ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2327

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Νέοι θεσμοί
Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εισηγείται στην Κυβέρνηση επί θεμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, επί θεμάτων εκπαίδευσης αποδήμων και παλιννοστούντων, επί θεμάτων ειδικών κοινωνικών ομάδων, ειδικής αγωγής, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και λαϊκής επιμόρφωσης, καθώς και επί παντός θέματος σχετικού με την παιδεία.
2.  
  Για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, που ρυθμίζουν θέματα παιδείας, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της διοικούσας επιτροπής του Ε.ΣΥ.Π., που παρέχεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη διατύπωση του σχετικού ερωτήματος, άλλως η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς την προηγούμενη γνώμη του Ε.Σ.Υ.Π.
3.  
  Όργανα του Ε.Σ.Υ.Π. είναι η ολομέλεια, ο πρόεδρος, η διοικούσα επιτροπή, τα τμήματα και οι τομείς τμημάτων, οι μονάδες και οι τομείς μονάδων. Η διοίκηση του Ε. Σ Υ. Π. ασκείται από τον πρόεδρο και τη διοικούσα επιτροπή.
4.  
  Η ολομέλεια του Ε.ΣΥ.Π. αποτελείται από: α. Τον πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Π.
 1. Τους εκπροσώπους των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
 2. Έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος που εκπροσωπείται στη Βουλή και είναι μέλος της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 3. Έναν εκπρόσωπο της Ακαδημίας Αθηνών
 4. Ανά έναν εκπρόσωπο των Γενικών Γραμματειών Αθλητισμού, Απόδημου Ελληνισμού, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Έρευνας και Τεχνολογίας και Νέας Γενιάς και του Ο.Ε.Ε.Κ., που ορίζονται από τους οικείους Υπουργούς.
 5. Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
 6. Τους Πρυτάνεις ή τους Προέδρους των διοικουσών επιτροπών των Α.Ε.Ι.
 7. Τους προέδρους των Τ ΕΙ
 8. Ανα έναν εκπρόσωπο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., της Ο.Λ.Μ.Ε., της Δ.Ο.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και της συνομοσπονδίας γονέων.
 9. Πέντε εκπροσώπους της Ε.Φ.Ε.Ε. και πέντε εκπροσώπους της Ε.Σ.Ε.Ε.
 10. Τέσσερις καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τέσσερις δασκάλους ή νηπιαγωγούς, που υποδεικνύονται από την Ο.Λ.Μ.Ε. και τη Δ.Ο.Ε. αντίστοιχα.
 11. Ανά έναν εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και από έναν εκπρόσωπο των πανελλήνιων επαγγελματικών ενώσεων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., που αντιστοιχούν στις σχολές:
 12. αα) τεχνολογικών εφαρμογών, ββ) γραφικών τεχνών, γγ) επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, δδ) διοίκησης και οικονομίας και εε) γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων.
 13. Έναν κοινό εκπρόσωπο πανελλήνιων επιστημονικών οργανώσεων στους τομείς μαθηματικών, φυσικής, χημείας, βιολογίας, γεωλογίας, πληροφορικής
 14. Ανά έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.
 15. Σ.Α.Σ.Ε.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
 16. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες
 17. Έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
5.  
  Στις αρμοδιότητες της ολομέλειας ανήκουν ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος, η χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής και η εισήγηση επί θεμάτων, τα οποία παραπέμπουν σε αυτήν ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο πρόεδρος ή η διοικούσα επιτροπή του Ε.ΣΥ.Π. Επίσης, στην ολομέλεια γίνεται ο ετήσιος απολογισμός του έργου των λοιπών οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. Η ολομέλεια συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά κάθε χρόνο και σε έκτακτη όταν τη συγκαλέσει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Των συνεδριάσεων της ολομέλειας προεδρεύει, όταν παρίσταται, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαφορετικά ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π.
6.  
  Τα τμήματα του Ε.ΣΥ.Π. είναι τα ακόλουθα:.
 1. Τμήμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 3. Τμήμα απόδημου ελληνισμού και παλιννοστούντων
 4. Τμήμα ειδικής αγωγής και ειδικών κοινωνικών ομάδων
7.  
  Οι μονάδες του Ε.ΣΥ.Π. είναι οι ακόλουθες: α. Μονάδα αξιολόγησης και πιστοποίησης.
 1. Μονάδα αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων σπουδών και μεταφοράς διδακτικών πιστωτικών μονάδων
 2. Μονάδα τεκμηρίωσης
 3. Μονάδα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης
 4. Μονάδα νέων μορφών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαιδευτικών καινοτομιών
8.  
  Σε κάθε τμήμα ή μονάδα είναι δυνατόν να ιδρύονται τομείς, οι οποίοι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της διοικούσας επιτροπής. Το τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελείται από δύο, τουλάχιστον, τομείς: τον τομέα Α.Ε.Ι. και τον τομέα Τ.Ε.Ι.
9.  
  Κάθε τμήμα, μονάδα και τομέας αποτελείται από επτά (7), το πολύ, μέλη. Τον ίδιο αριθμό μελών μπορεί να έχουν και οι τομείς κάθε τμήματος. Ο ακριβής αριθμός των μελών κάθε τμήματος, τομέα ή μονάδας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια συγκρότησης και λειτουργίας τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη αυτά πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή προσωπικότητες με γνώσεις στο αντικείμενο του τμήματος, του τομέα ή της μονάδας που θα πλαισιώσουν. Με ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά προσόντα των μελών αυτών. Τα προσόντα αυτά γνωστοποιούνται στα πανεπιστήμια, στα Τ.Ε.Ι. και τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι προτείνουν για επιλογή στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιστήμονες που πληρούν τα προσόντα αυτά. Ο Υπουργός, από τα μέλη που έχουν προταθεί, επιλέγει τα μέλη των τμημάτων, τομέων και μονάδων, με τους αναπληρωματικούς τους, ύστερα από εισήγηση της διοικούσας επιτροπής. Ακόμη έχει το δικαίωμα, ύστερα από γνώμη της διοικούσας επιτροπής, να ορίσει σε κάθε τμήμα, τομέα ή μονάδα μέχρι δύο (2) μέλη δικής του επιλογής, που πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή προσωπικότητες ευρύτερης αποδοχής. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κάθε τμήματος, τομέα και μονάδας εκλέγονται από τα μέλη της αντίστοιχης οργανικής μονάδας.
10.  
  Ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή ακαδημαϊκός με εμπειρία σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, διορίζεται, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκπροσωπεί το Ε.ΣΥ.Π. ενώπιον παντός οργάνου και πάσης αρχής, προΐσταται των υπηρεσιών του και ασκεί όλες τις εκτελεστικές και διοικητικές αρμοδιότητες, εκτός εκείνων που ρητώς ανήκουν στην ολομέλεια, στη διοικούσα επιτροπή και στις επί μέρους οργανικές μονάδες του Ε.ΣΥ.Π. Η θητεία του προέδρου είναι πενταετής. Ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των τμημάτων, των μονάδων και των τομέων, οπότε και προεδρεύει των εργασιών τους.
11.  
  Η διοικούσα επιτροπή είναι πενταμελής και συγκροτείται: α) Από τον πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Π. β) Από δύο πρυτάνεις Α.Ε.Ι., έναν πρόεδρο Τ.Ε.Ι., έναν εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια, μεταξύ των μελών της που έχουν τις ανωτέρω ιδιότητες και είναι όλοι υποψήφιοι, πλην εκείνων που δηλώνουν αντίθετη βούληση. Η ιδιότητα μέλους της διοικούσας επιτροπής του Ε.ΣΥ.Π. και μέλους της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης οποιασδήποτε βαθμίδας είναι ασυμβίβαστες. Η διοικούσα επιτροπή εποπτεύει και συντονίζει το έργο των τμημάτων, των μονάδων και των τομέων και υποβάλλει σχετικά θέματα προς συζήτηση στην ολομέλεια, τα τμήματα, τους τομείς και τις μονάδες.
12.  
  Ο πρόεδρος κάθε τμήματος, τομέα και μονάδας καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που συζητούνται και φροντίζει για την πραγματοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται
13.  
  Στις συνεδριάσεις της ολομέλειας, των τμημάτων, των τομέων και των μονάδων είναι δυνατόν, με πρόσκληση του προέδρου, μετά από προηγούμενη απόφαση της αντίστοιχης οργανικής μονάδας, να προσκαλούνται εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων επαγγελματικών οργανώσεων, συλλόγων και οργανισμών για να διατυπώσουν την άποψη τους όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν
14.  
  Η θητεία των μελών των τμημάτων, των τομέων και των μονάδων είναι τριετής. Στο τέλος της πρώτης τριετίας αντικαθίστανται τα μισά, το πολύ, μέλη των οργανικών μονάδων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της διοικούσας επιτροπής.
15.  
  Τα τμήματα, οι μονάδες και οι τομείς μπορούν να εισηγούνται προς τη διοικούσα επιτροπή του Ε.ΣΥ.Π. τη δημιουργία ειδικών επιστημονικών επιτροπών, επιτροπών υποβοήθησης του έργου τους ή ομάδων εργασίας, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
16.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση, μηνιαία ή περιοδική ή κατ αποκοπή, των μελών των τμημάτων, τομέων και μονάδων, και των επιτροπών ή ομάδων εργασίας του Ε.ΣΥ.Π. Η απασχόληση μελών του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στο Ε.ΣΥ.Π. δεν θεωρείται δεύτερη απασχόληση.
17.  
  Η γνώμη των τμημάτων, μονάδων και τομέων, όταν εγκρίνεται από τη διοικούσα επιτροπή, θεωρείται ως εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Υπουργός μπορεί πάντα να παραπέμψει τις εισηγήσεις αυτές σε όργανα του Ε.ΣΥ.Π. ευρύτερης σύνθεσης. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις της μονάδας αναγνώρισης της ισοτιμίας τίτλων σπουδών και μεταφοράς διδακτικών πιστωτικών μονάδων δεν υποβάλλονται στη διοικούσα επιτροπή ή σε άλλα όργανα για έγκριση και οριστικοποιούνται με την έκδοση τους.
18.  
  Εάν οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δεν υποδείξουν εκπροσώπους εντός της νομίμου προθεσμίας, η ολομέλεια του Ε.ΣΥ.Π., τα τμήματα, οι τομείς και οι μονάδες λειτουργούν νόμιμα με όσα μέλη έχουν οριστεί.
19.  
 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Προεδρίας της Κυβέρνησης, συνιστώνται στο Ε.ΣΥ.Π. θέσεις διοικητικού προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, οι οποίες προστίθενται στις οργανικές θέσεις του κλάδου διοικητικών υπαλλήλων, που συνιστάται με το άρθρο 3 παρ. 6 αυτού του νόμου.
 2. Η πλήρωση των θέοεων αυτών μπορεί να γίνει και με μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και απόφαση της διοικούσας επιτροπής.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατόν να αποσπώνται στο Ε.ΣΥ.Π. μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη συγκρότηση επιτροπών τεχνικής και επιστημονικής στήριξης του έργου του.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου υπουργού είναι δυνατόν να αποσπώνται στο Ε.ΣΥ.Π. με αίτηση τους υπάλληλοι του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
20.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας των οργάνων του Ε.ΣΥ.Π., οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων, αυτών και ο τρόπος άσκησης τους και προσδιορίζονται τα ειδικά καθήκοντα των. μελών των ατομικών και συλλογικών οργάνων του. Με το ίδιο ή άλλο διάταγμα δύναται να τροποποιείται η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Ε.ΣΥ.Π., να συνιστώνται κεντρικά ή περιφερειακά όργανα, να συνιστώνται ή καταργούνται τμήματα, μονάδες ή τομείς και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των οργάνων του Ε.Σ.Υ.Π. 21. Με την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου καταργούνται: α) το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) του άρθρουτουν. 1268/1982(ΦΕΚΑ), που μετονομάστηκε σεΣυμβούλιο ΑνώτατηςΠαιδείας (Σ.Α.Π.) μετο άρθροπαράγραφοςτουν. 1566/1985, β) το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) του άρθρου 48 του ν. 1566/1985, γ) το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) του άρθρου 14 Κεφάλαιο Ι του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α), δ) το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), ε) η επιτροπή ισοτιμιών του άρθρου 2 παρ. 17 της Στ5/54/1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 573 Β), στ) το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) του άρθρου 14, κεφάλαιο ΙΙ του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με το άρθροπαρ.του ν.1566/1985, καθώςκαι οι διατάξεις του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α), που αναφέρονται στις επιτροπές αξιολόγησης και στο διαπανεπιστημιακό συμβούλιο έρευνας. Το διοικητικό προσωπικό των καταργούμενων μονάδων μεταφέρεται στο Ε.ΣΥ.Π. και εντάσσεται στις οργανικές μονάδες του με πράξη του Προέδρου και οι θέσεις του κυρίου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. με θητεία καταργούνται. Όπου στη νομοθεσία προβλέπεται Σ.Α.Π. ή Σ.Τ.Ε. ή Επιτροπή ισοτιμιών ή Ι.Τ.Ε. νοείται το Ε.ΣΥ.Π. μετά την έναρξη λειτουργίας του. Μετά την κατάργηση των παραπάνω οργάνων οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από το οικείο όργανο του Ε.ΣΥ.Π.
22.  
  Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συγκρότηση των αντίστοιχων οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. και τεθούν αυτά σε λειτουργία, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται, από τις κείμενες διατάξεις, για τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου εξακολουθούν να ασκούνται από αυτά. Για τη λήξη της αρμοδιότητας των οργάνων αυτών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Σκοπός του Κ.Ε.Ε. είναι η προαγωγή της έρευνας σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και ιδίως σε θέματα οργάνωσης της εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η εκπόνηση μελετών και η τεκμηρίωση στα θέματα αυτά.
3.  
  Το Κ.Ε.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο .Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. ή . επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία.
4.  
  Το Κ.Ε.Ε. επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Αλλοι πόροι του Κ.Ε.Ε. είναι όσοι αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε. και ιδίως έσοδα από εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και παροχή υπηρεσιών, δωρεές και επιχορηγήσεις,.
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και των μελών του, η διάρθρωση των υπηρεσιών και η σύσταση των θέσεων προσωπικού, η διαδικασία κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται τα θέματα της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 3
1.  
 1. Στην έδρα κάθε νομού ιδρύεται αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία με τίτλο Μορφωτικό Κέντρο Στήριξης της Εκπαίδευσης (ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.), ο οποίος συμπληρώνεται με την παράθεση, στη συνέχεια, της ονομασίας κάθε νομού.
 2. Στη νομαρχία Αθηνών ιδρύονται τέσσερα (4) ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. και στη νομαρχία Θεσσαλονίκης δύο (2) ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., με τη συμπλήρωση, στη συνέχεια, επιπλέον όσων προβλέπονται προηγουμένως, και των αριθμών 1, 2, 3 ή 4 κατά περίπτωση.
 3. Οι ειδικότερες έδρες και ονομασίες των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. αυτών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Τα ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. υπάγονται απευθείας στο γενικό γραμματέα της οικείας περιφέρειας.
2.  
  Κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. αποτελεί:.
 1. κέντρο και γραφεία των σχολικών συμβούλων,
 2. έδρα των ομάδων συντονισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου,
 3. έδρα του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) που τυχόν λειτουργεί στο νομό,.
 4. έδρα δικτύου υπολογιστών που συνδέεται με τα ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. της οικείας περιφέρειας και με το εθνικό δίκτυο υπολογιστών και τις βάσεις δεδομένων της παιδαγωγικής έρευνας, είτε απευθείας είτε μέσω του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. που είναι στην έδρα της περιφέρειας,.
 5. κέντρο συντονισμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.),.
 6. κέντρο:
 7. ι) εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επανα-κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ιι) αυτομορφωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών του νομού, ιιι) συντονισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον ενιαίο χαρακτήρα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ιν) στήριξης των πρωτοβουλιών για το ολοήμερο σχολείο και τη δημιουργική απασχόληση, ν) συντονισμού της επαγγελματικής κατάρτισης και της εναρμόνισης της με την εκπαίδευση, νι) ενοποίησης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, πρόληψης και ενημέρωσης για τα ναρκωτικά, προώθησης του μαζικού αθλητισμού, στήριξης και προώθησης των πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων των μαθητών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολικών βιβλιοθηκών
3.  
  Στις αρμοδιότητες των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. περιλαμβάνονται:.
 1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών συμβούλων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των ερευνητών και μελετητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ως και του διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης του νομού
 2. Η δημιουργία χώρου εργασίας και μελέτης των σχολικών συμβούλων του νομού
 3. Η δημιουργία και λειτουργία σύγχρονου χώρου, κατάλληλα εξοπλισμένου, για συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, κατάρτιση, επιμόρφωση, διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση α, των επιστημόνων και καλλιτεχνών του νομού, καθώς και για τη λειτουργία ανοικτού πανεπιστημίου
 4. Η λειτουργία δικτύου υπολογιστών για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την τεχνολογία των υπολογιστών, την τεκμηρίωση των δεδομένων του νομού, την ενημέρωση για σχετικά προγράμματα σε άλλους νομούς και τη σύνδεση με τα εκπαιδευτήρια του νομού και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
4.  
  Κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. διοικείται από Επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο σχολικούς συμβούλους της πρωτοβάθμιας και δύο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από έναν εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας και έναν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδική εμπειρία, εκπροσώπους των οικείων εκπαιδευτικών οργανώσεων του νομού, έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ένα γονέα, εκπρόσωπο της ομοσπονδίας γονέων και κηδεμόνων του νομού και ένα λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κάτοικο του νομού. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα της οικείας περιφέρειας. Κατά την πρώτη συνεδρίαση εκλέγεται, από τα μέλη, ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, ο καθένας από τους οποίους ανήκει σε διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης. Στις θέσεις αυτές μπορούν να εκλεγούν μόνο τα μέλη που είναι σχολικοί σύμβουλοι. Προηγείται η εκλογή του προέδρου και ακολουθεί η εκλογή του αναπληρωτή του. Τα μέλη της Επιτροπής δεν απαλλάσσονται των κύριων καθηκόντων τους. Στον πρόεδρο της Επιτροπής και τον αναπληρωτή του καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
5.  
  Σε κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., συγκροτείται γραμματεία, για τη διοικητική στήριξη της λειτουργίας αυτού, που αποτελείται από διοικητικούς υπαλλήλους της επόμενης παραγράφου και από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στο ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. με απόφαση του γενικού γραμματέα της οικείας περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. Την ευθύνη για τη λειτουργία της γραμματείας έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.
6.  
  Για τη λειτουργία του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. συνιστώνται πενήντα οκτώ (58) θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού και πενήντα οκτώ (58) θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων. Οι θέσεις αυτές υπάγονται σε ίδιους κλάδους, που συνιστώνται με το νόμο αυτόν, κατανέμονται ανά μία κατά κατηγορία σε κάθε ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. και πληρούνται κατά την κείμενη νομοθεσία. Ως προσόν διορισμού του κλάδου Βιβλιοθηκονόμων ορίζεται πτυχίο βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο και αντίστοιχο αυτού. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η σύσταση και άλλων θέσεων προσωπικού στις οργανικές θέσεις του κλάδου διοικητικών υπαλλήλων, που συνιστάται με την παρούσα παράγραφο για τις ανάγκες των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., τα προσόντα κατά κατηγορία και κλάδο και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
7.  
  Για τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε., των αρμοδιοτήτων του προέδρου της Επιτροπής και του αναπληρωτή του, ως και της ανάδειξης των εκπροσώπων, της συγκρότησης και των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της Επιτροπής εκδίδεται εσωτερικός κανονισμός, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να συμπληρώνεται ο σκοπός των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. συνολικώς ή κατά ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.
8.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. βαρύνουν τους προϋπολογισμούς αυτών, τα έσοδα των οποίων προέρχονται από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι δαπάνες εξοπλισμού των ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. κατά την πρώτη τετραετία της λειτουργίας τους βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αποφασίζει για τα απαραίτητα είδη εξοπλισμού και την προμήθεια τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 4
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει έδρα την Αθήνα και μπορεί να ιδρύει παραρτήματα του, ως και Κέντρα Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.
2.  
  Σκοπός του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. είναι η μελέτη, έρευνα παροχή πληροφοριών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και τη λαϊκή επιμόρφωση και ιδίως ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, η οργάνωση συστημάτων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, η παραγωγή και διάδοση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, η εκτέλεση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων, η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η εκτέλεση έργων που του αναθέτει η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.
3.  
  Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και Γενικό Διευθυντή. Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Γενικός Διευθυντής είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του.
4.  
  Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Άλλοι πόροι του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. είναι όσοι αποφασίζονται από το Δ.Σ. και ιδίως τα έσοδα από εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και παροχή υπηρεσιών, απο εκτέλεση έργων που του αναθέτει η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, από δωρεές, από χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις φορέων και οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής και από δίδακτρα των συμμετεχόντων στα προγράμματα επιμόρφωσης.
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., τα θέματα των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., των μελών του και του Γενικού Διευθυντή, η διάρθρωση των υπηρεσιών, η σύσταση θέσεων προσωπικού, η διαδικασία κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του.
6.  
  Τα θέματα αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
7.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού είναι δυνατή η απόσπαση στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. υπαλλήλων του Δημοσίου και φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α).
8.  
  Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ Ε.Κ.) που ιδρύθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης με τον κανονισμό 815/1984, υπάγονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. το οποίο αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.
9.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 45 παράγραφος δ του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 5
1.  
  Το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία του. Στα πλαίσια αυτά, το Π.Τ.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλα τμήματα για την επίτευξη των σκοπών του.
2.  
  Σκοπός του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι η μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3.  
  Στα πλαίσια αυτά το Μ.Δ.Δ.Ε. επιδιώκει.
 1. Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των επιστημών και ειδικότερα των επιστημών της αγωγής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας
 2. Να προάγει την έρευνα, την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας
 3. Να παρέχει τις απαραίτητες πρόσθετες γενικές και ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, που εξασφαλίζουν την ελεύθερη και ισότιμη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
4.  
  Η δομή και λειτουργία του Μ.Δ.Δ.Ε. καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η μετεκπαίδευση στο Μ.Δ.Δ.Ε. διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Η επιλογή των εκπαιδευτικών για φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. γίνεται με γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 5 περίπτ. β του παρόντος. Η φοίτηση στο Μ.Δ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι μετεκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα.
5.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τη μετεκπαίδευση στο Μ.Δ.Δ.Ε. έχουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια εκπαιδευτικής υπηρεσίας και δεν έχουν περισσότερα από είκοσι πέντε (25) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στην παραπάνω υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται και εκείνη που έχει ο εκπαιδευτικός ως αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση.
6.  
  Σε όσους περατώνουν με επιτυχία το διετή κύκλο της μετεκπαίδευσης στο Μ.Δ.Δ.Ε. χορηγείται δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης στις επιστήμες της αγωγής.
7.  
  Οι ^κάτοχοι του τίτλου της προηγούμενης παραγράφου έχουν όλα τα δικαιώματα των πτυχιούχων των παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι., εκτός από την περίπτωση της εγγραφής υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 6 "Όργανα διοίκησης του Μ.Δ.Δ.Ε. και αρμοδιότητες τους"
1.  
  Τα όργανα διοίκησης του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι:.
 1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Τ.Δ.Ε. για θέματα του Μ.Δ.Δ.Ε.
 2. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και γ) Ο Πρόεδρος και οι δύο Αντιπρόεδροι.
2.  
 1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποτελείται από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Π.Τ. Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τα μέλη του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. και από εννιά (9) εκπροσώπους των μετεκπαιδευομένων, που ορίζονται από το σύλλογο τους.
 2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση του Προέδρου του Μ.Δ.Δ.Ε.
 3. Η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
  • Διαμορφώνει το πρόγραμμα σπουδών και εποπτεύει την εφαρμογή του
  • Εγκρίνει την κατανομή του διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. και σε μέλη του λοιπού διδακτικού προσωπικού, μετά από πρόταση του Δ.Σ.
  • Κατανέμει τα κονδύλια για τις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένων ειδικών προγραμμάτων και διευθυντών εργαστηρίων, σπουδαστηρίων και βιβλιοθηκών
  • Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Μ.Δ.Δ.Ε. και την οποία δεν αναθέτει ρητώς σε άλλο όργανο ο νόμος.
  • Μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες της στο Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.
3.  
 1. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Μ.Δ.Δ.Ε., έναν εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων και έναν εκπρόσωπο του λοιπού διδακτικού προσωπικού του Μ.Δ.Δ.Ε.
 2. Όταν συζητούνται θέματα που αφορούν δασκάλους ειδικής αγωγής συμμετέχει επιπλέον και ένας εκπρόσωπος των μετεκπαιδευόμενων δασκάλων ειδικής αγωγής με δικαίωμα λόγου και ψήφου για τα θέματα αυτά.
 3. Τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους ορίζει η Γενική Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους για τα Α.Ε.Ι.
 4. Τον εκπρόσωπο των μετεκπαιδευομένων και τον εκπρόσωπο των δασκάλων ειδικής αγωγής ορίζει ο σύλλογος τους.
 5. Ο εκπρόσωπος του λοιπού διδακτικού προσωπικού ορίζεται μετά από μυστική ψηφοφορία, στην οποία μετέχουν τα ανωτέρω μέλη.
 6. Η ψηφοφορία γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος έχει και την ευθύνη της διεξαγωγής της.
 7. Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
  • Συντονίζει το έργο του Μ.Δ.Δ.Ε. στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ.
  • Υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων.
  • Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού του Μ.Δ.Δ.Ε. και αποφασίζει για τη μετάκληση επιστημόνων από το εσωτερικό ή εξωτερικό, καθώς και για τυχόν επιστημονικές συνεργασίες με αντίστοιχα κέντρα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
  • Εισηγείται προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. την κατανομή των κονδυλίων στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. .
  • Αποφασίζει για την τοποθέτηση και υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού-τεχνικού προσωπικού
  • Αποφασίζει για όλες τις ατομικές και διοικητικές υποθέσεις των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών, που προκύπτουν με τη φοίτησή τους.
  • Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παραπέμπονται για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε., αν αυτό ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Συγκαλεί το Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του και προεδρεύει των εργασιών του.
 2. Εισηγείται στον Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. τη σύγκλιση της Γ.Σ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με αυτόν καταρτίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 3. Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητας του.
 4. Τηρεί μητρώα επιστημονικής δραστηριότητας των μελών του διδακτικού προσωπικού
 5. Μεριμνά για την. εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. και του Δ.Σ.
 6. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων
 7. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Μ.Δ.Δ.Ε.
 8. Μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες στα λοιπά μέλη Δ.Ε.Π. του Δ.Σ.
5.  
  Οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Συνεπικουρούν τον Πρόεδρο στο έργο του.
 2. β) Έχουν αρμοδιότητες που τους ανατίθενται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση τοu Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.
6.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε., μπορεί να ανατεθούν και άλλες αρμοδιότητες στα όργανα διοίκησης του Μ.Δ.Δ.Ε. σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του.
7.  
  Οι αποφάσεις των οργάνων του Μ.Δ.Δ.Ε. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εφόσον υπάρχει απαρτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8.  
  Τα όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους. Σε περίπτωση μη απαρτίας, τα όργανα συγκαλούνται εκ νέου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρώτη σύγκληση και βρίσκονται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.
9.  
  Η Γ.Σ.Ε.Σ. και το Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε. συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα έστω και αν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόμενοι εκπρόσωποι λοιπών κατηγοριών, εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε.
Άρθρο 7 "Γραμματειακή υποστήριξη Οικονομική διαχείριση - Στήριξη"
1.  
  Η εσωτερική οργάνωση και η λειτουργία των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Μ.Δ.Δ.Ε., οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης του προσωπικού σε αντίστοιχες θέσεις, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Α.Ε.Ι.
2.  
  Για τη λειτουργία της γραμματείας του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι δυνατόν να αποσπώνται εκπαιδευτικοί, μετά από εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. του Μ.Δ.Δ.Ε.
3.  
  Το Μ.Δ.Δ.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί στα κτίρια και στους χώρους της τέως Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
4.  
  Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Μ.Δ.Δ.Ε. μεταβιβάζεται ατελώς και αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για αποκλειστική χρήση από το Π.Τ.Δ.Ε. και ειδικότερα τη στέγαση του Μ.Δ.Δ.Ε. και των πειραματικών σχολείων αυτού. Μετά την οργάνωση και λειτουργία του Μ.Δ.Δ.Ε., σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, η μεταβίβαση μεταγράφεται στα οικεία υποθηκοφυλακεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συντάγματος και της νομοθεσίας περί δωρεών, διαθηκών και κωδικέλλων. , 5. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών επιχορηγείται από το κράτος ειδικά για την οργάνωση, τη λειτουργία, την εφαρμογή των προγραμμάτων και εκπλήρωση των σκοπών του Μ.Δ.Δ.Ε. Η διαχείριση της επιχορήγησης αυτής γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Μ.Δ.Δ.Ε.
6.  
  Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδονται μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία θέματα, όπως:.
 1. Η ίδρυση εργαστηρίων, σπουδαστηρίων, βιβλιοθήκης, μουσείων
 2. Η οργάνωση, η εφαρμογή και η διάρκεια των παντός είδους και μορφής προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης
 3. Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες πρόκρισης και επιλογής εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου και Ελληνικών Κοινοτήτων της αλλοδαπής ή και οποιουδήποτε άλλου τύπου σχολείου δημοτικής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής
 4. Ο αριθμός κατά κατηγορία των καλούμενων για μετεκπαίδευση ή για παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης, υπηρεσιακές ή άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των συνεπειών λόγω ελλιπούς φοιτήσεως ή αποτυχίας στις εξετάσεις και η εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση
 5. Η κατάρτιση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Μ.Δ.Δ.Ε.
 6. Η σύσταση και κατανομή θέσεων διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου
 7. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία των Α.Ε.Ι. ή από τον παρόντα νόμο.
7.  
  Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και.το διδακτικό προσωπικό του Μ.Δ.Δ.Ε. καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας και ο τρόπος καταβολής καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8.  
  Στις εξαιρέσεις του άρθρου δευτέρου παράγραφος 2 του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α) υπάγονται και οι αποζημιώσεις για την προσφορά διδακτικού ή διευθυντικού έργου στο Μ.Δ.Δ.Ε. και τα λοιπά διδασκαλεία.
Άρθρο 8
1.  
  Από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 ιδρύονται: α) Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (Δ.Ν.) στην Αθήνα, που εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 1. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στη Θεσσαλονίκη, που εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και.
 2. Διδασκαλείο Νηπιαγωγών (Δ.Ν.) στη Θεσσαλονίκη, που εντάσσεται στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα διδασκαλεία της προηγούμενης παραγράφου. Όταν πρόκειται για Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, όπου αναφέρεται Π.Τ.Δ.Ε. και όργανα του εννοείται το οικείο Π.Τ.Ν. και τα όργανα του.
3.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών του οικείου Α.Ε.Ι., μπορεί να ιδρύονται Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών και σε άλλα Α.Ε.Ι, τα οποία θα λειτουργούν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
Άρθρο 9
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκαλεία Μετεκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από.
 1. δύο (2) καθηγητές των Π.Τ.Δ.Ε. των Πανεπιστημίων, .
 2. δύο( 2) καθηγητές των Π.Τ.Ν. των Πανεπιστημίων, .
 3. έναν (1) σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
 4. έναν (1) μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
 5. έναν (1) σχολικό σύμβουλο δημοτικής εκπαίδευσης,
 6. έναν (1)σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής,
 7. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Διδακτικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), που αποτελείται από: α) έναν καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. και έναν καθηγητή του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) έναν καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. και έναν καθηγητή του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) ένα σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δ) ένα μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ε) ένα σχολικό σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στ) ένα σχολικό σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, ζ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Διδακτικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Οι παραπάνω προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τη γενική συνέλευση του οικείου παιδαγωγικού τμήματος, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία α και β, από το συντονιστικό συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία γ και δ και από το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου για τα μέλη με στοιχεία ε και στ
3.  
  Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο αναπληρωτής του μέλους με στοιχείο ζ από τους προϊσταμένους τμήματος της ίδιας διεύθυνσης, καθώς και ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στην υπηρεσία αυτή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής από τα τακτικά μέλη αυτής.
4.  
  Έργο της Ε.Ε. είναι η οργάνωση και διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για την επιλογή δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση σε όλα τα διδασκαλεία μετεκπαίδευσης δασκάλων και νηπιαγωγών.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ε.Ε., καθορίζονται:.
 1. Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής αυτής και η διάρκεια της θητείας των μελών της, καθώς και ο τρόπος επιλογής των θεμάτων των εξετάσεων
 2. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, ελέγχου της συνδρομής των τυπικών προσόντων, επιλογής και προώθησης των θεμάτων των εξετάσεων, διεξαγωγής των εξετάσεων, επιτήρησης αυτών, βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων και έκδοσης των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ε.Ε. ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι, σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, πάρεδροι με θητεία και ειδικοί πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη συγκέντρωση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, την αποστολή των θεμάτων των εξετάσεων, καθώς και για κάθε άλλη υπηρεσία σχετική με τις εξετάσεις.
7.  
  Στα μέλη της Ε.Ε., καθώς και στους οριζόμενους κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλεται αποζημίωση κατ αποκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά γραπτό δοκίμιο ή ως ωριαία αντιμισθία, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λοιπά θέματα
Άρθρο 10
1.  
 1. Το άρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο πρώτο του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών.
 3. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. Στην Α τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών.
 5. Ειδικά τα σχολικά έτη 1995-1996 και 1996-1997 στην Α τάξη μπορούν να εγγραφούν και μαθητές, οι οποίοι την 1η Οκτωβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, εφόσον οι γονείς τους το επιθυμούν
2.  
  Για την κατάταξη υποψηφίων για διορισμό δασκάλων στους πίνακες διοριστέων του 1988, που έχουν μεταφερθεί από το έτος 1989, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 7 του ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α), λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσεως του πτυχίου τους και, περαιτέρω, η απόλυτη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διοριστέων πριν τη μεταφορά που προαναφέρθηκε.
3.  
 1. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος, οι οποίοι, με πτυχίο αλλοδαπής και μόνο σχολής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο προς το πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ελληνικής παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών, έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διορίζονται μόνο μετά από επιτυχή παρακολούθηση ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών, το οποίο εκπονούν και υλοποιούν ειδικά για το σκοπό αυτόν, τα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι επανεκπαιδευόμενοι, οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος.
 3. Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται στο τμήμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.
 4. Η παρακολούθηση, η οποία είναι υποχρεωτική, πιστοποιείται ότι περατώθηκε με επιτυχία, με τη χορήγηση από τα τμήματα ειδικής βεβαίωσης.
 5. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταβάλλεται στους εκπαιδευόμενους ειδική αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 6. Προτεραιότητα παρακολούθησης του προγράμματος έχουν όσοι από τους υποψήφιους πρόκειται να διοριστούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση τη σειρά εγγραφής τους στην επετηρίδα διοριστέων δασκάλων ή νηπιαγωγών.
 7. Για τα λοιπά θέματα, που δεν προβλέπονται στην παραπάνω περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2 περιπτώσεις β και γ του ν. 2083/1992.
 8. Για τους πτυχιούχους των παιδαγωγικών σχολών και των παιδαγωγικών τμημάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγράφονται εφεξής στους πίνακες διοριστέων δασκάλων ή νηπιαγωγών, εφαρμόζεται το άρθρο 30 παράγραφος 2 του ν. 2083/1992.
4.  
 1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 111 παράγραφος 5 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφος ΙV του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α) και του άρθρου 2 παράγραφος 10 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α), εφαρμόζονται και κατά το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 για την εισαγωγή των αποφοίτων από τμήματα ειδικότητας των τεχνικών-επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων, στα Τ.Ε.Ι., την Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) και τις ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή, από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 και εφεξής, στα Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και τις ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, αποφοίτων από κλάδους προεπαγγελματικής κατάρτισης των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, καθώς και από τμήματα ειδικότητας των τεχνικών-επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών.
5.  
  Οι προθεσμίες του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 7 στοιχείο γ του ν. 2188/1994 παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31 Οκτωβρίου 1995.
6.  
 1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 1600/1986 (ΦΕΚ 76 Α) η φράση και του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) τροποποιείται ως ακολούθως:
 2. και των άρθρων 58 παράγραφος 2 στοιχεία α και γ και 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α).
 3. Οι σχετικές προθεσμίες, που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 1600/1986, θεωρούνται ότι αρχίζουν, για όσους εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ορίζονται σε έξι (6) μήνες.
7.  
  Όπου στις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 υπάρχει η λέξη ισότιμο προστίθεται ακολούθως και αντίστοιχο.
8.  
  Στο άρθρο 5 παράγραφος 13 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μίσθωση των σχολικών κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
9.  
 1. Οι δαπάνες κίνησης λόγω μετάθεσης, που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν.δ/τος 65/1973 (ΦΕΚ 150 Α) για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατίθενται από νομό σε νομό και το εφάπαξ χρηματικό ποσό που χορηγείται στους ίδιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετατίθενται σε προβληματικές περιοχές και προβλέπεται από το άρθρο 9 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α), βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στις οποίες μετατίθεται κάθε εκπαιδευτικός.
 2. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους οικείους Κ.Α.Ε. και φορείς των νομαρχιακών προϋπολογισμών.
 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι σχετικές πιστώσεις μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους οικείους νομαρχιακούς προϋπολογισμούς.
 4. Από το άρθρο 6 παράγραφος 25 εδάφιο β του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α) διαγράφονται οι λέξεις που εκδίδεται το Σεπτέμβριο κάθε έτους.
10.  
  Το άρθρο 16 παράγραφος 1 περιπτώσεις γ και δ στοιχείο ιιϊ του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: iii) Ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του τμήματος ή του τομέα που ανήκει.
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 7 του ν. 1351/1983, μπορεί, από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 και εφεξής, να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων κατά σχολή ή τμήμα σχολής για τους υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο α του ν. 1351/1983, που είναι απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων, τα οποία λειτουργούν στο εξωτερικό και έχουν πλήρη φοίτηση σε τρεις (3), τουλάχιστον, τάξεις στα σχολεία αυτά, οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις (3) τάξεις του ελληνικού λυκείου. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 της περίπτωσης αυτής, έχουν και οι υποψήφιοι που πήραν μέρος για πρώτη φορά στη διαδικασία επιλογής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού, εφόσον πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο α του ν. 1351/1983.
12.  
  Στους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, χορηγείται μηνιαίο ειδικό επίδομα ποσού δραχμών δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) για την απασχόλησή τους στη διαδικασία της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Γενικών Εξετάσεων. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.1996.
13.  
  Σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, μπορεί να αναπληρώνονται από άλλους σχολικούς συμβούλους του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας γειτονικών περιφερειών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
14.  
 1. Οι με αριθμό Φ.351.1/103/Δ1/8258/22.6.1993 και Υ.65/Δ2/17862/30.8.1993 προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσεων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται.
 2. Η με αριθμό Α2/1479/27.11.1992 προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα εκκλησιαστικά σχολεία καταργείται.
15.  
 1. Οι μόνιμοι πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) μετέχουν στις συνεδριάσεις της κατά το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 1566/1985 Ολομέλειας του Π.Ι.
 2. Ειδικοί πάρεδροι του Π.Ι. μπορεί να μετέχουν στα κατά το άρθρο 26 παράγραφοι 8 και 9 του ν. 1566/1985 τμήματα αυτού, ύστερα από απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κάθε Σεπτέμβριο.
16.  
  Στον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Για την αποζημίωση αυτή έχουν εφαρμογή οι εξαιρέσεις του άρθρου δευτέρου παράγραφος 2 του ν. 2216/1994.
17.  
  Οι μόνιμοι πάρεδροι του Π.Ι., που έχουν υπηρετήσει επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη στη θέση αυτή και έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το ν. 1566/1985, μπορούν να κριθούν, με αίτηση τους, για εξέλιξη σε θέση Συμβούλου του Π.Ι. Η κρίση γίνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, ύστερα από γραπτή εισήγηση τριμελούς επιτροπής, που ορίζεται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου. Μέλη επιτροπής μπορούν να είναι ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και μέλη του κύριου προσωπικού του Π.Ι. των ανώτερων του κρινόμενου θέσεων. Τα μέλη των επιτροπών που δεν είναι μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου μετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο με ψήφο κατά την ημέρα της κρίσης. Οι θετικές κρίσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου επικυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όσοι κρίνονται θετικά καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις Συμβούλων αντίστοιχης ειδικότητας. Αν δεν υπάρχουν, καταλαμβάνουν προσωρινή θέση Συμβούλου αντίστοιχης ειδικότητας και αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους κενωθεί τέτοια θέση, την καταλαμβάνουν, ενώ η προσωρινή θέση τους καταργείται.
18.  
  Οι σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι και ειδικοί πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δεν μπορούν να κατέχουν μονίμως δεύτερη οργανική θέση σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για όσους κατέχουν τέτοια θέση εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 4 του ν. 2233/1994.
19.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 1892/1990, που αναφέρονται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, εφαρμόζονται και για τα μισθωμένα ακίνητα, στα οποία στεγάζονται διδακτήριο, η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
20.  
  Η επιτροπή άσκησης αρχιτεκτονικού ελέγχου και ελέγχου εφαρμογής της άδειας και των οικοδομικών εργασιών σε κτίρια που ανεγείρονται με ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), η οποία προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση ΣΤ1/ 650/1991 (ΦΕΚ 265 Β) ορίζεται τριμελής από πενταμελής και αποτελείται από δύο αρχιτέκτονες του Ο.Σ.Κ. με βαθμό Α και έναν αρχιτέκτονα που υποδεικνύεται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτέρων Σχολών (Σ.Α.Δ.Α.Σ.). Τα μέλη της διορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με διετή θητεία και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Κ. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
21.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) μπορεί, αν τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου κατέχει το ίδιο πρόσωπο, να ανατίθενται σε μέλος αυτού ή σε τρίτον καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Ο.Ε.Δ.Β.
 2. Με ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή αυτού. y.
 3. Στον αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Ο.Ε.Δ.Β., ο οποίος ασκεί καθήκοντα με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, καταβάλλονται μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 4. Επίσης, στον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Ο.Ε.Δ.Β. καταβάλλονται τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας του άρθρου 13 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α).
22.  
  Παραιτήσεις εκπαιδευτικών, που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, δεν γίνονται αποδεκτές παρά μόνο μετά τη λήξη του έτους αυτού. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού ή μέλους της οικογένειάς του, οι οποίοι εκτιμώνται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο εισηγείται σχετικώς στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
23.  
 1. Το Διεθνές Απολυτήριο, το οποίο με τον ξενόγλωσσο τίτλο ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΒΑCCΑLΑURΕΑΤΕ χορηγεί ο Οργανισμός Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΒΑCCΑLΑURΕΑΤΕ ΟRGΑΝΙSΑΤΙΟΝ), θεωρείται ισότιμο και αντίστοιχο του απολυτήριου τίτλου που χορηγούν τα λύκεια της ημεδαπής
 2. Στις τάξεις Β και Γ των δημόσιων και ιδιωτικών λυκείων μπορεί να λειτουργεί τμήμα για την απόκτηση Διεθνούς Απολυτηρίου.
 3. Στους μαθητές των τμημάτων αυτών διδάσκεται οπωσδήποτε, πέραν του προγράμματος σπουδών του Διεθνούς Απολυτηρίου, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας των τάξεων αυτών, κατά το πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων που ισχύει.
 4. Για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και κατάργηση τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου στα δημόσια σχολεία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1566/1985.
 5. Οι διατάξεις του ίδιου νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για όλα τα λοιπά θέματα που έχουν σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές κλπ.
 6. Για την ίδρυση τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε ιδιωτικά λύκεια απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου και ακολούθως άδεια της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
24.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συνδέεται η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου με δίκτυα πληροφόρησης, μονάδες βάσης δεδομένων κ.λπ. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κρατικά ή ιδιωτικά, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που λειτουργούν τα δίκτυα αυτά.
Άρθρο 11
1.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν για την πρακτική άσκηση, καθώς και την προμήθεια και χορήγηση διδακτικών βιβλίων και σημειώσεων στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Οι φοιτητές των τμημάτων των Α.Ε.Ι. πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου τμήματος.
2.  
 1. Η επιλογή υποψηφίων για φοίτηση στα τμήματα της ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. γίνεται με κριτήρια σχετικά με τις βασικές, τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, τη γνώση ξένων γλωσσών και την επαγγελματική και διδακτική εμπειρία τους.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εξειδικεύονται τα παραπάνω κριτήρια και ορίζονται η διαδικασία επιλογής και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
 3. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί υποχρεούνται να χορηγούν έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης των προσόντων που αντιστοιχούν στα παραπάνω κριτήρια και να παρέχουν κάθε σχετική διευκρίνιση.
 4. Το πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για το διορισμό εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψη εφόσον σ αυτό βεβαιώνεται ότι ο πτυχιούχος έχει επιλεγεί για εισαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α.
 5. Η διάταξη αυτή ισχύει για όσους επιλεγούν για εισαγωγή στην ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
3.  
 1. Από την 1η Ιανουαρίου 1996 στα τακτικά εν ενεργεία μέλη της Ακαδημίας Αθηνών χορηγείται κατά μήνα από το Δημόσιο, χωρίς απόδοση λογαριασμού, για έξοδα κίνησης, ποσό ίσο προς τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των αποδοχών μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με υπηρεσία είκοσι εννέα (29) ετών. β) Από την έναρξη της ισχύος της διάταξης του στοιχείου α καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του α.ν. 350/1945 (ΦΕΚ 128 Α).
4.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 4.α) Η πρώτη περίοδος του εδαφίου β τής παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 τροποποιείται ως ακολούθως: β) Η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή φόρους..
5.  
  Με απόφαση του οικείου πρυτανικού συμβουλίου Α.Ε.Ι. ή συμβουλίου Τ.Ε.Ι. είναι δυνατόν να παραχωρείται είτε σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είτε σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη της οικείας διεύθυνσης, εκπαιδευτικό, τεχνικό κ.λπ. υλικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που πλεονάζει.
6.  
 1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2, παράγραφος 8 του ν. 2188/1994 αύξηση καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακρίσεις του επόμενου στοιχείου αυτής της παραγράφου, αναδρομικά από 1.10.1994 στα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., τα οποία δεν κατέχουν άλλη θέση ούτε απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, μόνιμα ή πρόσκαιρα με οποιαδήποτε έννομη σχέση και γενικώς, εκτός των αποδοχών της θέσης τους, δεν αποκερδαίνουν άλλα εισοδήματα κατά οποιονδήποτε τρόπο, είτε με παροχή εργασίας ή υπηρεσιών είτε από ελευθέριο επάγγελμα ή άλλο επιτήδευμα ή από ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στο οικείο ή άλλο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.
 2. Κατ εξαίρεση, δεν υπάγονται στους περιορισμούς του προηγούμενου στοιχείου α χρηματικά ποσά που εισπράττονται:
 3. αα) λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα που έχει εγκρίνει και διαχειριστεί η Επιτροπή Ερευνών Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή σε ερευνητικό πρόγραμμα των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) του οικείου ή άλλου Τ.Ε.Ι., ββ) από συγγραφικό ή καλλιτεχνικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του δικαιούχου μέλους Ε.Π., γγ) από συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εποπτευομένων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δδ) από συμμετοχή σε συμβούλια ή μόνιμες ή πρόσκαιρες επιτροπές ή ομάδες εργασίας των Τ.Ε.Ι. ή του δημόσιου τομέα, η οποία προβλέπεται από κείμενες διατάξεις, εε) από παροχή διδακτικού ή διευθυντικού έργου, με την επιφύλαξη του στοιχείου α, σε εκπαιδευτικές μονάδες, υπηρεσίες, οργανισμούς και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων.
 4. Το μέλος Ε.Π. που δικαιούται αύξηση υποχρεούται να καταθέσει στη γραμματεία του οικείου τμήματος Τ.Ε.Ι. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ότι δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία περιορισμών του στοιχείου α και εάν εισπράττει αποζημίωση από κατ ανάθεση διδασκαλία.
 5. Η δήλωση αυτή δεσμεύει το μέλος αυτό και παραμένει ισχυρή μέχρι την ανάκλησή της.
 6. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αναζητούνται εντόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί στο μέλος αυτό.
 7. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η υποβολή της δήλωσης του προηγούμενου στοιχείου ενεργείται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1.10.1994 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ξεχωριστά από το διάστημα που αρχίζει από τη δημοσίευση αυτή.
 8. Στις περιπτώσεις που, κατά το χρονικό διάστημα από 1.10.1994 μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για υπερωριακή διδασκαλία σε εκπαιδευτικούς Τ.Ε.Ι., το καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται προς την καταβαλλόμενη αύξηση.
 9. Η ανωτέρω αύξηση δεν παρέχεται, σε καμία περίπτωση, σε άλλες κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν βαθμολογική ή μισθολογική εξομοίωση με μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
 10. Το ποσοστό της αύξησης των αποδοχών των δικαιούχων κατά τα ανωτέρω καθορίζεται σε 35%
 11. Η αύξηση των αποδοχών των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που καθορίζεται παραπάνω, δεν ενσωματώνεται στο βασικό μισθό αυτών και δεν προκαλεί τροποποίηση του μισθολογίου που εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 12. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των μελών Ε.Π. που προσφέρουν κατ ανάθεση διδασκαλία ή του προσωπικού με οποιαδήποτε ιδιότητα που διδάσκει με σύμβαση εργασίας.
 13. Η αύξηση υπολογίζεται χωριστά επί των αποδοχών που περιοριστικά αναφέρονται στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2083/1992 και, συγκεκριμένα, στο βασικό μισθό, στην Α.Τ.Α., στα δραχμικά επιδόματα, δηλαδή:
 14. ι) στο μηνιαίο επίδομα ερευνητικών προγραμμάτων, ιι) στο ειδικό επίδομα των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) δραχμών και ιιι) στην κατ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος και στην κατ έτος καταβαλλόμενη ερευνητική χορηγία και γενικά στα δραχμικά επιδόματα που χορηγούνται κάθε φορά.
 15. Η αύξηση της ερευνητικής χορηγίας καταβάλλεται με την εξαμηνιαία κατάσταση πληρωμής της και εμφανίζεται σε ξεχωριστή στήλη της οικείας κατάστασης.
 16. Οι αυξήσεις επί των υπόλοιπων αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται με τη μηνιαία κατάσταση μισθοδοσίας των δικαιούχων.
 17. Η αύξηση των αποδοχών της παρούσας παραγράφου καταβάλλεται στους δικαιούχους για κάθε μήνα, κατά τον οποίο δεν υφίστανται οι περιορισμοί του στοιχείου α
7.  
  Η ισοτιμία πτυχίων ιδρυμάτων εξωτερικού προς πτυχία Κ.Α.Τ.Ε. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. θεωρείται ότι υπάρχει και προς πτυχία Τ.Ε.Ι., κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α), όταν οι σπουδές των δύο ή τριών ετών, που προβλέπονται ως προϋπόθεση από τις διατάξεις αυτές, έχουν πραγματοποιηθεί σε ιδρύματα ομοταγή προς τα Τ.Ε.Ι.
8.  
 1. Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), η διοίκηση αυτού ασκείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία αποτελείται από επτά μέλη.
 2. Ως μέλη της Δ.Ε. μπορούν να οριστούν είτε μέλη διδακτικού- ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. είτε Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι έχουν γνώση και πείρα σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και λειτουργίας ανοικτών πανεπιστημίων.
 3. Η Δ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος της και μέχρι τρία αναπληρωματικά μέλη της.
 4. Η Δ. Ε. έχει τις αρμοδιότητες των οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 2083/1992 και των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., εκτός της εκλογής μελών Δ.Ε.Π.
 5. Ο πρόεδρος αυτής εκπροσωπεί το Ε.Α.Π. και έχει τις αρμοδιότητες πρύτανη, κοσμήτορα σχολής και προέδρου τμήματος.
 6. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
 7. Η ειδικότερη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω οργάνων του Ε.Α.Π. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να αποσπώνται στο Ε.Α.Π. για ένα χρόνο με αίτηση τους και με δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ε.Α.Π. υπάλληλοι του δημόσιου τομέα.
 9. Ο χρόνος απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.
 10. Τα θέματα που έχουν σχέση με την αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα και την εκτός έδρας αποζημίωση των μελών και τις δαπάνες λειτουργίας της Δ.Ε., καθώς και τα θέματα των λειτουργικών δαπανών και της διαχείρισης του Ε.Α.Π. κατά το χρόνο λειτουργίας της Δ.Ε. ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 11. Οι δαπάνες λειτουργίας της Δ.Ε. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 12
1.  
  Οι πιστώσεις που απαιτούνται για την πληρωμή των δαπανών διαδικασιών πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή σειρά προτεραιότητας μπορεί να μεταβιβάζονται σε δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 13 "k"
1.  
  Από το οικονομικό έτος 1996 η δαπάνη αμοιβής έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. βαρύνει τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιχορηγεί τα Α.Ε.Ι. για το σκοπό αυτόν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Η επιχορήγηση αφορά δαπάνη σε ετήσια βάση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Άρθρο 16
1.  
 1. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο τμήμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και το τμήμα αποφασίζει για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων των υποψηφίων ή την παραπομπή σε εξέταση μαθημάτων στο οικείο πανεπιστημιακό τμήμα, προκειμένου να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
 3. Οι εκπληρούντες επιτυχώς τις προϋποθέσεις αυτές μετέχουν ισότιμα με τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. στην επιλογή των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Η αναγνώριση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, γίνεται από το οικείο όργανο του Ε.ΣΥ.Π. και μέχρι τη συγκρότηση του από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
 5. Το όργανο αυτό εξετάζει το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και τις τυχόν πρόσθετες σπουδές και ορίζει τα αναγκαία ενδεχομένως συμπληρωματικά μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν σε τμήμα Α.Ε.Ι., ώστε ο συνολικός χρόνος και το επίπεδο σπουδών να είναι αντίστοιχα με τη διάρκεια και το πρόγραμμα του πανεπιστημιακού τμήματος.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β
2.  
  Στο άρθρο 11 Α του ν. 2083/1992 η φράση η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος αυτού ορίζεται στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερα διδακτικά εξάμηνα αντικαθίσταται ως εξής: Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος αυτού ορίζεται στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα πλήρες ημερολογιακό έτος. Μέρος του χρόνου αυτού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις μήνες διατίθεται για τη συγγραφή από το μεταπτυχιακό φοιτητή μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής.
3.  
  Η διάταξη του άρθρου 6 κεφ. Δ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α), έχει εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην εκλογή ή εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. όλων των Α.Ε.Ι. Το ίδιο ισχύει για τη μετάκληση καθηγητών και την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών και εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκείνες όπου η διαδικασία έχει αρχίσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη ειδική ή γενική καταργείται.
4.  
  Το εδ. α της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 αντικαθίσταται ως εξής: α. Λέκτορες ή επίκουροι καθηγητές Α.Ε.Ι., που είχαν προσληφθεί κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 815/1978 σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μονιμοποιούνται μετά από κρίση σε προσωποπαγείς θέσεις, στις οποίες μετατρέπονται αυτοδικαίως οι θέσεις που ήδη κατέχουν. Η διάταξη αυτή έχει ισχύ από της δημοσιεύσεως του ν. 2188/1994.
5.  
 1. Στους διευθυντές και υποδιευθυντές και τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου κάθε Π.Ε.Κ., που μετακινούνται από την οργανική τους θέση προς την έδρα του Π.Ε.Κ. ή προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή προς άλλες πόλεις της περιοχής του Π.Ε.Κ., στις οποίες πραγματοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα ή προς τις έδρες άλλων Π.Ε.Κ., καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση από τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του Π.Ε.Κ.
 2. Οι μετακινήσεις αυτές εγκρίνονται από τους διευθυντές του Π.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται και για τους επιμορφωτές που μετακινούνται προς την έδρα του Π.Ε.Κ. ή σε άλλες πόλεις της περιοχής του Π.Ε.Κ. για την εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων.
 4. Για την αντιμετώπιση των δαπανών των προηγούμενων περιπτώσεων είναι δυνατή η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με υπόλογο το διευθυντή ή έναν υποδιευθυντή του Π.Ε.Κ.
6.  
  Η περίπτωση β του στοιχείου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α) αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Πρόστιμο μέχρι ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών..
7.  
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) παραβόλου για τη φοίτηση μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 2. Στους ιδιοκτήτες των σχολείων και σχολικών μονάδων της προηγούμενης περίπτωσης, που παραλείπουν να εισπράξουν και να καταθέσουν το παράβολο φοίτησης, μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης η γραφείου εκπαίδευσης, ύψους μέχρι του διπλασίου του οφειλόμενου χρηματικού ποσού
Άρθρο 19
1.  
  Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ι.α. Μετεγγραφές φοιτητών από ισότιμες και ομοταγείς Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού σε αντίστοιχα Τμήματα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού, καθώς επίσης και μετεγγραφές σπουδαστών από ισότιμες και ομοταγείς Σχολές ή Τμήματα Τ.Ε.Ι. του εξωτερικού σε αντίστοιχα τμήματα Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού επιτρέπονται μόνο μετά από εξετάσεις στο 5ο εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων κατά Τμήμα υποδοχής. Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή πρέπει να έχουν επιτύχει στο σύνολο των μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων ή των δύο (2) πρώτων ετών σπουδών του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών στη Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης. Η διάταξη του στοιχείου α ισχύει και για τους φοιτητές που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις μετεγγραφών κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Για το ανωτέρω ακαδημαϊκό έτος γίνεται συμπληρωματική έκδοση αποτελεσμάτων για ποσοστό θέσεων τρία τοις εκατό (3%) στον προβλεπόμενο αριθμό των μετεγγραπτέων κατά Τμήμα υποδοχής. Ο αριθμός μετεγγραπτέων που προκύπτει μετεγγράφεται στα αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι πίνακες μετεγγραφέντων του ίδιου ακαδημαϊκού έτους που ήδη έχουν εκδοθεί δεν θίγονται.
Άρθρο 20
1.  
  Η από την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 228/1973 προβλεπόμενη εισφορά ορίζεται για το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων τακτικών και έκτακτων εσόδων του.
2.  
  Το ποσοστό αυτό ισχύει και για τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οφειλόμενα από το ανωτέρω Ιερό ίδρυμα χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν ήδη βεβαιωθεί για την ίδια αιτία
Άρθρο 21 "ι. Δημιουργείται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Βιομηχαν [...]"
1.  
  Μέλη της Ε.Ε.Φ . 2 Εξειδίκευση των σκοπών της Ε.Ε.Φ των αναφερομένων στην παρ. 3 του παρόντος.
2.  
  Έδρα της Ε.Ε.Φ. ορίζεται η Αθήνα.
3.  
  Διάρθρωση, περιφερειακά τμήματα και όργανα διοίκησης και λειτουργίας της Ε.Ε.Φ. Η Ε.Ε.Φ. έχει σκοπό:.
 1. την προαγωγή και διάδοση των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία, τη βιομηχανία και την έρευνα και την αξιοποίηση τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας,
 2. τη μελέτη των προβλημάτων και την προαγωγή των συμφερόντων των μελών της για την αναγνώριση της επιστημονικής, κοινωνικής και επαγγελματικής στάθμης τους
4.  
  Εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών μελών και οργάνων διοίκησης της Ε.Ε.Φ. (σύστημα απλής αναλογικής). Δηλαδή :.
5.  
  Άδεια άσκησης επαγγέλματος των Φυσικών -Αντιποίηση της άσκησης του επαγγέλματος του Φυσικού Σε περίπτωση μη ορισμού της Ε.Ε. με την παραπάνω διαδικασία, αυτήν ορίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6.  
  Η κατάργηση του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία Ένωσις Ελλήνων Φυσικών, καθώς και η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας.ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζει το ισχύον καταστατικό της Ε.Ε.Φ. και οι κείμενες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
7.  
  Διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ε.Φ. (σύσταση θέσεων).
8.  
  Επιτροπές, αποζημιώσεις μελών, κανονισμοί
9.  
  Πόροι, προϋπολογισμός και κάθε άλλο ζήτημα που συνεπάγεται η δημιουργία της Ε.Ε.Φ. ως Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 22
1.  
  Εκπαιδευτικός λειτουργός Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που διορίστηκε με τις υπ αριθμ. Φ. 412.11/Ε2/10493/25.8 1979 (ΦΕΚ 252/15.9.1979, τ. Γ) και Ε2/8145/6.8.1981 (ΦΕΚ 253/ 4.9.1981, τ. Γ) αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνεται σε ενεργό υπηρεσία από τον παρόντα νόμο, παρά την ακύρωση του ως άνω διορισμού του, θεωρείται ότι από του διορισμού του κατέχει κενή οργανική θέση αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας και ότι εντάσσεται και εξελίσσεται αναδρομικά, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 38 του ν. 1404/1983 και του άρθρου 1 του ν. 1571/1985, προς πλήρη αποκατάσταση του.
Άρθρο 23
1.  
  Για όσους φοιτούν στο- Μ.Δ.Δ.Ε. κατά το χρόνο ένταξης του στο Π.Τ.Δ.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Μ.Δ.Δ.Ε. που ίσχυαν κατά την έναρξη της φοίτησης τους.
2.  
  Το διοικητικό προσωπικό του Μ.Δ.Δ.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετεί, διατηρεί το υπαλληλικό ή εργασιακό καθεστώς υπό το οποίο υπηρετεί και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ αυτό.
3.  
  Ο τίτλος του Μ.Δ.Δ.Ε. για όσους τον κατέχουν ήδη ή θα τον αποκτήσουν, κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, θεωρείται ισότιμος με τον τίτλο που χορηγεί το Μ.Δ.Δ.Ε. κατά το άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος νόμου. Η διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου ισχύει αναλόγως και γι αυτούς.
4.  
  Εκτός από τις διατάξεις που καταργούνται με τα προηγούμενα άρθρα, καταργούνται επίσης οι ακόλουθες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
 1. του ν.δ. 1222/1972 (ΦΕΚ 153 Α),.
 2. του π.δ/τος 54/1973 (ΦΕΚ 141 Α),.
 3. του ν. 227/1975 (ΦΕΚ 273 Α),.
 4. του ν. 741/1977 (ΦΕΚ 314 Α),.
 5. της αριθμ.
 6. Γ/4578/1981 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 326 Β), που κυρώθηκε με το άρθροπαρ.του ν.1476/1984 (ΦΕΚ136Α),.
 7. του άρθρου 5 του ν 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α),
 8. του άρθρου 14, κεφάλαιο Ι του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α),.
 9. του άρθρου 35 παρ. 10 και των άρθρων 48 και 71 παρ. 5 περιπτώσεις α, β, γ , ε και στ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α),.
 10. του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α),.
 11. του άρθρου 18 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α),.
 12. των άρθρων 18 και 24 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α),.
 13. του άρθρου 45 παρ. δ του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α),.
 14. του π.δ/τος 235/1993 (ΦΕΚ 99 Α).
5.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται μ αυτόν καταργείται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του
Άρθρο 24 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο14
1.  
  Όσοι διορίστηκαν σε θέσεις ειδικού προσωπικού του κλάδου ΤΕ7 κοινωνικών λειτουργών του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) και ο διορισμός τους έχει ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει από τον αρχικό διορισμό τους κενές θέσεις του παραπάνω κλάδου. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστώνται με το νόμο αυτόν ισάριθμες κενές θέσεις. Η παρούσα δεν δημιουργεί δικαιώματα λήψης αναδρομικών αποδοχών ή άλλων παροχών.
Άρθρο Άρθρο15
1.  
  Στο άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ή πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών, ο αριθμός των ωρών που καλύπτονται με τις προσλήψεις αυτές, το αντικείμενο απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζονται με πρόταση του οικείου τμήματος των Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων..
2.  
  Στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ο συνολικός αριθμός των οποίων, καθώς και το κατώτερο και ανώτερο ύψος του αντίστοιχου χρηματικού ποσού για κάθε υποτροφία καθορίζονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ανά τμήμα Α.Ε.Ι. και γνωστικό αντικείμενο, ο αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χρηματικού ποσού εντός του ορίου του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο Άρθρο17
1.  
  Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρίνεται με βάση τα δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν την ηλικία και είχαν εκδοθεί ήδη κατά την ένταξη του κρινόμενου στο διδακτικό επιστημονικό προσωπικό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
2.  
  Καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αποχωρούν από την υπηρεσία αυτοδικαίως μόλις λήξει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μετά από αυτό μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους
Άρθρο Άρθρο18
1.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 682/1977 περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων (ΦΕΚ 244 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 5. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου σε διδακτήριο που απέχει λιγότερο από 150 μέτρα από διδακτήριο άλλου σχολείου, εκτός εάν είχαν αρχίσει οι διαδικασίες ανέγερσης του διδακτηρίου πριν από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του άλλου σχολείου.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-07-31 Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/156
2005-10-17 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) δασκάλων και νηπιαγωγών για φοίτηση στα Διδασκαλεία Μετεκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από.
 • δύο (2) καθηγητές των Π.Τ.Δ.Ε. των Πανεπιστημίων, .
 • δύο( 2) καθηγητές των Π.Τ.Ν. των Πανεπιστημίων, .
 • έναν (1) σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
 • έναν (1) μόνιμο πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
 • έναν (1) σχολικό σύμβουλο δημοτικής εκπαίδευσης,
 • έναν (1)σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής,
 • τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Διδακτικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Αντικατάσταση
  A/2005/260
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ 1992/Α2/1479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Α2_1479 1992
  ΠΡΑΞΗ 1993/351.1/103/Δ1/8258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/351_1_103_Δ1_8258 1993
  ΠΡΑΞΗ 1993/65/Δ2/17862 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/65_Δ2_17862 1993
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1981/Γ/4578 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/Γ_4578 1981
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1981/Ε2/8145/6.8.1981(ΦΕΚ253 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/Ε2_8145_6_8_1981(ΦΕΚ253 1981
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/ΣΤ1/650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/ΣΤ1_650 1991
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/ΣΤ5/54 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/ΣΤ5_54 1992
  ΝΟΜΟΣ 1975/227 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/227 1975
  ΝΟΜΟΣ 1977/682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/682 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/741 1977
  ΝΟΜΟΣ 1978/815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/815 1978
  ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
  ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
  ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
  ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
  ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
  ΝΟΜΟΣ 1984/815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/815 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1571 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1600 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1600 1986
  ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
  ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
  ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
  Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1946 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1946 1991
  Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι.. σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις. 1991/1966 1991
  . Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
  Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
  Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
  Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
  Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις. 1994/2216 1994
  Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις. 1994/2233 1994
  Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
  Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1222 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1222 1972
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/228 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/228 1973
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/65 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/65 1973
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/350 1945
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/54 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/54 1973
  Ίδρυση Ειδικών Σχολών Προαιρετικής Επιμόρφωσης. 1993/235 1993
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
  Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
  Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
  Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
  Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3467 2006
  Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
  Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
  Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
  Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
  Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
  Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
  Καθορισμός κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1995/391 1995
  Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. 1995/452 1995
  Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1996/243 1996
  Κανονισμός λειτουργίας της ολομέλεις του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. 1996/326 1996
  Τροποποίηση του Π.Δ. 43/1996 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα ΤΕΙ, στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων και[...]" 1996/345 1996
  Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1996/354 1996
  Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1996/363 1996
  Ίδρυση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1996/364 1996
  Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών. 1996/43 1996
  Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από κλάδους προεπαγγελματικής κατάρτισης των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων. 1996/61 1996
  Τροποποίηση του Π.Δ. 43/1996 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα ΤΕΙ στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων κα[...]" 1997/126 1997
  Κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1997/149 1997
  Μετονομασία Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1997/150 1997
  Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Γεωλογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών. 1997/16 1997
  Τροποποίηση του Π.Δ. 43/1996 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, Ημερήσιω[...]" 1997/19 1997
  Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1997/231 1997
  Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1997/312 1997
  Διατήρηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου. 1997/353 1997
  Μετονομασία Τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 1997/372 1997
  Διαδικασία καθορισμού της πόλης της Ορεστιάδας ως έδρας επί μέρους πανεπιστημιακών μονάδων και λειτουργιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 1997/373 1997
  Τροποποίηση του Π.Δ. 43/1996 «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας εισαγωγής στα ΤΕΙ στην ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, αποφοίτων από Τμήματα Ειδικότητας Τεχνικών - Επαγγελματικών και Ναυτικών Λυκείων, ημερησίων κα[...]" 1997/378 1997
  Ίδρυση θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 1998/108 1998
  Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) 1998/119 1998
  Ίδρυση διδασκαλείου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. 1998/127 1998
  Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1998/128 1998
  Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων. 1998/200 1998
  Μετονομασία του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 1998/202 1998
  Καθορισμός νέας ειδίκευσης του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 1998/265 1998
  Τροποποίηση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 82/τ.Α’90). 1998/27 1998
  Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1998/32 1998
  Ίδρυση θέσεων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1998/333 1998
  Κατάργηση και σύσταση θέσεων Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1998/391 1998
  Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 1998/70 1998
  Μεταφορά της έδρας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 1998/95 1998
  Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 1998/96 1998
  Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 1999/200 1999
  Ίδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1999/38 1999
  Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας, Κρήτης, Πειραιά και Νήσων, Πελοποννήσου. 2001/143 2001
  Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. 2001/214 2001
  Τροποποίηση του Π.Δ. 200/1999 (Α΄ 179): Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), μετονομασία ΤΕΙ και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 2001/359 2001
  Οργάνωση - Διοίκηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 2002/142 2002
  Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 2002/147 2002
  Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 2002/169 2002
  Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 2003/84 2003
  Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2004/106 2004
  Τροποποίηση του π.δ. 452/1995 (ΦΕΚ 265/29.12.1995 τ.Α΄) «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού». 2008/105 2008
  Ένταξη των αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών, στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ08 - Καλλ[...]" 2012/128 2012