ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2326

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/1985 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 1565/1985 (ΦΕΚ 164 Α) Τροποποιούνται ως ακολούθως: 1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, παράγραφο 1 του άρθρου 2 και παράγραφο 2 του άρθρου 3 η φράση: Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από γνώμη της τεχνικής γνωμοδοτικής επιτροπής λιπασμάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.) του άρθρου 7... αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.... 2.Στο τέλος του εδαφίου (2) της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 3 η φράση: Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορεί να μετατάσσονται στοιχεία από τις παραπάνω προαιρετικές ενδείξεις στις υποχρεωτικές και αντίστροφα αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να μετατάσσονται στοιχεία από τις παραπάνω προαιρετικές ενδείξεις στις υποχρεωτικές και αντίστροφα. 3.Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως: 4. Σε ό,τι αφορά τις ενδείξεις, τη συσκευασία και τις ανοχές για τα λιπάσματα που δεν φέρουν την ένδειξη Λίπασμα Ε.Ο.Κ., εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τα λιπάσματα με την ένδειξη Λίπασμα Ε.Ο.Κ.. Άρθρο 2 Το άρθρο 4 του ν. 1565/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του^άρθρου 17 του ν. 204071992 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 70 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Αδειες εμπορίας, κυκλοφορίας και εισαγωγής λιπασμάτων 1.Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων υποχρεούται να κατέχει την άδεια της επόμενης παραγράφου και να γνωστοποιεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της περίπτωσης β της παραγράφου 3 κάθε μεταβολή της πραγματικής και νομικής του κατάστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την επέλευση της μεταβολής αυτής. 2.Όσα από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου πωλούν λιπάσματα αποκλειστικά και μόνο στον τελικό χρήστη υποχρεούνται να κατέχουν άδεια τύπου Α, που χορηγείται από το αρμόδιο όργανο της περίπτωσης α της επόμενης παραγράφου. Για τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται άδεια τύπου Β που χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας. Οι κάτοχοι αδειών τύπου Β μπορούν να πωλούν λιπάσματα και στον τελικό χρήστη. Δεν απαιτείται άδεια τύπου Α για τα λιπάσματα που διατίθενται σε μικρές συσκευασίες, το μέγεθος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που δεν υποχρεούνται να κατέχουν για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων την απαιτούμενη άδεια τύπου Α. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται: 1)Το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των αδειών εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α της προηγούμενης παραγράφου. 2)Οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες γνωστοποιείται η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4.Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, η άδεια εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας και ως αρμόδια υπηρεσία της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου νοείται η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 5.Η άδεια εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ισχύει για πέντε (5) έτη και του τύπου Β για τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεώνονται μετά τη λήξη τους ανά πενταετία και τριετία αντίστοιχα, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. 6.Οι αιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για την έκδοση αδειών εμπορίας λιπασμάτων πρέπει να συνοδεύονται με αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών για την έκδοση άδειας τύπου Α και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών για την έκδοση άδειας τύπου Β. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών τύπου Α και τύπου Β πρέπει να συνοδεύονται με αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) των παραβόλων που απαιτούνται για την έκδοση των αρχικών αδειών. 7.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της τεχνικής γνωμοδοτικής επιτροπής λιπασμάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.) του άρθρου 7 του παρόντος νόμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την έκδοση και ανανέωση των αδειών εμπορίας λιπασμάτων, οι υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 8.Η άδεια εμπορίας λιπασμάτων ανακαλείται αν: α. υποβληθεί σχετική δήλωση του δικαιούχου, β. οι εμπορικές δραστηριότητες του ασκούντος την εμπορία λιπασμάτων έπαυσαν να ασκούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) κατά συνέχεια μηνών, 1)εκλείψει έστω και μια από τις απαιτούμενες για τη χορήγηση της άδειας προϋποθέσεις, 2)δεν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. 9.Η εμπορία στη χώρα μας τύπων λιπασμάτων που δεν φέρουν την ένδειξη Λίπασμα Ε.Ο.Κ. επιτρέπεται, εφόσον έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας αυτών. Η άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, ύστερα από γνώμη της τεχνικής γνωμοδοτικής επιτροπής λιπασμάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.) του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των λιπασμάτων. Οι αιτήσεις για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας συνοδεύονται με αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρούσας παραγράφου μπορεί να εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας προσωρινές άδειες κυκλοφορίας ισχύος μέχρι έξι (6) μήνες, οι οποίες μπορεί να παραταθούν για έξι (6) ακόμη μήνες. 10.Για την εισαγωγή από τρίτες χώρες λιπασμάτων, εκτός από την άδεια κυκλοφορίας της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται και άδεια εισαγωγής, που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση των αδειών εισαγωγής. 11.Η άδεια κυκλοφορίας λιπασμάτων των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου απαιτείται για τύπους λιπασμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται ή δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές λιπασμάτων με την ένδειξη Λίπασμα Ε.Ο.Κ. αναφορικά με τους όρους συνδέσεως, αναγνωρίσεως, επισημάνσεως, συσκευασίας και ελέγχου των λιπασμάτων. 12.Οι αιτήσεις των παραγράφων 2, 5 και 9 του παρόντος άρθρου για την έκδοση και ανανέωση των αδειών εμπορίας και την έκδοση αδειών κυκλοφορίας λιπασμάτων απορρίπτονται ως απαράδεκτες, όταν δεν συνοδεύονται με το αποδεικτικό κατάθεσης ολόκληρου του ποσού των παραβόλων των παραγράφων 6 και 9 του παρόντος άρθρου. Τα παράβολα αυτά αποτελούν έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Ελέγχου Λιπασμάτων του Α Παραρτήματος του προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών). Άρθρο 3 Τα παράβολα των παραγράφων 6 και 9 του άρθρου 4 του ν. 1565/1985, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση Του Υπουργού Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρώτη αναπροσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν παρέλθει διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 4 Το άρθρο 5 του ν. 1565/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 5 Έλεγχοι - Όργανα ελέγχου 1.Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ανήκουν στα Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας. 2.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζονται: 1)Οι έλεγχοι των λιπασμάτων και τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών. 2)Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και εξέτασης. 3)Η διαδικασία επανεξέτασης, η δυνατότητα προσφυγής και οι προθεσμίες αποστολής των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. 4)Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια των ελέγχων της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου και τα προς τούτο απαιτούμενα παράβολα και δικαιολογητικά. 3.Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Άρθρο 5 Το άρθρο 6 του ν. 1565/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 6 Εργαστήρια ελέγχου λιπασμάτων 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζονται: 1)Τα αρμόδια εργαστήρια ελέγχου λιπασμάτων. 2)Το ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη των δαπανών ανάλυσης και εξέτασης των λιπασμάτων, οι υπόχρεοι καταβολής αυτού και τα της βεβαιώσεως και εισπράξεως αυτού. 2.Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. 3.Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται: ά. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιολογητικά για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων για τη διενέργεια αναλύσεων λιπασμάτων ή εδαφών ή φυτικών ιστών ή νερών αρδεύσεως και οι υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών αυτών. 1)Οι φορείς χορηγήσεως και ανανεώσεως των αδειών της προηγούμενης περίπτωσης και οι φορείς ελέγχου της λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων. 2)Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 4.Τα ήδη λειτουργούντα ιδιωτικά εργαστήρια υποχρεούνται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου να εφοδιασθούν με την άδεια λειτουργίας της περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 6 Το άρθρο 11 του ν. 1565/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 11 Κυρώσεις 1.Με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα τιμωρείται όποιος: 1)παράγει, εμπορεύεται ή διαθέτει καθ οιονδήποτε τρόπο λιπάσματα κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόμου, 2)αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί καθ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων στα λιπάσματα ή αρνείται την παροχή κάθε είδους πληροφοριών, που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες στην κατά την περίπτωση β της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου υπηρεσία ή δεν γνωστοποιεί σε αυτή τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την επέλευση της μεταβολής αυτής, 3)ασκεί τις δραστηριότητες εμπορίας λιπασμάτων χωρίς: αα. την απαιτούμενη άδεια τύπου Α, ββ. την απαιτούμενη άδεια τύπου Β, δ. ασκεί τη δραστηριότητα λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου για τη διενέργεια αναλύσεων λιπασμάτων ή εδαφών ή φυτικών ιστών ή νερών άρδευσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, 4)θέτει σε κυκλοφορία λιπάσματα χωρίς την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας, στ. θέτει σε κυκλοφορία λιπάσματα τα οποία: αα. παρουσιάζουν αποκλίσεις πέραν των επιτρεπόμενων ανοχών, 1) κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και παρέκκλιση από τα επιστημονικά δεδομένα, περιέχουν ουσίες ακατάλληλες ή βλαπτικές για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά ή ουσίες που μολύνουν το περιβάλλον ή μειώνουν τη γονιμότητα των εδαφών και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. 2.Υπάλληλος ή μέλος της ΤΕ.Γ.Ε.Λ. που αποκαλύπτει σε μη αρμόδιο πρόσωπο τεχνικό, βιομηχανικό ή εμπορικό στοιχείο σχετικό με τα λιπάσματα, που περιήλθε σε γνώση του από τον παρασκευαστή του ή τον αντιπρόσωπο, αν αυτός είχε ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία να τηρηθεί το απόρρητο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμών. Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση αυτού που ζημιώθηκε από την αποκάλυψη του απορρήτου. 3.Εκτός από τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται και πρόστιμο: 1)πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών για κάθε παράβαση της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 2)πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών για την παράβαση της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 3)δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών για την παράβαση της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 4)τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για την παράβαση της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο επιβάλλεται υπέρ του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου για τη διενέργεια αναλύσεων λιπασμάτων ή εδαφών ή φυτικών ιστών ή νερών άρδευσης, 5)πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών για την παράβαση της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και δέσμευση του λιπάσματος με απαγόρευση της κυκλοφορίας του μέχρι να διαπιστωθεί αν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας για την κυκλοφορία του. Σε θετική περίπτωση το λίπασμα αποδίδεται στο δικαιούχο, εφόσον εφοδιασθεί με την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας, σε αρνητική δε περίπτωση το λίπασμα κατάσχεται και καταστρέφεται με έξοδα του δικαιούχου, στ. μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμών για την παράβαση της υποπερίπτωσης αά της περίπτωσης σι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων οργάνων της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Για την επιβολή του προστίμου συνεκτιμάται το μέγεθος της απόκλισης, η διακινούμενη ποσότητα, η συχνότητα ή μη της παράβασης και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο κατά την κρίση του οργάνου που επιβάλλει το πρόστιμο, 6)δέκα εκατομμμυρίων (10.000.000) δραχμών για την παράβαση της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4.Όταν τα λιπάσματα περιέχουν τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία των ανθρώπων, ζώων ή φυτών και εν γένει για το περιβάλλον, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, το οποίο καταβάλλεται υπέρ του ΕΤΕΠ-ΠΑΑ, ύστερα από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους. 5.Όταν η δήλωση ή οι ενδείξεις επί της συσκευασίας ως προς τη σύνθεση του προϊόντος παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπόμενων ανοχών που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, οι παραβάτες υποχρεούνται να καταβάλλουν τα έξοδα της ανάλυσης προσαυξημένα κατά 100%, τα οποία καταβάλλονται υπέρ εκείνου στον οποίο ανήκουν τα εργαστήρια ελέγχου των λιπασμάτων κατά την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις, τα εν λόγω έξοδα της ανάλυσης καταβάλλονται υπέρ του ΕΤΕΠΠΑΑ, ύστερα από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το ύψος των εξόδων ανάλυσης και ο τρόπος βεβαίωσης και είπραξης αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας κατά περίπτωση. 6.Τα πρόστιμα των περιπτώσεων α, β, γ, ε, στ, ζ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της περίπτωσης ά της επόμενης παραγράφου, με την ίδια δε απόφαση επιβάλλονται και τα πρόστιμα της περίπτωσης δ, όταν αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου είναι το Υπουργείο Γεωργίας. Το πρόστιμο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, από τις οποίες επιβάλλεται και το πρόστιμο της περίπτωσης δ της παραγράφου 3, όταν αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού εργαστηρίου είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους. Η έκθεση ελέγχου, που συντάσσεται από τα εντεταλμένα όργανα ελέγχου, κοινοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, συντασσομένου αποδεικτικού επιδόσεως, ο οποίος δικαιούται να εκθέσει εγγράφως επ αυτής τις απόψεις του στην αρμόδια υπηρεσία της περίπτωσης β της επόμενης παραγράφου εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της εκθέσεως σε αυτόν. 7.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται: 1)Το αρμόδιο όργανο με απόφαση του οποίου επιβάλλονται οι κυρώσεις των περιπτώσεων α, β, γ, ε, στ, ζ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και της περίπτωσης δ της ίδιας παραγράφου σε περίπτωση που αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου είναι το Υπουργείο Γεωργίας. 2)Η αρμόδια υπηρεσία ενώπιον της οποίας εκτίθενται οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απόψεις του ενδιαφερομένου, επί της εκθέσεως ελέγχου και γνωστοποιείται η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης κατά την περίπτωση β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 8.Η απόφαση επιβολής προστίμου επιδίδεται από δημόσιο όργανο στην κατοικία ή την επαγγελματική εγκατάσταση ή σε οποιονδήποτε τόπο βρεθεί εκείνος, στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο. Περί της επιδόσεως συντάσσεται αποδεικτικό. Σε περίπτωση αρνήσεως της παραβολής εκείνος που ενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνεται η άρνηση. Όταν αγνοείται η διαμονή η απόφαση τοιχοκολλείται στο οίκημα της υπηρεσίας της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου και περί της τοιχοκόλλησης συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από δύο μάρτυρες. 9.Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει σε μονομελή σύνθεση, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα, που επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α), εν μέρει ή στο σύνολο η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής πιθανολογείται η μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία, αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα. 10.Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ενδίκων μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών της προηγούμενης παραγράφου 9, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα. Άρθρο 7 Τα πρόστιμα του άρθρου 11 του ν. 1565/1985, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, κατά περίπτωση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρώτη αναπροσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν παρέλθει διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 8 1.Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας διατάξεων του ν. 1565/1985, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο, εκτός από εκείνες των αποδοχών των μονίμων υπαλλήλων, αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Ελέγχου Λιπασμάτων του Α Παραρτήματος του προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών). 2.Ως έσοδα του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, τα οποία εισπράττονται και εγγράφονται στον Ειδικό Λογαριασμό Ελέγχου Λιπασμάτων και αποκλειστικά διατίθενται για την αντιμετώπιση δαπανών της προηγούμενης παραγράφου, ορίζονται τα ακόλουθα: 1)τα παράβολα που προβλέπονται από τις παραγράφους 6 και 9 του άρθρου 4 του ν. 1565/1985, όπως ανπκαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, 2)τα πρόστιμα των περιπτώσεων α, β, γ, ε , στ, ζ της παραγράφου 3 και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 1565/1985, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, 3)κάθε άλλος πόρος, μη ρητά κατονομαζόμενος, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, κατά περίπτωση, με τη μορφή ανταποδοτικού τέλους για την εφαρμογή του ν. 1565/1985, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. 3.Τα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου, που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, και τα έξοδα εμφανίζονται στο Α Παράρτημα του Προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Ελέγχου Λιπασμάτων. 4.Για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης του Παραρτήματος της προηγούμενης παραγράφου, της πραγματοποίησης και δικαιολόγησης των δαπανών και γενικά της εκτελέσεως των δαπανών από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού αυτού εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 9 Άδειες αλιείας αλιευτικών σκαφών υπολειπόμενων διαστάσεων Οι πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών υπολειπόμενων διαστάσεων, στους οποίους έχει δοθεί σχετική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Ά), προκειμένου να αντικαταστήσουν ή μετασκευάσουν τα σκάφη τους, μπορεί να ολοκληρώσουν τις εργασίες ναυπήγησης ή μετασκευής και μετά την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται από το ανωτέρω άρθρο, αλλά όχι πέραν της διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στο χρονικό αυτό διάστημα οι πλοιοκτήτες που κατασκευάζουν νέα σκάφη μπορεί να αλιεύουν με τα αλιευτικά σκάφη υπολειπόμενων διαστάσεων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ναυπήγησης των νέων. Στα νεοναυπηγούμενα ή μετασκευαζόμενα σκάφη θα πρέπει οι υπολειπόμενες διαστάσεις και η χωρητικότητα να αυξηθούν, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του β.δ/τος 666/1966 (ΦΕΚ 160 Α) και όσον αφορά το υπολειπόμενο μήκος να αυξηθεί μέχρι το ελάχιστο μέγεθος που προβλέπεται από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου. Άρθρο 10 Ρύθμιση χρεών δασικών βιομηχανιών συνεταιριστικού χαρακτήρα 1.Το Ελληνικό Δημόσιο, στα πλαίσια της εξυγίανσης των ως κατωτέρω δασικών βιομηχανιών συνεταιριστικού χαρακτήρα, αναλαμβάνει να -καλύψει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τις κατά την 31.12.1994 οφειλές αυτών προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε. Α.Ε.). Το ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε επτά χιλιάδες πεντακόσια εκατομμύρια (7.500 εκατ.) δραχμές και έχει ως ακολούθως: 1)ΔΑΒΙΕ Α.Ε. β. ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. γ. ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε. δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. ε. ΕΔΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Η ρύθμιση του παραπάνω ποσού των οφειλών θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε.. 2.Το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των κατά την 31.12.1994 οφειλών, ήτοι επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (7.532 εκατ.) δραχμές, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, των πιο πάνω δασικών βιομηχανιών συνεταιριστικού χαρακτήρα προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε. δύναται να ρυθμισθεί από αυτή με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 1)Ποσό χιλίων εννιακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.950 εκατ.) δραχμών, που αφορά τόκους συμβατικούς, θα αποτελέσει νέο δάνειο των παραπάνω επιχειρήσεων προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε., το οποίο θα εξοφληθεί σε δεκαπέντε (15) χρόνια με ίσες ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με επιτόκιο 0,5%. Το παραπάνω ποσό κατανέμεται ως εξής: 1) ΔΑΒΙΕ Α.Ε. δρχ. 150 εκατ. 2) ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. δρχ. 150 εκατ. 3) ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε. δρχ. 1500 εκατ. 4) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. δρχ. 50 εκατ. 5) ΕΔΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ δρχ. 100 εκατ. ΣΥΝΟΛΟ δρχ. 1950 εκατ. 2)Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις η Α.Τ.Ε. Α.Ε., με την απόφαση ρύθμισης, μπορεί να παράσχει μέχρι δύο (2) χρόνια περίοδο χάριτος στην αρχή της περιόδου εξόφλησης παρατεινομένης, αντίστοιχα, της περιόδου εξόφλησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας ετήσιας δόσης του νέου δανείου για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου από τη λήξη της, η παρούσα ρύθμιση των οφειλών ανατρέπεται αναδρομικά, υπολογίζονται οι ισχύοντες τόκοι για όλο το υπόλοιπο ποσό των οφειλών και η Α.Τ.Ε. Α.Ε. ασκεί τα δικαιώματα της για διασφάλιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων της. 3.Οι τόκοι ποινής, καθώς και μέρος των συμβατικών τόκων, ήτοι συνολικό ποσό πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων (5.582 εκατ.) δραχμών διαγράφονται σε βάρος της Α.Τ.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή: 1)ΔΑΒΙΕ Α.Ε. β. ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. γ. ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε. δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. ε. ΕΔΣΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Οι διαγραφείσες οφειλές επαναβεβαιώνονται σε περίπτωση ανατροπής της ρύθμισης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 4.Η πιο πάνω ρύθμιση γίνεται ύστερα από μελέτη για τη βιωσιμότητα, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της υπαγόμενης στη ρύθμιση δασικής βιομηχανίας συνεταιριστικού χαρακτήρα, καθώς και της ικανότητας της να ανταποκριθεί στους όρους της ρύθμισης. Η διερεύνηση όλων αυτών γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Τ.Ε. Α.Ε.. Στους όρους ρύθμισης η Α.Τ.Ε. Α.Ε. μπορεί να συμπεριλάβει ιδίως την υποχρέωση της επιχείρησης για διοικητικό - οργανωτικό εκσυγχρονισμό, τον περιορισμό του απασχολούμενου προσωπικού, την εκποίηση αδρανών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται με τη λειτουργία της και την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της με ειδική εισφορά επί των διακινούμενων προϊόντων ή με συνεισφορά πρώτων υλών δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή από τα μέλη της, σε συνδυασμό και με την αύξηση των μεριδίων των μελών της ή του μετοχικού κεφαλαίου της. Άρθρο 11 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 του άρθρου 11 του ν. 1565/1985, των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου. Μέχρι να εκδοθεί το ως άνω προεδρικό διάταγμα ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1565/1985. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτελεστή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-07-27 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/1985 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/153
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Καθορισμός οργάνων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 1565/1985 «Λιπάσματα» (Α΄ 164) 2001/334 2001