Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Στους φορείς και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του νόμου τούτου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, τάσσεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή του, για να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη της άδειας αυτής. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, μέχρι ένα (1) έτος συνολικά, εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της κτιριακής υποδομής στις απαιτούμενες προδιαγραφές και μόνο για το λόγο αυτόν. Αν δεν προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη της άδειας μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, διακόπτεται η λειτουργία τους με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, η οποία εκτελείται από την οικεία αστυνομική. αρχή. Αν μετά την έκδοση της απόφασης διακοπής της λειτουργίας τους εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες, οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στο φορέα ή ιδιώτη επιβάλλεται από τον νομάρχη πρόσημο δύο (2) έως δέκα (10) εκατομμυρίων δραχμών ή, προκειμένου για φορέα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέντε (5) έως είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Τα όρια των ως άνω προστίμων δύνανται να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
2.  
  Αν οι οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται από φορέα που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, (αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία, εκκλησιαστικά ιδρύματα, σύλλογοι γονέων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικότερα φορείς κοινωνικού χαρακτήρα), εφόσον ο φορέας αυτός δεν έχει τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει στις δαπάνες προσαρμογής της κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού στις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις ή θα ορισθούν με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος νόμου, οφείλει να το γνωστοποιήσει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου τούτου ή την έκδοση των ως άνω αποφάσεων στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και να θέσει υπόψη της τα περιουσιακά στοιχεία του, καθώς και τις δαπάνες που απαιτούνται για την προσαρμογή του σε όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή την προαναφερόμενη απόφαση. Το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα, κρίνοντας το μέγεθος των ελλείψεων, το είδος και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναγκαιότητά τους για την κάλυψη των ευρύτερων αναγκών του νομού, είτε για την οικονομική ενίσχυση του φορέα είτε για την άμεση ή τη σταδιακή απαγόρευση της παροχής των υπηρεσιών, αφού ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα τοποθέτησης των εξυπηρετούμενων ατόμων σε άλλους φορείς. Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση του φορέα μπορεί να παρασχεθεί είτε από τον προϋπολογισμό, τακτικό και δημοσίων επενδύσεων, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είτε, σε περίπτωση αδυναμίας της, από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με κοινή, στην περίπτωση αυτή, απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
3.  
  Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου που λειτουργούν κατά παράβαση των προϋποθέσεων, με βάση τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις προϋποθέσεις αυτές μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη διαπίστωση της παράβασης από τα αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται μέσα στην προθεσμία αυτή, επιβάλλεται με απόφαση του οργάνου που τους εποπτεύει πρόστιμο εκατό (100) χιλιάδων δραχμών έως δέκα (10) εκατομμυρίων δραχμών, το οποίο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση νέας παράβασης, αντί του προστίμου, δύναται να ανακαλείται η άδεια και να αποφασίζεται η διακοπή της λειτουργίας τους. Ως προς την εκτέλεση της απόφασης και την παρά ταύτα εξακολούθηση της λειτουργίας εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Αν, μετά από έρευνα της αρμόδιας αρχής, προκύψει ότι φορέας ή ιδιώτης παρέχει οργανωμένη κατά τα ανωτέρω περίθαλψη, κατά παράβαση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του παρόντος νόμου ή των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, και από υπαιτιότητα των υπευθύνων δεν εξασφαλίζει ανεκτό επίπεδο περίθαλψης και μεταχείρισης των περιθαλπόμενων προσώπων, επιβάλλεται, πέραν των οριζομένων στον παρόντα νόμο κυρώσεων - ως πρόσθετη κύρωση - στο φορέα ή ιδιώτη πρόστιμο ενός (1) έως δέκα (10) εκατομμυρίων δραχμών και, αν πρόκειται για φορέα που λειτουργεί με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τριών (3) έως είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών, με πράξη της εποπτεύουσας αρχής, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και παράλληλα παραπέμπονται τα σχετικά στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων. Τα όρια του ως ανωτέρω προστίμου δύναται να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 3
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εθνικά κληροδοτήματα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθόσον αφορά την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που παρέχουν οργανωμένες προνοιακές υπηρεσίες εφαρμοζομένης εν προκειμένω της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και ρυθμίζονται τα θέματα των υπευθύνων και του ελέγχου της λειτουργίας τους, των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.
2.  
  Με προεδρικά διατάγματα, προτεινόμενα από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, δύνανται να συνιστώνται, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ή θεραπευτήρια Χρόνιων παθήσεων ή βρεφονηπιακοί σταθμοί, μετά από αίτημα των διοικητικών συμβουλίων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και των μετοχικών ταμείων, που μπορούν να συνεργάζονται για το σκοπό αυτόν και με άλλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Με τα διατάγματα αυτά ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση, την οργάνωση, την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων, χωρίς επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου ασφαλιστικού ή μετοχικού ταμείου και τους Υπουργούς Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 4
1.  
  Παρατείνονται για δύο (2) ακόμα χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι προθεσμίες: αα) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1644/1986 (ΦΕΚ 131 Α), όπως παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α), αβ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α), όπως παρατάθηκαν με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 46 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α),.
 1. της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α),.
 2. της παρ. α του άρθρου 81 του β.δ/τος 330/1960 (ΦΕΚ 69 Α), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (ΦΕΚ 43 Α) και με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α),.
 3. των παρ. 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α), όπως παρατάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α).
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 16 του ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146 Α), έχουν εφαρμογή και για τις αγοραπωλησίες, οι οποίες έχουν γίνει με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα μέχρι 31.12.1990 για τα οικόπεδα στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω διατάξεις και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
3.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: Αν το ακίνητο έχει μεταβιβαστεί από το φορέα του νόμιμου τίτλου με ιδιωτικό έγγραφο σε τρίτον ο οποίος και το κατέχει αποδεδειγμένα επί είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, το παραχωρητήριο, εφόσον δεν έχει κατά το παρελθόν υποβληθεί εμπροθέσμως αίτηση του αρχικού δικαιούχου ή των νόμιμων κληρονόμων του, εκδίδεται στο όνομα του σημερινού κατόχου ή των νόμιμων κληρονόμων του κατόπιν σχετικής αιτήσεως υποβληθεισομένης εντός δύο (2) ετών από της ισχύος του παρόντος και με καταβολή του δέκα τοις εκατό (10%) της τρέχουσας αξίας του ακινήτου.
4.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α) ισχύει για όλα τα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ως και τα προνοιακού χαρακτήρα (φιλανθρωπικά) σωματεία που εποπτεύονται από αυτό. Οι εταιρίες του Αστικού Κώδικα της προαναφερόμενης παραγράφου υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
5.  
  Η παράγραφος 7θ του άρθρου 51 του ν 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) τροποποιείται ως εξής: Χορήγηση επιδόματος καυσίμων, σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων και σε άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
Άρθρο 5
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1278/1982, που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196 Α), προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Ή ένσταση κατά της απόφασης των πρωτοβάθμιων συμβουλίων κρίσεως και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού, που ασκείται στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο, δεν αναστέλλει το διορισμό.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 1278/1982, που επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 4. Τα συμβούλια επιλογής είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 3/5 των μελών τους.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σε κάθε θέση επιμελητή Β ή Α του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. διορίζεται ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης, ή ο επόμενος, εφόσον ο προηγούμενος δεν αποδέχεται το διορισμό του, μέχρι εξαντλήσεως του αξιολογικού πίνακα.
4.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α), οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος, η οποία δεν εφαρμόζεται διεθνώς, χαρακτηρίζεται ως πειραματική και επιτρέπεται η εφαρμογή της μόνο ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου (Α.Ε.ΣΥ.). Ιατροί, που εφαρμόζουν πειραματικές θεραπευτικές πράξεις, χωρίς την παραπάνω έγκριση, τιμωρούνται με την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η άδεια αφαιρείται μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του Α.Ε.ΣΥ.
5.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του ν. 2071/1992 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι αυτού.
Άρθρο 6
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύναται να συνιστώνται Ειδικά Κέντρα Υγείας, ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων, καθώς και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων υγείας ή των νοσοκομείων, για την κάλυψη ειδικών κατά περίπτωση πληθυσμιακών ομάδων και αναγκών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί τους και συνιστώνται οι θέσεις του προσωπικού τους, που προστίθενται στις θέσεις, που προβλέπονται από τον οργανισμό του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγονται.
2.  
  Σκοπός των Ειδικών Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων είναι ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1397/1983, του άρθρου 16 του ν. 2071/1992 και η κάλυψη αναγκών των ειδικών κατά περίπτωση πληθυσμιακών ομάδων.
3.  
  Τα Ειδικά Κέντρα Υγείας διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα Κέντρα Υγείας της χώρας
4.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων
5.  
  Στα Ειδικά Κέντρα Υγείας δύναται να αναπτύσσονται κλίνες και να λειτουργεί μονάδα νοσηλείας για παραμονή ασθενών, που έχουν ανάγκη από ιατρική παρακολούθηση και νοσηλεία
Άρθρο 7
1.  
  Στο Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ιδρύεται και λειτουργεί Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Ιατρών για την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου αφορά ιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας και αποβλέπει στη δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε οξύ συμβάν, άσχετα από την αιτία που το προκάλεσε και να μεταφέρουν με ασφαλείς συνθήκες τον πάσχοντα στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Η εκπαίδευση είναι ετήσιας διάρκειας, θεωρητική και πρακτική, παρέχεται δωρεάν και εξασφαλίζεται κατ έτος με μέριμνα του Ε.Κ.Α.Β., τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει κάθε σχετική δαπάνη. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β. Το εκπαιδευτικό προσωπικό επιλέγεται από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., μετά από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου και προέρχεται από το χώρο του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ιατροί Ε.Σ.Υ., Δ.Ε.Π., στρατιωτικοί κ.λπ.), βάσει των απαιτήσεων του γνωστικού αντικειμένου. Όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο μπορούν να επιλεγούν εκπαιδευτές και από άλλους χώρους. Στο τέλος της εκπαίδευσης και μετά από επιτυχείς εξετάσεις παρέχεται στους αποφοιτούντες ιατρούς από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας πιστοποιητικό επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική, το οποίο θα αποτελεί εφεξής απαραίτητο προσόν για οποιαδήποτε επίσημη επαγγελματική απασχόληση με την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους εκπαιδευόμενους ιατρούς στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ήτοι όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο και το χρόνο των εξετάσεων, τη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής, τα εξεταστέα μαθήματα, τον αριθμό των υποψηφίων, τις προϋποθέσεις επιτυχούς αποφοιτήσεώς τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του παραπάνω πιστοποιητικού.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ιδρύεται στο Ε.Κ.Α.Β. Επαγγελματική Σχολή Διασωστών (πληρωμάτων ασθενοφόρων) διετούς φοίτησης, σκοπός της οποίας θα είναι η εκπαίδευση σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών και Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., καταρτίζεται ο Οργανισμός της Σχολής, με τον οποίο ρυθμίζονται τα προσόντα, ο τρόπος εισαγωγής, η διαδικασία φοίτησης των υποψηφίων και γενικά όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας της. Οι δαπάνες της Επαγγελματικής Σχολής Διασωστών (πληρωμάτων ασθενοφόρων) βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β., στον οποίο εγγράφονται κάθε χρόνο για το σκοπό αυτόν πιστώσεις, σε ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς.
3.  
  Στο Ε.Κ.Α.Β. λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική για την εκπαίδευση νοσηλευτών, διασωστών (πληρωμάτων ασθενοφόρων), στελεχών δημοσίων υπηρεσιών που απασχολούνται με τη διάσωση και την παροχή βοήθειας στους πολίτες και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού. Το περιεχόμενο και η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του.
4.  
  Στα πλαίσια του Ε.Κ.Α.Β. λειτουργεί Τομέας Πρόληψης Ατυχημάτων, σκοπός του οποίου είναι η μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση των αιτίων που προκαλούν ένα ατύχημα και η εισήγηση μέτρων πρόληψης. Ο τομέας αποτελεί το βασικό όργανο πρόληψης ατυχημάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται από επιστήμονες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 8
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση των ιδιωτικών κλινικών, καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α) και 11 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων 247/1991 και 517/1991, καθώς και εκείνων του άρθρου 149 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α). Ειδικότερα, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και τα κάθε είδους θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω ιδιωτικών κλινικών, τον εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό τους, οι δυνατότητες μετατροπής ή επέκτασης του αντικειμένου τους και οι σχετικές προϋποθέσεις, ο χρόνος προσαρμογής τους στις νέες ρυθμίσεις και οι σχετικές ποινές, σε περίπτωση μη προσαρμογής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι τη δημοσίευση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος απαγορεύεται οποιαδήποτε επέκταση ή μετατροπή του αντικειμένου των ιδιωτικών κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των κλινικών που έχουν υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 149 του ν. 2071/1992. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις, που θα καθοριστεί με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα, οι ιδιωτικές κλινικές της παραγράφου αυτής θα διέπονται από τις διατάξεις των βασιλικών διαταγμάτων 451/1962 και 521/1963.
Άρθρο 9 "1.Το πάσης φύσεως προσωπικό, πλην του ιατρικού, που υπηρετεί στο νοσοκομείο Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ και το Κέντρο Ογκολογικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εντάσσεται σε θέσεις που αναφέρονται στην Α3 [...]"
2.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994, μετά τις λέξεις άλλων ειδικοτήτων προστίθεται η φράση καθώς και το προσωπικό των μονάδων μεταμοσχεύσεων, που μετακινείται για λήψη μοσχευμάτων (ιατροί, νοσηλεύτριες - νοσηλευτές, συντονιστές κ.λπ.).
3.  
  Η διάταξη του εδαφίου α της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 1965/1991 καταργείται και τα επόμενα εδάφια β και γ αριθμούνται αντίστοιχα ως α και β.
4.  
  Οι διατάξεις του εδαφίου ε της παραγράφου 3 του άρθρου 7 τουν. 1965/1991αντικαθίστανται ως εξής:ε. Η παραγωγή για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και γενικά η διακίνηση προϊόντων αρμοδιότητος του Ε.Ο.Φ.
5.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι παραπάνω υπάλληλοι εντάσσονται σε προσωρινές συνιστώμενες θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι διαστάσεις και το περιεχόμενο των πινακίδων ή επιγραφών που επιτρέπεται να αναρτώνται στα κτίρια που στεγάζονται τα ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυιατρεία, πολυοδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η ανάρτηση πινακίδων ή επιγραφών με διαστάσεις και περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που θα οριστεί με την παραπάνω απόφαση τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2194/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο J του άρθρου 2 του ν. 2256/1994.
7.  
  Στην Υγειονομική Μονάδα Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων, που λειτουργεί για την περίθαλψη ατόμων που εξυπηρετούνται στα πλαίσια του σκοπού του, δύναται να υπηρετούν ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1397/1983, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Οι θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., που θα συσταθούν, προστίθενται στον Οργανισμό του Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων και οι δαπάνες μισθοδοσίας των ιατρών, που διορίζονται σε αυτές, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
8.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 93 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α) αντικαθίστανται ως εξής: 2. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.
9.  
  Στο άρθρο 23 του ν. 1076/1980 (ΦΕΚ 224 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α), προστίθεται στο πρώτο εδάφιο αυτού, μετά τη φράση στα νοσοκομεία του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983, η φράση ή νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
10.  
  Στο άρθρο 36 του ν. 2109/1992 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι ίδιες διατάξεις έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους παρασκευαστές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόμενων από αυτό Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας (Ε.Ι.Α.Α.).
11.  
  Στο άρθρο 19 του ν. 1771/1988 Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 71 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1821/1988 (ΦΕΚ 271 Α) και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 περίπτωση γ) του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α), προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής: ομοίως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1397/1983 δεν έχουν εφαρμογή στα μέλη Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και νοσηλευτικής Α.Ε.Ι., που υπηρετούν ή διορίζονται ως ιατροί του Ε.Σ.Υ. στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις των νοσοκομείων των νησιών της χώρας, πλην της Κρήτης, η οποία διαθέτει ιατρικό τμήμα.
12.  
  Στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Νοσοκομείων και του Ε.Κ.Α.Β., που κατέχουν θέσεις στο Ι.Κ.Α. ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβάλλονται, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, πέρα από την αποζημίωση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και το σύνολο των αποδοχών της θέσης, που κατέχουν.
13.  
  Οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. Α3β/οικ. 15229/29.9.1989 (ΦΕΚ 732 Β), που κυρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 38 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α), επεκτείνονται από 1.7.1995 και στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων στο Κρατικό Θεραπευτήριο - Κέντρο Υγείας Λέρου. Τα προβλεπόμενα κίνητρα, που αναφέρονται στην παραπάνω υπουργική απόφαση χορηγούνται από 1.7.1995 και στους βοηθούς επαγγελματιών ψυχικής υγείας, μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
14.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α) προστίθεται περίοδος, που έχει ως εξής: μέχρι του αυτού ποσού και με τις ίδιες διαδικασίες μπορεί να ανατίθεται και η εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης ή επέκτασης χώρων αποθήκευσης και διάθεσης φαρμάκων υπό συνθήκες ασφαλείας στα ως άνω καταστήματα.
15.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 4. Για τους ιατρούς του καθεστώτος πλήρους απασχόλησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1397/1983, πλην των διατάξεων των παραγράφων 2, 7 και 8, οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1579/1985 και οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 86 του ν. 2071/1992.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Η ισχύς των άρθρων 1, 2 και 3 αρχίζει ένα (1 ) μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο1
1.  
  Σωματεία οργανισμοί, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενοι στο δημόσιο τομέα, που ασκούν κοινωνική πρόνοια, καθώς και ιδιώτες, δεν επιτρέπεται να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με ειδικές ανάγκες (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων ή να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες, πριν από την έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Εάν διαπιστωθεί λειτουργία χωρίς άδεια, ο νομάρχης υποχρεούται να εκδώσει απόφαση διακοπής της λειτουργίας, που εκτελείται από την οικεία αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απόφαση διακοπής της λειτουργίας, οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στο φορέα ή ιδιώτη που ασκεί τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 1 χωρίς άδεια παρά την απόφαση διακοπής της λειτουργίας επιβάλλεται από τον αρμόδιο νομάρχη πρόστιμο ύψους πέντε (5) έως είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Τα όρια των ως άνω προστίμων δύνανται να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των Ειδικών Οικοδομικών Κανονισμών, που ισχύουν στην περιφέρεια, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία φορέων κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία φορέων, ως προς τα εξυπηρετούμενα πρόσωπα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων προς αυτά υπηρεσιών και ευκολιών. τους απαιτούμενους γενικά χώρους και τα θέματα της κατάλληλης διαρρύθμισης των κτιρίων, ως και ειδικότερα τα της επιφανείας των χώρων εγκαταστάσεων υγιεινής, 12 Οκτωβρίου 1995 μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ψυχαγωγίας, απασχόλησης και λοιπών βοηθητικών (εστιάσεως, μαγειρείων, πλυντηρίων κ.λπ.) κοινόχρηστων και ακάλυπτων χώρων τον εξοπλισμό και τη στελέχωσή τους τόσο καθόσον αφορά τον αναγκαίο αριθμό προσώπων όσο και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα (τίτλους σπουδών, ειδικότητας, εμπειρίας κλπ.). Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται οι υπεύθυνοι για τη σύμφωνα με το νόμο λειτουργία, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και της επιστημονικής αξιολόγησης του έργου τους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
3.  
  Με αποφάσεις, που εκδίδονται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα της συστάσεως και λειτουργίας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών που θα αποφαίνονται για την καταλληλότητα των χώρων και τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη άδειας λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων ισχύουν οι υπάρχουσες διατάξεις. Οπου στις ισχύουσες κατά την έκδοση του παρόντος νόμου διατάξεις προβλέπεται κρίση ή γνωμοδότηση επιτροπής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εφεξής να προσφεύγουν σε δευτεροβάθμια επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε νομό με απόφαση του οικείου νομάρχη και θα αποτελείται από τους προϊσταμένους των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγιεινής και των υπηρεσιών πρόνοιας του νομού και ανά έναν εκπρόσωπο του οικείου δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού επιμελητηρίου. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή με άλλον τρόπο γνώση της προσβαλλόμενης πράξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος της επιτροπής και τα αναπληρωματικά της μέλη και καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών.
4.  
  Με απόφαση του νομάρχη ορίζεται σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ένας κοινωνικός λειτουργός ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας που υπηρετεί σε αυτή ως κοινωνικός σύμβουλος. Ο κοινωνικός σύμβουλος ασκεί επίβλεψη και συνεχή παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιώτες και τους φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ως προς την ποιότητα και την επάρκεια αυτών. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.
5.  
  Οι οίκοι ευγηρίας, τα Γηροκομεία και οι με άλλες ονομασίες λειτουργούσες επιχειρήσεις κλειστής περίθαλψης και φροντίδας ηλικιωμένων μετονομάζονται σε Μονάδες φροντίδας Ηλικιωμένων και οι άδειες λειτουργίας θα εκδίδονται εφεξής μόνο με τη χρήση αυτού του τίτλου. Οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου οφείλουν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου να συμμορφωθούν. Η μη συμμόρφωση συνιστά παράβαση των όρων άδειας λειτουργίας και τιμωρείται, εφαρμοζομένων αναλόγως των κυρώσεων, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
6.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις εξοχές παιδιών και ηλικιωμένων και τις οικογενειακές κατασκηνώσεις (θέρετρα), καθώς επίσης και για κατασκηνώσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου κάθε διάταξη γενική ή ειδική, που αντίκειται στον παρόντα νόμο ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν, καταργείται. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κανονιστικών πράξεων εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/Α3Β/ΟΙΚ.15229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/Α3Β_ΟΙΚ_15229 1989
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/247517 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/247517 1991
ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΝΟΜΟΣ 1977/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/543 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1076 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1193 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1193 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1278 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1579 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1644 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1644 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1807 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1807 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1821 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1821 1988
Κύρωση απόφασης για κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοηθήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. Εκδίδοµε τον σκόλουθο νόµο που ιψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 1. Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου η κοινή απόφαση των[...]" 1990/1881 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1963 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1964 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1964 1991
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 17291 1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ144 Α )». 1993/2161 1993
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/2256 1994
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/330 1960
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/451 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/451 1962
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/521 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/521 1963
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απόφασις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί συστάσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «“ΦΡΟΝΤΙΔΑ” - Στέγη φροντίδος ατόμων τρίτης ηλικίας - Μ.Κ. της Ιεράς Μητροπόλως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣΤΗΣ ΕΚΚΛ[...]" 2011/1_02.12.2011 2011
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, [...]" 2012/1_05.12.2012 2012
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. 2001/2955 2001
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 2003/3209 2003
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 2017/4455 2017
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2017/4486 2017
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις. 2018/4554 2018
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ[...]" 2002/226 2002
Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2004/103 2004
Ανάπτυξη τμημάτων και μονάδων νοσηλείας παίδων στις Γενικές και Μικτές Ιδ. Κλινικές. 2005/113 2005
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργώνκατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2006/216 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις δια­τάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από [...]" 2007/198 2007
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). 2009/180 2009
Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2010/129 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 2010/130 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 2010/131 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 2010/132 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 2010/133 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 2010/137 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου. 2010/140 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2010/144 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής. 2010/145 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 2010/146 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 2010/147 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2010/148 2010
Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης. 2010/149 2010