Ρυθμίσεις για την εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της νέας τράπεζας στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών. Από και δια της καταχωρίσεως αυτής μεταφέρονται επίσης αυτοδικαίως στο νέο νομικό πρόσωπο και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από τις συμβάσεις κλαδικές και επιχειρησιακές του προσωπικού της υπό εκκαθάριση τράπεζας και κάθε προσώπου που παρέχει υπηρεσίες σε αυτήν με σύμβαση ή σχέση οποιασδήποτε μορφής και αντικειμένου, οι μισθωτικές συμβάσεις και γενικά το σύνολο της οργανωτικής και λειτουργικής δομής αυτής, περιλαμβανομένου και του οργανισμού προσωπικού, όπως ισχύουν κατά την καταχώριση της νέας τράπεζας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
2.  
  Η μεταφορά στη νέα τράπεζα των πιο πάνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού γίνεται στην αξία που προκύπτει για το καθένα από έκθεση αποτίμησης, την οποία συντάσσουν ορκωτοί ελεγκτές και ορκωτοί εκτιμητές, που ορίζονται από τον Υπουργό Εμπορίου και τον Υπουργό Οικονομικών. Στην έκθεση αυτή οι πάσης φύσεως συμμετοχές και τίτλοι μεταβλητής απόδοσης, καθώς και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες ίδρυσης και οργάνωσης, στην αξία με την οποία εμφανίζονται στα βιβλία της υπόεκκαθάριση τράπεζας.Η ανωτέρωέκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/1920. Η αμοιβή των ελεγκτών της παρούσας παραγράφου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών.
3.  
  Η μεταβίβαση ή μεταφορά στοιχείων κατά τα ανωτέρω επάγεται συμμεταβίβαση όλων των παρεπόμενων συμφωνητικών, δικαιωμάτων, προνομίων, ασφαλειών, εμπραγμάτων και προσωπικών, χωρίς τη σύμπραξη ή συναίνεση του υπόχρεου ή δικαιούχου. Οι σχετικές μεταβολές σημειώνονται στα οικεία δημόσια βιβλία με αίτηση είτε της υπό εκκαθάριση είτε της νέας τράπεζας.
4.  
  Για μεταβιβαζόμενες επίδικες απαιτήσεις ή μεταβιβάσεις στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, η διαδικασία και οι επί μέρους διαδικαστικές πράξεις συνεχίζονται στο όνομα της νέας τράπεζας, ύστερα από δήλωση για τη μεταβολή, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Προκειμένου για εκκρεμείς δίκες η δήλωση γίνεται είτε με δικόγραφο, που κατατίθεται στο δικαστήριο και επιδίδεται στον αντίδικο, είτε προφορικά και καταχωρίζεται στα πρακτικά. Προκειμένου για αναγκαστική εκτέλεση η δήλωση γίνεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.
Άρθρο 3
1.  
  Η μεταφορά κάθε είδους στοιχείων στη νέα τράπεζα και η εγγραφή των στοιχείων αυτών στα βιβλία της, καθώς και η αναπροσαρμογή της αξίας των στοιχείων αυτών κατά τη μεταφορά απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, παρακράτηση και οποιοδήποτε γενικά δημοσιονομικό βάρος ή υποχρέωση είτε προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους, εκτός από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και το φόρο προστιθέμενης αξίας. Οι αυτές απαλλαγές ισχύουν και για τις μεταφορές ή μεταβιβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2.
2.  
  Οι πιο πάνω φορολογικές απαλλαγές ισχύουν και για κάθε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από την υπό εκκαθάριση τράπεζα προς τη νέα τράπεζα, που δεν γίνεται με μορφή εισφοράς, καθώς και για κάθε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από τη νέα τράπεζα προς την υπό εκκαθάριση τράπεζα επί ένα (1) έτος από την καταχώρισή της, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου
3.  
  Για τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων τα τυχόν συμβολαιογραφικά έξοδα, τα έξοδα εγγραφής στα δημόσια βιβλία, καθώς και όλες οι συναφείς αμοιβές, έξοδα και τέλη, υπολογίζονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 4171/1961, όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 4
1.  
  Η θέση της τράπεζας σε εκκαθάριση κατά τα ανωτέρω επισύρει:
 1. ως προς μεν το νομικό πρόσωπο και την περιουσία της υπό εκκαθάριση τράπεζας, τις έννομες συνέπειες που συνεπάγεται η αίτηση στο εφετείο για τη θέση επιχείρησης σε εκκαθάριση, κατά την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), που προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α).
 2. Οι συνέπειες αυτές χωρούν από τη δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. ως προς τα εισφερόμενα στο νέο νομικό πρόσωπο περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1279 του Αστικού Κώδικα
2.  
  Η νέα τράπεζα ευθύνεται μόνο για τα χρέη της υπό εκκαθάριση τράπεζας, τα οποία ειδικώς της μεταβιβάζονται με το καταστατικό, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος και υπό τους όρους του καταστατικού και δεν ευθύνεται για άλλα χρέη της υπό εκκαθάριση τράπεζας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκαν. Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται. Επί της ιδρύσεως της νέας τράπεζας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 537 έως 541 του Εμπορικού Νόμου και των άρθρων 939 έως 946 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 5
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο και οι υπεύθυνοι για τη διοίκηση της νέας τράπεζας ορίζονται από τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές, ύστερα από συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος
Άρθρο 6
1.  
  Το Δημόσιο ή και η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσα στο πλαίσιο του καταστατικού της, μπορούν κατά την κρίση τους να μεταβιβάζουν στοιχεία ενεργητικού στην Τράπεζα Κρήτης, με σκοπό να διαμορφωθεί θετική καθαρή θέση της εισφερόμενης περιουσίας, που να καλύπτει το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας. Για την αξία των μεταβιβαζόμενων με τον τρόπο αυτόν στοιχείων ενεργητικού η Τράπεζα Κρήτης καθίσταται οφειλέτης από δάνειο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται το ποσό και οι όροι του δανείου και το ποσοστό καλύψεως αυτού από το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδος.
2.  
  Το Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να μετάσχει στο κεφάλαιο της νέας τράπεζας είτε με μετρητά είτε εισφέροντας στο ενεργητικό της τίτλους εκδόσεως του, με το επιτόκιο της αγοράς που ισχύει για αντίστοιχους νεοεκδιδόμενους τίτλους και εναπομένουσας διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, έναντι των οποίων λαμβάνει ίσης ονομαστικής αξίας προνομιούχες, χωρίς ψήφο, μετοχές χωρίς δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος. Το ύψος της κατ αυτόν τον τρόπο συμμετοχής του Δημοσίου στο κεφάλαιο της νέας τράπεζας καθορίζεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τη νέα τράπεζα, με βάση την 2054/1992.Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 45 Α) ή τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 7
1.  
  Οι δανειστές της υπό εκκαθάριση τράπεζας, οι απαιτήσεις των οποίων δεν μεταβιβάζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος στο νέο νομικό πρόσωπο, ικανοποιούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το τίμημα πώλησης των μετοχών της νέας τράπεζας, που θα ανήκουν στο ενεργητικό της υπό εκκαθάριση τράπεζας. Μετοχές της νέας τράπεζας, κατεχόμενες από την υπό εκκαθάριση τράπεζα δεν υπόκεινται σε κατάσχεση.
Άρθρο 8
1.  
  Η πώληση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της νέας τράπεζας, ως ενιαίας ομάδας πραγμάτων, θα γίνει με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύσσει c εκκαθαριστής, ύστερα από αυτοτελείς εκτιμήσεις που θα διενεργήσουν δύο ανεξάρτητοι οίκοι, οριζόμενοι από τον εκκαθαριστή, με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Η διαδικασία, τα κριτήρια και οι λοιποί όροι του διαγωνισμού και της κατακύρωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κοινή αυτή υπουργική απόφαση θα λαμβάνει υπόψη το ν. 2076/1992 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 130 Α) και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 17, καθώς και τις γενικές αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ίσης μεταχείρισης εκείνων που θα μετάσχουν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες πώλησης, περιλαμβανομένης και της έκδοσης της κοινής αποφάσεως, πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 1996 και ο διαγωνισμός να προκηρυχθεί εντός του αμέσως επόμενου τριμήνου. Εάν ο πλειοδοτικός διαγωνισμός αποβεί ατελεσφόρητος, θα επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνο.
2.  
  Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος θα περιλαμβάνει κατ αρχήν και ιδίως: κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψήφιων αγοραστών, όπως αυτά προβλέπονται από τις συνδυασμένες διατάξεις του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) και της πράξεως του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 1379/24/31.10.1988 (ΦΕΚ 239 Α), όπως αυτή τροποποιηθείσα και συμπληρωθείσα ισχύει, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν, το ύψος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών, ανακοίνωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και καταβολής του τιμήματος αγοράς των μετοχών της νέας τράπεζας.
3.  
  Είναι δυνατόν ποσοστό μέχρι 3% των κοινών μετοχών να διατεθεί στους εργαζόμενους στην τράπεζα, στην τιμή .κατακύρωσης στον πλειοδότη. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από της κατακύρωσης. Σε περίπτωση απράκτου παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας ή μη κάλυψης του συνόλου του ποσοστού, το σύνολο του ποσοστού ή το μη καλυφθέν μέρος του εξαγοράζεται υποχρεωτικώς εντός ενός (1) μηνός από τον πλειοδότη στην τιμή κατακύρωσης. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται στην ανωτέρω αναφερόμενη κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 9
1.  
  Το τίμημα που θα επιτευχθεί για το σύνολο των μετοχών θα κατανεμηθεί ως εξής:
 1. Το Δημόσιο θα ικανοποιηθεί μέχρι το ποσό της εισφοράς του σε τίτλους κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, προσαυξημένο κατά το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των τίτλων αυτών.
 2. Το υπόλοιπο θα λάβει ο εκκαθαριστής για τους σκοπούς της εκκαθαρίσεως
2.  
  Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κάθε ποσό που εισπράττει ο εκκαθαριστής της παλιάς τράπεζας διατίθεται, μετά την αφαίρεση των αναγκαίων εξόδων της εκκαθάρισης, για την εξόφληση του δανείου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος και το τυχόν υπόλοιπο για την εξόφληση των λοιπών πιστωτών της υπό εκκαθάριση τράπεζας, κατά την αναλογία των απαιτήσεών τους κατά την έναρξη της εκκαθάρισης
Άρθρο 10
1.  
  Καταθέσεις των Δ.Ε.Κ.Ο. έναντι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 11 του ν. 1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α), επανακτούν με την έναρξη της εκκαθάρισης το χαρακτήρα απλών καταθέσεων και εκτοκίζονται ανά εξάμηνο με επιτόκιο ίσο με εκείνο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας. Το αυτό επιτόκιο ισχύει και για το κατά την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 1858/1989 δάνειο της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Τράπεζα Κρήτης, το οποίο καθίσταται από της θέσεως σε εκκαθάριση ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
Άρθρο 11
1.  
  Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, τα βιβλία και στοιχεία και γενικά το αρχείο της υπό εκκαθάριση τράπεζας παραδίδονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 7 και 10 του άρθρου 11 του ν. 1858/1989, όπως αντικαταστάθηκαν η 5 με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α) και η 10 με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
3.  
  Ποινικές ή άλλες ευθύνες, που αφορούν τη διαχείριση της τιθέμενης υπό εκκαθάριση τράπεζας για τον προ της θέσεως υπό εκκαθάριση χρόνο, δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος. 4. Εντός των υπό του παρόντος νόμου τιθέμενων ορίων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται τυχόν λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του.
Άρθρο 12
1.  
  Στο άρθρο τρίτο παρ. 2 στοιχείο 3 (γ) του ν. 2257/1994 (ΦΕΚ 197 Α) προστίθεται η ακόλουθη φράση: Η ισχύς της ανωτέρω διατάξεως λήγει την 1.7.1997*.
Άρθρο 13
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-08-22 Ρυθμίσεις για την εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης Α.Ε.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/172
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1961/4171 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4171 1961
ΝΟΜΟΣ 1988/1806 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1806 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1858 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1858 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. 1994/2257 1994