Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 εδ. α του άρθρου 20 του ν. 2224/ 1994 (ΦΕΚ 112 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. έχει τριετή θητεία και απαρτίζεται από 12 μέλη ως εξής:.
2.  
  Το εδάφιο β της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 2224/ 1994 (ΦΕΚ 112 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Από την ίδια ημερομηνία οι επιχορηγήσεις του Ο.Ε.Ε. προς φορείς του δημόσιου τομέα υπολογίζονται σε ποσοστά επί των εσόδων από εισφορές του Ο.Ε.Ε. ως εξής:.
3.  
  Στο άρθρο 20 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α1) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 9. Συνιστώνται στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας περιφερειακές επιτροπές με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Στις Επιτροπές αυτές συμμετέχουν καθ υπόδειξη των κοινωνικών εταίρων και εκπρόσωποι τους και αναλογία της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο αριθμός των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5). Οι κοινωνικοί εταίροι υποχρεούνται μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της λήψεως αυτής να υποδείξουν τα ονόματα των εκπροσώπων τους μετά των αναπληρωτών τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής ο Υπουργός ορίζει τους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές των κοινωνικών εταίρων. Σκοπός των περιφερειακών επιτροπών είναι η εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και στους υπόλοιπους, εκτός της Αττικής, νομούς της Χώρας. Τα ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών, καθώς επίσης και τις δαπάνες λειτουργίας και τα έξοδα κίνησης των μελών αυτών καθορίζονται με κανονισμό, που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας μετά πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. Η σύνθεση των περιφερειακών επιτροπών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας..
Άρθρο 2 "Επέκταση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)"
1.  
  Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) μπορεί να αποκτά κατά πλήρη κυριότητα με σύμβαση πώλησης, δωρεάς ή ανταλλαγής, πρόσφορες οικοπεδικές εκτάσεις που ανήκουν είτε στην εκκλησιαστική περιουσία, είτε στην κυριότητα των Δήμων και Κοινοτήτων, για ανέγερση οικισμών, προς εξυπηρέτηση των δικαιούχων του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και να αναλαμβάνει ως αντιπαροχή για τις ως άνω μεταβιβάσεις, τη μελέτη, επίβλεψη, δημοπράτηση και ανάληψη έργου κατασκευής πάσης φύσεως κτιρίων ή κτισμάτων, για λογαριασμό της Εκκλησίας ή των Δήμων και Κοινοτήτων αντίστοιχα, σύμφωνα με ης υποδείξεις ανάλογα του αρμόδιου εκκλησιαστικού οργάνου ή του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου. Η αποτίμηση της αξίας της παροχής και αντιπαροχής, καθώς και οι προϋπολογισμοί κατασκευής των κτιρίων, θα γίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ. και θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. αυτού. Στην παραπάνω αντιπαροχή, αν υπάρξει διαφορά αξίας, συμπληρώνεται με ισόποση καταβολή από μέρους του υπόχρεου. Οι πάσης φύσεως μεταβιβάσεις και αντιπαροχές, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, εξόδων εν γένει, τέλους ή εισφοράς, εκτός από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, όταν ο Ο.Ε.Κ. συμβάλλεται ως αγοραστής και το Φόρο Αυτόματου Υπερτιμήματος, όταν ο Ο.Ε.Κ. συμβάλλεται ως πωλητής.
2.  
  Ο Ο.Ε.Κ. δύναται να αναλάβει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή του έργου της ανέγερσης του κτιρίου, για τη μόνιμη εγκατάσταση του κατά τον Κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) αρ. 337 του Συμβουλίου της 10.2.1975 Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CΕDΕFΟΡ) στο Νομό Θεσσαλονίκης. Λεπτομέρειες κατά την εφαρμογή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Αναπληρωτή Εξωτερικών, εκδιδόμενη μετά από πρόταση του Δ.Σ.-Ο.Ε.Κ.
3.  
  Ο Ο.Ε.Κ. δύναται να αναλαμβάνει, έναντι αμοιβής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την πραγματοποίηση μελετών, την επίβλεψη, δημοπράτηση και ανάθεση έργων κατασκευής διαφόρων συγκροτημάτων και κτιρίων για λογαριασμό του Δημοσίου και νομικών προσώπων του Δημοσίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα, ως και να συνάπτει εργοληπτικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου τομέα άλλων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι των συμβάσεων αυτών θα καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού και του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.Ο.Ε.Κ.
4.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) προστίθεται τρίτο εδάφιο, που έχει ως εξής: Κατ εξαίρεση ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον οποίο περιέρχεται η κυριότητα της Σχολικής Περιουσίας κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α), δύναται με αιτιολογημένη απόφαση του και αφού συνεκτιμήσει τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της περιοχής, την επάρκεια σχολικών κτιρίων κ.λπ., να δωρίσει ολόκληρο το ακίνητο ή μέρος αυτού στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για την ανέγερση εργατικών κατοικιών, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
5.  
  Στην παράγραφο 16 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α), προστίθεται εδάφιο β που έχει ως εξής: Στις περιπτώσεις που δωρίζονται οικόπεδα στον Ο.Ε.Κ., σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν βαρύνονται αυτά με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά μεταβιβάζονται στον Ο.Ε.Κ. κατά πλήρη κυριότητα και ελεύθερα παντός εν γένει βάρους.
6.  
  Εντός έτους από της επισήμου γνώσεως εκ μέρους του Ο.Ε.Κ. οποιασδήποτε αυθαίρετης κατάληψης ακινήτου αυτού επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των καταληψιών.
7.  
  Το εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν. 2224/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής διάρκειας του δανείου.
8.  
  Για τις σεισμόπληκτες περιοχές των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Αχαΐας, Κοζάνης και Γρεβενών οι οφειλές προς Ο.Ε.Κ. και Ε.Κ.Τ.Ε. που λήγουν μετά την 30.4.1994 μετατοπίζονται χρονικά κατά τρία (3) έτη.
Άρθρο 3 "Θέματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)"
1.  
  Στο τέλος του εδαφίου β της παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α) προστίθεται η εξής φράση: ή του Οργάνου που αυτό ορίζει..
2.  
  Η περίπτωση της παραγράφου 2γ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) ισχύει από της δημοσιεύσεως του προηγούμενου νόμου και για το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. Από το σχολικό έτος 1995-1996 και εφεξής το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 του ν.δ/τος 1221/1972 (ΦΕΚ 147 Α) εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ., προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, καθώς και την επιλογή των εκπαιδευομένων των Σχολών Μαθητείας, Ι.Ε.Κ. και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ., είναι δυνατόν να καθοριστούν κριτήρια επιλογής με υπουργική απόφαση που εκδίδεται άπαξ, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
3.  
  Με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, προσδιορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των εκπαιδευτικών του Οργανισμού, που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και απασχολούνται σε βραχυχρόνια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τα προσόντα που καθορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 4 της με αριθ. 115372/11.11.1994 απόφασης του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 854 Β).
4.  
  Με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 καθορίζεται και η αποζημίωση του μόνιμου προσωπικού του Ο.Α.Ε.Δ., που ασχολείται με προγράμματα της προηγούμενης παραγράφου, πέραν του κανονικού ωραρίου υπηρεσίας.
5.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 2054/1952 (ΦΕΚ 96 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 1. Για την επιδότηση των στρατευόμενων μισθωτών, επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα, οργανισμοί και γενικά όλοι οι εργοδότες οποιασδήποτε μορφής και εθνικότητας, καθώς και το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον απασχολούν εντός των ορίων της Χώρας προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούνται όπως καταβάλλουν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδική εισφορά, υπολογιζόμενη επί των κάθε φύσης αποδοχών του προσωπικού τους, αδιακρίτως φύλου ή εθνικότητας. Η κατά τα ανωτέρω ειδική εισφορά ορίζεται για το σύνολο των υπόχρεων σε ποσοστό 1%.
6.  
  Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α), για την Εκποίηση αχρήστων ειδών γραφειακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού Ο.Α.Ε.Δ..
7.  
  Στο άρθρο 45 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες εκτίμησης της αξίας και εκποίησης των παραγόμενων προϊόντων.
8.  
  Η αμοιβή των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας που συγκροτεί ο Ο.Α.Ε.Δ. για το έργο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 1836/1989, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 2224/1994 και των επιτροπών της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 2224/1994, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας,κατά παρέκκλισητων διατάξεωντου άρθρου 3 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και του άρθρου 18 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α), όπως ισχύει σήμερα.
9.  
  Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας μπορούν να συνιστώνται επιτροπές και ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων για τη μελέτη πάσης φύσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.
10.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, άνθρωποι του πνεύματος, των τεχνών, του θεάματος και του θεάτρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξαιρετικές οικονομικές δυσχέρειες, εφόσον έχουν εισέλθει σε καθεστώς συνταξιοδότησης, δύνανται να λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον παραπάνω Οργανισμό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Τα κριτήρια για τη χορήγηση της παραπάνω ενίσχυσης θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Πολιτισμού.
Άρθρο 4 "Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής"
1.  
  Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ε.Ε.Κ.Α.)Στη σύνθεση της Π.Ε.Ε.Κ.Α., που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α), όπως ισχύει, προστίθεται και ένας εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ. Ο εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ. είναι μέλος του περιφερειακού συμβουλίου του άρθρου 51 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α). Αυτός επιλέγεται από όλους τους εκπροσώπους των Τ.Ε.Δ.Κ. της περιφέρειας που είναι μέλη του περιφερειακού συμβουλίου. Αν δεν επιλεγεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία περιελεύσεως της τελευταίας προσκλήσεως για ορισμό, αυτός ορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. Άρθρο S Στελέχωση Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κ.Π.Δ.Σ.Ε.Κ.)Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις μπορεί κατ εξαίρεση να προέρχεται και με αποσπάσεις από το Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως. οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1943/ 1991 (ΦΕΚ 50 Α)· Οι αποσπάσεις γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναίνεση του αποσπώμενου. Η απόσπαση γίνεται για διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι λήξης του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης· Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια.
Άρθρο 6 "Θέματα Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) και Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 2297/1994 (ΦΕΚ 50 Α) η φράση και ο αναπληρωτής προέδρου διαγράφεται και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) στο εξής θα είναι πλήρους απασχόλησης, οι αποδοχές του θα ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ι.Ε..
2.  
  Τα εδάφια α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) αντικαθίστανται ως εξής: α) Εφόσον κληθεί, μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., άνευ ψήφου, εισηγείται για κάθε θέμα που φέρεται προς συζήτηση στο Δ.Σ. και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων. β) Διευθύνει τις υπηρεσίες του Ε.Ι.Ε. και συντονίζει το έργο των Τμημάτων του, στα πλαίσια των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντολών του Προέδρου..
3.  
  Το άρθρο 6 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Οι υπηρεσίες του Ε.Ι.Ε. περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα: α) Τμήμα Μελετών και Ερευνών, β) Τμήμα Κατάρτισης, Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης, γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, δ) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου, ε) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στ) Τμήμα Συνθηκών Εργασίας και Οικονομίας της Υγείας.
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98 Α) τροποποιείται ως εξής: 1. Στο Ε.Ι.Ε. συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ως Πρόεδρο αυτής, το Διευθυντή του Ε.Ι.Ε. ως Αντιπρόεδρο αυτής και τους προϊσταμένους των έξι (6) τμημάτων, ως μέλη..
5.  
  Το εδάφιο 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και ο αναπληρωτής του προέδρου, ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται από τα τακτικά μέλη αυτού.
Άρθρο 7 "Χρηματοδότηση της εθνικής συμμετοχής ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων"
1.  
  Από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ετήσιους προϋπολογισμούς των Γενικών Γραμματειών Νέας Γενιάς, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Απόδημου Ελληνισμού, Ισότητας των Φύλων και Αθλητισμού, καθώς και των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, χρηματοδοτούνται, κατά το μέρος της εθνικής συμμετοχής με μορφή επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων, τα Κέντρα Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα νοσοκομεία και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια των λειτουργικών προγραμμάτων για τους ανθρώπινους πόρους εθνικού και περιφερειακού σκέλους του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των κοινοτικών πρωτοβουλιών. Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της εθνικής συμμετοχής είναι η έγκριση αντίστοιχων ενεργειών από το Υπουργείο Εργασίας και τις γενικές γραμματείες των περιφερειών, σύμφωνα με τις αποφάσεις 115372 από 11.11.1994 (ΦΕΚ 854 Β) του Υφυπουργού Εργασίας και 115373 από 11.11.1994 του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 854 Β).
2.  
  Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως ρυθμίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και κατά περίπτωση του αντίστοιχου κατά γενική γραμματεία υπουργού ή των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Πολιτισμού
3.  
  Οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιοτήτων των Γενικών Γραμματειών, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν θίγονται.
4.  
  Προγράμματα που εφαρμόζονται από αρμόδιους φορείς, οποιασδήποτε νομικής μορφής του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, μετά από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνδρομής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, μπορεί να χρηματοδοτούνται κατά το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει και την ευθύνη της καλής εκτέλεσης τους. Οι προϋποθέσεις εγκρίσεως των ανωτέρω προγραμμάτων, η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.
5.  
  Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της χρηματοδότησης της παρ. 1 του παρόντος.
6.  
  Τα ποσά που καταβάλλει το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποδίδονται στο Υπουργείο Εργασίας από το Δημόσιο δια του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων ή από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με τη δημιουργία συγκεκριμένης ΣΑΕ για το Υπουργείο Εργασίας ή όπως άλλως ήθελε ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών
Άρθρο 8 "και παρεμπόδιση εισόδου των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας στους τόπους εργασίας"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Π.Δ..
2.  
  Ο παρεμποδίζων την είσοδο των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα, για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στους τόπους εργασίας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ως και ο υπόχρεος προς παροχή στοιχείων ή πληροφοριών εργοδότης, διευθυντής της επιχείρησης ή εκπρόσωπος, που αρνείται την παροχή των στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των άνω οργάνων ή της αστυνομικής αρχής με τις ποινές του άρθρου 8 του ν. 2207/1994 (ΦΕΚ 65 Α).
3.  
  Για τα συλλογικά όργανα που συγκροτούνται από τον Υπουργό Εργασίας, σε περίπτωση που δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι από τους ενδιαφερόμενους φορείς, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται με το έγγραφο της πρόσκλησης, που δεν μπορεί να υπολείπεται των δεκαπέντε (15) ημερών, ο Υπουργός Εργασίας προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων των φορέων κατά την κρίση του
4.  
  Στα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας που προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας αυτού, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας
Άρθρο 9 "Παροχές σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων"
1.  
  Παροχές σε είδος προς εργαζομένους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητος του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα. Στην έννοια των παροχών αυτών περιλαμβάνεται η χορήγηση τροφής (ελαφρό γεύμα, γεύμα, δείπνο), κατά τη διάρκεια του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και κατά την ώρα του διαλείμματος, ανεξάρτητα εάν ο χρόνος του διαλείμματος είναι αμειβόμενος.
2.  
  Το περιεχόμενο, το είδος και η αξία των ανωτέρω παροχών καθορίζονται από τον ίδιο τον εργοδότη
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1 και μετά σύμφωνη γνώμη της οικείας αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης, που καλύπτει την επιχείρηση ή εν ελλείψει της κλαδικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπου υφίσταται, η έννοια των παροχών σε είδος που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή.
4.  
  Με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν θίγεται ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο αλλάζει το καθεστώς και ο χαρακτήρας των παροχών σε είδος, οι οποίες χορηγούνται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Άρθρο 10
1.  
  Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) εισφορά, καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ., συνεισπράττεται με τις υπέρ Ι.Κ.Α. εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α.
2.  
  Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, που σχεδιάζουν και εκτελούν δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσοστό 0,45% για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Το ποσό, που δαπανήθηκε για την υλοποίησή τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ έτος καταβληθείσα εισφορά, θα επιστρέφεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στις επιχειρήσεις, παρακρατουμένου ποσοστού 10% για τις διοικητικές δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκε ο Οργανισμός, εφόσον επιτελέσουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 4. Εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις δεν διέθεσαν χρήματα για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, ουδεμία υποχρέωση επιστροφής έχει ο Οργανισμός.
3.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Από τον Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. επιχορηγείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων από τους φορείς που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), σε ποσοστό που μπορεί να φθάνει το 10% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε..
4.  
  Οι Επιτροπές Διαχείρισης των Λογαριασμών Ε.Κ.Λ.Α. και Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. μπορούν να αποφασίζουν την πραγματοποίηση δαπανών:.
 1. για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων,
 2. για την αμοιβή των μελών τους, λόγω συμμετοχής στις συνεδριάσεις των Επιτροπών και
 3. για κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών των Λογαριασμών.
 4. Οι παραπάνω δαπάνες δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων των νόμων 1256/1982 και 1505/ 1984.
5.  
  Από τα έσοδα υπέρ του Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. και του Ε.Κ.Λ.Α., ουδεμία παρακράτηση γίνεται υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ), του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων των Εργαπκών - Επαγγελματικών Οργανώσεων (Τ.Ε.Α.Ε.Υ. Ε.Ε.Ο.).
Άρθρο 11
1.  
  Στο άρθρο 6 του ν. 2224/1994 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως: 4. α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α). Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. β. Το άρθρο 18 του ν. 1264/1982 ισχύει τόσον επί των υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, όσον και επί των μισθωτών των απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Κάθε άλλη αντίθετη ρύθμιση καταργείται.
Άρθρο 12
1.  
  Στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1876/1990 προστίθεται περίπτωση γ, η οποία έχει ως ακολούθως: γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι εργοδότες.
Άρθρο 13
1.  
  Στο άρθρο 28Α του ν. 2190/1994 προστίθεται παράγραφος 3 η οποία έχει ως εξής: 3. Ιδιαίτερα όσον αφορά το Νομό Κοζάνης, οι προσλήψεις προσωπικού της Δ.Ε.Η. μέχρι 31.12.1995 για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες της που ευρίσκονται στο Νομό αυτόν, πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα από τους υπαγόμενους στην περίπτωση του εδαφίου β της άνω παραγράφου 2, ομαδικώς απολυθέντες από βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις του νομού Κοζάνης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που προέκυψε από την κατ εφαρμογή του παρόντος νόμου τελευταία προκήρυξη της Δ.Ε.Η. Οι ειδικότητες με τις οποίες θα προσληφθεί το υπόψη προσωπικό θα προσδιορισθούν με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες της επιχείρησης σε συνδυασμό με τα προσόντα των υποψηφίων, κατά την πρόσληψή τους. Μετά την εξάντληση των υπαγομένων στο εδάφιο β της παραγράφου 2, οι προσλήψεις προσωπικού στο Νομό Κοζάνης θα γίνονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 μεταξύ των λοιπών περιπτώσεων των εδαφίων α, γ και δ της παραγράφου αυτής, στις οποίες επιμερίζεται αναλογικά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου.
2.  
  Η παράγραφος 3, του άρθρου 28Α του ν. 2190/1994 αναριθμείται σε 4 και τροποποιείται ως εξής: 4. Οι λεπτομέρειες και ο τρόπος εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 ρυθμίζονται με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 16
1.  
  Στους επιλαχόντες δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., που έχει παραχωρηθεί κατοικία με οριστικό παραχωρητήριο και κατοικούν σ αυτή επί τέσσερα (4) και πλέον συνεχή χρόνια, ως και στους επιλαχόντες που έχει παραχωρηθεί η χρήση κατοικίας με συμφωνητικό παραχώρησης και κατοικούν σ αυτή επί έξι (6) και πλέον χρόνια, αλλά στη συνέχεια με δικαστικές αποφάσεις δικαιώνονται οι αποκλεισθέντες από τον Ο.Ε.Κ. αρχικοί δικαιούχοι των κατοικιών αυτών, παραχωρείται άλλη κατοικία αναλόγου αξίας και εμβαδού με αυτήν που τους έχει παραχωρηθεί και η οποία βρίσκεται σε οικισμό του Ο.Ε.Κ. στον ίδιο νομό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη κενή κατοικία ή διαμέρισμα, ο Ο.Ε.Κ. είτε χορηγεί στο δικαιούχο άτοκο δάνειο για αγορά κατοικίας είτε αγοράζει και παραχωρεί στο δικαιούχο άλλη κατοικία ή διαμέρισμα με τους όρους του αρχικού οριστικού παραχωρητηρίου στην πρώτη περίπτωση και με όρους παραχωρητηρίου που ισχύουν κατά την παραχώρηση της κατοικίας στη δεύτερη περίπτωση. Τυχόν επιπλέον τίμημα για κατοικία σε οικισμό βαρύνει το δικαιούχο. Το επιπλέον τίμημα για την αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος βαρύνει τον Ο.Ε.Κ.
Άρθρο 19
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κρότους.
Άρθρο Άρθρο14
1.  
  Ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει τις οφειλόμενες λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας νόμιμες αποζημιώσεις στους μισθωτούς του ξενοδοχείου του Αιγίου Ελίκη, που διέκοψε τη λειτουργία του λόγω σεισμών. Για την καταβολή των πιο πάνω αποζημιώσεων οι μισθωτοί οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου, αφού προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας για το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης. Η δαπάνη για την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών θα βαρύνει το Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη, που θεσπίστηκε από το άρθρο 16 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α).
Άρθρο Άρθρο15
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 2008/ 1992 (ΦΕΚ 16 Α) εφαρμόζονται και για τους τεχνικούς και υγειονομικούς επιθεωρητές, που εργάζονται στο Υπουργείο Εργασίας και στις Επιθεωρήσεις Εργασίας και τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και μετακινούνται για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, μετρήσεων διαφόρων παραγόντων στους χώρους εργασίας και τη διερεύνηση των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων.
Άρθρο Άρθρο17
1.  
  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 του α.ν. 5Ι9/1945, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 1346/1983, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής: Ειδικότερα για τους απασχολουμένους εποχιακά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, ορίζεται ότι κατά τη λήξη της εποχιακής τους απασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο δικαιούνται αποδοχών αδείας δύο (2) ημερών κατά μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από τυχόν οφειλόμενη σε αυτούς αποζημίωση για άλλο λόγο. Για απασχόληση μικρότερη από μήνα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Ο χρόνος της ετήσιας άδειας δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ετησίως. Ο χρόνος της άδειας αυτής είναι χρόνος εν ασφαλίσει, οι δε αποδοχές υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων κρατήσεις, αναγνωρίζονται δε ως ημέρες που διανύθηκαν σε καθεστώς απασχόλησης από τον Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο Άρθρο18
1.  
  Το με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εργάζεται στον Οργανισμό προ του έτους 1992 ή έχει προσληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1682/1987 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του ν. 993/1979, τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1735/1987, του άρθρου 59 του ν. 1759/1988, τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1735/1987, του άρθρου 56 του ν. 1943/1991 και του άρθρου 13 του ν. 2116/1993, μονιμοποιείται, εφόσον υποβάλει σχετικό αίτημα εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντάσσεται σε υπάρχουσες κενές ή συνιστώμενες οργανικές θέσεις, αντίστοιχων υφιστάμενων ή συνιστώμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ο.Α.Ε.Δ., κλάδων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/115372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/115372 1994
ΝΟΜΟΣ 1952/2054 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2054 1952
ΝΟΜΟΣ 1955/3198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3198 1955
ΝΟΜΟΣ 1979/993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/993 1979
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1262 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1346 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1682 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1957 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
0) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1993/2150 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειάς της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις. 1994/2207 1994
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
ΝΟΜΟΣ 1994/2297 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2297 1994
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/5Ι9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/5Ι9 1945
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/690 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/690 1945
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1996/2372 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. 1997/2556 1997
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2639 1998
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. 1998/2643 1998
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. 2007/3552 2007
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Σύνθεση, συγκρότηση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.). 1996/177 1996