχύος του νόμου αυτού, με τον όρο εγγραφής πρώτης υποθήκης υπέρ του Δημοσίου.
Άρθρο 2
1.  
  Για τα δάνεια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στα πλαίσια οικονομικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες με την εγγύηση των Κρατών-μελών, η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου
Άρθρο 3
1.  
  Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από την ψήφιση του Προϋπολογισμού κάθε έτους, με εισήγηση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται το ανώτατο συνολικό ποσό των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι δυνατόν να παρασχεθούν μέσα στο έτος αυτό με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πλην αυτών που αφορούν έκτακτα γεγονότα. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού.
2.  
  Τα σχέδια περί χρηματοδότησης επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής με την εγγύηση του Δημοσίου που δεν συμβιβάζονται με την Κοινή Αγορά, κατά το άρθρο 92 της νέας Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθενται υπόψη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον, κατά το άρθρο 93, έλεγχο και έγκριση
3.  
  Τα διαδικαστικά θέματα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχουν σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 4
1.  
  Ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, πέραν των περιπτώσεων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δύναται να παρέχει βεβαιώσεις υπέρ φορέων του δημόσιου τομέα ή φορέων των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει κατά νόμο υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο, ότι το Ελληνικό Δημόσιο διαφυλλάσσει τη μορφή του νομικού καθεστώτος των πιο πάνω φορέων ή καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διατηρηθεί η οικονομική δυνατότητα των φορέων αυτών για την εκπλήρωση από αυτούς των ανειλημμένων ή αναλαμβανόμενων οικονομικών υποχρεώσεών τους έναντι ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων
Άρθρο 5
1.  
  Συνιστάται Τριμελής Διυπουργική Επιτροπή από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και τον Υπουργό που εποπτεύει τον υπό δανειοδότηση ή πιστοδότηση φορέα
2.  
  Η Επιτροπή:
 1. Εξετάζει τα θέματα χορήγησης δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αξιολογεί τη σκοπιμότητα παροχής της από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς στα πλαίσια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, της Κυβερνητικής Επιτροπής και γενικά στα πλαίσια της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή της σύμφωνης γνώμης στον Υπουργό Οικονομικών
 2. Εγκρίνει τους δανεισμούς από το εξωτερικό των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση α, είτε χωρίς αυτήν
 3. Εγκρίνει τις συμφωνίες των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με πιστωτικά ιδρύματα
3.  
  Στην Επιτροπή παρίσταται και ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, ο οποίος εισηγείται τα θέματα
4.  
  Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κ. με βαθμό Α, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή του κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
Άρθρο 6
1.  
  Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Υποεπιτροπή στην οποία μετέχουν:
 1. Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από το Γενικό Δ/ντή του Γ.Λ.Κ.
 2. Ο Γενικός Δ/ντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο οποίος αναπληρώνεται από το Δ/ντή της Δ/νσης Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 3. Ο Δ/ντής της Δ/νσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
 4. Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 5. Ο Δ/ντής της Δ/νοης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 6. Ο Δ/ντής της Δ/νσης Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, επίσης ανώτερο υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης από το Διοικητή της Τράπεζας αυτής
 7. Ένας εμπειρογνώμονας ειδικός σε θέματα ανάλυσης οικονομικών συστημάτων και εγγυήσεων, οριζόμενος από τον Υπουργό Οικονομικών στον οποίο καταβάλλεται ειδική αμοιβή.
 8. Τα υπό στοιχεία γ, δ, και ε μέλη, εφόσον κωλύονται, ελλείπουν ή απουσιάζουν αναπληρώνονται από τους προϊσταμένους των αρμόδιων τμημάτων.
2.  
  Στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής μπορεί να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του προέδρου, χωρίς ψήφο, και οι αναπληρωτές των μελών, καθώς και εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και των φορέων υπέρ των οποίων ζητείται η εγγύηση
3.  
  Χρέη Γραμματέα της Υποεπιτροπής εκτελεί υπάλληλος με βαθμό Α ή Β της Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.-Δ25), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, υπάλληλο με βαθμό Α ή Β, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Υποεπιτροπής, η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των αναπληρωτών και του Γραμματέα της που καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4.  
  Η Υποεπιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εξετάζει κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αίτησης παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για να διαπιστώσει αν πληρούνται από τους ενδιαφερόμενους φορείς οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου
 1. Μελετά και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία των φορέων αυτών με σκοπό να διαπιστώσει την προοπτική αυτών και κυρίως τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των προς εγγύηση υποχρεώσεων από ίδια τους έσοδα με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
 2. Σε αντίθετη περίπτωση σταθμίζει το μέγεθος του αναλαμβανόμενου κινδύνου από το Ελληνικό Δημόσιο και την επίδραση που έχει ο κίνδυνος αυτός στη διαμόρφωση του Δημόσιου Χρέους.
 3. Μελετά ειδικά προβλήματα συνδεόμενα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους
 4. Υποβάλλει τα πορίσματά της στη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και εισηγείται εγγράφως για την παροχή ή όχι της σχετικής σύμφωνης γνώμης της, προτείνοντας προϋποθέσεις και όρους παροχής της εγγύησης, καθώς και ασφάλειες που πρέπει να παραχωρηθούν από τους ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εκχώρηση πόρων τους
 5. Εξετάζει τα αιτήματα για εξωτερικό δανεισμό, που υποβάλλουν σε αυτήν τα αρμόδια όργανα των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποφασίζουν την προσφυγή σε δανεισμό με την εγγύηση ή χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και εισηγείται εγγράφως στη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος νόμου
 6. Επεξεργάζεται τα σχέδια των συμφωνιών που πρόκειται να συναφθούν μεταξύ των Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και των πιστωτικών ιδρυμάτων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
5.  
  Τα αιτήματα υποβάλλονται στην Υποεπιτροπή μέσω της Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κ. (Δ25).
6.  
  Για την εξέταση κατά ατομική περίπτωση αιτημάτων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια ή πιστώσεις προς εκτέλεση επενδυτικών προγραμμάτων υποβάλλεται, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου ή της πίστωσης, καθώς και έκθεση του πιστωτικού ιδρύματος που πρόκειται να χορηγήσει το δάνειο ή την πίστωση
7.  
  Για την εξέταση αιτήματος σε κάθε άλλη ατομική περίπτωση, υποβάλλεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του δανείου ή της πίστωσης και έκθεση του πιστωτικού ιδρύματος που πρόκειται να χορηγήσει το δάνειο ή την πίστωση
Άρθρο 7
1.  
  Σε περιπτώσεις υπερημερίας, οφειλετών που δανειοδοτήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ του συμβατικού τόκου και του τόκου υπερημερίας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, ως έσοδό του, προς μείωση της επιβάρυνσής του που προκαλείται από τις εγγυήσεις που παρέχονται
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης σε λογαριασμό του Δημοσίου των σχετικών ποσών ή βεβαίωσης αυτών ως εσόδου του Δημοσίου σε περίπτωση μη είσπραξής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 8
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο για κάθε παροχή της εγγύησής του δικαιούται προμήθεια που υπολογίζεται ως ετήσιο ποσοστό μέχρι δύο τοις εκατό (2%) επί του εκάστοτε εγγυημένου ποσού κατά κεφάλαιο και τόκους
2.  
  Το ακριβές ποσοστό της προμήθειας καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
3.  
  Η προμήθεια αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και προορίζεται για τη μείωση της επιβάρυνσής του από τις παρεχόμενες εγγυήσεις
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της προμήθειας, η διαδικασία είσπραξης από τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς, απόδοσης των σχετικών ποσών στο Δημόσιο και βεβαίωσης ως εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου των ποσών που δεν εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 9
1.  
  Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.-Δ25) για τις εκάστοτε διαπιστούμενες παραβάσεις των δανειστριών τραπεζών και των δανειοληπτών που αφορούν δάνεια του ιδιωτικού τομέα που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να κρίνεται από την Υπηρεσία αυτή αν και σε ποια έκταση ισχύει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Άρθρο 14
1.  
  Στην παράγραφο 20 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α) προστίθεται νέο εδάφιο ως κατωτέρω: Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31.12.1993 και έχουν βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) διαγράφονται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξυπηρέτηση των δανείων δεν αποδίδονται.
Άρθρο 16
1.  
  Η περίπτωση στ της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.δ/τος 400/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2170/1993, καταργείται.
Άρθρο 18
1.  
  Βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων της Ε.Κ.Τ.Ε. που περιέρχονται στο Δημόσιο Οι απαιτήσεις που περιέρχονται στο Δημόσιο, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α) και του άρθρου 32 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α), βεβαιώνονται από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Κ.Τ.Ε.) στις αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) των υποχρέων. Με τις απαιτήσεις του Δημοσίου μπορούν να συμβεβαιωθούν και τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις του ίδιου δανειστικού συμβολαίου υπέρ της Ε.Κ.Τ.Ε. Οι οφειλές αυτές εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή αρχομένης από της λήξεως του έτους βεβαιώσεως τους στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και καταβάλλονται σε εξήντα (60) ίσες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση των οφειλών αυτών στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Για τυχόν βεβαιωμένες οφειλές της κατηγορίας αυτής κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα στον επόμενο από τη δημοσίευση μήνα και δεν γεννάται αξίωση κατά του Δημοσίου για τα ήδη καταβληθέντα ποσά. Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης συνεπάγεται έκπτωση κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ποσού που εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου. Οι υπάρχουσες εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες ή άλλες ειδικές εγγυήσεις των απαιτήσεων αυτών διατηρούνται υπέρ του Δημοσίου, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α). Η Ε.Κ.Τ.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιήσει και παραδώσει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε διάστημα δέκα (10) μηνών από τη σύνταξη από αυτήν των τίτλων είσπραξης, τα αποδεικτικά στοιχεία των ανωτέρω ασφαλειών. Από 1ης Μαΐου 1995 δεν εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες οι αυτοτελώς βεβαιωμένες απαιτήσεις υπέρ της Ε.Κ.Τ.Ε. από δάνεια του ν.δ/τος 1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α), τα εισπρακτέα υπόλοιπα των οποίων διαγράφονται οίκοθεν με πράξη του προϊστάμενου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωμένες, μετά την κατά τα ανωτέρω βεβαίωση των απαιτήσεων που περιέρχονται στο Δημόσιο και τυχόν συμβεβαιωμένων απαιτήσεων υπέρ της Ε.Κ.Τ.Ε.
Άρθρο 19
1.  
  Οι ρυθμίσεις του άρθρου 62 του ν. 2214/1994 Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 75 Α), ισχύουν και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
2.  
  Όπου στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών, για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο νοείται ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών
Άρθρο 20 "Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 34 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 δεν αφορά το διοικητικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο προσωπικό αυτό, υπό πς προϋποθέσεις και τους όρους των λοιπών εδα [...]"
1.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των λοιπών, πλην του τελευταίου εδαφίου της παρ. 34 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994.
Άρθρο 21
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Στα Διοικητικά Συμβούλια των Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Δ.Ε.Κ.Ο.), των Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων και των Ν.Π.Δ.Δ. γενικά, που έχουν δανειοδοτηθεί ή πρόκειται να δανειοδοτηθούν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μετέχει ως τακτικό μέλος, ένας υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του κλάδου ΠΕ - Δημοσιονομικών με βαθμό Α , ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών του Γ.Λ.Κ. (Δ25). Η συμμετοχή αυτού διαρκεί μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης των εγγυημένων δανείων.
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, προβαίνει σε εξόφληση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την κατάπτωση των εγγυήσεων που έχει παράσχει μετά από προηγούμενη βεβαίωση, ως εσόδων του. των σχετικών ποσών στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και με βάση τα δικαιολογητικά που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάστασή του στα δικαιώματα του πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου φορέα που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική επιστολή ή την πίστωση γενικά, τόσο κατά των πρωτοφειλετών όσο και κατά των εγγυητών και λοιπών συνυπόχρεων.
2.  
  Οι ασφάλειες που χορηγούνται από τους πρωτοφειλέτες, τους εγγυητές και άλλους συνυπόχρεους στο όνομα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών φορέων για την εξασφάλιση των δανείων, εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τη βεβαίωση και μόνο ως εσόδων του, των εγγυημένων ανεξόφλητων οφειλών
3.  
  Οι ασφάλειες αυτές, σε περιπτώσεις βεβαίωσης στις Δ.Ο.Υ. τμήματος των ανεξόφλητων απαιτήσεων των τραπεζών, λειτουργούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αναλογικά κατά τη σχέση του ποσού των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, προς το συνολικό ποσό ανεξόφλητων οφειλών (βεβαιωμένων και μη).
4.  
  Αν από υπαιτιότητα του δανειστή ή πιστωτή δεν συνέτρεχαν ή εκ των υστέρων εξέλειπαν οι προϋποθέσεις χορήγησης της εγγύησης, το Δημόσιο ελευθερώνεται και τυχόν εντολές πληρωμής, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, ανακαλούνται και εκπίπτονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες όπου έχουν βεβαιωθεί τα αντίστοιχα ποσά με μέριμνα της Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.-Δ25).
5.  
  Τα αναγκαία δικαιολογητικά, που καθιστούν δυνατή τη βεβαίωση και την πλήρη υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα των τραπεζών, ο χρόνος και ο τρόπος βεβαίωσης, οι περιπτώσεις έκπτωσης από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ. -Δ25), βεβαιωμένων ήδη οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο Άρθρο12
1.  
  Οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών περί παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο Άρθρο13
1.  
  Η απόσβεση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.), της παραγράφου 31 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981 (ΦΕΚ 147 Α), που ανάγονται στη χρονική περίοδο από της ιδρύσεως της εταιρείας μέχρι και την 31.12.1996, γίνεται από τον Ισολογισμό της χρήσης 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.
Άρθρο Άρθρο15
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του α.ν. 747/1945 (ΦΕΚ 309 Α), της παρ. 7 του άρθρου μόνου του α.ν. 9/1967 (ΦΕΚ 75 Α), της παρ. 3 του άρθρου 168 του ν. 1065/1980 (ΦΕΚ 168 Α), του άρθρου 24 του ν. 1921/1991 (ΦΕΚ 12 Α), του άρθρου 20 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α), του άρθρου 18 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), της παρ. 28 του άρθρου 14 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο Άρθρο17 "Θέματα Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου"
1.  
  Των Υπηρεσιών της Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου, προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η θέση του Διευθυντή καταργείται. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ό Γενικός Διευθυντής μπορεί να αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον προϊστάμενο της Τεχνικής ή Οικονομικής Υπηρεσίας.
2.  
  Ως Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, πτυχιούχος Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που να διαθέτει εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις ως προς το έργο της Εταιρίας. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με την ίδια απόφαση, καθώς και η διάρκεια της πρόσληψης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, μπορεί όμως να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο και για ίσο χρόνο.
3.  
  Ο Γενικός Διευθυντής:
 1. Ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρίας
 2. Εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχει άνευ ψήφου στις συνεδριάσεις του
 3. Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και ενεργεί τις πράξεις για τις οποίες εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο αυτό
4.  
  Οι πλοηγοί του Πλοηγικού Σταθμού Διώρυγας Κορίνθου χαρακτηρίζονται ως πλοηγοί διέλευσης. Τα υπό του άρθρου 8 του ν. 3142/1955 προβλεπόμενα για το διορισμό πλοηγών προσόντα ισχύουν και για το διορισμό πλοηγών διέλευσης. Κατ εξαίρεση, για τους πλοηγούς διέλευσης απαιτείται υπερτριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία και όχι υπερδεκαετής.
5.  
  Οι αποδοχές των πλοηγών διέλευσης Διώρυγας Κορίνθου από της εφαρμογής του παρόντος καθορίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 1395/1983, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3/4 των αντίστοιχων αποδοχών των πλοηγών του Λιμένα Πειραιά. Η τυχόν προκύπτουσα εκ της εφαρμογής του παρόντος άρθρου διαφορά αποδοχών διατηρείται ως προσωπική διαφορά και συμψηφίζεται με τις καθ οιονδήποτε τρόπο μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών συμπεριλαμβανομένης και της Α.Τ.Α.
6.  
  Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1395/1983 καταργείται.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1955/3142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3142 1955
ΝΟΜΟΣ 1980/1065 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1065 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1160 1981
ΝΟΜΟΣ 1983/1395 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1395 1983
ΝΟΜΟΣ 1991/1921 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1921 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1957 1991
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2020 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Τροποποίηση του Ν.Δ. 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλες διατάξεις. 1993/2170 1993
Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άθλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις. 1994/2198 1994
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/4242 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/4242 1962
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/400 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1138 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1138 1972
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/747 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/747 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/9 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 1998. 1998/5_27-3-1998 1998
Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 1999. 1999/7_5-2-1999 1999
Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 2001 2001/20_8-3-2001 2001
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. 1998/2669 1998
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις. 2006/3483 2006
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2008/3697 2008
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις. 2009/3746 2009
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού αυτής. 1997/158 1997