Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη από αέρος των Υπηρεσιών της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, το διοικητικό της επίπεδο, η υπαγωγή, η έδρα και οι επί μέρους αρμοδιότητες της καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Στην αποστολή της παραπάνω Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:
 1. Η κατόπτευση των χώρων που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και η διαβίβαση πληροφοριών στις επίγειες αστυνομικές δυνάμεις σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, τον έλεγχο της τάξης και της τροχαίας κίνησης, την πρόληψη ατυχημάτων και την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης
 2. Η συμβολή στη διάσωση θυμάτων θεομηνιών ή σοβαρών ατυχημάτων με τη διαβίβαση πληροφοριών στις επίγειες δυνάμεις ή τη μεταφορά τραυματιών
 3. Η συμβολή στην αναζήτηση διωκόμενων προσώπων ή προσώπων που έχουν εξαφανισθεί
 4. Η συνοδεία ή και μεταφορά υψηλών προσώπων, η μεταφορά αστυνομικών για ανάληψη επείγουσας αστυνομικής επιχείρησης (SΡΕCΙΑL ΡΟLΙCΕ ΜΙSSΙΟΝ) ή και η συμμετοχή σ αυτήν, καθώς και η μεταφορά ανώτατων αξιωματικών της Αστυνομίας για υπηρεσιακούς λόγους
 5. Η συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Σώματος
3.  
  Με κανονισμόεσωτερικής λειτουργίαςτης πιοπάνω Υπηρεσίας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης, σύνθεσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ο ειδικός εξοπλισμός του προσωπικού και των μέσων, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας. 4 Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (ΦΕΚ 236 Α), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 2
1.  
  Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων προέρχεται από το μόνιμο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και διακρίνεται στο ιπτάμενο προσωπικό, στο οποίο υπάγονται οι χειριστές και οι τεχνίτες εναέριων μέσων, και στο προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Η δύναμη του ιπτάμενου προσωπικού ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24), από τους οποίους δώδεκα (12) χειριστές και δώδεκα (12) τεχνίτες. Ο αριθμός του προσωπικού αυτού δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής του ιπτάμενου προσωπικού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
3.  
  Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού εναέριων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικού υγείας Α κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας
4.  
  Οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι ως χειριστές ή τεχνίτες ελικοπτέρων, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα επί δέκα (10) έτη, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης
5.  
  Στο ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων χορηγείται πτητικό επίδομα, οι προϋποθέσεις και το ύψος του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης
6.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το ιπτάμενο προσωπικό της Αεροπορίας Στρατού και αφορούν τον υπολογισμό διπλάσιου συντάξιμου χρόνου εφαρμόζονται και στο αντίστοιχο αστυνομικό προσωπικό
Άρθρο 3 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Μέχρι την ολοκλήρωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, η κάλυψη των αναγκών σε ιπτάμενο προσωπικό και τεχνική υποστήριξη των εναέριων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και η μετεκπαίδευση του ιπτάμενου προσωπικού της μπορεί να ανατίθεται σε άλλη κρατική (πολιτική ή στρατιωτική) υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή ιδιωτικό πρόσωπο παραχωρησιούχο ή ανάδοχο δημόσιας υπηρεσίας με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του συναρμόδιου υπουργού ή με σύμβαση έργου μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του οικείου φορέα, κατά περίπτωση, με τους όρους που καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση ή σύμβαση.
Άρθρο 4 "147 Α)"
1.  
  Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. 6. 7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.
 1. Πυροβόλα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1870, υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικάπροοριζόμενα γιαόπλα, ηκατοχή τωνοποίων απαιτεί άδεια.
 2. Αγχέμαχα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων.
2.  
  Η περίπτωση ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για συλλογές.
 2. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού των αντικειμένων αυτών, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής: 5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου αντικαθίσταται ως εξής:
6.  
  Στο άρθρο 17 του ίδιου νόμου προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Οι παραβάτες των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη..
7.  
  Οι παράγραφοι 4, 7 και 8 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου αντικαθίστανται ως εξής: 4. Άδειες εμπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων, συζύγους και συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού. 7. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικό πρόσωπο, οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου περί σωματείων, για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής. 8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις περιπτώσεις χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του παρόντος νόμου αδειών, που χορηγούνται από υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 περ. α του παρόντος άρθρου, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης..
8.  
  Στο άρθρο 29 του ίδιου νόμου προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η οποία σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3009/2/20-στ από 7.1.1994 (ΦΕΚ 41 Β) απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, έληξε την 26.1.1995, παρατείνεται μέχρι την 26.6.1996..
Άρθρο 5
1.  
  Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούςΑπό τις δημευόμενες ή προοριζόμενες για καταστροφή κατασχεμένες ναρκωτικές ουσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 22 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 17 και 19, αντίστοιχα, του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α), δύναται να διατίθενται στις Αστυνομικές Σχολές ή τα Παραρτήματα τους, καθώς και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάθεση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά από αίτημα του οικείου διοικητή, γενικού αστυνομικού διευθυντή ή αστυνομικού διευθυντή κατά περίπτωση. Οι όροι φύλαξης και ορθής χρησιμοποίησης αυτών, η κατά περιόδους υποχρεωτική επιστροφή ή αντικατάσταση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 6
1.  
  Χορήγηση υλικής αμοιβής σε μη αστυνομικό προσωπικόΣε όσους συμμετέχουν ενεργώς στην καταδίωξη και σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων, πέραν της ηθικής αμοιβής που απονέμεται με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ/τος 622/1985 (ΦΕΚ 231 Α), δύναται να χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής που ασχολήθηκε με την υπόθεση και υλική αμοιβή μέχρι ένα εκατομμύριο ( 1.000.000) δραχμές. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση για τη δίωξη των συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούμενου προσώπου, η ανωτέρω αμοιβή χορηγείται στους νόμιμους κληρονόμους του. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 1995.
Άρθρο 7
1.  
  Στο αστυνομικό προσωπικό επιβάλλονται οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, οι οποίες καταχωρούνται στα ατομικά τους έγγραφα:
 1. Επίπληξη
 2. Πρόστιμο μέχρι τρεις βασικούς μισθούς του τιμωρουμένου
 3. Αργία με πρόσκαιρη παύση διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών έως τεσσάρων (4) μηνών
 4. Αργία με απόλυση διάρκειας δύο (2) έως έξι (6) μηνών και
 5. Απόταξη
2.  
  Τα επιβαλλόμενα σε βάρος των δοκίμων αστυφυλάκων πρόστιμα παρακρατούνται από τις αποδοχές τους και αποδίδονται κάθε μήνα στους ασφαλιστικούς φορείς Τ.Α.Ο.Χ. και Μ Τ Π.Υ κατά ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων τα πειθαρχικά παραπτώματα. η διάρκεια της πειθαρχικής ευθύνης, οι συνέπειες των πειθαρχικών ποινών η παραγραφή τους, τα επιβαλλόμενα διοικητικά μέτρα, τα πειθαρχικά όργανα και η δικαιοδοσία τους, η διαδικασία εκδίκασης των πειθαρχικών παραπτωμάτων και τα αποδεικτικά μέσα, τα ένδικα μέσα, η εκτέλεση των ποινών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4.  
  Σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας δεν επιτρέπεται η παράσταση ή συμπαράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου
Άρθρο 8
1.  
  Οι οφειλές του Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής που προέρχονται από δάνεια, που είχαν χορηγηθεί από την Εθνική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ανεξαρτήτως αν έχουν βεβαιωθεί ή όχι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), διαγράφονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Οι διαγραφές επέρχονται αυτοδικαίως με διαπιστωτική πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 9
1.  
  Οι εκπαιδευτές του Τμήματος Ειδικής Μετεκπαίδευσης Οδηγών (Τ.ΕΙ.Μ.Ο.) ή άλλοι κατάλληλοι και έμπειροι οδηγοί αστυνομικοί μπορούν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να συμμετέχουν με ειδικά οχήματα σε αγώνες μηχανοκίνητου χερσαίου αθλητισμού, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Για την αντιμετώπιση των δαπανών συμμετοχής μπορεί να γίνονται δεκτές προσφορές ιδιωτών χορηγών, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.  
  Το Γραφείο Γραμματείας της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Α.) είναι αρμόδιο για την παροχή της γραμματειακής εξυπηρέτησης, όσον αφορά τη διαδικασία συμμετοχής σε αγώνες μηχανοκίνητου χερσαίου αθλητισμού. Η προετοιμασία των αγωνιζομένων πραγματοποιείται με μέριμνα του Τ.ΕΙ.Μ.Ο.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-09-06 Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/184
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1920/3009/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/3009_2 1920
ΝΟΜΟΣ 1979/976 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/976 1979
ΝΟΜΟΣ 1987/1729 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1729 1987
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 17291 1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ144 Α )». 1993/2161 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/622 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2003/3181 2003
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. 2005/3387 2005
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Πειθαρχικό Δίκαιο αστυνομικού προσωπικού» 1996/22 1996
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας. 1997/36 1997
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 22/1996 (Α΄-15) και 538/1989 (Α΄-224). 2001/31 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 22/1996 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού» (Α΄- 15). 2004/3 2004
Αύξηση θέσεων ιπτάμενου προσωπικού τεχνιτών της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας. 2006/144 2006
Τροποποίηση του π.δ. 36/1997 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 36). 2007/75 2007
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού 2008/120 2008
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων. 2016/65 2016