ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2329

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι κενές οργανικές θέσεις των αξιωματικών προέλευσης από τη σχολή δοκίμων σημαιοφόρων Λ.Σ. (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός, κατανέμονται ως εξής:.
 1. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) πτυχιούχοι πανεπιστημιακών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής
 2. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί προέλευσης Ανώτερων Δημόσιων Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ τάξης του εμπορικού ναυτικού.
 3. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) πτυχιούχοι ανώτατων πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής.
 4. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επιτυχίας κατά τους διενεργούμενους διαγωνισμούς, τα κενά μιας των παραπάνω κατηγοριών πληρούνται από τις άλλες κατηγορίες με την ίδια αναλογία.
2.  
  Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. αναλαμβάνει τη διενέργεια ειδικών επιχειρήσεων, προς προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. ή και εκτός αυτών, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.
 1. Οι σχολές και τα τμήματα, πτυχιούχοι των οποίων θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ο αριθμός πλοιάρχων ή μηχανικών προέλευσης Α.Δ.Σ.Ε.Ν., ανάλογα με τις 22 Αυγούστου 1995 διαμορφούμενες ανάγκες, μετά από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου Λ.Σ. υπό μείζονα σύνθεση.
 2. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται καταλαμβάνονται από γυναίκες.
 3. Τα εξεταζόμενα μαθήματα (κοινά και κατά κατηγορία διαγωνιζομένων), τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
3.  
  Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:. Για την προαγωγή των ανωτέρω στο βαθμό του ανθυποπλοιάρχου απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή αντίστοιχου πιστοποιητικού γνώσης της γαλλικής, ιταλικής, γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.
 1. Την αντιμετώπιση των κινδύνων από κάθε είδους εκρηκτικούς μηχανισμούς και βομβιστικές απειλές
 2. Την παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα και πλοία στη θάλασσα
 3. Τη συνδρομή σε άλλες αποστολές του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των λιμενικών αρχών της χώρας σε εκτέλεση ειδικών διαταγών
 4. Τη συνεργασία με τις αντίστοιχες ειδικές μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων σε θέματα εκπαίδευσης, οργάνωσης, εξοπλισμού, επιχειρήσεων κ.λπ.
 5. Την παροχή δια του σχολείου ειδικών αποστολών βασικής εκπαίδευσης και γνώσεων στο προσωπικό του Λ.Σ., αλλά και άλλων φορέων σε θέματα ναυτικής ασφάλειας και τάξης.
 6. Την εν γένει υποθαλάσσια δραστηριότητα
4.  
  Η ειδικότητα τεχνικών αξιωματικών καταργείται. Επίσης, οι αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων των αξιωματικών (τεχνικών, ιατρών, ιερέων) που προήχθησαν το ίδιο έτος.. Οι κενούμενες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στις οργανικές θέσεις των αξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών (Γ.Υ.).
5.  
  Για την προαγωγή στο βαθμό του πλωτάρχη Λ.Σ. των εφεξής εξερχόμενων από τη σχολή δοκίμων σημαιοφόρων Λ.Σ. απαιτείται οι μεν προέλευσης Α.Δ.Σ.Ε.Ν. να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε εν ενεργεία πλωτά ή εναέρια μέσα του Λ.Σ. αναλόγων του βαθμού τους ή τριών (3) ετών σε ίδια μέσα που ανήκουν σε παραμεθόριες περιοχές, οι δε λοιποί να έχουν υπηρετήσει το αυτό χρονικό διάστημα και υπό τις ίδιες διακρίσεις σε λιμενικές αρχές ή σε περιφερειακές Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή σε εναέρια μέσα του Λ.Σ. Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα από τη δημοσίευση του παρόντος και για τους εκτός οργανικών θέσεων ονομαζόμενους αξιωματικούς Λ.Σ. (Ε.Υ.) προέλευσης Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Οι εξ αυτών ειδικότητος ραδιοεπικοινωνιών διανύουν την κατά τα ανωτέρω υποχρεωτική υπηρεσία σε υπηρεσίες ανάλογες της ειδικότητας τους.
6.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν.δ/τος 139/1969 (ΦΕΚ 57 Α) αντικαθίσταται ως εξής:.
7.  
  Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των αξιωματικών (Γ.Υ.) των βαθμών αντιπλοιάρχου και πλωτάρχη ανακατανέμονται σε εβδομήντα τρεις (73) και ογδόντα οκτώ (88) αντίστοιχα.
8.  
  Οι αξιωματικοί ιερείς του Λ Σ. εξελίσσονται εκτός οργανικών θέσεων κατά τις διατάξεις του ν.δ/τος 139/1969 μέχρι το βαθμό του πλοιάρχου.
Άρθρο 2
1.  
  Η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. στελεχώνεται από μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό του Λ.Σ. ειδικότητας υποβρυχίων αποστολών και διοικείται από αξιωματικό Λ.Σ. της αυτής ειδικότητας.
2.  
  Η οργάνωση, λειτουργία της Μ.Υ.Α./Λ.Σ., του σχολείου ειδικών αποστολών, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, ο εξοπλισμός, ο τύπος στολών και διακριτικών, η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κανονισμό, που εισηγείται ο Αρχηχός Λ. Σ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μη δημοσιευομένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Στο προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. που διάθετα τα προσόντα της παρ. 1 χορηγείται ένα από τα επιδόματα κινδύνου ή επιχειρήσεων, που προβλέπονται ανάλογα για το αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 3 "Υπαξιωματικοί Α.Σ. - Ανθυπασπιστές Λ.Σ. Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών Λ.Σ. (Ε.Υ.}"
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστώνται στις κατά τόπους λιμενικές αρχές Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.), η οργάνωση, λειτουργία των οποίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κανονισμό, που εισηγείται ο Αρχηγός Λ.Σ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυπλίας, μη δημοσιευομένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα προσόντα, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι εξ αυτών πτυχιούχοι ανώτατων σχολών εισάγονται άνευ εξετάσεων, οι δε απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν. προτιμούνται, κατά τα ειδικότερον καθοριζόμενα με την προηγούμενη απόφαση.
2.  
  Ο χρόνος φοίτησης στη σχολή δοκίμων υπαξιωματικών Λ.Σ. θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας υπαξιωματικού και προσμετρείται για τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων προαγωγής, που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 773/1978 (ΦΕΚ 59 Α). Στους ήδη υπηρετούντες αξιωματικούς (Ε.Υ.) - ανθυπασπιστές - υπαξιωματικούς Λ.Σ. ο παραπάνω χρόνος προσμετρείται για προαγωγή στο βαθμό που φέρουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ο χρόνος που τυχόν πλεονάζει προσμετρείται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό.
3.  
  Στο προσωπικό των Κ.Ε.Α./Λ.Σ. που διαθέτει τα προσόντα της παρ. 2 χορηγείται ένα από τα επιδόματα που προβλέπονται ανάλογα για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.
4.  
  Ανθυπασπιστές Λ.Σ. μη έχοντες απολυτήριο λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, που προέρχονται από την παραγωγική σχολή υπαξιωματικών Λ.Σ., γίνονται δεκτοί προς φοίτηση στη Σ.Ε.Μ.Α. και εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.δ/τος 649/1970 (ΦΕΚ 176 Α) εφαρμόζονται και γι αυτούς.
5.  
  Πλωτάρχες Λ.Σ.(Ε.Υ.) κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. εκτός οργανικών θέσεων με τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας υπαξιωματικού-αξιωματικού στο Λ.Σ., από τα οποία τέσσερα (4) έτη στον κατεχόμενο βαθμό προάγονται, μετά από αίτηση τους, εφόσον έχουν κριθεί προακτέοι, στο βαθμό του αντιπλοιάρχου Λ.Σ.(Ε.Υ,) εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται μετά την πάροδο ενός (1) μηνός, με το βαθμό του πλοιάρχου Λ.Σ.(Ε.Υ,).
6.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους πλωτάρχες Λ.Σ. (Ε.Υ.).
Άρθρο 4
1.  
  Οι υποψήφιοι προς κατάταξη δόκιμοι λιμενοφύλακες (άνδρες και γυναίκες) προέρχονται από απόφοιτους λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της μέσης εκπαίδευσης. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους. Τα προσόντα, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού κατάταξης, που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ., μπορεί να καθορίζεται αριθμός θέσεων ορισμένων ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες του Λ.Σ.
2.  
  Το όριο ηλικίας εξόδου από το Λ.Σ. των κατατασσομένων της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται το 55ο έτος, το οποίο λογίζεται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης του. Δικαίωμα υπαγωγής στο νέο όριο ηλικίας έχουν και οι υπηρετούντες λιμενοφύλακες ή υπαξιωματικοί εκ λιμενοφυλάκων. Οι έχοντες συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγματική στρατιωτική υπηρεσία υπαξιωματικοί εκ λιμενοφυλάκων, εφόσον επιθυμούν να εξέλθουν του Λ.Σ. και έχουν κριθεί προακτέοι, προάγονται στο βαθμό του ανθυπασπιστή Λ.Σ., τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων για ένα (1) μήνα, μετά τον οποίο αποστρατεύονται, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
3.  
  Υπαξιωματικοί Λ.Σ., προερχόμενοι από λιμενοφύλακες κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι., Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή Α.Ε.Ι., μετά τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό του αρχικελευστή και εφόσον κριθούν προακτέοι, τίθενται εκτός οργανικών θέσεων προαγόμενοι στο βαθμό του ανθυπασπιστή. Οι ανωτέρω προάγονται στο βαθμό του σημαιοφόρου Λ.Σ. μετά τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και εφόσον κριθούν προακτέοι. Οι εκ των ανωτέρω κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., μετά τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ., από τα οποία έξι (6) στο βαθμό του σημαιοφόρου, εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται, μετά από αίτηση τους στο βαθμό του ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. προερχομένου από λιμενοφύλακες και μετά την πάροδο ενός (1) μηνός αποστρατεύονται με το βαθμό αυτόν. Σημαιοφόροι Λ.Σ. από λιμενοφύλακες κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ., εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στο βαθμό του ανθυποπλοιάρχου. Με τη συμπλήρωση τριάντα τριών (33) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο Λ.Σ., από τα οποία τρία (3) έτη στο βαθμό του ανθυποπλοιάρχου, μετά από αίτηση τους, εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται στο βαθμό του υποπλοιάρχου Λ.Σ. προερχομένου από λιμενοφύλακες και μετά την πάροδο ενός (1) μηνός αποστρατεύονται με το βαθμό αυτόν. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπαξιωματικοί από λιμενοφύλακες προάγονται αναδρομικά, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μετά από έκτακτη κρίση για κάθε βαθμό, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.
Άρθρο 5 "Εγγραφή πιστώσεων"
1.  
  Κατ έτος εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ. δοκίμων, μέσα στα όρια των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων, ως εξής: α) Αξιωματικών, σε αριθμό τουλάχιστον είκοσι (20). β) Λιμενοφυλάκων, σε αριθμό τουλάχιστον τριακοσίων (300).
Άρθρο 6 "Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού"
1.  
  Σώματος (Μ.Υ.Α./Α.Σ.) 0 τίτλος και τα άρθρα 1, 2, 3 του ν. 1940/1991 (ΦΕΚ 40 Α) αντικαθίστανται ως εξής: Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΎ.Α./Λ.Σ.) και άλλες διατάξεις περί αυτού.
Άρθρο 7 "Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.)"
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 27 του ν. 122071981 (ΦΕΚ 296 Α) αντικαθίστανται ως εξής: Ί. Συνιστάται Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.), υπαγόμενη όπου ορίζει ο ισχύων εκάστοτε οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οποία εντάσσονται διοικητικά και επιχειρησιακά όλα τα εναέρια μέσα του Λ.Σ. Η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. μεριμνά για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση των εναέριων μέσων του Λ.Σ. με την οργάνωση από αέρος αποστολών προς το σκοπό Βελτίωσης της αστυνόμευσης του θαλάσσιου χώρου, συντονισμού έρευνας και διάσωσης κινδυνευόντων πλοίων ή προσώπων στη θάλασσα και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ως και κάθε άλλης αποστολής που ανάγεται στις αρμοδιότητες του Λ.Σ. Η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. στελεχώνεται από στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ., του οποίου προΐσταται ανώτερος αξιωματικός ειδικότητας ιπταμένου.
2.  
  Η τελευταίο περίοδος του εδαφίου, που προστέθηκε στην παρ. 8 του άρθρου 171 του π.δ/τος 1285/1981 (ΦΕΚ 314 Α) με το άρθρο 1 του ν. 1282/1982 (ΦΕΚ 110 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Ή εκτέλεση της πτήσης βεβαιώνεται από τη διεύθυνση στην οποία υπάγεται η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ..
3.  
  Η μέριμνα για τη συντήρηση-επισκευή, την καλή λειτουργία, την ετοιμότητα, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια αεροσκαφών και εφοδίων τούτων και την παρακολούθηση δια των οικείων επιτροπών των παραλαβών των αεροσκαφών Λ.Σ., ανήκει στη διεύθυνση που υπάγεται η Υ.Ε.Μ./Λ.Σ..
Άρθρο 8
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, καθιερώνονται κατηγορίες διαμνημονεύσεων, οι οποίες απονέμονται με απόφαση του σε αξιωματικούς Λ.Σ., ύστερα από εισήγηση του ανώτατου συμβουλίου Λ.Σ.
2.  
  Με το Ιδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η διαδικασία πρότασης και απονομής των διαμνημονεύσεων, ο τύπος των μεταλλίων και διπλωμάτων που τις συνοδεύουν, η ιεραρχική τους τάξη, το δικαίωμα να φέρονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 9
1.  
  Η διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του ν.δ/τος 178/1969, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1213/1981 (ΦΕΚ 275 Α), εφαρμόζεται ανάλογα και για τους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος.
2.  
  Η δύναμη του γυναικείου προσωπικού Λ.Σ., όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1009/1980 (ΦΕΚ 25 Α), αυξάνεται κατά μία (1) θέση πλωτάρχη Λ.Σ. (Ε.Υ.).
3.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 1009/1980 αντικαθίσταται ως εξής:.
4.  
  Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 1339/ 1983 (ΦΕΚ 35 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 5. Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. και πλοίαρχοι Λ.Σ., εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες υπηρεσίας στο βαθμό και υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση αποστρατείας, προάγονται στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται μετά ένα (1) μήνα από την προαγωγή τους..
5.  
  Μετά το άρθρο 37 του ν.δ/τος 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α),όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 1737/1988 (ΦΕΚ 37 Α), προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 37α, ως εξής:.
Άρθρο 10
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 792/1978 (ΦΕΚ 110 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 225 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Με αποφάσεις του Δ.Σ. των φορέων της παραγράφου 1, που θα εγκρίνονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, εγγράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Ν.Α.Τ. ποσό για παροχή δανείων στους υπαλλήλους ύψους μέχρι επτά (7) μηνιαίων αποδοχών και στους συνταξιούχους του Ν.Α.Τ. μέχρι επτά (7) μηνιαίων συντάξεων. Η εξόφληση θα γίνεται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις με τόκο αντίστοιχο των ομολόγων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας..
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 792/1978 (ΦΕΚ 110 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1085/1980, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, καταργείται.
3.  
  Στο ν. 792/1978, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ/τος 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α), προστίθεται άρθρο 14 Α, που έχει ως εξής:.
Άρθρο 11
1.  
  Τα θέματα μεταθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ. ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 672/1977 (ΦΕΚ 235 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η ίδρυση, ο καθορισμός της περιοχής δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων και η κατάργηση λιμενικών σταθμών γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
3.  
  Στο γυναικείο προσωπικό Λ.Σ. προσμετρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και η άδεια κύησης, τοκετού- λοχείας.
4.  
  Οι χήρες του προσωπικού Λ.Σ., των οποίων ο σύζυγος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, προσλαμβάνονται μετά από αίτηση τους στο Λ.Σ. ως λιμενοφύλακες ή στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενα από αυτό ως διοικητικοί υπάλληλοι, σε θέση ανάλογη με τα προσόντα τους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον παιδί.
5.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο και να μεταφερθούν στη δημοτική, οι διατάξεις των νόμων που ισχύουν για το προσωπικό Λ.Σ. Αν είναι αναγκαίο για την πληρότητα της κωδικοποίησης, μπορεί να μεταβληθεί η σειρά, η αρίθμηση και η φραστική διατύπωση των άρθρων και παραγράφων.
6.  
  Υπαξιωματικοί και λιμενοφύλακες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τις τάξεις του Λ.Σ. με αίτησή τους για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών και κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν επανέλθει σε αυτό ως έφεδροι, θεωρούνται ως μηδέποτε απομακρυνθέντες από το Λ.Σ., επανακτούν δε τη θέση τους στην αντίστοιχη επετηρίδα, χωρίς δικαίωμα λήψης οποιωνδήποτε αναδρομικών αποδοχών.
7.  
  Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εγγράφονται πιστώσεις για έξοδα κίνησης προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται και μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών και των Κ.Τ.Ε.Λ. Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου. Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων και η κατανομή τους στους επί μέρους φορείς συγκοινωνιών και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραπάνω διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
Άρθρο 12
1.  
  Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος αυξάνονται ως εξής:
 1. Των Αξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών κατά εκατόν δέκα τέσσερις (114), από τις οποίες μία (1) Αρχιπλοιάρχου, οκτώ (8) Πλοιάρχων, έντεκα (11) Αντιπλοιάρχων, είκοσι (20) Πλωταρχών, είκοσι έξι (26) Υποπλοιάρχων και σαράντα οκτώ (48) Ανθυποπλοιάρχων - Σημαιοφόρων
 2. Των Αξιωματικών Ιατρών κατά τέσσερις (4) με εισαγωγικό βαθμό Ανθυποπλοιάρχου και με ειδικότητες ενός (1) οδοντιάτρου, ενός (1) παιδιάτρου - παθολόγου, ενός (1) μαιευτήρα-γυναικολόγου και ενός (1) νευρολόγου-ψυχιάτρου
 3. Των Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών κατά εννέα (9) Πλωταρχών
 4. Των Ανθυπασπιστών κατά σαράντα (40) και των Λιμενοφυλάκων κατά χίλιες διακόσιες πενήντα έξι (1.256).
2.  
  Η πλήρωση των θέσεων των εδαφίων α, γ και δ θα γίνει σταδιακά μέσα σε τρία (3) χρόνια (1996-1998), δηλαδή: τετρακόσιοι εβδομήντα τρεις (473) κάθε χρόνο και του εδαφίου β μέσα στο 1995
3.  
  Οι Αξιωματικοί Ιατροί κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα με ειδικότητα και ηλικία μέχρι 35 ετών, με εισαγωγικό βαθμό Ανθυποπλοιάρχου και έχουν δεκαετή ( 10) υποχρέωση παραμονής στο Λ.Σ.
Άρθρο 13
1.  
  Οι Αρχ/στές Λ.Σ., προέλευσης από Λιμενοφύλακες, προάγονται μισθολογικά στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου όταν συμπληρώσουν είκοσι έξι (26) χρόνια πραγματική στρατιωτική υπηρεσία και στο βαθμό του Υποπλοιάρχου όταν συμπληρώσουν είκοσι οκτώ (28) χρόνια πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.
2.  
  Οι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος που προέρχονται από Ανθυπασπιστές, εφόσον συμπληρώσουν το συνολικό χρόνο υπηρεσίας Αξιωματικού των υποπαραγράφων 1β και 1γ του άρθρου 1 του ν. 988/1979, στον οποίο υπολογίζεται και ο χρόνος Ανθ/στού-Υπαξ/κού και Μονίμου Λιμενοφύλακα (ν.δ. 530/1970), πέρα από τα δεκατρία (13) χρόνια παίρνουν οικονομική προαγωγή Πλωτάρχου ή Αντιπλοιάρχου αντίστοιχα.
Άρθρο 14
1.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Σχολών Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα, καθώς και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.). Ο υπολογισμός των παραπάνω ποσοστών θα γίνει στις καταβαλλόμενες συντάξεις της 31.12.1989 και κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος της μηνιαίας σύνταξης ως κατωτέρω:.
 1. Για συντάξεις μέχρι 130.000 δρχ. θα υπολογίζεται ολόκληρο το ποσοστό του διορθωτικού και της ΑΤΑ δηλ. 5,8%.
 2. Για συντάξεις από 130.001 και πάνω θα υπολογίζεται το 75% του διορθωτικού ποσοστού και της ΑΤΑ μετά την αφαίρεση του εισαγόμενου πληθωρισμού δηλ. 3,8%.
2.  
  Οι κατά τα παραπάνω αυξήσεις λαμβάνονται υπόψη και για τον υπολογισμό των Δώρων εορτών ΠΑΣΧΑ και ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ως και της πρόσθετης μισής σύνταξης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ii. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί βάσει των κυρουμένων με την προηγούμενη υποπαράγραφο κοινών υπουργικών αποφάσεων μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου θεωρούνται καλώς καταβληθέντα από το Ν.Α.Τ. και καλώς ληφθέντα από τους δικαιούχους.
3.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 8β 1 και 8β 2 του άρθρου 77 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8β 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α), τίθενται σε ισχύ από της δημοσιεύσεως του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέλη αυτοκινήτου εισπραχθέντα σαν πόρος του Ν.Α.Τ., σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο διατάξεις, κατά το χρονικό διάστημα από της ενάρξεως ισχύος της υπ αριθμ. 2314.1/17/91/1991 Αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 868 Β/ 3.10.1991) μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος, θεωρούνται καλώς εισπραχθέντα και δεν επιστρέφονται. Ποσοστό 75% εκ των εσόδων του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών (Κ.Α.Ε.), τα οποία προέρχονται από εισπραχθέντα ασφάλιστρα κατά το χρονικό διάστημα από της δημοσιεύσεως του ν. 1892/1990 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ότι καλώς απετέλεσαν πόρο του Ν.Α.Τ. Η παράγραφος 8β 3 του άρθρου 77 του ν. 1892/1990 καταργείται.
4.  
  Στο παρακρατούμενο βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση ποσό από την είσπραξη των υπέρ τρίτων εσόδων για την κάλυψη των δαπανών του Ν.Α.Τ., συμπεριλαμβάνεται από 1.1.1995 επίδομα που χορηγείται με την παρούσα διάταξη στους υπαλλήλους του Ν.Α.Τ., με άμεσο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από πρόταση του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ποσοστό απόδοσης σαν οικονομικό κίνητρο, καθώς επίσης και ο τρόπος ελέγχου και διασφάλισης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
5.  
  Στο άρθρο 29 του π.δ/τος 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α) προστίθεται εδάφιο 1α που έχει ως εξής: Ία. Ειδικά για την απονομή παροχής από το Ν.Α.Τ. ή από τα Ταμεία Προνοίας Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού ή του Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών, λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία του ναυτικού, όπως προκύπτει από τα μηχανογραφημένα στοιχεία που τηρούνται στο Ν.Α.Τ. και από το ναυτικό φυλλάδιο. Σε περίπτωση αμφιβολίας γίνεται προσφυγή στα πρωτότυπα ναυτολόγια. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος της υπηρεσίας για την απονομή της παροχής γίνεται από το Ν.Α.Τ. ή από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής.
6.  
  Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού αίρεται αυτοδίκαια οποιαδήποτε αναγκαστική ή συντηρητική ή άλλη κατάσχεση που έχει επιβληθεί στο ακίνητο του Ν.Α.Τ. που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Πειραιά μεταξύ των οδών Ακτή Μιαούλη-Μπότσαρη-Χατζηκυριακού-Φλέσσα και το ακίνητο αυτό μετατρέπεται σε ακατάσχετο με τον όρο ότι το αργότερο σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος θα έχει δημοπρατηθεί ή ανατεθεί η κατασκευή κτιρίου και σταθμού αυτοκινήτων και το έργο αυτό θα έχει περατωθεί μέσα σε τέσσερα (4) το πολύ χρόνια από τη δημοπράτηση ή ανάθεση του έργου. Με απλή αίτηση του Ν.Α.Τ. ο αρμόδιος υποθηκοφύλακας προβαίνει στην καταχώριση της άρσης των κατασχέσεων στα κατά νόμο βιβλία. Καταργείται η παράγραφος ΑΙ α της 14969/47/ 1.2.1988 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 198 Α), η οποία δεσμεύει το ακίνητο του Ν.Α.Τ., που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Πειραιά μεταξύ των οδών Ακτή Μιαούλη- Μπότσαρη- Χατζηκυριακού- Φλέσσα.
7.  
  Στην παρ. β του άρθρου 4 του ν.δ/τος 99/1973 (ΦΕΚ 173 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Για την καταβολή από τον Προϋπολογισμό Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) έτους 1995 εφάπαξ ποσού 248.000.000 δρχ. στο Δημόσιο Προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους δαπάνης που προκαλείται από τη μονιμοποίηση, σύμφωνα με το ν. 2190/1994, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης.
8.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η σύνταξη αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από την υποβολή της αιτήσεως για συνταξιοδότηση.
9.  
  Η παρ. 8 εδ. β του άρθρου 37 του κ.ν. 792/1978 (ΦΕΚ 220 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Η υπηρεσία σε πλοία με ξένη σημαία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται κατά την απόλυση από το πλοίο και θεωρείται μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την απόλυση, σύμφωνα με όσα ορίζει το π.δ. 372/1977 (ΦΕΚ 115 Α).
10.  
  Ο πίνακας Ι που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ/τος 3736/1957 (ΦΕΚ 168 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α), επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο και ισχύει από της δημοσιεύσεως του ν. 2166/1993 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.Α.Ε.Ν. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 5% (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 12/5/1992) (Επισυναπτόμενοςστην παράγραφο 10 του άρθρου 14).
11.  
  Ο πίνακας ΙΙ που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ/τος 3737/1957, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 2166/ 1993, επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο και ισχύει από της δημοσιεύσεως του ν. 2166/1993 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 8% (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 12/5/1992) (Επισυναπτόμενος στην παράγραφο 10 του άρθρου 14).
12.  
 1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:
 2. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 30033/1343/86 της 12ης Σεπτεμβρίου 1986 (ΦΕΚ 760 Β/31.10.1986).
 3. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 30033/2721/86 της 25ης Σεπτεμβρίου 1986 (ΦΕΚ 724 Β/27.10.1986).
 4. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 30033/2903/86 της 14ης Οκτωβρίου 1986 (ΦΕΚ 940 Β/31.12.1986).
 5. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 30033/1159/87 της 26ης Ιουνίου 1987 (ΦΕΚ 4Ο9Β/10.8.1987).
 6. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 30033/3312/87 της 10ης Δεκεμβρίου 1987 (ΦΕΚ 718 Β/14.12.1987). στ.
 7. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 30033/3187/88 της 18ης Ιανουαρίου 1988 (ΦΕΚ 10 Β/21.1.1988).
 8. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 2411.1/10/88 της 25ης Μαΐου 1988 (ΦΕΚ 320 Β/27.5.1988).
 9. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 2411.1/38/88 της 23ης Αυγούστου 1988 (ΦΕΚ 823 Β/29.8.1968).
 10. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 2311.1/3/89 της 12ης Ιανουαρίου 1980 (ΦΕΚ 29 Β/17.1.1989). ι Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 2311.1/65/89 της 24ης Μαΐου 1989 (ΦΕΚ 399 Β/26.5.1989). ια.
 11. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 2311.1/94/89 της 20ής Σεπτεμβρίου 1989 (ΦΕΚ 702 Β/20.9.1989). ιβ.
 12. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 2311.1/110/89 της 20ής Νοεμβρίου 1989 (ΦΕΚ 867 Β/21.11.1989). ιγ.
 13. Η απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας 2311.1/40/90 της 11ης Σεπτεμβρίου 1990 και η οποία έχει ως εξής:
 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11.9.1990 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑριθμ.Πρωτ.5311.1/40/90 ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ :
 15. 1ο Θέμα:
 16. Χορήγηση ΑΤΑ Α τετραμήνου 1990 στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:.
13.  
  Στο άρθρο 94 του π.δ/τος 913/1978 περί κωδικοποιήσεως των περί Ν.Α.Τ. διατάξεων προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6. Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Ν.Α.Τ. και των Τ.Π.Ε.Ν. μπορεί να ανατίθεται η διαχείριση των κοινόχρηστων δαπανών των ακινήτων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα..
Άρθρο 16
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 1482/1984 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, για τους Αξιωματικούς Λ. Σ. που προέρχονται από Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικούς, ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας του Αξιωματικού θεωρείται και υπολογίζεται ο πέραν από τα δεκατρία (13) έτη χρόνος συνολικής υπηρεσίας που υπηρέτησαν αυτοί στο Λιμενικό Σώμα, ως ναύτες Λιμενικοί, ως Λιμενοφύλακες, ως Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές.
Άρθρο 18
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις:
 1. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 1320/1972 (ΦΕΚ 238 Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1482/1984 (ΦΕΚ 153 Α).
 2. Των παραγράφων 2, 3, 4, 5 , 6 και 7 του άρθρου 4 και του άρθρου 5 του ν.δ/τος 1320/1972, όπως και το εδάφιο (γ) της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1482/1984.
 3. Του εδαφίου (η) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1014/1949 (ΦΕΚ 159 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.δ/τος 1320/1972 και την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 690/1977 (ΦΕΚ 253 Α).
 4. Του εδαφίου (θ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1014/1949, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4502/1966 (ΦΕΚ 54 Α).
 5. Της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.δ/τος 139/1969. στ) Της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.δ/τος 649/1970 (ΦΕΚ 176 Α).
 6. Των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 9 του άρθρου 1, των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.δ/τος 530/1970 (ΦΕΚ 100 Α).
 7. Της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1009/1980 (ΦΕΚ 25 Α).
2.  
  Επίσης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του νόμου αυτού
Άρθρο 19 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 37
1.  
  Σε κάθε Λιμενική Αρχή (Κεντρικά Λιμεναρχεία -Λιμεναρχεία - Υπολιμεναρχεία) τηρείται ειδικός Λογαριασμός Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας για την εύρυθμη, γενικά, λειτουργία του Υπουργείου και των Αρχών αυτών, καθώς και για την αντιμετώπιση των αναγκών τους σε θέματα που σχετίζονται με τη λήψη των προσηκόντων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων (διενέργεια περιπολιών από ξηράς, θάλασσας και αέρα) για τη δίωξη της λαθρομετανάστευσης, του λαθρεμπορίου, της λαθραλιείας, της αρχαιοκαπηλείας και των λοιπών εγκλημάτων του κοινού Ποινικού Δικαίου και των ειδικών ναυτικών νόμων
2.  
  Στο Λογαριασμό αυτόν καταθέτονται τα τέλη, που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού, για τις χορηγήσεις των πάσης φύσεως αδειών που προβλέπονται τόσο από τους Κανονισμούς Λιμένων (Γενικούς ή Ειδικούς), που εκδίδονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 156, όσο και από τις κείμενες, γενικά, διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
3.  
  Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα είσπραξης και διαχείρισης των τελών και γενικά της λειτουργίας του Λογαριασμού
Άρθρο 38 "Τα συμβούλια κρίσης αξιωματικών Λ.Σ. συγκαλούνται για τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, κατόπιν διαταγών του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ως εξής: α. Το ανώτατο συμβούλιο Λ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο και περατώνει τις εργασίες του εντός του δευτέρου [...]"
2.  
  Πλοίαρχοι Λ.Σ., οι οποίοι συμπληρώνουν τριακονταπενταετή (35) πραγματική στρατιωτική υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι τακτικές κρίσεις, κρίνονται υποχρεωτικά ως εξής:.
 1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
 2. Στην περίπτωση αυτή, προαγόμενοι στον επόμενο βαθμό τίθενται για ένα (1) μήνα εκτός οργανικών θέσεων και στη συνέχεια αποστρατεύονται.
 3. Αποοτρατευτέοι με το βαθμό τον οποίο φέρουν
Άρθρο 14Α "Χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως ιδιόμορφου, βαρέος και ανθυγιεινού"
1.  
  Το ναυτικό επάγγελμα, που ασκείται από Έλληνες ναυτικούς με την ιδιότητα μέλους συγκροτημένου πληρώματος και με την ειδικότητα προσωπικού καταστρώματος, μηχανής ή γενικών υπηρεσιών, χαρακτηρίζεται ως ιδιόμορφο, βαρύ και ανθυγιεινό στις ακόλουθες κατηγορίες των σε ενέργεια πλοίων:
 1. Με ελληνική σημαία
 2. Με σημαία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών πλην Ελβετίας
 3. Με ξένη σημαία ασφαλιστικά συμβεβλημένων με το Ν.Α.Τ.
 4. Με ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος απασχόλησης σ αυτά εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
2.  
  Υπηρεσίες λογιζόμενες ή εξομοιούμενες από οποιαδήποτε άλλη διάταξη με πραγματική ναυτική υπηρεσία δεν λαμβάνονται υπόψη για να χαρακτηρισθούν οι εξαγοράζοντες αυτές ότι ασκούν ιδιόμορφο, βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα
3.  
  Ο ανωτέρω χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος δεν συνεπάγεται την καθιέρωση πρόσθετης ασφαλιστικής εισφοράς πλοιοκτήτη και ναυτικού για το Ν.Α.Τ. ή μεταβολή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την ασφάλιση στο Ν.Α.Τ., ούτε δικαιολογεί τη θεμελίωση άλλων δικαιωμάτων.
4.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 619/1977 (ΦΕΚ 171 Α) συμπληρώνεται ως εξής: Για τους υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. μετά την 1η Ιουλίου 1995, ως ποσοστό επικουρικής επί της κύριας σύνταξης λαμβάνεται αυτό που ισχύει κάθε φορά, εφόσον ο χρόνος της επικουρικής ασφάλισης συμπίπτει με το χρόνο της κύριας ασφάλισης, βάσει του οποίου υπολογίσθηκε η κύρια σύνταξη. Αν ο χρόνος της επικουρικής ασφάλισης υπολείπεται του χρόνου της κύριας ασφάλισης, που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης τους, τότε ως ποσοστό της επικουρικής επί της κύριας σύνταξης λαμβάνεται αυτό που προκύπτει με πολλαπλασιασμό του ορισθέντος στο προηγούμενο εδάφιο ποσοστού επί το πηλίκο του αριθμού των ημερών ασφάλισης στο Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. προς τον αριθμό των ημερών του συντάξιμου χρόνου, βάσει του οποίου υπολογίσθηκε η κύρια σύνταξη.
5.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 619/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. δύνανται να εξαγοράζουν ως χρόνο ασφάλισης σ αυτό τις πάσης φύσεως υπηρεσίες τους καταβάλλοντος εις το διπλάσιο των υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. εκάστοτε ισχυουσών ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων). Η εξαγορά αυτή διενεργείται μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου και ο τρόπος καταβολής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. εγκρινόμενη υπό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Άρθρο Άρθρο15 "1.(i) Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ. Σ. αυτού, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημό [...]"
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. του Οίκου Ναύτου δύνανται να συνιστώνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο: (i) Τη μελέτη εφαρμογής συστήματος Οικογενειακού Ιατρού, τη Μηχανοργάνωση Οίκου Ναύτου και μελέτη και επίλυση θεμάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Ναυτικών και των οικογενειών τους, την εκκαθάριση καθυστερημένων δαπανών Κέντρου και απολογισμών των Επαρχιακών Παραρτημάτων Οικού Ναύτου, καθυστερημένων φαρμακευτικών δαπανών και απολογισμών φαρμάκων Κέντρου και Επαρχιακών Παραρτημάτων, καθώς επίσης και την εκτέλεση εργασιών οι οποίες εξυπηρετούν τους σκοπούς της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, τη διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου, την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των άνεργων ναυτικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των μελών, η ιδιότητα αυτών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους. Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών ή ομάδων καταβάλλεται αποζημίωση, κατά συνεδρίαση ή εφάπαξ, ποσό, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου και δεν υπόκειται στους περιορισμούς των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 1256/1983 και του άρθρου 18 του ν. 1505/1984. (ii) Ομοίως με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να ανατίθεται το αντικείμενο των επιτροπών ή ομάδων εργασίας της προηγούμενης υποπαραγράφου i και μέχρι ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.0Ό0) δρχ. χωρίς διαγωνισμό, και για υπεράνω αυτού που προαναφέρθηκε ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Κατ εξαίρεση η ανάθεση του παραπάνω αντικειμένου στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα) και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος γίνεται χωρίς διαγωνισμό και για ποσό άνω των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) δρχ. Με απόφαση του Υπουργού -Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται tο ποσό της αμοιβής που θα βαρύνει τον Ο.Ν. και ο τρόπος καταβολής του. (iii) Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να συνιστώνται στον Ο.Ν. επιτροπές ή ομάδες εργασίας με αντικείμενο το κλείσιμο παλαιών Ισολογισμών-Απολογισμών και τη διεκπεραίωση άλλων εκκρεμών υποθέσεων με εργασία εκτός ωρών και ημερών εργασίας ή υπερωριών που εγκρίθηκαν γι άλλο σκοπό. Οι διατάξεις των εδαφίων β, γ και δ της υποπαραγράφου i της παραγράφου αυτής αναφορικά με την ανάθεση εφαρμόζονται ανάλογα στην προκειμένη περίπτωση. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Ν. και δεν υπόκειται στους περιορισμούς των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 1256/1982 και του άρθρου 18 του ν. 1505/1984. (ίν) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ν. ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ή σε πρόσωπα γνωστού επιστημονικού κύρους η εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους υπαλλήλους του Ο.Ν., καθώς και τα μέλη των διοικήσεων του με στόχο γενικά την προαγωγή του έργου της κοινωνικής ασφάλισης των Ναυτικών. Η αποζημίωση των ανωτέρω φορέων ή προσώπων και οι όροι για την παροχή των υπηρεσιών τους καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αποζημίωση των εκπαιδευομένων στις περιπτώσεις, που τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται πέρα από τις ώρες εργασίας. Όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Οίκο Ναύτου.
Άρθρο Άρθρο17
1.  
  Οι στρατιωτικοί του Λιμενικού Σώματος που αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α) επανακτούν και συνεχίζουν τη μετά των οικείων ασφαλιστικών Ταμείων (ΜΤΝ-ΤΑΝ-ΤΑΛΣ) μετοχική σχέση, του εκτός ενεργού υπηρεσίας χρόνου λογιζομένου ως χρόνου μετοχικής σχέσης.
2.  
  Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 υποχρεούνται να καταβάλουν στα οικεία Ταμεία Αλληλοβοήθειας:
 1. τις τυχόν επιστραφείσες εισφορές που έλαβαν κατά την απομάκρυνσή τους εντός τακτού χρονικού διαστήματος οριζομένου υπό του οικείου Ταμείου,
 2. ασφαλιστική εισφορά για τον εκτός ενεργού υπηρεσίας χρόνο, υπολογιζόμενης επί των αποδοχών του βαθμού που φέρουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και η οποία θα καταβάλλεται κάθε μήνα σε δόσεις ίσες με την ασφαλιστική μηνιαία εισφορά τους
3.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για όσους αποκατασταθέντες με τις διατάξεις του ν. 1339/1983 αποστρατεύθηκαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική εισφορά θα υπολογισθεί επί των αποδοχών των εν ενεργεία ομοιοβάθμων τους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-08-22 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/172
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/14969/47 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/14969_47 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/2001854/110/0022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/2001854_110_0022 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1035/1031336/820/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1035_1031336_820_0006 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1086 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/2314.1/17/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2314_1_17_91 1991
ΝΟΜΟΣ 1949/1014 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1014 1949
ΝΟΜΟΣ 1966/4502 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4502 1966
ΝΟΜΟΣ 1977/619 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/619 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/690 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/690 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/792 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/792 1978
ΝΟΜΟΣ 1979/988 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/988 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1009 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1085 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1213 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1213 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1282 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1282 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1256 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1482 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1737 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1737 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1940 1991
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3736 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3737 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3737 1957
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/139 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/178 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/178 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/649 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1320 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/372 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/913 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/913 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1285 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1285 1981
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αιτωλικό Αιτ/νίας και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. 1997/137 1997
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στους Οθωνούς Κέρκυρας και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του. 1997/141 1997
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Φανάρι Ροδόπης και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του. 1997/142 1997
Μεταθέσεις - Αποσπάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. 1998/404 1998
Τροποποίηση περιφερειών δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών Ελευσίνας και Κορίνθου καθώς και τροποποίηση των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ. 1999/146 1999
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αγκίστρι και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. 1999/275 1999
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ιεράπετρας, ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας και καθορισμός ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Λιμεναρχείου Άγιου Νικολάου. 2001/350 2001
Μετάταξη Λιμενικών Αρχών Βορειοδυτικού Αιγαίου και επανακαθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτών. 2002/150 2002
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στην Αντίπαρο, καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλην αρμοδιότητάς του. Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Πάρου σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας αυτού. 2002/59 2002
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας και καθορισμός της τοπικής και καθ΄ ύλη αρμοδιότητάς του. Καθορισμός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αστακού και του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου. 2003/65 2003
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Σύμης. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Σύμης και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. 2003/73 2003
Κατάργηση Λιμενικού Σταθμού Ερμιόνης. Ίδρυση Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης και καθορισμός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας αυτού και του Υπολιμεναρχείου Πόρτο Χελίου. 2003/74 2003
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Κόκκινο Πύργο Δήμου Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου [...]" 2004/236 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Καστρί Δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και τροποποίηση των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Καλών Λιμνιώνων[...]" 2004/237 2004
΄Ιδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου Μαγνησίας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων. 2004/238 2004
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Στόμιο Λάρισας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του, κατάταξή του σε κατηγορία σε σχέση με τα κριτήρια μεταθέσεων και μεταβολή των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σταθμού Αγιοκάμπου Λάρισας. 2005/88 2005
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτού». 2006/4 2006