ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2323

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Υπαίθριο εμπόριο, στάσιμο ή πλανόδιο, συνιστά η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε μη στεγασμένο χώρο και μη δυνάμενο να χαρακτηρισθεί ως επαγγελματική στέγη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 813/ 1978, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 34/1995 και ισχύει. Ως μη στεγασμένοι χώροι, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θεωρούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή ακόμα και περίφραγμα, που δεν αποτελεί μόνιμη κατασκευή, όπως τα λούνα παρκ, οι πίστες αυτοκινητιδίων, τα τσίρκο, οι καντίνες και άλλες παρεμφερείς εγκαταστάσεις.
2.  
  Ειδικά πλανόδιο εμπόριο συνιστά το εποχούμενο ή με οποιονδήποτε τρόπο κινητό εμπόρο.
3.  
  Η άσκηση του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου επιτρέπεται μόνο σε χωριά ή οικισμούς όπου δεν υπάρχει στεγασμένο εμπόριο ειδικά για τα είδη που χορηγείται η άδεια πλανόδιου πωλητή, με εξαίρεση τις κινητές καντίνες και τους πωλητές λευκών ειδών, που χρησιμοποιούσαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου όχημα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, χαρακτηριζόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών ως κινητό κατάστημα
4.  
  Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας, που χορηγείται με απόφαση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), στα όρια του νομού της οποίας διαμένει ο ενδιαφερόμενος κατά τα δύο τελευταία έτη και ισχύει για όλη την Ελλάδα μόνο για τα προϊόντα γης και θάλασσας. Για τα λοιπά προϊόντα η σχετική άδειο ισχύει μόνο για το νομό για τον οποίο εκδίδεται.
5.  
  Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μέσα σε:
 1. καθορισμένους και οριοθετημένους από τους δήμους και κοινότητες χώρους της δικαιοδοσίας τους και β. ιδιωτικούς χώρους.
6.  
  Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας που χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, κατόπιν αποφάσεως του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
7.  
  Οι .δήμοι και οι κοινότητες με αποφάσεις των συμβουλίων τους, οι οποίες εκδίδονται το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, οριοθετούν συγκεκριμένους χώρους, στους οποίους καθορίζουν αριθμό ομαδικών ή μεμονωμένων θέσεων, που παραχωρούν για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται εκτός: α) του ιστορικού, εμπορικού και τουριστικού κέντρου των πόλεων, β) των δημοτικών και λαϊκών αγορών, και σε απόσταση, η οποία καθορίζεται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, ώστε να μη θίγονται καταστήματα ομοειδών ειδών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις άσκησης παραδοσιακών δραστηριοτήτων και γ) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
8.  
  Οι παραπάνω αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων εκδίδονται αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του οικείου επιμελητηρίου, του εμπορικού συλλόγου, της ομοσπονδίας επαγγελματιών-βιοτεχνών της περιοχής, του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, των αρμόδιων εφορειών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, της πολεοδομίας της αρμόδιας κατά τόπο Ν.Α. και της οικείας υπηρεσίας τροχαίας.
9.  
  Σε περίπτωση που ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών για την κάλυψη των καθοριζόμενων θέσεων είναι μικρότερος σε σχέση με τον αριθμό των ενδιαφερομένων, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα χορηγούνται άδειες κατά προτεραιότητα στους αναπήρους ή θύματα πολέμου, του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87 Α), οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκατάστασης, σε αναπήρους ή θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, σε ανάπηρους και θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των νόμων 812/1943 και 1512/1950, σε αναπήρους με ποσοστό πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα και σε πολυτέκνους. Για τους υπόλοιπους θα διενεργείται κλήρωση ανάμεσα στους ενδιαφερομένους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η διαδικασία της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση αυτού. Κλήρωση θα διενεργείται και στην περίπτωση που ο αριθμός των εχόντων προτεραιότητα υπερβαίνει τον αριθμό των χορηγούμενων αδειών. Σε περίπτωση που, για διάφορους λόγους, δεν εξαντλείται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών, η διαδικασία, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, θα επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες.
10.  
  Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, με απόφαση τους και μετά από γνώμη των αναφερόμενων στη παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου φορέων, καθορίζουν τα παραδοσιακά είδη; και δραστηριότητες της περιφέρειάς τους
11.  
  Με απόφαση; του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης αδειών στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου, καντινών, πάσης φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα παρκ, πιοτών αυτοκινητιδίων, Τσίρκο, μοτοσυκλεττών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, οι περιπτώσεις εξαιρέσεων από τη χορήγηοη των ανωτέρω αδειών, οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης των δικαιούχων, ο χρόνος ισχύος της άδειας και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος νόμου
12.  
  Για τη χωροθέτηση ορισμένων χαρακτηριστικών ή μεγάλων δραστηριοτήτων, που επηρεάζουν τη λειτουργία, τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα της πόλης, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
Άρθρο 2
1.  
  Για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Οι άδειες χορηγούνται.α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς εμπόρους. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων δ’ και ε’ του προηγούμενου εδαφίου. Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω. Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση. Κατ’ εξαίρεση, για τη συμμετοχή στις ως άνω υπαίθριες αγορές που τελούνται στα νησιά της χώρας, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, οι σχετικές άδειες εκδίδονται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου, εφόσον τα γεωγραφικά όρια κάθε νησιού συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή οι άδειες αφορούν το νησί, όπου εδρεύει η οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Το Δημόσιο, δήμοι ή κοινότητες και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία των προαναφερόμενων αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις θρησκευτικές ή επετειακές. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές, τα οποία πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς, όπως χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά στολίδια και είδη διακόσμησης, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές κάρτες, χριστουγεννιάτικα δέντρα, πασχαλινά αυγά, μπαλόνια, υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες κ.λπ.
Ειδικά για τους μετέχοντες στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 2218/1994. Η ισχύς της άδειας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, χορηγείται δε σε πρόσωπα που ασκούν υπαίθριο εμπόριο και σε εμπόρους. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο άδειες εμποροπανηγύρεων χορηγούνται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την ευκαιρία θρησκευτικών ή άλλων επετειακών εορτών, για συγκεκριμένο χώρο και τόπο που προσδιορίζεται στην οικεία απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τα εμπορικά κέντρα των πόλεων και κωμοπόλεων.
2.  
  Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από γνώμη των οικείων επιμελητηρίων, του εμπορικού συλλόγου και της ομοσπονδίας βιοτεχνών και επαγγελματιών της περιοχής, καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τη διενέργεια κατά τις Κυριακές παζαριού σε προκαθορισμένους χώρους ευθύνης του. Τα είδη που μπορούν να πωλούνται στο παζάρι κάθε δήμου ή κοινότητας καθορίζονται με την ίδια απόφαση και είναι δεύτερης διαλογής ή μεταχειρισμένα. Οι άδειες συμμετοχής στο παζάρι χορηγούνται με απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων.
Άρθρο 3
1.  
  Οι άδειες άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόμου, στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των οργανισμών λιμένων, λιμενικών ταμείων και μαρίνων του Ε.Ο.Τ., χορηγούνται από τις υπηρεσίες αυτές, ενώ οι ίδιες άδειες επί των πλοίων χορηγούνται από τις οικείες λιμενικές αρχές.
2.  
  Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που προβλέπονται από το άρθρο 10 του α.ν. 2520ΛΙ940 Περί Υγειονομικών Διατάξεων(ΦΕΚ 243 Α) και από την Α1β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526 13), όπως συμπληρώθηκε με την Υ1β/5628/1994 (ΦΕΚ 760 Β), επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή άλλων πλωτών ναυπηγημάτων ή επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, χορηγούνται από τις οικείες λιμενικές αρχές, ενώ οι ίδιες άδειες στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο υπηρεσιών χορηγούνται από τις υπηρεσίες αυτές.
3.  
  Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, ο χρόνος ισχύος των αδειών, η ακολουθητέα διαδικασία για την ανανέωση ή επέκτασή τους, ο τύπος και το περιεχόμενο τους, οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης των δικαιούχων, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται, οι περιπτώσεις εξαιρέσεων από τη χορήγηση των αδειών, το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης τυχόν παραχωρηθέντος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χώρου (χερσαίου ή και θαλάσσιου), οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης (προσωρινής ή οριστικής) των αδειών, οι ώρες απασχόλησης - λειτουργίας, οι υποχρεώσεις (γενικές ή ειδικές) των κατόχων των αδειών, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού και Εσωτερικών, όταν απαιτείται, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 4
1.  
  Κατ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος νόμου παρέχεται η δυνατότητα στους ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και. τον Πόντο και εγκαθίστανται οριστική στην Ελλάδα, να πωλούν την οικοσκευή τους, με ην προσκόμιση πιστοποιητικού μετοικεσίας με άδεια του χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η πώληση αυτή επιτρέπεται νι πραγματοποιείται μόνο στις παρυφές των λαϊκών αγορών, η δε σχετική άδεια εκδίδεται εφάπαξ, ισχύει για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσης της και δεν μπορεί να ανανεωθεί.
Άρθρο 5
1.  
  Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου επιβάλλεται, με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας του νομού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, χρηματικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, αναπροσαρμοζόμενο με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί εσόδων δήμων και κοινοτήτων.
2.  
  Με τη βεβαίωση από τα αστυνομικά όργανα ή τα αρμόδια όργανα του δήμου ή της κοινότητας της παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν τα είδη που διαθέτουν προς πώληση και τα μέσα που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν. Σε περίπτωση που οι παραβάτες αρνούνται να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, τα αρμόδια όργανα μεριμνούν για τη μεταφορά των εν λόγω ειδών και μέσων για φύλαξη στις αποθήκες του οικείου δήμου ή κοινότητας. Τα ανωτέρω είδη και μέσα αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν εντός δέκα (10) ημερών οι δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω είδη και τα μέσα κατάσχονται και εκπλειστηριάζονται κατά τις οικείες περί αναγκαστικής εκτελέσεως διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3.  
  Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από συντρέχουσες άλλες κυρώσεις, επιβάλλονται από την οικεία λιμενική αρχή οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 157 του ν.δ/τος 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α).
Άρθρο 6
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται: α. Το άρθρο 30 και η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α).
 1. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου
2.  
  Οι εκδοθείσες άδειες άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων λήγουν αυτοδικαίως στο τέλος Φεβρουαρίου 1996
3.  
  Για όλες τις δραστηριότητες του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα. Επίσης, έχουν εφαρμογή οι υγειονομικές-αστιατρικές και οι αστυνομικές διατάξεις, καθώς και όπου τους αφορούν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.).
Άρθρο 8
1.  
  Στο άρθρο 6 του ν. 2286/1995 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19 Α) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6, ως εξής: 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου συγκροτούνται Επιτροπή Προμηθειών και Μόνιμες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια..
Άρθρο 9
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δύναται να απονέμονται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις βραβεία σχετικά με:
 1. την ποιότητα προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών
 2. την καινοτομία προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών,
 3. την ευελιξία μονάδων παραγωγής,
 4. μεθόδους παραγωγής και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία απονομής των βραβείων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια και συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Επιτροπή Βραβείων, η οποία γνωμοδοτεί στον Υπουργό για την επιλογή των επιχειρήσεων, στις οποίες θα απονέμονται τα βραβεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής. Η Επιτροπή Βραβείων, για την υποστήριξη του έργου της, δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να -ορίζει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα γνωμοδοτούν επί των θεμάτων που τους ανατίθενται. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δύναται να καθορίζονται τα προσόντα των εμπειρογνωμόνων, ο ανώτατος αριθμός αναθέσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
3.  
  Στα μέλη της Επιτροπής Βραβείων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988, και στους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονομικών.
4.  
  Τα βραβεία συνίστανται και σε χρηματική αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, δυνάμενο να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση
5.  
  Οι δαπάνες που προβλέπονται με το παρόν άρθρο βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 10
1.  
  Για την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου απαιτείται άδεια χορηγούμενη από το νομαρχιακό συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά γνώμη της αντίστοιχης, οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν η επιφάνεια πωλήσεων είναι:
 1. άνω των 600 τ.μ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Σάμος, Λήμνος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά και Λευκάδα,.
 2. άνω των 200 τ.μ. στα υπόλοιπα νησιά,.
 3. άνω των 1000 τ.μ. σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 30.000 κατοίκων, εφόσον η υπεραγορά βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 10 χλμ. από το κέντρο του δήμου με το μεγαλύτερο πληθυσμό,.
 4. άνω των 2000 τ.μ. στα νησιά Κρήτη, Ρόδο και Κέρκυρα και σε δήμους με πληθυσμό από 30.001-100.000 εφόσον η υπεραγορά βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 10 χλμ. από το κέντρο του δήμου με το μεγαλύτερο πληθυσμό.
 5. Για το πληθυσμιακό όριο λαμβάνεται υπόψη η τελευταία κάθε φορά απογραφή.
 6. Στα πολεοδομικά συγκροτήματα τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης δεν ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί.
2.  
  Για την έκδοση της-άδειας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως:
 1. Οι οικονομικές και κονωνικές συνέπειες για την περιοχή ως σύνολο και ιδίως η εναρμόνιση προς το συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης μιας περιοχής, οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στην αγροτική οικονομία της περιοχής
 2. Ο κίνδυνος διαρροής εισοδήματος από την περιοχή για την οποία ζητείται η άδεια, σε συνδυασμό με την ανάγκη συγκράτησης του πληθυσμού σε αυτή
 3. Η εξυπηρέτηση των καταναλωτών και ιδίως η επίδραση στο επίπεδο τιμών της περιοχής, η διασφάλιση του κανονικού εφοδιασμού των καταναλωτών, η ανταπόκριση στις ανάγκες και συνήθειες των καταναλωτών, η δυνατότητα πρόσβασης στη μονάδα με διάφορα μεταφορικά μέσα και κυρίως με μέσα μαζικής μεταφοράς
 4. Ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και ιδίως η εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδομής, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις
 5. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση, η συμβολή στη διατήρηση ή αύξηση των θέσεων εργασίας στην περιοχή, η συμβολή στη σταθερότητα και την ποιότητα των θέσεων εργασίας.
 6. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και δημοσιεύεται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του νομού.
 7. Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α.
 8. Το νομαρχιακό συμβούλιο υποχρεούται να εκδώσει απόφαση το βραδύτερο εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης, η οποία άλλως θεωρείται ότι έγινε δεκτή.
 9. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο προσδιορίζονται επακριβώς η επιφάνεια πωλήσεων, ο αποθηκευτικοί και λοιποί βοηθητικοί χώροι, ως και σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου.
 10. Κατά της απόφασης επιτρέπεται άσκηση προσφυγής ενώπιον του διοικητικού εφετείου (ακυρωτική διαδικασία), εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία υποχρεωτική δημοσίευση της απόφασης, εκ μέρους του θιγομένου.
 11. Η σχετική δίκη ορίζεται να διεξαχθεί εντός διμήνου από την κατάθεση της προσφυγής και η απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από τη συζήτηση της υπόθεσης.
3.  
  Μέχρι να λειτουργήσει η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του παρόντος οικονομική και κοινωνική επιτροπή θα γνωμοδοτεί στο νομαρχιακό συμβούλιο επιτροπή που συγκροτείται εκ των εκπροσώπων:.
 1. της οικείας επιθεώρησης εργασίας νομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Εργασίας, ως Προέδρου,
 2. του εμπορικού συλλόγου της έδρας της Ν.Α.,.
 3. της ένωσης καταναλωτών, που διαθέτει τα περισσότερα μέλη στη συγκεκριμένη περιφέρεια.
 4. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί ένωση καταναλωτών θα συμμετέχει υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας.
4.  
 1. Οι πολεοδομικές διατάξεις κατισχύουν των θεσπιζόμενων με το παρόν άρθρο, εφόσον αυτές είναι αυστηρότερες των τελευταίων
 2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε υπεραγορές λιανικού εμπορίου που έχουν τύχει της αντίστοιχης άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και υπό τον όρο ότι η σχετική αίτηση, μετά των αναγκαίων δικαιολογητικών, υποβλήθηκαν στην εν λόγω υπηρεσία μέχρι τις 14.6.1995.
Άρθρο 11
1.  
  Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2296/1995 (ΦΕΚ 43 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Από το διορισμό των μελών και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και μέχρι την έναρξη λειτουργίας και την οργάνωση της Γραμματείας της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξυπηρετείται από προσωπικό που αποσπάται σε αυτή, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργού Εμπορίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού..
2.  
  Το εδάφιο 2β της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2296/1995 (ΦΕΚ 43 Α) τροποποιείται ως εξής: β) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων..
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α) τροποποιείται ως εξής: 1. Σε καταγγελία για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 και 2α δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο..
Άρθρο 12
1.  
  Για την άμεση στέγαση των σεισμοπλήκτων των νομών Γρεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισμό της 13ης Μαΐου 1995, μπορεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να αναλάβει την κατασκευή οικιών συμβατικής κατασκευής ή προκατασκευασμένων, θεωρουμένων των έργων αυτών ως δημόσιο έργο. Η κατασκευή των ανωτέρω οικιών γίνεται σε ιδιόκτητα οικόπεδα των σεισμοπλήκτων ή σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που παραχωρούνται ως οικόπεδα στους σεισμόπληκτους. Οι σεισμόπληκτοι που επιθυμούν τη στέγαση τους με τον ανωτέρω τρόπο πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες να δηλώνουν ρητά και ανέκλητα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις την επιλογή τους αυτή μέσα σεπροθεσμία πουορίζεται μεαπόφαση τουΥπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Τυχόν υποβληθείσες σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις είναι έγκυρες. Οι οικίες αυτές είναι εμβαδού πενήντα (50) τ.μ. για οικογένειες μέχρι τρία (3) άτομα και εξήντα (60) τ.μ. για οικογένειες με τέσσερα (4) και άνω άτομα. Κάθε σεισμόπληκτος δικαιούται μία μόνο προκατασκευασμένη ή συμβατική οικία. Για τις άλλες πληγείσες οικοδομές ιδιοκτησίας του (οικίες, καταστήματα, βοηθητικοί χώροι κ.λπ.) μπορεί να χορηγείται άτοκο δάνειο χωρίς κρατική αρωγή. Αποκλειστικό δικαίωμα στις ανωτέρω οικίες έχουν οι σεισμόπληκτοι που ήταν μόνιμοι κάτοικοι στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές και χρησιμοποιούσαν την καταστραφείσα οικεία τους ως μόνιμη κατοικία. Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης των οικιών αυτών καλύπτεται από τις πιστώσεις ενάριθμου έργου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και παρέχεται ως δωρεάν κρατική αρωγή στους σεισμόπληκτους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ρυθμίζονται λεπτομέρειες και σχετικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
2.  
  Διοικητικές πράξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν •και συμβάσεις που καταρτίστηκαν μέχρι της ισχύος του παρόντος άρθρου, για την εκπλήρωση του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο σκοπού, θεωρούνται νόμιμες από της εκδόσεως τους
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο7 ":"
1.  
  Ο Υπουργός Εμπορίου με αποφάσεις του μπορεί να ιδρύει, να μετακινεί ή να καταργεί Λαϊκές Αγορές στην περιφέρεια Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και του Δ. Σ. του Ταμείου Λαϊκών Αγορών.
2.  
  Οι κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με αποφάσεις τους μπορούν να ιδρύουν, να μετακινούν και να καταργούν Λαϊκές Αγορές στις περιφέρειες του νομού τους μετά από απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου
3.  
  Για την ίδρυση ή μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς απαιτείται γνώμη του κατά τόπον αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για το χώρο λειτουργίας τους
4.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, τα προϊόντα που διατίθενται, τα επαγγέλματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, μεταβίβαση, προσωρινή ή οριστική ανάκληση, αδράνεια και αναθεώρηση των αδειών πωλητών, για την κατανομή των θέσεων, για την επιβολή κυρώσεων, για τη συγκρότηση επιτροπών και για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και τους πωλητές τους., Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που ρυθμίζει τα θέματα της παραγράφου αυτής.
5.  
  Οι κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας εκδίδουν συναφείς με τις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου για τις Λαϊκές Αγορές της περιφέρειας τους
6.  
  Το Δ. Σ. του Ταμείου Λαϊκών Αγορών:.
 1. δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του Ταμείου,
 2. εισηγείται στον Υπουργό Εμπορίου κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των αγορών,
 3. αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου,
 4. επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές Λαϊκών Αγορών σε περιπτώσεις παραβάσεων των κειμένων διατάξεων,
 5. γνωμοδοτεί σε θέματα λειτουργίας των αγορών,
 6. αναθέτει στις υπηρεσίες του Ταμείου την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπου κρίνει τούτο σκόπιμο
7.  
  Οι παραβαίνοντες τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας γενικότερα των Λαϊκών Αγορών - επιφυλασσομένων των ρυθμίσεων περί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων- τιμωρούνται α) με προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας και β) με χρηματικό πρόστιμο μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. Κάθε μεταγενέστερη αναπροσαρμογή του ποσού τούτου ως και η διαδικασία επιβολής του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
8.  
  Οι αποκλειστικές προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1921/1991 παρατείνονται για τη διεύρυνση του Δ.Σ. του Ταμείου Λαϊκών Αγορών μέχρι τις 31.12.1995.
9.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου ή του εξουσιοδοτημένου απ αυτόν οργάνου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασκήσεως του χονδρεμπορίου (ετήσιος κύκλος εργασιών, αποθήκες, απόσταση από χώρους κυκλοφοριακής συμφόρησης κ.λπ.), ως και τα δικαιολογητικά διακίνησης οποιουδήποτε αγαθού (τιμολόγια αγοράς, πώλησης κ.λπ.).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-07-13 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/145
2007-05-14 Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. .
Αντικατάσταση
A/2007/100
2009-07-01 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια.
Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες.
Οι άδειες χορηγούνται.α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς εμπόρους.
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων δ’ και ε’ του προηγούμενου εδαφίου.
Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω.
Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.
Κατ’ εξαίρεση, για τη συμμετοχή στις ως άνω υπαίθριες αγορές που τελούνται στα νησιά της χώρας, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, οι σχετικές άδειες εκδίδονται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου, εφόσον τα γεωγραφικά όρια κάθε νησιού συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή οι άδειες αφορούν το νησί, όπου εδρεύει η οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Το Δημόσιο, δήμοι ή κοινότητες και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία των προαναφερόμενων αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο.
Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις θρησκευτικές ή επετειακές.
Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές, τα οποία πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς, όπως χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά στολίδια και είδη διακόσμησης, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές κάρτες, χριστουγεννιάτικα δέντρα, πασχαλινά αυγά, μπαλόνια, υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες κ.λπ.
Αντικατάσταση
A/2009/105
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/Υ1Β/5628 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Υ1Β_5628 1994
ΝΟΜΟΣ 1943/812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/812 1943
ΝΟΜΟΣ 1944/1370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1370 1944
ΝΟΜΟΣ 1950/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1512 1950
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/813 1978
ΝΟΜΟΣ 1980/1043 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1043 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1921 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1921 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Τροποποίηση του Ν. 703/1977 «περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού». 1995/2296 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1044 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1044 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/34 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/34 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2002/3074 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις 2006/3468 2006
Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις. 2007/3557 2007
Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις. 2007/3604 2007
Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις. 2008/3668 2008
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2011/3959 2011
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτωνδημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις 2012/4081 2012
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4155 2013
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2013/4177 2013
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. 2014/4264 2014
Χορήγηση οικοδομικών αδειών για ανακατασκευή οικοδομών που καταστράφηκαν από τους σεισμούς του έτους 1995. 1996/151 1996
Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 2002/23 2002
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 2003/169 2003
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. 2004/85 2004
Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου). 2005/12 2005
Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου). 2005/254 2005
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. 2005/58 2005
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίαςτων Λαϊκών Αγορών. 2006/51 2006
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 2007/118 2007
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 2007/89 2007
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 2008/115 2008
Τροποποίηση του π.δ. 51/2006 (Α΄ 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.». 2008/116 2008