Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 1 "Σκοπός πολιτικής προστασίας"
1.  
  Για την πολιτική προστασία της χώρας λαμβάνονται μέτρα σχεδιασμού και εφαρμογής της, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη χρησιμοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων
Άρθρο 2
1.  
  Πολιτική προστασία είναι ο σχεδιασμός, η πρόληψη, η υλική και ψυχολογική προπαρασκευή και κινητοποίηση των δυνάμεων και μέσων της χώρας, που αποβλέπει στην προστασία των πολιτών, στη διαφύλαξη των κάθε είδους αγαθών, υλικών και πλουτοπαραγωγικών πηγών, εγκαταστάσεων και μνημείων της χώρας, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις περιπτώσεις αναγκών που προκαλούνται από φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές
2.  
  Δυνάμεις πολιτικής προστασίας είναι: οι κρατικές αρχές και υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, οι κάθε μορφής δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα ιδρύματα, οι εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για την πολιτική προστασία και γενικά όλοι οι πολίτες της χώρας
3.  
  Κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι κάθε αιφνιδιαστική μεταβολή που προκαλείται από φυσικά φαινόμενα, τεχνολογικά ατυχήματα και καταστροφές ή άλλα, σχετικά με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 γεγονότα
4.  
  Φυσική, τεχνολογική ή άλλη καταστροφή είναι κάθε αιφνίδια μεταβολή, που προκαλείται από φαινόμενα φυσικά ή γεγονότα τεχνολογικά ή άλλα τέτοιου είδους, με αποτέλεσμα την πρόκληση ή την απειλή εκτεταμένων απωλειών στο έμψυχο δυναμικό και ζημιών ή καταστροφών σε αγαθά, υλικά και εγκαταστάσεις της χώρας. Τέτοια είναι ιδίως: σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, έντονες χιονοπτώσεις, παγετοί, δριμύ ψύχος, καύσωνας, θύελλες, μεγάλης έκτασης διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ρύπανση από αέρια επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, θανατηφόρες επιδημίες, μεγάλα χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά δυστυχήματα, μολύνσεις εδάφους ή υδάτων.
5.  
  Μικτές καταστροφές: είναι οι καταστροφές που έχουν τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης παραγράφου και εκδηλώνονται ταυτόχρονα ή κατά χρονική ακολουθία
6.  
  Οι καταστροφές διακρίνονται ανάλογα με την έκτασή τους σε:
 1. Γενικές, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η πλήρης κινητοποίηση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας της χώρας
 2. Τοπικές μεγάλης έκτασης, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η διάθεση δυνάμεων και από άλλους νομούς
 3. Τοπικές μικρής έκτασης, για την αντιμετώπιση των οποίων επαρκεί η διάθεση των δυνάμεων του νομού
 4. Θαλάσσιες μεγάλης έκτασης, η αντιμετώπιση των οποίων δεν είναι δυνατή από το σύνολο του δυναμικού και των μέσων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και απαιτείται η συνδρομή και άλλων δυνάμεων
 5. Θαλάσσιες μικρής έκτασης, η αντιμετώπιση των οποίων είναι δυνατή με το δυναμικό και τα μέσα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
7.  
  Κινητοποίηση πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την αποκατάσταση των ζημιών σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 3
1.  
  Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας στο οποίο μετέχουν οι Υπουργοί: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρος, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Γεωργίας, Υγείας και Πρόνοιας, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Στις συνεδριάσεις του λαμβάνουν μέρος κατά περίπτωση και αρμοδιότητα και άλλοι Υπουργοί, εφόσον θεωρείται, κατά την κρίση του Προέδρου, αναγκαία η παρουσία τους.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι:
 1. Η εισήγηση δια του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στο Υπουργικό Συμβούλιο της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα πολιτικής προστασίας
 2. Η διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή άλλες πηγές
 3. Η εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του ετήσιου προγράμματος προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών που είναι αναγκαία στα Υπουργεία και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την πολιτική προστασία της χώρας
 4. Κάθε άλλο ζήτημα σχεδιασμού για την πολιτική προστασία που, κατά την κρίση του Προέδρου του ή μετά από πρόταση μέλους του Συμβουλίου, πρέπει να συζητηθεί στο Συμβούλιο
Άρθρο 4
1.  
  Συνιστάται Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών ή άλλων και γενικά, το συντονισμό των ενεργειών του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας στην αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών
3.  
  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την επίτευξη των σκοπών της:
 1. Συντάσσει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές για την πρόληψη των φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών
 2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, σχέδια πολιτικής προστασίας, αξιολογεί και αναθεωρεί τα υφιστάμενα σχέδια έκτακτης ανάγκης
 3. Καταγράφει τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας της χώρας και διατυπώνει προτάσεις για την κατανομή και την αξιοποίησή τους
 4. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της χώρας
 5. Καταρτίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, καθώς και την εθελοντική συμμετοχή και προσφορά
 6. Προτείνει εκπαιδευτικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ενισχύει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., για την πολιτική προστασία της χώρας.
 7. Εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες για την πολιτική προστασία
 8. Συγκεντρώνει επιστημονικές ή άλλες πληροφορίες και διατηρεί κέντρο τεκμηρίωσης σε ζητήματα πολιτικής προστασίας
 9. Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών και συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας σε ξένες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα
 10. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της χώρας
Άρθρο 5
1.  
  Συνιστάται 15μελές Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στη σύνθεσή του μετέχουν ως μέλη:.
 1. Πέντε (5) εκπρόσωποι επιστήμονες, που υποδεικνύονται από αρμόδια υπουργεία και τους υπαγόμενους στην εποπτεία τους οργανισμούς ή φορείς
 2. Πέντε (5) εκπρόσωποι σχετικών επιστημονικών ενώσεων, πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων
 3. Πέντε (5) ειδικοί επιστήμονες σε θέματα πολιτικής προστασίας, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
 4. Τα θέματα που αφορούν τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη διάρκεια της θητείας των μελών και τη λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι εξής:
 1. Εισηγείται προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και μελέτες πολιτικής προστασίας
 2. Διατυπώνει προτάσεις για τα προγράμματα προμηθειών μηχανικών μέσων και άλλων υλικών αναγκαίων για την πολιτική προστασία της χώρας
 3. Γνωμοδοτεί για την κατάρτιση των κανονισμών και τον καθορισμό των προδιαγραφών για την πρόληψη φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών
 4. Εισηγείται για το περιεχόμενο των κάθε μορφής εκπαιδευτικών προγραμμάτων πολιτικής προστασίας
 5. Γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα σχεδιασμού πολιτικής προστασίας για το οποίο ζητείται η γνώμη του
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Συμβουλίου, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 6 του ν. 1256/1982, (ΦΕΚ 65 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α).
Άρθρο 6 "Ενημέρωση της Βουλής"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υποχρεούται εντός του πρώτου τριμήνου καθενός έτους να υποβάλει στη Βουλή έκθεση για τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό της, η οποία συζητείται στην Ολομέλεια του Σώματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 7
1.  
  Στο τμήμα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, που έχει συσταθεί σε κάθε περιφέρεια με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 193 Α), εντάσσεται οργανική μονάδα πολιτικής προστασίας. Στην αρμοδιότητά της ανήκει η εξειδίκευση του σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, στα ζητήματα οργάνωσης των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών.
2.  
  Σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα συνιστάται αντίστοιχη οργανική μονάδα πολιτικής προστασίας, στην οποία ανατίθεται η εξειδίκευση του σχεδιασμού, σε τοπικό επίπεδο, στα ζητήματα οργάνωσης των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8 "Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εφαρμογή των μέτρων πολιτικής προστασίας είναι οι εξής: α. Εκδίδει την απόφαση για το χαρακτηρισμό των καταστροφών κατά τις διακρίσεις του άρθρου 2 παρ. 6 του νόμου αυτού. Εκδίδει την απόφαση για την κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας. β. Εισηγείται, κατά περίπτωση, στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. γ. Κατευθύνει και συντονίζει το έργο της. πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια της καταστροφής. δ. Διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση γενικών ή τοπικών χερσαίων ή θαλάσσιων μεγάλης έκτασης καταστροφών. ε. Συντονίζει τη διάθεση της επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από άλλες χώρες για την αντιμετώπιση καταστροφών.
Άρθρο 9 "Κινητοποίηση πολιτικής προστασίας Κατάσταση έκτακτης ανάγκης"
1.  
  Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, τοπικών μεγάλης έκτασης ή θαλάσσιων μεγάλης έκτασης, αποφασίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2.  
  Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας στην περίπτωση τοπικών καταστροφών μικρής έκτασης ή θαλάσσιων μικρής έκτασης αποφασίζεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ύστερα από εισήγηση του νομάρχη
Άρθρο 10
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας συντονίζει τη δράση των κρατικών υπηρεσιών και παρέχει όλα τα κρατικά μέσα στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών, τοπικών μεγάλης έκτασης ή θαλάσσιων μεγάλης έκτασης
2.  
  Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας περιφέρειας αποφασίζει την κινητοποίηση των κρατικών υπηρεσιών και παρέχει τα αναγκαία κρατικά μέσα στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών μικρής έκτασης ή θαλάσσιων μικρής έκτασης
3.  
  Ο οικείος νομάρχης σε κάθε περίπτωση συντονίζει τη δράση των πολιτών και όλων των υπηρεσιών του νομού ή της νομαρχίας, παρέχει δε τα αναγκαία μέσα για την εφαρμογή των αποφάσεων, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού σε τοπικό επίπεδο
Άρθρο 11
1.  
  Συνιστάται Συντονιστικό Διυπουργικό Όργανο, για την ενίσχυση του έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιμετώπιση γενικών ή τοπικών (χερσαίων ή θαλάσσιων) μεγάλης έκτασης καταστροφών
2.  
  Στη σύνθεσή του μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας (Γ.Γ. Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος), Γενικός Γραμματέας Υγείας και Πρόνοιας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Έργων, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στις συνεδριάσεις του λαμβάνουν μέρος και όσοι, κατά την κρίση του Προέδρου, θεωρείται αναγκαίο να μετάσχουν.
3.  
  Οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής:
 1. Ενισχύει το έργο συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση γενικών ή τοπικών (χερσαίων ή θαλάσσιων) μεγάλης έκτασης καταστροφών και ενημερώνει την κοινή γνώμη για την πορεία του
 2. Προτείνει προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση των πιο πάνω καταστροφών. ,.
 3. Επιλαμβάνεται, κατά την κρίση του Προέδρου του, κάθε άλλου σχετικού θέματος
4.  
  Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Άρθρο 12
1.  
  Στην έδρα κάθε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και κάθε νομαρχιακού διαμερίσματος συνιστάται Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο για την υποβοήθηση του έργου του οικείου νομάρχη, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
2.  
  Το οικείο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο αποτελείται από τους: Νομάρχη, ως Πρόεδρο, Περιφερειακό Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας, Στρατιωτικό Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπό του, Διευθυντή. Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού, Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του νομού,Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών, Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, Δύο μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου οριζόμενα με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα από τη μειοψηφία. Στις συνεδριάσεις του λαμβάνουν μέρος κατά περίπτωση και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών εκπρόσωποι των δήμων, συμβουλίων περιοχής ή κοινοτήτων των πληττόμενων περιοχών, καθώς και κοινωνικών φορέων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Ειδικότερα, στους νομούς που υπάρχουν λιμενικές αρχές στο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο συμμετέχει ο Λιμενάρχης.
3.  
  Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 13
1.  
  Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, με βαθμό Α της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α).
2.  
  Στο Γενικό Γραμματέα, εκτός των λοιπών αρμοδιοτήτων του νόμου αυτού, ανήκουν και:
 1. Η διεύθυνση των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία και των υπαλλήλων της
 2. Η εισήγηση των μέτρων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας των δυνάμεων πολιτικής προστασίας
 3. Η εισήγηση στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης των νομοθετικών, κανονιστικών πρωτοβουλιών και ατομικών πράξεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
 4. Η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας
Άρθρο 14
1.  
  Ο Οργανισμός της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών
2.  
  Στον Οργανισμό προβλέπονται ιδίως:
 1. Η οργάνωση γενικά της υπηρεσίας και η διαίρεση της σε οργανικές μονάδες
 2. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων
 3. Οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού κατά ειδικότητες και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου, κατηγορίας και βαθμού
 4. Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του κάθε κλάδου, ανάλογα με την ειδικότητα
 5. Οι θέσεις του προσωπικού που μπορεί να προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η κατανομή του κατά ειδικότητες και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
3.  
  Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της παραγράφου 1 εδάφιο γ του άρθρου 5 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). Η αμοιβή του καθορίζεται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α) και με τους περιορισμούς του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α).
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να συγκροτούνται μονάδες άμεσης επέμβασης και κλιμάκια ειδικών για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του έργου των υφιστάμενων μονάδων ή κλιμακίων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν τη σύνθεση, τη λειτουργία τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Για τον καθορισμό της αμοιβής του προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
5.  
  Σε κάθε κεντρική υπηρεσία υπουργείου ή αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση, επιχείρηση ή οργανισμό κοινής ωφέλειας μπορεί να συσταθεί, μετά από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οργανική μονάδα πολιτικής προστασίας με αρμοδιότητα θέματα πολιτικής προστασίας στους τομείς της δραστηριότητας τους. Η μονάδα ιδρύεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού, μετά από γνώμη του οργάνου που διοικεί την επιχείρηση ή τον οργανισμό. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η μορφή της οργανικής μονάδας και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Άρθρο 15 "Σήμα Γενικής Γραμματείας"
1.  
  Η Γενική Γραμματεία χρησιμοποιεί διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει εσωτερικό κύκλο πορτοκαλί χρώματος, που περικλείεται από ομόκεντρο κύκλο κυανού χρώματος με εγγεγραμμένο ισόπλευρο τρίγωνο του ίδιου χρώματος. Στο πάνω μέρος του ομόκεντρου κύκλου αναγράφεται η φράση Πολιτική Προστασία και στο κάτω η λέξη ΕΛΛΑΔΑ.

ΜΕΡΟΣ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Τα εγκεκριμένα προγράμματα ή σχέδια για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών εφαρμόζονται μέχρι την κατάρτιση νέων κατά τις προβλέψεις του νόμου αυτού
Άρθρο 18 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται: Το ν.δ. 857/1971 (ΦΕΚ 57 Α). Το β.δ. 356/1971 (ΦΕΚ 105 Α) και κάθε άλλη διάταξη, που είναι αντίθετη στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
Άρθρο 19
1.  
  Σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα, καθώς και σε κάθε κεντρική υπηρεσία ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης συνιστάται υπηρεσιακό συμβούλιο. Το συμβούλιο αυτό αποτελείται: α. Από τρεις (3) τακτικούς υπαλλήλους με βαθμό Α της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος ή της κεντρικής υπηρεσίας της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζονται από τον οικείο νομάρχη ή τον οικείο πρόεδρο της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τακτικούς και αν δεν υπάρχουν τακτικοί, αποσπασμένους με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994. β. Από δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των ανωτέρω υπαλλήλων που εκλέγονται από τα συνδικαλιστικά τους όργανα, εφαρμοζομένων για την εκλογή αυτή των ομοίων διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.
 1. Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος ή της κεντρικής υπηρεσίας της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται με απόφαση του νομάρχη ή του προέδρου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ανάλογα
 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών και μέχρις ότου συσταθούν και λειτουργήσουν συνδικαλιστικά όργανα στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στο νομαρχιακό διαμέρισμα και στην κεντρική υπηρεσία της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων ορίζονται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 3. Εάν εντός δεκαπέντε (15) ημερών δεν περιέλθει στην υπηρεσία έγγραφο ορισμού από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ορίζει τους εκπροσώπους το όργανο που συγκροτεί το υπηρεσιακό συμβούλιο.
 4. Το συμβούλιο συνεδριάζει στο κατάστημα της υπηρεσίας για την οποία έχει συσταθεί.
 5. Το συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών για τους υπαλλήλους των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, νομαρχιακών διαμερισμάτων, ενιαίων νομαρχικών αυτοδιοικήσεων, τακτικούς ή με απόσπαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994.
 6. Αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό, οπότε προεδρεύει αυτού πρωτοδίκης οριζόμενος από τον πρόεδρο πρωτοδικών μαζί με τον αναπληρωτή του.
 7. Για την αμοιβή των μελών του συμβουλίου και του γραμματέα αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων.
 8. Μέχρις ότου συσταθούν και λειτουργήσουν υπηρεσιακά συμβούλια για τις κεντρικές υπηρεσίες των ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τις αρμοδιότητες αυτών ασκούν τα υπηρεσιακά συμβούλια των νομαρχιακών διαμερισμάτων της έδρας των ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
3.  
  Υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν μετά τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και μέχρι 31.8.1995 και αφορούν αποσπάσεις υπαλλήλων των καταργηθεισών κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994, πολιτικών δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., είναι ισχυρές. Οι υπάλληλοι αυτοί θεωρούνται αποσπασμένοι στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή νομαρχιακό διαμέρισμα που αποσπάστηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις και δύνανται να μεταταγούν στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή νομαρχιακό διαμέρισμα από την. οποία αποσπάστηκαν ή στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή νομαρχιακό διαμέρισμα που είναι αποσπασμένοι.
4.  
 1. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομαρχιακών ταμείων, που είχε τις προϋποθέσεις διορισμού σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2190/1994, που οι διαδικασίες για το διορισμό τους δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι την κατάργηση των νομαρχιακών ταμείων, μπορεί να διορισθεί σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
 2. Ο διορισμός γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας για θέματα προσωπικού νομαρχιακής επιτροπής.
 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης α ισχύουν ανάλογα και για τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου των νομαρχιακών ταμείων, που είχε τις προϋποθέσεις κατάταξης σε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-13 του ν. 2266/1994.
 4. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2266/1994 παρατείνεται για έξι (6) μήνες επίσης από τη δημοσίευση του παρόντος.
6.  
 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2.
 3. Όλες οι πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, του συμβουλίου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, των νομαρχιακών επιτροπών, των επαρχιακών συμβουλίων και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αποστέλλονται στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή τους.
 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α) αντικαθίσταται ως εξής:
 5. 3.
 6. Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας παραπέμπει αιτιολογημένα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε τη σχετική πράξη, στην επιτροπή της παραγράφου 4 τις πράξεις που θεωρεί μη νόμιμες, κοινοποιώντας το παραπεμπτικό έγγραφο στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο νομαρχιακό διαμέρισμα ή στο νομικό τους πρόσωπο που την έχει εκδώσει.
 7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
 8. Στην ίδια επιτροπή προσβάλλονται και οι πράξεις των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και των μονομελών οργάνων των Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων και των κοινοτήτων για παράβαση νόμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν ή εάν δεν δημοσιεύονται, από την κοινοποίησή τους ή διαφορετικά αφότου έλαβε γνώση ο δημότης ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
 9. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6β του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α) αντικαθίστανται ως εξής:
 10. Ολες οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αποστέλλονται στον Περιφερειακό Διευθυντή, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή τους, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση.
 11. Ο Περιφερειακός Διευθυντής παραπέμπει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη τους στην επιτροπή του άρθρου 18, με τη σύνθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 47 του ν. 2218/1994, τις πράξεις που θεωρεί αιτιολογημένα ότι δεν είναι νόμιμες.
7.  
  Στο άρθρο 46. του ν. 2218/1994 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6, η οποία έχει ως εξής: 6. Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τα νομαρχιακά διαμερίσματα και τα νομικά τους πρόσωπα μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 28 του π.δ/τος 323/1989.
2α.  
  Στην παράγραφο 23 β του άρθρου 13 του ν. 2307/1995 η φράση Για την μετάταξη δεν απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: Για τη μετάταξη δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ή του οικείου διοικητή και γνώμη του οικείου νομάρχη ή του προέδρου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, για την κεντρική της υπηρεσία, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του ν. 1256/1982, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, Τ.Ε.Δ.Κ. και Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, νομαρχιακά διαμερίσματα και στις κεντρικές υπηρεσίες των ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, για αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών.
 2. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.
 3. Η μισθοδοσία εν γένει των αποσπωμένων βαρύνει τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπώνται.
 4. Ειδικά για τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου η απόσπαση γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό των υπαλλήλων οργάνου.
 5. Η μισθοδοσία και οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς των αποσπωμένων από τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου για το χρόνο της απόσπασης καταβάλλονται από τους φορείς στους οποίους αποσπώνται.
 6. Για λόγους συνυπηρέτησης συζύγων και για σοβαρούς λόγους υγείας των ιδίων ή των μελών της οικογένειάς τους, που διαπιστώνονται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων που υπηρετούν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, στα νομαρχιακά διαμερίσματα και στις κεντρικές υπηρεσίες των ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και θεωρούνται αποσπασμένοι σ αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 8 του ν. 2240/1994, σε άλλες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, νομαρχιακά διαμερίσματα και κεντρικές υπηρεσίες νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
 7. Η απόσπαση αυτή γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο υπάλληλος, ύστερα από γνώμη των οικείων νομαρχών ή προέδρων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
 8. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών.
 9. Οι υπάλληλοι αυτοί δύναται να μεταταγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτές ισχύουν, στις υπηρεσίες που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω.
 10. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 εφαρμόζονται και για τα συμβούλια περιοχής στα οποία επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων, εκτός από τις υπηρεσίες που αναφέρονται σ αυτό και από τους Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρύματα αυτών, καθώς και από τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων.
 11. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος τακτικός με απόσπαση σε συμβούλιο περιοχής, τα καθήκοντα του γραμματέα αυτού επιτρέπεται να ανατεθούν προσωρινώς σε τακτικό διοικητικό υπάλληλο του Ο.Τ.Α. της έδρας του συμβουλίου περιοχής ή άλλου Ο.Τ.Α. μέλους του συμβουλίου περιοχής, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά του.
 12. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συμβουλίου περιοχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του Ο.Τ.Α. στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος.
 13. Για την πρόσθετη αυτή απασχόληση ο υπάλληλος λαμβάνει από το συμβούλιο περιοχής, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, μηνιαία αποζημίωση ανερχόμενη στο ήμισυ των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του.
5α.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 52 του ν. 2218/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 2240/1994, αντικαθίσταται ως εξής: Οι αρμοδιότητες των υπουργών σε θέματα των υπηρεσιών, που σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 εξαιρούνται από την κατάργηση, οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβαστεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στους νομάρχες, ανήκουν στον Περιφερειακό Διευθυντή.
 1. Ο Περιφερειακός Διευθυντής με απόφαση του μπορεί να αναθέτει στα καθ ύλην αρμόδια περιφερειακά όργανα των υπουργείων την εξουσία να υπογράφουν με εντολή του αποφάσεις, έγγραφα, εντάλματα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του
Άρθρο 20
1.  
 1. Στο άρθρο 31 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 11, η οποία έχει ως εξής:
 2. 11.
 3. Με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακής επιτροπής είναι δυνατή η ανάθεση της νομικής υπηρεσίας και της δικαστικής εκπροσώπησης της αντίστοιχης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, για το σύνολο ή μέρος των νομικών υπηρεσιών και των δικαστικών υποθέσεών της, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προς διεξαγωγή τους από τα δικαστικά γραφεία αυτού, που λειτουργούν στις ίδιες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.
 4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
 5. Από της καταργήσεως των ανωτέρω υπηρεσιών οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δημοσίου που προήλθαν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων υπηρεσιών.
 6. Στην έννοια των δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από φόρους, τέλη και εισφορές, τα οποία εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή για λογαριασμό τρίτων.
 7. Εκκρεμείς σχετικές δίκες συνεχίζονται και μετά τη δημοσίευση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων από το Δημόσιο, μέχρι την αμετάκλητη περάτωσή τους.
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 1. Το αξίωμα του νομάρχη και των προέδρων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των Ν.Ε. και του Ν.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Στο νομάρχη καταβάλλονται μηνιαίως, για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, έξοδα παράστασης το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Στους προέδρους των Ν.Ε. καταβάλλεται το ήμισυ των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Στον πρόεδρο του Ν.Σ. καταβάλλεται το 1/5 των εξόδων παράστασης του νομάρχη, πέραν της αποζημίωσης για συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του οργάνου αυτού, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου αυτού. Στους επάρχους καταβάλλονται τα εβδομήντα εκατοστά (70%) των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Νομάρχες και πρόεδροι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των Ν.Ε. που έχουν και την ιδιότητα υπαλλήλου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.(ΦΕΚ 65 Α) δύναται να επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται ή τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν. Πρόεδροι Ν.Ε. που επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται, λαμβάνουν τα δεκάξι εκατοστά (16%) των εξόδων παράστασης του νομάρχη, όταν οι εν λόγω πρόεδροι διαμένουν σε απόσταση πέραν των 100 χιλιομέτρων από την έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή στις νησιώτικες περιοχές αν διαμένουν σε άλλο νησί λαμβάνουν τα τριάντα εκατοστά (30%) των ως άνω εξόδων. Νομάρχες και πρόεδροι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των Ν.Ε. που έχουν και την ιδιότητα του συνταξιούχου του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) λαμβάνουν παράλληλα με τη σύνταξή τους και τα έξοδα παράστασης της θέσης τους με τον περιορισμό του άρθρου 4 του ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α). Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν στους ανωτέρω και από τη θέση τους, μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος, παράλληλα με τα έξοδα παράστασης από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δεν αναζητούνται. 3. Από το συνολικό ποσό των παραβόλων, που κατατίθενται για την έκδοση και ανανέωση διαβατηρίων, ποσό χιλίων τριακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (1 300. 000.000) ετησίως μεταφέρεται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό που τηρείται σε αναγνωρισμένη τράπεζα με την ονομασία Δικαιώματα υπαλλήλων ΥΠ.ΕΣ. για εργασίες υπέρ τρίτων και διατίθεται ως κίνητρο παραγωγικότητας και αποδοτικότητας στους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και στους υπαλλήλους των νομαρχιακών ταμείων που υπηρετούσαν πριν την κατάργησή τους. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης και ο τρόπος καταβολής του κινήτρου αυτού στους δικαιούχους, ο τρόπος διαχείρισης του λογαριασμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό των παραβόλων, που απαιτούνται για την έκδοση και ανανέωση των διαβατηρίων. Το κίνητρο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής διατηρείται υπέρ των υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και των υπαλλήλων των νομαρχιακών ταμείων που υπηρετούσαν πριν την κατάργησή τους και σε περίπτωση μεταφοράς τους με μετάθεση, απόσπαση ή μετάταξη στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, περιφέρειες ή περιφερειακές διοικήσεις.
Άρθρο 21
1.  
  Το ποσοστό του συνολικού ποσού των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού που διατίθεται για την οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων και καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1443/.1984 (ΦΕΚ 73 Α) σε ένα τοις χιλίοις (0.001) αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου του έτους 1996 σε δεκατρία τοις δεκάκις χιλίοις (0,0013).
Άρθρο 22 "Στο άρθρο 1 του ν. 890/1979 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6 ως εξής: 4. Η ΔΕΥΑΜΒ δύναται να μελετά και να κατασκευάζει υδροηλεκτρικούς σταθμούς (Υ.Σ.) ισχύος μέχρι 5 ΜW εκμεταλλευόμενη την ενέργεια των υδάτων που διαχειρίζεται σύμφωνα με την υπάρχουσ [...]"
5.  
  Η ΔΕΥΑΜΒ δύναται να αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, διοίκηση και επίβλεψη έργων που αφορούν τη διανομή φυσικού αερίου μέσα στα όριά της στα πλαίσια ειδικών συμβάσεων, που θα συνάπτει είτε με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. είτε με την Εταιρεία Διανομής Αερίου Κεντρικής Ελλάδας (Ε.Δ.Α. Κεντρικής Ελλάδας).
6.  
  Η ΔΕΥΑΜΒ δύναται να αναλάβει την αρμοδιότητα ελέγχου της αερορύπανσης στη μείζονα περιοχή του Βόλου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις
Άρθρο 23
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο16 "Εξουσιοδοτικές διατάξεις"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου νομάρχη και σχετικές εισηγήσεις των αντίστοιχων συμβουλίων περιοχής ή δημοτικών συμβουλίων, καθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης εθελοντικών ομάδων πολιτών. Τα μέλη των ομάδων έχουν ως αποστολή την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και εκπαιδεύονται από τις οικείες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 7 του νόμου αυτού. Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ομάδων αυτών ρυθμίζονται από τα οικεία διοικητικά συμβούλια των συμβουλίων περιοχής ή τα δημοτικά συμβούλια.
2.  
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας περιφέρειας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων πολιτικής προστασίας του άρθρου 7 παρ. 1 του νόμου αυτού.
3.  
  Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 7 παρ. 2 του νόμου αυτού.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-10-11 Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/212
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1416 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις. 1995/2303 1995
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/857 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/356 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων - Δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ε[...]" 1996/2429 1996
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Για την «οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωσή της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της». 1997/163 1997
Οργάνωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 1997/379 1997
Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα στήριξης ογκολογικών ασθενών - Η ΕΛΠΙΔΑ» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. 1998/239 1998
Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007. 2012/101 2012