ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2328

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Άρθρο 1 "Ιδιωτική τηλεόραση - Φύση και λειτουργία της Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών"
1.  
  Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, που εκπέμπουν σήμα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες στους διαθέσιμους για το σκοπό αυτό διαύλους ή τις διαθέσιμες ραδιοσυχνότητες, μόνο μετά από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης.
2.  
  Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά ασύρματη εκπομπή σε ορισμένο ή ορισμένους διαύλους ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών ή και μέσω δορυφόρων της κατηγορίας απευθείας εκπομπής προς το κοινό ή της σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας, εφόσον η ανοδική δέσμη μεταδίδεται από την Ελλάδα απευθείας προς το δορυφόρο ή με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του σήματος με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή χρησιμοποιείται δυναμικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα ή την εκμετάλλευση του ολική ή μερική έχει η Ελλάδα, μέσω της αρμόδιας για το ζήτημα αυτό αρχής ή του αρμόδιου φορέα. Η χρήση του ενός ή των περισσότερων διαύλων συχνοτήτων παραχωρείται με τον όρο ότι η εκπομπή θα πραγματοποιείται από ορισμένη ή ορισμένες θέσεις για ολόκληρο ή τμήμα του 24ώρου και υπό τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις, η συναφής εθνική νομοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Η μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος μεταξύ των σημείων παραγωγής και από τα σημεία παραγωγής προς τους επίγειους πομπούς ή και τους επίγειους δορυφορικούς σταθμούς των παραπάνω δύο κατηγοριών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α), όπως ισχύει.
3.  
  Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί της παραγράφου 1 διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:
 1. Σε σταθμούς εθνικής εμβέλειας που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας.
 2. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον πρόσθετο όρο της κάλυψης όλης της επικράτειας μέσα σε ένα (1) έτος και της κάλυψης όλων των νησιωτικών και μεθοριακών περιοχών μέσα σε εννέα (9) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.
 3. Το χρονικό αυτό διάστημα παρατείνεται κατά το χρόνο που είναι αναγκαίος, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτή η κάλυψη ορισμένων περιοχών.
 4. Σταθμοί εθνικής εμβέλειας θεωρούνται και οι τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν το σήμα τους μέσω δορυφόρου, σύμφωνα με το εδάφιο α της παραγράφου 2.
 5. Σε σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας που καλύπτουν το ευρύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα, το οποίο οριοθετείται με την κατά την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε.
 6. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον όρο της κάλυψης όλης της περιφέρειας μέσα σε έξι (6) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.
 7. Σε σταθμούς τοπικής εμβέλειας που καλύπτουν τον αντίστοιχο νομό ή περισσότερους προσδιορισμένους όμορους νομούς.
 8. Η άδεια αυτής της κατηγορίας χορηγείται υπό τον όρο της κάλυψης όλης της περιοχής του σταθμού μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.
4.  
  Στους σταθμούς για τους οποίους απαιτείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας περιλαμβάνονται και αυτοί που εκπέμπουν ή αναμεταδίδουν με χρήση επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη, που εκπέμπεται από την Ελλάδα απευθείας προς το δορυφόρο ή με τη μεσολάβηση προηγούμενης φάσης μεταφοράς του σήματος του με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και με σήμα κοινής λήψης από τους οικιακούς δέκτες, τηλεοππκά προγράμματα που εκπέμπονται ή αναμεταδίδονται μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη, που εκπέμπεται από άλλο κράτος ή από τις επίγειες συχνότητες ή από ενσύρματα συστήματα μετάδοσης σήματος άλλου κράτους και εφόσον έχουν το σχετικό συμβατικό δικαίωμα. Η μεταφορά των προγραμμάτων προς τους σταθμούς ή και τους δορυφόρους εκπομπής θα γίνεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
5.  
  Το αποκλειστικό δικαίωμα της εκπομπής κωδικοποιημένου τηλεοπτικού σήματος που εκπέμπεται ασύρματα σε ραδιοσυχνότητες ή διαύλους συχνοτήτων, που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτόν ή και μέσω δορυφόρου, εφόσον η ανοδική δέσμη μεταδίδεται ή αναμεταδίδεται από την Ελλάδα ή ανήκει στην Ελλάδα και μπορεί να ληφθεί μόνο από συνδρομητές εφοδιασμένους με τον τεχνικώς κατάλληλο αποκωδικοποιητή, ανήκει στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. Η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. μπορεί, με βάση τις δυνατότητες της αγοράς, τη διαθεσιμότητα των διαύλων ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής προς το κοινό από το σύνολο των ραδιοσυχνοτήτων που της έχουν απονεμηθεί, την ποιότητα του προγράμματος, και το προσφερόμενο αντάλλαγμα, να συνάπτει προς το σκοπό αυτόν συμβάσεις συνεργασίας με ιδιώτες ή να ιδρύει εταιρείες ή να μετέχει σε αυτές. Οι συμβάσεις συνεργασίας ή τα καταστατικά των εταιριών στις οποίες θα μετέχει η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, πρέπει να περιέχουν όρους που να χορηγούν στην Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. το δικαίωμα να ελέγχει τους αντισυμβαλλομένους της ή τους μετόχους της αντισυμβαλλομένης της εταιρίας για τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών τους μέσων και το περιεχόμενο του προγράμματος τους και να καταγγέλει τη σύμβαση συνεργασίας ή τη χορήγηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κωδικοποιημένου σήματος στην εταιρία στην οποία μετέχει, εάν, παρά τις εξηγήσεις και τις υποδείξεις της, η προέλευση των οικονομικών μέσων των αντισυμβαλλομένων της ή των μετόχων τους παραμένει αδιαφανής ή δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. σχετικά με τις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανόνων του Κοινοτικού Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου για το περιεχόμενο του προγράμματος. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α) εφαρμόζεται αναλόγως. Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του ν. 1730/1987. Το αποκλειστικό δικαίωμα ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης συστημάτων μικροκυματικής διανομής ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε πολλά σημεία ανήκει από κοινού στον Ο.Τ.Ε. και την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., στους οποίους διατίθενται οι αναγκαίες συχνότητες κατά το ν. 2246/1994. Τα συστήματα αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν διατίθενται για τις δραστηριότητες της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. ή για τη μετάδοση κωδικοποιημένου σήματος κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, παραχωρούνται σε αδειούχους τηλεοπτικούς σταθμούς με τη διαδικασία και τα κριτήρια που ισχύουν για τους σταθμούς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή ο αδειούχος σταθμός πρέπει να συνάψει σύμβαση με την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και τον Ο.Τ.Ε. για τη διασφάλιση της μετάδοσης του σήματος του με την τεχνική αυτή μέθοδο. Η σύμβαση αυτή συνάπτεται μετά την παραχώρηση της άδειας. Κατά τη φάση της υποβολής και της κρίσης των αιτήσεων ο υποψήφιος σταθμός υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται την υποχρέωση σύναψης σχετικής σύμβασης με την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε και τον Ο.Τ.Ε. Οι όροι της σύμβασης αυτής, στην οποία προσχωρούν οι αδειούχοι σταθμοί, καθορίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και του Ο.Τ.Ε. και εγκρίνονται από τους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε.
6.  
 1. Το αποκλειστικό δικαίωμα παροχής υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης (όπως η διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων) ανήκει από κοινού στην Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.), που μπορούν προς το σκοπό αυτόν να αναπτύσσουν δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης, να συνιστούν εταιρείες ή να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ τους ή και με ιδιώτες ή και με άλλες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, που επιδίδονται λόγω του σκοπού τους στην εγκατάσταση δικτύων ή και με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή και με εταιρείες (αμιγείς ή μεικτές) των Ο.Τ.Α. ή και να συμμετέχουν σε εταιρείες με τους παραπάνω φορείς.
 2. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους υποδομής μετάδοσης του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και κυριότητα του Ο.Τ.Ε., ο οποίος μπορεί να τη χρησιμοποιεί για όλες τις δραστηριότητες του.
 3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του ν. 1730/1987 εφαρμόζεται αναλόγως με τη συμμετοχή και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 4. Τα κατά το άρθρο 2 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει, δικαιώματα εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. δεν θίγονται από την παρούσα διάταξη.
 5. Η χρήση των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, καθώς και κάθε άλλου δικτύου με παρόμοιες τεχνικές δυνατότητες, που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα για την απλή και ταυτόχρονη αναμετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων ή τη λήψη τηλεοπτικού σήματος, εφόσον αυτή είναι τεχνικώς εφικτή (παθητική καλωδιακή ραδιοτηλεόραση), είναι ελεύθερη, εφόσον πληρούνται οι σχετικές τεχνικές προϋποθέσεις και συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του δικτύου και του χρήστη του, ο οποίος στη συνέχεια συμβάλλεται με τους τυχόν συνδρομητές.
 6. Απλή και ταυτόχρονη είναι η αναμετάδοση όταν δεν γίνεται καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο του προγράμματος και δεν παρεμβάλλονται διαφημίσεις ή άλλα συναφή μηνύματα, εκτός από αυτά που υπάρχουν κατά τη λήψη του σήματος και πριν από την αναμετάδοση του.
 7. Υ· Η χρήοη των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, καθώς και κάθε άλλου δικτύου με παρόμοιες τεχνικές δυνατότητες, που εγκαταστάθηκε και λειτουργεί νόμιμα, για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, που παράγονται ή συντίθενται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν των σταθμών της παραγράφου 2 (ενεργητική καλωδιακή ραδιοτηλεόραση), προϋποθέτει:.
  • σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη του δικτύου και του χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια συμβάλλεται με τους συνδρομητές,
  • άδεια που χορηγείται από τους Υπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών.
 8. Εφόσον δεν υπάρχει τεχνικός περιορισμός στον αριθμό των αδειών αυτής της κατηγορίας, η άδεια χορηγείται εάν:
  • πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού και του επόμενου άρθρου ως προς τη μορφή, το μετοχικό κεφάλαιο, τους μετόχους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τη συγκέντρωση και κατανομή των μετοχών, τα οικονομικά μέσα της εταιρείας και των μετόχων, την ιθαγένεια της εταιρείας και των μετόχων, τα προσόντα και τα κωλύματα τους και
  • ικανοποιούνται σε επαρκή βαθμό τα κριτήρια προγραμματικής πληρότητας της περίπτωσης δ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του παρόντος
 9. Εάν υπάρχει τεχνικώς περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων αδειών αυτής της κατηγορίας, οι άδειες χορηγούνται σε ανώνυμες εταιρείες, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις αυτού και του επόμενου άρθρου, ως προς τις εταιρείες που ζητούν ή κατέχουν άδειες της παραγράφου 2, κατά τη διαδικασία και με τα κριτήρια που ισχύουν για τους σταθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
 10. Η κατηγορία των σταθμών ενεργητικής καλωδιακής τηλεόρασης από πλευράς εμβέλειας (εθνική, περιφερειακή, τοπική) εξαρτάται από τις δυνατότητες του αντίστοιχου δικτύου.
 11. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες ενεργητικής καλωδιακής ραδιοτηλεόρασης υπάγονται σε όλες τις υποχρεώσεις των σταθμών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
 12. Οι χρήστες ενεργητικής καλωδιακής ραδιοτηλεόρασης μπορούν να μεταδίδουν το σήμα τους και κωδικοποιημένο για όλες ή ορισμένες από τις ώρες μετάδοσης.
 13. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που κατέχουν άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μπορούν να μεταδίδουν το σήμα τους μέσα στην περιοχή της εμβέλειας τους και μέσω καλωδιακών δικτύων, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα, εφόσον συμβληθούν με τον κύριο του δικτύου ή αυτόν που το εκμεταλλεύεται.
 14. Η σύμβαση αυτή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το Ε.Σ.Ρ.
 15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., καθορίζονται τα σχετικά:.
  • με την υποχρέωση ή τη δυνατότητα εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης σε κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα ή χωριά ή οικοδομικά τετράγωνα ή γειτονιές,
  • τις τεχνικές προδιαγραφές της κεραίας αυτής και της αντίστοιχης καλωδιακής δικτύωσης,
  • τον τρόπο σύνδεσης των επί μέρους χρηστών με την κεντρική αυτή κεραία,
  • την εγκατάσταση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και κάθε άλλου συναφούς συστήματος μετάδοσης ήχου και εικόνων και ιδίως τα σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο ή Ο.Τ.Α., τους περιορισμούς της ιδιοκτησίας που συνεπάγεται η εγκατάσταση τέτοιων δικτύων και τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από αυτά,.
  • τον τρόπο σύνδεσης των επί μέρους χρηστών με τα δίκτυα αυτά,
  • την ένταξη κάθε είδους δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης ή συστημάτων κεντρικής κεραίας που λειτουργούν ήδη στις ρυθμίσεις του προεδρικού αυτού διατάγματος,
  • κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις υποπεριπτώσεις αα έως και στστ
 16. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ κυρίων του δικτύου και χρήστη και μεταξύ χρήστη και τελικού αποδέκτη, την προσφορά των υπηρεσιών τους, τις διαδικασίες με βάση τις οποίες ο Ο.Τ.Ε. και η Ε.Ρ.Τ. μπορούν να συνιστούν εταιρείες ή να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με άλλες εταιρείες του δημόσιου τομέα ή με Ο.Τ.Α. ή με εταιρείες Ο.Τ.Α. ή με ιδιώτες, στο πλαίσιο της παρ. 6α του άρθρου αυτού και ιδίως τα σχετικά με την προκήρυξη και τα κριτήρια επιλογής των συνεταίρων ή των αντισυμβαλλομένων του Ο.Τ.Ε. και της Ε.Ρ.Τ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 17. Κύριος του δικτύου είναι αυτός που το εγκατέστησε ή ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή του, σύμφωνα με την περίπτωση α του παρόντος άρθρου.
 18. Χρήστης του δικτύου είναι όποιος χρησιμοποιεί το δίκτυο για τη μετάδοση ή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ή για την παροχή συναφών υπηρεσιών ή για την οργάνωση της συλλογικής λήψης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ή συναφών υπηρεσιών.
 19. Τελικός αποδέκτης είναι ο κάτοχος οικιακού δέκτη κατάλληλου για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ή συναφών υπηρεσιών, ακόμη και όταν ο δέκτης αυτός περιέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί όλων των κατηγοριών για την παραγωγή, εκπομπή, μετάδοση και αναμετάδοση του σήματος τους και διαμορφώνεται χάρτης συχνοτήτων σε επίπεδο επικράτειας, περιφέρειας και νομού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διεθνή σύμβαση τηλεπικοινωνιών και τον προσαρτημένο σε αυτή κανονισμό ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε σταθμούς τηλεόρασης στις οποίες μετέχει η Ελλάδα. Κριτήριο γι αυτό θα είναι η χρήση των ελάχιστων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων που απαιτούνται για τη γεωγραφική κάλυψη που υποχρεούται να διασφαλίζει κάθε σταθμός, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου αυτού. Η μεταφορά του ραδιοτηλεοπτικού σήματος δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση αναμεταδοτών, παρά μόνο για την κάλυψη περιοχών όπου και για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι εφικτή η μεταφορά των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω του σταθερού δικτύου του Ο.Τ.Ε. Υπάρχοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δίκτυα αναμεταδοτών αδειούχων ιδιωτικών τηλεοπτικών και τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών εξακολουθούν να λειτουργούν, ύστερα από ειδική έγκριση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. που παρέχεται, μετά από γνώμη του Ο.Τ.Ε., για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8.  
  Άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών χορηγούνται σε επιχειρήσεις (αμιγείς ή μεικτές) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους σε Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του Κράτους-μέλους της έδρας τους. Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσμού η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:.
 1. Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώριση της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία του Κράτους-μέλους εμπορικό μητρώο
 2. Ισολογισμούς των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών
 3. Δήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων της
 4. Κατάλογο των μελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας με αναφορά στη συγκεκριμένη ιδιότητα καθενός από αυτά
9.  
  Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 4 του ν. 1746/1988 (ΦΕΚ 2 Α), όπως αυτό ισχύει. Τυχόν συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίηοης των μετοχών, μπορούν να κατέχουν ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κεφαλαίου, εφόσον έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθμό διασποράς του μετοχικού τους κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής και εφόσον η συμμετοχή τους σε ανώνυμη εταιρεία που ζητά ή κατέχει άδεια κατά το νόμο αυτόν δεν δημιουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, η δε συμμετοχή τους αυτή εγκρίνεται ειδικά από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε ένα τουλάχιστον δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και με κοινή απόφαση των Υπουςγών Εθνικής Οικονομίας και Τύπου και Μ.Μ.Ε. σε ανάλογο ποσό, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να καλύψουν για τους περιφερειακούς και τοπικούς σταθμούς. Σε κάθε περίπτωση το καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της επένδυσης που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας και βιωσιμότητας που συνοδεύει την αίτηση της. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις των δεδομένων της αγοράς με απόφαση των παραπάνω Υπουργών.
10.  
  Κάθε ανώνυμη εταιρεία, καθώς και κάθε επιχείρηση η οποία ανήκει σε Ο.Τ.Α. (αμιγής ή μεικτή) μπορεί να κατέχει μία μόνοάδεια ίδρυσης,εγκατάστασης καιλειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή να μετέχει σε μία μόνο εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέτοχος σε μία μόνο εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου ή σε μία μόνο εταιρεία που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια και μέχρι του παραπάνω ποσοστού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους οργάνου διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού φυσικού προσώπου, που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει παρόμοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει σε παρόμοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αποδείξουν την οικονομική και επιχειρηματική τους αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο τηλεοπτικού σταθμού, δεν μπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μπορούν να μετέχουν είτε σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού ή σε επιχείρηση που μετέχει σε τέτοια επιχείρηση είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η επιχειρηματική τους συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) απαγορεύεται. Οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών που ζητούν ή κατέχουν άδεια ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, κάτοχοι ποσοστού του κεφαλαίου της μεγαλύτερου του δυόμισι τοις εκατό (2,5%), καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου. Οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών που κατέχουν άδεια τηλεοπτικού σταθμού ή μετοχές εταιρείας που κατέχει παρόμοια άδεια ή όσοι μετέχουν στη διοίκηση τους υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 και επόμενα του ν.1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α), όπως ισχύει κάθε φορά (πόθεν έσχες) και στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονομικών του μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
11.  
  Όσοι συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρείας ή ασκούν ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει έργα ή προμήθειες από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συμμετέχουν σε εταιρείες που συμμετέχουν σε παρόμοιες εταιρείες δεν μπορούν να κατέχουν ατομική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας, που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ή ημερήσια ή μη ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα ή σε εταιρεία που συμμετέχει σε παρόμοια εταιρεία. Στα έργα ή τις προμήθειες περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών. Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, εκτυπωτικές ή άλλες απολύτως συναφείς εργασίες που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της κύριας εργασίας της επιχείρησης, που κατέχει την άδεια ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ή εκδίδει εφημερίδα, η οποία ανήκει στις κατηγορίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επιφέρει, ως προς τις επιχειρήσεις που κατέχουν ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό και των οποίων ιδιοκτήτης ή μέτοχος ή μέλος της διοίκησης είναι πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις αυτές, τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού. Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ραδιοφωνικού σταθμού ή έκδοσης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εφημερίδας πανελλήνιας κυκλοφορίας ή συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση εταιρείας που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία πολιτική, οικονομική ή αθλητική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας ή εταιρεία που συμμετέχει στο κεφάλαιο τέτοιας εταιρείας, υποχρεώνονται να υποβάλλουν, με την αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ή όταν θέτουν σε κυκλοφορία την εφημερίδα ή όταν αποκτήσουν την επιχείρηση ή τα εταιρικά μερίδια ή τις μετοχές, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους το ασυμβίβαστο των ιδιοτήτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται όπου και το αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης των μετοχών ή της επιχείρησης. Αθέμιτη χρήση των μέσων ενημέρωσης και ιδίως εκείνων στις επιχειρήσεις των οποίων μετέχουν πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής για την άμεση ή έμμεση άσκηση επιρροής στη διαδικασία ανάθεσης έργου ή προμηθειών αυτής της κατηγορίας, επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Η οικεία Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 68 του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, ασκεί τις αρμοδιότητες χωρίς από το λόγο αυτόν να θίγονται οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ., του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των δηλώσεων των άρθρων 6 έως 11 του ν. 1738/1987, όπως αυτός ισχύει, ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.
12.  
  Κάθε επιχείρηση στην οποία χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού είναι υποχρεωμένη να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτή η ίδια και απευθείας το σταθμό. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος. Απαγορεύεται: α) η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σταθμού, β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράμματος ή ποσοστού του, το οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού. Το προηγούμενο εδάφιο δεν αποκλείει την ανάθεση της παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους Παραγωγούς. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας και οι συνεργάτες που συνδέονται με σύμβαση έργου και προσφέρουν πραγματικά τις υπηρεσίες τους στο σταθμό, καθώς και οι διαφημιστές και διαφημιζόμενοι θεωρείται ότι συμβάλλονται και με την επιχείρηση που κατέχει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται τις κυρώσεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού.
13.  
  Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολο της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό που υπερβαίνει το δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. και στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης, που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών. Το ίδιο ισχύει και για κάθε σύμβαση ενεχυρίασης μετοχών ανώνυμης εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για κάθε σύμβαση δανείου ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού για ποσό που υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και για περισσότερα δάνεια ή συστάσεις αλληλόχρεων λογαριασμών μικρότερων ποσών, που αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό. Η χορήγηση δανείων από τους μετόχους ή τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού προς την εταιρεία και για ποσό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της απαγορεύεται. Τυχόν ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους απερχόμενους και τους νέους μετόχους, που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%), προβαίνει στον κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των μετόχων και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας.
14.  
  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές εταιρείας που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, έχει την υποχρέωση να εκποιήσει τις μετοχές του ή πς μετοχές που υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Η παράβαση της διάταξης αυτής, εφόσον έγινε με ευθύνη της εταιρείας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο παραβάτης δεν μπορεί να μετέχει στα εταιρικά όργανα, οι δε αντίστοιχες μετοχές δεν εκπροσωπούνται, δεν ψηφίζουν και δεν αποδίδουν μέρισμα.
15.  
  Οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών ως προς τη δημοσίευση του ισολογισμού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού τη δημοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισμού των παραπάνω εταιρειών και όλων των πρόσθετων στοιχείων που δημοσιεύονται υποβάλλεται και στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ.
16.  
  Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία, που προέρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού ή έχουν οικονομική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των δαπανών λειτουργίας του σταθμού
17.  
  Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους μετόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου, τις δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθμού, τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα έσοδα και έξοδα του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλουν έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες ή τεχνικούς των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. για την εξακρίβωση των στοιχείων αυτών. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τους προβλεπόμενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους μπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. με έγγραφο του προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εάν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογημένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός μπορεί να διατάξει απευθείας τον έλεγχο.
18.  
  Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού πρέπει να τηρούνται διαρκώς. Το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορεί να ελέγχουν οποτεδήποτε τη συνδρομή τους, όπως και την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων της άδειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως. Τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν το σταθμό, προσδιορίζονται και καταλογίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά. Αρνηση παροχής των στοιχείων αυτών ή καθυστέρηση τους πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης συνεπάγεται ανάκληση της άδειας του σταθμού.
19.  
  Στο τέλος του εδαφίου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α), προστίθενται τα εξής: Όι επενδυτές αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέχουν μετοχές και περισσότερων της μίας ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών και μέχρι τα παραπάνω όρια ως προς καθεμία από αυτές.
20.  
  Στο τέλος του εδαφίου ε της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.1746/1988, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2225/1994, προστίθενται τα εξής: Ύπό τους περιορισμούς αυτούς, οι τράπεζες και οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέχουν μετοχές περισσότερων της μίας ανωνύμων εταιρειών που εισάγονται στο Χρηματιστήριο και είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών.
21.  
  Η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της καταβολής ελάχιστου ετήσιου ανταλλάγματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρήση ορισμένου ή ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων, μέσω επίγειων πομπών που παραχωρούνται στο σταθμό αυτής της κατηγορίας. Το αντάλλαγμα καθορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων εσόδων του σταθμού. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται - σε ετήσια βάση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει κάθε φορά. Τίτλος εκτελεστός είναι η σχετική απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. Από το αντάλλαγμα, που προβλέπει η παράγραφος αυτή, απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.
22.  
  Προς διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του όρου αυτού, καθώς και των λοιπών υποχρεώσεων της αδειούχου επιχείρησης, η άδεια χορηγείται υπό τον όρο της κατάθεσης και της ανανέωσης κάθε χρόνο εγγυητικής επιστολής τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) ύψους διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και ανάλογου ποσού, με βάση τον πληθυσμό που πρόκειται να καλύψουν, για τους σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει, εάν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει και στην περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού και αυτό δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα. Η κατάπτωση αφορά ποσό ίσο με το ύψος του προστίμου και των τυχόν προσαυξήσεων. Σε περίπτωση κατάπτωσης η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ανακαλείται η άδεια του σταθμού. Τα ποσά του ελάχιστου ανταλλάγματος των τηλεοπτικών σταθμών και των εγγυητικών επιστολών που τυχόν καταπίπτουν, καθώς και των προστίμων που επιβάλλονται κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού, αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
23.  
  Οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού υποχρεούνται να συνάπτουν, είτε αυτές απευθείας είτε η εργοδοτική ένωση στην οποία συμμετέχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το δημοσιογραφικό και λοιπό προσωπικό τους. Εάν δεν υπογραφούν αυτές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ισχύουν και ως προς τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς οι αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτει η Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. με τους εργαζόμενους σε αυτή δημοσιογράφους, καθώς και το λοιπό προσωπικό της.
24.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν. 186671989 (ΦΕΚ 222 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 6. Ο τηλεοπτικός σταθμός απαγορεύεται να μεταδώσει οποιαδήποτε εκπομπή που προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον δεν έχει κατατεθεί, πριν από την εκπομπή, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., δήλωση του δημιουργού ή του δικαιούχου ή των αντίστοιχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (πνεύματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων) ή σύμβαση από την οποία να προκύπτει ότι ο τηλεοπτικός σταθμός ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει εγκαίρως τα σχετικά δικαιώματα για τη μετάδοση. Αυτές οι δηλώσεις ή συμβάσεις μπορούν να αφορούν και συνολικά το πρόγραμμα μιας χρονικής περιόδου. Ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δικαιούνται να ζητήσουν από οποιονδήποτε τηλεοπτικό σταθμό να προσκομίσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών τα έγγραφα εκείνα, από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη κτήση των σχετικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τηλεοπτικός σταθμός παραβιάσει τα εδάφια α και β της παραγράφου αυτής ή δεν προσκομίσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία πλήρη αλληλουχία συμβάσεων, από την οποία αποδεικνύεται η νόμιμη κτήση των σχετικών δικαιωμάτων από το νόμιμο δικαιούχο τους, επιβάλλονται οι κατά το άρθρο 4 του νόμου αυτού διοικητικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από την ύπαρξη τυχόν ποινικής, αστικής ή άλλης διοικητικής ευθύνης, για τη χωρίς άδεια του δικαιούχου μετάδοση προγράμματος, που προστατεύεται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.
25.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν ήδη παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.
Άρθρο 2 "Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών ιδιωτικών τηλεοπτικών Σταθμών"
1.  
  Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών χορηγούνται, ανανεώνονται και ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκηρύσσεται, κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες, συγκεκριμένος αριθμός θέσεων αδειών κατά κατηγορία σταθμών. Οι άδειες αυτές αντιστοιχούν σε ορισμένο ή ορισμένους διαύλους συχνοτήτων και σε θέσεις εκπομπής που καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η έκδοση της οποίας προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Με την (δια αυτή απόφαση καθορίζονται οι συχνότητες και άρα ο αριθμός αδειών κάθε κατηγορίας σταθμών (εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας), έτσι ώστε να διατίθεται το σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον των επίγειων συχνοτήτων σε σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Ειδικά ως προς το νομό Αττικής το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου περιορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%). Εφόσον ο αριθμός των συχνοτήτων που είναι τεχνικώς αναγκαίες για την κάλυψη μιας περιοχής μειώνεται, αυξάνεται αντίστοιχα το ποσοστό συχνοτήτων που διατίθεται σε σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Με παρόμοια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν το σήμα τους μέσω δορυφόρου και η ανοδική τους δέσμη μεταδίδεται από την Ελλάδα ή χρησιμοποιούν δυναμικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα ή μεταδίδονται μικροκυματικά ή με ανάλογη τεχνική μέθοδο, καθώς και ο αριθμός αδειών που είναι τεχνικώς εφικτό να χορηγηθούν σε τηλεοπτικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα προσόντα των τεχνικών υπευθύνων των σταθμών. Σταθμός, στον οποίο χορηγείται ή που κατέχει ήδη άδεια εθνικής εμβέλειας της παραγράφου 1 του άρθρου 1, μπορεί να ζητήσει και άδεια μετάδοσης μέσω δορυφόρου με ανοδική δέσμη που εκπέμπεται από την Ελλάδα ή μέσω δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα. Η συμπληρωματική αυτή άδεια χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. Η προκήρυξη του εδαφίου α της παραγράφου αυτής δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και μία που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη.
3.  
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:.
 1. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας, το καταστατικό της, η σύνθεση του μετοχικού της κεφαλαίου, τα ονόματα των μετόχων, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφο του ποινικού μητρώου τύπου Α για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του παρόντος
 2. Τα ονόματα του υπεύθυνου προγράμματος, του Διευθυντή του Τμήματος Ειδήσεων που πρέπει να είναι δημοσιογράφος - μέλος αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών και του τεχνικού υπευθύνου του σταθμού
 3. Η φυσιογνωμία και το περιεχόμενο του προγράμματος
 4. Η κατηγορία του σταθμού (καθώς και η περιφέρεια και ο νομός όε περίπτωση σταθμών περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας)
 5. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός ανταπόκρισης της εταιρείας στα κριτήρια της πάραγράφου 6 του άρθρου αυτού
 6. Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της νόμιμης ως τώρα λειτουργίας του σταθμού
 7. Οι ισολογισμοί και τα στοιχεία των αρμόδιων φορολογικών αρχών από τα οποία να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια ή - σε περίπτωση νέων σταθμών -οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και λειτουργίας του σταθμού
 8. Ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η εταιρεία που ζητά την άδεια.
 9. Στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του μετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των μετοχών τους.
4.  
  Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει την προέλευση των μέσων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που κατέχουν ή ζητούν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού και των μετόχων τους, καθώς και των προϋποθέσεων που τάσσει ο νόμος για τη χορήγηση άδειας κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός ασκείται όταν υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας και επαναλαμβάνεται όποτε το κρίνει σκόπιμο το Ε.Σ.Ρ., όταν υποβάλλεται σχετική αναφορά οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και πάντως τουλάχιστον κάθε χρόνο. Ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορεί να ζητήσει από το Ε.Σ.Ρ. να προβεί σε έκτακτο ή συμπληρωματικό έλεγχο και μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των σχετικών στοιχείων κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορούν να ζητούν από την Τράπεζα της Ελλάδος και τον κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α) αρμόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου να προβούν σε όλους τους αναγκαίους για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α), όπως ισχύει, ελέγχους και να τους κοινοποιούν όλα τα σχετικά στοιχεία.
5.  
 1. Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη και άρτια τεχνική μελέτη
 2. Η αίτηση που υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά νόμον αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα
 3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. εξετάζει τις αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, ελέγχει αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών και διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να κριθεί η επάρκεια της τεχνικής μελέτης.
 4. Οι παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες μεριμνούν για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών το αργότερο σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτές των φακέλων, αντίγραφα των οποίων διαβιβάζονται στο Ε.Σ.Ρ.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζονται τα σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής μελέτης, καθώς και τα σχετικά με τον τρόπο εξέτασης της, η οποία μπορεί να ανατίθεται σε ομάδες εργασίας που συγκροτούνται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών.
 6. Στις ομάδες αυτές μπορούν να μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. και του Ο.Τ.Ε.
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των ομάδων αυτών κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και ο τρόπος καταβολής της.
 8. Η δαπάνη αυτή μπορεί να βαρύνει τον ενδιαφερόμενο σταθμό
 9. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά για κάθε κατηγορία και περιοχή τις αιτήσεις και βαθμολογεί τους αιτούντες με σύστημα μορίων το οποίο καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
 10. Εκδίδει μια απόφαση κατά κατηγορία και περιοχή και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή σε αυτό των φακέλων.
 11. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να συγκροτούνται τριμελείς εισηγητικές επιτροπές από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και δύο μέλη του από τα οποία ένα που έχει υποδειχθεί από το πρώτο σε δύναμη κόμμα και ένα που έχει υποδειχθεί από άλλο κόμμα, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.
 12. Στις τριμελείς αυτές επιτροπές κατανέμονται οι υπό κρίση αιτήσεις κατά κατηγορία και περιοχή.
6.  
  Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών αξιολογούνται με σύστημα βαθμολόγησης με μόρια με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 1. Κριτήριο χρόνου λειτουργίας του σταθμού:
 2. Τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν με άδεια βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε συμπληρωμένο έτος λειτουργίας με αφετηρία την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ.
 3. Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια.
 4. Κριτήριο απασχολούμενου προσωπικού:
 5. Οι σταθμοί βαθμολογούνται για κάθε πενήντα (50) απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας που είναι ασφαλισμένοι στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την επιθεώρηση εργασίας μισθολογικές καταστάσεις με ένα (1) μόριο.
 6. Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια.
 7. Για τη βαθμολόγηση με βάση το παραπάνω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη, για τον προσδιορισμό του αριθμού των απασχολουμένων, ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών.
 8. Για τη χορήγηση νέων αδειών λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση.
 9. Το στοιχείο αυτό μπορεί να προσπορίσει στον αιτούντα έως δύο (2) μόρια.
 10. Ο αναφερόμενος στη μελέτη ή διαμορφωμένος αριθμός θέσεων εργασίας ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας, τόσο σε περίπτωση νέας άδειας, όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.
 11. Κριτήριο πραγματικής επένδυσης και πληρότητας εξοπλισμού:
 12. Οι υποψήφιοι τηλεοπτικοί σταθμοί βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές πραγματικής επένδυσης, με βάση την αξία του χρόνου κρίσης της αίτησης.
 13. Η αξία πραγματικής επένδυσης αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης.
 14. Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους υποψήφιους έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια.
 15. Για τη χορήγηση νέων αδειών και εφόσον δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί πραγματική επένδυση, λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση.
 16. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως δύο (2) μόρια.
 17. Το αναφερόμενο ύψος της πραγματικής επένδυσης ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας, τόσο σε περίπτωσηνέας άδειας,όσο καισε περίπτωση ανανέωσης.
 18. δ) Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας:
 19. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα των υπευθύνων προγραμμάτωνκαι των συνεργατών του σταθμού, η ανάπτυξη προγραμμάτων στους τομείς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα του προγράμματος, τόσο των γενικής στόχευσης σταθμών, όσο και-των ειδικών σταθμών με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε έναν από τους παραπάνω τομείς ή σε μια από τις μορφές του λόγου ή της τέχνης.
 20. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η αυτοδέσμευση του σταθμού ως προς τους κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων που προτίθεται να εφαρμόσει.
 21. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιμώνται από το Ε.Σ.Ρ. και βαθμολογούνται με ένα (1) έως δέκα (10) μόρια.
7.  
  Οι κάτοχοι άδειας, εν όψει της λήξης της, υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις, οι οποίες κρίνονται με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παρατείνεται και λήγει μετά τη δημοσίευση της τυχόν αρνητικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ.
8.  
  Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού χορηγούνται και ανανεώνονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, εκτός αν ανακληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
9.  
  Τα πρωτότυπα των αδειών τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. Οι άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην υπηρεσία αυτή κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. Αντίγραφο των αδειών αποστέλλεται στο Ε.Σ.Ρ., στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην οικεία περιφέρεια και νομαρχία.
10.  
  Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τα εξής ελάχιστα στοιχεία: Ο φορέας της άδειας. Ο διακριτικός τίτλος του τηλεοπτικού σταθμού και ο λογότυπός του. Η διάρκεια της άδειας. - Ο υπεύθυνος προγράμματος, ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων που πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού. Η κατηγορία της άδειας και η περιοχή που καλύπτει. - Η συχνότητα ή περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού ή το καλωδιακό δίκτυο μέσω του οποίου λειτουργεί. Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του σταθμού. 11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχει παρασχεθεί άλλη νομοθετική εξουσιοδότηση.
Άρθρο 3 "Αρχές εκπομπών και διαφημίσεων Δικαίωμα απάντησης Προστασία της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου - Προστασία της παιδικής ηλικίας - Ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας"
1.  
 1. Οι εκπομπές όλων των τηλεοπτικών σταθμών διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες εκπομπών και διαφημίσεων που ισχύουν για τις εκπομπές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε., στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος και της Οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989 (Ε.Ε.Κ., L298/24/ 17.10.89), όπως αυτή έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη.
 2. Η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων αποτελεί θεμελιώδη όρο της άδειας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού.
 3. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή ενός τηλεοπτικού σταθμού σε ορισμένες υποχρεώσεις ισχύει ό,τι ισχύει και για την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.
 4. Οι κάθε είδους εκπομπές (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων), που μεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται. 2.
 5. Κάθε σταθμός υποχρεούται να μεταδίδει διαρκώς το λογότυπο του (σήμα).
3.  
 1. Η τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως διαφήμιση και να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο πρόγραμμα με τη χρησιμοποίηση οπτικών ή και ακουστικών μέσων επισήμανσης.
 2. Τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα πρέπει να προβάλλονται μόνο κατ εξαίρεση.
 3. Η διαφήμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο.
 4. Απαγορεύεται η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση.
 5. γ) Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει:
 6. αα) να θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ββ) να εισάγει διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας,.
  • να προσβάλλει θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις,
  • να ενθαρρύνει τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την υγεία ή την ασφάλεια των ατόμων,
  • να ενθαρρύνει τρόπους συμπεριφοράς επιζήμιους για την προστασία του περιβάλλοντος
 7. Η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει να θίγει ηθικά ή σωματικά τους ανηλίκους και συνεπώς οφείλει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια για την προστασία τους:
  • να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους,
  • να μην παρακινεί ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες,
  • να μην εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων προς τους γονείς τους, τους δασκάλους τους ή άλλα πρόσωπα,
  • να μην παρουσιάζει ανηλίκους σε κατάσταση επισφαλή χωρίς να συντρέχει λόγος
 8. Η τηλεοπτική διαφήμιση αλκοολούχων ποτών πρέπει να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια:
  • να μην απευθύνεται ειδικά στους ανηλίκους ούτε ιδίως να εμφανίζει ανηλίκους να καταναλώνουν τέτοια ποτά,
  • να μη συσχετίζει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με βελτιωμένες σωματικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχημάτων,
  • να μην προκαλεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία, ,
  • να μην αφήνει να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεμιστικά ή καταπραϋντικά,
  • να μην ενθαρρύνει την άμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να μη δίνει αρνητική εικόνα της αποχής από την κατανάλωση τους ή της μετρημένης κατανάλωσης τους,
  • να μην τονίζει ως προτέρημα των ποτών την υψηλή περιεκτικότητα τους σε οινόπνευμα.
  • Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να μη μεταδίδουν διαφημίσεις που παραβιάζουν τους κανόνες και τις αρχές αυτής της παραγράφου, καθώς και διαφημίσεις που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πολιτικό κόμμα ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σχετικούς συνειρμούς και θα δικαιολογούσαν την άσκηση δικαιώματος απάντησης από αυτούς στους οποίους αναφέρονται.
4.  
  Απαγορεύεται η διαφήμιση τσιγάρων ή άλλων προϊόντων καπνού, φαρμάκων ή θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή, καθώς και τηλεπικοινωνιακών ή άλλων υπηρεσιών σεξουαλικού χαρακτήρα. Οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών μέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα και σε δραχμές την τιμή χρέωσης ανά πρώτο λεπτό της ώρας, με τρόπο ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή η πραγματική δυνατότητα να πληροφορείται την τιμή των υπηρεσιών. Η ανακοίνωση της τιμής πρέπει να γίνεται σταθερά και τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα, ένταση, διάρκεια και μορφή που ανακοινώνεται ο αριθμός της τηλεπικοινωνιακής γραμμής που παρέχει τις υπηρεσίες.Αν ηχρέωση γιατη διαφημιζόμενη παροχή των υπηρεσιών δεν γίνεται απευθείας στην τηλεπικοινωνιακή γραμμή που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής, η ανακοίνωση της τιμής ανά πρώτο λεπτό της ώρας πρέπει να γίνεται σταθερά και τουλάχιστον με την ίδια συχνότητα, ένταση, διάρκεια και μορφή που ανακοινώνεται ο τρόπος χρέωσης. Οι διαφημίσεις πρέπει να αναφέρουν ρητά και με τρόπο ευδιάκριτο αν οι υπηρεσίες συνίστανται σε ζωντανό τηλεφωνικό διάλογο ή σε αναμετάδοση μηχανογραφικής αναπαραγωγής της ανθρώπινης φωνής μέσω δίσκου, κασέτας ή άλλου παρεμφερούς μέσου. Η μετάδοση άλλων διαφημιστικών μηνυμάτων επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τις ισχύουσες για την τηλεοπτική διαφήμιση ειδικότερες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
5.  
 1. Η διαφήμιση πρέπει να παρεμβάλλεται μεταξύ των εκπομπών.
 2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στις περιπτώσεις β έως ε της παραγράφου αυτής, η διαφήμιση μπορεί να παρεμβάλλεται και κατά τη διάρκεια των εκπομπών, εφόσον δεν θίγονται η αρτιότητα και η αξία των εκπομπών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές διακοπές του προγράμματος, καθώς και τη διάρκεια και τη φύση του και έτσι ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων τους.
 3. Στις εκπομπές που αποτελούνται από αυτόνομα μέρη ή στις αθλητικές εκπομπές και στα γεγονότα και θεάματα ανάλογης διάρθρωσης που περιλαμβάνουν διαλείμματα, η διαφήμιση μπορεί να παρεμβάλλεται μόνο - μεταξύ των αυτόνομων μερών ή στα διαλείμματα.
 4. γ) Η μετάδοση οπτικοακουστικών έργων, όπως τα κινηματογραφικά έργα και τα έργα που έχουν γυριστεί για την τηλεόραση (εκτός από τις σειρές αυτοτελών εκπομπών, τα σήριαλ, τις ψυχαγωγικές εκπομπές και τα ντοκυμαντέρ), μπορεί να διακόπτεται μία φορά για κάθε πλήρες χρονικό διάστημα 45 λεπτών, υπό τον όρο ότι η προγραμματισμένη διάρκειά τους υπερβαίνει τα 45 λεπτά.
 5. Στις περιπτώσεις αυτές η διακοπή για μετάδοση διαφημίσεων μπορεί να έχει διάρκεια εννέα το πολύ πρώτων λεπτών (9) της ώρας.
 6. Άλλη διακοπή επιτρέπεται, εάν η προγραμματισμένη διάρκειά τους υπερβαίνει κατά 20 λεπτά τουλάχιστον τη διάρκεια δύο ή περισσότερωνπλήρων χρονικώνδιαστημάτων 45 λεπτών.
 7. Όταν διακόπτονται από διαφημίσεις, εκπομπές άλλες από εκείνες που καλύπτονται από την περίπτωση β, πρέπει να παρέρχεται διάστημα 20 τουλάχιστον λεπτών μεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών κατά τη διάρκεια της εκπομπής
 8. Στις μεταδόσεις θρησκευτικών τελετών δεν πρέπει να παρεμβάλλονται διαφημίσεις.
 9. Τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, οι ενημερωτικές εκπομπές (όπως οι εκπομπές πολιτικού διαλόγου), τα προγράμματα επικαίρων, τα ντοκυμανταίρ, οι εκπομπές θρησκευτικού περιεχομένου και οι παιδικές εκπομπές, με προγραμματισμένη διάρκεια κάτω των 30 λεπτών, δεν πρέπει να διακόπτονται από διαφημίσεις.
 10. Όταν τα παραπάνω προγράμματα έχουν προγραμματισμένη διάρκεια 30 τουλάχιστον λεπτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων.
 11. Η αναγραφή του σήματος προϊόντος ή υπηρεσίας ή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου επιχείρησης, ή η αναγγελία γεγονότος καλλιτεχνικού και εμπορικού χαρακτήρα στην οθόνη κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκπομπής, συνιστά διαφήμιση που εμπίπτει σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο και τη διάρκειά της.
 12. Οι αναγγελίες για εκπομπές ή άλλες δραστηριότητες του ίδιου του τηλεοπτικού σταθμού (τρέηλερς), που παρεμβάλλονται κατά τη διάρκεια εκπομπής, υπολογίζονται στο συνολικό επιτρεπόμενο χρόνο διαφημίσεων και αριθμό και ρυθμό διακοπών.
 13. Επιτρέπεται υπέρβαση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) του επιτρεπόμενου χρόνου διακοπής για τη μετάδοση διαφημίσεων, για τη μετάδοση παρόμοιων αναγγελιών.
 14. Όταν παρεμβάλλονται μεταξύ εκπομπών οι αναγγελίες αυτές μπορούν να μεταδίδονται με υπέρβαση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) του χρόνου μετάδοσης διαφημίσεων, όπως αυτός προσδιορίζεται κατά την επόμενη παράγραφο.
 15. Οι αναγγελίες αυτές απαγορεύεται να μεταδίδονται στις ζώνες εκείνες στις οποίες απαγορεύεται να μεταδοθεί η εκπομπή στην οποία αναφέρονται, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού.
6.  
 1. Ο χρόνος μετάδοσης που αφιερώνεται στις διαφημίσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του καθημερινού χρόνου μετάδοσης.
 2. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάνει το είκοσι τοις εκατό (20%) όταν πρόκειται για διαφημίσεις, όπως οι άμεσες προσφορές στο κοινό με σκοπό την πώληση, την αγορά ή την ενοικίαση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι τα διαφημιστικά μηνύματα δεν υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
 3. Ο χρόνος μετάδοσης, που αφιερώνεται στα διαφημιστικά μηνύματα μέσα σε δεδομένο διάστημα μιας ώρας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%).
 4. Κάθε διακοπή προγράμματος για τη μετάδοση διαφημίσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα πρώτα λεπτά (4) της ώρας, με εξαίρεση την ειδικότερη ρύθμιση της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
 5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης α, οι μορφές διαφήμισης, όπως οι άμεσες προσφορές στο κοινό με σκοπό την πώληση, την αγορά ή την ενοικίαση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μία (1) ώρα την ημέρα
7.  
  Ο τηλεοπτικός σταθμός δεν μπορεί να αρνηθεί τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, που αφορούν ομοειδή προϊόντα ή υπηρεσίες με ίσους όρους, εκτός και αν η επίμαχη διαφήμιση αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή στις σχετικές διατάξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή
8.  
  Τα τηλεοπτικά προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Ο χορηγός δεν μπορεί να επηρεάζει το περιεχόμενο και τον προγραμματισμό μιας εκπομπής που χορηγεί, έτσι ώστε να θίγεται η ευθύνη και η συντακτική επεξεργασία του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού ως προς τις εκπομπές
 2. Πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται καθαρά ως προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας από το όνομα ή και το λογότυπο του χορηγού, που εμφανίζεται στην αρχή ή και στο τέλος των προγραμμάτων.
 3. Η διαρκής ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού και κατά μείζονα λόγο του σήματος προϊόντων ή υπηρεσιών, που προσφέρει ο χορηγός στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής, απαγορεύεται και πάντως συνιστά διαφήμιση που υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική της μεταχείριση, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της.
 4. Δεν πρέπει να παρακινούν στην αγορά ή μίσθωση των προϊόντων ή υπηρεσιών του χορηγού ή τρίτων, ιδίως με συγκεκριμένες διαφημιστικές αναφορές σε αυτά τα προϊόντα ή σε αυτές τις υπηρεσίες
9.  
  Τα τηλεοπτικά προγράμματα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χορηγίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην κατασκευή ή πώληση προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών των οποίων η διαφήμιση απαγορεύεται
10.  
  Δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο χορηγίας τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και οι πολιτικές ενημερωτικές εκπομπές
11.  
  Οι παράγραφοι 12, 13 και 14 του άρθρου 3 του ν. 1730/1987 αντικαθίστανται ως εξής:.
12.  
  Κάθε πρόσωπο του οποίου η προσωπικότητα ή η τιμή ή η υπόληψη ή ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος ή η επαγγελματική, κοινωνική, επιστημονική, καλλιτεχνική, πολιτικήή άλλησυναφής δραστηριότητα προσβάλλεται από τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, ο σύζυγος και οι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού νεκρού, η μνήμη του οποίου προσβάλλεται, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, του οποίου προσβάλλεται η φήμη ή το επιχειρηματικό συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από το σταθμό που μετέδωσε την επίμαχη εκπομπή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη μετάδοση ή την αναμετάδοση της εκπομπής. Δικαίωμα επανόρθωσης έχει και κάθε πολιτικό κόμμα ή στέλεχος του, καθώς και κάθε συνδικαλιστική οργάνωση ή στέλεχοςτης, όταν οι απόψεις τους παραποιούνται ή αποσιωπούνται κατά τρόπο που αλλοιώνεται η εντύπωση του ακροατή ή τηλεθεατή. Αν ο θιγόμενος κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό, η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται για άλλες δέκα (10) ημέρες. Η προθεσμία αυτή αναβιώνει μετά από επανάληψη της εκπομπής ή των επίμαχων σημείων της. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του ν. 1866/1989 καταργείται.
 1. τα πλήρη στοιχεία του φυσικού ή του νομικού προσώπου που βλάπτεται, καθώς και τα στοιχεία του συζύγου ή του συγγενή του νεκρού ή του νόμιμου εκπροσώπου νομικού προσώπου, β) την ημέρα και την ώρα της επίμαχης εκπομπής, γ) τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη εκπομπή ή αναφορά υπήρξε βλαπτική, δ) το κείμενο της επανόρθωσης ή το αίτημα για εμφάνιση στην ίδια ή ανάλογη εκπομπή ή για μαγνητοσκόπηση ανάλογης απάντησης.
 2. Η απάντηση δεν πρέπει να συνιστά αξιόποινη πράξη ή να γεννά αστική ευθύνη του σταθμού ή να είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.
 3. Ανάλογη είναι η απάντηση όταν διαρκεί ίσο τουλάχιστον χρόνο με τη βλαπτική αναφορά και μεταδίδεται σε αμέσως επόμενη εκπομπή σε περίπτωση σειράς όμοιων εκπομπών ή σε ανάλογο από πλευράς ώρας μετάδοσης δελτίο ειδήσεων ή σε ανάλογη από πλευράς ώρας μετάδοσης και τηλεθέασης ή ακροαματικότητας εκπομπή.
 4. Το δικαίωμα του θιγομένου για επανόρθωση και η αντίστοιχη υποχρέωση του σταθμού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν αστικής ή ποινικής ευθύνης.
 5. Εάν η επανόρθωση είναι πλήρης, μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να συνιστά έμπρακτη μετάνοια ως προς την ποινική ευθύνη και εύλογη αποζημίωση σε είδος ως προς την αστική ευθύνη.
13.  
  Ο σταθμός αποφασίζει για το αίτημα μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες και ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο υποβολής του αιτήματος. Επανόρθωση μπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση της διαδικασίας αυτής με πρωτοβουλία του σταθμού ή του ενδιαφερομένου, που γίνεται δεκτή από το σταθμό. Με το προεδρικό αυτό διάταγμα μπορεί να προβλέπεται η δωρεάν μετάδοση ή να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων των κομμάτων και των συνδυασμών τους κατά την προεκλογική περίοδο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση των μηνυμάτων αυτών. Η μετάδοση παρόμοιων μηνυμάτων από υποψήφιους βουλευτές ή υποψηφίους συνδυασμών των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης απαγορεύεται.
14.  
  Αν ο σταθμός απορρίψει το αίτημα, υποχρεώνεται να το διαβιβάσει αμέσως και το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες στο Ε.Σ.Ρ. Το Ε.Σ.Ρ. και σε περίπτωση κατεπείγοντος ο Πρόεδρος του αποφασίζει μέσα σε τρεις (3) ημέρες χωρίς να δεσμεύεται από διαδικαστικούς τύπους, δικαιούται δε να ζητήσει περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ή του Προέδρου του είναι υποχρεωτική για το σταθμό. Η διοικητική αυτή διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ύπαρξη ποινικής ή αστικής ευθύνης του σταθμού και ιδίως από τις διατάξεις τις σχετικές με την προστασία της προσωπικότητας των θιγομένων κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 1. Η Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να μη μεταδίδουν προγράμματα, τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, διανοητική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές άσκοπης βίας ή να μεταδίδουν στα ειδησεογραφικά τους προγράμματα φυσικές σκηνές βίας χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο για την πληροφόρηση του κοινού ως προς κάποιο γεγονός.
 2. Η δραματοποιημένη αναπαράσταση είδησης στα δελτία ειδήσεων απαγορεύεται.
 3. Τα προγράμματα της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών δεν πρέπει να περιλαμβάνουν καμία παρότρυνση σε μίσος λόγω διαφοράς φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας.
 4. Προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν (απλώς και όχι σοβαρά) τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων μπορούν να μεταδίδονται ανάλογα με το περιεχόμενο τους και την κλιμάκωση αυτής της ενδεχόμενης βλάβης μετά την 21.30 ώρα τα πιο ήπια και μετά από την 00.00 ώρα τα υπόλοιπα (άρθρο 22 Οδηγίας 89/592/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989), ανάλογα και με τις ηλικιακές ομάδες που παρακολουθούν τις εκπομπές αυτές, σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης.
 5. Η παρουσίαση ανήλικων μαρτύρων ή θυμάτων εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχημάτων από τις ειδησεογραφικές και άλλες ενημερωτικές εκπομπές τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών απαγορεύεται.
 6. Επιτρέπεται μόνο κατ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και δεν προκαλεί πόνο ή βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και μόνον ύστερα από γραπτή άδεια αυτού που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.
 7. Η παρουσίαση ανήλικου δράστη εγκληματικών ενεργειών ή υπαίτιου δυστυχήματος απαγορεύεται απολύτως.
15.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κυρώνονται Κώδικες δεοντολογίας: α) ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών, β) ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, γ) διαφημίσεων, που ισχύουν για όλους τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθμούς και καταρτίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., μετά από γνώμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας, της Ένωσης Ελληνικών Διαφημιστικών Εταιρειών, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., των τηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν νόμιμα και των δύο πιο αντιπροσωπευτικών Ενώσεων Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθμών. Έως την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι Κώδικες δεοντολογίας που έχουν εκδοθεί κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989. Κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας ενσωματωμένοι στα καταστατικά των αναγνωρισμένων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και Κώδικες διαφήμισης (όπως ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και τα παραρτήματα του), που έχουν συνταχθεί από την Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδας με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας ή ανάλογα κώδικες που έχουν συνταχθεί από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαφημιστών και διαφημιζομένων, εφόσον δεν αντιβαίνουν σε διατάξεις του νόμου αυτού ή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας ή της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή διεθνών συμβάσεων, μπορούν να λαμβάνοντα υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κα ιδίως για την επιβολή και την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος.
16.  
  Κώδικες δεοντολογίας, κανονισμοί προγραμμάτων, εκπομπών και διαφήμισης και οποιοδήποτε άλλο συναφές κείμενο που είναι προϊόν αυτοδέσμευσης ή συλλογικής διαπραγμάτευσης ή καταστατικής ρύθμισης ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ή των ενώσεων τους ή των ενώσεων συντακτών ή άλλων εργαζομένων στη ραδιοτηλεόραση ή των ενώσεων διαφημιστών και διαφημιζομένων, που αφορά το περιεχόμενο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, υποβάλλοντα στο Ε.Σ.Ρ., το οποίο τους λαμβάνει υπόψη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Όργανα που προβλέπονται από τους παραπάνω Κώδικες, κανονισμούς ή συναφή κείμενα, όταν επαναλαμβάνονται σχετικών υποθέσεων, ενημερώνουν εγγράφως το Ε.Σ.Ρ., στο οποίο και κανοπαούν τις τυχόν αποφάσεις τους ή άλλα σχετικά έγγραφα. Κάθε τηλεοπτικός σταθμός που ζητά άδεια ή ανανέωση της άδειας του είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Ε.Σ.Ρ. τον Κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων για τους οποίους αυτοδεσμεύεται Τηλεοπτικοί σταθμοί που κατέχουν άδεια ή ζητούν άδεια ή ανανέωση της άδειας τους μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινό κώδικα που τους αυτοδεσμεύει και ισχύει ως προς όλους αυτούς τους σταθμούς. Οι κώδικες αυτοί θεωρούνται πρόσθετοι όροι της άδειας. Κάθε τροποποίησή τους πρέπει να υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ. και να εγκριθεί από αυτό.
17.  
  Οι ακροατές του ραδιοφώνου και οι τηλεθεατές θεωρούνται καταναλωτές των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί αντίστοιχα και έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Οι ενώσεις ακροατών του ραδιοφώνου και τηλεθεατών έχουν ως προς τις υπηρεσίες των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, αντίστοιχα, τα δικαιώματα των ενώσεων καταναλωτών σύμφωνα με τους ορισμούς της σχετικής νομοθεσίας.
18.  
  Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, διορθωτών κειμένων και διοργάνωση σεμιναρίων) για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους δημοσιογράφους και τους συντελεστές των ενημερωτικών ή επιμορφωτικών εκπομπών, κατά τη διατύπωση των κειμένων που εκφωνούνται κατά την παρουσίαση των ψυχαγωγικών εκπομπών και κατά τη μεταγλώττιση ή τον υποτιτλισμό των ξενόγλωσσων εκπομπών. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με πρωτότυπη γλώσσα την ελληνική σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του χρόνου εκπομπής τους, εκτός του χρόνου των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεειδησεογραφίας.
Η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα (πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, διορθωτών κειμένων και διοργάνωση σεμιναρίων) για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους δημοσιογράφους και τους συντελεστές των ενημερωτικών ή επιμορφωτικών εκπομπών, κατά τη διατύπωση των κειμένων που εκφωνούνται κατά την παρουσίαση των ψυχαγωγικών εκπομπών και κατά τη μεταγλώττιση ή τον υποτιτλισμό των ξενόγλωσσων εκπομπών. Η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να εκπέμπουν έργα με πρωτότυπη γλώσσα την ελληνική σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του χρόνου εκπομπής τους, εκτός του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων ή των υπηρεσιών τηλεειδησεογραφίας.
19.  
  Η Ε.Ρ.Τ. -Α.Ε., οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ή οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν την υποχρέωση να οργανώνουν μια σειρά τουλάχιστον δεκαπέντε εκπομπών, ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30) η μία, κάθε εξάμηνο, για την προβολή της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας ή την εκμάθηση της από ξένους ή αναλφάβητους.
20.  
  Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στο ημερήσιο πρόγραμμα τους ένα τουλάχιστον πεντάλεπτο δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για την ενημέρωση των κωφών ατόμων. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα τους, μία τουλάχιστον φορά το δεκαπενθήμερο, ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα ημίωρης τουλάχιστον διάρκειας στη νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για τα κωφά άτομα. Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετά από γνώμη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς και ιδίως την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.
21.  
  Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας τριών πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή για τη μετάδοση μηνυμάτων, που αναφέρονται στα εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε όλες εν γένει τις εθνικού, πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου δραστηριότητές της. Σε περίπτωση πληθώρας παρόμοιων μηνυμάτων η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Κατά τη μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς επιτρέπεται η μετάδοση χορηγιών, χωρίς να προσμετρώνται στον επιτρεπόμενο διαφημιστικό χρόνο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας δύο πρώτων λεπτών της ώρας καθημερινά ιδίως για θέματα υγείας, πρόνοιας και μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε περίπτωση πληθώρας παρόμοιων μηνυμάτων η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης.
22.  
  Οι τηλεοπτικοί σταθμοί, στη συνολική διάρθρωση του προγράμματος και ιδίως των ειδησεογραφικών τους εκπομπών και των εκπομπών πολιτικού διαλόγου, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την πολιτική πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για κάθε ζήτημα που καθίσταται αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας
23.  
  Οι κανόνες των προηγούμενων παραγράφων συνιστούν όρο της άδειας που χορηγείται στους τηλεοπτικούς σταθμούς
24.  
  Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1866/1989 υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών συνιστά όρο της άδειας τους. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής, καθώς και η μη έγκαιρη γνωστοποίηση των στοιχείων στην επιτροπή του π.δ/τος 285/ 1993 επιφέρουν τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού.
25.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις.
Άρθρο 4 "Διοικητικές κυρώσεις - Ανάκληση άδειας Ειδικές ποινικές διατάξεις - Αστική ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών"
1.  
  Σε περίπτωση παραβίασης: α) των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοππκούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης,
 1. του ν. 2121/1993, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κυρίως της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1866/1989, όπως αυτή αντικαθίσταται με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου αυτού,.
 2. των κανόνων δεοντολογίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού, επιβάλλονται με πράξη του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων, οι ακόλουθες κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει ο σταθμός, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και την τυχόν ύπαρξη υποτροπών:
 3. αα) συστάσεις και προειδοποιήσεις, ββ) πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχμές που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά, γγ) προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού μέχρι τρεις μήνες, δδ) ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθμού.
 4. Η κύρωση της προσωρινής αναστολής η της ανάκλησης μπορεί να επιβληθεί παράλληλα και με την επιβολή προστίμου.
 5. Η σύμφωνη γνώμη του ΕΣ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων της προσωρινής αναστολής ή της ανάκλησης της άδειας ή προστίμου άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
2.  
  Όταν διαπιστώνεται, μεέκθεση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των τεχνικών υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., παράβαση των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ή εκπομπή σταθμού χωρίς άδεια, οι Υπουργοί Οικονομικών, Μεταφορών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. επιβάλλουν, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, η οποία γίνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της όλης διαδικασίας, πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.0000 έως 500.000.000) δραχμές, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει ο σταθμός, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και τις τυχόν υποτροπές. Με την ίδια απόφαση τάσσεται στους παραβάτες σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής και εφόσον παραβάτης είναι σταθμός που λειτουργεί με άδεια, η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., το οποίο αρκείται στη διαπίστωση της παράβασης και της μη συμμόρφωσης ή της υποτροπής. Εφόσον παραβάτης είναι σταθμός που λειτουργεί χωρίς άδεια, διατάσσεται, με πρωτόκολλο που συντάσσουν οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού του σταθμού. Σε περίπτωση που η παραβίαση των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται παρενοχλήσεις ή παρεμβολές στις επικοινωνίες της Πολιτικής ή της Πολεμικής Αεροπορίας ή στις λειτουργίες του Ο.Τ.Ε.- Α.Ε. ή στις συχνότητες της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις και συνέπειες, διατάσσεται, με πρωτόκολλο που συντάσσει ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε., η άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού με κάθε νόμιμο μέσο και με κάθε διαθέσιμη τεχνική μέθοδο και η κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού του σταθμού. Μεσεγγυούχος ορίζεται σε κάθε περίπτωση η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., στην οποία και περιέρχεται ο εξοπλισμός μετά την τυχόν έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης με την οποία επιβάλλεται παρόμοια κατάσχεση.
3.  
  Τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους πρόστιμα επιβάλλονται από κοινού και σε ολόκληρο στην εταιρεία και ατομικά στο νόμιμο ή τους περισσότερους νόμιμους εκπροσώπους της, όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και όλους τους μετόχους της που κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%) Σε κάθε περίπτωση, έχουν δικαίωμα να παρέμβουν υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα όργανα τους, όταν η αγωγή ασκήθηκε από αυτά για την προστασία των δικαιωμάτων τους, κατά τον παραπάνω νόμο. Τα πολιτικά κόμματα νομιμοποιούνται να ασκούν τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από το ν. 1178/1981, όπως ισχύει, υπέρ των προσώπων που συγκροτούν τα μονομελή ή και συλλογικά όργανα τους και να παρεμβαίνουν υπέρ αυτών όταν τα δικαιώματα αυτά ασκούνται από τα ίδια.
4.  
  Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων στη συζήτηση της υποθέσεως είναι είκοσι (20) ημέρες. Ορίζεται υποχρεωτικώς δικάσιμος που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση του δικογράφου στο δικαστήριο. Η συζήτηση στο ακροατήριο τελειώνει σε μια δικάσιμο και το δικαστήριο οφείλει να εκδώσει την απόφαση του μέσα σε ένα (1) μήνα από τη συζήτηση της υποθέσεως. Οι διάδικοι έως το τέλος της συζητήσεως στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα. Απόφαση για διεξαγωγή αποδείξεως δεν εκδίδεται. Αναβολή συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία φορά και λόγω σοβαρού κωλύματος που πρέπει να πιθανολογηθεί. Η αναβολή γίνεται με επισημείωση στο πινάκιο και δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες.
5.  
  Η προθεσμία ανακοπής ερημοδικίας είναι οκτώ (8) ημέρες, ενώ της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης δεκαπέντε (15) ημέρες, εάν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει αυτά τα ένδικα μέσα διαμένει στην Ελλάδα και τριάντα (30) ημέρες εάν διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Η προθεσμία της αίτησης για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση είναι οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα που αίρεται το κώλυμα που συνιστά ανωτέρα βία ή από τη γνώση του δόλου.
6.  
  Η απόφαση που κάνει δεκτή την αγωγή μπορεί να εκτελεσθεί και στα χέρια τρίτου κατά τη διαδικασία των άρθρων 982 επ. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η σχετική υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Ως τρίτοι νοούνται ιδίως τα πρακτορεία διανομής τύπου, καθώς και διαφημιστές ή διαφημιζόμενοι που συναλλάσσονται με τον οφειλέτη..
7.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1730/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Όποιος προβαίνει σε μετάδοση ή αναμετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος, χωρίς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης ή λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού αντίστοιχα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Με την καταδικαστική απόφαση διατάσσεται και η δήμευση υπέρ της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. των μέσων εκπομπής, μετάδοσης ή αναμετάδοσης τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήματος..
8.  
  Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού, η άδεια του σταθμού ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων, εφόσον διαπιστώνεται ότι:.
 1. Έπαυσαν να συντρέχουν οι θετικές ή συντρέχουν πλέον οι αρνητικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του νόμου αυτού για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού
 2. Εμφανίζονται ουσιώδεις αποκλίσεις από τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, ιδίως δε όταν τα στοιχεία αυτά καθίστανται εκ του νόμου και πρόσθετοι όροι της άδειας.
 3. Στην περίπτωση αυτή μπορεί πριν την ανάκληση της άδειας να ταχθεί προθεσμία έως δύο (2) μήνες για την συμμόρφωση των υπόχρεων.
 4. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η άδεια ανακαλείται.
9.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού.
10.  
  Στο άρθρο μόνο του ν.1178/1981 (ΦΕΚ 187 Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγονται και οι τηλεοπτικοί και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Στα κατά το ν. 1178/1981 δημοσιεύματα, περιλαμβάνονται και οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Προκειμένου για τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ως εκδότης, νοείται ο νόμιμος ή οι περισσότεροι νόμιμοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρείας, ως διευθυντής, ο υπεύθυνος προγράμματος και προκειμένου για ειδησεογραφικές εκπομπές ο διευθυντής του τμήματος ειδήσεων, ως συντάκτης δε του δημοσιεύματος, ο παραγωγός ή ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δημοσιογράφος-συντονιστής ή παρουσιαστής της εκπομπής, ανάλογα με το είδος και τη δομή της εκπομπής. Το κατά την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του ν. 1178/ 1981, όπως ισχύει, ελάχιστο ποσό χρηματικής ικανοποίησης προκειμένου για τηλεοπτικούς σταθμούς καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές προκειμένου για σταθμούς εθνικής εμβέλειας και τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές προκειμένου για σταθμούς τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας. Τα ποσά αυτά, προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς με δικτύωση σε περισσότερους νομούς, καθορίζονται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς που δεν διαθέτουν δικτύωση σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές.
11.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου μόνου του ν. 1178/ 1981 (ΦΕΚ 187 Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Οι κατά το άρθρο αυτό απαιτήσεις, εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερη ρύθμιση στον παρόντα νόμο, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. Κ.Πολ.Δ. .
12.  
  Το άρθρο 681 Δ Κ.Πολ.Δ. τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 671 παρ. 1 - 3, 672 και 673 - 676 δικάζονται από το καθ ύλη αρμόδιο δικαστήριο οι πάσης φύσεως διαφορές που αφορούν σε αποζημιώσεις οποιασδήποτε μορφής περιουσιακής ζημίας ή ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε δια του τύπου ή με ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, ως και οι συναφείς προς αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των προσβληθέντων.
13.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η εκδίκαση της κατά το παρόν άρθρο αγωγής χωρεί ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης για την αυτή πράξη, καθώς και της τυχόν για οποιονδήποτε λόγο αναβολής ή αναστολής της ποινικής διαδικασίας που έχει αρχίσει.
Άρθρο 5 "Μεταβατικές διατάξεις για τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς"
1.  
  Άδειες που έχουν χορηγηθεί σε ανώνυμες εταιρείες ή δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 4 του ν. 1866/1989 εξακολουθούν να ισχύουν για διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Μετά τη λήξη τους ακολουθεί η διαδικασία ανανέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.
2.  
  Αν κατά τη μεταβατική αυτή διαδικασία διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2 του νόμου αυτού, ιδίως σε σχέση με τη συγκέντρωση κεφαλαίου, την ονομαστικοποίηση των μετοχών και τη διαφάνεια των οικονομικών μέσων του σταθμού και των μετόχων του, ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., τάσσει εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, μετά δε την άπρακτη πάροδο της προβαίνει στην ανάκληση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο σταθμός μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση κατά τις πάγιες διατάξεις του νόμου αυτού. Για τον καθορισμό της εύλογης προθεσμίας συμμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη και σχέδιο συμμόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος νόμου που υποχρεώνεται να υποβάλλει όποιος σταθμός αποκλίνει από τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Η εύλογη αυτή προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Το Ε.Σ.Ρ., με την εκπνοή της προθεσμίας, επανεξετάζει την υπόθεση με απόλυτη προτεραιότητα και εγκρίνει ή όχι τη διαδικασία συμμόρφωσης. Αρνητική κρίση του Ε.Σ.Ρ. ως προς τη διαδικασία συμμόρφωσης θεωρείται σύμφωνη γνώμη για την ανάκληση της άδειας.
3.  
  Τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν με προσωρινή άδεια δοκιμαστικών εκπομπών, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 24 α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α), όπως διαμορφώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α), κρίνονται όπως και όλοι οι σταθμοί που δεν κατέχουν άδεια λειτουργίας, κατά το άρθρο 4 του ν. 1866/1989, εφόσον υποβάλλουν αίτηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Ο χρόνος λειτουργίας με άδεια δοκιμαστικών εκπομπών υπολογίζεται ως χρόνος λειτουργίας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
4.  
  Παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και της εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής, πολεοδομικής και δασικής νομοθεσίας ή μη εκπλήρωση των οφειλών τους προς δημόσιες ή κοινωφελείς επιχειρήσεις (όπως η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε. και τα ΕΛ.ΤΑ.) ή προς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων εκ μέρους των σταθμών που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας τους χωρίς την άδεια του άρθρου 4 του ν. 1866/1989 ή και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους με προσωρινή άδεια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2181/1994, λαμβάνονται αρνητικά υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεων τους από το Ε.Σ.Ρ.
5.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α) καταργείται.
6.  
  Μεταβιβάσεις μετοχών, καθώς και μετατροπές ή τροποποιήσεις εταιρειών, που έχουν λάβει άδεια κατά τις διατάξεις του ν. 1866/1989 και οι οποίες έχουν γίνει μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, υποβάλλονται για έγκριση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου αυτού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η μη υποβολή των αναγκαίων στοιχείων μέσα στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.
7.  
  Τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού μπορούν να έχουν και κεφάλαιο μικρότερο του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου που προβλέπεται ως όρος στην παρ. 9 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, εφόσον τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως αποτιμώνται από ορκωτό εκτιμητή, υπερκαλύπτουν το ποσό του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Άρθρο 6 "Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών"
1.  
  Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που εκπέμπουν στην περιοχή των συχνοτήτων 87,5 έως 107,7 Μεγακύκλους (ΜΗΖ) με διαμόρφωση κατά συχνότητα (FΜ), μόνο μετά από άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού
2.  
  Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία. Οι σταθμοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες πρέπει να μεριμνούν για την ποιότητα του προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης.
3.  
  Η άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας αφορά εκπομπή σε ορισμένη συχνότητα. Η χρήση της συχνότητας παραχωρείται με τον όρο ότι η εκπομπή θα πραγματοποιείται από ορισμένη ή ορισμένες θέσεις για ολόκληρο ή τμήμα του 24ώρου και για ορισμένη ισχύ και υπό τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζουν οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις, η συναφής εθνική νομοθεσία και η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί για την παραγωγή, εκπομπή, μετάδοση και τυχόν αναμετάδοση του σήματος τους και διαμορφώνεται ο χάρτης συχνοτήτων ανά νομό. Με το χάρτη διασφαλίζονται όλες οι υφιστάμενες συχνότητες της Ε.ΡΑ. (Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.). Η απόσταση μεταξύ των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ως προς τη συχνότητα εκπομπής, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πρόσφορο, πρέπει να είναι 0,3 Μεγάκυκλοι (ΜΗΖ). 5. Άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών χορηγούνται σε Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεις (αμιγείς ή μεικτές) των Ο.Τ.Α, σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συνταγματική κατοχύρωση ή εταιρείες που ιδρύονται από αυτά, σε ατομικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους και σε υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες που ελέγχονται από Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν την καταστατική τους έδρα ή την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη διαρκούς και μόνιμου δεσμού με την οικονομία του Κράτους-μέλους της έδρας τους. Για την εξακρίβωση της ύπαρξης τέτοιου δεσμού η εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω στοιχεία:.
 1. Το καταστατικό της εταιρείας και την καταχώριση της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία του Κράτους-μέλους εμπορικό μητρώο
 2. Ισολογισμούς των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων και πάντως όλων των χρήσεων σε περίπτωση που η εταιρεία είναι νεότερη των τριών (3) ετών
 3. Δήλωση για τη σύνθεση του κεφαλαίου και τον ονομαστικό κατάλογο των μετόχων της
 4. Κατάλογο των μελών των οργάνων διοίκησης της εταιρείας με αναφορά στη συγκεκριμένη ιδιότητα καθενός από αυτά
6.  
 1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ. 2 και 4 του ν. 1746/1988, όπως αυτό ισχύει.
 2. Τυχόν συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 3. Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών, μπορούν να κατέχουν ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κεφαλαίου, εφόσον έχουν προφανή φερεγγυότητα, υψηλό βαθμό διάσπασης του μετοχικού τους κεφαλαίου, ιδιαίτερη παράδοση στο πεδίο της οπτικοακουστικής παραγωγής και εφόσον η συμμετοχή τους σε ανώνυμη εταιρεία, που ζητά ή κατέχει άδεια κατά το νόμο αυτόν, δεν δημιουργεί συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων τηλεοπτικών σταθμών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, η δε συμμετοχή τους αυτή εγκρίνεται ειδικά από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.
 4. Το καταβληθέν κεφάλαιο της επιχείρησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ανάλογο με την πραγματική ή τη σχεδιαζόμενη επένδυση, σύμφωνα με το φάκελο ή την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που υποβάλλεται στο Ε.Σ.Ρ.
7.  
  Σε περίπτωση που οι αιτούντες τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας έχουν συστήσει κοινοπραξία, οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν και για κάθε μέλος της κοινοπραξίας
8.  
  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή να μετέχει σε μία εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι εταίρος ή μέτοχος σε μια μόνο προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή σε μία μόνο εταιρεία που μετέχει σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους οργάνου διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Ο ή η σύζυγος σε κάθε περίπτωση και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού φυσικού προσώπου που κατέχει άδεια ή μετέχει σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει παρόμοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει σε παρόμοια εταιρεία, εφόσον δεν διαθέτουν και δεν μπορούν να αποδείξουν την οικονομική τους αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο ραδιοφωνικού σταθμού, δεν μπορούν να κατέχουν άλλη τέτοια άδεια ή να μετέχουν σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και ως προς τις ιδιότητες του διαχειριστή, του μέλους των οργάνων διοίκησης της εταιρείας, του διευθυντικού της στελέχους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια μπορούν να μετέχουν είτε σε ανώνυμη εταιρεία που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή σε εταιρεία που μετέχει σε τέτοια εταιρεία είτε σε επιχείρηση που εκδίδει ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η επιχειρηματική τους συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που ανήκουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες) απαγορεύεται. Φυσικά πρόσωπα, μέλη προσωπικών εταιρειών, μεριδούχοι Ε.Π.Ε. και μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας που κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω εταιρειών πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 και η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
9.  
  Σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες μπορούν να ζητούν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας. ερασιτεχνικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αυτής της κατηγορίας πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών και να εκπέμπουν σε περιοχή συχνοτήτων, που καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε. της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να λειτουργούν από κοινού στην ίδια ή τις ίδιες συνδυασμένες συχνότητες με προσδιορισμό των ωρών ή των ημερών εκπομπής του καθενός σταθμού. Κατά τα λοιπά οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας εξομοιώνονται με τους άλλους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
10.  
  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού είναι υποχρεωμένο να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται αυτό το ίδιο και απευθείας το σταθμό. Επιτρέπεται μόνο η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος. Απαγορεύεται: α) η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σταθμού, β) η ανάθεση της παραγωγής ή διαχείρισης του συνόλου του προγράμματος ή ποσοστού του, το οποίο να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου χρόνου λειτουργίας του σταθμού. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας και οι συνεργάτες που συνδέονται με σύμβαση έργου και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σταθμό, καθώς και οι διαφημιζόμενοι θεωρείται ότι συμβάλλονται με την επιχείρηση που κατέχει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.
11.  
  Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολο της ή ποσοστού ή μετοχών ή μερίδων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό που υπερβαίνει το δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του κεφαλαίου εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, καθώς και κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. και στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο. Το ίδιο ισχύει και για κάθε σύμβαση ενεχυρίασης μετοχών ανώνυμης εταιρείας της παραπάνω κατηγορίας, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και για κάθε σύμβαση δανείου ή σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού για ποσό που υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και για περισσότερα δάνεια ή συστάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού μικρότερου ποσού που αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό. Η χορήγηση δανείων από τον επιχειρηματία ή τους εταίρους ή τους μετόχους και τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού προς την επιχείρηση και για ποσό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του κεφαλαίου της απαγορεύεται. Τυχόν ιδιωτικά συμφωνητικά ή αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που άγει σε καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μέτοχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%), προβαίνει στον κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του παρόντος έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. Ως προς τη μεταβίβαση μετοχών ανωνύμων εταιρειών που κατέχουν άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, είτε μέσω του Χρηματιστηρίου είτε εκτός αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας.
12.  
  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας.
13.  
  Μεταβίβαση ατομικών επιχειρήσεων ή μεριδίων ή μετοχών εταιρειών ή προσλήψεις συνεταίρων σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση άδειας ραδιοφωνικού σταθμού ή είχαν λάβει τέτοια άδεια κατά τις διατάξεις του π.δ/τος 25/1988 λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των κριτηρίων και τον υπολογισμό των μορίων του άρθρου 7 του παρόντος, εάν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η μεταβίβαση αυτή περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου που συνυποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης άδειας κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.
14.  
  Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι Ο.Τ.Α. και οι επιχειρήσεις ποu αυτοί ιδρύουν ή στις οποίες μετέχουν, τα Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας και οι εταιρείες κάθε μορφής, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών ως προς τη δημοσίευση του ισολογισμού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει τη δημοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισμού των παραπάνω εταιρειών αποστέλλεται αμέσως στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ.
15.  
  Μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ. επιτρέπεται η δικτύωση μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών περιοχών, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια και υποβάλλουν το αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης. Οι σταθμοί που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του συνεργαζόμενου μ αυτούς σταθμού για πέντε (5) το πολύ ώρες κάθε ημέρα. Εκτός από τη μετάδοση του προγράμματος σταθμού με τον οποίο υπάρχει δικτύωση κατά τους όρους της παραγράφου αυτής, απαγορεύεται στους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς να αναμεταδίδουν το πρόγραμμα άλλου, ελληνικού ή ξένου σταθμού, εκτός από σύντομες ελληνόγλωσσες ενημερωτικές εκπομπές. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας του σταθμού που αναμεταδίδει κατά βάση πρόγραμμα άλλου σταθμού.
16.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 16, 17, 18 και 23 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
17.  
  Οι διατάξεις της παρ. 6 του ν.1866/1989, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 24 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
18.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες εξουσιοδοτήσεις.
Άρθρο 7 "Διαδικασία και κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών"
1.  
  Οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών χορηγούνται, ανανεώνονται και ανακαλούνται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. προκηρύσσονται, κάθε Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες, συγκεκριμένες θέσεις αδειών κατά νομό. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε συχνότητες ή δέσμες συνδυασμένων συχνοτήτων και σε θέσεις εκπομπής, που καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μ.Μ.Ε., η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και μία που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη. Για την εφαρμογή του παρόντος οι νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής θεωρούνται ενιαίος νομός, με εξαίρεση τα Κύθηρα και την επαρχία Τροιζηνίας που μπορούν να καλύπτονται από ραδιοφωνικούς σταθμούς των όμορων νομών.
3.  
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1 ) μηνός από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:.
 1. Ο επιχειρηματικός φορέας και η επωνυμία του σταθμού.
 2. Εάν ο φορέας είναι εταιρεία:
 3. η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το καταστατικό, η σύνθεση του κεφαλαίου, ο κατάλογος των εταίρων ή μετόχων, του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τα ονόματα των διαχειριστών και εκπροσώπων και αντίγραφο του ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του προηγούμενου άρθρου.
 4. Τα ονόματα του υπευθύνου προγράμματος και του τεχνικού υπευθύνου του σταθμού.
 5. Για τους σταθμούς γενικής στόχευσης πρέπει να ορίζεται και υπεύθυνος του ειδησεογραφικού τμήματος, δημοσιογράφος μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών.
 6. Η φυσιογνωμία (γενικής ή ειδικής στόχευσης) και το περιεχόμενο του προγράμματος
 7. Ο νομός ή τυχόν ευρύτερη περιοχή εμβέλειας του σταθμού και τυχόν συχνότητες που προτιμά ή χρησιμοποιεί (σε περίπτωση αίτησης ανανέωσης της άδειας)
 8. Οι τεχνικές προδιαγραφές από τις οποίες προτίθεται να εκπέμπει. στ) Οι ώρες λειτουργίας του σταθμού.
 9. Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια της νόμιμης ως τώρα ή πραγματικής απλώς λειτουργίας του σταθμού ή ο χρόνος της τυχόν υποβολής προηγούμενης αίτησης για χορήγηση άδειας
 10. Έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός ανταπόκρισης της επιχείρησης στα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού
 11. Οι ισολογισμοί και τα στοιχεία των αρμόδιων φορολογικών αρχών, από τα οποία να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά τα τρία (3) προηγούμενα χρόνια ή - σε περίπτωση νέων σταθμών - οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και λειτουργίας του σταθμού
 12. Ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων που διαθέτει η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία που ζητά την άδεια.
 13. Σε περίπτωση εταιρείας στο παραπάνω στοιχείο περιλαμβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των μεριδίων των εταίρων ή των μετοχών από όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%) του μετοχικού κεφαλαίου.
4.  
  Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
5.  
  Τα εδάφια α έως και η της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ισχύουν αναλόγως και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά για κάθε περιοχή τις αιτήσεις των υποψηφίων και βαθμολογεί τους αιτούντες με σύστημα μορίων, το οποίο καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο. Εκδίδει μια απόφαση κατά νομό και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή σε αυτό των φακέλων. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμοδιότητα του αυτή μπορεί να ασκείται από τριμελείς επιτροπές μελών του που συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και δύο μέλη, από τα οποία το ένα να έχει υποδειχθεί από το πρώτο σε δύναμη κόμμα και ένα που έχει υποδειχθεί από άλλο κόμμα με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Στις τριμελείς αυτές επιτροπές κατανέμονται οι υπό κρίση αιτήσεις κατά νομό. Οι τριμελείς αυτές επιτροπές μπορούν να παραπέμψουν το ζήτημα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου. Προσφυγή των αιτούντων στην Ολομέλεια του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται. Οι τριμελείς αυτές επιτροπές ασκούν ως προς το ζήτημα αυτό όλες τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ.
6.  
  Όλες οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών αξιολογούνται με σύστημα βαθμολόγησης με μόρια με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 1. Ενιαίο κριτήριο χρόνου λειτουργίας του σταθμού:
 2. β) Με ένα (1) έως οκτώ (8) μόρια οι ειδικοί σταθμοί. 7.
 3. Το κριτήριο του χρόνου αναμονής κατά την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος.
  • Ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν με άδεια βαθμολογούνται με ένα (1 ) μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο λειτουργίας, με αφετηρία την ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή της Επιτροπής Τοπικής Ραδιοφωνίας (π.δ. 25/1988).
  • Για κάθε επτά (7) συνεργάτες με σύμβαση έργου, όταν αυτοί εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών για τέσσερις τουλάχιστο συνεργασίες το μήνα, με ένα (1) μόριο.
  • Το κριτήριο αυτό μπορεί να αποφέρει στους αιτούντες έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια για την περίπτωση αα) και έως το πολύ τρία (3) μόρια για την περίπτωση ββ).
  • Για τη βαθμολόγηση με βάση το παραπάνω κριτήριο λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του αριθμού των απασχολουμένων ο μέσος όρος των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών.
  • Για τη χορήγηση νέων αδειών λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση.
  • Το στοιχείο αυτό μπορεί να αποφέρει στον αιτούντα έως δύο (2) μόρια.
  • Ο αναφερόμενος στη μελέτη αριθμός θέσεων εργασίας ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται όρος της άδειας τόσο σε περίπτωση νέας άδειας όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.
 4. Κριτήριο πραγματικής επένδυσης καί πληρότητας εξοπλισμού:
 5. Οι υποψήφιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί βαθμολογούνται με ένα (1) μόριο για κάθε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) πραγματικής επένδυσης με βάση την αξία του χρόνου κρίσης της αίτησης.
 6. Η αξία πραγματικής επένδυσης αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων που έχουν καταχωρηθεί στα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης.
 7. Το κριτήριο αυτό μπορεί να προσπορίσει στους υποψήφιους έως το πολύ τέσσερα (4) μόρια.
 8. Για τη χορήγηση νέων αδειών και εφόσον δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί πραγματική επένδυση λαμβάνεται υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και η σχεδιαζόμενη επένδυση.
 9. Το στοιχείο αυτό μπορεί να προσπορίσει στους αιτούντες έως δύο (2) μόρια.
 10. Το αναφερόμενο στη μελέτη ύψος της πραγματικής επένδυσης ανά χρόνο λειτουργίας καθίσταται πρόσθετος όρος της άδειας τόσο σε περίπτωση νέας άδειας όσο και σε περίπτωση ανανέωσης.
 11. δ) Κριτήριο προγραμματικής πληρότητας:
 12. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία, οι γνώσεις και η ικανότητα των υπευθύνων προγραμμάτων και των συνεργατών του σταθμού, η ανάπτυξη προγραμμάτων στους τομείς ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, η ποιότητα του προγράμματος τόσο των γενικής στόχευσης σταθμών όσο και των ειδικών σταθμών με ιδιαίτερο προσανατολισμό σε έναν από τους παραπάνω τομείς ή σε μια από τις μορφές του λόγου ή της τέχνης.
 13. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιμώνται από το Ε.Σ.Ρ. και βαθμολογούνται ως εξής:.
8.  
  Το κριτήριο του χρόνου λειτουργίας του σταθμού λαμβάνεται υπόψη μόνο για την ανανέωση της άδειας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συνυπολογίζεται και για τη χορήγηση άδειας.
9.  
  Οι κάτοχοι άδειας, εν όψει της λήξης της, υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις, οι οποίες κρίνονται με βάση τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παρατείνεται και λήγει μετά τη δημοσίευση της τυχόν αρνητικής απόφασης του Ε.Σ.Ρ.
10.  
  Με την πρώτη εφαρμογή του παρόντος λήγουν όλες οι άδειες που έχουν χορηγηθεί για ίδρυση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και οι προσωρινές άδειες δοκιμαστικής εκπομπής. Ως πρώτη εφαρμογή νοείται η έκδοση των πράξεων του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. με την οποία χορηγούνται άδειες στον αντίστοιχο νομό.
11.  
  Οι άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού χορηγούνται και ανανεώνονται για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών
12.  
  Τα πρωτότυπα των αδειών τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. Οι άδειες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην υπηρεσία αυτή κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. Αντίγραφο των αδειών αποστέλλεται στο Ε.Σ.Ρ., στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και στην οικεία Περιφέρεια και Νομαρχία.
13.  
  Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τα εξής ελάχιστα στοιχεία: Ο φορέας της άδειας. Ο διακριτικός τίτλος του ραδιοφωνικού σταθμού και η περιγραφή του ηχητικού του σήματος. Ο χαρακτήρας του ραδιοφωνικού σταθμού (γενικής στόχευσης ή ειδικός). Η διάρκεια της άδειας. Ο υπεύθυνος προγράμματος και ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού, καθώς και ο υπεύθυνος του ειδησεογραφικού τμήματος, όταν ο σταθμός είναι γενικής στόχευσης. Αυτός πρέπει να είναι δημοσιογράφος μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών. Η περιοχή που καλύπτει η άδεια. Η συχνότητα ή περισσότερες συνδυασμένες συχνότητες λειτουργίας του σταθμού. Η θέση ή οι θέσεις εκπομπής. - Οι τεχνικές προδιαγραφές υπό τις οποίες λειτουργεί ο σταθμός. Οι ώρες λειτουργίας του σταθμού.
14.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις
Άρθρο 8
1.  
  Οι εκπομπές (περιλαμβανομένων και των διαφημίσεων) όλων των ραδιοφωνικών σταθμών διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες εκπομπών και διαφημίσεων που ισχύουν για τις εκπομπές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος και της οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.1989, που εφαρμόζεται αναλόγως και ως προς αυτούς. Η τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων αποτελεί θεμελιώδη όρο της άδειας λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε ορισμένες υποχρεώσεις ισχύει ό,τι ισχύει και για την Ε.Ρ.Τ.- Α.Ε. Το πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με τον τοπικό χαρακτήρα του σταθμού. Πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη μέριμνα για:.
 1. Την παρουσίαση της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της περιφέρειας του σταθμού
 2. Την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιφέρειας του σταθμού.
 3. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση ειδήσεων από ειδικούς σταθμούς.
2.  
  Κάθε σταθμός υποχρεούται να μεταδίδει την επωνυμία και το τυχόν ηχητικό του σήμα το λιγότερο κάθε τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Η μετάδοση του σήματος γίνεται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όταν μεταδίδονται εκπομπές που δεν επιτρέπεται να διακοπούν για τη μετάδοση διαφημίσεων και για τα διαστήματα που ισχύει η απαγόρευση αυτή.
3.  
  Ως προς τη ραδιοφωνική διαφήμιση και τη χορηγία ραδιοφωνικών εκπομπών ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 9 και 11 του άρθρου 3 του νόμου αυτού
4.  
  Οι παράγραφοι 12 έως 19 και 21 έως 23 του άρθρου 3 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου αυτού ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα προβλεπόμενα στις παρ.1 κα 2 του άρθρου 4 πρόστιμα, ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, κυμαίνονται μεταξύ ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Το προβλεπόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 ελάχιστο ύψος προστίμου ως προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς καθορίζεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.
6.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ
Άρθρο 9
1.  
  Διαφημιστική δραστηριότητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου, των κρατικών νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως : α) Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των αναδόχων διαφημιστικών εταιρειών. β) Η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε να ενισχύονται τα έντυπα και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και σε άλλα μέσα διαφήμισης. Το ποσοστό συμμετοχής των εφημερίδων και περιοδικών στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστο σαράντα τοις εκατό (40%) και του ραδιοφώνου τουλάχιστο δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε διαφορετική κατηγορία μέσων (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). γ) Η οργάνωση κοινών διαφημιστικών εκστρατειών, η ανάληψη εκδόσεων, η οργάνωση συνεδρίων ή εκδηλώσεων ή χορηγιών συνεδρίων, αφιερωμάτων στα μέσα ενημέρωσης και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη κάθε άλλης πρωτοβουλίας αναγκαίας για την εκπλήρωση των σκοπών των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. δ) Η τήρηση της δεοντολογίας των διαφημίσεων και των προδιαγραφών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας, κυρίως ως προς την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική διαφήμιση και ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. στ) Στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων διαφημιστικών εταιρειών πρέπει να μετέχει εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Άρθρο 10 "Κατοχύρωση του επαγγέλματος του ανεξάρτητου παραγωγού οπτικοακουστικών έργων"
1.  
  Οι συμβάσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, αφ ενός μεν με τους πνευματικούς δημιουργούς, αφ ετέρου δε με τους ραδιοτηλεοπτικούς, κινηματογραφικούς, διαφημιστικούς ή άλλους οργανισμούς, που συνάπτουν συμβάσεις για την παραγωγή τέτοιων έργων, όταν δεν τα παράγουν μόνοι τους (ανεξάρτητες παραγωγές), συνάπτονται μόνο από όσους ασκούν το επάγγελμα του παραγωγού. οπτικοακουστικών έργων. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγονται οπτικοακουστικά έργα διάρκειας μέχρι δυο πρώτων λεπτών της ώρας (2) διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού.
2.  
  Παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο κατά το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α) παραγωγός υλικού φορέα, εικόνας ή ήχου και εικόνας. Ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων προπαρασκευάζει και πραγματοποιεί οπτικοακουστικά έργα, φροντίζει για την προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων παραγωγής, αναλαμβάνει την ευθύνη των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων που είναι συνυφασμένα με την παραγωγή και συνάπτει όλες τις απαραίτητες για την παραγωγή συμβάσεις και συμφωνίες.
3.  
  Για την άσκηση του επαγγέλματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων, απαιτείται η εγγραφή, υπό την ιδιότητα αυτή, στο επαγγελματικό επιμελητήριο ή στο επαγγελματικό τμήμα του ενιαίου επιμελητηρίου της έδρας του. Προκειμένου να εγγραφεί ως παραγωγός οπτικοακουστικών έργων στο τοπικώς αρμόδιο επιμελητήριο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.
 1. Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεωκοπία, τοκογλυφία, καταδολίευση δανειστών, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα
 3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. δ. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης. ε. Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει γενικές επαγγελματικές γνώσεις και συγκεκριμένα:.
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού σε έναν από τους συναφείς τομείς (όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η οικονομία, τα νομικά, η διοίκηση επιχειρήσεων) ή αναγνωρισμένης, μέσης τουλάχιστον, σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων ή βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου, ή.
  • Βεβαιώσεις εργασίας τουλάχιστο για δύο συνεχή, ή για τρία συνολικά χρόνια, υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου επαγγελματία παραγωγού ή του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας παραγωγής.
  • Οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται σε περίπτωση εξαρτημένης εργασίας από τον εργοδότη.
  • Σε περίπτωση δε που εργοδότης είναι ο ίδιος ο παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο, ή ως νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας από τον οργανισμό, οι βεβαιώσεις χορηγούνται από τους οργανισμούς που παρήγγειλαν τα οπτικοακουστικά έργα.
  • Ως εργασία νοείται η οικονομική ευθύνη του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί για την παραγωγή τουλάχιστο μιας κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ή οκτώ τουλάχιστον ωριαίων τηλεοπτικών εκπομπών ή η εκτέλεση ισοδύναμων εργασιών κατά την κρίση τριμελούς επιτροπής που ορίζει ο Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. και η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και έναν εκπρόσωπο της πιο αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής οργάνωσης ανεξάρτητων παραγωγών.
  • Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου θεωρείται το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 530/1991 ·Διευκόλυνση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΦΕΚ 205 Α).
4.  
  Η ιδιότητα του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημόσιου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου, του υπαλλήλου κρατικού νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή υπαλλήλου διαφημιστικής επιχείρησης, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή υπαλλήλου ιδιωτικού τηλεοπτικού ή τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και του μέλους του Ε.Σ.Ρ.
5.  
  Οι επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρείες) παραγωγής οπτικοακουστικών έργων καταχωρούνται σε ειδική μερίδα του μητρώου παραγωγών οπτικοακουστικών έργων. α. Στις προσωπικές εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ο διαχειριστής ομόρρυθμος εταίρος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.
 1. Στις Ε.Π.Ε. πρέπει σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων διαχειριστών, τουλάχιστον ο ένας να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο.
 2. Ο διαχειριστής αυτός δεν μπορεί να υποκαθίσταται στη σύναψη συμβάσεων οπτικοακουστικής παραγωγής από άλλον τυχόν συνδιαχειριστή που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο.
 3. Οι μετοχές των ανώνυμων εταιρειών παραγωγής οπτικοακουστικών έργων είναι ονομαστικές, ο δε διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων
6.  
  Ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων που έχει εγγραφεί στο μητρώο παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, μέσα στο πρώτο τετράμηνο κάθε πέμπτου έτους, λαμβάνοντας ως αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους αμέσως μετά την εγγραφή του, υποβάλλει στο αρμόδιο επιμελητήριο νέα πιστοποιητικά των περιπτώσεων β, γ, δ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, καθώς και βεβαίωση αντιπροσωπευτικής επαγγελματικής ένωσης των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, ότι άσκησε το επάγγελμα μέσα στα πέντε προηγούμενα χρόνια
7.  
  Αν τα πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι πλήρη, ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων διαγράφεται από το επιμελητήριο
Άρθρο 11 "Ιδιωτικές επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς"
1.  
  Οι επιχειρήσεις ερευνών αγοράς που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ερευνών σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και επιθυμούν οι έρευνες τους να λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. και τα άλλα κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πρέπει: Να διαθέτουν:.
 1. Δύο τουλάχιστο μόνιμα (ως μέλη της διοίκησης της επιχείρησης ή και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) στελέχη ειδικευμένα στην έρευνα αγοράς με τριετή τουλάχιστον εμπειρία, στοιχείο που πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου ή της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας, αντίστοιχα
 2. Επαρκή μηχανογραφικό εξοπλισμό για την καταχώριση και επεξεργασία των στοιχείων, όπως αυτό βεβαιώνεται από μηχανικό πληροφορικής μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 3. Μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων, όπως αυτό προκύπτει από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας
 4. Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για το προηγούμενο και το τρέχον κάθε φορά έτος
 5. Επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκμεταλλεύονται τέτοιο σταθμό ή διαφημιστικές επιχειρήσεις.
 6. Το εδάφιο β της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τις επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, εφόσον αυτές έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.
2.  
  Στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. τηρείται μητρώο επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, στο οποίο εγγράφονται όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Υπουργού μετά από γνώμη του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς ή άλλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των επιχειρήσεων ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στα οποία είναι μέλος η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η εγγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.
3.  
  Έρευνες σχετικές με την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς θεωρούνται κυρίως οι έρευνες τηλεθέασης, ακροαματικότητας, κατανομής και συγκέντρωσης της διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιρροής της ραδιοτηλεοπτικής διαφήμισης, προτιμήσεων του κοινού
4.  
  Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο μητρώο της παραγράφου 2 πρέπει να αποδέχονται εγγράφως την τήρηση των επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς του Ιnternatiοnal Cοde οf Μarketing and Sοcial Research Ρractice (του 1977 όπως ισχύει), της Εurοpean Sοciety οf Οpiniοn and Μarketing (ΙCC/ ΕSΟΜΑR), καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων, εφόσον αυτό τους ζητηθεί. Τους ελέγχους διενεργεί ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς ή άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση της οποίας η επιχείρηση είναι μέλος, με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.
5.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν παρακωλύει την ανάπτυξη συστημάτων έρευνας της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς από το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων στο πλαίσιο των σκοπών του. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζονται τα σχετικά με τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας αυτής του Ι.Ο.Μ. από τους εντολείς του που μπορεί να είναι επιχειρήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών ή τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή ιδιώτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6.  
  Ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα ερευνών μπορούν να αναλαμβάνουν έρευνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. Έρευνες που διεξάγονται από τους παραπάνω φορείς λαμβάνονται υπόψη από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τα άλλα αρμόδια κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 12 "Κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις μέσων ενημέρωσης - διαφημιστών - διαφημιζομένων"
1.  
  Η καταχώρηση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, πραγματοποιείται πάντοτε με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο. Στην εντολή αναφέρεται η αξία της συναλλαγής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του μέσου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, ο ακριβής καθορισμός του χώρου ή του χρόνου προβολής, καθώς και οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής.α) η εντολή δίδεται βάσει προϋφιστάμενης έγγραφης εξουσιοδότησης του διαφημιζόμενου προς το διαφημιστή, με διάρκεια που καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της εντολής, η οποία αποστέλλεται στο μέσο και με την οποία ο διαφημιστής εξουσιοδοτείται να συμβάλλεται με το μέσο στο όνομα και για λογαριασμό του διαφημιζόμενου με αναφορά στη σύμβαση μεταξύ του διαφημιστή και του διαφημιζόμενου και στη διάρκειά της, και β) ο διαφημιζόμενος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το διαφημιστή έναντι του μέσου για την εξόφληση του τελευταίου, εκτός αν ο διαφημιζόμενος έχει ήδη καταβάλει στον διαφημιστή το σύνολο της αξίας της συναλλαγής με το συγκεκριμένο μέσο και η καταβολή αυτή προκύπτει από νόμιμα παραστατικά, οπότε ευθύνεται έναντι του μέσου μόνο ο διαφημιστής. Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο, πλην των περιπτώσεων που τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται προς διόρθωση σφαλμάτων, θα παρέχονται μόνο σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου, και αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή, που θα έχει υποχρεωτικά συναφθεί πριν από την έκδοση των τιμολογίων της παραγράφου 2, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση ή εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.
Απαγορεύεται η καταχώριση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, χωρίς την έκδοση τιμολογίου, που εκδίδεται κατά τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
2.  
  Για όλες τις πράξεις της παραγράφου 1, το μέσο εκδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο όνομα του διαφημιζόμενου τιμολόγιο, το οποίο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού πράξεων της παραγράφου 1, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα) και σε αυτό αναγράφονται η τιμή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από το μέσο, καθώς και το ποσό του Φ.Π.Α. και τυχόν ειδικού φόρου που αναλογούν. Εφόσον για τις πράξεις της παραγράφου 1 έχει υπάρξει συμφωνία προαγοράς χώρου ή χρόνου, το τιμολόγιο εκδίδεται με βάση τα προβλεπόμενα στη συμφωνία προαγοράς. Εφόσον για τις πράξεις της παραγράφου 1 μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή πακέτων τους, για κάθε ένα διαφημιζόμενο ξεχωριστά, αντίγραφο δε του τιμολογίου το μέσο υποχρεούται να αποστέλλει και σε κάθε διαφημιζόμενο που αφορά μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοσή του μήνα.
Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό πανελλήνιας κυκλοφορίας που διανέμεται και μέσω πρακτορείου υποχρεούται να υποβάλλει στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ,τον τιμοκατάλογο διαφημίσεων και χορηγιών που εφαρμόζει. Στον τιμοκατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται όλες οι εκπτώσεις, προμήθειες και προσφορές, καθώς και ο αποδέκτης τους είτε αυτός είναι ο διαφημιζόμενος είτε ο διαφημιστής που μεσολαβεί. Σε περίπτωση που τέτοιος τιμοκατάλογος δεν υποβληθεί, ισχύουν για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων και του αγγελιοσήμου ως προς τους ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικούς σταθμούς ο τιμοκατάλογος της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. επαυξημένος κατά 100% και ως προς τα έντυπα μέσα ενημέρωσης οι υψηλότερες τιμές του τιμοκαταλόγου, που έχουν υποβληθεί από άλλα έντυπα μέσα ενημέρωσης της ίδιας κατηγορίας και έκτασης κυκλοφορίας. Ο τιμοκατάλογος που κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
3.  
  Κάθε τιμολόγιο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού διαφημιστικών μηνυμάτων, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η τιμή και οι τυχόν εκπτώσεις κατά τον τιμοκατάλογο. Εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του διαφημιστή που μεσολαβεί, αντίγραφό του με τη σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη αποστέλλεται στο διαφημιζόμενο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
4.  
  Όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παραγράφου 2 επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων, με την εξαίρεση μόνο του Φ.Π.Α., που υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων.
Τυχόν πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται από τα έντυπα ή ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο τιμολόγιο. Το τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτήν.
5.  
  Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής ή προσαρμογής (εφόσον αυτή επιτρέπεται κατά νόμο) του διαφημιστικού μηνύματος από τον ίδιο το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα πέντε (35%) και το είκοσι (20%) τοις εκατό, αντίστοιχα, της διαφημιστικής δαπάνης για το συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία και μόνο για το πρώτο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδεται. Με εξαίρεση την περίπτωση που χορηγός είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η χορηγία θεωρείται διαφήμιση χρονικής διάρκειας ίσης με την εμφάνιση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ή του σήματος των προϊόντων του χορηγού.
6.  
  Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τα μέσα προς τους πελάτες τους, μεταξύ άλλων και λόγω επίτευξης εκπτώσεων κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), περιλαμβάνουν υποχρεωτικά αναφορά στους αριθμούς των σχετικών τιμολογίων της παραγράφου 2, στο Α.Φ.Μ. του διαφημιζόμενου, καθώς και του τυχόν διαφημιστή που μεσολαβεί, στο ποσό της έκπτωσης και στους πιστούμενους φόρους που αναλογούν, περιλαμβανομένου και του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων που αναλογεί.
Πριν από την εξόφληση του κάθε τιμολογίου και πάντως το αργότερο ένα (1) μήνα από την έκδοση του, καταβάλλεται από το διαφημιζόμενο ή το διαφημιστή που μεσολαβεί κατ εντολή του ο αντίστοιχος ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων και το αντίστοιχο αγγελιόσημο. Οι επιβαρύνσεις αυτές υπολογίζονται όταν η διαφήμιση μεταδίδεται από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, με βάση την ονομαστική τιμή κατά τον τιμοκατάλογο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παροχές, εκπτώσεις ή προμήθειες. Η ονομαστική αυτή τιμή μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομά του. Όταν η διαφήμιση δημοσιεύεται σε έντυπο μέσο ενημέρωσης, οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Όταν συνάπτονται ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ μέσων ενημέρωσης για την αμοιβαία διαφημιστική προβολή τους, οι παραπάνω επιβαρύνσεις υπολογίζονται επίσης με βάση την τιμή του τιμολογίου. Τα ποσά των επιβαρύνσεων (ειδικός φόρος, αγγελιόσημο) καταβάλλονται σε τράπεζες συμβεβλημένες με το Ελληνικό Δημόσιο και τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία. Το σχετικό παραστατικό επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Σε περίπτωση που ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων και το αγγελιόσημο δεν υπολογίστηκαν, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η διαφορά που προκύπτει καταλογίζεται με τις ανάλογες προσαυξήσεις κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε βάρος του διαφημιζόμενου ή του διαφημιστή που μεσολαβεί, εφόσον το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Τύπου και Μ.Μ.Ε., που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την είσπραξη κατά τον τρόπο αυτόν του αγγελιοσήμου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων και των ανάλογων επιβαρύνσεων.
7.  
  Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις της παραγράφου 1 λογίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις υλοποιούνται κατά τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., που εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, καθορίζονται τα σχετικά με τους τρόπους μέτρησης των διαφημιστικών μηνυμάτων που καταχωρούνται ή μεταδίδονται πραγματικά.
8.  
  Τα μέσα της παραγράφου 1 δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση αποκλειστικά στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του συνόλου της ως άνω διαφημιστικής δαπάνης. Όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Διαφημιστής για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα μέσα ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ’ αυτού εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων και οι επιχειρήσεις που απλώς συμβάλλονται με τα μέσα χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω διαφημιστικές υπηρεσίες. Μόνο η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης ή καταχώρισης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η επιβράβευση δεν μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους διαφημιζομένους. Εάν χορηγηθεί επιβράβευση ανώτερη από την προβλεπόμενη στον διαφημιστή από το μέσο ή υπάρξει καταβολή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφημιστή στον διαφημιζόμενο, επιβάλλεται στον διαφημιστή ή και στον διαφημιζόμενο, εάν συντρέχει περίπτωση λήψης απ’ αυτόν επιβράβευσης κατά τα ανωτέρω, με πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού. Εάν καταβληθούν οι μη επιτρεπόμενες επιβραβεύσεις από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αυτές θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται σε αυτόν που τις κατέβαλε. Ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της καταχώρισης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή καταχώριση.
Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επιφέρει εκτός των άλλων και τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις. Τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μέσα ενημέρωσης δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 9,9%. Όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεώνεται να χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Διαφημιστής για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει στο σύνολο των πελατών της δημιουργικές διαφημιστικές υπηρεσίες. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων ενημέρωσης ή διαφημιζόμενων πελατών άλλων διαφημιστών και μέσων ενημέρωσης. Αν καταβληθεί επιβράβευση σε μη δικαιούχο ή επιβράβευση μεγαλύτερου ύψους, από αυτό που ορίζεται παραπάνω, επιβάλλεται στο μέσο ενημέρωσης και στο διαφημιστή, με πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού. Αν η επιβράβευση αυτή παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου, αυτός διατίθεται περαιτέρω με όλες τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις (ειδικός φόρος, αγγελιόσημο) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
9.  
  Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, που αναφέρονται στον τρόπο και το χρόνο έκδοσης, καθώς και στο περιεχόμενο των τιμολογίων συνιστά παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οπότε και εφαρμόζονται οι φορολογικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων, το αγγελιόσημο και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες συναλλαγές δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τη φορολογία εισοδήματος οι σχετικές δαπάνες. Τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται να τηρούν διπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο οποίο να εμφανίζονται ανά ημέρα ή ανά έκδοση οι διαφημίσεις που πραγματοποιούνται. Στο ημερολόγιο αυτό θα αναγράφονται ο διαφημιστής, ο διαφημιζόμενος, το προϊόν ή η υπηρεσία που διαφημίζεται, η αξία με βάση τον τιμοκατάλογο και το τιμολόγιο, τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε και τα στοιχεία καταβολής φόρου και κάθε άλλης ειδικής επιβάρυνσης. Επίσης, θα αναγράφεται και ο ακριβής χώρος ή θέση ή χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση. Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης, υποχρεώνονται στην τήρηση του παραπάνω ημερολογίου ξεχωριστά για το καθένα από τα μέσα αυτά. Το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει, στο τέλος κάθε τετραμήνου στην αρμόδια γί αυτό Δ.Ο.Υ., το ένα αντίτυπο του ημερολογίου που τήρησε για όλο το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεώνεται να χορηγεί αντίγραφο του ημερολογίου, συνολικά ή εν μέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο με δαπάνες του.
10.  
  Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού ισχύουν και ως προς την εμπορική πρακτική των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστών και των διαφημιζομένων ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. Οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές. Εφόσον οι μετοχές αυτές κατέχονται από άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές αυτής της εταιρείας, πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση περαιτέρω ονομασπκοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται αλλοδαπές εταιρείες, που κατέχουν μετοχές διαφημιστικών επιχειρήσεων και είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια, καθώς και οι τράπεζες ή οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, εφόσον κατέχουν μετοχές μέχρι το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου διαφημιστικής επιχείρησης. Ως προς την εφαρμογή της παραγράφου 11. του άρθρου 1 του νόμου αυτού, οι διαφημιστικές εταιρείες εξομοιούνται με τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν, έργα ή προμήθειες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
11.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 10 του άρθρου αυτού ισχύουν ως προς τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, που προσδιορίζονται στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού
12.  
  Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 1995, εκτός του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10, η ισχύς του οποίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1996.
Άρθρο 13
1.  
  Κάθε εφημεριδοπώλης έχει την υποχρέωση να παραδίδει καθημερινά στα Πρακτορεία Διανομής Τύπου ένα δελτίο κυκλοφορίας για κάθε σημείο πώλησης που εφοδιάζει αυτός με εφημερίδες και περιοδικά. Σημείο πώλησης τύπου θεωρείται το περίπτερο ή το μικροκατάστημα, το οποίο πωλεί εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και ο ίδιος ο εφημεριδοπώλης, όταν δεν περιορίζεται στον εφοδιασμό των σημείων πώλησης της περιοχής του, αλλά πωλεί εφημερίδες και περιοδικά και απευθείας στο κοινό. Στο δελτίο κυκλοφορίας θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία, κατά τρόπο κατάλληλο για επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε έντυπο που υποχρεούνται να προετοιμάζουν και να διανέμουν στους εφημεριδοπώλες τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου:.
 1. Το ονοματεπώνυμο της ατομικής επιχείρησης, η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το σημείο πώλησης και η ακριβής διεύθυνση του
 2. Ο αριθμός της άδειας πώλησης εφημερίδων και περιοδικών του σημείου πώλησης. γ. Για κάθε έντυπο χωριστά:
 3. αα) ο αριθμός των αντιτύπων που παραδίδονται στο σημείο πώλησης προς διάθεση, ββ) ο αριθμός των αντιτύπων που επιστρέφονται, γγ) ο αριθμός των αντιτύπων που πουλήθηκαν.
 4. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αμέσως ως προς τις εφημερίδες, ενώ ως προς τα περιοδικά εφαρμόζονται ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., με την οποία ρυθμίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορούν να καθορίζονται και πρόσθετα στοιχεία ή άλλα χαρακτηριστικά του παραπάνω δελτίου, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες μηχανοργάνωσης.
2.  
  Σε περίπτωση άρνησης του υπεύθυνου κάποιου σημείου πώλησης να συμπληρώσει και να επιστρέψει το δελτίο αυτό ή σε περίπτωση αναγραφής ανακριβών στοιχείων, αφαιρείται η άδεια πώλησης και απαγορεύεται του λοιπού η διάθεση εφημερίδων ή περιοδικών από τον παραβάτη. Σε περίπτωση άρνησης του εφημεριδοπώλη να διακινήσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με τον παραπάνω τρόπο ή σε περίπτωση εφοδιασμού με εφημερίδες και περιοδικά περιπτέρων ή μικροκαταστημάτων που δεν έχουν άδεια πώλησης εφημερίδων και, εφόσον αυτό διαπιστωθεί από την Επιτροπή του όρθρου 3 του ν.δ/τος 2943/1954, ο εφημεριδοπώλης στερείται του δικαιώματος να εφοδιάζει τα σημεία πώλησης της περιοχής του με τύπο, υποκαθιστάμενος από τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου, τα οποία μπορούν να ενεργούν απευθείας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής η στέρηση καθίσταται οριστική. 3. Οι ιδιοκτήτες των ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων, που είναι τακτικά μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, οφείλουν να προσαρμόσουν τις εφημερίδες τους προς τις προδιαγραφές του εδαφίου ε του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972 (ΦΕΚ 197 Α), όπως αυτό ισχύει, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 1995. Μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι εφημερίδες που δεν προσαρμόστηκαν παύουν να υπάγονται στο νομικό καθεστώς που προϋποθέτει τη συνδρομή των όρων του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972, όπως αυτό ισχύει.
4.  
  Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 εδάφιο δ και 2 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1263/1972, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει, δημοσιεύσεις γίνονται για καθένα από τα κρατικά νομικά πρόσωπα, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, σε τουλάχιστον μία ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα κάθε νομού και σε δύο επαρχιακές μη ημερήσιες εφημερίδες κάθε περιφέρειας. Καθένας από τους φορείς, που έχουν υποχρέωση να προβούν στις δημοσιεύσεις αυτές, ζητά από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. να του προσδιορίσει τις συγκεκριμένες εφημερίδες κάθε νομού και κάθε περιφέρειας αντίστοιχα, στις οποίες θα γίνουν οι δημοσιεύσεις. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με κριτήριο την ίση κατανομή των δημοσιεύσεων στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972, όπως αυτό ισχύει και στις μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες που εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 2 του ν.4286/1963, όπως αυτό ισχύει και κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
5.  
  Οι ημερήσιες ή μη επαρχιακές εφημερίδες στις οποίες γίνονται οι δημοσιεύσεις, που προβλέπονται στα άρθρα 26 παρ. 2 και 43 β παρ. 4 και 5 του κωδ.ν. 2190/1920, πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 43 β του κωδ. ν. 2190/1920 διαγράφονται οι λέξεις ή δεκαπενθήμερη. Ως προς τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών. Στην περίπτωση αυτή η προϋπόθεση της ευρείας κυκλοφορίας νοείται ως ευρεία κυκλοφορία στην περιοχή Μακεδονίας - Θράκης.
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1446/1984 (ΦΕΚ 80 Α) προστίθεται η ακόλουθη φράση: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., μπορεί να προβλεφθεί η σύσταση κοινού λογαριασμού και για τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις, που γίνονται σε μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες και για τη διανομή του ποσού που συγκεντρώνεται κατ ισομοιρίαν στις εφημερίδες αυτής της κατηγορίας στις οποίες μπορούν κατά το νόμο να γίνουν τέτοιες δημοσιεύσεις..
7.  
  Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν.4041/1960 (ΦΕΚ 36 Α) αντίτυπα κάθε εφημερίδας και περιοδικού, που αποστέλλονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., περιορίζονται σε ένα (1). Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 4041/1960 αντικαθίσταται ως εξής: Ή παραβίαση της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια μόνο τη μη χορήγηση βεβαιώσεων για τα στοιχεία που τηρεί το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. (χρόνος κυκλοφορίας, ανελλιπής έκδοση, αριθμός φύλλων κ.λπ.) ως προς το αντίστοιχο έντυπο.
8.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 3619/1956, που προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4041/1960, όπως ισχύει, υπάγονται και οι ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες στις οποίες μπορούν να γίνουν οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
9.  
  Στην περίπτωση δ του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/ 1972, όπως ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη φράση: Το Σάββατο θεωρείται ως προς την εφαρμογή της διάταξης αυτής μη εργάσιμη ημέρα, ενώ επιτρέπεται διακοπή της έκδοσης κατά δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες κάθε χρόνο και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.
10.  
  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι ιδιοκτήτης ή εταίρος προσωπικής εταιρείας ή συνεταιρισμού ή μέτοχος κεφαλαιουχικής εταιρείας που εκδίδει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέτοχος σε άλλη εταιρεία που εκδίδει ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο:
 1. έως δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορούν μέσω Πρακτορείου Διανομής Τύπου, από τις οποίες μία μόνο πρωινή και μία μόνο απογευματινή,
 2. έως μία ημερήσια οικονομική και έως μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή τον Πειραιά ή τη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί μέσω Πρακτορείου Διανομής Τύπου ή διανέμεται σε συνδρομητές με δικά της μέσα ή ταχυδρομικά,
 3. έως δύο ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (ν.δ. 1263/1972, όπως ισχύει) σε δύο διαφορετικούς νομούς,.
 4. έως δύο μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (ν. 4286/1963, όπως ισχύει) σε δύο διαφορετικούς νομούς,.
 5. μία μόνο κυριακάτικη έκδοση είτε των ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων της περίπτωσης α με τον αυτό ή συναφή τίτλο είτε αυτοτελή.
 6. Ως αυτοτελής νοείται η εβδομαδιαία πολιτική ή οικονομική ή αθλητική εφημερίδα που κυκλοφορεί την Κυριακή ή το Σάββατο και διανέμεται μέσω Πρακτορείου Διανομής Τύπου.
11.  
  Ο περιορισμός της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για το ή τη σύζυγο σε κάθε περίπτωση και τους συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι τέταρτου βαθμού κάθε φυσικού προσώπου που εμπίπτει σ αυτούς, εφόσον αυτοί δεν έχουν και δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη επιχειρηματικής και οικονομικής αυτοτέλειας
12.  
  Όσοι εμπίπτουν στους περιορισμούς των δύο προηγούμενων παραγράφων και τους υπερβαίνουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού οφείλουν να προβούν σε σχετική δήλωση στον αρμόδιο για τον έλεγχο των δηλώσεων του ν.1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οικεία Ένωση Ιδιοκτητών Εφημερίδων και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. και να συμμορφωθούν μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μεταβιβάζοντας τις επιπλέον επιχειρήσεις ή μερίδια ή μετοχές. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η μεταβίβαση αυτή, καθώς και δήλωση για τα οικονομικά μέσα που διατέθησαν από τους αγοραστές των αντίστοιχων επιχειρήσεων, μεριδίων ή μετοχών κατατίθενται όπου και η δήλωση υπέρβασης των περιορισμών. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
13.  
  Η τήρηση των περιορισμών του άρθρου αυτού ελέγχεται κατά το άρθρο 24 του ν. 1746/1988, όπως ισχύει και το άρθρο 40 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α), όπως ισχύει. Αντικείμενο των δηλώσεων και των ελέγχων που προβλέπονται στις δηλώσεις αυτές, είναι και η τήρηση των περιορισμών των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου αυτού. Η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 1746/1988, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει και κατά την έναρξη της κυκλοφορίας εφημερίδας ή περιοδικού. Αν οι παραπάνω κοινοποιήσεις δεν έχουν γίνει για εφημερίδες ή περιοδικά που κυκλοφορούν ήδη, γίνονται υποχρεωτικά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν. 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του άρθρου 27 του ν. 1868/1989 και ισχύει, εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 έως 11 του ν.1738/1987, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η τελευταία πρόταση του εδαφίου, που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου μόνου του ν. 2243/1994 (ΦΕΚ 162 Α) στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν. 1806/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν. 1868/1989, καταργείται και αντί γι αυτήν τίθεται το εξής: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 6 έως 11 του ν.1738/1987, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Οι δηλώσεις των προσώπων αυτών για το έτος 1995 υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
14.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των παραγράφων 10 έως 13 του άρθρου αυτού.
15α.  
  Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992, όπως ισχύει, εμπίπτουν.αα. οι ημερήσιες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, ββ. οι εβδομαδιαίες εφημερίδες, οι οποίες περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, γγ. άλλες εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου ή δύνανται να γίνουν μέλη της.
 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ειδικό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των εκδοτών για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του ν. 2065/ 1992, όπως αυτή ισχύει.
 2. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των φύλλων κάθε έκδοσης που δύνανται να διακινούνται ταχυδρομικά με το μειωμένο αυτό τιμολόγιο.
 3. Με απόφαση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των εκδοτών στο ειδικό τιμολόγιο, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
 4. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1η Αυγούστου 2011.
Στ