ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2333

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Εθνικών Διακομματικών Επιτροπών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Κάθε Εθνική Διακομματική Επιτροπή είναι αρμόδια να διατυπώνει απόψεις και να επεξεργάζεται θέσεις γενικού πολιτικού χαρακτήρα γύρω από το αντικείμενο της, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων ή και ενιαίας εθνικής πολιτικής στο συγκεκριμένο αντικείμενο
2.  
  Κάθε Εθνική Διακομματική Επιτροπή ενημερώνεται από τον πρόεδρο της για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό της
Άρθρο 3
1.  
  Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού - προέδρου κάθε Εθνικής Διακομματικής Επιτροπής, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία της αντίστοιχης Επιτροπής θέματα, εφόσον στον παρόντα νόμο δεν ορίζεται άλλως
2.  
  Με πράξη του προέδρου κάθε Εθνικής Διακομματικής Επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας της και ο αναπληρωτής του. Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζονται και τα θέματα της γραμματειακής εξυπηρέτησης της Επιτροπής, της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της και του τρόπου δημοσίευσης των ανακοινώσεων της.
3.  
  Με απόφαση κάθε Εθνικής Διακομματικής Επιτροπής ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των συνεδριάσεων της, ο τρόπος και η προθεσμία πρόσκλησης των μελών, οι προϋποθέσεις σύγκλησης εκτάκτων συνεδριάσεων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία της. Κατά τις συνεδριάσεις κάθε Εθνικής Διακομματικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, τα οποία δημοσιεύονται με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής και με τον τρόπο που αυτή ορίζει. Οι συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις της Εθνικής Διακομματικής Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής είναι απόρρητες.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-08-31 Σύσταση Εθνικών Διακομματικών Επιτροπών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/182
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002