ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2339

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-09-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. 174/1963 (ΦΕΚ 37Α Ί30.3.1963) και προσαρμόσθηκε προς το Κοινοτικό Δίκαιο με τα Π.Δ/τα 409/1986 (ΦΕΚ 191 Α ), 498/1987 (ΦΕΚ 236 Α ) και όπως ισχύει σήμερα, και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε αυτή με το άρθρο 17 του ν. 1934/1991 (ΦΕΚ 31 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 2. Το καταστατικό τροποποιείται ή κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορίου. Για την τροποποίηση ή κωδικοποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης, καθώς και τον τρόπο παραγματοποίησης της. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού αυτής ή η μείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συμψηφισμό ζημιών ή επιβάλλεται από το νόμο. Ο Υπουργός Εμπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση για μείωση, αν θεωρεί, με βάση την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, ότι μετά τη μείωση δεν απομένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών. Άρθρο 3 Στο άρθρο 5 του κωδ.ν. 2190/1920 προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 ως εξής: 4. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά αντικείμενα, η επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. 5.Η τυχόν διεύρυνση του σκοπού δεν συνεπάγεται αναγκαίως και τη μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας, με την οποία η εταιρεία είναι ήδη γνωστή στις συναλλαγές. 6.Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Άρθρο 4 1.Το άρθρο 7 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, καταργείται. 2.Τα εδάφια β και ί της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του κωδ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ/τος 360/1993 (ΦΕΚ 154 Α), αντικαθίστανται ως εξής: β. Οι αποφάσεις της διοίκησης για την έγκριση της τροποποίησης ή κωδικοποίησης καταστατικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν. ι. Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις. 3.Στην παράγραφο 11 του άρθρου 7β του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 4.Στην παράγραφο 12 του άρθρου 7β του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Άρθρο 5 1.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 και η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του κωδ.ν. 2190/1920 απαλείφονται και οι παράγραφοι 6 και 7 του ίδιου άρθρου αριθμούνται αντίστοιχα σε 5 και 6. 2.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8α του κωδ.ν. 2190/1920 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας, που προσφεύγει στην εν όλω ή εν μέρει υπό του κοινού με δημόσια εγγραφή κάλυψη αυτού, ορίζεται στο ποσό των δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο. 2.Η με δημόσια εγγραφή σύναψη ομολογιακού δανείου επιτρέπεται μόνο σε ανώνυμη εταιρεία που έχει μετοχικό κεφάλαιο δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο και για ποσό όχι ανώτερο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Άρθρο 6 1.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Ειδικότερα, για την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: α) προκειμένου περί γηπέδων οι τίτλοι κτήσεως, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, η τιμή κτήσεως, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές σε συνδυασμό πάντοτε με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, β) προκειμένου περί κτιρίων οι τίτλοι κτήσεως, οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη τεχνοοικονομική έκθεση μηχανικού, γ) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσεως, ο βαθμός χρησιμοποίησής τους, ο βαθμός συντήρησης, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία. 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση των μελών της επιτροπής των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 που καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερομένους μετά το πέρας της εκτίμησης. Άρθρο 7 1.Το άρθρο 11 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 11 1.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. 3.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. 4.Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν ( 1 ) ακόμη μήνα. 5.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. 6.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 2.Στο άρθρο 11α του κωδ.ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 1 και το ισχύον κείμενο του άρθρου αυτού, αριθμείται ως παράγραφος 2: Ί. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαιρείται σε μετοχές που μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Άρθρο 8 1, Το εδάφιο η της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: η) Καμία αύξηση κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση, κατά το εδάφιο ε, της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη νόμου. 2.Το άρθρο 12α του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12 α Σε, περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες από αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 9 Η παράγραφος 2α του άρθρου 13 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, απαλείφεται και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται ως εξής: Ί. α) Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α. β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. 2.Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 3.Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση. 4. 1)Κατ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού. 2)Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. 3)Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 5.Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παράπονο διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του παρόντος χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και ηι προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Άρθρο 10 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. 2.Στο άρθρο 20 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 ως εξής: 3.Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 4.Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 5.Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο. 6.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. 7.Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. 3.Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. 4.Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3.Το καταστατικό μπορεί να ορίζει θέματα για τα οποία η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. 5.Η παράγραφος 1 του άρθρου 22β του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Άρθρο 11 1.Στο άρθρο 25 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 2.Το εδάφιο γ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στη έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 3.Στο άρθρο 26 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: 3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Άρθρο 12 1.Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 29 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίστανται και προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής: 3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι ομολογιών, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα, στα οποία για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 6.Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3, 4 και 5 αντίστοιχα, του παρόντος άρθρου. Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των παραγράφων 3, 4 και 5. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής: 3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι για όλες ή συγκεκριμένες αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29, απαιτούνται μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 4. Η πρόβλεψη αυξημένης πλειοψηφίας για τα θέματα της παραγράφου 1, δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των παραγράφων 3, 4, 5 καιτου άρθρου 29. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλευση μετοχών. 3.Το εδάφιο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: στ. συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και 4.Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται νέο εδάφιο δ1, ως εξής: α) Οι κατά το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του παρόντος αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. δ) Η κατά το άρθρο 78 του παρόντος απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της. Άρθρο Άρθρο 13 1.Το άρθρο 36α του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 36α 1.Όταν, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις το· άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α). 2.Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. 2.Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 3.Οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 39 του κωδ. ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: 3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28. 6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 4.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39α του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2156/1993 (ΦΕΚ 109 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Αρμόδιοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου, ως και οι υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που υπηρετούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ανωνύμων εταιρειών και εμπορίου, οριζόμενοι με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που συμπληρώνουν οκταετή υπηρεσία και κατηγορίας ΔΕ που συμπληρώνουν δεκαεπταετή υπηρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου. 5.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι κατωτέρω και υπό τις εξής προϋποθέσεις. 6.Η παράγραφος 5 του άρθρου 42α του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 5. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. 7.Η παρ. 5 του άρθρου 43β του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 5. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης: 1)στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β και 2)κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί πς προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26. Άρθρο 14 1.Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 49 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίστανται και προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: 4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Η γενική συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. 2.Στο άρθρο 53 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 4. Η αμοιβή των ελεγκτών Α.Ε. που διενεργούν τον κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έλεγχο καθορίζεται, μετά το πέρας του ελέγχου, από τον Υπουργό Εμπορίου και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Άρθρο Άρθρο 15 1.Η υπό των άρθρων 54 έως και 63γ του κωδ.ν. 2190/1920 προβλεπόμενη χρηματική ποινή, ορίζεται στο ποσό των δραχμών 300.000, κατ ελάχιστον, τροποποιουμένων ως προς το σημείο αυτό των άρθρων αυτών. 2.Προστίθεται άρθρο 63δ στον κωδ.ν. 2190/1920 που έχει ως εξής: Άρθρο 63 δ Για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, που προβλέπονται στα άρθρα 11 παράγραφος 5, 20 παράγραφος 7, 26α παράγραφος 2 και 43β παράγραφοικαι 6, επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 δραχμών υπέρ του Δημοσίου. Ο τρόπος επιβολής του προστίμου, η αναπροσαρμογή του ύψους αυτού, καθώς και η διαδικασία είσπραξής του, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο Άρθρο 16 Τα άρθρα 66 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει και 51 του ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίστανται ως εξής: 1. Η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, εκτός αν η διαφορά αυτή καλυφθεί με νέα εισφορά των εταίρων. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι όροι του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 2.Από τη συντέλεση των κατά το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 δημοσιεύσεων και παράλληλα των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β για τη γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους. Άρθρο Άρθρο 17 Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: 2. Μετατροπή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της, γίνεται με απόφαση όλων των εταίρων, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8, εκτός αν η διαφορά καλυφθεί με νέα εισφορά των εταίρων. Η απόφαση των εταίρων, η οποία περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στον Υπουργό Εμπορίου για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 4. Η παραπάνω απόφαση, μαζί με τη σχετική έγκριση, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νόμου, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, μετά δε την τήρηση αυτών η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους. Κάθε εταίρος λαμβάνει μετοχές ανάλογα με την αξία της εταιρικής του μερίδας. Η επωνυμία της μετατραπείσας εταιρείας μπορεί να διατηρηθεί εφαρμοζομένης και της διατάξεως του άρθρου 5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετετράπη, εξακολουθούν να ευθύνονται και μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που ανελήφθησαν μέχρι της ολοκληρώσεως των κατά τις διατάξεις του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητας, εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως για τη μετατροπή της εταιρείας. 3. Στις από μετατροπή προερχόμενες εταιρείες μπορούν να εισέλθουν και νέοι μέτοχοι. Άρθρο 18 Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του κωδ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Σε περίπτωση διάσπασης ανώνυμης εταιρείας με απορρόφηση και με σύσταση νέων εταιρειών, κατά τα προβλεπόμενα από την παρ. 4 του άρθρου 81, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 82 έως και 87 και του άρθρου 88, κατά περίπτωση. Άρθρο 19 Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 προστίθεται η εξής φράση: ή από την κατά το άρθρο 9 του κωδ. ν. 2190/1920 προβλεπόμενη επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Άρθρο 20 Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 15 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α) αντικαθίστανται ως εξής: *6. Η κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες εποπτεία, ως προς τη σύσταση, τροποποίηση και λειτουργία των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, ασκείται από τον Υπουργό Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, καταργουμένης κάθε άλλης αντίθετης ως προς την εποπτεία διάταξης του νόμου τούτου. 7. Το μητρώο των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών τηρείται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.8 του κωδ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών. Άρθρο 21 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του κωδ.ν. 2190/1920, όπως μεταγενέστερα έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, με τον τίτλο κωδ.ν. 2190/1920. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η συγχώνευση, ο χωρισμός και η δημιουργία νέων άρθρων, η φραστική διευκρίνιση, η μεταφορά στη δημοτική, η διόρθωση και η προσαρμογή της ορολογίας, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων. Άρθρο 22 1.Για όσους υπαλλήλους του Ταμείου Λαϊκών Αγορών ο τερματισμός της συντάξιμης υπηρεσίας τους ανάγεται σε χρόνο μετά την 1.1.1996, το ύψος της εφάπαξ αποζημίωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται με το ν. 169/1975, αυξάνεται κατά ποσοστό 51%. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Λαϊκών Αγορών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ποσοστιαία αύξηση στο ύψος της παρεχόμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 169/1975 περί συμπληρώσεως του α.ν. 1470/1938 και 4153/1961, εφάπαξ αποζημίωσης στους εξερχόμενους της υπηρεσίας μόνιμους υπαλλήλους του Ταμείου. Η ποσοστιαία αύξηση της πιο πάνω εφάπαξ αποζημίωσης δεν μπορεί να υπολείπεται της αντίστοιχης που χορηγείται κάθε φορά στο εφάπαξ βοήθημα των δικαιούχων του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Άρθρο 23 1.Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια, τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 1995-1996 μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 1994-1995. 2.Τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 1995-1996 μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 1994-1995. 3.Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, που από το καταστατικό τους είναι ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μπορούν να αναπροσαρμόζουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 1995-1996 έναντι των διδάκτρων σχολικού έτους 1994-1995 και πέραν του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%), αλλά μόνο μέχρι ποσοστού που θα καλύπτει τις νομοθετημένες και ανελαστικές δαπάνες τους. Τα εν λόγω εκπαιδευτήρια υποχρεούνται να παρέχουν στους ελεγκτές του Υπουργείου Εμπορίου τα στοιχεία που τους ζητούνται και με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι η γενόμενη αύξηση δεν υπερβαίνει το ύψος των νομοθετημένων και των ανελαστικών δαπανών τους. 4.Στην έννοια του όρου δίδακτρα περιλαμβάνονται και τα κάθε φύσης ποσά, που εισπράττονται από τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια, τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και από τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού ή για φροντιστηριακά μαθήματα κ.λπ.. 5.Πληρωμές, που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 1995-1996 με την προοπτική αύξησης, θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων ποσών που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται. 6.Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, των κάθε είδους φροντιστηρίων, των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, των ιδιωτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και τα ιδρύματα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, που εισπράττουν δίδακτρα με την παραπάνω έννοια, κατά παράβαση των παραγράφων 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ανά μαθητή, για τον οποίο εισπράττονται τα δίδακτρα αυτά. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με απόφαση του οικείου νομάρχη. 7.Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σχολεία ή φροντιστήρια ξένων γλωσσών, που λειτουργούν με βάση διμερείς μορφωτικές συμβάσεις - συμφωνίες, καθώς και σχολεία που εφαρμόζουν μόνον ξένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δέχονται προς φοίτηση μόνο μαθητές ξένης υπηκοότητας, Άρθρο 24 1.Βιομηχανικές μεταποιηπκές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις επεξεργασίας υγρών καυσίμων και υγραερίων, καθώς και επιχειρήσεις εναποθήκευσης εύφλεκτων τοξικών ή εκρηκτικών υλών που υποχρεούνται από την κείμενη νομοθεσία στην πραγματοποίηση έργων για την αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.) και οι οποίες προβαίνουν σε: 1)δαπάνες για τη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής και διαδικασιών για την αντιμετώπιση Β.Α.Μ.Ε., 2)δαπάνες για ανάπτυξη - εφαρμογή εναλλακτικών, χαμηλού κινδύνου, παραγωγικών λειτουργιών, 3)δαπάνες για ανάπτυξη - εφαρμογή συστημάτων ανίχνευσης και προειδοποίησης κινδύνων, 4)δαπάνες για ανάπτυξη - εφαρμογή ή βελτιστοποίηση, μετά από αξιολόγηση, κατασταλτικών τεχνολογιών, δύνανται να επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στις ανωτέρω δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της σχετικής μελέτης που προηγήθηκε της εφαρμογής, οι δαπάνες που θα αφορούν στις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού, που μπορεί να δημιουργηθούν από τις ανωτέρω εφαρμογές, καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας, αποτελεσμάτων έρευνας και γνώσεων, που μπορεί να απαιτηθούν. 2.Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των δαπανών. 3.Η υπαγωγή των δαπανών των επιχειρήσεων της παρ. 1 στις διατάξεις του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Β.Α.Μ.Ε. της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί βάσει ειδικών κριτηρίων, που καθορίζοντται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι προϋποθέσεις υπαγωγής, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου και εκταμίευσης, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, με γνώμονα την υποστήριξη δράσεων για την πρόληψη, τον περιορισμό και την καταστολή κινδύνων από Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης. 4.Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γνωμοδοτική Επιτροπή Β.Α.Μ.Ε. και ορίζεται η σύνθεσή της. Η Επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για την υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του παρόντος άρθρου των υποβαλλόμενων αιτήσεων επιχορήγησης και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση συγκροτείται η ανωτέρω Επιτροπή και ορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 5.Για την υποβοήθηση του έργου της η Γνωμοδοτική Επιτροπή Β.Α.Μ.Ε. μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα, ειδικό σε Β.Α.Μ.Ε., το έργο της γνωμοδότησης ή της αξιολόγησης της πληρότητας αίτησης επιχορήγησης και της καταλληλότητας των προτεινόμενων σε αυτήν έργων. Με υπουργική απόφαση δύναται να καθορίζονται τα ειδικά προσόντα, οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ο εμπειρογνώμονας αυτός, οι όροι ανάθεσης, το είδος της σύμβασης, ο χρόνος που θα διαρκεί, η αμοιβή του, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Η αμοιβή που θα προβλεφθεί θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Άρθρο 25 Επικουρική ασφάλιση Οι υπάλληλοι της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπάγονται ως προς την επικουρική τους ασφάλιση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου. Οσοι προέρχονται από άλλες υπηρεσίες διατηρούν το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης της προηγούμενης υπηρεσίας τους. Άρθρο 26 Στο άρθρο 4 του κωδ. ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής: 5. Η απόρριψη από τον Υπουργό Εμπορίου αίτησης για την παροχή άδειας σύστασης ανωνύμου εταιρείας ή για την έγκριση τροποποίησης καταστατικού ή για την εγκατάσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, κατά το άρθρο 50 και επόμενα του παρόντος νόμου, γίνεται μετά από γνώμη της Επιτροπής Ανωνύμων Εταιρειών, που αποτελείται από: α) το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Εμπορίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως ή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Εμπορίου, κατά περίπτωση, αναπληρούμενους από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, γ) έναν καθηγητή εμπορικού δικαίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εμπορίου και δ) ένα δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω, ειδικευμένο σε θέματα εμπορικού δικαίου, υποδεικνυόμενο με τον αναπληρωτή του από το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., ε) ένα δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω ειδικευμένο σε θέματα εμπορικού δικαίου, υποδεικνυόμενο από το Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων. Ο πρόεδρος με τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον Υπουργό Εμπορίου. Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως του Υπουργείου Εμπορίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εμπορίου. Ο Υπουργός Εμπορίου δικαιούται να ζητά γνωμοδότηση της Επιτροπής αυτής και για άλλα θέματα που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου καθορίζεται κάθε φορά το ποσό του παραβόλου, που υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να καταβάλλει στο Δημόσιο Ταμείο, για όλες τις περιπτώσεις που ζητείται η γνώμη της Επιτροπής, καθώς και η αποζημίωση που καταβάλλεται στον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988. Η Επιτροπή Ανωνύμων Εταιρειών βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον μέλη της. Άρθρο 27 Στο άρθρο 7 παρ. 4 εδάφ. α του ν. 2081/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2115/1993, προστίθεται εδάφιο β, το οποίο έχει ως εξής: Ή θητεία των μελών των οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων, στα οποία δεν έχουν διενεργηθεί εκλογές μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, παύει αυτοδικαίως από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας του Επιμελητηρίου, κατόπιν αιτήσεως της εποπτεύουσας αρχής, δικάζον ανεκκλήτως, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ορίζει πενταμελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή από τα μέλη του Επιμελητηρίου. Η Επιτροπή αυτή οφείλει εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από του διορισμού της να διενεργήσει εκλογές, σύμφωνα με την κείμενη περί Επιμελητηρίων νομοθεσία. Η θητεία του Δίοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί λήγει στον ίδιο χρόνο λήξης της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών Επιμελητηρίων. Άρθρο 28 Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 19 του ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αντικαθίστανται ως εξής: 1. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί με το καταστατικό σε έναν ή περισσότερους εταίρους για ορισμένο χρόνο μπορεί να ανακληθεί από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) μόνο για σπουδαίο λόγο, εφόσον ελήφθη για αυτό καταφατική απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων. Τέτοια απόφαση δεν απαιτείται όταν υπάρχουν δύο μόνο εταίροι. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η διαχείριση, που έχει ανατεθεί με το καταστατικό σε εταίρους για χρόνο μη ορισμένο, ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση. 4. Η διαχείριση, που έχει ανατεθεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σε εταίρους ή σε τρίτους μη εταίρους για ορισμένο χρόνο, ανακαλείται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων οποτεδήποτε με την επιφύλαξη της τυχόν αξιώσεως για αποζημίωση. Εάν οι εταίροι είναι δύο, σε περίπτωση διαφωνίας, η διαχείριση μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο μόνο για σπουδαίο λόγο, χωρίς απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Σε περίπτωση επείγοντος αποφασίζει προσωρινά το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 29 Μετά την παρ. 3 του άρθρου 39α του κωδ. ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2156/1993 (ΦΕΚ 109 Α), προστίθεται παρ. 4, που έχει ως εξής: 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εμπορίου συνιστάται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο περιέρχονται τα έσοδα από ειδική εισφορά ποσοστού επτά τοις εκατό (7%), που επιβάλλεται επί των τελών δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του κωδ. ν. 2190/1920, υπέρ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις διάθεσης της κατά τα ανωτέρω εισφοράς στους υπαλλήλους, ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. Άρθρο 30 1.Συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορίου ειδική επιτροπή για τη σύνταξη νέου Αγορανομικού Κώδικα. 2.Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εμπορίου, από καθηγητές πανεπιστημίου, δικαστικούς λειτουργούς, ειδικούς επιστήμονες και υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου. Ο αριθμός των μελών της επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (9). Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου. 3.Η επιτροπή περατώνει το έργο της μέσα στην προθεσμία που ορίζει η απόφαση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με νέα κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εμπορίου. 4.Στον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988. 5.Ο Κώδικας της παραγράφου 1 θα κυρωθεί με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Άρθρο 31 Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου, εφόσον από αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εξαιρούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 1.1.1996. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1997/207 1997