ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/2341

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-10-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Στις κενές θέσεις εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων της Θράκης μπορεί να μετατίθενται εκπαιδευτικοί από άλλα μειονοτικά σχολεία της περιοχής, καθώς και από άλλα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2.Οι μεταθέσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου. 3.Κατά τη διενέργεια των μεταθέσεων το Συμβούλιο συνεκτιμά την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση και τις μεταπτυχιακές σπουδές των εκπαιδευτικών, που ζητούν μετάθεση, την εκπαιδευτική εμπειρία, τη γνώση ξένων γλωσσών, την εξοικείωση με άλλους πολιτισμούς ή/και θρησκευτικές πρακτικές των διδασκομένων, την αξιόλογη συγγραφική εργασία και γενικότερα την καταλληλότητα τους για προσφορά εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης, η οποία διαπιστώνεται και με προφορική συνέντευξη των υποψηφίων για μετάθεση. 4.Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με μετάθεση σε σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης μπορεί να μετατίθενται σε άλλα μειονοτικά σχολεία ή σε άλλα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διενέργεια των μεταθέσεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία. 6.Οι απομένουσες κενές θέσεις στα μειονοτικά σχολεία, μετά τις μεταθέσεις, πληρούνται με διορισμούς εκπαιδευτικών, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 7.Ο διορισμός των εκπαιδευτικών κατά την προηγούμενη παράγραφο γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά για την επιλογή τους τα προσόντα των υποψηφίων για διορισμό, τα οποία είναι αντίστοιχα των οριζομένων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και διαπιστώνονται με την ίδια διαδικασία. 8.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στην προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία με διορισμό, στις προθεσμίες της υποβολής των δικαιολογητικών, τη διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τους διορισμούς αυτούς. 9.Οι τοποθετούμενοι με διορισμό εκπαιδευτικοί στα μειονοτικά σχολεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσφέρουν υπηρεσία σε αυτά επί μία πενταετία. 10.,Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους το Συμβούλιο εξετάζει τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων, που, ύστερα από κοινή εισήγηση του συντονιστή μειονοτικής εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των γραφείων μειονοτικών σχολείων και των οικείων σχολικών συμβούλων, δεν κρίνονται κατάλληλοι για συνέχιση του διδακτικού έργου τους στα μειονοτικά σχολεία και αποφασίζει αιτιολογημένα για την παραμονή τους ή την απομάκρυνσή τους. 11.Οι κρινόμενοι προς απομάκρυνση τίθενται στη διάθεση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει: για την τοποθέτηση αυτών σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν διορισθεί στην εκπαίδευση οι λαβόντες στο Ιδιο έτος το πτυχίο, που αποτελεί προσόν διορισμού. Οι τοποθετήσεις κατά την παρούσα παράγραφο γίνονται κατά προτίμηση σε περιοχές που οι τοποθετούμενοι επιθυμούν. 12.Για την επιλογή και τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης και την άσκηση αρμοδιοτήτων υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για τους εκπαιδευτικούς αυτούς, συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε ), η σύνθεση του οποίου ορίζεται ως εξής: 1)ένας καθηγητής Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικού Τμήματος ή Παιδαγωγικού Τομέα, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρος, 2)ο συντονιστής μειονοτικής εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου μειονοτικής εκπαίδευσης, ως αντιπρόεδρος, 3)δύο επιστήμονες, ειδικοί σε θέματα μειονοτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι ο Διευθυντής της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. 13.Στο Συμβούλιο μετέχουν οι πρόεδροι των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. όταν συζητούνται θέματα της βαθμίδας αυτής, αναπληρούμενοι από τους αναπληρωτές τους ή οι πρόεδροι των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των ίδιων νομών, όταν συζητούνται θέματα της βαθμίδας αυτής, αναπληρούμενοι από τους αναπληρωτές τους. Επίσης, στο Συμβούλιο αυτό μετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν συζητούνται θέματα της βαθμίδας αυτής ή δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν συζητούνται θέματα της βαθμίδας αυτής. Για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ/τος 75/1986 (ΦΕΚ 28 Α). Κατά την πρώτη εφαρμογή οι εκλογές για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων διεξάγονται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 14.Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των στοιχείων α και γ της παραγράφου 12 και το αναπληρωματικό μέλος του στοιχείου β ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία τους λήγει την 31.12.1996. Το Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της μειονοτικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου αυτού και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 15.Γραμματέας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης διοικητικός υπάλληλος του Γραφείου Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στο Γραφείο αυτό. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θράκης. 16.Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία λογίζεται αυξημένη, για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά τις ισχύουσες διατάξεις πραγματικού χρόνου, ως εξής: 1)για την πρώτη πενταετία και εφόσον συμπληρωθεί αυτή, κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα και είκοσι εκατοστά (1,20), 2)κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της δεύτερης πενταετίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα και τριάντα εκατοστά (1,30), 3)κάθε έτος πραγματικής υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα και πενήντα εκατοστά (1,50). 17.Ο χρόνος της αργίας, διαθεσιμότητας, εκπαιδευτικής άδειας, αναρρωτικής άδειας πέραν των δύο (2) μηνών, καθώς και ο χρόνος απόσπασης σε άλλα σχολεία ή υπηρεσίες, με εξαίρεση το χρόνο απόσπασης στο γραφείο του συντονιστή μειονοτικής εκπαίδευσης και στα γραφεία των μειονοτικών σχολείων, δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας κατά την προηγούμενη παράγραφο. 18.Με ειδικό νόμο, που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Συντάγματος, θα ορισθεί ότι ο παραπάνω διαμορφούμενος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας υπολογίζεται και για τη χορήγηση σύνταξης από το Δημόσιο. 19.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε μειονοτικά σχολεία είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στην έδρα του σχολείου κατά τις εργάσιμες ημέρες. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μεριμνά, στην περίπτωση αυτή, για την ανέγερση ή τη μίσθωση κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς. 20.Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα μειονοτικά σχολεία, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου, χορηγείται πέραν των μεταβαλλομένων ειδικό επίδομα, που ορίζεται στο ένα δεύτερο των συνολικών αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών. Άρθρο 2 1.Με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α), μπορεί να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αποφοίτων λυκείου που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των δυναμένων να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή. 2.Οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης μπορεί να κατατάσσονται σε σχολές ή τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες κατάταξης, καθώς και ο τρόπος επιλογής των κατατασσομένων. 3.Οι κατέχοντες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικοί στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης λαμβάνουν τις αποδοχές του μόνιμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον έχουν δωδεκαετή υπηρεσία στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης ή τριακονταετή συνολική δημόσια υπηρεσία. 4.Στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού: 1)Μία (1) θέση καθηγητή αγγλικής γλώσσας, που προσαυξάνει τις θέσεις του κλάδου Α2 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 143/1973 (ΦΕΚ 216 Α). 2)Μία (1) θέση συντηρητή κτιρίων κλάδου ΔΕ με προσόν διορισμού πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής αντίστοιχης ειδικότητος και τριετή επαγγελματική εμπειρία. Η θέση του συντητηρή κτιρίων με σχέση ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 9 του ν.δ/τος 482/1971 (ΦΕΚ 37 Α) καταργείται. 3)Μία (1) θέση καθηγητή πληροφορικής του κλάδου ΠΕ19. Άρθρο 3 Κρίση υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία 1.Εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το Συμβούλιο αποφασίζει, με βάση αιτιολογημένες προτάσεις του συντονιστή μειονοτικής εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των γραφείων μειονοτικών σχολείων και των οικείων σχολικών συμβούλων, ποιοι από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς στα μειονοτικά σχολεία κρίνονται κατάλληλοι για συνέχιση της προσφοράς διδακτικού έργου σε αυτά. 2.Όσοι δεν κρίνονται κατάλληλοι, με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, αυτού τίθενται στη διάθεση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 1. 3.Για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Άρθρο 4 1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να επεκτείνονται οι σκοποί των ειδικών λογαριασμών του π.δ/τος 432/1988 και της υπουργικής απόφασης Β1/819/1988 και σε θέματα αξιοποίησης των κονδυλίων του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που αφορούν Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες διαχείρισης και λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών, ως προς τα παραπάνω θέματα, καθώς και θέματα έρευνας κατά τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 81/819/1988. 2.Στο άρθρο 2 παρ. 10 στοιχ. γ του ν. 2233/1994 (ΦΕΚΑ) προστίθεται το εξής: από τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται δραστηριότητες των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. που υπάγονται στο Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις. 2009/3748 2009
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών. 2003/1 2003