ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2332

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 8 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α) τροποποιείται ως εξής:.
 1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 προστίθεται τρίτο νέο εδάφιο, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:
 2. Εάν μετά την κατανομή των αξιωμάτων παραμένει κλάδος ή κλάδοι χωρίς αξιώματα, επειδή το μέλος ή τα μέλη των κλάδων αυτών δεν τα αποδέχτηκαν, τότε τα αξιώματα αυτά κατανέμονται μεταξύ των άλλων κλάδων με ψηφοφορία και χωρίς περιορισμό..
 3. Μετά την παρ. 8 προστίθενται παράγραφοι 9 έως 14, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής:
 4. 9.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την εξέταση ειδικών θεμάτων ή για την εκτέλεση επιστημονικού έργου, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη των Διοικουσών Επιτροπών και των πενταμελών επιτροπών κλάδων των περιφερειακών παραρτημάτων, επιστήμονες μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 6. Στους επιστήμονες μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και στους επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων που δεν είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε καταβάλλεται αμοιβή.
 7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διοικουσών Επιτροπών και των πενταμελών επιτροπών δεν αμείβονται.
 8. Το έργο των επιστημονικών επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τις Διοικούσες Επιτροπές των περιφερειακών παραρτημάτων και εφόσον συντρέχει λόγος από τις συγγενέστερες, ως προς το αντικείμενο τους, πενταμελείς επιτροπές κλάδων.
2.  
  Στο άρθρο 14 του ν. 1474/1984 προστίθεται νέα παράγραφος 3, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι Διοικούσες Επιτροπές των περιφερειακών παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζουν και να εκτελούν μόνες τους τις δαπάνες των περιφερειακών παραρτημάτων τους μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
3.  
  Το άρθρο 18 του ν. 1474/1984 αντικαθίσταται ως εξής:.
10.  
  Στα περιφερειακά παραρτήματα μπορεί να συγκροτούνται επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας για την εξέταση τοπικής σημασίας θεμάτων. Για τη συμμετοχή σ αυτές, την αμοιβή των μελών και την κατεύθυνση του έργου τους εφαρμόζονται ανάλογα τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
11.  
  Το αντικείμενο των επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου δε για τις επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας των περιφερειακών παραρτημάτων μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου περιφερειακού παραρτήματος. Η σύσταση και συγκρότηση των εν λόγω επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας ενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία προκειμένου για τη σύσταση και συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας των περιφερειακών παραρτημάτων, λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου περιφερειακού παραρτήματος.
12.  
  Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται κατά περίπτωση στα αρμόδια όργανα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Διοικητικό Συμβούλιο ή Διοικούσα Επιτροπή του περιφερειακού παραρτήματος). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφασίζει για τη δημόσια ανακοίνωση αυτών.
13.  
  Στον προϋπολογισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των περιφερειακών παραρτημάτων εγγράφεται κάθε χρόνο ειδική, πίστωση για την κάλυψη των δαπανών των ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας, των οδοιπορικών εξόδων, των αμοιβών των μελών των επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου και των λοιπών εξόδων για την εκτέλεση του έργου τους. Η αμοιβή των μελών των ως άνω επιστημονικών επιτροπών και ομάδων εργασίας και οι λοιποί όροι προσφοράς των υπηρεσιών τους καθορίζονται, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
14.  
  Το Επιμελητήριο μπορεί να συνιστά με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αστικές, μη κερδοσκοπικές εταιρείες υπό τον όρο ότι οι σκοποί των εταιρειών αυτών θα ανάγονται στους οριζόμενους από τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου σκοπούς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως αυτοί μπορεί να υπηρετηθούν, ιδίως με την ανάπτυξη της πληροφορικής, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση των μελών του Επιμελητηρίου ή και τρίτων και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων των εταιρειών αυτών ασκείται πάντοτε από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων για τη σύσταση τους νομικών προσώπων, με τον πρόσθετο όρο ότι για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης κατά πλειοψηφία απαιτείται στην πλειοψηφία αυτή να περιλαμβάνεται και η ψήφος του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου. Η ευθύνη του Επιμελητηρίου από τη συμμετοχή του στις παραπάνω εταιρείες περιορίζεται στο ποσό των κατά το άρθρο 741 του Αστικού Κώδικα εισφορών του στις εταιρείες αυτές..
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Σκοπός του ΕΛ.Ο.Γ., ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι:.
 1. Η διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων του γάλακτος
 2. Η εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ποιότητα του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, την έρευνα και διαφήμιση, καθώς και τις λοιπές δραστηριότητες στον τομέα του γάλακτος των παραπάνω περιπτώσεων και των γαλακτοκομικών προϊόντων
 3. Η χρηματοδότηση λειτουργίας και η λειτουργία Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, η χρηματοδότηση των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για την ανάλυση και τις δοκιμασίες του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και η χρηματοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος για τη συνδρομή της στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL DΑΙRΥ FΕDΕRΑΤΙΟΝ), την οργάνωση συνεδρίων, την πραγματοποίηση μελετών και ερευνητικών εργασιών, καθώς και τη διοικητική εξυπηρέτηση του έργου της Επιτροπής
 4. Η άσκηση συμβουλευτικού ρόλου προς το Υπουργείο Γεωργίας για θέματα που αφορούν τον τομέα του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και η συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές για θέματα αρμοδιότητάς του
 5. Η άσκηση παρεμβατικού ρόλου στην αγορά του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων..
2.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 7. Υπέρ του ΕΛ.Ο.Γ. εισπράττεται και περιέρχεται σ αυτόν ως ανταποδοτικό τέλος ειδική είσφορά ένα τοις εκατό (1%) επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου στις βιομηχανίες - βιοτεχνίες αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος, την οποία καταβάλλουν κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) οι βιομηχανίες-. βιοτεχνίες γάλακτος και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) οι παραγωγοί του εισκομιζόμενου γάλακτος. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Ο.Γ. της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια..
3.  
  Στο άρθρο 94 του ν. 2127/1993 προστίθενται παράγραφοι 8 έως 12, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής: 8. Συνιστώνται στους νομούς Έβρου, Δράμας, Πέλλας, Λέσβου, Ρεθύμνου, Ιωαννίνων, Λάρισας, Κοζάνης και Αχαΐας Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, τα οποία αποτελούν γενικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και εξαρτώνται από τη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Γεωργίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται η έδρα και η περιοχή δικαιοδοσίας κάθε Εργαστηρίου, η οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Εργαστηρίων, οι διενεργούμενοι από αυτά έλεγχοι της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ο τρόπος κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών και οι λεπτομέρειες για την οικονομική εξυπηρέτηση των Εργαστηρίων.
7.  
  Υπέρ του ΕΛ.Ο.Γ. εισπράττεται και περιέρχεται σ αυτόν ως ανταποδοτικό τέλος ειδική είσφορά ένα τοις εκατό (1%) επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου στις βιομηχανίες - βιοτεχνίες αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος, την οποία καταβάλλουν κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) οι βιομηχανίες-. βιοτεχνίες γάλακτος και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) οι παραγωγοί του εισκομιζόμενου γάλακτος. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Ο.Γ. της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια..
8.  
  Συνιστώνται στους νομούς Έβρου, Δράμας, Πέλλας, Λέσβου, Ρεθύμνου, Ιωαννίνων, Λάρισας, Κοζάνης και Αχαΐας Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, τα οποία αποτελούν γενικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και εξαρτώνται από τη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Γεωργίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται η έδρα και η περιοχή δικαιοδοσίας κάθε Εργαστηρίου, η οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Εργαστηρίων, οι διενεργούμενοι από αυτά έλεγχοι της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ο τρόπος κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών και οι λεπτομέρειες για την οικονομική εξυπηρέτηση των Εργαστηρίων.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ. τα Εργαστήρια της προηγούμενης παραγράφου, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του Υπουργείου Γεωργίας. Με όμοια απόφαση μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ. και όσα εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων συσταθούν στο μέλλον από το Υπουργείο Γεωργίας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ο.Γ. και εισήγηση της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής, ο ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να παραχωρεί περαιτέρω τη χρήση των Εργαστηρίων της προηγούμενης παραγράφου στην κεντρική κλαδική συνεταιριστική ένωση κτηνοτροφικών προϊόντων Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ή άλλη επαγγελματική ή διεπαγγελματική οργάνωση.
10.  
  Ορίζονται ως εθνικά εργαστήρια αναφοράς για την ανάλυση και τις δοκιμασίες του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων, για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα (ΕΕ L 268), τα:.
 1. Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Εργαστήριο Τεχνολογίας Γάλακτος του Τμήματος Γεωπονίας της Γεωτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 3. Ινστιτούτο Γάλακτος Ιωαννίνων.
 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η χρηματοδότηση, λειτουργία και οργάνωση των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς, κατά το μέρος που αφορά την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και η συνεργασία των εργαστηρίων αυτών με όλους τους φορείς τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας του γάλακτος.
11.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Δικαιοσύνης, προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου και των βάσει αυτού εκδιδόμενων εκτελεστικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων και καθορίζεται περαιτέρω ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής τους
12.  
  Χρηματικά ποσά που προέρχονται από κάθε φύσης τέλη, εισφορές ή πρόστιμα που επιβάλλονται στους υπεύθυνους στον τομέα του γάλακτος, με βάση την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία, κατατίθενται υπέρ του ΕΛ.Ο.Γ. και εισπράττονται, αποδίδονται ή παρακρατούνται από αυτόν, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη οικειοθελούς καταβολής, τα ανωτέρω χρηματικά ποσά βεβαιώνονται με μέριμνα του ΕΛ.Ο.Γ. και εισπράττονται έντοκα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του Υπουργού Οικονομικών..
Άρθρο 4 "Σύσταση Οργανισμού Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία Οργανισμός Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Ε. ΓΕ.Π.), με έδρα την Αθήνα, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας, Οικονομικών και Γεωργίας, μεταφέρεται η έδρα του Ο.Ε.ΓΕ.Π. σε πόλη εκτός νομού Αττικής.
2.  
  Σκοπός του Ο.Ε.ΓΕ.Π., ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, είναι:.
 1. Ο έλεγχος, η επίβλεψη, η προστασία, η πιστοποίηση και η τήρηση μητρώου αγροτών και των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης, (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), Βιολογικών Προϊόντων και των Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών (Γ.Τ.Ο.).
 2. Ο έλεγχος, η έγκριση, η επίβλεψη και η τήρηση μητρώου των Εγκεκριμένων Οργανισμών Πιστοποίησης και Ελέγχου Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Βιολογικών Προϊόντων και Γ.Τ.Ο.
 3. Η επιβολή κυρώσεων στους παραγωγούς και τους Εγκεκριμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης και Ελέγχου σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες στους διενεργούμενους από τους Οργανισμούς αυτούς ελέγχους
 4. Η ανάθεση ελέγχων και πιστοποιήσεων σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων, πραγματογνωμόνων, επιστημονικές επιτροπές, καθώς και σε ειδικούς ελεγκτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και η παραπομπή δειγμάτων προς έλεγχο σε ειδικά εργαστήρια
 5. Η υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων προς το Υπουργείο Γεωργίας για θέματα αρμοδιότητάς του
 6. Η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, συναφούς προς τις ανωτέρω, που ανατίθεται στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
3.  
  Όργανα διοίκησης του Ο.Ε.ΓΕ.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Ε.ΓΕ.Π. είναι εννεαμελές ή ενδεκαμελές και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Ο.Ε.ΓΕ.Π. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται κατά προτίμηση, άτομα, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων, που έχουν σχέση με την παραγωγή προστατευόμενων προϊόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και καταλαμβάνει την αντίστοιχη οργανική θέση.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Ο.Ε.ΓΕ.Π., το σύνολο των οργανικών θέσεων, καθώς και η βασική διάρθρωση των υπηρεσιών αυτού. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα θα καθορισθούν τα ειδικά, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, του Γενικού Διευθυντή.
5.  
  Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Ε.ΓΕ.Π., εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Ο.Ε.ΓΕ.Π. Επίσης, με τον κανονισμό αυτόν οι οργανικές θέσεις τακτικών και έκτακτων υπαλλήλων του Ο.Ε.ΓΕ.Π. κατανέμονται σε κλάδους ή ειδικότητες και διαρθρώνονται σε βαθμούς και καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για διορισμό ή πρόσληψη στις θέσεις αυτές.
6.  
  Με κανονισμό κατάστασης προσωπικού, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Ε.ΓΕ.Π., εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα καθήκοντα και στις ευθύνες του προσωπικού, στο χρόνο εργασίας του, στη μισθοδοσία αυτού, στις κάθε είδους άδειες, στη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνηση του, στην προαγωγή και αρχαιότητά του, στην πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, στα πειθαρχικά αδικήματα και στις ποινές, στη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Ο.Ε.ΓΕ.Π.
7.  
  Με κανονισμό προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Ο.Ε.ΓΕ.Π., εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης του Ο.Ε.ΓΕ.Π., το λογιστικό του σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχος τους.
8.  
  Πόροι του Ο.Ε.ΓΕ.Π. είναι:.
 1. Επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
 2. Επιχορηγήσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 3. Τα τέλη ή παράβολα που καταβάλλονται για την ένταξη, αναγνώριση και προστασία των γεωργικών προϊόντων, καθώς και για τη διατήρηση της προστασίας
 4. Τα τέλη επί των γεωργικών προϊόντων που αναγνωρίζονται και προστατεύονται από τον Οργανισμό
 5. Τα πρόστιμα και οι χρηματικές, ποινές που επιβάλλονται στους παραβάτες της κείμενης νομοθεσίας της σχετικής με τα Βιολογικά Προϊόντα, τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις
 6. Τα τέλη και οι αποζημιώσεις για τη διενέργεια των ελέγχων
 7. Οι πρόσοδοι κεφαλαίων, δωρέες, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.ΓΕ.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των τελών, παραβόλων και λοιπών εσόδων του Οργανισμού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
 9. Με όμοια απόφαση τα τέλη και παράβολα της παρούσας παραγράφου μπορεί να αναπροσαρμόζονται.
9.  
  Για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση δ της παρ. 2 του παρόντος σκοπών, ο Οργανισμός μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και να προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την πρόσληψη του προσωπικού από τους Οργανισμούς του δημόσιου τομέα.
10.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 5
1.  
  Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί να διενεργούν εξετάσεις δειγμάτων προϊόντων ζωικής προέλευσης ή διαγνωστικές δοκιμές υλικών ζώντων ή νεκρών ζώων που προσκομίζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με δαπάνη των τελευταίων, υπό την προϋπόθεση ότι:
 1. δεν παρακωλύονται οι επίσημοι κτηνιατρικοί έλεγχοι που διεξάγονται ήδη από αυτά,
 2. τα αποτελέσματα των εξετάσεων προορίζονται για ιδία χρήση των ενδιαφερομένων.
 3. Το ύψος του παραβόλου, η διαδικασία είσπραξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Δείγματα προϊόντων ζωικής προελεύσεως, που προσκομίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα εργαστήρια της παρούσας παραγράφου και στα εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων της παρ. 8 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, που προστίθεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, θα εξετάζονται από τα εργαστήρια αυτά χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης εκ μέρους των υπηρεσιών αυτών.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία ιδιωτικών κτηνιατρικών εργαστηρίων ή άλλων εγκαταστάσεων στις οποίες διενεργούνται κτηνιατρικές εξετάσεις αυτοελέγχων, καθώς και η διαδικασία για την αναγνώριση τους και τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Με όμοια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται το ύψος του παραβόλου που απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας, η διαδικασία είσπραξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας προβλέπονται, είτε αφορούν συμμόρφωση προς οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, τέλη για τη διενέργεια κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Η διαδικασία είσπραξης των τελών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Άρθρο 6
1.  
  Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών) συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7 "Παραγραφή οικονομικών απαιτήσεων"
1.  
  Οικονομικές απαιτήσεις μεταξύ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ( ΕΛ.Γ.Α.) οι οποίες προέρχονται από παροχές, έσοδα, εισφορές, δαπάνες διοίκησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και υφίστανται αντίστοιχα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994, παραγράφονται.
Άρθρο 8
1.  
  Η παρ, 1 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Απαγορεύεται η αλιεία με δυναμίτιδα ή άλλες εκρηκτικές ύλες ή με τοξικές, ναρκωτικές ή διαβρωτικές ουσίες ή με συσκευές που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, καθώς επίσης και η αλιεία με οποιαδήποτε φυτική, χημική ή άλλη ουσία, που μπορεί να ναρκώνει, παραλύει, φονεύει ή καθιστά ανίκανα για κάθε αντίδραση τα υδρόβια ζώα (φλόμος, γαλατσίδα, σπλώνος, καρναρέζα, αγριόσπλωνος, μελισσάνδρα, γαλαζόπετρα κ.λπ.)..
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.δ/τος 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α), αντικαθίσταται ως εξής:.
3.  
  Το άρθρο 67 του ν.δ/τος 420/1970, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 1740/ 1987 (ΦΕΚ 221 Α), αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 9 "Τροποποίηση του ν.δ/τος 3881/1958"
1.  
  Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ/τος 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α) προστίθεται νέα παράγραφος 3α, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: 3α. Οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Α και Β τάξης, που κατασκευάζονται από το Υπουργείο Γεωργίας, μπορεί να μεταβιβάζονται, με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Γεωργίας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ( δήμους, κοινότητες, συμβούλια περιοχής)· Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής.
Άρθρο 10 "Αναπλήρωση Προέδρων Οργανισμού Βάμβακος και Εθνικού Οργανισμού Καπνού"
1.  
  Στα Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) συνιστάται θέση Αντιπροέδρου. Αντιπρόεδρος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ένα από τα τακτικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω Οργανισμών. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
2.  
  Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Βάμβακος και του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.), ύστερα από έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών αυτών, μπορεί να ανατίθεται μέρος των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων τους στους ΓενικούςΔιευθυντές ήστους ΠροϊσταμένουςΔιευθύνσεων και αυτοτελών Τμημάτων των ανωτέρω Οργανισμών.
Άρθρο 11
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας ειδικός λογαριασμός για την καλύτερη απορρόφηση των εισροών του αγροτικού τομέα, την έγκαιρη υλοποίηση των διαρθρωτικών προγραμμάτων προσανατολισμού και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης και ελέγχου του καθεστώτος των οικονομικών ενισχύσεων. Πόρος του λογαριασμού αυτού είναι ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων, εθνικών και κοινοτικών, των διαρθρωτικών προγραμμάτων προσανατολισμού και επί των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας. Ο παραπάνω πόρος κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υπουργείου Γεωργίας. Το προϊόν του ειδικού αυτού λογαριασμού κατανέμεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό. Κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση, διάθεση και λειτουργία του λογαριασμού αυτού ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.1996.
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 18
1.  
  Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταβάλλονται κατά μήνα έξοδα παράστασης, το ποσό των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των Κλάδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2.  
  Στους προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταβάλλεται κατά μήνα για έξοδα παράστασης το μισό (1/2) των εξόδων παράστασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της προηγούμενης παραγράφου. Στους αντιπροέδρους των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταβάλλεται κατά μήνα για έξοδα παράστασης το μισό (1/2) των εξόδων παράστασης των προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών παραρτημάτων της παρούσας παραγράφου. Στα λοιπά μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταβάλλεται κατά μήνα για έξοδα παράστασης το ένα τέταρτο (1/4) των εξόδων παράστασης των προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
3.  
  Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διοικουσών Επιτροπών των περιφερειακών παραρτημάτων και των πειθαρχικών συμβουλίων καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση, που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1505/1984 (φ ΕΚ 194 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α) και ισχύει κάθε φορά.
4.  
  Στα μέλη και μη μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που μετακινούνται από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή για τη συμμετοχή τους στις επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου ή για την εκτέλεση εντολής ή εργασίας που δόθηκε ή ανατέθηκε σ αυτά από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή από τις Διοικούσες Επιτροπές των περίφερειακων παραρτημάτων, ανεξάρτητα από τυχόν άλλη αμοιβή τους, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για τη μετακίνηση τους με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση για τις ημέρες απουσίας από τον τόπο της κατοικίας ή διαμονής τους. Το ποσό της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων, που καταβάλλεται στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζεται με βάση τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τους μόνιμους δημόσιους υπάλληλους..
Άρθρο 67 "Απόδοση από τα έσοδα του Ιχθυοτροφείου Λογαρούς"
1.  
  Παραχωρούνται κάθε έτος και κατανέμονται ισομερώς στις κοινότητες Κορωνησίας, Καλογερικού και Ανέζας του Νομού Άρτας τα δύο πέμπτα (2/5) από τα έσοδα που πραγματοποιεί το Δημόσιο από την αλιευτική εκμετάλλευση του Εθνικού Ιχθυοτροφείου Λογαρούς για την εκτέλεση κοινωφελών έργων
2.  
  Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αποδόσεις ενεργούνται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Νομαρχίας Αρτας, στον οποίο αναγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικό αριθμό
3.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται τα π.δ/τα 743/1975 (ΦΕΚ 242 Α) και 496/1988 (ΦΕΚ 225 Α)..
4.  
  Οι οφειλές των συναλλασσόμενων στις λειτουργούσες Ιχθυόσκαλες, που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993 και προέρχονται από το ειδικό τέλος του άρθρου 26 παρ. 2 του ν.δ/τος 420/1970 Αλιευτικός Κώδιξ (ΦΕΚ 27 Α), όπως αυτό καθορίστηκε με την 297417/1837/8.4.1976 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας περί καθορισμού δικαιωμάτων Ιχθυοσκαλών δια τας παρεχόμενος υπηρεσίας εις τους εν αυταίς συναλλασσομένους (ΦΕΚ 578 Β) και τις 83067/5760/19.3.1980 (ΦΕΚ 364 Β), 45151/3519/18.11. 1980 (ΦΕΚ 1275 Β) και 236138/4.2.1986 (ΦΕΚ 104 Β) όμοιες αποφάσεις, και από μισθώσεις γραφείων στους χώρους των Ιχθυοσκάλων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του β.δ/τος 939/1965 (ΦΕΚ 223 Α), ρυθμίζονται ως εξής:.
 1. καταβολή εφάπαξ του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού οφειλόμενου ποσού από κάθε οφειλέτη πριν προστεθούν οι τόκοι,
 2. εξόφληση του υπόλοιπου οφειλόμενου ποσού σε δώδεκα ( 12) συνεχόμενες μηνιαίες έντοκες και ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα
Άρθρο Άρθρο1 "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων"
1.  
  Υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας, καταρτίζεται στην έδρα κάθε νομού Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα·, που ασκούν στην περιφέρεια του νομού πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, σηροτροφία, δάση).
2.  
  Η κατάρτιση και η τήρηση του πιο πάνω Μητρώου ανατίθεται στις αρμόδιες κατά τόπο διευθύνσεις ή τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας ή στις διευθύνσεις ή τμήματα γεωργίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αγροτική δραστηριότητα εκτείνεται σε περισσότερους νομούς, η εγγραφή γίνεται στο Μητρώο είτε του νομού στον οποίο βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης ή των εγκαταστάσεων της αγροτικής εκμετάλλευσης είτε του νομού όπου ο φορέας αυτής έχει τη μόνιμη κατοικία ή την έδρα του. Το δικαίωμα της επιλογής ανήκει στον εγγραφόμενο.
3.  
  Όλα τα στοιχεία των Μητρώων των νομών συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Γεωργίας, με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής αυτού, στην οποία τηρείται το συγκεντρωτικό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Χώρας
4.  
  Στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων εγγράφονται, ειδικότερα, όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι αποδεδειγμένα κύριοι ή νομείς ή μισθωτές ή κάτοχοι, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, πρωτογενούς αγροτικής εκμετάλλευσης στην περιφέρεια του νομού όπου τηρείται το Μητρώο. Εάν η αγροτική εκμετάλλευση ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα από κοινού, στο Μητρώο εγγράφεται ο αρχηγός της εκμετάλλευσης ή το νομικό πρόσωπο που έχει τη διαχείριση αυτής. Από τα παραπάνω πρόσωπα αγρότες θεωρούνται μόνο όσοι πληρούν επιπλέον και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. Έχουν τη μόνιμη κατοικία ή την έδρα τους στην περιφέρεια όπου τηρείται το Μητρώο και
 2. ασχολούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο επάγγελμα με την παραπάνω εκμετάλλευση ή απασχολούνται αυτοπροσώπως και επαγγελματικά σε αυτήν τουλάχιστον κατά το 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης τους και λαμβάνουν από την απασχόληση τους αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους εισοδήματος
5.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι παρακάτω ορισμοί έχουν αντίστοιχα την εξής έννοια:
 1. Πρωτογενής αγροτική δραστηριότητα:
 2. Κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
 3. Αγροτικά προϊόντα:
 4. Τα προϊόντα εδάφους, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των παντός είδους εκτροφών, ως και τα προερχόμενα από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών
 5. Αγροτική εκμετάλλευση:
 6. Η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση, με ενιαία διοίκηση και διαχείριση.
 7. Στις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται παράλληλα με την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, εν γένει τοποθέτηση μέχρι του σταδίου της χονδρικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική μεταποίησή τους.
 8. Αρχηγός αγροτικής εκμετάλλευσης:
 9. Το φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο είναι οικονομικά υπεύθυνο για την αγροτική εκμετάλλευση και συμμετέχει στην κανονική λειτουργία της
 10. Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις:
 11. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον πρωτογενή αγροτικό τομέα, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς
6.  
  Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων περιλαμβάνει ιδίως: α) Το φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κάθε εκμετάλλευσης, την ιδιοκτησιακή ή άλλη σχέση (επικαρπία, μίσθωση, κ.λπ.) που· τον συνδέει με αυτή, τον αρχηγό της εκμετάλλευσης και τη νομική μορφή αυτής (ατομική, εταιρική, συνεταιριστική, κ.λπ.), β) τη θέση, την έκταση και τα όρια της εκμετάλλευσης, γ) τη μορφή, τον κλάδο και το είδος της εκμετάλλευσης, δ) πλήρη περιγραφή των κτιριακών, μηχανολογικών, αρδευτικών, κ.λπ. εγκαταστάσεεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών, ε) πλήρη επίσης περιγραφή των γεωργικών ή άλλων μηχανημάτων κάθε εκμετάλλευσης, των μεταφορικών μέσων, σκαφών, συστημάτων μηχανοργάνωσης, κ.λπ., στ) το ανθρώπινο δυναμικό, αυτοαπασχολούμενο ή ετεροαπασχολούμενο, κατ ειδικότητα, φύλο, ηλικία, γνώσεις και είδος απασχόλησης, ζ) το φυτικό και ζωικό ή άλλο κεφάλαιο της εκμετάλλευσης, προσδιορισμένο κατά ποσό και αριθμό, είδος, ποικιλία κ.λπ.
7.  
  Με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αρχίζει στις αρμόδιες υπηρεσίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία τήρησης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κάθε νομού. Η σύνταξη αυτού θα γίνει μηχανογραφικά και θα τηρείται ονομαστικά κατά φορέα ή αρχηγό της εκμετάλλευσης και κατά κλάδο, είδος, κατηγορία, αντικείμενο κ.λπ. αυτής. Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου Μητρώα επί μέρους κλάδων ή καλλιεργειών, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρηση τους από κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις ανάγκες εφαρμογής αυτών, μπορεί να εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και να διέπονται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
8.  
  Για τη σύνταξη του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του παρόντος άρθρου τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 συμπληρώνουν και υποβάλλουν στις κατά τόπους διευθύνσεις ή τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μηχανογραφικά έντυπα, τα οποία αποστέλλονται η χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από τις εν λόγω υπηρεσίες. Τα έντυπα αυτά επέχουν θέση υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/1985 και επισύρουν τις συνέπειες αυτού σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς συμπλήρωσης τους. Επιπρόσθετα, η παράλειψη ή η ανακριβής συμπλήρωση και υποβολή αυτών επιφέρει έκπτωση από όλα τα ευεργετήματα, που παρέχουν στους αγρότες ή τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ειδικές διατάξεις. Η εκπρόθεσμη συμπλήρωση και υποβολή τους αίρει τις συνέπειες, αλλά μόνο για το μέλλον, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, οπότε επιτρέπεται η άρση των συνεπειών αυτών και για το παρελθόν, εφόσον από τη φύση τους και γενικά από τις περιστάσεις είναι δυνατή μια τέτοια ρύθμιση.
9.  
  Οι διευθύνσεις ή τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας ή των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, μετά τη συγκέντρωση των μηχανογραφικών εντύπων της προηγούμενης παραγράφου, προβαίνουν σε συνοπτικό έλεγχο και ταξινόμηση αυτών κατά κλάδους και στη συνέχεια τα αποστέλλουν τμηματικά στο μηχανογραφικό κέντρο που θα έχει οριστεί, για την εισαγωγή των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την εκτύπωση, κατά νομό, του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
10.  
  Το έργο της εισαγωγής των στοιχείων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και της εκτύπωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ανατίθεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας, Οικονομικών και Γεωργίας
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και ιδίως: α) Ο τύπος και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο μηχανογραφικό έντυπο της παραγράφου 8, β) η διαδικασία και οι προθεσμίες για τη διάθεση, συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο των παραπάνω εντύπων, την εισαγωγή των στοιχείων αυτών στον υπολογιστή και την εκτύπωση του Μ.Α.Α.Ε., γ) τα όργανα και η διαδικασία επίλυσης των τυχόν αμφισβητήσεων που θα προκύψουν, δ) η διαδικασία κατάρτισης, τήρησης, ενημέρωσης και διόρθωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και της έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
12.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας δημιουργείται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, στον οποίο κατατίθενται τα ειδικά παράβολα για τα δικαιώματα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Τα ποσά του λογαριασμού αυτού διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών κατάρτισης και τήρησης του Μ.Α.Α.Ε. με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
13.  
  Με τη σύσταση οριστικού φορέα τήρησης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, μεταφέρεται σε αυτόν το σύνολο των στοιχείων που θα έχουν συγκεντρωθεί στο μεταξύ και θα τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-08-31 Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/181
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1918/45151/3519 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1918/45151_3519 1918
ΑΠΟΦΑΣΗ 1976/297417/1837 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/297417_1837 1976
ΑΠΟΦΑΣΗ 1980/83067/5760 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/83067_5760 1980
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/236138 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/236138 1986
ΝΟΜΟΣ 1984/1474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1474 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1599 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1810 1988
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3881 1958
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/743 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/743 1975
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1965/939 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/939 1965
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 2006/3470 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 2010/3874 2010
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 2002/23 2002
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2014/64 2014
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Ρaracentrοtus liνidus. 2014/65 2014